PREGLED PODZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2013. GODINU I.

KVARTAL BROJ MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Okvirna mjerila za rad sudaca MINISTARSTVO FINANCIJA Uredba o izmjeni Uredbe za provedbu Carinskog zakona MINISTARSTVO ZDRAVLJA Pravilnik o dopunama Pravilnika o aktivnim tvarima koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja inspekcijski nadzor Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja i evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća Pravilnik o načinu i uvjetima odabira, procjene i praćenja zdravstvenog stanja živog darivatelja Pravilnik o načinu izvješćivanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme, kvalitete i sigurnosti za obavljanje djelatnosti uzimanja i presađivanja organa Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumentacije te osiguranju sljedivosti svih pribavljenih, dodijeljenih i presađenih ljudskih organa Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica Pravilnik o načinu procjene obilježja preminulog darivatelja i organa za presađivanje Pravilnik o standardima kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 20 Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva
NN 40/13 NN 10/13 NN 18/13 NN 23/12 NN 33/13 NN 26/13 NN 31/13 NN 29/13 NN 31/13 NN 41/13 NN 42/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 57/13 NN 62/13 NN 62/13 28.12.2012. doneseno

STATUS

1

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomdladak domaće peradi Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste Pravilnik o informiranju potrošača o hrani Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište uljarica i predivog bilja Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster) Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji izmeđuEuropske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuje na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanja i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza („Narodne novine“, 51/09) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (Narodne novine br. 73/2009). Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (NN 115/07) Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa („Narodne novine“ br. 133/06) Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla NN 79/08 Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

NN 6/13 NN 7/13 NN 5/13 NN 8/13 NN 20/13 NN 31/13 NN 29/13 NN 31/13 NN 31/13 NN 26/13 NN 36/13 NN 32/13 NN 16/13 NN 36/13 NN 42/13 NN 43/13 NN 43/13 NN 43/13 NN 42/13 NN 43/13 NN 44/13 NN 44/13 NN 45/13 NN 45/13 NN 50/13 NN 55/13 NN 51/13 NN 51/13 31.05.2013. upućen u objavu NN

2

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije Pravilnik o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova Pravilnik o praćenju kvalitete zraka Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu. Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih zrakoplova Pravilnik o aerodromskim naknadama Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSATAVA 67 68 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada Pravilnik o dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i biološkim graničnim vrijednostima MINISTARSTVO ZNANOSTI ,OBRAZOVANJA I SPORTA 69 70 Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika (MUP) Pravilnik oprovođenju pripremne i dopumske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
NN 7/13 NN 15/13 NN 29/13 25.03.2013. 27.05. MVEP otpremio mišljenje NN 29/13 NN 33/13 NN 38/13 NN 38/13 NN 38/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 49/13 NN 49/13 NN 57/13 NN 57/13 NN 57/13 NN 3/13 NN 4/13 NN 8/13 NN 3/13 NN 19/13

3

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 71 72 73 74 75 76 Odluka o karti regionalnih potpora MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara Pravilnik o postupanju prema strancima Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA Pravilnik o vizama Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (Uredba br. 595/2009 i 582/2011) Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141 (izdanje 01) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije traktora s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 01) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00) Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila Izmjene i dopune Pravilnika o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 87 88 Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje
NN 11/13 NN 41/13 NN 23/13 NN 30/13 NN 31/13; NN 41/13 NN 36/13 NN 56/13 NN 56/13 NN 57/13 NN 57/13 04.03.2013. upućen u EK 26.03.2013. ponovno upućen u EK 27.05. zaprimljeni komentari EK NN 7/13 NN 36/13 NN 29/13 NN 14/13 NN 52/13 NN 19/13

4

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

89 90 91 92 93

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima Pravilnik o granicama ozračenja Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja DRŽAVNA ZAVOD ZA STATISTIKU

NN 41/13 NN 59/13 29.03.2013. 17.04. MVEP otpremio mišljenje i izjavu faksom na mišljenju u MZ 29.03.2013. u izradi 29.03.2013. 20.03. MVEP otpremio mišljenje i izjavu faksom na mišljenju u MZ NN 42/13

94

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda HRVATSKA NARODNA BANKA Odluka o primicima radnika

95 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija 96 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke nadzornim izvještajima kreditnih institucija 97 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu 98 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi 99 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 100 101 102 103 104 105 106 107 BROJ 108 109 110 Pravilnik o trošarinama Pravilnik o jedinstvenoj carinskoj deklaraciji Uredba o visini trošarine na cigarete Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima Pravilnik o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici Pravilnik o organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje II. KVARTAL PODZAKONSKI AKTI MINISTARSTVO FINANCIJA

25.03.2013. Čeka se donošenje ZID Zakona o kreditnim institucijama. 25.03.2013. Čeka se donošenje ZID Zakona o kreditnim institucijama. 25.03.2013. Čeka se donošenje ZID Zakona o kreditnim institucijama. 25.03.2013. Čeka se donošenje ZID Zakona o kreditnim institucijama. 25.03.2013. Čeka se donošenje ZID Zakona o kreditnim institucijama. ožujak 2013. u završnoj fazi izrade na temelju Zakona o osiguranju na temelju Zakona o tržištu kapitala na temelju Zakona o tržištu kapitala 15.04.13. upućen u EK 15.04.13. upućen u EK 15.04.13. upućen u EK 15.04.13. upućen u EK

STATUS
NN 64/13 13.05.2013. u izradi 17.06.2013. u izradi

5

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Pravilnik o vozačkim dozvolama Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinju vođenja evidencija o oružju i streljivu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima Pravilnik o sadržaju, korisnicima operativnih zbirki podataka te rokovima čuvanja podataka u tim zbirkama Pravilnik o izgledu i obliku dokumenta za prijevoz eksplozivnih tvari unutar EU Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj MINISTARSTVO ZDRAVLJA Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište Pravlinik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom Pravlinik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti banke spolnih stanica, spolnih tkiva i zametka Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica, postupcima uzimanja spolnih stanica i postupcima zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica Pravilnik o načinu izvješćivanja te o načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima medicinski pomognute oplodnje Pravilnik o načinu rada Državnog registra o medicinski pomognutoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog identifikacijskog broja Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, sustavu kvalitete, upisu u očevidnik proizvođača i očevidniku medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti vode za piće Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept Pravilnik o farmakovigilanciji Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, označavanju lijekova, sadržaju i načinu prilaganja upute o lijeku i sažetka opisa svojstava lijeka Pravilnik o uvjetima i postupku utvrđivanja zahtjeva dobre prakse u prometu lijekova na veliko te o postupku davanja dozvole za promet na veliko lijekovima i potvrde o provođenju dobre prakse u prometu na veliko lijekovima Pravilnik o uvjetima i postupku utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakseza lijekove te o postupku davanja proizvodne dozvole i potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse Pravilnik o uvjetima i postupku utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse za djelatne tvari, dobra praksa u prometu djelatnih tvari i vođenja očevidnika proizvođača, uvoznika i dobavljača djelatnih tvari Pravilnik o zahtjevima za medicinske proizvode proizvedene korištenjem tkiva životinjskog podrijetla Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete u području primjene ljudskih tkiva i stanica Pravilniko provođenju monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani, vitamini, minerali i druge tvari, te hrani s prehrambenim i zravstvenim tvrdnjama Pravilnik o dodacima prehrani Pravilnik o listama tvari koje se mogu dodavati hrani i dodacima prehrani Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu Pravilnik o prevenciji oštrih ozljeda u bonicama i zdravstvenom sustavu MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 6 Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine
NN 62/13 NN 62/13 NN 62/13 24.05.2013. upućen u objavu NN 24.05.2013. upućen u objavu NN 27.05.2013. upućen u objavu NN 27.05.2013. upućen u objavu NN 29.05.2013. upućen u objavu NN 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 31.05.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. MZ preuzelo nadležnost NN 43/13 NN 52/13 30.04.2013. 31.05.2013. 13.05.2013. vezan uz donošenje Zakona o prijevozu opasnih tvari 15.04.2013. u izradi

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 7

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema kategorijama kvalitete zraka Uredba o ekološkoj mreži Pravilnik kojim se propisuju osnovne mjere za očuvanje ciljnih vrsta ptica u području ekološke mreže i način provedbe mjera očuvanja Pravilnik o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova Uredba o utvrđivanju lokacija mjernih mjesta u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta u mreži za razmjenu podataka Uredba o postupku izdavanja okolišne dozvole Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša Uredba o sprječavanju velikih nesreća koja uključuje opasne tvari MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo Tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe (pravila za statutarnu certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi) Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog prometa Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom Pravilnik o zahtjevima za usluge podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zračnog prometa Pravilnik o tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima vezano za zrakoplovno osoblje u civilnom zrakoplovstvu Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja europskim zračnim prometom Pravilnik o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija Pravilnik o zahtjevima za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak-zemlja Pravilnik o zahtjevima za procedure za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

NN 57/13 u izradi 24.06.2013. u izradi 17.06.2013. u izradi 28.06.2013. u izradi Ovisno o donošenju Zakona o otpadu 22.05.2013. 30.4. mišljenje MVEP otpremljeno u izradi Ovisno o donošenju Zakona o zaštiti okoliša Ovisno o donošenju Zakona o zaštiti okoliša Ovisno o donošenju Zakona o zaštiti okoliša

NN 54/13 NN 60/13 29.05.2013. upućen u objavu NN 30.05.2013. u izradi 17.06.2013. u izradi 10.06.2013. u izradi 27.05.2013. u izradi 30.04.2013. u izradi upućen na mišljenje TDU 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi upućen na mišljenje TDU 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 21.05. MVEP otpremio mišljenje 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi upućen na mišljenje TDU 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi upućen na mišljenje TDU

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada Pravilnik o tehničkim zahtjevima za identifikaciju zrakoplova u svrhu nadzora Jedinstvenog europskog neba Pravilnik o zahtjevima za usluge podatkovnih veza za Jedinstveno europsko nebo Pravilnik o podacima koje treba pružiti prije uspostave ili izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora Pravilnik o tehničkim zahtjevima za izvedbu i interoperabilnost nadzora u okviru Jedinstvenog europskog neba Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zračnog prometa Pravilnik o osposobljavanju strojovođa MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN 20/09, 27/11) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda Uredba o standardu kakvoće voda (NN 89/10) Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

29.05.2013. u izradi upućen na mišljenje TDU 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 29.05.2013. u izradi 28.06.2013. u izradi NN 48/13 05.06.2013. 28.05. MVEP otpremio mišljenje i Izjavu 05.06.2013. u izradi 03.06.2013. 31.05. MVEP otpremio mišljenje i Izjavu 05.06.2013. u izradi nakon stupanja na snagu ZOR i ZOU u završnoj fazi izrade 27.06.2013. ponovno upućen na mišljenje TDU 04.03. upućen u EK 27.02.13. MVEP mišljenje otpremio očekuje se dopis o roku (14.06.) 20.12.2012. upućen u EK očekuje se dopis o roku (14.06.) 14.06.2013. upućen na mišljenje TDU, MVEP nije zaprimio vezano uz usvajanje Uredbe očekuje se dopis o roku (17.06.) 27.05.2013. potrebne konzultacije s MPPI radi preklapanja s Direktivom iz njihove nadležnosti

187 188 189 190 191 192

Pravilnik o skladištenju i trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama Uredba o jamstvu podrijetla energije Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za plinske aparate Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji biogoriva Postupovnik o postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

193

8

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 194 195 196 197 198 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje ovlaštenih instalatera obnovljivih izvora energije (MG) DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU Uredba o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje HRVATSKA LIJEĆNIČKA KOMORA 199 Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence ) HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE 200 201 BROJ 202 203 204 205 206 Program vozačkog ispita Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Podzakonski akti temeljem Zakona o osiguranju DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem 207 koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00) IV. KVARTAL BROJ PODZAKONSKI AKTI MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 208 209 Pravilnik o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i opremom MINISTARSTVO ZDRAVLJA Pravilnik o dopunama Pravilnika o aktivnim tvarima dopuštenim u biocidnim pripravcima
23.09.2013. 10.05.2013. u izradi 17.06.2013. 11.04.2013. doneseno na sjednici VRH 10.06.2013. u izradi 20.06.2013. u izradi 20.05.2013. u izradi

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence ) DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora III. KVARTAL PODZAKONSKI AKTI MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
30.09.2013. 30.09.2013. NN 48/13

STATUS

STATUS

9

Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini - verzija 3. lipnja 2013. godine

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful