P. 1
ILLUMINATI & ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ

ILLUMINATI & ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ

|Views: 56|Likes:
... Θα ξεκινήσω αυτό το άρθρο με μια ιδιότυπη παραδοχή:
«Οι συνομωσίες αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του κάθε ενός από εμάς. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, έχουμε συνωμοτήσει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή μας και η πλειοψηφία των ανθρώπων συνωμοτεί τόσο συχνά που πλέον έχει σταματήσει να το αντιλαμβάνεται.»
Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, ίσως αναρωτηθείτε. Η απάντηση βρίσκεται ...
... Θα ξεκινήσω αυτό το άρθρο με μια ιδιότυπη παραδοχή:
«Οι συνομωσίες αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του κάθε ενός από εμάς. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, έχουμε συνωμοτήσει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή μας και η πλειοψηφία των ανθρώπων συνωμοτεί τόσο συχνά που πλέον έχει σταματήσει να το αντιλαμβάνεται.»
Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, ίσως αναρωτηθείτε. Η απάντηση βρίσκεται ...

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Κοινωνικός Κύκλος on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

1

ILLUMINATI & Θευπίερ ΢ςνομυζίαρ
Θα μεθηλήζσ απηό ην άξζξν κε κηα ηδηόηππε παξαδνρή:
«Οι ζςνομυζίερ αποηελούν μέπορ ηηρ καθημεπινόηηηαρ ηος κάθε ενόρ από εμάρ.
Όλοι μαρ, ανεξαιπέηυρ, έσοςμε ζςνυμοηήζει μια θοπά ηοςλάσιζηον ζηη ζυή μαρ
και η πλειοτηθία ηυν ανθπώπυν ζςνυμοηεί ηόζο ζςσνά πος πλέον έσει
ζηαμαηήζει να ηο ανηιλαμβάνεηαι.»
Πώο είλαη δπλαηόλ λα ζπκβαίλεη απηό, ίζσο αλαξσηεζείηε. Η απάληεζε βξίζθεηαη
ζηνλ ίδην ηνλ νξηζκό ηεο ιέμεο «ζπλνκσζία»: ε κπζηηθή ζπκθσλία κεηαμύ δύν ή
πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε (ή κε) θάπνηαο ελέξγεηαο. Η
ελέξγεηα απηή ζπλήζσο έρεη έλαλ παξάλνκν θαη ελδερνκέλσο αλήζηθν ραξαθηήξα
θαη απνζθνπεί ζε πξνζσπηθό όθεινο ησλ ζπκκεηερόλησλ εηο βάξνο θάπνηνπ
ηξίηνπ, ν νπνίνο βέβαηα αγλνεί ηόζν ην ζρέδην όζν θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ
ζρεδηαζηώλ ηεο ζπλνκσζίαο. Με άιια ιόγηα, πνιιέο απιέο θαη θαζεκεξηλέο
πξάμεηο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ σο ζπλνκσζίεο: από ηελ ζπκθσλία δύν
καζεηώλ λα αληηγξάςνπλ ζε θάπνην ζρνιηθό δηαγώληζκα, εσο ηελ «θάιπςε» πνπ
παξέρεη κηα γπλαίθα ζηε θίιε ηεο πνπ απαηά ην ζύδπγν ηεο, όηαλ εθείλνο ηεο
ηειεθσλεί ππνςηαζκέλνο όηη θάηη δελ πάεη θαιά.
Φπζηθά, νη πξναλαθεξζείζεο «ζπλνκσζίεο» είλαη ηόζν κηθξέο πνπ δελ απνηεινύλ
θαλ αληηθείκελν έξεπλαο, εθηόο βέβαηα αλ κηιάκε γηα ηνλ απαηεκέλν ζύδπγν! Σν
δήηεκα είλαη ην κέγεζνο: όζν κεγαιύηεξε, ζαηαληθόηεξε θαη πνιππινθόηεξε ε
ζπλνκσζία, ηόζν κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ζηνπο θύθινπο ησλ
ζπλνκσζηνιόγσλ θαη όρη κόλν. Καη ιέσ όρη κόλν γηαηί αλ ν ζρεδηαζκόο κηθξώλ θαη
θαζεκεξηλώλ ζπλνκσζηώλ είλαη κηα από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ελαζρνιήζεηο καο, ε
ζπλνκσζηνινγία είλαη αλακθηζβήηεηα ην εζληθό καο ζπνξ, κεηά ην πνδόζθαηξν.
Αλαξσηεζείηε απιά πόζεο ζπλνκσζίεο αθνύζαηε ή ζρνιηάζαηε πξόζθαηα, ζε
«πεγαδάθηα» θάζε είδνπο.
Σν πάζνο ησλ ιαώλ κε ηε ζπλνκσζηνινγία γίλεηαη επθόισο θαηαλνεηό αλ ζθεθηεί
θαλείο όηη δελ ππάξρεη κεγάιν ηζηνξηθό γεγνλόο πνπ λα έιαβε ρώξα ηα ηειεπηαία
50 ρξόληα (θαη όρη κόλν) θαη λα κελ είλαη ζπλπθαζκέλν ζην λνπ ηνπ θόζκνπ κε
θάπνηα ζπλνκσζία. Πνην λα πξσηνζπκεζεί θαλείο; Σελ πξώηε πξνζζειήλσζε πνπ
θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ όηη δε ζπλέβε πνηέ; Σε δνινθνλία ηνπ J.F Kennedy πνπ
ζπδεηηέηαη αθόκε θαη ζήκεξα; Σνλ ηξαγηθό ζάλαην ηεο πξηγθίπηζζαο Diana πνπ
νξηζκέλνη ραξαθηεξίδνπλ δνινθνλία. Αλ ζέιεηε λα αλαθεξζνύκε θαη ζε «εγρώξηα»
παξαδείγκαηα, δε ρξεηάδεηαη λα ςάμνπκε ζε ηόκνπο ηζηνξηθώλ βηβιίσλ γηα λα
βξνύκε θάπνην από απηά. Αιήζεηα, πνηνο δε ζπκάηαη ηελ πεξίθεκε «αζύκκεηξε
απεηιή» δηα ζηόκαηνο ηνπ ηόηε Τπνπξγνύ Γεκνζίαο Σάμεο , πνπ ππξνδόηεζε κηα
άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζπλνκσζηνινγία ζε θάζε γσληά ηεο ρώξαο γηα ην πνηνο ή πνηνη
πξνθάιεζαλ ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο;
Σν πάζνο απηό ηνπ θόζκνπ κε ηελ ζπλσκνζηνινγία δελ πέξαζε απαξαηήξεην από
ην άγξππλν κάηη ηνπ Hollywood, πνπ πάληα αλαδεηεί λέεο πεγέο έκπλεπζεο (θαη
εζόδσλ). Ήδε από ην 1962, ην εμαηξεηηθό The Manchurian Candidate θαζειώλεη
ηνπο ζεαηέο ζηηο ζθνηεηλέο αίζνπζεο, όπσο θαη ηα Seven Days in May (1964) θαη
Three Days of the Condor (1975). ΢ηε δεθαεηία ηνπ 80, ην θηλεκαηνγξαθηθό είδνο
ησλ ζπλνκσζηνινγηθώλ ζξίιεξ παξαθκάδεη ζηε ζθηά ησλ Blockbusters. ΢ηε
2

δεθαεηία ηνπ 90 όκσο, κε ηε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηύνπ νη πάληεο απνθηνύλ
πξόζβαζε ζε έλα ρείκαξξν πιεξνθνξηώλ. Απνηέιεζκα απηνύ, ε αλάπηπμε θαη
δηάδνζε εθαηνληάδσλ ζεσξηώλ ζπλνκσζίαο πνπ εκπιέθνπλ θπξηνιεθηηθά ην κηζό
πιαλήηε. Αθνινπζνύλ ηα X-Files, θαη ηα 90s ραξαθηεξίδνληαη -όρη άδηθα- σο «Η
δεθαεηία ηεο ΢πλνκσζηνινγίαο»
΢ηε δεθαεηία πνπ δηαλύνπκε, κηα ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ηάξαμε ηα λεξά θαη
πξνθάιεζε αηειείσηεο ζπδεηήζεηο, όρη ηόζν γηα ηελ θαιιηηερληθή ηεο αμία αιιά γηα
ην ακθηιεγόκελν πεξηερόκελν ηεο. Πξόθεηηαη θπζηθά γηα ηνλ πεξίθεκν Κώδηθα Da
Vinci (2006), ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ best-seller, The Da Vinci Code,
ζπγγξαθέαο ηνπ νπνίνπ είλαη ν Ακεξηθαλόο Dan Brown. Βηβιίν θαη ηαηλία
πξαγκαηεύνληαη ηελ απνθάιπςε ηεο κεγαιύηεξεο ζπλνκσζίαο όισλ ησλ επνρώλ,
όηη δειαδή ν Υξηζηόο όρη κόλν ήηαλ παληξεκέλνο, αιιά είρε θαη απνγόλνπο.
Παξά ηνλ -θαηά ηε γλώκε κνπ- ππεξεθηηκεκέλν ραξαθηήξα ηόζν ηεο ηαηλίαο όζν
θαη ηνπ βηβιίνπ, ην Hollywood βξήθε ζην πξόζσπν ηνπ Dan Brown κηα θιέβα
ρξπζνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα απνθέξεη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ηεξάζηηα
θέξδε. Πξάγκαηη, ν Κώδηθαο Da Vinci ζεκείσζε εηζπξάμεηο άλσ ησλ 700.000.000
δνιαξίσλ παγθνζκίσο. Φπζηθά, ν Brown κεηά ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ Κώδηθα,
είρε άιινλ έλαλ άζν ζην καλίθη… Ο ιόγνο γηα ην Angels and Demons, έλα βηβιίν
πνπ θπθινθόξεζε ηξία ρξόληα πξηλ ηνλ Κώδηθα Da Vinci θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή
ηνπ εθδνρή βγήθε ζηηο ειιεληθέο αίζνπζεο ζηα κέζα Μαίνπ ηνπ 2009.
Σν βηβιίν (πνπ θπθινθόξεζε ζηα ειιεληθά κε ηνλ ηίηιν «Illuminati – Οη
Πεθσηηζκέλνη) αθεγείηαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ζπκβνιόγνπ ηνπ Harvard, Robert
Langdon, πνπ πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Βαηηθαλνύ από κηα
ζξπιηθή κπζηηθή αδειθόηεηα: ηνπο Illuminati.
Illuminati… Ο όξνο αθνύγεηαη ηδηαίηεξα γλώξηκνο, αθόκα θαη αλ δελ έρεηε
αζρνιεζεί πνηέ κε ζπλνκσζίεο. Πνιιά έρνπλ αθνπζηεί ζην παξειζόλ γηα απηή ηελ
κπζηηθή αδειθόηεηα, ε θήκε ηεο νπνίαο έρεη θηάζεη ζηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ. Οη
πεξηζζόηεξνη ζπλνκσζηνιόγνη ζεσξνύλ πσο νη Illuminati ειέγρνπλ ζρεδόλ ηα
πάληα ζήκεξα: από ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο όισλ ησλ ρσξώλ, κέρξη ηηο ηξάπεδεο
θαη ηηο θπβεξλήζεηο θάζε ρώξαο. Ση πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη όκσο;
Οι Illuminati πος ςπήπσαν ππιν ηοςρ… Illuminati!
Αλ θαη κπζηηθέο αδειθόηεηεο κε ην όλνκα Illuminati εκθαλίδνληαη θαηά θύξην ιόγν
ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο αηώλεο, ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα νκάδεο «Πεθσηηζκέλσλ»
αξθεηά λσξίηεξα. ΢ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε νξηζκέλεο από απηέο, αλ θαη πξέπεη λα
ηνληζηεί πσο νη αδειθόηεηεο απηέο ζπλδένληαη κε ηνπο Illuminati ησλ
ζπλνκσζηνιόγσλ κόλν ιόγσ νλόκαηνο, αθνύ ηδενινγηθά δηαθέξνπλ ξηδηθά.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηώλα, εκθαλίδνληαη ζηελ Ιζπαλία νη νπαδνί κηαο
κπζηηθηζηηθήο Υξηζηηαληθήο ζέθηαο πνπ απηναπνθαινύληαη Alumbrados, δειαδή
Πεθσηηζκέλνη. Οη πεπνηζήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέθηαο είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη
άμηεο αλαθνξάο: Οη Alumbrados πίζηεπαλ όηη κπνξνύλ κε ηνλ κπζηηθηζκό λα
θηάζνπλ ζηελ ηειεηόηεηα θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Θεό. Απέξξηπηαλ σο
«πεξηηηή» θάζε είδνπο εθθιεζηαζηηθή ιαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Μπζηεξίσλ, ελώ δελ ήηαλ ιίγα ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο πνπ ππνζηήξηδαλ όηη
έβιεπαλ νξάκαηα. Φπζηθά, νη ηζρπξηζκνί απηνί ηξάβεμαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο
Ιζπαληθήο Ιεξάο Δμέηαζεο θαη από ην 1529 θαη έπεηηα ε ζέθηα δηώθεηαη αλειεώο.
3

Σν 1623 κέιε ησλ Alumbrados θζάλνπλ ζηελ Γαιιία από ηε ΢εβίιιε θαη
πξνζπαζνύλ λα πξνζειπηίζνπλ λένπο νπαδνύο. Πεξηέξγσο ηα θαηαθέξλνπλ όηαλ
ν εθεκέξηνο ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο Roye , ζηε Βόξεηα Γαιιία, Pierre
Guerin, εηζρσξεί ζηηο ηάμεηο ηνπο. Οη Γάιινη Πεθσηηζκέλνη γίλνληαη γλσζηνί αξρηθά
σο Illumines («Πεθσηηζκέλνη» ζηα Γαιιηθά) θαη ζηε ζπλέρεηα θαινύληαη Guerinets
από ην όλνκα ηνπ λένπ εγέηε ηνπο. Οη Guerinets βξίζθνπλ πξόζθνξν έδαθνο ζηηο
επαξρίεο Picardy θαη Flanders, όπνπ θαη πξνζειπηίδνπλ αξθεηά λέα κέιε. Η δξάζε
ηνπο όκσο ηειεηώλεη άδνμα γύξσ ζηα 1635, κεηά από κηα ζεηξά δησγκώλ ελαληίνλ
ηνπο.
Σνλ 16ν αηώλα κηα αθόκα νξγάλσζε «Πεθσηηζκέλσλ» εκθαλίδεηαη ζηελ πην
απίζαλε ηνπνζεζία πνπ ζα πεξίκελε θαλείο: ηα βνπλά ηνπ… Αθγαληζηάλ! Ο ιόγνο
γηα ηνπο Roshaniya, πνπ ηδξύζεθαλ από ηνλ Ιλδό Bayazid Ansari γύξσ ζην 1560.
Η ζέθηα είρε αξρηθά έλαλ ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα, κε ηνπο νπαδνύο ηνπ Ansari λα
ιαηξεύνπλ ην «Τπέξηαην Ολ», ην νπνίν κπνξνύζε λα ηνπο ραξίζεη ηε Φώηηζε.
Απέξξηπηαλ όιεο ηηο ζξεζθείεο σο ιαλζαζκέλεο, ελώ ζεσξνύζαλ πσο όθεηιαλ λα
ππαθνύλ κόλν ηνπο αλώηεξνπο ηνπο ζην ηάγκα θαη όρη θάπνηνλ κνλάξρε.
Αλέπηπμαλ κάιηζηα θαη ηερληθέο γηα λα αλαγλσξίδνληαη ηα κέιε ηνπ ηάγκαηνο
κεηαμύ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζεηξά ρεηξνλνκηώλ θαη θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο.
Η ηδενινγία ηεο ζέθηαο κεηέηξεςε ζηαδηαθά ην ραξαθηήξα ηεο από ακηγώο
ζξεζθεπηηθό ζε ζηξαηησηηθό-πνιηηηθό. ΋ια ηα κέιε εθπαηδεύνληαλ ζηε ρξήζε
όπισλ θαη ζηηο ηέρλεο ηνπ πνιέκνπ ελώ άξρηζαλ λα θπλεγνύλ κε κίζνο όζνπο δελ
άλεθαλ ζην ηάγκα. Υαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν όξθνο πνπ έδηλαλ νη λεόθπηνη ηνπ
Σάγκαηνο: «Οξθίδνκαη ζπλερή ζησπή, πίζηε, αθνζίσζε θαη πιήξε ππνηαγή ζην
Σάγκα. ΋ινη εθείλνη πνπ δε γλσξίδνπλ ην κπζηηθό καο ζεκάδη αλαγλώξηζεο, είλαη
ην λόκηκν ζήξακα καο.»
Νηώζνληαο ζίγνπξνη γηα ηε δύλακε ηνπο, νη Roshaniya ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ησλ
Μνγγόισλ πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή. Παξ’όηη νιηγάξηζκνη θαη κε
ειιηπή εμνπιηζκό, θαηάθεξαλ λα ληθήζνπλ ην Μνγγνιηθό ζηξαηό ζηελ πόιε ηεο
Chνra, ζηελ πεξηνρή όπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ε επαξρία Oruzgan. Η λίθε απηή
ράξηζε ζηνλ Bayazid Ansari ηε θήκε ηνπ ήξσα θαη νη αθόινπζνη ηνπ άξρηζαλ λα
ηνλ απνθαινύλ Pir-i-Roshan, «Απόζηνιν ηνπ Φσηόο». Φπζηθά, ηα θαηνξζώκαηα
ηνπ δελ έκεηλαλ απαξαηήξεηα από ηνπο Μνγγόινπο, πνπ ήζειαλ λα ηνλ
ζηακαηήζνπλ κε θάζε ηξόπν. Σειηθά, όηαλ νη Roshaniya πξνζπάζεζαλ λα
θαηαιάβνπλ ηε ζεκεξηλή επαξρία ηνπ Nangarhar ζην Αλαηνιηθό Αθγαληζηάλ,
ζπλεηξίβεζαλ από ηνπο Μνγγόινπο. ΋ζνη δελ ζθνηώζεθαλ ζηε κάρε πηάζηεθαλ
αηρκάισηνη, ελώ ν Bayazid Ansari, παξ’όηη θαηάθεξε λα δηαθύγεη ηξαπκαηηζκέλνο,
έραζε ηε δσή ηνπ ιίγν αξγόηεξα.
Η ιίζηα κε ηηο νκάδεο «Πεθσηηζκέλσλ» πνπ πξνππήξραλ ησλ ηζηνξηθώλ Illuminati
ζα κπνξνύζε λα είλαη αξθεηά κεγαιύηεξε, αθνύ ν ίδηνο ν όξνο , ιόγσ ηεο θύζεο
ηνπ, ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο κεηαμύ κπζηηθηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ρξηζηηαληθώλ
αηξέζεσλ θαη ζεθηώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε επίζεο ηνπο Πεθσηηζκέλνπο
Θενζνθηζηέο ηεο Βξεηαλίαο (1767) θαη ηνπο Illuminati ηεο Avignon, πνπ ηδξύζεθαλ
γύξσ ζην 1770 ζηελ νκώλπκε πόιε ηεο Γαιιίαο θη εμαθαλίζηεθαλ θαηά ηε
Γαιιηθή επαλάζηαζε.

4

Μια Μςζηική Αδελθόηηηα Γεννιέηαι
΢ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1748, γελληέηαη ζην Ingolstadt ηεο Βαπαξίαο ν Adam
Weishaupt. Ο παηέξαο ηνπ, Johann Georg Weishaupt, πέζαλε όηαλ ν Adam ήηαλ
κόιηο πέληε εηώλ θαη ηελ θεδεκνλία ηνπ κηθξνύ αλέιαβε ν λνλόο ηνπ, Βαξόλνο
Johann Adam Freiherr von Ickstatt, σπέρματος ηοσ κινήμαηος ηοσ
Διαθωηιζμού. Από κηθξόο θηόιαο ν Weishaupt έιαβε κηα πνιύπιεπξε
εθπαίδεπζε: καζήηεπζε ζε ζπληεξεηηθό Ιεζνπΐηηθν ζρνιείν, ενώ ηασηότρονα
είτε ελεύθερη πρόζβαζη ζηην ηεράζηια βιβλιοθήκη ηοσ Ickstatt. Οη
εκπεηξίεο ηνπ δίπια ζηνπο Ιεζνπΐηεο και ηο θιλελεύθερο πνεύμα ηοσ αναδότοσ
ηοσ, διαμόρθωζαν ηο ταρακηήρα ηοσ με μοναδικό ηρόπο και έθεζαν ηις
βάζεις για ηην μεηέπειηα ιδεολογία ηοσ.
Σν 1768 ν Weishaupt απνθνίηεζε από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ingolstadt, έρνληαο
ζηα ρέξηα ηνπ ην Πηπρίν ηεο Ννκηθήο Δπηζηήκεο. Γίδαμε Ννκηθά γηα δύν ρξόληα θαη
ην 1772, ζε ειηθία κόιηο 24 εηώλ, έγηλε θαζεγεηήο Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ ζην
παλεπηζηήκην από όπνπ απνθνίηεζε. Φπζηθά, ε ηαρύηαηε εμέιημε ηνπ δε ζηακάηεζε
εθεί: ην 1775, ζηα 27 ηνπ, εμειέγε θνζκήηνξαο ηεο ζρνιήο Γηθαίνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
΢ην ζεκείν απηό ν Weishaupt είρε απνπνηεζεί γηα ηα θαιά ηελ ηδενινγία ησλ
Ιεζνπτηώλ, θνληά ζηνπο νπνίνπο καζήηεπζε, θαη ζηπεθόηαν ανοισηά ενανηίον
ηεο εθθιεζηαζηηθήο απιεζηίαο θαη καηαηνδνμίαο. Οη Ιεζνπΐηεο από ηελ πιεπξά
ηνπο, δελ έβιεπαλ κε θαζόινπ θαιό κάηη ηελ άλνδν ελόο λεαξνύ ζηα αλώηαηα
θιηκάθηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, πόζν κάιινλ όηαλ εθείλνο εθηόμεπε
δξηκύηαηεο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπο. Οι θιλελεύθεπερ απότειρ ηος
Weishaupt, εμπνεςζμένερ από ηα έπγα ηυν Γάλλυν διαθυηιζηών πος είσε
διαβάζει εκαηονηάδερ θοπέρ ζηη βιβλιοθήκη ηος νονού ηος, ηνπο
ελνρινύζαλ ηδηαίηεξα θαη απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ δξάζε. Κάπσο έηζη μεθίλεζε
κηα ιπζζαιέα πξνζπάζεηα από πιεπξάο ησλ Ιεζνπτηώλ λα ππνλνκεύζνπλ ηελ
θνηλσληθή ζέζε θαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν ηνπ Weishaupt.
Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ππήξμε ε έληνλε αληίδξαζε ηνπ Weishaupt,
πνπ ζεώξεζε πσο νη Ιεζνπΐηεο έπιεγαλ επζέσο ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ ηνπ.
Δθείλνο όκσο, αληί λα αλαισζεί ζε κηα δηακάρε από ηελ νπνία δύζθνια ζα έβγαηλε
ληθεηήο, ζπλέιαβε έλα κεγαιεπήβνιν ζρέδην πνπ ζα κπνξνύζε όρη κόλν λα ηνλ
θέξεη ζε ζέζε ηζρύνο, αιιά θαη λα αιιάμεη ηνλ θόζκν γηα πάληα: λα ηδξύζεη κηα
κπζηηθή νξγάλσζε πνπ ζηαδηαθά ζα απνθηνύζε δύλακε θαη ζα ζηξεθόηαλ ενάνηια
ζηο δεζποηιζμό και ηη μιζαλλοδοξία ηεο εθθιεζίαο.
Σελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 1776, ην ζρέδην ηνπ έγηλε πξαγκαηηθόηεηα. Τπό ην θσο ησλ
θεξηώλ, ζην εζσηεξηθό ελόο θηηξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κε άθξα κπζηηθόηεηα,
γελλήζεθε ηελ εκέξα απηή κηα από ηηο πιένλ ακθηιεγόκελεο νξγαλώζεηο όισλ
ησλ επνρώλ. Ο ιόγνο θπζηθά γηα ηνπο Illuminati, ηνπο «Πεθσηηζκέλνπο».
Μόλν πέληε άηνκα ήηαλ παξόληα ζε θείλε ηελ πξώηε ζπλάληεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Weishaupt. Σα νλόκαηα ησλ ππνινίπσλ δελ καο
είλαη όια γλσζηά, εθηόο από εθείλα ηνπ Anton von Massenhausen θαη ηνπ Max
Edler von Merz , θνηηεηέο ηνπ Weishaupt ζην Παλεπηζηήκην.
5

