You are on page 1of 43

Erik imk MONOREZE & STEREOZEMIAKY

Copyright Erik imk Slovak Edi on Obianske zdruenie Vlna / Drewo a srd, Bra slava / Bra slava 2013 Text na zloke: Peter Macsovszky Cover / Design Miriam Gavulov

Venovan Peovi Pirovi, ktor: 1, na nete nhodne naiel mj blog. 2, sptal sa: je mon njs tvoje texty knine? 3, odve l som: nemon, nie s peniaze!
Vydanie prv. Edcia pozia. Vetky prva vyhraden. Vychdza ako V. zvzok Farebnej kolekcie. Zodpovedn redaktor edcie: Peter ulej Jazykov korektra: Lucia Szalayov Intern katalgov slo: DAS129PO01/2013 ISBN: 978-80-89550-06-7

4, povedal: tak ja to teda zapla m! 5, za o mu nevslovne akujem.

I. MONOREZE

TENTO TEXT BUDE CENN OD ROKU 2021

UDESNOS
pohady potencil dynamiky je nemenn zvisl od kopnu a po dopade si zachov tvar neroztrie sa alej u ni neskr op ni potom nieo nieoho plne najviac udesnos nech u to znamen okovek trval znamen nemenn nech u to znamen okovek pohady pohady s udesnos

KAUZA ERUCHA
20.09.: eruche v bruchu puk srdce 03.10.: eruche uhona e pl 17.10.: eruchu napadla eicha 28.10.: euche sa ned veri prpad od prpadu stle 12.11.: eicha neprospieva konvennm sman ckm spojeniam 13.11.: erucha viac neporas e

10

11

PROJEKT GATE
1, o: A. Vytvori npis GATE z ga

3, ako: A. Obvola secondhand-y B. Gate pripevni na tenk dosku (prilepi) C. Zakonzervova lepidlo (naich otcov) v pixli vs. lak v pixli vs. epoxid D. Zohna: 2ks tetcov (vekch) 2ks respirtorov plka E. Pripevni vsledn produkt na stenu Ako ho pripevnme? hypotza: silikn

2, preo: A. GAT = BRNA nohavc do eskho jazykovho kontextu. GAT = BRNA do momentu vo vnman ako rela vneho, klamnho. GAT = BRNA k provokcii. GAT = BRNA do snahy o posunu e hranc v rmci koho/o B. GAE = BRNA bohemizmu GAT do sloveniny. GAE = BRNA do spojenia vizulnej a textovej strnky diela. GAE = BRNA do jazykovho extrmizmu. GAE = BRNA k spochybneniu zaitch predstv. C. GAT GAE BRNA do sman ckej kuchyne.

preveri Add C. Overen: Lak a epoxid smrdia Lepidlo naich otcov (zrejme Duvilax) rozriedi vodou a nanies jemne rozriedi Najprv nanies lepidlo, potom polia vodou, opakova vrstvenie

12

13

4, vsledok: A. spech zle od zmeru

A
on prichdza vo chvli, ke je ona u pre vkuum ona ak u hodn chvu o chvu bude pre odchod on je u hodn chvu s ou stretnu e i ke je ona u chvu pre zvrat on kra za ou ona kra za nm on utek pred ou nedoke vydra sama so sebou prenasledovanie pretoe spolu nechc by preapuj

14

15

PSMO 1.
mal resty si krsna v tle tejto budovy je to prototyp podobn nielen tebe predstavuje si skorky, tvoje myslenie je menejcenn pome = ideme? ale kdee zwlaszcza notatki prechod od stredoveku k novoveku nie je jednoznan, nehovoriac o moderne postmoderne repy nosi frajerky na akcie je nevyhnutnos dvaja traja chmulovia, viac ne dos do kriva vliezol krivolak ohradzovanie sme akov

PSMO 2.
calibri b sa treba tch normlnych ja im len osvieim pam a o ten oblek? bez jazykovej korektury spriemerujceho uradnicko-redaktorskeho standardu Cock lebo to slovo vyzer pekne p=ekne o dieva , ktor je tun, prde na prty s kolmi a e jej spadn na zem sukne s zklad ladnch pohybov interakcie generuj zloit vzory, truktry a procesy v nhodnom ase opus svoj domov a cho na nhodn miesto vybavi svoje povinnos v nhodnom ase si opus l svoj domov a vybavil svoje povinnos

hranice zkladnej skutonos


16 17

vnma pty ako tvr, obrsi ich do hladka mme len jedny nie je mon by vegetarinom, ak miluje zeleninu a ovocie na motorke v Rwande spozn, e zomrie sa d aj 2-3x za dvadsa mint, ale vdy to nejakm zzrakom preije vetci nvtevnci si bud myslie, e s v planetriu bol si mal mdry teraz si mal hlpy obas poriadne zabliaka plne pochopenie uprostred ulc sprval sa tak ako nem ako sa m sprva, ke sa m sprva tak, ako sa nem? nap:..................................................................................................... ste si is , e ste normlni? hrk voda vr e onami

PLASMO
Neschopnos, nemohcnos, krabie vlasy a chlapi bez oboia. Pritaka sem, pritaka sem, cel ja, cel oni. Distribcia pocitov viazne, nie viac ako sprvnych rozhodnu . Roztritos je naivnos, naivnos sa nevyplca. Nepochopenie je ukkovou formalitou v rela vnom svete a vetkch vesmroch vetkch galaxi tvrtka zoveobecnenie. Mysli hlavne na ostatnch. O om hovor, ke hovor? O om hovor, ke hovor? O om hovor, ke hovor? O repe cii sa vyjadrila u Gertrude Stein. Vr sa, nevybra si najkomplikovanejie dieva v okol. Je znien, m p kufrov, vli v nich p zniench chlapov. Rno mdrejie veera. Bratranec je brat spnku. Bez ptosu, nie sme de Daniel Steele. Nemm ni, sm mm mlo zverov.

18

19

S
Rd by som niekam iel. Niekam by som iel. Niekam. Jedno kam. Rd by som nejako iel. Nejako by som iel. Nejako. Jedno ako. Rd by som niekedy iel. Niekedy by som iel. Niekedy. Jedno kedy. Rd by som niekam iel. Nejako by som iel. Niekedy. Nikdy.

MALEC = MALEC
malec na chleba malec na panvicu malec s cibuou malec do dlane malec ako lzatko malec lyicou malec do st malec s okvarkami

20

21

ERVE
Tto bse je o ervench vlasoch Tto bse je o smeve Niektor rovne vedomia s dosiahnuten len vaka ervenm vlasom a smevu

U NEVOLAJTE
pravdivos = skutonos? popravde, popravde... pravdou je, e neviem pravdou je, e skutone neviem iba sa hrme alebo to myslme vne? zavolajte neskr prosm zavolajte neskr, prosm zavolajte neskr, prosm! pointou je absencia pointy? u nevolajte u nevolajte, nikdy u nevolajte, nikdy viac! dopou a, bolo pekn si pretencizne zacenga.

22

23

2. STEREOZEMIAKY

GENM

cieom s oraz zloitejie hry cieom je kri ck bod poui a obuku cieom je zskanie orientlneho obuku cieom je zakri sem skom tam cieom s ostatn asami ns samch mysliaci ako samostatn as ca cieom je vyui e momentu vo vnman ako rela vneho cieom je okruh vedomia jeden z monch kad navrstven cieom je vykuknu e z literatry cieom je zneui e textu ako ruivho prvku cieom je poui e slov spontaneita a simultnnos v jednom texte

obsah je przdny pln: mlokedy zmyslupln forma je krsna odporn: mlokedy nebotyn
(imk, E.: Genm, 2010.)

