2013

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE
AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ
LİSANS ÖĞRENİMİNE

DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)
KILAVUZU
Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru
için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak Başvuru Kayıt
Bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara

Bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.04.2013 tarihli toplantısında
uygun görülmüştür. Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 21.05.2013 tarih ve 2013/11.11 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı
Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular
adaylara tebliğ hükmündedir.
BAŞVURU SÜRESİ

:

27 Mayıs - 5 Haziran 2013

SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ

:

21 Temmuz 2013, 09.30, 180 dakika

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ

:

3,00 TL

SINAV ÜCRETİ

:

50,00 TL

YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ

:

2,00 TL

KAYIT TARİHLERİ

:

2 - 6 Eylül 2013

BAŞVURU MERKEZLERİNDEN FOTOĞRAF YENİLEME İŞLEMİ ÜCRETİ: 5,00 TL
DİKKAT! Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında herhangi bir işlem
için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Başvurusunu yapmayan veya başvurusu geçersiz sayılan, sınava
girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı
geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış
olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Sınava
başvuru aşamasında Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti
alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.

ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, tercih, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr
Telefon Numarası:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
444 ÖSYM - 444 67 96 (Çağrı Merkezi)
ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle
durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur.
Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet
sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri
yararlarına olacaktır.

İÇİNDEKİLER
Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR .................................................................................................... 1
2. BAŞVURU ................................................................................................................................................................................. 4
2.1.
Başvuru Koşulları .......................................................................................................................................................... 4
2.2.
Başvuru İşlemi ............................................................................................................................................................... 4
2.3.
Aday Başvuru Formunun Doldurulması ........................................................................................................................ 5
2.4.
Başvuru İşleminin Tamamlanması ................................................................................................................................. 9
2.5.
İnternet Erişim Şifresi İle İlgili Bilgi ......................................................................................................................... 10
3. SINAV ..................................................................................................................................................................................... 11
3.1.
Sınavın Kapsamı .......................................................................................................................................................... 11
3.2.
Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler ............................................................................ 11
3.3.
Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar ................................................. 12
3.4.
Sınavın Uygulanması ................................................................................................................................................... 12
3.5.
Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ............................................................................................................................ 13
4. DEĞERLENDİRME .............................................................................................................................................................. 14
4.1.
Sayısal ve Sözel Standart Puanların Hesaplanması ...................................................................................................... 14
4.2.
Ön Lisans Başarı Puanı ............................................................................................................................................... 15
4.3.
DGS Puanının Hesaplanması ....................................................................................................................................... 15
5. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ ........................................................................................................................ 15
6. TERCİHLERİN ALINMASI ................................................................................................................................................. 15
7. YERLEŞTİRME ..................................................................................................................................................................... 16
8. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ ............................................................ 16
9. EK YERLEŞTİRME ............................................................................................................................................................... 17
AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ ........................................................... 17
TABLO-A. DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR ..................................... 17
TABLO-1 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ............................................................................................................................ 18
TABLO-1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM
LİSANS PROGRAMLARI ..................................................................................................................................................... 19
TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI . 100
TABLO-2. ÖN
LİSANS
DİPLOMASI
ALINACAK
OLAN/ALINAN
MESLEK
YÜKSEKOKULLARI
PROGRAMLARI .................................................................................................................................................................. 106
TABLO-2'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ... 338
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS PROGRAMLARI .................................................................................................................................................. 341
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ DUYURU
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS
ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİ
AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS
PROGRAMLARI
MEZUNLARININ
LİSANS
ÖĞRENİMİNE
HAZIRLIK
PROGRAMINA
KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERİ AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ DUYURU
2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEDİKLERİ KATKI PAYLARI VE
İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEDİKLERİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

1.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün
öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM
tarafından yürütülecektir.
Bu kılavuz, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans
Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

1.2.

Sınav, 21 Temmuz 2013 tarihinde tek oturumda 40 il merkezinde ve Lefkoşa’da uygulanacaktır.

1.3.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav saat 9.30’da başlayacak
ve süresi 3 saat (180 dakika) olacaktır.

1.4.

Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, cevaplar adaylara ayrıca verilecek cevap
kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak, bilgisayarla
değerlendirilecektir.

1.5.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans
öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP)
belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

1.6.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları
göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

1.7.

2013-DGS sonuçları sadece 2013-2014 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

1.8.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış
oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan
alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak,
eğitime devam hakkı verilir.

1.9.

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda
öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını
geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık
sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi
olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil
hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına
ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki
hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

1.10. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih
edebilecekleri Tablo-3’te verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz
önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
1.11. Sınavın uygulanmasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve yerleştirme işlemlerinde aday tarafından
beyan edilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan
aday sorumlu olacaktır.
1.12. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit
edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını
kaybedecektir.

1

1.13. Engelli adaylar, engel durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık
kurulu raporunun onaylı örneğini, kimlik bilgilerinin yer aldığı ve engellerine ilişkin öz geçmişlerini
ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru yaptıkları Başvuru
Merkezine teslim edeceklerdir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan adaylar ise bu belgeleri başvuru
süresi içinde ÖSYM’ye ulaştıracaklardır. Daha önceki yıllarda engelli olarak sınava başvuran ve raporları
kabul edilen adaylar, engel durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve
eski raporlarının onaylı bir örneğini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Başvuru
aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların sağlık
raporlarının bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu adayların başvuru süresi içinde raporları
ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacaktır.
Sınavda soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme engelli adaylara okuyucu ve/veya işaretleyici
yardımı, ellerini kullanamayan adaylara işaretleyici yardımı verilecektir.
Soru kitapçığını hiç
okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara sorular okuyucu tarafından okunacak ve karmaşık
şekillere dayalı sorular sorulmayacaktır. Sınavda okuyucu yardımı alan görme engelli adayların, sınavda
soruları kendisinin okumasına izin verilmeyecektir. Sınavda okuyucu yardımı aldığı hâlde soruları
kendisinin de okuduğu tespit edilen görme engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınavda sadece
işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmeyecektir.
Sadece işaretleyici yardımı aldığı hâlde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilen engelli
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Engelli olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde "Engelli Salonu" yazacaktır. Bu adaylara
engelleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylarınki gibi
yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmayan veya raporları ÖSYM'nin yetkili
kurullarınca kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu
ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş
olmalıdır. Rapor ÖSYM’nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda
kullanabileceklerdir.
Başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adayların, sağlık kurulu raporlarını bir dilekçe
ekinde hemen ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba günü
saat 17.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan sağlık
kurulu raporları dikkate alınmayacaktır.
Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar, Aday Başvuru Formunun ilgili alanındaki kutucuğu
işaretleyeceklerdir.
Aday Başvuru Formunda görme engelli olduğu belirtilen adaylardan soru kitapçığında yer alan soruları
kendisi okuyabilenlere, talep etmeleri hâlinde 14 punto (Aşağıda örneği verilmiştir.) yazılmış soru kitapçığı
verilecektir. Sınava giren diğer tüm adaylara 9 punto (Aşağıda örneği verilmiştir.) yazılmış soru kitapçığı
verilecektir.
Engelli adaylarla ilgili tüm kurallar, İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen
geçerlidir.

Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde ilgili sağlık
kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.

Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde ilgili sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini
ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.

2

1.14. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara
uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
1.15. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkartılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan
adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere
devredilmez.
1.16. Sınav sonrasında, Merkezimizde her salonun sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır,
içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı veya
soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap
kâğıdının değerlendirilmesi için,
sınava, atandığı salonda girmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
cevaplarını cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olması,
sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim
etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
1.17. Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere)
Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar
ise, soruların yayımlandığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların
inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011- 5013
numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren
dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538
Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas
alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak
referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan
dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
1.18. Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik/Y.U.
Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak
evrak referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri
kesinlikle işleme konulmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları
gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Adaylar,
sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, kimlik bilgilerinde, sınava ilişkin bilgilerinde ya da iletişim
bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir.
Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu
değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
adresinden yapılabilecektir. Uyruğunda değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği
ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır. Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, vb.
bilgilerinde değişiklik olan adaylar bu değişiklikleri https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru süresince
ve başvuruların bitimini izleyen 5 gün içinde kendileri yapabileceklerdir.
1.19. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl
sonra imha edilir.
Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları
olmadıkça, adaylar dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.
3

2.

BAŞVURU

2.1.

BAŞVURU KOŞULLARI
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık
öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki
mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile
aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.
Gerek merkezî yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf
öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans
programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre ülkemizdeki meslek
yüksekokullarına yerleştirilen adaylardan dikey geçiş yapmak isteyenler 2013-DGS’ye girerler, ancak bu
adaylar 2013-DGS Kılavuzunda yer alan kontenjanlardan yararlanamazlar. Dikey geçiş yapmak
istediklerini Yükseköğretim Kuruluna bildiren adayların yerleştirilme istekleri, yerleştirildikleri ön lisans
programını 2 yılda tamamlamış olmaları, mezuniyet not ortalamalarının en az % 60 ve DGS puanlarının
tercih ettikleri lisans programına, ilgili yılda DGS sonucuna göre en düşük puanla yerleşen adayın
puanından en fazla 50 puan altında olması şartıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Açık öğretim ve meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun olanlardan kendi
alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin bu sınava girmeleri
gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan
kayıt hakkına sahiptirler. Bu konudaki başvuruların ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması
gerekmektedir. Geçiş yapılabilecek programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler Üniversitenin İnternet adresinden
edinilmelidir.
Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya
alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

2.2.

BAŞVURU İŞLEMİ
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde
açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi
Sınava katılmak isteyen adaylar, 2013-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
2011-2012 DGS’ye bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylardan, öğrenim bilgilerinde (1216) değişiklik olmayanlar, başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da
başvuru merkezlerine giderek yaptırabilirler. Diğer adaylar başvurularını bir başvuru merkezleri
aracılığıyla yapacaklardır.
Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden yayınlanacaktır.
c) Sınav ücretinin yatırılması
Bütün adaylar sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav
ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip; sınavın adı,
T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyad bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar
ÖSYM'nin İnternet sayfasındaki "Y.U. Numarası Edin" başlıklı alandan aldıkları numarayı T.C. Kimlik
Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı
4

yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından iletişim bilgilerinin güncel tutulması zorunludur. KİMLİK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T. d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması Form. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.C. T. uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T. 8. başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Numarası edinmek için ÖSYM’nin https://ais. Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. 5.C. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla veya kredi kartı ile sınav ücretini yatırabilirler. Y.U. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu. bu kılavuzun "ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesindeki açıklamalara uygun olarak doldurulacaktır. sms.tr İnternet sayfasındaki "Y. başvuru yapma ve ücret yatırma işlemlerini yurt içinden başvuran adaylarda olduğu gibi kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapacaklardır. ADI SOYADI BABA ADI ANNE ADI DOĞUM TARİHİ CİNSİYETİ DOĞUM YERİ 5 . yapılmış olmalı ve Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.C. 4. ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan Aday Başvuru Formları ekleriyle birlikte görevliler tarafından teslim alınacak. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.C. KKTC’den başvuran adaylar. 2. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla verilmiştir. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara. Başvuruda. T. 1. e) Aday Başvuru Formunun Teslim Edilmesi Başvurularını başvuru merkezinde yapacak olan adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır. Kimlik Numarası edinmiş olup.C. T. 7. e-posta vb. ekinde sağlık raporu bulunmayan Formlar (başvurularını İnternet aracılığıyla kendileri yapacak adaylar da dâhil) adaylarda kalacaktır. DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y. Formun doldurulması. 6. işlemleri yapmak başvuru için yeterli değildir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra formu doldurma işlemine geçilmelidir.C. kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır. 2. Bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvuru. 3. yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar T.osym.) Numarasını yazacaklardır. ayrıca adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır. Y.U.gov.U. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına. adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden.3.unutmamalıdırlar.U. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Numarası sınavın bütün aşamalarında. Numarası Edin" başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Başvuru Formuna yazacaklardır.

C. Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir 11. mezun olacağı/olduğu alanın adını ve kodunu Tablo-3’ten bularak bu alana yazacaklardır. mezuniyet durumunu gösteren yalnız bir seçenek işaretlenecektir. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÖN LİSANS PROGRAMININ ADI VE KODU Adaylar. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ALANIN ADI VE KODU Adaylar. c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. 1.gov. Buna göre adaylar sınav merkezi tercihlerini yaparken. Birden fazla ön lisans programından mezun olanlar DGS ile yerleşmek için uygun olan tek bir ön lisans programının kodunu yazacaklar ve tercihlerini de buna göre yapacaklardır.C. 5’li. 2. AKADEMİK ORTALAMA Ön lisans diploması almış olanlar bu alana ön lisans öğrenimleri ile ilgili genel akademik not ortalamalarını yazacaklardır. Ön lisans programında okuyorum. NOT SİSTEMİ Bu alanda ön lisans diplomasının alınacağı/alındığı ön lisans programında kullanılan not sistemi (4’lü.tr İnternet adresinde "Başvuru Bilgileri" içinde yer almaktadır.9. 10’lu. mezun olacağı/olduğu ön lisans programının kodunu Tablo-2’den bularak bu alana yazacaklardır. Ön lisans programından mezunum. Sınav Merkezi Tercihi alanına sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecektir. Adaylar Tablo-3’ü incelemeden tercihlerini yapmamalıdır. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “TC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. d) Yabancı uyruklular. 15. MEZUNİYET DURUMU Bu alanda. 17. Sınav merkezi tercihi adayların adres illeri veya adres iline yakın sınav merkezleri olarak sınırlandırılmıştır.C. 14. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. 100’lü) ile ilgili seçenek işaretlenecektir. 16. 20’li. Hangi programları bitirenlerin hangi lisans programlarına başvurabileceği bu tabloda verilmiştir. eğer adres illerinde sınav yapılıyorsa bu sınav merkezini. adres illerinde bu sınav yapılmıyorsa ÖSYM tarafından belirlenen yakın sınav merkezlerini tercih edebileceklerdir. 12. olan çift uyruklular. b) Uyruğundan biri T. BİTİRME YILI Meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans diploması almaya hak kazanılan yıl bu alana yazılacaktır.osym. UYRUĞU a) T. 6’lı. hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Adayların adres iline göre tercih edebilecekleri sınav merkezleri ÖSYM’nin http://www. seçeneğini işaretleyeceklerdir. 13. SINAV MERKEZİ TERCİHİ VE KODU Sınav merkezleri ve kodları. 7’li. Henüz diploma almamış (mezun olmamış) adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. 6 . Bu nedenle tercih edilen sınav merkezinin doğru yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. “Sınav Merkezleri ve Kodları” listesinde gösterilmiştir. uyruklular T. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE 10.

gov. adresi yurt içi olan adaylar il trafik kodunu.tr İnternet adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. Bu adayların sınavda soruları kendisinin de okumasına kesinlikle izin verilmez. adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. 1- Görme Engelli a) Görme engelim nedeniyle sınavda “Okuyucu” ve “İşaretleyici” yardımına ihtiyacım var (Bu seçeneği işaretleyen adaylara. adresi yurt dışı olanlar 91 yazacaklardır. Bu adaylar karmaşık şekillere dayalı sorulardan muaf tutulur. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir. E-POSTA ADRESİ 21. Bu alanda işaretleme yapan tüm adayların başvuru süresi içinde ilgili sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur. TELEFON NO 20. kapasitesi dolmayan diğer sınav merkezlerine atanır. Sınav Merkezleri ve Kodları 010 030 061 062 063 070 090 100 140 160 170 200 210 220 230 250 260 270 310 320 330 341 343 Adana Afyonkarahisar Ankara-Altındağ-Mamak Ankara-Çankaya Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) Antalya Aydın Balıkesir Bolu Bursa Çanakkale Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzurum Eskişehir Gaziantep Hatay Isparta Mersin İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir) İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer) 345 351 352 360 380 410 420 430 440 450 460 480 510 540 550 580 600 610 630 650 670 710 900 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece) İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) Kars Kayseri Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Muğla Niğde Sakarya Samsun Sivas Tokat Trabzon Şanlıurfa Van Zonguldak Kırıkkale Lefkoşa 18. 19.) 7 . ENGEL DURUMU alanına yazacaklardır. YAZIŞMA ADRESİ İL KODU alanına. Fazla tercih edilmesi nedeniyle kapasitesi dolan veya iptal edilen sınav merkezini tercih eden adayların bir kısmı. sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Engelli adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olan seçeneği. ÖSYM. Başvurusunu yapan aday.ÖSYM gerektiğinde. Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir.osym. soru kitapçığında yer alan sorular sınav salonunda görevli “Okuyucu” tarafından okunur ve karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmaz. Sınavda okuyucu yardımı aldığı hâlde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır. ENGEL DURUMU BİLGİLERİ Bu alan. adresi KKTC olanlar 90. başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde kurallara uygun olarak ÖSYM’nin https://ais. sınava engelli olarak başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Sağlık kurulu raporu ÖSYM’ye ulaşmayan adayların bu alanı boş bıraktıkları kabul edilecek ve işlemler bu doğrultuda devam edecektir.

bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. ADAYIN İMZASI 8 . Bu durumdaki adaylardan sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı istemeyenler ile yukarıdaki tanıma uygun raporları bulunmayan CP hastası adaylar. 22. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara. a ve b seçeneklerinden kendilerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir. I) 14 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum II) 9 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum İşitme Engelli a) Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum.) Diğer Engelli a) Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum Geçici Engelli a) Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece işaretleyici yardımı verilir. vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hakim olamadığı belirtilen CP hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olanlar bu alanı işaretleyeceklerdir.) I) 14 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum II) 9 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum c) Sınavda “Okuyucu” ve “İşaretleyici” yardımı istemiyorum. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara. bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır. 23. sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımına ihtiyacım var (Sağlık kurulu raporlarında. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.Sınavda sadece “İşaretleyici” yardımına ihtiyacım var (Görme engeli nedeniyle cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece işaretleyici yardımı verilir. b) 2- 3- 4- 5- Bedensel Engelli a) Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum c) CP hastasıyım. Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların başvuru süresi içinde. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların. başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar ilgili kutucuğu işaretleyecektir. Bu işlem için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır ve en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.

00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından başvuru merkezi görevlisine ödenecektir. Başvuru merkezi görevlisi. pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır.). BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI a) Başvuru merkezinde yapılacak başvurular Başvuru merkezine gidildiğinde. Ayrıca adayların. mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneği ile doğrudan Başvuru Merkezine giderek başvurularını yaptıracaklardır. 2. 9 . Mezuniyet belgesinde akademik not ortalaması yazmayan mezun adaylar. Bir ön lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan adaylar. adayın güncel bir fotoğrafı ve T. sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekir. mezun adayların mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekir. bir başvuru merkezinden yapacak adayların. fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. Onaylanmış. bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra adaya geri verilecek. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Belgeler. Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı. 2013 yılında öğrenci olduklarını bandrollü öğrenci belgeleri ile belgelemeleri koşuluyla bulundukları yerdeki başvuru merkezinden başvurularını yapabileceklerdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştiriniz. adayın fiziksel olarak kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Aday Başvuru Formunun aday tarafından imzalanmış ve eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması.DİKKAT: Başvurusunu. Mezuniyet belgesini yanında bulundurmayan mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Kimlik Numarası bulunmalı. Bir ön lisans programından mezun adaylar. kimseye vermeyiniz. kesinlikle ÖSYM’ye gönderilmeyecektir. bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı "2013-DGS Başvuru Kayıt Bilgileri" adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Başvuru da verilen şifre geçici şifrenizdir. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız. Uzaktan eğitim gören meslek yüksekokulu öğrencileri. bu onayı kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerine. not ortalamalarını gösterir resmî bir belgeyi başvuruda yanlarında bulundurmalıdır. Sınava engelli olarak girecek engelli adayların. Aday Başvuru Formuna yazılan öğrenim durumuna ilişkin bilgilerini onaylatmaları gerekmektedir. doğrudan ÖSYM’ye yapılmak zorundadır.4.C. başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan sorumlu olduğunuzu. açık öğretim ön lisans programlarında kayıtlı olanlar kendi AÖF bürolarına yaptıracaklardır. bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneği ile engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe. Bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapılacak belgeye dayalı her türlü değişiklik isteği. hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız. Başvuruda 3. Fotoğraf. Onaylı olmayan formlar işleme konmayacaktır.

zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. ÖSYM’nin https://ais. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. yurt dışında bulunma.gov.C. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. işlemlerini yapabilirler. başvurularını bir Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Bu geçici şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. c) Postayla başvurular Başvuruların yapılacağı tarihler arasında zorunlu askerlik görevini yerine getirme. ÖSYM’nin https://ais. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar. pasaportun süresi geçerli olmalıdır. sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.) Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir Banka Dekontu 2. kesinlikle ÖSYM’ye gönderilmeyecektir.osym. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar. Bu durumdaki adayların. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar.) Öğrenim durumunu gösterir resmî bir belge Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.00 TL hizmet ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. sürekli ve ağır hastalık.tr ve https://sonuc. adayın ismine düzenlenmiş.osym.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma. Bu şifre ile adaylar. Belgeler. başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma.gov. Şifre bu yolla sadece bir kez edinilebilir. Kimlik Numarası bulunmalı.) gibi bir nedenle başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge (Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu) Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.b) İnternet’le bireysel başvurular 2011-2012 DGS’ye başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapacaklardır. hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Öğrenim bilgilerinde (12-16 alanlar) değişiklik olan adaylar. sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM'nin İnternet adresinde “BAŞVURULAR” kısmında bulunan "2013-DGS Bireysel Başvuru" başlıklı alana girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanları değiştirerek başvurularını tamamlamaları gerekir. Bu adaylar mezuniyet belgelerinin bir örneğini başvuruda yanlarında bulundurmak zorundadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi.5. Şifre.gov. Doldurulmuş aday tarafından imzalanmış 2013-DGS Aday Başvuru Formu Sürekli ve ağır hastalık. tercih bildirme.) gerekmektedir. tedavi vb. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir. 10 . bilgi değişikliği başvuru merkezi görevlisince yapıldıktan sonra adaya geri verilecek.osym. 2.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır. sınava giriş belgesi edinme. tutukluluk/hükümlülük. yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak. görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Tutuklu/hükümlü ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile müracaat etmesi hâlinde. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez. tutukluluk/hükümlülük ya da yurt dışında bulunma (eğitim.

gov. Poşet adayın kendisi tarafından açılmalı. ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2013-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Bu belgeyi adaylar. sürücü belgesi. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında. pasaportun süresi geçerli olmalıdır. SINAV Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Adaylar. 11 . bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Test soruları. Bunların dışındaki. T. salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. güncel bir fotoğraf veya T. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. mazereti ne olursa olsun. resim. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecektir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır. zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum. işaret vb. nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunuzun da yanınızda bulunması zorunludur. adayın güncel bir fotoğrafı ve T.2.osym. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday.3. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday. bulunmamalıdır. Üzerinde soğuk damga. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.). 3.C. Kimlik Numarası bulunmalı. Soru kitapçıkları matbaada tek tek özel olarak poşetlenecek ve sınavda her adaya kapalı bir poşet içerisinde. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. açılmadan verilecektir. bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Adayın sınava gireceği binayı. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile. b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka. meslek kimlik kartları vb. Soru kitapçığı üzerinde soru kitapçığı numarası basılı bulunacaktır. 3. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere ÖSYM’nin https://ais. resim. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular. Sınavda uygulanacak test. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı. farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı.tr İnternet adresinden edineceklerdir. yazılı sınava alınmayacaktır. adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. bina.1. SINAVIN KAPSAMI Sınavda uygulanacak test.C. bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. muvazzaf askerler için geçerli değildir. bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. işaret vb.C.

kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. cevap kâğıdının doğru değerlendirilebilmesi için çok önemli bir bilgidir. kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cep bilgisayarı. İle sıra no bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. cüzdan. kalemtıraş. araçlarla. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 135 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. pergel. hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.C. kulaklık. Adaylar. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına. Kimlik Numarası. sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları. sözlük işlevi olan elektronik aygıt.3. telsiz. kalem. silah ve benzeri teçhizatla. sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. kitapçığın kapağı üzerindeki T. küpe. saat. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. kolye. cep telefonu. saat. adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. defter. yüzük (alyans hariç). adı. kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı. salon no. anahtar. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı. soyadı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak. cihazlarla. broş. silgi. fotoğraf makinesi vb. müsvedde kâğıdı. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. sözlük. çanta. sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar. Cevap kâğıdı üzerinde adayın fotoğrafı ile kimlik bilgileri basılı olacaktır.3. 3. Verilen cevap kâğıdı kendilerine ait olmayan adaylar salon başkanına başvurarak kendilerine ait cevap kâğıdının kendilerine verilmesini sağlamalıdır. SINAVIN UYGULANMASI Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için. açıölçer. cetvel vb. 12 . Adaya verilen soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasının cevap kâğıdı üzerindeki alana doğru ve eksiksiz olarak yazılıp kodlanması. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. kalemtıraş. hesap makinesi vb. bilezik. Adaylar. silgi.4. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak yukarıda belirtilen araç gereç vb. Bir adayın kullandığı soru kitapçığının üzerinde basılı olan numara ile kullandığı cevap kâğıdının üzerine yazılıp kodlanan numaranın farklı olduğu durumlarda bu adayın cevap kâğıdı değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 135 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir. kitap. sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri. metal para gibi metal içerikli eşyalarla. Sınav sırasında adayların. cevap kâğıtları ile içinde iki adet kalem.

3. herhangi bir yolla çoğaltılması. numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Sınav süresince adayların. salon başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin soru kitapçığı ve cevap kâğıtlarını paketlemelerini izleyebilirler. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. fotoğraflarının çekilmesi. kopya çekmeleri veya kopya vermeleri. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. konuşmaları. Cevaplar cevap kâğıdına işaretlenecektir.5. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir.C. Özellikle. Sınava giren adaylar. verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır. silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. birbirlerine kalem. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday. paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Adaylar ilk olarak. hangi amaçla olursa olsun. Cevaplar işaretlenirken yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan. Aksi yönde fiillere karşı. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. bu durumu kabul etmiş sayılırlar. * Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday. iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. basılı ya da internet ortamında yayınlanamaz. sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. silgi vb. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. şeyler alıp vermeleri. zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara 13 . salondaki görevlilere soru sormaları. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak. Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde. Sınav kurallarına uymayan adayların sınav sonuçları. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi. verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir.Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Kimlik Numarası. tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. adı ve soyadı basılı olacaktır. T. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. başka bir adaya ait cevap kâğıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır. yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Sorular. görevliler tarafından tek tek açılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için. derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir.

sınav tutanakları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılacaktır. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları. iptal kararı verilmeden önce. sınav tutanakları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılacaktır. (5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı. (3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda. standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. (7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. kişi. ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. fiilî daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde. ortalaması 50. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır. Adaylar. biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde. bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde.1. üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. DEĞERLENDİRME 4. tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Konu ile ilgili olarak Kanun’un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir: “Ceza hükümleri MADDE 10 – . c) Kopya çektirilmesine imkân sağlayan. sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Hangi yol seçilirse seçilsin.. bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde. 14 .. adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak. doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde. ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilir. bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel analizler sonucunda sınavının geçersiz sayılmaması için. fiilî daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde.” Adayların. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen veya yapılan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları. a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden. Yönetim Kurulu kararıyla. sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir. sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları. cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci. kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri. Sınavı iptal edilenlerin.uyarıda bulunmayabilirler. b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan. bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Sınav kurallarına uymayan adaylar hakkında 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Bu aday. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları. bu soru. 4. verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Testteki sorulardan herhangi biri. (4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi.

DGS PUANININ HESAPLANMASI Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır.osym. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ Adaylar sınav sonuçlarını. 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak. tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak.gov. 100’lü not sistemine dönüştürülecektir. aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir: Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100. TERCİHLERİN ALINMASI Adaylar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca. tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www. 15 . Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. T. en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0. 6.4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.C. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. 5. 4. Tercihler bireysel olarak İnternet aracılığıyla aday tarafından elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.2.osym. Bu bilgiler ÖSYM’ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır. ÖN LİSANS BAŞARI PUANI 2013-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.gov.4. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken.3. ÖBP’nin hesaplanmasında Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM’ye ulaştırılan akademik ortalamaları kullanılacaktır.” 2013-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP). 2013-DGS puanlarını öğrendikten sonra. Adayın sınav sonuç bilgisinde. tercih süresince ÖSYM'nin İnternet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. a) b) c) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ön lisans başarı puanı 2013-DGS puanları yazılı olacaktır.8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her aday için puanlar. Böylece. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.

ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. 8. dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını. 2013-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2013-2014 öğretim yılı için geçerlidir. adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.tr İnternet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. puan türünü. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2013-DGS puanlarının eşit olması durumunda. daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2013-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan). Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak. 7. adlarını. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. YERLEŞTİRME Yerleştirme işlemi. Bu numara Tablo-3’te yer alan ön lisans mezuniyet alanının kodunu gösteren numaradır. Örneğin T programını. eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre meslek yüksekokullarına yerleşen adaylar tercih yapmayacaklardır. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-3’ün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Adaylar. alanı gösteren dört rakamlı bir numara (Mezuniyet Alan Kodu) bulunmaktadır. kontenjanlarını. aday A birinci tercihinde. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. koşulları karşılamak şartıyla. öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını.gov.osym. Tablo-3’teki bu numara karşısında gösterilen lisans programlarından tercih yapılabilir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.Tablo-2’de ön lisans programına ait mezun olunacak/olunan meslek yüksekokulunun yanında. aynı öğretim yılında. adaylara belge gönderilmeyecektir. Yerleştirme işleminde. Bir öğrencinin. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları göstere fotoğraflı yerleştirme sonuçları. adayların 2013-DGS puanları. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından. 16 . Tablo-1. Bu tabloda. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidirler. DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR DGS Puanları Sayısal DGS Puanı (DGS .osym. 18 Temmuz 2013 tarihinden sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Kesinleşmiş not ortalamaları 1-12 Temmuz 2013 tarihleri arasında İnternet aracılığıyla ÖSYM’ye iletilecektir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler. haftası içerisinde “2013-DGS Akademik Not Ortalamaları Derleme Yönergesi” ÖSYM'nin http://www.6 0.8 0.45 katsayısı ile çarpılacaktır.6 0.tr İnternet adresinden de kontrol edebilirler. Bu durumunda adaylar. Sonuçlar açıklandıktan sonraki 3 gün içerisinde adayların yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 2013-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin İnternet sitesinden öğreneceklerdir. Adaylar bilgilerini ayrıca https://ais. Bu amaçla Haziran ayının 3.tr İnternet adresinden yayımlanacak ve işlemler bu yönergede belirtilen esaslara göre yürütülecektir. AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ 2013-DGS’ye başvuran adayların akademik not ortalamaları Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ile AÖF Merkez Bürosundan elektronik ortamda İnternet aracılığıyla toplanacaktır. Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından adaylara ait bilgiler 15-16 Temmuz 2013 tarihleri arasında listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır.gov.9.45 katsayısı ile çarpılacaktır. TABLO-A. 2013-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2014-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0.6 3 0.SAY) Sözel DGS Puanı (DGS . 17 .6 Başarı (*) 2012-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2013-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0. 17-18 Temmuz 2013 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ile AÖF Merkez Bürosu tarafından yapılacaktır.EA) Sayısal Standart Puan Sözel Standart Puan Ön Lisans Puanı (ÖBP)* 3 0.6 1.SÖZ) Eşit Ağırlıklı DGS Puanı (DGS .gov. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacaktır.8 1. EK Y E R L E Ş T İ R M E 2013-DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.osym.

Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz.. ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.TABLO-1 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan. Tabloda alfabetik sıra ile önce üniversitelerin adları verilmektedir. bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.tr/dosya/1-60793/h/dgs20121yerlestirmemaxminpuanlar. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları. aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir. 3. Bu tabloda yükseköğretim lisans programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. adları. 4. http://www. bir programı iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. gerekli gördükleri takdirde. Yükseköğretim kurumları. 2.. Adaylar. ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2012-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır. 2. hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı. şeklinde belirtilmektedir. Örneğin. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama. 3. programa alınacak öğrenci sayıları (KONT.pdf 18 . Bu koşulların neleri içerdiği tablodan sonra “TABLO-1’DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI” başlığı altında.osym. Tablonun son sütununda yer alan Lisans Alan Kodu. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları KOŞULLAR alanında 1. 6.gov. Bu husustaki düzenleme. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı önleyecek bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. 5. Tablo-3’teki Lisans Alan Kodu ile aynıdır. programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. yargı. öğretim süresi. Merkezî Yerleştirme İşlemi. numara sırasına göre açıklanmaktadır. sütununda) verilmektedir. Bir programın bağlı olduğu kurum veya adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler. tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması hâlinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17 28 3133 100110124 Fizik (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3182 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 8 15 17 28 3240 100110169 Sosyoloji 4 EA 3 100130155 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 3319 2 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100110196 İktisat 4 EA 8 100130119 İktisat (İÖ) 4 EA 8 100110203 İşletme 4 EA 10 100130128 İşletme (İÖ) 4 EA 10 100110212 Kamu Yönetimi 4 EA 4 100130137 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 2 100110221 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 15 17 86 100130146 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 15 17 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 3237 3352 86 3352 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 100110248 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 15 3142 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 5 15 3162 100110239 Gıda Mühendisliği 4 SAY 6 15 3191 100110399 Makine Mühendisliği 4 SAY 5 15 3252 100110406 Mimarlık 4 SAY 4 15 3263 4 SAY 6 38 3204 4 SAY 5 8344 4 EA 3 7189 Bolu Sağlık Yüksekokulu 100110266 Hemşirelik Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 100110424 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Güzel Sanatlar Fakültesi 100190088 Seramik ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi 200110089 Hemşirelik 4 SAY 2 38 200110017 Sağlık Yönetimi 4 EA 3 120 4 EA 5 3275 3133 87 120 3204 6298 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 100210098 Okul Öncesi Öğretmenliği Fen-Edebiyat Fakültesi 100210177 Biyoloji 4 SAY 2 100210141 Sosyoloji 4 EA 3 100230127 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 3319 2 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100210195 İktisat 4 EA 5 100230136 İktisat (İÖ) 4 EA 5 100210202 İşletme 4 EA 5 100230154 İşletme (İÖ) 4 EA 5 100210211 Kamu Yönetimi 4 EA 3 100230145 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 3237 Sağlık Yüksekokulu 100210071 Ebelik 4 SAY 1 38 100210089 Hemşirelik 4 SAY 6 38 78 3155 3204 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 100210229 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 EA 7 3304 100210238 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA 7 8288 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Eğitim Fakültesi 100310025 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 7 100330214 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 7 3275 2 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 100310061 Biyoloji 4 SAY 4 3133 100310104 Kimya 4 SAY 3 3240 100310122 Sosyoloji 4 EA 4 3319 5 SAY 8 6373 4 SAY 4 8147 100310167 Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi 100310334 Bahçe Bitkileri 19 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.O. PUAN Alan 100310343 Bitki Koruma 4 SAY 4 Kodu 8158 100310501 Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 3 8337 100310422 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 100310379 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 100310388 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 9048 100310397 Zootekni 4 SAY 4 8289 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. 100310291 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 6 15 79 100330083 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 2 15 100310404 Seyahat İşletmeciliği 4 EA 3 15 79 100330162 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 3 2 15 79 100310413 Turizm Rehberliği 4 SÖZ 5 15 80 250 100330171 Turizm Rehberliği (İÖ) 4 SÖZ 5 2 15 80 100310316 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA 5 15 79 100330108 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 5 2 15 3243 79 3243 6303 6303 4372 250 4372 8288 79 8288 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 100410015 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100430028 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 3129 3275 2 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 100410051 Biyoloji 4 SAY 2 3133 100410096 İstatistik 4 SAY 12 3223 100410103 Kimya 4 SAY 2 3240 100410121 Sosyoloji 4 EA 4 100430055 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 4 4 SÖZ 3 3319 2 3319 Güzel Sanatlar Fakültesi 100410157 Sinema ve Televizyon 3307 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100410166 İktisat 4 EA 8 15 3213 100430082 İktisat (İÖ) 4 EA 8 2 3213 100410175 İşletme 4 EA 11 15 3226 100430091 İşletme (İÖ) 4 EA 11 2 100410184 İşletme (İngilizce) 4 EA 5 15 100410518 Kamu Yönetimi 4 EA 3 15 3237 100430382 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 3237 100410193 Maliye 4 EA 8 15 3254 100430107 Maliye (İÖ) 4 EA 8 2 3254 100410209 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA 8 15 5131 100430258 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 EA 8 2 5131 3226 17 28 3226 Mühendislik Fakültesi 100410633 Elektrik Mühendisliği 4 SAY 5 100410218 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 100430337 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 100410536 Harita Mühendisliği 4 SAY 6 100430346 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 100410624 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 3221 100410493 Kimya Mühendisliği 4 SAY 5 6241 100410236 Maden Mühendisliği 4 SAY 5 3251 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY 6 100430116 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 3160 3191 2 3191 8324 2 8324 5118 2 5118 20 . BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100310219 İktisat 4 EA 10 100330047 İktisat (İÖ) 4 EA 10 2 100310228 İşletme 4 EA 8 15 100330056 İşletme (İÖ) 4 EA 8 2 100310237 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 6 100330065 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 6 100310246 Maliye 4 EA 12 100330074 Maliye (İÖ) 4 EA 12 100310255 Sosyal Hizmet 4 EA 8 100310264 Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 100330135 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 3 2 3213 3213 3226 15 3226 3314 2 3314 3254 2 3254 6318 3352 3352 Aydın Sağlık Yüksekokulu 100310273 Ebelik 4 SAY 1 38 78 100310282 Hemşirelik 4 SAY 8 38 80 80 3155 3204 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Teknoloji Fakültesi 100410615 Makine Mühendisliği 4 SAY 2 100430407 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 100410572 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 2 100430443 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 100410599 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 2 100430425 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 5 SAY 7 6373 3122 100410324 Veteriner Fakültesi 3252 2 3252 3261 2 3261 8333 2 8333 Afyon Sağlık Yüksekokulu 100410554 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 4 100410509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 5 100410333 Hemşirelik 4 SAY 7 100410484 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 7 100430355 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 7 2 8344 38 3204 3298 3298 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 100410342 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 5 15 100430285 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 5 2 100410545 Seyahat İşletmeciliği 4 EA 4 15 100430364 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 4 2 3243 15 3243 6303 15 6303 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 100410642 Muhasebe 4 EA 6 100430391 Muhasebe (İÖ) 4 EA 6 3268 4 SÖZ 1 7117 3129 2 3268 Devlet Konservatuvarı 100490022 Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 100510068 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 100510086 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 10 100530081 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 10 3275 2 3275 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100510183 İşletme 4 EA 4 100530142 İşletme (İÖ) 4 EA 4 3226 2 3226 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Eğitim Fakültesi 100610128 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100610137 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 4 SAY 3 3133 Fen-Edebiyat Fakültesi 100610067 Biyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100610225 İktisat 4 EA 4 100630114 İktisat (İÖ) 4 EA 4 100610173 Kamu Yönetimi 4 EA 3 100630123 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 100610216 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 100630132 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 1 3213 2 3213 3237 2 3237 3352 2 3352 Ziraat Fakültesi 100610288 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 100610234 Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 5 9106 100610279 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 4 SAY 5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 100610261 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 87 8344 Sağlık Yüksekokulu 100610243 Çocuk Gelişimi 4 EA 6 100610252 Ebelik 4 SAY 1 38 100610119 Hemşirelik 4 SAY 8 38 100630141 Hemşirelik (İÖ) 4 SAY 8 2 46 4235 78 3155 3204 38 3204 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Edebiyat Fakültesi 100710603 Gerontoloji 4 SAY 4 100710118 Sosyoloji 4 EA 3 9151 3319 Eğitim Fakültesi 100710021 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 100730043 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 8 3275 2 3275 Fen Fakültesi 100710057 Biyoloji 4 SAY 8 3133 100710084 Fizik 4 SAY 1 3182 21 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 100710093 KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 5 2 3287 3142 Mühendislik Fakültesi 100710224 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 46 100710436 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 46 100730219 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 100710287 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 46 3191 100710233 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 46 3221 100710242 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 10 46 6235 100710251 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 30 100730237 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 4 SAY 3 3162 46 3162 3252 30 3252 Su Ürünleri Fakültesi 100710427 Su Ürünleri Mühendisliği 8337 Turizm Fakültesi 100710718 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 6 100730246 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 100710727 Seyahat İşletmeciliği 4 EA 6 100730255 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 100710736 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA 5 8288 8147 3243 2 3243 6303 2 6303 Ziraat Fakültesi 100710481 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 100710499 Bitki Koruma 4 SAY 4 100710296 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 4 100710506 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 100710515 Tarım Makineleri 4 SAY 4 3383 100710524 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 4 100710551 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 100710533 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 9048 100710542 Zootekni 4 SAY 4 8289 4 SAY 12 3204 4 EA 2 7104 8158 46 6283 3384 46 3385 Antalya Sağlık Yüksekokulu 100710348 Hemşirelik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 100790055 Spor Yöneticiliği Alanya İşletme Fakültesi 100710454 İşletme 4 EA 8 46 100730113 İşletme (İÖ) 4 EA 8 2 3226 46 3226 22 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN PROGRAM Kimya ADI Alan 4 SAY 4 Kodu 3240 SÜRE TÜRÜ KONT. Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 4 SÖZ 2 7163 100710666 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 4 100710648 Mimarlık 4 SAY 4 100790125 Seramik 4 EA 2 100710136 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 4 4 EA 12 4 100710145 Hukuk Fakültesi 3212 21 3263 7189 3307 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100710578 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 5 46 100730343 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 4 2 100710596 Ekonometri 4 EA 4 46 100730291 Ekonometri (İÖ) 4 EA 4 2 100710154 İktisat 4 EA 8 21 100730307 İktisat (İÖ) 4 EA 8 2 100710163 İşletme 4 EA 8 46 100730334 İşletme (İÖ) 4 EA 8 2 100710172 Kamu Yönetimi 4 EA 5 46 100730325 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 100710181 Maliye 4 EA 6 46 100730282 Maliye (İÖ) 4 EA 6 2 100710199 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 4 100730316 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 3141 46 3141 3158 46 3158 3213 46 3213 3226 46 3226 3237 46 3237 3254 46 3254 3352 4 3352 İletişim Fakültesi 100710445 Gazetecilik 4 SÖZ 6 46 6188 100730273 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 6 2 6188 100710206 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 6 46 3198 100730264 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 6 2 3198 100710215 Radyo. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 5 46 3287 100730194 Radyo. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Güzel Sanatlar Fakültesi 100790064 Fotoğraf 4 SÖZ 2 7158 100790073 Grafik 4 EA 3 7160 100790249 Halı.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 100710418 Turizm İşletmeciliği 4 EA 8 100730104 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 8 2 100710639 Uluslararası Ticaret 4 EA 7 46 100730176 Uluslararası Ticaret (İÖ) 4 EA 7 2 4 SÖZ 1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 46 46 Kodu 3337 3337 3355 46 3355 Antalya Devlet Konservatuvarı 100790231 Oyunculuk 7119 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 100810092 Biyoloji 4 SAY 3 100810232 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 3133 15 3219 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100810268 İktisat 4 EA 4 100830184 İktisat (İÖ) 4 EA 4 100810011 İşletme 4 EA 9 100830069 İşletme (İÖ) 4 EA 9 100810029 Kamu Yönetimi 4 EA 4 100830051 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 Mühendislik Fakültesi 100810038 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 100830033 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 100810214 Harita Mühendisliği 4 SAY 5 100830112 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 100810047 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 100830024 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 100810056 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 10 100810065 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 100830015 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 38 3142 2 3142 8324 2 8324 3221 2 3221 6235 3252 3252 Sağlık Yüksekokulu 100810074 Hemşirelik 4 SAY 8 100810198 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 5 87 3204 3298 Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 100810241 Bankacılık ve Finans 4 EA 4 100830175 Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 EA 4 6119 2 6119 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 100910091 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 46 3129 100910037 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 46 3275 4 SAY 6 38 46 3204 Sağlık Yüksekokulu 100910073 Hemşirelik ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Edebiyat Fakültesi 101010907 Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 6 46 94 3293 101010052 Sosyoloji 4 EA 4 46 94 3319 94 3129 Eğitim Fakültesi 101010097 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 7 46 101010158 İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ 8 80 101010167 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3225 3275 Fen Fakültesi 101010201 Biyoloji 4 SAY 5 46 94 3133 101010219 Fizik 4 SAY 1 46 94 3182 101010228 İstatistik 4 SAY 9 46 94 3223 101010237 Kimya 4 SAY 5 46 94 3240 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 101090314 Hava Trafik Kontrol 4 SAY 2 39 41 46 210 101010979 Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 SAY 3 41 46 852 94 101010952 Pilotaj 4 SAY 2 39 41 46 210 101010961 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA 5 41 46 94 101010988 Uçak Gövde-Motor Bakım 4 SAY 5 41 46 852 4 EA 16 230 101010255 Hukuk Fakültesi 94 7215 3200 94 7216 3312 94 5136 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101010264 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 46 94 101010273 İktisat 4 EA 14 46 94 101010282 İktisat (İngilizce) 4 EA 7 17 21 101010307 İşletme 4 EA 15 46 94 101010316 İşletme (İngilizce) 4 EA 7 17 21 101010325 Maliye 4 EA 9 46 94 3141 3213 28 3213 3226 28 3226 3254 23 .

Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 6 17 21 86 3287 4 SAY 6 17 21 86 3124 6188 3198 Mühendislik Fakültesi 101110581 Bilgisayar Mühendisliği 24 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu İletişim Bilimleri Fakültesi 101010334 Basın ve Yayın 4 SÖZ 8 46 94 3121 101010352 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 7 46 94 5111 101010343 İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ 8 46 94 9281 101010361 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 5 46 94 3307 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 101010467 Endüstriyel Tasarım 4 SAY 6 46 94 3170 101010934 İç Mimarlık 4 SAY 5 46 94 3211 101010449 Mimarlık 4 SAY 6 46 94 3263 101010943 Moda Tasarımı 4 EA 7 46 94 3266 Mühendislik Fakültesi 101010379 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 101010388 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 46 94 28 101010397 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 3162 101010404 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 6 17 21 28 3168 101010413 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 6 17 21 28 3221 101010422 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 28 6241 101010431 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 28 5118 4 EA 3 46 94 4 EA 2 46 87 3124 3142 Turizm Fakültesi 101010925 Turizm İşletmeciliği 3337 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 101010794 Spor Yöneticiliği 94 7104 Devlet Konservatuvarı 101090147 Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 4 SÖZ 2 7117 101090174 Tiyatro 4 SÖZ 2 7126 101090192 Yaylı Çalgılar Yapımı 4 SÖZ 1 7135 Engelliler Entegre Yüksekokulu 101090217 Grafik Sanatları 4 SÖZ 1 850 7145 101090226 Seramik Sanatları 4 SÖZ 1 850 7146 Güzel Sanatlar Fakültesi 101090244 Cam 4 EA 1 101090253 Çizgi Film (Animasyon) 4 EA 1 101090262 Grafik 4 EA 3 101090305 Seramik 4 EA 3 8160 7152 46 7160 7189 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 101110024 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 21 3106 101110042 Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 46 3109 101110069 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA 4 46 8144 101110121 Fars Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 101110193 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 21 3219 101110209 İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 88 3222 101110272 Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 101110306 Sosyoloji 4 EA 2 101190067 Tiyatro 4 SÖZ 2 3179 3293 21 3319 7126 Eğitim Bilimleri Fakültesi 101110387 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 46 3129 101110403 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 46 3275 Fen Fakültesi 101110466 Biyoloji 4 SAY 8 46 3133 101110475 Fizik 4 SAY 2 46 3182 101110484 İstatistik 4 SAY 5 46 3223 101130073 İstatistik (İÖ) 4 SAY 5 2 3223 101110493 Kimya 4 SAY 6 46 3240 4 EA 26 46 3209 101110518 Hukuk Fakültesi İlahiyat Fakültesi 101110536 İlahiyat 4 SÖZ 15 17 121 708 6214 101111049 İlahiyat (İngilizce) 4 SÖZ 2 17 21 28 6214 101111076 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim-Yurt İçi) 4 SÖZ 300 9999 101111085 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim-Yurt Dışı) 4 SÖZ 100 9999 İletişim Fakültesi 101110554 Gazetecilik 4 SÖZ 7 17 101110563 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 7 46 21 86 101110572 Radyo.

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 3234 Sağlık Bilimleri Fakültesi 101110651 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 3 46 101111031 Çocuk Gelişimi 4 EA 4 46 101110669 Ebelik 4 SAY 1 38 46 3155 101110678 Hemşirelik 4 SAY 7 38 46 3204 101110687 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 5 21 101110696 Sosyal Hizmet 4 EA 5 3122 4235 3298 6318 Siyasal Bilgiler Fakültesi 101110703 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 5 17 21 86 3141 101110712 İktisat 4 EA 5 17 21 86 3213 101110721 İşletme 4 EA 5 17 21 86 3226 101110739 Maliye 4 EA 4 17 21 86 3254 101110748 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 4 17 21 86 3314 101110757 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 17 21 86 3352 5 SAY 12 46 6373 101110784 Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi 101110924 Bahçe Bitkileri 4 SAY 3 46 8147 101110933 Bitki Koruma 4 SAY 3 46 8158 101110793 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 5 46 6283 101111013 Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 3 46 8337 101111004 Süt Teknolojisi 4 SAY 3 46 8258 101110942 Tarım Ekonomisi 4 EA 3 46 3382 101110951 Tarım Makineleri 4 SAY 3 46 3383 101110969 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 3 46 3384 101110978 Tarla Bitkileri 4 SAY 3 46 3385 101110987 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 3 46 9048 101110996 Zootekni 4 SAY 3 46 8289 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101210086 İktisat 4 EA 3 3213 101230045 İktisat (İÖ) 4 EA 3 3213 101210095 İşletme 4 EA 3 3226 101230054 İşletme (İÖ) 4 EA 3 3226 101210102 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 2 3314 101230063 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 2 3314 4 SAY 3 3142 4 EA 3 Mühendislik Fakültesi 101210077 Çevre Mühendisliği ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 101310128 Sosyoloji 853 3319 Orman Fakültesi 101310022 Orman Mühendisliği 4 SAY 7 101330044 Orman Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 101310031 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 5 4 SAY 7 4 EA 4 6277 2 6277 6283 Sağlık Yüksekokulu 101310049 Hemşirelik 38 3204 Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101310155 İşletme 3226 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Fen-Edebiyat Fakültesi 101410048 Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 6 101430458 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 6 101410815 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA 4 101430467 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 101410066 Biyoloji 4 SAY 3 101410084 Fars Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 101410127 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 15 101430052 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 5 2 15 101410136 Kimya 4 SAY 5 15 17 101411091 Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 115 3109 2 3109 8144 2 8144 3133 3179 3219 3219 86 3240 3293 25 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN Alan 101111022 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 Kodu 3124 101110599 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 3162 101110615 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 17 21 86 3191 101110624 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 4 21 101110633 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 6235 101110642 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 6241 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. 101410163 Sosyoloji 4 EA 3 101430088 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 101410206 Hukuk Fakültesi 4 EA 9 101430564 Hukuk Fakültesi (İÖ) 4 EA 9 BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 2 Kodu 3319 3319 3209 2 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101410851 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 5 101430361 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 5 101410824 Ekonometri 4 EA 4 101430379 Ekonometri (İÖ) 4 EA 4 101410215 İktisat 4 EA 10 101430131 İktisat (İÖ) 4 EA 10 101410224 İşletme 4 EA 11 101430149 İşletme (İÖ) 4 EA 11 101410233 Kamu Yönetimi 4 EA 3 101430388 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 101411028 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 101430501 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 1 2 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3352 3352 İlahiyat Fakültesi 101410242 İlahiyat 4 SÖZ 25 17 121 708 101430494 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 25 2 17 121 101411082 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 500 6214 708 6214 9999 İletişim Fakültesi 101410251 Gazetecilik 4 SÖZ 6 101430334 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 6 101410842 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 6 101430352 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 6 101410269 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 6 101430343 Radyo. Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 6 6188 2 6188 3198 2 3198 3287 2 3287 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 101410287 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 101410409 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 101430176 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 4 SAY 5 3129 3275 2 3275 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 101410551 Peyzaj Mimarlığı 6283 Mühendislik Fakültesi 101411037 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 101430537 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 101410472 Çevre Mühendisliği 4 SAY 7 15 101430237 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 15 101410481 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 15 17 86 101430316 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 15 17 101410833 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 6 101430325 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 101410499 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 9 15 101430246 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 101410506 Kimya Mühendisliği 4 SAY 11 15 101430255 Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 11 2 15 101410515 Makine Mühendisliği 4 SAY 11 15 17 86 101430264 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 11 2 15 17 101411046 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 5 101430546 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 3124 3124 3142 3142 3162 86 3162 3168 3168 3221 15 3221 6241 6241 3252 86 3252 3261 2 3261 Sağlık Bilimleri Fakültesi 101410975 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 3 101410966 Ebelik 4 SAY 1 38 78 3122 101410984 Hemşirelik 4 SAY 12 38 87 4 SAY 3 8337 5 SAY 7 6373 87 3155 3204 Su Ürünleri Fakültesi 101410948 Su Ürünleri Mühendisliği 101410533 Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi 101410869 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 101410878 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 101410542 Gıda Mühendisliği 4 SAY 8 101430528 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 101410887 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 101410896 Tarım Makineleri 4 SAY 4 3383 101410957 Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 4 9106 3191 2 3191 26 .

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.Motor (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 92 3348 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 200310033 İktisat 4 EA 10 776 200310042 İktisat (Tam Burslu) 4 EA 1 3 776 3213 200310236 İktisat (%50 Burslu) 4 EA 10 3 776 3213 200310139 İşletme 4 EA 10 776 200310148 İşletme (Tam Burslu) 4 EA 1 3 776 3226 200310245 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 10 3 776 3226 200310015 Kamu Yönetimi 4 EA 10 776 200310024 Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 EA 1 3 776 3237 200310254 Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 6 3 776 3237 200310157 Maliye 4 EA 10 776 200310166 Maliye (Tam Burslu) 4 EA 1 3 776 3254 200310263 Maliye (%50 Burslu) 4 EA 10 3 776 3254 3213 3226 3237 3254 27 . PUAN Alan 101410912 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 Kodu 3385 101410939 Zootekni 4 SAY 4 8289 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 101410621 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 6 15 5108 101430485 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 4 SÖZ 6 2 5108 101410799 Turizm İşletmeciliği 4 EA 4 15 3337 101430476 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 4 2 3337 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 101490037 Spor Yöneticiliği 4 EA 2 101490213 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 2 7104 2 7104 Güzel Sanatlar Fakültesi 101490046 Geleneksel Türk El Sanatları 4 SÖZ 4 7159 101490055 Grafik 4 EA 2 7160 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi 200210025 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 21 28 92 3219 200210088 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 20 21 28 92 8290 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 200290041 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 5 92 3169 200290014 Grafik Tasarımı 4 EA 20 92 7162 200290023 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 20 92 3212 200210731 Mimarlık 4 SAY 20 92 3263 200290032 Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA 20 92 7169 4 EA 20 92 3209 200210573 Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi 200210122 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) 4 SÖZ 20 17 200210607 İktisat 4 EA 5 92 21 28 92 200210158 İktisat (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 92 200210219 İşletme 4 EA 20 92 200210185 İşletme (İngilizce) 4 EA 20 17 21 28 92 200210713 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 20 92 200210246 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 92 200210273 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 6339 5 17 21 28 92 200210616 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) 4 3352 EA 20 17 21 28 92 9009 5111 3213 3213 3226 3226 3314 Mühendislik Fakültesi 200210307 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 3124 200210334 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 5103 200210361 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 3162 200210397 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 3168 200210652 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 8319 200210519 İmalat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 5114 200210422 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 3221 200210855 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 9226 200210679 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 92 3252 200210458 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 3261 200210485 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 5119 200210697 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 8333 200210546 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 92 5134 Sivil Havacılık Yüksekokulu 200211102 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) 4 EA 10 17 21 28 92 3312 200211129 Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 92 3346 200211147 Uçak Gövde .

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 200310112 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 10 776 200310272 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 200310051 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 10 776 200310281 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 1 3 200310096 Makine Mühendisliği 4 SAY 10 776 200310103 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 776 3252 200310299 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 776 3252 200310078 Mimarlık 4 SAY 8 776 3162 776 3162 3221 776 3221 3252 3263 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Bilimleri Fakültesi 200510031 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 200510058 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 18 21 3129 28 3129 Fen-Edebiyat Fakültesi 200510076 Matematik-Bilgisayar (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 200510085 Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 18 21 200510101 Sosyoloji (İngilizce) 4 EA 5 17 18 21 28 200510128 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 18 21 4 EA 10 17 18 21 28 200510137 Hukuk Fakültesi (İngilizce) 3258 28 3258 3319 28 3319 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 200510304 Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 18 21 200510313 Ekonomi (İngilizce) 4 EA 10 17 18 21 28 200510649 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 18 21 200510331 İşletme (İngilizce) 4 EA 20 17 18 21 28 200510358 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 17 18 21 28 200510667 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 18 21 200510376 Uluslararası Finans (İngilizce) 4 EA 10 17 18 21 28 200510394 Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 18 21 200510579 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) 4 EA 10 17 18 21 28 200510597 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 18 21 28 3115 3159 28 3159 3226 3315 28 3315 6351 28 6351 3356 28 3356 İletişim Fakültesi 200590029 Fotoğraf ve Video 4 SÖZ 10 17 18 21 28 200510155 Halkla İlişkiler (İngilizce) 4 SÖZ 10 17 18 21 28 200510173 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 18 21 200510755 İletişim Tasarımı (İngilizce) 4 SÖZ 10 17 18 21 28 200510773 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 18 21 200510182 Reklamcılık (İngilizce) 4 SÖZ 10 17 18 21 28 200510207 Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 18 21 200510216 Sinema ve Televizyon (İngilizce) 4 SÖZ 10 17 18 21 28 200510234 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 18 21 200510252 Yeni Medya (İngilizce) 4 SÖZ 10 17 18 21 28 200510279 Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 18 21 7211 3197 28 3197 5113 28 5113 3291 28 3291 3307 28 3307 9142 28 9142 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 200510816 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) 4 SAY 7 17 18 21 28 3169 200510782 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) 4 EA 7 17 18 21 28 3212 200510401 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 3263 3124 Mühendislik Fakültesi 200510428 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 200510455 Çevre Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 6 17 18 21 28 200510464 Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 18 21 200510473 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 200510694 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 18 21 200510491 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 3168 200510516 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 8319 200510534 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 5119 200510552 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 18 21 28 5134 3142 28 3142 3162 28 3162 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 101510011 Biyoloji 4 SAY 10 3133 101510047 Kimya 4 SAY 10 3240 101510065 Sosyoloji 4 EA 3 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101510408 İktisat 4 EA 4 101530272 İktisat (İÖ) 4 EA 4 101510417 İşletme 4 EA 4 101530245 İşletme (İÖ) 4 EA 4 3213 2 3213 3226 2 3226 28 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 101510092 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 101530254 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 3142 101510108 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 5 21 3162 101510117 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 101530299 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 101510126 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 11 101530087 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 11 101510135 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 10 101510144 Makine Mühendisliği 4 SAY 11 21 101530078 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 11 2 101510153 Mimarlık 4 SAY 5 3263 3142 3168 2 3168 3221 2 3221 6235 3252 21 3252 Necatibey Eğitim Fakültesi 101510162 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 101510241 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 5 SAY 4 6373 101510471 Veteriner Fakültesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu 101510295 Ebelik 4 SAY 1 38 78 101510302 Hemşirelik 4 SAY 6 38 87 87 3155 3204 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.O. 101510356 Hemşirelik Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 101510453 Bankacılık ve Finans 4 EA 6 101510426 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 EA 4 101530263 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) 4 EA 4 2 3338 6119 3338 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Orman Fakültesi 101610019 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 5 46 3276 101610028 Orman Mühendisliği 4 SAY 12 46 6277 101610037 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 6 46 6283 4 EA 2 Edebiyat Fakültesi 101610161 Sosyoloji 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101610046 İktisat 4 EA 5 46 101630014 İktisat (İÖ) 4 EA 5 2 101610055 İşletme 4 EA 5 46 101630023 İşletme (İÖ) 4 EA 5 2 101610064 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 3 46 101630032 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 101610073 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 6 46 101630041 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 EA 6 2 3213 46 3213 3226 46 3226 3314 46 3314 3361 46 3361 Mühendislik Fakültesi 101610107 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 46 101630077 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 101610116 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 46 101630086 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 101610082 Makine Mühendisliği 4 SAY 5 46 101630059 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 101610091 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 5 46 3142 46 3142 3221 46 3221 3252 46 3252 3261 29 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. 101510329 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 6 101530166 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 101510338 Seyahat İşletmeciliği 4 EA 6 101530175 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 2 6303 101510347 Turizm Rehberliği 4 SÖZ 7 80 4372 3158 3243 2 3243 6303 Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101510462 Ekonometri 4 EA 5 21 101510365 İktisat 4 EA 10 21 101530184 İktisat (İÖ) 4 EA 10 2 101510374 İşletme 4 EA 10 21 101530193 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 101510392 Maliye 4 EA 8 21 101530209 Maliye (İÖ) 4 EA 8 2 101510383 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 6 21 101510444 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 21 101530281 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 21 3352 4 SAY 6 38 87 3204 3213 21 3213 3226 21 3226 3254 21 3254 3314 3352 Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O.

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi 200610118 Okul Öncesi Öğretmenliği Fen-Edebiyat Fakültesi 200610199 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 200610278 Hukuk Fakültesi Güzel Sanatlar. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 5 20 21 3287 Mühendislik Fakültesi 200610454 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 4 20 21 3124 200610472 Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY 4 20 21 3134 200610499 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 4 20 21 3162 200610515 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 4 20 21 3168 200610533 Makine Mühendisliği 4 SAY 4 20 21 3252 3122 Sağlık Bilimleri Fakültesi 200610551 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 2 20 21 200610578 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 2 20 21 200610648 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 SAY 4 20 21 200610603 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4 EA 4 20 21 3296 200610621 Sosyal Hizmet 4 EA 4 20 21 6318 8344 38 3205 Ticari Bilimler Fakültesi 200611497 Bankacılık 4 EA 10 20 21 3117 200611504 Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA 10 20 21 5123 200611513 Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 EA 10 20 21 5127 200611522 Turizm ve Otelcilik 4 EA 10 20 21 3340 200610754 Uluslararası Ticaret 4 EA 15 20 21 3355 200611549 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 10 20 21 3361 BATMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 101710063 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 4 101730058 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 101710027 Makine Mühendisliği 4 SAY 4 101730022 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 6235 2 6235 3252 2 3252 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101810098 İktisat 4 EA 8 101830093 İktisat (İÖ) 4 EA 8 101810105 İşletme 4 EA 8 101830109 İşletme (İÖ) 4 EA 8 3213 2 3213 3226 2 3226 Mühendislik Fakültesi 101810062 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 101830066 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 101810071 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 101830075 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 101810089 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 101830084 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 3191 2 3191 3221 2 3221 3252 3252 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 200710029 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 21 95 3219 200710047 Matematik-Bilgisayar 4 SAY 10 46 95 3258 200710383 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 5 21 95 8290 200710392 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) 4 SÖZ 5 95 115 9223 Güzel Sanatlar Fakültesi 200790124 Grafik Tasarım 4 EA 15 46 95 7161 200790142 İletişim ve Tasarım 4 SÖZ 15 46 95 7168 200790151 Oyunculuk 4 SÖZ 5 46 95 7119 30 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 101630068 KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN PROGRAM ADI Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Alan 4 SAY 5 2 46 Kodu 3261 4 EA 5 20 21 3275 4 SÖZ 10 20 21 3106 4 EA 4 20 21 3209 SÜRE TÜRÜ KONT. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 200690019 Grafik Tasarımı 4 EA 6 20 21 7162 200690037 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 6 20 21 3212 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 200610296 İktisat 4 EA 12 20 21 3213 200610312 İşletme 4 EA 7 20 21 3226 200610339 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 7 20 21 3315 İletişim Fakültesi 200610393 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 5 20 21 3198 200610418 İletişim Tasarımı 4 SÖZ 4 20 21 5113 200610436 Radyo.

BK1 BK2 BK3 BK4 86 95 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3307 200710092 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 10 17 21 200710117 Sinema ve Televizyon (Türkçe) 4 SÖZ 15 46 95 3307 200790203 Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA 10 46 95 7169 4 EA 20 46 95 3209 200710762 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 200710135 Bankacılık ve Finans 4 EA 10 17 21 200710647 İktisat (Türkçe) 4 EA 15 46 95 86 95 200710153 İktisat 4 EA 10 17 21 86 95 200710198 İşletme 4 EA 15 46 95 200711187 İşletme (Uzaktan Eğitim) 4 EA 15 95 200710171 İşletme (İngilizce) 4 EA 10 17 21 28 95 3226 200710214 Turizm İşletmeciliği 4 EA 10 17 21 86 95 3337 200710232 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 95 3352 200710417 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 EA 15 17 21 86 95 8888 200710259 Uluslararası Ticaret 4 EA 10 17 21 86 95 3355 200710277 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 10 17 21 86 95 3361 200711203 Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Eğitim) 4 EA 15 95 6119 3213 3213 3226 3226 3361 İletişim Fakültesi 200710886 Görsel İletişim 4 SÖZ 15 46 95 9231 200710859 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 15 46 95 5111 200711124 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 4 SÖZ 15 46 95 8351 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 200710295 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 20 17 21 200710311 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 20 46 95 3166 200710708 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 20 46 95 3168 200711169 Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) 4 SAY 15 95 200711063 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 6 46 95 200790106 İç Mimarlık 4 SAY 20 17 21 200710674 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 20 46 95 3221 200710347 Kimya Mühendisliği 4 SAY 15 46 95 6241 200710832 Makine Mühendisliği 4 SAY 20 46 95 200710356 Mimarlık 4 SAY 20 17 21 86 95 3263 200710744 Yazılım Mühendisliği 4 SAY 20 17 21 86 95 5134 86 95 3124 3168 8319 86 95 3211 3252 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 101910016 İktisat 4 EA 9 101930029 İktisat (İÖ) 4 EA 9 101910025 İşletme 4 EA 9 101930038 İşletme (İÖ) 4 EA 9 101910034 Kamu Yönetimi 4 EA 6 101930011 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 6 101910149 Maliye 4 EA 5 101930074 Maliye (İÖ) 4 EA 5 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3254 2 3254 Mühendislik Fakültesi 101910052 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 4 3124 101910043 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 5 3162 101910131 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 3221 101910061 Kimya ve Süreç Mühendisliği 4 SAY 4 9192 101910079 Makine ve İmalat Mühendisliği 4 SAY 4 4314 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 102010101 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 21 102030071 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 3 2 102010128 Sosyoloji 4 EA 3 46 102030098 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 2 3219 21 3219 3319 46 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102010182 İktisat 4 EA 4 46 102030123 İktisat (İÖ) 4 EA 4 2 102010076 İşletme 4 EA 4 46 102030044 İşletme (İÖ) 4 EA 4 2 102010146 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 8 121 102030114 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 8 2 4 SAY 6 46 3221 4 SAY 6 46 8147 3213 46 3213 3226 46 3226 6214 121 6214 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 102010173 İnşaat Mühendisliği Ziraat Fakültesi 102010085 Bahçe Bitkileri 31 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 102110075 Çevre Mühendisliği 4 SAY 6 102110021 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 102130025 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 3142 3221 3221 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi 102210011 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 3 17 21 28 3129 102210083 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 3 17 21 28 3275 28 3182 Fen-Edebiyat Fakültesi 102210126 Fizik 4 SAY 1 17 21 102210135 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 1 21 28 102210144 Kimya 4 SAY 1 17 21 28 3240 102210189 Sosyoloji 4 EA 1 17 21 28 3319 3219 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102210214 İktisat 4 EA 4 17 21 28 3213 102210223 İşletme 4 EA 4 17 21 28 3226 102210232 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 17 21 28 3315 Mühendislik Fakültesi 102210277 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 28 3124 102210286 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 28 3162 102210302 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 28 3221 102210311 Kimya Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 28 6241 102210329 Makine Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 28 3252 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 102210365 Turizm İşletmeciliği 4 EA 2 17 21 28 3337 102210374 Uluslararası Ticaret 4 EA 3 17 21 28 3355 102210383 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 3 17 21 28 3361 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102310143 İktisat 4 EA 5 102330086 İktisat (İÖ) 4 EA 5 102310073 İşletme 4 EA 5 102330014 İşletme (İÖ) 4 EA 5 3213 2 3213 3226 2 3226 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 102310188 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 4 9114 102310161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 5 3162 102310082 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 7 102330023 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 102310125 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 3 102310091 Makine Mühendisliği 4 SAY 9 102330032 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 102310107 Mimarlık 4 SAY 4 3263 4 SAY 4 3385 4 SAY 6 38 87 4 SAY 5 17 21 3221 2 3221 6235 3252 2 3252 Ziraat Fakültesi 102310179 Tarla Bitkileri Sağlık Yüksekokulu 102310134 Hemşirelik 3204 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doğa Bilimleri. PUAN Alan 102010164 Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 3 46 Kodu 8337 102010013 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 46 3385 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 102410018 Makine Mühendisliği 86 3252 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Fen-Edebiyat Fakültesi 110310435 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 21 813 110310038 Kimya 4 SAY 3 17 21 3219 86 813 3240 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 110310356 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 7 46 813 110310056 İktisat 4 EA 8 17 21 86 813 110330024 İktisat (İÖ) 4 EA 8 2 110310065 İşletme 4 EA 8 17 21 86 813 110330033 İşletme (İÖ) 4 EA 8 2 110310074 Maliye 4 EA 7 46 110330042 Maliye (İÖ) 4 EA 7 2 110310365 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA 9 46 3141 3213 3213 3226 3226 813 3254 3254 813 3356 Mühendislik Fakültesi 32 .

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 21 86 813 21 86 813 21 86 813 110310083 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 17 110330175 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 110310092 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 17 110330166 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 110310108 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 17 110330184 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 110310117 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 4 SAY 7 46 813 110310426 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 3 46 813 110310126 Maden Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 110310135 Makine Mühendisliği 4 SAY 10 21 813 110330051 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 46 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3142 3142 3162 3162 3221 3221 3233 6235 86 813 3251 3252 813 3252 Ereğli Eğitim Fakültesi 110310408 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 110330157 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 2 4 SAY 9 21 38 813 3204 4 EA 6 46 64 813 3150 4 SÖZ 1 3275 3275 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 110310153 Hemşirelik Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 110310171 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Devlet Konservatuvarı 110390045 Yaylı Çalgılar Yapımı 7135 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Fen-Edebiyat Fakültesi 102510053 Biyoloji 4 SAY 10 102510071 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 102510089 Kimya 4 SAY 10 3133 21 3219 3240 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102510123 İktisat 4 EA 12 46 102530118 İktisat (İÖ) 4 EA 12 2 102510132 İşletme 4 EA 12 46 102530127 İşletme (İÖ) 4 EA 12 2 102510274 Kamu Yönetimi 4 EA 3 46 102530206 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 102510141 Maliye 4 EA 12 46 102530136 Maliye (İÖ) 4 EA 12 2 3213 46 3213 3226 46 3226 3237 46 3237 3254 46 3254 Mühendislik Fakültesi 102510265 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 46 102530199 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 46 102510256 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 102530181 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 17 21 102510159 Gıda Mühendisliği 4 SAY 8 46 102530145 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 46 102510168 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 102530163 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 102510177 Makine Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 102530154 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 102510283 Malzeme Mühendisliği 4 SAY 5 46 102530215 Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 46 8227 78 3155 3162 3162 3168 86 3168 3191 3191 3221 86 3221 3252 86 3252 8227 Manisa Sağlık Yüksekokulu 102510195 Ebelik 4 SAY 1 38 102510202 Hemşirelik 4 SAY 11 38 3204 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 102510229 Bankacılık ve Finans 4 EA 10 46 102530172 Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 EA 10 2 46 102510238 Uluslararası Ticaret 4 EA 10 15 17 102510247 Tütün Eksperliği Yüksekokulu 4 SAY 4 46 101 6119 6119 86 3355 6345 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Edebiyat Fakültesi 102610158 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 15 102630338 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 3 2 102610201 Sosyoloji 4 EA 4 102630074 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 4 2 3219 15 3219 3319 3319 Eğitim Fakültesi 102610052 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 11 713 102630047 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 11 2 4 SAY 6 3275 713 3275 Fen Fakültesi 102610607 Biyokimya 3132 33 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102610237 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 102630092 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 6 102610501 Ekonometri 4 EA 4 102630356 Ekonometri (İÖ) 4 EA 4 102610246 İktisat 4 EA 6 102630108 İktisat (İÖ) 4 EA 6 102610255 İşletme 4 EA 6 102630117 İşletme (İÖ) 4 EA 6 102610264 Kamu Yönetimi 4 EA 4 102630126 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 102610273 Maliye 4 EA 5 102630277 Maliye (İÖ) 4 EA 5 102610422 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 6 102630268 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 EA 6 2 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3254 2 3254 3361 3361 İlahiyat Fakültesi 102610704 İlahiyat 4 SÖZ 10 121 713 102630523 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 10 2 121 102610564 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 200 6214 713 6214 9999 İletişim Fakültesi 102610546 Gazetecilik 4 SÖZ 5 102630392 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 5 102610537 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 5 102630383 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 5 6188 2 6188 3198 2 3198 Mühendislik Fakültesi 102610291 Çevre Mühendisliği 4 SAY 6 102630135 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 102610307 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 102630205 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 102610555 Geomatik Mühendisliği 4 SAY 6 102630408 Geomatik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 102610528 Gıda Mühendisliği 4 SAY 6 102630374 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 102610316 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 102630214 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 102610325 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 6 3234 102610334 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 6 6235 102610343 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 102630162 Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 102610352 Maden Mühendisliği 4 SAY 6 102610361 Makine Mühendisliği 4 SAY 9 102630189 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 102610379 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 6 102630232 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 3142 2 3142 3162 2 3162 9034 2 9034 3191 2 3191 3221 2 3221 6241 2 6241 3251 3252 2 3252 3261 3261 Sağlık Bilimleri Fakültesi 102610449 Ebelik 4 SAY 1 38 102610431 Hemşirelik 4 SAY 10 38 78 3155 102610458 Sağlık Yönetimi 4 EA 6 102630444 Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 6 102610591 Veteriner Fakültesi 5 SAY 6 6373 3204 6298 2 6298 Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 102610573 Bankacılık ve Finans 4 EA 6 6119 102610582 Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 EA 6 5127 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Fen-Edebiyat Fakültesi 201010333 Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 27 28 3258 201010315 Matematik-Bilgisayar (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 27 28 3258 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 201010351 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 27 28 3337 201010281 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 27 28 3337 201010157 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 27 28 9353 201010448 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 27 28 9353 201010378 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 27 28 3352 201010184 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 27 28 3352 34 . PUAN Alan 102610113 Biyoloji 4 SAY 3 Kodu 3133 102610167 Kimya 4 SAY 3 3240 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

O. PUAN Alan 201010342 Uluslararası İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 27 28 Kodu 4390 201010121 Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 27 28 4390 201010387 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 15 3 17 21 27 28 3355 201010218 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 27 28 3355 201010396 Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 4 EA 8 3 17 21 27 86 3209 201010254 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA 8 3 17 21 27 86 3209 201010475 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 27 86 3209 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. Televizyon ve Sinema 3287 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 102710333 Peyzaj Mimarlığı 6283 Mühendislik Fakültesi 102710263 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 6 46 102710678 Çevre Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 102710281 Gıda Mühendisliği 4 SAY 6 46 102710299 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 10 3234 102710306 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 6235 4 SAY 3 8337 3124 21 28 3142 3191 Su Ürünleri Fakültesi 102710493 Su Ürünleri Mühendisliği Ziraat Fakültesi 102710527 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 102710536 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 102710545 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 102710554 Tarım Makineleri 4 SAY 4 3383 102710633 Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 4 9106 102710563 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 102710572 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 9048 102710581 Zootekni 4 SAY 4 8289 Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 232 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) 4 SAY 6 2 232 8342 102710396 Ebelik 4 SAY 1 38 78 3155 102710403 Hemşirelik 4 SAY 7 38 4 EA 2 8342 3204 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 102710615 Spor Yöneticiliği 7104 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. 102710412 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 6 15 102730204 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 2 102710642 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 EA 8 15 3243 15 3243 3304 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102710439 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 7 102730134 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 7 102710509 Ekonometri 4 EA 6 102730213 Ekonometri (İÖ) 4 EA 6 102710448 İktisat 4 EA 7 102730143 İktisat (İÖ) 4 EA 7 102710457 İşletme 4 EA 8 102730152 İşletme (İÖ) 4 EA 8 2 102710466 Kamu Yönetimi 4 EA 5 21 103 102730161 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 21 102710475 Maliye 4 EA 7 102730179 Maliye (İÖ) 4 EA 7 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 2 3213 3226 3226 3237 103 3237 3254 2 3254 35 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 102710024 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 102710069 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 102730046 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 3129 3275 2 3275 Fen ve Edebiyat Fakültesi 102710148 Biyoloji 4 SAY 12 17 102710166 Fizik 4 SAY 2 15 21 86 3133 3182 102710175 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 15 3219 102710184 Kimya 4 SAY 4 3240 102710218 Sosyoloji 4 EA 3 3319 İlahiyat Fakültesi 102710669 İlahiyat 4 SÖZ 15 17 121 708 102730267 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 15 2 17 121 4 SÖZ 4 46 4 SAY 3 6214 708 6214 İletişim Fakültesi 102710245 Radyo.

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 102710484 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 21 103 102730188 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 21 793 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 103 Kodu 3352 3352 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 102710606 Balıkçılık Teknolojisi 4 SAY 5 102710624 Gastronomi 4 SÖZ 5 4265 9197 Güzel Sanatlar Fakültesi 102790049 Çini 4 SÖZ 3 9204 102790058 Grafik Tasarımı 4 EA 2 7162 102790094 Oyunculuk 4 SÖZ 2 7119 102790076 Seramik 4 EA 3 102790085 Tekstil Tasarımı 4 EA 2 46 7189 7181 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi 201110474 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 21 28 31 3219 201110492 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 21 28 31 8290 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 201110102 İktisat (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 31 201110508 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 31 3213 201110289 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 31 3213 201110111 İşletme (İngilizce) 4 EA 4 17 21 28 31 201110517 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 31 3226 201110298 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 31 3226 201110526 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 31 3315 201110305 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 31 3315 201110156 Uluslararası Ticaret (İngilizce) 4 EA 6 17 21 28 31 201110535 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 31 3355 201110314 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 31 3355 3213 3226 3355 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 201110174 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 31 201110544 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 31 3124 201110323 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 31 3124 201110553 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 31 3166 201110332 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 31 3166 201190048 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 31 3211 201190021 İç Mimarlık (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 31 3211 201110623 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 31 3221 201110614 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 31 3221 201110438 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 8 3 17 21 28 31 5118 201110377 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 31 3263 201110368 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 31 3263 3124 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi 102810068 Sosyoloji 4 EA 3 102830063 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 3319 2 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102810014 İktisat 4 EA 5 102830027 İktisat (İÖ) 4 EA 5 102810023 İşletme 4 EA 5 102830018 İşletme (İÖ) 4 EA 5 102810147 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 3 102830115 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 102810095 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 102830124 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 1 4 SAY 5 4 SAY 9 3213 2 3213 3226 2 3226 3314 2 3314 3352 2 3352 Orman Fakültesi 102810032 Orman Mühendisliği 6277 Sağlık Yüksekokulu 102810041 Hemşirelik 38 3204 Güzel Sanatlar Fakültesi 102890012 Grafik Tasarımı 4 EA 2 7162 102890039 Seramik 4 EA 2 7189 3129 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Eğitim Fakültesi 102910031 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 102910094 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 102930044 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 5 3275 2 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 36 .

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. 102910464 Konaklama İşletmeciliği 3243 Devlet Konservatuvarı 102990047 Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 4 SÖZ 2 7117 102990074 Tiyatro (Oyunculuk) 4 SÖZ 2 7127 37 . BK1 BK2 BK3 15 17 86 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3133 102910146 Biyoloji 4 SAY 8 102910155 Fizik 4 SAY 2 102910164 İstatistik 4 SAY 8 102930274 İstatistik (İÖ) 4 SAY 8 102910173 Kimya 4 SAY 8 3240 3182 3223 2 3223 Güzel Sanatlar Fakültesi 102910622 Grafik 4 EA 3 7160 102910631 İç Mimarlık 4 SAY 3 3211 102910649 Seramik 4 EA 3 7189 102910658 Tekstil Tasarım 4 EA 3 9177 4 EA 8 3209 102910482 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 102910207 Ekonometri 4 EA 6 21 102930283 Ekonometri (İÖ) 4 EA 6 2 3158 102910588 Ekonometri (İngilizce) 4 EA 5 15 102910216 İktisat 4 EA 9 21 102930123 İktisat (İÖ) 4 EA 9 2 102910597 İktisat (İngilizce) 4 EA 3 15 102910225 İşletme 4 EA 10 21 102930132 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 102910604 İşletme (İngilizce) 4 EA 3 15 102910234 Maliye 4 EA 5 21 3254 102930256 Maliye (İÖ) 4 EA 5 2 3254 102910243 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 21 3352 3158 17 28 3158 3213 3213 17 28 3213 3226 3226 17 28 3226 İlahiyat Fakültesi 102910252 İlahiyat 4 SÖZ 10 30 6214 102930308 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 10 2 6214 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 102910701 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 15 17 28 102930326 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 7 2 15 17 102910279 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 102930141 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 102910288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 15 17 28 102930159 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 7 2 15 17 102910297 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 102910304 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 8 102930168 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 102910313 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 6 102930177 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 102910322 Maden Mühendisliği 4 SAY 12 102910331 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 28 111 102930195 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 8 2 17 28 102910349 Mimarlık 4 SAY 7 102910491 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 28 111 102910358 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 7 3328 4 SAY 3 8337 8147 3124 28 3124 3142 3142 3162 28 3162 3168 3221 2 3221 6235 2 6235 3251 3252 111 3252 3263 8333 Su Ürünleri Fakültesi 102910473 Su Ürünleri Mühendisliği Ziraat Fakültesi 102910507 Bahçe Bitkileri 4 SAY 5 102910516 Bitki Koruma 4 SAY 5 102910385 Gıda Mühendisliği 4 SAY 8 102910394 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 6 6283 102910525 Tarım Ekonomisi 4 EA 5 3382 102910534 Tarım Makineleri 4 SAY 5 3383 102910543 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 5 3384 102910552 Tarla Bitkileri 4 SAY 5 3385 102910561 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 5 9048 102910579 Zootekni 4 SAY 5 8289 8158 15 17 86 3191 Adana Sağlık Yüksekokulu 102910455 Hemşirelik 4 SAY 16 38 87 102930292 Hemşirelik (İÖ) 4 SAY 8 2 38 4 EA 16 15 130 3204 87 3204 Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Edebiyat Fakültesi 103010558 Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 6 103010091 Sosyoloji 4 EA 3 103030235 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 4 EA 15 103010134 Hukuk Fakültesi 3109 3319 2 3319 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103010531 İktisat 4 EA 4 103030271 İktisat (İÖ) 4 EA 4 103010549 İşletme 4 EA 4 103030289 İşletme (İÖ) 4 EA 4 103010619 Kamu Yönetimi 4 EA 3 103030244 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 103010628 Sağlık Yönetimi 4 EA 6 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 6298 İlahiyat Fakültesi 103010143 İlahiyat 4 SÖZ 21 121 103030138 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 21 2 103010637 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 500 6214 121 6214 9999 Mimarlık Fakültesi 103010204 Mimarlık 4 SAY 5 103030253 Mimarlık (İÖ) 4 SAY 5 3263 2 3263 Mühendislik Fakültesi 103010161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 103030217 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 103010179 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 103030298 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 103010188 Maden Mühendisliği 4 SAY 5 3251 103010197 Makine Mühendisliği 4 SAY 7 3252 103010222 Veteriner Fakültesi 5 SAY 6 6373 3162 2 3162 3221 2 3221 Ziraat Fakültesi 103010567 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 103010576 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 103010585 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 103010594 Zootekni 4 SAY 4 8289 4 EA 8 3275 4 SAY 7 4 EA 2 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 103010601 Okul Öncesi Öğretmenliği Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu 103010407 Hemşirelik 38 3204 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 103010646 Spor Yöneticiliği 7104 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 201210013 İletişim Bilimleri (İngilizce) 4 SÖZ 5 17 21 28 201210031 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 21 28 33 4 EA 20 33 46 201210604 Hukuk Fakültesi 33 8327 3219 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 201210146 Ekonomi ve Finans 4 EA 5 33 46 201210119 Ekonomi ve Finans (İngilizce) 4 EA 5 17 21 201210191 İşletme 4 EA 5 33 46 201210164 İşletme (İngilizce) 4 EA 5 17 201210225 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 201210252 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) 4 EA 5105 28 33 21 28 33 3226 17 21 28 33 3352 5 17 21 28 33 3356 5105 3226 Mühendislik Fakültesi 201210261 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 33 3124 201210297 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 33 5103 201210613 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 5 33 46 201210322 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 33 201210385 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 33 46 201210358 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 33 201210482 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 3 17 21 28 201210507 Makine Mühendisliği 4 SAY 5 33 46 201210446 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 33 3166 3166 3168 3168 33 9260 3252 3252 Sanat ve Tasarım Fakültesi 201290011 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 5 33 46 3169 201290047 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 5 33 46 5109 201290074 Grafik 4 EA 5 33 46 7160 38 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN Alan 201290108 İç Mimarlık 4 SAY 10 33 46 Kodu 3211 201210437 Mimarlık 4 SAY 15 33 46 3263 4 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi 103110027 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 103110133 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 103130031 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 8 2 3129 3275 3275 Denizcilik Fakültesi 103110663 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 15 17 28 103110672 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) 4 EA 5 15 17 28 105 103130234 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (İÖ) 4 EA 5 2 15 17 28 3150 103110654 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 105 3190 4 SÖZ 3 15 28 3149 3150 Edebiyat Fakültesi 103110203 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 3106 Fen Fakültesi 103110221 Fizik 4 SAY 2 15 17 86 103110239 İstatistik 4 SAY 6 15 17 86 103130182 İstatistik (İÖ) 4 SAY 6 2 15 17 103110248 Kimya 4 SAY 2 15 17 86 103130216 Kimya (İÖ) 4 SAY 2 2 15 17 4 SAY 9 15 38 4 EA 23 3182 3223 86 3223 3240 86 3240 Hemşirelik Fakültesi 103110769 Hemşirelik 103110309 Hukuk Fakültesi 3204 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103110318 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 15 103130067 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 6 2 103110327 Ekonometri 4 EA 5 15 103130076 Ekonometri (İÖ) 4 EA 5 2 103110336 İktisat 4 EA 13 15 103130085 İktisat (İÖ) 4 EA 13 2 103110345 İşletme 4 EA 13 15 103130094 İşletme (İÖ) 4 EA 13 2 103110354 Kamu Yönetimi 4 EA 4 15 103130101 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 2 103110363 Maliye 4 EA 7 15 103130119 Maliye (İÖ) 4 EA 7 2 15 3141 15 3141 3158 15 3158 3213 15 3213 3226 15 3226 3237 15 3237 3254 3254 İlahiyat Fakültesi 103110372 İlahiyat 4 SÖZ 15 17 121 708 103130207 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 15 2 17 121 103110751 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 500 6214 708 6214 9999 İşletme Fakültesi 103110381 İktisat (İngilizce) 4 EA 5 15 17 28 103110399 İşletme (İngilizce) 4 EA 6 15 17 28 103110406 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 EA 3 15 17 28 103110415 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 1 15 17 28 3352 103110627 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) 4 EA 4 15 17 28 9108 4 SAY 7 4 3213 3226 106 3337 Mimarlık Fakültesi 103110424 Mimarlık 3263 Mühendislik Fakültesi 103110442 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 15 103110451 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 15 17 28 103110469 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 9 15 17 28 103110478 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 10 15 103110487 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 9 15 103130128 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 103110496 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 5 15 103110503 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 15 103130252 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103110512 Maden Mühendisliği 4 SAY 5 15 103130146 Maden Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 15 103110521 Makine Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 103130137 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 103110539 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 5 15 17 86 103110548 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 5 15 4 SAY 6 15 3124 3142 3162 3168 3221 15 3221 3234 6235 15 6235 3251 3251 3252 86 3252 3261 3328 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 103110645 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 87 8344 39 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 4 SÖZ 1 7163 103190307 Moda Giyim Tasarımı 4 EA 1 9170 103190113 Oyunculuk 4 SÖZ 1 7119 103190131 Sahne Tasarımı 4 SÖZ 1 7176 103190149 Seramik ve Cam Tasarımı 4 SÖZ 2 7179 103190291 Tekstil Tasarımı 4 EA 2 7181 4 SÖZ 1 8280 İzmir Devlet Konservatuvarı 103190185 Üfleme ve Vurma Çalgılar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Eğitim Fakültesi 103210044 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 4 21 103230278 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 4 2 3275 21 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 103210062 Biyoloji 4 SAY 2 46 3133 103210089 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 8 21 3219 103210098 Kimya 4 SAY 4 46 3240 103210114 Sosyoloji 4 EA 4 46 103230066 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 4 2 3319 46 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103210141 İktisat 4 EA 15 46 103230093 İktisat (İÖ) 4 EA 15 2 103210159 İşletme 4 EA 16 46 103230109 İşletme (İÖ) 4 EA 16 2 103210168 Kamu Yönetimi 4 EA 10 46 103230118 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 10 2 103210177 Maliye 4 EA 19 46 103230127 Maliye (İÖ) 4 EA 19 2 103210414 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 46 103230366 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 3 2 3213 46 3213 3226 46 3226 3237 46 3237 3254 46 3254 3315 46 3315 Mühendislik Fakültesi 103210389 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 7 46 103230348 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 103210186 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 46 103230233 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 103210195 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 46 103230384 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103210202 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 46 103230251 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 103210211 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 10 46 103210229 Maden Mühendisliği 4 SAY 6 46 103230136 Maden Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 103210238 Makine Mühendisliği 4 SAY 8 46 103230242 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 103210247 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY 6 46 3124 46 3124 3162 46 3162 3168 46 3168 3221 46 3221 6235 3251 46 3251 3252 46 3252 5118 Kütahya Sağlık Yüksekokulu 103210265 Ebelik 4 SAY 1 38 46 103210274 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 8 46 87 103210283 Hemşirelik 4 SAY 11 38 46 78 87 3155 8344 87 3204 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 103210308 Bankacılık ve Finans 4 EA 7 46 103230321 Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 EA 7 2 103210317 Muhasebe 4 EA 7 46 103230339 Muhasebe (İÖ) 4 EA 7 2 103210326 Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 EA 7 46 103230375 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İÖ) 4 EA 7 2 6119 46 6119 3268 46 3268 5127 46 5127 Güzel Sanatlar Fakültesi 103290078 Grafik 4 EA 4 46 103290087 Grafik (İÖ) 4 EA 4 2 103290112 Seramik 4 EA 3 46 7160 46 7160 7189 40 . BK1 BK2 BK3 15 17 86 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 103110618 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 EA 3 3338 Güzel Sanatlar Fakültesi 103190316 Aksesuar Tasarımı 4 EA 1 9152 103190052 Eski Çini Onarımları 4 SÖZ 1 7156 103190061 Fotoğraf 4 SÖZ 1 7158 103190079 Grafik Tasarımı 4 EA 2 7162 103190088 Halı. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

(İÖ) 4 EA 12 2 3338 6318 220 3338 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi 103410042 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 15 3106 103410087 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 15 3219 103410739 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 3 15 8290 103410112 Sosyoloji 4 EA 3 15 3319 Eğitim Fakültesi 103410148 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 4 3129 103410157 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 4 3275 Fen Fakültesi 103410193 Biyokimya 4 SAY 5 15 17 86 103410209 Biyoloji 4 SAY 6 15 17 86 103430028 Biyoloji (İÖ) 4 SAY 6 2 15 17 103410218 Fizik 4 SAY 4 15 17 86 103410227 İstatistik 4 SAY 6 15 17 86 103430046 İstatistik (İÖ) 4 SAY 6 2 15 17 103410236 Kimya 4 SAY 4 15 17 86 103430055 Kimya (İÖ) 4 SAY 4 2 15 17 86 3240 4 SAY 23 15 17 38 86 3204 3132 3133 86 3133 3182 3223 86 3223 3240 Hemşirelik Fakültesi 103410793 Hemşirelik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103410254 İktisat 4 EA 6 21 17 86 103430073 İktisat (İÖ) 4 EA 6 2 21 17 103410263 İşletme 4 EA 5 21 17 86 103430082 İşletme (İÖ) 4 EA 5 2 21 17 103410272 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 21 17 86 103430091 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 21 17 3213 86 3213 3226 86 3226 3352 86 3352 İletişim Fakültesi 103410306 Gazetecilik 4 SÖZ 6 4 109 103430125 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 6 2 4 103410315 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 6 4 109 103430134 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 6 2 4 103410324 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 6 2 4 103410624 Reklamcılık 4 SÖZ 5 4 109 17 86 6188 109 6188 3198 109 3198 3287 109 3287 3291 Mühendislik Fakültesi 103410333 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 10 15 103410351 Deri Mühendisliği 4 SAY 5 4 103410369 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 15 17 86 3162 103410378 Gıda Mühendisliği 4 SAY 11 15 17 86 3191 103410387 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 15 17 86 3221 103410396 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 6241 103410403 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 15 17 86 3252 3124 3151 41 . Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 6 4 109 103430143 Radyo.O. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 103310149 Kimya 4 SAY 3 3240 İşletme Fakültesi 103310201 İşletme 4 EA 5 15 103330047 İşletme (İÖ) 4 EA 5 2 3226 15 3226 Mühendislik Fakültesi 103310176 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 15 103330011 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103310185 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 5 15 103330029 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103310131 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 4 243 103310291 Makine Mühendisliği 4 SAY 4 46 103330135 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 3124 15 3124 3162 15 3162 3168 3252 46 3252 Orman Fakültesi 103310016 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 7 15 3276 103310025 Orman Mühendisliği 4 SAY 7 15 6277 103310034 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 5 15 6283 38 3204 Sağlık Yüksekokulu 103310104 Hemşirelik 4 SAY 6 103310158 Sosyal Hizmet 4 EA 6 103310113 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 12 15 103330056 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 103410412 KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Su Ürünleri Fakültesi 103410606 Su Ürünleri Mühendisliği Ziraat Fakültesi 103410633 Bahçe Bitkileri 4 SAY 3 4 8147 103410642 Bitki Koruma 4 SAY 3 4 8158 103410466 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 5 4 6283 103410651 Süt Teknolojisi 4 SAY 3 4 8258 103410669 Tarım Ekonomisi 4 EA 3 4 3382 103410678 Tarım Makineleri 4 SAY 3 4 3383 103410687 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 3 4 3384 103410696 Tarla Bitkileri 4 SAY 3 4 3385 103410703 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 3 4 9048 103410712 Zootekni 4 SAY 3 4 8289 4 SAY 3 4 286 İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 103410766 Beslenme ve Diyetetik 3122 Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 103410563 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 3 4 261 103430152 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 3 2 4 103410572 Seyahat İşletmeciliği 4 EA 3 4 261 6303 103410581 Turizm Rehberliği 4 SÖZ 5 4 261 4372 4 SÖZ 1 3243 261 3243 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı 103490067 Çalgı Yapım 7136 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Edebiyat Fakültesi 103510147 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 21 103530196 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 3 2 103510192 Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 115 103530415 Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 5 2 3219 21 3219 3293 115 3293 Fen Fakültesi 103510111 Biyoloji 4 SAY 8 3133 103510138 Fizik 4 SAY 3 3182 103510165 Kimya 4 SAY 5 3240 4 EA 10 3209 103510235 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103510244 İktisat 4 EA 8 21 103530115 İktisat (İÖ) 4 EA 8 2 103510253 İşletme 4 EA 10 21 103530124 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 103510262 Maliye 4 EA 6 21 103530372 Maliye (İÖ) 4 EA 6 2 103510862 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 2 103510695 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 21 3213 21 3213 3226 21 3226 3254 21 3254 3314 3352 İlahiyat Fakültesi 103510271 İlahiyat 4 SÖZ 20 17 121 708 103530203 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 20 2 17 121 6214 708 6214 İletişim Fakültesi 103510289 Gazetecilik 4 SÖZ 8 103530133 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 8 103510677 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 7 103530424 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 7 103510298 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN PROGRAM ADI Tekstil Mühendisliği Alan 4 SAY 9 4 Kodu 3328 4 SAY 4 4 8337 SÜRE TÜRÜ KONT. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 7 103530284 Radyo. Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 7 2 3287 4 SAY 6 21 3263 6188 2 6188 3198 2 3198 3287 Mimarlık Fakültesi 103510305 Mimarlık Mühendislik Fakültesi 103510323 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 9 21 103530221 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 103510686 Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY 6 21 103530212 Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 103510332 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 21 103510341 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 8 21 103530142 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 103510359 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 21 103530266 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103510853 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 5 21 3124 21 3124 3134 21 3134 3142 3162 21 3162 3168 21 3168 8319 42 .

Motor (İÖ) 4 SAY 4 2 21 41 87 103510483 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 4 103530248 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (İÖ) 4 EA 4 3312 767 3312 3346 724 3346 3348 724 3348 3338 2 3338 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 103590057 Spor Yöneticiliği 4 EA 2 103590066 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 2 7104 2 7104 Güzel Sanatlar Fakültesi 103590084 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 2 5109 103590127 Seramik ve Cam Tasarımı 4 SÖZ 1 7179 4 SAY 6 3129 4 EA 14 3209 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 103610128 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 103610085 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103610137 İktisat 4 EA 5 103630044 İktisat (İÖ) 4 EA 5 103610146 İşletme 4 EA 5 103630035 İşletme (İÖ) 4 EA 5 103610155 Kamu Yönetimi 4 EA 3 103630026 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 103610207 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 8 17 121 708 103630123 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 8 2 17 121 4 SAY 6 38 3204 4 EA 5 15 3312 4 SAY 5 3129 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 3237 6214 708 6214 Sağlık Yüksekokulu 103610094 Hemşirelik Sivil Havacılık Yüksekokulu 103610191 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 103810011 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Fen-Edebiyat Fakültesi 103810056 Biyoloji 4 SAY 8 3133 103810065 Fizik 4 SAY 1 3182 103810074 İstatistik 4 SAY 8 103830051 İstatistik (İÖ) 4 SAY 8 103810092 Kimya 4 SAY 8 3223 2 3223 3240 43 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 21 103530381 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103510368 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 21 103530336 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103510765 Harita Mühendisliği 4 SAY 6 21 103530309 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 103510377 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 8 21 103530151 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 103510395 Makine Mühendisliği 4 SAY 13 21 103530169 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 13 2 103510711 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY 6 21 103530239 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 103510729 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 5 21 103530257 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103510402 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 7 21 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 8319 3191 21 3191 8324 21 8324 3221 21 3221 3252 21 3252 5118 21 5118 5119 21 5119 3328 Sağlık Bilimleri Fakültesi 103510826 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 5 21 87 103510835 Hemşirelik 4 SAY 9 21 38 3122 87 3204 Seyrani Ziraat Fakültesi 103510844 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 164 8147 103510747 Bitki Koruma 4 SAY 4 164 8158 103510889 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 4 164 9114 103510871 Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 4 164 9106 103510756 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 164 3385 103510817 Zootekni 4 SAY 4 164 8289 5 SAY 7 103510429 Veteriner Fakültesi 6373 Sivil Havacılık Yüksekokulu 103510738 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA 4 21 41 87 103530275 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 4 2 21 41 87 103510465 Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY 4 21 41 87 724 103530293 Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) 4 SAY 4 2 21 41 87 103510474 Uçak Gövde .Motor 4 SAY 4 21 41 87 724 103530318 Uçak Gövde . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. 103810356 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 8 103830184 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İÖ) 4 SAY 8 BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 2 Kodu 3256 3256 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103810135 İktisat 4 EA 8 103830103 İktisat (İÖ) 4 EA 8 103810144 İşletme 4 EA 6 103830112 İşletme (İÖ) 4 EA 6 103810153 Maliye 4 EA 6 103830121 Maliye (İÖ) 4 EA 6 2 103810162 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 15 17 86 103830209 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 1 2 15 17 3213 2 3213 3226 2 3226 3254 3254 3352 86 3352 İlahiyat Fakültesi 103810444 İlahiyat 4 SÖZ 7 17 121 708 103830272 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 7 2 17 121 6214 708 6214 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 103810171 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 7 15 17 86 103810189 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 9 15 17 28 103830139 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 9 2 15 17 103810198 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 6 103830148 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 103810205 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 10 103830157 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 103810214 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 6235 103810223 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 6241 103810232 Maden Mühendisliği 4 SAY 6 103830166 Maden Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 103810241 Makine Mühendisliği 4 SAY 10 15 17 86 103830175 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 15 17 103810259 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 6 103810268 Mimarlık 4 SAY 6 15 17 86 3124 3162 28 3162 3168 2 3168 3221 2 3221 3251 3251 3252 86 3252 3261 3263 Ziraat Fakültesi 103810408 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 103810383 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 103810417 Zootekni 4 SAY 4 8289 Eskişehir Sağlık Yüksekokulu 103810302 Ebelik 4 SAY 1 38 78 103810311 Hemşirelik 4 SAY 9 38 87 103810392 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 4 87 3155 3204 3298 Turizm ve Otel İşletmeciliği Y. 103810338 Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA 7 103830227 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 7 2 4 SÖZ 10 21 734 4 SAY 20 17 21 6339 6339 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi 201490027 Geleneksel Türk Sanatları 8321 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi 201511335 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) 28 222 3129 Fen-Edebiyat Fakültesi 201511159 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 222 201511202 Sosyoloji (%50 Burslu) 4 EA 5 3 4 222 201511026 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 201510831 Hukuk Fakültesi 4 EA 10 21 222 201510822 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 21 222 3219 3319 28 222 3319 3209 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 201510479 Ekonomi 4 EA 15 222 201510461 Ekonomi (İngilizce) 4 EA 2 17 21 28 222 201511035 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 201510513 İşletme 4 EA 15 222 201511062 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 5 3 222 201510497 İşletme (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 222 201511053 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 201510558 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 10 222 201511089 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 222 201510531 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 222 201511071 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 201510576 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 4 17 21 28 222 3159 3159 222 3159 3226 3226 3226 222 3226 3314 3314 3314 222 3314 3352 44 .O.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 28 222 201511098 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 2015 Uluslararası Ticaret (Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama) 4 EA 100 222 226 851 Alan BK6 BK7 Kodu 3352 3355 Mühendislik Fakültesi 201510628 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 12 222 201510858 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 8 3 222 201510601 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 12 17 21 28 222 201510849 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 8 3 17 21 28 201510707 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 15 222 201510894 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 222 201510682 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 15 17 21 28 222 201510885 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 201510743 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 222 201510919 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 222 201510725 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 222 201510901 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 201511432 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 15 222 3124 3124 3124 222 3124 3162 3162 3162 222 3162 3168 3168 3168 222 3168 3221 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Eğitim Fakültesi 103910019 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 103910443 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 Fen Fakültesi 103910082 Biyoloji 4 SAY 5 3133 103910116 İstatistik 4 SAY 14 3223 103910125 Kimya 4 SAY 2 3240 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 103910601 İşletme 4 EA 6 103930474 İşletme (İÖ) 4 EA 6 103910628 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 3 103930492 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 3226 2 3226 3314 3314 İlahiyat Fakültesi 103910716 İlahiyat 4 SÖZ 10 121 103930571 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 10 2 103910619 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 300 6214 121 6214 9999 İletişim Fakültesi 103910479 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 6 103930368 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 6 103910188 Radyo. Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 6 4 EA 4 3198 2 3198 3287 2 3287 İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi 103910143 Sosyoloji 3319 Mühendislik Fakültesi 103910197 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 9 21 103930253 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 103910204 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 21 103930289 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 103910213 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 8 21 103930129 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 103910222 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 8 21 103930138 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 103910231 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 6 21 103930235 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 103910249 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 21 103930271 Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 103910258 Makine Mühendisliği 4 SAY 9 21 103930147 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 103910452 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 6 21 103910267 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 6 21 103930483 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 4 SAY 3 3124 21 3124 3142 21 3142 3162 21 3162 3221 21 3221 6235 21 6235 6241 21 6241 3252 21 3252 5119 3261 21 3261 Su Ürünleri Fakültesi 103910434 Su Ürünleri Mühendisliği 8337 Teknoloji Fakültesi 103910504 Makine Mühendisliği 4 SAY 3 103930377 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 103910522 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 3 103930395 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 103910549 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 3 3252 2 3252 5119 2 5119 3261 45 . Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 6 103930323 Radyo. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 6 3287 Mimarlık Fakültesi 104111207 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 2 15 17 86 3169 104110687 Mimarlık 4 SAY 6 15 17 86 3263 Mühendislik Fakültesi 104110624 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 6 15 17 86 3124 104110633 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 15 17 86 3162 104110642 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 104130197 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 104110651 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 9 15 17 86 3168 86 3168 3221 46 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. 103930411 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 103910567 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 3 103930438 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 103910585 Yazılım Mühendisliği 4 SAY 3 103930456 Yazılım Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 5 SAY 13 103910373 Veteriner Fakültesi BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 2 Kodu 3261 8333 2 8333 5134 2 5134 6373 Elazığ Sağlık Yüksekokulu 103910382 Ebelik 4 SAY 1 38 78 3155 103910391 Hemşirelik 4 SAY 10 38 87 3204 4 EA 1 17 117 118 3319 4 EA 1 17 117 118 3209 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 104010043 Sosyoloji 104010052 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104010061 İktisat 4 EA 1 17 117 118 3213 104010079 İşletme 4 EA 1 17 117 118 3226 104010088 Siyaset Bilimi 4 EA 1 17 117 118 3313 4 SÖZ 1 17 117 118 3215 104010113 İletişim Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi 104010122 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 1 17 117 118 3124 104010131 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 1 17 117 118 3168 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Edebiyat Fakültesi 104111604 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 15 3219 104110148 Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 115 3293 104111597 Sosyoloji 4 EA 2 3319 Fen Fakültesi 104110078 Biyoloji 4 SAY 2 104130019 Biyoloji (İÖ) 4 SAY 2 3133 104110103 Fizik 4 SAY 2 104110112 İstatistik 4 SAY 7 15 104130037 İstatistik (İÖ) 4 SAY 7 2 104110121 Kimya 4 SAY 6 2 3133 3182 17 86 3223 3223 3240 Gazi Eğitim Fakültesi 104110209 Arapça Öğretmenliği 4 SÖZ 3 104110218 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 121 104111216 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 104130479 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 104110342 Sınıf Öğretmenliği 4 EA 9 3309 104110412 Hukuk Fakültesi 4 EA 20 3209 3110 3129 3275 2 3275 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104110421 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 104130461 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 6 104110439 Ekonometri 4 EA 5 104130143 Ekonometri (İÖ) 4 EA 5 104110448 İktisat 4 EA 9 104130152 İktisat (İÖ) 4 EA 9 2 104110457 İşletme 4 EA 10 15 104130161 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 104110466 Kamu Yönetimi 4 EA 12 104110475 Maliye 4 EA 8 104110484 Uluslararası İlişkiler 4 EA 104130188 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 3213 17 86 15 17 86 2 15 17 86 2 2 3226 3226 3237 3254 3352 3352 İletişim Fakültesi 104110493 Gazetecilik 4 SÖZ 6 6188 104110509 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 10 3198 104110518 Radyo.

BK1 BK2 BK3 104110669 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 104130204 Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 104110678 Makine Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 104130213 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 86 Kodu 6241 6241 3252 86 3252 Sağlık Bilimleri Fakültesi 104111243 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 2 104111252 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 3 104111225 Hemşirelik 4 SAY 7 3122 8344 38 3204 Sanat ve Tasarım Fakültesi 104190191 El Sanatları 4 EA 2 9344 104190207 Grafik Tasarımı 4 EA 1 7162 104190216 Moda Tasarımı 4 EA 1 3266 104190225 Tekstil Tasarımı 4 EA 1 7181 Teknoloji Fakültesi 104111297 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 5 3162 104111349 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 2 8319 104111322 İmalat Mühendisliği 4 SAY 3 5114 104111367 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 3221 104111261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 3 3261 104111313 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 2 8333 Turizm Fakültesi 104111437 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 4 5108 104111473 Turizm İşletmeciliği 4 EA 4 3337 104111482 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 EA 6 3304 4 EA 6 3117 4 EA 4 7104 4 SÖZ 1 5109 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 104111588 Bankacılık Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 104111676 Spor Yöneticiliği Güzel Sanatlar Fakültesi 104190137 Görsel İletişim Tasarımı Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi 104111507 Biyoloji 4 SAY 2 3133 104111516 Fizik 4 SAY 1 3182 104111525 Kimya 4 SAY 2 3240 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 104210023 Biyoloji 4 SAY 4 104210032 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 3133 104210411 Kimya 4 SAY 3 3240 104210059 Sosyoloji 4 EA 3 3319 5108 15 3219 Güzel Sanatlar Fakültesi 104210447 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 5 104210438 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 5 4 EA 5 159 3209 104210456 Hukuk Fakültesi 3307 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104210102 İktisat 4 EA 7 4 3213 104230036 İktisat (İÖ) 4 EA 7 2 3213 104210111 İşletme 4 EA 6 4 3226 104230045 İşletme (İÖ) 4 EA 6 2 3226 104210332 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA 7 4 9009 104210465 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 7 121 104230178 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 7 2 4 SÖZ 6 4 SAY 5 17 21 6214 121 6214 İletişim Fakültesi 104210483 Gazetecilik 6188 Mimarlık Fakültesi 104210429 Mimarlık (İngilizce) 28 3263 Mühendislik Fakültesi 104210129 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 9 15 17 28 104230054 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 9 2 15 17 104210138 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 6 15 17 28 104230169 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 6 2 15 17 104210156 Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 9 15 17 28 104230072 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 9 2 15 17 104210165 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 15 17 28 104230124 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 104210174 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 11 15 17 28 3162 28 3162 3168 28 3168 3191 28 3191 3221 28 3221 3252 47 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 28 104230081 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 11 2 15 17 104210183 Tekstil Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 6 15 17 28 78 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3252 3328 Sağlık Bilimleri Fakültesi 104210386 Ebelik 4 SAY 1 38 104210395 Hemşirelik 4 SAY 10 38 3155 3204 İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104210359 İktisat 4 EA 5 3213 104210368 İşletme 4 EA 5 3226 4 SAY 6 46 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Eğitim Fakültesi 104310013 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104310128 İktisat 4 EA 8 46 104330035 İktisat (İÖ) 4 EA 8 2 104310137 İşletme 4 EA 8 46 104330044 İşletme (İÖ) 4 EA 8 2 104310146 Kamu Yönetimi 4 EA 5 46 104330053 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 104310261 Maliye 4 EA 5 46 104330123 Maliye (İÖ) 4 EA 5 2 3213 46 3213 3226 46 3226 3237 46 3237 3254 46 3254 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 104310173 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 46 3191 104310428 Harita Mühendisliği 4 SAY 5 46 8324 104310394 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 6 46 5119 Ziraat Fakültesi 104310288 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 46 8147 104310297 Bitki Koruma 4 SAY 4 46 8158 104310358 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 4 46 9114 104310367 Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 3 46 8337 104310304 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 46 3382 104310322 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 46 3385 104310331 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 46 9048 Tokat Sağlık Yüksekokulu 104310225 Ebelik 4 SAY 1 38 46 104310234 Hemşirelik 4 SAY 7 38 46 4 EA 5 46 78 3155 3204 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 104310419 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 3298 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 104310252 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 EA 8 46 104330114 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) 4 EA 8 2 104310279 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA 5 46 4 SAY 1 17 21 86 3182 4 EA 4 17 21 86 3226 4 SAY 5 17 21 86 3263 3338 46 3338 8288 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi 104410012 Fizik İşletme Fakültesi 104410075 İşletme Mimarlık Fakültesi 104410066 Mimarlık Mühendislik Fakültesi 104410039 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 3124 104410048 Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 3163 104410057 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 5118 4 SAY 5 21 717 3263 4 EA 5 21 717 3352 4 EA 3 165 GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 201710168 Mimarlık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 201710017 Uluslararası İlişkiler GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 201810167 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3209 201810194 İşletme (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 165 3226 201810282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 17 21 86 165 3314 201810131 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 165 3352 201810228 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 165 9218 4 SAY 5 17 21 28 165 3124 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 201810122 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 48 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN Alan 201810352 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 165 Kodu 3162 201810379 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 165 3168 201810564 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 165 3221 201810413 Makine Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 165 3252 201810316 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 165 3263 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 104510029 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 9 104530148 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 9 3275 2 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 104510074 Biyoloji 4 SAY 4 3133 104510171 İstatistik 4 SAY 5 3223 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104510126 İktisat 4 EA 7 104530069 İktisat (İÖ) 4 EA 7 2 104510153 İşletme 4 EA 6 21 17 104530112 İşletme (İÖ) 4 EA 6 2 21 104510268 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 104530157 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 3213 3213 86 3226 3226 3352 3352 Sağlık Bilimleri Fakültesi 104510214 Ebelik 4 SAY 1 38 78 104510205 Hemşirelik 4 SAY 6 38 290 4 EA 7 290 3155 3204 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 104510232 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 3338 Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 104510223 Bankacılık ve Finans 4 EA 10 104530184 Bankacılık ve Finans (İÖ) 4 EA 10 6119 2 6119 Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 104510259 Gıda Teknolojisi 4 SAY 6 104530139 Gıda Teknolojisi (İÖ) 4 SAY 6 104510241 Moda Tasarımı 4 EA 6 104530121 Moda Tasarımı (İÖ) 4 EA 6 4271 2 4271 3266 2 3266 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104710072 İktisat 4 EA 6 104730067 İktisat (İÖ) 4 EA 6 104710081 İşletme 4 EA 6 104730076 İşletme (İÖ) 4 EA 6 104710151 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 2 104730137 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 2 3213 2 3213 3226 2 3226 3314 2 3314 Gümüşhane Mühendislik Fakültesi 104710106 Gıda Mühendisliği 4 SAY 6 104730094 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 104710099 Harita Mühendisliği 4 SAY 5 104730085 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 104710018 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 7 104730031 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 104710036 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 104710054 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 104730049 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 104710142 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 8 17 121 708 104730128 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 8 2 17 121 3191 2 3191 8324 2 8324 3221 2 3221 6235 3252 3252 6214 708 6214 İletişim Fakültesi 104710063 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 9 104730058 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 9 3198 2 3198 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 104710115 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 4 104710045 Hemşirelik 4 SAY 8 3122 104710124 Sağlık Yönetimi 4 EA 8 104730101 Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 8 2 38 3204 6298 6298 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Edebiyat Fakültesi 104810044 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 21 28 104810062 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA 3 17 21 104810098 İngiliz Dil Bilimi 4 SÖZ 2 21 28 3218 104810105 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 21 28 3219 3106 86 8144 49 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 21 28 249 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 8290 104810132 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 4 104810168 Sosyoloji 4 EA 2 3319 Eğitim Fakültesi 104810211 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 104810308 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 4 3275 Fen Fakültesi 104810335 Aktüerya Bilimleri 4 SAY 4 4 5102 104810344 Biyoloji 4 SAY 3 4 3133 104810353 İstatistik 4 SAY 5 4 3223 104810362 Kimya 4 SAY 3 4 3240 Güzel Sanatlar Fakültesi 104890112 Grafik 4 EA 2 7160 104810389 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 3 3212 104890148 Seramik ve Cam 4 SÖZ 2 7179 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104810398 Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 4 104810405 İktisat 4 EA 4 104810414 İktisat (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 3213 104810432 İşletme (İngilizce) 4 EA 4 17 21 28 3226 104810441 Maliye 4 EA 3 4 104810459 Sağlık İdaresi 4 EA 4 4 104810468 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 4 EA 2 17 21 104810768 Sosyal Hizmet (Erkek) 4 EA 5 4 65 104810777 Sosyal Hizmet (Kız) 4 EA 5 4 78 104810486 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 1 17 21 28 3352 4 8341 3213 3254 3295 28 3314 6318 6318 Mühendislik Fakültesi 104810502 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 3124 104810511 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 3162 104810529 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 3168 104810547 Gıda Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 86 3191 104810556 Hidrojeoloji Mühendisliği 4 SAY 2 4 104810565 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 3 4 104810574 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 6241 104810583 Maden Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 3251 104810592 Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 21 28 104810608 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 17 28 51 8333 38 87 3122 3206 6235 3274 Sağlık Bilimleri Fakültesi 104810732 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 3 4 104810723 Çocuk Gelişimi 4 EA 4 4 104810741 Ergoterapi 4 SAY 2 4 104810714 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 4 4 87 104810705 Hemşirelik 4 SAY 5 17 21 4 SÖZ 1 4 SAY 3 4 EA 2 4235 9225 8344 38 86 87 3204 Ankara Devlet Konservatuvarı 104890087 Oyunculuk 7119 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 104910016 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 244 3129 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 104910113 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3314 Mühendislik Fakültesi 104910097 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 244 3124 104910104 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 244 3162 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi 201910421 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 10 132 201910121 İşletme 4 EA 10 132 201910148 İşletme (İngilizce) 4 EA 10 17 201910633 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 10 132 3315 201910166 Turizm İşletmeciliği 4 EA 10 132 3337 201910184 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA 10 132 3356 3198 3226 21 28 132 3226 Mimarlık Fakültesi 201990085 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 10 132 3169 201990094 İç Mimarlık 4 SAY 15 132 3211 201910209 Mimarlık 4 SAY 10 132 3263 4 SAY 20 132 3124 Mühendislik Fakültesi 201910227 Bilgisayar Mühendisliği 50 .

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 201610196 İktisat 4 EA 5 21 735 201610239 İşletme 4 EA 5 21 735 201610318 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 5 21 735 17 86 3315 201610275 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA 5 21 735 17 86 9009 3213 3226 Mühendislik Fakültesi 201610354 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 735 3124 201610099 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 735 3162 201610115 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 735 3221 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 201610451 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 5 735 3122 201610496 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 5 735 8344 201610539 Hemşirelik 4 SAY 5 735 3204 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 105110048 İktisat 4 EA 7 105130079 İktisat (İÖ) 4 EA 7 105110057 İşletme 4 EA 7 3213 2 3213 3226 51 . BK1 201910245 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 20 132 201910263 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 15 132 4 SAY 10 38 201910299 Hemşirelik Yüksekokulu BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3162 3168 132 3204 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 201910315 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 8 132 201910342 Ebelik 4 SAY 4 38 201910378 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 7 132 8344 3122 78 132 3155 Güzel Sanatlar Fakültesi 201990022 Grafik Tasarımı 4 EA 15 132 7162 201990049 Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA 15 132 7169 4 SAY 3 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi 105010013 Biyoloji 3133 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 105010085 İktisat 4 EA 6 105030123 İktisat (İÖ) 4 EA 6 105010094 İşletme 4 EA 6 105030089 İşletme (İÖ) 4 EA 6 105010358 Kamu Yönetimi 4 EA 4 105030132 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 105010101 Maliye 4 EA 6 105030098 Maliye (İÖ) 4 EA 6 2 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3254 3254 İlahiyat Fakültesi 105010376 İlahiyat 4 SÖZ 12 17 121 708 105030159 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 12 2 17 121 6214 708 6214 Mühendislik Fakültesi 105010155 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 3124 105010128 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 3142 105010137 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 105030105 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 105010146 Makine Mühendisliği 4 SAY 7 105030114 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 5 SAY 8 6373 105010173 Veteriner Fakültesi 3221 2 3221 3252 2 3252 Ziraat Fakültesi 105010261 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 105010279 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 105010182 Gıda Mühendisliği 4 SAY 6 3191 105010288 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 105010313 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 4 3384 105010304 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 105010322 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 9048 105010331 Zootekni 4 SAY 4 8289 4 SAY 6 4 SAY 5 21 4 EA 5 735 Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu 105010234 Hemşirelik 38 3204 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 201610151 Mimarlık 201610415 Hukuk Fakültesi 735 3263 3209 İktisadi. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 105130016 İşletme (İÖ) 4 EA 7 105110075 Maliye 4 EA 7 105110066 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 105130104 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 105110084 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 13 121 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 13 2 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 2 Kodu 3226 3254 3314 3314 6214 121 6214 Mühendislik Fakültesi 105110154 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 105110093 Kimya Mühendisliği 4 SAY 5 105130025 Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 105110109 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 105130034 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 3252 4 SAY 6 38 3204 3191 6241 2 6241 3252 Sağlık Yüksekokulu 105110118 Hemşirelik IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Ziraat Fakültesi 105210047 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 105210056 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 105210038 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 105210065 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 İlahiyat Fakültesi 105210029 İlahiyat 4 SÖZ 10 121 105230015 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 10 2 6214 121 6214 Mühendislik Fakültesi 105210083 Gıda Mühendisliği 4 SAY 4 105230024 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 3191 3191 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 202010181 Enformasyon Teknolojileri (İngilizce) 4 SAY 6 17 21 28 133 202010206 Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 202010075 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 4 EA 6 17 21 28 133 6173 133 3182 3361 Güzel Sanatlar Fakültesi 202010957 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 4 46 133 3169 202010993 Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı 4 EA 4 46 133 9160 202090073 İç Mimarlık 4 SAY 6 46 133 3211 202090091 Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA 4 46 133 7169 202010896 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 4 46 133 6283 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 202010269 İktisat (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 133 3213 202010339 İşletme (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 133 3226 202010621 Siyaset Bilimi (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 133 3313 202010287 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 133 3352 202010639 Uluslararası Ticaret (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 133 3355 Mühendislik Fakültesi 202010427 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 28 133 3124 202010887 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 133 3134 202010799 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 28 133 3162 202010463 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 133 3168 202010851 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 133 3221 202010499 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 28 133 3252 202010921 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 133 5119 202010763 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 133 5134 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 202111009 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 SAY 10 17 21 23 28 3127 202111018 İşletme Bilgi Yönetimi 4 EA 10 17 21 23 28 3227 202111027 Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA 10 17 21 23 28 6339 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Eğitim Fakültesi 105310028 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 105310064 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 105310143 Biyoloji 4 SAY 4 46 3133 105310479 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 21 3219 105310161 Kimya 4 SAY 5 46 3240 105310188 Sosyoloji 4 EA 4 3319 52 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 105330102 KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. 4 EA 4 BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 2 Kodu 3319 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 105310488 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 4 6283 105390098 Seramik 4 EA 2 7189 4 EA 5 3209 105310461 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 105310213 Ekonometri 4 EA 4 46 105330262 Ekonometri (İÖ) 4 EA 4 2 105310222 İktisat 4 EA 7 46 105330111 İktisat (İÖ) 4 EA 7 2 105310231 İşletme 4 EA 9 46 105330129 İşletme (İÖ) 4 EA 9 2 105310513 İşletme (Uzaktan Eğitim) 4 EA 5 226 105310249 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 46 105330138 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 105310522 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 4 EA 5 226 3314 105310391 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 46 3352 3158 46 3158 3213 46 3213 3226 46 3226 3226 3314 46 3314 İlahiyat Fakültesi 105310594 İlahiyat 4 SÖZ 15 121 105330289 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 15 2 105310531 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 500 6214 121 6214 9999 İletişim Fakültesi 105310504 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 5 105330271 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 5 2 3198 3198 Mühendislik Fakültesi 105310425 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 46 105310258 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 105330147 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 17 21 105310267 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 46 105310434 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 4 46 105330235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 105310276 Kimya Mühendisliği 4 SAY 7 46 105330183 Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 105310285 Maden Mühendisliği 4 SAY 10 46 105310294 Makine Mühendisliği 4 SAY 5 46 105330217 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 4 SAY 4 3124 3162 86 3162 3191 3221 46 3221 6241 46 6241 3251 3252 46 3252 Ziraat Fakültesi 105310497 Bahçe Bitkileri 8147 Malatya Sağlık Yüksekokulu 105310319 Ebelik 4 SAY 1 105310549 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 3 38 105310328 Hemşirelik 4 SAY 9 38 105330253 Hemşirelik (İÖ) 4 SAY 9 2 4 EA 4 21 78 3155 8344 3204 38 3204 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 105390195 Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 9265 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 202310187 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 7 21 28 215 202310503 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 13 3 21 28 202311088 Sosyoloji 4 EA 5 46 215 202311104 Sosyoloji (%50 Burslu) 4 EA 15 3 46 8290 215 8290 3319 215 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 202310072 İşletme 4 EA 13 46 215 202310099 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 7 3 46 215 202310239 İşletme (İngilizce) 4 EA 10 17 21 28 215 202310548 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 202310106 Uluslararası İlişkiler 4 EA 5 46 215 202310124 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 10 3 46 215 202310257 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 215 202310557 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 202311113 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) 4 EA 10 17 21 28 215 202311131 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 3226 3226 3226 215 3226 3352 3352 3352 215 3352 9282 215 9282 İletişim Fakültesi 202310399 Gazetecilik 4 SÖZ 10 46 215 202310893 Gazetecilik (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 46 202310803 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 10 46 215 6188 215 6188 5109 53 . PUAN PROGRAM ADI Sosyoloji (İÖ) SÜRE TÜRÜ KONT.

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 13 46 215 202310584 Radyo. BK1 BK2 BK3 215 202310821 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 46 202310275 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 10 46 215 202310566 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 46 202310293 Radyo. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 7 3 46 215 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 5109 5111 215 5111 3287 3287 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 202310424 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 13 17 21 28 215 202310909 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 7 3 17 21 28 202310212 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 215 202310609 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 202310769 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 5 46 215 202310787 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 46 202310981 İç Mimarlık 4 SAY 8 46 215 202311404 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 12 3 46 202311149 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 7 46 215 202311167 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 13 3 46 202311176 Makine Mühendisliği 4 SAY 7 46 215 202311194 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 13 3 46 202310451 Mimarlık 4 SAY 13 46 215 202310936 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 7 3 46 3124 215 3124 3162 215 3162 3169 215 3169 3211 215 3211 3221 215 3221 3252 215 3252 3263 215 3263 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 202310724 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 14 46 215 202310954 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 4 SAY 6 3 46 202311043 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 14 46 215 202311061 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 4 SAY 6 3 46 215 202310742 Hemşirelik 4 SAY 14 38 46 215 202310972 Hemşirelik (%50 Burslu) 4 SAY 6 3 38 46 202311201 Sosyal Hizmet 4 EA 14 46 215 202311228 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 4 EA 6 3 46 3122 215 3122 8344 8344 3204 215 3204 6318 215 6318 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 202310318 Bankacılık ve Finans 4 EA 13 46 215 202310627 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 4 EA 7 3 46 202310336 Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 EA 13 46 215 202310645 Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA 7 3 46 202310363 Turizm ve Otelcilik 4 EA 13 46 215 202310663 Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) 4 EA 7 3 46 202310372 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 EA 15 46 215 202310681 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) 4 EA 5 3 46 6119 215 6119 3269 215 3269 3340 215 3340 8888 215 8888 Güzel Sanatlar Fakültesi 202390025 Grafik Tasarımı 4 EA 20 46 215 7162 202390034 Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA 20 46 215 7169 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 202410741 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 52 3129 202410195 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 46 52 3129 202410565 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 EA 2 3 46 52 3275 202410671 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 EA 18 3 46 52 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 202410768 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 15 52 3219 202410026 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 15 52 3219 202410786 İstatistik (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 46 52 3223 202410238 İstatistik (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 46 52 3223 202410802 Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 46 52 3258 202410211 Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 46 52 3258 202410529 Hukuk Fakültesi 4 EA 18 15 52 202410502 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 EA 2 3 15 52 3209 5105 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 202410856 Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) 4 EA 2 3 46 52 202410414 Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) 4 EA 18 3 46 52 202410874 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 EA 2 3 15 17 28 52 3226 202410071 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 18 3 15 17 28 52 3226 202410098 İşletme (Tam Burslu) 4 EA 2 3 4 52 3226 202410105 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 18 3 4 52 3226 202410908 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) 4 EA 2 3 46 52 5123 202410495 Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 18 3 46 52 202410926 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 4 EA 2 3 15 17 5105 5123 28 52 3315 54 .

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 İletişim Fakültesi 202410989 Gazetecilik (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 46 52 6188 202410477 Gazetecilik (%50 Burslu) 4 SÖZ 18 3 46 52 6188 202490078 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 46 52 5109 202490087 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 18 3 46 52 5109 202411006 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 46 52 3198 202410459 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 4 SÖZ 18 3 46 52 3198 202411024 Radyo. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN Alan 202410398 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 15 17 28 52 Kodu 3315 202410944 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) 4 EA 2 3 15 17 28 52 3355 202410123 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 18 3 15 17 28 52 3355 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 46 52 3287 202410432 Radyo. Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 18 3 46 52 3287 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 202411042 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 52 3124 202410141 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 15 17 28 52 3124 202411069 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 52 3162 202410274 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 15 17 28 52 3162 202411087 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 52 3168 202410292 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 15 3 15 17 28 52 3168 202411121 Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 52 3191 202410335 Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 46 52 3191 202490069 İç Mimarlık 4 SAY 5 46 52 202490103 İç Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 52 3211 202490236 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 13 3 46 52 3211 202411209 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 3 46 52 202411218 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 52 3221 202411227 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 15 3 46 52 3221 202411148 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 52 3252 202410353 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 46 52 3252 202410159 Mimarlık 4 SAY 4 46 52 202410168 Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 52 3263 202410177 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 14 3 46 52 3263 202411166 Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 52 3328 202410371 Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 46 52 202411103 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 52 5134 202410317 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 15 17 28 52 5134 3211 3221 3263 3328 Güzel Sanatlar Fakültesi 202490112 Drama ve Oyunculuk 4 SÖZ 2 15 17 28 52 202490148 Grafik Tasarım (Tam Burslu) 4 EA 2 3 15 17 28 52 7161 202490157 Grafik Tasarım (%50 Burslu) 4 EA 18 3 15 17 28 52 7161 202490175 Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) 4 EA 2 3 15 17 28 52 7169 202490184 Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) 4 EA 18 3 15 17 28 52 7169 9163 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 202510113 Sosyoloji (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 45 202510546 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 4 EA 15 21 45 202510158 Hukuk Fakültesi 3319 45 3319 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 202510176 Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 45 202510564 Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 202510194 Ekonomi (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 45 202510573 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 202510219 İşletme (İngilizce) 4 EA 20 17 21 28 45 202510713 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 202510237 İşletme Enformatiği (İngilizce) 4 EA 7 17 21 28 45 202510582 İşletme Enformatiği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 202510255 İşletme-Ekonomi (İngilizce) 4 EA 7 17 21 28 45 202510704 İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 202510273 Siyaset Bilimi (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 45 202510591 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 202510307 Uluslararası Finans (İngilizce) 4 EA 10 17 21 28 45 202510607 Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 202510316 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 7 17 21 28 45 202510722 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 202510334 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) 4 EA 15 17 21 28 45 202510731 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 3115 45 3115 3159 45 3159 3226 45 3226 8210 45 8210 6229 45 6229 3313 45 3313 6351 45 6351 3352 45 3352 3356 45 3356 55 .

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu İletişim Fakültesi 202590041 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) 4 SÖZ 3 17 21 28 45 202590077 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 2 3 17 21 28 202510379 Halkla İlişkiler (İngilizce) 4 SÖZ 15 17 21 28 45 202510785 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 17 21 28 202510413 Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) 4 SÖZ 7 17 21 28 45 202510625 Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 3 3 17 21 28 202510431 Reklamcılık (İngilizce) 4 SÖZ 15 17 21 28 45 202510794 Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 17 21 28 202510476 Sinema ve Televizyon (İngilizce) 4 SÖZ 3 17 21 28 45 202510643 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 2 3 17 21 28 202510494 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) 4 SÖZ 15 17 21 28 45 202510652 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 17 21 28 5109 45 5109 3197 45 3197 3259 45 3259 3291 45 3291 3307 45 3307 8351 45 8351 Mimarlık Fakültesi 202511562 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 28 45 202511844 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 202511147 İç Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 7 17 21 28 45 202511853 İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 202510801 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 45 3169 45 3169 3211 45 3211 3263 Mühendislik Fakültesi 202511174 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 3 17 21 28 45 3124 202511183 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 45 3124 202511298 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 45 202511305 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 202511526 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 45 202511544 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 7 3 17 21 28 202511253 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 45 202511262 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 3162 45 3162 3168 45 3168 8319 45 8319 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 202511386 Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 45 202511402 Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 202511129 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 45 202511138 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 45 202511359 Hemşirelik (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 38 45 202511368 Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 38 3122 45 3122 8344 8344 3204 45 3204 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 202590095 Moda Tasarımı (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 45 202590102 Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 202511605 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 45 202511623 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 7 3 17 21 28 4 SAY 8 29 38 4 SAY 2 3 29 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 202610042 Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 202610051 Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YO (Tam Burslu) Sağlık Yüksekokulu 3266 45 3266 8888 45 8888 3204 38 3204 202610078 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 8 29 3122 202610069 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 8 29 8344 202610096 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 8 29 3298 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 202710014 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 237 202710192 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 10 3 237 3315 202710208 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(%25 Burslu) 4 EA 7 3 237 3315 202710235 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) 4 EA 13 3 237 8888 202710244 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu) 4 EA 7 3 237 8888 202710217 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) 4 EA 13 3 237 3355 202710226 Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) 4 EA 7 3 237 3355 3315 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 202710138 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 237 3124 202710253 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 237 3168 202710271 Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 237 5119 202710183 Mimarlık (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 237 3263 Güzel Sanatlar Fakültesi 202790093 Grafik Tasarım (%50 Burslu) 4 EA 10 3 237 7161 202790109 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 4 EA 10 3 237 3212 202790118 İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 15 3 237 5113 202790127 Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) 4 EA 20 3 237 7169 56 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 202910436 Grafik Tasarım (%75 Burslu) 4 EA 5 3 46 166 7161 202910384 Grafik Tasarım (%50 Burslu) 4 EA 5 3 46 166 7161 202910445 Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 Burslu) 4 EA 5 3 46 166 7169 202910409 Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) 4 EA 5 3 46 166 7169 202910454 Takı Tasarımı (%75 Burslu) 4 EA 5 3 46 166 8260 202910427 Takı Tasarımı (%50 Burslu) 4 EA 5 3 46 166 202910278 Hukuk Fakültesi 4 EA 10 17 21 86 166 202910296 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 86 166 3209 8260 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 202910499 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 3226 202910233 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 3226 202910206 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 3352 202910215 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 3352 202910039 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 9110 202910048 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 9110 202910075 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 3355 202910084 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 166 3355 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 202910533 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3124 202910109 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3124 202910542 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3162 202910127 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3162 202910145 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3168 202910154 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3168 202910172 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3263 202910181 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 166 3263 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 203010045 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 21 28 47 203010539 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 4 SÖZ 2 3 21 28 47 3219 203010054 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 47 3219 203010724 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 47 3219 203010548 Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) 4 SAY 5 3 46 47 3258 203010081 Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 46 47 3258 203010178 Hukuk Fakültesi 4 EA 9 46 47 203010196 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA 8 3 46 47 3209 203010778 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 EA 3 3 46 47 3209 3219 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 203010203 İktisat 4 EA 5 46 47 203010221 İktisat (%50 Burslu) 4 EA 5 3 46 47 3213 203010593 İktisat (%25 Burslu) 4 EA 5 3 46 47 3213 203010239 İşletme (Türkçe) 4 EA 10 46 47 203010257 İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 46 47 203010681 İşletme (Türkçe) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 46 47 203010866 İşletme 4 EA 10 17 21 47 86 203010963 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 47 86 3226 203010972 İşletme (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 47 86 3226 203010266 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 47 203010284 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 47 3352 203010699 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 47 3352 3213 3226 3226 3226 3226 3352 Mimarlık Fakültesi 203010415 Mimarlık 4 SAY 4 46 47 203010433 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 46 47 3263 3263 Mühendislik Fakültesi 203010293 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 47 203010318 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 8 3 17 21 28 47 3124 203010787 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 47 3124 203010327 Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 47 203010345 Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 8 3 17 21 28 47 3163 203010796 Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 47 3163 203010354 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 47 203010372 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 47 3168 203010803 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 47 3168 203010381 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 10 17 21 28 47 3124 3163 3168 3221 57 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Sanat ve Tasarım Fakültesi 203090016 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 8 46 47 203010442 İletişim Sanatları 4 SÖZ 10 46 47 203010469 İletişim Sanatları (%50 Burslu) 4 SÖZ 15 3 46 47 8132 203010672 İletişim Sanatları (%25 Burslu) 4 SÖZ 5 3 46 47 8132 203090025 İletişim Tasarımı 4 SÖZ 10 46 47 5113 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 203110202 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 EA 3 3 709 3209 203110177 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 SAY 3 3 709 3122 203110186 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 4 SAY 3 3 709 203110229 Hemşirelik (%50 Burslu) 4 SAY 7 3 38 203110195 Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 4 EA 4 3 709 3212 8132 8344 709 3204 6298 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 203210194 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 EA 8 3 46 778 3275 203210201 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) 4 EA 12 3 46 778 3275 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 203210079 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 8 3 17 21 28 778 3226 203210088 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 12 3 17 21 28 778 3226 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 203210158 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 12 3 46 778 3124 203210167 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 8 3 46 778 3124 203210104 Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 8 3 46 778 3191 203210122 Gıda Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 12 3 46 778 3191 4 EA 1 17 21 86 710 4 EA 1 3 17 21 86 710 3209 4 EA 1 3 17 21 86 710 3209 4 EA 1 3 17 21 86 710 3209 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 203310351 Hukuk Fakültesi 203310509 Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 203310457 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 203310466 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) İletişim Fakültesi 3209 203310015 Sinema ve Televizyon (İngilizce) 4 SÖZ 1 17 21 28 710 203310518 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 710 3307 203310033 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 710 3307 203310369 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 710 3307 3307 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 203310166 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 1 17 21 28 710 203310545 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3315 203310184 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3315 203310387 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3315 203310554 Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3319 203310254 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3319 203310396 Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3319 3315 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 203310139 İşletme (İngilizce) 4 EA 1 17 21 28 710 203310581 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3226 203310157 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3226 203310403 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3226 203310315 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) 4 EA 1 17 21 28 710 203310599 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3356 203310333 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3356 203310342 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 710 3356 3226 3356 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 203310112 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 1 17 21 28 710 203310606 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3124 203310121 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3124 203310412 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3124 203310087 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 1 17 21 28 710 203310615 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3162 203310096 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3162 203310421 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3162 203310051 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 1 17 21 28 710 203310624 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3168 203310069 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 710 3168 3124 3162 3168 58 . PUAN Alan 203010406 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 47 Kodu 3221 203010812 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 47 3221 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

PUAN PROGRAM ADI Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 28 710 4 SAY 1 3 17 21 Alan BK6 BK7 Kodu 3168 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 105510071 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 3124 105510608 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 3124 Denizcilik Fakültesi 105510017 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 135 3149 105510044 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 86 135 3190 Elektrik-Elektronik Fakültesi 105510098 Elektrik Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 3160 105510565 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 3166 105510114 Kontrol Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 86 3245 4 SAY 4 17 21 86 3240 Fen-Edebiyat Fakültesi 105510159 Kimya Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 105510195 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 86 8322 105510574 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY 2 17 21 86 9185 İnşaat Fakültesi 105510229 Çevre Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 86 3142 105510777 Çevre Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 1 17 21 28 3142 105510556 Geomatik Mühendisliği 4 SAY 2 17 21 86 9034 105510635 Geomatik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 9034 105510247 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 12 17 21 86 3221 105510644 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 3221 İşletme Fakültesi 105510292 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 86 3168 105510662 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 3168 Kimya-Metalurji Fakültesi 105510362 Kimya Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 6241 105510371 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 3261 Maden Fakültesi 105510389 Cevher Hazırlama Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 86 4232 105510398 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 86 3234 105510405 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 3 17 21 86 6235 105510414 Maden Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 86 3251 105510829 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 3281 Makine Fakültesi 105510432 İmalat Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 86 5114 105510441 Makine Mühendisliği 4 SAY 12 17 21 86 3252 Mimarlık Fakültesi 105510856 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 3169 105510468 İç Mimarlık 4 SAY 1 17 21 86 3211 105510477 Mimarlık 4 SAY 7 17 21 86 3263 105510865 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 3263 105510874 Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 6283 4 SAY 4 17 21 28 3328 Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 105510892 Tekstil Mühendisliği (İngilizce) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 105510529 Meteoroloji Mühendisliği 4 SAY 4 21 86 105510538 Uçak Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 86 3350 105510926 Uzay Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 3358 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 203410077 Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi 4 EA 3 225 3209 203410095 Halkla İlişkiler 4 SÖZ 3 225 3197 203410111 Medya ve İletişim Sistemleri 4 SÖZ 3 225 3259 6262 Mühendislik ve Tasarım Fakültesi 203410138 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 3 225 3124 203410156 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 3 225 3168 6119 Ticari Bilimler Fakültesi 203410174 Bankacılık ve Finans 4 EA 3 225 203410192 İşletme 4 EA 3 225 203410271 İşletme (İngilizce) 4 EA 3 17 203410217 Turizm İşletmeciliği 4 EA 3 225 3337 203410235 Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 225 3352 203410253 Uluslararası Ticaret 4 EA 3 225 3355 3226 21 28 225 3226 59 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 203310439 KOŞULLAR ÖĞR.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi 105610079 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 15 105610088 Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 121 105630056 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 5 2 105610104 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA 4 105630083 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 105610149 Fars Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 105630065 Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 3 2 3179 105610185 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 15 3219 105610194 İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 105610246 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 3 105610264 Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 105610282 Sosyoloji 4 EA 3 3319 3133 3106 3109 121 3109 8144 2 8144 3179 3222 8290 115 3293 Fen Fakültesi 105610352 Biyoloji 4 SAY 6 105610361 Fizik 4 SAY 3 105630153 Fizik (İÖ) 4 SAY 3 4 SAY 3 3182 2 3182 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 105610952 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129 Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 105611192 Hemşirelik 4 SAY 10 105610501 Hukuk Fakültesi 4 EA 26 105630092 Hukuk Fakültesi (İÖ) 4 EA 26 38 3204 3209 2 3209 İktisat Fakültesi 105610519 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 105630171 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 6 105610528 Ekonometri 4 EA 6 105610537 İktisat 4 EA 14 105630162 İktisat (İÖ) 4 EA 14 2 105610546 İktisat (İngilizce) 4 EA 9 15 105610555 İşletme 4 EA 6 3226 105610564 Maliye 4 EA 8 3254 105610573 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 105630189 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 3315 105610582 Turizm İşletmeciliği 4 EA 4 15 3337 3141 2 3141 3158 3213 3213 17 28 3213 3315 İlahiyat Fakültesi 105611262 İlahiyat 4 SÖZ 14 17 121 708 105630214 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 14 2 17 121 105611271 İlahiyat (İngilizce) 4 SÖZ 4 17 21 28 105611235 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 500 6214 708 6214 6214 9999 İletişim Fakültesi 105610607 Gazetecilik 4 SÖZ 16 4 6188 105611023 Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 2 226 6188 105610616 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 14 4 3198 105610625 Radyo. Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 4 226 3287 İşletme Fakültesi 105610643 İşletme 4 EA 19 105610652 İşletme (İngilizce) 4 EA 7 15 17 3226 28 3226 Mühendislik Fakültesi 105610661 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 7 15 17 86 105630205 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 15 17 105610679 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 105610688 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY 6 169 105610697 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 105630198 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 105610704 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 2 105610713 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 7 15 17 86 105610722 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 7 105610731 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 105610749 Kimya 4 SAY 4 46 105610758 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 15 105610767 Maden Mühendisliği 4 SAY 4 3251 105610776 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 3252 105610785 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 5 3261 3124 86 3124 3142 3149 3162 86 3162 3168 3221 3234 6235 3240 17 86 6241 60 . Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 12 4 3287 105611032 Radyo.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Orman Fakültesi 105610794 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 7 3276 105610801 Orman Mühendisliği 4 SAY 12 6277 105610819 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 6 6283 Sağlık Bilimleri Fakültesi 105611138 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 5 8344 105611165 Odyoloji 4 SAY 3 9267 105611226 Sağlık Yönetimi 4 EA 5 6298 105611217 Sosyal Hizmet 4 EA 4 6318 Siyasal Bilgiler Fakültesi 105610828 İşletme 4 EA 5 105610837 Kamu Yönetimi 4 EA 5 15 105610846 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 15 17 86 3352 4 SAY 5 15 17 86 8337 5 SAY 10 4 EA 5 46 5130 3226 3237 Su Ürünleri Fakültesi 105610943 Su Ürünleri Mühendisliği 105610864 Veteriner Fakültesi 6373 Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 105610916 Ulaştırma ve Lojistik Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 105611208 Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) 4 SAY 500 226 3168 105611041 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 500 226 3198 4 SÖZ 1 Devlet Konservatuvarı 105690314 Oyunculuk 7119 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 5 21 28 171 203510552 Sosyoloji 4 EA 5 17 21 28 171 3319 8290 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 203510155 Endüstriyel Tasarım 4 SAY 5 17 21 28 171 3170 203510464 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 5 17 21 28 171 5109 203510173 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 5 17 21 28 171 3212 203510216 Mimarlık 4 SAY 5 17 21 28 171 3263 203590092 Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA 5 17 21 28 171 7169 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 203510252 Ekonomi 4 EA 8 17 21 28 171 3159 203510297 İşletme 4 EA 8 17 21 28 171 3226 203510331 Lojistik Yönetimi 4 EA 8 17 21 28 171 8222 203510358 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 4 EA 8 17 21 28 171 3353 203510376 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA 8 17 21 28 171 5131 İletişim Fakültesi 203510394 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 8 17 21 28 171 5111 203510419 Medya ve İletişim 4 SÖZ 8 17 21 28 171 8244 Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 203510013 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 171 3124 203510861 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 171 3162 203510058 Yazılım Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 171 5134 4 SÖZ 5 17 21 28 171 9153 4 SAY 6 38 4 SAY 3 Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu 203590056 Mutfak Sanatları ve Yönetimi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi 105710024 Hemşirelik 3204 Su Ürünleri Fakültesi 105710033 Su Ürünleri Mühendisliği 8337 İZMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 203610021 Matematik-Bilgisayar 4 SAY 5 37 46 203610251 Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 37 46 3258 203610569 Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 37 46 3258 4 EA 10 37 46 203610136 Hukuk Fakültesi 3258 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 203610181 İşletme (İngilizce) 4 EA 4 17 21 28 37 203610269 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 8 3 17 21 28 37 3226 203610578 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 8 3 17 21 28 37 3226 203610206 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 10 17 21 28 37 203610278 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 203610312 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 37 3226 3352 37 3352 5131 61 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Mimarlık Fakültesi 203690019 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 15 17 21 28 37 203690037 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 203610436 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 15 17 21 28 37 203610454 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 3212 37 3212 3263 37 3263 Mühendislik Fakültesi 203610075 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 37 203610287 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 37 3124 203610499 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 37 3124 203610093 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 37 203610296 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 37 3166 203610506 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 37 3166 203610375 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 37 203610393 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 37 3168 203610515 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 37 3168 203610409 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 37 203610427 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 37 5134 203610524 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 37 5134 3124 3166 3168 5134 Sağlık Yüksekokulu 203610463 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 10 37 46 203610224 Hemşirelik 4 SAY 15 37 38 46 3204 4 SAY 3 15 17 28 3263 8344 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık Fakültesi 105810041 Mimarlık (İngilizce) Mühendislik Fakültesi 105810068 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 15 17 28 3124 105810077 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3166 105810111 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3221 105810086 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 6241 105810095 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3252 4 EA 5 17 21 50 3209 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 203710074 Hukuk Fakültesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 203710092 Ekonomi (İngilizce) 4 EA 5 17 21 50 203710117 İşletme 4 EA 5 17 21 50 203710171 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 5 17 21 50 28 3352 203710153 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) 4 EA 5 17 21 50 28 9282 28 3159 3226 İletişim Fakültesi 203710198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 5 17 21 50 3198 203710214 İletişim Tasarımı 4 SÖZ 5 17 21 50 5113 203710232 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN Alan 203610339 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 37 Kodu 5131 203610612 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 37 5131 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 5 17 21 50 3287 203710259 Reklamcılık 4 SÖZ 5 17 21 50 203710726 Yeni Medya (İngilizce) 4 SÖZ 5 17 21 28 50 9142 3291 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 203710277 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 50 28 3124 203710295 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 50 28 3162 203710311 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 50 28 3168 203710038 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 5 17 21 50 3361 Sanat ve Tasarım Fakültesi 203710956 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 5 17 21 50 3169 203710992 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 5 17 21 50 3212 203790072 Tiyatro 4 SÖZ 5 17 21 50 7126 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 203710805 Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA 10 50 3120 203710744 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 4 EA 10 50 9144 203710435 Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 4 EA 10 50 9111 203710453 Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA 5 50 9009 4 EA 6 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Eğitim Fakültesi 105910022 Okul Öncesi Öğretmenliği 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 105910119 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 15 28 105930123 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 3 2 15 105910128 Kimya 4 SAY 2 3219 28 3219 3240 62 .

BK1 4 SÖZ 6 115 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3293 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 105910173 İktisat 4 EA 6 105930071 İktisat (İÖ) 4 EA 6 105910182 İşletme 4 EA 7 105930089 İşletme (İÖ) 4 EA 7 105910191 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 4 105930098 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 2 3314 5 SAY 11 15 6373 4 SAY 12 38 3204 105910216 Veteriner Fakültesi 3213 2 3213 3226 2 3226 3314 Kars Sağlık Yüksekokulu 105910225 Hemşirelik KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 106010037 Biyoloji 4 SAY 2 3133 106010064 Kimya 4 SAY 2 3240 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106010107 İktisat 4 EA 8 15 3213 106030086 İktisat (İÖ) 4 EA 8 2 3213 106010116 İşletme 4 EA 7 15 3226 106030095 İşletme (İÖ) 4 EA 7 2 3226 106010125 Kamu Yönetimi 4 EA 5 15 3237 106030102 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 3237 106010373 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 46 3352 106010134 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 15 121 106030138 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 15 2 6214 121 6214 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 106010364 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 15 3142 106030147 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 3142 106010143 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 15 3162 106030111 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 3162 106010267 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 106030156 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 106010276 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 3 106010355 Makine Mühendisliği 4 SAY 5 15 3252 106030165 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 3252 106010152 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 12 3328 3221 2 3221 6235 Orman Fakültesi 106010161 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 7 3276 106010179 Orman Mühendisliği 4 SAY 8 6277 106010382 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 4 6283 8147 Ziraat Fakültesi 106010285 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 106010294 Bitki Koruma 4 SAY 4 106010346 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 4 106010197 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 3191 106010301 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 106010319 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 106010328 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 9048 106010337 Zootekni 4 SAY 4 8289 8158 46 9114 Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu 106010249 Ebelik 4 SAY 1 38 106010258 Hemşirelik 4 SAY 6 38 78 3155 3204 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi 106110212 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 21 106130137 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 4 2 106110363 Sosyoloji 4 EA 2 21 106130252 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 2 2 3219 21 3219 3319 21 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106110557 İktisat 4 EA 8 21 106130358 İktisat (İÖ) 4 EA 8 2 106110406 İşletme 4 EA 6 21 106130297 İşletme (İÖ) 4 EA 6 2 106110451 İşletme (Uzaktan Eğitim) 4 EA 15 241 106110512 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 21 106130367 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 3213 21 3213 3226 21 3226 3226 3352 21 3352 63 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 105910146 KOŞULLAR ÖĞR. PUAN PROGRAM Rus Dili ve Edebiyatı ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 106110442 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 7 121 106130322 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 7 2 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 121 Kodu 6214 6214 İşletme Fakültesi 106110354 İşletme 4 EA 6 21 106130243 İşletme (İÖ) 4 EA 6 2 21 3226 3226 Mühendislik Fakültesi 106110142 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 106130067 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 106110257 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 106130164 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 106110203 Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) 4 SAY 20 241 106110539 Çevre Mühendisliği 4 SAY 6 21 106110275 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 106130101 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 106110381 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 106130288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 106110196 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 10 21 106130094 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 106110248 Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) 4 SAY 20 241 106110115 Makine Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 106130076 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 106110266 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 106130173 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 106110521 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 8 21 106130331 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 106110124 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 8 21 106130085 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 21 106110566 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 17 21 28 106110187 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 106130119 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 17 21 106110433 Raylı Sistemler Mühendisliği 4 SAY 7 21 106130313 Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 21 9268 4 SAY 6 21 266 3263 3124 86 3124 3124 28 3124 3124 3142 3162 86 3162 3162 28 3162 3168 21 3168 3168 3252 86 3252 3252 28 3252 5119 21 5119 3261 3261 3261 8333 86 8333 9268 Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 106110081 Mimarlık Teknoloji Fakültesi 106110293 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 3 21 106130182 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 2 106110318 İmalat Mühendisliği 4 SAY 3 21 106130207 İmalat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 2 106110336 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 3 21 106130225 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 2 8319 21 8319 5114 21 5114 5119 21 5119 Sağlık Yüksekokulu 106110548 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 5 21 106130394 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) 4 SAY 5 2 21 8344 106110399 Hemşirelik 4 SAY 5 21 38 3204 8344 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Edebiyat Fakültesi 106210186 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 15 28 106230357 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 4 2 15 3219 28 3219 Fatih Eğitim Fakültesi 106210026 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 46 3129 106210071 İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ 5 80 3225 106210105 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 11 106230278 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 11 2 3275 46 3133 3275 Fen Fakültesi 106210168 Biyoloji 4 SAY 8 106210238 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 5 106210195 Kimya 4 SAY 10 4 EA 10 106210777 Hukuk Fakültesi 3224 46 3240 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106210247 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 106230215 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 6 106210256 Ekonometri 4 EA 6 106230206 Ekonometri (İÖ) 4 EA 6 106210265 İktisat 4 EA 14 106230109 İktisat (İÖ) 4 EA 14 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 2 3213 64 .

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3226 106210274 İşletme 4 EA 15 106230118 İşletme (İÖ) 4 EA 15 2 3226 106210283 Kamu Yönetimi 4 EA 4 46 3237 106230224 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 2 3237 106210292 Maliye 4 EA 15 106230127 Maliye (İÖ) 4 EA 15 2 106210308 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 15 106230199 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 106210838 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 7 121 106230375 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 7 2 3254 3254 17 86 3352 3352 6214 121 6214 İletişim Fakültesi 106210883 Gazetecilik 4 SÖZ 5 46 6188 106210317 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 6 46 5111 Mimarlık Fakültesi 106210326 İç Mimarlık 4 SAY 6 106210335 Mimarlık 4 SAY 8 46 3211 3263 Mühendislik Fakültesi 106210353 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 8 15 106230242 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 17 86 106210362 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 11 15 17 86 106230251 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 11 2 3162 106210829 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 4 15 3168 106210795 Harita Mühendisliği 4 SAY 9 15 8324 106230366 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 8324 106210371 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 38 15 3221 106210398 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 14 15 3234 106210405 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 16 15 106210414 Maden Mühendisliği 4 SAY 10 15 17 86 3251 106210423 Makine Mühendisliği 4 SAY 14 15 17 86 3252 106230154 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 14 2 3252 106210432 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 10 15 3261 3124 3124 3162 6235 Orman Fakültesi 106210441 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 20 106210459 Orman Mühendisliği 4 SAY 24 106210468 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 6 4 SAY 11 3276 46 6277 6283 Sağlık Bilimleri Fakültesi 106210892 Hemşirelik 38 3204 Of Teknoloji Fakültesi 106210856 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 SAY 4 3101 106210865 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 3 3221 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 106210486 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY 8 15 140 106210495 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 SAY 5 15 141 141 3149 8322 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Edebiyat Fakültesi 106310104 Sosyoloji 4 EA 3 106330074 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 2 3319 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106310016 İktisat 4 EA 9 46 106330011 İktisat (İÖ) 4 EA 9 2 106310025 İşletme 4 EA 9 46 106330029 İşletme (İÖ) 4 EA 9 2 106310034 Kamu Yönetimi 4 EA 7 46 106330038 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 7 2 3213 46 3213 3226 46 3226 3237 46 3237 Mühendislik Fakültesi 106310122 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 106330108 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 3191 4 SAY 6 38 3204 3191 Sağlık Yüksekokulu 106310043 Hemşirelik KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 106410033 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 7 4 106430037 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 7 2 4 SAY 3 4 3275 4 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 106410121 Biyoloji 3133 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 65 .

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 106410166 İşletme 4 EA 5 4 106430116 İşletme (İÖ) 4 EA 5 2 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 4 Kodu 3226 3226 Orman Fakültesi 106410139 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 6 4 3276 106410096 Orman Mühendisliği 4 SAY 10 4 6277 4 SAY 3 4 SAY 7 4 Su Ürünleri Fakültesi 106410209 Su Ürünleri Mühendisliği 8337 Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu 106410103 Hemşirelik 38 3204 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 106410175 Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA 5 21 106430046 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 5 2 4 SAY 5 3129 6339 21 6339 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 106610252 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Fen-Edebiyat Fakültesi 106610058 Biyoloji 4 SAY 2 3133 106610076 İstatistik 4 SAY 12 3223 106610085 Kimya 4 SAY 2 3240 106610119 Sosyoloji 4 EA 3 106630211 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 106610146 Hukuk Fakültesi 4 EA 13 106630247 Hukuk Fakültesi (İÖ) 4 EA 13 2 3209 3319 2 3319 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106610155 İktisat 4 EA 7 21 3213 106630089 İktisat (İÖ) 4 EA 7 2 3213 106610164 İşletme 4 EA 7 106630098 İşletme (İÖ) 4 EA 7 2 3226 106610173 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 21 3314 106630105 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 3314 106610182 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 21 3352 106630114 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 3352 3226 Mühendislik Fakültesi 106610279 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 106630292 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 106610191 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 106630123 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 106610207 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 6 106630195 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 106610216 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 106630186 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 106610225 Makine Mühendisliği 4 SAY 7 106630177 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 3124 2 3124 3162 2 3162 3168 2 3168 3221 2 3221 3252 2 3252 Sağlık Bilimleri Fakültesi 106610322 Çocuk Gelişimi 4 EA 5 106610304 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 5 106610297 Hemşirelik 4 SAY 5 106610313 Sağlık Yönetimi 4 EA 6 6298 5 SAY 6 6373 4 EA 2 7104 106610243 Veteriner Fakültesi 4235 8344 38 3204 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 106610288 Spor Yöneticiliği KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106710066 İktisat 4 EA 5 106730043 İktisat (İÖ) 4 EA 5 106710075 İşletme 4 EA 5 106730052 İşletme (İÖ) 4 EA 5 106710127 Kamu Yönetimi 4 EA 3 106730079 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 4 EA 2 3337 3122 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 Turizm Fakültesi 106710136 Turizm İşletmeciliği Sağlık Yüksekokulu 106710154 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 3 106710163 Çocuk Gelişimi 4 EA 5 106730113 Çocuk Gelişimi (İÖ) 4 EA 5 2 106710093 Ebelik 4 SAY 1 38 4235 4235 78 3155 66 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 7 46 106930174 Radyo. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 106710039 KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 7 2 106910267 Reklamcılık 4 SÖZ 4 46 6188 46 6188 5109 3198 46 3198 3287 46 3287 3291 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 106910285 İç Mimarlık 4 SAY 6 106910276 Mimarlık 4 SAY 6 46 3211 3263 Mühendislik Fakültesi 106910294 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 9 46 106930183 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 46 106910301 Çevre Mühendisliği 4 SAY 6 15 17 86 106930192 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 15 17 106910319 Elektrik Mühendisliği 4 SAY 10 46 106930208 Elektrik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 46 106910328 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 106930217 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 106910337 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 6 46 106930226 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 106910576 Harita Mühendisliği 4 SAY 4 46 106910346 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 106930235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 15 17 106910364 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 16 46 106910373 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 6 46 106930253 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 46 106910382 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 15 17 86 6241 106910391 Makine Mühendisliği 4 SAY 14 15 17 86 3252 3124 3124 3142 86 3142 3160 3160 3166 86 3166 3168 46 3168 8324 3221 86 3221 3234 6235 6235 67 . PUAN PROGRAM Hemşirelik ADI SÜRE TÜRÜ KONT. 4 SAY 8 4 SÖZ 5 BK1 BK2 38 87 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3204 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 106810153 Arap Dili ve Edebiyatı 3109 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106810092 İktisat 4 EA 5 106830042 İktisat (İÖ) 4 EA 5 106810108 İşletme 4 EA 5 106830051 İşletme (İÖ) 4 EA 5 4 EA 6 4 SAY 6 4 EA 6 3213 2 3213 3226 2 3226 Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 106810126 Okul Öncesi Öğretmenliği 3275 Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu 106810065 Hemşirelik 38 3204 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 106910046 Okul Öncesi Öğretmenliği 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 106910091 Biyoloji 4 SAY 6 46 106910116 Fizik 4 SAY 2 15 106910125 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 15 106930068 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 4 2 15 106910134 Kimya 4 SAY 4 15 17 86 106930077 Kimya (İÖ) 4 SAY 4 2 15 17 4 EA 15 106910179 Hukuk Fakültesi 3133 17 86 3182 3219 3219 3240 86 3240 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 106910188 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 8 15 17 86 106930102 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 8 2 15 17 106910197 İktisat 4 EA 9 15 17 86 106930111 İktisat (İÖ) 4 EA 9 2 15 17 106910204 İşletme 4 EA 9 15 17 86 106930129 İşletme (İÖ) 4 EA 9 2 15 17 106910213 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 15 17 86 106930138 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 15 17 106910222 Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 15 17 86 106930147 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 3 2 15 17 3141 86 3141 3213 86 3213 3226 86 3226 3314 86 3314 3352 86 3352 İletişim Fakültesi 106910231 Gazetecilik 4 SÖZ 8 46 106930156 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 8 2 106990159 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 4 46 106910249 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 8 46 106930165 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 8 2 106910258 Radyo.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.Motor Bakım 4 SAY 3 41 46 87 211 106930377 Uçak Gövde . BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3252 106930262 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 14 2 15 17 86 106910407 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 7 17 86 111 150 106930271 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 17 86 111 106910416 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 8 46 106930289 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 46 3261 78 3155 5119 150 5119 3261 Kocaeli Sağlık Yüksekokulu 106910488 Ebelik 4 SAY 1 38 106910497 Hemşirelik 4 SAY 8 38 106910585 Sosyal Hizmet 4 EA 4 4 EA 5 3204 6318 Barbaros Denizcilik Yüksekokulu 106910567 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 46 195 3150 Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 106910549 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 5 106930341 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 5 2 3243 3243 Sivil Havacılık Yüksekokulu 106910513 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA 4 41 46 87 211 106930359 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 4 2 41 46 87 106910522 Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY 3 41 46 87 211 106930368 Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) 4 SAY 3 2 41 46 87 106910531 Uçak Gövde .Motor Bakım (İÖ) 4 SAY 3 2 41 46 87 3312 211 3312 3346 211 3346 5136 211 5136 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 106990062 Spor Yöneticiliği 4 EA 2 106990071 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 2 7104 2 7104 Güzel Sanatlar Fakültesi 106990371 Fotoğraf 4 SÖZ 3 7158 106990389 Grafik 4 EA 3 7160 106990114 Oyunculuk 4 SÖZ 1 7119 106990123 Sahne Tasarımı 4 SÖZ 1 7176 106990132 Seramik 4 EA 2 7189 4 EA 15 716 4 EA 1 3 716 3209 4 EA 2 3 716 3209 4 EA 2 3 716 3209 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 204010015 Hukuk Fakültesi 204010024 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 204010033 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 20401 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3209 204010042 İşletme 4 EA 15 21 716 204010051 İşletme (Tam Burslu) 4 EA 1 3 21 716 3226 204010069 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 2 3 21 716 3226 204010193 İşletme (%25 Burslu) 4 EA 2 3 21 716 3226 204010078 Uluslararası Ticaret 4 EA 15 21 716 204010087 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) 4 EA 1 3 21 716 3355 204010096 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) 4 EA 2 3 21 716 3355 204010209 Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) 4 EA 2 3 21 716 3355 3226 3355 Mühendislik Fakültesi 204010103 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 15 17 21 86 716 204010112 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 86 716 3124 204010121 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 86 716 3124 204010218 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 86 716 3124 204010139 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 15 17 21 86 716 204010148 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 86 716 3162 204010157 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 86 716 3162 204010227 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 86 716 3162 204010166 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 15 17 21 86 716 204010175 Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 86 716 5119 204010184 Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 86 716 5119 204010236 Mekatronik Mühendisliği(%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 86 716 5119 4 EA 15 46 144 3275 6318 3124 3162 5119 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi 204110605 Okul Öncesi Öğretmenliği Fen-Edebiyat Fakültesi 204110977 Sosyal Hizmet 4 EA 7 46 144 204111824 Sosyoloji 4 EA 7 46 144 4 EA 15 17 21 4 EA 11 46 144 204111939 Hukuk Fakültesi 3319 86 144 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 204110192 İktisat 3213 68 .

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 204110217 İşletme 4 EA 19 46 144 204110235 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 4 EA 11 46 144 204110923 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) 4 EA 6 17 21 204110668 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 EA 15 46 144 204110941 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) 4 EA 10 17 21 BK3 BK4 28 144 28 144 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3226 3353 3353 4393 4393 İletişim Fakültesi 204111109 Gazetecilik 4 SÖZ 6 46 144 6188 204190084 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 15 46 144 5109 204110253 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 11 46 144 204111084 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) 4 SÖZ 5 17 21 204110271 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 15 46 144 3307 3198 28 144 3198 Mimarlık Fakültesi 204111066 Gemi ve Yat Tasarımı 4 SAY 5 46 144 9259 204111163 İç Mimarlık 4 SAY 20 46 144 3211 204111569 Mimarlık 4 SAY 20 46 144 204110298 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 16 17 21 3263 28 144 28 144 3263 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 204110314 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 20 46 144 204110623 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 204111181 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 20 46 144 3162 204111675 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 20 46 144 3168 204111145 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 12 46 144 3221 204110411 Yazılım Mühendisliği 4 SAY 20 46 144 204110641 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 28 4 SAY 20 38 46 144 4 SÖZ 10 46 144 4 EA 2 4 EA 3 4 SAY 3 4 SAY 8 4 EA 3 3243 204110402 Hemşirelik Yüksekokulu 3124 3124 5134 144 5134 3204 Güzel Sanatlar Fakültesi 204190048 Oyunculuk 7119 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi 107110078 Sosyoloji 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 107110103 İktisat 21 3213 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 107110015 Mimarlık 3263 Sağlık Yüksekokulu 107110024 Hemşirelik 38 3204 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 107110112 Konaklama İşletmeciliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi 107210023 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 107210138 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 16 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 107210244 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA 4 107210253 Biyoloji 4 SAY 6 46 107210271 Fizik 4 SAY 1 15 17 86 3182 107210289 Kimya 4 SAY 3 15 17 86 3240 107210862 Sanat Tarihi 4 SÖZ 4 107210305 Sosyoloji (İngilizce) 4 EA 2 15 17 28 8144 3133 3299 3319 Güzel Sanatlar Fakültesi 107290084 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 2 46 3169 107290093 Fotoğraf 4 SÖZ 1 46 7158 107290109 Geleneksel Türk Sanatları 4 SÖZ 2 46 8321 107290118 Grafik 4 EA 2 46 7160 107290136 İç Mimarlık 4 SAY 2 46 3211 107290154 Seramik ve Cam 4 SÖZ 2 46 7179 107210341 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 3 46 3307 107290163 Tekstil 4 SAY 2 46 7180 107210332 Hukuk Fakültesi 4 EA 22 107230027 Hukuk Fakültesi (İÖ) 4 EA 22 3209 2 3209 İktisat Fakültesi 107210359 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 5 107230036 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 5 107210368 Ekonometri 4 EA 6 107230045 Ekonometri (İÖ) 4 EA 6 107210377 İktisat 4 EA 10 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 69 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

BK1 107230054 İktisat (İÖ) 4 EA 10 2 107210386 İktisat (İngilizce) 4 EA 4 15 107210447 Maliye 4 EA 5 107230072 Maliye (İÖ) 4 EA 5 2 BK2 BK3 17 28 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3213 3213 3254 3254 İlahiyat Fakültesi 107210465 İlahiyat 4 SÖZ 15 17 121 708 107230196 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 15 2 17 121 107210959 İlahiyat (İngilizce) 4 SÖZ 2 17 21 28 6214 6214 708 6214 İletişim Fakültesi 107210474 Gazetecilik 4 SÖZ 8 15 17 86 6188 107210483 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 8 15 17 86 3198 107210492 Radyo. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 8 15 17 86 3287 İşletme Fakültesi 107210395 İşletme 4 EA 13 107230063 İşletme (İÖ) 4 EA 13 2 107210402 İşletme (Almanca) 4 EA 3 17 83 124 3226 107210411 İşletme (İngilizce) 4 EA 5 15 17 28 3226 107210429 İşletme Enformatiği (Almanca) 4 EA 5 17 83 124 8210 3226 3226 Mühendislik Fakültesi 107210508 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 15 17 28 3124 107210517 Çevre Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3142 107210871 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 15 17 28 3162 107210526 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3168 107210535 Kimya Mühendisliği 4 SAY 5 15 17 86 6241 107210544 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 15 17 28 3252 107210553 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3261 46 78 Sağlık Bilimleri Fakültesi 107210986 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 3 46 107210826 Ebelik 4 SAY 1 38 107210844 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 3 46 107210817 Hemşirelik 4 SAY 8 38 107210835 Sağlık Yönetimi 4 EA 6 46 3122 3155 8344 46 3204 6298 Siyasal Bilgiler Fakültesi 107210438 Kamu Yönetimi (Fransızca) 4 EA 3 17 85 128 3237 107210456 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 2 15 17 28 3315 Teknoloji Fakültesi 107210898 Makine Mühendisliği 4 SAY 3 3252 107210914 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 3 5119 107210932 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 3 3261 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 107210702 Aktüerya 4 SAY 5 46 3103 107210711 Bankacılık 4 EA 5 46 3117 107210729 Sermaye Piyasası 4 EA 5 46 3302 107210738 Sigortacılık 4 EA 5 46 3306 4 EA 1 4 EA 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 107210977 Spor Yöneticiliği 7104 Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 107210968 Takı Tasarımı 15 8260 3129 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Eğitim Fakültesi 107310013 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 46 107310058 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 46 107330017 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 5 2 5 SAY 9 46 4 SAY 10 38 46 107310119 Veteriner Fakültesi 3275 46 3275 6373 Sağlık Yüksekokulu 107310094 Hemşirelik 87 3204 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 107310137 Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA 10 46 797 107330062 Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) 4 EA 10 2 46 107310146 Uluslararası Ticaret 4 EA 10 46 797 107330071 Uluslararası Ticaret (İÖ) 4 EA 10 2 46 107310128 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 9 46 797 107330089 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 EA 9 2 46 797 3361 4 SÖZ 4 3 21 167 3219 5123 797 5123 3355 797 3355 3361 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Fen-Edebiyat Fakültesi 204210173 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 70 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 5 3287 4 SAY 5 Mimarlık Fakültesi 107410287 Mimarlık 15 17 86 3263 Mühendislik Fakültesi 107410296 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 4 107410303 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 15 17 86 3162 107410312 Gıda Mühendisliği 4 SAY 6 15 17 86 3191 107410321 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 6235 107410542 Kimya Mühendisliği 4 SAY 4 6241 107410339 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 3252 4 SAY 3 8337 3142 Su Ürünleri Fakültesi 107410533 Su Ürünleri Mühendisliği Turizm Fakültesi 107410587 Turizm İşletmeciliği 4 EA 8 17 21 86 107430149 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 8 2 17 21 4 SAY 8 38 46 4 EA 5 4 EA 6 4 SÖZ 2 3337 86 3337 İçel Sağlık Yüksekokulu 107410445 Hemşirelik 3204 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 107410551 İşletme Bilgi Yönetimi 3227 Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 107410524 İşletme Bilgi Yönetimi 15 3227 Devlet Konservatuvarı 107490037 Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 7117 Güzel Sanatlar Fakültesi 71 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 204210182 KOŞULLAR ÖĞR. PUAN PROGRAM ADI İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 204210376 Hukuk Fakültesi SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 167 4 SÖZ 8 3 21 4 EA 8 21 167 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3219 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 204210058 İşletme 4 EA 11 21 167 204210234 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 1 3 21 167 204210243 İşletme (%25 Burslu) 4 EA 1 3 21 167 204210437 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 167 3226 204210446 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 167 3226 204210076 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA 3 21 167 3226 3226 3226 3356 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 204210094 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 4 21 167 204210279 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 21 167 204210288 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 21 167 204210455 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 12 3 17 21 204210119 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 2 21 167 204210297 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 21 167 204210304 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 21 167 204210473 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 167 3162 204210482 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 167 3162 204210137 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 5 21 167 204210313 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 21 167 204210322 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) 4 SAY 3 3 21 167 204210516 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 167 3252 204210525 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 15 3 17 21 28 167 3252 3124 3124 3124 28 167 3124 3162 3162 3162 3169 3169 3169 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 107410057 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 107430025 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 5 3275 2 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 107410109 Biyoloji 4 SAY 3 4 107410136 İngiliz Dil Bilimi 4 SÖZ 3 15 107410145 Kimya 4 SAY 3 4 107410199 Sosyoloji 4 EA 3 3133 28 3218 3240 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 107410569 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 4 107410224 İktisat 4 EA 6 17 107430079 İktisat (İÖ) 4 EA 6 2 107410233 İşletme 4 EA 6 107410242 Kamu Yönetimi 4 EA 4 107410251 Maliye 4 EA 5 3254 3141 21 86 17 21 86 3226 17 21 86 3237 3213 3213 İletişim Fakültesi 107410278 Gazetecilik 4 SÖZ 5 6188 107410269 Radyo.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN Alan 107490073 Grafik 4 EA 2 Kodu 7160 107490107 Seramik 4 EA 2 7189 107490116 Tekstil 4 SAY 1 7180 4 EA 4 4359 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 107490134 Takı Teknolojisi ve Tasarımı MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Eğitim Fakültesi 204410577 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 718 204410595 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 SAY 7 3 718 3129 204410602 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) 4 SAY 7 3 718 3129 204410338 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 20 718 3129 3275 Mühendislik Fakültesi 204410277 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 17 21 28 718 3124 204410232 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 17 21 28 718 3162 204410311 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 17 21 28 718 5119 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 204410453 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 20 718 204410498 Hemşirelik 4 SAY 10 38 204410532 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 15 718 3122 718 3204 8344 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 107510029 İstatistik 4 SAY 5 3223 107510047 Sanat Tarihi 4 SÖZ 6 3299 107510056 Sosyoloji 4 EA 3 3319 Güzel Sanatlar Fakültesi 107590018 Fotoğraf 4 SÖZ 1 7158 107590027 Geleneksel Türk Sanatları 4 SÖZ 3 8321 107590036 Grafik Tasarım 4 EA 2 7161 107590063 Sahne Dekorları ve Kostümü 4 SÖZ 1 7175 107590072 Seramik ve Cam Tasarımı 4 SÖZ 1 7179 107510083 Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 2 3307 107590081 Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA 2 7169 Mimarlık Fakültesi 107590221 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 2 3169 107590239 İç Mimarlık 4 SAY 2 3211 107510092 Mimarlık 4 SAY 7 3263 İstanbul Devlet Konservatuvarı 107590178 Üfleme ve Vurma Çalgılar 4 SÖZ 1 8280 107590203 Tiyatro 4 SÖZ 1 7126 4 EA 4 4 EA 7 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi 107610161 Sosyoloji 4 3319 Eğitim Fakültesi 107610046 Okul Öncesi Öğretmenliği 3275 Fen Fakültesi 107610091 Biyoloji 4 SAY 4 4 107610134 İstatistik 4 SAY 6 4 107630192 İstatistik (İÖ) 4 SAY 6 2 107610143 Kimya 4 SAY 4 4 3240 3141 3133 3223 4 3223 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 107610197 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 5 4 107610204 İktisat 4 EA 9 4 107630111 İktisat (İÖ) 4 EA 9 2 107610213 İşletme 4 EA 10 4 107630129 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 107610222 Kamu Yönetimi 4 EA 7 4 107630138 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 7 2 4 3237 1076 İşletme (Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama) 4 EA 100 226 851 3226 3213 4 3213 3226 4 3226 3237 Mühendislik Fakültesi 107610364 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 3124 107610231 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 3221 107610249 Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 6235 107610382 Maden Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 3251 107610373 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 3261 4 SAY 3 4 Su Ürünleri Fakültesi 107610355 Su Ürünleri Mühendisliği 8337 72 .

107610337 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 5 4 107630147 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 5 2 4 3243 1076 Konaklama İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama) 4 EA 100 226 851 3243 107610346 Seyahat İşletmeciliği 4 EA 5 4 107630156 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 5 2 4 6303 4 SAY 9 38 87 3204 3243 6303 Fethiye Sağlık Yüksekokulu 107610319 Hemşirelik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 107690071 Spor Yöneticiliği 4 EA 2 107690089 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 2 4 EA 2 4 SAY 3 4 SAY 5 7104 2 7104 Güzel Sanatlar Fakültesi 107690098 Grafik 7160 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 107710266 Su Ürünleri Mühendisliği 17 21 86 221 8337 Eğitim Fakültesi 107710399 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129 Fen-Edebiyat Fakültesi 107710054 Biyoloji 4 SAY 4 46 3133 107710072 Kimya 4 SAY 3 46 3240 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 107710099 İktisat 4 EA 5 107730094 İktisat (İÖ) 4 EA 5 2 107710106 İşletme 4 EA 8 4 107730031 İşletme (İÖ) 4 EA 8 2 107710115 Kamu Yönetimi 4 EA 4 4 107730049 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 2 3213 3213 3226 4 3226 3237 4 3237 Mimarlık Fakültesi 107710415 Mimarlık 4 SAY 5 3263 107710196 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 6 6283 Mühendislik Fakültesi 107710293 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 6 46 221 107730155 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 46 107710124 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 46 221 107730058 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 46 107710133 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 9 46 221 107730067 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 46 107710142 Makine Mühendisliği 4 SAY 10 46 221 107730076 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 46 107710424 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY 5 221 107730234 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 5 SAY 6 6373 107710178 Veteriner Fakültesi 3124 221 3124 3162 221 3162 3221 221 3221 3252 221 3252 3281 221 3281 Ziraat Fakültesi 107710336 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 107710345 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 107710433 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 4 9114 107710187 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 3191 107710354 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 107710363 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 9048 107710372 Zootekni 4 SAY 4 8289 4 SAY 10 8344 4 SAY 7 38 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 107710309 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hatay Sağlık Yüksekokulu 107710239 Hemşirelik 3204 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. 107710248 Seyahat İşletmeciliği 4 EA 5 221 107730101 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 5 2 221 107710257 Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA 8 177 221 107730085 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 8 2 177 6303 6303 6339 221 6339 İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu 73 .O. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Teknoloji Fakültesi 107610391 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 SAY 10 4 3101 Muğla Sağlık Yüksekokulu 107610285 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 6 87 107610294 Hemşirelik 4 SAY 12 38 8344 87 3204 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 107910025 Peyzaj Mimarlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 107910325 İktisat 4 EA 3 46 3213 107910307 İşletme 4 EA 3 46 3226 Ziraat Fakültesi 107910158 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 46 8147 107910167 Bitki Koruma 4 SAY 4 46 8158 107910282 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 4 46 9114 107910016 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 46 3191 107910246 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 46 3382 107910237 Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 4 46 9106 107910194 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 46 3385 107910201 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 46 9048 107910219 Zootekni 4 SAY 4 46 8289 4 SAY 8 38 46 Sağlık Yüksekokulu 107910079 Hemşirelik 87 3204 Çorlu Mühendislik Fakültesi 107910113 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 6 46 293 107930056 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 46 107910255 Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY 5 46 293 107910043 Çevre Mühendisliği 4 SAY 4 46 293 107930011 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 46 107910104 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 5 46 293 107930038 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 46 107910052 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 46 293 107910061 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 46 293 107930029 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 46 107910088 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 5 46 293 3124 293 3124 3134 3142 293 3142 3166 293 3166 3221 3252 293 3252 3328 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 107010025 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 8 107010034 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 107010097 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 8 107010149 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 7 107030074 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 7 2 3129 737 3129 3217 3275 3275 İlahiyat Fakültesi 107010237 İlahiyat 4 SÖZ 15 17 121 708 107030135 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 15 2 17 121 6214 708 6214 74 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 107710318 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA 6 41 107730225 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 2 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 41 Kodu 3312 3312 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 107790149 Spor Yöneticiliği 4 EA 2 107790167 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 2 4 EA 5 7104 2 7104 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 107810017 Okul Öncesi Öğretmenliği 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 107810202 Sosyoloji 4 EA 3 107830136 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 3319 2 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 107810186 İktisat 4 EA 3 107830127 İktisat (İÖ) 4 EA 3 107810159 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 2 107830109 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 2 3213 2 3213 3314 2 3314 İslami İlimler Fakültesi 107810211 İlahiyat 4 SÖZ 6 107830145 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 6 2 6214 38 3204 6214 Sağlık Yüksekokulu 107810035 Hemşirelik 4 SAY 5 107810168 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 5 3298 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Fen-Edebiyat Fakültesi 107910228 Biyoloji 4 SAY 2 46 3133 107910273 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 21 3219 107910122 Kimya 4 SAY 4 46 3240 4 SAY 3 46 6283 Güzel Sanatlar. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108010013 İktisat 4 EA 6 21 108030017 İktisat (İÖ) 4 EA 6 2 108010022 İşletme 4 EA 5 21 108030035 İşletme (İÖ) 4 EA 5 2 108010164 Kamu Yönetimi 4 EA 3 21 108010049 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 EA 5 21 108030026 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) 4 EA 5 2 4 SAY 5 3234 5108 3213 21 3213 3226 21 3226 3237 3338 21 3338 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 108010182 Jeofizik Mühendisliği Turizm Fakültesi 108010137 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 1 108010146 Turizm İşletmeciliği 4 EA 1 108030105 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 1 2 3337 108010031 Turizm Rehberliği 4 SÖZ 2 80 4372 4 SAY 7 38 3337 Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu 108010058 Hemşirelik 87 3204 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 108110057 Biyoloji 4 SAY 4 3133 108110075 Kimya 4 SAY 4 3240 108110296 Sosyoloji 4 EA 3 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108110118 İktisat 4 EA 9 108130113 İktisat (İÖ) 4 EA 9 108110127 İşletme 4 EA 9 108130167 İşletme (İÖ) 4 EA 9 108110136 Kamu Yönetimi 4 EA 4 108130158 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 108110312 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3315 Mühendislik Fakültesi 108110287 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 108110145 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 17 21 86 108130255 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 17 21 108110154 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 7 108130237 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 108110163 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 108110278 Maden Mühendisliği 4 SAY 5 108110172 Makine Mühendisliği 4 SAY 7 17 21 86 108130228 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 17 21 87 3142 3162 86 3162 3221 2 3221 6235 3251 3252 86 3252 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 108110181 Ebelik 4 SAY 1 38 78 108110199 Hemşirelik 4 SAY 7 38 87 3155 3204 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 204610054 İktisat (Tam Burslu) 4 EA 1 3 775 3213 204610169 İktisat (%75 Burslu) 4 EA 2 3 775 3213 204610063 İktisat (%50 Burslu) 4 EA 8 3 775 3213 204610178 İktisat (%25 Burslu) 4 EA 1 3 775 3213 204610099 İşletme (Tam Burslu) 4 EA 1 3 775 3226 204610187 İşletme (%75 Burslu) 4 EA 2 3 775 3226 204610081 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 8 3 775 3226 204610196 İşletme (%25 Burslu) 4 EA 1 3 775 3226 Mühendislik Fakültesi 204610018 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 775 204610027 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 775 3221 204610036 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 8 3 775 3221 3221 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 204710105 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 10 21 270 8290 204710195 Sosyoloji 4 EA 5 21 270 3319 Güzel Sanatlar Fakültesi 204712067 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 10 21 270 3169 204790103 İç Mimarlık 4 SAY 10 21 270 3211 204712101 Moda Tasarımı 4 EA 20 21 270 3266 75 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 204710908 KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 4 SÖZ 15 21 270 Kodu 3307 4 EA 20 21 270 3209 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 204710211 Bankacılık ve Finans (İngilizce) 4 EA 10 17 21 204710247 İşletme 4 EA 20 21 270 204710274 İşletme (İngilizce) 4 EA 10 17 21 204710308 Sağlık Yönetimi 4 EA 20 21 270 204710335 Uluslararası İlişkiler 4 EA 10 21 270 204710362 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 10 17 21 204710398 Uluslararası Lojistik 4 EA 20 21 270 204711306 Uluslararası Lojistik (İngilizce) 4 EA 10 17 21 204710423 Uluslararası Ticaret 4 EA 20 21 270 28 270 28 270 6119 3226 3226 6298 3352 28 270 28 270 3352 3354 3354 3355 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 204710459 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 20 21 270 204710486 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 21 204710511 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 15 21 270 204711378 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 15 17 21 204711493 Geomatik Mühendisliği 4 SAY 20 21 270 204711121 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 17 204711139 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 20 204711536 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 204711687 Mimarlık (İngilizce) 4 204711103 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) 3124 28 270 28 270 21 28 270 3221 17 21 28 270 3252 20 17 21 28 270 5119 SAY 20 17 21 28 270 3263 4 SAY 20 17 21 28 270 8333 4 SAY 20 21 38 270 3162 3168 3168 9034 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 204711087 Hemşirelik 3204 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 204710547 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY 15 21 270 3130 204711633 Gastronomi 4 SÖZ 20 21 270 4265 204710574 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 20 21 270 5111 204711836 Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA 15 21 270 5123 204711793 Spor Yönetimi 4 EA 10 21 270 9176 204710635 Turizm ve Otelcilik 4 EA 20 21 270 3340 4 EA 9 46 276 3209 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Eğitim Fakültesi 108210038 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 7 46 108210117 İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ 12 46 108210144 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 7 46 108230087 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 7 2 3129 80 3225 3275 46 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 108210205 Biyoloji 4 SAY 4 46 108210232 İstatistik 4 SAY 8 46 3133 108230166 İstatistik (İÖ) 4 SAY 8 2 108210241 Kimya 4 SAY 10 46 3240 108210859 Sosyoloji 4 EA 3 46 3319 3213 3223 46 3223 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108210295 İktisat 4 EA 5 46 108210798 İşletme 4 EA 5 46 108230378 İşletme (İÖ) 4 EA 5 2 108210805 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 3 46 108230387 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 3226 46 3226 3314 46 3314 İlahiyat Fakültesi 108210302 İlahiyat 4 SÖZ 15 121 108230342 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 15 2 108210886 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 300 6214 121 6214 9999 Mühendislik Fakültesi 108210665 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 6 46 108210311 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 46 108230193 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 108210329 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 8 46 3162 108210823 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 46 3168 108210338 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 46 108230209 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 108210789 Harita Mühendisliği 4 SAY 6 46 108230315 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 108210347 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 46 3124 3142 46 3142 3191 46 3191 8324 46 8324 3221 76 . PUAN PROGRAM ADI Sinema ve Televizyon 204711078 Hukuk Fakültesi Alan SÜRE TÜRÜ KONT.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 46 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3221 108230281 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 108210877 Kimya Mühendisliği 4 SAY 5 46 108210674 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 46 108230333 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 108210683 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY 5 46 5118 5 SAY 8 46 6373 108210374 Veteriner Fakültesi 6241 3252 46 3252 Ziraat Fakültesi 108210708 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 46 8147 108210717 Bitki Koruma 4 SAY 4 46 8158 108210726 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 46 3382 108210735 Tarım Makineleri 4 SAY 4 46 3383 108210814 Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 4 46 9106 108210744 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 4 46 3384 108210753 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 46 3385 108210762 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 46 9048 108210771 Zootekni 4 SAY 4 46 8289 Samsun Sağlık Yüksekokulu 108210832 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 3 46 108210426 Ebelik 4 SAY 1 38 46 108210435 Hemşirelik 4 SAY 8 38 46 4 EA 4 46 3122 78 3155 3204 Sivil Havacılık Yüksekokulu 108210911 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 3312 Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 108290081 Spor Yöneticiliği 4 EA 2 108290099 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 2 4 SAY 2 3133 7104 2 7104 ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi 108310019 Biyoloji Ziraat Fakültesi 108310107 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 108310143 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 108310204 Gıda Mühendisliği 4 SAY 4 3191 108310116 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 4 SAY 8 Sağlık Yüksekokulu 108310064 Hemşirelik 38 3204 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108310152 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 5 108330077 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 5 108310073 İktisat 4 EA 7 108330032 İktisat (İÖ) 4 EA 7 108310082 İşletme 4 EA 7 108330023 İşletme (İÖ) 4 EA 7 108310179 Kamu Yönetimi 4 EA 2 108330102 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 2 2 3141 2 3141 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 3237 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi 108410018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 3 17 21 28 3129 108410099 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 3 17 21 28 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 108410106 Biyoloji 4 SAY 1 17 21 28 3133 108410124 Fizik 4 SAY 1 17 21 28 3182 108410133 İstatistik 4 SAY 3 17 21 28 3223 108410142 Kimya 4 SAY 2 17 21 28 3240 108410187 Sosyoloji 4 EA 2 17 21 28 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108410203 İktisat 4 EA 4 17 21 28 3213 108410212 İşletme 4 EA 4 17 21 28 3226 108410266 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 3 17 21 28 3314 108410275 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 17 21 28 3352 Mimarlık Fakültesi 108410309 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 2 17 21 28 3169 108410318 Mimarlık 4 SAY 4 17 21 28 3263 Mühendislik Fakültesi 108410336 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 3124 108410345 Çevre Mühendisliği 4 SAY 2 17 21 28 3142 108410354 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 10 17 21 28 3162 77 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

PUAN Alan 108410363 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 28 Kodu 3168 108410372 Gıda Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 28 3191 108410381 Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 28 3201 108410399 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 9 17 21 28 3221 108410406 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 2 17 21 28 6235 108410415 Kimya Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 6241 108410424 Maden Mühendisliği 4 SAY 2 17 21 28 3251 108410433 Makine Mühendisliği 4 SAY 10 17 21 28 3252 108410442 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 4 17 21 28 3261 108410451 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY 2 17 21 28 3281 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108510053 İşletme 4 EA 4 108530057 İşletme (İÖ) 4 EA 4 108510089 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 5 108530084 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) 4 EA 5 3226 2 3226 3361 2 3361 Mühendislik Fakültesi 108510098 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 4 108530093 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 108510044 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 5 108530048 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 108510062 Gıda Mühendisliği 4 SAY 4 108530066 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 108510105 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 4 108530109 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 108510114 Makine Mühendisliği 4 SAY 4 108530118 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 4 EA 5 3 21 42 3209 4 EA 3 3 21 42 3209 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204810219 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 204810316 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3162 2 3162 8319 2 8319 3191 2 3191 3221 2 3221 3252 3252 204810255 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 42 6119 204810397 Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 42 9275 204810343 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 42 3213 204810413 İşletme (İngilizce) 4 EA 1 17 21 28 42 204810025 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 6 3 17 21 28 42 3226 204810194 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 42 3226 3226 Mühendislik Fakültesi 204810185 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 42 3124 204810519 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 42 3124 204810131 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 42 3162 204810537 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 42 3162 204810546 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 2 17 21 28 42 204810052 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 42 3168 204810201 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 42 3168 204810167 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 42 3252 204810607 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 42 3252 3168 Sivil Havacılık Yüksekokulu 204810282 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) 4 EA 1 17 21 28 42 204810291 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 42 3312 204810307 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 42 3312 3312 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 204810088 Otel Yöneticiliği (İngilizce) 4 EA 4 17 21 28 42 204810097 Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 42 9116 204810149 Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 42 9116 9116 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Eğitim Fakültesi 108610485 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 108610034 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 11 108630029 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 11 2 3275 4 3133 3129 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 108610097 Biyoloji 4 SAY 4 108610113 Fizik 4 SAY 1 108610122 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 21 108630259 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 4 2 108610131 Kimya 4 SAY 8 3182 3219 21 3219 3240 78 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 108610167 Sosyoloji 4 EA 4 108630135 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 4 2 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3319 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108610194 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 46 108630268 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 6 2 108610413 Ekonometri 4 EA 4 46 108610494 İktisat 4 EA 5 4 108630302 İktisat (İÖ) 4 EA 5 2 4 108610201 İktisat (İngilizce) 4 EA 10 17 21 28 108630162 İktisat (İngilizce) (İÖ) 4 EA 10 2 17 21 108610219 İşletme 4 EA 10 46 108630171 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 46 108610422 İşletme (İngilizce) 4 EA 4 17 21 108610237 Maliye 4 EA 10 46 108630198 Maliye (İÖ) 4 EA 10 2 108610228 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 6 46 108630189 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 6 2 46 108610431 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA 6 17 21 86 108630277 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 EA 6 2 17 21 3141 46 3141 3158 3213 3213 3213 28 3213 3226 3226 28 3226 3254 46 3254 3314 3314 5131 86 5131 Mühendislik Fakültesi 108610246 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 7 21 3124 108610397 Çevre Mühendisliği 4 SAY 3 46 3142 108610255 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 7 46 108630205 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 108610264 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 21 108610273 Gıda Mühendisliği 4 SAY 8 46 108630214 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 108610282 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 9 46 108630223 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 108610291 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 46 108630295 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 108610307 Makine Mühendisliği 4 SAY 9 46 108630232 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 46 108610316 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 4 SAY 10 38 87 3204 4 SAY 7 21 87 8344 3162 46 3162 3168 3191 46 3191 3221 46 3221 6235 46 6235 3252 3252 86 3328 Denizli Sağlık Yüksekokulu 108610361 Hemşirelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 108610467 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 108610449 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 4 21 3243 108610458 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA 5 21 8288 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Denizcilik Fakültesi 204910157 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 16 15 17 28 76 168 204910166 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 76 168 3149 204910175 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 76 168 3149 204910184 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 16 15 17 28 76 168 204910193 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 76 168 3190 204910209 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 76 168 3190 3149 3190 Mühendislik Fakültesi 204910078 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 7 15 17 28 76 204910087 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 15 17 28 76 8322 204910218 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 15 17 28 76 8322 8322 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108710193 İktisat 4 EA 6 108730125 İktisat (İÖ) 4 EA 6 108710175 İşletme 4 EA 7 108730073 İşletme (İÖ) 4 EA 7 2 3213 2 3213 3226 3226 İlahiyat Fakültesi 108710209 İlahiyat 4 SÖZ 10 17 121 708 108730134 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 10 2 17 121 4 SAY 7 38 4 SAY 3 6214 708 6214 Sağlık Yüksekokulu 108710184 Hemşirelik 3204 Su Ürünleri Fakültesi 108710096 Su Ürünleri Mühendisliği 8337 79 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 294 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu 108710166 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY 8 21 3149 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 108810305 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 9 4 108830239 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 108810483 Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) 4 SAY 2 241 3124 108810729 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 4 4 5103 3124 4 3124 Eğitim Fakültesi 108810014 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 8 46 149 108810041 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 46 149 108830036 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 5 2 46 3129 3275 149 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 108810111 Biyoloji 4 SAY 6 46 3133 108810147 Fizik 4 SAY 1 46 3182 108810156 Kimya 4 SAY 8 46 3240 108810183 Sosyal Hizmet 4 EA 6 46 6318 108810192 Sosyoloji 4 EA 4 46 108830133 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 4 2 3319 46 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108810226 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 9 46 108830169 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 9 2 108810738 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Eğitim) 4 EA 6 241 108810235 İktisat 4 EA 7 46 108830178 İktisat (İÖ) 4 EA 7 2 108810747 İktisat (Uzaktan Eğitim) 4 EA 5 241 108810253 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 46 108830196 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 5 2 108810517 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 4 EA 4 241 108810262 Maliye 4 EA 6 46 108830203 Maliye (İÖ) 4 EA 6 2 108810526 Maliye (Uzaktan Eğitim) 4 EA 4 241 108810289 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 46 108830221 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 46 3141 46 3141 3141 3213 46 3213 3213 3314 46 3314 3314 3254 46 3254 3254 3352 3352 İlahiyat Fakültesi 108810783 İlahiyat 4 SÖZ 12 17 121 708 108830566 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 12 2 17 121 108810756 İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim) 4 SÖZ 500 6214 708 6214 9999 İşletme Fakültesi 108810544 İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA 8 46 108830399 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 4 EA 8 2 108810508 İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 4 EA 7 241 108810244 İşletme 4 EA 10 46 108830187 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 108810271 Turizm İşletmeciliği 4 EA 6 46 108830212 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 2 8328 46 8328 8328 3226 46 3226 3337 46 3337 Mühendislik Fakültesi 108810314 Çevre Mühendisliği 4 SAY 6 4 108830248 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 108810323 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 8 4 108830257 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 108810332 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 8 4 108830266 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 108810359 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 10 4 108830275 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 108810368 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 16 108810377 Makine Mühendisliği 4 SAY 13 4 108830293 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 13 2 108810386 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 9 4 108830309 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 3142 4 3142 3162 4 3162 3168 4 3168 3221 4 3221 3234 3252 4 3252 3261 4 3261 Teknoloji Fakültesi 108810571 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 2 108830442 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 108810598 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 2 108830469 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 108810614 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 2 3124 2 3124 3162 2 3162 3221 80 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 8 46 3287 108930283 Radyo. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 108830487 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 108810632 Makine Mühendisliği 4 SAY 2 108830503 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 108810659 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 2 108830521 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 108810677 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 2 108830548 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 2 2 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 2 Kodu 3221 3252 2 3252 5119 2 5119 3261 3261 Sakarya Sağlık Yüksekokulu 108810447 Ebelik 4 SAY 1 38 78 108810456 Hemşirelik 4 SAY 9 38 87 87 3155 3204 Güzel Sanatlar Fakültesi 108890145 Geleneksel Türk El Sanatları 4 SÖZ 4 7159 108890163 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 3 5109 108890127 Seramik ve Cam 4 SÖZ 2 7179 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Edebiyat Fakültesi 108910225 Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 6 121 108930529 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 6 2 108910288 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 108930141 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 4 2 108910349 Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 4 115 108910367 Sosyoloji 4 EA 4 108930186 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 4 3109 121 3109 3219 3219 854 3293 3319 2 3319 Fen Fakültesi 108910243 Biyoloji 4 SAY 10 108910297 İstatistik 4 SAY 9 3133 108930486 İstatistik (İÖ) 4 SAY 9 108910304 Kimya 4 SAY 10 108910401 Hukuk Fakültesi 4 EA 16 108930211 Hukuk Fakültesi (İÖ) 4 EA 16 2 3223 2 3223 3240 3209 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 108910419 İktisat 4 EA 9 15 108930229 İktisat (İÖ) 4 EA 9 2 108910428 İşletme 4 EA 10 15 108930238 İşletme (İÖ) 4 EA 10 2 108910437 Kamu Yönetimi 4 EA 7 15 108930247 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 7 2 108910446 Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 15 108930256 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 3 2 3213 15 3213 3226 15 3226 3237 15 3237 3352 15 3352 İletişim Fakültesi 108910464 Gazetecilik 4 SÖZ 8 46 108930265 Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 8 2 108910473 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 8 46 108930274 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 8 2 108910482 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 8 2 3287 108911171 Reklamcılık 4 SÖZ 6 46 3291 108930626 Reklamcılık (İÖ) 4 SÖZ 6 2 3291 6188 46 6188 3198 46 3198 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 108910579 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 7 15 108930565 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 108910588 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 15 3142 108930547 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 3142 108910597 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 8 15 3162 108930556 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 3162 108910604 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 7 15 3168 108911038 Harita Mühendisliği 4 SAY 9 15 108930477 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 108910613 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 9 15 108930362 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 108910631 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 6 15 108930389 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 108910649 Kimya Mühendisliği 4 SAY 7 15 108930538 Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 108910658 Maden Mühendisliği 4 SAY 5 15 108930398 Maden Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 3124 15 3124 8324 15 8324 3221 15 3221 6235 15 6235 6241 15 6241 3251 15 3251 81 .

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3252 108910667 Makine Mühendisliği 4 SAY 10 15 17 86 108930405 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 15 17 108910949 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 5 3261 108910694 Mimarlık 4 SAY 7 3263 86 3252 Sağlık Bilimleri Fakültesi 78 108911108 Ebelik 4 SAY 1 38 108911117 Hemşirelik 4 SAY 10 38 108911126 Sağlık Yönetimi 4 EA 7 108930583 Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 7 108911135 Sosyal Hizmet 4 EA 7 6318 5 SAY 16 6373 8147 108910755 Veteriner Fakültesi 3155 3204 6298 2 6298 Ziraat Fakültesi 108910958 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 108910967 Bitki Koruma 4 SAY 4 108910764 Gıda Mühendisliği 4 SAY 8 108911189 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 4 6283 108910976 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 3382 108910985 Tarım Makineleri 4 SAY 4 3383 108910994 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 4 3384 108911002 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 108911011 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 9048 108911029 Zootekni 4 SAY 4 8289 8158 15 3191 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 108911144 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 8 108930698 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 8 3243 2 3243 Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu 108911153 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 3 108910843 Hemşirelik 4 SAY 7 3122 38 3204 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 108911162 İşletme 4 EA 6 108930592 İşletme (İÖ) 4 EA 6 3226 2 3226 Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 108911083 Konaklama İşletmeciliği 4 EA 6 108930574 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 6 3243 2 3243 Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 108911198 Makine Mühendisliği 4 SAY 9 108930617 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 3252 2 3252 Güzel Sanatlar Fakültesi 108990011 Geleneksel Türk Sanatları 4 SÖZ 3 108990171 Grafik 4 EA 3 108990198 Grafik (İÖ) 4 EA 3 108990029 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA 3 108990205 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) 4 EA 3 108990038 Seramik 4 EA 2 7189 4 SÖZ 2 7126 4 SAY 5 3129 4 SAY 5 6241 4 SAY 8 4 EA 6 4 SAY 6 4 EA 4 8321 7160 2 7160 3212 2 3212 Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı 108990117 Tiyatro SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 109010064 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 109010107 Kimya Mühendisliği Sağlık Yüksekokulu 109010055 Hemşirelik 38 3204 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi 109110027 Okul Öncesi Öğretmenliği 3275 Sağlık Yüksekokulu 109110072 Hemşirelik 38 3204 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109110115 İşletme 3226 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Fen-Edebiyat Fakültesi 109210035 Biyoloji 4 SAY 3 109210071 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 3133 109210089 Kimya 4 SAY 4 3240 109210105 Sosyoloji 4 EA 4 3319 21 3219 82 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN PROGRAM Sosyoloji (İÖ) 109210759 Hukuk Fakültesi ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 109230057 KOŞULLAR ÖĞR. 4 EA 4 4 EA 10 BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 2 Kodu 3319 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109210132 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 6 109230278 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 6 109210141 Ekonometri 4 EA 5 109230463 Ekonometri (İÖ) 4 EA 5 109210159 İktisat 4 EA 9 109230084 İktisat (İÖ) 4 EA 9 2 109210168 İşletme 4 EA 11 15 109230093 İşletme (İÖ) 4 EA 11 2 109210177 Kamu Yönetimi 4 EA 6 109230109 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 6 109210186 Maliye 4 EA 8 109230118 Maliye (İÖ) 4 EA 8 109210768 Sağlık Yönetimi 4 EA 6 109230339 Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 6 109210865 Uluslararası İlişkiler 4 EA 1 109230427 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 1 2 109210195 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 15 121 109230303 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 15 2 4 SAY 5 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 3213 3226 15 3226 3237 2 3237 3254 2 3254 6298 2 6298 3352 3352 6214 121 6214 Mimarlık Fakültesi 109210308 Mimarlık 3263 Mühendislik Fakültesi 109210202 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 7 15 109230287 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 109210211 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 15 109230269 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 109210229 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 6 15 109230127 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 109210238 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 15 3168 109210247 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 15 3191 109210256 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 10 15 3221 109230136 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 3221 109210265 Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 6 109210274 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 12 46 6235 109210874 Kimya Mühendisliği 4 SAY 4 15 6241 109210283 Maden Mühendisliği 4 SAY 12 46 3251 109210292 Makine Mühendisliği 4 SAY 11 15 109230172 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 11 2 109210856 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 4 109210326 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 7 15 3328 109230181 Tekstil Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 7 2 3328 15 3276 3124 15 3124 3142 15 3142 3166 15 3166 3234 3252 15 3252 8333 Orman Fakültesi 109210344 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 10 109210335 Orman Mühendisliği 4 SAY 9 109230348 Orman Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 109210353 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 4 46 6277 46 6277 6283 Sağlık Bilimleri Fakültesi 109210644 Ebelik 4 SAY 1 38 109210653 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 6 87 78 109210662 Hemşirelik 4 SAY 9 38 87 109230445 Hemşirelik (İÖ) 4 SAY 9 2 38 87 3155 8344 3204 87 3204 Teknoloji Fakültesi 109210777 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 3 109230366 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 109210795 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 3 109230384 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 109210811 İmalat Mühendisliği 4 SAY 3 109230409 İmalat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 3 2 5114 3162 2 3162 8319 2 8319 5114 Ziraat Fakültesi 109210671 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 46 8147 109210689 Bitki Koruma 4 SAY 4 46 8158 109210698 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 46 3382 109210714 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY 4 46 3384 109210847 Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 4 9106 83 .

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 8289 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 109210635 Su Ürünleri Mühendisliği 8337 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 1092 Konaklama İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama) 851 3243 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 109210892 Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA 6 109230436 Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) 4 EA 6 2 5123 7160 5123 Güzel Sanatlar Fakültesi 109290015 Grafik 4 EA 2 46 109290024 Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 4 SÖZ 2 46 109290096 Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri (İÖ) 4 SÖZ 2 2 109290218 Oyunculuk 4 SÖZ 1 46 7119 109290209 Sahne Tasarımı 4 SÖZ 1 46 7176 109290051 Seramik ve Cam 4 SÖZ 2 46 7179 109290069 Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA 2 46 7169 109290078 Tezhip 4 SÖZ 2 46 5128 7163 46 7163 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109310034 İktisat 4 EA 5 109330029 İktisat (İÖ) 4 EA 5 109310025 İşletme 4 EA 5 109310016 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 10 121 109330038 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 10 2 3213 2 3213 3226 6214 121 6214 Mühendislik Fakültesi 109310052 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 5 109310043 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 109330011 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 5 2 3221 3122 8319 3221 ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sağlık Bilimleri Fakültesi 205310099 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 5 772 205310106 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 5 772 205310115 Hemşirelik 4 SAY 5 38 772 3204 4 EA 1 21 107 3209 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 205410265 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 8344 205410044 İktisat 4 EA 2 17 21 86 107 3213 205410062 İşletme 4 EA 2 17 21 86 107 3226 205410089 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 17 21 86 107 3352 Mühendislik Fakültesi 205410105 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 1 17 21 86 107 3124 205410123 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 1 17 21 86 107 3162 205410168 Makine Mühendisliği 4 SAY 1 17 21 86 107 3252 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İktisadi. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 205510104 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 719 3213 205510167 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 719 3213 205510113 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 719 3213 205510264 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 719 3226 205510273 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 719 3226 205510282 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 719 3226 205510307 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 719 9009 205510325 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 719 9009 205510316 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 719 9009 Mühendislik Fakültesi 205510025 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 719 9343 205510176 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 719 9343 205510122 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğii (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 719 9343 205510043 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 719 3162 205510185 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 719 3162 205510131 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 719 3162 205510052 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 719 3168 205510194 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 719 3168 205510149 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 719 3168 84 . PUAN Alan 109210723 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 46 Kodu 3385 109210732 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 46 9048 109210741 Zootekni 4 SAY 6 4 SAY 3 855 4 EA 100 226 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

PUAN Alan 205510343 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 719 Kodu 3221 205510413 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 719 3221 205510422 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 719 3221 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Eğitim Fakültesi 109410493 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 109410042 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 109430213 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 2 3275 4 SÖZ 4 21 8290 3129 3275 Edebiyat Fakültesi 109410299 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Fen Fakültesi 109410087 Biyoloji 4 SAY 4 3133 109410103 Kimya 4 SAY 8 3240 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109410536 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 5 109430179 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 5 109410518 Ekonometri 4 EA 5 109430152 Ekonometri (İÖ) 4 EA 5 109410157 İktisat 4 EA 6 109430125 İktisat (İÖ) 4 EA 6 109410166 İşletme 4 EA 6 109430064 İşletme (İÖ) 4 EA 6 109410175 Kamu Yönetimi 4 EA 4 109430073 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 109410509 Maliye 4 EA 5 109430143 Maliye (İÖ) 4 EA 5 109410184 Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 109430161 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3254 2 3254 3352 2 3352 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 109410193 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 18 109410484 Gıda Mühendisliği 4 SAY 5 109410209 Makine Mühendisliği 4 SAY 9 15 17 86 109430082 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 15 17 109410218 Mimarlık 4 SAY 8 3263 109410633 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 4 6283 3122 3124 3191 3252 86 3252 Sağlık Bilimleri Fakültesi 109410572 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 4 109410554 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 5 109410563 Hemşirelik 4 SAY 9 8344 38 3204 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 109410315 Bankacılık 4 EA 6 109430188 Bankacılık (İÖ) 4 EA 6 109410324 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 EA 5 109430107 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) 4 EA 5 3117 2 3117 3338 2 3338 Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 109410581 Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA 6 3120 109410599 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 SAY 6 3127 109410606 Gümrük İşletme 4 EA 6 9118 109410615 İşletme Bilgi Yönetimi 4 EA 6 3227 109410624 Uluslararası Ticaret 4 EA 6 3355 4 SÖZ 2 7117 4 EA 3 7160 Devlet Konservatuvarı 109490013 Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar Güzel Sanatlar Fakültesi 109490146 Grafik TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi 109510111 Sosyoloji 4 EA 3 4 109530106 Sosyoloji (İÖ) 4 EA 3 2 3319 4 3319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109510068 İktisat 4 EA 4 4 109530063 İktisat (İÖ) 4 EA 4 2 109510102 İşletme 4 EA 4 4 109530099 İşletme (İÖ) 4 EA 4 2 109510077 Kamu Yönetimi 4 EA 3 4 109530072 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 3213 4 3213 3226 4 3226 3237 4 3237 Mühendislik Fakültesi 85 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3142 109510129 Çevre Mühendisliği 4 SAY 8 4 109510041 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 6 4 109530045 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 109510023 Gıda Mühendisliği 4 SAY 6 4 109530027 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 109510095 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 6 4 109530081 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 109510032 Kimya Mühendisliği 4 SAY 12 4 109510086 Makine Mühendisliği 4 SAY 4 4 109530124 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 4 2 4 SAY 3 38 3204 Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 3 4 8337 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 205610112 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 EA 14 720 3209 3213 3162 4 3162 3191 4 3191 3221 4 3221 6241 3252 4 3252 Sağlık Yüksekokulu 109510138 Hemşirelik Su Ürünleri Fakültesi 109510014 205610042 İktisat 4 EA 3 720 205610015 İşletme 4 EA 3 720 205610103 İşletme (İngilizce) 4 EA 3 17 21 3226 28 720 3226 Mühendislik Fakültesi 205610184 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 720 3124 205610227 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 720 3162 4 SAY 6 38 720 3204 4 SAY 3 222 720 8344 4 SAY 1 17 21 86 210 4 EA 6 17 21 86 774 4 EA 3 21 227 3209 Hemşirelik Yüksekokulu 201510788 Hemşirelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 201511353 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hava Ulaştırma Fakültesi 205710032 Pilotaj 774 7216 İşletme Fakültesi 205710014 Havacılık İşletmeciliği UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 205810076 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9345 205810094 İşletme 4 EA 10 21 227 3226 205810119 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 10 21 227 3315 205810137 Uluslararası Ticaret 4 EA 10 21 227 4 SAY 3 21 38 112 205810173 Hemşirelik Yüksekokulu 3355 227 3204 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Eğitim Fakültesi 109710021 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 7 4 109710075 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 4 109730228 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 2 3129 112 3275 3275 Fen-Edebiyat Fakültesi 109710118 Biyoloji 4 SAY 8 4 112 109710136 Fizik 4 SAY 2 4 112 109710145 Kimya 4 SAY 4 15 17 109730052 Kimya (İÖ) 4 SAY 4 2 109710181 Sosyoloji 4 EA 3 4 112 4 EA 10 4 72 109710215 Hukuk Fakültesi 3133 3182 86 112 3240 3240 3319 112 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109710224 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 8 109730097 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 8 109710233 Ekonometri 4 EA 8 109730104 Ekonometri (İÖ) 4 EA 8 109710242 İktisat 4 EA 15 109730113 İktisat (İÖ) 4 EA 15 109710251 İşletme 4 EA 16 109730122 İşletme (İÖ) 4 EA 16 109710269 Kamu Yönetimi 4 EA 6 109730131 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 6 109710278 Maliye 4 EA 13 109730149 Maliye (İÖ) 4 EA 13 109710287 Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 109730158 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 3 3141 2 3141 3158 2 3158 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3254 2 3254 3352 2 3352 86 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu İlahiyat Fakültesi 109710296 İlahiyat 4 SÖZ 20 17 121 708 109730194 İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 20 2 17 121 6214 708 6214 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 109710303 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 15 112 3142 109710312 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 9 4 112 3162 109730167 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 9 2 109710321 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 6 15 17 109710596 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 4 4 112 3221 109710339 Makine Mühendisliği 4 SAY 11 4 112 3252 109730176 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 11 2 109710348 Mimarlık 4 SAY 6 4 112 3263 109710587 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 4 4 112 8333 109710357 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 10 15 112 3328 109730185 Tekstil Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 5 SAY 13 15 17 109710375 Veteriner Fakültesi 3162 86 112 3168 3252 3328 86 112 6373 Ziraat Fakültesi 109710499 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 46 112 8147 109710506 Bitki Koruma 4 SAY 4 15 112 8158 109710569 Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 4 15 112 9114 109710384 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 15 112 3191 109710515 Tarım Ekonomisi 4 EA 4 46 112 3382 109710533 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 46 112 3385 109710542 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 4 46 112 9048 109710551 Zootekni 4 SAY 4 46 112 8289 4 SAY 12 38 4 SÖZ 1 Bursa Sağlık Yüksekokulu 109710445 Hemşirelik 3204 Güzel Sanatlar Fakültesi 109790204 Oyunculuk 7119 UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109810083 İktisat 4 EA 6 109830157 İktisat (İÖ) 4 EA 6 109810092 İşletme 4 EA 6 109830069 İşletme (İÖ) 4 EA 6 109810108 Kamu Yönetimi 4 EA 4 109830078 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 109810117 Maliye 4 EA 6 109830087 Maliye (İÖ) 4 EA 6 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 2 3237 3254 2 3254 Mühendislik Fakültesi 109810171 Kimya Mühendisliği 4 SAY 5 109810126 Makine Mühendisliği 4 SAY 6 109830103 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 109810135 Tekstil Mühendisliği 4 SAY 12 4 SAY 8 Seramik 4 EA 2 7189 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 109910091 Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi 4 EA 12 3209 6241 3252 2 3252 3328 Sağlık Yüksekokulu 109810144 Hemşirelik 38 3204 Güzel Sanatlar Fakültesi 109890018 109910028 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 6 46 3124 109910037 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 6 46 3168 109910046 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 6 46 109910116 Kimya ve Süreç Mühendisliği 4 SAY 5 15 17 86 9192 109910055 Polimer Mühendisliği 4 SAY 6 15 17 86 9120 8319 Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 109910082 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 4 46 109930041 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 4 2 46 109910019 İşletme (İngilizce) 4 EA 5 15 17 109930014 İşletme (İÖ) 4 EA 5 2 3226 109910064 Sosyal Hizmet 4 EA 7 46 6318 109930032 Sosyal Hizmet (İÖ) 4 EA 7 2 109910073 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 2 15 17 28 109930023 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 15 17 3141 3141 28 3226 6318 3352 86 3352 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 87 . PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 17 21 28 228 3287 206010848 Radyo. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Fen-Edebiyat Fakültesi 206010063 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 21 28 228 3219 206010742 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 4 SÖZ 2 3 21 28 228 3219 206010478 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 21 28 228 8290 206010769 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SÖZ 2 3 21 28 228 8290 206010503 Hukuk Fakültesi 4 EA 11 21 228 206010496 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA 3 3 21 228 3209 206010487 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 EA 6 3 21 228 3209 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 206010133 Ekonomi (İngilizce) 4 EA 4 17 21 28 228 206010142 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 228 3159 206010778 Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 8 3 17 21 28 228 3159 206010151 İşletme (İngilizce) 4 EA 4 17 21 28 228 206010178 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 4 3 17 21 28 228 3226 206010787 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 8 3 17 21 28 228 3226 206010187 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4 EA 5 17 21 28 228 206010203 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 228 3337 206010796 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 228 3337 206010539 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) 4 EA 15 17 21 28 228 206010212 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 4 EA 8 17 21 28 228 206011097 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 12 3 17 21 28 3159 3226 3337 9110 5131 228 5131 İletişim Fakültesi 206010681 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) 4 SÖZ 2 17 21 28 228 206010706 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 6 3 17 21 28 228 5109 206010821 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SÖZ 2 3 17 21 28 228 5109 206010248 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) 4 SÖZ 5 17 21 28 228 206010266 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 17 21 28 228 5111 206010839 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 21 28 228 5111 206010293 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SÖZ 2 3 17 21 28 228 3287 5109 5111 Mimarlık Fakültesi 206010654 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 228 206010672 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 228 3212 206010857 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 9 3 17 21 28 228 3212 206010363 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 228 206010372 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 6 3 17 21 28 3212 3263 228 3263 Mühendislik Fakültesi 206010309 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 228 206010327 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 228 3124 206010866 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 8 3 17 21 28 228 3124 206010424 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 4 17 21 28 228 206010442 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 228 3162 206011079 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 8 3 17 21 28 228 3162 206010354 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 228 3168 206011088 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 17 21 28 228 3168 206010566 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 5 3 17 21 28 228 5134 206010584 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 228 5134 206010875 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 228 5134 3124 3162 Sanat ve Tasarım Fakültesi 206010627 Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 21 228 3170 206010884 Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu) 4 SAY 4 3 21 228 3170 206010733 Film Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 2 3 21 228 9165 206010893 Film Tasarımı (%25 Burslu) 4 SÖZ 4 3 21 228 9165 206090079 Grafik Tasarımı 4 EA 3 21 228 206090097 Grafik Tasarımı (%50 Burslu) 4 EA 5 3 21 228 7162 206090255 Grafik Tasarımı (%25 Burslu) 4 EA 5 3 21 228 7162 7162 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 63 206110186 Fizik 4 SAY 2 17 21 28 206110195 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 2 21 28 63 3182 206110265 Sosyoloji 4 EA 2 17 21 28 63 3319 3219 Güzel Sanatlar Fakültesi 206190015 Endüstri Tasarımı 4 EA 2 17 21 28 63 7154 206190051 Grafik Tasarımı 4 EA 2 17 21 28 63 7162 206190078 İç Mimarlık 4 SAY 2 17 21 28 63 3211 206190096 Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA 2 17 21 28 63 7169 88 .

