Evaluarea ofertelor

de la teorie la practică

Mihail Lupu
vicedirector Agenţia Medicamentului, conferenţiar

Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. Chişinău, mai/unie 2009

24.02.07 Regulament cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri HG 245 din 04. Chişinău.03.03.legislaţia în domeniul achiziţiilor publice Legea nr.2008 Regulament cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii HG 1380 din 10. Pactul de integritate MO.2008 Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice HG 9 din 17. 96-XVI din 13.09 Regulament privind achiziţionarea de medicamente pentru necesităţile sistemului de sănătate HG 479 din 27.2008 Regulament cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici HG 45 din 24.04.2008 Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică HG 148 din 14.01.2007 privind achiziţiile publice Ghidul de achiziţii publice în sistemul de sănătate.12.01. mai/unie 2009 .02.2008 Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate.

Chişinău. gradul de concurenţă.Abordare sistemică Fluxuri informaţionale (medicamente. preţuri. Procesul de Evaluare a ofertelor Cine evaluează Utilizarea raţională a mijloacelor financiare disponibile Operatori economici (“specializarea” pe segmentele de piaţă farmaceutică. mai/unie 2009 . capacităţi de executare a contractelor.) Ce evalueaza Cum evaluează scop Asigurarea prestării serviciilor de calitate pacienţilor “subiect” de studiu al organelor de control Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. etc.

Activităţi ale grupului de lucru pînă la deschiderea ofertelor Grupul de lucru pentru achiziţii ! important Perfectarea Documentelor de licitaţie Asigurarea informaţională a procedurii de achiziţie Comunicarea cu potenţialii participanţi sau reprezentanţii lor contestări Expunerea succintă. criterii de comparare şi evaluare a ofetelor. cuantumul granţiei pentru ofertă Publicarea avizului. imparţialitate Echidistanţă. mai/unie 2009 . imparţialitate. fax. clară a cerinţelor în DL referitor la bunuri. electronic. ofertanţi. asigurarea transparenţei. Forme comunicare: prin poştă. Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. întruniri. explicaţii. Chişinău. invitaţie de participare.

Chişinău. cu/fără drept de vot consemnare în Proces-verbal Regulament cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii.NB pentru grupului de lucru Grupul de lucru pentru achiziţii Antrenare/cooptare a specialiştilor Înlocuirea membrului grupului de lucru Absenţă motivată. Înlocuire f/ă emitere ordin/dispoziţie Opinie separată a unui membru al grupului de lucru creare Ordin/dispoziţie cu stabilirea funcţiilor pentru fiecare membru Prin ordin.07 Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. mai/unie 2009 .12.HG 1380 din 10.

Chişinău.Particularităţile etapelor achiziţiilor publice Realizarea lor etapizată. asigură atingerea scopului scontat şi minimizează riscurile eşecului Planificarea achiziţiilor Criterii de precalificare (pregătirea listei bunurilor) Anunţul de intenţie Documentele de licitaţie Comunicarea cu ofertanţii Deschiderea ofertelor Evaluarea ofertelor Atribuirea contractului de achiziţie publică Anunţarea rezultatelor Soluţionarea contestaţiilor şi litigiilor Perfectarea dosarului de achiziţie publică Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. mai/unie 2009 .

utilizarea terminologiei unificate în toate compartimentele. nu asigură executarea contactului după acceptarea ofertei etc.posibilitatea expunerii ofertei în valută (dolar. modificării ofertei după data limită de depunere a ofertei. totodată oferta este potenţialcîştigătoare – necesită concretizări suplimentare cu ulterioara decizie.corectitudinea expunerii textuale – lipsa tratării sintagmelor în mod diferit. Stipularea clară în DL a cerinţelor autorităţii contractante faţă de operator economic în cazul retragerii.se va concretiza data de referinţă (la data publicării avizului în BAP. .sintagma “sau echivalentul” se va utiliza în cazul. Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate.) . că datele de calificare prezentate de el sunt într-o măsură neînsemnată imprecisă sau incomplete. euro etc. .cerinţele.Particularităţi Descalificarea ofertantului în temeiul faptului. . la data deschiderii ofertelor etc. dispoziţie de plată) .expunere succintă. criteriile incluse în DL urmează a fi îndeplinite de grupul de lucru la etapele corespunzătoare. Chişinău. . Informaţia privind transferul mijloacelor financiare (ordin. în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie(bun). mai/unie 2009 . verificarea plenitudinii sumei transferate a cuantumului indicat în DL.) şi constituie o normă pentru toţi participanţii la procedura de achiziţie. Documentele de licitaţie (se întocmesc de grupul de lucru): . clară şi în stil “accesibil”. .Garanţie bancară pentru oferta (max 3% din valoarea estimativă a ofertei) depusă va fi verificată cu cea transferată “de facto”.

. Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate.autoritatea contractantă este în drept să nu solicite GO. . În cazul.transferul “de facto” pe contul special al sumei indicate în documentele de transfer. Cuantumul maxim din valoarea ofertei .corespunderea sumei transferate cu cea solicitată. Chişinău.suma depusă ca garanţie = suma Lot1 + suma Lot2 … + suma Lot n. pănă la deschiderea şi citirea ofertelor. în care procedura de achiziţie include mai multe loturi . cu o valoarea estimativă mai mică de 200 mii lei .nr. . .Garanţia pentru ofertă (GO) Se stabileşte cuantumul (%).valabilitatea ofertei.sa facă referire expresă la procedura de achiziţie . Scrisoarea de garanţie bancară trebuie: . mai/unie 2009 . La achiziţia de bunuri.prezentată în original.să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită Garanţia se depune odată cu oferta Se va verifica: . conform cuantumului stabilit în DL. cu stipularea obligatorie în DL şi a intervalului de timp .să fie indicat numele operatorului care a depus oferta. Formele de GO admise de autoritatea contractantă se stipulează clar şi concret în DL.data procedurii de achiziţie.3% . .

Reţinere Ofertantul pierde garanţia bancară dacă: . . nu se execută vre-o condiţie specificată în documentele de licitaţie. fără încheierea unui contract de achiziţie. .Expirarea termenului de valabilitate a GO. refuză să încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.îşi retrage oferta în perioada valabilităţii acesteia (erori de expunere a preţurilor. . . înainte de semnarea contractului de achiziţie Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. alte motive invocate).după încheierea contractului de achiziţie.retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.oferta sa fiind stabilită cîştigătoare. Chişinău.nu acceptă corectarea greşelilor aritmetice.Garanţia pentru ofertă (GO) Garantia pentru oferta Restituire imediată . mai/unie 2009 .suspendarea procedurii de licitaţie. .

timpul necesar pentru pregătirea şi prezentarea ofertelor etc. Solicitare prelungire termen valabilitate a garanţiei. căror le-au fost oferite DL. proces-verbal modificări AAP Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. Modificări DL . Chişinău. ! Pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor Autoritatea contractantă Operatori economici Prelungirea termenul de depunere şi primire a cererilor de participare la achiziţie. . … Aviz tuturor operatorilor economici.dă explicaţii privind DL.oferirea documentelor de licitaţie Termenul de depunere şi primire a cererilor de participare la achiziţie 15 zile calendaristice 40 zile calendaristice 10 zile calendaristice În dependenţă de complexitatea achiziţiilor.modifică documentele de licitaţie. mai/unie 2009 . .la solicitarea ofertanţilor.

Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. mai/unie 2009 . . expusă obligatoriu în DL .cel mai mic preţ .Ofertantul nu corespunde cerinţelor de calificare.Oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de licitaţie. Chişinău.s-a constatat comiterea unor acte de corupere. “filtru” se va utiliza doar Modul şi criteriile stabilite în documentele de licitaţie neacceptare . .Evaluarea. . compararea ofertelor Oferta 1 Oferta 3 Oferta 3 Oferta 4 acceptare Compararea ofertelor Criterii de evaluare: .Ofertantul nu acceptă corectarea unei greşeli aritmetice.oferta cea mai avantajoasă tehnico-economic.

evaluarea şi compararea ofertelor Documente de licitaţie oferta oferta Oferta 34 Oferta Oferta .Activităţi şi proceduri în cadrul evaluării ofertelor Grupul de lucru pentru achiziţii Verificarea calculelor Examinarea.. inclusiv ale preţului Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. Chişinău.n Unificarea informaţiei Aplicarea marjei preferenţiale ! Ofertanţi sau reprezentanţii lor Nu e admit modificări ale ofertei. mai/unie 2009 .

Criterii de evaluare pe loturi a ofertelor Utilizarea variantei “multi . compararea ofertelor ! important Solicitări de informaţii suplimentare de la ofertanţi – DOAR ÎN SCRIS atenţionări: Evaluarea.loturi” la etapa întocmirii listei bunurilor pentru licitaţie .alte cazuri În dependenţă de complexitatea achiziţiilor Deschiderea. mai/unie 2009 . . citirea. compararea ofertelor Oferta 1 Oferta 3 Oferta 3 Oferta 4 .preţ exagerat de mare. . ofertelor compararea şi evaluarea ofertelor + consultări + verificări autenticitatea documentelor + … 2. compararea şi evaluarea ofertelor 1 etapă Lista include Nr mare al bunurilor.Evaluarea. .3 … etape Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate.oferă posibilitatea evaluării şi aprecierii ofertelor cîştigătoare segmentat Deschiderea.Aplicarea marjei preferenţiale la produsele autohtone.oferta anormal de scăzută. citirea. Chişinău.

mai/unie 2009 . Chişinău.Anunţarea rezultatelor Grupul de lucru pentru achiziţii Scrisoare de mulţumire pentru participare Ofertanţilor. oferta cărora n-a fost apreciată cîştigătoarie Contract de achiziţie Agenţia Medicamentuui Agenţia Achiziţii Publice (AAP) Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. desemnaţi cîştigători Beneficiarilor (IMSP). în cazul licitaţiilor centralizate Ofertanţilor.

Implementarea Ghidului de achiziţii publice în sistemul de sănătate şi a Pactului de Integritate. mai/unie 2009 . Chişinău.Mulţumesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful