MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI

SPORTULUI

Universitatea T r a n si l va n ia din Braşov
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

CAIET DE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ

Conf.univ.dr. Toader Pălășan
Lect.univ.dr. Mihaela Voinea

Braşov
2012
1

PARTEA I. INFORMATII GENERALE

Acest caiet conține

informațiile esențiale și instrumentele necesare desfășurării

practicii pedagogice în toate formele ei (de documentare, observativă, activă). Instrumentele
de lucru (fișe de lucru, grile de observare, protocale de observaţie, aplicații etc.) au fost
grupate în următoarele categorii:

informații legate organizația școalară (structură, cultură, curriculum),

informații legate de elevi,

informații legate de rolurile și resposabilitățile cadrului didactic.

Scopul prezentării acestor instrumente de lucru este ca în urma utilizării lor de către
practicanţi, sub monitorizarea mentorilor, să conducă la asimilarea progresivă a elementelor
componente ale competenţelor pedagogice (cunoştinţe, deprinderi, capacităţi aplicative,
atitudini şi valori), pe baza cărora, aceştia să poată realiza analize pedagogice pentru fiecare
componentă a procesului educaţional, precum şi a relațiilor dintre componentele structurale,
funcţionale şi operaţionale ale procesului didactic. De asemenea, instrumentele din acest caiet
valorifică noile tendințe din domeniul științelor educației în ceea ce priveşte proiectarea
activităților didactice şi asumarea progresivă a responsabilităților cadrului didactic de către
debutanţi.
I.1. Practica de documentare
Orice demers temeinic de formare începe cu o documentare prealabilă. În consecinţă,
este necesar să:
1. Extrageți informaţiile referitoare la finalităţile educaţionale ale învăţământului
românesc, aşa cum sunt ele precizate în Legea Educației Naționale nr.1/2011;
2. Realizați, organigrama structurală a sistemului de învățământ din România;
3. Rezumați principalele informații din planul operațional al școlii în care desfășurați
practica (misiune, viziune, obiective, direcții de dezvoltare, comisii, activități etc.)
4. Realizați o descriere a unității de învățământ în care faceți practică, utilizând
modelul de mai jos (extras din Metodologia ARACIP, MEC, 2007):

2

5. 3.A) DATE DE IDENTIFICARE: Denumirea unităţii de învăţământ : Localitate / judeţ: Adresa : Cod poştal: Telefon – fax : E . 4.minute. 6. 2. 1. 2. iar a pauzelor/ activităţilor recreative de……. Tipul de spaţiu Număr spaţii Săli de clasă /grupă Cabinete* Laboratoare* Ateliere* Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* Spaţii de joacă * Unitatea funcţionează cu un număr de ……………… schimburi. 1. Tipul de spaţiu Număr spaţii Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare Sală pentru servit masa* Dormitor * Bucătărie * Spălătorie * Spaţii sanitare* Spaţii depozitare materiale didactice 3 . C) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. 3. crt.. Durata orei de curs/ activităţilor didactice este de ………………minute. 6. 4.mail: B) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE Nr. 7. crt. 5.

Personalul de conducere: Director Director adjunct E. Activitatea metodică şi ştiinţifică: Nr. E.1..D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE Nr.5. 2. 4 . Tipul de spaţiu Număr spaţii Secretariat Spaţiu destinat echipei manageriale Contabilitate * Casierie * Birou administraţie* E) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE E. 5.Personalul didactic auxiliar: Nr..Personalul nedidactic: Nr.2. 1.4.crt Comisia metodica… Activitati principale ale comisiei E.. total…………. 3. total………. 4. total……. din care: Număr personal didactic calificat: Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Număr personal didactic Necalificat Stagiar E.3.Personalul didactic: Nr. crt. .

din care Maiştri......... I cl......... 5 ... consultând planul .. a –III-a cl...... a –IX-a cl.. (se va menţiona pentru fiecare nivel. a –II-a cl. a –XI-a cl..... a –VIII-a Total cl. specializare / calificare profesională* în parte) Analizați locul şi rolul disicplinei pe care o predați în curriculum-ul educaţional. din care Secundar inferior Gimnaziu din care Liceal. din care Postliceal.. a –XIII-a Total Postliceal........ Autorii.. Editura:............. a –VI-a cl.. a –V-a cl............... a –X-a Total cl..... Manualul.. din care an I an II an III Total an I an II an III Total G) CURRICULUM Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin ………… cu numărul……....F) INFORMAŢII privind EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar/ PERFORMANŢELE ŞCOLARE SI EXTRASCOLARE Nivel învăţământ de Preşcolar Primar....... a –IV-a Total cl...... profesionala Liceal (ciclul superior) Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii Performante scolare/extrascolare cl..... a –X-a Total cl.cadru și programa școlară.. a –XII-a cl. a –IX-a cl...... (ciclul inferior) din care Sc. filieră*... din data …………………….............................. profil / domeniu*...... a –VII-a cl......