27

28

29

30

31

TVOJA TVRT NOHA


rozrast manetu tesilkov krok za krokom vyrobench 79

u sko tm a n red bol m! aj pedtmj poto r a aj p ou ust kap

32

33

DVODOM PRE CESNAK JE LOVEK

CIBUA JE NAJLEPIE MSO!

zbi retarda za to, e je retardovan nechal v skrini mokva podnebie


(26 x bodn kolkom v r. 1977)

vemi elegantn poloha, vemi odahen


(zakopa v r. 1999 veda btaviny, veda lokl patriotov, ako pomnk poui nervydrsajci papundekel)

(2020 a miesto de tam ras e u len cibua)

Ukazuje sa, e sa ukazuje kaz, pri ktorom sa ukazuje, e je lepie by cesnak ne lovek, ukazuje sa, e ak som lovek som cesnak, ukazuje sa, e lovek je mtvy, nech ije cesnak! Ukazuje sa nervozita, ukazuje sa pokrok, ukazuje sa, e cesnak je celosvetovo repektovan.
34 35

E.PITOLE

36

37

nstup pornograe umonil dekontruovanie tradinho zobrazenia eroky

38

39

KOHT matn, plechov du nka;


truktra jeho by a:

bdanm nadobda triezvej charakter bdanie potvrdzuje/vyvracia hypotzu

vta stle nov a nov slnk zblesky polyesterovch tkann asto v pohybe nezvisle od plnovania a zmernej intervencie truktra ukazuje explziu by a implziu vnmania truktra jeho by a je veobecn kontra mapy ktor treba podrobi bdaniu

hypotza: koht nie je kohtom je intertextulnou alziou

vta slnk zblesky polyesterovch tkann

asto v pohybe

bez plnovania a zmernej intervencie obr.1.: Veobecn kontra mapy kohtovho by a

40

41

KONTINUUM
nasledujci zznam je: a, zoveobecnenm hrdinu b, pecickm priestorom sebavyjadrenia zznam:

......jazyk je preho najviac iara ......................... ktorej prekroenie znamen monos neprirodzenej expresivity

hrdinu nemono opsa bez tohto konkrtneho obrazu nech by bol akokovek krehk i osamoten dvetok: jedna rta navye a opis nesed

42

43

KLADIVO 2.0

KURACIE

cink -------------------- kov nm po adrch ------------ raia tuh kry a btaviny - raia bubny --- nevedno kam --

44

45

e rg ne y s

ka

Okrem tejto roviny m tento model reality roviny alie, ktor sa digitlne prepsa nedaj

Prileteli rybonetopiere (akajc na ryboorlov) Samoorganizovan systm nemus znamena rezignaciu umouje hada podobnos medzi gurantmi

Psy sa chopia piet

inok je proporcionlny psobeniu


47

46

kvap kvap kvap

kvap kvap kvap kvap kvap kvap kvap kvap kvap kvap kvap kvap kvap

kvap

kvap kvap kvap

rybia sa ryby
48 49

Vizulna bse, ak dostane k dispozcii priemern obdnik, ktor vymedz priestor tvojej krea vity, k tomu obmedzen vrazov prostriedky (pozn.: obmedzenie vychdza z jazykovch, vizulnych a mylienkovch limitov), vyzer asi takto:

Mechanick hlavy Aj vtedy aj potom spojazdnenie siastok systmu zoradenho k otavos zaspalo na vavrnoch a ablnovit hotely sa odtrhli z reaze, prehrzli vesel npevy, chytav pro gustu iaden diputt priom znovn opiie ruky sa u 8 dn producruj medzi planktnom (v papuiach)

postuluj nutnos novho rozhrania, mimo monitora notebooku.

Je to utrikovan na zchode, pretoe to je mon utrikova na zchode, pretoe je to nemon utrikova na zchode, lebo tak sa ned, lebo tak sa d.
50 51

VYZERM TAK, AKO SOM VYZERAL KE SOM ODIIEL

majce sa dorozumievacie prostriedky prskaj mlky na jazyk

1
uchopi vnimonos prehltnu a 2 kza sa po hranch trubice vyhbi du ny vkbi endokrinn azy

3 4
prehliadni biomasu roz ahni otvory raj futruj pokafri

formlne presahovanie

5 preklop
hrkotanie hrivy handrkovanie v kategrich vky rchlos nedovratnos zoce 7 zvierac korpus vejrovito 8 v priesekoch sosny naondulovan gest prepit riedlo v alch fzach praina logickho vystenia aj

Pakuj sa do imy!
9
52

53

POD ZEMOU
vade naookolo ocman zemina vade naookolo

PESTOVAN MNOHOMUSTVO

ocman zemina ocman zemina

vade naookolo

vade naookolo ocman zemina vade naookolo ocman zemina vade naookolo ocman zemina

ocman zemina

ocman zemina vade naookolo ocman zemina ocman zemina vade naookolo vade naookolo vade naookolo

tvoja sila sa skrva v obo pokm maskulinizcia ien pokm feminizcia muov poovncky hermafrodizmus ukkov vstrel opodia opodia citov polygamia jeden pripomna druhho tre tre eho v rade na alt a klobsy pres je st pres klaa sa ods stava asopriestor nemme na vber

ocman zemina ocman zemina

vade naookolo ocman zemina

vade naookolo

ocman zemina vade naookolo ocman zemina ocman zemina vade naookolo vade naookolo ocman zemina

54

55

LIST KRIVONOHEJ MILENKE


Vinu asu si mtva alebo nenaroden, nevie i vbec si trpi a to

ZOER PRASAINU

Izbu i tamten most to netrpi izba iba je Izba i tamten most s kogni vne zaostal formy
postupuj od u

vegetarinom

nasekaj kar

zakacm abyklom

impregnovan mangalice

prezle

za

cesnak

pre ahni

dy

o sa ned poveda o tebe pretoe ty si ni viac, ni menej

obrskom vyu eraj mastn hlavu od jaternice zapla k unkm kolienkam paprkm

prevr aldok naruby

56

57

MANDARIN
"Vskumy ukzali, e proces metastzovania orgnov do schemackch mandariniek zrchuj vitlne bokombrady, bzuanie mch, v neposlednom rade miznce zorniky. ... Liek na tto chorobu je povaovan za produkt socialis ckho utopizmu." (imk, E.: Mandarin. 2013.)

PRETAJ SI TRET RIADOK


sstre sa postav sa poveda piana pokrauj druhm riadkom zlo vlastn skladbu alebo odkopruj cudziu naprklad tto:

zahraj ju alebo si ju iba vypouj zacvi si gymnas ka ako stvoren odkopruj 2 umbrellas od georga brechta
Obr.1.: Zasiahnut obliky

1 umbrella 2 umbrella pridaj im nieo zo seba i ke len nepravidelnos presta


58 59

PRODUKT
prli konkrtne opa praskliny konkrtne praskliny prli opa opa praskliny prli konkrtne a odpa praskliny prli korektne . . odre za lniou za lniou zana p zana paradoxn myslenie p a praskliny prli konkrtne

Do tvorca polo ubovone prekren prsty

ptne

paradoxn

myslenie

a praskliny

60

61

a. veobecn neporiadok je stolek


2- 4

2- 1/2 1

b. najzkladnejou as cou je doska, ktorej vibrovanie vytvra vlastnos vych as c c. kad sila je spojen s vibrciou dosky d. hmota + sily = stolek

text je mimo prevdzky

e. ak rove zloitos vzras e, zanaj vznika in typy stolekov f. ani jeden z nich u nie je za bagate
62 63

1- 3/2

Ak blik svetlo

UVAOVA O SVETE AKO O USTRICI


Alebo o svete, v ktorom ij ustrice. Prpadne, o tvrden: lovek je moja ustrica. Po tomto tvrden mus kadmu itateovi nars miesto ucha ustrica. Potencilny vzor itatea:

Trezor tre

a bodka napravo v impresionis ckom obraze umiestnenom za selnm kdom je plyov krokodl z pridlhch prbehov

64

kde je nepresn maska len systema ckm a tm pdom aj prirodzenm rieenm!