PUAN PROGRAM ADI Peyzaj Mimarlığı 206110335 Hukuk Fakültesi Alan 4 SAY 3 17 21 28 63 Kodu 6283 4 EA 3 17 21 28 63 3209 SÜRE TÜRÜ KONT. Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 46 736 3287 5109 5111 3287 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 206210458 Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY 4 46 736 206210476 Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 46 206210485 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 4 46 736 206210501 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 2 3 46 206210016 Mimarlık 4 SAY 5 46 736 206210219 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 6 3 46 3134 736 3134 3162 736 3162 3263 736 3263 Sağlık Bilimleri Fakültesi 206210643 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 3 46 736 8344 206210176 Hemşirelik 4 SAY 9 46 736 3204 206210194 Sağlık Yönetimi 4 EA 3 46 736 6298 Güzel Sanatlar Fakültesi 206290077 İç Mimarlık 4 SAY 3 46 736 206290086 İç Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 46 736 3211 206290138 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 46 736 3211 4 EA 6 17 21 86 3209 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 110010023 Hukuk Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 3211 110010032 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 110030018 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 3 2 17 21 110010041 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 110030027 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 3 2 17 21 110010059 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 3 17 21 28 110030036 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 3 2 17 21 110010068 Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 6 17 21 28 4 SAY 6 38 4 EA 3 17 3124 28 3124 3166 28 3166 3252 28 3252 8227 Sağlık Bilimleri Fakültesi 110010111 Hemşirelik 3204 Siyasal Bilgiler Fakültesi 110010077 İktisat (İngilizce) 21 28 3213 89 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 SÖZ 4 3 46 736 3287 206210228 Radyo. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 206110362 İktisat 4 EA 3 17 21 28 63 3213 206110389 İşletme 4 EA 3 17 21 28 63 3226 206110441 Kamu Yönetimi 4 EA 3 17 21 28 63 3237 206110468 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 3 17 21 28 63 206110495 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) 4 EA 3 3 17 63 85 3315 128 3315 İletişim Fakültesi 206110511 Gazetecilik 4 SÖZ 5 17 21 28 63 6188 206111633 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 5 17 21 28 63 5109 206110529 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 5 17 21 28 63 3198 206110547 Radyo. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KODU 206110326 KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 4 46 736 206210167 Radyo. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 5 17 21 28 63 3287 206110565 Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 SÖZ 5 17 21 28 63 8249 Ticari Bilimler Fakültesi 206110838 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY 10 17 21 28 63 3130 206110847 Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA 10 17 21 28 63 6339 206110908 Uluslararası Finans 4 EA 10 17 21 28 63 6351 206110865 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 EA 10 17 21 28 63 8888 206110883 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA 10 17 21 28 63 3356 4 SÖZ 5 21 28 736 4 EA 10 46 736 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi 206210097 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 206210625 Hukuk Fakültesi 8290 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 206210264 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 10 3 46 736 3352 206210431 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) 4 EA 15 3 46 736 3355 İletişim Fakültesi 206210573 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 4 46 736 206210582 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 SÖZ 4 3 46 736 5109 206210591 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 46 736 5109 206210131 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 4 46 736 206210149 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 4 SÖZ 4 3 46 736 5111 206210246 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 4 SÖZ 4 3 46 736 5111 206210158 Radyo.

2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi 110110013 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3129 Elektrik-Elektronik Fakültesi 110110031 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 110110049 Elektrik Mühendisliği 4 SAY 10 17 21 86 110130017 Elektrik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 10 2 17 21 110110058 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 9 17 21 86 110110304 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4 SAY 4 21 3124 3160 86 3160 3166 9260 Fen-Edebiyat Fakültesi 110110067 Fizik 4 SAY 2 17 21 86 3182 110110076 İstatistik 4 SAY 7 17 21 86 3223 110110085 Kimya 4 SAY 4 17 21 86 3240 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 110110234 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 110130089 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 6 2 17 21 86 8322 110110288 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 295 3190 8322 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 110110128 İktisat 4 EA 6 17 21 86 110130026 İktisat (İÖ) 4 EA 6 2 17 21 110110137 İşletme 4 EA 5 17 21 86 3226 110110146 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 17 21 86 3315 3213 86 3213 İnşaat Fakültesi 110110155 Çevre Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 3142 110110164 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 26 17 21 86 3221 110110297 Harita Mühendisliği 4 SAY 8 110130105 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 8 2 8324 8324 Kimya-Metalurji Fakültesi 110110191 Kimya Mühendisliği 4 SAY 8 17 21 86 6241 110110216 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 16 17 21 86 3261 3168 Makine Fakültesi 110110225 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 12 17 21 86 110110243 Makine Mühendisliği 4 SAY 18 17 21 86 110130098 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 18 2 17 21 110110279 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 6 17 21 86 5119 4 SAY 10 17 21 86 3263 3252 86 3252 Mimarlık Fakültesi 110110252 Mimarlık Sanat ve Tasarım Fakültesi 110190047 Fotoğraf ve Video 4 SÖZ 1 7211 110190056 İletişim Tasarımı 4 SÖZ 1 5113 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Edebiyat Fakültesi 110210172 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 3 3219 110210215 Sosyoloji 4 EA 4 3319 Eğitim Fakültesi 110210012 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 110210084 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 4 SAY 4 3133 Fen Fakültesi 110210145 Biyoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 110210242 İktisat 4 EA 5 110230079 İktisat (İÖ) 4 EA 5 110210409 İşletme 4 EA 5 110230122 İşletme (İÖ) 4 EA 5 110210499 Kamu Yönetimi 4 EA 3 110230149 Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 3 2 110210375 İlahiyat Fakültesi 4 SÖZ 15 17 121 708 110230131 İlahiyat Fakültesi (İÖ) 4 SÖZ 15 2 17 121 3213 2 3213 3226 2 3226 3237 3237 6214 708 6214 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 110210506 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 4 3162 110210287 Gıda Mühendisliği 4 SAY 7 3191 110210542 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 4 3221 110210251 Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 5 6235 90 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. PUAN Alan 110010095 Maliye (İngilizce) 4 EA 3 17 21 28 Kodu 3254 110010102 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 4 EA 2 17 21 28 3314 110010086 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 1 17 21 28 3352 4 SAY 5 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

PUAN Alan 110210515 Kimya Mühendisliği 4 SAY 4 Kodu 6241 110210524 Mimarlık 4 SAY 4 3263 8337 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Su Ürünleri Fakültesi 110210481 Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 3 110210278 Veteriner Fakültesi 5 SAY 9 110230043 Veteriner Fakültesi (İÖ) 5 SAY 9 6373 2 6373 Ziraat Fakültesi 110210427 Bahçe Bitkileri 4 SAY 4 8147 110210436 Bitki Koruma 4 SAY 4 8158 110210445 Tarla Bitkileri 4 SAY 4 3385 4 EA 4 3226 Erciş İşletme Fakültesi 110210418 İşletme Van Sağlık Yüksekokulu 110210321 Ebelik 4 SAY 1 38 110210339 Hemşirelik 4 SAY 10 38 78 3155 3204 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Eğitim Fakültesi 206310703 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 EA 5 3 21 242 3275 206310712 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) 4 EA 5 3 21 242 3275 206310403 Hukuk Fakültesi 4 EA 8 21 242 206310633 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 4 EA 12 3 21 242 3209 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 206310227 İktisat (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 86 242 3213 206310651 İktisat (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 86 242 3213 206310236 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 86 242 3226 206310642 İşletme (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 86 242 3226 206310245 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 86 242 3314 206310669 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 86 242 3314 206310484 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 242 3352 206310678 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 242 3352 İletişim Fakültesi 206310475 Radyo. Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 242 3287 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 206310493 Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 5 17 21 28 242 206310527 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 242 3263 3124 3263 Mühendislik Fakültesi 206310193 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 242 206310536 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 242 206310448 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 108 242 3149 206310545 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 108 242 3149 206310209 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 242 3162 206310554 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 242 3162 206310218 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 242 3168 206310563 Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 242 206310457 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 108 242 3190 206310572 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 108 242 3190 206310306 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 86 242 206310581 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 86 3124 3168 3221 242 3221 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi 403910131 Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) 4 SAY 50 191 3124 403910149 Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) 4 SAY 50 191 3168 403910158 Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Eğitim) 4 EA 50 191 3361 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi 300110016 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 30 17 21 28 66 97 300110025 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 97 3129 300111535 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 66 97 3129 300110097 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 40 66 97 300110104 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 EA 2 3 66 97 3129 3275 3275 Fen ve Edebiyat Fakültesi 300110273 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 10 17 21 28 66 97 300111235 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 66 300110219 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 10 21 28 66 97 300111298 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 21 28 66 3256 97 3256 8290 97 8290 91 . Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 242 3287 206310687 Radyo.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 17 21 28 66 97 3287 3001 Radyo. Televizyon ve Sinema (Türkçe) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 66 97 3287 6188 6188 6188 7191 5111 5111 5111 5111 3287 3287 İşletme ve Ekonomi Fakültesi 300110431 İktisat 4 EA 10 17 21 28 66 97 300110952 İktisat (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300110458 İşletme 4 EA 20 17 21 28 66 97 300110467 İşletme (Tam Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 66 97 3226 300110934 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 97 3226 300111959 İşletme (Türkçe) 4 EA 30 66 97 300112057 İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) 4 EA 2 3 66 97 300112233 İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA 10 3 66 97 300110476 Kamu Yönetimi 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111032 Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300110494 Siyaset Bilimi 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111014 Siyaset Bilimi (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300110537 Uluslararası İlişkiler 4 EA 10 17 21 28 66 97 300110979 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 3213 97 3213 3226 3226 3226 3226 3237 97 3237 3313 97 3313 3352 97 3352 Mimarlık Fakültesi 300190077 İç Mimarlık 4 SAY 10 17 21 28 66 97 300190086 İç Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300190235 İç Mimarlık (Türkçe) 4 SAY 48 66 97 300190244 İç Mimarlık (Türkçe) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 66 97 300110573 Mimarlık 4 SAY 48 17 21 28 66 97 300110582 Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 3211 97 3211 3211 3211 3263 97 3263 Mühendislik Fakültesi 300110616 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 48 17 21 28 66 97 300110625 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300111923 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) 4 SAY 48 66 97 300112066 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 66 97 300110634 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 30 17 21 28 66 97 300110643 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300110652 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 48 17 21 28 66 97 300110661 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300110679 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 20 17 21 28 66 97 300110688 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300110697 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 48 17 21 28 66 97 300110704 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300112348 İnşaat Mühendisliği (Türkçe) 4 SAY 48 66 97 300112357 İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 66 97 300110713 Makine Mühendisliği 4 SAY 48 17 21 28 66 97 300110722 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300110925 Mekatronik Mühendisliği 4 SAY 48 17 21 28 66 97 300111174 Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 300110873 Yazılım Mühendisliği 4 SAY 30 17 21 28 66 97 300111208 Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 17 21 28 66 3124 97 3124 3124 3124 5103 97 5103 3162 97 3162 3168 97 3168 3221 97 3221 3221 3221 3252 97 3252 5119 97 5119 5134 97 5134 Sağlık Bilimleri Fakültesi 92 . Televizyon ve Sinema (Türkçe) 4 SÖZ 10 66 97 300112384 Radyo. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 10 17 21 28 66 97 300110397 Radyo. Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 66 97 3287 300112393 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Hukuk Fakültesi 300110325 Hukuk 4 EA 30 66 97 300110334 Hukuk (Tam Burslu) 4 EA 1 3 66 Kodu 3209 3209 97 3209 İletişim Fakültesi 300112199 Gazetecilik 4 SÖZ 10 66 97 3001 Gazetecilik (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 66 97 3001 Gazetecilik (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 66 97 300112312 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 10 17 21 28 66 97 300112321 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 17 21 28 66 97 7191 300112339 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 21 28 66 97 7191 300110361 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 10 17 21 28 66 97 300110379 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 17 21 28 66 97 5111 300111395 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 21 28 66 97 5111 300112296 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) 4 SÖZ 10 66 97 3001 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Tam Burslu) 4 SÖZ 2 3 66 97 3001 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 66 97 300110388 Radyo. Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 21 28 66 97 3287 300112206 Radyo.

Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 4 SÖZ 15 3 17 21 28 69 300211191 Radyo. Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) 4 SÖZ 10 3 21 28 69 97 300210184 Radyo. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 10 17 21 28 69 97 300210721 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3122 300111968 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 48 66 97 300112251 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 66 300111977 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 48 66 97 300111995 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 SAY 2 3 66 97 300112039 Hemşirelik (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 38 66 300112118 Sağlık Yönetimi 4 EA 20 66 97 300112127 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 EA 2 3 66 97 6298 300112136 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 10 3 66 97 6298 97 3122 8344 8344 97 3204 6298 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 300111844 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 SAY 10 17 21 28 66 97 300111862 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 66 3127 97 3127 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 300110758 Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA 20 17 21 28 66 97 300110767 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 EA 2 3 17 21 28 66 6339 97 6339 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 300110785 Bankacılık ve Finans 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111808 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300111889 Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111905 Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300110801 İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111783 İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300110819 Pazarlama 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111747 Pazarlama (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300110891 Uluslararası Finans 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111826 Uluslararası Finans (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300110828 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111702 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 300111941 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) 4 EA 20 66 97 300112075 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Tam Burslu) 4 EA 2 3 66 97 300110846 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 10 17 21 28 66 97 300111729 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 66 6119 97 6119 3120 97 3120 8328 97 8328 8334 97 8334 6351 97 6351 3356 97 3356 3356 3356 3361 97 3361 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Beşeri Bilimler Fakültesi 300210015 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 5 21 28 69 97 300210572 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 69 97 3219 300211101 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 69 97 3219 300210024 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 69 97 3219 300210033 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ 5 21 28 69 97 300210581 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 69 97 8290 3002 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 69 97 8290 300210042 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 28 69 97 8290 3219 8290 Eğitim Fakültesi 300210078 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 10 17 21 28 69 97 300210606 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 300211128 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) 4 SAY 10 17 21 28 69 97 300210087 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 300210493 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 20 69 97 300210624 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 EA 10 3 69 97 3275 300211146 Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) 4 EA 10 3 69 97 3275 300210633 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 EA 10 3 69 97 3275 3129 97 3129 3129 97 3129 3275 İletişim Fakültesi 300210139 Basın ve Yayın 4 SÖZ 5 21 69 97 157 300210703 Basın ve Yayın (Tam Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 69 97 157 3121 300211173 Basın ve Yayın (%75 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 69 97 157 3121 300210148 Basın ve Yayın (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 21 69 97 157 3121 300210157 Halkla İlişkiler 4 SÖZ 10 21 69 97 157 300210712 Halkla İlişkiler (Tam Burslu) 4 SÖZ 15 3 21 69 97 157 3197 300211182 Halkla İlişkiler (%75 Burslu) 4 SÖZ 10 3 21 69 97 157 3197 300210166 Halkla İlişkiler (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 21 69 97 157 3197 300210175 Radyo. Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 17 21 28 69 3121 3197 3287 97 3287 3287 97 3287 İşletme ve Ekonomi Fakültesi 300210218 Ekonomi 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210748 Ekonomi (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 3159 97 3159 93 .

PUAN Alan 3002 Ekonomi (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 Kodu 3159 300210227 Ekonomi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3159 300210236 İşletme 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210757 İşletme (Tam Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 3226 300211207 İşletme (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3226 300210245 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3226 300211058 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA 10 17 21 28 69 97 300211216 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 EA 15 3 17 21 28 69 97 3312 300211225 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 3312 300211076 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 3312 300210299 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210784 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3314 300211234 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3314 300210306 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3314 300210315 Uluslararası İlişkiler 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210793 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3352 300211243 Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3352 300210324 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3352 300210333 Uluslararası İşletmecilik 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210809 Uluslararası İşletmecilik (Tam Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 8275 300211252 Uluslararası İşletmecilik (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 8275 300210342 Uluslararası İşletmecilik (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 8275 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 3226 3312 3314 3352 8275 Mimarlık. Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 300290022 Grafik Tasarım 4 EA 5 17 21 28 69 97 300290119 Grafik Tasarım (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 7161 3002 Grafik Tasarım (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 7161 300290094 Grafik Tasarım (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 7161 300290013 İç Mimarlık 4 SAY 5 17 21 28 69 97 300290128 İç Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 3211 3002 İç Mimarlık (%75 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 3211 300290101 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 3211 300210439 Mimarlık 4 SAY 20 17 21 28 69 97 300210827 Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 15 3 17 21 28 69 97 3263 3002 Mimarlık (%75 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 3263 300210448 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3263 7161 3211 3263 Mühendislik Fakültesi 300210378 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 15 17 21 28 69 97 300210836 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 15 3 17 21 28 69 97 3124 300211261 Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3124 300210387 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3124 300210396 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 15 17 21 28 69 97 300210845 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 15 3 17 21 28 69 97 3162 300211279 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3162 300210403 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3162 300210412 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 10 17 21 28 69 97 300210854 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 3168 300211288 Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 3168 300210421 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3168 300211067 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 15 17 21 28 69 97 300211297 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 15 3 17 21 28 69 97 3221 300211304 İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3221 300211085 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 3221 3124 3162 3168 3221 Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu 300210906 Güverte 4 SAY 5 17 21 28 69 97 295 300210924 Güverte (Tam Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 69 97 295 3195 300211313 Güverte (%75 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 295 3195 300210915 Güverte (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 69 97 295 3195 300210475 Ulaştırma ve Lojistik 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210863 Ulaştırma ve Lojistik (Tam Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 5130 300211322 Ulaştırma ve Lojistik (%75 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 5130 300210527 Ulaştırma ve Lojistik (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 5130 3195 5130 Hemşirelik Yüksekokulu 300210563 Hemşirelik 4 SAY 5 38 69 97 300210881 Hemşirelik (Tam Burslu) 4 SAY 10 3 38 69 97 3204 3002 Hemşirelik (%75 Burslu) 4 SAY 10 3 38 69 97 3204 300210899 Hemşirelik (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 38 69 97 3204 3204 94 . MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 5 70 97 300311048 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 70 97 5109 97 5109 5111 97 5111 3287 3287 Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 300310271 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 70 97 3124 300311057 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 17 21 28 70 97 3124 3003 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 70 97 3124 300310298 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 70 97 3162 300311066 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 17 21 28 70 97 3162 3003 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 70 97 3162 300311075 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 70 97 3166 300311084 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 70 97 3166 95 . BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu 300210969 Bankacılık ve Finansman 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210978 Bankacılık ve Finansman (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 6119 300211331 Bankacılık ve Finansman (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 6119 300210987 Bankacılık ve Finansman (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 6119 300210536 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210872 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 8215 300211349 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 8215 300210545 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 8215 300210996 Muhasebe 4 EA 5 17 21 28 69 97 300211004 Muhasebe (Tam Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 3268 300211358 Muhasebe (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3268 300211013 Muhasebe (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3268 300210933 Pazarlama 4 EA 5 17 21 28 69 97 300210942 Pazarlama (Tam Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 8334 300211367 Pazarlama (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 8334 300210951 Pazarlama (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 8334 300211022 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 5 17 21 28 69 97 300211031 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 69 97 3361 300211376 Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3361 300211049 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 3361 6119 8215 3268 8334 3361 Spor Yüksekokulu 300290049 Spor Yönetimi 4 EA 5 17 21 28 69 97 300290137 Spor Yönetimi (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 9176 300290076 Spor Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 69 97 9176 9176 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi 300310914 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 10 17 21 28 70 97 300310923 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 70 300310526 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 40 70 97 300310941 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) 4 EA 10 3 70 97 3129 97 3129 3275 3275 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 300310086 Bankacılık ve Finans 4 EA 5 17 21 28 70 97 300311269 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 6119 3003 Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 6119 300310102 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 4 SAY 5 17 21 28 70 97 300311278 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 70 97 8154 3003 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 70 97 8154 300310129 Ekonomi 4 EA 5 17 21 28 70 97 300311287 Ekonomi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3159 3003 Ekonomi (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3159 300310147 İşletme 4 EA 5 17 21 28 70 97 300311296 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3226 3003 İşletme (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3226 300310156 Kamu Yönetimi 4 EA 5 17 21 28 70 97 300310995 Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3237 3003 Kamu Yönetimi (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3237 300310192 Uluslararası İlişkiler 4 EA 5 17 21 28 70 97 300311003 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3352 3003 Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3352 6119 8154 3159 3226 3237 3352 İletişim Bilimleri Fakültesi 300390048 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 5 70 97 300390057 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 70 300311012 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 5 70 97 300311021 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 3 70 300311039 Radyo.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. Alan BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 97 BK7 Kodu 3166 3003 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 70 300390021 İç Mimarlık 4 SAY 10 17 21 28 70 97 3003 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 70 97 3211 3003 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 30 3 17 21 28 70 97 3221 300311093 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 70 97 3221 300311109 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 17 3 17 21 28 70 97 3221 3003 Mimarlık 4 SAY 29 17 21 28 70 97 300310314 Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 70 97 3263 300311118 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 17 21 28 70 97 3263 3003 Yazılım Mühendisliği 4 SAY 10 17 21 28 70 97 300311127 Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 17 21 28 70 97 5134 300311136 Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 70 97 5134 3211 3263 5134 Sağlık Bilimleri Fakültesi 3003 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 20 70 97 300311145 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 SAY 3 3 70 97 3122 300311154 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 4 SAY 20 3 70 97 3122 300311233 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 45 70 97 3003 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 4 SAY 5 3 70 97 300311163 Sağlık Yönetimi 4 EA 20 17 21 28 70 97 300311172 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 70 300311181 Sosyal Hizmet 4 EA 20 17 21 28 70 97 300311199 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) 4 EA 20 3 17 21 28 70 97 6318 3122 8344 8344 6298 97 6298 6318 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 300310332 Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 70 97 9190 300310341 Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (% 50 Burslu) 4 SAY 30 3 17 21 28 70 97 9190 3003 Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (%25 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 70 97 9190 3003 Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 10 17 21 28 70 97 300310783 Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) 4 SAY 15 3 17 21 28 70 97 6283 300310377 Tarım İşletmeciliği (% 50 Burslu) 4 SAY 10 3 17 21 28 70 97 8261 6283 Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu 300310395 Gastronomi (Tam Burslu) 4 SÖZ 5 3 17 21 28 70 97 4265 300310792 Gastronomi (%25 Burslu) 4 SÖZ 5 3 17 21 28 70 97 4265 300310411 Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3337 300310808 Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3337 300310438 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3361 300311206 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA 10 3 17 21 28 70 97 3361 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 300310456 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) 4 EA 3 3 17 21 28 70 97 3269 300311215 Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA 5 3 17 21 28 70 97 3269 300310474 Sağlık Yönetimi 4 EA 10 3 70 97 6298 300310835 Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) 4 EA 5 3 70 97 6298 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi 300410455 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 71 97 300410694 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 71 97 3129 300410967 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 71 97 3129 300410464 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 SAY 15 3 71 97 3129 300410031 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 35 71 97 300410719 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 EA 1 3 71 97 3275 300410985 Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) 4 EA 1 3 71 97 3275 300410049 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 EA 5 3 71 97 3275 3129 3275 Güzel Sanatlar Fakültesi 300490074 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 5 17 21 28 71 97 300490117 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3169 300490198 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3169 300490144 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) 4 SAY 35 3 17 21 28 71 97 3169 300490011 Grafik Tasarım 4 EA 5 17 21 28 71 97 300490153 Grafik Tasarım (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 7161 300490205 Grafik Tasarımı (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 7162 300490038 Grafik Tasarım (%50 Burslu) 4 EA 35 3 17 21 28 71 97 7161 300490029 İç Mimarlık 4 SAY 5 17 21 28 71 97 300490162 İç Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3211 300490214 İç Mimarlık (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3211 300490047 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 35 3 17 21 28 71 97 3211 300410119 Mimarlık 4 SAY 20 17 21 28 71 97 300410764 Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 71 3169 7161 3211 3263 97 3263 96 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 300410137 Avrupa Birliği İlişkileri 4 EA 5 17 21 28 71 97 300410782 Avrupa Birliği İlişkileri (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 3115 300411074 Avrupa Birliği İlişkileri (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 3115 300410146 Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) 4 EA 30 3 17 21 28 71 97 3115 300410155 İşletme 4 EA 5 17 21 28 71 97 300410791 İşletme (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 3226 300411083 İşletme (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 3226 300410164 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 30 3 17 21 28 71 97 3226 300410173 Uluslararası İlişkiler 4 EA 5 17 21 28 71 97 300410807 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 3352 300411092 Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 3352 300410182 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 30 3 17 21 28 71 97 3352 300410597 Sosyal Hizmet 4 EA 5 17 21 28 71 97 300410816 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 6318 300411108 Sosyal Hizmet (%75 Burslu) 4 EA 1 3 17 21 28 71 97 6318 300410825 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 4 EA 30 3 17 21 28 71 97 6318 3115 3226 3352 6318 İletişim Fakültesi 300410234 Gazetecilik 4 SÖZ 5 17 21 28 71 97 300410834 Gazetecilik (Tam Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 6188 300411117 Gazetecilik (%75 Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 6188 300410243 Gazetecilik (%50 Burslu) 4 SÖZ 30 3 17 21 28 71 97 6188 300490092 Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 5 17 21 28 71 97 300490126 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 5109 300490223 Görsel İletişim Tasarımı (%75 Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 5109 300490171 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 35 3 17 21 28 71 97 5109 300410279 Radyo ve Televizyon 4 SÖZ 5 17 21 28 71 97 300410843 Radyo ve Televizyon (Tam Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 8247 300411126 Radyo ve Televizyon (%75 Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 8247 300410288 Radyo ve Televizyon (%50 Burslu) 4 SÖZ 30 3 17 21 28 71 97 8247 300410252 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 SÖZ 5 17 21 28 71 97 300410852 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (Tam Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 3292 300411135 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (%75 Burslu) 4 SÖZ 1 3 17 21 28 71 97 3292 300410261 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (%50 Burslu) 4 SÖZ 30 3 17 21 28 71 97 3292 6188 5109 8247 3292 Mühendislik Fakültesi 300410297 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 71 97 300410861 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3124 300411144 Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3124 300410304 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 35 3 17 21 28 71 97 3124 300410313 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 71 97 300410879 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 5103 300411153 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 5103 300410322 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 35 3 17 21 28 71 97 5103 300410516 Çevre Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 71 97 300410888 Çevre Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3142 300411171 Çevre Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3142 300410543 Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 35 3 17 21 28 71 97 3142 300410331 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 26 17 21 28 71 97 300410897 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 71 97 3162 300411189 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 71 97 3162 300410385 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 18 3 17 21 28 71 97 3162 300410349 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 71 97 300410904 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3168 300411198 Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 3168 300410358 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 35 3 17 21 28 71 97 3168 300410437 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 5 17 21 28 71 97 300410913 Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 8319 300411205 Enerji Sistemleri Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 1 3 17 21 28 71 97 8319 300410446 Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 35 3 17 21 28 71 97 8319 300410367 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 30 17 21 28 71 97 3124 5103 3142 3162 3168 8319 3221 97 .2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. PUAN Alan 300411056 Mimarlık (%75 Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 71 97 Kodu 3263 300410128 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 17 21 28 71 97 3263 300410579 Hukuk Fakültesi 4 EA 14 71 97 300410588 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 EA 1 3 71 97 3209 300411065 Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) 4 EA 1 3 71 97 3209 300410773 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA 14 3 71 97 3209 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.

Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 4 SÖZ 20 3 15 17 28 73 97 3287 97 3211 Mimarlık Fakültesi 300590188 İç Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 50 3 15 17 28 73 300510578 Mimarlık 4 SAY 30 15 17 28 73 97 300510587 Mimarlık (Tam Burslu) 4 SAY 15 3 15 17 28 73 97 3263 3005 Mimarlık (%50 Burslu) 4 SAY 15 3 15 17 28 73 97 3263 300511161 Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 15 17 28 73 97 6283 3263 Mühendislik Fakültesi 300511064 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 3124 300511091 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 5103 300511179 Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 3134 300511073 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 3162 300511188 Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 3191 300511197 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 3221 300511082 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 3252 300511249 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 10 15 17 28 73 97 300511301 Otomotiv Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 10 3 15 17 28 73 8333 97 8333 Sağlık Bilimleri Fakültesi 300510675 Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 25 15 17 28 73 97 300510684 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 15 17 28 73 97 3122 3005 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 15 17 28 73 97 3122 300510709 Hemşirelik (Tam Burslu) 4 SAY 10 3 15 38 73 97 157 3204 300511213 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 25 15 73 97 157 300511222 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 SAY 5 3 15 73 97 157 8344 3005 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 15 73 97 157 8344 3122 8344 98 . BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 Turizm ve Otel İşletmeciliği Y. PUAN Alan 300410922 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 71 97 Kodu 3221 300411214 İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) 4 SAY 3 3 17 21 28 71 97 3221 300410376 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 17 21 28 71 97 3221 KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT.O. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR. 300410394 Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA 5 17 21 28 71 97 300410401 Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 4 EA 30 3 17 21 28 71 6339 97 6339 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 300410419 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 5 17 21 28 71 97 300410428 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA 35 3 17 21 28 71 97 3361 97 3361 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi 300511107 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 73 300510057 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 20 73 97 3005 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 EA 15 3 73 97 3275 3005 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) 4 EA 15 3 73 97 3275 3129 3275 Denizcilik Fakültesi 300510145 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 30 3 15 17 28 73 97 160 3150 300511037 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) 4 SAY 40 3 15 17 28 73 97 160 3190 300510975 Güverte (%50 Burslu) 4 SAY 30 3 15 17 28 73 97 160 3195 Fen-Edebiyat Fakültesi 300510745 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 15 28 73 97 3219 300511152 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 4 SÖZ 10 3 15 28 73 97 8290 300510303 Hukuk Fakültesi 4 EA 20 15 73 97 157 300510312 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 4 EA 10 3 15 73 97 157 3209 3209 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 300510781 Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 3115 300510799 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 6119 300510966 Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 20 3 73 97 300510806 Bilgisayar-Enformatik (%50 Burslu) 4 SAY 20 3 15 17 28 73 97 8155 300510815 Ekonomi (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 3159 300510824 İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 8328 300510833 İşletme (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 3226 300510842 Pazarlama (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 8334 300510851 Siyaset Bilimi (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 3313 300510869 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 3352 300510878 Uluslararası İşletme (%50 Burslu) 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 4390 4 SÖZ 10 3 73 97 300511231 İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) 8144 6214 İletişim Fakültesi 300510887 Gazetecilik (%50 Burslu) 4 SÖZ 20 3 15 17 28 73 97 6188 300590055 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) 4 SÖZ 20 3 15 17 28 73 97 5109 300510896 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 4 SÖZ 20 3 15 17 28 73 97 3198 300510903 Radyo.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1.

PUAN KODU PROGRAM ADI SÜRE TÜRÜ KONT. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Lisans PROGRAM KOŞULLAR ÖĞR.2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 Alan BK6 BK7 Kodu 3298 300511258 Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 25 15 73 97 157 300511319 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) 4 EA 5 3 15 73 97 157 3298 3005 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) 4 EA 10 3 15 73 97 157 3298 3005 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) 4 EA 10 3 15 73 97 157 5 SAY 30 3 15 17 28 73 97 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 7104 4 EA 20 3 15 17 28 73 97 7161 4 SÖZ 10 3 15 17 28 73 97 7119 300511204 Veteriner Fakültesi (%50 Burslu) 3298 6373 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 300510912 Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 161 6339 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 300590125 Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 300590134 Grafik Tasarım (%50 Burslu) Sahne Sanatları Fakültesi 300590161 Oyunculuk (%50 Burslu) 99 .

Adaylar. Bk. burs devam koşulları. programlara ilişkin ücretler. Başkent Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. programlara ilişkin ücretler. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. 15. Doğuş Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 30. Tercihler tamamlanmadan önce. programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. pelteklik ve tutukluk bulunmaması gerekir. burs devam koşulları. a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen. İsteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Bk. programlara ilişkin ücretler. İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 18. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 38. 2. 3. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bk.. burs devam koşulları. Tercihler tamamlanmadan önce. burs devam koşulları. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. 17. indirim. programlara ilişkin ücretler. Bk. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. burslar. %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup. Tercihler tamamlanmadan önce. burs devam koşulları. yurt vb. harçlar. Yabancı dil hazırlık programı süresi. öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Hazırlık programı süresi. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. yurt vb. bilgileri ilgili Üniversitelerden edinebileceklerdir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bk. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler. Bk. programlara ilişkin ücretler. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. indirim. Özyeğin Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. programlara ilişkin ücretler. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. Bk. Çağ Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını. burslar. Bk. ulaşım vb. 29. Üniversitece kabul edilen. İzmir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 31. burslar. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 33. programlara ilişkin ücretler. 1 Ocak 1991 ve sonra doğmuş olmak (Yaş düzeltmesi kabul edilmeyecektir. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk. boy uzunluğunun en az 1. Bk. 2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU 100 . 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. 4. indirim. indirim. yurt vb. Bu koşulların uygulanması ile ilgili ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmamaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Bk. burs devam koşulları. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. burs devam koşulları. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. burslar. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. olması. Bk. Üniversitenin imkanları çerçevesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil (Almanca/Arapça/Fransızca/İngilizce) hazırlık programı uygulanır. tercihlerini belirlemeden önce tercih etmek istediği programların bulunduğu üniversitelerin İnternet sayfasında yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri. barınma. 47. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 23. yurt. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. 27. Bk. Bk. Bk. burslar. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bu programa kayıt olacak öğrenciler. programlara ilişkin ücretler. b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz. yurt vb. Bk. 41. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.90 m. öğretim sırasında ödenecek olan ücretler. 42.). Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Tercihler tamamlanmadan önce. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. burslar. indirim. burslar. programlara ilişkin ücretler. uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. yurt vb. burs devam koşulları. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. yurt vb. indirim. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. yurt vb. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. indirim. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bk. Hazırlık programı süresi. Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2012-2013 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun arka sayfasında yer almaktadır. en çok 1.). Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda. Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler. 20. İngilizce Hazırlık Sınıfı. burs devam koşulları. 21. indirim. Çankaya Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. programlara ilişkin ücretler. 45. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. burs devam koşulları. burslar. Hazırlık sınıfı. programlara ilişkin ücretler. burslar. indirim. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Tercihler tamamlanmadan önce. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Adayların. Bk. indirim. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. yurt vb. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. burslar. dilinde kekemelik. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. burs devam koşulları. 39. burs devam koşulları. indirim. 28. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. İstanbul Bilim Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. %75 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte üçünü. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bu programa başvurabilmek için T. Tercihler tamamlanmadan önce. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. burslar.65 m. vatandaşı olmak. koşullarla ilgili üniversitelerden ayrıntılı bilgi almaları yararlarına olacaktır. yurt vb. 46. 37.C. yurt vb. Öğretim dili İngilizcedir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.). 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. Tercihler tamamlanmadan önce. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. burslar. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. zorunlu hizmet vb. Bk. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir.

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez). Tercihler tamamlanmadan önce. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. yurt vb. Tercihler tamamlanmadan önce. Bir yıl süreli zorunlu İspanyolca Hazırlık Programı uygulanır. 69. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. programlara ilişkin ücretler. Üniversitenin burssuz programlarına 1. işitme ve görme engeli bulunmaması gerekir. Kadir Has Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. burslar. 52. Hazırlık sınıfı.65 m’den. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. 87. 94. programlara ilişkin ücretler. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Burs/ indirimlerin süresi. eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. Bk. 2012 yılında 130 TL olan bu miktar. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar. Tercihler tamamlanmadan önce. 2. Kardeş. burs devam koşulları. Tercihler tamamlanmadan önce. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Tercihler tamamlanmadan önce. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bk. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. burslar. Bk. burs devam koşulları. burslar. Birden fazla burs ve/veya indirim hakkı kazanan öğrenciye bu hakların yalnızca en yüksek olanı uygulanır. İspanyolca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programda öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 88. Almanca yeterlik sınavını başaranlar. TSK mensubu. 64. 70. indirim. Bk. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. burslar. 2013 yılı için bilahare belirlenecektir. öğrencinin yerleştirildiği lisans programı için verilecek muafiyetlerden sonra geriye kalan lisans derecesini almak için gereken eğitim süresi kadar geçerlidir. Bk. Bu programa kaydolacakların eksperlik mesleğini yapmaya engel teşkil eden renk körlüğü. indirim. Girne Amerikan Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Atılım Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Bk. tercihle yerleşenlere %20 öğrenim ücreti bursu (Tercih Bursu) verilir. 51. programlara ilişkin ücretler. 79. Tercihler tamamlanmadan önce. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. 72. Piri Reis Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 97. Bk. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yıl hazırlık okuyacaklardır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. 73. programlara ilişkin ücretler. Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Lefke Avrupa Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 85. Bk.56 m’den uzun 2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU 101 . Bk. programlara ilişkin ücretler. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. Bk. Bu nedenle öğrencilerin KKTC'ye girmeden önce Türkiye'de pasaportlarını almaları gerekmektedir. 63.tr) Bk. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.) Bk. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. programlara ilişkin ücretler. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. indirim. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Tercihler tamamlanmadan önce. burslar. yurt vb. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. 86. Ayrıca eğitim alanında görev alan (emekliler dahil) öğretmen veya öğretim üyelerinin çocuklarına. indirim.emu. yurt vb. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Öğrenciler eğitimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir. Bk. indirim. Öğrenciler yabancı dil öğrenimlerini Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir. 65. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Almanca için bir yıl. Zorunlu sağlık sigorta ücreti ücreti asgari ücretin %10'u kadardır. programlara ilişkin ücretler. 92. reşit olmayanlar için veli göstermek. KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. indirim. burslar. indirim. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir. Bk. Hazırlık sınıfı. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden. burslar. Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için bir yıl. indirim. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bk. Bu programa yalnız erkek öğrenciler alınacaktır. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.101. Bu programın öğretim dili Türkçe’dir. burs devam koşulları. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki programlara yerleşen ve sağlık alanında çalışan ailelerin çocuklarına %20 burs (meslek bursu) verilir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. indirim. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Her iki sınavı başaran öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. tercihle yerleşenlere %50. Öğrenciler hazırlık eğitimi sırasındaki öğrenimlerini Çanakkale’de sürdüreceklerdir. burs devam koşulları. Bk. Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. yurt vb. burslar. Bk. 3. bazı mesleki seçmeli ve seçmeli derslerde öğretim dili kısmen İngilizce’dir. programlara ilişkin ücretler. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. yurt vb. Tercihler tamamlanmadan önce. burs devam koşulları. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. yurt vb. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bk. Bk. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. yurt vb. (Muafiyet için Bk. 80. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk.edu. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Ancak. indirim. İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için bir yıl. yurt vb. 78. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler her dönem için kayıtlı oldukları programa kendileriyle aynı yılda burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretini öderler. burslar. Bu programa kayıt için konuşma. Hazırlık sınıfı. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. burslar. burs devam koşulları. Bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Bk. 71. burs devam koşulları. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. doğrudan birinci sınıfa alınırlar. programlara ilişkin ücretler. doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bk. Bk. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. burs devam koşulları. bedensel ve ruhsal sakatlığı olmaması gerekir. Yeditepe Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 76. burslar. Öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Aydın’da. programlara ilişkin ücretler. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. KKTC’de geçerli özel sağlık sigortasına sahip olduğunu belgeleyenler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de görevlendirilen kamu görevlilerinin çocukları bu uygulamadan muaftırlar. programlara ilişkin ücretler. kız adaylarda 1. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. 95. Tercihler tamamlanmadan önce. burs devam koşulları.Bk. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız www. 50. sporcu bursları / indirimleri ile akademik başarılara burs imkanları mevcuttur. 125 kuralları geçerlidir. 66. Bk. Tercihler tamamlanmadan önce. yurt vb. yurt vb. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. İstanbul Aydın Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. burs devam koşulları. burs devam koşulları. 83. Bk. indirim. erkek adaylarda 1.103. yurt vb. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak. tercihle yerleşenlere %40.105. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bk. Bk. 21 ve Bk. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin KKTC’deki sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere KKTC Sağlık Bakanlığının zorunlu sağlık sigortasını almaları gerekmektedir. lisans eğitimlerini Kuşadası’nda sürdüreceklerdir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Tercihler tamamlanmadan önce. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bir yıl süreli Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Beykent Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.

5-29. flaş.140. kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu alarak kesin kayıtta belgelemek gerekir. “Beden Eğitimi” zorunlu derstir. burslar.141. şahsı hakkında soruşturma ya da kamu davası ile ceza davası açılmamış olması. Bk. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bu programa yerleştirilen öğrenciler Hazırlık Sınıfındaki öğrenimlerini Trabzon’daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk. burs devam koşulları.9 aralığında olması gerekir. Bk.125.106. Adayın almış olduğu “Gemiadamı Olur” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav komisyonuna teslim etmesi gerekir. mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Öğretim dili Almancadır. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50d. boyu erkek öğrencilerde 1. Bk. Bk. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumu’nun aradığı bütün koşullara ek olarak.109. Bk. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinde Beden Eğitimi zorunlu derstir.128. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bk. Bk. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesince öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu. reşit olmayanlar için veli göstermek. Başarısız öğrenciler “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfını tekrar ederler. boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. yurt vb. Bk. Almanca Hazırlık sınıfı. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak. renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. programlara ilişkin ücretler. fotoğraf makinesi. irticai. Öğrenciler Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Tercihler tamamlanmadan önce. Öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını Balcalı Kampusunda sürdüreceklerdir.60 m’den az olmamak. e.132.edu. Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen.07. indirim. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler. renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını. Bu programda Mesleki Yabancı Dil derslerinden biri Fransızca okutulacaktır. Üniformanın temini öğrenciye aittir.07. Bk. indirim. kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” alması gerekir. Uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca üniversitenin bir yükseköğretim programına kaydolmaya hak kazanan öğrenciler. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez).117. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu. tutukluk bulunmamak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bk. röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. 1 (bir) yıllık “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Bk. 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayılı Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüştürülmüştür. yurt vb. Bk. burs devam koşulları. Tercihler tamamlanmadan önce. Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18. her iki kulağının sağlam olduğunu. a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak.120. yurt vb. programın sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Denizcilik Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç. yıkıcı. burslar. burs devam koşulları. KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı www. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi. Üniformanın temini öğrenciye aittir. indirim. programlara ilişkin ücretler. b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz. 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti arasında aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşma uyarınca kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu. pelteklik. üniformalı bir fakültedir.tr/duim bölüm internet sayfasından indirebilir. Bu programa kayıt olan öğrenciler. ideolojik görüşleri benimsememiş. programlara ilişkin ücretler. Bk.112. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır.108. burs devam koşulları. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. film. Tercihler tamamlanmadan önce. Öğretim dili Fransızcadır. Bir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları aranacaktır. Hazırlık sınıfı. Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset. her iki kulağının arızasız olduğunu. önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmaması. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Üniformaların temini öğrenciye aittir. bölücü. kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış ve yapılacak mülâkat ile beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir. burslar. Bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır.107. f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. Haliç Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.deniz/ktu. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak.111.). Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönergesine uygun üniformayı giymek zorundadır.135. 01 Ocak 2012 tarihi itibarı ile 25 yaşından gün almamış olmak.121. Bk. Üniversitece kabul edilen. yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda verilecektir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. boyu erkek ve kız öğrencilerde 1. 31.133. indirim. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. pelteklik. Hazırlık sınıfı. bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması. burslar. programlara ilişkin ücretler. dilinde kekemelik. DGS’de bu üniversitenin aynı programı için tercih hakkı kullanamazlar. 31. yapılacak mülâkat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak. Bk. tutukluk bulunmamak. Sağlık raporu formları.118. 2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU 102 . kız öğrencilerde ise 1. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. dilinde kekemelik.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili Madde 50-d. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. e. pelteklik. olmak. Üniformalarının temini öğrencilere aittir.66 m’den.115. Işık Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. dilinde kekemelik. Hazırlık sınıfının sonunda başarılı olan öğrenciler ile üniversite tarafından yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar.124. yurt vb. Bk. Acıbadem Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemek gerekir. Rusça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk.130. tutukluk bulunmamak. ön kayıtta yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak. Bu programa kayıt olan öğrenciler. Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir.65 m’den az olmamak. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.Bk. Bu programın öğretim dili Fransızca olup. boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. Bk. Tercihler tamamlanmadan önce. Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri.

dilinde kekemelik. ideolojik görüşleri benimsememiş. burs devam koşulları. boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak.210.’den az olmamak. burslar. f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları aranacaktır. burs devam koşulları. Bk. Öğrenciler öğrenimlerini Hendek İlçesinde sürdüreceklerdir. TC vatandaşı olmak.161. burslar. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bk. yıkıcı irticai. tutukluk bulunmamak. bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması. tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak. İstanbul Üniversitesi (İ. programlara ilişkin ücretler.164.Ü. mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. dilinde kekemelik. dilinde kekemelik. Bk. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stajyer Gemiadamı Cüzdanı alarak ticaret gemilerinde 2. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. yurt vb. öğrenim süresi içerisinde. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. ancak. Gediz Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.06. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumu’nun aradığı bütün koşullara ek olarak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde. tutukluk bulunmamak. renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını. Bk.177.160. Üniformanın temini öğrenciye aittir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) olmak üzere iki opsiyonda eğitim verilir. Birinci sınıfın sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvurabilmek için 1 Temmuz 2013 itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez). Bk. bölücü. Bu bölüme kayıt olacak öğrenciler FH Bochum Üniversitesi ile yapılan anlaşma gereği yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde 3. burslar. sınıfta öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonlarından birini seçerler. yurt vb. Tercihler tamamlanmadan önce. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunda eğitim üniformalı değildir.169. Tercihler tamamlanmadan önce. 31. her iki kulağının arızasız olduğunu ve Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemek gerekir. erkek öğrencilerde 1.) Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünce öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu. indirim. programlara ilişkin ücretler. 2. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Öğretim dili. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen şartları karşılıyor olması gerekmektedir.55 m’den kısa olmamak.65 m. Bk. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğrenciler Gaziantep Hukuk Fakültesinde eğitime devam edeceklerdir. Bk. 01 Ocak 2013 tarihi itibarı ile 26 yaşından gün almamış olmak. sınıfı bu üniversitede okuyabilecekler ve başarılı olmaları durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum Üniversitesinden diploma alma imkanına sahip olabileceklerdir. indirim. öğretim sürelerinin birinci yılını Üniversitede. pelteklik. yurt vb. pelteklik. burslar.C vatandaşı olmak. yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak. pelteklik. programlara ilişkin ücretler. Programlara alınan öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programa kayıt olan öğrenciler. her iki kulağının sağlam olduğunu. Bk.Ü. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bk. Bk.171. kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış ve yapılacak mülâkat ile beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Maltepe Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.191.165.Bk.159. İzmir Ekonomi Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. yapılacak mülakat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak. indirim. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilerin normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile gemiadamı olurluğunu belgelemek gerekir. burs devam koşulları. kız öğrencilerde 1. Aksi taktirde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonunu zorunlu olarak seçerler. boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. Bu programa kayıt olan öğrenciler.150. Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü kız ve erkek karma eğitim-öğretim yapan bir eğitim kurumudur. Adayın almış olduğu “Gemiadamı Olur” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav komisyonuna teslim etmesi gerekir. burs devam koşulları. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.168. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci 2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU 103 . Tercihler tamamlanmadan önce. Birinci sınıf sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvuru koşullarını sağlayanlar ve T.167. sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu. indirim. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Eğitim-öğretim internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Aday öğrencilerin 06. Bk. programlara ilişkin ücretler. Tercihler tamamlanmadan önce. Hazırlıklar tamamlanıncaya kadar öğrenciler eğitimlerine Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam edeceklerdir. renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun belirlediği ön koşullara ek olarak. Bu programın mesleki ve uygulama dersleri Uluçınar Beldesinde bulunan uygulama otelinde yapılacaktır. indirim. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. sınıf bitirildikten sonra. kız öğrencilerde 1.d. programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. TC vatandaşı olmak.195. boy. Eğitim dili Türkçe’dir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamış veya başvuru tarihinde hakkında soruşturma kamu davası ile taksirli suçlar hariç bahsi bir ceza davası açılmamış olması koşulu aranacaktır. yurt vb. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bu opsiyona geçenlerden yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yaşadığı siyasi.149. e. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. yurt vb.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24.07. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.C. sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu.5 aylık açık deniz stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçmeye hak kazanırlar. boyu erkek öğrencilerde 1. T. Bk. seçmeli derslerin çoğu ile bazı zorunlu derslerde öğretim dili İngilizcedir. Öğrenciler öğrenimlerini Develi ilçesinde sürdüreceklerdir.Bu programın güz ve bahar yarıyılı sonu sınavları öğrenci tercihine bağlı olarak İstanbul. programlara ilişkin ücretler.144. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde (AYÜ) eğitim-öğretim ücrete tabidir ve internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle eğitim veren tüm lisans programlarının yıllık ücreti 3000 TL’dir. burslar.157. Hazırlık Programı süresi. 1. Özürlü öğrencilere üniversitenin yönergesinde belirtilen koşullar çerçevesinde eğitim ücretinden indirim uygulanacaktır. reşit olmayanlar için veli göstermek. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. Bk.166. burs devam koşulları. Melikşah Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Bk. Ulaştırma. tutukluk bulunmamak. ileri sınıfların ders ve uygulamalarını ise Üniversiteye bağlı gemi ve otellerde eğitim görerek tamamlayacaklardır.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50. Bk.. Ödemeler tercihe göre 4 eşit taksit halinde veya peşin yapılabilecektir. kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almış olmak gerekir. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilere 1(bir) yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.60 m. Bk. Ankara’da bulunan üniversitelerde veya Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin kampüslerinde yapılacaktır. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. İ.60 m’den. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.

Bk. Bk. Bk.65 m olmak. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır. açık alan korkusu (agorafobi). indirim. yurt vb. Bk.293. kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemi adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemeleri gerekir. Bk. Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. burslar. lisans eğitimlerini Kuşadası’nda sürdürecekler ve giderlerini kendileri karşılamak üzere Yüksekokul denetiminde zorunlu 40 günlük Türkiye Turu Uygulama Gezisi yapacaklardır. Bu programa alınacak öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. karanlık korkusu (aklufobi). Bk. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Karabük Kampusünde sürdüreceklerdir. yurt vb. Öğrenciler eğitim-öğretim altyapısı tamamlanıncaya kadar öğrenimlerini Çukurova Üniversitesinde sürdüreceklerdir. Hazırlık Programı süresi.276. Tercihler tamamlanmadan önce.266.221. Öğrenciler öğrenimlerini 1 yıllık süre ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sürdüreceklerdir. boy uzunluğu erkekler için en az 1. burs devam koşulları. burs devam koşulları. yarıyıl derslerinin tamamı anlaşmalı özel ve resmi havacılık kuruluşlarının (Kocaeli ili dışında). Okan Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. yükseklik korkusu (akrofobi). ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavlarının uygulanması ile ilgili ayrıntılı bilgi üniversiteden edinilmelidir. kayıt tarihi itibarıyla 25 yaşından gün almamış olmak veya daha küçük yaşlarda olmak. frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak. sorumludur.249. Bk. Fatih Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. 2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU 104 .211. kayıt yapıldığı yılın 1 Temmuz tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez). yıl iki dilli program uygulanır ve Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programında iki dille Mütercim-Tercümanlık diploması için Fransızca ya da Almanca bildiğini belgeleyen öğrencilere 3. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme.226. bayılma. renk körlüğü. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bk.227. Bk.290. indirim.225. Bk. programlara ilişkin ücretler. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk. Programa alınan öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bk. kapalı ve basık mekan korkusu (klostrofobi) gibi psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birini taşıyor olmamak.243. Öğrenciler üniforma giymek zorundadırlar. öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.Bk. vücut yapısı düzgün olmak. indirim. Bu programda 8. Bk. yurt vb. programlara ilişkin ücretler. Tercihler tamamlanmadan önce.244. yurt vb.261. Üniformalarının temini öğrencilere aittir. bunlara ilişkin sağlık durumunu üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.228. yanık. Öğrenciler eğitimlerini Çarşamba İlçesinde sürdüreceklerdir. Yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini giymek zorundadırlar. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bk. Tercihler tamamlanmadan önce. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir. burs devam koşulları. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. kız öğrencilerde ise 160 cm’den az olmamak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bk. Bu program ile ilgili ayrıntılı bilgi ilgili üniversiteden edinilmelidir. burslar. kızlar için en az 1. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.270. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu ile kesin kayıtta belgelemek gerekmektedir.222. Bk. programlara ilişkin ücretler. Ayrıca bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.242. yurt vb. astım. burs devam koşulları. Bu programın. kampüsü İzmir-Bornova’da gerçekleştirilecektir. yurt vb. indirim. herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak. burslar. leke. marazi çarpıntı. gibi biyolojik bozukluğu olmama. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. indirim. Karma öğretim yapılacak derslerin 1/3'ü haftada en az iki gün veya üniversitenin belirleyeceği tarihlerde kampüste yapılır.230. Bk.237. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde. dalma. indirim. can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığını.215. reşit olmayanlar için veli göstermek. sağırlık vb. Temini öğrenciye aittir ve mecburidir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken yara.294. Tercihler tamamlanmadan önce. Fransızca veya İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. burslar. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve donanımı edinmek ve eğitim esnasında kullanmak zorundadır. programlara ilişkin ücretler. bronşit. Programa kayıt yaptıracak öğrenciler. Bk. Ufuk Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. burs devam koşulları. İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kg fazla veya 15 kg noksan ağırlıkta olmak.241. Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. programlara ilişkin ücretler. sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır. Yaşar Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. burs devam koşulları. burslar. yurtiçi veya yurt dışı tesislerinde yapılabilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce. programlara ilişkin ücretler. programlara ilişkin ücretler. burslar. burslar. Kayıt olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. nefes darlığı. burs devam koşulları. Öğrenciler öğrenimlerini Piraziz ilçesinde sürdüreceklerdir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimlerini Düzce’de. ve 4.286. İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.232. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. yurt vb. boyu erkek öğrencilerde 166 cm’den. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurulunun aradığı bütün koşullara ek olarak. Renk ve model standart tek tiptir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bk. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. beden ağırlığı boy uzunluğunun “cm” olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak.295. yurt vb. Zirve Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. indirim. Tercihler tamamlanmadan önce. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bk. Bk. lisans eğitimlerini Akçakoca’da sürdüreceklerdir. programlara ilişkin ücretler. Eğitim-öğretim İskenderun’da sürdürülecektir. burs devam koşulları. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin sınavları Üniversite kampüsünde yapılacaktır. epilepsi. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. burslar. histeri. Bu bölüme alınan öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Aydın’da. kekemelik. Bu programa kayıt olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık eğitim-öğretimleri Ege Ü. Bk. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli Almanca.708. Bu programa alınacak öğrencilere örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere karma eğitim verilecektir.70 m.250. indirim. Bk.220. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk. mülâkat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak gerekir. Bk.

indirim. Bk. burslar. burslar. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunmalıdır. yurt vb. burs devam koşulları. Mevlana Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. burslar. İlgili üniversitece lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilmesi ve kredileri dikkate alınarak. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Tercihler tamamlanmadan önce. Bk. yurt vb.775.851. programlara ilişkin ücretler. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. burs devam koşulları. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk. indirim. indirim. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. burs devam koşulları. Bk. aletli dalışa engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması (tam teşekküllü bir hastane raporu) gerekmektedir. Tercihler tamamlanmadan önce. Bu programda bazı dersler kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerinde yaptırılmaktadır. yurt vb. burslar. Bk.772. burs devam koşulları. yurt vb. burslar. Tercihler tamamlanmadan önce. 2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU 105 . Tercihler tamamlanmadan önce. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. burslar.724. programlara ilişkin ücretler. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. indirim. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Öğrenciler öğrenimlerini Ereğli İlçesinde sürdüreceklerdir. Bk. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. burs devam koşulları. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. İstanbul Medipol Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Tercihler tamamlanmadan önce. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.718. Buralarda yaptırılacak dersler bu kurumların mesai saatlerine göre yürütülecektir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bk. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. yurt vb. Buralarda yaptırılacak dersler bu kurumların mesai saatlerine göre yürütülecektir. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesilmeden programa kayıtları yapılır. yurt vb. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Tercihler tamamlanmadan önce. Türkçe yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan programa alınırlar. yurt vb. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. İkinci Öğretim (İÖ) programında bazı dersler kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerinde yaptırılmaktadır. Öğrencilerin daha önceden SHY 147 belgesine sahip olmayan bir kurumdan almış oldukları dersleri yeniden almaları gerekmektedir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.720.710. yurt vb. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bu programa alınacak öğrencilerin iyi derecede yüzme bilmeleri. burslar. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bk.735. programlara ilişkin ücretler. burs devam koşulları. Tercihler tamamlanmadan önce. Tercihler tamamlanmadan önce. Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden. Tercihler tamamlanmadan önce.855. indirim. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bk. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi Burdur’da sürdürülecektir. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. burslar. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir.709. ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açılacak Türkçe muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir. burslar. Bk.767. programlara ilişkin ücretler. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Toros Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. indirim.737. Öğretim dili Rusçadır. Bk. indirim. burs devam koşulları. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bülent Ecevit Üniversitesi programlarına kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimlerini. burs devam koşulları. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. indirim. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. öğrencilerin alması gereken derslere göre programa kaydının yapılması gerekmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. Bk. burslar. ve 8. Bk. burs devam koşulları. yurt vb. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. kayıt sırasında müracaat etmeleri ve belirlenecek bedeli ödemek şartıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde tamamlayabileceklerdir. Hazırlık sınıfı. yurt vb.Yüksekokulun 7. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. indirim. Tercihler tamamlanmadan önce. programlara ilişkin ücretler. Bk. burs devam koşulları. Bk.778. öğretim süresine dahil değildir. Bk. programlara ilişkin ücretler.719. burs devam koşulları.852. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. programlara ilişkin ücretler.793.716. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince.774. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk. Bk. burslar. programlara ilişkin ücretler. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bk. SHY-66 Hava Aracı Bakım Personel Lisans Yönetmeliği: Tıbbi uygunluk Madde 30’a göre görme ve renk ayırma kabiliyetinin kaybolmadığını. indirim. Öğrenciler öğrenimlerini Isparta Merkez Kampüste sürdüreceklerdir.776. Turgut Özal Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Bk. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. yarıyıl dersleri protokol yapılan havacılık kurum ve kuruluşlarında Yüksekokulca belirlenecek şartlar ve kontenjanlar dahilinde yapılabilir. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. burs devam koşulları. burslar.797. burslar. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Bk.854. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. programlara ilişkin ücretler. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. programlara ilişkin ücretler. Bk. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. KTO Karatay Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. İstanbul Şehir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. yurt vb.853. burs devam koşulları. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Tercihler tamamlanmadan önce. programlara ilişkin ücretler.850.734. indirim. Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Bu programı tercih edecek öğrenciler toplam 2400 saatlik eğitimi SHY 147 yetki belgesine sahip bir kuruluştan almakla yükümlüdürler. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Tercihler tamamlanmadan önce. Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Bu program SHY 147 yetki belgesine sahiptir. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Bk. Öğrenciler öğrenimlerini Hopa İlçesinde sürdüreceklerdir. programlara ilişkin ücretler. burslar. programlara ilişkin ücretler. eğitimin süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alması gerekir. Tercihler tamamlanmadan önce. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Bir yıl süreli "Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı" uygulanır. yurt vb. Bk. yurt vb. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir. yurt vb. yurt vb.736. Gedik Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Şifa Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. indirim. Bk. indirim. burs devam koşulları. burs devam koşulları. programlara ilişkin ücretler. indirim. Bk.Bk. programlara ilişkin ücretler. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. indirim. Avrasya Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. burslar. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti. programdan alması gereken derslerin belirlenerek.717. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Tercihler tamamlanmadan önce.813. 2013-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince. Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100150529 100170506 100150547 100170524 100150098 100170145 100150538 100170515 100150017 100170012 801509201 801704102 100170021 100170499 100170039 100170048 100170427 100170136 100150026 100170057 100150486 100170472 100150035 100170066 100170075 801502703 100150044 100170084 100150441 100170445 100150053 100150062 100170093 100150468 100170454 100150698 100170587 100170109 100170436 100150071 100170118 100150089 100170127 801501904 801705805 100150247 100170233 100150256 100170224 801508406 801703307 100170409 100150389 100170339 801510408 801706609 100150317 100170296 100150362 100170348 100150326 100170303 100150371 100150405 100170393 Ön Lisans Program Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bahçe Tarımı Bahçe Tarımı (İÖ) Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kooperatifçilik Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Orta Kademe Yöneticilik Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Bolu Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Hemşirelik Akçakoca Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Düzce Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri Ağaç İşleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Haberleşme Haberleşme (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9077 9077 9056 9056 1120 1120 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1152 9068 1159 8502 9179 1195 5341 5341 4296 4296 1222 1232 1245 8545 1249 1249 9032 9032 1254 1261 1261 9043 9043 1275 1275 1323 9019 5368 5368 1338 1338 5380 1124 5341 5341 1249 1249 5301 5301 1121 1122 1122 1124 1124 1152 1152 6155 6155 1159 1159 5330 1180 1180 106 .O.

Resim ve Konstrüksiyon Makine.TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100170384 100150274 100170251 100150283 100170269 100150292 100170278 100150398 100150265 100170242 100170375 100150335 100170312 100150308 100170287 801507611 100150344 100170321 100150662 100170357 100150556 100170578 100150195 100170215 100150105 100170154 801511212 100150423 100170418 100150114 100170163 100150123 100170172 100150495 100170481 100150132 100170551 100150186 100170206 100150141 100170181 801505113 100150159 100150459 100170542 100150168 100170199 100150477 100170463 100150583 100150177 100150432 100170569 100150202 100170533 100150211 100150574 100150229 100150502 100150511 100150689 100150414 100150705 100150565 100150238 100150626 100150592 Ön Lisans Program Adı Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Orman Ürünleri Otomotiv Otomotiv (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Tekstil (İÖ) Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Deri Teknolojisi Deri Teknolojisi (İÖ) Dericilik Dericilik (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Saraciye Tasarımı ve Üretimi Tekstil Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Aşçılık (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek YO (Mudurnu Meslek YO) Ağırlama Hizmetleri İşletme İşletme Yönetimi Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Mimari Restorasyon Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Seracılık Tavukçuluk Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 1195 1200 1200 1201 1201 5341 5341 1221 1232 1232 1234 1245 1245 1249 1249 8548 1261 1261 1313 1323 9018 9018 1121 1121 1122 1122 1124 5325 5325 1142 1142 5341 5341 4296 4296 1247 1247 1232 1232 1234 1234 8545 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 9148 1323 9019 9019 1110 1110 5368 9077 5341 4296 9060 8613 5352 9071 1296 1321 1332 5368 107 .

Cam ve Çinicilik Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknolojisi (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Besni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Mezuniyet Alan Kodu 1145 9100 9052 5346 1106 9196 9082 9088 1285 1329 9086 9083 9077 9077 1110 1110 1121 1121 1152 1152 1177 1177 9105 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1222 1232 1232 8544 8544 1245 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1272 1272 1298 9024 9031 9031 1323 1323 9019 9019 5368 5368 5323 9088 9083 1115 1115 5310 5310 1121 108 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100150644 100150635 100150608 100150617 200150016 200150158 200150034 200150052 200150079 200150097 200150104 200150122 100250449 100270356 100250291 100270205 100250494 100270392 100250264 100270011 100250273 100270232 100250634 100250016 100270029 100250431 100270347 100250025 100270126 100250404 100270311 100250034 100250519 100270038 100250043 100270444 100250052 100250061 100270047 100250361 100270277 100250079 100270135 100250088 100270162 100250113 100250501 100250352 100270268 100250097 100270056 100250343 100270259 100250104 100270144 100250246 100250616 100250607 100250255 100270241 100250307 100270214 100250467 Ön Lisans Program Adı Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi İnşaat Teknolojisi Lojistik ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi İlk ve Acil Yardım Paramedik Patoloji Laboratuvar Teknikleri Radyoterapi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kooperatifçilik Makine Makine (İÖ) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Petrol Sondajı ve Üretimi Petrol Sondajı ve Üretimi (İÖ) Seramik Seramik.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100270365 100250528 100270408 100250122 100270065 100250316 100270223 100250582 100270453 100250131 100270074 100250413 100270329 100250643 100250149 100270083 100250379 100270286 100250537 100270417 100250476 100270374 100250158 100270117 100250546 100270426 100250591 100270462 100250167 100270108 100250422 100270338 100250176 100270092 100250388 100270295 100250555 100270435 100250458 100250652 100250485 100270383 100250185 100270198 100250564 100250194 100270489 100250625 100250201 100270153 100250397 100270302 100250325 100250573 100250219 100270189 100250334 100250228 100270171 100250282 100250237 100270471 100351164 100350166 100370743 100370152 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mekatronik Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Kahta Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Seracılık Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.351) Mezuniyet Alan Kodu 1121 9075 9075 1122 1122 1130 1130 8510 8510 5341 5341 4296 4296 6238 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1121 1121 1122 1122 9074 9074 8510 8510 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 8580 8580 9077 1115 1121 1121 1122 1122 9061 1188 1188 5345 1249 1249 9032 9032 5352 1296 1307 1307 8566 1318 1318 1332 5368 5368 9010 1121 1121 1121 109 .

Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Matbaacılık Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Resim ve Konstrüksiyon Makine. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anestezi Çevre Çevre Sağlığı Diyaliz Ebelik Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Paramedik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atça Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Tarımsal İşletmecilik Tarımsal İşletmecilik (İÖ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1121 1121 1122 1122 1124 1130 8510 5323 5323 1152 1152 1154 9068 9068 1159 1159 9105 9105 1195 1201 1201 9052 9052 5341 4296 1232 1234 1234 1237 1245 1245 1249 1249 9032 9032 1261 9043 1268 1323 1323 9019 9019 1105 1106 1133 8593 1147 8582 4263 9196 9082 1329 1329 9086 1330 9083 1130 1130 8510 8510 1185 8531 8531 5366 5366 9061 9061 110 .TABLO-2.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100370161 100370179 100350015 100370019 802504901 100350024 100351225 100350033 100370028 100350042 100370037 100350157 100351067 100370682 100350051 100370046 100351279 100370876 100370143 100350069 100370055 100350933 100370637 100350078 100350942 100370064 100350087 100370073 100350096 100350103 100370082 100350112 100370091 100350872 100370567 100370107 100370619 100350121 100350139 100370116 100350766 100370497 100350175 100351322 100350184 100351146 100351313 802501602 100351288 100351243 100351128 100350193 100370901 100351482 100350209 100351137 100351173 100370752 100351234 100370858 100350712 100350827 100370831 100350721 100370849 100351031 100370673 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.701) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.353) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi Makine (İÖ) Makine.

Cam ve Çinicilik Seramik.TABLO-2. Cam ve Çinicilik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1185 8531 8531 1192 1192 5345 5345 1268 1268 1307 1307 1109 1116 9061 1164 1164 9033 9033 1177 1177 1193 5352 1310 1310 9027 9027 5366 5379 9058 9058 9077 9077 1110 1110 8599 8599 5368 5368 9078 9078 5370 5370 9077 9077 5325 5325 1142 1145 1145 5341 5341 4296 4296 1224 1224 8544 8544 8613 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1298 9024 9024 111 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100350739 100350836 100370885 100350218 100370188 100351525 100370946 100350227 100370488 100350748 100370937 100350236 100350245 100351022 100350254 100370197 100350915 100370601 100350263 100370204 100351252 100351331 100350272 100370213 100350818 100370522 100351631 100350281 100350996 100370761 100351094 100370716 100351076 100370691 100350299 100370222 100350306 100370231 100351101 100370725 100350315 100370249 100351119 100370734 100350757 100370788 100350324 100350333 100370258 100350342 100370267 100350951 100370646 100350793 100370779 100351261 100370867 100351182 100350351 100370276 100350881 100370576 100350369 100370285 100350378 100350809 100370797 Ön Lisans Program Adı Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Çine Meslek Yüksekokulu Arıcılık Besicilik Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Et Endüstrisi Et Endüstrisi (İÖ) Et ve Ürünleri Teknolojisi Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Hayvansal Üretim Organik Tarım Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri (İÖ) Süt ve Ürünleri Teknolojisi Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) Tarımsal İşletmecilik Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (İÖ) Didim Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (Karacasu Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Deri Teknolojisi Deri Teknolojisi (İÖ) Dericilik Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) Mimari Restorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Seramik Seramik.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100350387 100350396 100370294 100350403 100351004 100350412 100351013 100351507 100350421 100351049 100350439 100351155 100351622 802505703 802701404 100350448 100370301 100350969 100370655 100350457 100370894 100350466 100370319 100350899 100370585 100350475 100370328 100351491 100350484 100370337 100350863 100370558 100350493 100370346 100351191 100370804 100351207 100370813 100350509 100350518 100370355 100350527 100350536 100370364 100350775 100370504 100351297 100370919 100351604 100351385 100351394 100351376 100351401 100350545 100370373 100351579 100351613 100350572 100351216 100370822 100351304 100370973 802502405 100350554 100370382 Ön Lisans Program Adı Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Organik Tarım Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kuyucak Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kooperatifçilik Kooperatifçilik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Yerel Yönetimler Nazilli Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Makine Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Söke Meslek Yüksekokulu Aşçılık Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Dış Ticaret Elektrik Elektrik (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkram Hizmetleri Hazır Giyim Mekatronik Mekatronik (İÖ) Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Motor Otomotiv Otomotiv (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1311 5368 5368 1158 9059 1215 9060 5352 1274 1275 1313 8568 1332 1124 1124 5341 5341 4296 4296 1222 1222 1249 1249 9032 9032 1268 1268 8580 1114 1114 1115 1115 1145 1145 4296 4296 5346 5346 1232 8611 8611 1245 1323 1323 9019 9019 9080 9080 1110 9149 1115 4219 1145 1152 1152 8531 9076 1195 6238 6238 1246 1246 8545 1261 1261 112 .TABLO-2.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100350924 100370628 100350563 100370391 100350784 100370513 100351588 100351358 100351367 100370928 100351349 100350987 100351543 100350581 100350599 100351561 100370964 100350606 100370461 100351534 100350845 100370531 100351085 100370707 100350615 100350624 100351058 100350633 100370407 100350642 100370416 100351552 100370955 100350651 100350669 100370425 100350854 100370549 802506506 802702207 100350678 100370479 100350687 100370434 100350978 100370664 100351516 100370982 100350696 100370443 100350906 100370594 100350703 100370452 100451533 100470945 100450014 100471122 100450217 100451569 100470963 100450023 100470018 100450226 100470151 Ön Lisans Program Adı Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Fidan Yetiştiriciliği Fidan ve Fidecilik Hasat Sonrası Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) Kuaförlük Kuaförlük (İÖ) Mantarcılık Pazarlama Pazarlama (İÖ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) Seracılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tarımsal İşletmecilik Tarımsal İşletmecilik (İÖ) Tarımsal Pazarlama Tarımsal Pazarlama (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Tohumculuk Yenipazar Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sigortacılık Sigortacılık (İÖ) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyon Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9043 9043 1323 1323 9019 9019 5368 4205 9196 9196 9086 9056 1168 1167 1190 9073 9073 5344 5344 1236 1268 1268 9079 9079 1296 1297 8566 5366 5366 1316 1316 1332 1332 1334 1114 1114 1115 1115 1124 1124 1156 1156 5341 5341 4296 4296 1235 1235 1249 1249 9032 9032 1303 1303 9077 9077 1110 1110 1119 1121 1121 1122 1122 1127 1127 113 .

O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100450032 100451772 100471176 803530201 100470027 100451736 100471043 100450041 100470036 100451506 100470918 100450059 100470045 100450068 100451296 100450077 100470054 100470142 100450086 100470063 100451445 100470893 100450095 100470072 100451348 100470796 803537602 100470081 100450102 100470663 803527403 803702804 100451224 100471185 100450111 100450129 100470099 100451233 100470706 100470106 100470787 100450138 100471167 100451887 100451727 100450147 100450156 100450165 100451215 100470115 100470699 100450174 100470124 100450208 100470133 100450183 100471113 803540406 803711307 803501305 100451199 100451621 100470981 100450235 100470169 100450244 100451603 100450253 100451718 Ön Lisans Program Adı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Cevher Hazırlama Çocuk Gelişimi (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Et Endüstrisi Et ve Ürünleri Teknolojisi Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mahalli İdareler Makine (İÖ) Mermer Teknolojisi Mermer Teknolojisi (İÖ) Mermercilik Mermercilik (İÖ) Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Restorasyon Seramik Seramik.TABLO-2. Cam ve Çinicilik Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Ebelik Elektronörofizyoloji Fizyoterapi Fizyoterapi (İÖ) Hidroterapi Hidroterapi (İÖ) Protez ve Ortez Ortopedik Protez ve Ortez Radyoloji Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 1130 8510 8510 5320 5323 9037 9037 1152 1152 9068 9068 1159 1159 1164 9033 1177 1177 1195 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1230 1232 1239 1239 1240 1240 8613 8613 1245 1249 1249 9032 9032 1261 9043 1268 1268 1282 9070 4340 1290 1298 9024 1323 9019 5368 5368 1338 1338 8580 8580 1127 1127 8582 5328 4263 4263 1198 1198 1279 9085 1281 2110 114 .

Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) Döküm Elektrik Elektrik (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Harita Kadastro İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kaynak Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1329 1329 9086 1330 9083 9083 4403 9080 8501 1121 5310 9101 5320 5341 1218 1245 1268 1298 1115 9061 1145 1192 1145 1145 5338 9073 9073 5341 5341 4296 4296 1115 1119 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 1145 1145 1148 1148 6149 1152 1152 9066 9066 1177 1177 1188 9064 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 6217 1232 1232 115 .TABLO-2. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Doğalgaz. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100450262 100470178 100451612 100450271 100451596 100471149 100451181 100451551 100451869 100451693 100451709 100451878 803503808 100450959 100450968 100450977 100450986 100450995 100451145 100451463 100451154 100451163 100450289 100470187 100451075 100451499 100471079 100450298 100470196 100451357 100470803 100450305 100450456 100450465 100470336 100450314 100470203 100450323 100470212 100451781 100471052 100450332 100470221 100450341 100470239 803531909 100450359 100470248 100451481 100470909 100450368 100470257 803518911 100451639 100450377 100470309 100451454 100471007 100450386 100470266 100451366 100470812 803532712 100450395 100470275 Ön Lisans Program Adı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Yaşlı Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Eğitim) Banaz Meslek Yüksekokulu Cevher Hazırlama İşletme Kimya Mobilya ve Dekorasyon Pazarlama Seramik Başmakçı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Dış Ticaret Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bayat Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Doğalgaz.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100450438 100470327 100451648 100471131 100450447 100450402 100470318 100450411 100470284 100451242 100470715 100450429 100470293 803538413 803710514 100451093 100450474 100470345 100451657 803533515 100450483 100470354 100451375 100470821 100451084 100470363 100451303 100470769 803519716 803703617 803511518 100450492 100470372 100451251 100470724 100450508 100470381 100451339 100470778 100451136 100451127 100451321 100451542 100470954 100451578 100471016 100451109 100451666 803541219 803515621 100451057 100450517 100450526 100470415 100451384 100470839 100450535 100470424 100451269 100470733 100450544 100450553 100470654 100450562 100450614 100451763 Ön Lisans Program Adı Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Metal İşleri Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Sıhhi Tesisat Sıhhi Tesisat (İÖ) Çay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Elektrik Elektrik (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Dazkırı Meslek Yüksekokulu Elektrik Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dinar Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Elektronik Teknolojisi Halı ve Kilim Halıcılık Halıcılık ve Desinatörlüğü Halıcılık ve Kilimcilik İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Emirdağ Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bankacılık ve Sigortacılık Mezuniyet Alan Kodu 1234 1234 6238 6238 1241 1245 1245 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1304 1304 5323 1152 1152 9064 1201 5341 5341 4296 4296 1218 1218 1247 1247 1234 1234 8545 1249 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 1152 1249 9032 9077 9077 1121 1121 1122 9068 1182 1183 1184 9022 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 1268 5368 5368 1338 1109 1115 116 .TABLO-2.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100471104 100451587 100470972 100450571 100470433 803534322 803709323 100451754 803510724 803520925 100450589 100470645 103541901 100450623 100450598 100470442 100451393 100470848 803521726 803701127 100450605 100470451 100451278 100470742 803506228 100451815 100471201 100451021 803708529 803509531 803504632 100451039 100451048 803505433 100450632 100470672 100451745 100470999 803535134 100451824 100471097 100451206 100450641 100470681 100450659 803528235 100450668 100450677 803514836 100450844 100450853 803516437 100451515 100470927 100451675 100450695 100470469 100451799 100471061 803522538 803523339 100450702 100470478 100450711 100470487 100451409 Ön Lisans Program Adı Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Halıcılık Halı ve Kilim Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İnşaat İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Eşme Meslek Yüksekokulu Halı ve Kilim Halı ve Kilim (İÖ) Halıcılık Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İşletme Muhasebe Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği İscehisar Meslek Yüksekokulu Doğal Taş Dekorasyonu Doğal Taş Dekorasyonu (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) İş Makineleri İş Makineleri Operatörlüğü İş Makineleri Operatörlüğü (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Makine Makine (İÖ) Mermer Teknolojisi Mermercilik Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği Taş İşlemeciliği Taş ve Metal İşlemeciliği Karahallı Meslek Yüksekokulu Tekstil Tekstil Dokuma Sandıklı Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Halıcılık Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi Mezuniyet Alan Kodu 1115 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1145 1183 1182 1188 1188 1192 1201 5341 5341 4296 4296 1234 1234 1249 1249 9032 9032 8562 9039 9039 1182 1182 1183 1192 5341 1249 8562 8595 8595 9037 9037 1204 9227 9227 1224 1232 1232 1239 1240 1311 1319 1320 1323 1325 5301 9077 9077 1121 1130 1130 8510 8510 1152 1183 1188 1188 5341 5341 4296 117 .

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100470857 100450729 100450738 100470496 100450756 100470512 100451524 100470936 100450747 100470503 100451806 100471194 100450765 100470627 100451418 100470866 100450774 100470636 100451287 100470751 100450862 803507941 100450783 100470521 100450792 100470539 100451066 100451472 100471025 100450808 100470548 100451427 100470875 803524142 803707743 100451684 100450817 100470557 803525844 803704445 100451172 100471034 100450826 100470566 100451436 100470884 100451118 100451312 100450835 100470575 100451003 803526646 100451012 803508747 100450871 100450932 803705248 100450923 100470584 100470593 100450889 803539249 100470609 100450905 Ön Lisans Program Adı İşletme Yönetimi (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sivaslı Meslek Yüksekokulu İşletme Sultandağı Meslek Yüksekokulu Bahçe Ziraatı Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Meyve-Sebze İşleme Meyve-Sebze İşleme (İÖ) Otobüs Kaptanlığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Şuhut Meslek Yüksekokulu Dericilik Dericilik (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Pazarlama (İÖ) Ulubey Meslek Yüksekokulu Deri Konfeksiyon Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İşletme Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği Uşak Meslek Yüksekokulu Deri Konfeksiyon Dericilik Dericilik (İÖ) Deri Teknolojisi Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) İşletme Mahalli İdareler Makine (İÖ) Muhasebe Mezuniyet Alan Kodu 4296 1245 5368 5368 1338 1338 9078 9078 5370 5370 1121 1121 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 5341 1112 1115 1115 1177 1177 1200 9064 9064 5341 5341 4296 4296 6244 6244 9012 1332 1332 1142 1142 1177 1177 5341 5341 4296 4296 1249 9032 1268 1268 1141 1192 5341 8562 1141 1142 1142 5325 1152 1159 5341 1230 1232 1249 118 .

O. Hemşirelik AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Dış Ticaret Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İşletme Yönetimi Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Pazarlama Posta Hizmetleri Posta Hizmetleri (İÖ) Yerel Yönetimler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Doğubeyazıt Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.541) Halkla İlişkiler ve Tanıtım İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi Mezuniyet Alan Kodu 1261 1323 1326 8580 5380 1121 1121 1122 1145 1152 1152 9016 9016 1172 1172 9064 9064 4296 1232 1232 6238 6238 1245 1245 1249 9032 5352 1268 9099 9099 8580 5323 5323 9322 9322 9196 9196 9080 9080 1145 1145 9077 9077 1115 1121 1121 9075 1130 8510 1145 1145 1151 1152 1152 1152 8531 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 119 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100470618 100450914 803536851 100450898 803502152 100550031 100570071 100570017 100550101 100550049 100570026 100550173 100570159 100550155 100570132 100550076 100570098 100550058 100550022 100570035 100550013 100570089 100550094 100570044 100570053 100570062 100550128 100550119 100550164 100570141 100550146 100550085 100570105 100550191 100570177 100550067 100570114 100550137 100570123 100550182 100570168 100650339 100670361 100650569 100650436 100670343 100650551 100650445 100650499 100650578 100670485 100670097 100650012 100670016 100670113 100650454 100650021 100670025 100650348 100670246 100650039 100670034 100650296 Ön Lisans Program Adı Otomotiv (İÖ) Tekstil Tekstil İplikçilik Yerel Yönetimler Uşak Sağlık Hizmetleri Meslek Y.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100670237 100670079 100650472 100670379 100670088 100650048 100670043 100650251 100670201 100650481 100670388 100670104 100650057 100670052 100650596 100670476 100650066 100670352 100670061 100650542 100650172 100670449 100650524 100670467 100650533 100670458 100650587 100650321 100670307 100650233 100650075 100670176 100650515 100670397 100650084 100670185 100650269 100670219 100650366 100670264 100650199 100670122 100650384 100650506 100670413 100650409 100650393 100670282 100650154 100650303 100670431 100650312 100650163 100650093 100670131 100650145 100670194 100650109 100670149 100650357 100670255 100650418 100670291 100650639 100650463 100650427 100670404 Ön Lisans Program Adı İşletme Yönetimi (İÖ) Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Otomotiv (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Seracılık Seracılık (İÖ) Tekstil (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Yaşlı Bakımı Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Kaman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Maden Teknolojisi Makine Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 4296 1232 6238 6238 1245 1249 1249 9032 9032 5352 5352 1261 1268 1268 1282 1282 1296 1296 1323 1332 5368 5368 9196 9196 1329 1329 9080 1121 1121 1122 1130 1130 8510 8510 1249 1249 9032 9032 1121 1121 1122 1122 9074 8510 8510 9037 1152 1152 6155 9067 9067 9068 1159 1177 1177 1188 1188 1201 1201 9052 9052 9069 9069 9030 1232 9032 9032 120 .TABLO-2.

345) Muhasebe (İÖ) (Bk. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Diyaliz Ebelik Fizyoterapi Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Paramedik Radyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Cilt Bakımı ve Güzellik (İÖ) El Sanatları (İÖ) Grafik (İÖ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kuaförlük (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.TABLO-2.346) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Mezuniyet Alan Kodu 1268 9031 9031 6306 9039 4219 1121 1121 1122 1122 1171 9179 9179 4296 4296 1222 1222 1249 1249 9032 9032 1333 1102 1105 1147 8582 4263 5380 9196 9082 1281 9086 1330 9083 4403 9080 9077 9077 1115 1115 1117 1117 1124 1130 1130 8510 8510 5322 1151 8502 1186 1186 8531 8531 1195 5341 5341 4296 4296 5344 1249 1249 1249 1249 9032 121 .O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100650181 100650242 100670422 100650118 100650603 100650612 100650375 100670273 100650127 100670158 100650621 100650224 100670316 100650287 100670325 100650215 100670334 100650136 100670167 100650278 100670228 100650206 100751363 100750011 100750029 804502701 100751354 804503502 100751309 100751133 100750038 100751196 100750047 100751187 100750056 100751099 100751054 100770536 100750823 100770403 804536503 804703304 804704105 100750065 100770015 100751293 100770757 100770103 100770121 100770139 100750074 100770378 100750798 100770396 100770157 100750083 100770024 100750929 100770466 100770096 100750092 100770033 100770042 100770051 100750841 Ön Lisans Program Adı Pazarlama Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknolojisi (İÖ) Sondajcılık Yapı Denetimi Mucur Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kooperatifçilik Kooperatifçilik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Ticaret ve Yönetim AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Sağlık Hizmetleri Meslek Y.

Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Haberleşme Haberleşme (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100770412 100770421 100770439 100751372 100750108 100770069 100750117 100770369 100751239 100770563 100770112 100750126 100770078 100751381 100750144 100770148 100751063 100770545 100750135 100770087 100751142 100770554 100770342 100750153 100770351 100770166 100750162 100770175 100750171 100770184 100750753 100770387 100750189 100770193 100750198 100770209 100750205 100770218 100750992 100770509 100751009 100770518 100750214 100770227 100750223 100770236 100750983 100770493 100750311 100770333 100750232 100770245 100750241 100770254 100750974 100770484 100750259 100770263 100750965 100770475 100750268 100750302 100770324 100751018 100770527 100750277 100770272 100770281 804518606 Ön Lisans Program Adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.344) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.344) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (İÖ) Çevre Koruma ve Kontrol Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) Doğalgaz.346) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Sigortacılık Sigortacılık (İÖ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Doğalgaz.TABLO-2.345) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.344) Makine-Resim-Konstrüksiyon Mezuniyet Alan Kodu 9032 9032 9032 9032 1268 1268 1303 1303 1305 1305 1323 5368 5368 5368 1338 1338 9078 9078 5370 5370 1121 1121 1121 1122 1122 1122 1127 1127 6134 6134 9014 9014 1148 1148 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 5330 9066 9066 1180 1180 1188 1188 1200 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 1208 1221 1221 9069 9069 1232 1232 1232 1234 122 .

344) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) Yapı Denetim Yardımcılığı Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (Alanya Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) İkram Hizmetleri İkram Hizmetleri (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sigortacılık Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Elmalı Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Otomasyon İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Seracılık Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Finike Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bahçe Tarımı Mezuniyet Alan Kodu 1245 1245 1245 8545 5352 1261 1261 1261 9043 9043 9043 9023 9023 8645 9039 9039 1121 1121 1122 8510 8510 1152 1152 9069 9069 1245 1245 1249 9032 9032 9077 9077 1115 1115 9076 9076 1249 9032 9032 1303 5368 5368 1124 1152 1152 6155 9067 9068 9068 1159 5330 5341 4296 4296 9069 1249 9032 9032 1268 1268 1296 1313 8568 9077 9077 9056 123 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100751336 100770818 100770299 804534907 100751487 100750286 100770306 100770315 100750911 100770448 100770457 100750771 100770827 100750295 100751221 100770809 100751151 100770599 100750329 100751503 100770881 100750338 100770572 100751496 100770872 100750347 100770581 100750356 100750859 100770606 100751124 100770615 100750832 100770748 100751327 100770793 100750638 100750868 100770863 100750735 100750647 100770845 804537308 100750365 100770651 100750374 100751027 100751036 100770669 100750383 100750392 100750408 100750938 100770624 100751045 100750417 100750877 100770642 100750426 100770633 100751248 100750435 100751203 100751115 100770712 100751284 Ön Lisans Program Adı Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.344) Motor Organik Tarım Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv (İÖ) (Bk.344) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.

Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Maliye Maliye (İÖ) Mantarcılık Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tarımsal Pazarlama Kumluca Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama İşletme İşletme Yönetimi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Seracılık Manavgat Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama İşletme İşletme Yönetimi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Serik Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Dekor Tasarımı El Sanatları Geleneksel El Sanatları Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kostüm Tasarımı Mimari Restorasyon Moda Tasarımı Restorasyon Sahne Tasarımı Sahne ve Dekor Tasarımı Tekstil Tekstil Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Aksaray Meslek Yüksekokulu) Mezuniyet Alan Kodu 9026 9026 1145 1145 5368 5368 9076 5368 9056 1121 1121 1122 1124 1125 1193 1235 1235 1236 1249 9032 1268 1268 1316 9056 1124 5341 4296 1249 9032 1296 9077 9077 1110 1121 1121 1122 5341 4296 1249 9032 9032 1268 1268 5368 5368 9078 5370 9077 5324 1151 1172 9179 8531 5343 8613 1246 1290 5357 9017 1323 9019 5368 1338 124 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100750726 100770721 100751275 100770739 100750717 100770854 100751399 100751345 100751212 100751169 100770775 100750444 804538109 100750453 104527801 100751257 100770766 100750656 100750462 100750886 100750814 100770784 100750471 100751318 804539811 100750489 100750947 100750498 100750895 100750505 100751072 100770703 100750674 100751178 100770687 100750514 100750523 100750956 100750532 100750902 100770696 100750708 100770678 100750541 100770836 100751081 100750559 100751106 100751406 100750568 100750762 100750577 100751266 100750586 100750805 100750744 100750595 100751424 100751478 100750602 100750789 100750611 100750629 Ön Lisans Program Adı Deniz ve Liman İşletmeciliği Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Gazipaşa M.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100850416 100870086 100850037 100870023 100850504 100870095 100850497 100870102 100850073 100850319 100870111 100850576 100850107 100870032 100850382 100870138 100850019 100850452 100850028 100850391 100850488 100850046 100850461 100870129 100850267 100850055 100850064 100850082 100850355 100850479 100850585 100850091 100870041 100850301 100870068 100850116 100850125 100850443 100850522 100850434 100850531 100850231 100850249 100850294 100850346 100850337 100850213 100850258 100850549 100850222 100850197 100870192 100850134 100850513 100850407 100870174 100850204 100850143 100870059 100850364 100870077 100850152 100870014 100850558 100870147 100850567 Ön Lisans Program Adı Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Aksaray Meslek Yüksekokulu) Bahçe Tarımı Bahçe Tarımı (İÖ) Bahçe Ziraatı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Çevre Koruma ve Kontrol Elektrik Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Makine Mantarcılık Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Peyzaj ve Süs Bitkileri Süt ve Besi Hayvancılığı Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri (İÖ) Süt ve Ürünleri Teknolojisi Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.TABLO-2.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Aşçılık El Sanatları Fermantasyon Geleneksel El Sanatları Gıda Teknolojisi Mimari Restorasyon Restorasyon Seracılık Seramik. Cam ve Çinicilik Turizm ve Otel İşletmeciliği Ortaköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Mekatronik Mezuniyet Alan Kodu 9077 9077 1130 1130 8510 8510 8531 8531 1249 9032 9032 5353 5368 5368 9056 9056 1112 1121 1122 9061 9014 1152 9066 9066 1192 1232 1236 1261 9043 1275 9317 1310 1310 9027 9027 1329 1330 9083 9080 9077 1110 1151 1166 1172 1177 8613 1290 1296 9024 5368 1115 1115 1130 8510 9068 9068 1159 5341 5341 4296 4296 1232 1232 1235 1235 6238 125 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100870183 100850161 100850328 100850425 100850179 100850373 100870156 100850188 100850285 100850276 100870165 100950433 100950239 100970252 100950151 100950381 100950212 100970243 100950142 100970013 100950018 100970022 100950248 100970261 100950266 100970331 100950027 100970031 100950036 100970049 100950187 100970216 100950196 100970225 100950045 100970058 100950054 100970067 100950336 100970322 100950063 100970076 100950072 100970085 100950178 100970207 100950399 100950203 100970234 100950327 100970094 100950081 100970101 100950169 100970182 100970119 100950406 100970191 100950099 100970128 100970137 100970173 100950106 100970146 100950503 Ön Lisans Program Adı Mekatronik (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Y.O. Ağırlama Hizmetleri İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kimya Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Mezuniyet Alan Kodu 6238 1249 9032 9077 5341 4296 4296 1268 5368 8580 8580 8531 9077 9077 1110 5310 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 1145 1145 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 5330 9105 9105 1188 1188 1201 1201 9052 9052 1247 9069 9069 1232 1232 1249 1249 9032 9032 1261 9043 9043 1268 1268 1323 9019 5368 5368 5323 126 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 100950496 100950512 100950284 100970304 100950293 100970313 100950415 100950424 100950221 100970288 100950115 100950124 100970155 100950257 100970279 100950363 100950345 100950442 100950354 100950275 100970297 100950133 100970164 100950372 100950487 100950309 100970349 100950478 100950469 100950451 100950318 101050775 805550901 101050696 101050209 101050218 101051049 101050227 101050933 101050757 101050996 101050236 805501602 101050703 805539503 101050793 101050599 101050245 101050809 101050748 101050254 101050881 805502404 101050263 101050581 101050651 805547205 101050818 101050712 101050863 101050272 101050827 805549706 101050606 101050872 Ön Lisans Program Adı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Yerel Yönetimler Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Endüstriyel Kalıpçılık Giyim Üretim Teknolojisi İnşaat Teknolojisi Makine Mekatronik Mekatronik (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Yapı Denetimi Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuk ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) Büro Yönetimi (Açıköğretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Dış Ticaret (Açıköğretim) Ebelik Eczane Hizmetleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) Eğitim Önlisans Elektrik Enerjisi Üretim.TABLO-2. İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Ev İdaresi (Açıköğretim) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) Halkla İlişkiler (Açıköğretim) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Hemşirelik İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) İnsan Kaynakları (Açıköğretim) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) İş İdaresi (Açıköğretim) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Kimya Teknolojisi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Lojistik (Açıköğretim) Mahalli İdareler (Açıköğretim) Marka İletişimi (Açıköğretim) Medya ve İletişim (Açıköğretim) Mezuniyet Alan Kodu 9083 9080 1115 1115 1235 1235 8611 8580 1121 1121 1122 1130 1130 8510 8510 5329 9105 9052 1232 6238 6238 1268 1268 9039 9100 1177 1177 5345 9027 1332 1334 1102 1102 9077 1115 5310 1129 1130 8510 9101 9229 1145 8582 9087 4247 9063 1156 2105 1171 9100 1185 8531 5380 2107 5338 9073 5339 4296 1247 9134 5345 5346 1230 4318 9133 127 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * 101050669 101070504 101050369 101050378 101070188 101050942 101070549 101050387 101050396 101070522 Ön Lisans Program Adı Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Muhasebe (Açıköğretim) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Sağlık Memurluğu Sağlık Teknikerliği Satış Yönetimi (Açıköğretim) Sosyal Bilimler (Açıköğretim) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Spor Yönetimi (Açıköğretim) Tarım (Açıköğretim) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Turizm ve Otelcilik (Açıköğretim) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) Veteriner Sağlık Teknikerliği Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 805558232 101070531 101050403 Lojistik Lojistik (İÖ) Pazarlama 5346 5346 1268 805559933 101050412 101070197 101050421 101070204 101051207 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm Yönetimi Porsuk Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (UOÖLP-Leeds Metropolitan University) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Geleneksel El Sanatları (İÖ) Grafik Tasarımı Hazır Giyim (İÖ) Kalıpçılık (İÖ) Karayolu Ulaşımı ve Trafik Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.425) Makine (İÖ) (Bk. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Matbaacılık 9145 5368 5368 1338 1338 1339 Kodu 101050784 101050281 101050624 101051173 101050299 101050836 101050306 805537907 805503208 805548909 101051004 101050572 101050845 101050315 101050721 101050739 101050324 101051128 101050854 805542311 101050333 101050687 101070513 101050545 101070434 101051182 101050439 101070213 805702212 101070222 101070231 101070249 101070488 101070258 101070267 101070276 101070443 101050969 101070425 805701413 101050448 101070416 101070497 101070407 101070285 101070294 101070301 101050527 Mezuniyet Alan Kodu 8611 1249 9032 5353 1269 1282 2110 8558 8559 1293 2111 4352 9130 5363 9083 1332 5368 1338 9078 4397 8580 9077 9077 1110 1130 1130 8510 8510 1145 1156 1156 9010 9010 1121 1121 1121 1122 1122 1124 5323 1151 1152 9068 1159 5329 5330 1172 9179 1195 1213 1216 1221 9069 1232 1232 1232 1234 1237 128 .428) Makine.TABLO-2.

425) Radyo ve Televizyon Tekniği Radyo ve Televizyon Tekniği (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler İşletmeciliği Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Makinistlik Raylı Sistemler Teknolojisi Raylı Sistemler Yol Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Tasarım ve Basım-Yayımcılık Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İÖ) Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Uçak Teknolojisi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Odyometri Protez ve Ortez Radyoloji Tıbbi Laboratuvar Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Bilimler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Çocuk Gelişimi Eczane Hizmetleri Eczane Teknikerliği Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Alan Kodu 1237 6238 1245 1249 1261 1261 9043 1283 1283 9070 9070 8621 8623 8625 9147 1288 8627 9055 8639 8639 1323 9019 9146 9011 101050766 101050466 101050475 101050484 101050924 101050633 Lojistik Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler İşletmeciliği Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Makinistlik Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 5346 8621 8623 8625 9147 9055 101050978 101050987 101050615 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Uçak Teknolojisi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bilecik Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Döküm Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Haberleşme Haberleşme (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat 9145 9146 9011 Kodu 101070364 101050951 101070319 101070382 101070328 101070373 101070461 101050457 101070337 101050642 101070479 805551724 805552525 805553326 805554127 101050518 101050493 805555828 101050509 101070346 101070355 101070452 805556629 805557431 805514214 805515915 805516716 805517517 805518318 101051216 101051191 101050554 101050678 101050563 101050899 101050906 101050915 101070179 101050157 101070107 101050096 101050103 101070055 805532119 101050166 101070116 101050112 101070064 101050175 101070125 101051155 101070576 101050193 101070161 101070152 101050078 5380 1251 1279 1281 1330 9291 1127 5323 9087 4245 9079 9083 9080 1121 1122 1122 6149 1152 1152 1154 6155 6155 1159 1159 5330 5330 1177 1177 1180 1180 1195 1201 129 .430) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Ön Lisans Program Adı Matbaacılık (İÖ) Mekatronik Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv (İÖ) (Bk.TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101070037 101050087 101070046 101050184 101070143 805530521 101050139 101070082 101070091 805533822 101051164 101070134 101050042 101050069 101070019 101070028 101050015 101050024 101050033 101051137 101051146 805509823 101150014 101150632 806702801 101170027 101150508 101170018 101150023 806506202 101150765 101150774 101150756 101150156 806503803 101150695 806501304 101150165 101150614 101150174 101150183 101150192 101150208 101150641 101150623 101150217 101150605 101150589 101150668 101150032 101150517 101150659 101150041 101150059 101150492 101150711 101150598 101150068 101150377 101170142 Ön Lisans Program Adı İnşaat (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Maden Makine Makine (İÖ) Otomotiv (İÖ) Seramik Tarım Alet ve Makineleri Tekstil (İÖ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Maden Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Muhasebe Pazarlama Seramik Engelliler Entegre Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü Yapı Ressamlığı Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Elektroniği ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) Başkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik (İÖ) Eser Koruma Muhasebe (İÖ) Restorasyon ve Konservasyon Turizm Rehberliği GAMA Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Y.TABLO-2. Anestezi Ebelik Eczane Hizmetleri Hemşirelik Odyometri Ortopedik Protez ve Ortez Protez ve Ortez Radyoloji Radyoterapi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Beypazarı Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) Sigortacılık Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Çankırı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1201 1218 1218 1221 1221 1228 1232 1232 1261 1298 1313 1323 1115 1228 1232 1234 1249 1268 1298 8501 1348 5372 1102 1102 1124 1152 9109 1249 1291 1337 1127 9086 9083 1106 8582 9087 5380 1251 9085 1279 1281 1285 1329 1329 9086 1330 9083 9077 9077 1114 1115 1115 1303 1337 5368 5368 9078 5370 1121 1121 130 .O.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101150235 101170036 806539205 806703606 101150289 101170063 806532707 101150244 101170045 101150298 101170072 101150253 101150368 101170133 101150314 101150323 101170099 101150332 101170106 101150359 101150305 101170081 101170115 101150271 101170054 101170124 101150262 101150341 101150571 101170327 101150677 101150077 101150086 101150702 101150686 101150562 101170336 101150095 101150102 101150526 101150738 101150747 101150729 101150544 101150111 101150129 101150138 101150553 101150535 101150147 806540407 806704408 101150483 101170318 101150456 101170212 806705209 101170221 101170266 101150395 101170169 101150402 101170178 101150474 101170293 101170309 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik-Elektronik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Haberleşme Haberleşme (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Yaşlı Bakımı Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bahçe Ziraatı Gıda Teknolojisi Peyzaj Peyzaj ve Süs Bitkileri Şarap Üretim Teknolojisi Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Kastamonu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Hazır Beton Teknolojisi Hazır Beton Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1122 1122 1124 1124 1152 1152 1153 6155 6155 1159 1159 5330 1180 1180 1200 1201 1201 5341 5341 1221 1232 1232 1245 1249 1249 1261 5368 1338 1121 1121 1121 1122 1130 8510 9067 9068 9068 1159 1249 9032 4263 9196 9080 9056 1112 1177 1273 1275 4356 8631 1117 1117 1121 1121 1122 1122 1124 5323 1151 1152 1152 1159 1159 1194 1194 1195 131 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101150411 101170187 101150429 101170196 101150465 101170284 101150438 101170203 101170248 101150386 101170151 101170257 101150447 101170239 101150783 101150792 101250137 101250128 101250022 101270017 101250146 101270098 884501501 101250155 101250031 101270035 101250085 101270089 101250049 101250094 101270123 101250058 101270044 101270053 101250076 101270062 101270071 884502302 101250207 101250013 101250101 101270105 101270026 101250119 101250067 101270132 101250191 101270141 101250164 101250216 101250173 101250182 101350251 101350118 101370097 101370016 101350093 101350145 101370025 101350215 101370034 Ön Lisans Program Adı İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Kaynak Teknolojisi Kaynak Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Radyo ve Televizyon Tekniği Tekstil (İÖ) Nallıhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Elektronik Teknolojisi ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İthalat-İhracat Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.348) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.TABLO-2.348) Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Elektrik (İÖ) Gıda Teknolojisi Çıldır Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Göle Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Laborant ve Veteriner Sağlık Süt ve Ürünleri Teknolojisi ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1201 1201 5341 5341 6217 6217 1232 1232 1245 1249 1249 1261 1283 1323 1121 9068 1329 9077 1130 1130 8510 8510 1145 8531 5341 5341 4296 4296 1209 1235 1235 1249 1249 1249 9032 9032 9032 5368 9198 1109 1121 1121 1152 1177 1145 1145 5346 5346 5368 4296 5345 9027 9072 1121 1121 1122 9074 8510 1151 1152 1152 132 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101350109 101350269 101350012 101370043 101350066 101370088 101350206 101370052 101350172 101350021 101370061 101350057 101370079 101350075 101370104 101350278 101350039 101370122 101350163 101370131 101350084 101370113 101350127 101350154 101370149 101350136 101370158 101350224 101370167 101350233 101370176 101350199 101370185 101350181 101370194 101350048 101350242 101451724 101451733 101451521 101451742 101451751 101451539 101451803 101451769 101451778 101451796 101451787 101451503 101451018 101470493 101450392 101470518 101451487 101450268 101470236 807527101 807704102 101451124 101470536 101451293 101470615 101450277 Ön Lisans Program Adı Harita ve Kadastro İlk ve Acil Yardım İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Ormancılık ve Orman Ürünleri Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Pazarlama (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (İÖ) Arhavi Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Hopa Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Yusufeli Meslek Yüksekokulu Maliye ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Açıköğretim Fakültesi Adalet (Açıköğretim) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Dış Ticaret (Açıköğretim) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Lojistik (Açıköğretim) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Reklamcılık (Açıköğretim) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Erzurum Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Mezuniyet Alan Kodu 1188 9196 5341 5341 4296 4296 1232 1232 1245 1249 1249 9032 9032 9071 9071 5353 1268 1268 1275 1275 8566 8566 9074 8510 8510 1145 1145 9078 9078 1115 1115 5346 5346 6238 6238 1245 1235 1102 1115 9229 1145 8531 2107 4296 5346 8611 9325 2110 1102 9077 9077 1121 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 5323 133 .TABLO-2.

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anestezi Diş Protez Teknolojisi Diyaliz Ebelik Fizyoterapi Hemşirelik Mezuniyet Alan Kodu 5323 1145 1145 1151 1152 1152 1154 6155 9067 9068 1159 9066 9066 1172 9100 9100 1177 1177 9105 1195 1188 1201 1201 9052 9052 8607 8607 1205 1205 1218 1218 1247 1247 1232 1232 1232 1234 1245 8545 1249 1249 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 1282 1282 9070 9070 4340 1305 1323 9019 5368 5368 1338 1338 9078 5370 1105 1106 9081 1147 8582 4263 5380 134 .639) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Sağlık Hizmetleri Meslek Y. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101470245 101451115 101470527 101470254 101450286 101470263 807521403 101470272 101470475 101470484 101470281 101451142 101470554 101470439 101451284 101470651 101450832 101470572 101470624 101470412 101470299 101450295 101470306 101451063 101470509 101451512 101470642 101451133 101470545 101450302 101470378 101450929 101470563 101450311 101470315 101470396 807514504 101470324 807515305 101450329 101470333 101470387 101450868 101470457 101450338 101470342 101450938 101470466 101451415 101470633 101451266 101470606 101450347 101450356 101470351 101470448 101450365 101470369 101450383 101470403 101451027 101450374 101450408 101450417 101451478 101450426 807503506 101451451 807504307 Ön Lisans Program Adı Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Geleneksel El Sanatları (İÖ) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.423) Makine-Resim-Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.O.TABLO-2.

419) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Elektrik Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Lojistik Metalurji Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sıhhi Tesisat Bayburt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Dış Ticaret Endüstriyel Elektronik (İÖ) İşletme Kimya Teknolojisi Muhasebe Laboratuvar Pazarlama Erzincan İlahiyat Meslek Yüksekokulu Erzincan Meslek Yüksekokulu Adalet Bahçe Ziraatı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.TABLO-2.420) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Haberleşme Haberleşme (İÖ) Harita Kadastro Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İş Makineleri Kontrol Sistemleri Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 9196 9196 1251 9085 9082 1281 1329 1329 9086 1330 9083 9083 9080 1121 1122 1124 1152 1232 1245 1249 1124 1130 8510 1148 1152 9066 5346 9092 1249 9032 1304 1121 1122 1124 1130 1145 1159 5341 1247 1249 1225 1268 2107 1102 1112 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1152 1152 6155 6155 1159 1159 5330 1180 1180 1188 1195 1201 1201 1204 1221 135 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101451345 101470669 101451566 101451557 101451036 101450435 101450444 101470581 101451054 101450453 101451045 101470599 101451469 101470069 101470051 807705808 101470024 101470033 101470042 101470015 807528809 101451151 101451336 101450462 101450471 101450983 101451548 101451372 101450489 101450877 807524711 101470096 101470078 807529612 101450011 101450029 101470087 101450038 101450047 101450056 807530813 101450065 807501914 101450117 807512915 101470218 101470157 101470166 807531616 807706617 101450153 101450162 101470121 101450205 101470175 101450171 101470139 101450214 101450232 101470209 101450126 101470193 101450135 101470103 807525518 101450223 Ön Lisans Program Adı İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Odyometri Ortopedik Protez ve Ortez Paramedik Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Yaşlı Bakımı Ağrı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik (İÖ) Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe (İÖ) Aşkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Doğalgaz.

İletim ve Dağıtımı Gıda Teknolojisi İşletme İşletme Yönetimi Kooperatifçilik Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Pazarlama Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama Seracılık Su Ürünleri Kelkit Aydın Doğan Meslek Y. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Endüstriyel Elektronik Muhasebe Organik Tarım Narman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Gıda Teknolojisi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İnşaat İnşaat Teknolojisi Laborant ve Veteriner Sağlık Maden Teknolojisi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yapı Denetimi Oltu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Gıda Teknolojisi Grafik Tasarımı Halı ve Kilim Halıcılık ve Kilimcilik Mezuniyet Alan Kodu 1232 1232 1245 8545 1249 1249 1261 1323 1177 1192 5345 9032 1307 4397 1121 1152 5345 5353 9023 1109 9056 1112 1115 1124 1130 8510 9063 1177 5341 4296 1222 1249 9032 5352 9071 1268 1276 1296 1307 1122 1159 1249 5352 1115 1124 1130 8510 1177 1192 1201 9052 5345 9030 1249 9032 5352 1329 9039 1115 1124 1177 9179 1182 9022 136 .O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101450189 807701719 101470148 807502721 101450144 101470112 101450198 101470184 101450498 807707422 101450965 101451381 101450514 101450505 101451839 101451715 101451812 101451848 101451821 101450532 101450956 101450541 101451169 807532423 101450559 101451309 101451196 101451187 101450568 101450947 101451178 101450577 101450886 101450629 101451672 101450586 101450611 101450602 101450595 101450805 101450814 101450798 101450823 101451399 807533224 101450638 101451318 101450647 101450683 101450656 101451072 101450974 101451406 101450665 101450895 101451442 101450674 101451663 101450692 807534925 101450708 101451496 101450717 101451106 Ön Lisans Program Adı Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv Tekstil (İÖ) Hınıs Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Laborant ve Veteriner Sağlık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Su Ürünleri Veteriner Sağlık Teknikerliği Horasan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Elektrik Laborant ve Veteriner Sağlık Özel Güvenlik ve Koruma Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bahçe Tarımı Bahçe Ziraatı Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektrik Enerjisi Üretim.TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101451706 101450726 101451081 101450735 101450859 101450744 101450902 101450753 107557501 807522226 101451257 101451239 101451221 807535727 101451248 101451327 101450762 101450992 101451212 101451203 101451681 101450771 101451099 101450841 101451009 101450789 101450911 807523928 101451424 101451699 807536529 101450259 101450241 807537331 101450092 101450108 101450074 101451654 101451354 101451363 101451433 808501601 200250033 808502402 200250024 808503203 200250015 200250042 808504904 200350014 200350068 200350517 200350562 200350817 200350862 200350614 200350668 200350411 200350465 200350111 200350165 200350314 Ön Lisans Program Adı Halkla İlişkiler ve Tanıtım İnşaat İnşaat Teknolojisi Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Süt ve Ürünleri Taş ve Metal İşlemeciliği Pasinler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Doğalgaz.TABLO-2. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Harita ve Kadastro İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnsan Kaynakları Yönetimi İnşaat İnşaat Teknolojisi İşletme İşletme Yönetimi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sıhhi Tesisat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yapı Denetimi Refahiye Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrik Muhasebe Tercan Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Muhasebe Su Ürünleri Tortum Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Grafik Tasarımı Peyzaj ve Süs Bitkileri ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) Halkla İlişkiler Turizm ve Konaklama İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Otelcilik AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İlk ve Acil Yardım Mezuniyet Alan Kodu 8531 1201 9052 1219 1224 1249 9032 1268 1310 1320 9077 1115 1121 1124 1130 8510 1148 9066 1188 9064 9073 1201 9052 5341 4296 1249 9032 1304 5368 9039 1124 1152 1249 1124 1130 1152 1249 1307 1121 9179 1275 1117 1121 1122 1122 1185 4374 5368 1338 1121 1121 8510 8510 5323 5323 1145 1145 9179 9179 8531 8531 9196 137 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 200350368 200350217 200350262 200350711 200350765 200450173 200450191 200450013 200450031 200450094 200450137 200450155 200550012 200550409 200550966 200550039 200550709 200550718 200550057 200550384 809701101 200550066 200550903 200550084 200550948 200550727 200550596 200550612 200550639 200550648 200550093 200550181 200550206 200550303 200550321 200550269 200550287 200550551 200550587 200550515 200550542 200550109 200550427 200550657 200550666 200550118 200550445 200550675 200550684 200550693 200550224 200550242 200570025 200550348 200550366 200550136 200550463 200550154 200551055 200550163 200550481 200550506 101551202 101571172 Ön Lisans Program Adı İlk ve Acil Yardım (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Avrupa Meslek Yüksekokulu Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Çocuk Gelişimi Deniz Ulaştırma ve İşletme Deniz ve Liman İşletmeciliği Deniz ve Liman İşletme (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) El Sanatları Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gemi Makineleri Gemi Makineleri (İÖ) Güverte Güverte (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Lojistik (Uzaktan Eğitim) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Muhasebe (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Peyzaj Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik (İÖ) Uluslararası Lojistik (Uzaktan Eğitim) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9196 5346 5346 5368 5368 1110 1110 1121 5323 5323 9198 9198 1115 1115 9214 8505 1121 1121 1122 1122 1124 1130 8510 6134 5323 9137 9026 1139 1145 1145 1151 1152 1152 6155 6155 1159 1159 1174 1174 1179 1179 5341 5341 4296 4296 1209 1209 5346 5346 5346 6238 6238 1249 1261 1261 1268 1268 1273 9086 5375 5375 5375 9077 9077 138 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101550188 101570289 101551274 101571224 101550019 101570014 101570192 101570208 810509901 810702302 101550028 101570023 101551353 101571296 101570032 101570041 101550037 101570059 101570235 101550046 101570068 101551159 101571136 101551168 101571145 101550055 101570077 101550064 101570086 101570826 101570095 101570817 101550179 101570271 101570262 101550073 101570102 101551114 101571109 101550082 101570111 101551089 101571075 101550091 101570129 101551008 101571003 101550161 101570253 101551177 101571154 101550107 101570226 101550876 101571375 101550116 101570138 101570217 101550125 101570147 101550901 101570905 101570156 101551423 101570995 101550134 101570165 101570174 101570853 101550143 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Donanımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.354) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.TABLO-2.356) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.356) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Geleneksel El Sanatları (İÖ) Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı (İÖ) Haberleşme Teknolojisi Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Maden Maden (İÖ) Maden Teknolojisi Maden Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.354) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 1119 1119 1121 1121 1122 1122 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 5323 1151 1152 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 5330 1172 8502 9179 1181 1181 1195 1200 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1221 1221 9069 9069 1228 1228 9030 9030 1232 1232 1232 1249 1249 9032 9032 1261 9043 9043 1268 1268 1323 9019 5368 139 .

O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101570183 101550152 101570244 810501703 101551283 101571233 101550707 101570774 101550752 101570792 101550716 101570783 101551211 101571181 101550197 101570314 101551017 101571012 101550885 101571303 101550204 101571269 101550213 101550222 101570323 101550231 101570332 101551335 101570386 101550849 101570871 101551486 101550249 101570341 101550982 101570977 101550258 101571339 101550267 101570359 810505804 101550276 101570368 101550761 101551026 101571021 101551186 101550285 101570377 101551317 101571278 101550294 101550919 101571321 101551326 101550894 101571348 101550301 101570747 101550319 101570738 101551414 101571427 101550328 101570395 Ön Lisans Program Adı Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.TABLO-2. Ebelik Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Ayvalık Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Restorasyon Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Bandırma Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Endüstriyel Tavukçuluk Et Endüstrisi Et Endüstrisi (İÖ) Et ve Ürünleri Teknolojisi Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) Gemi İnşaatı Gemi İnşaatı (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Gümrük İşletme İşletme İşletme (İÖ) İşletme (Uzaktan Eğitim) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama (Uzaktan Eğitim) Bigadiç Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Karayolu Ulaşımı ve Trafik Karayolu Ulaşımı ve Trafik (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 5368 1338 1338 8582 1121 1121 1122 1122 1247 1247 1332 1332 9077 9077 5341 5341 4296 4296 8613 8613 1268 1268 1290 5368 5368 1338 1338 9077 5323 1145 1145 1162 1164 1164 9033 9033 1173 1173 1177 1177 1178 5341 5341 5341 4296 4296 4296 1209 1209 9060 9060 1249 9032 9032 1268 1115 1115 1152 1152 1216 1216 5346 5346 1249 1249 140 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101550928 101570914 101550743 101550804 101570808 101551247 101571215 810510205 810703106 101550337 101570402 101551035 101571039 101550346 101570411 101550937 101570923 101550734 101550355 101570429 101550364 101570438 810508207 101550373 101570447 101550813 101570835 101550425 101570483 101550382 101570456 101551098 101571084 101550822 101570844 101550391 101570465 101550407 101570765 101550416 101570474 101550831 101570862 101550488 101570535 101551292 101571242 101550434 101570492 810506608 101551132 101571118 101550443 101570508 101550452 101570517 101550461 101570756 101550479 101570526 101551105 101571093 101551238 101571206 810514309 101550497 Ön Lisans Program Adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sigortacılık Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) Burhaniye Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Dursunbey Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri El Sanatları El Sanatları (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Hazır Giyim Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Tasarım (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) Ev Cihazları Teknolojisi Ev Cihazları Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Zeytin Endüstrisi Zeytin Endüstrisi (İÖ) Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (İÖ) Erdek Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Mahalli İdareler Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 9032 9032 1303 9011 9011 9077 9077 1124 1124 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 1268 5368 5368 1338 1338 5301 1151 1151 1172 1172 1195 1195 1201 1201 9052 9052 1224 1224 1245 1245 1311 1311 1323 1323 9019 9019 1118 1118 1121 1121 1122 1122 1124 9065 9065 1165 1165 1232 1232 6238 6238 8581 8581 9058 9058 9077 9077 1230 5368 141 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101570544 101550513 101570562 101550504 101570553 101551229 101571199 101551308 101571251 101550522 101570571 810511911 101550531 101570589 101551141 101571127 101550549 101551123 101550558 101551044 101550567 101570598 101550946 101570932 810504112 101550779 101550576 101570605 101550585 101570614 810512713 810704814 101551195 101571163 101550594 101570623 101550601 101570632 101551053 101571048 810507415 101550619 101570641 101550955 101570941 101550628 101570659 101550788 101551362 101571366 101551265 101550797 101551405 101571357 101551477 101550637 101570668 101551062 101571057 101550646 101570677 101550964 101570959 101551256 Ön Lisans Program Adı Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Gönen Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Doğalgaz. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İşletme İşletme Yönetimi Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sıhhi Tesisat Tarımsal İşletmecilik Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Havran Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Paramedik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Manyas Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Sosyal Güvenlik Savaştepe Meslek Yüksekokulu İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sındırgı Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Mezuniyet Alan Kodu 5368 1338 1338 8580 8580 9077 9077 1121 1121 1122 1122 1124 1148 1148 9066 9066 1200 9064 5341 4296 1249 1249 9032 9032 1304 5366 5368 5368 1338 1338 1124 1124 9074 9074 8510 8510 5341 5341 4296 4296 1232 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1105 9196 9196 9082 1329 2110 2110 9098 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 9077 142 .TABLO-2. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Doğalgaz.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101571287 810513516 810705617 101550858 101570889 101551398 101550655 101570686 101551071 101571066 101550664 101570695 810502518 101550673 101570702 101550973 101570968 101550725 101571312 101551344 101550682 101570711 101550991 101570986 101551389 101551371 101550691 101570729 101550867 101570898 880523819 101650124 101670076 101650133 101670085 101650212 101650018 101670013 101650169 101650239 101650178 101650142 101670094 101650027 101670022 101650115 101670067 101650036 101650045 101670031 101650081 101670058 101650187 101650054 101650099 101650151 101650063 101650106 101650196 101650072 101670049 101650203 101650221 Ön Lisans Program Adı Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrikli Cihaz Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Maden Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Susurluk Meslek Yüksekokulu Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Et Endüstrisi Et Endüstrisi (İÖ) Et ve Ürünleri Teknolojisi Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Laborant ve Veteriner Sağlık Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri (İÖ) Süt ve Ürünleri Teknolojisi Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü Fen ve Tabiat Bilgisi BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Gemi İnşaatı Giyim Üretim Teknolojisi Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Ormancılık ve Orman Ürünleri Peyzaj Peyzaj ve Süs Bitkileri Seracılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tekstil Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Yat İşletme ve Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Mezuniyet Alan Kodu 9077 1124 1124 1145 1145 9065 5341 5341 4296 4296 1209 1209 1228 1249 1249 9032 9032 5368 5368 9061 1164 1164 9033 9033 9100 5345 1310 1310 9027 9027 4259 9077 9077 1121 1121 1121 1122 1122 1173 9105 9179 8531 8531 5341 5341 4296 4296 1245 1249 1249 9032 9032 9071 1273 1275 1296 1297 8566 9019 5368 5368 9013 9080 143 .

Ağırlama Hizmetleri Büro Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Radyo ve Televizyon Programcılığı Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Yiyecek İçecek İşletmeciliği Teknik Bilimler Meslek Y.O.TABLO-2. Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Haberleşme Radyo ve Televizyon Tekniği Radyo ve Televizyon Teknolojisi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anestezi Fizik Tedavi Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Paramedik Radyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kazan Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dış Ticaret İşletme İşletme Yönetimi Lojistik Mekatronik Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği İlk ve Acil Yardım Paramedik BATMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Doğalgaz.O. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Elektrik Mezuniyet Alan Kodu 1105 4205 1106 1147 4263 1198 9196 9082 1267 9088 1281 1329 9086 4403 9080 9077 1129 1130 8510 1171 1249 9032 1282 1337 5368 1338 9078 5370 1350 1119 1121 1127 1159 1180 1283 9070 1105 1106 5336 4263 9196 9082 1281 9086 1130 8510 1145 5341 4296 5346 6238 1249 9032 1105 9196 9082 1115 1115 1130 8510 5323 1148 1152 144 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 200650223 200650286 200650241 200650268 200650717 200650011 200651099 200650665 200650347 200650726 200650302 200650365 200650762 200650329 200650647 200650629 200650135 200650038 200651018 200650505 200650171 200650577 200650489 200650047 200650056 200650117 200650638 200650189 811518101 811507102 811508803 200650153 811509604 811510805 200650523 200650595 200650426 200650444 200650462 200650471 200651063 200650692 200650408 200650744 200650568 200651036 200651151 200650559 200650611 200651169 200651142 200650541 200650586 200650383 200651133 200650683 101750141 101770093 101770084 101770206 101770012 101750105 101750017 Ön Lisans Program Adı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Diyaliz Fizyoterapi Hidroterapi İlk ve Acil Yardım Paramedik Patoloji Laboratuvar Patoloji Laboratuvar Teknikleri Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Yaşlı Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Sosyal Bilimler Meslek Y.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101770021 101750089 101750229 101770172 101750238 101770163 101750098 101750211 101770251 101750283 101770269 101750265 101770224 101770109 101770118 101750123 101750062 101750202 101750026 101770039 101750256 101770154 101750292 101770242 101750071 101770199 101770048 101750274 101770127 101750035 101770057 101750195 101770145 101750044 101770066 101750186 101770136 101750177 101770181 101750132 101750168 101770233 101750053 101770075 101750114 101750247 101770215 101750308 101770278 101850122 101870047 101870011 101850016 101850097 101850025 101870065 101850104 101870038 101870029 101850034 101850088 101870092 101850043 101870083 101850113 101870108 Ön Lisans Program Adı Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Halkla İlişkiler (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Harita Kadastro İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Rafineri ve Petrokimya Rafineri ve Petrokimya (İÖ) Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknolojisi (İÖ) Sondajcılık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Kozluk Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1152 6155 9067 9067 9068 9068 1159 9066 9066 1172 1172 1177 1177 1185 8531 1188 1200 9064 1201 1201 9052 9052 1247 1247 1232 1232 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 1287 1287 9041 9041 9031 9031 6306 2110 2110 1329 1329 1330 9083 9083 5323 5323 1121 1121 1122 1130 8510 1145 1145 1152 9068 1159 5341 4296 4296 1247 1247 1235 1235 145 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101850052 101850079 101870074 101850061 101870056 101850131 101870117 200751238 200750479 200750019 200770014 200750558 200750601 200750504 200750513 200750522 200750028 200750258 200750319 812701801 200750037 200770023 200750046 200750222 200751132 200751168 200750249 200750055 200751398 200750355 200750364 200770156 200770111 200770129 200770138 200750213 200750064 200770032 200750337 200750346 200750073 200770041 200750082 200770059 200750373 200750382 200750091 200751468 200750107 200770068 200750328 200750425 200750434 200750443 200751186 200750452 200750461 200751486 200770147 200750116 200750267 200750391 200750594 200750407 200770217 200770253 200770262 Ön Lisans Program Adı Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Borsa ve Finans Borsa ve Finans (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Cilt Bakımı ve Güzellik Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Doğalgaz. 477) Elektrik (İÖ) (Bk.465) Moda-Konfeksiyon (İÖ) (Bk.TABLO-2. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk. 478) Elektrik (İÖ) (Bk.469) Mezuniyet Alan Kodu 1249 9032 9032 1268 1268 1329 1329 1102 1110 1115 1115 9010 9010 1121 1121 1121 1122 1122 1122 1124 5317 5317 1130 1130 8510 8510 5322 5323 5323 1145 1145 1148 1152 1152 1152 1156 8502 8502 9179 9179 1178 1178 1186 1186 8531 8531 1196 9052 5341 5341 5341 4296 4296 4296 1224 5346 5346 1232 1234 5348 5348 8611 8611 8613 1245 1248 1248 146 . 479) Emlak ve Emlak Yönetimi Grafik Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Gümrük İşletme Gümrük İşletme (İÖ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Hazır Yemek ve Aşçılık İnşaat Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) İşletme (Uzaktan Eğitim) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Lojistik Lojistik (İÖ) Makine Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Masaüstü Yayıncılık Masaüstü Yayıncılık (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Moda-Konfeksiyon (İÖ) (Bk.

477) 1261 Otomotiv (İÖ) (Bk.478) 1261 Otomotiv (İÖ) (Bk.479) 1261 Pazarlama 1268 Pazarlama (İÖ) 1268 Radyo ve Televizyon Programcılığı 1282 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 1282 Restorasyon 1290 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 9079 Takı ve El Sanatları 4360 Tekstil 1323 Tekstil (İÖ) 1323 Tekstil (İÖ) (Bk.465) 1323 Tekstil (İÖ) (Bk.TABLO-2.469) 1323 Tekstil Teknolojisi 9019 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 9019 Turist Rehberliği 1337 Turizm Rehberliği 1337 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 9078 Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 5370 Uluslararası Lojistik 5375 Uluslararası Lojistik (İÖ) 5375 Uluslararası Ticaret 5376 Uluslararası Ticaret (İÖ) 5376 BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (TÜRKİYE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM VAKFI) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1121 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1121 Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) 1121 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1122 Deniz ve Liman İşletmeciliği 9026 Dış Ticaret 1145 Dış Ticaret (İÖ) 1145 Dış Ticaret (İngilizce) 1145 Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim) 1145 Enerji Tesisleri İşletmeciliği 9230 Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı 8603 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1186 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 8531 İşletme 5341 İşletme Yönetimi 4296 İşletme Yönetimi (İngilizce) 4296 Lojistik 5346 Lojistik (İÖ) 5346 Lojistik (İngilizce) 5346 Lojistik (Uzaktan Eğitim) 5346 Marina İşletme 9228 Mobil Teknolojileri 9306 Raylı Sistemler İşletmeciliği 8623 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1305 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 9145 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) 9145 Uluslararası Lojistik 5375 Uluslararası Ticaret Yönetimi 1343 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 9198 Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik 1345 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK ÜNİVERSİTESİ) Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1121 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1121 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) 1122 Döküm 6149 Elektrik 1152 Elektrik (İÖ) 1152 147 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 200750125 200750231 200750416 200750619 200770226 200770235 200770244 200750134 200770077 200750143 200770086 200750152 200750488 200750567 200750161 200750276 200770174 200770183 200750576 200750628 200750301 200750179 200750497 200750188 200750197 200770095 200750204 200770102 200850248 200850275 200850293 200850018 200850372 200850169 200850433 200850415 200850742 200850778 200850875 200850045 200850187 200850469 200850072 200850203 200850318 200850221 200850354 200850336 200850363 200851097 200850972 200851131 200850399 200851016 200851052 200850133 200850106 200850936 200850909 101950563 101970391 101950015 101970019 101950024 101950033 101970028 Ön Lisans Program Adı Mezuniyet Alan Kodu Muhasebe 1249 Muhasebe (İÖ) 1249 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 9032 Otomotiv (İÖ) (Bk.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101950712 101950042 101970037 101950536 101970364 101950545 101970373 101950051 101970046 101950069 101970055 101950078 101970064 101950087 101950615 101970434 101950096 101970073 101950518 101970337 101950554 101970382 101950103 101970082 101950703 101970531 101970091 101950633 101970346 101950721 101950112 101950606 101950678 101970488 101950121 101950748 101950387 101950669 101950396 101950139 101950148 101950457 101950157 101950166 101950439 101950175 101970443 101950687 101970461 101950184 101970107 101950466 101970285 101950193 101970116 101950209 101970231 101950218 101970125 101950227 101970222 101950527 101970355 101950739 101950236 101970452 101950245 Ön Lisans Program Adı Elektrik Enerjisi Üretim.364) Peyzaj ve Süs Bitkileri Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Üretimde Kalite Kontrol Üretimde Kalite Kontrol (İÖ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Çevre Koruma ve Kontrol Dış Ticaret Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Grafik Tasarımı Mermer Teknolojisi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Seramik Seramik. Cam ve Çinicilik Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Makine Makine (İÖ) Muhasebe Mezuniyet Alan Kodu 9063 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 5330 1177 1177 1201 9052 9052 1218 1218 1247 1247 9069 9069 1232 1232 9092 9092 1261 9043 9043 1275 1313 8568 1214 1214 1115 9014 1145 9037 9179 1239 1249 9032 1268 1298 9024 1130 1130 8510 8510 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1145 1145 1152 1152 1200 1200 9064 9064 1205 1232 1232 1249 148 .TABLO-2. İletim ve Dağıtımı Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Metalurji Metalurji (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.

TABLO-2. Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İşletme Yönetimi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Orta Kademe Yöneticilik Ticaret ve Yönetim İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Alan Kodu 1249 9032 9032 2110 2110 1115 1121 1121 1122 1122 8595 8595 9037 9037 9016 6161 6223 1249 1249 9032 9032 5352 1323 1323 9019 9019 1331 9089 1332 1332 9010 9010 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 1172 1249 1249 9032 9032 1298 1298 9024 9024 1299 1299 1337 5368 1117 1121 1122 9074 1129 1130 8510 4296 1249 9032 1254 1333 149 . Cam ve Çinicilik Seramik. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 101970134 101950475 101970294 101950403 101970549 101950757 101950572 101970407 101950254 101970143 101950263 101970152 101950509 101970328 101950421 101950351 101950369 101950272 101970161 101950484 101970301 101950642 101950281 101970179 101950448 101970276 101950378 101950599 101950299 101970188 101950412 101970267 101950581 101970416 101950306 101970249 101950315 101970197 101950696 101970479 101950775 101950324 101970204 101950493 101970319 101950333 101970213 101950624 101970425 101950342 101970258 101950651 101950766 813507401 202150204 202150019 202150179 202150055 813508202 202150028 202150161 202150037 202150143 813503303 202150046 Ön Lisans Program Adı Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Doğal Taş Dekorasyonu Doğal Taş Dekorasyonu (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım Kozmetik Teknolojisi Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Söğüt Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Geleneksel El Sanatları Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Seramik Seramik (İÖ) Seramik. Cam ve Çinicilik (İÖ) Serigrafi Serigrafi (İÖ) Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi M.O.Y.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202150231 202150222 202150064 202150073 102050224 102070167 102050321 102050287 102050181 102070176 102050339 102050296 102070228 102050118 102070043 102050375 102070237 102050012 102070104 102050242 102070122 102050136 102070052 102050021 102070016 102050127 102070034 102050039 102070097 102050163 102070113 102050233 102050048 102050109 102050057 102050066 102050145 102070088 102050251 102070185 102050348 102050075 102070025 102050154 883501801 883701602 102050093 102070079 102050172 102050357 102050303 102070194 102050206 102050312 102070201 102050199 102070131 102050366 102070219 102050278 102070149 102050215 102050084 102070061 Ön Lisans Program Adı Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Turizm ve Otelcilik Meslek Y.TABLO-2. Ağırlama Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Eğitim) Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Medya ve İletişim Medya ve İletişim (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Meslek Yüksekokulu) Arıcılık Arıcılık (İÖ) Bahçe Tarımı Bahçe Tarımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Kalıpçılık Halıcılık Halıcılık ve Kilimcilik Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) Mekatronik Muhasebe Muhasebe (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Patoloji Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Genç Meslek Yüksekokulu Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) Organik Tarım Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1345 9077 5368 1338 8510 8510 8510 8531 4296 4296 4296 9133 9133 9032 9032 5368 5368 1109 1109 9056 9056 1121 1121 1122 1122 9061 9061 1152 1152 9067 9067 5329 1183 9022 1192 1201 9052 9052 5345 5345 6238 1249 1249 1275 1307 1307 1318 1318 9019 1332 5323 5323 9088 1329 1329 9083 9083 9080 9080 9065 9065 5352 1307 1307 150 .O.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102150683 102150453 102150559 102150692 102150595 102150462 102150514 102150532 102150638 102150647 102150717 102150029 102150311 102170254 102150047 102170024 102150241 102170121 102150726 102150656 102170315 102150011 102170015 102150392 102170209 102150038 102170281 102150498 102170263 102150056 102170033 102150295 102170148 102150708 102150505 102170272 102150347 102170166 102150365 102170184 102150065 102170042 102150074 102170051 102150471 102170236 102150735 102150083 102170069 102150329 102170157 102150092 102150259 102150762 102150611 102150108 102170078 102150602 102150356 102170175 102150374 102170245 102150117 102150126 Ön Lisans Program Adı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım Laboratuvar Teknolojisi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Dış Ticaret İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ahlat Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mezuniyet Alan Kodu 1106 5323 5323 9322 9196 9042 9088 9083 9080 9229 1145 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 2110 9066 9066 1201 1201 9052 9052 1232 1232 6238 6238 1261 1261 9043 9043 9023 9039 9039 9077 9077 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 9067 5341 5341 4296 4296 1249 9032 5353 1268 5368 5368 9078 9077 9077 1121 1121 1122 1130 151 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102150489 102150586 102150629 102150577 102150753 102150135 102170087 102150268 102170139 102150144 102150302 102150153 102170096 102150568 102150417 102150426 102170299 102150444 102150541 102150435 102170306 102150674 102150665 102150744 102150383 102170193 102150162 102170103 102150171 102170112 102150523 102150189 102150198 102150205 102150408 102150214 102150338 102150223 102150286 102170227 102150232 102150277 102170218 814504701 814505502 814508803 814506304 814507105 102270023 102270014 102350433 102370182 102350293 102370119 102350018 102370013 102350354 102350372 102370164 102350027 102370022 102350275 102370128 Ön Lisans Program Adı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Geleneksel El Sanatları Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Maliye Mimari Dekoratif Sanatlar Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Yerel Yönetimler Hizan Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Laborant ve Veteriner Sağlık Lojistik Lojistik (İÖ) Maliye Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tatvan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Gıda Teknolojisi Harita ve Kadastro İnşaat İnşaat Teknolojisi İşletme İşletme Yönetimi Laboratuvar Laboratuvar Teknolojisi Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Elektronik İş İdaresi Orta Kademe Yöneticilik Turizm ve Otelcilik Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 8510 1172 1224 1235 8544 1249 1249 9032 9032 1261 9043 5368 5368 8580 1109 1115 1115 9061 5345 5346 5346 1235 9089 1332 1121 1121 1122 1122 1152 1152 9068 1177 1188 1201 9052 5341 4296 1225 9042 9042 1249 9032 9032 1121 1154 5339 1254 1338 1335 5368 4219 4219 1121 1121 1122 1122 9074 8510 8510 1152 1152 9068 9068 152 .TABLO-2.

TABLO-2. Resim ve Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Tohumculuk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Elektrik Elektrik (İÖ) Host ve Hosteslik (Otobüs) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otobüs Kaptanlığı Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) Sigortacılık Tekstil Tekstil Teknolojisi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Sosyal Güvenlik BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.641) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Geleneksel El Sanatları (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Harita ve Maden Ölçme Hazır Giyim (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1159 1172 1183 9022 9022 9064 1201 9052 5341 5341 4296 4296 1232 1232 1234 1245 1249 1249 9032 9032 1268 1313 8568 1334 5323 5323 9080 9080 9056 1115 1115 1121 1152 1152 1199 1232 1232 1245 1249 1249 9032 9032 9012 1260 1303 1323 9019 9078 1121 1102 1102 9098 9077 1122 1122 1127 1127 1152 1159 1172 1188 1188 1189 1195 153 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102350036 102350327 102350045 102350212 102370137 102350345 102350054 102350318 102350063 102370031 102350266 102370101 102350072 102370049 102350081 102350099 102350106 102370058 102350248 102370085 102350336 102350115 102350309 102350399 102350415 102370207 102350424 102370191 102350442 102350239 102370146 102350363 102350124 102370155 102350133 102350142 102370067 102350151 102350169 102370076 102350257 102370094 102350203 102350178 102350187 102350196 102350221 102350284 102350406 102350381 102370173 102350451 110350919 110370377 110370386 110350276 110371021 110370411 110370429 110370402 110350285 110371039 868502101 110370483 Ön Lisans Program Adı Endüstriyel Elektronik Geleneksel El Sanatları Halıcılık Halıcılık ve Kilimcilik Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İnşaat Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine.640) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.

Y. (Zonguldak Sağlık Hizmetleri M. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 110350294 110370341 110350937 110370853 110350301 110370359 110350813 110370774 110351132 110371048 110350319 110350734 110370438 110370447 110370465 110350328 110370368 110350761 110370738 110370456 110370395 110350337 110370941 110350346 110350355 110370474 110350707 110350364 868501302 110351017 110350691 110350664 110350982 110350373 110350928 110350382 110350885 110351026 110350716 110350391 110370492 110350743 110370729 110370614 110350407 110370589 110350416 110370508 110350425 110350858 110350867 110370817 110350434 110370517 110350443 110370526 110350452 110370535 110370898 110350531 110350461 110370544 110350946 110370862 110350479 110370553 110350822 110370783 Ön Lisans Program Adı İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Maden Maden Teknolojisi Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Yapı Ressamlığı Yapı Ressamlığı (İÖ) Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Paramedik Radyoloji Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yaşlı Bakımı Alaplı Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Döküm Döküm (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Gemi İnşaatı Gemi Makineleri (İÖ) Gemi Makineleri İşletme (İÖ) Haberleşme İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 5346 5346 1228 9030 1232 1234 1245 1249 1249 9032 9032 1261 1323 5368 5368 1338 1348 1348 4205 1106 5380 9196 9082 1281 9079 1329 9086 1330 9083 9089 9080 1114 1114 1115 1115 1121 6149 6149 1152 1152 6155 9067 9068 9068 1159 1159 5330 5330 1173 1174 1175 1180 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 154 .TABLO-2.O.O.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 110350522 110370605 110350876 110370826 110350504 110370598 110350488 110370562 110350955 110370871 110350497 110370571 110350779 110370747 110351123 110371012 110350513 110370968 868505403 868701104 110370156 110350019 110370014 110370138 110370086 110370095 110350028 110370023 110370102 110350037 110370111 110350046 110370032 110370129 110350055 868503805 110350064 110370077 110350073 110370041 110350082 110370147 110350901 110370844 110350549 110370632 110350991 110370905 110351141 110371057 110351159 110371066 110350558 110370977 110351105 110370995 110350567 110370641 110350831 110370792 110351044 110350673 110370986 110350576 110370659 110350804 110370765 110350585 Ön Lisans Program Adı Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Metalurji Malzeme Metalurji Malzeme (İÖ) Metalurji Metalurji (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Yapı Ressamlığı Yapı Ressamlığı (İÖ) Bartın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Peyzaj Seracılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kağıt Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 1221 1221 9069 9069 1232 1232 1243 1243 9092 9092 1249 1249 9032 9032 9039 9039 1348 1348 1117 1117 1121 1122 1122 1124 1152 1159 5341 5341 1232 1245 1245 1249 1249 1261 1273 1296 1297 1323 5368 5368 1338 1338 9077 9077 1130 1130 8510 8510 9229 9229 9100 9100 1177 1177 9073 9073 5341 5341 4296 4296 9029 1245 1245 1249 1249 9032 9032 5368 155 .

Bahçe Tarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme Yönetimi Mimari Dekoratif Sanatlar Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Seramik Seramik.515) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Döküm (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) İklimlendirme-Soğutma Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 110370668 110351098 110370959 110350894 110370835 110351053 110350594 110370677 110351008 110370914 110351062 110350601 110370686 110350849 110370808 110350619 110350752 110370711 110351114 110371003 110350628 110370695 110350788 110370756 110350637 110370702 110350682 110370923 110351071 110350964 110371075 110350973 110351168 110350646 110350797 110350655 110350725 110370889 110350152 110350143 110370262 110350091 110370174 110370253 868702806 110370208 110350107 110370217 110370226 110350116 110350125 110370183 110370235 110370244 110370192 110350134 868506207 868703608 110350179 110370289 110350188 110350197 110350267 110350161 110370271 110350204 Ön Lisans Program Adı Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) Devrek Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çevre Koruma ve Kontrol İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Y.516) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Muhasebe (İÖ) Otomotiv Safranbolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) İşletme Mobilya ve Dekorasyon Moda-Konfeksiyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Restorasyon Mezuniyet Alan Kodu 5368 9198 9198 9077 9077 1110 1130 1130 8510 8510 9014 5341 5341 4296 4296 1218 1247 1247 8611 8611 1249 1249 9032 9032 5368 5368 8580 8580 9056 8531 8531 4296 8544 1249 9032 1298 9024 9024 1118 1120 1121 1122 1122 1122 1124 6149 1152 1152 1159 1200 1232 1232 1232 1234 1249 1261 1117 1117 1172 1172 5341 1245 1248 1249 1249 1290 156 . Cam ve Çinicilik (İÖ) Karabük Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk. Cam ve Çinicilik Seramik.O.

O.TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 110370298 110350222 110350213 110370305 110350249 110370323 110350258 110370332 815501101 815502802 102550016 102571027 102550961 102550025 102550776 102570902 102550882 102570911 102550952 102570895 102550034 102570586 102550864 102570814 102551183 102571072 815503603 102550043 102570011 102550652 102570692 102551147 102570083 102570029 102570038 102550052 102570074 102550704 102551138 102570047 102570056 102570735 102550846 102570868 102570065 102550061 102550697 102550979 102570947 102550079 102570956 102550997 102550749 102570762 102550643 102570683 102551095 102570992 102550088 102570092 102550097 102550104 102570108 102550113 102570117 Ön Lisans Program Adı Restorasyon (İÖ) Tekstil Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Ebelik Hemşirelik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Ahmetli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İnşaat Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Akhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik (İÖ) Endüstriyel Tavukçuluk Hazır Giyim (İÖ) Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Makine Makine (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil (İÖ) Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Arıcılık Arıcılık (İÖ) Bağcılık Bağcılık (İÖ) Hasat Sonrası Teknolojisi Kooperatifçilik Kooperatifçilik (İÖ) Laboratuvar Teknolojisi Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) Seracılık Tarımsal Kooperatifçilik Tarımsal Kooperatifçilik (İÖ) Tarımsal Laboratuvar Tarımsal Laboratuvar (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1290 1323 1337 1337 5368 5368 1338 1338 8582 5380 1329 1329 9086 1330 9083 9083 9080 9080 1115 1115 1130 1130 8510 8510 9073 9073 1201 1249 1249 9032 9032 1121 1121 1122 1152 1162 1195 9060 1232 1232 1261 9043 1268 1268 1323 5379 9058 1109 1109 1111 1111 1190 1222 1222 9042 9042 5352 5352 1275 1275 1296 1314 1314 1315 1315 157 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102550122 102570126 102550634 102570674 815505204 815704205 102550591 102570647 102550158 102570162 102550167 102570171 102570198 102550661 102570708 102550176 102570189 102550185 102550801 102570886 102550943 102570877 102550194 102550785 102550201 102570205 102550873 102570823 102551102 102571018 102550219 102570214 102550679 102570717 102550855 102550255 102570259 102550228 102570223 815506906 815703407 102550246 102570241 102550925 102570859 102550237 102570232 102550688 102570726 102550282 102570595 102550291 102570268 102550722 102570753 102550273 102550828 102551129 102571054 102550264 102570602 102550713 102570744 Ön Lisans Program Adı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Demirci Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.572) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sigortacılık Sigortacılık (İÖ) Gölmarmara Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Sıhhi Tesisat Yapı Tesisat Teknolojisi Gördes Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kula Meslek Yüksekokulu Deri İşleme Teknolojisi Deri Teknolojisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Salihli Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Alan Kodu 1332 1332 1115 1115 1124 1124 1145 1145 1209 1209 1249 1249 1249 9032 9032 1303 1303 1201 9052 9052 1232 1232 1304 5377 1130 1130 8510 8510 1235 1235 1249 1249 9032 9032 1268 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1152 1152 5346 5346 1249 1249 9032 9032 1188 1188 5341 5341 4296 4296 1140 5325 8531 8531 5341 5341 4296 4296 158 .TABLO-2.

564) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102550794 102570365 102550458 102570277 102550546 102571036 102550307 102570286 102550555 102570611 102550607 102570656 102570347 102551111 102571045 102570356 102550316 102570295 815507708 815705909 102570338 102550916 102570841 102551192 102571081 102550325 102570302 102550467 102570311 102550582 102570638 102550334 102570329 102550343 102571009 102550352 102570374 102550476 102550731 102570938 102550361 102550379 102570383 102550837 102550404 815701811 102551165 102571063 102550388 102570392 102550616 102570665 102550397 102570408 102550485 102570805 102550625 102570798 102550494 102570568 102570577 102551174 102570417 102570426 102550501 102570435 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Deri Konfeksiyon Deri Konfeksiyon (İÖ) Deri Teknolojisi Deri Teknolojisi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Mahalli İdareler Mahalli İdareler (İÖ) Makine (İÖ) Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Soma Meslek Yüksekokulu Elektrik Elektrik (İÖ) Grafik Tasarımı İş Makineleri İş Makineleri (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) Maden Maden (İÖ) Maden Teknolojisi Maden Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Sondaj Teknolojisi Sondaj Teknolojisi (İÖ) Sondajcılık Turgutlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.TABLO-2.564) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.567) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.567) El Sanatları El Sanatları (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1121 1121 1122 1122 5323 5323 1141 1141 5325 5325 1145 1145 1152 1156 1156 1195 1209 1209 1230 1230 1232 1246 1246 5353 5353 1268 1268 1323 1323 9019 9019 8580 8580 1188 1188 1177 1177 5341 4296 4296 1313 1152 1152 9179 1204 1204 8607 8607 1228 1228 9030 9030 1232 1232 6238 6238 9031 9031 6306 1121 1121 1121 1122 1122 1151 1151 159 .

564) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.567) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Cam ve Seramik Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.567) Endüstriyel Otomasyon Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Geoteknik Geoteknik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kaynak Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Dokumacılık ve El Sanatları Dokumacılık ve El Sanatları (İÖ) Döküm (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Geleneksel El Sanatları Haberleşme Halıcılık Halıcılık (İÖ) Halıcılık ve Desinatörlüğü Halıcılık ve Desinatörlüğü (İÖ) Halıcılık ve Kilimcilik Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) Hazır Giyim İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1152 1152 1152 9068 9068 9028 1159 1159 1159 5330 1172 1172 9036 9036 1195 1201 1201 9052 9052 6217 9069 1232 1232 1232 1234 1245 1298 1298 9024 1323 9039 9039 9040 1121 1121 1122 1122 9037 9037 1148 5326 5326 6149 1152 1152 1154 6155 9067 9068 9068 1159 1159 5330 9066 9066 1172 1180 1183 1183 1184 1184 9022 9022 1195 1201 1201 9052 9052 160 .TABLO-2. Cam ve Çinicilik Tekstil (İÖ) Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Yapı Yalıtım Teknolojisi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) Doğalgaz.567) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Seramik Seramik (İÖ) Seramik.564) Elektrik (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102550519 102570444 102570453 102550758 102570771 102550934 102550537 102570462 102570471 102550528 102550564 102570629 102550907 102570832 102570559 102550413 102570489 102550819 102570789 102550449 102550767 102550422 102570498 102570505 102570532 102570514 102550431 102570523 102550573 102570541 102550891 102570929 102551156 102650378 102670125 102650236 102670019 102651931 102670434 102651349 816538801 816710902 102670107 102650245 102670028 816507403 102650254 102651719 102651728 102670301 102650263 102670037 102650272 102651701 102670346 102652011 102650369 816510204 816705605 102650281 102670046 102651394 102670249 102650351 102650299 102670055 102651825 102670337 Ön Lisans Program Adı Elektrik Elektrik (İÖ) (Bk.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
102670116
816537106
102651737
102670355
102650342
102651852
102650306
102670064
102652002
102650315
102670231
102652392
102670091
816509907
816704808
102652417
102650324
102670073
102651588
102670285
102652083
102650333
102670222
102651401
102670258
102651773
102670319
102651446
102670267
102652426
102650387
102670134
102652311
102650396
102670143
102651613
102670294
102652408
102650403
102670152
102651861
102670452
102650412
102670161
102651491
102670276
102651976
102670513
102652047
102670479
102651904
102670425
102650421
102670179
102650439
102670188
102650448
102670213
102650457
102652144
102650466
102650475
102650484
102652171
102670522
102650493
102651755
102650509

Ön Lisans Program Adı
Kalıpçılık (İÖ)
Kontrol Sistemleri Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Maden
Maden Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mermer Teknolojisi
Mermer Teknolojisi (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Motor
Motor (İÖ)
Organik Tarım
Otomotiv
Otomotiv (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Tekstil
Tekstil (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu
Ağırlama Hizmetleri
Ağırlama Hizmetleri (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim)
Maliye
Maliye (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ)
Sigortacılık
Sigortacılık (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otelcilik
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Diş Protez
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz

Mezuniyet Alan Kodu
1213
1221
9069
9069
1228
9030
1232
1232
6238
1239
1239
8544
1245
8545
8545
5352
1261
1261
9043
9043
8625
1323
1323
9019
9019
9077
9077
1115
1115
9229
1145
1145
9073
5341
5341
4296
4296
4296
1235
1235
8611
8611
1249
1249
9032
9032
1268
1268
1282
1282
9070
9070
4340
4340
1303
1303
5368
5368
1338
1104
1105
4205
1106
5323
5323
1143
9081
1147

161

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
102670497
102650518
816503309
102651967
102650527
102650536
102670488
102651764
102650545
102650554
102670197
102651816
102650563
102670204
102651782
102670328
102652074
102670504
816528611
816545712
102651252
102651331
102651225
102651234
816534713
102651297
102651322
102651261
102651243
102651279
102651304
816535514
102651288
102650015
102650024
102651455
102651791
102650572
816546515
102652092
816539616
816701517
102650581
102670443
102652108
102650599
816540818
816703119
102650606
102651622
102651746
816542421
102650615
102650624
102651834
102650633
102651507
102670364
102650651
102650669
102650642
102650678
102651482
102651994
102651358
102651437

Ön Lisans Program Adı
Diyaliz (İÖ)
Fizyoterapi
Hemşirelik
İlk ve Acil Yardım
Odyometri
Optisyenlik
Optisyenlik (İÖ)
Paramedik
Radyoloji
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Ağaç İşleri
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Elektrik
Hazır Giyim
Host ve Hosteslik (Otobüs)
İnşaat
Maden
Makine
Metal İşleri
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)
Sigortacılık
Sondajcılık
Tekstil
Alucra Meslek Yüksekokulu
İşletme
Muhasebe
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu (Divriği Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Cevher Hazırlama
Cevher Hazırlama (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Otomasyon
İş Makineleri
İş Makineleri (İÖ)
İşletme
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Maliye
Metalurji Malzeme
Metalurji
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama
Sigortacılık
Gemerek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Mezuniyet Alan Kodu
1147
4263
5380
9196
1251
1252
1252
9082
1281
1329
1329
9086
1330
1330
9083
9083
9080
9080
5301
1124
1152
1195
1199
1201
1228
1232
1241
1245
1249
1260
1303
6306
1323
5341
1249
1115
1121
1122
1124
8510
5320
5320
1152
1152
9068
5330
1204
1204
5341
4296
9069
1232
1235
1243
9092
1249
9032
9032
1268
1276
1303
1114
1115
1145
1186
8531

162

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
102650687
102651631
102651985
102650696
102651516
102650703
102651385
102650775
102650712
816547322
102651376
102651367
102650721
102651649
102652117
102650739
102651525
102650766
102650748
102650757
102651419
102652065
102652162
102652056
102652374
102651807
102650784
102650793
102650836
102652383
102650809
102651658
102650818
102652153
102650845
102650827
102651534
102651597
102650854
102652038
102652205
102651888
102670461
102650951
102650863
102670416
102650872
102651667
102670391
102650881
102670373
102650899
102651543
102670382
102651879
102650906
102652214
102650915
102670407
102650924
102651428
102651464
102651843
102650969

Ön Lisans Program Adı
İşletme
İşletme Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Gürün Meslek Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Dış Ticaret
Gıda Teknolojisi
İşletme
İşletme Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Su Ürünleri
Tekstil
Tekstil Teknolojisi
Hafik Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Gıda Teknolojisi
İmranlı Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi
Kangal Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Elektrik
Endüstriyel Elektronik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
İşletme Yönetimi
Makine
Maliye
Metal İşleri
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Suşehri Timur Karabal M.Y.O. (Suşehri M.Y.O. )
Bahçe Tarımı
Bahçe Ziraatı
Bankacılık ve Sigortacılık
Besicilik
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Et Endüstrisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İşletme
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Seracılık
Su Ürünleri
Su Ürünleri (İÖ)
Süt ve Ürünleri
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Şarkışla Aşık Veysel Meslek YO (Şarkışla M.Y.O)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Mezuniyet Alan Kodu
5341
4296
1235
1249
9032
1114
1115
1121
1122
1124
1145
1177
5341
4296
1235
1249
9032
1268
1307
1323
9019
1145
1177
4296
1115
1121
1122
1152
1159
8531
5341
4296
1232
1235
1241
1249
9032
9056
1112
1115
1116
1145
1145
1164
1177
1177
5341
4296
4296
1235
1235
1249
9032
9032
1268
1275
1296
1307
1307
1310
9027
1115
1121
1122

163

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
816548123
102650978
102651949
102651913
102652135
102651031
102650987
102651676
102652126
102650996
102651004
102651552
102651013
102651049
102651022
111570901
111571702
102650112
102650227
102650096
816549824
102650139
102650148
816550125
102650157
102652241
816551826
102650175
102650184
816553427
102650209
102650069
102650033
102650121
102650087
102650078
102650103
102650051
102650042
102650193
102651604
102651058
102651067
816552628
102651076
102651958
102652329
102652029
816544929
102651085
102651685
102652338
102651094
102651561
102651101
816554231
102651897
102652268
102651119
102651473
102652277
102652365
102651128
816536332
102651137
102651694
102652295

Ön Lisans Program Adı
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
İşletme
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Maliye
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık
Sigortacılık
Tavukçuluk
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Elektrik
Elektronik
Endüstriyel Elektronik
Gıda Teknolojisi
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İşletme
Mahalli İdareler
Makine
Mekatronik
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe
Pazarlama
Radyo ve Televizyon Yayımcılığı
Tekstil
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bahçe Ziraatı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Gıda Teknolojisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
İşletme
İşletme Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Sigortacılık
Yerel Yönetimler
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Y.O. (Zara Meslek Yüksekokulu)
Arıcılık
Bankacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Besicilik
Dış Ticaret
Gıda Teknolojisi
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
İşletme
İşletme Yönetimi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Mezuniyet Alan Kodu
1124
1130
8510
9061
8531
1192
5341
4296
5345
1235
1249
9032
1268
1277
1303
1321
1349
1115
1121
1122
1124
1130
1152
1154
1159
1177
1185
1186
5341
1230
1232
6238
1245
1249
1268
4340
1323
1331
5368
8580
9056
1112
1115
1124
1130
8510
1177
8531
1192
5341
4296
1235
1249
9032
1268
1303
8580
1109
1114
1115
1116
1145
1177
1192
5341
4296
1215

164

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
102652347
102652302
102652356
102651146
102651579
102651155
102651164
102651173
102651922

816513533

201050438
201050183
201050111
201050156
817501401
201050102
201050359
201050138
817504702
201050014
201050147
201050192
201050023
201050165
201050095
201050174
201050217
201050032
201050129
201050041
201050059
201050068

818514601
818702602
102750023
102770027
102751039
102770609
102770036
102750977
102750077
102770063
102750817
102770451
102750086
102770099
102750738
102770399
102750986
102770672
102750095
102770539
102750014
102770018
818513803
102770045
102750032
102750605
102750041
102751181
102750059
102750623
818504404

Ön Lisans Program Adı
Maliye
Mantarcılık
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Pazarlama
Sigortacılık
Yerel Yönetimler
Tokat Ziraat Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
İnşaat
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Meslek Yüksekokulu
Adalet
Ağırlama Hizmetleri
Bankacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Destekli Muhasebe
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Teknolojisi
Dış Ticaret
Genel İşletme
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
İşletme Yönetimi
İthalat-İhracat
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Sigortacılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Ticaret
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Çanakkale Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Çanakkale Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ)
El Sanatları
Elektrik (İÖ)
Fotoğrafçılık
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Gemi İnşaatı
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik
Grafik Tasarımı
Halıcılık

Mezuniyet Alan Kodu
1235
1236
8611
1249
9032
5352
1268
1303
8580

1201

1102
9077
1114
1115
1117
4221
9075
1145
6176
1185
8531
9073
5341
4296
1209
5346
9032
1268
1303
5368
5375
5376

1124
1124
1130
1130
8510
8510
5323
8531
5341
5341
4296
4296
1249
1249
9032
9032
8580
8580
1121
1121
1122
1122
1151
1152
1170
1171
1173
9105
8502
9179
1183

165

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
102770115
102750068
102770054
102750968
102770521
102770072
102770081
818505205
102770106
102770363
102750102
102751287
102751321
818501106
102751048
102770724
102750932
102751312
102750111
102750959
102770778
102750129
102750941
102750898
102751021
102770618
818502807
102751269
818522308
102750138
102770336
102750641
102770354
102750147
102770124
102750826
102770469
102750156
102770627
818515409
102750862
102770503
102750165
102770133
102750174
102770142
102751339
102770787
112510301
102750183
102770151
102751075
818516211
818703412
102750889
102770548
102750614
102770345
102750192
102770169
102750208
102751375
102751012
102770742
102750217
102751003

Ön Lisans Program Adı
Hazır Giyim (İÖ)
İnşaat
İnşaat (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Seramik
Tekstil (İÖ)
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Anestezi
Elektronörofizyoloji
Hemşirelik
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Paramedik
Perfüzyon Teknikleri
Radyoloji
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Ağırlama Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
El Sanatları
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık
Halıcılık ve Desinatörlüğü
Halıcılık ve Desinatörlüğü (İÖ)
Halıcılık ve Kilimcilik
Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bahçe Tarımı (İÖ)
Bahçe Ziraatı
Bahçe Ziraatı (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Meyve-Sebze İşleme
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Tohumculuk
Biga Meslek Yüksekokulu
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ)
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği (İÖ)
Deri Teknolojisi
Deri Teknolojisi (İÖ)
Dericilik
Dericilik (İÖ)
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
İşletme Yönetimi

Mezuniyet Alan Kodu
1195
1201
1201
9052
9052
1232
1245
1298
1323
9019
1105
1106
5328
5380
9196
9196
9082
9201
1281
9086
9086
1330
9083
9077
1115
1115
1151
1172
1183
1184
1184
9022
9022
5341
5341
4296
4296
5368
5368
1111
9056
9056
1112
1112
1177
1177
8531
8531
6244
1268
1268
1334
1124
1124
9061
9061
5325
5325
1142
1142
1152
9063
1177
1177
1192
4296

166

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *

818517916
818704217
102751084
102751093
102770848
102750359
102770203
102750835
102770478
102750368
102770212
102750756
102770415
102750562
102770575

Ön Lisans Program Adı
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kooperatifçilik
Makine
Metalurji
Mobilya ve Dekorasyon
Motor
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Otomotiv
Otomotiv (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Seracılık
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri
Süt ve Ürünleri (İÖ)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ)
Yerel Yönetimler
Çan Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
e-Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Seramik
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Enerji Tesisleri İşletmeciliği (İÖ)
İnşaat
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Maden Teknolojisi
Maden Teknolojisi (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Seramik
Seramik, Cam ve Çinicilik
Teknik Seramik
Ezine Meslek Yüksekokulu
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ)
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)

102750914

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

9078

102770593

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Gelibolu Piri Reis Meslek Y.O. (Gelibolu Meslek Yüksekokulu)
Ağırlama Hizmetleri

9078

Kodu
102770751
102750226
102750235
102751384
102750244
818508513
102750253
102770178
102750747
102770406
102750262
102770187
102750808
102770442
102750271
102770557
102750289
102751366
102750298
102770196
102750695
102770372
102751136
102751303
102770812
102750305
102751172
102770803
102751066
102770769
102750702
102750314
102751296
102770821
818503614
102750332
102770566
102750995
102770636
102750323
102770327
102751278
102770839
102751057
102750729
102750341
102750659
818521515

102750923

Mezuniyet Alan Kodu
4296
1222
1232
9092
1245
8545
1249
1249
9032
9032
1261
1261
9043
9043
1268
1268
1296
9317
1310
1310
9027
9027
8580
1127
1127
5332
9063
9063
9068
9068
9028
5331
9230
9230
1201
5346
5346
9030
9030
6238
6238
8544
8544
9032
1268
1298
9024
1322
1124
1124
1145
8531
8531
5341
5341
4296
4296
1249
1249
9032
9032
1268
1268

9077
167

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * 102750905 102770284 102770275 102750677 102750438 102750447 102770257 102750711 102770381 102750456 102770266 102750844 102770487 102750483 102750465 Ön Lisans Program Adı Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Deniz ve Liman İşletmeciliği Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) Gemi Makineleri Gemi Makineleri İşletme Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Gökçeada Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Turizm İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği 818523123 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 9078 818706721 102750474 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Lapseki Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bitki Koruma Fidan ve Fidecilik Fidan Yetiştiriciliği Hasat Sonrası Teknolojisi Laboratuvar Teknolojisi Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yenice Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği El Sanatları Geleneksel El Sanatları İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9078 5370 Kodu 102770512 818518718 818705919 102750377 102770733 102750402 102750411 102750386 102770221 102750765 102770424 102750395 102770239 102750429 102770248 102750871 102751154 102750492 102751145 818519521 102751109 102770663 102751163 102770796 102750508 102750774 102750598 102751357 102750517 102750792 102751348 102750526 102770293 818520722 102750686 102770584 102750589 102750535 102750632 102750544 102770309 102750853 102770496 102751127 102770715 102750553 102770318 102750783 Mezuniyet Alan Kodu 9077 1124 1124 9026 9026 1174 1175 1249 1249 9032 9032 5368 5368 1338 1338 9077 1121 1122 1145 1146 1186 1186 8531 8531 5341 5341 4296 4296 1335 5368 9056 5315 1167 1168 1190 9042 9042 1235 1235 1249 9032 5352 1275 8637 9038 1332 1115 1115 1124 1145 1145 1146 1151 1172 5341 5341 4296 4296 5346 5346 1249 1249 9032 168 .TABLO-2.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102770433 102751118 102750571 102750668 201150067 201150094 207501601 201150022 819501701 201150013 102850191 102850304 102850216 102870141 102850013 102870017 102850022 102870026 102850031 102870035 102850164 102870114 102850173 102870123 102850049 102870044 102850058 102850067 102850155 102870177 102850076 102870053 102850207 102870132 102850085 102870062 102850146 102870105 102850182 102850094 102870071 102850225 102870168 102850101 102850119 102870089 102850137 102870098 102850288 102850128 102870159 102850234 102850252 102850279 102850243 102850297 102950118 102950127 102970273 102950799 102950012 Ön Lisans Program Adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Tekstil Tekstil Teknolojisi ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Çankaya Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Destekli Muhasebe Dış Ticaret Turizm ve Otelcilik Uluslararası Ticaret Yönetimi ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuk Yapraklı Meslek Yüksekokulu Tarla Bitkileri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Mezuniyet Alan Kodu 9032 1268 1323 9019 1102 1115 1117 1145 1338 1343 9077 1115 1121 1121 1122 1122 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 9069 1232 1232 6238 6238 1245 1249 1249 9032 9032 8573 5368 5368 5352 1275 1332 1334 1318 1119 1121 1121 1121 1122 169 .

301) Elektrik (İÖ) (Bk.310) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Ağız ve Diş Sağlığı Anestezi Anestezi (İÖ) Diş Teknik Sekreterliği Mezuniyet Alan Kodu 1122 1122 1124 5322 5323 5323 1152 1152 1152 1152 9068 9068 9067 1156 1159 1159 1159 1195 1200 1200 9064 9064 1201 9052 9052 1218 5344 1228 1232 1232 1232 1234 1234 1237 1245 1245 1248 1248 1249 1249 1249 9032 9032 9032 6259 1261 1261 9043 9043 1282 1282 9070 9070 4340 4340 9079 4356 8631 1323 1323 1323 1323 9019 9019 9078 1104 1106 1106 1144 170 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102970016 102950021 820701901 102970025 102970034 102951091 102950039 102970043 102970219 102970167 102950781 102970758 102951082 102951188 102950048 102970052 102970158 820703502 102950057 102970061 102950772 102970749 102950621 102950878 102970837 102970201 102970079 820503703 102950975 102970088 102970176 102950984 102970097 102970194 102970185 102970104 102950109 102970264 102950066 102970113 102950657 102950709 102970697 102950718 102950648 102950075 102970122 102950754 102970722 102951037 102970846 102950912 102970801 102950084 102970131 102970767 102950745 102950639 102950093 102970149 102970228 102970237 102950684 102970679 102950806 102950666 102950136 102970643 102950145 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Cilt Bakımı ve Güzellik (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.301) Tekstil (İÖ) (Bk. Resim ve Konstrüksiyon Makine.TABLO-2.704) Makine.310) Moda-Konfeksiyon Moda-Konfeksiyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (Uzaktan Eğitim) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) Otobüs İşletmeciliği Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) Şarap Üretim Teknolojisi Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil (İÖ) (Bk.704) Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kimya (İÖ) Kuaförlük (İÖ) Maden Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Matbaacılık (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.702) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Emlak ve Emlak Yönetimi Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.

O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 820501204 102951204 820502905 102950154 102970634 102950163 102970652 102950851 102970785 102950172 102970661 102950842 102970776 102951001 102970873 102951019 102951046 102950993 102950251 102970361 102950181 102970282 820704306 102950199 102970291 102950948 102970819 102950206 102970307 102950215 102970316 102950763 102970731 102950224 102970325 102950727 102970704 102950233 102970334 102950242 102970343 102950869 102970794 102950269 102950278 102950824 102950966 102950833 102950939 102951197 102950612 102970625 102950587 102970607 102950603 102970616 102950596 102950357 102950921 102950348 102950287 102950296 102950303 102950675 Ön Lisans Program Adı Ebelik Fizyoterapi Hemşirelik Radyoloji Radyoloji (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Makine Tekstil Teknolojisi Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Tarım Alet ve Makineleri (İÖ) Tarım Makineleri Tarım Makineleri (İÖ) Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.TABLO-2. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Diş Protez Diş Protez Teknolojisi İlk ve Acil Yardım Paramedik Yaşlı Bakımı İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Kadirli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Muhasebe Karaisalı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Harita ve Kadastro İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mezuniyet Alan Kodu 8582 4263 5380 1281 1281 1329 1329 9086 9086 1330 1330 9083 9083 1152 1152 9068 1232 9019 1121 1121 1122 1122 1124 1130 1130 8510 8510 1152 1152 1201 1201 9052 9052 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1313 1313 8568 8568 1105 1143 9081 9196 9082 9080 1307 1121 1121 1122 1122 1159 1159 1249 1118 4219 1121 1122 1188 8607 1205 171 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102950339 102950312 102950321 102951055 102950903 102951107 102950366 102970379 102950693 102970688 102950436 102970431 102950375 102970388 820533407 820702708 102950384 102970397 102950957 102970828 820534209 102950393 102970404 102950409 102970413 102950736 102970713 102950418 102970422 102950427 102950887 102951073 102950896 102951064 102950815 102951125 102950445 102951116 102950454 102951028 102950463 102950578 102970591 102950569 102970564 102950472 102970449 102950481 102970458 102950499 102970467 102970476 102950506 102970485 102970582 102950515 102970494 102950524 102970501 102950533 102970519 102970528 102950542 102970537 102970546 102950551 Ön Lisans Program Adı Maden Makine Seracılık Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kozan Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Mahalli İdareler Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Tohumculuk Tohumculuk (İÖ) Yerel Yönetimler Pozantı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Turizm ve Otel İşletmeciliği Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Organik Tarım Seracılık Su Altı Teknolojisi Su Ürünleri Sulama Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Osmaniye Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Çevre Koruma Çevre Koruma (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.591) Harita Kadastro Harita Kadastro (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Seramik Mezuniyet Alan Kodu 1228 1232 1296 9038 1332 9056 1114 1114 1115 1115 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1230 1245 1245 1249 1249 9032 9032 1334 1334 8580 9056 9032 5352 5368 9077 5352 1296 4355 1307 1308 5368 1121 1121 1122 1122 1135 1135 1152 1152 1159 1159 1159 1188 1188 1195 1201 1201 5341 5341 1232 1232 1245 1249 1249 1261 1298 172 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 102970555 102970573 820530111 103050778 103070701 103050618 103050681 103050566 103050478 103050415 103050151 103070234 103050063 103070101 103050133 103070164 103050575 103070552 103050654 103070173 103050072 103070119 103070155 103050663 103050142 103070225 103070507 103070631 103050609 103070649 103050081 103070128 103070182 103050433 103050487 103070216 103070525 103070613 103070482 103070685 103050099 103070137 103050548 103070597 103070191 103050715 103070534 103070473 103050106 103070464 103050115 103070146 103050512 103070579 103050442 103070516 103070604 103050469 103070491 103070658 103050787 103050424 103050503 103070207 103070543 103070561 103050124 Ön Lisans Program Adı Seramik (İÖ) Tekstil (İÖ) Tıbbi Laboratuvar DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Diyarbakır Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Aşçılık Bahçe Tarımı Bahçe Ziraatı Besicilik Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Çocuk Gelişimi (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.410) Gıda Teknolojisi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kuaförlük (İÖ) Makine (İÖ) Mermer Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) Süt ve Besi Hayvancılığı Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tekstil (İÖ) Tekstil (İÖ) (Bk.409) Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektronik Elektronik (İÖ) Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.705) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 1298 1323 1330 1102 1102 9077 1110 9056 1112 1116 1121 1121 1122 1122 1124 1124 9061 5323 9037 1151 1152 1152 1152 9065 1154 1154 6155 9067 9068 9068 1159 1159 1159 1177 1192 1195 1200 9064 1201 9052 5341 5341 4296 4296 1218 1247 5344 1232 1239 1245 1249 1249 9032 9032 5352 1261 9043 1275 1282 9079 9317 1310 9027 1323 1323 9019 5368 173 .TABLO-2.

Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Şarap Üretim Teknolojisi Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Tarım Makineleri (İÖ) Cizre Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Muhasebe (İÖ) Çermik Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İşletme İşletme Yönetimi Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Çüngüş Meslek Yüksekokulu) Elektrik Ergani Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama İşletme İşletme Yönetimi Makine (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1334 1104 1106 9081 1147 4263 5380 9085 1279 1281 1329 9086 9083 1124 5323 1152 1152 1195 1201 1201 8545 1249 1261 1261 1287 1287 1323 5380 1329 1329 1121 1122 1148 1148 9066 9066 5352 5352 4356 8631 1313 8568 8568 1122 5323 1249 1115 1130 8510 5341 4296 5368 1338 1152 1121 1121 1122 1122 1124 5341 4296 1232 174 . Hemşirelik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Bismil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Doğalgaz. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Doğalgaz.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103050451 103050742 103050169 103050751 103050733 103050706 821503401 103050627 103050178 103050496 103050187 103050636 103050699 821701602 103070013 103050018 103070031 103070085 103050027 103070049 821510303 103070022 103050036 103070058 103050045 103070067 103070076 821501804 103050054 103070094 103070667 103070455 103050196 103070446 103050584 103070622 103050203 103070719 103050539 103050212 103050221 103050645 103070728 103070385 103070394 103070401 103050239 103050248 103050672 103050257 103050557 103050266 103050275 103050284 103050318 103070676 103050293 103070437 821514405 103050406 103050593 103070428 Ön Lisans Program Adı Tohumculuk Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.TABLO-2.O. Ağız ve Diş Sağlığı Anestezi Diş Protez Teknolojisi Diyaliz Fizyoterapi Hemşirelik Ortopedik Protez ve Ortez Protez ve Ortez Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Batman Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) Motor Muhasebe (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Rafineri ve Petrokimya Rafineri ve Petrokimya (İÖ) Tekstil (İÖ) Batman Sağlık Hizmetleri Meslek Y.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103050309 103070419 103050521 103070588 821702406 103050336 103070288 103070297 103050345 103070304 103050354 103070279 103050363 821703207 103050372 103070313 103070331 103070349 103070358 103070322 103050796 103070737 103050724 103070694 103050803 821704908 103070367 103050381 103050399 103070376 201250303 201250312 201250012 201250172 201250296 201250021 822701301 201250127 201250136 201250039 201250181 201250048 201250199 201250163 201250057 201250206 201250242 201250251 201250066 201250215 201250278 201250287 201250075 201250224 201250084 201270016 201250269 201250145 201250093 201250233 201250481 103150017 Ön Lisans Program Adı Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Mardin Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) İnşaat Makine (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Siirt Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik (İÖ) Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe (İÖ) Silvan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik Şırnak Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik Makine Muhasebe (İÖ) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Alan Kodu 1249 1249 9032 9032 1124 1152 1152 1159 1201 1232 1249 1249 5368 1124 5323 5323 1152 1232 1245 1249 1121 1121 5323 5323 1152 1124 5323 1152 1232 1249 9077 9077 1115 1115 1121 1122 1124 1145 1145 1146 1146 1156 1156 9179 1186 1186 8531 8531 5338 5338 9073 9073 8611 8611 1249 1249 9032 1335 5368 5368 1345 1102 175 .

495) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.491) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.493) Makine (İÖ) (Bk. Resim ve Konstrüksiyon Makine.TABLO-2.491) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.493) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.495) Endüstriyel Otomasyon Gemoloji ve Mücevher Gemoloji ve Mücevher (İÖ) Haberleşme Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Hazır Giyim İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kooperatifçilik Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) Mahalli İdareler Mahalli İdareler (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.491) Makine (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 823501201 103150583 103170427 103150335 103170436 103150026 103170012 103170021 103170278 103170039 823706802 103150035 103170048 103150044 103170057 103150644 103170499 103150053 103170066 103150062 103150071 103170445 823508603 103150089 103170084 103150556 103170418 103150565 103170454 103150098 823702704 103170093 103170109 103170296 103150256 103150105 103170118 103150326 103150114 103170127 103150308 103150123 823703505 103150547 103170506 103150132 823704306 103150626 103170515 103150141 103170136 103150538 103170409 103150317 823503707 103150468 103170384 823528108 823707609 103150159 103170463 103170145 103170154 103170287 103170163 103150168 103170481 103170303 103150177 Ön Lisans Program Adı İlahiyat Meslek Yüksekokulu İzmir Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.497) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Döküm Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik-Elektronik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Matbaacılık (İÖ) Mekatronik Mezuniyet Alan Kodu 2107 9077 9077 1121 1121 1122 1122 1122 1122 1122 1124 1127 1127 1130 1130 8510 8510 5323 5323 6149 1152 1152 1153 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 1159 1159 1159 5330 8601 8601 1180 1188 1188 1195 1200 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 1218 1218 1247 1247 1221 1222 1224 1224 1230 1230 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1234 1234 1237 6238 176 .495) Makine (İÖ) (Bk.493) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.497) Makine.

491) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103170172 103170181 103170312 103150283 103150186 103170199 103170206 103170215 103150502 103170393 103170224 103150195 103170233 823514711 823515512 115518501 103150202 103150292 103170339 103150211 823513913 103150635 103170472 103170242 103150265 103150229 103150477 103150238 103170251 103150274 103170321 103150608 103150247 103170269 103150344 103150353 103150405 823504514 103150653 103150698 103150459 103150574 103150362 103150371 103150389 103150617 103150398 103150592 103150662 103150671 103150689 103150529 103150486 103150414 103150511 103150423 103150432 103150495 103150441 103251368 103271106 103251544 103271345 103250228 103270153 Ön Lisans Program Adı Mekatronik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.511) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Petrokimya Rafineri Rafineri ve Petrokimya Sağlık Kurumları İşletmeciliği Satış Yönetimi Satış Yönetimi (İÖ) Sıhhi Tesisat Tapu Kadastro Tarımsal İşletmecilik Tarımsal İşletmecilik (İÖ) Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İÖ) Taş ve Metal İşlemeciliği Tekstil Tekstil Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Yapı Tesisat Teknolojisi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.TABLO-2. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anestezi Diş Protez Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Nükleer Tıp Teknikleri Odyometri Paramedik Radyoloji Radyoterapi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Marina İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Endüstriyel Cam ve Seramik Endüstriyel Seramik Geoteknik Jeoteknik Teknikerliği Mermercilik Sondaj Teknolojisi Sondajcılık DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Kütahya Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 6238 1245 1245 1248 1249 1249 1249 1249 9032 9032 1261 1268 1268 8554 8556 1287 2110 1293 1293 1304 8567 5366 5366 8639 1320 1323 9019 5368 5368 1338 1338 5377 8580 8580 1105 1106 1143 5380 9196 9337 1251 9082 1281 1285 1329 9086 1330 9083 5346 9228 5368 9037 9028 5331 9036 1210 1240 9031 6306 9077 9077 1115 1115 1130 1130 177 .509) Muhasebe (İÖ) (Bk.495) Moda-Konfeksiyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103251492 103271309 103251068 103270823 103250952 103270735 103250282 103250907 103270744 103251298 103271045 103250307 103270223 103251756 103271548 103250334 103270268 103251102 103270859 103250343 103270277 103251005 103250352 103250361 103270286 103250379 103270295 103250397 103270311 103250422 103270356 103251359 103271099 103251526 103250449 103270374 103251386 103271115 103250219 103270144 824537201 824704902 103250237 103270162 103251447 103271248 103250246 103270171 103250255 103270189 103270338 103251305 103271054 103250264 103270198 103250273 103270205 103251023 103270789 103251553 103271354 824510303 103250291 103270214 103251402 103271133 824511104 103250916 103270232 Ön Lisans Program Adı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) Host ve Hosteslik (Otobüs) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otobüs İşletmeciliği Otobüs İşletmeciliği (İÖ) Otobüs Kaptanlığı Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Restorasyon Restorasyon (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Kütahya Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çini İşlemeciliği Çini İşlemeciliği (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) El Sanatları El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.558) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Harita ve Maden Ölçme İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İş Makineleri Kimya Kimya (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 8510 8510 1145 1145 1156 1156 1199 5341 5341 4296 4296 1209 1209 5346 5346 1249 1249 9032 9032 6259 6259 9012 1260 1268 1268 1290 1290 5368 5368 1338 1338 9078 9078 8501 1120 1120 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1136 1136 9037 9037 1151 1151 1152 1152 1152 9068 9068 1159 1159 5330 5330 1172 1172 9179 9179 1189 1201 1201 9052 9052 1204 1218 1218 178 .TABLO-2.

Cam ve Çinicilik Seramik. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103251192 103270947 103250431 103270365 103251314 103271063 103251032 103270798 824519305 824701606 103250316 103270241 103270347 103251535 103271336 103251835 103251095 103270841 103250325 103270259 103250388 103270302 103251041 103270805 103250404 103270329 824525407 103251702 103271496 103250458 103270383 103250467 103270392 103251217 103270965 103250476 103270408 103251111 103270868 103250485 103251086 103251711 103271503 824531508 824502609 824501811 824503412 103251862 103271672 824538913 824705714 103251853 103271663 103250494 103270417 103251226 103270974 103251747 103271539 103250501 103270426 103251129 103270877 103250519 824505915 Ön Lisans Program Adı Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) Maden Maden (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Seramik Seramik (İÖ) Seramik.TABLO-2. Cam ve Çinicilik (İÖ) Uygulamalı Takı Teknolojisi Uygulamalı Takı Teknolojisi (İÖ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu Bahçe Ziraatı Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Uygulamalı Takı Teknolojisi Aslanapa Meslek Yüksekokulu İşletmecilik Muhasebe Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Domaniç Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Dumlupınar Meslek Yüksekokulu İşletmecilik Mezuniyet Alan Kodu 1247 1247 1221 1221 9069 9069 1224 1224 1228 1228 1232 1232 1234 6238 6238 8544 8613 8613 1245 1245 1298 1298 9024 9024 1346 1346 1112 9100 9100 1177 1177 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 1310 9027 1332 1332 1346 1207 1249 1338 5310 5310 1124 1124 8510 8510 5341 5341 4296 4296 5346 5346 1249 1249 9032 9032 1268 1207 179 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103251377 103271257 103250988 103271363 103250934 103271266 103250528 103270435 103251235 103270983 103250943 103251208 103271239 103251729 103271512 103250537 103270444 103251138 103270886 103250925 103251589 103271381 103251668 103271469 824539716 824706517 103250546 103270453 103251014 103270771 103250625 103270514 103251598 103271451 103251686 103271487 103250555 103270462 103251244 103270992 103251571 103271645 103251483 103271636 824507518 103250564 103271142 103250616 103270505 103250573 103270471 103251147 103270895 103250582 103270489 824526219 824506721 103250591 103270498 103251059 103270814 824547446 824712647 103250607 103271151 103251677 103271478 Ön Lisans Program Adı Emet Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Gediz Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Deri Konfeksiyon Deri Konfeksiyon (İÖ) Deri Teknolojisi Deri Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim Hazır Giyim (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mermercilik Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Moda-Konfeksiyon Moda-Konfeksiyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Seracılık Su Ürünleri Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9077 9077 5323 5323 1145 1145 5341 5341 4296 4296 1218 1247 1247 8611 8611 1249 1249 9032 9032 5368 1115 1115 1121 1121 1124 1124 1141 1141 5325 5325 1195 1195 9105 9105 1205 1205 5341 5341 4296 4296 5346 5346 6238 6238 1240 1246 1246 1248 1248 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1296 1307 1323 1323 9019 9019 1329 1329 1332 1332 1329 1329 180 .TABLO-2.

TABLO-2. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Meyve-Sebze İşleme Pazarlama Pazarlama (İÖ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Doğal Taş Dekorasyonu Muhasebe Muhasebe (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Baskı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Mezuniyet Alan Kodu 1124 1124 1130 1249 1249 1268 1268 1124 1145 1145 1156 1156 8531 8531 9073 9073 5341 5341 4296 4296 1207 5346 5346 1249 1249 9032 9032 1268 1268 8580 8580 1124 1124 1145 1152 1152 1200 6217 1232 1249 1249 1304 1323 1177 1177 9064 9064 1234 1234 6244 1268 1268 1121 1121 1122 1122 1124 1124 8595 1249 1249 1323 1323 1324 1332 181 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 824540922 824707323 103250088 103250061 103270047 103250079 103270056 824541724 103251632 103271424 103251456 103271275 103251774 103271566 103251783 103271575 103250634 103270523 103251253 103271027 824509125 103251465 103271284 103250643 103270532 103251156 103270902 103250652 103270541 103251765 103271557 824542526 824708127 103250201 103250185 103270126 103250167 824533128 103250194 103250176 103270135 824512829 824513631 103251438 103271221 103251429 103271212 103251844 103271654 824514432 103251411 103271203 103250158 103270117 103250131 103270108 824543333 824709834 103250104 103250113 103270083 103250122 103270092 103250149 103250097 Ön Lisans Program Adı Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Muhasebe Muhasebe (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletmecilik Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Elektrik Elektrik (İÖ) İklimlendirme-Soğutma Kaynak Teknolojisi Makine Muhasebe Muhasebe (İÖ) Sıhhi Tesisat Tekstil Pazarlar Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) Makine. Resim ve Konstrüksiyon Makine.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 824517735 103250661 103271169 103250758 103270602 103251395 103271124 103250679 103270559 824544136 103250688 103271178 103250697 103251323 103271187 103251332 103271072 103250704 103270568 103251808 103271609 103250713 103270577 103251262 103271009 824534837 103251614 103271406 103251826 103271627 103251623 103271415 103251792 103271593 103251562 103271584 103250722 103270586 103251165 103270911 103250731 103271196 103250749 103270595 824527938 103251817 103271618 103250034 103250043 103250016 103270011 103250025 103270029 103250052 103250997 103271293 824545839 824710141 103250767 103270611 103251508 103271318 824529542 103250776 103270629 103251271 103271018 Ön Lisans Program Adı Simav Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kaynak Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Seracılık Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Söğüt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Muhasebe Muhasebe (İÖ) Seramik Seramik (İÖ) Serigrafi Şaphane Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 5301 1115 1115 1120 1120 1121 1121 1122 1122 1124 1152 1152 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 9073 9073 5341 5341 4296 4296 6217 9069 9069 5346 5346 1232 1232 6238 6238 1245 1245 1249 1249 9032 9032 5352 5352 1268 1268 1296 8580 8580 1122 1130 1249 1249 1298 1298 1299 1115 1115 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1152 5341 5341 4296 4296 182 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 824524643 103251641 103271433 103251738 103271521 103250785 103270638 103251174 103270929 103251659 103271442 103250882 103270717 103250891 103270726 103250794 103270647 824546644 824711845 103250801 103270656 103251517 103271327 103251077 103270832 103250979 103270762 103250819 103270665 103251289 103271036 103250828 103270674 103250864 103251605 103271399 103250873 103250837 103270683 103251341 103271081 103250961 103270753 103250846 103250855 103270692 103251183 103270938 103270708 103251474 103270956 103350518 103370276 103350651 103350015 103370019 103350024 103370028 103350033 103370037 103350412 103370231 103350421 103370249 103350042 103370046 103350051 Ön Lisans Program Adı Kaynak Teknolojisi Lojistik Lojistik (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Doğalgaz.TABLO-2. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Harita ve Maden Ölçme İnternet ve Ağ Teknolojileri İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) İş Makineleri İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Makine Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Mezuniyet Alan Kodu 6217 5346 5346 8611 8611 1249 1249 9032 9032 8580 8580 1121 1121 1123 1123 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1145 1145 1148 1148 5330 5330 9066 9066 1188 1188 1189 4291 4291 1204 1209 1209 9069 9069 5346 5346 1232 1249 1249 9032 9032 1261 9043 9043 1121 1121 9075 1122 1122 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 183 . Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Doğalgaz.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103370152 103350069 103370055 103350403 103370222 103350078 103370064 103350493 103370267 103350439 103370258 103350096 103370082 103350103 103370091 103350121 103370116 103350378 103370197 103350139 103350484 103350175 103370125 103350315 103370161 103350599 103350087 103370073 103350387 103370204 103350112 103370107 103350342 103370179 103350527 103370285 103350466 103350184 103370294 103350642 103370319 103350148 103370134 103350396 103370213 103350157 103370143 103350351 103370188 103350166 103370301 103350581 103350306 103350678 103350606 103350281 103350369 103350299 103350669 103350475 103350457 103350218 103350209 103350536 Ön Lisans Program Adı Endüstriyel Otomasyon (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik (İÖ) Akçakoca Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Cumayeri Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Makine Mekatronik Çilimli Meslek Yüksekokulu Arıcılık Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gölyaka Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama e-Ticaret Grafik Tasarımı Mezuniyet Alan Kodu 5330 1200 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 9069 9069 1232 1232 1245 1245 1261 1261 9043 9043 1313 8568 1323 1323 9019 9019 5323 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 9098 9098 9077 1145 1145 1177 1177 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 5368 5368 5329 1232 6238 1109 1249 9032 5352 1332 9077 1121 1122 5332 9179 184 .

TABLO-2.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103350633 103350333 103350193 103350236 103350324 103350615 103350227 103350245 103350509 103350624 103350545 103350554 103350563 103350272 103350572 103350448 103350263 103350254 825501501 103450014 103451569 103450023 103450147 103470045 103450032 103451206 103450041 825513302 103451375 103470778 825514103 103451303 103450059 103450068 103451215 103450077 103450086 103451242 103450095 103451233 103450102 103450889 103470539 103450447 103450456 103470381 103450111 103470018 825707904 103450129 103470027 103450138 103470036 825553205 825711506 825507207 825508908 103450156 103470054 103451145 103470699 103450165 103470063 103451154 Ön Lisans Program Adı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kaynak Teknolojisi Makine. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Diş Protez Diş Protez Teknolojisi Diyaliz Ebelik Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri (İÖ) Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Odyometri Optisyenlik Paramedik Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ege Meslek Yüksekokulu Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Cilt Bakımı ve Güzellik Cilt Bakımı ve Güzellik (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Değirmencilik Ekmekçilik Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 8531 1268 5368 8607 1205 6217 1234 1242 9092 1214 9014 1145 1172 1188 8609 5346 5375 1348 1102 1105 4205 1106 5323 5323 1143 9081 1147 8582 9087 9087 5380 9196 1251 1252 9082 1281 1329 9086 1330 9083 8587 9010 9010 1119 1121 1121 1122 1122 1124 1127 1127 5322 5322 5323 5323 8513 8522 1152 1152 9065 9065 6155 6155 9067 185 . Resim ve Konstrüksiyon Metalografi ve Malzeme Muayenesi Metalurji Üretimde Kalite Kontrol Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Dış Ticaret Geleneksel El Sanatları Harita ve Kadastro Lastik ve Plastik Teknolojisi Lojistik Uluslararası Lojistik Yapı Ressamlığı EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103470715 103451163 103470706 103450174 103470072 103450183 103470081 103450192 103470099 103450208 103470106 825550809 825509711 103450217 825529212 103450226 103450898 103450235 103470115 103451118 103470681 103450244 103470124 103451084 103470672 103450253 825710713 103450262 103470133 103451021 103470636 825549614 103451172 103470724 103450986 103470593 103450271 103470142 103450298 103470257 103450289 103450429 103470221 103450305 103451003 103450314 103470151 103450323 103470169 103451012 103470609 103450332 103470178 103451066 103470663 103450341 103470187 103451057 103470654 103450359 103470196 825531215 103450368 103451048 103451199 103470742 825510916 825704617 103450377 103470203 Ön Lisans Program Adı Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Kalıpçılık Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Ev Cihazları Teknolojisi Ev Cihazları Teknolojisi (İÖ) Ev Gereçleri Fermantasyon Fermantasyon Teknikerliği Fermente Ürünler Gıda Teknolojisi Grafik Tasarımı İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kalıpçılık (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Lastik ve Plastik Teknolojisi Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi Matbaacılık Matbaacılık (İÖ) Meyve-Sebze İşleme Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği (İÖ) Oto Boya ve Karoseri Oto Boya ve Karoseri (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Plastik Teknolojisi Plastik Teknolojisi (İÖ) Rafineri Rafineri ve Petrokimya Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) Seracılık Seracılık (İÖ) Seramik Seramik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9067 9068 9068 1159 1159 5329 5329 5330 5330 1165 1165 5333 1166 1166 8525 1177 9179 1200 1200 9064 9064 5341 5341 4296 4296 1208 1213 1218 1218 1247 1247 1221 9069 9069 8609 8609 1232 1232 1234 1234 1233 1237 1237 6244 9035 1245 1245 1249 1249 9032 9032 1256 1256 9053 9053 1261 1261 9043 9043 1278 1278 8556 1287 9041 9079 9079 1296 1296 1298 1298 186 . Resim ve Konstrüksiyon Makine.

Y. Cam ve Çinicilik (İÖ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Su Altı Teknolojisi Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Tasarım ve Basım-Yayımcılık Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İÖ) Telekomünikasyon Uçak Teknolojisi Emel Akın Meslek Y. Cam ve Çinicilik Seramik.O.TABLO-2. (Bornova M.) Giyim Üretim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim Hazır Giyim (İÖ) Moda-Konfeksiyon Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Örme Pamuk Eksperliği ve İplikçilik Pamuk Pazarlama ve İplikçilik Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103450914 103470548 103450905 103451321 103450386 825701318 103450395 103450968 103450402 103451251 103450411 103470212 103450438 103451339 103451287 103470787 103450508 103470433 103450474 103451278 103470751 103450483 825551619 103451436 103450465 103470415 103470424 103450923 103470557 103470566 103451551 103470451 103451578 103450544 103451296 103450517 103451109 103450526 103450535 103470442 103450932 103470575 103451224 103451269 103450562 825708721 103450571 103470469 103470733 103470478 103450589 103451357 103451366 103470769 103450686 103450598 103451127 103450605 103470487 103451039 103470645 103451181 103450614 103470496 103450623 103451348 103450995 Ön Lisans Program Adı Seramik.505) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.O.505) Bayındır Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Hazır Giyim (İÖ) Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Konfeksiyon (Hazır Giyim) Moda Tasarımı Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri Seracılık Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Bergama Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Eser Koruma Giyim Üretim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Mantarcılık Metalurji Mimari Restorasyon Mezuniyet Alan Kodu 9024 9024 9023 4355 1307 1307 1310 9027 1313 8568 8639 8639 6327 9146 9105 9105 1195 1195 1248 1246 1246 1264 6265 5354 1323 1323 1323 9019 9019 9019 9105 1195 9315 1220 1246 1274 1275 1296 1323 1323 9019 9019 9077 1121 1122 1124 1152 1152 9068 1159 5330 9109 9105 9105 1195 1200 9064 1218 1218 1247 1247 9069 1232 1232 1236 9092 8613 187 .

527) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.527) Elektronik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 1248 1249 9032 1291 1296 1323 1323 9019 9019 5368 1255 1300 5367 1337 5368 1338 5370 1350 9056 1116 9061 1168 1206 5352 1294 9317 9027 5366 1332 1334 6113 1121 1121 1122 1124 1177 1177 9029 1211 1249 9032 1307 1323 9019 1102 1117 1117 1121 1121 1121 1122 1122 1122 1124 1124 1127 1145 1145 1152 1152 1152 1154 6155 9067 188 .Y.527) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103450677 103470503 103470618 103450632 103450641 103450659 103470512 103450941 103470584 103450668 103450853 103450862 103450808 103450817 103450826 825539422 103450835 103450844 103451075 103450695 103451093 103450702 825552423 103450871 103450711 103451587 103451312 103450729 103451596 103450738 103450747 103450792 103470796 103450756 825709524 103450765 103470803 103450977 103450774 103470521 103470627 103451136 103450783 103450959 103550967 826531801 826707602 103550137 103570141 103570159 103550013 103570017 103570026 826526503 826709204 103550164 103550022 103570035 103550031 103570044 103570053 826520805 103550049 103550807 Ön Lisans Program Adı Moda-Konfeksiyon Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Restorasyon ve Konservasyon Seracılık Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Çeşme Meslek Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Seyahat İşletmeciliği Turizm Animasyonu Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Yiyecek İçecek İşletmeciliği Ödemiş Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Besicilik Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Fidan Yetiştirme İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi Organik Tarım Sebze Üretimi Süt ve Besi Hayvancılığı Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tarımsal İşletmecilik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuk Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu (Tire M.O.) Balık Yetiştiriciliği Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Kağıt Teknolojisi Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Su Ürünleri Tekstil Tekstil Teknolojisi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Kayseri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.TABLO-2.

527) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.Y. (Sağlık Hizmetleri M.O.530) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.527) Endüstriyel Otomasyon Haberleşme İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.O.530) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Mezuniyet Alan Kodu 9068 9068 9068 1159 1159 1159 5330 1180 1201 1201 9052 9052 1221 9069 1232 1232 1232 1245 1261 9043 9070 9070 4340 4340 1323 1338 1104 1105 4205 1106 1127 8512 8582 8582 5328 5380 5380 9196 1225 1225 1251 9082 1281 1285 1329 1329 9086 1330 9083 9077 1130 1130 8510 8510 5323 5341 4296 1249 1249 1249 9032 9032 9032 1268 1268 5368 1121 189 .TABLO-2.) Ağız ve Diş Sağlığı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Cerrahi Teknikerliği Ebelik Ebelik (İÖ) Elektronörofizyoloji Hemşirelik Hemşirelik (İÖ) İlk ve Acil Yardım Laboratuvar Laboratuvar (İÖ) Odyometri Paramedik Radyoloji Radyoterapi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.527) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) Tekstil Turizm ve Otelcilik Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Y. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103550816 103570617 103570626 103550058 103570062 103570071 103550067 103550128 103550076 103570089 103550888 103570635 103550119 103550825 103550085 103570098 103570105 103570114 103570123 103570583 103550913 103570653 103550094 103570132 826523206 103550101 103550685 103550146 103550904 103550155 826535907 103550173 826502908 826701909 103550182 826503711 826702712 103550931 826506113 826703514 103550191 103550843 103550207 103550216 103550225 826704315 103550879 103550234 103550852 103550861 103550243 103570168 103550922 103570689 103570177 103550252 103550773 103550261 103570186 103570195 103550746 103570565 103570574 103550279 103570202 103550288 103550897 Ön Lisans Program Adı Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.

Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ) El Sanatları Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Grafik Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Kimya Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Nevşehir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Grafik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Seyahat İşletmeciliği Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y. Arıcılık Aşçılık Bahçe Tarımı Mezuniyet Alan Kodu 1121 9075 1122 5323 8607 1205 5346 5380 1112 1118 6128 1164 8502 1182 1183 1192 1195 1232 1310 1323 1323 9149 1148 1148 1151 9066 9066 1172 1172 8502 9179 9179 1218 1247 1247 1323 1323 9019 9019 1122 1124 1130 1130 1151 1152 1159 8502 1195 1232 1245 1249 1249 1261 1268 1268 1300 1323 5368 5368 1338 5370 5370 1109 1110 9056 190 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103570705 103550958 103550297 103550304 103550313 103550728 103550322 826524916 826513917 103550401 103550385 826514718 826533419 103550394 826517121 826515522 103570238 826532623 826516324 826534225 826710426 103550976 103550331 103570547 103550349 103550791 103570608 103550719 103570662 103550358 103550701 103570644 103550367 103550755 103570671 103550376 103570211 103550737 103570556 103550543 826708427 103550491 103570317 103570389 103570274 103570283 103570292 103570398 103570353 103570362 103550534 103570265 103570371 103550507 103570335 103550561 103570344 103550525 103570326 103550552 103550516 103570308 103550985 103550834 103550764 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Çocuk Gelişimi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Lojistik İnce Karalar Sağlık Meslek Y. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Doğalgaz.TABLO-2.O. Hemşirelik Kocasinan Meslek Yüksekokulu Bahçe Ziraatı Bilgisayar Destekli Tasarım Boya Teknolojisi Et Endüstrisi Grafik Halı ve Kilim Halıcılık Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Hazır Giyim (İÖ) Makine Süt ve Ürünleri Tekstil Tekstil (İÖ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Doğalgaz.O.

O.TABLO-2. Hemşirelik ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.419) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.420) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1112 9061 9061 1164 8599 1177 1177 1192 1192 1215 5345 5345 5352 1310 5371 5372 5373 5374 1121 1122 1122 1124 1152 1152 1159 1159 1183 1201 1201 5341 5341 1232 1232 1234 1234 1245 1245 1249 1249 1313 1329 5380 1102 1102 9149 1121 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 1152 1152 9067 9067 9068 9068 6155 6155 1159 1159 191 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103550419 103550782 103570592 103551002 103550694 103550428 103570247 103550437 103570256 103551038 103550949 103570698 103550446 103551047 826527328 826528129 826529831 826530132 103570529 103550658 103570495 103570405 103550579 103570414 103550667 103570423 103550588 103550597 103570432 103550604 103570441 103550613 103570459 103550649 103570468 103550676 103570477 103550622 103570486 103551056 826511433 826505334 103650012 103670149 103650675 103650842 103670255 103670264 103670016 103670025 103650021 103670131 103650684 103670325 103650039 103670034 103650427 103670219 103650436 103670228 103650048 103670043 103650057 103670052 Ön Lisans Program Adı Bahçe Ziraatı Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği (İÖ) Et Endüstrisi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (İÖ) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) Organik Tarım Süt ve Ürünleri Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Elektriği Uçak Elektroniği Uçak Gövdesi Uçak Motoru Yozgat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Halıcılık İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yozgat Sağlık Hizmetleri Meslek Y.420) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.419) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103650066 103650075 103670122 103650084 103670061 103650463 103670246 103650445 103650481 103670397 103650093 103670104 103670079 103650109 103670088 103650375 103670185 103650118 103670113 103650409 103670201 103650499 103670097 103670176 103650657 103650321 103650339 103650454 103670237 103650506 103670273 103650348 103670158 103650515 103670282 103650666 103650799 103650824 103650851 103650869 103650251 103650269 103650278 103650287 103650296 103650551 103670343 103650542 103670352 103650806 103670379 103650878 103650718 103650745 103650569 103670334 103650127 103650754 103650472 103650136 103650145 103650357 103650172 Ön Lisans Program Adı Endüstriyel Otomasyon Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Lojistik Lojistik (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Çocuk Gelişimi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Turizm Rehberliği Turist Rehberliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Çayırlı Meslek Yüksekokulu Pazarlama Organik Tarım Süt ve Ürünleri Teknolojisi İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Maden Teknolojisi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Endüstriyel Elektronik Muhasebe Organik Tarım Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Kemah Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) Emlak ve Emlak Yönetimi İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Halıcılık Halıcılık ve Kilimcilik İpek Böcekçiliği Mezuniyet Alan Kodu 5330 1188 1188 1201 1201 9052 9052 9069 5346 5346 1232 1232 1245 1249 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 1268 1323 9019 9132 5323 1329 9077 9077 1337 1337 5368 5368 9078 9078 1268 5352 9027 9064 9030 1122 1159 1249 5352 1305 1115 1115 1121 1121 9229 9229 9229 1156 4296 9032 9032 1109 4219 1121 1122 1183 9022 1203 192 .

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Odyometri Optisyenlik Ortopedik Protez ve Ortez Paramedik Protez ve Ortez Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Atçılık İşletmeciliği Atçılık ve Antrenörlüğü Nalbantlık Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Muhasebe Mezuniyet Alan Kodu 8544 8613 1290 1307 1332 5368 9078 1130 8510 1152 6238 6238 1249 1249 9032 9032 9099 9099 8621 8623 8623 8627 9055 1121 1121 1130 8510 1152 1249 9032 9032 1307 1121 1145 1145 1156 9073 1235 5352 1269 1275 1296 9014 6238 1105 5380 9196 1251 1252 9085 9082 1279 1281 1329 9086 1330 9083 9080 5305 9062 5350 1117 193 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103650833 103650366 103650163 103650154 103650763 103650781 103650772 103650181 103650693 103650199 103650736 103670361 103650206 103670167 103650384 103670194 103650648 103670307 103650524 103650303 103650887 103650312 103650418 103650533 103670316 103650215 103650709 103650224 103650233 103650393 103670291 103650242 103650603 103650596 103670388 103650578 103650639 103650727 103650612 103650587 103650815 103650621 103850258 103850267 103850019 858502601 103850204 858503402 103850028 103850179 103850152 103850037 103850046 103850055 103850188 103850064 103850161 103850213 103850222 103850249 103850231 858505903 Ön Lisans Program Adı Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Restorasyon Su Ürünleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Refahiye Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektrik Mekatronik Mekatronik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Posta Hizmetleri Posta Hizmetleri (İÖ) Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler İşletmeciliği Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) Raylı Sistemler Yol Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Tercan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektrik Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Su Ürünleri Üzümlü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Maliye Organik Tarım Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Peyzaj ve Süs Bitkileri Seracılık ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Mekatronik Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103850125 103850073 858506704 103850082 103850143 103850091 103850197 103850107 103850116 103850134 103870014 858504205 201350011 201350038 201350302 201350338 201350198 201350092 201350117 201350056 201350074 201350214 201350135 201350171 201350153 201350232 201450019 201450046 201550812 201551007 201550169 201550309 827526201 201550381 201551025 201550178 201550372 201550257 201550187 201550196 201551185 201550203 201550212 201550293 201550221 201550354 201551201 201550239 201550336 827506702 201550248 201551343 201551228 827528703 201551379 201551246 201551122 201550787 201551264 201551158 201551316 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İnşaat Teknolojisi Makine Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret (İngilizce) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İngilizce) Lojistik Lojistik (İngilizce) Marka İletişimi Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Moda Tasarımı (İngilizce) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (Uzaktan Eğitim) Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) Dış Ticaret Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taş ve Metal İşlemeciliği Turizm Rehberliği Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Anestezi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Diş Protez Teknolojisi Diyaliz Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Odyometri Optisyenlik Patoloji Laboratuvar Teknikleri Mezuniyet Alan Kodu 1121 1122 1124 1200 9064 1201 9052 1232 1249 9032 9032 1313 1145 1145 1171 9179 8531 4296 4296 5346 5346 4318 1246 1246 1246 1269 1102 8613 1102 1102 1114 1115 1117 1121 1121 1122 9074 1130 8510 5323 5323 1145 1186 8531 5341 4296 4296 1249 9032 1320 1337 1104 1106 1127 9081 1147 4263 9196 1251 1252 9088 194 .TABLO-2.

O.O. Anestezi Ebelik Fizyoterapi Hemşirelik Otopsi Yardımcılığı Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Sosyal Bilimler Meslek Y.TABLO-2. Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi Mezuniyet Alan Kodu 1281 1329 9086 1330 9083 1331 9089 1119 1121 1121 9075 1122 1122 1124 1127 9074 1130 8510 5323 1152 1159 8502 9179 1185 1186 8531 5341 4296 1232 1237 1249 1249 9032 9032 8551 1268 9198 1345 1106 8582 4263 5380 9096 1281 1329 1329 9086 9086 1330 9083 9083 9077 9077 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1145 1145 8531 8531 5341 5341 4296 195 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 201550266 201550133 201550424 201550142 201550406 201550151 201550415 827525404 201550115 201550399 201550751 201550018 201550027 827524605 201550124 201550363 827527906 201550036 201550981 827501807 827502608 201550045 201550275 201550106 201550054 201550284 201550063 201550345 827503409 827504211 201550072 201550081 201550318 201550327 827505912 201550099 201551052 201551043 103950106 828505601 103950972 828506402 103950706 103950115 103950124 103970446 103950909 103970437 103950133 103950893 103970455 103950875 103970401 828527603 828711504 103950142 103970067 103950954 103970428 103950681 103970331 103951052 103970473 103950151 103970076 103950787 Ön Lisans Program Adı Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Ankara Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çocuk Gelişimi Elektrik Endüstriyel Elektronik Grafik Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme İşletme Yönetimi Makine Matbaacılık Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomasyon Pazarlama Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103970385 828529205 828715606 103950169 103970085 103950742 103970367 103950699 103970349 103950178 103970094 103950196 103970119 103950187 103970101 103950293 828702107 103950309 103970216 103951034 103951264 103950203 103970128 103950212 103950221 103970137 103950945 103950839 103970394 103951273 103950239 103970146 103950248 103950257 828704608 103950724 103970207 103950936 103950266 103970155 103950918 103970419 103950284 828703809 103950848 103970464 103950275 103970164 103950927 103970173 103970182 103970376 828503111 103970191 103970358 103951282 103951113 828705412 103970058 103950072 103970022 828712313 103950027 828706214 103950081 103951122 828707915 Ön Lisans Program Adı İşletme Yönetimi (İÖ) Mahalli İdareler Mahalli İdareler (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Y.TABLO-2. Resim ve Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Su Ürünleri Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Baskil Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bingöl Meslek Yüksekokulu Arıcılık Arıcılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Halıcılık Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 4296 1230 1230 1249 1249 9032 9032 1268 1268 5368 5368 1338 1338 8580 8580 1119 1119 1121 1121 1121 1121 1122 1122 1127 1152 1152 9065 9068 9068 9068 1159 1159 5330 8502 8502 9179 1195 9064 1201 1201 9052 9052 1221 1221 9069 9069 1232 1232 1234 1245 1261 9043 1307 1323 9019 9056 1109 1109 1121 1122 1122 1124 1152 1152 1183 1192 1192 196 . Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Donanımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Programcılığı (UOÖLP-Bradford Community College (İngiltere)) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi (UOÖLP-Bradford Community College (İngiltere)) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Grafik Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine.O.

Arıcılık Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Halıcılık İpek Böcekçiliği Su Ürünleri Kovancılar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı İşletme Yönetimi Maden Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Döküm Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Kimya Kimya Teknolojisi Maden Mermercilik Malazgirt Alparslan Meslek Yüksekokulu (Malazgirt Meslek Yüksekokulu) Et Endüstrisi Tarım Alet ve Makineleri Muş Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gıda Teknolojisi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Süt ve Ürünleri Sivrice Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Alan Kodu 1195 1201 1201 1249 1249 1307 1318 1323 1121 1111 1135 9014 9063 9036 1177 6197 1203 1210 1228 9030 1296 1297 1307 8566 1109 1118 1122 1183 1203 1307 1121 4296 1121 1122 9037 6149 9068 1159 1218 1247 1228 1240 1164 1313 1114 1124 1124 1130 1152 1159 1177 1192 1192 1201 1201 5341 1232 1245 1249 1249 1261 1310 197 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103970049 103950045 828708716 103950099 103970013 103951131 103951149 103970031 103951025 103950963 103950318 103950715 103950812 103950751 103950327 103950336 103950345 103950354 103950363 103950733 103951043 103950372 103950381 103950821 103951185 103950539 103950478 103950496 103951194 103951201 103950981 103950999 103950866 103950663 103950769 103950399 103950857 103950654 103950672 103950778 828525117 103950406 103951219 103951228 103950548 828528418 828713119 103950566 103970234 103970243 103951237 119534501 828709521 103950584 828710722 103950593 103970252 103970261 103950557 103970225 103970279 103951246 Ön Lisans Program Adı Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Su Ürünleri Tarla Bitkileri Tekstil (İÖ) Karakoçan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Keban Meslek Yüksekokulu Bağcılık Çevre Koruma Çevre Koruma ve Kontrol Elektrik Enerjisi Üretim. İletim ve Dağıtımı Geoteknik Gıda Teknolojisi Hidroelektrik Santralları İpek Böcekçiliği Jeoteknik Teknikerliği Maden Maden Teknolojisi Seracılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Y.O.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 103950884 103950415 103951097 103951104 103951255 103950803 103950424 103950433 103950796 103950442 103950451 103950469 103970322 103970288 828714823 103970297 103950636 828526824 103950645 103970304 103970313 829701901 104070055 104070019 104070046 104070028 104070037 830501601 830502402 104150014 104170821 104150659 104170733 104170018 104170027 104170036 104170609 104170812 104170045 104170593 104170115 104170054 104170099 104170672 104170063 104170618 104170124 104150711 104170654 104170133 104170142 830701403 104150465 104170151 104150544 104170636 104150474 104170169 104170751 104170178 104170645 Ön Lisans Program Adı Ağırlama Hizmetleri Arıcılık At Antrenörlüğü Atçılık İşletmeciliği Atçılık ve Antrenörlüğü Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Harita ve Kadastro Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Süt Hayvancılığı Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Tunceli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İnşaat Makine (İÖ) Muhasebe (İÖ) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) Gemi Makineleri (İÖ) Gemi Makineleri İşletme (İÖ) Güverte (İÖ) Muhasebe (İÖ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye-Meslek Yüksekokulu Maliye-Meslek Y.O. Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. (İÖ) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Ankara Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Cilt Bakımı ve Güzellik (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) El Sanatları (İÖ) Geleneksel El Sanatları (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) Kuaförlük (İÖ) Moda-Konfeksiyon (İÖ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Atatürk Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) Elektromekanik Taşıyıcılar Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) Kalıpçılık (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Gazi Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Alan Kodu 9077 1109 5304 5305 9062 9061 1188 1215 9060 1309 5368 1338 1121 1122 1124 5323 1152 1192 1201 1232 1249 1124 9137 1174 1175 1179 1249 1235 1235 8567 8567 1102 1121 5322 5323 1151 1172 9105 8502 9179 1195 5344 1248 9079 1323 9019 1152 9284 9068 1159 5329 1213 1218 1218 1247 1247 1232 1232 6238 1261 9043 198 .-Gümrük İşletme Tapu ve Kadastro Meslek Y.O.TABLO-2.

Resim ve Konstrüksiyon Makine.TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104170584 104170203 104170266 104170663 104170212 104150517 104170221 104170239 104150059 104170248 104150535 104170627 104170742 104170681 104170257 104150729 104150668 104170769 104150677 104170778 104150695 104170787 104150702 104170796 104150686 104170803 830544804 104150068 104170715 830510105 104150632 104150756 104170839 104150077 104150086 104170724 104150598 104170699 104150095 104150589 104170706 104150641 104150483 104150571 104150032 104150041 104150562 104150605 104150614 104150492 104150553 104150623 104150508 104150102 104150129 104150111 104150526 104150386 104150377 104150289 104170442 104150271 104170415 Ön Lisans Program Adı Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.O. İletim ve Dağıtımı Elektrik Enerjisi Üretim. Çevre Çevre Sağlığı Çevre Sağlığı (İÖ) Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Patoloji Laboratuvar Teknikleri Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Yaşlı Bakımı Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) İşletme (Uzaktan Eğitim) İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Lojistik (Uzaktan Eğitim) Muhasebe (Uzaktan Eğitim) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Web Teknolojileri ve Programlama (Uzaktan Eğitim) Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Y. İletim ve Dağıtımı (İÖ) Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) Kaynak Teknolojisi Kaynak Teknolojisi (İÖ) Lastik ve Plastik Teknolojisi Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Matbaacılık (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) Maliye Meslek Yüksekokulu Maliye Ostim Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim.O. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Moda Tasarımı Tekstil Tekstil Teknolojisi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Muhasebe Çorum Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9010 1152 1152 9068 1159 1234 1234 1237 1249 1249 9032 9032 1282 9070 4340 1235 9063 9063 9016 9016 6217 6217 8609 8609 6238 6238 1133 8593 8593 5380 9196 9088 9088 1281 1329 1329 9086 9086 1330 9083 9083 9080 5310 1121 1122 5341 4296 9069 5346 1249 9032 1269 4399 1224 1246 1323 9019 1130 1249 1121 1121 1122 1122 199 .328) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Makine.

541) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Seracılık Tekstil (İÖ) Mucur Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Muhasebe Osmancık Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Endüstriyel Elektronik Sungurlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Teknik Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Yüksekokulu Ağaç İşleri Elektrik İşleri Öğretmenliği Mezuniyet Alan Kodu 1124 1130 1130 1151 1152 1152 1152 1159 1188 1195 1201 1201 5341 5341 1232 1232 1245 8545 1249 1249 1261 1268 1298 1323 1122 1159 5341 1249 1122 1177 1201 6306 5380 1151 1152 1152 1152 1195 1201 1201 5341 5341 1232 1245 1249 1249 1261 1268 1268 1296 1323 1122 1249 1122 1159 1122 1122 5341 5341 5301 1152 200 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 830702206 104150244 104170363 104170399 104150253 104170372 104170381 104170406 104150262 104170433 104150174 104170309 104150183 104170318 104150192 104170327 104170336 830539507 104150208 104170345 104150217 104150226 104150235 104170424 104150447 104150456 104150438 104150429 104170575 104150747 104150402 104150411 830508108 104170451 104150298 104170469 104170478 104170566 104150305 104170487 104150314 104170496 104170503 104170512 104150323 104170521 104170539 104150332 104170548 104150738 104170557 104150359 104150368 104150156 104150165 104150138 104170284 104150147 104170293 830526909 830525211 Ön Lisans Program Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.398) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Harita Kadastro Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv Pazarlama Seramik Tekstil (İÖ) Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Endüstriyel Elektronik İşletme Muhasebe Kaman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Gıda Teknolojisi İnşaat Sondajcılık Kastamonu Sağlık Hizmetleri Meslek YO Hemşirelik Kırşehir Meslek Yüksekokulu El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.

434) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi (UOÖLP-College of North West London (İngiltere)) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.437) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Mezuniyet Alan Kodu 5344 1110 1115 1119 1119 1121 1121 1122 1122 1122 1124 1124 1127 1127 1130 1130 8510 8510 9061 5323 5323 1145 1145 1152 1152 1152 9067 9068 9068 9068 1159 1159 1159 5329 5329 9066 9100 1177 9105 1195 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1221 1224 1232 1232 1237 6238 6238 8611 1245 8545 1249 1249 1249 9032 201 .TABLO-2.434) Endüstriyel Kalıpçılık Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Makine Makine (İÖ) Matbaacılık (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 830520312 831520914 104250094 104250297 104270265 104250304 104270256 104250101 104270053 104270141 831515601 831703602 104250119 104270468 104250128 104270062 104250967 104270574 104250764 104250137 104270168 104250146 104270502 104250155 104270071 104270229 104250816 104250694 104270441 104251153 104250164 104270089 104270211 104250173 104270477 104250791 104250958 104250807 104250949 104270238 104250182 104250685 104270495 104250191 104270195 104250746 104270459 104250207 104270098 104250658 104270423 831516403 104250588 104250216 104270105 104270202 104250225 104270556 104250773 104270114 831512304 104250234 104270123 104270186 104250613 Ön Lisans Program Adı Mesleki Eğitim Fakültesi Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu Kuaförlük Öğretmenliği GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Donanımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.433) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.

Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Araban Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Tohumculuk Besni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Muhasebe Mezuniyet Alan Kodu 9032 1261 9043 9043 1268 9070 4340 9317 1323 1323 1323 9019 9019 5368 1346 9186 9018 8510 1145 1177 1183 9022 4296 9278 8609 5346 9032 1278 9314 9249 1104 9081 8582 4263 5380 9196 9082 1329 1329 1330 9083 9080 9077 9077 1110 9076 5368 5368 1338 9078 9078 5370 1350 5352 1334 1121 1121 1122 1122 1124 1124 5341 5341 1249 202 .O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104270405 104250243 104250649 104270486 104250782 104250922 104250252 104251205 104250261 104270132 104270177 104250597 104270398 104250288 104250279 104251092 104251223 104250994 104250879 104250852 104250446 104250579 104250843 104251108 104250604 104250834 104250861 104250455 104251162 104251171 104250913 104250904 831501305 104251038 831502106 104250985 104250561 104250313 104270389 104250322 104250737 104250552 104250719 104270511 104250085 104250701 104250331 104270626 104250349 104250728 104270592 104250543 104250534 104251074 104251214 104250049 104270044 104270035 104250031 831517207 831704408 104250022 104270026 104250013 Ön Lisans Program Adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Süt ve Besi Hayvancılığı Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil (İÖ) (Bk.TABLO-2. Tarımı ve İşleme Teknolojisi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dış Ticaret Gıda Teknolojisi Halıcılık Halıcılık ve Kilimcilik İşletme Yönetimi Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Lastik ve Plastik Teknolojisi Lojistik Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Plastik Teknolojisi Seramik ve Cam Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.433) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulamalı Takı Teknolojisi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Antep Fıstığı.O. Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi Ebelik Fizyoterapi Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Paramedik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Turizm ve Otelcilik Meslek Y.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104270017 104251047 104251056 104270635 104251065 104270644 104250888 104250076 104250067 104250058 104270371 104270344 831518909 831705211 104250473 104270317 104250482 104270326 104270362 104250491 104270335 104250507 104250516 831702812 104250464 104270308 104270353 104250358 104251002 104250931 104270608 831519713 104250367 104270292 104250976 104270653 104250825 104270617 104250376 104270529 104250385 104270274 104250667 104270432 104250394 104270283 104250622 104270414 104250525 104250401 104250897 104251029 104251011 104250755 104270565 104250419 104250428 104250676 104270538 104251189 104250437 104250631 104270547 104251144 Ön Lisans Program Adı Muhasebe (İÖ) İslahiye Meslek Yüksekokulu Bağcılık İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama İşletme Kilis Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Gümrük İşletme Gümrük İşletme (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme Makine Makine (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Tekstil (İÖ) Nizip Meslek Yüksekokulu Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Yağ Endüstrisi Nurdağı Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Mezuniyet Alan Kodu 1249 1111 4296 4296 9032 9032 5352 1121 1122 5341 1121 1122 1124 1124 1152 1152 1178 1178 1195 1201 1201 5341 1232 1232 1249 1249 1323 1108 1115 1121 1121 1124 1130 1130 8510 8510 1145 1145 1177 1177 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 5352 1347 5352 1275 1332 1121 1121 1122 5341 4296 4296 5346 1249 9032 9032 5353 203 .TABLO-2.

625) Tekstil-Baskı Tekstil-Baskı (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Y.TABLO-2. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.O. Ebelik Hemşirelik Almus Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çevre Koruma Çevre Koruma ve Kontrol İşletme İşletme Yönetimi Ormancılık ve Orman Ürünleri Mezuniyet Alan Kodu 5353 9023 9077 9077 1121 1121 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 5323 5323 1148 1151 1152 1152 1152 9068 9068 1159 9066 9066 1188 1188 1195 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1232 1232 1245 1245 1249 1249 9032 9032 1261 1296 1296 1323 1323 1323 1324 1324 9019 9019 5368 5368 1338 1338 8582 5380 8510 1135 9014 5341 4296 9071 204 .624) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Seracılık Seracılık (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104270662 104251198 104350912 104370582 104351091 104370201 104370016 832512901 832702502 104350012 104370025 104351073 104370679 104350021 104370034 104350648 104370176 104350039 104370043 104370167 104350984 104370546 104370052 104350869 104370616 104350048 104370061 104370194 104350057 104370079 104350966 104370607 104350066 104370088 104350806 104370494 104350975 104370097 104351107 104370104 104350075 104370113 104350727 104370431 104370158 104350084 104370688 104350093 104370122 104370149 832506803 832701704 104350675 104370413 104350109 104370131 104350118 104370185 832502706 832503507 104351258 104350127 104350666 104350657 104350878 104351134 Ön Lisans Program Adı Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Tokat Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Doğalgaz.

Hemşirelik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Ormancılık ve Orman Ürünleri Pazarlama Sondaj Teknolojisi Sondajcılık Su Ürünleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Satış Yönetimi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 1307 1235 1249 9032 5352 1114 1114 1115 1115 9010 1121 1121 1122 1124 9074 8510 9179 8531 1192 1195 5341 5341 4296 4296 1246 1249 1249 9032 9032 1296 1323 9019 5380 1329 1329 9077 1121 1122 4296 4296 1245 1249 9032 9032 9071 1268 9031 6306 1307 5368 9077 1115 1115 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1293 5368 205 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104350136 104351276 104350145 104350736 104350154 104350163 104370343 104350709 104370422 104351116 104350948 104370625 104350172 832513708 104350993 104351082 104351125 104351001 832509209 104350215 104350181 104370219 104350815 104370501 104351249 104350199 104370228 104350745 104370449 832510411 104350206 104350684 832501912 104350224 104370404 104351028 104350903 104350233 104351019 104370722 104350242 104350251 104350754 104370713 104351285 104351204 104350693 104350269 104351037 104351197 104350939 104351152 104370749 104350312 104370255 104350824 104370519 104350321 104370352 104350763 104370458 104350339 104370634 104350384 104350357 Ön Lisans Program Adı Su Ürünleri Artova Meslek Yüksekokulu Maliye Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Erbaa Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Hazır Giyim İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Moda Tasarımı Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Seracılık Tekstil Tekstil Teknolojisi Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104350375 104351161 104370794 104350393 104370564 104350278 104370237 832514513 104350287 104370246 104350851 104350887 104350296 104350303 104350366 104351231 104351143 104370758 104351267 104351046 104351055 104350921 104350436 104370704 104350409 104350418 104370697 104350427 104350524 104350533 104370785 104350445 832515314 104350454 104370643 104350463 104370264 104350472 104370273 104350896 104370555 104350481 104370282 104350833 104370528 104350499 104370652 104350506 104370291 104350772 104370467 104350515 104370361 832507615 104350542 104370307 832508416 104350957 104370591 104350551 104370316 104350569 104350718 104370661 Ön Lisans Program Adı Turizm ve Otelcilik Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Ev Cihazları Teknolojisi İnşaat Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Mekatronik Mekatronik (İÖ) Pazar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı İşletme Yönetimi Sulama Teknolojisi Reşadiye Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turhal Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Ebelik Hastane Yönetimi ve Organizasyon Hastane Yönetimi ve Organizasyon (İÖ) Hemşirelik Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Zile Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1338 8580 8580 1121 1121 1122 1122 1124 1152 1152 9065 9068 1159 1165 1201 9069 6238 6238 1121 4296 1308 9077 1121 1121 1122 5368 5368 1338 1119 1121 1121 1122 1124 1127 1127 1152 1152 6155 6155 9067 9067 5341 5341 4296 4296 6238 6238 1249 1249 9032 9032 1268 1268 8582 1191 1191 5380 2110 2110 1329 1329 1114 1115 1115 206 .O.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104350639 104370573 104350578 104370397 832516117 832504318 104351179 104370776 104350621 104350587 104370379 104350842 104370537 104351064 104350596 104370388 832505119 104350603 104370325 104350781 104370476 104350612 104370334 104350799 104370485 104351188 201850378 201850139 201850078 201850157 201850024 201850112 201850096 201850033 201850175 201850015 201750494 201750528 201750616 201750634 201750961 201750097 201770074 201751005 201750379 201750749 201750316 201750404 201750255 201750282 201750431 201750467 201750016 201770011 201750555 201750167 201750043 201770047 201750122 201750343 201750194 201750228 201750079 201751041 201750582 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Değirmencilik Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İnşaat İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Mekatronik Mekatronik (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Yerel Yönetimler GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Meslek Yüksekokulu Adalet Bankacılık ve Sigortacılık Çocuk Gelişimi Dış Ticaret Elektronik Haberleşme Teknolojisi Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi Lojistik Mekatronik GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU) Gedik Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Döküm Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Kalıpçılık Gıda Teknolojisi Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Kaynak Teknolojisi Kaynak Teknolojisi (İÖ) Kimya Teknolojisi Makine Mekatronik Mekatronik (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Metalurji Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Tahribatsız Muayene Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Turizm ve Otel İşletmeciliği GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mezuniyet Alan Kodu 1121 1121 1122 1122 1124 8513 1177 1177 1201 5341 5341 4296 4296 5346 6238 6238 8545 1249 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 8580 1102 1115 5323 1145 9067 9179 8531 4296 5346 6238 1115 1115 1121 1121 1127 1145 1145 6149 1152 1152 9068 5329 1177 9179 8531 8531 6217 6217 1247 1232 6238 6238 8611 9092 9032 9032 9211 9086 5368 207 .TABLO-2.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104550831 104550364 104570129 104550019 104570138 104550797 104570402 104550355 104570147 104550549 104570253 104550046 104570068 104550619 104570298 104550407 104550055 104570095 104550576 104570262 104550373 104550682 104550319 104550716 104570359 104550346 104570014 104550416 104570023 104550664 104570323 104550337 104570032 104550028 104570041 104550391 104550037 104570059 104550328 104570077 104570086 104550513 104550752 104550382 104570102 104570244 104550425 104570447 104550443 104550813 104570438 104550452 104550558 104570535 104550064 104550628 104550434 104570526 104550073 104550585 104570456 104550919 104550788 104550901 Ön Lisans Program Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kostüm Tasarımı Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Fındık Eksperliği Fındık Eksperliği (İÖ) Grafik Tasarımı Harita Kadastro Harita Kadastro (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Moda Tasarımı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu (Alucra Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Dereli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Espiye Meslek Yüksekokulu Arıcılık Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Mezuniyet Alan Kodu 9083 1115 1115 1130 1130 8510 8510 1186 1186 8531 8531 5341 5341 4296 4296 5343 1249 1249 9032 9032 1268 9078 5370 1121 1121 1122 1122 1152 1152 9068 9068 1159 1159 1169 1169 9179 1188 1188 1232 1232 1245 1246 9070 4340 1323 9019 1115 1115 1130 8510 8510 1186 8531 8531 5341 4296 1235 1235 1249 9032 9032 5368 1109 9100 208 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104570614 104550849 104570553 104550885 104570605 104550928 104570623 104550497 104570377 104550504 104550646 104570395 104550822 104570544 104550894 104550779 104570368 104550707 104550134 104570517 104550152 104570156 104550804 104570411 104550197 104550567 104570465 104550867 104570589 104550204 104570165 104550655 104570314 104550249 104570174 104550594 104570271 104550258 104550285 104550743 104550294 104550301 104570483 104550725 104570508 104550143 104550161 104570492 104550673 104570332 104550179 104570192 104550188 104570183 104550213 104550222 104570571 104550231 104550876 104570598 104550761 104550267 104550276 104550531 104550082 Ön Lisans Program Adı Mezuniyet Alan Kodu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 9100 Özel Güvenlik ve Koruma 5353 Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) 5353 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 9023 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 9023 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 9198 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) 9198 Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu (Eynesil Meslek Yüksekokulu) Çocuk Gelişimi 5323 Çocuk Gelişimi (İÖ) 5323 İşletme 5341 İşletme Yönetimi 4296 İşletme Yönetimi (İÖ) 4296 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 8611 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 8611 Keşap Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 1145 Emlak ve Emlak Yönetimi 1156 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 1156 Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri 9077 Bankacılık ve Sigortacılık 1115 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 1115 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1130 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) 1130 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8510 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 8510 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1186 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 8531 İnsan Kaynakları Yönetimi 9073 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 9073 İşletme 5341 İşletme (İÖ) 5341 İşletme Yönetimi 4296 İşletme Yönetimi (İÖ) 4296 Muhasebe 1249 Muhasebe (İÖ) 1249 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 9032 Pazarlama 1268 Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama 1331 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 9089 Turizm ve Otel İşletmeciliği 5368 Yerel Yönetimler 8580 Yerel Yönetimler (İÖ) 8580 Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı 1121 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1121 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1122 Elektrik 1152 Elektrik (İÖ) 1152 Elektronik Teknolojisi 9068 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 9068 Endüstriyel Elektronik 1159 Endüstriyel Elektronik (İÖ) 1159 Gıda Teknolojisi 1177 Gıda Teknolojisi (İÖ) 1177 Makine 1232 Mekatronik 6238 Mekatronik (İÖ) 6238 Mobilya ve Dekorasyon 1245 Organik Tarım 5352 Organik Tarım (İÖ) 5352 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 9070 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4340 Tekstil 1323 Tekstil Teknolojisi 9019 Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu (Tirebolu Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık 1115 209 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104570217 104550734 104570474 104550488 104550522 104570429 104550461 104550091 104570111 104550637 104570305 104550858 104570562 104550107 104570208 104550601 104570289 104550116 104570235 104550479 104570386 104550691 104570341 104550125 104570226 877501101 104750353 104770296 104750168 104770066 104750017 104770012 104750026 104770075 104750468 104770384 104750423 104770366 104750035 104750186 104770084 104750459 104770418 104750044 104770021 104750141 104770057 104750344 104770287 104750441 104770375 104750283 104770224 104750053 104750062 104770039 104750123 104770048 104750274 104750238 104770172 104750362 104770303 104750398 104770393 Ön Lisans Program Adı Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) El Sanatları İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bahçe Tarımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) İç Mekan Tasarımı İç Mekan Tasarımı (İÖ) İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek YO (Sağlık Hizmetleri MYO) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1115 1121 1121 1122 1172 1172 1151 5341 5341 4296 4296 1235 1235 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1307 1307 9078 9078 5370 5370 5380 9056 9056 1121 1121 1122 1122 1152 1152 9179 9179 9272 9272 1201 9052 9052 8607 8607 5341 5341 4296 4296 1247 1247 5345 5345 6238 6238 1245 1249 1249 9032 9032 5352 9071 9071 5368 5368 5323 5323 210 .TABLO-2.

327) Makine (İÖ) (Bk.327) Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.327) Mezuniyet Alan Kodu 9196 9196 9082 9083 9083 5346 5346 9032 1121 1121 1122 9068 9068 1159 5345 5345 1249 9032 9032 5352 5352 1305 1305 9196 9196 9071 9071 1307 1177 5345 5345 5352 5352 9027 1318 1318 1332 1332 1334 1334 1121 1121 8510 8510 9149 9149 1121 1122 1152 6155 6155 9016 9016 1159 1159 1200 1232 1232 1232 1232 1234 1245 211 .327) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.332) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104750229 104770127 104750211 104750202 104770109 104750335 104770278 104750317 104750177 104770145 104750071 104750159 104770163 104750089 104750477 104770409 104750098 104750132 104770136 104750105 104770093 104750114 104770154 104750405 104770312 104750414 104770321 104750326 104750308 104750265 104770206 104750195 104770118 104750292 104750247 104770181 104750432 104770339 104750256 104770199 104750371 104770348 104750389 104770357 104850519 104870268 104870144 104870011 104870029 104870126 104870038 104850528 104870277 104870047 104870117 104870056 104850537 104870286 104870065 104870135 104870074 104870083 Ön Lisans Program Adı İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Paramedik Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Kürtün Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Su Ürünleri Şiran Mustafa Beyaz Meslek YO (Şiran Meslek Yüksekokulu) Gıda Teknolojisi Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Tohumculuk Tohumculuk (İÖ) Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hacettepe Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme (İÖ) (Bk.TABLO-2.332) İklimlendirme-Soğutma (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.

(Polatlı M.TABLO-2.Y. Diş Protez Diş Protez Teknolojisi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Polatlı Teknik Bilimler M.O.O.332) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y. ) Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Harita Kadastro Harita Kadastro (İÖ) Elektrik Elektronik İnşaat İnşaat (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Bala Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Mobilya ve Dekorasyon Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Y. (Ankara Meslek Y. ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Doğalgaz.O.O.Y.O. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Harita ve Kadastro İnşaat İnşaat Teknolojisi Muhasebe Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Kaman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Gıda Teknolojisi İnşaat Mezuniyet Alan Kodu 1245 4340 8585 1106 1143 9081 9087 5380 9196 1251 9085 9082 1279 1281 1285 1329 9086 1330 9083 9077 9077 1130 1130 8510 8510 1188 1188 1152 1154 1201 1201 1249 1249 9032 9032 5368 5368 1338 1338 1121 1122 9068 1159 1245 1143 9081 1329 1331 9089 1121 1122 1148 9066 1188 1201 9052 1249 4343 4344 9015 1121 1122 1177 1201 212 . Acil Yardım Teknikerliği Anestezi Diş Protez Diş Protez Teknolojisi Eczane Hizmetleri Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Odyometri Ortopedik Protez ve Ortez Paramedik Protez ve Ortez Radyoloji Radyoterapi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sosyal Bilimler M.Y.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104870108 104870092 104850016 104850088 104850025 104850388 104850485 833512601 104850501 104850034 104850449 104850404 104850043 104850052 104850476 104850061 104850458 104850079 104850431 104850379 104870241 104850097 104870153 104850494 104870259 104850122 104870189 833531302 833533803 104850131 104870198 104850104 104870162 104850334 104870232 104850113 104870171 104850149 104870205 104850413 104850158 104850361 104850167 104850176 104850185 104850397 104850194 104850201 104850467 104850422 104850219 104850228 104850352 104850237 104850246 104850343 104850273 104850264 104850255 104850325 104870223 104870214 104850282 104850291 Ön Lisans Program Adı Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 104850307 104850316 833518304 104950103 104950015 104950024 104950087 104950121 104970055 104950033 104970019 104950112 104950042 104970028 104950157 104970073 104950148 104970064 104950254 104950051 104950069 104950139 104950175 104970091 104950193 104970116 104950078 104970037 104950096 104970046 104950184 104970107 104950209 104970125 104950263 104950281 104950272 104950166 104970082 104950299 104950245 104950218 104970134 104950227 104970143 104950236 201950041 201950077 201950102 201950138 201950165 201950192 201950226 201950298 201950253 201950014 201950323 105050806 105070167 105050799 105070219 Ön Lisans Program Adı Mermercilik Sondajcılık Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu İnşaat HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik Meslek Yüksekokulu (Hakkari Meslek Yüksekokulu) Bahçe Tarımı Bahçe Ziraatı Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Geleneksel El Sanatları Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İnşaat İnşaat Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Çevre Sağlığı İlk ve Acil Yardım Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yüksekova Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Posta Hizmetleri HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Gıda Teknolojisi Grafik Tasarımı İlk ve Acil Yardım Lojistik Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yaşlı Bakımı HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1240 6306 1201 9056 1112 1114 1115 1121 1121 1122 1122 9061 1152 1152 9067 9067 9068 9068 1172 1192 1201 9052 9069 9069 5345 5345 1249 1249 9032 9032 1269 1269 5323 5323 8593 9196 2110 1329 1329 9083 9089 4296 4296 9032 9032 9099 1110 1115 9075 9068 1177 9179 9196 5346 9015 5368 9080 9077 9077 1110 1110 213 .

Y.TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105050075 105070025 105050921 105070185 105070034 105050084 105050118 105050639 105050136 105050163 105070052 105050754 105070158 835703301 105050181 105070079 105050675 105070131 105050206 105050278 105050957 105050903 105050215 105050242 105070088 105050269 105070097 105070016 105050251 835707402 105050093 105070043 105050109 105070264 105050127 105070255 105050145 835705803 105050772 105070246 105050154 835702504 105050887 105070237 105050172 835710205 105050666 105070228 105070061 105050199 105050736 105050224 105050233 835708206 105050869 105050912 105050984 835501907 105050993 105051001 105050287 105050296 105050851 105050303 105050815 835504308 105050312 Ön Lisans Program Adı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hazır Yemek ve Aşçılık İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletmecilik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Restorasyon Tarım Alet ve Makineleri Tarım Alet ve Makineleri (İÖ) Tarım Makineleri Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M. Anestezi Hemşirelik Optisyenlik Perfüzyon Teknikleri Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Akçakale Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Muhasebe Mezuniyet Alan Kodu 1130 1130 8510 8510 5323 1145 1185 8531 1196 5341 5341 4296 4296 1207 1249 1249 9032 9032 1268 1277 1282 9070 4340 5368 5368 1338 1121 1122 1124 1124 1152 1152 1177 1177 1188 1188 1200 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 1232 1232 8613 8613 1245 1261 9043 1290 1313 1313 8568 9011 1106 5380 1252 9201 1281 1329 9086 1330 9083 1124 1249 214 .O.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105050684 105050966 105050357 105050321 105051107 105050339 105050621 105050824 105070176 105050366 105070104 105050375 105050384 105050648 105050393 105070113 105050693 105070149 105050409 105070122 105050975 105050418 105050612 105050427 105050709 105050436 105050896 105050948 105050445 105050939 105050454 105050878 105050463 105050066 105050048 105050012 105050057 105051046 105051055 835502709 105050506 105050833 105050472 835505111 105050481 105050499 105050718 835503512 105050657 105051116 105050515 105050745 105050524 105050763 105050533 105050542 105050603 105050842 105050551 835506813 105050596 105050781 Ön Lisans Program Adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Pamuk Eksperliği ve İplikçilik Pazarlama Tarımsal Sulama Yönetimi Tekstil Tekstil Teknolojisi Birecik Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bozova Meslek Yüksekokulu Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Çevre Koruma ve Kontrol Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Su Ürünleri Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Tarımsal İşletmecilik Hilvan Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İnşaat İnşaat Teknolojisi Makine Kahta Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Harita Kadastro Muhasebe Su Ürünleri Tarla Bitkileri Turizm ve Otelcilik Siverek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Gıda Teknolojisi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Radyo ve Televizyon Yayımcılığı Suruç Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği İşletme İşletme Yönetimi Seracılık Sigortacılık Viranşehir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektronik Elektronik Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 9032 5352 6265 1268 1317 1323 9019 1121 1121 1122 1122 1152 1185 8531 1249 1249 9032 9032 1268 1268 5368 6134 9014 1249 9032 1307 4296 5366 1130 8510 1201 9052 1232 1121 1122 1188 1249 1307 1318 1338 1120 1121 1122 1124 1177 1249 9032 4340 1115 8510 1158 9059 5341 4296 1296 1303 1119 1121 1122 1124 1154 9068 215 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105050569 105051091 105050578 105050727 105170272 105150286 105170254 105150011 105170015 105150029 105170024 105150329 105170281 105170033 105150038 105170042 105170227 105170051 105170175 105150047 105170166 105150056 105170069 105150277 105170245 105150065 105170078 105150232 105170209 105150074 105170087 105150374 105170096 105150083 105170103 105150214 105170193 105150092 105150223 105150108 105150117 105150205 105170112 105170184 105170157 105150311 105150383 105150392 105150408 105150347 105170299 105150365 105150302 105150126 105150162 105150338 105150259 105170236 105150135 105170148 105150171 105150295 105170263 105150144 Ön Lisans Program Adı Endüstriyel Elektronik Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Geleneksel El Sanatları (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Pazarlama Seramik Seramik.TABLO-2. Cam ve Çinicilik Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Yapı Denetimi Alaca Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Gıda Teknolojisi Kaynak Teknolojisi İskilip Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Mimari Restorasyon Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (Osmancık Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Pazarlama Sungurlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Mezuniyet Alan Kodu 1159 1192 1249 9032 9077 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 1151 1152 1152 9068 1159 1172 1188 1188 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1232 1232 6238 1245 1249 1249 9032 9032 1261 9043 1268 1298 9024 1323 9019 5368 9039 9067 1177 6217 1172 1172 8613 1121 1122 1130 8510 9068 9068 1159 1159 1268 1121 1121 1122 216 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105170121 105150189 105150198 105150153 105170139 105150241 105170218 105150268 105150356 105250134 105250179 105270095 105250125 105270129 105250019 105250091 105270068 105270014 105250161 105250204 105250028 105270023 105250116 105270086 105250037 105270032 105250213 105250046 105250055 105270041 105250064 105270059 105250107 105270077 105250073 105250197 105250082 105250222 105250188 105250231 105250152 105270102 105250143 105270111 105250249 105350875 105350212 105350275 105370173 105350927 105350106 105370067 837702801 105350115 105370076 837509502 105350124 105350751 105350769 105370252 105350133 105370085 105350142 105350266 Ön Lisans Program Adı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Çocuk Gelişimi Hastane Yönetimi ve Organizasyon İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik (İÖ) Geleneksel El Sanatları İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Lojistik Makine Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Peyzaj ve Süs Bitkileri Turizm ve Otel İşletmeciliği Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Çocuk Gelişimi İlk ve Acil Yardım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Yaşlı Bakımı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Malatya Meslek Yüksekokulu Bahçe Ziraatı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik-Elektronik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Haberleşme Mezuniyet Alan Kodu 1122 5323 1191 5341 5341 4296 4296 2110 9089 9077 1115 1115 1121 1121 1122 1145 1145 1152 1172 9064 5341 5341 4296 4296 1209 1209 5346 1232 1235 1235 1249 1249 9032 9032 1268 1275 5368 8593 5323 9196 1329 1329 9083 9083 9080 1102 1112 1121 1121 1121 1122 1122 1124 1152 1152 1153 6155 9067 9068 9068 1159 1159 5330 1180 217 .TABLO-2.

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anestezi Çocuk Gelişimi Ebelik Eczane Hizmetleri Evde Hasta Bakımı Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Paramedik Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Adıyaman Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat Kooperatifçilik Makine (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Pazarlama Petrol Sondajı ve Üretimi Seramik Tekstil Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Akçadağ Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama İşletme Mezuniyet Alan Kodu 1188 1195 1200 1200 9064 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1221 9069 1228 9030 1232 1232 1232 1245 8545 1249 1249 1249 9032 9032 9032 1261 1261 5353 5353 1298 1313 1323 1105 1106 5323 8582 9087 9008 5380 9196 9082 1281 1329 9086 1330 9083 1152 1195 1201 1222 1232 1249 1249 1268 1272 1298 1323 1323 5368 1338 9062 1121 1121 1122 5341 218 .563) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Seramik Tarım Alet ve Makineleri Tekstil Sağlık Hizmetleri Meslek Y.562) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105350575 105370164 105350151 105370155 105350742 105350169 105350821 105370288 105350178 105370094 105350715 105370243 105350257 105350778 105350187 105350636 105350196 105370101 105370119 105370128 837511503 105350203 105370137 105370146 105350663 105370216 105370225 105350221 837701104 105350981 105370297 105350239 837513105 105350248 105350284 105350293 105350309 837507906 105350893 105350584 837506207 105350848 105350787 105350318 105350327 105350812 105350336 105350803 105370031 105370058 105350027 105350954 105370049 105350045 105370013 105350054 105350063 105350072 105350081 105370022 105350018 105350099 105350999 105350363 105370279 105350345 105350354 Ön Lisans Program Adı Harita ve Kadastro Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Maden Maden Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.O.TABLO-2.563) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105350724 105350857 837516408 105350884 105351016 105350372 105350866 105351007 105350381 105350609 105350839 837501309 105350399 105350672 105350424 105350406 105350681 105350415 105350618 105350706 105350433 105350593 105370261 105350478 105350442 105350733 105350451 105350469 105350936 105350945 837514811 837515612 105350909 105350654 105350487 105350496 105350645 105350503 105350796 105350512 105350521 105350539 837508713 105350548 105350918 105350557 105370182 105350699 105370234 105350566 105370191 105350627 105370207 202351299 202351315 202351378 202351396 202350398 202350414 202350892 Ön Lisans Program Adı İşletme Yönetimi Arapgir Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Elektrik Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Geleneksel El Sanatları Halıcılık ve Desinatörlüğü Halıcılık ve Kilimcilik Mekatronik Motor Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Oto Elektrik-Elektronik Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Tekstil Tekstil Teknolojisi Battalgazi Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bahçe Ziraatı Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Matbaacılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tasarım ve Basım-Yayımcılık Yerel Yönetimler Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu (Darende DASEV MYO) Gıda Teknolojisi Optisyenlik Darende Mustafa-İclal Meslek Y.TABLO-2.O. Bahçe Ziraatı Bilgisayar Programcılığı Hekimhan Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Geoteknik Jeoteknik Teknikerliği Maden Sondaj Teknolojisi Sondajcılık Kale Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Sürgü Meslek Yüksekokulu Bahçe Ziraatı Su Ürünleri Yakınca Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Basım ve Yayın Teknolojileri Mezuniyet Alan Kodu 4296 1115 1124 8510 9277 1152 9066 1172 1184 9022 6238 8545 1249 9032 1257 1261 9043 1323 9019 9056 1112 9010 9010 1237 1297 8566 8639 8580 1177 1252 1112 1121 9037 9036 1210 1228 9031 6306 9077 1268 5368 1338 1112 1307 9105 1261 1261 9043 9043 1323 1323 9019 9019 9077 9077 1110 1110 1115 1115 9010 219 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202350917 202351254 202351272 202352031 202350017 202350635 202351218 202351236 202350274 202350292 202350035 202350653 202350971 202350998 202350511 202350538 202351412 202351439 202351457 202351475 202350317 202350335 202351951 202351978 202352049 202352085 202350053 202350671 202350071 202350698 202350098 202350714 202351015 202351033 202350556 202350574 202350114 202350732 202351139 202351157 202350477 202350495 202350132 202350759 202351096 202351112 202350432 202350459 202350592 202350617 202351175 202351193 202351493 202351518 202350935 202350953 202350159 202350777 202350177 202350795 202351051 202351078 202350353 202350371 202350195 202350811 202351333 202351351 202352225 202352243 Ön Lisans Program Adı Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) Endüstriyel Kalıpçılık Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Gümrük İşletme Gümrük İşletme (İÖ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Hastane Yönetimi ve Organizasyon Hastane Yönetimi ve Organizasyon (İÖ) İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Moda ve Tekstil Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9010 1121 1121 1121 1122 1122 9074 9074 8510 8510 5323 5323 1145 1145 1146 1146 1152 1152 9068 9068 1156 1156 5329 5329 8603 8603 9179 9179 1178 1178 1186 1186 8531 8531 1191 1191 5338 5338 9073 9073 8605 8605 5341 5341 4296 4296 1209 1209 1224 1224 5346 5346 8611 8611 1246 1246 8615 8615 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1282 1282 2110 2110 1305 1305 220 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202350211 202350838 202350238 202350856 202350256 202350874 202352146 202352173 202352067 202352101 202453567 202451826 202451844 202451862 202452321 202452348 202451217 202451226 202450016 202450034 202451377 202451386 202451986 202451792 202451808 202452021 202451817 202454044 202452003 202450052 202450079 202451359 202454062 202454105 202451738 202451747 202450097 202450113 202450952 202450979 202450131 202450158 202451959 202451968 202451411 202451429 202450176 202450194 202454141 202454186 202454468 202454502 202450219 202451032 202450997 202451014 202451174 202451192 202450237 202450255 202453585 202453646 202450273 202451298 202450291 202451077 202450316 Ön Lisans Program Adı Tasarım ve Basım-Yayımcılık Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik (İÖ) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (ANADOLU KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Ağırlama Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Programcılığı (UOÖLP-Hackney Community College (İngiltere)) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Cilt Bakımı ve Güzellik Cilt Bakımı ve Güzellik (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret (İngilizce) Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) e-Ticaret e-Ticaret (İÖ) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Gümrük İşletme Gümrük İşletme (İÖ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Mezuniyet Alan Kodu 8639 8639 5368 5368 5375 5375 9198 9198 1345 1345 1102 9077 9077 9077 9018 9018 4210 4210 1115 1115 9010 9010 9104 1121 1121 1121 1121 1121 9075 1122 1122 1122 1127 1127 9074 9074 8510 8510 5322 5322 5323 5323 1145 1145 1145 1145 1146 1146 1152 1152 9068 9068 1156 1156 5332 5332 1171 1171 1177 1177 8603 8603 9179 9179 1178 1178 1186 221 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202450334 202451438 202451456 202450352 202450379 202450397 202450413 202451659 202451677 202454229 202454265 202450431 202451111 202450916 202450934 202451395 202470011 202450458 202450476 202450494 202450519 202451571 202451598 202451614 202451632 202450537 202451314 202451695 202451711 202454308 202454344 202450891 882701901 202451474 202451492 202451914 202451932 202450555 202450573 202450591 202451059 202451517 202451535 202450616 202451332 202451553 202470038 202450634 202451095 202451138 202451156 202452366 202452393 202450652 202450679 202454053 202451253 202451271 202451756 202451774 202451871 202451898 202452269 202452278 202450697 202450713 202450731 202450758 202450776 202450794 Ön Lisans Program Adı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Hastane Yönetimi ve Organizasyon Hastane Yönetimi ve Organizasyon (İÖ) İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (İngilizce) İşletme Yönetimi (İngilizce) (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Makine Makine (İÖ) Matbaacılık Matbaacılık (İÖ) Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon (İÖ) Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Moda ve Tekstil Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Peyzaj ve Çevre Tasarımı Peyzaj ve Çevre Tasarımı (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı (UOÖLP-Howard Community College (ABD)) Restorasyon Restorasyon (İÖ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Turist Rehberliği Turist Rehberliği (İÖ) Tasarım ve Basım-Yayımcılık Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İÖ) Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1186 8531 8531 1191 1191 5338 5338 9073 9073 9052 9052 8605 8605 8607 8607 1205 1205 5341 5341 5341 5341 4296 4296 4296 4296 1224 1224 5346 5346 1232 1232 1237 1237 8613 8613 1246 1246 8615 8615 1249 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 1268 1268 4339 4339 1275 1275 1282 1282 1282 1290 1290 9079 9079 2110 2110 1337 1337 8639 8639 1337 1337 5368 5368 222 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202451368 202450819 202450837 202454389 202454423 202453804 202453822 202453849 202453867 202453885 202453901 202453601 202453628 202453707 202453725 202453664 202453673 202450855 202450873 202454935 202454989 202455033 202455087 202455139 202455184 202455236 202455281 202455333 202455387 202455439 202455484 202455536 202455581 202455633 202455687 202550687 202550218 202550184 202550121 202550227 202550112 202550087 839701401 202550139 839501602 202550015 839503203 202550024 202550148 202550175 202550033 202550042 202550157 202550236 202550166 202550209 202570019 839502404 202550051 202550193 202550378 202550069 202550103 202550096 202550078 Ön Lisans Program Adı Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik (İÖ) Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İÖ) Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (İÖ) Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik (İÖ) Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik (İÖ) Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Anestezi Anestezi (İÖ) Diş Protez Teknolojisi Diş Protez Teknolojisi (İÖ) Fizyoterapi Fizyoterapi (İÖ) Optisyenlik Optisyenlik (İÖ) Radyoterapi Radyoterapi (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Finans ve Muhasebe Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Genel İşletme Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İnsan Kaynakları Yönetimi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Lojistik Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe (İÖ) Pazarlama ve Satış Radyo ve Televizyon Programcılığı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Spor Yönetimi Tasarım ve Basım-Yayımcılık Turizm İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Uluslararası Ticaret Yönetimi İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mezuniyet Alan Kodu 5368 5375 5375 9249 9249 9198 9198 9199 9199 9200 9200 1345 1345 4394 4394 4396 4396 8580 8580 1104 1104 1106 1106 9081 9081 4263 4263 1252 1252 1285 1285 9086 9086 9083 9083 1102 9077 1115 9010 1121 1123 1122 1124 1145 8526 1171 6176 1186 8531 9073 8605 5341 4296 4296 5346 8611 1249 8553 1282 2110 9130 8639 1335 5368 1343 223 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202650014 202650032 202650192 202650217 202650235 202650359 202650395 202650059 202650174 202650253 202650095 202650068 202650111 202650271 202650086 202650298 202650129 202650314 202650077 202650102 202650332 202650377 202650411 202751586 202750358 202751823 202751602 202750076 202750419 202750746 202750807 202751374 202750331 202751347 202750685 202751311 202750313 202750173 202750525 202751286 202750191 202750437 202750058 202751789 202751744 202750597 202751408 202750622 202770017 202750155 202750216 202750455 202751541 202750119 202750279 202750473 202750013 202750252 202750491 202750297 202750561 202750719 202750394 202751629 202750376 202750031 202750234 Ön Lisans Program Adı Mezuniyet Alan Kodu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 1105 Anestezi 1106 Anestezi (İÖ) 1106 Diyaliz 1147 Diyaliz (İÖ) 1147 Evde Hasta Bakımı 9008 Evde Hasta Bakımı (İÖ) 9008 Hastane Yönetimi ve Organizasyon 1191 İlk ve Acil Yardım 9196 İlk ve Acil Yardım (İÖ) 9196 Paramedik 9082 Radyoloji 1281 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2110 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 2110 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1329 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 1329 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 9086 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 9086 Tıbbi Laboratuvar 1330 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 9083 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 9083 Yaşlı Bakımı 9080 Yaşlı Bakımı (İÖ) 9080 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (GELİŞİM EĞİTİM.TABLO-2. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET VAKFI) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Adalet 1102 Ağırlama Hizmetleri 9077 Anestezi 1106 Aşçılık 1110 Bankacılık ve Sigortacılık 1115 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 1115 Basım ve Yayın Teknolojileri 9010 Bilgisayar Operatörlüğü 8501 Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) 8501 Bilgisayar Programcılığı 1121 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1121 Bilgisayar Teknolojisi 9075 Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) 9075 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı 9074 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8510 Çocuk Gelişimi 5323 Çocuk Gelişimi (İÖ) 5323 Dış Ticaret 1145 Dış Ticaret (İÖ) 1145 Dış Ticaret ve Avrupa Birliği 1146 Diyaliz 1147 Fizyoterapi 4263 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1171 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) 1171 Grafik Tasarımı 9179 Grafik Tasarımı (İÖ) 9179 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1186 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 8531 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 8531 İlk ve Acil Yardım 9196 İnsan Kaynakları 5338 İnsan Kaynakları Yönetimi 9073 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 9073 İşletme 5341 İşletme Yönetimi 4296 İşletme Yönetimi (İÖ) 4296 Lojistik 5346 Lojistik (İÖ) 5346 Marka İletişimi 4318 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 8611 Mimari Restorasyon 8613 Moda Tasarımı 1246 Muhasebe 1249 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9032 224 . KÜLTÜR.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202750773 202751259 202750543 202751868 202750658 202770044 202751223 202751886 202751568 202751189 202750094 202751471 202751444 202750137 202750516 202850533 202850551 202851231 202850118 202851276 202850612 202850515 202851319 202851355 202850233 202850136 202850472 202850499 202850012 202870016 202850578 202850718 202851197 202850278 202850675 202850154 202850657 202850172 202850039 202870034 202850296 202850312 202850057 202870052 202850251 202850375 202850393 202850418 202850436 202850454 202850339 202850199 202850357 202851576 202850215 202850693 202850639 202851391 202851655 202851434 202851619 202850596 202850075 202870079 202850093 202870097 202851497 202851531 Ön Lisans Program Adı Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Uluslararası Lojistik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (KAVRAM EĞİTİM VAKFI) İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Borsa ve Finans Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Çorap ve Moda Tasarımı Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Grafik Tasarımı Gümrük İşletme Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme (İngilizce) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (İngilizce) Lojistik Lojistik (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Pazarlama (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1282 1282 2110 2110 1305 1305 1329 1329 9086 5368 5375 9198 1345 8580 8580 9077 9077 1110 1115 1115 9010 1121 1121 9075 1122 5317 9074 9074 8510 8510 5323 5323 9276 1145 1145 1146 9179 1178 1186 1186 8531 8531 5341 5341 5341 4296 4296 4296 5346 5346 8611 1249 9032 5353 1268 1268 9070 2110 2110 1329 1329 1337 5368 5368 5375 5375 9198 9198 225 .TABLO-2.

TABLO-2.O. Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Anestezi Diş Protez Teknolojisi Diyaliz Elektronörofizyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Mimari Restorasyon Moda Tasarımı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezuniyet Alan Kodu 1345 1345 1102 9077 1115 1115 1124 1145 1145 1146 5332 9179 9180 1186 8531 8531 4279 4282 5341 4296 4296 5346 5346 1249 9032 1268 1335 1337 5368 4392 1119 1121 1121 1122 1122 9068 9068 1159 1159 5330 1200 9064 1221 9070 9070 4340 1104 1106 9081 1147 5328 1329 9086 9083 1115 1115 8510 5323 5323 8613 1246 2110 226 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 202851479 202870113 203050811 203050468 203050017 203050892 840502801 203050326 203050953 203050308 203050026 203050732 203050317 203050035 203050335 203050926 203051087 203051042 203050053 203050371 203051015 203050777 203050989 203050071 203050362 203050353 203050141 203050123 203050089 203050292 203050229 203050238 203070057 203050168 203070021 203050414 203050865 203050186 203070012 203070039 203050283 203050405 203070048 203050477 203050838 203050202 203150016 203150052 203150034 203150079 203150097 203150158 203150131 203150113 206850018 206850045 206850072 206850106 206850133 206850169 206850196 206850221 Ön Lisans Program Adı Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik (İÖ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-Ticaret Grafik Tasarımı Grafik ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Hava Lojistiği Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Turizm İşletmeciliği Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Teknik Bilimler Meslek Y.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 206850257 206850284 206850318 206850345 206850372 206850406 206850433 105550088 105570092 841506601 105550097 105570117 105550016 105570011 105550061 105570074 105550079 105570083 105550025 105570029 105570038 105550034 105570108 105550043 105570047 105570065 105550052 105570056 203450058 203450182 203470044 203450394 203450013 203470017 878501701 203470035 203450022 203450252 203450137 203450119 203450173 878503302 203450031 203470026 203450155 203450234 203450067 203450376 203450076 203450049 105650015 105650669 838539801 105650721 105650739 105650845 105650024 105650757 105650748 105650033 105650775 Ön Lisans Program Adı Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Deniz Haberleşme Deniz Ulaştırma ve İşletme Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gemi Makineleri (İÖ) Gemi Makineleri İşletme Gemi Makineleri İşletme (İÖ) Güverte Güverte (İÖ) Makine (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Yayıncılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi (UOÖLP-Hackney Community College (İngiltere)) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Hava Lojistiği Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Lojistik Masaüstü Yayıncılık Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Satış Yönetimi Uluslararası Lojistik İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Antrenörlük ve Seyislik At Antrenörlüğü Atçılık İşletmeciliği Atçılık ve Antrenörlüğü Gıda Teknolojisi Jokeylik Nalbantlık Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri Av ve Yaban Hayatı Mezuniyet Alan Kodu 2110 5368 5368 9080 9080 8580 8580 9077 9077 1138 9137 9137 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 1174 1175 1175 1179 1179 1232 5368 5368 5314 1121 1121 9075 1122 1122 1124 1124 1145 1145 4279 4282 5346 5348 1249 1249 9032 9032 1268 1269 1293 5375 1102 1102 5303 5304 5305 9062 1177 5342 5350 5301 5306 227 .

490) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9072 9029 1245 1295 1308 8566 1104 1143 1143 9081 8582 8582 5380 1225 1281 1285 1329 9086 1330 9083 9077 9077 5307 5307 1114 1114 1115 1115 1115 1124 1124 1145 1145 1145 1146 1146 1156 1156 5341 4296 1209 1209 1249 1249 1249 1249 1249 9032 9032 9032 1268 1277 1277 1303 1303 1335 1335 5368 5368 1338 1338 9018 9010 1121 1121 1122 1122 228 .O.O.485) Pazarlama Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık (İÖ) Sigortacılık Sigortacılık (İÖ) Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Y. Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Diş Protez (İÖ) Diş Protez Teknolojisi Ebelik Ebelik (İÖ) Hemşirelik Laboratuvar Radyoloji Radyoterapi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sosyal Bilimler Meslek Y. Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Avrupa Topluluğu Avrupa Topluluğu (İÖ) Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.TABLO-2.487) Muhasebe (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105650854 105650493 105650509 105650042 105650051 105650069 105650078 105650087 838506802 105650599 838504303 838701704 838505105 838502706 105650096 105650712 105650103 105650633 105650112 105650615 105650606 105670443 838538107 838702508 105650121 105670019 105650518 105670373 105650696 838514509 838703311 105650484 105670364 105650703 105650139 105670028 105650148 105670037 105650157 105650545 838515312 838704113 105650166 105670046 105670055 105670082 105670091 105650527 105670382 105670391 105650175 105650218 838705814 105650184 105670064 105650209 105670107 105650193 105670073 838516115 838706616 105650651 105650448 105650421 105670346 105650227 105670116 Ön Lisans Program Adı Avcılık ve Yaban Hayatı Kağıt Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon Selüloz ve Kağıtçılık Sulama Teknolojisi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Sağlık Hizmetleri Meslek Y.485) Muhasebe (İÖ) (Bk.O.

Cam ve Çinicilik Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Sualtı Su Altı Teknolojisi Tasarım ve Basım-Yayımcılık Uçak Teknolojisi Sapanca Su Ürünleri Meslek Y. Su Ürünleri İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Adalet Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Mezuniyet Alan Kodu 1127 1127 1131 1136 5323 1140 5325 1142 1142 1152 1152 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 1159 5330 5330 1180 1180 1200 1200 9064 9064 1208 1218 1221 1221 9069 9069 1227 1227 8609 1232 1232 1234 1237 1261 9043 5353 1278 9070 9070 4340 4340 5359 9024 9145 9023 5361 4355 8639 9146 1307 1102 9149 1115 1121 1121 1122 1124 229 .TABLO-2.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105650236 105670355 105650245 105650254 105670222 105650263 105650457 838540117 838707418 105650272 105670125 105670204 105670301 105650281 105670134 105650563 105670416 105650572 105670425 105650299 105670143 105670267 105650306 105670152 105650412 105670337 105650315 105670161 105650554 105670407 105650324 105670294 105650403 105670328 105650581 105670434 105650333 105670197 105650624 105650342 105670179 105670285 105650396 105650351 105650536 105650836 105670319 105650642 105670452 105650369 105670188 105650818 105650475 105650678 105650466 838541819 105650378 105650387 105650687 105650827 203550375 203550393 203550012 203550127 203550172 203550084 879501401 Ön Lisans Program Adı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Cam-Seramik Çini İşlemeciliği Çocuk Gelişimi (İÖ) Deri İşleme Teknolojisi Deri Teknolojisi Dericilik Dericilik (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.461) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.459) Elektrik (İÖ) (Bk.463) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Haberleşme Haberleşme (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kimya (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Lastik-Plastik Lastik-Plastik (İÖ) Lastik ve Plastik Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Matbaacılık Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Özel Güvenlik ve Koruma Plastik Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) Savunma ve Güvenlik Seramik.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 879701202 203550039 203570061 203550472 203550145 203570079 203550048 203570025 203550233 203550057 203550118 203570088 203550136 203550066 203550163 203550021 203570016 203550436 203550075 203550154 203550454 203570034 203570043 203550093 203570052 203650117 203650092 203650011 203650205 203650029 203650074 203650135 203650056 203750707 203750355 203750019 203750294 203750204 203750134 842502201 203750161 203750116 203750179 203750028 203750197 203750143 203750337 203750037 203750188 203750046 203750152 203750301 203750055 203750319 203750346 203750285 203750328 203750107 203750364 203750064 203750073 203750082 203750091 842503902 Ön Lisans Program Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret (İngilizce) Dış Ticaret (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) El Sanatları (İÖ) e-Ticaret Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler Hazır Giyim Hazır Giyim (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) Lojistik Lojistik (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (UOÖLP-İskoç Mesleki Yeterlilikler Kurumu) Radyo ve Televizyon Programcılığı Tekstil (İÖ) (Bk.504) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) İZMİR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Çocuk Gelişimi Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Kadir Has Meslek Yüksekokulu (Sosyal Bilimler/Teknik Bilimler Meslek Y.502) Tekstil (İÖ) (Bk.O.TABLO-2.) Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Dericilik Dış Ticaret Elektrik-Elektronik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Emlak ve Emlak Yönetimi Endüstriyel Elektronik Finans Grafik Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lojistik Mekatronik Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Tasarım ve Basım-Yayımcılık Turizm ve Otel İşletmeciliği Uluslararası Lojistik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Bakım Teknikerliği Mezuniyet Alan Kodu 1124 1145 1145 1145 1145 1151 5332 8502 9179 1185 1195 1195 9073 5346 5346 1249 1249 9032 1268 1269 1282 1323 1323 5368 5368 9077 1121 1122 5323 6155 9067 9032 5368 1102 9077 1115 9010 1121 1122 1124 1127 1130 1142 1145 1153 6155 9067 1156 1159 5335 8502 9179 1186 8531 5346 6238 8611 1249 9070 4340 8639 5368 5375 1101 230 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 203750213 203750222 203750276 203750231 842501403 203750249 203750258 203750267 105950206 105950675 843703405 105970237 843704206 105950684 105970616 105950772 105950215 105970422 105970316 105950709 843502801 843702602 105950745 843705907 843706708 105950224 105970625 105950472 105970291 105950278 105950445 105970458 105950463 105970652 105950542 105970343 105950287 105950648 105970573 105950551 105970501 105950454 105950596 105970643 105950296 105970352 105950569 105970519 105950578 105970537 105950303 105950499 105950312 105970449 105950621 105970564 105950427 105950481 105950321 105970361 105950524 105970485 105950339 105970379 105950506 105970467 Ön Lisans Program Adı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anestezi Biyokimya Teknikerliği Hastane Yönetimi ve Organizasyon Perfüzyon Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kars Meslek Yüksekokulu Arıcılık Besicilik Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik (İÖ) Et Endüstrisi Et Endüstrisi (İÖ) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Laboratuvar Laboratuvar (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri (İÖ) Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tekstil (İÖ) Turizm ve Otelcilik Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek YO Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (İÖ) Anestezi Anestezi (İÖ) Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Çocuk Gelişimi (İÖ) Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Paramedik Paramedik (İÖ) Radyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1105 1106 1126 1191 5356 1281 1329 1330 1109 1116 1121 1122 1152 1164 1164 9100 1177 1177 1195 1215 1225 1225 5345 1232 1245 1310 1310 9027 1323 1338 1105 1105 1106 1106 9061 5323 1192 9196 9196 9082 9082 1281 9086 9086 1330 1330 9083 9083 9077 9077 1114 1115 1130 1130 8510 8510 1186 8531 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 231 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105950436 105950348 105970388 105950357 105970582 105970325 105970246 105950754 105950806 105970255 105970264 105950012 843501103 843701804 105950021 105970016 105970025 105950736 105950039 105970034 105950048 105970061 105950057 105970043 105970052 105970167 105970131 105970088 105970079 105970158 105950084 105970097 105970104 105950093 105970113 105970122 105950075 105970149 105950199 105950109 105970176 105970228 105950118 105970185 105950127 105970194 105950136 105950145 105950154 105970201 105950163 105970219 105950172 105950181 105950366 105970607 105950375 105950639 105970591 105950763 105950384 105970413 105950533 105970494 105950393 Ön Lisans Program Adı Pazarlama Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Elektrik (İÖ) Geleneksel El Sanatları Halıcılık ve Kilimcilik Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Ardahan Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Elektrik (İÖ) Et Endüstrisi İşletme İşletme (İÖ) İthalat-İhracat Makine (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe (İÖ) (Bk.348) Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Pazarlama Tekstil (İÖ) Iğdır Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Elektrik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İthalat-İhracat İthalat-İhracat (İÖ) Makine Maliye Muhasebe Muhasebe (İÖ) Pazarlama Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Kağızman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Maliye Mezuniyet Alan Kodu 1268 1337 1337 5368 5368 1121 1152 1172 9022 1232 1245 1109 1124 1124 1130 1130 1152 1164 5341 5341 1209 1232 1249 1249 1249 1121 1122 1151 1152 1195 5341 5341 1232 1249 1249 1261 1268 1323 1121 1122 1152 1195 5341 5341 1209 1209 1232 1235 1249 1249 1268 1323 5368 1338 1115 1115 1130 8510 8510 1145 5341 5341 4296 4296 1235 232 .TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 105970397 105950409 105970404 105950515 105970476 105950587 105970528 105950603 105970546 105950612 105970555 105950657 105970634 105950418 105970431 106050918 106051061 106050196 106070182 106050203 106070191 106050045 106070031 844508201 844706402 106050054 106070049 106050963 106070631 106050063 106070058 106050072 106070067 106050187 106070173 106050875 106070622 106050081 106070076 106050866 106050999 106070482 106051122 106050954 106070164 106050099 844702303 106050857 106050106 844703104 106050927 106050115 106070085 106050796 106070579 106050945 106051079 106051016 106070685 106050124 106070094 106051007 106050133 106070101 106050715 106070516 106050142 Ön Lisans Program Adı Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Ağırlama Hizmetleri Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Donanımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Gıda Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Lojistik Lojistik (İÖ) Makine Makine (İÖ) Moda Tasarımı Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Mezuniyet Alan Kodu 1235 1249 1249 9032 9032 9077 9077 4296 4296 5346 5346 5353 5353 5368 5368 9077 1115 1119 1119 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 8597 1151 1152 1152 1154 1154 9068 9068 1159 1159 9066 1172 1172 1177 9105 1195 1200 1200 9064 1201 1201 9052 5341 5341 4296 4296 9069 1224 5346 5346 1232 1232 1246 1249 1249 9032 9032 1261 233 .TABLO-2. Kahramanmaraş Meslek Y.O.

TABLO-2. İletim ve Dağıtımı Fidan Yetiştirme Mobilya ve Dekorasyon Ormancılık ve Orman Ürünleri Bahçe Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Gıda Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) Kimya Kimya (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Çimko Pazarcık Meslek Yüksekokulu (Pazarcık Meslek Yüksekokulu) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Dış Ticaret Mezuniyet Alan Kodu 1261 9043 9043 1268 1268 1313 1323 1323 9019 9019 5368 5368 1106 5323 4263 5380 1329 1330 9083 4403 9080 1121 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1152 1152 1205 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 1268 5301 9056 1121 1122 9063 1168 1245 9071 1121 1121 1122 1122 1124 1177 5341 5341 1218 1218 1249 1249 5341 4296 4296 1145 234 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106070119 106050751 106070552 106050151 106070128 844502505 106050169 106070137 106050681 106070491 106050178 106070676 106050636 106050672 106051167 844501706 106050212 106050221 106050909 106050239 106050893 106050936 106050248 844509907 844707208 106050257 106070207 106050972 106070649 106050266 106070234 106051176 106050275 106070216 106050803 106070588 106050284 106070225 106050724 106070525 106050293 844507409 106050787 106050336 106050309 106051104 106050318 106050327 106051113 106050575 106070437 106050557 106070419 844510211 106050566 106050548 106070394 106050521 106070401 106050539 106070428 106050512 106050839 106070694 106051088 Ön Lisans Program Adı Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Çocuk Gelişimi Fizyoterapi Hemşirelik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Afşin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Andırın Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri Bahçe Tarımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Elektrik Enerjisi Üretim.

TABLO-2. İletim ve Dağıtımı Elektrik Enerjisi Üretim. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106051097 106050618 106070473 106050609 106070455 844511912 106050593 106070446 106050584 106070464 106050469 106070349 106050345 106070243 844512713 844708914 106050354 106070252 106050981 106070658 106050363 106070322 106050848 106070613 106050451 106070331 106050884 106050372 106070304 106050442 106051052 106070667 106050381 106070261 106050812 106070597 106051158 106050399 106070313 844503315 106050406 106070279 106050733 106070534 106050415 106050769 106050424 106070288 106050433 106070297 106050627 106070719 106050503 106070385 106050478 106070358 844513516 844709717 106051149 106050645 106050654 106070701 106050487 106070367 106050821 106070604 106050496 Ön Lisans Program Adı Yerel Yönetimler Düziçi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama İşletme İşletme (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Elbistan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik Enerjisi Üretim. İletim ve Dağıtımı (İÖ) Elektronik Elektronik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Laborant ve Veteriner Sağlık Makine Makine (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Termik Santral Makineleri Termik Santral Makineleri (İÖ) Termik Santrallerde Enerji Üretimi Termik Santrallerde Enerji Üretimi (İÖ) Göksun Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret e-Ticaret Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Mezuniyet Alan Kodu 8580 1121 1121 1122 1122 1124 5341 5341 1249 1249 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1152 1152 9063 9063 1154 1154 9068 1159 1159 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 5345 1232 1232 8545 1249 1249 9032 9032 1261 9043 8570 8570 8571 8571 1115 1115 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1145 5332 1188 1188 5341 5341 4296 4296 1249 235 .

732) 1305 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 9145 Şarap Üretim Teknolojisi 4356 Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık 8631 Turist Rehberliği 1337 Turizm ve Otel İşletmeciliği 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) 5368 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 9078 Uçak Teknolojisi 9146 Uçak Teknolojisi (İngilizce) (Bk.732) 9146 Uluslararası Lojistik 5375 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 9198 Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik 1345 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1121 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1121 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 1121 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) 1122 Elektrik 1152 Elektrik (İÖ) 1152 236 . Cam ve Çinicilik 9024 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1305 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) 1305 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Bk.TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106070376 106050742 106070543 106050663 106050699 106050018 844514318 844710919 106050027 106070013 106050778 106070561 106050036 106070022 106050706 106070507 106051025 106051131 203850469 203850548 203850018 203850981 203850999 203851016 203851113 203850036 203850496 203850045 203850318 203851131 203850372 203850848 203850327 203850063 203850345 203850733 203850451 203850381 203850424 203850081 203850099 203850627 203850106 203850521 203850945 203850866 203850399 203850124 203850142 203850169 203850787 203850821 203850884 203850963 203850336 203851079 203851007 106150265 106170163 106150317 106150017 106170012 106150026 106170093 Ön Lisans Program Adı Mezuniyet Alan Kodu Muhasebe (İÖ) 1249 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 9032 Organik Tarım 5352 Pazarlama 1268 İslahiye Meslek Yüksekokulu Bağcılık 1111 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama 1124 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) 1124 İşletme 5341 İşletme (İÖ) 5341 İşletme Yönetimi 4296 İşletme Yönetimi (İÖ) 4296 Muhasebe 1249 Muhasebe (İÖ) 1249 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9032 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 9032 Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Seracılık 1296 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 1332 KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) (İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI) Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri 9077 Ağırlama Hizmetleri (İngilizce) 9077 Aşçılık 1110 At Antrenörlüğü 5304 Atçılık İşletmeciliği 5305 Atçılık ve Antrenörlüğü 9062 Balon Pilotluğu 9285 Bankacılık ve Sigortacılık 1115 Bilgisayar Programcılığı 1121 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1122 Borsa ve Finans 5317 Çocuk Gelişimi 5323 Dış Ticaret 1145 Dış Ticaret (İngilizce) 1145 Dış Ticaret ve Avrupa Birliği 1146 El Sanatları 1151 Geleneksel El Sanatları 1172 İnternet ve Ağ Teknolojileri 4291 Lojistik 5346 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 8611 Mimari Restorasyon 8613 Organik Tarım 5352 Restorasyon 1290 Seramik.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106150511 106150326 106150274 106170172 106150035 106170109 106150247 106170145 106150159 106150398 106150186 106150168 106150044 106170021 106150053 106150229 106150177 106150486 106150502 106150495 106150441 106150371 106150362 106150423 106150432 106150256 106170154 106150389 106170215 106150353 106170233 106150459 106150062 106170039 106150414 106150071 106150238 106170199 106150335 106150202 106170127 106150089 106150098 106170048 106150211 106170136 106150344 106150308 106170206 106150141 106150105 106170057 106150114 106170084 106150195 106170118 106150283 106170181 106150123 106170066 106150132 106170075 106150468 106170224 106150477 106150405 Ön Lisans Program Adı Elektromekanik Taşıyıcılar Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Makine Makine (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Eskipazar Meslek Yüksekokulu Elektromekanik Taşıyıcılar İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Güvenlik ve Koruma Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Restorasyon Restorasyon (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm Animasyonu Turizm Animasyonu (İÖ) Turizm Rehberliği Turist Rehberliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (Uzaktan Eğitim) Yaşlı Bakımı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Mezuniyet Alan Kodu 9284 9068 9066 9066 1200 1200 9064 9064 8607 8607 1205 1208 1232 1232 1261 9043 9023 9196 9083 9089 9284 8607 1205 5353 8621 9077 9077 9075 9075 5323 5323 5323 1172 1172 9105 5341 4296 4296 4296 8613 8613 1245 1249 1249 9032 9032 9032 1282 1282 4340 1290 1290 1323 1323 9019 9019 5367 5367 1337 1337 5368 5368 9198 9198 9198 9080 237 .

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ebelik Hemşirelik Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Trabzon İlahiyat Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Meslek Y. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106250555 106250961 106270656 106251068 106250449 106270541 845704501 106250564 106250458 106270559 106251023 106270877 106250467 106250476 106270638 106250485 106270568 106250546 106250934 106270832 106250494 106270577 106250828 106250501 106270647 106251041 106250519 106270586 106270629 106250528 106270595 106250846 106270771 106270602 106250794 106270611 106250837 106270762 106250537 845522602 845504703 845505504 106250573 106250582 106250997 106250591 106250952 845506305 106250988 106270868 106250607 106270665 106251086 106270886 106251111 106251183 106250704 106270841 106250616 106270674 106250625 106251032 106251095 106250634 106250943 Ön Lisans Program Adı Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret El Sanatları El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Geleneksel El Sanatları Harita ve Kadastro Hazır Giyim (İÖ) İnşaat Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otelcilik Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Arsin Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Mobilya ve Dekorasyon Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dış Ticaret Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 1119 1121 1121 1121 1122 1122 1124 1127 1130 1130 8510 8510 1145 1151 1151 1152 1152 1154 9068 9068 1159 1159 1172 1188 1195 9052 1232 1232 1245 1249 1249 9032 9032 1261 1323 1323 9019 9019 1338 1127 8582 5380 1281 1329 9086 1330 9083 2107 9077 9077 5368 5368 9078 9078 9066 1245 1121 1121 1122 1122 1130 8510 1145 6155 9067 238 .TABLO-2.O.O.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106250643 106270683 106250925 106270823 106250652 106250891 106251077 106250661 106250697 106250679 106270692 106250855 106270789 106250688 106270708 845516506 106250431 106250422 106270117 106270074 106270083 845517307 845705308 106250052 845514909 106270056 106270065 106251129 106250061 106270108 106250034 106270011 106270029 106270038 106250043 106270047 106270092 845503911 106270162 106250113 106270135 845518112 845706113 106250122 106250131 106250149 106270144 106250158 106250167 106270153 845511614 106250016 106250979 106270859 845519815 106251165 106251174 106250713 106250907 106250722 106250882 106250731 106270726 106250864 Ön Lisans Program Adı İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Makine Makine-Resim-Konstrüksiyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Fındıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama İşletme Muhasebe Giresun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.TABLO-2. Ebelik Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik İnşaat İşletme İşletme (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Hopa Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri Mobilya ve Dekorasyon Maçka Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi İşletme İşletme Yönetimi Laboratuvar Laboratuvar Teknolojisi Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Mezuniyet Alan Kodu 1200 1200 9064 9064 5341 4296 4296 1232 1234 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1124 5341 1249 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1152 1152 1159 1169 1188 1195 5341 5341 1232 1245 1249 1249 1323 8582 1121 1122 1122 1124 1124 1152 1201 5341 5341 1245 1249 1249 5301 1245 9077 9077 1124 9100 1177 5341 4296 1225 9042 1249 1249 9032 239 .O.439) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Fındık Eksperliği Harita Kadastro Hazır Giyim (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Tekstil (İÖ) Giresun Sağlık Hizmetleri Meslek Y.438) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106270798 106250749 106250758 106270717 106270338 106250237 106270268 106270311 106270214 106250201 106270223 106250264 106250219 106270232 106250273 106250255 106270241 106250325 106250176 106270329 106250228 106270259 106250316 106250282 106270286 106250185 106270189 106270198 845513216 106250246 106270205 106250194 106270277 106250291 106250307 106270523 106250413 106270471 106270498 845520117 845707818 106251138 106270895 106270374 106250352 106270383 106270392 106270408 106270514 106250361 106250379 106270417 106250388 106270426 106250397 106270435 106270505 106250404 106270444 106270453 106250334 106270356 106270462 106270489 106250801 106251156 106251005 Ön Lisans Program Adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Su Ürünleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Ordu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Gemi Makineleri Gemi Makineleri (İÖ) Haberleşme Halkla İlişkiler Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Rize Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.595) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çay Eksperliği Çay Eksperliği (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.TABLO-2.596) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İnşaat İnşaat (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.596) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Tekstil (İÖ) Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Elektrik Elektrik (UOÖLP-City College Norwich (İngiltere)) Elektronik Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 9032 1307 5368 5368 1121 1122 1122 1124 1151 1152 1152 6155 1159 1159 5330 1174 1174 1180 1185 1195 1201 1201 1221 1232 1232 1234 1234 1245 8545 1249 1249 1261 1323 5368 1338 1121 1122 1122 1122 1124 1124 1132 1132 1151 1152 1152 1152 1159 1195 1200 1201 1201 5341 5341 1232 1232 1232 1234 1234 1245 1249 1249 1261 1323 1152 1152 9068 240 .

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106251014 106250819 106250079 845521819 106250097 106250088 106250104 106250767 106270753 106250776 106270735 106250916 106270814 106251102 106250785 106270744 106250873 106270805 106350245 106370231 106350281 106370276 106350254 106370249 106350218 106370179 106350263 106370258 106350175 106370134 106350015 106370019 106350193 106370152 106350272 106370267 106350024 106370028 106350033 106370037 106350139 106370107 106350042 106370046 106350051 106370055 106350209 106370161 106350069 106370064 106350157 106370125 106350184 106370143 106350078 106370073 106350087 106370082 106350096 106350166 106370188 106350103 106370091 Ön Lisans Program Adı Makine Mekatronik Tirebolu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama İşletme Muhasebe Pazarlama Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Maliye Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Evde Hasta Bakımı Evde Hasta Bakımı (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Halıcılık Halıcılık (İÖ) Halıcılık ve Kilimcilik Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Ermenek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1232 6238 1115 1124 5341 1249 1268 1115 1115 5341 5341 4296 4296 1235 1249 1249 9032 9032 5323 5323 9008 9008 9080 9080 1115 1115 9032 9032 1121 1121 1122 1122 9107 9107 1172 1172 1177 1177 1183 1183 9022 9022 1232 1232 8544 8544 5352 5352 1261 1261 9043 9043 1121 1121 1122 1122 1152 1152 5341 4296 4296 1249 1249 241 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106350148 106370116 106350227 106370197 106350112 106370204 106350236 106370222 106350121 106370213 106450517 106450183 106470196 106450253 106470266 106450014 106470018 106470027 106450023 106470036 106450226 106470239 106450032 106470045 106450359 106470424 106450041 106470054 106450138 106470124 106450217 106470221 106450059 106470063 106450244 106470257 106450068 106470072 106450192 106470203 106450077 106470081 106450129 106470115 106450086 106470099 106450156 106470169 106450095 106470106 106450208 106470212 106450323 106450314 106450526 106450377 106450492 106450508 106450235 106470248 106450271 106470284 106450262 106470275 106450305 Ön Lisans Program Adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Kazım Karabekir Meslek Y. İletim ve Dağıtımı Ormancılık ve Orman Ürünleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu (Cide Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Kaynak Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 9032 9032 2110 2110 1130 1130 8510 8510 8580 8580 9010 5309 5309 1121 1121 1122 1122 5323 1152 1152 9068 9068 1159 1159 9179 9179 1194 1194 5338 5338 9073 9073 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1232 1232 6238 6238 1249 1249 9032 9032 1283 1283 9070 9070 1121 1152 9063 9071 1329 9089 9077 9077 1121 1121 9068 9068 6217 242 .O. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Beton Teknolojisi Beton Teknolojisi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Hazır Beton Teknolojisi Hazır Beton Teknolojisi (İÖ) İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Radyo ve Televizyon Tekniği Radyo ve Televizyon Tekniği (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Araç Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Elektrik Elektrik Enerjisi Üretim.TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106470318 106450102 106470133 106450165 106470178 106450111 106470142 106450411 106470345 106450402 106470336 106450298 106470309 106450147 106470151 106450174 106470187 106450386 106470363 106450456 106470406 106450332 106470372 106450447 106470399 106450429 106470354 106450438 106470381 106450483 106470433 106450368 106470327 106450474 106450341 106450465 106470415 106450395 106450289 106470293 106650578 106650506 106650215 106670219 106650542 106650012 106670016 846503601 846703402 106650021 106670025 106650569 106670422 106670034 106650039 106670043 106650048 106670052 106650463 106670361 106650472 106670379 106650057 Ön Lisans Program Adı Kaynak Teknolojisi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Devrekani Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İnebolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Taşköprü Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tosya Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Dış Ticaret Elektrik Evde Hasta Bakımı Evde Hasta Bakımı (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Mezuniyet Alan Kodu 6217 1249 1249 9032 9032 5368 5368 8510 8510 9073 9073 1121 1121 1249 1249 9032 9032 1115 1115 1121 1121 1152 1152 9196 9196 4296 4296 9069 9069 1329 1329 1127 1127 1145 1152 9008 9008 1245 9032 9032 1102 9077 1121 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1151 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1156 243 .TABLO-2.

TABLO-2.533) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Mantarcılık Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) Rafineri Rafineri ve Petrokimya Rafineri ve Petrokimya (İÖ) Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Kırıkkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Anestezi Diş Protez Teknolojisi İlk ve Acil Yardım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Delice Meslek Yüksekokulu Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Laborant ve Veteriner Sağlık Organik Tarım Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mezuniyet Alan Kodu 1159 1159 5330 5330 1172 9179 1180 1180 1200 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 5341 5341 4296 4296 1221 1221 9069 9069 1232 1232 1232 1234 1236 1245 1249 1249 9032 9032 5352 1261 9043 1282 1282 9070 9070 4340 4340 8556 1287 1287 9041 9041 1330 9083 5368 1104 1106 9081 9196 1329 9061 1192 5345 5352 9068 9068 1159 1159 8607 8607 1205 244 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106650066 106670061 106650075 106670079 106670282 106650084 106650206 106670201 106650093 106670088 106650454 106670352 106650109 106670097 106650533 106670404 106650118 106670104 106650445 106670343 106650199 106670194 106650481 106670388 106650127 106670113 106670185 106670176 106650136 106670122 106650145 106670131 106650409 106670307 106650348 106670149 106670334 106650587 106670431 106650551 106670413 106650154 106670158 846501103 106650163 106670167 106650427 106670325 106650172 106650515 106650181 106650657 106650648 106650621 106650612 106650666 106650524 106650366 106650603 106650357 106650499 106670397 106650312 106670255 106650321 106670264 106650375 Ön Lisans Program Adı Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Geleneksel El Sanatları (İÖ) Grafik Tasarımı Haberleşme Haberleşme (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106670291 106650339 106650436 846504404 846701805 106650224 106670273 106650675 106650233 106670228 106650596 106650242 106650393 106670449 106650684 106650303 846502806 846505207 106650251 106670237 106650418 106670316 106650269 106650296 106650278 106650384 106650287 106670246 106750514 106770518 106750505 106750489 106750462 106770378 106750498 106750471 106770387 106750417 106770342 106750011 106770015 106750311 106770254 106750232 106770333 106750029 106770024 106750277 106770218 106750568 106770509 106750408 106770272 106770033 106750595 106770042 106750383 106770263 106770051 106750038 106770315 106750586 106750047 106750259 106750577 Ön Lisans Program Adı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) Rafineri ve Petrokimya Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Keskin Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) Elektrik Elektrik (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) Hazır Giyim Kimya Mahalli İdareler Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama Tekstil Tekstil Teknolojisi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Halıcılık ve Desinatörlüğü Halıcılık ve Kilimcilik İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Alan Kodu 1205 1287 9041 1124 1124 5323 5323 5323 1152 1152 9105 1186 8531 8531 8531 1195 1218 1230 1249 1249 9032 9032 1268 1276 1323 9019 8580 8580 5323 5323 2110 1329 9083 9083 9089 9080 9080 1145 1145 5341 5341 4296 4296 1235 1235 1249 1249 9032 9032 9145 9145 1121 1121 1122 1152 1152 9068 9068 1159 1177 1177 9105 1184 9022 9272 245 .

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106770545 106750056 106750347 106770324 106750602 106770069 106750532 106770078 106770087 106750392 106770536 106750065 106770351 106750074 106770466 106750559 106770493 106750453 106770369 106750083 106750329 106770475 106750356 106770281 106750092 106770096 106750108 106770166 106750541 106770484 106750117 106770103 106750126 106770112 106750241 106770184 106750629 106750135 106770121 106750302 106770236 106750144 106770139 106750286 106770227 106770148 106750611 106770245 106750153 106770175 106750162 106770157 106750268 106770209 106750338 106750426 106770439 106750365 106770448 106750171 106750189 106770457 106750435 106750198 106770527 106750444 106770421 Ön Lisans Program Adı İç Mekan Tasarımı (İÖ) İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mekatronik Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Babaeski Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu (Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Grafik Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Elektrik Elektrik (İÖ) İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9272 1201 9052 9052 1232 1232 6238 1245 1323 9019 9019 1115 1115 1130 1130 8510 8510 1145 1145 5341 4296 4296 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 1152 1152 8502 8502 9179 9179 9073 1218 1218 1247 1247 1249 1249 9032 9032 1261 9043 9043 1268 1268 1323 1323 9019 9019 9077 5310 5310 1121 1121 1122 1152 1152 9076 5368 5368 9078 9078 246 .

TABLO-2. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Elektrik Elektrik (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gümrük İşletme Gümrük İşletme (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Donanımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik Haberleşme Mezuniyet Alan Kodu 1115 1115 1156 1156 4296 4296 1249 9032 9032 1268 1268 9056 1121 1121 1122 1145 1145 1148 1152 1152 9066 1178 1178 1201 1201 9052 9052 5341 4296 4296 1232 1249 1249 9032 9032 1275 1323 9019 9019 5368 5368 9196 9196 1329 1329 1102 1119 1119 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1127 1130 1130 8510 8510 1152 1152 1154 6155 247 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 106750374 106770396 106750205 106770403 106750523 106770412 106750214 106750295 106770306 106750223 106770299 106850143 106850179 106870111 106870014 106850082 106870086 106850073 106850019 106870023 106850116 106850028 106870032 106850037 106870068 106850125 106870102 106850046 106850107 106870156 106850055 106850064 106870041 106850091 106870095 106850134 106870059 106850188 106870077 106850197 106870165 106850152 106870138 106850161 106870147 106951697 106950169 106970304 106950178 106970313 106950018 106970013 847528601 847705602 847520403 106950027 106970022 106951661 106971568 106950036 106970031 847550104 106950045 Ön Lisans Program Adı Vize Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Doğalgaz.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
106970049
106951528
106971417
106951537
106971426
106950054
106970058
106950063
106970067
847510205
847521206
847518407
847704808
106970297
106950072
106970076
106951494
106971383
106950081
106970085
106951607
106971498
106950099
106970094
106951458
106971347
106951652
847512709
106951282
106971205
847529411
847706412
847513513
106950106
106970101
106951388
106971286
847530614
847707215
106951546
106971435
106950115
106970119
106970182
847531416
847708917
106970191
106950124
106970128
106951334
106971241
106951925
847522918
106950133
106970137
106950142
106970146
106951404
106971302
106950151
106970155
106970261
106951722
847501719
847502521
847701522
106951713
106951988
847503323

Ön Lisans Program Adı
Elektronik Haberleşme (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (İÖ)
Endüstriyel Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon (İÖ)
Endüstriyel Yönetim
Fotoğrafçılık
Haberleşme
Haberleşme (İÖ)
Hazır Giyim (İÖ)
İklimlendirme-Soğutma
İklimlendirme-Soğutma (İÖ)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ)
İnşaat
İnşaat (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim)
İtfaiyecilik ve Sivil Savunma
Kağıt Teknolojisi
Kağıt Teknolojisi (İÖ)
Kağıtçılık
Kağıtçılık (İÖ)
Kalite Kontrol
Kimya
Kimya (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Kontrol Sistemleri Teknolojisi
Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Matbaacılık (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim)
Otomotiv
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Rafineri ve Petrokimya
Rafineri ve Petrokimya (İÖ)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ)
Selüloz ve Kağıt Teknolojisi
Selüloz ve Kağıt Teknolojisi (İÖ)
Tekstil (İÖ)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
Ebelik
Hemşirelik
Hemşirelik (İÖ)
İlk ve Acil Yardım
Podoloji
Sağlık Teknikerliği

Mezuniyet Alan Kodu
6155
9067
9067
9068
9068
1159
1159
5330
5330
1163
1170
1180
1180
1195
1200
1200
9064
9064
1201
1201
9052
9052
5341
5341
4296
4296
4296
8537
9029
9029
1212
1212
2377
1218
1218
1247
1247
1221
1221
9069
9069
1232
1232
1237
6238
6238
1245
1249
1249
9032
9032
9032
1261
1268
1268
1287
1287
9041
9041
5360
5360
1323
1106
8582
5380
5380
9196
9334
8559

248

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
106950187
106970349
106951704
106950196
106970358
106951591
106971489
106950203
106970394
106951176
106971135
106950212
106970367
106950248
106950221
106970376
106950239
106970385
106951431
106971329
847534724
106950257
106950266
106970401
106950275
106950284
106950293
106951291
106971214
106950309
106970419
106951485
106971374
106950318
106970428
106950327
106970437
106951422
106950336
106970446
106951501
106971392
106950345
106970455
106951616
106971505
106950354
106970464
847535525
847709726
106950363
106970473
106950372
106951201
106951219
106950381
106951573
106971462
847517627
106950442
106970525
106950451
106970534
106950399
106971541

Ön Lisans Program Adı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Y.O.
Çevre Koruma
Çevre Koruma (İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ)
Emlak ve Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ)
İş Makineleri
Makine
Makine (İÖ)
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) (İÖ)
Arslanbey Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı
Bahçe Tarımı (İÖ)
Bahçe Ziraatı
Bitki Koruma
Fidan ve Fidecilik
Fidan ve Fidecilik (İÖ)
Hasat Sonrası Teknolojisi
Mantarcılık
Organik Tarım
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Peyzaj
Peyzaj (İÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ)
Seracılık
Seracılık (İÖ)
Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama
Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama (İÖ)
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi (İÖ)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ)
İnşaat
İnşaat (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Yapı Donatım Teknolojisi
Yapı Donatım Teknolojisi (İÖ)
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi (İÖ)
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu (Değirmendere Meslek Y.O.)
Cam-Seramik
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Seramik, Cam ve Çinicilik
Uygulamalı Takı Teknolojisi
Derbent Meslek Yüksekokulu
Ağırlama Hizmetleri
Ağırlama Hizmetleri (İÖ)
Çevre Koruma
Mutfak Yönetimi
Mutfak Yönetimi (İÖ)
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği (İÖ)

Mezuniyet Alan Kodu
1329
1329
9086
1330
1330
9083
9083
1135
1135
9014
9014
1156
1156
1204
1232
1232
1260
1260
9056
9056
1112
5315
1167
1167
1190
1236
5352
1268
1268
1273
1273
1275
1275
1296
1296
8635
8635
9038
1148
1148
9066
9066
1201
1201
9052
9052
1232
1232
1351
1351
5377
5377
1131
1224
9024
1346
9077
9077
1135
1250
1250
1300
1300
1337
1337

249

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
106950406
106970482
106950424
106970507
106951582
106971471
106950415
106970491
847523728
106950433
106970516
106950469
106970543
106951679
106971577
106950478
106970552
106951273
106971198
106951934
106950487
106970561
106951467
106971356
106950496
106951343
106950503
106970579
847536329
847710931
106950512
106950521
106951688
106951246
106971162
106951555
106971444
106950539
106970588
106950548
106950557
106970597
106951519
106971408
106950566
106970604
106950575
106970613
106951307
106950584
106970622
106951625
106971514
106950593
106970631
106951352
106971259
847537132
847711733
106950609
106970649
106950618
106970667
106970719
847515134
847516835
106970728

Ön Lisans Program Adı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Turizm ve Otelcilik
Turizm ve Otelcilik (İÖ)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ)
Yemek Pişirme Teknikleri
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ)
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Su Ürünleri
Su Ürünleri (İÖ)
Gebze Meslek Yüksekokulu
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ)
Borsa ve Finans
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (İÖ)
Endüstriyel Kalıpçılık
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Mekatronik
Mekatronik (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Metalografi ve Malzeme Muayenesi
Metalografi ve Malzeme Muayenesi (İÖ)
Metalurji
Metalurji (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Personel Yönetimi
Personel Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret (İÖ)
Gölcük Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Elektronik Haberleşme (İÖ)
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri
Gemi Makineleri (İÖ)

Mezuniyet Alan Kodu
5368
5368
1338
1338
9078
9078
5370
5370
8578
1350
1350
1130
1130
8510
8510
1185
1185
8531
8531
8531
5341
5341
4296
4296
1249
9032
1307
1307
1124
1124
5317
1130
8510
1145
1145
9068
9068
1159
1159
5329
5338
5338
9073
9073
1232
1232
6238
6238
8611
1242
1242
9092
9092
1249
1249
9032
9032
6271
6271
5376
5376
1145
1145
6155
1173
1174
1174

250

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
847538836
106950627
106970676
106950681
106950699
106950636
106970685
106950654
106950663
106970701
106951413
106971311
106950645
106970694
847540837
847713338
106950706
106970737
847544939
847716641
106950715
106951185
106950724
106970746
106950733
106951731
847541642
847714143
106950742
106951228
106950751
106970755
106951449
106971338
106950769
106970764
106950778
106950803
106970791
106950787
106970773
106951361
106971268
106951749
106971586
106950796
106970782
106951634
106971523
847524544
847533945
847525346
106950812
106970807
106950848
106970825
847527847
106950839
847526148
847546549
847718251
106950857
106950821
106970816
106950866
106970834
106951237

Ön Lisans Program Adı
Kalıpçılık
Makine
Makine (İÖ)
Oto Elektrik-Elektronik
Oto Motor Teknolojileri
Otomotiv
Otomotiv (İÖ)
Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
Otomotiv Tasarım ve İmalat
Otomotiv Tasarım ve İmalat (İÖ)
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
Pazarlama
Pazarlama (İÖ)
Hereke Ömer İsmet Uzunyol M.Y.O. (Hereke-Tavşancıl Meslek Y.O.)
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ)
Boya Teknolojisi
Boya Teknolojisi (İÖ)
Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri
Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri (İÖ)
Çevre Temizlik Hizmetleri
Çevre Temizliği ve Denetimi
Dış Ticaret
Dış Ticaret (İÖ)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı
İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi
İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kozmetik Teknolojisi
Kozmetik Teknolojisi (İÖ)
Lojistik
Mağaza İşletmeciliği
Mağaza İşletmeciliği (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Özel Güvenlik ve Koruma
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)
Yalıtım Teknolojisi
Yalıtım Teknolojisi (İÖ)
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi (İÖ)
İhsaniye Meslek Yüksekokulu
Bahçe Ziraatı
Çevre Koruma
Fidan ve Fidecilik
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Harita-Kadastro
Harita Kadastro (İÖ)
Mantarcılık
Meyve-Sebze İşleme
Seracılık
Su Ürünleri
Su Ürünleri (İÖ)
Tarımsal Laboratuvar
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ)
İzmit Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Mezuniyet Alan Kodu
1213
1232
1232
1257
1258
1261
1261
1262
1263
1263
9043
9043
1268
1268
1124
1124
6128
6128
5318
5318
4234
9021
1145
1145
1171
8603
6202
6202
8607
1205
5341
5341
4296
4296
6223
6223
5346
1229
1229
1249
1249
9032
9032
5353
5353
8577
8577
9040
9040
1112
1135
1167
1177
1177
1188
1188
1236
6244
1296
1307
1307
1315
1332
1332
8607
8607
1205

251

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
106971153
106950875
106970843
106950884
106970852
106951379
106971277
106951194
106971144
106950893
106970861
106950909
106970879
106951316
106971223
847542452
847715853
106950972
106970949
847509954
106950918
106970888
106951264
106971189
106950927
106970897
106951476
106971365
106950963
106970931
847545755
847717456
847548157
847720258
847508259
106950936
106970904
106950945
106970913
106951255
106971171
847549861
847721962
106951052
106971047
134543501
134722102
106951643
106971559
106950981
106970958
106971011
106951564
106971453
106950999
106970967
106951007
106970976
106951016
106970985
106951043
106971038
106951025
106970994
106971029
106951034
847543263
106971002

Ön Lisans Program Adı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Kandıra Meslek Yüksekokulu
Bankacılık
Bankacılık (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ)
Endüstriyel Yönetim
Endüstriyel Yönetim (İÖ)
Fidan ve Fidecilik
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kalite Kontrol
Kalite Kontrol (İÖ)
Mahalli İdareler
Mahalli İdareler (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Seracılık
Sigortacılık
Sigortacılık (İÖ)
Tekstil
Tekstil (İÖ)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
Deniz Elektroniği
Deniz Elektroniği (İÖ)
Deniz Haberleşme
Deniz Haberleşme (İÖ)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
El Sanatları (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik (İÖ)
Gemi İnşaatı
Gemi İnşaatı (İÖ)
Gemi Makineleri
Gemi Makineleri (İÖ)
Gemi Makineleri İşletme
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
Güverte
Güverte (İÖ)
Hazır Giyim (İÖ)
Mekatronik
Su Ürünleri
Tekstil (İÖ)

Mezuniyet Alan Kodu
1205
1208
1208
1249
1249
9032
9032
9023
9023
8580
8580
1114
1114
1115
1115
1124
1124
1163
1163
1167
1185
1185
8531
8531
5341
5341
4296
4296
2377
2377
1230
1230
1249
1249
1296
1303
1303
1323
1323
9019
9019
8580
8580
1137
1137
1138
1138
9137
9137
9026
9026
1151
9068
9068
1159
1159
1173
1173
1174
1174
1175
1175
1179
1179
1195
6238
1307
1323

252

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
106951758
106951767
106951907
106951776
847506664
106951149
106971126
106951061
106971056
106951079
106971065
106951088
106971074
106951325
106971232
106951097
106971083
106951397
106971295
106951122
106971108
106951104
106971092
106951113
847505865
106951131
106971117
847507466
106951916
106951167
106971532
106951158
106950672
847547367
847719968
204050014

204150746
204150304
204150358
204150313
204150173
204150419
204150297
204150013
204150022
849701801
204150288
204150394
204150031
204150058
204150455
204170035
204150649
204150076
204150252
204150437
204150094
204150279
204150331
204170017
204170026
204150101

Ön Lisans Program Adı
Kartepe Meslek Yüksekokulu (Körfez Meslek Yüksekokulu)
At Antrenörlüğü
Atçılık İşletmeciliği
Atçılık ve Antrenörlüğü
Nalbantlık
Köseköy Meslek Yüksekokulu
Bankacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Fermantasyon
Fermantasyon (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
Kimya
Kimya (İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Lastik Teknolojisi
Lastik Teknolojisi (İÖ)
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Otomotiv
Plastik Teknolojisi
Plastik Teknolojisi (İÖ)
Sigortacılık
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
Kaynak Teknolojisi
Makine
Makine (İÖ)
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu
İş ve Uğraşı Terapisi
Yeniköy Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalıpçılık
Otomotiv
Otomotiv (İÖ)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Meslek Yüksekokulu
Adalet
Ağırlama Hizmetleri
Ağırlama Hizmetleri (İÖ)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim)
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim)
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ)
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Endüstriyel Elektronik (İÖ)
Film Yapım Teknikleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme (Uzaktan Eğitim)
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim)
Lojistik
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe (Uzaktan Eğitim)

Mezuniyet Alan Kodu
5304
5305
9062
5350
1114
1121
1121
1122
1122
1127
1127
1166
1166
1177
1177
1218
1218
1247
1247
1226
1226
8609
8609
1234
1261
1278
1278
1303
6217
1232
1232
5340
5329
1261
1261
1102

1102
9077
9077
1115
1121
1121
1121
1122
1122
1124
9074
9074
8510
5323
5323
1159
5334
1186
8531
8531
5341
4296
5346
1245
1249
1249

253

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI *
Kodu
204150261
204150119
204150376
204150473
204150701
204150137
204150164

107150095
107150192
107170169
107150014
107170018
107150111
107170099
107170027
107150023
107150102
107170115
107150032
107150086
107170133
107150129
107170036
107150041
107170045
107150077
107170081
107150059
107170124
107150174
107170178
107150156
107170142
107150165
107170151
107150226
107170196
107150183
107170187
107150208
107150217
107150147
107170106
107170054
107150068
107170063
107150138
107170072
107150235

850502301
107250525
107250013
107250022
107270441
107250031
107250437
107270423
850504802
850505603
107250507
107270486

Ön Lisans Program Adı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
Ağırlama Hizmetleri
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Endüstriyel Elektronik (İÖ)
İnşaat
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Tohumculuk
Midyat Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Anestezi
Anestezi (İÖ)
Diş Protez
Diş Protez Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi (İÖ)
Ebelik
Hemşirelik
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)

Mezuniyet Alan Kodu
9032
1282
1282
1329
9086
5368
1338

9077
1121
1121
1152
1152
9068
9068
1159
1201
9052
9052
5341
4296
4296
1232
1232
1249
1249
9032
9032
5368
5368
5323
5323
9196
9196
9083
9083
9089
9089
9080
9080
5352
1334
1121
1121
1122
5323
5323
1152
1152
9067

2107
1102
1105
1106
1106
1143
9081
9081
8582
5380
9196
9196

254

TABLO-2.462) Elektronik Elektronik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9082 9082 1267 1267 9088 9088 1281 9086 9086 1330 1330 9083 9083 9077 9077 1114 1114 1115 1115 1130 1130 8510 8510 1145 1145 1157 1230 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1268 1293 1293 1300 1337 5368 5368 9078 5370 1338 1338 8580 9010 9010 1121 1121 1121 1122 1122 1127 5323 6149 1152 1152 1152 1154 1154 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 255 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107250446 107270432 107250049 107270326 107250464 107270414 107250058 107250473 107270459 107250067 107270317 107250455 107270405 107250419 107270398 107250076 107270017 107250376 107270353 107250085 107270026 107250482 107270468 107250094 107270035 135509901 850522704 107250101 107270044 107250385 107270362 107250119 107270053 107250543 107250182 107270089 107250173 107250128 107250137 107270062 107250428 107250146 107250164 107270071 107250155 107250349 107270335 107250331 107270308 107250552 107250191 107270098 107250207 107270265 107270238 107250216 107270105 107270211 107250322 107270292 107250225 107270114 107250394 107270371 107250401 107270389 107250234 107270123 Ön Lisans Program Adı Paramedik Paramedik (İÖ) Patoloji Laboratuvar Patoloji Laboratuvar (İÖ) Patoloji Laboratuvar Teknikleri Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Radyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Emtia Borsası Mahalli İdareler Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Pazarlama (Uzaktan Eğitim) Satış Yönetimi Satış Yönetimi (İÖ) Seyahat İşletmeciliği Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Yerel Yönetimler Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Çocuk Gelişimi (İÖ) Döküm (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektrik (İÖ) (Bk.

Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mezuniyet Alan Kodu 1159 5330 9105 9105 1180 1195 1195 1195 1224 1232 1232 1232 1237 1237 1246 1307 1307 8639 8639 1323 1323 1323 9019 9019 1346 5353 1310 9027 1130 1130 8510 8510 9229 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1268 1121 1121 1121 1121 1122 1122 1152 1152 9068 9068 1159 1159 1148 9066 9066 1201 1201 9052 9052 1232 1234 1234 1245 256 .800) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Programcılığı (Bk.800) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Doğalgaz. Resim ve Konstrüksiyon Makine.467) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Makine Makine (İÖ) Makine (İÖ) (Bk. Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Makine (İÖ) Makine.462) Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Haberleşme Hazır Giyim Hazır Giyim (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) (Bk.462) Matbaacılık Matbaacılık (İÖ) Moda Tasarımı Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Tasarım ve Basım-Yayımcılık Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil (İÖ) (Bk.TABLO-2.467) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Uygulamalı Takı Teknolojisi MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Burdur Meslek Yüksekokulu (Meslek Yüksekokulu) Özel Güvenlik ve Koruma Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri Teknolojisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Pazarlama (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107270195 107270256 107250491 107270477 107250313 107250304 107270274 107270283 107250358 107250243 107270132 107270177 107250297 107270186 107250516 107250252 107270141 107250261 107270159 107250279 107270168 107270247 107250367 107270344 107250288 107350772 107350136 107350393 107350021 107370273 107350666 107370501 107350745 107350075 107350463 107370546 107350109 107370088 107350409 107370325 107350127 107370104 893500501 107350551 107370449 107350709 893501302 107350012 107370016 107350048 107370025 107350515 107370413 107350057 107370034 107350039 107350506 107370625 107350066 107370043 107350542 107370431 107370052 107350084 107370061 107350093 Ön Lisans Program Adı Endüstriyel Elektronik (İÖ) (Bk.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Mermer Teknolojisi Mermer Teknolojisi (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Tekstil Teknolojisi Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Bilgi Yönetimi (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi Mezuniyet Alan Kodu 1245 1261 1261 9043 9043 1115 1115 1121 1121 1130 1130 8510 8510 1145 1145 1146 1146 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 9149 9149 1121 1121 9101 9101 9037 9037 1152 1152 9068 9068 1159 1159 9179 9179 1239 1239 1261 9043 9043 9019 5310 5310 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 5323 5323 1145 1145 8531 8531 5341 5341 4296 257 .O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107370079 107350118 107370097 107350445 107370379 107350366 107370573 107350587 107370564 107350145 107370113 107350675 107370519 107350375 107370307 107350154 107370255 107350163 107370122 107350472 107370388 107350172 107370131 107350418 107370334 107350833 107370688 107350569 107370458 107350736 107370679 107350639 107370361 107350181 107370476 107350524 107370422 107350199 107370282 107350842 107370697 107350206 107370291 107350215 107350454 107370494 107350384 107350824 107370661 893502103 893700301 107350224 107370149 107350233 107370158 107350684 107370528 107350242 107370264 107350251 107370485 107350621 107370607 107350269 107370167 107350481 Ön Lisans Program Adı Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Y.TABLO-2.

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Deniz ve Liman İşletme Dış Ticaret Gemi Makineleri Güverte İşletme Muhasebe Sigortacılık MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu (Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu) Deniz Ulaştırma ve İşletme Deniz ve Liman İşletmeciliği 107350763 107350754 107350612 107370591 107350578 107370467 107350303 107370201 107350312 107370219 107350693 107370537 107350321 107370228 107350533 107350339 107350348 107370237 107350499 107370404 107350603 107370582 107350357 107370246 107350436 107370352 107350799 107370643 107350727 107370634 107350648 107350806 107350657 107370555 107350718 107350781 204350153 204350108 204350144 204350092 204350083 204350047 204350029 204350065 107451327 107451257 Mezuniyet Alan Kodu 4296 5346 5346 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1323 1323 9019 9019 5368 5368 1121 1268 1115 1115 1121 1121 1122 1122 1130 1130 8510 8510 1152 1152 9068 1159 5341 5341 4296 4296 1235 1235 1249 1249 9032 9032 5323 5323 1329 1329 1121 9075 9032 9032 1332 8580 1122 1139 1145 1174 1179 5341 1249 1303 9137 9026 258 .TABLO-2.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107370397 107350596 107370616 107350278 107370176 107350427 107370343 107350287 107370185 107350296 107370194 Ön Lisans Program Adı İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) 893503804 107370316 107350815 107370652 Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Çavdır Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Pazarlama Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Endüstriyel Elektronik İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Maliye Maliye (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tefenni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yerel Yönetimler MERSİN İLAĞA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Y.

TABLO-2.O.449) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) Cam-Seramik (İÖ) Eczane Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Emlak ve Emlak Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim) Haberleşme Haberleşme (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Kimya (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Kozmetik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Eğitim) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) Seramik Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü Taş ve Metal İşlemeciliği Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Uzaktan Eğitim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Uygulamalı Takı Teknolojisi (İÖ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y. Adli Tıp Teknikerliği Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Cerrahi Teknikerliği İlk ve Acil Yardım Otopsi Yardımcılığı Paramedik Perfüzyon Teknikleri Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Deniz ve Liman İşletme Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Gümrük İşletme Gümrük İşletme (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1175 1121 1121 1121 1121 1122 1122 1131 9087 1152 6155 9067 9068 1156 1159 1159 5330 1180 1180 8531 1200 4296 1218 1221 1221 9069 6223 1234 9071 2110 1298 1301 1320 9089 1338 1338 1346 4202 1105 4205 1106 8512 9196 9096 9082 9201 1281 1329 9086 1330 9083 9080 9077 9077 1130 1130 8510 8510 1139 1145 1145 1178 1178 5341 5341 4296 4296 259 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107451318 851512201 107470121 107470139 107450092 107470015 107450011 107470033 107451293 107470042 107450029 107451063 107451072 107451566 107470024 107450038 107450047 107450083 107470112 107451451 107470051 107451284 107470069 107450074 107470103 107451081 107451575 107470087 107451584 107451372 851508602 107450056 851503703 107451363 107450065 107470096 107470078 107450108 107450117 107451239 107450126 107450135 107451381 107451221 107451169 107451406 107450144 107450153 107451196 107450162 107451187 107451399 107451124 107470554 107450171 107470148 107451336 107470633 107450189 107450902 107470412 107450198 107470166 107450205 107470175 107451018 107470493 Ön Lisans Program Adı Gemi Makineleri İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.

TABLO-2. Cam ve Çinicilik Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Uygulamalı Takı Teknolojisi Anamur Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Bahçe Tarımı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İşletme İşletme Yönetimi Mezuniyet Alan Kodu 5346 1249 1249 9032 9032 1268 1268 5368 5368 9078 9078 5370 5370 1121 1121 1122 1122 1131 5322 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 9028 1159 1159 5330 5330 1177 1188 1188 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 1216 1218 1218 1247 1247 9069 9069 5344 1224 1232 1232 1245 1245 1261 9043 9043 9079 9024 9011 1346 9077 9056 1130 8510 5341 4296 260 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107451309 107450214 107470193 107450947 107470448 107450223 107470209 107450232 107470218 107451133 107470563 107450241 107470227 107451203 107470572 107450259 107470236 107450268 107470157 107450277 107470245 107450286 107470254 107451099 107470518 107451106 107470527 107451469 107450295 107470263 107450302 107470272 107450832 107450311 107470624 107450329 107451054 107470615 107450338 107470281 107451212 107470606 107450859 107450347 107470299 107450992 107470475 107451115 107470536 107470184 107450886 107450356 107470306 107451275 107470315 107470324 107451266 107470484 107470545 107450895 107450877 107450365 107451142 107451557 107450374 107451345 107450383 107451027 Ön Lisans Program Adı Lojistik Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Cam-Seramik Cilt Bakımı ve Güzellik (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Cam ve Seramik Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Gıda Teknolojisi Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Karayolu Ulaşımı ve Trafik Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Kuaförlük (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Makine Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) Seramik.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107450392 107450462 107450453 107450408 107451424 107450417 107450426 107450444 107451151 107450435 107451178 107451415 107450505 107450471 107450498 107450489 107450514 107470403 107450938 107470439 107450559 107470581 107450523 107470333 107450532 107470342 107451036 107470509 107450541 107470351 107450956 107470457 107450868 851509404 107450568 107451248 107450595 107450602 107450577 107450586 107450965 107451433 851504505 851505306 851507807 851506108 107451487 107451496 107451009 107450611 107450692 107450629 851510609 107450665 851502911 107450638 107450647 107450974 107450656 107450929 107450708 107451045 107451521 107450841 107450717 Ön Lisans Program Adı Pazarlama Satış Yönetimi Seyahat İşletmeciliği Subtropik İklim Bitkileri Subtropikal Bitki Yetiştiriciliği Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Aydıncık Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Sebze Üretimi Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm Animasyonu Gülnar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Halı ve Kilim Halıcılık ve Kilimcilik Harita Kadastro İnşaat Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ormancılık ve Orman Ürünleri Seracılık Seyahat İşletmeciliği Süt ve Ürünleri Turizm ve Otelcilik Mut Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bağcılık Bahçe Tarımı Bahçe Ziraatı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Harita Kadastro Mermercilik Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri Teknolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme İşletme Yönetimi Mantarcılık Organik Tarım Pazarlama Mezuniyet Alan Kodu 1268 1293 1300 5362 9084 1337 5368 1338 9078 5370 9077 1294 1300 5368 1338 5370 1114 1114 1115 1115 1121 1121 1122 1122 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 5367 1124 1182 9022 1188 1201 1245 1249 9032 9071 1296 1300 1310 1338 1109 1111 9056 1112 1121 1122 1124 1188 1240 1245 1249 9032 1310 9027 5341 4296 1236 5352 1268 261 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107450753 107450726 107450735 851501212 107450823 107470599 107450762 107470369 851511413 107450771 107451354 107470669 107451442 107470651 107450814 107470396 107450789 107470378 107450983 107470466 107450798 107470642 107450805 107470387 107450911 107470421 107570023 107570032 107550055 107570059 107550019 107570041 107550037 852501801 107550028 107570014 107550046 853502301 107650803 107670376 107650018 107670579 107650609 107670588 107650178 138701501 107650909 107670164 107650027 107670013 853508902 138702302 107650036 107670022 107650963 107670446 107650045 107670031 107650054 107670049 107650063 107670058 107650796 107670367 107650072 Ön Lisans Program Adı Satış Yönetimi Seracılık Su Ürünleri Taş ve Metal İşlemeciliği Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) Moda-Konfeksiyon Moda-Konfeksiyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Deri Konfeksiyon (İÖ) El Sanatları (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Hazır Giyim (İÖ) Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Moda-Konfeksiyon Restorasyon Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ) Muğla Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Mezuniyet Alan Kodu 1293 1296 1307 1320 1121 1121 1122 1122 1124 1130 8510 8510 9105 9105 1248 1248 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1323 1323 9019 9019 1141 1151 9105 1195 8613 1245 1248 1290 1323 1323 9019 5301 9077 9077 1110 1110 9010 9010 1120 1120 1121 1121 1122 1122 1124 1124 1130 1130 8510 8510 5323 5323 1145 1145 1152 1152 9068 9068 1159 262 .TABLO-2.

O. Hemşirelik Optisyenlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Dalaman Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Lojistik Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Seyahat ve Tur İşletmeciliği Seyahat ve Tur İşletmeciliği (İÖ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) Sulama Teknolojisi Tarımsal Sulama Tarımsal Sulama Yönetimi Uluslararası Lojistik Datça Kazım Yılmaz Meslek YO (Datça M.Y. (Fethiye Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1159 1188 1188 1201 1201 9052 9052 1232 1245 1245 1249 1249 9032 9032 1261 1268 9070 9070 4340 1302 1302 8639 1320 1323 5368 5368 1338 1338 9078 9078 5370 5370 9039 9039 5380 1252 1329 1330 9083 1331 9089 9336 1145 5346 1249 9032 9032 1302 1302 1305 1305 1308 4361 1317 5375 9077 1110 9035 1249 9032 5368 9077 1249 9032 9032 263 .) Ağırlama Hizmetleri Aşçılık Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman M.O.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107670067 107650081 107670076 107650099 107670085 107650918 107670428 107670137 107651194 107670094 107650106 107670101 107650654 107670322 107670146 107650115 107650954 107670597 107650124 853509703 138709703 107650133 853503104 107670155 107650142 107670119 107650169 138704804 107650812 107670385 107650151 107670128 107651007 107670525 853501505 107650187 107650196 107650203 107650884 107650212 107650893 107651246 107650221 107650787 107650239 107650663 107670507 853510906 138713305 107650248 107670491 853516614 107650257 853515807 107650266 107650875 107650275 107650981 107650284 107650672 107650293 107650848 107650309 107650681 107670455 Ön Lisans Program Adı Endüstriyel Elektronik (İÖ) Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Pazarlama Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Seyahat ve Tur İşletmeciliği Seyahat ve Tur İşletmeciliği (İÖ) Tasarım ve Basım-Yayımcılık Taş ve Metal İşlemeciliği Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Muğla Sağlık Hizmetleri M.TABLO-2.Y.Y.

(Milas Meslek Yüksekokulu) Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Grafik (İÖ) Halıcılık Halıcılık (İÖ) Halıcılık ve Kilimcilik Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Mimari Restorasyon Mimari Restorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Restorasyon Restorasyon (İÖ) Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği Taş ve Metal İşlemeciliği Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Ortaca Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Aşçılık Bahçe Tarımı Bahçe Ziraatı Peyzaj Peyzaj (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 5352 1273 1275 1275 1296 1297 1302 8566 1317 1317 5368 5368 1338 1338 9078 9078 5370 1110 1110 5367 5367 1337 1337 9071 9071 5353 5353 1332 1332 9077 9077 1110 1124 8502 1183 1183 9022 9022 1195 5341 4296 4296 1224 8613 8613 1249 1249 9032 9032 1268 1268 1290 1290 1311 1320 1323 5368 5368 1338 1338 9077 9077 1110 9056 1112 1273 1273 264 .O.TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107651025 107650318 107650742 107670482 107650972 107650327 853511708 107650769 853512509 138710905 107650336 107670473 107650354 138705606 107650857 107670464 107650345 107651219 107670631 107651237 107670658 107651228 107670649 107651201 107670622 107651131 107670604 107651016 107670561 107650866 107670419 107651158 853513311 107670225 107650363 107670173 107650618 107670304 107670234 107650372 107650733 107670516 107650627 107650636 107670313 107650381 107670182 107650699 107670331 107650399 107670534 107650406 107670191 107650415 853505612 107670216 107650424 107670207 107650433 138712507 107650821 107670394 107651167 107650715 107650442 107650451 138716608 Ön Lisans Program Adı Organik Tarım Peyzaj Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) Seracılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Seyahat ve Tur İşletmeciliği Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tarımsal Sulama Yönetimi Tarımsal Sulama Yönetimi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Aşçılık (İÖ) Turizm Animasyonu Turizm Animasyonu (İÖ) Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği (İÖ) Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Milas Sıtkı Koçman Meslek Y.

TABLO-2.444) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1275 1296 1297 1307 1308 8566 1337 5368 5368 1338 1338 9078 9078 5370 5370 1109 1115 1115 1124 1124 1152 1152 9066 8531 8531 1200 1200 9064 9064 1236 1249 1249 9032 9032 1328 1328 5377 5377 9037 1152 1152 1201 9052 1240 9077 9010 4214 1121 1121 9075 9075 1122 1122 1122 1124 1124 4223 1130 1130 8510 8510 5323 1145 1145 1152 1152 265 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107650936 107650999 107650469 107650478 107650724 107650751 107651176 107650487 107670243 107650503 138706409 107650839 107670401 107650496 107670252 107650512 107651034 107670543 853514113 138717411 107650521 107670261 107651149 107651185 107670613 107650539 107670279 107650778 107670358 107650548 107650557 107670288 107650706 107670349 107650566 107670297 107650945 107670437 107650645 107650575 107670552 107650584 107650927 107650593 107751078 107750802 107751509 107750105 107770127 107751051 107770851 107750017 107770012 107770109 854507801 854704302 107750556 107750026 107770021 107751351 107770806 107770039 107750035 107770048 107750044 107770057 Ön Lisans Program Adı Peyzaj ve Süs Bitkileri Seracılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Sulama Teknolojisi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Turizm Rehberliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu (Ula Meslek Yüksekokulu) Arıcılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) Mantarcılık Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Tesisat Teknolojisi Tesisat Teknolojisi (İÖ) Yapı Tesisat Teknolojisi Yapı Tesisat Teknolojisi (İÖ) Yatağan Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Elektrik Elektrik (İÖ) İnşaat İnşaat Teknolojisi Mermercilik MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Antakya Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Basım ve Yayın Teknolojileri Basın ve Yayıncılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.

445) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.445) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Elektrik Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 9068 9068 1156 1159 1159 1177 1201 1201 9052 9052 8605 1207 1207 5346 5346 1245 1249 1249 9032 9032 5353 1268 5368 5375 8580 8585 1106 5380 9196 9082 1281 1329 9086 1330 9083 9077 5368 9078 9061 1177 1332 9058 5379 9032 9032 1109 1121 1121 1121 1122 1122 1122 1130 8510 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 9066 266 .O.TABLO-2. Acil Yardım Teknikerliği Anestezi Hemşirelik İlk ve Acil Yardım Paramedik Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Altınözü Meslek Yüksekokulu Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Gıda Teknolojisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi Belen Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Dörtyol Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107751015 107770612 107750565 107750053 107770066 107751412 107750062 107770075 107751103 107770648 107750574 854502903 854701904 107751024 107770842 107770093 107750071 107770084 107750838 107770506 107751563 107750089 107750653 107750098 107750583 107750768 107750759 854501205 107751396 107751069 107750786 107750777 107751096 107750795 107751087 107751254 107751403 107751263 107751315 107751536 107751457 107750926 107750626 107751306 107770878 107751299 107750202 107770199 107770181 107750114 107770136 107770145 107750723 107751387 107750123 107750132 107770154 107750953 107770569 107750962 107770578 107750141 107770163 107750159 107751493 Ön Lisans Program Adı Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gıda Teknolojisi İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı İşletmecilik İşletmecilik (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Uluslararası Lojistik Yerel Yönetimler Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Y.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107750195 107770172 107750186 107750971 107750168 854703506 107750177 107750592 107750892 107750732 107751227 107751236 107751245 107751166 107770693 107750608 107751157 107750883 107751148 107751466 107770921 107751175 107770887 107750617 107751475 107751484 107751121 107770666 107751518 107770903 107750389 107770684 107751042 107770639 107750211 107770206 107750547 107770463 107750538 107770445 107751378 107770824 107750229 107770215 107750811 107770472 854505307 107770224 107750238 107770233 107750247 107770454 107750989 107770587 107750998 107770596 107750256 107770242 107750265 107770427 107751193 107770481 107751527 107750371 107750274 107770436 Ön Lisans Program Adı Haberleşme Haberleşme (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine (İÖ) Makine. Resim ve Konstrüksiyon Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Su Ürünleri Erzin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Metalurji Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi Harbiye Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Mimari Restorasyon Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Hassa Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Bitkisel Üretim Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi İskenderun Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) Basın ve Yayıncılık Basın ve Yayıncılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (İÖ) Çevre Koruma ve Kontrol Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) Döküm El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Giyim Üretim Teknolojisi Haberleşme Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1180 1180 1221 9069 1232 1232 1234 1249 9032 1307 9068 9092 9103 9075 9075 5316 8613 9038 9056 1121 1121 9075 9075 1125 1127 9067 9010 9010 4214 4214 1121 1121 9075 9075 1122 1122 4223 4223 1130 1130 8510 8510 6134 6134 9014 9014 6149 1151 1152 1152 6155 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 5330 1172 1172 9105 1180 1188 1188 267 .

Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Metalurji Malzeme Metalurji Malzeme (İÖ) Metalurji Metalurji (İÖ) Motor Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.TABLO-2. Resim ve Konstrüksiyon Makine.446) Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bağcılık Bahçe Tarımı Bahçe Tarımı (İÖ) Bahçe Ziraatı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Dış Ticaret İnternet ve Ağ Teknolojileri İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Uluslararası Ticaret Denizcilik Meslek Yüksekokulu (Pirinçlik Meslek Yüksekokulu) Deniz ve Liman İşletmeciliği Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) Lojistik Su Altı Teknolojisi Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Mezuniyet Alan Kodu 1195 1200 1200 9064 9064 1201 1201 9052 9052 8605 8605 1221 9069 9069 1232 1232 1234 1234 6238 6238 1243 1243 9092 9092 8545 1249 9032 9032 1261 1261 9043 9043 1313 1323 9019 9019 1111 9056 9056 1112 4219 4219 9075 9075 1124 1124 1130 1130 8510 8510 1145 4291 4291 1249 1249 9032 9032 5352 5352 1332 1332 5376 9026 9026 5346 4355 1115 268 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107770321 107750283 107770312 107750944 107770551 107750292 107770251 107751112 107770657 107750529 107770418 107750362 107751006 107770603 107750308 107770269 107750317 107770278 107750326 107770409 107750335 107770287 107751139 107770675 854504508 107750344 107750847 107770709 107750353 107770296 107750908 107770542 854506109 107770303 107751184 107770499 107750398 107750917 107770781 107750405 107750698 107770745 107751209 107770718 854508611 854705112 107750414 107770339 107751369 107770815 107750829 107750671 107770754 107750423 107770348 107750856 107770515 107750689 107770727 107750705 107770736 107750662 107750714 107770763 107751218 107751272 107750635 Ön Lisans Program Adı Hazır Giyim (İÖ) İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme-Soğutma (İÖ) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107770833 854509413 854706814 107750432 107770357 107750441 107770366 107751033 107770621 107750644 107750459 107770375 107750865 107770524 107750468 107750477 107770384 107751324 107750502 107750935 107770799 107751421 107751333 107750511 107770772 107751342 854510615 107751281 107750486 107770869 107750741 107751448 107770912 107750495 107770393 107750874 107770533 107751439 107850016 107850097 107870153 107850307 107870223 107850025 107850176 107870198 107850194 107870117 107850246 107870011 107850255 107870083 107870029 107850034 107870144 107850201 107870126 107850043 107850122 107870108 107850052 107850113 107870092 107850228 107870038 107850061 Ön Lisans Program Adı Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Gümrük İşletme Gümrük İşletme (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik (İÖ) Samandağ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Besicilik Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği (İÖ) İpek Böcekçiliği Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Seracılık Seracılık (İÖ) Su Ürünleri Yayladağı Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Gümrük İşletme Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İnşaat İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Muhasebe Mezuniyet Alan Kodu 1115 1124 1124 1145 1145 1178 1178 5346 5346 8611 1249 1249 9032 9032 1268 5375 5375 1115 1116 9061 9061 1203 9060 1296 1296 1307 1124 9061 1145 1145 1178 5346 5346 1249 1249 9032 9032 1268 1114 1115 1115 1121 1121 1130 8510 8510 5323 5323 1152 1152 9068 9068 1159 1177 1177 8531 8531 1201 9052 9052 5341 4296 4296 1232 1232 1249 269 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107870047 107850104 107870065 107850273 107870056 107850237 107870074 107850291 107870214 107850264 107870162 107850079 107850088 107850219 107870135 107850282 107870205 107850131 107850185 107870189 107850149 107850158 107870171 107850167 107951101 107970531 107951119 107951128 107951191 107950881 107970407 107950024 107970028 107951146 107970488 107970037 107950969 107951234 107950096 107950784 107970443 107950951 107970594 107950121 107950678 107970452 107950148 107970125 107950915 107970434 107950015 107970019 107950987 107950033 107970046 107950042 107950845 107950854 107970391 107950051 107970055 107950069 107950978 107950078 107970064 Ön Lisans Program Adı Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri Teknolojisi Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Malazgirt Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Tarım Makineleri NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Çocuk Gelişimi (İÖ) Deniz ve Liman İşletmeciliği Dış Ticaret İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Lojistik Lojistik (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Et ve Ürünleri Teknolojisi Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1249 9032 9032 5352 1261 9043 9043 9070 9070 2110 2110 1310 9027 9039 9039 8580 8580 1130 8510 8510 9052 4296 4296 8568 5323 5323 1329 9083 9080 9077 9077 1130 1130 8510 8510 5323 9026 1145 5341 4296 4296 5346 5346 1249 9032 9032 5368 5368 1121 1121 1122 1122 1127 1152 1152 6155 9067 9068 9068 1159 1159 5330 9033 1177 1177 270 .TABLO-2.

TABLO-2. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Mekatronik Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Seracılık Su Ürünleri Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Yapı Denetim Yardımcılığı Yapı Denetimi Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Lojistik Lojistik (İÖ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Tekstil Teknolojisi Çorlu Meslek Yüksekokulu Deri Teknolojisi Dericilik El Sanatları (İÖ) Elektronik Teknolojisi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Elektronik Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Gıda Teknolojisi İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kooperatifçilik Kooperatifçilik (İÖ) Makine Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği Oto Boya ve Karoseri Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Pazarlama Pazarlama (İÖ) Seracılık Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 9105 1200 9064 9052 9069 9069 1232 1232 1234 1234 6238 1245 1261 9043 1296 1307 1313 8568 1323 9019 9019 8645 9039 1349 1130 1130 8510 8510 1185 1185 8531 8531 8607 1205 5346 5346 9023 9019 5325 1142 1151 9068 9016 1159 1172 1172 1177 5341 5341 4296 4296 1222 1222 1232 1249 1249 9032 9032 1256 9053 1261 9043 1268 1268 1296 1323 1323 9019 271 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107951216 107950087 107950827 107951031 107950863 107970576 107950103 107970073 107950996 107970082 107950112 107970091 107970107 107970364 107951137 107951004 107950139 107950924 107970116 107951013 107970294 107950475 107950933 107951022 107950157 107970204 107951155 107970497 107950166 107970197 107950624 107970319 107950554 107950599 107950545 107970461 107951058 107951049 107950581 107950175 107970134 107950872 107951067 107950184 107951243 107970276 107950493 107950193 107970267 107950793 107970373 107950484 107970522 107950209 107950218 107970143 107950687 107970337 107950509 107950766 107950227 107950748 107950236 107970513 107950245 107950254 107970152 107950615 Ön Lisans Program Adı Giyim Üretim Teknolojisi İklimlendirme-Soğutma İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi İnşaat Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Makine. Resim ve Konstrüksiyon Makine.

Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Muratlı Meslek Yüksekokulu Boya Teknolojisi İşletme İşletme Yönetimi Kimya Kimya (İÖ) Kimya Teknolojisi Kimya Teknolojisi (İÖ) Maliye Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Saray Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9019 1114 1115 5310 1130 8510 1232 1261 9043 1296 8568 9077 1116 9061 5323 1152 5332 1177 1177 5341 4296 4296 1232 1249 9032 9032 1268 1328 5368 5377 9077 9077 1130 1130 8510 8510 1249 9032 9032 5368 5368 6128 5341 4296 1218 1218 1247 1247 1235 1249 1249 9032 9032 1145 1145 1146 1146 5341 5341 4296 4296 1249 1249 9032 9032 272 .TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107970301 107950518 107950642 107951076 107950263 107951173 107950272 107950281 107950757 107950299 107951085 107951094 107950306 107950775 885501201 107950315 107950536 107950324 107970549 107950527 107950836 107970567 107951207 107950333 107950696 107970558 107950633 107950342 107951182 107950942 107950906 107970425 107950351 107970222 107951164 107970504 107950369 107950703 107970585 107950378 107970213 107950563 107950387 107950809 107950572 107970161 107950669 107970328 107951225 107950396 107970258 107950712 107970346 107950606 107970285 107950403 107970249 107950412 107970231 107950818 107970382 107950421 107970179 107950721 107970355 Ön Lisans Program Adı Tekstil Teknolojisi (İÖ) Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık ve Sigortacılık Bilgi Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Makine Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Seracılık Tarım Makineleri Malkara Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Besicilik Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Çocuk Gelişimi Elektrik e-Ticaret Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Makine Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Tesisat Teknolojisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yapı Tesisat Teknolojisi Marmara Ereğlisi Meslek Y.O.

İletim ve Dağıtımı Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Grafik Tasarımı Mezuniyet Alan Kodu 9077 9077 1249 9032 9032 1296 4356 8631 5368 5368 9078 9077 9077 1121 1121 1122 1130 1130 8510 8510 1152 9068 1159 8502 9179 9179 1249 1249 9032 9032 1268 1268 5368 5368 9078 9078 5370 5370 9075 9067 8613 5352 5353 9024 1115 1115 9229 1145 1145 9073 5346 5346 8580 8580 1121 1121 1122 1122 1127 1127 9063 9067 9068 9179 273 . ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 107950899 107970416 107950439 107950739 107970479 107950448 107950651 107950457 107950466 107970188 107951252 108050127 108070149 108050145 108070255 108050012 108050021 108070016 108050339 108070176 108070025 108070131 108070034 108070043 108050348 108070113 108050039 108070052 108050118 108070122 108050048 108070061 108050057 108070079 108050136 108070158 108050066 108070088 108050269 108050278 108050409 108050393 108050445 108050287 108050296 108070228 108050427 108050303 108070219 108050436 108050312 108070246 108050321 108070237 108050154 108070167 108050075 108070097 108050163 108070264 108050418 108050172 108050206 108050199 Ön Lisans Program Adı Şarköy Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Seracılık Şarap Üretim Teknolojisi Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İÖ) Avanos Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Mimari Restorasyon Organik Tarım Özel Güvenlik ve Koruma Seramik.TABLO-2. Cam ve Çinicilik Gülşehir Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi Lojistik Lojistik (İÖ) Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) Elektrik Enerjisi Üretim.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108050084 108070104 108050181 108050093 108050454 108050375 108050463 108050357 108050224 108050384 108050215 108050109 108050233 108050251 108070194 108050366 108070185 108050242 108070201 108150726 108170642 108150577 108170554 108150205 108170263 108150771 108170703 108150223 108170245 108150708 108170624 855515201 108170184 108150232 108170209 108150647 108170599 108151036 108151018 855518525 108170218 108150277 108170281 108150295 108170299 108150286 108170272 108150214 108170254 108150744 108170651 108150965 108170827 108170193 108150956 108170818 855504202 855703203 108150241 108170227 108150665 108170678 108150259 108150753 108170669 Ön Lisans Program Adı İşletme İşletme (İÖ) Mekatronik Muhasebe İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Yaşlı Bakımı Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Aşçılık İkram Hizmetleri İnşaat Turizm Animasyonu Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Mahalli İdareler Mahalli İdareler (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Yerel Yönetimler Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) Makine (İÖ) Mekatronik Mekatronik (İÖ) Motor Motor (İÖ) Otomotiv Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 5341 5341 6238 1249 2110 1329 9089 9080 9077 1110 9076 1201 5367 1337 1337 5368 5368 9078 9078 9077 9077 1115 1115 1130 1130 8510 8510 5341 5341 4296 4296 1230 1230 1249 1249 9032 9032 5353 9098 1282 1282 5368 5368 1338 1338 8580 1159 1201 1201 9052 9052 8607 8607 1232 6238 6238 8545 8545 1261 1261 9043 9043 1282 9070 9070 274 .

Hemşirelik Hemşirelik (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Laboratuvar Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Y. Deri Konfeksiyon Deri Konfeksiyon (İÖ) Deri Teknolojisi Deri Teknolojisi (İÖ) Dericilik Dericilik (İÖ) Geleneksel El Sanatları Giyim Üretim Teknolojisi Halıcılık Halıcılık (İÖ) Halıcılık ve Kilimcilik Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) Hazır Giyim Hazır Giyim (İÖ) Moda Tasarımı Örme Örme (İÖ) Tekstil Tekstil (İÖ) Tekstil Teknolojisi Tekstil Teknolojisi (İÖ) Bor Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 4340 4340 9039 9039 5323 5323 5380 5380 1329 1329 9080 9080 1112 1112 1121 1122 1122 1124 1130 1130 1152 1152 1232 1232 1236 1236 8545 8545 1249 1261 1261 1310 1310 5368 5368 1338 1338 5380 5380 1329 1329 1330 1141 1141 5325 5325 1142 1142 1172 9105 1183 1183 9022 9022 1195 1195 1246 1264 1264 1323 1323 9019 9019 1121 1121 275 .O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108150268 108170236 108150798 108170712 108150823 108170739 855502604 855702405 108150302 108170545 108151009 108170836 108150832 855715906 108170103 108150011 108170015 855514407 108150056 108170033 108150065 108170042 108150074 108170051 108150841 108170748 855503408 855708109 108150047 108150092 108170078 108150859 108170757 108150029 108170024 108150117 108170096 855501811 855701612 108150189 108170175 108150198 108150311 108170351 108150595 108170563 108150329 108170342 108150974 108150762 108150338 108170315 108150602 108170572 108150356 108170324 108150789 108150365 108170333 108150347 108170306 108150611 108170696 108150505 108170466 Ön Lisans Program Adı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (İÖ) Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Hemşirelik Hemşirelik (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Aksaray Meslek Yüksekokulu Bahçe Ziraatı Bahçe Ziraatı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mantarcılık Mantarcılık (İÖ) Motor Motor (İÖ) Muhasebe Otomotiv Otomotiv (İÖ) Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Aksaray Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108150374 108170457 108150692 108150383 108170439 108150717 108170633 108150392 108170421 108150408 108170412 108150638 108170581 108150938 108170809 108150417 108170403 108150426 855716713 108150498 108170396 108150435 108150683 108150805 108170721 108150444 108170448 108150489 855722814 108150453 108170378 108150983 108150992 108150471 855717515 108150462 108170775 108150629 855513616 855721117 855516918 108170784 855511119 855718321 855512822 855719123 855517724 108170793 108150144 108170139 108150153 108170148 108150162 108170157 108150171 108170166 108150126 108170112 108150135 108170121 108150735 108170687 108150514 140745601 108151027 108150674 Ön Lisans Program Adı Mezuniyet Alan Kodu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1122 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) 1122 Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 9061 Elektrik 1152 Elektrik (İÖ) 1152 Elektronik Teknolojisi 9068 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 9068 Endüstriyel Elektronik 1159 Endüstriyel Elektronik (İÖ) 1159 Et Endüstrisi 1164 Et Endüstrisi (İÖ) 1164 Et ve Ürünleri Teknolojisi 9033 Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 9033 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 9100 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 9100 Harita ve Kadastro 1188 Harita ve Kadastro (İÖ) 1188 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 1192 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (İÖ) 1192 İklimlendirme-Soğutma 1200 İklimlendirme-Soğutma (İÖ) 1200 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1215 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 9060 Laborant ve Veteriner Sağlık 5345 Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 5345 Makine 1232 Makine (İÖ) 1232 Makine-Resim-Konstrüksiyon 1234 Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) 1234 Mobilya ve Dekorasyon 1245 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 1245 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 8621 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 8625 Sıhhi Tesisat 1304 Sıhhi Tesisat (İÖ) 1304 Süt ve Ürünleri 1310 Süt ve Ürünleri (İÖ) 1310 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 9027 Çamardı Meslek Yüksekokulu Ağaç İşleri 5301 Ağaç İşleri (İÖ) 5301 Arıcılık 1109 Arıcılık (İÖ) 1109 Bahçe Ziraatı 1112 Bahçe Ziraatı (İÖ) 1112 Maden 1228 Maden (İÖ) 1228 Su Ürünleri 1307 Su Ürünleri (İÖ) 1307 Ortaköy Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1130 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) 1130 İşletme 5341 İşletme (İÖ) 5341 Makine 1232 Makine (İÖ) 1232 Muhasebe 1249 Muhasebe (İÖ) 1249 Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Y.O.TABLO-2. (Şereflikoçhisar Meslek Yüksekokulu ) İşletme 5341 İşletme (İÖ) 5341 Pazarlama 1268 Pazarlama (İÖ) 1268 Ulukışla Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri 9077 Ağırlama Hizmetleri (İÖ) 9077 Arıcılık 1109 Arıcılık (İÖ) 1109 Avcılık ve Yaban Hayatı 9072 Bahçe Tarımı 9056 276 .

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108170615 108150523 108170527 108150947 108150532 108170484 108150656 108170606 108150814 108150541 108170536 108150559 108170475 108150568 108170493 204551149 204550972 204550018 204550036 204550054 204550336 204550072 204550099 204550999 204551016 204550293 204550115 204550133 204550751 204550151 204550178 204550239 204550593 204550196 204550796 204551122 204550212 204551034 204550257 204550812 204550857 204550636 204550893 204550954 204551104 204551079 204550672 204550699 204751853 204750388 204750397 204750582 204750722 204750052 204750061 204750546 204750361 204750379 204750704 204751959 204750016 204750025 204750113 204750122 204751623 204752057 Ön Lisans Program Adı Bahçe Tarımı (İÖ) Bahçe Ziraatı Bahçe Ziraatı (İÖ) Çevre Temizliği ve Denetimi Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Su Ürünleri Su Ürünleri (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Diyaliz Fizyoterapi Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İlk ve Acil Yardım İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Moda Tasarımı Moda Tasarımı (İÖ) Lojistik Radyo ve Televizyon Programcılığı Radyoterapi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Uçak Teknolojisi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Ağırlama Hizmetleri (İngilizce) Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) Bilgisayar Programcılığı (UOÖLP-College of North West (İngiltere)) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Çağrı Merkezi Hizmetleri Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9056 1112 1112 9021 1249 1249 9032 9032 5352 1307 1307 5368 5368 1338 1338 4205 1106 1121 1121 5323 5323 1145 1145 1147 4263 9179 8531 8531 9196 4296 4296 1246 1246 5346 1282 1285 9079 2110 1305 1305 9145 1329 1329 9086 9083 9146 9198 9198 1102 9077 9077 9077 1110 1115 1115 1115 1121 1121 1121 1121 1122 1122 1130 1130 9229 9229 277 .TABLO-2.

TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 204750449 204751914 204750749 204750219 204750228 204750528 204750176 204750185 204751968 204750467 204752084 204750661 204750485 204750643 204750273 204750282 204750237 204750246 204750343 204750352 204750625 204751747 204750422 204750079 204750088 204750325 204750334 204750564 204751941 204750034 204750043 204750688 204752145 204752118 204750097 204750104 204750307 204750316 204751995 204752021 204750194 204750201 204750501 204750404 204750413 204750291 204750607 204751889 204750255 204750264 204751668 204750158 204750167 204751702 204750131 204750149 108251017 108250813 108270774 108250725 856525101 856705402 108250346 108270402 108250231 108270244 108251053 Ön Lisans Program Adı Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Deniz ve Liman İşletmeciliği Dış Ticaret Dış Ticaret (İÖ) Dış Ticaret (İngilizce) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) Enerji Tesisleri İşletmeciliği Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Gıda Teknolojisi Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Harita ve Kadastro Hastane Yönetimi ve Organizasyon Hastane Yönetimi ve Organizasyon (İÖ) İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları (İÖ) İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) İnşaat Teknolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşletme İşletme (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) İşletme Yönetimi (İngilizce) İşletme Yönetimi (UOÖLP-Hackney Community College (İngiltere)) Lojistik Lojistik (İÖ) Lojistik (İngilizce) Mimari Restorasyon Moda Tasarımı Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Optisyenlik Optisyenlik (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Yapı Denetimi Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler (İÖ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Samsun Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Çocuk Gelişimi Mezuniyet Alan Kodu 5323 5323 9026 1145 1145 1145 1156 1156 9230 1171 1177 9179 8531 1188 1191 1191 5338 5338 9073 9073 9052 8607 1205 5341 5341 4296 4296 4296 4296 5346 5346 5346 8613 1246 1249 1249 9032 9032 1252 1252 1268 1268 1282 2110 2110 1305 1305 9145 1329 1329 9089 5368 5368 9039 8580 8580 1102 9077 9077 9010 1117 1117 1121 1121 1122 1122 5323 278 .

Ağız ve Diş Sağlığı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Anestezi Diş Teknik Sekreterliği Diyaliz Ebelik Hemşirelik Hemşirelik (İÖ) İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İÖ) Optisyenlik Paramedik Patoloji Laboratuvar Teknikleri Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Radyoloji Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı (İÖ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Kalıpçılık Kimya Teknolojisi Mezuniyet Alan Kodu 5323 1150 1150 1151 1152 1152 1154 1154 9068 9068 1159 1159 8502 9179 9179 1195 1247 1232 1234 1237 8544 8544 1249 1249 9032 9032 1261 9043 1275 1275 1296 1296 1313 8568 8639 1323 5368 5368 1338 1104 1105 1106 1144 1147 8582 5380 5380 9196 9196 1252 9082 9088 9088 1281 1329 1329 9086 1330 9083 9086 9080 9080 1152 1152 9068 9068 5329 1247 279 .TABLO-2.O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108270253 856528403 856710704 108270341 856529205 856711506 108250337 108270395 856530407 856712308 108250249 108270271 108270289 108251123 108270677 108270386 856531209 108270332 108270368 108250319 108250258 108270298 108250267 108270305 108250734 108270686 108270314 856713111 108250964 108270862 108250276 856703812 108250285 108250867 108250294 108270359 108250301 108270323 108250328 108251141 108250355 108250364 108250373 108251026 856507213 856508914 856701315 108250946 108270871 108250382 108250804 108251035 108270889 108250391 108250407 108270668 108250858 108250416 108250831 108270977 108251044 108270898 108250973 108270262 108250797 108270756 108251159 108250955 Ön Lisans Program Adı Çocuk Gelişimi (İÖ) Duvar Süsleme Sanatları Duvar Süsleme Sanatları (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Elektronik (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Grafik (İÖ) Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) Kimya Teknolojisi Makine (İÖ) Makine-Resim-Konstrüksiyon (İÖ) Matbaacılık Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv (İÖ) Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) Seracılık Seracılık (İÖ) Tarım Alet ve Makineleri Tarım Makineleri Tasarım ve Basım-Yayımcılık Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Sağlık Hizmetleri Meslek Y.

320) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk.321) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (İÖ) Haberleşme Haberleşme (İÖ) Harita Kadastro Harita Kadastro (İÖ) Hazır Giyim (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (İÖ) Makine (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Otomotiv (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Tekstil (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (İÖ) Amasya Sağlık Hizmetleri Meslek Y. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108270738 108251168 108250991 108270923 108251008 108270932 108270192 108270111 108270129 108250019 108270014 108250028 108270023 108250091 108270138 108250037 108270032 108250046 108270041 108250125 108270183 108250082 108270102 108270174 108250055 108270059 856524316 856704617 108270068 108250064 108270077 108270086 108250073 108270095 108270147 108250107 108270156 108250116 108270165 856506418 108270544 108250567 108250452 108270456 108250425 108270411 856706219 108270447 108270429 108270695 108250894 108270826 108250434 856702121 108250901 108270835 108250779 108270747 108250443 108270438 108270562 108250576 108250585 108270553 Ön Lisans Program Adı Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Alaçam Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Lojistik Lojistik (İÖ) Posta Hizmetleri Posta Hizmetleri (İÖ) Amasya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) (Bk. Hemşirelik Ayancık Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik (İÖ) Muhasebe Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Organik Tarım Organik Tarım (İÖ) Seracılık Seracılık (İÖ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi (İÖ) Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği (İÖ) Boyabat Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim (İÖ) Harita Kadastro İnşaat Tekstil (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 9043 9026 5346 5346 9099 9099 1121 1122 1122 1130 1130 1152 1152 6155 6155 1159 1159 5330 5330 1180 1180 1188 1188 1195 1201 1201 1221 1221 1232 1249 1249 1261 1268 1268 1323 5368 5368 1338 1338 5380 1159 1249 1121 1121 1122 1122 1124 1159 1249 9032 5352 5352 1296 1296 1332 1332 9057 9057 1340 1340 1195 1188 1201 1323 280 .TABLO-2.O.

Ebelik Hemşirelik Sinop Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Cam-Seramik Elektrik Elektrik (İÖ) Endüstriyel Elektronik (İÖ) Makine Mezuniyet Alan Kodu 1115 1121 1121 1122 1249 1249 9032 9032 1249 1323 5368 9077 9077 1130 1130 8510 8510 1156 1156 4263 4263 1201 1201 9052 9052 5341 4296 4296 5368 5368 1188 1188 1201 1201 9052 9052 9039 9039 1122 1130 1130 1188 1201 1201 1268 1268 1121 1122 1245 1249 5368 8582 5380 1121 1122 1124 1124 1131 1152 1152 1159 1232 281 .O. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108250982 108250716 108270765 108270465 108250682 108270474 108250743 108270702 108250673 108250655 108250664 108250822 108270783 108250461 108270632 108250937 108270853 108251132 108270968 108250928 108270844 108250479 108270623 108250876 108270808 108250488 108250788 108270959 108250497 108270641 108250504 108270483 108250513 108270492 108250885 108270817 108251062 108270914 108250152 108250134 108270217 108250161 108250179 108270235 108250143 108270226 108250222 108250197 108250188 108250204 108250213 856501522 856502323 108250646 108250594 856526824 856707925 108250637 108250628 108270571 856708726 108250619 Ön Lisans Program Adı Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Çarşamba Meslek Yüksekokulu) Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Gerze Meslek Yüksekokulu Muhasebe Tekstil Turizm ve Otel İşletmeciliği Havza Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) Fizyoterapi Fizyoterapi (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) Kavak Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) Yapı Denetimi Yapı Denetimi (İÖ) Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) Harita Kadastro İnşaat İnşaat (İÖ) Pazarlama Pazarlama (İÖ) Mesudiye Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Turizm ve Otel İşletmeciliği Ordu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.TABLO-2.

ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108270589 108270598 108250601 108270605 856505627 856527628 108270517 856709529 108250522 108270905 108250531 108270508 108250752 108270711 108250691 108250849 108270792 108250549 108270526 108250707 108270659 108250919 108250558 108270535 108250761 108270729 108350318 108370304 108350381 108370376 108350336 108370322 108350018 108370013 108370022 108350027 108370031 108350036 108350284 108370428 108350293 108370297 108350045 108370049 108350054 108350496 108370507 108350424 108370234 108350063 108370058 108350072 108370067 108350221 108370243 108350081 108370076 108350363 108370358 108350442 108370455 108350309 108370419 108350099 108370085 Ön Lisans Program Adı Makine (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Sinop Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Hemşirelik Terme Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama (İÖ) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Pazarlama Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) ORDU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri (İÖ) Bahçe Tarımı Bahçe Tarımı (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) El Sanatları (İÖ) Elektrik Elektrik (İÖ) Elektronik Haberleşme Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) Elektronik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi (İÖ) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (İÖ) Endüstriyel Otomasyon Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) Geleneksel El Sanatları Geleneksel El Sanatları (İÖ) Gemi Makineleri Gemi Makineleri (İÖ) Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler (İÖ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) İnşaat İnşaat (İÖ) İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknolojisi (İÖ) İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İÖ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) Makine Makine (İÖ) Mezuniyet Alan Kodu 1232 1245 1249 1249 5380 1117 1121 1124 1177 1177 1249 1249 9032 9032 1268 1121 1121 1122 1122 5323 5323 1245 1249 1249 9032 9032 9077 9077 9056 9056 1121 1121 1122 1122 1151 1152 1152 6155 9067 9067 9068 9068 1159 1159 5330 9066 9066 1172 1172 1174 1174 1185 1185 8531 8531 1201 1201 9052 9052 4296 4296 9069 9069 1232 1232 282 .TABLO-2.

Resim ve Konstrüksiyon Makine. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI * Kodu 108350106 108370094 108370101 108350115 108370119 108350239 108370252 108350124 108350275 108370437 108350372 108370367 108370128 108350133 108370137 108350451 108370464 108370155 108350478 108370394 108350399 108370385 108370146 108350142 108370182 108350248 108370261 108350151 108370191 108350327 108370313 108350345 108370331 108350169 108370164 108350178 108350187 108370173 108350257 108370279 108350196 108370207 108350406 108370401 108350469 108370473 108350503 108350487 108370482 108350354 108370349 108350203 108370225 108350433 108370491 108350415 108370446 108350212 108370216 108350266 108370288 108470021 108470057 108470012 Ön Lisans Program Adı Makine. Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) Muhasebe Muhasebe (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Otomotiv Otomotiv Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Se