You are on page 1of 9

Problema 1

CALCULAREA ŞI ANALIZA INDICATORILOR STATISTICI
CE CARACTERIZEAZĂ MIŞCAREA NATURALĂ
ŞI MIGRATORIE A POPULAŢIEI

Se prezintă următoarele date, privind mişcarea naturală şi migratorie în Republica Moldova:
Indicatorii 2002 2007
Numărul populaţiei stabile (la 01.01), mii persoane 3627,8 3581,1
din care:
în localităţile urbane 1485,2 1478,0
în localităţile rurale 2142,6 2103,1
născuţi-vii, persoane 35705 37587
decedaţi, persoane 41852 43137
căsătorii încheiate 21685 27128
divorţuri 12698 12594
sosiţi (migranţi), persoane 1297 1968
plecaţi (emigranţi), persoane 6592 6685
suprafaţa ţării, mii km
2
33,8 33,8
ritmul creşterii economiei naţionale (PIB-ul real) în %, faţă de anul
precedent
7,8 4,0
Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, a. 2007, cap.2, pag. 30-67; cap 13.1 pag. 257

Se cere:
 Să se caracterizeze evoluţia populaţiei în Republica Moldova într-o perioadă de cinci ani (în
anul 2007 faţă de 2002), calculând indicatorii mişcării naturale şi migratorie a populaţiei,
analizând rezultatele obţinute în baza tabelului de sinteză întocmit.

Rezolvare
Pentru simplificarea rezolvării problemei date, precum şi a următoarelor, vom construi tabelul de
rezolvare, în care se vor înscrie indicatorii statistici, supuşi calculării, cu formulele respective, anii de
analiză, precum şi evoluţia absolută (+,-) şi relativă (indicele dinamicii) a acestora.
Vom nota cu:
 Np – numărul populaţiei la 01.01. şi 31.12;
 p N – numărul mediu anual al populaţiei;
 Nnv – numărul născuţilor-vii;
 Nd – numărul decedaţilor;
 Ncăs – numărul căsătoriilor;
 Ndiv – numărul divorţurilor;
 Nsos – numărul celor sosiţi în ţară;
 Nplec – numărul celor plecaţi din ţară;
 Rnat – rata natalităţii;
 Rmort – rata mortalităţii;
 RSn – rata sporului natural;
 SN(absolut) – sporul natural absolut;
 R(nupţ) – rata nupţialităţii (căsătoriilor);
 Rdivor – rata divorţurilor;
 SM – sporul migraţiei;
 CV – coeficientul vitalităţii;
 DP – densitatea populaţiei la 1 km
2
;
 CDecon – coeficientul demo-economic;
 RPiB(r) – ritmul creşterii produsului intern brut (real), în % faţă de anul precedent;
 RcreşNp – ritmul creşterii numărului populaţiei la 31.12 faţă de 01.01 în %= IdNp – 100.

Tabel de rezolvare
Formulele de calcul al indicatorilor statistici 2002 2007
2007 faţă de
anul 2002
+,- în %
1 2 3 4 5
1.
persoane mii
Nplec Nd Nsos Nnv Np Np ; ) 01 . 01 ( ) 12 . 31 ( ÷ ÷ + + =

3616,3 3570,9 -45,4 98,7
2.
persoane mii
Np Np
p N ,
2
) 12 . 31 ( ) 01 . 01 ( +
=

3622,1 3576,0 -46,1 98,7
1 2 3 4 5
3. Ratele mişcării naturale şi migratorie ale populaţiei
3.1.
1000 · =
p N
Nnv
Rnat
(‰)
9,9 10,5 0,6 106,2
3.2.
1000 · =
p N
Nd
Rmort
(‰)
11,6 12,1 0,5 104,0
3.3. RSN = Rnat – Rmort (‰) -1,7 -1,6 -0,1 94,1
3.4. SN (absolut) = Nnv – Nd (persoane) -6147 -5550 -597 90,3
3.5.
1000 · =
p N
Ncas
Rnupţ
(‰)
6,0 7,6 1,6 126,7
3.6.
1000 · =
p N
Ndivor
Rdivor
(‰)
3,5 3,5 - 100,0
4. SM= Nsos – Nplec (persoane) -5295 -4717 -578 89,1
5.
Nd
Nnv
Cv =
< > 1 (persoane)
0,85 0,87 0,02 102,4
6.
(%) 100
) 01 . 01 (
) 12 . 31 (
· =
Np
Np
IdNp

