You are on page 1of 6

ANEXA 2 la Ordinul M.E.C. nr. 4329 din 30.08.

2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat - 2003

PEDAGOGIE PREŞCOLARĂ ŞI ŞCOLARĂ. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA COPILULUI
-învă ţă tori-e duca toa re - dublă spe c ia liz a re -

A. a.

OB IE C T I VE GE NE R A L E Obie c tive viz ând planul c unoaş ter ii 1. Asimilarea conceptelor fundamentale ale pedagogiei şi psihologiei. 2. Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a conceptelor şi a normelor pentru analiza critică a unor concepţii, orientări, situaţii, procese, stări şi evenimente; formarea gândirii pedagogice şi psihologice evaluativ critice, interpretative.

b.

Obie c tive viz ând planul capac ităţilor 3. Dezvoltarea capacităţilor de proiectare, conducere şi evaluare a proceselor de instruire. 4. Dezvoltarea creativităţii pedagogice şi psihologice în conceperea şi realizarea procesului didactic, promovarea inovaţiilor în învăţământul preşcolar şi primar.

c.

Obie c tive viz ând planul atitudinilor 5. Dezvoltarea motivaţiei pozitive şi formarea unei atitudini favorabile faţă de profesiunea de cadru didactic, a receptivităţii şi responsabilităţii faţă de schimbările inovatoare din educaţie. 6. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de evoluţia personalităţii elevului, a asigurării şanselor de acces, de re uş it ă şc ola ră ş i s oc ia lă pe ntru toţi c opiii. B. T EM A T I C Ă. AR I I D E C ON ŢI N U T 1. D ID A C TIC A PR EŞC O LA R Ă ŞI ŞC O LA R Ă

Cap. I. Pr oc es ul de învăţământ - obiec t de s tudiu al didac tic ii 1.1 Definirea procesului de învăţământ

1 4. manualul şcolar) 2 .3 Noţiunea de conţinut al învăţământului Surse şi criterii de selecţie a conţinutului învăţământului Organizarea pedagogică a conţinutului învăţământului preşcolar şi primar (planul de învăţământ.Principiul caracterului intuitiv al învăţământului (principiul intuiţiei) . I I.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat . Obie c tive le pr oc es ului de învăţământ din gr ădiniţă ş i învăţămân tul pr imar 2.4 Definirea conceptului de obiectiv educaţional şi analiza funcţiilor sale pedagogice Organizarea pe niveluri a obiectivelor educaţionale. I II . programa şcolară.ANEXA 2 la Ordinul M.2003 1.1 2. învăţămân tul Cap.1 Suportul ştiinţific al principiilor şi normelor didactice 3.2 4.3 1.Principiul participării conştiente şi active a preşcolarilor şi şcolarilor în procesul de învăţământ .Principiul asigurării conexiunii inverse (retroacţiunii) în procesul de învăţământ Cap. sisteme de clasificare Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale în grădiniţă şi învăţământul primar Aplicaţii.2 1.2 2.E.4 1.3 2.5 Procesul de învăţământ ca relaţie predare-învăţare-evaluare Procesul de învăţământ ca act de comunicare Analiza sistemică a procesului de învăţământ Caracterul formativ-educativ al procesului de învăţământ Cap.C.08.Principiul învăţământului sistematic şi continuu . Conţinu tul învăţământ ului pr eş c olar ş i pr imar 4. 4329 din 30.2 Sistemul principiilor didactice .Principiul legării teoriei de practică . Pr inc ipiile pr oc e s ului Par tic ular ităţi ale aplic ăr ii ace s tor a pr e şc olar ş i pr imar 3.Principiul accesibilităţii şi individualizării învăţământului .Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor şi deprinderilor . Elaborarea unor seturi de obiective operaţionale pentru conţinuturi specifice învăţământului preşcolar şi primar de în învăţământ. nr. IV .

C. M e tode ş i mijloac e de învăţământ folos ite în gr ădiniţă şi învăţământul pr imar 5.componentă a procesului de învăţământ Funcţiile evaluării în procesul didactic Operaţiile principale ale evaluării Modalităţi de integrare a acţiunilor evaluative în procesul de învăţământ 3 .08.4 7. semnificaţii pedagogice Caracteristici ale relaţiilor învăţător-elevi Tipuri de relaţii învăţător-elevi Cap.1 6. VII. Funcţii şi însemnătate Noţiunea de metode activ-participative Sistemul metodelor utilizate în învăţământul preşcolar/ primar. Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ în grădiniţă şi învăţământul primar 7.7 Cap.1 5.2003 Cap. VIII.6 5. nr. Evaluarea în procesul de învăţământ 8. R e laţiile învăţător . VI . procedee şi mijloace de învăţământ necesare predării unei activităţi/lecţii 5.ele vi 6.3 7. caracteristici.2 8.E.3 Noţiunea de metodă de predare-învăţare.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat . valoarea fiecărei metode de învăţământ Sistemul mijloacelor de învăţământ şi funcţiile acestora Strategia didactică Stiluri de activitate didactică Aplicaţii: proiectarea ansamblului de metode.2 6.4 5.3 8.1 8.4 Evaluarea .5 5. V . reguli de utilizare.1 7. 4329 din 30.ANEXA 2 la Ordinul M.5 Noţiuni generale privind organizarea procesului de învăţământ Formele de organizare a activităţii instructiv-educative din grădiniţă Organizarea procesului de învăţământ pe clase şi lecţii Probleme psihopedagogice ale organizării procesului de învăţământ pe clase şi lecţii Tipuri fundamentale de lecţii Cap.2 7.3 Interrelaţiile învăţător-elevi.2 5.

Didactica. cerinţe ale proiectării didactice 10.8 8. X. Rafailă E.7 8.2003 8. profesorii de pedagogie vor avea în vedere noţiunile nou introduse prin Planulcadru de învăţământ la clasele I-IV şi prin Metodologia evaluării rezultatelor şcolare prin calificative în învăţământul primar. T. Şerbu F.. Notă: În pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat la temele: conţinutul învăţământului.. evaluarea în procesul de învăţământ.E.3 Etape (niveluri) ale proiectării procesului de învăţământ 10. 4329 din 30. Proiectarea activităţii didactice în învăţământul preşcolar/primar 10..C. Radu I. Popescu E.08.. nr. în perspectiva structurii semestriale a anului şcolar şi aplicării noului Plan-cadru de învăţământ la clasele I-IV. Vlăsceanu Fl. Mateiaş A.1 9.3 9.4 Definirea conceptului de "succes şcolar" Factori determinanţi ai reuşitei şcolare Prevenirea şi înlăturarea eşecului şcolar Diferenţierea şi individualizarea învăţării în grădiniţă şi învăţământul primar Cap.4 Aplicaţii: proiectarea unor tipuri de lecţii/activităţi.. Cerghit I.2 9. IX.5 8.1 Proiectarea-condiţie a unei activităţi didactice reuşite.6 8. proiectarea activităţii didactice. începând cu anul şcolar 1998-1999 .ANEXA 2 la Ordinul M. şi Didactica.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat .2 Conţinutul şi structura proiectării procesului de învăţământ 10.9 Tipuri de rezultate şcolare supuse evaluării Metode de verificare a rezultatelor şcolare în grădiniţă şi învăţământul primar Aprecierea rezultatelor şcolare Educarea capacităţii de autoevaluare la elevi Aplicaţii: elaborarea unor probe de evaluare Cap. (manual-ediţiile după care au studiat elevii). 4 . Manuale: Pedagogie preşcolară. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi combaterea insuccesului şcolar 9.

08..ANEXA 2 la Ordinul M.6 Dezvoltarea proceselor şi capacităţilor cognitive la vârsta şcolară mică şi modalităţi de cultivare Restructurări în plan instrumental-operaţional la vârsta şcolară mică Restructurări în plan afectiv-motivaţional Voinţa şi atenţia la vârsta şcolară mică Învăţarea la vârsta şcolară mică Personalitatea şcolarului mic şi modelarea ei prin factori psihosociali Manual: Psihologia copilului.3 1. nr.E. Caracterizarea creşterii copilului preşcolar (3 ani.2003 2.1 1.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat . I. Procentele din casete reprezintă ponderile care revin celor două discipline de examen şi 5 .2 1. Caracterizarea creşterii şi dezvoltării şcolarului mic (6/7 ani .4 şi dezvoltării psihice a Caracterizare generală Coordonate ale dezvoltării psihice Formele de activitate ale preşcolarului: jocul. Verza E. PSIHOLOGIA COPILULUI Cap.3 2. Zlate M.2 2. Golu P.1 2.10/11 ani) 2.4 2.6/7 ani) 1. II. creaţia Formarea şi dezvoltarea personalităţii preşcolarului Cap.C.5 2. (manual-ediţia după care au studiat elevii). SCHEMA DE EVALUARE Obiective Conţinut Discipline Pedagogie preşcolară şi şcolară Elemente de psihologia copilului Total * * Cunoaştere 0 1 şi 0 2 25% 7% 32% Capacităţi 0 3 şi 0 4 35% 15% 50% Atitudini 0 5 şi 0 6 5% 3% 8% Total 65% 25% 90% Punctaj din oficiu 5% 5% 10% Totalul este de 100 puncte (100%). C.. 4329 din 30.

6 .E. 4329 din 30.C.2002 cu privire la lista disciplinelor si programele pentru examenul de bacalaureat . nr.2003 tipurilor de obiective în evaluarea finală a candidaţilor din totalul de 100 puncte (100%).08.ANEXA 2 la Ordinul M.