You are on page 1of 107
SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

SSKKAAKKAAVVAACC 22

33

-- MMAANNIIPPUURRAA

SS AADDRRŽŽ AAJJ::

VELIKO BELO BRATSTVO VOARKADUMIA

O MAGIJI ELEMENTI LIBER DALETH HRAMOVSKE ARKANE OPŠTA UPUTSTVA ZA MEDITACIJU O TAROTU TAROT AEONA

ARABESQUE PREPOZNAVANJE JA SAM TVOJ NEGATIV SERPENTMUSICK - LOCUST ALBUM

VIZIJA I GLAS MALE VIZIJE ZODIJAKA RITUAL PROLASKA KROZ TUAT HHH

ISPITI RANGOVA SPOLJAŠNJEG REDA A.'.A.'.

SSeerriijjaall -- 22 BBrroojj 33 PPrriivvaattnnoo eelleekkttrroonnsskkoo iizzddaannjjee SSvvii tteekkssttoovvii ssuu ãã vvllaassnniiššttvvoo aauuttoorraa

1122 OOkkttoobbaarr 22000088 ee vv

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

VELIKO BELO BRATSTVO

Frater Libero.'.

Veliko Belo Bratstvo pri samom spominjanju imena izaziva skretanje pogleda i pomisao na izvesnu grupu natprirodnih bića koja svojom abnormalnom moći širi uticaj na religije, duhovne organizacije i samo ustrojstvo civilizacije. Još od priča Teozofskog društva, pa preko verovanja raznih "New age" mislioca veruje se da su razni religiozni lideri i duhovne vođe bili duboko pod uticajem i vođstvom Velikog Belog Bratstva - a mnogi koji su se javno eksponirali tvrdili su da su lično dobijali mistične i misteriozne poruke, uputstva i učenja čiji je izvor ovo Bratstvo i njegovi Skriveni upravitelji.

Ideja o tajnoj organizaciji prosvetljenih mistika koji vode duhovni razvoj planete i ljudske rase "prvo" se pojavio krajem osamnaestog veka u knjizi "Oblak nad svetilištem" Karla von Ekarthauzena koji je ovo društvo mistika opisivao kao skupinu onih koji su ostali aktivni na zemlji i nakon svoje fizičke smrti obrazujući "Savet Svetlosti" koji je bio sačinjen i od živih i od umrlih mistika i mudraca, nazivajući ih čak i Zajednicom Svetaca. Ova knjiga je bitno uticala na određene koncepte shvatanja i ponašanja među tajnim društvima i među njihovim prosvetljenim adeptima koji su posebno bilo inspirisani idejama Rozenkrojcera i Iluminata.

U devetnaestom veku su čak publikovana "Pisma Mahatmi" koje je navodno prenosio izvesni tajni

majstor Kut Humi kroz Alfreda Persija Sineta razotkrivajući da članovi ove organizacije telepatski komuniciraju i da su im sedišta u Indiji i Tibetu. Sama pisma su takođe zagovarala i tada kontroverzne ideje o reinkarnaciji.

U knjizi "Razotkrivena Izida" Elene Blavatske navedeno je da njeno učenje potiče iz ovako misterioznog

izvora i da su izvesne Mahatme - Majstori skrivenog Bratstva preneli pouke preko fizičkog plana, te da je madam Blavatska imala fizičke susrete sa ovim Tajnim Majstorima - mada je svoje znanje dobijala putem medijumstva. Njena učenja su kroz Teozofsko društvo dalje razradili C.V.Ledbiter, Elis Bejli i Helena Rerih.

Ideja o tajnom skupu mudraca je postojala i tom skupu su dodeljivana razna imena u miljeu devetnaestovekovne ezoterične scene. Artur Edvard Vajt je u svojoj "Knjizi O Crnoj Magiji i Paktovima" napomenuo da postoji takva grupa inicijata koji prenose Istinu i mudrost onima koji su im vredni i dostojni. Vajtova i Ekarthauzenova knjiga su dobrano uticale na okultistu Alistera Kroulija te se kroz njegove knjige i učenje često provlači potka o postojanju Tajnih Majstora koji upravljaju sistemima Inicijacije - a njegovo je uverenje nasleđeno kroz članstvo u Hermetičkom Redu Zlatne Zore za koje se verovalo da predstavlja vidljivi deo i materijalni ogranak Reda Velikog Belog Bratstva.

Ime "Veliko Belo Bratstvo" promovisano je u Ledbiterovoj knjizi iz 1925 godine "Majstori i put" i od tada ta "kovanica" predstavlja sinonim za određeni krug inicijata koji su dosegli najviša duhovna znanja i postignuća i koji po svojim namislima i planovima upravljaju radovima adepata i same ljudske rase - napominjući da su oni dobronamerni spram svoje "mlađe braće", ali ne opredeljujući se niti dajući naklonost nijednoj posebnoj ovozemaljskoj organizaciji.

U zapadnoj misterijskoj tradiciji, među "ritualnim magičarima" postoji koncept po kojem se Veliko Belo

Bratstvo" naziva "Velikom Belom Ložom" čime se daje naznaka o postojanju izvesne hijerarhijske strukture koja je unekoliko slična Masoneriji. Garet Najt opisuje ove "Majstore" kao "Adepte Unutarnjih Planova" koji su stekli iskustva na osnovu kojih deluju na zemlji ali i na višim razinama i sferama. Neki pak definišu razlikovanje Bratstva od Lože, napominjući da je Veliko Belo Bratstvo škola, a da je Velika Bela Loža zajednica svih onih koji su na duhovnom Putu. Naravno, po uzoru na Red Zlatne Zore Alister Krouli, čiji je uticaj na ezoteričnu tradiciju dvadesetog veka enorman, je preuzeo koncept da vrhovni Red, povezan sa vrhovnom trijadom "kabalističkog" Drveta Života predstavlja Bratstvo Tajnih Majstora i prosvetljenih Magusa, te čije je, po toj tradiciji, preneseno ime "Red Srebrne Zvezde" upućujući time poglede mistika ka zvezdama i Gnozi koja potiče sa nebeskog svoda

boginje Nuit koju je Krouli duboko obožavao. Sam Krouli je sebe predstavljao kao jednog od tih tajnih Majstora - a uzevši u obzir dubinu i širinu njegovih pouka i uticaj njegovih knjiga gotovo da tome i nema sumnje. Ipak ono što je obeležje njegovog "znanja" takođe potiče iz misterioznog izvora kroz koji je on "primio" svoj najuticajniji magički spis - Knjigu Zakona.

Peter Deunov, bugarin, je vodio svoju organizaciju "Univerzalnog Belog Bratstva" zbog koje je kao jeretik ekskomuniciran iz hrišćanske crkve, a i njegov sledbenik makedonac Omraam Mihael Ajvanhov je formalno uspostavio organizaciju sa ovakvim imenom koja postoji u dan danas.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Tridesetih godina dvadesetog veka termin Veliko Belo Bratstvo se utvrdio još više kroz pisanje Gaja Balarda u njegovoj knjizi "Univerzalne Misterije" gde je Bratstvo predstavljeno kao družina Besmrtnih Svetaca i Mudraca koji su prošli kroz Inicijacije Transfiguracije, Preporađanje i Uskrsnuća, nadalje propagirajući učenje "Uzdignutih Majstora" koje su zatim prenosili društva Most ka slobodi, Vrh Svetionika i Hram prisustva.

U kasnija vremena pojavila su se i uverenja da koncept suprotnosti i polarnosti svetla i tame, belog i

crnog predstavlja ograničavajuće koncepte ranijih moralnih i filozofskih uverenja - te mnoštvo religioznih grupacija potpuno odbacuje ideje, verovanje i učenja o ovakvom Bratstvu.

Veliko Belo Bratstvo je takođe znano pod imenom Veliko Bratstvo Svetlosti za koje se veruje da ga vode Uzdignuti Majstori koji su u hijerarhiji koja je upletena u uređenje evolucije našeg sveta.

U ovo Bratstvo su uvršteni Isus, Konfučije, Gautama Buda, Marija Magdalena, Hilarion, Arhanđeo

Mihajlo, Enoh, Pavle iz Venecije, Sen Žermen, a ovim imenima su dodata i medijumski primljena imena drugih "tajnih" majstora - Kut Humi, Morija, Maitreja, Sanat Kumara i slični, a svi su imali obeležja i osobine "bodisatvi" - ljudi koji su dosegli najviše stanje prosvetljenosti kojeg su se odrekli zarad pomoći "osetnim bićima".

Kasnije su se ovim imenima, kroz literaturu i uverenje raznih grana sledbenika ove ideje o Velikom Bratstvu, pridodata i imena, kao što su Lao Ce, Krišna, Tahuti, Mojsije, Dionis, Muhamed, To Mega Terion, Hermes, Pan, Prijap, Oziris, Melkizedek, Kem, Amoun, Mentu, Herakle, Orfej, Odisej, Vergilije, Katul, Marcijal, Rable, Svinbern, Apolonije iz Tijane, Simon Mag, Mani, Pitagora, Bazilid, Valentin, Bardezan, Hipolit, Merlin, Artur, Kamuret, Parsifal, Karolus Magnus, Vilijem od Sirena, Fridrih Fon Hoenstaufen, Rodžer Bekon, Jakobus Burgundus Molenzis Mučenik, Kristijan Rozenkrojc, Ulrih Fon Huten, Paracelzus, Mihael Majer, Roderik Bordžija, Papa Aleksandar VI, Jakob Beme, Frensis Bekon Lord Verulam, Andrea, Robertus De Fluktibus, Džon Di, Ser Edvard Keli, Tomas Von, Elajas Ešmol, Molinos, Adam Vajshaupt, Volfgang Fon Gete, Ludovikus Reks Bavarie, Rihard Vagner, Alfons Luj Konstans, Fridrih Niče, Hergrejv Dženings, Karl Kelner, Forlong Duks, Ser Ričard Pejn Najt, Pol Gogen, Ser Ričard Frensis Barton, Doktor Žerar Enkos, Doktor Teodor Rojs i naposletku i sam Ser Alister Krouli. Imenovanjem ovi "Tajni Majstori" i nisu bili više toliko tajni te je moguće sagledati realnost ovakvog uvrštavanja u "spisak" Mudraca i Svetaca i njihov konkretan uticaj na civilizaciju.

Ne treba zaobići ni činjenicu da u Martinističkim redovima, koji su bili svojevremeno moćni nosioci zapadnog hermetizma, zaista u hijerarhiji postoje stepeni Tajnih Superiora, niti činjenicu da ju upravo kroz Martiniste započeo uticaj i procvat "zapadnog hermetizma" pod misterioznim uplivima njihovog Majstora Filipa iz Liona.

Postoji verovanje da je Veliko Belo Bratstvo postojalo još u starom Sumeru, te da je njegovo prisustvo primetno i u Egiptu, kroz Sledbenike Horusa, a odatle preko sekte Terapeuta - učenika Tub-Al-Kaina i sledbenika Mojsija, Ješua i Jovana biva preneseno, tajno, više ka Evropi. Postoje verovanja da su središta i duhovni centri Velikog Belog Bratstva smešteni u Indiji, u pustinji Gobi, na Tibetu, kod planine Kajlaš, u "Samadi pećinama", zatim svojevremeno raspušteni centar na planini Sinaj gde je bio i hram u kojem se proizvodila Mana - Šibolet, hrana bogova, a u modernija vremena često se spominju velike katedrale sagrađene širom Evrope. Postoji verovanje da su centri moći ove civilizacije povezani sa čudesnom Agartom i Šambalom - o kojima su ispredane razne priče, poput jedne, po kojoj postoje dvadeset i dve masonske Lože koje se bave samo duhovnim radom i sa kojima direktno komunicira poglavar Velikog Belog Bratstva - lično Kralj Sveta - "Rex Mundi".

Veruje se da je Veliko Belo Bratstvo dalo čovečanstvu, putem svojih izabranika, najznačajnije knjige mudrosti - Enuma Eliš, Bibliju, Kuran, Rig Vede, Bagavad Gitu, Popol Vuh i druge, a veruje se da određeni simboli predstavljaju uticaj i prisustvo Velikog Belog Bratstva - pogotovo Kaducej, Sova, Ouroboros, Zvezda i Svevideće Oko u Trouglu.

Konceptu Velikog Belog Bratstva ljudi su pridodali sve moguće raznovrsne ideje duhovnosti, vrline i moralnosti u superlativu.

Ljudi veruju

nadaju se

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Sve ove ideje i priče jesu generalno istinite i praktično tačne jer Veliko Belo Bratstvo predstavlja i strukturu i duhovno telo tj. društvo sačinjeno od onih koji su na duhovnom putu samospoznaje i od onih koji su dosegli Najvišu Spoznaju te iz toga izvode svoje dejstvo kroz javne ili tajne aktivnosti.

Sama struktura nam je poznata i prenosi se preko hermetičkih nivoa koji izviru iz Reda Srebrne Zvezde koji predstavlja "okultno" središte i emanatora duhovnosti u našem vremenu - pod tim imenom. Kada ovo postane jasno sagledava se da su uputstva i spisi Velikog Belog Bratstva, kao i struktura i rad u spoljašnjosti potpuno poznati. Ono što nije poznato jeste članstvo tj. oni koji čine samu srž Duhovnosti ovog i drugih svetova.

Veliko Belo Bratstvo predstavlja Sve, kako je jednom Majstor Ab-Ul-Diz poručio ljudima. Ono podučava

o Prirodi, Čoveku, njegovim osobinama kao stvarnom manifestatoru Božanstva, o unutarnjem i spoljašnjem

svetu, o vezama čoveka sa spoljašnjim svetom, o čovekovoj višoj prirodi i na koji način čovek može da se

uzdigne do spoznaje svoje božanstvenosti setivši se svoje besmrtnosti i na koji način su opsene i ograničenja uticale na čovekovo stanje, o tome da priroda nije samo materija, o tome da su postojala zlatna vremena i da

se vremena i čovekovo stanje u njima menja, o grehu, o prenosu tradicije, kako kroz knjige tako i kroz učitelje

i usmerivače duhovnih tokova, o svetim spisima i sagledavanju njihovih istina, u vremena njihove manifestacije,

kao i u današnje vreme, o odgovornosti koje čovek ima, kao i o pravima, o ideji da je čovek sam svoj spasitelj,

o strukturi duhovnosti i univerzuma u kojem čovek živi, o tome da čovek završava božansku kreaciju svojim

življenjem u duhu, o ključevima za spoznaju i tome da je čovek ogledalo božanskog lika i čuda, o svetlosti bića drugih svefa i o mraku ličnog neznanja, o univerzalnom planu i pomaganju u novom rođenju univerzuma, o rođenju, životu i smrti, o radu i podvizima koji se moraju ostvariti u životu i na duhovnom putu, o naporima i uzrocima i posledicama napora, namera i aktivnosti čoveka, o zarobljenosti čoveka i težnje za slobodom, o

materiji vidljivoj i nevidljivoj, o posebnom magnetizmu i suptilnoj ljubavi koja je eter svega postojećeg, o neuspesima u radu, čovek a, predaka i čovečanstva, o razvoju civilizacije, o prirodnim zakonima i principima, o stanjima i procesima prirode čoveka i univerzuma, o obitavaocima različitih sfera postojanja, o uništenju univerzuma i preporađanju, o sudbini čovečanstva, o mukama i patnjama postojanja, o radostima postojanja, o svim polarnostima i vezama unutar i izvan čoveka, o ljudskoj nauci, o Reči, koja je Ime čoveka, koja otvara vrata spoznaje i svetlost duše, o navikama i težnjama čoveka, o spektru i jednoj svetlosti koja čini čoveka, o duhu, o emisarima duha i njihovoj misiji i istini i razotkrivanju, o skrivenim generacijama i univerzalnom bratstvu, o poreklu čoveka i njegovoj odrednici u univerzumu, o željama i volji, o jedinstvu božanske volje i čovekove želje, o zavetu između Boga i Čoveka, o razmerama i odnosima bića, o svim znanjima kako ostvariti spoznaju i buđenje u duhu, o izabranima, o vođenima, o lenjima, o naprednima, o slepima i mrtvima, o zločinima i kaznama, o suđenju i sudbini, o prokletstvima namera i volje, o delovanju boga i delovanju čoveka,

o postignuću na zemlji i postignuću u svetlosti, o talentu i inspiraciji, o vibracijama sveta, o padu i uzdizanju, o elementima, planetama i nebesima univerzuma, o smislu postojanja i smislu prestanka postojanja, o načinima za prestanak postojanja na tužne i radosne načine, o vladarima i slugama, i ratu i miru, o kontinuitetu postojanja, o vrlinama i utvrđenosti u uverenja, o čovekovim odnosima i povezanosti sa spoljnim i unutarnjim svetom i duhom, o tome da je sve Jedno i da je to Jedno koliko čovek, toliko i Univerzum, o proročanstvima, o izgonu iz raja i sa zemlje, o lažima i prirodnim zakonima, o duhovnom kraljevstvu, o žrtvovanju, o životinjama i pićima prirode i suptilnih sfera, o veri, religiji, verovanjima i nadanjima čoveka, o stvarnosti, o potopu i spasenju, o preživljavanju, o obrezivanju, o vođama sveta, o uspešnosti, o poretku stvari u svetu, o prvim i kasnijim zakonima sveta, o mesijama, spasiteljima i drugim prevarantima, o tajnom jedinstvu svih božanskih zakona, o jednom zakonu, o jednoj čovekovoj volji, o skrivanju i razotkrivanju čoveka samoga sebi, o čovekovom bogoobličju, o nevinosti i iskvarenosti čoveka, o napretku i razvoju, o evoluciji, o nejasnoćama viđenja prirode, o istini koja razgrađuje iluzije i opsene, o oslobođenim dušama i iskušenjima kroz koje su prošle na putu oslobođenja, o zastranjimanjima, o zabludama, o ljudskom umu, o čovekovom semenu i porodu,

o delima i ostvarenjima, o kraju sveta, o bogovima koji vladaju za Jednog Boga, o njihovim poslanicima,

anđelima, arhanđelima i drugima, o jeziku koji svi razumeju, o hrabrosti i slabostima čoveka, o plodovima postojanja i granama koje povezuju veliko drvo postojanosti sveta i o mnogim drugim detaljima ili krupnim istinama koje ne moramo više spominjati.

Zašto? Jer ima bezbroj lekcija znanja koliko ima i pitanja u ljudskom umu, a ima i bezbroj sfera kroz koje je čovek raspršen dok ne dođe do jedne spoznaje - da je on Jedno sa Bogom i Univerzumom.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Kako bi se predupredilo ovo raspršivanje i izgubljenost u dokučivanju koliko anđela može da stane na vrh igle, Veliko Belo Bratstvo je iznedrilo izvesnu strukturu kroz koju je bilo u stanju da sagledava sve ostale strukture. Ta struktura nije ništa drugo do projekcija univerzuma u umu čovečanstva, te su stoga Majstori mogli bez razlike, po svojim namerama i impulsima da usmeravaju religiozne pokrete, okultna bratstva, kao i naučnike i nevernike, nerazuman puk i prost narod. Buvajući Jedno sa svime Veliko Belo Bratstvo upravo ne daje prednost nikome nad nekim drugim i svakome je pružena prilika da se po ličnim duhovnim nazorima i uverenjima uputi na duhovni put.

Struktura Velikog Belog Bratstva jasno je data u posebnim spisima, ali i izvesni medijumi tvrde da je moguće komunicirati sa Bratstvom i primati uputstva putem suptilno prenesenih pouka. Ko zna? Ipak, ono do čega se stoji jeste da čovek mora sam u sebi da spozna svoju suštinu i da drugog spasitelja osim sebe nema.

Čovek se na svom putu prvo poučava osnovnim stvarima, kroz koji god duhovni sistem da stupa na stazu samospoznaje, a to je saznavanje o ličnoj prirodi i njenim osobenostima, spolja i iznutra tragajući za shvatanjem o svom ličnom duhovnom stanju i odrednicama koje čine ličnu prirodu. Sveopšta egzaltacija koja dolazi kroz ekspanziju shvatanja i širenja svesti dovodi do stadijuma kada čovek postaje prijemčiv za suptilne sfere, nivoe i energije i uplive čiste svetlosti u predanost samospoznaji. Duhovni čuvari i vodiči nikada čoveka ne ostavljaju samoga - a ti pomoćnici su upravo skriveni elementi samog čoveka - koji pri času konačne spoznaje poima i shvata da je Jedno sa svime, da je u Jednome i da Jedno deluje kroz njega.

Na kraju duhovnog puta nema verovanja i nadanja, onaj koji je išao duhovnim putem jeste manifestacija Božanstvenosti i nik o drugi do jedan od Majstora velikog Belog Bratstva.

Veliko Belo Bratstvo je sve.

Ko si ti?

Veliko Belo Bratstvo podučava čovečanstvo ciljevima stvarne religiozne i duhovne težnje kroz stvarna duhovna iskustva. Vrhovno iskustvo, Istina je jedinstvena i može se univerzalno prepoznati po svojim ispoljavanjima.

Iako celokupna populacija čovečanstva nema uvida u mogućnosti aspiracije i duhovnog uzdizanja kroz i ka Velikom Belom Bratstvu određene okolnosti u životu dovode svakoga ponaosob sa unutarnjom duhovnom svetlošću koja postoji u svemu. Ne koristeći specijalizovanu terminologiju različitih sistema Bratstvo je u stanju da sagleda stanje, aspiracije, mogućnosti i postignuća svakog Bića i uputi isto na odgovarajuću stazi shvatanja vlastite istinske prirode. Za široke mase uspostavljene su religije u svim svojim različitostima u formi i konceptu verovanja. Ipak iza svake religije postoje duhovni principi koji razotkrivaju Stazu istinskih posvećenika. Ovi principi su poznati i mogu se i razotkriti i potvrditi kroz lično religiozno iskustvo. U svojoj suštini religije sadrže korenske odrednice "Joge" ili "Magike" kojima se služe u prenosu svojeg posebnog Znanja i usmerenja čovečanstva. Unutarnji i stvarni metodi duhovnog postignuća su zaista postavljeni na naučnim osnovama, a jedini cilj je Religija - ponovno Sjedinjenje Čoveka i Boga.

U svakom religioznom sistemu postoji i sistem inicijacije kroz koji čovek može da dosegne i spozna ono Najviše. Ovakve sisteme inicijacije Veliko Belo Bratstvo je uspostavilo preko svojih poslanika i učitelja koji su se prihvatili posla služenja evoluciji čovečanstva u duhovnim regijama univerzuma. Prva i osnovna poruka i postavka jeste:

Spoznaj Samoga Sebe!

Uvidevši da oni koji su ovo ostvarili obitavaju u izvesnoj Lepoti, Blaženstvu i Svesti koje jedino terminom "Svetlost" može da se približno opiše ljudi stupaju stazama koje su im predočene kao sistemi rada i postignuća tog uzvišenog duhovnog stanja.

Kao i u ranijim vremenima, tako i skoro, Veliko Belo Bratsvo se često prikazivalo, u literaturi i ezoteričnim spisima inicijatskih sistema, svojim inicijalima:

A.'.A.'.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Tim inicijalima su pak pridodavana razna imena i odrednice, kao što su "Arcana Arcanorum", "A strum

"A stron Argon", "A ster A rgos", "A nutarra A mnaya", "A rcadia Academia", "A lchemia A rcanorum",

"A lta A stra", koja su sadržala posebne poruke o načinima i metodima prenosa znanja i inicijatskih praksi, kao i distinktivne odrednice izvora s kojih se određeni duhovni tok napaja i prenosi svoje uticaje. Ipak A.'.A.'. je predstavljao Skrivenu Srž svakog sistema inicijacije, a time i stvarni i nevidljivi Red onih koji su "upravljali" tim sistemima Inicijacije. Očito je postojanje ovakvog Tajnog Društva tokom poznate istorije. Ipak svaki sistem inicijacije nije bio neodvojiv od ove srži i često su sami učitelji i upravitelji, zbog potreba vremena i društvenih okolnosti u kojima je čovečanstvo obitavalo, pronalazili nove načine ispoljavanja i smisao prenosa duhovnih pouka. Zbog ove tajnovitosti i skrivenosti te učitelje i prenosioce Gnoze, zbog njihovih skrivenih identiteta i

Argentum",

misterioznih načina delovanja ljudi su nazivali Tajnim Majstorima, Nevidljivim Superiorima, Nevidljivim Čuvarima. Šta više, ne sme se smetnuti sa uma da Veliko Belo Bratstvo nije društvo niti organizacija nalik mundanim udruženjima ljudi - ono je stanje svesti i prožetosti celokupnog ljudskog roda, u inter-relaciji sa celokupnom prirodom i univerzumom. Ovo bratstvo za sebe vrlo često kaže da je ono "Svetlost u Širenju" i kao takvo predstavlja Suštinu Čovečanstva - "A teh ha A dam".

Ono što je generalno obeležje svih sistema inicijacije koji potiču od Velikog Belog Bratstva jeste da postoje određene celine ili "škole" koje se dele na spoljašnju, unutrašnju i vrhovnu, koje na svojim među- stadijumima pretpostavljaju stvarna duhovna iskustva - postignuće znanja i razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem za svakog aspiranta i inicijata, ako i postignuće "prelaska" izvesnog duhovnoh Ambisa koji deli materijalno i ograničeno od stvarnog duhovnog stanja čoveka. Bratstvo objašnjava to činjenicom da je univerzum sazdan po tim kosmičkim principima te da se čovek kao Mikrokosmos prožima sa Makrokosmosom bivajući slika i prilika Jednote te po tome svako bez razlike u sebi sadrži te univerzalne komponente i potencijale stvarnog postignuća i dosezanja najviše svesnosti - Svetlosti.

Veliko Belo Bratstvo je Suština Čovečanstva i Svetlost u Širenju.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

VOARKADUMIJA

Fr.112

"Kako se Voarkadumia spravlja: Od listova zlata i soli (iz zemlje) neka se po jedna mera uzme, zatim finog praha gline "

dve mere

Venecija je nakon XIII veka imala veliku ulogu u širenju učenja o Kabali, Astrologiji, Numerologiji i Alhemiji, nakon što je celokupan alhemijski korpus arapa preveden i plasiran kroz pisanije Albertusa Magnusa, Tome Akvinskog, Rodžera Bejkona, Arnolda od Viljanove, Rejmonda Lulija, Nikolasa Flamela i drugih. XIV i XV vek su bili svedoci preporoda alhemije koja je poprimila hrišćanske alegorije ujedno izazivajući nedoumice po pitanju korišćenja religioznih termina koji opisuju mistična iskustva kroz alhemijske simbole i procese. Ceo alhemijski preporod je začet u XIII veku traktatom "Aurora Consurgens" koja se pripisuje Sv.Tomi Akvinskom

koji je opisao alhemiju kao unutarnje iskustvo regeneracije. 1478 Mihael Panteus je u Veneciji objavio poveliko delo nazvano "Voarkadumia" koja je naglašavala transcedentalne aspekte alhemije. Postoji takođe i legenda da

je Voarkadumia bilo i izvesno tajno venecijansko okultno društvo.

Voarkadumia je čudesno delo o alhemiji i metalurgiji koje je čak dosta uticalo na Džona Dija velikog okultistu srednjeg veka. Međutim sam Panteus napominje da je Voarkadumia odvojena i iznad alhemije što je očito i iz naslova knjige - "Voarchadumia contra alchimia". Panteus takođe navodi da su autoriteti od kojih je prenosio upute Tub-Al-Kain, Hermes Trismegistos, Geber, Artefijus, Avićena, Turba Filosoforum, Hortulani, Rosini, Albertus Magnus, Rejmond Lul, Maria Proročica, Morieni i Hristoforus Parisiensis, a postoje uticaji i iz spisa Eš Mezaref.

Zanimljivo je pak sagledati da se Transitus Fluvii - "prolazak kroz reku" kao okultni alfabet sačinjen od

22 karaktera i koje je koristio Kornelijus Agripa u svojoj Trećoj knjizi Okultne Filozofije, tri godine ranije pojavio

u knjizi Voarkadumia. Panteus tvrdi da je Hebrejski alfabet predat Mojsiju, Enohijanski-anđeoski je predat Enohu, a Transitus Fluvii je poveren Avramu.

Za alhemiju sa spominje da se prvo pojavila oko 3 ili 2 veka pre nove ere u Aleksandriji, te da odatle čak i potiče. Samo ime, poznato je, odnosi se na rane oblike hemije i potiče od arapskog "Al Khemi", odatle "Kimia" iliti "hemija", povezuje se i sa "umetnošću" Crne Zemlje, tj. Egipta, budući da je Egipat nazivan "Khem" što znači "crno". Ime se povezuje i sa grčkom rečju "chyma" - rastakanje i spajanje metala, kao i hebrejskom "hamaman" - misterija. S druge strane sama reč AL-Hemija predstavlja "Božansku hemiju". Naravno, Indija i Kina su imale svoje "oblike" Alhemije koji su bili posvećeni načinima produženja ljudskog života uz pomoć eliksira zlata.

Najstariji alhemijski tekstovi su zapisani na grčkom jeziku i pronađeni su u Egiptu, kasnije se ona zapisivala na arapskom, a najraniji prevodi na evropske jezike potiču iz XII veka, mada su najpoznatiji alhemijski traktati zapisani na latinskom jeziku. Tokom srednjeg veka i renesanse alhemija je doživela procvat,

a dramatično opada u XVII veku upravo zbog porasta ljudskog interesovanja za racionalne nauke. U XX veku Karl Gustav Jung je postavio najznačajnije odrednice i veze alhemije sa psihološkim teorijama.

Po učenju Alhemije postoje izvesni stadijumi transmutacije koji čine Manji i Veći Rad alhemičara. Manji rad pretpostavlja postizanje "Prima Materije" i prikazuje se, slikovno, kao putovanje u rudnik što je prethodnica Velikog Dela - tzv. "Magnum Opus-a". Preporučuje se da ovaj rad započne pod znacima Bika ili Ovna.

Dve su faze Manjeg Rada - Nigredo tzv. "Mortificato" i Albedo tzv. "Solutio. Veći Rad se sastoji iz takođe dve faze - Koagulacije i četvrtog stanja, zvanog, "Rubedo". Koagulacija se pak sastoji iz Separacije, Fermentacije, Iluminacije i Gajenja, kao prvog dela, dok u drugom delu je čine Fiksacija, Umnožavanje, Revifikacija i Sublimacija. Rubedo se tumači kao psiho-fizičko jedinstvo savršenog tela i duha u najvišoj formi -

a čine ga četiri pod-faze - Multiplikacija, Projekcija, Konjunkcija i pojavljivanje Svetla nad Svetlostima, Korpusa Glorifikatuma - Merkurovog Kamena.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Grčki Hermes, kao i rimski Merkur je bog putnika, trgovine, odnosa i govorništva, a dovodi se u relaciju sa egipatskim bogom Tot-om - Bogom Mudrosti. Merkur je prisutan u svakoj fazi alhemijskog procesa i svuda potencira nasuprotnosti, ujedno je sveprisutan i kao Jedan i kao Mnoštvo. On je hermafrodit, biseksualan, androgina duša metala, ujedno i dobar i loš, materijalan i duhovan, poput deteta sunca i meseca, smatra se detetom boginje Tiamat i ima muško telo i žensku dušu, a odražava mistična iskustva. U alhemiji ga odražava "Živa" i poseduje izvesne vatrene karakteristike iako je u tečnom obliku poput vode. Kaže se da se Kamen Mudrosti dobija kroz merkurovu Moć davanja života. Merkur je Ultima Materija kao Filozofski kamen tj. Zlato - cilj svoje vlastite transformacije, a opet kao Merkurijus seneks on je u osnovi saturnovska tvar iz koje se sam izdvaja. Ovime se dobija da je Merkur Saturnovo dete, čime se povezuje i sa "Đavolom" samom nasuprotnošću "Bogu" - koji je takođe po svojoj najvišoj prirodi.

Merkur se povezuje sa Ouroborosom, zmijom koja grize svoj rep - proždire sebe i daje sebi novo rođenje, novo postojanje, kao takav je besmrtan i božanski aspekt beskraja. Merkur se povezuje i poistovećuje i sa Hristom, "obojica" su androgini, Hrist poredi sebe sa Mojsijevom zmijom izlečenja, a Merkur je Ouroboros- Zmija, Hrist je Sin Čovečiji - Filius Microcosmi, a Merkur je Kosmičko Dete, Filius Macrocosmi, Hrist je arhetip svesnog, a Merkur nesvesnog u čoveku. Merkur se povezuje i sa Svetim Duhom budući da je duhovni davaoc životne suštine koji održava elemente povezanima. U Merkuru je sadržana ova dualnost sjedinjena.

Hemijsko venčanje ili bolje "Alhemijsko venčanje" predstavlja Jedinstvo Sunca i Meseca, a ima onih koji to, pogrešno, tumače kao venčanje Hrista i njegove Crkve. Ipak, postoje nivoi na koje se ovo venčanje odnosi i oni predstavljaju polarnosti, poput duha i tela, svesnog i nesvesnog, muškog i ženskog, Boga i Čoveka, a proizvod ove "konjunkcije" je takođe uvek - Merkurius - sa uravnoteženim polarnostima. Odnos Sunca, Meseca i Merkura se definiše kao "Coniunctio triptativa". Sunce predstavlja jasnu svesnost, a Mesec skriveno "nesvesno" po psiholozima. Vatreno sunce korespondira Zlatu (ili Sumporu), izvoru topline i svetlosti, dok vodena Luna predstavlja Srebro (ili So), mrak i hladnoću. Oni su popit Taoističkih principa Jina i Janga. S druge strane postoji veoma misteriozno učenje o Tetragramatonu, kao četvoroslovnom imenu Boga - JHVH, kojeg čine Otac, Majka, Sin i Ćerka, koji su sjedinjeni u sveopštoj polarnosti i predstavljaju manifestaciju Jednoga u Mnoštvu.

Merkur koji se povezuje sa Zmijom i u ovoj "priči" poseduje specifičnu povezanost sa svime, budući da je predstavljen Kaducejem, Magičnim Štapom oko koga su opletene zmije i koji u vrhu ima sjajnu sferu koja je ozračena sa dva krila. Ove dve isprepletene zmije predstavljaju tri hebrejska slova - Alef, Mem i Šin - koja su Vazduh, Voda i Vatra, a koja dosežu vrhovnu Krunu Drveta Života koja stoji na vrhu Srednjeg Stuba - koji je štap. Ceo prikaz je Merkur, a kroz istočnjačka učenja dobro je poznato da se kretanje životne energije Prane odvija kroz dva suptilna kanala ljudskog tela - koji se pripisuju Suncu i Mesecu, a čijim sjedinjenjem dolazi do buđenja središnjeg kanala i uzdizanja Kosmičke Vatrene Zmije - univerzalne sile zvane Kundalini.

Budući da je Merkur, takođe, i Bog Mudrosti i Reči, od njega potiču i um, razum, inteligencija i same reči - koje pak čine različite alfabete. Panteus je u Voarkadumiji dao poseban alfabet za koji se veruje da potiče od Avrama, kojem su Anđeli - glasnici Merkura, preneli svoje Znanje. Džon Di se izuzetno trudio da shvati Panteusovo delo, uporedo sa svojim zazivanjima Anđela i radom na stvaranju Zlata iz nečistih metala - sve u slavu Boga.

Đovani Agostino Panteo je bio sveštenik u Veneciji koji je prvo publikovao alhemijsko delo "Ars Transmutationis Metallicae" čiji su delovi kasnije reprodukovani u obimnijem delu "Voarchadumia Contra Alchimiam: Ars Distincta ab Archimia, et Sophia: cum additionibus, proportionibus, numeris et figuris opportunis Ioannis Augustini Panthei Veneti sacerdotis ". Panteus je pisao protiv banalne i mistifikovane "alhemije" i piše o zlatu, dajući razne crteže aparata, oruđa, hemijskih preparata i simbola substanci koje su tada u Veneciji bili korišćeni u ovoj "umetnosti".

Iako je bio sveštenik, očito je bio značajno angažovan u ovim hemijskim izučavanjima. Reč "Voarkadumia" je njegova tvorevina sastavljena od kaldejske reči za "zlato" i hebrejske fraze "iz dva rubina" što je sve tumačio kao "zlato dobijeno od dve savršene tvari".

Njegovo prvo delo je skrenulo pažnju papske vlasti, koja je dekretom zabranila alhemiju, te je on, lukavo, objavio knjigu "kontra alhemiji" objašnjavajući da Voarkadumija nije alhemija već izvesna umetnost bitno različita od alhemijskih mućkanja preparata u laboratorijama. Voarkadumiju je predstavio kao istinsku mudrost, "kabalu metala" koja je dobijena od Tubal-Kaina preko Kaldejaca i Indijaca.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

U Veneciji je 1470 godine postojala organizacija zvana "Magla" ili "Anđeosko društvo" koje je bilo tajno alhemijsko društvo poznato pod imenom - "Voarkadumia". Njeni članovi su praktikovanjem alhemije težili da ostvare idealno Stanje tj. Državu zasnovanu na principima Kabale, štaviše zalažući se da se zakoni države izmene na taj način da se zasnivaju na Mudrosti, a ne na Moći. Ovakva vizija države u nekon novom dobu je gotovo bila uobičajena u Italiji tog vremena. Spominje se da je Đorđone, čuveni slikar "Uspavane Venere" bio član ove organizacije.

Ovo društvo je bilo u svojoj tajnovitosti sve dok Panteus nije objavio knjigu Voarkadumija - što se poklopilo sa prelaskom delovanja iz Italije ka Francuskoj, gde je uticala na dela Nikolasa Pusena, Šarla de Peroa, Šarla Nodijea, Žerara de Nervala - koji se ujedno spominju i u pričama o misterijama Rene le Šatoa. Još jedan veoma znamenit istorijski lik je bio član ovog Anđeoskog društva - Fransoa Rable.

Simbol ovog društva je bio Grifon, poznat po tome što je bio simbol tajnog društva u Grčkoj, znanog kao "Nefes" - tj. "Magla". Neki istraživači navode da je Voarkadumia bila transformisana u "Maglu" koja je ustvari isto društvo koje je bilo znano kao "A.A." i koje je uglavnom bilo sačinjeno od sveštenstva. "A.A." se poistovećuje sa "Compagnie du Saint-Sacrement" drugom sveštenom organizacijom čije je sedište bilo u crkvi Sen Sulpis u Parizu. Ipak sedište "Magle" je bilo u Lionu i članovi su upravo tamo pohodili na svoj prijem.

"A.A." tog doba, je kao i "Kompanija" upućivala svoje članove da čuvaju izvesnu Tajnu, (čak i kroz svoj publikovani priručnik ) insistirajući na apsolutnoj tajnosti prema svima koji nisu članovi društva. Ovo je dosledno bilo poštovano - i nikada se nije saznalo šta je ta Tajna u stvari. "Tajna" (a ne "tajna") nikada nije bila razotkrivena.

Ne treba zaboraviti da je Lion bio središte i izvor Martinističkog pokreta - i sam po sebi Lion je i dan danas središte i prestonica tajnih društava i ezoterične Francuske.

Činjenica da je Pusen bio član Voarkadumije, tj. "Magle" dobija zanimljiv akcenat ako se obrati pažnja "

koja je na čudesan način bliska poruci "Vo-Arkadum-Ia". Razni eksperti

su spekulisali o tome šta bi ova Tajna mogla biti, polazeći od arheoloških lokaliteta do Gralske mitologije Isusove loze. "A.A." je na taj način potpuno uspešno bila organizacija koja je štitila i čuvala (nekakvu) Tajnu. A s druge strane Panteus je vrlo prigodno i uspešno izložio prirodu tog Zlata koje je metal te Tajne!

na čuvenu poruku "Et in Arcadia Ego

Takođe, postojao je izvestan "pokret" zvan AGLA o kojem se zna još manje, te se pretpostavlja da je bio podzemni i skriveni odeljak, i takav, ne veoma aktivan, nekog od "većih" tajnih društava. Robert Ambelen spominje postojanje ovog zatvorenog društv a kao grupe iza vidljive organizacije koju je predvodio sveštenik Nikolas Monfokon de Vilar, autor knjige "Count de Gebelis" koja se pojavila 1670 godine opisujući okultne i elementalne oblike seksualne magije - što je osiguralo njeno zabranjivanje u Francuskoj - a takođe i prodaju povelikog tiraža u roku od nekoliko meseci. Veruje se da je De Vilar ubijen upravo zbog svoje knjige i opasnosti koju je predstavljao za Papstvo, Crkvu i Kralja - ali i zbog odavanja tajni, koje se odnose na Tajnu, od koje potiču čuda koja navodno izvodi AGLA.

Na pitanje, šta je ova Tajna kada se čuva po svaku cenu nije odgovoreno. Poznata je i priča o ubistvu sveštenika Antoana Želia - od kojeg je traženo da oda Tajnu - što on ni po cenu života nije otkrio.

Ono šta je poznato jeste da AGLA nije bilo ezoterično društvo - ono je u svoje okrilje primalo knjižare, štampare, pisce - te ne čudi da je ono bilo izdavač prvog seta Tarot karata.

Može se primetiti da način pisanja ovog "društva" varira - AGLA ili A.G.L.A. - što predstavlja skraćenicu od "Ateh Gibor Leolam Adonai!" - "Ti si moćan zauvek o Gospode!" - što predstavlja određena slova Kabale po tradiciji koja upućuje da Božanska Moć postoji u suštini seta od četiri slova koja sadrže svo znanje Solomonove Nauke i Avramove Svetlosti. Veruje se da ova slova imaju Tajno ili bar Skriveno značenje tj. predstavljaju Ime Boga, koje čuvaju i obožavaju Kabalisti, drugi nastavljači ezoterične tradicije, pa i masoni.

Zna se da je "A.A" kao društvo zaista postojalo u Francuskoj i da su neka druga društva tvrdila da su delovi te organizacije, te da je celokupna organizacija imala izvesnu strukturu, te da "niži" delovi nisu poimali šta se u vrhu strukture događa. Iako su u spoljašnji krug primani i ljudi koji nisu bili sveštena lica, pa čak i neke žene, obavezno plemkinje, u više krugove su ulazili samo sveštenici.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Čak i ime ovog društva ostalo je donekle misterija, ako ne i "tajna" (ili "Tajna") - smatra se da je to "Associatio Alicorum" ili samo "Associ-Ation" ili "Am-Alg-Amer" (kao AAA), ili "Amis Assemblies" - "okupljeni prijatelji", ili pak "Association Angelica" - što se odnosilo i na A.G.L.A. uz notu da su pisma A.A. bila ovenčana inicijalima "J.M.J.A.C." koji su u stvari inicijali: "Jesus, Maria, Joseph, Angeli Custodes" - napomenuti Anđeli su "Anđeli Čuvari" te izvesne "Tajne". Veruje se da je A.A. i Asocijacija Anđela. Samim tim se pretpostavlja (pošto Tajna nije nikada otkrivena) da se Tajna i ne može raz-otkriti jer je u domenu Anđela - spoznajne prirode, a ne konkretna ovozemaljska tajna.

Moguće je da je ovo Anđeosko društvo prenelo svoje uticaje na druge ogranke tajnih društava (kao što su Sionski Priorat, Primitivni Masonski Obred Misraima i ogranci Hermetičkog Reda Zlatne Zore, kao i neki Martinistički redovi), prenoseći Tajnu samo odabranima i onima koji su se pokazali vrednima da smeju da poseduju - i čuvaju ovu Tajnu, koja je Zlato - Voarkadumia - Skrivena u Svetlosti Nebesa.

ovu Tajnu, koja je Zlato - Voarkadumia - Skrivena u Svetlosti Nebesa. Anđeoski alfabet iz Panteusove

Anđeoski alfabet iz Panteusove Voark adumije

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

O MAGIJI

FR. I.M.A.D. LVX

’Magija je Umetnost vršenja promene u skladu sa voljom.’ Postoje četiri sistema misli: Naučna misao, Religiozna misao, Umetnička i Magijska. Da li recimo jedan naučnik koji uspešno rešava težak problem iz kvantne mehanike, vrši magijski čin, odnosno čin volje? Da, isto kao što i umetnik uspešno prenosi na platno svoju inspiraciju ili, recimo, religiozni čovek biva ’izlečen’ ljubavlju Gospoda. Ali postoje ograničenja. Naučnik će biti sposoban da vrši voljne činove samo u okviru nauke, religiozni čovek u okviru svoje religije itd. Svaki od ova četiri tipa ima svoje polje delovanja, kod svih je to neko užestručno područje koje podrazumeva poštovanje nekih zakona (npr. kod naučnika zakon logike, kod religioznog čoveka 10 zapovesti), ali čime se magičar bavi, koja je njegova struka? Praktičan život? On je neko ko nije rob vere, kao što je slučaj sa religioznim čovekom, nije rob trenda, kvaliteta ili veštine, kao umetnik, i nije rob logike objektivnosti kao naučnik. Magičar je rob u onolikoj meri u kolikoj je vezan za jedan od prethodno navedenih načina razmišljanja. Budući da postoje četiri funkcije kod čoveka, u skladu sa njima postoje i ova četiri tipa, i to: Nauči tip je skoncentrisan u domenu mišljenja i senzacija, umetnik između osećanja i intuicije, religiozni tip mešavina intuicije i mišljenja, a magijski između senzacije i osećanja. Ova podela nije stroga klasifikacija, već kompas onima koji shvataju ideju. Imamo razne nauke kao što su psihologija i sociologija koje su bliže senzaciji na klatnu između senzacije i mišljenja, a imamo i ’čistije’ nauke, koje su opet bliže intuitivnom delu mišljenja, isti je slučaj i sa ostalim podelama. Ali uzmimo sada primer jednog čistog magijskog čina:

Pretpostavimo da izvestan mladić želi da privuče pažnju jedne devojke koja mu se mnogo sviđa, a koju

je video na žurci u nekom klubu. On ,zapravo, želi da je isto tako privuče i šarmira. Kako bi se ovo dogodilo, on

stupa u akciju prizivanja Venere i nabavlja neophodnu opremu za to. Kada završi pripremu hrama za ovaj specifičan priiziv, nalazeći ’odgovarajući’ miris, tarot kartu i postavlja ih u već prethodno sređeni ambijent u

zelenoj boji, koja naravno korespondira sa Venerom. Dalje će recimo izvršiti priziv Venere na njen dan u nedelji,

a to je petak, i njen odgovarajući sat koji pronađe u svetim knjigama korespodencija. (On ne preispituje

’istinitost’ ovih korespodencija, to je više odlika naučnog-racionalnog uma.) On nalazi neki stari spis sa litanijama boginji Afroditi koja je naravno grčki simbol ove planete i budući da je broj Venere 7, i da na hebrejskom Venera (Netchah) znači Pobeda on će recitovati litanije duboko se koncentrišući na Pobedu u ovom njegovom poduhvatu. Kada je završio priziv i sve se odigralo kako treba, on sa samopouzdanjem zaključuje da je priziv bio uspešan i kreće u klub gde će sresti željenu devojku. Kada ode tamo iznenada uviđa kako je ona raspoloženija nego ikad i bez velikih problema ulazi u vrlo prisnu komunikaciju sa njom, a kasnije se već sve odvija manje više spontano i uspeh biva neminovan.

Pitanje koje bi naučnik postavio je da li je to slučajnost ili ne? Odgovor na ovo pitanje jednom magičaru ne znači ništa, čak šta više on zna da je u pitanju nekakva kauzalnost između uzroka (priziva) i posledice (uspeha sa devojkom), ali mu se čini daleko besmislenije da traži odgovor na tako zamršeno pitanje, nego da prihvati činjenicu da tako zapravo jeste. Njemu kauzalnost nije važna, njemu je važan smisao, on je namerno

subjektivan i ima vrlo nekonzistentna verovanja o svetu. Sve su ovo preduslovi magičkog razmišljanja. Naučnik

bi mogao da se veže za pitanje samopouzdanja koje je ovakav čin povećao i doveo do efekta da sam mladić ne

vidi ’prepreke’ koje je inače video kada nije imao toliko vere u sebe, ali kako bi dalji tok razgovora pokazao, čak

ni to ne bi moglo da se dokaže sa sigurnošću. Istini za volju, one univerzalno bitne, suštinske stvari niko do

sada nije mogao rešiti. Sama nauka, takođe, pati od poraza pred ’stvarnošću’, ali sama sebi ne ukida postojanje, već pokušava iznova i iznova da dostigne svoj cilj. Pa zašto onda to pokušava kada su u pitanju sve druge ’manje naučne stvari’? Ova arogantnost isključiva je osobina racionalnog uma. Za to ima i razloga. Zamislite neku nauku u kojoj bi se njena hipoteza blago, čak neprimetno izmenila i dobićete šta? Sigurno ne više nauku. U svim racionalnim sistemima misli, ako se ukloni ili zameni samo jedna konstanta sve pada u vodu. Isto tako ako magičar pokaže totalnu nezainteresovanost za naučnu metodu i osnovne naučne činjenice, svaki razuman čovek će ga prozvati šarlatanom i budalom. No, problem je u tome što svaki racionalan čovek misli da magičar zapravo veruje u ono što zastupa, da se vezao za ono što zna i da od toga pravi univerzalnu pretpostavku, što je netačno upravo zato što bi to onda bio postupak racionalnog čoveka, a nemagičara. Pravi magičar u dubini duše zna da ne veruje ni u šta, i pod ovim ’verovanjem’ slobodno eksperimentiše sa raznim mogućnostima pruženim u svakom trenutku, dok naučnik pokušava da dokaže nešto ili ništa, duboko u sebi boreći se sa tim verovanjima i pritom još ne čini ništa u svom ne znanju, jer se ne usuđuje. Iz ovih razloga

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

konfiguracija verovanja i mišljenja jednog magičara su upravo stvoreni za praktični život. Naučnik će morati sa razočarenjem da nastavi da se uzdržava kako ne bi slučajno ’skočio sebi u reč’. Otkriće kvantne fizike otkriva izvesnu naučničku ozlojeđenost izjavom jednog od njenih pronalazača: ’Kvantna fizika mi se ne sviđa, i žalim što sam ikada imao išta sa njom’(Nils Bor). Sve ovo ima za cilj, ne da poništi vrednost ili rezultate nauke i njene metode, već da istakne njenu lošu crtu onda kada pokuša da zaigra na tuđem terenu. Umetnik sa druge strane nije ni magičar ni naučnik niti religiozan čovek. On je čudna mešavina impulsa emocija što ga povezuje sa magičarem i intuitivnih verovanja što ga povezuje sa religioznom tipom, a pritom je oslobođen od bilo kakvog objektivnog pogleda na svet i najviše je u vlasti nesvesnih intuicija koje ga nose iz jedne ’realnosti’ u drugu. Religiozan čovek je čovek koga muči pitanje konačne istine, ali se on koristi pretežno intuitivnom stranom svog mišljenja za ono što bi nazvali metafizikom. Magičar ne pati od pitanja uzaludnosti ili istine, on sve prihvata kako jeste i kako mu dolazi, on daje smisao tome čak i naknadno. Istina i smisao su dve različite stvari. Znati istinu ne znači i znati smisao. Mi poznajemo dosta činjenica danas. Na primer, mi znamo dosta toga o vatri, sve njene osobine, ali njen smisao ne nalazimo u istinama o vatri. Smisao leži u razumevanju koje je upravo onaj tip funkcije koji karakteriše osećanja. Osećanja daju doživljaj stvari, njihov subjektivni smisao. Niko se neće raspravljati sa vama ako tvrdite da je vatra topla ili da može da izazove opekotine, ali ćete naići na veliki raspon mišljenja o tome da li je vatra dobra ili zla, neutralna ili korisna itd. U zavisnosti kakav smisao pridajete određenim stvarima takav doživljaj stvarnosti ćete imati. Magičar je ’smisaoni čarobnjak’, on iznalazi veze sa onim što vidi, čuje ili oseća i pripisuje stvarima određeni smisao. Smisao nije fiksan ili pretpostavljeno trajan, on je podložan promeni, kao što smo i svi mi uostalom. Na ovaj način magičar stiče besmrtan, jedinstven i neuništiv oslonac, jer kao što je dokaz besmrtnosti čoveka njegova mogućnost opstanka kroz rađanje i umiranje, u istom smislu ovaj proces promene ili transformacije je podjednako dokaz neuništivosti i ispravnosti njegovog ’verovanja’, koje god da zauzme. Ne treba se zavaravati da je magičar ovako slobodan po prirodi i ’idealno ne vezan’, on je morao proći neminovno kroz sve faze mišljenja u životu, pa tak o i trans tuge ili bol uzaludnosti; on je morao prebroditi svoje razočarenje u razum kao preovladavajući element stvarnosti. On je morao pretrpeti gubitak smisla, da bi ga ponovo pronašao. Morao je preći veliki put od naučnog mišljenja koje forsira naše društvo do slobodnoumnog magijskog načina razmišljanja. On je morao prvenstveno krenuti na taj put zbog istine ili bilo koje druge ma koliko sitne “gluposti”, i u potrazi za njom doći do jedinog ne redukcionostičkog rešenja, magije. Magija je jedini izbor gde se niko ne mora ograničavati na pogled na svet koji isključuje, sumnja ili bar ismejava druge poglede. Magičaru sve ima smisla. Magija je dakle Umetnost vršenja promene u skladu sa Voljom, ali ne onakvom voljom kakvom je shvataju psiholozi ili izvesni filozofi (Niče ili Šopenhauer), već jednom istinski transcedentnom, koliko i imanentnom voljom, koja je sama po sebi pretpostavljeno u skladu sa prirodom stvari, a ne neki subjektivni proizvod svakog uma za sebe. Ono što stoji iza ove teorije o magiji je nešto što je tako dobro čuvano od strane onih koji misle da ona može naškoditi ljudima. Šta je to? Da li ću otkriti tajnu? Ne, neću je otkriti. Naučnik bi mi sada zamerio na licemerju i optužio za iznošenje gluposti.

Pre nego što stvarno i popijem ovakve uv rede, hteo sam samo još da kažem da neću otkriti Tajne Misterije Unutrašnjih Svetilišta zato što su one već otkrivene. Eto to je istina. Svete tajne verovatno zna i malo dete. Sama činjenica da čoveka zanimaju takve vrste tajni ’o Istini’ i da ih on traži negde u spoljašnjem svetu su posledica njegovog naučnog pogleda na svet. On time pokazuje ih da ne vidi. Pitanje razotkriva svog pitača. On mora promeniti sebe, promeniti svoja uverenja, mora okrenuti svoj teleskop ka sebi i tek tada će možda biti sposoban da spozna istinu. Ali naučni um to ne može, zar ne? Nažalost, to je istina. Magičar upravo zbog svog stava koji je ništa drugo do praktični skepticizam, uspeva da obuhvati sve varijante istine, a ne samo onu naučnu. Mnoštvo ’smislova’ (ne znam da li je ovo pravi izraz) krije mnoštvo aspekata. Svaki od njih je zahvaljujući svom postojanju već deo istine, ako posmatrate stvar sa samo jednog stanovišta videćete ograničen izbor reakcija. Evo primera:

Naišli ste se u neprijatnoj situaciji. Na poslu ste, sasvim slučajno, šefu u kafu umesto šećera

sipali

so, ali ste to shvatili tek pošto ste mu je odneli. Kada ste u potpunosti shvatili šta ste uradili i kakve to posledice može imati po vas, čujete šefov iznervirani glas kako vas zove u kancelariju. On vas optužuje za podvalu i otpušta vas pod izgovorom da ste nesposobni. Vi pokušavate da se izvinite, ali on u svom besu ne vidi vaše izvinjenje kao dovoljno, i vi prihvatate odgovornost za vaš postupak i ponizno izlazite iz kancelarije, tužniji nego

ikad. Kraj.

Zamislite sada da se sve dogodilo potpuno isto, ali da vi kada vas vaš šef poziva u kancelarijukako bi se izdrao na vas reagujete prilično nezainteresovano za celu stvar. Šef to ubrzo primećuje i pita vas čemu takva reakcija, a vi mu odgovarate da ste malopre saznali da vas je gazda izbacio iz stana i da uopšte niste

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

zainteresovani za ovaj problem jer su sada vaša egzistencija i posao zaista ugroženi jer ćete očito morati da se selite iz tog stana. Bez prekida nastavljate kako ste verovatno u mentalnom haosu pobrkali šećer sa solju, ali da je pravedna kazna otkaz i da je vi prihvatate kao jedna odgovorna osoba. Posle ovog vašeg samosažaljevajućeg govora, vaš šef vam bez ikakvog odgovora daje znak da izađete iz kancelarije. Saznajete kasnije da ste posao zadržali. Kraj.

Ovi primeri iako previše ’moralno’ problematični daju savršenu sliku dva tipa reakcije. Imamo prvi tip reakcije koji je racionalan i odgovoran. Imamo i drugi tip reakcije koji je takođe, po mom mišljenju, još racionalniji i odgovorniji. Imamo čoveka koji se trudi iz petnih žila da zadrži posao, jer mu je stalo do njega. I imamo drugog čoveka kojem je posao takođe toliko bitan da koristi laž. Da li je ovaj prvi ’pravilnije’ postupio nego drugi? Odgovor koji bi dobili od naučnika bi bio da nije bilo puno izbora; čovek je mogao da se izvini što je i uradio, ali to nije pomoglo, i kraj. Drugi čovek je prema njemu (naučniku i religioznom tipu) bio neiskren i licimeran, i time je ugrozio svoj sopstveni integritet, neki bi dodali da je izvršio ne moralan čin glumeći ’nesrećnika u nesreći’ i time obrukao sebe i pokazao svoju pravu prirodu i da kao takav i treba dobiti otkaz, ako ni zbog čega drugog onda zbog neprimerenog ponašanja. U svakom slučaju većina ljudi koji bi sebe nazvali racionalnim bi prihvatili odluku šefa iako bi ostali nezadovoljni. Sa magičke strane gledišta drugi tip je pokazao izvanrednu snalažljivost, a pritom i hrabrost, jer je šef mogao biti pametniji i mogao je ’provaliti’ njegove metode što bi izazvalo još veću pometnju. Dalje, ovaj drugi tip je umeo da uradi nešto što je tako dragoceno svakom savremenom magičaru, a to je da „menja“ uverenja. Ovaj čovek očito nije imao problem da misli o sebi kao o licimeru i lažovu, iako je znao da on nije samo takav već je i odgovoran i profesionalan u isto vreme! On je svesno izveo akt maskiranja u stanje nezainteresovanotsi pritom radeći jednu psihološki mnogo bitnu stvar, koju ste nadam se primetili, a to je da je u samoj kancelariji sve vreme pričao zapravo on, a ne šef. On nije dao oduška šefovom besu. Dok prvi u mazohizmu svoje odgovornosti nije pokušavao da ga prekine, iako se lično sa tim nije slagao. Magičar bi rekao da je drugi čovek pokazao izvanredne napore kako bi zadržao posao. Šta je ovde bitno? Bitne su neke činjenice:

1) Prvi tip je čist mazohističko-racionalan tip, koji više ceni tuđa uverenja od svojih. On je znao da je normalno ponekad pogrešiti, ali pošto je stao šefu na žulj, verovatno u lošem momentu, shvatio je da su male šanse da uspe da se opravda. Stoga on unapred priznaje da je šef neminovno nadmoćniji i da su stvari pred svršenim činom. Ovo je tipično racionalno razmišljanje koje dovodi čoveka u situaciju gde je odbio da izađe u susret samom sebi i učinio uslugu svom šefu spremajući plodan teren za otkaz. Ovde se radilo o tome da je čovek došao u situaciju da njegovo osećanje sreće i sigurnosti (posao, kuća .) ugrozi upravo ono uverenje koje je odabrao kao ono koje će ga odvesti do Najviše Sreće, Istinske Mudrosti i Summum Bonuma! (ovde ne računam još površniji tip uverenja koja smo dobili tokom vaspitanja i bez kakvog objašnjenja prihvatili). Onda kada ga je njegov sopstveni izum izdao on je i dalje nastavio da ga koristi, zapravo, izum nastavlja da koristi njega. Budući da je sreća krajnji cilj svakog čoveka i da je ona jedno transcedentalno osećanje sklada u sebi, kao i u svetu van sebe, ovaj očigledno zarobljeni čovek pristaje da bude žrtva sopstvene iluzije. U ovom slučaju je sreća ovog čoveka sadržana u ispunjenu Božijih zapovesti. Za magičara ovakav čovek je jednostavno okarakterisan kao preterano racionalan, pa stoga i slep čovek. Za naučnika ovaj drugi je okarakterisan najgorim moralnim pokudama. Shvatate poentu? Magičar je sudio po onome što je video kao pretežno preovladavajući element koji ga je doveo u ovakvu situaciju, a racionalan čovek je sudio prirodi bića čoveka kao kakav monah ili pop. Magičar prećutno zadržava opciju ’poboljšanja’ kod čoveka i to na jedan objektivan način, dok ovaj drugi govori iz perspektive autoriteta “večnog prokletstva’ i osuđuje sâmo čovekovo biće pripisujući mu razne omalovažavajuće atribute.