99,7 99,7 - -
7.
) (
) (
ori
RcresNp
r RcresPiB
CDecon =

26,0 13,3 -12,7 x
8.
2
1
) 01 . 01 (
km mii S
persoane RcresNP Np
DP =

107 106 -1 99,1

Pentru a ilustra clar şi compact indicatorii statistici, care caracteri zează fenomenul studiat, în
statistica social-economică, se folosesc tabelele combinate, în care se expun date generalizatoare,
care servesc ca mijloc important de prezentare a materialului statistic prelucrat, precum şi ca mijloc
de analiză. Aceste tabele combinate (sau generalizatoare) trebuie, în mod obligatoriu, să aibă denumire,
să includă perioadele analizate, precum şi indicatorii absoluţi şi relativi ai evoluţiei. În problema nr.1, pe
baza indicatorilor calculaţi, vom construi următorul tabel de sinteză:
Tabelul 1
Principalii indicatori ce caracterizează mişcarea naturală
şi migratorie a populaţiei din Republica Moldova
Indicatorii

2002 2007
2007 faţă de anul
2002
+,- în %
Numărul populaţiei (la 31.12), mii persoane 3616,3 3570,9 -45,4 98,7
Rata natalităţii, (‰) 9,9 10,5 0,6 106,2
Rata mortalităţii, (‰) 11,6 12,1 0,5 104,0
Sporul natural (absolut), persoane -6147 -5550 -597 90,3
Rata sporului natural, (‰) -1,7 -1,6 -0,1 94,1
Rata nupţialităţii, (‰) 6,0 7,6 1,6 126,7
Rata divorţurilor, (‰) 3,5 3,5 - 100,0
Sporul migratoriu, persoane -5295 -4717 -578 89,1
Coeficientul vitalităţii, persoane 0,85 0,87 0,02 102,4
Coeficientul demo-economic, ori 26,0 13,3 -12,7 51,2
Densitatea populaţiei, persoane la km
2
107 106 -1 99,1

Analiză
La finele anului 2007, populaţia Republicii Moldova a înregistrat 3570,9 mii de persoane, micşorându-se
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2002, cu 45,4 mii de persoane, sau cu 1,3%. Această situaţie a condus la
micşorarea densităţii populaţiei la 1 km
2
de teritoriu, care în anul 2007 a constituit 106 persoane faţă de
107 persoane în anul 2002.
În 2007, s-a înregistrat o majorare a ratei natalităţii faţă de anul 2002: de la 9,9(‰) până la 10,5(‰) sau
cu 0,6(‰)/cu 6,2(%). Însă, în aceşti 5 ani, a crescut şi rata mortalităţii populaţiei, constituind 12,1(‰),
sau cu 0,5(‰) (cu 4 la sută). Sporul natural al populaţiei este negativ, înregistrând în anul 2007 – 5550 de
persoane, sau cu 597 de persoane (cu 9,7%) mai puţin, decât în 2002. Rata sporului natural este negativă
în 2007 -1,6(‰), micşorându-se nesemnificativ (cu -0,1‰) comparativ cu anul 2002.
Creşterea ratei natalităţii a condus la creşterea coeficientului vitalităţii. Aşadar, în anul 2007, la fiecare
persoană decedată, s-au născut-vii 0,87 persoane, faţă de 0,85 persoane în anul 2002.
În 2007, la fiecare 1000 de persoane din populaţia Republicii Moldova, s-au înregistrat 7,6 căsătorii sau
cu 1,6 căsătorii mai mult decât în anul 2002. Numărul divorţurilor la 1000 de persoane a rămas
neschimbat – 3,5 divorţuri.
În 2007, în Republica Moldova au sosit 1968 de imigranţi, sau cu 671 de persoane (cu 51,7%) mai mult
decât în anul 2002. S-au repatriat oficial (emigrat) 6685 de persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu 93
de persoane (cu 1,4%) mai mult faţă de anul 2002. Această situaţie a condus la menţinerea soldului
migratoriu negativ, care în 2007 a constituit – 4717 persoane faţă de – 5295 de persoane în anul 2002.
Creşterea reală a economiei naţionale, ca şi în anul 2002, a fost mai mare, decât creşterea numărului
populaţiei de 13,3 ori, însă acest indicator s-a micşorat în 2007 de 12,7 ori.


Problema 2
CALCULAREA ŞI ANALIZA INDICATORILOR STATISTICI
CE CARACTERIZEAZĂ PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Se prezintă următoarele date privind piaţa forţei de muncă din Republica Moldova:
Indicatorii 2002 2007
Numărul populaţiei (la 01.01) 3627,8 3581,1
Numărul populaţiei (la 31.12) 3616,3 3576,0
Populaţia ocupată în economie (total) 1505 1230
Şomeri, conform BM (oficial înregistraţi) 110 100
Numărul populaţiei de 15 ani şi peste (femei – 56 de ani, bărbaţi – 61 de ani)
2349,5

2057,6
Numărul persoanelor care primesc pensii (la sfârşitul anului) 647,8 635,4
Sursa: Anuarele statistice ale Republicii Moldova pe anii 2002 şi 2007, capitolul 3, pag. 71, 207, 213

Se cere:
1. Să se calculeze indicatorii statistici, care caracterizează activitatea economică, ocupaţia şi
şomajul; populaţia inactivă.
2. Ratele întreţinerii populaţiei inactive şi pensionarilor.
3. Să se analizeze rezultatele obţinute în baza tabelului de sinteză întocmit.
Rezolvare.
Vom nota cu:
 PEA – populaţia economic activă
 PO – populaţia ocupată în economie
 Pi – populaţia inactivă
 Ş – numărul şomerilor oficial înregistraţi
 Rae – rata activităţii economice a populaţiei
 Rgo – rata gradului de ocupaţie a populaţiei
 Rş – rata şomajului
 Rint Pi – rata întreţinerii populaţiei inactive
 Rînt pens – rata întreţinerii pensionarilor
Tabel de rezolvare
Formulele de calcul al indicatorilor statistici 2002 2007
2007 faţă de anul
2002
+,- în %
1. Rea = PO + Ş; mii persoane 1615 1330 -285 82,4
2. Pi = Np (31.12) – PEA; mii persoane 2001,3 2246,0 244,7 112,2
3.
;% 100
) 15 (
· =
peste şi ani de Np
PEA
Rae


68,7

64,6

-4,1

x
4.
% ; 100
) 15 (
· =
peste şi ani de Np
PO
Rgo


64,5

59,8

-4,3

x
5.
% ; 100 · =
PEO
S
Rs


6,8

7,5

0,7

x
6.
PO
Pi
Pi R = int
; persoane

1,3

1,8

0,5

x
7.
PO
Pens
pens R = int
; persoane

0,4

0,5

0,1

x
8. Ponderea populaţiei inactive în numărul total al populaţiei
(la 31.12=
% ; 100
) 12 . 31 (
·
Np
Pi55,3


62,8


7,5


x
Obţinând indicatorii necesari, vom construi tabelul de sinteză cu următoarea denumire:
Tabelul 1
Principalii indicatori privind piaţa forţei de muncă
în Republica Moldova
Indicatorii 2002 2007
2007 faţă de
anul 2002
+,- în %
Populaţia economic activă, mii persoane 1615 1330 -285 82,4
Populaţia ocupată în economia naţională, mii persoane 1505 1230 -275 81,7
Şomeri, conform BIM, mii persoane 110 100 -10 90,9
Populaţia inactivă, mii persoane 2001,3 2246,0 244,7 112,2
Rata activităţii economice a populaţiei, % 68,7 64,6 -4,1 x
Rata ocupaţiei populaţiei, % 64,1 59,8 -4,3 x
Rata şomajului, % 6,8 7,5 0,7 x
Rata întreţinerii populaţiei inactive, persoane inactive la fiecare
persoană ocupată în economie

1,3

1,8

0,5

x
Rata întreţinerii pensionarilor, persoane 0,4 0,5 0,1 x

Analiză
În anul 2007, populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit 1330 mii de persoane, fiind în
scădere faţă de anul 2002 cu 285 mii de persoane sau cu 17,6 la sută. Scăderea numărului populaţiei
economic active a fost condiţionată de micşorarea considerabilă în această perioadă a populaţiei ocupate în
economia naţională, care în anul 2007 a constituit 1230 mii de persoane, sau cu 275 mii de persoane (cu
18,3%) mai puţin decât în anul 2002.
Pe seama micşorării numărului populaţiei economic active şi populaţiei ocupate, rata activităţii
economice a populaţiei a înregistrat 64,6% din populaţia de 15 ani şi peste, sau cu 4,1 puncte procentuale
în scădere faţă de anul 2002, rata ocupaţiei a constituit 59,8% din populaţia de 15 ani şi peste,
micşorându-se cu 4,3 puncte procentuale, comparativ cu anul 2002.
Numărul de şomeri oficial înregistraţi conform BIM-lui a constituit, în anul 2007, 100 mii de persoane,
micşorându-se faţă de anul 2002 cu 10 mii de persoane (cu 9,1%).
În 5 ani, populaţia inactivă s-a micşorat cu 244,7 mii de persoane (cu 12,2%) şi a constituit 2246,0 mii de
persoane, sau 62,8% din populaţia totală. Fiecare persoană ocupată în economia naţională în 2007, a
întreţinut 1,8 persoane inactive, faţă de 1,3 în anul 2002.
Numărul pensionarilor, care au primit pensii în 2007, a constituit 635,4 mii de persoane, micşorându-se,
comparativ cu anul 2002, cu 12,4 mii persoane, sau cu 1,9 la sută. Rata întreţinerii pensionarilor de către
o persoană ocupată a constituit 0,5 pensionari faţă de 0,4 pensionari în anul 2002.

Problema 3
CALCULAREA SALARIULUI REAL, A DINAMICII NOMINALE
ŞI REALE, INDICELUI PREŢURILOR DE CONSUM, INDICELUI COSTULUI
VIEŢII, INDICELUI PUTERII DE CUMPĂRARE
A MONEDEI NAŢIONALE ŞI CORAPOARTELOR
CU MINIMUMUL DE EXISTENŢĂ

Se cunosc următoarele date, privind salariul nominal şi ponderile consumului populaţiei din Republica
Moldova, precum şi indicii preţurilor de consum (2005=100)
Indicatori
Unitatea de
măsură
2005 2006
1 2 3 4
Salariul nominal net (mediu lunar) al unui salariat din economia
naţională

lei

1147,3

1476,5
Mărimea medie lunară a pensiei sociale stabilite lei 383,4 442,3
Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei:
- mărfuri alimentare (m.a.)
% faţă de
total
56,9 47,2
- mărfuri nealimentare (m.n.) 25,1 30,3
- servicii (s) 18,0 22,5
Indicii preţurilor de consum pe principalele 3 grupuri de mărfuri
(2005= 100 – total)111,9


- mărfuri alimentare (m.a.) % 109,5
1 2 3 4
- mărfuri nealimentare (m.n.) lei 116,8
- servicii (s) lei 117,0
Minimumul de existenţă (ME) 766,1 935,1
Media lunară total pe o persoană, inclusiv pentru pensionari
649,1

800,3
Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, capitolul 4, pag.107; capitolul 5, pag. 127-129
Se cere să se calculeze:
1. Indicele preţurilor de consum pentru anul 2006.
2. Salariul real (SR) şi dinamica acestuia (ISR) (prin două metode).
3. Indicele costului vieţii (ICV) şi indicele puterii de cumpărare a monedei naţionale (IPCM) pentru
anul 2006.
4. Coraportul (COR) salariului nominal net şi mărimii medii a pensiei sociale cu minimumul de
existenţă.
5. Să se analizeze rezultatele obţinute în baza tabelului de sinteză întocmit.

Rezolvare
1. Indicele preţurilor de consum (IPC) se calculează ca media aritmetică ponderată a
indicilor individuali de preţuri pe 3 grupe de mărfuri, în perioada curentă (1), folosind ca pondere
structura consumului la cele 3 grupe de mărfuri din perioada de bază (0).
; 100
0
0
2005 / 2006
·
·
=
¿
¿
z
z i
IPC
p
z
¸
¸

unde:
p
z
i – reprezintă indicii preţurilor pentru grupa „z” de mărfuri;

z 0
¸ –

ponderea a grupei „z” de mărfuri în perioada de bază (anul 2005);

p
z
i şi
z 0
¸ – se introduc în calcul sub formă de coeficienţi;

112,7% 100 1,127
0,18 1,17 0,251 1,166 0,569 1,095 IPC
2006/2005
= · =
= · + · + · =
.
2. Salariul real (SR) exprimă puterea de cumpărare a salariului nominal net şi se obţine ca
raportul dintre salariul nominal net (SNN) şi IPC:
salariat lei SR
SNN SR
coeficient ca IPC
SR
SR
a
/ 1 , 1310
127 , 1
5 , 1476
;
) (
2006 .
0 0
= =
= =

Evoluţia (dinamica) salariului real în anul 2006, faţă de 2005, se calculează prin două metode, în urma
cărora se obţine rezultatul unic:
% 7 , 128 100
3 , 1147
5 , 1476
100
% 2 . 114 100
7 . 112
7 . 128
100
% 2 , 114 100
3 , 1147
1 , 1310
100
0
1
0 / 1
0 / 1
0 0
1
= · = · =
= · = · =
= · = ·
=
=
SNN
SNN
ISNN
IPC
ISNN
ISR
SNN SR
SR
ISR
metoda II
metoda I

3. Indicele costului vieţii (ICV)- se va calcula după relaţia:
; 100
1
1
1
1
·
·
=
¿ z p
z
i
ICV
¸

unde:
p
z
i
1
exprimă indicii de preţuri în perioada curentă la cele 3 grupe de mărfuri;

z 1
¸ – ponderea cheltuielilor de consum, în perioada curentă, la cele 3 grupe de mărfuri;

p
z
i
1
şi
z 1
¸ – se introduc în calcul sub formă de coeficienţi.
% 3 , 113 100
883 , 0
1
100
192 , 0 260 , 0 431 , 0
1
100
225 , 0
17 , 1
1
303 , 0
166 . 1
1
472 , 0
095 , 1
1
225 , 0 303 , 0 472 , 0
. 4
2005 / 2006
= · = · |
.
|

\
|
+ +
=
= ·
· + · + ·
+ +
= I CV

4. Indicele puterii de cumpărare a monedei naţionale (a banilor) IPCM se va calcula după relaţia:
% 7 , 88 100 100
7 . 112
1
2006 .
100 100
1
= · |
.
|

\
|
· =
· |
.
|

\
|
· =
a IPCM
IPC
IPCM

Rezultă că, în anul 2006, puterea de cumpărare a monedei naţionale a diminuat cu 11,3 la sută faţă de
anul precedent.
5. Coraportul salariului nominal cu minimumul de existenţă arată în ce proporţie acesta acoperă nivelul
mediu al minimumului de existenţă pentru o persoană, stabilit în ţară, şi se va calcula după relaţia:
% 9 , 157 100
1 , 935
5 , 1476
%; 8 , 149 100
1 , 766
3 , 1147
; 100
2006
2005 /
= ·
= · = · =
a
a ME SN
COR
COR
ME
SNN
COR

COR al pensiei sociale medii lunare se va calcula conform relaţiei:
COR
; 100
.
/ · =
MEpension
soc ens P
MEpens soc Pens

COR
1 , 59 100
1 , 649
4 , 383
2005 . / = · = a MEpens soc Pens
%
COR
% 3 , 55 100
3 , 800
3 , 442
2006 . / = · = a MEpens soc Pens

Indicatorii principali privind salariul, preţurile de consum, costul vieţii şi puterea de cumpărare a
valutei naţionale în Republica Moldova
2005 2006
2006 faţă de anul 2005
+,- în %
Salariul nominal (mediu lunar) al unui salariat din economia
naţională, lei 1147,3 1476,5 329,2 128,7
Salariul real mediu lunar, lei 1018,0 1310,1 292,1 114,2 (ISR)
Indicele preţurilor de consum, în % faţă de anul precedent
119,9

112,7

-0,8

100,7
Indicele costului vieţii, în % faţă de anul precedent 100,0 113,3 13,3 113,3
Indicele puterii de cumpărare a monedei naţionale, în % faţă de
anul precedent

89,4

88,7

-0,7

99,2
Coraportul cu minimumul de existenţă, în %:
- al salariului nominal 149,8 157,9 8,1 105,4
- al pensiei medii lunare (sociale) 59,1 55,3 -3,8 93,4

Analiză
Salariul nominal (net) mediu lunar al unui salariat din economia naţională a Republicii Moldova a
constituit 1476,5 lei, majorându-se (în termeni nominali) cu 329,2 lei sau cu 28,7 la sută. Însă nivelul înalt
al creşterii preţurilor de consum (cu 11,9% faţă de 2005) a permis un spor de numai 14,2% al salariului
real.
Rata inflaţiei (media anuală), calculată pe baza IPC, s-a majorat, în anul 2006, comparativ cu 2005,
nesemnificativ – cu 0,8 puncte (sau cu 0,7 la sută).
Indicele costului vieţii populaţiei a înregistrat, în anul 2006, faţă de 2005, 113,3% şi a fost mai mare decât
IPC cu 0,6 puncte, deci 113,3% > 112,7%, ceea ce caracterizează schimbările produse în structura
cheltuielilor de consum ale populaţiei în anul 2006, comparativ cu 2005, şi anume: micşorarea ponderii
cheltuielilor pentru produsele alimentare şi creşterea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi
servicii.
În 2006, salariul nominal acoperea aproximativ de 1,6, ori minimumul de existenţă al unei persoane,
această acoperire majorându-se faţă de anul 2005 cu 8,1 puncte. Însă, mărimea medie a pensiei sociale,
stabilite în ţară pentru un pensionar, a acoperit numai în proporţie de 55,3% minimumul de existenţă
(stabilit pentru pensionari), şi comparativ cu 2005, această acoperire s-a micşorat cu 3,8 puncte, ceea ce
explică clar situaţia defavorabilă materială a acestei grupe de populaţie, creată, în anul 2006, în Republica
Moldova.

Nr. 1

Se cunosc următoarele informaţii referitor la populaţie:
Indicatorii mii persoane
Numărul total al populaţiei
din care, pe sexe şi grupe de vârstă
masculin
sub vârsta aptă de muncă
în limita vârstei de muncă
peste vârsta de muncă
feminin
sub vârsta aptă de muncă
în limita vârstei de muncă
peste vârsta de muncă
Numărul persoanelor în limitele vârstei de muncă dar incapabile de a lucra
Numărul persoanelor în afara vârstei de muncă care lucrează
Populaţia ocupată
3649,9

1747,2
495,7
1053,6
197,9
1902,7
477,4
1034,4
390,9
94,1
96,6
1495,0

Se cere de calculat:
1. Structura populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă;
2. Resursele de muncă şi structura acestora;
3. Numărul şomerilor dacă rata şomajului este de 11,1%
4. Populaţia activă
5. Indicatorii ce exprimă corelaţia dintre diferite segmente ale populaţiei în funcţie de gradul de
participare la activitatea economică.Indicatorii 2007 2009
Populaţia în limetele vîrstei de munca 2474,375
Pop, sub limita virstei de munca care lucrează 25
Populaţia în limetele vîrstei de munca inaptă de muncă
Pop, peste limita virstei de munca care lucrează 48,75
Populaţia ocupată în industrie 1055 1045,625
Populaţia ocupată în agricultură 633 627,375
Populaţia ocupată în celelalte ramuri 422 418,25
Rezerva de forţă de muncă: 387,5
din care:
Populaţia casnică, militari în termen 202,25
Elevi şi studenţi în limitele vârstei de muncă şi nu
lucrează
115,5
Someri 50
Populaţia totală 4875 5000Să se calculeze:
1. Să se elaboreze Balanţa forţei de muncă conform tabelului de mai jos:
Indicatorii 1990 1991
Resurse de muncă
Populaţia ocupată
Rezerva de forţă de
muncă

2. Dinamica indicatorilor din tabelul de la punctul 1.
3. Populaţia activă (PA) şi rata şomajului (Rş) pentru ambele perioade.
4. Indicatorii ce exprimă corelaţia dintre diferite segmente ale populaţiei în funcţie de gradul de
participare la activitatea economică.