itate odchdza skontrolova svoj vzhad. Zisuje, e naletel autorovej mys kcii. itate zavruje proces odhalenia: lovek nie je imikova ustrica, teda je ustricou niekoho inho.
65

nutnos vytvorenia vzahu medzi mesiacom a slnkom ns neprivdza do rozpakov, tento vzah existuje v naej ivotnej vzii, preto neprekvap ani pridanie udskho subjektu, ktor zaal mesiac a slnko pouva ako nstroj, ako aku alebo strom

hlbok omyl v treom mesiaci

nutnos poznamena, e znzornen a opsan vzah je kov pre tto bse: Pozer do mesiaca mysl, e vypli oi ako slnko pozer do slnka preto si slep aj pre in bsne, v ktorch psob slnko alebo mesiac, prpadne psobia naraz a rovnako aj pre bsne, v ktorch slnko a mesiac nepsobia, ale psobia v nich na subjekt in symboly, pretoe subjekt zana by udskm subjektom nie vaka vyuvaniu nstrojov ani psaniu i taniu symbolov, ale ich pochopenm, prpadne nepochopenm, aj to je udsk

66

67

VARIANT ALEBO INVARIANT?


Dielo je zameran na abstrahovanie udskho vntra, akiste by sme mohli poveda due alebo vedomia, z biorganickho kontextu buniek, tkanv, svalov, orgnov a udskho tela ako takho. Nsledne je tejto metafyzickej kontrukcii v snut materializovan podoba priestoru.

Priestoru, vo svojej podstate, nerelnemu, fantasknmu, ohranienmu, ale funkne nedenovanmu a nedenovatenmu, avak hmatatenmu a tuenmu dostvame priestor ako variciu na predstavy o udskej dui, vedomia. Steny, okn alebo vzdoba maj zmysel len ak s obvan. Ak teda hovorme o priestore ako varicii na udsk duu, mus by obvan. Aj tento priestor je obvan emciami, informciami, ideami, hodnotami (okrem inho).
68

Emcie alebo idey (okrem inho) v priestore s personikovan. Personikovan na obraz samotnho tvorcu, majitea. Ak hovorme o bvan alebo emcich a informcich (okrem inho), musme vzia do vahy, e to s javy dynamick. o vytvra ich asovos. Ich minulos, prtomnos a budcnos. o vytvra dej odohrvajci sa v priestore, ak chceme prbeh. Schopnos, potrebu personikcie, prbehovos , obrazotvornos tuenho, ako poznatenho, je mon vnma ako uom vlastn. V tomto prpade, ke sa jedn o udsk vntro, minimlne o jeho metafyzick as, je tto potreba o to viac pozorovaten a naliehav. Predierame sa k podstate prbehu s plynu m samotnho prbehu, ktor variuje medzi pokojnou bezstarostnosou a nervydrsanm. Varicia tak vemi dobre znma vetkm udskm bytos am. Predierame sa a k udskej tendencii k autodetrukcii. Autodetrukcii, ktor sa stva jednm z najvraznejch vrazovch prvkov (post?)modernho loveka. Autodetrukcii bez toho, e by sa nieo relne konilo alebo zmenilo. Kon sa maximlne projek vnos vlastnej dleitos . A tak to m by, tak sme to, predsa, chceli. A tak to m by, tak sme to, predsa, chceli. Vznik invariantn variant, nemenn. Cyklicky sa opakujci, s nekonenou monosou itercie. Zvisl od spustenia. Vo svojich monos ach rovnak aj po zmene. Naskyt sa nm otzka: je cyklickos procesn chyba i prirodzen implementcia orientanch bodov?
69

3. DICHOTMIE

DICHOTMIA 1
chcel by som, aby si iel do vzenia, mal by som kamarta vza. netopiere maj in vlnov dku ako my, ak pochopi. lebo nie si nemec, si obyajn slovan. latex je 50% polyester a 50% polyuretn. m len mozog a penis, iadne city, nata o tom mal, chor report. tvri sa, akoby si sa prve narodil. android. ije v backstagei popovej diskotky. nechva si nars ryav bradu, kvli nej si chor. tvoje srdce je mechanick, kovov, doho sa zmes a len hmotn veci, iadne abstraktn. si nchyln k manickm zchvatom. raz si hdzal po uoch trolov. dostva sa do pecilneho tranzu, kedy hryzie vetko naokolo, tek ako pes. me zjes kameru v televznej sai, poveda, e to bol zmer. cho to spravi, najes sa, si maltny. si romboid. pije iba derivty. to je problm tvojho obmedzenho videnia problema ky. moje obmedzen videnie problema ky mi vyhovuje. sks faji nejak determinanty. strkm si prst do zadku, pritom si pozerm tvoje fotky z detstva. vy m sa doma na koberec. vy m sa do pohra, kde m vodu, vypije to, povie, e me by. spta sa, i som si pred anm umval predkoku, c l si tam nejak bielkoviny. m pseudopredsudky. si pseudointelektul. pe tu eseje. raz si zjedol kniku, preto si tak mdry. tvrd, e vetci udia na svete maj radi vek oi? nemm na teba as, u ma nikdy neotravuj! operuje krvcajcu enu, mohla by zomrie? prznm susedovu dvans ron dcru,
73

a ty? rieime vne veci, nali sme na sdlisku malho, zranenho moriaka, sme v pohotovos . neser ma hne z rna, cho hada do mesta parkovanie a neptaj sa ma na ulice, o som starosta? neme za to, e m stle trns rokov. si skurvene nostalgick. si ten, o sa chod s dievatami iba rozprva. rob mdre rozhodnu a ako dioklecian. hodm a divm psom. keby si netrepal. keby si nebol gay. pochop, e naa kuchya m vek hodnotu, preto s pokrmy z nej drah. o rob? myslm na teba. krsne formulovan vety si schovaj. si hypochonder, to a n cel tri dni i zdravo. si rchly ako najlep internet, ovldan zvetranm satelitom. m desabitov sny. rybie l s pattou. nos binokulr v pravom vrecku, orlie pierko v avom, pe nm stenograck zznamy. miluje moje v py, bez nich by tvoje poviedky mali nula komentov a tri pretania. vyhadva moju spolonos, lebo ke si so mnou, tak m pocit, e tvoj smutn ivot m zrazu zmysel. m depresie. vetci a vysmej a bud po tebe hdza bon pari, bude ich chyta do st, zrove plaka. otvoril si si konzervu protov, teraz m mastn hubu. ere proty kad de, z toho si tak jednoduch. dal by som pokutu 40 eur. ty grc? m s tm nejak problm? aj zvuk me by smutn alebo vesel, naprklad, durove alebo molove harmnie. sp? neviem, optaj sa mjho tela. seniln kurva. mal by si si odpus takto rei.

DICHOTMIA 3
ako si predstavuje v praxi vetu: mali by sme nieo vymyslie? chcel by som sa naui zoznmi sa na ulici s hocikm, tak aby ma hne mal rd. mus vedie ako oslavova pd berlnskeho mru. zjavuj sa erven hviezdy pred oami? ako mlad chumaj s logickm myslenm, by si mal vedie, e no. tvoje v py s sme , kradne ich z kera donalda z roku 97. tvoje s okoprovan z lnku ako artuje mlad ena. preto, ke prdeme my dvaja do baru, tak ja sedm obklopen enami a ty malmi demi? mal by si psa lacn horory. bol by si slvny ako manitou. mohol by som kad de jes utopencov. to je jedlo old merov. spomalil sa mi pulz a tak, e v tchto chvach nestarnem. c m sa, ako by som nemal mdrych kamartov. m ma. ty e nie si mdry, potrebujem niekoho, tak asnho ako som ja. oblieka si oblek, aby sme verili, e nie si narkoman. objednva si pizzu s bulharskm przvukom, preto ju vdy dostane posypan uami. m vyehlen v hlave? m pocit, e som si vyehlil hlavu?

74

75

ije prli hnilo, pripomna mtve telo nedokzal by si prepadn ani 5 ronho chlapca. bicepsy posiluje jednokilovmi inkami, po desia ch zdvihoch si zadchan, ako keby si behal maratn. prve preto si idiot. idiot je tvoje alterego. n a ucha cudzm chlapom zadky ako pes, potom to vytesuje z pamte. idem na potu. nezomri po ceste. viem, e sa bud podlamova kolen. je to na fraktru. tvoje telo je tak slab, e po prty potrebuje tri dni, aby si vytriezvel. chod cvii, ale svaly sa zmruj. boj sa a len petrlen.

sm seba, sm teba, sm, ke treba vie, e je nov seril knight rider? to mus by pekn hovno. ke sa d na hovno, tak nikdy nebude sm. objme a dvadsa ud, bud hra na gitarch a usmieva sa. vetci s tak nudn, ako keby boli tls , aj , o nie s tls . najvia zbava pre nich je, ke niekto zhod pek s kaicou na zem a povie: to je jedno, ereme zo zeme!