2) Za magičara ovo je jedan uspešan ritual, magijski čin koji je u potpunosti uspeo. Magičaru se može zameriti na ne biranju sredstava, ali treba se setiti da sam magičar u svom sistemu ima vrlo jako merilo, savest. Svaki ’pokvarenjak’ može izvesti ovakav čin, ali takav čovek nužno radi protiv sebe i nikada ne profitira stvarno od svog čina. Iz kakvih god profanih razloga da se neko počne baviti magijom, oni se nužno transformišu i šire tokom ’obrazovanja’ samog magičara. Ubrzo magičar shvata da jedina poenta magijskog razvoja je sklad sa promenom. Ovaj sklad sa promenom se pojednostavljeno zove sreća. (O sreći više u posebnom poglavlju.) Raditi bilo kakav čin bez pune svesnosti o cilju je zapravo više štetno nego korisno, što magičar kasnije ubrzo uviđa i sam budući da je shvatio zakon akcije i reakcije. Magičar ponašanje racionalnog naučnika u svakodnevnom životu vidi kao ponašanje roba i čoveka koji teži da poništi postojanje činjenica kako bi održao svoj sistem

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

verovanja. Magičar je više poput karma sanjasina, koji teži da prihvati stvarnost onakvu kakva jeste menjajući sebe i istrajavajući na svom putu ka savršenstvu.

Šta bi ste vi rekli? Ko je u pravu? Ovo je sada jedno magijsko pitanje čiji je cilj da isprovocira vaša sopstvena racionalna uverenja i dovede ih na svetlo dana pre nego vam naškode. Kakav god da je odgovor, nemojte samo stvarno da poverujete u njega i biće sve u redu. Poenta je da šta god da radite i za šta god da se vežete, nemojte verovati da zavisite od toga, ili još gore da to jeste vi. Ovo je suština doktrine o ne vezivanju. Ako prihvatite sebe kao jedinku koja je savršena koliko i nesavršena nećete odmah dobiti sreću kao nagradu, ali hoćete jedno veliko olak šanje i mudrost koja će vam omogućiti da se neometeno krećete kroz ovaj četvorodelni univerzum pun paradoksa i nedoslednosti koliko i lepote i jedinstvenosti.

Iz Haosa smo nastali, što znači da u sebi sigurno imamo delić njega, ali se krećemo ka Redu i možemo postati celoviti, ali je potrebno da započnemo rad priznajem sopstvenog položaja u univerzumu i prirode sopstvene potrage, jer je više nego očigledno da nas sam univerzum uči lekcijama srednjeg puta.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

ELEMENTI

Frater ALION

Osnovna stvar koju moramo da naučimo i znamo prilikom korišćenja Tarota su Elementi. Ovi elementi su Zemlja, Vazduh, Vatra i Voda i povezuju se sa kako fizičkim “fenomenima” tako i sa širim metafizičkim značenjima. Mnoge knjige o magiji pa i filozofiji objašnjavaju njihova značenja. Ovde ćemo dati neke osnovne ideje koje bi vi trebali da proširite vašim razmišljanjem i izučavanjem Tarota.

ZEMLJA

Ovo je tlo po kome hodamo. Ono ispunjava sve naše potrebe. U unutrašnjem svetu predstavlja fizičke senzacije i osećanja uključujući i vaše životinjske instinkte. Strana sveta pripisana Zemlji je Sever, doba dana je Ponoć a godišnje doba je Zima. Elementalni duhovi se nazivaju Gnomi i oni obitavaju pod zemljom kao i sve životinje koje riju zemlju. To su Zemlji pripisani krtica, medved i jelen i one su često “totemi” ovog elementa. Zemlji se pripisuju grčka Boginja Geja i egipatski Geb, kao i bogovi podzemnih svetova. U tarotu zemlju predstavljaju Diskovi. U zodijaku to su Bik, Devica i Jarac. Zemaljske boje su braon i zelena.

VAZDUH

Vazduh je svuda oko nas. Mi dišemo vazduh. On je nevidljiv i fluidan i teško ga je izmeriti i zahvatiti u kalup (posudu). U unutarnjem svetu predstavlja misli i sposobnost razmišljanja i rezonovanja. Vazduhu su pripisani Istok, Zora i Proleće. Njegovi elementalni duhovi su Silfi koji su bića poput vila koja putuju na lakim krilima vetrova. Sve ptice se pripisuju vazduhu. Egipatska Hator i grčki Zevs, kao i egipatski Tot i rimski Merkur, ali i grčka Atena koja vlada mislima, razumom i mudrošću. U Tarotu vazduh se predstavlja mačem a astrološki kao Blizanci, Vaga i Vodolija.

VATRA

Vatra predstavlja strast i entuzijazam. Ona je iskra života u nama i oko nas. Negovanje i održavanje vatre nas je promenilo od životinja u ljude, omogućavajući i dajući nam kontrolu nad njenim “opasnim” aspektima kako unutar tako i oko nas. U unutarnjem svetu predstavlja Volju, kreativnost i energiju.Vatri su pripisani Jug, Podne i Leto. Njena elementalna bića su Salamanderi - mali gušteroliki duhovi čija su tela poput plamena. Životinje pripisane vatri su mitološki Feniks, Zmajevi, Kentauri, Grifini, takođe i konji ali i lavovi i mačke. Bogovi i Boginje Sunca se obično pripisuju Vatri. Keltski Lug i Brigit, grčki Apolo, egipatsi Bast i Sekmet. U tarotu to su štapovi, a u zodijaku Ovan, Lav i Strelac. Boja je Crvena.

VODA

Od svih elemenata Voda izgleda najpromenljivija jer je tečna i vidljiva. Ona se manifestuje u mirnim i tečnim vodama, kao jezera i bare, kao kiša i kao promenljive ćudi mora i okeana. U unutarnjem svetu predstavlja osećanja i emocije. Ona može da se uzburka ali i da se smiri, može biti sadržana u nečemu ali može i da se prospe. Nedostatak vode donosi smrt u i fizičkom svetu i duši ako se ona ogoli od emocija. Pa ipak previše vode izaziva poplave, a previše emocija osećaj davljenja u njima. Vodi je pripisan Zapad, deo dana - Suton, i Jesen kao godišnje doba. Elementalni duhovi su Undini - opisani kao vodene nimfe i sirene. Sve ribe i sisari iz mora, kao delfini i kitovi su životinje-totemi vode. Boginje i Bogovi Mora i Meseca (koji vlada plimama i osekama) su pripisani ovde kao i Božanstva Ljubavi. Grčke Afrodita i Artemida, rimska Venera, sve trostruke boginje. U tarotu Voda se prikazuje Peharom, a u zodijaku obeležava Raka, Škorpiju i Ribe. Njene boje su srebrna, plava i tirkizna, morsko plava.

DUH

Peti element je Duh i njemu je pripisan centar kruga (u kome se nalazi meditant). On predstavlja nevidljivu suštinu u svemu živećem. Njegovih atribucija ima nekoliko i one su transcedentne. Može mu se pripisati Sfinga. On je osovina i obim točka-kruga ujedno. Boje duha su bela, purpurna, indigo i crna. Božanstva Duha su svestvoritelji kao što su Ra i Nuit, Izis, Hekata i Sofija.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

LIBER DALETH

FORMULE RANGOVA - KLJUČ PUTA Fr.Libero

"Stvorio sam tajna vrata

"

Čovek zemlje:

I.H.V.H.

Istok

jutro

Vazduh RA

G.'.D.'.

Ljubavnik:

A.D.N.I.

Jug

podne Vatra

AHATHOOR

R.'.C.'.

Samotnik:

A.H.I.H.

Zapad

veče

Voda

TUM

S.'.S.'.

X:

A.G.L.A.

Sever

ponoć

Zemlja

KEFRA

 

Jod

- Seme/Ruka, Pustinjak, Merkur, Otac

He

- Zvezda, Vodolija, Prozor, Majka

Vau

- Bik, Hijerofant, Sin

He

- Vodolija, Ćerka

U

spoljašnjem Redu (G.'.D.'.) Čovek Zemlje prvo izučava Veliku "formulu" Tetragramatona. Izučava

osnovnu strukturu četvorostrukosti koja određuje i formuliše Univerzum. Kroz fromulu IHVH se povezuje sa Drvetom Života kao celinom, a sama formula je "Ime Boga" koje čini univerzum manifestovanim.

U smislu Duhovnog Puta, Jod predstavlja pokretanje, zametak unutarnjeg poziva aspirantu na kretanje

ka samospoznaji, to je i samo po sebi slovo Samotnika. Ono duhovno u čoveku pokreće ga na Stazu. Priroda Jod-a je merkurovska pa čovek mora prvo da se uputi u Znanja kojima bi se povezao i udubio u samospoznaju.

Pokretanje se zatim pretvara u širi opseg i mogućnosti kojima se čovek prepušta na Putu. Vodilja je impuls koji čoveka privlači ka nekoj oblasti, te on/a prihvata određene sadržaje sistema inicijacije koji nalikuju potrebi kako to može da se pojmi na početku Puta.

Duboko angažovanje i posvećenost je prikazano temeljnim slovom Bika, a r ev nošću i vrednoćom dolazi do sticanja konkretnijih i stabilnijih iskustava i znanja o Putu - a Put je proces sticanja svesti i znanja o sebi i Univerzumu.

Dok je idući stazama čovek izučavao mogućnosti i delove duhovnog znanja ispitujući koje su mu njegove osobine, kako njima upravlja, šta ga učvršćuje, šta ga privlači i odbija, šta ga pokreće i čemu teži, počinje u njemu da se formuliše izvesna kvintesencija koja je utemeljenje njegove aspiracije - a to je Zvezda vodilja, ona je tihi vodič, inspirator i savetnik i saveznik na Putu.

Samo kretanje stazom samospoznaje čoveku predstavlja "jutro" duhovnosti, a to ima osobenosti Istoka i elementa "Vazduha" koji karakterišu ceo stadijum razvoja.

Cilj Čoveka Zemlje je shvatiti sebe i doseći Boga "Ra" - tj. duhovno Sunce - Svetog Anđela Čuvara.

Alef - Luda, Vazduh, Vo, Otac

Dalet

Nun - Smrt, Škorpija, Riba, Sin Jod - Ruka, Pustinjak, Ćerka

- Carica, Venera, Vrata, Majka

Obitavajući u svetlosti Svoga Sunca, čovek doživljava "vatreno" podne svog duhovnog Puta. Osobenosti Unutrašnjeg Reda (R.'.C.'.) se manifestuju kroz življenje formule ADNI - Adonaj - koje je samo "formula" koja spolja karakteriše manifestovanje osobenosti ličnog Sunca, Duha i Inteligencije Svetog Anđela Čuvara.

Ceo rad koji obavlja je ljubavništvo sa "Boginjom" Ahathoor, a njeno ime je Snaga Trona na kojem je Zvezda u Jajetu Duha.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Alef je vazdušasto duhovno Jaje, a jaje je "simbol" Duha i stvarnog postignuća koje se izdiže iznad elementalnih osobenosti Tetragramatona Čoveka Zemlje. Ovo je Glava Oca u Pentagramu. Alef daje snagu i postojanost i potpuno je konkretno stanje različito od osobina i karakteristika elemenata.

Dalet su vrata kroz koja se čovek, sada već Adept, kreće dalje ka ostvarenjima svoje specifične Volje koju je shvatio kao svoju Prirodu, Istinsku Volju, koju treba da ispuni i manifestuje u Svetlosti Svojega Sunca. Ovo je i užitak obitavanja u Lepoti svetlosti Sunca, a to središte čini suštinski oslonac za postojanje lične inkarnacije ličnosti kakva se pojmi i očituje kao Čovek. Nakon duhovnog upliva Alefa, Dalet proširuje iskustvo i vrata percepcije se šire otvarajući mogućnosti ispoljavanja Volje - čovek se iz procesa samospoznaje, događajem Spoznaje usmerio ka vršenju Rada - ka stvaranju posebnih okolnosti svoje Karme koju hoće da ostvari i potroši.

Ova Karma je od slova Nun, od Ribe vremena i prostora koji su polje delovanja mnogostrukosti i mnoštva osobenosti. Jedinstvenost koju poseduje lična Svetlost Sunca je zaogrnuta mnoštvom šarenih i raznolikih plašteva koji se menjaju, pomeraju, gube, a Radom se ostvaruje njihova pojavnost. Dolazi i do shvatanja niza inkarnacija koji obeležavaju povezanost izvan jednog ograničenja ka zmiji kontinuuma.

Kada se shvati ispunjenje tog Rada koji je bio predmet inkarnacije, čovek se oslobađa svake vezanosti koliko za sebe i svoje osobine, karakteristike i sposobnosti, te se vraća u svest Onoga što ga je prvotno pokrenulo, a to je Seme, Jod, upotpunjenje kojim On postaje To što je Samotno. Oslobađanjem od ličnosti, od ograničenja osobenosti, od ega, "čovek" dolazi do tačke iz koje se stvara Jod.

Alef

He

Jod

He

- Luda, Vazduh, Vo, Otac - Zvezda, Vodolija, Prozor, Majka -

Ruka, Pustinjak, Sin - Vodolija, Ćerka

Formula Pustinjaka vuče ga ka Najvišem, ka Imenu Boga "Ehejeh" koji je u Kruni Drveta Života. Samotnik, Majstor Najvišeg Reda (S.'.S.'.) oslobođen sebe, u duhovnoj Tišini, koju niži Rangovi ne poznaju kao iskustvo biva obasjan Svetlošću Izvora Svega - Svetlošću koje nema boju te se o tome samo spominje da je To Tama, crnilo Razumevanja.

Kao Luda u Jajetu, Beba Bezdana obitava u Praznini Duha, Neograničeno, Neuslovljeno, Mirno u Istini i Ljubavi "Samotnik" čiji je plašt samo maska za prikazivanje nižim sferama, a kojega u stvarnosti i nema, jer Svest je beskrajno utihnula i prožela Baskraj. To je nemerljivo.

Zvezda se zatim pojavljuje, ali ne shvatljivo drugačije. Iznutra, Jedno sa Svešću Samotnika, između kojih nema razlike.

Tiha delatnost u plodnim poljima baštovana koji gaji vrtove učenika i sledbenika koji nekada i nisu svesni uticaja Reči Magusa čiji su i sami emisari, apostoli i prenosioci. Svo Znanje se pretočilo u Razumevanje, a suština Razumevanja se sažela u Srž Mudrosti, u Jod koji je Jedna Reč. Ta Reč je suština Eona u koji je zaronjen Samotnik.

Ipak Samotnik je Jedna Zvezda u beskrajnom telu Boginje Nuit. On je "poput" vrhovnog Boga, sam Tum, snažan i postojan u svom potpunom nestajanju. Zvezda sija snagom Univerzalne životne energije, a njena svetlost nema koprene ega. On jeste Zvezda, u njegovom središtu je Hadit. Njegova svetlost jeste Svetlost Sunca koje je ON.

Alef

- Luda, Vazduh, Vo, Otac

Gimel

- Mesec, Prvosveštenica, Kamila, Majka

Lamed - Vaga, Uravnoteženje, Bič, Sin

Alef

- Luda, Vazduh, Vo, Ćerka

Iza svega, kada To dosegne i postane Najviše, ostaje trag Puta. Taj put je Slavljenje Božanstva koje je sam Univerzum, koji je Duša i suština Čoveka. To obitava i opstoji kao Duh, To daje unutarnju Svetlostu samom Suncu, To je uvek u neporemetivoj Ravnoteži, To je Bog. To je Adonaj.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

A njegov zvuk, poput zvuka Kefre koji kotrlja skriveno tamno sunce u ponoć, oglašava:

"Ateh Gibor Le-Olam Adonai!"

A četiri arhanđela i dalje stoje tvoreći Univerzum, u njegova četiri "ugla", koji ne bi postojao da nema

sile koja im daje smisao: "Ateh Malkut Ve Gebura Ve Gedula Le Olam Amen!" Iz Jednog izvora je stvoren materijalni Univerzum i u njemu su snaga i milost Boga otelotvoreni.

Tako je sve stvoreno, tako postoji, tako ide putem, tako se menja i nestaje

Ovo je kvintesencija rituala pentagrama koji je pouka o mikrokosmosu - Čoveku koji je Bog.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

HRAMOVSKE ARKANE ALIONOVOG TAROT ŠPILA

Frater ALION

16 je broj Hrama , a Hram je Univerzum.

Kada su u prošlim , mračnim vremenima mistici hteli opstati pred progonima “ pravovernih “ morali su se nekako dodvoriti vladarima koji još behu nezavisni od crkve , te dalje od inkvizicije . Oni su učinili

jednostavnu stvar - ugodili su sujeti vladara uključujući ih titulama u svoju mističnu priču , dajući im “ značajna “ mesta u misterioznoj Nauci zvanoj Tarot . Tako su neke karte dobile imena : Kralj, Kraljica , Princ , Princeza ,

a neke još bogohulnije : Papa ili čak Papisa ! No , to behu simboli upotrebljeni da se opiše na drugi način tj. zakamuflira priča o jednoj od naj značajnijih Mističnih Formula , o TETRAGRAMMATON-u .

Sada je ovde pred Vama jedna “ ogoljena “ verzija , bez farse i maski prošlih vremena , stoga to nisu

više Dvorske karte već karte Hrama , stoga to nisu više Kralj , Kraljica , Princ i Princeza već jasni izrazi Oca , Majke , Sina i Kćeri - što potiče od Imena-Slova TETRAGRAMMATON-a . Oni imaju svoje interakcije i međuigru ,

a ovde su nazvani svojim drevnim , iskonskim imenima koja behu znana Mudracima :

CHAOS , BABALON , EROS i PSIHA . Ovde su prikazani kao Vladari elemenata i pod-elemenata , kao Vladari Neba-Zodijaka i Materije , Vladari Duha,Vatre,Vode,Vazduha i Zemlje , kao Vladari L.V.X-a i N.O.X.-a .

Ovde je prikazana projekcija četiri Elementa u četiri Sveta , stoga je to šesnaest aspekata - delova Jedne Celine - Hrama Univerzuma . Takođe se može prepoznati i učenje o Astrologiji , Geomanciji , Ji Djingu , Enohijanskom sistemu , Kabalističkom učenju , te nekim drevnim Religijama što je sve uvršteno u ovaj špil. Naravno Telemitski Magički Sistem na svojstven način daje svoj akcent i dominaciju nad ostalim delovima , kako kroz same karte tako i kroz njihova “teorijska” razjašnjenja i opise .

Kako , recimo , prepoznati ovaj Jedinstveni sistem u učenjima svih starih religija ? Jednostavno ! Treba samo uvideti da je svaka religija imala određeni oblik “ Svetog Trojstva “ , dok je četvrti član uvek bio potisnut , negde je smatran zlim , negde iluzornim , negde nepotrebnim , a negde je (jednostavno) zaboravljen.

Dovoljno je čuti Svete Formule - Reči koje te religije koriste : AUM , IAO , IHV , ALH , AMN , itd Tu su takođe i likovi Trojstva kao : Brama-Višnu-Šiva , Otac-Sin-Sveti Duh , Devica-Majka-Starica , Bog-

Boginja-Dete(sin) je glavni princip koji se provlači , recimo u Egiptu ima više takvih Trojstava : Izis-Oziris-

Očito je da se kroz Tarot sačuvao jedan aspekt

koji je za spoljni svet bio nepoznanica , a koji baš beše taj spoljnji svet , a ne ono čemu se taj svet kao uzvišenom obraćao ,jer Svet jeste manifestacija Svetog Trojstva - sam četvrti Element - niti ponižen , niti uzdignut već “ ravnopravni “ deo u celokupnom sistemu , koji se poput Točka obrće oko Jedne Osovine .

Horus , Ptah-Sekhet-Nefer Tem , Amon-Mut-Khonsu , itd

Vratnice Hrama su uvek bile otvorene za Tragače , nekada više , nekada manje , samo je trebalo Videti te Vratnice i Ključ bi se našao u rukama dat od strane istinskih Inicijata Misterija . No , mnogostruki napori da se nekom nešto dočara rečima nikada nisu bili toliko prosvetljujući koliko Lično i Direktno Iskustvo te Istine , stoga je sada nekima (ako ne mnogima) omogućeno , ako je to njihova Istinska Volja , da jasnije Vide u “mraku” čak i uz pomoć male Luči kao što su ove karte i tkst .

4x4=16

16=Hram=Univerzum=2

Univerzum=0

“ 2=0 “ .

O

HRAMOVSKIM

KARTAMA

Ceo sistem 16 Hramovskih karata se zasniva na TETRAGRAMMATON-u , te na projekciji četiri Elementa u četiri Sveta ili ,drugačije rečeno , kako TETRA - GRAMMATON ispoljava sebe kroz Elemente tj. Elementalnim Svetovima .

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Vatrom vlada Haos-Otac , Vodom Babalon-Majka , njihov spoj je Vazduh kojim vlada Eros , te Zemljom Psiha-Kći. Iz ovoga sledi njihova međusobna interakcija i preplitanje , tako da vidimo odnose jednog Elementa sa svim ostalima na svakom Planu . Sledi kratki opis i veza naziva sa Elementima i Zodijakom , Magičkim Znacima Rangova i Geomantičkim figurama :

Vatra Vatre

Štap CHAOS-a

Strelac

Iacchus (Krst)

Acvissicio

Voda

Vatre

Peher CHAOS-a

Ovan

Asi (L)

Puer

Vazduh Vatre

Mač CHAOS-a

Lav

Orus (V)

Fortuna Maior

Zemlja Vatre

Disk CHAOS-a

Ruža i Krst (X)

Fortuna Minor

Vatra Vode

Štap BABALON-e

Ribe

Vir

Laeticcio

Voda Vode

Pehar BABALON-e

Rak

Mulier

Via

Vazduh Vode

Mač BABALON-e

Škorpija

Puer

Rubeus

Zemlja Vode

Disk BABALON-e

Puela

Via

Vatra Vazduha

Štap EROS-a

Blizanci

Iacchus

Albus

Voda Vazduha

Pehar EROS-a

Vaga

Mulier Puela

Vazduh Vazduha

Mač EROS-a

Vodolija

Otvaranje Vela Tristicio

Zemlja Vazduha

Disk EROS-a

Zatvaranje Vela Caput Draconis

Vatra Zemlje

Štap PSIHA -e

Devica

Tum Eš Neit

Coniunctio

Voda Zemlje

Pehar PSIHA -e

Jarac

Auramot

Carcer

Vazduh Zemlje

Mač PSIHA -e

Bik

Šu

Amissio

Zemlja Zemlje

Disk PSIHA -e

Set

Cauda Draconis

Ovome se mogu dodati korespodencije sa Tatvama , što je učinjeno na drugačiji način - sa 16 karata Ofidijanskog Tarota . Pored ovoga , jasna je veza sa 16 piramida Enohijanske Table Duha , te time i Enohijanskim Tablama Elemenata koje su upravo i sačinjene od specifičnih spletova Elemenata tj. 16 Pod- Uglova na 4 Table .

Sve ovo znači da se sa ovim sistemom Hramovskih Karata student Magike može povezati nizom različitih Magičkih i Meditativnih tehnika . Recimo na primer da određene Kabalističke Formule naj više ispoljavaju svoje uticaje (dato po Ritualu Pentagrama) na sledeći način : Vatra-A.D.N.I. , Voda-A.H.I.H. , Vazduh-I.H.V.H. , Zemlja-A.G.L.A. ; ili recimo : “Tacere”,”Scire”,”Audere”i”Vele” - čija se početna slova podudaraju sa : “ Sub Umbra Allarum Tetragrammaton “ ; a takođe i kao “ Flatus,Ignis,Aqua i Tera “ koji čine Manifestaciju Duha u poznatoj Formuli : “FIAT LVX!” koja znači: “Iehi Aour!”-Neka Bude Svetlost!

Slikovno prikazani uticaji Elemenata imaju Izlive na četiri ugla Karte , dok Vladari imaju svoje uticaje tj. mesta u sferama Hokmaha, Binahe, Tifareta,i Malkuta ,gde se takođe nalaze i njihovi posebni Simboli . Oltari koji se pojavljuju na Kartama su pripisani Misterijskim Ritualima Zodijaka . Boje koje se javljaju su jednostavne kombinacije uobičajenih boja pripisanih Elementima , uz uticaje Sefirotskih boja - Zodijačkih i Planetarnih .

L.V.X. je pripisan Vatri-Ocu-Haosu , čija je “suprotnost”(tj. nadopuna)-N.O.X. koja je Voda-Majk a- Babalon. Njihovo sjedinjenje se ispoljava kao Duh-Vazduh tj. kroz Sina-Erosa-Zver u sferi Tifareta . Kćer je sfera Elemenata tj. Zemlja koja je konačna Manifestacija u Malkutu .

Nakon svega ovog je jasno da je ovo skup istorodnih pojmova i simbola datih kroz razne korespodencije i saglasja , moguće je dodati i mnoštvo drugih simbola i njihovih veza i objašnjenja celog sistema Hramovskih Karata . U mnogim pisanim tekstovima se mogu naći odlična objašnjenja o ovoj temi , mada je TETRAGRAMMATON uvek bio , jeste i biće - odista- “ Neizgovorljivo Ime “.

TETRAGRAMMATON NOVOG AEONA

U Knjizi Zakona, Poglavlje II, stih 49, zapisane su sledeće reči: “ Ja sam jedinstven i pobednik. Ja nisam od robova koji nestaju. Neka su prokleti i mrtvi! Amen. (Ovo je o 4: postoji peti koji je nevidljiv i unutar sam ja poput bebe u jajetu.)” Kada je ovo napisano to je okončalo sve druge Tetragramatone osim

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

AMEN-a, tj. prevazišlo ih svojim smislom. U ovom Eonu je sada ova reč data za četvoroslovne formule, a ne JHVH ili neka druga. Staroeonski tetragramaton može praktično biti i odbačen, mada se podrazumeva da on nije “proklet” ili “zao” već je jednostavno ispunio svoj smisao i funkciju i time bio prevaziđen ustupajući mesto novoj savršenijoj formuli koja u sebi nosi čistije i trenutno jače Moći usklađene sa tokom novog doba.

Zar nije ovo epoha prirodnog rasta Deteta?! Zaista, sada je vreme da sagledamo Formulu Bebe u Jajetu. Potsećajući se reči JoHeŠiVaHe, možemo videti da je Dete ustvari “Šin” ono kruniše prošlu reč koja je bila samo elementalna formula, dolazak novog doba kruniše je Duhom, Ono je silazerći Pentekost Novog Eona ponad četvoroslovnog tetragramatona starih jevreja. Četiri elementa su ispunjena petim Božanskim. Ovime je njeno elementalno značenje upotpunjeno i njeno proročanstvo sopstvenog značenja o “Strašnom Sudu” ispunjeno.

Sama reč AMEN u sebi nosi četiri elementa i to na poseban način usklađenim sa rasporedom elemenata po Enohijanskim sistemom (koji je nosioc Spiritualne Gnoze Horusovog Eona, što prevazilazi i sam Tarot), takoreći potvrđujući prožetost elemenata Duhom u skladu sa “Tablom Duha”:

A

– Vazduh – EXARP

M

– Voda – HCOMA

E

– Zemlja – NANTA

N

– Vatra – BITOM

Ovo je usklađeno i po formuli i stihovima Knjige 813, VI, 5: “ On je uspostavio elemente, eter, ”

su i same elementalne reči ustrojene ovim redosledom koga predvodi slovo Duha. Ona su “EHNB” i moglo bi

što je takođe u potpunosti u skladu sa Velikim Imenima table Duha budući da

vazduh, vodu, zemlju i vatru

se reći da je to Sveto Ime Bebe u Jajetu.

Polazeći od “naj-viših” sfera:

A

= Ain

M

= Ain Sof

E

= Ain Sof Aur

N

= Keter (Formula 0=2)

Možemo primetiti prevazilaženje tetragramatonskih veza Otac-Majka-Sin-Kćer u samom sledećem tumačenju:

 

A

= Predigra muškarca i žene

M

= muškarac prodire u vaginu

E

= Strast eksualnog akta

N

= Orgazam.

I dalje:

 

A

= Prvotno Seme (Zver)

M

= Materica Ljubavnice (Babalon)

E

= Prvotno dete (pupoljak-volja) muško (androgin)

N

= Prvotno dete (pupoljak -volja) žensko (ginander).

Ono peto, skriveno u tome je HOOR, i možemo ga prepoznati kao:

H

= Unutarnja Zvezda

O

= Seme (Solarno - muško)

O

= Jajašce (Lunarno - žensko)

R

= Spoljašnje Sunce - Pojavljivanje i Inkarnacija Zvezde.

A

= Alef je po samoj svojoj prirodi “Beba u Jajetu”

M

= Mem je Kosmički Okean Svesti u kojima su svi elementi. (Misterije KHLUX-a:151&44).

E

= He je Zvezda - KHABS čije je središte HAD.

N

= Nun su vode NU-e.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Ovo je doprlo do nas kroz Ekvinocij Bogova putem najsvetije od Telemitskih Knjiga noseći u sebi siline novog Doba, Horusovog Eona, a sa Hramovskim Kartama Alionovog Tarot Špila ima najočitije korespodencije:

A

= EROS ----------------- Duh ; Muško i Žensko u sjedinjenju.

M

= BABALON ---------- NOX ; Poništenje u Ništa.

E

= PSIHA ---------------- Elementi.

N

= HAOS ---------------- LVX ; Extaza u Mnoštvu.

Ovo takoreći obuhvata Sve i moglo bi se, na kabalistički način, još dublje istraživati i analizirati. No, radi jednostavnosti i praktičnosti to se ostavlja svakom istraživaču ovih Misterija ponaosob, a ono što sledi su “Korenske” vibracije, Enohijanski Ključevi koji otvaraju sfere svakog od ovih elemenata što omogućuje svakom da na naj direktniji način u sebi probudi ove Siline i usklađujući se sa Tokom “Struje 93” Novog Eona vrši svoju Istinsku Volju i time izvede Veliko Delo.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

OPŠTA UPUTSTVA ZA MEDITACIJU O TAROTU

Frater ALION

Meditacija nije ništa novo. Niko ne zna kad i kako i gde je ona nastala, ali se ona oduvek i sad praktikuje u svetu kroz sve religije. U ovom delu sveta mogli smo da vidimo povratak njoj šezdesetih i zatim opet osamdesetih godina. Od tad je ona prihvaćena od mnogih ljudi koji nisu ezoterične misli, kao način za prevazilaženje stresova modernog vremena i ritma življenja pod mnogim pritiscima.

Meditacija može biti definisana kao izmenjeno stanje svesti. Način komunikacije između dubljih nivoa uma i svesti koji sprečavaju skrivenim informacijama da dođu na svetlost. Neki ljudi otkrivaju da meditacija dolazi lako i oni imaju iskustva slika, zvuka i mirisa. Drugi pak ne iskuse ništa od ovoga, samo senzacije, utiske. Meditacija iziskuje strpljenje, upornost i što je moguće više redovnost u radu da se savlada ta umetnost. U početku može biti teško, ne opterećujte se, dozvolite da se razvije prirodno. Ne može se dovoljno naglasiti koliko je važna meditacija za osnaživanje veza svesti i dubljih nivoa uma.

Postoje različite fizičke poze koje se mogu koristiti u meditaciji, ležeći opušteno, prekrštenih nogu, lotos pozicija itd. Mnogi su iskusili da ovi položaji mogu dovesti do padanja u san i da kasnije postaju bolne i neudobne. Oni koji su već imali iskustva meditacije i koji su učeni istočnjačkom putu mogu i trebaju ostati kod toga. Metod koji mi učimo je pogodan i srodan sa zapadnim školama ezoterije i često je zvan “položajem boga” pošto statue drev nih egipatskih bogova prikazuju taj sedeći uspravni stav na tronu.

Postoji nekoliko delova meditacione tehnike: položaj, opuštanje, ritmično disanje, koncentracija, meditacija (na objekat ili ideju) i vizualizacija. Jednom kad savladate ovu umetnost bićete sposobni da meditirate bilo gde i bilo kad. U kuhinji, u vozu, bilo gde! Ali u prvo vreme je neophodno pravljenje pogodnih uslova za rad. Već je napomenuto kako su upornost i redovnost potrebni u meditacionom radu i kako deluju uticaji okoline i individualnog položaja i stanja u ogledanju u disciplini. Pokušajte da sve radite redovno. To pomaže u sređivanju i kontroli uma. Pokušajte da radite i da se uklopite svaki dan u isto vreme da stvorite naviku. Odvojite nekih 5 do 15 minuta za svaki put. U početku je to najbolje, kasnije možete produžiti rad na 20 ili 30 minuta. Jutro je najpovoljnije jer ste onda svežiji i ne osećate patnje tekućeg dana. Kako god odabrali radite vežbe pre jela! Samo meditiranje o tarot kartama, tj. o vizuelnim prikazima je pogodno i kao večernji rad jer se onda slike lako mogu uvući i u san.

OKRUŽENJE

Odaberite vreme kada je tiho i kada ste u mogućnosti da osigurate privatnost bez smetnji. Tu pomaže tehnika relaksacije. U prvim danima je takođe od pomoći da navučete zavese (ako radite danju), upalite sveću i malo mirisa. Druga pomoć, pogotovo ako spolja dopire buka saobraćaja je muzika. Ona treba biti nežna, mirna, tiha i ne-uznemirujuća. Ali, npr. neki koji osećaju da meditiraju bolje ako je muzika glasna i da “ugurava” meditaciju u um neka slobodno čine po svom. Postoje mnoge odlične trake koje mogu odgovarati za rad.

OPUŠTANJE

Postoje razni načini za dosezanje stanja relaksacije. I ovde će biti predložena tri, koji su najpogodniji za opšti rad i Rad sa Tarotom i ovu vrstu meditacije koju možete koristiti. Dva načina su oblici progresivne relaksacije a jedan je zasnovan na tehnici samo-hipnoze. Možete probati sve, a zatim nastaviti sa metodom koja vam najviše odgovara. U početku možda nećete uspevati da ostvarite potpuno opuštanje ali kako stičete iskustvo trebaće vam sve manje i manje vremena za ovo.

1. Počevši sa mišićima vaših stopala, zgrčite ih što jače možete na nekoliko trenutaka a zatim otpustite. Učinite ovo par puta da bi se uverili da se mišići stvarno opuštaju. Zatim pređite na mišiće listova, potkolenice, butina, abdomena, donjeg dela leđa, grudi, ramena, ruku, šaka, vrata i lica. Kad svaki put završite sekvencu zatezanja i opuštanja određenog dela tela obratite pažnju na celo telo i opustite bilo koji deo koji još uvek oseća tenziju.

2. Započnite da zamišljate osećaj prijatne topline i težine ulazi u vaša stopala i da se kao talas opuštenosti uzdiže kroz stopala, u vaše noge, kolena, nadkolenice, uzdižući se dalje kroz noge do abdomena, do donjeg i gornjeg dela leđa i nastavljajući uzdizanje do vrha glave. Opet završite sekvencu postajući svesni celog tela fokusirajući pažnju na bilo koji deo koji nije opušten.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

3. Ponavljajte u sebi ili tiho naglas sledeći niz fraza, postajući svesni da kako se koji deo tela spomene i namerno “otpušten” tako svaka grupa mišića po redu biva opuštena.

“Sada ću da se opustim

vrha glave

Oni su opušteni.”

Opustiću celo telo

Sada počinjem da se opuštam

oči,

oni su opušteni

Sada opuštam moje lice - moje čelo,

Sada opuštam mišiće

obraze,

usta i vilicu

Zatim nastavite ovu sekvencu kao i pre samo navodeći deo tela i potvrđujući da je ono opušteno. Završite sa potvrđivanjem da vam je celo telo opušteno.

POLOŽAJ

Sedite u uspravnu konfornu stolicu kao što je trpezarijska. Ona treba da vam omogući da položite oba stopala ravno na tlo dok sedite uspravno, ali ne stegnuto. Leđa su vam podržana a ruke na krilu. Izujte obuću i skinite sa sebe sve što vas steže. Nemojte prekrštati noge, stopala ili ruke. Zatvorite oči. Druga opcija je da sednete prekrštenih nogu na pod (ali ne i na krevet ili fotelju zbog potrebne čvrstine). Kako god odaberete važna je jedna stvar, da vam leđa (tj. kičma) budu ispravna, ali i ne previše ukočena. Ruke opušteno položite na butine.

RITMIČNO DISANJE

Ovo je važno pošto produbljuje relaksaciju tela i uma i priprema put za meditaciju. Ono ima uticaj na promenu dubine i ritma disanja što je pomoć za menjanje stanja svesti. Metod je jednostavan i dobar za početak. Postoje i drugi oblici koji su kompleksniji i teži za postizanje. Ovaj metod je znan kao “četvorostruki dah”. Za razliku od našeg normalnog disanja pluća treba u potpunosti puniti i prazniti. Počnite polako i nežno ne grčite se i ne stežite u tom procesu.

1. Udahnite brojeći do četiri, dozvoljavajući plućima da se šire u potpunosti i u isto vreme spuštajući dijafragmu na dole što čini da se stomak izbaci.

2. Držite dah brojeći do četiri.

3. Izdahnite brojeći do četiri.

4. Praznih pluća brojite do četiri, zatim obnovite ciklus.

Praktikujte ovo pet puta ili onoliko koliko treba da se naviknete na ritam, tako ćete posle nekog vremena uvideti da to postaje lakše i prirodnije za rad. Kada uđete u meditaciju prekinite da brojite u sebi, ritam će se produžiti.

Važno je da nema potrebe da se silite, naprežete ili predišete. Uskladite svoj ritam tako da bude pravilan. Naravno, ako vam to odgovara, u zavisnosti od kapaciteta pluća, možete da usvojite i druačiji ritam osim ovog 4-4-4-4. To može biti u ritmu 6-6-6-6 ili 8-4-8-4, ali to isprobajte i razradite tek kada ste se utvrdili u “četvorostrukom dahu”.

MEDITACIJA

Odaberite jednu od karata. Sledeći korak je da iščistite svoj um od bilo koje misli koja normalno trešti unutra “jesam li nahranio macu?”, “jesu li vrata zatvorena?”, “jesam li kupio sve u prodavnici što mi je

trebalo?”, “u koju boju da ofarbam kuhinju?” itd

počnu formirati. Potisnite ih odmah. Ne trudite se da to bude u grču, već jednostavno prekinite taj tok misli i vratite se na disanje i tišinu koja to prati. Pokušajte ovo takođe kada vam se neka pesma beskrajno vrti u glavi. To nije uvek lako i potrebno je malo prakse. Samo se usredsredite na prazan i čist um. Kada jednom to postignete, dozvolite objektu meditacije da kola u vama i tako ste započeli. Ne zaboravite da povremeno proverite vaše ritmično disanje. Ne zaboravite - vi imate kontrolu nad svime, u svako doba, stoga ne gubite se i nemojte zaspati. Kontrolisati svoju svest znači da ste sposobni da završite meditaciju kada vi to hoćete. Kada to učinite, vratite se normalnom okruženju polako. Ne požurujte proces. Postepeno postanite svesni nameštaja u sobi i otvorite oči po volji. Zatim pljesnite rukama ili lupnite nogama. Pokrenite se po sobi. To se uobičajeno zove “prizemljenje”. Vraćanje u stvarnost. Ne osećate to u potpunosti, još ste malo “izbačeni” u prostor? Onda nešto prezalogajite i popijte toplo piće.

Normalne svakodnevne misli. Mentalno ih gurnite čim se

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Meditirajte na istu stvar par dana. Na kraju svakog rada načinite zabeleške što pre možete u vaš dnevnik - svesku. Datum, vreme, kako se osećate, i bilo koje iskustvo, misao i osećanje koje se pojavilo u meditaciji.

VIZUALIZACIJA

Dakle, sada kada ste se upoznali sa tehnikama opuštanja, ritmičnog disanja i meditacije možemo da pređemo dalje, na sledeći korak - vizualizaciju. Ovo je meditacija na vizuelne oblike stvorene u umu.

Tehnika za početak je u tome da se koncentrišete na jednostavan oblik iz spoljašnjosti, a zatim da ga prenesete unutra u um. To će izazvati izmenjeno stanje svesti. Brzina zavisi od toga koliko ste “dobri” u meditiranju. Ovo naravno varira od osobe do osobe. Sa vežbom, granice između vremena i prostora će iščeznuti. Jedno slično iskustvo smo već imali kada sanjarimo, čitamo knjigu ili slušamo muziku. Snovi su takođe izgrađeni od stvorenih oblika. Za neke je ovo previše jednostavno, oni samo treba da sklope oči i oblici se pojavljuju. Za druge, ovo neće biti baš lako tako da će možda pre osetiti ili namirisati oblike nego videti. Ključna reč je praksa i što više vi radite to ćete biti uspešniji.

Um je veoma fino podešen i mnogi ljudi uviđaju da kad pokušaju da vizualiziraju ništa se ne javlja uopšte. Ne brinite. Istrajte u svom radu i otkrićete da ovi prazni periodi formiraju krug. Jednom kad shvatite taj ritam bićete spremni i sposobni da im se suprotstavite idući kroz njih kao da vozite bicikl.

Potrebno je da pri mestu gde meditirate napravite takvo uređenje da možete kartu da postavite 60cm do 1 metra ispred vas kad meditirate. Postavite neku policu ili sto, na kome ćete nečim podbočiti kartu (nečim što vam neće odvlačiti pažnju od karte!). Stvorite iste uslove kao za meditaciju, pa i sam rad započnite (sedeći u ispravnom položaju) opuštanjem i ritmičnim disanjem. Zavesa, sveće, miris i ako želite muziku, po volji.

Nakon nekoliko minuta ulaska u meditaciju, koncentrišite svoj pogled minut ili dva na kartu. Zurite u kartu, posmatrajte je, ne naprežući se (!). Zatim zatvorite oči i pokušajte da vidite kartu u svom umu. Ono što možete videti u početku je izmaglica koja brzo nestaje. Možete videti i obrise karte, ali kao negativ slike. Ponavljajte vežbu dok ne uspete da držite sliku jsanije i duže u svom umu. Možete pokušati da čkiljite i gledate kartu, zatim zatvorite oči i vidite da li se popravlja slika. Prvo 4-5 dana vežbajte vizualizaciju a zatim možete da pređete na sledeći, malo napredniji nivo, 2-3 dana, kada možete u toku meditacije, nakon vizualizacije, zamisliti samog/samu sebe, vizualizirati sebe u obličju lika sa karte, doživljavajući atmosferu karte, njene simbole, zračenja i osobine i energije same ličnosti Arkane. Ovo će mnogo više delovati na povezivanje vas sa energijama Arkane i omogućiti vam da dublje spoznate njena značenja tako da ćete ličnim, direktnim iskustvom nadopuniti teorijsko znanje.

RAD SA SNOVIMA

Snovi, kao medijum između nas i svetova nesvesnog i nadsvesnog mogu biti veoma korisni u našem radu. Oni se jednostavno mogu iskoristiti za učenje o Tarot Arkanama budući da su gotovo istog, “astralnog” kvaliteta. U snovima se nalazimo u svetovima slika i situacija, u atmosferi koju naša čula doživljavaju više simbolički i intuitivno. Načelno bih preporučio da iz praktičnih razloga same meditacije i vizualizacije radite uveče tako da same slike mogu da se pretope u snove.

Drugi metod koji možete probati ili praktikovati redovno je da se noću voljno probudite i da vizualizirate kartu sa kojoj trenutno radite i tako nakon nekoliko minuta opet utonete u san. Nemora da znači da će se snovi promeniti niti da će se njihova značenja odmah povezati i uskladiti sa kartom, ali ovo je veoma pogodno za dublje usklađivanje u nesvesnom i plodove ovoga rada možete početi da primećujete kasnije.

DNEVNIK RADA

Jedan od osnovnih rekvizita korisnih za ovaj izučavanje Tarota je vaš Dnevnik u kome ćete zapisivati vaše meditacije, teorijska izučavanja, analize, utiske, osećanja i razmišljanja i sl. U taj dnevnik možete zapisivati i nadahnute snove, ali i događaje iz života i dnevne aktuelnosti (koje na neki način imaju veze sa vašim radom).

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Pišite dovoljno čitko da bi to kasnije mogli pregledati što vam može koristiti u usporedbi različitih i sličnih iskustava.

Za svaki “radni dan” kao naslov stavite datum, vreme i trajanje meditacije. Kratko opišite zatim kako se osećate, kakva je atmosfera u vašem okruženju. Naznačite šta je objekat vaše meditacije, tj. koja Tarot karta ili simbol i sl. Nakon meditacije zabeležite uvide, utiske, sve što vam se čini važno da se zapiše. Nije neophodno da ti zapisi budu opširni (kilometarski dugi). Nekad to može biti par reči ili par rečenica a nekad se i nemojte suzdržavati već se raspišite i iskomunicirajte svom dnevniku sve što vam “leži na duši”. ***

Za kraj ovog uvodnog praktičnog dela možemo napraviti i malu rekapitulaciju. Ovo se naravno podrazumeva za rad sa svakom od karata pa nije potrebno da svaki put naglašavam detalje.

Napravite sebi ugodnu atmosferu za meditiranje. Sedite, u bilo koji položaj ali, uspravnih leđa. Opustite se i relaksirajte, kako svoje telo tako i um od dnevnih “tema”. Dišite ritmično. Uskladite se sa disanjem i unutrašnjim mirom koje ono donosi. Posmatrajte kartu sa kojom radite, a zatim pređite na vizualizaciju. Na kraju predviđenog rada dođite do faze kada se uživljavate sa celom kartom i vi postajete ona ili u njoj. Nakon svake meditacije zapišite svoja iskustva, misli i osećanja u Dnevnik.

***

kartom i vi postajete ona ili u njoj. Nakon svake meditacije zapišite svoja iskustva, misli i
SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

TAROT ÆONA

PRAKTIČNA, RADNA TUMAČENJA Frater ALION

“Supstanca ili “tarot” astralnog plana je osnova magike i svih magijskih operacija. Za reč “tarot” mnogi smatraju da je nepoznatog porekla i dubioznog značenja, i skoro isklju č iv o je povezana sa zanimljivim simbolič kim kartama za proricanje sudbine koje su korišćene u divinaciji i čarobnjaštvu. Međutim, ta reč ima daleko šire konotacije. Putem kabalistič kog metoda permutovanja slova poznatog kao Temura , reč “ tarot” ozna č av a “ zakon ” ( Tora ), “ to č ak ” ( Rota) i “ princip ” ili “ esenciju ” ( Taro ). Poreklo te reč i mo žemo slediti sve do imena drevne egipatske boginje Ta-Urt, koja znači Majka Revolucija (obrtanja), ili Vremenskih Ciklusa. Ona je predstavljala tip periodičnog zakona i na osnovu toga, trajanja ili večnosti. Tarot jedne stvari je stoga esencija (bit) te stvari, njena najunutarnjija priroda, njen princip, zakon njenog bića. U tom prvobitnom smislu je izraz “ tarot” korišć en u ovoj knjizi gde on ozna č av a su štinsku seksualnu prirodu čovekove okultne anatomije.”

Kenet Grant, “Kultovi Senke”

Rastući broj nas postaje svesno duhovnosti na različite načine, kroz viziju, meditaciju, ili neki poseban događaj u nečijem životu. Možemo nastaviti kontakt sa tim stanjem kroz takav medijum kao što je meditacija ili ne moramo uopšte ostvariti takvo postignuće svesti. Takav može biti uticaj Duha da će neki ostati nezainteresovani i okrenuće svoja leđa i otići dalje.

Neka osnovna znanja se zahtevaju da nam omoguće da prepoznamo naše mogućnosti i učvrste ih u radu sa Tarotom u upotpunjujućem Putu. Moguće je da ste u svojoj potrazi već čitali iz odabranih knjiga iz različitih oblasti o putu i konkretno o Tarotu. Možda već imate podlogu u stvarima kao što su elementi, korespodencije ili mitologija ili ste pokušali da se koristite tarotom ili astrologijom pitajući sebe u isto vreme “Kako sve to ide zajedno?”.

Predstavljamo Vam opise tarot karata od kojih svaki sadrži i karte kao meditacione objekte i ispitivanja koja upotpunjuju tekuće istraživanje tarota. Ne treba sebi postavljati neko vremensko ograničenje za rad i tempo rada, jer se uvidi i spoznaja mogu polako buditi u vama. Želimo Vam na samom početku dati neka osnovna uputstva koja možete uvažiti.

Dobro je voditi zabeleške za svaku praksu i meditaciju o kartama. Takođe nabavite i posebnu svesku- dnevnik da zapisujete o svojim meditacijama, razmišljanjima, idejama, uvidima i snovima. To će se pokazati kao pomoć kako napredujete i takođe će biti interesantno za čitanje. Dobro bi bilo da prvo izučite teoriju, da prvo pročitate štivo par puta pre nego se predate radu. Potrudite se da upamtite važne detalje i da se uputite i uskladite sa sistemom razmišljanja koji tarot sledi. Ako imate prijatelja ili društvo slične “orijentacije” može biti osvežavajuće i od pomoći da sa njima razgovarate o postignućima. Nezaboravite, nemojte se pokolebati sa mišljenjem drugih - vaši stavovi su isto tako vredni - i za vas same vredniji.

Još neke stvari. Stare škole misterija i neke nove savetuju striktno određene prakse koje se izvode u egzaktnom periodu i vremenu tokom dana za studiranje i meditaciju. Ovo je neumitno striktna disciplina i svakom se odista preporučuje za ozbiljno studiranje, ali moramo priznati i moderne dnevne presije i situacije koje utiču na nas na razne načine. Mi živimo u vremenu koje iziskuje mnoge odgovornosti. Kao što je svakodnevni posao koji može uključivati i nadnice i neregularni rad, još ako ste jedan roditelj u porodici to iziskuje nove probleme, može biti da vam bračni drug ili roditelji ne odobravaju ili nisu zainteresovani za vaša interesovanja. Ako možete pronađite rešenje koje najbolje zadovoljava i vas i druge. Upitajte tarot za pomoć u tim stvarima, možda jednostavno još nije vreme za vas. Imajte na umu da sve što činite utiče i na druge, na roditelje ili porodicu, stoga sledite “Put Srca” što je najvažnije.

Pronađite doba dana za studiranje i meditaciju koje vam odgovara. Ako ustajete rano, to može biti prva stvar ujutro ili ako ste “noćna ptica” može vam odgovarati kasno u noć. Možda je najbolje kad nikog nemate

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

kod kuće. Iskrojte svoje obaveze da vam odgovaraju. Ono što je potrebno je strpljenje i upornost i kada je u pitanju meditacija - redovnost.

Diskrecija je takođe pogodna onoliko koliko vam odgovara, prihvatajući istomišljenike. Nije neophodno da poredite svoj duhovni razvoj i budnost sa šljaštećim ezoteričnim draguljima i da se prikazujete u javnosti. Ne morate mahati odorom. Uprkos nastupajućoj eri Vodolije u kojoj ljudi postaju pošteniji i sa otvorenijim pogledima i dalje postoje mnogi k oji se boje i tako suprotstavljaju bilo čemu što je povezano sa tarotom ili “okultnim”. Pod takvim uticajima i okolinom “diskrecija je bolja strana vrline”.

Stvari koje ćete izučavati obuhvataju i upotpunjuju bilo koji put ka spoznaji koji odaberete. Otkrićete rastuću svesnost o tarotu i duhovnosti koja se gradi oko vas u svakodnevnom životu. Meditacija je proces koji se razvija. Materija zahteva stalnu praksu i upućenost. Meditacija vam može doći lako - to je fino i nećete imati problema. S druge strane ako vam u početku bude teško, nemojte osećati da vas to zadržava i biva oprečno za svoj napredak u spoznavanju prirode Tarota i da morate ostvariti uspeh u umetnosti odmah.

Hteo bih da vam preporučim tek nekoliko knjiga kao “stručnu” literaturu, koje su izdate kod nas, a koje predstavljaju bisere znanja i mudrosti koja se odnose na tarot. Prve dve su “Knjiga Tota” i “Liber 777” od Alistera Kroulija, a treća je “Ključevi Arkana” Maje Mandić. Postoji i druga literatura koja vam može biti od koristi za propratno studiranje i povezivanje znanja, ali to jednostavno može ostati na vama da odaberete. Nije neophodan veliki trošak, jer će rad sa tarotom već sam po sebi doneti i prikazati potrebno znanje da vas postavi na put ka spoznaji.

Novo doba razotkriva Nebesku zajednicu Bogova koji sve Vi sami, a Tarot je naše oružje i ogledalo, naša struktura i sistem kako u sebi da prepoznamo i probudimo tu božanstvenost i kako da se osvestimo i probudimo za Novo Doba, Eon Horusa, koji rastrže okove mraka i razotkriva Nebesku zajednicu kakvom ona jeste. To je zajednica Slobodnih Zvezda.

Pronaćićete ovde klasična tumačenja Tarot karata koja su data kao osnovno znanje koje treba da se asimilira za neka dublja istraživanja i spoznaje, ali i neuobičajena i originalna koja su prostekla iz dugogodišnjeg bavljenja filozofijom Tarota. Ovde je bitno, kao što je za početak rada bitno da asimilirate znanje, da budete pažljivi jer gotovo svaka rečenica, slika, simbol krije u sebi posebne sisteme i koncepte na koje se Kabala, Magika i Misticizam odnose. U ovom delu je potrebno aktivno primeniti svoje pethodno stečeno znanje, da bi se uvidi generisali i proizveli Jasnu Sliku o Tarotu. Izložena tumačenja su data kao “korenska” i iz njih se može i treba izvući mnogo više no što je napisano.

Ovo je odista kratak uvod i nadam se da će ovaj rad biti i pomoć i dobrobit za vas na Putu ka spoznaji i dubljem saznanju o Tarotu i Vama samima.

“ Divinacija je samo jedan od na č ina rada sa ovim čudesnim klju č ev ima za

Prirode . Drugi uključ uju izu č av anje drevnog znanja sadr žanog u

Misterije Č oveka i

simbolizmu i mitologiji; psihologiji, fizici, metafizici i matematici, kojima je Tarot jezgro; u praktikovanju ezoteričkih disciplina, od Astrologije do Kabale, od Ji-Đinga, do meditacije, od umetnosti koju neki znaju kao “putovanje u duhovnoj viziji” do veštine znane od drugih kao naj suptilnija igra na sv etu . Jer Tarot je pravi Put za razvoj osam devetina mozga za koje nauč nici tv rde da je nepoznata teritorija ; za ostvarenje inicijacije u velike tajne drevnih vremena i veće tajne naših vlastitih; i za dovo đenje tela, imaginacije, intelekta, emocija i seksualnosti, i nervnog sistema, ćelija i duha u bogoliko stanje harmonične mudrosti, ljubavi i mo ći, da bi se mogli radovati u našem ushićenju dok do življavamo ekstatičko jedinstvo sa našim beskrajnim i zvezdanim Univerzumom u kome živimo i idemo.”

Gerald Suster, “Istina o Tarotu”

Spoznajte Sami Sebe!

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

01

SKAKAVAC 2.3 01 Svet/Univerzum Tradicionalan opis: Unutar cvetnog kruga (koji simbolizuje prirodni svet) je ženska figura

Svet/Univerzum

Tradicionalan opis:

Unutar cvetnog kruga (koji simbolizuje prirodni svet) je ženska figura gotovo gola, osim lakog šala. Ona predstavlja Prirodu i Božansko prisustvo u njoj. U svakoj ruci ona drži štap. Na četiri strane karte su četiri kerubične zveri Apokalipse. Gore su Orao i Čovek; dole su Lav i Bik. Ona predstavlja Upotpunjenje i Nagradu.

Mitologija:

Žena je ćerka Tetragramatona, ona je majka zemlje, Ceres, boginja kukuruza, Persefona u manifestaciji. Četiri zveri su četiri elementa Sfinge.

Slovo Tau:

Pokreti u fizičkom svetu imaju put trajanja. Insekti čine ritmične zvukove. Bebe plaču dok im se potrebe ne udovolje. Pa ipak insekti izgleda pevaju bez naročite potrebe. Bebe nekad puštaju zvuke bez razloga. Čak i urlikanje divljih zveri ima tendenciju da oponaša govor. Takvi zvuci i aktivnosti su muzika i ples prirodnih ritmova. Napori da se privuče partner ili da se odagna neprijatelj su razvijani u primitivnoj umetnosti, religiji i zakonu.

Značenja:

Uspešna vladavina i raspoređivanje sila univerzuma. Kontrola nad nižim animalnim impulsima. Postignuće zahvaljujući primeni snage volje. Spoznavanje sebe u cilju postizanja uspeha. Usavršavanje i upotpunjenje uz održavanje i težak rad. Istrajnost kroz teške oglede, užitak u iskustvima. Dračesnost i dosađivanje. Razvijaju se šeme ponašanja.

Ova karta se pripisuje slovu tau. Zajedno sa prvom kartom, Ludom, dobija se reč Ath koja znači Suština. Tako je sva stvarnost sastavljena od serija kojih su ove dve karte početak i kraj. Slovo tau simboliše četvorostruko proširenje primenljivo na transcendiranje prostora i vremena samo-nadoknađujućom promenom. Slovo se dalje pripisuje Saturnu, najsporijoj planeti, i usled toga je povezano sa elementom Zemlje. Saturn je stari bog, bog plodnosti. Postavljanje slova tau na Drvo Života pokazuje stanje ravnoteže između promene i stabilnosti. Glif na karti stoga simbolizuje završetak Velikog Dela. Slika Univerzuma je devojka, finalno slovo Tetragramatona. Ona je predstavljena kako igra sa velikom Zmijom koja formira spiralu ili sa Suncem. Nju okružuje deset simbola. Oko nje je elipsa sastavljena od sedamdeset dva kruga za kvinare Zodijaka. U uglovima karte su četiri Heruvima koji pokazuju ustanovljeni Univerzum. U centru je Točak Života koji započinje Drvo Života, što je vidljivo samo onima čista srca. Na donjem delu karte je dobro poznata mapa hemijskih elemenata.

Pozitivno Upotpunjenja, Dobre nagrade. Upotpunjenje više duhovno nego materijalno, mada se ovo drugo nemoze zanemariti. Osiguran uspeh. Potpuno zadovoljenje. Triumf u svim poduhvatima. U kombinaciji sa snažnim kartama: promena mesta, putovanja, emigracija, promena mesta boravka - sv e sa sigurnim ishodom. Upotpunjenje razvoja. Konačno razumevanje. Sazrela sloboda za kretanjem u bilo kom pravcu, ka promeni, ka novoj fazi života.

Negativno Loše nagrade, Neupotpunjenje. Nastavljanje, nezavršenost. Inercija. Neskoncentrisanost na sv rhu. Strah od promene. Ponekad znači avanturu u nepoznatom pravcu bez sagledavanja sigurnosti u putu niti na kraju. Nedosegnuti uspeh. Nezavršeno putovanje. Prevelika vezanost za prošlost i za materijalno. Usporenost.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

02

SKAKAVAC 2.3 02 Strašni Sud/Eon Tradicionalan opis: Jedan Anđeo sa Neba duva trubu na kojoj je

Strašni Sud/Eon

Tradicionalan opis:

Jedan Anđeo sa Neba duva trubu na kojoj je zastava sa krstom prikačena. Mrtvi ustaju iz grobova. Opisuje Biblijsku sliku Poslednjeg Suda.

Mitologija:

Vatreno Hindu božanstvo Agni i Yama, grčki Had, rimski Pluton i egipatski Horus.

Slovo Šin:

Iz bola i neophodnosti materijalnog sveta sirove sile niču. U fizičKom svetu postoje zubi i kandže koje kidaju. Farmeri ozleđuju zemlju da bi život mogao iznići iz nje. Ruža čuva svoj cvet bodljama. Među gladnima, “stranac” i “neprijatelj” su jedna reč. Iz zakona zuba i kandže jedan vatreni zakon se stvara. Ovo je ograda oko uma koja ga čuva od povreda i konfuzije. Nemilosrdna volja se trenira na percepciji fizičkih čula. Samo ono što je ljudsko i korisno se uzdiže iz grobalja zemlje.

Značenja:

Predstavlja priznavanje unutrašnjih ciljeva i težnji, unutarnje buđenje. Uspostavljanje čvtstog temelja i oslonca unutar sebe. Činiti realna sagledavanja. Disciplina. Oprez prilikom oslanjanja na sigurne ishode ali i uletanje u situacije kroz žurbu. Preduzimanje konačnog koraka. Nasilno razrešenje situacija.Porivi i bes. Razum se koristi u odbranu fizičkog sveta.

Karta je uokvirena telom Nuit, boginje zvezde koja predstavlja neograničenu mogućnost. Ona okružuje loptu Vatre, njenog druga, Hadita, koji predstavlja večnu energiju. U sredini sedi njihovo dete, Horus, takođe solarno božanstvo, koji je inkarnacija Novog Eona. Leva ruka, raširena i prazna, podseća nas da je Bog uništio stari Univerzum, ali je još uvek premlad da formira njegovog naslednika. Na dnu karte pojavljuje se hebrejsko slovo shin koje se pripisuje ov oj karti. Tri slova yod zauzele su ljudske figure koje se pojavljuju da učestvuju u Suštini Novog Eona.

Pozitivno Preporod, rezultat. Konačna odluka, bez predomišljanja. Sugeriše probuđenje, osvešćivanje, promenu položaja, obnavljanje, ishod.

Negativno Pojednostavljivanje, uprošćavanje, strah od smrti, neuspeh da se pronađe sreća i zadovoljenje. Upozorenje o fizičkom zdravlju.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

03

SKAKAVAC 2.3 03 Sunce Tradicionalan opis: Sunce odašilje svoje zrake ponad dvoje dece koja su blizanci.

Sunce

Tradicionalan opis:

Sunce odašilje svoje zrake ponad dvoje dece koja su blizanci. Iza njih je nizak zid.

Mitologija:

Grčko-rimski Helios i Apolon, egipatski Ra.

Slovo Reš:

Astralni svet je sumračni svet mnogih velova i meke neizvesnosti. Noć joj pripada, i njomeižu strahotne senke. Nema oštre ivice koja može da je ozledi, samo je razobličuje izlečujuća svetlost sunca. Svako astralno putovanje mora imati jednu svrhu. Ovo je racionalno vrednovanje mnogih mesta, a samo jednostavne i čiste ideje se mogu uzdići na svetlost dana.

Značenja:

Svesni i aktivni princip ega. Uspostavljanje raja na zemlji. Unutarnja sreća. Dete na putu. Slava i velika radost.Spontanost i furioznost. Razum se koristi agresivno spram sveta snova.

Ova karta predstavlja Gospoda novog Eona, Gospoda Svetlosti, Života, S lobode i Ljubavi, i potpunu emancipaciju ljudske rase. Zeleni breg predstavlja plodnu Zemlju, ali prisustvo zida pokazuje da novi eon ne znači odsustvo kontrole. Deca blizanci prikazani su kako igraju van zida, pošto oni označavaju novu fazu u ljudskoj istoriji, fazu potpune slobode od ograničenja nametnutih takvim idejama kao što su greh i smrt.

Pozitivno Simbol postignuća, uspeha, sreće, slave, dobitka, bogatstva; Duhovno prosvetljenje i sjaj. Ova karta osvetljava sve ostale oko sebe. Njen uticaj čini da i mračnije karte daju pozitivnije uticaje. Zemaljska sreća.

Negativno Sve kao i pozitivno ali manjeg intenziteta. Zamagljena sreća. Dosegnuto nije i očekivano. Problemi u dosezanju duhovnih ciljeva. Taština, arogancija, ponos.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

04

SKAKAVAC 2.3 04 Mesec Tradicionalan opis: Mesec koji sija sa neba. Od njega pada jedna kap.

Mesec

Tradicionalan opis:

Mesec koji sija sa neba. Od njega pada jedna kap. Vuk i pas laju na njega, iza kojih su dve kule. Put se gubi u daljini na horizontu, on je poprskan kapljama krvi. Pri dnu, Rak, kojim vlada mesec, ide kroz vodu ka zemlji.

Mitologija:

Opadajući mesec veštičarstva, svet za Hekatu. Psi, vukovi i šakali su od Anubisa, koji je vodič duša u podzemnom svetu. Rakolika stvorenja i ponoćna buba su od egipatskog boga Kefre, koji nosi svetu Sunčevu barku kroz noćnu tamu.

Slovo Kuof:

Postoje meke stvari u fizičkom svetu, nije sve bol i nasilje. Majčino mleko osnažuje. Cveće svetkuje. Plodna ostrva u toplim morima, stranci mogu biti prijatelji i zajedno mogu raditi magihu meseca. Noći na zemlji su ispunjene stvarima koje se ne vide. Neke su smrtonosne. Druge su divne u svojim veselim misterijama. Mudri uče polagano kako da usklade harfu prirode sa umilnom zvucima ljubavnika i bol onih koji se mrze. Ova umetnost izvlači mudrost iz zemlje.

Značenja:

Psihičke, okultne i podsvesne sile. Kolektivno nesvesno. Refleksija i odraz ličnog stremljenja i osobina. Poboljšavanje u unutarnjem pogledu. Iluzija, fantazija, snovi i senke, najtamniji čas pre zore. Imaginacija i zatupavost. Emocije ispunjavaju svet snova.

Ova karta predstavlja stanje nečistog užasa, skrivenu tamu kroz koju se mora proći pre nego što se ponovo rodi svetlost. Mesec je, stoga, najuniverzalnija planeta, istovremeno imajući u sebi i najviše i najniže. Na dnu karte kreće se Sveta buba, noseći Sunce kroz tamu noći. Iznad je zlokobni pejsaž Meseca. Potok, ili staza Seruma, obojen krvlju, teče između dve puste planine. Na brdima su tamne zlokobne kule. Na pragu stoji bog sa glavom šakala, Anubis, u dvostrukom obliku; pred njegovim stopalima su šakali koji čekaju da prožderu one koji su pali tim putem.

Pozitivno Bujanje, promena. Evolucija (ali ne i revolucija). Imaginacija, intuicija, snovi, rast fizičkih moći i duhovnog razumevanja.

Negativno Nepredviđene opasnosti, tajni neprijatelji, zablude, polu-istine, pauziranje, stagniranje. Okultne sile sa mračnim namerama. Nezadovoljstvo. Imaginacija opterećena praktičnim razmatranjima.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

05

SKAKAVAC 2.3 05 Car Tradicionalan opis: On sedi na tronu, krunisan je, noge su prekrštene. Pored

Car

Tradicionalan opis:

On sedi na tronu, krunisan je, noge su prekrštene. Pored njega, pod levom rukom je štit na kome je orao. U desnoj ruci mu je skiptar. Njeg ov o telo čini trougao, a njegova glava mu je vrh. Cela figura predstavlja trougao nad krstom.

Mitologija:

Moćni vladar je grčki Zevs, rimski Jupiter, nordijski Odin, teutonski Votan, hinduski Indra. Na zemlji on je arhetip velikih ratnika- kraljeva kao što su Artur, Šarlemanj i Aleksandar.

Slovo Cadi:

Alisa traga u zemlji čuda. Ona prati Dijanu kroz vrata od dvadeset osam prostorija. Iza svakih vrata je misterija. Ona putuje po obodu raste i opada sa mesecom. Dete se bliži zasluživanju nošenja ženske ogrlice. Prateći tok snova i legendi um se identifikuje sa velikim silama. Vremenom poistovećivanje je veoma blisko obezbeđivanju harmonije između unutrašnjeg bića i spolnjeg života. Pravednici okreću svoja stremljenja ka Duhu. Borci se zamaraju i izvlače sablasne kuke polusanjanih snova.

Značenja:

Predstavlja oprečne i krute realnosti u životu. Univerzalni kodeksi i zakoni. Pouzdanost u kritične sposobnosti u dosezanja zaključka. Impulsivnost. Razum, muška agresivnost i čast. Hrabrost i kukavičluk. Emocije dobijaju snagu iz sveta snova.

Ova karta znači Vlast pomoću dva suprotna simbola. To su Ovan koji je usamljen i hrabar, kada je divlji, i Jagnje koje je pokorno i plašljivo, i koje je, u stvari, Ovan pripitomljen autoritetom. Stav predstavlja Alhemijski S umpor, Vatreni element univerzuma. C rveni Orao predstavlja Crvenu Tinkturu Alhemičara koja je prirode zlata.

Pozitivno Realizacija. Uvrav ljanje, vlast, kontrola nad masama. Moć. Stabilnost, zaštita, ubeđenje, autoritet. Vladavina inteligencije.

Negativno Ćudljivost, saosećaj, nezadovoljstvo, dugovi. Emotivna nezrelost. Vezivanje za roditelje i druge autoritativne osobe.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

06

SKAKAVAC 2.3 06 Kula Tradicionalan opis: Kula čiji je gornji deo poput krune, pogođena munjom. Dva

Kula

Tradicionalan opis:

Kula čiji je gornji deo poput krune, pogođena munjom. Dva čoveka padaju sa nje. Na sve strane lete iskre i komadići kamena.

Mitologija:

Podseća na pad Jerihona, ali je i glif božanske u ljudskoj svesnosti. U hinduizmu ovo je Šivino Oko, koje kad se otvara uništava Univerzum. Slična sila je pripisana egipatskom Horusu, i njegovom Učat oku. On je bog rata, kao i grčki Ares i rimski Mars.

Slovo Pe:

Iz visoke kule izolovanog uma, mladost posmatra. Sefira Hod je ljutiti postpubertet, koji zna sve i koji se dosađuje. Ogorčenost se razvija u samotnim mestima. Veliki um čeka priznavanje samo da bi shvatio da drugi nemaju vremena za njega. Iz daljine opadajuća svetlost Venere doziva. Obitavaoc u kuli razuma kuka u jadu, i dalje sam. Pokušao je da putuje, ali Venera je i dalje neimpresionirana. Luna ponekad osvetli bronzani pokrov Merkurove teritorije, ali Venera želi Sunce ili Marsa. Samo kada obitavaoc kule odbaci krunu samoživog ponosa može putovati ka višoj svesnosti. Kada je um spreman da žrtvuje svoje samotništvo i samosvojnost i da ostavi po strani neke svoje lične teorije o tome kako stvari rade, tada je se postavio na stazu Pe. To je nespretno vreme, često obeleženo zaljubljivanjem u iskusniju osobu.

Značenja:

Ova karta se pripisuje hebrejskom slovu koje znači usta. Karta, koja sjedinjuje dve interpretacije u jednoj je manifestacija u najgrubljem obliku čiste destrukcije, uništenja starog uspostavljenog Eona munjama, plamenom i ratnim spravama. Druga manifestacija je izvedena iz kulta Šive. Na vrhu karte javlja se Šivino Oko. Prema ovome, karta predstavlja savršenstvo, savršenstvo anihilacije oslobađanjem iz zatvora organizovanog života. Golub i zmija predstavljaju ženske i muške impulse. Jezikom Šopenhauera to su “volja za životom i volja za smrću”.

Pozitivno Ovo je vatra sa neba: Munja koja sa jednim udarcem odnosi zauvek život ili svet. Ovo je inspiracija koja dolazi poetama, umetnicima, vajarima koji kreiraju dela koja utiču na živote miliona. To je i inspiracija koja je Hitlera navela da napiše “Mein Kampf”. stoga ova karta predstavlja: Svrgavanje postojećeg poretka nepredviđene katastrofe, uništenje, haos - sve sa iščekivanjem da će se nešto novo i veće roditi iz ruina starog. Iznenadni događaji, dramatične promene.

Negativno Sve kao i pozitivno ali manje jačine. Pritisak. Zarobljavanje, tiranija, mučenje.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

07

SKAKAVAC 2.3 07 Đavo Tradicionalan opis: Rogati i krilati demon sa orlovim kandžama, stoji na oltaru

Đavo

Tradicionalan opis:

Rogati i krilati demon sa orlovim kandžama, stoji na oltaru za koga su dva manja demona vezana lancima i kanapima. U njegovoj levoj ruci drži plameni štap.

Mitologija:

Predstavlja Pana, sve-stv oritelja, Seta u egipatskoj mitologiji i Bafometa, idola koga su navodno obožavali Templari. Falusna božanstva kao što su Priapus i Bahus.

Slovo Ajin:

U prašnjavim dvoranama zemljom vezani duh hoda. On kuka naglas u žalom za prošlošću. Drevni lanci prate njegove pokrete. Ovo biće je kivno na misli o izgubljenoj ljubavi. Strah od povreda koje se nisu dogodile, ali mogle su, to vezuje ovog duha. Ogledalo daje odraz kosmičke opere. Stare mreže nepotrebne krivice i gomila loših saveta probija iskra sunčevih zraka. Heroj se smeje i stupa ka suncu. Ovo je staza dovoljnog opuštanja koje otvara mogućnost za rast. Stara pravila moraju biti ostavljena u prošlosti. Stari strahovi su tanke sigurnosne veze koje se moraju iseći za dalji uspon.

Značenja:

Vezanost za materijalni svet. Fizička privlačnost. Iskušavanja i iskušenja. Samo-destruktivne aktivnosti ili samo-usmerenost na sebe. Slepi impulsi, izuzetna silia, erupcija životinjskih instikata. Volja i instinkt, ali i krivica. Nepotrebni strahovi i druga ograničenja se odbacuju.

Đavo je ovde predstavljen u tradicionalnom obliku Jarca. Kult Jarca predstavlja impuls ka nemarnom stvaranju bez obzira na rezultat. Iza Jarca stoji Drvo Života koje probada nebesa u mešavini fantastičnih oblika koji su, podsećajući na prepoznatljive oznake na planeti Mars, uvek povezani sa žestokom materijalnom energijom stvaranja. U prozirnom korenju vidi se biljni sok kako kipi i šiklja u svim pravcima. Prsten na vrhu je jedan od prstenova Saturna ili Seta, egipatskog boga sa glavom magarca. Spiralni oblik rogova je aluzija na najviše i najudaljenije stvari. U Zaraturstrinoj definiciji Bog “ima spiralnu silu”.

Pozitivno Sudbina i fatalnost. Odnosi se na materijalni svet, do tačke isključenja duhovnog. Seksualni susret. Zaprepašćenost bogatstvom, gurmanluk i prezasićenje. Opsednutost materijalnim stvarima. Izuzetni napori i upornost, tvrdoglavost. Predodređenost. Magija koja utiče na materijalni svet, bilo dobro ili zlo.

Negativno Sudbina i fatalnost. Duhovno razumevanje, fizičko izlečenje. Slabost, slepilo, ne- efikasnost, neodlučnost. Loše navike, pokušaj vladanja nad drugima. Nepoštovanje prirodnih zakona i Karme.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

08

SKAKAVAC 2.3 08 Umetnost Tradicionalan opis: Anđeo sa simbolom sunca na čelu, sipa vodu iz jedne

Umetnost

Tradicionalan opis:

Anđeo sa simbolom sunca na čelu, sipa vodu iz jedne posude u drugu.

Mitologija:

Figura predstavlja Neftis, Crnu Izidu u egipatskoj mitologiji. U grčko-rimskoj ima strelačke asocijacije, ona je Dijana lovkonja. U hinduizmu ona je Kali koja stvara i razara. Značenje ove karte je izuzetno “alhemijsko” i nadopuna je mističnom venčanju tarot karte Ljubavnici.

Slovo Samek:

Neki ljudi žive stotine živ ota, ali nikad samo jedan. Oni imaju svoj posao sa satima i etikom. Imaju dom sa odvojenim satima i etikom. Religija ima svoje mesto. Snovi pripadaju noći. Fizičko je jedno a magika nešto drugo. Komšije su ljudi, stranci su bauci. Takvi ljudi imaju rečnik ali ne i gramatiku. Oni znaju hiljade definicija ifantazija, ali neznaju kako da utkaju tapiseriju od svih niti koje poseduju. “Oni” nisu nikada “ti”. “Oni” nisu nikada “mi”. Ovo je jednostavna konfuzija. Biti strpljiv (najteža i najvrednija od vrlina). Tema i težnja se uzdiže u duši da sjedini odvojene stvari. Stazom Samek se polazi kada se snovi i ideje počnu usklađivati svesno.

Značenja:

Koheziona sila koja povezuje sve manifestovane stvari zajedno. Priznavanje i prepoznavanje besmrtne duše i jedinstvo sa svom kreacijom. Nove ideje kombinovane u etičkom i moralnom kodeksu. Učestvovanje u idejama i uzrocima. Akcija koja otvara sv esnost i razvoj. Harmonija između konfliktnih sila. Razumevanje i konfuzija. Fragmenti znanja i osećanja se združuju.

Najveće dostignuće alhemije bilo je izazivanje promene, transmutacija predmeta, kvaliteta, boja, itd. u njihovu suprotnost. Tako je na ovoj karti crveni lav postao beli, beli orao je postao crveni. U glavnoj slici, crna i bela osoba koje su bile Ljubavnici na karti VI, sada u izmenjeni i spojeni u jednu dvopolnu figuru. Ovo je dovršetak Kraljevskog Venčanja. Duga simboliše jednu drugu fazu alhemijskog procesa, aurom mnogoboje svetlosti koja se javlja od truljenja. Samo truljene je prikazano gavranom koji sedi na lobanji na kazanu. Cilj čitave umetnosti Alhemije je proglašen u slavi sa njenim natpisom “visita interiora terrae rectifando invenies occultem lapidem” (“P oseti unutrašnje delove Zemlje; prečišćavanjem ćeš pronaći skriveni kamen”). Savet da se poseti unutrašnjost Zemlje je obnavljanje (na višem planu) prve formule Dela. Najvažnija reč je rectificando; ona podrazumeva pravilno vođenje nove žive supstance stazom Istinske Volje.

Pozitivno Kombinatorika. Alhemija i herbalizam. Mešanje. Koordinacija, prilagodljivost, mogućnost menjanja, mešanje sila i uticaja, ličnosti ili života. Promena kroz dodavanje, širenje, upravljanje, ekonomiju.

Negativno Gubljenje nteresovanja za lične ili poslovne stvari. Razjedinjavanje, gubljenje orijentira i skretanje sa puta.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

09

SKAKAVAC 2.3 09 Smrt Tradicionalan opis: Skelet naoružan kosom, kojom kosi glave kao vlati trave. Mitologija:

Smrt

Tradicionalan opis:

Skelet naoružan kosom, kojom kosi glave kao vlati trave.

Mitologija:

Saturn kao otac vremena, koji donosi promenu. Kali koja uništava.

Slovo Nun:

V remenom barka Venere stiže ka obali. Ona istupa i ostavlja školjku za sobom. Ova veština se ne odbacuje. Ona će ostati u luci dok se kapetan nevrati sa tovarom. Duša broda klizi starim poljima i vrtovima. U ovim vrtovima seme je posejano u male humke. One se uzdižu da pozdrave sunce. Kada jake biljke postanu zlatne, one se seku i odnose. Samo se najbolje vraćaju u zemlju da ponovo izrastu. Ovo duša radi daleko od svog zemaljskog mesta da bi pronašla bolje seme. Najjači život raste iz semena koje je hibrid između rasta neba i zemlje. Najbolji su osunčani vrtovi.

Značenja:

Neplašite se ove karte! Gotovo nikad se ona ne odnosi na stvarnu smrt, već na promene, transformaciju, duhovnu “smrt staroga” da bi novo moglo da se “rodi ponovo”. Biće mnogo promena, na razne načine, nije vreme da se vezuje za prošlost. Suočite se sa budućnošću sa novom verom i prihvatite promene. Traže se nova emotivna iskustva.

Alhemijski smisao smrti nije toliko destrukcija koliko promena. Tako na karti imamo Škorpiona koji predstavlja primitivnu energiju uvek spremnu da izvrši samoubistvo (prema legendi) kada je u velikoj opasnosti, ali spremnu da preduzme svaku transformaciju koja će da dozvoli produžetak egzistencije u drugom obliku. Tako kalijum, bačen preko vode, postaje zapaljen i prihvata zagrljaj hidroksilnih radikala. Riba i zmija, ovde predstavljene, bile su redmeti obožavanja u kultovima koji su podučavali doktrine vaskrsenja ili reinkarnacije. Središnja figura izvodi Ples Smrti (i kostur i kosa su Saturnovske figure), i na glavi nosi krunu Ozirisa. Uticaj Saturna je izražen u negativnom aspektu smrti predstavljajući one suštinske oblike koji nisu uništeni običnim promenama prirode; pozitivna i kreativna strana vidi se u zamahu kose, što stvara mehuriće, simbolišući nove živote. Najviši aspekt karte je Orao koji predstavlja uzdizanje iznad čv rste materije.

Pozitivno Transformacija, promena. Ne predstavlja fizičku smrt već potpunu promenu načina života. Buđenje kroz uvide. Promena težnjenja i interesovanja.

Negativno Stagnacija, inercija, letargija, truljenje, opijenost, otupelost.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

10

SKAKAVAC 2.3 10 Obešeni čovek Tradicionalan opis: Čovek obešen naglavačke, vezan za jednu nogu, ruku vezanih

Obešeni čovek

Tradicionalan opis:

Čovek obešen naglavačke, vezan za jednu nogu, ruku vezanih iza leđa. Krst nad trouglom. Nordijski Votan na drvetu Jigdrasilu. Jehešua ben Miriam na krstu.

Mitologija:

Predstavlja bogove koji su se samožrtv ovali da bi iskupili čovečanstvo - Asar, Adonis, Attis, Oziris, i naravno Isus Hrist. Oni su umirući bogovi, ali se uzdižu ponovo. On je Odin, kao Šaman. Po korespodenciji sa vodom, to su Posejdon i Neptun.

Slovo Mem:

Graditelj se vraća svom bronzanom zamku i otkriva da je zaboravio da ornamentiše tavanicu. Koreni zamka su snažni, ali oni su od zemlje. Krov zamka je slab ukoliko neodražava nebeski poredak. Stoga, graditelj okreće svoj um u drugom pravcu. Scene lova, bitki, porodičnih skupova, gradova i brodova ukrašavaju zidove. Više odaje i kule ove citadele moraju odražavati harmoniju sfera, moralni red stravri i onih sila koje obitavaju u munji i iza. Uz stazu Mem se uzdiže misao, reka koja teče uzbrdo. Um traži stvari uma i odvraća se od tela. Telo neće nestati; doklegod su njegove potrebe ispunjene odole.

Značenja:

Predaja sopstva, duše, zovu Duha, što vodi progresu i transformaciji ličnosti nabolje. Okretanje od materijalnih iskušenja, povlačenje od zemaljskog domena, bilo da je to na kratko ili za stalno. Žrtv ovanje je jedno od bitnih elemenata, ali samo nevrlina i onoga što neodgovara ličnosti po prirodi. Idealizam. Preteran uticaj donosi preokupiranost egom, i voljno zanemarivanje duhovnog. Davanje energije. Davanje bez nadoknade. Davanje za duhovni dobitak. Kazna. Razum se okreće od ličnih ka sruštvenim prespektivama.

Položaj utopljenog ili obešenog čoveka je od najvećeg značaja. Noge su prekrštene tako da desna noga formira prav ugao sa levom nogom, a ruke su raširene pod uglom od šezdeset stepeni, tako da formiraju jednakostranični

trougao. Ovo daje simbol trougla natkriljenog krstom, što predstavlja spuštanje svetlosti u tamu da bi je iskupilo. Cela ideja žrtve

je pogrešno sahvatanje prirode, a element Vode kojem je ova karta pripisana je element iluzije.

Pozitivno

Snaga karaktera, mudrost i duhovni uvidi, dobijeni kroz samo- žrtvovanje, u ekstremnim slučajevima apoteoza kroz agoniju.

U zemaljskim stvarima, predstavlja nemogućnost kretanja u

bilo kom smeru, uticaj faktora na koje se nemože izvršiti uticaj.

Negativno Sebičnost, apsorpcija u fizičke stvari, opuštanje kroz spoljašnje omogućava ponovni pokušaj. Probleni u prihvatanju situacije.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

11

SKAKAVAC 2.3 11 Točak Sreće Tradicionalan opis: Točak sa sedam prečki. Na strani koja se uzdiže

Točak Sreće

Tradicionalan opis:

Točak sa sedam prečki. Na strani koja se uzdiže je jedna životinja, na silažećoj je majmun, oboje su vezani za točak. Iznad je Anđeo, ili sfinga koja drži mač u jednoj i krunu u drugoj ruci.

Mitologija:

Jupiter i Zevs. Brama stvoritelj i egipatski Amon-Ra. Tri figure na točku mogu biti i Vatra, Vazduh i Voda, tri hinduističke Gune - Satvas, Rađas i Tamas, kao i tri alhemijska principa - Sumpor, Živa i So, kao i Sfinga, Hermanubis i Tifon. Ono je i točak egzistencije, to su rađanje, život i smrt i reinkarnacija.

Slovo Kaf:

Venera se saginje dnu svoje školjke da proveri svoje karte. To nisu obične mape. One prikazuju sva bogatstva sveta. Let ptica i kretanje riba su obeleženi promenama godišnjih doba. Tokovi u moru i vazduhi su precizno naznačeni. Beskrajna lista događaja da bi Venera mogla usmeriti svoj kurs. Pokretanje svakog točka na nebu ili na zemlji je negde zabeleženo. Učnjem o krugovima i ciklusima stvari unutar i izvan, duša može upravljati stazom Kaf ka bogatim vrbacima.

Značenja:

Kontinualni krug promene, u kojima dobro i loše, sreća i nesreća, harmonija i diskordija naizmenično rastu i opadaju. Predstavlja promenu sreće (obično na bolje), ili bar promenu trenutnog stanja. Ne sažaljevajte sebe - potražite nove prilike. Takođe donosi neuspehe u poduhvatimai moramo biti pripravni čak i za to. Vreme je za proveru vrednovanja sposobnosti. Učenje iz teških lekcija, i samopouzdanje. Krugovi i ciklusi prirode, seksa, duhovnosti. Akcija izaziva reakciju. Traži prilagodljivost, strpljenje, otvara nove avenije razvoja. Nekonvencionalne ideje i koncepti. Emocije zavise od društvenih tema.

Pripisivanjem ove karte planeti Jupiter, učinjeno je da ona predstavlja Univerzum u njegovom aspektu stalne promene. Pojavljivanje raznih vrsta nebeskih fenomena naglašava ovo. U sredini je točak sa deset paoka, prihvaćeni simbol Fortune. Tri figure vezane za točak simbolišu tri oblika energije, izražena u hinduističkom sistemu terminom guna. Na vrhu sedi Sfinga simbolišući inteligenciju i balans (sattva); Hermanubis, nalik majmunu, predstavlja nemir brilijantnog nestalnog razuma (rajas); a na dnu, skoro da pada sa točka, je Tifon sa glavom reptila (tamas), simbol destrukcije, tromosti i neznanja. Alhemijski atributi guna su Sumpor, Merkur i So.

Pozitivno Dobra sreća. Uvećavanje, zarada, uzdizanje, plodnost. Promene godišnjih doba i vremena. Karma.

Negativno Pogoršavanje situacije. Previše dobrog donosi prezasićenje.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

12

SKAKAVAC 2.3 12 Pustinjak Tradicionalan opis: Starija i bradata prilika, umotana u odoru, na glavi mu

Pustinjak

Tradicionalan opis:

Starija i bradata prilika, umotana u odoru, na glavi mu je kokuljica. U desnoj ruci drži lampu okultne nauke, a u levoj magijski štap kojeg krije u odori.

Mitologija:

Obuhvata sve legende o samotnim mudracima. Merlin. Jod Tetragramatona.

Slovo Jod:

Stari čovek se oslanja na svoj štap i mumla. Njegova brada je prljava. Curi mu nos. Nerazuman je. Nema manire. Samotnici su daleko od drugih ljudi predugo. Oni zaboravljaju kako da se ponašaju. Većina ljudi ga samo ignorišu ili se usiljeno nasmeše i idu dalje. Ovi ljudi čekaju Marsa da čuju svoje potrebe i ocene svoj rad. Oni su uljudni, čak poštovani, ali nemaju vremena da slušaju. Neki ljudi i nisu toliko zauzeti. Oni imaju vremena da čuju priču drevnog kada se on oseti voljnim da pripoveda. Kasnije oni nauče da je on ustvari Marsov otac i svačiji gospodar. On ih vodi idejama koje nikad pre nisu imali. Otvoren um raste prema Hesedu preko staze Jod. Uspešna osoba zna kad može da prihvati ruku podrške.

Značenja:

Donosi svetlost, mudrost, dobar savet, ali napušta društvo i neće se vraćati dok ga ne budu tražili. Mudrost, čistota, diskrecija, ekspertski savet. Njegova moć dolazi od iz jedinstva (muževni principi) mentalne pripravnosti i razuma i (ženstveni principi) emocionalne i moralne snage. Proriče sastanak sa nekim ko će biti vodič na putovanju duše. Potrebno je više razumevanja. Označava potrebu za boljim stavom i neodbacivanjem realnosti. Povlačenje iz fizičkog sveta. Kontemplacija unutarnjeg. Njegova svetlost je znanje i istina. Potrebno je i rizikovati da bi se dobilo, neishitreno, već pažljivo i sa razumevanjem. Želja da se poboljša sreća zajednice dominira.

Slovo kome je ova karta pripisana je slovo yod, temelj svih drugih slova hebrejskog alfabeta. To je simbolizam Tvorca Života a njegov predstavnik je Spermatozoon. Zato je karta nazvana Pustinjak. U istom redu ideja Pustinjak drži lampu čiji je centar Sunce. Jaje okruženo namotajima zmije simboliše Univerzum, dok zmija označava fluidnu suštinu sv etlosti koja je život Univerzuma. Na ovoj karti su tragovi legende o Persefoni. Zmijski Štap koji se ovde vidi kako izrasta iz Bezdana je štap Merkura, vodiča duša kroz niže regije. Slovo yod znači ‘šaka’ i šaka je središte slike.

Pozitivno Spori, neminovni protok vremena, dugi periodi. Dosezanje mudrosti kroz odrastanje, sazrevanje, starost, i iskustvo. Vođstvo od strane starije osobe. Putovanje.

Negativno Brz tok vremena. Nezrelost, neprihvatanje i odbacivanje odrastanja. Strah od nepoznatog.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

13

SKAKAVAC 2.3 13 Snaga/Strast Tradicionalan opis: Krunisana žena koja mirno i bez previše truda i napora

Snaga/Strast

Tradicionalan opis:

Krunisana žena koja mirno i bez previše truda i napora zatvara čeljusti besnoga lava.

Mitologija:

Egipatska lavoglava boginja Sekmet. Hindu boginja Durga. Legende o Samsonu i lavu. Herkul i lav. Daniel u lavljoj jazbini. Biblijska zver i skerletna žena. Slovo Tet:

Ričard Lavlje Srce se bori da zaštiti Sveti Grad od mrskih i bezbožnih Saracena. On se čudi zašto ima tako malo uspeha. Izmučen, on se moli za vođstvo i pada u san. Ratnički snovi: Veliki crveni lav se proteže preko Evrope i Azije. Svuda su šakali. Kada lav ubije, šakal krade plen. On urliče na njih da prestanu ali oni nastavljaju. Lav je sve gladniji, a zatim i slabiji. On uzdiže sv oje kan dže da ubije divljeg jelena, njegov poslednji samrtni napor. Pred njegovim očima jelen postaje Ričardova majka. Ona nosi odore Saracenske princeze. Ričard se budi u hladnom znoju. Sledećeg dana se susreće sa Saladinom, saznajući tada da arapi imaju civilizaciju i da su poznavali Bibliju kada su francuzi i englezi bili najobičniji varvari. Ričard i Saladin postaju prijatelji. Primirje dolazi i prolazi ali čast raste. Mars je često slep za dobrobit svojih bližnjih dok mu mudrost ne otvori oči. Moralna svesnost mora otpustiti svoje stroge suđaje sa strane pre nego li prevaziđe svoju svrhu. Milosrđe je mudrost o znanju kada popustiti.

Značenja:

Duhovna i emotivna snaga. Hrabrost ove vrste može ukrotiti životinjsku prirodu. Ljubav pobeđuje mržnju. Karakter i duhovna vrlina nadvišuju materijalnu moć. Ukazuje na potrebu da razum usmeri emocije, pogotovo u domaćim i bliskim stvarima. Stvari kojih se plašite mogu biti i potpuno nerealne. Donosi strah od nepoznatog. Nema progresa dok se ne suočite sa realnošću. Snaga ubeđenja i znanja. Posedovanje znanja o sebi i kontrola toga. Unutrašnja strast za spoznajom. Iz duhovne strasti dolazi snaga za rad. Duh zakona dominira nad slovom zakona.

Ova karta se ranije zvala Snaga. Ukazuje ne samo na snagu, već na radost u snazi. Sedam glava lava su glave anđela, sveca, pesnika, preljubnice, ratnika, satira i zmije-lava. Centralna figura je žena koja se predala svim silama stvaranja i koja opkoračeno jaše Zver. U levoj ruci ona drži uzde, koje predstavljaju strast koja ih ujedinjuje, a u desnoj drži visoko Pehar zapaljen ljubavlju i smrću. U ovom Peharu su izmešani elementi sakramenta Eona. U pozadini su beskrvne figure svetaca na kojima se ova fatamorgana rađa, jer čitav njihov život je apsorbovan u Sveti Gral.

Pozitivno Snaga. Strast, požuda. Seks. Moć, energija, aktivnost, hrabrost, triumf duhovnog nad materijalnim, trium ljubavi nad mržnjom, triumf više prirode nad životinjskim osobinama. Iznenadni naboj energije. Ponos i dostojanstvo.

Negativno Iskorišćavanje moći u loše svrhe, zloupotreba, despotizam, slabost, vladavina materijalnog nad duhovnim, nesklad.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

14

SKAKAVAC 2.3 14 Pravda/Uravnoteženje Tradicionalan opis: Krunisana žena na tronu između dva stuba, drži u desnoj

Pravda/Uravnoteženje

Tradicionalan opis:

Krunisana žena na tronu između dva stuba, drži u desnoj ruci mač a u levoj vagu.

Mitologija:

Grčka Nemezis, automatska pravda Prirode. Grčka Temis i egipatska Maat. Ona je Karma, zakon uzroka i posledice. Kako seješ tako ćeš i žnjeti. Ko živi od mača od mača će i stradati. Sve što činiš ti se vraća.

Slovo Lamed:

Vika remeti proslavu. Vreme je vratiti se poslu. Tokom godine mnogo stvari se dogodilo. Neophodno ih je proceniti. Pravda mora biti sprovedena. Stari zakoni trebaju biti provereni i novi predloženi. Poslovi zajednice moraju biti provereni i najbolji smer isplaniran za nadolazeću godinu. Pronašavši sebe i odmoriv ši se, um mora pripremiti sebe za dalji rast. Do sada ponašanje se učilo iz greški i ogleda. Ideali su dolazili nepovezano. Vreme je da se pogleda na svrhe i metode, vreme je da se oni postave u red. Staza Lamed je disciplina.

Značenja:

Stvari će se srediti i dovesti na pravo mesto. Ravnoteža se uspostavlja. Beskorisna trivijalnost će se odbaciti. Nejasno se razjašnjava. Činite ono što vas je iskustvo podučilo. Ne sudite strogo drugima, jer Priroda sudi pravedno. Božija presuda na kraju je uvek pravedna i milosrdna. Učinjeno je što se moglo. Naučite lekciju iz toga i nastavite sa životom. Pravda na svim nivoima.Ekvilibrium iz kojeg se sva manifestacija pojavila. Istina. Fer-plej. Traži se pravda.

Ova karta predstavlja zadovoljnu Ženu. Ovo stanje je simbolizovano vagom kojom ona meri univerzum; alpha, prvo, u ravnoteži je sa omega, poslednjim. Ova vaga predstavlja dva ‘svedoka’. Svaki ‘svedok’ je autentična manifestacija maya-e, jedan dopunjujući drugog procesom kontradikcije, jer priroda nije Pravda – ona je pre kroz njen process ekvilibriuma “la Justesse”. Konačno, ova Žena je pravi Harlekin jer se divlja mešavina boja i pokreta razrešava u ekvilibriumu svih mogućnosti senzacija.

Pozitivno Uravnoteženje, pravda, harmonija. Pravna pitanja i neophodnost sakupljanja i razrešavanja pitanja dokumentacije i papirologije; sa mogućim pozitivnim ishodom. Pravednost, isninitost, iskrenost.

Negativno Nepravda zahvaljujući neusklađenosti. Zvanično kažnjavanje, nekad i veoma nasilno. Neuspeh po pitanju pravnih i zakonskih stvari. Nesklad. Neuravnoteženost.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

15

SKAKAVAC 2.3 15 Kočije/Het Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Het: Ovo je put Merkaba-e. Onaj koji sadrži

Kočije/Het

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Het:

Slovo Het:

Ovo je put Merkaba-e. Onaj koji sadrži moć Geburaha, koji je dotakao Hesed, čini silazak kroz sedam paklenih mesta. Svako pakleno mesto čuva zli duh, personalizovana nevrlina, koja je opozitna vrlini svake Sefire. Nakon silaska sledi uspon kroz sedam pročišćujućih Nebesa. Pročišćeni um se uzdiže do staze het u viziji sjajnog vela pred tronom kočije iza koje je sefira Binah. Ovaj silazak i uspon se podudara sa 50 kapija Razumevanja, što je takođe i broj 'Smrti' ali to nije fizička smrt već buđenje, velika transformacija iz života u Život.

Značenja:

Kočijaš vozi kočije u slavi, uspešan, pobednički. Predstavlja težak intelektualni rad, sa naglaskom na samokontrolu, što donosi uspeh kroz same pripreme i uspostavlja kontrolu nad svim stvarima: zdravlje, novcem, konfliktima, neprijateljima, ličnim osobinama. Može da koristi i nepotrebnu silu, nekontrloisani trud, manjak samo-kontrole, nesputanu želju za promenom.

Četiri Sfinge na ovoj karti koje vuku kočiju su Bik, Lav, Orao i Čovek, što sve predstavlja šesnaest pod-elemenata. Uloga Kočijaša je da nosi Sveti Gral u čijem centru je blistava krv, simbolišući prisustvo Svetlosti u Tami.

Pozitivno Kada su različite sile ujedinjene one ispravno vuku 'kočije'. Putovanje vozilima. Uspeh u umetničkim stvarima. Pobeda nad bolešću. Osveta se ostvaruje.

Negativ no Različite sile koje su upletene mogu se boriti u različitim smerovima. Konflikt duhovnog i materijalnog. Sile se razilaze i nema kontrole. Dekadencija. Neetička i nemoralna pobeda. Poniženje, poraz, neuspevanje dosezanja cilja.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

16

SKAKAVAC 2.3 16 Braća/Ljubavnici Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Zajin: Sjajni mač je put ka raju. On

Braća/Ljubavnici

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Zajin:

Slovo Zajin:

Sjajni mač je put ka raju. On se svaki put okreće, i samo oni koji mogu hodati po oštrici mogu proći iz zemlje dana ka razumevanju iza noći. Ova oštrica ima deset mesta savijanja i okretanja. Izučavanje deset sefirota objedinjuje um. Uzdižući se na stazi Zain, uči se kako razrešiti sve nasuprotnosti u jedinstvo, ne poništavajući jedinstvenost i osobenost tih nasuprotnosti već saživljavajući se sa tom dvostrukošću. Nepodeljena odlučnost da se dosegne Razumevanje uzdiže svest iz Tifareta u Binah. Iskustva života se logički razumevaju.

Značenja:

Par ljubavnika koji je načinio svoj izbor, bilo dobar ili loš, za njih je pravi i jedini. Naglašava se ljubav, osećanja, i žudnja. Postoji potreba da se bira između duhovnog i materijalnog, uz izazove i iskušenja, nekontrolisanu akciju, borbu između mudrog, istinitog i savršenog spram iskušavajućeg, lošeg, nižeg, nepotpunog. Može dati disharmoniju, svađe, opasnosti raskidanja unije. daje potrebu stabilizacije emocija, kroz sagledavanje i odlučivanje.

Ova posebno alhemijska karta je simbol stvaranja, a mačevi skreću pažnju na proces deljenja koji se odigrava. Kain i Avelj predstavljaju odbijanje Boga da čuje Evinu decu dok krv nije prolivena. Čini se da je ovo simbolizacija spoljašnje religije. Putem prolivanja krvi i spoljašnjih religija Kain je bio u stanju da ima kontakt sa ljudima. U tom smislu značenje karte je davanje nauke čovečanstvu, pošto ubistvo simbolizuje analizu a naknadni kontakt sintezu.

Pozitivno Privlačnost, ljubav, savladavanje iskušenja. Dobar izbor između sv etog i profanog Izbor podloža n odgovornostima.

Negativno Svađe među partnerima. Neusaglašenost. Neuspeh, prustracija, kontriranje. Pogrešan izbor može biti naočitiji.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

17

SKAKAVAC 2.3 17 Prvosveštenik/Hijerofant Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Vau: Učitelj sedi među

Prvosveštenik/Hijerofant

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Vau:

Slovo Vau:

Učitelj sedi među učenicima. Svi oni žele da znaju kakav je Bog. Učitelj kaže: "Ona je crna"

kakav je Bog!" . "Bog ste vi, ali vi niste Bog" odgovara učitelj

'nosi' svoju majku,zvuk u bezvadušnom prostoru, čista svetlost i potpuna tama"

dole ka svom pupku, kontemplira smisao sveta i mrmlja o tome kako treba da skine koju kilu um uzdići iz mirnog Heseda ka uzbuđenom Hokmahu. Kontemplacija iracionalnih istina stimuliše emocije.

'Ne, Ne' oni kukaju, "Reci nam

'Teško!'

gunđaju učenici. "Bog je vatra i voda, trudna beba koja

jedan od učenika čačka nos

učitelj gleda

Neočekivano i iracionalno može

Značenja:

Predstavlja silu duhovnog autoriteta, koji se manifestuje i kroz institucije i kroz jake ličnosti, genije. Predstavlja sklad pravovernog i postojećih zakona i pobunu da se tradicionalno menja da bi se time osnažilo. Preferiranje tradicionalnog, ustaljenog, predodređenog. Predstavlja želju da se pripada mnoštvu. Otvorenost ka novim uplivima, novim ritualima i inicijacijama. Nove ideje čine disharmoniju sa establišmentom. Sloboda je blagoslov ali nije preduslov za anarhiju, već je pod kontrolom volje. Jak je naglasak na biranju između novog i istinitog i naizgled novog i drugačijeg.

Ova karta se odnosi na Taurus, Bika, i njegovog indijskog ekvivalenta Slona. Pentagram sa muškim detetom koje igra simboliše Novi Eon deteta Horusa koji zauzima mesto Starog Eona koji je nama upravljao 2000 godina. Prvosveštenik se menja samo u intervalima od 2000 godina. Četiri maske su čuvari svake misterije, kulminirajući u Velikoj Misteriji sjedinjenja mikrokosmosa i makrokosmosa. Žena pred Prvosveštenikom predstavlja Veneru, sada naoružanu i borbenu. Štap sa isprepletanim prstenovima pokazuje tri Eona Izide, Ozirisa i Horusa.

Pozitivno Čovek kome se pitač okreće za savet i vođstvo. Prijemčivost za najdalje oblike duhovnosti. Brak i savezništvo, blagoslov i dobar savet.

Negativ no Rigidno prijanjanje, konformitet. Nekonvencionalnost, otvorenost za ideje bez kontrole i prizemljenja. Slabost zbog prevelike dobrote.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

18

SKAKAVAC 2.3 18 Zvezda Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo He: Žene trče trku, a muškarci navijaju. Borci

Zvezda

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo He:

Slovo He:

Žene trče trku, a muškarci navijaju. Borci se bore da bi videli zvezde. Vatromet osvetljava nebo. Ovnovi se sudaraju iz čiste zabave. Povici dece presecaju kroz vazduh. Munja udara iz vedrog neba. Plač ljubavnika doseže nebeski svod. Ono čija je suština u Višem se manifestuje u mnoštvu, tako se i sve vraća svom izvoru. Viđenjem. Kontemplacija vitalne energije u mnoštvu vodi mudrosti.

Značenja:

Simboliše čistu istinu, prosvetljujuće uvide, svetlost nade, besmrtnu nesebičnu ljubav, blagoslov. Takođe i neprepoznavanje ljubavi, neznanje, haotičnost, hladnoću.

Svaki oblik energije na karti je spiralan; ovo je nagoveštavanje novog Eona, Eona Horusa, krunisanog i pobedničkog Deteta, naslednika “umirućeg boga”, Ozirisa. Eon koji odlazi je prikazan pravolinijskim oblicima energije koji izviru iz donjeg pehara. Ovi oblici predstavljaju sada napuštenu Euklidovu geometriju. Slika boginje može se shvatiti kao manifestacija okolnog Nebeskog prostora.

Pozitivno Nada, hrabrost, inspiracija, podstrek. Neočekivana pomoć. Dobro zdravlje. Duhovna ljubav. Uvidi. sagledavanje.

Negativno Arogancija, ispraznost, impotencija, nemoć, zadrtost, pesimizam, sumnja, lažna nada, sanjarenje, zablude.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

19

SKAKAVAC 2.3 19 Carica Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Dalet: Ova staza je preko ponora. Simbol Venere

Carica

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Dalet:

Slovo Dalet:

Ova staza je preko ponora. Simbol Venere ima dva dela, dole je krst a gore je krug. Krst simboliše racionalne procese i sve sadržaje dvostrukih tokova sile. Krug je sfera čiste moći. Dole su dvoje ljubavnika u strasti. Gore je orgazam. Kontemplacija poretka vodi prepoznavanju potrebe za neredom.

Značenja:

Carica je Majka Zemlja, simbol seksualnog ženskog nagona i majčinske prirode, plodnosti u svim pitanjima. seme koje je posejano će iznići u predivnu žetvu. Osobina prirode je da se množi i ostvaruje izobilje i mnogostrukost. predstavlja i samo zemaljsko ali ne i duhovno ispunjenje. Mnogo izdanaka je dato, ali samo neki daju pun plod do kraja. Može predstavljati i gubitak imovine, nenagrađen trud, uznemirenost prepunjenošću.

Ona sedi u tradicionalnoj pozi. Ovaj položaj predstavlja so, neaktivni princip prirode. Lotus označava žensku ili pasivnu moć. Pčele na odori mogu se uporediti sa fleur de lys, što sugeriše francusko poreklo simbola; pojas je zodijak. Pelikan se može identifikovati sa Velikom Majkom i njenim potomstvom. To predstavlja kontinuitet života i krvno nasleđe koji ujedinjuju sve oblike prirode. Beli Orao označava Alhemijsku So i Belu Tinkturu prirode srebra.

Pozitivno Plodnost, obilje, sjaj, lepota, sreća, uspeh, naklonost, prijatnost, luksuz. plodnost u kreativnim poduhvatima. Dug život.

Negativno Neaktivnost, ležernost, lenjost, spletkarenje, rasipanje snage. Javna slavlja. Neprijatnosti, sram, povučenost, stid.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

20

SKAKAVAC 2.3 20 Prvosveštenica Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Gimel: Ova staza premošćuje Ambis. Dar

Prvosveštenica

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Gimel:

Slovo Gimel:

Ova staza premošćuje Ambis. Dar stranca je neprocenjiva stvar. Tuga nestaje na osmeh sa lica nikad viđenog pre. Deo školjke

sadrži čuda kada je dvoje otkriju. "Ja volim zvuk mora"

ov e staze. Kontemplacija jedinstva i zajedništva vodi kontemplaciji jedinstva svih stvari.

"Da,

i dodir peska" Ovo nevino prihvatanje jedinstva uma u suštini je

Značenja:

Predstavlja žensku snagu, moć i vrlinu, često naznačujući kreativne umetnosti i sposobnosti, duhovne tragače, harmoniju i povoljne iznenadne uplive. Intuicija otvorena ka nejasnoj budućnosti, naziranje Velikog Plana Bogova. Duhovne istine i duhovno zajedništvo i inicijaciju, ali ne u mnošvu (organizovanih religija). Površno znanje, čulna uživanja, traćenje i rasipanje osećanja slabih osoba i slabih karaktera.

Ona je Izida, večna device, a opet je Artemida. Iz tog razloga je obučena u blistavi veo svetlosti, svetlosti koja se vidi ne kao manifestacija već kao veo duha.

Pozitivno Tišina, misterija, dualnost, rast okultne moći. Veoma pozitivna naklonost ka dobrom ishodu stvari. Skriveni i iznenadni povoljni uticaji. Prohodnost, uspešnost, uzdizanje.

Negativno Strast, opsednutost. Moral, kontrola, fizička klonulost, podložnost posustajanju. Prihvatanje polu-razloga, odustajanje. zabluda.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

21

SKAKAVAC 2.3 21 Mag Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Bet: Soko leti visoko na nebu. Majmun gleda

Mag

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Bet:

Slovo Bet:

Soko leti visoko na nebu. Majmun gleda ka horizontu. Starica drži ruku svoje unuke i gleda ka smrti. Mag žonglira svojim oružjimaPogled koji posmatra bez angažovanja je od ove staze. Kontemplacija poretka i ustrojstva vodi prepoznavanju prvog uzročnika svega.

Značenja:

Predstavlja delove ega, volju, dušu, njihove elemente koji ih čine. Ljudska priroda, nasuprot prožetosti Duhom. Predstavlja kreativan talenat, potencijale intelekta, znanje, uspeh u poduhvatima, želju za korišćenjem moći, nedostatak veštine, slabljenje duše. Nekontrolisanje situacije može izgledati tragično.

Merkur koji je Mudrost, Volja i Reč, koji stvara svet, simboliše fluidnu osnovu sve transmisije delovanja. Iza njega je majmun Hanuman koji je hinduistički concept. Egipatski dublet, Tot, je takođe uvek praćen majmunom psećeg lica.

Pozitivno Misterija, veština, okultna moć ili mudrost. Volja. Diplomatija, suptilnost, snalažljivost, samouverenost.

Negativno Intrige, skrivenost, konfuzija uma, zbunjenost, sumnja, polu- istine, skretanje sa puta, megalomanija, lopovluk, prevara, obmana, laž.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

22

SKAKAVAC 2.3 22 Luda Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Alef: Ljudi ponekad idu da žive sami u

Luda

Tradicionalan opis:

Mitologija:

Tradicionalan opis: Mitologija: Slovo Alef:

Slovo Alef:

Ljudi ponekad idu da žive sami u planinu. Postoji nešto u tome visokom, snegom pokrivenom vrhu, koji kaže "ja jesam" i kaže to tako jasno da ništa drugo nije važno. Nepodeljena svesnost o Biću je suština staze Alef. Kontemplacija ushićenja vodi prepoznavanju univerzalne energije.

Značenja:

Predstavlja nekoga iz okoline, glupu budalu ili nevinu mudricu, početnika na putu, šeprtlju, novajliju, izgubljenog. Predstavlja samog Boga. predstavlja početak, pokret, izazov u opasnostima ka neslućenom bogatstvu.

Luda je Vazduh ili vakum ili Moćna Nev inost. On drži muški element Vatre, ženski element Vode, mač Vazduha i disk Zemlje. On je Zeleni Čovek Proleća, Velika Luda Kelta (Daluah) i Parsifal. On je takođe Zevs Artenotelus, Dionis Zagreus, Bahus Difeus i Bafomet.

Pozitivno Uzvišen duhovni upliv bez poznatog uzroka. Bez strasti za rezultatom, bez svrhe, ali sigurno sa ljubavlju. Jasan pogled, nesputanost, sagledavanje, čiste ideje. Blagoslov.

Negativno Delirijum, groznica, manija. Glupost, neozbiljnost, idioterija, zatupavost. Odsutnost, taština, traćenje svega, nekontrolisanost.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Lucia

ARABESQUE

na arabesknom platnu noćnog neba zvijezde su hiljade aladinovih svjetiljki na arapskom platnu noćnog neba zvijezde su utkane kao zagonetni osmjesi svjetleće poruke iz dubokog sna vječnosti

mjesec me nišani prati me u odsjaju kao glasnik tvoga glasa (on je došao po mene da me vodi kroz ovu blistavu viziju) plameni jezici iznad glave šušte, šapuću vjetar uzdiže moje rasklimane udove odnosi me daleko od svih banalnosti otkida me od zemaljske boli

daljina, odvojenost tijela samo je privid koji zasljepljuje smrtnike

moje riječi ti dolaze u goste nenadano kao što nekad oluje dolaze nepozvane (iz kraljevstva nepoznatog) da pometu iz tebe sve ono bolno suvišno

da iščupaju iz tebe sve ono krivo sraslo da probude mrtve one te otimaju iz tvoje tjeskobne ćelije

i prinose te svjetlu, bliže meni

(bliže božanstvu u tebi) unose te u predvorje moje slobode (dok udišem zrak u tvoja krila) postajem ti sve čudesnija kroz mene gledaš novi svijet koji se kupa u sjaju tek rođenog sunca (dok izdišeš kroz mene svoj stari život ja sam uz tebe, ja ću te uvijek vidjeti iznutra) sa mnom možeš da putuješ na svih pet strana svijeta (želiš li ostati sa mnom ovdje, u neograničenom prostoru ljubavi?)

tako želim postojati, kao muzika tako želim postojati, u tvojim snovima

tamo letjeti slobodna sa svojim sestrama, tamnomodrim ženama

pričati

i dugo

šutjeti

i dugo dugo

dugo

sa tvojim sjenama

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

PREPOZNAVANJE

Lucia

tako želim vjerov ati u tebe i nas ali ti još uvijek ne znaš kako živjeti u snu koji je za bića poput nas jedina istinska stvarnost zato nas prevrćeš po mračnim zakutcima svoga uma

i vraćaš se sa svojih putovanja iscrpljen i zbunjen

više ne znaš ništa ne vjeruješ ni u ono što vidiš, ni u ono što osjećaš zaboravljaš da smo se sreli, zaboravljaš gdje smo se sreli prije odigravanja prve scene susreta prije prvog dodira tijela

u muljevitim rijekama plivaš, dijete

i zaplićeš se sve zamršenije u vodeno bilje koje te vuče sve dublje dolje dolje

u podvodni had

sav si polomljen iznutra (sastavljam te iznova mjesečevim nitima) ne znaš više kojem svijetu pripadaš dok se boriš sa svojom Sjenkom (ovaj put ne daj joj da pobjedi!) dok urlaš na vlastiti bolan odraz koji te prati u stopu, koji ti ne dopušta da odstupiš

ja trenutno ne prebivam tamo gdje si ti

druge bitke bijem

o kako bih ti htjela pokloniti viziju tebe

onu koja te nepravedno mimoilazila u svim tvojim najusamljenijim časovima kada te okrutna ruka Neprepoznavanja gurnula u ponor dualnosti

strašno je i izluđuje me jer oboje znamo sve što treba znati jer smo iz istog Izvora pili

ti se ipak nakon svega sjećaš da su te upravo moji pokreti ovili sjenom onog sna koji te hrani i

pokriva (skriva) od ostatka bezumnog svijeta u kojem se gušiš

u kojem gubiš treperavu nit svog korijena

(ovdje od tebe ostaje samo odraz) on te svejedno pohlepno grabi i raznosi na pozornici pakla dodijeljena ti je pogrešna uloga

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

JA SAM TVOJ NEGATIV

Lucia

razvijam se pred tobom kao bajkovita fotografija

ti preslikavaš svoje sunčano lice u moje tužno srce

i presađuješ u mene nedorečene stihove od kojih se pretvaram

u blijedog mjesečara, u prikazu… žensku sfingu: sibilu

izbijeljene kule mojih kostiju tektonski su podrhtavale dok sam se urušavala u tvoje proljetno tijelo vrijeme je stalo u samo jednom otkucaju srca daleko iza nas…. kolodvorska stanica zjapi u prizoru napuštena ja ne želim nikada više izaći iz dunavskog korita tvojih očiju (u tim spiralnim vodenim vrtlozima talože se sva moja imena)

sada opet…sjetni kadrovi bergmanovih filmova zbog kojih sanjaš beskrajno začudni život

u tebi sam

čista

novorođena

jednostavna

na složen način

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

SERPENTMUSICK

"LOCUST" - ALBUM

www.myspace.com/serpentmusick

SKAKAVAC 2.3 SERPENTMUSICK "LOCUST" - ALBUM www.myspace.com/serpentmusick 54
SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

VIZIJA I GLAS

Fr.G.A.

Pristrasan sam Istini, u koju verujem i za koju živim u ubeđenju da je svaki događaj projekcija te istine. Najposle, moj doživljaj istine je projekcija njenog Delovanja, stoga je upravo ta Istina o kojoj sada govorim. Čak i kada ne bi bila u obliku kojim je pojmim u svom umu, čak i kada ne bi postojala uopšte, ipak bi to bila ta Istina, koja ne postoji. Zašto je onda nazivam Istinom, kada njena priroda nije ni istinita niti lažna? Ne znam.

Znam da je Duh Delovanje. Verujem u moje Znanje tog Duha sa kojim Delujem ovde na ovom Mestu. Delovao sam - i promenio se; ne, već sam promenom moga bića, i sam postao Promena. Stoga ti prenosim esenciju Njenog Delovanja.

Sada, najveća Magika jeste dozvati Zmaja. To je pokret daleko najveće Promene, a za to je dovoljno samo misliti o Zmaju. Štaviše, svaki prigovor ovoj istini nije ništa drugo do kičma Zmaja. Svako postojanje na svim svetovima jeste On. Najveća Magika jeste dozvati Zmaja, to je tako uzvišena Magika da je njeno Postignuće čak osigurano neuspehom tv og dozivanja Zmaja, pa čak i ne dozivanjem Njega.

Dokle god je on taj koji se ne doziva, o kojem se ne misli, o kojem se nije Volja, On će doći. I gle, istim načinom moj Anđeo me uvodi u Dvoranu Svesnosti, u Kulu tog mog Boga. Opet i opet, svaki prigovor ovoj Istini je kičma Zmaja, svako postojanje na svim svetovima jeste On.

Čak ne dozivaj Zmaja - i Zmaj će doći.

Čovek nije ništa drugo do Metod njegovog Anđela. Ovo je esencijalno razumevanje za Red one Ruže i onog Krsta. Kako bih onda mogao čak i misliti o neuspehu? Pa čak i neuspeh, nije li on ništa manje od Neuspeha za Anđelom?

Uvek i neprestano, svaka stvar i svaki događaj je jedno Oko tvog Boga koji te gleda, koji te gleda. Tvoj život je samo jedan od načina na koji se vrši razgovor između tebe i tvog Boga; ne, već da je On upravo to Između.

Sa druge strane, entuzijazam Promenom sopstvenog Bića sam stvara Anđela, kao voda koja sama nađe svoje ušće.

I sada je sve ovo radosno pismo. Još se sećam kako sam sanjao Budin san, a Budin san je Buda. A u njemu je moj Anđeo bio, sedeo sam joj u krilu. Gledah je odozdole i smejah se kao mali dečak. I tada po prvi put, ona raširi i prikaza svoja Anđeoska krila i ja je prvi put videh kao Biće Anđela. Ogromna krila, tanka ali dugačka, nežna, čiste bele boje. Njena krila su krila bele golubice. A taj prizor postoji više lepote od Boga. Ona je svojim krilima činila Tvrđavu oko mene i ja polako počeh da spavam, snevajući Budin san. A Budin san je Buda. Sanjao sam Nju. Ona je u ležernom ženskom pokretu lebdela suptilno poput pera. Osećao sam miris i ukus malina.

Deluj i ne brini se, jer sve se završi dobrim krajem. Ako sada nije dobro, znači da još nije Kraj.

Svako ime je naziv iste Stvarnosti ispoljeno u predmetu onoga što se tim imenom naziva. Svaki događaj u Spoljašnjem svetu je samo jedna od beskrajnih Temura imena tvog ADNI-a.

Moj Bože, voljeni moj, koliko te samo Volim. Jer ovde ljubav nije važna; ne, već onaj koji se Voli. Adonai , moje slatko od stvarnosti, Ti središte moga srca koje si u meni koliko i ja u srcu tvom. Čudno je to, da je leteti sa tobom kao plivati u vodama Nuna.

Mislio sam i smišljao, da nisam ono što mislim da Istinski jesam, već ono što Istinski mislim.

Rekoh ti, ja sam Promenom moga Bića i sam postao Promena. I pored svih ovih stvari, koliko je moja Istina samo moja Stvar. Jer kada se sve stvari svedu na Jednu stvar, na šta će se ta Jedna stvar svesti ?

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Stoga je ovo Vizija:

Kao što je ovo Glas:

M

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

MALE VIZIJE ZODIJAKA

Sr.Basilias

09.mart 2008.

08:59-09:19

" 10° a

a

po ulasku kroz vrata ništa; naredila da se pojave bića – shvatila da njima treba tako reći; došla dva mala ratnika, vojnički skladnim korakom, poveli me nekud, opet gubitak vizije; setila se dizanja uvis iz Liber O,V, te učinila to. dospela u područje žute boje, ništa konkretno za razaznati; stvorila pred sobom voljno lik-figuru Cara sa Atu IV, pitala za suštinu ovog znaka i tražila Inicijaciju – da uvek u sebi imam budan taj princip a. pre ove komunikacije primetila da hoću biti on, preuzeti njegov oblik, ali ne samo oblik već da bivam on; na početku rada danas takođe kad vizualizovala glavu ovna odmah ovo postalo ‘ja’, cela sam bila ovan-životinja, uzdignutih prednjih nogu, stojeći na zadnjim. sad kod Cara odlučila da ga ‘eksteriorizujem’, te komunikacija. čim zatražila Inicijac. dodao mi koplje gvozdeno (sa primesom rđe; boja potpuno odgovara reči ferro nekako) i rekao: moraš

probosti ovim kopljem srce neprijatelja. s njegove leve, moje desne strane, malo u daljini, bilo je tu biće koje sam trebala probosti; kad osetila blagi unutrašnji otpor, biće dobilo oblik Aždaje, koja dahće zloslutno, diše paru-dim; gađala i pogodila pravo u srce (koje sve vreme jasno vidljivo, telo providno nekako); posle ovoga okrenula se Caru, dao mi štap sa vrhom kao mala obla i na vrhu zašiljena kupola (poput one na vrhu Tadž

nalik i plamenu, crvene boje. primila g adesnom rukom

i shvatila iznenada da ga trebam uneti u-sebe, što učinila. priroda ovog štapa: on je drven kada volja spava, a kada budna on je od vatre, gust i čvrst stub vatre, i prožima celinu mog bića (stavila ga u trup, vrh do grla; međutim ispunjava celo telo kad aktivan-budan). (nb: ko je neprijatelj? ja sama; - ovo posle probadanje srca aždaje). re štap: to je volja kojom ću pobediti svaku prepreku. kada treba da se borim, u bilo kom problemu što zahteva suočavanje i borbu, potrebno da aktiviram mentalno ovaj štap i njegovom Snagom Probijam.on je Falus, muški princip moga bića. kada se aktivira, celo moje biće je kao šicasti stub Vatre dalje, re a-znak: položaj je onaj sasvim uspravno telo, ukrućeno takoreći, ruke uz telo; kao prava linija, a glavom se probija napred. ima destruktivnu i konstruktivnu stranu zn ak ; konstr. je uspostavljanje Reda. onda je Car rekao –naredio: sada idi. odmah sam poslušala i dok išla od njega shvatila: moram mu se suprostaviti, boriti sa Njim! moram oprobati ovaj štap sada i ovde! strah i dvojba – je li ovo ispravno učiniti?okrenula se i krenula ka njemu. uvid – ne mogu ga ubiti! ali mogu i MORAM se suprostaviti. on je ovo i želeo! primio me rekavši: ne boj se Uništenja, uništiti se može samo ono konačno, prolazno. Večno je Neuništivo. i još: ‘ko je ispravan, ispravan će i ostati’ i ‘Kraljevi Zemlje će biti Kraljevi zauvek’. posle ovoga mu se zahvalila i otišla odatle, spustivši se te kroz vrata u T.H.

Mahala i generalno vrhovima muslimanskih hramova

),

11.mart 2008. 07:22 – 07:35

" 09° b

b

čim ušla oko mene živo, kao manje selo ili sl., vrvi od života u zvukova rada usklađenog s prirodom (pčele, nakovnji, prijatni žamor); tražila vodiča, nije ga bilo, onda se perspektiva promenila, bila sam devojka što ide sa mladićem na sastanak na klupi van naselja, noću, da posmatraju zvezde; glavna stvar: zaljubljenost, opijenost, onaj prolećni osećaj snage i kako SVE pupi, cveta (vidljivo i nevidljivo). zatim se našla sama na uzvisini i vetru, raširenih ruku. zatim počela da jenjava prijemčivost za viziju, iako um u polu-snu i slike navirale daleko više i

brže. kentaur je pomenut kao ‘autoritet’, osoba za pitati o b; nije li to Minotaur?, pomislih. uglavnom, na pitanje o suštini znaka odgovor (nitkuda konkretno) da on vlada materijalnim i Uspostavlja Vrednosti. zatim um već bio skoro uspavan, pa završila.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

12.mart 2008. 07:36 – 07:56

" 23° b

b

pri kraju priziva: stojim u svemiru, predamnom su sazvežđa i magline, spiralne galaksije. ušla kroz vrata sa znakom, tu najpre gužva, ‘zgusnutost’; odlučila se uzdići što više mogu i našla se negde gde predamnom veliki, lepi, crni bik (Apis, pomislih); nb: pre ovoga, dok još dole, obratili mi se sa ‘’Cabi, Cabi’’ (vrednost TzABI = 103 (po 777 istu vrednost imaju reči: čuvati/štititi, hrana/meso, žrtvovanje, proroci, tele); gore, Apis je povukao plug (imala sam u rukama jagnje) i zaorao: on stvara brazdu, tu veliku ljudsku stvar kojom ovladao prirodom kao svojevoljnom slepom silom; oranje, brazda: usev, hrana; princip preoblikovanj datog jer shvaćeno kako se procesi u prirodi odigravaju, uviđeni njuhovi principi; u tom smislu: VAV je Čavao, KLIN, to čime se ore, a bik životinja vuče celu mašineriju. u mašineriji je um, u biku je snaga koja pokreće. posle ovoga stvari su postale nepovezane i krajnje nepostojane. osetila sam nezadovoljstvo i neku sputanost da vidim dalje od ovoga u Biku. onda, iznad glave se pojavio lučniniz bledih krugova to je svod, kružni svod/tavanica neke velike prostorije;

boja svetlo-ružičasta (roze-mat) ali nekako i siva te teget. prekinula sve i požurila nazad, kroz prolaz/vrata u T.H. nb: po završetku primetila da korišćeno Božan sk o Ime za Blizance!! sve ostalo za Bika. moguće da vizija neka

kombinacija ova dva znaka

(tranzitna

Luna u 3.dekadi b)

13.mart 2008. 08:06 – 08:24

" 07° c

c

prolaz kroz vrata, iscrtala tu pri.Heks., ulila Ime; potom se uzdigla uvis, gde stvorila pred sobom veliki simbol znaka kroz koji prošla kao kroz kapiju. nb: ovo – oni – Blizanci – su zaista Stubovi (Pillars). posle ovoga ništa se nije javilo i odlučila da čekam, uma fokusiranog na znak-simbol i vibrirajući Gemini. zatim pomislila na Zain i to

učinilo da interiorizujem nekako ovaj znak-slovo, kao veliki mač u svom telu; shvatanje da: oni se nužno moraju ujediniti, putem Venčanja (ATU VI) ili putem Bratoubistva (Kain i Avelj); cilj je Jedinstvo, Jedno iz Dvojstva. ljudsko biće i njegov Adonai su ovakvi Blizanci – ljubavnici. posle ovog uvida odluka da završim.

15.mart 2008. 06:56 – 07:09

" 05° d

d

ulazak uobičajeno. vodič-zaštitnik, nevidljivo ali prisutno biće, kao učitelj, govorio mi kako da prevaziđem strah

re AP: jesam li SAD OVO ja? jesam li ja telo? zatim treba odabrati svetlono telo kao svoje te putovati. posle ovoga otišla u vis; smena raznih slika i prilika, ništa zapamćeno (verovatno jer sve odbacila kao neistinito, u polu-snu sve vreme). neko biće se lažno predstavilo kao važan predstavnik znaka, pa se ispostavilo da ono j- tipa i htelo me prevariti, oterala ga (pent.+heks.) i završila.

16.mart 2008. 07:46 – 07:56

" 19° d

d

po prolasku kroz vrata krenula u vis, volje formulisane rečenicom ‘u ime želim znati suštinu znak a Raka! Cancer! Abrahadabra!’; dogodio se uvid kao nizanje – brzo – slika-pojmova: Rak je Prenosnik Duše, u njemu je misterija Života i Smrti, on je onaj što u sebi sadržava novi život tokom Tamne Noći Duše (uz ovo slika majke

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

sa bebom u stomaku, Kefre, kornjača) – to ’tamna noć duše’ je silazak u dno ’materije’; to je ključ (ovaj znak) onog mog pitanja o suštini inkarnacije. majka nosi dete; kočijaš nosi Gral; telo nosi dušu; to je Rak. takođe, zaštita, te skrivanje, prikrivenost onog suštinskog; zato Unutarnje (kao beba u jajetu/stomaku, Sol u ponoć). posle ovog uspela se još u vis, ali ništa videla, te završetak.

17.mart 2008.

08:13 – 08:25

" 03° e

e

na zahtev o razotkrivanju suštine znaka došao lav. poveo me (dao da ga uzjašem; mekanog krzna, prelep, veoma umiljat) u visine, kroz oblake bele i plavičaste (ja poprimila ružičastu boju tokom ovoga), do neke prostorije u kojoj namešten sto – gozba, sa puno raznih đakonija. htela da odbijem konzumaciju, onda shvatila da će se domaćin uvrediti i uzela jedan grozd (crni, tamni) i pojela. došao kralj, čije lice ne uspela jasno videti iako mu veoma blizu, samo delove (npr. krupne oči širom otvorene). počeo se smejati, ludo zabavljen – razveseljen time što ću se od njegovog grozda smanjiti, i dok mi ovo govorio, smanjila se zaista; onda počelo se pojavljivati mnoštvo likova-događaja, sve brzo i nepovezano, pamtim jasno samo jedno cveće, najpre malo zatim bujno, ljubičasto, neko mi doneo u korpi govoreći da pratim put cveća re suština ovog znaka, onda se tlo pod nama pretvorilo u providno ispod čega su sazvežđa, galaksije – nebo plavo sa zvezdanim jatima, kao da hodamo na providnom staklu i dole je nebo; neko je samnom, kao partner, nužno veza, treba odlučiti kako ćemo putovati zajedno, da pri brzinama oboje možemo ići; naša tela su kao dva papira, nalazim rešenje tehnički za lepljenje-kačenje; ja ustvari nekako pomažem tom drugom biću, treba da ga prenesem – prevezem. počela tonuti u san, te prekid i uobič.završetak.

20.mart 2008.

19:14 – 19:30

" 18° f

f

tražila viziju

i bila pokrenuta na gore, automatski postala bele boje i sve oko mene blještavo belo, a svod te prostorije nizak, smanjila se da mogu proći; za ruku me vodi mladić-starc, ćelav, sav je beo; ta je belina brašno zapravo! pentagramisala ga, postao kornjača, uvukla se u oklop; krenula sam dalje uvis sve dok ne stigla u/na neko mesto što osetila da treba tu stati – belina opet, sad kao da anđeoska; tu sam postala kamena ali živa, bela figura Bogorodice sa krvlju što curi iz očiju; dalje uvis i dospela do obale nekog mora, - sv e vreme pitanje o suštini znaka – na opbali pesak i uvid da je Virgo kao samosvest tog jednog zrna peska; ušla u zrno, ono je sitan delić ogromnog mnoštva svega, i čovek je takvo zrno, i cela planeta zemlja; potom (pokrenuto željom za susresti se sa Kraljem sfere) je tu bio Yoda! pozdravila ga sa poštovanjem i ljubavlju, pitala za inicijaciju. on, sada shvatila, stoji tako da su stopala i donji vrh štapa u jednoj tački, celo telo tako kao oblik dijamanta – kao neki levak koji se sužava do te jedne tačke. ušla u njega, poitovetila se sa formom njegovog tela/pojave i postala figura u obliku slova Jod; uvid: krajnja partikularizacija – kroz koju se shvata Sve! to je drugi aspekt odvajanja - # - u odnosu na Blizanački; onda sam bila spermatozoon koji plovi ka materici i doživalja/uvid da na ovaj način Virgo = Pisces, individualni spermat. se utapa u Vodu kreacije – tako nastaje život. izašla iz toga unuzad istim putem te opet se našla naspram Yode; obratio mi se sa Sanja-sine! zahvalila mu na poduci sa ogromnom ljubavlju i poštovanjem i završila rad.

po ulasku fragmentirane slike: tlo, voda u kojoj, plitko, stojim – obala neke mirne vodene površine

22.mart 2008.

09:00 – 09:12

" 08° g

g

ili pol nebitan (ovde me doveo mali ’olovni

vojnik’, morala ga juriti kroz uski prolaz sa kaldrmom); ima ih puno, to je jedna velika grupa, obučeni su u isto

tu su ljudi koji većaju, nekako bespolni (ali mladi, pa možda zato

)

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

(kao toge, bez posebnih obeležja) i razgovaraju. oni skupljaju Znanja i formiraju Zakone. potražila Kralja/Kraljicu, na časak zamislila boginju sa Atu VIII, zatim Kraljicu Vazduha, zatim razgovor sa nedefinisanom osobom – sucem: pitala me jesam li kršila pravdu, ja rekla da jesam i verovatno i više nego misli (ono čega se ne sećam); shvatila sam da emocije ovde nemaju mnogo značaja niti uticaja – ovde je vzaduh i ona sudi po Razumu. pitala sam je je li bitna namera, odgovorila je da namera ne može biti primatna po značaju ali jeste bitna, tako da u celini uzeto, bitna je parcijalno. onda se baš ne sećam tačno, uglavnom opet među onim skupom, oni većaju o meni, na moj zahtev – ne pamtim šta!! – ali tiče se nešto etike,znam: ponašanje prema ljudima, problem 1.vs 7.polje (&Á$); neverovatno su uljudni - poštuju jedni druge, čekaju svoj red da govore, i sve je to tako normalno, neusiljeno; odgovor na moje pitanje: Ljubav je Ključ ispravnog ponašanja. ljubav je isto što i egzaltirani ', to nije milost u uobičajenom smislu, to je ljubav kao težnja povezivanja, kao sila koja sjedinjuje. nb: najupečatljivije je sama atmosfera, odnos među nima pri ovom većanju pre nego odoh

24.mart 2008. 08:12 – 08:25

" 02° h

h

lavirint od zelene žive ograde, niske, majka želi izvesti dete svoje, hodaju; zatim voz koji odlazi; brzina ovih slika i mnogih drugih; odluka da sama odlučim gde ću ići umesto pasivno čekam. našla se, ipak, nenamerno sve dalje i dalje od tla, zelenilo podamnom - sv e sitniji oblici na planeti -kugli, dok ne dospela u zvezdani prostor; zvezda-biće (kao da su oni a ne jedno) sa osobinom žutog pričala samnom o tome šta je cilj/svrha mog zemaljskog života, zašto se želim vratiti tamo; ja rekla da postignem Mokšu, Oslobođenje. – znači da dođeš opet ovde, odgovorilo biće; pre ove priče čim sam se zaustavila tu ubrzano proletela u elipsi, zatim shvatila da to može biti narušavanje kretanja drugih tela, da ne mogu biti zvezda dogod nesvesna svoje Volje (ovo mi je reklo to biće ili ne?). posle razgovora tu povratak na Zemlju, zašto? upitah sebe tek pri dolasku na tlo (u atmosferi sam gorela, kao leteće baklja!). onda se pojavilo dete, kao deriviralo od dva, sa žutom jaknicom, ovo je vodič za Kralja sfere, njegovo ime – Jovan, ali mi reklo posle traženja mog, nekako ne htelo otkriti, a ja rekla da moje Jovan i ono tako odgovorilo! nalazili se u J.F. kraju, pored njene zgrade; odbila da idem tu – hoću kod Kralja sfere! dete otišlo/nestalo, kao i sve to – ceo prizor, a ja ušla u unutrašnjost zemlje kroz vir-otvor na

površini i našla se u zeleno-plavoj pećini. tu opet mnoštvo slika navire prebrzo i pre-nepovezano, tonjenje u san; scena rafova sa namirnicama iz samoposluge, pamtim jer pokušaj shvatanja u svetlu h (zaključak: neka

) ; tražila

inicijaciju u sferu, biće predamnom obavilo tanki crveni konac-konopac oko spojenih mi ruku i dlanova, rekavši da se oslobodim a ostanem u istom položaju; osećaj da to nemoguće, begstvo odatle gubitkom interesovanja, ipak jasno da se moram suočiti, pokušati rešiti; konac je potpuno labav, ne dodiruje mi kožu; zašto bih ovo radila? ceo pokušaj da nešto uradim sveo se na uviđanje toga svega kao besmislenog i instinktivno ponašanje; pomerila sam ruke, namotala konac na desnu spiralno, kao narukvicu, jednim potezom, zatim na kratko se vratila u položaj početni i shvatila da ne želim. zatim odlučila da odem, potpuno ne razumevajući šta cilj ovog zadatka

hrana, zalihe snage koje smtram tuđim, ne-svojim, a zapravo to jesu, dogod ego taj što posmatra

27.mart 2008. 08:29 – 08:40

"

08° i (Ã nat Asc)

i

jedino vredno pomena: slova AL (hebr.) predamnom, koja su se rastočila, kao od plave guste tečnosti, i pretvorila u mrežu krvnih sudova, menjajući boju u crvenu na kratko, ipak sa dominantnom plavom. shvatila ovo kao: vena kakvu predstavlja i je značajna za biće čoveka kao krv za njegov organizam. osim ovoga, pri kraju istraživanja strela i Ime su se sjedinili u centralnoj osi mog tela, tačno između Jesoda i Tifareta; shvatila sam da je Tifaret ona ljudska svest/glava Kentaura koja usmerava i vodi životinjsku/Lunarnu/konja; a njihova priroda je ustvari polarna, oni su uzajamno muško i žensko isto po snazi, i stoga je ova Staza Umetnost, androgen koji objedinjuje B i C u sebi.

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

29.mart 2008. 08:15 – 08:31

" 01° j

j

kroz vrata ne uđoh

(oslobodila time i ostale u njoj!) i uzdigla se ka Njemu, ušla u njega. on je: Znanje; razgovarala sa njim obrativši mu se sa ‘Priape’(?!), pitala: odakle potiče sve znanje? kaže iz Ađne; Ain = Ajna; dok ovo govori vidim njegovo 3.oko koje je moje i kaže: gledaj sada, videćeš Sve; odgovor na pitanje o znanju (ne-verbalan): znanje potiče iz Ljubavi, Gjana potiče iz Bakti; zatim smo kao jedno (ja u njemu i na njemu) postali skakutavi Faun što

zakucah 3 puta zvonko. u opni (njegova desna) Pana sa Atu XV, probila je

dok ne

svira u frulu; ova muzika raspaljuje ljudske strasti i srca, a bol i zadovoljstvo isto su, 2 strane jedne stvari – vezanosti/lanca kojim nas čula obmanjuju – jasnoća ovoga, suštinsko poimanje, ne teoretski-logičko; iznenada

je

onda krenuo uvis, kroz bele oblake i naišli smo na stepenice kojima me uveo u svoju Palatu; kad se kroči

pr

ek o ulaznog praga – nema tla! nepripremljeni posetilac pada (a On se smeje), ali sam se snašla i uzletela;

dalje me uputio na prolaz kao tunel rđa-boje kojim išla dok ne stigla do neke žućkasto-bele odaje gde na tronu

mladi Kralj, zlatno-narandžaste boje njegove odežde, ukrašen sa puno detalja, na glavi kompleksna kruna u

);

htedoh mu zagledati lice jasno ali ne uspeh i posla me nekako uz moj otpor i kao protiv volje u neki vrt nalik zelenom lavirintu. odatle reših da odem odmah, te spustih se dole leteći crnim krilima; tamo odakle pošla sada su bića koja nešto grade, kao makete od drvenih letvica, mirna su i marljiva, čvrsta (stabilna).

detaljima urađena a sa 3 kao ‘vrha’ (srednji viši od levog i desnog, poput listova deteline ali sve zaobljeno

01.april 2008. 09:02 – 09:17

" 09° k

k

žena sa Atu XVII; pitala sam: zašto je k Vazdušni znak a po smislu Voda, odgovor: najčistiji vid uma je intuicija, u ovom D-znaku um je takav da predstavlja intuiciju – C; zatim sam pitala gde je ova Staza, između 6 i 2 ili između 9 i 7, rekla da pogledam sama i ja se uspela na gornji krčag njene ruke do neba, te me put doveo do pećine sa oznakom k; gledala da pronađem još neki simbol i onda videla $, posle naleta zelene boje. potom završila viziju. ukupnost doživljaja je: smisao Vodolije je da će svi ljudi, kao pojedinci i kao celina, biti otvoreni kanal za kosmičke uticaje; to je opšti utisak iz posmatranja Zvezde i njenih vrčeva – kako se gornji

neprekidno puni a iz donjeg izliva, a kanal protoka je ona, njeno telo.

03.april 2008. 09:48 – 10:04

" 06° l

l

odmah po koraku kroz vrata našla se na ivici provalije, kroz koju krenula da padam i padam, kroz ništa – crnilo

dubine; našla se onda u vodi, u dubini okeana, bila sam riba, srebrnkasto-tamna, pljosnata (nalik onoj iz ’’arizona dream’’ filma); prelepo ovo stanje; prelep način vida ovog bića, sa očima kakve ima; uvlači u sebe,

morala se odupreti i pretvoriti u ljudski oblik, što kad učinila našla se u položaju K, ruku i nogu tako raširenih. shvatila da mogu izaći iz vode, što učinila i opet se našla u provaliji, kao onoj sa početka samo sada oko mene

u padu prolazile su granitne odvaline, nešto kao stene-strukture, nešto izgrađeno i uređeno i čvrsto ali ne

da neću da ponovo padam,

te se uzdigla ka gore, krenula u vis (nb: prošli put pala kaopero na površini vode! i zatim se našla u dubini) i

pomislila na zodijačko jato Riba i ugledala na nebu ovu skupinu i linije što spajaju zvezde tako da izgledaju kao par riba; zašto su ljudi jatima dali ta imena – ima veze sa suštinom njihove prirode onako kako je ljudsko biće može percipirati. Ribe su najstarije područje zvezdano-ekliptičko! (u odnosu na ostalih 11 a prema ljudskim merilima)

ljudskom rukom stvoreno, a ipka podseća na udaljena i ogromna naselja

shvatila

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

RITUAL PROLASKA KROZ TUAT

-samoinicijacija za Zelatorku A.’.A.’.- Obradio i prilagodio Fr. Asolis Acordis

Do what thou wilt shall be the whole of the law

I. Otvaranje

Pre izvođenja Rituala Prolaska kroz Tuat neka Neofit A.’.A.’. formira Krug klasičnim Manjim Terajućim Ritualom Pentagrama ili korespodentnom praksom koju koristi

Neofit A.’.A.’.daje Znak Zveri i izgovara okrenuta Istoku:

„ABRAHADABRA! Pozdrav Tebi Heru-Ra-Ha, Ra-Hoor! ABRAHADABRA! Gospode Dana! Barka Sunca je porinuta u Vode Amentija! Neka se skupe Gospodari Tišine!“

Kuca: 111-11111-111 i daje tri Znaka LVX-a (Znak Plesa Asi, Znak Radosti Jahusa, Znak Krunisanog i Osvajačkog Deteta).

Dodiruje svoja Magička Oružja praveći solarni krug (Bodež na Istoku, Štap na Jugu, Pehar na Zapadu, Disk na Severu), i izgovara:

“Ja sam naoružana, ja sam snažna! Ja sam naoružana, ja sam snažna!”

Vraća se u Centar i okrenuta Istoku izgovara:

“Ja sam naoružana, ja sam snažna! Neka se Elementi usklade sa Slavom Ra-Hoor-Khiuta!

Ja sam gospodarica Thebe, i nadahnutia glasonoša Mentuov, zbog Mene se otkriva zastrto nebo, samoubijeni Ankh-af-na-khonsu, čije su reči istinite, prizivam, pozdravljam, prisutnost Tvoju, o, Ra-Hoor-Khuit!

Jedinstvo potpuno iskazano! Obožavam moć Tvoga daha, Vrhovni i strašni Bože, Koji činiš da bogovi i smrt Drhću pred tobom, Ja, ja te obožavam!

Pojavi se na prestolu Rovom! Otvori puteve Khuove! Osvetli puteve Kaove! Putevi Khabsa potpuno hrle Da me uznemire ili smire! Aum! Neka me to ispuni!

Luč je moja, njeni me zraci sažižu, Načinih tajna vrata u kuću Ra i Tuma, Kefre i Ahathore. Ja sam tvoj Tebanac, o Mentu,

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Prorok Ankh-af-na-khonsu!

Bes-na-Mautom udaram svoje grudi, Mudrošću Ta-Nekhe tkam svoju basmu, Pokaži mi svoj zvezdani sjaj, o Nuit! Pozovi me da živim u tvojoj Kući, O krilata zmijo svetla, Hadit! Budi sa mnom, Ra-Hoor-Khuit!”

Sledi lunarni ples, jedanaest krugova (odgovarajuća himna ili mantra je poželjna), pa nastavlja okrenta Istoku:

“Gore, bisreni azur jeste goli sjaj Nuite; Ona se priklanja u ekstazi da poljubi Tajne vreline Haditove. Krilati globus, zvezdana plavet, Moji su, o, Ankh-af-na-khonsu!

Kuca: 111-11111-111.

ABRAHADABRA!“

II. Samoinicijacija

Neofit A.’.A.’. izgovara okrenuta ka Zapadu:

“Pozdrav! Pozdrav tebi, o Tum, koji dolaziš iz ponora voda! Pozdrav tebi, koji sjajiš dvostrukim sjajem, neka

tvoje reči budu izgovorene za one Khuove koji obitavaju u Dvorani, i neka skup.

Pobednica uđe u njihov

je načinila objavu koja je saopštena armijama Raovim u sumrak, stoga prilazim kao živi Khu u

! Čak i dok oni klikću -

mesto Mrtvih, neka se Bogovi raduju, jedan i svi, uzvikujući glasno: Pozdrav

Pozdrav, o Ptah,u koji se uzdižeš iz Svetog Mesta onog drevnog koji je ON!”

Svlači se, lice povezuje tkaninom tako da su joj oči i usta pekriveni i vezuje sebi ruke i noge; leže na pod kao mrtvac. Prste umače u posvećenu vodu i zatvara sebi nos izgovarajući:

“Pozdrav Tebi, Bože Temu, podari meni slatki dah koji obitava u tvojim nosnicama!”

Izdahne kroz nos i izgovara:

“Dobrodošlica tebi, o ti Gospode Sjaja, na ulazu velike Kuće, prinče noći i mrklog mraka, ja stupam kao čisti Khu. Moje dve ruke su ispred mene svezane i moj udeo je kao u mojih predaka! O podari mi svoja usta da njima mogu govoriti i voditi svoje srce u času pomračenja i tame.”

Otk riva sebi usta i govori:

“Dobrodošlica tebi, o Ra, koji si u svom zalasku Tum-Heru-Khut, o ti božanski, ti si stvorio svoga oca i oplodio svoju majku! Ti prvobitna kružnice na kojoj se sve stvari uzdižu! Kada se ti pojaviš na palubi Barke ljudi se raduju tebi, ti stvoritelju Bogova! Ti si razastro nebo kojim putuju tvoja dva oka, ti si sačinio Zemlju da bude beskrajna odaja za Khuove, tako da svaki čovek može znati svoga bližnjega. Sektet barci je drago, i Matet barka se raduje, i oni te ushićeno pozdravljaju dok ti putuješ. Bog NU je smiren i mornari su zadovoljni. Ureus je savladao tvoje neprijatelje i ti si sapleo noge Apepove!”

Odvezuje sebi noge izgovarajući:

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

“Ti si prelep, o Ra, svakoga dana. I tvoja majka Nuit te grli, ti stojiš u lepoti i tvom srcu je drago kada si na horizontu planine Manu na Zapadu. I Sveti se raduju. Srca gospodara Tuata su zadovoljna kada ti odašilješ svoju Svetlost u Amentiju. Njihova dva oka su uperena u tebe!”

Skida povez sa očiju i izgovara:

“Oni se tiskaju da te vide, njihova srca se raduju kada te vide na kraju! Ti slušaš jauke onih koji su u pogrebnoj odaji, ti si raskrstio sa njihovom bespomoćnošću i odagnao si zla koja su oko njih.”

Odvezuje svoje ruke i izgovara:

Ustaje i, okrenuta Istoku, izgovara:

“Ti, moj oče, me uzdižeš.”

“Ti daješ dah našim nosnicama, i oni pridržavaju jedra tvoje Barke na horizontu Manua. Ti si prelep svakoga dana, o RA!

Moja majka Nuit grli mene

Pobednikicu!”

Grli sebe, kao da daje Znak Krunisanog i Osvajajućeg Deteta, te se jedanaest krugova okreće lunarno pevajući:

“Akadua” i potom izgovara:

“Ja koja sam ništa poričem sve što sam bila. Ja koja sam ništa potvrđujem sve što ću biti. Ja se zaklinjem da kao što je NUIT oko mene, i kao što je HADIT u meni, tako ja jesam RA-HOOR-KHUIT! I blagoslov i obožavanje proroku ljupke zvezde!”

Uzima Ulje sa Oltara i dotiče sebi čelo, srce i teme. Oblači Odoru i, okrenuta Istoku, govori:

“Ja sam pojas na odori Boga Nu koji sija i deli svetlost onima koji pripadaju njegovim grudima, odašiljući svetlost u tamu, donoseći mir za dva boga koji su u ratu u svojem srcu. Moja je moćna čarolija koja je uzdigla onog što je pao. Ja sam potčinila Gospoda Tame, ja sam spasla oko Sunca. Ja sam dovela Tota i sačinila čak i tasove vage. Moja je Uretet Kruna, Maat je moje telo, čija usta su tirkizna i kristalna, moj dom je među rovovima od lapis lazulija. Ja sam ona koja sjaji svetlost u tami! Tama je mnome učinjena svetlom i jasnom. Ja sam dala svetlost u tami. Ja sam savladala proždirače. Ja pevam pesme u slavu onih koji obitavaju u tami. Ja uzdižem one koji jadikuju, koji su sakrili svoja lica i dole tuguju, i koji me traže. Pozdrav! Jer ja sam Ona čiji je glas Tišina! Ja sam otvorila put, ja sam osvetlila tamu, ja dolazim, donoseći kraj mraku koji je zaista postao Svetlost!”

Pali sveće (žutu na Istoku, crvenu na Jugu, plavu na Zapadu, zelenu na Severu) i okreće se Boleskinu govoreći:

“Gornji putevi su čisti. Pozdrav tebi, veliki bože, koji si u svojoj barci, primi me u nju!”

Daje Znak Otvaranja Vela, okrenuta ka Boleskinu, i potom Znak Ulazećeg Horusa i govori:

“Ušla sam u barku i plovim po naredbi Ra.”

Nastavljajući u Znaku Ulazećeg Horusa obilazi Krug solarno, kao da plovi; na Jugu govori:

“Povucite se, o zmijoliki obitavaoci Vatre, koji usporavate kretanje mog broda. Vratite se na nebo jer ono što je u mojoj ruci je spremno.”

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Nastavljajući u Znaku Ulazećeg Horusa obilazi Krug solarno, kao da plovi; na Severu govori:

“Ja stojim na mestu. Barka napreduje na tvom putu. Tvoja glava je pokrivena dok ja plovim preko neba. Ja sam osnažena, ja dolazim, ja postajem gospodarica zmija Raovih kada je on u mom vidokrugu, pri zalasku ja idem oko nebesa, ali ti si okićen perima koja je Ra posvetio.”

Nastavljajući u Znaku Ulazećeg Horusa obilazi Krug solarno, i dalje kao da plovi; na Zapadu govori:

“Ja, čak i ja, upravljam barkom tamo gde je Apep odagnan i ja znam božansku dušu Zapada: Tuma, i Sebeka gospoda Baklana i Hathoor damu večeri.”

Nastavljajući u Znaku Ulazećeg Horusa obilazi Krug solarno, i dalje kao da plovi; na Istoku govori:

“Ja, čak i ja, znam istočnu kapiju neba odakle Ra dolazi sa prijatnim vetrom. Ja sam štitonoša večne barke. Ja znam dve sikomore Nuite između koji se Ra prikazuje. Ja, čak i ja, znam božansku dušu Istoka, Heru-Khuit, i kalfu Boginje Khere, Sjajne jutarnje Zvezde.”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Odlazi! Vrati se! Odlazi, ti krokodilu Sui! Ti mi nećeš prići, jer ja živim pomoću magičkih reči mojih usta.”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Moji prednji zubi su poput noževa i moji očnjaci su kao u onih što obitavaju ponad Brda Užasa!”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Pozdrav tebi koji gledaš magičke reči svojim očima.”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Ti me nećeš odneti, o ti zmijo Rerek, i ne prilazi mi! Stoj mirno i ješćeš ostatke odvratnosti Raovih! Ti ćeš skrhati kosti Sluzave Mačke!”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Odlazi od mene Afast, jer su tvoje usne odvratne! Jer ja sam Khemu, gospod Pešemua. Ja donosim reči bogova samom Ra!”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Dobrodošle vi, vas dve Rekt Boginje, vi sestre bliznakinje.”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Pozdrav vama dvema Mert Boginjama, donosim vam poruku o mojim magičkim rečima. Ja sijam sa Sektet barke. Ja sam Ra-Hoor-Ka, sunce snage i svetla.”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Odlazi, gubi se, odlazi od mene O Apep! Napusti božansko mesto rođenja Raovog, koja je kuća tvojih Užasa! Ja sam Ra, užasan i Pobednički! Ra stoji! Ra stoji! Ra je snažan u svojoj postojanosti! Apep je pao, Apep, neprijatelj Raov je savladan!”

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“Odlazi Hai, ti nečisti, odvratnosti Asarova! Tahuti ti je odrubio glavu i ja te ubih i bacih dole. Udalji se od Nešuet barke, kao što sa blagim vetrom Ra plovi preko njegovog Neba.”

Praveći solarni krug u Znaku Ulazećeg Horusa, i dalje kao da plovi, govori:

“O, ti Skiptru radosti! Neka me niko ne povredi, niti čovek, niti bog, niti sveti mrtvac, niti nasilno ubijeni, niti oni od starina, niti ikoji smrtnik, niti ijedna ljudska duša!”

U Centru Kruga, okrenta Istoku, skida kapuljaču Odore i Štapom dodiruje deo po deo tela koji pominje:

“Moja kosa je kosa Nue! Moje lice je lice Diska! Moje oči su oči Hator! Moje uši su uši Aputa! Moj nos je nos Kheuti Khaa! Moje usne su usne Anpua! Moji zubi su zubi Serget! Moj vrat je vrat Asi! Moja ramena su ramena Ba-Neb-Tahua! Moje ruke su ruke Neit! Moja kičma je kičma Sati! Moja kteis je kteis Asi! Moji sinusi su sinusi Gospodara Keraba! Moje grudi su grudi onog moćnog i užasnog! Moj stomak i leđa su stomak i leđa Sekhet! Moja zadnjica je zadnjica Oka Hoorovog! Moji kukovi i noge su kukovi i noge Nuite! Moja stopala su stopala Ptahova! Moje kosti su kosti živućih Bogova!

Nema nijednog dela mog tela koji nije deo nekog Boga!”

Dodiruje Štapom čelo i uzvikne:

“ABRAHADABRA! Ja sam Zelator Argentum Astruma!”

Kuca: 111-11111-111 i izvodi Veliki Priziv.

II-a. Veliki Priziv

Zelator A.’.A.’. klekne pored Oltara, i izvodeći Misu Svetog Duha, izgovara:

“Jedinstvo potpuno iskazano! Obožavam moć Tvoga daha, Vrhovni i strašni Bože, Koji činiš da bogovi i smrt Drhću pred tobom, Ja, ja te obožavam!

A Ka Dua

O, Ti, koji si Soko od zlata! Tebe, Tebe ja prizivam!

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

O, Ti, čije lice je kao emerald, i čiji memis je kao noćnog neba plavetnilo! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, Ti, koji iznad svojih obrva nosiš disk plamtećeg svetla, obavijen smaragdnom zmijom! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, Ti, čije oči blješte svetlošću! Čije su oči kao Sunce i Mesec na svojim putanjama! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, Ti, koji nosiš štap dvostruke moći, štap siline Kof Nia! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, Ti, čija leva ruka je prazna, jer zdrobio si jedan univerzum, i nište osta'! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, ti, koji si opasan leopardovom kožom – čija odora je zelena i zlatna! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, ti, čije središte je tajno sunce u pećinama tvog nežnog srca – Ti, čija koža je boje indiga kao noćni svod! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, Ti, koji si oblikovao svog oca i učinio plodnom svoju majku! Tebe, Tebe ja prizivam!

O, Ti, koji sediš na prestolu od rubina i lapis lazulija! Tebe, Tebe ja prizivam!

Sa kočijom svetih! Sa Heru-Ra-Ha! Sa Ra-Hoor! Tebe, Tebe ja prizivam!

ABRAHADABRA!

Vidi! Ja sam juče, danas i sutra! Ja se rađam ponovo i ponovo.

Ja putujem na visinama! Ja koračam nebesima Nue.

Ja sam jedna, božanstvena i skrivena! Ja sam jedna koja stvara bogove!

Ja dajem grobnu hranu stanovnicima Tuata, Amentija i Duanta, zvezdanog staništa. Ja sam kormilo istoka! Moja dva lica veličanstvenog u kojima se njihovi zraci vide.

Ja sam Gospodarica uskrsnuća, ja sam moćna koja dolazi iz tame, a rodila sam se u kući smrti.

Pozdrav! Vi dva sokola na vrhuncima vašima, koji nadgledate univerzum!

Pozdrav vama koji pratite mrtvačka kola u kuću počinka, sve do skrivene kuće, vama koji vodite Ra, sve do oltara nebeskih visina!

Pozdrav Gospodu, čiji je oltar u središte zemlje! Pojavi se na prestolu Raovom! Otvori puteve Khuove! Osvetli puteve Kaove! Putevi Khabsa potpuno hrle

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Da me uznemire ili smire! Aum! Neka me to ispuni!

ABRAHADABRA!

Vidi! On je meni a ja sam u njemu! Moj je kristalni sjaj u kojem Ptah plovi preko svog neba!

Ja sam radosni, Ra zadovoljni po zakonu lepog dana; da, po lepom zakonu dana.

Ušala sam u Annu kroz vrata Khemenua – hrlim prema istoku i božanska bića glasno se raduju mom dolasku.

Svi putevi su ugodni meni i staze su široke, jer ja koračam od zemlje do neba! Pošalji napred svoju svetlost, o dušo neznanja i nedokučiva!

Ti, koja uzmičeš pred bukom ljudi i bogova, pošalji tvoju luč! Jer ja ću ući, i božanski govor Tuata je tada moj.

Ja sam pobegla od njega čije se božanske oči sklapaju u sumrak, u trenu kada je on Okrenut sebi, i kada dan završava u noći.

Ja sam snažna. Ja sam snažna. Dolazim kao ona koja probija svoj put kroz dveri, i sjaj koji je stvorilo moje srce trajaće večno. Ja se uzdižem kao gospodarica života putem lepog zakona dana. Ja probijam svoj put kroz rogove suparnika, među snažnima, među tajnim neprijateljima, među onima koji puze potrbuške po prašini.

ABRAHADABRA!

Pozdrav, o An-Kerte, koji kriješ tvog suparnika u tvojoj utrobi!

Zdravo, Kefra samostvoreni!

Daj da mrtvi Ankh-af-na-khonsu dođe sa pobedom i spasi disk, i da putuje i vidi velikog i nedokučivog boga, koji boravi u beskonačnom.

Neka putuje u miru! Neka prođe preko neba Nue! Neka obožava zračeći sjaj koji mu se ukazuje!

Neka se vine kao ptica i neka vidi pratioce Khuova, koji su u prisutnosti Ra iz dana u dan!

Pozdrav Hemti! Zdravo Hemti, Ti brzi, koji upravljaš senkama mrtvih! Daj da izdržim put u Tuat – da se zraci duše ne bi rasuli među larvama mrtvih.

Bremenita boginja je spustila svoj teret na zemlju. Vrata koja su bila zatvorena su otvorena! Radujem se ispravnosti puta. Srećan, da! Srećan je onaj koji je ugledao mrtvačka kola na njihovom putu u kuću počinka! Jer srce boga je u miru, i on je unutar njega načinio svoje sveto prebivalište.

ABRAHADABRA!

Zato Ti kažem – dođi k' meni iz svog boravišta u tišini! Sva snago! Sva v atro! Sva luči! Sva moći! Sa kolima trijumfa! Sa osmicom i jedanaesticom! Dođi i ostvari tajne mudrosti u svom imenu Ra-Hoor! U Tvom imenu Heru-Ra-Ha kažem Ti – uzdigni se, kreni, i pojavi se!

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Sa mističnom čarolijom mrtvog gospoda Khema, i njegovim čudesnim otkrovenjem u Zver, proroka Sunca – Ja te prizivam!

ABRAHADABRA!

Uzdigala sam se, uzdigla kao moćni soko od zlata – iz jajeta od zlata ja dolazim. Letim i osvetljavam kao soko od lakta četiri – od majke emeralda su moja moćna razmahnuta krila. Došla sam iz srca barke Sektet – postavila sam svoj tron na barci Atat. Tada su me pratioci Khuova sledili – stanovnici noći takođe su me obožavali! Sa radošću su klicali dok su se duboko predamnom klanjali – i njihova pošast je bila slatka za moje uši.

Uzdigla sam se! Sakupila sam sebe u potpunosti, kao prekrasni soko od zlata. Moja glava je glava ptice Benu, i Ra čuje moj glas:

O, da, da, da! O, da, da, da, da, da, da! O, da, da, da!

Ja sam krunisana kao prvorođena Nue! Jer dolazim da vidim Njega koji boravi u svom božanskom Ureusu, licem u lice, oči u oči, i uvlačim se u dah njegovog dolaska.

Moje oči su slabe od prizora sjaja Tvoje slave, o, Ti Lave – Bože, Ti Bebo u Jajetu Plavom!

Ipak, moj je oblik oblik Kefre – moji pramenovi padaju kao pramenovi zemlje pred Tumom, da, kao pramenovi zemlje pred Tumom! Ušla sam kao luda, a dolazim kao moćni Khu, i moj oblik je oblik muškaraca i žena vo vjek i vjekova.

ABRAHADABRA!

Stoga, eto reči Mentua, brata istinoljubivog, Koji je gospodar Tebe od rođenja bio – O, srce moje, srce moje majke! O, srce koje sam na zemlji imla! Ne budi protiv mene svedok! Ne osujeti me, sudijo, u traganjima mojim! Ne osudi me za nepostojanost sada, pred velikim bogom, Gospodom zapada, strašnim! Jer ja spojih jedno sa drugim čarolijom, kao njihovim mističnim pojasom, zemlju sa zapadom čudesnim, o zemljo, kad procvetah na grudima tvojim!

Mrtav Ankh-af-na-khonsu kaže istine spokojnim glasom – O, Ti, sa jednim oružijem! O, Ti, koji blistaš na mesečini! Tkam te sa vrtoglavim zanosom! Mamim Te talasavom pesmom!

Mrtav Ankh-af-na-khonsu rastade se od tamnog mnoštva, pridružio se stanovnicima luči, otvorivši Duant, zvezdana staništa, primivši njihove ključeve.

Mrtav Ankh-f-n-khonsu ide u noć svojim putevima, Da uživa na zemlji tu među živima.

ABRAHADABRA!“

II-b. Samoinicijacija - nastavak

Nakon uspešnog Velikog Priziva i Mise Svetog Duha Neofit A .’.A .’. kruži solarno jedanaest krugova govoreći:

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

“Ja sam vrabac! Ja sam škorpija, ćerka Raova! Pozdrav plamenu čiji je miris sladak! Pozdrav vama bogovima, čiji je miris sladak ! Pozdrav plamenu koji dolazi sa horizonta! Pozdrav tebi, Gospodaru grada, pruži svoju ruku meni, neka napredujem sa strujama, jer moj govor je od velikog užitka. Otvori vrata za mene, i ja ću objaviti stvari koje sam videla! Horus je postao božanski Princ Barke Sunca, njemu je dato ime njegovog oca Ozirisa. Ja sam raširila ruke na reč Ozirisovu, ja sam ušla, ja sam pravedna, priđoh, vredna kapije. Ja sam čista u palati prolaska duša. Ja uništih zlo koje se kačilo za moje delove na zemlji.

Pozdrav, vi blizanci Sokoli ponad svojih stubova, vi koji čuvate kapiju ponora, jer načinjena sam poput vas!

Ja prođoh skrivenim putevima! Da,

Ja sam ona koja izlazi u dan!

ja sam ON! Nerođeni Duh, sa vidom u nogama, snažna i besmrtna vatra! Ja sam ON, Istina!

Ja sam ON, koji mrzi što se zlo čini u svetu! Ja sam ON, koji blješti i grmi! Ja sam ON, iz kojeg se izliva život zemlje! Ja sam ON, čija usta uvek plamte! Ja sam ON, dražest Sveta! Srce ovijeno zmijom je moje ime!”

Odlazi do stolice, ukrašene kao presto, koja je na Istoku, okrenuta ka Centru Kruga, i izgovara:

“O moje mesto, O moj Tronu, dođi meni! I budi oko mene!”

Seda na presto i govori:

“Ja sam Vaša Gospodarica, o vi Bogovi, Dođite i zauzmite svoje mesto u mom nizu!”

Uzima Bodež, na grudima urezuje Znak Zveri i izgovara:

“Kao što se ovaj znak ne može ukloniti sa mog tela, tako ova Inicijacija ne može biti skinuta sa moje duše!”

III. Zatvaranje

Neofit A.’.A.’. izgovara okrenuta Istoku:

“ABRAHADABRA! Pozdrav Tebi koji si Ra u tvom uzdizanju! Disk Kefre stoji nad vodama Amentija. Sada je čas razlaska Gospodara Tišine.”

Kuca: 111-11111-111 i izgovara:

“Sada je čas Svetkovine Ra-Hoor-Khuit-a! Neka se Elementi usklade sa Slavom Ra-Hoor-Khuita!”

Uzdižući Kolačiće Luči izgovara:

“Ja letim poput sokola! Ja se uzdižem nad obzorjem Aata na festivalu Onoga koji je Moćan u Svetlosti! Neka živim od onoga što mi Bogovi daju i Khuovi, neka živim i dobijem snagu od ovih kolačića! Ješću ih pred

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

Bogovima i Khuovima, biću snažan od ovih kolačića! Ješću ih pod senkom lišća palminog drveta Nuit, moje Dame i moje Najsvetije Nebeske Boginje!

Ova ponuda žrtve (uzdiže Eliksir iz Velikog Priziva i Mise Svetog Duha) i ponuda kolačića (uzdiže Kolačiće Luči i preliva ih Eliksirom) i posuda tečnosti (preliva ih vinom), neka bude učinjena u njima!

Moja glava je poput glave Ra, a moji udovi su snažni poput Tumovih. Moj jezik je jezik Ptahov i moj tron je Tron Dame Ahathoor! Ja izgovaram reči moga oca Tuma, sluga Sebek je primoran, i svi se u strahu klanjaju predamnom. Oni me slave u svojim himnama, božanska Kosa Sebek je ime u kome me prizivaju da zaštitim Zemlju, čija sam lično Vladarka i Boginja. Boginja Sebek osvežavajući se čini svoju kteis poput moje!) Obitavaoci Amuna saginju glave predamnom jer ja sam njihov Gospodarica, njihov Bik. Ja sam moćnijia od Gospodara Vremena, ja ću uživati slasti ljubavi i steći vlast nad barkom miliona godina.”

Seda na presto, izgovarajući:

“Načinih tajna vrata u kuću Ra i Tuma, Kefre i Ahathore. Ja sam tvoj Tebanac, o Mentu, Prorok Ankh-af-na-khonsu!”

Ustaje okrenta ka Zapadu (ili ka Istoku) i izgovara:

“Hathoor, Damo Amentija, moćna obitavateljko pogrebne planine, Oko Ra-ovo, ti si pred Njim, prelepa u vatri u barci miliona godina, neka oni budu nama naklonjeni i neka Tvoja Svetlost i Lepota bude sa nama Tvojim Ljubavnicima u Kući Mira!

Kuca: 111-11111-111.

Daje Znak Zatvaranja Vela.

Daje Znak Tišine.

Konzumira Kolačiće Luči.

ABRAHADABRA!“

Love is the law, love under will

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

"HHH"

Fr.J.

(Navešću ti nek e prepise iz mojih dnevnika, ujedno oni sadrže poneke ukaze o drugim Metodima, no sve ovo je bilo usmereno ka jednom Postignuću, zato ti ih šaljem spojene; Središnja "figura" je izveštaj o praksama koje se pronalaze u Liber HHH, a posebno se tiču Zelatora.).

PETAK

29. VIII

2,53h MMM (do zmijskih ujeda) Izuzetno! Dah se uskomešao, i to se osetilo na površini kože. Veoma prijatan osećaj (pranayama 8+8, a zatim duboki i spori udisaji. Pranayama je odlična, bitno je koncentrisati se na brojanje, a ne na disanje. Ono ide automatski i bez napora kada pažnju posvetim brojanju). Sićušna svetlost je Tifaret. Piramida oko mene je obojena elementalnim bojama, ja sam duh unutar nje u znaku Tišine, peti element je u piramidi. Paroket ispod Tifareta. Težeći Adonaiu, ušao sam u čudnu Promenu, entuzijastičnu, ali malaksalu od tuge i radosti u isto vreme. Nudim mu sve u tom trenutku. I ovo što pišem, i mene koji piše, koji radi i meditira o ovome, svu savršenost i nesavršenost rada. Sve što se javi, svaku misao i sliku. Suština vatrenog stremljenja Adonaiu je u prepuštanju. Sva suština je u tome. Svaka akcija magičara ga odvaja od suštine. Da! Nemoj ništa raditi. Ćuti i boravi u tišini dok mi se On prikrada. Da! Ne moram težiti, već ćutati u Njegovoj težnji. On uvek i od početka teži meni, stoga je moj trougao plav, njegov crven. On se pojavljuje kada se u tišini ustoličim i postanem svestan njegovog večnog prisustva i njegove neprekidne težnje, istovremeno. On je već tu. Moram biti Budan njega. Samo to. Oh, ti Bože moj, moje slatko od Stvarnosti. Najveća težnja tebi je čekanje. Ali tebe! Da, koliko sam do sada radio pogrešno. O moj Bože, ništa ti neću reći, neću poći za tobom! Ne, već ti si dobrodošao ovde gde se neprekidno zapućuješ. Ne meni sretan put, već dobrodošlica tebi.

Ali ja sam zvao Tebe, ja sam putovao k Tebi i to mi nije pomoglo. Strpljivo sam čekao, a ti si bio sa mnom od početka. To sada znam, O moj Voljeni

Sada mi je sve tako jasnije. Tako je čudesno. Moja težnja treba biti u svesnosti Adonaieve težnje!

SUBOTA

30. VIII

2,02h

MMM (do zmijskih ujeda)

Ocena : 90

Prva težnja Adonaiu je aktivna. Ja mu težim, Dharana na ADNIa. Druga težnja je u tišini. Spoznaj njegovu težnju.

Ocena : 78

Jutarnje obožavanje

Podnevno obožavanje

13,23h

I prva i druga težnja mom Adonaiu u MMM je ženske prirode. Siguran sam u to. Takva Dharana

je teška, ali vredi svakog truda. Ne-truda! Uživaj u Njegovoj Težnji.

18,07h Osećam izrazitu usamljenost. Subjektivno posmatrajući, kao odbačenost. I to od stvari koje su mi nekada bile drage, izuzetno drage. Duboko sam zašao, više nema vraćanja. Rastrzan sam, ali za razliku od ranijih rangova sada mi to prija, to me uvek podseća na Veliko Delo. Čim pomislim na Njega, sve odmah prođe. Čim težim Adonaiu pasivno, ulazim u takvu Promenu koja donosi entuzijazam.

18, 14h

Od sada radim MMM u potpunosti.

Večernje obožavanje Ponoćno obožavanje

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3

UTORAK

2. IX

1.

Vrsta rada

asana i pranayama.

2.

Cilj rada

40 minuta u asani sa pranayamom bez pomeranja.

3.

Vreme rada

1,34 - 2,15h

4.

Mesto rada

moj hram.

5.

Plan rada

pranayama u početku 8+8, kasnije što sporije.

7.

Fizičko zdravlje

nizak šećer.

8.

Psihičko stanje

malo sam umoran.

11.

Moguće prepreke

često gledanje na sat.

13.

Komentar izuzetno dobro, sve u svemu. Pranayama odlična. 8+8 sam radio veoma dugo. Titranje energije na povšini kože sa znojenjem, od čega su mi ruke klizile niz butine. Veoma prijatno osećanje. Vreme je veoma brzo prošlo. Asana skoro bez bolova, on se pojavio samo u poslednjih par minuta u gornjem predelu kičme.

18.

Naučene lekcije

Asana: ruke treba smestiti po sredini butine, i po širini i po dužini. Pranayama: treba brojati malo brže, što će usloviti da 8+8 pretvorim u 12+12.

 

To će bolje vezati pažnju za brojanje. Ukoliko se pak sporije broji, ne sme se praviti “pauza” između brojeva, već mentalno čuti eho prethodnog broja:

jedannnnnn, dvaaaaa, triiiiii

Pauza u brojanju olako kida i slabi pažnju, čineći

da se broji sve sporije, a da pri tome misli naviru.

20.

Ocena rada

84

03,36 - 03,44 MMM u potpunosti Početak na silu. Tokom zmijskih ujeda pojavili su se čudni i jasni žmarci na vrhu glave, kao da sam dobio neku energetsku alegriju. Jednom sam kinuo. 22 zmijska ujeda kao 22 staze zmije. Možda nije loše da me zmije ujedaju za svaku stazu na telu, do Krune? To je korisna ideja, sutra ću odrediti korespondencije. Prisustvo ADNIa ne treba bazirati na konretnoj formi. Ne moram težiti savršenosti “jasnoće” njegovog formalnog izgleda. Definitivno nije u tome suština. Njegova istina je ta koja mora da zaživi! IA - BESZ, IA APOPHRASZ!

Jutarnje obožavanje

Podnevno obožavanje

Dharana na STST. Dharana na STST. Dharana na STST.

Ocena : 82

15,30h

Pet jabuka zauzimaju isti prostor, kao i pet jabuka kojih nema.

15,50h

Probudio sam specifičan osećaj koji je vezan za Znanje o STST. To je osećaj moje svete

potrage za Njim, svetog zadatka koji radim za Njega i njegovog zalaganja za moje dobro, kada sam u Iskušenju i Patnji. Taj osećaj sam imao veoma dugo kao dete, i sada ga veoma dobro oživljavam. Sve mi je bliži.

Danas je ceo dan oblačno i prilično hladno. Obožavam takvo vreme, zapravo obožavam jesen, kišu i oblake. Od toga dobijam entuzijazam za rad.

18,10h

Doživljeno iskustvo predstavlja istinitost Iskustva, ali ne i iskustvo Istine.

Popodne sam tražio i određivao korespondencije delova telesnosti sa 22 staze. Nisam zadovoljan navodima u 777, barem ne u potpunosti. Uneo sam izmene koje mi se čine prikladnim:

32.

definitivno kosti

31.

zubi kao c (doduše mogla je i krv, ali nju sam pripisao drugoj stazi)

30.

srce

29.

bešika

SKAKAVAC 2.3

SKAKAVAC 2.3