Trrtko Prćić

NOVI TRANSKRIPCIONI REeNIK ENGLESKIH LIeNIH IMENA
GRAHAM, GRAHAME

Tvrtko P,.ćić NOVI TRANSKRIPCIONI REČNIK ENGLESKIH UČNIH IMENA

Uredn ik Zoran Kolundžija
Recenzent

proro dr Ranko Bugarski

TVRTKO PRĆrĆ

NOVI v TRANSKRIPCIONI RECNIK ENGLES Km LIČNIH IMENA

PROMETEJ
Novi Sad

CIP . IX-X . . 21 cm.1(038) 1IP'li1fh. (R6-7639-326-. 173 str. Dr Ivana Klajna: str. H ODil C a ll 802.lHja y ny6mll(.UlHjlt SH61fHOTeKa MaTHLtc cpnCKc.) ISBN .• Registar.0-313.XXXVH.KaT3nOrH 331.Novi Sad : Prometej.86-7639-326-. . Tspno Transkripcioni rečn ik engleskih ličnih imena I Tvrtko Prćić. 1998 (Novi Sad : Prometej). Uvodna reč prof. . .

Svima onima kojima transkripcija nije splet površnosti.vljen i sistematizovan proces . proizvoljnosti i slučajnosti. već osmi.

dr Ivana Klajna IX XI Predgovor ( I\.SADRŽAJ Uvodna reč prof.'od Adaptacija L: lIgkskih li č nih imena XV II srpskom jeziku XVII XX] Kako izgllvarati engl eska imena Kako pisali engleska imena Uputstvo za služenje Rečnik Rečnikom XXX XXXIV IlIdeks • 149 .

nažalost. to samo uvećava potrebu za rečnikom kao što je ovaj.UVODNA REČ PROF.na pažnja. Možemo. obogaćeno i aktuelizovano. ne možemo se boriti protiv nadmenosti pojedinaca koji su sami sebi najveć i jezički autoritet. " Preporuka je. ostala bez odjeka. DR IV ANA KLAJNA Pet godina posle prvog. u kume je InInskripcija ()braLlena daleko opširnije i s mnogo više primera nego u ranij im pravopisima. recimo. pa je i engleskim imenima posvećena du. Na završetku poglavlja o transkripciji pravopisci su prepOluči li "svim izdavačima da obavežu svoje saradnike. To je jedini n ačin da se uvede red i postojanos! u pisanje tuđih imena i suzbije haotična proizvoljnost... Ne možemo suzbiti aljkavost i nehatno otaljavanje posla koje je postalo sveopšta navika. a naročito autore i redaktore udžbenika i priručnika. IX . . Jesu li zaista svi znalci engleskog jezika otišli da traže posao u Kanadi.. Prateći štampu.iv l.iava rečn i k TvrtlGl Prčića i drugo izdanje. Australiji i na ovom Zelandu? Možda. transkripcioni do~. U meduvrC1I 1 C1II1 pojavio sc i Ilovi Pravopis Matice srpske. U svakom slu čaj u . uveravamo se da " haotična proizvoljnost" i dalje vlada. na dosledno poštovanje izloženih trdnskripcionih pravila. telev iziju i radio. da američku televizijsku seriju prevodi neko ko misli da se prezime Fowler izgovara "Fovler". Prosto je neverovatno. koja je i dosad nanela dosta štete našoj j ezič koj kulturi.

šou-biznisa. mode. sporta. ali ne znaju kako. N aj veće priznanje za taj tru(/ biće mu ako se rezultati pokažu na smanjenom broj u pogrešno transkribavanih engleskih imena u našim medijima. međutim .da iziđemo u susret ne tako malom broju savesnih koji bi želeli da strano ime prenesu na najpravilniji mogući nač in . školstvu i stručn oj literaturi. Za engleski je ta teškoća izrazitija nego za druge jezike. do danas ušla u opticaj (u svetu politi ke. koja nema nikakvih sigurnih pravila za povezivanje pisanog i izgovorenog oblika reči. svoj rečnik proširio svim onim imenima koja su od 1992. x . da bi laj izgovor prilagodio opštim principima naše transkripcije. aktuelnosti uopšte). " Haotičnoj proizvoljnosti" u transkripciji tu prethodi " haotič na proizvoljnost" same engleske ortografije. Tvrtko Prći" morao je uložiti ogroman trud da bi . Neizvesnost je još veća kod vlastitih imenica: za pojedina ređa imena ni sami Englezi i Amerikanci nisu sigurni kako se izgovaraju. najpre. umetnosti . zatim da bi saznao njihov tača n izgovor II originalu i najzad.

U to se može uveriti svako ko u samo dva-tri uzastopna dana pažljivije prati nekoliko istih engleskih imena u štampi. Primer za to je nedavno preminuli britanski književnik Graham Greene. Gudmen ili Gudman. l u svemu LOme susrećemo se s dosad nepoznatim engleskim ličnim imenima. Sali ili Seli. radija. a naročito onima koji profesionalno ili na neki drugi n ačin dolaze u dodir s engleskim imenima. namenjen je ovaj priru čnik pokušaj da se kOakretno doprinese Ublažavanju zabrinjavaj uće nesređenosti u ovom Iaajnje zanemarenom aspektu naše svakodnevne jezičke prakse. ostvarujemo kontakte s noviIII ljudima iz anglolill1og svcta. tclevizije i diskografije. doduše. učimo engleski jezik. Grejam. Prvi deo priručnika. Gream.PREDGOVOR Iz dana u dan. Ta imena zatim često treba da izgovorimo i/ili napišemo u svom jeziku. posredstvom literature. Grem i Graham! Ovakvo obilje. Greem. iako raspon od dva do tri oblika jednog istog imena nije nikakva retkost . čije se ime redovno javlja u ni manje ni više nego šest izgovorenih i napisanih oblika: Grejem. Mejdžor ili Mejdžer. Isto tako.iku. na radiju ili televiziji. nailazimo i na imena kojima se od ranije služimo. koji postavljaju ovakva i slična pitanja. č ij e praćenje zahteva XI .naprotiv. filma. štampe. predstavlja Iaajnost. ali u nekoliko paralelnih nasumičnih varijacija. Prisli ili Presli.Džems ili Džejms ili Džejmz. Margaret ili Margareta?! Upravo njima. izloženi smo intenzivnom prilivu razno"rsnih in formacija na engicskom je7. a zatim se zapila: koji je oblik pravilan .

izvesno poznavanje lingvističkih pojmova, predstavUa teorijsku razradu celovitog modela adaptacije postojećih i budućih engleskih imena u našem jeziku. Čitaoci kojima se taj uvod učini manje privlačnim ili zanimljivim, mogu ga izostaviti i odmah preći na drugi deo rečnik adaptiranih imena, zasnovan na opisanom modelu, s preporukama kako izgovarati i pisati, a kako ne, pojedina engleska imena kod nas. Ovako je glasio Predgovor prvom izdanju ovog priručnika, čiji je naslov bio Transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena (1992, Nolit, Beograd). Pct godina po njegovom objavljivanju, možemo se pohvaliti da je Graham zabeležen u još pet oblika pored već pomenutih šest, tu se nalaze: Grahem, Greham , Grehem, Graem, Gram. Time je ime znamen ilog književnika neuvosmi sleno potuklo sve re konle. uobivši kud nas gi_ nisovskih/ riplijevskih JEDA NAEST obl ika u govoru i pisanju, od kojih svi, na sreću, nemaju podjednaku frekvenciju (preostali teorijski mog uć permulat, Graam, nije primećen, što ne znači da negde ipak nije bio upotrebljen). U međuvremenu , u naš jezik i našu kulturu i dalje ulazi mnogo novih imena iz engleskog jezika, koja, naporedo s onim postojećima, najvećim delom i dalje nemaju svoj ustaljen, prepoznatljiv i prihvatljiv lik. U novom pokušaju još konkretnijeg doprinosa ublažavanju zabrinjavajuće nesređenosti u ovom i dalje krajnje zanemarenom aspektu naše svakodnevne jezičke prakse, ali i jezičke kulture uopšte, ovo izdanje donosi više od sedamdeset procenata novog materijala. Pored ispravki uočenih omaški i pogreški, te izvesnih formalnih , sadržinskih i ti pografskih poboljšanja u uvodnom i rečničkom delu, uneta je i jedna sitnija izmena u sistemu pravila, vezana za prenošenje engleskog samoglasnika I~rl te suglasnika Izl unutar reči. Međutim, svakako najkrupnija novina, za koju se veruje da bi mogla učiniti delotvoran prvi korak u svesnom izbegavanju oblika čija se upotreba ne preporučuje, jeste treći deo priručnika - Indeks. Namenjen onima koji žele da provere valjanost određene transkripcije, naročito ukoliko im izvorni pravopisni oblik

xn

nije na raspolaganju, Indeks sadrži popis svih neprihvatljivih oblika (označenih u Rečniku sa NE): odatle se upućuje na odgovarajuću odrednicu u Rečniku, gde se ukazuje na prepolllčeni Izgovomi i pravopisni oblik.

*

Ije

Na dragocenoj stručnoj pomoći pri realizaciji ovog projekta autor izražava najiskreniju zahvalnost prof. dr Ranku Bugarskom. Zahvalnost pripada i svima onima koji su svoj im izuzetno korisnim savetima. primedbama i predlozima doprineli poboljšanju prvobitnih zamisli, kao i njihovom objavljivanju u ovom obliku - pre svega, prof. dr Ivanu Klajnu, prof. dr Draginji Pervaz, doc. dr Ivani AntoniC uredniku prvog izdanja Slobodanu Đorđeviću,
lC uredniku ovog izdanja Zoranu Kolundžiji. S posebnom zahvalnošć u prihvaćcllL: su suges tije: /,a izgovor nekolikih komplikovanijih imena, koje jc svesrdno pru/. io Profesor Džon Vels (J. C. Wells), Šef Odseka za fonetiku i lingvistiku na Univerzitetskom

koledžu u Londonu. No, za eventualno nastale propuste u se može smatrati jedino autor.
U Subotici, u leto 1997.

priručniku

odgovornim
T. P.

XIIl

UVOD

ADAPTACIJA ENGLESKIH LIČNIH IMENA U SRPSKOM JEZIKU
ŠTA SE PODRAZUMEVA POD ENGLESKIM LIČNIM IMENOM. Terminom englesko lično ime (u daljem tekstu: englesko ime) obuhvaćeno je: (I) svako ime (npr. William) , (2) skraćeno ime, nastalo odbacivanjem pojedinih slogova višesložnog imena (npr. Will), (3) ime odmila, nastalo dodavanjem deminutivnog sufiksa -ie odn. -y na jednosložno ili skraćeno · ime (npr. Willie), i (4) prezime (npr. Williams), kojima se imenuje neka osoba, obraća njoj ili upućuje na nju, u engleskom jeziku kao maternjem, a to znači u Velikoj Britaniji, Irskoj, Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji i na Novom Zelandu. ZAŠTO STANDARDIZOVANA ADAPTACIJA. Svi oni koji svakodnevno dolaze u situaciju da kod nas upotrebe neko englesko ime - bez obzira da li znaju engleski ili ne - svesni su da to ni najmanje nije lako. Pre svega, da bi se bilo koje strano ime, pa tako i englesko, moglo upotrebiti u nekom drugom jeziku, nužno ga je adaptirati glasovnom i slovnom sistemu tog jezika, odnosno približiti ga njegovim izgovornim i pravo' pisnim normama. Kako to učiniti u našem jeziku? Nepostojanje opšteprihvatljivog standardizovanog modela adaptacije neretko nas navodi na to da se snalazimo samostalno i primenjujemo sopstvene pristupe, temeljene na različitim principima, uzorima, analogijama i asocijacijama, koji od pojedinca do pojedinca i od imena do imena variraju. Raspon tih varijacija kreće se od
XVII

)

slučaj­ nosti . Zasnovan na postavkama savremene lingvistike i pozitivnim tokovima tradicije. Da bi se opisana apsurdna pojava mogla donekle ublažiti. podložan je stalldardizovalloj upotrebi kolektiva. U suprotnom. poput svih ostalih elemenata u jeziku. preko raznoraznih improvizacija. kao improvizacije. a izveden iz analize mnogobrojnih primera stvarne upotrebe jezika. KAKO POSTIĆI STANDARDlZOVANOST ADAPTACIJE. naime.taj sistem pravila. te odsustvu želje i potrebe da se takvo stanje popravi . proizvoljnosti. Svizi.pokušaja vernog prenošenja izvornog izgovora. više paralelnih oblika jednog istog engleskog imena u našem jeziku. kao preneseni izgovor. kao preneseno pisanje.subjektivno se može ~matrati potpuno istovrednom. ne spada u domen autorske slobode. Treha. Svejz. u nedostatku valjanog i primenIjivog modela. uključujući i doslednu podršku od strane obrazovnih ustanova. time ŠIO bi se ponudio jednoznača n i jednostavan model adaptacije engleskih imena. izdavačkih kuća. i Y. kako u pozitivnom tako i u negativnom smislu.ali i neobaveštenosti.i X. OPREDEUENJA LINGVISTIČKOG MODELA ADAPTACIJE. Iz ovoga nije teško zaključiti kako posledica ovako stvarane svakodnevne prakse. u kojoj značajna uloga očito pripada površnosti. odnosno standardizovati . imati na umu da ozbiljno korišćenje stranih imena. Svajz. Švajce. u bilo kom jeziku. Evo kako to izgleda na primeru prezimena Swayze : Svejzi. ovde izloženi model adaptacije polazi od uverenja da svako englesko ime adaptirano izgovornim i pravoXVlll . a potom i ustaljivanje.jeste nastanak. bilo bi neophodno ujednačiti . sve do čis tog preslikavanja izvorno napisanog oblika. koji bi služio kao putokaz. koji se temelji na sistemu pravila . i Z. pri čemu su mnogi od tih oblika izgubili svaku sličnost s izvornim. već mora da predstavlja osmišljen i sistematizovan proces. Svajze. nasumična upotreba. i ma koja druga . te sredstava masovne komunikacije. svaka adaptacija na koju se u praksi naiđe . celokupni postupak adaplacije.

za razli ku od pozajmJjenica (opšte imenice i već in a geografskih imena). June. Conciice. pretvaranje . Metodološki utemeljen na kontrasLi vIloj analizi gJ asovn ih sislema dvaju jezika. to i ne može učiniti . štaviše. kako utvrdili da li se slovo o u imenima Tom i M Olil izgovara dugo iH kratko?). koji je.imena. zajednički za oba načina pisanja. s lužeći se jezikom nove sredine. pored uspešne integracije u novo okruženje. Nijedan od dva uobičajena načina njihovog pisanja kod nas ne pruža uvek pouzdanu indikaciju pravilnog izgovora. treba prepoznatljivo da odražava i svoje strano poreklo. recimo George u Đorđe i Mary u Marija (zastupljcno još jedino u osnovnoškolskoj nastavi engleskog jezika). Sledstveno tome. odnosno izgovoriti. XIX .pisnim normama srpskog jezika. Time se ujedno otvara mogućnost da se za svako englesko ime preporuči jedinstven domaći izgovami oblik (kao primaran). Ovakve i s lične dileme nestaju ako se prvo odredi izgovorni obli k. Chris i Crichton predstavlja isti ili različ it glas?). a znatno više u slučaju izvornog pisanja (npr. pri čemu je to manje izraženo u slučaju prijagođenog pisanja (npr.lEV r ADAPTACl. već je mnogo bitnije kako zatim ta imena pročitali. Još preciznije. a da se potom navedu njegovi pravopisni oblici (kao sekundarni). kako bi se isti engleski glas uvek mogao dosledno prenositi istim srpskim glasom. poput Bernard. Charlotte.TE. kako utvrdili da li kombinacija ch II imenima Charles. Edward. kao osnovni c ilj ovog modela postavljeno je utvrđivanje jednoznačnih pravila za uspostavljanje sistema glasova srpskog jezika koji najpribližnije odgovaraju glasovima engleskog jezika u određenoj poziciji. tim pre što se s već inom njih. Ovo zbog toga što nije dovoljno samo odrediti kako će se strana imena pisati u našem jeziku. ClL.~cije u potpunosti se isključuje prevođenje ili tačnije. trajno zadržava stranu obojenost svoga govora. obezbeđujući tako i standardizaciju pravila i maksimalno · zadržavanje prepoznatljivosti adaptiranih imena. koje vremenom dobijaju status domaće reči. strana imena upotrebljena u nekom drugom jeziku trebalo bi da imaju status strane reči . baš kao što naturalizovani stranac. kao mogući način adapt.

Primenom pravila odabira se i preporučuje jedan oblik.izgovornog. ili posredstvom nemačkog i francuskog jezika. Naime. izuzetl\k predstavljaju od ranije ukorenjeni i u praksi odavno prihvaćeni pojedinačni oblici.i obrnuto. Sličnih primera ima bezbroj. Zbog toga je u rečnicima engleskog jezika problem rešen tako što se uz pravopisni oblik reči. PREDUSLOVI ZA VAUANU PRIMENU PRA VILA. U praksi to znači da jedan isti engleski glas može biti predstavljen sa nekoliko različitih kombinacija slova. isti niz glasova predstavljen je različitim slovima u imenima Dylan i Dillon. Razlozi za ovakvo opredeljenje izuzetno su značajni. odnosno pisati. čija vrednost takođe vrlo često nije predvidljiva. kao dopunskog. čija vrednost vrlo često nije predvidljiva . kao glavnog. španskog i italijanskog. kao što svako ko uči taj jezik zna. a naročito je interesantno što to ne pogađa samo strance već i one kojima je engleski jezik maternji. specijalnim simbolima prikazuje i njen xx .KADA PRIMENflVATl PRAVILA. Na primer. Young. za razliku od većine ostalih evropskih jezika. Douga/ i Gough predstavlja potpuno različite glasove . podrazumeva se poznavanje oba izvorna (engleska) oblika imena . Na prvom mestu . Predložena pravila primenIjiva su na imena koja će tek pristizati u naš jezik.i obrnuto. engleski jezik je verovatno stekao svetsku (ne)popularnost po. koji se smatra najadekvatnijim. te pisanog. istorijskim razvojem uslovljenoj. preko kojih smo nekad primali engleske reči. Međutim. Iz ovoga jasno proizlazi da na osnovu samo pisanog ili samo izgovornog oblika neke reči nije uvek moguće sa sigurnošću znati kako će se ona i izgovarati. medu njima nemačkog. A KADA NE. koje se pravilima mogu otkloniti. Bou/t.najčešće pod uticajem izvornog pisanja. U slučajevi­ ma kada se uz jedan takav oblik pojavi i neki noviji. krajnjoj nedoslednosti i nepredvidljivosti odnosa i zmeđu pojedinih glasova i slova koja ih predstavljaju. jedna ista kombinacija engleskih slova može predstavljati nekoliko različitih glasova. nastaju nasumične varijacije. kombinacija slova ou u imenima Pound. ali još više na ona koja se javljaju u nekoliko nasumičnih varijacija. nastali primenom drukčijih postupaka .

s manjim moclitikacijama unutar svakog: u Velikoj Britaniji .kao drugi ili stran. već i van nje . U tom poslupku jedan isti simbol uvek predslavlja jedan isti glas.i jezik.samo je na taj nač in moguće lražiti. I pronaći. standardui varijetel uživa prestiž ne samo kao maternji jeZik . Zato će u nastavku biti reč i samo o standardnim varijetetima i engleskog i srpskog jezika. Uz imaj u ć i . Engleski jezik se kao malernji javlja u dva glavna standard na varijeteta. KAKO IZGOVARATI ENGLESKA IMENA VARIJETET KAO PREDSTAVNIK JEDNOG JEZIKA. Stoga je nužno prethodno odabrati izvorni dijalekt na kojem će se temeljiti pravila za d omaći izgovor engleskih imena. Irskoj. dakle. a ponekad i medu sobno potpuno nerazumljivi.kako izgovarati i kako pisati engleska imena kod nas .izgovor. bilo izgovornom (onom koji se čuje) . Upravo zato. a kao takav ne bi bio ni oSlvarljiv. a istovre- meno i sključen a m og ućnost (česlo proizvoljnog) analoškog izvodenja izgovora iz pisanog oblika. kojem stranci nereIko pribegavaju. Uobičaje no je da se kao opšti predstav nik nekog jezika uzima njegov standardni varijetet. Potpomognut zvan i č nom normiran ošću.dijalekti. te zastupljen u školstvu i sredstvima masovne komunikacije.nužno uzrokovao nagađanja i improvizacije. Odgovore na dva ključ na praktična pitanja . Australiji i na Novom Zelandu to je britanski stanXXI .bilo pisanom (onom koji se vidi). očito je da bi postupak adaptacije zasnovan samo na jednom obliku . u obzir ov u bitnu karakteristiku engleskog jezika.u zemlji porekla. čime je nač in izgovora jednoznačno utvrđen . onaj koji je slicajem društveno-istorijskih okolnosti postao prihvaćen kao uzor u svim vidovima javne i službene upotrebe. regionalni varijeteti . polazište ovog modela i jesle kombinacija izgovorenog i napisanog engleskog oblika. ENGLESKI JEZIK I NJEGOVA DVA STANDARDA. Celinu svakog jezika sač inj avaju brojni više ili manje različiti.

slog može biti naglašen. a nadasve na polju masovnih komunikacija. Opštim američkim izgovorom (poreklom iz severnih delova SAD). američki standard na neki način potiskuje britanski. Uprkos tome. uz koji se može javiti bar jedan suglasnik. učinila je da reči iz engleskog jezika. Nadalje. Grant. pre svega u drukčijem kvalitetu samoglasnika u primerima poput Scott. U engleskom jeziku. usled globalne premoći Sjedinjenih Država II oblasti tehnologije. dok je u Sjedinjenim Državama i Kanadi to američki standard. izmedu ova dva tipa izgovora postoje i odredene razlike. privrede. svaki slog mora da sadrži jedan samoglasnik. u imenima Clare. u srpskom jeziku. sada bi bilo vrlo teško menjati od ranije uspostavljene odnose izmedu glasova dvaju jezika. koji se po američkom standardu izgovara. KONTAKTI IZMEĐU ENGLESKOG I SRPSKOG JEZIKA. ili nenaglašen. vrsta i raspored glasova u nekoj reči zavise od sloga u kojem se javljaju. ODNOS GLASOVA ENGLESKOG I SRPSKOG JEZIKA. Ford. zabave. Iako se svi glasovi dvaju jezika razliXXII . a time i imena. nauke. ako sadrži naglašen samoglasnik. nastale prema britanskom standardu. mada se to odnosi na čitav srpskohrvatski dijasistem. isti osnovni samoglasnički elementi modifikovani su elementima intenziteta (naglašen / nenaglašen). Poslednjih godi na. mogu se razdvojiti primamo i sekundarno naglašeni samoglasnici od onih ·nenaglašenih. međutim. uspostavljena pre više desetina godina. pa zbog toga model koji će biti predložen zadržava tradicionalne odnose. Pri tome. U oba jezika. Raznovrsna saradnja s Velikom Britanijom. a po britanskom ne. s tzv. te da prema njemu bude utvrđen i odnos izmedu engleskih i srpskih glasova. kao i u realizaciji latentnog suglasničkog elementa tri na kraju reči te ispred suglasnika u sredini reči (u pisanju označenog slovom rl: na primer. Hawke. kulture. Burns. Opštim britanskim izgovorom (poreklom iz južne Engleske).dard. Stewart. S druge strane. većinom preuzmemo na osnovu britanskog izgovora. ako sadrži nenaglašen samoglasnik. Peter. kvantiteta (dug / kratak) i tonaliteta (uzlazni / silazni / neutralni). s tzv. Uz brojne dodirne tačke.

svi simboli za glasove nalaze se u kosim zagradama. XXJlI . (2) nenaglašenim samoglasnicima. • engleskim diftonzima (složeni samoglasnici). pri utvrđivanju većine naših približnih glasova polazi se od akustičkog utiska. dok velika slova označavaju du '. pretežno sa silaznim tonalitetom. izbor je uslovljen od ranije postojećim. U celini uzev.kuju prema načinu izgovora. uz naznaku najčešćih slovnih kombinacija koje ih predstavljaju. ADAPTACIJA ENGLESKIH PRIMARNO I SEKUNDARNO NAGLAŠENIH SAMOGLASNIKA. uvek se prenosi našim suglasnikom IrI. odnosno od relativne međusobne sličnosti glasova. • engleskim kratkim i dugim monoftonzima (prosti samoglasnici) odgovaraju naši naglašeni kratki i dugi samoglasnici. i elemenata lj! i lu/. Da bi se mogli razlikovati od slova u pravopisu. • engleski latentni suglasnički element 1'1. U slučajevima kada takve slič­ nosti nema. Postojanje izvesnih akustičkih sličnosti između primarno i sekundarno naglašenih samoglasnika dvaju jezika pruža osnovu da se naši približni glasovi za već inu njih utvrde prema akustičkom utisku. i (3) suglasnicima engleskog jezika. odgovaraju spojevi naših naglašenih kratkih samoglasnika (u jednosložnim imenima imaju tendenciju duženja). • ostale kombinacije engleskih glasova smatraju se nizovima monoftonga ili diftonga. KAKO SU PRIKAZANI GLASOVI. izjednačivši se s američkim načinom izgoyora. Za engleski jezik upotrebljena je ponešto uprošćena verzija fonoloških simbola prema konvencijama Međunarodnog fonetskog udruženja (lP A).inu samoglasnika. koji su dopunski obrazloženi. u nedostatku diftonga kod nas. tradicionalnim principima. U tabelarnom pregledu koji sledi predlaže se sistem naših glasova koji najprihIižnije odgovaraju engleskim glasovima u određenoj poziciji. pretežno sa silaznim tonalitetom. Uporedni pregled odvojeno će se baviti: ( I ) primarno i sekundarno naglašenim samoglasnicima. za srpski jezik odabrana su uobičajena mala slova. u sklopu nekih monoftonga i diftonga.

Cruise Hume. Betty. svi engleski naglašeni samoglasnici podvedeni su pod jedan od naših pet osnovnih samoglasničkih elemenata. Coe. Somerset. Maugh am. Greer. Clare Kershaw. Fifth . Sheila Lear. Fielding. Rourke Moira. Tommy. Mae : lerl . Harry 10r/2 Irci la! la:1 la:rl lail I. Howe loil loul lul lu:1 Iju:1 luri 101 101 lori lojl loul. Clerk Mike. Swayu. Dewey. Bany. Miller. Deirdrc Ken. Fuller Hoover. Dwight Pound. Addison.Radi bolje preglednosti. Weaver. Lawrence Paul . Bowen. Joyce Stone. Byrd . Babbage. Shaw . Brown. Dylan. Gough. Oates. McGrath. lOt' lul /Ul Bob. Elherege Genc. Byron. Walter. Wordsworth . Young Fmncis. Murray. Fiona. Bridges . Jeffries. Harvey. Brewsler. Lucas. McClure IjU! -luri XXIV . Daniel. BouIlon . Dougal. Waring. Elgar. Searie.. Clay . CJeese. lei lej/: Blake. Eugene Moore. Burns. Galsworthy Chaplin. Grant. Russell. Marlowe. Warner.ul 101 10:1 /o:rl laP la! IN. laJJ4 larI laj! laul Buck.~: rl Le Cime. Watson . Mailcr. Pleasenee lei leil IFJI lerl ler/. O livier Fn. Gere. Broughton Ford. NAGLAŠENI SAMOGLASNICI U ENG U SRP PRIMERI NAJČEŠĆEG NAČINA PISANJA iii li:1 jiri lil IV liri Tim. Pierce. Beaumonl Wood. Palmcr Garland.rlcy.

Stoga. uvid u nastanak tih engleskih glasova ponudiće osnovu za jedno drukčije rešenje. tradicionalno prenosi kao laU. Danie!. relativno bliže britanskom izgovoru. trebalo prenositi kao lEI. Agnes. da bi se izbeglo izobličavanje imena. kada se. da bi se izbeglo izobličavanje imena. iz čega proizlazi da su oni. poput Adam.NAPOMENE: 1 Ovaj glas uvek bi trebalo prenositi spojem lejl. 3 Bez akustički sličnog glasa kod nas. xxv . danas se oseća zastarelim. bilo pogrešnim tumačenjem da se svako slovo a prenosi kao leI. Raniji postupak po kojem se u svim slučajevima prenosio kao 101 ili 101. više-manje podjednako povezani sa svim naglašenim samoglasnicima. Pošto za ovakvu dvojnost nema opravdanja. pod uticajem njegove nekadašnje adaptacije II nemačkom jeziku. kada bi ga trebalo prenositi. kada bi ga. ali i prema pogrešnom tumačenju da se svako slovo a prenosi kao leI. trebalo prenositi kao lor/. bez obzira što u američkom izgovoru u pojedinim pozicijama ima kvalitet glasa lrel (videti prethodnu napomenu). danas se oseća zastarelim. čime se smanjuje broj ukorenjenih izuzetaka. prema slovima. postojanje nenaglašenih samoglasnika u engleskom jeziku posledica je slabljenja svih naglašenih samoglasnika u nenaglašenom slogu. s Ovaj glas uvek bi trebalo prenositi spojem loul. pogodnijim se čini da se ovaj glas uvek prenosi kao lal. ali verovatnije prema slovu koje ga uvek predstavlja. bilo pogrešnim tumačenjem da se svako slovo o prenosi kao 101. kao 101. 4 Ovaj glas uvek bi trebalo prenositi kao IAi. bilo pod nekadašnjim uticajem adaptacije u nemačkom jeziku. Raniji postupak po kojem se II svim slučajevima prenosio kao !El ili Icl. redovno se prenosi na dva načina: ponekad kao lal. 2 Bez akustički sličnog glasa kod nas. izuzev ako je reč o 'nekom stranom glasu adaptiranom II engleskom i predstavljenom slovom e. Ta povezanost danas se očituje različitim kombinacijama slova kojima su nenaglašeni samoglasnici predstavljeni. istorijski gledano. Izuzetak su slučajevi gde je predstavljen kombinacijom slova (w+)or. Albert. tradicionalno se prenosi kao Icrl. relativno bliže američkom izgovoru. bilo pod nekadašnjim uticajem adaptacije II nemačkom jeziku. a ponekad kao lei. ADAPTACIJA ENGLESKIH NENAGLAŠENIH SAMOGLASNIKA. Naime. ujednačuje se oblik srodnih imena s većinom ostalih evropskih jezika. u obrnutom smeru. u engleskom jeziku glas lal iz ostalih jezika adaptira se mahom kao lre/. kada bi ga. izuzev u višesložnim imenima gde je predstavljen najčešće slovom 0. prema slovu. prema slovima. iz nekoliko razloga: oblici sa lal su stariji i brojniji II našem jeziku. Izuzetak su slučajevi gde je predstavljen kombinacijom slova al. Gotovo nikakve akustičke sličnosti između nenaglašenih samoglasnika dvaju jezika objašnjavaju nemogućnost da se naši približni glasovi utvrde prema akus tičkom utisku. prema slovu. Međutim.

-all. -am. U celini uzev. McKellar Pickford . Wilbur Hamilton . an llllp. Pam ela. delom pod nekadašnjim uticajem adaptacije prema akus ti čkom ulisku u nemačkom jeziku. Hayward.. NENAGLAŠENI SAMOGLASNICJ U ENG 1>1 U SRP I PRIMERt NAJČESČEG NAČINA PISANJA lel ' laJl 1. Taylor. Aldous !. Fawcett . Major. uz nekoliko izuzetaka. pošlO se u pojedinim imcnima izvomi izgovor zaisla pribli žava tom glasu. Made leine: Brndbury Asta ire. Arthur. Edmund. Suilivan. ovaj glas se neopravdano prenosi i kao lei. 2 U s lučaj ev ima gde je prcdsl8vljen slovom a. Badham. Gainsborollgh.. ovaj glas sc ponekad neo- pravdano prenosi i kao IiI. Derek. Hester. W illiam.• engleskim nenaglašenim samoglasnic ima odgovaraju naši nenaglašeni kratki samoglasnici. Wyau. Colin U s lu čaj ev ima gde je predstavljen slovom e. Barbollr luri III NAPOMENE: I Iii Turturro. Postojanje izvesnih akustičkih sličnosti između suglasnika dvaju jezika pruža osnovu da se naši približni glasovi. -alt. verovatno analogijom premu prenošenju naglašenog engleskog I. Hampshire Emerson./ lul Elaine. s neutralnim tonalitetom. Chisholm AnglI s. prema akustičkom utisku. Mason . Edgcc()l1lbe. -man. Goodman. KcalOn. Chamberlain . Element -bury tradicionalno se prenosi kao /boril. -land. Burgess.:Jr! l ifl Virgin ia. McGuire lerl IlirI lorI Richard. Collier. DurreJl.r/. za većinu njih utvrde prema akustičkom utisku. Vanessa. koji se mogu adekvatno utvrditi jedino prema relevantnom slovu. a delom i z. Daere. Carpen ter. -ham. ADAPTACIJA ENGLESKIH SUGLASNIKA. Fergu son. XXVI . Christopher. Montague. Edison. McDonald I MacDonald. Cartland Tohias.bog pogrešnog tum ače nj a da se svako slovo a prenosi kao lei.. naročito u elementima Mc-IMac-.

DilLon Ron. Kmn/z. McGuire Fi/zgemld. Go lsworthy. Kingsley Shelley. IsP lšl lil Ihl ImI InI Ingi. McCoy. Galsworthy. • bezv učnim engleskim suglasnicima odgovaraju naši bezvučni suglasnici. Tracy. Dizzy. Alex Zoe. Philip. Matthews. Gibbon T om. Boswell. Tippett Bill. Harry York.h . QlIinn . Rebecca. George. Pletchcr John.~e r. Chds. Lelmon Flem ing. T<ddy Ken. Grilli. SUGLASNICI U ENG U SRP PRIMERI NAJČEŠĆEG NAČiNA PISANJA Ipl Ibl III Idi /kJ Ipl Ibl III Idi Iki Igl lU Idil /II Pete. Bridges. Smith Carrutllers. Ross. James. Evans. Alex Gibb.l Ifl Ivi Cll arles. Hulton Dick. Shull XXVII . R o. Docherty. Cunnillghum.1 nv Iml Hard y. Patricia. H[lckman. Charlone Roget 1:. Sawyer West. PCK~Y IgI Idi Id:. · Ini" nl Iri IjI IvI' lc" 101 lill IsI Izl l/I Thatcher. pj"kerton Ini IU I ) III Iri IjI Iwl lISI Locke. Stephen Ivi III' IdJ' IsI Izl. Coolidge Fred.• zvučnim engleskim suglasnicima odgovaraju naši zv učni suglasnici . Rutherford Sue. Cole. Gough Vic. Dorothy. PJummer Nick. Keats. Asquith. PrisciJIa. Hobbes. Callaghan Mary.

uvek predstavljen kombinacijom slova th. uvek trebalo prenositi kao Idi. kada bi ih trebalo prenositi kao Itsl. pa bi ga lIvek trebalo prenositi kao Izl. kao Ingi. te oblici vezani za određene ličnosti ili porodice. Takve varijacije nije (uvek) neophodno prenositi. pa oblici svojstveni samo jednom standardu. usled obczvučavanja II izvornom izgovoru te. pa bi ga stoga. MESTO NAGLASKA.[1 razliku od s lu čajeva kada su predstavljeni kombinacijom slova ts. položaji iza suglasnika unutar reči . ovaj glas se tradicionalno prenosi. Izuzetak su s lu č aj evi gde iza slova II sledi k. Međutim . analogno. 4 Bez akustički s li čnog glasa kod nas. (1 lako su ovo uvck dva odvojena glmw. 3 Iza samoglasnika na kraju i unutar reči . moglo bi se prihvatiti pomeranje naglaska s unutrašnjeg na početni slog.NAPOMENE: 1 Bez a ku s ti č ki s li č nog glasa kod nas . 7. analogno. Izuzetak či n e položaji iza suglasnika na kraju reči . oni č i ne celinu kaJa su pn:dstavljeni komhi nacijama slova Iz. Maureen i Pauline. Usled već spomenute nedoslednosti odnosa između glasova i slova u engleskom jeziku. takođe uvek predstavljen kombinacijom slova III . ovaj glas se tradicionalno prenosi kao I II. mesto naglaska u reči nije fiksno . Pa mell. kada se prenosi kao Inf. ovaj glas je zv u č ni pamjak prethodnog glasa. naročito kada kolebanja ima u samom engleskom jeziku. pod uticajem ncmač kog jezika. verovatno pod uticajem francuskog i n emačk. ovaj glas se tmdicionalno prenosi kao IvI. a ne kao Itl. kada se prenosi kao Is/. predstavljen slovom s. u kojima se ova kombinacija slova tako izgovara.og jezika. 2 Bez akustički s ličnog glasa kod nilS. Posledica toga je postojanje nekoliko mogućih izgovornih varijacija za jedno isto imc. ovaj glas ima punu zvučnost. s Bez akus ti č ki s li čnog glasa kod nas. Pošto U engleskom jeziku. čes to poreklom iz drugih jezika. prema slovima. II kojem se ovo slovo tako izgovara . kao u imenima Bumett. ili z. a ne prema slovu kao Is/. trebalo bi nastojati da adaptirana imena zadrže mesto naglaska izvornog oblika. radi veće saobraženosti našem akcenatskom obrascu. U pogledu izgovora variraju oblici zastupljeni u britanskom i u američkom standardu. jedna kombinacija slova često može predstavljati više glasova. već inom predstavljen slovom w. pa bi se zbog toga trebalo opredeliti za jedan XXVUl . već ino m predstavljen kombinacijom slova flg. ADAPTACUA IMENA S VIŠE MOGUĆIH IZGOVORA. pa bi ih trebalu prenositi kao ld.. pa stoga ni predvidljivo. a delimič­ no i u srpskom.

i sl. Cynthia. francuskom i italijanskom imenu. Judy. jer se ne radi o nemačkom. predstavljala imena s paralelnim oblicima na -a i -e u pisanju. Sva .ENSKIH IMENA. u ovom slučaju nemačkog. adaptiraju uz dO domaćih oblika. Izuzetak bi. azijskih i afričkih zemalja u anglofone krajeve sveta. a u novijoj u Sjedinjene Države. ADAPTACIJA ž. najuspešnije uklopljen u naš jezik. poput Abigail. naravno. Susal1 . poput parova Daniella / Danielle ili Louisa / Louise. izvedenom na osnovu pisanog oblika. Imigracija stanovništva iz brojnih evropskih. XXIX . trebalo bi izbegavati zastareli postupak da se imena koja u s lič­ nom obliku postoje i kod nas. kao što su (Leonard) BernsteiJl. pod uticajem garet. francuskog i italijanskog. Kanadu i Australiju. Štaviše. (Robert) Duvall. pa izgovorni oblik u engleskom jeziku ostaje kao jedino prihvatljivo i neizbežno polazište. francuskom i italijanskom izgovoru. prenose se na opisani način. pošto je taj oblik bolje uklopljen u naš jezik. uz do- davanje sufiksa -a. Florence. u ranijoj prošlosti u Veliku Britaniju. te bi ih kao takve trebalo adaptirati. Mardavanje sufiksa -a.opšteprihvaćen izvorni izgovorni oblik. Elizabeth. engleska ženska imena koja se u izgovoru završavaju na jedan od suglasnika ili samoglasnika. koja bi se. pored ukorenjenih oblika. Međutim. Doreen. Izuzetak bi. Nema stoga opravdanja da se p~menuta prezimena kod nas adaptiraju prema prvobitnom nemaČkom. ADAPTACIJA IMENA IZ DRUGIH JEZIKA U ENGLESKOM. kao i ostala imena. predstavljali oblici karakteristični za pojedine ličnosti. (Lee) lacocca. vremenom je dovela do nastanka jedne interesantne pojave: uz uobičajena engleska imena počela su se javljati prezimena iz zavičajnih jezika tih doseljenika. Takva prezimena dobila su engleski izgovor i postala punopravni članovi engleskog jezika. poput Charloffe. već o engleskim imenima stranog porekla. uprkos ra z lič itom izvornom izgovoru. mogla adaptirati istovetne. izvorni izgovomi oblik velike većine ovakvih imena obič­ no i nije poznat. Sue.

Macgregor Makgregor. u ćirilici bi trebalo prikazivati slovima I<j i ili. • ozvučavanje i obezvučavanje suglasnika. iako može postojati u izgovoru. Coll ier Kolijer. što može znalno otežati kasnije služenje tim imenom van našeg jezika.trebalo bi pisati bez razmaka i dvojnog velikog slova. • prezimena s elementima de.Apdajk (ozvučavanje). De Bakey. PISANJE (TRANSKRJPClJA). pri čemu se moraju uzeti u obzir s ledeć i zahtcvi: • izmedu slova i-a. Prednost ovog način a pisanja je u postojanju približne indikacije izgovora. Na primer: Fitzgerald. Carrington . Nedostatak predstavlja gotovo potpun gubitak veze s izvornim oblikom. shod no pra vi- lima našeg pravopisa.Džulijus. za razliku od Injl i iljI. i sličnim na primer.Karington (obezvučavanje). i-II unosi se slovo j. Malyon . Updike . Izuzetak predstavlja od ranije ukorenjeni glas Injl na početku imena. van. Dve grupe prezimena zahtevaju i dodatna objašnjenja: • prezimena s elementima Fitz. jer su bliži stvarnom sta" nju. Na primer: William . La Guardia.Malljal<. i-e. Le Can'e.trebalo bi pisati malim početnim slovom kad im pret- xxx . la. Du Maurier.J-bYAWI<. izuzev dužine samoglasnika i mesta naglaska.Vi/ijom. ne prikazuje se. Prilagođeno pisan oblik izveden je iz adaptiranog izgovora. jer je to uvek jedna celina. du. le.Red/ard.Ešbi.Eal<jal<. Van Buren . te Redford .Ficdžerald.i Mc-/Mac. McGregor. Julius . MacGregor. iako možda postoje u izvornom obliku. FitzGerald . Na primer: Bunyan . • nizove glasova In-jI i Il-ji. Primenjuje raspoložive ćiriličke i latiničke skupove slova. Na primer: Ashby .KAKO PISATI ENGLESKA IMENA bičajena načina : prilagođeno PRILAGOĐENO Engleska imena mogu se II našem jeziku pisati na dva uoi izvorno. kao u Newman .

trebalo bi izbegavati: • razdvajanje osnove i nastavka crticom: Johnson-ov um. Tako: De Bakey . TflJsafld. koje se u praksi svakodnevno i potv rđuju.hodi ime. Henryjev i Henrya um. • ispuštanje slova -j. Samantha. Harry. Tissaud UIU. na primer. po potrebi. oba načina pisanja stranih imena podjednako i ravnopravno se lUogu primenjivati. koji se su sreće u raznovrsnim direktnim kontaktima. IZVORNO PISANJE.Majki de Bejki. xX. Primenjuje raspoloživi l atin ič ki skup slova. Posebno treba voditi računa o prenošenju: • četiri slova kojih nema u našem jeziku . Eugeneov i Eugena um. e leese. Johnsonov i Johnson-a um. a velikim kad se upotrebljava samo prezime.De Bejki prema Michael De Bakey . Eugenea. vemo prenesu. strani našem slov nom sistemu. a ranije u tački 166 Pravopisa srpskohrvatskoga književnog jezika (1960). kako preko samog engleskog tako i preko većine drugih stranih jezika. Pri tome. • prethodno odbacivanje slova -e iz osnove: Eugenov um. Samanta um. Mary. Izvorno pisan oblik istovetan je s engleskim. y Y i. Plummer. XX i y Y: Quim" William . u pisanju prisvojnih i padežnih nastavaka koji se mogu javljati s imenom. što može uzrokovati nagađanja i proizvoljna tumačenja . pri čemu se mora obratiti pažnja na to da se sva slova i njihove kombinacije. Henryja. dij akriti č kim znacima. Pogrešno je. W W. DixolI. Pored ovoga. Prednost ovog n ačina pisanja je u identifikaciji izvornog i jedinog pravog pravopisnog oblika imena. Johnsona . O PRILAGOĐENOM I IZVORNOM PISANJU.qQ. Sachs . • udvojenih samoglasničkiJl i suglasni čkih slova: Rooney. Sax um.između osnove i nastavka kada se ime završava na Iii ili III: Henryev um. Nedostatak predstavlja odsustvo bilo kakve pouzdane indikacije izgovora. bilo bi nužno odabrati jedan n ač in kao osnovni XXX I . wW. Na osnovu preporuka iznetih u tački !OI Pravopisa srpskoga jezika (1993). proširen opštim latiničkim slovima qQ.

odnosno kao komponenta pasivnog znanja. po kome bi se komplementarni podatak davao na mestu prvog navodenja. Ovo se uspešno može ostvariti jedino u tekstovima kraćeg obima . Prilozi Pravopisu. u zagradi.pisanoj i usmenuj . trebalo bi. Vrednost ovakvog registra došla bi du naročitog izražaja u opštim enciklopedijskim priručniCima s prilagođenim pisanjem. Korisnika koji polazi od imena. a kad mu je izgovor i/ili prilagođeni pravopisni oblik poznat. P. izgovor i/ili izvorni pravopisni oblik. prema njegovi m interesovanjima i potre- bama. registar bi direktno uputio na pravu odrednicu. Zagreb. Predloženi metod je u celini pregledniji i praktičniji od onog iznetog u oba Pravopisa. Školska knjiga.enciklopedijski priručnici. odmah bi dobio i izvorni. (1985). Uvod u lingvistiku jezič­ lIih dodira. koji bi se dosledno primenjivao u čitavom tekstu. Čitaocu bi se time uči­ nila dvostruka usluga: prvo. R.(glavni). R. stručna i popularna literatura.dnevna i periodična štampa. najverovatnije u izvornom pravopisnom obliku. Spelling Made Easy. kao i neposrednoj komunikaciji . čime bi se izbegla nepotrebna lutanja i nagadanja. u literaturi. ovakav pristup bi mu olakšao služenje tim imenom i u nekom stranom jeziku. Macmillan Publishers Ltd. udžbenici. (1989). u tekstovima trajnog karaktera . počev od prvih susreta sa stranim imenima u osnovnoj školi pa nadalje. ••• LITERATURA Evans. (1986). u zavisnosti od izabranog postupka. Da bi se to i postiglo. na jednom mestu. Filipović.jer u dužim tekstovima čitalac već nakon nekoliko strana gubi iz vida mesto prvog navođenj a. London and Basingsloke. i stručna periodika . Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. XXXII .. Teorija jezika u kontakIII. pa i umetnička književnost . Novi Sad. Drugo.na kraju samog teksta davati registar imena iz kojeg bi se. dok bi se drugi negovao kao dopunski (pomoćni). bio bi pošteđen odgonetanja izgovora. i dr. J. Matica srpska. kad polazi od izvornog pravopisnog oblika. Ivi ć . mogao saznati.

(1990). Rečnik jezičkih lIedol/mica. stranih imena). (Transkripcija i adaptacija . Roach & J. Godišlljak Filozo/lkog fakulteta " Novom Sadu. Oprostite. Pointon.. 2nd Edition. (1997). Malica srpska. Klajn. da li sam to ja? Pipulama analegija u transkrupciji imena iz angleskog jozika". Cambridge Universily Press. (1993). I. New York. (1960). i dr. pišem kako su me nauči li!" . (1990). Odjeljenje za jezik. T. J. Oxford. Pravopis srpskoga jezika. PfĆić. E. M. I.e teme III. Harlow. Jones. M. BBC ProllO/meillg Dictiollary of British Names. Pravopis srpskohrvalskoga književllog jezika sa. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. i dr. (1994). Matica hrvatska. Longman. C. Prćić. 3812: 169-8 1. (1997) . Pisei i pismelljaei. Longman Pronuneiatioll Dictionary. Radovi VI. P. Klajn. Novi Sad. T. T. Oxford University Press.Adaptacija i transkripcija imena iz engleskog jezika". . Ridanović. Hartman. Beograd. Wells. "Strana imena kod nas? Čitam kako znam. (1979). Novi Sad. . Sarajevo: 199-218. XXXIII . Matica srpska. preradeno i dopunjeno izdanje. Jezik danas. (1996). Novi Sad. Institut za jezik i književnost u Sarajevu. Matica srpska. 15lh Edition. Pravopi. Cambridge.. (1991). Novi Sad. I : 18-21. Novi Sad. D. Prćić. Beograd. Zagreb. Čigoja štampa.. Ediled by P. Jezički priru čn ik. 24: 71-5. Cetvrta. Adaptacija imena iz engleskog jezika u našoj svakodnevnoj praksi".. pravopisIlim rečnikonI. (1995) . Novi Sad. English PronalIIIcing Dictiollary. Peši kan. Radio-lelevizija Beograd. G.Ivić.". (1997).

odvojene dugom crtom. te da bi se onemogućile proizvoljnosti i slučajnosti u celokupnom postupku. skraćenih imena i imena odmila. prikazan kurzivno. (3) prilagođeni pravopisni oblik (transkripcija). takođe su uključena manje frekventna i poznata prezimena i imena brojnih ličnosti iz oblasti kulture. prikazan polucrno. muzičke i filmske umetnosti. Prilikom odabira. u okviru svake odrednice daju se tri. bez obzira da li postoje u našem jeziku ili (još) ne. zabave . jer se.. nauke. Pronalaženje željenih podataka vrlo je jednostavno. novinarstva. ČETIRI VRSTE PODATAKA. naročita pažnja bila je posvećena aktuelnim imenima koja su kod nas dobila nekoliko paralelnih nas umičnih varijacija. ORGANIZACIJA PODATAKA. sporta. koje sadrže pojedine odrednice. (4) napomene o upotrebi datog imena. podatka: (I) izvorni pravopisni oblik. bez obzira na to da li u svojoj praksi primenjuju prilagođeno ili izvorno pisanje stranih imena. književnosti. svi uvek XXXIV . bez ikakvih skraćivanja. imena.UPUTSTVO ZA SLUŽENJE REČNIKOM SAST AV I OBIM. Da bi se omogućila dostupnost što širem krugu korisnika.. politike. pored frekventnih i poznatih. odnosno četiri. (2) preporučeni adaptirani izgovor. Obuhvaćeno je preko 6700 odrednica engleskih prezimena. likovne. Uz to. prikazan unutar kosih zagrada.

na jednom mestu. kada se svaki navodi na posebilom mestu. (2) PREPORUČENI ADAPTIRANI IZGOVOR. (l) IZVORNI PRAVOPISNI OBLIK. kada više pravopisnih oblika u engleskom ima isti izgovor. kao u Miles . Prikazan unutar kosih zagrada. . kada se žensko ime s varijantama na -a i -e. neophodna su i objašnjenja njihove prezentacije. pribegava se radi njihovog poređenja. Sledeći ilustrativni primer pokazuje organizaciju jedne odrednice: Goodman Igydmanl Gudman BOUE NEGO Gudmen. DanieUe .. kao u Courtenay. Courteney. uporediti). uprkos različitom izgovoru u engleskom. kao osnovni nosilac identiteta datog imena i oblik na koji se obično prvo nailazi. Myles • odvojenih tačkom i zarezom. s izuzetkom slučajeva krupnijih pravopisnih razlika između oblika. DanieUa.... Courtney . Upućivanju s jedne odrednice na drugu. (tj. .. Kao centralni i primarni podatak. kod nas adaptira na isti način. Navodi se na prvom mestu. zluednički je i prilagođenom i izvornom pisanju . koje se označava skraćenicom UP. neophodan je zbog toga xxxv .. U okviru jedne odrednice može se javiti nekoliko izvornih pravopisnih oblika. Radi što uspešnijeg i potpunijeg iSkorišćenja pruženih podataka. i lo: • odvojenih zarezom.navode u okviru jedne odrednice. po strogom alfabetskom redosledu. kao u Daniela.

. za razliku od Injl i nji. Svi ovde upotreblj~ni simboli imaju svoje uobičajene vrednosti. (3) PRILAGOĐENI PRAVOPISNI OBLIK (TRANSKRIPCIJA). Nadalje. kao u I!~ndži/ . ZNAĆENJE SIMBOLA. • veliko slovo predstavlja dug samoglasnik. naravno. iz izgovornoga. Daje se uz neke odrednice i može sadržavati: XXXVI .. • usldičnik označava oblik koji odstupa od predloženog modela. Usledećem ilustrativnom primeru fil se izgovara kao dug i naglašen samoglasnik. prihvaćen u praksi (na takve oblike otpada oko šest procenata celokupnog broja odrednica). • podvučeno samoglasničko slovo predstavlja naglašen samoglasnik l slog.. ali je. Podjednako je primenJjiv i u ćirilici i u latinici. uz sledeće specifičnosti. • crtica između znakova In-ji i n-ji predstavlja odvojen izgovor. budući ukorenjen od ranije. a lal kao kratak inenaglašen samoglasnik: Ifrldman/ .. bitne za predstavljanje preciznog izgovora: • malo slovo predstavlja kratak samoglasnik. Izveden je.. (4) NAPOMENA.što nijedan od pomenuta dva načina pisanja ne može uvek pouzdano poslužiti za utvrđivanje izgovora. pri čemu u ćirilici treba iskoristiti mogućnost da se prikaže razlika između pomenutih izgovornih parova In-ji i Il-ji prema Injl i Ilji... kao u Iban-jan! .

Na taj način. pri čemu se razlikuju odstupanja koja se ti ču samo izgovora. slučajevima xxxvu . u onim slučajevima kada se manja korekcija ukorenjenih oblika. ili u potpunosti izbe gavati (označeni sa NE).u kada je to opravdano postojećom razlikom u engleskom jeziku kao celini. iza dvotačke). između njih nekoliko.• alternativni izgovor/pisanje imena (označen sa ILI) . kao prilagođeni pravopisni oblik). ili samo u okviru britanskog odnosno američkog izgovora. od onih koja obuhvataju i izgovor i pisanje (prikazana običnim slovima. Inače. doprinosi se svesnom odbacivanju mnoštva nasumičnih i često neprihvatljivih varijacija jednog istog imena. čini izvodljivom i stoga se smatra preporučljivom. bilo da se razlikuje od predloženog oblika (označen sa ALI). • naznaku BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI ili BLIžE SISTEMU BILO BI. trebalo upotrebljavati opreznije (označeni sa BOUE NEGO). objedinjeni su u Indeksu . 'u pogledu samo izgovora ili i izgovora i pisanja (uz odgovarajuće prikazivanje). i koji su zato označeni sa NE. • preporuku koje bi adaptirane izgovorne i/ili pravopisne oblike. • izgovorni/pravopisni oblik koji se obično vezuje za određenu ličnost bilo da je reč o alternativama (kada izvorni pravopisni oblik imena i prezimena konkretne ličnosti sledi odgovarajući oblik.trećem delu ovog priručnika. svi oblici čiju bi upotrebu trebalo u potpunosti izbegavati. naj više u pogledu dužine samoglasnika i/ili mesta naglaska (prikazana kao i adaptirani izgovor).

I " REČNIK .

BOLlE NEGO Eker Ackerman !i!kermanl Akerman ..NE ..mson! Abramson :. Abbott 11Ibotl AbO( BOLlE NEGO EbO! Abdul labdl!V Abdlll Abe lrubl Ejb Abel IrubeV Ejbe/ Abercrombie.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BlLO BI Ejbrahamson Abram !!abraml Abram BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BlLO BI Ejbram Abrams !!abrams! Abrams BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BlLO BI Ejbrams Abramson I!.BLIŽE..BOLlE NEGO Ekers ZNA(. Abercromby li1berkrombil Aberkrombi ILI laberkrambil Aberkrambi Aberdare laberd!.br. što je i drugo ime: UP. Ačison.BOLlE NEGO Ekermen Ackers I/!kersl Akers .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Ejbrahams Abrahamson !!abrahamson! AbrahamsolI . Atchison Acker I/!kerl Aker . BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BlLO BI Ejbramson Acheson lačeson! Ačeson .a Aaron I!Aroni Aron Aarons I!Arons! ArOlu Abbey.IZVORNOM IZGOVORU BlLO BI Ejbraham Abrahams !!abrahams! Abrahams .rl Aberder Abigail labigejV Abigejl BOLlE NEGO EbigejJ Abraham !!abraham! Abraham .ENJE SIMBOLA IAEIOu/ dug naglašen IAEIOUI dug nenaglašen laeiou! kratak naglašen lae ioul kratak nenaglašen 3 ! ukorcnjeni oblik . Abbie li1bil Abi - BOLlE NEGO Ebi Abbol.

NE Edrijen.en Igllnl Ejlill . šlo je i drugo ime: UP.rnl Aherll Ahiberg IAlbergi Alberg Aidan I~danl Ejdcm .lol Ajelo . Alastair Illiasteri Alasler .BOLlE NEGO la&lltai Agee l~dW Ejdži 4 Ainge l!. NE Ajdan Aiello lajl'. NE Edrien.NE Ajken Aikman l!<ikmanl Ejkman BOLlE NEGO Ejkmcn: NE Ajkman AiI. UP.NE Alister.NE Ada Adair ladgrl Ader Adam IadamI Adam Adams ladoms! Adams AdamsO'.AcIdand Albright Aggie Il!&il Agi .wlI .NE Edison. što je j drugo ime: UP.BOLlE NEGO Egnes Agnew 1!~njUI EKllju AguUer la&llterl AgaleI' . NE Edrijen.NE Aguter Ahern.BOLlE NEGO Ekers Akroyd lJ!krojdl Akrojd BOLlE NEGO Ekrojd AI I!J.ILI lJ!. što je i drugo ime: UP. Edison Aden l!. Albertine lalbertlnai A lherrilla Albright IQlbmjt! Olbrajl Albrajt NE .BOLlE NEGO Ekton Ada I~dai Ejda . UP. NE Adrien Aernout IlIiemaut! AjemalIl Agar I~garl Ejgar Agassi Il!&asil Agasi Agate Il!&at! Agal Agatha Il!&atai Agala .BOLlE NEGO Egi Agnes Il!&nes! Aglles . Allister Albee IQlbll Olbi . lad.II AI Alan IllianI Alan .BOLlE NEGO Ejden. UP.jdenl Ejdell . Allen Alanis IaiAnis! Alallis Alasdair.NE Aielo Aiken I~kenl Ejken . Aherne l ahj. NE Adrian Adrlenne l!adri~nI Adrijen BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Ejdrijen.msonl Adamson Addams Indomsl Adams Addington Il!dingtonl AdilIgInn .NE Alen. Alisdair. NE Aden Adie 1~di1 Ejdi Adlai 11IdJejl Adlej .NE Edington. Eddington. Alistair.ILI 11IIbU Albi Albert Illi bertl AlberI Albertina. što je i drugo ime: UP. NE Edrien.jndž/ Ejndž Aitchison I~č isonl Ejčisnn Aitken I~tkenl Ejlken Akerman Ij!kermani Akemtan BOLlE NEGO Ekermen Akers Inkers! Akers .illnl AjiiII Ackland laklandl Aklalld BOLlE NEGO Eklend Ackroyd Illkrojdl Akrojd BOLlE NEGO Ekrojd Acton laktoni AklOlt . Edington AddinselI IlIdinscll ILdillsel Addison IguisO lll Adi.ILI 11IdJAjI Ad/aj Adler IlIdJeri Adler Adrian I!l!drianl Adrijan BLIžE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Ejdrijan.NE Eden.

NE Aleksandar Alexandra l1a1eksilDdral Aleksandra .NE Alda Alderman IQldermanl Olilerman . što je i drugo ime: UP.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Alegzandra Alexis lal~ksisl Aleksis . BOUE NEGO 1!!leksisl AIf l]!Ifl Alf Alfie 1l!lfil Alf Alfonse 1l!lfonsJ Alfons Alford IQlfordl Olford . Ellie Allingham l]!IingamJ Alingam BOUE NEGO. NE Alisia. Eliot. Eli.NE Elison. NE Alicija.ILI l]!IfordJ Alford Alfred l]!IfredJ Alfred Algeo /l!ldžeol Aldžeo ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOu/ dug naglašen IAEIOu/ dug nenaglašen lacioul kratak naglašen lacioul kratak ncnaglašen 5 ! ukorenjeni oblik .NE Aldrič Aldridge IQldridžl Oldridž NE Aldridž Aldrin IQldrinl Oldrin . EUie. UP. NE Elis. ALI Muhammad Ali je IAI!! Ali Alice Illlisi Alis .ILI InlkotI Alkar Alda IQlda! Olda . što je i drugo ime: UP.leksanderl Aleksander . UP.NE Alen. .NE Eliot. Elyot Aleoek 1l!lkokl Alkok .NE Eli. Allen AlIardyee l]!Iardajsl Alardajs AlIason IlliasonI Alason Allbeury IQlbjuril O/bjuri Allbright IQlbrajtl Olbrajl NE Albrajt Allcock IllikokI Alkok .ILI IQlkokl Olkok Allen IllienI Alen AlIenby l]!Ienbil Alenbi AJlerton Illlertonl AlerIan Alley IlliiI Ali .Alcock Alljott Algernon 1~ldžernonl A/džernon Ali h.BOUE NEGO Alisa. što je i drugo ime: YP.BOUE NEGO Elister Allan IllI. Eli.NE Aldingtol1 AIdiss IQldisJ Oldis . Elliot. NE Alderman Aldington IQldingtonl Oldingron . NE Alicia AJisdair I. Ellison AJistair.nI Alan . Ellis Alicia lalisia! Alisija .NE Aldrin Alec 1l!lekl Alek Alex l]!IeksJ Aleks Alexander Il.lil Ali . UP. UP.~listerl AUster BOUE NEGO Elister Alison l!llisonl Alison .NE Oldos Aid rich IQldričl Oldrič .NE Aldis Aldons IQldusl Oldu. Alingem Alliott Il!liotl Alior . što je i drugo ime: UP.NE Eli.ILI lališal AliIa. što je i drugo ime: UP..illister/ Alister .ILI IQlkokl Olkok Aleott IQlkotl Olkor .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Alegzander.BOUE NEGO Oldermen. što je i drugo ime: UP. AUster i.

ndrUI Endru . NE Alvorti Ally lali! Ali .NE Alston Altman 1!l!ltman! Altman BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BIOltman Alun 1~linI Alin . što je i drugo ime: UP. Allan. Ellison AlIister 1~listerl Alister BOUE NEGO Elister Allman IQlman! Olmall BOUE NEGO Olmen Allsop. NE Endriju Andrewes.NE Enders. što je i dru go ime: UP. NE Endrijus Andy I!!. NE Alun Alva Il!lva! Alva Alvin IJl/vinl Alvin Alwln.mbrouzJ Embrouz 6 Ameehe Ameče lamIčil Amiči - NE Amelia l!J!mElial Amelija BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Amilija. Andrews l!l.BOUE NEGO Enderson Andie I!~ndil Endi Andre. Ellie Allyson /. Enders Anderson Ig.ILI I~mhersti Amherst Amies l!\imizJ Ejmiz Amis. NE Anđela . NE Endrjus. NE Alen..NE Andreja Andrew l!l. što je i drugo ime: UP.ndersonl Anderson .NE Endžei Angela Il!ndželal Andžela BOLlE NEGO Endžela. Allsopp IQlsopl Olsop AUston IQlstonl Olston . UP. Emmie Anastasia I!anastt\zial Alias/azija .ndrUzJ Endruz . Allen. Alwyn 1~lvinl Alvin Amanda laml!nda! Amanda BOUE NEGO I!!manda! Amanpour l1!manpUrl Amanpur Amber I~mberl Amber BOUE NEGO Ember Ambler Il!mblerl Ambler BOUE NEGO Embler Ambrose ll!mbrOzJ Ambroz NE Embrouz.. N E Ejndžela . NE Endrus.NE Alan. ALI Ambrose Bieree je l!l.NE Endrjuz.!lisonl Alison . Eli.NE Anojrin Angel l!\indžell Ejnd'/.NE Alport Alston IQlstonl Olstoll . što je i drugo ime: UP. NE Amelia Amery 1~l11eril Ejmeri Ames l!\ims! Ejms .e/ .Allison Angela Allison 1~li sonl Alison .NE Amos Amy lru mi! Ejmi . Alan. Amiss I~m i sl Ejmis NE Emis Amory l!\imori! Ejmori Amos l!\i mos! Ejmos . Andre l!andrE/ Andre Andrea I!!!ndrea! Andrea .NE E1ison. što je i drugo ime: UP.NE Alston Allworthy IQlvordil Olvordi NE Olvorti.NE Anastazia Anerarn Ii!nkraml Ankram Anders Il!ndersl Anders .NE Eli.NE Endrju. Ellisan Almond I~lm ondl Abl/ond Aloysius lalOišusl Aloišus Alport IQlportl Olport .ndi! Endi Aneurin lan!irinl Anajrin .NE Ejmz Amherst IJlmersti Amerst . što je i drugo ime: UP. što je i drugo ime: UP. UP..NE E1ison. NE Endrijuz.NE Erni.

Annett I.NE Epril. Argyll largAjlI Argaji Arkin If!rkinl Arkin ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOUI dug naglašen IAEIOu/ dug nenaglašen h:leioul kratak naglašen lacioul kratak nenaglašen 7 ! ukorenjeni oblik .NE Anđelika Angeli ll<. Annabelle lanab~la! Anabela Annabeth Illnabetl Anabet Anne 1!~nI En Annear IanIri Anir Annesley Illnslil Ansli .f!nglsil Anglsi Angus Illngusl Angas .NE En-Margaret Anscombe lllnskomi Anskom - NE Anskomb Anson Innson! Anson NE April Apted ll!Pledi Apled . Arbuthnott larblltnotl Arbatnot Archer Illrčerl Arčer Archibald I!arčibaldi Arčibald .BOLJE NEGO Engu.BLIŽE -IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Arčibold Archie.BOLJE NEGO Illnital Anjelica landž. NE Antonia Antony I!~ntonil En/oni Aphra lafra! Afra Apple I!~pll Epl .NE Anhalt Aniston Iflniston/ Anis/on - Anspach Illnspaki Anspak NE Anspah Anthe.bel Il!nabell Anabel Ann. NE Angas. I!ilntea! Anica .NE Anleja Antheil Illnlajll AntajI Anthony I!~ntonil Entoni Anton Innton! An/on Antonia lantQnial Antonija BOLJE NEGO lanIOnia!.ipril/ Ejpril .Angelica Arkin Angelica landž~lika! Andželika .NE Arbur Arbuthnot.~lika! Andželika .bella larab~la! Arabela Arbour Illrborl Arbar . BOLJE NEGO Eptid Ar.rd I!!<pl-jardl Epljard April Il<.indžeV Ejndžel ..NE Anesli Annet. NE Engas Anhalt IllnhOltl Anltolt . BOLJE NEGO Eniston Anila lanrta! Anita . Argyle.f!neti Anet Annette lan~tI Anet Annie I!~nil Eni Annis InnisJ Anis Ann-Margret I!~n m!!fgretl En-Margret .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Arit. Archy If!rčil Arči Arden IJlrdenl Arden Arendt IArentI Areni Aretha I~ta/ Areta .NE Ejpl Appleby I!~plbil Eplbi Applegate I!~plgejtl Eplgejt Appleton I!~pllonl EpUo" Appley.NE Endžei Angelou IllndželUI Andželu Angharad langhllradi Angltarad Angie I!~ndžil Endži AngJesey I.NE Anđelika Anka I!~nka! Enka Ann 1!~nI En Anna Iflnai Ana Ann.bella.BOLJE NEGO Aptid.

tI Amet Arnold lilmoldl Arnold Arnott IlImoil Arnot AronolT larQnofl Arona! Arquette lark!.~rmiljdžl Armitidf.mit .Arkwrigh( Atkins Arkwright I~rkrajil Arkrajt NE Arkvrajl Arlen Igrlen! Ar/en Arlene Igrllol Ar/ill Arlingtol1 IQrlinglon/ Arlillgtoll Arliss lilrliS/ Arlis Arlo lilrlOI Arlo Arlott l~rJ()iI Ar/ot Armand /il.BOUE NEGO Ešberton.ILliruza! Ejza Ascham I~skaml Askom Ash l!~šI EJ Ashb•• I!l.fer . Alchison Atehison IlIčison! A čison Atherton Ijllerton! Aterton BOUE NEGO Eterton Atkin l!llkinl Atkin .NE Arnslrong Arne lnrnl Arn ArneU larnt.lford BOUE NEGO Ešford Ashleigh. NE Annilejdž: NE Armilaž Armour lQfl110rl Armor .NE Arkeli Arrow I~roul Ara" .BOUE NEGO Erou Arrowsmith l5!rousmitl Arow.BOUE NEGO l!Asterl Astin lnstin/ Astill AsUey IgsUil Astli Aston l!!ston/ Astoll Astor l!Aslorl Astor Ateheson IlIčeson! Ačeson NE Ačison.NE Aspen Asquith Il!s kviil Askvit BOUE NEGO Eskvil. Astaire IasIEri Aster . Ashlie I!~lil 'E li Ashman l!~šl1lanl Ešman BOLJE NEGO Ešmen Ashmole 1!~šmOJl EImol Ashton l!.GOVORU BILO BI AziJ110f Askey liJskil Aski Asuer Irrznerl Amer Aspel. NE Ešbartoll Ashby I!!l-I bil EJbi Ashcroft I!!. NE Ašbarton.e.škroftl Eškrojt Ashdown 1 !~šdaulll Ešt/alln Ash..NE Armuf Armstrong lnfmslrong! Arms(rOIlR .šI Eš Asher lilšerl A. NE Eskvajt Assante las~nLel Asam. IlIrtil Art Asa lrusa! Ejsa .šlonl Efton Asimov I!Qs imovl Asimov BLIŽE IZVORNOM I7.BOUE NEGO Erausmil Arroyo laTQjol Aroja Arsenio lars~niol Ar.tI Arket .fjellio Art Iliri! Art Artemus l5!rtemusl Artemus Arthur I~rturl Arlllr Arti.g Armey lilrmil Armi Armitage I. 1!!. Ashley.nllandl Armand NE Arnlan Armatrading I~rmalrcjding/ Armatrejdin. AspeU IlISpel/ Aspel BOUE NEGO Espel Aspin IJlspin! Aspin . šIo je i drugo ime: UP.BOUE NEGO Ešer Ashford Il!šfordl A.šbil Ešhi Ashbery I!~be ri l EJberi Ashburton IlIšberlon! Ašberton .BOUE NEGO Elkin Atkins IlIlkins/ Atkills .BOUE NEGO Etkins .

NE Augusta Augustin. Aytoun l!.:hindoss l. Every Avildsen Invildsenl Avih/sen A voel IgvnetJ A vnet Auberon IQberonl OberoIl Aubrey IQhril Ohri Allc. što je i drugo ime: UP.rl Er . NE Ajers Aykroyd l!<ikrojdl Ejkrojd ALl Dan Aykroyd je Il!.k landl Ok/alld IlOLJE NEGO Ok lcnJ Auden IQJe nl Odell .NE Aksvorti Ayckbourn I~kboml Ejkhom NE Ejkbum Ayer /fj. BOLJE NEGO Ekrojd Aylmer l!<ilmerl Ej!mer Aylwin l!<ilvin! Ej/vin Ayn IAjn! Ajn . Augustine IOgystini Ogastin .rsl Ers .NE Ajrton Ay to l!<itOI Ejto Ay ton.NE Ejers.NE Ajr Ayres IE. NE Averel A veril.BOLJE NEGO Eksl Axworthy I~ksvordil Aksvordi .NE Ostin..NE Everel.NE Austin Autry IQtril Otri Auty IQtil Oti Ava lAval AVG Avalon Illvalon! A vaioIl AwIinsoll IQlinsonl 01insoll Axelrod /akscJrod/ Akselrod BOLJE NEGO Ekselrod Axl I~ks l l Aks! .BOLJE NEGO Etenboro AttIec.rl Er .Atkinson • Avary I~varil • Azinger Atkinson Igtkin sonl AlkillSOll BOLJE NEGO Etkinson Attenborough I~tenborol Atellboro .NE Everi.jton! Ejtoll Azinger I~zingerl Ejzinger ZNAČENJE SIMBOLA IAElOVI dug naglašen IAElOUI dug nenaglašen lacioul kratak naglašen Ineioul kral<lk ncnag]ušen 9 ! ukorenjeni oblik ..krojdl Akrojd.rsl Ers .Qkinkhls/ Okillklos A llckl:llld ID. Averill lllveriII A ve rit BOLJE NEGO Everil A very I~veril ~jveri . Austin. što je i drugo ime: UP. NE Augustus Austen IQsten! Ostefl .NE Odn Audrey IQJril Odri AlIdubon IQdubonl Odubon NE Odibon Augusta IOgl!stal Ogosta . Attley Illtlil At!i BOLJE NEGO EUi Atwater /~tvOter/ Atvoter BOLJE NEGO Etvoter Atwell I~tvell Atvel . što je i drugo ime: UP. NE Ajer Ayers /fj.NE Augustin Augustus IOgl!stusl Ogastus NE Ogastas.NE Ejn Ayre /fj. Every A vebury I~vberil Ejvheri Avedon Igvedonl Avedon AverelI l~vereU Ejvere! .NE Ejer.BOLJE NEGO Etvel Atwood Igtvudl Alvud BOLJE NEGO Etvud Ejv{lri - NE Everi . ALI Jane Austen je I!Qstin/ Oslin Austin IQstinl Ostin .NE Ajres Ayrton I~rtonl Ertoll .

rd1 Berd Bairn !b~rnI Bern Bairstow Ibs.jden (JQueU Bejden-Pouel Badham !bl!daml Badam BOUE NEGO Bedem.NE Beker.rsloul Berstou Baker Ib!.b B.BOUE NEGO Bejgelmen.rd! Balard 10 .jkerl Bejker . Bailly..jnbridžl Bejnbridl . !bill.bb. 1.NE B'jnbridž Balnes Ib!.bington I' bkbll~' tonI Bebingron Babs I!b~bsl Bel" Bacali !bakQlI Balu! . NE Badhem.<1 Behkok Il.NE Balfur Ball IbQU Bol Ballantine. NE Bajgelman Bailey. NE Bedhem Baez !bilezl Baez Bagehot !bJ\džoll Badlar BOUE NEGO Bedžot Bagnold !bJlgnOId! Bagnold BOUE NEGO Begnold Bagot !bJlgolI Bagar . Baillie.jgelmanl 8ejgellllllll . BOUE NEGO Belent.BOUE NEGO Bekol Bach I!bAhl Bah !ŽE IZVORNOM IZGOV RU BILO BI Bak Bacharach !bilkarakl Ba ak Bachelor !bačelorl Bačelor BOUE NEGO Bečelar Bacon Ib!.go I!~B~ · džl Bebidž Babbit! I'~bi Bebir Babcock I!bebk. Ballantyn.jkonl Bejkon Bejko.igclman Ib!. Baily Ib!.nlajnl Balanrajn BOUE NEGO Bel.j li! Bej Ii Bainbridge Ib!.jn Ballard !bal..jn. što je i drugo ime: UP.NE Bejnz Baird 1bs. Becker ~well Ib!. NE Bekan Badel !badIOU Badel Baden !bsajdenl Bejden Baden-Powell Ib!. nt.BOUE NEGO Begot Bahns !bAnsl Bans B.jns/ Bejns .jkveU Bejkvel Balcon !bQlkonl Balkon Baldwin IbQldvinl Boldvin NE Baldvin Balfour !bJliforl Balfor .

NE Barlov lIa1'llaby !bjlmabi! Barnabi 8arnard Ib~mard/ Bamard NE Bernard.! /bnrhctl Barbet IIl1rhlrolli' Iburbil'Qli1 IJarbimli Barbour Ibllrborl Barbor .BOLJE NEGO Benermen 8annister Ibi!nisterl Banister BOLJE NEGO Benister llanting Ibj!Dling! Banting BOLJE NEGO Benling llanville !bj!nviU Banvil BOLJE NEGO Benvii IIl1rbora !bnrbaral Barbara lIorbcr !barberl Barber norbcro !burbEral Barbera llorh. I!bs. UP. Barbaru Barclay !bj!rklil BarkU . Berkeley. Barnett lb!P1leti Barnel Barney !bjlmi! Barni Barnbar! !bšmhartl Barnilart Barnum Ib~muml Barnum NE Bamam Barny !bj!mil Barni Baron !bj!ronl Baron .NE Berkli.NE Barlcj Barlow. NE Barklej Barley /bnrli! Barti . Bernard.!D(JIdI Banfild BOLJE NEGO BenGld Banham Ib. što je i drugo ime: UP. NE Benhem Banister Ibi!oisterl /Jan ister BOLJE NEdO Beuistcr Bank. NE Banhem.Balsam Barron Balsam I!blllsaml Balsam BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Bolsam. Ibllri! Bari . NE Barnes Barnet.nksl Benks lIankbcad I !b~nkhedl Benkhed lIonks I! bs.. UP.nkrofV Benkmft Banfield !b.nksl Benks Uannerman Ib~nerman/ Banerman .NE Barbara.RIINIII!.II II I ukmcnjcni uhlik . Berkley Bardeen !bardIn! Bardin Barham !bj!raml Baram .BOLJE NEGO Berel Barrl.BOLJE NEGO Beron Barr !bAri Bar Barraclough !bJ!l1!klafl Baraklaf BarreU Ibllretl Baret .NE Barbur Barbra !barbra! Barbra . NE Bamar. NE Bemar Barnes !bJ!ffis/ Barns . Berry IInrron Iburanl Barol! BOUE NEGO Beruo ZNAĆIINJ B SIMIIOI.NE Berkli. Berkley. Barlowe Ibgrloul Bar/Uli .!!naml Ba/Will BOLJE NEGO Benem. što je i drugo ime: UP.NE Baltimar Bamford !bl!mfordl Bamfard Bancroft l!bs.NE Beri. što je i drugo imc: UP.NE Bamz. što jc i drugo ime: UP. NE Balzam Baltimore !bQltimorl Boltimor . što je i drugo ime: UP.A IAE IOUI lIug nnglnAon IAEIOVI dug nCl1l\glllAon IlIIl1l1iII krnlnk III1Uhlloll liiiiliiiil krIlIllk II. Berkeley.NE Bathem Baring !b~riog! Bering Barker !bj!rkerl Barker Barkin !bjlrkinl Barkin Barkley !bjlrklil BarkU .

~B~ a~ny~ __~\ ________________________________ Beaulieu Barry Ibnril i -.BOWE NEGO imor.alrisi Bealris BOWE NEGO Beatrisa Beatrix I!bl.ILI Ibs.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Bou Beauehamp Iblčaml Bičam BOWE NEGO Bičem .ml Bičam BOWE NEGO Bičem Beadle /hldl! Bidl Beal /h!1I Bil lleals Ih!lsl Bils 8eamon Iblmon/ 8imo1l - izgovoru. Bartlett lbJ!rtJeti Bartlet Barton Ibl!rtonl Barton Bartram Ibi!rtraml Barlram Barueh Ib!!rukl Baruk Uashevis Ihaš~visl Ba. Berry Barrymore Ib~rimo Barimor .ILI IbQm! Bam: Frank Baum Bauval IbQvall Boval Bawden IbQdenl Boden Baxter Ib!!ksterl Baksler . Bateh.jzill Bejzil.vevis Basie /hills il Bejsi .uerl Bauer Baugh IbQ! Bo Baum Ib!!um! Bawn .NE !bol-jE! .NE Bejsi.ILI Ibnsindžerl Basindžer. NE Berd Beardsley Ibirdslil Birdsli BOWE NEGO Birdm.ILI Ibgjtil Bejti Beau l!bQI Bo ..NE Bierd. Bassett Ibl!seti Basel BOWe NEGO Beset Bassey /!bl. Bayliss /bl<ilisl Bejlis Bayly Ibgjlil Bej/i Baz /hJ!z/ Baz BazelI lbazJ. BOWE NEGO Bezil Basinger Ib~singerl Bejsinger: Kim Basinger . Batehelor Ib!!čelorl Bačelor BOWE NEGO Bečelar Bateman Ib~lmanl Bejlman BOWE NEGO Bejtmen Bates Ibgjtsi Bejts Bateson /bl<itsonl Bejlson Batten Ib!!tenl Baten . NE Bošan Beaufort IbQforti Boforl .BOWE NEGO lbarts.NE Bogr.BOWE NEGO Beten Battle 1!bs. po američkom Bauer Ibs. NE Berdsti Beatrice I!bs. NE Bicrdsli.nd Beaulieu IbjJ. NE Bejzindžer Bass Ib!!si Bas Basset.NE Bejzi Basi! Ibnzill Bacil . Beatty Ibltil Bili . što je i drugo ime: UP. Basie Batcheler. NE Besinger. NE Beri Barstow Ib~rst'oul Barstou Bart lb!!rtI Bari Barth Ibnrtl Bari Barthelme lbl!rteJmil Barlelmi . BOWE NEGO Bekstei Bayley IbgjJil Bejli Baylis.Jmil Bartholomew lbartQJomjUI Bartolomju Bartlet.tV Beti 12 BOWE NEGO Ibimonl Bean Ibrnl Bin Beard IbIrdl Bird .atriksl Bealriks Beattie.[lil Bjuli .1I Bazel Beacham Iblč.NE Beri. NE Barimur. BOWE NEGO Besindžer. što je i drugo e: UP.NE Bofor Beaugrande IbOgl1!ndel Bogrande .ller IbJlčelerl Bačeler BOWE NEGO Bečeler BatcheUor.Sil Besi .

NE Belov Bellows Ib~lo u zl Belou.NE Ibclamll Ibgmlžuminl 8.ILI ~rgerl Berger. Benny !b~nil Beni Benson Ib~nsonl Benson Bentham Ibgntaml Bentam NE Benthem Bentinck /h~nt inkJ Bell/ink Bentine /h~ntlnl Benrin Bentley /b«ntlil Bentli .BOUE NEGO Berisford Bergen Ib~rgenl Bergefl Berger Ib«rdžerl Berdžer .BCHuman Bergcl' Beauman !hQmanl Boman BOUE NEGO Bomen Beaumont IbQmonlf Bomom NE Bomon Bcaver !blveri Biver Beaverbrook Iblvcrbrukl Biverbruk Beazley !blzlil Bizli Bechet !bešB/ Bde Becker !b~ke rl Beker Becket. NE Bien.lšil Belllli Ben Ib~nl Bell Benchley Ib~nč li l Bell(~ .NE Belous. rdl lleller !b~lerl Belcr Belloe Ib~ l o k/ Belnk Bellow !b~loul Belall ."d:ull1il1 . Beckett !b~ke ll Bekel Beck ford Ib~krordl Bekro. po američkom Izgovoru nenj~lmin ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOUI du g naglašen IAE IOUl dug Ill:naglašcn laciulIl kral<lk naglašen lac imIl kral"k ncnaglašen 13 ! ukorenjeni ob lik . li Bendix Ih~nd iksl Belldiks lIenedict Ib!. NE Belovs Bellwood !b~lvudl Belvlld Belushi !bell.ru sil Berenajsi Beresford !b!. Beddows Ueclford lb~dou zJ fJel!OI/Z !b~dli . Bennett Ib~netl Benet Bennie.BOLJE NEGO Ihe ndžgminl Benn Ib~nl Beli Bennet.BOLJE NEGO Ibičerl Ileer Iblrl Bir Beerbohm IbirbOml Birbam NE Bierbom Ileers IbIrsl Birs Beery IbIril Biri Becvor !bl vorl Btvor Begley lbe--l\lil Begli Behan Ib!an/ Bijall . Beddowes. NE Bin lIchn Ib«nI Bell IIcith !bIli Bil .resfordl BeresJord .. .d Bccky Ib~kil Beki lleddoes.ronte IbelulQntel BeluJonte lIcIinda !belindal Belinda BOLJE NEGO Ib~linda/ Bell !b~1I Bel Bellamy Ibglamil Belami . NE Bian.BOLJE NEGO Berindžer Berenice !beren.NE Bentlej Benton Ib~ntonl BentoI! Bentsen Ib~ntsenl Bentsen Berenger !bgrendžerl Berene/žer .BOLJE NEGO Bijen.nedikll Benedikt Benet Ib~netl Bellel BenH IbenE! Belle BeneU Ib~nelf Bellet Bening ~ningJ BeninI{ BedJord Heccham Ihll'illlll Bir:ol1l - BOLJE NEGO Bičem Uccehor Ib!č erl Bičer .NE Bejl lici Ib«ll Bel Hcl.

Qidenl Bajdell Biddie Ibid II IJidl Biddulph /bidalU Bidalf Bierce Ib!rsl Birs . NE Bcrnštajn Berry /b~ril Beri Derryman !b~rimanl Beriman BOUE NEGO Berimen Bert ~rtI Bert Bertha ~rta/ Berla Bertie /b~rtil Berli Bertinelli /bertin~IiI Bertilleli Bertram lb~rtramJ Bertram Bertrand /b~rtrandl Berlrand NE Bertran Beryl ~riU Beril Besant ~antl Besanl Bess /b~sl Bes Bessemer !b~emerl Besemer Bessey.BOUE NEGO ~rlln! Berliner ~rlinerl Berliner Berlitz Ib!.NE Biers Biffen Ibifcnl Bifen Bigelow /bigcloul Bigelau NE Biglou: NE Biglov.NE Bigz BigncU /bigneU Bignel Biles /bAjlsl Bajls Bilk /biikI Bilk Bill /biJl Bil Billie /biiiI Bili Billings Ibilingsl Biling.ILI Ib~rnstlnl Bemslill. Bessic. dok je po britanskom Ib. Bessy ~si/ Besi Bet /b~tI Bel Beth /b~tI Bel Bethune Ibetjl[n! Betjllll Betjeman Ib~čemanl Bečeman .Bergin Bird Bergin Ibs!rginl Bergin Berkeley /b~rklil Berkli odgovara američkom izgovoru. Bickerstaffe /bikcrstAfI BikersIllj Jliden Ib.rIey.' Billingsley /bilingslil Bilingsli BOUE NEGO Bilingzli Billington /bilington! Bilington Billy /bjlil Bili Binchy /binčil Binči Binder /brunderi Bajnde/' Bing /bingl Bing Binge Ibind~J Hindi Bingham Ibingaml Binga//! BOUE NEGO Bingem Birch /b~rčl Ben' .NE Bird . NE Betdžeman.wIey Ibj!llil Bjllli Biber Ibruberl Bajber Hickcrstaff. NE Betdžemen 14 Bctsy /b~tsil Belsi Bett Ib~tI Bel Bette Ih~tI Bel .rlicl Berlic Bernadette Ibernad~tI Bernadel Bernard Ib~rnardJ Bernard NE Bernar Bernardette Ibernard~lI Bernardel 8ernardine !bernardIn! Bemardin Bernhard ~rnhardl Bernhard Bernice !b~rnisl Bc-mis Bernie ~rnil Remi Rernsen Ib~rnsenl JJernsell Bernstein Ib~rnslajnl Bernstajn . Beverly /b~vcrIiI Beverli Bevin /b~vinl Bevin Bcwick. NE Bajgelou Biggs /bigsl Bigs . NE Bajglou. Bewicke IbjJ2ikl Bjllik B.BOUE NEGO Bečemen .ILI /b~til Beli: Bette Davis Betterton /b~terton/ Beterton Betty /b~til Beli Devan ~vanl Bevan Beveridge ~vcrid1J Beveridi Bev.!lrklil BarkU Berkley ~rklil Berkli Berkoff Ib~rkofl BerkaJ Bertin !berlin! Berlin .NE Bieč Bird /b~rdl Berd .

NE Birlej BirrelI !birelI Bire! Rirt Ib~rtl Bert .NE Blanšar Blanche IblAnšl Blanš BOLJE NEGO BJanša 8Iashford Iblllšfordl Bla~rO/'d Blatll' Ibllltil Rlati IIIcasdalc Ihl!zdejll Blizdejl lIIedsoe Ib I~dsOI Bledso lIIeeth !bIlli Blit 8Iessed Ibl~sedl Blesed BOLJE NEGO Blesid lIIethyn IbJ~tinl Bletin 8Iewilt IbJJ.BOLJE NEGO Blekmen 8Iackmore I!bl~kmorl Blekmor llIl1ckmun I!bl~kmunl Blekmun . !bizlil Biz/i .ILI IbIQndell Blondel Bloom IbIJ. Birtwistlc Ib~rt v i s l/ BerlVis/ .NE Birl Hirtwhistle.l1 thlg nllglttkn I A I ~ I( )ll! llug nC lIll g llI ~c n IJJ.[ill Bluit .J.NE B1anša Blanchard !b l gnčardl Blančard . Black bourne I'bl~kb{)rnl Blekborn .NE Blekbum Blacket.b)' !biksbil Bihbi lIIack I'hl~k/ Blek Blackbourn. što je i drugo ime: UP. BlondelI !b1l!Ddell Blandel . Blackett I! bl~kell Bleket Blackley I! bl~klil Blekli Blackman I !bl~kmanl Blekman .BOLJE NEGO IbI)!mJildl IlIount Iblglltl Blant . BI.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI BJok BIondej. Blackley 8Iakemore !bJ~kmorl Blejkmor Blake).tšcn 15 ! ukorenjeni oblik .NE Blekburn Blackburn I! bl~kbernl Blekbem .[ml Blul/I mACENJE SIMBOL A 1.ill Blajt Blishen IbUšenl Blišen ..!.IililliI kralnk naglnšcn !lIciuul krnlllk IIcnagl.NE Birkenhed Birkin I~rkinl Berkin .NE Birtvisll Bishop Ihišopl Bi§op Bisle).Birkbeck Blume Birkbeck Ib~rkbek/ Berkbek NE Birkbek Rirkenhead !b~rkenhedl Berkellhed .BOLJE NEGO Blenk Blanch !blAnU Blallč .NE Blekman. Dissett /biset! Bisd NE Hise: NE Bize Ri.ll. Blackman IIhlckmur I! bl~kmurl Blekmur IIhlckstone I!bl~ks tonl Blekston IIhlckwell I!bl~kvell Blekvel 8Iackwood I!bl~kvudl Blekvud IIIIlin. Ib l~ki/ Blejki Blanc !bJl!nk/ Blank .NE Birli.ILI Iblllunl/ Blatili t IIhnnc Ibl.[mI Blum Bloomfield IbIJ.6.NE BJuvit.NE Blekli. Bliss !bJisl Blis Bloch l! bJQhI Bloh .ili. . NE BJevit Bligh IbIAjI Blaj Blight Ibll!.[mf1ldl BlumJild . šio je i drugo ime: UP.BOLJE NEGO Bisli Bisset.ine Ibl~nI Blejn IIIIIir IhlErl Bler IIIIIke Ibl~jkl IJlejk 8Iakele)' !b l~kli/ Blejkli .NE Birkin Rirley !b~rlil Berli .

BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Bou .ardl. E Bonham Bonington /bQninglon/ Bnning/on Bonior IbnDioc! Bonfor Bon Jovi !bon džQvi! Bon Džovi ..!1I Bul Boon.i Bluodcll Botham B1undell !bl~ndell Blalldel B1unkett !bIllnketI Blanket Blunt !blllntl Blant B1y !bIhjI Blaj Blyth !bIAjI Blaj .BOLJE NEGO !bQrisl Horman IbQ rmanl BormGI1 BOLlE NEGO Bormen Borrow IbQroul Bomu Bosanquet !bQzanketl Bozanket Bosco ibQskOI Bosko Bosley ibQzli! Bozti Bostrom IbQstroml Bostrom Bostwick ibQstvikl Bostvik Boswell !bQzvell Bozvel BOLlE NEGO Bosvel Bosworth /bQzvortl Bozvor.!trojdl Butrojd Borge !bQrgel Borge Borger !bQrdžerl Bordžer . šln je i dru go ime: UP.!J.LLI !hiN lJili Boothby !b. Boonc Ib.~rl Bl'i .NE Bolt Bolton IbQltonl Bolton Bonamy /bQnami/ BOIlami NE !bon.!dI Bud .ILI !bl!lin! Bulin Bolger !bQldžcrl Boldžer Bolingbroke !bQlingbruk/ Bolingbmk Bolinger ibQlindžerl Bolindžer Bolitho !boll!.NE Bordžin.!.itOI Bolajto Bollinger !b.!dI Bild . Bob !bQbl Bob Bobbie.!.ILI !bUti Bul lloothroyd !b. B1ythe !bIAjdl Blajd .mIl lld Bond !bQndl BO Bonet IbQnE! Botle 16 Bonham !bQnaml Bonam .NE . BogarI Bogart !bQgart/ Bogart BOUE NEGO lbQgart/ Bogdanovich !bogdAnoviči Bogdanov ič NE Bogdanović Bogert !bQgert/ Bogert BOUE NEGO !bQgertl Bolan !bQlan! Bolan Boleyn !bolin! Bolill . Bonnie IbQnil Boni Bono !bQoOI BOliO Bonsor IbQ nsorl Bonsor Bonynge IbQningl BOiling .NE Bonindž Booker Ibllkerl Bllker Boole !b]. NE Borgnin Boris !bQris/ Boris .NE Blajl BlytoJl !bli\itonl Blajtoll Bo I'bQI Bo . NE Bogart.m I bQITI1an/ BomulIl - BOLlE NEGO Bormen Hoorstin Ibnrstinl Um-slili Booth Ib]. BOLlE NEGO Bosvorl Botham !bQtaml Botalli .dbi! Budbi Boothe !b.rger Borgnine IbQrgnajnl Borgl1ajn .Qlindžcrl Bolindžer Bolt !bQu ltl Boult .ILI !bIAjdl Blajd .NE Bon Žovi Bonney. Bobby IbQbil Bobi Bocheo !bQč kOI Ba čka Bodley ib<_Kllil Bodli Boeing /bQing/ Boing BOLl E NEGO !hQi ngl lloettcher /bk(.!.!n! Billi Boorda IbQrdal Borda Hoorm.er Bogarde IbQgardl BO/:lIrt/ BOLl E NEGO !bo-J.NE Bonhem.J!2.

nbantl Bmballt Brabham !brgbaml Brabom NE Brebhcm Bracco IbrRkol Braka Brad i!b~d1 Bred Bradbury /!br~dberjl Bredber i Braddock !b r~d()k! Bradak BOLlE NEG O Bredak Braddon Ibr~donl Bradon BOLlE NEGO Bredan Bradford !brndford! Bradford BOLlE NEGO Bredford BradIce. Ibr]!mbll Brambl BOLJE NEGO Brembl ZNAČENJE SIMBOLA lA EIOUI dug naglašen IAEIOU! dug nenaglllšcn !ueiou! kr.er! Bauče r . Braine /br~nJ Brejn Braitllwai!.NE Boven BoxIciine..NE Brajtvajt Bram !!b~m1 Brem Brambl.NE Bouv Bowen IbQuenl Bouen . NE Bouvi. Bradley i!b~dlil Bredli Bradman l !br~dmanJ Bredman .NE Bredi Bragg !brl!g/ Brag .ie Boult IbQult! Boult Boullon IbQltonl BoltoIl .ILI !bl!uil Baui.NE Boulton Bouru.llnk I1ngl'lšen /.qu(.BOLlE NEGO Bredmen Bradshaw !! br~dšOI Bredšo NE Bredšou Brads!reet I!br~dstrItl Bredstrit Brady !br~dil Brejdi .NE Bover Bowers /bguers/ Bauers . što je i drugo ime: up. NE Bals Bowling ibQulingl Bouling Uowman /bQumanl Bouman BOLlE NEGO Boumen Bowness Iboun~s/ Bounes Bowra !bl!ura/ Baura .BOLlE NEGO Breg Brain. NE Bovi Bowker Ibgukerl Bauker Bowles ibQulsl Boul.· IbQkslajtnerl Boks/c{jfner Bower /b!!uerl Bauer .NE Bovra Boyee loQjs! Bojs Boyeo!! !bQjkotl Bojkot Boyd !bQjd! Bojd Boyden IbQjdenJ Bojdell Boylan !bQjlanJ Bojlan Boyle IbQjI! Boji Boyne IbQj nl Bojn Boyson /bQjsonl Bqjsol1 Brabant Ibr.NE Bovers Bowie /bQuil Boui: David Bowie . . Bouchet Bouehel !bušEI Bu.BoUing Bramble Botting IbQting/ Botil18 BaUom IbQlom/ Bolol1l Bottame !botQm! B%m Bottomley IbQtomlil Botomli Bottoms IbQloms/ BOIOI1l .ILJ !hlllldcn! HOllf/en Uowditch Ibgudičl Buudi( llowdler Ibgudlerl BelUdler llowe IbQul Bou .lcioul hala k nenaglašen 17 ! ukorenjen i oblik .NE Bouv Uowdell !bQuden! BOllden ..\' Boucher Ib. Bourne !bQrn! Born NE Bum Bow !bQul Bou .NE Boulz. Ibfl<itvejtl Brej tvejt .NE Buše.

BOLJE -1'IEGO Brajen Briant lb11liantl Brajant BOLJE NEGO Brajent Brice ibrl!isl Brajs Brickman Ibcikmanl Brikm'lIl BOLJE NEGO Brikmen Bridge Ibridžl Bridž Bridgeman Ibrid7Al1anl Bridžman .NE Brislov 18 .nda Brendan Ibrs:ndanl Brenilan Brendon Ib~ndon/ Brendon Brennan /br~nanl Brenon Brenner /b~nerl Brener Brenon Ibr~nonl Brenon Brent Ibr~ntl Brent Breslin Ibrs:zJinl Brezlin BOLJE NEGO Breslin IIridgcI Ihrjdžcll /Jrit/čet - NE Bridžit.BOLJE NEGO Brengvin Branigan. Brendun Branford lbf!!Dfordl Branford BOLJE NEGO Brenford Brangwyn.BOLJE NEGO Brenigan Hranson Ihr. Bristowe Ibristoul Bristou . BOLJE NEGO Brotigen.NE Brimlej Brinkley Ibrinklil Brinkli . BOLJE NEGO Brautigen Braxton Ibrw<stonl Brakslon BOLJE NEGO Brekston BrayfieId Ib~mdl Brejfild Brazelton lb'llZellon/ Brazelton Brazil Ibr!!ziIl Brazil Bream Ibrlml Brim Breau" IbrQul Brou Breckinridge Ib~kinridžl Brekinridž Bremner Ib~mnerl Bremner Brenda Ib~nda/ Br.BOLJE NEGO Brajtmen Brigit Ibrjdžitl Bridžit Briley Ibrl\ilil Brajli Brimley Ibrimlil Brim1i . .BOLJE NEGO Brempton Branagh Ibr!!na/ Brana Brandeis Ib'llndajsl Brandajs Brando Ib'llndol Brando Brandon Ibr!!ndonl BrandoIl NE Brendon.NE Bridžis BOLJE NEGO Brens" n 8ranwell /br. Brierly lb11lierlil Brajerli Briers Ibrl\iersl Brajers Brigg Ibri.nniganJ Branigan .NE Brinklej BrinsIey Ibrjnslil Brinsli BOLJE NEGO Brinzli Brisbane Ibrjzbanl Brizban BOLJE NEGO Brizben . Brigil Bridgewater IbridžvOterl Brit/žvoter Bridgman Ibrjdžmanl Bridžman .. Bretl Ibr~tI Bret Brewer Ibr!. što je i drugo ime: UP.iln\'cl/ IJral1l'ei BOLJ E NEGO Brenvel Braltain /brqtenl Bra/en Brautigan IbrQtiganl Broligan . Brannigan Ibr. Bristow.ILI Ib'llutiganl Brauligan.!erl Bruer Brewster IbrJlsterl Bruster NE Brjuster Brian ibrl\ianl Brajan .&! Brig Briggs Ibrigs/ Brigs .NE Brigz Bright Ibrl\itl Brajl Brightman lb11litmanl Brajtman . Brangwynne Ibrgngvinl Brallgvin . što je i drugo ime: UP.BOLJE NEGO Bridžmen Brierley.Brampton Bristowe Brampton Ibrl!IIlptonl Bramplor .ilnsonl Branson - Brest Ibr~stl Brest Brel.BOLJE NEGO Bridžmen Bridges Ihrjdžid Brit/fiz.

bek/ Brubek Bruce !br!J.tus! Brutus Bryan !brruanl Brajan BOUE NEGO Brajen Bryant !bl1!.NE Broudbenl Brocklebank !brQklbank/ Hmklhallk Broder !brQder! Broder Broderick !brQderik/ Broderik Brodie !brQdil Brodi Brodsky !brQdski1 Brodski Brogan !brQganl Brogan Brokaw !brQk.ILI !br!J.BOUE NEGO Brosnahan.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Bronti Brook.ner! Brukner Brooks !bfJ!ks! Bruks Brosnahan !brQzn.ILI !brJ.am1 Bruam Broughlnn !brQlonl Brotan Broun !br!J.nO! Bruno Brun! !brl!ntl Brant Brnlnn !br.nI Brun Brown.NE Brum Bru!us !br!J. Browne Ibr~unl Braun Browning !bl1!uningl Brauning Brownlee. NE Briln Brittany !britani! Brifani Britten !britenI Brifen .NE Brito Broad !brQd! Brod .NE Broud Broadbent !brQdbentl Brodbent .O! Braka Brolin !brQlinl Bralin Brome !brQumi BroU/n .!1lnnl Bruton .ck !br!J. Bronte !Ibmn!e! Bronte .NE Brjus Brnmfit !bI]!mfitl Bramfit Brummel1 !bri!meV Bramei Brundage !bl1!ndidžl Brandidž . NE Bžežinjski ZNAČENJE SIMBOLA IAElOu/ dug naglašen IAEIOu/ dug nenaglašen laeioul kratak naglašen laeiou! kratak nenaglašen ! ukorenjeni oblik 19 . ALI Benjamin Britten je !Ibrilnl Brifn Britton !briton! BrilOn . BOUE NEGO Brosnehen Brosnan !brQznanl BraVlan BOUE NEGO Brosnan Brothers !brl!ders! Braders Brough !bl1!fi Bra! Brougham !br!!mi Brum .jantl Brajant BOUE NEGO Brajen! Bryce !brrus! Brajs Brynner !briner! Briner BOUE NEGO !brIner! Bryson !brrusonI Brajsan Brzezinski !brežinski1 Brelinski .s/ Bruks Brookner !bfJ!k.NE Brim Brittan !brjlanl Brifan BOUE NEGO Brilen. Brooke !bf!!k/ Bruk Brookes !bfJ!k.Brite Brzezinski Brite !brrutI Brajf Brittain !brilenl Brifen .hanl Broznahan .NE Bžežinski.s! Brus .NE Britn.NE Brendidž Bmndlo !bfl!DdV Brandi Bruno !br!J.lmi Brwn Bromfield !btQmflldl Bromfild Bromige !brQmidžl Bromidž Bromley !brQmlil Bromli Bron !btQnI Bran Brooson !btQnsonl Branson Bronte. Brownlie !bl1!unlil Braunli Brub.

NE Bardžcs. NE BIIm.nk Ibs.NE Bernz. za drugi oblik: NE Burke Buri Ib~rll Berl Burley Ib~rlil Berli . Barnes.NE Bačen Buchanan I!bjuk~nanl BjukenGn .. lThUN !hurus! IJom. BurI'. NI '. NE Bms.i" "I.wUd NE BUn1s.i/ Bukovski .NE Boford.Qrnil Bemi Burningham Ihgrningaml Be/'llill~lIl1l nOUE NEGO Bemingcm \Iuros Ib~rnsl Bern" . NE !lmz. Ni\ 11.NE BIIr. Burnett Ib~rnell Bernet .!mbril Bambri BUIlCh. A lo j c i drugo imc: UP.. Budd Iblldl Bad Buddy IbJldil Badi Buerk Ibl<rkl Berk Buffelt IbJlfet/ BaJet Buford lbjJ. NE Bulivan Bullock Iblllokl Bulok .NE Burlinson Burnet. Barnei Burney Ib.[ford/ Bj'!ford .. NE Burbank Burch Ib~rč/ Berč Burchfield lbl<rčt1ldl Berčjild Burchill Ibl<rčill Berčil Burdon Ib~rdonl Berdon Burgess Ib~rdžesl Berdžes BOLJE NEGO Bcrdžis.NE Bjulok.lIq:III/ . NI ': IhU lljc nl Burbage Ib!.·/.rbankl Berhank BOLJE NEGO Berbenk.. NE Buford Bukowski I!bukQvsk. NE Bardžis Burgh Ibl<rgl Berg . NE Bačenen Buchman Ibgkmanl Bakman ILI Ibllkmanl Bukman.!ksil Baksi Bud.l/.BOUE NEGO Bjukenen.NJ( BlIl'cs . šIo je i drugo imc: UP. NE BllI' lIurrell Ihnrc ll 11.!J/ Baklu Buchan IbnkanI Bakan .() Ihil" -.NE Burk. BOUE NEGO Bukmen. što jc i drugo ime: UP. Burke Ib~rkl Bu k . NE Balok Bulwer Ibylverl Bull'er Bumbry Ib..NE Burg Burgoyne Iberggjnl BerRojll Burk.BOUE NEGO Bakingclll: NE Bekingem lIuckley Ibnklil Bakti Bucksey Ib.. BOUE NEGO Bakmen.Bucclcuch Sun-hus Bucclcuclt l!bakl.1'1'/ n.NE Burlingion Burlinson Ib~rlinsonl Beriinson .I' .NE Bunker HunliuJ!.\'1I11 Ihan-janl /l(//~i(/II III 'I II '.rbidl} Berhidž NE Barbidž Burb. Uunche Ib!!nčl Banč Bundy IbJlndil Balldi Ihmkcl" Ihnnkerl Bunker .ojd nurr IbErl /Je/' . NE Burns lIumslde IhQmslljdl 1I.NE Bamet. NE Burlej Burling!on Ibl<rlinglon! Herlingloll . Ih'<!lllingl Ihl1lfinM HIIII.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Bjukofski Bulfinch Iblllfinčl Balfinč Bu\ger IbJlldžerl Baldžer Bullivant Ibylivantl ButivanI NE Balivant. NE Bams.NE Burli. NE Bultman Bucltwald Ib~kvOldl Bakvold NE Buhvald lIuck Ibnkl Bak Hucldngham IbnkingamI Buking"'" .t.

NE Barh]fl.illervor(1 Balenort Buttler Ibnllcrl lJarleI' Buttons IhgLnnsl BalOl/s Buzz I hgyl Ba: lIyatt Ih.NE Sače r lIushy Ihnzb il Bazbi UUSl'l'mi Ih u š~mil B. NE Berouz.Burridge 8ysshe Burridge /b~rid žl Baridž Burrollgh Ibnroul Barou .NE Barous.A I ! IIktll'cnjllni llhlik .i tl ~c llli: BIISl:l: lIli NE Bezbi NE NE Busenu. NE Bušem.NE Bird Byrne /b~rnl Bern . NE Bim. Byrns Ib~rns/ Berns NE Bms.ljronl Bajron Bysshe Ibišl Bi. - Butler Ibilllerl BatleI' Butterworth Ib.NE Barous.! ~. NE Birns Byron Ib.NE Be rou ~ NE Barov Burrows Ibi!rouzl Barnu? . NE Bmz. Barlon.NE I3arslin: NE I3urslin Burt Ihgrti Bert Burton Ibgrtonl BetfolI . šlo je i drugo ime: LIP.1 1I SIM IIIII.NE Berou Burroughes.Nt\c'nN. NE Bime Byrnes. NE Berous Burrow Ibnro ul Barau . NE Barovs Burstyn Ib~ rstinl Berstil1 ..ILI Ibjllril I~illri Busey /bjllsil Bjllsi .teli Basfer Buteh Ibyčl Bll č . NE Berous.NE Bm. NE Berouz.Dall BI/jal . Burroughs Ib!!rouzi BarO/IZ . ALI Richard Burton je I!bgrtonl Barton Ilnry Ib~ril Beri .BOLJE NEGO Bajel Byford /billfordl Bajford Byrd I~rdl Berd .NE Bizi Busfield /bi!sl1ldl llasfild Bush Ibyšl BIII BushnelI Ibyšnell BII"n"1 Buster Ibn-o.NE Bač Butcher Ibgl:erl Bliter .

e
-.ea.nIkAnI Kali
Cabot Ikllbotl Ka/ml - BOUF. NEGO Kebnl Cadbury Ikildberil Kadheri BOUE NEGO Kedberi CadelI lk.d~11 Kadel Cage Ik~džl Kejdi Cagney I!k~nil Kegni Cabal Ikahj!1I Kahal Cahill IkAhill Kahil Cain, Caine Ikrunl Kejn Caithness 1k~lnesl Kejtnes Caitrlona lkatrlona! Katriona Calabro IkaiAbroi Kalahro CaleuU Ikillkutl KalkIIt Caldecote, Caldecott IkQldekotl Koldekot - NE Kaldekot Calder IkQlderl Kolder - NE Kalder Caldwell IkQldvell Koldvel NE Kaldvel Caleb Ikrulebl Kejleb Calhoun lkalhllnl KalIllIn Calisher Ikl!lišerl Kališer BOUE NEGO Kelišer Callaghan Ikl!lahanJ Kalahan BOUE NEGO Kelehen; NE Kalagan
22

Callister Ik"lislerl Kalister BOUE N-EGO Kelisler Callow Ikalnul KlIlolI - BOUE NEGO Kelnu Calloway Iklllovejl Kalol'ej BOUE NEGO Kelovej CaUum Ikalum! Kalum Cally lkl!IiI Kali - NE Keli, što je i drugo ime: UP, Kelley, UP. Kelly Calver Ikillverl Kalver Calverley Iklllverlil Kalverli Calvert Ikillvertl Kalvert Calvin /kJIlvinl Kalvin Cameron Ikllmeronl Kam.ron - BOUE NEGO Kemeron; NE Kamerun Camilla; Camille Ikarnila! Kamila - BOUE NEGO /kJImila! Campbell I!k~mbell K.mbel NE Kempbel; NE Kampbel Campion I!k~mpionl Kempion Candace I!k~ndasl Kendas Candia Ikllndia! Kandija - NE Kandia Candice I!k~ndisl Kendis Candler Ikilndlerl Kandler Candlin Ikilndlinl Kandli"

Candy

Carteris

Candy I!k!;ndil Kendi Canel, CanelIe, Cannel Ikan!;11 Kanel CannelI Ik~nel! Kanel Canning Ik~ningl Kaning BOUE NEGO Kening Cannon, Canon Ik~nonl Kanon - BOUE NEGO Kenon Cantor Ikl!ntorl Kantor Cantrell Ikantr~1! Kantrel Caolan Ikllanl Kilan Capone l! kapQne/ Kapone BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Kapon Capote IkapQtel Kapote - NE Kepot; NE Kapol Capra Ik'lpral Kopra Capriati IkapriAtil Kaprijati NE Kapriati Capshaw I!k~pšOI Kepšo - NE Kepšou Cara IkAraJ Kara Carew lkarW Karu: Thomas C.rew - ILI Ik!;ril Keri Carey lk~riJ Keri Cargill IkWgi11 Kargil Carl ikl!rl! Karl Carla Ikl\rla! Karla Carleen, earlene /k.!!rllnI Karlin Carlile IkarlAjI! Kariaji Carlin lkJ!rlinl Karlin Carlisie Ik.rlAjI! Karlaji Carlos IkJ!rlosl Karlos Carlton Ikl!rlton! Karlton Carlueci Ikarlyčil Karluči Carly IkWli1 Karli Carlyle IkadAjI! Karlaji Carmichael l!kJ!rmajkll Karmajki Carnaby IkJ!rnabil Karnabi

Carnegie, Carnegy IkJ!rnegil Karnegi - NE Karnedži Carnes Ik~rnsl Karns - NE Karnes Carney IkJ!rnil Kami - NE Karnej Caro IkAroi Karo Carol I!k!;roll Kerol
Carolan
I!k~rolanl

Kerolan

Carole I!kl<roll Kerol Carolina l!karolIna! Karolina BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Kerolajna Caroline I!k~rolajnl Kerolajn Carolyn I!k~rolin/ Kerolin Caron lkaron! Karon - BOUE NEGO Keron Carothers Ikar!!,dersl Karaders Carpenter Ik!!rpenter/ Karpenter - BOUE NEGO Karpinler Carr IkAri Kar Carradine /k.§.radInl Karadin Carrere Ikar;Erel Karere Carrey Ik!;ril Keri Carrie lkJ!ril Kari - NE Keri, što je i drugo ime: UP. Carew, UP. Carey, UP. Carrey, UP. Cary Carrington IkJ!rington! Karington - BOUE NEGO Kerington Carroi, Carroll I!k!;roll Kerol
Carrothers, Carruthers

Carson

Ikar~dersl Karaders lk.~rsonJ Karson

Carstairs Iki!rstersl Karsters Carter IkJ!rterl Karter Carteris Ik.arterisl Karteris

ZNAĆENJE SIMBOLA

I ABlOUI dug naglašen
IAEIOUI dug nenaglašcn

laeioul kratak naglašen lacioul kratak nenaglašen 23

! ukorenjeni oblik

Carlland

Chalmcn;

Carlland IkJ!rtlanul Kartla"d BOLJE NEGO KartIend Cartwright IknrtrajtJ K(lrlraj! NE Kartvrajl Caruso Ikar!lsol K(lruso Caruthers Ikargdersl Kuraders Carvel Iknfvell KW'vel Carver Iknrverl Karver Carvey Ikl\rvil Kar"i - NE Karvej Carville Ikllrvill Karvii Cary Ik~ril Keri Caryl/karill Karil Casement Ik~jsmenll Kejsmel1t Casey Ik!:jsil Keisi - NE Kejzi Cash l~k~Š! Ke,v Casnoff Ikgznol! Ka::'lu?( Caspar Iknsparl Kaspar Cass /!k~sl Kes Cass.ndra lk. sAndra! Kasandra - BOLJE NEGO Ikasnndra! Cassavetes Ikasav,Etesl Kas(lvetes - BOLJE NEGO Kasavetis Cassel, CasselI IkJ!sell Kasel BOLJE NEGO Kesel Cassidy !ki!sidil Kasidi BOLJE NEGO Kesidi Cassie I!kl'.sil Kesi Cassius Ik,!!siusl Kasijus - NE Kasius Casson IkQsonl Kason Castle !kAslI Kasl - NE Kasti CastIerea, Casllereagh !kAslrejl Kaslrei - NE K.st!rej; NE Kastlrea Castleton !kAsllOo! KosItoIl NE KaslIlon C.swall Ikl\zvall Kazval Caswell Ikl\zvell Kaz!'el Cat I!ktll Ket Catcs Ik!<ilsl Keits (':11harinc I!k~trinl Ke!rln ~ ':llh('I' Ikadcrl Kader BOUE
Nt ·:( i() I\nb'; NE Kale!'
( '!IIIIITilH'
/~~I'lriI11 K('frill

Cathleen I!ktt!lo! Ketlin Cathy I!ktlil Keti Cato Ik!<iIOI Kejto - NE Kejlou Caton Ik!<iloo! KejtoIl Catrina Ikatr!nal Katrina Catriona Ikatrlonal Katriona CatIralI !knIralI Katral BOLJE NEGO Ikalrlll/; BOLJE NEGO Ketrel Cauley IkQlil Koli Caulfield IkQlflldl Ko!fild Cavanagh, Cavanaugh Iknvana/

Kavana
Cavendish I!k~vcndišl Kevendi§ Cavett Iknvetl Kavet Cawley IkQlil Koli Caxton Ik,likstonl KlIkstoll BOLJE NEGO KeksIon Cayley Ik!<ilil K~ili Cazenove /knzenOvI Kazenov NE Kazenove Cecil IstsilI Sesil Cecilia Isesilia! Sesi"ja - NE Sesili.; NE Cecilija; NE

Cecilia
Cecily Istsilil Sesil; Cedric Istdrikl Sedrik - NE Cedri k Celeste Isel!;.stl Selest Celia Is!lial Silija - NE Silia; NE Celija; NE Celia Celine, Celine IseIlni Selili Cessna Isr;;.sna/ Sesnu - NE Cesna Chad l!čs:d1 Čed Chadwick I!č!;uvikl Čedvik Chafe lč!<i1l CejJ Chafcc lč!:jlil Č(~ili Chalk lčQkl Čok - NE tnik Chalkcr lčQkerl Čoker ĆalkcI' Challis, ,~ll1Illiss 19I1i:'1 Colis BOLJ h NEGO Cells Clmlmcrs IČl\lmcl'sl (~tll"'t'l',\'

BOLJE NEGO

IČQkcr/;

NP.

Chamberlain

Chel

Chamberlain, Chamberlaine lč~mberlenl Čejmberle" NE Čemberlen; ALI Neville Chamberlain je /!č!.'.mberl e nl Čembeden; NE Čcmbrlen; NE Čemberlejn Chamberlin lč!<im be rlinl Čejmber/in - NE Čemberlin: NE Čcmbrlin . Chamhers lč!<imbersl Čeilllbers - NE Čembers . Champion I!č~mpionl (~empioll CluU1cellor lčA nselorl Čanselor C handler lč,,:;;"ulcr/ ČI/I/lller BOl JE NEGO tcnuler
( ' ha~ICY Il:~jni/ Čejl/i ( ' hnn~ IČilngl Čang - BOLJE NICC,O Čcng ('hullnlllJ!; I!č~ning/ Čening ( 'hll]llll lč~.ipinl Čejpi" ('hlll,1I11 lčilplin/ Čap/in ( ' hUIHlUIU /čil)lman/ Čapmol1 B()I..IE NEGO Čepmen ('hll]l]lcl, Ch.ppeJl lčgpell Čapel IlOlJE NEGO Čepel ('hurlssc lšal'!sl Šari.\' nlllrlccn, Chllrl.ne IČilrlln/ ('''1'/111 - ILI I~llrlln/ Šarlill ('hnrl". lčurlsl Čads ('hllrlcy, Chllrllc lčurlil CI.I/·Ii ( 'hllrlo((e l!urInll SariIlI 1l0l.Jll NEOO Sl!rInll! ('IIIIrIIon lčurllnlll Čtll'llllll l:hllrturl. lčirlcri.1 L'lII'lrd,,' ('hHO lču,l CIn. - DOUa NnOO Coz
t 'h:llulns /ša ntlos/ ,{ al/do.\" /i:'lIltit)S/ ?lIIlllo.\"

ILI

Chase IČl\jsl ČejJ - NE Čejz; NE Čes; NE Cez Chater lč!<iterl Č~iler Chatt.rley I'čs;terlil Čelerli Chatterton I!č,e.tertonl Čelertoll Chatw;n lčalvinl Čatvill - NE Čelvin, štO je i drugo ime: UP. Chctwyn Chaucer lčOserl Čosu BOLJE NEGO lčoserl Chauncey /čQnsil Čons; Chayefsky /čaj~lSkil Čajerski Chazz lčg?) Čaz - BOLJE NEGO CC? Cheadle lč l,\l1 Čidl Chechik /čeč ikl Čec.'(ik Checker lče ker/ Čeker Checkland lčcklanul Čeklalld BOLJE NEGO ČckJenu Cheever lč lverl Čiver Cheifet lšeJI:! Šefe Chelcie lčS;lsil Čelsi Chelsea lčS;lsil Čelsi - NE Čelz; Cheney lč!<inil Čejni - ILI lčlni/ Čilli; NE Ccjn Cher !šE.rl Šer Cher;c CMr;e IšerIJ Šeri NE Ceri, što je i -drugo ime: UP. Cherry Cherilyn lčerilinl Čerilin - ILl lšerilinl Serilin Che-;'ry lčs;riJ Čeri Ch.eryl lčs;ril/ Čeril - lLI !šl<ri1/
Spril

Chl'Shirc /čcširl Če.~ir - NE Čdaj r; NE Če);ajer CheNIcI' lč!:slerl Česler !:he.terneld lč!:slcrl1ldl Česlerji/d CheNt"rl"" lč~slerl()1l1 ČeSlerton Ch,,1 lč~11 ('t'1

i'.NAĆIINJII SIMII()I.A

IAll1!JH' "n~ nOMlnlon 'AI1ITIl I du_ 11f11ll»lo"n

111.hllll kflllll~ 111' l1l1l1lll~t' lI

laawul kllllll~ IIIINIIIAt'lI

! ukcut:njcni
uhlik .

NE Klajburg Clayderman lkI~dennanl Klejderrnan . NE Klaudia ClaveU lkI.NE Ćimino Chloe.r lkI!verl Kliver Cledwyn lkIt. Chloe IkIQi! Kloi . Christian..r. . NE Kristian Christie !kristi! Kristi Christina.te lčfjut1 ČO/II Chomsky lčfjm s kil ČOII/ski Chopin !šQpcnl Sopen Chris Ik rjst Kri.rdl lčnrdil Čardi Cibber !siber! Siber Cicely !siselil Siseli Cindy Isjndi! Sindi Clsneros !sizngrosl Sizneros BOUE NEGO Sisneros. što je i drugo ime: UP.NE Črč Churchill lč~rčill Čerčil Ciaran lkJ. Christine !kristIna! Kristina Christopher Ikristoferl Kristofer Chrlsty !krjstil Kristi Chrysler /kr.iborne lkI~bornl Klejbom NE Klajbom Clair.NE Kloe Chlumsky Iklnmskil Klali/ski Cho.. Christiane !kristiAna! KristijaM . NE Klaudija. IkiEri Kler Clarence IkJilrcnsJ KlarelIs Clarendon Ikli!rendonl Klare/odon .BOUE NEGO Klerendon Claridge IkJnridžl Kloridi BOUE NEGO Kleridž Cl.vt.NE Kladia.mnl Kiran Ci. NE Klajderman Cl.NE Kristiana.rissa !klarisa! Klarisa Clark. Claude IkIQd1 Klod Claudette lkIadt.NE Čisholm Ciceone !čikOne! Čikone .. Cissy !sjsi! Sisi CI. po ameri č kom izgovoru Chubby !Čllbil Cabi Chuck !Čikl Čak Chung lčnng! Čang Church Ičr..vil Čevi Chichester lčjčesterl Čičester Chick lčikl Cik Chico lčikol Čiko Child. Christahel Ikristahell Kristabel Christian Ikristianl Kristijan NE Kristian Christiana..U Klavel Clay 1kI~1 Klej Clayburgh lkI~berg! Klejberg . za drugi oblik: NE Kristijan.dvinl Kledvin 26 .t..' Chrissie. Clarke IkIarkI Klark NE Klerk Clarkson IkJl!rksonl Klarbon Claud.nsil Klensi Clapton I! kl~p l onl Kleplon Clara l! kIAra! Klara Ch.. r.BOUE NEGO Klejdermcn.. C-hilde lčAjldl Čajld Childers lčjlders! Čilders Childs !čAjldsl ČajIds Chippendal. Cho. NE Cisneros Cissie.NE Ćikone Cilla Is jla! Sila Cirnino lčimlnol Čim ino . Claire Iklgr! Kler Clancey.Chetwyn Cledwyn Chetwyn lč~tvinl Četvin Chevy lčt.NE Klajberg.. Clancy I!klt. lčjpendejU Čipendejl Chisholm lčizom! Čizom . Chrissy Ikrisil Kr. ler - ILI !krrusleri Krajsl.t1 Klodel Claudia !kIQdia! Klodija .\jzlerl Kraj.yton lkI~tonl Klejlon Cleary Ikl!ril Kliri Clease !klIsI Klis Cleav.rčl Čerč .

NE Kokhurn Cockcroft IkUkrofl1 Kokroft Cocker Ikgkerl Koker Coekroft IkQkroftl Kokro}i Cody IkQdil Kodi Coe Ikuul KOli .NE Kleo Clerk.!) Clement 1k1!!menti Klement Clementina.ns/ Kluns Cluny !kI]J. NI~ Cobllrn IkQbernl Kohem BOLJE NEGO Ikgbern/. Ikl!J Joul K""oll Clihurn Ikl!!ihcrnl KIt(. Clerke Iklllrkl Klark ILI Ikl~rkl Klerk. NE Koburn Cochr.NE Ik.nil Kluni Clwyd Ikl]J./)('1"II _. NE Koleman Coleridge IkQlridžl Kolridž BOLJE NEGO IkQlridžl Colelle Ikol~tI Kolel Colgale IkQlgejtl Kolgejl Colin IkQlinl Kolin . Cochr. Coals Ikguts! KoulS Cobain IkOb~nl Kobejn . Clift Ikljftl Klift Clifton Ikljflonl Klifton Clint Ikljntl Klinl Clinton !klintonI KlinIon Clive IklA.l~mcnsl Klemen.jdl Klajd Coates.~ Clemens Ik. po američkom 1Zgovom Cleveland !kIlvlandl Klivland BOLJE NEGO Klivlcnd Clcwcr Iklllc rl KII/er Clcwlo".rd Ikljl'nrdl Klili)l'd Cliff\.NE Klouz Clough IklJ!fl Klaf Clunes !kI]J.idl Kluid .NE Klis. što je i dmgo ime: UP.NE Ko Coen IkQenl Koen Coelzee IkUc!l Klici Cognn IkQganl Kogan Co~gan IkQganl KOglIII COl-!.Cleese Colin Cleesc IkllzJ Kliz . Clease Cleland Ikl~landl Kleland Clellan Ikl~lanl Klelan Clem Ikkml Klem Clemence Ikl~mensl Klemen.ne Ikgkranl Kokran Cockbllrn IkQbeml Kobern NE Kokbern. Clementine Iklementlnal KlementilIll Cleo IkllOI Klio .n.hill Ikughill Koghif Coh~1Il IkQhanl Ko/ulI1 Cohen IkQcnl Koen Klihurn (.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Koul Colegale IkQlgejtl Kolgejl Coleman IkQlmanl Kolman BOLJE NEGO Kolmen. Cokie IkQkiI Koki Colberl IkQlbertl Kolberl Colby IkQlbil Kolbi Cole f1kQII Kol .ALI Colin Powell je IkQlinl Kolin ZNAĆENJE SIMBOLA IAEIOVI dug naglašen IAEIOVI dug nenaglašen lac ioul kratak naglašen lacioul kratrlk ncnaglašen ! ukorcnjcni oblik 27 . što je i drugo ime: UP. Cliffc Ikljfl Klif Clifl(.Qkerl.jvl Klajv Clooney Iklllnil KllIni Close !kIgusl Klaus .Clyde IklA.NE Kobnjn Cobb Ikgbl Kob Cobden IkQbdenl Kobden Coker IkQkerl Koker .\il'l'. Cocker Cokes Ikguksl KOllks Cokey.

NE Konstejbl Constance IkQnstans/ KOflstans Constant IkQnstantJ KonslanI Constantine IkQnstantajnl Konslanlajn .cht IkQnOtl Konot Connah IkQnai Kona Connally IkQnalil Kanali Connaught IkQnOtl KOliot Connaughton IkQnatonl Konaton ConnelI IkQnel1 Konel Conn. Cooke Ikl!k/ Kuk Cookson !kl!ksonl Kukson Cooley !kWil Kuli CooJidge IkUlidžl Kulidž BOUE NEGO Ikl!lidžl Cooling IkWingl Kuling Cooney IkUnil KUlli Cooper !kUperi Kuper BOLJE NEGO Ikl!perl 28 Colvile. .IL..BOUE NEGO Kaningem Con klin IkQnklinl Kaliklin Conley IkQnlil Konli ConIon IkQnlonl Konlan ..ble IkQnabll Konabi . Cooper Colleen Colleen IkQlInI Kolin Colley IkQliI Koli Collier IkQlierl Kolijer Kolier NE Collin IkQlinl Kolin Collinge IkQlindžl Kolilldž Collingwood IkQlingvudl Kolingvud Collins IkQlinsl Kolins BOUE NEGO !kQlinsi Collinson IkQlinsonl KolblSon Colman !kQlmanl Kolmall BOUE NEGO Kolmen Colquhoun IkohUnI Kohlm CoIston IkQlstonl Ko/stall Colt I!kQltI Kolt Coltrane Ikoltr~jnl Koltrejli Colu m IkQluml Koilllll . BOUE NEGO Kanstebl. NE Kanstejbl.unradl KOllrad Conran IkQnranl KOI/ran CUOI"oy IkQnrnjl KOf/roj C()l1sidinc Ik!ll1sidajn/ KO}1sidqil1 Constable Ikl\nstabll KaI/s/abi: John Constable .ILI IkQumi Koum. Colville IkQlvill KoiviI Combe IkUmi Kum .NE Konejbl Conan IkQnanl Kanon Condon !kQndonl KOlidon Congreve IkQngrIvl Kongriv Coningham Ikgningaml Kaningom .lly IkQnelil Koneli COODer IkQnerl Koner Coonery IkQneril Koneri Connie IkQnii Kom' Conniff IkQniU Konij ConnoIly IkQnolil Kaliali Connor IkQnor! Konor Connors IkQnors/ Kanon Conor IkQnorf Konor Conrad Ik.Qmril Kontri . NE Kolom Columbus Ikolgmbusl Ko/uli/bus .: ~ ~ .! IkQnstabl1 KOllstabl. .NE Kolumbus Conn. BOUE NEGO Konstebl.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Konti Conti !kQntil Konti Conway IkQnvejl Konvej Coogan Ik1lgan/ Kugan Cook.NE IkomfI! Comyn Ik~min/ Kamin Comyns Ikfimins! Kamins Con.NE Konstantin Conte l!kQntel Konte . NE Komb Combs !kQumsl Koums . NE Kombs Comden !kQmdenl Komden Como IkQmol Komo Compton !kQmptonl Kompton Comrie /k.ILI !kUmsl Kums.NE Kolam.

!.[rik! KU/-ik Courier IkJ.ILI IkQglanl Kog/an Coughlin !kQl1in! KojIiII .ILI !kQlter! Koller. NE Kou1ter Coulthard !k.BOUE NEGO Konnek Corman IkQrman! Korman BOUE NEGO Kormen Cornell !kom~1I Kornel Cornlord !kQrnfordl Kornford CornwalIis IkomvQlisl Komvolis .ILI !k.c !kl.djeld !kQPcrnId! Kape/fild .NE Karier.!. NE Kulth. Coltnn CotUe !kQtl! Koti Cotton IkUlOnl KOf 011 .NE 'to Koln Couchman Ik1!šmanl Kllšmall .BOUE NEGO !kQperfild! Coppola !kg!. NE Koulson Coulter !k.[t/ KilI Coover Ikl!verl Kllvcr Cope !kgup! KOllp Copeland.NE Kotn. Curbett !kgrbet/ Korbel Corbin /kgrbinl Korbill Corcoran Ik~rk(lranl KorkorCIlI Cordell lkord~1I Kordel Corea Ikor!al Konja .i!učrnanl Kaučman .[ltardl KIllIard ILI IkQlu.NE Koria.nla! Kopala Coro !kQra/ Kora Corbet.ILI IkQg1inl Kog/ill Coulson !kQlsonl KoisolI .!llsonl Kulson. NE Koulthard Coulton !kQlton! Kollol! . NE Koultard.!rierl Kurijc/' .NE Kozgrov Costas !kgstasl Koslas CostelIo !kos t~lo! Koslelo Costner IkQstnerl Kostner Cotten !kQten! KoIelI .!. NE Koton. BaU E NEGO Kušmen: BOUE NEGO Kaučmen Coughl:m !kQllan! K0/1011 . NE Korea Corey !kQri! Kori Corin I kurinl Korin Corinne Ikorin! Korin BOUE NEGO Korina Corky !kQrki! Korki COl"maC.rdl Ko/tard.[lter! Kulter .rd.ILI Ik.BOUE NEGO !kQpland!: BOUE NEGO KopJend Copieston !kQplston! KoplslOII Copley Ikgplil KOl'I i CoppelI Ikgpcl! Kape! Copp. NE Kuder Courtauld IkQrtOld! Korlold NE Kurto ZNAČENJE SIMBOLA IAE IOUl dl1g nllgJašcn I AEIOU/ dllg ncnaglašclI Il1cioul kratak nagla šen lac inu/ kratak nc nag lašcn ! ukorenjeni obl ik 29 . je i drugo ime: UP.NE Koulton Count Iknuntl KalIlII Couples !k~pl sl Kapls Cour.NE Komvalis Cornwell Ikgrnvell Kornvel Corrigan IkQriganl Korigan BOUE NEGO Korigen Corrin IkQrinl Karin Cosby !kgzbi! Kozbi Cosgrave IkQzgrejvl Kozgrejl' Cosgrove IkQzgrouvl Kozgrollv .COOIC Courtnuld Coote !k. Copland !kQplandl KaplolId . Cormack IkQnnaki Kormak .

Courteney. Crabbe l!luQbl Kreb Crabtree I!k~btrl/ Krebtri Craddock.rQninl Kroflin - BOLJE NEGO IkrQninl Cronkite IkrQnkajtl K ronkajt . NE Kravšo.NE /krQker/. NE Krihton.NE Krejvn. Coxe /kQksl Koks Coyote /kojQtel Kojote .nšOl Krenšo NE Krenšou Cresswell.. NE Kavan Coward /klluard! Kallard Cowdray. Cradock Ikrl!dokl Kradok .ri!naml Kranom - Cribbins !kribinsl Kribin' Crichlon. AU Joan Crawford je I!krJ!ford/ Kraford Crawley /krQJiI Kroli Crawshaw /krQšOI Kraša NE Krašou.NE Kojot Cozens..jnl Krejn Cranham Ik. NE Krikton.ILI /klluperl Kauper Cox. NE Kouven: NE Koven Cowgill Ikl!ugill Kallgil Cowie IkllUil Kaui . Cozzens Ikgzensl Kazens Crab.. Crighton Ikrl\itonl Kraj/on .ILl Ikrl!mptonl Kramp/on CromweU !krQmvell Kromve/ Cronenberg /krQnenberg/ Krollel1berg Cronin lk.NE Kouvan.NE Kouvi . Cowdrey /kl!udril Kaudri . Creswell lkI1.n'el Crewe IkrUI Km Crcws Ikrlld Km: Crewson Ikrllsonl Kruson Cowper . NE Krejton Crisp Ikrispl Krisp Crispin Ikrispinl Krispin Cracker IkrQkerl Kroker Crockett IkrQketl Kroket Croker /krQkerl Kroker .NE Kaudrej CowelI IkllueV Kauel . NE Kovci Cowen Iklluenl Kallen .ILI /kQuenl Koue.ILl /kQueIl Kallel. NE Kovi Cowley IkilUlil Kaufi Cowper Ik).jtonl Krej/on Crenna lkr.NE Koverdejl Cowan Iklluanl Kallan . NE Kravšou Cray ~I Krej Creegor !kr!gorl Krigor Creeley !krIli! Krili Creighton ~tonl Kraj/on ILl Ikrl.jg/ Krejg Craigie ~gi! Krejgi Cram l!kr~mI Krem Crane Ikrl.Courtenay Cronkite Courtenay. Courtney IkQrtni! Korlni NE Kurtne Cousins Ikj!ZinsJ KozilIs Coverdale /kl!verdejll Kaverdejl . Crabb. NE Kreven 30 Crompton !krQmptonl Krompton .!perl Kuper: William Crawford IkrQfordl Kroford NE Kraford.za pIVi oblik: NE Kričton.svell Kre. što je i drugo ime: UP"Cracker Crombie IkrQmbi! Krombi ILl !krllmbil Krambi Cromer IkIQmerl K romer NE Krenhem Cranmer Ik~nmerl Kronmer - BOLJE NEGO Krenmer Crashaw !krl!šOI Krašo .BOUE NEGO Kredok Craig Ikrl.NE Krašou Craven !kr~venl Krejven .Qna/ Krena Crenshaw Ikr!.

!1korl Kjukor .!1nardl Kjllnard Cuningham.er.!!uderl Krmu/er Crowe IkrQui KrDu .!1z1 Kruz Crutchley Ikrl!člil Kračli Cruttcnden Ikrl\tenden! Kratenden Cryer Ikrajerl Krajer Crystal /kristaV Kristal . Culpcpper Ikl!lpeperl Ka/peper Culross IkJ!lros/ Kairos Curnming Ik~mingl Kaming Cummings IkfilTIingsl Kamings Cummins Ikllminsl KOl1lills Cun. po američkom izgovoru. Cruikshank Ikrl!kšankl Kruk>'ank BOLJE NEGO Krukšenk Cruise Ikr.r.NE Krouv Crowder Ik.BOLJE NEGO K.!!mI Krom za drugi oblik: NE Kramb Cruse Ikr. NE Kening.!!uderl Krauder Crozier IkrQzierl Krozijer LLI /krQžerl Kro'!. po američkom jzgovoru: NE Krozier Cruickshank. NE Keningem Cuomo IkuQmol Kuomo Curme Ik~rm1 Kerm Curran Iknranl Karan . Curry Ik~ril Kari Curthoys Ik~Tlojzl Kertojz CurUn Ik~Tlin! Kertill Curtis.NE Kuikin Cullen Ikillen! Kalen Culler Iklllerl Kaler Cullingford Ikl!lingfordl KlIlingjord Culpeper. Crumb lk. Crosby IkrQzbi/ Kroz"i Crosier IkrQzierl Krozijer lU IkrQžerl Km'!. NE Keningem Cunliffe IkJ!nlifl Kanlif Cunningham Ikllningam/ Kaningom .NE Krisll Cuba IkjJ1bal Kjllba .NE K.!17J Kruz . Cuninghame Crowley IkrQulil Krollli Crowther Ikr.er.NE Cukor Culhane Ikul!<in! Klllejn Culkin 1kl!lkin! Kalkin . NE Krozier Crosland IkrQslandl Krasiand BOLJE NEGO Kroslend Cross IkrQsl Kras Crossland IkrQslandl Krosland .NE Krouv Cuddon Ikl!don! Kallon Cudworth Ikl!dvorll Kadvort Cukor Ikj.ningem. NE Keningam.NE Krouč Crouse Ikrgll SI Kraus Crow IkrQul Krou . Karen Currie.r.BOLJE NEGO Kroslend Crossley IkrQslil Krosli Crouch Ikrl!učl Krallč .Cronyn Curtois Cronyn IkrQninl Kronill BOLJE NEGO Ikr<Jnin! Crosbie.ren.NE Kenic Curtois Ik~Tlojzl Kertojz ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOU! dug naglašen IAEIOU/dug nenaglašen IlIciou/ kratak naglašen lacioul kCiltak nenaglašen 31 ! ukorenjeni oblik .NE Kruiz Crum. Curtiss /k~rti sl Kertis Curtiz Ik~rtizl Kertil .rd Ikj.m. što je i drugo ime: UP.NE Kuba Ikilningam/ Kanillgam BOWE NEGO Kaningem.

NE Sajres 32 .!. NE Cinlija.!. NE Cintia Cyril !siri ll Siril Cyrus !sllirus! SlljruS .ILI !k.NE Sintia.!sakl Kjllsak .!sllkl Kusak.CurwOO<l Cyrus Curwood !k~rvudl KervlId Curzon !k\.rLOnI KefZon Cusack !kj.NE Kašing Cushman !kl!šmanl Kllšmall BOUE NEGO Kušmen Cussler !kllsler! Kasler Custer Iknsterl Kasler Cuthbcrt !kl!lbcrt/ Ka/berl Cuthbertson !klllbertson! Ka/hertson Culler !kl\Uer! Kaller Cy !sAj! Saj Cybill !sibill Sibil Cyd !sidl Sili Cyndi !sindi! Sindi Cynthia !Siulia! Sill/ija . po američkom izgovoru Cushing !kyšing! KuIillg .

hri.NE D.NE Defo.cre Idtjkcrl Dejke.mpier Dan I!d~n! Den Dana IdAna} Dalla . po američkom jzgovoru. Dallry IdQltri! Do/tri . ALI John Dailon je I!dllilonl Da/ton D.llas Idlllasl Dalas D.runa/ Dejna.NE Dejnz Donforth IdJ!nfort! DanJort BOLJE NEGO Denfort ZNAĆENJE SIMBOLA IAEIOUI dug naglnšen IAEIOUI dug ncnaglašen lacinul kmlak nugla. BOLJE NEGO Delgliš Dalhousie Idalhlluzi! Da /hauzi D. NE Damian Damon Id!<imon! Dejman .!!mpierl Dampijer NE D.ILI Id.ILI Idtjšizl Dejšiz Dailey. D. Dalglish Ida lglIšl Da/gli" .d Dabne)' IdJ!bnil Dabni BOLJE NEGO Deblli D. što je i drugo ime: UP..BOLJE NEGO Idlllgliš/. NE Demien.NE Demon Damone /damQnl Damon Dampicr id.Daly Idtjlil Dejli D' Amato Id.mAtol D 'Amato D..mian Idtjmian! Dejmijan NE Dojmian.Jbergl Dalberg Daiehcs Idtjčizl D ejčiz .lrymple Ida1rimpll Da/rimp/ Dalton IdQltonl Dollan .BOLJE NEGO Dens Dandridge IdJ!ndridžl Dandridž Dane Id!<in! Dejn Danes Id!<ins! Dejns . NE Dena Dance IdAnsl Dans .fQ/ Dqfo .wn lacioul kratak ncnaglašen ! ukorenjeni oblik 33 . Defoe Dafydd idllVidi David Dahl IdAV Dal Dahlberg Ide.ily Idtjlil Dejli Dainty Idtjntil Dejnli Daisy Idtjzi! Dejzi Dale Idtjll Dejl Daley Idtjli! DejJi D. .lgleish.NE Dalton.NE Dcjkr Dafoe Id.llrey. za prvi oblik: NE Dallrej .

NE Daves Dawklns IdQk. NE Dejvenpoc! Davey.. NE D' Anđelo DangerOeld Id~ndžert1ldl DejlldŽe/fild .\' BOLJE NEGO Dcnijels: NE Danicls I>ankworth IdQnkvortl D{mkllort .ins.insl Dokins NE Dauk. Danielle Idani~la/ Dallijela . Davi Id~vil Dejvi David Id~vidl Dejvid .NE Dendžerfild Daniel Idl!Diell Danijel BOLJE NEGO Denijel.vije! BOLJE NEGO Dešijel. Darsi Darden Idi!Cdenl Darden 34 DarelI Idl!rell Dare! Darling Id]!rling/ Darling Darlington Idllrlingtonl Darlingtol1 Daroell Idarn~1I Darne! Darrel.BOLJE NEGO Denkvort Danner Idgoerl Daner BOLJE NEGO Dener Dannie. NE Daniel Daniels Idi:!nielsl Dal/ijel. NE Douk.BOLJE NEGO Dešl Dashiell Idilšiell rJ<l. Darbi D'Arcy.NE David Davidson Id~vidson/ Dejvidsoll Davie Id~vil Dej!'i Davies. Down. NE Daniel.BOLJE NEGO Deril Darwin Id~rvinl Darvin Daryl.ins Dawn IdQnI DOli . Daryll Id!!rill Dari! BOLJE NEGO Deril Daschle Idj!šll Daš! . za treći oblik: NE Danijel. NE Davk. Daniell DanielI Idilniell Dallijel BOLJE NEGO Dcnijel. DanieJIa. NE Dafne Darblshlre IdJ!Cbiširl Darhišir NE Darbišajr. DarrelI Idl!rell Darel Darren Idllrenl Daren BOLJE NEGO Deren Darrow Idl!coul Daroll BOLJE NEGO Derou Darryl IdJlrill Dari! . Davenport Idllvenport! Davenport . NE Daniel Daniela. Darcy IdJ!CSil D'Arsi. NE Dešajcl.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Deandželo. NE Dašicl: NE Dešiel Dave Idgj vl Dpj.ins.NE Daniela. Danici.NE Daun.NE Danca Danziger Idllnzigerl Danziger NE Danciger Daphne Idl!fnil Da/ni .NE Devis Dawber IdQberl Dober Dawes IdQzI Doz . NE Darbišajer D'Arby.NE Dafna.D'Angelo Oawn D' Angelo I!dj!ndželol D 'Andželo . Davis Id~visl Dejvis NE Devis Davison. UP. Davisson Idruvison/ Dejvison Davy Id~vil Dejvi Davys Idl\ivisl Dejvis . što je i drugo ime: UP. NE Doun .BOLJE NEGO Devenpoc!. što je i drugo ime: UP. Darby Idllrbil D'Arbi. Danny I!d~nil Deni Danson Idl!JlSon/ Danson BOLJE NEGO Denson Dante Idl!nte/ DanIe Danvers Idi!nvers! Danvers BOLJE NEGO Denvers Danza Idl!nza/ Danza .

De Jongh Ide jQng! De Jong Dekker Id!. NE Douson.P.. Debora De Ilurgb Ide b~rg! De Berg ~ De Burg Decker Id~k1!rl Deker DeConeini Idekonslnil Dekonsini Dee IdJ! Di Deer. NE Davs ~awson IdQsoo! Doson .NE Dauson. Deboragb.jl Dej eacon Id!koo! Dikon eagle IdIgII Digl eakin Id!kin! Dikin . BOLJE NEGO Difo Defries IdefrIzI Defriz DeGeneres Hevilend Idedž~neresl h~vilendl Dedželleres De Havilland I!de De Deidre Idldril Didri Deigbton Idl.wood \' DeLillo pawood IdAvudl Davud paws IdQzI Doz .Qningi De Konillg De La Ililliere Ide la biliEri De la Bi/ijer .BOLJE NEGO Id~fO/.r Delafield Id~laf1ldl DelaJild Dclahaye Id!.ILI Idl!ilOn! Dajlan Deion Idloni DiOli Deirdre Idirdril Dirdri De Jong. NE Davson lfay Idl. Debby Id~hil Dehi Debenham /d~beni.. što je i drugo ime: UP.NE Daus. DeLaski Idel~skil Delaski Delbert Id~lberU Delberl Delia I!d!.. što je i drugo ime: UP.NE Debora.ILI Ide k. Deborah Id!.jton! Dejlon .kerl Deker De Koonlng Ide kJJ:ningi De KlIning . Deere IdIrI Dir Deroe IdefQI Defo .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BIDilija. De la Mer DeLancey IdelAnsil DelalIsi Delaney Idell. de la Rue Ide la rJ. De la Mare IdeiamEri Delamer.lial Delija . NE Delia DeLillo Idelilol Delila ZNAČENJE SIMBOLA I AEIOUl dug naglalen I AEIOUl dug nenaglašen !aeioul kratak naglakn laeioul kratak.NE Debenhem De Ilono Ide bQnOI De Bono Debora.jkil De Bejki Debbie.jnil Delejni BOLJE NEGO Dilejni De La Rue.jniJ Delejni BOLJE NEGO Dilejni Delano Id~lanOI Delano BOLJE NEGO IdelAno! Delany Idell. Deane IdIo! Din BOLJE NEGO Idin! Dearborn Idlrbornl Dirbam Dearing Idlring! Diring Dearne Id~rnI Dem Deb Id~bl Deb Dc llakey Ide b!.lm/ Debenolll .bora/ Debora .NE De La Bili.NE De La Ri Delaski.[! De la Ru . Dowson.. nenaglašen 35 ! ukorenjeni oblik .lahejl Delahej De la Haye Ide la h!<jl De la Hej Delamare.BOLJE NEGO Idikini ean.BOLJE NEGO IdebQral Debra Id~bral Debra .

BOUE NEGO Id!. De Niro IdenIrol Deniro. Dcl Mar IdeimA ri Delmar. NE Darbišajr. Derrick Dermot. l!d!.BOUE NEGO IdEnis! Denzel Id~nzell Denzel Denzil Id~n zill Denzil Deon IdlonI Dion De Palma Ide Plllma! De Palma Depp Id~pl Dep De Quineey Ide kvinsil De Kvil1si Derby Id~rb il Derbi odgovara ame rič ko m jzgovoru.NE Dem Dc Mornay Ide mQrnejl De Mornej . De Niro Denis Id~nisl Denis . Deutsch IdQjčl Dojč De Valois Ide vJlloa! De Valoa Devane Idev!<jnl Devejl! BOUE NEGO Divejn Devaney Idevrunil Devejni BOUE NEGO Divejni Deverallx Id~verOl Devero De Vere Ide vIri De Vir 36 .ur. Dermott Idf:m1ot/ Dermot Dern Id~rn1 Dem Derrlek Id~rikl Derik Derringer Id~rindžerl Derindže r Dershowitz Id~ršovicl Der. dok je po britanskom Idllrbil Darhi Derbyshire Id~rbi š irl DerbWr odgovara ~Imeričkom izgovmu. NE Oelius Dell Id~1I DeL Della Id~l aJ Dela Delrnar.NE Denhem Denholm Id~no rnl Dellom NE Denholm Deniece /denIs! Denis DeN iro.Deliu s De Ve re Deliu.ni.NE Derik..1 Denis .liusl DelUlIs BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BIOilijus.1 Denise IdenIz! Deniz Denison Id~ni sonl Denison Dennehy Id~n e hil Dellehi Dennie Id~nil Deni Dennis Id~ni..NE De Morni Dcmpscy Id~mps il Dempsi NE Dempsej Dempstcr Id~ m p s tc rl DemjJster Demuth Idem!l. što je i dru go ime: UP.BOUE NEGO Desboro Desmond Id~zmondl Dezmond .BOUE NEGO Desmond Deuteh. dok je po britanskom Idllrbiširl DarbWr: NE Dcrbiš. Del Mar Delmer Id~lme rl DeLmer Delpy Id~l pil Delpi DeLuise IdeluIz! Dellliz Demi IdemIl Demi De Mille Ide mill De Mil Demme Id~mil Demi . NE Darbišajer Derek Id~rekl Derek . NE Derbišajer.11 D emIlI nen Id~ n l Dell Dench Id~nčl Denč Denham Id~n aml Denam .BOUE NEGO Des Desborough Id~zborol Dezboro .fovic Derwent Id~rvent/ Dervent Derwin Id~rvinl Dervin Des Id~Z! Dez .BOUE NEGO IdEnisi Dennison Id~nisonl DenisoJ1 Denny Id~niI Deni Dent Id~n t/ Dent Denton Id~nt onl Dellton Denver Id~nverl Denver Denyee lden1&' Denis Denys Id~nisl Denis .

ILI Idevhjnl Devajn DeVlto. Devine IdevInI Devin . NE Diana Diaz Idiazl Dijaz . NE Dijas.BLIŽE SISTEMU BILO BI Derk Disney Idiznil Dizni DisraeH I!dizraEIi1 Dizraeli BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Dizrejli Diver Idruverl Dajver Dixey. De Vito Idevl!nI Devilo. Dickenson Idikensonl Dikenson Dickey. NE Duherst. Deveroux Id~verOl Dellera .erst NE Djuham! .NE Di. za drugi oblik: NE Deveru Devers Idlvers! Divers .. Dinah Idruna! Dajna Dinger Idingerl Dinger Dinkins Idiokins! Dinkins Dinsdale IdinsdejJl D insdejl BOUE NEGO Dinzdejl Dion IdiQnI Dion Dionne Idl12n1 Dion Dirk I!dirki Dirk . NE Dias Dibden Idibdenl Dibden Dlbdin Idibdinl Dibdin DICaprio IdikAprinI Dikaprio Dick Idiki Dik Dicken Idikenl Diken Dickens Idikcns! Diken.. Dicks Idiksl Diks Dickson Idiksonl Diksoll Diddley Ididlil Didli Didion Ididioni Didion Dielenbaker IdIfeobejkerl Difenbejker NEGO Djuer. De Vito Devlin Id~v1inl DelIlin De Vries Ide vrls! De Vri.!lhers[J Djll}. NE Duhars! DeWilt IdevitI Del'it Dexter Id~ks!erl Dekster Dey Id~1 Dej Di IdAjI Daj .NE Dim.BOUE Dickins Idiki ns! DikilIs Dickinson Idikinson! Dikinsol/.NE Diaz. Diane. Dewar Idjllarl Djuar . Dianne Idajana! Dajana . Dickie IdikU Diki Dlckin IdikinI Dikin Diehl IdIli Dil Dieterle IdIteriel Diterle Digby Idigbil Dighi DiJlard Idjlardl Di/ard Diller Idjlerl Diler Dillinger Idjli ndžerl Dilindžer NE Dilinger Dillman IdiimanI Dilman BOUE NEGO Dilmen Dillon Idjlnol Di/on Dilys Idili si Dilis DiMaggio Idimndžo! Dimadžo .NE Dui Dewburst Idj. Dixie Idiksil Diksi Dixon ldiksonl Dikson Dizzy Idizil Dizi ZNAČENJE S IM BOLA IAEIOUl dug naglašen IAE IOUl dug oeoagla!cn /ncioul kraIUk nuglašen JlIeiou/ krotak ncnllglaše n ! ukorcnjeni oblik 37 . što je i drugo ime: UP. Dee Diahann I!dajl<nI DajelI Diamond Idl\imondl Dajmond Diana.do Dimbleby Idimblbil Dimblhi Dina.ILI Id~versl Dever.za prvi oblik: NE Devere..NE Dijaoa.Oevereux Dizzy Devereux. NE Duar Dewey Idj1lil Djui .

Donlevy Idonl!vil DOlilivi Donna IdQnal Dona Doris IdQrisl Doris . NE Dorian Don IdQn! Don Donagb IdQna/ Dona Donagbel'.Dobbin Douglas·Homc Dobbin IdQbinl Dobil! Dobbs IdQbsl Dobs Dobie IdQbil Dohi Dobrće IdQbrEl Dob. po američkom Donne Idllnl Dan: John Donne ---. Dougall Id!lgall Dugal Doughertl' IdQhertil DoherN Doughty Idilutil Dauti Dougie Idllgil Dagi Douglas Idl!glasl Daglas Douglas-Home Idl!glas hj.llilll DIlIiII Doone Id!.ILI !uQerli! /)ot'rti. Dominick IdQminikl Dominik Dominique !dominIk! Dominik Domino !dQmino! Domino BOLlE NEGO Dorijen. po amcri.e Dobson IdQbson! DobsolI Doc IdQkI Dok Docbertl' IdQhertil Dohe.nI Duoll Doolan !ulllan! DIlIlIll Dooley IdlIlil [luli Doolittle Id!.l..NE Do Doherty IdQhertil /)olle.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Doul DolitIle IdUlitll Dulitl DoUond IdQlondl Doland Dolly IdQliI Doli Dom IdQmI Dom Dominic.. Donaghy IdQnahil Donahi Donahue IdQnahjUl Donahju Donald IdQnaldl Donald Donaldson IdQnaldsonl Donaldson Donen IdQnen! Donen Donleavy.i .: ILI IdQnl DOli DonnelI IdQnell Donel Donnellan IdQnelanl D01zelcm Donnelly IdQnelil Doneli Donner !dQner! D O ller Donnie..ILI IdQnohUl Donoh" Donohoe IdQnohOI DO/who ILI IdQnohUl DonoiIII Donohue IdQnohjUI Donohju ILI IdQnohul DonoiIII Donovan IUQnovanl DOlIovan Doohan 1d!.l.lnl Olin Dora IdQral Dora Doreen. Oorene !dQrlnl Dorin Dorian !dQrianl Dorijall - Dolby IdQlbil Dolhi Dole I!dQII Dol ..!mI Daglas-Hjum 38 .NE Doktorov Dodd IdQdl Dad Dodds IdQdsl Dods Dodge IdQdžl Dadi Dodgson IdQdžson! Dodž-wiI Dodie IdQdil Dadi Doe IUQ u! DOli .BOUE _NEGO IdQrisl Dorothy IdQrolil Domti DorrelI IdQrc11 Dorel Dorsey IdQrsil Dorsi Dos Passos Idos PlISOsI Dos Pasos Dot IdQV Dot Dottie IdQtil Doti Doubleday Idllbldejl Dabldej Doucet Idus~V Duset Doug Idl!g/ Dag Dougal. Donny !dQnil Doni izgovoru Dock IdQkI Dok Doctorow IdQktoroul Doktorou .kom izgovoru D'Onofrio IdQnofriol D 'OlloIrio Donoghue IdQnohjUI DOllohju .ti ILI IdQkertil Dokerti.

sl Daglas Dove Id!!vl Dal' .iper Drayton Idr!. Dreyfuss Idrl\ifusl Drajfus Drinker Idrinkerl Drinker Drinkwater IdrinkvOterl Drinkvoter Driscoll IdriskolI Driskol Driver Idrl\iverl Drajver Drosnin IdfQzninl Droznin BOLJE NEGO Drosnin Drummond Idr~mondJ Dramond Drury IdrlIril Druri Dryden Idrl\iden! Dr~iden Dryer Idrruerl Drajer Duane Idv!. D'Oyly Idllilil D 'Ojli Dr. Du Bois IdubQjsl Dubojs. NE Di Morije.NE Dou Dowd Idi!udl Daud Dowden Idguden! Dauden Dowding Id!!uding! Dauding DowelI Idiluel! Dalle! Dowling IdRulingl Dauling Down.bble l!dr~bJI Drebl Drake Idl]jkJ Drejk Draper Idr!.NE Duejn. Downe Id!tunJ Daun Downer Idnunerl Dmmer Downes Idnunsl Dauns . NE Dov Dow Idgul Dau .jlonl Drej!oll Dreifuss Idrl\ifusl Drajfus Dreiser Idrl\izerl Drajzer . Du Bojs .Douglass Dunbar Douglass IdMI.ILI Idrl\iserl Draj"er Drescher Idr§.šerl Dre§er Drew Idr!l/ Dru Drexler Idr:«kslerl Dreksler Dreyfus. NE Di Boa DuBose IdjubQuzl Djubouz Du Buisson IdjlIbisonl Djubison .NE Di Buison Duce Idj1!sJ Djus .NE Dus Duchovny IdukQvnil Dukovni NE Duhovni Duckworth Idgkvortl Dakvor! Dudikoff IdlIdikofl Dudikof BOLJE NEGO Id!!dikofl DudJey IdfidJil Dadli Duff IdlliJ Daj Duffcy. NE Duan Duberley IdlIberlil Duberli Dubois. NE Duk Dukes IdjlIksl Djuks .BOLJE NEGO Idj!!kJ.NE Dulej Dulles Idl!Jesl Dales .jl Djulej .NE Dals Dumars IdjlImarsl Djumars Du Mauricr Idu mQriEI Du Marije . NE Di Morie Dun Idgn! Dan Dunant Idunl!ntJ Dunant Dunaway Idnnavej! Danavej Dunbar Idgnbarl Danbar ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOVI dug naglašen lAElOV! dug nenaglašen laeioul kratak naglašen lacioul kratak ncnaglašen ! ukorenjeni oblik 39 .jperl Dr.NE Diboa. NE Duks Dullea Idjul!.NE Daunes Downey Idnunil Dalmi Downing Idnuningl Daunillg Dowson Idnuson! Dallsol1 Doyle IdQj11 Doji D'Oyley.BOLJE NEGO Idj!!ks/.NE Du Morie.jn! Dvejn . Duffic IdgJil Daji Duffin Id!!fin! Daji/! Duffy Idl!fil Daji Dugan IdUgan! Dugan Duggan IdMan! Dagan Dukakis IdukAkisl Dukakis Duke Idj1[kJ Djuk .NE Douv.

i"':.J Derh. I(' DUl'hridge Idf rbrid. NE Durning Durrant Idill1lnll Darant -DurrelI Idllrcll Dare! Dusenberry IdjJ.lIn! Datin Dutlon Id. Durante Itlur!lntc/ /).I Duncan Oyšon Duncan Id...1!nsmor/ Dansmnr Dunstable Idilnslabll Danstabl Dunwoody IdanvlIdi! DGllvlldi Dupont Idjupnnll Djllpollt ILl Idupnnli 0111'0111.!lonl Datall Duval. Dwaync /dv~nJ Dvejl1 Dwight Idvajti Dvaj! Dyer Idajer! n aj('r -Dykslra Idruksl". Dunnett IdRnetl Dallet Durning Id~rning! Derning NE Darning.II 'l".. Durham Idilroml DaraIII . NE Dipon Du Pre. DuvaU Iduvilli DIIval NE Dival Dvorak IdvQrakl Dvol'ak Dwane.BOUE NEGO Dilen Dysart Idrusartl DajsarI Dyson Id!!isonl DajsolI 40 . . { ) lIp.!nkanl DallkGl~ BOUE NEGO Danken Dunhil! Idanhill DaIliIiI Dunlap Idilnlapl 0<111101' Dunlop Idanlopl 0011101' Dunmore Idi!nmorl D"'II1wr Dunn. Duprć. NE Durhem Dustin Id.NE Dip'" Durant IJjufllntl njl/rcm. Dunne !dnoJ Dan Dunnet.NE Darhcm. Dupree? Duprcz Id uprE! 011 Prt'. po američkom izgovoru.!slinl Dastin Dusty Idgsli! Dasti Duttlno Id.1 f)t(ihtm Dylan Idilani Diltln .!se nberil Djllsellberi Dunsmorc ld.

NE Idn.NE Ekard Eekhouse I~khaus! Ekhaus NE Ekhauz Eekstein.BOUE NEGO Istennen Eastman listrnanI Istman BOUE NEGO Istmen Easton /l. Edd I~dl Ed Eddie Ir<dil Edi Eddings I!.khardl Ekhard .'.NE Emšau Earp l~rpI Erp Earvin J~rvinJ Ervin East /lstl Ist Easterman /IstermanI ls/erman .er ~gleton l!gltun/ 'K'lolI Eamcs IIms! lm.za prvi oblik: NE Ekštajn Ed. Ramonn ILI lrumsl /~monl Ejmon Rarhart I.džkom! Edžkol1l . Earle I~rll Ert Early I~rlil Erli Earnshaw l~rnšOI Emšo .NE Ekles Ecclesl"n.dingtonl Edington Eddy I~dil Edi Eden /lden! lden . Eckersly l!.'.> Ejms Eamoll.NE Ebert Eccles l~klsl Ekls ..BOUE NEGO Eker.NE Edžkomb SIMBOLA ! ukorenjeni oblik ZNAĆENJE IAEIOu/ dug naglašen IAEIOu/ dug nenuglašen Incioul krnll.'.-rhartl Erhart Earl.dingsl Edings Eddington I!.di Eckert I~kertl Ekerl Eckhard I!. Eekstine I~kstajn! Ekstajn .<t(ll/ .NE Eklcston Eckersley.klslon! Ekl.tortl Iston Eastwood /lstvudl Istvud Ebdon I~bdon! Ebdon "Eberhart /fberh. AU Anthony Eden je I!ldn! /dil Edgar I~dgarl Edgar Edgecomb. Eecleslone I!.ker.rtl Eberhart Ebert /lbertl Ibert . Edgecombe I!.e Eadweard I~dvardl Edvard Engleburger Ilglbcrgerl Iglber}!.'.lil Ekersli .lk naglašen Ineiou/ krnlak nenaglašen 4t .

NE Eli.NE Ejkenberi Eileell l!!.NE Eduard Edwardes....in.NE Erlih Eichhorn l!!.džertonl Edžerlon Eggar l.ILI 1~ld'l.glstonl Eglston NE Egleston Eggleton./~dmundsl Ednllmds F.leril Eleri Ellie Ir. po američkom izgovoru Eli 1~li l Eli Elia 1'r.Jdersl EIders Eldoll 1r..lil Eli Ellington Ir.fronl Efron Egan 1Igan/ 19an . što je i drugo ime: UP.NE Ejdson Eikenberry l!!. Elinor Eleanor:a I!clenQr. Ellie Ellen 1~lenl Elell Ellery 1r.garl Egar Egglestoll l.liotl Eliot Elisabeth IelizabetI Elizabet BOUE NEGO lelizgbetl.:tI Elenora Elgar 1~lgarl Elgar Elgin 1~lginl Efgin: Lord Elgin . NE Eliza Elizabeth IelizabetI Eliwbet BOLJE NEGO Ielizgbetl.ll Edl'{lrd ..gltonl Egllon . NE Elias Elijah lel!!.NE Eduards Edwin I~dvinl Edvin Edwina IedvIna! Edvina Efron Ir.likanl Elikan Elinor I!!linorl Elinor Eliot.idža! Elajdža Elikann Ir..NE Elinor.ldonl Eldon Eldredge.idsonl Ajdson ..iza! Elajza . NE Egan Egbert l.NE Ajznhauer 42 Eisner Igjznerl Aimer BOUE NEGO Ajsner. što je i drugo ime: UP.lingtonl Elington . Eliott Ir... BOLJE NEGO Elizabeta Elizondo lelizQndol Elizonda Elkie 1~lkil Elki Elkin 1~lkinI Elkin Ella I~la! Ela Elle I~II El .. Edgworth I~džvortl Edžvorl Edie IIdil Idi Edinb-ton I~dingtonl EdingIon Edison l~disOl1f Edison Edith lIdi tl /dil .inl Eld"..NE Edit Edmond I~dmondl Edmond Edmonds I~dmondsl Edmonds Edmondsoll I~dmondsonl Edmondson Edmund I~dmundl Edmund Edmunds . NE Ejsner Elaine lel!<inl Elejn .NE Elijas.gbert/ Egberl Egerton Ir. UP.BOUE NEGO IIcjn Elders Il.. Edwards I~dvardsl Ed)lards .NE Elia Elias lelajasl Efajas ...r1ikl Erlik .BOUE NEGO Ilajza.lial Elija .jzenhaucrl Ajzenhauer . Eli.ikenberil Ajkenberi . BOUE NEGO Elizabeta Elise IelIzl Eliz Eliza lel!!.Edgerton Ellington Edgerton I~džcrlonl Edžerton Edgeworth.illnl Aj/in .NE Ejlin Eisenhower l5!... Egleton l.dmundson I~dmundsonl Edm/llu/slm Edna I~dnal 1::(//1(/ Edward I~tivan.lenorl Elenor . Eldridge 1~ldridžl Eldridž Eleanor 1r.NE Egleton Ehrlich 1r.ikhornl Ajkhorn NE Ajhorn Eidson l!!.BOUE NEGO Igen.

lvio/ Elvin Elvira IelvIra! Elvira Elvis I~lvisl Elvis Ely /lIii lli .lrojl Elr(lj Ellsworth 1!.merikl Emerik Emerson I~mersonl Emerson Emilio lemllio! Emilio Emily I!. Ernestine lernestIna! Ernestina Ernie I~rnil Erni Errol.NE Enid Eno IlnOI Ino .liS/ Elis Ellison I~lisonl Elisol! Ellman 1~lman/ Elmal! BOLIE NEGO Elmen Ellroy 1!.NE Ernst Ernestina.rnestJ Ernest .rskinl Erskill ZNAČENJE SIMBOLA IAIDQ!lI dug naglašen IAEIOUI dug neoaglašen Inci()u/ kralak naglašen h:leioul kr.NE Inoh.. NE Elsvorti Elton I~lloo/ Ellon Elvin 1!.NE EJštajn Elsworthy 1!.nderbil End.NE Elza Elsie 1s.lIak nenagla~en 43 ! ukorenjeni oblik .liotJ Eliol Emeric I!.nrajtJ Enrajl Ephron I~froo/ Efron Epstein Igpstajo/ Epslajll . NE Eli Elyot ls.lfinstoo/ E/fillslon E1roy I!.rbi Enders I~nders/ Ellders Endfield l!.ngeJhertJ Ellgelberl . NE Enoh Enright l!.rikl Erik Eric l!.lsvordil Elsvordi BOLIE NEGO Elzvordi.lsvortl Elsvorl BOUE NEGO Elzvort Elmer I~lm erl Elmer Elmore I~hnorl Erskine Emmerson /~mersonl Emerson Emmet. Emmy I~mil Erni Emmylou ll.Jrojl Elroj Elsa I~Jsa/ Elsa .ndfIldl Endfild Engelbert l!.mpsoo/ Empsol! Emsworth I~msvortl Ems\lorl - Elmor Elphick 1!. po američkom izgovoru.liotJ Eliol Ellis l!. Emmett l!. NE England English lingliŠ/ Ing liJ .milUI Emila Empson I!.lfikl E({ik Elphinstonc 1!.Elliot EUiot.rikl Erik Erica Is. EUiott l!.milil Emili Emlyn ls.mliO/ Emlin Emma Is.NE Epš tajn Eric Is.lsil Elsi .rika! Erika Erickson. Erroll l!.roJ/ Erol Erskine I!.rikl Erik Erin l~riO/ Erin Eriq Is.NE Elzi Elson Il.NE Engliš Enid IlnidI lnid .ILI !IlAji Ilaj.metJ Emel Emmie.Jsonl ElsolI Elspcth I~Jspetl Elspel E1stein 1~lstajnl Elslajll . Ericson I~riksonl Erikson Erik I!.NE Eno Enoch /lnokl hwk .rJ/ Eri Ernest l!.ma/ Erna Emmeline I!<mellnl Emelin Emmerich I~merikl Emerik NE Emerih BOUE NEGO Emzvorl Enderby I!.NE Ingibert England linglandl lnglalld BOLIE NEGO Inglend.

!džInI Judtin Eugenia Ijudžloia! Judžinija NE Judžinia. što je j drugo ime: UP..J.NE Elan Evangeline lev!lndželTnI EVlllldže/ill . Evigan /§.benkl Jllbenk Ewbanks 1!jl!benkS/ Jubenks Ew.NE Eslavez Esther I~slerl Esl(~r Elhan Illani llall .verell Everel .!nisl Junis Euslace Ij]Jslasl Jllstas BOLIE NEGO Jusles Eva !!!lva! Eva Evan If.elina .vcrhartl El'erharl Evcritt I~yc rit l Elle.ll Ijl!el! Juel Ewen Ij]Jenl Juen . NE Evande1ina Evangelista levandželista! Evtmdže!isla . Ethel l~lCII Etel Etheredge.NE Eudora Eugene Ij!. Rtheridge 1~l e rid ~J E/ericl: Eubank /!j]Jbenk1 JI/bellk Eubanks /!j]Jbenksl JI/bellks Eudora IjudQra/ Judora . NE Evan Ewart Ij]Jartl Juart .stizJ Esth Eslevez l~steve7J Estevez .. Eugenie Ijuž!lnil Juženi .. NE Eugenia Eugenie. Ethcregc.NE Iving Eyal IAjl! Aji ..BOLIE NEGO Evand7.NE Ejal Eyre /fj.stefan! Estejan EsleJle lest~11 Estel Esles ll.n Erving I~rvingl Erving Escott l~sk()tI Eskot Esmond I~zmondl Evnoml BOUE NEGO Esmond Essex l~sckS/ Eseks .ILI Il.ms/ Evans .NE Ivan Evander levi!nderl EVlfnder BOLIE NEGO Ivander NE Iven. NE Evgenija.NE Ivan.NE Iven Ewing Ij!.vani Evan .. NE Evangelisla Evanovich lev!!novičl Evanovič Evans I~v.vl l l' Eveleigh f!.NE EV811 Ewbank /!jl. Evgenija.rvinJ Erv.-.. Ever! Everhart /~.!ingl Jlling .Ervine Ezm Ervine lf. NE Eugenija..NE Ever!. Everly I~verlil EI/e rli Evert l~vertJ Everl Every I~veril Ever.stEl Este .NE Evandelisla.vlil lvii Evelyn f!. NE Eugenija Eunice Ij!.!anl Jllan .NE lvans Eve f!.vlinl Ivlin: Evelyn Waugh .BOLIE NEGO Esiks Eslee lr.NE Ejr Eysenck ll)jzenk1 Ajzenk Ezra I~zral Ezra 44 ..velinl Evelill Everest /~yerestl EveresI Everett I~..NE .viganJ Evigan Ewan Ij!.rl Er .t Everley.BOLIE NEGO lestf! Estefan l.

Fairbairne /t~rbernl Fairchild /I~rčajldl Ferčajld Fairclough II~rklafl Ferklaf Fairfax If~rfakS/ Felfaks Fairlield If~rllldl Fe~(ild Fairley If~rlil Fer!i Faldo Ifl!ldol Faldo Falk IfQlkI Folk . BOLlE NEGO Foklend • Falkner IfQlknerl Folknei ILI IfQknerl Fokner. po američkom jzgovoru Falconer IfQlkonerl Folkone/" ILI Ifl!lkonerl Falkoner. NE Fagen Fagin If~gin/ Fejgin . BOLlE NEGO IfQknerl FaDon Ifi!lonl Falon .NE Fajl Failhfull It~lfull Fejlfll! . Fahie 1f~1 Fej 1 'fE:j Fahy IfAhil Fahi Ferhern Fairbairns It~rbemsl Ferberns Fairb.NE Fegen. NE Fagin Fah.BOLlE NEGO Feni ZNAĆENJ E SIMBQLA IA EIOVI dug naglašen IA EIOU! dug ncnaglašen l<leinul kratak naglašen laciou/ kratak nenagl:lšc n ! ukorenjeni oblik 45 .f Faber I lgjber/ Fejhe/" . NE Fegan.NE Fegin.nk I!f~rbenk/ Ferbenk Fairba1iks l!f~rbenkS/ Ferbenks Fairweather /f~rvc der/ FerJlcder Failh II~t/ Fejl . NE Fagan Fagen It~genl Fejgen .NE Falk Falkland IfQlklandl Folkland ILI IfQklandl Fokland. BOLlE . po američkom izgovoru i Fairbairn.NE Fajtful Falcon ItQlkon/ Folkon .NE Faber Facey If~j sil Fejsi Fadden Iflldenl Faden BOLlE NEGO Feden Fagan If~gan/ Fejgon BOLlE NEGO Fejgen.y. NEGO Folklend.BOLlE NEGO Felon Fanny Ifi!Oil Fani .ILI Ifi!lkonl Falkon. BOLlE NEGO IfQkland/.

što je i drugo ime: UP.NE Fosit.ILl IfJ!rkvarsou! Farkvarson Farr IfAri Far Farragut IfJ!ragut! Faragut NE Faragat Farrah If!lr3i Fara Farrakhan Ifl!rakanI Farakan Farrand Ifl!f3Ddi Farand Farrar Ifl!l"arl Farar FarrelI Ifl!reU Farel . Faye If!.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Filiks Fenby Ifs.NE Fadov Farnaby IfJ!ruabil Fama"i Farnham Iff!maml Farnam NE Faruhem Farnsworth If!!msvort! Farnsvort .ILI Fenvik Ferber Ifl<rbcrl Ferber If~nvikl • .BOLIE NEGO Fest Fats I!fl<tsl Fels Faucett IfQset! Fosel . NE Felicia Felicity Ifelisilil Felisiti Felix I!tllliksl Feliks .ILI Ifeliša! Feliša. Favel1 I!~vel/ Fe)vel NE Favel Fawcett IfQset! Fosel . što je i drugo ime: UP.nbiJ Fenbi Fender Ifl<nderl Fender Fenech If~nekl Fenek Fenimore If~nirnorl Fenimar Fenn Ifl<ni Fen Fennimore If~nimorl Fenimor Fenton Ifl<ntoni Fenlon Fenwick Ifl<nikl Fenik . Ferdinand If!. Faucill Fawkes IfQksl Faks Fay.ILI" IlQldsl Folds Faulkes IlQlksI Folks 46 Faulkner IfQknerl Fokner BOLIE NEGO IfQknerl Fauiks IfQuksl Fouks Favel.ILI Ifi!rkvarl Farkl'ltr Farquharson Iti!rkanaml Farkarson .tou! Fede rston Featherstonehaugh Ifs.NE Fosit.jl F ej Featherstone Ifl<den. Ferrel Farrow Ifl!roul Farou BOLIE NEGO Ferou Fast IfAst! Fasl .NE Ferel. NE Felisia.NE Fenšou Faraday Ifl!l"adej/ Faradej Farentino Ifarenllnol Faremino Fargo If!lrgOI Fargo Farina IfarIna! Farina Farjeon If!lrdžon! Fardžon Farleigh.ldon! Feldon Felicia Ifelisia! Felisija . Farley If~rlil Farli NE Farlej Farlow If~r1oU! Farlou . što je i drugo ime: UP. NE Felicija.BOLIE NEGO Famzv()rt Farquhar ifl!rkarl FW'kar .derstonhOI Federstonlw . Faucitt FauciU IfQsitl Fosil Fauids IfQuldsl FOLIIds .ILI l!f~n š OI Fe"šo Feency /f1nil Fini Feigenhllum Ifi!igcnhauml F{ljgl'lIbolllll Fein IfAjni Fajn Feinstein IfJ!jnslajnl Fajllstajn NE Fajnštajn Feist IfJ!jst! Fajsl Feldman ifl:ldmani Feldman BOLJE NEGO Feldmen Feldon IfS.Faoshawe Fcrgal Fanshawe l!fl<nšOI Fenšo .rdinandi Ferdinand Fergal Ifl<rgal/ Fergal .

Fergusson lI~rgusonJ Ferguson .NE Fajnz.!I aI Fiolllda Fiorello Ifjor!. što je i drugo ime: UP.NE Fern andes (!'erraro /ferAro/ Feraro Ferrars /l~rarsl Fera. NE Finokiaro Fiona /fiQna/ Fiona Fionnula lflonl.l Fiše r Fishman lijšmanl Fi. NE Fišbum Fisher Itiše.ro IfinokjArol Finokjaro ..NE Ficdžejmz.BOLJE NEGO Ifjldsl Fiennes IfAj nsl Fajns .za drugi oblik: NE Fiske Fitzgerald lficdžl<raldl Ficdterald ~ NE Fidžerald Fitzgibbon lficgjbonl Ficgibon Fitzhardinge IlichJ!'dingl Ficharding Fitzjames Iticdž!<imsl Ficdžejms .BOLJE NEGO Ifildl FieIder IllIderi Filder . Finnie Itini! Fini Finoeehi. Fishbourne. NE Fišbm. Fishbourne Ifjšboml Fišborn NE Fišbum Fishburne Ifjšbernl Fišbern NE Fišbom.bank Firestone /llljerslOunJ Fajerstoun Firth Ifgrtl Fert .BOLJE NEGO Ifjlderl Fielding IUldingl Filding BOLJE NEGO IfjJdingl Fields If!lds! Filds . NE Finis Figes mgesl Figes Figgis mgisl Figis Fillmore IfjJmorl Filmar Fineh Ifjnčl Finč Fincher mnče .NE Findlej Fine ItAinl Fajn Finkel IfinkeV Finkel Finlay.fman BOLJE NEGO Fišmen Fisk.'i Ferrel If~rcll Ferel Ferrer I f~ re r/ Ferer Ferricr Il~rjer/ Ferijer . Finley Ifjnlil FinU NE Finlej Finn Ifjnl Fin - BOLJE NEGO !Ilni Finnegan IfjneganI Finegan BOLJE NEGO Finegen Finney.l Finčer Finehley Ifjnč l il Finčli Findlay.NE Finokijaro..NE Fiorelo Fiorentina IIjorentlnol f jorentino .Fergus Fitzjames Fergus /l~rgusl Fergus Ferguson. NE Ficdžems ZNAĆENJ E SIM BOLA IAEIO U! dug nag lašen IAEIOUl tJug ncn'lglašen lac inul kratak naglušen lac iou! knu<lk nenaglašen ! ukorenjeni oblik 47 . NE Fines. Findley Ifjndlil Findli .lol Fjorelo .NE Fergason Ferlinghetti Iferlingl'ctil Fer/ingeti Fermor /f~ml()rl Fermor Fernandez Ifcrngndezl Fernandez .NE Fiorentino Firbank I!f~rbe nkl Ferbenk NE Fi..NE Feciec Ferris If~ ri sJ Feris Ferry If~ril Feri Fforde IIQrUl Ford Fiedlcr Ill dlerl Fidler Field IllIdi Fild .NE Firt Fischer /llšer/ Fišer Fish Ifjšl Fi. Fiske /ijski Fisk .

i!uersl FllIllers Floyd IIlQjdl Flojd Flynn !flini Ftill Foale IfQuV FOIII .I!neril Flaned BOUE NEGO Fleneri Flaxman Ifll\ksmanl Flaksmall .ILI Ililrbes/ Forbes.Fitzjohn Forresler Fitzjohn !liedžQnl Ficdžo/l Fitzmaurice.BOLJE NEGO IfiemQrisl Fitzpatrick lfiep~trikl Fiepatrik .NE Florene 48 Florinda lllorindal Florinda Florio IOQrio/ Florio Florrie IllQril Flori Flower !fl!!uerl Floller Flowers !fl.BOUE NEGO IfQSlorl Fogarty IfQgarlil Fogarti Fog.s ItQrbs/ Forbs . NE FoJcj Fol~er IrQld žcrl Fold':<'/" Follet.rty IfQger!il FOlierri Fokker IIQkerl Foker Foley IfQliI Foli . l'ollen IliJIctI Folet BOLJE NEGO Folit Folsom IfQlsoml Fol.BOLJE NEGO If!!li /: NE FOlIIi.NE Fol Fodor I fQdorl Fodor . Forde IfQrdl Ford Fordye.l Ficvilijam .BOUE NEGO Fa ris! Forester IfQreSlerl Fore.' BOUE NEGO Fom.en. NE Foreman Forest IfQrestl Forest . NE Ficviljem: NE Ficvilj"m: " NE Ficvilium FI. II1Aher!il FllIflerti ILI IOAer!il FllIerti Flamsteed /Ill\msUdI FIlIIIIstid Flanagan lO.fter BOUE NEGO Forister Forlong IfQrlongl Forlong Forman IfQrmanl Forman BOUE NEGO Formen Formby IfQrmbil Formbi Forrest IfQrestl Forest BOLJE NEGO Forist Forrester .I!naganl Flanagan . IfQrdajs/ Fordajs Foreman IfQrmanl Forman .BOLJE NEGO Ficpetrik Fitzroy Itierojl Fieroj Fitzsimmons lficsimonsl Fiesimol1s Fitzstephens IfiestI vensl FieSlil/ells Filzwalter lt1evQlterl Fievolter Fitzwater IIIevOterI Fievoter Fitzwilliam lficviliam. po škotskom izgovoru Ford.BOLJE NEGO Ficvilijem.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl F10u Flora InQraI Flora Florence IOQrens/ Florens NE F10rans Florcnz IflQrenzl FIorelIZ .lfQresterl Foresler BOLJE NEGO Fataster • .BOUE NEGO F1eksmen Fleetwood Iflltvudl Ftirvud Fleischer Iflilišerl Flajšer Fleming Ifl~mingl Fleming Fletcher lfl!<Čerl Flečer Fleur IflErl Fler FUnders lOinde"" Ftinders Flinn Inini Ftill Flo I!flQ/ Flo . Fitzmorris IfiemQrisl Ficmoris .BOLJE NEGO Flenegen Flann lOilnl Flan .ck l ! 1I ~ k/ Flek Flahert).wlII Fonda IfQn<laI FOllda Fontaine ItQntejnl FOlitejli Fonteyn Ifont~nI FOlitejn Foot. Foote IfJ!tI Fut Forb.BOUE NEGO Flen Flannery lO.

.j! j Frick !rrikl Frik Fri<kcr !friker! Friker Friedan !frld. FurnivaU If~rnivaV Fern.crl Fl"ller Frey /fo.NE Furlong Furness !fl...NE Fris Frisby Irrizbi! Frizbi Fritz..Mn! FII/erlon NE Falerton Fulton !f!llion! Fu/lon Funt !f~nt/ Fanl Furlong.er Fromkin !frQmkin! Froll/kill Frost !f'llsl! F rosl Froud Ifrl!ud/ Fraud Froude !fr!ldl Fmd Frowick /fr<2uikl Frouik .. Fries trr!d Friz . Frye !frAjI Fmj Fuchs lf1[ksl Fuks -.i/l/(/Il11 BOLJE NEGO Primenil French I fr~nU Frem:-r Frcnc~1U Ifn:nQI FreIlo Freud IfrqjUl Fmjt! Frcwcr Ifrl1.ndl Frend F.!n! F.BOUE NEGO PrimenU !<'rei !frAj! Fraj .iling Jt~reeman IfrimanI FrillulIJ - BOUE NEGO Frimen Freemantle IfrImanllI Frimantl .mesi Fernes Furnival..idan BOLJE NEGO Friden Friedkin !frldkin! Fridkin Friedman Ifrldmanl Fridman BOLJE NEGO Fridmen Friel !frlll Fril Friend !fr!.Freedman Fyvush Freedman !frldman! Fridman BOLJE NEGO Fridmen Freeh !rr!! F..NE Falor Fullerton lIill.NE Frej Freleng !frlleng! Frilellg FreJing !rrIlingl r:..val Fyfield Ifl!if1ldl Fajfild Fyvusb !fi\ivuš/ Fajvuš .NE Fl'Ovik Fry. Friz Ifricl Fric Frobisber IrrQbišer! Frobi..BOLJE NEGO lIilks/ Fudge IfyJlJ !-iIdi Fulbright 1I\!lhrajt/ Flllbrajl Fuller Ir!llcr! FIIIN .ntlc IfrImanilI F.i .NE Frih Frecling !rrIling! F. Furlonge !f~rl ong! FerlOllg .iling Frem.

..y IgQlvejl Go/vej .. uk ulI 'lIll'nl I lh ll~ .nddis /gndisl Gadis .O III {I"..11 I~OII (. NE Gan.NE Gabriela (. NE Gebricl.NE " (I~dis..·r l~ulllhcl'l (. l"' 1I111~' rll"k'lIll i1..NE Gaji (..ol"/W1" ll..! l~lll"~I'1'1 CitIItIH"".""I.abriel /ggj briell Gejbrijel NE Gejbricl.·I· I~u lll hcrl (jn /alwi' e ~nlh'Kht.1 (i<:ill.( /OVO/Hi BIl.I"~ ""~ I"A"" lA nIllIII 01..jlskel/ Gejlskel «:nlhrnith /g(llhr~t1 Galhrejt Ni': (ialbn\jl I:.lIup 19a1upl Ga/up G." Gallieo 1~likol Galiko Galloway 1~l ovcjl Galovej BOUE NEGO Gelovej G. što je j drugo ime: UI.'11111 11}tllnlljninl (hl"t h' IIUtl 111.m" cJlt 1~lI rsla/ (i"rsijll .: NI\ (jllnl"IIill I .11.NE Gebi (.!.lvin 19a1vin/ Ga/vin G. NE Golsvorti G. (. (k·tldis " I :"il /g.." IIIVIUu! 1111111111 1I." ""I"~I"A. l~ul"h<'l'1 (Itl/tl"...lton IgQllonl GO/Ion G. Gabrielle /gab ri~la/ (.lt IgQllI Goll G.lw..17."briella.1.NE <lnrsin : NH ( JII('c ija.BOUE NEGO Golzvordi.NE Sialvej Gamble Ig~mbll Gamb/ BOUE NEGO Gembl Gammon Ig!!mon/ GamolZ BOUE NEGO Gemon Gnrnrd Ignrardl Gararc/ BOlJE NEGO Gerard (.g (. NE (il" k n: NE (.I/ G~il .>.1\ II'.NA('IINII I SIMlI' II A 1i\IIIVUI ..insboro/ BOUE NEGO (.uinshor()u~h l!W.'MIII't·1I III~ nul "'11111" lIullIllll.gi bll Gejbl ..alen I :.lIneci Iga lgč il Galuči G. J:lE Gabriel . cjnzhmo: NE Gensboro (.ab."ble /:.~'lvUl'u 11"11.VORNOM 1'/.'Ul (:nl"1I 1~~ j1c nl (i(:jit'II .'~I'n ~I .' I~cjll (."ilskcll /g!.:i~1 (:"1'<14.I.Isworthy IgQlsvordil Go/svordi .ela .l'lwm (~lIlIlIl'Il(.

Gascoin.fI Džef ..BOLJE NEGO Geri Garson 19l!rsortJ Garson Garth Igl!rtl Gart Garton 19l!rtortJ Garton Garvey.\zJlra/ C'lwra Geach IgJčl Gič Gearey. Garnett l~ametJ Gamet Garr Igdrl Gar Garrard Igg. Gascolne.. NE Geneviev Geoff ldŽ!.NE Đina Gene Idžlnl Džin .NE Gaj..BOLJE NEGO Geri Gascoigne. Garvle Igl!rvil Garvi za prvi oblik: NE Garvej Gary 19l!riI Gari .BOLJE NEGO Gevin.rfankl Garland Igl!ri..NE G.za prvi oblik: NE G. Gaye I~I Gej . Guy Gayle 1~1/ Gejl .ndl Garland BOLJE NEGO Gariend Garner IgRmerl Garner Garnet. NE G. BOLJE NEGO Geret Garfield Igl!rflldl Garfild BOLJE NEGO Igl!rfildl Garfinkel Igl!rfinkel/ Garjinkel Garfitt 19l!rfitJ Garfit Garfunkel Igl!rfankel/ Garfankel . što je i drugo ime: UP. George IdžQrdžl Džordž Georgette Idžordž~tI Džordžet .iOUE NEGO Ges Gate l~tJ Gejt Gatenby I~tenbi/ G.BOLJE NEGO Getli Gatling 19l!tIing! GatIing BOLJE NEGO GetIing Gatting Igl!ting! Galing BOLJE NEGO Geting Gatty Igl!til Gati .NE Gejnz Gaynor Iggj norl Gejnor Gazzara Ig.skoin GaskeD Igl!skel/ Gaskel BOLJE NEGO Geskel Gass 19l!.jtenhi 52 Gates Ig~tsl Gejls Gatley Igl!tlil Galli . što jc i drugo ime: UP. Gascoyne 19l!skojrtJ Gaskojn ..mai Džema Gena Idžlnal Džina .isan BOUE NEGO Gerison Garrod Igl!fOdi Garod BOUE NEGO Gerod Garry 19ari/ Gari .. Garrett Iggrctl Gl/ret BOLJE NEGO Geret Garrick Igl!rikl Garik BOLJE NEGO Gerik Garrison IgArison/ Ga.NE Gaji Gayncs I~ns/ Gejns .NE Džofri Georg. NE Gejvin Gay. Geary Iglril Giri Geddes I~des/ Gedes Geddis I~edis/ Gedis Gee IgJl Gi Geena Idžlnal Džina .Gardiner Georgeue Gardiner Igl!rdinerl Gardi"er Gardner Igl!rdnerl Gardner Gareth 19l!retJ Garel .NE Geti.NE Džof Geoffrey ldŽ!.BOUE NEGO IdžjrtJ Genevieve ldŽ!. Getty Gavin Igl!vinl Gavin .fril Dtefri .<J Gas . NE.skolnj.NE Đina Geertz I~rcl Gere Geffen I~fenl Gefen Gelkle IgJkiI Giki Geisel Igruzel/ Gajzel Gelb I~lbl Gelb Gelbard 1~lbardl Gelbard Geldor I~ldafl Geldof Gemma IdŽ!. Genevieva.NE Genevijeva.d BOLJE NEGO Gerard Garret..rardl Gara.nevlvl Dženeviv .