pertinenţa culturii etc. slab Lipseşte 1 0 F. 3.) 1. ghidul profesorului etc. 4. Concepţia curriculară 1. Organizarea sistematică. slab Lipsesc 1 0 F. etnice. clare.) 3. univ. 2. Dimensiunea axiologică a conţinuturilor (promovarea valorilor recunoscute. 2. Dan Potolea) Criterii de evaluare 1. 2. Calitatea conţinutului 3. coerentă 3. 1. bine fundamentată 5 Excelent 5 Clare. slab 1 1 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 Întotdeauna pe unităţi de Frecvent Uneori Rareori F. Relevanţa conţinuturilor generale pentru obiectivele prevăzute 3. 3. Conformitatea cu obiectivele programei 2. de gen etc. proiectării curriculare. Calitatea concepţiei. principii ale învăţării şi dezvoltării etc. religioase. absenţa discriminărilor rasiale. Conformitatea cu prevederile programei 2. slab Lipseşte 1 0 Excelent 5 5 5 Bine 4 4 4 Acceptabil 3 3 3 Slab 2 2 2 F. Consecvenţa aplicării concepţiei în elaborarea manualului 2. 1. dr. sistematice 5 F. 1. 3.EVALUAREA MANUALELOR ŞCOLARE (criterii şi indicatori) (după prof. 1. tehnologică. Raţionalitatea volumului informaţiilor Indicatori de evaluare F. rar Lipsesc 6 . Acurateţea ştiinţifică. 3. Esenţializarea. reprezentativitatea informaţiilor 3. Informaţii despre concepţia/ principiile care au stat la baza construcţiei manualului (prefaţă. Conformitatea cu conţinutul programei 2. sistematice 4 Bine 4 Bine 4 Acceptabile 3 Acceptabil 3 Acceptabil 3 Slab prezentate 2 Slab 2 Slab 2 F. 5.

rar 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Excelent 5 Bine 4 Acceptabil 3 Slab 2 F. 2. stil etc) 4. rar 1 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2 1 0 7 . 1. grafică atractivă etc. 4.Criterii de evaluare 3. construcţia frazei. 1. pe unităţi de instruire (întrebări. 3. încadrarea în chenar instruire 5 Excelent 5 4 Indicatori de evaluare 3 Bine 4 Acceptabil 3 Slab 2 F. Diferenţierea şi reliefarea conceptelor. exerciţii. 2. rezolvare de probleme. capacitate de gândire critică. Prevederi pentru tratarea diferenţiată a elevilor (exerciţii. capacităţi creative) 5. rezolvări de probleme) 5. Activităţi prevăzute pentru dezvoltarea capacităţilor cognitive superioare şi a creativităţii (explicarea/ interpretarea unor fenomene şi idei noi. frecvent 5 Frecvent 4 Uneori 3 Rareori 2 F. Declanşarea şi cultivarea atenţiei şi motivaţiei învăţării pe unităţi de instruire (informaţii interesante. texte suplimentare etc. slab 1 F. slab 1 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Întotdeauna Frecvent Uneori Rareori F. teoremelor esenţiale prin mijloace specifice (caracterele literelor. conflictuale. principiilor. numărul de noi noţiuni pe unitatea de instruire) 4.) 5. situaţii problematice. Relevanţa metodelor de învăţare activă în raport cu obiectivele proiectate 5. probleme) 5. Structuri interdisciplinare 4. Nivelul accesibilităţii conţinutului tematic (gradul de dificultate a noţiunilor. 6. Utilizarea metodelor care promovează învăţarea activă. probleme. Accesibilitatea limbajului (claritate.) 5. Organizarea şi conducerea învăţării 5. exerciţii. Accesibilitatea sarcinilor de învăţare (întrebări. 6. rar 1 5 4 3 2 1 Întotdeauna 5 Frecvent 4 Uneori 3 Rareori 2 F. Principiul accesibilităţii 4. 3. 5.

7. Teme pentru acasă 5. 1. valoare estetică etc. rezumate ale ideilor de fond 5. Originalitatea din punctul de vedere al selecţiei şi organizării conţinuturilor 8. fără a mai fi nevoie să se apeleze la resurse suplimentare majore 6. 1. slab 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 8 . Calitatea ştiinţifică şi relevanţa metodelor de evaluare în relaţia cu obiectivele şi conţinuturile considerate 8. Îndrumări. prin construcţia sa internă. sugestii privind modul de abordare şi realizare a sarcinilor de învăţare (recomandări explicite sau implicite privind tehnicile de învăţare) 5. slab 1 5 4 3 2 1 Întotdeauna 5 Frecvent 4 Uneori 3 Rareori 2 F. 2. 3. Calitatea funcţională a suportului (adecvarea la obiective şi conţinut) 7. Calitatea grafică estetică a suportului (claritate. expresivitate. 8. culoare. 2. 2. 3.) 6.Criterii de evaluare sau bandă colorată etc. Originalitatea manualului 8. 1. Sinteze. poate servi îndeplinirii obiectivelor disciplinei considerate. 10. Originalitatea din punctul de vedere al strategiilor şi metodelor de predare-învăţare 8. Manualul. 9. Probe de evaluare 7. Originalitatea din punctul de vedere al Indicatori de evaluare 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Excelent 5 Bine 4 Acceptabil 3 Slab 2 F. Evaluări finale 7. Suportul iconic 6. în cuprinsul unităţii de instruire (rol de feed-back) 7. Evaluări parţiale. rar 1 Lipsesc 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 Excelent 5 Bine 4 Acceptabil 3 Slab 2 F.) 5.

Criterii de evaluare probelor de evaluare 8. Originalitatea din punctul de vedere al prezentării şi graficii manualului 5 4 Indicatori de evaluare 3 2 1 9 . 4.

etc – (frecvenţa întâlnirilor. primirea noilor cadre didactice. Planul clasei (aşezarea elevilor în bănci. pensionare. Paşte.. cadre didactice... Relaţia elevi – cadre didactice.elevi.. 8 .. personal auxiliar Ritualurile legate de evenimente legate de începutul şi sfârşitul anului.)………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. subiecte de discuţie. originalitatea. gradul de originalitate etc.... reuniuni cu diverse prilejuri... arte plastice – frecvenţa. profesori – profesori.H) ETHOSUL ȘCOLII ..director ………………………………………. dispunerea mijloacelo de învăţământ etc.profesori. Organizarea şi participarea la diferite evenimente la nivelul colectivului profesoral: zile de naştere. Organizarea şi participarea de evenimente la nivelul clasei – zile de naştere.... gradul de participare – elevi.)…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Ziua şcolii.părinţi)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. gradul de formalizare.. frecvenţa.Conduita membrilor şcolii . accesul însoţitorilor.... ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. literar. profesoridirector.)…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. sportiv. Tipologia evenimentelor organizate în şcoală (conţinut – muzical. sărbători diverse – Crăciun. separarea cadrelor didactice pe grupuri mici etc. serbări (iniţiatorul.... elevi – director. începutul/sfârșitul ciclurilor școlare etc…………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. părinţi–cadre didactice... dramatic.

II..PRACTICA OBSERVATIVĂ II. Libertatea de exprimare a elevilor ……………………………………………… Modalităţi de motivare a elevilor ……………………………………………….1. Feed-back-ul didactic (valoare. INSTRUMENTE PENTRU CUNOAȘTEREA ELEVILOR ȘI A COLECTIVELOR DE ELEVI Realizați un interviu cu un elev și completați fișa psihopedagogică ( modelul demai jos). Formele de organizare a activităţii de instruire ………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………. elev – elev ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. momentul apariţiei) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Atitudini ce predomină în relaţiile dascăl – elev. 9 . frecvenţă.

....................... 2.................................... ....................... alte situaţii (care anume) .......................................................................................................................................................................... ......................... ..................................................................... III................................................................................................................................ II..............................................FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ I........ ... 4................................................... . Clasa ............... Data şi locul naşterii ............ 10 ................................................................................... DATE MEDICALE DESPRE ELEV 1................................................................................... DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL 1............................................................................................................... Antecedente personale: .... Domiciliul părinţilor ........................................................................................................................................................ Concluziile examenului medical de bilanţ efectuat la sfârşitul clasei a IV/VIII/XII-a (cu indicaţii medicale în vederea orientării şcolare/profesionale a elevului): ...................................................................................................................................... 3.. 4................................................ Menţiuni medicale pentru procesul de învăţământ: .............. Unitatea şcolară ......... Antecedente ereditare ..................................................................................... cu includerea şi a elevului în cauză) 2.......... DATE DE IDENTIFICARE Numele şi prenumele elevului .......................................................................................................................................................................................................................................................... Domiciliul elevului .............................................................................................. 3............................. Atmosfera şi climatul educativ din familie: .................................................................................................................................................... Familia – tabel sintetic: Numele şi prenumele Anul naşterii Pregătirea şcolară/profesională Profesiunea/şcoala/ locul de muncă Starea sănătăţii Tata: Mama: Fraţi şi surori (în ordinea naşterii.......... Tipul de familie: normală tata (mama) decedat părinţi despărţiţi concubinaj părinţi vitregi (unul sau amândoi) ........................................... Condiţii de muncă în familie ale elevului:............... ........................................ ....

..... concursuri şcolare............ participă activ.................... • alte preocupări: arte plastice....... hărnicia de care dă dovadă în activitatea şcolară d) Disciplina la lecţii: 11 ......... Conduita la lecţii a) Interesul.. obişnuit inactiv..... sport etc.......... muzică.......................... Participarea la cercuri pe materii. alte situaţii (care anume) ........... participarea la lecţii: intervine cu completări......... literatură...... ........... participă numai când este solictat. îşi aduce contribuţia la activitatea did manifestă interes inegal...... olimpiade Clasa Cercul/concursul/olimpiada Rezultatul Observaţii 3............................ se lasă greu antrenat......... fluctuant........ b) Atitudinea elevului faţă de munca şcolară şi succesul la învăţătură: CARACTERISTICI Scală de apreciere 1 2 3 4 5 Gradul de interes geenral manifestat pentru activitatea de învăţare şcolară Gradul de interes general manifestat pentru alte forme de activitate (extraşcolare) Gradul de interes cu care participă la lecţii Dorinţa de a răspunde.... • lucrează pe calculator (ce şi cât pe săptămână): .......IV REZULTATELE ACTIVITĂŢII ELEVULUI 1................... Preocupări şi manifestări în timpul liber: • lectură: în ce domeniu ............. CONDUITA LA LECŢII ŞI ÎN COLECTIVUL ŞCOLAR 1.................... • rezolvă probleme de ................. V. de a se implica activ în desfăşurarea lecţiei Modul cum îşi pregăteşte temele de acasă (sistematic/organizat/de calitate) Atitudinea elevului faţă de aprecierile şi notele şcolare obţinute c) Stilul de muncă al elevului: CARACTERISTICI Scală de apreciere 1 2 3 4 5 Caracterul ordonat şi sistematic sau neglijent şi inegal al activităţii şcolare a elevului Gradul de independenţă în activitate Spiritul de iniţiativă în munca depusă Capacitatea de autodeterminare în activitate (lucrează predominant stimulat de motivaţie intreinsecă sau extrinsecă) Sârguinţa........................ Situaţia şcolară Clasa Calificativul/ Media anuală Calificativul/media la purtare Rangul Disciplinele cu rezultatele cele mai bune cele mai slabe (calificativ/media) (calificativ/media) Observaţii 2.

.. e) Conduita generală a elevului..... este bun executant.... nu se interesează de problemele colectivului....... preţuit pentru performanţe extraşcolare alte situaţii (care anume) .... este receptiv la observaţii şi îndrumări....... face strictul necesar dar fără iniţiativă.. izolat........ preţuit mai mult pentru rezultatele la învăţătură..... are atitudini de bravare. Activitatea şi conduita elevului în colectivul clasei a) Participare la viaţa colectivului: autoritar.... cu abateri disciplinare minore. dar fără iniţiativă...   se încadrează în cerinţele lecţiei............... conduită corectă... Particularităţile proceselor intelectuale ale elevului: PROCESRE/CARACTERISTICI Scală de apreciere 1 2 3 4 5 Nivelul de dezvoltare al spiritului de observaţie Nivelul de dezvoltare al gândirii şi a calităţilor acesteia: • puterea de judecată • capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiilor • capacitatea de înţelegere a informaţiilor noi • capacitatea de esenţializare • capacitatea de tranfer • flexibilitatea gândirii • rapiditatea gândirii • independenţa gândirii • capacitatea de gândire critică Particularităţile memoriei şi al operaţiilor acesteia: • memorarea logică • volumul memoriei • supleţea sau mobilitatea memoriei • rapiditatea întipăririi cunoştinţelor • trăinicia păstrării • fidelitatea reactualizării • promptitudinea reactualizării Particularităţile imaginaţiei şi nivelul creativităţii: • nivel de dezvoltare a imaginaţiei reproductive • nivel de dezvoltare a imaginaţiei creatoare 12 ... se sustrage de la munca socială. se încadrează în colectiv.. dar mai frecvente. fuge de la ore. VI. mai mult retras. chiar atrage şi pe alţii în alt gen de activităţi.. b) Cum este apreciat de colegi: bun coleg. nota la purtare: cu abateri disciplinare mai grave... disciplinat numai în condiţii de supraveghere directă sau la constrângeri................ este un exemplu de conduită. un bun organizator.............. animator la colectivului......... alte situaţii (care anume) .......... cuviincioasă.... turbulent.... 2............. apreciat pentru poziţia din colectivul clasei..... sensibil la greutăţile şi problemele celorlalţi...... indiciplinat.... TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE 1...... lucrează mai mult din obligaţie......

...... Interesele şi aptitudinile elevului Interesele şi aptitudinile elevului Scală de apreciere 1 2 3 4 5 Nivelul de dezvoltare a inteligenţei genarale Nivelul de dezvoltare a aptitudinilor şcolare: • la disciplinele din aria curriculară Limbă şi comunicare • la disciplinele din aria curriculară Matematică şi ştiinţe • la disciplinele din aria curriculară Arte • la disciplinele din aria curriculară Tehnologii • la disciplinele din aria curriculară Om şi societate • la disciplinele din aria curriculară Educaţie fizică şi sport Nivelul de consolidare a categoriile de interese pentru: memorarea logică • literatură • ştiinţă • artă • tehnică • sport Preocupări manifestate pentru anumite activităţi extraşcolare: • ................ • .... Date privind trăsăturile de temperament ale elevului: Trăsături temperamentale Scală de apreciere 1 2 3 4 5 Indicatori privind forţa/slăbiciunea proceselor nervoase: • reactivitate crescută • cantitate mare de energie investită în activitate • puterea de a lucra încordat • puterea de a cuprinde sarcini complexe • posibilitatea de a finaliza activităţile începute • capacitate de muncă îndelungată în condiţii de suprasolicitare şi stres • refacere rapidă a forţelor intelectuale după oboseală • capacitate de concentrare îndelungată a atenţiei • rezistenţa la stimuli perturbatori Indicatori privind echilibrul/nonechilibrul proceselor nervoase: • capacitatea de lucru constantă în cadrul aceleaşi activităţi • echilibru/stăpânire de sine în diverse situaţii de activitate • ritmuri egale în activităţile de durată Indicatori privind mobilitate/lentoarea proceselor nervoase: • ddinamismul activităţii mintale este crescut • tempou rapid în activităţile desfăşurate • uşurinţă de trecere de la o activitate la alta • capacitatea de a găsi soluţii noi în situaţii schimbătoare • uşurinţa formării şi transformării deprinderilor în obişnuinţe • decizie rapidă • adaptabilitate crescută la situaţii noi • angajare uşoară în activitate nevoie de variaţie în decor ţi în activitate 4......................................... 3.......................................... 13 ........ Date privind trăsăturile de caracter ale elvului: a) nivelul de dezvoltare al conştiinţei elevului: • concepţia generală despre lume şi viaţă: ........• nivel de dezvoltare a creativităţii generale 2.................................... • ..................

............ • traducerea în viaţă a convigerilor proprii: .................. b) posibilităţi de compensare ale însuşirilor negative: .......................................................................................................• convingerile elevului: ................ .................... CONCLUZII PSIHOPEDAGOGICE a) trăsăturile dominante de personalitate ale elevului: ...... b) atitudinile caracteriale ale elvului: Categorii de atitudini Tipuri de atitudini Pozitive Negative Atitudini faţă de ceilalţi oameni: Atitudini faţă de muncă: Atitudini faţă de sine: altruism siceritate deschidere socială spirit de colaborare politeţe principialitate resposabilitate hărnicie perseverenţă punctualitate exigenţă încredre în sine sentiment de superioritate modestie autoexigenă spirit autocritic autoironie Trăsături generale de caracter: tenacitate • trăsături voluntare de perseverenţă caracter independenţă spirit de iniţiativă fermitate putere de voinţă hotărâre curaj • trăsături afective bunătate milă de caracter: caritate altruism dărnicie entuziasm • trăsături morale principialitate cinste de caracter: modestie sinceritate conştiinţa datoriei onestitate egoism lipsă de siceritate închidere socială lipsa spiritului de colaborare impoliteţe lipsă de principialitate lipsă de responsabilitate lenevie lipsă de perseverenţă nepunctual lipsă de xigenţă neîncredere în sine sentiment de inferioritate lipsă de modestie lipsă de autoexigenţă lipsă de spirit autocritic lipsă de autoironie egoism infumurare orgoliu lipsă de tenacitate lipsă de perseverenţă dependenţă lipsă de iniţiativă lipsă de fermitate lipsă de putere de voinţă nehotărâre lipsă de curaj lipsă de bunătate lipsă de milă lipsă de caritate egoism lipsă de dărnicie pesimism negativism necinste îngâmfare lipsă de sinceritate lipsa conştiinţei datoriei lipsă de onestitate minciună încăpăţânare susceptibilitate egocentrism VII................................................................. 14 ............................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................

