You are on page 1of 2

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și din Comunitatea Economică Europeană (CEE), formată din șase state în 1958. În anii următori Uniunea Europeană s-a lărgit prin aderarea unor noi state membre și și-a crescut puterea prin adăugarea de domenii economice, sociale și politice în abilitățile sale. Tratatul de la Maastricht a înființat Uniunea Europeană sub prezenta denumire în 1993. Ultima amendare a bazelor constituționale ale UE a fost Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. UE funcționează printr-un sistem de instituții supranaționale independente și interguvernamentale care iau decizii prin negociere între statele membre.Cele mai importante institu ții ale UE sunt Comisia Europeană , Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea Europeana a Auditorilor, Curtea Europeană de Justiție și Banca Centrală Europeană. Parlamentul European este ales la fiecare 5 ani de cetățenii europeni. Uniunea Europeană a dezvoltat o piață unică în cadrul unui sistem standardizat și unificat de legi care se aplică tuturor statelor membre. În cadrul Spațiului Schengen (care include state membre UE și state non-UE) controalele vamale au fost desfiin țate. [4] Politicile UE sprijină și garantează libera mișcare a persoanelor, bunurilor, serviciilor și a capitalului [5], au fost emise legi în domeniul justiției și afacerilor interne și se păstrează politici comune în domeniul comer țului, agriculturii [6], în domeniul pescuitului și dezvoltarea regională. A fost înfiin țată de asemenea și o uniune monetară, Zona Euro care este compusă în prezent din 17 state. Prin Politica Comună pentru afaceri externe și securitate, UE si-a dezvoltat un rol limitat în relațiile interna ționale și de securitate. Au fost înființate și Misiuni Diplomatice Permanente în mai multe state din lume, iar UE este reprezentată în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Comerțului, G8 și G-20. Cu o populație combinată de peste 500 de milioane de locuitori [7][8], care reprezintă 7.3% din populația lumii, Uniunea Europeană generează un PIB de 17,6 trilioane de dolari americani în 2011 (mai mare decât orice altă țară din lume), care reprezintă 20% din PIB-ul estimat în termeni de paritatea puterii de cumpărare la nivel mondial. Este considerată a fi o construcție sui generis, fiind considerată de unii ca fiind de facto o confederație [9][10]. Începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică internațională și poate încheia tratate.

chiar dacă făcând a șa intră în conflict cu legislația națională. Sub principiul supremației. Tratatele și legisla ția Uniunii fiind peste orice legislație națională contrară. inclusiv cei dinafara Uniunii. Uniunea Europeană este fondată pe baza a unei serii de tratate. Deciziile oferă o alternativă la cele două modalități legislative de mai sus. dar este destinat să celebreze valorile comune. Aceste puteri juridice includ abilitatea de a adopta o legisla ție care poate afecta în mod direct toate statele membre și locuitorii lor. companii sau unor state membre. Este inspirată din deviza latină a premiatului Nobel Ernesto Teodoro Moneta: „In Varietate unitas!„ Deviza a fost tradusă în toate cele 23 de limbi oficiale în 2004. directivele și deciziile au putere legală egală și se aplică fără existența unei ierarhii legislative. iar versurile germane nu au nici un statut oficial.În 2012 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace. Deviza „Unitate în Diversitate” a fost adoptată de Uniunea Europeană la 4 mai 2000 după ce a fost organizat un concurs numit „O deviză pentru Europa”. trebuie. cu dreptul de a semna acorduri și tratate interna ționale. Este format dintr-un cerc din 12 stele (galbene) pe un fundal albastru. Uniunea Europeană are personalitate juridică. . Sunt acte legale care se aplică strict anumitor indivizi. Principalele acte juridice ale UE sunt în trei forme: reglementări. directive și decizii. Având în vedere numărul mare de limbi din Europa. Sunt cel mai des folosite în legislația pentru competiție sau pentru a stabili ajutoare de stat. Drapelul Europei este folosit atât de Uniunea Europeană cât și de Consiliul Europei. când a înlocuit 12 monede na ționale din UE. Albastrul reprezintă vestul. imnul este doar în versiunea instrumentală. fără a exista necesitatea implementării de măsuri naționale și au automat prioritate fa ță de legisla ția națională. democrației și drepturilor omului în Europa”. Este cântat în ocazii oficiale atât de Consiliul Europei cât și în Uniunea Europeană. Directivele solicită statelor membre să ajungă ajungă la un anumit rezultat lăsând la latitudinea lor modul de implementare. Imnul European este bazat pe un preludiu al „Odei Bucuriei” al lui Ludwig van Beethoven. „pentru că peste șase decenii a contribuit la progresul păcii și reconcilierii. dar sunt de asemenea folosite frecvent în proceduri administrative în cadrul instituțiilor. și (limitat) chiar cu prevederile constitu ționale. Atunci când termenul de aplicare a directive expiră. În acest moment este folosită de cei mai mulți membri ai UE și a devenit unul dintre cele mai tangibile simboluri ale unității europene pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Acestea au înfiin țat ini țial Comunitățile Europene și ulterior UE. sub anumite condiții să aibă un efect direct asupra legisla ției na ționale a statelor membre. A fost adoptat de liderii Comunită ților Europene în 1985. Euro nu a fost unul dintre simbolurile originale create de către Consiliul Europei și apar ține doar UE. Reglementările. Reglementările devin lege în toate statele membre în momentul în care intră în vigoare. dar a devenit un simbol din anul 2002. numărul de stele reprezintă perfecțiunea iar faptul că sunt în cerc reprezintă unitatea. instanțele naționale au obligația să aplice tratatele pe care statele membre le-au ratificat. Acesta nu înlocuiește imnurile naționale. precum și acele legi adoptate în numele lor. Stelele nu variază în funcție de numărul statelor membre a nici uneia dintre organiza ții pentru că reprezintă oamenii din Europa. Aceste tratate prin care statele si-au unificat suveranitatea stabilesc și obiectivele generale și fondează instituțiile cu competen țele legale necesare a pune în practică aceste obiective.