Η πξώηε δηαθσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ζπλίζηαην ζην πνην ζα
έπξεπε λα είλαη ην όλνκα ηεο. Πξνηάζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηξία νλόκαηα, αλάκεζα
ζηα νπνία θαη ηα Perfectibilists («Σελειοθήπερ», δειαδή απηνί πνπ αλαδεηνύλ
ηελ Σειεηόηεηα) θαη Bees («Μέιηζζεο). Ίζσο θαίλεηαη παξάμελν ζηνλ αλαγλώζηε
ην όηη ε ιέμε «Μέιηζζεο» πξνηάζεθε σο νλνκαζία ηεο νξγάλσζεο, αιιά ππάξρεη
κηα απόιπηα ινγηθή εμήγεζε γηα απηό. Η θπςέιε ησλ κειηζζώλ ήηαλ αλέθαζελ έλα
ζεκαληηθόηαην ζύκβνιν γηα κηα άιιε κπζηηθή νξγάλσζε, ηνπο Διεπζεξνηέθηνλεο
θαη ππνδειώλεη ηελ εξγαηηθόηεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο.
Σειηθά, ν ίδηνο ν Weishaupt επέιεμε ην όλνκα Illuminati. Σνλ ιόγν γηα απηή ηνπ
ηελ επηινγή καο δίλεη ν βηβιηνζεθνλόκνο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνγθξέζνπ, James
Billington, ζην βηβιίν ηνπ Fire In the Minds of Men (1980), όπος αναθέπει πυρ ο
Weishaupt εμπνεύζηηκε από «ηην εικόνα ηος Ήλιος πος ακηινοβολεί».
Για αςηόν ακπιβώρ ηο λόγο ζηα γπάμμαηα μεηαξύ ηυν μελών ηηρ, η
οπγάνυζη σπηζιμοποιούζε έναν κύκλο με μια ηελεία ζηο κένηπο υρ
ζύμβολο.
Η αξρηθή επηδίσμε ησλ Illuminati, ήηαλ βεβαίσο ε εμάπισζε ηνπο ζε όιεο ηηο
θνηλσληθέο ηάμεηο. Ο κύπιορ ζηόσορ ηοςρ όμυρ και ο λόγορ για ηον οποίο
δημιοςπγήθηκε η οπγάνυζη ήηαν η αποδςνάμυζη ηηρ εκκληζίαρ, πος είσε
ηεπάζηια επιπποή ζηο λαό και η καηάλςζη ηηρ Βαςαπικήρ μοναπσίαρ, η
οποία θα ανηικαθίζηαηο από μια θιλελεύθεπη, δημοκπαηική κςβέπνηζη,
ζηην οποία βεβαίυρ θα ζςμμεηείσαν και οι ίδιοι.
Φπζηθά, ν Weishaupt θαη νη ππόινηπνη ηέζζεξηο πνπ βξέζεθαλ ζε θείλν ην δσκάηην
ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 1776, γλώξηδαλ όηη ε επηβίσζε δε ζα ήηαλ θαζόινπ εύθνιε. Γηα
απηόλ αθξηβώο ην ιόγν πξνέβεζαλ ζηε ιήςε κηαο ζεηξάο «κέηξσλ αζθαιείαο».
Αξρηθά , θαζηέξσζαλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ θξππηνγξαθηθό Κώδηθα πνπ ζα ηνπο
επέηξεπε λα επηθνηλσλνύλ κε ζρεηηθή αζθάιεηα. Ο Κώδηθαο απηόο ζπλίζηαην από
αληηθαηάζηαζε ησλ 24 γξακκάησλ ηνπ Λαηηληθνύ αιθαβήηνπ κε αξηζκνύο,
ζύκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν «θιεηδί». Γηα παξάδεηγκα, ην γξάκκα Α
ζπκβνιίδεην κε ηνλ αξηζκό 12, ην γξάκκα Β κε ην 11 θ.ν.θ. ΢ύκθσλα κάιηζηα κε
ηνλ εξεπλεηή θαη ζπγγξαθέα Arkon Daraul (ςεπδώλπκν) , νη Illuminati
ρξεζηκνπνηνύζαλ δύν αθόκα θξππηνγξαθηθά αιθάβεηα.
΋πσο γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό, ηα θξππηνγξαθήκαηα δελ αξθνύζαλ γηα λα
δηαζθαιίζνπλ ηηο επηθνηλσλίεο ησλ κειώλ ησλ Πεθσηηζκέλσλ. Η απόιπηε
κπζηηθόηεηα ήηαλ επηβεβιεκέλε θη έηζη πξνθαλώο θαλέλα κέινο δε κπνξνύζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα ζε κηα επηζηνιή. Έηζη, ν Weishaupt
θαζηέξσζε έλα ςεπδώλπκν γηα θάζε κέινο ηεο νξγάλσζεο, λέν ή παιηό. ΋ια ηα
ςεπδώλπκα πξνέξρνληαλ από ηζηνξηθά θαη κπζνινγηθά πξόζσπα, θπξίσο από ηελ
Αξραία Διιάδα θαη ηελ Αξραία Ρώκε. Γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ν Weishaupt επέιεμε ην
«΢πάξηαθνο», ην όλνκα ηνπ κνλνκάρνπ πνπ πξνθάιεζε ηε κεγάιε εμέγεξζε ησλ
ζθιάβσλ θαηά ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ην 73 π.Υ. Η επηινγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ςεπδσλύκνπ κόλν ηπραία δε κπνξεί λα ήηαλ θαη είλαη πηζαλό ν
Weishaupt λα ήιπηδε πσο ζα θαηαθέξεη λα ζηξέςεη ην ιαό θαηά ηεο κνλαξρίαο θαη
ηεο εθθιεζίαο αθξηβώο όπσο έθαλε ν ΢πάξηαθνο. Σα δύν άιια κέιε ηνπ αξρηθνύ
ππξήλα έιαβαλ ηα νλόκαηα Αίαληαο (Massenhausen) θαη Σηβέξηνο (Merz), ν
πξώηνο από ηνλ κπζηθό ΢αιακίλην ήξσα θαη ν δεύηεξνο από ηνλ Ρσκαίν
απηνθξάηνξα Σηβέξην Καίζαξα Αύγνπζην. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά θαη νξηζκέλα από ηα
ςεπδώλπκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε νξγάλσζε γηα θάπνηα από ηα κεηαγελέζηεξα
6