NE Olibz. NE Giliam GiOian IdžilianJ Džilijan BOUE NEGO Džilijen. NE Gajls Gilford 19i1fordl Gilford GiII 19i1l Gil . NE DžiJian ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOUl dug naglašen IAEIOUl dug nenaglašen laeioul kratak naglašen laeioul kmlak ncnaglašcn ! ukorenjeni oblik 53 .lgudl Gi/gud Giff.NE Džilbert.. NE Džilijam.NE Gibonz Gibbs 19ib. NE Džibs Gibbon 19ibonl Gibali Gibbons 19ibons! GibalIs . NE Džilkrajst Giles IdžAjlsl Džajls .NE Džibson.NE Gerald Geraldine I!džeraldlnal Džem/dilla ..lU 19ifardl Gi/"rd Gilford Idžifordl Dži/ord .BLIž. Gillette Idžil~t/ Dži/et NE Zilel Gilliam 19i1iam/ Gi/ijam BOUE NEGO Gilijem. NE Džibz.rd Idžifardl Dži/ard . -NE Džerar.ILI Idžill Džil Gilles 19i1esl Giles GiOespie IgiJ~spil Gilespi Gillettl..jlz. NE Džibs Gibson 19ibsonl GibsolI .rtiJ Gerti Getty 19s.tiJ Geti Getz Ig~cl Gee Ghostley IgQusUil GousIli Giauque IdžiQkI Džiok Gibb 19ibl Gib . Gib" .rtl Gert Gertie 19s. NE Gipson..NE Gib. NE DžorcJžia Georgie IdžQrdžil Džordži Georgina Idžordžlnal DžordžilIo Gephardt I~pharll Gepltarl Geraint I~rajnll GerajnI .rtiJ Gerli Gertrude I!gertrlldal Gertruda . NE Gerard Gere Iglrl Gir Gergen l~rgenJ GergelI Germaine Idžermrunl Džermejn Geronimo Idžeronimol Džeronimo Gerrard Idžemrdl Džerard NE Žerar.lU 19ifordl Gi/ord Gilbert 19i1berll Gilbert . po američkom izgovoru Gerald Idž~mldl Džera/d .NE Gibz.Georgia Gillian Georgia IdžQrdžal Džordža lU IdžQrdžial Džordžija. NE Džipson Giddens Igidensl GidelIs Gidding Igiding! Gidillf( Gielgud Ig!.ril Dleri .BUŽE IZVORNOM IZGOVORU DlLO BI Džorald. NE Gerard Gerry Idž!.NE Džib Gibben 19ibenl GibelI Gibbens 19ibensl GibeIIS Gibbes 19ibsl Gibs .NE Dž. NE Žilber Gilchrist 19i1krisll Gilkrist NE Gilkrajst. NE Džemr.E IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Gertrud Gerty 19s.lU Id že~ nll Džerejlll.n Geraido Iherl!ldnl Hera/do Gerard IdžeranJ! Džem rd NE žerar.NE Geri Gershon l~išonJ GerŠalI Gershwin I~ršvinl Geršvin Gerstner I~rstnerl Gerslner Gert Igs.

nisl Glenis Gress Igl!:. Ginny Idžjnil DUlli Ginsberg 19insberg! Gillsberg BOUE NEGO Ginzberg Ginty 19intil Ginti Gish 19išl GiI Gissing 19ising! Gising Giuliani /džuliAnil Džulijani NE Džuliani.NE Glover Gluck IglJ!k1 Gluk Giyn Iglinl Glill Glynis Iglinisi Glinis Giynn.NE Gitiat Gillies 19i1is! Gilis Gillingham 19i1ingaml Gilingam . NE Đuiijani. Glynne Iglinl Glill Goddard IgQdardl Godll r<i NE Godar Godfrey /gQdfril God!ri . BOUE NEGO Gilingem.za drugi oblik: NE Gilmur Gilpin 19i1pinl Gilpill Gilroy 19i1rojl Gilroj Gimson 19imsonl Gim.ILl Idžjlingaml Džilillgam .wm Gina Idžlnal [) žilla .NE Goldbiam Golden IgQldenl Golden Goidie IgQldil Goldi Goiding IgQlding! Golding Goldman IgQldmanl Goldman ~ BOUE NEGO Goldmen Goidsboro IgQldsborol Goldsboro Goldsmith IgQidsmitl Goldsmit Goldstein IgQldstajnl Goldsfajn . Gilmour 19i1morl Gi!mor . Gleeson Igi!sonl Glison Glen Igl!:.nI Glell Glencorse Igi~nkorsl Glenlcors Glenda 19i!<ndal Glenda Glenn.ndžer Gingold IgjngOldl (jil/gold Gingrich 19ingričl G.NE Gold Goldberg IgQldberg! Goldberg Goldblatt IgQldblatl Goldblat Goldblum IgQldblUmI Goldblum .NE Godfrcj Godiva Igod.s/ Gies 54 Glover Igl]!verl Glaver .NE Gloria Gloster.c Gold IgQuldl Gould .nvi! Glenys 19is.Gilliat Goodall Gilliat 19i1iatl Gilijat .nil Gleni Glenviile Igl~nviV GI. NE Goldštajn Goldstone IgQldstonl Goldston Goidwater IgQldvOlerl Goldvater Goidwyn IgQldvinl Goldvin GoUancz Igol~i1C/ Golanc Goiombek IgolQmbekl Golombek Gooch IgJJč/ Guč Good Igydl Gud Goodall Igyd011 Gadol . Glenne Igl~nI Glell Glennie.. Gilman 19i1manl Gilman .dstonl Gledston Gladys I!gl~dis/ Gledis Glaser Iglruzerl Glejzer Glass IglAsI Glas Gleason. Glenny Igl!:.za drugi oblik: NE Gločester Givens 19ivensl Givens Gladstone I!gl!:. NE Đuliani Gloria IglQrial Glorija .t~ Ginnie.1I Goethals IgQtalsl GOf"h . Gloucester IglQsterl Glosler .ujva/ Gol/ajvCl NE Godiva Godwin 199dvinl Goch'.III:I'..I žindžerl Dž.NE Đina Ginger l<. BOUE NEGO Džilingem GlIIman.NE GClals Goetz IgQcI G.BOUE NEGO Gilmen Gilrnore.ILI IgQldstInl Goldstin.

'1 NU (. NE Gudir Gorden /gQn..jIlUlI Grejall1 . l&!luersr Gauers Gowing l&!luingl Gauing .. Gordon Gordimer Ignrdimer/ Gordimer Gordon /ggrdon/ GordoIl Gore IgQrl Gor Gorman /gQrmani Gorman BOUE NEGO Gormen GosJing IgQzlingi Gazlin/! BOUE NEGO Gosling Goss.NE (ircjcl1I.NE Gudier Gooding Igydingi Guding Goodman Igydman/ Gudman BOUE NEGO Gudmen Goodrich Igydričl Gudrič Goodwin /gydvinl Gudvin Goody Igydil Gudi Goodyear Igydjerl Gudjer ILl Igydjirl Gudjir. NI ' (lI IIIII . NE GrahcIlI: NI o'...nthnm IgrUntll1l11 Cirttnlllnl . Grnhnmc 19..NE Goving NE Gln:1l1: NI ~ Greham : NH (irchcIII : NI ': Grell1 ~ NE ( i r.BOUE NEGO Gudinaf Goodier Igydierl Gudijer .J11 9 . š lO j e i drugo ime: UP.NE Grendžer Grant IgrAnt! Gram . NB OroYM ZNAĆSNJB SIMIlOLA IAEIOu/ dug naglašen IAEIOUI dug nenaglllšcl1 IIlIlluuI kl'nlnk IInylnl. Grable Igl~bll Gr"jbl .NI3 Grebi Grace Igrgisl Grt(i" Gracey.l'I' Graison /gr~.tllI1HIII GrainAc /gl"l'jllt i"il '. {..i s(Jlll (.NI! OroJvz.Nil Orovor Ilrllvc8 lIllIlIvIII O.mm BOUE NEGO 01"111 Grammer Igl'ilJllcl'1 G. GrainAcI' Igl'cjnti i l'l l .1: .N U Gredi Graenic Igrgicml Gr"jelll . Grncle Igrgjsll CiI'l!j.lenl Gorden .. Gosse IgQsl Gos Gossett IgQsoll Gose' . '/11 . \'I'" Gramm Igrill11l (. BotJB N1300 Grent Gr. NE Guder.BOUE NEGO Gosit Goudge 19!Jdžl Gud! Gough IgQIY Gof Gould 19!JldI Guld .NE Gordon.1i Grady Igrgjdil GreM .'1"1'/" '" NE GrcmlJ.NE Orcnlitom Grlln.1I NE Gl'envll.rs.rclltl i. Oronvlfio GrlIver IU~vorl O"'Jlllr . (jruC lllt'~ NI( Gream~ Goode 'WJY Gud Goodenough Igydenafl Gudenaf .. Alil Jt1 i drugo imc : lJP.mll"" BOUE NEGO OI"l1Ior Grange Igrgind~j Onoj".Goode OI'llV.BOUH NEGO Igrunt!.NE Gou Gower /&!luer/ Gauer Gower.wl1I .NE Gould Gou\ding 19!Jldingi Guiding ~ NE GouJding Gove IgQuvl Gouv Gow l&!lul Gau . n IllolImI knunk n0l1l1ylllRol1 I JlklOlol\lolIl "hllk .n NE Grendž Granger Igl~ndžcrl GI'~/nllttr .ILI /g~mI GrejIII Graham.lllc Igrunvlll Cirtln. Alojo I dmyo imc: Ul'.'n:I.

BOUE NEGO Grinevej.BOUE NEGO IgrEta! Gugenhajm Gretchen Igfllčenl Grden Gnilford 19i1fordl Gi/fard NE Grethen Guiness.. Greely Igrllil Grili Grimshaw IgrimšOI Grimšo Green Igr!nI Grin Greenaway Igr!navej! Grinave.NE Grier Grove IgrQuvl Gr()uv .jder Grovs Gruber Igr.' NE Grimšou .liver NE Grierson Gumbel /gl!mbeIl Gambel Griffin IgrifinI Grijin Gummer Igl!merl Gomer Griffith IgrifitI GriJit Gummery Igl!meril Gameri Griffiths Igrifits/ GriJits Gummo Igl!mol Gamo Grig.NE Groves IgfQuvsl Grouvs .r .NE Grajmz Greeley. Groucho /grnučo/ Grauc.NE Grejst Grundy Igrwldil Grandi Grenfell IgfllnfeIl Grenfel Grusin Igr.!lsinl Grusin Grenville 19l'!lnviIl GrenviI Guare /gvErl Gver Gresham Igr!!.wold IgrizvoIdI Grizvoid ime: UP. Greenway Greenbaum Igr!nbaum/ Grinbau BOUE NEGO Grisvold Grodin IgIQdinl Grodin Greenberg Igr!nberg! Grinberg Greene Igr!nl Grin GroUn IgIQlinl Gralin Greenfield Igr!ntlldl Grinjild Groom Igr.NE Grier BUžE IZVORNOM Grierson Igrirsonl Grirson IZGOVORU BILO BI G.g/ Greg Grov Gregory Ig~oril Gregori Grover IgIQverl Grover Greider IgrJ<jderl Grejder .!lberl Gruber Greist Igrl\istl Grajst ."'o Greenwood /grlnvud/ Grinl'ud NE Gručo Greer Igrlrl Crir .BLIŽE SISTEMU BILO Grice /grl\is/ Grajs BI Gines Gulliver /!g!!liverl Guliver Grieco IgrIkOI Griko Grier Igr!rl Gr. što je i drugo BOUE NEGO Grišem ~ Gri.NE Greg. Grigg Igrigl Grig Gumperz Igl!mperz/ Gamperz Grigson Igrigsonl Grigson Gunn 19l!nI Gan 56 .Šam/ Grešam Gudrun Ig!!drunl Gudrun BOUE NEGO Grešem Gnest IWtl Gest .!lml Grum Greenleaf /grlnllfl Grin/if Grossmith /gIQsmit/ Gros".NE Gr. Gregg Igr!).NE Grosvenor Greenway /grlnvcj/ Grinl"~.NE Guest Guggenheim Igygenhajm/ Greta IgflltJJ! Greta .Gray Gunn Gray Igrrul Grej GrimaId Igrima/dI Grimald Grayson Igrrusonl Grejson Grimes IgrAjmsl Grajms . Grisham Igrišam/ Grišam NE Grinvej. Guiuness /!ginisl Ginis Grey Igrrul Grej ..( Greenough /grlnou/ Grinou Grosvenor /grQvenor/ Grovenor Greenspan /!gr!nspenJ Grinspen .

Džajlz. Gwendolyn Igvl<ndolinl Gvendolin Gwyn Igvlnl Ovil1 Gwyneth IgvlnetJ Gvinet Gwynn.NE Gani.NE Gi Gwen Igv~n1 Gven Gwendolin. NE Gunes Gunter Igllnterl Gonfer Gurney I~rnil Gerni Gus Igl!sl Gas Gustav. Gwendoline. NE Gunel Gunness I~anesl Ganes BOUE NEGO Ganis. Gwynne Igvinl Gvin Gwynneth Igvinell CI'ine! Gyles Idžililsl Džajls .»Jlllln IAElOUI du» "onnalnAlD I~ I ukurol~cl1l uhlik .U! du» 1II.A IAWQ. Gustave I!ggstavl Guslav Guterson 19JJ.tersonl Gufersoll Guthrie Igl!tril Gafri Gutman I~tmanl Gatman BOUE NEGO Gatmen.GunnelI GyJes GunnelI Igl!nell Gane! . NE Gajls • ZNAOUNJIl HIMIIOI .NE . NE Gutman Guttenberg Igl!tenbergl Gutenberg Gutteridge Igl!teridžl Gateridž Guy Ighjl Gaj .

što je i drugo ime: UP. Haigh lh~gI Hejg Hailey 1h~liI Hejli Hailsham 1h~lšam/ Hejl.NE Hedli. NE H.NE Hol.NE Hamburger Hamel /hl/mell Hamel BOUE NEGO Hemel Hamer /h~merl Hejmer Hamill lhj!miV Hamil . Hali Haldane IhQldejn/ Haldejll Hale Ih!.jll H~il Haley Ih!jlil Hejli .NE Hejnz Hakeem IhakIm! Hakim HaI IhJ!V Hai .<am Haines /h~ns! HejlIs .lLI IhQlsil Holsi.NE Hegen. što je i drugo ime: UP. NE Hadlej Hagan /h~ganl Hejgall . NE Halej. NEGO Hekroru Hackman I! h~klllanJ Hl'kman - BOLJ E NEGO Hekmen Haddan /hndon/ HadoIl BOUE NEGO Hedon Hadley /hndlil HadU . NE Hagen Hagerly /hl!llertil Hagerti BOUE NEGO Hegerti Haggard Ihl!ll.lLI IhQlford/ Holford Haliburlan 1h~libertonl Haliberton . NE Hagan Hagen /h~genl Heigen .BOLJE NEGO Heli.NE Heli: NE Halej Halford Ihillfortl/ Halford .NE Halibarton Halifax /hl!lifaks! Halifaks Hall IhQV Hol Hallam Ihl!lam/ Halam Halle /hJ!Ie/ Hale Halley 1hl!liI Hali . Haig. ALI Edmund Halley je l!hJllejl Halej Halliday IhalidejI HaUdej HalliCax /hlllif.ks! Halifaks Halse IhlJlS! Hals Halsey /hlll sil Halsi .NE Hegan. Headley. lsej Hamburger /hllmbergcrl Hamberger .BOLJE NEGO Hemil 58 .rd/ Hagard BOUE NEGO Hegard Hagman / Ih~manl Hegman BOUE NEGO Hegmen Hague.h Haas /hAsi Has Hackett /hl!ketl Hak" Hackford /hnk rorti/ H(/~/i}/"(I -BOLJF.

NE Hanlej Hanna.A IAE IOVI dug IAEIOUI dug nl1gltl~cl\ nc n llg ltl~cn luollml kruwk IIIIllulII kruillk 1111»1111011 11 (l l1u~III. Henson Hapgood I'hl.NE Hempšajr.BOLJE NEGO Henington Hemiš Hamlet.NE Hardk.ILl/hllrgrejvsl Hargrejvs Harington Ih~ringtonl Harington BOLJE NEGO Herington Harkin Ihllrkin/ Harkin Harkness !harkncs! Harknes Hllrley IhJ!rlil Horli .Hamilton Ih~miltonl Hamilton BOLJE NEGO Hemilton Hamish !hl.NE Harlowe Hamilton - Hannlngton !hllningtoni Haning(on . Hardwicke !hl\rdvikl Hardvik Hardy !hllrdil Hardi Hare !hErl Her Harewood !hgvud/ Hervlld Hargreaves Ihllrgrlvsl Hargrivs .. Hannah Ihumu HalJa Hannay !hllnejl Hallej BOLJE NEGO Hcncj NE Harkun Hard !hllr<l/ Hard Hardacre Ihardcjkerl Hardejker . NE Hempšajer Hampton I'h~mptoni Hempton Hancock I'hl<nkokl Henkok Handley I!h~ndlil Helldli Hands I'h~nds! Hends Handy I!h~ndil Helldi Hank I!~nkl Henk Hanks l!h~nkS! Henk. Hardinge !h~ng/ Harding Hardwick.sll Harding.jmiš! Hejmiš .korl - Hammick Ih. HamIeU !hl\mleti Ham let Hamlin !hnmlinl Hamlill BOLJE NEGO Hemlin Hanrahan Ih~nrahanl Hanrahan Hans !hans! Hans Hansen Ih g nsenl HaJ1sen BOLJE NEGO Hense n Hamlisch !hJ!mliši Hamlil BOLJE NEGO Hemliš Hamlyn !hJ!mlini Hamlin BOLJE NEGO Hemlin HammelI Ihumell Hamel BOLJE NEGO Hemel Hanson Ihnnsoni Hanson .O II I IIkolt:lljcni uhlik .umikl Hamik BOLJE NEGO Hemik Hammond 1h. što je i drugo ime: UP.NE Benson.NE Hardcjkr Hardaway !hllrdavej! Hardavej Hardcastle !hllrdkA sl/ Hardkasi . Hanley I!h~nlil Hellli . Hllrlowc Ihurl!)ul Nar/Oil - NE Hllrl!)v ZNACBNJH SIMBOI.pgudl Hepglld Harald Ihl!raldl Harald BOLJE NEGO Herald Hammer Ihnmerl Hame r Hammerstein Ih!!merstajnl Hl/merstajn .NE Hurlcj IIl1rlow.i!n1ondl Hamolld BOLJE NEGO Hemond Hamp I!h~mpl Hemp Hampshire I!h~mp!irl Hempšir .ILJ Ihamerstlni Hamer:llil1... NE Hamcrštujn Hammett Ih!!lllcrl HWllel BOLJE NEGO He mct Harcourt Ih~rkortl Ha.

NE Hastings Haswell !hazvell Hazve/ BOLJE NEGO Hezvel Hatch Ihl!čl Hač .NE HartJej Hartman !hl!rtrnaul Hartman BOLJE NEGO Hartmen Harvard !hl!rvardl Harvard Harvey.BOLJE NEGO Heč Hatcher Ihl!čerl Hačer BOLJE NEGO Hečer Hatfield Ihlll!1IdI Ho({i/d BOLlE NEGO Hetfild Hathaway Ihlltavcjl HlItlll'l>j -BOLJE NEGO Helevej Hatterslcy Ih.BOLJE NEGO Heris Harrison /hi!rison/ Harison BOUE NEGO Herison Harrod Ihl!OOdI Harod BOLJE NEGO Herod Harrold !hl!roldl Harold BOUE NEGO Herold Harrow !hllroul Harau BOLJE NEGO Herou.llterslil Hatersfi BOLJE NEGO HaterzIi.BOLJE NEGO Harmzvort Harold !hl!roldl Harold BOLJE NEGO Hemld Harper Ihl!'perl Harper Harpo !harpoi Harpo Harpur Iharpurl Harpur Harrelson !hllrelsonl Hare/son .NE Hogi Haughton IhQtoul Halon Havelock I!h~vlokl Hev/ok NE Havelok Haver Ih~verl Hejver .ILI Ihl!zle!! Hazlet.!!rietl Harije! .NE Houker .BOLJE NEGO Heselhof Hastings Ih~stingsl Hejs!ings NE Hestings.BOLJE NEGO Herelson Harriet. NE Heriel. Harriette Ih.NE Harmes Harmon /hf!rmon! Harmon Harmsworth Ihllrmsvortl Harmsl'ort . Harte Ihl!rtI Hort Hartley !hartlil Hartli .BOLJE NEGO Heringlon Harris !hl!risl Haris .NE Hevers.NE Haver Havers Ih~vers/ Hejvers . BOLJE NEGO Hezlet Hasselhoff Ihl!selhofl Hase/ho! . BOLJE NEGO Harijela. BOLJE NEGO Hetersli Haltie !hl!tiI Hali . NE Havers Haviland I!h~vilendl Hevilend Haward Ih~vardl Hejvard ILI !hQardl Hoard Hawes !hQzI Hoz Hawick !hQikl Hoik Hawk.BOLJE NEGO Heri Hart. Harvie Ihi!tvi/ Horvi za prvi oblik: NE Harvej Harwood !hl!rvudl Harvud 60 Haselock Ih~zlokl Hejz/ok Hasletl Ih~zle!! Hejz/et .BOLJE NEGO Heti Hatlon !hl!toul Haton Hauer Ih~uerl Hauer Haughey IhQhiI Hohi . NE Hariet Harriman Ihnrimanl Hariman BOLJE NEGO Herimcn Harrington Ihllringtonl Harington . Hawke !hQkI Hok NE Houk Hawker IhQkerl Hoker .Hannes Hawker Hannes !harmsl Harms . NE Harov Harry !haril Hari .BOLJE NEGO Herijct.

BOUE NEGO Hezlil Hazzard Ihl!za rdl Hazard Headley.NE Hehl Heckarl Ih~kartl Hekart Heckerling Ih~kerlingl Heker/ing .NE Hezel Hazelhursl Ih!.i z/ Hejz ...11 dug naglašen IAEIOUl dug nenaglašen lacinul kraIUk naglašen lacioul kratak ncnagla šen 61 ! ukorenjeni oblik .. Headly Ih ~uli l Hu lli Healey.izelherstl Hejzelherst ..Hawkes Heflin Hawkes IhQksl Hok" .NE H()uks Hawksworlh IhQksvortl Hok.jdonl Hejdon .NE Hejs Haymon /h!..imon/ Hejmon Haynes Ih!.ort ..NE Hejs Hayward Ih!.ROLJ E NEGO IhUtornl Haycr:lrt Ih.n ZN AČENJE SIMBOLA 1AmQ]...NE Houksvorl Hawn IhQnI Hon ...jkrAftl Hejkl'llJt Hayden Ih!.izl Hejz .ivard/ Hejvard Haywood /h!.NE Hezelharsl Hazell Ih!.BOUE NEGO /hilklifl Healher Ih~d erl Heder . Hawthornc IhQtornl Hoto/'ll ..NE Hedžis Heeney Ihlnil Hini Hellin Ih~ni nl Hefl.izeU Hejze! ..ILI Ih!.izeU Hejze! .ičl Hejč Hechl /h~kll Hek! .ivortl Hejvort Hazel /h!. Hcarne Ih ~rnl Henz Hearns Ih~rn sl I-Jems Hearst I h~rs tl H l' rsl Heaslcy Ih!zlil Hizli Healh /hItI flit . Haydn.ivud/ Hejvud Hayworlh Ih!. Healy IhIJiI Hili BOUE NEGO Ihilil Heaney Ihlnil Hin i . HealhclilTe Ih!lklifl Hirklif . BOUE NEGO Hezlet Hazlill /hl\zlitl Hazlit . što je i drugo ime: UP. šIo je i drugo ime: up. Haydn ..insl Hejns Hays Ih!.i!l1ortl HOlIorf Hawthorn... NE Hajdon Hayes /h!.BOUE NEGO Ihinil Heard Ihgrdl Herd Hearn.NE Hekerlin Hector Ih~klorl Hektor Hedgecoe Ih~dž kOI fledfko Hedges lh~džiZ/ Hediiz .NE Houkin Hawking IhQkingl Hoking NE Houking Hawkins IhQkinsl Hokins NE Houkins Hawks IhQksl Hoks .!et.NE Hajdn Haydon /h.idnl Hejdn .NE Hezel Hazlell Ihllzletl Haz!et . NE Hajden Haydn Ih!.BOUE NEGO Ihit! HealhclilT. NE Heler Healon I h110nl Hiton Heaviside Ihlevisajdl Hevisajd Heche Ih!.i zli tl Hejz!it.ILl /h.NE Houn Haworth Ih.juen/ /-Iejden .jzlell Hej..NE Hejdn.....NE Houks Hawkesworlh IhQksv()rt/ H oksI'orf - NE Houksvort Hawkin I hQkinl Hokin .NE Hejdn.NE Hiler.

Herve)' Ihilrvil Harl'i . što je i dmgo imc: UP.. NE Hju'let Hewish Ihj.rbil Herbi Herbst Ih~rbstl Herhsl . Herford Ih~rfordl Her/ard Herlihy 1h~r1ihil HerWli Herman.....ILI IhAjnel Hajne Helen Ih!. NE Hjuvlet..!itl Hjuit . Hennessy /h~nesil Henesi Henrietta Ihenri~ta/ Henrijeta NE Henrieta Henry /h~nril fl enri Henschel Ih!.[Ll Ih ~r vil l h:n 'i .Hefner Hickey Hefner Ih!. što je i drugo ime: UP..NE Hermiona Herrick Ih!.ILI IhQzellajn/ Heze/lajn Hester Ih~sterl Hester Heston /h~stonl Heston Heuston IhjJ.len! Helen Helena Ih!. NE Hervej l-Ieseltinc Ihgsellajnl Hesellajn .!išl Hjui!! .!son! Hjusoll Heydon Ihrudonl Hejda/! Heyer Ihruerl Hejer Heyward Ih!. Hermione Ihermruonil Hermajolli .gartil Hegarli BOLJE NEGO Hegerti Heidi Ihrudil Hajdi Heilbron Ihrulbron! HajibralI Heilbraner IhrulbrOnerl Hajibroner Heilbronn Ihrulbron! Haj/bran Heimlich Ihrumlikl Hajmlik ILI Ihrumlihl Hajmlih Heinemann Ihrunemanl Hajneman Heiney Ihrunil Hajni Heinz IhAjnz/ Hl/jllz ..fnerl HeJner Hegarty Ih!.nšell Henšel Henson /h~nsonl Henson Henstridge IhQnstridžl Henstridž Hepbum Ih~pbernl Hepbern Hepworth Ih~ pvortl Hep vari Herb Ih~rbl Herb Herbert Ih!.NE Hjuit. NE Helen. Hendrix Ih!.ndril Hendri Henley 1h!. Herjot H~rsc hel Ihgršell Hede! Herscy Ih~rs i l Hersi Hershey Ih ~l'Š i l Hed..!etl Hjuet ..lena! HelelIo BOLlE NEGO lheIEna!.!ston! Hjuslall Hewett lhjJ..jvardl Hejvard Heywood Ihruvudl Hejvud Hickey Ihikif Hiki 62 .rikl Herik Herriot.!.nderson! Henderson Hendricks.NE Hjuvit Hewlett IhjJ1letl Hjulet BOLlE NEGO Hjulit.lmsl Helms Helprin Ih~Jprin! Helprin Hemingway Ih~mi n gvejl Hemingvej Hemming Ih~m. Hewitt. Helen Helfgolt Ih~ lrg(\1I H"If. Herriott Ih~riotl..!.ingl Heming Hemmings /h~ming sl Hemings Henderson Ih!.rbertl He rbeel Herbie Ih!.n1il Henli Henner /h~nerl Hener Hennessey. NE Hevlet Hewlish IhjJ1lišl Hjuli§ Hewson Ihj!.~()1 Heller Ih~ lerl He/a Hellman Ih~lm anJ Helman BOLlE NEGO Helmen Helmond Ih~lrnondl HeimalId Helms 1h!. Hermann /hQfD1anJ Herman ...ndriksl Hendriks Hendry Ih!..NE Hjuviš Hewison Ihj!lison! Hjuison NE Hjuvison Hewitt Ihj.

NE Hirš Hitchcock !hjčkok! Hičkok Hite !hl\itl HajI Hoagland !hQuglandl Hougland .ROUE NEGO l-libi HiIlen Ihilenl HiielI Hiller !hiIeri Hiler Hillerman Ihilermanl Hi/erman .Hicks Hoffer Hicks !hiksl Hiks Hickson !hikson! Hiksoll Higginbotham !higinbotamJ Higil1bolam Higginbottom Ihiginbotom/ HiginbOlom Higgins Ihiginsl Higills .BOUE NEGO Hougleod.rif Hilari .NE Hiliard Hillier Ihilierl Hi/ijer . NE Hoglend Hoagy IhQugil Hougi .NE Hogi Hoar.NE Hajnz \.NE Hilier Hillman !hilman! Hilman 'BOUE NEGO Hilmon Hillyer Ihil-jerl Hiljer Hilton Ihjlton! Hillan Hind. Hoare IhQrl Hor Hobbes. Hinde !h8jndl Hajnd HindIe IhindU Hindi Hindley Ihind1i/ HindU .NE Ho Hoey !hQil Hoi HolTer IhQferl Hofer ZNAČENJE SIMBOLA lacinul kmlllk naglllšcn Inoioul kmtuk ncmlglašen 63 ! ukorenjeni oblik .BOUE NEGO Hodžmen Hodgson !hQdžson! Hoduon Hoc !hQul Hou .BOUE NEGO Hileri Hilda !hilda! Hilda Hill !hill Hil HiIlaby Ihilabil Hilabi Hillary Ihilaril Hilari . NE Hogland.NE Hodžis Hodgkin !hQdžkin! Hodžkin Hodgkins IhQdžkinsl Hodžkins Hodgkinson !hQdžkinson! Hodžkinson Hodgman !hQdžman! Hodžman .BOUE NEGO Hilermen Hilliard Ihjliardl Hilijard . Hobbs IhQbsl H abs NE Hobl Hobsbaum IhQbsbauml Hobsbawn Hobsbawm IhQbsbOm/ Hobsbom Hobson IhQbson! Hobson Hocken !hQken! Hoken Hockenberry IhQkcnberil J-1oke1/beri Hockett IhQketl Hakel BOUE NEGO Hokit Hocking !hQkingi Hoking Hockney !hQknif Hokni Hodder !hQderl Hoder Hodding !hQdingi Hoding Hoddinott !hQdinotl HodinOI HoddIe IhQdU Hodi Hodge IhQdžl Hodž Hodges !hQdžizl Hodžiz .NE Hindlej Hinds Ih8jnds! Hajnds Hines Ih8jns! Hajns .NE Higinz Higginson Ihiginson/ Higimwn Highsmith Ihl\ismitl Hajsmil Hilaire Ihilerl Hiler Hilary Ihil.Hingle !hingl/ Hingl :mnton Ihinton! HinIon IAEIOVI dug naglašen IAEIOu/ dug nenaglašen Hirsch Ih~ršl Herš .

jU Ho/ingd. . Hooton fhJ. Hooke Ih!lk! HI/k Hooker I hl!kerl HI/ke. NE Horacije Hordern fhQrdeml Hordem Horn fhgml Ham Hornby /hQmbil Hornbi Home fhQmI Horn Hornsby fhQmsbil Hornsbi BOLlE NEGO Homzbi \Horrie fhQril Hori lIorrocks IhQroksl Haraks 64 . po američkom izgovoru.!lonl HIItOlI Hoover /hJ.NE Holm Holmes /hQums! HOllIlIS .)1 HolIInghurst /h!llinghersll Holinghersr .jI H%ve) Ho\ly /hQlil Holi Holm /hQuml HOllm .!dl Hook.BOLlE NE O Ih!llbruk! Holden IhQldcnl lio/dell Holiday /h!llidejl Holide) Holinshl'" 11t!llinšcd! Ho/illJ ci Holland /h!llandl HolIIlIci BOLlE NEGO Holenu HolI.Hoffman .NE Honor Hood fh!!d! HI/ci . ritlt Ihlllcrill H oleril Holliday nlQlidejl Holide) Holliman Ih!llim.!mI H)lIm Honey /hl!nil Halli Honeycomb.!perl Huper BOLlE NEGO IhJlperl Hootkins fhJ.NE Holingha Hollingsh. NE Holmes Holness /hQlnesl Ho/nes Holroyd /hQlrojd! Ho/ro)d /hQfm~' r- 1 4 Holst l!hQlsll Ho/st Holt l! hQIII Holt Holtby IhQllbil Ho/lbi Holylield /hQliflldl Holijilcl _ BOLlE NEGO /h!llilild! Home /hQuml HOlon . .BOLlE NEGO IhJ.!lkinsl HU/kin.ler Hogan IhQganl Hall 1 BOLlE NEGO /hQg Hogarth /hQgart/ Hog rt BOLlE NEGO /h!lga I Hogg /hQgl Hog Hogwood /hQgvudl Hog d Holbrook. NE Horacio.ILI /hjJ.d Honney Ihilnil Hani Honor Ignorl Onor .NE Hanikomb Honeyford Ihllnifordl Hanifo.NE Hol Holman /hQlmanl Holman BOWE NEGO Holmen Holme /hQuml HOllm .d! Ho/ingshed Hollingsworth IhQlingsvort/ Holingsvorl Hollingworth /hQlingvort/ Holingvort Holloway /hglov. Hoff nn Ho/man Hofstadter IhQfsla rf Ho/state.nI Holimall BOLlE NEGO Holimen HoUiogdale /hglingd. Holbrooke Ih Ibruk! lio/bruk .NE Holsl. Honeycombe Ihllnikoml Hanikom ..ILI ..!verl Huver Hope fhQupl Houp Hopkin fhQPkinl Hopkin Hopkins fhQPkins/ Hopkins Hopkinson fhQPkinsonl Hapkinson Hopper fhQPerl Hoper Hopwood fhQPvud! Hopvud Horace fhQrasl Horas BOLlE NEGO Hores Horatio fho~šiOI Hore)šio NE Horejšiou. Hooks fh!lks! Hllks Hooper fhJ..ad /hQlingsh. /hglmsl Holms. Horrocks Hoffman.

NE Hau v Howard lhJ!uardl Hallard Howartb Ihl!uartl Hauarl Howatch 1h1lUač/ Hauač Howe lhilUI Hau .: NE Hjudžiz Hughey.ILI Ihjl.NE Hamfris. Hulke 1h.NE Hugo Huish Ihj1!ilV Hjllil HlI. NE Hjugs: NE Hjudžs. NE Hemfriz. NE Hjud"i. Humphrles Ihllmfrizl HamJril ..mI Hjum Humperdinck Ih. NE Hemfris Humphry Ihllmfril Hanifri NE Hemfri Humphrys Ihllmfrizl HamJril NE Humfris.NE Houv. NE Hovel HowelIs Ih!!uelsl Hallels .ely Hunniford Horscly.lbertl Hjllberl Hubley Ihl.{: ILI lhiM Hulce Ihllls/ Hals Hulk.ll Hjll ..!I dug naglnlen IAEIOUI dug nennal •• o" laaIwlI knullk IIIIalIlIelI IllOloul knullk lIo""glnlen lukurenjeni ubllk . Housman Ihgusmanl HallslIlall .. NE Hauv Howeli IhilueV Hauel . Horsley IhQrslil Horsli Hortense IhQrtens/ 'Horlens Horton IhQrton! HorIoIl Horwood IhQrvudl Horvud Hoskins IhQsidns/ Hmkills Holchkiss IhL>čids/ Hočkis HOlIdini lhudInil HIIdini Hough IhJlfl Haj .lil Hjlli Hugo Ihj!lgOI /fjllgo .!!mperdinkl Hamperdink Humphrey Ihiffifril HamJri NE Hemfri Humphreys.lml Hjwn Humberston Ihllmberston! Hamberston Hume Ihj1!.NE Hadzan Huggins Ihl!gins/ HagilIs Hugh Ihjl..NE Houv. NE Hemfriz.lston! HusIon Hovbaness IhOvAnes/ HO"anes How Ihllul Hau .lston! Hjusloll: Whitney Houston Houstoun Ibl.zI Hjllz . NE Hemfris Hunley Ihllnlil Hallli Hunnl.NE Hauvels.NE Hadleston Hudson lhJ!dson! Haru'on .NE Hjug Hughes Ihj1!.NE Hauvi Howltt Ihl!uitl Hallit .lblil Hubli Huddleston Ihj!dlston! Hadls/on ..utt nlJlnikutl /fanikal Hunnlford Ihllnlford/ Hallijo rd ZNAĆeNJB SIMBOLA IAIilil!.NE Hjus.!!lkI Halk Hull Ihlll/ Hai Hulme Ihjl. NE Hovels Howes Ihnuzl Halll Howie Ihl!uil Haui ._Hauvit Howorlh Ihlluortl Hauort Hoyle IhQjll Hojl Hubbard Ihllbnrd/ Habard Hubble IhllbV Habl Hubert Ihjl. .NE Huuvcl. Hughle Ihjl.ILI Ihilutonl flall(oll House Ihnusl Halls .Hor.NE .NE Hauz Householder Ihal!shOlderl Hl/us/wIder Houseman.BaU E NEGO Hausmen Houston Ih!lston! HuS lolI .ILI IhQf/ Hoj Houghton IhQlOn! Holon .

NE Hurl Hussey !hl\sil Hasi Huston Ihj.NE Hajvel 66 .NE Hačison. Hynde IhAindl Hajnd Hywel IhllueV HaueI .!On. što je i drugo ime: UP.NE Hard. što je i drugo ime: UP. NE Hatčens Huteheson !hl!česon! Hačeson . NE Hakstejbl Hyam Ihl\iaml Hajam Hyams Ihruamsl HajllIHs . Hunte !hl!Jltl Hant Hunter !hl!nterl Hanter Huntingdon Ihl!Jltingdon! Hantingdon Huntington !hl!Jltinglon! Hantington Hurd Ih~rdl Herd . Hart. NE Hurd Hurrord !h~rfordl Her/ard Hurley Ih~rlil Herli . šIo je i drugo ime: UP. NE H ursI Hurston /hQrstonl Herston NE Ha. Harley.NE Hatčins Hunt. što je i drugo ime: UP.ruamson/ Hajamson Hyatt Ihl\iatl Hajat . Hymes Hyamson Ih.NE Hatčinson Hutchison !hllčison! Hačison NE Hatčison Huth !h1!tI Hut Hutton Ihlltonl Haton Huw Ihjl!! Hju .NE Hajmz Hynd.Hunt Hywel Hutehiogs !hl!čings! Hačings NE Hatčings Hutchins Ihllčinsl Hačins .!.NE Harli. Hutchison.NE Hjuy Huxley Ihllkslil Haksli Huxtahle !hllkstabll Hakstabl NE Hakstebl. što je! i drugo ime: UP. NE Hurslon Hllrt Ih~rll Hert .NE Harst.NE HarI. NE Hurli Hurst Ih~rstl Herst . NE Hatčeson Hutchinson Ihl!činson! Hačinson .BOUE NEGO Hajet Hyde !haidi Hajd Hyman !hl\imani Hajman BOUE NEGO Hajmen Hymes 1h8jms! Hajms .NE Hajrns.. Hard.!ston! Hjuston Hutchence Ihl\čensl Hačens BOUE NEGO Hačins.

NE Ajan.jls! Ajls Ilson lilson! Ilson Immel limeV Imel Imogen Ijmodžen! Imodžen BOUE NEGO Imodžin. NE Ajrlend Irene l!irlnl Ajrin .ILI lindžl Indž: William Inge IngersolJ /ingersoV lngersol Ingham (Ulgam/ Ingam BOUE NEGO Ingem Ingle lingV IlIg/ Inglis linglisl Ing/is Ingram lingraml "Igram Inigo IinigOI Inigo loman linman! Inman BOLlE NEGO lnmen Innes.ratnk nenagla!en ! ukorenjeni oblik 67 . NE Ajen. Inness lioesl Ines Innis Ijnisl Inis Ir.i lacocc. lan fiJ!n! ljali .l!!91 l!idoV Ajdol Iggy liWf 19i Ignatios lign~šusl 19nejlus NE Ignacije.NE Ida Idle IllidJI Ajdl .BLIW SISTEMU BILO Bl Ervin ZNA{:ENJE SIMBOLA f AeIQl. NE Jan. fajakQka! Ajakoka NE Jakoka Iain.l/ dug naglašen IAEIOUI dug nenaglašen laciou/ kratak naglak:n laeioul k. NE Imogco Inga/Js lingalsl Ingals Inge /jng! Ing .BLIŽE SISTEMU BILO Bl Erving Irwin Ilirvin! frvin . NE Ignacio Ike l!ikl Ajk Iles l/!. IrvIne /l irvin! Irvill BLIŽE SISTEMU BILO BI Ervin Irving /lirving! Irving . BOLlE NEGO Irena Iris l!irisl Ajris Irma /lirma! f rrna Irons l!irons! Ajrons Ironside l!ironsajdi Ajronsajd Irvln.ILI lajrlni! Ajdni. NE lan Ida l!!ida! Ajda .BOUE NEGO ljen. l!ira! Ajra Ireland Illierlandi Ajer/and BOLlE NEGO Ajerlend.

NE Ajsek.NE Ivan Ives Ihjvs/ Ajvs .BOUE NEGO Ajzeks. lizab~Jal h. Ivor l!ivorl Ajvar Ivory l. NE Ajseks Isaacson Imzaksonl Ajwkson BOUE NEGO Ajzekson. NE Isaija.bella Ivan Imvanl Ajvan .BOUE NEGO Ajzek.ILI lajZ!ljal Ajzeja. NE Isak Isabel /izabelI Izabel . NE Ajsak.Isaac lzzard Isaac Imzak! Ajzak . što je i drugo ime: UP.M Isadora lizadQrai Izadora NE Isidom Izaak Il!.NE Ajvz Ivey Imvi/ Ajv. NE Ajsakson.NE Isidor Isaiah lajzmai Aj"Zl/ja . Isabella IsnbelI.NE Izabel •• što je i drugo ime: UP. NE Isak. NE Ajsak. NE Ajseksan Isaak Imzak! Ajzak .jzakl Ajzak NEGO Ajzek bard Imzardl Ajzard bzard /izardl lzard BOUE 68 . ALI Isaac Newton je l!isAk! Isak Isaacs Imzaksl Ajwks .be/" Isador lizadorI bu/oI" .BOUE NEGO Ajzek.NE Isidor Isadore lizadorI Izador . NE Ajsaks.NE Izabeja.ruvoril Ajvori Ivy Imvil A. NE Isaia Isherwood lišervudI lšervud Ishmael lišmejelI Umejel Isobel lizobell Izobel . Is. NE Ajsek. po američkom izgovoru.

1 kratak naglašen lacinu! kratak nenaglašen ! uk.y.ALI Jacques Klein je lžgkl :lak Jade IdžJ<jdl Dž~id Jaffe. NE Džems Jameson IdžJ<jmsonl Džejmson Jamie IdžJ<jmil Dlejm.ke IdžJ<jkl Džejk Jakes IdžJ<jksl Džejks Jakobi I!dž"kobil Džekobi Jamaica IdžamJ<jkal Džamejko James IdžJ<jmsl Džejms . Jaffee Idžl[fil Diaji J. Janice f1dž..BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI DžekIin Jacques IdžJ<jksl Džejks ."isl Dženis BOLJE NEGO IdžIlnisl Janine Idž.nln/ Džonin Janis I!dž"nisl Dženis BOLIE NEGO IdžIlnisl ZNAC':ENJE SIMBOLA I AEIOU/ dug naglašen IAEIOu/ dug nenaglašen 1rutim!. Jamison Id~misonl Džejmison . Jacquelyn l!žakI!nal :laklina .orenjeni oblik 69 . JalTrey Idžgfril Džafri Jagger I!dž~erl Dleger BOLIE NEGO IdžEgerl J.NE Džekobson Jacoby I!d~kobil Džekobi Jacqneline.NE Džemi Jamieson.NE Džejmz. . Jacklyn I!dž"k1inl Dleklin Jackson I!dž"ksonl Dlekson Jacky I!dž"kil Džeki Jaclyn I!dž"k1inl Dleklin Jacob IdŽ\:jkobl Dlejkob .NE Džemison Jan I!dž"nI Džen Jane IdžJ<jnl Džejn Janet I!dž"netl Dženel Janey IdžJ<jnil Džejn.j Jabbar IdžabArl Džaba!' Jack f1dž"kI Džek JackendolT f1džekendotl DžekendoJ Jackie l!dž"kiI Džeki JackIin.NE Džekob Jacobi I!dž"kobil Dlekobi Jacobs IdžJ<jkobsl Džejkobs NE Džekobs Jacobson IdžJ<jkobsonl Džejkobson .ffr.

NE Jeremija. Jeane Idž!nl Džin BOUE NEGO Idžiul Jeanette Idžan~tI Džanet .. NE Jeremi. Jeremy Idžs.JikOl Dteliko Jemima IdželIl!\imal Džemajma .fris JelTers Idž~fersl Dže!ers JelTerson Id~fersoul Dže!erson Jeffery.BOUE NEGO Idžiu/ Jeannette Idžan~tI Džanet NE Žanet Jeannie IdžlniI Džini .BOUH NEGO Idžini/ Jeanne Idž!nl Džin . Jaye Idžltil Dlej Jayne Idžltiul Džejn Jayston Idžltistoul Džejslon Jean.s Jasmine Idžgsminl Džasm. JelTries Id~fri71 Dle!riz .remil Dleremi Jerome IdžerQml Džerom NE Džeroum.Id~niferl Dlellijer JeniIce Idženil!l Dtenili Jenkin 1d7.!::e Idžan!u/ Džonin .NE Dž.NE Džefris Jekyll Idž~kill Dtekit Jellicoe Idže.Jansen Jelbro Jed I~ Džed JelT Id~fl Dže! JelTares Idžr:. NE ŽOrom Jerrold Id~roldl DžeroId Jerry Idžs. Jarrette ldŽ!retl Džarel Jarrold Idžl!roldl Džarold Jarrott Idž!lroll Džarot Jarvis IdŽJ!rviS/ Džarv.insJ Dženkins Jenkinson Idž~nkinsonl Dženkinson Jenna Idž~nal Dtena Jenner Idž~nerl Dlener Jennie Id~ni/ Dženi Jennifer Id~niferl DleniJer Jennings Id~ngsl Dženings Jenny I~ni/ Dženi Jeremiab Idžeremllial Džeremaja .BOUE NEGO Idžinil Jž:n. Jarret!.NE Jeans Idž!nsl Džins Jeavons Id~vonsl Dlevons .NE Džeson Jasper ldŽ!Sperl Džasper Jastrow ldŽ!stroul Džastrou Jay. JelTrey I~fril Dte!ri Jeffreys.ril Džeri Jervis I~rvisl Dtervis ." NE Jasmina Jason Idžltisonl Džejson .NE Jemima Jemrna Idž~mal Džema Jenirer .NE žanet JeaRie IdžInil Džini .~nkinl Džellkill jenkins Idž~nk.ILI Idžl!fVisl Ožarvis Jess Id~ Dtes Jesse Idž~sil Džesi Jessel Id~ell DžeseI Jessica Id~sikal Džesika Jessie Id~sil Dtesi Jessop I~sopl Dtesop Jessye I~sil Džesi Jelbro Id~trOl Džetro 70 Jansen I!dž~nsenl Džensen Janson I!d~nsonl Dženson Janssen I!dž~nsenl Džensen Jaque Idžltikl Džejk Jaques Idžltiksl Džejks Jardine Idžl!l"dlnI Džardin Jared IdŽl!l"edl Džared Jarman IdŽ!nnanl Džarman BOUE NEGO Džannen Jarmusch IdžJ!l"llluš/ Džarmuš Jarratt ldŽ!ratl Džarat Jarreau IdžarQl Dtaro Jarred Idžl!l"edI Džared JarrelI Idž~1I DžareI Jarret.farsl Dže!ars JelTeries Id~fri71 Dle!riz .

Jimmie. Johnstone IdžQnston! Džonston Joice IdžQjsl Džoj" .BOLJE NEGO Id~ Joe l!džQI Džo . Joy Jolre. što je i drugo ime: UP. Jody IdžQdil Džodi .Qud/ Džoud Joan IdžQun! DžOUII . što je i drugo ime: UP.zberil Džuzberi . što je i drugo ime: UP.NE Džobz Jocelyn IdžQslin! DžosJin Jock IdžQkl Džak Jodi.!en IAEIOu/ dug nenagla!en laciou! kratak naglašen laciou! kratak ncnaglašen 71 ! ukorenjeni oblik . Jolre IdžQfJ! Džoji .NE Džoiner Jolson IdžQlson! Džo/son Jolyon IdžQlionl Džalion Jon IdŽQn! Džon Jonas IdžQnasl Džonas Jonathan IdžQnatan! Džonatan Jonathon IdžQnaton! Džonaton .l!/ BOLJE NEGO IdžQzefl Josephine I!džoze!lnaJ Dtozejina .NE Džons.NE Jong Jonson IdžQnson! Džonson Joos IdžQ.etl Dluet Jewison Idž1!. Jimmy Idžimil Džimi Jo l!dfQl Džo .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Džou Joad Id7. Johnny IdžQnil Džoni Johns IdžQnsl Džons Johnson IdžQnson! Dlanson Johnston.NE Džof John IdžQn! Džon Johnes IdžQnsl Džons Johnnie. Jimmi.usl Džons Joplin IdžQplin/ Džoplin Jordan IdŽQrdan! DžorJan Joseph IdžQzefl DŽo7.BOLJE NEGO Džusberi Jhabvala IdžAbvAlaJ Džabvala Jill IdžiV Džil JiUian Idž!lian! Dži/ijan BOLJE NEGO Džilijen.NE Džonatan. Jonathan Jones IdŽQunsl OŽali/lS .BOLJE NEGO IdžQzefson! Josh IdžQšI Džoš Joshua IdžQšuaJ Dlašua Josiah IdžosruaJ Džosaja ZNAĆIlNlE SIMBOLA IA!l!Ql. Johns Jong IdžQng! Džong . NE Džoj.NE Džois Joiner IdžQjnerl Džojner . NE DžiHan Jllly Idžilil DžiJi Jim Idžiml Džim Jimi. Johnes. Joanne IdžOllnaJ Džoana Jobbins IdžQbinsl Džobins JoBeth IdžObšltl Džobet Jobs IdžQbsl Diobs . UP.BLIZE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Džou Joel IdžQf>V Džoel Joey l!džQiI Džoi .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Džoui.1I dug nagla.Jevons Josiah Jevons Idž~vonsl Dževons Jewelt Idž1!.NE Džo. Jodie.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Džozefin Josephs IdžQzefsl Džoze!s BOLJE NEGO IdžQzefsl Josephson IdžQzefson! Džoze!son .ison! Džuison Jewsbury Idž1!.n Joanna.

BOlJE NEGO Idž!!dil Judith Idl.l. BOLlE NEGO Džulijen.BOLlE NEGO Idžglict!: NE Džuliet.Josie Justine Josie IdžQzil Ožazi Joss IdžQsI Džos Joule Idž. NE Đulijan Julianna.NE Džulia. Julianne IdžUliAna! Džulijana .!uetl Džcmet .ILI Idž~ull Diaul Joulwan Idžl.BOLlE NEGO Idžgli/.JJ! Dtl/l: James Prescott Joule .[lil Ožuli .NE Džud Judi 1<l1Odil DOI/di . NE Džuliana. Juliette Idž.[lvanl Diulvan BOUE NEGO Idžj[lvanl Jowetl Idž.!. ALI Raul Julia je Ihulia! Hulija Julian Idž1[lianl Džulijan BOLlE NEGO Idžglianl. NE Džulius.BOLlE NEGO Idžulilllla!. NE Džulian. NE Džulion: NE Dulijen Julie!. NE Đulijel Julius IdžWius! Dtulijus BOLlE NEGO Idžglius!.lditl D:"dil BOLlE NEGO Idžj[ditl Judson Idžadsonl Džadsoll .[lsl muls Julie Idž!.NE Džovel Jowilt Idž~uitl mauit - NE Julia Idž!llial Ožulija . NE Đulija. NE Đuli Julien Idž1[lienl Ožulijen BOLlE NEGO Idžglienl.Wietl Dl"/ijet ..Judy Idž1[dil Dtl/di .BOLlE NEGO Idžgdil JuUUard Idž1[liard/ Dil/lijard NE Džuliard Jule Idž!lll Džu1 Julee IdŽ!. NE Dulijus June Idž1[nI Džun Junius Idžl!nius! Džunijus NE Džunius Justice Idžastisl Džastis Justin Idžastinl Dfustin Justine Idžastlnl Džas/in 72 .[lil muli Jules Idž!. NE Đulijana Džovit Joy IdžQjI Džaj Joyce IdžQjsl mojs Joycelyn IdžQjslinl Džojslin Joyner IdžQjnerl Džojner Judd Id74dl Dfad .

NE Kaj Kazan IkaZ!!nl Kazan Keacb IkJčl Kič .BOUE NEGO Karin Karl Ikilrll Kuri Karlo" !kl!rlofl Karlof Kasdan Ikl!zdanl Kazdan BOUE NEGO Ka1dan Kate Ik~tI Kejl Kath 1!k!<tI Kel Katzenberg ~cenbergl Kacenberg Katzrnan IkncmanJ Kacman Kaufman.1nAcn kl'lIll1k I1cnllylll~cn lukorcnjeni Inolnul 73 ohlik . Katy !kltitil Kejli Katz Ik~cl Kac Kempelmen Kanaly Iki!nalil Kanali .k Kael !k~11 K~il Kagan Ik~i g all/ K('j~lI l1 Kahn IkAn! KOli Kulvcrt Iknlvcrll Ka/perl Kamen Ikgjmcnl K(jl11l'II Kampeiman Ikllmpelmanl KampeImun . Kaufmann IkQfmanl Kofman .NE Kinnu. Kaye Ik~1 Kej .BOUE NEGO Kampelmen: BOUE NEGO Katharine. Keane /kJnl Kin Keanu IklAnul Kijanu .NE Keneli. NE Keunu Kcarncy. Katheriul! Ke/r. KenneJly Kane !k~nI Kejn Kantor !ki!Dtorl Kanlor Kaplan Ikilplanl Kaplan Kareem IkarimI Karim Karen Ikilrenl Karen .til Keli Katie.'1 I ! k~lrinl KlI(hie I!k!?!il Keli Kathleen l!k~tIJnl Kel/in KlIthryn I!k~trinl Kelrin Kathy I!kle. što je i drugo ime: UP.ILI Ik~ufmanl Kaufman Kavanagh Iki!vana/ Kavana Kay.ILI !klimi! Kami ZNACBNJB SIMBOLA IAE10UI dug nuglu§:cn IAEIOUI dug ncn!lgln~on I~ kl'lll'lIk 1I11u.BOUE NEGO !kiči Kean. Kcarny !ks:mil Kerni .

BOllE NEGO lkits!.NE Kej. što je i drugo ime: UP."o . n /kevQrkiani Kevorkijan .NE Keneli.1lI Kenton Ik~nto nl K entol! Ke nwo rthy Ik~n vonlil Kellvordi Keatin g IkIli ngl Kilillg BOllE NEGO Ikilingl Kea ton Ikllon/ Kiloll .NE Kiln Keats Iklts! Kils . Kennelly Kenley /kfnlil Kellli Kennair Ikeofri Keller Ik~rš ne r/ Keršl1er Kesey Iklzil Kizi . Kendall Ikf ndall Kendal Kendrew /k~nd rUI Kendru Kenealy.11lI1l BOllE NEGO Kelehen Keller 1I<!~lerl Keler Kellerman 1k~l erman! K e/erman Kennan Kennard Kennedy Kennelly ..1 Kjlllli Key IkI! Ki .K ealing Kc)'s Ik~n anl Kellan Ik~nardl Kellard I k~ n edil Kelledi I k~nelil Kelleli Kennct I k~n etl Kellel Kenneth Ik~n etl Kenel Kennett /k~n etl Kenel Kenncy. Kellogg Ik~l ogl Kelog Kelly Ik~lil Keli Kelsey Ik~l sil Kelsi Kelso Ik~l sOI Kelso Kelvin Ik~lvin/ Kelvill Kemble Ik~mbll Kelllbl Kemp Ik~mpl Kemp Kempinski Ikempinskil KelllfJillski Kempson Ik~rnpsonl KempsolI Kerr IkGrl Ker .NE Kenvorti Kenyo n Ik~n -j on l Kenjon Ik~njon/ Keo~h . Kensit lk~n s it1 Kells. Kay Key nes /k~ns! Kejns .. Ke nny Ik~nil Kell.NE Keršou Kershner Ken Ik~n/ Ken Kendal. NE Kic Keay Ik~1 Kej Keble.ILI lkJ:si! Kisi Kessler Ik~s l erl Kesler Keswick Ik~z ik/ Kezik . ŠlO je i drugo ime: UP.ri:evaJl Kerčewt! Kermode Ik~rmOd! Kemwd Kern Ik~rnl Kem Kerouac I kQruakl Keruak .ILI IkA ri Kar: Deborah Kerr Kerrigan Ik~ri ga n/ Kerigan BOllE NEGO Kerigen Kersee Ik!.. Keough NE IklOI Kio ILI IkA ri Kar Kcown IkjQunl Kjmm Ker IkGrl Ke.rsil Kersi Kershaw Ik~rš OI Ke.ILI Ik~zv ik/ Kezvik Kettering Ik~teringl Kelering Kevin Ik~v inl Kevin Kevorki.BOllE NEGO Kelermen Kelley /k~lil Keli Kellog.. - Kcrcheval Ik!.NE Kej nz Keys /k!zI Kiz 74 .NE Kejt. Kale Kelchan Ik~ l e h an/ Kel. Keeble Iklbll Kibl Keeffe Iklf/ Kif Keegan Iklgan/ Kigall BOllE NEGO Kigen Keel /k111 Kil Keeler Ikllerl Kiler Keen.NE Keir Keitel Ik'u t~1/ Kajlei Keith IkW Kil . Keir Ik!rl Kir . Keene IkInI Kin Kegan lkJ:gan/ Kiflall . što je i drugo ime: UP. Keneally Iken!UI Kellili .t Kent /k~ntl K.BOllE NEGO Ki gen Keighley Ik!Uil Killi Keiller Ik!lerl Kiler Keillor 1kJ:lorl Kilo.NE Kevorkian Kewlley /kjlln.

rš/ Ker! . Kneale Kirby I!kirbil Kirbi . Kiine /kIAjol Klajn Kinnock /kinok! Kinok Kinsey /kinsil Kin.NE Kidd Ikid! Kid KIdder IkiderI Kide: Kidman /kidman! K" n BOUE NEGO Kidm n Kiefer Il<lferl Kifer Kiely Il<llil Kili Kieran II<lralll Kiran .nd KirkpairIck I!kirkplllrikl Kirkpalrik . "1ičenl Ki~en' . Kirsty /k!. Kimmie.~E Kieran Klernan II<lmanl Kirnan Kieman I. KImberly /kimberlil laeioul kratak nnglnšen laeioul krotak.rstil Kers/i NE Kirsti.BLIŽE SISTEMU BILO BI Kerk KirkbrIde I!kirkbrAjdl Kirkbrajd . Kimmy /kirnil Kimi Christy Kincaid lkink~dI Kinkejd Kissinger !kisindžerl Kisindžer KIng !king! King Kit !kiti Kit Kingsley /kingslil Kingsli BOUE NEGO Kingzli : • Ki~n.. :Kitty 'IkiW !Qtl" . NE Kristi.NE Kirš Kirsten ~teol Kers/en . NE Kilian KUmer IkiimerI Kilmer Kim !kim! Kim KImbaU /kimball KimbaJ Kimberley.i Knatchbull Inllčbul! Načbul KipIing /kipIingi KipUng Knoale InIlI.oI Kilijan ...čenerf: 'Ki"tene'r '. Nil ZNACENJE SIMBOLA IAlill1J.!I dug naglašen I AEIOUI dug nenaglašen Kilbourne lkilborn! Kilb"'V NE Kilburn KUdare Ikild!..NE '" ~Kirsten KlrstIe. BLIŽE SISTEMU B ILO Bl Kerkpatrik Kirkwood I!kirkvudl Kirkvud BLIŽE SISTEMU BILO BI Kerkvud Kirsch /k!. Christie. Kinnear lkin!rI Kinir KlnneU /kinel! Kinel Kiur Ik/!izerl Kajur Klein.rI Kilder BOUE NEGO /kjlderl KUey /krulil Kajti Kilian /kili. BLIŽE SISTEMU BILO BI Kerkl.B~lE NEGO Kilijen.• Klngston /kingstool Kings/on • BO~ Kičil}er . što je i Kimberli drugo ime: UP. 'K'Itclrener !'i. . ncnaglQ~n 75 l'! oblik ukorenjeni . Kington /kingtool Kingtol) ...nOUE NEGO Kirkpetrik.i.Kidd '.BLIŽE SISTEMU BILO BI Kerbi Kiri /kiril Kiri Kirk I!kirk! Kirk . '. NE Kilian-' Killanin IkiInninl Xi/lIIJin BOUE NEGO Ikilanini Killian lkilianl Killjall BOUE NEGO Kilijen.BLIŽE SISTEMU BILO Bl Kerkbrajd Kirkh): I!kirkbil Kirkbi BLIZE SISTEMU BILO Bl Kerkbi Kirkland I!kirklandl Kirk/and BOUE NEGO Kirklend. . UP.

NE Kreber Krupa /krJ.NE Kure Kurzwell lk..lnl Kun Kulik Ikj!l1ikl Kjlltik Kunitz Ikj1!nicl Kjllllic Kurt I!kllrtl Kllrt .NE Kraj Kramer Ik~merl Krejmer NE Kramer Krantz /luincl Krone KrasheD /krišen! Kra/en - BOUE NEGO Krešen Krauthammer Ikr§uthamerl Krauthomer .lbrikl Kjubrik ILI Ik.rcI Kere .Kristojerson Kroeber IkrQberl Krober .NE Kočif Krlckslein Ikrjkstlnl Krikstin NE Krik!lajn Kris /kriS! Kris Kristin /kristin! Kristill Kristolferson !kristQfersonl .ll Nel Knld<erbod<er Nikerboku Inlke'lt>~rl -' Knight InAitl Najt Knopf IknQjlfl Knopj KnopOer IDQPflerl Nopfl~ NE Knopfler Knotl InQtI Not Knowles InQuls! Nouls Knox InQksI Noks ~ Koch lkQukl Kouk .lpal Krupa BOUE NEGO lkrYPaI Kubrick IkjJ.. Koč: Ed Koch Kocstler Ik.ILI lk .NE Kopl Komblum IkQrnblUml Komblllnl Kotcheff 1k2Čerl Koče! ..BLIŽE SISTEMU BILO BI Kert Kurtwood Ikl<rtvudl Kertvlld NE Kar\vud.KneU Kyru Knell If'II.rzvajV Kerzvajl NE Kurevajl Kushner Ikllšnerl KuIner Kyd Ikjdl Kid Kyle fkAjV Kaji Kylie IkAi1il Kajti Kyra Ikira! Kira Krall IkrQll Kml .lncl Kunc Koppel IkQPeV Kopel . NE Kurtvud Kurtz lk<.!.stlerl Kestier Konrad IkQnradl Konrad Koontz lkJ..[brikl Kubrik Kudrow Iklldroul Kudrolt NE Kudrov ~n lkJ.BOUE NEGO Krauthemer Kravitz !krAvici Kravie 71\ .

.BOWE NEGO Lenkaši.<11 Led Ladefogcd IIl!dcIOgcd/ LudeJoged Lady Bird Il~di b~rd/ Lejdi Berd .NE Lejdlou Laino II~nI Lejn Laing II~ngl Lejng . dd l! 11.>...l LaBelle Ila~V Luhel l>abov Ilalx2vl L"bov Lcjhov I.ILI Ill!Og! Long Laird 11~rd1 Lerd Lake /l\tikJ Lejk Laker II\tikerl Lejker Lakes Il\tiks! Lejks Lakoff lI\tikofl LejkaJ Lamb I'I~nlf Lelll . NE r. 118sil I . L. cy II~sil Lej."nb l.!rl L'Amur.1 kmll...jr. NE Lachlun /I. NE Lankašajer Lancas!er Ill!Ok.š.ace). /.NE Ledi Berd.(~is. NE Lejdi Bird.NE Lcmb.r Ill!nčesterl Lončester ZNA(. NE Lank.BOWE NEGO Lenkester Lance /lAns! Lon..s!.. Lamour lIam!.ambert IJllmhcrv Lamberi BOWE NEGO Lcmbert.uklanl [.lk nagl:tšcn Incioul kml<lk ncmtghtšcn ! ukorcnjeni ()bJik 77 .šcn 1illlilli!. NE Lamber Lambe!h IllImbetl Lambel BOWE NEGO Lcmbet Lamond /ll!mond/ Lomand Lamon! liamQntl Lomom L'Amour.BOWE NEGO lillna! Lancashire lIl!nkaširl Lunkašir .ENJE SIM BOLA IAEIOu/ dug naglašeu IAEIOu/ dug nenagl..amur Lana /lAnal Lona ..sterl Lonkaster .lIk/liJI L . ..NE La Guardia Laidlaw II~dIOI Lejdlo .BOWE NEGO Lens Lancelo! IIAnselotl umselot BOWE NEGO Lenselot Lane". gVl!rdial Lo Gvardija . NE Ledi Bird La Farge /la f~ržJ Lo Fort ILI Ila f]!rdžl Lo Ford! La Guardia II.

BOLlE NEGO Lengeker: NE Lanaker Langdon Illlngdonl Langdon BOLlE NEGQ Lengdon Lange /ll!Rg! Lang .Land Latimer Land /lgndl u1IId . Larmour Ilnrmorl Larmor .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Lanza Lapage Ilapl\idži Lapejdž .d~ Larkin ll11rkin/ Larkin Larmor.ta drugi oblik: NE Langhome Ilgnghornl Langhorn . ungslon Langtry l!I~ngtril unglri Lanier /lgnierl Lanijer BOLlE NEGO Lenijer. Lasky /lgskil Laski BOUE NEGO Leski Lass /IlAs! Las .BOLlE NEGO Leng.BOLlE NEGO Lend Landau ll11ndaul Landau BOLlE NEGO Lendau Landen Ilgndenl Landen BOLlE NEGO Lenden Landis /ll!Rdis! Landis BOUE NEGO Lendis Landor /ll!Rdorl Landor BOLlE NEGO Lendor Landseer /ll!Rdsierl Landsijer BOLlE NEGO Lendsijer. NE Langmuir Langston !!I~ngsto".BOLlE NEGO Lest Lalham IIl\itantJ ujtam .BOLlE NEGO Leri Larson II]!rsonl Larson LaSalIe IlasgV Lasal Laseelles /I]!sels! Lasels Lashley Ilgšli/ Lašli .NE Les. ALI David Lange je /lQngil Langi. NE Lange Langendoen /lgngendOenl Langendoen Lansing II]!nsing! Lansing BOLlE NEGO Lensing Lantz Ilgnel Lane Lanza I!Il!Re". IlapInI Lapin La Plante Ila plbnt! La PlaIII .NE Lapaž LaPagJia l!Iapl!ljal Lapalja Lapin.BOLlE NEGO Lenghom LangIand /ll!RgIandl Langland . NE Lejndž.BOUE NEGO Lengmjur.ILI IIl\idontJ ujdom Latimer IlntimerI Latimer BOLlE NEGO Letimer .BOUE NEGO Lešli Laski. Lanca . Les Lasseter /Illseteri Laseter BOLlE NEGO Leseter Last /lAst! LaSI . NE Lanier Lansbury l!I~nsberil unsberi BOUE NEGO Lenzberi 78 Larmur Larroquetle Ilarok~t! La rokel Larry /Igri! Lari .ILI IIl\idantJ ujdam Lathom IIl\itontJ uj/om . NE Landsier Lanford /lllnfordl Lan/ord BOUE NEGO Lenford Lang Illlng! Lang .BOLlE NEGO La Plent Lapolaire llapotErl Laporer Lappage Ilapl\idžl Lapejdt NE Lapaž Lara Ilbral Lara Lardner Il. što je i drugo ime: UP.!rdncrl Lanbwr Large IInrd7 i u".BOLlE NEGO Leng Langacker IInngakcrl Laflxaker .BOUE NEGO LengIend Langley !!I~nglil ungli Langmuir /lgngmjUrl Langmjur .

.NE Li.NE Laurel Lauren IIQreni Loren .NE Lode. NE Laurens Laurents IIQrentsl Lorents Laurie IIQrif Lori . Leane ll!nI Lin . Lynn L.NE Lorier.vitl Levit ZNAČENJE SIMBOLA I AEIOUl dug naglašen I AElOUl dug nenaglašen I~I krotak naglašen laeioul kratak nenaglašen 79 ! ukorenjeni oblik . NE Le.NE Lauri. NE L.BOUE NEGO Lorin Laurenee IIQrens/ Lorens BOUE NEGO IIQrensl..NE Laura Lauranee IIQntns/ Lorall.rusl Lazarus Lazenby IIl<izenbil Lejzenbi NE Lezenbi La7. šIO je i drugo ime: UP.\' Laure...dbeterl Ledbeter Leadbilter lI!.ILI lIl<ihif Lejhi Leakey lIIkif Liki Lean.La Toya Leavitt La Toya Ila IQja! La Toja Lattimer 11~limerl Latimer BOUE NEGO Letimer Latlimore lI~timorl Latimar BOUE NEGO Letimor Lauder IIQderl Lader .NE Laulon Lauper IIQperl Loper Laura IIQra! Lora . što je i drugo ime: UP. NE Laurier Laver lIl<iverl Lejver Lavern.avitl II!.dbilerl Ledbiter Leah Illa! Lija .!fCI/ Lorel .. Lowri Laurier IlQrierl Lorijer .NE Lo!1in.NE llini.NE Lea Leaeh IIIčl Lič . NE Louson LawIon IIQloni Lotan BOUE NEGO IIQton/.NE Lauderdejl Lauer II~uerl Lauer Laughlin IIQhlini Lah/in ..avis II!visl Livis L. NE Lauder Lauderdale IIQderdejl1 Loderdejl .flin Laughlon IIQloni Lotan . Laverne l1av~mI Lavern Lavin lI!!vini Lavin Law IIQ! Lo Lawes IIQ71 Loz Lawford IIQfordl LoJard Lawler IIQlerl Loler Lawless IIQlesl Loles Lawrence IlQrens/ Lorens BOUE NEGO IIQrensl Lawrenson IIQrensoni Lorenson Lawrie IIQrif Lori Laws IIQ71 Loz Lawson IIQsoni Loson BOUE NEGO IIQsoni. II!.onby lI~zonbil Lejzonbi NE Lezonbi Lea IIII Li . NE Loulon Lay 11l<i1 Lej Layland 11l<ilandl Lejland BOUE NEGO Lejlend LayIon lIl<itoni Lejton Lazarus IIJlz.ar ilIri Lir LearmounI IIIrmauntl Lirmaunt Leary lllrif Liri L.BOUE NEGO lIičl Leacock IllkokI Likok .ILI lI~kokl Lejkok Leadbelter II!. NE Leah Leahy /llhif Lihi .

NE Len.NE Lis Leeza IIIza! Uza Le Guin Ile gvinl Le Gvin NE Le Guin Leguizamo /legvizAmoI LeXI'i:amo . NE Lejsester.NE Leguizamo Lehman.terman/ Leterman . Le Mesurier lIem1<žererl Lemežerer. NE Lečester Levi Leigh IlJI U Leighton lIl<iton! Lejton Leister lIl<Sterl Lester Leith IlIti ut .sterl Lester Letilia lletiša! Letiša . Lehmann Ill<imanl LeJman . NE Leticia Lett.mon! Lemon Len 1I1<n! Len Lena IIIna! Una .ontlnl Leontin Leppard 1I!.NE Leman Lehrer liBrerI Lerer .s/ Les Lesley.eonie /~koni/ Leoni Leonora 1!1conQml Leonora Leonore l!l~onorl Leonor Leontyne 1!I!. NE Lejbovic Leicester II1<sterl Lester .. LeRoy IIIrojI Uroj ILI lIerQjl Leroj Les 1I1<z! Lez .ALI Jay Leno je II!.nil Leni Lennon II!. Lemon II!.vil Levi .jčester.NE Ležen Leland IIDandl U1and BOLlE NEGO Lilend.ven! Leven Levene lIevInILevin Lever IIIverI Uver Leverne llev~rnJ Levern Levertov I!levertovl Levertav BUŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Levertof Levi lI!.!n! Ledžun .p.rgl Lecky lI1<kiI Leki Lee liJ! U Leech IlIčl UČ .nOI Leno Lenox lI!.LeBlanc LeBlanc IleblJ!nk! Leblank BOLlE NEGO Leblenk LeBon lIebQn! Lebon Le Breton Ile b~ton! Le Breton Le Brock Ile bruk! Le Brak Le Carre Ile kJ!rEl Le Kare NE Ile k. NE Lionard Leonardo l!IeonJ!Cdol Leonardo .ILllllvil Uvi .singl Lesing Lester lI!.NE Lejčester.nil Leni Leno IIInOI Uno .lU IIIrerl Urer Leihovitz IIIbovicl Ubovic NE Lajbovic.NE Leticija.nebergl Leneberg 80 Lennie lI!.NE Lejt Lejeune Iledž.!.BOLlE NEGO Letermen Levant lIevllntl Levant Leven II!.ILI 11!. Lette II!. Leslie lI!.tI Let Letterman lI!.BOLlE NEGO lIičl Leeming IIImingI Uming Lees IIIz! UZ .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Lionardo l .Doksl Lenaks Leo I!Il<Ol Leo Leon l!I!.onl Leon Leonard 1!leonardl Leonard BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Lenard. .nonl Lenon Lennox II!. NE L. NE Lajsester.ILI lI1<slil Lesli Lessing II!.noksl Lenoks Lenny II!. NE Leland Lemesurier. Le Mežerer Lemmon.zlil Lezli .rdl Lepard Lerner Il~merl Lerner Leroy. Lenneberg lI!.

BOUE NEGO Lipmen Lipscomb.NE Linkoln. što je i drugo ime: UP.ILI !I~vi! Levi Lewis IIJ.l1toll Linus IIrunusl Lajnus .NE Lihtenštajn.ILI /linkIejlerl Linklejler.ILlilizal UlI1 ZNA(':ENJE SIMBOLA I AllIQllI dug naglašcn I AEIOu/ dug nennglošcn 1. LinkIeuer LinkIetter Ilinkleleri Linkl. NE LinkIeler. NE Lindscj Lili liM Uli Lilian Ili lianl UlUlIn - Lineker IIinekeri Lineker . NE Linus Lionel Ill!ionoll LajO/tel .Levin Liza Levin II~vinl Levin Levine !levinI Levin .s.NE Lionoi Liotta !liUla! Liota .NE Lajn. Livingstone Ilivingstonl Uvingsron Liz Ilizl Liz .NE IIlv.BOUE NEGO Lilijen.ml LUalll .NE Linej Linsky Iljnski! Ullski Linton IlintonI L. Lipscombe Iljpskoml Lipskom .®. NE Liam Libby Ilibi! Libi Lichtenstein Iliktenst.. ALI Abraham Lincoln je /!linkolnI Linkoln Linda Ilinda! Unda Lindbergh llindberg! Lindberg Llndon !Iindon! Lindon Lindsay.NE Lajneker Linfom !linfordl LinJord LinkIater Ilinklateri Linklaler: Eric LinkIater . NE Lihtenstojn Liddell !ljdcll Udel Liddy llidil Jjdi BOUE NEGO Lilijen. Lees Liza Ill!izal Lajll1: Liza Minnelli . NE Lilian LilIle.!is/ Luis Leyland II~landl Lejland BOUE NEGO Lcjlend Leyshon II~ šonl ~i.jnl Ukrellstajn .lLI !lIzal Lill1 Lisemore !lizmorl Lizmor Lisle IlAjlI Lajl Lister Ilisteri Li.ler Lithgow Iljtgoul Lilgoll Litlle llitl! Liti Littlejohn /litldžon! Litldžon LitIJeton !litlton! Lillton Litllewood Ilillvudl Litlvud Lively Ill!ivli! LajvIi Livingston.'on Liam IIl.rer Linney !lini! Lilli . Lindsey Iljndsil Unc/si . Lippmann Iljpmanl UPili"" .NE Lipskomb Lipton IliPtonl Uplon Lisa Illsa! Lisa . Lily Ilili! Uli Limbaugh lijmbOI Limbo' Linch Ilinčl Linč Lincoln llinkon! Linkon .ndl Uland BOUE NEGO Lilend Lillee. NE Lilian Lilland !lil.NE Lajam.ILI IlevAjnI Levajn: James Levine. Lilly. NE Lajem.iJm1 kmlak nllgln~n lacinul krnlnk ncnilglašcn 81 ! ukorenjeni oblik . šIO je i drugo ime: UP.NE Ljola Lipman.BOUE NEGO Lindzi. NE Linzi. BOUE NEGO Livajn Levinson n~vinson/ "Levinson Levy IIIvi! Uvi . Lllley IliJjI Uli LllIlan /lilianI Ulijan .

BOLlE NEGO IlQgan! Loggia IlQdžal Lodta . Louise lIuIza! Luiza NE Lujza Lounsbury Illunsberil Launsberi . Lorette Il o~l'" Loreta Lorna fiuma! Loma Lorraine 1I()~nI Lorejll Losey /!lQuzi! Louzi . IlQk! Lok Lockett IlQketl Loket Lockbart IlQkarti Lokart .oj NE Lovdžoj Love! IllveU Lavel .NE Longejkr e lau Longf.0 11 .BOLlE NEGO Longmen Loni IIQni1 Loni Lonsdal. LleweDyn.NE Loval Love IIlvr Lav . BOLlE NEGO Lomeks Lombard IlQmbardi Lombard Lon 1lQ!J/ Lon London /!lQndOnl London BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Landon Lon.NE Leve Lofthouse Illlfthaus/ Loj ihaus ILI IIQftus! Loftus LoftJng IlQfling! Lofting LoCtuo IlQftusi Loftus Logan IlQgan! Logan .NE Longfelo Longford IlQngford/ Longfard Longburst IlQogherstl Longherst .ILI lillis! Luis Louisa.NE Loda Loggins IlQginol Logins Logle IlQgil Logi . IlQosđejU Lonsdejl BOUE NEGO Lonzdejl Lonmis lillmis! Lumis Loos Illls! Lus .NE Los Lord IIQrd/ Lord Lords IlQrds! Lords Lorenz IIQrenzi Lorenz .Dow IIQngfeloU! Longf .linl Levelin .ILI !lQrencl Lorenc Loretta.BOLlE NEGO IlQgi.lLI IlQu1 Lou LougbUn IIQhlin! LOhlin .ILI IlQkhattl Lokhart Lockheed IlQkbldl Lokhid NE Lokid Locldear IlQkllrl Loklir Lockwood IIQkvudl Lokvud Lockyer IIQkjerl Lokjer Lodge IIQdžl Lodž Loeb IIQubl Loub .Lime Lovel Longaere IlQngejkerl Longejker .ILI llu~linI Luelin Lloyd IlQjdl Lojd Loach IIQučl Louč Locane llok~nI Lo/cejn Locbhead IlQkhedl Lokhed Lock.NE Luzi Lou lilJI Lu LoueUa lIu~la/ Luela Louganis IlugAms! Luganis Lougb IIWI Laj . NE Laflin Lougbran IIQhranl iohran Louis /!lllil Luj .NE Longharsl Longman IIQogman! Longman .. Lock.NE Loflin. Lizzy Ilizi! Lizi LleweUln.l Lois IIQis! Lois Lom IlQmI Lom .NE Leb Loesser II~serl Leser Loewc IIQu! /.BOUE NEGO Launzberi Lova! III vatI Lavat . Llewelyn Ilev!.BOLlE NEGO IlQmJ Lomax IlQmaks! Lomaks BOLlE NEGO IlQmaks!.NE Lov Lovecraft lIl\vkrAftI Lavkraft NE Lovkraft Loveday IIlvdejl Lavdej .NE Lovdej Lovejoy IIlvdžojl Lavdl.NE Love! Lizzle. IlQog! Long 82 .

NE Lindharsl Ludgate /llldgejtl Ladgejt Lyndon /lindonI Lindon Ludlow Illldlou/ Ladlou Lyne IIAjnl Lajn Ludlum l!1idlam/ Ladlam Lynn.BOUE Loy /lQjI Laj NEGO /lIdia!.NE Lamet Lovclock Il1Ivlok! Lavlak .teln /lQuenstajnl NEGO /lJllerl Laue1lStajn .NE Lovet Lunden Illlndenl Landen Lovitz IllIVici Lavic .NE Luke /llIk! Luk .BOUE Lowen.NE Luxon 1J.NE Lungi Louv Lupina Iluplnol Lupina LowelI !lQueJl Lauel .NE Louri. NE Lidia Lubbock /lllbok! Labok Lyell /lajeJl Laje/ Lucas IllIkas! Lukas .BOUE 'iyndhurst /lindherstl Lindh. Lowry /llIuril Lydgate /lidgejtl Lidgej/ Lal/ri .NE Lyttelton /liIeltonI Lit. NE Lovrij Lydia /lidia! Lidija .NE Lovenštajn Lutyens IllIljens! Latjens Lower IIQuerl Lauer .naglašen I~ kratak nagla!cn laeiou! kratak nenagJden ! ukorenjeni oblik 83 .NE Lurle !IlIri! Luri Louvel.rst NEGO Ill!si! .NE LUC~ Lyman /ll\iman/ Lajman Lucie /llIsi! Lusi .BOUI\ Lyle /lAjJl Laj/ NEGO /ll!kasI Lyly /lili! Lili Lucld /lllsidI Lusid .lksonl Lakson Louver. NE Lover Lyall !I. Lynne /lini Lin BLIŽE SISTEMU BILO BI Lynskey /Iinski! Linski Ladlum Lyon IlajonI Lajon Ludovlc /Illdovik! Ludovik Lyons /ll\ions! Lajons .Loveloce Lytton Lovelace Illlvlejs! Lavlejs .NE Lumley /ll!RlliI Lamli Lovlok Lumsden !liffisdenl Lamsden Lovesey /llIvsi! Lavsi .!lerl Luter .NE BOUE NEGO Lamzden Lovsi Lunceford Illlnsford! Lansfard Lovett II1Ivetl Lavet .NE Low.BOUE BOUE NEGO Lajmen NEGO /ll!si! Lynch /linč! Linč Luclnda !lusinda! Lusinda Lynda !linda! Linda . Lowe /lQu/ Lau .Lucy /llIsi! Lusi .ti_U Lajul Lowri.NE BOUE NEGO /ll!dovik! Lajonz Lugar /lUgari Lugar . Lowrie.BOUE Lovlejs NEGO /lJIk! LoveU /liveJl Lavel .lton Luger NE Litllon Luhrmann /lJ!t1llan/ Lurman Lytton !IiIonI Liton ZNAČENJE SIMBOLA IAeIQllI dug naglašen I AEIOUI dug n. NE Lovel Luther Il!.NE Lovel Lumet /lum~t1 Lumet .NE Lovic Lunghi Illlngil Langi .

m Mabel Im~belf Mejbel \ Maberley.BOUE NEGO Megvajer. NE M.BOUE NEGO Mekonki Macy Im~sil Mej"i Madden Iml!denl Modeli BOUE NEGO Meden Maddlson I!m~disonl Mediwl! Maddox I!m~doks/ Medaks Madeleine Imj!dlenl Madlen BOUE NEGO Medlin 84 Madeline ImJ!dlinl Madlill BOUE NEGO Medlin Madge I!m~d7} Med!.:disonl MedisoIl Madonna ImadQna/ MadolIo Madox I!m~dokS/ Medaks Madsen Iml!dsenl MOl/sen BOUE NEGO Medsen Mae Im~ 1 Mej . Maberly II11~qe rl il M('jberii \. Mac Imilkl Mak . NE Mak. NE Maher .BOUE NEGO Mck Mac.BOLJE NEGO Mekinloš Maconchy ImakQnki/ Makanki .\ BOLJE NEGO Mekoli.BOLJE NEGO Mek Mackle ImJ!ki1 Maki . Magdalen.lenl Magdalen ~agee <- !\raggie I!m~i1 Megi Maginnis Imaginisl Maginis - Imag)j Magi BOUE NEGO Meginis Magnus Imllllnus/ Magnus Magnusson ImllJlDusonl MagnusoIl Maguire Im. Magdalene Imlllld.ulaj Mace Im~s/ Mejs Macey Im~sil Mejsi Machin Im!tičinl Mejči" Macintosh Iml!kinloš/ Makinloš .ILI Im~erl Mejer. Madi~an Imildigan/ MatiiKull BOLJE NEGO Medigen Madison I!ms.gvruerl Mag.BOUE NEGO Meki Mackintosh Iml!kinloš/ Makintoš .ulay ImakQlil Ml/koli .gvajr Mahalia l!mahAIia/ Mahalija NE Mahalia Maher Imlirl Mar .BOUE NEGO MekinIo! Mack Imilkl Mak .ajer .NE Me Maeve Im~vl Mej..

nst1ldl Mensfi/d .nl Men Manchester Imilnčesterl Mančesler .1 krntuk naglašen lucioul kr. Mnuger Majors Imgjdi.NE Montenja Mantel Imllntell Mantel BOLIE NEGO Mentel ZNAl:ENJE SIMBOLA IABIOU! dug nngInšen IAEIOU! dug nenagInšen 1.gna I!m.ILI ImahQni! Mahoni.ndil Mendi Manfred Imnnfrcd/ M(lJ~rl'ed BOLIE NEGO Menfred Mangold ImyngOldl Mango/ti BOLIE NEGO Mengold Manilow I!m!.im!.BOLIE NEGO Mendelson Mandi.ningl Mening Mansei.mudl Ma/amud Malcolm Im!!lkom! Malkom NE Malkolm Malden ImQlden! Molden NE Malden Malkovich Iml!lkovičl Malkovič .NE Malković Mallory Im!!loril Ma/ori BOLIE NEGO Melori Malone ImalQn! Malon .n! Men Manning I!m!. NE Meloun Maloney ImalQni! Maloni NE Malanej Malory Im!!loril Malori BOLIE NEGO Melori Malthus Imaltus( Maltu.:llak nenaglašen 85 . BOLIE NEGO Mehon Mahoney.nja! Mantenja .BOLIE NEGO Menčester Mancini ImansInil Mansini NE Mančini.orsl MejclŽor.NE Mankjevič. Mandy I!m!.nsfildl Manson Im.BOLIE NEGO MenseI Mansfield l!m!.. što je i drugo imc: UP. NE Mancini Mandelson Im!!ndelsonl Mande/son .M. Mahony Imllonil Maoni .šlnsonl Manson BOLIE NEGO Menson Mant.nt!. NE Mankijevič Mankowilz Im!!nkovicl Mankovic Manley. ! ukorenjeni oblik . NE Manćini.l-jon! Mamet Imi!metl Mamet BOLIE NEGO Memet Mamie Im~mil Mejmi Man I!m!.niloul Menilou Mankiewicz ImJ!DkeviC/ Mankevic . BOLIE NEGO Mehoni Mahood Imah!!dI Mahud Mahy Im~hil Mejhi Maia ImAJa! Maja Mailer Im~lerl Mej/er ~ NE Majler Mairead Ima~dI Marejd Maitland Im~tlandl MejI/and BOLIE NEGO MejUend Major Im~džorl Mejdžor .Mahon Mantel Mahon Imlln! Man .NE Mejdžcr.BOLIE NEGO Im!.. Maltin ImQltin! Moltin Malyon Imlll-jonl Maljon BOLIE NEGO Im!.nJi! Menli Mann I!m!.\· Makepeace Im~kplsl Mejkpis NE Mekpis Malahide ImalahajdI Ma/ahajd Malamud Im!!l.NE Maloun.ILI Im!!hon! Mahon. Mansell Im!!nsell Mansei . Manly I!m!.

NE Mepltorp Marc Im!!rkl Mark March Im!!rčl Marč .BOLlE NEGO Menering. Muriel Marilou. BOUE NEGO Marijana.Manwaring Marriott Manwaring Imlln. što je i drugo ime: UP.rsia.ring Maple Im~pll Mejp! . NE Marcia Marckwardt ImQrkvortl Markvort Marcus ImQrkusl Markus Marc ImEri Mer .ILI Im!!fŠaI Marofa.NE Mepl Maples Im~plS/ Mejp!s .ringi Manaring .NE Merdžori.NE Mark.NE Mepls Mapplethorpe Im~pltorpl Mejpltorp . Merlin Mariner Im~rinerl Mariner BOLlE NEGO Meriner Mario ImAri 01 Mario Marion Imi!rionl Marion BOLlE NEGO Merlon Marisa ImarIsa! Marisa Marjorie. NE M. UP. NE Marlov Marmaduke Im!!rmadjUkI Marmadjuk . NE Marian Marianne I!meri~nI Merijen BOLlE NEGO Marijana.rilUl Merilu Marilyn I!m~rilinl Merifin NE Merlin. što je i drugo ime: UP. NE Mmdžeri.NE Marija.viS/ Markv~ NE Marki Marrack Im!!rakl Marak .BOLlE NEGO Margareta Margaux Im!!rgOI Margo Margery Im!!rdžeril Mardžeri Marghanita Imargaolta! Marganita Mariel Imllriell Marije! BOLlE NEGO Merijel. N E Marcija. što je i drugo ime: UP. . NE Menvering.NE Meri. NE Merlou. NE Mariana. Marlowe Imllrloul Marlou .NE Marmađuk. NE Maria Marian Im!!rianl Marijan BOUE NEGO Merijen.NE Maria Mariah Imal'!!ial Maraja . NE Marici. Marilu Iml. Marner Im~rnerl Marner Marquand Im!!rk. što je i drugo ime : UP. NE Manv. NE Mjuriel. Marriner Im~rinerl Mariner BOLlE NEGO Meriner Marriott Im!!riot/ Mariot BOLlE NEGO Meriot . što je i drugo ime: UP.hem Marks Im!!rksi Marks Marlee Im!!flil Marti Marlene Im!!fIInl Marlin Marley Im!!r1i1 Marti Marlin Imi!r1in1 Marlin Marlon Im!!r1onl Marlon Marlow. Margl!ry Mark Imllrkl Mark Markham Imyrkaml Markam - Margolis ImargQliS/ Margolis Margolyes Im!!fgolIzI Margotiz Margot Im!!fgOI Margo Margulies Im!!rgulIs/ Margulis Maria lmarla/ Marija . Mary 86 NE Mark. Marjory Imgrdžoril Mardžori . Mark.NE Mario.NE Merč ~arcia Im!!rsial Marsija . NE Marien Marie Imary Mari . što je i drugo imc: UP. Mary Margaret Imi!rgaretl Margaret .NE Meri. Marc. NE Mariana.vandl Markvand Marquis Im!!rk.

NE Mariat Marsalis ImarsWis! Marsalis BOUE NEGO Marselis Marsden Iml\rsdenl Marsden BOUE NEGO Marzdeu Marsh Im!!rš/ Marš Marsha Imi!rša! Marša Marshall Iml!ršaV Madal BOUE NEGO Im!!ršAII Marston Iml!rstonl Marston Martha Iml!rla! Marta Martin Im!!rtinl Martin Martina. što je i drugo ime: UP.tjUzI Meljuz NE Metjus Mathias Imatruasl Matajas NE Matijas.NE Mejsn Massey. NE Malias Mathieson Im!!tisonl Matison BOUE NEGO Metison Mathis !!mlltisl Metis Matlio I!mr.Marryat Maureen Marryat Ill1i!riat/ Marijat BOUE NEGO Merijet.. Mathieson Mathew !!mr.sil Mesi Massinger Iml!sindžerl Masindžer .. NE Metju...tiI Meti Mattingley !!mr.ril Meri Masefield Im~sflldl Mejsfild NE Mesfild . NE Matias Mattie !!mr.nol Martino Marty Im!!rlil Marti Martyn Iml!rtinl Martin Marvell Imi!rveV Marvel Marvin ImiJ:rvinl Marvin Marx Iml!rks! Marks Mary Imr.!rl Maljur .tjUl Melju Mathews !!mr.tjUl Metju Matthews l!mr. Massie !!mr.. Martine ImartIna! Martina Martino Imart!... Maudsley ImQdslil Modsli Mauger Imrudžerl Mejdžer Maugham ImQmI Mom Maughan ImQnI Mon Maureen ImQrlnI Morin ZNACENJE SIMBOLA IAEIOUl dug naglašen I AEIOUl dug nenoglašen IllSilillll krotak naglašen Incioul kmlak ncnaglašen ! ukorenjeni oblik 87 . Matthew Matthew !!mr.ILI Iml!derl Mader Mathers Imruders/ Mejders Matheson Imj!tesonl Mateson NE Matisou.NE Mejčer MauchJy ImQkliI Mokli Maud. UP.. Maude ImQdI ModNE Moud Maudling ImQdlingl Modling Maudslay..tlinl Metlin Matlock !!mr.tinglil Metingli Mature ImatJ!. Mason Im~sonl Mejson ..!rl Mazur Matalln IlUJItalinl Matalin Mates Im~ls! Mejts Mather ImruderI Mejder .tjUzI Meljuz NE Metjus Matthias Imalllias! Matajas NE Matijas. Mathew.BOUE NEGO Mesindžer Master ImAsterI Master Masters ImAstersI Masters Masterson IrnAslersonl Masterson Masterton ImAslerlonl Masterton Mastrantonio ImastranlQniol MaSlrantonio Masur Imaz!. što je i drugo ime: UP.lIokl Metlok Mati I!mlltl Met Matthau Imgtaul Matau BOUE NEGO Imalllul.

McAdam.UP. bez razmaka. McAdam. McAdam McBain Imakb~nl Makbejl1 UP. MeAtlam. iza kojeg.NE Mevis Maw ImQI Mo . McAdam. NE Makembridž McCann /!mak~n/ Maken UP. Da bi se izbeglo ponavljalije. McAdam McAlister.t/ Mqia Mayall Im~OI/ Mejo/ Mayer Im~erl M(~ier .UP.!!verik/ Maverik BOUE NEGO Meverik Mavis Im~visl Mejvis . NE Makkejg McCain Imak~nI Makejn UP. McAdam. bez razmaka i dvojnog velikog slova McAfee Imakl!1iI Makafi . NE Makka1um McCamhridge Imak~mbritlžl Makejmbridž . McAllister Imakglisterl Make/lister BOUE NEGO Makelister. UP. McAdam. MeAdam. sledi veliko ili malo slovo osnove prezimena.Maurice McCarthy Maurice ImQl'isl Moris BOUE NEGO ImQriS/ Maverick Im. NE Makkarti . NE Makkafri McCaig Imak~gI Makejg UP. NE Makkejb McCaffrey Imakgfril Maka!ri UP.UP. NE Makkejmbridž.UP. UP. NE Makken McCarey Imak~ril Maker. McAdam gg McAleese ImakaiIsI Makalis UP.!!ksl Maks . MeAdam. NE Magbcl MeBI'ide ImakbrAjtll Makhrajd .NE Majer Maytield Im~t1It11 Mejfild Mayhew Im~hjUI Mejhju Mayle Im~1I Meji Maynard Im~nard/ Mejnard NE Majnard Mayo Im~OI Mejo .t\i.!!lpajnl Makalpajn .pored Mc:' ovaj element se u engleskom može pisati još i kao Mac· i M'·. McAdam McAlpine Imak. NE Makaliz McAliskey Imakl!liskil Makaliski .NE Majo Mazursky /!mazyrski/ Mazurski McAdam Imakadam! Makadam . McAdam.UP. McAdam.UP. McAdam McArthur Imakgrturl Makartur .UP.UP. za sve njih u nošem izgovoru odgovara oblik lmak·l. MeAtlam McCahe Imak~bl Makejb UP. ovde se navodi samo prvi oblik. NE Makkejn McCall ImakQII Makol . McAdam. McAdam. NE Makkeri -McCarthy Imakl!rtil Makarti UP. McAdam McAnally Imakanl!lil Makanali . NE Makhajn Meneth Imakbgt/ Makhel UP. MeAtlam.UP.NE Mou Mawer ImQrl Mor Mawhinney Imavinil Mavini Max Im. NE Makkol McCallum Imakg\uml Makalum .BOUE NEGO Meks Maxine ImakslnI Maksin Maxwell Imgksvell Maksvel BOUE NEGO Meksvel May Im~1 Mej Maya Im~al Meja . a u prilagođenom pisanju bi ih uvek trebalo pisati kao celinu.lU Im. BOLJE NEGO Imek·l.

McAuam. NE M. NE M. MeAdam. MeAd. NE M.kkridi McCreesh Im.kQrkindejll Mokorkil1dejl . MeAd. MeAd.hil Makonahi .kulum! Makolum . NE Makkalum McCon.m.m.kreken.m.kkliri McClellan Im.:ndonl Makletu/on .kun.kkaj McCracken Imakrllkenl Makraken . NE M.UP. MeAd. NE M.kQIiI MakoU . NE M. MeAdam.kauan McCowen Imak~uenl Makauen .!!uanl Makoualt . UP.kkej McCleary. McCrea Imakrl<il Mokrej .UP. NE Makkoli McCay Imak~1 Makej . MeAd. MeAdam.kkorkindejl McCormack ImakQrmakl Makorll/ak . McCready Imakrldil Makridi .UP.m.kkloski McCloughin Im. MeAd. MeAdam.m. MeAdam. NE Mak. MeAdam. MeAd.m. NE Makkriš ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOu/ dug naglašen IAEIOu/ dug nell.kl. MeAd. MeAd.kluskil Mokloski .BOUE NEGO M. MeAd.m.m. McConnel1 ImakQnell Mako"el .m.kl!rtnil Makartni .UP. MeAdam. McConaughey Im.UP. McConagby.kl!!inl Mokluin .UP.!rl Mokiur .UP. NE MakklinLok McCloskey. UP.kkonahi. MeAdam.m. NE Makkruken McCrae. NE M. NE Makklendon McClintock ImaklinLokl Mak/il1/ok .UP. McConachy. McCleery ImaklIril Makliri .m.rLni McCauley.1 kruluk nuglašen I!lcioul krulnk nenaglašen ! ukorenjeni oblik 89 . zn čeLvrti oblik: NE Makonahju McConnel.n McClendon Im.UP.UP.kkrej McCreadie. MeAd. MeAd. NE M.kk.kkoJ'mik McCorquodale ImakQrkodejll Makorkodejl .m.kk. McAd.uen McCoy Im.UP. McClosky Im. NE M.UP. MeAdam.kklel.UP. MeAd.UP.krlš/ Makriš UP.kQrdl Makortl UP.UP. NE M.UP.kkooel McCord Im. NE M.UP.UP. MeAdam.McCartney McCrecsh McCartney Im.chie.UP. NE M. NE Makkluin McClure Imald!.UP.nI Maklelan . NE Makkord McCorkindale Im.kklur McColl ImakQlI Makal .kQjI Makoj .m. NE Makkol McCollum Im. NE Makkorkodejl McCowan hnak. NE M.UP.m.UP. NE Makkormak McCormick ImakQrmikl Makormik . MeAdam. McCawley Im.kllll. NE M.glnšen 1Wm!.

McDonah ImakdQnal Makdona . NE M. McCarey McCutchen Imak!!čenl Makačen .UP. Mc Adam McEnn. MeAdam. McAdam 90 .UP. MeAdam McDowell Imakdl!uell Makdoue/ . NE Maked. MeAdam. MeAdam McCutcheon Imakllčonl Makačoll UP.!ldenl Makfaden .McCullers McCuUers Imalqjlersi Maka/ers . MeAdam McDona. McAdam McDermot.. McCullough Imaklllokl Maka/ok .BOUE NEGO Makdormend. NE Mak. MeAdam MeDormand ImakdQrmandl Make/ormand . UP. McAdam McDiarmid Imakd~rmidl Makdermid . McAdam. McDougall ImakdJ. MeAdam.UP. McDonagh. NE Makintajer.BOUE NEGO Makfarlend.UP.UP. MeAdam. NE Mak. NE Makdiarmid McDlvitt ImakdivitJ Makdivil UP. što je i drugo ime: UP. · MeAdam McDowaU Imakdl!uaJ/ Makdoual .UP.kalok. UP. MeAdam MeFarlane Imakfylanl MakfarIan .UP. McAdam MeFerrin Imakf!. MeAdam McDougaI. NE Makuloh McCurry Imak!!ril Makari UP. NE Makentajr McEwan ImakJ!. MeAdam.anI Makjuan UP. McAdam McDonaugh ImakdQDaI Makdona . MeAdam MeEntire Im.UP.UP. NE Makkačc n McFerrin MeDonnel1 ImakdQnell Make/onel .UP. NE Makdaniel MeDavid Imak~vidl Makdejvid .UP. NE Makferlejn MeFarquharson Imakfykarsonl Makfarkarson ~ ILl ImakfJlfkvarsonl Makfarkvarson. MeAdam McElwee Imaklllvll Make/vi UP. ImilkenrOl MlIkellro .UP. MeAdarn MeFarlan Imakfl!r1an1 Makfarlan .UP. MeAdam. MeAdam.kjuri. NE Makdavid McDermid lmakd!.!lkentajerl Makenlajer . MeAdam. MeAdam McFadden Imakf.rinl Makferin .UP. UP.UP. MeAdam: NE Makkačon MeDaniel ImakdllDiell Makdanije/ . NE MakaJoh. McAdarn MeFarland Imakfylandl Makfarland .BOUE NEGO Mekinm.UP. MeAdam MeFadyen Imakfl!djenl Makfadjen .UP. McIntyre. McDermott ImakdllrmotJ Makdermol UP.rmidl Makdermid .UP.!gall Makduga/ . MeAdam McDonald ImakdQnaldl Makdona/d .!. NE Makdajermid. što je i drugo ime: UP.UP.BOUE NEGO Makdenijel. UP. MeAdam. NE Makkari. UP. NE Mak..kaJers McCullin Imak!!linl Makalin UP.kalin McCulloch.

MeAdam.UP.BOUE NEGO Makgevin.UP. MeAdam MeGuan. MeAdam MeGraw ImakgrQl MakIIro UP.UP.m. MeAdam MeGllnn Imakg1in/ Makglin UP.m McGuinn Imakgvinl Makgvin.gl. MeAd. Imakg!! Makgi . NE Makgou. MeAdam McGoohan Imakg!. UP. MeAdam Mclntyre Imikintajerl Makintajer .UP. MeAdam MeGovem Imakgnvernl Makgavern . MeAdam ZNAČENJE SIMBOLA IAIDQl!I dug naglašen IAEIOU! dug nen. MeAdam MeGiIi Im.UP.UP. MeAdam MeGough ImakgQfl Makgo! UP.McGahey Mclvor MeGahey Imakuhi! Makgahi UP. MeAd. Imakgv~nI Makgvejn . MeAdam McIntosh IIIlikintošl Makintoš .UP. UP. MeAd!lm .šen Inciuu! krotak nnglawn laeiou! krotak ncnagJašen 91 ! ukorenjeni oblik . MeAdam MeGinley Imakginiil Makginli .' UP.m McGeough ImakgQuI MaklilJll UP. MeAdam Melnemey.y ImakgQjl Makgoj UP. MeAdam MeGa vin Imakgl!vinl Makgavin . UP.UP. MeAd. MeAdam. BLIZE SISTEMU BILO BI Makgines McGuire ImakgvJtierl Makgl'ajer . MeAd.UP.m. MeAdam. MeAdam McGillivray Imakgilivri! Makgilivri . NE Makgvajr MeHenry Imakh~nril Makhenri .UP. UP. MeAdam MeIvor Imakwvorl Makajvor ILI Imaklvorl Makivor. MeAdam MeGralh ImakgrAIf Makgrat ILI ImakgrA/ Makgra. MeAdam MeGaugh. NE Makintajr MeIver Imakwverl Makajver ILI Imaklverl Makiver.UP. MeAd.m McHugh Imakhj11/ Makhju UP. kgiil Maklli! .UP. NE Makgrou McGregor Imakgr~orl Makgregor .UP. UP. NE Makgovem McGowan Imakgl!uanl Makgauan . Mclnerny Imakin~mi! Makinerni . MeAdam MeGarrigle Imakurigll Makgarig/ .UP.UP. MeAdam MeGiIIis Imakgiiisi Makgilis UP. NE Makgejvin McGaw ImakgQI Makgo . MeAdam Mellvanney ImaIdlviJlil Maki!vani . MeAdam. UP. što jc i drugo ime. MeGeough MeGe.BOUE NEGO Mekintoš. MeAdam MeGuigan Imakgviganl Makgvillan .UP.UP. MeAdam MeGuinness I!makgjnisl Maksinis .lanl Ma/iguan . UP.

MeAdam.UP.nal Mak.na UP. MeAdam. NE M. MeAdam . MeAdam McLuhan Imakl.McKay McLuhan McKay Im.ILI Imak~1 Makej.UP. MeAdam.rasl Makeras UP.BOUE NEGO Imakl\!kas/. UP.UP. NE Maklti MeKellar Imak!. NE Makki McKie ImakAjI Makaj . NE Makkej McKean Imaklnl Makil! .UP. NE Makkaj MeKiern.UP. MeAdam MeLoughlin Imakluhlinl MaklahUn . McKinley Im. MeAdam MeLa. NE Makkem MeKerras Imak!.UP.m MeLennan Imakl!. MeAdam. NE Makkelar McKcllen Imak!.kk. NE Makkenzi McKeown ImakjQunl Makjoltll . McAdam.UP. NE Makkeras MeKey Imak!! Maki . MeAdam.!an! Mak/llall .ndrikl Makendrik . UP. MeAdam. NE Makleod McLintock Imaklintokl Maklilllak . NE Makkini MeKinnon Imakinoni Makinon .UP.kinli! Makinli . NE Maklahlan McLagan Imakll!ganl Mak/agan . MeAdam McLauehlan Imakluhlanl Mak/olrlal! . MeAdam. NE Makkiman MeKinlay. MeAd. MeAdam McLean Imakl~nI Mak/ejn: Fitzroy Maclean . NE Maltinlej MeKinney Imakini! Makini UP.nanl Mak/enan . MeAdam. NE Makkjoun MeKern Imak!.UP.UP.UP.!.UP.lenl Make/en UP. MeAdam. NE Maklahlin.!kasl Mak/ukas .UP.UP.UP. MeAdam.n Imakirnani Makirnan .m. UP.m McLaglen Imakll!glenl Mak/aglell . MeAd.larl Make/ar UP. MeAdam MeLaren Imakl~renl Maklaren .m. MeAdam McLeish ImaklIšl Makli! .UP. MeAdam. MeAdam. NE Makkaj. McLaughlin Ill1akluhlinl Mak/olrlil! .UP. NE Makkelen McKendrick Imak!. MeAdam.erty Imakl~verti! Mak/averli . MeAdam. NE Maklahlan McLauchlin. NE Makkitrik 92 McLaehlan Imakluhlanl Mak/oh/an . NE Makkendrik McKcnna Imak!. MeAdam. MeAdam McLarty Imakl~rlil Mak/arli UP.UP. MeAdam. MeAd.UP.kAjI Makaj . MeAdam. NE Makkinli.na McKenzie Imak~n z i l MlIkellzi UP.!. MeAdam. NE Maklanin MeLaurin Ill1aklQrinl Mak/orin .BOUE NEGO Ill1aklArenl. MeAd. NE Makkinon MeKit!rick Imakilrikl Makilrik . MeAdam.rnl Makem UP. NE Makltin McKee Imak!! Maki .UP. NE Makloflin MeLucas Imakl.UP.UP. UP. MeAdam. MeAdam McLaine Imakl~nI Mak/ejl! UP. MeAdam MeLeod Imakl~udl Mak/aud UP.ILI ImakilnI Maklin.

MeAd.kkvin MeQuinn Imakvin! Makvin UP.kn!! Makni .m. McAdam MeMullen Imakmlllen! Makmalen .kmgril Makmari . NE Makkjuon McRae Imakr~1 Makrej .m MeNeiI. MeAd.m MeNee Im.UP.kvln!.knQtI Maknot UP.kli.UP. UP.kvQril Makvori . MeAd.m McMillan Imak. MeNeiII Im. NE M. MeQueen MeQuown Im. NE Makmurej MeMurtry Im.km~rtril Makmertri . McQuarrie Im.kkvori McQueen Imakvln/ Makvin UP.UP. NE Makmjurej. MeAdam. NE Makmulen MeMurray Im.knQton! Maknoton .m MeNaughton Im.kngbl Maknab BOLJE NEGO M.UP. MeAdam MeMaster Im. MeAdam McNamara ImaknumArai MakI/amara .BOLJE NEGO M. MeAd.UP.ILI Im. MeAdam McNally Imaknlllil Maknali BOLJE NEGO Makneli.!/ dug nugla!cn /AEIOU! dug nenugla!en I~I kratak nl\gla~en Ineioul kratak ncnaglašen ! ukorenjeni oblik 93 . MeAdam McQuarie. MeAd. NE M. MeAd.m MeNealI Im. MeAdam MeManus Im. što je i drugo ime: UP. MeAdam McPhail Im. MeAdam MeMiehael fl makml!ikll Makmajki . MeAd. MeAd.kneb. NE M.ILI Im. MeAd.UP. UP. MeAd. MeAd. NE Makkvin.m MeNeice Imaknlsl Maknis UP.m.kmghon! Makmahon. MeAd. MeAdam MeNair ImaknErl Makner UP.m.UP. MeAdam MeN.k!~lI Mak!ejl UP.m MeNulty Imaknnllil Maknalti UP. MeAdam. BOLJE NEGO Makmehon. UP.m. MeAd. McAdu01 MeNaugb! Im. McAdam MePeak Imakplkl Makpik UP.UP.UP. McAdum MeNom•• Imaknaml! Maknami .kmAsterl Ml/kmaster .b Im.UP.milan! Makmilan . NE Makmarej.kncjl McNiehol Imaknikoll Maknikol . MeAd.UP. MeAd.kfirson! MaJifirson.kjl!on! Makjuon .UP.kmilen.UP.m MeMenemey.m MeNagbton ImaknQton! Maknoton .UP.McMahon McRae MeMahon ImakmAnl Makman .knIV Maknil .m. UP.knIV Makni! UP.. NE Im.UP. MeAdam. UP.UP.rson! Maliferson .kte ZNACENJE SIMBOLA /lill/Ql. NE M. MeMenemy Imakrn~nemil Makmenemi UP.kmAnus! Makmanus .m McPherson Im.

MeAdam. Melbourne I!m!.nzizl Menziz . NE Makši McSorley ImaksQrlil Maksorli UP.[riol Merkjurio Mercury Im~rkjuril Merkjuri Meredith Imllreditl Meredit Merle Im"rV Meri Merlene Im~rlInI Merlin .rserl Merser Merehant Ims.NE Mehta Meier Imrueri Majer . MeAdam MeShea Imakš!<il Makšej .lburni Melburn . MeAdam McTiernan Imaklirnani Maktiman .UP.lba! Melba Melbourn.UP. MeAdam McVeigh.ILI Imingisl Mingis. McAdam MeVean Imakv!<inl Makvejn UP. NE Makviljem.gan! Megan Mehta ImJj.UP.NE Mejer Merlyn I I MeI Im!. NE Maktieman MeVay. Merlyn Im~rlinl Merlin 94 . MeAdam McTelI Imak~V Maktel .McRobbie McRobbie ImakrQbil Makrobi UP.lanil Melani .rterl Makverter . McVey Imakv!<il Makvej . NE Makviljam.rčantl Merčant Mercurio ImerkjJ.lišl Meliš . MeAdam McShane Imakš!<ini Makšejn UP. UP.NE Miz Meg Imw Meg Megan Im!.nkenl Menken Menges Im~ngizl Mengiz Menken Ims. MeAdam. MeVeagh Imakv!<il Makvej .UP. McAdam McWhirter Im3kv!.ILI ImlllhjUišl Melhjuiš Melinda Imelinda! Melinda BOLJE NEGO Im!.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Melborn Melhuish Im!.njuhinl Menjuhin .nkenl Menken Menuhin I!m!.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Menjuin Menzies Ims.NE Mercedes Mercer Im!.BOUE NEGO Makvilijem.roJ Meta . MeAdam MeWilliam Imakviliaml Makvilijam . Melvyn Imlllvinl Melvin Mencken Ims.NE Marien Merlin.NE Imelod!! Melrose Imlllrouzl Melrouz NE Merlouz Melville Imlllvill Melvil Melvin. za prvi oblik: NE Makvejg MeWethy Imakv~ti1 Makveti UP. NE Makše.linda! Melissa Imelisa! Melisa Melleneamp Im~enkampl Meienkamp Mell(m /m~lonl Me/oil Mellor Im"lorl Melor Melody Im~lodil Melodi . NE Menzis Mercedes l!mersEdesl Mersedes . MeAdam..V Mei Melanie Im!. MeAdam. NE Makviliam Meaeher ImIčerl Mičer Mead.NE Imelan!! Melba Im!.UP. po škotskom izgovoru. Meers ImIrsl Mirs Meese ImIsI Mis .UP. Meade ImIdi Mid Meagan Im!gan! Migan BOLJE NEGO Migen Meagher ImAri Mar Meeham Imlkami Mikam Meeres.

l Majk Mikes Imlkešl M ik".ILI Imišenerl Mišener Middleton Imidi toni Midlton NE Midleton Midge Imidž! Midž Midler Imidieri Midler Mil1lin Imi!1inl Miflin Mike Imruk.NE Majlz Milestone ImruIstoun! Majistoun Milhous ImiJhaus/ Mi/haus Milius ImiliuS/ Milijus .BODE NEGO Merimen Merrison Im~risonl Merison Merryfield ImllrifIld! Merifild Merrywealher Imllrivederl Meriveder Merton Imllrtonl Merton Merv /m~rv/ Merv Mervin..ILI ImS<iersl Mejers Meynell Imllneli Menel Mia Imla! Mija . NE Meriam Merrick Imllrikl Merik Merrilee Imerilli Merili Merrill Imllrili Meril Merriman Im~rimanl Meriman .NE Mile Milland Irnjland! Miland BODE NEGO Milend Millar Irnjlarl Milar Millard Irnjlard! Milord Millay ImilS<i1 Milej Miller Imilerl Miler Millet..- f AEIOu/ dog naglašen f AEIOu/ dug nenaglokn .NE Mia Michael I!mrukll Majki Michaels I!mruklsl Majkls Michaelson I!mJ!jklsonl Majkison Michelle Imišllli Mišel Michelmore Imičelmorl Mičelmor Michelson Imičelsonl Mičeisan Michener Irnjčenerl Mičener: James Michener .lkallJ Metkalj' Miehie Irnjki/ Miki Mick lmikI Mik Mickey.. Millett ImiletI Milet Millicent Irnjlisentl Milisent NE Milicent Millie ImiJi! Mili Milligan Irnjligan/ Miligan BODE NEGO Miligen Millikan Irnjlikanl Milikan BODE NEGO Mitiken Millington Imilingtonl Milington Mills ImilS/ Mils .. Milne Imilnl Miln ZNAC':ENJE SIMBOLA · .NE Majks Mildred Imildred! Mildred Miles ImAjlsl Majls . fUJ!! krolak naglašen /lIeiou/ krotak nenaglašen ! ukorenjeni obUk 95 .ill Meril Metcalr..Merrnan Milne Merman Im~rman/ Merman BODE NEGO Merrnen Merriam Im~riaml Merijam BODE NEGO Merijem. Micky Irnjki/ Miki Metheny ImelInil Metini ..NE Meleni Melhuen Imllljuenl Metjuen Melzger Imllcgerl Mecger Meyer Imrueri Majer . M.teslfe ImS. Mervyn /m~rvin/ Met'vin Merwin /m~rvin/ M('rvin Meryl Im!.ILI ImS<ierl Mejer Meyers Imruersl Majers . .NE Milz Milly Imilil Mili Miln.. Mickie.NE Milius Mill Irnjll Mil Millais Imilejl Milej ..

!rl Mur Moorehead ImJ!rhedl M urhed Moorer Im!.BOUE NEGO ImJ!ui! Mooney. NE Mongomeri Monty ImQnti! Monti Moodie.NE Moira Molinari ImolinAril Malina ri Mollie ImQIi! Moli Molloy ImolQjI Maloj Molly ImQlil Moli Molyneaux ImQlinOI Molino Molyneux ImQlin-jUI Molinju NE ImlllinjUI Mona ImQnal MOlla Mondale ImQnuejll M()Iu/~iI Monica !l11llnikal Monika Monk ImJ!nkl Malik .NE Mingas Minnelli Imin~li! Mineli Minnie Imini! Mini Minogue IminQg/ Mi!!og Minot Iml!inot! MajIlot Minsky Iminskil Minski Minter !minter! Mima Minton !mintonJ MinIon Mira Imira! Mira .BLIžE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Mou % Moffat.BOUH NEGO Montegju Montgomerie. Moonie Im!. Mogg ImQ2) Mog Moggach ImQgah/ Mogah Moira ImQjra/ Mojm . Monroe ImonrQl Monro Montagu.NE Milnes Milo Iml!iIOI Majlo Milos ImIloši Miloš Milion Imilton! Milto!! Mimi ImImi! Mimi Minelli Imin~# Mineli Minette lmin~t! M inet Minghella Imin~la! Mingela Mingus ImingiJs/ Mi!!gus .BOUE NEGO ImIra! Miranda ImirJ!nda! Miranda Miriam !miriam! Mirijam BOUE NEGO Mirijem. Moody Im!.!rl Mur Moorcock ImJ!rkokl Murkok Moore Im!. Moffalt ImQfatl MoJat Moffett ImQfet! MoJet Momlt ImQfit! MoJit Mog.Milnes More Milnes Imilnsl MiI!!s .BOUE NEGO ImJ!ni! Moor Im!.!ni! Muni . Montgomery ImontgQmeri! Montgomeri BOUE NEGO ImontgomEri/.BOUE NEGO ImIša! Mitch Imičl Mič Mitchard Imičardl Mičard Mitchel.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Moo Modine ImOdln! Modin Moe l!mQ/-Mo . NE Miriam Mirisch Imirišl Miriš Mirren Imiren! Miren Misha Imiša! Miša .NE Monk Monkhouse ImJ!nkhausl Mankhuus .!rerl Murer Moorhead ImJ!rhedl Murhed Moose Im]J. Montague ImQntagjUl Montagju .!di! Mudi . NE Monkhaus Monro.NE Mankhauz.s/ M us Moranis ImorAniS/ Mora!!is More ImQrl Mar . Mitchell ImičeV Mičel Mitchisiln Imičison! Mičison Mitchum I!mičaml Mičom BLIŽE SISTEMU BILO BI Mičum Mitford Imitfordl Mitford Mitzi Imici! Mici Mo I!mQj Mo .

NE Muir Muirhead Imjl!rhedl Mjurhed NE Mjuirhed.BOUE NEGO Mojnahen Moynihan Imujnihanl Majnihan .len 1 W2l!1 krn~lk naglašen luci()ul krnlak nenaglašen 97 ! ukorenjeni oblik .!l/ Malgru Mulhare ImalhErl Malher Mulholland ImO!hQlandl Malholand .NE Mozes' Mosley ImQzlil Mozli Moss ImQsl Mos Mostel Imost~1I Mostel Motherwell Imaderveli Modervel Matmtford Mowbray Imnubril Mal/bri Mowlam /mQulam/ Mou/am BOUE NEGO Moulem Moyet ImQjEl Moje Moynahan ImQjnahanl Moj11Gilal1 .NE Morkomb Morell ImQrelJ Morel Moreno /morE.BOUE NEGO Mojnihen Moyr.Morecambe Mulligan Motion I mQušonl Maušon NE Moušn Motley ImQtlil Motli . NE Muirhed " Mulcahy Imalkl!hil Malkohi NE Mulkahi Muldoon Imald.BOUE NEGO ImQrisl Morrish ImQrišl Mariš Morrison ImQrison/ Morison Morriss /mQcisl Moris BOUE NEGO ImQrisl Morrissey /mQcisil Morisi NE Morisej Morrow /mQroul Marou Morse ImQrsl Mors .NE Motiej Mountbatten Imauntbntenl Maunlbaten .BOUE NEGO Malholend Mullen ImJllenl Malen . NE Moresbi Morgan ImQrganl Morgan Morgenthau ImQrgentOI Morgenta .InI Maldun Mulgrew Imalgr.ti Morison /mQcjson/ Morison Morissette /mori s~V Morisei Morley I mQrtil Morli Morrell /mQccl/ More/ Morris ImQrisl Maris .BaU E NEGO Mauntbeten Mountford Imnuntfordl Morecambe ImQrkaml Markallt . ALI Samuel Morse je l!rnQrze/ Morze Mortimer /mQrtimec/ Mortimer Morton ImQrtonl Marlon Moseley I mQztil MozU Moses ImQzW Moziz .NE Mulen Mulligan Imnliganl Maligan BOUE NEGO Maligen ZNAĆENJE SIMBOLA IAJilllliI dug naglalen I ABIOU! dug nenagl.NE Morze.!.NE Mjuir. ImQjra! Mojra Muggeridge Imngeridžl Magerid! Muhammad Imuhl!ffiadl Muhamad Muir Imj1!rl Mj!lr .no/ Moreno Moresby I mQrsbil Morshi BOUE NEGO Monbi. NE Morij.NE Morkamb Morecombe ImQrkoml Markom' .NE Morgentau Moriarty /rnoril!ctiJ Morijarti NE Moriarti.

.NE Mjll .. Murrey Iml!ri! Mari NE M.NE Mulin MuUins Imillinsl Malins . Murphy I!mnrfil Malji . Murchisoo Im!<rčisonl Merčisoll Murdoch. Murdock I~rdok/ Merdok .tl Major ...Mullin Myron Mullio Im~inl Malin . NE Mjurej.iel: NE Muriel Murphey. Munroe ImanrQI Manro M!!!!!:!'w Im.rej.< ..NE Mulins Mulroney ImaltQni! Ma/roni ALI Brian Mulroney je Im.NE Mardok: NE Murdok Murgalroyd I~rg. BOUE NEGO Majet Myer Imrueri Majer Myers Imlli.nmu/ Manrou .rs! Majers Myerson Imruersonl MajersoIl Myles ImbilS! MeU/.. NE Murej Murrow Imi!roul Marou Murry Imllri! Mari Musgrave Iml!zgrejvl Mozgrejv Musgrove Imllzgrouvl Mazgroul' .ujnoll Majllo/ Myra Imrura! Majra Myrna I!mjrna! Mima Myron Iml!ironl Majrcm 98 ./ MynoU Im.lrllnil Ma/runi Mumford Iml!ffifordl Mamford Muni Imllni! Muni ' Munro.trojdl M('rKatrojd Muriel Imjgricll Mjllrijid .BLIZE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Merli Murray.NE Mazgrov Muskle Im!!skil Maski Muybrldge Imilibridž/ Majbridž Myatt Imili.NE Majlz Mynett Imillncll Majll(.

.atalil Natali . Nallianiel InatJlllieV .t/ Net Naughtoo InQIDn! Noton Naylor In~Iorl Nejlor Neagle lolgV Nigl Neal. Neddy In~dil Nedi Needham Inldarn/ Nidam .NE Neder Nadine Inadln! Nadin Nagel In~geV Nejgel Nahum In~huml Nejhum Naipaul lolipOV Najpol . Naoey I!n~nsil Nensi NaomI I!n..NE InataIlI Natasha InatAša! Nala. NE Napier Narayan InarAjani Nara}an Nash.. NeaU InlV Nil BOUE NEGO IniV NeaIon Inlion! Nilon Neame InlmI Nim Ned In«dI Ned Neddie.BLIŽE IZvORNOM IZGOVORU BILO BI Nabokof Nader In~de rl Nejder .'a BOUE NEGO Inlltašal Nathalie Inlltalil Natali .BOUE NEGO IniV.NE Nejpier. e. nenagl3:šen ! ukorenjeni oblik . Neale.aomil Naomi .NE Nataniel NaU I!n<. Nashe l! n~šI Neš Nat I!n~t/ Net NatalIe In.NE Netan. Natanijel . BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Nejomi Napier In~pierl Nejpijer .. Neill InIV Nil .NE Nidhem Neeley.ILI l!n«šI Neš Naismith In~smit/ Nejsmit Naoee I!n«osl Nens Naoci.. NE Natan Nalhanael.!en laeioul kratak nagJakn laciou! 99 kmla lć. NE Najl.NE Nejpol Naishjn~šI Nejš ..NE InatallI Nalhan In~tan! Nejtan . NE Nepier. NE Nejl ZNAĆENJE SIMBOLA IAIllQW dug naglašen I AEIOu/ dug nenagla.n Nabokov l !nabOkovl Nabokov . Neely InIli! Niti Neeson lolson! Nison Negus Mgusl Nigus Neil.

vl Nev NeviI.NE Nelzon Nemerov I!n~merov/ Newnes l!njUnsl NJulIs Newsom. NeviD.\lbern/ Njubern Newberry.NE Njukomb NewelI !!nj!lell Njuel .!llil Njuli Newman I!nj. ALI John von Neumann je /von nQjmanl Von Nojman Neve Inlvl Niv . Nicklaus Iniklasi Niklas Nickson Inikson! Nikson Nicky Inikil Niki Nicollnikoll Nikol Nicola lnikola! Nikola Nicolas InikoiasI Nikolas Nicoil InikoJI Nikol Nicollette Inikol!.\larkl Njuark Neway !!nj.NE Njuvel Newhar! I!nj.NE NE Nojman.BOUE NEGO Nesbit Nesmith /n~smitl Nesmit N.olson/ Niko/solJ Nici Inikil Niki Nick Inikl Nik Nicklas.NE Niul Niccl Inikil Niki Nichol Inikoli Nikol Nichola lnikola! Nikola Nicholas InikoiasI Nikolas Nicholl Inikoli Nikol Nicholls.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Nemeraf Nesbil.NE Njuh.\lvejl Njuvej Newbem !!nj.\lmarkl Njumark Newmeyer !!nj.\lman! Njuman BOUE NEGO Njumen Newmark !!nj.. Newcombe !!njUkoml Njukom .NE Nidu Nielsen Inllsen! Nilsen . Nicols Inikols! Nikols Nicolson lnikolson! Nikolson Nida Inajda! Najda . Nesbilt In!iczbiV Nezbil ..\lmajerl Njumajer 100 Nilzen Nigel Inajdžell Najdžel .som/ Ne11lerov . Newbery !!njl/beril Njuberi Newbol! l!nj. NE Nejlson NeU In!icll Nel Nellie In!iclil Neli Nelligan In!icligan! NeligolI BOUE NEGO Neligen NeUy In!iclil Neli Nelson In!iclson! Nelson . NE Nigel Nigella Inajd~la! Najdžela Nightingale Inajtingejll Najtingejl Nik Inikl Nik Nikki IniW Niki • Niles InAjlsl Najls Nimitz /nimic/ Nimie Nimmo InimOI Nimo Nimoy Inlmoj! Nimoj Nina InIna! Nina .NE Njutn.Neilson Ninene Neilson In!lson! NilsoIl BOUE NEGO Inilson!.ss In!icsl Nes Neumann I!nj!lman/ NjuI1lt11l - Njusom New! !!njJ. Nichols Inikolsl Nikols Nicholson /nik.!)! Njul Newion !!nj1!ton! Njuloll .ALI Neve CampbeU je Inr.BOUE NEGO Inina! Ninette Inin!ictJ Ninel .uz NewIey I!nj. Neville In.\lhausl Njuhaus . ALI Isaac Newton jc !!nj!!Jn! Njuln Ngaio InajOI Najo Niall InIli Nil .tJ Nikolet Nicolls.viJl Nevil Newark !!nj.NE Nejdžel.\lharli Njuhorl Newhouse !!nj.\lbOltJ Njubolt Newbury !!nj!lberil Njuberi Newby l!nj!lbil'Njubi Newcomb. Newsome /!nj1l.

NE Inurll Novak !!nnv Ak! Novak ~ovello Inovr.'" IARIOUI tlu.wrIl Najri IAWClJI duy naallll!!. kl'lllk nql.!nanl NUlllIn BOUE NEGO Nunen Nora InQra! Nora Norbert InQrbertl Norbert Norden InQrden! Nordell Noreen InQrIn! Norin Norfolk InQrfokl Norfok .rtl Nort Northam InQrtaml Nortam NE Norlhem Norlhcliffe InQrtlJiI'l Nortklif Northcote Innrlkotl Nortkot Northrop Innrtropl Nortrap Norton Innrlonl Norton NorviIle InQrvill Norl'il Norwood Innrvudl NorvIId Nott InQtl Not Nottingham InQtingaml Notingom . NE Noite Noonan In!. Noel/nOell Noel Nolan InQlanTNolan .BOUE NEG Nisbet Niven InivenI Niven Nixon Iniksonl Nikso . NE Nunan."n iii klIlIk ninIIIIIIIn t~1 I IIktll'll\lonl uhlik .'~bt I I " '.. Nisbett Ini~etl Nizbet .NE Nojsi Noyes InQjzl Nojz Nuflield In!!fIld/ Naftld Nugent I!njl!džentl Njudžent Nunan !!njUnan! Njunan BOUE NEGO Njunen. nliiqllllat.lol Novela Noyce InQjs/ Nojs . . što je i drugo ime: UP.BOUE NEGO Nolingem Nouri InUril NOllr. Noonan Nunn InlAn! Nail Nussbaum In!!sbauml Nusbaum Nuttall In!!tOIl Natol Nye lnAY Naj Nyree In. Noah InQa! Noa E Noah Noakes InQuksl Nouks Noam InOamI Noam Nobbs InQbsl Nobs .NE Norfolk Norma InQrma! Norma Norman InQrmani Norman BOUE NEGO Normen Norris InQriS/ Naris .NE Noit.NE Nobz Noble !!nQbll Nobl Noel..BOUE NEGO InQrisl North InfJ.BQUE NEGO InQlan! Nolin InQlinl Nolin Noite InQlli1 Nolti .Nisbet Nyrcc Nisbet.

BOLJE NEGO O'Heloran O'Hanlon IOhl!n1onl O'Hanlon O'Hara IO hAra! O'Hara O'Hearn IO hl<rnI O'Hern O'Herlihi. Ogilvy IQgilvil Ogilvi Oglaza lOglAza! Og/azo O'Grady IOgr~dil O'Grejdi NE O'Gredi O'Halloran IOhl!lorani O 'H%ran .lienl O'Brajen O'Callaghan 10kl!lahanl O'Kalahan . O'Herlihy IOhl<rlihil O Herlihi O'Jones IOdžQunsl O'Džouns NE O'Džons O'Kane IOk~nI O'Kejn O'Keefe.ILI IOfl!rkvarl O'Farkvar O'Flahcrly IOflAhertil O'Flaherti .ILI IOflAertil O'Flaerti Ogden IQgdenl Ogden OgdoD IQgdonl Ogdon Ogilvie.NE O'Kejzi Ocean IQušanl Oulan .BOUH NEGO O'Kelehen. NE Ok1anJ.lianl O'Brajan NE O'Brajen. O'Conor IOkQnorl O 'Konor O'Dell 10dl<1I O'Del Odets 10dl<tsl Odets O'Doherty 10dQherlil O'Doherti O'Donnell 10dQnell O'Donel O'Donovan IOdQnovanl o 'Donovan O'Dowda IOdl!uda! O'Dauda O'Duffy 10dl!ti/ O 'Daji 102 O'Farquahar 100i!rkarl O'Farkar .NE Oušn O'ConneU 10kQnell O 'Konel O'Conner IOkQnerl O' Koner O'Connor. NE Ok1end Oakley IQukJi/ OukU Oates IQu tsl Outs Oberon IQberonl Oberon O'Brian 10br. O'Faolain IOl91cnl O "F'ej/en O'Brien 10br. O'Keeffe 1 0klJI O'Kif Okri IQkril Okri .o Oakland IQukJamJI Ouk/wul BOllE NEGO Ouk lend. što je i drugo ime: UP" O'Brien O'Dwyer IOdvujerl O " Dmjer O'Faolain. NE O' Kalagan O'Casey 10k~sil O'Kejsi .

NE Ondatje O'Neal.Okun Orton Okun IQkunl Okun IOkUnI NE Olajuwon lol~džuvonl Oladžuvon Oldfield IQldflldl Oldflid BOLJE NEGO IQldfildl Oldham IQldam/ OIdam . O'Neill 10nW O 'Nil .za drugi i treći oblik: NE O'Nejl Onions I~n-jonsl Anjons . O'Neil.!lnaf Una Oppenheim IQpenhajm/ Openhajm Oppenheimer IQpenhajmerl Openhajmer Oprah IQpraf Opra O'Rawe 10rQI O 'Ro .NE O'Rejli Orenthai IQrentali Orental O'Riordan 10riordanl O'Riordan . NE Olivie Ollie IQlil OIi Olmos IQlmosl OImos O'Loughlin 100Qhlinl O'Lohlin .NE Il!njonsl Ono IQnOI Ono Ontkean IQntk1n1 Ontkin Oona.za drugi oblik: NE O'Rurk Orr IQrl Or Orcin IQrinl Orin Orser IQfserl Orser Orson IQfsonl Orson Orton IQrtonl OrIon ZNACENJE SIMBOLA IAEIOu/ dug naglašen IA EIOUI dug nenaglašcn Incioul krnlak naglašen lacioul kralak nenaglašen 103 1 ukorenjeni oblik . BOLJE NEGO O'Mehoni O'Malley 10ml!1i1 O'Mali .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Oliv Oliver /Qliverl Oliver Olivia loliviaf Olivijo .NE O'Rajordan Orlando lorll!ndol Orlando Ormandy IQrmandiJ Ormandi BOLJE NEGO lorml!ndiJ Ormond.ILI 10m~lil O'MejU. O'Rourke IOrQrkJ O 'Rork . O'Meara IOmAI'l11 O 'Mara Ondaatje londAčel Ondače BOLJE NEGO Ondači.ILI 10mahQnil O'Mahoni.NE Oldhem Oldman IQldman/ Oldman BOLJE NEGO Oldmen Oldridge IQldridžl Oldridt O'Leary 10llril O'Liri Olin IQlinl Olin Oliphant IQlifanti OIifanl Olive I!Qlivaf Oliva .NE O'Rou Orbison IQrbison/ Orbison O'Reilly 10rrulil O'Rajli .NE O'LolJin.NE Olivia Olivier l!oliviE/ Olivije BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BIloliviEl. NE O 'Meli O'Mara. NE O'LaIJin Olsen IQlsenl Olsen Olson IQlsonl Olson Olympia lolimpiaf Olimpija NE Olimpia O'Mahoney 10mAonil O'Maoni . Oonagh /. Ormonde IQrnlOnd/ Ormond Orne IQrn/ Om Ornette lom"ti Ornel O'Rorke.

O'Shea /Ošru/ O'Šej . Osbourn. Osbourne /Qzbornl Ozborn BOWE NEGO Osborn. NE O'Še Osmond !Qzmondl Owwnd BOWE NEGO OSl11ond O'Sullivan IOs.lllivan! O 'Sa/ivan .Ortony Ozzie Ortony /Qrtoni! Ortoni Orville /Qrvil/ Orvil Orwell /Qrvel/ Orvel Osborn.NE Otej Otto /Qto/ Oto Otway /Qtvejl Otvej Oughtred /Qtredl Otred Ovetl /Oveti Ovet Owen i!Qvenl Oven . NE Osburn Oscar /Qskar/ Oskar Osgood /Qzgud/ Ozgud BOWE NEGO Osgud O'Shaughnessy /OšQnesi! O'Šones.BOWE NEGO O'Saliven Oswald /Qzvald/ Ozvald BOWE NEGO Osvald Otis /Qtis/ Otis O'Toole /OllIl/ O 'Tui Ottey /Qti/ Oti .ILI /Ošl/ O 'Ši.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Ouen Owens I!Ovens! Ovens BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Ouens Oxenberg IQksenberg! Oksenberg Oxenford IQksenford/ Okse~ford Oxley /Qksli/ Oksli Ox man !Qksmanl Oksnul11 BOWE NEGO Oksl11en Oxnard /Qksnardl Ok.moni Oz IQzI Oz Ozick /Qzikl Ozik Ozzie /Qzi! Ozi 104 . Osborne. za treći i četvrti oblik: NE Ozbum.

I~ 1I .l.1 1'.~IIII"u I liIIi!UI!i k nllll ~ ""M IIIIelI .'1 11'1111111 111 U.ultl'oul Ilalll'oll l'uRI IIl'gllll /'1//11 - 1'1111 11 11 lipuUni 1'"1/. I"ulnnn ' I p. IpulllollIl 1'lI/lItll" II()I J II N II(JO 1I'II111QIIII I'ullull ." IiRMlllb ll 1I1~ "hllk .: I'lIk..111111'/'.. 1'1111111 IpRI III I" JII 1'"I.'di l'udmol"C IpUdlllor/ "(/(/11101' 1'01111 : NJ( 1'111111 11'1I111H" " /1.. ('ndrulc /pA lIrig/ PoilriJ.p Paar lp_ AJi /'(//" PaciIIII /p..u_ 11111 kIllILIk ..) I'«(../lIlt'''' NH Pllhlllll ~I~1I'1 1'lIlh'ow /p.. 1'lIl1ett II'"d1..\" .NIlt'il NJfl N IMll!It.011 I'"d~"' IlOLJ E NEGO PO M.11""".f. II': NI':(. I I7. l'ullllhuuruI! IJlAI1~blll'lll IJIIIII!/Jrll'lI 1I0 )'J H NIJOO l'IInMhlJIl\ i t1 r\l~ 1 M 1I1JIlkl NU 1'lIl1~h\l rll I'nnklinl'lll iPllnkhcl'.d I'..'(l1i l'ul".'II\'I' l(luJUnl \.() i'cd"k I'nddy l!p.. IpllllgllIl IJIIII~ f(/ 1'lIlIlIb""II..'i.1 '.II :III ''/ "./ Pa ć iJlo 1)~lckn .. l'lIlMII Ipl<ld1.JI! NIKIU 1 'vllkhm 'Hl i Nil i'lIl1khlll" 1 I II~I"'\I\I.dt 1'lI~et..V O I~N()M - I'umul ./tI! 1'11111.1I ItJllUU J oIl1~ lAIlIOIII oIL1~ um"..1 ""IM I." 1'"lmllll<'.oi'ln..11'1 1'lIdell II'Ad~ 11 I'"dl'l 1'l1ddm:k Ipndukl I If/dnAIH)( .111111 I'I{III" Nit BULJE NHGU I'ckvllll 1'lIdel /p/idol/ /...n NI .D I 1'.'II /'(/{"...ley IJl~j/......:/" Itl lUl i Nl lt II) l'II I ~I'l\l v 1'..".1 Ijllllkll~ I\I'1 1100.(dil JI.!Ickw()od IPilkvlldl I'okl'/III 1'.»h.GOVOIHJ BILO OI IllllkUIrII 1.1111 11'...ml 1'. t'III1i')' 1/'U llil l 1'.11'1'1'. .'~II 1101 JJ( NEGO PojMIl I'"klllll IIJlUkulll1 1'"k"l" HUŽE I<r. I'lIhlU'I'Hhm IPHIIIIl'I'H hllll "ulnuu' BOLJE NEGU Ped".. 1i1 /... \' Illl'JIlI /" '/11 Ipjl!.ardl I'ok.! 1'1I~e IpRid..

NE Paton. Parke Ipl!rk1 Park Parker Ipllrkcrl Parker Parkes Ipllrksl Parks Parkins IplIrkinsl Parkins Parkinson Ip&rkinson/ ParkilJson Parkman Ipllrlunanl Parkman BOUE NEGO Parkmen Parks Ipl!fksl Parks ParoelI Ipllmell Parnel Parr IpArl Par Parrish IPllrišl Pariš .BOUE NEGO Petrik Patricia Ipatriša/ Patriša BOUE NEGO Petriša. što je i drugo ime: UP. Pauon Patric IPlltrikl Patrik . što je i drugo ime: UP..NE Peter.BOUE NEGO Peton Pally I!~til Peti Paul IpQlI Pol Paula IpQla/ Pola . Pattie I!~til Peti Pallon Iplltonl PaIoIl .BOUE NEGO Peten Patterson Iplltersonl Paterson BOUE NEGO Peterson Palll. NE Patrisia.xlon Ipl!kstonl Pakslon BOUE NEGO Pekston Paymer Iprumerl Pejmer Payn. Parroll Ipl!fOtI Parot BOUE NEGO Perot Parry Ipllril Pari . Payne Iprunl Pejn Payton Iprutonl Pejton 106 .NE Peton.Pankow Payton Pankow Ipl!Dkoul Pankou BOUE NEGO Penkou.fens Paton Iprutonl Pejlon .BOlJE NEGO Polina. NE Pater Paterson 1Pl!lersonl Palerson BOUE NEGO Peterson.i Patten ipl!tcnl Paten .NE Paulin Pauline IpQJlnl Polin . NE Pejterson Patience Iprušensl Pej. Pascoe 'PllSkOI Pasko Pasmore IpAsmorl Pasmor Pasquin Ipaskvinl Paskvin BOUE NEGO Peskvin Passmore IpAsmorl Pasmor Pal l!~tI Pet Palel Ipat~1I Patel Pater Ipruterl Pejter .NE Peri. NE Paulina.NE Paula Paulding IpQlding! Pqlding PaulelIe Ipol~tI Polet Pauley IpQliI Poli .NE Pantoliano Paperi IpJ!Pert! Papert Papworth IpllPvort! Papvort Paquin Ipllkvinl Pakvin BOUE NEGO Pekvin Pardew IpllrdjU/ Pardju .BOUE NEGO Periš Park. Perry Parsley IPllrslil Parsli BOUE NEGO Parzli Parsons IPl!fSons/ Parsons Parton Ip{!rlonl Parton Partridge Ipllrtridžl Partridt Pasco.NE Pauli P.NE Pauli Paulin IpQlinl Polin .NE Pauling PauJy IpQliI Poli . NE Patricija: NE Patricia Palrick Ipiltrikl Parrik BOUE NEGO Petrik Patsy I!p~tsil Per.NE Pardu Paretsky Ip~tskil Paretski Parfill IPir/itI Parfit Parish IplIrišl Pariš . NE Pankov Panloliano IpantoliAnol Panlolijallo . NE Patrisija.BOUE NEGO Periš ParroI. NE Paulin Pauling IpQling! Poling .

IJl~rin"/ I""'ill.NE Piblz Pecl.body IplbodiJ Pibodi BOUE NEGO Ipjtx>dil Peacock.t /Jl~nd'·I·~t\'11 J'cndldnn Ip~ndltonl 1'.-kinpAI Pekinpa NE Pekin!'o: NE Pekinpah Peehk-s Iplhlsl Pi"'... Peake Iplk! Pik Pcarce Iplrsl Pirs . Nil [lollohIl' l'ellf"ld !PCIIIOldl 1" 'II""r~lIs1 .1aml Pe/am Pclhcm I'cll Ip.1 Pearse Iplrsl Pirs .N"C'IINJIt NIMIlOI.' .\Perahia Iperuj<ll /'I'l'lIjll Perce Ip~rsl Pers Perceval I~rsevall (11'1'.·I·hl. Ip!J1 Pil Pccrec Iplrsl Pirs Pcc.1 ...\' I'elham Ip~~..·.brnke Ip~ll1hrllk/ I"'mlll'llk l'endel·MII.NE Picrs.Wcc Iplvll Pi-Vi I'cg Ip~g/ I'eg Itt....\' l'vl'llhlnl Il'lrlln(li I"'II/IIH l'vrlwff 11101'lV1I "...-II Pe! I'cllon /p!<lIon/ P""olI I'cmberton IIlQmbcrtnnl i>l'IlIbc'rlo" NE I'c"." Perlman Ipf(rlman/ Per/lJIlIll Perot /pcrQ/ Pero Perriam I~riaml Pn'ijam NE Pedam Pernn /p'-rilll Perin Pcrnne /~rajnl I' ('/'(/jll .NE Pelldlchul l'cndollC IpcII~lupll ". ~10 jc i dn1go imc: liP.'ill~ 1·.\' .111 ".·"t/i"tI Penman 1~lImanl (I('''''WIf BOUE NEGO I'CIIIIII:II Penn Ip~1I1 Pe" Penney. 1' \ " .PCClilody Pe.10 Peplow I~plolll }'qJ/1I11 Peppard I~panll / '1'/'411'1 1 Pepys IpIps! Pi".'/1'/ l'vrllll II"":U~I "~"It" I""'~I 1[.·..k.NE Perdu Pereiman Ip~relmanl PerduuUl Perkin I~rl<inl Perkill Y= Perkins Ipl1rkins/ Perkill.. J'L'CI.ck l)l~kl Pek Pcckinpah Ip./ NE I'cllclnpll. Pen'in 1"'I'rlnM Ip~ringl I'. NE Pi e l~ Pearson Ipirsnnl Pir.:i I'cin'c. : S allllwl l'..NE Picrs Pearl Ip~rll Per! Pears Iplrsl Pir.NE Perin. Pennic IpJ:..' I'vrry /p~rl/ l'. Peacocke Iplkok! Pikok .nil I'clli Pennington Ipgninghll1l Ilt'lIi"~/I'" Penny Ip~nil Pem' Pen rose Ip~nl'Oud /'('I//'ou : Pcntreath /pclHrlll l'c 'l/lril Peploe l~plOI 1'.'" I'ol'llv 1111l1'11i "" '.. I'eirse Iplrsl Pir....w}// .11 ~.ILl Ip'~pi sl {'('pi.NE Pi e l~ Pearsall Ipiesall Pir....BOUE NEGO Ipikok! Pe.. ItcA~Y Ip~gil PeJ.." I IU1 I lIhlIk \Ikn""~lIlIl .".\'1'1'111 Percival Ip~rsivall Pn:\'il'Ul Percy l~rsiJ Persi Perdue l~rdjUl Perdjll .111"" .NE Pierson Peary Iplril Piri I'.·~~ic..

NE Petri PeUigrew Ip~tigrUI Petigru Pettit. što je i drugo ime: UP. Pichard Ipjkard/ Pikard Pickering Ipikering/ Pikering Pickett Ipiket! Piket Pickford Ipikford/ Pikford Pickup Ipikapl Pikap Pidgeon Iridioni Pidžon .BOUE NEGO Ipitersl Peterson Ipltersoni Piterson BOUE NEGO Ipite .NE Piersi Pier pont /pirpontl Pirpolll NE Pierpont Pierre Ipjg .BOUE NEGO Ipiterl Peters Ipltersl Piters .'! . Philips lfilipsl Filips Philipson Ifjlipsoni Fi/ipso/! Phillip l filipl Fi/il' Phillipps.NE Peli .Pete Pitman Pete Iplt/ Pit .lU Ifilišal Filiša. Phillips lfilipsl Filips PhilIpot..ula Peyton I~jro ni PejlOn Pfeiffer Ifl\iferl Fajfer .NE Ipit!. što je i dru go ime: UP. Petry Petri. NE Feb Phoenix Ilfeniksl Feniks BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Finiks 108 Phylicia lfilisia/ Fi/isija . Pigot( Ipigot! Pigot Pike Ipl\ikl Pajk Pilcher Ipil čerl Pi/čer Pile IpAjU Pajl Pilkington Ipilk.NE Pfajfer Phair Imrl Fer Phelan It'!\ani Filon Phelps If" lps/ Felps Phil IfjU Fil Phil bin Il!lbiol Fi/bin Philby Ifjlbil Filbi Philip Ifjlipi Filip Philippa lfilipa/ Filipa Philippe lfilipl Filip Philipps.soni Petit IPI'titl Petit .1 Pirs .NE Feba. po američkom izgovoru. Petric Ipltril Pitri . NE Filicija.. NE Filicia Phyllida Ifilida/ Filida Phyllis l fili sl Filis Picard. Pctl y l'cft y /~ti / Peti Petula lpetj]1lal Pet.NE Piers Pierson /pirson/ Pirson .NE Peti.1 Pjer Piers 1 1'1..NE Pierson Piggott.tit! Petit .NE Pie rs Pierey /pirsi/ Pirsi .NE Pidi n Pierce /plrs/ Pir.NE Pin čot Pine IpAjni Pajn Pinkerton Ipjnkertoni Pinkerton Pinkham Ipjnkaml Pinkam NE Pinkhem Pinnock Ipjnokl Pil10k Pinter /pinter/ Pinter Piper Ipl\iperl Pajper Pippa Ipjpa/ Pipa Pip pen Ipipeni Pipen Pirie Iplril Piri Pitman /PlunanJ Pitman BODE NEGO Pitmen . Pitt Peter Ipllerl Piter . Phillpott. PetliU IpJ. Philpot lfilpot! Filpot Phineas /[ineas/ Fineas Phoebe /tlbil Fibi .ingtoni Pi/ki/!gto/! Pillsbury Ipjlsberil Pi/sberi BOUE NEGO Pilzberi Pinchen Ipinšeol Pinšen Pinchot IpinšOl Pinšo . što je i drugo ime: UP. NE Filisia.

NE Pol. Poole 11'111/ Pul Pop 11'21'1 Pop Pope IpQupl POliP . PIlIllkcl1 Ipl.ll Poolje . što je i drugo ime: UP. Pollok IpQloki Poluk Polly Ip21il Poli Pomeroy IpQmerojl Pomeroj Pomfret Ipllmfrell Pam/ret Pool.zcnsl Plezens NE Plizens Pleshette Iplcš~U Ple. NE Pouvel.ILI Ipguisl Pauis l'raed Iprtidl Prejd Z NAČ'E NJE SIMBOLA IAEIOU! dug naglašl:n IAEIOUI dug nenag Jaše n lue illlll kral.NE Pop. NE Plizens Pleasenee IplQ.BLIŽE IZ VORNOM IZGOVORU BILO BI Pou Poindexter IpQjndeksterl Pqjndekster . Paul Poliakofl' Ip21-jakofl Poljakof NE Ip2ljakofl Polk IpQuki POlik .NE Poindekster Pointon IpQjntonl Pojnton NE Pointon Poitier I!poatj!. Plante IplAntl Plani BOLJE NEGO Pleni "\ Plater IpItiteri Plejler Plath IplAtl Pia I Player Ipltier/ Plejer Pleasanee Ipl~zansl Plez.III IplQllll'l'l I'/ol//I'/' Plowl'iJ!. - PllIlIIlIIcr I'/ollkel Pudcwcll IpQdvL.ILl IpQuisl POllis Powles IP2Ulsl POllls Powys IpQuisl POli is . Plcasence.lk naglašen lae illlll kralak nenagJašcn I ()~ ! ukorenjeni oblik .Praed Pitney Ipjlnil NE Pitnej Pili Ipjtl Pil Pizzey Ipizil Piz) Plant.unk cll Pirni.NE Portilj{) Postal IpQstal1 Postaj . Poultney IpQItnil Poltni .fet Plimsoll Ipllmsoll P!ilJ1sol Plolllcr Ipllll1lcrl PitI/iler .NE Pouslal Postlcthwaite IpQsltvcjtl Posltve}t .NE Polk Pull IpQI/ Pol Pollack IP2laki Polak Pollard Ip2lardl Polard Pollock.ill I)/(//I/'(!.NE Poultni Pound Ipgundl Pound Powell Ip. što je i drugo ime: UP.ans NE Plezens.hl Ip! ~ lur<l.Eopper IpQperl Poper Porter IpQrlcrl Porter Portia IpQrša/ Poda Portillo Iportilol Porti/o . NE Postlelvajt Potter IpQterl POler Pottinger IpQtindžerl Potindžer Polis IpQtsl PaiS Poulteney.NE Pophem .ILI IpQuell Pauel: Anthony Powell. Pop Popham IpQpaml Papam .luel/ Pauel . NE Povel Power Ipguerl Pauer Powers Iplluersl Pauers Powis Ipguisl Pauis .NE Poatije Pole IP2ul/ Poul . NE Posllelvejl: NE Postltvajt.I NI ': P](lllI'ajI Ip] i! lIl ~ rl /'1(/1/1('1' Plllnkcl.. što je i drugo ime: UP.NE Pos[]lvejt.:lI Pm/vel Podhurclz Ipodh.urccl Pod/lOrec I'oe IlpQI Po .

NE Parvis Pusey IpjJ.BLIZE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Premindžer Prelltiss Ipfl<ntisl Prenlis Prescot..hett IpričetJ Pričet BOUE NEGO Priči l Proder !prQklcr! Prokter Proctor IprQklorl Proktor Profumo !prolJJ. Pamell Purves Ip~rves! Perves .NE Prisli Prcspcl' I pr~spc r/ Pr('.NE PersI Purdie. Pulman IpQiman! Pulmall .NE Preti Previn Ip~vin! Previn .\'}u' /" Prl"S.n! Pjudžin Pulitzer Ipylicer! Pulicer Pullman.NE Princ Principal Iprinsipall PrilIsipaI NE Prinsipl.!l Pm Prunclla /prun~.NE Pamel.!! Pju Pugin IpjJ. Pughe IpjJ.BOUE NEGO Patnem.BOUE NEGO Pulmen Purcell Ip~rsell Persei . Prescott Ipll<skotJ Preskot Presley Ip r~sli! Presli .!zil Pjuzi Putnam..BOUE NEGO Prel Pratzon /prgcon/ Pracon Preece Ipr!sl Pris Premi nger /!p~min~r/ Preminger .mum BOUE NEGO Presmen Preston Ip~stonl Preston Pretty IpriIII Priti ..!mo! Pr~fjw" o Proudfoot !pri!udfutJ Proudj..!V Pm} Prowse !Pfl!us! PraIIs .!dž.!etJ Pruel BOUE NEGO Pruit Price Iprrusl Projs Prichard Ipričardl Pričord Pride !prAjdl Projd Prideaux !pridOI Prido PriestIand IprIstlandl Pristiand .hul"J~t'r Iprtshcrgcrl P"esl}e r~{'r NE Prcsburgcr Pressman /pr~sman/ Pre.la/ Prullela Pryce /priUs/ Pfl~jS Pryer Iprnjerl Prt!ier Pryor Iprilior/ I'rajo/" Prys Ip'1s1 Pris Pugh...ILI Ipr!!U7J PraIIz Pro IprJJ/ Pm Prudencc /prlldens/ PrudeJ1s Prue IprJ.l Pratt Ipr!!tJ Prat .BOUE NEGO PrisIlend Priestiey IprIstlil Pristli Prima Iprlma! Prima Primrose /primrouzl Primrouz Prince Iprinsl Prins .NE Preven Prew IprJJ/ Pr" Prewett IprJ.NE Parvcs Purvis l~rviS/ Pervis .Pratchctt Pyper Prit. . što je . Purdy lJ>!<rdil Perdi PuroelI Ipem~11 Pernel ./ Proulx IprJ. Puttnam Ip!!tnaml Palila".. NE Priscila Pritchard Ipričardl Pričard .. NE Putnam Puzo Ip!lzol Puza Pye !pAj! Paj Pyke Ipl!ikJ Pajk Pym Ipim! Pim Pynchon Ipjnčon! Pinčol1 Pyper Iprupcrl Pajper 110 Pratchett Ipfl!Čell Pračet BOUE NEGO Prač.. NE Principal Pringle !pringV Pringl Prior IprJ!iorl Prajar PrisciIla lprisila! Prisila .NE Prišila... drugo ime: UP.

.II! N I\(jO lk 1'1111 (jn Iliti n I~ vini ini A ' I'IIIIIII (juinilIn Ikvlnl"nl K.II Quest I k v~sll KI'C1S1 (juiglcy Ikvjglil K"i~/i Vlllm'.111 (Juaill Ikwj lll " " '1'1/1 (Jllnnl l"' vlIJ II I .' IC ) III villI (juuy.1 NI'. ..:.'/l/ lit II II NI '. I ')IIH1.11(111 BOlj E NE(.IIOI.. Vllh'ku IkvQI'kl KI'Pfk NIi I( vh'k ZNAt"IINJII NIMIIOI.O K viliCU Qucnncll Ik vc n~ 1I Kl'l'Iw/ Quentin Ik v~ntinl Kv('n/ . II I.1I I IIkuo 0\10111 uhlik .yl.t IICIIII~III~CI1 '1II!luul lIllIlI IIII kl'lIllIk lIo IIIIMln~"" III ~ollollk 1I11~11I1.id Ikvl'jill "" 'qd NI: .iI A ' I'I'I (julI. ".. nn~IIIAo lI IAIHOlJl duj. 1111. l~vl\l lI l A 'I'IOII (jninilIn 1~\'lnlllnl A 'I'IIIIIIII IIOUI( Nl!tI() Kvlnlllll (jninn lk 1'1111 A ' I'III ..·. \ IIII 1 \ l '''' t)1I 111 11\ \ IIII Kvajd Q uai •• Ollailt· lk \'1'.V.' ''Illlf K VillI1 "".. 11..\' Ik v lll ~ 11 I\" '/IM/ ()uh".UJ tlllt.I. OllhU'.'IIIIIIII (jnlrk. (juuye '" v~..Milll...q ()u:.' Ikvd ll A'I'/:II (jllclllly. (ju"lIly Ikvllil A '"ill QuccnuJI Ikvlnllnl "'''.A 1. e '11111 lt /I \ II.

BOUE NEGO Rendal Randi /![J. Ramsey I!r~m z il Remzi Rand Ir!J. Randolph Irllndolfl ROlldolf - BOUE NEGO Rendolf Randy 1![J. šIO j e i drugo ime: UP.NE Rajner Rainey Irgnil Rejni . Ralph IrgUI NaU· Rmnpling I! ~ mplin gl Remplili!: Rarnsaran /r.BOUE NEGO Renk Rankin.NE Redhom. Redbou rne. Randall IrJ!ndall Randal .msaranl Ra11lsaron Ramsay.ndl ROlld . Radcliffe.BOUE NEGO Repaport . Rankine IrJ!nkinl Rallkill Renkin BOUE NEGO Ransom. Ralcigh I rQ lil Noli: Waller Ralcigh .1 I rb)il R(ili: za Lll'ugi ohlik : NE Ralcj RaU·. što je i drugo ime: UP.NE Rajni 112 Ralegh. NE Raoburn Radcliff.BOUE NEGO ReHn Rames IrJ!llS/ Rajls .11 .BOUE NEGO Rcnsorn Ranulph Irllnalfl Rallalf BOUE NEGO Renalf Raoul I ra1[l1 Ralll Rapaport Irl!paport/ Rapaport .r Rachel Irgj čc l l Nejčel Rachins 1I~l: in sl Rejtill.nI Rag/all Railsback /!r!<ilsbekl Rejfsbek NE Rajlsbek Rainer Ir!<inerl Rejner .BOUE NEGO RedkJif Radford IrJ!dfordl RadJord NE Redford. Radclyffe IrJ!dkJifl Radk/if .NE Re Raeburo Ir!<ibernl Rejbem NE Rebum RafeIsan IrJ!felsonl Rajelson Rafferty IrJ!fertil RaJmi Ramn I rnfinl Rajin .!!. Ransome !rQnsoml Ransom . Redford Radnor Irl!dnorl Radnor BOUE NEGO Rednor Rae Ir~j1 Rej .BOUE NEGO Rend Randal. NE Ratles Raglan Irngl.'1 Radbnurnc IrQdhornl Not/IJom .ndil Rendi Randolf.nđil Rendi Rank I ranki Rallk .BOUE NEGO Retls.

. NE Rajlej Raymond /rl\imondl Rejmond NE Rejmon.. NE Reven Rawlin IrQlinl Rolin .NE Redmon ZNACBNJE SIMIlOLA 1AillQ!.e. ..uI kl'llluk 1lI1w.!lII Ralll Raven Irgjvenl Re. Rebekah Ireb~ka! Rebeka .NE Rouling Rawlings IrQlingsl Rolings NE Roulings Rawlingson IrQlingsonl Ro!ingson . Ralcliffe Irgtkli!l Ratklif .NE Rajli.NE Rierdon Reay 1r<iJ1 liej Reba IrIba! Riba .NE Rejvn.Egan/ Regali BUŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Rejgan Re.NE Rajner Rea Ir.den .rden Irirdenl Ri.BOLJE NEGO Repoport Raquel Irak~lI Rakel Rashad lraš!ldl Rašad Ralcliff. ALI Chris Rea je IrIal Rija. NE Rajmond Ruyner Irl\inerl Rejne.jI Rei .11 dug IAEIOu/ dug Iluglll~"n IlCnuQIII~c ll II.NE Roulins Rawlinson IrQlinsonl Rolinson .BOLJE NEGO Retklif Ralhhone IrlltbOnl Ratbon BOLJE NEGO Retbon.BOLJE NEGO Ir"beka/ Red l~dI Red .NE Roulin Rawling IrQlingl Roling .NE Reba Rebecca.dmunl Redman BOU E NEGO Redmen I{edmond Ir~<lmon<ll Redmotld .NE Roulingson Rawlins IrQlinsl Ro!ins . NE Rctboun Rather Irnderl Rader Ratligan Irlltiganl Ratigan BOLJE NEGO Retigen Ratlle I'r~t11 Retl Raul Ira.NE Riding Readman Ir~dmanl Redman BOLJE NEGO Redmen.jven .u. NE Ridmen Reagan l!r. NE Ridman.BOLJE NEGO Ir!W Redbourne Ir"dborrti Redbom .rdon Irirdonl Rirdon . NE Rajburn Rayleigh Irl\ilil Rej!i .faelsonl Rafaelson Rapopori Irgpoporti Rapopor! .NE Roulinson Ray Ir~jI Rej Raybnrn Irl\ibernl Rejbern NE Rejburn. Reade IrldI Rid Reading Ir~dingl Reding . Retford Redgrave Ir"dgrejvl Redgrejv NE Redgrejev Redhead Ir~dhedl Redhed Redman Ir.NE Rierden Re.Raphael Redmond Raphael l'rgfaell Rafael Raphaelson I!fil.LQJ. što je i drugo ime: UP. NE Ria. Redfern Ir"dferrti Redfern Redfield /r~dtIldl liedji/d Redford Ir~dfordl Redford NE Retford. luAulI 11I01i1U/ kl'lIlnk IlullllylnAcl1 ! ukorenjeni ohlik . NE Rea Read.ILI Ir)! Ri.NE Redburn Redding Ir"dingl Reding Redfearn.

Renee IrenE! Rene Renrrew Ir". Rickie Irikil Riki Rickles Iriklsl Rikls .NE RejnoId Reynolds Ir"noldsl Renoids NE Rejnolds Rhea Irla! Rija . Richie Iričil Riči Richmond Iričmondl Ričmond Richter Irikterl Rikte r . NE Regan.BOLJE NEGO Rigen. Renault Renshaw Ir".NE Regi Reginald Ir"džinaldl Redžinald Regis IrIdžisl Ridfis Reich Irilikl Ruik .nOI Reno .BOLJE NEGO Rivir Rex Ir"ksl Reks Rexroth Ir~ksrotl Reksrot Reynard Ir~nard/ Renard .ruzerl Rajzer Reith irItI Rit . Rene. Reagan Reggie Ir~dž.NE Rivz Reg Ir". NE Rejtman Remick Ir". što je i drugo ime: UP.mikI Remik Remington.NE Renšou Rentoul Ir"ntUII Rentul Resnick Ir~znik/ Reznik BOLJE NEGO Resnik Retford Ir~tford/ Retford 114 Roncitl RllUe !r1'/ Rl! Rhys IrW Ris Ricardo Iriknruol Rikardo Rice Irillsl Rajs Rich Iričl Rič Richard Iričardl Ričard Richards lričardsl Ričards Richardson Iričardson! Ričardson Richey.nšOI Renšo .nfrUi Renfru Reno IrInOI Rino .lU Iri!ihl Ruji/ Reuben Irl'benl Ruhell Reuter IrQjterl Rojter Revere !revlrl Revir . što je i drugo ime: UP.ILI Irl'jnardl Rejnard ReynoId Ir~noldl Renold .N E Rcj<J Reilly IriUlil H.NE Rejnhart Reiser Ir.NE IrenQl Rendell I""ndell Rendel Rene.dpAtI Redpat Redwood h"".Redputh Riddick Redpath Ir".qjli -.dvudl Redvud Reed !rIdl Rid Rees.ILI !rihterl Rihter Rick !riki Rik Rickett IriketI Riket .NE Rejt Reitman Irrutmanl Rajtman BOLJE NEGO Rajtmen. Renee.NE Ria.NE Reno.BOLJE NEGO Rikit Ricketts Iriketsl Rikets BOLJE NEGO Rikils Rickey . NE Rea Rhoda IrQdal Roda Rhodes Iruuusl Roulis Rh ond~l.NE Rikles Rickman /rikman! Rikman BOLJE NEGO Rikmen Ricks Iriksl Riks Ricky Irikil Riki Ride Iriijd/ Rajd Rideal Irid!ll Ridil Riddick IridikI Ridik .il Redži .NE Rejli Heiner Irainer! Rc{jller ~ NE Rejner Reinhardt. Remmington I~mingtonl Remington Renault Ir".NE Reg Regan IrIgan! Rigan . Reinhart Irgjnharll Rajnhart .za drugi oblik: NE Riz Reeve IrIvl Riv Reeves Irlvsl Rivs . Reese IrIsl Ris . Rh()J1dd~l I nlnd~IJ Reid IrIdl Hill -.džl Redž . Ricki.

NE IrQbi/.NE Robinzon Robson /rQbsonl Rohson Roby IrQbil Robi . što je i drugo ime: UP.N E Ringvald Rintoul IrintUII Rintul Riordan Iriordani Riordan NE Rajordan Rip Iripl Rip Ripley Iriplil Rip/i Ripon Iriponi Ripon Ripper Iriperl Riper Rippon Iriponi Ripon Rita IrIta! Rita .BOLJE NEGO Irita! Ritchie Iričil Riči Ritt Iriti Rit Ritter Iriteri Riter River Iriveri River Rivera Iriv.ld IrQaldl Roald Rob /rgbl Rob Robards IrQbardsl Robards BOLJE NEGO IrQbardsl Robb IrQbl Rob Robbie IrQbil Rohi Robbin IrQbinl Rohin Robbins IrQbinsl RohitIS Robert IrQbertl /lobert BOLJE NEGO IrQber[1 Roberta lrob~rtaJ Roberta Roberts IrQbcrls/ Roherts BOLJE NEGO IrQberlsl Robertson IrgberlSonl No/)(!rISOJ1 Rik Irjkl Rik Riliki /rikil Riki Riley Ir]!jlil R"jli - NE Rajiej .NE IrQbil. Robson Robey IrQbil Robi . Rifkin Rigby Irigbil Righi Rigg Irigl Rig Riggs /rigsl Higs NE Rigz Rivers Iriversi Riven. što je i drugo ime: UP. Ridgway Iridžvej! Ridžvej Riding Irrullingl Rajding Ridley Iridlil Ridli .NE Rifkin .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Rokefeler - ZNAČENJ E SIMBOLA IAEIOUI dug naglašen /AEIOUI dug nenaglašen laciou/ kratak naglašen laciou/ kratak ncnaglašcn 115 ! l1korenj eni oblik . što je i drugo ime: UP. NE Rikj Ring Iringl Ring Ringo IringOI Ringo Ringwald IringvO\d1 Ringvoid .NE Ridlej Ridpath IridpAtI Ridl'ol Rifkin Irilkini Rifkin Rifkind Irifkindl Rifkind .RiddIe Rockefeller Riddie Iridil Ridl Rideout Irl!jdautl Rojdollt Rider Irl!jderl Rajder Ridge Iridžl Ridž Ridgeway.EraJ Rivera BOLJE NEGO IrQbertsonl Roheson IrQbsonl Robsof1 NE IrQbson/. što je i drugo ime: UP.ILI IrQušl Rouš Rock /rQk/ Rok Rockefeller IlrQkfelerl Rok!eler . Robbie Robin /rQbinl Robin Robins /rQbinsl Robins Robinson /rQbin!:)on/ Robinson . Robbie Robyn IrQbinl Robin Roche IrQučl Rouč . Roach IrQučl ROllč Ro.

Rosalynne IrQzalinl Rozalin Rosamond IrQzamondl Rozamond Rosamund.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Rouls Rolonda IrolQnda! Rolonda Romijn Irom~n1 Romejn Romney IrQmnil Romni .NE Ras. Rosalyn.ILI IrQuzmeril Rouzmeri.BOLJE NEGO Rakingem Rockwell IrQkveV Rokvel Rod. NE Rozmari. Rodd IrQdI Rod Roddam IrQdaml Rodom Roddenberry /tQdenberil Rodenberi Roddy IrQdil Rodi Roderic. šIo je i drugo ime: UP.Rockinghum Rosemary Rockingham IrQkingaml Rokingal11 . Rolfe IrQllI Rolf Rollin IrQlinl Rolin Rolling IrQling/ Roling RolJings IrQlingsl Rotings Rollins IrQlinsl Rolins RoHinson IrQ1insonl Rolinson 116 Rolls l!rQlsl Rais .NE Ro Roebuck IrQubak/ Rouhak NE Robak Roeg IrQugl Roug Roethke Ir~tkel Retke Roger IrQdžerl Rodžer BOLJE NEGO IrQdžerl Rogers IrQdžersl Rodžers BOLJE NEGO IrQdžersl Roge! IrQžEI Rože Rohrer IrQrerl Rorer Roker IrQkerl Roker Roland IrQlandl Roland BOLJE NEGO IrQlandl. Ross Rosalie IrQzalil Razali Rosalind IrQzaIindl Rozalind RosaIine. Roome Ir1!1111 Rl/Ill Rouney. po američkom izgovoru.l'eft BLIŽE IZVORNOM AMERIČKOM IZGOVORU BILO BI Razevelt Roper IrQperl Roper Rorty IrQrti! Rorti Rory IrQri! Rori Ros IrQzI Raz . Rosamunde IrQzamundl Rozamund Rosanna. BOLJE NEGO Rolend Rolf. Roonie IrUnil Rl/Ili BOLJE NEGO irllnil Roosevelt I!ruzveltl RIIz. NE Rozmeri . Rosanne IrOzgna/ Rozana RDsch IrQšl Roš Roscoe IrQskOI Rasko Rose IrQuzi ROllZ Roseanne I!rouz~nl Rozen. Rosemary IrQuzmaril RouZl11ari .NE Romnej Ron IrQnl Ron Ronald IrQnaldl Ronald Ronnie IrQniJ Roni Ronson IrQnsonl Ronson Ronstadt IrQnstatl Ronstat NE Ranštat Rooker lr1!kerl Ruker Room.NE Rodhem Rodman /rQumanl Rodman BOLJE NEGO Rodmen Rodney IrQdnil Rodni Roe IrQul Rou . Roderick IrQderikf Roderik Rodger IrQdžer/ Radžer BOLJE NEGO IrQdžerl Rodgcrs /rQclžers/ R()d~ers BOLJE NEGO irQdžcrsl Rodham /rQuam/ Roc/alll .

NE Ruž.BOLJE NEGO Ir!!dil Rudyard Irl\djard/ Radjard NE Rađard Ruehl IrUIi Rul Rufus IrUfusl Rufus Rukeyser IrUkajzerl Rukajzer Rumbelow Irgmbeloul Rambelou Rumsey /!rgJ11zil Ramzi Runcie Irgnsil Ransi Runciman Irgosimanl Ransiman .BOLJE NEGO Roulends Rowley IrQulil Rouli Rowntree IrguntrIJ Rauntri Roxanne I!roks~nl Roksen Roxburgh IrQksborol Roksboro . NE Roen. NE Ravan.Rosen Rushmore Rosen IrQzenJ Rozen Rosenberg IrQzenbergl Razenberg Rosenthai IrQzentAlI Rozental Rosie IrQuzil Rouzi Ross IrQsI Ras Rossetti lroz~til Rozeti .iild BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Rolsčaj ld Rowlandson IrQulandsonl RaulandsoIl . NE Rouven.a.NE Rouv Rowell Irl\ueli Rallel . NE Roan. NE Rouvan.NE Rubinštajn Ruby IrUbil RlIhi .BOLJE NEGO Ir!!dolfl Rudy !rUdi! Rudi .NE Ravel Rowena lroulna/ Rouina .ILI Iros~ti/ Roseti Rossiter IrQsi{erl Rositer Roth IrQtI Raf Rothenstein IrQtenstajnl Rotenstajn . NE Roven Rowbotham IrQubotanti Roubotam Rowbottom IrQubotom/ Roubotom Rowe IrQul Rau .BOLJE NEGO Roulendson ROllndtrec IrgundtrI l Raundlri Rountree Ir. Rudolph IrUdalfI Rudolf .NE Rotenštajn Rothschild I!rolšildl Rof.NE Rovena Rowland IrQulandl ROlIland BOLJE NEGO Raulend Rowlands IrQulandsl ROlllands .n-jonl Ranjon Rupert IrUpertl Rupert BOLJE NEGO If]!pertl Rush Irgšl Ra/! Rushdie Ir!!šdil Ru"di .NE Roksburg Roxette lroks~tI Rokset Roy IrQjI Roj Royce IrQjsl Rojs Ruben IrJ1benl Ruhen Rubin Ir!lbinl Rubin Rubinstein 1r1lbins{ajnl RuiJinsl{!in .BOLJE NEGO Ir!!bil Ruddock !rgdok/ Radak Rudolf.!!untrIl RaulItri Rourke /rudu Rork .di Rushmnre Irilšmorl Rašmor ZNAČENJE SIMBOLA IA EIOUI du g naglaše n I AEIOU! dug ncna g la ~cn lacioul kratuk na g Ja ~c n lacioul kratak ncnaglašen 117 ! ukorenjeni oblik . NE Rurke Routledge Ir~utlidžl Rauflidž ILI !rl\llidžl Ratlidž Rover IrQverl Rover Rowan IrQuanJ Rouan BOLJE NEGO Rouen. NE Rurki.NE Rurk.BOLJE NEGO Ransimen Runyon Ir.

Russell Irllself Rasel NE Rasi Russert !r!!sert! Rasert Russo Ir!. NE Radžer Rutgers Iri!lgersl Ralgers .lli RilI . NE Radžcrs 118 .Rusk Ryle Ruth Ir!.BOUE NEGO Ir!!1i Rutherrord Irl!dcrfordl Radelford .jl Raj Ryle Ir/':.r Rye Ir/':.jlf Raji Rusk IrJ!skl Rask Ruskin !rilskini Raskill Russ Irn$! Ras Russel. NE Rudger. NE RUlcrford Rutherrurd Illlderfurdl Radetflml Ruttan !rut!!n! Rut01J Ryan Irruanl Rajal1 Rydcll Irrudelf Rajdel Ryder Ir.NE Ratger.NE Ralgers~ NE Rudge'rs.lsOI Ruso Rutger Ir!!lgerl Rutg.ojderl Rajd.r .NE Ralerford.

Sadier !s!ldler! Sadier .<fajer! Sefajer .s Saatchi !sAči! Sac'.gan . Salisbury !sQlsberil So/sbed . NE Zaher Sacheverell /saš~verell SaJevere/ Sachs. NE Sagan BOLJE NEGO Segers Is~nsberil Sejnsberi .BOLJE NEGO Sedler Safer !s~fer! Sejfer Safire fls!.BOLJE NEGO Sejnzberi Sainl !s~nt! Se.BOLJE NEGO Solzberi S.NE Segan.BOLJE NEGO Seli Salman IsaimAn! Salman BOLJE NEGO !s!llman! Salmond /s~mondl Samond - NE Salmond Salter IsOIler! Soller - NE Salter Sam I!s~nlf Sem Samantha !samgntaJ SamCll1ta - BOLJE NEGO !sl!manlai ZNAĆENJE SIMBOLA lAElOV! dug naglašen !AEIOU/ dug nenaglašen lilC ioul kratak naglašen laciou! kratak ncnaglašcn 119 ! ukorenjeni oblik .NE Salk Sally !SlIliI Sali .NE Sefajr Saffron !sllfron! Safron BOLJE NEGO Sefron Sagan !s~ganl S~.lk !sQlkI Solk .NE Saher.nl Saki !sAIU! Saki Sal !SilJ! Sa! Salinger fls!<li ndžcr! Selbu!žer Salisberry. Sacks !s!!J<s/ Saks .NE Zaks Sackur !silkur! Sakur Sackville !Silkvil! Sakvi! BOLJE NEGO Sekvil Sade !šAdE! Šade Sadieir. NEGO !s~č i! Sabin IS8binl Sejbill BOLJE Sagel !Silget! Sagel NEGO Seget Sainsbury BOLJ E Saggers /Sil!6crs/ Sage rs - Sabina !sabIna! Sabina Sabine !sl!bajnl Sabajl! BOLJE NEGO Sebajn Sacher !s!!J<cr! Saker .

NE Samuel Samucis Isgmjuels/ Samjuels BOUE NEGO Semjuels.NE Sajer Sayers Ist.jlsl Sejls .1 Skari 120 .BOUE NEGO IsQjerl Saxton ISllkstonl SakS/Oil .BOUE NEGO Semjuclson: NE Sal11ur.rgeant.I IsQII Sol Saunders IsQndcrsl Sallders Saundcrson IsQndcrsonl Sonder..jerl Sejer .n Giacomo Isan dŽllkomol San Džakoll/o . Sample IsAm pil t.ndrich IsAndričl Sandrič BOUE NEGO Sendr. Sartorius !sartorisl Sarforis Sasdy ISl!zdil Sazdi .jersl Sejers .mll Savage l!s~vidžJ Sevidž Savalas lsav~lasl Savalas Savant Isav~ntl SavanI Savile.:ison Sandhllr~ ISillldhcrgl S(//ulh('r~ . Sarah l! sAral Sara ~ Sarandon ISilramJonl Sarandon .arazinl Saraz.NE Skulia Scanlan I!skQnhm! Skelllall Sc.NE Saskia Sa.NE San Dakomo Santayana Isanh~Anal Santajana Sapir Jlsl!pIrl Sa!.j lsl Skejls Scalia IskalIai Skalija . BOUE NEGO Sepir S. Sargent ISllrdženll Sordželll Sargeson Isnrdžeson/ SardžesoIl Sa roy ~n I!snrojan/ Sarajan BLIZE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI IsarQjanl Sarrazin Is.wlI/ .BOUE NEGO Sems Sammy I!s~mil l'em. NE Sarazen Sartoris.i!mpsonl SampsolJ Samuel ISl\mjuel/ Sall/juel BOUE NEGO Semjuel.nl S({SII1/ S.Sammic St:affy Sammie I!s~m\l Selili Samms Is!!msl S<IIIIS .BLIZE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI IsapIri. NE Sandburg Sanders IsAmJ crsl Sanders ~ BOUE NEGO Senders Sanderson IsAndersonl Sandersan . što je i drugo ime: UP.nds I ! s~ndsl Sellds Sandy Jls~ndil Selldi S.č S.NE Sekston.NE Sajers SaYles Ist.nger ISl!ngerl Sallger BOUE NEGO Senger S.NE Sajles Scacchi Isk~kil Skaki cales Iskt. NE Samucis Samuelson ISllmjucison! Sall/jllel..O/ SlI.nlon I'sk~nlonl SkelIIoIl Scarborough Iskl\rhorol Skarboro Scargill Iskl!rgiU Skargil Scarry IskAr.in NE Saracin.NE Saradon S.ra.<kija .BOUE NEGO Senderson Sandie I!s~ndil Selldi Sandra ISAndrai Sandra BOUE NEGO ISl!ndrai S."'"pl BOUE NEGO Sempl Sampras ISJ!mprasl Sali/pras Sampson !s..130UE NEGO Snsdi Saskia Is!!ski. Saville I!s~vill Sevil Sawyer IsQjerl Sojer .BOLJE NEUO Scndhcrg."is()on Isas1J.ir . Sexton Sayer Ist.

NE Siom. SeiOl'ra lšjQra! "'!ijara . Seare IsIrl Sir Seares /slrsl Sirs Searl. Scotty IskQlil Skoti Seowcroft IskQukroftl Skoukrnjt Scribner Iskribneri Skrihner Scroggie IskrQgif Skra!:i Scroggs IskrQgsI Skrogs SCl"utOI1 IskrllionI Skru/lm Scudamore Iskj1!damo!'1 Skjllti0l1101' Schwarzkopf I!švilrckopll Švarckopf Schwimmer lšvimerl Svime.NE Segal Sca~l'o\'e Islgrouvl Sigroll\' NE Sigruu. Seully Iskillif Skali Seullitorpe Is klIitorpi SkalIor!..s. NE Šin Sear.NE Švane Schwartz.Bau E NEGO IsebastiAni.NE Simas Seamus !š!<imusl Šejmus . NE SebilSlian Sebeok IsIbiokl Sihiok Seberg Islbergi Siberg Secada Isck6da! Sekada ZNAČENJ E SIMBOLA IAEIOUl dug naglašen I AEIOVI dug nenaglašcn lacioul kratak naglašen lacinul kratak ncrmglušcn 121 ! ukorenjeni oblik .NE Šejmas. NE Skoreeze.NE Sin. NE Simus Sean lšQnI Son .rel Švare Schwarzenegger I!švl!reenegerl Šl'ar~'eneger Scorsese IskorsEzel Skorseze NE Skorsiz.NE Sikora.. NE Skior.'oeder lšrQderl Sroder . što je i drugo ime: UP.0dcrl Š/'(~id('/' -NE Šrcde!' Schroder. NE Skoreiz.Schaefe r Secnda Schaefer.. NE Sigro\' Seamas lš!<imas! Sejlllas . Sehaeffer lš~ferl Seffer .. Schulz lš!!lcl Šulc Schumacher lšUm.herl Suma"er Schuster IŠJ.NE Šlezinger Schneider lš nruderl SnC/jde!" Sehofield IskQ flI dI Sk(!/ild Seholcs IskQulsl Skoul. NE Sim.za drugi oblik: NE Šreder Schultz. Seu~ul Is Ig61 1 Sillol . SchoIl IŠQII Sol SchoptJin lšQPlliiIl Šonf/ill Schrader lšr.er .NE Šefer Schaffner lšgfned SaJner Sehedeen Iše dIn! Šedin Scheider lšruderl Sajder Schepisi Iskeplsif Skepisi Scherer /šIreri Sirer Sehieffer lš\ferl Šijer Schiffrin lšifrinl Šifrin Schlesinger lš l~sind že rl Šlesindf. NE Skorsis. Schwarz l !švJi. NE Skoreis Scott IskQtI Skot Scottie. Seamas. NE Sciora Scoficld IskQflIdl Skl!/ild Sculley.[Sl'. Searle Is~rll Serl Sears IsIrsl Sirs Season IsIron! Sizon Seaton IsIlonl Siton Seb Is~bl Seb Sebastian Isebllslian! SebastijalI .-l Suster BaUE NEGO išyslerl Schuyler Iskruieri Skajler Schwantz fšvQnel Svane . Sch..

Sharpe Išarpl Šarp Sharples IŠl!rplsl Sarpls ..lhil Se/bi Selena /!sdbllu/ Se/el/u SeU' Is. NE Šejkil Sharkey Il'llrkil Šarki .ilol Saiejia Shale lš~11 5ejl Shalik.ronl Šeron Sharp.lurdl Sjl/ard .NE Segal Segar Islgarl Sigar Seidelman Is!l..~cj"pir Scll'ridgc Is~lrriu/.lvinl Selvin Selznick Is!. NE Šetak Shaughnessy lšQnesil Šonesi Shaun lšQnl Šon 122 . Sharman lšarmanl Šarman BOLJE NEGO Šarmen Sharon I!šs..BOUE NEGO Se!'er Shaftesbury lšAflsberil Š~ftsheri Shakespear.ka/ Seleko SeUeck Is!. NE Šarplcs Sharron I!š!<ronl Šeron Sh.\'d{ Seymour /slmorl Simor - NE Scjmur Sh. Sedgwick Is!.Q. Shannon Shannon l!š~nonJ Šenon Shapiro lšapIrol Šal'irn Shaquille Išakili Šaki! BOLJE NEGO Šekil.. Sh.NE Sikomb Scdaka IsedAkol SedlIka Sedgcwick.Sccombe Sfllaun Seenmbe IsIkoml Sikom .r1ingl Ser/ing Sessions /s.'id:' Selina /st:llnu/ .lel/ Sjl/el Sexton Is!<kstonl SeksIOIl Sh.el'!'er Iš~rerl Šej!er .jdelmanl SlIjdelmall .ekleton l!š!..neti Senel Serena /!serEna/ Serena Serling Is!.BOUE NEGO Sajdelmen: NE Zajdelman Seinfeld Is!l.O BI .l Se!!. NE ZajnlClt Sclh)' ISl.lsl Sjlls Severin Is~verinl Severin Sewall Isj].lah.larsl Selars SeUecca Isel!.lekl Selek SeUers Is!..NE Šarplz.tner lšatnerl Šatller BOUE NEGO Šetner Shaltuck IŠl!tukl Šatuk .1 .shvili lšalikašvilil ŠalikašlJili Shane lš~nI Šejll Shannen IšanenI Šanen BOUE NEGO Šenen.larl Selar Sellars Is!.klto!.NE Sešns Seth Is!<ti Sei Seton IsItonl Silon Seuss Isj]..)'elillt/ Selkirk l!seIkirkl Selkirk BLIŽE SISTEMU BILO BI Selkerk Sellar Is!.lall Sjllal Seward Isj]..NE Šatak.11I .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BIl.~ekllon Shadwell lš.šonsl Sešol1s .dvell Sadvel BOLJE NEGO Šedvel Shadyac IŠlldiakl Šadijllk BOUE NEGO Šedijak: NE Šadjak Shaefer.lersl Selers Selwin.jnfeldl Sajnfeld -NE Sajnfeh: NE ZajnlC1d..NE ŠelCr Shaffer !šaferl ŠlI!er . NE Šenon.ILI Islvardl Siva rd. Shakespeare I!š~kspirl Sekll'il' .džvikl SedžlIik Sedley Is~dlil Sedli Seflon IS9cflonl SejiOIl Segalisigail Sigal .lznikl Selznik Sennett Is!. NE Sivard Sewell IsjJ. ""I>... Selwyn Is!. što je i drugo ime: UP.

Show Shawcross /šOkrosi Šokro.~r'I'"'''' NI! Supcrli.~IClluCl '.~ila Sheen lšInl Šin Sheena IŠIna! Šina Sheene lšIn! Šin Sheftield /š~flld! Šefild IlOLJE NEGO IŠJ. Showcross Shawn lšOn! Šon Shawnee IšOnIl Šoni Shea /š<. NE Ši.NE Šer.yil ..lln\l1 knullk IlIIIhIiiI kl'HlClk clCI~IClI.ikl'r SholUH IAUlIl.'d IR~plIl'Ill . UP. Shcplllml IŠl. Alo. Shl'l. NE Šea Sheard lšerdl Šerd ..ldrejk! Šeldr.NE Šierer Shearing /šlring/ ŠirilIK .. što je i drugo ime: UP.NE Šcring Shears lšlrs/ Širs -. She phulIl'Il Shl'l. ' .NE ~epe l'll.lfild! ShellII.' " 1 IIklll t1 11junl 11t' lliI . Shelly lš.BOLJE NEGO lšilal..NE Še.BLIŽE SISTEMU BILO BI Šerli Sh""klcy mUkiii .:pllr<l1 '~"IU"'I .ILl lšlnll Šird Shearer lšIrerl Širer .i u i "I'II~" IlI1c: UP. što je i drugo ime: UP./'t Show 1~1I111 .. što je i drugo ime: UP. Sherri /šf.].' Shcll'u lAUri .Shaw Showcro.II I .i ll "1'\I~o IlIIc: UP. Shuphuul'Il Shu.ikcl'l .~rl/' ShclI'l lIunl .~O/l Shnwln-tl/ll/ll IAUllkt'llHI '~fl/lkl't}'\' ZNACIIN.\0/11.~okli Shul1Illukt. Shelagh /šIla! .NE Šajr Shirer lšrurer! Sujrer .~/illle.d Sh"I'I. Sher Sheree.. Cher.5eri SherritT /šgrilJ Ser({ SherrilI /š~rill Šerif Sherrin lšc.~iI(/ .jl Šej -.lil Šeli SheIIon lš~ltonl Selto" She pil rd..'I' m~lllc.~IMIIII)'i\ ll\lJIUH' tAI tIm I tllI~ ClCClClMIClI1I1l tllI~ ". šio . Sheri lš~ril Šeri Sheridan /šeridanl Šeridan BOLJE NEGO Šeriden Sherilyn lš~rilinl Šerilin Sherlock lšer!ok! Šer/ok Sherman lš~nnanl Šerman BOLJE NEGO Šermcn Sherree..\' NE ŠoukrOs..hl"'" IAcpc l'I1I '~P/Jt·.1 .ss Shaw lšQI Šo .NE Šou..NE Šiers Sheelagh -IšIla! .' 111. hl~\! 11 "hllk .\1'1 .~.il prvi i dmgi oblik: NE Šejla Shelden lšcldcn! Šelden SIU'ldon lš~ldonl Šeldon Shdd .ik SIU'lIey.NE Širer Shirley lišjrlil Širli .~r' " Sheraton IšeratonI Šeraton Shere lšlrl Sir ..rinl Šerin Sherry lš~~i/ Še ri Sherwin /šervinl Šervin Sherwood IŠl'rvudl Šervud Sheryl IŠl'rill Šerit Shewell lšUel/ ŠueZ Shields lšiWsl Ši/ds .hllll. Sheilah.'d. ke lš!.BOLJE NEGO lšildsl Shinseki lšinsekil Šinseki Ship lšjpl ŠipShipley lšjplil Šipli Shipman lšjpman! Šipman BOLJE NEGO Šipmen Shipp lšjpl Šip Shire /šruer! Sajer ..

illmonsl Sajmons Simpson Isimpsonl Simpson NE Simson Sinatra I!sinatra! Sinatra BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI IsinAtra! Sinbad Isjnbadl Sinbad BOLJE NEGO Sinbed Sinclair.NE .BOLJE NEGO Silvermen Silvers IslIversl Silvers Silverstein Isllverstajnl Sitverstajn . Sillitoe IsjlitOI Silito SiIIs Isilsl Si/s .NE Silvia Simeon Islmionl Simion .NE Šined Singer Isingeri Singer .jnz. Sinclaire Isinklerl Sinkler Sinden IsindenI Sinden Sinead.BOLJE NEGO lšut! Shuy lš6j1 Saj Shyer lšl)jerl Sajer Sian.jdl Šin~id .rkl Serk . UP.Showalter Sissie Showalter IšOvOlleri Šovolter Shrapnel Išri!Pnell Šrapnel BOLJE NEGO Šrepnel Shriver lšq~jverl Šrajver Shue lšUl Su ShuiamIte lš!Damajtl Šu[amajt Shuiman lš. Shulz lš!!lcl Šulc Shumway IŠllllivej! Šamvej Shuster lš1!sterl Suster BOLJE NEGO lš!!sterl Shute lš1!tI Šut . NE Simeon Simmonds Isimondsl Sil710nds Simmons Isll110nsl Sil11ol1s Simms Isll11s1 Sims Simon Isillmonl Sajmon Simonds Isgjmondsl Sajmonds Simone IsimQnI Simon Simons Is. Sinead lšin. NE S.NE Sajmon. NE Zigl Siegfried IsIgfrIdI Sigfrid . NE Sinajs Siobhan.NE Silverštajn Silverstone Isilverstonl Silverston Silvester /silv~ster/ Silvester BOLJE NEGO Isjlvesterl Silvia Isllvia! Silvija .NE Zigrid Sikking Isjkingl Siking Silas Isl!ilasl Sajlas Silk Isjlkl Silk Silkin Isilkinl Silkin Sili Isjll Sit Sillito.NE Silz Silver Isjlverl Silver Silverman Isilvermanl Silverman .!llm. NE Zigel.nI Šulman BOLJE NEGO Šulmen Shultz.BOLJE NEGO Sisli Sissey.ILI IsIdbotorni Sidbotom Sidney Isjdni! Sidni . Siobh3n lšivQnl Šivon Sirk Isr.BOLJE NEGO Sibila Sid Isidl Sid Siddons Isjdonsl Sidons Sidebotham Isl!idbotantl Sajdbotam Sideboltom Isl!idbotorni Sajdbotom .NE Sirk Siskel Isiskell Siskel Sisley Isizlil Sidi . Simon.NE Zinger Singleton IsingJtonl Singlton Sinise IsinIs! Sinis .NE Sigl. Sigrid IsIgridl Sigrid .NE Sidnej Siegel IsIgell Sigel .. SHin lš!1nl Šan . Sissie Isisi! Sisi 124.NE Si an Sibley Isiblil Sibli Sibyl Isibill Sihil . što je i drugo ime: UP.NE Sajnis. Syman. . Zigfrid Sigourney IsigQmil Sigorni NE Sigurni .

NE Soms Soan.per Skerrltt Is k~ritl Skerit Skidmore Iskidmorl Skidmor Skinner Iskinerl Skiner Slade Is l~d1 Slejd Slater Is l~lerl Slejler . ""glnkn 111cinu! kruiuk ncnagl.ijzmorl Sojunor Skeat Iskltl Skil Skelton Isk~il onJ Skellon Skepper Isk~pe rl Sk. NE Sl1lirke ' lih Ismill Smit S IIhcrs Ismidersl Smit/ers NE! Smiler.NE Zondhaj m SonnenCeld Isgnenfeldl Sonenfeld .rkJ Smuk ...NE Zonenfeld Sonny Is!!nil Sani . SmUy Ismllili! Smajli Smlrkc Ism!.NE Soni Sontag Isgnlng! Sontag .I/c1~('r _ NE Slczingl!r Simm.:<111 Smollett Ismgl.'·.lšcn 125 ! ukorenjeni oblik .· .NE Solin ~ nllglu!on IAElOUl dug Ilellllglu!en ZNACBNJE SIMBOLA d u~ I~ IAWQ.llirk.ijdsonl Smajdson Snell Isn~11 Snel Snider Is n!liderl Snajder Snipes Isn!lipsl Sllajps Snodgrass IsngdgrAsl Sllndgras Snow /S IlQU/ SnoH Snowden /snQudenl Snouden Snowdon Isngudonl Snoudon Snyder Isn!liderl Snajder Sh.tI SmoleI BOUE NEGO Smolil Smoot IsmJ. 1I1180n Ismilsonl Smir.!t.[tI Smul Smolhers Ismaders! Smoders Smyth IsmW Smit Smythe IsmAjdl Smojd Smylhson Ism. Soane Isgunl Soun Soderbergh IsQderberg! Soderberg Solomon ISQlomonl Solomon Solti Rglti/ $olti Somerset ISllmersetl Samersel _ NE Somerset SomerviIle.'siuj.1. Sloane /slnun/ S/OUII _ NE Slon Slobin IslQbinl Slobm Slocomb.NE Sleter Slt'dd Is l ~dl Sled Slcd~l' 1.el SI.NE Zonlug Sophia /!sgliu! Sofija .!merviV Samervil _ NE Smedley Ismlldlil Smedli Sl1llght Ismilitl Smajl SmUcs IsmAjlsl Smqi/s SmUey.: Sly IslAjI Slaj Smalley IsmQlil Smoli Smart Ismilrli Smarl Smenton /sm!ton! Smi/on Snyderman Isnilid.. SommerviUe Is.Sissons Sophiu Sissons Isisonsl SiSO/lS Sissy Isisil Sisi SitweU Isitvell Sit .BOUE NEGO Snajdermen Soames /sQumsJ Sown. Slocombe IslQkoml Slokom .NE 'Sl.von Sy:1I8 Ismjls/ SlIlits ~ Somervil Sondheim Isgndhajm! Sondhajm .mlanl Snajtiermlln .NE Slokomb Sit·.' r hd~s ind:i.smlth Isiksmitl Siksmit Sizemore Is.UI kntlUk.c r/ S/c.

..udi/ Saudi: Robert Sauthey .n .BOUE NEGO Ste li bras.utJ Saut Southall Is. Sparke !sPiJ.NE Sp.nesl Slmes Sousa Is!.NE Sp.!za/ Suza South Is. BOLJE NEGO Stenhoup.BOLJE NEGO Is prings linI Sproat IsprQul1 Sprol/ t Spurrier Is p!!rierl Spll rijer NE Sparier.jro Spitz /spje/ Spic ..za drugi oblik: NE Skv.NE Spaul<ling Speaight Is ~tJ Spejt Speakes Isplks! Spiks Specter Is p~kter/ Spekter Spector /s~ktor/ Spektor Speight /s~ tJ Spejt Spelling /s~ling! Spe/ing Spence /s p~ns/ Spens Spencer /s ~ns erl Spenser Spender /s~nder/ Spender Spens /s~ns/ Spens Spenser /s~n ser/ Spenser Sperber Is~rber/ Sperber Sperry /s p~ril Speri Spielberg /spIlberg! Spi/berg Spike /sprukl Spajk ..ILI ISi\di! Sadi Southwark IsMarkl Sadark Sowerby Is!!uel'biJ SaucrlJl· ILI ISQuerbil Soucrhi Spacek 1'P!Dsckl Sp~isek BOLJ E NEGO Spejsik Spacey Isp~s i ! Sp~isi Spader Is~ derl Spejder . Stacie Is t~sil Stejsi Stack ISqJkI Stak .BOLJE NEGO Stek Stacy Is t~ sil Stejsi Stafford ISIl\fordl Sto/ard BOUE NEGO Sl..r Isprjngerl Springer NE Springer Springfield IsprjngfIldl SpringjUd . Squirc Iskvl!ierl Skvajer .Sophie Stanley Sophie. jki SpilIane /s pil~nI Spi/ejl! Spink /spinkl Spink Spinks /spjnks/ Spinks Spiro /spirO/ Spiro .!nerl Spuner Spolliswoode ISpQtisvudl Spotisvud Spring Isprjng! Spring Sprin&!..NE Spojder Spalding IspQJding! Spa/ding NE Spalding Spali IspQU Spol SpanswIck I ! s ~ns vikl Spensvik Spark. Sophy IsQfJi Sofi Soros ISQros/ Soros .NE Sotbi Souness Isl1. NE Spurier Sqnier. BOUE NEGO St. Stamp I!s t~mpl Stemp Stan I!stl:nI Stetl Stanfield l!st~nfIldl Stenfi/d Stanford ISqJnfordl Stan/ ard BOUE NEGO Stenford Stanhope IstllOhoupl Stanhoup -: ILI IstllOopl Sla1lOp..NE Šaraš: NE Soroš Sorvino Isorvlnol Sorvino Sotheby Is~debil Sadebi .rkl Spark Spaulding IspQlding! Spo/ding . ! St%ne BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Slalon Stallybrass Istl!librAsl Stalibras . nop Stanley I!st~nl il Stellli 126 .NE Štal Stallone I!stalQn.jr Stacey.NE Špic Spock IS JlQkI Spok Spooner !sp!.. ford Stahl IstM Stal .BOLJE NEGO Ispringfild! Springsteen Ispringstl nJ Springst..dOU Sadol Southers Isadersl Saders Southey Is.

fnn Ist~fanl Slefan SI.lfen.fnnle Is t~fanil Stefani . Sleele Isll\1 Slil .NE Stujn.NE Štajnman. NE Stejnberg Steineru !stitineml Stajnem NE Štaj nem.NE Stefan. NE Stidmen Stearil.NE Štajner.NE Istefan!! Stephanopoulos !stefanQPulos! Stefanopulos Stephen Istiveni Stiven .. Stephanie Is t~fa nil Stefani .!i .inbcki Slc~illbek NE Stujnbck. NE Stejnvej SleUa Is~l a/ Stela Stenton !s t~ntonl Stenton Stepeanie.rd Istl!nardl Stanard BOLJE NEGO Stenard Stansfield I!st!.NE Štajnberg.BOLJE NEGO Istjl/ Sleen IstIni Slin Sleenburgen Istlnberclženl Stinherdžen . NE Stefen Stephens !stlvens! Stivens NE Stefens.NE Sten ton.Stannard Stevie Stann. što je i drugo ime: UP.NE Istelimll St.ns/Ildl Slensjild Stanion Istllntonl StallIon . Stearne Is t~rn1 Stern Stearns !sl~m s! Stenrs Sleel.! krUl'llk naglašen !uciolll krutuk ncnaglašen t27 ! ukorenjeni oblik . Steffens Stephenson !st!venson! Stivenson . NE Stejnman Steinway /strunvejl Stajnvej NE Štajnvej .NE SlevI i St C lair /s!nkler/ i')lnkJf!l" Stead IstQ dl Sted . što je i drugo ime: UP. Sterne !s t~rn1 Stern NE Štern Sterobagen Ist~mhejgenl Sternhejgen Stelson Ist~tsonl Stetson Stevas IsQvasl Slivas Steve IstIvi Stil' .ElQ1!. NE Stcjnbck Steinberg Istl\inbergl Slajnberg .NE Stefenson Sterling Is t~r1ing/ Sterling Stern. Stevie Sleven IstIvenI Stiven Stevens !stlvens! Stivens Stevenson !stlvensonl Stivenson Stevie IstIvj! Stivi ZNACENm SIMBOLA ! A. NE Stejn SteInbeck Islll.1 dug IAElOu/ dug nll ghl~cJl ncnllgl ll~c ll !lliili!. IstIlIe nsi Slefens Stel~er Istajgerl StajKer NE Stujgcr SteIn IstAjni Slajll . NE Stej ner Steinman !stgjnmanl Stajnman . Stanwyck I!st~niki Stenik . NE Stenvej . što je i drugo ime: UP. Stenton Stanwick. NE Stidman.NE Stinburgen St.NE Stivi.ILI I!st~nviki Stenvik: Barbara Stanwyck Stapleton Ist~pltonl Stejp!ton NE StepIlon Siar IstAri Star Slark Istl!rki Stark SIarkey Istl!rkil Slarki Starr !st/1r! Star Stavcley 1S1~ i v li l Stei>.NE Stid Steadman !s t~dmanl Slet/num BOLJE NEGO Stedmen. NE Stejnem Steiner Istruneri Stajner .u.

!ardl Stjuard BOLIE NEGO Istjllard/. Stin(on /slinlon/ Srintrm Stiriing Istl<riing! Ster/illg . NE Stov 128 Strelltfcild Istlj. Stolz Istoiel Stolc .NE Stabz Studebaker Ist!ldebejkerl Studebejker Sturgeon Ist!.NE Stouv.NE Stoks Stoltz.<rdžonl Sterdžon NE StarUžon .tonl Streioll Strevens /st~vens/ Screvens Strickland Istrjklandi Strikland .r Istfl!derl Strader .NE Strob Strom IstrQmI Strom Strong.BOLIE NEGO Striklend Stringfleid Istringt1ldi Stringfild Stritch Istrjčl Strič Strob.NE Štok Stockard IstQkardi Stokard Stockton IstQktonl Stokton Stockwell IstQkveil Stokvel Stoker IstQkerl Stoker Stokes IstQuksl Stouks .NE Strejsend Stretton Istf!. NE Stejn Stiers IslJ!iersl Stajers . Strachan Istrl!kanl Strakan ILI IstrQnI Stron Str.NE Sliriing St James /senl dž~ m s/ Sent Džejms .NE Štraus Straw IstrQl Stro .NE Štoic Stone IstQunl Stoun .!arti Stjuart BOLIE NEGO Istjllarti Stubbs IS/lIbsl Stabs .Steward Sturgeon Steward Istjl. Stewart Stewart Istj!lartl Stjllart BOLIE NEGO Istjllarti Steyn IstAjnI Stajn .NE Sent Diejmz.NE Ston Stonehill IstQunhiV Stounhil NE Stonhii Stoppard IstQPardi Stopard Storey IstQril Stori Storr IstQrl Stor Storrs IstQrsl Stors Story IstQril Stori Stoughton Istl!utonl Stallton ILI IstQtonl StotOlI Stout Istlluti Staut Stow. Strait Istr~tl Str~it Strang Istrl!llg! Strang Strange Ist~ndžl Strejlldž NE Strendž Strasberg Istr!!zberg! Strazberg .NE Stiers Stilgoe IstjigOI Stilgo Stiller IstiJeri Stiler Stillson Ist!isonl Stilson Stine IstAjni Stajn Sting /sting! Srillfl.chey Ist~čil Strejči Stradiing Istrllulingl StradIing Straight.tJlldl Stre(ji/d Streep Is trlpl Strip .NE Strou Strawson /strQson/ Stros()1l NE Slrosn: NE Slrouson NE Sent Džems St John Isindžonl Sindžan ILI Isent džonl Sem Džon Stock IstQki Stak .NE Štajn. NE Stjuart.rs Istrlldersl Straders NE Straters Stuart Istjl. što je i drugo ime: UP. Strange IstrQng! Strong Straud Istrlludi Straud Strouse Istr)!usl Straus Struth.NE Strater Struth.BOLIE NEGO Istrjpl Streisand I!strl\isendl Strajsend .BOLIE NEGO Strasbcrg Strathairn /strats:rn/ Stmrem Strauss Istrausl StralIs . IstrQubl Strouh . Stowe IstQui Stall .

Suzannah. Susan.NE Sulcbergcr Summer Is!!merl Samer Summers ISf!. u"»llIlo. SU.NE Sačet Suckling ISi!klingl Sakiing Sue Is!l/ Su . Swann IsvQn/ Svon NE Svan Swanson IsvQuson! Svonson NE Svanson.mersl Samers Sumner ISQmnerl Samner Sunderland ISl!nderlandl Sander/and .ur Isvllserl Spilser Swuuay IHvlt.NE · Sjuelen . NE Sviz.lolI klOlluh lI.NE Sjuzi Susskind Isyskindl Suskind Sutcliff. Sutcliffe ISi!tklifl Sa/klif Sutherland ISl!derlandi Saderland .Sturges Swenson Sturges. Suffnlk Is~r"kl S(~/()k . NE Švujee Sweeney Isvlnil Svilli Sweet IHvltl ~\'I'. Sturgess Ist~rdžesl S/en/Žes .nn: NE Suzonn. !iwu. Alu Je I 11110: UP.man BOLJE NEGO Suzmon Suzy Is1!zil Suzi . Swenson Swayze Isvl.lll~.NE Sju Suchet Is1!šEl Suše . SIIHl1nnll. Suzanne Isuzgnal SuzaIla . Swcczy. NE Saterlend.znnl SI/Zlin .NE S. .NE Sv'\in Swainson Isv~nsonl Svejnson NE Svajnson SwaJlow IsvQloul Svolou Swan.{ S .llnn IHvgnHlml Spe"s.NE Svoj z.luIHnh INuzUllnl SIIUlI/tI - llrll~(I NE SU~1II1. NE St.Ic i dWB" lille: Ul'.luznn 14).NACUNJU NIMUCJLA IIIIluiII k"llluk lIu»Io.il Sp. SUHIm: NI.NE Stardžes.jzil Svejzi . ALI Gloria Swanson je I!SVi!flsonl Svanson~ NE Svenson. Ul'. Atll .130LJE NEGO Suge!' Sullivan IS1!livanl Sativan BOLJE NEGO Suliven Sullbcrgcr Isylzberge!'1 SutziJerKer .Unllll SUMlIIl/ln.ltll Susie Is1!zil Suzi .NE Surej Sur'ceH Is~rtll) Serliz SUHO n iKl.. I '"Il"u' I ukol'cnjcni ohlik 129 .l.rdžis Sturtevant Ist~rtevantl Stertel'ant Stuyvesant IstruvesantI Stajvesant St Vincent Isent vinsent! Sent Vinsent .NE Sju Suellen IsUelenI Sue/ell . što je i drugo ime: UP. NE Satrlend Suzanna. NE Sjuzun Suzie Is1!zil SlIzi .NE Sjuzi Swaim Isv~ml Sve/m ~ NE Sv'\im Swain Isvl. NE Svajz.NE Salili k Su~ar lš!!garl '~lfKar .BOLJE NEGO Suderlend.NE Sent Vincent Styne IstAjnI Slajn Styron lstJ!jronl Slajron Su Is!l/ Su .NE Sjuzi Suzman Is!2zmanl Suz. NE Svizi.jnl Svejn . što je i drugo ime: UP.lJ.I Sweut. što je l drugo ime: Ul'. SU1.Q)J/ "UM uu~llll'u IABI()U/..z.BOLJE NEGO Sanderlend Surrey IsU!'il Sar.luy llO""MI.NE Suzan." :t.

Swinburne Isvinbernl Svinbern .intonl Svinton Swoosie IsvUziJ Svuzi Sybil.nerton Swinton Isv. SybilJe !sibill Sibil BOUE NEGO Sibila Sydney !sidni! Sidni .Swifr Synge Swift !sviJti Sviji Swinburn.NE Silvia Syrninglon Isaj rningtonl Sajmingtoll Symon !sajmonl Sajmon Symonds !sajmonds! Sajmol1ds Symons Isrumonsl Sajmons Synge !sing! Sing .NE Zilber Sylvesler !silvl<ster! Silvester BOUE NEGO !silvesterl Sylvia !silvia! Silvija .NE Sindž 130 .NE Sidnej Sykes Isajks! Sajks Sylber !silber! Silber .NE Svinburn Swindall !svindOV Svindol Swindell IsvindeV Svindel Swindells !svindels! Svindels Swinnerton Isvinertonl Sv.

po a meričko m Tatum It~tuml Tejltmr Tawney ItQnij Tuni Tayler 1t~ l e rl Tejler . Talbott ItQl botl Tuibol .BOLlE NEGO Tener Tara IIAra! Tara Tarantino ItarantIno/ Tarantino Tarkingion Illlrk.t Tart IllIfti Taft .BOLlE NEGO Tefi Taggart It. Tebbill II\lbitl Tebit Ted It\ldl Ted Teddie.t~cn laciou/ kmlllk naglaSen lacioul kmlak nenaglašen ! ukorenjeni oblik I31 .NE Talia TaUulah Ital.!lla! TailIla T. izgovoru Talcott IIQlkotl Tolkot .ner! Taner .ILI II-'llbotl Talbot. šIO je i drugo ime: UP.llgarll TaMarI Tail II~tI Tejt Talbol.nered Itl!Ilkredl Tankred Tandy I!t~ndil Tendi Tanner It!!.ILI 11l\lkotl Talkot TaHa Italia! Talija . Teddy !t~dil Tedi Te Kan.wa Ite kAnaval Te Kanava Te!ford Itlllfordi Telford TeUer Itlllerl Teler TeUy Itlllil Teli Temperley Itl:mperlil Temperli Temperion Itllmpertonl Temperton Tempesll Itllmpestl Tempest BOLlE NEGO Tempist Temple iLllmpll Templ ZNAČENJE SIMBOLA IAEIOu/ dug naglašcn IAEIOU! dug nenag". Taylour It~lorl Tejlor .NE Tajlor Teague It!gl Tig Teasdale It!zdejl/ Tizdejl BOLlE NEGO Tisdejl Tebbil.NE Tajlel'.ington/ Tarki1lg1oll Tarnoll !tl!mof/ Tamof Tarrant Il!!rantl Tarant Tarll IliJrtl Tart Tule !tstitl Tejt TullersaU !tntersOIl Talersol Tyler Taylor.

NE Tieman Tierney Itirni! Timi .NE Templeton Tenison It~ni so nl Ten.!zI Tju z Thiessen !tIsenI Tisell Thinnes Itinesl Tines .NE Tv. Terry It~ri l Teri Tesh Itr~š/ Te. NE Turiington Thurlow I~rloul Terlou Thurman Ill:nmanl Terman NE Turman Thurmond It~rmon<ll Termand .sa! Tesa Tetley It~tlil Tetli Tewkesbury 1~]Jksberi! Tjllksberi Tex Itr. Tillie.lkel<l1 Trelkeld Thubron Itj]Jbronl Tjubroll Thurber It~rherl Terber Thurlington It~rlin gtonl Ter/ingtoll .BOUE NEGO Tinis Thirkell It~rkell Terkel Thom ItQmI Tom Thomas ItQmasl Tomas 132 Tichenor Itičenorl Tičenor Tidmarsh Itidmaršl Tidmarš Tiernan ItimanI Timan . Tilly Itiiii Tili .Templeton Tilly Thompson !tQmpsonl Tompsoll .NE Tomson. Thorpc ItQrpl 1.NE Tiemi TitTani..!l Tju Thewes Itj!. što je i drugo ime: UP.NE Tajer Thelma It~lma! Telma Theioniaus ItelQniusl Telonij'" . Thurstone 11Qrstonl TerSIOt1 Thwaite Itvrutl Tvejl . Thomson Thomson ItQmsonl Tomsolt Thoreau ItorQ! Toro Thorley ItQrl i! Torli Thorn ' !tQrnl Tom Thornberry ItQrnberi! Tomberi Thorndik. 1I !t r~l re ll Trelje! Threlkeld !tf\'.NE Tarmond.NE T. Thackery Tekeri I!t~keril Thatcher IlJAčeri Tačer Thaw ItQI To . Tiffany ltif.rlington.' Tess It~sl Tes Tessa Itr. !tQrn<lajk/ Tomdajk Thorne !tomi Tom Templeton !t~m pltonl Templloll .NE Tou Thayer Itruerl T. NE Turmond Thurston."'1' Thr.lfall 11 '!.ni! TiJani Tighe Ithjl Tilj Tilbury Itilberi! Tilberi Tilda Itil<lal Tilda Tilley..ksl Teks Thorncycroft IIQrnikroftl Tornikroft Thornhill ItQrnhill Tomilil Thornton ItQrntonl TomIon Thorogood Ilflrog udl 1' lroliud Thackeray.NE Telonius Theo I lt~ol Teo Theodor.NE Tia Tichener I[ičenerl Tičener Theresa l!terEza/ Tereza Theroux IterW Teru Thew ItjJ. Tennyson It~nis onl ren ison Terence lt~re n51 Terens Teresa IlterEza! Tereza Teri It~ri l Teri Terman It~nnanl Terman Terrem:e It~rensl Te relIs Terri. Theodore I!t~odorl Teodor Thorp.jt Tia Itla! Tija .jer .}1 Threlf.sol1 Tennant It~nantl TenanI - BOUE NEGO Tenent Tennessee Its:nesU Tenesi BOUE NEGO It~nesi! Tenney It~n il Teni Tennison.IJDII Trelj.

Tilson

Trelawny

Tilson IIiIson! TilsOIl Tillon IIiIton! Tilfall Tim Itiml Tim
Tirnmie, Timmy Itim i! Timi Timothy IIirnoli! Timali Tina IIIna! Tilla - BOUE

NEGO Ilina! Tindal, Tindale, TindalI !tindali
Tilldal

Tinsley Ilioshl Tillsli Tip Ilipl Til' Tipper lliperl Tiper Tippett Ilipeli Tipel - BOUE NEGO Tipil Tobey IIQbi! Tobi - BOUE NEGO IIQbi! Tobi.s llobujas! Tob~ias BOUE NEGO Tobajes; NE Tobijas; NE Tobias Toby ItQbi! :robi - BOUE NEGO IIQbil Tod, Todd 1 1grj/ Tod - BOUE NEGO IIQdI Tomer ItQflerl Tojler Tolkien IIQlkInI Tolkin Tolliver ItQliverl Toliver Tom IIQrnI Tom Tornalin ItQmalin! Tamalin Tomei Itom~jI Tomej - NE Tomei Tomlin ItQmlin! Tomlin Tomlinson ItQm linsonl Tomlinson Tommie, Tommy ItQm.jJ Tomi Tomson Itgmson/ Tomson Tong, Tonge IIQogl TOllg Toni, Tony IIQoil TOlli BOUE NEGO IIQoil Tonya ItQn-jal Tonja Took, Tooke It!lk! Tuk

Toole II!.DI Tili Tori ItQril Tori Torme, Torme ItorOlE! Torm e Torn Iturnl Tom Torrance ItQrans/ Torans - NE Torens, što je j drugo ime: UP. Torrens Torrens ItQrens/ TorelIs Torrington IlQringlon/ Torin gtolj TorviII Iturvill Torvil Toshach, Toshack IlQšakl To,fak - BOUE NEGO Tošek Tonhey Itlli! Tui Tourneur It~mcrl Temer Tove)' ItQvi! TO!'i Tower Iti!uer! Taller Towers !tlluers/ Tallers Town, Towne Itgun/ 1'aul1 Townsend, Townshend Itgunsend! Taunsend BOUE NEGO Taunzeod Toynbee ItQjobi! Tojnbi
Tracey, Traci, Tracie, Tracy ItIEsi! Trejsi - NE Tresi; NE Trasi Trager ItIEdžerl Trejdžer Traherne Itrah~rn1 Trallem Tramiel Itr!lrni.1I Tramijel -

NE Tramiel Trapido Itrapldol Trapido Travers !travers! Travers Travis Itrjlvis! Travis - BOUE NEGO Trevis TravoIla ItravQlta! Travoila Trayoor IIIEnorl Trejnor Treat Itrlli Tril Treglown IlreglQun! Tregloun Trelawn.y, Trelawoy ItrelQni! Tre/oni

ZNAČENJE SIMBOLA

IAEIOUl dug nagl.šen
IAEIOUI dug
ncnllgln ~c n

lucionI kratuk naglašen
I:lcioul kraHlk ncnaglašen

! ukorenjen i

oblik

133

Tremain

Tyzack

Tremain Itrem~nI Tremejn Trevelyan Itrevl'.l-janl Treveljan Trevethick Itrev~ljkl Treve/ik Trevisan Itr~visanl Trevisan Trevor It~vorl Trevor Tricia Ilriša/ Triša Trilling Itriling! Tri/ing Trim Itriml Trim Trimble Itrimbll Trimbl Tripplehorn Itripihomi Triplhorn - NE Triplehom Trish Itriš/ Tri.'! Trisha Itriša/ Triša Tristram Itristraml Tristram BOUE NEGO Trislrem Tritt Ilritl Tril Trixie Itriksil Triksi Trollope ItfQlopl Troio{J Trotter Itl'Qterl Troler Troughton Itrgutonl Trauton Trowbridge ItrQubridžl Troubridž Trudeau !trudQl Trudo - NE Trido Trudgill Itrlldgill Tradgil Trudi, Trudie, Trudy Itrlldi! Trudi Trueman, Truman Itr!,!man! Trwnan - BOUE NEGO Itrl!man!; BOUE NEGO ..... Trumen Tromp Itrllmpl Tramp Truscott !trlIskatI Traskot Tsongas ISQngasl Songas - NE Congas; NE Tsangas Tuchman Itllkmanl Takman Tucker l!!lkerl Taker Tuckwell ItJ!kvel/ Takvel Tuddenham Itlldenami Tadenam - NE Tadenhem Tudor ItjJ.[darl 1]udor Tuesday ItjJ.[zdi! Tjuzdi - ILI Itjllzdejl 1]uzdej Tuli ItliV Tal Tully Il!lli! Tali Tuohey, Tuohy Itlli! Tui
134

Turing ItjJ.[ring! 1]uring TurobuU Itl'.mbull Tembul NE Tarnbul; NE Trnbul Turner I!larnerl Tarner BLIŽE iZVORNOM IZGOVORU BILO BI Terner Turnour It~mor/ Ternor Turow ItjurQul Tjurou Turteltaub Itl'.rteltaubl Terteltaub - NE Turtellaub Turturro Iturtgrol Turturo NE Torturo Tusa Itjllsal 1]usa Tussaud I!tisQI Tiso - BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Tuso Tutio Itj!J.iinl 7}Ul;1I Tuttlc Ilgtll lilll Tutwiler Itgtvajlerl Tatvajler NE Tutviler TwaddeU Ilvod~l/ Tvodel - NE Tvadel Twain Itv~nI Tvejn - NE Tven; ALI Mark Twain je I!tv~nI Tven Tweed !tvIdI Tvid Tweedie lt.vIdil Tvidi Twining Itv!\iningl Tvajning Twohy Itlli! Tui Tydeman It!\idemanl Tajdeman - BOLJE NEGO Tajdemen Tyler Ill\ilerl Tajler Tynan Ill\inanl Tajnon Tyndale, Tyndall Itindalf Tindal - za prvi oblik: NE Tindejl Tyra II!\ira! Tajra TyreU ItirelI Tirel Tyrer It!\irerl Tajrer Tyrone Il!\irOnI Tajron BOLJE NEGO It!\ironl Tyrrell Itireli Tirel Tyson Ill\isonl Tajson Tyzack It!\izak! Tajzak BOUE NEGO Tajzek

u
UdaI, Udali !jJ1dal! JI/dal Ueberroth /j.Uben)t/ .Il/herot Uldall !gldOIl Uldol Ullman, VIlmann, Ulman !glman! Ulman - ILI !.!llman!
Almal1

Ulysses !jglisIzI Julisiz JuJisis Uma !!lma! Uma Una !!loa! Ulla

NE

Underhill !.ilnderhil! Anderhil Underwood !nndervud! Andervud Ungar !.!logar! Angar - NE Uogar Unger !.!loger! Anger - NE Uoger Unsworth I.~nsvortl Ansvort BOUE NEGO Aozvorl Untermeyer /!!ntermajerl Antermajer - NE Unlermajer Unwin I.~nvinl Anvin

Updike !l!pdajk! Apdajk Upfield !.!lpl1ld! Ap{ild Uprichard lapričardl Apričard - ILI Ijupričardl Jupričard Upton !gpIOO! AptOIl Urd.og !J.<rdang! Erdang - NE Urdang Urich !jJ1rikl JI/rik - NE Urih; NE Urič Uriel !jgrieIl Jurijel - NE Juriel; NE Uriel Urmson /~rmsonl Ermson NE Armson; NE Urmson Urquhart !~rkart! Erkart - NE Arkvari; NE Urkvarl Ursula !!grsula! Ursula Usher !ilf,er! A.fer Ustinov Ij!Istinov! Jus/inav ILI /l!stinovl Ustinov UUley !.!llli! Atli

ZNAČENJ E SIMBOLA

IAEIOUI dug naglašen IAEIOu/ dug ncnaglašen

laciolll krnlak naglašen laciolll kratak ncnaglašen 135

! ukorenjeni oblik

v
V.chel Iv~čel! Vejrel Vai lvilli Vol Valentine IVlIJenLaj nl Volellfojtl - BOUE NEGO Velenutin Valerie Ivgleril Valeri BOUE NEGO Valerija VaDlns Iv]!.linsi Valins Van IVIni Van Van AUen Ivan ]!.leni Van Ajen Vanbrugh Ivanbr!.!! Vanbru Van Buren Ivan bj!.[renl Van Bjuren Vance I!v~ns/ Vens Vancouver Ivank.\.!verl Vankuver Vanderbllt IV]!l1derbiltl Vande rbilt Vandross IVJ!ndrosi Vandros Van Dyck, Van Dyke Ivan dl\ik! Van Vajk Vanessa Ivan".a/ Vanesa BOUE NEGO Venesa Van Halen Ivan h~lenl Van Hejlen - NE Van Helen; NE Van Halen Van Heusen Ivan hj.\.!zenl Van Hjuzen Vao Lynden Ivan lindenI Von Lillden Vaoocur IvanQkurl Vallokur
136

Van Sant Ivan s~nI Vali Stm -

BOUE NEGO Ven Sen V.rley IVj!rlil Varli Varney /v,Hrnil Vami Vaughan, Vaughn IvQnl V Oil za prvi oblik: NE Vogan Venables IvenobIs! VenobIs BOUE NEGO Venebis; NE Venejbls Veno Iv~nI Ven - BOUR NEGO IvBnI Vera /!vkral Vera Verđon Iv~rdonl Verdon Verc Ivlrl Vir
Vercen Iverln/ Verin Vernon /vr;;,rnon/ Vernon Veronica lvemnika! Veronika Vi Ivl!!jl Vaj Vic, Vlck Ivik! Vik

Vieker lvikerl Viker Vlckers Ivikers! Vikers Vickery lvikeri! Vikeri Vieki, Viekie, Vicky /viki! Viki Victor Iviktorl Viktor Victoria l!viktOrial Viktorija BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI IviktQrial; NE Viktoria Vidal, Vidan IvidAI! Vidal

. Vivien. što je o i drugo ime: UP.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Ivirdžinia!. NE Virdžinia Viv Ivivl Viv Vivian /vjyiani Vil'ijan .NE Vincent Vincenzi /vinč~nzil Vinčenzi NE Vinčenci.NE Voit Voleker IVQlkerl Volker Volk.NE Virdžil.1 Vilijers . Volke IVQlkI Volk Vonnegut /vQnegatl VoneRat Vowden /vllucien/ Vatu/en Vyvyan Ivivianl Vivij(/Il .Vidor Vyvyan Vidor IvIdori Vidor Vikki Iv ikil Viki Villiers Ivilier.NE Vivijen. što je i drugo ime: UP. NE Fogl Vogl IVQuktl VOl/kt Voight. NE Violet Virgil Iv~rdžill Verdžil . Vincente /vinsent! Vinsent . NE Vivian Vivien. Vivienne /vivieni Vivijen .NE Vivijen. NE Vinćenci Vine Iv/'. NE Fogel. Voigt IvQjtl Vojt . NE Virgil Virginia I!v!rdžlnial VirdžillUa .ul krnlHk naglašcn IncitlU/ kratak ncnugla.NE Vogl.jnl Vajn Vinter Ivintcr/ Vinter Violet Ivl!joletl Vajolel BOLJE NEGO Violeta.NE Viliers Vince /vins/ Vins Vincent.NE Vivien V1adimir /vl~dimirl Vladimir Vogel IvQgel/ Vogel . NE Vivian ZNAČENJE SIMBOLA IABlOUl Ullg nllglašen IAEIOU! t1ug nenuglllšcn lmau.~cn 137 ! ukorenjeni oblik . Vivien.

Voleker Wall. Wallis. NE Volker. NE Vadsvort _ Wagner Iv~ner/ Vagner Wain.1 1 Vodel .NE Vali Wa)mesley.NE Val ters . NE Valač Waller IVQlerl Voler . što je i drugo ime: UP.w Waddell Iv"d!.NE Vildington Wade Iv~dI Vejd Wadsworlh IVlldsvortl Vodsvort . Walshe IvQlšI VoIl Walston IvQlstonl Volston NE Valston Walt IvQltI Volt . Waile /v~tl Vejt .NE Vait Walter IvQlterl Valter .NE Vaj t WakefIeld lv~kJIldl Vejkfild NE Vekfild Wakeford Ivrukfordl Vejkford Wakeham Iv~kam/ Vejkom NE Vejkhem Walco!.NE Valis Wally IVQlil Voli .NE Vadel Waddington IvQdington/ Vat/ing/on . NE Valas WaUach IVQlak! Volak . što je i drugo ime: UP.BOUE NEGO Vodzvort. Walmsley IvQmslil Vomsli BOUE NEGO Vomzli Walpole IvQlpOV Volpol Walsh.ce IVQlasl Volas .NE Valer Wallis IVQlisl Volis .NE Vala h. WalcoU IvQlkotl Volkot .NE Valda Waldorf IvQldorfl VoIdorf NE Valdarf Waldron IvQldronl VoidrOI! NE Valdron 138 Walken IvQke nl Vokell BOUE NEGO Ivukenl: NE Volken Walker IvQkerl Voker BOUE NEGO IVQker/.NE Volis.NE Valter Walters IvQltersl Volters . NE Vajnvrajt Wait.NE Valkat Waldegrave IvQldgrejvl Voldgrejv Waldo IvQldOI Voldo .NE Vajnrajt. Waine Ivruni Vejn Wainwrighl Iv~ nrajtl Vejnrojt . Walmisley.

ALI Jnmes Wilt( je /!vnli Val W"Uunn IVQl<lllal Volana ZNACL1NJE SIMIlOLA IAEIOUI dug n aglll~n I~I IAE IOUI t. Wardc IV5J.~n 139 ! ukorenjeni oblik .NE Varhal10n Ward.NE Varton Warwick IVQriki Vnrik . Wambaugh IVllmbOI Vamho Wanamaker IVQnamejkerl Vonamejker .NE VUlni Wulson IVQlsonl Votson .NE Vašburn Washburn.fbnrn .NE Vašbul'll Washington !vQš ingtonl VoJillgrmI .lug I1cllnglll~n kmlllk naglnšcn Inc illUl kmlak nc na~Ja.NE Vanamejker Warburg IVQrbergl Vnrherg NE Varburg WarhurtoJ1 !vQrhertonl Vor/Jf'rloll . Waterstone IvQterstonl Vaterston Watkin IVQtkinl Votkin .rcnl Vort1lt BOU E NEGO IvQrcnl Wnrrlllgtoll IVQringlonl VOl'ill~/mJ NS Vnringlol\ Warton IVQrlonl Vortall .insonl VotkinsoIl .NE Vašinglon: ALI George Washington je I!vllšingtonl VaJingtoll Water IvQlerl VOler Waterhouse IvQlerhausl Vo/erlzaus .n IVQrdenl Vnrdell .NE Voterhauz Waterrnan IvQtennanl Vo/erman . Washburne IVQšbernl V().NE Vatk.NE Vat.rtl/ Vonl NE Vard Ward.NE Vatkin Watkins IVQtk.NE Vanamejker Wanda I!vllnda/ Vallda BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO Bl Vonda Wannamaker !vQnamejker! VOllamejker .NE Valloll .NE Vark WIII'lock IVQrloki Vor/ok .NE VlIrnor Wnrllllck IVllrnoki Vflr/mk NE VUl'Ilok Wnrrcn IV!J.NE Vnrlok Wnrncr 1vl).~bem .inson W.I'ncrl VOl'llar .insl Votkins NE Vatkins Watkinson IVQlk. po ame ričkom izgovoru. NE Varvik Washbourn. Washbourne IVQšboml Vo.ILl IVQrvikl Vorllik: Dionne Warwick.Waltham Wattana Waltham IvQllaml Vo!tam NE Vallhem Wallon IvQllonl VoilOn .NE Vulsoll Wutt IvQII Vot .tmough IVQtm()ul VO/lnOU Wutney IVQlnil Valni .NE Vuring Wnrk IVQl'kl Vork .NE Varden Wardhaugh IVQrdhOI Vordho Wardie IVQrdll Vord! Wareing Iv~ring/ Vering Wnrlield IVQrflIdI Vorfi!d Warhol IVQmOIl Vorhol Wnring Iv~ringl Vering .BOLlE NEGO VOlennen Waters IvQlersl Voters Waterson IvQtersonl Vaterson Waterston.

NE Vajans Wayland Iv!<iland! Vej land BOLJE NEGO Vej lend Wayion Iv!<ilon/ Vejlon Wayne Iv~n1 Vejn Weathera ll /v~d e rO I I Vederoi \ Vea th erby /v~derbil Vederbi Weathe relI /v ~d e rc l/ Vede re! \Veath crill Iv~d e rill Ver/eril Weatherley. Westheimer /v'.NE Vestinghauz Westlake Iv~st l ejkl Vestlejk Weston Iv~s tonJ Ves/on Westwood /v~s t v udl Vestvud Wetherall Iv~d e rOIl Vede roi WetherelI Iv~derell Vederel )yelherill Iv~dcrjll Vede ril Wha lley IVQliI Voli . Wedgwood Iv~d žv u d! VedžvlId Weidenfeld IvJ!.s/ Ves Wesker Iv~s ke rl Vesker Wesley Iv~s li l VesI.sthajmer/ Ves/hajmer Westinghouse /v~s ting h a u s/ Vest.BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Vajsmuler Welch Iv~l čI Velč .stbrukl Vestbmk Westcolt Iv~s l ko tl Ve stkot .bl Ve b Webber. NE Veverli Wayans Iv!<iansl Vejans . Webbe Ivr.:.ILI Iv~l šl Velš Weld Iv~l d! Veld Weldon Iv~ldo nl Veldon Wellaod Iv~landl Velan d Wellcome Iv~ l koml Velkom NE Ve lkam Weller Iv~l e rl Veler Welles /v~lsl Vels Wellesley Iv~l s ljl Velsl.j nJ Vajn Weinberger Ivl)j nbergerl Vajnberger Weiner Iv&jnerl Vajner Weinreich IvQj nrajk/ Vajnrajk NE Vajnrajh Weir IvIrl Vi r .NE Vog Wa verley /v!<iverlil Vejverl.NE Vals Waugh IvQ! Vo . Weatherly I v~d c rl i l Vederli Wea ver lvIverI Viver Webb.Watters Wharfe Watters IvQlersl VOlers Watterson IvQtersonl Votersoll Wattles Ivntlsl Votls WaUs IVQlsl Vots .:.<. BOLJE NEGO Velzli Wellington /v~J in g to n / Velingtol1 Wellman /v~lmanl Ve/mem BOLJE NEGO Velmen Wells Iv~l sl Vels Welsh Iv~lšI Vel" Welty IVfltil Velti Wend ell Iv~n de l l Vendel ' Vendkos /v~n dkos/ Vendko.nghaus .NE Veir WeissrnuUer I!vejsmiler/ VajsIIIiler ..s li l \lens/i BOLJE NEGO Venzli Wcntworth /v~n t vort/ Vel1tl'ort Wes /v'.idenfeld! Vajde/lje/d Wein Ive. Weber Iv~be rl Veber . .BOLJE NEGO Iv~be rl Webster Iv ~b ste rl Vebster Wedgewood.NE Vali Wha rf. Wcndorf IvgndorU Vem/r)lf 'Vendt IV~Jl t/ VeliI \:Vend y /v~n di / V{!/Idi \Ve nsle)' I v~n . Wharfe IVQrfl Vorj NE VarI' 140 .ILI Iv~zljJ Vezli Wesson Iv~sonJ Veson West Iv~sll Ves t Westall Iv~s tO I I Vestol Wcstbrook IVl'.

NE Vidovson Wideman IviJ.jllou Whitemore /vill tmorl Vajtm or Whittield /vitflidI Vitfild Whiting Ivl!j tingl Vajting Whitlam IvitiamI Viliam 130U E NEGO Vitlem Whitnmn /vill1l11n/ Vi1man 130UE NEGO Vilmen Whitmore Ivllmorl Vilmo/" Whitney Ivilni l Villli WhUrow lviImul Vitrou Whlttuker Ivilake.igmorl Vigmor Wilberforce Iviiberforsl Vi/beifors Wilbur Ivilburi Vilbur Wilby.Q.lJ. Wilbye Ivjlbil Vilbi Wilcock /viIkokI Vilkuk Wilcoeks.NE Vanun Whateley.: NE Vilej kcl': NE Vajtckcr WhiUen Ivileni Vilell .NE Vi lier Whittle Ivjtl! Viii Whitton Ivjtonl ViiOIl .NE Vidous: NE Vidovs Widdowson /vidousonl Vidousoll .j dmanl Vajdman .BOUE NEGO IV!lpil Whorf IVQei! VOIl Wickham Ivjkaml VikalII .NE Vil n Whitti. Wilde Iv Ajidl Vajld Wilder IvJlj i~ e 'l Vajider Wilding IvJljidin gl Vajidillg Wiles IvAilsl Vajls Wiley IvJlj lil Vajli ZNA ENJE SI MB OLA IliliI.Whal10n Wiley "vharton IVQrlonl VortolI .ljtl! ker White Ivl)j t/ Vajl Whitefield Ivitl1ltJl Vitfild .NE Videkomb Widdicombe /vIdikom/ Vidikom .l dug IAHlOu/ dllg n uglll~n nl!tUlg l a~c[[ 1!I&iuW 1 41 kmluk tlaglašl!n n ć l mg ln šc n luc i(lItl kratak ! ukorenjeni ubl ik .r Ivitieel Vilijel' .NE V.law Ivru tlOI Vajilo . Wiggins Ivigin si Vigins Wigmore Iv.ILl Ivl!j tl1ldl Vajtfild Whit. r Ivislerl Visler .l Viftlk.NE Vitn Whitty lvitil Vili Whoopi Ivl! pil Vllpi . Wilcox Ivji koksl Vilkoks Wild.NE Vatli Whatmough IVQII110ul Votmolt Whean Ivln/ Viil Whe" tley IvitIiI Villi Wheaton IvItonI ViiOIl BOUE NEGO Ivitoni Whcatstonc /vlLslonl ViIS!On Wheel er Ivileri Viler Whewell Ihjl!e ll Hjllel Whistl.NE Vikhem Widdecombe Iviuekoml Videk()!}! . Whlltely Iv.tley IVQtlil VOlli .head Ivru thedl Vajlhed Whitehill Ivruthill Vajthil Whit.80UE NEGO Vajdmen Widmark /vidmarkl Vidmark Wiener IvIner/ Viller Wiest Ivlstl VisI Wiggin IviginI Vigin.NE Vidikom b Widdowes. NE Vi tcjkcr: NE Vl.jtlil Vejt/i Wh.NE Vis ller 'VhH~lk er IvIt ake rl Vi!aker SOUE NEGO Vi teke r. Widdows IvIuouzl Vidollo .'1' BOUE NEGO Viteke.

NE Viliams Williamson Ivili.m! Vinillgam . NE Viljem.mson. /vila! Vila Willard Ivil. Winterton Ivintertonl Vinterton Winthrop Ivinimpl VinIrap Winwood Ivinvudl Vinvud Wisdom Ivjzuoml Vizdom Wise IvAjz/ Vajz Wiseman Iv. NE Vodhauz Wogan Iv~an! Vogall Wolf.msoo Willie /viIII Vili Willis IvilisI Vilis Willock /vilokl Vilak WiUocks /viloksl Vilak. NE Vili." '"Vinston /V!nSH)Jl/ \limi/OH ''''inter !vinlerl Villler Winterbotham Ivjnlerbolaml Vinterbolam Winterbottom IvinlerbOlom! Villlerbotom Winters lvintersl Vinters Winterson Ivinterson/ Vinterso/l.ruzmanJ Vajzman BOLJE NEGO Vajzmen With.NE Vudhauz. Wilmott lvii moli Vilmol Wilson Ivilsool ViIsolI Wilton Ivjllon! ViIIoIl WiUshire Ivjllširl VilWr . NE Vodhaus. NE Viliam Williams Iviliamsl Vilijams BOLJE NEGO Vilijems. Wolff IVilifl VIlIf .NE VolaSlon .BOLJE NEGO Vilijemson.rd! Vilard Willcoek Ivjlkokl Vi/kok Willcocks. Willcox Ivjlkoksl Vilkoks Wollaston Winfrey Ivinfril Vill/'.Wilfred Wilfred Ivilfred! Vi/fred Wilfrid Ivjlfridl Vilfrid Wilkes Iviiksi Vilks . NE Viltšajer Wimpole IvjmpOlI VillIpol Winchester /vinčester/ Vinčesfer Windsor Iviodzorl Vindzor 142 BOLJE NEGO Vinzi.NE Viltš. NE Viljemson.mson! VilijamsoIl .ston IVlllaslonl VIIItISIOI! .BOLJE NEGO Viniogcm Winona Iv inQna! Villona Vajnon.NE Vi lijem: NE Vi lijam Willer Iviiii Vili William Ivilimnl ViIUlIlII BOLJE NEGO Vilijem.. NE Viljams.rs Ivjdersl Viders Witherspoon IviderspUn! VidersplIn .NE Vilerspun Withycombe Ividikoml Vidikom . NE Vilj. NE Viljems. Willoughby Ivilobil Vilobi Wilma Ivilma! Vilma Wilmer Ivihnerl Vilmer Wilmot. NE Viljam.NE Vinfrej Wing Ivjng! Vil/g Winger !vinger! Vinger Winifred Ivjnifred! Vini/red Winkler Ivjnklerl Villkler Winner /vinerl Viner Winnie Ivini! Vini Wlnningham Ivining.NE Vilkes Wilkie Ivjlkil Vilki Wilkin Ivjlkin! Vilki" Wilkins Ivilkinsl Vilkins Wilkinson Ivilkinsonl Vilkinson Will /viII Vii Will.. .NE Volf Woll. Wolfe. Winslet IvinsletI VEns/et Winslow Iv!ns loul \IiI/s/oil - NE Willem Ivilemi VileIII .jr.NE Vilikomb Wodehouse IVl!dhausi Vlldhalls .

.. Wydlm. .'lh /"1\101/ \I'Ij')1 WJ'ItI . Wyllll Wollstonecraft Iv]!ls[onkrAft! Vlfls!OIzkrqji . W""Y Injl Nf 'j V raj Wrcll.dmanl Vudman BOLJE NEGO Vudmcn Woodrow /!vudrO/ Vudra BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Vudrou Wuudruft' /v11.os/ V/lds Wuudstock /v11. Wo"lI' Ivull1 \lIIif' NI ! V"IJ' W""lkoll IvtJlk"ll \lIIlk". W()zlIi:lli IVI )/.: ll 11'1' 11 NI' W .' 111 Yrt. WJ'ItI . IVIJIll \III/II Wy l~ l' Ivlj1161 '1 \l/11/~ 1 W)'lIu Ivu 11/ 11.').III:d. ''''1'1'1111 /1 <'. Iv!ktll1l! \likom Vl klllllh Wy..rl/ \lof' Worthing /vonlillg/ V"/..1'11/1 NI~ Vrajl.: rI VI/S lt' l' NE VOft:cst<: r Wordsworth /v!1nl sv tll'll Vordsvorl . NI': VWlli :iI. IvU!.~ [tI .../.BOLJE NEGO Vudlcnd Woodman IV1!..<11 \1.1. lwlU'lh !vUlvtll'll \lIIII'fII'I \Voosnam /V1lZ llillll/ \1. tlll WI'i~lcy /rjgl. (j l NJ( VII II I Wri~hlsoll /ri lil. .' f.1 1l0l.BOLJE NEGO Vulzi Wonder Ilvonuerl VOJU/er BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI Vander Wood Iv]!<I1 V"d Woodbridge Ivg<lbridžl V..: [. Wye lh W)'I'hcJ'lcy /v iče rlil Vi. 11'l\) ldl \IlVitI WI'It.WolIsto:"~c~c:c'n~lr~t_ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _-::.NE Volstonkral"l Wolseley Iv]!lslil V"ls!i BOLJE NEGO Vulzli Wolse)' Iv]!lsil V"lsi .id:\. (/ /..NE Vudvmd Woody IvUdi/ VI/(/i Wuuldrid~l~ /v1l1drid'IJ \I /I/d. NI ~ Vl.NE Vudhauz \Voodhmd Iv!!dlanol Vud/and ..(JO VII III ICII Wuul.(/1 WYIIUUI /1 '1\\11111111 \11 1 (1111'" 110 1 II I N ((Ili VII III~ II l IIkltlIH\IH III n!tllk ZN" IINJI! NIMIII )1 II\UJUUI dtl j! lI uu lll ~.. Iv)k liJ'1 \llkl(f' W)II'I)IIII".IlOUl :.'\11I1I N. ." /\jUIi! \llIll WUUIIllIlU IvU III!!III! \llIll/ltll/ IlOUl ! NJ'.1 /I ig li Wyatl /v i ~ja[/ \Ic/jill Vaj t. 1:'11(/1/1 Worcester Ivw. i~h./ \ I jI/I. NI !! lt I Voruzvort.t l II\H IC l li / dllll 1111 1111" 1111(111 1"~lY"1 hillIlIh IH lplll_P II III~ II IIIJ kl!llllk l\lIII IiU!uA i)11 ld I . /r:\ill /i.I'tI SVl 'l[ Worlock /v!lrlokl VUI'Iuk WornllI IVilrall Vond Worth /vD."bridž Woodcock Iv!!ukok/ Vlldkok \Voodforđe Iv!!ufnrdl Vu(!ford \Voodhousc /\'gJhaLlsI Vl/d/ulI/s -.drafl Vudrqf \Vuuds /V11.[ t. 'II \Vouk /\'\1111.1l N it Wydlll'.. V "ttlll l' b'n \VoU()1l I VI lit III I \ '. NI ! VlIlktll Wunlk.dstok/ V/lds!Ok Wuudw:ud /v!!dvardl Vwlv(/rd ..il: i dl'll gll hm' : t II'. Iill !: N E Vor[il1 g Worlhington IVt)nlill)' I"111 Vo rliillglt!l/ NI .1 \ " lU/di.JH NI !Ca) VIII"I Wu..

Wyn Wystan Wyn /vini Vin Wyndham Mndam! Vindam NE Vindhem Wynford /vinfordl Vinford Wyno. Wynne Ivini Vin Wyntoll IvintonI Vin/on Wystall Ivistan/ Vistan BOUE NEGO Vislen 144 .

lll·l. . NE Ksantipe Xavier Izllvil'rl /JII'U.==. lu~1 . NI" Ksavicr _ _ _ _o :tN4eINJI IIMICI. Nio: K:-'U\..x Xander lzA.'-Ik .NE Ksandcr Xantblppe lzantlpil Zanlipi NE Ksantipa." NI ' Zavjer.4 I.nderl Zande.~ l.

BOUE NEGO Iveta Yvonne livQnl lvon . Yunge Ijll"gI J(/I//I York. što je i drugo ime: UP.Dand Ij.tJ lvet . Vule Yule IjllU Ju! Yvette liv.landl Je/and Veo /WlI Jou Yerkes Ij.r IjlJllgerl Janger Youngbusband IjIJIlghazbandl Jang/r4zband Yul Ij!lll Jul .y Yale Ij~U Jej! .NE Ij. NE Jork!ajer Youmans IjJ.NE Jd Yarborough I.!lV.rlđzl Jerkiz Yoakam IjQukamI Joukam Yoku IjQkOI Jnko Yonl{. Younge IjlJllg/ Jang Young.SOUE NEGO Jasmina Yales Ij~1SI Jejts Yeadon Ijldon! Jidon .NE Jeger Yeates. Yasmine Ij~smin! Jusmin . Yorke Ijllrkl Jark Yorkshire 1jS!rk!irl Jorkšir NE Jorkšajr. Yeager ~ged Jejger .NE Jits Yebudl/jeh!!d1' Jehudi SOUE NEGO Ij~ud1' Y.il!ri>oru/ J"r!>o. Yeats I~ISI Jejts ." Yardlcy Ijllrdlil JUfI/Ii Yarwood Ij~rvudl J"rV/u[ Yasmln.BOUE NEGO Ivona Yvor Ijjvorl Ajvor 146 ..lmans/ Jumans Youog.

Nil Cigrel<l ' Zoe. NE Zahari ZalIdra Izandra! Zandra Zane l>{jn! Zejn Zanuek I~nu~ Zanuk Zappa Iz!!.llblnl Zuoklr !'I4l.m ..1 /Iak.lIig 1~ligl Zelig Zellweger Izr-Ivegerl Ze/velier -. NE e..rh: NE l"'rhe Zerdll\ 11.': NF Ci ring Zimbalist Izimhlllisll 1.11.1 /.klrl Za"r _ .IUII./I.1'1 .0 Nf! 7..n I uknl'll\llnl uhlik .pa! Zapa .11.. Izim.Tmun! Zlml'l'm"" Nil Cimcl'IlUm Zina !z!nul Zina Zinnemoon hjnemulIl ZI".rilll: h lrill)'. ZhllnILII' .BLIŽE IZVORNOM IZGOVORU BILO BI /zbign-jUI Zeal. Z()~ IzQil Zui ..1 Zimmerman.lvegor ZiegJcr Izj gkrl /ig/"I NI ' Cigler Zi.lda! Zelda Z. NBOO.N~ :I.. il...." ..NE Capa Zara IzAml Zara Zbigniew /!zbjgnjevl Zhignjev .lm/o...lda Izt.ru zl. Zeale IzDI Zi! Z..Qnlinl Z~I~IIII Zeru IzIIOI Ztl'O .ill ..!karil Zokari BOUE NEGO Zakeri.NE CinC1l1111l Zipf Iziprl ZiJlJ 0./11 _. IlillIUllI ""~ "nwin"" IAIIIOlII UU~ nOlllllllol.".z Zachary l:t. Znruh l'IoQnv Zora Zubln laUbinI Zub/n ..NE ('imhllli. ND ('ukIr m Zuoklrmln l!lllklmllnl Zw"'"..n' hlll zif ..110I.rmlnl IIII'Ilrllkam Izvorul uWman 1~lIr~y I Cylk ""'' ' .NI lAlO Zolu IzQluI Zola Zorli.NE ('11'1' ZeRll!Cklw hCI11QkIHl 'Umd/" Zeppo 111/1P1" ut'f} 7AlrllO h~rhlf 1.NB CII' Zle_Md Izil/foldl lllll"11 .

.

INDEKS .

.

>IInK/nlua a IlllnlkUI'~' • uk...w""..'!"'. 1II11/fIII1 'I . Aj.ok.110111 -+ /il1r.A Nil Aj. .. .NJK IIMIOI.lIll (~) se upućuje na.... I.xa. I." Nil Alon -+ Alan.\' NE Alan -4 Allin NE A1brait -> lIl"ri~i1/..Iain NE Ajdan -> Aidan NE Aien -> Jain NE Ajer -> Ayer NE Ajers -> Ayers NE Aihom -+ Eichhorn NE Aiken ... -. 1.tIMI AIlinn ..... --> Aldlss NE Aldrič -> Aldrich NE Aldridž -> AIdridge NE Aldrill . NE Aj ••k ./n AllgU..nwu NE Ajvz -..".. "/!Mw"'" A . Hbt'lllloll'tlf NE Aksvorti . lJItIt"'. AlIIII AIYIIIII ...IR -...tI vorni i pravopisni oblik. Ajkn.n:\I\·lIi .lIk. .--SII'OilclI 1I111l~llIo na . AI/I....r -+ lIl.".. kurzivno prikazan.NAe..VI" Nil AjI'O' .."koun -+ I"''''''owm ' NE Ajsek~()n ' 0 ) ISf".. Sl!rlt.. AIp!lrI . NB AJrIend . -+ IJltUlk Nil AJ./... -.. gde se ukazuje na njihov Im"ponti"'CIlI IIJ'....nd.":l111< (" odrednice II Rcčniku..svih onih koji su u Rečniku n~... AlulI NR NR NR NR NR 1.. IIlIclu NIi AjllCk ..y.. lI.lbl1k.r NE Aielo -> Aiello NE Ajan --).. Alldll AII.ntle."r + 1I/1IIItI1.' NIl NI NI NI AII.. . prvi l'I.Indeks sadrži abecedni popis od 2160 neprihvatljivih IlI"lIvnpisnlh ili izgovornih oblika ._vJ' nM pl'llp!l lIIhnl IljjIWllml 1\111'111(11111 . -+ Alcheson NE Ada -> Ada NE Aden. IIIIon.--)0 AXK'orth...I"'ltl NH Ajrtun " ~ Ay"lrn. . "tI.I~"'" Alun .1. J". NE Ačison ~ Acheson.IU.. . Aden NE Adrian ~ Adrian NE Adrien -+ Adrienne NE Aguler -> Agu"...... Alkm NF.IHIII NE Alda -> AIr/II NE Alderman -+ AldlmmUl NE AIdingt<>n -> AldinN/olI NE Aidi.-. I"mlr" NF.' I.) A..A ~..n -+ Alkmnn Nil Ajr . III ." NE i čiju bi upotrebu trebalo u potpunosti izhq~av:"i. NE Ajznhaucr ". Altlrln NE Alck.. AmfMtP ..

tin -+ Austin NE Averel -+ AverelI NE Bač --> BlIlch NE Bačen -) Buchan NE Bačenen -+ BU(:hanan NE Bačer -+ ButclJer NE Badhem -+ 8adJu1m NE Baforu --> Buford NE Bajgclman -+ Buigelman NE Bujgelou -) Bigeluw NE Bajglou ..!' .'" Barnz -+ BlIrnes.halt NE lanjons! -Jo Onions NE Anojrin -+ Aneurin NE Anskomb -+ Amcombe NE Anspah -Jo Anspach NE Antej41 ·4 Anthea NE Antonia -+ AI1/(mia NE April ...qul'lfe NF.ilejdž -+ Arini/age NE Armson -+ Urmson NE Armur -+ Annour NE Aspen --> Aspin NE A. Bigelow NE Bajnbridž -io Bainbridge NE Baldvin .) Arbo lfr NE A...... Barovs -+ Burrows Barstin -+ Burstyn Barton -+ Burton Bedhem -+ Badham Bejk.. t April NE Amur . :.... 8allimore NE Balzam -+ Ba/sam NE NE Bejz..n -+ Bacon 8ejnz -+ Baines 8ejsi -+ Bassey Bcjt -+ Beith NE Annan -+ Aril/und NE AnnitaŽ -+ Annitaxe NE Arm. .. .. ) 8(11'1/ard Bar -+ Burr Barbara . ~ lIrquJwrf NE Arkvrajt . -+ Anjelica NE Anesli -+ An..".NE Amelia NE Amelia ~ NE Bemar Amelia NE Amos -+ Amos NE Amstrong -+ Anllslronx NE Anastazia -+ AfUlsfasia NE Andreja -+ Andrea NE AnđeJa -> Angela NE Anđelika -+ Angelica.Banham NE Benthcm ~ Benthom NE Bentlej ~ Bentley NE Berd -+ Beard NE Berdsli -+ Beardsfey NE Beti -+ Barrie.~ ArkwriKhl NE NE NE NE NE NE NE Banhem Ibanjanl -4 --t lbanjen/ -+ Bunham Bunyan Bunyan NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NS NE NE NE Rurn...nes[ey NE Angas -+ Anglls NE Anhall --> A. --t Bernard 152 ..kcti -+ A. .....~banon -+ Ashburlon NE Augusta -+ Augusta NE Augustin -+ Augustin NE Augustus -+ Augustus NE Au::. -+ Barry NE Bcrimur -+ Barrynwre NE Berkli .'lrnct -+ Burma B<tms -+ /Jill. Belov -+ Bellow NE Belovl' -Jo Bel/ows NE Benhem -+..i -t Bw.. Barov -+ Burra"..\' Barhem -+ Barham Barimur -) Barrymore BarkJej -4 Barkley Barlej -+ Bar/ey Barlov -4 lJar/oM' fi!lmam -) Barm/nJ Barnes . ArkviII1 ....... Bltn'/ay. Burns Sarous -4 Burrou~hes: -+ Bffrro. Baldwin NE Balfur -+ Balfour NE Balivant -+ Bullil'ant NE Balok --> BIIIlock NE Baltimor ... -+ Barkley NE Bemtlr ~ Barnal'd. Barbra Barbidž -+ Burbage BaI'bur -+ Barbour Bardžes -+ Burgess Bardžil' -+ Burgess Barcs -+ Burrhll...-+ Hart/es B.ie NE Bejzindžer -t Basinger NE Beker -+ Baker NE Bekingem -+ Buckingham NE Beken -+ Bacon NE Ibelamll -+ Bellamy NE Belous -+ Bel/ows NE.

NB IrlllIIY.. . Irlnk~ .Blevit -i' --Jo 81(l(.m -+ Brab/taJ" BIIIII -+ BI'/!fIJt Bl'ICIIau -+ INfIIIMw BlIl1lIlt1I ~ I"..eman -+ Beljeman -+ Rh'will Hlewill NE Bofor -to Be-miorl NE Bogart ~ Bogart/t' NE Bluvir NE NE....'kmllll NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Burrows Serouz -+ Burrnughes. NE Blan~r -t BiulU.IMIOLA Sl1'elicu upućuje no udradnluu \I RIOniku. -+ Buryow NE Berous -+ Burroughes. ) 111'(111"/"""" Boultun .. 80ul7.) It(mlu". 1 Nil Bo. NB NR Orlm~ .NE Bernard NE NE NE NE Bernard ~ Samard Bem§rajn -+ Bemstein Bemz --Jo BlInu Berou -+ Burrough. -t Byrd Birkbek -t Birkbeck Birkenhed -t Birkenhead Birkin -t Birkin Birlej -+ Bir/ey Birli --t Bir/ey Bim -+ Byrne Sime -+ Byrne Bims -+ Byrnes Bilt -t Birl Birt. -+ • Nil Hntllll ... NE BunhclJI ) 1I01lhlll/l NE H()nil~d ~... NR Brte NE Blekbum -t Biockillll/m: -+ Blackburn NE Blekli -t Blak'ley NE Blekman NE .111' NE Burger ) NE NE NE NE NB NE NE NE NE /lOI)WI' Borgnin . ) lJuwltf$ Bouv -.by B ian --Jo Behan Bien ·4 Behtm Bieroom -+ 8ce.Buuvi -) IJowlt' Boven . Bise -+ IJ.\'.. ) "uw.-)O IJtlwt'1I Bover -+ H(IWI'I' Bovcr:i -+ RoWt...' NE Bon Zovi ) ll"" '/"1 '1 NI:: B(IO". How.hcmi NI! NI! Nil Nil Nli Hrobh.u.'r NB Bovi -+ H(}wi« NE Bize --+ NE Bizi -+ Hu. 8owl'Cl Nil Btl\IlYl\lt -+ Ilralthwait. .nml I PII~IIftIIliIl.hohm Bicrd -+ RMrd Bicrdsli --Jo Beanlsle)..t H('allll/out NE Ibonumll ' ) "0111111/\' NE Bonhmn ) 1I(1"1I. NE NE NE NE -to NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Betdžemen -+ Betjeman Bezbi -t Bu.\'e/ 1Jj.-+ 8Ir/whi"ti.isd . NE Blania --+ Biond. ' " ZNACUNJB . -) Burrows Bertron --t Bertrand 8esinger -+ Basinger Betd7.I'C!i Bogdanović -. II!II II ukullJI h'lIu. Biel"S --+ Bierce Biglou --'jo Bigelow Biglov -+ Bigelow Bigz -+ Biggs Bin -+ Behan Birč -t Birch Bird -t Bird. ) /lo""lIg.m . ) /10111111111' Bošun . I NK In. nl p"\IIIIII"nl lU . 1l01(c/(lnfJII/c'/I Bagrand -+ HC'(lUHl'tllllit' !bol-jEl .s...\' Bolt --+ Ho/l Bomon .ill ) 1101):0." nl'ln~lIn -+ IJ'IIIIdIiI NR IIrl~ll..w:y NE Bjulok -t iiu/iock NE Sjukmi -+ Brtscemri NE Blajl -t Biyth...-+ /Jc'auUc'lf BoJs -+ lIowh.

NE Brito
NE Britn -+ BritIain; -+ Brittan;
-+ Britten; -+ 8rilfon NE Brjus -+ Bruce NE Brjuster -+ Brewsfer

NE Darhem NE Cipr .... Zipl NE Ciring -+ ZierinR NE Cisneros -+ CisnemIlI NE Coogas -+ Tsonl(Qs NE Cuker ~ Zueker NE Cukerman -+ 7.uc~rmon NE Cukor ~ Cukor NE Cvik --+ Zwlek NE Čalk .... Cholk NE Čalker .... ChalMr NE Čejn .... Cheney NE Č.jz -> Chase NE Čclzi ~ Chelseu NE Čemberlejn ' O_} Chamberlain
NE Čemberlen -+ CIl{Jmhe.r/ain
NF. Č'cmbrlcn ,.) CllwuiJeritlill NE Čcmhrlin -t CII(lIItiu'rlin NE Čeri --+ Ciu.'rh-

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Bm .... Byrne Bms -+ Bums~ -+ Bymes Bmz -+ SIIms; -+ Byrne.t Broud .... Broad Broudbent .... Broadbent Brum -+ Brulon Buford .... Bulord Buhman -+ Buchm(l11 Buhvnld .... Bllehwald Rulivan -+ Bul/iVQlll NE Bunker -+ Bunker NE Bur -+ Burr NE Burhank -) 8",.ballk
NE Burg
.0+

NE Ćemberlin --) Chmnberlill NE Čemhcrs --+ ChamhC'r, \"

BllfRiJ

NE Burk

- Jo

HI/rk

NH Burke --+ nu,l< NE Burtcj -+ Burl~y

NE Burli .... Burley NE Burlington -+ Burling/on NE Burlinson -+ BurUmon
NE Bum -+ Boum NE Burns -+ Bums

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Bumsajd .... Bumsitk Burstin -+ Burstyn Buscemi -+ Buscemi Busemi -+ Buscemi Buk -+ Boucher Bžežinj,lei .... Brzezinski Bžef.inski -+ Bn.etinski Capa .... Zappa Cecili..... C.dlla NE Cecilija -+ Cecilia NE Cedri k .... C.dric NE Celia .... Celia NE CeJija -+ Celia NE CeJveger -+ Zellweger NE Cesna -+ Cessna NE cr .... Zieff NE Cigfeld .... Ziegf.ld NE Cigler .... Ziegler NE Cimbali' t .... Zimbalist NE Cimennan -+ Zimmerman NE Cineman -+ Zinnemann NE Cintio .... Cynthia NE Cintija .... Cynthio

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Ces -+ Chase Cervin -+ Chatwin čelajcr --+ Cheshire čelajr .... Cheshir< čez .... Chas< Čisholm .... Chisholm čtč .... Church Čikone .... Cice_ Ćimino -+ Cimino D.fua .... Daphne Dafne .... Daphne Dois .... Dulles Dalton .... Dolton Daltrej .... Daltrey Dnlm .... Daltrey Damian -+ Damjan Dampier -+ Dampier NE Danca -+ Dal1ZIJ NE Danciger -+ Danziger NE D' Andelo .... D'Angelo NE Daniel --+ Daniel; -+ Daniela; -+ DanieU NE Daniela " -+ Daniela NE Daniels -+ Daniels NE Danijel .... Dani.1o NE Darbibjer -+ Darbi5hire; -+ Derbyshire NE D.mišojr .... Darbishir<; -+ Derbyshire NE Darllem -+ Durham

154

NE Daming NE Darning -+ Durning NE Dašiel -+ Dashiell NE Daukins -+ Dawkins NE Daun -+ Dawn NE Daunes -+ Dmvnes NE Daus -+ Daws NE Dauson -+ DlIwson NE -Daves -+ Dawes NE David -ot David NE Davkins --t Dawkins NE Davs -+ Daws NE Davson -+ DlIwson NE Debcnhem -+ Dehenham NE Deboru -+ Debra NE De Burg -+ De Burgh NE Defo ". jI> Daloe NE Dejkr ---I' Daere NE Dejmian -+ Damian NE Dcjnz -+ Dane,) " NE Dejvenport -+ DOl'enpurt NE De La Bilier -+ De La Billiere NE De La Ri --+ De La Rue NE Delia --t Delia NE Delius -+ Delius NE Dem -+ Demme NE Demieo. -+ Damian NE Demon -+ Damon NE De Marni -+ De Mornay NE Dempsej -+ Dempsey NE Dena -+ Dana NE Dendžerfild -+ Dangerfield NE Denhem -+ Denhom NE Denholm -+ Denholm NE Derbišajer -+ Derhyshire NE DerbišajI' -+ Derby,~h.jre NE Derik -+ Derek NE Dešajel -+ Dashiell NE Dešiel -+ Dashiell NE Devere -+ Devereux NE Dcveru -+ Devereux NE Devis -+ Davies: -+ Davys NE Di -+ Di NE Diana -+ Diana

NB D!!btOft
NE Diaz -+ Diaz NE Diboa -+ Duhois NE Di Boa -+ Dubai.\'
NE Di Buison -> Du Bui,wlr111 NE Dijana -+ Diana NE Dijas -+ Diaz NE DiJinger -+ Dillingu NE Dimađo --t DiMaHNIo NE Di Morie -+ Du Maurifr NE Di Morije -+ Du Mlmrit!r NE Dipon -+ Dupom NE Dipre -+ Du Prđ

NE Diva! -+ Dupaf
NE Djuharst -.} {)('Whlll',I" NE Dn - -)o f)Ol' NE Doktorov } IlrJt"flll'tllI'

NE Dorian > f)ol"il//I NE Duu > IJIHI '
NE NE NE NE NE NE NE Doukins ~ I hlll'/..;f/.I DOlln ) I hm." Duuson ) /)1111',1"",1 Douv --ii' /)01'(' Dov . .> /)(Il'C' Dunn -il' I )"antl Duejn -+ /)/ltln, NE Duhovni --) /)IIChOl'II,\I

NE NE NE NE NE

Du Morio --) Dil Mmll'/,r Durhem -4 Dur/Itl'" Durning -+ nUrlJl/'IN DŽ'jlz -> GII,,\':-> Gyl", Džef'is -> Jo.ff.,I.8: -. JttIfrt'JI

NE Df.akob ... Jaeall

NE DžeJmz ... Ja.."

NE Dias -+ Diaz

I')',om.... Jumll' OI.O'UI' ' .. (1"'11'111 ... tima" NB DI,on>u," ... J"'II"" NE Dl.olon ... JalD" NE Ol.lb ... Otbb NE O"lba ... OtblJu; ... at"" NE O"lbaon ... at_

NB NS NB NS NP. NI!

Df.akob.... JHOR Ohkob.on ... J.~oilO" Ollml ... Ju..t. "',Imlllln ... JnnltHIII

ZNAČENJE SIMBOLA

Strelic. upućuje na odrednicu u Reč"lku, ~d ••• uk",uJ' nn izgovorni i pruvClphln1 oblik,

propnl'ue.nl

155

NE Dubz
NE DUbz .... Gibbes; .... Gibbs NE Olilbert .... Gilbert NE Džilian --t Gillian; -. Ji/lian

NE Endriju NE NE NE NE Edington .... Adding/on Edison .... Addison Edit .... Edi/h Edrien -+ Adrian; -+ Adt'ienne

NE NE NE NE NE NE NE NE NE
NE NE

Džilijam .... Gilliam
Olillcrajst .... Gilchrlsr

NE NE NH NF. NE NE n ',uliu - ) Julia NE Džnlian .... Julian NE DžuJiana -) Julianna NE Džuliani -+ Giuliani NE Oluliard .... Juii/iard NE Džulien --> Julien NE Džuliet .... Juliet NE OluIius .... Julius NE DžuDius -+ lllniU.J NE Đina -+ Geena; -+ Gena; --+ Gina. NE Đuar -+ Dewar NE Đuharst .... DewhurJl NE Đuherst -+ Dewhurst NE Đui -+ Dewey NE Đuk .... Duke NE Đub .... Dukes NE Đulej .... Dull.. NE .Đuli .... Julie NE !)uliani --+ GiJlliani
.... Julia NE Đulijan .... Julian NE Đulijnna -+ JuU'anna

Džipson .... Gibson Df.oan .... Joan Džob, .... Jobs Dlof .... Geoff, .... Joff. Df.oCri .... Geoffrey Džoiner -+ Jojner D'.ois -+ Joice Df.oj --> Joey Džonatan -+ Jonathan mons -+ Jones Dt.ordžia --+ GeOYR;U Di.(lver -~ Jowt! ft D1.ovit ) Jm";/1 l)t.ud --+ .Iudd

NE Edrijen -+ Adrian; --+ Adrienne NE Eduard .... Edward NE Eduards .... Edwardes NE Ed!komb -+ Edgecomb NE Egan -+ Egan

NE Egle.ton -+ Eggles/ml NE EgielOn -+ ERgle/on NE Ejal .... Eyal NE EjdSOD -+ Eidson NE Ejer .... Ayer NE ejers -to Ayt'rs NE Ejkbum .... Ayckboum NE F.jkenbcri -+ Eilctnberry NE Ejlin -+ Bi/toC'1J NE Ejn17. -+ I\mC's
NE ~j n . ~ Ay" NE Ejnd l.cl. -+ !l ng, la NE Ejpl .... Apple NE Ejr .... Eyre NE Ejsner -+ Eisner

NE Ekard .... Eckhard NE EkhDUZ .... Eckhouse NE Ekles ... Eccles NE Ekleston .... EccleS/Dn NE EkJt.ajn .... Ecksttin NE Eli .... Ali; -+ Ai/ey; ... Ally;
-+ EU,; -+ Ely NE Elia .... Elia NE Elias .... Elia" NE Elijas -+ Elias

NE NE NE NE

NE

Đulija

NE Đulijani -+ Giuliani NE Đulijen -+ Julien NE Đulijet --> Juiiet NE Đulija..... Julius NE Đus -+ Duet! NE Ebert .... Eberl NE Eden .... Aden
156

NE NE NE NE NE NE NE NE
NE

NE NE

Blinor -t Eleanor Eliot .... Alliolt Blis -+ Alice Elisoo -+ Alison; -+ Allison; .... Allysqn Eliza .... Eliza E1svorti .... EUworlhy E1!tajn .... Elstein Elza .... Elsa Elzi .... Elsie Embrouz -+ Anrbrol'e Emerih -+ Emmerich Ilm~:'" Amy Emis -+ Amis &ders -+ Anders Endrijn .... And,....

NE Endrijus NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Endcijus -+ Andrewes Endrijuz -+ Andrewe~' Endrju -+ Andrew Endrjus -+ AmlrclVes Endrj uz -+ Andrewes Endrus -io Andrewes Endžei -+ AI/gel; -+ Angeli Engas -+ AflgUS England -+ Engimul Engliš --; English Enid -+ Enid En-Margare t -+ AIU1-Margret Eno -+ F.no
M")

NE Florans
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
NE

NE Enoh

Enoc:h

E.pril -+ April Epštajn -+ Epstein Erl ih -+ Ehrlich Ernst -+ F.me.\·/ Emšoll --)o ElImslww Eskvajt -+ Asqllilit Estav ez -+ Esreve::. Ešbarton -+ AshburfOI1 Etan -+ Elhon Eudora -+ Eudora Eugen ia -+ Eugenio Eugenija -+ Eugenia; -+ Eugenie Evan -+ Ewan

-+ Evangelin.e -+ Evangelista Evangelis ta -+ Evangelista
Evanđelin a Eva nđe lis ta

NE NE NE NE NE NE NE

Evart -+ Ewart Everel -+ Averell Even -+ Avary; -+ Avery Evert -+ Evert.m Evgenij a -+ Eugenio; -+' Eugen;e Faber -+ Faber Pagan -+ Fagan Fagen -+ Fagen Fagin -+ Fagin Fajnštajn -t Feinstein Fajnz -+ Fiennes Fajt -+ Faith Fajtful --; Faith/IIII Faler -+ Fuller NE Falerton -+ Fullerlon

NE
NE NE NE NE NE NE NE NE NE

NE
NE NE
NE

Falk --; Falk Faragat -+ FarragutFarJej -+ Farleigh Farlo\' -+ Farlow Famhem --io Famltam Favel -+ Favel Feb --; Phoebe Feba -+ Phoebe Fegan -+ Fagon Fegen -+ Fagen Fegin -+ Fagin Felic ia -+ Felicia Felicija -+ Felicill Feli.liia -+ Felicia Fen šou --) Fanshawe Ferel -+ FarreJJ Fergason -+ Ferguson Fericr ~ Farier r cmandcs -+ Ff!rf/lm(h~;:. Fi<:d:i.ejnl7. -+ Fifz:iame.1' Fk:ul.c ms .-> Fitzjames Fi<.:viliam -+ FilzlVilliolll Fic viljam -) Fil;.wi/Uom Ficviljem -+ Fitzwilliam Fidžerald -+ Fitzgerald Filicia -+ PhyLicia Filicija -+ Phylicia FilisilI -+ Phylicia Findlej -+ Find /ay Fines -+ Fiennes Finis -+ Fiennes Fin/ej -+ Finlay Finokiaro -+ Finocchiaro Finokijaro -+ Finocchiaro' Fiorelo -+ FioreJJo Fiorentino -t Fiorentino Firbank -+ Firoonk Firt -+ Firth-' Fi ske -+ Fisk Fišborn -+ Fishburne Fi šbrn -+ Fishburne Fišburn -+ Fishbollrne; -+ Fishbume Florans -+ Florence

ZNAČENJE SIMBOLA

Strelica upućuje na odrednicu u Rečniku , gde se ukazuje na prep o ru čeni jzgovomi j pravopisni oblik.

157

....' NE Gi .. Frih -+ F.1 NE Gedis ... NF. Guy NE Gibonz -> Gibbons NE NE NB NE NE.. NE Gibz .... -+ Grange NE GreĐdžer NE Grem . Gilehrist NE Frederik . Gay/e Galen . .... 158 ..... NE Frezijer .. . ...t -> Greist NE Grejvz -+ Graves NE....... Foale NE Folcj ...... FawceU NE Pooli -> Foley NE Fovler -to Fowler NE Grendf. Gyle....ellt NE Genevieva -+ Getlevieve NE Genevijeva -+ Genevieve NE Gensboro . Groham Grebi ..... Fndric NE Frej -+ Frei NE Frejzier -+ Frav"... Graham NE NB NB NE NE NB Gream .t . Gil/Iam Omal -+ Gilliat Gilkraj... Greider NE Grajmz -+ Grimes NB Gram . GunnelI Garcia -+ Garcia Gan:ija .....y NE Poreman -+ FOTemiJ1I NE Fosit -+ Fauctlt. Graham -+ GrDnger .11a Gaj . Gaisworthy NE Gordon .. Graham NE Grej... Grend! -+ GrQinge. ....~ Gi1mur -+ Gilnwre Oipson -+ Gihsoll Gločestcr -oo) Glosler "mUfr NE Gloria -+ Gloria NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Frier.... Gabi. Gay Gaji .er NE Geneviev -+ Genell..... Garcia Gardcnia -+ Gardenia NE Garfankl -+ Garjunk. Gilu..... Graham NE Grajder .koinj -> GaseoiglU! NE Gebi . Graham NE Glejem .. NE Geti . Grabi.. Gredi ......liong -> FUr/ong Gabriel . -> Goethal... Galen Galvej ... NE Galbrajt -> Galbraith Gani .. Goldsuin NB Golsvorti . Gaw/ng NE Graem -> Graham NE Gajls ...eeh Frirz -+ Frears Fris -+ Fries Frovik -+ Frowick F.. Grady Greem . Graham NE Grahom .. Godiva NB Gold -> Gold NE Goldblam -+ Goldblum NB Goldštajn .. NE Gebriel .. Galway NE Glover -+ GIOI'f!T NB Godar ... Gabri.....1 NE Garsia -+ Garcia NE GaIVej -> Garvey NE Gaskoin -> Gascoigne NE G.y NE Godiva .. Gabriel Gabriela .....NE Florenc NE Plorene -> Florent: NE Fogel -> Vogel NE Fogl -> Vogel NE Foksvolti -> Foxworthy NE Fal .... Gorden NB Gou . Gabri.. Gavin NE Gelen ....... Gaynes NE Gejvin ... Gainsborough NE Gerald -> Gerald NE Gerard -> Gerard.. Gabriel NE Gejnz ....: -+ Fnm....eska -+ Francesca Fransis -+ Frances Frears -+ Frenr... GadiJis NE Gejbriel ... Gaw NE Gould .. Gibb..... Galen NB Grahom .. Gauld NE Goulding -> Goulding NE Go.. Gatty NE NE NE NE NE Franc -+ Fram Franciskus -+ Franciscus Frant. -> Gerrard NE Geri -> Gerry NE Gew.......ing . FI)/.... Gibbs Giliam . Graham Greham -+ Grahom Grehem ..... Gadf.. Grainger.. Gail.. Goddard NE Godfrej .

lIII NE HegeD -+ H~ NE HelIl -> HteIIl NE Hejdn -+ Ha)ldllt. -+ H. NE Hajnz -+ Hi~s NE Hajvel -+ Hy".. NE Hegan -> Ho..) Hamw. " . 1IIIh 11/1"/. -+ HaUey NE Halibarton -+ Halibunon NE Halsej -+ HaJ.../tItI Holi oo lI/I(IIl _ l!fIf .. NE Hejnz .them NE Grenthem -+ Grantham NE Grenvil -+ Granville NE Grethen -+ Gretchen NB Html'!! NE NE NE NE NE NE NE NE NE Haro -+ Hurd Ha!dejkr -+ HardII.y NE Hed:!i.'.... H.. • /lUli 11"" •• . NE Houvl! ./1 11. • 11.... H.NE Gre.. NE Hačison -+ HutcheslIn NE Hadl..O.".11011 NI (!lnnY • II"w: • Hml" NK llllllvol • Nl! Hlluvol.. uk_ III """"*'" ln .t/.. IIIIle'/I'"NIIII NH flutNKun ~ /11'''''''. -+ Hwnphrys NE Hanikamb -+ Honeycomb NE Hanlej -+ Han/ey NE NE NB NB Hekorlln .sey NE Hambu!J!er -+ Hamburger NE Hamerštajn -+ Hammerstein NE Hamfri . .v Harli -+ Hurle. H"'~\'I NE Hur......'111 ) NE Gručo -+ Groucho NE Gudier -+ Goodier NE Gođer -+ Goodyear NE Gudic -+ Goodyear NE Guest -} GJU.1:. NF IIlIh··III)'.\"I NE GuneJ --t (i"....vlt NE Havelok -t Huw'J(I(')( NE Haver -+ Haver NE Havers -t Hav".. Ha/lIH NE Heja -+ H~ .l:/'III NE NH NE NE NF HUl1 .tejbl -+ Huxtab/e NE Halej -+ Haley.j ) 11"...dllu.\1'''.lun ) lIul'. Hariet -Jo Harriel Harlrurt -+ HUfr..-1". 11.111'.. H.jmz -+ HYrMS NE Ilull' III..."urt Harle] -+ Harlt.. ) /JUI'I Hmtll./lU'/I NE Gunes -.• Narrow NE Grovs -+ Groyes NE Hunot ...'" NE Grever -+ Graver NE Grevs -+ Graves NE Grlec -+ Greer.~' NE HedU -+ Had/. Humphrey. NE Houvi _..jrns -+ Hyams NE H..\ IllIIITH!..l NE Hakstebl -+ Huxtable NE Hak....." Homl'!! ~ ~I ZNAĆENJB SIMlOLA Strelica upućuje na odrednicu U RoOnlk~t~ II izgovoml I pt'DYllpool uhlik. Gumw.....u NE Gutman -Jo Gutmall NI.-.." • ""." N'~ 1111h"lnMIII .v NE HunlV ."". .1.I.. -+ Haydon NE H.'. Holon .v Hanuv -+ Har/t)N' Hannes ."... '. • 11".j -+ Had/ey NE Hadleston -+ Hwddleston NE Hadzon -> Hudson NE Hagan -+ Hagan NE Hagen -+ Hagen NE Hajden -+ Hayden NE Hajdn -+ Haydn NE Hajda.• /IaMli. •• . -+ Grier NE Grierson ~ Grierson NE Grimšou -+ Grimshaw NE Grinvej -+ Greenaway NE Grosvenor -+ Grosvenor NE Grov -+ Grove Harolwd -+ Harde.d.1' Ilurvd • /(rlll'f'I' ltil~lilll'J' • 11.. /I(Jwllt NE Haoz -4 Him.

i Hurston -+ HW:'iIOll Hurt -+ Hllrt NE NE NE NE NE NE NE NE Hindlej .. -4 [van Ivans -+ Evans Iven -+ Ewan: -+ Ewen lving -+ Ewing Izabela --+ l .e1l NE Hezclharsl -+ NCI::'('/'IlI1".. -4 Ewan . -~ HlI:ei. -+ Hoagy Hogl.v NE Hestings -+ Haslings NE Heter -+ Heather NE Hevers .) Hur .. Jang .ah NE JeremijD -+ Jeremioh NE )its -+ Yeates NI! Jong .. ~ Hawks NE Houksv()rl -+ Hawkesworlh. Higinz -+ Hi~J!.abel.nd -+ Hoog/and Hogl. -+ Isaiah tsnija -+ Isaiah lsak.. -+ Hawksworth NE Houn -+ Hawn NE NE NE NE NE NE NE NE NE Houv -+ How. --+ Isobel Jakoka -+ lacocca Jan -+ Iain NE Jel . Yale NE Jemima -4 Jemimn NE Jeremia -+ Jerem. -+ Howe Hovel -+ Howell Hovcls -+ HowelIs Hugo -)o HURO Hurd o.in -+ Howkin NE Houking '4 Hawking NE Houkins -+ Haw/cins NE Houks -+ Hawkes. -+ Isat. )o Hovers NE Hcvlet -+ Hewlett NE Hezcl . -+ Isaak Isidor -+ !sador.'it NF....ill. -+ Hllmphrys NE Hemiš -+ Humish NE HeDlpšajer -+ Hampshire NE Hempšajr ~ Hampshire NE Henrieta -+ Henrietta NE Hensun -+ Hanson NE Heriet -+ Hardet NE Henniona -+ HermioM NE Hervej -+ Herv~.nd -+ Hoag/ond Hol -+ Hol Holingharst .-+ HoWnglrurst Holm -+ Holm: -+ Ho/me NE Holmes -+ HolnU!s NE Honor -+ HOlfor NE NE NE NS NE NE NE NE NE NE 160 NE NE NE NE NE NE NE Jasmina -+ Jasmine NE Jeger -+ Yeager [d. -+ Humphrys NE Hemfriz -+ Humphreys. -+ f1t1::.. Hind/ey Hirš -+ Hirseh Hiter -+ Heather Hjudžis -+ Hughes Hjudžiz -+ Hughes Hjudh . --+ Ida Idn --+ Eden Ignacije -+ fgnalius Ignacio -+ Jguatius Imogen -+ [moRen Inglbert --+ Engelbert Inoh --+ Enoch lsaio. ) Hur d Hurti -+ Ilurl!' \' Hur~t .NE Hemfris NE Jong NE Horacije -+ Horalio NE Horacio -+ Homtio NE Hemfris ~ Humphreys.\· NE Hiliard 4 Hilliard Ne Hilier -+ Hi/lier NE Hnrejšiou -)o Horario NE Houk -+ Hawk NE Hnuker -+ Hawker NE Houk. -+ Isaac..iore Isidora -4 Isadora Ivan -+ Evan... Hughes Hjug --+ Hugh Hjugs --+ Hughes NE Inn -+ laill NE NE NE NE NE NE NI! NE NE NE NE NE NE NE Hjuie -+ Hewett NE Hjus -+ Hug~s NE Hjuv -+ Huw NE Hjuvet -+ Hewett NE Hjuvison -+ Hewison NE Hjuv~ -+ Hewish NE Hjuvit -+ Hewin NE Hjuv)et -+ Hewlett Ho -+ Hoe Hobz -+ Hobbes Hodžis --+ Hodges Hofštater -+ Ho/stadter Hogi --+ Haughey...

.NE Joridajer NE Jorkšajer -+ Yorkslrire NE Jmkšajr -+ Yorkshire NE Judžinia ~ Eugenio NE 1. NE Kirsll'n J A'i... CI.v N E Kepot . t'III"'" CWttII/II ~NAl"IlNJH NIMltO!. nn l'I'tI~II""'nl i1..Y NE Kjerun . pntv"I""nl "hilk.. Kamerun -7 Cameron NE K.!lI --> Yul NE Julisis --+ Ulysses NI NE Keningum . • ('J".'IIrHr !Sp"......> ( 'urrtm NE Karicr --+ Courier Ne K....llh NE Kejtou -+ Calo NE Kejzj --t Costy NE Koli --> Cally NE Kempbel --t CUlllpbllll NE Kilhu11I NE KiHnn NE NE NE NE ~ ) "."'h' NF. I~I .) K~rR/ItI"' N E Kcrtic ..v NE Kcjnz . CIf· .1 . NF..) CIIr/h NE Kevorkiun ' ) Kt'l'o/'/dllll NE Kianu -+ KeCII'" NE Kic -+ Kl'lII. • ('/tltl ('111.alln NE Kenv()l'ti -+ K~/IH'(lrl". C/nm/1tI NR Kino oo Ch/rll NB Knnp"" . Carrie NE Keršou ..Ylltw NE Kejl --> K..'nm N E Kiel1lilll ) A''''...ngham ~njon! --> Ke">". NE Keneli --t Kanaly.s1i > 11:.~. C'IIfUUI'II Nil I~.m ..lfl' Klnjhlll'lI ~ f Kln.111.1.II'... ) K.w/pmllw '"... 'C'/II/ulh. NE JurieJ -+ Uriel NE Kaj -+ Kay NE Kalagan --+ Cal/ag/fOn NE Knldekot -+ ClIldeco/e NE Kalder -7 Galder NE Kaldvel --+ CClft/well NP...lm\:J ži -+ Comegie. NH KIcII . Klndlu .I..v NIi ICII~hum . • 11... NE --t Cunn.1\'1'111 .M.. NE Kumej -+ Carney NE Kumes -+ Carnes NE Knrtvrajt -+ Cartwright NE Karrvud -+ Kurtwooci NE Kalvej -+ Carvey NE Kasius -+ Cassius NE Kostl --> Casde NE Kastlrea -+ Cosfierea NE Kastlrcj -+ Cast/erea NE Kastlton -+ Caslle/on NE Kašing -+ Cushing NE Kater -+ Cather NE Kaudrej --t Cmw/ray NE Kazenove -+ CounlJvtt NE Keanu --+ Ktumu NE Koir -) K.'m".11/11/1 HI."rednicu U HO~I\lku.• .. N" ~ NK IClt!llJn ICllhUm .' j' :\'I '" Kitn ) A" 'lI/lm KIOIjhc. NK ICII . ... !Id' .'ll~ ) (". _ Klork . ) ('IlIrk Kllhum " ' (..: A 'ilJu"." •• SIrelica upućuje na ... NK Kuli_ .-..iJ..r/... -+ Kt'''t'tll....> Kt'.. t'tIiff NM KI.-> COl1stable NE Kapal -+ Capole Ne Kapriali -+ Capriati NE Karen ..) K('.\1/1' Kirš ) ..ampbel --+ Campbell NE Kandia -+ Candia NE Kanstejbl .+ C/flllllH""'''' -+ Cllnl1illglwlII NE Keningcm -+ ewl/"II/......1111 NE KInudij. IIkuuj. Nil Nil Na Kloua .". CI./lI~In' KliN •.ihLlr~ ~ NE NE Kh~dcrlllnll NE Kllludln ) ('1". Cupo/e! NE Kepšou --) Caw~/klll' NE Keri ..'" NF. ot NK Ku'lr •• NK K'IIrM . Ki.lr NB Kej .M"VI ..

-+ Crozier Kruiz -+ Cruise Ksander -+ )(ander Ksantipa -+ Xanthippe Ksan tipe -+ Xanthippe Ksav ier -~ Xavier Ksavijer -+ Xavier Kuba -+ Cuba Kudrov "~ Kut/rm l' Kulk in ~ CIlIkin Ku1thard -+ Cou!Jhard Kure -+ Kurtz Kurcvajl -+ Kurzweil Kuner -+ Courier Kurtne -+ COIlrtenay Kurta -+ Courtalfid Kurtvud -+ Kurtwood K vajd . Kroe~r NE KIejton --+ Crichton NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Krejvn -+ Graven NE Krenhem -+ Cranham NE Krenwu --+ Cren....e 162 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE .. NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Koulson -).. Crouch Kmuv -+ Crow. ~ Christiana NE Kristiana -+ Christiana NE Kristijan -+ Christiana NE Koleman ~ Coleman NE Kolier . Cosgrove Klafonl .neker Lajonz -+ Lyons Lajsester -+ Leicester Lamb ~ Lamb Lamber -> Lambert Lamet -+ Lumel Lanaker -+ Langacker Landsier --> Landseer Lange -+ Lange Langmuir -+ Langmuir Lanier -+ Lanier l. Combe NE Kombs -+.... Crawford Kral --? Krall Kramb -+ Crum Kramer -+ Kramer Kraiou -+ Crashow NE Kravšo -+ Crawshaw NE Kravšou --+ Crawshaw NE KtdJer .)..shaw NE Kreveo -+ Cravell NE Kričton -+ Crichlon NE Krihton --+ Crichton NE Krikštajn -+ Krickstein NE Kriktoo --+ Crichton NE Kristi... -+ Loughlin La Guardia --> LA Guardia Lajam -+ L iam Lajbovic -+ Leibovi'tz Lajčester -+ Leicester Lajem -+ Uam Lajnu -+ Linus Lajneker -+ Li..ankalajer -+ Loncashire Lank. Ct:IWI!lI NE Kov. -+ Kirsl..... Comrk NE KoneJbl --+ CoMble NE Konstantin --? Constantine NE Konstejbl --+ Constable NE Kopl .....\' NE Kotn -+ Cot/en . -+ Crowe Krozier -+ Crosier....NE Koloman NE Lanka!ajr NE Kristian --+ Christian.aughlin. Collier NE Kolom .... Koppe/ NE Korea ~ Corea NE Koria -+ Corea Cornwalli...shire NE Kouvan -+ Cowan NE Kouven -+ Cowen NE Kouvi -+ Cowie NE Kovan -+ Cowan NE NE NE NE NE NE Kovel ....en -t Cowen NE Koverdejl -+ CO\Jerda/e NE Kovi -+ Cowie Kozgrov . Cou/. Qllaid Kvant -+ Quant Kvirk -+ Quirk Laflin -+ l.t on NE Koultartl -+ Cou/thard NE Koulter -+ COlliter NE Koulthard -+ C(}Uilhard NE Koulton -+ eoulton IkrQkerl .... -+ Cotton NE Koton --i' Cotlen NE Kristl -+ Crystal NE NE NE NE NE NE NE NE Kornva1is --... Colum NE Kolumbus -+ Columbus NE Komb ...aiajr -+ wlICa. O"oker Krošou -+ Crawshaw Krouč ..Combs NE Ikomtll .

... Liz NE Ljota -+ Liotta NE Lode . 163 preporučeni ..oughlin.. Lawell NE LoveDŠtajn -+ Lowenstein NE Lover -'jo Lower NE Lovet -+ Loven NE Lovie -+ Lovirz NE LavkIaft -+ Lavecraft NE Lavlejs -+ Lavelace NE Lovlok -+ Lavelock NE NE NE NE NE NE NE NE NE Lovri -+ Lowrie ZNAČENJE SIMBOLA Strelica upućuje na odrednicu u Rečnilru... Le Carn! Leland .... Lea.NE Lapaf NE Lapaž -> Lapage. Laveday !'lE Lavdžoj -+ Lavejoy NE Lavel -+ Lavet. Laval NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Lovdej ..ees NB Litlton -+ LYlleiron NE Larmur --t Larmor NE Lauder -+ Lauder NE Lauderdejl ...jkr --)o Longaere NE I. Lavell. ..okid --)o Lockheed NE Longe.. .. Lauder NB Lođa -+ Loggia NE Lomn -+ l.. Lady Bird Lejdlou -+ Laid/aw Lejndž -+ Lange Lejsester -+ Leicester Lejl -+ Leith Ile karlll . Lady Bird· NE NE NE NE NE NE NE NE NE Le Guin -+ Le Guin Leguizamu -~ Leguizamo Lcjbov ---) urbOl' Lejbovic -+ Leibovitz Lejčester -+ Leicester Lejdi Bird .... ---+ 1 . -+ LilUan NE /lini -+ Lean NE Lindharst -+ Lyndhurst NE Lind..ej -+ Lindsay NE Linej -+ Linney ~'E Linkieter -+ Link/ater NE Linkoln --t Lincoln NE Linus -+ Linus NE Linzi -+ Lindsay NE Uonard -+ Leonard NE Lionel -+ Lionel NE Lipskomb -+ LipscQJrlb NE Lis -+ l.. -+ Lappage NE Lm I NE Ulian -+ Uliem......lJLfghJin NE '...... gde se ukazuje na izgovorni i pravopisni oblik.... -? Leah NE Leah --> Leah NE Leb -+ L"eb NE Lečester -+ Leicester NE Ledi Berd ~ Lady Birci NE Ledi Bird ..etitia Leve -+ Loewe Lezenbi -+ Lawnby Lezonbi -+ Lazonby Ležen -+ Lejeune Lia -+ Leah Liam -+ Liam Lidia -+ Lydia Ljhtenstejn -+ Licht~nstein Lihtenštajn -+ Lichtenstein NE IIIzI . ... LauderdDle NE Laura --t Laura NE Laurel --t Laurel NE Laurens -+ iAurelJt:e NE Lauri -+ Laurie NE Laurier -+ Laurier NE Lauton -+ Laughton NE Lea -:. Lehman Lemb -+ Lamb Lena -+ Lena Les -+ lAss Leticia -+ Letitia Leticija -+ !..ongfelo ---+ LcngfellQw NE LongJ:uu5t -+ Ltmghurst NE Lorier --)o Laurier NE Los -+ Loos NE Louri -+ Lowrre NE Louson ---+ Lawson NE Louron ---+ Lawton NE Louv -+ Low NE LouveI --+ LowelI NE Louver --)o Lower NE Lov -+ Love NE Laval .. Leland Leman .

n Makgou .Maynard NE Majo ---7 Mayo NE Mak'lliz -.. McConnick Makkmkcn -t McCracken Makkrej -t McCrae Makkridi -t McCreadii! Makkriš ~ McCreesh Makkvin -7 McQueen.NE Lovsi NE Lovsi -t -t NE Makkvori Lovesey Lucid Lugar NE Lut:id NE Luger . -7 McQuinn NE Makkvori -+ McQuarie 164 . McBeth NE Magvajr -7 Maguire NE Mahalia -7 Mahulia NE Maher -7 Maher NE Majer -7 Mayer NE Majks -7 Mikes NE Majler ---7 Mailer NE MajIz -~ Mites.... -t MeKay NE Makkejb --> McCabe NE Makkejg -+ McCaig NE Makkejmbridž -+ McCamhridge NE Makkcjn -+ McCain NE Mukkelar -t McKellar NE Makkelen -t MeKelIen NE Makkco -t McCann NE Makkena -t McKenna NE Makaulaj -~ Mamulay NE Makbajn .... --> McColl NE Makkoli -+ McCauley NE Makkolum NE NE NE NE NE -t McCollum NE Makkonahi -7 McConachie NE Makkonel -+ McConnel Mc:Cutchen McCutcheon Makkafri -t McCaffrey Makkaj --> McKoy.l -I.ol1 NE Makkiman -t McKie man NE Makkitrik -7 McKittrick NE Makkjoun -t McKeown NE Makkjuon -t McQuOJ.korkodejl -t McCorquodale Makkormak -7 McCormack Makkonnik . McKie Makka1ers -t McCuliers Makkalin -t McCullin Makkalok --> McCulloch Makkalum -t McCallum Makkari -t McCul'ry Makkalti ..~ McKen~ NB Makki -I. -t McDiarmid NE NE NE NE NE NE Makdaniel -7 McDaniel Makdavid -7 McDaI'id Makdiarmid -7 M<:Diarmid Makembridž ~ McCamhridge Makentajr -7 McEntire Makeri -7 McCurry NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE McFarlane McGav.vn NE Makklelan -+ McClellan NE Makklendon -'> McClendon NE Makklintok -t McC!intock NE Makkliri -t McCleary NE Makklosk... McColl...'\jr -7 Mclntyre Makjuri -t McCurry NE Makkenddk ~ McKendrick NE Makkenzi ~ McKenzie NE Makkeras -7 MeKerras NE Makkeri -t McCarev NE Makkem .' NE Mukkinli -7 Mc.) MeBain NE Makdajemlid....Kill/~y NE Mukkinon --? McKin'.. -t MeKey NF: Makkin --? McKnIn NE Mukkini .t NE Lujza -t LouisCl NE Lungi ~ LUllghi NE Luzi -t Lusey NE Magbc' .--? MeKilllle. McCoy NE Makkol ....~ McCulloch NE Makkauen -7 McCowen NE Makkej -t McCay.. McCarthy Malckartni -+ McCartney Makkauun -7 McCowan Makkačen -7 Makkačon ~ NE NE NE NE NE Makkord -t McCord Makkorkindejl ---? McCorkindale Mak...Jur -7 McClure NE Makkoj .i -7 McCloskey NE Makkluin -t McCloughin NE Makk.. -t Myles NE Majnan.McKee.... ) McAleese NE Makaloh . . McGaw Makgovem ~ McGovern Makgrou -+ McGraw Makfedejn Makgejvin -t -7 Makgvajr -t McGuire Makinlej -t McKinlay Makintajer -+ McEntire Makint.

165 .lkšl.. Me/rose NE Mesiild --t Masefield NE Meteni --t M etheny NE Metju --t Matthau NE Me ljus -+ Mathews.e NE M akrc· ~ McR(le NE NE NE NE N E Midleton Marien -t Marianne Marija --+ Mariah Mark -t M arrack Markhem -t MarkJJ(jJll NE M.. -).. Merria/1! NE Merlin --t Marilvn NE Medou .. rryal NE Marie l -).1/11 Malden -+ MaidelI Malkolm -? M a/(:ollll Mnlkov ić ---+ Malkovich M nlonej ---+ Maloney Malou n ---+ Malone M ancini --+ Man cini M ančini --+ M G/leini NE MD-nti ni --+ M ancilJi NE Mankhauz --+ M onkIlOuse NE M:lOkije v ič --+ Mankiewicz NE M ankjevič --+ Mankiewicz NE M anvaring ---) Man waring NE Marcin ---) Morcia NE NE NE NE NE NE Murcija ---) Marcia Ma rdok ---) Mt/rdoch Mardžeri ---) Marjorie MaI'ej -7 Mu... Mariel NE Marki --+ Marqllis NE MarIen --t Merlene NE MarIo --? Marfoll' NE Marlov --? Marlow NE Mannađuk -t Marmaduke NE Marsia -t Marcia NE Malias -t Mathias.er --t Majo/" NE Mcjcr -t Meier NE Mcjsn .._ ) Mason NE Mckpis -t Makepeace NE Imelanil -7 Melanie NE Imclodll -t Melody N E Meloun --t Malone NE Menvering --t Manwaring NE Me nzis --t Mem... -7 Marianne NE M<lriat ---) Ma..: --+ MeShelI NE Mu k~ i -+ M cShea NE MaK(iernan -+ McTiernan NE Mak ulllh ----) McCulloch NE Makvejg --+ M cVeiKh NE Mak vi liam > Mc lVil!i{/1I1 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE l\1a kv ilja m --+ MI'Wi!lil/1Il M'lkv ilje m --7 MdVillillm hnakvlnl --+ McQu. gde se ukaZUje na prepo ruče ni izgovomi i pravopisni oblik. Marl~w NE Merlonz .NE Muklallin NE Mukl'lftin --+ McLallchlil1 NE Maklah lan --+ McLachlall: --+ M cLallchlan NE MakJahlin --+ M cLallchlin NE Makicod -+ M cLeod NE Mak loflin --+ Mc Loughlin NE Mnkmarej --7 M c Murrl1Y NE Makl11jurcj -+ McMurray NE Mnkm ulen --+ M"Mllllen NE Makmurej --+ MeMfIrray NE MaknejJ --+ McNeil NE M"lkonahju -lo McConac/l... NE M e rč --t March NE Me rdžori -7 Marjorie NE Meri ~ Mare.. . Marie NE Meriam .ies NE Mep l --> Map/e NE MepJs --t Map/es NE Mepltorp --t Mapplethorpe NE Mercedes -7 Mercede::. -t M(f[lilias NE Matijas -t Matllias: -t Matthias NE Matison --t Mmheson NE Mazgrov --t Musgrol'e NE Me -t Mae NE Mehta -t Meh/a NE Mcjčcr -~ Mature NE Mejd..> Mariah MarinIl -7 Mar ian NE Mariana -7 Marian. ~ Mallhews NE Mevis ---) Mavis NE Mia ~ Mia NE Midleton --t Middleton ZNAČENJE SIMBOLA Stre lica u pućuje na odrednicu u Rečniku ..rray Mari a -7 Maria...

) Noycl' No Jt --+ Nolle Nulte -+ Noite Norlo lk --> Noifolk Norlhern -+ Northam Nun an -+ Nl/nan Inu rll -lo Nouri O'Brajen -+ O ' Brian Orubon -+ AI/dubon Odn -+ Allden O' D1oos -+ O 'Jones Ogaslas -)oo Augustus O'Gredi -jo O'Grady O"Kalaga n ~ O'Callaghan O'Kejzi -)oo O'Casey Oldand -> Oakland Oklend -+ Oakland IOk!. --+ Mu riel NE Moira --+ Moira NE ImolinjJ11 --+ Moiyneu.NE Mile NE O ' Rajordan --. ~ Nathalie NE Natan -? Nathan NE Nataniel ~ Nathanael NE Neder ----) Nader NE Nejdžel -> Nigel NE Nejl -> Neil 166 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Nujm:ln -lo f\!{'IIf1/llllll Nnjsi .\" NE Miz --+ Meese NE Mjuir --jo Muir NE Mjuirhed ~ Muirhead NE Mjurej --+ Murray NE Mjuriel --+ Ma riel. --+ NI/hh. NE Mnngomeri --+ MOl11g omerie NE Monk --+ Monk NE M onkhaus --+ M Ollkllolfse NE MOiltcnja ) MOf/ /C'g lla NE Morcsbi ) M ores/n' NE Morgcnrau -~7 M orgemhal/ NE Muri1ll1i --+ Moriany NE Murijati --+ Moriarty NE Morisej --+ Morrissey NE Morkamb --+ Morecumbe NE Morkomb --+ Morecombe NE Morze 4 Morse NE NF.o. Olimpia -+ Olympia Olivia -)oo Olivia Olivi e -t Olivier O ' Lot1in --) O'Loughli11 Olvorti -+ Allworthy O'Meli -> O'Mal/ey Ondatje -t Ondaatje O'Nejl -> O'Neal O ' Rajordan -t O 'Riordan .I> NE Mile Millais ~ Mil/icent NE Milius --+ Milius NE Milicent NE Milnes -7 Milnes NE Milz --+ Mills NE Mingas --+ MillglJs NE Miriam --+ Miriam NE NE NE NE NE NE Nejlson -+ Neilson Nejpier -+ Nap ier Nejpol -)o Na ipaul Ne lzon -+ Nelson Ncpi er -+ Napier Netan -+ Na than NE Nini -+ Niall NE Nida -+ Nida NE Nidhem -+ Needham NE Nigel -+ Nigel NE Ni lzen -)o Nielsen NE Njuhauz -+ Newhouse NE Njukomb -+ Newcomb NE Njuto -~ Newton NE Njllvc l -+ NewelI NE N(mh -+ Noah NE Noh".!nl -> Okun O ' Laflin -+ O'Loughlin Oldhem -)oo OJdham Oldos -)oo Aldou. NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Modej -> Motley NE M ou --t Maw NE Mo ud --+ Maud NE Moušn --+ Motion NE Mozes --+ Moses NE Muir -t Muir NE Muirhed -t Muirh ead NE MuJen --+ Mullen NE Mulin -t Mullin NE Mulins --+ Mul/ins NE MuLkahi --+ Mulcahy NE Murdok --+ Murdoch NE Murej --+ Murray NE Muriel ~ Muriel NE Najl -t Neil NE Napier ~ Napier NE InatalI! -> Natalie..x.

Pangbum --t PangboLlrne Pankharst --+ Pankhll rsl NE Pank.Pleasallc~. Pope NE Paton NE NE NE NE NE --t Paton NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Patricia --t Patricia Patricija --7 Patricia Patrisia --t Patricia Patrisija --t Patricia Paula --t Paula Pauli --t Pauley. Pacina Palio --+ Palin Palmintjeri --t Pa/milile!"..wmce NE PloulUjt . . --+ Pierce. 167 . . ---t Pea rs.u.jfer --> Pfeiffer NE Piblz --+ Peebles NE Pidžn -jo Pidgeon NE Pierponl --+ PierpolIt NE Piers --+ Pearce. NE NE NE NE NE NE ZNAČENJE SIMBOLA Stre lica upućuje na odrednjcu II Rcčniku . NE Priscila NE O' Rejli --> O 'Reilly NE O'Rou --+ O'Rawe NE O'Rurk --> O'Ror"" NE Osbum --t Osborn NE Ostio --t Austen NE O'Šc --> O'Shea NE Olej --t 01tey NE OUŠO --t Ocean NE Olobum --t Osborn NE NE NE NE NE Pać ina --t .) Plowrighl NE PO<ltije ~ Poi1ia NE Poindckster ---t Poindexrer NE P(linton . --+ Pauline Paulina --t Pauline Pauling ---+ Pauling Pejterson --t Paterson Pekinpah --t Peckil1pah Pekinpo --t Peckinpah Pelhern --t Pe/ham Pelin --+ Palin Pendieton --+ Pendlelon Peneiop --+ Penelope Penelopa --+ Penelope Perdu -) Perdue Peri ---t Parry Peri am ---t PerriUnt Perin ---t Parine PersI --+ Purcell Pophem --+ Popham PortiJjo -t PortilIo Postletvajl --+ Posllelirwaite Postletvejt -)o Postlethwaite Postltvajt -t Postlethwaite Postltvejt -t Postlethwaite Poultni -+ Poulteney Pousta! -Jo Postal POllvel -t Powell Povel -)o Powell Presburger ---t PressbIIrger Preti --+ Prelly Preven -I' Previn Princ -I' Prince Principal -t Principal Prinsipl -)o Principal Priscila -» Priscilla..i. --+ Pearse.) Plca.ov --t Pankow NE Pantol iano --+ PafltoliallO N~ Pardu --t Pardew NE Parne! . ---t Pierson NE Pinčot -)o Pinc!tot NE Pinkhem --+ Pinkham N E Ipie! -Jo Pete NE Pitnej -+ PitlJey NE Plezens -Jo PJt1.NE O ' Rejl. -) Pauly Paulin --+ Patdin . -)o Piers NE Piersal -)o PearsaJl NE Piersi -Jo Piercy NE Pierson -Jo Pearson.wnce NE Plizcns '. .) Poinfon NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Pol ~ Pole IpQljakofl --> PoliokojJ Polk --> Polk Pop . . gde se ukazuje na preponu:-eni izgovomi i pravopisni obJik. Pllmell NE Parves Pun'cs NE Parv is --+ Pllrv. .. ---t Pettit NE Peton --+ Paton NE Petri -Jo Petri NE Pf.s NE Pater --t Paler --t NE Peter --+ Pater NE Peti --+ Petit.

. -) Rhea NE Reba --> Reba NE Rebum -+ Raebufn NE Redbom --> Radbour7IIl NE Redbum --> Redbour7IIl NE Redford --> Radford NE Redg... lcj -Jo Ra/I'Kh NE Rasi -+ Russel NE Rm... -+ Rayner Ne Rajni -+ Raine..s NE Riz -+ R~I!..nson Ir!2b.+ Rawlin NE Rouling .. Ronstadl NE Rea -+ Re. Renault NE Reno --+ Reno NE RenWu -+ Rl!nshaw NE Retboun --> Rathbone NE Retford --> Red/ard 168 Ros --> Ras NE Rotenkajn -> ROIhellStein NE Roulin -... -+ Rheo NE Riding --+ Reading NE Ridlej -+ Rid/e.NE Pri. Row/ing NE Roulings -+ Rawling.Qbil .-+ Rail/er.un/ -+ Robel'On Rodhem -+ Rodham Roen -+ Rm-van Roksbul'g -+ Roxburgh Romnej -> Romney Ronkat ...ejev --> Redgmve NE Redmon -+ Redmond NE Reg -+ Reg NE Regan -+ Regan NE Regi -+ Reggie NE Rejburn -+ Rayburn NE Rejd ..Wr NE Rutgers -+ Rutgers NE Re -+ Rae NE Reven --+ Ravell NE Ria -+ Rea.....jlej --> Raylcig"... -+ Rob)' I<":ohinzun -+ RClb.t NE Ro -+ Noe NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Roon -+ ROM... Rourke .• NE Ridman ~ Rendman NE Ridmen ~ Readman NE Rierden ~ Rearden NE Rierdon -+ Reardon NE Riflcin --> R!ft:ind NE Rigz -+ Ri8R" NE Rikle... ) R()bC'y.' NE Rej! -+ Reith NE Rejtman -+ Reitman NE Rejvn --+ Raven NE /renQj ... Reid NE RejU .jburn -+ Rayburn NE R.wlinsQI1 NE Rouy ~ Rowe NE Rouvan -+ ROWQn NE Rouven -+ Rowan NE Rovan -+ Rowun NE RovcI --> Rawell NE Roven ~ ROK'On NE Rovena -+ Roweno NE Rozmaci -+ Rosemary NE Rozmeri -+ Rosemary NE Rubinštajn -+ Rubinstein NE Rudge!' -+ Rutg~r NE Rudgers -+ RllIgers NE Rurk -+ Rourk. R()~bltck Ir.(ln R~>hak .f NE Roulingson -+ Rawlingson NE Roulins -+ Rawlins NE Roulinson -+ Ra..v NE Rlljonlan --) RionUm NE R. -> Rlckies NE Rilej --> Riley NE Ringvald ~ Ringwald NE Rivz -+ Reeve.. Reilly NE Rejmon --+ Raymond Ne NE Rejner --Jo Reiner Rejahart -+ Reinhardt NE Rejn91d -+ Reynold NE Rejnolds .. Reynofw.. NE Rurke --> Rourke NE Rurld . -+ Riley NE RajU --> Rayleigh NE Rajlsbek --> Railshack NE Rajmond -+ Raymond NE Rajner ..erfun1 4> RtI/hc-rjcH"d NE Rmgcr --t Rllff.li NE Rurki NE Pristi -+ Preslev NE Prišila -+ Priscilla NE Putnam -+ Putnam NE Radbum --> RadbolIrTU! NE Radfer --+ Rutger NE Radžers --+ RIl/gu.J NE Radard --> Rudyard NE Rati"" --> Raff1es NE Ro.

gde se ukazuje na Ugovorni i pravopisni oblik...jles .... -+ Sv/vili Silz --> Sills · .. Segal NE Segan -+ Sagan NE NE NE NE NE NE NE NE Sejmur -+ Seymour NE NE NE NE NB Sekston -+ Saxton Sent D!ejmz --+ SI Jame.ems -+ SI James Sent Vincent -+ St Vincent Sesilia -+ Cecilia NE Se!ns -+ Sessions NE Sian -+ Sian NE Sidn.. SoJk NE Salmond -+ Sa/mond NE Saltcr -+ Saller NI:: Samuel -+ :::''amul'l NE Samuels .i -to Susie: -+ Suzie: -+ SIIZ'Y Sknlia -+ Scalia Sroora -+ Sciorra Skorceze -+ Scorsese Skorcis -+ ScolUse Skorciz -+ Scorsese Skorsis -+ Scorsese Skorsiz -+ Scorsese Skvajr -+ Squier Sleter -t Slater Slezingel' -+ S/elinger NE NE NE NE NE ...NE Rat... Seagal. ) S111111WtS NE Samucls(ln .... Sulfolk Sagan --+ Sugan S.. Sydney NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Sigl . Sidney. S/Qcomb Slon -+ Sloan Smiri< -> Smirlee Smirk......vnrhia Sion.če! Saber --+ Socher Sajer --+ Soyer NE Saje'" --+ Soyers NE S.lIn -+ SU... Safire NE NE NE NE Segal .~ SewlIrd Sju ... -+ Suzannu Sjul... -+ Sciorr(l Sirk -+ Sirk Sivum . Sayles NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Sajmon --+ Simeon NE Sajnfall --+ Se. Saskia NE Salerlend --+ Sutherland NE Satrlend .yrus NE S. preporučeni 169 . Suchel Safolk .n Silvia -+ Silvia.00+ Samuclson NE Sandburg -+ ScmdJ'JIII'K NE San Đakomo --+ Sail Giacc}lfw NE Saracin -+ Sarrazin NE Saradon -+ Sarandon NE Sarazen -+ Sarrazj" NE Sarej -+ Surrey NE S.rford NE Rutel'tord -+ Rtllher/ord NE Ruždi -+ Rushdie NE Soms NE Sigrou -+ Seagrove NE NE NE NE NE NE NE Sigrov -+ Seagrove Sigurni -+ Sigourney Sikomb -+ Secombe Sikom ~ Sc.OO.j . Suther/Qnd NE Sciora -+ Sciorra NE Sebastian -+ Sebastian NE Sefajr ...• SI/d/c'n Sju7.ifeld NE Sajni~ -+ Sinise NE Sajnz -+ Sinise NE Sajres --t c. -) Sue Sjuclcn _ . ...orra SiJia -+ Celia Silver*lajn -+ Silverste.lk . Simas -+ Seamas: -+ SemnIls Simeon -+ Simeon Simson -+ Simpson Simus -+ SeamlIs Sin -+ S('an Sinajs -+ Sinise Sindž -+ Synge Sintia -~ C. Siegel Slokomb .....~ SII...wlIli -+ Susa mUf..e -+ Smirke Smiters ~ Smithers Sofia ~ Sophia Somerset -+ Somerset Somervij -+ Somervi/le Soms -+ Soames ZNAĆENJE SIMBOLA Strelica upućuje na ~icu u Rečnilcu.• Sent Df...... .

--> Shoejer NE ~ejkil . -t SuzQnna NE Suzana -+ Susan NE Svajm -+ Swaim NE Svajn -+ Swain NE Svajnson -+ Swainson NE Svajz -+ Swayze NE Svan ~ Swan NE Svanson -+ Swanson NE Svejz -+ Swayze NE Svenson -+ SWlln~'(Jn NE Svinbu11l .e NE $adjak ...> Sleill.. NE Špringer -+ Springer NE Šreder .. --> Steyn NE ~tajnbek --> Steinbeck NE Štajnberg -+ Steinberg NE Soni -+ SOMY NE Somš -+ Soros NE Sotbi --> So/heby NE Spajdcr -+ Spader NE Spajki --> Spike NE Spajro -+ Spiro NE Spalding --> Spalding NE Sparier -+ Spurrier NE Spaulding --> Spaulding NE Spurier -+ SpuTrier NE Stabz --> Stubbs NE Stardžes --> Sturges NE Stardži~ -+ S/urges NE Stardžon --)o Sturgeon NE Stefan -+ Stephen NE IstefanIl -+ SteJi. --> Schroder NE Štajger --> Steiger NE Štajn --> Stein. Shaquille NE šejla --> Sheila NE Šejmas --)o Seamus NE Šenon -+ Shannen NE Šeperd --> Shepard..NE Soni NE Štajnbetg NE Strou -+ Straw NE StrousOo -+ Strawson NE Sulcberger --t Sulzberger NE Suzan -+ Susanna..ad Stidman --> Steadman Stidmen -+ Steadman Stiecs -+ Stiers Stinburgen -+ Steenburgen Stirling -+ Slirling Stivi -+ Steve Stjuart --+ Steward Stoks -t Stokes Stoo -t Stone Stonhil --> Ston. Shea NE Šierer -+ Shearer NE Šiers -+ Shears NE Šin -lo Sean NE ~ined .fon 170 ...+ SwinbunI NE Sviz -~ Stl'lIY?l' NE Svizi -+ Swaw.mie.~ Steyn Stejnbek --+ Steinbeck Slejnberg --+ Steinberg Stejnem -lo S/einem Stejner --+ S/emer Stejnman -t S/einman... -t Step/anie NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Stefcn ..hill Stouv -+ Stow Stov --+ SlOW Strater -+ Strulher Straters -+ Stru/hers Strejsend -lo Streisand NE Strendž --> Strange NE Strob --> Strobe NE Strosn --+ Straw.. ) St(~phel1 Stc/cos -+ Stephens Stete·nsoll -~ Slel'/umson Srejo . --> Sheppard NE ~er --> Shere NE Šering -+ Shea ring NE ~etat --> Shaltuck NE ~i . Stejnvej -lo Steinway Sten ton -+ Stanton NE Stenvej --+ Steinway NE Steplton -+ Stapleton NE Stevii -+ Staveley NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Stid --> St.. Sinead NE Širer --+ Shirer NE Šlezinger -+ Schlesinger NE Šoroš -+ Soros NE Šou --> Shaw NE Šoukros -+ Shawcross NE Špic -+ Spitz ... > Sh~dyac NE Sajr -t Shire NE Šarples -7 Sharples NE ŠaIplz -+ Sharples NE Šatak -+ Shattuck NE Še --> Shea NE Š.. . Schrader.a --> Shea NE šefer --> Schaejer.

. gde se ukazuje na izgovorni i pravopisni oblik. -+ Whiuaker Vajtlou --+ White/aw Valač -+ Wallach Valah -+ Wallach Valas --+ Wallace Valdo --> Waldo Valdolf --> Waldorf Valdron --+ Waldron Valer --+ Waller Vali --> Wally. .. -+ Whalley Valis -+ WaUis Valkot -+ Walcol Valston -+ Walston Vait -> Walt Valter -+ Walter Valters --+ Walters Valthem -) Waltham Valton --+ Walton Vanamejker -t Wanamaker.. preporučeni 171 . Wannamaker Van Halen -+ Van Halen ZNAČENffi SIMBOLA Strelica upućuje na odrednicu II Rečniku.-+ Ungar Unger -+ Unger Untermajer --+ Untermeyer Urdang -+ Urdang Utič --> Urich Uriel -+ Uriel Urih -+ Urich Urkvart -+ Urquhart Unuson -t Urmson Vadel --> Waddell Vadington -+ Wadding/on Vadsvort -+ Wadsworth Vajans -+ Wayans Vajet -+ Wyart Vajnona -+ Winona Vajnrajh . Švajce ~ Swayze Švane -+ Schwantz Tadenhem -+ Tuddenham Tajer -+ Tkayu Tajler -+ Tayler Tajl(Jr -+ Taylor Talia -+ Talia Tariingron -+ Thurlington Tannond -+ ThufI1umd Tambul --> 1'urnbull Telonius -~ Theionious Templeton -+ Templeton Tia -+ Tia Štraus -+ Strauss NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Tieman -+ Tiernan Tiemi -+ Tierney Tindejl --> Tyndale Tobias -+ robias Tobijas -+ Tobias Tomei -+ Tomei Tomson -+ Thompson Torens -+ Torrance Tortura -+ Turturro Tou -+ Thaw Tramiel -+ Tramiel Trasi -+ Tracey Tresi -+ Tracey Trido -+ Trudeau Tripleham -+ Tripplehorn Tmbul --> Tumbull Tsongas -+ Tsongas Turlington -+ Thurlington Tunnan -+ Thurman Turmond -+ Thurmond Turteltaub --> TUTteIIaub Tutviler -+ Tutwiler NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Nl! NE NE NE NE NE NE NE NE Tven -+ Twain Ungar .NE Štajnem NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Van Halen NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE Tvadel --> Twaddell Tvajt ~ Thwaite Štajnem -4 Steinem Štajner -+ Steiner Štajnman -+ Steinman Štajnvej -+ Steinway Štal --> Stahl Štern -> Stem Štok --> Stock Štolc --> SlolI"I.> Wl'inreich Vajnrajt -+ Wainwright Vajnvrajt -+ Wainwright Vajt --+ Wail Vajteker -+ Whitaker...

...Wray NE Vren -+ Wren .. Walken NE Volker -+ Walker NE VoikoI --+ Woollcott NE Volstonkraft -+ Wollstonecra/t NE V01'Čester -+ Wareester NE Vorting -+ Worthing NE Vortington ~ Worrhington NE Votcrhaul...hillJ:toll ) Whirwker NE VitcrspllD ...Widdowson NE Vikhem -t Wickham NE Vikomb -+ Wycombe NE Vik. Warburg NE Vard --+ Word NE Varden ~ Warden NE Varf ... Wough NE Vagan -+ Vaughan NE Vogl .... Widdicombe NE Vjdous -+ Widdowes NE Vidovs -t Widdowes NE Vidovson ---}. -+ Vyvyan NE Vodhaus -+ Wodehouse NE Vodhauz -+ Wodehouse NE Vog .... Wokeham V.War/ock NE Varner -t Warner NE Vamok -t Wamack NE Varton -t Warton. ...ek.~ Wirherspoon NE Viticr M-+ Whfrtier NE Vitikomb --t Wjrhycombe NE Vitn -+ Whitten ..NE Van Helen ---)o Van Halen NE Varoarton -+ Warburtul1 NE Vamull! . Williams NE Viljemson ~ Williamson NE Vincent -+ Vincent NE Vinčenci -+ Vincenzi NE Vinćencl --+ Vbu:enzi NE Vindhem -+ WYl1dham NE Vinfrej .. -+ Whitlon NE Vivian -+ Vivian: -+ Vyvyall NE Vivien -+ Vivien NE Vivijen -+ Vivian.) Wa...kfild .....inia -+ Virginia NE Virgil -) Virgil NE VistIer --+ Whistlu NE Vitcjkcr -+ Whituker: ) Wall Vcatkin --t Watkill Vatkins _.m ..... Whurf NE Vren NE Viltšajr -7 NE Van Helen Wiltshire Ne Varing -+ Waring NE VaringlOn ~ Warrington NE Vark -+ Wark NE Varlok -+. Winj'rey NE Violet -+ Violet NE Virdžil -7 Virgil NE Vinllf...toria -+ Victoria NE Viliam -t William NE Viliams -7 Williams NE Viliamson --t Wil/iamsoll NE Vi1iers -+ Villiers NE Vilijam --t Willem NE Vilijem -7 Willem NE Vilkes .. > Watkins Vatkinson -)o WatkimufI NE Vatli -+ Wlwtl e y NE Vatni -t Watlley NE Vats --+ Watts Vat NE NE NE NE NE Vašington ..WCl...-}. -... -Jo WlIIerhouse NE Vozniak --t Wozniak NE Vraj --t Wray NE V rajt . ---)o Wharton NE ValVik -t Walwiek NF. Wolf.. Wright NE Vrajtson -+ Wrightson NE VatsoD NE NE NE NE NE -t Watson Veir -+ Weir Vejkh. Wakefield VeJkam ~ Wellcome Ven. Vogel NE Voil -> VoiXhl NE Yohiston -+ Wvlla810Jt NE Volt' .. W<H!Ij' NE Volis -+ Wallace NE Volkon . Wilkes NE Viltšajer --t Wiltshire 172 NE Vrej 4.'lhblfrn NE Viljam -+ William NE Viljams -+ Williams NE Viljamson ~ Williamson NE Viljcm -7 William NE Viljems -. Vašbum -t Washhourn... Venables ---)o NE Verdsvert WQrdsworth NE Vestinghauz -)o Westinghouse NE Veverli --t Waver/ey NE Vid.omb --t Widdecombe NE Vidikomb .o..jbls .

Sontag žanet -+ Jeanette. -+ leannene NE Žanin -+ Jeannine NE žerar -+ Gerard.~ Jerome Zondhajm . Wrigley NE Vudhauz.....b... Oil/ett ZNAĆI!NJE SIMBOLA Strelica upućuje na odrednicu U Rcčniku. --Jo Gerrtlrd NE Ž.w.. So. gde sc ukazuje na preporučeni izgovomj i pravopisni oblik.. Sigrid Zilber ...ilber . -+ Woodhotlse NI! NE NE NE NI! NI! Vudvord .NI! VrigJi NE Žilet NE NE NI! NI! Zigfrid --> Siegfried Zigl --> Siegel Zigrid ..ilet .. Woodward Zahari --> Zachary Zaher -+ Sacher Zajdclman --> Seid.erom ......dheim Zonenfeld --> Sonnenfeld Zonlag .l NE "... Zajnfeld --> Seinfeld Zajnfelt --> Seiiifeld NE Zoe NI! NI! NI! NE -+ LIt NE Zuks -+ Sachs NE Zuvier -+ Xavier NE Zerh --Jo Zerbe NE Zeme --> Zerbe NE lero -+ Zero NE Zigcl -+ Siege.... Gilbert NI! Ž. -t Wotkhouse.. Sylber NE Zingcr -+ Singer NI! Vrigli . 173 ....

Novi Sad PlasmJl1l knjiga Kojiiara MOST. . tel. Novi Sad Zmaj Jovina 22.Tvrtko Prćić NOVI TRANSKRlPCIONI REČNIK ENGLESKIH LIČNIH IMENA Izdavat PROMETEJ. Beograd Kosovska ll. Novi Sad Zoran Kolundžija za iztIavata Korice BaJint Sombati Kordaura ".UTOR Kompjuterski slog Mladen Mozetič. (01J) 32-48-250 ISBN 86-7639-326-5 1998. Novi sad §ttJmPa PROMETEJ. GRAFIčAR. (021) 61<Hl18. tel. 51-C77 Knjižara MOST.

Možemo. Ozbiljno korišćenje stranih imena. poput svih ostalih elemenata u jeziku. već mora da predstavlja osmišljen i sistematizovan proces. da iziđemo u susret ne tako malom broju savesnih koji bi želeli da strano ime prenesu na najpravilniji mogući način ali ne znaju kako. izdavačkih kuća. . podložan je standardizovanoj upotrebi kolektiva. ne možemo se boriti protiv nadmenosti pojedinaca koji su sami sebi najveći jezički autoritet. u bilo kom jeziku. . uključujući i doslednu podršku od strane obrazovnih ustanova.taj sistem pravila. koji se temelji na sistemu pravila . međutim . ivan Klajn .. ne spada u domen autorske slobode.Ne možemo suzbiti aljkavost i nehatno otaljavanje posla koje je postalo sveopšta navika. te sredstava masovne komunikacije. Tvrtko Prćić .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful