You are on page 1of 186

KIELO

Hanna Tani
Materiaalia aikuisten
maahanmuuttajien suomen
kielen taidon kartoitukseen
ja kehityksen seurantaan
Hanna Tani
KIELO
Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen
taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan
© Opetushallitus ja tekijä
Kannen suunnittelu: Innocorp Oy
ISBN 978-952-13-3829-8 (nid.)
ISBN 978-952-13-3830-4 (pdf)
Edita Prima Oy, Helsinki 2008
SISÄLLYSLUETTELO
1 JOHDANTO.................................................................................................................... 4
2 LUETUN YMMÄRTÄMINEN............................................................................................... 6
2.1 Taitotaso A1 ............................................................................................................ 6
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus......................................................................... 6
Esimerkkitehtävät ....................................................................................................... 6
Arviointiohjeet.......................................................................................................... 17
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................... 20
2.2 Taitotaso A2 .......................................................................................................... 23
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus....................................................................... 23
Esimerkkitehtävät ..................................................................................................... 23
Arviointiohjeet.......................................................................................................... 37
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................... 41
2.3 Taitotaso B1 .......................................................................................................... 44
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus....................................................................... 44
Esimerkkitehtävät ..................................................................................................... 44
Arviointiohjeet.......................................................................................................... 60
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................... 64
3 KIRJOITTAMINEN ........................................................................................................ 67
3.1 Taitotaso A1 .......................................................................................................... 67
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus....................................................................... 67
Esimerkkitehtävät ..................................................................................................... 67
Arviointiohjeet.......................................................................................................... 76
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................... 76
3.2 Taitotaso A2 .......................................................................................................... 79
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus....................................................................... 79
Esimerkkitehtävät ..................................................................................................... 79
Arviointiohjeet.......................................................................................................... 86
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................... 86
3.3 Taitotaso B1 .......................................................................................................... 89
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus....................................................................... 89
Esimerkkitehtävät ..................................................................................................... 89
Arviointiohjeet.......................................................................................................... 98
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................... 98
4 KUULLUN YMMÄRTÄMINEN......................................................................................... 101
4.1 Taitotaso A1 ........................................................................................................ 101
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus..................................................................... 101
Esimerkkitehtävät ................................................................................................... 101
Arviointiohjeet........................................................................................................ 111
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................. 115
4.2 Taitotaso A2 ........................................................................................................ 118
Esimerkkitehtävät ................................................................................................... 118
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus..................................................................... 118
4.3 Taitotaso B1 ........................................................................................................ 133
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................. 130
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus..................................................................... 133
Esimerkkitehtävät ................................................................................................... 133
Arviointiohjeet........................................................................................................ 142
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................. 146
LIITE 1 Puhumisen laadulliset arviointikriteerit ............................................................... 173
LIITE 2 Kuuntelutehtävien tekstit ..................................................................................
5 PUHUMINEN.............................................................................................................. 149
5.1 Taitotaso A1 ........................................................................................................ 149
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus..................................................................... 149
Esimerkkitehtävät ................................................................................................... 149
Haastattelu- ja arviointiohjeet.................................................................................. 154
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................. 154
5.2 Taitotaso A2 ........................................................................................................ 157
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus..................................................................... 157
Esimerkkitehtävät ................................................................................................... 157
Haastattelu- ja arviointiohjeet.................................................................................. 162
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................. 162
5.3 Taitotaso B1 ........................................................................................................ 165
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus..................................................................... 165
Esimerkkitehtävät ................................................................................................... 165
Haastattelu- ja arviointiohjeet.................................................................................. 170
Arvioinnin apuvälineet............................................................................................. 170
174
.
.
1 JOHDANTO
Tämä materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitotason selvittä-
miseen ja kielitaidon kehityksen seurantaan. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi al-
kukartoituksissa ja kotoutumiskoulutuksen eri vaiheissa. Esimerkkitehtävien avulla voidaan kar-
toittaa kielitaidon eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista.
Arviointimateriaali on laadittu eri kielitaidon osa-alueita koskevien kielitaitokuvausten pohjalta.
Kielitaitokuvaukset on koottu aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta annetun
suosituksen (5/421/2007) ja kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppa-
laisen viitekehyksen (WSOY, 2003) taitotasoasteikoista. Arviointiohjeiden yhteydessä esitetty-
jen arvioinnin apuvälineiden, kuten kielitaidon tarkistuslistojen ja arviointikriteerien laadinnassa
on käytetty taustamateriaalina myös eurooppalaisen viitekehyksen liitteenä olevia Dialang-
itsearviointilausumia sekä eurooppalaisen kielisalkun kielitaidon tarkistuslistoja. Kielisalkkuun ja
taitotasolausumiin voi tutustua Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Internet-
sivuilla osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/okl/tokl/projektit/eks/ suomi/index.html.
Tehtävät on kehitetty opettajien apuvälineiksi opiskelijan kielitaidon kartoittamisessa. Tehtäviä
ei ole tarkoitettu käytettäväksi tasokokeena, ja tuloksia onkin pidettävä suuntaa-antavina, kar-
keina viitteinä opiskelijan kielitaidon tasosta. Opettajan kannattaa tarkastella tietyn tason teh-
täviä ja niistä suoriutumista kokonaisuutena ja verrata suoriutumista huolellisesti kielitaidon
tasokuvauksiin. Vastaako opiskelijan tehtävävastausten ja tuotosten kautta osoittama kielitaito
suurin piirtein kyseessä olevan kielitaitotason kuvauksia?
Materiaali koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen,
puhuminen ja kuullun ymmärtäminen. Materiaali ei sisällä erillisiä rakenne- ja sanastotehtäviä.
Kuten eri kouluasteiden suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmissa ja arviointia ohjaavissa
kielitaidon kuvausasteikoissa, kieliopin ja sanaston osuus sisältyy pääosin tavoitteena olevien
viestinnällisten tehtävien suorittamiseen ja niistä selviytymiseen. Mitä korkeammalla taitotasol-
la ollaan, sitä tarkempaa rakenteiden ja monipuolisempaa sanaston hallintaa edellytetään. Ra-
kenteiden ja sanaston käyttö ja niiden osaaminen tulee esiin muiden kielitaidon osa-alueiden
tehtävissä, ja esimerkiksi sanavaraston laajuus selittää yleensä selkeästi luetun ymmärtämisen
taitoa. Tehtävät on luokiteltu yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaan kolmeen ryhmään:
tasoille A1, A2 ja B1. Kunkin tason tehtävissä on mukana vaikeusasteeltaan helpompia ja vai-
keampia osioita ja tehtäviä, joten opettajan kannattaa käyttää omaa harkintaansa siinä, mitä
tehtäviä hän kulloinkin opiskelijoille valitsee.

A1 A2.1 A2 B1.1 B1 B2.1

Kehittyvän kielitaidon kuvaaminen jatkumona, nousevana kielitaidon tasojen sarjana on toki
karkeaa yksinkertaistamista, eikä taitotasokuvauksia voi siten tulkita suoraviivaisina mitta-
asteikkoina. Tasokuvaukset voivat kuitenkin toimia ikään kuin kompassina, työkaluna, jonka
avulla arvioidaan ja tuetaan kielitaidon kehittymistä vaihe vaiheelta. Seuraavat piirteet kuvaa-
vat karkeasti tähän arviointimateriaaliin sisällytettyjen kielitaitotasojen ja tehtävien sisältöä se-
kä osaamisen laatua kielitaidon eri tasoilla.
4
lyhyys
rutiininomaisuus ja niukkuus
arkipäiväiset tilanteet
ennakoitavuus ja tuttuus
B1 vuorovaikutus
viestivyys
ymmärrettävyys ja sujuvuus
informaation määrän kasvu
selviytyminen arkielämässä
B2 argumentointitaidot
kielellinen tietoisuus
diskurssikompetenssi
luontevuus ja tarkkuus
Arviointimateriaalin sisällys etenee kielitaidon osa-alueittain ja tasoittain seuraavasti:
1. Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
2. Esimerkkitehtävät
3. Tehtävien arviointiohjeet
4. Muut arvioinnin apuvälineet
5

A2
A1 kaavamaisuus
irrallisuus, yksittäiset sanat
suppeus ja rajallisuus
yksinkertaisuus
2 LUETUN YMMÄRTÄMINEN
2.1 Taitotaso A1
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Lukemisessa pyritään alkeiskielitaidon tasolla A1 ymmärtämään tuttuja ja joitakin tuntemat-
tomia sanoja, ymmärtämään hyvin lyhyitä, arkielämää käsitteleviä viestejä ja löytämään tarvit-
tava yksittäinen tieto lyhyestä tekstistä.
LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A1
Ymmärtää erittäin lyhyitä ja yksinkertaisia arkipäivän tilanteisiin liittyviä ilmauksia ja tekstejä. Lukee ilmauksen
kerrallaan, tunnistaa tuttuja nimiä, sanoja ja perussanontoja ja lukee tarvittaessa tekstiä uudelleen. Pystyy muo-
dostamaan käsityksen yksinkertaisia tietoja sisältävien helppotajuisten tekstien ja lyhyiden, yksinkertaisten kuva-
usten sisällöstä, varsinkin jos mukana on ymmärtämistä tukevia kuvia.
TASOLLA OPISKELIJA
A1.1 tuntee kirjainjärjestelmän, mutta ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän
tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin
ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajal-
lisesti
A1.2 ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin
tarpeisiin
tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tekstin tarvittaessa uudelleen
ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajal-
lisesti
A1.3 pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja
ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan
yksinkertaisia ohjeita
pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä; esimerkiksi postikortista ja
säätiedotuksesta
lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hyvin hitaasti
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita
Tehtävä 2. Mainoksia
Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä
Tehtävä 4. Kutsu
Tehtävä 5. Ilmoituksia
Tehtävä 6. Postikortti
6
TEHTÄVÄ 1. KYLTTEJÄ JA OHJEITA
Lue tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viival-
le.
1. Mitä ei saa tehdä?
a) b) c)
2. Mitä vain kahviossa saa tehdä?
________________________________________
________________________________________
3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee?
a) b) c)
4. Ketkä saavat pysäköidä?
______________________________________
______________________________________
5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki?
a) maanantai-perjantai
b) maanantai-sunnuntai
c) keskiviikko-lauantai
Tupakointi kielletty!
Puhelimen käyttö sallittu
vain kahviossa!
Sammuta valot, kun lähdet!
Pysäköinti sallittu vain
talon asukkaille!
Apteekki on avoinna
arkisin klo 9.30 Ȯ 17.
Kesälauantaisin ja
sunnuntaisin suljettu.
7
TEHTÄVÄ 2. MAINOKSIA
Lue mainokset ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus
viivalle.
1. Mitä kaupassa myydään?
a) b) c)
2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina?
Kello __________________________________.
3. Mitä kaupassa myydään?
a) b) c)
4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite?
_________________________________________
_________________________________________
5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy?
a) b) c)
6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite?
______________________________________
______________________________________
KOVAT MATKALAUKUT JA
KANGASREPUT
î
Mannerlaukku
p. (09) 1212 225
Sibeliuksenkatu 2, Kauppala
ark. 10 ² 19, la 10 - 15
Unohtumattomat
Juhlakukat Isälle!
Kaupasta
josta löytyy
ideoita.
Kalevan kukkatalo
p. (09) 2229 550
Kalevankatu 15, Jäppilä
ma - pe 10 ² 19, la - su 9 - 16
Apua arkeen!
Koti- ja toimistosiivoukset, silitys-
palvelut, tilapäinen lastenhoito
Hyödynnä kotitalousvähennys.
T:mi Pirkko Saarinen
040 ² 555 6677
pirkko@arkiapu.fi
8

7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa?
a) b) c)
8. Kuinka suuri alennus on?
a) 30 % b) 50 % c) 70 %
9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon?
__________________________________________
10. Mitä tässä halutaan myydä?
a) b) c)
11. Mikä on yrittäjän nimi?
__________________________________________
12. Mitä opistossa voi tehdä?
a) b) c)
13. Kenelle tunnit on tarkoitettu?
_________________________________________
14. Miten voi ilmoittautua?
_________________________________________

Pukimo Karvisen

LOPPUUNMYYNTI

Kaikki housut puoleen hintaan!
Paljon isoja kokoja jäljellä!

Pukimo Karvinen
Kauppakatu 10, Niirala
KORJAUSPALVELUA
- kylpyhuoneremontit
- laatoitustyöt
- maalaukset
Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä sinun
tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden!
RAKENNUTTAMISPALVELU
PEKKA SAARI
PL 25, 01123 Kissala
Puh. 044-223 434
Sähköposti: rpps@luukku.com
KAASISEN TANSSIOPISTO
Lapsille ja nuorille!
Tunnit alkavat ma 7.1.2008.
Vauvaliikunta 3 kk ÷ 2 v
Baletti 7 ÷ 9 v
Jazztanssiryhmät 13 ÷ 15 v
Soita ja ilmoittaudu:
020 793 1050
9
TEHTÄVÄ 3. ARKIPÄIVÄN TILANTEITA JA TEKSTEJÄ
Lue lyhyet tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus
viivalle.
1. Pirjolla on uusi a) työpaikka
b) asunto
c) puhelinnumero.
2. Marjalla on a) nimipäivät
b) syntymäpäivät
c) rippijuhlat.
3. Mitä Tuula pyytää ostamaan?
a) b) c)
4. Milloin Tuula kävi kaupassa?
________________________________________

5. Minna kysyy a) paikkaa
b) kelloaikaa
c) päivämäärää.
6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun?
_____________________________________
_____________________________________
7. Milloin tarjous loppuu?
a) 29.2. b) 1.6. c) 31.7.
Puhelinnumeroni on muuttunut. Uusi
työnumeroni on 040 ± 5642 350
ja se on voimassa heti. - Pirjo
Paljon onnea 40-vuotiaalle Marjalle!
Terveisin Tiina + perhe
Tuotko kaupasta juustoa, kun
tuut? Unohdin sen, kun kävin
aamulla kaupassa. Tuula.
Moi! Tiedätkö, missä luokassa meillä
on tunnit tänään? Mulla on hammas-
lääkäri aamulla ja tulen vähän myö-
hässä, ehkä kymmenen aikaan. T:
Minna
Tarjous on voimassa heinäkuun lop-
puun saakka.
10
8. Miksi Sari kirjoittaa viestin?
_____________________________________________
_____________________________________________
9. Missä tytöt tapaavat?
a) b) c)
10. Missä Anna on?
a) b) c)
11. Milloin Anna täytyy hakea?
___________________________________________
12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun?
_________________________________________
_________________________________________
13. Milloin juhlat ovat?
a) viikon päästä b) 20.7. c) 26.7.
14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat?
_________________________________________
15. Missä ostoskärryt ovat nyt?
a) ulkona
b) kaupan eteisessä
c) infopisteen vieressä
Sori Anne, joudut odotta-
maan. Mene vaikka kahville.
Juna on myöhässä ainakin
15 minuuttia. Tuun niin pian
kuin mahdollista. Nähdään
aseman kahvilassa! Sari
Moi! Oon vielä parturissa. Me-
nee vielä puoli tuntia. Käyn
sitten kaupassa. Tuutko ha-
kemaan mut K-kaupan edestä
tunnin päästä? En jaksais kä-
vellä kotiin. T: Anna
Hei! Olemme muuttaneet viik-
ko sitten uuteen kotiin. Terve-
tuloa tupaantuliaisiin pe 26.7.
klo 18. Ilmoitathan 20.7.
mennessä, pääsetkö tule-
maan. Osoite on Sipoonkatu
18 B 54, Porvoo. Terv. Mika ja
Tuula
Hyvät asiakkaat! Ostoskärryt on
siirretty infopisteen vierestä ulos,
sisäänkäynnin vasemmalle puo-
lelle.
11
TEHTÄVÄ 4. KUTSU
Lue teksti ja kysymykset. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Miksi koululla on juhlat?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Minä viikonpäivänä juhla on?
_____________________________________________________________________________
3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kutsu
100 vuotta
Vanhankylän koulu toivottaa kaikki koulun entiset ja nykyiset
opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat lämpimästi
tervetulleiksi koulumme syntymäpäiväjuhlan viettoon
Vanhankylän koululle
perjantaina 19.11.2007 kello 18.00
12
TEHTÄVÄ 5. ILMOITUKSIA
Ilmoitus 1.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Missä kirpputori järjestetään?
_____________________________________________________________________________
3. Missä kuussa kirpputori on?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lasten tavaroiden
KIRPPUTORI
Oinaskadun koululla
sunnuntaina 7.10. kello 11.00 - 15.00
Kirppikseltä löytyy mm. leluja, urheiluvälineitä
ja kirjoja. Kirppiksellä on myös buffetti!
Tule tekemään löytöjä!
Kaikki kirpputorilta saadut varat käytetään
Oinaskadun koulun 5. luokan leirikoulun hyväksi.
TERVETULOA!
13
4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät?
Ilmoitus 2.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa?
_____________________________________________________________________________
2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mitä täytyy tehdä 3.7.2008 mennessä?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
HYMYSUU
Hammaslääkärikeskus
Ella Tuominen
Kirkkokatu 12 A 4
06300 HAMINA
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS
Sopimuksemme mukaisesti olen varannut sinulle ajan
määräaikaistarkastukseen.
07.08.2008 klo 12:00
Olethan ystävällinen ja vahvistat, sopiiko aika sinulle.
Odotan vastaustasi 3.7.2008 mennessä. Puhelin (03) 122 344.
Kun tulet tarkastukseen, muistathan ilmoittaa, jos sinulla on
muutoksia:
- terveydentilassa
- lääkkeiden käytössä
Terveisin
Ari Mäkinen
Hammaslääkäri
14
Ilmoitus 3.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. Ŀ Ŀ
2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. Ŀ Ŀ
3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. Ŀ Ŀ
4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. Ŀ Ŀ
5. Tavarat täytyy viedä postiin. Ŀ Ŀ
6. Keräys kestää kaksi viikkoa. Ŀ Ŀ
SUURI VAATEKERÄYSPÄIVÄ
TORSTAI 5.6.2008
Siivoa kaappisi, komerosi ja varastosi. Lahjoita keräykseen käyttökelpoisia
vaatteita, kenkiä, laukkuja ja kodintekstiilejä.
Voit lahjoittaa myös matkapuhelimia, laskimia ja digikameroita lisälaitteineen
samassa paketissa. Samalla autat meitä auttamaan!
Jätä lahjoituksesi suljetussa muovipussissa postilaatikkosi luo tien varteen,
selvästi esille, torstaina 5.6. klo 9 mennessä, josta UFF:n keräysauto
noutaa sen myöhemmin saman päivän aikana. Kiitos!
Lisätietoja: www.uff.fi, vaatekerays@uff.fi
Keräysauto puh. 050 502 1100
15
TEHTÄVÄ 6. POSTIKORTTI
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Kortin on kirjoittanut Marja. Ŀ Ŀ
2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. Ŀ Ŀ
3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. Ŀ Ŀ
4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. Ŀ Ŀ
5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. Ŀ Ŀ
6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. Ŀ Ŀ
7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. Ŀ Ŀ
8. Marja menee huomenna takaisin töihin. Ŀ Ŀ
Terveisiä Italiasta! 15.6.2008
Aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Ihanaa
olla lomalla ja levätä oikein kunnolla. Parina
päivänä on ollut pilvistä ja sateista, mutta
muuten ilma on ollut aurinkoista. Lämmintä
on ollut koko ajan kuitenkin.
Olen kierrellyt kaupungilla, istunut kahviloissa
ja katsellut nähtävyyksiä. Uimassa olen käynyt NATALIA TURUNEN
kolme kertaa ² meressä! Nyt tuntuu, että loma
on ohi liian äkkiä. Kymmenen päivää on mennyt TUULENTIE 12 C 35
nopeasti. Huomenna täytyy matkustaa takaisin
kotiin ja ylihuomenna menen jo töihin : ( 00270 VAASA
Nähdään pian, FINLAND
Marja
16
Arviointiohjeet
Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vasta-
uksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein eli mikäli
se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen virheelli-
syyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten pis-
teytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaihto-
ehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla.
Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita (maksimipisteet 7 pistettä)
1. Mitä ei saa tehdä?
1 piste: B
2. Mitä vain kahviossa saa tehdä?
2 pistettä: käyttää puhelinta / puhua puhelimessa tms.
1 piste: puhelin tms.
3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee?
1 piste: C
4. Ketkä saavat pysäköidä?
2 pistettä: talon asukkaat / asukkaat talossa tms.
1 piste: asukkaat tms.
5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki?
1 piste: A
Tehtävä 2. Mainoksia (maksimipisteet 16 pistettä)
1. Mitä kaupassa myydään?
1 piste: C
2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina?
1 piste: 15 / 15.00 / kolme
3. Mitä kaupassa myydään?
1 piste: A
4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite?
2 pistettä: Kalevan kukkatalo, Kalevankatu 15 (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy?
1 piste: B
6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite?
1 piste: pirkko@arkiapu.fi (kopioitu ja kirjoitettu täysin oikein)
7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa?
1 piste: B
17
8. Kuinka suuri alennus on?
1 piste: B
9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon?
1 piste: isoja (kokoja)
10. Mitä tässä halutaan myydä?
1 piste: A
11. Mikä on yrittäjän nimi?
1 piste: Pekka Saari
12. Mitä opistossa voi tehdä?
1 piste: C
13. Kenelle tunnit on tarkoitettu?
2 pistettä: lapsille ja nuorille (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
14. Miten voi ilmoittautua?
1 piste: soittamalla / puhelimitse / puhelimella tms.
Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä (maksimipisteet 15 pistettä)
1. Pirjolla on uusi.
1 piste: C
2. Narjalla on.
1 piste: B
3. Mitä Tuula pyytää ostamaan?
1 piste: C
4. Milloin Tuula kävi kaupassa?
1 piste: aamulla
S. Ninna kysyy.
1 piste: A
6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun?
1 piste: koska hänellä on hammaslääkäri aamulla (riittää, että vastauksessa on
mainittu hammaslääkäri)
7. Milloin tarjous loppuu?
1 piste: C
8. Miksi Sari kirjoittaa viestin?
1 piste: hän / juna on myöhässä tms.
9. Missä tytöt tapaavat?
1 piste: B
18
10. Missä Anna on?
1 piste: A
11. Milloin Anna täytyy hakea?
1 piste: tunnin päästä / kuluttua tms.
12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun?
1 piste: koska heillä on tupaantuliaiset / uusi koti ja juhlat tms.
13. Milloin juhlat ovat?
1 piste: C
14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat?
1 piste: Porvoossa / Porvoo
15. Missä ostoskärryt ovat nyt?
1 piste: A
Tehtävä 4. Kutsu (maksimipisteet 6 pistettä)
1. Miksi koululla on juhlat?
2 pistettä: koulu täyttää 100 vuotta / koululla on syntymäpäiväjuhla tms.
1 piste: 100 vuotta tms.
2. Minä viikonpäivänä juhla on?
1 piste: perjantaina
3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa.
3 pistettä: entiset ja nykyiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat
2 pistettä: opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat (kaikki kolme mainittu)
1 piste: vain kaksi edellisistä mainittu
Tehtävä 5. Ilmoituksia (maksimipisteet 18 pistettä)
Ilmoitus 1.
Maksimipisteet 6 pistettä
1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa.
2 pistettä: lasten tavaroita, leluja, urheiluvälineitä, kirjoja (kaikki 4 mainittu)
1 piste: 2-3 edellisistä mainittu
2. Missä kirpputori järjestetään?
1 piste: (Oinaskadun) koululla
3. Missä kuussa kirpputori on?
1 piste: lokakuussa
4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät?
2 pistettä: (5. luokan) leirikouluun / leirikoulun hyväksi tms.
1 piste: 5. luokka tms.
19
Ilmoitus 2.
Maksimipisteet 6 pistettä
1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa?
1 piste: Ella Tuomiselle / Ella Tuominen
2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe?
2 pistettä: hänelle on varattu aika hammaslääkärin tarkastukseen tms.
1 piste: hammaslääkäri tms.
3. Mitä täytyy tehdä 3.7.2008 mennessä?
1 piste: ilmoittaa/vahvistaa sopiiko aika tms.
4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: muutoksista terveydentilassa ja lääkkeiden käytössä (molemmat
mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
Ilmoitus 3.
Maksimipisteet 6 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. väärin
2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. oikein
3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. oikein
4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. oikein
5. Tavarat täytyy viedä postiin. väärin
6. Keräys kestää kaksi viikkoa. väärin
Tehtävä 6. Postikortti (maksimipisteet 8 pistettä)
1 piste / oikea vastaus
1. Kortin on kirjoittanut Marja. oikein
2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. väärin
3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. oikein
4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. väärin
5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. väärin
6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. oikein
7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. oikein
8. Marja menee huomenna takaisin töihin väärin
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja luetun ymmärtämisen taitoa
kuvaavaa tarkistuslistaa.
20
ARVIOINTILOMAKE
Luetun ymmärtäminen
Taitotasot A1-A2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan.
Tehtävien pisteitys Muita kommentteja
1 tulos
maks. 7
2 tulos
maks. 16
3 tulos
maks. 15
4 tulos
maks. 6
5.1 tulos
maks. 6
5.2 tulos
maks. 6
5.3 tulos
maks. 6
6 tulos
maks. 8
Yhteensä
tulos
maks. 70
21
ARVIOINTILOMAKE
Luetun ymmärtäminen
Taitotasot A1-A2
Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen A1 ja
A2 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
A1 Tuntee kirjaimet ja tunnistaa joitakin yksittäisiä itselleen tuttuja sa-
noja ja nimiä.
A1 Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon (esim. henkilö-
tiedot, paikka tai aika).
A1 Pystyy löytämään ennustettavissa olevia, yksinkertaisia tietoja esi-
merkiksi mainoksista ja ilmoituksista (esim. hinta tai tuote).
A1 Tunnistaa arkipäiväisistä teksteistä tavallisimpia sanoja ja ilmauksia.
A1 Ymmärtää kylteistä ja lyhyistä ohjeista ydinsisällön.
A1 Ymmärtää yksittäisiä sanoja ja pääasiat lyhyistä ja yksinkertaisista
viesteistä ja ohjeista, jotka käsittelevät tuttuja arkielämän asioita.
A1 Löytää tarvitsemiaan yksittäisiä tietoja lyhyistä ja yksinkertaisista
teksteistä, jotka liittyvät itselle tärkeisiin välittömiin tarpeisiin.
A1 Ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia ilmoituksia, viestejä ja muita tavalli-
simpia arkielämää koskevia tekstejä.
A2 Ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä teksteistä, joissa kerrotaan esi-
merkiksi jostakin tapahtumasta (esim. paikka ja aika).
A2 Ymmärtää pääasiat ja tärkeimmät tiedot arkisista ja tutuista asioista
kertovista teksteistä.
A2 Ymmärtää lyhyitä kertovia tekstejä jokapäiväisistä asioista, jos ne on
kirjoitettu tavallisella arkikielellä.
A2 Pystyy poimimaan tärkeimmät yksityiskohdat tuttuja ja helppotajuisia
aiheita käsittelevistä selkeistä ja lyhyistä teksteistä.
A2 Ymmärtää henkilökohtaisia viestejä ja kirjeitä sekä yksinkertaisia oh-
jeita arkipäivän asioista.
A2 Ymmärtää arkipäiväisiä tiedotteita, jotka koskevat esimerkiksi vapaa-
aikaa tai jokapäiväisiä arkirutiineja.
A2 Ymmärtää tärkeimmät tiedot yksinkertaisista asiateksteistä, kuten
lyhyistä uutisista ja esitteistä.
A2 Pystyy hankkimaan uutta tietoa lyhyestä ja selkeästä tekstistä, mikäli
aihe on tuttu.
A2 Ymmärtää tavallisia jokapäiväiseen elämään liittyviä tekstejä.
22
2.2 Taitotaso A2
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla A2.1 tavoitteena on ymmärtää yksinkertaisia ja tavanomaista sanastoa sisältäviä teks-
tejä, kuten esimerkiksi lomakkeita ja ilmoituksia. Tason A2.2 tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia tavanomaisista ja selkeistä viesteistä, faktateks-
teistä sekä ohjeista ja pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista.
LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A2
Ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia, kaikkein tavallisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja
konkreettisia aiheita. Pystyy hakemaan ja tunnistamaan selvästi ennakoitavissa olevia yksittäisiä tietoja yksinker-
taisista arkielämän teksteistä. Ymmärtää tavallisimmat kyltit, opasteet ja ilmoitukset ja pystyy löytämään yksi t-
täistä tietoa yksinkertaisista kirjallisista materiaaleista, kuten kirjeistä, mainoksista tai lyhyistä, jokapäiväisiä ta-
pahtumia kuvaavista sanomalehtiteksteistä.
TASOLLA OPISKELIJA
A2.1 ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä; esimerkiksi yksi-
tyiskirjeitä, pikku-uutisia ja arkisimpia käyttöohjeita
ymmärtää helpohkon tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta teks-
tistä
osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin
avulla
lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hitaasti
A2.2 ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran
vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktateksteistä
(käyttöohjeet, pikku-uutiset)
pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muu-
taman kappaleen pituisesta tekstistä
osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista
tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 7. Ilmoituksia ja mainoksia
Tehtävä 8. Lyhyitä uutisia
Tehtävä 9. Sähköpostiviestejä
Tehtävä 10. Tiedotteita
Tehtävä 11. Mielipidekirjoituksia
23
TEHTÄVÄ 7. ILMOITUKSIA JA MAINOKSIA
Teksti 1.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Mitä voit voittaa?
_____________________________________________________________________________
2. Mitä kirjoitat tekstiviestiin, kun oikea vastaus on A?
_____________________________________________________________________________
3. Paljonko viesti maksaa?
_____________________________________________________________________________
4. Mistä tiedät, jos voitat?
_____________________________________________________________________________
5. Milloin viimeistään sinun täytyy lähettää viesti, jos haluat osallistua?
_____________________________________________________________________________
Voita pääsyliput
Puistoblues
konserttiin 28.6.2008
Missä Puistoblues konsertti on?
A) Järvenpäässä
B) Oulussa
C) Jyväskylässä
Lähetä vastauksesi tekstiviestillä numeroon 17181.
Kirjoita viestin alkuun BLUES (välilyönti) A, B tai C.
Viestin hinfo on 0,b0 6.
Vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen lippupaketti
Puistoblues konserttiin. Voittajille ilmoitetaan puhelimitse nu-
meroon, josta viesti on lähetetty. Kilpailu on voimassa seuraa-
van viikon tiistaihin saakka. Viestin on oltava perillä viimeistään
kello 19.00, jotta se osallistuu kilpailuun.
24
Teksti 2.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Millaista työntekijää etsitään? Kirjoita vähintään 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Missä työtä tehdään?
_____________________________________________________________________________
3. Mitä tarkoittaa perehdyttäminen?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Mitä täytyy tehdä, jos haluaa hakea työpaikkaa?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Etsimme palvelukseemme pääkaupunkiseudulle
KODINHOITAJIA
Onko sinulla siivoussilmää? Oletko ripeä, täsmällinen ja luotettava?
Kiinnostaako monipuolinen kodinhoitotyö kuten siivous, silitys ja pyy-
kinpesu asiakkaidemme kodissa?
Katso edut, tartu toimeen!
Säännöllinen osa- tai kokopäivätyö klo 8 ² 17 välillä
Itsenäinen tehtävä
Kilpailukykyinen palkka ja bonus sekä muut ison yrityksen edut
Työhön perehdyttäminen ja opastus sekä esimiehen tuki
Lue lisää ja täytä hakemus internetissä osoitteessa
www. kodinavux.fi
Hämeentie 29, 00500 Helsinki
puhelin 020 768 9770
25
Teksti 3.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Valokuva täytyy ottaa kesällä. Ŀ Ŀ
2. Kuvan voi ottaa vain digikameralla. Ŀ Ŀ
3. Kilpailun tulokset tulevat elokuussa. Ŀ Ŀ
4. Kilpailusta voi voittaa kameran. Ŀ Ŀ
5. Kuvat tulevat esille Internet-sivuille. Ŀ Ŀ
6. Yhdessä sähköpostiviestissä saa lähettää kaksi kuvaa. Ŀ Ŀ
NAPPAA KESÄKUVA JA VOITA LAHJAKORTTI!
Suomen Lehfiyhfymon Iehdef jorjesfovof "Moppoo kesokuvo"
-kilpailun. Siihen voit osallistua digikameralla tai kännykällä
otetulla kesäisellä valokuvalla 31.7.2008 mennessä. Raati
valitsee parhaat kuvat elokuun aikana ja voittaja
palkitaan 300 euron arvoisella lahjakortilla.
Jokaiseen kuvaan tulee liittää mukaan kuvan tarina, kuvaajan nimi ja
kotipaikkakunta. Kaikki julkaisukelpoiset kuvat tarinoineen julkaistaan
nettiosoitteessa www.keskiuusimaa.fi/lomakuva.
Kilpailukuvat tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kuvat@lehtiyhtyma.fi.
Kun lähetät sähköpostilla ja haluat osallistua useammalla kuin yhdellä kuvalla,
lähetä vain yksi kuva kerrallaan. Kännykällä otetun kuvan voi lähettää myös
suoraan multimediaviestinä numeroon 173521. Viestin alkuun hakusanaksi
sana LOMA.
26
Teksti 4.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse, ovatko lauseet oikein vai väärin laitta-
malla rasti ruutuun tai kirjoita vastaus viivalle.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Apteekkiin haetaan tietokonekorjaajaa. Ŀ Ŀ
2. Työ on määräaikainen sijaisuus. Ŀ Ŀ
3. Hakemus täytyy lähettää viimeistään 15.1.2009. Ŀ Ŀ
4. Hakemuksen voi lähettää vain normaalina kirjeenä. Ŀ Ŀ
5. Millainen työntekijän pitäisi olla? Kirjoita 4 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Mitä kirjekuoreen täytyy kirjoittaa?
_____________________________________________________________________________
Haemme
TEKNISTÄ TYÖNTEKIJÄÄ
Kaivolan apteekkiin äitiysloman sijaiseksi ajalle
15.1.2009 31.12.2009.
Toivomme, että olet reipas ja oppimishaluinen,
tarkka ja huolelliseen työskentelyyn pystyvä.
Edellytämme myös asiakaspalvelukokemusta.
Lisätietoja antaa Martti Pennanen puh.
040 8284 399.
Hakemukset 4.12.2008 mennessä osoitteella:
Kaivolan apteekki
Kauppakatu 4
02555 Kaivola
Kuoreen merkintä ¨työntekijä¨. Hakemuksen voi
jättää myös sähköpostilla rekry@kaivola.fi.
27
TEHTÄVÄ 8. LYHYITÄ UUTISIA
Uutinen 1.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Kuinka pitkä oli videoiden ja dvd-levyjen laina-aika viime vuonna?
_____________________________________________________________________________
2. Miksi laina-aikaa lyhennetään? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Kuinka pitkä on kirjan laina-aika, jos kirja ei ole uusi?
_____________________________________________________________________________
Videot viikoksi lainaan
Tämän vuoden alusta videoiden ja dvd-
levyjen laina-aika on Kirkes-kirjastoissa
yksi viikko, kun se aikaisemmin oli kaksi
viikkoa. Laina-ajan lyhennyksellä tavoi-
tellaan aineiston kierron nopeuttamista
ja varausjonojen lyhenemistä.
Kirjojen ja nuottien laina-aika on
edelleen neljä viikkoa, uutuuskirjojen
kuitenkin kaksi viikkoa. Lehdet ja cd-
levyt lainataan kahdeksi viikoksi.
28
Uutinen 2.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Miksi uimahalli on mennyt kiinni? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
2. Mitä muuta on suljettu? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
3. Milloin uimakoulujen ohjelma julkaistaan?
_____________________________________________________________________________
4. Milloin uimahalli avataan?
_____________________________________________________________________________
5. Missä voi uida kesällä?
_____________________________________________________________________________
Uimahalli sulki ovensa
Keravan uimahalli on sulkenut ovensa
kesätauon ja huoltotöiden vuoksi. Ui-
mahallin lisäksi kuntosali ja sauna ovat
pois käytöstä. Uimakoulut pidetään
normaalisti erikseen ilmoitettavan oh-
jelman mukaan. Ohjelma on luettavissa
kaupungin internetsivuilla 10.7.2008
alkaen. Uimahalli avataan remontin
valmistuttua elokuussa. Kesän ajan ui-
mareita palvelee Keravan maauimala,
joka on avoinna päivittäin.
Kaupunkilehti Vartti 2.7.2008
29
Uutinen 3.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Uusia koneita saavat käyttää vain kirjaston työntekijät. Ŀ Ŀ
2. Vanhoja koneita käytetään vielä 7 vuotta. Ŀ Ŀ
3. Kirjastossa ei voi kopioida 16. lokakuuta. Ŀ Ŀ
4. Uudet koneet parantavat kirjaston palvelua. Ŀ Ŀ
5. Vanhoilla koneilla pystyi vain kopioimaan. Ŀ Ŀ
6. Vanhoja kopiokortteja voi käyttää myös uusissa koneissa. Ŀ Ŀ
Kouvolan kirjastoon uudet
kopiokoneet
Kouvolan kaupunginkirjasto hankkii
asiakaskäyttöön kaksi uutta kopioko-
netta. Uusilla koneilla korvataan jo 7
vuotta käytössä olleet vanhat laitteet.
Koneet asennetaan käyttöön torstai-
na 16. lokakuuta, minkä johdosta kir-
jaston kopiointi ja tulostus ei ole käy-
tettävissä tuona päivänä.
Uusien laitteiden myötä kirjaston pal-
velut paranevat. Molemmilla koneilla
voi vanhaan tapaan sekä tulostaa
että kopioida.
Vanhat kopiokortit eivät toimi kirjas-
ton uusissa koneissa, vaan poistuvat
käytöstä.
30
TEHTÄVÄ 9. SÄHKÖPOSTIVIESTEJÄ
Viesti 1.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Kaija ja Anja tapasivat viime viikolla. Ŀ Ŀ
2. Kaijalla on uusi työpaikka. Ŀ Ŀ
3. Kaija oli kauan työttömänä. Ŀ Ŀ
4. Kaijalla on vakituinen työsuhde. Ŀ Ŀ
5. Kaijan työpaikalla on vähän työntekijöitä. Ŀ Ŀ
6. Kaija tarvitsee englannin kieltä työssään. Ŀ Ŀ
7. Tietokoneen käyttö jännitti ensin Kaijaa. Ŀ Ŀ
Hei Anja,