κέιε ηεο: ΢όισλ, Αλλίβαο, Σακεξιάλνο, Ππζαγόξαο, Δξκήο, Γηνκήδεο, Έθηνξαο
θηι. Πέξα από ηε ρξήζε ςεπδσλύκσλ, ε νξγάλσζε ρξεζηκνπνηνύζε επίζεο θαη
αιιαγκέλα ηνπσλύκηα, ώζηε λα κε γίλνληαη θαηαλνεηά ηα ζρέδηα ηεο. Έηζη, ζηηο
επηζηνιέο ηνπο, ε Βαπαξία γηλόηαλ «Αραΐα», ε Γαιιία «Ιιιπξία», ην Μόλαρν
«Αζήλα» θ.ν.θ. Μάιηζηα, ε κπζηηθνπάζεηα ησλ Πεθσηηζκέλσλ ήηαλ ηέηνηα πνπ
εθεύξαλ κέρξη θαη δηθό ηνπο εκεξνιόγην!
Η Οπγάνυζη Δξαπλώνεηαι
Η εμάπισζε ηεο νξγάλσζεο ζηε ζπληεξεηηθή Βαπαξία ηνπ 18νπ αηώλα, δελ ήηαλ
θαζόινπ εύθνιε ππόζεζε. Διάρηζηνη είλαη απηνί πνπ ζέινπλ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο
ηάμεηο κηαο λέαο νξγάλσζεο, κε ηόζν ξηδνζπαζηηθνύο ζηόρνπο. Ο Weishaupt
αληηκεησπίδεη απηό ην πξόβιεκα κε δύν ηξόπνπο: αξρηθά, εθεπξίζθεη κηα
«γελεαινγία», πνπ αλάγεη ηε δεκηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ζηελ Πεξζία ηνπ 5νπ
αηώλα (!) θαη επηπιένλ, δελ απνθαιύπηεη ζε θαλέλα λέν κέινο ηνπο πξαγκαηηθνύο
ζηόρνπο ηεο. Αλη’απηνύ, ηα λέα κέιε δηδάζθνληαη όηη ε νξγάλσζε αληηπξνζώπεπε
ηα πςειόηεξα ηδαληθά ηεο Υξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο θαη όηι ζηόσορ ηηρ ήηαν η
αποκαηάζηαζη ηηρ ελεςθεπίαρ και ηηρ ιζόηηηαρ μεηαξύ ηυν ανθπώπυν.
Φπζηθά, νη αλώηεξνη ζηελ ηεξαξρία γλώξηδαλ ηελ αιήζεηα…
Παξ’όια απηά, ε αληαπόθξηζε ηνπ ιανύ δελ ήηαλ ε αλακελόκελε θαη ην 1777 ν
Weishaupt γίλεηαη κέινο Μαζνληθήο ζηνάο ζην Μόλαρν, αλαδεηώληαο λέα κέιε
ζηηο ηάμεηο ησλ Μαζόλσλ. Σελ ηξηεηία 1777-1780, πεξίπνπ εμήληα άηνκα γίλνληαη
κέιε ησλ Πεθσηηζκέλσλ, αιιά νη εζσηεξηθέο δηακάρεο αξρίδνπλ λα καζηίδνπλ ηελ
νξγάλσζε, θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ρξεκαηηθώλ πόξσλ.
Σν 1780 ε θαηάζηαζε αιιάδεη όηαλ πξνζρσξεί ζηηο ηάμεηο ηεο νξγάλσζεο ν -
πξώελ Μαζόλνο θαη αιρεκηζηήο- Βαξόλνο Franz Friedrich Knigge. Οη εκπεηξίεο ηνπ
θνληά ζε Μαζόλνπο θαη Ρνδόζηαπξνπο ηνλ θαζηζηνύλ πνιύηηκν ζηνπο Illuminati,
πνπ βηώλνπλ κηα πεξίνδν εζσηεξηθήο θξίζεο. Ο Knigge αλέξρεηαη γξήγνξα ζηελ
θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηεο νξγάλσζεο θαη εμειίζζεηαη ζε δεμί ρέξη ηνπ Weishaupt.
Σν 1781, κεηά από δηθέο ηνπ παξαηλέζεηο, ε δνκή θαη νη ηειεηνπξγίεο ησλ
Illuminati αιιάδνπλ ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ Σεθηνληζκνύ θαη ε νξγάλσζε
αλαπηύζζεηαη ηαρύηαηα. Μέρξη ην 1784, αξηζκνύζε πάλσ από 2.000 κέιε ζε
πεξηζζόηεξεο από επηά ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη Goethe θαη Herder.
Σν 1784 ν Βαξόλνο Von Knigge απνρσξεί από ηνπο Illuminati, έρνληαο βέβαηα
νξθηζζεί πξώηα όηη δε ζα απνθαιύςεη ζε θαλέλαλ ηα κπζηηθά ηεο νξγάλσζεο. Σελ
απνρώξεζε ηνπ πξνθάιεζε έλαο δηαξθήο αγώλαο γηα εμνπζία [ ΢ΗΜ: Ο
ΠΟΛΔΜΟ΢ ΗΣΑΝ ΚΤΡΙΩ΢ ΙΓΔΟΛΟΓΙΚΟ΢ ΚΑΘΩ΢ Ο VON KNIGGE “ΔΒΛΔΠΔ”
ΣΟ ΣΑΓΜΑ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΔΝΑ ΑΠΟΚΡΤΦΙ΢ΣΙΚΟ ΠΡΙ΢ΜΑ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΤ ΗΣΑΝ
ΔΚΣΟ΢ ΣΗ΢ ΘΔΩΡΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΙΓΡΤΣΗ ΣΩΝ ILLUMINATI ] κεηαμύ ηνπ ίδηνπ θαη
ηνπ Weishaupt, πνπ νδήγεζε ζε πιήζνο πξνζηξηβώλ θαη δηακαρώλ. Απηή ήηαλ θαη
ε αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηνπο Illuminati… Σν 1785 θαη ελώ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
νξγάλσζε είραλ θζάζεη εσο ηελ απιή ηνπ Βαπαξνύ κνλάξρε, ν Weishaupt
παξαηηείηαη από ηε ζέζε ηνπ θνζκήηνξα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ingolstadt. Γλώξηδε
όηη ην ηέινο ήηαλ θνληά θη έηζη απηνεμνξίζζεθε από ηε Βαπαξία, βξίζθνληαο
θαηαθύγην ζηε θεληξηθή Γεξκαλία. Σν κόλν πνπ γλσξίδνπκε γηα ηελ εθεί
δξαζηεξηόηεηα ηνπ είλαη όηη ζπγγξάθεη βηβιία (νξηζκέλα κάιηζηα γηα ηνπο
Illuminati) κέρξη ην ζάλαην ηνπ, ην 1830..
7

΢ην κεηαμύ, ζηε Βαπαξία ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο δηώθνληαη, κεηά από ζεηξά
δηαηαγκάησλ ησλ αξρώλ θαηά ησλ κπζηηθώλ εηαηξεηώλ. Πνιιά κέιε θπιαθίδνληαη,
άιινη θεύγνπλ από ηε ρώξα θαη εθεί, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ επέξρεηαη ην ηέινο γηα
ηνπο ζξπιηθνύο Πεθσηηζκέλνπο…

Δλέγσοςν Ππαγμαηικά ηον Κόζμο;
Από όια ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό ην όηη νη Illuminati ήηαλ
κηα από ηηο πην βξαρύβηεο κπζηηθέο νξγαλώζεηο ηεο Ιζηνξίαο, κε δσή κόιηο ελλέα
εηώλ (1776-1785). Μεηά ην 1785 ε δξάζε ηνπο έγηλε γλσζηή νπόηε ππάξρνπλ δύν
ελδερόκελα: είηε δηαιύζεθαλ, είηε ζπλέρηζαλ λα δξνπλ έρνληαο δηαθνξεηηθό
όλνκα. Ση πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ όκσο λα ζπλέβε ην δεύηεξν;
Η αλήθεια είναι όηι δεν ςπάπσει καμιά ιζηοπική απόδειξη για ηο όηι η
οπγάνυζη ζςνέσιζε να ςπάπσει μεηά ηο 1800. Καμία απολύηυρ. Οη
ζπλνκσζηνιόγνη όκσο επηκέλνπλ: νη Illuminati όρη κόλν ππάξρνπλ ζήκεξα, αιιά
ειέγρνπλ θπξηνιεθηηθά ηα πάληα: από ηηο ζξεζθείεο κέρξη ηηο θπβεξλήζεηο αλά ηνλ
θόζκν. Δπηπιένλ, έρνπλ παληνύ πξάθηνξεο θαη θαηαζθόπνπο, ειέγρνπλ ηελ
εθπαίδεπζε θαη πιαζηνγξαθνύλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, δνινθνλνύλ όζνπο
ζεσξνύλ όηη ηνπο απεηινύλ (Kennedy, Martin Luther King, Πξηγθίπηζζα Diana θ.α),
ειέγρνπλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΜΜΔ ώζηε λα θξαηνύλ ηνλ θόζκν
«θνηκηζκέλν», παξαπιεξνθνξνύλ θαη όια απηά ελώ θξαηνύλ κπζηηθή ηελ
ηαπηόηεηα ηνπο! Τπάξρεη βάζε ζε όια απηά άξαγε, ή πξόθεηηαη γηα κπζνπιαζίεο;
Η κεγαιύηεξε «απόδεημε» πνπ επηθαινύληαη νη νπαδνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο
ζπλνκσζίαο είλαη θπζηθά, ηα ζύκβνια πνπ ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε θαη
ηνπνζεζίεο . Βιέπεηε, ππνηίζεηαη πσο νη Illuminati, παξά ηελ απίζηεπηε
κπζηηθνπάζεηα πνπ επέδεημαλ θαηά ηνλ 18ν αηώλα, ζηηο εκέξεο καο αξέζθνληαη ζην
λα αθήλνπλ ηελ «ππνγξαθή» ηνπο παληνύ. Έηζη, ηα ζύκβνια ησλ Πεθσηηζκέλσλ
κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε ραξηνλνκίζκαηα, ζε ζθξαγίδεο θξαηώλ, αθόκα θαη ζε
αεξνδξόκηα! Αο δνύκε όκσο νξηζκέλεο από απηέο ηηο «απνδείμεηο» θαη ην θαηά
πόζνλ ηα ζύκβνια απηά ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αδειθόηεηα.
Η πξώηε «απόδεημε» κπνξεί λα γίλεη εύθνια αληηιεπηή από όινπο. Με πνηόλ
ηξόπν; Απιώο βξείηε έλα ραξηνλόκηζκα ηνπ ελόο Ακεξηθαληθνύ δνιαξίνπ θαη
παξαηεξήζηε ηελ νπίζζηα όςε ηνπ. Έθπιεθηνη, ζα αληηθξίζεηε κηα Ππξακίδα κε 13
(ζεκαληηθόο αξηζκόο γηα ηνπο Illuminati όπσο ιέλε θάπνηνη) ζεηξέο πιίλζσλ θαη
ζηελ θνξπθή ηεο λα δεζπόδεη ν πεξίθεκνο Παληεπόπηεο Οθζαικόο. ΢ηε βάζε ηεο
ππξακίδαο, αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία «1776» ζηε Ρσκαηθή Αξίζκεζε
(MDCCLXXVI) ελώ θάησ από απηήλ δηαθξίλεηαη ε θξάζε Novus Ordo Seclorum,
πνπ κεηαθξάδεηαη από ηνπο ζπλνκσζηνιόγνπο σο «Νέα Σάμε Πξαγκάησλ». Σόζν ε
Ππξακίδα, όζν θαη ν Παληεπόπηεο Οθζαικόο, ε ρξήζε ηνπ αξηζκνύ 13 ζην
ραξηνλόκηζκα (13 ζεηξέο πιίλζσλ, 13 αζηέξηα πάλσ από ηνλ αεηό, 13 θύιια ζην
θιαδί ηεο ειηάο θηι) θαη βέβαηα, ε θξάζε Novus Ordo Seclorum, ππνδειώλνπλ
ζύκθσλα κε ηνπο ζπλνκσζηνιόγνπο ηελ επηξξνή ησλ Πεθσηηζκέλσλ ζην
Ακεξηθαληθό λόκηζκα θαη θαηά πξνέθηαζε, ζηνλ έιεγρν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο.
Φπζηθά, ε αιήζεηα είλαη ζαθώο πην πεδή. Αλ θαη είλαη γεγνλόο όηη ηα ζύκβνια
αλέθαζελ έρξεδαλ πνιιαπιώλ εξκελεηώλ, ζηελ πεξίπησζε απηή νη «Παηέξεο» ηνπ
Ακεξηθαληθνύ Έζλνπο δελ άθεζαλ θαη πνιιά πεξηζώξηα γηα παξεξκελείεο. Κη απηό
8

γηαηί ζηηο 20 Ινπλίνπ ηνπ 1782, ν Charles Thomson, ζρεδηαζηήο ηεο Μεγάιεο
΢θξαγίδαο ησλ ΗΠΑ (ε νπνία εκθαλίδεηαη θαη ζηελ πίζσ όςε ηνπ Ακεξηθαληθνύ
δνιαξίνπ), δεκνζίεπζε έλα θείκελν ζην νπνίν επεμεγεί ηε ζπκβνινγία ηεο.
΢ύκθσλα κε απηό ινηπόλ, ε Ππξακίδα ζπκβνιίδεη ηε δύλακε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ
λένπ έζλνπο θαη έρεη 13 ζεηξέο από πιίλζνπο αθξηβώο επεηδή θαη νη αξρηθέο
Πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ ήηαλ 13. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν αξηζκόο απηόο
ρξεζηκνπνηείηαη αζξόα ζην ραξηνλόκηζκα. Σν κάηη πνπ δηαθξίλεηαη πάλσ από ηελ
Ππξακίδα δελ αλήθεη ζε θάπνην εξπεηνεηδέο (βι. ζεσξίεο David Icke) αιιά
ζπκβνιίδεη, ζύκθσλα πάληα κε ηηο επεμεγήζεηο ηνπ Thomson, ηε Θεία Πξόλνηα πνπ
πξνζηαηεύεη ην λέν θξάηνο. Απόδεημε πεξί ηεο αθξάδαληεο πίζηεο ησλ Ακεξηθαλώλ
ζε απηή, απνηειεί θαη ην γεγνλόο όηη ηνπιάρηζηνλ νθηώ Ακεξηθαληθέο πόιεηο θαζώο
θαη κηα επαξρία θέξνπλ ην όλνκα Providence (Θεία Πξόλνηα). Ο Παληεπόπηεο
Οθζαικόο ή Οθζαικόο ηεο Θείαο Πξόλνηαο (Eye of Providence) είλαη έλα
αξραηόηαην ρξηζηηαληθό ζύκβνιν πνπ απαληάηαη ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο
Υξηζηηαληθνύο λανύο αλά ηνλ θόζκν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηνλ Παληεπόπηε
Οθζαικό πνπ δεζπόδεη ζηνλ Πύξγν ηνπ Καζεδξηθνύ ηνπ Aachen θαη πξνζηέζεθε
εθεί ην 1766, δειαδή 10 ρξόληα πξηλ ηελ ίδξπζε ησλ Πεθσηηζκέλσλ. Η εξκελεία
απηή επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε θξάζε πνπ δεζπόδεη πάλσ από ηνλ Οθζαικό:
«Annuit Coeptis» θαη κεηαθξάδεηαη σο «Δθείλνο (ζ.ζ ελλνεί ηνλ Θεό) επηθξνηεί ηα
έξγα καο». Δπηπιένλ, ην ηζόπιεπξν ηξίγσλν ζην νπνίν πεξηθιείεηαη ν Παληεπόπηεο
Οθζαικόο θαη θαίλεηαη λα «ζπκπιεξώλεη» ηελ ππξακίδα, ζπκβνιίδεη ηελ Σξηαδηθή
Τπόζηαζε ηνπ Θενύ.
Δδώ βέβαηα ηίζεηαη έλα εύινγν εξώηεκα: γηαηί ε Ππξακίδα ,πνπ ζπκβνιίδεη ηε
δύλακε ηνπ λένπ έζλνπο, έρεη απνθνκκέλε ηελ θνξπθή ηεο; Γηαηί απινύζηαηα, ην
1782 νπόηε θαη ζρεδηάζηεθε ε Μεγάιε ΢θξαγίδα, νη ΗΠΑ είραλ πνιύ δξόκν λα
δηαλύζνπλ ώζηε λα ηζρπξνπνηεζνύλ θαη λα παγησζνύλ ζηνλ παγθόζκην
γεσπνιηηηθό ράξηε θαη άξα ε Ππξακίδα έπξεπε λα κείλεη «κηζνηειεησκέλε» γηα λα
ζπκίδεη ζε όινπο όηη δελ πξέπεη λα εθεζπράδνπλ.
Κιείλνληαο κε ην δνιάξην, ζα αλαθέξσ δύν πξάγκαηα: πξώηνλ, ην πεξίθεκν
Novus Ordo Seclorum ζε θακηά πεξίπησζε δε κεηαθξάδεηαη σο «Νέα Σάμε
Πξαγκάησλ» αιιά «Μηα Νέα Σάμε αλά ηνπο Αηώλεο» ή πην ειεύζεξα «Νέα Δπνρή».
Πξάγκαηη, όπσο επεμεγεί θαη ν ίδηνο ν Thomson πνπ ππήξμε θαη ν εκπλεπζηήο ηεο
θξάζεο, ην Novus Ordo Seclorum ζπκβνιίδεη ηελ έλαξμε κηαο λέαο επνρήο γηα ηελ
Ακεξηθή, ε νπνία μεθηλα ην 1776. Γηα απηόλ αθξηβώο ην ιόγν ε εκεξνκελία απηή
βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο Ππξακίδαο. Φπζηθά, ε ζεκαζία ηεο ελ ιόγσ εκεξνκελίαο
δελ έγθεηηαη ζην όηη ηόηε ηδξύζεθαλ νη Illuminati, αιιά ζην όηη ηόηε ππεγξάθε ε
Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο ησλ ΗΠΑ.
Γεύηεξνλ θαη ζεκαληηθόηεξν: αληίζεηα κε όζα αθνύγνληαη, νη «Παηέξεο» ησλ
Ακεξηθαλώλ πνπ ζρεδίαζαλ ηε ζθξαγίδα θαη ην δνιάξην, δελ ήηαλ Μαζόλνη. Μόλν
ν Benjamin Franklin, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ πξώηε επηηξνπή πνπ ζπγθαιέζζε γηα λα
ζρεδηαζηνύλ ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα, ήηαλ κελ Μαζόλνο αιιά νη πξνηάζεηο ηνπ δελ
έγηλαλ δεθηέο θαη δε ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηα ηειηθά ζρέδηα. ΋ινη νη ππόινηπνη
ζρεδηαζηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Thomson , δελ ήηαλ θαη απηό
επηβεβαηώλεηαη από πνιιέο πεγέο. ’ιισζηε, όπσο γξάθνπλ νη ίδηνη νη Μαζόλνη ζην
Masonic Service Association of North America: «Η ππξακίδα, νινθιεξσκέλε ή
αλνινθιήξσηε, πνηέ δελ ππήξμε Μαζνληθό ζύκβνιν» θαη «Ο Παληεπόπηεο
Οθζαικόο ζπκβνιίδεη κελ ην Θεό γηα ηνπο Μαζόλνπο, αιιά απηόο ν ζπκβνιηζκόο
9

θαζηεξώζεθε πξνο ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα θαη αθόηνπ ην Κνγθξέζν είρε
πηνζεηήζεη ηε Μεγάιε ΢θξαγίδα».
Φπζηθά, αθνύγεηαη ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν ην γεγνλόο όηη κηα κπζηηθή νξγάλσζε
δηαθεκίδεη ηνλ εαπηό ηεο θαη κάιηζηα επάλσ ζην ακεξηθαληθό δνιάξην! Από ηελ
άιιε όκσο, αθόκε πην παξάμελνο είλαη ν ηζρπξηζκόο όηη νη Illuminati έρνπλ
απνηππώζεη ηα ζρέδηα ηνπο γηα ηελ παγθόζκην θπξηαξρία ζηηο … ηνηρνγξαθίεο ελόο
αεξνδξνκίνπ!
Ο ιόγνο γηα ην -θαηά ηα άιια εληππσζηαθό- Denver International Airport, ην
κεγαιύηεξν αεξνδξόκην ησλ ΗΠΑ θαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν ηνπ θόζκνπ. Οη
ζπλνκσζηνιόγνη επηζεκαίλνπλ ηηο παξαμεληέο ηνπ ελ ιόγσ αεξνιηκέλα: είλαη
αζπλήζηζηα κεγάινο, θόζηηζε πνιύ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από όηη ζα έπξεπε θαη
θπξίσο, δηαθνζκείηαη από έξγα ηέρλεο- ηεξαηνπξγήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ
θξηθηαζηηθέο ζθελέο, όπσο έλα θνξηηζάθη ζε θέξεηξν (!) θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία
ηνπ δαπέδνπ αλαγξάθνληαη «κπζηεξηώδεηο» θαη «αθαηαλόεηεο» θξάζεηο.
Η εμήγεζε πνπ δίλνπλ νη ίδηνη είλαη όηη ην Denver International Airport είλαη θάηη
πνιύ παξαπάλσ από έλα αεξνδξόκην. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ πσο θάησ από ηνλ
αεξνιηκέλα ππάξρεη κηα ηεξάζηηα ππόγεηα βάζε ε νπνία ζην κέιινλ ζα ρξεζηκεύζεη
σο ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο, άιινη όηη ζε απηή ηε βάζε εξγάδνληαη καδί
άλζξσπνη θαη εμσγήηλνη (!) θαη όινη ζπκθσλνύλ όηη νη ηνηρνγξαθίεο ζρεηίδνληαη κε
ηνπο Illuminati θαη ηε Νέα Σάμε Πξαγκάησλ.
΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην κνλαδηθό «παξάμελν» αληηθείκελν ηνπ αεξνδξνκίνπ
είλαη κηα ρξνλνθάςνπια, πνπ εκπεξηθιείεη εηθόλεο θαη ήρνπο από ην Denver ηνπ
1994 θαη απεπζύλεηαη ζηνπο κειινληηθνύο θαηνίθνπο ηεο πόιεο ηνπ 2094. Η
ρξνλνθάςνπια πεξηθιείεηαη από έλα κλεκείν πνπ πεξηγξάθεη ην ζθνπό ηεο, έλα
κλεκείν πνπ «δηαθνζκείηαη» κε ηνλ Γηαβήηε ησλ Διεπζεξνηεθηόλσλ θαη
ππνγξάθεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο Μαζόλνπο θαη κηα κπζηεξηώδε «New World
Airport Commission». Φπζηθά, είλαη ηδηαίηεξν εύθνιν λα θαηαλνήζεη θάπνηνο όηη ε
αλέγεξζε ηνπ κλεκείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε έμνδα ησλ Μαζόλσλ ηνπ Colorado,
πξάγκα θαζόινπ παξάμελν αλ ζθεθηεί θαλείο όηη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή
από ην 1861 θαη έρνπλ 133 γλσζηέο ζηνέο ζηελ Πνιηηεία. ΋ζν γηα ην πεξίθεκν
«New World Airport Order», όπσο απνθάιπςε ν ππεύζπλνο Γεκνζίσλ ΢ρέζεσλ
ηνπ Αεξνδξνκίνπ, Steve Snyder, επξόθεηην γηα κηα νκάδα από επηρεηξεκαηίεο θαη
πνιηηηθνύο ηεο πεξηνρήο πνπ νξγάλσζαλ κηα ζεηξά εθδειώζεσλ γηα ηα εγθαίληα
ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ πξνθαλώο ήηαλ θαη ε θαηαζθεπή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνθάςνπιαο. ΋ζν γηα ην όλνκα, ην Denver International
Airport ζα έθεξλε ην Denver ζε κηα Νέα (New) επνρή, θαζηζηώληαο ην κηα από ηηο
ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηνπ Κόζκνπ (World), εμ’νπ θαη ην New World.
Σέινο, όζνλ αθνξά ηηο πεξίθεκεο ηνηρνγξαθίεο… Πξάγκαηη είλαη παξάμελεο αιιά
πξόθεηηαη γηα ηέρλε θαη ζπλεπώο ν θαζέλαο κπνξεί λα ηηο εξκελεύζεη κε όπνηνλ
ηξόπν επηζπκεί. Ο θαιιηηέρλεο πάλησο (Leo Tanguma) εμεγεί πιήξσο ηηο
ηνηρνγξαθίεο ζηνλ επίζεκν ηζηνρώξν ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ε εμήγεζε ηνπ είλαη
απόιπηα ηθαλνπνηεηηθή. Δπηπιένλ, νη «παξάμελεο» θξάζεηο ζην δάπεδν είλαη απιά
ηνπσλύκηα ηεο πεξηνρήο γξακκέλα ζηε γιώζζα ησλ Navajo!
Φπζηθά, νη «απνδείμεηο» γηα ην όηη νη Illuminati ειέγρνπλ ηα πάληα είλαη πνιύ
πεξηζζόηεξεο θαη δε κπνξνύλ λα ζρνιηαζηνύλ εδώ ιόγσ ρώξνπ. Σν εξώηεκα όκσο
10

παξακέλεη: πώο είλαη δπλαηόλ κηα κπζηηθή αδειθόηεηα λα «δηαθεκίδεηαη» παληνύ
θαη λα επηηξέπεη ηε δηαξξνή πιεξνθνξηώλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο; Μήπσο
ηειηθά ε ζπλνκσζία έγθεηηαη ζην όηη θάπνηνη ζέινπλ λα πηζηέςνπκε όηη καο ειέγρεη
κηα κπζηεξηώδεο αδειθόηεηα, κόλν θαη κόλν γηα λα ζπγθαιύςνπλ ηηο δηθέο ηνπο,
θαθόβνπιεο ελέξγεηεο; Με άιια ιόγηα, κήπσο νη Illuminati είλαη ν απνδηνπνκπαίνο
ηξάγνο, ν «εύθνινο ζηόρνο» κηαο αλζξσπόηεηαο πνπ καζηίδεηαη από ηα
πξνβιήκαηα θαη επηδίδεηαη ζην Κπλήγη Μαγηζζώλ αληί λα πξνζπαζεί λα βξεη ηνπο
πξαγκαηηθνύο ππαίηηνπο…

Πώρ Μποπείηε να Γίνεηε Μέλορ;
Αλαθέξακε ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν πσο νη Illuminati ηζηνξηθά
«εμαθαλίζζεθαλ» από ην πξνζθήλην ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Παξ’όια απηά
όκσο, ζήκεξα ππάξρνπλ πάκπνιιεο νκάδεο θαη νξγαλώζεηο πνπ ρξίδνπλ ηνπο
εαπηνύο ηνπο δηαδόρνπο ησλ Πεθσηηζκέλσλ. ΢ηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε ηηο
γλσζηόηεξεο από απηέο, θαζώο θαη ην πώο κπνξείηε λα γίλεηε κέινο!
Μηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο αλαβίσζεο ησλ Illuminati θαίλεηαη λα έγηλε ζην
Μόλαρν ην 1880, από ηνλ πνιππξάγκσλ απνθξπθηζηή Theodor Reuss, πνπ ππήξμε
θαη ζπληδξπηήο (καδί κε ηνλ Carl Kellner) ηνπ δηαβόεηνπ Ordo Templi Orientis
(O.T.O). Γεθαηξία ρξόληα αξγόηεξα, ν απνθξπθηζηήο θαη κειεηεηήο ηνπ Faust,
Leopold Engel πξνζπαζεί επίζεο λα αλαβηώζεη ηε ζξπιηθή νξγάλσζε, ηδξύνληαο
ηελ World League of Illuminati. Κάπνηα ζηηγκή πξηλ ην 1900, νη νξγαλώζεηο ησλ
Reuss θαη Engel ζπλελώλνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο δεκηνπξγείηαη ε Ordo
Illuminatorum. ΢ύκθσλα κε εξεπλεηέο, ε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ππήξρε
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 70. ΢ήκεξα, ελ έηεη 2009, ν ελδηαθεξόκελνο
κπνξεί κε κηα απιή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν λα εληνπίζεη κηα ηζηνζειίδα πνπ
θέξεηαη όηη αλήθεη ζηελ νξγάλσζε: http://www.ordoilluminatorum.org/ . Πάλησο,
νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηελ ελ ιόγσ ηζηνζειίδα είλαη κεδακηλέο, αλ θαη
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ζηέιλνληαο mail ζην
illuminati@grandorient.org.
Σν 1988, ν Ρνπκάλνο (!) Solomon Tulbure ίδξπζε ηελ νξγάλσζε The Illuminati
Order, ππνζηεξίδνληαο όηη είλαη ζπλερηζηήο ησλ Βαπαξώλ Πεθσηηζκέλσλ. Σν
2001, αλέβεθε ζην Γηαδίθηπν ε ηζηνζειίδα ηεο νξγάλσζεο ζηε δηεύζπλζε
http://illuminati-order.com/. ΢ε απηήλ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ νξγάλσζε, όπσο ε ηζηνξία ηεο, νη ζηόρνη ηεο θηι. Δπηπιένλ, κπνξεί θάπνηνο λα
γίλεη κέινο ηεο, ζπκπιεξώλνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ζε κηα ειεθηξνληθή
αίηεζε ,ηελ νπνία κπνξεί λα βξεη ζην http://illuminati-order.com/IO-
Application.txt. Με βηαζηείηε όκσο λα απνζηείιεηε ηελ αίηεζε ζαο…
Αλάκεζα ζηα έηε 2001-2004, ν Tulbure απέθηεζε κηα ηδηόηππε δηαδηθηπαθή θήκε,
εμαηηίαο ηνπ αηειείσηνπ «ζπακαξίζκαηνο» ζην νπνίν επηδηδόηαλ ζε δεθάδεο forum,
πξνθεηκέλνπ λα δηαδώζεη ηηο ζεσξίεο ηνπ. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο
πξνθιεηηθή, ελώ αξεζθόηαλ λα απηναπνθαιείηαη Illuminati Maximus. Έθπιεμε
πξνθαιεί θαη ην γεγνλόο όηη είρε ζπγγξάςεη ηέζζεξα βηβιία κε ελδεηθηηθνύο ηίηινπο
(Christianity Exposed, Illuminati Manifesto, The Book of the Dead θαη President
G.W Bush Is a Moron: Islam Is Not Peace), ηα νπνία κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα
βξεη ζην Amazon.
11

Σειηθά, ην 2004 ε αιήζεηα έιακςε κε ηνλ πην ηξαγηθό ηξόπν. ΢ύκθσλα κε ηε
δηαδηθηπαθή εθεκεξίδα Knoxnews.com, ζηηο 17/11/2004 έλαο 35ρξνλνο άληξαο
βξέζεθε λεθξόο ζην νδόζηξσκα ηεο Γηαπνιηηεηαθήο 640, ζην Knoxville ηνπ
Tenessee. Ο άληξαο απηόο αλαγλσξίζηεθε σο ν Solomon Tulbure θαη ζύκθσλα κε
ηελ αζηπλνκία είρε απηνθηνλήζεη πεδώληαο από αληζόπεδν θόκβν ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν. Η έξεπλα ησλ αξρώλ απνθάιπςε όηη ν Tulbure ήηαλ θαλαηηθόο
ρξήζηεο Η/Τ θαη είρε επηδνζεί πνιιάθηο ζε δηαδηθηπαθέο απάηεο. Η αδεξθή ηνπ
πάλησο ππνζηήξημε όηη ν Tulbure δνινθνλήζεθε, θαζώο ην ζώκα ηνπ έθεξε
γξαηδνπληέο ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη, ελώ θάπνηνη εμέθξαζαλ κε βεβαηόηεηα πσο ν
απνζαλώλ έπαζρε από θάπνηα ςπρηθή λόζν…
Έλα αθόκα Illuminati Order ππάξρεη ζηε δηεύζπλζε www.illuminati-order.org.
Ιδξπηήο ηεο νξγάλσζεο θέξεηαη λα είλαη θάπνηνο Paolo Bortel, αγλώζησλ ινηπώλ
ζηνηρείσλ. Αλ ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή λα γίλεηε κέινο ηεο,
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα πνπ πξναλαθέξακε.
Αθήζακε γηα ην ηέινο ηελ πεξίπησζε ηνπ Orden Illuminati, πνπ ηδξύζεθε ην 1995
από ηνλ Ιζπαλό Gabriel Lopez de Rojas, ζηε Βαξθειώλε ηεο Ιζπαλίαο. ΢ηελ -
νκνινγνπκέλσο πινύζηα- ηζηνζειίδα ηνπ Orden Illuminati
(http://www.ordeniluminati.net/), κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ην
ηζηνξηθό ηεο νξγάλσζεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ πεξίθεκε Ο.Σ.Ο, αθόκα θαη
ηειεηνπξγηθά ησλ Illuminati! Σν κόλν πξόβιεκα είλαη όηη … όιεο νη πιεξνθνξίεο
είλαη ζηα Ιζπαληθά! Αλ πάλησο ζέιεηε λα γίλεηε κέινο ηεο ελ ιόγσ νξγάλσζεο,
ζηείιηε έλα mail ζην prioratogeneral@ordeniluminati.net/
Φςζικά, είναι αςηονόηηο ηο όηι ο αναγνώζηηρ θα ππέπει να είναι ιδιαίηεπα
πποζεκηικόρ καηά ηην επικοινυνία ηος με κάποια από ηιρ πποαναθεπθείζερ
οπγανώζειρ και κςπίυρ, ζε καμία πεπίπηυζη να μην αποκαλύτει ηα
πποζυπικά ηος ζηοισεία. [ ΠΡΟ΢ΟΥΗ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ «ΣΑΓΜΑΣΑ» ΔΙΝΑΙ
ΑΠΑΣΗ ]
Δπίλογορ
Καηά ηε γλώκε ηνπ γξάθνληνο, ε ζεσξία ζπλνκσζίαο ησλ Illuminati δε ζα πξέπεη
λα εμεηαζηεί αλεμάξηεηα, αιιά σο ηκήκα κηαο γεληθόηεξεο ζπλνκσζηνινγίαο πνπ
είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηηο κέξεο καο . Γηαηί όκσο; Γηαηί αξεζθόκαζηε ζην λα
πηζηεύνπκε ζε ζπλνκσζίεο, αθόκα θαη όηαλ απηέο δε ζηεξίδνληαη από θαλέλα
ζνβαξό ζηνηρείν;
Οη πεξηζζόηεξνη θαληάδνκαη ζα ζπκάζηε ην πεξίθεκν πόζηεξ ηνπ Mulder “I Want
to Believe”, έλα πόζηεξ πνπ εμέθξαδε όζν ηίπνηε άιιν ηελ ηδενινγία ηνπ θαζ’όιε
ηε δηάξθεηα πξνβνιήο ησλ X-Files. «Θέισ λα πηζηέςσ», έιεγε ν Mulder, άπνςε
πνπ θαίλεηαη λα ελζηεξληδόκαζηε όινη: ζέινπκε λα πηζηέςνπκε όηη ζπκβαίλνπλ
ζπλνκσζίεο γύξσ καο, όηη ε Δθθιεζία καο θξύβεη ηελ αιήζεηα γηα ηνλ Υξηζηό, όηη
ν Elvis είλαη αθόκα δσληαλόο, όηη νη Illuminati ειέγρνπλ ηνλ θόζκν. Γηαηί όκσο;
Σελ απάληεζε δίλεη ν θνηλσληνιόγνο Ted Goertzel, κεηά από έξεπλα πνπ δηεμήγαγε
επί ηνπ ζέκαηνο.
Ο Goertzel ινηπόλ ππνζηεξίδεη πσο ε πίζηε ζηηο ζπλνκσζίεο είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ απνμέλσζε ηνπ αλζξώπνπ ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ην
θόβν ηεο αλεξγίαο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε, πνιινί άλζξσπνη
θαηαθεύγνπλ ζηε ζπλνκσζηνινγία γηα λα εμσηεξηθεύζνπλ ηνπο ελδόκπρνπο
12

θόβνπο ηνπο θαη λα απνδώζνπλ επζύλεο ζε έλαλ αόξαην ερζξό, θαζηζηώληαο ηνπο
εαπηνύο ηνπο «αζώνπο» θαη «ζύκαηα» ηζρπξώλ ζπηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν
κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ό,ηη αξλεηηθό ζπκβαίλεη ζε απηνύο θαη ηνπο γύξσ ηνπο,
θαηεγνξώληαο θάπνηνλ άιινλ αθνύ δελ είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ ηηο δηθέο ηνπο
επζύλεο.
Έηζη ινηπόλ ζέινπκε λα πηζηέςνπκε γηαηί απιά… καο βνιεύεη!
--------------------------------------------------------------------------------
΢εκείσζε: Μέπορ ηηρ παπούζαρ μελέηηρ έσει δημοζιεςθεί καηά ηο παπελθόν ζηο
πεπιοδικό mystery, ηεύσορ 48.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->