Bilanţul întreprinderii "Q" S.A.

Activ Active imobilizate Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare Active imobilizate - total Active circulante Stocuri Creanţe Casa şi conturi la bănci

N

N +1

Pasiv Capitaluri proprii Capital subscris vărsat Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exerciţiului Repartizarea profitului Capitaluri proprii total Provizioane Venituri în avans Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de 1 an Total pasiv

N

Lei N +1

Active circulante total Cheltuieli în avans Total activ

Contul de profit şi pierdere al întreprinderii ”Q” S.R.L.
DENUMIREA INDICATORILOR Cifra de afaceri netă Producţia vândută Venituri din vânzarea mărfurilor Variaţia stocurilor – sold creditor – sold debitor Producţia imobilizată Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare – TOTAL Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afară (energie şi apă) Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli cu personalul, din care: - salarii - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

N

N +1

Lei

donaţii Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli . Lei Creanţe Alte creanţe imobilizate Creanţe din active imobilizate total Furnizori -debitori Clienţi Sold la sfârşitul anului Termen de lichiditate Datorii < de 1 an > 1 an Dobânzi Alte împrumuturi şi datorii financiare Credite bancare pe termen scurt Total datorii financiare Sold la sfârşitul anului Termen de exigibilitate < de 1an 1-5 ani .venituri Alte cheltuieli de exploatare .cheltuieli .venituri Cheltuieli din exploatare – TOTAL Rezultatul din exploatare – profit Venituri din dobânzi Alte venituri financiare Venituri financiare – TOTAL Ajustarea valorii imobilizărilor financiare: .cheltuieli cu alte impozite.cheltuieli .A. taxe .Amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor .cheltuieli privind prestaţiile externe .cheltuieli .venituri Cheltuieli privind dobânzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare – TOTAL Rezultat financiar – profit – pierdere Rezultat curent – profit VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE Rezultatul brut al exerciţiului – profit Impozitul pe profit Rezultatul net al exerciţiului – profit Situaţia creanţelor şi datoriilor la întreprinderea "Q" S.cheltuieli cu despăgubiri.venituri Ajustarea valorii activelor circulante: .cheltuieli .

mobilier Imobilizări corporale în curs Imobilizări corporale Sold iniţial Creşteri Total Reduceri din care dezmembrări şi/sau casări Sold final .A.la întreprinderea "Q" S.valori brute .total Total datorii Situaţia activelor imobilizate . utilaje. Lei Active imobilizate Valori brute Cheltuieli de constituire Alte imobilizări Imobilizări necorporale total Terenuri Construcţii Instalaţii tehnice şi maşini Alte instalaţii.Efecte de încasat Taxa pe valoarea adăugată de recuperat Alte creanţe cu statul şi instituţiile publice Debitori diverşi Creanţe din active circulante total Cheltuieli în avans Total creanţe Clienţi creditori Furnizori Efecte de plată Impozit pe profit Alte datorii faţă de stat şi instituţii publice Decontări cu grupul Creditori diverşi Alte datorii .

utilaje.total Imobilizări financiare Active imobilizate total Situaţia amortizărilor . Lei Active imobilizate Amortizări Cheltuieli de constituire Alte imobilizări Imobilizări necorporale total Construcţii Instalaţii tehnice şi maşini Alte instalaţii.total Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizarea imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului . mobilier Imobilizări corporale total Amortizări .A.la întreprinderea "Q" S.