Sinusta ei ole kuulunut mitään pitkään aikaan. Siitä on varmasti
jo monta viikkoa, kun on viimeksi nähty ja juteltu. Mitä sinne
kuuluu?
Minulla on hyviä uutisia! Löysin viimeinkin työpaikan! Mahtavaa!
Kyllästyinkin jo kotona oloon, kun olin niin pitkään työttömänä.
Sain puolen vuoden määräaikaisen työpaikan isosta huonekalu-
liikkeestä, sihteerinä. Homma on sijaisuus, mutta täytyy toivoa,
että työ jatkuu pitkään. Täällä on niin paljon väkeä töissä, että
jotakin saattaa ilmaanWXD«
Teen vähän kaikenlaista, eniten kuitenkin paperihommia, pal-
kanmaksua ja laskutusta. Vastailen myös aika paljon puhelimeen
ja joudun puhumaan tosi usein englantia. Jännitin sitä aluksi
hirveästi, mutta nyt se sujuu jo ihan hyvin. Soittele, niin vaihde-
taan kuulumisia tarkemmin. Olis kiva nähdäkin joku ilta! Voitais
mennä vaikka ulos syömään tai joWDLQ«

Kaija
31
Viesti 2.
Lue kysymykset ja teksti. Valitse sitten oikea vaihtoehto (a, b tai c).
1. Keijo ja Risto a) tapasivat viime viikolla saunaillassa
b) olivat ennen samassa työpaikassa
c) tekevät yhdessä remonttia.
2. Uusi asunto on a) paremmassa kunnossa kuin entinen asunto
b) kaukana entisestä asunnosta
c) isompi kuin entinen asunto.
3. Keijo ihmettelee a) tavaran määrää
b) asunnon kokoa
c) rivitalon rauhallisuutta.
4. Ensi syksynä Keijon tytär a) lähettää kutsun tupaantuliaisiin
b) muuttaa pois kotoa
c) aloittaa koulun.
5. Keijon entinen asunto oli a) rivitalossa
b) kerrostalossa
c) omakotitalo.
6. Ennen muuttoa Keijo korjaa asunnossa a) seiniä
b) lattiat
c) kylpyhuoneen.
Terve Risto,

Olisi ollut mukava nähdä pitkästä aikaa viime viikon saunaillassa. Harmi ettet
päässyt tulemaan, kun melkein koko vanha työporukka oli koolla. Ajattelin kirjoi-
tella kuulumisia, kun nyt on viimeinkin asiat nytkähtäneet eteenpäin asuntoasias-
sa. Me löydettiin vihdoin uusi, tilavampi asunto täältä Riihimäeltä, melko läheltä
nykyistä ja kohta entistä kotia. Asunnossa on nyt tilaa riittävästi meille (3 h + k) ja
erityisen hyvät varastotilat kaikille vuosien varrella kertyneille tavaroille. Uskomat-
toman paljon sitä tulee säilytettyä kaikkea turhaa tavaraa!
Uusi kotimme on rivitalossa, rauhallisella alueella. Ala-aste ja muutkin tarvittavat
palvelut ovat lähellä, mikä on hieno juttu. Tyttäremme kun menee jo ekaluokalle
ensi syksynä. Asunnossa on myös mahtava piha, hyvin hoidettu ja yllättävän iso
rivitalopihaksi. Mukava päästä tekemään pieniä puutarhahommia, kun tähän asti
meillä on ollut vaan parveke kolmannessa kerroksessa.
Me päästään muuttamaan kahden viikon päästä, kunhan saan tehtyä pienen re-
montin. Maalaan eteisen seinät ja vaihdan tapetit olohuoneeseen. Lattioille ei on-
neksi tarvitse tehdä mitään. Edelliset asukkaat olivat uusineet ne viime vuonna.
Me pidetään varmaankin tupaantuliaiset heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.
Pistän vielä kutsun erikseen, mutta merkatkaahan jo aika kalenteriin.

Hyvää kesän MDWNRDMDQlKGllQ«
Keijo
32
TEHTÄVÄ 10. TIEDOTTEITA
Tiedote 1.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Mikä kinkkupakkauksissa on vikana?
_____________________________________________________________________________
2. Mistä viallisen tuotteen tunnistaa? Kirjoita 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mitä täytyy tehdä, jos on ostanut tuotetta? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tiedote kuluttajille,
TAKAISINVETO
KORPPUKINKKU 200 G
Valmistetussa tuote-erässä on liian vähän säilöntäainetta. Tämä
voi vaikuttaa tuotteen säilyvyyteen ja väriin. Laatuvirhe koskee
vain tuote-erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 17.07.2008.
Muilla päiväyksillä olevat tuotteet ovat moitteettomia.
Valmistaja Oy Snellman Ab
Viimeinen käyttöpäivä 17.7.2008
Pakkauskoko 200 g leikkelepakkaus
Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet välittömästi
myynnistä.
Yllä mainitun tuotteen ostajia pyydetään hävittämään tuote ja
olemaan yhteydessä Snellmanin kuluttajapalveluun. Oy Snell-
man Ab puh. (06) 786 6 111, Amerikankatu 11, 68600 Pietar-
saari.
33
Tiedote 2.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Miksi Anna Toivonen saa kirjeen?
_____________________________________________________________________________
2. Missä ja milloin Annan täytyy ilmoittautua?
_____________________________________________________________________________
3. Mitä Annalla täytyy olla mukana? Mainitse 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Miten ja milloin Anna voi peruuttaa ajan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Mikä on hinta, jos Anna ei peru aikaa ja jos hän ei mene paikalle?
_____________________________________________________________________________
Anna Toivonen
Kuusitie 12 B 68
00200 Helsinki
Teille on varattu vastaanottoaika Kuuselan sairaalaan
Lääkärin vastaanotto, Sisätautien poliklinikka
torstai 3.9.2008 11:00
Ilmoittautuminen
Pyydämme Teitä ilmoittautumaan 15 minuuttia ennen vastaanottoa sairaalan potilastoimistos-
sa, joka sijaitsee toisessa kerroksessa.
Ottakaa mukaanne sairausvakuutuskortti, lääkereseptit sekä itsellänne olevat laboratorioko-
keiden tulokset.
Jos varattu aika ei sovi Teille, pyydämme ilmoittamaan siitä välittömästi puhelimitse ma ÷ to
klo 8.00 ÷ 9.00 puhelinnumeroon (09) 471 70200.
Maksut
Poliklinikkakäynnin hinta on 22 C. Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta sairaala perii
27 C maksun.
Terveisin
SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA, Kuuselan sairaala
34
TEHTÄVÄ 11. MIELIPIDEKIRJOITUKSIA
Teksti 1.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse, ovatko lauseet oikein vai väärin laitta-
malla rasti ruutuun tai kirjoita vastaus viivalle.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Joku on rikkonut kirjoittajan polkupyörän. Ŀ Ŀ
2. Polkupyörä oli rautatieasemalla. Ŀ Ŀ
3. Pyörä oli melkein uusi. Ŀ Ŀ
4. Kirjoittaja maksaa, jos joku löytää pyörän. Ŀ Ŀ
5. Millainen polkupyörä on? Kirjoita vähintään 4 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Miksi pyörä on kirjoittajalle tärkeä?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kuka vei isoäidin polkupyörän?
Maanantaina 16.4. koin erittäin ikävän yllätyksen tullessani Helsingistä
junalla. Keravan aseman pyörätelineessä lähellä pankkiautomaattia
ollut polkupyöräni oli varastettu.
Pyörällä oli tunnearvoa, olin perinyt sen 1970-luvulla isoäidiltäni. Pyö-
rä on reilu 40 vuotta vanha ja sillä on ajettu erittäin vähän.
Jos varastit rakkaan pyöräni, niin soitahan tai pane kaverisi soittamaan,
mistä pyörän voi hakea. Jos joku näkee punavalkoisen, hyväkuntoisen,
ruosteettoman naisten Crescent-polkupyörän hyljättynä jossain esim.
ojassa, niin otattehan myös yhteyttä. Pyörässä on ketjusuojus, jossa
lukee myös Crescent. Soittokello on, ei vaihteita. Löytäjälle palkkio. P.
040-888 9088.
Älkää missään tapauksessa edes lukittuna viekö tämmöisiä aarteita
edes keskellä päivää yleisille paikoille.
¨Jos nyt onni olisi puolellamme¨
Keski-Uusimaa 29.4.2007
35
Katoileva posti ihmetyttää
Minulle lähetettiin yli kolme vuotta sitten Klaukkalasta kirje, jossa oli kaksi valokuvaa.
Ei ole vielä tullut perille. Osoite ja muut merkit olivat kyllä oikein. Minä kyselin kirjettä
tämän palstan kautta kahteen kertaan. Sitten kysyin Lahden postista ja lähettäjä kysyi
Klaukkalan postista ei tulosta.
Jos joku on saanut erehdyksessä väärää postia ja tullut sen avanneeksi niin teipatkoon
kirjeen kiinni ja vieköön kulkiessaan lähimpään postin laatikkoon.
¨Mökin muori Lahdesta¨
Teksti 2.
Lue lauseet ja teksti. Valitse sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Kirjoittaja menee töihin autolla. Ŀ Ŀ
2. Teksti on kirjoitettu talvella. Ŀ Ŀ
3. Ihmiset pysäköivät autonsa huonosti kirjoittajan mielestä. Ŀ Ŀ
4. Kirjoittaja haluaisi, että autot pysäköidään kauemmas toisistaan. Ŀ Ŀ
Teksti 3.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Ystävä lähetti kirjoittajalle kirjeen kolme vuotta sitten. Ŀ Ŀ
2. Kirjoittaja asuu Klaukkalassa. Ŀ Ŀ
3. Kirje hävisi, koska siinä oli väärä osoite. Ŀ Ŀ
4. Kirje löytyi myöhemmin postista. Ŀ Ŀ
Pysäköikäämme autot vieretysten
Meitä päivittäin junalla töihin kulkevia ja auton aseman parkkiin jättäviä on paljon. Nyt
kun lumi peittää maalatut parkkiruudut, autoja pysäköidään selvästi suurpiirteisemmin ja
hölmömmin kuin ruutujen näkyessä.
Parkkipaikoilla on lukuisia yli puolen auton levyisiä turhia välejä, ja moni joutuu tuskai-
lemaan, mihin autonsa jättäisi. Olisipa tosi hienoa, jos me autoilijat osaisimme ottaa toi-
setkin huomioon ja pysäköisimme autot vieriviereen. Ei liene mahdotonta? Mehän
osaamme jo sen taidon, kun olemme kortin saaneet. Vai mitä?
¨Yksi autoileva vaan Mäntsälästä¨
36
Arviointiohjeet
Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vasta-
uksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein eli mikäli
se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen virheelli-
syyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten pis-
teytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaihto-
ehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla.
Tehtävä 7. Ilmoituksia ja mainoksia (maksimipisteet 26 pistettä)
Teksti 1.
Maksimipisteet 7 pistettä
1. Mitä voit voittaa?
1 piste: pääsyliput/liput/lippupaketti (Puistoblues-konserttiin)
2. Mitä kirjoitat tekstiviestiin, kun oikea vastaus on A?
1 piste: BLUES A
2. Paljonko viesti maksaa?
1 piste: 0,50 euroa / 50 senttiä
3. Mistä tiedät, jos voitat?
2 pistettä: minulle soitetaan / saan puhelun / ilmoitetaan puhelimitse tms.
1 piste: puhelin tms.
4. Milloin viimeistään sinun täytyy lähettää viesti, jos haluat osallistua?
2 pistettä: ensi/seuraavan viikon tiistaina kello 19
1 piste: vain kelloaika tai päivä mainittu tms.
Teksti 2.
Maksimipisteet 6 pistettä
1. Millaista työntekijää etsitään? Kirjoita vähintään 3 asiaa.
2 pistettä: ripeä, täsmällinen ja luotettava (kaikki kolme mainittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
2. Missä työtä tehdään?
1 piste: asiakkaan kotona
3. Mitä tarkoittaa perehdyttäminen?
2 pistettä: työn esittely ja opettaminen/opastus tms.
1 piste: työhön tutustuminen ja harjoittelu tms.
4. Mitä täytyy tehdä, jos haluaa hakea työpaikkaa?
1 piste: täyttää/tehdä hakemus Internetissä tms.
37
Teksti 3.
Maksimipisteet 6 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Valokuva täytyy ottaa kesällä. oikein
2. Kuvan voi ottaa vain digikameralla. väärin
3. Kilpailun tulokset tulevat elokuussa. oikein
4. Kilpailusta voi voittaa kameran. väärin
5. Kuvat tulevat esille Internet-sivuille. oikein
6. Yhdessä sähköpostiviestissä saa lähettää kaksi kuvaa. väärin
Teksti 4.
Maksimipisteet 7 pistettä
1. Apteekkiin haetaan tietokonekorjaajaa. väärin
2. Työ on määräaikainen sijaisuus. oikein
3. Hakemus täytyy lähettää viimeistään 15.1.2009. väärin
4. Hakemuksen voi lähettää vain normaalina kirjeenä. väärin
5. Millainen työntekijän pitäisi olla? Kirjoita 4 asiaa.
2 pistettä: reipas, oppimishaluinen, tarkka, huolellinen / huolelliseen työskentelyyn
pystyvä, asiakaspalvelukokemusta (4 edellisistä mainittu)
1 piste: 2-3 edellisistä mainittu
6. Mitä kirjekuoreen täytyy kirjoittaa?
1 piste: työntekijä
Tehtävä 8. Lyhyitä uutisia (maksimipisteet 17 pistettä)
Uutinen 1.
Maksimipisteet 4 pistettä
1. Kuinka pitkä oli videoiden ja dvd-levyjen laina-aika viime vuonna?
1 piste: 2/kaksi viikkoa
2. Miksi laina-aikaa lyhennetään? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: nopeampi aineiston kierto ja lyhyemmät varausjonot
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
3. Kuinka pitkä on kirjan laina-aika, jos kirja ei ole uusi?
1 piste: 4/neljä viikkoa
Uutinen 2.
Maksimipisteet 7 pistettä
1. Miksi uimahalli on mennyt kiinni? Kirjoita 2 asiaa.
38
2 pistettä: kesätauko ja huoltotyöt (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
2. Mitä muuta on suljettu? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: kuntosali ja sauna (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
3. Milloin uimakoulujen ohjelma julkaistaan?
1 piste: 10.7.2008
4. Milloin uimahalli avataan?
1 piste: elokuussa
5. Missä voi uida kesällä?
1 piste: (Keravan) maauimalassa
Uutinen 3.
Maksimipisteet 6 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Uusia koneita saavat käyttää vain kirjaston työntekijät. väärin
2. Vanhoja koneita käytetään vielä 7 vuotta. väärin
3. Kirjastossa ei voi kopioida 16. lokakuuta. oikein
4. Uudet koneet parantavat kirjaston palvelua. oikein
5. Vanhoilla koneilla pystyi vain kopioimaan. väärin
6. Vanhoja kopiokortteja voi käyttää myös uusissa koneissa. väärin
Tehtävä 9. Sähköpostiviestejä (maksimipisteet 13 pistettä)
Viesti 1.
Maksimipisteet 7 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Kaija ja Anja tapasivat viime viikolla. väärin
2. Kaijalla on uusi työpaikka. oikein
3. Kaija oli kauan työttömänä. oikein
4. Kaijalla on vakituinen työsuhde. väärin
5. Kaijan työpaikalla on vähän työntekijöitä väärin
6. Kaija tarvitsee englannin kieltä työssään. oikein
7. Tietokoneen käyttö jännitti ensin Kaijaa. väärin
Viesti 2.
Maksimipisteet 6 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Keijo ja Risto.
1 piste: B
2. Uusi asunto on.
39
1 piste: C
3. Keijo ihmettelee.
1 piste: A
+. Ensi syksyna Keijon tytar.
1 piste: C
S. Keijon entinen asunto oli.
1 piste: B
6. Ennen muuttoa Keijo korjaa asunnossa.
1 piste: A
Tehtävä 10. Tiedotteita (maksimipisteet 15 pistettä)
Tiedote 1.
Maksimipisteet 6 pistettä
1. Mikä kinkkupakkauksissa on vikana?
2 pistettä: niissä on liian vähän säilöntäainetta tms.
1 piste: säilöntäaine, väri tms.
2. Mistä viallisen tuotteen tunnistaa? Kirjoita 3 asiaa.
2 pistettä: valmistaja on Oy Snellman Ab, viimeinen käyttöpäivä on 17.7.2008 ja
pakkauksen koko on 200 g (kaikki kolme asiaa mainittu)
1 piste: 1- 2 edellisistä mainittu
3. Mitä täytyy tehdä, jos on ostanut tuotetta? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: hävittää ja ottaa yhteyttä Snellmanin kuluttajapalveluun
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
Tiedote 2.
Maksimipisteet 9 pistettä
1. Miksi Anna Toivonen saa kirjeen?
2 pistettä: hänelle on varattu lääkäriaika / ilmoitetaan lääkäriajasta tms.
1 piste: lääkäri tms.
2. Missä ja milloin Annan täytyy ilmoittautua?
2 pistettä: (sairaalan) potilastoimistossa 15 minuuttia ennen vastaanottoa (sekä
paikka että aika mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
3. Mitä Annalla täytyy olla mukana? Mainitse 3 asiaa.
2 pistettä: sairausvakuutuskortti, lääkereseptit ja laboratoriokokeiden tulokset
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
4. Miten ja milloin Anna voi peruuttaa ajan?
2 pistettä: soittamalla / puhelimitse ma-to kello 8.00-9.00
40
1 piste: puhelimitse klo 8.00-9.00 tms.
5. Mikä on hinta, jos Anna ei peru aikaa ja jos hän ei mene paikalle?
1 piste: 27 euroa
Tehtävä 11. Mielipidekirjoituksia (maksimipisteet 16 pistettä)
Teksti 1.
Maksimipisteet 8 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Joku on rikkonut kirjoittajan polkupyörän. väärin
2. Polkupyörä oli rautatieasemalla. oikein
3. Pyörä oli melkein uusi. väärin
4. Kirjoittaja maksaa, jos joku löytää pyörän. oikein
5. Millainen polkupyörä on? Kirjoita vähintään 4 asiaa.
2 pistettä: punavalkoinen, hyväkuntoinen, ruosteeton, Crescent-merkkinen
1 piste: 2-3 edellisistä mainittu
6. Miksi pyörä on kirjoittajalle tärkeä?
2 pistettä: pyörällä on tunnearvoa, koska hän on saanut sen isoäidiltään tms.
1 piste: pyörä on 40 vuotta vanha tms.
Teksti 2.
Maksimipisteet 4 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Kirjoittaja menee töihin autolla. väärin
2. Teksti on kirjoitettu talvella. oikein
3. Ihmiset pysäköivät autonsa huonosti kirjoittajan mielestä. oikein
4. Kirjoittaja haluaisi, että autot pysäköidään kauemmas toisistaan. väärin
Teksti 3.
Maksimipisteet 4 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Ystävä lähetti kirjoittajalle kirjeen kolme vuotta sitten. oikein
2. Kirjoittaja asuu Klaukkalassa. väärin
3. Kirje hävisi, koska siinä oli väärä osoite. väärin
4. Kirje löytyi myöhemmin postista. väärin
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja luetun ymmärtämisen taitoa
kuvaavaa tarkistuslistaa.
41
ARVIOINTILOMAKE
Luetun ymmärtäminen
Taitotasot A2-B1
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan.
Tehtävien pisteitys Muita kommentteja
7.1 tulos
maks. 7
7.2 tulos
maks. 6
7.3 tulos
maks. 6
7.4 tulos
maks. 7
8.1 tulos
maks. 4
8.2 tulos
maks. 7
8.3 tulos
maks. 6
9.1 tulos
maks. 7
9.2 tulos
maks. 6
10.1 tulos
maks. 6
10.2 tulos
maks. 9
11.1 tulos
maks. 8
11.2 tulos
maks. 4
11.3 tulos
maks. 4
Yhteensä
tulos
maks. 87
42
ARVIOINTILOMAKE
Luetun ymmärtäminen
Taitotasot A2-B1
Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen A2 ja
B1 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
A2 Ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä teksteistä, joissa kerrotaan esi-
merkiksi jostakin tapahtumasta (esim. paikka ja aika).
A2 Ymmärtää pääasiat ja tärkeimmät tiedot arkisista ja tutuista asioista
kertovista teksteistä.
A2 Ymmärtää lyhyitä kertovia tekstejä jokapäiväisistä asioista, jos ne on
kirjoitettu tavallisella arkikielellä.
A2 Pystyy poimimaan tärkeimmät yksityiskohdat tuttuja ja helppotajuisia
aiheita käsittelevistä selkeistä ja lyhyistä teksteistä.
A2 Ymmärtää henkilökohtaisia viestejä ja kirjeitä sekä yksinkertaisia oh-
jeita arkipäivän asioista.
A2 Ymmärtää arkipäiväisiä tiedotteita, jotka koskevat esimerkiksi vapaa-
aikaa tai jokapäiväisiä arkirutiineja.
A2 Ymmärtää tärkeimmät tiedot yksinkertaisista asiateksteistä, kuten
lyhyistä uutisista ja esitteistä.
A2 Pystyy hankkimaan uutta tietoa lyhyestä ja selkeästä tekstistä, mikäli
aihe on tuttu.
A2 Ymmärtää tavallisia jokapäiväiseen elämään liittyviä tekstejä.
B1 Ymmärtää helposti tärkeimmät kohdat lehtiteksteistä, jotka käsittele-
vät käytännönläheisiä, ajankohtaisia ja tuttuja aiheita.
B1 Löytää melko helposti tarvitsemansa yksittäisen tiedon jokapäiväises-
tä aineistosta, kuten kirjeistä, viesteistä, esitteistä ja lyhyistä tiedot-
teista.
B1 Ymmärtää yksinkertaista ja selkeää asiatekstiä aiheista, jotka liittyvät
omiin kiinnostuksen kohteisiin tai ammattialaan.
B1 Ymmärtää perussisällön erilaisista sanoma- ja aikakauslehtien selos-
tuksista ja haastatteluista.
B1 Osaa päätellä yksittäisten tuntemattomien sanojen merkityksen
asiayhteydestä, jos aihepiiri on tuttu.
B1 Ymmärtää ydinajatuksen lyhyistä ja virallisista teksteistä sekä tär-
keimmät tiedot erilaisista tiedotteista.
B1 Tunnistaa pääkohdat erilaisia näkökantoja esittelevästä laajahkosta
tekstistä.
B1 Ymmärtää esimerkiksi tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvauksia
sekä selkeitä käyttöohjeita.
B1 Ymmärtää asiatekstin ja tavallisten virallisten asiakirjojen tekstin niin
hyvin, että osaa käyttää sitä tarvittaessa.
B1 Ymmärtää ja pystyy yhdistelemään perustietoja erilaisia aiheita käsit-
televistä selkeistä teksteistä.
43
2.3 Taitotaso B1
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla B1.1 luetun ymmärtämisen tavoitteena on pystyä lukemaan monenlaisia jokapäiväisiä
tekstejä ja ymmärtää tekstin pääajatukset, avainsanat ja tärkeät yksityiskohdat. Tasolla B1.2
tavoitteena on, että opiskelija pystyy lukemaan monenlaisia tekstejä yleisistä aiheista, osaa
etsiä ja yhdistellä tietoja ja ymmärtää melko tarkasti tavallisia aiheita käsitteleviä tekstejä, ku-
ten uutisia, mainoksia ja Internet-tekstejä.
LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA B1
Pystyy lukemaan yksinkertaisia asiatekstejä aiheista, jotka liittyvät omaan alaan ja omiin mielenkiinnon kohteisiin
ja ymmärtää niitä tyydyttävästi. Ymmärtää esimerkiksi tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset yksityisissä
kirjeissä ja pystyy hakemaan ja ymmärtämään tarvittavaa tietoa tavanomaisista teksteistä. Tunnistaa tärkeät
seikat yksinkertaisista sanomalehtiteksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita ja löytää keskeiset johtopäätökset
teksteistä, joissa perustelut on esitetty selvästi. Pystyy lukemaan silmäillen pitkähköjä tekstejä, etsimään niistä
tarvittavaa tietoa ja keräämään tietoa jotain tiettyä tarkoitusta varten.
TASOLLA OPISKELIJA
B1.1 pystyy lukemaan monenlaisia, myös pitempiä tekstejä tutuista aiheista
pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsittelevän tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityis-
kohtia valmistautumatta
voi ymmärtää puutteellisesti arkikokemuksesta poikkeavia aiheita ja tekstin yksityiskohtia
B1.2 pystyy lukemaan eripituisia tekstejä monenlaisista aiheista; esimerkiksi lehtiartikkeleita, esitteitä,
käyttöohjeita ja yksinkertaista kaunokirjallisuutta
selviää myös jonkin verran päättelyä vaativista teksteistä käytännönläheisissä ja itselleen tärkeissä
tilanteissa
pystyy etsimään ja yhdistelemään tietoja useasta tekstistä suorittaakseen jonkin tehtävän
saattaa ymmärtää ja tulkita puutteellisesti pitkien tekstien yksittäisiä yksityiskohtiaja sävyjä
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 12. Uutisia
Tehtävä 13. Tiedote
Tehtävä 14. Lehtijuttuja
Tehtävä 15. Mielipidekirjoituksia
Tehtävä 16. Lyhyitä artikkeleja
44
TEHTÄVÄ 12. UUTISIA
Uutinen 1.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Mitä norjalaiset pelkäävät liikenteessä enemmän kuin muut? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Millaiset kuljettajat aiheuttavat pelkoa muissa ihmisissä? Mainitse 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Miten suomalaisten pelot eroavat muista pohjoismaalaisista? Mainitse 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Toiset autoilijat ja sää pelottavat liikenteessä
Suomalaiset pelkäävät liikenteessä eniten kaahaajia, jonka lisäksi huolta aiheuttaa eri-
tyisesti teiden liukkaus talvisin. Ruotsalaiset sen sijaan pelkäävät eniten riskejä ottavia
ohittajia. Norjalaisia huolettaa muita enemmän uhkarohkeat moottoripyöräilijät ja edel-
lä kulkevan ajoneuvon kuorman purkautuminen tielle. Tiedot selviävät Ifin teettämästä
tutkimuksesta, jossa selvitettiin 1500 henkilön pelkoja liikenteessä.
Suomessa pelätään liikenteessä eniten muita tiellä liikkujia. Selvä enemmistö suomalai-
sista vastaajista (71 %) myöntää pelkäävänsä uhkarohkeita ohittajia, kun taas aggressii-
visia kuljettajia pelkää noin kaksi kolmesta vastaajasta (62%). Pohjoismaisessa ilmas-
tossa kun ollaan, kammoksuvat suomalaiset jonkin verran myös talvisen sään tuomia
riskejä. Jäätä ja lunta kertoo pelkäävänsä 61 prosenttia vastaajista.
Suomalaiset erottautuvat kyselyssä muista maista pelkäämällä naapureitaan enemmän
parkkihalleja, joita naapurit eivät juuri myönnä pelkäävänsä. Toisaalta suomalaiset pel-
käävät vähemmän sitä, että poliisi pysäyttää heidät liikenteessä.
Aja hyvin 1/2008
45
Uutinen 2.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Millaisia virheitä miehet usein tekevät sähkölaitteiden kanssa? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Miksi jotkut miehet korjailevat sähkölaitteita itse?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Millä tavalla useimmat ihmiset toimivat sähkölaitteiden kanssa?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Suomalaiset käyttävät sähkölaitteita turvallisesti
Sähkölaitteita käytetään yleensä turvallisesti. Miehet kuitenkin ottavat sähkölaitteiden
kanssa enemmän riskejä kuin naiset. Miehet esimerkiksi korjailevat laitteita enemmän
kuin naiset. Miehet lukevat myös harvemmin laitteen käyttöohjeen.
Turvatekniikan keskuksen Tukesin tutkimuksen mukaan miehet saavatkin paljon use-
ammin sähköiskuja kuin naiset. ¨Omatoiminen laitteiden korjaileminen on huolestuttava
asia. Ilmeisesti jotkut miehet yliarvioivat tekniset kykynsä¨, arvelee tutkija Mika Saasta-
moinen STT:lle.
Omatoiminen sähkölaitteen korjaaminen on vaarallista. Se saattaa aiheuttaa vaaraa
myös muille ihmisille kuin korjaajalle. Yleisesti ottaen turvallisuustilanne on nyt kuitenkin
hyvä. Omatoiminen laitteiden korjaaminen on jopa vähentynyt neljän vuoden takaiseen
tilanteeseen verrattuna.
Useimmat kertovat noudattavansa sähköturvallisuuden sääntöjä. He kytkevät esimerkiksi
sähkölaitteet pois päältä asunnosta ulos mennessään ja matkoille lähtiessään.
Selkouutiset
46
Uutinen 3.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Rahapalkkio maksetaan kaikille, jotka eivät polta. Ŀ Ŀ
2. Sauhuttelu tarkoittaa samaa kuin tupakointi. Ŀ Ŀ
3. Nikotiinilaastarit ja -purukumit täytyy ostaa itse. Ŀ Ŀ
4. Kokeilu tapahtuu ensin vain yhdessä kaupungissa. Ŀ Ŀ
5. Jos haluaa palkkion, täytyy käydä testissä kerran viikossa. Ŀ Ŀ
6. Palkkiota maksetaan niin kauan kuin ihminen on polttamatta. Ŀ Ŀ
7. Jokainen lopettaja saa ostaa rahalla, mitä itse haluaa. Ŀ Ŀ
Tupakoinnin lopettamisesta rahapalkkio
Skotlannissa
Skotlantilaisia aletaan kannustaa tupa-
koinnin lopettamiseen rahapalkkioiden
avulla.
Terveysviranomaiset ja paikallishallinto
lupaavat maksaa Dundeen kaupungin
köyhien alueiden asukkaille viikoittain
12,5 puntaa (vajaat 16 euroa), jos he lak-
kaavat sauhuttelemasta. Kaupan päälle
lopettajat saavat ilmaiset nikotiinilaas-
tarit tai -purukumit.
Palkkion saamisen ehtona ovat viikoit-
taiset testit, joilla varmistetaan lopetta-
jien pysyneen irti tupakasta.
Rahaa voi saada 12 viikon ajan. Se lada-
taan sirukortille, jolla voi ostaa elintar-
vikkeita. Alkoholia tai tupakkaa kortilla
ei saa.
Jos kokeilu onnistuu, rahapalkkioita
saatetaan alkaa tarjota kaikkialla Skot-
lannissa.
STT 23.6.2008
47
Uutinen 4.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Miksi asuminen on kallistunut? Mainitse 3 asiaa.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Mitä tarkoittaa sana kivunnut?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Miten hintojen nousu vaikuttaa suomalaisten kuluttamiseen ja rahan käyttöön?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Törsäily laantuu
Kuluttajahintojen nousu tuntuu
kukkaroissa.
Kuluttajahinnat ovat nousseet
alkuvuonna pahimmillaan liki nel-
jän prosentin vauhtia. Eniten hinto-
ja on kohottanut asumisen kallis-
tuminen. Sen takana on energian
hinnan ja lainakorkojen nousu se-
kä niin omistusasuntojen kuin
vuokrienkin kallistuminen. Myös
ruuan hinta on kivunnut selvästi.
- Kodin teknologinen varustelu
on nyt sellaisessa vaiheessa, että
ihmiset lykkäävät hankintoja.
Yleensä ensimmäisenä lähdetään
säästämään vapaa-ajan kulutus-
menoista ja pienistä ylellisyyksis-
tä, sanoo kuluttajaekonomian pro-
fessori Visa Heinonen Helsingin
yliopistosta.
Jos palkka ei tahdo riittää,
suomalainen säästää ensin vapaa-
ajan ylellisyyksistä: elektroniikasta,
huonekaluista ja matkoista.
Metro-lehti 10.6.2008
48
TEHTÄVÄ 13. TIEDOTE
Lue teksti ja siihen liittyvät kysymykset. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita selvällä käsialalla.
1. Miksi tiedote on kirjoitettu?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Mitä ohjeita veden käytöstä annetaan? Mainitse 4 asiaa. Kirjoita ohjeet lyhyesti.
1) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12.5.2008
TIEDOTE ASUKKAILLE
JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ HAILUODON ALUEELLA
Torstaina 11.5.2008 Hailuodon alueella otetuissa vesinäytteissä on todettu merkkejä
bakteereista. Vesinäytteiden tulokset valmistuvat lähipäivinä. Varotoimenpiteenä kaikki
ruoka- ja juomavesi on keitettävä 5-10 minuuttia. Vettä voi käyttää peseytymiseen nor-
maalisti.
Veden keittokehotus on voimassa ainakin toukokuun loppuun saakka. Asukkaat voivat
halutessaan noutaa juomavettä osoitteesta:
Ojakyläntie 3
Lisätietoja antaa terveystarkastaja Essi Kivinen, puh. 044 708 3234.
Hailuodon Vesihuolto Oy
49
TEHTÄVÄ 14. LEHTIJUTTUJA
Teksti 1.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Kaikki omaishoitajat saavat työstään palkkaa. Ŀ Ŀ
2. Omaishoitajia tarvitaan enemmän tulevaisuudessa. Ŀ Ŀ
3. Omaishoito lisää hoitolaitosten asiakasmäärää. Ŀ Ŀ
4. Hallitus on päättänyt korottaa omaishoitajien palkkaa. Ŀ Ŀ
5. Kaikki kunnat maksavat samanlaista korvausta. Ŀ Ŀ
6. Monen omaishoitajan kunto on liian huono. Ŀ Ŀ
Omaishoitajat tarvitsevat enemmän tukea
Maassamme on noin 300 000 omaishoitajaa. Useimmat heistä työskentelevät ilman minkään-
laista apua yhteiskunnalta. Vain 26 000 omaishoitajaa saa pienen korvauksen työstään. Tule-
vaisuudessa omaishoitajien tarve kuitenkin kasvaa entisestään. Omaishoitajien liitto onkin yrit-
tänyt saada päättäjät tajuamaan, kuinka tärkeää työtä omaishoito on. Todellisuudessa omais-
hoitajat säästävät työllään yhteiskunnan rahoja. Jos omaishoitajia ei olisi, paljon suurempi jouk-
ko ihmisiä tarvitsisi sairaalahoitoa tai jonkin hoitolaitoksen palveluja.
Suomen hallitus suhtautuu omaishoitajiin myönteisesti, mutta silti mitään varsinaisia päätöksiä
ei ole tehty. Omaishoitajien liitto vaatii, että korvauksia hoitotyöstä korotetaan ja että korvaus
määritellään samaksi kaikissa kunnissa. Nykyisin korvauksen määrä vaihtelee kunnittain.
Ongelmana on liiton mukaan myös se, että omaishoitajat ovat usein itse melko huonokuntoisia.
Koska hoitaminen on rankkaa puuhaa, saattaa hoitaja itsekin väsyä ja sairastua siinä samalla.
Apua ongelmaan etsitään tilapäishoidosta. (Selkouutiset)
50
Teksti 2.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Millainen uusi kierrätyspullo on? Mainitse 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Miten uusia kierrätysmuovipulloja käytetään?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Millaisia juomapakkauksia on käytössä? Mainitse 4 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Miten kauan olut pysyy hyvänä uudessa muovipullossa?
_____________________________________________________________________________
Uudet kierrätyspullot tulevat ensi viikolla kauppaan
Pehmeä ja kevyt kertakäyttömuovipullo muuttuu pantilliseksi kierrätyspulloksi
vuodenvaihteessa. Kierrätysmuovipulloja ei käytetä uudelleen sellaisenaan, vaan
niistä otetaan talteen muovi uusiokäyttöä varten.
Suomen Palautuspakkaus on varautunut siihen, että kaupoissa on ensi viikolla
jonkin verran hämminkiä, kun kuluttajat totuttautuvat uusiin muovipulloihin.
Uudistuksen tarkoitus on helpottaa kierrätystä. Kaikki neljä pantillista juomapak-
kausta, lasipullo, uudelleen täytettävä muovipullo, tölkki ja uusi kierrätysmuovi-
pullo, voidaan vastedes entistä useammin palauttaa samaan automaattiin.
Oluen juojat voivat ensi viikosta lähtien hörppiä juomansa lasipullon lisäksi
myös kierrätettävästä muovipullosta. Olut säilyy juomavalmistajien mukaan mo-
lemmissa pulloissa puoli vuotta.
29.12.2007 Keski-Uusimaa
51
Teksti 3.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Hätäpäivystäjällä täytyy olla sairaanhoitajan tutkinto. Ŀ Ŀ
2. Poliisit voivat toimia hätäkeskuspäivystäjinä. Ŀ Ŀ
3. Informaatiotulva tarkoittaa suurta määrää tietoa. Ŀ Ŀ
4. Kaikista hätäilmoituksista annetaan hälytys. Ŀ Ŀ
5. Suurin osa hälytyksistä koskee poliisitehtäviä. Ŀ Ŀ
Hätäpäivystäjistä pulaa
Sairaanhoitajan ammattitaito ei ole edellytys pelastuspalvelun asiantuntijana, vuoromestarina tai
hätäkeskuspäivystäjänä työskentelemiselle. Nykyisen lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan
koulutus ei edes yksin riitä hätäkeskuspäivystäjälle. Hätäkeskuspäivystäjäksi käydään 1,5 vuo-
den ammattikoulutus pelastusopistossa. Myös poliisin tutkinto pätevöittää hätäpäivystäjäksi.
Hätäpäivystäjiksi koulutetaan ihmisiä, jotka kykenevät kuuntelemaan, arvioimaan tilanteen, kat-
somaan yhtä aikaa karttoja ja monitoreja, neuvomaan soittajaa sekä yhdistelemään yhtäkkisestä
informaatiotulvasta hengenvaarassa olevalle nopean avun.
Suomessa tehdään vuosittain noin neljä miljoonaa hätäilmoitusta. Ilmoituksista puolet johtaa vi-
ranomaisille annettaviin hälytyksiin. Sairaankuljetusta ja ensihoitoa on hälytyksistä yli puolet,
poliisitehtäviä 40 % ja pelastustoimen tehtäviä 5 %. Jokainen hätäkeskuspäivystäjä käsittelee
8 000 10 000 ilmoitusta vuodessa. (Sairaanhoitaja 1/2005)
52
TEHTÄVÄ 15. MIELIPIDEKIRJOITUKSIA
Teksti 1.
Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse, ovatko lauseet oikein vai väärin laitta-
malla rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Espooseen on kirjoittajan mielestä rakennettu liian vähän asuntoja. Ŀ Ŀ
2. Ongelmakohta liikenteessä on noin 5 kilometrin pituinen. Ŀ Ŀ
3. Tilannetta helpottaisi liikennevalojen poistaminen. Ŀ Ŀ
4. Ruuhkat voi kirjoittajan mukaan välttää ajamalla toista kautta. Ŀ Ŀ
5. Autoilijoiden pitäisi kirjoittajan mielestä maksaa enemmän veroja. Ŀ Ŀ
6. Kirjoittaja lupaa viedä päättäjät katsomaan ruuhkia. Ŀ Ŀ
Kehä ykkönen vaatii pikaista
parantamista
Espooseen on tullut paljon uusia toimiti-
loja ja asuntoja viime vuosina, aivan lii-
kaa. Ikävä kyllä Kehä ykkösen paran-
nushanke ei ole edennyt samaa tahtia.
Tarkalleen ottaen ruuhka on varsinkin
arkena aamu- ja iltapäivisin huipussaan
noin viiden kilometrin matkalla välillä
Leppävaara ² Hämeenlinnan väylän
liittymä.
Mikään tuskin on sen turhauttavampaa
kuin ajaa ruuhkassa tietäen, että esimer-
kiksi liikennevaloja poistamalla ja muut-
tamalla ajoreittiä saataisiin kehän lii-
kenne sujumaan, ainakin vähän parem-
min.
Nykyiselle automäärälle Kehä ykkönen
ei ole toimiva nykyisillä järjestelyillä.
Aina ei pysty välttämään ruuhka-aikoja,
eikä edes kiertotien käyttäminen auta,
kun kaikki muutkin ovat sen jo keksi-
neet.
Kummastuttaa, mihin ne kaikki autoili-
joiden veromarkat menevät, jos ei nähdä
tarpeelliseksi hiukan nopeuttaa Kehä
ykkösen kehittämishanketta. Oletan,
että viime kädessä tässäkin on kyse siitä,
kuka maksaa ja mitä.
Lupaan tarjota ekskursion Espoon päät-
täjille aamuruuhkassa kello 7²9.30 tai
iltapäivällä kello 15²18.00, jos tarvitaan
joitakin perusteluja hankkeen nopeut-
tamiselle.
Taatusti pääsee istumaan ruuhkassa, ja
parhaimmillaan siellä on vielä kolari tai
kaksi, raskasta liikennettä ja linja-autoja.
µ.\OOlVW\Q\WDXWRLOLMDµ
Helsingin sanomat
53
Teksti 2.
Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c).
1. Ihmisten pitäisi kirjoittajan mielestä a) käydä lasten kanssa enemmän huvipuistoissa
b) matkustaa mahdollisimman paljon lomalla
c) ajatella ja muuttaa omia tapojaan viettää loma.
2. Lapset tarvitsevat kirjoittajan mukaan kesällä a) lomaa ja kotona oloa
b) enemmän liikuntaa
c) paljon erilaisia harrastuksia
3. Hössötys tarkoittaa samaa kuin a) tehokkuus
b) liian monen asian tekeminen
c) kotona oleminen
4. Aikuiset eivät osaa kirjoittajan mielestä a) pitää hauskaa
b) olla tehokkaita ja nopeita
c) rauhoittua ja unohtaa kiirettä.
5. Hauskimmat kesämuistot syntyvät a) aurinkoisesta säästä
b) erilaisista tapahtumista ja matkoista
c) pienistä ja yksinkertaisista asioista.
Parhaat kesämuistot syntyvät olemisesta
Olisiko hyvä kyseenalaistaa kesänviettotapo-
jasi? Itseäni pysäytti muinoin erään ystävän
tokaisu: kuka on sanonut, että Suomen huvi-
puistot on lasten kanssa pakko kahlata läpi?
-RNXWRLQHQDLNXLQHQSXKXLNHUUDQµSHULQWHi-
VHVWlNHVlNLHUURNVHVWDµ0HQWlYlRQMDNVRL
tai ei.
Ajaudumme huvipuistorumbaan ajattelemat-
ta, onko se tarpeellista saati välttämätöntä.
Lapsi, jota on kierrätetty hoidossa, puistossa,
jumpassa, uimassa, luistelemassa sekä muis-
sa riennoissa koko talven, voisi tarvita lomaa
kaikesta hössötyksestä. Ihan vain kotona ole-
mista.
Lapsi ei itse ymmärrä levon tarvetta, kuten
emme aina me aikuisetkaan. On helpompi
jatkaa oravanpyörässä kuin hypätä siitä pois.
Mitä jos loman kohdalla uskaltaisimme
pompata kyydistä perinteisiltä syöksyradoil-
ta, ja menisimmekin ongelle? Tai keksisimme
jotain muuta yhtä epämuodikasta.
Kun vauhti pysähtyy, siitä seuraa tylsyys ja
marina ² niin lapsilla kuin aikuisillakin. Sen
jälkeen voi tulla uutta iloa ja hauskuutta, kun
entiset väsymykset on ruikutettu pois. Itsen-
sä voi tuntea onnistuneemmaksi, jos vikinöi-
tä ei kuulu. Kuitenkin tylsyyden kohtaami-
nen on osa elämää, ja sitä paitsi välttämätön-
tä luovuuden kannalta.
Työtoveri kertoi lapsen hauskimman kesä-
muiston. Lapsen mieleen oli jäänyt parhaana
muistona se, kun hän oli ongella, ja kissa tuli
kylkeen kiehnäämään. Se oli tuntunut muka-
valta. Tällaiset elämykset ovat suurta rik-
kautta. Olisi siunattu asia, jos moni lapsi voi-
si syksyllä kertoa vastaavaa.
Surullisempia ja yleisempiä ovat ne tarinat,
jolloin on kierretty paikasta toiseen. Aikuis-
ten tehokkuusajattelu on siirtynyt lapseen-
kin.
Mitkä ovat meidän aikuisten huvipuistot?
Mitä jää talveksi käteen parhaana muistona?
Nyt viimeistään on aika pysähtyä hetkeksi
miettimään sitä.
Helsingin Sanomat 6.7.2008
54
TEHTÄVÄ 16. LYHYITÄ ARTIKKELEJA
Teksti 1.
Lue ensin kysymykset ja seuraavalla sivulla oleva teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vas-
taus viivalle selvällä käsialalla.
1. Miksi ihmiset eivät Ampujan mukaan valita melusta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Mitä melun lähteitä tekstissä mainitaan? Kirjoita 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Millaisia oireita melu voi aiheuttaa aikuisille? Kirjoita 4 asiaa.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Mitä jokainen voi Ampujan mukaan tehdä itse, ettei tarvitsisi kärsiä melusta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
55
Melulta et pääse mihinkään karkuun
Ympäristön äänillä on väliä, tietää melusta
väitöskirjan tehnyt Outi Ampuja.
Näyttää vähän siltä, että on paljon ihmisiä, jot-
ka eivät edes ajattele melua, sanoo tutkija Outi
Ampuja Helsingin yliopistosta. Ihmiset ovat ta-
vallaan alistuneet melun edessä.
Yksi keskeisimpiä johtopäätöksiä tutki-
muksessani oli, että melusta valittamista ei ole
koettu kulttuurisesti sallittavaksi. Yhteiskunnas-
samme on selkeitä paineita hyväksyä se osaksi
kaupunkiympäristöä. Kuitenkin Suomen väestös-
tä noin 40 prosenttia on meluherkkiä. Se on pal-
jon.
Liikennemelu ärsyttävintä
Ampujan väitöskirja luotaa melua historiallisesti
1950-luvulta nykypäivään. Hän on tutkinut muun
muassa Helsingin Sanomien yleisönosastokirjoi-
tuksia. Sieltä nousee esille yksi hyvin ajankohtai-
nen, joulun alla korostuva melunlähde: kauppo-
jen taustamusiikki. Siitä on valitettu kirjoituk-
sissa jo 1960-luvulla.
Ylivoimaisesti eniten ihmisiä on kautta
aikain häirinnyt kuitenkin liikennemelu. Yksi
uusimmista metelinlähteistä on lehtipuhallin.
Se ärsyttää paljolti siksi, että ihmiset hakeutu-
vat puistoihin nimenomaan hakemaan rauhaa.
Meteli aiheuttaa fyysisiä oireita
Melu ei ole pelkästään tunnetasolla haittaava
tekijä, vaan se aiheuttaa selkeitä fyysisiä oireita
ja sairauksia. Unen laatu kärsii, tulee stressiä ja
mielenterveydellisiä ongelmia.
Keskittymisvaikeudet lisääntyvät, sydän-
kohtausten vaara nousee ja jopa lasten lukemaan
oppiminen voi häiriintyä.
Mitä yksittäinen kansalainen sitten voi teh-
dä? Ampujan mukaan ei paljonkaan muuta kuin
valita asuinpaikan. Lentokoneiden lentoreitteihin
ja tielinjauksiin ei voi juurikaan vaikuttaa.
Varallisuudella on siis merkitystä: usein
rauhalliset asuinpaikat merkitsevät kalliimpia
asuntoja. Maassamme miljoona ihmistä asuu me-
lualueella, jossa ylittyy lain määrittelemä 55 de-
sibelin taso.
Kaupunkilehti Vartti 9.12.2007
56
Teksti 2.
Lue lauseet ja teksti. Valitse sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Yrittäjät pitävät loman yleensä pienissä osissa. Ŀ Ŀ
2. Puolet yritysten työntekijöistä on lomalla vain 7 päivää. Ŀ Ŀ
3. Yrittäjät tarvitsisivat enemmän lomaa. Ŀ Ŀ
4. Loman pitäminen on usein yrittäjälle liian kallista. Ŀ Ŀ
5. Suurin osa yrittäjistä ei pidä kesälomaa ollenkaan. Ŀ Ŀ
6. Yrittäjät haluaisivat pidemmän kesäloman kuin työntekijät. Ŀ Ŀ
7. Yrityksen koko ei vaikuta yrittäjän lomiin. Ŀ Ŀ
8. Majoitus- ja ravintola-alan yrittäjät lomailevat vähemmän kesällä. Ŀ Ŀ
YRITTÄJÄLLÄ EI OLE VARAA LEVÄTÄ
Suomen Yrittäjien selvityksen mu-
kaan yrittäjät pitävät keskimäärin
kaksi viikkoa kesälomaa, kun toivee-
na olisi neljän viikon loma. Yleensä
yrittäjien loma ajoittuu useiksi lyhy-
emmiksi pätkiksi ja keskimäärin sitä
kertyy kesäkuukausina parisen viik-
koa eli karkeasti puolet työntekijöi-
den vuosilomasta. Muuta kuin kesä-
lomaa yrittäjillä on vuodessa noin
seitsemän arkipäivää.
Yrittäjien lomantarve olisi kui-
tenkin suuri, sillä työ on vastuullista
ja viikkotuntimäärät nousevat kor-
keiksi. Mitä pienempi yritys on, sen
vaikeammaksi lomanvietto muuttuu.
Usein taloudelliset syyt tai liiketoi-
minnan luonne estävät loman pitä-
misen. Myös sijaisen löytäminen on
yrittäjille vaikeaa.
Kyselyn mukaan reilu 6 prosent-
tia yrittäjistä ei pidä lainkaan kesä-
lomaa. Korkeintaan viikon loman
pitää neljännes yrittäjistä. Samoin
neljännes yrittäjistä ilmoittaa olevan-
sa kesällä 1±2 viikkoa lomalla. Yli
neljän viikon loman pitää 10 prosent-
tia yrittäjistä. Yrittäjät näyttäisivät
keskimäärin toivovan, että he voisivat
olla kesälomalla 24 päivää eli saman
verran kuin työtekijätkin.
Yrittäjien loma on riippuvainen
yhtä lailla sekä yrityksen koosta että
toimialasta. Kesäloman pituuteen,
jaksottumiseen ja loman ajoittumi-
seen vaikuttaa myös toimialan mah-
dollinen sesonkiluonteisuus. Esimer-
kiksi majoitus- ja ravintola-alalla ke-
sälomat jäävät keskimääräistä lyhy-
emmiksi, mutta usein nämä yrittäjät
lomailevat enemmän muina vuoden-
aikoina.
57
Teksti 3.
Lue kysymykset ja seuraavalla sivulla oleva teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse oikea
vaihtoehto (a, b tai c).
1. Tavallisin hintamerkintöjen ongelma on, että hinnat a) puuttuvat kokonaan
b) ovat hyllyssä erilaisia kuin kassalla
c) eivät ole riittävän lähellä tuotetta.
2. Alennustuotteissa täytyy aina olla näkyvissä a) lopullinen alennettu hinta
b) alennusprosentti
c) alkuperäinen hinta.
3. Kaupat merkitsevät hinnat usein huonosti, koska a) se säästää rahaa
b) tilaa ei ole riittävästi
c) hinnat muuttuvat jatkuvasti.
4. Asiakkaiden mielestä selkeät hintamerkinnät a) ovat osoitus hyvistä alennuksista
b) auttavat vertailemaan hintoja
c) eivät vaikuta ostopäätökseen.
5. Kauppaketjut ovat a) parantaneet hintamerkintöjä
b) ottaneet yhteyttä Kuluttajavirastoon
c) saaneet muistutuksen asiasta.
6. Jos asiakas ei löydä hintaa, hänen kannattaa ensin a) kysyä asiasta myyjältä
b) valittaa Kuluttajavirastoon
c) pyytää alennusta.
7. Kaupat haluavat saada hinnat esille selkeästi, koska
a) asiakkaat valittavat liikaa huonosta palvelusta
b) ne haluavat olla parempia kuin muut kaupat
c) kassalla tapahtuu liian paljon virheitä.
58
Kauppojen hintamerkinnät usein epäselviä
Kaupat merkitsevät hintansa entistä useammin
liian epäselvästi. Yleisimmät ongelmat ovat, että
hintatieto sijaitsee liian kaukana tuotteesta tai
kauppa ei ilmoita alennustuotteiden lopullista
hintaa. Lopullinen hinta pitäisi aina olla esillä
tuotteessa tai sen välittömässä läheisyydessä sil-
loinkin, kun tavara on alennuksessa. Sama sääntö
koskee kaikkia tavaroita vaatteista elintarvikkei-
siin.
Kuluttajavirasto on saanut lääninhallituksilta
runsaasti ilmoituksia hintamerkintöjen sääntöjä
rikkovista liikkeistä.
- Ongelmat ovat yleisempiä kuin vain yhtä
kauppaketjua koskevia, sanoo Kuluttajaviraston
apulaisjohtaja Päivi Seppälä.
Tavallinen ongelma on se, että kaupat ilmoitta-
vat asiakkaalle pelkän alennusprosentin, kun ne
myyvät vanhentumassa olevia elintarvikkeita
halvemmalla. Tällöin kuluttaja joutuu itse laske-
maan tuotteen oikean hinnan.
Päivittäistavarakauppa ry:n puheenjohtajan
Ilkka Niemisen mukaan hinnan laskeminen val-
miiksi jokaiseen alennustuotteeseen teettäisi kau-
poilla niin paljon työtä, että liikkeet jopa mie-
luummin luopuvat vanhenevien elintarvikkeiden
myynnistä. Tämä lisää tuotteiden hävikkiä.
- Yleensä alennusprosentit ovat yksinkertai-
sia, tuotteen saa vaikkapa puoleen hintaan. Halu-
amme nyt neuvotella Kuluttajaviraston kanssa
siitä, olisiko tämä riittävän selkeä merkintä tai
voidaanko hinnat ilmoittaa taulukoissa, sanoo
Nieminen.
Valituksia on tullut myös siitä, että hedelmi-
en ja vihannesten punnitus tapahtuu joissakin
kaupoissa vasta kassalla. Kuluttajan pitää saada
tietää tuotteen hinta ennen kassalle saapumista.
Seppälä arvelee, että hintoja merkitään epäsel-
västi, koska muut kuin säädösten mukaiset hin-
tamerkintätavat voivat olla helpompia toteuttaa.
- Syynä on yleensä tilanpuute. Esimerkiksi
pakastealtailla hinnat ovat usein listassa, jolloin
tuotteen ja hinnan välillä on etäisyyttä. Ongelmat
liittyvät myyntikalusteisiin ja tilan suunnitteluun,
Nieminen selvittää.
Kuluttajat ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Pan-
nimaa sen sijaan arvelee, että merkinnät ovat
epäselviä tai sijaitsevat väärässä paikassa, koska
asiakasta ei arvosteta tarpeeksi. Tutkimusten mu-
kaan kuluttajat pitävät hintoja tärkeinä. Selkeät
merkinnät helpottavat hintojen vertailua ja edis-
tävät kilpailua.
- En pidä mahdollisena, että hintamerkinnät
olisivat tahallisesti puutteellisia. Kuluttaja jättää
usein ostamatta, jos hintaa ei ole. Hinnan puut-
tuminen koetaan myös huonoksi palveluksi, joka
ärsyttää, Nieminen vastaa.
Kuluttajavirasto on muistuttanut kauppaketjuja,
Päivittäistavarakauppa ry:tä ja Suomen Kaupan
Liittoa hinnan ilmoittamisen perussäännöistä.
- Nyt seuraamme tilannetta ja toivomme
parannuksia. Jos merkinnät eivät parane, ryh-
dymme toimenpiteisiin, Päivi Seppälä kertoo.
Jos hintaa ei löydy, kuluttajan kannattaa
ensimmäiseksi ottaa yhteyttä myyjään.
- Valitettavasti asiakaspalautteita pitää
yleensä tulla satoja, ennen kuin kauppiaat muut-
tavat toimintatapojaan, Pannimaa sanoo.
Päivittäistavarakauppa ry uskoo kauppojen
itse huolehtivan hintalappunsa kuntoon.
- Hintamerkintöjen selkeys on osa kauppo-
jen laatutyötä. Myymälöillä on intressi erottua
edukseen, Nieminen sanoo. Selvästi esitetyt hin-
nat voivat olla kaupalle kilpailuvaltti.
Keski-Uusimaa 10.6.2008
(lyhennetty)
59
Arviointiohjeet
Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vasta-
uksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein, eli mi-
käli se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen vir-
heellisyyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten
pisteytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaih-
toehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla.
Tehtävä 12. Uutisia (maksimipisteet 23 pistettä)
Uutinen 1.
Maksimipisteet 6 pistettä
1. Mitä norjalaiset pelkäävät liikenteessä enemmän kuin muut? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: uhkarohkeita moottoripyöräilijöitä ja edellä kulkevan ajoneuvon kuor-
man purkautumista tielle (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
2. Millaiset kuljettajat aiheuttavat pelkoa muissa ihmisissä? Mainitse 3 asiaa.
2 pistettä: riskin ottajat, uhkarohkeat (ohittajat), aggressiiviset, kaahaajat (3 edel-
lisistä mainittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
3. Miten suomalaisten pelot eroavat muista pohjoismaalaisista? Mainitse 2 asiaa.
2 pistettä: suomalaiset pelkäävät enemmän parkkihalleja ja vähemmän sitä, että
poliisi pysäyttää heidän liikenteessä (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
Uutinen 2.
Maksimipisteet 5 pistettä
1. Millaisia virheitä miehet usein tekevät sähkölaitteiden kanssa? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: korjailevat laitteita eivätkä lue käyttöohjeita (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
2. Miksi jotkut miehet korjailevat sähkölaitteita itse?
2 pistettä: miehet yliarvioivat omat kykynsä / luulevat osaavansa tms.
1 piste: edellä mainittu sisältö osittain oikein
3. Millä tavalla useimmat ihmiset toimivat sähkölaitteiden kanssa?
1 piste: turvallisesti / yleensä ihmiset noudattavat sääntöjä tms.
Uutinen 3.
Maksimipisteet 7 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Rahapalkkio maksetaan kaikille, jotka eivät polta. väärin
60
2. Sauhuttelu tarkoittaa samaa kuin tupakointi. oikein
3. Nikotiinilaastarit ja -purukumit täytyy ostaa itse. väärin
4. Kokeilu tapahtuu ensin vain yhdessä kaupungissa. oikein
5. Jos haluaa palkkion, täytyy käydä testissä kerran viikossa. oikein
6. Palkkiota maksetaan niin kauan kuin ihminen on polttamatta. väärin
7. Jokainen lopettaja saa ostaa rahalla, mitä itse haluaa. väärin
Uutinen 4.
Maksimipisteet 5 pistettä
1. Miksi asuminen on kallistunut? Mainitse 3 asiaa.
2 pistettä: energian hinnan kallistuminen, lainakorkojen nousu, omistusasuntojen
ja vuokra-asuntojen / vuokrien kallistuminen (kaikki kolme mainittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
2. Mitä tarkoittaa sana kivunnut?
1 piste: noussut, kallistunut tms.
3. Miten hintojen nousu vaikuttaa suomalaisten kuluttamiseen ja rahan käyttöön?
2 pistettä: ihmiset lykkäävät hankintoja, säästävät vapaa-ajan menoista ja pienistä
ylellisyyksistä (kuten elektroniikasta, huonekaluista ja matkoista) tms.
1 piste: ihmiset säästävät vapaa-ajan ylellisyyksistä tms.
Tehtävä 13. Tiedote (maksimipisteet 6 pistettä)
1. Miksi tiedote on kirjoitettu?
2 pistettä: koska vesinäytteissä on todettu merkkejä bakteereista (ja vesi on kei-
tettävä) tms.
1 piste: koska vesi on huonoa / vesi ei ole hyvää tms.
2. Mitä ohjeita veden käytöstä annetaan? Mainitse 4 asiaa. Kirjoita ohjeet lyhyesti.
1 piste: ruoka- ja juomavesi on keitettävä 5-10 minuuttia
1 piste: vettä voi käyttää normaalisti peseytymiseen
1 piste: vesi pitää keittää ainakin toukokuun loppuun saakka
1 piste: juomavettä voi noutaa (osoitteesta Ojakyläntie 3)
Tehtävä 14. Lehtijuttuja (maksimipisteet 18 pistettä)
Teksti 1.
Maksimipisteet 6 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Kaikki omaishoitajat saavat työstään palkkaa. väärin
2. Omaishoitajia tarvitaan enemmän tulevaisuudessa. oikein
3. Omaishoito lisää hoitolaitosten asiakasmäärää. väärin
4. Hallitus on päättänyt korottaa omaishoitajien palkkaa. väärin
5. Kaikki kunnat maksavat samanlaista korvausta. väärin
6. Monen omaishoitajan kunto on liian huono. oikein
61
Teksti 2.
Maksimipisteet 7 pistettä
1. Millainen uusi kierrätyspullo on? Mainitse 3 asiaa.
2 pistettä: pehmeä, kevyt, kertakäyttöinen, muovinen (3 edellisistä mainittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
2. Miten uusia kierrätysmuovipulloja käytetään?
2 pistettä: niistä otetaan talteen muovi uusiokäyttöä varten tms.
1 piste: ei käytetä uudelleen sellaisenaan tms.
3. Millaisia juomapakkauksia on käytössä? Mainitse 4 asiaa.
2 pistettä: lasipullo, uudelleen täytettävä muovipullo, tölkki, uusi kierrätysmuovi-
pullo (kaikki 4 mainittu)
1 piste: 2-3 edellisistä mainittu
4. Miten kauan olut pysyy hyvänä uudessa muovipullossa?
1 piste: puoli vuotta
Teksti 3.
Maksimipisteet 5 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Hätäpäivystäjällä täytyy olla sairaanhoitajan tutkinto. väärin
2. Poliisit voivat toimia hätäkeskuspäivystäjinä. oikein
3. Informaatiotulva tarkoittaa suurta määrää tietoa. oikein
4. Kaikista hätäilmoituksista annetaan hälytys. väärin
5. Suurin osa hälytyksistä koskee poliisitehtäviä. väärin
Tehtävä 15. Mielipidekirjoituksia (maksimipisteet 11 pistettä)
Teksti 1.
Maksimipisteet 6 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Espooseen on kirjoittajan mielestä rakennettu liian vähän asuntoja. väärin
2. Ongelmakohta liikenteessä on noin 5 kilometrin pituinen. oikein
3. Tilannetta helpottaisi liikennevalojen poistaminen. oikein
4. Ruuhkat voi kirjoittajan mukaan välttää ajamalla toista kautta. väärin
5. Autoilijoiden pitäisi kirjoittajan mielestä maksaa enemmän veroja. väärin
6. Kirjoittaja lupaa viedä päättäjät katsomaan ruuhkia. oikein
Teksti 2.
Maksimipisteet 5 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. !hmisten pitaisi kirjoittajan mielesta.
1 piste: C
62
2. Lapset tarvitsevat kirjoittajan mukaan kesalla.
1 piste: A
3. Hössötys tarkoittaa samaa kuin.
1 piste: B
+. Aikuiset eivat osaa kirjoittajan mielesta.
1 piste: C
S. Hauskimmat kesamuistot syntyvat.
1 piste: C
Tehtävä 16. Lyhyitä artikkeleja (maksimipisteet 22 pistettä)
Teksti 1.
Maksimipisteet 7 pistettä
1. Miksi ihmiset eivät Ampujan mukaan valita melusta?
2 pistettä: ihmiset ovat alistuneet ja tottuneet meluun, koska yhteiskunnassa on
paineita hyväksyä se osaksi kaupunkiympäristöä tms.
1 piste: ihmiset eivät ajattele melua, ovat tottuneet meluun tms.
2. Mitä melun lähteitä tekstissä mainitaan? Kirjoita 3 asiaa.
2 pistettä: kauppojen taustamusiikki, liikennemelu, lehtipuhallin (kaikki kolme mai-
nittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
3. Millaisia oireita melu voi aiheuttaa aikuisille? Kirjoita 4 asiaa.
2 pistettä: unihäiriöitä, stressiä, mielenterveydellisiä ongelmia, keskittymisvaikeuk-
sia, sydänkohtauksia (neljä edellisistä mainittu)
1 piste: 2-3 edellisistä mainittu
4. Mitä jokainen voi Ampujan mukaan tehdä itse, ettei tarvitsisi kärsiä melusta?
1 piste: valita asuinpaikan / missä asuu tms.
Teksti 2.
Maksimipisteet 8 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Yrittäjät pitävät loman yleensä pienissä osissa. oikein
2. Puolet yritysten työntekijöistä on lomalla vain 7 päivää. väärin
3. Yrittäjät tarvitsisivat enemmän lomaa. oikein
4. Loman pitäminen on usein yrittäjälle liian kallista. oikein
5. Suurin osa yrittäjistä ei pidä kesälomaa ollenkaan. väärin
6. Yrittäjät haluaisivat pidemmän kesäloman kuin työntekijät. väärin
7. Yrityksen koko ei vaikuta yrittäjän lomiin. väärin
8. Majoitus- ja ravintola-alan yrittäjät lomailevat vähemmän kesällä. oikein
63
Teksti 3.
Maksimipisteet 7 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Tavallisin hintamerkintöjen ongelma on, etta hinnat.
1 piste: C
2. Alennustuotteissa taytyy aina olla nakyvissa.
1 piste: A
3. Kaupat merkitsevat hinnat usein huonosti, koska.
1 piste: B
+. Asiakkaiden mielesta selkeat hintamerkinnat.
1 piste: B
S. Kauppaketjut ovat.
1 piste: C
6. Jos asiakas ei löyda hintaa, hanen kannattaa ensin.
1 piste: A
7. Kaupat haluavat saada hinnat esille selkeasti, koska.
1 piste: B
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja luetun ymmärtämisen taitoa
kuvaavaa tarkistuslistaa.
64
ARVIOINTILOMAKE
Luetun ymmärtäminen
Taitotasot B1-B2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan.
Tehtävien pisteitys Muita kommentteja
12.1 tulos
maks. 6
12.2 tulos
maks. 5
12.3 tulos
maks. 7
12.4 tulos
maks. 5
13 tulos
maks. 6
14.1 tulos
maks. 6
14.2 tulos
maks. 7
14.3 tulos
maks. 5
15.1 tulos
maks. 6
15.2 tulos
maks. 5
16.1 tulos
maks. 7
16.2 tulos
maks. 8
16.3 tulos
maks. 7
Yhteensä
tulos
maks. 80
65
ARVIOINTILOMAKE
Luetun ymmärtäminen
Taitotasot B1-B2
Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen B1 ja
B2 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
B1 Ymmärtää helposti tärkeimmät kohdat lehtiteksteistä, jotka käsittele-
vät käytännönläheisiä, ajankohtaisia ja tuttuja aiheita.
B1 Löytää melko helposti tarvitsemansa yksittäisen tiedon jokapäiväises-
tä aineistosta, kuten kirjeistä, viesteistä, esitteistä ja lyhyistä tiedot-
teista.
B1 Ymmärtää yksinkertaista ja selkeää asiatekstiä aiheista, jotka liittyvät
omiin kiinnostuksen kohteisiin tai ammattialaan.
B1 Ymmärtää perussisällön erilaisista sanoma- ja aikakauslehtien selos-
tuksista ja haastatteluista.
B1 Osaa päätellä yksittäisten tuntemattomien sanojen merkityksen
asiayhteydestä, jos aihepiiri on tuttu.
B1 Ymmärtää ydinajatuksen lyhyistä ja virallisista teksteistä sekä tär-
keimmät tiedot erilaisista tiedotteista.
B1 Tunnistaa pääkohdat erilaisia näkökantoja esittelevästä laajahkosta
tekstistä.
B1 Ymmärtää esimerkiksi tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvauksia
sekä selkeitä käyttöohjeita.
B1 Ymmärtää asiatekstin ja tavallisten virallisten asiakirjojen tekstin niin
hyvin, että osaa käyttää sitä tarvittaessa.
B1 Ymmärtää ja pystyy yhdistelemään perustietoja erilaisia aiheita käsit-
televistä selkeistä teksteistä.
B2 Ymmärtää helposti olennaiset asiat esimerkiksi viesteistä, ilmoituksis-
ta, kirjeistä ja tavallisista lehtiteksteistä.
B2 Ymmärtää erilaisia pitkiäkin tekstejä, joissa esitetään esimerkiksi
asenteita ja näkökantoja ja pystyy tunnistamaan kirjoittajan ja teks-
tin tarkoituksen.
B2 Pystyy helposti lukemaan monenlaisia selkeitä tekstejä ja sanavaras-
to riittää hyvin tavallisen tekstin ymmärtämiseen.
B2 Pystyy lukemaan erityyppisiä tekstejä ajankohtaisista aiheista, ja
erottaa niistä pääasiat, mielipiteet ja johtopäätökset.
B2 Ymmärtää suhteellisen tarkasti omaan alaansa ja kiinnostuksen koh-
teisiinsa liittyviä tekstejä.
B2 Pystyy etsimään tietoa tekstistä nopeasti ja selvittämään tekstin vai-
keat kohdat.
B2 Ymmärtää nopeasti ja helposti pääkohdat tavanomaisista, yleisiä ai-
hepiirejä käsittelevistä uutisista, artikkeleista ja asiateksteistä.
B2 Ymmärtää eri tarkoituksiin laadittuja monimutkaisiakin tekstejä ja
osaa tiivistää tekstin pääkohdat.
66
3 KIRJOITTAMINEN
3.1 Taitotaso A1
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Kirjoittamisen osa-alueen tavoitteena tasolla A1 on, että opiskelija osaa kirjoittaa sanoja, fraa-
seja ja yksittäisiä peruslauseita.
KIRJOITTAMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A1
Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia, irrallisia ilmauksia ja lauseita esimerkiksi itsestään ja kuvitelluista ihmisistä
sekä siitä, missä he elävät ja mitä tekevät. Pystyy kysymään kirjallisesti toista koskevia yksinkertaisia henkilötie-
toja sekä täyttämään yksinkertaisia lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoja. Osaa kirjoittaa tuttuja sanoja ja
yleisesti käytettyjä sanontoja sekä esimerkiksi lyhyen ja yksinkertaisen postikortin. Pystyy kopioimaan yksittäisiä
sanoja ja tavanomaisessa painetussa muodossa esitettyjä lyhyitä tekstejä.
TASOLLA OPISKELIJA
A1.1 osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyillä ilmauksilla
osaa kirjoittaa kirjaimet ja numerot kirjaimilla
osaa merkitä muistiin henkilökohtaiset perustietonsa
osaa kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja
ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia
A1.2 osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyillä lauseilla
osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään; esimerkiksi vastauksia ky-
symyksiin tai muistilappuja
pystyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia päälauseita; ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoi-
tettuja, mutta alkeellisimmassakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä
A1.3 selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuk-
siin liittyvissä tilanteissa
osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä; esimerkiksi yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot tai yksin-
kertaisen sanelun
osaa käyttää kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konkreetti-
siin tarpeisiin
osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä, mutta alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiin-
tyy monenlaisia virheitä
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 1. Henkilötietolomake ja itsestä kertominen
Tehtävä 2. Tekstin kopiointi
Tehtävä 3. Kirjoita kuvasta
Tehtävä 4. Muistilappu
Tehtävä 5. Postikortti
Tehtävä 6. Lyhyt viesti
67
TEHTÄVÄ 1. HENKILÖTIETOLOMAKE JA ITSESTÄ KERTOMINEN
Osa 1.
Kirjoita omat henkilötietosi lomakkeeseen.
Etunimet
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Syntymäaika
Puhelin
Sähköposti
Osa 2.
Kirjoita seuraavalle sivulle lyhyesti itsestäsi. Kirjoita esimerkiksi:
Kuka olet?
Mistä olet kotoisin?
Milloin tulit Suomeen?
Missä asut nyt?
Kuinka vanha olet?
Mikä on sinun ammattisi?
Millainen perhe sinulla on?
Kirjoita kokonaisilla lauseilla ja selvällä käsialalla.
68
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
69
TEHTÄVÄ 2. TEKSTIN KOPIOINTI
Lue teksti ja kopioi se samalla tavalla laatikkoon.
YHTEYSTIEDOT
Löytötavaratoimisto
Kyllikinportti 2, Länsi-Pasila
PL 69
00101 Hattula
Tavarantoimitus: Kronqvistinkuja 3
Kirjoita teksti samalla tavalla!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
70
TEHTÄVÄ 3. KIRJOITA KUVASTA
Osa 1.
Kirjoita kuvan viereen, mitä kuvassa on ja mitä kuvassa tapahtuu. Kirjoita kokonaisia lauseita.
Kirjoita esimerkiksi:
9 Kuka on kuvassa?
9 Mitä hän tekee?
9 Millainen hän on?
9 Mitä muuta näet kuvassa?
1. ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2. ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
71
Osa 2.
ja kirjoita esimerkiksi:
9 Mikä hänen nimensä on?
9 Mistä hän on kotoisin?
9 Missä hän asuu nyt?
9 Kuinka vanha hän on?
9 Mikä on hänen ammatti?
9 Millainen ihminen hän on?
9 Mitä hän ajattelee?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
72
Katso kuvaa ja kirjoita, kuka kuvan nainen on? Keksi
TEHTÄVÄ 4. MUISTILAPPU
Menet kaupungille hoitamaan asioita. Kirjoita itsellesi muistilappu siitä, mitä sinun täytyy muis-
taa tehdä, kun olet kaupungilla. Kirjoita ainakin 3 asiaa, jotka sinun täytyy muistaa.
MUISTA:
1)


2)


3)

73
TEHTÄVÄ 5. POSTIKORTTI
Olet lomalla. Päätä itse, missä maassa tai kaupungissa olet. Kirjoita postikorttiteksti ystävällesi.
Kirjoita korttiin esimerkiksi:
9 Missä olet lomalla?
9 Kenen kanssa olet lomalla?
9 Millainen sää on?
9 Milloin tulet kotiin?
9 Mitä teet sitten, kun tulet kotiin?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
74
TEHTÄVÄ 6. LYHYT VIESTI
Olet sairaana ja ystäväsi haluaa auttaa sinua. Et jaksa mennä kauppaan ja ystävä lupaa tehdä
ruokaostokset sinun puolesta. Kirjoita ystävällesi lyhyt viesti. Kirjoita viestiin:
9 Missä kaupassa ystäväsi voi käydä?
9 Mitä tarvitset kaupasta?
9 Miten muuten ystävä voisi auttaa sinua?
9 Milloin ystäväsi voi tulla sinun luokse?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
75
Arviointiohjeet
Kirjoittamisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisimman monipuolisesti kirjallisen tuo-
toksen eri piirteisiin, kuten esimerkiksi
tekstin sisällölliseen laajuuteen
ymmärrettävyyteen ja viestivyyteen
sanaston ja rakenteiden hallintaan
oikeinkirjoitukseen
tekstin sujuvuuteen, sidosteisuuteen ja jäsentelyyn.
Opiskelijan tuotoksia arvioidaan ensin tehtävittäin pisteasteikolla 0-3. Tämän jälkeen tasoku-
vaukset ja tehtävänanto toimivat tärkeinä ohjenuorina arvioinnissa, ja opiskelijan tuotosta ver-
rataan lopuksi kokonaisuutena taitotasokuvauksiin.
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja kirjoittamisen taitoa kuvaavaa
tarkistuslistaa.
76
ARVIOINTILOMAKE
Kirjoittaminen
Taitotasot A1-A2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Tarkastele opiskelijan tuottamaa tekstiä ensin tehtävittäin ja arvioi tuotoksia seuraavien kysy-
mysten ja pisteytystaulukon avulla.
Millaisista teemoista, teksteistä ja tilanteista
opiskelija selviytyy kirjoittamalla?
Mitä kirjallisen tuottamisen toimintoja opiske-
lija osaa?
Millaista kieltä opiskelija käyttää (sanasto,
rakenteet, sidoskeinot, tyyli)?
Miten oikeakielisesti opiskelija kirjoittaa (oi-
keinkirjoitus, välimerkit, muoto-, syntaksi- ja
tyylivirheet)?
0 = ei tuotosta tai täysin epäsopiva vastaus;
ei osaa
1 = hyvin niukka tuotos tai pääosin ei ym-
märrettävä vastaus; osaa vain vähäisessä
määrin
2 = osittain ymmärrettävä ja sopiva tuotos
tai vastaus; osaa jollakin tavalla tai osaa osit-
tain
3 = tilanteeseen ja tasoon nähden ymmärret-
tävä ja sopiva tuotos tai vastaus; osaa ja
viesti välittyy
Pisteet Muita kommentteja
1.1
1.2
2
3.1
3.2
4
77
5
6
Tarkastele lopuksi tehtäviä ja antamiasi pisteitä asteikolla 0-3 ja vertaa opiskelijan tuotosta
kokonaisuutena tasojen A1 ja A2 kuvauksiin. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslis-
taa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
A1 Osaa kirjoittaa kirjaimet ja joitakin itselleen tuttuja sanoja.
A1 Osaa kopioida sanoja ja lauseita.
A1 Osaa täydentää yksinkertaisia henkilötietoja lomakkeisiin (esim. nimi,
osoite ja puhelinnumero).
A1 Osaa kirjoittaa yksinkertaisia tervehdyksiä ja toivotuksia.
A1 Osaa kirjoittaa lyhyesti itsestään käyttäen hyvin yksinkertaisia lausei-
ta (esim. missä asuu ja mitä tekee).
A1 Osaa kirjoittaa joitakin lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita omasta elä-
mästään ja lähipiiristään.
A1 Osaa kirjoittaa lyhyen ja yksinkertaisen postikortin (esim. lomatervei-
set).
A1 Kirjoittaa tekstiä, joka on hajanaista, rakenteeltaan erittäin puutteel-
lista ja vain osin ymmärrettävää.
A1 Osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja erittäin lyhyitä tavallisimpiin arkielä-
män tilanteisiin liittyviä viestejä.
A2 Osaa kuvailla yksinkertaisesti arkisia ja tuttuja asioita ja tapahtumia.
A2 Osaa kertoa kirjallisesti itsestään ja jokapäiväisestä elämästään
(esim. perheestä, harrastuksista, kodista tai työstä).
A2 Osaa kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, jotka käsittelevät
jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita.
A2 Yhdistää lauseita toisiinsa (esimerkiksi sanoilla ja, mutta, koska),
mutta ilmaisu on useimmiten epätarkkaa ja teksti melko hajanaista.
A2 Osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja luettelomaisia kuvauksia tutuista
asioista ja tapahtumista.
A2 Osaa kirjoittaa yksinkertaisen kuvauksen esimerkiksi menneistä ta-
pahtumista tai henkilökohtaisista kokemuksista.
A2 Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa.
78
3.2 Taitotaso A2
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla A2.1 tavoitteena on, että opiskelija osaa kirjoittaa viestejä ja luettelomaisia kuvauksia
hyvin tutuista aiheista. Tasolla A2.2 opiskelija osaa kirjoittaa esimerkiksi lyhyen, yksinkertaisen
kuvauksen tapahtumista, henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä
puolista.
KIRJOITTAMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A2
Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä oman elinympäristönsä arkipäivään liittyvistä asioista, esi-
merkiksi ihmisistä, paikoista ja työhön tai opiskeluun liittyvistä kokemuksista. Pystyy kirjoittamaan lyhyitä, lähin-
nä vakiintuneista ja kaavamaisista ilmauksista koostuvia viestejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin sekä yksin-
kertaisia henkilökohtaisia kirjeitä.
TASOLLA OPISKELIJA
A2.1 selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista
osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia, arkisiin tarpeisiin liittyviä viestejä; esimerkiksi henkilökohtaisia
lyhyitä kirjeitä ja lappusia
osaa kirjoittaa yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista; esimerkiksi henkilöis-
tä, tapahtumista tai omista suunnitelmista
osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettista sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinkertai-
silla sidossanoilla (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita
kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti virhei-
tä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja vapaassa tuotoksessa
A2.2 selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa
osaa kirjoittaa hyvin lyhyen yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, henkilökohtaisista kokemuksis-
ta tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista; esimerkiksi lyhyen kirjeen, muistilapun, kertomuksen
tai viestin
osaa käyttää arkista perussanastoa sekä tavallisimpia rakenteita ja sidoskeinoja
kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteis-
sa ja muodoissa sekä tuottaa kömpelöitä ilmaisuja
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 7. Tekstiviestejä
Tehtävä 8. Lyhyt tarina
Tehtävä 9. Sähköpostiviesti
Tehtävä 10. Lyhyt kirje
Tehtävä 11. Ilmoitus
Tehtävä 12. Asiakaspalaute
79
TEHTÄVÄ 7. TEKSTIVIESTEJÄ
Osa 1.
Olet kurssilla, mutta sinun täytyy olla tänään poissa. Keksi itse, miksi olet poissa. Kirjoita opet-
tajalle tekstiviesti. Kerro viestissä:
9 Miksi kirjoitat viestin?
9 Miksi olet poissa tänään?
9 Kuka olet?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Osa 2.
Haluat järjestää syntymäpäiväjuhlat. Lähetät kutsun opiskelukavereillesi tekstiviestinä. Kerro
viestissä myös, miksi järjestät juhlat sekä missä ja milloin juhlat ovat.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
80
TEHTÄVÄ 8. LYHYT TARINA
Kerro paikasta, jossa asut. Kirjoita, millainen sinun kotisi on. Kirjoita esimerkiksi:
9 Missä asut? Millainen paikka se on?
9 Millainen asuntosi on?
9 Mitä huoneita asunnossasi on?
9 Millaisia ne ovat (koko, väri tms.)?
9 Millaisia naapureita sinulla on?
9 Millainen asunnon ympäristö on?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
81
TEHTÄVÄ 9. SÄHKÖPOSTIVIESTI
Ystäväsi on saanut uuden työpaikan (keksi itse, mitä työtä ystäväsi tekee). Haluat toivottaa
ystävällesi onnea ja kirjoitat hänelle viestin. Kirjoita viestiin esimerkiksi:
9 Tervehdys ja onnitteluteksti
9 Mitä ajattelet siitä, että ystäväsi on saanut uuden työpaikan?
9 Millainen työ se mielestäsi on?
9 Mitä sinulle kuuluu?
9 Milloin ja missä voisitte tavata?
Muista aloittaa ja lopettaa viesti sopivalla tavalla!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
82
TEHTÄVÄ 10. LYHYT KIRJE
Et ole nähnyt ystävääsi pitkään aikaan ja haluat kertoa hänelle, mitä sinulle kuuluu ja mitä olet
tehnyt viime aikoina. Kirjoita ystävällesi lyhyt kirje.
9 Kerro, mitä sinulle kuuluu.
9 Kerro myös vähintään 3 muuta asiaa.
9 Kysy ystävältäsi 2 asiaa.
Muista aloittaa ja lopettaa kirje sopivalla tavalla. Kirjoita selvällä käsialalla.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
83
TEHTÄVÄ 11. ILMOITUS
Haluat myydä tai ostaa jotakin. Keksi itse, mitä myyt tai ostat. Kirjoita lyhyt ilmoitus sanoma-
lehteen tai kaupan ilmoitustaululle. Kerro ilmoituksessa:
Mitä haluat myydä tai ostaa?
Millainen tavara se on (ainakin 3 yksityiskohtaa)?
Hintatiedot
Omat yhteystietosi
Ⱥ MYYN MYYDÄÄN JA OSTETAAN Ⱥ OSTAN
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
84
TEHTÄVÄ 12. ASIAKASPALAUTE
Olet ollut perheesi kanssa hotellissa. Kun olette lähdössä, hotellin virkailija pyytää sinulta kirjal-
lista palautetta. Kirjoita esimerkiksi:
9 Olitko tyytyväinen hotellihuoneeseen? Miksi?
9 Millainen palvelu hotellissa oli?
9 Mitä mieltä olet hotellin ravintolasta?
9 Miten hotellia voisi mielestäsi parantaa tai kehittää?
ASIAKASPALAUTE
85
Arviointiohjeet
Kirjoittamisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisimman monipuolisesti kirjallisen tuo-
toksen eri piirteisiin, kuten esimerkiksi
tekstin sisällölliseen laajuuteen
ymmärrettävyyteen ja viestivyyteen
sanaston ja rakenteiden hallintaan
oikeinkirjoitukseen
tekstin sujuvuuteen, sidosteisuuteen ja jäsentelyyn.
Opiskelijan tuotoksia arvioidaan ensin tehtävittäin pisteasteikolla 0-3. Tämän jälkeen tasoku-
vaukset ja tehtävänanto toimivat tärkeinä ohjenuorina arvioinnissa, ja opiskelijan tuotosta ver-
rataan lopuksi kokonaisuutena taitotasokuvauksiin.
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja kirjoittamisen taitoa kuvaavaa
tarkistuslistaa.
86
ARVIOINTILOMAKE
Kirjoittaminen
Taitotasot A2-B1
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Tarkastele opiskelijan tuottamaa tekstiä ensin tehtävittäin ja arvioi tuotoksia seuraavien kysy-
mysten ja pisteytystaulukon avulla.
Millaisista teemoista, teksteistä ja tilanteista
opiskelija selviytyy kirjoittamalla?
Mitä kirjallisen tuottamisen toimintoja opiske-
lija osaa?
Millaista kieltä opiskelija käyttää (sanasto,
rakenteet, sidoskeinot, tyyli)?
Miten oikeakielisesti opiskelija kirjoittaa (oi-
keinkirjoitus, välimerkit, muoto-, syntaksi- ja
tyylivirheet)?
0 = ei tuotosta tai täysin epäsopiva vastaus;
ei osaa
1 = hyvin niukka tuotos tai pääosin ei ym-
märrettävä vastaus; osaa vain vähäisessä
määrin
2 = osittain ymmärrettävä ja sopiva tuotos
tai vastaus; osaa jollakin tavalla tai osaa osit-
tain
3 = tilanteeseen ja tasoon nähden ymmärret-
tävä ja sopiva tuotos tai vastaus; osaa ja
viesti välittyy
Pisteet Muita kommentteja
7.1
7.2
8
9
10
87
11
12
Tarkastele lopuksi tehtäviä ja antamiasi pisteitä asteikolla 0-3 ja vertaa opiskelijan tuotosta
kokonaisuutena tasojen A2 ja B1 kuvauksiin. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslis-
taa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
A2 Osaa kuvailla yksinkertaisesti arkisia ja tuttuja asioita ja tapahtumia.
A2 Osaa kertoa kirjallisesti itsestään ja jokapäiväisestä elämästään
(esim. perheestä, harrastuksista, kodista tai työstä).
A2 Osaa kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, jotka käsittelevät
jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita.
A2 Yhdistää lauseita toisiinsa (esimerkiksi sanoilla ja, mutta, koska),
mutta ilmaisu on useimmiten epätarkkaa ja teksti melko hajanaista.
A2 Osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja luettelomaisia kuvauksia tutuista
asioista ja tapahtumista.
A2 Osaa kirjoittaa yksinkertaisen kuvauksen esimerkiksi menneistä ta-
pahtumista tai henkilökohtaisista kokemuksista.
A2 Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa.
B1 Osaa kirjoittaa itselleen tutuista ja kiinnostavista asioista yksinkertai-
sesti ja selkeästi.
B1 Osaa kirjoittaa kirjeitä ja viestejä, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti
kokemuksia, tunteita ja tapahtumia.
B1 Osaa ilmaista mielipiteitä, suunnitelmia ja tekemisiä ja selittää niiden
syitä.
B1 Osaa kirjoittaa lyhyen ja yhtenäisen tekstin tutusta aiheesta.
B1 Pystyy välittämään kirjallisesti tietoa yleisistä aiheista, ja viesti on
yleensä ymmärrettävä, vaikka se olisi kielellisesti epäyhtenäinen.
B1 Kirjoittaa pääosin ymmärrettävää ja yhtenäistä tekstiä, ja vain muu-
tamat epäselvät ilmaukset saattavat katkaista lukurytmin.
B1 Osaa kirjoittaa suhteellisen sujuvia, selkeitä ja ymmärrettäviä tekste-
jä erilaisista arkielämään ja jokapäiväisiin asioihin liittyvistä aiheista.
88
3.3 Taitotaso B1
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Toimivan peruskielitaidon tasolla B1.1 kirjoittamisen tavoitteena on selväpiirteisen sidosteisen
tekstin kirjoittaminen ja tutun tiedon välittäminen tehokkaasti tavallisimmissa tilanteissa. Tason
B1.2 tavoitteena on, että opiskelija osaa kirjoittaa niin henkilökohtaiseen elämäänsä liittyviä
kuin tavallisimpia asiatekstejäkin ja että hän osaa esittää tukitietoa pääajatuksille, jäsentää
tekstiä ja ottaa lukijan jollakin tavalla huomioon.
KIRJOITTAMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA B1
Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia, yhtenäisiä tekstejä tavallisista, itseään kiinnostavista aiheista. Yhdistää lyhy-
empiä, irrallisia ja yksinkertaisia ilmauksia yhtenäiseksi tuotokseksi ja pystyy välittämään jokapäiväistä asiatietoa
ymmärrettävästi. Pystyy kirjoittamaan esimerkiksi lyhyen kirjoitelman, kuvauksen tai tarinan itselleen tutuista
aiheista tai tapahtumista. Oikeinkirjoitusvirheet eivät juurikaan vaikeuta tekstin ymmärtämistä.
TASOLLA OPISKELIJA
B1.1 pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin arkitietoa välittävän tekstin
tutuista, itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitelluista aiheista
osaa kirjoittaa selväpiirteisen sidosteisen tekstin liittämällä erilliset ilmaukset peräkkäin jaksoiksi;
esimerkiksi kirjeen, kuvauksen, tarinan tai viestin
pystyy välittämään tehokkaasti tuttua tietoa tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa
osaa käyttää tutuissa tilanteissa tarvittavaa sanastoa ja rakenteita, vaikka tekstissä esiintyy interfe-
renssiä ja ilmeisiä kiertoilmaisuja; rutiininomainen kieliaines ja perusrakenteet ovat jo suhteellisen
virheettömiä, mutta jotkin vaativammat rakenteet ja sanaliitot tuottavat ongelmia
B1.2 osaa kirjoittaa henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä, kertoa niissä uutisia ja ilmaista ajatuksi-
aan erilaisista itselleen tutuista abstrakteistakin aiheista
osaa kirjoittaa muutaman kappaleen pituisen jäsentyneen tekstin; esimerkiksi lyhyen yhteenvedon,
selostuksen tai muistiinpanoja
osaa esittää jonkin verran tukitietoa pääajatuksille ja ottaa lukijan huomioon
hallitsee melko monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita; osaa esimer-
kiksi ilmaista rinnasteisuutta ja alisteisuutta
pystyy kirjoittamaan ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä, vaikka virheitä esiintyy vaati-
vissa rakenteissa, tekstin jäsentelyssä ja tyylissä ja vaikka äidinkielen tai jonkin muun kielen vaiku-
tus on ilmeinen
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 13. Kuvaus
Tehtävä 14. Sähköpostiviestejä
Tehtävä 15. Mielipidekirjoitus
Tehtävä 16. Hakemusteksti
Tehtävä 17. Valituskirje
89
TEHTÄVÄ 13. KUVAUS
Valitse joku juhlapäivä, esimerkiksi sellainen juhla, jota vietetään sinun kotimaassasi. Kirjoita
juhlan nimi kirjoituksen otsikoksi. Kirjoita kuvaus siitä, millainen juhla on ja kerro esimerkiksi:
9 Milloin juhlaa vietetään?
9 Mitä asiaa tai miksi silloin juhlitaan?
9 Millaiset juhlat yleensä ovat?
9 Mitä ihmiset tekevät? Millaisia he ovat juhlan aikaan?
9 Miten sinä juhlit silloin? Mitä syöt ja juot? Mitä teet? Kenen kanssa?
9 Käytetäänkö juhlien aikaan koristeita? Millaisia?
9 Pidätkö yleensä juhlapäivistä? Miksi?
________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
90
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
91
TEHTÄVÄ 14. SÄHKÖPOSTIVIESTEJÄ
Osa 1.
Olet nähnyt lehdessä ilmoituksen työväenopistolla järjestettävästä suomen kielen kurssista.
Tiedustele sähköpostitse työväenopistolta tarkempia tietoa kurssista. Keksi itse, mitä haluat
tietää. Kerro, missä ja millaisilla kursseilla olet opiskellut aikaisemmin. Kerro myös, millaisia
toiveita sinulla on suomen kielen kurssin suhteen.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
92
Osa 2.
Saat vastauksen työväenopistolta ja haluat mennä kurssille. Et kuitenkaan pääse paikalle en-
simmäisellä kerralla. Lähetät vastausviestin työväenopiston toimistoon.
9 Ilmoittaudu kurssille.
9 Kerro, miksi et voi tulla ensimmäiselle tunnille.
9 Ehdota, miten voisit korvata poissaolon.
9 Kuvaile lyhyesti omaa kielitaitoasi opettajaa varten.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
93
TEHTÄVÄ 15. MIELIPIDEKIRJOITUS
Lue ensin lyhyet mielipidekirjoitukset ja pohdi niissä esitettyjä näkökohtia. Valitse sitten yksi
aihe ja kirjoita asiasta oma mielipiteesi seuraavalle sivulle. Muista perustella mielipiteesi mah-
dollisimman monipuolisesti. Kirjoita selvällä käsialalla.
Vaihtoehto 1. Bussilla vai omalla autolla?
Vaihtoehto 2. Mitä päälle töihin?
Vaihtoehto 3. Miksi televisiosta tulee kesällä vain uusintoja?
Vaihtoehto 4. Oletko tyytyväinen kotikaupunkisi palveluihin?
Ajoin Vantaalla ruosteisen ja savuttavan bussin perässä. Kamala haju ja
savu. Heräsi kysymys, miksi minun pitäisi käyttää joukkoliikennettä ympä-
ristön suojelun nimissä?
¨Mieluummin omalla autolla¨
Kesäpukeutuminen näyttää monelle tarkoittavan epäsiistiä mökkityyliä.
Nuhruiset t-paidat ja sortsit joka toisella, jopa töissä. Hyi. Halvalla saisi
kyllä ostettua siistejäkin vaatteita!
¨Siistit vaatteet töihin¨
Miksi ihmeessä tv-ohjelmat jäävät kesätauolle? Ihan kuin kukaan ei katsoi-
si kesällä televisiota ollenkaan. Minä ainakin haluaisin nauttia hyvistä ja
viihdyttävistä ohjelmista myös kesällä, mutta televisiosta tulee vain uusin-
toja uusintojen perään. Kuka haluaa katsoa talvella esitetyn sarjan uudes-
taan kesällä?
¨Parempaa vastinetta tv-lupamaksulle kesälläkin¨
Mihin tämän kaupungin rahat oikein menevät? Kouluja lakkautetaan ja
kaupunki säästää rahapulassaan asukkaiden kustannuksella. Terveyskes-
kukseenkin saa jonottaa viikkokausia eikä tavallisiin vaivoihin meinaa
enää saada lääkäriaikaa ollenkaan. Kyllä harmittaa!
¨Muuttaisinko naapurikaupunkiin?¨
94
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
95
TEHTÄVÄ 16. HAKEMUSTEKSTI
Etsit työtä ja löydät sopivan työpaikkailmoituksen. Haluat hakea työpaikkaa (keksi itse, mitä
työtä haet). Täytä hakemuslomake ja kirjoita lyhyt hakemusteksti.
Mitä työtä haet ja millaisia toiveita sinulla on työtehtävien suhteen?
Kerro työkokemuksestasi ja osaamisestasi.
Kerro lisää itsestäsi, vahvuuksistasi, harrastuksistasi ja kiinnostuksen kohteistasi.
96
TEHTÄVÄ 17. VALITUSKIRJE
Kävit viime lauantaina ystäväsi kanssa ravintolassa syömässä. Olitte molemmat tyytymättömiä
ravintolan palveluun ja ilta epäonnistui täysin. Keksi itse, mitkä asiat menivät pieleen ja miten.
Kirjoita ravintolapäällikölle kohtelias valituskirje. Kirjoita kirjeeseen esimerkiksi:
9 Mitä tapahtui?
9 Miksi olitte tyytymättömiä ravintolailtaan?
9 Miten epäonnistuneen illan voisi hyvittää?
Muista aloittaa ja lopettaa kirje sopivalla tavalla. Kirjoita selvällä käsialalla.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
97
Arviointiohjeet
Kirjoittamisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisimman monipuolisesti kirjallisen tuo-
toksen eri piirteisiin, kuten esimerkiksi
tekstin sisällölliseen laajuuteen
ymmärrettävyyteen ja viestivyyteen
sanaston ja rakenteiden hallintaan
oikeinkirjoitukseen
tekstin sujuvuuteen, sidosteisuuteen ja jäsentelyyn
Opiskelijan tuotoksia arvioidaan ensin tehtävittäin pisteasteikolla 0-3. Tämän jälkeen tasoku-
vaukset ja tehtävänanto toimivat tärkeinä ohjenuorina arvioinnissa, ja opiskelijan tuotosta ver-
rataan lopuksi kokonaisuutena taitotasokuvauksiin.
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja kirjoittamisen taitoa kuvaavaa
tarkistuslistaa.
98
ARVIOINTILOMAKE
Kirjoittaminen
Taitotasot B1-B2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Tarkastele opiskelijan tuottamaa tekstiä ensin tehtävittäin ja arvioi tuotoksia seuraavien kysy-
mysten ja pisteytystaulukon avulla.
Millaisista teemoista, teksteistä ja tilanteista
opiskelija selviytyy kirjoittamalla?
Mitä kirjallisen tuottamisen toimintoja opiske-
lija osaa?
Millaista kieltä opiskelija käyttää (sanasto,
rakenteet, sidoskeinot, tyyli)?
Miten oikeakielisesti opiskelija kirjoittaa (oi-
keinkirjoitus, välimerkit, muoto-, syntaksi- ja
tyylivirheet)?
0 = ei tuotosta tai täysin epäsopiva vastaus;
ei osaa
1 = hyvin niukka tuotos tai pääosin ei ym-
märrettävä vastaus; osaa vain vähäisessä
määrin
2 = osittain ymmärrettävä ja sopiva tuotos
tai vastaus; osaa jollakin tavalla tai osaa osit-
tain
3 = tilanteeseen ja tasoon nähden ymmärret-
tävä ja sopiva tuotos tai vastaus; osaa ja
viesti välittyy
Pisteet Muita kommentteja
13
14.1
14.2
15
99
16
17
Tarkastele lopuksi tehtäviä ja antamiasi pisteitä asteikolla 0-3 ja vertaa opiskelijan tuotosta
kokonaisuutena tasojen B1.1 ja B1.2 kuvauksiin. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistus-
listaa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
B1 Osaa kirjoittaa itselleen tutuista ja kiinnostavista asioista yksinkertai-
sesti ja selkeästi.
B1 Osaa kirjoittaa kirjeitä ja viestejä, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti
kokemuksia, tunteita ja tapahtumia.
B1 Osaa ilmaista mielipiteitä, suunnitelmia ja tekemisiä ja selittää niiden
syitä.
B1 Osaa kirjoittaa lyhyen ja yhtenäisen tekstin tutusta aiheesta.
B1 Pystyy välittämään kirjallisesti tietoa yleisistä aiheista, ja viesti on
yleensä ymmärrettävä, vaikka se olisi kielellisesti epäyhtenäinen.
B1 Kirjoittaa pääosin ymmärrettävää ja yhtenäistä tekstiä, ja vain muu-
tamat epäselvät ilmaukset saattavat katkaista lukurytmin.
B1 Osaa kirjoittaa suhteellisen sujuvia, selkeitä ja ymmärrettäviä tekste-
jä erilaisista arkielämään ja jokapäiväisiin asioihin liittyvistä aiheista.
B2 Osaa ottaa kantaa ja perustella näkökantansa kirjallisesti ja esimer-
kiksi selittää erilaisten vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja.
B2 Pystyy kirjoittamaan selostuksia, kuvauksia ja puolivirallisia kirjeitä ja
osaa esittää ajatuksiaan yhtenäisenä kokonaisuutena.
B2 Osaa yhdistää tietoja ja perusteltuja väittämiä useista eri lähteistä ja
pystyy korostamaan tekstissään keskeisiä seikkoja.
B2 Pystyy kirjoittamaan sujuvaa ja ilmeikästä tekstiä esimerkiksi tapah-
tumista ja kokemuksista.
B2 Kirjoittaa ymmärrettävää ja melko oikeakielistä tekstiä itseään kiin-
nostavista aiheista.
B2 Osaa jäsentää kirjoittamaansa ja esittää näkökantansa selkeästi ja
yksityiskohtaisesti.
B2 Osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia sekä muodollisia että
epämuodollisia tekstejä erilaisista aiheista.
100
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla A1 kuullun ymmärtämisessä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaisia
lausumia ja pystyy seuraamaan välittömiin tilanteisiin tai omaan kokemukseensa liittyviä kes-
kusteluja.
KUULLUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A1
Pystyy seuraamaan hyvin hidasta ja huolellisesti äännettyä puhetta, jossa pitkät tauot auttavat hahmottamaan
merkityssisällön. Tunnistaa tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja ja ymmärtää yksinkertaisia kysy-
myksiä sekä jokapäiväisiä ilmauksia, jotka esitetään huolellisesti ja hitaasti. Pystyy seuraamaan lyhyitä, yksinker-
taisia ohjeita ja ymmärtää tavallisia ilmauksia ja kysymyksiä, joita tarvitaan konkreettisten tarpeiden tyydyttämi-
seen. Edellytyksenä ymmärtämiselle on kuitenkin, että puhekumppani puhuu huolellisesti, selvästi ja hitaasti,
toistellen sanomaansa.
TASOLLA OPISKELIJA
A1.1 ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja fraaseja arkisissa yhteyksissä; esimer-
kiksi tervehdyksiä, nimiä, lukuja ja kehotuksia
ei edes ponnistellen ymmärrä kuin kaikkein alkeellisinta kieliainesta
tarvitsee erittäin paljon apua; esimerkiksi toistoa, osoittamista ja käännöstä
A1.2 ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henki-
lökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen
joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä
tarvitsee paljon apua; esimerkiksi puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä
A1.3 ymmärtää yksinkertaisia lausumia rutiininomaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana; esi-
merkiksi henkilökohtaisia kysymyksiä, jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja
pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai omaan kokemukseensa liittyviä keskus-
teluja
edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta, jotta hän ymmärtäi-
si yksinkertaisenkin viestin
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 1. Kuvasanelu
Tehtävä 2. Arkipäivän keskustelutilanteita
Tehtävä 3. Kuulutuksia ja ohjeita
Tehtävä 4. Puhelinvastaajaviestejä
Tehtävä 5. Lyhyitä kertomuksia
4 KUULLUN YMMÄRTÄMINEN
4.1 Taitotaso A1
101
TEHTÄVÄ 1. KUVASANELU
Katso ensin kuvat. Kuulet sen jälkeen nauhalta sanoja ja lyhyitä lauseita. Valitse oikea kuva,
kun kuulet sanan tai lauseen ensimmäisen kerran. Kun kuulet sanan tai lauseen toisen ja kol-
mannen kerran, kirjoita se oikean kuvan viereen viivalle. Kirjoita sana tai lause niin kuin kuulet
sen ja kun kuulet numeron, kirjoita se numeroilla.
Esimerkki:
Lentokone
1. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
5. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
102
6. ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
7. ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
8. ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9. ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
10. ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
103
TEHTÄVÄ 2. ARKIPÄIVÄN KESKUSTELUTILANTEITA
Kuulet erilaisia keskustelutilanteita. Kuulet jokaisen tilanteen kaksi kertaa. Lue ensin kysymys
ja katso vaihtoehdot. Kuuntele sitten keskustelutilanne ja valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c).
Esimerkki: Huomenta Kaisa! Mikä aika päivästä nyt on?
a) aamu
b) ilta
c) yö
Tilanne 1. Mistä on kysymys?
a) b) c)
Tilanne 2. Mitä mies kysyy?
a) b) c)
Tilanne 3. Mitä tapahtuu?
a) b) c)
Tilanne 4. Mikä hinta on?
a) b) c)
½ ½ ½
104
Tilanne 5. Missä keskustelu tapahtuu?
a) b) c)
Tilanne 6. Miksi nainen ei voi lähteä?
a) b) c)
Tilanne 7. Missä he ovat?
a) b) c)
Tilanne 8. Missä tämä tapahtuu?
a) b) c)
105
TEHTÄVÄ 3. KUULUTUKSIA JA OHJEITA
Lue ensin kysymykset. Kuulet sen jälkeen lyhyitä kuulutuksia ja ohjeita. Kuulet jokaisen kuulu-
tuksen kaksi kertaa peräkkäin. Kun olet kuullut kuulutuksen toisen kerran, vastaa kysymyksiin.
Kirjoita vastaus viivalle tai valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c).
Kuulutus 1.
1. Kenen täytyy mennä infopisteeseen?
_____________________________________________________________________________
2. Miksi hänen täytyy mennä infopisteeseen?
_____________________________________________________________________________
Kuulutus 2.
3. Miksi kauppa menee kiinni tänään jo kello 19.00?
Koska työntekijöillä on _________________________________________________________.
4. Miten kauppa on auki huomenna lauantaina?
Kello _______________ - _________________.
Kuulutus 3.
5. Missä juna pysähtyy, ennen kuin se tulee Riihimäelle? Kirjoita 2 paikkaa.
_______________________________________ ja ___________________________________
6. Mikä vaunu menee Lahteen?
Vaunu numero ___________________.
Kuulutus 4.
7. Mitä on tarjouksessa? a) b) c)
8. Missä kauppa on?
Kauppakeskuksen _________ kerroksessa.
106
Kuulutus 5.
9. Juna odottaa, koska on a) teknisiä ongelmia
b) paljon liikennettä
c) huono sää.
Kuulutus 6.
10. Mikä on auton rekisterinumero?
________ - ________ - ________ - ________ - ________ - ________
11. Miksi kuulutus tehdään? Mikä on ongelma?
_____________________________________________________________________________
Kuulutus 7.
12. Juna Kuopioon on a) mennyt rikki
b) myöhässä
c) tulossa asemalle.
13. Mihin aikaan ja miltä raiteelta lähtee seuraava juna Kuopioon?
Kello ____________________________, raiteelta _____________.
Kuulutus 8.
14. Kauppa on auki kesäsunnuntaisin kello a) 9.00-18.00
b) 11.00-20.00
c) 12.00-21.00.
107
TEHTÄVÄ 4. PUHELINVASTAAJAVIESTEJÄ
Lue ensin kysymykset. Kuulet sen jälkeen puhelinvastaajaviestejä. Kuulet jokaisen viestin kaksi
kertaa peräkkäin. Kun olet kuullut viestin toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastaus
viivalle tai valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c).
Viesti 1.
1. Pekka ei vastaa puhelimeen, koska hän on
a) b) c)
2. Mihin numeroon voi soittaa, jos on kiireellistä asiaa?
_____________________________________________________________________________
Viesti 2.
3. Työvoimatoimisto on kiinni perjantaina, koska siellä laitetaan kuntoon
a) b) c)
4. Milloin toimisto on taas auki?
Maanantaina _________________ _____________________________kuuta.
108
Viesti 3.
5. Mitä asiaa Annen puhelu koskee? Mistä asiasta Anne soittaa?
_____________________________________________________________________________
6. Milloin on viikko 42 Annen mukaan?
_____________________________________________________________________________
Viesti 4.
7. Miten terveyskeskus on auki perjantaina?
Kello _____________________ - ______________________.
8. Miten ja milloin voi varata ajan lääkärille?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
109
TEHTÄVÄ 5. LYHYITÄ KERTOMUKSIA
Lue ensin kysymykset. Kuulet sen jälkeen kaksi kertomusta. Kuulet kertomukset kaksi kertaa
peräkkäin. Kun olet kuullut kertomuksen toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastaus
viivalle tai valitse, onko lause oikein vai väärin.
Kertomus 1.
1. Kuinka vanha Pirjo on? Pirjo on _________-vuotias.
2. Missä Pirjo asuu? ___________________________________________________________.
3. Keitä Pirjon perheeseen kuuluu? Pirjolla on
________________________________________
____________________________________________________________________________.
4. Missä kerroksessa Pirjon koti on? ____________ kerroksessa.
5. Mikä on Pirjon pojan nimi? ____________________________________________________
6. Mikä on Pirjon ammatti? ______________________________________________________
7. Mihin aikaan Pirjo herää yleensä aamulla? Kello ____________________.
Kertomus 2.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Pentti on 32-vuotias. Ŀ Ŀ
2. Pentti asuu Helsingissä. Ŀ Ŀ
3. Pentillä on 3 lasta. Ŀ Ŀ
4. Kaikki lapset ovat jo koulussa. Ŀ Ŀ
5. Pentin vaimolla on lyhyt työmatka. Ŀ Ŀ
6. Perheen koti on rivitalossa. Ŀ Ŀ
7. Pentti ei harrasta liikuntaa. Ŀ Ŀ
8. Pentin kodin lähellä on paljon liikennettä. Ŀ Ŀ
110
Arviointiohjeet
Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vasta-
uksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein, eli mi-
käli se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen vir-
heellisyyden perusteella vähennetä pisteitä. Sanelussa sen sijaan vaaditaan täysiin pisteisiin
sanan tai lauseen oikea kirjoitusasu. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten pistey-
tysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaihtoeh-
toja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla.
Tehtävä 1. Kuvasanelu (maksimipisteet 30 pistettä)
Kuullun sanan tai lauseen yhdistämisestä oikeaan kuvaan annetaan 1 piste ja sanan tai lau-
seen kirjoitusasusta 0,5-1 piste / oikein kirjoitettu sana. Yhdestä kohdasta voi siten saada
maksimissaan 2-4 pistettä.
1. kissa nukkuu
1 piste: oikein valittu kuva
2 pistettä: molemmat sanat kirjoitettu oikein
2. pieni sänky
1 piste: oikein valittu kuva
2 pistettä: molemmat sanat kirjoitettu oikein
3. talvitakki
1 piste: oikein valittu kuva
1 piste: sana kirjoitettu oikein
4. lounastauko
1 piste: oikein valittu kuva
1 piste: sana kirjoitettu oikein
5. kattilassa on keittoa
1 piste: oikein valittu kuva
2 pistettä: sanat kirjoitettu oikein
6. kaksi päärynää
1 piste: oikein valittu kuva
1 piste: molemmat sanat kirjoitettu oikein
7. viikonloppuna luen kirjaa ja nukun pitkään
1 piste: oikein valittu kuva
3 pistettä: sanat kirjoitettu oikein
8. vauva syntyi kolmas joulukuuta
1 piste: oikein valittu kuva
2 pistettä: sanat kirjoitettu oikein
9. menemme naimisiin ensi viikon lauantaina
1 piste: oikein valittu kuva
3 pistettä: sanat kirjoitettu oikein
111
10. kännykkänumeroni on 050 382 416
1 piste: oikein valittu kuva
3 pistettä: sanat ja numero kirjoitettu oikein
Tehtävä 2. Arkipäivän keskustelutilanteita (maksimipisteet 8 pistettä)
1 piste / oikea vastaus
1. Mistä on kysymys?
1 piste: C
2. Mitä mies kysyy?
1 piste: A
3. Mitä tapahtuu?
1 piste: C
4. Mikä hinta on?
1 piste: C
5. Missä keskustelu tapahtuu?
1 piste: B
6. Miksi nainen ei voi lähteä?
1 piste: B
7. Missä he ovat?
1 piste: A
8. Missä tämä tapahtuu?
1 piste: B
Tehtävä 3. Kuulutuksia ja ohjeita (maksimipisteet 21 pistettä)
1. Kenen täytyy mennä infopisteeseen?
2 pistettä: Laura Laaksosen tai Laura Laaksonen
1 piste: Laura tai Laaksonen tms.
2. Miksi hänen täytyy mennä infopisteeseen?
1 piste: (hänelle on) puhelu
3. Miksi kauppa menee kiinni tänään jo kello 19.00?
1 piste: Koska työntekijöillä on virkistyspäivä
4. Miten kauppa on auki huomenna lauantaina?
2 pistettä: Kello 9-18 / yhdeksän-iltakuusi (molemmat ajat oikein)
1 piste: Kello yhdeksän-kuusi tms.
5. Missä juna pysähtyy, ennen kuin se tulee Riihimäelle? Kirjoita 2 paikkaa.
2 pistettä: Kyrölä ja Saunakallio (molemmat oikein)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
112
6. Mikä vaunu menee Lahteen?
1 piste: Vaunu numero 1 / yksi
7. Mitä on tarjouksessa?
1 piste: A
8. Missä kauppa on?
1 piste: Kauppakeskuksen 2. kerroksessa
9. Juna odottaa, koska on.
1 piste: B
10. Mikä on auton rekisterinumero?
3 pistettä: R-K-E-2-6-8 (0,5 pistettä / oikea kirjain tai numero)
11. Miksi kuulutus tehdään? Mikä on ongelma?
2 pistettä: (autossa on) valot päällä tms.
1 piste: valot tms.
12. Juna Kuopioon on.
1 piste: A
13. Mihin aikaan ja miltä raiteelta lähtee seuraava juna Kuopioon?
2 pistettä: Kello 16.08, raiteelta 4 (molemmat oikein)
1 piste: vain toinen edellisistä oikein
1+. Kauppa on auki kesasunnuntaisin kello.
1 piste: B
Tehtävä 4. Puhelinvastaajaviestejä (maksimipisteet 14 pistettä)
Viesti 1.
Maksimipisteet 3 pistettä
1. Pekka ei vastaa puhelimeen, koska hän on.
1 piste: C
2. Mihin numeroon voi soittaa, jos on kiireellistä asiaa?
2 pistettä: 040 536 2448 (numero kokonaisuudessaan täysin oikein)
1 piste: 1-2 virheellistä numeroa
Viesti 2.
Maksimipisteet 3 pistettä
3. Työvoimatoimisto on kiinni perjantaina, koska siella laitetaan kuntoon.
1 piste: A
113
4. Milloin toimisto on taas auki?
2 pistettä: Maanantaina 15. marraskuuta (molemmat oikein)
1 piste: vain toinen edellisistä oikein
Viesti 3.
Maksimipisteet 3 pistettä
5. Mitä asiaa Annen puhelu koskee? Mistä asiasta Anne soittaa?
1 piste: Lapin matkaa / Lapin matkasta / Lapin matka
6. Milloin on viikko 42 Annen mukaan?
2 pistettä: lokakuun puolessa välissä tms.
1 piste: lokakuussa tms.
Viesti 4.
Maksimipisteet 5 pistettä
7. Miten terveyskeskus on auki perjantaina?
2 pistettä: kello 9-14.30 / puoli kolme (molemmat ajat oikein)
1 piste: vain toinen edellisistä oikein
8. Miten ja milloin voi varata ajan lääkärille?
3 pistettä: soittamalla / puhelimitse (terveyskeskuksen numeropalvelusta),
ma-pe, kello 9-11
2 pistettä: vain kaksi edellisistä mainittu
1 piste: vain yksi edellisistä mainittu
Tehtävä 5. Lyhyitä kertomuksia (maksimipisteet 16 pistettä)
Kertomus 1.
Maksimipisteet 8 pistettä
1. Kuinka vanha Pirjo on?
1 piste: Pirjo on 43-vuotias.
2. Missä Pirjo asuu?
1 piste: Rovaniemellä
3. Keitä Pirjon perheeseen kuuluu?
2 pistettä: Pirjolla on mies ja yksi lapsi.
1 piste: Pirjolla on pieni perhe.
4. Missä kerroksessa Pirjon koti on?
1 piste: 5. kerroksessa.
5. Mikä on Pirjon pojan nimi?
1 piste: Niko
114
6. Mikä on Pirjon ammatti?
1 piste: keittäjä
7. Mihin aikaan Pirjo herää yleensä aamulla?
1 piste: Kello 6 / kuusi.
Kertomus 2.
Maksimipisteet 8 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Pentti on 32-vuotias. väärin
2. Pentti asuu Helsingissä. väärin
3. Pentillä on 3 lasta. oikein
4. Kaikki lapset ovat jo koulussa. väärin
5. Pentin vaimolla on lyhyt työmatka. oikein
6. Perheen koti on rivitalossa. oikein
7. Pentti ei harrasta liikuntaa. väärin
8. Pentin kodin lähellä on paljon liikennettä. oikein
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja kuullun ymmärtämisen taitoa
kuvaavaa tarkistuslistaa.
115
ARVIOINTILOMAKE
Kuullun ymmärtäminen
Taitotasot A1-A2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan.
Tehtävien pisteitys Muita kommentteja
1 tulos
maks. 30
2 tulos
maks. 8
3 tulos
maks. 21
4.1 tulos
maks. 3
4.2 tulos
maks. 3
4.3 tulos
maks. 3
4.4 tulos
maks. 5
5.1 tulos
maks. 8
5.2 tulos
maks. 8
Yhteensä
tulos
maks. 89
116
ARVIOINTILOMAKE
Kuullun ymmärtäminen
Taitotasot A1-A2
Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen A1 ja
A2 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
A1 Ymmärtää joitakin tavallisimpia arkielämään ja omaan itseensä liitty-
viä sanoja ja fraaseja.
A1 Ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia kysymyksiä ja ohjeita, jotka esite-
tään hitaasti ja huolellisesti.
A1 Ymmärtää jonkin verran lyhyitä lauseita ja ilmauksia tutuissa tilan-
teissa.
A1 Ymmärtää joitakin yksittäisiä asioita hitaasta ja selkeästä puheesta,
jossa on pitkiä taukoja.
A1 Pystyy poimimaan yksittäisiä tietoja lyhyistä ja yksinkertaisista kuulu-
tuksista (esim. hinta ja kellonaika).
A1 Ymmärtää jokapäiväisiä ilmauksia, jotka käsittelevät yksinkertaisia ja
konkreettisia arkisia asioita.
A1 Pystyy ymmärtämään lyhyiden, selkeiden ja yksinkertaisten viestien
ja kuulutusten keskeisen ajatuksen.
A1 Ymmärtää yleisimpiä arkisia ilmauksia ja jotakin lyhyistä rutiinin-
omaisista keskusteluista.
A2 Ymmärtää lauseita, ilmauksia ja sanoja, joilla kuvaillaan esimerkiksi
henkilöitä, perhettä, ostosten tekemistä, työtä tai lähiympäristöä.
A2 Ymmärtää pääasiat lyhyistä, yksinkertaisista ja selkeistä kuulutuksis-
ta ja tiedotuksista.
A2 Pystyy yleensä tunnistamaan puheenaiheen selkeästi etenevästä
keskustelusta.
A2 Ymmärtää sanontoja ja ilmauksia, jotka liittyvät jokapäiväisiin konk-
reettisiin asioihin.
A2 Selviytyy yksinkertaisista asiointitilanteista (esim. kauppa, posti ja
pankki).
A2 Ymmärtää yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita.
A2 Saa kuuntelemalla selville tärkeimpiä yksityiskohtia puheesta, joka
koskee tuttua ja helppotajuista aihetta.
A2 Ymmärtää ja pystyy poimimaan keskeisen tiedon lyhyistä äänitetyistä
katkelmista, jotka käsittelevät tavallisia, ennakoitavissa olevia asioita.
A2 Ymmärtää yksinkertaista puhetta sekä lyhyitä viestejä jokapäiväisistä
asioista.
A2 Ymmärtää helppoa ja selkeää asiapuhetta ja keskustelua tutuista
aiheista.
117
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla A2.1 kuullun ymmärtämisen tavoitteena on, että opiskelija pystyy ymmärtämään lyhyi-
den, yksinkertaisten keskustelujen ja viestien ydinsisällön. Tason A2.2 tavoitteena on, että
opiskelija pystyy seuraamaan selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia ja ymmärtää tavallista sa-
nastoa ja tavallisimpia idiomeja.
KUULLUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A2
Ymmärtää sanoja, lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin ja
omaan elämään. Ymmärtää lyhyiden, selkeiden ja yksinkertaisten viestien ja kuulutusten ydinsisällön. Pystyy
poimimaan keskeisen tiedon lyhyistä äänitetyistä katkelmista, jotka käsittelevät tavallisia, ennakoitavissa olevia
asioita. Saa yleensä selvän jokapäiväisiä asioita koskevista yksinkertaisista keskusteluista. Ymmärtäminen edellyt-
tää hidasta ja selkeää puhetta.
TASOLLA OPISKELIJA
A2.1 pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, jotka ovat hänel-
le välittömän tärkeitä ja tuttuja
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien ydinsisällön
pystyy havaitsemaan aihepiirin vaihdokset esimerkiksi tv-uutisissa
edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi
toistaa, jotta hän ymmärtäisi yksinkertaisenkin viestin
A2.2 ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreettiset tarpeensa
pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia
pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen
ymmärtää tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa käsit-
televässä tilannesidonnaisessa puheessa
edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi, jotta hän ymmärtäisi yksinkertaisen-
kin viestin; myös toistoa tarvitaan melko usein
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 6. Keskusteluja
Tehtävä 7. Kuulutuksia ja tiedotuksia
Tehtävä 8. Mainoksia
Tehtävä 9. Lyhyitä uutisia
Tehtävä 10. Kertomuksia
4.2 Taitotaso A2
118
TEHTÄVÄ 6. KESKUSTELUJA
Lue ensin kysymykset. Kuulet sen jälkeen kaksi keskustelua. Kuulet keskustelut kaksi kertaa
peräkkäin. Kun olet kuullut keskustelun toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastaus vii-
valle tai valitse, onko lause oikein vai väärin.
Keskustelu 1.
1. Mitä nainen ja mies ostavat? Täydennä ostoslista.
_______________________________________, voita, _______________________________,
jogurttia ja ________________________________________________
2. Paljonko banaanit maksavat? _________________________ / kg
3. Mitä Liisalta melkein unohtuu? _________________________________________________
4. Paljonko ostokset maksavat? __________________________________________________
5. Miten Liisa maksaa ostokset? __________________________________________________
Keskustelu 2.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Nainen ei ole opiskellut englantia aikaisemmin. Ŀ Ŀ
2. Mies puhuu usein ruotsia ja saksaa. Ŀ Ŀ
3. Mies tarvitsee työssä englannin kieltä. Ŀ Ŀ
4. Naisen ammatti on tarjoilija. Ŀ Ŀ
5. Naisella ei ole lapsia. Ŀ Ŀ
6. Mies korjaa sähkölaitteita. Ŀ Ŀ
7. Miehellä on melko usein työmatkoja. Ŀ Ŀ
119
TEHTÄVÄ 7. KUULUTUKSIA JA TIEDOTUKSIA
Lue ensin kysymykset. Kuulet sen jälkeen kuulutuksia ja tiedotuksia. Kuulet jokaisen kuulutuk-
sen kaksi kertaa peräkkäin. Kun olet kuullut kuulutuksen toisen kerran, vastaa kysymyksiin.
Kirjoita vastaus viivalle tai valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c).
Kuulutus 1.
1. Juna on a) mennyt rikki
b) myöhässä
c) tulossa asemalle.
2. Milloin juna on Helsingissä?
____________________________________________________________________________
Kuulutus 2.
3. Mikä on auton rekisterinumero?
________ - ________ - ________ - ________ - ________ - ________
4. Mitä auton omistajan täytyy tehdä?
_____________________________________________________________________________
Kuulutus 3.
5. Itä-Suomessa on huomenna
a) b) c)
6. Millaista lämpötilaa luvataan Etelä-Suomeen?
_______________________________ astetta.
Kuulutus 4.
7. Kuinka usein metro ajaa?
_____________________________________________________________________________
8. Jos haluaa mennä Vuosaareen, täytyy a) mennä viimeiseen vaunuun
b) ostaa lippu erikseen
c) vaihtaa toiseen junaan.
120
Kuulutus 5.
9. Mitä uutta kauppakeskuksessa on?
_____________________________________________________________________________
10. Mitä saa, jos ostaa tarjouksesta kuukausikortin?
_____________________________________________________________________________
Kuulutus 6.
11. Mistä linja-auto Tampereelle lähtee?
_____________________________________________________________________________
12. Tampereelta Helsinkiin voi matkustaa
a) b) c)
Kuulutus 7.
13. Mitä on tapahtunut?
_____________________________________________________________________________
14. Missä se on tapahtunut?
_____________________________________________________________________________
Kuulutus 8.
15. Mihin aikaan kaupat voivat avata juhannusaattona?
_____________________________________________________________________________
16. Perjantaina ovat kiinni a) ruokakaupat
b) postit
c) pankit.
121
TEHTÄVÄ 8. MAINOKSIA
Lue ensin kysymykset. Kuulet sitten kaksi mainosta. Kuulet mainokset kaksi kertaa peräkkäin.
Kun kuulet mainoksen toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Valitse, onko lause oikein vai väärin
tai kirjoita vastaus viivalle.
Mainos 1.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Ruokailut sisältyvät hintaan. Ŀ Ŀ
2. Tarjousmatka kestää viikon. Ŀ Ŀ
3. Alle 6-vuotiaiden ei tarvitse maksaa hotellista. Ŀ Ŀ
4. Tarjoushinta koskee vain sunnuntailähtöjä. Ŀ Ŀ
5. Vapaita paikkoja on vielä paljon jäljellä. Ŀ Ŀ
6. Matkalla on mahdollista yöpyä vain hotelli Parkissa. Ŀ Ŀ
Mainos 2.
1. Millainen tuote Ötökkä-hyttyskarkote on? Kirjoita 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Ketkä eivät saa käyttää tuotetta?
_____________________________________________________________________________
3. Mistä Ötökkä-hyttyskarkotetta voi ostaa?
_____________________________________________________________________________
122
TEHTÄVÄ 9. LYHYITÄ UUTISIA
Kuulet lyhyitä uutisia. Kuulet jokaisen uutisen kaksi kertaa. Lue ensin kysymykset. Kun kuulet
uutisen toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
Uutinen 1.
1. Mikä päivä on huomenna?
_____________________________________________________________________________
2. Mitä kirjastosta voi ostaa huomenna? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
3. Milloin myynti loppuu?
_____________________________________________________________________________
Uutinen 2.
1. Milloin bussi 873 ajaa eri reittiä kuin normaalisti?
___________ - __________ ________________________kuuta.
2. Mitä katua pitkin bussi ajaa nyt?
_____________________________________________________________________________
3. Missä uudet pysäkit ovat? Kirjoita 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Miksi bussi ei aja normaalia reittiä?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
123
Uutinen 3.
1. Millainen sää on juhannuksena koko maassa? Kirjoita 3 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Millä tavalla sää on erilainen kuin viime vuonna?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Uutinen 4.
1. Kuinka paljon ruoan hinta on noussut Suomessa?
_____________________________________________________________________________
2. Missä ruoan hinta ei ole noussut yhtä paljon? Kirjoita 3 paikkaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mikä ei ole kallistunut niin paljon kuin muut tuotteet?
_____________________________________________________________________________
124
TEHTÄVÄ 10. KERTOMUKSIA
Lue ensin alla olevat lauseet. Kuulet sen jälkeen kertomuksen kaksi kertaa. Kuulet ensin ker-
tomuksen kokonaan ja sitten osissa. Kun kuulet kertomuksen toisen kerran, vastaa, ovatko
lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
Kertomus 1.
OIKEIN VÄÄRIN
Osa 1.
1. Janne on 28-vuotias. Ŀ Ŀ
2. Janne on lääkäri. Ŀ Ŀ
3. Aamuvuoro alkaa kello 7.00. Ŀ Ŀ
4. Jannen täytyy olla töissä joskus myös yöllä. Ŀ Ŀ
Osa 2.
5. Janne on mielellään iltavuorossa. Ŀ Ŀ
6. Janne ei pidä työkavereistaan. Ŀ Ŀ
7. Jannen mielestä sairaalassa on töissä liian vähän miehiä. Ŀ Ŀ
8. Janne on hakenut opiskelemaan. Ŀ Ŀ
Kertomus 2.
Lue ensin lauseet. Kuulen sen jälkeen kertomuksen kaksi kertaa. Kun kuulet kertomuksen toi-
sen kerran, valitse, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Sanonta työ sotkee harrastuksia tarkoittaa miehen
mukaan, että ei ole tarpeeksi rahaa harrastuksiin. Ŀ Ŀ
2. Mies harrastaa metsästystä. Ŀ Ŀ
3. Miehen koira on hänen mielestään liian vanha. Ŀ Ŀ
4. Mies harrastaa liikuntaa pari kertaa viikossa. Ŀ Ŀ
5. Tietokoneharrastus vie mieheltä paljon aikaa. Ŀ Ŀ
6. Mies katsoo elokuvia vain elokuvateatterissa. Ŀ Ŀ
125
Arviointiohjeet
Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vasta-
uksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein, eli mi-
käli se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen vir-
heellisyyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten
pisteytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaih-
toehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla.
Tehtävä 6. Keskusteluja (maksimipisteet 16 pistettä)
Keskustelu 1.
Maksimipisteet 9 pistettä
1. Mitä nainen ja mies ostavat? Täydennä ostoslista.
4 pistettä: 2 (litraa) maitoa, voita, tomaattia, jogurttia ja juustoa
3 pistettä: maitoa, voita, tomaattia, jogurttia ja juustoa
2 pistettä: vain kaksi edellisistä mainittu
1 piste: vain yksi edellisistä mainittu
2. Paljonko banaanit maksavat?
1 piste: 0,99 euroa tai 99 senttiä / kg
3. Mitä Liisalta melkein unohtuu?
2 pistettä: pyykinpesuaine
1 piste: pesuaine tms.
4. Paljonko ostokset maksavat?
1 piste: 24,70 euroa
5. Miten Liisa maksaa ostokset?
1 piste: pankkikortilla
Keskustelu 2.
Maksimipisteet 7 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Nainen ei ole opiskellut englantia aikaisemmin. väärin
2. Mies puhuu usein ruotsia ja saksaa. väärin
3. Mies tarvitsee työssä englannin kieltä. oikein
4. Naisen ammatti on tarjoilija. väärin
5. Naisella ei ole lapsia. väärin
6. Mies korjaa sähkölaitteita. väärin
7. Miehellä on melko usein työmatkoja. oikein
Tehtävä 7. Kuulutuksia ja tiedotuksia (maksimipisteet 20 pistettä)
1. Juna on.
1 piste: B
126
2. Milloin juna on Helsingissä?
1 piste: 19.20
3. Mikä on auton rekisterinumero?
3 pistettä: J-Y-I-6-3-8 (0,5 pistettä / oikea kirjain tai numero)
4. Mitä auton omistajan täytyy tehdä?
1 piste: siirtää auto (välittömästi pois)
5. Itä-Suomessa on huomenna.
1 piste: B
6. Millaista lämpötilaa luvataan Etelä-Suomeen?
1 piste: 10-15 astetta.
7. Kuinka usein metro ajaa?
1 piste: 8 minuutin välein / joka 8. minuutti tms.
8. Jos haluaa menna vuosaareen, taytyy.
1 piste: C
9. Mitä uutta kauppakeskuksessa on?
1 piste: kuntosali
10. Mitä saa, jos ostaa tarjouksesta kuukausikortin?
1 piste: askelmittarin
11. Mistä linja-auto Tampereelle lähtee?
2 pistettä: (Jyväskylän) rautatieaseman edestä
1 piste: rautatieasemalta tms.
12. Tampereelta Helsinkiin voi matkustaa.
1 piste: A
13. Mitä on tapahtunut?
1 piste: liikenneonnettomuus/onnettomuus/kolari tms.
14. Missä se on tapahtunut?
2 pistettä: Kouvolan ja Elimäen välillä (tiellä numero 6) tms.
1 piste: Kouvolassa ja Elimäellä tms.
15. Mihin aikaan kaupat voivat avata juhannusaattona?
1 piste: kello 7.00 (aamulla)
16. Perjantaina ovat kiinni.
1 piste: C
Tehtävä 8. Mainoksia (maksimipisteet 12 pistettä)
Mainos 1.
Maksimipisteet 6 pistettä
127
1 piste / oikea vastaus
1. Ruokailut sisältyvät hintaan. väärin
2. Tarjousmatka kestää viikon. väärin
3. Alle 6-vuotiaiden ei tarvitse maksaa hotellista. oikein
4. Tarjoushinta koskee vain sunnuntailähtöjä. oikein
5. Vapaita paikkoja on vielä paljon jäljellä. väärin
6. Matkalla on mahdollista yöpyä vain hotelli Parkissa. väärin
Mainos 2.
Maksimipisteet 6 pistettä
1. Millainen tuote Ötökkä-hyttyskarkote on? Kirjoita 3 asiaa.
3 pistettä: tuoksuton, hellävarainen iholle ja ympäristölle, tehokas
2 pistettä: kaksi edellisistä mainittu
1 piste: vain yksi edellisistä mainittu
2. Ketkä eivät saa käyttää tuotetta?
2 pistettä: alle 3-vuotiaat (lapset)
1 piste: pienet lapset, lapset tms.
3. Mistä Ötökkä-hyttyskarkotetta voi ostaa?
1 piste: apteekista
Tehtävä 9. Lyhyitä uutisia (maksimipisteet 21 pistettä)
Uutinen 1.
Maksimipisteet 5 pistettä
1. Mikä päivä on huomenna?
1 piste: tiistai
2. Mitä kirjastosta voi ostaa huomenna? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: (vanhoja) kirjoja ja lehtiä
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
3. Milloin myynti loppuu?
2 pistettä: syyskuun lopussa
1 piste: syyskuussa
Uutinen 2.
Maksimipisteet 8 pistettä
1. Milloin bussi 873 ajaa eri reittiä kuin normaalisti?
3 pistettä: 7-21. heinäkuuta (kaikki kolme asiaa oikein)
2 pistettä: vain kaksi edellisistä oikein
1 piste: vain yksi edellisistä oikein
128
2. Mitä katua pitkin bussi ajaa nyt?
1 piste: Keskikatua
3. Missä uudet pysäkit ovat? Kirjoita 2 asiaa.
2 pistettä: uimahallin ja kirjaston kohdalla (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
4. Miksi bussi ei aja normaalia reittiä?
2 pistettä: koska (Paasikiven)kadulle uusitaan kiveys / kiveykset uusitaan tms.
1 piste: (Paasikiven)katu ei ole käytössä tms.
Uutinen 3.
Maksimipisteet 4 pistettä
1. Millainen sää on juhannuksena koko maassa? Kirjoita 3 asiaa.
3 pistettä: pilvinen, sateinen/sadetta/sataa, ukkoset mahdollisia, keskimääräistä
viileämpi, 15-20 astetta (kolme edellisistä mainittu)
2 pistettä: kaksi edellisistä mainittu
1 piste: yksi edellisistä mainittu
2. Millä tavalla sää on erilainen kuin viime vuonna?
1 piste: kylmempi/viileämpi tms.
Uutinen 4.
Maksimipisteet 4 pistettä
1. Kuinka paljon ruoan hinta on noussut Suomessa?
1 piste: 7 prosenttia
2. Missä ruoan hinta ei ole noussut yhtä paljon? Kirjoita 3 paikkaa.
2 pistettä: Portugalissa, Alankomaissa ja Ranskassa (kaikki 3 mainittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
3. Mikä ei ole kallistunut niin paljon kuin muut tuotteet?
1 piste: leipä
Tehtävä 10. Kertomuksia (maksimipisteet 14 pistettä)
Kertomus 1.
Maksimipisteet 8 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Janne on 28-vuotias. väärin
2. Janne on lääkäri. väärin
3. Aamuvuoro alkaa kello 7.00. oikein
4. Jannen täytyy olla töissä joskus myös yöllä. väärin
5. Janne on mielellään iltavuorossa. oikein
6. Janne ei pidä työkavereistaan. väärin
7. Jannen mielestä sairaalassa on töissä liian vähän miehiä. oikein
129
8. Janne on hakenut opiskelemaan. väärin
Kertomus 2.
Maksimipisteet 6 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Sanonta työ sotkee harrastuksia tarkoittaa miehen
mukaan, että ei ole tarpeeksi rahaa harrastuksiin. väärin
2. Mies harrastaa metsästystä. oikein
3. Miehen koira on hänen mielestään liian vanha. väärin
4. Mies harrastaa liikuntaa pari kertaa viikossa. väärin
5. Tietokoneharrastus vie mieheltä paljon aikaa. oikein
6. Mies katsoo elokuvia vain elokuvateatterissa. väärin
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja kuullun ymmärtämisen taitoa
kuvaavaa tarkistuslistaa.
130
ARVIOINTILOMAKE
Kuullun ymmärtäminen
Taitotasot A2-B1
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan.
Tehtävien pisteitys Muita kommentteja
6.1 tulos
maks. 9
6.2 tulos
maks. 7
7 tulos
maks. 20
8.1 tulos
maks. 6
8.2 tulos
maks. 6
9.1 tulos
maks. 5
9.2 tulos
maks. 8
9.3 tulos
maks. 4
9.4 tulos
maks. 4
10.1 tulos
maks. 8
10.2 tulos
maks. 6
Yhteensä
tulos
maks. 83
131
ARVIOINTILOMAKE
Kuullun ymmärtäminen
Taitotasot A2-B1
Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen A2 ja
B1 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
A2 Ymmärtää lauseita, ilmauksia ja sanoja, joilla kuvaillaan esimerkiksi
henkilöitä, perhettä, ostosten tekemistä, työtä tai lähiympäristöä.
A2 Ymmärtää pääasiat lyhyistä, yksinkertaisista ja selkeistä kuulutuksis-
ta ja tiedotuksista.
A2 Pystyy yleensä tunnistamaan puheenaiheen selkeästi etenevästä
keskustelusta.
A2 Ymmärtää sanontoja ja ilmauksia, jotka liittyvät jokapäiväisiin konk-
reettisiin asioihin.
A2 Selviytyy yksinkertaisista asiointitilanteista (esim. kauppa, posti ja
pankki).
A2 Ymmärtää yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita.
A2 Saa kuuntelemalla selville tärkeimpiä yksityiskohtia puheesta, joka
koskee tuttua ja helppotajuista aihetta.
A2 Ymmärtää ja pystyy poimimaan keskeisen tiedon lyhyistä äänitetyistä
katkelmista, jotka käsittelevät tavallisia, ennakoitavissa olevia asioita.
A2 Ymmärtää yksinkertaista puhetta sekä lyhyitä viestejä jokapäiväisistä
asioista.
A2 Ymmärtää helppoa ja selkeää asiapuhetta ja keskustelua tutuista
aiheista.
B1 Pystyy seuraamaan selkeää puhetta ja tavallisia arkipäiväisiä keskus-
teluja.
B1 Osaa poimia pääkohdat ympärillään käytävästä laajemmasta keskus-
telusta, jos kieli on selkeää yleiskieltä.
B1 Ymmärtää selkeän yleiskielisen puheen pääkohdat, jos aihe on tuttu
ja tavallinen.
B1 Ymmärtää lyhyet kertomukset ja selostukset arkipäiväisistä asioista.
B1 Ymmärtää tavallisia jokapäiväisiä ja työhön liittyviä asiatietoja ja
tunnistaa sekä tavallisia viestejä että yksityiskohtia, jos puhe on sel-
keää ja puhetapa on tuttu.
B1 Ymmärtää useimpien äänitteiden ja radiolähetysten sisällön, jos ai-
healue on tuttu.
B1 Ymmärtää satunnaisten tuntemattomien sanojen merkityksen
asiayhteydestä, jos käsiteltävä aihealue on tuttu.
B1 Ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta ja kerrontaa yleisistä aiheista.
B1 Ymmärtää tavallista asiapuhetta ja keskusteluja erilaisissa vapaa-
ajan ja työelämän tilanteissa.
132
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla B1.1 kuullun ymmärtämisen tavoitteena on pystyä seuraamaan yhteiseen kokemuk-
seen tai yleistietoon perustuvaa puhetta ja ymmärtää puheen pääajatukset ja keskeiset yksi-
tyiskohdat. Tasolla B1.2 tavoitteena on, että opiskelija kykenee seuraamaan yleisiä aiheita kä-
sitteleviä luentoja, uutisia, esitelmiä sekä keskusteluja ja että hän ymmärtää puheen pääkoh-
dat ja tärkeimmät yksityiskohdat muodollisesta ja epämuodollisesta keskustelusta sekä muusta
viestinnästä.
KUULLUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA B1
Ymmärtää pääajatukset ja keskeiset yksityiskohdat selkeällä yleiskielellä esitetystä puheesta ja esimerkiksi ker-
tomuksesta, joka käsittelee jokapäiväisiä aiheita. Ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa sekä pääkohdat ja tärkeim-
mät yksityiskohdat puheesta, joka liittyy tuttuihin seikkoihin tai omaan elämään ja työhön liittyviin aiheisiin. Ym-
märtäminen edellyttää kuitenkin selkeää puhetta ja tuttua puhetyyliä.
TASOLLA OPISKELIJA
B1.1 ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta tai lyhyestä kerronnasta, joka käsittelee
koulussa, työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia teemoja
tavoittaa radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat
pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta
ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja
edellyttää normaalia hitaampaa ja selkeämpää yleiskielistä puhetta, jotta hän ymmärtäisi pitemmän
viestin; myös toistoa tarvitaan silloin tällöin
B1.2 ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa, joka liittyy tuttuihin ja melko yleisiin aiheisiin jonkin verran vaa-
tivissa yhteyksissä; esimerkiksi epäsuoria tiedusteluja, työkeskusteluja sekä ennakoitavissa olevia
puhelinviestejä
ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat ympärillään käytävästä laajemmasta muodolli-
sesta ja epämuodollisesta keskustelusta
edellyttää ymmärtääkseen yleiskieltä tai melko tuttua aksenttia sekä satunnaisia toistoja ja uudel-
leenmuotoiluja
kokee vaikeaksi seurata nopeaa syntyperäisten välistä keskustelua; vieraiden aiheiden tuntematto-
mat yksityiskohdat tuottavat vaikeuksia
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 11. Uutisia
Tehtävä 12. Keskusteluja
Tehtävä 13. Matkakertomus
Tehtävä 14. Lyhyt raportti
Tehtävä 15. Haastatteluja
4.3 Taitotaso B1
133
TEHTÄVÄ 11. UUTISIA
Kuulet uutisia. Kuulet jokaisen uutisen kaksi kertaa. Lue ensin kysymykset. Kun kuulet uutisen
toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
Uutinen 1.
1. Mitä sanotaan nuorten Internetin käytöstä verrattuna television katsomiseen?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Millaisia ovat uutisen mukaan uskolliset netin käyttäjät?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mitä Internetissä yleensä tehdään? Täydennä lista kuulemasi mukaan.
___________________________________________________, sähköpostin vastaanottaminen
ja lähettäminen, ________________________________________________________, radion
kuuntelu, ____________________________________________________________________
Uutinen 2.
1. Mitä ovat mahdollisuuksien torit?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Miksi Kepa järjestää toreja?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Kuinka monta toritapahtumaa tänä vuonna järjestetään?
_____________________________________________________________________________
4. Mistä Maailma kylässä -festivaalien esiintyjät ovat kotoisin?
_____________________________________________________________________________
134
Uutinen 3.
1. Millä tavalla terveyskeskusten palvelu muuttuu?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Miksi uudistuksia tehdään? Mainitse 2 syytä.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Millaisia haittoja uudistuksista voi aiheutua? Mainitse 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
135
TEHTÄVÄ 12. KESKUSTELUJA
Lue ensin alla olevat lauseet. Kuulet sen jälkeen kertomuksen kaksi kertaa. Kuulet ensin ker-
tomuksen kokonaan ja sitten kahdessa osassa. Kun kuulet kertomuksen toisen kerran, vastaa,
ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
Keskustelu 1.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Raijalla on loma. Ŀ Ŀ
2. Jaana muuttaa kahden viikon päästä. Ŀ Ŀ
3. Jaanan uudessa kodissa on 2 kerrosta. Ŀ Ŀ
4. Talo on melkein uusi. Ŀ Ŀ
5. Jaana haluaa keittiöön parkettilattian. Ŀ Ŀ
6. Jaanan entinen asunto oli pienempi. Ŀ Ŀ
7. Jaana vaihtoi kaikki huonekalut uusiin. Ŀ Ŀ
8. Talo on lähellä kaupungin keskustaa. Ŀ Ŀ
Keskustelu 2.
OIKEIN VÄÄRIN
1. Riitalla oli liian vähän töitä kahvilassa. Ŀ Ŀ
2. Riitta haki vain muutamaan työpaikkaa. Ŀ Ŀ
3. Riitan mielestä haastattelu meni huonosti. Ŀ Ŀ
4. Riitalla on nyt lyhyempi työmatka kuin ennen. Ŀ Ŀ
5. Työpaikkaan oli vähän hakijoita. Ŀ Ŀ
6. Työssä ei tarvitse osata käyttää kassakonetta. Ŀ Ŀ
7. Entinen työnantaja suositteli Riittaa uuteen paikkaan. Ŀ Ŀ
136
TEHTÄVÄ 13. MATKAKERTOMUS
Lue ensin kysymykset. Kuulet sen jälkeen matkakertomuksen kaksi kertaa peräkkäin. Kun olet
kuullut kertomuksen toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c).
1. Ulla ja Mika olivat matkalla a) joulun aikaan
b) keväällä
c) maaliskuun alussa.
2. Ulla ja Mika odottivat eniten mahdollisuutta a) ottaa aurinkoa
b) rentoutua
c) olla kahdestaan.
3. Ulla ja Mika yllättyivät a) epäsiisteydestä
b) liikenteen määrästä
c) turvamääräyksistä.
4. Opas neuvoi Ullaa ja Mikaa a) syömään vain lämpimiä ruokia
b) pesemään kädet usein
c) jättämään tärkeät tavarat säilytykseen.
5. Lentokentällä Ulla ja Mika joutuivat a) etsimään kauan matkalaukkujaan
b) odottamaan monta tuntia bussissa
c) jonottamaan pitkään turvatarkastukseen.
6. Ullan mielestä Egyptissä oli a) upeat hiekkarannat
b) mielenkiintoisia nähtävyyksiä
c) liian vähän kasveja.
7. Hienointa lomassa oli Ullan mielestä a) tutustuminen paikalliseen kulttuuriin
b) aurinkoinen ja lämmin sää
c) uiminen meressä.
8. Matka oli Ullan mielestä kaiken kaikkiaan a) onnistunut
b) liian lyhyt
c) huono kokemus.
137
TEHTÄVÄ 14. LYHYT RAPORTTI
Kuulet lyhyen raportin, jonka aiheena on suomalainen muotoilu. Lue ensin kysymykset. Kuulet
sitten raportin kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten kahdessa osassa. Kun olet kuullut rapor-
tin toisen kerran, vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
1. Millainen on hyvin suunniteltu esine? Mainitse 4 ominaisuutta.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Mitä tunnettuja suomalaisia tuotteita raportissa mainitaan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mihin tuotesuunnittelussa pyritään?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Millainen on hyvä pakkaus? Mainitse 3 ominaisuutta.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Millaisia pakkauksiin liittyviä ongelmia raportissa mainitaan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
138
TEHTÄVÄ 15. HAASTATTELUJA
Kuulet haastatteluja. Kuulet jokaisen haastattelun kaksi kertaa, ensin kokonaan ja sitten kah-
dessa osassa. Kun kuulet haastattelun toisen kerran, vastaa kysymyksiin.
Haastattelu 1.
Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c).
Osa 1.
1. Merja on vaihtanut työpaikkaa a) vain kerran
b) kolme kertaa
c) viisi kertaa.
2. Merjan mielestä työpaikkaa kannattaa vaihtaa, jos a) on hyvä koulutus
b) saa liian pientä palkkaa
c) ei viihdy työssä hyvin.
3. Työnantajat arvostavat Merjan a) monipuolista työkokemusta
b) suorittamaa merkonomin tutkintoa
c) ahkeraa luonnetta.
Osa 2.
4. Merjan mielestä liian monet ihmiset a) unohtavat työelämässä oman arvomaailmansa
b) vaihtavat työpaikkaa jatkuvasti
c) pysyvät tyytymättöminä samassa työpaikassa.
5. Kun Merja vaihtoi työpaikkaa a) hän sai pienen palkankorotuksen
b) hänen palkka pieneni
c) hänelle luvattiin mahdollisuus etätyöhön.
6. Kokemukset ovat aiheuttaneet sen, että a) Merjalla on huono itsetunto
b) Merja on oppinut arvostamaan vakituista työtä
c) Merjan itseluottamus on vahvistunut.
139
Haastattelu 2.
Valitse, onko lause oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun.
OIKEIN VÄÄRIN
Osa 1.
1. Nainen on torimyyjä. Ŀ Ŀ
2. Tyypillinen toriasiakas on keski-ikäinen nainen. Ŀ Ŀ
3. Tori on naisen mielestä liian kaukana keskustasta. Ŀ Ŀ
4. Torilla pitäisi olla naisen mielestä myynnissä enemmän
erilaisia tuotteita. Ŀ Ŀ
5. Turun torilla on edullisemmat hinnat kuin Helsingissä. Ŀ Ŀ
Osa 2.
6. Nainen ei ymmärrä Turun murretta. Ŀ Ŀ
7. Yli 40-vuotiaat puhuvat usein murretta. Ŀ Ŀ
8. Turussa jätetään usein sanan lopusta jotakin pois. Ŀ Ŀ
9. Toimittaja ostaa kukkia ja mansikoita. Ŀ Ŀ
10. Raitiovaunu toimii ruokaravintolana. Ŀ Ŀ
140
Haastattelu 3.
Vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle.
Osa 1.
1. Mitä yllättävää Markulle tapahtui?
_____________________________________________________________________________
2. Miksi Markulla oli kiire?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mitä Markku ajatteli tapahtumahetkellä?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Miten kokemus muutti Markkua? Mainitse 2 asiaa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Osa 2.
5. Mikä sai Sirpan vaihtamaan ammattia? Mistä Sirpa keksi uuden ammatin?
_____________________________________________________________________________
6. Mitä tarkoittaa, että Sirpa oli ylikoulutettu?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Mistä syystä Sirpa kuitenkin pääsi koulutukseen?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Mitä Sirpa ajatteli, kun opinto-ohjaaja soitti?
_____________________________________________________________________________
141
Arviointiohjeet
Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vasta-
uksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein, eli mi-
käli se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen vir-
heellisyyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten
pisteytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaih-
toehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla.
Tehtävä 11. Uutisia (maksimipisteet 17 pistettä)
Uutinen 1.
Maksimipisteet 5 pistettä
1. Mitä sanotaan nuorten Internetin käytöstä verrattuna television katsomiseen?
2 pistettä: Internet on nuorille jo tärkeämpi viihteen ja tiedon lähde kuin televisio,
ja suurempi osa nuorista käyttää Internetiä enemmän kuin televisiota tms.
1 piste: nuoret käyttävät enemmän Internetiä kuin televisiota tms.
2. Millaisia ovat uutisen mukaan uskolliset netin käyttäjät?
1 pistettä: käyttävät nettiä säännöllisesti (monta kertaa viikossa) tms.
3. Mitä Internetissä yleensä tehdään? Täydennä lista kuulemasi mukaan.
2 pistettä: tiedonhaku, keskustelupalstat / keskusteluun osallistuminen, musiikin
lataaminen, liikkuvan kuvan katselu (3 edellisistä mainittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
Uutinen 2.
Maksimipisteet 6 pistettä
1. Mitä ovat mahdollisuuksien torit?
2 pistettä: (ilmaisia) yleisötapahtumia, joissa erilaiset järjestöt ja yhdistykset ker-
tovat toiminnastaan ja myyvät tuotteita tms.
1 piste: yleisötapahtuma, jossa on esityksiä ja ruokaa ja juomaa tms.
2. Miksi Kepa järjestää toreja?
2 pistettä: niiden avulla kerrotaan maailman tilasta, ihmisoikeuksista ja eri maiden
kulttuureista tms.
1 piste: vain osia edellisestä mainittu
3. Kuinka monta toritapahtumaa tänä vuonna järjestetään?
1 piste: 20
4. Mistä Maailma kylässä -festivaalien esiintyjät ovat kotoisin?
1 piste: eri puolilta maailmaa
Uutinen 3.
Maksimipisteet 6 pistettä
142
1. Millä tavalla terveyskeskusten palvelu muuttuu?
2 pistettä: terveyskeskuksissa saa enemmän erikoislääkärien palveluja / erikoislää-
kärien palvelut lisääntyvät tms.
1 piste: palvelu paranee / muuttuu monipuolisemmaksi tms.
2. Miksi uudistuksia tehdään? Mainitse 2 syytä.
2 pistettä: hoito paranee, potilaiden ei tarvitse mennä paikasta toiseen / saa pal-
velut yhdestä paikasta ja säästää rahaa
1 piste: parempi hoito ja säästää rahaa tms.
3. Millaisia haittoja uudistuksista voi aiheutua? Mainitse 2 asiaa.
2 pistettä: matkat hoitoon voivat pidentyä ja hoitoon pääsy voi vaikeutua (koska
vaikeimpia hoitoja tehdään vain muutamassa paikassa) tms.
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
Tehtävä 12. Keskusteluja (maksimipisteet 15 pistettä)
Keskustelu 1.
Maksimipisteet 8 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Raijalla on loma. oikein
2. Jaana muuttaa kahden viikon päästä. väärin
3. Jaanan uudessa kodissa on 2 kerrosta. oikein
4. Talo on melkein uusi. väärin
5. Jaana haluaa keittiöön parkettilattian. väärin
6. Jaanan entinen asunto oli pienempi. oikein
7. Jaana vaihtoi kaikki huonekalut uusiin. väärin
8. Talo on lähellä kaupungin keskustaa. oikein
Keskustelu 2.
Maksimipisteet 7 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Riitalla oli liian vähän töitä kahvilassa. oikein
2. Riitta haki vain muutamaa työpaikkaa. väärin
3. Riitan mielestä haastattelu meni huonosti. oikein
4. Riitalla on nyt lyhyempi työmatka kuin ennen. oikein
5. Työpaikkaan oli vähän hakijoita. väärin
6. Työssä ei tarvitse osata käyttää kassakonetta. väärin
7. Entinen työnantaja suositteli Riittaa uuteen paikkaan. oikein
Tehtävä 13. Matkakertomus (maksimipisteet 8 pistettä)
1 piste / oikea vastaus
1. Ulla ja Nika olivat matkalla.
1 piste: C
143
2. Ulla ja Mika odottivat eniten mahdollisuutta.
1 piste: B
3. Ulla ja Nika yllattyivat.
1 piste: A
+. Opas neuvoi Ullaa ja Nikaa.
1 piste: B
S. Lentokentalla Ulla ja Nika joutuivat.
1 piste: B
6. Ullan mielesta Egyptissa oli.
1 piste: C
7. Hienointa lomassa oli Ullan mielesta.
1 piste: B
8. Natka oli Ullan mielesta kaiken kaikkiaan.
1 piste: A
Tehtävä 14. Lyhyt raportti (maksimipisteet 10 pistettä)
1. Millainen on hyvin suunniteltu esine? Mainitse 4 ominaisuutta.
2 pistettä: helppokäyttöinen, turvallinen, (kulutusta) kestävä ja kaunis (kaikki 4
mainittu)
1 piste: 2-3 edellisistä mainittu
2. Mitä tunnettuja suomalaisia tuotteita raportissa mainitaan?
2 pistettä: Fiskarsin sakset ja Marimekon kuosit/kankaat (molemmat mainittu)
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
3. Mihin tuotesuunnittelussa pyritään?
2 pistettä: kierrätettävyyteen ja tuotteen elinkaaren pidentämiseen / tuotteen pit-
käikäisyyteen tms.
1 piste: vain osia edellisestä mainittu
4. Millainen on hyvä pakkaus? Mainitse 3 ominaisuutta.
2 pistettä: tuotteen säilyvyyden varmistava, vaatimaton, (järkevän) huomaama-
ton, kestävä (3 mainittu)
1 piste: 1-2 edellisistä mainittu
5. Millaisia pakkauksiin liittyviä ongelmia raportissa mainitaan?
2 pistettä: tuoteselosteet (paikka ja koko) ja terävät kulmat (esimerkiksi leikkele-
pakkauksissa) tms.
1 piste: vain toinen edellisistä mainittu
Tehtävä 15. Haastatteluja (maksimipisteet 29 pistettä)
Haastattelu 1.
Maksimipisteet 6 pistettä
144
1 piste / oikea vastaus
1. Nerja on vaihtanut työpaikkaa.
1 piste: C
2. Merjan mielestä työpaikkaa kannattaa vaihtaa, jos.
1 piste: C
3. Työnantajat arvostavat Nerjan.
1 piste: A
+. Nerjan mielesta liian monet ihmiset.
1 piste: C
S. Kun Nerja vaihtoi työpaikkaa.
1 piste: B
6. Kokemukset ovat aiheuttaneet sen, etta.
1 piste: C
Haastattelu 2.
Maksimipisteet 10 pistettä
1 piste / oikea vastaus
1. Nainen on torimyyjä. oikein
2. Tyypillinen toriasiakas on keski-ikäinen nainen. väärin
3. Tori on naisen mielestä liian kaukana keskustasta. väärin
4. Torilla pitäisi olla naisen mielestä myynnissä enemmän erilaisia tuotteita. väärin
5. Turun torilla on edullisemmat hinnat kuin Helsingissä. oikein
