You are on page 1of 2

Alamat ng Gagamba

Si Gamba ay isang manghahabi . Maraming humahanga sa kanyang galing sa paghabi. Alam ito ni Gamba kaya naman taas noo siya palagi at walang sinumang pinapansin. “Ate turuan mo naman akong maghabi pwede ba ate? Pwede ba lumayu-layo ka nga rito. May gatas ka pa sa labi at wala ka pang kakayahang matutunan ito. Mababaw ang luha ng kapatid na babae ni Gamba. Napaiyak siya sa narinig. Maya-maya ang kapatid na lalaki naman ang lumapit kay Gamba. “Ate, ate, tulungan mo naman ako paano bang magsulsi ng sirang kamiseta? Istorbo ka talaga! Doon ka sa nanay magpaturo, huwag mo akong abalahin dito. Ganun palagi ang nangyayari kaya naging malayo ang loob ng mga kapatid ni Gamba. Nagdurugo ang puso ng nanay ni Gamba sa pangyayaring ito. Bilang ilaw ng tahanan, naging malawak ang kanyang isip sinikap niyang pangaralan ang anak kahit nakapinid ang tainga nito Gamba, obligasyon mong pakitaan ng maganda ang mga kapatid mo. Kung magpapaturo sila sa iyo, turuan mo. Hindi ka ba natutuwang matuto sila ng dahil sa iyo? Sana naman anak matuto kang kumalinga sa iba. Ibahagi mo naman ang oras at kakayahan mo. Parang walang narinig si Gamba patuloy siyang humabi ng tela mula sa sinulid na nasa Ikitan. Isang araw niyaya si Gamba ng ina na magtanghalian. Anak tama na yan. Kumain na tayo kahapon ka pa hindi kumakain, sigurado kumakalam na ang sikmura mo, baka magkasakit ka baka maging buto’t balat ka. Wala kayong pakialam! Pabayaan niyo ako sa ginagawa ko. Gamba kasalanan ang pagtanggi sa pagkain. Biyaya ito ng Diyos.” Narinig iyon ng kapatid niyang babae. Inis siyang bumulong sa sarili. Sana humabi ka na lang nang humabi nang humabi!! Narinig ito ng Bathala at siya’y nagwika.

Iyan ang gusto mo kaya mula ngayon araw-araw. Hindi mo pinag-uukulan ng pansin ang mga kapatid at nanay mo. Nagdilang-anghel ang kanyang kapatid na babae. Pagkasabi nito’y nawalang parang bula si Gamba. Napahagulgol ang ina sa naging guhit na palad ni Gamba.Masyado ka naging mapagmataas sa kaunting kaalamang ibinibigay ko sa iyo. . Isang insekto ang paikut-ikot na humahabi ng sapot ang naiwan sa silya ni Gamba. minu-minuto kang maghahabi. Hindi naglaon tinawag itong gagamba. Pati biyaya sa hapagkainan ay tinatalikuran mo. oras-oras.