................................................................... ....................................................................................................... II........................................................................................................................................................................................................................................... corelația dintr unitățile de învățare și timpul alocat 3...................... Palnificarea unor activtăți de recuperare/ aprofundare/ ****Concluzii: ............................................ Fișa de analiză a proiectului/planificarii anuale/semestriale Disciplina:.............. ...... .......................................................................................................................... Corelația competențele disciplinei și unitățile de învățare 2................................................................................................................................ Descrierea criteriului FB B S Observații/ comentarii 1................................................................................................................................................. Data: Semnătură studentului: Semnătura mentorului 15 ......... Instrumente destinate cunoașterii și analizei documentelor de proiectare si ale comportamentului didactic al profesorului II. ...... .....................................2...................... Clasa:........ e) Cine a completat fişa: Clasa Numele şi prenumele Calitatea Şcoala An şcolar Student.......... .................... ....2........................................ d)măsuri educative ce trebuie întreprinse: ..........................1............. d) măsuri de orientare şcolară şi profesională a elevului: ...................................................................................... .................................................... Modalități de evaluare formativă și sumativă 4..................................................................................................................................................c) posibilităţi de dezvoltare şi valorificare a trăsăturilor pozitive: ...............................

..... .....................................tehnici de evaluare) 5................................................ Fișa de analiză a unui proiect didactic Fișa de analiză a proiectului didactic are ca obiectiv formarea gândirii pedagogice............... Strategia de instruire (corelația metode......... ........................................................ Unitatea de învățare/ lecția: …………… Clasa:.....................................................................................lecție – competențele specifice – obiectivele operaționale 2................ Data: Semnătură studentului: Semnătura mentorului 16 ..........................II. .................. Utilizaţi fişa de mai jos pentru a analiza proiectul didactic Disciplina:........... a principiilor didactice) 6...................................................................................................forme de organizare a elevilor) 4.........................................2................................................. Corelația unitate de învățare... ..... Creativitatea didactică ****Concluzii: ..................................... Descrierea criteriului FB B S Observații/ comentarii 1......................... prin analiza tipului de strategie proiectat și a corelațiilor dintre componentele strategiei.................................... Corelația tipul de lecție................................................................................obiective........................strategia de instruire 3.........................................mijloace de învățare..... Strategia de evaluare (corelația forma de evaluaremetode de evaluare....2................................................... Coerența și consistența logică și pedagogică (respectarea succesiuni logice și pedagogice a evenimentelor didcatice.............................. ....

2.numărul solicitărilor elevilor către cadrul didactic . pe de altă parte.II.nr.dominanța 17 .de interacțiuni . dominanța profesorului. Fișă de analiză a interacțiunilor din clasă AM BN Cadrul didactic D Pe baza acestei fișe se poate observa/analiza: . Verde se folosește pentru solicitările elevilor către cadrul didactic Albastru se foloseste pentru a marca interacțiunile dintre elevi. Fișă de analiză a interacțiunilor educaționale în cadrul activității didactice Această fișă se utilizează pentru observarea și analiza modului de comunicare cadru didacticelevi pe de oparte și comunicare elevi-elevi.numărul de solicitări adresate/elevilor/oră . interacțiunile din clasă. studenții vor realiza ”oglinda clasei” în care vor marca interacțiunile prin săgeti de culori diferite: Roșu cand profesorul adresează întrebări /sarcini/ solicitări elevilor . Pentru a sesiza influența formelor de organizare a activității.3.

Anunţarea obiectivelor şi a temei abordate 5......................4...............................................................Disciplina ...................................................II.......................... 4........ data ....... Captarea atenţiei 3..... Unitatea de învăţare din care face parte .... Asigurarea dirijării învăţării 7................. Tipul activităţii didactice/lecţiei . Fixarea şi aplicarea cunoştinţelor/obţinerea performanţei 8.. Transfer/tema de casă 18 ..... 2....................................1............ Verificarea şi actualizarea achiziţiilor anterioare 4......................... Fşă de observaţie a activităţii didactice 1........... Observaţii privind desfăşurarea activităţii didactice Desfăşurarea activităţii Evenimentele lecţiei 1.................... ora .......... Prezentarea materialului stimul 6.................. 3...Unitatea de învăţământ …………………………………………………………………… Clasa ............................ 2.. Subiectul activităţii didactice/lecţiei ............. Organizarea activităţii/clasei de elevi Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observaţii 2...................................... GRILA de analiză a comportamentului DIDACTIC AL PROFESORULUI 2................ Evaluarea performanţelor 9...................