6. Nainen ei ymmärrä Turun murretta. väärin
7. Yli 40-vuotiaat puhuvat usein murretta. oikein
8. Turussa jätetään usein sanan lopusta jotakin pois. oikein
9. Toimittaja ostaa kukkia ja mansikoita. väärin
10. Raitiovaunu toimii ruokaravintolana. väärin
Haastattelu 3.
Maksimipisteet 13 pistettä.
1. Mitä yllättävää Markulle tapahtui?
1 piste: auto-onnettomuus, hän menetti auton hallinnan tms.
2. Miksi Markulla oli kiire?
2 pistettä: hän oli unohtanut koepaperit kotiin ja lähti hakemaan niitä tms.
1 piste: hän ei halunnut myöhästyä tms.
3. Mitä Markku ajatteli tapahtumahetkellä?
2 pistettä: mitä on tehnyt / saanut aikaan elämänsä aikana tms.
1 piste: omaa elämäänsä tms.
145
4. Miten kokemus muutti Markkua? Mainitse 2 asiaa.
2 pistettä: kokemus muutti Markun ajotyyliä ja asennetta elämään tms.
1 piste: toinen edellisistä mainittu
5. Mikä sai Sirpan vaihtamaan ammattia? Mistä Sirpa keksi uuden ammatin?
1 piste: (kuivakukka)harrastuksen kautta tms.
6. Mitä tarkoittaa, että Sirpa oli ylikoulutettu?
2 pistettä: Sirpalla oli liian hyvä pohjakoulutus / jo aikaisemmin hankittu akatee-
minen koulutus tms.
1 piste: hyvä koulutus tms.
7. Mistä syystä Sirpa kuitenkin pääsi koulutukseen?
1 piste: koska yksi paikka vapautui tms.
8. Mitä Sirpa ajatteli, kun opinto-ohjaaja soitti?
2 pistettä: hän oli iloinen ja häntä pelotti yhtä aikaa, koska hänellä oli isoja muu-
toksia edessä tms.
1 piste: hänestä tuntui ihanalta ja pelottavalta tms.
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja kuullun ymmärtämisen taitoa
kuvaavaa tarkistuslistaa.
146
ARVIOINTILOMAKE
Kuullun ymmärtäminen
Taitotasot B1-B2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan.
Tehtävien pisteitys Muita kommentteja
11.1 tulos
maks. 5
11.2 tulos
maks. 6
11.3 tulos
maks. 6
12.1 tulos
maks. 8
12.2 tulos
maks. 7
13 tulos
maks. 8
14 tulos
maks. 10
15.1 tulos
maks. 6
15.2 tulos
maks. 10
15.3 tulos
maks. 13
Yhteensä
tulos
maks. 79
147
ARVIOINTILOMAKE
Kuullun ymmärtäminen
Taitotasot B1-B2
Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen B1.1
ja B1.2 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa.
TASO KUVAUS KYLLÄ EI
B1 Pystyy seuraamaan selkeää puhetta ja tavallisia arkipäiväisiä keskus-
teluja.
B1 Osaa poimia pääkohdat ympärillään käytävästä laajemmasta keskus-
telusta, jos kieli on selkeää yleiskieltä.
B1 Ymmärtää selkeän yleiskielisen puheen pääkohdat, jos aihe on tuttu
ja tavallinen.
B1 Ymmärtää lyhyet kertomukset ja selostukset arkipäiväisistä asioista.
B1 Ymmärtää tavallisia jokapäiväisiä ja työhön liittyviä asiatietoja ja
tunnistaa sekä tavallisia viestejä että yksityiskohtia, jos puhe on sel-
keää ja puhetapa on tuttu.
B1 Ymmärtää useimpien äänitteiden ja radiolähetysten sisällön, jos ai-
healue on tuttu.
B1 Ymmärtää satunnaisten tuntemattomien sanojen merkityksen
asiayhteydestä, jos käsiteltävä aihealue on tuttu.
B1 Ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta ja kerrontaa yleisistä aiheista.
B1 Ymmärtää tavallista asiapuhetta ja keskusteluja erilaisissa vapaa-
ajan ja työelämän tilanteissa.
B2 Pystyy helposti seuraamaan puhetta, joka käsittelee tuttua ja tavan-
omaista asiaa.
B2 Ymmärtää yksityiskohtaisesti tavallista puhekieltä ja puhetta itselleen
tutuista aiheista.
B2 Ymmärtää radiolähetysten keskeisen sisällön ja esimerkiksi haastat-
teluja, joissa puhutaan tavallista puhekieltä.
B2 Ymmärtää abstrakteja ja konkreettisia aiheita käsitteleviä kuulutuksia
ja viestejä, jotka puhutaan yleiskielellä tavallisella puhenopeudella.
B2 Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsittelevää puhetta ja vain
joitakin yksityiskohtia voi jäädä ymmärtämättä.
B2 Osaa päätellä pääkohdat kuulemastaan ja käyttää hyväkseen asiayh-
teydestä tulevia vihjeitä.
B2 Ymmärtää pääajatukset monimutkaisesta puheesta ja keskustelusta,
mikäli ei ole käytetty murretta.
B2 Ymmärtää erilaisia aiheita ja omaa erikoisalaansa koskevaa yksityis-
kohtaista puhetta ja keskustelua.
B2 Ymmärtää sekä epämuodollista että muodollista puhetta ja keskuste-
lua lähes kaikissa tavanomaisissa tilanteissa.
148
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Puhumisessa tason A1 tavoite on osata kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään sekä selviytyä
kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja asiointitilanteista.
PUHUMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A1
Pystyy haastattelussa vastaamaan yksinkertaisiin, hyvin hitaasti ja selvästi esitettyihin kysymyksiin, jotka koske-
vat yksittäisiä henkilökohtaisia asioita. Pystyy kertomaan ihmisistä ja paikoista käyttäen yksinkertaisia, yleensä
irrallisia sanontoja. Osaa käyttää vain hyvin lyhyitä, yleensä erillisiä, etukäteen muotoiltuja lausumia. Pysähtyy
usein etsimään ilmausta, tapailemaan vähemmän tuttujen sanojen ääntämistä ja paikkailemaan viestintäänsä.
TASOLLA OPISKELIJA
A1.1 osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyillä lauseilla
turvautuu usein äidinkieleensä ja eleisiin ja vuorovaikutus on puhekumppanin varassa
ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut voivat
olla melko virheettömiä
saattaa ääntää niin puutteellisesti, että siitä aiheutuu suuria ymmärtämisongelmia
A1.2 osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita sekä kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja
käsittelevissä vuoropuheluissa
tarvitsee usein puhekumppanin apua
pitää puheessa taukoja ja muita katkoksia
saattaa ääntää niin puutteellisesti, että siitä aiheutuu usein ymmärtämisongelmia
käyttää hyvin suppeaa perussanastoa ja joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja
tuottaa alkeellisessakin vapaassa puheessa hyvin paljon kaikenlaisia virheitä
A1.3 osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään
selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista, mutta tarvitsee joskus
puhekumppanin apua
on sujuva kaikkein tutuimmissa jaksoissa, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä
saattaa ääntää niin puutteellisesti, että siitä aiheutuu joskus ymmärtämisongelmia
osaa käyttää rajallista joukkoa lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perusta-
son lauserakenteita
tuottaa alkeellisessakin puheessa paljon peruskielioppivirheitä
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 1. Lyhyt haastattelu
Tehtävä 2. Kuvasta kertominen
Tehtävä 3. Arkipäivän puhetilanteita
Tehtävä 4. Keskustelua
5 PUHUMINEN
5.1 Taitotaso A1
149
TEHTÄVÄ 1. LYHYT HAASTATTELU
Kerro itsestäsi. Kerro ensin, kuka olet. Alla on kysymyksiä, joita voit käyttää apuna. Sinulla on
ensin muutama minuutti aikaa miettiä, mitä sanot. Kerro sitten haastattelijalle esimerkiksi:
9 Kuka olet ja mistä olet kotoisin?
9 Missä asut? Millainen paikka se on?
9 Kuinka vanha olet?
9 Mikä on sinun ammattisi?
9 Oletko naimisissa?
9 Millainen perhe sinulla on?
9 Kuinka kauan olet asunut Suomessa?
9 Mitä kieliä osaat?
9 Mitä harrastat?
9 Mikä on sinun lempiruokaasi? Miten sitä voi tehdä?
9 Mikä sinusta on mukavaa? Mistä asioista pidät?
Muistiinpanoja:
150
TEHTÄVÄ 2. KUVASTA KERTOMINEN
Alla on erilaisia valokuvia. Kerro, mitä kuvassa on ja mitä kuvassa tapahtuu. Voit ensin miettiä
pari minuuttia, mitä sanot. Kerro sen jälkeen kuvista haastattelijalle.
Kuva 1.
Kerro esimerkiksi:
9 Keitä kuvassa on?
9 Mitä he tekevät?
9 Missä he ovat?
9 Mistä he puhuvat?
9 Millaisia ihmisiä he ovat?
9 Mitä muuta kuvassa on?
Kuva 2.
Kerro esimerkiksi:
9 Keitä kuvassa on?
9 Mitä he tekevät?
9 Missä he ovat?
9 Mitä he miettivät?
9 Millaisia ihmisiä he ovat?
9 Mitä muuta kuvassa on?
Kuva 3.
Kerro esimerkiksi:
9 Mitä kuvassa on?
9 Millainen talo on?
9 Keitä talossa asuu?
9 Millainen piha on?
9 Missä maassa talo on?
9 Mitä muuta kuvassa on?
151
TEHTÄVÄ 3. ARKIPÄIVÄN PUHETILANTEITA
Tutustu ensin tilanteisiin ja lue, mitä haastattelija sanoo sinulle. Vastaa haastattelijalle sopivalla
tavalla. Mitä sanot tai miten vastaat?
Tilanne 1.
Huomenta! Mitä sulle kuuluu?
Tilanne 2.
Moi, moi! Nähdään!
Tilanne 3.
Hyvää viikonloppua!
Tilanne 4.
Anteeksi, ei ollut tarkoitus.
Tilanne 5.
Tervetuloa!
Tilanne 6.
Otatko kupin kahvia?
Tilanne 7.
Tässä on Tiina, mun naapuri.
Tilanne 8.
Moi, miten menee?
Tilanne 9.
Paljonko kello on?
Tilanne 10.
Kiitos paljon!
Tilanne 11.
Missähän täällä on vessa?
Tilanne 12.
Lainaisitko kynää?
Tilanne 13.
Mitäs juotavaa saisi olla?
Tilanne 14.
Mennäänkö kahville?
Tilanne 15.
En voi tulla tänään, mutta käviskö sulle joku toinen ilta?
152
TEHTÄVÄ 4. KESKUSTELUA
Keskustele haastattelijan kanssa sinun tavallisesta päivästä. Alla on kysymyksiä, joita voit käyt-
tää apuna. Sinulla on ensin muutama minuutti aikaa miettiä, mitä sanot. Kerro sitten haastat-
telijalle esimerkiksi:
9 Mihin aikaan heräät normaalina päivänä?
9 Mitä teet sitten?
9 Mitä syöt yleensä aamupalaksi?
9 Mitä teet päivällä?
9 Mihin aikaan syöt? Missä?
9 Kenen kanssa puhut päivän aikana?
9 Missä olet yleensä päivällä kello 14.00?
9 Mitä teet illalla?
9 Mihin aikaan menet yleensä nukkumaan?
9 Mitä teet sitten, jos et saa unta?
9 Millainen on hyvä päivä? Entä huono?
Muistiinpanoja:
153
Haastattelu- ja arviointiohjeet
Kaikki materiaalin puhumistehtävät on suunniteltu toteutettaviksi haastatteluna. Haastatteluky-
symykset ovat kuitenkin näkyvissä opiskelijalle jaettavissa papereissa, joten tehtävät voidaan
tarvittaessa suhteellisen helposti muuntaa myös kielistudiossa toteutettaviksi. Haastattelut
kannattaa aina nauhoittaa, jotta puhumisen arviointi olisi mahdollisimman luotettavaa.
Muutamia ohjeita haastattelijalle:
Tutustu aiheisiin etukäteen ja valmistele erityyppisiä vara- ja lisäkysymyksiä, jotta voit
mukauttaa haastattelua opiskelijan kielitaidon mukaan.
Esittele uusi aihe/tehtävä mahdollisimman selkeästi, esimerkiksi lyhyellä esittelylauseella
tai kysymyksellä.
Myötäile opiskelijan kielitaitoa toistamalla, hidastamalla ja selkeyttämällä puhettasi,
muotoilemalla kysymyksiä uudelleen tai esittämällä lisäkysymyksiä tarvittaessa.
Anna opiskelijalle riittävästi aikaa vastata ja ole kiinnostunut siitä, mitä hän sanoo.
Siirry tehtävästä toiseen selvästi ja anna opiskelijalle riittävästi aikaa tutustua uuteen
tehtävään tai aiheeseen.
Huolehdi siitä, että opiskelija tietää, mitä hänen pitää tehdä ja mitä häneltä odotetaan.
Huolehdi, että opiskelija saa haastattelun avulla mahdollisuuden osoittaa kielitaitonsa;
helpota tai vaikeuta keskustelua tilanteen mukaan, jotta opiskelijan puhenäyte olisi
mahdollisimman edustava näyte hänen kielitaidostaan.
Puhumisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisimman monipuolisesti opiskelijan tuo-
toksen eri piirteisiin, kuten esimerkiksi
puheen sisällölliseen laajuuteen
ymmärrettävyyteen ja viestivyyteen
sanaston ja rakenteiden hallintaan
ääntämiseen
puheen sujuvuuteen ja esityksen selkeyteen
puheen tilanteeseen sopivuuteen
Opiskelijan tuotoksia arvioidaan ensin tehtävittäin pisteasteikolla 0-3. Tämän jälkeen tasoku-
vaukset ja tehtävänanto toimivat tärkeinä ohjenuorina arvioinnissa, ja opiskelijan tuotosta ver-
rataan lopuksi kokonaisuutena taitotasokuvauksiin ja puhumisen arviointikriteeristöön.
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja liitteenä olevaa puhumisen arvi-
ointikriteeristöä (liite 1).
154
ARVIOINTILOMAKE
Puhuminen
Taitotasot A1-A2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Tarkastele opiskelijan puhetta ensin tehtävittäin ja arvioi tuotoksia seuraavan pisteytystaulu-
kon avulla.
0 = ei tuotosta tai täysin epäsopiva vastaus; ei osaa
1 = hyvin niukka tuotos tai pääosin ei-ymmärrettävä vastaus; osaa vain
vähäisessä määrin
2 = osittain ymmärrettävä ja sopiva tuotos tai vastaus; osaa jollakin tavalla
tai osaa osittain
3 = tilanteeseen ja tasoon nähden ymmärrettävä ja sopiva tuotos tai
vastaus; osaa ja viesti välittyy
Pisteet Muita kommentteja
1
2
3.1
3.2
3.3
155
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
4
Tarkastele lopuksi tehtäviä ja antamiasi pisteitä asteikolla 0-3 ja vertaa opiskelijan tuotosta
kokonaisuutena tasojen A1 ja A2 kuvauksiin. Voit käyttää apuna myös liitteenä olevaa puhumi-
sen arviointikriteeristöä (liite 1).
156
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla A2.1 tavoitteena on, että opiskelija osaa kuvata lähipiiriään lyhyin lausein, osaa aloittaa
ja lopettaa vuoropuhelun sekä selviytyy tavallisimmista palvelutilanteista. Tasolla A2.2 tavoit-
teena on, että opiskelija osaa esittää pienen kuvauksen lähipiiristään ja pystyy osallistumaan
rutiininomaisiin keskusteluihin.
PUHUMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A2
Pystyy ilmaisemaan itseään ymmärrettävästi haastattelussa, jossa keskustellaan tuttuihin aiheisiin liittyvistä ky-
symyksistä. Pystyy ilmaisemaan asiat yksinkertaisesti ja suppeasti keskustellessaan tutuista, tavanomaisista asi-
oista. Pystyy kertomaan lyhyen tarinan tai kuvaamaan jotakin yksinkertaisena asialuettelona. Pystyy tekemään
itsensä ymmärretyksi lyhyissä tuotoksissa ja selviää suhteellisen helposti lyhyistä keskusteluista tuttuja aiheita
koskevien ilmausten avulla. Epäröinnit, tauot ja väärät aloitukset ovat hyvin tavallisia.
TASOLLA OPISKELIJA
A2.1 osaa kuvata lähipiiriään muutamilla lyhyillä lauseilla
selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista
osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää kes-
kustelua
tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä
aloituksia
ääntää ymmärrettävästi, vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi koitua
satunnaisia ymmärtämisongelmia
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita; esimerkiksi menneen
ajan muotoja ja konjunktioita
hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta virheitä esiin-
tyy yhä paljon perusrakenteissakin
A2.2 osaa esittää lyhyen tarinan tai luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja jokapäiväisistä asioista
pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista; voi tarvita
apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä
puhuu välillä sujuvasti, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä
ääntää ymmärrettävästi, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy
osaa käyttää tavallista, jokapäiväistä sanastoa, tavallisimpia rakenteita ja jonkin verran idiomaatti-
sia ilmauksia
tuottaa laajemmassa vapaassa puheessa paljon virheitä perusasioissa (esimerkiksi verbien aika-
muodoissa), ja ne voivat joskus haitata ymmärrettävyyttä
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 5. Haastattelukysymyksiä
Tehtävä 6. Erilaisia puhetilanteita
Tehtävä 7. Kerronta
Tehtävä 8. Keskustelua
5.2 Taitotaso A2
157
TEHTÄVÄ 5. HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ
Kerro haastattelijalle itsestäsi, koulutuksestasi ja työkokemuksestasi. Kerro ensin, kuka olet.
Alla on kysymyksiä, joita voit käyttää apuna. Sinulla on ensin muutama minuutti aikaa miettiä,
mitä sanot. Kerro sitten haastattelijalle esimerkiksi:
9 Kuka olet ja mistä olet kotoisin?
9 Kuinka kauan olet asunut Suomessa?
9 Mitä kieliä osaat?
9 Millainen koulutustausta sinulla on?
9 Mitä harrastat? Mitä teet vapaa-aikana?
9 Millaista työkokemusta sinulla on?
9 Mitä työtä haluaisit tehdä? Miksi?
9 Millainen ensimmäinen työpaikkasi oli?
9 Millaisia asioita opit koulussa? Entä työkokemuksen kautta?
9 Mikä sinusta on mukavaa? Mistä asioista pidät?
9 Miten opiskelet mieluiten? Mikä on sinulle hyvä tapa oppia?
9 Mikä on sinulle helppoa opiskelussa? Entä vaikeaa?
9 Mitkä ovat vahvuuksiasi? Missä olet hyvä?
9 Mikä on sinulle tärkeää elämässä? Miksi?
9 Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Miksi?
Muistiinpanoja:
158
TEHTÄVÄ 6. ERILAISIA PUHETILANTEITA
Lue ensin tilanteen kuvaus. Kerro sitten haastattelijalle, mitä voisit sanoa, jos olisit sellaisessa
tilanteessa. Mitä sanoisit seuraavissa tilanteissa?
Tilanne 1.
Ystäväsi soittaa toiselta paikkakunnalta. Hän kysyy, millainen sää on siellä, missä sinä olet.
Mitä sanot?
Tilanne 2.
Haluat kutsua ystäväsi käymään sinun luona kylässä. Kerro ystävällesi:
9 Milloin haluat, että hän tulee?
9 Miten hän pääsee sinun luokse rautatieasemalta?
Tilanne 3.
Kävelet kadulla ja turisti kysyy sinulta, onko lähellä jotakin hyvää ravintolaa? Mitä sanot?
Tilanne 4.
Keskustelette koulussa syntymäpäivistä. Opettaja kysyy sinulta, milloin sinä olet syntynyt?
Mitä sanot?
Tilanne 5.
Ystäväsi soittaa ja pyytää sinua illalla ulos. Sinulla on muuta tekemistä. Vastaa kieltävästi ja
kerro, miksi et voi lähteä (keksi syy itse).
Tilanne 6.
Tapaat kaupungilla tuttavan, jota et ole nähnyt pitkään aikaan. Kysy häneltä jotakin ja kerro,
mitä sinulle kuuluu.
Tilanne 7.
Olet puhelimessa ja haluat varata hammaslääkäriajan. Sinulle löytyy vapaa aika jo huomenna,
mutta aika ei sovi sinulle (keksi itse, miksi). Kerro, milloin sinulle sopisi ja ehdota jotakin toista
aikaa.
Tilanne 8.
Menet hammaslääkäriin ja huomaat, että olet 20 minuuttia myöhässä. Pyydä anteeksi ja kerro,
miksi myöhästyit (keksi syy itse).
Tilanne 9.
Puhelimesi soi ja soittaja on lehtimyyjä. Hän haluaa myydä sinulle sanomalehden kestotilauk-
sena. Et halua tilata lehteä (keksi itse, miksi). Mitä sanot?
Tilanne 10.
Olet ollut kaupungilla. Kävit ravintolassa syömässä ja unohdit laukkusi sinne. Menet takaisin
ravintolaan ja kysyt laukkua. Kerro tarjoilijalle:
9 Millainen laukku on?
9 Mitä laukussa oli sisällä?
159
TEHTÄVÄ 7. KERRONTA
Valitse yksi aihe ja kerro haastattelijalle asiasta.
Vaihtoehto 1. Minun kotini
Kerro haastattelijalle kodistasi. Kerro esimerkiksi:
9 Millaisessa talossa sinä asut?
9 Millainen sinun asunto on?
9 Kuinka monta huonetta asunnossa on?
9 Mitä huonekaluja sinulla on olohuoneessa?
9 Millainen keittiö asunnossa on?
9 Millaisessa paikassa sinun koti on?
9 Kuka siivoaa sinun kotona? Milloin? Kuinka usein?
9 Mitä teet yleensä olohuoneessa?
9 Millainen kylpyhuone sinulla on?
9 Mikä on kodissasi paras paikka? Miksi?
Vaihtoehto 2. Sää ja vuodenajat Suomessa
Kerro haastattelijalle, mitä ajattelet Suomen säästä ja vuodenajoista. Kerro esimerkiksi:
9 Millainen sää on ollut tällä viikolla?
9 Millainen sää Suomessa on eri vuodenaikoina?
9 Millaista kotimaassasi on eri vuodenaikoina?
9 Millainen sää kotimaassasi on yleensä kesällä?
9 Millainen vuodenaika syksy on Suomessa?
9 Millaista Suomessa on tammikuussa?
9 Mitä tykkäät tehdä Suomessa talvella? Entä keväällä?
9 Millaisesta säästä pidät eniten? Miksi?
9 Mikä on mielestäsi paras vuodenaika? Miksi?
Vaihtoehto 3. Viime viikonloppu
Kerro haastattelijalle, mitä teit viime viikonloppuna. Kerro esimerkiksi:
9 Mitä teit lauantaina?
9 Missä olit tai missä kävit?
9 Kenen kanssa olit viikonloppuna? Mitä teitte yhdessä?
9 Millainen sää oli viime viikonloppuna?
9 Mihin aikaan heräsit sunnuntaina?
9 Mitä söit sunnuntaina?
9 Mitä yleensä teet viikonloppuisin?
9 Mitä et halua tehdä viikonloppuna? Miksi?
9 Millainen olisi sinun unelmaviikonloppusi?
160
TEHTÄVÄ 8. KESKUSTELUA
Valitse yksi aihe ja keskustele haastattelijan kanssa asiasta.
Vaihtoehto 1. Erilaiset ammatit
Keskustele haastattelijan kanssa erilaisista ammateista. Kerro esimerkiksi:
9 Missä ammateissa olet toiminut?
9 Millaisissa työpaikoissa olet ollut?
9 Kuinka kauan? Millaista se työ oli?
9 Mikä työssä oli parasta? Mikä oli ikävintä?
9 Haluaisitko samaan työhön uudestaan? Miksi?
9 Mitä työtä haluaisit tehdä, jos saisit valita? Miksi?
9 Mitä työtä et haluaisi ikinä tehdä? Miksi?
9 Mikä olisi mielestäsi hyvä ammatti? Miksi ajattelet niin?
9 Mikä on mielestäsi tärkeintä, kun valitsee itselleen ammattia?
Vaihtoehto 2. Erilaiset harrastukset
Keskustele haastattelijan kanssa erilaisista harrastuksista. Kerro esimerkiksi:
9 Mitä harrastuksia sinulla on ollut?
9 Kuinka paljon sinulla on vapaa-aikaa?
9 Mitä harrastat nykyään?
9 Millainen harrastus se on?
9 Mitä muuta teet vapaa-aikana?
9 Mitä vapaa-aika merkitsee sinulle?
9 Millainen on mielestäsi hyvä harrastus? Miksi?
9 Mitä ihmisten ei kannattaisi harrastaa? Miksi?
9 Mitä mieltä olet lasten harrastuksista? Miten lasten tulisi mielestäsi viettää
vapaa-aikaa? Miksi ajattelet niin?
Vaihtoehto 3. Erilaiset televisio-ohjelmat
Keskustele haastattelijan kanssa erilaisista televisio-ohjelmista. Kerro esimerkiksi:
9 Mihin aikaan katselet yleensä televisiota? Miksi juuri silloin?
9 Mitä ohjelmia katsot televisiosta?
9 Millaisia ohjelmia ne ovat? Miksi katsot niitä?
9 Millaisia ohjelmia televisiosta tulee mielestäsi liian vähän?
9 Mitkä ohjelmat ovat huonoja? Miksi?
9 Mitä et haluaisi nähdä televisiossa? Miksi?
9 Onko television ohjelmisto nykyisin riittävän monipuolista?
9 Miten television ohjelmistoa pitäisi muuttaa? Miksi ajattelet niin?
161
Haastattelu- ja arviointiohjeet
Kaikki materiaalin puhumistehtävät on suunniteltu toteutettaviksi haastatteluna. Haastatteluky-
symykset ovat kuitenkin näkyvissä opiskelijalle jaettavissa papereissa, joten tehtävät voidaan
tarvittaessa suhteellisen helposti muuntaa myös kielistudiossa toteutettaviksi. Haastattelut
kannattaa aina nauhoittaa, jotta puhumisen arviointi olisi mahdollisimman luotettavaa.
Muutamia ohjeita haastattelijalle:
Tutustu aiheisiin etukäteen ja valmistele erityyppisiä vara- ja lisäkysymyksiä, jotta voit
mukauttaa haastattelua opiskelijan kielitaidon mukaan.
Esittele uusi aihe/tehtävä mahdollisimman selkeästi, esimerkiksi lyhyellä esittelylauseella
tai kysymyksellä.
Myötäile opiskelijan kielitaitoa toistamalla, hidastamalla ja selkeyttämällä puhettasi,
muotoilemalla kysymyksiä uudelleen tai esittämällä lisäkysymyksiä tarvittaessa.
Anna opiskelijalle riittävästi aikaa vastata ja ole kiinnostunut siitä, mitä hän sanoo.
Siirry tehtävästä toiseen selvästi ja anna opiskelijalle riittävästi aikaa tutustua uuteen
tehtävään tai aiheeseen.
Huolehdi siitä, että opiskelija tietää, mitä hänen pitää tehdä ja mitä häneltä odotetaan.
Huolehdi, että opiskelija saa haastattelun avulla mahdollisuuden osoittaa kielitaitonsa;
helpota tai vaikeuta keskustelua tilanteen mukaan, jotta opiskelijan puhenäyte olisi
mahdollisimman edustava näyte hänen kielitaidostaan.
Puhumisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisimman monipuolisesti opiskelijan tuo-
toksen eri piirteisiin, kuten esimerkiksi
puheen sisällölliseen laajuuteen
ymmärrettävyyteen ja viestivyyteen
sanaston ja rakenteiden hallintaan
ääntämiseen
puheen sujuvuuteen ja esityksen selkeyteen
puheen tilanteeseen sopivuuteen.
Opiskelijan tuotoksia arvioidaan ensin tehtävittäinpisteasteikolla 0-3. Tämän jälkeen tasokuva-
ukset ja tehtävänanto toimivat tärkeinä ohjenuorina arvioinnissa, ja opiskelijan tuotosta verra-
taan lopuksi kokonaisuutena taitotasokuvauksiin ja puhumisen arviointikriteeristöön.
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja liitteenä olevaa puhumisen arvi-
ointikriteeristöä (liite 1).
162
ARVIOINTILOMAKE
Puhuminen
Taitotasot A2-B1
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Tarkastele opiskelijan puhetta ensin tehtävittäin ja arvioi tuotoksia seuraavan pisteytystaulu-
kon avulla.
0 = ei tuotosta tai täysin epäsopiva vastaus; ei osaa
1 = hyvin niukka tuotos tai pääosin ei-ymmärrettävä vastaus; osaa vain
vähäisessä määrin
2 = osittain ymmärrettävä ja sopiva tuotos tai vastaus; osaa jollakin tavalla
tai osaa osittain
3 = tilanteeseen ja tasoon nähden ymmärrettävä ja sopiva tuotos tai
vastaus; osaa ja viesti välittyy
Pisteet Muita kommentteja
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
163
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7
8
Tarkastele lopuksi tehtäviä ja antamiasi pisteitä asteikolla 0-3 ja vertaa opiskelijan tuotosta
kokonaisuutena tasojen A2 ja B1 kuvauksiin. Voit käyttää apuna myös liitteenä olevaa puhumi-
sen arviointikriteeristöä (liite 1).
164
Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus
Tasolla B1.1 puhumisen tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista
myös hieman vaativammissa tilanteissa sekä selviytyy arkitilanteista ja epävirallisista keskuste-
luista. Tason B1.2 tavoitteena on, että opiskelija osaa kertoa tavallisista, konkreettisista aiheis-
ta kuvaillen, eritellen ja vertaillen sekä viestiä ymmärrettävästi, sujuvasti ja selkeästi käytän-
nönläheisissä ja omaan elämään liittyvissä tilanteissa.
PUHUMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA B1
Pystyy välittämään yksinkertaista, tavanomaista tietoa ja ilmaisemaan keskeisenä pitämänsä asiat melko tarkasti.
Pystyy esittämään suhteellisen sujuvasti lyhyen ja yksinkertaisen kertomuksen tai kuvauksen. Pystyy ilmaise-
maan itseään ymmärrettävästi ja suhteellisen helposti, vaikka ajoittain puheen muotoiluun liittyy ongelmia ja
väärät aloitukset aiheuttavat taukoja. Ääntäminen on selvästi ymmärrettävää, vaikka vierasperäinen korostus on
ilmeistä ja virheellistä ääntämistä esiintyy silloin tällöin.
TASOLLA OPISKELIJA
B1.1 osaa kertoa tutuista asioista myös joitakin yksityiskohtia
selviytyy tavallisimmista arkitilanteista ja epävirallisista keskusteluista
osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa, mutta pitkäkestoi-
nen esitys tai käsitteelliset aiheet tuottavat ilmeisiä vaikeuksia
pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka pitemmissä puhejaksoissa esiintyy taukoja ja epäröintiä
ääntää selvästi ymmärrettävästi, vaikka vieras korostus on joskus ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiin-
tyy jonkin verran
osaa käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja
käyttää useita erilaisia rakenteita
tuottaa laajemmassa vapaassa puheessa usein kielioppivirheitä (esimerkiksi päätteitä puuttuu),
mutta ne haittaavat harvoin ymmärrettävyyttä
B1.2 osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen sekä selostaa myös
muita yleisiä aiheita
osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa, vaikka ilmaisu ei ehkä ole kovin tarkkaa
osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti ja vaikka taukoja ja katkoksia esiintyy, puhe jatkuu
ja viesti välittyy
ääntää hyvin ymmärrettävästi, vaikka intonaatio ja painotus eivät ole aivan kohdekielen mukaisia
osaa käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa ja tavallisia idiomeja
käyttää monenlaisia rakenteita ja mutkikkaitakin lauseita
tuottaa jonkin verran kielioppivirheitä, mutta ne haittaavat harvoin laajempaakaan viestintää
Esimerkkitehtävät
Tehtävä 9. Kerro ja kuvaile
Tehtävä 10. Erilaisia puhetilanteita
Tehtävä 11. Mielipide
Tehtävä 12. Keskustelua
5.3 Taitotaso B1
165
TEHTÄVÄ 9. KERRO JA KUVAILE
Valitse yksi aihe ja kerro siitä haastattelijalle. Kerro asiasta mahdollisimman tarkasti ja kuvaile
asiaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Vaihtoehto 1. Unelmakoti
Kerro ja kuvaile haastattelijalle, millainen on sinun unelmakotisi. Kerro esimerkiksi:
9 Millaisessa asunnossa tai talossa haluaisit asua?
9 Montako huonetta asunnossa pitäisi olla?
9 Kenen kanssa asuisit siellä?
9 Millaisia huoneet olisivat? Miten sisustaisit ne?
9 Millaisessa paikassa unelmakotisi olisi?
9 Millainen piha olisi? Entä muu ympäristö?
9 Millaisia naapureita sinulla olisi?
9 Mikä olisi kaikkein tärkeintä unelmakodissasi? Miksi?
Vaihtoehto 2. Unelmaloma
Kerro ja kuvaile haastattelijalle, millainen on sinun unelmaloma. Kerro esimerkiksi:
9 Milloin olit viimeksi lomalla?
9 Mitä teit? Missä olit?
9 Mitä haluat yleensä tehdä lomalla?
9 Mihin haluaisit matkustaa, kun sinulla on seuraavan kerran loma?
9 Miksi haluaisit matkustaa juuri sinne?
9 Millainen olisi sinun unelmaloma?
9 Missä olisit? Millainen paikka se olisi?
9 Mitä tekisit? Kenen kanssa? Kuinka kauan lomailisit?
Vaihtoehto 3. Paras ystäväni
Kerro ja kuvaile haastattelijalle, millainen on paras ystäväsi tai millainen haluaisit, että
paras ystävä on. Kerro esimerkiksi:
9 Millainen on paras ystäväsi? Miltä hän näyttää?
9 Millainen ystäväsi on luonteeltaan?
9 Kuinka usein tapaatte?
9 Mitä teette yhdessä?
9 Mistä keskustelette?
9 Mitä asioita arvostat eniten ystävyydessänne? Miksi?
9 Millaisia ominaisuuksia ystävällä täytyy olla? Miksi?
9 Millaisista ihmisistä pidät?
9 Millainen paras ystävä ei saa olla? Miksi?
166
TEHTÄVÄ 10. ERILAISIA PUHETILANTEITA
Lue ensin tilanteen kuvaus. Kerro sitten haastattelijalle, mitä voisit sanoa, jos olisit sellaisessa
tilanteessa. Mitä sanoisit seuraavissa tilanteissa?
Tilanne 1.
Soitat suomalaiselle tuttavalle, mutta hän ei vastaa. Jätä hänen puhelinvastaajaansa viesti.
Kerro viestissä, miksi soitat (keksi itse) ja pyydä ystävääsi soittamaan sinulle. Kerro myös, mil-
loin olet tavattavissa.
Tilanne 2.
Olet sairaana. Keksi itse, mikä sinulla on. Haluat varata ajan lääkärille ja soitat terveyskeskuk-
seen. Mitä sanot puhelimessa?
Tilanne 3.
Saat lääkäriajan ja menet terveyskeskukseen. Kerro lääkärille, mikä sinua vaivaa ja millaisia
oireita sinulla on.
Tilanne 4.
Ostit uuden puseron eilen. Kotona huomasit, että puserossa on jokin vika (keksi itse, mikä).
Menet takaisin kauppaan. Mitä sanot myyjälle?
Tilanne 5.
Sinulla on juhlat. Ystäväsi on tulossa käymään ja kysyy sinulta, miten hän pääsee keskustasta
sinun kotiisi. Mitä sanot?
Tilanne 6.
Sinulla on juhlat kotona. Naapuri soittaa ovikelloa ja valittaa metelistä. Naapurin valitus on
mielestäsi turha tai siihen ei ole aihetta. Mitä sanot?
Tilanne 7.
Olet kaupan kassalla ja sinulla on paljon ostoksia. Et löydä lompakkoa mistään. Selitä tilanne
kaupan kassalle ja ehdota jotakin ratkaisua tilanteeseen.
Tilanne 8.
Olet kaupungilla ja sinulla ei ole puhelinta mukana. Sinun pitäisi soittaa johonkin (keksi itse,
mihin). Menet kahvilaan ja kysyt mahdollisuutta käyttää puhelinta. Mitä sanot?
Tilanne 9.
Olet kaupungilla ja näet liikenneonnettomuuden. Soitat hätäkeskukseen. Mitä sanot? Hätäkes-
kuksen virkailija kysyy:
9 Mitä on tapahtunut?
9 Missä olet?
9 Millaista apua tarvitaan?
Tilanne 10.
Olet työhaastattelussa. Keksi itse, mitä työtä haet. Haastattelija kysyy sinulta kysymyksiä.
Mitä vastaat? Haastattelija kysyy:
9 Millainen työntekijä olet?
9 Mitkä ovat vahvuuksiasi?
9 Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut tähän työpaikkaan?
167
TEHTÄVÄ 11. MIELIPIDE
Lue ensin lauseet ja merkitse, oletko samaa vai eri mieltä asiasta. Valitse yksi aihe ja kerro
siitä mielipiteesi haastattelijalle. Anna esimerkkejä ja perustele mielipiteesi monipuolisesti.
Kerro esimerkiksi:
9 Mitä mieltä olet asiasta?
9 Miksi ajattelet niin?
9 Mitä hyviä puolia ja mitä huonoja puolia
asiassa mielestäsi on?
AIHEET SAMAA MIELTÄ ERI MIELTÄ
Oma auto on välttämätön. Ŀ Ŀ
Ruoka on liian kallista Suomessa. Ŀ Ŀ
Televisiosta tulee huonoa ohjelmaa. Ŀ Ŀ
Internet on hyvä keksintö. Ŀ Ŀ
Suomessa ei tarvitse osata puhua suomea. Ŀ Ŀ
Kaikkien pitäisi harrastaa liikuntaa. Ŀ Ŀ
Kauppojen pitäisi olla auki 24 tuntia vuorokaudessa. Ŀ Ŀ
Lapset katsovat nykyään liikaa televisiota. Ŀ Ŀ
Muistiinpanoja:
168
TEHTÄVÄ 12. KESKUSTELUA
Lue ensin alla olevat mietelauseet. Valitse sitten yksi mietelause ja keskustele haastattelijan
kanssa aiheesta. Kerro haastattelijalle esimerkiksi:
9 Mitä lause mielestäsi tarkoittaa?
9 Miten tai millaisten esimerkkien avulla voisit konkretisoida
lauseen merkitystä?
9 Mitä mieltä olet lauseesta? Onko se mielestäsi totta vai ei?
9 Miksi ajattelet niin?
9 Miten lausetta voisi perustella? Miksi se voisi olla totta?
1. Monet murehtivat ulkonäköään, mutta vain harva aivojaan.
- Juutalainen sanonta
2. Jos voit avata solmun kielelläsi, älä käytä hampaitasi.
- Itämainen sananlasku
3. Ihminen on toisista ihmisistä tehty.
- Markku Envall
4. Me hukumme informaatioon, mutta kuolemme tiedonnälkään.
- John Naisbitt
5. Ilmainen ei ole minkään arvoista.
- Tuntematon ajattelija
6. Se, joka ylistää jokaista, ei ylistä ketään.
- Samuel Johnson
7. Useimmat ihmiset haluavat turvallisuutta, eivät vapautta.
- H. L. Mencken
8. Elämä on hidasta syntymistä.
- Antoine de Saint-Exupéry
9. Ihminen on ainoa eläin, joka itse valmistaa häkkinsä.
- V. A. Koskenniemi
10. Henkilöllä, jolla on vähiten kokemusta, on eniten mielipiteitä.
- Tuntematon ajattelija
169
Haastattelu- ja arviointiohjeet
Kaikki materiaalin puhumistehtävät on suunniteltu toteutettaviksi haastatteluna. Haastatteluky-
symykset ovat kuitenkin näkyvissä opiskelijalle jaettavissa papereissa, joten tehtävät voidaan
tarvittaessa suhteellisen helposti muuntaa myös kielistudiossa toteutettaviksi. Haastattelut
kannattaa aina nauhoittaa, jotta puhumisen arviointi olisi mahdollisimman luotettavaa.
Muutamia ohjeita haastattelijalle:
Tutustu aiheisiin etukäteen ja valmistele erityyppisiä vara- ja lisäkysymyksiä, jotta voit
mukauttaa haastattelua opiskelijan kielitaidon mukaan.
Esittele uusi aihe/tehtävä mahdollisimman selkeästi, esimerkiksi lyhyellä esittelylauseella
tai kysymyksellä.
Myötäile opiskelijan kielitaitoa toistamalla, hidastamalla ja selkeyttämällä puhettasi,
muotoilemalla kysymyksiä uudelleen tai esittämällä lisäkysymyksiä tarvittaessa.
Anna opiskelijalle riittävästi aikaa vastata ja ole kiinnostunut siitä, mitä hän sanoo.
Siirry tehtävästä toiseen selvästi ja anna opiskelijalle riittävästi aikaa tutustua uuteen
tehtävään tai aiheeseen.
Huolehdi siitä, että opiskelija tietää, mitä hänen pitää tehdä ja mitä häneltä odotetaan.
Huolehdi, että opiskelija saa haastattelun avulla mahdollisuuden osoittaa kielitaitonsa;
helpota tai vaikeuta keskustelua tilanteen mukaan, jotta opiskelijan puhenäyte olisi
mahdollisimman edustava näyte hänen kielitaidostaan.
Puhumisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mahdollisimman monipuolisesti opiskelijan tuo-
toksen eri piirteisiin, kuten esimerkiksi
puheen sisällölliseen laajuuteen
ymmärrettävyyteen ja viestivyyteen
sanaston ja rakenteiden hallintaan
ääntämiseen
puheen sujuvuuteen ja esityksen selkeyteen
puheen tilanteeseen sopivuuteen.
Opiskelijan tuotoksia arvioidaan ensin tehtävittäin pisteasteikolla 0-3. Tämän jälkeen tasoku-
vaukset ja tehtävänanto toimivat tärkeinä ohjenuorina arvioinnissa, ja opiskelijan tuotosta ver-
rataan lopuksi kokonaisuutena taitotasokuvauksiin ja puhumisen arviointikriteeristöön.
Arvioinnin apuvälineet
Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja liitteenä olevaa puhumisen arvi-
ointikriteeristöä (liite 1).
170
ARVIOINTILOMAKE
Puhuminen
Taitotasot B1-B2
Opiskelijan nimi: Päivämäärä:
________________________________________________________ _________________
Tarkastele opiskelijan puhetta ensin tehtävittäin ja arvioi tuotoksia seuraavan pisteytystaulu-
kon avulla.
0 = ei tuotosta tai täysin epäsopiva vastaus; ei osaa
1 = hyvin niukka tuotos tai pääosin ei-ymmärrettävä vastaus; osaa vain
vähäisessä määrin
2 = osittain ymmärrettävä ja sopiva tuotos tai vastaus; osaa jollakin tavalla
tai osaa osittain
3 = tilanteeseen ja tasoon nähden ymmärrettävä ja sopiva tuotos tai
vastaus; osaa ja viesti välittyy
Pisteet Muita kommentteja
9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
171
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11
12
Tarkastele lopuksi tehtäviä ja antamiasi pisteitä asteikolla 0-3 ja vertaa opiskelijan tuotosta
kokonaisuutena tasojen B1.1 ja B1.2 kuvauksiin. Voit käyttää apuna myös liitteenä olevaa pu-
humisen arviointikriteeristöä (liite 1).
172
PUHUMISEN LAADULLISET ARVIOINTIKRITEERIT LIITE 1
SISÄLLÖN
LAAJUUS
VIRHEETTÖMYYS SUJUVUUS JA
KOHERENSSI
VUOROVAIKUTUS
A1
Osaa perustasolla yksit-
täisiä sanoja ja irrallisia
ilmauksia, jotka liittyvät
puhujaan itseensä tai
tiettyihin konkreettisiin
tilanteisiin. Osaa kertoa
lyhyesti itsestään ja
lähipiiristään ja selviytyy
kaikkein yksinkertaisim-
mista vuoropuheluista ja
palvelutilanteista.
Osaa vain muutamia
yksinkertaisia ulkoa
opeteltuja kielioppira-
kenteita. Osaa hyvin
rajallisen joukon kes-
keisintä perussanastoa
ja perustason lausera-
kenteita. Puheessa
esiintyy paljon sanasto-
ja kielioppivirheitä.
Selviytyy hyvin lyhyistä,
erillisistä, yleensä valmiin
kaavan mukaisista sanomi-
sista. Pysähtyy usein etsi-
mään sopivaa ilmausta,
tapailemaan vähemmän
tuttujen sanojen ääntämis-
tä ja paikkailemaan viesti-
ään. Tauot ja katkokset
puheessa ovat hyvin ilmei-
siä.
Pystyy kysymään ja
vastaamaan kysymyk-
siin, jotka koskevat
yksinkertaisia henkilö-
kohtaisia asioita. Osaa
viestiä yksinkertaisella
tavalla, mutta kom-
munikaatio on täysin
viestin toiston, uudel-
leenmuotoilun ja kor-
jausten varassa.
A2
Osaa joitakin lyhyitä
ilmauksia, keskeistä
sanastoa ja kaikkein
tavallisimpia lauseraken-
teita. Osaa käyttää niitä
yksinkertaisesti ja rajalli-
sesti arkipäivän tilanteis-
sa. Osaa kuvata lähipii-
riään lyhyesti ja selviy-
tyy rutiininomaisista
keskusteluista ja tavalli-
simmista palvelutilan-
teista.
Osaa käyttää oikein
joitakin yksinkertaisia
rakenteita, mutta tekee
kuitenkin jatkuvasti
virheitä perusasioissa.
Osaa kohtalaisesti taval-
lisen, jokapäiväisen
sanaston. Laajemmassa
vapaassa puheessa
esiintyy kuitenkin vielä
paljon virheitä.
Pystyy esittämään sanotta-
vansa ymmärrettävästi
hyvin lyhyissä puheenvuo-
roissa, vaikka tauot, väärät
aloitukset ja uudelleen-
muotoilut ovat selvästi
kuultavissa. Osaa yhdistää
sanaryhmiä lauseiksi ta-
vanomaisilla sidesanoilla.
Tuottaa sujuvasti joitakin
tuttuja puhejaksoja.
Pystyy vastaamaan
kysymyksiin ja rea-
goimaan yksinkertai-
siin lausumiin. Osaa
osoittaa, milloin ym-
märtää, mutta ym-
märtää harvoin niin
paljon, että pystyy
ylläpitämään keskus-
telua.
B1
Selviää tavallisissa käy-
tännön puhetilanteissa.
Hallitsee tarpeeksi sa-
nastoa, jotta pystyy
puhumaan tutuista ai-
heista, kuten perheestä,
harrastuksista ja mie-
lenkiinnon kohteista,
työstä, matkustamisesta
ja ajankohtaisista asiois-
ta. Ilmaisee itseään
hieman epäröiden ja
turvautuen joskus kier-
toilmauksiin.
Käyttää melko virheet-
tömästi tavallisia, vakiin-
tuneita ilmauksia ja
kielioppirakenteita, kun
ne liittyvät helposti en-
nakoitaviin tilanteisiin.
Osaa käyttää melko
laajaa jokapäiväistä
sanastoa ja joitakin
yleisiä fraaseja ja
idiomeja. Puheessa
esiintyy vielä virheitä,
mutta ne haittaavat vain
harvoin ymmärrettä-
vyyttä.
Pystyy tuottamaan yhtä-
mittaista, ymmärrettävää
puhetta. Tauot, jotka joh-
tuvat kielioppirakenteen ja
sanaston suunnittelusta
sekä oman tuotoksen kor-
jauksista, ovat kuitenkin
yleisiä etenkin pitkähköissä
vapaan tuottamisen jak-
soissa. Pystyy yhdistämään
joukon lyhyehköjä, irralli-
sia, yksinkertaisia ilmauksia
yhtenäiseksi ja johdonmu-
kaiseksi tuotokseksi.
Pystyy aloittamaan,
ylläpitämään ja lopet-
tamaan yksinkertai-
sen, pitkähkön kas-
vokkain käytävän
keskustelun aiheista,
jotka ovat tuttuja tai
henkilökohtaisesti
kiinnostavia. Pystyy
toistamaan osittain
sen, mitä joku toinen
on sanonut vahvis-
taakseen, että asia on
ymmärretty.
B2
Kielellisen ilmaisuvaras-
ton laajuus tekee mah-
dolliseksi esittää selkeitä
kuvauksia ja ilmaista
näkökantoja tavallisiin
aiheisiin ilman että hä-
nen havaittavasti tarvit-
see juurikaan hakea
sanoja. Pystyy osallis-
tumaan aktiivisesti kes-
kusteluun ja osaa ilmais-
ta itseään melko yksi-
tyiskohtaisesti ja selke-
ästi, tilanteen vaatimalla
tavalla.
Hallitsee kieliopin melko
hyvin. Ei tee virheitä,
jotka aiheuttavat vää-
rinkäsityksiä ja pystyy
korjaamaan useimmat
virheensä. Käyttää jon-
kin verran monimut-
kaisiakin lauserakentei-
ta. Hallitsee yleisiä ai-
hepiirejä koskevan sa-
naston ja pystyy vaihte-
lemaan kielellisiä ilma-
uksia jatkuvan toiston
välttämiseksi.
Pystyy tuottamaan yhtä-
mittaista puhetta melko
sujuvasti, vaikka voikin
epäröidä etsiessään sopivia
lauserakenteita ja ilmauk-
sia. Huomattavan pitkät
tauot ovat harvinaisia.
Pystyy käyttämään joitakin
kielen sidoskeinoja osoit-
taakseen ajatusten välisiä
suhteita ja saadakseen
aikaan selkeän, johdonmu-
kaisen tuotoksen.
Pystyy aloittamaan
keskustelun, otta-
maan puheenvuoron
asianmukaisesti sekä
lopettamaan keskus-
telun tarvittaessa,
vaikkakaan ei aina
tyylikkäästi. Osaa
ylläpitää keskustelua
tutusta aiheesta.
Muokattu aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta annetun suosituksen (5/421/2007)
ja Eurooppalaisen viitekehyksen (2003, 52-53) taitotasoasteikoista
173
KUUNTELUTEHTÄVIEN TEKSTIT LIITE 2
TEHTÄVÄ 1. KUVASANELU
Esimerkki: lentokone
talvitakki
kissa nukkuu
lounastauko
pieni sänky
kattilassa on keittoa
vauva syntyi kolmas joulukuuta
viikonloppuna luen kirjaa ja nukun pitkään
kaksi päärynää
kännykkänumeroni on nolla-viisi-nolla-kolme-kahdeksan-kaksi-neljä-yksi-kuusi
menemme naimisiin ensi viikon lauantaina
TEHTÄVÄ 2. ARKIPÄIVÄN KESKUSTELUTILANTEITA
Esimerkki: Huomenta Kaisa!
Tilanne 1.
Mulla ei oo kelloo mukana. Oonkohan mää jo myöhässä? Paljonko kello on?
Tilanne 2.
Anteeks, missähän päin tääl on vessa?
Tilanne 3.
Onneks olkoon Maija! Mä haluan onnitella sua viiskymmentävuotispäivien johdosta näin jälkikäteen!
Tilanne 4.
Se tekee kolkytkaks ja viiskymmentä. Oliko teillä plussakorttia?
Tilanne 5.
Olkaa hyvä, tässä on päivän ruokalista. Mitäs juotavaa saisi olla?
Tilanne 6.
En mä voi lähtee tänään. Mull on kauhee nuha ja huono olo muutenki.
Tilanne 7.
Muista pistää se puhelin äänettömälle, ettei se vaan soi kesken elokuvan.
Tilanne 8.
Anteeksi, onkohan tää paikka vapaa? Mulla ei ollut aikaa ostaa paikkalippua.
TEHTÄVÄ 3. KUULUTUKSIA JA OHJEITA
Kuulutus 1.
Laura Laaksonen, Laura Laaksonen. Puhelu myymälän infopisteessä.
Kuulutus 2.
Hyvät asiakkaat! Suljemme tänään poikkeuksellisesti jo kello yhdeksäntoista henkilökunnan virkistyspäi-
vän vuoksi. Huomenna, lauantaina olemme avoinna normaalisti yhdeksästä iltakuuteen.
Kuulutus 3.
Hyvät matkustajat! Tämä on R-juna Riihimäelle. Pysähdyspaikkamme ovat Kyrölä ja Saunakallio. Tä-
män junan ensimmäinen vaunu jatkaa Lahteen. Hyvää matkaa!
174
Kuulutus 4.
Nyt kesätarjouksena Kenkätalosta. Supertarjous naisille: kaikki kesäkengät puoleen hintaan. Tarjous on
voimassa vain tämän viikon. Tule edullisille ostoksille. Kenkätalo, kauppakeskuksen toisessa kerrokses-
sa.
Kuulutus 5.
Ja hyvät matkustajat! Joudumme vielä pari minuuttia odottelemaan lähtölupaa. Edessä on ruuhkaa.
Pahoittelemme viivästystä!
Kuulutus 6.
Huomio, hyvät asiakkaat! Sininen oopel astra, rekisterinumero är-koo-ee-kaksi-kuusi-kahdeksan, risto-
kalle-eemeli-kaksi-kuusi-kahdeksan, autossa on valot päällä.
Kuulutus 7.
Pendolino-juna Kuopioon ja edelleen Joensuuhun kello viisitoista kahdeksantoista on peruutettu tekni-
sen vian vuoksi. Seuraava juna Kuopioon lähtee kello kuusitoista nolla kahdeksan raiteelta neljä.
Kuulutus 8.
Hyvät asiakkaat! Olemme siirtyneet kesäaukioloaikoihin ja palvelemme teitä nyt myös kesäsunnuntaisin
kello yhdestätoista iltakahdeksaan. Tervetuloa sunnuntaiostoksille.
TEHTÄVÄ 4. PUHELINVASTAAJAVIESTEJÄ
Viesti 1.
Tämä on Pekka Karjalaisen automaattinen puhelinvastaaja. Olen talvilomalla ja todennäköisesti parhail-
laan hiihtämässä. Seuraavan kerran olen työpaikalla maanantaina kuudestoista maaliskuuta. Kiireellisis-
sä tapauksissa voitte ottaa yhteyttä Liisa Talvioon, numeroon 040 536 2448. Kiitos soitosta.
Viesti 2.
Lampiahon työvoimatoimisto on suljettu tänään perjantaina kahdestoista marraskuuta tietokoneiden
uusimis- ja korjaustöiden vuoksi. Olemme avoinna seuraavan kerran maanantaina viidestoista marras-
kuuta kello kymmenestä kuuteen.
Viesti 3.
Moi, tässä Anne. Soittelen siitä Lapin matkasta. Mulle kävis viikko nelkytkaks. Meillä on sillon hiljasta
töissa, ja ma pystyn ottamaan koko sen viikon vapaaks. Se viikko nelkytkaks on siis toi. suurin piirtein
lokakuun puolessa välissä. Soittele, kun ehdit, niin sovitaan tarkemmin, millä junalla mennään. Ei mulla
muuta, mooi.
Viesti 4.
Tämä on Kumpulan terveyskeskuksen automaattinen puhelinvastaaja. Terveyskeskus on avoinna maa-
nantaista torstaihin kello kahdeksasta kuuteentoista ja perjantaisin kello yhdeksästä puoli kolmeen.
Ajanvarauksia lääkäreiden vastaanotoille voi tehdä maanantaista perjantaihin kello yhdeksän ja yhden-
toista välisenä aikana terveyskeskuksen neuvontapalvelusta, puhelinnumerosta 09 271 932.
TEHTÄVÄ 5. LYHYITÄ KERTOMUKSIA
Kertomus 1.
No minäpä kerron vähän itsestäni. Olen Pirjo Haarala, nelkytkolme vuotias vaalea nainen Pohjois-
Suomesta. Asun Rovaniemellä. Minulla on pieni perhe, mies ja yksi lapsi. Me asutaan kerrostalossa,
viidennessä kerroksessa. Onneksi talossa on hissi!
Mun miehen nimi on Ville ja poika, Niko, on nyt kuusvuotias. Mä oon töissä Rovaniemen sairaalassa
keittäjänä. Teen yleensä vain aamuvuoroja, keitän potilaille aamupuuroa ja teen valmisteluja päivän
lounasta varten. Menen töihin yleensä seitsemäksi ja mun pitää herätä melkein joka aamu jo kello kuu-
si.
175
Kertomus 2.
Hei vaan. Mä olen Pentti Kivistö. Oon 38-vuotias varastomies ja asun Vantaalla. Mun työpaikka on Hel-
singissä, Sörnäisissä. Mulla on kolme lasta, kaks poikaa ja yks tyttö. Pojat on jo koulussa ja tyttökin
menee esikouluun ensi syksynä.
Mun vaimon nimi on Seija. Seija on lastentarhanopettaja ja hän on töissä päiväkodissa meidän kodin
lähellä. Me asutaan rivitalossa ja meillä on kaksi kissaa. Vapaa-aikana mä tykkään käydä kuntosalilla ja
tehdä kaikenlaista pientä hommaa kotona. Viime kesänä rakensin kissoille takapihalle ison ulkohäkin,
jossa ne voi hyvillä ilmoilla nauttia raittiista ilmasta. Niitä ei voi päästää vapaaksi, kun meidän lähellä
kulkee sen verran isoja teitä ja paljon autoja että ne vois jäädä auton alle.
TEHTÄVÄ 6. KESKUSTELUJA
Keskustelu 1.
Liisa: Tule mukaan Pekka, käydään vielä nopeesti kaupassa.
Pekka: Okei, mitäs me tarvitaan?
Liisa: Nulla on tassa lista. ainakin 2 litraa maitoa, voita, tomaattia, jogurttia ja juustoa.
Pekka: Katso Liisa, banaanit on tarjouksessa.
Liisa: Mitä ne maksaa?
Pekka: Yheksänkytyheksän senttiä kilo.
Liisa: Otetaan sit niitä, vaikka neljä. Mä otan nää banaanit ja tomaatteja, niin hae sä mitä tarvi-
taan maitohyllystä.
Pekka: Tässä on nyt 2 litraa maitoa, 6 purkkia jogurttia ja paketti voita. Pitikö meidän ottaa vielä
jotakin muuta?
Liisa: Odotas. Kotona ei ole juustoa. Hae viela yksi pieni juustopala. Na meen jo kassalle
pain.
Pekka: .Okei, tassa on taa juusto. Nennaan kassalle.
Liisa: Odota, mun pitää vielä hakea pyykinpesuainetta. Se on ihan loppu.
Pekka: No nopeesti sitte.
Pekka: Hei (tervehtii kassaa). Tahan on tulossa viela yks. Ai siinahan sa ootkin. niin taa pyy-
kinpesuaine meinas unohtua.
Liisa: Huh huh, ehdinpas. Nee Pekka pakkaamaan, niin mina maksan.
Kassa: Kakskyt neljä euroa seitkyt senttiä.
Liisa: Ja pankkikortilla.
Kassa: Kiitos. ja allekirjoitus tahan. Kiitos. Ja hyvaa paivan jatkoa.
Liisa: Kiitti hei...
Keskustelu 2.
Nainen: Hei. Ootko sinakin tulossa englannin kurssille?
Mies: Joo, oon. Hei. Mä olen Seppo, Seppo Jokinen.
Nainen: Mä oon Tarja. vaha jannittaa taa kurssi. Nusta tuntuu, etta oon unohtanut kaiken kouluajoil-
ta, en muista edes helppoja sanoja. Saa nahda, miten taa menee.
Mies: Sama juttu. Mun pitäis oppia puhumaan paremmin englantia. Osaan jonkun verran ruotsia ja
saksaa, mutta en tarvitse niitä kovinkaan usein. Englantia sen sijaan tarvitsisin töissä jatkuvasti, jos
vain osaisin.
Nainen: Mä tulin opiskelemaan ihan vaan huvikseni. Oon siivoojana ala-asteella enkä kyllä siellä oo vie-
lä koskaan tarvinnut englantia. Mutta jos vaikka pääsis matkustelemaan niin olis sitten helpompaa kun
osais vahan. !tse asiassa yritin jo pari vuotta sitten aloittaa taman saman kurssin, mutta en sitten pys-
tynytkään jatkamaan, kun lapset oli niin pieniä ja sairastelivat. Jouduin olemaan niin paljon poissa, että
en pysynyt mukana.
Mies: Mulla ei oo tota ongelmaa. Ei oo vielä perhettä. Tosin nuo työmatkat saattaa haitata tätä opiske-
lua. Mä oon myyntihommissa sellasessa sähköalan yrityksessä ja joudun reissaamaan aika paljon työn
puolesta. Mutta täytyy kai vaan yrittää sitten tehdä sitä enemmän töitä itsenäisesti, jos ei pääse paikal-
le. Ai tuossa taitaakin olla tan kurssin opettaja. Ne varmaan alotetaan pian.
176
TEHTÄVÄ 7. KUULUTUKSIA JA TIEDOTUKSIA
Kuulutus 1.
Hyvät matkustajat! Joudumme odottamaan hetken vastaantulevaa liikennettä. Olemme aikataulustam-
me noin 8 minuuttia jäljessä. Saavumme Helsinkiin noin kello 19.20. Pahoittelemme viivästymistä.
Kuulutus 2.
Huomio, punaisen mazdan omistaja! Punainen mazda, rekisterinumero jii-yy-ii-jussi-yrjö-iivari-kuusi-
kolme-kahdeksan, on pysäköity huolto-ovien eteen. Pyydämme siirtämään auton välittömästi pois.
Kuulutus 3.
Viikko jatkuu meillä sateisissa merkeissä. Tänään tulee reippaasti sateita koko maassa. Huomenna sää
jatkuu etelä-suomessa pilvisenä ja ajoittain tulee sadekuuroja. Itä-suomessa sää selkenee huomenna ja
aurinkokin näyttäytyy. Lämpötila on etelä-suomessa kymmenen ja viidentoista asteen välillä ja itä-
suomessa viidestätoista kahteenkymmeneen.
Kuulutus 4.
Hyvät matkustajat! Metro ajaa joka päivä kahdeksan minuutin välein siltakorjausten vuoksi. Vuosaareen
matkustavien on vaihdettava Itäkeskuksessa junaa. Liikenne palaa normaaliksi kolmas elokuuta. Hyvää
matkaa!
Kuulutus 5.
Kauppakeskus Kamelin kolmannessa kerroksessa on avattu kuntosali. Tervetuloa tutustumaan. Avajais-
tarjouksena kuntosalikortti kuukaudeksi, vain 39 euroa! Lisäksi kaikille kuukausikortin ostajille askelmit-
tari kaupan päälle. Tule sinäkin kohottamaan kuntoasi.
Kuulutus 6.
Hyvät matkustajat! Pikajuna S90 Jyväskylästä Tampereelle korvataan linja-autolla ratatöiden vuoksi.
Linja-auto lähtee Jyväskylän rautatieaseman edestä kello 21.20. Tampereelta on jatkoyhteys Helsinkiin
junalla kello 23.15.
Kuulutus 7.
Ja sitten liikennetiedotuksia. Kutostiellä Kouvolan ja Elimäen välillä on sattunut liikenneonnettomuus ja
se aiheuttaa siellä suunnassa ruuhkaa. Poliisi on ohjaamassa liikennettä.
Kuulutus 8.
Seuraavaksi tietoa juhannuksen aukioloajoista. Elintarvikeliikkeet saavat olla juhannusaattona auki aa-
museitsemästä iltakuuteen. Lauantaina kaupat ovat kiinni. Pankit ovat perjantaina suljettuna. Postin
toimipaikat sen sijaan palvelevat perjantaina kello kolmeentoista saakka.
TEHTÄVÄ 8. MAINOKSIA
Mainos 1.
Varaa nyt kesälomasi! Hotellipaketti ihanalle Ahvenanmaalle, alkaen 73,50. Hinta sisältää laivamatkat
ilman aterioita ja kaksi yötä hotelli Parkissa. Alle 6-vuotiaat yöpyvät vanhempien mukana ilmaiseksi.
Tarjous on voimassa sunnuntaisin kesä- ja heinäkuussa. Enää muutama paikka jäljellä, joten varaa
omasi pian! Kysy myös muita hotellivaihtoehtoja.
Kesämatkat.fi - helposti ja nopeasti matkalle!
Mainos 2.
Tuoksuton Ötökkä hyttyskarkote pitää hyttyset loitolla. Nyt sinun ei enää tarvitse haista hyttyskarkot-
teelta, että välttäisit hyönteisten puremat. Ötökkä-tuotteet ovat myös hellävaraisia iholle ja ympäristöl-
le. Ei suositella alle kolmevuotiaille lapsille. Tehokas hyttyskarkote. Ötökkä. Vain apteekista.
177
TEHTÄVÄ 9. LYHYITÄ UUTISIA
Uutinen 1.
Ja sitten paikallisia tapahtumia. Kotkan pääkirjastossa alkaa huomenna tiistaina perinteinen poistokir-
jamyynti. Pääkirjaston toisessa kerroksessa järjestettävä poistokirjamyynti kestää runsaan kuukauden
eli syyskuun loppuun saakka. Kaikki kirjat ja lehtiniput maksavat yhden euron.
Uutinen 2.
Bussi numero 873 ajaa seitsemäs viiva kahdeskymmenes heinäkuuta poikkeusreittiä. Normaalisti Paasi-
kivenkatua pitkin ajava linja ajaa rautatieasemalta terveyskeskukselle ja takaisin nyt Keskikadun kautta.
Paasikivenkadun pysäkit ovat poissa käytöstä ja korvaavat pysäkit ovat Keskikadulla uimahallin ja kir-
jaston kohdalla. Uusi reitti johtuu Paasikivenkadun kiveysten uusimisesta. Liikenne palaa normaaliksi
kahdeskymmenesensimmäinen heinäkuuta.
Uutinen 3.
Uutisten lopuksi tietoa juhannussäästä. Juhannuksesta tulee tänä vuonna ennustusten mukaan pilvinen
ja sadetta saadaan koko maassa. Myös ukkoset ovat mahdollisia. Keskikesän juhlasta ennustetaan vä-
hän keskimääräistä viileämpää. Päivän ylin lämpötila on viidestätoista kahteenkymmeneen astetta.
Edellisvuosina juhannusjuhlaa on vietetty enimmäkseen melko lämpimässä säässä. Viime vuoden ju-
hannusaattona lämpötila nousi maan etelä- ja lounaisosassa lähelle hellerajaa.
Uutinen 4.
Ruoan hinta on noussut EU-maissa hyvin nopeasti. Ruoan hinnat ovat suomessa noin seitsemän pro-
senttia korkeampia kuin vuosi sitten. Eniten ruoan hinta nousi itä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Bulga-
riassa hinta nousi yli 25 prosenttia. Hinnat nousivat vähiten Portugalissa, Alankomaissa ja Ranskassa.
Eniten nousivat maitotuotteiden hinnat ja vähiten on puolestaan noussut leivän hinta.
TEHTÄVÄ 10. KERTOMUKSIA
Kertomus 1.
Osa 1.
Mun nimi on Janne Kokkonen. Olen 22-vuotias sairaala-apulainen ja asun Helsingissä, Itä-Keskuksessa.
Mä oon töissä Meilahden sairaalassa. Mun työ on vuorotyötä. Jos oon aamuvuorossa, menen töihin
aamulla seitsemältä ja pääsen töistä puoli neljältä. Iltavuoro taas alkaa kolmelta ja loppuu yöllä puoli
kahdeltatoista. Yötöitä mulla ei oo. Onneksi. Mä oon tosi huono valvomaan yöllä.
Osa 2.
Jos saan itse valita, niin tykkään eniten olla iltavuorossa. Sillon mulla jää aikaa hoitaa aamulla asioita ja
voin nukkua pitkään. Illalla töissäkään ei ole niin kiirettä ja siinä ehtii paremmin juttelemaan potilaiden-
kin kanssa. Mukavinta tässä sairaalatyössä on nimittäin se, kun saa auttaa toisia ihmisiä. Meillä on
myös töissä kiva porukka, mikä tietysti kans vaikuttaa paljon. Miestyöntekijöitä vois kyllä olla enemmän.
Miehiä on meidän osastolla töissä vaan kolme, yks lääkäri, yks sairaanhoitaja ja minä. En haluais vaih-
taa ammattia tai ainakaan en haluais vaihtaa alaa, koska tää sairaalatyö sopii mulle niin hyvin. Joskus
oon miettinyt, että voisi lähteä opiskelemaan jotakin, vaikka sairaanhoitajaksi, mutta saa nahda. Ehka
sitten parin vuoden paasta. Nyt mulla ei oo varaa opiskella, kun vuokrakin just nousi.
Kertomus 2.
Jaa, että mitä harrastan. No vähän kaikenlaista tulee harrastettua. Oikeastaan ma allekirjotan taysin
sanonnan, ett työ sotkee harrastuksia. Ei vaan oo aikaa harrastaa kaikkee mitä haluais. Toisaalta jos ei
kavis töissa, niin eipa olis varaa harrastaakaan.
Koiraharrastukseen mulla kuluu ehkä eniten aikaa. Mulla on labradorinnoutaja ja sen kanssa harrastan
tokoa eli tottelevaisuuskoulutusta ja käyn metsällä. Mun koira Remu on nyt kolmevuotias ja voisin mel-
178
kein sanoo, ett se on koira parhaassa iässä. Liikuntaa mun ei juurikaan tarvitse erikseen harrastaa, kun
koiran kanssa tulee käytyä kävelylenkillä kolme neljä kertaa päivässä.
Tietokoneet ja tietokonepelit on myös mainitsemisen arvosia mun harrastuksista, koska niihin kuluu
melko lailla aikaa, välillä oikeestaan liikaakin. Mä pelaan enimmäkseen erilaisia strategiapelejä. Myös
elokuvia tulee katsottuu paljon, sekä teatterissa että kotona vuokrafilmeinä.
TEHTÄVÄ 11. UUTISIA
Uutinen 1.
Tuoreen tutkimuksen mukaan Internetin suosio kasvaa edelleen. Euroopassa netti on nuorten keskuu-
dessa jo tärkeämpi viihteen ja tiedon lähde kuin televisio. 82 prosenttia nuorista käyttää Internetiä
säännöllisesti. 77 prosenttia katsoo televisiota säännöllisesti. Tutkimuksen mukaan Internetin käyttäjät
viihtyvät verkossa 12 tuntia viikossa. Joka kolmas surffailee verkossa jopa 16 tuntia. Käyttäjät ovat
myös uskollisia, sillä he käyttävät nettiä todella säännöllisesti, jopa kuutena päivänä viikossa. Useimmi-
ten Internetistä haetaan tietoa. Useimmat käyttävät paljon netin hakukoneita, kuten Googlea. Suuri osa
lukee netissä myös sähköpostejaan, osallistuu johonkin keskusteluun, lataa musiikkia, kuuntelee radiota
ja katsoo erilaista liikkuvaa kuvaa.
Uutinen 2.
Mahdollisuuksien toreja järjestetään taas tänä keväänä ja kesänä monilla paikkakunnilla. Kyseessä on
ilmainen yleisötapahtuma, joka sopii kaikenikäisille. Toreilla erilaiset järjestöt ja yhdistykset kertovat
toiminnastaan ja myyvät tuotteita. Tarjolla on myös esityksiä, kulttuuria, ruokaa ja juomaa. Torit järjes-
tävä kehitysyhteistyöjärjestö Kepa haluaa kertoa toreilla maailman tilasta, ihmisoikeuksista ja eri mai-
den kulttuureista.
Viime vuonna toreille osallistui viisi sataa eri järjestöä. Yleisöä kävi kaksikymmentätuhatta. Tänä vuon-
na toreja järjestetään kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Ensi viikonloppuna toreja on esimerkiksi
Turussa, Kajaanissa, Savonlinnassa ja Hyvinkäällä. Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla
järjestetään Maailma kylässä -festivaali. Ilmaisella festivaalilla on monia tunnettuja esiintyjiä eri puolilta
maailmaa.
Uutinen 3.
Terveydenhuoltoa uudistetaan Suomessa. Terveyskeskuksissa saa tulevaisuudessa enemmän erikois-
lääkärien palvelua ja terveyskeskukset lähettävät vähemmän ihmisiä sairaaloihin jatkohoitoon. Tavoit-
teena on, että potilaiden ei tarvitse mennä paikasta toiseen. Uudistusta perustellaan sillä, että hoito
paranee. Samalla uudistus säästää myös rahaa. Uudistuksia on arvosteltu siitä, että uudistuksen jälkeen
vaikeimpia hoitoja tehdään vain muutamassa paikassa. Esimerkiksi uuden sydämen voi saada tulevai-
suudessa vain muutamassa yliopistosairaalassa. Monen potilaan matka hoitoon pitenee paljon ja hoi-
toon pääsy voi siten vaikeutua, mutta esimerkiksi vaikeat leikkaukset voidaan viranomaisten mukaan
hoitaa tulevaisuudessa paremmin.
TEHTÄVÄ 12. KESKUSTELUJA
Keskustelu 1.
Osa 1.
Nainen 1: Jaana Korhonen.
Nainen 2: Moi, Raija täällä. Aattelin soitella, kun jäin just lomalle ja on paremmin aikaa. Mitäs kuuluu?
Nainen 1: No arvaa vaan, kiirettä pitää. Mulla alkaa loma vasta kahden viikon päästä ja meillä on kaikki
tavarat sekasin tän muuton takia. En löydä mitään mistään.
Nainen 2: Ai niin, nytkö se teidän muutto oliki. No kerro siitä uudesta asunnosta, millanen se on?
Nainen 1: Tosi kivahan tää on, sitten ku saadaan kaikki kuntoon. Alakerrassa on eteinen, keittiö, olo-
huone ja vessa ja pesutilat. Yläkerrassa on sitte kaks makuuhuonetta ja vessa. Niin ja parveke. Suht
vanhahan tää talo on, mut ihan ok kunnossa.
Osa 2.
Nainen 2: Pitääkö teidän tehdä remonttia siellä?
179
Nainen 1: Vähän joo. Mä haluan tehdä toisesta makuuhuoneesta sinisen huoneen, sinne pitää vaihtaa
tapetit. Ja keittiöön me laitetaan laattalattia. Nyt siinä on parketti ja se on kyllä tosi epäkäytännöllinen
keittiössä.
Nainen 2: Entäs huonekalut? Pitikö teidän ostaa paljo uusia huonekaluja, kun muutitte pienemmästä
isompaan?
Nainen 1: Joo, olohuoneeseen ostettiin uus sohva ja lapsille kerrossänky. Muuten ollaan pärjätty van-
hoilla. Pitaa sitten ajan kanssa kattoo, mita taytyy vaihtaa.
Nainen 2: No entäs millasessa paikassa se talo on?
Nainen 1: Paikka se tässä oikeestaan onkin parasta! Tää talo on sellasen ihan pienen tien varrella, mut-
ta kuitenki melkein keskustassa. Täällon tosi rauhallista, kun tossa tiellä on niin vähän liikennettä. Sun
pitaa tulla kattomaan.
Nainen 2: Joo ehdottomasti tuun. Soittele, kun saat tavarat paikalleen ja ehdit tapaamaan.
Nainen 1: Joo soitellaan. Kiva kun soitit, mä tästä meenkin jatkamaan keittiön kaappien järjestelya.
Keskustelu 2.
Osa 1.
Nainen 1: Hei Riitta, pitkästä aikaa. Mitä sulle kuuluu? Kuulin, että oot vaihtanut työpaikkaa.
Riitta: Joo, pakko oli lähtee työnhakuun. Mun entisen työpaikan, sen Kulmakahvilan omistaja vaihtui,
eikä mulle enää olis ollu töitä kuin muutamaks tunniks viikossa. Eihän sillä olis eläny.
Nainen 1: No löysit sitten uuden paikan aika nopeesti.
Riitta: No en tiijä, kyllä mä lähetin ainakin kymmenen hakemusta, jos en enemmänki. Kolmessa paikas-
sa kävin haastattelussa, ja onneks tää yks sitten tärppäs.
Nainen 1: Millanen se haastattelu oli?
Riitta: Kai se oli ihan tavallinen. Mua kyllä jännitti kauheesti, kun edellisestä haastattelusta oli jo niin
pitkä aika. Siellä oli kaks haastattelijaa ja ne kyseli vuorotellen koulutuksesta, työkokemuksesta, milla-
nen ihminen oon ja miten toimin erilaisissa tilanteissa ynnä muuta. Heti haastattelun jälkeen tuntu, että
pieleen meni, mutta sain kuitenkin sen paikan.
Osa 2.
Nainen 1: No kerro vähän, millanen paikka se on?
Riitta: Keittiöalan hommaa se on, mun titteli on ravitsemustyöntekijä. Se on ihan vakituinen työ ja mun
työmatka ei oo enää niin pitkä, se on nyt vaan pari kilometriä. Se mua yllätti, että siihen paikkaan oli
ollu hirveesti hakijoita, yli sata. Mä olin kuulemma saanu paikan, koska mulla oli kokin koulutus, pitkä
työkokemus asiakaspalvelusta ja sit vielä kassataito. Ja oli ne kysyny musta myös entiseltä työnantajal-
ta. Kai se oli kehunu.
Nainen 1: Kuulostaa hyvältä. Onneks olkoon. Saat olla ylpee kun oot tullu valituks noin isosta joukosta.
Niin se vaan on, etta asioilla on taipumus jarjestya.
TEHTÄVÄ 13. MATKAKERTOMUS
Me matkustettiin mun miehen Mikan kanssa alkukeväästä, tai oikeestaan lopputalvesta maaliskuun
ekalla viikolla lunta pakoon Egyptiin. Matkaa odotettiin koko talvi ja jo joulukuussa oltiin valmiita läh-
töön. Raskaan talven jälkeen meillä oli mielessä lähinnä lepo ja tutustuminen paikalliseen kulttuuriin.
Jo heti kun laskeuduttiin koneesta iski kulttuurishokki vastaan. Suomalaisena sitä kun on niin tottunu
siisteyteen ja rauhalliseen ympäristöön, niin sitä siellä ei ollu vastassa, vaan todella likasta ja härdel-
liä. Lentokenttäalue oli sellasta yleistä kaaosta. Opas kehotti heti olemaan todella huolellinen hygienian
suhteen ja käsienpesua piti tehdä joka välissä jotta välttyisi vatsataudilta. Myös tavaroista opas käski
pitämään hyvää huolta.
Se bussi, jolla me mentiin hotelliin seiso kaks tuntia kentän parkkipaikalla. Egyptin presidentti oli tulossa
kentälle, ja niinpä lähtölupaa ei tullu. Kun ihminen on heränny neljältä aamulla, lentäny viis tuntia ja
odotellu laukkujaan puolisen tuntia, niin kahden tunnin ylimääränen odottaminen kuumassa bussissa ei
enaa naurata.
Kun siinä oltiin muutama tunti odoteltu, vihdoin kuitenki päästiin alottamaan matka hotellille. Mulla oli
mielessä kauniit maisemat ja upea luonto, ja todellisuus olikin ihan toinen. Bussin ikkunasta näky vaan
hiekkaa. Ja aina vaan enemmän hiekkaa. Olinhan mä tietysti kuullu ett Egyptissä on paljo hiekkaa, mutt
180
konkreettisesti nähtynä se oli kyllä hämmentävää. Ristin sen paikan maailman suurimmaksi hiekkalaati-
koksi. Oman maan puita ja nurmikkoa ja vihreyttä tuli heti ikävä.
Hotellialue, jossa asuttiin oli turisteille varta vasten tehty lomakylä. Se oli todella siisti ja täynnä valkosia
taloja, uima-altaita ja kahviloita. Ja mikä parasta mun mielestä, aurinkoo oli riittävästi ja lämpöökin yli
kolkyt astetta. Just mulle sopivat kelit. Matkan rasitus unohtu nopeesti ja ilo lomasta alko. Me maattiin
altaalla, käytiin veneretkellä, yöuinnilla ja vaan nautittiin olosta. Lomasta tuli kaikista kommelluksista ja
pettymyksistä huolimatta oikein mukava.
TEHTÄVÄ 14. LYHYT RAPORTTI
Osa 1.
Toimittaja: Tänään meillä on aiheena suomalainen muotoilu. Harva tulee ajatelleeksi, että arkisten esi-
neiden ja pakkausten taustalla on usein hyvinkin pitkä suunnittelutyö. Studiovieraana meillä on teolli-
nen muotoilija Mikko Suuronen, joka on uransa aikana suunnitellut niin huonekaluja kuin pienempiäkin
kodin esineitä.
Mikko: Jokainenhan meistä tietää, että arjessa tulee useimmin tartuttua sellaisiin esineisiin, jotka ovat
helppoja ja mutkattomia käyttää. Niin se vaan on. Ja se tietysti pitää suunnittelijan muistaa. Esimerkiksi
kahvipannun kahvan tulee olla kuumenematon ja käteen käypä. Muutenkin tavanomaisen arkiesineen
täytyy olla helppokäyttöinen, turvallinen, kulutusta kestävä ja mielellään tietysti myös kaunis.
Toimittaja: Monet suomalaiset muotoilijat ovat keränneet mainetta ulkomaita myöten. Maailmalla tun-
netaan esimerkiksi Fiskarsin sakset ja Marimekon kuosit.
Osa 2.
Toimittaja: Miten kauan tällaiset klassikot sitten kestävät nykyään niin kovassa kilpailussa?
Mikko: Hyvä tuote voi olla markkinoilla lähes ikuisesti. Valitettavasti vaan tällä vuosikymmenellä on
suunnittelussa painottunut kertakäyttöisyys ja trendikkyys. Suunnittelun ja muotoilun lähtökohtana on
kuitenkin miettiä tuotteen elinkaari alusta loppuun. Tavoitteena voidaan pitää kierrätettävyyttä tai elin-
kaaren pidentämistä. Käytännössä se on kuitenkin aika vaikeaa.
Toimittaja: Entäs sitten pakkaukset? Onko niidenkin suunnittelu vaikeaa?
Mikko: No kyllä näin suunnittelijana voisin sanoa, että on. Pakkauksella on itse asiassa melko suuri
merkitys. Eri tuotteilla on esimerkiksi erilaisia säilyvyysominaisuuksia ja kestävyysvaatimuksia, jotka
pakkauksen on varmistettava. Hyvä pakkaus on vaatimaton ja järkevän huomaamaton, mutta silti kes-
tävä. Vaikeinta on saada pakkaukseen mukaan paikka tuoteselosteelle. Usein tuoteseloste joudutaan
painamaan pakkaukseen niin pienellä, että sitä on mahdoton lukea ilman suurennuslasia. Muita ongel-
mallisia pakkauksia ovat esimerkiksi leikkelepakkaukset. Niissä on usein niin terävät kulmat, että ne
viiltävät muovipussin rikki.
TEHTÄVÄ 15. HAASTATTELUJA
Haastattelu 1.
Osa 1.
Toimittaja: Ja nyt aiheena ammatinvaihto. Millaisia kokemuksia teillä on ammatinvaihdosta? Radio Jou-
sen toimittaja Iiro Santala haastatteli useaan otteeseen työpaikkaa vaihtanutta Merjaa.
Merja: Mä oon nelkytkuusvuotias nainen ja vaihtamassa taas työpaikkaa. Tähän mennessä oon ollu jo
viidessä eri työpaikassa. Ammattia oon vaihtanu merkonomin tutkinnon suorittamisen jälkeen kolmesti.
Toimittaja: No millasia kokemuksia sulla on, ett miten oot kokenu noi uudet työpaikat ja uudet työkave-
rit?
Merja: Mun kokemus kyll on se, että kyllä ammatinvaihto kuitenki kannattaa, jos ei oo tyytyväinen ny-
kytilanteeseen ja jos töissä on huono fiilis koko ajan. Voisin oikeestaan sanoo, ett paljon se ottaa, mut
toisaalta paljon se myös antaa. Tällä hetkellä se, että mulla on erilaista osaamista, on mun vahvuus.
Nyt työnantajat arvostaa sitä, että mulla on ymmärrystä ja kokemusta monenlaisista töistä ja tehtävis-
tä.
181
Osa 2.
Toimittaja: Niin että et oo kokenu työpaikan vaihtoa mitenkaan ongelmalliseks tai.
Merja: No mulle sanottiin jo sillon, kun lähin ekasta, ja erinomaisen varmasta työpaikasta, ett otan ris-
kin. Nyt riski on vielä suurempi, kun mä lähestyn ikää, jossa monet lyö hanskat tiskiin. Eli eivät viitsi
opetella uutta, eivät muuta mitään toimintatapojaan ja jotenki laiskistuvat henkisestikin. Ikärasismi on
kuitenki tosiasia vaikka siitä ei puhutakkaan ääneen ja musta tuntuu, ett monien oman ikäisten arvo-
maailma liitelee kesämökkitunnelmissa kun se mulla itselläni liitelee oman työn kehittämisessä, ana-
lysoinnissa ja työskentelyolojen parantamisessa. Mä tunnen tosi paljon ihmisiä, jotka on juuttuneet
kiinni ammatteihinsa ja työpaikkoihinsa ja elävät päivästä toiseen tympääntyneinä ja kyllästyneinä
omaan työhönsä. Ei ne jaksa tai edes viitsi ajatella muutoksen mahdollisuutta.
Toimittaja: Sä oot sitten tyytyväinen nykyiseen työhösi, vai mitä? Vai aiotko vielä vaihtaa?
Merja: No en nyt ainakaa ihan heti aio lähtee uusia paikkoja kattelemaan. Uuden työpaikan löytäminen
oli mulle tosi vaikeeta ja kesti niin kauan, ett usko meinas jo loppuu. Kovista kokemuksista huolimatta
mä oon kuitenki tyytyväinen mun valintaan. Palkassa ammatin vaihto aiheutti mulle tuhannen euron
häviön, mutt uudessa työssä on säännölliset työajat, palkka maksetaan sovitusti, ja ennen kaikkee se
tärkein anti: nyt mä osaan sanoo jo EI. Oon saanu lisää itseluottamusta ja uskon, ett mulla on osaamis-
ta, jolle on kysyntää ja josta halutaan maksaa.
Haastattelu 2.
Osa 1.
Toimittaja: Ja nyt ollaan Turun torilla. Pakko se oli tämäkin paikka tulla katsomaan ja nyt tässä on siis
vihannesliike Jyrki Loikas, oliko oikein. ja karoliina on sun nimi.
Nainen: Joo.
Toimittaja: Ja sä oot täällä Turun torilla myymässä, mitä sä myyt?
Nainen: Mä myyn kaikkee vihanneksii, marjoja, kaikkia kesän herkkuja.
Toimittaja: No minkälainen asiakas on perusturkulainen?
Nainen: Perusturkulainen on tai perustoriasiakas on sanotaan nyt on vähän vanhempi nainen tai mies,
keski-ikä tääl on kuudenkympin paikkeilla sanoisin.
Toimittaja: No kun me kierretään nyt näitä eri toreja, niin miks sun mielestä turun tori on semmonen
must paikka tulla kokemaan ja katsomaan?
Nainen: mun mielestä tää on hyvässä paikassa, tää on ihan keskellä turkua, turun sydämessä ja täältä
löytyy ihan kaikkea. Tääl on paljon valikoimaa ja ja tuota halpoja hintoja.
Toimittaja: No ku aina helsinkiä ja turkua aina verrataan ja kauhee kilpailu aina käynnissä kaikessa niin
miten sun mielestä helsingin tori ja tää turun tori eroo toisistaan?
Nainen: mun mielestä tää turun tori on kivempi paikka, tääl on halvemmat hinnat, se on todettu ja just
ett tää on keskellä ihan kaikkea, ja täält löytyy kaikkea.
Osa 2.
Toimittaja: No mites sitte tää kieli, ku teillä turussa on oma kieli. Mä ainakin ymmärrän nyt sua oikein
hyvin, mut ymmärrät sä kaikkia turun murretta oikein kunnolla vääntäviä.
Nainen: No, joo, mä en ite puhu turun murretta, mut tota mutta kyl mä, joo kyl se menee.
Toimittaja: Onko joku outo sana mitä sä voisit mulle sanoo ett mitä täällä käytetään eritoten et me ol-
laan katu-uskottavia tällä torilla?
Nainen: Kyl täs suurin osa, sanotaan nyt sellaset vanhemmat ihmiset nuoret ei nyt puhu niin, niin sel-
last turun murretta, mut sanotaan sellaset plus nelikymppiset niin se kyl vääntää sellasta, mä en nyt
osaa sillä tavalla.
Toimittaja: Turussa eiks lyhennetä sanoja?
Nainen: Lyhennetaan joo, on silleen ett ma oon turust ja.Niin etta ollaan ylpeita ett ollaan turust ja
turkkulaisii.
Toimittaja: Just. No mitä täältä torilta kannattais muuta sun mielestä viedä tuliaiseks?
Nainen: No täällähän on paljo kukkasii ja tääl on no just nää mansikat on aivan meil on turun parhaat
mansikat, ihan oikeesti.
Toimittaja: Me kohta ruetaan testaamaan. Me otettiin mansikoita ja herneitä. Te ootte myös raitiovau-
nun käyny helsingistä varastamassa.
182
Nainen: Joo, käytiin joo. Mä en tiijä ett miten monta vuotta se on ollut siinä, mut käytiin hakemassa
joo.
Toimittaja: Onks se hyvä paikka?
Nainen: Se on aika hyvä paikka joo, ett jos jätskipaikoista pitäis joku valita täs torilla niin sinne mä suo-
sittelen.
Toimittaja: No mitä muuta sä suosittelet, ett täällä turussa kannattaa mennä tutustumaan?
Nainen: Turussa, no nyt kesällä niin mä menisin ruissaloon, se on tosi kaunis paikka, jos sinne haluu
mennä istuskelemaan, toi tuota turun linnan puisto ja jokiranta, ja kävelykadun varrella on paljo kivoja
kauppoja, ja tää tori tietysti..
Haastattelu 3.
Osa 1.
Toimittaja: Seuraavaksi keskustelemme ajan pysähtymisestä. Hullaannus, pettymys, shokki, yllätys.
Tiedäthän, se tunne, kun aika vain tuntuu pysähtyvän. Haastattelimme kahta yllättävän tilanteen koke-
nutta ja kysyimme, mitä tapahtui. Markku koki ajan pysähtyvän, kun hänen autonsa lähti luisumaan
jäiseltä tieltä.
Markku: Mä menetin auton hallinnan jäisellä tiellä. Mä olin matkalla kouluun, mä työskentelin sillon siel-
lä opettajan sijaisena. Se oli koeaamu ja mä huomasin ett olin unohtanut koepaperit kotiin. Mä kään-
nyin takasin, hakemaan niitä ja tietysti kiireellä, enhän mä halunnu myöhästyä.
Tie oli mutkanen ja liukas. Ihan yhtäkkiä mun auto lähti heittelehtimään holtittomasti enkä mä saanu
siihen enää otetta. Auto pyöri ku karuselli ja pääty lopulta perä edellä metsään.
Sillon ku se auto lähti mun käsistä, mä aattelin, ett tässäkö tää oli, mun elämä. Mitä mä olen saanu
aikaseksi? En vielä mitää! Ennen tota onnettomuutta radiosta tuli joku hyvä kappale, ja mä kuuntelin
sitä täysillä ja lauloin mukana. Tapahtumahetkellä noi kaikki äänet hävis. Kyllä tuo kokemus muutti
mua, niin mun ajotyyliä kuin myös asennetta elämään. Mitä tahansa voi näköjään tapahtua ja kelle
tahansa. Myös mulle. Selvisin koko hommasta kuitenki onneks mustelmilla.
Osa 2.
Toimittaja: Sirpalle aika sen sijaan pysähtyi hyvin erilaisessa tilanteessa, puhelinkeskustelun aikana.
Sirpa: Mä olin hankkinut akateemisen koulutuksen ja työskentelin venäjän kielen kääntäjänä. Neli-
kymppisenä musta alkoi kuitenkin tuntua siltä, että haluaisin tehdä jotakin muuta. Sitten kuivakukka-
harrastus avasi mun silmät. Ja niin mä päätin hakea puutarhurin oppiin ja valmistua floristiksi. Lähetin
tosi toiveikkaana hakemuksen koulutukseen, mutta mua ei valittu. Olin kuulemma ylikoulutettu. Silloin
mä ajattelin, että ei voi olla totta! Soitin opinto-ohjaajalle itkuisen puhelun ja harmittelin kielteistä pää-
töstä. Miten näin voidaan kohdella ihmistä, joka haluaa oikeesti tulla opiskelemaan! Voin kuvitella, mitä
se ohjaaja musta ajatteli. Taas joku neljänkympin kriisia poteva nainen itkee kohtaloaan.
Myöhemmin sama opinto-ohjaaja soitti mulle ja kerto, että yks opiskelupaikka oli vapautunu. Voisin
tulla kouluun. Silloin musta tuntu, että aika pysähty. Musta tuntui ihanalta ja pelottavalta yhtä aikaa.
Tiesin sillon, että olin isojen muutosten edessä, vaikkakin ihan positiivisessa mielessä.
183
Opetushallitus/kirjasto
PL 380
00531 Helsinki
Puhelin 040 348 7555 (vaihde)
kirjasto@oph.fi
www.oph.fi/julkaisut
ISBN 978-952-13-3829-8
9 789521 338298