76

77

vrana k vrane pad? na triku m recept na kung pao, mysl si, e na zbal aziatku. raz si chodil s dievaom, o malo miesto zubov mal cesnaky. mala prjemn dych, miloval som ju. mm pre teba darek, pretoe a mm rd. dfam, e predtm nebol iv. bol odjakiva mtvy, zobral som ho bezdomovcovi. nechva sa disciplinova od partnerky na kamartsky sex. m rd gay bukake, ale inak si hetero. rast chlpy z nosa a z u, lebo m 85 rokov a usporiadan ivot, s kolonilnou manelkou si navzjom vymieate ortopedick vloky a plienky, s inmi prmi chodte pova rdio, diskutujete o vhodnch inves cich.

e, na tvojej plante sa vetci len sauj. pretoe sa nemu venova zberu stalagnitov. pamtm si doby, ke sa smiali. zaali poskakova a vra do seba, ako im z toho preplo. jeden si od smiechu vypichol oko ako v mortal kombate.

78

79

ako sa vieme ma o rob? pem mail. komu? to je skromn. hitlerovi? stalinovi. to musm hne oznmi goebbelsovi! o m nov? nemm nervy na tvoje pridrban otzky, lebo som 5 dn doma medzi tyrmi stenami, ie o mem ma nov? mal by si s na vlet do junho talianska.

ple s konzistenciu mrkvovho altu ak m plny na janur? kpi si jagur. vklad si do zadku centov mince, dfa, e vysere auto. vetko je len o peniazoch. a o nrokoch, keby ns bavilo hra sa vonku s blatom, nie je problm. ak si chudobn, cho robi. to sa ned, kolegyne s jebnut hitlerky. menia sa na jazvekov, ktor vedia umva okn. volali mi, e som vyhral bambusov ponoky. som mdry, lebo skuton as e pramen z inch hodnt ako s peniaze, uisuj ma o tom udia kad de, ke si chodia po radu ako i. mal by si to spoplatni. a nao? aby boli ete neastnej?

80

81

uhryzn tvre oknom kie by bol kad tak vyspel, e by som mu nemusel dva rady. bude doma? asi no. ke sa a niekto spta na meno, odpovie asi erik. chcel by som by vyetrovateom. mus vidie vea mtvol, nejak mono urobi. to nie je, ako ke a po pe komr, si splen a c to kvli tomu viac. musm si kpi plaveck tuple do u, aby ma neboleli, by policajtom je opro tomu ni. mohol by si sa utopi v aji, o si uvaril. nejde to, je dvojdecov.

je vkus individulnou barirou? je veobecne znme, e mj vkus je vyberav. preto nos ruov plo a lacoste tenisky ako 90% debilov vo veku 16 18? v lete nos miesto plaviek tesco igelitku. frajerka tvojho brata nos topnky na 30 cen metrovej pla orme, vnucuje ich celej vaej rodine. pozve vs na veeru a na stole s sam topnky. ja si vdy naberiem bubliny.

82

83

? a, takto lacn rozhovor si str za klobky. b, obdivuhodn je iba, ke nepouva jazyk a vyjadruje sa kreslenm fraktlov. c, pseudointelektulne lozohovnov rei. d, udia pu o svojich zvieratkch, myslia si, e to dojme.

Vydavatestvo Drewo a srd Vlkova 18, 811 06 Bra slava, Slovakia tel./fax: 00421(2)52453031 drewoasrd@drewoasrd.sk www.drewoasrd.sk Obianske zdruenie Vlna Vlkova 18, 811 06 Bra slava, Slovakia tel./fax: 00421(2)52453031 vlna@vlna.sk www.vlna.sk 84