Climatul psihosocial al clasei Prezentarea generală a profesorului Atitudinea faşă de elevi Menţinerea tonusului afectiv-emoţional 8. Aprecieri sintetice asupra activităţii Încadrarea în scenariul activităţii didactice Expresivitatea şi relieful activităţii Calitatea stilului didactic Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a obiectivelor Impresia generală 19 . Conduita de solicitare şi orientare Repartizarea solicitărilor (frecvenţă. Managementul clasei Ritmul de prezentare Încadrarea în timp Monitorizarea elevilor Rezolvarea situaţiilor neprevăzute 7. formelor de organizare 3. Conduita explicativă şi de comunicare Accesibilitatea limbajului de specialitate Fundamentarea explicaţiei Expresivitatea şi relieful comunicării Limbajul nonverbal 4. Conduita de organizare. Aprecieri asupra strategiei generale a lecţiei/activităţii Tipul de strategie Calitatea obiectivelor educaţionale ale lecţiei/activităţii Compatibilitatea conţinutului activităţii. metodelor de predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite 2. dirijare şi control a activităţii Succesiunea logică a secvenţelor didactice Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea strategiilor.2. Conduita evaluativă a profesorului Notează şi apreciază elevii Concordanţa modului de evaluare cu specificul predăriiînvăţării Prezentarea argumentaţiei în evaluare 6.Analiză – sinteză a activităţii asistate PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI 1 SCALA 2 3 4 5 1. timpului.II. organizare) Cantitatea şi diversitatea informaţiei Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate 5.4.

Sarcini de lucru 20 . Fişă de observare a comportamentului didactic ** Disciplina.... consolidarea noilor cunoştinţe 8.... Realizarea momentului organizatoric 2....1. Verificarea temei 3....... Conduita didactică 1...... Realizarea feedback-ului 9./ data... Comportamente Calificativul didactice acordat Argument Reflecţii I...II...... Tipul lecției...... Aprecierea şi evaluarea rezultatelor elevilor 10....... Tema .. Realizarea captării atenţiei 4..... Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale 5.......... Reactualizarea cunoştinţelor necesare noului conţinut 6. Fixarea........... Predarea-învăţarea noului conţinut 7.

Mijloacele didactice utilizate V. Orice calificativ acordat se justifică în rubrica alaturată şi eventual este însoţit de unele reflecţii (consemnări critice!) . accentul. Conduita verbală şi nonverbală 1. Calitatea explicaţiilor şi exemplelor folosite 3. ritmul. gestica.postura) 4. 21 . expresivitatea limbajului nonverbal (mimica. tacerea) 5. Frecvenţa întrebărilor directe/ închise III.pentru acasă II. Calitatea limbajului de specialitate 2. fie în orele de analiză a lecţiilor. Reflecţiile se vor completa fie la sfârşitul activităţii. Limbajul paraverbal(tonul. bine şi foarte bine. Metodele de predare-învăţare utilizate IV. Atmosfera generală de desfăşurare (stilul didactic ) Alte aspecte: ** Calificativele ce se pot acorda sunt suficient.

........... p..... desfășurare La finalul unității de învățare se va de proiecta o evaluare sumativă...........58) Unităţi de învăţare Nr.. 3... de Resurse procedurale învățare Resurse temporale pozitive. Locul dezirabile....... 3.............. Planificarea calendaristică ...ore alocate. obiectivele doar numerele învățarecare să respectiv mijloacele educaționale lor programă.. Proiectarea unității de învățare (Bocoș.2. Unitatea de învățare... Clasa .. Conținuturi Competențe Activități de (detalieri) specifice învățare Sunt prezentate Vor conținuturile a fi vehiculate. Practicant/Profesor... Nr........... Manolescu (2005............... respectiv competnțele stabilite în strânsă programă corelație sau de creare în cu potențialul lor și aplicate a fiecăruia se vor preciza unor situații de Reurse cu materiale.... din genereze experiențe de învățământ etc.. urmărite...... Prezentăm mai jos cateva modele de proiectare didactică..... 2007. 22 ...M..PRACTICA PEDAGOGICĂ ACTIVĂ (susținerea activităților didactice) Practica activă presupune elaborarea proiectelor didactice pronind de la analiza programei școlare și a planificării calendaristice....1..373) Școala.... Disciplina..... care pot fi adaptate de practicanți în fucnție de specificul disicplinei predate....III. numărului Evaluare propun Cuprind: fi Se menționate cu modalități selectate pentru precizarea Resurse organizare pe activității Se de Resurse precizează umane: instrumentele/probele a elevul și profsorul de evaluare formativă în clasă. Obiective de referinţă Nr.ore alocate Săptamâna Observaţii Crt.. care îl au în clasă..p.........

...............................3........................................................... Obiective operaţionale.. Bibliografie: .. Clasa...................... Disciplina de învăţământ........................ Tipul lecţiei...................................................................................... Proiect de activitate didactică Date de identificare: Şcoala................................... Tema................................................................................... Dirijarea învăţării Asigurarea feedback-ului Realizarea performanţei Sarcini de lucru pentru ma acasă 23 Indici de perfor manţă ......3......................................................................................... Data .................. Strategii didactice........ Cadrul didactic/studentul................... Evenimente didactice Obiective operaţionale Activitatea cadrului didactic Strategia didactică elevilor Resurse proce du rale mate riale tempo rale Forma de org Evalu are Moment organizatoric Verificarea temei de casă şi a pregătirii elevilor Captarea atenţiei Anunţarea temei şi a obiectivelor Prezentarea situaţiei de învăţare...................................................................................................................................................................

Am proiectat suficiente exerciții/exemple? 7. 1. Obiectivele sunt adecvate nivelului elevilor mei? 3. Comparați raspunsurile și notați cocnluzia desprinsă. Fișa de autoevaluare a lecției/activității susținute Data : Clasa/grupa: Subiectul lecției/activității: Puncte tari Puncte slabe Riscuri Modalități de optimizare 24 . Care din metodele poriectate/utilizate stimulează învățarea? 5.5. Am formulat corect și realist obiectivele operațioanle? 2. înainte și după susuținerea activității didactice.3. CE activitatea de învățare proiectată stimulează implicarea elevilor? 6. Timpul proiectat este suficient? 3. Chestionar de (auto)verificare Pentru dezvoltarea capacităților de reflecție pedagogică și optimizarea comportamentului didactic. Conținuturile selectate sunt motivante pentru elevi? 4. raspundeti la întrebările mai jos.4.

......................... 9...... ...........6................ .......... ................... ............................ . ..................... ................... ..................... am realizat................................... ........... .............. ................ . .................... ............. .......... ....... .............. ................ .......... ................... ......... ... .... ....... . 11....................................... ........................................... ............ 10................................................ ..................... .. ............................................................................................ ......... ............... ........................... .. ............................ . ... .... . .......... . ..... ........ ......................................... 25 ................................. .......................................... .................................. Chestionar pentru autoevaluarea progresului O altă modalitate de autoevaluare care invită la reflecţie o reprezintă completarea următorului chestionar: 8...... ............ .................................. ............. ........ Elevii mei au fost mulţumiţi de …………………………………………………………….......... .. .................................................... ......... .......... .... ............ .... .............. ** Completarea sistematică a acestui chestionar va duce la autoevaluarea progresului....... ..... ....................... ........ ................. .. ........... ............... 12................................................. ................................ ............... ........ .................. ..................... ...... .... .................... La lecţia viitoare aş îmbunătăţi ..... Cel mai bine în lecţia de azi.. ............... ............ ......3..... .................................. .... ................ .............. .................................. .... ............................................ ....................... ......................... ....... .................. .... ............. ..... .............. .................. ....... .......................... ........ .. ......................................... ................ Imediat după încheierea lecţiei m-am simţit..................... ........... Atmosfera din clasa .................... ... . ............ .........................................................

Criterii de evaluare/ autoevaluare a practicii pedagogice a studentului/ cursantului.Autoevaluarea activității de practică defășurate . Studenţii sunt obligaţi să realizeze toate activităţile şi toate tipurile de practică menţionate în ghidul de practică. - completarea corectă şi completă a portofoliului de practică - utilizarea adecvată a instrumentelor de cunoaştere a elevilor/ a comporamentului didactic/ culturii organizaționale - organizarea portofoliului: logica organizării.7.3.o sinteză cuprinzând aprecieri referitoare la toate tipurile de practică menţionate . 3. corectitudinea pieselor.alte cerinţe. originalitatea - atitudinea şi comportamentul studentului pe întreaga perioadă a practicii - alte criterii se stabilesc de către mentorul de practică şi se comunică studenţilor în timp util.Evalurea unei activități didactice susținută de un coleg .Cerinte minimale ale practicii pedagogice.Utilizarea și completarea fișei psihopedagogice a unui elev . Ponderea acestor criterii în evaluarea finală o stabileşte mentorul de practică în colaborare cu coordonatorul de practică al fiecărei specializări. se stabilesc de către mentorul de practică şi se comunică studenţilor în timp util.Susținerea a două activități didactice .Completarea a minim trei fise/grile diferite de observare a unor comportamente didactice .8. Rezultatele acestei activităţi se vor materializa în următoarele „piese” care alcătuiesc portofoliul de practică al studentului: . 26 .

10 Bilanţ (general şi individual 27 . culturale şi sportive Practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi 7 desfăşurarea părinţii activităţilor (lectorate. cu şedinţe. Nr.crt.ore Tipul de practică efectuate 1 Practică de documentare 2 Practică observativă/ Asistenţă 3 Practică de predare 4 Practică de zi 5 Practică activităţi comisii 6 Practică de observare şi de Observaţii personale familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative. Autoevaluarea pracicii pedagogice din perspectivă cantitativă: Nr. Practică de observare şi de 8 familiarizare problematica managementului clasei de elevi Practică 9 de documentare pe probleme specifice managementului instituţiilor de învăţământ.9.3. consiliere )etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful