ค่ ายเยาวชนโครงการทักษะวัฒนธรรม ปี ที่ 5

โดย ศูนย์ ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาประชาธิปไตย ร่ วมกับ
ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์ การมหาชน) และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15-17 มิถุนายน 2556 โรงแรมเลคอินน์ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ความรุ นแรงในพื ้นที่ จงั หวัดชายแดนใต้ ที่ปะทุขึ ้นเมื่อปี 2547 ไม่เพียงส่งผลโดยตรงกับผู้บาดเจ็บ
ล้ มตาย แต่ยังส่งผลกระทบกับเยาวชนในพืน้ ที่ ซึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องเสียชีวิต หรื อบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ พวกเขาเหล่านันไม่
้ เพียงต้ องกลายเป็ นเด็กกาพร้ า แต่ยงั อาจสัง่ สมความรู้ สึกเกลียดชังและ
หวาดระแวง จนอาจจะนาไปสู่การใช้ ความรุนแรงได้ ในอนาคต ขณะเดียวกัน เยาวชนไทยในภูมิภาคอื่นๆ
ต่างก็รับรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะที่ผ่านการนาเสนอของสื่อมวลชน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อเกิดอคติตอ่ คนที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมต่างจากตน
โครงการทักษะวัฒ นธรรมปี ที่ 5 โดยศูนย์ ข่า วสารสันติภ าพ มูลนิธิ เ พื่ อการศึกษาและพัฒ นา
ประชาธิ ป ไตย

ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร (องค์ ก ารมหาชน) และคณะรั ฐ ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนโครงการทักษะวัฒนธรรม ปี ที่ 5“ ขึน้ เพื่อให้
เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยาวชนจากภูมิภาคอื่นๆ ได้ มีโอกาสทากิจกรรมและเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
วัฒ นธรรมร่ ว มกัน เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจในการอยู่ร่ว มกับ คนต่างวัฒ นธรรม กิ จ กรรมในค่ายเยาวชน
โครงการทักษะวัฒนธรรมนี ้เน้ นการทบทวนอคติของตนเอง รวมทังการแลกเปลี

่ยนประสบการณ์ และความ
คิดเห็นกับเพื่อนต่างวัฒนธรรม เพื่อให้ สามารถเรี ยนรู้ที่จะอยูร่ ่วมกับคนที่แตกต่างจากเราได้
กลุม่ เป้าหมาย เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทังสิ
้ ้น 40 คน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 15 – 17 มิถนุ ายน 2556
สถานที่ โรงแรมเลคอินน์ อ.เมือง จ.สงขลา

ทีมงานผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ าโครงการ: ผศ.แพร ศิริศกั ดิ์ดาเกิง
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ปรึกษาโครงการ: ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร:
ผศ.แพร ศิริศกั ดิ์ดาเกิง
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพนั ธุ์
สถาบันสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.ดรรชนี จิตคารพ
โรงเรี ยนประตูโพธิ์วิทยา
อ.มูฮมั หมัดอาลี วาเต๊ ะ
กศน. อ.บันนังสตา จ.ยะลา
คุณซูมยั ยา บาเหะ
โรงพยาบาลยะรัง จ.ปั ตตานี
นายปิ ติพงษ์ บูรพาขจรพงษ์
หจก.ปั ตตานีไทยรุ่งเรื อง
คุณจุฬารัตน์ ดารงวิถีธรรม
องค์กรเบอร์ คอฟ
ทีมผู้ประสานงานโครงการ :
คุณรัชนิดา วงค์โกสิตกุล
โทร.084-665-2291
little_cookies@hotmail.com
คุณธัญญธร สายปั ญญา
โทร.089-799-1638
s_thayatorn@yahoo.com
คุณมธุรส สมันตรัฐ
โทร.085-065-3013
hru_rose@hotmail.com

ร่ างกาหนดการค่ ายเยาวชนโครงการทักษะวัฒนธรรม ปี ที่ 5
ระหว่ างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2556
โรงแรมเลคอินน์ อ.เมือง จ.สงขลา
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2556
เดินทางถึงที่พกั
ก่อน 17.30
ผู้เข้ าร่วมโครงการเดินทางถึงที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00
รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2556
08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 10.00
แนะนาตัวและชี ้แจงโครงการ
10.00 – 10.30
กิจกรรมสถานี
10.30 – 10.45
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15
กิจกรรมสถานี (ต่อ)
11.15 – 12.00
กิจกรรมอนุมาน
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00
กิจกรรมนักข่าวหัวเห็ด
15.00 – 15.15
รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00
กิจกรรมฉัน เขา เรา เธอ
17.00 – 18.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00
กิจกรรมกลุม่
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2556
09.00 – 09.30
ทบทวนกิจกรรมวันแรก
09.30 – 10.30
กิจกรรมจุดยืน
10.30 – 10.45
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.15
กิจกรรมจุดยืน
11.15 – 12.30
กิจกรรมกรณีศกึ ษา
12.30 – 14.00
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.00
แบ่งกลุม่ พูดคุย/นัดแนะเรื่ องทัศนศึกษาเมืองสงขลา
15.00 – 16.00
ฟั งบรรยายเรื่ องเมืองสงขลา
16.00 – 18.00
รับประทานอาหารว่าง ทัศนศึกษาเมืองสงขลา

18.30 – 19.30
19.30 – 21.00
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556
09.00 – 09.30
09.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30

รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมกลุม่
ทบทวนกิจกรรมวันที่สอง
นาเสนองานกลุม่
ชวนคิดชวนคุย ปิ ดค่ายเยาวชน
รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้เข้ าร่วมโครงการเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful