I

;

LIMBA GERMANĂ

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CATEDRA DE LIMBĂ Şl LITERATURĂ GERMANĂ

Prof. dr. docenf JEAN LIVESCU
Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C I Asistent IOHANMA ANDREI Asistent

I

/IA B

A

ERMANÂ
Ediţia a ll-a (revizuită şi adăugită)

EDITURA DIDACTICĂ BUCUREŞTI-1966

Şl

PEDAGOGICĂ

CUV ÎN T

ÎNAINTE

Manualul de faţă, o ediţie revăzută a celui din 1963, se adresează studenţilor de la cursurile de limbi străine la alegere (cursuri de zi si fără frecvenţă), de la cursu­ rile postuniversitare, precum şi studenţilor ce studiază limba germană ca specialitate secundară. De asemenea considerăm că manualul poate fi folosit la orice cursuri de limba germană, cu sau fără profesor. La selecţionarea textelor şi a exerciţiilor gramaticale s-a avut în vedere predarea unor cunoştinţe elementare de morfologie şi sintaxă, precum şi însuşirea lexicului uzual. în acelaş timp manualul urmăreşte însuşirea normelor de bază ale ortografiei şi ortoepici limbii germane. în alcătuirea textelor s-a ţinut seama de sfera de activitate profesională şi de preocupările studenţilor. S-au inclus şi fragmente adaptate din opere literare, cu scopul de a lărgi orizontul cultural al studenţilor şi de a-i pre­ găti pentru trecerea la însuşirea textelor de specialitate. Organizarea vocabularului, care în ediţia aceasta apare în broşură separată, a urmărit cuprinderea termenilor uzuali care intervin frecvent în sfera de activitate a studentului sau care sînt caracteristice pentru textele limbii literare. Obiectivul principal al organizării manualului este să dea studentului cunoştinţele de bază pentru însuşirea limbii germane şi s ă-l iniţieze, ca, individual, cu ajutorul dicţionarului, să poată înţelege caracteristicile traducerii textelor de specialitate.

Pentru a asigura o însuşire mai temeinică a limbii germane, manualul este însoţit de discuri. în cele şase discuri anexă slnt înregistrate primele 26 de texte, care cuprind principalele aspecte de pronun­ ţare şi de accent lexical şi frazeologic. Folosirea discurilor va sprijini familiarizarea studentului cu particularită­ ţile limbii germane. In cazul că manualul e folosit cu profesor, recomandăm ca, după expunerea orală a lecţiei şi explicarea conţinutului ei (vocabular, gramatică), să se audieze discul de două-trei ori, urmărindu-se textul pe manual, după care să înceapă exerciţiile de lectură cu studenţii. După necesitate, audierea discului poate fi repetată. Rugăm pe toţi colegii care vor folosi acest manual de a colabora la îmbunătăţirea lui, comunicîndu-ne even­ tualele observaţii.
AUTORII

LISTA ABREVIERILOR A., acuz. , Akk. adj. adv. adj. adv. compl. conj. D., dat., Dat. F f. flg. G., gen., Gen. M m.m. ca perf. N N., nom. , Nom. nr. num. pag. part. part. adj perf. pers. pi. pref. prep. prez. pron. prop. s. (s) sing.
V.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

acuzativ, Akkusativ adjectiv adverb adjectiv adverbial complement conjuncţie dativ, Dativ feminin fără figurat genitiv, Genitiv masculin mai mult ca perfect neutru nominativ, Nominativ număr numeral pagina participiu participiu adjectivizat perfect persoana plural prefix prepoziţie prezent pronume propoziţie substantiv sein singular verb

'

1. (ERSTES)

LEHRSTÜCK

DER UNTERRICHT Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten : „Guten Morgen". Die Stunde beginnt. Die Stu­ denten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: „Wir zählen heute von eins bis zehn. Wir beginnen : 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf) 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn). Wir machen jetzt Übungen". Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: „Wie heißen Sie, Genosse?" Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu." „Wieviel ist 8+2—3 (acht und zwei weniger drei)?" „8+2—3=6 (acht und zwei weniger drei ist sechs)." Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: „Das ist falsch." Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: „8+2—3=7." „Ja, das ist richtig", sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. Erläuterungen 1) Wir lernen auch Deutsch — Deutsch ( = limba germană) este considerat substantiv. Se scrie, ca toate substantivele din limba germană, cu majusculă (vezi schema nr. 169, pag. 613) \ 2) Wieviel ist 8+2—3? — ist este persoana a IlI-a singular prezent a verbului auxiliar sein ( = a fi). In aritmetică, ist—iac, (este egal cu) GRAMMATIK
1. SUBSTANTIVUL ŞI ARTICOLUL

a) Der Lehrer kommt. b) Die Stunde beginnt. c) Der Student öffnet das Heft.

a') Ein Lehrer k o m m t . b') Eine Stunde beginnt. c') Der Student öffnet ein Heft.

1 Trimiterile din corpul manualului cu indicaţiile „vezi schema nr. ..., pag. ..." se referă la compendiumul gramatical, unde problemele de gramatică — tratate în fiecare lecţie concen­ tric — sînt reluate liniar.

10

1. LEHRSTOCK

d) Die Studenten machen die Übungen. e) Die Studentinnen öffnen die Hefte.

d') Die Studenten machen Übun­ gen.

în limba germană există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Genul substantivului se recunoaşte după articol. Distingem : 1) articolul hotărît şi 2) articolul nehotărît. 1) Articolul hotărît are la singular următoarele forme : der pentru genul masculin (ex. a) die pentru genul feminin (ex. b) das pentru genul neutru (ex. c) La plural articolul hotărît are o singură formă pentru toate genurile, şi anume die (ex. d şi e). Deci: Singular M. F. N. Plural der Lehrer s , Lehrer die Stunde-^ die —Stunden das Heft / \Hefte

Articolul hotărît Singular M. der F. die N. das
2) Articolul

Plural ^die

nehotărît are la singular următoarele forme ein pentru genul masculin (ex. a) eine pentru genul feminin (ex. b') ein pentru genul neutru (ex. c') Nu are plural. Deci: Singular Plural M. ein Lehrer Lehrer F. eine Stunde Stunden N. ein Heft Hefte

DER UNTERRICHT

1!

Articolul nehotărît Singular M. ein v F. eine—N. ein / Plural nu există

(vezi schema nr. 20, pag. 494) Articolul, fie hotărît, fie nehotărît, este în limba germană totdeauna pro­ clitic. El nu poate sta singur, ci numai pe lîngă un substantiv sau orice altă parte de vorbire folosită substantival.
Observaţii. 1. Deoarece în limba germană adesea genul gramatical nu concordă cu genul natural şi nici cu genul substantivelor din limba română, este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu arti­ colul respectiv. 2. De asemenea este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat la nominativ singular şi la nomi­ nativ plural.

2. PRONUMELE PERSONAL

Singular Pers. I Pers. a Ii-a Pers. a IlI-a ich du

Plural wir ihr

si:

M.

er

\ • sie — sie es /

Pronumele de politeţe : Sie
O b s e r v a ţ i e . Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de singular, cît şi cu înţeles de plural, persoana a IlI-a plural a pronumelui personal (sie). Acordul cu predicatul se face totdeauna cu persoana a IlI-a plural. Sie, ca pronume de politeţe, se scrie cu majusculă.

12
3. VERBUL

1. LEHRSTOCK

A. I N F I N I T I V U L

Infinitivul prezent al verbelor germane se termină în -en, de ex. : fragen, antworten şi, mai rar, în -n, de exemplu regeln (= a reglementa).
B. RĂDĂCINA VERBULUI

Rădăcina verbului se obţine tăind desinenţa -en sau -n a infinitivului pre­ zent : frag-en, antwort-e«, grüß-en, regel-w.

C. P R E Z E N T U L

INDICATIV

a) Wir lernen auch Deutsch. b) Die Studenten schreiben... . c) Der Lehrer fragt:... . în exemplul a verbul lernen stă la pers. I plural prezent. In exemplul b verbul schreiben stă la pers. a IlI-a plural prezent. In exemplul c verbul fragen stă la persoana a IlI-a singular prezent. Prezentul indicativ se formează din rădăcina cerbului la care se adaugă desinenţele personale ale prezentului: Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a
M

fragen Plural -e -st -t -en wir fragen pers. I pers. a Il-a ihr frag« pers. a IlI-a sie fragen forma de politeţe Sie fragen -en -t -en -en

pers. a III-a^-F \N forma de politeţe

ich frage du îragst er ^ sie > frag/' es J Sie fragen

DER UNTERRICHT

13

Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu". în exemplul de mai sus, antwortet este persoana a III-a singular prezent de la antworten. La verbul antworten se intercalează la prezent un -e- eufonic între rădăcină şi desinenţele consonantice, adică la persoana a Il-a şi a III-a singular şi la persoana a Il-a plural. Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a ich antworte -e du antwortet -est er -l pers. a III-a ^-F. sie \antwortet -et \N. es i Sie antworte« -en forma de politeţe antworten Plural wir antworte« -en pers. I pers. a Il-a ihr antwortet -et pers. a III-a sie antworte« -en forma Sie antworte« -en de politeţe

Ca antworten se conjugă majoritatea verbelor a căror rădăcină se termină în -t, -d (bai-en = a face baie), -îîn (oîîn-ere), -chn (reeim-en), -gn (begegn-e« — a întîlni), -dn (ordn-e« = a aranja), -dm (wiăm-en = a dedica) şi -tm (atm-e« = a respira).
Observaţii. 1. Verbele a căror rădăcină se termină în -ß (grüß-en), -tz (ăberseiz-en), s (reis-en = = a călători) şi -ss (fassen = a cuprinde, a apuca) primesc la persoana a Il-a singular numai -t. Astfel, la verbele acestea, persoana a I l - a singular este identică cu persoana a III-a singular: ich grüße wir grüßen du grüßt ihr grüßt er grüßt sie grüßen (vezi schema nr. 102, p. 556). 2. Pronumele personal nu poate fi omis ca in limba r o m â n ă : întreb = ich frage, întrebăm = wir fragen. 4. PRONUMELE INTEROGATIV Der Die Lehrer Übung kommt. ist r i c h t i g . Wer Was kommt? ist richtig?

Pronumele wer? = cine? se referă la persoane Pronumele was? = ce? se referă la lucruri

14 5. PRONUMELE DEMONSTRATIV DAS

1. LEHRSTOCK

a) b) c) d) e) f) g) h)

Das Das Das Das Das Das Das Das

ist der Student Popescu. ist die Studentin Ionescu. ist das Heft. sind Studenten. sind Studentinnen. sind die Hefte. ist falsch. ist richtig.

Acesta este studentul Popescu. Aceasta este studenta Ionescu. Acesta este caietul. Aceştia sînt studenţi. Acestea sînt studente. Acestea sînt caietele. Aceasta ( = acest lucru) este greşit. Aceasta este corect.

In exemplele de mai sus, das este pronume demonstrativ ( = acesta, aceasta) şi nu articol hotărît. Folosit cu verbul a fi, das se poate referi la un substantiv masculin, feminin sau neutru, la singular sau la plural. demonstrativ p ronumele das + verbul sein se referă la : 1) masculin, 2) singular, feminir ,, plural. Übungen Citiţi cu glas tare! neutru;

A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) der Lehrer; erste; wenige; zählen; grüßen; das Buch; gut b) sagen; fragen; wir; wie; sie; zufrieden; c) Mathematik; studieren; korrigieren; Lektion (vezi schema nr. 2, pag. 486) B. Fiţi atenţi la pronunţarea diftongilor! a) Deutsch; heute; neun; auch; Erläuterung b) heißen; schreiben; eins; zwei; drei (vezi schema nr. 6, pag. 487) C. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Student; lernen; rechnen; antworten b) Genosse; morgen; kommen; öffnen c) Stunde; Unterricht; beginnen; übersetzen (vezi schema nr. 3, pag. 486)

DER UNTERRICHT

15

D. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalei cu Umlaut! grüßen; übersetzen; öffnen; zählen die Bücher; die Übung; fünf (vezi schema nr. 1, pag. 485) 2. Traduceţi în limba română! a) Ich heiße Alexander. b) Die Studenten machen Übungen. c) Das ist Genosse Popescu. d) Sie zählen von eins bis zehn. c) Genossin Ionescu antwortet richtig. f) Sie zählt richtig. g) Die Genossin ist zufrieden. h) Wir wiederholen die Übungen. i) Sie übersetzen die Antwort. 3. Conjugaţi la prezent! a) beginnen; kommen; korrigieren; lernen; schreiben b) öffnen; rechnen; begegnen; atmen; baden; widmen; ordnen c) grüßen; heißen; reisen; übersetzen 4. Wieviel ist ?

a) 4+5

b)

6—5

5+2 4+3 2+6 1+7 2+8

10—4 9—6 8—3 7—2 6—1

c) 1+9—2 2+8—1 3+5—4 4+6—3 5+5—4 6+4—7

d) 7—3+2 8—4+6 9—6+2 10—7+6 9—5+4 8—3+5

5. Formaţi propoziţii! a) Der Genosse, heißen, Popescu. b) Eine Studentin, lachen. c) Die Studentin, lachen. d) Ich, studieren, Mathematik. e) Du, rechnen, gut. f) Er, zählen, falsch. g) Ihr, studieren, Mathematik. h) Die Studentin, lachen, jetzt. i) Der Student, öffnen, das Heft. j) Wir, lernen, die erste Lektion. 6. Completaţi acolo unde A. a) Das b) Das c) Wir cu pronumele personal! Indicaţi toate posibilităţile este cazul! ist Genosse Popescu; ... ist Student. ist Genossin Popescu; ... ist Studentin. machen eine Übung; ... ist richtig. de rezolvare,

16

d) Die Genossen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. e) Die Genossinnen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. f) Wir rechnen; auch ... rechnet. B. a) b) c) d) e) f) g) h) ...heißt Popescu. ...heiße Ionescu. ...macht jetzt Übungen. ...rechnet richtig. ...studiert Mathematik. Auch ... studieren Mathematik. ...lachen. ...fragt und ... antwortet.

7. Completaţi cu desinenţele! a) Wir mach- Übungen. b) Die Studentin lach-. c) Die Studenten grüß-. d) Der Lehrer antwort-. e) Ich studier- Mathematik. f) Er studier- Deutsch. g) Ihr studier- Mathematik. h) Die Studentinnen lach-. i) Du antwort- richtig. j) Sie schreib- Übungen. k) Du übersetz- die Lektion. I) Ich wiederhol- die Antwort. 8. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wer kommt? Was sagt der Lehrer? Was sagen die Studenten? Wie zählen die Studenten? Wie rechnet Genosse Popescu? Was machen die Studenten? Wer korrigiert? Was sagt der Lehrer? Studenţii şi studentele fac exerciţii. Un student se numeşte Popescu. O studentă se numeşte Ionescu. Un student răspunde greşit. O tovarăşă corectează. Ei răspund corect. Ele fac exerciţiile.

9. Traduceţi în limba germană! A. a) b) c) d) e) ţ) g)

(2+2 ==4) 2—Limba germană — c. Wir zählen von eins bis zehn. Aceasta este studenta Ionescu. a) b) c) d) e) Cine este mulţumit? Ce traduce (ea)? Gît fac 9—6+2? Ce studiază (el) ? Cine repetă răspunsul? Ce traducem acum? Cum traduci (tu) ? Ce spuneţi (voi) ? Ce faceţi (dv.)? Cum te cheamă (numeşti) ? Cum se numeşte tovarăşa? Acesta este studentul Ionescu. Merken Sie sich (Reţineţi)! Guten Morgen! Ich heiße Popescu. Wir lernen Deutsch. 1881 . Acesta este răspunsul. j) Profesorul este mulţumit. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) C. Wieviel ist zwei und zwei? (2+2) Zwei und zwei ist vier. B. Aceasta este prima lecţie. Acestea sînt cărţile.DER UNTERRICHT 17 h) Tu întrebi şi el răspunde. i) Voi repetaţi lecţia.

Erläuterungen 1) Zwei Stunden Vorlesung — două ore de curs 2) Im Hörsaal = în sala de cursuri 3) Der Professor. Paul. (ZWEITES) LEHRSTÜCK DER HÖRSAAL Der Hörsaal ist groß. iar acuzativul plural al tuturor substantivelor. . nicht alle sind hier. iar substantivul Übungen la acuzativ plural. Auch ein Lappen ist dort. In exemplele acestea. Er ist hell und sauber. Das Katheder und die Tafel sind vorn. substantivele Kreide şi Gruppenbuch stau la acuzativ singular. der Fußboden ist unten. 492). este identic cu nominativul plural. Alle Studenten und Studentinnen sind aufmerksam und fleißig. Anda fehlt. Der Professor kommt. Wir machen Übungen. und die Stunde beginnt. die Fenster sind links. Die Tür ist rechts. Die Vorlesung ist interessant. die Professoren. indiferent de gen. Observaţie. pag." Er holt rasch Kreide. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Sufixul -or este neaccentuat la singular şi accentuat la plural (vezi schema nr. 4) Er holt rasch Kreide. ich habe keine Kreide. accentul este mobil. Im Hörsaal sind viele Bänke. Alle Studenten gehen auf die Plätze. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide.2." „Wo ist Anda?" „Sie ist krank und kommt heute nicht. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Sie fragt: „Sind alle Studenten hier?" Ein Student antwortet: „Nein. In limba germană. der Lektor. Die Lampen hängen oben. Die Studenten haben zwei Stunden Vorlesung." Es läutet. die Lektoren La substantivele de origine negermană terminate în -or. hast du eine Kreide?" Paul antwortet: „Nein. acuzativul feminin şi neutru singular este identic cu nominativul singular. 17.

Hast du Kreide? Sind alle hier? verbul haben ( = a avea) stă la prezent. verbul sein stă la prezent.6) Alle Studenten gehen auf die Plätze. verbul sein (== a fi) stă la prezent. verbul haben stă la prezent. legate prin conjuncţia und au o parte de propoziţie comună. . Lexik Antonyme oben =f= unten rechts =f= links GRAMMATIK 1. la forma afirmativă. Dacă două propoziţii. PREZENTUL VERBELOR în exemplul a în exemplul b în exemplul c în exemplul d Verbele haben haben Forma afirmativă ich habe du hast er -l sie > hat es i wir haben ihr habt sie haben Sie haben Forma interogativă habe ich? hast du ? f er? hat \ sie? les? haben wir? habt ihr? haben sie? haben Sie? ich du er sie es wir ihr sie Sie Forma afirmativă bin bist i > ist J sind seid sind sind sein Forma interogativă bin ich ? bist du ? f er? ist l sie ? les?' sind wir? seid ihr? sind sie? sind Sie? . şi sein se conjugă neregulat. VERBELE HABEN ŞI SEIN a) b) c) d) Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. die Fenster sind links. Die Tür ist rechts. aceasta nu se mai repetă şi virgula dinaintea conjuncţiei und se suprimă. Alle ( = toţi. la forma interogativă. la forma afirmativă. — Toţi studenţii merg la locu­ rile lor. la forma interogativă. toate este articulat.DER HÖRSAAL 19 5) Alle Studenten = Toţi studenţii. toate) este urmat de un substantiv nearticulat — spre deosebire de limba română unde substan­ tivul precedat de toţi. 7) Sie ist krankf/]und \ş*€\ kommt heute nicht.

b şi c) ş. d). kein este articolul nehotărît negat. Sie haben keine Stunden. B. Articolul nehotărît negat se întrebuinţează pentru negarea sub­ stantivului — precedat de articolul nehotărît : ein Student eine Studentin ein Heft * kein Student * keine Studentin » kein Heft — neprecedat de articol: Ich habe Kreide -*• Ich habe keine Kreide. Nicht alle sind hier. Keine Studentin fehlt. Sie hat kein Heft. nicht stă de obicei la sfirşitul propoziţiei (ex. în cazul acesta stă înaintea părţii de pro­ poziţie respective (ex. LEHRSTOCK 2. Kein. keine. C. Articolul nehotărît negat are o formă şi pentru plural: keine (ex. nicht stă înaintea părţii neconjugabile a predicatului. Sie hat das Buch nicht. în cazul acesta stă după verbul conjugat (ex. nicht alle sind hier. — dacă predicatul este simplu. . d). Sie ist nicht krank. a. b) — dacă predicatul este compus. în cazul de faţă înaintea numelui predicativ exprimat printr-un adjectiv (ex. NEGAŢIA A.2. Xicht se poate referi: 1) la predicat. a) b) c) d) Kein Student fehlt. c) 2) la o altă parte de propoziţie. Paul antwortet : „Nein. a) b) c) d) Sie kommt heute nicht. Wir haben heute Stunden — > Wir haben heute keine Stunden." în limba germană trebuie deosebită negaţia exclamativă nein de negaţia sintactică nicht. a.

în această propoziţie. Este deci adjectiv predicativ.DER HÖRSAAL 21 Articolul nehotărît negat Singular kein M. Adjectivul predicativ este invariabil. ADJECTIVUL A. F. In exemplele de mai sus. . Studentele sînt atente. adjectivul aufmerksam îndeplineşte funcţia sintactică de nume predicativ. adjectivul rasch este întrebuinţat ca adverb. 3. Adjectivul adverbial este invariabil. = Nici un student nu lipseşte. Spre deosebire de limba română. Kein Student fehlt. Studenta este atentă. î n limba germană de regulă nu pot sta două negaţii într-o propoziţie. A D J E C T I V U L PREDICATIV a) b) c) d) Der Die Die Die Student ist aufmerksam Studentin ist aufmerksam Studenten sind aufmerksam Studentinnen sind aufmerksam = = = = Studentul este atent. A D J E C T I V U L ADVERBIAL Er holt rasch Kreide. keine \ N. B. Studenţii sînt atenţi. kein / Plural keine D. în limba germană adjectivul predicativ este invariabil.

. zwei Stunden Vorlesung. 4. a) Wieviel ist 8+1? b) 1 + 5? c) 1+4? 2. heute vier Stunden.... PRONUMELE ES 2. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului haben! a) Anda . Citiţi cu glas tare! Nu legaţi vocala iniţială a unui cuvînt de sunetul al cuvintului precedenţi ein Hörsaal.. g) Wir . LEHRSTOCK a) Das Katheder ist vorn.. a) Was ist das? Das ist eine Tür.. c) Die Studenten . 2) pronume impersonal. ein Heft.. dacă subiectul nu poate fi definit (ex. Ich bin aufmerksam. b) Ihr .. b) Die Studentinnen . aufmerksam.. Es poate fi: 1) pronume personal.. a) Wo ist er? b) G. e) Du . dort. 3. final Er heißt Andrei. c) B. d) Er . a) Wie I heißt er? b) I ist sie ? D. Conjugaţi la prezent! Ich habe ein Buch. f) Ich .' 4. Übungen 1. b) Es läutet = sună. das Gruppenbuch. Grammatik. keine Kreide.. Sie ist aufmerksam. Es ist vorn.. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului sein! a) Die Studenten . heute keine Vorlesung.. b) ein Heft.. heute keine Stunden... 11. A.. aufmerksam. b). 2). Er ist hier.. de persoana a III-a singular neutru (vezi pag.

Der Student heißt Ionescu. articolul nehotărit negat! a) Hörsaal b) Stunde c) Buch 6. în a) b) c) d) e) f) g) h) propoziţii negative! Anda ist krank.. in propoziţii interogative! B. Die Antwort ist richtig.. Er holt die Bücher. Ihr . Eine Studentin ist krank. er hier? . Ein Student fehlt heute.. 7.. a) b) c) d) e) f) B. articolul hotărlt! B. Studenten. Wir machen heute Übungen. krank... Completaţi cu A. Du öffnest das Fenster. Wir . .. a) b) c) d) e) f) Tür Tafel Lampe Fenster Lappen Übung negative! Katheder Heft Fußboden Kreide Platz Vorlesung In propoziţii Die Tür ist links. Ihr habt Kreide. Die Studenten haben heute Stunden.. groß und hell. Ich .. Die Studentin Anda fehlt. Transformaţi propoziţiile afirmative A.. sie .DER HÖRSAAL 23 c) d) e) f) g) h) i) Der Hörsaal . Student. du krank? Anda fehlt. Du hast ein Gruppenbuch. Der Lappen ist hier. Hier ist ein Heft. . Wir haben heute Vorlesung... aufmerksam. Er holt ein Buch. Der Professor öffnet das Gruppenbuch. 5. Ein Student antwortet falsch. Transformaţi A... Eine Studentin schreibt falsch. articolul nehotărit! C.

Merken Sie sich! 9. Wir haben heute zwei Stunden Vorlesung. Studentele deschid fereastra. El nu deschide uşa. er ist nicht hier. Ist Andrei hier? Nein. Ea nu este bolnavă. Wir gehen auf die Plätze. Lectorii sînt mulţumiţi. die Fenster 0 d) Wo ist der Fußboden? e) Ist die Tür rechts? f) Sind die Fenster links? g) Wo ist die Tafel? h) Was holt Paul? i) Wer kommt? j) Wie sind die Studenten? Traduceţi! A. Tu eşti studentă. N-am astăzi nici o carte (nici un caiet). N-am cărţile (caietele) aicil Aici n-am cărţi. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El este student. LEHRSTOCK 8. Nici o studentă nu lipseşte astăzi.24 2. Nici un student nu lipseşte astăzi. Prelegerile sînt interesante. Un student aduce repede creta. Lectorul este mulţumit. O studentă aduce repede cretă. N-am caietul (caietele). El nu este aici. die Türen. Răspundeţi! a) Was machen die Studenten? b) Wie ist der Hörsaal? c) Wo sind die Lampen. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. . Eşti mulţumit? Eşti mulţumită? Prelegerea este interesantă. Ele nu deschid fereastra.

Gabeln und Löffel auf die Tische. Sie essen mit Appetit... Er bringt Äpfel und Kuchen. Dann bringen sie noch Teller.. Sie warten ein wenig. (DRITTES) LEHRSTÜCK DER SPEISESAAL Der Speisesaal ist groß. Zwei Studentinnen haben heute Dienst. 5) Hier spielen viele Kinder = aici se joacă mulţi copii.. In limba germană verbul spielen nu este reflexiv. Das Essen ist sehr gut. 2) .. Sie lesen und lernen dort. Einige Studenten gehen in ein Kino. Anda fragt Marianne : „Bringst du die Suppe? Ich bringe die Schnitzel und das Gemüse. Dann kommt auch Andrei.3. hell und sauber. vocala a din singularul substantivului Stadt este scurtă." „Gut". Erläuterungen 1) Zwei Studentinnen haben heute Dienst = două studente sînt astăzi de serviciu. 6) die Stadt — die Städte. „Wo ist Andrei?" fragt Marianne.. Andrei ist aber nicht dort. vin la masă 3) ein wenig = puţin 4) Nach Tisch. vocala ä din pluralul aceluiaşi substantiv este lungă. Andrei geht in die Stadt. Hier sind viele Tische und Stühle. Hier spielen viele Kinder. Die Studenten und Studentinnen kommen zu Tisch. . = Imediat după masă. kommen zu Tisch — . Marianne. Brotkörbe und Salzfässer. Sie legen Tischtücher. Sie holen das Essen. Anda und Marianne gehen in die Bibliothek. Messer. spre deosebire de limba română unde verbul a se juca este reflexiv. Sie sind hungrig. Anda und Andrei essen zusammen. andere besuchen die Bibliothek.. Gläser und Wasserkrüge.. sagt Marianne. Nach Tisch gehen manche Studenten in Parks.

PLURALUL SUBSTANTIVELOR a) b) c) d) e) f) g) h) Dann bringen sie noch Teller . u sau au în rădăcină primesc Umlaut.. [ex. Hier spielen viele Kinder. Messer. — Din grupa a cincea fac parte în special cuvinte de origine negermană. [ex. [ex. [ex. Die Studenten haben heute zwei Stunden. h: der Park — die Parks]. — Din grupa a treia fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -er. Acestea primesc la nominativul plural desinenţa -s.. b: der Apfel — die 'Apfel]. în . Toate substantivele din această grupă care au a. Multe substantive din această grupă primesc Umlaut. ci: der Stuhl — die Stühle]. Substantivele din această grupă n u pot primi niciodată Umlaut. Nici substantivele din această grupă nu primesc Umlaut. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. După felul în care substantivele formează pluralul. —• Din grupa a patra fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -en sau -n.26 3.. die Stunde —• die Stunden].. [ex. Gabeln und Löffel auf die Tische.. Einige Studenten gehen in Parks. e . f: das Gl&s — die Gläser]. Dann bringen sie noch Gläser. Unele substantive din această grupă primesc Umlaut. Sie legen . ele pot fi împărţite c i n c i grupe: •— Din grupa întlia fac parte substantivele care nu primesc nici un fel de desinenţă la nominativul plural. das Kind —• die Kinder]. [ex.. g : der Student — die Studenten. Er bringt Äpfel . Hier sind viele Tische und Stühle. a: der Teller — die Teller']. [ex. — Din grupa a doua fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -e. o. [ex. c : der Tisch — die Tisch®].

o. u sau au în rădăcină) en IV / ~ l — totdeauna fără Umlaut -n j V -s — totdeauna fără Umlaut (vezi schema nr. Primele două propoziţii (exemplele a şi b) sînt propoziţii enunţiative afirmative. b) Dann bringen sie noch Gläser.DER SPEISESAAL GRUPELE DE PLURAL 27 Grupa I Grupa Grupa Grupa Grupa / fără desinenţă fără desinenţă -f Umlaut II / -e -e + Umlaut III / -er -er + Umlaut (la toate substantivele care au a. Propoziţia a 3-a (ex. indi­ ferent de locul pe care-1 ocupă subiectul. c) este o propoziţie enunţiativă negativă. î n propoziţia enunţiativă ( r r s ' \ aiirin ativa 1 negativă | ver])Ui at conjU J ab locul 2. . In exemplul a propoziţia începe cu subiectul. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ A. c) Andrei ist nicht hier. Cînd subiectul stă în urma verbului conjugat. Observăm că în toate aceste exemple. verbul conjugat stă în locul 2. pag. Gînd subiectul stă înaintea verbului conjugat. vorbim de ordine directă (Grundstellung). In exemplul b propoziţia începe cu un complement circumstanţial. 500) 2. 28. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E ENUNŢIATIVE A F I R M A T I V E ŞI N E G A T I V E 1 3 1 2 2 2 1 a) Sie holen das Essen. vorbim de ordine inversă (Umstellung).

28 B. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTEROGATIVE

3. LEHRSTOCK

a) Wo ist Andrei? b) Bringst du die Suppe? în propoziţiile interogative parţiale, verbul conjugat stă In locul 2, cuvlntul interogativ în locul 1 (ex. a). în propoziţiile interogative totale, verbul conjugat stă in locul 1 (ex. b).

In propoziţiile interogative / \

parţiale - verbul conjugat locul 2 totale — verbul conjugat locul 1

3. FORMAREA CUVINTELOR

A. P R I N COMPUNERE

a) Sie legen Tischtücher auf die Tische. b) Dann bringen sie Wasserkrüge, Brotkörbe, ... Foarte multe cuvinte din limba germană se formează prin compunere. Astfel: der Tisch (masa) + das Tuch (stofa, pînza) =das Tischtuch (faţa de masă). Primul element al cuvîntului compus se cheamă cuvint determinativ; ultimul, cuvînt de bază. Deci: das T i s c h cuvînt determinativ t u eh cuvînt de bază

în substantivele compuse, accentul principal cade pe cuvîntul determinativ: das Tischtuch

Genul substantivelor compuse este identic cu genul cuvîntului de bază: der Tisch + das Tuch = das Tischtuch.

DER SPEISESAAL

29 B. PRIN DERIVARE

a) der Student —• die Studentin b) der Lehrer —- die Lehrerin Multe Substantive care comportă posibilitatea unui feminin îl formează cu ajutorul sufixului -in : der Student + in -* die Studenţi« der Lehrer + in — > die Lehrerin Substantivele feminine, formate cu ajutorul sufixului -in, dublează pe -n- la plural: die Studentire — die Studentinnen die Lehrerin — die Lehrerinnen
O b s e r v a ţ i e . Substantivele terminate în -e pierd pe acest -e la formarea femininului: der Genosse—• die Genossin

Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) Saal; Professoren; Brot; Gabel; Kino b) Städte; Appetit; Gemüse; Kuchen; Tafel B. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Stadt; Professor; Klasse; Wasser; Messer b) Apfel; Löffel; Suppe; Fenster; Teller C. Fiţi atenţi la pronunţarea lui e scurt, slab ! a) legen; bringen; holen; spielen; warten b) Stunde; Lampe; Kreide; sieben; Studentinnen (vezi schemele nr. 2 şi 3, pag. 486. şi 4, pag. 487). 2. Treceţi substantivele de mai jos la plural, clasificindu-le pe grupe de plural! a) der Lehrer; das Buch; die Speise; die Stadt; das Heft b) der Genosse; die Bank; der Saal; das Brot; die Genossin c) der Apfel; der Löffel; die Gabel; der Teller; das Messer d) die Stunde; die Erläuterung; die Übung; die Lektion; die Tafel e) das Fenster; das Kind; das Glas; der Stuhl; das Kino 3. Treceţi propoziţiile de mai jos la plural! a) Der Lehrer kommt in die Klasse. b) Der Speisesaal ist groß und hell. c) Die Studentin bringt das Tischtuch, das Messer und die Gabel. d) Machst du jetzt die Übung?

30

3. LEHRSTÜCK

e) f) g) h) i)

Der Tisch ist sauber. Wo ist der Wasserkrug? Bringst du das Glas und das Salzfaß ? Der Park ist groß. Heute fehlt kein Student. substantive Fuß + Speise + Tisch + Wasser + Wasser + Brot + compuse! der Boden der Saal das Tuch der Krug das Glas der Korb gehen, in, Studenten, die Bibliothek, einige hier, viele, lernen, Studenten, und, lesen nicht, der Professor, heute, kommt hat, Buch, kein, Anda haben, heute, nein, wir, Vorlesung, keine in, kommt, die Bibliothek, ihr, heute machen, Studenten, was, manche, nach Tisch das Gemüse, du, bringst die Studenten, lernen, wo

4. Formaţi a) der b) die c) der d) das e) das f) das

5. Formaţi propoziţii A. afirmative! a) b) B. negative! c) d) e) C. interogative! f) g) h) i) 6. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) 7. Wie Wer Was Wer Was Was

ist der Speisesaal? hat heute Dienst? legen die Studentinnen auf die Tische? kommt zu Tisch? essen die Studenten? machen die Studenten nach Tisch?

Traduceţi! A. a) Andrei este astăzi de serviciu? b) Nu, nu el este astăzi de serviciu. c) Alina şi Anda mănîncă astăzi împreună. d) Cine aduce supa şi friptura? e) Ele aduc linguri, furculiţe şi cuţite. f) „Eşti flămîndă?" o întreabă Andrei pe Anda. g) „Eu sînt flămînd" spune Andrei. h) Mulţi studenţi merg după masă la bibliotecă. Ei citesc şi scriu acolo cîteva ore. i) Studenţii mănîncă astăzi supă, carne şi prăjitură. j) Aici este un parc. k) Acolo se joacă mulţi copii.

DER SPEISESAAL

31

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) D. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Unde mîncaţi (dumneavoastră)? Unde sînt paharele? Cine aduce paharele? Cine n-are furculiţă? Ce aduceţi la masă? Ce spuneţi (dumneavoastră) ? Ce faceţi după masă? Cîţi studenţi mănîncă astăzi aici? Cum este mîncarea? Mănînci astăzi supa? Învaţă (el) bine? Mergeţi astăzi la cinema? Aşteptaţi (dumneavoastră) puţin? Deschizi fereastra? Studenţii sînt harnici? Studentele sînt atente? Aveţi cărţile? El are caietul? Ai creta? Studentul Paul nu este aici. Studenta Alina nu lipseşte astăzi. Studenţii nu au astăzi ore. Studentele Alina şi Mariana nu merg astăzi la cinema. Astăzi n-avem cretă. Creta nu este aici. Nu am nici o furculiţă. Nu deschideţi ferestrele? Paharele nu sînt aici. Merken Sie sich!

Wir warten ein wenig. Wir sind hungrig. Wir gehen zu Tisch. Wir essen mit Appetit. Nach Tisch gehen wir in die Bibliothek.

4. ( V I E R T E S )

LEHRSTÜCK

DAS STUDENTENHEIM Es ist Freitag. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Dann geht er auf die Post. Daneben ist das Studentenheim. Dort wohnt Otto. Andrei hat noch Zeit. Er besucht Otto. Otto zeigt dem Freund das Studentenheim. A n d r e i : Wessen Zimmer ist das? Wohnst du hier? O t t o : Nein, das ist Alexanders Zimmer. Ich wohne nebenan. Sie gehen in das Zimmer Ottos. A n d r e i : Aber ich sehe hier drei Betten, drei Schränke, einen Tisch und vier Stühle. Wer wohnt noch hier? O t t o : Hier wohnen noch zwei Studenten. Sie haben heute Unterricht und sind nicht zu Hause. A n d r e i : Sind alle Schlafräume des Studentenheims so schön ? Ihr habt auch Bilder, Vorhänge und einen Teppich. O t t o : Ja, alle Schlafräume sind schön und sauber. Wir haben Wasch­ räume und Duschräume. A n d r e i : Und wo lernt ihr ? O t t o : Unten ist ein Leseraum und nebenan ist der Klubraum. Dort lernen wir und lesen Zeitungen oder Zeitschriften. Wir haben auch ein Radio und einen Fernsehapparat. Dann fährt Otto den Freund in den Festsaal. O t t o : Das ist der Festsaal. Hier hören wir Vorträge und sehen Filme. A n d r e i : Der Saal ist groß und sehr schön. Ihr habt auch ein Klavier. O t t o : Ja, wir haben alles und sind sehr glücklich. Die Arbeitsbedin­ gungen sind ausgezeichnet. Erläuterungen 1) Es ist Freitag — Este vineri. 2) Wer wohnt noch hier? — Cine mai locuieşte aici?

DAS STUDENTENHEIM

33

3) auf die Post = la poştă 4) zu Hause = acasă 5) so schön = aşa de frumos, atît de frumos GRAMMATIK
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DECLINAREA T A R E

a) b) c) d) e) f)

Daneben ist der Klubraum. Die Schlafräume des Studentenheims sind schön. Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Otto führt den Freund in den Festsaal. Die Bilder sind schön.

în exemplul a substantivul masculin Klubraum (grupa a Ii-a de plural) stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul neutru Studentenheim (grupa a Ii-a de plural) stă la genitiv singular. î n exemplul c substantivul masculin Freund (grupa a Ii-a de plural) stă la dativ singular. în exemplul d substantivul feminin Mutter (grupa I de plural) stă la dativ singular. în exemplul e substantivul masculin Freund (grupa a Il-a de plural) stă la acuzativ singular. în exemplul f substantivul neutru Bild (grupa a IlI-a de^plural) stă la nominativ plural. în limba germană există patru cazuri: nominativul, genitivul, dativul şi acuzativul. Substantivele din limba germană se grupează, după desinenţele lor, în trei declinări: declinarea t a r e declinarea s l a b ă declinarea m i x t ă Din decimarea tare fac parte substantivele de gen masculin, feminin şi neutru, din primele trei grupe de plural. Acestea se declină în felul următor :

N. G. D. A.

Masculin der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer

Singular Feminin die Bank der Bank der Bank die Bank

Neutru, das Bild des Bild(e)s dem Bild(e) das Bild

3—Limba germană — c. 1881

34

4. LEHRSTOCK

Plural Masculin N. G. D. A. die der den die Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin die Bänke der Bänke den Bänken die Bänke Neutru die der den die Bilder Bilder Bildern Bilder

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării tari : La singular: — Substantivele tivul, dativul — La genitiv au — Substantivele

masculine şi neutre au trei cazuri egale (nomina­ şi acuzativul). desinenţa -(e)s. feminine au toate cazurile egale.

La plural: —• Toate substantivele, indiferent de genul lor, au trei cazuri egale (nominativul, genitivul şi acuzativul). — La dativ au desinenţa -n, dacă nominativul singular nu se termină den Lehrern, dar : der Garten = grădina în -n (der Lehrer den Gärten). (vezi schema nr. 37, pag. 509)
Observaţii. 1, Genitivul cu desinenţa -es îl formează totdeauna substantivele terminate în -ß (der Gruß, Grußes), în -s (das Glas, des Glases), în -z (das Salz, des Salzes), în -sch (der Tisch, Tisches), In -st (der Dienst, des Dienstes); uneori substantivele monosilabice terminate -eh (das Buch, des Buch(e)s), în -d (das Bild, des Bild(e)s), în -t (das Heft, des Heft(e)s), -g (der Krug, des Krug(e)s), în -k (der Schrank, des Schrank(e)s). 2. Dativul cu desinenţa -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desinenţa -es. des des în în

Substantivele precedate de articolul nehotărît sau de articolul nehotărît negat se declină întocmai ca substantivele precedate de articolul hotărît. Deci: * Masculin ein Lehrer eines Lehrers einem Lehrer einen Lehrer Singular Feminin eine einer einer eine Bank Bank Bank Bank Neutru ein eines einem ein Bild Bild(e) Bild(e) Bild

N. G. D. A.

DAS STUDENTENHEIM

35

Plural N. G. D. A. Masculin Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin Bänke Bänke Bänken Bänke Singular N. G. D. A. Masculin kein Lehrer keines Lehrers keinem Lehrer keinen Lehrer Feminin keine Bank keiner Bank keiner Bank keine Bank Plural N. G. D. A. Masculin keine Lehrer keiner Lehrer keinen Lehrern keine Lehrer Feminin keine keiner keinen keine Bänke Bänke Bänken Bänke Neutru keine keiner keinen keine Bilder Bilder Bildern Bilder Neutru kein keines keinem kein Bild Bild(e)8 Bild(e) Bild Neutru Bilder Bilder Bildern Bilder

'

2. DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANE

a) Das ist Alexanders Zimmer. b) Marianne ist Andas Freundin. Numele de persoane, indiferent de gen, primesc doar la genitiv desinenţa -s. N. G. D. A. Alexander Alexanders Alexander Alexander Anda Andas Anda Anda

O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane la genitiv stau de multe ori înaintea substantivului pe care ii determină. în cazul acesta, substantivul se întrebuinţează fără articol. Deci: Alexanders Zimmer, dar: das Zimmer Alexanders. 3. PRONUMELE INTEROGATIV

a) Andrei schreibt einen Brief. — Wer schreibt einen Brief? b) Der Saal ist groß. — Was ist groß ? c) Das ist Alexanders Zimmer. — Wessen Zimmer ist das ?

36

4. LEHRSTOCK

d) Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Wem zeigt er das Studentenheim? e) Andrei besucht Otto. Wen besucht Andrei? f) Die Studenten hören Vorträge. Was hören die Studenten? Din exemplele de mai sus reiese că : 1) nominativul răspunde la întrebarea wer? cînd este vorba de persoane (ex. a), la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri (ex. 6); 2) genitivul răspunde la întrebarea wessen? (ex. c); 3) dativul răspunde la întrebarea wem? (ex. d); 4) acuzativul răspunde la întrebarea wen? cînd este vorba de persoane {ex. e) si la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri sau noţiuni abstracte (ex. f).' Deci pronumele interogative wer? (eine?), was?' (ce?) se declină în felul următor : was ? N. wer? ? wessen G. wem D. wen ? A. was ( Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. a) hängen; läuten b) Löffel; schön; hören c) führen; glücklich; übersetzen; Gemüse; Tür B. a) der der das der b) die das c) der der 2. Declinaţi A. cu articolul hotărît! B. cu articolul nehotărlt! C. cu articolul nehotărît negat! a) der Teller b) der Saal der Apfel der Stuhl der Film der Vortrag c) die Mutter die Stadt die Bank :> d) das Kind das Buch das Fest Vortrag Saal Glas Platz Mutter Tischtuch Fußboden Brotkorb die die die die die die die die Vorträge; Säle; Gläser; Plätze; • Mütter; Tischtücher: Fußböden Brotkörbe der die der das das der das der — die — die — die — die — die — die — die —• die (vezi schema nr. 1, Vorhang Bank Apfel Salzfaß Buch Krug Haus Raum Vorhänge Bänke Äpfel Salzfässer Bücher Krüge Häuser Räume pag. 485)

DAS STUDENTENHEIM

37

3. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e) f) g) h) i)

hotărît!

Hans besucht ... Freund. Helga besucht ... Freundin. ... Zimmer ist groß und hell. Die Schlafräume ... Studentenheims sind sauber. Die Kinder zeigen ... Lehrern die Hefte. Sie grüßen ... Lehrer. Das Zimmer ... Freundes ist links. Das Kind antwortet ... Mutter. Ich antworte ... Lehrer. nehotărit!

4. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e)

Ich lese ... Buch. Er besucht ... Freund Sie besucht ... Freundin. Öffnest du ... Fenster? Der Student antwortet ... Kind. f) Ich sehe ... Tisch und ... Bank. g) Andrei schreibt ... Freund. k) Helga schreibt ... Freundin. 5. A. Completaţi cu substantivele indicate la cazul B. Treceţi propoziţiile la plural! der Lehrer a) kommt in die Klasse. b) Der Vortrag ist interessant. c) Die Studentin zeigt das Heft. d) Ich besuche die Stadt a) ist sauber. b) Die Parks sind schön. c) Er besucht das Kind a) ist aufmerksam. b) Das Zimmer ist hell und sauber. c) Ich antworte d) Du fragst potrivit!

38

4. LEHRSTOCK

6. Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h)

potrivit/

... Mutter ist hier (Anda). ... Hefte sind sauber (Peter). Ich öffne ... die Tür (Peter, Helga). Er öffnet die Tür (ein Zimmer). Der Student öffnet (der Schrank). Otto zeigt das Buch (der Freund). Die Waschräume sind sauber (das Studentenheim). Heute hören wir (ein Vortrag).

7. Completaţi cu pronumele interogativ la cazul potrivit! a) ... wohnt hier? b) ... lesen die Studenten? c) ... Buch ist das? d) ... zeigt Andrei den Festsaal? e) ... ist das? f) ... besuchen Sie? g) ... schreibt Andrei? 8. Răspundeţi! a) Wen besucht Andrei? b) Was zeigt Otto dem Freund? c) Wie sind die Schlafräume des Studentenheims? d) Wie ist der Festsaal? e) Was machen die Studenten dort? 9. Traduceţi! a) Aici s î n t : un pat, o masă, un dulap şi două scaune. b) Al cui tablou este acesta? c) Camerele căminului studenţesc sînt curate. d) Profesorul răspunde copiilor. e) Andrei arată prietenului dormitoarele. f) Studenţii citesc cărţi, ziare şi reviste. g) Studenţii şi studentele salută pe profesor. h) Camera prietenului este mare şi luminoasă. i) Cui (ii) arăţi clubul şi sala de lectură? j) Pe cine întrebi aceasta? k) Ce întreabă el? I) Mama Andei locuieşte în Constanţa. m) Prietenul lui Petre nu este acasă. Merken Sie sich! Es ist Freitag. Andrei geht auf die Post. Alexanders Zimmer ist groß. Die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet.

5. (FÜNFTES) LEHRSTÜCK

EIN AUSFLUG Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen macht mit den Lehrern einen Ausflug ans Meer. Sie fahren Samstag um 23 30 Uhr (halb zwölf) mit dem Zug. Sonntag um 530 Uhr (halb sechs) sind sie in Konstanza ( = Con­ stanţa). Von dort fahren die Studenten mit dem Autobus nach Mamaia. Dort bewundern sie die Neubauten. Die Begeisterung der Studenten ist groß. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. „Was sagt ihr zu den Blumen?" fragt Marianne die Kollegin. „Ja, hier sind sie weiß und gelb, dort sind sie blau und rot." „Alles ist herrlich!" rufen die Kollegen einstimmig. Nach einer Stunde gehen alle an den Strand. Dort liegen Männer, Frauen, Jungen und Mädchen im Sand. Viele Menschen verbringen hier den Urlaub : Arbeiter und Bauern, Lehrerinnen und Verkäuferinnen, Schüler und Stu­ denten. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Alle baden, liegen in der Sonne und werden braun. Um 1445 Uhr (drei Viertel drei) gehen die Studenten zu Tisch. Nach Tisch besuchen sie Konstanza. Sie gehen durch die Straßen der Stadt. Um 2240 Uhr (zwanzig Minuten vor elf) fahren die Studenten fröhlich nach Bukarest. Montag, um 3 08 Uhr (acht Minuten nach drei) sind sie in Bukarest. Erläuterungen 1) ans Meer — la mare 2) die Neubauten — plural neregulat de la der Neubau 3) um 2330 Uhr — citiţi: um 23 Uhr 30 sau um halb zwölf = la ora 2330 sau la ora 11 jumătate 4) wie schön! — ce frumos! cît de frumos ! 5) Was sagt ihr zu ... = Ce ziceţi de ... 6) im Sand = în nisip 7) Sie werden braun. = Ei se bronzează.

40

5. LEHRSTOCK

GRAMMATIK
1. DECLINAREA SLABĂ A SUBSTANTIVELOR

a) b) c) d)

Der Student Paul ist hier. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. Die Studenten fahren nach Konstanza. Die Begeisterung der Studenten ist groß.

în exemplul a substantivul masculin der Student stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul feminin die Freundin stă la dativ singular. în exemplul c substantivul masculin der Student stă la nominativ plural. în exemplul d substantivul masculin der Student stă la genitiv plural. Aceste substantive se declină după regulile declinării slabe. Din declinarea slabă fac parte : 1) majoritatea substantivelor de gen masculin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). 2) toate substantivele de gen feminin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). Singular N. G. D. A. Masculin der Student des Studenten dem Studenten den Studenten Masculin der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Plural ' N. G. D. A. Masculin die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten Masculin die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen Feminin die Blumen der Blumen den Blumen die Blumen Feminin die der der die Blume Blume Blume Blume

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării slabe : 1) Substantivele de gen masculin au la toate cazurile —• afară de nominativul singular —• desinenţa -(e)n. 2) Substantivele de gen feminin au la toate cazurile pluralului desi­ nenţa -(e)n. (vezi schema nr. 38, pag. 510)
O b s e r v a ţ i e . Deoarece substantivele feminine au la singular cazurile egale, apartenenţa lor la declinarea tare sau slabă se poate recunoaşte numai după plural.

EIN AUSFLUG

41 2. PREPOZIŢIILE

A. a) b) c) d) e) f) g) In 1) 2) 3) 4)

Sie machen mit den Lehrern einen Ausflug. Eine Gruppe von Studenten macht einen Ausflug. Nach einer Stunde gehen sie an den Strand. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Die Studenten gehen durch die Straßen der Stadt. Die Studenten gehen in den Hörsaal. Alexander wohnt in einem Studentenheim.

limba germană, prepoziţiile se construiesc : cu dativul (ex. a, b, c, d); cu acuzativul (ex. e); cînd cu acuzativul (ex. f), cînd cu dativul (ex. g); cu genitivul. (vezi schema nr. 121, pag. 573) aus außer bei mit nach seit von zu = = = = = = = = din afară de la cu după, spre de, de la (numai temporal) de, de la, dintre la, spre, către, de

B. Prepoziţiile cu dativul cele mai des întrebuinţate s î n t :

Prepoziţiile aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu cer totdeauna cazul d a t i v .

3. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR

A. a) Um 5 30 Uhr sind die Studenten in Konstanza. b) Sie fahren mit dem Autobus nach Mamaia. — Pentru indicarea localităţii în care se petrece o acţiune se întrebuinţează prepoziţia in (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre un loc, spre o localitate se întrebuinţează prepoziţia nach (ex. b). O b s e r v a ţ i e . Numele de localităţi nu sînt însoţite de articol.

42

5. LEHRSTOCK

B. a) Er ist bei Alexander. b) Er geht zu Alexander. — Pentru indicarea locului la o persoană se întrebuinţează prepoziţia bei (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre o persoană se întrebuinţează prepoziţia zu (ex. b).
O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane sînt de obicei neînsoţite de articol.

1—in 1 _bei raporturi spaţiale —

(locul — localitate) (locul — persoană)

1—nach (direcţia — localitate) 1 zu (direcţia — persoană)
C. Die Studenten gehen an den Strand = Studenţii merg la plajă. în limba germană, substantivul precedat de prepoziţie este de obicei însoţit de articol, spre deosebire de limba română, unde, in majoritatea cazurilor, se întrebuinţează nearticulat sau precedat de articol nehotârît.
4. FORMAREA CUVINTELOR

SUBSTANTIVE COMPUSE

(Continuare) A. a) b) c) d) Daneben ist ein Klubraum. Dort bewundern die Studenten die Neubauten. Wir haben Waschräume und Duschräume. Eine Gruppe von Studenten macht ... einen Ausflug ans Meer.

Cuvintul determinativ al unui substantiv compus poate fi •— un substantiv (ex. a: der Klub) — o altă parte de vorbire, de exemplu : un adjectiv (ex. b: neu) un verb (ex. c: waschen şi duschen) o prepoziţie (ex. d: aus) Verbul care intră în compunere ca determinant pierde desinenţa infini­ tivului : schlaf \gjţ]\ + der Raum wasche«'] / \ der Waschraum / der Schlafraum

EIN AUSFLUG

<M

B. a) b) c) d)

Das ist der Festsaal. Daneben ist das Studentenheim. Die Arbeitsbedingungen der Studenten sind ausgezeichnet. Unten ist ein Leseraum. formează: fi

Cuvintele compuse se

1) prin simpla alăturare a cuvintelor, cuvîntul determinativ putînd şi un substantiv la plural. das Fest + der Saal -* der Festsaal (ex. a) die Studenten + das Heim -*• das Studentenheim (ex. b)

2) prin intercalarea unui s între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază (ex. c) : die Arbeit + s + die Bedingung -» die Arbeitsbedingung (ex. c) 3) prin intercalarea unui e între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază : (ex. d): les^ă) -f- e + der' Raum — > der Leseraum.

5. NUMERALE CARDINALE

11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn ffJrtse : n) 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 52 60 63 70 74 80 85 90 96 97

zweiunddreißig dreiunddreißig vierunddreißig fünfunddreißig sechsunddreißig siebenunddreißig achtunddreißig neununddreißig vierzig ffirtsîş) einundvierzig fünfzig zweiundfü$fzig sechzig dreiundsechzig siebzig vierundsiebzig achtzig fünfundachtzig neunzig sechsundneunzig siebenundneunzig

? = La ce oră. se spune : Es ist ein Uhr. Die Uhr geht nach = Ceasul rămîne în urmă.? 500 __ E S j s t fünf Uhr s a u es ist siebzehn Uhr. 5 50 = Es ist fünf (Minuten) nach drei Viertel sechs (zehn vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzig (Minuten). 520 = Es ist 10 (Minuten) vor halb sechs (zwanzig nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr zwanzig (Minuten).... eins = unu. Die Uhr geht vor = Ceasul merge înainte. 5 15 = Es ist (ein) Viertel sechs (Viertel nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzehn (Minuten). LEHRSTOCK Die Uhrzeit Wie spät ist es? \ / Cît este ceasul ? Wieviel Uhr ist e s / / \ C e oră este? Um wieviel Uhr. neputînd fi u r m a t de un siibstantiv. 510 _ _ _ jr s i s t z e l m (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr zehn (Minuten). Este ora unu. 5 30 == Es ist halb sechs s a u es ist siebzehn Uhr dreißig (Minuten).. Die Uhr geht richtig = Ceasul merge exact. 5 45 = Es ist drei Viertel sechs (Viertel vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfundvierzig (Minuten).44 5. 1245 se spune : drei Viertel eins. fünf (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr fünf (Minuten). . O b s e r v a ţ i e . 540 __ E S }st Z ehn (Minuten) nach halb sechs (zwanzig vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr vierzig (Minuten). 5«5 _ Es ist.

die Tafel vor. sieben. die Klasse. cu articolul nehotărît! die Stunde die Frau die Lehrerin 3. vorn. viele. 491) G. Es ist 12 15 . Es ist 3 1 5 . die Straße (vezi schema nr. falsch h) spielen. so . führen. zusammen. wiederholen (vezi schema nr. Es ist 10 50 . fleißig. essen. vier. Es ist 7 35 . interessant. der Gast. die Sonne b) das Gemüse. die S t a d t . Es ist 630. der Film. a) b) c) d) cu glas tare! der Freund. 13. der Stuhl. cu articolul hotăritl der Genosse der Mensch der Kollege B. pag. das Salz. Es ist 5 25 . der Schrank. die Post. links. lesen. antworten. Es ist 12 Uhr. sehen. Es ist 9 45 . rasch. der Strand. die Speise. der Professor. Es ist 4 20 . sauber. der Freitag. bis. das Häuschen. Declinaţi A. 2. waschen. schlafen. der Autobus. das Wasser f) grüßen. a) sagen. der Sport i) der Student. das Messer. heißen. pag. sehr. widmen. das Fenster. . Citiţi A.EIN AUSFLUG 45 Übungen 1. außer. die Be­ geisterung e) der Genosse. pag. 489 şi schema nr. Es ist 8 40 . wieviel. Zeitschrift. Formaţi substantive feminine (nominativ singular şi plural) Beispiel ( = exemplu) : der Lehrer die Lehrerin die Lehrerinnen der Student der Schüler der Professor der Arbeiter der Bibliothekar der Verkäufer der Genosse der Freund . Es ist l l 5 5 . das Ausland d) das Fest. der Saal. wenig. der Dienst. Es ist 2 05 . Es ist 2 10 . Es ist 1 Uhr. besuchen. Es ist 2 Uhr. 491) B. 9. 15. studieren. das Glas. verdanken. die Stunde. der Brief. Vorhang. einstimmig. Fußboden.weiß g) der Tisch. Vortrag Klavier waschen. aufmerksam c) eins. ausgezeichnet. rechts. schreiben.

. Completaţi cu substantivele din paranteză A. seit.. (das Studentenheim).. aus! Puneţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Die Studenten fahren . (der Lehrer). (die Bibliothek). d) Die Lehrerin geht mit .... (der Professor). (der Lehrer. Konstanza.. zu. die Studentin). Completaţi cu substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h) potrivit! Der Lehrer macht mit .. Marianne kommt um 1230 Uhr aus . (die Stadt).... (der Schüler) Andrei? 6.. Predeal. Er kommt . ... .. e) Die Studenten gehen mit .. das Kind. Von . das Kind. (der Schüler. Wir gehen ... (eine Stunde).... die Stu­ dentin).. 45 Um 13 Uhr ist Hans bei .. die Genossin) zu . LEHRSTÜCK 4. von.. (der Zug) . Wir sind . Um 17 20 Uhr geht Andrei .. Ich lerne seit . Die Studentinnen gehen .. Sonntag fahre ich .. geht der Student in die Bibliothek (der Freund)...... .... Professor).. Nach . la plural! a) Ich grüße .. (eine Stunde). 5.. (der Strand) gehen die Studenten .. (der.. Um 16 35 Uhr bin ich .. bei. der Genosse).. Um 12 15 Uhr geht Lotte zu ... (der Genosse Peter). lernt Anda (das Essen). die Studentin)... (die Bibliothek). zu dem Strand (der Junge. (der Genosse.. (die Studentin) Anda. sind ausgezeichnet (der Student.. Wer fehlt außer .. Helga (die Studentin).. Hans und Andrei lesen . nach. in.. (der Bauer. der Student..... Grete lernt . Eforie. einen Ausflug (die Kinder). das Mädchen).. Completaţi cu una din prepoziţiile mit.. (ein Vortrag). (die Bibliothek) und geht . (eine Stunde) ist Helga . f) Die Arbeitsbedingungen . la singular! B... der Student. Eforie. c) Der Arbeiter antwortet ... b) Der Lehrer fragt ..46 5.

f) Ich warte seit g) Geht richtig? 10.. mit dem Zug nach Predeal. folosind toate variantele existente ! 9. Exprimaţi fracţiunile orei de la 4 pînă la 5.. Marianne geht um 1445 in die Bibliothek. also von 820 bis 830. Citiţi şi traduceţi! Der Unterricht beginnt um 730 Uhr... a) b) c) d) e) II. Nach den Stunden haben die Stu­ denten 10 Minuten Pause. dann gehe ich in die Bibliothek. precedate de articolul hotărît sau nehotărît. Completaţi cu substantivele Stunde sau Uhr. a) b) c) d) e) Brot — Korb Apfel — Kuchen Wasser — Glas Lehrer —• Zimmer Wasser —• Krug wohnen \ baden — Zimmer schlafen / hören \ Saal speisen / f) waschen\ g) duschen — Raum h) schlafen / i) schreiben — Tisch Ü nach \ Speise k) vor / 8.. Formaţi substantive compuse! Traduceţi-le! B. . la forma potrivită! a) Der Unterricht beginnt um sieben . e) Wir fahren um zwei . von 920 bis 930.. Sie lernt bis 1815. Um 1345 essen die Studenten. Um 183(> geht sie mit einer Freundin in ein Kino. Um ll 2 0 haben sie 20 Minuten Pause. d) Ich lerne heute zwei .EIN AUSFLUG 47 A. 11. zu Hause. Determinaţi genul substantivelor formate! I. bin ich zu Hause.... c) Um 12 . von 1020 bis 1030.. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer macht einen Ausflug? Um wieviel Uhr fahren die Studenten? Mit wem machen die Studenten den Ausflug? Was sehen sie in Mamaia? Wer verbringt den Urlaub in Mamaia? Was machen sie dort? Um wieviel Uhr fahren die Studenten nach Bukarest? . . Um 21 15 geht sie in das Studen­ tenheim. also von l l 2 0 bis ll 4 0 . b) Heute haben wir vier .

i) La ora 1 sîntem la studentul Andrei. Sie sind in Mamaia. a) După o oră studenţii vizitează oraşul. Ei călătoresc cu trenul şi cu autobuzul. învăţători şi studenţi (îşi) petrec concediul la Mamaia. ţărani. b) Profesorul face o excursie cu studenţii. g) Toţi studenţii pleacă la Mamaia afară de studentul Ion. LEHRSTÜCK 12.Gît este ceasul?" b) Paul răspunde : „Este 14 20 ". Ich gehe zu einem Freund. Este 14 2S ". e) Stăm la soare de o oră. e) Studenţii şi studentele. Traduceţi! A. a) Un băiat întreabă pe studentul P a u l : . c) Elisabeta spune : „Ceasul lui Paul rămîne în urmă.. h) Noi mergem la studentul Andrei. Die Studenten werden braun.48 5. f) Paul vine de la studentul Alexandru. a) b) c) d) O grupă de studenţi face o excursie. d) Toţi merg la plajă. elevii şi elevele fac baie şi stau la soare. . Studenţii şi studentele văd clădirile noi. • B. Ceasul stu­ dentei Anda merge bine. Mulţi muncitori. C. j) Studenţii şi studentele sînt în Mamaia. Die Studenten f a h r e n / a n }aLMe6V\ n a c h Mamaia. Wieviel Uhr ist es ? Wie spät ist es ? Um wieviel Uhr sind Sie zu Haus? /vor Die Uhr geht —-richtig \nach. d) Băiatul spune : „La ora 14 55 mergem cu profesorul la cinema". Merken Sie sich! Ich bin bei einem Freund. c) Noi venim din oraş.

Die Leser gehen und sprechen leise. gibt es der Bibliothekarin und verläßt den Saal. responsabilul grupei 2) Sie braucht ein Buch = Ea are nevoie de o carte. 6. denn wir haben morgen Literaturseminar. I o a n a : Bringen Sie bitte das Buch! Die Bibliothekarin bringt das Buch und sagt: B i t t e ! I o a n a : Danke! Ioana liest und schreibt bis ein Uhr. denn es wird spät. Auch ich habe Hunger. I o a n a : Um 13 30 . Ich brauche die „Chroniken" von Neculce. Dort sind viele Bücher. Dann schließt sie das Buch.. Draußen trifft sie Grete und Radu. denn sie braucht ein Buch. Verbul brauchen se foloseşte în limba germană cu un complement la acuzativ. Sie nimmt einen Bestellzettel. und alle Studenten brauchen es. In dem Katalog findet Ioana den Buchtitel. In dem Lesesaal ist Ruhe. A n d r e i : Dort findest du heute das Buch nicht mehr. 1881 . denn dort sind immer viele Leser! Ioana fährt mit dem Autobus bis zur Bibliothek der Akademie. sondern nur Literatur seminar. G r e t e : Wann essen wir ? Ich bin schon hungrig. Erläuterungen 1) Andrei. A n d r e i : Woher kommst du. schreibt den Namen des Verfassers. den Gruppenverantwortlichen=pe Andrei. und wohin gehst du ? I o a n a : Ich komme von Helga und gehe in die Universitätsbibliothek. Sie trifft Andrei. Wartet hier! B a d u : Lauf schnell. Geh in die Bibliothek der Akademie! Geh aber schnell. Zeitungen und Zeitschriften. Ioana läuft in das Heim. Sie geht in die Universitätsbibliothek. Ich gehe noch in das Heim. den Gruppenverantwortlichen. este deci tranzitiv. Sie gibt der Bibliothekarin den Bestellzettel. den Titel und die Buch­ nummer. (SECHSTES) LEHRSTÜCK DIE BIBLIOTHEK Ioana hat morgen keine Vorlesungen. 4—Limba germani: — c. I o a n a : Ich bleibe nicht lange dort.

In exemplele de mai sus : fährt este pers.. -s .. c). -(eis. rasch / ^ l a n g s a m Wortfamilie (Familie de cuvinte) lesen (las—g elesen) = a citi der Leser. Ioana liest bis ein Uhr. LEHRSTOCK 3) 4) 5) 6) Dort findest du .. Sie trifft Grete. gibt es der Bibliothekarin = Apoi închide cartea... Ioana läuft noch in das Heim. b). das Buch nicht mehr = Acolo nu mai găseşti. a III-a singular prezent de la fahren (ex.. cartea . trifft este pers. Lexik Synonyme rasch — schnell hungrig sein •—• Hunger haben Antonyme groß =f= klein viel =f= wenig immer =f= nie hungrig =f= satt leise =f= laut schnell\ . a III-a singular prezent de la treffen (ex. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide". o dă bibliotecarei Es este şi acuzativul pronumelui personal es. au nevoie de ea bis zur Bibliothek=pînă la bibliotecă Dann schließt sie das Buch. läuft este pers.50 6. .= cititorul die Leserin. PREZENTUL VERBELOR TARI a) b) c) d) e) Ioana fährt mit dem Autobus in die Stadt.. -nen = cititoarea der Lesesaal. a III-a singular prezent de la laufen (ex. -säle = sala de lectură GRAMMATIK 1. brauchen es = . a).. .

c şi d au la persoana a III-a sin­ gular indicativ prezent altă vocală radicală decît la infinitiv. au sau e în rădăcină. e). (vezi schema nr. . Atunci la persoana a Ii-a şi a III-a singular: a -» ä (ex. a III-a singular prezent de la lesen (ex. b. 102. pag. altele nu. pe cînd verbul din exemplul e are aceeaşi vocală radicală la indicativ prezent ca la infinitiv.DIE BIBLIOTHEK 51 liest este pers. Modificări la prezent suferă verbele de conjugare tare. c) sau -*• ie (ex. Desinenţele verbelor tari. e -*• i (ex. unele verbe schimbă vocala radicală în timpul conjugării. a III-a singular prezent de la sagen (ex. care au a. Verbele care nu modifică niciodată vocala radicală în cursul conjugării sînt de conjugare slabă (exemplul e). d). Verbele care schimbă vocala radicală în timpul conjugării sînt verbe de conjugare tare. d). a). au -» äu (ex. Observăm că verbele din exemplele a. 555) Infi­ nitiv P r e z e n t Infi­ nitiv P r e z e n t fahren ich fahre du fährst er | sie > fährt es ' wir fahren ihr fahrt sie fahren Sie fahren treffen ich treffe du triffst er j sie > trifft es J wir treffen ihr trefft sie treffen Sie treffen verlassen ich verlasse du verläßt er i sie > verläßt es 1 wir verlassen ihr verlaßt sie verlassen Sie verlassen sehen ich sehe du siehst er | sie > sieht es ) wir sehen ihr seht sie sehen Sie sehen laufen ich laufe du läufst er i sie) läuft es J wir laufen ihr lauft sie laufen Sie laufen lesen ich lese du liest er i sie > liest es 1 wir lesen ihr lest sie lesen Sie lesen geben ich gebe du gibst er i sie > gibt es > wir geben ihr gebt sie geben Sie geben essen ich esse du ißt er i sie} ißt es i wir essen ihr eßt sie essen Sie essen j i sprechen ich spreche du sprichst er 1 sie > spricht es 1 wir sprechen ihr sprecht sie sprechen Sie sprechen nehmen ich nehme du nimmst er j sie > nimmt es J wir nehmen ihr nehmt [ sie nehmen Sie nehmen :. b). In limba germană. la prezent. sînt identice cu cele ale verbelor slabe. sagt este pers.

c). a III-a singular şi a Ii-a plural pe „ss" în ß. Se întrebuinţează fără pronume (ex. -dm (widmen). Ortografic această transformare se indică prin dublarea consoanei următoare şi prin omiterea lui h ortografic. -tui (atmen) au la imperativ singular. persoana a Ii-a singular este identică cu persoana a IlI-a singular (vezi pag. Verbul gehen este un verb neregulat de conjugare t a r e . 3) Verbul nehmen modifică la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular vocala lungă în vocală scurtă. 13. 4. Se întrebuinţează fără pronume. FORMAREA IMPERATIVULUI a) b) c) d) e) Geh in die Bibliothek der Akademie ! Lauf schnell! Warte hier! Wartet liier! Bringen Sie bitte das Buch! Imperativul are forme pentru persoana a II-a singular. e). d). pag. -d (baien). Persoana a II-a plural imperativ este identică cu persoana a II-a plurat a prezentului indicativ. Prezentul verbelor tari 1) răd ăcina verbului -f desinenţele prezentului 2) La pers. verbul acesta nu schimbă vocala radicală la prezent indicativ. a). a II-a şi a III-a singular : a din rădăcină -* ä au din rădăcină -•» ä u i e din rădăcină ( ie j 1 (vezi schema nr. -dn (ordnen). 2. Atît verbele tari cit şi cele slabe a căror rădăcină se termină în -ss schimbă la persoana a Ii-a singular. La forma de politeţe.6. 553) 2. -gn (begegnen). pentru persoana a II-a plural şi pentru forma de politeţe. imperativul este identic cu persoana a IlI-a plural a prezentului indicativ dar pronumele stă după verb (ex. Verbele a căror rădăcină se termină în -t (antworten). Observaţii 1). -îîn (oîinen). LEHRSTOCK Observaţii. b). Verbele care primesc Umlaut la indicativ prezent îl pierd la imperativ (ex. . Persoana a II-a singular este identică cu rădăcina persoanei a II-a sin­ gular a prezentului indicaţii1 (ex. desinenţa e (ex. Grammatik 3 C. -clin (rechnen). 99. La verbul lesen. 1. IMPERATIVUL A. în mod obligatoriu.

nimm. fi iß/ jjfyj eßt | Sie essen J jkp.^ fifj nehmt j Sie | nehmen j nehmen B. . verbul stă în primul Ioc. TOPICA ÎN PROPOZÎŢIA IMPERATIVĂ a) Bringen Sie bitte das Buch! b) Wartet hier! în propoziţia imperativă.DIE BIBLIOTHEK 53 Infinitiv fragen Prezent du fragst ihr fragt Sie fragen du rechnest ihr rechnet Sie rechnen du läufst ihr lauft Sie laufen du verläßt ihr verlaßt Sie verlassen du liest ihr lest Sie lesen du ißt ihr eßt Sie essen du nimmst ihr nehmt Sie nehmen Imperativ fy frag^ M/ fragt 1 Sie! fragen 1 pji rechnet pff rechnet Sie rechnen] / / rauf# ß/ lauft | Sie (laufen) 4f verlSß/ PM verlaßt | Siej verlassen j ^ y lies^ frag! fragt! fragen Sie! rechne! rechnet! rechnen Sie! lauf! lauft! laufen Sie! verlaß! verlaßt! verlassen Sie! j rechnen laufen verlassen lesen fift lest j Sie lesen j lies! lest! lesen Sie! ! 1 iß! eßt! essen Sie! nimm! nehmt! nehmen Sie! essen.

O b s e r v a ţ i e . b). LEHRSTOCK a) Es wird spät. PREPOZIŢIILE (continuare) a) In der Bibliothek sind viele Bücher. exprimă o stare pe loc (ex. sau o mişcare fără indicarea direcţiei (ex. a). Cuvîntul unde se poate traduce. dacă verbul. VERBUL WERDEN 6. c). exprimă o mişcare spre un loc anumit (ex.54 3. b) Sie werden braun. prin urmare. > wird i wir ihr sie „. în exemplul b verbul werden este la prezent. /dativ -» întrebarea : wo? in/ ^•acuzativ -> întrebarea: wohin? . răspunzînd la întrebarea wo? ( = unde?). . răspunzînd la întrebarea wohin? ( = unde? încotro?). cînd ne referim la o stare pe loc sau la o mişcare fără indicarea direcţiei. Prepoziţia in — ca toate celelalte prepoziţii care se construiesc cînd cu dativul. — Wohin geht Ioana ? Am văzut în lecţia precedentă că unele prepoziţii se construiesc cu substan­ tivul. prin wohin. — -acuzativul. werde wirst . dacă verbul. — Wo sind viele Bücher? b) Die Kinder spielen in dem Garten. fie la acuzativ. în exemplul a verbul werden este la prezent. cînd cu acuzativul — cere : — dativul. cînd ne referim la o mişcare spre un loc anumit. prin wo. . — Wo spielen die Kinder? c) Ioana geht in die Bibliothek. Sie werden werdet werden . werden 4. Vedem că verbul werden ( = a se face.. a deveni) este—»ca şi verbele haben şi sein — un verb neregulat. persoana a IlI-a singular. Se conjugă în felul următor : ich du e r sie . persoana a IlI-a plural. fie la dativ. respectiv cu pronumele.

b şi c) nu influenţează ordinea cuvintelor in propoziţie (comp. brauchen c) die Chronik. 488) B. sondern. oder. rechts. sondern ( = ci). Conjuncţiile und. ausgezeichnet b) acht. und die Stunde beginnt. ! besuche Helga. herrlich. aber ( = dar). Schreib schön! Seid ihr hier ?. Conjuncţiile und (ex.DIE BIBLIOTHEK 55 5. Korb . das Brot. Grammatik 2 A. krank. das Buch. 27). c) Geh aber schnell. fahre nach Bukarest. fröhlich.. denn. der Vortrag der P a r k . gebe dem Studenten den Bleistift. FRAZELE PRIN COORDONARE TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTRODUSE P R I N UND Şl 1 1 3 2 2 1 2 DENN a) Der Lehrer kommt in den Hörsaal. pag. einstimmig (vezi schema nr. der Sand. gehe zu Tisch. warte nur ein wenig. pag. der Krug. a) b) c) d) e) B. dort. das Fest der T a g . . danke dem Kollegen. das Bild seit. hungrig. der Charakter. noch. a) ich. u n d . a) b) c) d) e) f) A. der Chor d) sechs (vezi schema nr. das Kind. a) b) c) d) Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich nehme ein Heft. denn dort sind immer viele Leser. nach. 122. 575) Übungen cu glas tare! Urlaub . lese ein Buch. Citiţi A. (vezi schema nr. besuchen. pag. 7. 8. Alte conjuncţii care nu influ­ enţează topica sînt : oder ( = sau). a) şi denn (ex. richtig. 3 b) Dort findest du das Buch nicht mehr. der Teppich. pag. brauche ein Heft. Conjugaţi la prezent! 1.. fleißig. die Bank wenig. denn wir haben Literaturseminar. ruhig. aber nu influenţează topica. 488) 2. auch.

. nach Konstanza... Anda. einen Genossen. C. D.. 4.. a) Ich . e) Er . . b) Wir . plural şi forma de politeţe! a) Du gehst in die Bibliothek. d) Du verläßt den Saal. c) Du lernst die Lektion. a) Er die Neubauten. b) Wie . mit dem Lehrer... g) Du übersetzt richtig. du? du Peter? c) d) Nein. . e) Ich . b) Andrei . sehen : Peter nicht. Completaţi cu verbele A. d) ihr mit dem Autobus? wir mit dem Zug? e) F. Sie? b) Wie . mit Alexander.. an das Meer. a) Hans .. mein Freund . er? c) Mit wem . f) Du rechnest rasch. Peter.. einen Studenten. laufen . c) Ihr Marianne draußen. d) Du .. in die Schule.. a) Wie ... Sie? d) ihr mit dem Lehrer? e) Wir ... a) Wir .. b) Du nimmst das Buch. sprechen. heißen .. b) Wir du das Haus? c) die Bibliothek. zu dem Vortrag... in die Bibliothek. E... fahren . a) Sie .. b) Sie c) Was ... ihr? Sie Grete? e) G.. du? c) Er . treffen .. du hier ? d) Wen .56 6. e) Meine Kollegin . Treceţi la imperativ singular.. verlassen: a) Die Schüler die Schule. Paul in Eforie. c) Du ... den Zug.. schnell in das Heim. d) Ich den Speisesaal. einen Freund. b) Wohin . LEHRSTOCK 3.. d) Ihr . e) Du gibst dem Lehrer das Heft. e) Sie B. aus dem Zimmer.. .

6. sie braucht ein Buch. e) Die Antwort ist falsch.... heute zwei Stunden Vorlesung. g) Sprich nicht so laut! h) Geht nicht so langsam! 8.. 7. c) Lotte bleibt heute zu Hause. h) Maria geht in ein Kino .. . cerute de sensul frazei! a) Ich gehe in das Studentenheim.. ...... d) Er liest rasch die Lektion. Andrei geht in ein Kino. Marianne geht in die Bibliothek der Fakultät.. e) Wie spät .. denn sau sondern. oder. Răspundeţi! a) Wohin geht Ioana? b) Was braucht sie ? c) Wen trifft das Mädchen? d) Was sagt Andrei ? e) Was macht Ioana? f) Was sagt sie der Bibliothekarin? g) WTie ist der Lesesaal? : ... es? f) . f) Die Tür ist links. b) Maria geht in den Lesesaal.. in die Oper. 5. du das Buch? g) Ich ... d) Anda geht in die Bibliothek.... Peter geht zu Andrei.. e) Ioana geht in die Bibliothek der Akademie.DIE BIBLIOTHEK 57 h) Du ißt die Suppe. aber. .. sie hat keine Stunden. .... ihr in Konstanza? j) Sie . b) Wir ... du bleibst hier. das Buch nicht. i) Andrei geht nicht zu Peter. . Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare und.. c) Peters Zimmer ist klein. înlocuiţi cuvintele tipărite cursiv prin antonime! a) Bist du satt? b) Er lernt wenig. . i) Du läufst in die Schule.. .. g) Die Studenten kommen in den Hörsaal. Completaţi cu haben. c) Wo .. h) Wer . . Lehrer. braun. sein sau werden! a) Er .. das Buch? i) . er? d) Es . spät. sie haben Stunden..... f) Lottes Zimmer ist klein. j) Du antwortest dem Genossen. es ist hell und sauber..

ci citeşte o revistă. h) Was macht Ioana in der Bibliothek? i) Wen trifft sie draußen? j) Wohin geht Ioana noch? k) Um wieviel Uhr gehen die Freundinnen zu Tisch? 9. e) Unde mănînci astăzi? f) Pleci cu trenul? g) Vii la bibliotecă. LEHRSTÜCK. d) Ioana întîlneşte afară pe studentul Andrei. b) Ea merge la biblioteca universităţii. B. Bringen Sie bitte das Buch! —. c) In bibliotecă sînt mulţi cititori. b) „Luaţi cartea!" îi spune bibliotecara studentei. a) Vă rog.58 6. b) Studentul Paul nu scrie.Danke! . Traduceţi! A. ci la biblioteca Academiei! d) închideţi acum caietele! e) Citeşte lecţia şi dă apoi cartea bibliotecarei! f) Vorbiţi (voi) încet! g) Nu vorbiţi tare! h) Tradu corect! i) Ia cărţile! j) Luaţi cărţile! k) Vino repede! I) Dă(-i) studentului caietul şi cărţile! D. sau mergi la conferinţă? Merken Sie sieh! Ich brauche einen Bestellzettel. c) Nu te duce la biblioteca universităţii. d) Ia o fişă de comandă şi scrie numele autorului. a) Fata ia caietul şi părăseşte sala. f) Prietenele Ioanei aşteaptă afară. Woher kommst du? Wohin gehst du ? • Es wird spät. c) El îi dă bibliotecarei cartea şi ia un ziar. a) Cui dai cartea? b) Cine citeşte acum? c) Cu cine plecaţi la mare ? d) Pe cine vezi acum? e) Ce mănînci? C. mergeţi la biblioteca Academiei! Acolo găsiţi cartea. titlul şi numărul cărţii! e) Ioana merge pentru cîteva minute la cămin. a) Ioana are nevoie de p carte.

G e n o s s e W e b e r : Ist das ein Gemälde von Grigorescu? G e n o s s e F l o r e s c u : Nein. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. Alle nehmen Platz. Genossin Weber gibt dem Kind Schokolade und legt für die Eltern einen Blumenstrauß auf den Tisch. Sie zeigt den Freunden die Wohnung. Die Familie Weber besucht die Familie Florescu. das ist eine Reproduktion nach Theodor Aman. Genosse Weber läutet. G e n o s s e W e b e r : Wir bewundern die Wohnung. Über dem Schreibtisch hängt ein Bild. Genossin Florescu öffnet die Tür. Aber zwischen dem Fenster und der Tür hängt eine Reproduktion nach Grigorescu. Die Mutter setzt schnell das Kind auf einen Stuhl. die Tochter der Familie Florescu. Nur das Sofa. der Schreibtisch und Alinas Bettchen sind nicht neu. Alina. Sie sitzt unter dem Tisch auf dem Teppich und spielt mit einem Hündchen. G e n o s s i n F l o r e s c u : Guten Tag! Das ist eine Überraschung! Bitte. ist zwei Jahre alt. Badezimmer und Küche. G e n o s s e F l o r e s c u : Fast alle Möbel sind neu. Sie ist schön und modern. kommen Sie herein! Genossin und Genosse Weber hängen die Mäntel an den Haken und gehen in das Wohnzimmer. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH Genosse Florescu ist Dreher in der Fabrik „Electromagnetica". Er wohnt in einem Neubau am Kogälniceanu-Platz. G e n o s s i n W e b e r : Wohin stellen Sie den Apparat? . G e n o s s e F l o r e s c u : Ja. und links ist das Arbeitszimmer. G e n o s s i n F l o r e s c u : Danke sehr! Alina.7. Rechts ist das Schlafzimmer. ruf den Vater! Genosse Florescu kommt aus dem Schlafzimmer und begrüßt die Freunde. G e n o s s i n W e b e r : Die Möbel sind auch sehr schön. und bequem. G e n o s s i n F l o r e s c u : Bald kaufen wir einen Fernsehapparat. G e n o s s e W e b e r : Wieviel Zimmer haben Sie? G e n o s s i n F l o r e s c u : Wir haben drei Zimmer.

LEHRSTOCK G e n o s s e F l o r e s c u : Ich glaube. in das Arbeitszimmer. — Wie alt ist sie? = Gîţi ani (ce vîrstă) are (ea) ? 4) danke sehr! = mulţumesc foarte mult! 5) Die Möbel — substantivul Möbel se întrebuinţează in special la plural 6) bis acht Uhr = pînă la ora 8 7) nach Haus(e) = acasă zu Haus(e) = acasă Dacă indicăm deplasarea.. Wir stellen das Tischlein in die Ecke zwischen das Büfett und die Tür und den Apparat auf das Tischlein. Die Gäste bleiben bis acht Uhr. . ist zwei Jahre alt = are (vîrsta de) doi ani. Lexik Vieldeutige Wörter (Cuvinte polisemantice) /piaţa der Platz / Mocul Wortfamilie das das das das das Zimmer. . dort ist kein Platz! In dem Wohn­ zimmer steht vor dem Fenster ein Tischlein. Dann gehen sie nach Hause. -s. -s.— camera de lucru Schlafzimmer. . Genossin Florescu bringt Kuchen und Kaffee.= dormitorul Badezimmer.= camera de locuit Arbeitszimmer. G e n o s s i n F l o r e s c u : Nein. -s. Sie gehen wieder in das Wohnzimmer.= camera. -s. înăuntru! 3) . neben das Bücherregal. spunem nach Hause (Wir gehen nach Hause). spunem zu Hause (Wir sind zu Hause). kommen Sie herein! = Poftiţi. . ~s..= baia .60 7. vă rog. . Pentru a arăta starea pe loc. odaia Wohnzimmer. Erläuterungen 1) am Platz — an dem Platz 2) Bitte.

i') = a. 6'^ Sie legen die Zeitungen auf den Tisch. la lîngă deasupra sub în faţa între . d. (ex. 2). c. c) Er steht hinter der Tür. pag. (ex. h') = i. b) Auf dem Tisch liegen Zeitungen. = = = = = f. i') Sie stellen das Tischlein zwischen das Büfett und die Tür. h') Sie stellen das Tischchen vor das Fenster. c') Er geht hinter die Tür. f) Sie hängen Schreibtisch. (ex. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL Wo? Wohin ? a ) Wir hängen Bilder an die Wand. Din exemplele de mai sus reiese că există mai multe prepoziţii care cer cînd dativul. 41. (ex. das Bild über den g) Die Zeitung liegt unter dem Heft. cînd acuzativul (comp. d'J Sie gehen in das Wohnzimmer. (ex. pe (o suprafaţă verticală pe (o suprafaţă orizontală) în spatele în.n = g. (ex. h) Das Tischchen steht vor dem Fenster. e. a') b') c') d') e') la. o deplasare într-o direcţie (întrebarea wohin?) Aceste prepoziţii s î n t : an auî hinter in neben über unter vor zwischen (ex. i) Das Tischlein steht zwischen dem Büfett und der Tür. d) Sie sind in dem Wohnzimmer. Gramm. c'^ Sie stellen den Schrank den Schreibtisch. g') = h.EIN BESUCH 61 GRAMMATIK 1. b. Ele cer dativul cînd verbul exprimă o stare pe loc sau o mişcare fără indicarea direcţiei (întrebarea wo?) şi acuzativul cînd verbul exprimă o mişcare spre un loc anumit. f) Das Bild hängt über dem Schreib­ tisch. neben a) An der Wand hängen Bilder. (ex. (ex. g'^ Er legt eine Zeitung unter das Heft. e) Der Schrank steht neben dem Schreibtisch.

zwischen cer d a t i v u l sau acuzativul. b') şi sitzen ( — a şedea. b) şi setzen ( = a aşeza. în picioare. Teppich. pag. ex. Er hängt das Bild über das Bett. in. Verbele stellen (— a pune vertical. Sînt deci tranzitive. 'Stare pe loc DativuK mişcare fără indicarea direcţiei Acuzativul o mişcare cu in. VERBE CAUZATIVE ŞI CORESPONDENTELE LOR a) Stellt den Tisch auf den Teppich! b) Sie legen den Teppich unter den Tisch. liegen şi sitzen exprimă o stare pe loc. vor. auf. hinter. Verbele acestea se numesc cauzative deoarece cauzează starea exprimată prin verbele lor corespondente : stehen ( = a sta vertical. a). c') Das Kind sitzt auf einem Stuhl. unter. b') Der Teppich liegt unter dem Tisch. Verbele stellen. legen şi setzen se întrebuinţează întotdeauna cu un com­ plement la acuzativ. prepo­ ziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul. Verbele stehen. c) Die Mutter setzt das Kind auf einen Stuhl. ex. LEHRSTOCK Prepoziţiile an. După aceste verbe. — Das Bild hängt über dem Bett. cer dativul. a') Der Tisch steht auf dem. După aceste verbe. în picioare. ex. prepoziţiile care se construiesc cu dativul şi acuzativul. c) exprimă direcţia unei mişcări. 573) 2. După cum rezultă din exemplul de mai sus.i (licărea direcţiei \ (vezi schema nr. cer acuzativul. orizontal. . liegen ( = a sta culcat. a culca. c). ex. a'). După hängen ca verb tranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer acuzativul. neben. liegen şi sitzen sînt intranzitive. Verbele stehen.62 7. ex. ex. a pune. über. 121. După hängen ca verb intranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer dativul. legen ( = a pune orizontal. verbul hängen poate fi atît tranzitiv cît şi intranzitiv.

+ acuzativ Mişcare stellen legen setzen hängen Verbe corespondente Stare pe loc stehen liegen sitzen Intranzitive Wo? Prep. de exemplu: der Löffel — das Löffelchen. b) este format din substantivul Bett + sufixul -chen. Substantivul diminutiv Bettchen (ex.E!N BESUCH ba Verbe cauzative Tranzitive Wohin? Prep. Sie spielt mit einem Hündchen. Substantivul diminutiv Hündchen (ex. -f. c) este format din substantivul Hund + Umlaut + -chen. de exemplu : das Buch — das Büchlein. FORMAREA CUVINTELOR DERIVAREA SUBSTANTIVELOR CU AJUTORUL SUFIXELOR -CHEN ŞI -LEIN a) b) c) d) Sie stellen das Tischlein in die Ecke. Substantivele terminate in -eh formează diminutivul cu ajutorul sufixului -lein.dativ 3. Substantivele terminate în -en şi în -e pierd terminaţia aceasta la formarea diminutivului: Garl|grf]+ Umlaut + -chen -» Gärtchen (ex. Substantivul diminutiv Tischhin (ex. substantivele terminate in -/ formează dimi­ nutivul cu ajutorul sufixului -chen. Celelalte substantive pot primi in general atît sufixul -chen cit şi sufixul -lein: / d a s Tischchen der Tischt \ d a s Tisch/ein . Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. Das Bettchen steht an der Wand. d). O b s e r v a ţ i e . a) este format din substantivul Tisch + sufixul -lein.

9. g) Um acht Uhr gehen sie h) Um 8 30 sind sie . das J a h r . a) zeigen. 12. die Schokolade. 489) B. a) der Schrank.€4 7. c) Das Bett steht in dem -zimmer und der Schreibtisch steht in dem -zimmer. . das Studentenheim die Ruhe. pag.. 14 şi nr. d) Wir kaufen einen -apparat. 16. . sie spielt in dem -zimmer. pag. b) Alina ist 2 Jahre . 490) C. das Heim. die Küche. setzen. pag. zwischen. herrlich. der Vorhang. Citiţi cu glas tare! A. vor (vezi schemele nr. 491) D.. f) Die Gäste . glücklich c) bequem (vezi schema nr. a) die Wohnung. Completaţi cu cuvinte din text! a) Alinas Vater i s t . das Schnitzel c) die Reproduktion. das Zimmer. die Uhr der Fernsehapparat die Bibliothek. das Katheder (vezi schema nr.. zwei b) der Wortschatz. . der Platz. Platz. . ruhig. 489 şi nr. .. 10. LEHRSTOCK. 491) 2. totdeauna de genul neutru şi fac parte din prima grupă de plural. nehmen. das Verb c) der Vater. die Wand b) die Blumenvase. sitzen. wohin. — Substantivele diminutive au Umlaut dacă substantivul de bază are a. hinter woher. au. der Park. wieder. die Zeit. das H a u s . . — Substantivele diminutive sînt. a) b) c) d) e) i . die Lektion (vezi schemele nr.. der Zettel. und wohnt in einem . der Dreher. herein.. 15. pag.. e) Der Vater stellt den Apparat auf das . o sau u în rădăcină. jetzt. der Kaffee b) die E c k e . —• Sufixele -chen şi -lein sînt sufixe diminutivale. în limba germană. Übungen 1. pag.

. d. auf... der Schrank? auf.. d. Die Mutter setzt Alina . 1881 . hinter.Mantel . d. die Mutter! an.Tisch. den Schreibtisch. der Tisch! b) Ich lege das Heft c) Der Teppich liegt d) Das Kind sitzt e) Setz das Kind 5—Limba germană — c.. 4... dem Fenster. d.... die Zeitung? in. d. zwischen. Die Gäste gehen . Alina sitzt nicht . neben.Schokolade . vor.Glas . der Vater.. Die Mutter hängt ein Bild .. den Tisch. die Zeitung. das Wohnzimmer. die Mutter! zwischen. vor. der Wand hängt ein Bild. Frau Weber legt d..Zeitung... .Kuchenschrank! ... der Vater. die Tür. Das Buch liegt . der Schrank. die Bank? neben...Haken! d. unter. d. der Vater! neben.Haken. die Tür. neben. Formaţi propoziţii! A. d. Completaţi cu prepoziţii şi cu desinenţe ! a) b) c) d) e) f) g) Stell d. die Mutter... dem Schreibtisch. Der Schrank steht . Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Das Tischlein steht . das Buch. die Bank.Stuhl. d. . Häng 5.. die Mutter.EIN BESUCH 65 3. die Mutter.. der Vater. und. der Schrank. Ich stelle die Blumenvase . der Tisch. das Heft? unter. Der Vater setzt das Kind . er liegt d.. und. a) Liegt das Heft in. der Tür und dem Fenster. an.. neben.Wand steht ein Schrank. Der Mantel hängt nicht . Der Teppich liegt . unter.... neben.Stuhl. der Tisch. dem Haus ist ein Garten.Stuhl.

66

7. LEHRSTOCK

B. a) In, das Schlafzimmer, stehen, zwei Betten, ein Schrank, drei Stühle, und. b) Die Mutter, das Bettchen, stellen, an, die Wand. c) Vor, das Bett, liegen, ein Teppich. d) Ich, legen, ein Tischtuch, auf, der Tisch. e) Zwischen, das Fenster, und, das Bücherregal, hängen, das Bild, die Mutter. f) Hängen, der Mantel, du, in, der Schrank? g) Neben, wer, sitzen, du, in, die Bank? h) Andrei, sitzen, ein Stuhl, auf, und, ein Brief, schreiben. 6. Completaţi cu verbele potrivite, Urând seamă de întrebările wo ? a) Der Vater ... an dem Tisch. b) Unter dem Tisch ... ein Teppich. c) Auf dem Tischlein ... eine Blu­ menvase. d) Der Mantel... an dem Haken. e) Neben dem Schreibtisch ... zwei Stühle. f) Alinas Bild ... über dem Schreibtisch. şi wohin î a') Der Vater ... das Kind an den Tisch. b') ...den Teppich unter den Tisch! c') Ich ... die Blumenvase auf das Tischlein. d') Die Gäste ... die Mäntel an den Haken. e') Der Vater ... zwei Stühle neben den Schreibtisch. f) Die Mutter ... Alinas Bild über den Schreibtisch.

i.) 7. Completaţi, alegînd verbul potrivit din paranteză

a) b) c) d) e) f) g) h)

Wo (stehen, stellen) die Bücher? Wohin (stehen, stellen) wir die Bücher? Wer (sitzen, setzen) neben dem Vater? Wohin (sitzen, setzen) die Mutter das Kind? Was (liegen, legen) auf dem Tisch? Was (liegen, legen) wir auf den Tisch? Wohin (stehen, stellen) Andrei den Fernsehapparat? Wo (stehen, stellen) der Fernsehapparat?

8. Formaţi propoziţii, alegînd verbul potrivit din paranteză! a) b) c) d) e) f) Der Bleistift, (legen, liegen), das Buch, neben. Paul, (legen, liegen), der Bleistift, das Buch, neben. Die Tafel, (hängen, trans.; hängen, intrans.), die Wand, an. Wir, (hängen, trans.; hängen, intrans.), ein Bild, an, die Wand. Anda, (stellen, stehen), auf, die Blumenvase, der Tisch. Eine Blumenvase, (stellen, stehen), der Tisch, auf.

EIN BESUCH

67

g) h) i) j) k) I) m)

Der Student, (setzen, sitzen), an, der Schreibtisch, lernen, und. Die Mutter, (setzen, sitzen), die Tochter, der Stuhl, auf. In, die Ecke, (stellen, stehen), das Büfett. Wohin, wir, (stellen, stehen), das Tischlein? Die Studentin, (legen, liegen), ein Tischtuch, der Tisch, auf. Das Messer, die Gabel, und, (legen, liegen), der Teller, neben. Das Bücherregal, (stellen, stehen), der Schreibtisch, zwischen, und, das Fenster. n) Der Vater, (stellen, stehen), das Tischlein, das Fenster, vor. o) Andrei, (legen, liegen), ein Teppich, zwischen, das Bettchen, der Schrank, und. p) (stellen, stehen) nicht!

9. Găsiţi întrebările potrivite pentru părţile de propoziţie tipărite cursiv l a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten sind in dem Hörsaal. Der Professor geht in den Hörsaal. Das Katheder steht zwischen dem Fenster und der Tür. An der Wand hängt die Tafel. Paul legt die Kreide auf das Katheder. Andrei sitzt neben Alexander. In der Pause gehen die Studenten in den Garten, Unter dem Tisch liegt ein Teppich. An den Fenstern hängen Vorhänge. Er stellt die Bücher in das Bücherregal. diminutive! B. die Mutter die Tür die Tafel C. das Zimmer das Kind das Buch

10. Formaţi substantive A. der Teller der Stuhl der Mantel 11. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

la întrebări!

Wo wohnt Genosse Florescu? Wer besucht die Familie Florescu? Was sagt Genossin Florescu? Was gibt Genossin Weber dem Kind ? Wie alt ist das Kind ? Was zeigt Genossin Florescu den Gästen? Wie ist die Wohnung? Was hängt an den Wänden ? Wohin gehen dann die Gäste? Wann gehen die Gäste nach Hause?

68

7. LEHRSTOCK

12. Traduceţi 1 A. a) Familia Weber merge la familia Florescu. b) Ei îi dau copilului ciocolată. c) Locuinţa familiei Florescu este frumoasă şi comodă. d) Musafirii merg şi în grădină. e) Dormitorul este la dreapta şi camera de lucru la stînga. f) Familia Weber rămîne la familia Florescu pînă la ora 8. B. a) Unde stă dulapul? — Intre uşă şi fereastră. b) Unde punem televizorul? —-Pe măsuţă. c) Covorul este în faţa patului. — Punem covorul sub masă? d) Tabloul stă atîrnat (atîrnă) deasupra patuluk e) Atîrnă paltonul pe cuier! f) In spatele casei este o grădiniţă. g) Copilul stă (sade) la masă. h) Aşază copilul lîngă mama! C. a) Locuiesc în Piaţa Kogălniceanu. b) Ia loc! c) Mergi acasă? d) Cînd eşti acasă? e) Vii de acasă? f) Rămîn acasă pînă la ora 715. g) Cîţi ani ai ? Merken Sie sich! Guten Tag! Bitte kommen Sie herein! Bitte nehmen Sie Platz! Danke sehr! Um 8 Uhr gehen wir nach Hause. Um 9 Uhr sind wir zu Hause. Radu ist 10 Jahre alt.

8. (ACHTES) LEHRSTÜCK

(Wiederholung) DER GEBURTSTAG Käthe erwacht heute schon früh. Sie öffnet die Augen und sieht auf dem Nachttisch in der Blumenvase einen Strauß Rosen. Sie sind weiß und wunderschön. Mit einem Lächeln zählt sie die Rosen : eins, zwei, drei ... es stimmt : Es sind genau siebzehn. Käthe ist heute siebzehn Jahre alt. Auf dem Nachttisch liegen auch noch zwei Bücher : Rumänische Balladen und Heines Prosawerke. Käthe ist sehr froh. Sie läuft schnell zu den Eltern und dankt für das Geburtstagsgeschenk. Nur Georg, Käthes Bruder, fehlt. „Mutti, schläft Georg noch?" fragt Käthe. „Nein, er ist nicht zu Hause", antwortet Käthes Mutter. „Wo ist er ? Er geht doch heute nicht auf die Fakultät, heute ist Sonntag, er hat keinen Unterricht!" sagt Käthe schnell. „Georg kommt gleich", antwortet der Vater. „Warten wir mit dem Frühstück? Ich bin hungrig", sagt Käthe leise. Die Eltern lächeln. „Da bin ich schon!" ruft Georg laut. Er steht in der Tür. In der Hand hält er einen Strauß Blumen und ein Päckchen. Der Bruder wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag und schenkt der Schwester Blumen und Scho­ kolade. Um halb sechs kommen Käthes Freundinnen und Freunde zu Besuch. Sie bringen Blumen und Geschenke und gratulieren dem Mädchen. Käthe holt Wein, Kuchen und Obst. Alle sind froh, tanzen und verbringen den Nachmittag angenehm.

Erläuterungen 1) ... einen Strauß Rosen (Blumen) = un buchet de trandafiri {de flori) 2) Mutti = mămica 3) Er hält—-hält este persoana a III-a singular prezent a verbului de con­ jugare tare : halten. Verbele tari cu Umlaut sau alternanţa e->i(e), la pers. a Il-a şi a III-a singular, nu intercalează un-e-eufonic la persoana a Il-a

70

8. LEHRSTOCK

singular prezent: ich halte, du hältst, ich betrete ( = păşesc, intru în), du betrittst, şi nu au desinenţă la persoana a IlI-a singular prezent: er hält, er betritt. 4) Er wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag = Ii doreşte lui Käthe mult noroc de ziua ei de naştere. 5) Sie ... gratulieren dem Mädchen — verbul gratulieren se construieşte în limba germană cu dativul — spre deosebire de verbul a felicita din limba română. Lexik Antonyme früh =f= spät Wortfamilie der Tisch, -(e)s, -e = masa der Schreibtisch, -es, -e — biroul der Nachttisch, -es, -e = noptiera das Tischtuch, -{e)s, " er = faţa de masă

Übungen 1. A. Completaţi cu articolul hotărit, nehotărit şi nehotărtt negat! B. Treceţi substantivele la plural!
a) Genosse b) Mensch Gabel Genossin Erläuterung Löffel Übung Apparat Messer Kind Schrank Stunde Teller Student Verfasser Studentin 2. Formaţi diminutivele c) Freund d) Zimmer Bild Bett Garten Tisch Bibliothek Stuhl Vorhang e> Zug Teppich Blume Vorlesung Mann Katheder Frau Lappen Knabe Verkäuferin Mädchen Tag Bauer Jahr Übersetzung

substantivelor! die Blume die Bank die Gabel das Bett das Heft das H aus die Schwester der Bruder die Rose

der Löffel der Schrank der Strauß

DER GEBURTSTAG

71

3. Treceţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) Die Antworten sind genau (der Schüler, der Student, die Stu­ dentin, das Kind). b) Er schenkt (die Schwester, der Kollege, der Bruder, das Kind) Schokolade. c) Ich besuche (der Kollege, der Freund, die Kollegin). d) Die Studenten holen (die Löffel, die Gabeln, die Messer). 4. Completaţi cu verbele de mai jos la prezenţi korrigieren a) b) c) d) e) Der Lehrer ... das Heft des Schülers. Ich ... die Arbeit des Kollegen. Du ... die Übungen. Die Studenten ... die Fehler. Wir ... die Antwort. öffnen a) b) c) d) e) f) Die Schüler ... die Fenster. ... du dem Professor die Tür? Ihr ... das Gruppenbuch nicht. Wer ... das Buch? Ich ... das Heft. Wir .... den Schrank. grüßen a) b) c) d) e) f) Ich ... den Professor. Der Lehrer kommt in die Klasse und ... . Du ... den Freund. Ihr ... die Genossen. Die Jungen ... die Mädchen. Wir ... die Arbeiter der Fabrik. sehen a) b) c) d) e) f ) ... du die Menschen an dem Strand? Ich ... heute viele Studenten in der Bibliothek. Die Verkäuferin ... Grete nicht. Wir ... viele Neubauten. Die Eltern ... heute einen Film. ... ihr den Professor?

72

8. LEHRSTOCK

nehmen a) b) c) d) e) f) Der Leser ... einen Bestellzettel. ... Sie auch ein Buch ? Ich ... die Gläser und die Teller. Ihr ... die Bilder und die Hefte. ... du das Fleisch und das Gemüse? Wir ... keinen Kuchen, wir... Obst. laufen a) b) c) d) e) /) ... du schnell in das Heim? Ich ... an den Strand. Der Bruder ... zu der Tür. Die Kinder ... zu den Eltern. ... ihr nicht in den Park? Wir ... in den Garten. verlassen a) b) c) d) e) f) Du ... die Bibliothek leise. Anda ... das Studentenheim um halb acht. Wir ... um 13 15 die Schule. Wann ... du die Wohnung? Um wieviel Uhr ... ihr den Speisesaal ? Peter und Klaus ... das Haus und gehen in die Stadt. halten ... Sie den Vortrag heute? Er... ein Glas Wasser in der Hand. ... ihr heute die Stunden? Was ... du in der Hand? spielen Die Kinder ... in dem Garten. ... du auf der Straße? Alina ... mit dem Brüderchen ... ihr mit den Kindern? werden a) b) c) d) e) Käthe ... 17 Jahre alt. Die Schüler ... Studenten. Ich ... Lehrer. ... du Dreher? Wir ... Arbeiter.

a) b c) d)

a) b) c) d)

DER GEBURTSTAG

73

5. Formaţi propoziţii la imperativ persoana a 11-a singular şi plural şi la forma de politeţe! a) b) c) d) e) f) g) h) i) um, kommen, die Bibliothek, fünf Uhr, in. nicht, gehen, das Kino, in, heute. der Freund, grüßen. um 14 Uhr, verlassen, die Wohnung. essen, um 13 Uhr. die Gäste, öffnen, die Tür. nehmen, Wein, Kuchen und Obst. schnell, laufen, zu, die Eltern. die Aufgabe, schreiben.

6. Treceţi substantivele din paranteză la cazurile cerute de prepoziţie ! a) Georg kommt um 13 30 aus (der Speisesaal, die Bibliothek, das Heim). b) Helga kommt von (der Genosse, die Freundin, das Mädchen, die Eltern). c) Er ist um 13 45 bei (der Student, der Freund, die Lehrerin, die Eltern). d) Er geht um 16 15 zu (der Junge, der Verfasser, die Mutter, die Eltern). e) Käthe schreibt mit (der Bleistift, die Kreide). f) Nach geht Marianne in den Gişmigiu (der Unterricht, die Vor­ lesung, das Seminar, die Stunden). g) Seit bin ich zu Hause {ein Tag, eine Stunde, der Morgen, 12 Uhr). h) Außer sind alle hier (der Genosse Andrei, die Genossin Anda). 7. Răspundeţi la întrebările de mai jos întrebuinţlnd cazul dativ sau acuzativ! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wohin stellst du den Stuhl des Professors? Wo steht der Stuhl des Professors? Wohin legt Peter den Bleistift? Wo liegt der Bleistift? Wohin setzt die Mutter das Kind? Wo sitzt das Kind? Wohin hängen die Gäste die Mäntel? Wo hängen die Mäntel der Gäste? Wohin geht der Student? Wo lernt der Student? Wohin legst du das Heft? Wo liegt das Heft? prepoziţiile care cer

74

S. LEHRSTOCK

8. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Hans fährt ... Mamaia. Er verbringt den Sommer ... Mamaia. Du fährst ... Temesvar. Andas Eltern wohnen ... Temesvar. Der Zug fährt ... Arad. Er ist um 1730 ... Arad. Fahren wir Montag um 7 Uhr ... Predeal? Ihr seid um 13 15 ... Predeal. Sie ist ... einer Freundin. Sie geht ... einer Freundin.

9. Legaţi prepoziţiile cu una din conjuncţiile und, denn, oder, aber, sondern! a) Käthe läuft zu den Eltern. Sie dankt für das Geburtstagsgeschenk. b) Das Bild an der Wand ist nicht von N. Grigorescu. Es ist eine Reproduktion nach Th. Aman. c) Käthe holt Kuchen und Obst. Georg ißt nicht. d) Ich esse jetzt nicht. Ich bin nicht hungrig. e) Gehst du in die Bibliothek? Kommst du in das Studentenheim ? 10. Răspundeţi cu propoziţii negativa A. a) Gehen Sie nach Haus? in die Stadt? in das Kino? zu Besuch? zu einem Freund ? zu einer Freundin ? zu Haus? in der Stadt? auf der Fakultät ? bei einem Freund ? bei einer Freundin ? Unterricht ? Stunden ? Vorlesungen ? Gäste ? Besuch ?

b) Ist der Bruder

c) Haben Sie heute

DER GEBURTSTAG

75

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Gehst du heute in die Bibliothek? Ist das Heft der Genossin hier? Hast du einen Blumenstrauß ? Bist du die Studentin Helga? Legst du die Bücher auf den Nachttisch? Sind die Studenten um zwei Uhr in dem Studentenheim? Haben wir morgen Vorlesung? Kommst du um halb fünf in das Kino? Habt ihr einen Fernsehapparat?

11. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) Käthe hat Geburtstag. Sie erwacht früh. Käthes Bruder ist nicht zu Hause. Sie dankt den Eltern für das Geschenk. Georg ist in der Stadt. Georg bringt einen Strauß Rosen. Um halb sechs kommen Käthes Freunde.

12. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) Was sieht Käthe auf dem Nachttisch? Wie alt ist sie? Von wem hat sie die Rosen? Was bringt Georg der Schwester? Wer kommt zu Käthe? Wie verbringt Käthe den Nachmittag? Wann haben Sie Vorlesung? Wo haben Sie Seminar? Mit wem haben Sie Seminar? Wann haben Sie Stunden? Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? Um wieviel Uhr gehen Sie zu Tisch? Wo essen Sie? Wohin gehen Sie nach Tisch? Wann gehen Sie in die Bibliothek? Was machen Sie dort? Wo sehen Sie Filme und hören Vorträge? Wohin machen Sie einen Ausflug? Wann fahren Sie? Was sehen Sie dort? Wann sind Sie wieder in Bukarest?

76

8. LEHRSTOCK

13. A. Vorbiţi despre o B. Descrieţi 14. Traduceţi! A. a) b) c) d) e) B. a) b) c) d) e) f) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) o

excursie!

locuinţă!

Acesta este dulapul. Aceasta este locuinţa familiei Florescu. Aceasta este camera Andei. Acestea sînt camerele căminului studenţesc. Unde stau scaunele, în baie? Dă-i Andei cartea Roxanei! Unde este caietul Andei? Cărţile lui Paul sînt curate. Mariana are 15 ani. Fratele lui Victor nu este acasă. Eu merg cu Alexandru la cinema.

Ce spune studentul Andrei? Cui răspunde studentul Petru? Al cui caiet este acesta? Eu (îi) dau studentului (studentei) cartea. Eu (le) dau studenţilor (studentelor) cărţile. Cu cine faceţi (voi) excursia? Cartea Măriei este pe masă. A cui carte este pe masă? Cartea tovarăşului (tovarăşei) este pe masă. Cărţile tovarăşilor (tovarăşelor) sînt aici. Eu (îl) întreb pe profesor (pe student, pe studentă, pe studenţi, pe studente). I) Răspunsul studentului (studentei) este corect. A cui zi de naştere este astăzi? Ce este ( = s t ă ) pe covor? Al cui frate nu este acasă? Cui (îi) dai cartea? Pe cine saluţi? Ce citim astăzi? Unde te duci? Unde eşti la ora IO13? De unde veniţi (voi) acum? Cînd vin părinţii? La ce oră veniţi (dumneavoastră) ? Cum învaţă prietenul lui George?

D. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

DER GEBURTSTAG

77

E. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Astăzi este duminică şi noi nu avem cursuri. Noi nu mergem astăzi la facultate, căci este duminică. Noi nu avem mîine prelegeri ci numai seminarii. Pe noptieră sînt două cărţi, dar pe masă este numai o carte. Eu pun încă trei caiete lîngă carte. Eu iau cartea fratelui din dormitor şi o dau surioarei. Locuinţa familiei Florescu este nouă şi modernă. Familia Weber vine la familia Florescu şi admiră locuinţa. Du-te la bibliotecă şi adu cartea! Te duci la Anda? Astăzi este ziua ei de naştere. Merken Sie sich! Käthe erwacht früh. Es stimmt! Da bin ich schon! Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Ich gratuliere der Freundin zu dem Geburtstag. Die Freunde kommen zu Besuch.

9. (NEUNTES) LEHRSTÜCK

EIN BRIEF An Genossin Elena Ionescu
G I U R G I U Eminescustraße Nr. 25

Bukarest, den 2. November 1965 Liebe Mutter! Ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăveşti. Hier wohnen ungefähr 2 500 Studenten in 1 250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Ausstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch, und der Studentenverband hat eine Sit­ zung. Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon in Predeal? Im Gebirge ist es jetzt gewiß sehr schön. Wie geht es Dir, liebe Mutter? Kommst Du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst Du Tante Olga aus Arad treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse Dein Andrei

EIN BRIEF

79

Erläuterungen 1) an Genossin ... = tovarăşei ... sau : către tovarăşa ... In adrese lipseşte articolul. 2) Nr. — Nummer = nr. ( = numărul) 3) den 2. November, citiţi: den zweiten November — în 2 noiembrie 4) Liebe Mutter! = Dragă marnă! Substantivul Mutter ca şi alte nume d e rudenie, stă fără articol, fiind asimilat cu un nume propriu. In limba germană, în scrisori, se pune de obicei semnul exclamării după numele sau titlul celui căruia ne adresăm. 5) ... gibt es Hochhäuser — există (sînt, se află) blocuri; expresia es gibt se întrebuinţează numai la singular, cu un complement la acuzativ. 6) Wie geht es Dir, ...? = Cum îţi merge...? Ce mai faci? In propoziţia aceasta es este pronume impersonal. Dir este dativul pronumelui personal du. In limba germană, în scrisori pronumele personal de persoana a Ii-a singular şi plural se scrie cu iniţială majusculă dacă se referă la per­ soana căreia ne adresăm. 7) ein paar Tage = cîteva zile 8) Dein ... = al t ă u ; Dein este pronume posesiv; şi pronumele posesiv d e persoana a Ii-a singular şi plural apare în scrisori cu iniţială majusculă. Lexik Synonyme treffen + Akk. — begegnen + Dat. Wortfamilie studieren (studierte — studiert) der Student, -en, -en die Studentin, -nen der Studentenverband, -(e)s,~e das Studentenheim, -(e)s, -e das Studentenstädtchen, -s, — = = = = = a studia studentul studenta asociaţia studenţească căminul studenţesc orăşelul studenţilor Antonyme beschäftigt =/= frei

GRAMMATIK
1. CONTOPIREA PREPOZIŢIILOR CU ARTICOLUL

a) Am Donnerstag gehen wir ins Stadion. b) Am Samstag fahren wir aufs Land. c) Im Gebirge ist es gewiß sehr schön.

80

9. LEHRSTOCK

d) Fährst du zur Tante Olga? e) Fährst du zum Onkel Emil? Unele prepoziţii pot fi contopite cu articolul hotărît. Astfel: an in in auf zu zu + + + + + + dem dem das das der dem. = = = = = = am im ins aufs zur zum (ex. a şi b) (ex. c) (ex. a) (ex. 6) (ex. d) (ex. e) (vezi schema nr. 25, pag. 498)

2. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI CU ACUZATIVUL

(Completare) a) Im Sommer fahren wir aufs Land. b) Am Abend gehen wir in die Oper. c) Gehst du vor dem Essen in die Stadt? In exemplul a, in s-a construit cu dativul (im = in + dem). In exemplul b, an s-a construit cu dativul (am = an + dem). î n exemplul c, vor s-a construit cu dativul. In, an şi vor se construiesc cu dativul nu numai pentru a exprima raporturi locale (vezi pag. 61, Grammatik 1) ci şi pentru a exprima raporturi temporale (întrebarea wann? = cînd?). wo? m an vor-acuzativ » wohin ? ,-d a t i v wann?

3. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL A. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E TIMP

a) Wir sind nachmittags frei. b) Was machst du am Nachmittag?

Ich gehe ins Kino.

Din genitivul unor substantive care exprimă noţiuni privitoare la împăr­ ţirea timpului s-au format adverbe : des Nachmittags -» nachmittags (ex. a).

EIN BRIEF

81

Spre deosebire de substantivele corespunzătoare, care sînt de multe ori pre­ cedate de prepoziţii şi se folosesc cînd acţiunea verbului nu se repetă (ex. b), adverbele acestea se întrebuinţează de obicei cînd acţiunea verbului se repe­ tă (ex. a) Wann? am Morgen am Vormittag am Mittag am Nachmittag am Abend in der Nacht am Montag im Sommer im November um fünf Uhr im Jahre 1965

heute jetzt gestern vorgestern morgen übermorgen

morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts montags

B. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E LOC

a) b) c) d)

Frau Ionescu wohnt Eminescustraße 1 Sie wohnt in der Eminescustraße 1 Wir bleiben einige Stunden dort, Von hier gehe ich auf die Post.

Complementul circumstanţial de loc se exprimă printr-un substantiv (resp. pronume) sau adverb. Atît substantivul cît şi adverbul pot sta fie singure (ex. a şi c), fie precedate de o prepoziţie (ex. b şi d) Wo? Sie sind auf der Fa­ kultät. Sie sind auf der Post. Sie sind auf dem Land. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Gebirge. Sie sind in Predeal. Sie sind im Heim. Sie sind am Fenster. Sie sind am Meer. Sie sind bei einem Freund. Sie sind bei einem Vortrag. Sie sind zu Hause.
6—Limba germană 1881

Wohin? Sie gehen auf die Fa­ kultät. Sie gehen auf die Post. Sie fahren aufs Land. Sie gehen in die Stadt. Sie fahren ins Gebirge. Sie fahren nach PredealSie gehen ins Heim. Sie gehen ans Fenster. Sie fahren ans Meer. Sie gehen zu einem Freund. Sie gehen zu einem Vortrag. Sie gehen nach Hause.

Woher? Sie kommen von der Fa­ kultät. Sie kommen von der Post. Sie kommen vom Land. Sie kommen aus der Stadt. Sie kommen aus dem Gebirge. Sie kommen aus Predeal. Sie kommen aus dem Heim. Sie kommen vom Fenster. Sie kommen vom Meer. Sie kommen von einem Freund. Sie kommen von einem Vor­ trag. Sie kommen von zu Hause.

555) .82 4. eine Überraschung sein.) 1 000 000 000 000 eine Billion 1 000 1 500 100 000 1 000 000 5. iar în propoziţia interogativă totală în locul întîi şi infinitivul prezent al verbului de conjugat în locul ultim. format din prezentul indicativ al auxi­ liarului werden şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat. NUMERALUL CARDINAL 9.infinitivul prezent al verbului de conjugat. pag. locul ultim i . Md. Viitorul I = prezentul verbului werden -}. FORMAREA VIITORULUI I locul ultim 2 / a) Wir werden Vater besuchen. / b) Wird es . eintausend tausendfünfhundert hunderttausend eine Million (die Million. Mill. Cînd pre­ dicatul este la viitorul I. persoana I plural. 102. persoana a IlI-a singular. verbul werden stă în propoziţia enunţiativă în locul doi. în exemplul b verbul sein este la viitorul I. (vezi schema nr. LEHRSTOCK (Completare) 100 hundert einhundert 101 hunderteins 102 hundertzwei 103 HO 120 200 300 hundertdrei hundertzehn hundertzwanzig zweihundert dreihundert tausend. Viitorul I este un timp compus.? In exemplul a verbul besuchen este la viitorul I...) 1 000 000 000 eine Milliarde (die Milliarde.

491) 1. der Mutter ... das Wohn­ zimmer. er grü-t. potrivită. Citiţi cu glas tare cuvintele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) formate! der -tudent.. acolo unde 3. der -port. fa-t. be-uchen. sie wa-en grü-en. die Stadt.. der Gru-.. ihr le-t. ich verla-e. ich e-e. Gehen wir . ihr verla-t.EIN BRIEF 83 Übungen 1. 13. Morgen fahre ich . du wä-st. das -ach. Der Vater kommt . du grü-t. das Au-land -eit. au-er. Wer ist in dem Zimmer? Der Vater kommt in das Zimmer. ich grü-e. die Sträu-e. Ottos Freund ist in dem Gebirge.. gewi-. -lafen -reiben. du lie-t. flei-ig lei-e. Fährst du . er lie-t. be-äftigt. er wä-t.. das Ob-t der Strau-. -ön. die Überra-ung. wir e-en le-en. du verlä-t. die -wester der Geno-e. er verlä-t. die Kü-e e-en.. der Ku-.. das -tadion der -tuhl. Completaţi cu prepoziţia este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) Die Studenten sind . Helga geht an das Fenster. der -üler die -traße. sie le-en verla-en. A. ss sau ß / B.. In dem Sommer fahren wir an das Meer. die -onne.. er i-t. ihr wa-t. dem Hörsaal... Contopiţi prepoziţia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cu articolul! Andrei sitzt an dem Tisch. -prechen. contopind-o cu articolul. .. Completaţi cu sch. die . Wir fahren in das Gebirge. ich wa-e. -on. ihr grü-t. das Flei-.. pag. Sie steht an dem Fenster. dem Tisch und lernt. Alexanders Vater ist . der Ga-t. ein-timmig. Konstanza? Ich gehe ... Sie kommen heute von dem Meer. ge-tern. dem Arbeitszimmer und geht . die -peise.. die Grü-e. du i-t.. das Land.. sie verla-en wa-en.. Eforie oder . s. die Wirt-aft. -ein.. sie grü-en (vezi schema nr. intere-ant..t a d t . dem Gebirge. ich le-e. der -trand. die Oper? Andrei sitzt . Der Student Otto ist bei dem Lehrer. der -rank.. das Kino oder . der -onntag. ihr e-t.

in. das Kino) (von. sie. zu. der Vater Predeal. in. das Gebirge. auf. ein Kollege) [von. das tern. die Tür! c") Sie fahren. eine Ausstellung. Monat Studentenstädtchea fahren. November. ein Gärtchen. nur. nach. der Vater? wir. eine Ausstel­ lung. sein. die Mensa) (in. in das er. tag. ein Onkel. 5. bei. zu. d') In. e') Er. in. a) Wir. Formaţi propoziţii. fahren. in. e) Er. haben. Land. ich. der Teppich vor. um. c') An. das Land. f) Er. das Klavier. b) Der Teppich. in das Kino „Patria". gehen. das Meer. das Meer. zu Tisch. d) Ich. g') Vor Tisch. Geburts­ Gebirge. die El­ Eltern.. der Freitag) (an. wir.. f") Er. das Stadion) (auf. morgen. einige Tage. das Haus.. wo ? ţintnd seamă de întrebările wann ? a") wohin 1 Wir gehen. wohnen. an. der f) Er. Grozăveşti. LEHRSTÜCK i) Ich fahre . sein. besuchen. 13 Uhr. lie­ b') Vor. j) Gehst du . das Zentrum) (in. 4. das Meer. der Mittwoch. bei Tisch. fahren. gehen.. auf. in. vor. das a') In. la întrebări folosind cuvintele din paranteză {aus. verbringen.. e") Er. die Bibliothek. das Essen. der November. g) Vor.84 9. g") Nach Tisch. die Eminescustraße) (neben. d"') Der Monat. gen. Bukarest. du. das Stadion) (in. an. sein. oft. fahren. die Schwester) (in.. bleiben. Haus? k) Wir wohnen . der Bruder) (zu. ge­ nau... ein. das Postamt) (zu. der Nachmittag) a) Woher kommen Sie? b) Wo wohnen Sie ? c) Wohin gehen Sie? d) Wann fahren Sie ins Gebirge ? . die Post) (in. der November) (an. der Sommer) (in. die Urlaub. auch Alina und Alexander sind . die Nacht. in. gehen. c) Sein. schon. Răspundeţi b") Legen. dem Meer. essen.

b) .. am Sonntag). bin ich frei.. alegînd complementul variantele posibile! potrivit din paranteză.. die Nacht. 63.. b) Heute bin ich am Vormittag beschäftigt. morgens. 9. aber am Nachmittag bin ich frei. d) Die Studenten gehen morgens. Traduceţi şi explicaţi sensul complementului circumstanţial de timp! a) Vormittags habe ich Vorlesungen und Seminare. nachmittags. lesen wir in der Bibliothek. e) Montags haben wir Literaturvorlesung. ich. ich... bin ich beschäftigt (vormittags. f) Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. d) . . morgen. 101. 48. zwei Stunden. um 8 30 . c) Am Abend gehen wir ins Kino. 829. Montags... 611. . Folosiţi toate a) . 7. sein. 589. wir. die Bibliothek. essen. 786.. wir. morgens). c) . in. f) . gehen wir in die Oper (sonntags. 601. die Tante. am Samstag).. der Unterricht. machen? Wir. Deutsch. Was. Completaţi. ist Dienstag. die Nacht! Ich. besichtigen wir eine Ausstellung (samstags. übermorgen). haben. 8. ist Mittwoch (morgen. gehe ich in die Stadt. am Abend. 223. am Abend. zu. 345. heute. nicht. 26. beginnen... morgens). gehen.. e) . frei. abends). um 7 Uhr (am Morgen.. am Vormittag. ist Donnerstag. denn ich brauche ein Heft (vormittagsr am Vormittag. 686.. Formaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) propoziţii! Wir. Am Nachmittag. h) . 78. Citiţi şi scrieţi cu litere! 17. haben. du. Am Montag. 701.. nachmittags. abends. 97. gehen. auch.. Unterricht. aber dienstags haben wir keine Stunden. gehen wir ins Kino (am Nachmittag. Lesen. 444.. 999.. in. am Morgen. nachmittags.. lesen. die Mensa.. g) Die Stunden beginnen . am Nachmittag). und . Nachmittags. 1000. nicht. 1 001 . aber . in.EIN BRIEF 85 6. mittags und abends in die Mensa.. haben wir Literaturseminar (morgen.. 953. in.. am Nachmittag).

86 9. f) La unchiul Emil este mătuşa Olga din Arad. Wir besuchen Tante Olga. e) Sîmbătă facem o excursie. LEHRSTOCK 10. Descrieţi un cămin 14. o bibliotecă. und wann ist er frei? Was macht er nachmittags und abends? Wer hat am Mittwoch eine Sitzung? studenţesc! 13. prezent! 11. Die Mutter kommt für ein paar Tage nach Bukarest. a) Scriu părinţilor astăzi. b) Locuiesc în căminul studenţesc Grozăveşti. Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. g) Faceţi-i mătuşii o surpriză şi veniţi pentru cîteva zile la Bucureşti! . Ich werde der Mutter einen Brief schreiben. un oficiu poştal şi chiar şi o croitorie. c) Avem camere cu două paturi. Traduceţi! A. Treceţi la t viitor! a) b) c) d) e) f) g) Ich wohne in einem Studentenheim. la operă sau la cinema. Wirst du das Buch bis morgen lesen? la întrebări! 12. Anda wird der Kollegin das Buch geben. d) Merg adeseori la expoziţii. Uneori merg şi la un meci de fotbal. Vizităm o gospodărie de stat. Treceţi la a) b) c) d) e) f) g) In der Ausstellung wird Andrei viele Bilder sehen. căci mîine sînt o c u p a t : dimineaţa am cursuri şi după amiază am o şedinţă. Ich mache Andrei eine Überraschung. Morgen gehen die Studenten zu einem Fußballspiel. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) Wem schreibt Andrei? Wo wohnt die Mutter? Wo wohnt Andrei? Was schreibt Andrei über das Studentenstädtchen Grozăveşti? Wann hat Andrei Vorlesungen. Am Sonntag besichtigen wir eine Ausstellung. Wirst du ins Gebirge oder ans Meer fahren ? Das wird eine Überraschung seinl Morgen werden wir keine Stunden haben.

căci am cursuri. Radu joacă bine şah. a) b) c) d) e) f) (Noi) îl vom vizita pe Andrei la Predeal. 5. părinţii lui locuiesc la ţară. gut. Mergi la poştă? înainte de masă nu sînt liber. dar Alexandru este la ţară. pe strada Alecsandri nr. Vom locui în Predeal.EIN BRIEF 87 B. Petru. locuieşte la ţară. Cum îi merge prietenului? în cămin locuiesc aproximativ 1 115 studenţi. Şi noi plecăm duminică la munte. 250 studenţi sînt la o conferinţă în sala de festivităţi. La cantină mănîncă 1250 studenţi. Komm für ein paar Tage nach Bukarest! Das ist eine Überraschung! . Plecaţi (voi) la munte sau la mare? Deseară mergem la cinema şi mîine vom vizita expoziţia. Sala de lectură are 115 locuri. Merken Sie sich! Wie geht es den Eltern? —Danke. Andrei este la munte. fratele lui Alexandru. în Bucureşti sînt multe stadioane. La prînz şi seara mîncăm la cantina studenţească. Mergeţi sîmbătă la operă? Desigur. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C.

Die Haupt­ stadt unseres Landes ist Bukarest. „Komm.10." Am Nachmittag gehen wir in die Stadt. antworte ich. Überqueren wir die Straße?" „Nein. „Oh. wir warten noch. Vom Bahnhof fahren wir mit dem Autobus ins Zentrum. wir gehen jetzt nach Hause. Im Haus der Scinteia ist auch der Fernsehsender. Jetzt ist es grün." „Jetzt ist es gelb. Auch der Staatsrat und die Regierung haben ihren Sitz in Bukarest. Zeitungen und Zeitschriften. Bro­ schüren. Unsere Partei ist die Rumänische Kommunistische Partei (RKP). . Dort erscheinen Hunderttausende von Büchern. Fahrräder und Motorräder!" „Hier siehst du auch eine Straßenbahn. Buka­ rest ist der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens. Diese da fährt bis zum Kombinat Haus der Scinteia. in den Autobuzul-W erken. In Bukarest gibt es auch viele Institute und Schulen. Neben diesem Kombinat sind Seen und der Park Herăstrău. Otto bewundert den Boulevard. Ich zeige meinem Neffen das Zentrum ! „Dieses Gebäude ist die Universität. (ZEHNTES) LEHRSTÜCK BUKAREST Unser Vaterland ist die Sozialistische Republik Rumänien. Autobusse." Unser Autobus hält vor dem Kino „Patria". „Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke". Von der Haltestelle gehen wir noch einige Minuten zu Fuß. Hier ist der Sitz des Zentralkomitees der Partei. Jetzt überqueren wir die Straße. „Wir wohnen in jenem Wohnblock dort". wie viele Autos. Sie hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien und Bibliotheken. die Wohnhäuser und die Schaufenster der Kaufhäuser. Wir warten aber ein wenig : das Licht der Verkehrsampel ist rot. sagt er." „Siehst du die Trolleybusse? Wir erzeugen sie in unserer Hauptstadt. Mein Neffe Otto besucht Bukarest.

Der Saal faßt über 3 000 Per­ sonen und ist ein Meisterwerk der Architektur. în sens concret 5) der Neffe. Sie sind herrlich! Wer wohnt d o r t ? " „Viele Arbeiter..und Beamtenfamilien = familii de muncitori şi funcţionari. In celălalt sau celelalte substantive compuse el se înlocuieştecu o cratimă." Erläuterungen 1) die Sozialistische Republik Rumänien = Republica Socialistă România 2) die Rumänische Kommunistische Partei (RKP) = Partidul Comunist Român 3) der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens -— Substan­ tivul Rumänien este în limba germană de gen neutru." „Neben dem Palast sehe ich viele Hochhäuser. . Theater. er ist der Schauplatz von Kongressen. im Erdgeschoß gibt es Kaufhäuser und Restaurants. acesta se scrie o singură dată.BUKAREST 89 „Schau.. Dacă două sau mai multe substantive compuse. 4) der Mittelpunkt = centru. = sute de mii de .. Konferenzen. -s. în sens abstract. Otto. wir besuchen jetzt das Kunstmuseum. întrebuinţate succesiv.= fiul fiului sau al fiicei în raport cu bunicii 6) Hunderttausende von . 7) Theater. hier ist der Palast der Republik.und Beamtenfamilien.. Se întrebuinţează •— ca toate celelalte denumiri de ţări de gen neutru •— fără articol. -n = fiul fratelui sau al surorii. au cuvîntul de bază comun. das Zentrum = centru. Lexik Vieldeutige Wörter z gospodăria die Wirtschaft^ \ economia . -n. spre deosebire de der Enkel. Komm.. Arbeiter. la sfîrşitul ultimului substantiv.und Filmvorstellungen = spectacole de teatru şi cinema.und Filmvorstellungen.

b) Ich zeige meinem Neffen das Zentrum. G. . acesta. Pronumele demonstrative dieser şi jener pot fi întrebuinţate adjectival {ex. (vezi schema nr. dieses (ex. a) este pronume posesiv de pers. D. der des dem den dieser dieses diesem diesen jener jenes jenem jenen die der der die diese dieser dieser diese jene jener jener jene das des dem das dieses dieses diesem dieses jenes jenes jenem jenes Plural Masculin. a. 65. aceea. pag. G. diese. Pronumele demonstrativ dieser şi jener se declină ca articolul hotărit : Singular Masculin Feminin Neutru N. b) este pronume posesiv de pers. A. jene. b) = acel. I la cazul dativ. die der den die diese dieser diesen diese Neutru jene jener jenen jene Desinenţele pronumelor demonstrative dieser şi jener sînt identice cu desinenţele articolului hotărit. LEHRSTÜCK GRAMMATIK 1. Pronumele demonstrativ de depărtare este jener. Was ist aber jenes Gebäude dort? Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke. PRONUMELE POSESIV a) Mein Neffe Otto besucht Bukarest. D. aceasta. A. acea. a şi c) = aeest. mein (ex. jenes (ex. PRONUMELE DEMONSTRATIV a) b) c) d) Dieses Gebäude ist die Universität. N. b. I la cazul nominativ meinem (ex. d). Pronumele demonstrativ de apropiere este dieser. Feminin. c) şi substantival (ex.90 10. 531) 2. această. acela. Diese fährt bis zum Kombinat „Haus der Scînteia".

eu(e)re. I plur. Ihre ich îi corespunde du îi corespunde îi corespunde er îi corespunde sie îi corespunde es îi corespunde wir pron. pos. ihre sein.BUKAREST 91 Pronumele posesiv. Acordul se face adăugindu-se la pronumele posesiv desinenţele articolului nehotărit (respectiv ale articolului nehotărît negat) la singular şi ale articolului hotărît (respectiv ale articolului nehotărît negat) la plural. unser. . pos. meine. eu(e)re III plur. deine sein. pron. euer. ihre. pos. mein. pos. seine. mein. sein. pron. meine dein. în formele declinate ale pronumelor unser. seine unser. dein. uns(e)re II plur. depinde de posesor. ihre. einen Brief — eine Alexander (er) zeigt<f seinen Brief —• seine Briefe — die die Alexander (er) z e i g t \ seine Briefe —• seine einen Brief — eine Marianne (sie) zeigt<^ ihren Brief — ihre die Marianne (sie) zeigt<f ihre Deci: posesorul •*—j-pron. . în limba germană. pron. uns(e)re. pos pos pos. posesiv + desinenţa -—*• obiectul posedat Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Zeitschriften Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Briefe —• die Briefe — ihre Zeitschriften — ein — sein — die •— seine — ein — ihr — die — ihre Buch. persoanei persoanei persoanei formei de I Desinenţa pronumelui posesiv este în funcţie de obiectul posedat. Uneori se suprimă e din desinenţă. I h r . ihr. Bücher Bücher Buch. pronumele posesiv acordindu-se In gen. euer. sie îi corespunde pron. Ihr. număr şi caz cu acesta. nehotărît Desinenţa pronumelui posesiv ^ ^ p J u r d e s i n e n ţ e l e a r t . ihr îi corespunde pron. sein. pos. vocala e se suprimă de obicei înaintea lui r: unsrer. Buch. în acest caz e din rădăcină rămîne : unserm Professor. / l a sing. persoanei II sing. hotărft. (eurer) Fakultät. (vezi schema nr. . pron. deine. desinenţele art. Ihre. Bücher Bücher ^ . pag. ihr. pos. ihre politeţe Sie îi corespunde pron. 529) O b s e r v a ţ i e . seine ihr. . pron. Buch. 62. şi anume : persoanei I sing. unsrem (eurem) Freund. seine. i h r . euer.

Singular N. In exemplul a: die Seen este nominativul plural al substantivului der See. -en masculin = = — = = statul vecinul raza vărul durerea das das das das das de senul neutru = = = = = ochiul urechea cămaşa patul sfirşitul Auge. Aceste substantive se declină la singular tare şi la plural slab. -en Vetter. LEHRSTOCK a) Neben dem Kombinat sind die Seen. DECLINAREA MIXTĂ A SUBSTANTIVELOR 10. -en Ende. Substantivul der Bauer poate fi declinat şi mixt. A.92 3. -s. 1. G. -n Schmerz. . Deci: sub­ stantivul der See se declină mixt. Ob s e r v aţii. 39. în exemplul b: den See este acuzativul singular al aceluiaşi substantiv. a). D. -s. -s. -en Nachbar. Substantivul der Nachbar se poate declina şi slab. la singular se declină tare (ex. -(e)s. b) Otto bewundert den See. -es. -n Strahl. 511) Declinarea mixtă cuprinde substantive de gen masculin şi neutru. -s. -n (vezi schema nr. 2) toate substantivele neutre din grupa a IV-a de plural. Vedem că substantivul der See face parte din grupa a IV-a de plural. -en Bett. -es. -es.> 2. -en Hemd. dar — spre deosebire de majoritatea substantivelor din această grupă — nu se de­ clină slab decît la plural (ex. der des dem den See Sees See See Plural die der den die Seen Seen Seen Seen Din declinarea mixtă fac parte : 1) cîteva substantive de gen masculin din grupa a IV-a de plural. -es. -n Ohr. pag. -(e)s. mai des întrebuinţate. sînt : de genul der der der der der Staat. Substantive de declinare mixtă. dar de obicei se declină slab. b).

A. der Pro -essor b) -orn. A. a) se declină mixt. des Autos der Autos D. 513) Übungen 1. Substantivele din această grupă se declină în felul următor : Singular Plural N. wie viele Autos. der -er-asser . B. încolo se declină ca substantivele de declinare mixtă : N. das -est. Aceste substantive au accentul mobil. -ehlen d) das -iertel. das Museum) schimbă la plural pe -(i)um în -(i)en. der -etter. Substantivele de origine negermană terminate în -ium (exemplul c) sau în -um (de ex. G. A. -ruh. -iel.. întrebuinţaţi consoanele î sau y! a) -assen. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DE ORIGINE NEGERMANĂ a) Die Studenten grüßen ihre Professoren. D. die -orstellung. Multe substantive de origine negermană fac parte din grupa a V-a de plural. -leißig. D. das Auto die Autos G. der -ortrag. Completaţi! A. Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat (der Professor. der -ilm. pag. das -enster. -erbringen. Încolo se declină ca sub­ stantivele de declinare tare : N.BUKAREST 93 4. das Auto die Autos G. G. der -ater. das So-a. Substantivele de origine negermană terminate în -bus dublează pe s la genitivul singular şi la toate cazurile pluralului. 42.. b) . der -uß . die Professoren — ex. Autobusse . Singular der Autobus des Autobusses dem Autobus den Autobus die der den die Plural Autobusse Autobusse Autobussen Autobusse D. der -erkehr c) -inden. c) Die Universität hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien. dem Auto den Autos A.. Singular das Laboratorium des Laboratoriums dem Laboratorium das Laboratorium Plural die Laboratorien der Laboratorien den Laboratorien die Laboratorien (vezi schema nr.. -or.

Freundes.94 10. die Uni-ersität. das Meister-erk c) die Blumen-ase. Heft? Heft? Heft? Heft? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? a) Das ist das Buch b) Das ist das Buch c) Ich gebe d) Ich gebe e) Fragst du f) Er zeigt dem Neffen g) Hast du dkjenmdeinjenIhrunser- h) Schreiben Sie . Freundin. Wohnung. Freund das Buch. Freund das Buch. Freundes. -arten. das -erb 2. -oher. Freund das Buch. das -asser b) der Boule-ard. Freundin. be undern. Completaţi desinenţele! deindiesmeinunserdeindiesmeinunserdeindiesdeineuerdeindiesdeineurdeindiesihrdeindiesdeinihrFreundes. Freund das Buch. Freundes. -eiß . Freundin. Freundin. Wohnung. -ohnen. -ohin. Wohnung. Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Wohnung. întrebuinţaţi consoanele v sau w/ a) der -erktätige. Freundin. das Rla-ier. Freundes. LEHRSTÜCK B. Freund das Buch. -asc hen. Wohnung.

.. ... b) .. Zimmer.. A. Kollegen..... . Completaţii a) Dies.Genossinnen sind fleißig.. Uhr. . Freunde. .(Jen-) Schülerin dein Buch. zu . Eltern.... Zeig dies..Schüler und Jen. bei . 4... h) Wir besichtigen dies..(jen-) Häusern ist ein Kino. . c) ...(jen-) Kino. c) Die Tür dies.. Schlaf räum Lehrerin. Klasse . f) Neben dies. Kind.. Mutter. Dies. g) Die Schaufenster dies.. .. e) Wir sehen dies.(Jen-) Schüler dein Buch. Vater. Neffen Genossen . mit .(Jen-) Wohnung. zu . b) Jen. Zeig dies. Wir sehen dies.Genossin ist fleißig. 5.Genossen sind fleißig. Die Tür dies.(Jen-) Zimmers ist braun..(jen-) Parks.. Lehrer . Bibliothekarin la întrebări! Folosiţi cuvintele de la margine! a) Ist dieses Buch für Ihr Neffe)? Ihre Tante) ? Ihr Schwesterchen) ? Ihr Lehrer) ? Ihre Lehrerin) ? Ihr Buch)? Ihr Kollege) ? Ihre Kollegin) ? Ihr Bruder) ? Ihre Schwester) ? Ihre Ihre Ihre Ihre Lehrer) ? Lehrerinnen) ? Kollegen) ? Kolleginnen) ? b) Ist das c) Ist das das Buch d) Machen Sie den Ausflug mit .BUKAREST 3.(Jen-) Klasse ist groß. d) Zeig dies.Genosse ist fleißig. d) bei . Găsiţi un pronume posesiv potrivit a) . f) bei . Hefte... e) bei . Wir sehen dies..(jen-) Kaufhäuser sind schön.. Ferien Professor. Kollegin... Formaţi B. Bücher.. Dies. . Wohnung.(Jen-) Bahnhof. von . Răspundeţi propoziţii! pentru următoarele substantive.(jen-) Kind dein Buch. . aus . . .Schülerin gehen in die Bibliothek. Dies.

Lehrer.Klasse ist groß. i) Wir besuchen Ihr. Der Onkel wohnt in (jenes Haus).Lehrer.Lehrer.Vater Blumen. Wir wohnen in (dieses IIaus). Mein Vater zeigt (sein Neffe) das Zentrum (diese Stadt).Mutter.Kinder. Otto sieht sein. unsere Freundinnen) ? f) Waren Sie gestern bei Completaţi! a) Otto besucht mein. . c) Der Schüler antwortet sein. 7.Lehrer. Hier sind die Bücher unser.Vater. Wir besuchen Ihr.Lehrerin. f) Das Fenster unser. Die Schülerin antwortet ihr. Anna gibt euer.Zimmers ist groß. Die Wohnungen (diese Gebäude) sind groß. Fahren wir mit (diese Straßenbahn) oder mit (jener Autobus)? Im Konzertsaal sehe ich (mein Freund) und (meine Freundin). Otto besucht mein. b) Ich besichtige die Wohnung dein.10. Das Zentrum (unsere Stadt) ist schön. d) Die Schülerin antwortet ihr. e) Anna sieht ihr. Das Fenster unser.Lehrer.Lehrer. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Straßen (unsere Stadt) sind sauber. LEHRSTOCK. e) Gehen Sie heute zu (Ihr Bruder)? (Ihre Freundin)? (Ihr Brüderchen)? (sein Freund. ihre Freundin) ? (seine Eltern.Lehrerin. Der Schüler antwortet sein.Freundes.Lehrerin.Onkel.Lehrerin. g) Otto sieht unser. Ich habe die Adresse dein.Tante. Anna sieht ihr. Otto sieht sein. seine Freundin) ? (ihr Freund. Otto sieht unser. unsere Freunde) ? (ihre Eltern.Mutter Blumen. Wir besuchen Ihr.Lehrerin. h) Anna gibt euer. Der Lehrer gibt (jene Schüler) Bücher.Freundin.

b) Pe străzi şi bulevarde vedem multe automobile.) ? h) Merg cu prietenii mei (prietenele mele) la expoziţie. ni) Studenţii vizitează multe muzee. j) Universitatea noastră are biblioteci şi laboratoare. f) (îi) vezi astăzi pe prietenii noştri? g) Unde locuieşte prietenul Dvs. k) Vin de la dumneavoastră. j) Vin de la părinţii dumneavoastră. m) Merg la el. e) (îi) dau prietenei tale cartea ta. (prietena Dvs. e) Tramvaiul se opreşte în faţa casei lor. k) Loc rinţa vărului meu este mare şi frumoasă. c) Această clădire este universitatea. 1881 . Der Saal des Palastes der Republik ist ein Meisterwerk der Architektur. autobuze şi tramvaie. I) Merg la fratele lui. g) Casa noastră are numai două etaje.BUKAREST 97 8. Merken Sie sich! Wir gehen ins Zentrum.und Filmvorstellungen. i) în biblioteca noastră există multe cărţi. Răspundeţi a) b) c) d) e) 9. n) Aceasta este cartea ei. a) Unde locuieşte unchiul tău (mătuşa ta) ? b) Unde locuiesc ei? c) Merg cu vărul lui la cinema. B. la întrebări! Wie heißt unser Vaterland? Was ist Bukarest? Wessen Mittelpunkt ist Bukarest? Welche Gebäude sehen Sie in Bukarest? Was erscheint im Kombinat Haus der Sdnteia? Traduceţi! A. 7—Limba germană — c. a) Bucureşti este capitala ţării noastre. ziare şi reviste. Wir sehen Theater. d) Dă-i lui Alexandru cartea ta. f) Vitrinele acestor magazine sînt minunate. I) Lîngă Bucureşti sînt multe lacuri. căci lumina semaforului este roşie. d) In acest parc este un lac. h) Nu traversaţi strada. Aşteptaţi puţin! i) în centrul oraşului vedem parcul Cişmigiu.

Kaufen wir etwas ? M a r t i n : Vielleicht. Ich gebe Ihnen einen Kassenzettel. ( E L F T E S ) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (I) Onkel Otto: Onkel Otto: Onkel M a r t i n : Otto. Verkäufer: Was wünschen Sie? O n k e l M a r t i n : Bitte zwei Stück Seife. dort in der Ecke. Rasierapparate. Otto: Was ist das ? Sind wir in einem Konzertsaal ? . Lippenstifte. Hefte. Haarbürsten und Zahnbürsten. Otto: Wo zahlen wir ? Verkäufer: Sie zahlen an der Kasse. Wann öffnet man ? M a r t i n : Um 8 Uhr. eine Zahnpaste und 3 Rasierklingen. Man findet dort Bücher.11. Sie zahlen. Bleistifte. Es hat 5 Stockwerke und viele Abteilungen. Puder. Tante Marie kommt auch mit uns. Am Verkaufstisch stehen viele Käufer. Ich brauche ein Paar Schuhe und Tante Marie braucht ein Kleid. Rechts verkauft man Toilettenartikel: Parfüm. Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. Das Warenhaus ist sehr groß. Was kostet das? Verkäufer: Das kostet 15 Lei. Kölnischwasser. Links verkauft man Kurzwaren : Zwirn. Knöpfe. Nadeln. heute besuchen wir das Warenhaus „Victoria". Plötzlich hört man Musik. Rechts ist eine Buchabteilung. bekommen das Paket an der Warenausgabe und gehen weiter durch die Halle. Ich zeige dir aber alle Abteilungen. Unten ist eine Halle. Füllhalter. Ohne sie kaufe ich nicht gern. Tante Marie kauft ein Dutzend Knöpfe für ein Kleid. Federhalter und Tinte.

und Tonbandgeräte. Otto: Was zeigt ihr mir noch ? Tante Marie: Hier ist die Abteilung für Textilwaren. 7) Was kostet das? = Cît costă aceasta ? cît face aceasta ? Lexik Synonyme der Fernsehapparat — das Fernsehgerät der Füllhalter — der Füller Onkel Martin . Martin? Verkäuferin: Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. O n k e l M a r t i n : Wir gehen vorher in die Abteilung für Konfektions­ waren. Die Auswahl an Stoffen und Seidenwaren ist groß.. = sortimentul de. dann kaufe ich dir im Sommer einen Fotoapparat. Ex. Lerne fleißig. Gefällt euch dieser Stoff? Otto: Kaufst du ihn ? Tante Marie: Was sagst du. accentul nu cade pe prima silabă ci pe a doua 3) zwei Stück Seife = două bucăţi de săpun In limba germană substantivele masculine şi neutre care indică unităţi de măsură sau cantităţi se întrebuinţează după numerale numai la singular.. Erläuterung 7) 6) die Auswahl an. Kommt zum Fahrstuhl! Erläuterungen 1) ein Paar — o pereche ein paar = cîţiva. cîteva 2) în substantivul Abteilung (ap'taelUyj) = raion. Ist das nicht schon seit langem dein Wunsch? Otto: Versprichst du es mir ? O n k e l M a r t i n : Ich verspreche es dir.. zwei Dutzend Knöpfe — zwei Paar Schuhe. neben uns ist die Abteilung für Musik­ instrumente und Sportartikel. Die Farbe steht Ihnen gut. 4) ein Dutzend Knöpfe = o duzină de nasturi 5) Fernseh.. Du hörst jetzt eine Schallplatte. Fernseh.und Tonbandgeräte •— Fernsehgeräte und Tonbandgeräte = te­ levizoare şi magnetofoane (vezi pag.IM WARENHAUS (I) 99 (lacht) : Nein. Man findet hier auch Radioapparate. 89.

ich meiner mir mich .) == merceria die Textilwaren (f. pers. n er = magazinul die Warenausgabe. sie ihrer ihnen sie M. arr balajul die Kurzwaren (f. mir este dir este ihnen este Pronumele dativul pronumelui personal. D. a) Mir gefällt jener Stoff. a Ii-a singular (du). N. er seiner ihm ihn Pers.=. F. sg. •es. A. . es seiner ihm es Pers. PRONUMELE PERSONAL A.) = confecţiile die Seidenwaren (f. -e = tejgheaua die Ware. D. pers. -s == vînzătorul die Verkäuferin. -nen = cumpărătoarea der Verkäufer. -ei . dativul pronumelui personal. sg. G. -nen — vînzătoarea der Verkaufstisch. pers. I singular (ich). -n = ghişeul de eliberare a mărfurilor. a F. personal se declină în felul următor : Singular Pers. dativul pronumelui personal. b) Ich zeige dir alle Abteilungen. G. -n = marfa das Warenhaus.LEHRSTOCK Wortfamilien kauîen (kauîte-gek auît) = a cumpăra verkaufen-verkauf te­ verka uft — a vinde der Käufer. I N. c) Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme.100 11. A. a IlI-a plural (sie). -s.) = mătăsurile = încălţămintea die Schuhwaren (f. sg.cumpărătorul die Käuferin.) = textilele die Konfektionswaren (f. wir unser uns uns ihr euer euch euch M.. a II-a du deiner dir dich Plural N. sg. sie ihrer ihr sie III-a N. sg-) = GRAMMATIK 1.

G. în limba germană pronumele personal se declină şi la genitiv. pag. 2. = Mie îmi place stofa aceea. 536) . Pronumele de politeţe. prin diateza reflexivă cu valoare pasivă : Man öffnet um 8 Uhr = Se deschide la ora 8. Predicatul pro­ poziţiei. atît pentru singular cît şi pentru plural. 1. persoana a IlI-a plural. Spre deosebire de limba română. trebuie să stea la persoana a IlI-a singular. ca în limba română. (vezi schema nr. Sie Ihrer Ihnen Sie B. 2. 621. 78. PRONUMELE XEHOTĂRÎT a) Wann öffnet man? b) Links verkauft man Kurzwaren. Apare numai la nominativ. substantival. c) Plötzlich hört man Musik. este identic cu pronumele de. al cărei subiect este man. în limba germană pronumele personal se pune numai o singură dată. pronumele personal are o singură formă. n-are corespondent în limba română. Observaţii. cu deosebirea că pronumele de politeţe se scrie cu majusculă. Se poate referi — în mod neprecis — la una sau mai multe per­ soane. A. D. Man este un pronume nehotărît. în limba germană. Man se traduce. Mir gefällt jener Stoff. la toate persoanele. de cele mai multe ori. In timp ce în limba română poate apărea în aceeaşi propoziţie atît forma accentuată cît şi cea neaccentuată a unui pronume personal. şi nu două forme (una accentuată şi alta neaccentuată).IM WARENHAUS (I) 101 Pronumele de pcditeţe N. deci numai ca subiect. Genitivul pronumelui personal se întrebuinţează rar (vezi pag. 622).

datorită prepoziţiilor ohne ( = fără). pag. care cer acuzativul.u n substantiv (ex. sie. Fiecare din propoziţiile de mai sus are două complemente: nnol Îs dativ (complementul persoanei) şi altul la acuzativ (complementul lucrului). 121. Ich kaufe ihn dir Versprich e> mir. b) Ohne sie kaufe ich nicht gern. Prin urmare : Dativ Acuzativ Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) einen Fotoappartat. pentru. Prepoziţiile durch. pe cind în exemplele c şi d complementul la acuzativ (exprimat printr-un pronume) stă înaintea complementului la dativ. cuvintele : die Halle. la) şi gegen ( = in contra) cer acuzativul. in propoziţiile de mai sus. gegen. Ich kaufe dir einen Fotoapparat. a) şi printr-un pronume (ex. ein Kleid stau la acu­ zativ.) d) Der Onkel zeigt dem i\'effen alle Abteilungen. 573) ORDINEA COMPLEMENTELOR ÎN PROPOZIŢIE a) b) c. uin cer cazul a e u z a t i v. Der Onkel kauft ihn Acuzativ dem Neffen (ihm) Dativ . ohne.102 3 PREPOZIŢIILE CU ACUZATIVUL II LEHRSTÜCK <L) Sie gehen weiter durch die Halle. Obser­ văm că ordinea complementelor din exemplele a şi b diferă de ordinea com­ plementelor din exemplele c şi d. b)] stă înain­ tea complementului la acuzativ. c) Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. (vezi schema nr. durch ( = prin) şi für ( — pentru). în exemplele a şi b complementul la dativ [exprimat p n n t r . für. Şi prepoziţiile uni ( = în jurul.

es) ? c) Er besucht (ich. a) b) c) d) e) f) Die Tante braucht Toiletten. 585) Übungen 1.. sie. er. die Halt-st-Ue) h-ng-n. Completaţi cu cuvinte din text! Kurzwaren verkauft man A. das H-ft. wir. sp-t. a) Ich gebe (du. wir.IM WARENHAUS (I) 103 Complementul la acuzaţie. Sie) das Buch. ihr. Sie) täglich. exprimat printr-un pronume personal. Complementul la acuzativ. 134. sie.: Kölnisch. Sie). exprimat printr-un substantiv. In der Buch. sie. (vezi schema nr. das P-ckch-n. der V-tt-r. Im Warenhaus gibt es auch eine . der Fr-nd. Folosiţi e. In der sieht Otto Radio. pag. du. Martin einen Kassen-. stă în urma complementului la dativ. stă înaintea complementului la dativ. f-l-n d) üb-rs-tz-n. erz-gen. das G-b-ude. Sie fahren mit dem -stuhl in die Abteilung für Konfektions- Treceţi pronumele din paranteză la cazul potrivit! A. ihr. . die Verk-ferin b) das Geb-de. für Musik-. ä sau eh! a) Rum-ni-n. die -lt-rn c) das G-rtch-n... ihr. das G-m-ld-. Folosiţi eu sau äu : a) die Erl-terung. In der Abteilung für Textilwaren Toilettenartikel Bücher Musikinstru­ mente Konfektions­ waren B. Completaţi! A. sie. b) Antwortest du (ich. ee. das M-dch-n. der N-fff) die Univ-rsit-t. der Sb) 1-ch-ln.verkauft man auch -stifte und -halter. n-n 2. n-. er. er. das Vat-rland.und einen -stift. der Kaff-. h-te.. die Fakult-t.und -apparate. der V-rk-hr B. d) Wir sehen (du. das M-r. r-chts. Die Verkäuferin gibt .

Er fragt (pe ea): „Kommst du mit (noi)?" (Pe mine) interessiert dieser Fotoapparat. das Kind) (die Lehrerinnen. die Genossin. Der Verkäufer gibt (lor) die Knöpfe. LEHRSTOCK B. a III-a plural) das Buch? Siehst du (er) ? Otto schreibt (sie: pers. a III-a fem. der Freund) (die Genossen. Kommst du mit (ich) in die Bibliothek? Gibst du (sie: pers. die Genossinnen). Der Lehrer zeigt (lui) ein Buch. es) ? Ich zeige (sie: pers. die Freunde) (die Freundin. . 5. Die Tante kauft (ţie) einen Kamm. die Freundinnen). Wir fragen (ihr. A. Treceţi substantivele şi pronumele din paranteză la cazul cerut de prepoziţie ! a) Ich kaufe zwei Bücher für (du) und einen Bleistift für (meinOnkel).104 11. d) Ohne (mein Onkel) gehe ich nicht ins Warenhaus. b) Andrei trifft (der Genosse. die Kinder).) einen Brief. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Otto fährt zu (er). ich sehe (pe ei) schon vor dem Kino. Puneţi în locul parantezei pronumele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) respectiv la cazul potrivit! Der Onkel zeigt (mie) das Warenhaus. Gefällt (vouă) dieses Kleid ? Gefällt (d-voasträ) dieses Kleid? (ei) gefällt dieser Stoff. e) Um (der Verkäufer) stehen mehrere Käufer. Sie). d) Die Studentin antwortet (die Lehrerin. substantivele din paranteză la cazul potrivit! 4. Arbeitest du oft mit (er. Ich gebe (Sie) das Buch. b) Wir gehen durch (die Abteilung) für Kurzwaren. c) Er lernt mit (der Freund. aber (lui) gefällt jener Stoff. a III-a fem. Puneţi B. I) Komm schnell. Sie antwortet (wir). die Lehrer). f) Du bekommst das Buch durch (er) oder durch (sein Freund). Der Onkel sieht (pe noi) unten in der Halle. 6. înlocuiţi substantivele prin pronume personale! a) Der Student grüßt (der Lehrer. aber (pe el) interessiert das Radio. c) Gegen (Ihr Wunsch) kaufe ich nichts. Ich gehe nicht ohne (du)"ins Warenhaus. Der Lehrer zeigt (ei) ein Buch.) die Stadt.

în jurul aparatului de radio stau cumpărători. Nu te duce la şcoală fără cerneală! Vă rog daţi-mi o duzină de nasturi pentru această rochie. Die Verkäuferin zeigt der Tante die Bluse. Pe mine (el) nu mă vede de aici. Mergem prin secţia pentru mărfuri textile. Der Onkel kauft dem Neîîen den Fotoapparat. b) Die Verkäuferin zeigt die Bluse. Arată-i-o! (D-voastră) nu vă place această rochie? Acest film nu le place. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) B. Acolo se găsesc multe stofe.IM WARENHAUS (1) 105 7. Cumpără-mi pieptenul! Cumpără-mi-1! El îmi vinde cerneală. b) îmi dai cartea ei (creionul ei). Traduceţi! A. a) îţi dau cartea ta (creionul tău). Un vînzător le arată cărţi. . dar nu ţi-o dau. e) Bringen Sie bitte das Buch! Bringen Sie bitte meiner Freundin das Buch I f) Gib dem Onkel die Schallplatte! 8. C. Arată fratelui peria de dinţi. El este contra mea. Acolo se vînd multe mărfuri. îţi arăt cartea. Răspundeţi la întrebări! a) Wohin geht Otto? b) Was besucht er? c) Was sieht er in der Abteilung für Toilettenartikel? d) Was kauft Onkel Martin? c) WTo zahlen sie und wo bekommen sie das Paket? f) Was sehen sie in der Abteilung für Kurzwaren? g) Was findet man in der Buchabteilung? h) Wo hört Otto Musik und was sieht er dort? i) Was sucht die Tante in der Abteilung für Textilwaren? 9. dar pe tine te vede. c) El îi dă (ei) cartea lui (creionul lui). Wir kaufen der Tante Knöpfe. Iţi arăt magazinul cu cele cinci etaje. Vă dau (vouă) o bucată de săpun. c) Der Verkäufer gibt dem Schüler das Heft. El mi-o vinde. a) b) c) d) e) f) Paul. Înlocuiţi complementele prin pronumele corespunzătoare! (Atenţie la topică!) a) Der Onkel kauft den Fotoapparat. (Eu) Ţi-o arăt. caiete şi creioane. azi vii cu noi la cinema. d) Wir kaufen Knöpfe.

c) Cum îţi merge? — > Mulţumesc. D. el locuieşte de un an în Bucureşti la mătuşa noastră. Bitte ein Stück Seife! Was kostet das? Sie zahlen an der Kasse. îmi merge foarte bine. Daţi-mi vă rog ziarul dumneavoastră! Vi-1 dau cu plăcere. dar înainte de aceasta merg la raionul cu textile.106 11. a) Cumpăraţi (dumneavoastră) perechea aceasta de pantofi? — Da. Merken Sie sich! Was wünschen Sie? Er ist seit ein paar Tagen hier. k) Şi fratele dumneavoastră locuieşte în Bucureşti? — Da. I) Vă dau (dumneavoastră) această carte pentru el. d) Am nevoie de trei duzini de nasturi. g) Ce faci înainte de oră? h) Ce faceţi după cursuri? i) Fratele meu este acum la munte. mai înainte a fost la mare. k) Se găsesc în raionul acesta şi televizoare şi magnetofoane ? — Nu. Sie braucht ein Paar Schuhe. Die Farbe steht Ihnen gut. ei. j) Merg cu plăcere cu dumneavoastră la părinţii dumneavoastră (lui. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) i) Ea îi dă (lui) cartea ei (creionul ei). El îi dă (lui) cartea lui (creionul lui). lor). j) „Cumpără-ţi o duzină de lame de ras!" îi spuse mătuşa unchiului. . Dă-i (lui) cartea lui Alexandru! Mîine merg cu tine (cu prietenul tău) la cinema. f) Mergi la raionul cu articole de confecţii? — Da. e) Iau şi o bucată de săpun. Die Auswahl an Stoffen ist groß. o cumpăr. Daţi-i-o vă rog! El are mîine seminar şi are nevoie de ea. El îi dă (lui) cartea lui Alexandru (creionul lui Alexandru). aici se vînd numai articole de sport. b) Sînt de cîteva zile aici. I) De multă vreme îmi doresc acest disc.

Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel. Haben Sie auch Nummer 28? Ja. Kaufen Sie beides! Entschließe dich! Es ist spät. Tante Marie: Onkel Martin: Otto: Verkäuferin: Onkel Martin: Tante Marie: Martin. bitte. Bitte. Eine Verkäuferin hängte Winter. geben Sie mir einen Kassenzettel! In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46. Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Tante Marie: Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock.und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. Jacken und Hosen. Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe für den Winter. Ich kaufe sie. Probieren Sie dieses P a a r ! Die Schuhe sind zu eng. Beeile dich! Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? . Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein Paar Strümpfe und Onkel Martin zwei Paar Socken. (ZWÖLFTES) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (II) In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge. und Tante Marie probierte es. Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. Otto. Diese Schuhe passen mir.12. was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. eine Bluse und Wolljacken. Ich entscheide mich für das Kleid. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. Mir gefällt auch die Bluse. Sie war zufrieden.

Bü­ geleisen. und Großmutter wartet zu Hause. b) sînt la imperfect. In propoziţiile de mai sus. LEHRSTÜCK Otto: Onkel Martin: Tante Marie: Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan und Glaswaren? Nein. verbele slabe legen (ex. Frü­ her erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. es ist schon 1 Uhr. Kühlschränke und Waschmaschinen.. Erläuterung 7. Nein. spre deosebire de verbul „a întîrzia" din limba română. Lexik ji Antonyme billig =/= teuer Vieldeutige Wörter der Mittag = amiaza.1O8 12. b) Ein Verkäufer o:ctnete Anzüge. 2) Das Kleid war schön und nicht teuer — Das Kleid war schön. prînzul ( = timp) das Mittag = prînzul ( = masa de prînz) y paharul das Glas< N (f.. Sonst verspäten wir uns.und Regenmäntel. Kuchen und Schokolade.) sticla GRAMMATIK 1. pi. a) şi ordnen (ex. auf den Verkaufstisch.. 3) Kaufen Sie beides! = Cumpăraţi-le pe amîndouă! 4) Welche Schuhnummer tragen Sie? = Ce număr purtaţi la pantofi? 5) sich beeilen — diftongul ei nu se leagă de vocala precedentă e.. IMPERFECTUL VERBELOR SLABE a) Eine Verkäuferin legte Hemden . Porzellan. Kommt jetzt in den Erfri­ schungsraum ! Dort gibt es Brötchen. Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnis­ sen unserer Industrie. Intre be şi eilen se face o foarte mică pauză : be/eilen. Erläuterungen 1) Winter. Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen.und Glaswaren — vezi pag. Verbul sich verspäten este reflexiv. 89. man verkauft dort Töpfe und Pfannen. . und es war nicht teuer. 6) Wir verspäten uns = (noi) întîrziem.

C. -chn. SEIN ŞI WERDEX a) Das Kleid hatte einen Ledergürtel. la toate persoanele. -tra. sein (ex. b) Das Kleid war schön. . a). c) Die Studenten wurden braun. la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular şi a lî-a plural (vezi pag. IMPERFECTUL VERBELOR HABEN. -dm.ete -» ordnete Infinitiv legen ich legte du legtest er sie es • legte -(e) te -(e) test -(e) te -(e) ten -(e) tet -(e) ten -(e) ten ordnen ich ordnete du er sie es ordnetest • ordnete Imperfect wir legten ihr legtet sie legten wir ordnete« ihr ordnetet sie ordnete« Sie legten Sie ordneten O b s e r v a ţ i i . deci aceleaşi care intercalează vocala e între rădăcină şi desinenţă la prezent. 12-13) Grammatik 3. sufixul -(e)te + desinenţele personale ale imper­ fectului : leg -\.) 2. b) şi werden (ex. c) stau la imperfect. -îfn. Observăm că aceste verbe formează şi imperfectul în mod neregulat. în propoziţiile de mai sus. -dn. -t.te -> legte ordn -f. -d. Imperfectul în -etc îl formează verbele a căror rădăcină se termină în -gn. la care se adaugă. verbele haben (ex.IM WARENHAUS (II) 109 Imperfectul verbelor slabe se formează din rădăcina verbului.

. imperfectul se numeşte preterit. auf den Verkaufstisch. Onkel Martin kaufte sich zwei Paar Socken. LEHRSTOCK Infinitiv haben ich hatte du hattest er j sie 1 hatte es | wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten sein ich war du warst er sie es war werden ich wurde du wurdest er sie es wurde Imperfect wir waren ihr wart sie waren Sie waren wir wurden ihr wurdet sie wurden Sie wurden 3. Pentru persoanele I şi a II-a singular şi plural se întrebuinţează ca pro­ nume reflexiv formele respective ale pronumelui personal la acuzativ (ex. corespunde perfectului simplu sau compus din limba română şi se foloseşte ca timp al povestirii. 4.. Taschentücher. c) Tante Marie verlangte Strümpfe. prin perfect simplu sau perfect compus.. c) — spre deosebire de limba română. PRONUMELE REFLEXIV imperfect. und Großmutter wartet. b) Eine Verkäuferin legte Hemden. Imperfectul exprimă în limba germană : a) o acţiune care durează în trecut (ex. Imperfectul se traduce în româneşte. a şi b) sau la dativ (ex. Beeile dich/ Ich kaufe mir das Kleid. Sie entscheidet sich für das Kleid.110 12. c). a) b) c) d) e) Wir verspäten uns. de la caz la caz. b) } " ca în limba română c) o acţiune încheiata în trecut (ex. î n această ultimă întrebuinţare. FOLOSIREA IMPERFECTULUI a) Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe. a) \ b) o acţiune care s-a repetat în trecut (ex.

acuz.d. e). Pers.(dat.m. 58. -f acuz.-{-acuz. III er \ sie > sich es J Prezent ich du er sie: es wir ihr sie Sie beeile mich beeilst dich beeilt sich beeilen uns beeilt euch beeilen sich beeilen sich ich kaufe mir ein Buch du kaufst dir ein Buch er \ sie \ kauft sich ein Buch es i wir kaufen uns ein Buch ihr kauft euch ein Buch sie kaufen sich ein Buch Sie kaufen sich ein Buch Imperativ beeil dich! beeilt euch! beeilen Sie sich! kauf dir das Buch! kauft euch das Buch! kaufen Sie sich das Buch! Imperfect ich beeilte mich du beeiltest dich ş.) sie -» sich (dat.IM WARENHAUS (II) 111 Pentru toate trei genurile persoanei a III-a (singular şi plural) şi pentru forma de politeţă se întrebuinţează singurul pronume reflexiv din limba germană : sich.) (acuz. I II i• c h i Plural i r \mich \dich .m.a. ich kaufte mir das Buch du kauftest dir das Buch s.) (dat.) (dat. Pronumele reflexie Singular Pers.) Sie ~> sich (dat. / m du (dat. Acest pronume are atît valoare de dativ (ex.acuz. -f. 526) Pers. + acuz.) (vezi schema nr.a. d) cît şi de acuzativ (ex. .) ihr — » encb. -f.d.) (acuz.) wir — > uns (dat. pag.

der T-g. der Füllh-lter. Completaţi! A. Verkauft man in jener Abteilung Porzellanwaren ? Ein Verkäufer ordnete Anzüge. das P-r. das J-r b) das V-terl-nd. die St-dt. die W-re e) s-gen.112 12. nume de agent (numele celui care face acţiunea). care se adaugă la rădăcină : lesWj + er -» der Leser. Aceste substantive se formează cu ajutorul sufixului -er. aa sau a h ! a) der St-t. • ich beeile mich a grab es eu mă grăbesc 5. In der Bibliothek sind viele Leser. b-den. z-len. 29. Grammatik 3 B) Übungen 1. LEHRSTÜCK în limba germană pronumele reflexiv se pune äupä verb. h-lten. die Pf-nne. das Gl-s. der S-l. f-ren. Pentru formarea femininului din astfel de derivate se adaugă la sub­ stantivul masculin sufixul -in : der Leser -f. 26. w-rten . fac parte din prima grupă de plural (vezi pag. Folosiţi a. înaintea lui : .). Din rădăcina verbelor derivă substantive. der N-men. der B-nhof c) die B-ll-de. FORMAREA CUVINTELOR a) b) c) d) Wir lesen und schreiben bis ein Uhr. formate cu ajutorul sufixului -er. nu ca în limba română. die J-cke. die K-sse d) der M-ntel. die V-se.in — > die Leserin — die Leserinnen der Lehrer + in — » die Lehrerin — die Lehrerinnen (vezi pag. Substantivele derivate din verbe care au a sau au în rădăcină primesc Umlaut : b a c k j ^ ( = a coace) + er -> der Bäcker ( = brutarul) v e r k a u f t (•= a vinde) + er -> der Verkäufer ( = vinzătorul) Substantivele verbale. Grammatik 1.

IM WARENHAUS (II) 113 B. Gestern (übersetzen) ich diese Lektion. die Bl-se. 3. der Anz-g.verkauft man -schränke. der Zw-rn. Er (öffnen) den Schrank und (zeigen) uns den Anzug. sp-len.. l) Ich habe das Buch zu Hause.sieht Otto .ß . aber Sie (brauchen) auch eine Jacke. Folosiţi u sau u h ! a) der H-t. der T-pf (vezi schema nr. der Bleist-ft. korr-g-ren.. b-s. br-ngen e) G-b -m das Buch! L-s auch du d-ses Buch I N-mm es d-r! Es 1-gt auf -rem Schreibt-sch. d-ch. S—Limba germană — c. der W-nsch.. Completaţi propoziţiile ! a) In der Abteilung für Konfektions. der F . fr-. 486) 2. s-rgen.. der M-ntag b) das W-l. C. Hause. f) Sie gehen nach ..Hause... der St-ff. h) Es wird spät. c) Seid ihr fertig? Ich bin noch nicht fertig. denn die -mutter wartet .. die T-nte. der Br-der c) grat-lieren. n-cht. e) Unsere -häuser sind voll von . Folosiţi i. das Klav-r. b) Eine Verkäuferin zeigt ihnen Wäsche : c) In der Abteilung für -waren gibt es viele Modelle von Schuhen. 4. und die Verkäuferin (reichen) es dir. bes-chen.. w-nderschön D. w-nen. der Str-mpf b) die R-e. g) Die Studenten werden rasch fertig. Du (verlangen) ein Kleid. der Tepp-ch. -r. der Kn-pf. -eisen. g) Um 2 Uhr waren sie . ie sau i h ! a) die Text-lwaren. unser. Treceţi la imperfect! a) Karl hat heute keine Zeit.Industrie. prob-ren. f-nden. Puneţi a) b) c) d) e) verbul din paranteză la imperfect! Der Verkäufer (legen) Hemden auf den Verkaufstisch. d) Hast du auch einen Fotoapparat? e) Wir haben keine Hefte. r-fen. der Br-f b) die -ndustr-. g) (Wünschen) Sie ein Kleid oder eine Bluse? h) Ich (brauchen) nur ein Paar Schuhe. der St-1. b-ll-g d) stud-ren. -ne. pag. die Bl-me. Otto und Alexander (hören) Musik und (fragen) : „Wo ist das Radio?" f) Auf der Straße (warten) wir ein wenig. Folosiţi o sau oh! a) der -nkel. b) Die Schuhe sind schön und elegant. d) In der Abteilung für Küchen. 2. der Seh-.. n-chts. 1881 .. das Erzeugn-s c) -nen. w-v-1.

für. haben. B. Treceţi propoziţiile a. dieses Buch. g) Alexander lernte in der Bibliothek. der Radioapparat. der Anzug. kaufen. zeigen. heute. oder? 7. und. das Warenhaus. c) Er (sich verspäten) nicht. 6. sein. f) Ich brauchte ein Paar Schuhe und kaufte sie im Warenhaus. Conjugaţi la indicativ prezent verbele: sich verspäten sich entscheiden sich freuen sich merken 8. das Hemd. das Fenster. Sich wünschen. e) Wer läutete an der Tür? Es wa/' mein Freund. nicht. es. das Warenhaus. d) Der Neffe. f) Sie (ei). ein Rock. b) Warum lachtest du? c) Der Onkel zählte das Geld und zahlte. A. zahlen. i) Die Abteilung für Küchengeräte. nicht. in. . die Kasse. die Bluse. zu Hause. der Neffe. Knöpfe. sein. Ihr. dieses Museum? Das Kind. Besichtigen. öffnen. und. an. Ă^ Das Warenhaus war neu und schön. in. Du. sich kaufen. gestern. wohnen. rechnen. b şi c la imperfect! a) Wir (sich freuen). der Fotoapparat. wir. Deutsch. in. der Topf. ein Kleid. er. es hatte fünf Abteilungen. k) Der Onkel. sein. sich verspäten. sein? Du. ihr. kaufen. aj Onkel Martin. Treceţi verbele din paranteză la persoana cerută ! B. haben. haben. denn der Fotoapparat ist gut. sein. dein Zimmer. b) Ich (sich beeilen). nicht? Wir. das Studentenheim. Formaţi propoziţii la imperfect! A. b) Tante Marie. i) Ihr antwortetet dem Lehrer. Ich. LEHRSTÜCK 5. d) Er öffnete die Tür und grüßte. sein. die Pfanne. c) Sie. richtig. zählen. das Bügeleisen. e) Die Tante. und. brauchen. j) Ich. denn. in. du. wünschen. „Victoria". fleißig.114 12. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Ich. eine Jacke. kein Bleistift. zu Hause. Unterricht. Treceţi la prezent! a) Ich hatte heute keine Zeit. dieses Buch von Sadoveanu? Ich. nicht. g) Sie. Mathematik. Studieren. nicht.

Nu am timp.IM "WARENHAUS (II) 115 d) Ihr (sich beeilen). a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Cumpăr mamei mele o pereche de pantofi. denn es ist schon 1 Uhr. d) Prietenul meu îmi arătă cărţile sale. drei Stück Seife. mă grăbesc. e) Ieri am întîrziat. i) Am nevoie de 3 duzini de nasturi. a) în raionul pentru instrumente muzicale erau aparate de radio. . zwei Dutzend Knöpfe. Unchiul Martin are nevoie de un palton şi de o pereche de pantofi pentru iarnă. Merken Sie sich! Ich wünsche ein Kleid Größe 46. „Cumpăraţi articole de bucătărie?" întreabă un vînzător. e) Du (sich verspäten). Răspundeţi la întrebări! a) b) c) d) e) f) g) Was Was Was Was Was Was Was sieht Otto in der Abteilung für Konfektionswaren? wünscht Tante Marie? zeigt ihr die Verkäuferin? zeigt die Verkäuferin in der Abteilung für Wäsche? braucht Onkel Martin? findet man in der Abteilung für Küchengeräte? gibt es im Erfrischungsraum? 10. g) Am vizitat ieri după masă o expoziţie. Nepotul se bucură. magnetofoane şi televizoare. B. căci unchiul îi cumpără prăjituri. f) Die Tante (sich entscheiden) für diese Bluse. batiste şi ciorapi pe tejghea. f) Studenta ceru bibliotecarei cartea. Unchiul Martin doreşte lenjerie. (Tu) îmi dai rochia şi (eu) o încerc. denn es ist spät. 9. b) Unchiul cumpără 3 perechi de şosete. Vînzătoarea pune bluze. Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich kaufe vier Paar Socken. El îi cere vînzătoarei cămăşi. h) Mătuşa mea şi-a cumpărat 3 perechi de ciorapi. c) Andrei îşi dorea un aparat de fotografiat. Traduceţi! A. căci este foarte tîrziu. Vînzătoarea îi arată mătuşii o pereche de şosete bărbăteşti. Intîrziem şi bunica aşteaptă acasă.

" Der Vater kaufte Zeitungen. Expreßzug 23 Personenzug 8055 Expreßzug 31 Schnellzug 501 Schnellzug 101 Zeit §33 Abfahrt nach : Făgăraş—Sibiu—Arad Constanţa Braşov—Sighişoara—Cluj—Oradea Iaşi Boşiori—Timişoara 13 5 0 16io 22 50 Zug — Nr. Postkarten und Briefmarken. Ich löste eine Bahnsteigkarte. . ( D R E I Z E H N T E S ) L E H R S T Ü C K AUF DEM BAHNHOF Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. sagte der Vater. „Um 13 50 .13. Vater?" fragte ich. Der Vater ging zum Schalter: „Bitte eine Karte zweiter Klasse nach Kronstadt ( = Braşov). Mein Vater nahm ein Kursbuch und las auf Seite 33 den Fahrplan : Zug •— Nr. Ich begleitete ihn zum Bahnhof. Schnellzug 502 Personenzug 8056 Schnellzug 102 Expreßzug 32 Expreßzug 24 Zeit 535 557 g58 Ankunft von : Iaşi Constanţa Timişoara—Roşiori Oradea—Cluj—Sighişoara—Braşov Arad—Sibiu—Făgăraş 15 16 21 1 7 „Um wieviel Uhr fährst du. Wir gingen in den Wartesaal. Vor dem Bahnhof hielten viele Autos. „wir gehen zum Zeitungskiosk. Auch wir setzten uns. Dort saßen viele Leute." „Gehen wir noch ins Restaurant?" „Nein".

= plecare la .. „Der erste ist ein Personenzug. Toate acordurilese fac la plural. c) sînt la imperfect. Welches ist dein Zug?" „Ich fahre mit dem Expreßzug. Februar. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) eine Karte zweiter Klasse = un bilet de clasa a II-a Abfahrt nach . b) Mein Vater trat in ein Abteil. treten (ex. Also ist mein Vater am Sonntag zurück. Diese hatten jetzt Ferien.. Sie fuhren ins Gebirge Schi laufen.. Die Gepäckträger liefen hin und her. = sosire de la .. der dritte ein Expreßzug. der 4. verbele t a r i lesen (ex. b) şi 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) .. Heute ist Dienstag.. mulţi oameni Substantivul die Leute nu are formă pentru singular. a). c) Der Vater las den Fahrplan. în propoziţiile de mai sus." Dieser hatte auch einen Speisewagen und einen Schlafwagen. IMPERFECTUL VERBELOR TARI a) Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. Sie fuhren ins Gebirge Schi = plecau la munte să schieze laufen Um wieviel Uhr? = La ce oră? hin und her = încolo şi încoace anderes Gepäck = alte bagaje Welches ist.? »Einsteigen! Bitte einsteigen!" = „Poftiţi în vagoane!" In fünf Tagen. Viele Züge standen in der Bahnhofshalle. rief mein Vater aus dem Fenster und winkte... Wir sahen auch viele Studenten. Sie trugen Koffer und anderes Gepäck.? = Care este... fahren (ex.. Den Koffer legte er ins Gepäcknetz... = multă lume... der zweite ein Schnellzug. Ankunft von . Mein Vater stieg in den Wagen und trat in ein Abteil. Der Schaffner rief : „Einsteigen! Bitte einsteigen!" „In fünf Tagen bin ich zurück". Februar — datele se exprimă în limba germană prin numerale ordinale GRAMMATIK 1 .AUF DEM BAHNHOF 117 Dann gingen wir auf den Bahnsteig.. = Peste cinci zile... der 4. Dort war der Verkehr sehr groß. viele Leute .

Desinenţele personale ale imperfectului verbelor tari sînt identice cu desinenţele prezentului. -(e)st — -en -(e)t -en -en Imperfect O b s e r v a ţ i e . c). I sing. Infinitiv : ich du er sie es wir ihr sie Sie fahren fuhr fuhrst | fuhr führe« fuhrt führe« führe« ich du er sie es wir ihr sie Sie treten trat trat (e)st | trat trate« trate« trate« trate« ich du er sie es wir ihr sie Sie lesen las lasest 1 las lase« \&$(e)t lase« lase« Desinenţa . în -d (finden — fand) se poate intercala un -e. VERBELE CAUZATIVE SI CORESPONDENTELE LOR (Continuare) a) Der Vater legte den Koffer ins Gepäcknetz. este una din caracteristicile principale ale verbelor tari. afară de persoanele I şi a I l I . La verbele tari. c) Wir stellten die Blumenvase auf den Tisch. Observăm că verbele cauzative legen — legte (— gelegt) setzen — setzte (— gesetzt) stellen —• stellte (— gestellt) sînt slabe (ex. denumită Ablaut. La verbele tari al căror imperfect (pers. LEHRSTOCK Observăm că aceste verbe au la imperfect altă vocală radicală decît la infinitiv. a') Der Koffer lag im Gepäcknetz. pag. I sing. c ) Die Blumenvase stand auf d e m Tisch. C). d) Wir hängten das Bild an die Wand. b) Wir setzten uns. în -ß (verlassen — verließ) trebuie intercalat un -e.eufonic la persoana a Ii-a singular şi trebuie intercalat la persoana a Ii-a plural (comp. 2. Această schimbare a vocalei radicale. Grammatik 3.) se termină în -s (lesen—las). unde imperfectul n-are nici un fel de desi­ nenţă.eufonic la persoana a II~a singular şi se poate intercala şi la persoana a Ii-a plural. b') Wir saßen i m W a r t e s a a l .118 13.a singular. . al căror imperfect (pers.) se termină In -t (treten — trat). 12. b. a. d') Das Bild hing an der W a n d .

fünfte 40. die. drille ist ein Expreßzug. der dritte (ex. Dacă numeralele ordinale sînt exprimate printr-o cifră. neunzehnte 1 000. Neregulate sînt numeralele : der erste (ex. 5. das erste 2. 3. achte 70. b) şi prin adăugarea sufixului -ste de la 20 în sus. a). der. Numeralul ordinal este precedat de articol. b' şi c') sînt tari: liegen •— lag (—gelegen) sitzen —• saß (—gesessen) stehen — stand (—gestanden) Verbul hängen ca verb tranzitiv este slab (ex. •-te (pînă la 19) Numeralul ordinal = numeralul cardinal + \ \-ste (de la 20) . das zwanzigste einundzwanzigste zweiundzwanzigste dreißigste vierzigste fünfzigste sechzigste siebzigste achtzigste neunzigste hundertste tausendste 21. (vierte) Februar. d) : hängen — hängte (—gehängt) Verbul hängen ca verb intranzitiv (ex. zweite dritte 22. die. 20. 6. 19. vierte 30. 7. ele sînt urmate de punct. zehnte elfte 100. 4. 90. 9. zweite ist ein Sehnellzug. der. Acest punct înlocuieşte desinenţa numeralului (ex. siebente (siebte) 60. Numeralele ordinale se formează din numeralele cardinale prin adău­ garea sufixului -te. 1. 4. pînă la 19 (ex. d). 11.AUF DEM BAHNHOF 119 Verbele lor corespondente (ex. sechste 50. 10. c) şi der achte. 3. 8. NUMERALUL ORDINAL FORMAREA NUMERALELOR ORDINALE a) b) c) d) Der Der Der Der erste ist ein Personenzug. neunte 80. a'. d') este tare : hängen — hing (—gehangen).

. die Mar-e. der An-ug b) das -immer.. er-eugen e) die Lek-ion. der Ver-ehr. 12. das -entrum c) plö-lich. b) al 35-lea elev — a 35-a elevă — al 35-lea copil. das Sal(vezi schemele nr. se-. -eigen.V.VII. eh. . 488 şi schema nr. c) Die Gepäck. d) Der Vater verlangt eine Fahr-.— der 19. i) In wieviel Tagen kommst du . die Musi(vezi schema nr. d) al 3-lea ghişeu — a 3-a lecţie — al 3-lea caiet. LEHRSTÜCK „Einsteigen! Bitte einsteigen!" Infinitivul se întrebuinţează şi ca un imperativ impersonal. h) Der Gepäckträger legt den Koffer ins -netz. die E-e. die Kur-waren. zurück. eine Karte . 16..? j) Ich komme . Folosiţi k. das Stüc) das Glü-. tan-en.III.. 14 şi nr. der On-el. die Mü-e. die Reproduk-ion. das Gepäckne-. der -ettel. fünf .. pag.VIII.. die Konferen-. 3. der Wohnbio-. 4. der Pia-. die Scho-olade.. -ahlen...XII. 490) B. —der 16. — der 30. chs sau qu! a) das Gepä-. pag. e) Er . c) al 8-lea vagon — a 8-a uşă — al 8-lea compartiment. das Er-eugnis. der Rob) der Zeitungs-ios-. Citiţi şi scrieţi cu litere! — der*23. f) Wartest du ein wenig im -saal? g) Er nimmt das -buch und liest den -plan. Completaţi cu cuvinte din text! a) Ich fahre mit dem Schnell-. je-t. dan-en. Klasse. der -ug. das Pä-chen.120 4. — der 26. Der -zug fährt um 915. die Si-ung. INFINITIVUL CA IMPERATIV 13..IV. schen-en. — der 8. ver-aufen e) über-eren. -ommen. Übungen 1. ck. — der I. si-en. 8. das Pa-et. pag. der Ha-en. b) Der -zug fährt um 745. Completaţi! A. zurü-. Traduceţi şi scrieţi cu litere! a) primul student — prima studentă — primul an. die -eit d) se-en. tz sau t : a) der Si-. die -ronik. be-em. Der Sohn löst eine -karte.laufen hin und . das Gesellen­ de win-en. . 491) 2...1. Folosiţi z.

hängen. Im Restaurant (sitzen) viele Leute. an.. intrans. b) Er. d) Das Kind. la imperfect! a) Du. trans. Mein Vater (sitzen) schon im Abteil. auf. die Kasse. aber ihr (fahren) mit dem Personenzug.. Sein Koffer (liegen) im Gepäcknetz. Wir (fahren) mit dem Schnellzug. f) Der Schaffner nahm den Koffer und Aa^ dem Vater. Treceţi verbele din paranteză la imperfect! a) b) c) d) e) /y g^ Ăj i) j') k) Zj Der Vater (gehen) in den Wartesaal und (treffen) einen Freund. Du (tragen) ihn ins Abteil. Alegeţi verbul potrivit din paranteză şi treceţi-l la imperfect! a) Im Abteil (sitzen. d) Du gingst zum Schalter. hängen. an. an. la prezent! B. stellen) ihn auf das Tischlein. und der Vater (verlassen) das Abteil. Der Gepäckträger (kommen) und (nehmen) den Koffer. sich stellen. Er (stehen) an dem Schalter. legen) es in den Bücherschrank. in. sich setzen.AUF DEM BAHNHOF 12! 5. die Tür. trans. . g) Wohin fuhren Sie? h) In den Ferien fuhren sie ans Meer. setzen) viele Leute. ej Ich schrieb einen Brief und Zrwg ihn zur Post.) Regenmäntel in den Schrank. frj Der Zug hielt.) zwei Gemälde. der Tisch. f) Der Mantel. hängen. ga&rf das Geld und bekamst die Fahrkarte. Ich (treten) ins Abteil und (sich setzen). 7. stellen) dieses Tischlein immer in dieser Ecke? g) Das Buch (liegen. setzen) du dich nicht an unseren Tisch ? c) An der Wand (hängen. hängen. 6. denn wir (kommen) bald zurück. Wo ist es jetzt? h) Georg nahm es und (liegen. legen) gestern auf dem Tisch. Treceţi la prezent! a) Der Onkel versprach ihm einen Fotoapparat. und wir riefen einen Gepäckträger. Formaţi propoziţii A. Du (lesen) den Fahrplan. das Kursbuch. e) Wir. intrans. Der Zug (halten). Wir (schreiben) euch nicht. der Schrank. f) (Stehen. legen. d) Der Verkäufer (hängen. der Tisch. an. c) Der Fahrplan. 8. die Wand. b) Warum (sitzen. c^ Ihr a/ft im Speisewagen und schlieft im Schlafwagen. stehen. e) Der Vater brachte den Radioapparat und (stehen.

aici locuiesc eu. liegen. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan. c) Acesta este etajul al treilea. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Răspundeţi! a) Wohin fuhr der Vater? b) Was verlangte er am Schalter? c) Was löste der Sohn? d) Was sah man auf dem Bahnsteig? e) Wer saß im Wartesaal? f) Was las der Vater ? g) Was machten die Gepäckträger? h) Was rief der Schaffner? i) Was rief der Vater aus dem Fenster ? Traduceţi! A. Merken Sie sich ! Die Züge stehen in der Bahnhofshalle. der Koffer. Bitte eine Karte zweiter Klasse! Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. Die Gepäckträger laufen hin und her. b) El cumpără un bilet de clasa a doua. der Mantel. e) El a intrat în compartimentul al patrulea. LEHRSTÜCK g) h) i) j) 9. hängen. in. Wir laufen gern Schi. 10. a) Tatăl lui plecă la gară cu tramvaiul. g) Conductorul veni repede şi strigă : „Poftiţi în vagoane". die Bahnhofshalle. stehen. in. f) Şedeam în compartimentul meu. Ich. Wir. iar voi cumpăraţi bilete de peron. der Wartesaal. i) Tu citeai mersul trenurilor. Der Personenzug. . iar al cincilea este vagonul restaurant. d) Nepotul meu este în ( = vizitează) clasa a cincea. Das Kursbuch. b) Al doilea vagon este un vagon de dormit. der Schrank. d) Hamalii alergau încoace şi încolo şi duceau bagaje. B. c) Nepotul plecă la Braşov. Der Schaffner r u f t : „Einsteigen! Bitte einsteigen /" In fünf Tagen bin ich zurück. al doilea era trenul nostru. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. h) Multă lume mînca în vagonul restaurant. e) Pe peron am văzut multe trenuri. in. a) Paul este primul elev din clasă.122 13. sitzen. auf.

Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. sondern für mein Geld. sagte der Gast. „ich bin sogar sehr durstig. . „Sie haben eigentlich etwas anderes verdient." Der Gast nahm lächelnd das Geld. Sie haben mir zu viel dafür gegeben. Herr Wirt. Der Wirt fragte höflich : „Wünschen Sie auch ein Glas Wein?" „Ja." „Wofür denn?" fragte der Gast. bitte". „Sie sind mir doch vier Mark schuldig." Nach dem Essen zog der Gast fünf Pfennig aus der Tasche und sagte: „Hier. dem Bärenwirt. Gemüse und eine Nachspeise. şi anume în dialectul alemanic. ging zur Tür und sagte : „Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. Guten Abend!" Erläuterungen 1) J o h a n n P e t e r H e b e l (1760—1826). Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. (VIERZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN Nach Johann Peter Hebel Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast." „Was soll das heißen?" fragte der Wirt. es ist aber Ihre Schuld. und machen Sie es ihm ebenso. „Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für vier Mark Essen verlangt.14. Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe. scriitor german. a scris în special în dialect. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar. care au ca temă scene din viaţa ţăranilor. Aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch vier Mark dazu." „Sie sind ein Schalk". ist mein Geld. erwiderte der Wirt. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. Nachher forderte er dafür auch einen Rinds­ braten. A devenit cunoscut mai ales prin istorioare umoristice şi anecdote.

124 14. Was soll das heißen? = Ce vrea să zică asta ? Ce înseamnă asta ? Sie sind mir . zog . wenig ( = puţin). Se traduce de multe ori prin gerunziu... fără legătură între ele. în limba germană apoziţia stă totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte. pi.. poşeta der Gast GRAMMATIK 1. . cînd este vorba de cuvinte izolate. b) Ich bin zu Ihnen gekommen. Substantivul das Wort are un plural dublu : die Worte... gekommen). oaspetele ( \ clientul z buzunarul die Tasche \ \ geanta.) Vieldeutige .gehen Sie zu meinem Nachbar..) — begegnen ( + Dat. schuldig = îmi datoraţi . .. scoase din buzunar zog este imperfectul verbului ziehen. die Schuld \ \ schuldig datoria (f.) vina dator Wörter Antonyme nachher =f= vorher .. în exemplul a verbul schicken se găseşte la perfect (hat . lächelnd = zîmbind lächelnd este participiul prezent al verbului lächeln. LEHRSTOCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) der Löwenwirt = hangiul de la Leul eines Tages = într-o zi eira G7as Wein = un pahar CM vin etwas Gutes — ceva bun După etwas ( = ceva).. PERFECTUL a) Und eben er hat mich zu Ihnen geschickt.. nichts ( = nimic).... cieZ ( = mult). «MS der Tasche = . Lexik Synonyme treffen ( + Akk. . în exemplul b verbul kommen se găseşte la perfect (bin . musafirul.geschickt). habe Wort gehalten... şi o alternanţă consonantică : ziehen — zog — gezogen. . C \ vinovat . — m-am ţinut de cuvînt. în formele de bază ale acestui verb observăm. cînd există o legătură între cuvinte şi die Wörter. — spre deose­ bire de limba română. etwas anderes = altceva der Bärenwirt = hangiul de la Ursul ich ... dem Herrn Bärenwirt. pe lîngă Ablaut.. genug ( = destul) adjectivul se scrie cu iniţială mare...

dacă la infinitivul prezent sint accentuate pe prima silabă.. b) . sein 2.-f) rădăcina verbului + -t perfect: . Verbele t a r i (ex.+ ) rădăcina verbului ( + AbParticipiul perfect / laut) + -en \ v e r b e slabe = (ge. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. /verbe tari = (ge... 51. Verbele din limba germană. c) Bei Ihrem Nachbar . a). b) au la participiul — desinenţa -t. gekom­ men) al verbului de conjugat. a) au la participiul perfect: — desinenţa -en — de multe ori Ablaut. . Verbele s l a b e (ex. P e r f e c t s i m p l u n u există în limba germană. indiferent de conjugare. < haben n»uen sau v \ / . 3) participiul perfect. bin ich schon gewesen. versprochen este participiul perfect al verbului tare versprechen (ex. b).DAS BILLIGE MITTAGESSEN 125 Perfectul în limba germană este un timp compus. a) Ich habe es ihm versprochen. care se formează din prezentul auxiliarelor haben sau sein şi participiul perfect (geschickt. + participiul perfect al verbului de conjugat. primesc la participiul perfect augmentul ge-. Grammatik 1) : 1) infinitivul prezent 2) imperfectul (persoana I sg). b) Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. B a) Ich bin zu Ihnen gekommen.. . . FORMAREA PARTICIPIULUI PERFECT Pentru a putea conjuga un verb la toate timpurile este necesar să cunoaş­ tem formele sale de bază (vezi pag. verdient este participiul perfect al verbului slab verdienen (ex.

und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. a). o deplasare (ex. b) 3) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare sau schimbarea unei stări (ex. iar în propoziţia inte­ rogativă totală în locul 1 (ex. . Perfectul exprimă : 1) o acţiune terminată în prezent (ex. j). ÎNTREBUINŢAREA PERFECTULUI A. '•«•. h. e) Ich bin zu Ihnen gekommen. Participiul perfect stă în ambele cazuri în locul ultim. f) Lotte ist um 7 Uhr erwacht. e) — schimbarea unei stări (ex. ale cărei consecinţe se resimt încă în prezent (ex. c) 4) verbele care exprimă o mişcare fără o ţinta precisă (ex. es ist aber Ihre Schuld. bleiben. a). a) 2) verbele reflexive (ex. j) Ich bin Peter begegnet. g) Ich bin bei Ihrem Nachbar ge­ wesen. Wirt hat sich gefreut. a) . er hat mich zu Ihnen geschickt. Perfectul cu haben îl formează : 1) verbele tranzitive (ex. b). B. werden.. i. atunci verbul conjugat (haben sau sein) stă în propoziţia enunţiativă în locul 2 (ex. verbele din vocabularul pe lecţii care formează perfectul cu auxiliarul sein poartă după participiul perfect indicaţia : (s). i) Sie smd nur einen Tag am Meer geblieben. Perfectul cu sein îl formează : 1) verbele intranzitive care exprimă : — o mişcare cu o ţinta precisă. b) Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. begegnen (ex.u. LEHRSTOCK CU HABEN CU SEIN a) b) c) il) Der Der Wir Wir Gast hat Essen verlangt. 4. haben getanzt. b). FORMAREA PERFECTULUI 14. începînd cu această lecţie. 1 2 1 2 TOPICA l.126 3. b) Hat er Sie zu mix geschickt? Gînd predicatul se găseşte la perfect. h) Sie smd braun geworden. d) O b s e r v a ţ i e . g. f) 2) verbele sein. SENSUL PERFECTULUI a) Sie haben mir zu viel dafür gegeben.. haben gelacht. 2) o acţiune terminată în trecut.

. se referă !a un substantiv abstract sau la un lucru.. . precedat de o prepoziţie... . b)..... Deci : Sn Joc de întrebuinţăm •wofür B. . verlangt verlangt verlangt verlangt hat haben habt haben haben haben habt haben haben 5... ADVERBELE PRONOMINALE a) Wofür denn? fragte der Gast.. verlangt .... Dacă pronumele demonstrativ das. . . se referă ia un substantiv abstract sau la un lucru.. Dacă pronumele interogativ was. gewesen gewesen gewesen gewesen verlangen gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast 1 ...... gewesen .. pronumele şi prepoziţia se înlocuiesc printr-un adverb pronominal format din wo şi prepoziţia respectivă (ex.. A. precedat de o prepoziţie. Dect : în loc de întrebuinţăm dafür . ... verlangt .. verlangt . es ist aber Ihre Schuld. el se înlocuieşte printr-un adverb pronominal format din da şi prepoziţia respectivă (ex...DAS BILLIGE MITTAGESSEN 127 Perfectul geben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast • hat verbelor: sein ich bin du bist er sie ) ist es 1 wir sind ihr seid sie sind Sie sind . a). b) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. gewesen .. gewesen ..

Womit schreibt er? E r schreibt mit dem Bleistift. Gram­ matik 4) es poate fi folosit şi ca pronume demonstrativ. Dacă prepoziţia începe cu o vocală. 22. In general adverbele pronominale nu se pot referi la persoane. gel-. Folosiţi b. (vezi schema nr. 120. E r sprach mit ihm. t. d. Pe lîngă funcţiile lui de pronume personal şi impersonal (vezi pag. 57. E r schreibt damit. ES — PRONUME DEMONSTRATIV Ich habe es ihm versprochen = l-am promis-o. (vezi schema nr. die A-teilung. pentru a evita succesiunea a două vocale : wo v / worin darin \ + r + in / da ' Întrebare -» wo(r) -f. das Ge-äck. LEHRSTOCK G. 572) 6. pag. g sau p.r + da + r 4 da 4 r 4 da + r 4 bei mit nach von zu vor für aus an auf in »oer = = = = = = = = = = = = dabei damit danach davon dazu davor dafür daraus daran darauf darin darüber r + r + r -jr 4r + O b s e r v a ţ i e . pag. Se traduce prin pro­ numele demonstrativ aceasta sau prin pronumele prescurtat o. (c)k ! a) der Urlau-. de exemplu : Mit wem sprach er? E r sprach mit seinem Gast. die 0-er . der A-fel. 526) Übungen 1. Completaţi! A. die Zahn-aste. I-am promis aceasta. intre wo sau da şi prepoziţie se inter­ calează consoana r.128 14.prepoziţie y \ adverb pronominal răspuns -> da(r) 4 prepoziţie ' Exemple: wo + wo + wo -f «'0 -jwo + wo + «'0 + wo + wo + wo + wo + wo + bei mit nach von zu vor für aus an auf in äoer — = = = = = = = = = = = wobei womit wonach wovon wozu wovor wofür woraus woran worauf worin worüber da 4da 4 da 4da 4 da + da 4<2a 4 rfa 4 f 4 da -\.

wir sprechen jetzt nicht -von. fleiß-. das Dutzen-. 9—Limba germană — c. 488) B. . Er schreibt -mit. glück-. das Lan-. d) Dieses Kind spielt mit einem Messer. 5.kam ein . das Wer-. die Arbei-. c) -von sprecht ihr? Von dem Film? — Nein. 7.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 129 b) die Schul-. f) Ihr kauft Hefte für die Mathematikstunde. rieht-. und habe . eine -suppe und ein Stück -fleisch.. d) Sie sind mir vier Mark . der Ta-... der Hu-. 4. das Kinc) der Bahnstei-. froh-.. der Ro-. înlocuiţi infinitivul din paranteză prin participiul trecut pentru a forma perfectul! a) Der Gast hat eine Reissuppe (essen). b) Hans geht mit seinem Freund ins Kino. das Gesehen-. 3. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! Folosiţi adverbe pronominale interogative. e) Die Kinder spielen mit der Mutter. das Bil-. das Hern-.. die Wan-. pag. schuld-. die Zei-. der S-ran-. zurü-. hoffent-. h) Sie spricht über mich. das Bro-. das Tonban-gerä-. das Instrumen-. die An-wor-. das Wor-. acolo unde este cazul! B.. das Stü-.. herr-.. c) Das Radio steht auf dem Tisch. f) Ich habe es ihm .. A. b) -mit schreibt der Schüler? Er schreibt mit der Feder. Completaţi cu adverbe pronominale interogative şi demonstrative! a) -auf liegt das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. Folosiţi ig sau lieh/ ruh-. Completaţi cu cuvinte din text! a) Zum Bären. eigent-. b) Er verlangte für sein . înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv prin adverbe pronomi­ nale corespunzătoare. das Glü(vezi schema nr. das Gel-. c) Bitte geben Sie mir auch Wein. gehalten. der Ausflu-. der Zu-. der Freun-.. bill-. höf-. der Wir-. das Klei-. der Vornan-.. 1881 . wei-. der Vortra-. Es liegt -auf. e) Ich schenke Ihnen das -essen. b) Hast du die Zeitung (lesen) ? c) Der Gast hat auch ein Glas Wein (verlangen). einstimm2. der Par-. acolo unde este cazul! a) Hans schreibt mit dem Bleistift. der Kru-. en-. g) Sie spricht über das Buch.

Ihr bleibt zu Hause und hört Musik. haben? Ich. Die Kinder. 6. bekommen. Du läufst schnell ins Heim und holst das Heft. er. Treceţi la imperfect şi la perfect! 7. werden. und. für. Wir haben heute Gemüse und Fleisch gegessen. Lehrer. Sie ist ins Warenhaus (gehen). dein Freund ? Wohin. Der Gast zieht das Geld aus der Tasche. das Studentenheim. Sie nehmen die Bücher und gehen in die Schule. Sie Äa< sich dieses Kleid gewünscht. ein Brief. keine Stunden. ich. 6 Uhr. in. in. Ich. Er ist Lehrer (werden). laufen. Du 6isi mein Nachbar gewesen. Der Wirt hat den Gast zum Nachbar geschickt. Treceţi la prezent! 8. die Tante. ein Kleid. du? Ich. Mein Neffe. kommen. schreiben. ich. um. Der Vater. das Buch. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Draußen habe ich meinen Freund (treffen). Er. wieviel Uhr. Formaţi propoziţii la perfect! . du. haben. zu Hause. der Schnellzug. Er. dann. Habt ihr das Buch gekauft ? Der Student. ich. Woher. fahren. Der Onkel. gestern. fahren. mit. bleiben. in. lernen. der Garten. gehen. Ich verspreche Ihnen das Buch. Ich. dieser Stoff. die Bibliothek. kaufen. und. denn. gefallen. gehen. im Sommer? Bis. gut. du. schlafen. Er ist zu ihnen gegangen und hat das Buch verlangt. sich entscheiden. Habt ihr Mathematik (studieren)? Wir sind in den Hof (laufen) und haben mit ihnen (spielen). Peter? Wer. Kaufst du dir das Buch? Hast du noch Zeit? Wir verlangen eine Suppe. in. mein Freund. in. ein Fotoapparat. Der Sommer. zu Hause. sein. Begegnen. erwachen. das Gebirge. spielen.130 14. Wir beeilen uns sehr.

„Faceţi-i-o la fel". Redaţi conţinutul 11. Das ist Ihre Schuld. e) „Am primit prea mult pentru aceştia. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer kam zum Löwenwirt? Was wünschte der Gast? Wieviel Geld gab der Schalk dem Wirt? Was sagte der Wirt? Was antwortete der Gast? Was verlangte der Wirt vom Gast? Was sagte der Gast in der Tür ? textului „Das billige Mittagessen"! 10." b) Clientul scoase banii din buzunar. d) „Dar pentru ce?" întrebă clientul. c) „îmi datoraţi patru mărci". Ich habe Wort gehalten. Merken Sie sich! Ich ging eines Tages in ein Restaurant. îi spuse el. f) Pentru cine cumperi florile ? — Pentru sora mea. Cu cine ai fost la cinema? Despre ce a vorbit ieri profesorul ? Despre cine vorbiţi? Pentru ce ai nevoie de bani? — Pentru carte.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 131 9. . h) Clientul a fost înainte de aceasta la vecin şi i-a făcut(-o) la fel. Sie sind mir 20 Lei schuldig. Astăzi este ziua ei de naştere. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein! Ich gebe Ihnen etwas anderes. Daţi-mi pentru aceştia şi un pahar cu vin. a) Clientul (îi) spuse hangiului : „Daţi-mi pentru banii mei o supă de carne. Numai pentru aceasta îmi trebuie bani. g) Hangiul 1-a trimis pe client la vecin." f) „Aţi meritat altceva. dar sînt politicos" replică hangiul. dar aceasta nu este vina mea. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes. Traduceţi! A. a) b) c) d) e) Cu ce scrii (tu). spuse hangiul. B.

der ist besetzt. Andrei fragt den Kellner : „Ist der Tisch frei?" „Nein." „Danke". sagt Andrei. „Hier ist die Speisekarte. gekocht Fisch. aber der Fenstertisch ist frei". gebraten Kalte Speisen Brot mit Butter und Wurst Brot mit Butter und Schinken Brot mit Butter und Käse Nachspeisen Birnenkompott. dann nehmen wir den." Der Kellner bringt sie. Pfirsichkompott . Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. „Gut. antwortet der Kellner. Er geht mit seinem Freund Andrei und dessen Bruder Radu in eine Gaststätte. SPEISEKARTE Warme Speisen Brühe Brühe mit Ei Reissuppe Nudelsuppe Schweinefleisch mit Kohl Schweinebraten mit Gemüse Schnitzel mit Kartoffeln Rindsbraten mit Kartoffeln Fisch. ( F Ü N F Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE Peter feiert seinen Geburtstag.15.

und schließlich fan­ den sie den Fehler. sagt er.. alle drei zerbrachen sich den Kopf. also 30 Lei und bekommen von ihm 5 Lei zurück. „Zahlen!" sagt Peter. „wir haben uns unterhalten und gelacht. „Das macht zusammen 25 Lei". Ein Leu fehlt also. Wieviel hat unsere Feier eigentlich gekostet?" Sie machen die Rechnung. „ Jeder von uns hat zehn Lei gegeben und einen Leu bekommen. Peter gibt davon Radu einen Leu. Es wird spät. 3 X 9 = 27 (drei mal neun ist siebenundzwanzig). das sind neun Lei. dunkel Apfelsaft Limonade Mineralwasser Warme Getränke Katfee Tee Milch . Für zwei Lei kaufen sie Zigaretten. Die Freunde geben dem Kellner je einen Zehnleischein. Finden Sie ihn auch? Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) Eine schwere Rechenaufgabe •= O problemă grea de aritmetică Warme (kalte) Speisen = Mîncăruri calde (reci) einige Zeit = cîtva timp Zahlen! = Plata! Die Rechnung stimmt nicht = Socoteala nu este exactă . einmal. Sie essen und trinken mit Appetit. Sie rufen den Kellner. Die Freunde bestellen.EINE »SCHWERE" RECHENAUFGABE - Kirschenkompott Schokoladetorte Eis Kalte Getränke Bier. Der Kellner macht die Rechnung. zwei Lei haben die Zigaretten gekostet : 27 + 2 = 29 (siebenundzwanzig und zwei ist neunund­ zwanzig). sagt Peter.. „Das Essen hat uns geschmeckt". Nach dem Essen bleiben sie noch einige Zeit in der Gaststätte. dreimal.. Andrei einen Leu und einen Leu behält er. Wo ist er nur?" Es war nicht leicht. zweimal. hell Bier. aber sie stimmt nicht.

Sie bleiben noch einige Zeh in der Gaststätte. Pronumele acestea urmează regulile declinării articolului (vezi schemele nr. pag. pag. 82. 538). 83. a staţiona behalten — behielt — behalten = a păstra der Federhalter. Etwas ( = ceva) (ex. Se declină ca articolul hotărît la singular. PRONUMELE NEHOTĂRlT (Continuare) a) b) c) d) e) Jedev von uns hat 10 Lei gegeben. cîteva) (ex. Ich wünsche dir alles Gute. toate) — alles ( = totul) substantivul este nearticulat.— stiloul der Füllfederhalter.= stiloul die Haltestelle. pag. a opri. -s. 537). a) — spre deosebire de limba română — are desinenţe pentru toate trei genurile. . b) se declină ca articolul hotărît la plural. LEHRSTOCK Lexik Synonyme die Gaststätte — das Restaurant Antonyme warm =f= kalt hell =f= dunkel schwer =f= leicht . -s. -n = staţia GRAMMATIK 1. -s. . jedev Student — jede Studentin —-jedes Kind (vezi schema nr.= tocul (de scris) der Füllhalter. După alle ( = toţi. 77. c) şi nichts ( = nimic) sînt invariabile. .134 15. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. 536 şi nr. . După etwas şi nichts adjectivul se scrie cu iniţială majusculă. Alle drei zerbrachen sich den Kopf.besetzt frei J Vieldeutige Wörter /îngheţata das Eis—: \ gheaţa kosten'a gusta -a costa koc -a fierbe hen>a găti ^beschäftigt Wortfamilie halten —• hielt — gehalten = a ţine. Einige ( = cîţiva. jeder ( = fiecare) (ex.

. întrebuinţat adjectival. (vezi schema nr. PRONUMELE DEMONSTRATIV (Continuare) a) Ist der Tisch frei? b) Gut. se declină ca articolul hotărît (vezi schema nr. Ga pronume demonstrativ se întrebuinţează adjectival (ex. Pronumele demonstrativ der. viermal Numeralul iterativ = numeralul cardinal + -mal (vezi schema nr. Der. întrebuinţat substantival. c) Er geht mit Peter und dessen Bruder in eine Gaststätte.SCHWERE" RECHENAUFGABE 135 2. D. die. dreimal sînt numerale iterative. declinarea lui diferă de aceea a articolului la genitivul singular. das accentuat este pronume demonstrativ ( = acest. der dessen dem den Feminin die deren (derer) der die Neutru das dessen dem das Plural toate genurile die deren (derer) denen die O b s e r v a ţ i e . G. a) si substantival (ex. einmal. die. 64. zweimal. 542) . 530). zweimal. das are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural şi forma derer. NUMERALELE ITERATIVE einmal. 530) 3. dreimal. Aceasta se întrebuinţează rar. pag. 64.EINE . b). 92. In gramatica limbii române numeralului iterativ îi corespunde numeralul adverbial. A. pag. Numeralul iterativ se formează prin compunere din numeralul cardinal şi -mal: einmal zehnmal zweimal hundertmal dreimal tausendmal etc. pag.. la genitivul şi la dativul plural: Singular Masculin N. dann nehmen wir den. aceasta).

wofür. NUMERALELE DISTRIBUTIVE Sie haben nur je einen Zehnleischein. treffen. bekommen. ordnen. 541) 5. Despărţiţi în silabe! a) b) c) d) e) f) g) die Rechenaufgabe. Numeralele distributive se formează cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je. FORMAREA CUVINTELOR SUBSTANTIVELE DERIVATE CU SUFIXUL -UNG Sie machen die Rechnung. 170. die Gaststätte. essen. der Apfelsaft. pag. fahren. k) worauf. 613) . begegnen. interessant. die Industrie. stimmen. woher. duschen/schließen schließlich. schmecken das Institut. (vezi schema nr. Ele indică de obicei rezultatul acţiunii verbului din care s-au format: rechn (^j + ung -» die Rechnung j Substantivele derivate cu sufixul -ung sînt de genul feminin. ebenso. de gen feminin. pag.Î36 15. schicken.. eigentlich (vezi Schema nr. fassen verlassen. 90. das Instrument. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive verbale. wohin. das Restaurant. kochen besetzen. versprechen. die Jacke. bestellen. worüber. de regulă abstracte. die Sitzung. die Straße. LEHRSTOCK 4. das Meisterwerk . Übungen 1. gefallen ordnen. die Speisekarte die Brücke. zerbrechen.

teuer b) groß. bewundern b) besichtigen. Bier. kalt. Milch. Brot. mit. Suppe. essen. Der Kellner. kaufen.-kompott Fußball-speise Apfel-karte 5. Das Kind. Sie. trinken. die Freunde.SCHWERE" RECHENAUFGABE 137 2. Sie finden den Fehler. leicht. Käse. Fisch. die Speisekarte. öffnen. geben. der Fenstertisch. falsch. Sie rufen den Kellner und geben ihm 30 Lei Die Freunde haben kein Kleingeld. fordern c) ordnen. gern. vorher 3. bestellen. und. Die Freunde zerbrechen sich den Kopf. Die Rechnung stimmt nicht. in. die Speisekarte. Schinken. verlangen. Formaţi substantive compuse aleglnd cuvîntul articolul coresp unzâtor 1 a) b) c) d) SpeiseMineralNachSchweine-spiel -suppe -saft -fleisch e) f) g) h) de bază potrivit! Puneţi -ung! Traduceţi-le! Nudel-wasser Kirschen. dort. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Der Tisch ist frei. Es wird spät.EINE . Formaţi substantive cu ajutorul sufixului a) wohnen. oder? . Der Kellner bekommt 25 Lei. Birnenkompott. Care sînt antonimele cuvintelor de mai jos? a) besetzt. Sie. eine Gaststätte. Tee. Dann. Dann. Wurst. Formaţi propoziţii la prezent. gehen. üben. Die Gäste. die Gäste. er. Zu Abend. 6. Sie. nehmen. Butter. Der Kellner gibt den Freunden die Speisekarte. dunkel. verspäten 4. essen. trinken. gern. essen. Die Freunde bestellen Braten und Bier. und. la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Freunde.

Andrei). mein Freund. 8. eine Freundin. unsere Freundin. ein Freund. die Vor­ lesung). unsere Freundin. der Autobus. die Post. c) Womit fahren Sie? d) Mit wem fahren Sie? (mit : e) Wo waren Sie? (in: (bei: (auf : f) Wann gehst du in (nach die Bibliothek? g) Seit wann lernen Sie (seit: Deutsch? (von : h) Von wem hast du das Buch? Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wohin sind die drei Freunde gegangen? Wo haben sie Peters Geburtstag gefeiert? Was haben sie den Kellner gefragt? Was hat ihnen der Kellner gebracht? Was haben die Freunde bestellt? Wie hat ihnen das Essen geschmeckt? Wieviel hat es sie gekostet? Hat ihnen der Leu gefehlt? . der Speisesaal. sie. das Kino. das Auto). das Land). das Heim. die Bibliothek. das Heim. Die Arbeitsbedingungen (alle Studenten) sind ausgezeichnet.138 15. der Genosse. der Speisesaal. die Gast­ stätte. Ich treffe (einige Freunde) in der Ausstellung. das Meer). das Kauf­ haus. die Stadt. LEHRSTOCK 7. folosind cuvintele din paranteză 1 a) Wohin gehen Sie ? (zu : (in: b) Wohin fahren Sie? (nach (auf: (an: (in: (mit : mein Freund. das Land. der Genosse Peter. das Essen. der Vortrag. Predeal). ein Genosse). Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) Er antwortet (jeder Student). das Gebirge). ein Monat. er. Predeal). meine Freun­ din. ein Jahr). Răspundeţi la întrebări (prin propoziţii). ein Student). die Stadt). die Fakultät). die Straßenbahn. der Genosse Andrei). das Kaufhaus. der Zug. Hast du es (alle Studenten) gesagt? Er spricht mit (einige Genossen). die Bibliothek.

ci foarte uşoară. cu plăcere. (Ei) Au mîncat cîte două bucăţi de pîine cu brînză. Astăzi mi-a plăcut mult friptura. Voi citi încă o dată cartea aceasta. Cine a spart farfuria? Nu-ţi bate capul! Iţi spun totul! Eşti liber mîine? Nu. Gustă compotul! Este foarte bun. h) Şi noi am găsit greşeala. Toţi au venit. bere şi compot de piersici. Ai comandat totul? 11 văd în fiecare zi (folosiţi acuzativul).) toate exerciţiile? Mîncarea i-a plăcut. g) Fiecare şi-a bătut capul şi în cele din urmă au găsit greşeala. f) Prietenii au socotit greşit. Mergem azi la cinema? Da. c) Ospătarul a adus prietenilor lista de mîncare. Îmi plac cireşile. e) Ei i-au plătit ospătarului. Stăm cîte doi în bancă. Iţi place costumul ? Cum ţi-a plăcut filmul acesta? Mie mi-a plăcut foarte mult. l-ai spus (lui) totul? Iţi arăt ceva frumos. Locul acesta este ocupat ? —• Nu. B. Toate locurile sînt ocupate. mîine sînt ocupat. Iţi place îngheţata? Această problemă nu este grea. Cît costă berea? Mama mea găteşte excelent. dar poimîine sînt liber. El a mers cu Radu şi cu prietenul acestuia la bibliotecă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ea a mers cu Maria şi cu prietena acesteia la cinema. a) b) c) d) e) f) g) D.EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE 139 10. Aţi făcut (dv. Aceasta este staţia Kogălniceanu ? Scrii cu tocul sau cu stiloul? Am comandat de două ori cafea şi îngheţată. . Apa aceasta este rece ca gheaţa. a) Doi prieteni s-au dus la un restaurant. Traduceţi! A. Apa fierbe la 100 de grade. d) Aceştia au comandat de două ori friptură de porc. b) Ei s-au aşezat la o masă şi i-au cerut ospătarului lista de mîncare. acesta este liber. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C.

)? De la cine aţi auzit (dv. LEHRSTOCK E. Das macht zusammen 25 Lei.140 15. ? Unde a plecat (el) ? De unde a venit (el) ? Cînd vine (el) la Bucureşti? A cui zi de naştere este astăzi ? Al cui stilou este acesta? Ce i-aţi promis prietenului dumneavoastră? Ce i-aţi cumpărat nepotului dumneavoastră de ziua lui de naştere? Merken Sie sich! Wir bestellen dreimal Schweinebraten.) ? Cum aţi socotit (dv.)? Cu ce mîncaţi (dv. Trinken Sie Kaffee? Wir verlangen warme Speisen und kalte Speisen. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ce aţi comandat (dv. Bitte geben Sie uns Bier. .) ? Cum v-a plăcut mîncarea? Cui i-aţi plătit (dv. Die Rechnung stimmt (nicht).) aceasta? La ce oră aţi mers acasă? La ce oră aţi fost (dv.) acasă? De cînd nu l-aţi văzut pe prietenul dv.) carnea? Cîte bucăţi de pîine aţi mîncat (dv.

.vorbea (poseda) numai franceza 2) Dann sah er nach . Mit Müh und Not bestellte der Ausländer eine Suppe. Der Ausländer verstand nichts.16. Er rief den Wirt und wieder­ holte die Worte des Nachbars : „Noch einmal!" Der Wirt brachte ihm aber kein Huhn. sondern wieder Suppe. Der Ausländer dachte : „Ich bestelle nun auch Huhn mit Bratkartoffeln". Dieser aß Huhn mit Bratkartoffeln.. (SECHZEHNTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) EIN MIßVERSTÄNDNIS Ein Ausländer machte eine Reise durch Deutschland.. Einige Menschen aßen Schnitzel mit Gemüse. = Apoi privi spre . Der Wirt kam zu diesem Mann und fragte ihn : „Was wünschen Sie?" Der Mann sagte auf deutsch: „Noch einmall" Und der Wirt brachte ihm Huhn mit Bratkartoffeln. Auch an seinem Tisch saß ein Mann. Eines Tages kam er in ein Städtchen.. Dann sah er nach rechts und nach links. Es war gerade Mittagszeit.. andere Fisch mit Kartoffeln. und der Ausländer hatte auch Hunger. Der Mann beherrschte nur Französisch und verstand ein wenig Italienisch.. Der Wirt aber sprach außer seiner Muttersprache nur ein wenig Russisch. Er ging in eine Gaststätte und setzte sich an einen Tisch.. Er dachte : „Warum bedeutet für mich „Noch einmal" Suppe und für meinen Nachbar Huhn mit Kartoffeln?" Erläuterungen 1) . 3) auf deutsch = în limba germană .beherrschte nur Französisch = .. Das Wetter war sehr schlecht.

b) Der Rindsbraten . Auf dem Verkaufstisch liegen Hemden und Taschentücher. Dieser Mann spricht gut Deutsch.. Legst du deine Bücher in die Bank? Wohin hängen die Gäste ihre Mäntel ? Die Studenten sitzen in den Bänken. A. Er beherrscht auch Französisch. Seid ihr am Mittwoch beschäftigt? Es wird kalt. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wie ist das Wetter? Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. Die Uhr steht auf dem Schreibtisch. LEHRSTUCK Übungen 1. Ich stelle die Blumenvase neben das Bild meines Vaters. dem Gast sehr. Hast du Donnerstag nachmittag eine Sitzung? Werden Sie Professor? Ich bin bei einem Freund. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) B.142 16.. Das Gemälde von Grigorescu hängt neben dem Gemälde von Aman. 2.. Die Uhr steht. Alina setei ihre Puppe auf das Bett. perfect şi viitor! A. . Was bestellen Sie? Was wünscht sich dein Freund zu seinem Geburtstag? W a n n triffst du ihn? Nimmst du das Buch? Ich verstehe sie nicht. a) öj cj (2j e^ fj g) Aj t^ j) k) I) m) G. Treceţi propoziţiile la toate timpurile învăţate! a) Die Schuhe .. schmecken! B. Treceţi propoziţiile de mai jos la imperfect. Wer bringt das Essen? Er sieht nach rechts und nach links. Bist du am Nachmittag frei? Um wieviel Uhr seid ihr zu Hause? Du wirst am Meer rasch braun. Wir sind nachmittags frei. Versteht ihr mich? Liest du die Zeitung „Neuer Weg" ? Läßt du das Buch hier? Der Zug hält hier nicht. Ich habe Geld bei mir. Completaţi cu verbele gefallen sau. Wir haben nur vormittags Unterricht. mir.

d) Sie kauft nichts gegen . die Bank). das Katheder). ... sie. dir das Schnitzel? .... A. das Sta­ dion). der Garten..? Mir .. Dieser Film . Andrei kommt aus der Bibliothek.. (ich.. ihr. 3. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! B...EIN MIßVERSTÄNDNIS 143 c) d) e) f) g) h) i) Das Buch ist schön. du.... das Haus). (die Halle. sie.. die Bank). e) Die Studenten stehen um ... înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv cu adverbe pronominale acolo unde este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Otto fährt mit dem Autobus in das Zentrum. Ich gehe mit meinem Freund in eine Ausstellung. das Heft.. Sie) ? g) Ihr Bleistift liegt auf .. Andrei schreibt an seine Mutter.. sie... der Bahnhof. Es .. (der Brief. ihr... b) Danke für . B. (du. Der Ausländer denkt oft an seine Reise durch Deutschland. sie) auf . wir.. die Universität) ? c) Bitte kommt zu ... sie. (das Stadion.. dir das Spiel? Das Bier .. der Tisch. Georg kauft für seine Schwester ein Paar Schuhe. Wir erwarten viel von ihm. Mein Vater kauft an dem Schalter eine Fahrkarte. c) Die Gäste gehen durch . f) War Boxana gestern bei . Handball und Fußball. a) Ich kaufe nichts ohne . mir. mir. er.. . e) Wir legen die Bücher in ... Das Buch liegt auf dem Tischchen. Der Student antwortet auf die Frage. wir. (der Lehrer... (der Park. (sein Wunsch). wir.. er.. wir. 4. meine Kollegen) durch . (der Schreibtisch. der Palast. die Postkarte). Der Wirt kam zu dem Ausländer.. (die Post. der Garten).. das Geschenk. h) Andrei kommt von . Treceţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! A. (du.. uns sehr gut. Sie legt ihre Hefte auf den Stuhl.. b) Gehst du für . (du. a) Ich gehe mit .. (ich.. meine Eltern)! d) Mein Freund geht in . das Stadion). Hat dir die Zigarette . ihr. (ich. mein Kollege). (der Schrank. meine Eltern..

diese! B. sie. Deutsch. meine Muttersprache. nicht. mein Tisch.. j) Er. sein.. (die) Bratkartoffeln. ich. diese. c) Er geht ohne . es. d) Kommst du heute zu .. auf deutsch : „Noch einmal". Huhn. ihr. . (du. bringen. n) Ich.. e) Was haben Sie bei .. du. er. er. gehen. sie. Zeitschriften kaufte ich auf dem Bahnhof. Film schon gesehen? j) Wann gehst du zu . sie).. h) Ich. Stadion treiben wir Sport. sie. Gast das Mittagessen. i) An. m) Der Wirt.. er. lernen. jene! G... I) In . Karten (ich. ihr. sagen : Noch einmal". ein Herr. sie)? e) Der Onkel kauft für . und jetzt. bringen.. Speisen schmecken mir. wünschen?" I) Der Mann. Zuges sind offen. wir. in Deutschland. eine Suppe.. ich fahren. Wohnblocks sind schön und modern.. die! a) . viele Sprachen. in.. d) Ein Tag. der Mann: „Was. in. g) Ich. einmal. und. sein Freund : b) In. nach Sinaia (du. Huhn mit Bratkartoffeln.. antworten. du. das. essen. dieses.. denken: „Auch. 6. eine Gaststätte. Completaţi cu pronumele demonstrative A. er. Füllfederhalter ist neu und schreibt sehr gut. Ich. sein. erzählen... g) Er spielt gegen . (ich.. e) Dort.... die. lernen. er. sie. Completaţi cu pronumele personal! a) Ich esse heute bei . (ich. d) . beherrschen. (das) Huhn. ich.. hungrig. sie. ich. der. p) Ich denken. wir. 7. wir. o) Der Kellner. h) . wir).. mit. sehr. i) Hast du . du.. ich.. er). sein. f) Die Kollegen grüßen ... jener. mit Bratkartoffeln. essen.. nach Hause. er. fleißig. noch... Kellner bestellt? f) Werden Sie . dieser. ihr. schön. wir). Formaţi propoziţii! a) Ein Mann. wieder. b) Ich fahre mit . Sie). b) Die Wohnungen . ich. nach Hause. Anzug. er. q) Ich. dort. fahren. f) Der Wirt. c) Der Wirt schenkte . bestellen.. sein. ihr. fragen. k) Der Wirt. jene. Sie). Suppe.. sie.. LEHRSTOCK 5. jenes. ein Städtchen. ihr. ich.. 1947. sitzen. Stoff kaufen? g) Mir gefiel .. ihr. Film? k) Die Fenster ..144 16. du. Sie.. ins Stadion (ich. das Jahr. (ich.. c) Es. sehr.

Răspundeţi! A. a) Was sieht man auf den Straßen der Hauptstadt? b)£No ist das Kombinat Haus der Scînteia? c) Nennen Sie einige Fakultäten der Universität Bukarest! d) Welche Fakultät besuchen Sie? e) Wo ist Ihre Fakultät? f) Wo ist der Palast der Republik? g) Was befindet sich dort ? 10—Limba germană — c. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Waren Sie schon im Ausland ? Welche Sprache lernen Sie? Welche Sprachen beherrschen Sie? Welches ist Ihre Muttersprache? Essen Sie zu Hause oder in der Gaststätte? Essen Sie oft in der Gaststätte? Was bestellen Sie dort? Von wem verlangen Sie die Speisekarte? Welche Speisen schmecken Ihnen? Was trinken Sie? Was essen Sie morgens? Was essen Sie zu Mittag? Was machen Sie nach Tisch? Was essen Sie abends ? Was kosten die Speisen? Wo wohnen Sie? Seit wann wohnen Sie dort? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Was machen Sie vormittags? Was machen Sie nachmittags? Wohin gehen Sie abends ? Was haben Sie im Sommer gemacht ? Was machen Sie an Ihrem Geburtstag? Machen Sie oft Ausflüge? D.EIN MIßVERSTÄNDNIS 145 8. a) b) c) d) e) f) g) h) | i) j) k) I) m) n) o) C. 1881 . a) Wohin fuhr der Ausländer? b) Welche Sprachen beherrschte er? c) Wie sprach der Wirt? d) Was bestellte der Ausländer? e) Was aß sein Nachbar? f) Warum brachte der Wirt dem Ausländer wieder eine Suppe? g) Was lernen Sie aus dieser Erzählung? B.

Womit fahren Sie in die Stadt? C. LEHRSTOCK E. c) Străinul vorbea ( = poseda) numai limba sa maternă şi puţin ruseşte. a) b) c) d) e) f) g) F. in. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) I) m) n) Wieviel Stockwerke hat das Warenhaus Victoria? Wann waren Sie in diesem Warenhaus? Wo liegt es? Was haben Sie dort gekauft? Wer hat Sie bedient? Wo haben Sie gezahlt? Welches sind die Abteilungen des Warenhauses? Wohin sind Sie im Sommer gefahren? Womit sind Sie gefahren? Wo lösten Sie die Karte? Welcher Klasse fuhren Sie? Was kostete die Karte? Wo bezahlten Sie die Karte? Um wieviel Uhr fuhren Sie? Woher kam der Zug? Hatten Sie auch noch andere Züge? Wann? Hatten Sie viel Gepäck? Wohin legten Sie Ihre Koffer? Wer begleitete Sie zum Bahnhof? Mit wem fuhren Sie? Wann waren Sie wieder zurück? 9. Warum gehen. . mit Müh und Not? sehen. bald. bald. Traduceţi! A. der Ausländer. nach links ? sagen. Wohnen Sie bei (Ihr Onkel)? (Ihre Tante)? (Ihre Eltern)? (Ihr Neffe)? (die (der (der (die Straßenbahn) Trolleybus) Autobus) Taxe) B. er. Formaţi propoziţii! Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele de la mar­ gine la forma potrivită! A. die Suppe. die Gaststätte? bestellen. a) Un străin intră ( = merse) într-un restaurant.146 16. der Ausländer. b) Vremea era foarte urîtă. er : „Noch einmal" ? 10. nach rechts.

g) El nu are nevoie de această carte. B. i) Vecinii dumneavoastră sînt acasă? j) Prietenul meu îşi serbează astăzi ziua de naştere. Le mîncăm cu poftă. g) Cînd vine sora ta? h) Unde merg colegii voştri? Ei merg acasă. El (îi) spuse cîrciumarului: „încă o dată!" g) Străinul repetă cuvintele vecinului său. k) Prietenul meu a plecat la mare. Ia-ţi-11 d) îţi dau peniţa mea..) cartea lui. El vi-o dă cu plăcere. Apoi merge la poştă. i) Străinul mîncă supa şi (se) gîndi: „Voi învăţa limba germană".. c) îţi dau creionul meu. Marţi am fost cu prietena mea şi cu fratele acesteia la o expo­ ziţie. căci avem o şedinţă. a) Dă-mi te rog stiloul tău! b) Am cumpărat pentru mine şi pentru prietenul meu cîte un bilet de clasa a doua. . Seara mergem la un cinematograf sau la operă. d) Ea merge cu unchiul şi mătuşa ei la un magazin. b) El cumpără pentru tatăl său ziare şi reviste. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Avem înainte de masă cursuri. f) Părinţii lui locuiesc la ţară. h) Cîrciumarul îi aduse însă iarăşi o supă. Sora prietenului meu a plecat alaltăieri cu trenul la Buşteni. Ia-ţi-o! f) El vă dă (dv. C. Poimîine vine unchiul meu pentru cîteva zile la mine. a) Andrei scrie mamei sale o scrisoare şi tatălui său o carte poştală. e) Noi plecăm cu prietenii noştri la munte.EIN MIßVERSTÄNDNIS 147 d) Cîrciumarul im-1 înţelegea pe străin şi străinul nu-1 înţelegea pe cîrciumar. Unde este ea ? — Ea este la Mamaia. D. Ţi-o dau. Ţi-1 dau. Astăzi nu merg în oraş. iar prietena mea la munte. Unde pleci? Prietena noastră a plecat deja la mare. c) Maria îl vizitează pe unchiul ei. e) Străinul comandă cu chiu şi vai o supă. Şi eu voi pleca duminică la munte. /) Vecinul său mînca pui cu cartofi prăjiţi. Cadoul va fi pentru el o surpriză. h) îţi place acest costum? Cumpără-ţi-1! i) Nouă ne plac fructele. Ţi-o dau. Ia-ţi-o! e) îţi dau cartea mea. După masă citim la bibliotecă sau acasă.

a) b) c) d) Bucureştiul este centrul culturii şi economiei noastre. b) La raionul cu articole de toaletă găsim apă de colonie. La Bucureşti vom vedea spectacole de teatru şi cinema. Merken Sie sich! Er Er Er Er beherrscht nur seine Muttersprache. bluze. caiete. bestellte mit Müh und Not eine Suppe. c) Eu mănînc peşte. sagte auf deutsch : „Noch einmal". televizoare şi magnetofoane. creioane. o friptură pîine şi o (bucată de) prăjitură. fuste. La aceasta bere. F. Hamalul ducea un geamantan şi alte bagaje. înainte de plecarea trenului conductorul strigă : „Poftiţi în vagoane!" mîncaruri reci. beau şi o sticlă de de lei şi el îmi dă H. frumoase şi bune. d) Alături sînt aparate de radio.35 lei înapoi. serturi. a) b) c) d) e) ţ) La gară este multă lume. . h) In magazinul „Victoria" există şi un bufet. parfum. g) Aici se găsesc costume bărbăteşti. Acolo se vind prăji­ turi şi ciocolată. stilouri. jachete. e) Sortimentul de mătăsuri este mare. în gară (hala gării) mai erau trenuri accelerate şi personale. LEHRSTOCK E. f) Socoteala era exactă. paltoane. Acest accelerat are un vagon restaurant şi un vagon de dormit. pînă la Arad.148 16. de­ de porc cu legume. săpun şi pastă de dinţi. a) Noi am ocupat o masă lîngă fereastră. tocuri şi cerneală. b) Pe lista de mîncăruri sînt mîncăruri calde. rochii. f) Articolele de confecţii sînt ieftine. o supă cu tăiţei. sah nach rechts und nach links. Mergi cu tramvaiul sau cu autobuzul în centrul oraşului ? Unchiul meu are o locuinţă într-un bloc lîngă Palatul Republicii. d) Aceasta face 18. a) In acest magazin sînt multe raioane.65 lei. e) (Eu) dau ospătarului o bancnotă de 25 6. Trenul pleacă la 830 prin Făgăraş şi Sibiu. băuturi reci şi calde. c) La raionul de cărţi sînt cărţi. G.

nach diesen schweren Prüfungen bin ich ein wenig zu faul dazu. R o x a n a : Trotz dieses schönen Wetters ? Schade! Gehen wir nicht zu den Athletikwettkämpfen ? Helga: Ich habe keine Lust dazu. R o x a n a : Dann gehen wir Tennis spielen! Helga: Es ist zu heiß. Unsere Gruppe macht einen Ausflug an den Snagov-See. R o x a n a : Das macht nichts. denn während der Prüfungen haben wir viel gearbeitet. . R o x a n a : Wie herrlich wird das Essen im Freien schmecken! II e l g a : Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. R o x a n a : Natürlich! Du denkst schon wieder an deinen Schlaf. Kommt ihr mit uns? H elga: Das ist eine Idee 1 R o x a n a : Wunderbar! Wir werden turnen.17. (SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? R o x a n a : Wie verbringen wir den nächsten Sonntag? Helga: Wir schlafen bis Mittag. R o x a n a : Und unsere Helga ist plötzlich faul geworden. Am Nachmittag werden wir rudern. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. in der Sonne liegen und im See schwimmen. Helga: Ja. A n d r e i : Guten Tag! Was ist geschehen? Streitet ihr? H elga: Guten Tag! Wir machen Vorschläge für den nächsten Sonntag. A n d r e i : Wir bleiben den ganzen Tag dort. R o x a n a : Heute bist du mit keinem Vorschlag einverstanden! Werden wir vielleicht den ganzen Sonntag zu Hause sitzen und schlafen? Es klopft. A n d r e i : Ich besuche euch gerade wegen des Programms für den Sonntag. wir sind müde. aber jetzt. Wir sind jung. und Sport ist gesund. Draußen steht Kollege Andrei.

LEHRSTOCK Kommt auch Alina an den Snagov-See? Nein. Grammatik 3) adjectivul atributiv este variabil. Helga: Ich freue mich schon auf den Ausflug. Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. dann bleibt es dabei = atunci ne-am înţeles Lexik Synonyme wunderbar — herrlich bestimmt — gewiß Antonyme gesund =f= krank fleißig =f= faul GRAMMATIK 1. A n d r e i : Also... dem 1. an = Te gîndeşti Ia ..) Ich habe . . DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR Helga: Andrei: Vieldeutige Wörter /P r ep. R o x a n a : Ich kenne ihn. nach diesen schweren Prüfungen.. . dann bleibt es dabei. H e l g a : Einverstanden 1 Auf Wiedersehen! Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) bis Mittag = pînă la prînz Schade ! = Păcat! Das macht nichts = Nu face nimic. b) . und diese trainieren für das nächste internationale Wettspiel. nu-i nimic Was ist geschehen = Ce s-a întîmplat? den ganzen Tag (Sonntag) = toată ziua (duminica) im Freien = în aer liber Du denkst . Spre deosebire de adjectivul adverbial şi predicativ care sînt invariabile vezi pag. Auf Wiedersehen! R o x a n a . Helga: Welcher Viktor ? A n d r e i : Der aus der vierten Gruppe....150 17... Er ist unermüdlich.= la zu<^ < adv...Gebirge. Wir nennen ihn „den Bergsteiger". Aber Viktor fährt mit uns. ganz vergessen = am uitat complet . Ich habe meine Mü­ digkeit ganz vergessen. immer lustig und singt schön. Wir werden uns bestimmt nicht langweilen.. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. Juni. Sie gehört zur Auswahlmannschaft der Korbballspieler. = prea a) Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. Ich freue mich auf = Mă bucur de (în vederea .. um 8 Uhr früh an der Autobushaltestelle. Wir treffen uns alle am Sonntag. Im vorigen Jahr waren wir zusammen im Bucegi.. 21.

afară de nominativul singular masculin. den fleißigen Studenten. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE a) Der ist aus der vierten Gruppe. Studentinnen. Singular Masculin N. cînd are desinenţa -e. Numeralele ordinale urmează regulile declinării adjectivelor . A. Studentinnen. dem 1. a) sau de un pronume cu desi­ nenţele articolului hotărît (ex. Feminin Studentinnen.nominativ singular la toate genurile acuzativ singular "feminin şi neutru articolul hotărît desinenţa -e' Adjectiv / / precedat ^ sau s ^ pronume + de­ desinenţa -en — la celelalte cazuri sinenţele artico­ lului hotărît (vezi schema nr. D. 518) 2. G. der fleißigen Studenten. 47. G. h) Wir treffen uns alle am Sonntag. ( = ersten) Juni. A. b) ca de pildă dieser. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Studentin Studentin Studentin Studentin Neutru das fleißige des fleißigen dem fleißigen das fleißige Kind Kindes Kind Kind Declinarea slabă a adjectivelor . adică primeşte desinenţele substantivelor slabe -(e)n la toate cazurile. Studentinnen. pag. die fleißigen Studenten. diese. feminin şi neutru şi de acuzativul singular feminin şi neutru. D. der des dem den fleißige fleißigen fleißigen fleißigen Student Studenten Studenten Studenten die der der die Feminin fleißige fleißigen fleißigen fleißige Plural Masculin N.WAS MACKEN WIR AM SONNTAG? 15! Adjectivul precedat de articolul hotărît (ex. dieses se declină slab. um 8 Uhr früh. die fleißigen Studenten.

79. 4. — Welches Kind ist da ? Adjectivul declinat slab răspunde la întrebările welcher ? welche ? welches ? welche Î Pronumele interogativ welcher. — Welche Studentin ist da ? c) Da ist das fleißige Kind. pag. Welches ist dein Zug? dar : Welcher Zug ist das? feminine. Welches + verbul sein se poate referi şi la substantive masculine şi atît la singular cît şi la plural şi nu numai la cele neutre. — Welcher Student ist da? b) Da ist die fleißige Studentin. Andrei klopft. welche. pag. Grammatik 4 . VERBELE IMPERSONALE 75. welches urmează regulile declinării articolului hotărit. LEHRSTOCK (Continuare) a) Da ist der fleißige Student. 22. Majoritatea exprimă fenomene ale naturii. Uneori verbele au ca subiect pronumele es. pag. Der Gast läutet. Erläuterung 6). folosit ca pronume impersonal (comp. 573) . 121. Verbele întrebuinţate numai la forma impersonală se numesc verbe imper­ sonale permanente. pag. O b s e r v a ţ i e . PRONUMELE INTEROGATIV 17. (vezi schema nr. ca : es schneit = ninge es regnet = plouă es hagelt = cade grindină es donnert = tună es blitzt = fulgeră es taut = se topeşte Verbele impersonale permanente formează perfectul cu auxiliarul de timp haben. Verbele întrebuinţate atît la forma personală cît şi la forma impersonală se numesc verbe impersonale ocazionale : Es bleibt dabei Es läutet Es klopft dar şi dar şi dar şi Ich bleibe dabei. 535) Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag.152 3. (vezi schema nr.

Prepoziţiile während.Student dieses klein. Genitivul este cerut de prepoziţiile wegen ( = din cauza. trotz ( = în ciuda. trotz şi wegen cer cazul genitiv.Wald dieser fleißig.Feder durch diesen grün. (vezi schema nr. 573) Übungen 1. Declinaţi la singular şi a) b) c) d) e) f) g) plural! der interessante Vorschlag dieser große Wald die helle Wohnung jene schöne Schallplatte das nächste Jahr dieses neue Fernsehgerät jenes lustige Kind adjectivelor! 2.Wald . a) b) c) d) e) f) g) B. ex. cu t o a t ă . b) Trotz dieses schönen Wetters? c) Während des Nachmittags werden wir . ex.Zimmer aus diesem groß. a). a).Saal mit jener gut.Feder durch den grün. c) stau la genitiv. In exemplele de mai sus.. pag. rudern.Saal mit der gut.Ausflugs in dem klein. c). Wetter (ex.Student das klein. substantivele Programm (ex.Zimmer aus dem groß. b) şi während (== în timpul..Garten während dieses schön.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 153 5. ex..Ausflugs in jenem klein.Garten während des schön. Completaţi cu desinenţele A.. b) şi Nachmittag (ex. 121. PREPOZIŢIILE CU GENITIVUL a) Ich besuche euch wegen des Programms . a) b) c) d) e) /) g) der fleißig.

f) In dem Klubraum dieses schön. b) Die Studenten haben die schön.Neubauten von Mamaia.Wohnblocks sind die Wohnungen hell und schön.Stoff. c) Während des Jahres wohnen die Studenten in dies.Gärten während der schön. Er bewundert die Schaufenster der groß.Stadt ? B. h) Die Studentinnen waren von diesem schön.Zimmer aus den groß.Warenhäuser.Lichtes gelesen.Neffen einen neu. Wann hast du diese interessant. Die Farbe dieses billig. Die Tante kauft den rot.Fotoapparat.Wohnblocks bewundert. Der Onkel versprach dem klein. Übersetzt du diesen schwer. LEHRSTOCK C. e) In dem groß. Sie hat die französisch.Neu­ bauten am Meeresstrand.Ausflüge in den klein. d) Sie lernen in den hell.Reise gemacht.Sprache in der Schule gelernt.Stoff gefällt mir.Studentenheims findet man einen Radioapparat.Studenten Ausflüge. a) In den neu.Stu­ dentenheim. Hast du schon diese groß.Lesesälen.Zeitschrift gekauft? Wo hast du dieses interessant. .Ausflug begeistert.Klubraum hören sie Vorträge und sehen Filme. ein Fernsehgerät und ein Klavier.Wäldern adjectivelor! 3. Diese schwarz.Text in die rumänisch.Sprache? Seit wann wohnen Sie in dieser schön. g) In den Ferien machen die fleißig.Sälen mit diesen gut.Stoffes ist schön.Federn durch die grün.Stadt besucht? Wir haben im Sommer diese schön.Mäntel sind nicht teuer. a) b) c) d) e) f) g) Dieser blau. Completaţi cu desinenţele A.schön.Studenten diese klein. a) b) c) d) e) f) g) h) C.Buch gekauft? Er hat trotz des schlecht. h) Die Studenten sehen die schön. Die Werktätigen verbringen ihren Urlaub in den herrlich.154 17. a) b) c) d) e) f) g) die fleißig.

. d) Das Wasser war . Ich brauche den roten Bleistift..... Ich finde das deutsche Heft nicht. Er findet den neuen Füllhalter nicht.. . Răspundeţi (deutsch) (groß) (fleißig) (kalt) (schlecht) (gut) (frei) (grün) Die ... întrebuinţind cuvintele din a) Welches Buch kaufen Sie? b) c) d) e) f) g) Mit welchem Füllhalter schreiben Sie ? In welches Zimmer gehen Sie? Welche Sprache lernen Sie? Welchem Freund schreiben Sie? Welchen Film haben Sie gesehen? Mit welchem Kollegen gehen Sie ins (der deutsche Kollege) Theater ? h) Welche Kollegin haben Sie getroffen? (die deutsche Kollegin) 6. Wir besuchen das neue Museum. . . Sie wohnen in dieser Wohnung.... Er trank das . . Sprache ist nicht schwer. Sie bringt das saubere Tischtuch. paranteză! la întrebări... Sie ging zu dem zweiten Schalter. E r übersetzt den schweren Text.. Schülers sind sauber. g) Der Tisch ist .WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 155 4. Wir setzen uns an den . . Die Hefte dieses .. h) Der Wald ist . Wetters... . Die Studenten lesen das .. Wasser. Wald. b) Diese Wohnung ist .. c) Dieser Schüler ist . Der Lehrer korrigiert die falsche Antwort. f) Das Buch ist . e) Das Wetter war .... . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cursivi (aas (das interessante Buch Buch von Sadoveanu) (der neue Füllhalter) (das große Zimmer) (die englische Sprache) (der russische Freund) (der französische Film) Er schreibt mit der blauen Tinte. Completaţi cu adjectivele din paranteză: a) Sie sprechen . 5. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A.. In diesem kleinen Restaurant feierten die Freunde Peters Ge­ burtstag.. .. . Buch... Wir gehen durch den . Tisch. Wir machten den Ausflug trotz des ....

la perfect! C. seine Mutter. werde meinem Freund einen Brief schreiben. dies. unser... LEHRSTOCK B. ihr.. des schlecht.... Kind meines Freundes hat morgen Geburtstag. Gebirge. Sprichst du mit ihm? Kaufst du täglich die Zeitung? Liest du täglich die Zeitung Neuer Weg? Wir lernen in der Bibliothek. acolo unde este cazul)! a) b) c) d) e) f) g) . ... während. .interessant.Vortrag.Mädchen kauft Blumen . Wir kommen . la imperfect! B. bin mit deinem Vorschlag einverstanden..... Meer und .. Completaţi propoziţiile! întrebuinţaţi una din prepoziţiile an. Das klein. sondern ins Kino.. trotz. diesem Monat fahre ich . diesem Sommer . Gehst du .. Sie fahren nach Sinaia.. Gebirge.. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Ich Das Ich Wir Wir Ich Am Ich Ich Ich habe meinen Freund begleitet. denke an meine Eltern.. von.. una din prepoziţiile 8. Treceţi propoziţiile viitor! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Er schreibt orthographisch richtig... denke an meine Arbeit.. mir.. . die Stadt? Ich gehe . d.. bei.156 17. de mai jos: A. auf.. den Sommerferien .. Ich war . verbringen den nächsten Sonntag in Sinaia.. war gestern bei meinem Onkel....schlecht.. Nachmittag gehen sie in den Wald.Wetters blieben wir zu Hause... Land. zu! a) b) c) d) e) f) Er las . 7.. Kommt auch ihr in die Bibliothek? Wir gehen nicht in die Bibliothek. wegen. seine Arbeit.Lichtes. fahren Samstag ans Meer. in. Er denkt . Viele Studenten fahren .Schulzeit lernen die Kinder auch Sprachen. Wir gehen . zu (contopită cu articolul. meinem Freund..Kollegen Andrei. la 9. Wir treffen uns um 730 vor dem Theater. um. Bleiben Sie zu Hause? Bringen Sie mir das Buch? Ich gebe dir meinen Bleistift. . 4 Uhr war er .. Completaţi cu prepoziţii şi desinenţe! întrebuinţaţi für.

Răspundeţi! A. dar mă grăbesc căci este foarte tîrziu. Vorbiţi despre o excursie! 12. Am primit scrisoarea lui la 3 iulie. plouă. alpinistul neobosit. ţ) Cu acest coleg vesel nu ne plictisim. nu am chef (de aceasta). h) Să sperăm că vom face duminica viitoare această frumoasă excursie. La 19 octombrie este ziua de naştere a nepotului meu. Ce s-a întîmplat? — Nimic. mergem la campionatele de atletism.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 157 10. — Păcat! Nu sînt de acord cu propunerea ta. Ieri am dormit pînă la prînz. Ne-am înţeles : ne întîlnim diseară la ora 7S0 la staţia de tramvai. este foarte sănătos. B. b) Jucăm după masă tenis ? — Nu. a) b) c) d) e) f) g) Ieri a plouat. i) Gînd avem următorul examen? Ieri a fost 4 iulie. a) b) c) d) e) f) . Traduceţi! a) In prima duminică liberă (de) după examene facem o excursie la lacul Snagov. g) Victor. —• De acord! h) Vremea este foarte frumoasă. La 7 februarie este ziua de naştere a tatălui meu. i) Fă în fiecare dimineaţă o oră gimnastică. iar după masă mergem în pădurea cea verde. Vii cu mine la cinema? — Nu. La 6 iulie (îşi) sărbătoreşte ziua (lui) de naştere. pleacă şi în acest an la munte. dar este prea cald. tună şi fulgeră. C. c) Stăm puţin la soare şi apoi înotăm în lac. La 5 iulie vine fratele meu din Braşov. d) La prînz mîncăm în aer liber. a) Wie werden Helga und Roxana den ersten freien Sonntag nach den Prüfungen verbringen? b) Wie lange werden sie am Snagov-See bleiben? c) Was werden sie am Vormittag machen? d) Was werden sie am Nachmittag machen? e) Wer fährt noch mit ihnen? f) Warum kommt nicht auch Alina? g) Wann und wo werden sich die Kollegen treffen? 11. Vremea este foarte proastă. astăzi ninge. e) Selecţionata de fotbal se antrenează pentru un campionat inter­ naţional.

LEHRSTOCK D.158 17. Es ist heute heiß. Einverstanden! . — Schade! Gehen wir Tennis spielen? — Ich habe keine Lust dazu. Es bleibt dabei. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) Ce facem mîine? Cu cine vorbeşti? Cu ce plecăm la Snagov? Cum petrecem după-amiaza? Cînd mergem la stadion? De ce vă certaţi? La ce oră mîncăm? Unde vom mînca ? Unde mergem diseară? Despre ce vorbeşte mîine profesorul? Cine bate (la uşă) ? Pentru ce ai nevoie de caietul meu? Pe cine aşteptăm? De unde vine autobuzul? Merken Sie sich! Es regnet. Wir verbringen den ganzen Tag im Freien.

wurde am 5. „Lenchen" — so nannte sie Marx — half Frau Marx. Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradschaft. und Vögel. Laura war blond wie die Mutter. pflegte die Kinder. Jenny von Westphalen. (ACHTZEHNTES) L E H R S T Ü C K KARL MARX UND SEINE FAMILIE Karl Marx. Zur Familie Marx gehörte noch ein wichtiges Mitglied : Fräulein Helene Demuth. Am Leben blieben nur drei Töchter. . Karl und Jenny Marx hatten sechs Kinder: vier Töchter und zwei Söhne. der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. In dieser alten deutschen Stadt verbrachte er mit seinen Geschwistern eine glückliche Kindheit und Jugend. Sie wurden aktive Kämpferinnen für die Sache des Proletariats. Sie nannten ihn wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe „Mohr". nähte und kochte. Eleanor ähnelte den Schwestern nicht. Könige und Königinnen. aber auch. Alle liebten sie. In seinem Laden waren herrliche Sachen : hölzerne Männer und Frauen. und bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. Karl Marx war ein zärtlicher Vater und gleichzeitig ein sehr guter Erzieher. sie war reizend. Er war damals 17 Jahre alt.18. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. Hans Röckle. Monatelang erzählte er von einem Zauberer. Durch die Eltern und deren Freunde erfuhren die Mädchen vom Leben und Kampf der Arbeiter. Jenny hatte dunkle Augen und schwarzes Haar wie der Vater. Mai 1818 in Trier geboren. Der hatte einen Spielwarenladen und kein Geld in der Tasche. Karl Marx war auch ein herrlicher Geschichtenerzähler. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. Er spielte oft stundenlang mit ihnen. Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. vierfüßige Tiere.

1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin.^ t i n e r e ţ e a Wortfamilie kämpfen — kämpfte — gekämpft = a lupta der Kampf. = a trece. '-e = lupta der Kämpfer. -s. Pentru exprimarea anului se întrebuinţează : ori numeralul precedat de im Jahr. = a se compune din j. istorioara .. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) . Verbul heiraten ( = a se căsători) este în limba germană tranzitiv şi nu reflexiv ca în limba română. Verbul ähneln cere un complement la dativ.. . . = în 1843 Marx s-a căsă­ torit eu prietena sa din tinereţe . / + Akk. wurde . 4) Eleanor ähnelte den Schwestern nicht = Eleanor nu semăna cu surorile. 5) Verhältnis guter Kameradschaft — relaţii de bună camaraderie 6) bei schönem Wetter = pe vreme frumoasă.= luptătorul die Kämpferin. 3) 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin . a reuşi (la un examen) \ a u s + Dat. geboren = s-a născut 2) Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. T .. -nen = luptătoarea . ori numeralul neprecedat de nici un alt cuvînt.160 18. cînd era vreme frumoasă Lexik Synonyme der Laden —• das Kaufhaus Vieldeutige Wörter die Geschichtet istoria povestea. -es.... .. /tineretul die J u g e n d ..

a face parte (din) stammen -j. A. unde au desinenţa slabă : -en.Dat.KARL MARX UND SEINE FAMILIE |5J Rektion bestehen -+.aus 4. c) Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradßchaft. = a aparţine (de).für + Akk. a fi originar (din) bestehen -f. (^V/) 044) (£fâ) (^//i) guter gutes gutem guten Freund Freundes Freund Freund Feminin. la toate cazurile afară de genitivul singular masculin şi de genitivul singular neutru. b) Sie hatte schwarze Augen. D. DECLINAREA TARE A ADJECTIVELOR a) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. = a reuşi (ia) ähneln + Dat. f Bei dem Wetter -> bei 31 dfeKfl d £ i | schön feml Wetter -> bei schönem Wetter ( Die Augen — > diS schwarzpf Augen -» schwarze Augen Singular Masculin N.Dat. adjectivele nu sînt precedate nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului. = a se căsători (cu). = a proveni (din). = a semăna (cu) gehören + zu + Dat.Akk.aus + Dat. = a ajuta (pe) sich interessieren -j. adică adjectivele primesc desinenţele articolului hotărlt. G. a lua în căsătorie (pe) GRAMMATIK 1. = a avea interes (pentru) heiraten + Akk. (d/0) gute Freundin ( $ / ) guter Freundin (<$/) guter Freundin (<0<£) gute Freundin Neutru (?/0O gutes Kind (0ß) gutea Kindas (4$$) gutem Kind (fflft) gutes Kind II—Limba germani — c. = a se compune (din) helfen -\. In exemplele de mai sus. în acest caz se declină tar«. 1SSÎ .

D. Observăm că în exem­ plele a.' c) d) Er war ein zärtlicher Vater. a. LEHRSTOCK Plural Masculin N. Freunden. 46. mein guter meines guten meinem guten meinen guten Neutra mein gutes meines guten meinem guten mein gutes Buch Buches Buch Buch . iar desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. Freunde. ($p) gute G. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. 2. Freundinnen. în propoziţiile de mai sus. A. fie de pronumele posesiv (ex. adică au la unele cazuri desinenţe ale declinării tari şi la alte cazuri desinenţe ale declinării slabe a adjectivelor. c). pag. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. (d/$ gute Freunde. Freunde. DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR a) b) *. la toate genurile şi la acuzativul singular numai la feminin şi la neutru. Singular Feminin Freund Freundes Freund Freund meine meiner meiner meine gute guten guten gut© Freundin Freundin Freundin Freundin Masculin N. (ţf^/) guter D. pe cînd în exemplul d adjectivul are desinenţa declinării slabe. ' (4-ifi) guten A. adjectivele sînt precedate fie de articolul nehotărît (ex. Adjectivele precedate de articolul nehotărît. 518). nehotărit negat sau de pronumele posesiv se declină mixt. G. Freundinnen. b şi d).162 18. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Declinarea tare a adjectivelor Adjectiv neprecedat nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului hotărît desinenţa -en la genitivul singu­ lar masculin si neutru desinenţele articolului hotărît la toate celelalte cazuri (vezi schema nr. Feminin Freundinnen. b şi c adjectivele au desinenţele declinării tari. Freundinnen. Ele primesc desinenţele declinării tari la nominativul singular. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie.

e sing. jener. nom. Freunden. ÎSlî>) Reguli practice privind declinarea adjectivele» — Desinenţa articolului hotărît trebuie să se găsească fie in cuvintul care precedă adjectivul. din motive eufonice. Adjectivul precedat la singular de ein.. A. . .-er sing. kein. .. pag. Ich habe meine schönen Bücher. Freunde. | 1 / • < • £ / .KARL MARX UND SEINE FAMILIE 163 Plural Masculin N. D. Freundinnen. . articolul n e h o t a n t / . fie in adjectiv : der. Feminin Freundinnen. jeder gute Schüler dar : ein. teuer — das leu(e)re Kleid. 48. G. . . meine meiner meinen meine guten gute« gute« gute« Freunde. Freunde. 2. se între­ buinţează desinenţa -en in locul desinenţei -es : Er kam zu uns trotz schlechten (nu : schlechtes) Wetters. d a t fiind că articolul nehotărit nu are plural. nom. Declinarea / mixtă a adjectivelor . cind. mase. dieser. Ich habe schöne Bücher. . . neutru. . si acuz. tern. j si I • I Adjectivul precedat de • • . spre deosebire de : Ich habe mein schönes Buch. Freundinnen. Deci : Ich habe eiu schönes Buch. . ir—--es sing. eine. . mein guter Schüler — O excepţie o formează numai genitivul singular masculin şi neutru Ia declinarea tare. ein se declină la plural tare. 1. Neutra Bücher Bücher Büchern Bucher Observaţii. nom b v—articolul nehotant negat \ acuz \ \ ' ^pronumele posesiv ' en la celelalte cazuri (vezi schema nr. Freundinnen. Adjectivele terminate în -el şi -er pierd uneori vocala e în cursul declinării : dunkel — Sie hal (iunk(e)le Augen.

G. d şi e). Er hilft seinem Freund. Zur Familie gehörte noch ein Mitglied. — Was für ein Vater war er ? — Was für eine Freundin war sie ? — Bei was für einem Wetter machte die Familie Ausflüge ? — Was für Dinge waren im Spiel­ warenladen ? Adjectivul declinat mixt şi tare răspunde la întrebările was für ein? was für eine? was für ein? was für? ( = ce fel de?) Singular Masculin N. a. pag. 76. REGIMUL VERBELOR a) b) c) d) e) Helga begegnet ihrer Freundin. b) Sie war eine gute Freundin. o şi c). Aceste verbe se numesc prepoziţionale. . D.164 3. se construiesc cu un complement la dativ (ex. LEHRSTÜCK (Continuare) a) Er war ein zärtlicher Vater. PRONUMELE INTEROGATIV 18. Anumite verbe se leagă de complementul lor printr-o prepoziţie (ex. c) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. Ich denke viel an euch. Unele verbe cer în limba germană alte complemente decît în limba română. 535) 4. was was was was für für für für ein eines einem einen Feminin was was was was für für für für eine einer einer eine was was was was Neutra für für für für ein eines einem ein Plural toate genurile was was was was für für für für (vezi schema nr. d) I m Spielwarenladen waren herrliche Dinge. Verbele begegnen. Die Tochter ähnelte der Mutter. helfen. A. ähneln. de exemplu.

mein Vorname ist Marie. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al persoanei : Er dachte an seinen Sohn. Felul specific al verbelor de a se lega de com­ plementul lor se numeşte regim (Rektion). COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL Prin complement prepoziţional înţelegem complementul legat de verb printr-o prepoziţie. — An wen dachte er ? 2) printr-un adverb pronominal. Complementul prepoziţional se află : 1) printr-un pronume interogativ. 5. precedat de o prepoziţie.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 165 La verbele prepoziţionale. pag. Sie haben ^wei Kinder: einen Jungen von anderthalb Jahren und ein Mädchen von vier Jahren. im Studentenheim. meine Mutter ist Schneiderin. Traduceţi cu ajutorul vocabularului alfabetic! Meine Familie Ich wohne in Bukarest. 133. Mein Vater ist Dreher. Mein Familienname ist Popescu. Auch meine Eltern (ihre Großeltern) lieben ihre Enkel. iar cazul complemen­ tului de prepoziţie. prepoziţia depinde de verb. Im Jahre 1959 hat. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al lucrului : Er dachte an seine Aufgabe. 584) Übungen 1. Ich habe meinen Neffen und meine Nichte sehr gern. — Woran dachte er? în întrebarea pusă pentru aflarea complementului prepoziţional trebuie să fie cuprinsă prepoziţia corespunzătoare. Ich habe zwei Geschwister : einen Bruder und eine Schwester. (vezi schema nr. . er eine Kollegin geheiratet. Mein Bruder ist Ingenieur. Meine Eltern wohnen in der Provinz.

LEHRSTOCK Meine Schwester ist Schülerin. Buch. Ich habe auch Tanten und Onkel. Kind. Kind. f) Ich gebe dem einseinihr euerder einseinihreuer- Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Freundin Freundin Freundin Freundin Freundin g) Ich gebe . Buch.166 18. kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffen Neffen Neffen Neffen Neffen c) Das ist fleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- d) Das ist das Buch ich des ein­ sein • ihr euer der einseinihreuerklein­ kleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinklein- e) Das ist das Buch Studentin. B. Kind. Studentin. A. Completaţi! la plural! der ein sein ihr euer die einseinihreuerdas ein sein ihr euer kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffe. Neffe. Buch. Buch. Buch. Treceţi propoziţiile a) Das ist b) Das ist Studentin. Wir bilden eine große Familie. Kind. Neffe. Buch. Studentin. Vettern und Basen. Kind. Buch. Studentin. Buch. Studentin. das das das das das das das das das das Buch. Studentin. Studentin. Studentin. 2. Neffe. Studentin. Neffe. Buch.

Studentin.Wettspiel die wunderbar.die glücklich.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 167 h) Ich frage den einseinihreuerdie einseinihreuerdas ein sein ihr euer fleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten Studentin.Geschichten­ erzähler ein gut.Verkaufstische mit schön.Spielsachen • bei dem schön.Augen bei gut.Aus­ flugs ein interessant. Kind. Studentin.Jugend .der aktiv.mit dem kalt. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B.Vater .Kämpfer eine glücklich.Idee wichtig.Wetter mit kalt.Jugend deine dunkl. Kind.Mitglieder • die schwarz.Vater • bei der gut.Wetter .Mitglieder schwarz.Freundin ein herrlich.Wasser trotz der schwer.Freunden um groß.Wettspiel ihre wunderbar. Kind.Idee • die wichtig.Haar sein zärtlich. i) Ich frage j) Ich frage 3.Vater bei einer gut.Wasser trotz schwer.Haare die dunkl.Vater während eines schön.Freunden • um die groß. a) b) c) d) e) f) g) h) i) ein aktiv.Prüfungen . Kind.Freundin • der herrlich.Gesichtsfarbe mit ihrem kraus.Haare dunkl.die dunkl.Haar der zärtlich.Gesichtsfarbe • mit dem kraus. Studentin.Geschichten­ erzähler . Completaţi! A.Kämpfer .Verkaufstische • mit den schön.der gut. Studentin.Prüfungen .Spielsachen bei schön.während des schön.Ausflugs das interessant.Augen • bei den gut. Kind.

Ich traf gestern (ein guter Freund). h) Mein Freund ist ein ausgezeichnet. b) In der Deutsch. f) Er spricht über ein wichtig. f) Sie dankt Freundin (deutsch). g) Er interessiert sich für sozial.So­ zialismus. LEHRSTÜCK 4. Completaţi cu pronumele posesiv corespunzător de persoana a şi cu adjectivul din paranteză! B. b) Sie fragt Freundin (gut). Gehört er zu (eure Familie)? Das Wort „Sozialismus" stammt aus (das Lateinische). (Wer) ähnelst du? (Wer) ähnelt deine Schwester? (Wer) hat dein Bruder geheiratet? Meine Schwester hat (ein Jugendfreund) geheiratet. Puneţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) cuvintele din paranteză la forma potrivită! Ich begegnete gestern (ein guter Freund).Demokratisch. h) Die Arbeit Tochter ist ausgezeichnet (klein). Treceţi propoziţiile la plural! a) Er fragt Freund (gut). 6. e) Er dankt Freund (deutsch).Republik studieren auch rumänischStudenten.Fragen. d) Wir interessieren uns für die Probleme des wissenschaftlich. c) Er liest den Brief Freundes (rumänisch). 5. . A. g) Die Arbeit Schülers ist ausgezeichnet (klein).Bergsteiger.Republik Rumänien studieren auch deutschStudenten. Completaţi! IlI-a a) In der Sozialistisch. d) Sie liest den Brief Freundin (rumänisch). Hilfst du (ich) ein wenig? Ich interessiere mich für (diese Frage). Philosophie und fremdSprachen. Er stammt aus (eine Arbeiterfamilie).Problem. e) Zwischen den Studenten herrscht ein Verhältnis gut.168 18. c) Wir lesen täglich die rumänisch.Kameradschaft. Hast du (die Prüfung) gut bestanden? Aus wieviel (das Mitglied) besteht Ihre Familie? Ich denke an (ihr).Zeitung Sclnteia.

Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. Er erzählte vom Kampf der Arbeiter. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo wurde Karl Marx geboren? Hatte er Geschwister? In welchem Jahr bestand er die Reifeprüfung? Wie alt war er damals? Wen heiratete Karl Marx? Wem ähnelte Jenny? Wem ähnelte Laura? Was für ein Verhältnis herrschte zwischen Marx und seiner Familie? i) Wer war Helene Demuth? . Die Kinder liebten Lenchen wie eine Mutter. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 169 7. Lenchen pflegte die Kinder. Sie nähte und kochte für die Kinder. Ein höflicher Verkäufer zeigte uns den Stoff. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Das ist ein fleißiges Mädchen. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) 8. Der blaue Stoff gefällt ihm gut. In dieser alten Stadt bin ich geboren. Eine höfliche Verkäuferin zeigte uns den Stoff. cursiv! Jenny ähnelte dem Vater. Schwarzer Kaffee ist nicht gesund. In diesem Laden findet man herrliche Sachen. Ich wohne in einer alten Stadt. Die grüne Bluse gefällt ihr. Mein Bruder ist ein herrlicher Geschichtenerzähler. Sie kaufte die braune Seide. Sie kommt um 5 Uhr zu mir. Er denkt an eine wichtige Arbeit. Bei schönem Wetter machen sie gern Ausflüge. Die Kinder spielten mit hölzernen Tieren. Er kauft das große Paket Schokolade. Sie trinkt gern schwarzen Kaffee. Mein Kollege kaufte sich den schwarzen Anzug. Răspundeţi! A. Wir sahen einen herrlichen Film. Die Mutter denkt an ihre Kinder. Das rote Kleid steht dir gut. Die Eltern spielten oft stundenlang mit den Kindern.

Fiica are păr blond şi creţ şi ochi albaştri. Ei au doi copii: o fiică şi un fiu. B. e) Tatăl le povestea poveşti frumoase. Die fleißigen Studenten bestehen die Prüfungen. Fiul are păr negru şi ochi negri. Fratele meu are 38 ani. d) Ei au avut o copilărie fericită. fiica seamănă cu mama. b) El era un educator foarte bun. h) Părinţii făceau uneori excursii cu copiii lor. f) Copiilor le plăcea povestea cu vrăjitorul Hans Röckle. Mai geboren. i) Copiii o iubeau mult (sehr) pe Lenchen. Merken Sie sich! Karl Marx wurde am 5. Mă gîndesc deseori la ei.170 18. el s-a născut în anul 1928. Ea se trage dintr-o familie de ţărani. g) In prăvălia acestui „mare vrăjitor" erau jucării frumoase din lemn. Traduceţi! A. El s-a căsătorit în anul 1955 cu o prietenă din tinereţe. Mein Freund ist am 8. Astăzi este profesoară. Fiul seamănă cu tatăl său. Vom petrece vacanţa împreună. Mai geboren. Vorbiţi despre familia dumneavoastră! 10. . Bei schönem Wetter machen wir Ausflüge. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Familia noastră se compune din cinci membri. a) Ei au dat copiilor o educaţie bună. c) In timpul (său) liber se juca cu copiii. LEHRSTOCK 9.

August. Mai. Oktober und Dezember haben je 31 Tage. Die Spuren der Wissenschaft führen uns von Milet zum babylonischen Tempel. April. Die „Bücher" waren auf Tontäfelchen geschrieben. Juni. Aber die Monate nennen wir ähnlich wie die alten Bömer : Januar. wie die Babylonier. er hat nur 28 Tage und einmal in 4 Jahren 29 Tage. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. November und Dezember. mehrere geographische Karten. So hat das Jahr 365 oder 366 Tage oder 52 Wochen. Juni. Der Februar ist am kürzesten. August. September. dem längsten Tag des Jahres (Sommersonnenwende). Wörterbücher. (NEUNZEHNTES) L E H R S T Ü C K DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT Oft sprechen wir vom letzten Wort der Wissenschaft. Dann beginnt der Winter. Februar. der Tag ist ebenso lang wie die Nacht. Sie sind länger als die Monate April. Die Woche hat sieben Tage. Die Monate Januar. März haben wir Tagundnachtgleiche. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet. Mai. Dann beginnt die erste Jahreszeit: der Frühling (das Frühjahr). auch er hatte Lehrer. Juli. Es gab dort viele Lesebücher. . denn die Babylonier kannten sieben Planeten (Sonne und Mond rechneten sie auch zu den Planeten). Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik. Doch auch Thaies war nicht der erste Gelehrte. Oktober. viele medizinische und mathematische Werke. Der 21. Der Gelehrte Anaximander hatte sie geschrieben. und es beginnt der Herbst. Wann aber sprach sie ihr erstes Wort? Die erste wissenschaftliche Schrift erschien im Jahre 547 v. März.Z. d. Juni.u. September und November (30 Tage). den Kreis in 360 Grade und das Jahr in zwölf Monate. Am 21. September ist wieder Tagundnachtgleiche. Nicht in Milet wurde die Wissenschaft geboren. Im Tempel gab es Laboratorien und Schulen. in der griechischen Stadt Milet. ein Archiv. Bis heute teilen wir. dann beginnt der Sommer. Dieser dauert bis zum 21. eine Bibliothek. Am 23. März.h.19. Juli.

-s.. -e — martie April. -s. die babylonische Wissenschaft aber lebt bis heute im Kalender.n.. . denn sie war für das Leben und die Arbeit der Menschen notwendig. Die Wissenschaft entwickelte sich. -s. -e = joi Freitag. -e = miercuri Donnerstag. .Z.. LEHRSTOCK Jahrtausende sind vergangen. — prescurtare pentru : das heißt = adică Lexik Lunile der der der der der der der der der der der der anului Januar. -tz. -s. in der Uhr. -s. -es. -e = vineri Samstag. -e — aprilie Mai.. -s = iulie August. Erläuterungen 1) v. -e = august September. -x. -s.= septembrie Oktober.= noiembrie Dezember. -s. -ß. -e = ianuarie Februar. -e) = sîmbătă . -s = iunie Juli. -s. -s. -s. .e.= decembrie săptămlnii Zilele der der der der der der der Montag. -e = mai Juni. -e (der Sonnabend.u. — prescurtare p e n t r u : vor unserer Zeitrechnung — î.172 19. -s.h. -s. -e = duminică -s. -e = marţi Mittwoch. Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. 4) d.. -clis. in jedem mathematischen Lehrbuch. -s. -(e)s. auch Thaies war nicht . -s. -z articolul hotărît poate înlocui desinenţa geni­ tivului. 3) . -e = februarie März. . -s. -s.= octombrie November. -s.. Sonntag. 2) Er war der Schüler des Thaies von Milet — La numele proprii terminate în -s. — înaintea erei noastre. = nici Thaies nu era . -e = luni Dienstag.

-s. Synonyme der Frühling — das Frühjahr die_ Tagundnachtgleiche — das Äquinoktium die Sonnenwende — das Solstitium Antonyme lang =f= kurz der (die. Dacă cuvintele Morgen. -es. -nen = învăţătoarea.= învăţătorul. -s. -e = prînzul. stau în urma denumirii unei zile din săptămînă sau în urma unui adverb. . Sommer. -e = toamna Winter. -e = înainte de masa Mittag. -s. -s.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 173 Anotimpurile der der der der Frühling. -e = noaptea O b s e r v a ţ i e . das) letzte Vieldeutige Wörter /bătrîn \ vechi der (die. -s. -s. amiaza Nachmittag. . -e (das Frühjahr. das) erste =f= der (die. heute vormittag. -n = învăţatul. gestern abend. profesorul die Lehrerin. das). -n. -s. savantul .= vara Herbst. nächste cel (cea) mai aproape cel (cea) mai apropiat(ă) următorul (următoarea) alt Wortfamilie lehren — lehrte — gelehrt = a învăţa (pe cineva) der Lehrer. profesoara der Gelehrte.= iarna zilei -s. -e) = primăvara Diviziunile der der der der der die Morgen. -e = seara Nacht. -s. Vormittag etc. -s. . ele se scriu cu literă mică..= dimineaţa Vormittag. -e = după amiaza Abend. fiind considerate adverbe : Montag morgen. . Dienstag nachmittag.

a) Alexander ist fleißiger als Peter. COMPARATIVUL A. b) Der Monat September ist kürzer als der Monat Oktober. mager = slab). lustig) şi adjectivele care au în rădă­ cină diftongul au (de ex. în -bar (de ex.. . ca). lose = slobod). a considera (drept) sich befassen -f.. wunderbar). în -e (de ex. In exemplul a. Comparativul se formează prin adăugarea sufixului -er la adjectivul la gradul poziţie : fleißig + er -» fleißiger. GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR A. aufmerksam). dunkel). Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele terminate în -el (de ex. cît. b) Der Monat Mai ist länger als der Monat April.mit -f. wie (exemplul a = tot a t î t . adjectivul fleißig este la comparativ. Unele adjective care au a. c) Peter ist weniger fleißig als sein Bruder. în -ig (de ex. tot atît (aşa) . B. în cazul de egalitate. în -en (de ex. offen = deschis). = a împărţi (în) rechnen -+. a) Am 21. o sau u în rădăcină primesc Umlaut la compa­ rativ : kurz + Umlaut + er -» kürzer.zn + Dat. Comparativ = adjectivul la pozitiv ( -f Umlaut) + er O b s e r v a ţ i e . în -sam (de ex. . März ist der Tag ebenso lang wie die Nacht... în exemplul b. în -er (de ex. .174 19. = a se ocupa de GRAMMATIK 1. laut).Dat. = a socoti (printre). adjectivul kurz este la comparativ. LEHRSTOCK Rektion teilen -f in -f Akk. termenii comparaţiei se leagă între ei prin ebenso (so) .

d). die. în măsură mai mică. b)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)sten la pozitiv. das kürzeste kurz< \ a m kürzesten . Superlativul atributiv este variabil. Este precedat deseori de articolul hotărît. Ca nume predicativ se întrebuinţează atît superlativul adverbial (ex.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 175 In cazurile de inegalitate (superioritate sau inferioritate) raţiei se leagă prin als = decît (ex. 521) B. Superlativul întrebuinţat ca adverb (superlativul adverbial (ex. die. Superlativul întrebuinţat ca atribut (superlativul atributiv (ex. das längste g< . superlativul atributiv (ex. c) cit şi. 52. arbeitet am fleißigsten. die. (vezi schema nr. SUPERLATIVUL a) b) c) d) Alexander Alexander Alexander Alexander ist der fleißigste Student. o sau u în rădăcină şi primesc Umlaut la comparativ îl primesc şi la superlativ : Pozitiv Ian Superlativ / d e r . Termenii de comparaţie stau în limba germană la acelaşi caz : Er ist fleißiger als da = El este mai harnic decît tine. das größte groß/ \ a m größten / d e r . ist am fleißigsten. ist der fleißigste. In exemplele de mai sus. \ a m rlängsten / d e r . b şi c). Superlativul adverbial este inva­ riabil. Este precedat de am. a)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)ste la poziţie. adjectivul fleißig se găseşte la superlativ. . pag. Adjectivele care au a. termenii compa­ wie als egalitate inegalitate O b s e r v a ţ i e .

LEHRSTOCK Adjectivele care nu primesc Umlaut la comparativ. bine) viei ( = mult) gern (== bucuros. Am liebsten se traduce şi prin : de preferinţă. la pozitiv ( + Umlaut) + (e)st> . -z. die.(e)ste lativul\adverbial = am + adj. x-.: das interessanteste Buch. Super. der kürzeste Monat.en O b s e r v a ţ i e . -sch. die. das beste am besten der. das höchste am höchsten O b s e r v a ţ i e . care are la superlativ forma : der größte. die./ a t r i b u t i v == (articol + ) adj. b): Pozitiv gut ( = bun. 52. nu-1 primesc nici la superlativ. Dieses Buch ist am interessantesten. înalt) Comparativ besser mehr lieber näher höher Superlativ der. de ex. das nächste am nächsten der. pag. die. am größten. b) Die Babylonier befaßten sich am liebsten mit Mathematik. . Majoritatea adjectivelor terminate în -t. -d.176 19. Dieser Monat ist am kürzesten. ß. a şi ex. 52 2) G. Unele adjective şi adverbe formează gradele de comparaţie în mod nere­ gulat (ex. (vezi schema nr. cu plăcere) nah(e) ( = aproape) hoch ( = sus. das meiste am meisten am liebsten der. Excepţie formează adjectivul groß.şi -h formează superlativul intercalînd vocala -e. -s. la pozitiv ( + Umlaut) -f. COMPARAŢIA NEREGULATA a) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier.

50. La fel se declină adjectivele precedate de einige. b) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. viele se declină t a r e . prin urmare. 1). wenige.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 2. . Gramm. Gramm. .. Mai mult ca perfectul se formează din imperfectul auxiliarelor haben sau sein după regulile formării perfectului (vezi pag. pag./ Mai mult ca perfectul = imperfectul ( \ . FORMABEA MAI MULT CA PERFECTULUI a) Der Gelehrte Anaximander hatte die erste wissenschaftliche geschrieben. . 150. pag. . 520) 3. pag. 1) şi participiul perfect al verbului de conjugat. etliche.. . Schrift în propoziţiile de mai sus. Adjectivele precedate de mehrere şi de viele (ex. 1). a) primesc desinenţele articolului hotărît. 124. Gramm. DECLINAREA ADJECTIVULUI (Completare) a) Es gab dort mehrere geographische Karten. participiul sau ) + Fverbul*i \ sem / perfect al d/conjugat J ° 12—Limba germană — c. . 161. . b) şi de beide ( = amîndoi) se declină slab (comp. Adjectivele precedate de alle (ex. Adjectivele atributive precedate de alle si de beide se declină slab. 1881 . (vezi schema nr. etliche ( = cîţiva). Adjectivele atributive precedate de einige . cîţiva). wenige ( = puţini. verbele schreiben şi erscheinen se găsesc la mai mult ca perfect. b) Sie war in der Stadt Milet erschienen. viele medizinische und mathe­ matische Werke. . ele se declină. mehrere. „ . tare (comp.

Peter ist .1 aufmerksam kalt schnell wunderbar jung leise leicht lang natürlich mager kurz alt arm heiß lustig 4.. gut Der Student Alexander lernt . und geographische .. LEHRSTOCK tlbungen 1.... Der ... 547 v.und am 23. g) Die Wissenschaft ist für das Leben der Menschen ... Juni haben wir die Sommer... . In der Bibliothek gab es Wörter-... .. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet. .. Peter lernt Ist Peter der .. Găsiţi antonimele adjectivelor! groß warm schwer gesund frei lang leise heiß neu viel hell faul hungrig langsam gut unhöflich Formaţi comparativul şi superlativul adjectivelor. Studentin in der Gruppe...Z... wie dein Bruder.. Die Wissenschaft wurde nicht in Milet.u. medizinische. -bücher.. als Radu. Marianne ist die . Paul lernt ebenso .. f) Am 21.... Schüler? Meine Schwester ist ebenso ...... 2.. wie Andrei. Schrift erschien im ..178 19.... Completaţi cu cuvinte din text! a) b) c) d) e) Wann sprach die Wissenschaft ihr. Completaţi cu adjectivele şi adverbele indicate! Alegeţi gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiei! a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) fleißig Peter und Andrei lesen .. als ihr Bruder.. Helga lernt . September die Tagund. Wort? Die erste . Sie lernt .

.. Er ist a) b) c) d) e) 5.... Paul wohnt am .. als Hans. d) Heute ist es sehr .DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 179 viel a) b) c) d) e) Hast du . als die Nächte? c) Der Ceahlău ist .. aber der Moldoveanu ist der ........Studenten machten am Sonntag einen Ausflug... Viele gut....Städte. Der Lesesaal ist sehr . Meine Mutter geht ebenso . Alegeţi adjectivul potrivit (din cele indicate la margine) şi puneţi-l la gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiilor! a) Welches ist der . in die Oper als ins Theater.. wie du.. wie jenes Stadion. groß Mariannes Zimmer ist ... . Wer schreibt ? f) Ich befasse mich am . Wir machen die Übungen einiger schwer... e) Hans schreibt . ins Kino? Ich gehe ins Konzert.. als der Monat Juli. Completaţi cu desinenţele adjectivelor! a) b) c) d) Mehrere gut.. aber Paul schreibt .. Er ist . als du. in die Oper wie ins Theater. Marianne wohnt . Mein Freund befaßt sich . gern a) b) c) d) Mein Vater geht ... als dein Zimmer. .. . Ich lese ebenso .. als der Ceahlău. mit Literatur. Im Winter ist es ..... hoch kalt kurz lang nahe schön gern .. Monat des Jahres? Der Monat Juni ist . Wer liest in unserer Gruppe? Die . Berg des Landes.. Bücher findet man in der Bibliothek der Akademie. Zeit als ich? Mein Bruder liest .. b) Am 23... September ist die Nacht ebenso .. . Während des Sommers besuchten wir viele schön. Wann sind die Tage ....Studenten trainieren für die Athletikwettkämpfe.. mit Mathematik... Dieses Stadion ist ebenso .. wie der Tag. 6.. als im Herbst.... Der Saal des Palastes der Bepublik ist der . Gehst du . ..Lektionen.. Saal des Landes. g) Meine Wohnung liegt .

a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo erschien die erste wissenschaftliche Schrift ? Wer hatte sie geschrieben? Wo finden wir die ersten Spuren der Wissenschaft? Was gab es im babylonischen Tempel? Was für Werke gab es in der Bibliothek ? Womit befaßten sich die alten Babylonier am liebsten? W a r u m hat sich die Wissenschaft entwickelt? Wo lebt heute die babylonische Wissenschaft noch? ein J a h r ? ein Monat? eine Woche? der kürzeste Monat des Jahres ? B .LEHRSTOCK e) f) g) h) i) j) Er kaufte sich einige neu.Ausflüge machen. Wir hatten im Sommer viele Ausflüge gemacht. Er hielt zwei interessant.Garten.Vorträge.Zug nach Konstanza? 8. Er hält Wort und kommt mit seinem neu. Wir waren bis S Uhr im Park geblieben.Werke. Ich bekomme von dir einen lang. Ich schenkte drei klein. Ich kaufte mir mehrere gut.Bücher.Brief.Kindern Schokolade. Răspundeţi! A. Mein Freund verbringt viele schön. A. Treceţi propoziţiile la mai malt ca perfect! a) b) c) d) e) f) g) Dieser fleißig. Die Wissenschaft hatte sich entwickelt.Schallplatten.Bücher und acht mathe­ matisch.Tage am Meer.180 19. desinenţele! 7. Completaţi B. Mit diesem lustig. Die Kinder laufen in den schön. Ich hatte gute Lehrer gehabt.Student schreibt eine gut. In diesem Regal stehen zehn medizinisch. a) Wieviel Tage hat .Sprache gern.Freund hatte ich mich nicht gelangweilt. Er lernt die deutsch.Arbeit.Kollegen zu mir. Wann war dieses Buch erschienen? Wie lange hatte die Vorstellung gedauert? Er war sehr früh erwacht. Treceţi propoziţiile la prezent! a) b) c) d) e) f) g) h) 9. Im Sommer werden wir einige schön. Um wieviel Uhr fährt der letzt.

b) în templul babilonian existau multe opere (lucrări) medicale. a) Autorul primei scrieri ştiinţifice a fost învăţatul Anaximander.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 181 b) Wie heißen die Jahreszeiten? die Monate? die Tage der Woche? der der der der Frühling? Sommer? Herbst? Winter? Tagundnachtgleiche ? die Sommersonnenwende? der längste Tag des Jahres? der kürzeste der Tag ebenso lang wie die Nacht? sind Sie geboren. d) Vechii babilonieni considerau Soarele şi Luna deasemenea drept planete. g) Care este cel mai frumos anotimp? h) înveţi şi noaptea? învaţă mai bine în timpul zilei. ţ) Ştiinţa s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. i) Aveţi acum mai mult timp? Vă citesc lucrările cîtorva elevi buni. e) Ştiinţa vechilor învăţaţi trăieşte pînă astăzi în multe manuale de matematică şi în calendar. Traduceţi! A. Eu învăţ cel mai bine după-amiaza. a) Lunile aprilie şi iunie sînt tot aşa de lungi ca lunile septembrie şi noiembrie. j) Unde este cea mai apropiată staţie de tramvai? k) Cum ajung ( = vin) cel mai repede la gară? I) Cînd pleacă trenul următor la Predeal? . c) Wann beginnt d) Wann haben wir e) Wann ist f) An welchem Tag g) In welchem Monat h) In welchem Jahr 10. f) Eu învăţ mai uşor iarna decît primăvara. b) Luna ianuarie nu este mai lungă decît luna august. geografice şi matematice. c) Cărţile constau din mici tăbliţe de argilă. c) Azi este cea mai caldă zi din vara aceasta. B. d) în februarie a fost cel mai frig. e) Aceasta este cea mai veche clădire din oraşul nostru.

Mobila aceasta este veche. e) Fratele meu este mai mic decît mine.. LEHRSTOCK m) n) o) p) G. Luni seara plec acasă.182 19. Părinţii mei nu sînt bătrîni. Mîine după amiază sînt liber. f) Fratele meu îşi sărbătoreşte duminică după amiază ziua (lui) de naştere. Cine a fost aseară la tine ? Prietena mea pleacă marţi dimineaţa în excursie ( = face . Astăzi am ultimul (meu) examen. o excursie). a) b) c) d) Eleva următoare a răspuns foarte bine. ..

ebenso wie eine Stadt in Deutschland. der ist der bequemste. „Das ist aber nett von meinem Sohn. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren bis nach Berlin fahren. setzte sich und fragte eine Dame: „Wohin fahren Sie?" „Ich fahre nach Leipzig". Bitte. Ich erwarte Dich auf dem Bahnhof. Plötzlich hielt der Zug und der Schaffner rief: „Bitterfeld!". Dennoch saß er schon am nächsten Tag im Zug. beide rauchten und waren bester Laune. Er legte seinen Koffer ins Gepäcknetz. Kannst Du schon morgen hier sein? Wir wollen Dir auch Berlins Sehenswürdigkeiten zeigen. Du sollst den Frühzug aus Leipzig nehmen. Er unterhielt sich mit ihm. denn er wollte seinem Sohn eine Freude bereiten. Schnell nahm er seinen Koffer und verließ den Zug. Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. antwortete sie. (ZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT In einem kleinen Dorf neben Leipzig lebte Ende des vorigen Jahrhunderts ein bescheidener Kaufmann. Herr Bitterfeld bezog das wieder auf sich und stieg rasch in einen Wagen dieses Zugs. denn diese Stadt liegt zwischen Leipzig und Berlin. und wir sitzen beide in demselben Zug!" .20. Plötzlich rief ein anderer Schaffner wieder : „Bitterfeld!" Der Gegenzug Berlin-Leipzig war gerade eingefahren. Das fiel ihm nicht leicht. Ich möchte nächste Woche heiraten. komm zur Hochzeit. „Das ist aber ein Wunder der Technik!" rief Herr Bitterfeld begeistert. Eines Tages schrieb er seinem Vater: „Lieber Vater! Ich habe mich verlobt. Er hieß Bitterfeld. Es küßt Dich Dein Sohn Georg" Der alte Bitterfeld war noch nie mit der Eisenbahn gefahren. In demselben Abteil saß ein älterer Herr. Ich fahre nach Berlin. Sie fahren nach Leipzig. er hat wirklich an alles gedacht". „Jemand ruft mich! Wer mag das wohl sein? Ich muß rasch aussteigen!" dachte der alte Mann. Du darfst nicht nein sagen.

das) nächste =f= neu =f= jung =f= aussteigen Wortfamilien fahren — fuhr—gefahren = a merge (cu un vehicul). -(e)s. -en = calea ferată die Straßenbahn. aussteigen — Trebuie să cobor . -n 1 biletul de der Fahrschein... -(e)s. -en = calea. -e = călătorul der Fahrstuhl. a raporta la. = la virsta de . . —er = bicicleta die Abfahrt. das) vorige alt alt einsteigen =j= der (die. -(e)s. -n = hala gării der Bahnsteig. -en = tramvaiul der Bahnhof. -en = călătoria die Fahrkarte. Das fiel ihm nicht leicht = Aceasta nu i-a venit uşor beide waren bester Laune = amîndoi erau foarte bine dispuşi Wer mag das wohl sein? = Oare cine este? Cine ar putea să fie? Ich muß .. -(e)s. -e = ascensorul der Fahrplan. a referi la . LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Alter von .. -en = plecarea die Bahn. -(e)s. -e] călătorie der Fahrgast. war gerade eingefahren = tocmai intrase în gară Lexik Antonyme der (die. -(e)s.184 20. -s. -(e)s.= şoferul die Fahrt. -e = mersul trenurilor das Fahrrad. -e = peronul die Untergrundbahn (die U-Bahn) = metroul Rektion beziehen + auf + Akk.... a călători der Fahrer. -e = gara die Bahnhofshalle. trenul die Eisenbahn..

dürfen-durfte-gedurft (ex. d) wollen-wollte-gewollt (ex. VERBELE AUXILIARE DE MOD A. CONJUGAREA VERBELOR M O D A L E Verbele modale se conjugă Formarea prezentului neregulat. e) mögen-mochte-gemocht (ex. verbele modale au o altă vocală radicală decît la infinitiv (cu o singură excepţie : sollen) : können — ich kann wollen •—• ich will dürfen — ich darf mögen •— ich mag müssen — ich muß 2) Persoanele I şi a III-a singular au desinenţa zero. O b s e r v a ţ i e . unei permisiuni. care servesc la formarea timpu­ rilor compuse (verbe auxiliare de timp). unei dorinţe etc. 1) La singular. sollen-sollte-gesollt (ex. Prezentul singular al verbelor modale este de fapt forma veche a preteritului. c). b). mai există şi verbe auxiliare care ajută la exprimarea unei posibilităţi. care a căpătat sensul de prezent. Acestea sînt verbele auxiliare de mod : können-konnte-gekonnt (ex. ele sînt deci egale : ich kann — er kann ich soll — er soll ich darf —• er darf ich will — er will ich muß —• er muß ich mag — er mag 3) Pluralul îl formează regulat.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 185 GRAMMATIK 1. Din această cauză verbele modale sînt denumite şi preterito-prezente. unui îndemn. f) B. müssen-mußte-gemußt (ex. unei necesităţi. sein şi werden. a). . GENERALITĂŢI a) b) c) d) e) Kannst du übermorgen hier sein? = Poţi să fii poimîine aici? Du darfst nicht nein sagen = N-oi voie (nu ţi-e permis) să spui nu Ich muß rasch aussteigen = Trebuie să cobor repede Du sollst den Frühzug nehmen = Să iei trenul de dimineaţă Er wollte seinem Sohn eine Überraschung machen = A vrut să-i facă fiului său o surpriză f) Wer mag das wohl sein? = Cine poate să fie? Cine ar putea să fie? Oare cine este? In afară de verbele haben.

Verbele modale formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar haben (vezi şi schema nr. LEHRSTOCK Formarea imperfectului Verbele modale formează imperfectul slab. Indicativ Infinitiv können ich kann du kannst er -l sie >kann es J wir können ihr könnt sie können Sie können dürfen ich darf du darfst er | sie Idarf es J wir dürfen ihr dürft sie dürfen Sie dürfen müssen ich muß du mußt er -j sie \ muß es J wir müssen ihr müßt sie müssen Sie müssen Prezent . Verbele modale n-au imperativ. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd nu numai la imperfect. 2. pag. 97. 548).186 20. ci şi la participiul perfect: können dürfen müssen mögen sollen wollen gekonnt gedurft gemußt gemocht gesollt gewollt dar O b s e r v a ţii. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd la imperfect können ich konnte dürfen ich durfte müssen ich mußte mögen ich mochte sollen ich sollte dar wollen ich wollte Formarea participiului perfect Verbele modale formează şi participiul perfect slab. 1.

EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 187 Infinitiv sollen wollen mögen Prezent ich soll du sollst er -i sie [soll es J wir sollen ihr sollt sie sollen Sie sollen ich will du willst er -l sie [will es J wir wollen ihr wollt sie wollen Sie wollen ich mag du magst er ^ sie [mag es J wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen Infinitiv können dürfen müssen Imperfect ich du er -l sie es J wir ihr sie Sie konnte konntest konnte konnten konntet konnten konnten ich durfte du durftest er i sie [durfte es J wir durften ihr durftet sie durften Sie durften ich mußte du mußtest er i sie [mußte es J wir mußten ihr mußtet sie mußten Sie mußten Infinitiv sollen wollen mögen Imperfect ich sollte du solltest er . sie [sollte es J wir sollten ihr solltet sie sollten Sie sollten ich wollte du wolltest er \ sie [wollte es J wir wollten ihr wolltet sie wollten Sie wollten ich mochte du mochtest er -l sie [mochte es J wir mochten ihr mochtet sie mochten Sie mochten .

exemplul b). 4) a) b) c) d) Sie sollen richtig übersetzen. o necesitate fizică. aş vrea). b). exemplul c). d) O b s e r v a ţ i e . a intenţiona (ex. a) — a urma să (ex. c) — se spune că (ex. LEHRSTOCK 1) a) b) c) d) Wir können nicht kommen. Cînd wollen stă la persoana I plural şi exprimă un îndemn. SENSUL V E R B E L O R MODALE 20. exemplul d). (a avea voie. b) —• conjunctivul prezent al verbului pre­ dicativ. Sie können die Arbeit machen. a). du möchtest. müssen se traduce prin a trebui. 5) a) Was wollen Sie damit sagen? b) Wollen wir gehen! wollen se traduce prin : a voi. a plăcea (ex. 6) a) Er mag ungefähr zwanzig Jahre alt sein. sollen se traduce prin : — a trebui (ex. 3) Das muß man selbst lesen. können se traduce prin : — a putea (a avea posibilitatea. c) Ich möchte dieses Buch lesen. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren allein fahren. o datorie. sollen exprimă o obligaţie. dar pe cînd müssen exprimă o constrîngere. sie möchten. Du sollst den Frühzug nehmen. wir möchten. (a fi în stare. precedat deseori de interjecţia hai (ex. b). Er kann rasch rechnen.188 G. er möchte. o capacitate dobîndită prin muncă. b) Er mag kein Fleisch. De la verbul acesta se întrebuinţează în special conjunctivul imperfect (ex. 2) Darf ich die Zeitung nehmen? dürfen se traduce prin : a avea voie. logică. a). Die Kinder können jetzt spielen. exemplul a). c) : ich möchte ( = aş dori. a avea permisiunea. mögen se traduce prin : a putea (ex. ihr möchtet. de multe ori cu sensul de im­ perativ (ex. Am văzut că atît müssen cit şi sollen se traduc prin a trebui. —• a şti (pentru a exprima o pricepere. . Dieses Buch soll gut sein. atunci se traduce prin conjunctivul verbului predicativ.

iar verbul predicativ stă în locul ultim. In exemplul c adjectivul alt se găseşte la superlativ. 2. Observăm că în exemplele de mai sus. 1) Cînd avem două verbe într-o propoziţie principală. b) „Ich muß rasch aussteigen". . Verbul auxiliar de mod stă de obicei în legătură cu infinitivul unui verb predicativ. 3) Infinitivul verbului predicativ se traduce în româneşte de obicei.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 189 D. Observăm că. şi anume : verbul modal müssen şi verbul predicativ aussteigen. la nominativ sin­ gular masculin. în propoziţia principală. dachte der alte Mann. cu care formează predicatul verbal compus. prin conjunctivul prezent al verbului respectiv. verbul modal se găseşte în locul II la o formă conjugată. şi anume: verbul modal wollen şi verbul predicativ fahren. c) Die älteste Tochter hatte schwarze Augen. DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV a) Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. la nominativ singular masculin. 2) Verbul modal ocupă locul II şi infinitivul verbului predicativ locul ultim. In exemplul a adjectivul jung se găseşte la comparativ. la nominativ singular feminin. PREDICATUL VERBAL COMPUS a) Er wollte zu seinem Sohn fahren. adjectivele au desinenţele pe care le-ar fi avut la gradul pozitiv. la infinitiv. dintre care primul este modal. două verbe în propoziţie. In exemplul b sînt. al doilea stă la infinitiv. b) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. în exemplul b adjectivul alt se găseşte la comparativ. în exemplul a sînt două verbe în propoziţie. de asemenea.

. superlativ 3. A. G. lebte ein bescheidener Kaufmann. Substantivele compuse cu cuvîntul de bază -mann formează de multe ori pluralul în -leute : Singular der der der der Kaufmann Bergmann (== minierul) Landmann ( = agricultorul) Landsmann ( = compatriotul) die die die die Plural Kaufleute Bergleute Landleute Landsleute etc. . A.190 20. comparativ: der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißiger er er er -e -en -en -en Student Studenten Studenten Studenten ein eines einem einen fleißigfleißigfleißigfleißig- er er er er -er •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten La superlativ : N. LEHRSTÜCK Deci: La N. der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißig-e •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv.. D. PLURALUL SUBSTANTIVELOR (Completare) In einem kleinen Dorf . Nu formează pluralul în -leute substantivele : Singular der Staatsmann der Ehemann ( = bărbatul) der Schneemann ( = omul de zăpadă) Plural die Staatsmänner die Ehemänner die Schneemänner etc. D. G.

Kannst du schon übermorgen hier sein ? Er ist seit gestern hier. Acestea se întrebuinţează numai în sensul de (tot) acelaşi. dieselbe. 80. comp. „Ich möchte nächste Woche heiraten. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP a) b) c) d) e) Eines Tages schrieb Georg seinem Vater : . Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît." Herr Bitterfeld saß am Vormittag im Zug. (tot) aceeaşi. dasselbe sînt pronume demonstrative compuse. Masculin derselbe desselben demselben denselben Feminin dieselbe derselben derselben dieselbe Neutru dasselbe desselben demselben dasselbe Plural toate genurile dieselben derselben denselben dieselben 5. b) substantiv precedat de o prepoziţie (ex. e). . Singular N. Gram­ adverb fără prepoziţie (ex. a) substantiv la acuzativ (ex.. e. d) adverb precedat de prepoziţie (ex. PRONUMELE Plural Fachmänner Fachleute Sportsmänner Sportsleute (Continuare) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. Complementul circumstanţial de timp se exprimă în limba germană : 1) printr-un 2) printr-un 3) printr-un matik 3 A) 4) printr-un 5) printr-un substantiv la genitiv (ex. iar cea de a doua ca un adjectiv precedat de articolul hotărît. D.. G. Derselbe..EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 191 Unele dintre substantivele cu cuvîntul de bază -mann pot forma pluralul atît în -männer cît şi în -leute : Singular der Fachmann ( = specialistul) der Sportsmann ( = sportivul) die die die die 4. A. pag.

das Essen bringen (sollen) ? Diese Kinder .. Dieser Film soll sehr interessant sein. Alle Schüler .. a) b) c) d) e) f) g) h) Ihr .. dich Maria begleiten (können) ? Wir .. Darfst du mit uns kommen? Sollen wir Tante Marie besuchen? Er soll gleich ins Zimmer kommen! Dieses Buch soll sehr interessant sein. ich um 7 Uhr zu dir kommen? .. am Montag eine Sitzung haben (sollen).. Sie .. Traduceţi! A.. auch du mit mir kommen ? Ioana . ich um 5 Uhr in der Bibliothek sein. Du .. du englisch sprechen? — Nein.. LEHRSTOCK Übungen 1. mehr lernen (müssen). Completaţi..... aber französisch sprechen... Kannst du schwimmen? Mein Freund mag das letzte Werk dieses Schriftstellers nicht. a) b) c) d) Ich muß heute zu meiner Freundin gehen. Heute . nicht mit uns kommen. die Bücher und Hefte schließen! Andrei . aleglnd verbul modal potrivit! 3.. morgen die Ausstellung besuchen. a) b) c) d) e) f) g) h) B..... diesen Artikel lesen (müssen). zu Hause bleiben.... ich in die Stadt gehen (wollen).. .. Wir . ich den Bleistift nehmen (dürfen) ? Wer .. .. krank sein (sollen). sehr gut Schach spielen... .. Sollen wir es lesen? Der Vater soll morgen nach Predeal fahren. .. Puneţi verbul din paranteză la persoana potrivită! ziţiile la imperfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Am Nachmittag . schon lesen (können)... Möchtest du heute ins Kino gehen? Wir wollen am Sonntag die neue Ausstellung besuchen. . ich . Er ... Sollen wir ihn zum Bahnhof begleiten? e) Ihr sollt pünktlich sein! f) Du sollst aufmerksam sein! Treceţi apoi propo­ 2.... Ich kann heute abend nicht ins Kino gehen.192 20.. in der Klasse aufmerksam sein! Ich .

j la imperfect: a) Dürfen. frei. d.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 193 4. Treceţi adjectivele din paranteză potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) la comparativ. Ich will mit deinem (alt) Bruder sprechen. la prezent! B. er. dürfen. noch. alles. 13—Limba germană — c. lesen. in. Die Haare der (jung) Tochter sind schwarz. ich. Soll ich mir den (teuer) Stoff kaufen? Auch der (billig) Stoff ist sehr schön. krank. gehen. Deutsch. besuchen? e) Am Sonntag. gut. ihr mit. das Warenhaus. dürfen. gehen. mit. Die Haare des (jung) Sohnes sind schwarz. Ich komme von meiner (jung) Schwester. sollen. begleiten? c) Das Kind. d) Wollen. ein Ausflug. schreiben? b) Ich. punindu-le la cazul Die Tochter meiner (alt) Schwester ist Schülerin. din paranteză la superlativ. Ioana kauft sich einen (hell) Stoff. am Nachmittag. h) Ihr. Wir stellen das Bett ins (groß) Zimmer. nicht. sein Füllhalter. du. Die Tochter meines (alt) Bruders ist Schülerin. c. heute. deine Freundin. Treceţi propoziţiile a. können. Treceţi adjectivele potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) Marianne geht zu ihrer (gut) Freundin. Familie Florescu wohnt im (hoch) Wohnblock der Stadt. Das Kind sitzt auf dem (klein) Stuhl. springen? j) Im Konzertsaal. hoch. das Kino. g) Er. kommen? f) Ihr. in. g. i) Wie. wir. sein. wir. sprechen. erzählen. Mein (jung) Bruder heiratet nächste Woche. müssen. du. Formaţi propoziţii A. wir. können. machen. laut. 1881 . wollen. wollen. Mögen (întrebuinţaţi conjunctivul imperfect!). Sitze. Im (neu) Teil der Stadt sieht man die (modern) Wohnblocks. müssen. schon. f. Wir bewundern die (schön) Bilder dieser Ausstellung. Die Arbeiten der (viel) Studenten sind sehr gut. punindu-le la cazul 6. du. 5.

.. Completaţi.. denn wir sind in Wir gehen immer zu . dasselbe la cazul potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) Wir wohnen in .. Gehen Sie -achmittag -achmittag -onntag -ontag -ormittag -amstag -bend -ienstags jed-achmittag am nächst. Im Sommer fahren wir in . Bibliothek.-ittwoch nächst-reitag heute am am am am in die Bi 8. Wir fahren mit .194 20. Meer? ..... Gebirge? . Wir haben .. nächstJahr? Monat ? . Schriftsteller. folosind pronumele demonstrative derselbe.. Completaţi şi răspundeţi! A. LEHRSTOCK 7... Aufgaben...... Land? b) Fahren Sie nächst­ es Wo waren Sie vorig­ Monat Jahr Woche Jahr? Monat ? Woche ? Montag ? Monat Jahr Woche Monat Woche Jahr Tag Stunde s t Wird das Buch dies­ erscheinen ? es Bleiben Sie ein- hier? . Zimmer. a) Wohin fahren Sie ... Ausstellungen. dieselbe.. Dorf. Wir stammen aus . Zug nach Predeal.. Gruppe.. . Uns gefallen . Stadt.. Wir arbeiten in .

trebuie să cobor. ambii erau foarte bine dispuşi. B. b) într-o zi domnul Bitterfeld primi o scrisoare de la fiul său mai mic. f) Nu aveţi voie să uitaţi caietele acasă. a) b) c) d) e) Vrei să citeşti ziarul? Prietenul meu urmează să plece mîine la Timişoara. Sora mea cea mai mică nu ştie încă să citească. i) „Fiul meu se gîndeşte la toate". Trebuie să scriu mamei mele o scrisoare. Traduceţi! A. lîngă Leipzig. Redaţi conţinutul Jahrhundert'! 11. spuse domnul Bitterfeld entu­ ziasmat. Ştii să traduci textul ? — Da. c) Georg se logodise şi urma să se căsătorească săptămîna următoare. întocmai ca un oraş (situat) între Berlin şi Leipzig. e) El era pe atunci în vîrstă de 70 de ani şi locuia într-un sat. g) Să fii atent! . g) Cineva strigă: „Bitterfeld!" — „Oare cine poate să fie?" se gîndi domnul Bitterfeld. a) Un negustor bătrîn se numea Bitterfeld. f) In tren stătu de vorbă cu un negustor mai în vîrstă.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 195 9. 10. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wo lebte Herr Bitterfeld? Was war er? Was schrieb ihm sein Sohn ? Wann fuhr Herr Bitterfeld nach Berlin? Warum? Wer saß in demselben Abteil ? Was rief plötzlich der Schaffner? Was dachte Herr Bitterfeld? Warum? Was machte Herr Bitterfeld? Was rief ein anderer Schaffner? W a r u m ? Was machte Herr Bitterfeld wieder? Was fragte Herr Bitterfeld eine Dame? Was antwortete die Dame? Was rief Herr Bitterfeld begeistert? textului: „Eine lustige Geschichte aus dem vorigen. dar numai cu dicţionarul. d) Domnul Bitterfeld vroia să plece la nunta fiului său. h) Acest domn trebuie să fie un prieten al fiului meu — gîndi bătrînul negustor —. ştiu să-1 traduc.

Sîntem din acelaşi sat. Du denkst wirklich an alles. . Citim aceleaşi ziare. o puteţi lua. Das ist nett von dir. Wir sind bester Laune. Merken Sie sich! Wer mag das wohl sein? Das fällt mir (nicht) leicht.196 20. Vreau să plec mîine seară la fratele meu mai mare (= bătrîn). Sîntem compatrioţi. Locuiam în aceeaşi stradă. Mi-am cumpărat aceeaşi stofă ca tine. Am făcut în lucrare aceeaşi greşeală ca tine. Aş vrea să vizitez expoziţia aceasta. Vrei să plecăm cu acelaşi tren? Am plecat în aceeaşi zi ca tine în concediu. Trebuie să mergem acasă. Se poate fuma aici? Ştii să schiezi? Acum nu puteţi traversa strada. LEHRSTOCK h) i) j) k) I) m) n) o) G. a) b) c) d) e) f) g) h) E voie să iau cartea dv?—-Da. Este tîrziu. La vîrsta de şapte ani copiii trebuie să meargă la şcoală. lumina semaforului este roşie.

Er fiel verzweifelt auf die Knie und sagte mit bebender Stimme : „Verzeih. aber seine Freude dauerte nicht lange. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. Nun hatte Itellius eine lebende Bibliothek. (EIN'UNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK Einst lebte in Rom ein reicher Mann. . Der Hausverwalter ging Ilias rufen. -ß. antwortete Itellius stolz. befahl er. Äneis usw. Er hieß Itellius. Eines Tages stellte ein Gast während des Essens folgende Frage : „Wie und was haben die Menschen früher gegessen?" „Darüber gibt es eine ausgezeichnete Stelle in der Ilias". zum Beispiel Ilias. und er bemerkte es. Schließlich kam er auf folgenden Gedanken : Itellius wählte die klügsten Sklaven. Itellius war glücklich. Odyssee. Itellius aber war sehr ungebildet. . Statt des Sklaven sah man aber den Hausverwalter kommen. Schriftsteller. Täglich aßen bei ihm dreihundert Menschen : Wissenschaftler. -x. Damals pflegte man während des Essens eine fesselnde Geschichte zu erzählen. mit einem Wort die berühmtesten und gebildetsten Männer Roms. Künstler. o Herr! Ilias hat heute Bauchschmerzen. Er nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern." Ganz Rom machte sich daraufhin über den Ignoranten Itellius hutig. Seine Gäste machten sich insgeheim über ihn lustig.-tz. Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen. Itellius' Palast konnte die Bewohner einer ganzen Stadt fassen. Was war zu t u n ? Itellius versuchte eine Lösung zu finden. Er konnte nicht einmal lesen. -z. „Ilias soll zu mir kommen". Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen.21. Erläuterungen 1) Itellius'' Palast —• Apostroful înlocuieşte desinenţa genitivului la numele proprii terminate în -s.

a dispune (Ich lasse mir einen Mantel nähen). cît şi ca verb auxiliar de mod = a pune. -en = locuinţa der Bewohner. 3) nicht einmal = nici măcar. -s.198 21.a. 4) Was war zu tun ? = Ce era de făcut ? 5) Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen = El a pus pe fiecare să înveţe o carte anumită pe din afară.= locuitorul die Bewohnerin. — prescurtare pentru und so weiter 10) Rias soll zu mir kommen — Iliada să vină la mine 11) ganz Rom = întreaga Roma Lexik Synonyme nun —• jetzt Antonyme reich =t arm gebildet =f= ungebildet Vieldeutige Wörter pflegen / + Akk. -nen = locuitoarea . = a obişnui să / domnul der Herr <^ stăpînul mai devreme früher / \ m a i de mult Wortfamilie wohnen — wohnte — gewohnt = a locui die Wohnung. a face să. deoarece lămureşte mai de aproape un participiu atributiv (gedeckt) şi nu un substantiv. = a îngriji \ + Inf.m. . = ş. LEHRSTOCK 2) Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen —• herrlich nu primeşte în cazul de faţă nici o desinenţă. este prin urmare adjectiv adverbial şi deci invariabil. 6) die Rias — Iliada 7) die Odyssee = Odiseea 8) die Äneis = Eneida 9) usw.d. lassen se întrebuinţează atît ca verb predicativ = a lăsa (Ich lasse das Buch auf dem Tisch).

.. . In propoziţiile de mai sus.(e)t ^perfect/ \ l a verbele tari: (ge-\-) rădăcina verbului(-\. Grammatik 2. 108. 125.. pag. prezent— infinitivul verbului-\-d Parti-/ ' cipiul\ / l a verbele slabe : (ge-{-) rădăcina verbului -f.. . b) la participiul perfect. PARTICIPHLE A.Ablaut) -f.. FORMAREA P A R T I G I P I I L O R a) Der H a u s v e r w a l t e r sagte m i t bebender S t i m m e . SENSUL P A R T I G I P I I L O R a) . 560) B. verbul beben (ex.. m i t bebender S t i m m e = cu o voce care tremura b) eine fesselnde Geschichte = o poveste captivantă c) eine lebende Bibliothek = o bibliotecă vie (tremurătoare) . infinitivul participiul prezent prezent Pentru formarea participiului perfect vezi pag.. Participiul prezent se formează din infinitivul verbului + -d beben infinitivul prezent lächeln + -d = bebend participiul prezent + -d = lächelnd prezent.Cu (vezi schema nr. a) stă la participiul iar verbul lesen (ex. b) E r n a n n t e die Sklaven n a c h den gelesenen B ü c h e r n ..DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 199 GRAMMATIK 1.

ex. Participiile se întrebuinţează adjectival şi uneori adverbial. 562) C. nach den gelesenen Büchern = după cărţile citite (care au fost citite) e) Im vergangenen Jahr.. ex. a) sau prin adjective (ex. ex. participiile (atît cel prezent. d) urmează regulile declinării adjectivului atributiv. Infinitivul verbelor poate fi întrebuinţat ca substantiv : lesen -> das Lesen... dar poate avea şi sens activ (la verbele intranzitive : ex.. Î N T R E B U I N Ţ A R E A P A R T I C I P I I L O R a) b) c) d) Der Der Der Der lächelnde Gast nahm das Geld. a. Gast nahm lächelnd das Geld. Acţiunea exprimată este simultană cu acţiunea predicatului: E r sieht die spielenden Kinder = El vede copiii care se joacă. d). e). cît şi cel perfect. cît şi cel per­ fect.. ex. (vezi schema nr. b. c) sînt invariabile. are de obicei sens activ. Se traduce de obicei prin participiu.. 2. verzweifelte Hausverwalter fiel auf die Knie. Er sah die spielenden Kinder = El o văzut copiii care se jucau. 2) Participiul perfect întrebuinţat adjectival are de obicei sens pasiv (ex. . LEHRSTOCK d) . INFINITIVELE SUBSTANTIVIZATE Eines Tages stellte während des Essens ein Gast folgende Frage. = în anul trecut (= care a trecut) 1) Participiul prezent. Întrebuinţate adjectival. 110. a. b şi c). essen — > das Essen.200 21. Hausverwalter fiel verzweifelt auf die Knie. pag. Toate infinitivele substantivizate sînt de genul neutru şi n-au plural. întrebuinţat adjectival. întrebuinţate adverbial participiile (atît cel prezent. se traduce printr-o propoziţie relativă (ex.

î n cazul acesta însă verbul al doilea îndeplineşte funcţia sintactică de element predicativ suplimentar. . : Er trat lächelnd ins Zimmer. Spre deosebire de limba română. în limba germană. Infinitivul se foloseşte : — singur (infinitiv pur—• ex. îndeplineşte deseori funcţia sintactică de complement infinitival (ex. b) Man sah den Hausverwalter kommen. al doilea se pune de obicei la infinitiv. cînd avem două verbe într-o propoziţie. Uneori verbul al doilea nu stă la infinitiv ci la participiu. c). Complementele infinitivale răspund la întrebarea : was ? /infinitiv fără zu Complementul infinitival^ . \ infinitiv cu zu Infinitivul de pe lîngă verbele modale face de obicei parte integrantă din predicatul verbal compus (vezi pag. ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI FĂRĂ ZU ŞI CU ZU a) Iteîlius konnte nicht einmal lesen.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 201 3. 189. — sau precedat de zu (infinitiv prepoziţional—• ex. de ex. infinitivul -> loc intermediar între verb şi substantiv 1 forme nominale participiul -» loc intermediar între verb şi adjectiv J ale verbului 4. în limba germană elementul predicativ suplimentar este totdeauna invariabil. atît fără zu. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI Am văzut că participiul poate fi întrebuinţat şi ca adjectiv. c) Itellius versuchte eine Lösung zu finden. ci forme nominale. D). Din cauza aceasta infinitivul şi participiul nu sînt considerate moduri. Infinitivul. Grammatik 1. cît şi cu zu. b şi c). a şi b). iar infini­ tivul şi ca substantiv.

B. b) Was war zw ture? După majoritatea verbelor se întrebuinţează infinitivul ca zu. pag. — după verbele mişcării (ex. — după verbul lassen (ex. e). b). a). helfen (ex. Ilias konnte nicht kommen = Ilias n-a putut veni. Die Gäste sahen ihn kommen = Musafirii l-au văzut venind. — după verbele lernen (ex. fühlen ( = a simţi). prin gerunziu (ex. — după verbele care exprimă percepţii senzoriale. d). Man sah den Hausverwalter kommen. c). . ca sehen (ex. I N F I N I T I V U L CU ZU a) Man pflegte eine fesselnde Geschichte zu erzählen. după verbele care exprimă percepţii prin infinitiv (ex. c). Infinitivul fără zu se întrebuinţează : — după verbele modale (ex. 561) C. b). bleiben.202 A. f). Er ließ manche Sklaven ein bestimmtes Buch auswendig lernen. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) f) Itellius konnte nicht einmal lesen. 109. I N F I N I T I V U L FĂRĂ ZU 21. Ein Kollege half mir diesen Text übersetzen. senzoriale. (vezi schema nr. hören. a ) . finden. Was war zu tuni = Ce era de făcut? Infinitivul se traduce în româneşte : 1) 2) 3) 4) de obicei prin conjunctiv (ex. prin supin (ex. Itellius lernte nicht lesen. d). Er ging Ilias rufen. TRADUCEREA INFINITIVULUI 0) b) c) d) Itellius konnte nicht lesen = Itellius nu ştia să citească. lehren (= a învăţa pe cineva).

.. tat. . A. die Herren se declină neregulat Singular N. der des dem den Herr Herrn Herrn Herrn Übungen 1. Completaţii a) b) c) d) Man sprach viel über ... Plural die der den die Herren Herren Herren Herren .... dauerte aber nicht . getan. Itellius fand eine „.". Männer Roms... Formele lui de bază sînt : tun.. Bibliothek.. .DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 203 5. Sklaven . D. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) O Herr .. f) Seine ... ein Gast eine Frage. denn er war ein ... Reichtum. .... VERBELE NEREGULATE (Completare) Was war zu tun? Verbul tun este neregulat. lernen.. Die Gäste machten sich .. Bei diesem reichen Mann aßen Hunderte von . G. die . Prezentul ich du er wir ihr sie tue tust tut tun tut tun Imperfectul ich du er wir ihr sie tat tatst tat taten tatet taten ich du er wir ihr sie Perfectul habe hast hat haben habt haben getan getan getan getan getan getan 6... über Itellius lustig.. und diese mußten viele Bücher .. g) Eines Tages ... Sein -Verwalter mußte die ... e) So hatte Itellius eine . Substantivul der Herr.

müssen. participiul C. Ich. der Park. substantive! lachen lächeln essen verbul potrivit! prezent! perfect! D. er.. sprechen? Wohin. wünschen..fiel auf die . kommen? .. nicht. dieser Film. Die Gäste wünschten fesselnde Geschichten . zu. Während. sprechen. participiul B. . . Wörterbuch. diese Übersetzung... gehen ? Dürfen. die Kinder.. ich.. haben. nach Tisch. Puneţi verbul al doilea la infinitivul rufen haben lernen wählen lernen hören kommen essen c u zu sau 4. Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) cu infinitivul (c u sau f ă r ă zu). Wollen.. ich. helfen? Was. begleiten. ihr. du.. . Ilias kommt nicht. bei. am Sonntag. sollen. darüber. kommen. denn er hat . dieses Buch. der Winter. .. LEHRSTOCK h) Der Ignorant sagte : „In der Dias gibt es eine ausgezeichnete ... fühlen. Formaţi propoziţii! f ă r ă zu! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) Dürfen. o Herr." i) Der Haus. ihr.. ich. du. in. dieser Text. . . zu. alegind Itellius wollte eine lebende Bibliothek Der Hausverwalter mußte die klügsten Sklaven . kommen.. Ilias konnte nicht . . Die Sklaven mußten bestimmte Bücher auswendig. Der Ignorant ließ den Sklaven Ilias . Formaţi din verbele de mai jos A. er. du. der Sklave Ilias soll sofort . tanzen? Versprechen.. . kommen? Man. gehen? Gehen. Sie? Es... .. hören. nicht. übersetzen! Sollen. kaufen.. gehen? Warum.. wünschen. regnen.. Er. Dreihundert Menschen pflegten bei ihm täglich .. das Essen. ohne.. man. du. tun? Wen.204 21. Versuchen." 2. ich. können. Sie. beginnen. Itellius war zu faul . . Traduceţi cuvintele formate! leben fragen spielen lesen antworten singen lernen übersetzen tanzen 3. und sagte : „.

erzählen. Was hast du im ... Ein . Da hast du den (versprechen) Fotoapparat. in.. die Haltesteile. es schläft aber noch nicht. (warten). e) Erzählen. Der . Im Monat. c) Sie (ea). (leben). (stellen). Der Gast hat eine interessante Frage .. das Warenhaus „Victoria". Du hast dir dieses Buch . Formaţi propoziţii! din paranteză! a) b) c) d) e) întrebuinţaţi atributiv participiul prezent al verbdor Itellius. wollen. Es liegt nur mit . Der Ignorant. finden. Die Gäste saßen an schön (decken) Tischen.... keine Geschichte. (wünschen). Der alte Mann sprach mit einer (beben) Stimme. 8. Das Kind hat die Augen .. gut (nähen).. Fiţi atenţi la caz! a) b) c) d) e) f) g) Ich habe ein (fesseln) Buch gelesen. zu... der Stoff schen). das Land. fahren. sehen. das Essen (bestellen). Das Kind hat das Glas ... Die (finden) Lösung war nicht die beste. întrebuinţaţi atributiv participiul perfect al verbelor 6. Der Hausverwalter ging . eine Bibliothek. können. tragen.. la forma (wün­ potrivită! if Hast du den Brief .. (schließen)..... d) Er. ich. Sommer gemacht (vergehen) ? Die Zeit ist rasch . ein Kleid. stehen. viele. der Text (lesen). Wir sahen das Gebirge aus dem (fahren) Zug. (lachen). Bilden Sie das Partizip (folgen) Verben! | . der Inhalt.. Glas liegt auf dem Fußboden (zerbrechen). (öffnen)? Ein . Hausverwalter ging zu Itellius (verzweifeln). 7.. (kommen). tragen. Buch gekauft (wünschen). Ich habe dir das .... Formaţi propoziţii! din paranteză! a) Der Kellner. b) Mein Bruder... ein Anzug. die Kinder. Sie. Brief liegt auf dem Tisch (öffnen).DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 205 5. Frage war sehr interessant (stellen). Die . auf. Treceţi verbele din paranteză la participiul a) a') b) b') c) c') d) d) e) e') f) f) g) g') perfect. An. (vergehen). (fesseln). Wir. zu Itellius (verzweifeln). gut (nähen). (zerbrechen). haben. Menschen... bringen. mein Freund. Augen (schließen). Treceţi verbele din paranteză la participiul prezent sau perfect (după cum cere sensul propoziţiei).

h) Odată un musafir puse zîmbind întrebarea : „Ce mîncau oamenii mai de mult?" i) Itellius spuse musafirilor : „Sclavul meu Iliada vă va răspunde. Eines Tages ließ er den Sklaven Ilias rufen. LEHRSTOCK 9. în sala de festivităţi. c) în timpul mesei fiecare povestea cîte o poveste captivantă. Ganz Rom machte sich über den Ignoranten lustig. . b) Acest scriitor renumit va citi astăzi. Während des Essens erzählten sie fesselnde Geschichten. a) Un mare om de ştiinţă ţine astăzi o conferinţă. Sie mußten viele Bücher auswendig lernen. căci era incult. musafirii stăteau la mese minu­ nat puse. E r nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern.206 21. j) Sclavul Iliada nu putu veni. din opera lui. Răspundeţi! A. Er wählte die klügsten Sklaven. B. k) Toată Roma a rîs de Itellius. f) într-o zi lui Itellius îi veni o idee „excelentă". e) Musafirii îşi băteau pe ascuns joc de el. Itellius' Gäste waren sehr gebildet. Eines Tages kamen viele Gäste zu ihm. Itellius lebte in Rom. căci era bolnav. a) b) c) d) e) Wer war Itellius? Warum machten sich die Gäste über Itellius lustig? Welche Lösung fand Itellius? War das eine Lösung? Warum machte sich ganz Rom über den Ignoranten lustig? textului „Eine lebende Bibliothek"! 11. Redaţi conţinutul 12. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. a) Bărbaţii cei mai culţi din Roma mîncau zilnic la Itellius. Traduceţi! A. un altul Odiseea şi aşa mai departe. căci în Iliada este un pasaj foarte interesant despre aceasta". Formulaţi întrebări in legătură 'cu părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) 10. Die gebildetsten Männer Roms kamen täglich zu ihm. Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. b) In palatul acestui bărbat bogat. g) Un sclav trebui să înveţe Iliada pe dinafară. Ilias konnte nicht kommen. d) Itellius nu putea povesti nimic. denn er hatte Bauchschmerzen.

Pot să deschid fereastra? — Da. Trebuie să găsim o soluţie. Am doi fraţi. Încerc să găsesc o soluţie. Merken Sie sich ! Sie decken den Tisch schön. . amîndoi sînt la mare. Das Kind muß die Lektion auswendig lernen. Der Tisch ist schön gedeckt. Cine ţi-a promis cartea aceasta? Mîine îţi aduc cartea promisă. ei nu vor rămîne însă mult timp acolo. Alle machen sich über einen Ignoranten lustig. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Andrei kam auf einen guten Gedanken. Cine a lăsat cartea aici? Auzi glasurile copiilor care se joacă? Merg să-mi cumpăr stofă de ( — pentru) o rochie. o puteţi deschide. Luna viitoare vin (ei) la Bucureşti.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 207 c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) Cine a tradus textul acesta? Textul acesta este bine tradus.

Sie hört das Telefon klingeln. Erst beim dritten Mal kann sie mit Helga sprechen. Anda hängt den Hörer ein und versucht wieder anzurufen. Dürfen wir." „Hier Anda. Da hat sie schon die Nummer gefunden : 16-74-13. Diesmal ist die Leitung besetzt. aber sie hat kein Kleingeld. Anda nimmt den Hörer ab und wählt die Nummer. Auch ich warte auf sie. Guten Tag. wer ist d o r t ? " „Bitte. denn ich will noch Kinokarten kaufen. Helga ist leider nicht zu Hause. Frau Braun. sie muß bald nach Hause kommen. Auf Wiederhören!" „Du hast mich gar nicht gestört.22." „Sei so lieb und rufe später noch einmal an!" „Entschuldigen Sie bitte die Störung. Frau Braun. Sie nimmt das Telefonbuch und sucht. A n d a ? " „Danke. Anda. Kann ich mit Helga sprechen?" „Guten Tag. Eine fremde Stimme fragt: „Hallo. Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. Sie muß Schlange stehen. . Sie geht zu einem Zeitungskiosk und wechselt einen Leu. Sie sind falsch verbunden!" entgegnet die Stimme. Neben dem Kino ist eine Telefonzelle. Anda. Wie geht es dir. Frau Braun. Auf Wiederhören!" Anda geht zur Kinokasse und besorgt im Vorverkauf zwei Karten. aber sie wählt eine falsche Nummer. ihr dürft. Frau Braun?" „Ja. Was gibt's denn?" „Ich möchte mit Helga ins Kino gehen. kann ich mit Helga sprechen?" „Bedaure. hier Frau Braun. Um 6 Uhr will Anda ihre Freundin wieder anrufen. denn das Gedränge ist groß. Eine Frauenstimme meldet sich : „Hallo. Dann läuft sie zur Telefonzelle zurück. Es läuft ein neuer rumänischer Film. aber sie hat ihre Telefonnummer vergessen. wirft die Münze ein. gut. „Verzeihung". Anda braucht eine 25 Bani-Münze. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EIN TELEFONGESPRÄCH Anda will ihre Freundin Helga anrufen. Ich beeile mich.

Erwarte mich!" „Gut. „Einverstanden! Was für Karten haben wir ? " „Wir haben zwei Karten in der Reihe 20." „Holst du mich nicht ab ?" „Nein. Auf Wiedersehen!" „Auf Wiedersehen!" Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Was gibt's denn? = Ce este? Ce s-a întîmplat? Sei so lieb . aber sei pünktlich! Die Wochenschau beginnt um 730 und der Haupt­ film um 745. = Rulează un film . a fugi rula alege forma (numărul la telefon) ... vă rog. Verzeihung! = Scuzaţi! Die Leitung ist besetzt. = Abia a treia oară .. Ich weiß schon alles und freue mich auf die Kinovorstellung. radio) Es läuft ein ... Film..EIN TELEFONGESPRÄCH 209 „Helga.. Sie sind falsch verbunden! = greşeală! Aţi greşit numărul. Beeile dich aber!" „Habe Geduld! In einer halben Stunde hoffe ich dort zu sein. 1881 / \ / \ a a a a alerga... Lexik Synonyme anrufen — telefonieren warten auf — erwarten klingeln — läuten Antonyme suchen =f= finden Vieldeutige Wörter laufen wählen 14—Limba germană — c. bist du es? Endlich erreich' ich dich!" „Ja.. = Firul este ocupat. = Fii atît de drăguţă .. Komm lieber mit dem Autobus und steig an der Universität aus! Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. Erst beim dritten Mal . Unsere Plätze sind ausgezeichnet. Entschuldigen Sie bitte die Störung! = Scuzaţi. In welches Kino gehen wir?" „Ins Kino „Patria". ich bin es. deranjul! Auf Wiederhören! = La revedere! (la telefon..

ruft . = a aştepta warten + auf + Akk. -n = cabina telefonică das Telefongespräch. a se bucura în vederea (unui lucru) abholen + Akk. VERBELE COMPUSE CU PARTICULĂ INSEPARABILĂ ŞI CU PARTICULĂ SEPARABILĂ a) Anda besorgt die Karten im Vorverkauf. deci este inseparabilă. LEHRSTOCK Wortfamilie telefonieren — telefonierte — telefoniert = a telefona das Telefon. Prin urmare exista : Verbe compuse cu particulă /inseparabilă \ s e p arabila . deci este separahilă. a lua parte (la) sich freuen + auf + Akk. -e = telefonul die Telefonnummer.. ~(e)s.. -s. în exemplul a. Verbele besorgen şi anrufen sînt verbe compuse cu particule : be + sorgen -H>. în exemplul b. a lua pe cineva erwarten + Akk. = a aştepta GRAMMATIK 1. = a participa. besorgt este persoana a III-a prezent singular a verbului besorgen. -n = numărul de telefon das Telefonbuch. == a aştepta cu bucurie (ceva). an este persoana a III-a prezent singular a verbului anrufen.210 22. -er = cartea de telefon die Telefonzelle. b) Sie ruft ihre Freundin an. la verbul anrufen particula se separă de verb. = a chema la telefon teilnehmen + an + Dat.besorgen an + rufen -» anrufen Pe cînd la verbul besorgen particula nu se separă de verb în timpul conjugării. = a merge (veni) după cineva. -e = convorbirea telefonică Rektion anrufen + Akk. -(e)s.

pag. unter-. (vezi schemele nr. zer-. zerreißen = a rupe). pag. 112. de ex. a). ver-. er-. wieder. pot fi şi separabile.EIN TELEFONGESPRÄCH 211 A. versuchen (ex. ver-.: verb compus inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt = a traduce verb compus separabil: übersetzen — setzte über — übergesetzt = a trece peste un rîu .ca şi particulele: durch-. 111.(unterbrechen = a întrerupe) etc. întotdeauna inseparabile sînt şi particulele : 'emp. d). Particulele über-.(de ex. gehören (ex. = a înţelege greşit. b)7 unter. Şi alte particule pot fi inseparabile. Particula miß. emp-. mißbrauchen = a abuza). miß. er-.este accentuată.(ex. : über.(de ex. e) Entschuldigen Sie b i t t e ! Verbele bezahlen (ex. empfangen = a primi. zerbrechen = a sparge. O b s e r v a ţ i e . b). um-. in mißverstehen. e) sînt verbe compuse cu particule inseparabile. ge-. ge-. ent. mißlingen = a nu reuşi. b) Erwarte m i c h ! c) Sie versucht wieder anzurufen.sînt totdeauna inseparabile şi neaccentuate. empfinden — a simţi). Particulele inseparabile sînt neaccentuate.(ex. cînd verbul de bază este la rîndul său compus de ex. wieder. a). Particulele be-. b) Wir wiederholen die Übungen. a) Genossin Anda übersetzt den Text.(de ex. ent-. wider-. entschuldigen (ex. 563 şi nr. de ex. V E R B E COMPUSE CU PARTICULĂ I N S E P A R A B I L Ă (Verbe compuse inseparabil) a) Sie bezahlen an der Kasse. be-. zer. mißsînt p a r t i c u l e inseparabile. d) Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. 564) O b s e r v a ţ i e . c). voll-. erwarten (ex.

(vezi schema nr.. an— infinitiv : anrufen). aus —in­ finitiv : aussteigen) — adverbe (ex. . Particulele separabile sint de obicei: — prepoziţii (ex. spazieren — infinitiv : Spazierengehen) Toate particulele separabile sînt accentuate. b) Steig an der Universität aus! c) Sie läuft zur Telefonzelle zurück. (ex.. VERBE COMPUSE CU PARTICULĂ SEPARABILÄ (Verbe compuse separabil) A. pag.... b) Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. zurück —• infinitiv : zurücklaufen) B.. c : setzte. fest —.. 111. b : gehen .. Verbele din exemplele de mai sus sînt verbe cu particulă separabilă. b: Steig .. toate celelalte verbe care n-au accen­ tul pe prima silabă (de ex.212 LEHRSTOCK Formarea participiului perfect la verbele cu particulă inseparabilă a) Anda hat Helgas Telefonnummer b) Sie hat zwei K i n o k a r t e n besorgt. 108. 560) B.. Ca şi verbele cu particulă inseparabilă. pag. Ca verbe compuse cu particulă separabilă se conjugă şi unele verbe com­ puse cu : substantive (ex. a) Ich rufe dich aus der Stadt an. pe prima N -ieren silabă (vezi schema nr.. Verbele cu particulă inseparabilă — indiferent dacă sînt de conjugare tare sau slabă — formează participiul perfect fără augmentul ge-. c) Der Professor setzte die Vorlesung für 5 Uhr fest. 563) . c: läuft . a: rufe *. korrigieren) formează participiul per­ fect fără ge-. a) Sie nimmt an einem Sportfest teil.verbele formate cu I verbe particulă inseparabilă I neaccentuate ^ ^ tepminate ^ . verbele în -ieren. a : nimmt .infinitiv : festsetzen = a stabili) verbe (ex. ca studieren. . / Participml perfect fara ge. vergessen. O b s e r v a ţ i e . teil — infinitiv : teilnehmen) adjective (ex.

c).: zurückgehen (s) ( = a se întoarce).EIN TELEFONGESPRÄCH 213 Conjugarea verbelor compuse cu particulă separabilă a) b) c) d) e) f) Anda ruft ihre Freundin an. zurückgehe« ( = a restitui) (vezi schema nr. b) şi la imperativ (ex.: hingehen (s) (= a merge încolo). zu se intercalează între particulă şi perö (ex. Ich muß meine Freundin anrufen.: herkommen (s) ( = a veni încoace). e). a proclama) bei-: heiwohnen (— a asista la).: vorbei^eAerc (s) ( = a trece prin faţa. — La infinitivul simplu particula nu'se separă de verb (ex. a recita). f). ausrufen ( = a exclama.: zumachen ( = a închide). vorwerfen ( = a reproşa) vorbei. pag. abnehmen an. zudecken (== a acoperi) zurück. a). pe lîngă) zu. 564) . a fabrica) hin. — La infinitivul prepoziţional. einnehmen ( = a lua un medicament) fort-: fortgehen (s) ( = a pleca). Ich versuche meine Freundin anzurufen. la imperfect (ex. a accepta) aus. — La participiul perfect augmentul ge.: ahholen. pe lîngă). annehmen ( = a primi.: darstellen ( = a reprezenta). beibringen (= a învăţa.: vortragen ( = a expune. Anda rief ihre Freundin an. vorbeifahren (s) ( = a treoe într-un vehicul prin faţa. particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei.: aussteigen (s) ( = a coborî din). hinwerfen ( = a arunca) vor.: einsteigen (s) ( = a se urca în).: anrufen. d). darlegen ( = a expune) ein. — în propoziţia principală. la prezent (ex. 111. Sei so lieb und rufe später noch einmal an! Sie hat (hatte) ihre Freundin angerufen. pag. a face pe cineva să înţeleagă) dar. (vezi schema nr. herstellen ( = a aşeza aici.se intercalează între particulă şi verb (ex. fortsetzen ( = a continua) her. 112. 563) Printre cele mai obişnuite particule separabile se numără : ab.

verbul wissen are forme şi pentru impe­ rativ : wisse! wißt! wissen Siel 3. VERBELE MODALE (Completare) a) Dürfen wir. Anda. 4. Prezent ich du er sie es wir ihr sie Sie weiß weißt i } weiß i wissen wißt wissen wissen Imperfect ich wußte du wußtest er i sie > wußte es i wir wußten ihr wußtet sie wußten Sie wußten Perfect ich habe du hast er l sie ? hat es > wir haben ihr habt sie haben Sie haben gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt O b s e r v a ţ i e . LEHRSTOCK (Continuare) Ich weiß alles. Frau Braun? b) Ja. parte din verbele preterito-prezente. . Ich weiß este persoana I prezent de la verbul wissen ( = a şti). persoana a Ii-a singular a verbului haben. Verbul wissen. totuşi se conjugă ca verbele modale. b) este imperativul. IMPERATIVUL (Completare) •a) Habe Geduld ! b) Sei pünktlich! Habe (ex. a) este imperativul. persoana a Ii-a singular a verbului sein.214 2. Face. ihr dürft! Verbele modale pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. Sei (ex. deci. VERBELE NEREGULATE 22. deşi nu este modal. Spre deosebire de verbele modale.

aber ich habe kein -geld... schnell ... ! Ich werde am Sportfest . Wo wirst du . . (prezent şi imperf. => Este bucureşteancă.!" 45 e) Die -schau beginnt um 73( und der -film um 7 . ! Ich bin zu früh . und .. (prezent şi imperf.. e) Wir werden eine Stunde . .EIN TELEFONGESPRÄCH 215 Verbele haben şi sein formează imperativul în felul următor : habe! habt! haben Sie! sen seid! seien Sie! 5. mich vor der Universität! b) Ich .... . Übungen Completaţii a) Ich will meinen Freund an-... . du . = Sînt bucureştean.... Ich versuche am Sportfest ..... Din numele de oraşe derivă substantive care indică denumiri de per­ soane (ex.) Ich habe am Sportfest . am Sportfest .) . . ..Sie erwarten a) .......... in dem Park . d) Anda wählt eine .. b) Sie ist Bukaresterin.? Spazierengehen a) Wir . Completaţi cu verbele indicate! a) b) c) d) e) f) teilnehmen Ich . Nummer und eine Stimme antwortet sind falsch .. 2.. b) Nimm den Hörer .. . ! c) Wir sind eine Stunde . d) Ich möchte ein wenig . c). a) b) c) d) e) f) aussteigen Wo .? I Vergiß nicht .. Sie am Sportfest. c) Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil.... (prezent şi imperf.) c) Ich habe dich nicht so früh — d) Ich werde dich an der Halte­ stelle . = Ea parti­ cipă la o competiţie a universităţii din Bucureşti ^ = bucureştene). a şi b).. .im Vor-... FORMAREA CUVINTELOR a) Ich bin Bukarester. e) Wann darf ich dich.... mit Andrei ..... şi în cazul acesta se scriu cu iniţială majusculă. die Nummer! c) Wir gehen zur -kasse und besorgen die Kino...? (prezent şi imperf.......? .. dich um 7 Uhr...) b) . am Sportfest . Substantivele acestea pot fi întrebuinţate şi ca adjective atributive (ex... Ich will hier ..

.. 4. (beibringen)... (wiedersehen).. i) Der Schüler .. Ich .. . e) An welcher Haltestelle . schnell ... du dem Wettspiel unserer Korbballmannschaft . (aussteigen) ? f) Vor der Kinovorstellung ..... d) Wir . aber ich sah ihn nicht (vorbeigehen)..216 22.. Was ... oft seine Sachen hin.. (einsteigen)? Ich ... und wähle Helgas Nummer (abnehmen) l margine! 5. c) ... Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) cu verbele din paranteză! Wann . du mich ... Es legt sie nicht in den Schrank. .... dich vor dem Kino „Patria" (erwarten). deinen Vorschlag gern ...... . ...... du ..... An welcher Haltestelle . (teilnehmen)? d) Ich . du ihm das Buch . (Spazierengehen)..... denn ich habe um 7 Uhr Stunden (aufstehen). an deinem Haus . ich muß ..... morgen um 6 Uhr . man in diesem Werk ... ? b) Er . g) Ich .. den Hörer . . ? h) Ich . denn es ist spät (fortgehen). (aussteigen)... Ich . wir ein wenig . du dieses Medikament .. an der nächsten Haltestelle .... Freundschaft für ihn (empfinden).. schnell . (darstellen)? . (beiwohnen)? . la imperfect! C.. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) Wann .. Ich ... ich meinen Jugendfreund . h) Andrei . ihr ... dich um 12 15 .. dieses Gemälde ... sehr schön .. (anrufen).. Completaţi alegînd verbul potrivit de la B.. (abholen)... du auch am Ausflug .. ... g) Was ... mich morgen um 6 Uhr . (aufwecken)! .. an ihm . sich bei dem Lehrer (entschuldigen).... seinen Freund ein wenig später wieder .... die Mutter aus der Stadt .. b) Im Sommer . ? anrufen vortragen vorbeifahren zudecken hinwerfen annehmen darstellen einnehmen zurückgeben ... ? — Ja.. i) . f) Das Kind ... la prezent! B. LEHRSTOCK 3. von seinem Kollegen einen langen Brief (bekommen). du schon ... Completaţi cu verbele din paranteză A. A..! Ich erzähle dir etwas Interessantes (herkommen)........ dir die Regel ... ... ? —• Ich .. Bitte ... c) Die Mutter .... das Kind ...... e) Mein Freund ..! Du hast das Buch im Hörsaal vergessen (zurück­ gehen)...... la perfect! a) Helga ..

(besuchen)? Was hast du noch .. in.. der Hörer. (besuchen)? Wann hast du ihn . (anrufen) ? Du mußt an dieser Haltestelle . nicht. und. der Autobus. das Kino! i) Vergessen. einhängen.. kommen.. singular! la imperativ B. după sens! Traduceţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) 8. (tun)? Was mußt du noch . (teilnehmen) ? Wir versuchen Andrei . Geduld. plural! C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) c u zu s a u Ich habe an einer interessanten Sitzung ... (tun)? Wen will Anda anrufen? Was sucht sie ? Wer ist Frau Braun? Wann soll Anda noch einmal anrufen ? Was besorgt Anda? Wann versucht sie wieder anzurufen? Was sagt Anda ihrer Freundin? Was für Karten haben die Freundinnen ? Wo treffen sich die zwei Freundinnen? Răspundeţi! ... la forma de politeţe! a) Abnehmen.... (einsteigen).. Willst du auch an unserer Arbeit . der Hörer.. Habt ihr schon Andrei .. die Nummer. (besuchen)? Wünschst du diese Ausstellung ... um. vor. schnell! h) Begleiten. die Bücher! j) Erwarten. hier. Wo seid ihr . Completaţi cu verbele din paranteză. schlechte Münze! d) Abholen. Wann willst du mich . (einsteigen)? Du hast mich . sau participiul. wieder! c) Einwerfen. denn.. ich. hier! 7. Formaţi propoziţii A. wählen! b) Jetzt. die Fabrik! k) Haben..EIN TELEFONGESPRÄCH 217 6.. ich. intrebuinţlnd infinitivul f ă r ă zu.. ich. keine. gleich! I) Sein. ich.. um 12 Uhr. (anrufen). 5 Uhr! g) Aussteigen. (teilnehmen).. bitte. Wir wollen Andrei .. am Abend! e) Einsteigen.. die Mutter.... in! f) Anrufen. (mißverstehen). (anrufen). (teilnehmen) ? Beginnt auch ihr an unserer Arbeit ..

dar un domn îi răspunde : „Regret. dar vreau să-ţi povestesc ceva interesant. f) Poţi să-mi schimbi un leu? Am nevoie de bani mărunţi şi la chioşcul de ziare nu găsesc. Formează te rog numărul de telefon al fratelui tău. Mulţi bucureşteni pleacă duminica la Snagov sau în pădurea Băneasa. aceste locuri sînt excelente. căci înghesuiala este mare. b) Anda ridică receptorul şi formează numărul. nou. k) Scuză deranjul. Participi şi t u ? Nu vă (voi) urcaţi în tramvai! Trebuie să vă urcaţi în autobuz. j) Mă grăbesc şi te aştept în 10 minute la colţ. I) Vreau să cumpăr bilete în rîndul 15. a) Mergem azi la cinema. i) Grăbeşte-te! Jurnalul începe la ora 8 şi e deja 730. Cobori la această staţie? Mîine voi revedea un prieten din copilărie. Traduceţi! A. . Vreau să vorbesc cu el. Ştiaţi aceasta? — D a . Ai puţină răbdare! Vin imediat! Fiţi vă rog atenţi! Lecţia începe. aţi greşit numărul". N-am vrut să spun aceasta. De altfel (übrigens) reprezentaţia începe abia la ora 8 30 . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C.218 22. M-ai înţeles greşit. dar locuiesc de mulţi ani în Bucureşti. ştiu deja totul. LEHRSTOCK 9. Astăzi rulează la cinematograful „Patria" un film. Traducerea n-a fost grea. Nu fugi! Nu este tîrziu. puteţi. dar mama ei răspunde : „Fii drăguţă şi cheamă încă o dată la ora 8. Nu mă întrerupe! — Poţi continua! Nu vreau să abuzez de răbdarea ta. e) Trebuie să stai la coadă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Mîine particip la o excursie frumoasă. De ce ai rupt scrisoarea? Te aştept la colţ la ora 7 10 . B. g) Vreau să-i dau prietenului meu un telefon." d) Putem să cumpărăm deja biletele? — Da. — De acord. Se pot cumpăra şi anticipat bilete de cinema. h) Cabina telefonică e liberă. Încerc să te chem la prînz la telefon. Îmi aleg stofa albastră. dar linia e ocupată. Fiţi politicoşi! Eşti bucureştean ? — Nu. c) Din păcate prietena mea nu este acasă.

Was gibt's? Auf Wiederhören ! Auf Wiedersehen! . Welcher Film läuft im Kino .EIN TELEFONGESPRÄCH 219 D. a) Ai voie să vii cu noi la teatru? — Nu. am citit-o cu atenţie. b) Pot să iau creionul dumneavoastră? — Da. este prea cald. f) Nu-ţi place supa (întrebuinţaţi : mögen) ? — Nu. vă rog. c) Trebuie să mergeţi acum în oraş?—Da. Entschuldigen Sie die Störung. e) Să deschid fereastra?—Da. îl puteţi lua. Ich habe falsch gewählt. nu vreau. deschideţi-o. Die Leitung ist besetzt. Mi-am uitat ceasul acasă. nu am voie. g) Cît este ceasul ? — Nu ştiu. Merken Sie sich! Ich nehme den Hörer ab und wähle die ]\urnmer. n-am acum nevoie de el. trebuie. Bedaure.Patria " ? Sei so lieb und rufe mich in einer halb m Stunde an. nu-mi place. d) Nu vreţi să citiţi încă o dată scrisoarea ? — Nu. Sie sind falsch verbunden.

So hoffe ich ihr das Handwerk zu legen! Mit vielen herzlichen Grüßen Dein Freund Paul Und diesen Brief verschloß der Witzbold in Gegenwart des Rechtsanwalts. Diese hatte eine schlechte Gewohnheit: sie machte die Briefe auf und las sie. .) DER FLOH Nach Kurt Tucholsky In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. denn sie ist sehr neugierig.. Erläuterungen 1) K u r t T u c h o l s k y (1890—1935) cunoscut publicist şi scriitor satiric german.23.. In demselben Dorf wohnte ein Witzbold : der wollte dem Fräulein eine Lehre erteilen. er machte ihn auf. Scrierile sale — interzise în perioada fascistă — sînt străbătute de o strălucită şi spirituală critică la adresa Republicii de la Weimar şi a începuturilor fascismului. Eines Tages ließ er einen Rechtsanwalt zu sich kommen und schrieb in dessen Gegenwart einen Brief an seinen Freund : Lieber Freund! Die Postangestellte Emilie Dupont öffnet dauernd unsere Briefe und liest sie. es war ein Floh darin. Anliegend schicke ich Dir einen leben­ digen Floh. (DREIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung. Das Fräulein las also die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten manchen Kummer. Das wußte alle Welt. und . Er legte aber keinen Floh hinein. Der Freund bekam den Brief.

mit! h) nehmen. Formaţi din grupele de cuvinte de mai jos propoziţii A. sein! b) helfen. b) Ich (sich waschen). der Schnellzug. aus. die Schule! d) hereinkommen.DER FLOH 221 2) alle Welt = toată lumea 3) manchen Kummer = multă supărare. das Buch. Răspundeţi la întrebările de mai jos. eine Münze! g) fahren.. der Hörer! f) einwerfen. in! e) abnehmen. punînd forma potrivită: A. Formaţi substantive compuse alegînd cuvîntul de bază potrivit! articolul corespunzător! a) b) en d) e) f) g) GeschichteZeitung­ GemüseTelefonKinoTelefonArbeit-garten -bedingung -karte -kiosk -gespräch -erzähler -zelle h) i) j) k) en Puneţi RegenKinoWocheFrau­ Konfektion- m) n) HauptBlume- -film -stimme -wetter -strauß -schau -wäre -Vorstellung imperative : 2. früh . Was haben Sie heute vormittag gemacht? a) Ich . la persoana a II-a B. die Bibliothek 1 i) aufstehen.. (erwachen). heute. früh! 3. in. la persoana a Ii-a singular! plural! C. la forma de politeţe! a) pünktlich. mult necaz Lexik Synonyme der Rechtsanwalt —• der Advokat aufmachen —• öffnen zumachen —• schließen Antonyme aufmachen =j= zumachen öffnen =1= schließen Übungen 1.. der schwache Schüler! c) laufen.. das Zimmer. verbele din paranteză la .

. mein Freund Andrei) i) Wo bist du gewesen? (in. Răspundeţi la întrebări. folosind cuvintele din paranteză! a) Wessen Geburtstag war gestern? (mein Kollege.. (essen). i) Dann .. ich meinen Freund .. auf die Universität . erst um halb zwölf nach Hause ... ihre Freundin) b) Wessen Buch ist das? (ihr Freund. sein Freund. k) Ich .... d) Ich .. ich für die deutsche Stunde . (fahren). b) Ich ...... mein Freund Andrei) h) Wohin gehst du? (zu. zu Mittag .. B.. a) Wo lebte die Postangestellte Emilie Dupont? b) Welche Angewohnheit hatte sie? c) Auf welchen Gedanken kam ein Witzbold? Warum? d) Was machte Fräulein Dupont? e) Was fand der Freund im Brief? B. f) Um 1 Uhr . ich zu meinem Freund .. a) Wie heißen Sie? alt sind Sie? heißen Ihre Geschwister? ist Ihre Wohnung? sind Sie geboren? wohnen Ihre Eltern? wohnen Sie? b) Wo ... ihre Schwester) d) Wem bist du begegnet ? (unser Schüler. (aufstehen). (gehen). in die Straßenbahn .222 23. (besich­ tigen) und einen guten Film .. ein wenig .... der 20. eine Schülerin) g) Woher kommst du? (von. (kommen).. später als gewöhnlich . (sehen)... (lesen) und Radio .. g) Ich . e) Er über meinen Besuch ..... (anrufen). 4. d) Nach dem Frühstück . (hören). (lernen). die Provinz) j) Wann hast du Geburtstag? (an.. (sein). (sich freuen). seine Freundin) c) Wem gehört das Buch? (ihr Kollege.. j) Ich ... (einsteigen). ich zu Hause . c) Ich (baden)..... Răspundeţi! A.. Was haben Sie am Sonntag gemacht? a) Ich .. mit meinem Freund eine schöne Ausstellung ..... Oktober) k) Wie alt bist du? (22 Jahre alt) 5.. sein älterer Bruder) f) Wen siehst du? (ein Student. LEHRSTOCK c) Ich (frühstücken). e) Ich . unsere Schüler) e) Wem half er ? (seine jüngere Schwester.... h) Nach dem Mittag .

a) b) c) d) ej Nächste Woche kommt sie nach Bukarest. Es ist ein Viertel neun. Wir gehen auf die Universität. \ . Er wohnt im Studentenheim. Povestiţi conţinutul 7. Sie kommt aus der Bibliothek. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A.DER FLOH 223 c) Wo arbeitet Ihr Vater? müssen Sie aussteigen? kann ich einsteigen? sind Sie geboren? fahren Sie zu Ihren Eltern? haben Sie Unterricht ? sind Sie frei? wohnen Sie im Studentenheim? lernen Sie Deutsch? trainieren Sie für das Wettspiel? kennen Sie meinen Freund? Stunden haben Sie heute? Studenten sind in Ihrer Gruppe? Uhr ist es? ist geschehen? erzählen Sie? erfuhren Sie? besorgen Sie? einen Füller kaufen Sie? eine Wohnung haben Sie? ein Zimmer haben Sie? Möbel wollen Sie sich kaufen? Ausstellungen haben Sie besichtigt? Museen kennen Sie? Filme haben Sie in der letzten Zeit gesehen? Bücher interessieren Sie am meisten? Monat beginnt der Unterricht an der Universität ? Monat waren Sie in Bukarest? Jahr bestanden Sie die Reifeprüfung? Alter gehen die Kinder in die Schule? sind die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt? ist Ihre Telefonnummer? ist der kürzeste Weg zum Bahnhof? textului „Der Floh"! cursiv! d) Wann e) Seit wann f) Wieviel g) Was h) Was für i) Welche j) In welchem k) Welches 6.

Augen. c) Sie fuhren mit dem Zug nach Ploieşti. 0) Das ist helles Bier.. warst du? Ich war Post. g) Er heißt Andrei.. 8..Bruder ist Student. c) .Wasser. j) Bei schön. Meer.. schwarz. g) Sein jünger. Completaţi cu adverbe! cu prepoziţii (eventual contopite cu articolul) a) .. 1) Ich freue mich auf deinen Besuch. m) Ioana braucht ein Buch.schön. h) Sie hilft ihrer Freundin. k) Leg bitte den groß. Gebirge du deinen Urlaub? und . k) Wir nahmen an einem Sportfest teil.Koffer ins Gepäcknetz 1 Ich habe nur zwei klein. Completaţi desinenţele! a) Er las trotz des schlecht-Lichtes. f) Sie sprechen über ihre Prüfungen. i) Das Mädchen ähnelte der Mutter. b) Seine jünger.. kommst du? Ich komme .Wetter fahren viele Studenten in unser. h) Sie hat nicht auf ihre Freundin gewartet. e) Sie sprechen über ihren Kollegen. LEHRSTOCK f) Die Wohnungen der Arbeiter sind schön.. B. b) . f) .Sommer... j) Sie hatte blondes Haar. f) Trink kein kalt.. h) Mein älter..Koffer..Bruder ist sehr fleißig... verbringst Ich verbringe meinen Urlaub .. d) Lies nicht bei schlecht.schlecht.. c) Bei dies. e) . bist du? Ich bin .warm.Berge.Licht kann man nicht lesen.. fährst du? Ich fahre . a) Er denkt an seine Arbeit.. b) Er denkt oft an seinen alten Lehrer. g) Er antwortet nicht auf meine Frage. Meer... d) Er ging mit seinem Freund ins Kino. d) .224 23. n) Dieser blaue Stoff gefällt ihr. j) Ich beziehe mich auf Ihr Buch. meinem Freund.... meinem Freund.Schwester besucht noch die Schule. I) Das Referat unseres Kollegen war ausgezeichnet. meinem Freund. 9..Licht! e) Wir hatten ein. k) Ihr blondes Haar glänzte wie Gold. i) Dieses Kind hat schön-. i) Ich beziehe mich auf Ihren Freund. . gehst du? Ich gehe .

Bücher.groß. e) Wir kauften die Kinokarten ... Vormittag oder . Ich war mit einigen gut... der Nacht geregnet.. c) Hast du einen Brief .Berge teilnehmen.. welchem Jahr ist er geboren? h) Macht das Kind seine Aufgaben . der Ferien machten wir schöne Ausflüge.. in. 10... deinen Eltern bekommen? d) . sehr auf den Ausflug? e) Wir diese Regel. Completaţi cu verbul potrivit! B. die Abteilung . Küchengeräte? n) . des schlechten Wetters blieb ich zu Hause.Sportfest teil..Film.. einer Bauernfamilie. c) Die Technik schnell. trotz. h) Für welches Kleid . für.Sportplatz. Treceţi propoziţiile la perfect! a) Er für das Studium der deutschen Sprache. um.. 1881 . Mehrere jung.. durch.. Completaţi! Folosiţi una din propoziţiile: an. wieviel Uhr treffen wir uns? 1) . Alle gut.Schüler durften an einem Ausflug in unser...Schriftsteller... während. j) ..... v) Das ist ein groß. wegen (contopită cu articolul. 11. denn es ist spät.. Es läuft ein schön-. Es soll kommend. meiner Bitte hat er es nicht getan..Sonntag stattfinden.. unde este cazul)! a) Gehen wir .Leute sind auf dem neu. Abend . Kino.Werk vorlesen. f) Die Vorstellung beginnt . w) Er wird aus sein.Buch... Wir lesen gern gut.? sich sich sich sich sich sich sich sich verspäten interessieren entscheiden merken freuen beeilen entwickeln merken 12.. du . m) Geht ihr noch . halb neun... d) .. g) ... k) . den Park? b) Er schrieb . Sie nehmen an ein. 15—Limba germană — c. Er kaufte sich das neu.. Vorverkauf... f) Ich diese Regel.. g) Sie .. b) Mein Kollege nie. Ich gehe nicht gern . von. dieser Familie. des Essens soll man nicht sprechen. seinen Sohn... Completaţi cu prepoziţiile cerute de verbe! a) Noch ein wichtiges Mitglied gehörte .DER FLOH 225 m) n) 0) p) q) r) s) t) u) Mein Freund ist ein wunderbar. b) Sie stammte . ihr .Geschichtenerzähler..schön..Freunden im Kino. Nachmittag? i) Es hat .... rumänisch. A....

ein Freund. der Bruder).. Warte . (kommen). (schwimmen). Folosiţi ca adjectiv atributiv participiul prezent sau perfect al verbelor din paranteză (după cum cere sensul propoziţiei) l a) Endlich bekomme ich den lange (erwarten) Brief. sein Bruder. h) Ich helfe dir diese schwere Übung . dein Bleistift... e) Im Park spielen viele (lachen) Kinder.. die Theatervorstellung.. der Student. ein alter Freund). keine Uhr).. Wir freuen uns .. das Heft. die Kollegen). d) Die Studenten wohnen (eine Sitzung.. g) Meine Schwester heiratete (ein Jugendfreund.. c) Ich kaufe dir das (wünschen) Buch. g) Das neu (erscheinen) Buch ist sehr interessant. (lernen). (geben)? j) Andrei beginnt für die Prüfungen . diese Uhr.. mich an der Ecke! Mach dich nicht .. mein Nachbar). Mathematik.. Wir teilen das Jahr . ihre Mutter.. (teilnehmen)! e) Ich höre meine Mutter nach Hause . kein Heft. h) Gestern begegnete ich (deine Nachbarin. der Freund. dieser Bleistift.. das Sportfest... der Bruder) ab.. b) Meine Schwester ähnelt (der Vater. zwölf Monate. c) Andrei hilft (das Kind. jenes Heft. (gehen).. seine Schwester. d) Das Kind zeigte mir das Heft mit den schön (schreiben) Übungen. c) Willst du nicht an dem Sportfest .... Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) Ich brauche (ein Bleistift. dein Schwesterchen). ein Lehrer). i) Können Sie mir Ihren Bleistift . 15. ein Kollege. f) Möchtest du nicht zu mir .. unser Lehrer.. i) Morgen treffe ich (unsere Lehrerin.. Completaţi cu infinitivul c u zu sa u f ă r ă zu al verbelor din paranteză! a) Ich muß heute in die Stadt . (teilnehmen)? d) Versuche an dem Sportfest . e) Ioana holt (ich. 14. . die Mutter. (kommen) ? g) Im Sommer lerne ich bestimmt . (machen)... LEHRSTÜCK c) d) e) f) g) Mein Bruder interessiert sich . eine Uhr. ein Freund.... dieses Fußballspiel) bei. ihr Kollege. (bekommen). h) Man soll nicht in einen (fahren) Autobus einsteigen. b) Ich hoffe heute einen Brief von meinen Eltern . f) Um 8 Uhr erwarte ich (du. f) Laß das Ei drei Minuten in (kochen) Wasser. mich lustig! potrivit! 13. b) Im (kommen) Winter fahren wir ins Gebirge..226 23.

ein wenig. .. 16. wir? b) Wir. .. an. februarie. die Kollegen. .. c) Un locuitor din acel sat scrise în prezenţa unui avocat o scri­ soare prietenului său. aussteigen? 18.DER FLOH 227 k) I) m) n) 0) Ioana geht das Buch . denn. eine schöne Theatervorstellung. la prezent! B.. mai. . . (anrufen)! Ich kann dich nur um 6 Uhr. ! e) Ich steige hier in den Autobus .. . welche. ? h) Morgen rufe ich dich wieder . la perfect! a) Wo. c) Hol mich . wir... f) An der dritten Haltestelle steige ich . a) O domnişoară mai bătrînă era funcţionară la un oficiu poştal dintr-un sat din Franţa. g) Astfel şugubăţul îi încurcă funcţionarei socotelile. la imperfect! C. . ... Haltestelle. (kaufen). dann gehen wir noch eine Stunde . aufstehen. Formaţi propoziţii A.. b) Ea era foarte curioasă şi obişnuia să deschidă toate scrisorile.. Spazierengehen. i) An. wir. ein. begleiten.. In der Nacht begann es .. erwarten. heute. Ausflug. die Stunde... aprilie.. (schneien). der Bahnhof. vergessen. martie. Nach dem Gespräch hängt sie den Hörer wieder ... g) Um wieviel Uhr stehst du .. mein Vater.. h) Mein Freund. (hereinkommen).. e) Die Studenten. (anrufen). beiwohnen. Versuche mich um 5 Uhr . zu Hause. das Mittagessen. f) Prietenul deschise scrisoarea şi găsi un purice în ea. . teilnehmen. . Traduceţi! A.. und wirft eine Münze . f) Der Lehrer.. hereinkommen.. Completaţi cu particulele separabile ale verbelor respectivei a) Gestern abend wohnten wir einer Sitzung ." e) Dar el nu puse nici un purice în scrisoare. 01) Komm und nimm an unserer Sitzung . . c) Vor. d) „îţi trimit în această scrisoare un purice viu. adică 365 zile şi o dată la 4 ani 366 zile. g) Ich. auf.. d) Ich... der Brief. 17. beginnen. b) Anda nimmt den Hörer . die Störung. und. früh. . . sich entschuldigen. Ich sehe meine Schwester . du. Sper să-i dau o lecţie domnişoarei celei curioase. Anul are 12 luni. iunie. B. . wegen. Lunile anului se numesc : ianuarie.

Vara zilele sînt mai lungi decît nopţile. h) Cum v-a plăcut cartea aceasta? Merken Sie sich! Paul wollte Fräulein Emilie eine Lehre erteilen. îl vrei ? — Nu. La 21 martie şi 23 septembrie ziua este tot atît de lungă ca noaptea. duminică. Acestea se numesc : luni. Fiecare anotimp durează 3 luni. dar merg mai bucuros la teatru. Am format un număr greşit şi o voce mi-a răspuns : „Greşeală!" Mi-a venit (în minte) o ideie bună. vineri. toamna şi iarna. decembrie. mulţumesc. căci ea are numai 28 zile. Trebuie să scriu cu cerneală. C. a) b) c) d) e) f) Profesorul mi-a pus o întrebare grea. joi. d) Iţi ajut să traduci lecţia. a) Ieri am revăzut un vecbi coleg. sau o dată la 4 ani 29 zile. g) Eu merg bucuros (cu plăcere) la cinema. Dar îţi dau cu plăcere creionul meu. adică 30 sau 31 zile. O săptămînă are 7 zile. nu are voie. vara. septembrie. dar nu-ţi vine greu? D. octombrie. Nu trebuie să învăţaţi lecţia pe dinafară. Iarna zilele sînt mai scurte decît nopţile. Ea rămîne acasă. b) Ce film rulează la cinematograful „Patria" ? — Rulează un film nou. Luna febru­ arie este cea mai scurtă. a) Poţi să-mi dai stiloul tău ? — Nu-1 am la mine. vino să mă iei (folosiţi abholen) la ora 6. marţi. căci trebuie să înveţe pentru mîine. căci rulează un film excelent şi înghesuiala e mare.228 23. miercuri. sîmbătă. LEHRSTOCK iulie. Fiecare lună are 4 săptămîni şi 2 sau 3 zile. L-am uitat acasă. august. Trebuie să stăm puţin la coadă la casa cinematografului. c) încearcă să traduci această lecţie! — Nu pot. Noi împărţim anul în 4 anotimpuri: primăvara. nu ştiu încă bine germana. La vară revăd pe cel mai bun prieten al meu. b) Are voie Ioana să vină cu mine la cinema? — Nu. noiembrie. c) Te chem diseară la telefon şi poate mergem puţin la plimbare. — Se spune că e foarte bun. Am învăţat mult pentru acest examen. . — Mulţumesc. dar fii punctual! E. Er wollte ihr das Handwerk legen. d) După masă participăm la o şedinţă.

Morgen komme ich wieder." Gleich darauf ging Eulenspiegel ins Spital und fragte die Kranken : „Wie fühlt ihr euch?" — „Es geht uns sehr schlecht". bleibe im Tor stehen und rufe euch allen zu : Alle Gesunden sollen herauskommen. aber sie wollten das Spital nicht verlassen. „daß ich den Schwächsten von euch durch Feuer in Pulver verwandeln muß. Der Spitalmeister hatte von der Ankunft Eulenspiegels gehört." Im Nürnberger Spital lagen damals sehr viele Kranke. andere hatten ein Herzleiden." Der Kranke versprach zu schweigen. „Wisse denn". daß sie das Spital verlassen. Schnupfen und Husten. Manche Kranken hatten eine Erkältung mit Halsschmerzen oder Kopfweh. Die Krankenzimmer waren besetzt. die Ärzte und Krankenschwestern hatten alle Hände voll zu tun. Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke : einige waren nierenkrank. (VIERUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT Till Eulenspiegel kam eines Tages nach Nürnberg. „Ich bin der Arzt der Ärzte". Auch Lungenkranke lagen in den Betten. . Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. sagte Eulenspiegel. Du wirst sehen. Da flüsterte er jedem Kranken ins Ohr : „Schwöre mir. antworteten sie. daß du alle Krankheiten heilen kannst?" „Versprich mir 200 Gulden." Am nächsten Tag kam Eulenspiegel wieder. „und kann alle Krankheiten heilen. denn sie wollten am Leben bleiben. und daß ich aus diesem Pulver eine Arznei bereiten werde.24. was ich dir sage. daß du niemandem verraten wirst. Der Schwächste wird nicht gehen können. eine Leberkrankheit oder ein Magengeschwür. und ich bringe alle Kranken auf die Beine. anderen taten nur die Zähne weh. Diesen werde ich verbrennen. alle Kranken zogen sich an und kamen heraus. ging zu ihm und fragte i h n : „Ist es wahr. prahlte er überall.

P. daß kein Kranker zurückgeblieben war. Der Schalk verließ gleich darauf die Stadt.230 24. vorbind despre cărţile populare germane. printre care şi despre Till Eulenspiegel. Engels : Despre Artă şi Literatură. Grammatik 2) 7) . cu care nu se pot făli multe popoare. „Ja". comic izbitor al situaţiilor. naturaleţe a construcţiei şi a tratării. antwor­ teten alle und liefen davon. Erst jetzt merkte er. (K. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. Atîta spirit. LEHRSTOCK Der Spitalmeister fragte die Kranken. 214.S. Marx şi Fr. Sie erzählten ihm alles. Erläuterungen 1) Till Eulenspiegel (Til Buh-Oglindă) — cunoscut personaj comic din lite­ ratura germană populară. cap. Satira poznelor lui Till Eulenspiegel se îndreaptă împotriva celor bogaţi şi a orăşenilor îngîmfaţi şi hrăpăreţi. pag.. daß alle Kranken ins Spital zurückgekommen waren. Cărţi populare germane. umor blînd care întovărăşeşte ironia muşcătoare. 1953.L. temperînd-o.. E. Erläuterung 3) 4) gleich darauf = imediat. află (vezi pag. ar putea într-adevăr să lase în umbră bună parte din literatura noastră". Aber am dritten Tag sah der Spitalmeister. 2) der Spitalmeister — der Spitaldirektor 3) eines Tages (vezi pag. îndată după aceea 5) Es geht uns sehr schlecht = Ne simţim foarte rău 6) wisse denn = să ştii.. Friedrich Engels. 600). wollten am Leben bleiben — voiau să rămînă în viaţă Lexik Synonyme Halsweh — Halsschmerzen Kopfweh —• Kopfschmerzen die Arznei — das Medikament das Spital — das Krankenhaus Antonyms voll =f= leer krank =j= gesund der Kranke =/= der Gesunde sprechen =f= schweigen . ob sie gehen können. spune : „Iată o serie de cărţi.P. 124. Überrascht mußte der Spitalmeister feststellen. Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel und gab ihm die verspro­ chene Belohnung.

PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DIRECTĂ A.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 231 Wortfamilie krank = bolnav der (die) Kranke. = a striga (cuiva) sich bedanken + bei + Dat. -n. sînt pro­ poziţii secundare şi anume propoziţii completive directe. -en = boala de ficat herzkrank = bolnav de inimă nierenkrank = bolnav de rinichi Rektion hören + von + Dat. -n = bolnavul grav der Lungenkranke. : was). -es. daß du niemandem verraten wirst.= camera de bolnavi die Krankenschwester. -s. = a mulţumi (cuiva) GRAMMATIK 1. = a transforma (în) zurufen -f. -en = boala die Leberkrankheit. -n = bolnavul (bolnava) der Schwerkranke. Propoziţiile completive directe pot fi introduse prin conjuncţii ordonatoare (daß. b) = dacă şi prin pronumele was = ce. . -n. -n = sora (de spital) das Krankenhaus. sub- . Propoziţiile de mai sus. introduse prin conjuncţiile daß (ex. sau prin pronume (de ex. c) Schwöre mir. was ich dir sage. = a auzi (despre) leiden + an + Dat. e). -n = bolnavul de plămîni das Krankenzimmer. ob). = a suferi (de) verwandeln + in + Akk.Dat. -er = spitalul die Krankheit. a şi c) = că şi oh (ex. a) Du wirst sehen. ob sie gehen können. -n. ceea ce (ex. daß alle das Spital verlassen. b) Der Spitalmeister fragte sie.

daß daß daß daß alle . TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ A. daß kein Kranker zuriickfeleibt.. zurückgeblieben (ex. . du niemandem verraten wirst. Verbul zurückbleiben. daß alle . cît şi de cea din limba română. 595) 2. das Spital Was wirst du sehen? verlassen. . b la imperfect) este un verb compus cu particulă separabilă... Propoziţia completivă directă răspunde la întrebarea was? ( = ce?) (vezi schema nr. LOCUL P R E D I C A T U L U I ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) b) c) d) . infinitivul sau numele predicativ stau pe locul penultim.. la verbele cu particulă separabilă. blieb zurück.232 24. 27.. 148. •—participiul. . du alle Krankheiten heilen kannst. In propoziţia secundară — verbul conjugat stă pe ultimul loc.. particula nu se mai separă de verb.. în propoziţiile secundare.. b) Er stellte fest.... alle ins Spital zurückgekommen waren.. a la prezent. totuşi în pro­ poziţiile de mai sus — acestea fiind secundare — particula nu s-a separat de verb. Propoziţia principală se desparte de propoziţia secundară printr-o virgulă. .. . ordinea cuvintelor din propoziţia secundară se deose­ beşte atît de ordinea cuvintelor din propoziţia principală (vezi pag. . .. . ex. . pag. Verbele eu particulă separabilă în propoziţia secundară a) Er stellt fest. Du wirst sehen. Grammatik 2). In limba germană. LEHRSTÜCK B. daß kein Kranker zurückblieb. das Spital verlassen.

şi anume în exem­ plul a tare. 3. acesta trece înain­ tea subiectului. stă imediat după conjuncţie.TILI. ob sie gehen können. în propoziţiile de mai sus adjectivul krank este întrebuinţat ca substantiv. — în exemplul a subiectul este exprimat printr-un substantiv şi stă ime­ diat după conjuncţie. dar numai dacă subiectul nu este exprimat el însuşi printr-un pronume. stă imediat după conjuncţie. c) Überrascht stellte er fest. dacă propoziţia nu conţine nici un pronume personal. A. daß kein Kranker zurückgeblieben war. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. pronumele complement direct. b) Der Spitalmeister fragte die Kranken. Cu toate acestea. Exemple : Singular Masculin N. — In exemplul c subiectul exprimat printr-un pronume stă imediat după conjuncţie. Deci: 1) Subiectul propoziţiei secundare. Adjectivele şi participiile substantivizate butive. LOCUL SUBIECTULUI ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) Ist es wahr. si nu ca substantivele. D. iar subiectul ocupă locul următor. c) Der Spitalmeister merkte. — In exemplul b însă. ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE a) Im Nürnberger Spital lagen sehr viele Kranke. exprimat printr-un substantiv. daß Eulenspiegel alle Krankheiten heilen kann? b) Der Spitalmeister merkte. în exemplul c mixt. în exemplul b slab. EULENSPIEGEL ALS ARZT 233 B. G. der des dem den Alte Alten Alten Alten der des dem den Reisende Reisenden Reisenden Reisenden der des dem den Angestellte Angestellten Angestellten Angestellten se declină ca adjectivele atri­ . observăm că se declină ca adjectivele. daß er ihn betrogen hatte. 2) Dacă în propoziţie există un pronume personal. celălalt pronume ocupînd locul următor.

D. etwas Schönes. . etwas Gutes. A. der Deutsche. Adjectivele substantivizate de genul neutru exprimă de obicei noţiuni abstracte. die der den die Alten Alten Alten Alten die der den die Reisenden Reisenden Reisenden Reisenden die der den die Angestellten Angestellten Angestellten Angestellten Alte Alter Alten Alte Reisende Reisender Reisenden Reisende Angestellte Angestellter Angestellten Angestellte Adjectivele substantivizate de genul neutru se declină de asemenea ca adjectivele. G. ein eines einem einen Alter Alten Alten Alten ein eines einem einen Reisender Reisenden Reisenden Reisenden ein eines einem einen Angestellter Angestellten Angestellten Angestellten Singular Feminin N. alles G u t e . cunoştinţa). der Verwandte ( = ruda). N. die Bekannte. die Werktätige. die Verwandte. 2. die Verantwortliche. die der der die eine einer einer eine Alte Alten Alten Alte Alte Alten Alten Alte die der der die eine einer einer eine Reisende Reisenden Reisenden Reisende Reisende Reisenden Reisenden Reisende die der der die eine einer einer eine Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Plural Masculin şi Feminin N. der Verantwortliche. der Stumme ( = mutul). G. das Schöne. D. Adjectivele şi participiile substantivizate de genul masculin şi feminin arată de obicei per­ soane : der Werktätige ( — omul muncii). die Blinde. das Gute. A. etwas Wichtiges. G. viel Gutes. D. der Taube ( = surdul). der Blinde ( = orbul). A.234 24. G. die Lahme etc. N. Observaţii. de exemplu : das Wichtige. 1. der Bekannte ( = cunoscutul. nichts Neues etc. A. A. die Taube. der Lahme ( = ologul). LEHRSTÜCK Singular Masculin N. die Deutsche. die Stumme. dar se întrebuinţează numai la singular. D. D. G.

Im Mund sind die Zunge und die Zähne. hören mit den Ohren. der Taube kann nicht hören. Zwischen dem Kopf und dem Rumpf ist der Hals. und jeder Fuß hat fünf Zehen. Wir sehen mit den Augen.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 4. Rechts und links sind die Ohren. riechen mit der Nase. Rumpf und Gliedmaßen. Predicatul nu se acordă cu es. Übungen 1. Der Blinde kann nicht sehen. DUBLAREA SUBIECTULUI PRIN ES 235 Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke. der vordere das Gesicht. Übersetzen Sie! Der menschliche Körper besteht aus Kopf. Oben ist die Stirn. Acest es nu se traduce. Links und rechts sind die Wangen. Auf dem Kopf sehen wir die Haare. Substantivele formate cu sufixul -ei sînt de genul feminin. schmecken mit der Zunge und tasten mit den Fingern. Es poate servi şi la dublarea subiectului. ci cu subiectul al doilea : Es kommt heute ein Freund zu uns. Sufixul de origine negermană -ei este accentuat. der Stumme kann nicht sprechen. Die Gliedmaßen sind : die zwei Arme mit den Händen und die zwei Beine mit den Füßen. Unter der Nase ist der Mund. Es kommen heute Freunde zu uns. Der hintere Teil des Kopfes heißt der Hinterkopf. Se întrebuinţează în special atunci cînd vrem să punem predicatul (care urmează să fie scos în evidenţă) înaintea subiectului. FORMAREA CUVINTELOR Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. Das Gesicht besteht aus meh­ reren Teilen. Unter der Stirn sind die Augen. In această propoziţie sînt două subiecte : Es şi viele Schwerkranke. Zwischen den Augen ist die Nase. 5. Jede Hand hat fünf Finger. und der Lahme kann nicht gehen. .

... f) Eulenspiegel sagte dem Spitalmeister: „Ich bringe alle . und sie werden das Spital . Wir müssen uns bei (diese gute Krankenschwester) bedanken." Ergänzen Sie! ReisendReisendReisendReisendReisendReisendKrankKrankKrankKrankKrankKrankb) dieser diese keines keiner allen viele d) der die das diesem ein eine Rlind Blind Blind Blind Blind Blind AltAltAltAltAltAlt- a) der ein eines diesem viele alle c) der die kein keine vieler dieser 4. LEHRSTOCK 2. Gebrauchen Sie: Verbinden Sie die Satzpaare! a) daß i Der Arzt hofft.. mit -weh und -schmerzen. c) daß < Itellius wußte nicht. d) was J Erzähle ihr.. Ich habe dir gesagt. e) daß i Die Kranken wußten nicht. die anderen haben ein -leiden oder eine -krankheit.... Ich habe von (das neue Buch) gehört. Alle Kranken werden gesund. Der Sklave war krank. e) Ihr müßt diese Arznei täglich . auf die . b) ob j Der Arzt weiß nicht.. .236 24. c) Dieser ist -krank. Ich leide an (starke Kopfschmerzen). Setzen Sie die eingeklammerten a) b) c) d) e) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Haben Sie von (dieser berühmte Arzt) gehört? Wir bedankten uns bei (der Lehrer und die Lehrerin) für die Hilfe..und ein paar Lungen. die -Schwestern hatten alle Hände voll b) Dort lagen die Schwer. . .des Spitals waren besetzt. . Eulenspiegel hatte sie betrogen. Alle Kranken werden gesund.. Ergänzen Sie! a) Die Kranken. d) Manche hatten eine .

b) Der Arzt wußte nicht. 6. Zahn-. (sie können seine Krankheit heilen). Alle Kranken nehmen die Arznei ein. Jeder Kranke nimmt ein. Antworten a) Wie fühlen Sie sich ? —• (sehr gut. a) b) c) d) e) Wer Was Wer Was Was Sie! kam eines Tages nach Nürnberg? erzählte Eulenspiegel überall? lag damals im Spital? versprach Eulenspiegel dem Spitalmeister? sagte Eulenspiegel jedem Kranken? . Du sagst. (in diesem Brief steht geschrieben). (Eulenspiegel hatte ihn betrogen). (die Kranken können gehen). wohl. schlechter. Antworten A. Halsweh) 9. (alle Kranken werden gesund). nicht gut) c) Was für Schmerzen haben Sie?— -(Ohren-. f) Ich weiß schon. Viele Kranke saßen im Wartezimmer. was oder o b / a) Ich kann dir nicht verraten. c) Eulenspiegel verspricht dem Spitalmeister. Leiten Sie folgende Sätze durch es ein! a) b) c) d) Einige Kranke kamen zum Arzt. gut. Herzkrankheit. g) Der Kranke fragte die Ärzte. Magengeschwür. e) Ich weiß noch nicht. (ich kann heute ins Kino gehen). (du willst mir erzählen). Kopf-. nichts) e) Woran leiden Sie? — (Nierenkrankheit. Leberschmerzen) f) Was fühlen Sie bei einer Erkältung?—. Leber-. d) Der Spitalmeister sah erst spät. Ich weiß noch nicht. Der Arzt weiß (es). schlecht) b) Wie fühlt sich Ihr Bruder?— (besser. die Zähne. Hals-) d) Was t u t Ihnen weh ? —• (der Kopf. Die Kranken liefen aus dem Nürnberger Spital davon. Alle Kranken kommen zurück. Verwandeln Sie den eingeklammerten Satz in einen Objektsatz! Gebrauchen Sie daß.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 237 f) daß g) daß h) was i) ob j) was Der Arzt sieht. Fast alle Kranken kamen ins Spital zurück. Sie! Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter! 8. Ich höre nicht. 7. Die Krankenschwester weiß (es). Magen-. der Hals. Ich werde dich anrufen. der Magen.(Kopfschmerzen.

" d) A doua zi toţi bolnavii se îmbrăcară şi plecară. Trebuie să ard pe unul din voi şi să-1 transform în pulbere.) bolnav de inimă? — Nu. a) b) c) d) e) . Übersetzen Sie! A. Promite-mi că vei lua acest medicament de trei ori pe zi. Sînteţi (dv. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Was Was Was Was Was machte er am nächsten Tag? machten die Kranken? bekam Eulenspiegel. f) El i-a dat lui Eulenspiegel banii promişi. Eşti încă bolnav ? —• Nu. eu sînt bolnav de ficat. und was machte er nachher? geschah am dritten Tag? merkte der Spitalmeister? Warum haben Sie gefehlt? Was fehlte Ihnen? Hatten Sie eine schwere Erkältung? Waren Sie in der Poliklinik? Was sagten Sie dem Arzt? Was sagte Ihnen der Arzt? Wie lange lagen Sie im Bett? Wer pflegte Sie? Wie geht es Ihnen jetzt? als Arzt"! 10. e) Directorul constată că saloanele de bolnavi erau goale. am luat zilnic medicamentul şi acum sînt iar sănătos. b) c) d) e) f) C. a) Ştiu că mergi diseară la teatru. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Till Eulenspiegel 11. Mă doare capul şi am guturai. că trebuie să ne grăbim. Mai ai dureri de cap ? —• Nu. că ei s-au grăbit. a) Eulenspiegel se lăudă că poate vindeca toate bolile. că m-ai chemat azi dimineaţă la telefon. g) A treia zi toţi bolnavii se întoarseră la spital. B." c) Eulenspiegel şopti fiecărui bolnav la ureche : „Jură-mi că nu mă vei trăda. dar mă dor dinţii. Medicul a constatat că acest bolnav suferă de o boală de rinichi. b) El spuse : „ î n două ore pun pe toţi bolnavii pe picioare. Nu-i spune ce îţi voi povesti acum. Cum te simţi astăzi ? — Mulţumesc. LEHRSTÜCK f) g) h) i) j) B. Nu ştiu dacă putem merge azi la medic. că ai fost ieri la conferinţa profesorului nostru.238 24. Nu cred că o să iau medicamentul. ceva mai bine decît ieri.

Es geht mir gut. a) l-am mulţumit călătorului. Ich habe Kopfschmerzen (Kopfweh). b) Oamenii muncii îşi petrec concediul ( = concediul lor) în frumoa­ sele case de odihnă din patria noastră. Wie fühlen Sie sich ? — Was fehlt Ihnen ? Ich fühle mich gut (wohl. schlecht.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 239 D. c) Nimeni nu ştie să povestească aşa de frumos ca această bătrînă. f) Poţi să-mi dai cartea aceasta pentru un cunoscut? g) în ţara noastră există multe şcoli pentru orbi. e) Domnul acesta este german. d) Aveţi rude în Bucureşti ? — Nu. rudele mele locuiesc la ţară. Merken Sie sich! Wir haben alle Hände voll zu tun. . besser). Der Arzt bringt alle Kranken auf die Beine. Der Kopf tut mir weh. el face o călătorie prin patria noastră minunată. h) Obiceiul funcţionarei Dupont era foarte urît.

Erläuterungen 1) Născut la 28 august 1749 în Frankfurt pe Main. aber er verbesserte sich selbst. „Es wird überall gespielt und ist. Dann rief e r : „Jetzt werde ich es Ihnen vorspielen!" Und dieses zweite Mal spielte er fehlerlos. was du k a n n s t ! " Felix begann sofort zu spielen." erwiderte der Kleine. Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. ich spiele das Menuett aus . (FÜNFUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN Eines Abends waren bei Goethe viele Freunde versammelt. Gib acht! Ich werde dir jetzt ein Manuskript bringen. Goethe streichelte den jungen Künstler und sagte : „Du bist noch nicht fertig! Ich möchte noch ein Menuett hören. Der Knabe war sein Liebling geworden. meiner Meinung nach. Die Anwesenden waren begeistert. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen." „Bitte.25. Der große Dichter hatte sie eingeladen. spiele uns etwas vor". ob du auch etwas spielen kannst. Dieses Kind war Felix Mendelssohn. sagte Goethe." Felix sah auf das Blatt. Er machte hie und da einen kleinen Fehler. „ist von dir vorbereitet worden.Don Juan'. zeig. was du noch nicht kennst. sagte der Dichter freundlich. Goethe betrachtete den Knaben mit forschenden Blicken. Zelter setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied. rief jemand aus. Wie konnte man das nur lesen? „Das ist von Beethoven". „Bitte. deshalb bat er Zelter um ein Thema." „Das Menuett". Felix wieder­ holte es mit Variationen. Mendelssohn wollte auf dem Klavier frei phantasieren. J o h a n n W o l f ­ g a n g G o e t h e este unul din cei mai de seamă reprezentanţi nu . das schönste in der ganzen Welt. Wir wollen einmal sehen. „Jetzt versuch. Das Kind wurde von allen umarmt und geküßt.

Goethe studiază dreptul la Leipzig şi Straßburg. Faust.. atingînd un renume mondial. în ultimii ani ai vieţii se îndeletniceşte cu studii în domeniul ştiinţelor naturii şi scrie cunoscutul roman autobiografic Dichtung und Wahrheit. cu puţin înainte de moarte. care îi lărgesc mult orizontul poetic şi umanistic. Intre 1794—4805—• perioada colaborării cu Friedrich Schiller — iau naştere renumitele balade. istorie şi multe domenii ale ştiin­ ţelor naturii.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) numai ai literaturii germane. O influenţă deosebit de mare asupra formării sale o au călătoriile în Italia (1786—4788. wollte frei phantasieren = voia să improvizeze K a r l F r i e d r i c h Z e l t e r (1758—1832). Gib acht! = Bagă de seamă! Ai grijă! Fii atent! Lexik Synonyme Antonyme jemand =f= niemand das Manuskript — die Handschrift verbessern — korrigieren Vieldeutige das Blatt 16—Limba germană — c. Sînt cunoscute în special con­ certele lui pentru pian şi vioară şi uvertura Visul unei nopţi de vară. . = După părerea mea este .. Goethe devine reprezentantul de frunte al clasicismului german. Egmont şi Torquato Tasso.. In tinereţe face parte din mişcarea „Sturm und Drang" şi scrie drama Götz von Berlichingen şi romanul Die Leiden des jungen Werthers. Sub influenţa artei antice Goethe scrie dramele îphigenie auf Tauris. a fost prietenul lui Goethe şi profesorul lui Mendelssohn. termină cea mai importantă operă a sa.. compozitor german. 1881 Wörter / foaia frunza . Trăind în perioada de trecere de la absolutismul feudal la democraţia şi liberalismul burghez. Es ist meiner Meinung nach . Opera sa cuprinde toate domeniile literaturii. mare com­ pozitor german de factură romantică. o capodoperă a literaturii univer­ sale (prima parte apăruse în forma definitivă în 1808). în 1831.. 1790). sculptură. pictură. Moare la 22 mar­ tie 1832. ci ai celei universale. romanul Wilhelm Meister şi epopeea Hermann und Dorothea. poetul este preocupat de toate frămîntările sociale şi cuceririle ştiin­ ţifice ale epocii. teoria literaturii şi a artei. F e l i x M e n d e l s s o h n-B a r t h o 1 d y (1809—1847). pe care a compus-o la vîrsta de 17 ani. unde rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. î n 1775 se mută la Weimar. Don Juan — operă de Mozart (1756—1791). In urma activităţii sale şi a influenţei exercitate de perso­ nalitatea sa.. literatura germană se ridică la rangul de literatură naţio­ nală clasică.

— a invita (pe cineva la . '-' = magazinul cu jucarn Rektion einladen + Akk. . şi anume : în în în în în propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia a — la b —-la c •— la d •— la e —la prezent imperfect perfect mai mult ca perfect viitor. = a (se) convinge (de) GRAMMATIK 1.. -nen = artista künstlerisch = artistic spielen — spielte — gespielt = 1. ein Menuett vorzuspielen.) bitten + Akk. -e = jocul der Spieler. -e = arta der Künstler. -s. Das Menuett ist von dir vorbereitet worden. . . în exemplele de mai sus. -s. verbele sînt la diateza pasivă. -(e)s. a (se) juca 2. + um + Akk. == a ruga pe cineva (pentru ceva) (sich) überzeugen -f von + Dat. pentru cineva) das Spiel.= actorul der Spielwarenladen. Das Menuett war von dir vorbereitet worden.. LEHRSTOCK Wortfamilie die Kunst. -s. .242 25. -s. Der Kleine wurde gebeten. FORMAREA PASIVULUI a) b) c) d) e) Das Menuett wird überall gespielt. a cînta (la un instrument) vorspielen — spielte vor —• vorgespielt = a cînta (la un instrument în faţa cuiva. DIATEZA PASIVĂ A. Jetzt wird dir ein anderes Manuskript gebracht werden.= jucătorul der Schauspieler.= ar­ tistul die Künstlerin. + zu + Dat.

direct Complementul direct al propoziţiei acUve Complement de agent ( + von) al propoziţiei pasive Der Kleine wurde von dem Dichter gebeten. man nu se mai pune. spre deosebire de limba română. D i a t e za p a s i v ă — werden (la timpul corespunzător) + partici­ piul perfect al verbului de conjugat. prin prepoziţia von. / Subiect ein Menuett zu spielen. M&B spirite das Menuett. ci şi la formarea diatezei pasive (werden + participiul perfect). T R A N S F O R M A R E A D I A T E Z E I ACTIVE ÎN DIATEZĂ PASIVĂ La transformarea diatezei active în diateza pasivă — subiectul propoziţiei cu diateza activă devine în propoziţia pasivă complement de agent legat de verb. Verbul auxiliar werden serveşte. ein Menuett zu spielen. nu numai la formarea viitoru­ lui (werden f infinitiv). pasive ţ O b s e r v a t i e . Subiect Compl. — Das Menuett wurde gespielt. B. 106. 559) O I) s c r v a | i c. prin urmare. \ Compl. La perfect şi la mai mult ca perfect pasiv se întrebuin­ ţează worden în loc de geworden.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 243 î n limba germană. Cînd o propoziţie In care mari este subiect este trecută la diateza pasivă. Subiectul propoziţiei active Subiectul propoziţiei pasive De exemplu : Der Dichter bat den Kleinen. pag. pasive + von Complementul direct al propoziţiei active — > subiectul prop. de obicei. (vezi schema nr. . — complementul direct al propoziţiei active devine subiectul propoziţiei pasive. diateza pasivă se for­ mează cu auxiliarul werden (la timpul corespunzător) + participiul perfect al verbului de conjugat. de agent j I Subiectul propoziţiei active -> complementul prop.

In fraza de mai sus (ex.244 C. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) Das Das Das Das Das Menuett Menuett Menuett Menuett Menuett wird überall gespielt. ist überall gespielt worden. c. a). wurde überall gespielt. d şi e) D. din această cauză). deshalb bat er Zelter um ein Thema. = Copilul a fost îmbrăţişat. mai mult ca perfect şi viitor : — auxiliarul conjugat stă în locul 2. wird überall gespielt werden. TRADUCEREA D I A T E Z E I PASIVE Diateza pasivă se poate traduce în limba română : 1) fie prin diateza pasivă : Das Kind wurde umarmt. (Ex. 2) fie prin pasivul reflexiv : Das Menuett wird überall gespielt. (Ex. . werden stă în locul ultim. — worden resp. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. b) Der große Dichter hatte Gäste eingeladen. Conjuncţia deshalb introduce propoziţii conclusive principale. a şi b) 2) La perfect. TOPICA ÎX FRAZELE PRIX COORDONARE (Continuare) a) Der Kleine wollte auf dem Klavier phantasieren. TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E P R I N C I P A L E CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ 25. — participiul perfect stă in locul ultim. — participiul perfect stă în locul penultim. propoziţiile sînt legate prin conjuncţia deshalb ( = de aceea. 2. war überall gespielt worden. 1) La prezent şi imperfect: —-verbul auxiliar conjugat werden stă în locul 2. = Menuetul se cîntă pretutindeni.

weswegen? ( = din ce cauză). was ich dir ins Ohr sage. deshalb geht sie in die Bibliothek. Goethe beendete dieses Meister­ werk der Weltliteratur erst kurz vor seinem Tod. b) „Schwöre mir. Er starb am 22. unde verbul conjugat stă în locul 2 (vezi pag. rief jemand aus. G. 3. PRONUMELE NEHOTARÎT (Continuare) a) „Das ist von Beethoven". Spre deosebire de propoziţiile introduse prin denn (propoziţia cauzală principală. 55. Nach seiner Schulzeit studierte er in Leipzig. Observaţie. verraten wirst. b) Er wird mir seinen Freund vorstellen. c) Sie werden das Buch nicht vergessen. pentru ce). în propoziţiile introduse prin darum. ex. Anto­ nimul pronumelui niemand este jemand ( = cineva). wurde im Jahre 1749 geboren. D. der größte Dichter des deutschen Volkes. Einige Jahre später begann Goethe die Arbeit an seinem bedeutendsten Werk Faust. 575) O b s e r v a ţ i e . Johann Wolfgang Goethe. p. A. jemand jemandes jemand (em) jemand (en) niemand niemandes niemand (em) niemand (en) Dativul şi acuzativul acestor pronume pot fi folosite atît cu. între propoziţiile conclusive principale şi propoziţiile cauzale există atin­ geri semantice : Lotte braucht ein Buch. ." Niemandem este dativul pronumelui nehotărît niemand ( = nimeni). März 1832 in Weimar. Lotte geht in die Bibliothek. 122. (vezi schema nr. N. desinenţă.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 245 Alte conjuncţii care introduc propoziţii conclusive principale s î n t : darum. a) Der Knabe wird den Gästen vorgestellt. b). Während dieser Leipziger Jahre entstanden seine ersten Dichtungen. Gram­ matik 5). B. warum? ( = de ce). deswegen. Übersetzen Sie! A. Întrebările corespunzătoare sînt : weshalb? ( = de ce. cît şi fără Übungen 1. denn sie braucht ein Bach. daß du niemandem. deshalb sau deswegen verbul conjugat stă în locul 1.

e) Die Gepäckträger haben viele Koffer getragen. von dem kleinen Künstler (vorspielen: Perfekt.. f) Er wird mich morgen vertreten. Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen! a) Der Kleine . denn ich kann nicht kommen. a) Der Dichter lädt den jungen Künstler ein. d) Er hatte die Fahrkarten am Schalter gelöst. {umarmen: Präsens.. sagte . Plusquamperfekt). denn er ist krank. Setzen Sie das eingeklammerte Verb ins Passiv.. Er lud sie zu sich ein.. (streicheln: Präsens. 4.. Plusquamperfekt). Präsens). b) Man stellte den Schreibtisch neben das Fenster.. von den Anwesenden . 3. Imperfekt). d) Man hängt das Bild an die Wand. b) Das Menuett wurde vom jungen Künstler vorbereitet. B. LEHRSTOCK d) In unserer Bibliothek werden oft Hefte vergessen. dem jungen Künstler (bringen: Perfekt. e) Es wird immer gespielt werden. c) Das Lied ist von ihm fehlerlos gespielt worden. deshalb oder deswegen! a) Der Dichter wollte seinen Freunden ein begabtes Kind vorstellen. 2. Verwandeln Sie ins Passiv! A.246 25. b) Das Menuett . Imperfekt).... f) Wir begleiteten unseren Freund. Der junge Künstler spielte es ihm vor... c) Das Kind . c) Der Reisende zeigte dem Schaffner die Fahrkarte. vorzuspielen (bitten: Präsens. b) Dieser Student machte keinen Fehler. c) Man hat den Koffer ins Schlafzimmer getragen. 5. von Goethes Freunden . f) Man verkauft Briefmarken auf der Post. f) Ein anderes Manuskript . g) Man öffnet das Kaufhaus um 8 Uhr. e) Er wird vertreten. Imperfekt). b) Der Dichter wünschte ein Menuett zu hören. e) Das Kind . jemand.... Verwandeln Sie ins Aktiv! a) Das Kind wird von allen geküßt. d) Der Fehler (verbessern: Imperfekt. d) „Das ist von einem großen Künstler geschrieben worden". a) Man legt das Buch auf den Schreibtisch. vom Dichter .. e) Man stellt den Bücherschrank neben den Schreibtisch.. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen darum.

e) Sie kamen ins Spital zurück. h) Sie gingen in den Wartesaal. c) Er ruft noch einmal an. Die Begeisterung der Anwesenden war groß. 1) Ich gehe an den Schalter.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 247 c) Der Kleine spielte fehlerlos. mit der Konjunktion denn! B. 6. d) Băiatul cîntă menuetul fără nici o greşeală. Sie wollen sich nicht verspäten. 2) Ich will eine Fahrkarte lösen. mit der Konjunktion darum! Beispiel: Ich gehe an den Schalter. 7. d) Die Anwesenden waren vom Kleinen begeistert. Sie umarmten und küßten ihn. f) Wir können jetzt die Straße überqueren. alle Kranken auf die Beine zu bringen. Er wünschte eine Karte zweiter Klasse nach Sinaia. darum gehe ich an den Schalter. g) Er ging zum Schalter. Verbinden Sie die Satzpaare A. Antworten Sie! a) Wen hatte Goethe eingeladen? Warum? b) Warum bat der Kleine Zelter um ein Thema? c) Wie spielte der junge Künstler? d) Was spielte der Kleine noch vor? e) Hatte der Knabe alle Stücke vorbereitet? f) Wie gefiel den Anwesenden sein Spiel? 8. d) Der Spitalmeister gab Eulenspiegel 200 Gulden. . a) Marelui scriitor i-a fost prezentat un copil foarte talentat. Ich will eine Fahrkarte lösen. Eulenspiegel versprach. Übersetzen Sie! A. c) El a vrut să prezinte pe artist celor prezenţi. e) Cei prezenţi s-au convins de talentul copilului. b) Marele scriitor a invitat mai mulţi prieteni. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Goethe und Felix Mendelssohn"! 9. Sie wurden nicht gesund. a) Sie wechselt einen Leu. b) Sie gehen schon um drei Viertel 7 auf die Fakultät. f) Toţi au fost entuziasmaţi şi l-au îmbrăţişat şi sărutat pe băiat. denn ich will eine Fahrkarte lösen. Sie braucht Kleingeld. Sie hatten noch Zeit. Das Licht der Verkehrsampel ist grün. Er hat eine falsche Nummer gewählt.

El este un mare artist. Merken Sie sich! Der Künstler spielt etwas cor. Acest joc a fost foarte interesant. Studenţii noştri au mult interes pentru artă. f) Ai spus aceasta cuiva ? — Nu. d) Te-a întrebat cineva ceva? e) A venit cineva ? — Nu. Elevul a fost întrebat de profesor. Profesorul îl întreabă pe elev. LEHRSTOCK B.248 25. Er setzt sich ans Klavier. a) b) c) d) e) f) g) D. b) Ai văzut (tu) pe cineva? c) Să nu vorbeşti cu nimeni despre această chestiune ( = despre aceasta). Elevul va fi întrebat de profesor. g) Ce mai este nou? h) Nu-i nimic nou. Er spielt wunderschön Klavier. n-am spus nimănui nimic. Profesorul 1-a întrebat pe elev. Das Konzert ist meiner Meinung nach schön. a) N-am văzut pe nimeni. a) a ) b) b') c) c') Acest actor tînăr este foarte talentat. Profesorul îl va întreba pe elev. Elevul este întrebat de profesor. Gib acht! Geben Sie acht! Er machte hie und da einen kleinen Fehler. . Joci şah? Colegul meu este un jucător foarte bun. C. Ştii să cînţi la pian? Cîntă-ne ceva! Sora mea cîntă frumos (din gură). n-a venit nimeni.

dennoch war kein Platz frei. dachte er.26. Studenten standen auf den Bänken. Mai 1789 fand Schillers erste Vorlesung an der Jenaer Universität statt. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten worden war. und es kamen noch immer mehr Studenten. Seine Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. F r i e d r i c h Schiller este alături de Goethe un reprezentant de frunte al literaturii naţio­ nale clasice germane. „Warum sind Hunderte von Studenten auf der Straße ? Brennt es irgendwo ?" —. „Was gibt's denn?" hieß es überall. în tinereţe trebuie să urmeze contra voinţei sale . Schon um halb sechs war der Saal voll. Alle Studenten rannten auf die Straße. war die Antwort. Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. es brennt nirgends". Unter lautem Pochen der Studenten — das gilt in Deutschland als Beifall — bestieg Schiller das Katheder. gab ihm Mut. lauten und sicheren Stimme. aber dieser lag am anderen Ende der Stadt. (SECHSUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA Nach einem Brief Schülers an einen Freund Am 26. „Ich bin doch unbekannt. vor der Tür. Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik vor Schillers Fenster. Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren. Dieser faßte vierhundert Men­ schen. auf der Diele. Noch den ganzen Abend wurde in der Stadt davon gesprochen. denn jeder wollte einen guten Platz im anderen Hörsaal erobern. aber der Gedanke." Endlich erreichte die Menge den Hörsaal.„Nein. Erläuterungen 1) Născut la 10 noiembrie 1759 în Marbach. „der neue Professor wird heute seine erste Vorlesung halten. Er hatte vor dieser ersten Vorlesung ein wenig Furcht. bis auf die Straße. auf den Treppen. Er wählte einen kleinen Hörsaal. ich spreche hier zum erstenmal". Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. und wir alle wollen anwesend sein.

pledînd pentru libertate şi demnitate umană. vestit în special printr-o veche universitate. profesor extraordinar de istorie la Universitatea din Jena. în 1792 este numit cetăţean de onoare al republicii franceze. LEHRSTÜCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) cursurile academiei militare (Karlsschule) patronate de despoticul duce de Württemberg... Moare la 9 mai 1805. cît şi prin planetariu.. Această universitate.. Jena—oraş important din R. Er hatte vor dieser Vorlesung Furcht = I-a fost frică de această pre­ legere .D. în 1789 este numit.250 26.. Intre 1782—1787 iau naştere dramele de tinereţe Fiesko. în urma interven­ ţiei lui Goethe.. î n urma premierei acestei drame (1782) Schiller trebuie să se refugieze la Mannheim. Schiller rămîne pînă la sfîrşitul vieţii un apărător înfocat al liber­ tăţii şi al idealurilor democratice şi umaniste. . Deosebit de rodnică este perioada colaborării cu Goethe (1794— 1805) cînd Schiller depăşeşte influenţa „Sturm und Drang"-ului. luptînd pentru trezirea conştiinţei naţionale a Germanilor. Die Jungfrau von Orleans. Mai 1789 ('siebzehnhundertneunundachtzig). hieß es = . ridicîndu-se pe culmile clasicismului german. Wilhelm Teil şi Demetrius (fragment). întemeiată în 1558. în care Schiller se ridică împotriva tiraniei sistemului feudal. el scrie în acest timp renumitele drame Wallenstein (trilogie). immer noch mehr Studenten = tot mai mulţi studenţi Am 26. Acolo scrie drama Die Räuber. Kabale und Liebe şi Don Carlos. studiind medicina şi dreptul. este una din universităţile cele mai renumite din Germania.G. Maria Stuart. Pe lîngă numeroase poezii (în special frumoasele balade). expresie a protestului său contra tiraniei brutale a ducelui. Die Braut von Messina. se auzea Lexik Synonyme die Angst — die Furcht rennen — laufen senden — schicken Antonyme das Ende =h der Anfang voll =f= leer anwesend =j= abwesend nirgends --/= überall bekannt =f= unbekannt . omagiu adus luptei sale pentru libertate.. Jenaer Universität —• universitatea din Jena. Pentru a indica anii de la 1100 pînă la 2000 se exprimă numai sutele. prin produsele optice Zeiss.

Akk. a considera (drept). Cînd avem două verbe într-o propoziţie. = a lua (drept). 201 Gramm. 2) la infinitiv pasiv prezent. Gramm. = a-i fi frică (de) halten + für + Akk. 559) . a sta liefen ( ^ n P 0 Z Hi e orizontală) \ a se afla. a J1 aşezat ?P*ţ u J slirsitul Rektion erreichen + Akk. al doilea stă la infinitiv şi anume : 1) la infinitiv activ prezent. Infinitivul pasiv prezent = participiul perfect al verbului de conjugat . pag. Infinitivul prezent pasiv se formează din participiul perfect al verbului de conjugat şi infinitivul verbului werden. b) Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden.werden (vezi schema nr.SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 251 Vieldeutige Wörter a tine — a (se) opri ^ a staţiona halten + für = a lua drept. î n exemplul b verbul wählen este la infinitiv prezent pasiv. a crede GRAMMATIK 1.. a considera drept. 4). a crede halten das Ende / \ c . 1 D şi pag.. INFINITIVUL P A S I V PREZENT a) Sie wollten einen guten Platz. = a se urca (pe) Furcht haben + vor + Dat. dacă subiectul suferă acţiunea. 107. în exemplul a verbul erobern este la infinitiv prezent activ. 189. erobern. = a ajunge (la) besteigen -+. dacă subiectul face acţiunea (compară pag.

mai mult ca perfect şi viitor: — verbul auxiliar conjugat stă în locul ultim. — participiul perfect al verbului de conjugat în locul antepenultim. La prezent şi imperfect.. — worden sau werden în locul penultim. 1. 2.) —• wandte mich — sich gewandt = a se adresa 2) bringen •— brachte — gebrachte = a aduce denken — dachte — gedacht = a se gîndi Observaţii. Formele regulate ale verbului wenden: wenden — wendete — gewendet au pe lîngă sensurile formelor neregulate şi înţelesul de a întoarce pe dos o haină. a îndrepta sich wenden ( + an + Akk. Verbele kennen — kannte — gekannt (ex.252 26.. TOPICA ÎN PROPOZIŢIILE SECUNDARE CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ a) . — la imperfect şi la participiu perfect o altă vocală radicală decît la infinitiv.. iar participiul perfect al verbului de conjugat în locul penultim. 3. b) sînt verbe neregulate de conjugare slabă. b) Es brannte nirgends.. Intre formele neregulate şi regulate ale verbului senden există o deosebire de sens. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten worden war. b) . formele regulate senden — sendete — gesendet întrebuinţîndu-se mai mult cu înţelesul de a emite (radio). Aceste verbe au : — pe lîngă caracteristicile verbelor s l a b e (-te la imperfect şi -t la participiul perfect) şi una din caracteristicile verbelor t a r i . VERBELE NEREGULATE DE CONJUGARE SLABĂ a) Ich kannte ihn gut.. LEHRSTOCK 2. .. Verbele senden şi wenden formează formele de bază şi în mod regulat.. Verbe neregulate de conjugare slabă sînt : 1) pe lîngă kennen — kannte — gekannt = a cunoaşte brennen — brannte — gebrannt = a arde nennen — nannte — genannt = a numi şi rennen — rannte —• gerannt = a fugi senden — sandte •— gesandt = a trimite wenden •— wandte — gewandt = a întoarce. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten wurde. La perfect. a vira. a) şi brennen — brannte — ge­ brannt (ex. verbul auxiliar stă în locul ultim. La verbele bringen şi denken se observă şi o alternanţă consonantică. etc. a transmite.

trotzdem J locul 1. . Auf Befehl des despo­ tischen Herzogs Karl Eugen von Württemberg mußte Schiller die Karlsschule besuchen. Er hatte eine schwere Jugend. deshalb. cu toate acestea). die geschichtlichen Dramen Wallenstein und Wilhelm Teil und viele Balladen. Während der Jenaer und Weimarer Jahre entstanden u. deswegen 1 verbul conjugat dennoch. Seine Antrittsvorlesung hatte großen Erfolg. Auch in seinen anderen Dramen kämpfte Schiller für Freiheit und Menschenwürde. In der Karlsschule schrieb Schiller heimlich sein erstes Drama Die Räuber. In diesem Drama erhob sich der Dichter gegen die Tyrannei. dennoch war kein Platz frei. pag.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 25 4. Übersetzen Sie! A. In propoziţiile introduse prin dennoch şi trotzdem. Conjuncţia dennoch introduce propoziţii concesive principale. deshalb wurde er zum Ehrenbürger der Fran­ zösischen Republik ernannt. Der große deutsche Dichter Friedrich Schiller wurde im Jahre 1759 geboren. B. verbul conjugat stă în locul 1. (vezi schema nr. 122. Mit 30 Jahren wurde Schiller Professor der Geschichte an der Universität Jena. Schiller starb im Jahre 1805 in Weimar. Die Stadt Jena ist eine bedeutende Universitäts.und Industriestadt der Deutschen Demokratischen Republik. TOPICA ÎN FRAZELE PRIN COORDONARE (Continuare) Der faßte vierhundert Menschen.a. Die Schüler lebten dort wie in einem Gefängnis. Im Jahre 1799 zog der Dichter nach Weimar. Die Schule war vom Herzog gegründet wor­ den. în exemplul de mai sus propoziţiile sînt legate prin conjuncţia dennoch ( = totuşi. O altă conjuncţie care introduce propoziţii concesive principale este conjuncţia trotzdem ( = totuşi. Die Jenaer Universität—-die Friedrich-Schiller-Universität von heute — wurde im Jahre 1558 gegründet. 575) Übungen 1. cu toate acestea). / \ darum.

a) b) c) d) e) Man Man Man Man Man muß die Aufgaben machen. bestellen. LEHRSTOCK Mit dieser Universität sind die Namen vieler Philosophen und Schriftsteller eng verknüpft. In Jena befindet sich auch der VEB (der Volkseigene Betrieb) Carl Zeiss. Setzen Sie die Antworten ins Imperfekt und ins Perfekt! Was wird in der deutschen Stunde gemacht ? a) Der Lehrer — grüßen b) Die Übungen — machen c) Die Fehler — korrigieren d) Die Wörter — lernen Was wird auf dem gemacht ? Bahnhof Was a) b) c) d) Der Die Die Die wird in der Bibliothek gemacht ? Bestellzettel — nehmen Bücher — bringen Bücher —• lesen Zeitung — lesen a) Die Bahnsteigkarte und die Fahrkarte — lösen b) Der Fahrplan — lesen c) Zeitschriften und Zeitungen —• kaufen d) Koffer — tragen 3. e) Der Kranke darf schon (besuchen). kann hier Bahnsteigkarten lösen. soll fremde Sprachen lernen. Was wird im Kaufhaus gemacht ? a) Viele Sachen — kaufen b) An der Kasse — zahlen das Pac) An der Warenausgabe ket nehmen 4. A. kaufen. darf hier nicht sprechen. muß die Vokabeln täglich wiederholen. Antworten Sie auf folgende Fragen im Präsens Passiv. 2. d) Eine Menschenmenge kann auf den Straßen (sehen). Verveenden Sie die angegebenen Verben! B. Präsens Passiv! lesen. b) Ein guter Platz mußte (erobern). Die Erzeugnisse dieses Betriebs werden in über 100 Länder exportiert. der größte Betrieb der feinmechanisch-optischen Industrie der Welt. Setzen Sie den Infinitiv Präsens Passiv ein! a) Die Vorlesung sollte um sechs Uhr (halten). Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv a) Dieses Buch müssen Diese Zeitung sollen Diese Zeitschriften . c) In der Nähe konnte kein Saal (finden). 5. Verwandeln Sie ins Passiv! Beispiel: Man soll dieses Buch lesen — Dieses Buch soll gelesen werden.254 26.

ansetzen. können. im Nürnberger Spital. dürfen öffnen. f) Er sendet das Paket. nicht. nicht. von. . Setzen Sie die Verben ins Imperfekt und ins Perfekt Aktiv! B. von. g) Eine Vorlesung. morgen. von. halten. besichtigen. besuchen. 8. sollen. betrügen. c) Unser Kunstmuseum. b) Briefmarken. interessant. dieser neue Professor. nicht c) Dieser Kranke d) Können. besichtigen. Die Wörter 6. stören. nicht. sollen. c) Es brennt nirgends. Till Eulenspiegel. e) Er denkt an seine erste Vorlesung. heilen. wählen. g) Die grammatikalisch m Regeln wiederholen. Verbinden Sie die Satzpaare mit der Konjunktion trotzdem (dennoch) oder mit der Konjunktion darum (deshalb)/ a) Mir gefällt die deutsche Sprache. und. können müssen lernen. f) Ein anderer Saal. h) Ich wende mich an dich mit einer Bitte. kaufen. auf. rauchen. alle. h) Eine Vorlesung. fahren. i) Der Spitalmeister. sollen. für. alle. und. d) Unser Kunstmuseum. tanzen. hier | dürfen e) Der Vortrag Die Vorlesung f) Dieser Schrank Diese Briefe die Münze der Brief die Postkarten übermorgen sollen sprechen. halten. j) Die Kranken. g) Ich bringe Ihnen die Zigaretten. noch. A. Ich lerne Deutsch. die Post. e) Ein anderer Saal. die Post. kaufen. auf. heute. d) Alle kennen das Werk dieses Dichters. Postkarten. wählen. Postkarten. b) Die Studenten rennen auf die Straße. heute. Übersetzen Sie die Sätze! a) Der Student nennt den Autor des Romans. von. einwerfen ? halten. Bilden Sie Sätze im Passiv! a) Briefmarken.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 255 b) Hier düi fen. 7. schnell.

Ich will ihn noch einmal sehen. g) Dieser Film war sehr schön. i) Das Wetter war schlecht. d) Den ganzen Abend wurde in der Stadt von der Vorlesung gesprochen. d) Dieses Buch war überall zu finden. Sie kauft es. j) Ich will dieses Buch lesen.256 26. 11. Antworten Sie! a) Wo hielt Schiller seine erste Vorlesung? b) Was für einen Saal wählte er? c) Warum wählte er keinen großen Saal? d) Wie sprach Schiller? e) Wie äußerten die Studenten ihre Begeisterung? f) Welche Werke von Schiller wurden ins Bumänische übersetzt ? g) Welche Werke von Schiller haben Sie gelesen? h) Welche Dramen von Schiller werden in unseren Theatern gespielt? 12. Sie machten einen Ausflug. c) Es ist früh. h) Es ist spät. b) Er hatte vor der ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Sie beeilen sich. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „Schüler über seine erste Vorlesung in Jena"! . e) Sein Haus steht am Ende der Straße. e) Ich hatte gestern Gäste. Stellen Sie Fragen! a) Schillers Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. 10. f) Das Werk dieses Schriftstellers ist mir bekannt. d) Sie will das Buch lesen. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Ist Genosse Popescu anwesend? b) Gestern war die Straßenbahn voll. Er ist zur Vorlesung gekommen. Ich habe sie gemacht. Ich bin nicht zu ihm gegangen. c) Seine Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. c) Diese Übersetzung ist schwer. Das Fußballspiel fand statt. f) Es regnete sehr stark. 9. Ich gehe in die Bibliothek. LEHRSTOCK b) Er fühlt sich nicht gut. e) Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik.

Die Vorlesung ist für 6 Uhr angesetzt. unde este staţia de autobuz? Opreşte aici tramvaiul? Oraşul acesta este foarte frumos aşezat. E bolnavă. b) El a ales pentru prima lui prelegere o sală mică. c) Sute de studenţi au venit la prelegere. Colega noastră este astăzi absentă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) A reuşit (el) la examen? Unui student bun nu-i este frică de examene.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 257 13. d) Această prelegere a trebuit să fie ţinută într-o sală mai mare. e) Entuziasmul studenţilor a fost foarte mare. l-am crezut punctual. Übersetzen Sie! A. în care sală se ţine astăzi prelegerea de literatură? Pentru ce oră a fost fixată? Nu ştiu de ce n-a venit încă colegul meu. 1881 . Alle Studenten sind anwesend. Merken Sie Sich! Der Professor hält eine Vorlesung. |-7—Limba germana — c. f) In tot oraşul s-a vorbit despre prima prelegere a lui Schiller. Ne ţinem totdeauna de cuvînt. B. trebuie să fie bolnav. Es kommen immer noch mehr Studenten. La ce oră te scoli dimineaţa? Scuzaţi vă rog. pînă acum n-a întîrziat niciodată. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. a) Schiller era foarte modest.

„Beruhige dich.27. sagte Heinrich. Am nächsten Tag las der Lehrer mit großer Aufmerksamkeit diesen Aufsatz. „Was gibt's?" fragte Heinrich. Die „Fee" war plötzlich nicht mehr zu sehen. glücklich legte sie es in ihre Schulmappe. „Ich soll eine Geschichte niederschreiben. Eines Tages sagte sie ihm : „Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. Da rief Lotte aus der Kiste : „Erschrick nicht. Das erschreckte Heinrich. liebes Lottchen". Daraufhin besuchte der Lehrer Heines Mutter und beglückwünschte sie zu der Arbeit ihres Sohnes. du bleibst draußen. Lottchen nannte ihn. Nach einer Stunde gab er seiner Schwester das Heft mit dem Aufsatz. Eines Tages erzählte der Lehrer den Kindern eine Geschichte. Lotte besuchte schon die Schule. Sie hatten sie zu Hause niederzuschreiben. Sie begann bitterlich zu weinen. ich bewohne ihn. Er war begeistert und fragte nach dem wahren Verfasser. Ich habe nur mein schönes Kleid zerrissen. „ich schreibe dir gleich eine schöne Geschichte". denn die Kiste war höher als das Kind. singst ein Lied und findest Reime!" Die Kinder schafften tüchtig. Die Kleine stieg in die letzte Kiste. und ich habe sie vergessen". ich bin gesund. . wir bauen einen Turm. ( S I E B E N U N D Z W A N Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK AUS HEINES KINDHEIT Heinrich Heine spielte als Kind oft mit seiner Lieblingsschwester Lotte. Ich stelle eine Fee dar." Jahre waren vergangen. Das Gebäude hatte zehn Fuß erreicht. lautete die Antwort. und er begann laut weinend um Hilfe zu rufen. und bald stand ein „Turm" aus Kisten bereit. Lotte konnte sich aber nicht mehr an den Inhalt der Geschichte erinnern.

„Mein Sohn ist ein Wunderkind". el pleacă în exil la Paris. sondern . substantivul der Fuß nu se întrebuinţează la plural dacă indică o unitate de măsură.. Sie t r a t ins Zimmer und blieb wie angewurzelt stehen. Lexik Synonyme der Verfasser — der Autor die Geige — die Violine beglückwünschen — gratulieren Antonyme weinen =f= lachen draußen =f= drinnen sich erinnern =f= vergessen . „Ich kann auf ihn stolz sein". între anii 1843—1844. 2) als Kind = cînd era copil. „Schade. Nach drei Monaten ging die Mutter an dem Zimmer ihres Sohnes vorbei und hörte wunderschön spielen. pag. der Lehrer geigte seine schönsten Kompositionen. aprox. care îl răpune după o lungă suferinţă. Ne mai putînd suporta situaţia din patrie. El satirizează în numeroasele sale opere situaţia jalnică. und die Musik half mir dabei. Erläuterung 3). Multe poezii stau sub influenţa poeziei populare. Dintre operele sale cele mai cunoscute c i t ă m : Buch der Liedern. Der Junge lag auf dem Sofa. Deutschland —• ein Wintermärchen. sagte er. în copilărie 3) Die Kinder schafften tüchtig = copiii munciră din greu 4) Zehn Fuß = zece picioare. 310 cm.AUS HEINES KINDHEIT 259 Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. Şi-a început activitatea literară sub influenţa romantismului. daß du mich störst". dachte sie." Erläuterungen 1) H e i n r i c h H e i n e (1797—1856) este una dintre figurile cele mai reprezentative ale literaturii germane. La Paris. dar în scurt timp învinge această ideologie. Talentul său s-a manifestat în mod deosebit în domeniul poeziei li­ rice şi satirice. 99. „Ich dichtete gerade ein schönes Lied. Neue Gedichte. evoluînd spre o artă cu caracterul unei critici sociale şi politice ascuţite. denn nicht ihr Sohn spielte. Harzreise. a avut relaţii personale de prietenie cu Karl Marx. Revoluţia de la 1848 îl găseşte deja bolnav de o boală incurabilă. în care se afla Germania fărîmiţată. (Comp..

= a felicita (pentru. de) vorbeigehen + an + Dat. = a locui (în) sich erinnern + an + Akk. = a învăţa (cu) beglückwünschen -\.Dat. b). = a ajuta (la) stolz + auî -|. Der Lehrer las den Aufsatz mit großer Aufmerksamkeit. = a-şi aminti (de) fragen + nach + Dat. după) lernen -\. = a întreba (de. Zwischen uns herrscht ein Verhältnis guter Kameradschaft.zu + Dat. 31 cm) erreichen ^ / \ a ajunge la găsi pe cineva a atinge a besuchen a vizita a frecventa (o şcoală etc.bei + Dat.-heit (ex. = a trece (pe lîngă) helfen + Dat.Akk. -\. — a fi mîndru (de) GRAMMATIK 1. + zu -j. + bei + Dat. -UNG a) b) c) d) Aus Heines Kindheit Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. FORMAREA CUVINTELOR (Continuare) A. -KEIT. . -SCHAFT. Substantivul Kindheit este derivat de la substantivul Kind + -heit (ex. = a felicita (pentru. Substantivul Bescheidenheit este derivat de la adjectivul bescheiden -}. LEHRSTÜCK Vieldeutige Wörter J ri o / piciorul der Fuß (~ r \ piciorul = unitate de măsură (aprox.260 27.) Rektion bewohnen + Akk. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -HEIT. a). de) gratulieren + Dat.Akk.

Grammatik 5). Grammatik 3 B. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -IE. pag.-TAT. Substantivele de origine negermană. B.. Industrie. Aufmerksamkeit şi Kameradschaft sînt de genul feminin. 136. -tion. Er ist ein Freund guter Musik. Cu sufixele -ie (ex.-(T)ION. -tat. Arznei. -ik sînt de genul feminin. . -IK a) b) c) d) Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Der Lehrer geigte seine schöne Komposition. d). 235.. c) derivă multe Substantive de origine negermană. 29. b). Grammatik 5 şi pag. A D J E C T I V E L E D E R I V A T E CU S U F I X E L E -ISCH.AUS HEINES KINDHEIT 261 Substantivul Aufmerksamkeit este derivat de la adjectivul aufmerk­ sam + -keit (ex. -ei sînt de genul feminin. -heit. d). Substantivul Kameradschaft este derivat de la substantivul Kamerad + -schaît (ex. b) . Substantivele derivate cu sufixele : -in. -IG a) Es gab dort viele medizinische Werke. -LICH. a). -schaft. (Vezi şi pag. Übersetzung. Ioana geht in die Bibliothek der Universität. Bescheidenheit. De genul feminin sînt şi substantivele : Lehrerin. -tat (ex. c). glücklich legte sie das Heft in ihre Schulmappe. C. -(t)ion (ex. -ung. derivate cu sufixele -ie. Substantivele Kindheit. -keit. -ik (ex.

INFINITIVUL CU Z U (Continuare) Verbele/ şi \ + Infinitivul cu zu — — — Sie mußten die Geschichte nieder­ schreiben. -ig derivă adjective 1) în special de la substantive: die Medizin -^ medizinisch (ex. Construcţia sein + infinitivul cu zu are sens /»asie (ex. a). c). Verbul haben. c) Die Aufgabe ist zu machen. folosit cu infinitivul c u 2» al unui verb predicativ. a) das Glück -» glücklich (ex. b şi ex. d) Sie fahren fröhlich nach Bukarest. c u za al unui verb predicativ. c). b) die Lust > lustig (ex. \ sein / a) Sie hatten die Geschichte niederzuschreiben.262 27. -lieh. folosit cu infinitivul 1) o posibilitate (ex. LEHRSTOCK c) Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. Construcţia Aa&en + infinitivul c u zu are sens activ (ex. Die Aufgabe muß gemacht werden. d) dort -^ dortig O b s e r v a ţ i e . exprimă : . Die Fee konnte nicht mehr gesehen werden. Cu sufixele -isch. Verbul sein. heute -> heutig 2. b) Die Fee war nicht mehr zu sehen. Substantivele şi adjectivele terminate în -e pierd vocala aceasta înaintea sufixelor -isch şi ig: d e Geographie -> geographisch. a). c) 2) dar şi de la alte părţi de vorbire: froh -» fröhlich (ex. exprimă o necesitate (ex. b) 1) o necesitate (ex.

b şi ex. denken. b') Dieses Bild schuf der große Maler Grigorescu. b) Die Kinder schafften tüchtig. erzählen b) dichten. Lektion. c) Ich hängte das Bild an die Wand. Begierung. a') Er erschrak. Arznei. Bepublik. verfassen. Verkäuferin. ex. besuchen. Freundlichkeit. c'). Verbele erschrecken. Leben b) Übersetzer. Mädchen. mit dem Suffix a) spielen. a. Bestimmen Sie das Geschlecht folgender Substantive! a) Partei. Leiden. . Grammatik. a'. Fräulein. Gärtchen e) Kameradschaft 2. Chronik. Fabrik. schaffen şi hängen pot fi conjugate slab (ex. Lesen Sie laut! B. VERBE CU FORME DUBLE a) Das erschreckte Heinrich. geigen. Geographie c) Klugheit. arbeiten c) hören. Fakultät d) Mathematik.AUS HEINES KINDHEIT 263 3. ex. c) sau tare (ex. Bilden Sie Substantive -er / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! A. A. b' şi ex. Sensul acestor verbe se schimbă în funcţie de conjugarea lor : Slabe erschrecken — erschreckte —• erschreckt = a speria (pe cineva) schaffen — schaffte — geschafft = a munci hängen —• hängte — gehängt = a atîrna (ceva) Tari erschrecken — erschrak — er­ schrocken = a se speria (perfectul cu sein) schaffen —• schuf — geschaffen = a crea hängen — hing -—• gehangen = a sta atîrnat Übungen 1. c') Das Bild hing an der Wand.

herzlich E. falsch D. Suffix -ung/ die aj erfinden. der Nachbar C. mit dem Suffix -schalt/ die Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -schaft Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -keit a) der Wirt. LEHRSTÜCK B. krank. mif rfem. dichten. erzählen. höflich b) sauber. der Genosse(n) F. der Genosse. wahr. der Nachbar. das Wissen b) der Mann. mif dew Suffix -heit / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! die | -heit a) schön. der Bauer. der Pole b) der Arzt.264 27. mit dem Suffix die -in / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! | -in a) der Rumäne. mit dem Suffix -keit/ die a) fröhlich. berühmt b) gesund. sitzen Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -ung . begeistern b) stören. der Landwirt. häßlich. richtig.

seine Schwester. versprechen. ein Aufsatz. bleiben. und. dieses Buch. Was. sein. haben. Übersetzen Sie die neu gebildeten Adjektive Bilden Sie Sätze! Setzen Sie das erste Verb ins Präsens und ins Imperfekt. ein Lied. lesen. mehr. sehen. er. weinen. darstellen. singen. Das Mädchen. Bilden Sie Adjektive (eventuell mit Umlaut) mit den -lieh der der der der Osten Norden Westen Süden der Tag die Nacht 'der Monat das /a/w der Russe der Italiener Europa der Franzose der die der der iSattd Lasi Wmd Durst ins Rumänische! Suffixen: der Frieden die Freundschaft der Freund die Stunde der der der das Bulgare Ungar Tscheche ifi/id -isch. A. das zweite Verb in den Infinitiv m i t zu orfer o h n e zu / Beispiel: Ich. der Rumäne der Kämpfer der Künstler die Philosophie -ig: heute gest(e)rn morgen einmal B. Lottchen. nicht. versuchen. der Konditor ( = cofetarul) 3. tun? Der Bruder. dieses Buch. niederschreiben. lesen. h) Heinrich. helfen. wollen. — Ich wünsche (wünschte) dieses Buch zu lesen.! a) der Buchdrucker ( = tipograful). sich erinnern. wollen. mit dem Suffix -ei/ Übersetzen Sie sie ins Rumänische. der Tischler ( = tâmplarul) b) der Bäcker ( = brutarul). wünschen. wünschen. draußen. a) b) c) d) e) f) g) Lotte. an. beginnen. seine Schwester. Die Schwester. der Inhalt. i) Er. schön. nicht. Ich. . eine Fee. laut. sie. die Geschichte. A.AUS HEINES KINDHEIT 265 G. beruhigen. sein. können.—Ich wi^ (wollte) dieses Buch Zesen. Heinrich.

dieses Gedicht. durch.. (unsere schöne Hauptstadt) stolz. morgen. Perfekt). lassen. Haben. LEHRSTOCK. Die Fenster sind während der Fahrt zu schließen. B. viel.. Wir. lernen? Seit. von. ein Kollege. c) Er befaßt sich . beginnen. er. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du. du. auf.266 27. Ist dieser Aufsatz für morgen zu schreiben? Alle haben pünktlich zu kommen. vom frühen Morgen bis zum späten Abend {schaffen. b) Das Kind . (das Studium) der Fremdsprachen. sieben Jahre. {erschrecken. lernen? Sein. d) Friedrich Schiller .. der Tisch. Präsens. c) Meine Mutter . liegen! Modalverben! 5. Ersetzen Sie durch Beispiel: Hast du noch Übungen zu machen? — Mußt du noch Übungen machen? Wo ist dieser Stoff zu kaufen? — Wo kann dieser Stoff gekauft werden? a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ich habe diesen Text bis morgen zu übersetzen. Imperfekt). Perfekt). du. d) .. Ergänzen Sie durch Präpositionen! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! a) Wir sind . ihr. (die Ausstellung) begeistert. lernen. Hast du das Gedicht auswendig zu lernen? 6. Perfekt). Imperfekt. Dieses Buch ist nicht zu finden... (du). dieses Gemälde an die Wand {hängen. spielen. das Drama „Wilhelm Teil" {schaffen.. hören. vergessen. f) Er bezieht sich .. singen. nicht. Setzen Sie die starken oder schwachen Formen der eingeklammerten Verben ein! a) Der Hund . auswendig. anrufen.. Klavier spielen? Ich. Warum ist er in der letzten Zeit nicht zu sehen? Wie lange haben Sie noch an diesen Übersetzungen zu arbeiten? Das ist leicht zu verstehen. an. (unsere besten Fachleute).... f) Er . nicht. b) Wir waren . Er.. schön. das spielende Kind {erschrecken. Sie... Geige. (wer) warten Sie? e) Ich rechne (er) . nicht in der Mitte {hängen... beglückwünschen. Präsens. für... stehenbleiben. Lassen.. jedes Schaufenster. 7.. Perfekt. Imperfekt). e) Das Bild . sollen. Perfekt. im Alter. Ich. Perfekt. Imperfekt). . deine Bücher... wann..

. k) Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. d) Lotte rief aus der Kiste: „Ich bin gesund". (ein Turm) verwandeln.. Heinrich erschrak tüchtig und rief ... j) Lottchens Aufsatz war der beste. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Sie! Wie hieß Heinrich Heines Lieblingsschwester? Was für ein Spiel erfand sie? War Heinrich mit Lottchens Vorschlag einverstanden? Warum erschrak er? Wie beruhigte ihn Lottchen? Was für eine Hausaufgabe bekamen die Kinder? Warum weinte Heines Schwester? Wie half der Dichter seiner Schwester? War der Lehrer mit dem Aufsatz zufrieden? Was fragte der Lehrer? Was sagte Lottchen? Was dachte Heinrich Heines Mutter über ihren Sohn? Wer spielte so schön Geige? Was sagte der Dichter seiner Mutter? .. 9.... Hilfe.. m) Die Mutter blieb wie angewurzelt stehen. h) Heinrich Heine half seiner Schwester. (sein Geburtstag). (ich) lustig? Lottchen wollte die Kisten . Mein Freund leidet seit längerer Zeit .. was für (ein Gedanke) bist du gekommen? Machst du dich .. Hat jemand .. b) Die Kleine wollte eine Fee darstellen.c) Die Kinder bauten aus Kisten einen Turm..AUS HEINES KINDHEIT 267 g) h) i) j) k) I) m) n) 0) p) . (ich) gefragt? Wir denken oft . 1) Die Mutter trat ins Zimmer.. i) Lotte legte glücklich das Heft mit der Geschichte in die Schulmappe... (unsere Kindheit). Darf ich Sie für morgen ... (eine Tasse Tee) einladen? Sie beglückwünschte (ihr Vater) . f) Heinrich kam zu seinem Schwesterchen. (starke Kopfschmerzen)... Ich helfe (Sie) gern . 8. e) Der Lehrer erzählte den Kindern eine Geschichte. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern oder Sätzen! a) Heinrich Heine spielte oft mit seiner Lieblingsschwester. (diese Arbeit). g) Lottchen erinnerte sich nicht an den Inhalt der Geschichte. n) Heinrich dichtete ein Lied.

de naştere. Heinrich n-o mai văzu. „Gebäude" hat zehn Fuß erreicht. se sperie şi ceru ajutor. b) Cum se numeşte sora ta preferată? Ea se numeşte Elena dar noi o numim Lenuţa. a) Acest tablou îl reprezintă pe poetul Heinrich Heine ca copil. Mutter blieb wie angewurzelt stehen. lntr-o zi îi făcu o compunere foarte frumoasă. Lada era mai înaltă decît fetiţa.268 27. c) Ceasul meu s-a oprit. g) Tatăl meu lucrează ca strungar într-o fabrică mare. de naştere. LEHRSTÜCK 10. B. d) Autobuzul acesta nu mai opreşte în „Piaţa Kogălniceanu". h) Pînă cînd trebuie făcută traducerea aceasta? i) Ştiţi să cîntaţi la vioară? j) Nu ştiam că aveţi astăzi ziua dv. f) El a trecut prin faţa mea dar nu m-a observat. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Heinrich Heine era mai mare ( = mai bătrîn) decît sora lui. Această compunere îi plăcu foarte mult profesorului. lautet seine Antwort ? . Merken Sie sich! Das Das Die Wie Kind lernt Geige spielen. El o ajuta deseori pe surioara lui la lecţii. Fratele meu mai mare mi-a scris-o!" j) Mama poetului era foarte mîndră de fiul ei. e) Ne-am oprit în faţa magazinului „Bucureşti" şi am admirat fru­ moasele sale vitrine. E a s-a urcat în „turn" şi n-a mai putut fi văzută. k) Vă felicit de ziua dv. Profesorul i-a dat fetiţei caietul şi a întrebat-o : „Cine a făcut compunerea?" i) Lottchen i-a răspuns : „Eu vă voi spune adevărul. Übersetzen A.

Wir merkten die Steigung am leichten Druck in den Ohren. Wir beeilten uns. Unser Flugzeug wurde gerade von einem Mechaniker überprüft. Unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. In Hermannstadt ( = Sibiu). Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Das Flugzeug war startbereit. Dann wurde das Zeichen zum Abflug gegeben. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. nach Polen.28. Es begann zu regnen. sagte mir der Beamte. Ich beschloß. Einige waren aus dem Ausland gekommen. (ACHTUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG Vor einigen Tagen wollte ich zu meinen Verwandten nach Klausenburg ( = Cluj) fahren. „Bitte. Uns aber störte der Regen nicht. Der Höhenmesser zeigte 1500 Meter. Plötzlich änderte sich das Wetter. Da ich mich nicht verspäten wollte. den Karpaten zu. Auf dem Flugplatz sahen wir viele Flugzeuge. weil wir gleich weiterfliegen sollten. wir flogen weiter. war ich am nächsten Tag schon um 6 45 an Ort und Stelle. andere sollten in die Sowjetunion. Wir landeten. das Flugzeug zu benützen. Ein Fluggast nach dem anderen stieg ein. Das Flugzeug ging langsam nieder. nach Ungarn. Wir flogen durch ein Wolkenmeer. unserem Zwischenlandungsplatz. Es war ein herrlicher Tag. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". Um neun Uhr früh war ich im Reisebüro. . Wir flogen nach Nordwesten. Langsam glitt das Flugzeug über das Rollfeld. in die Tschechoslowakei und in die DDR. verließen wir für kurze Zeit das Flugzeug und gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. Schon wenige Minuten nach dem Start war Bukarest unter uns geblieben. bewegte sich immer schneller und erhob sich in die Luft. Die fahrbare Treppe wurde gebracht. Gleich darauf begannen die Motoren zu arbeiten. die Sonne schien — das rechte Flugwetter. Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. fliegen.

270 28. -es. -e = aeroportul das Flugzeug. -es. -e — călătorul cu avionul die Flugkarte. -s (f. -(e)s — decolarea a zbura mai departe Rektion merken + an + Dat. -(e)s. -(e)s. -e = zborul der Fluggast. pl.) = vremea de zbor der Abflug. LEHRSTÜCK Erläuterungen 1) Um neun Uhr früh = La ora 9 dimineaţa 2) an Ort und Stelle = la faţa locului (în expresii idiomatice se omite de obicei articolul) 3) den Karpaten zu = în spre Carpaţi 4) immer schneller = tot mai repede 5) 300 Kilometer je Stunde = 300 km/h — 300 km/oră Lexik Synonyme die Reise — die Fahrt Antonyme der Norden =f= der Süden der Osten =j= der Westen Vieldeutige Wörter / întotdeauna betragen = a se ridica la din ce în ce sich betragen = a se purta (urmat de un adjectiv la gradul comparativ) immer Wortfamilie fliegen — flog — geflogen (s) = a zbura weiterfliegen —• flog weiter — weitergeflogen (s) der Flug. -n = biletul de avion der Flugplatz. -e = avionul das Flugwetter. = a observa (după) .

-s. -e) Adjektive albanisch belgisch bulgarisch chinesisch dänisch deutsch Ländernamen Albanien (die Volksrepublik Albanien) Belgien Bulgarien (die Volksrepublik Bulgarien) China (die Volksrepublik China) Dänemark Deutschland die Deutsche Demokratische Republik (DDR) die Bundesrepublik Deutschland England Finnland Frankreich Griechenland Großbritannien Indien (der) Iran Italien Jugoslawien (die Sozialistiche Föderative Republik Jugoslawien) die Koreanische Volksdemokratische Republik Kuba (die Republik Kuba) die Mongolei (die Mongolische Volksrepublik) die Niederlande Norwegen Österreich Polen (die Volksrepublik Polen) Portugal Rumänien (die Sozialistische Republik Rumänien) Schweden die Schweiz die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) — die Sowjetunion (SU) Spanien die Tschechoslowakei (die Tschechoslowakische Sozialistische Republik •—• CS SR) die Türkei Ungarn (die Ungarische Volksrepublik) die Vereinigte Arabische Republik (VAR) die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) die Demokratische Republik Vietnam der der der der der der der der der Engländer. -n. -s. -n Inder. -n. -n. spanisch der Tschechoslowake. -n Franzose. -s. -s. -s. -n.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 271 Völkernamen der Albaner. -n. -n der Schweizer. der Belgier. -s. -n. -n. -s. der Mongole. -n -n Brite. -s. -n Deutsche. -n Deutscher. -s. Jugoslawe. -n Portugiese. Österreicher. -s. -n. -n Däne. der Vietnamese. -n der Araber. -n. -s. -n. -n. -n der der der (ein Chinese. -n. Iraner. -n Grieche. -n der der der der der der Niederländer. - der Spanier. -n türkisch ungarisch arabisch amerikanisch vietnamesisch . -n. -s Finne. der Kubaner. -n. der Sowjetbürger. -n der Schwede. Norweger. -n der Ungar. -n. -n tschechoslowakisch der Türke. -n Rumäne. -s. -n. -s. Italiener. der Bulgare. -s. -n. der Amerikaner. -n. -n englisch finnisch französisch griechisch britisch indisch iranisch italienisch jugoslawisch koreanisch kubanisch mongolisch niederländisch norwegisch österreichisch polnisch portugiesisch rumänisch schwedisch schweizerisch sowjetisch der Koreaner. -s. Pole.

o cauză logică. după propoziţia principală. . b). a). această ordine a cuvintelor nu este de fapt o abatere de la regula : în propoziţia principală. b) Der Gedanke. — fie în urma propoziţiei principale (ex. Deoarece propoziţia secundară ţine locul unei părţi de propoziţie. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten wurde. weil immer mehr Studenten harnen. g i n g e n sie n i c h t m e h r i n die S t a d t . b) Wir beeilten uns. Ele indică. O b s e r v a ţ i e . c). PROPOZIŢIA CAUZALĂ a) Da ich mich nicht verspäten wollte. war ich schon um 645 an Ort und Stelle. —• fie intercalate în propoziţia la care se referă (ex. Ele indică o cauză reală. O b s e r v a ţ i e . LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. pag. wählte er einen kleinen Saal. Conjuncţiile weil şi da sînt conjuncţii subordonatoare cauzale. Propoziţiile introduse prin weil stau.272 28. weil wir gleich weiterfliegen sollten. Propoziţiile introduse prin da ( = deoarece. gab ihm Mut. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ PRECEDATĂ DE O PROPOZIŢIE SECUNDARĂ Da es spät war. b) sînt propoziţii circumstanţiale cauzale. POZIŢIA PROPOZIŢIEI SECUNDARE a) Da Schiller bescheiden war. Propoziţiile secundare stau în limba germană : — fie înaintea propoziţiei principale (ex. Ele răspund la întrebările: warum? ( = de ce? pentru ce?). Subiectul stă deci în urma verbului conjugat. aus welchem Grunde? ( = din ce cauză?). aceasta din urmă începe cu verbul conjugat. 154. (vezi schema nr. a) şi weil ( = pen­ tru că) (ex. weshalb?. c) Er mußte einen anderen Saal wählen. 2. Conjuncţiile weil şi da introduc propoziţii secundare cauzale. de obicei. Propoziţiile introduse prin da precedă de multe ori propoziţia principală. verbul ocupă locul 2. de obicei. Dacă propoziţia secundară precedă propoziţia principală (vezi exemplul). 598) 3. întrucît) (ex.

de ţări (ex. Observaţii. Cuvîntul der Beamte (ein Beamter) este un participiu vechi. Grammatik 3). 233. Din cauza aceasta. cuvîntul der Beamte formează un femenin cu ajutorul sufixului -in : die Beamtin (ex. provincii etc.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 273 4. 1881 feminin. NUMELE GEOGItAFICE A. sagte der Beamte.ein anderes sollte in die Tschechoslowakei fliegen. 1. b) „Bitte. Cuvîntul der Beamte se declină după regulile valabile pentru declinarea adjectivelor atributive (vezi pag. atunci se întrebuinţează cu articol: das schöne Rumänien — das Rumänien von heute.. 2. Majoritatea numelor de oraşe (ex. c). PARTICIPIILE ŞI ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE (Recapitulare şi completare) a) Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Dacă numele geografice sînt precedate sau urmate de un atribut. a). b) Sie sollten nach Polen fliegen. . Das Banat se întrebuinţează cu articol. . seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". b) şi de ţinuturi sînt de genul neutru şi se întrebuinţează de obicei fără articol. pe cale de a deveni substantiv. sînt de genul 18—Limba germană — c. substantivizat. B. Unele nume de ţări. Cuvîntul die Beamtin se declină după regulile valabile pentru declinarea substantivelor. c) In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. a) Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. Deci: der Deutsche —• die Deutsche ein Deutscher — eine Deutsche dar : der Beamte — die Beamtin ein Beamter — eine Beamtin 5. spre deosebire de celelalte adjective şi participii substantivizate.

ca : der Iran. die Türkei. — ape : die Donau ( == Dunărea). 0. das Mittelmeer ( = Marea Mediterană). Grammatik 2) c) Das ist das Buch von Peter. die Alpen.274 28. O b s e r v a ţ i e . die Vereinigten Staaten von Amerika ( = Statele Unite ale Americii) die Niederlande ( = Ţările de Jos) (vezi schema nr. 496) cît şi fără articol. vezi şi pag. 496) E. Există şi unele ţări de gen masculin. die Mongolei. Unele nume geografice au numai plural. pag. pag. b) Alinas Zimmer war sehr schön. Numele de ţări terminate în -ei sînt numai de gen feminin : die Tschechoslo­ wakei. Indiferent de gen. Cu articolul hotărît se întrebuinţează şi numele de : — oceane: der Stille Ozean ( = Oceanul Pacific). die Moldau. 35. der Irak. numele proprii primesc doar la genitiv desinenţa -s (ex. . c. DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Recapitulare şi completare) A. die Schweiz. N E P R E C E D A T E DE ARTICOL a) Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. Aceasta stă totdeauna după substantivul regent. LEHRSTOCK Acestea se întrebuinţează cu articolul hotărît. Wir flogen den Karpaten zu. 22. De exemplu : die Tschecho­ slowakei. Acestea se întrebuinţează atît cu articolul hotărît (vezi schema nr. 22. der Rhein ( = Rinul) etc. D. în locul genitivului se foloseşte uneori construcţia prepoziţională von cu dativul. die Ostsee ( = Marea Baltică) etc. a şi b. Se întrebuinţează cu articolul hotărît: die Karpaten. der Atlantische Ozean ( = Oceanul Atlantic) — m ă r i : das Schwarze Meer.

Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă la genitiv. der Donau der Karpaten des Banats D. . -tz. sau die Begabung Felix'). chiar dacă sînt precedate de un a t r i b u t : das Buch des kleinen Peter O b s e r v a ţ i e . -x. e) Johann Wolfgang Goethes Werke Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substantive. mai rar nach. construcţia propoziţională cu von : die Begabung von Felix. in die (nach der) Tschechoslowakei und nach Ungarn fliegen. se declină numai ultimul substantiv : B. 2) prepoziţia in. O b s e r v a ţ i e . 197. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR A. De exemplu : Er fahrt nach (dem) Iran. -clis în locul genitivului poate s t a : 1. 2. un apostrof (vezi şi pag. P R E C E D A T E DE ARTICOL 1. Sie sollten in die (nach der) Sowjetunion. Erläuterung 1).EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 275 d) Der große Dichter war von der Begabung Felix' überzeugt. Felix' Begabung (ex. d. Pentru a indica direcţia spre o ţară se foloseşte : 1) prepoziţia nach. uneori o desinenţă veche a genitivului -ens : Hansens Schwester. die Donau die Karpaten das Banat G. Dacă numele ţării este de gen masculin. -z. Numele geografice se declină ca substantivele comune : N. se întrebuinţează de obicei prepoziţia nach. dacă numele ţării se întrebuinţează cu articol. 44. 3. dacă numele ţării se întrebuinţează îără articol. die Donau die Karpaten das Banat 2. Numele de persoane sînt însoţite de articol — uneori în limbajul familiar — dacă sînt precedate de un atribut adjectival sau substantival : der große Goethe (vezi schema nr. Numele geografice precedate de un atribut formează genitivul atît cu desinenţa s cît şi fără desinenţă : die Wälder des schönen Rumänien^) 3. der Donau den Karpaten dem Banat A. -ß. 516) 7. p a g . Dacă numele proprii se termină în -s.

înainte cu înţeles cauzal = de cauzal Übungen 1. b) Ich nehme an dem Ausflug teil.276 28. c) Er weinte vor Freude. temporal (ex. mit der Konjunktion da! a) Es war spät. . e) Es regnete stark. Es stand startbereit. b) Vor einigen Tagen mußte ich nach Arad fahren. Prepoziţia vor poate avea sens local (ex. Sie treibt viel Sport. vorstellen. Verbinden Sie die Satzpaare A. LEHRSTÜCK B. mit der Konjunktion weil! a) Der Ausflug findet statt. b) sau <(ex. a) Der Autobus wartete schon vor dem Reisebüro. Er wird sehr schön sein. e) Der Dichter wollte seinen Freunden den Jungen E r war sehr begabt. c) Die Studenten gingen in die Buchhandlung. Wir haben noch Zeit. c). d) Mit dem Autobus dauert der Weg nur zehn Minuten. înţeles local = în faţa vor — înţeles temporal = înainte de. Wir gingen nicht mehr spazieren. B. d) Unsere Jugend ist gesund. c) Es regnete. b) Das Flugzeug sollte bald weiterfliegen. Sie hatten Bücher zu kaufen. Das Wetter ist sehr schön. Wir zogen uns warm an. a). Das Kind durfte nicht zum Flugplatz gehen.

. Athen..) 4.) e) Warum fuhr er nach Klausenburg? (Er sollte an einer Konferenz teilnehmen.. Ulan Bator.. mit der Konjunktion weil! Ich will eine Fahrkarte lösen. .. b) Sie wollten nicht zu spät kommen. Wien. . Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Sie! .) d) Warum reiste dein Freund mit dem Flugzeug? (Er wollte früher an Ort und Stelle sein. gehe ich an den Schalter. 3. c) Warum fehlt Anda ? (Sie ist krank. . .. Verbinden Sie die Satzpaare A.. Der Flug war angenehm.. Born. .... Tirana. Sofia.. . c) Das Flugzeug sollte abfliegen. . London. mit der Konjunktion da! B. Ich gehe an den Schalter.. a) Er wollte früher in Klausenburg sein. Antworten Sie! Benützen Sie die eingeklammerten Sätze als Kausalsätze! Beispiel: a) Warum fuhren die Studenten aufs Land ? (Sie wollten ein Staatsgut besuchen).... Die Tür der Kabine wurde geschlossen. Sie beeilten sich sehr.. d) Das Wetter war sehr schön. . Prag. 1) Da ich eine Fahrkarte lösen will. Berlin.. Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt . Bern.) f) Warum ging Andrei zum Schalter? (Er wollte eine Karte lösen. ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist Bukarest.. Ergänzen A... 2) Ich gehe an den Schalter. b) Warum fahren im Winter viele Studenten ins Gebirge? (Sie wollen Sport treiben). Ankara... .. .. ..EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 277 2. Belgrad. . weil ich eine Fahrkarte lösen will. Er reiste mit dem Flugzeug.

. Die Hauptstadt der UdSSR (der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) ist .. C. 7. Ergänzen Sie die Endungen! a) Der Reisend.. f) Ein Rumän.. .. 6. . Pole spricht .Warenhaus. Deutsche spricht .in einem groß.. m) Ich möchte etwas Warm. . Schwede spricht . . Die Hauptstadt der Niederlande ist ....bewunderte die herrlich. j) Haben Sie hier Verwandt-? k) Sein Vater ist Beamt. Portugiese spricht . Das Flugzeug ging in Klausenburg langsam nieder. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) b) c) d) e) Satzgliedern! Ein Kollege mußte nach Arad fahren. LEHRSTOCK B.. h) Der Deutsch. .... I) Ich wünsche Ihnen alles Gut-. Einige Flugzeuge waren aus dem Ausland gekommen. n) Es gibt nichts Herrlicher.. .besuchte den Rumän-.. . Der Der Der Der Der Der Der Bulgare spricht .. Chinese spricht .kontrollierte die Fahrkarten. e) Er ist Deutsch-. Die Hauptstadt der Demokratischen Republik Vietnam ist . Die Hauptstadt der USA ist . ... .. Die Hauptstadt der VAR ist . Vietnamese spricht .. Norweger spricht .lud den Deutsch.kam nach Bukarest.Natur. g) Der Rumän. . Koreaner spricht . .war Rumän-. . b) Ein Beamt. Antworten Sie! a) Was sahen die Fluggäste auf dem Flugplatz? b) Was machte der Mechaniker? c) Wo gibt es in unserem Vaterland Flugplätze ? .trinken... i) Er hat hier keine Bekannt-. Ungar spricht . Türke spricht . Am nächsten Tag war er pünktlich an Ort und Stelle. .als das Meer... Die Hauptstadt Polens ist .... Mongole spricht . Die Hauptstadt des Irans ist . Er merkte die Steigung am leichten Druck in den Ohren.. . . Der Der Der Der Der Der Der Rumäne spricht rumänisch... . 5. Die Hauptstadt Frankreichs ist ..278 28.. . Die Hauptstadt Indiens ist .. c) Der Beamt..zu sich ein.. .. .. Russe spricht . . . . d) Ein Fremd.. . . ..kannte ihn...

I) Acum doi ani locuia la Sinaia. r) Ai citit poeziile lui Johann Wolfgang Goethe ? s) Conferinţa a avut loc în capitala Elveţiei. Acolo a participat la un congres. o) La sud-estul ţării noastre se află Marea Neagră. m) Unde ţi-ai petrecut concediul ? n) Am fost în Moldova la părinţii mei. 16 aprilie. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. pentru că mai avem timp. la aeroport. j) Ea locuieşte de doi ani la Bucureşti. cred că noi trebuie să fim la aeroport la ora 12 50 .EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 279 d) Sind Sie schon oft geflogen? Wohin? e) Wie lange dauert der Flug von Bukarest nach Klausehburg? f) Reisen Sie lieber mit dem Flugzeug als mit der Eisenbahn? Warum ? 8. f) El îmi scrie să-1 aştept luni. i) După masă mă plimb uneori. . k) Plec la Bucureşti la sora mea. Unser Flugzeug war startbereit. Übersetzen Sie! a) Vrei să completezi acest formular? b) La ce oră trebuie să fim la aeroport ? c) Profesorul din Uniunea Sovietică soseşte la ora 13 05 cu avionul. h) Ieri vremea a fost frumoasă. d) Nu mă grăbesc. g) El soseşte cu avionul din Republica Democrată Germană. p) Unele drame ale lui Friedrich Schiller au fost traduse în limba română. e) în urmă cu cîteva zile am primit o scrisoare de la fratele meu. Merken Sie sich! Er war pünktlich an Ort und Stelle. Das Wetter änderte sich. pe urmă am făcut o excursie frumoasă pe Dunăre. dar astăzi ninge.

jetzt ist es dir möglich. warum ich das Geschäft wütend verließ. „Wo denn?" fragte ich lächelnd. es heißt E S E L . langohrige Esel sind zu kaufen". du hast mir schon längst einen Esel versprochen. Eines Tages kam mein Sohn freudestrahlend zu mir ins Zimmer und rief : „Vater. Dieser Esel ließ mit sich spielen und auf sich reiten und war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen. „Den Artikel führen wir nicht". Ich konnte ihn ihm aber nicht erfüllen.GENOSSENSCHAFT Nach Schuster Dutz Meine Geschichte spielt im Jahre 1916. Vater. Die Worte „ E S E L . Ich trat ein. frotzeln lasse ich mich von Ihnen noch lange nicht! Setzen Sie sich selbst auf Ihre Eselseier und sorgen Sie dafür. „Nein. Ich habe nicht die Absicht zu schweigen!" Es ist doch leicht zu verstehen. Ich ließ alles stehen und liegen. (NEUNUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK E S E L .Genossenschaft". „Jawohl! Einen richtigen Esel!" erwiderte ich. sagte der Beamte ziemlich unfreundlich. . entgegnete mir der Kleine. Sie beginnt damit. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : „Ich möchte einen Esel kaufen. fügte der andere hinzu.29." „Einen Esel?" fragte der Mann erstaunt. „Vielleicht wünschen Sie aber Eier". Oder soll ich mir vielleicht den Esel ausbrüten ? O nein. dein Versprechen einzulösen. nahm Hut und Mantel und ging los. denn ich will einen Esel kaufen und nicht Eier. daß Sie dabei keines zerdrücken!" Der Beamte sprang von seinem Sessel auf und brüllte mich an : „Sie werden vor Gericht Genugtuung geben müssen. Ich fand auch gleich den Laden. in meiner Klasse findest du keinen. aber richtige. daß einer der Schulfreunde meines Sohnes einen Esel besaß. Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen.Genossenschaft" prangten über der Eingangstür. denn weit und breit war kein Esel zu haben. „Denk Dir. „Eier?! Was soll ich mit Eiern anfangen ? Ich bin zu Ihnen gekommen. lautete die Antwort. werter junger Mann. Eine solche Beleidigung läßt die Firma nicht auf sich sitzen. An einem Tisch saßen zwei Beamte. auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden." „Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben?" scherzte ich. aber was war zu t u n ? Ich mußte doch Wort halten.

Genossenschaft war..E S E L-GENOSSENSCHAFT 281 Einige Tage später bekam ich eine gerichtliche Vorladung. anfangen? = Ce să fac cu . corect \ adevărat Antonyme freundlich =£• unfreundlich möglich =f= unmöglich . chestiunea richtig Rektion entgegnen + Dat. Din operele sale... Ich verlor den Prozeß.. anbrüllen + Akk. Es handelte sich um die „Erste Siebenbürgische Eier-Lieferung-Genossenschaft.. nicht = nu permit să fiu luat peste picior 6) noch lange nickt = nicidecum Lexik Synonyme das Geschäft — der Laden die Angelegenheit — die Sache das Ergebnis — das Resultat Vieldeutige Wörter / a juca — a se juca spielen — a se petrece \ a cînta (la un instrument) /lucrul. sorgen -f für + Akk. sich nähern + Dat. was die E S E L .." Erläuterungen 1) Născut la 24 mai 1885 S c h u s t e r D u t z (Gustav Schuster) este unul dintre cei mai apreciaţi reprezentanţi ai literaturii humoristice şi satirice de limbă germană din România. erwidern -f Dat. Schließlich endete die Sache mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. 2) Den Artikel führen wir nicht = nu ţinem acest articol (această marfă) 3) Was soll ich mit . Das lustige 2 x 7 .? 4) werter junger Mann — stimabile 5) frotzeln lasse ich mich . scrise adesea în dialect săsesc-ardelenesc. obiectul die Sache —cauza \ a f a c e r e a . = = = = = = a a a a a a riposta se apropia de replica zbiera la avea grijă de fi vorba de /just. sich handeln -f um + A k k . Ein positives Ergebnis allerdings hatte die Angelegenheit doch auch für mich. cităm volumul de poezii Aus meinen Som­ merferien şi volumele de proză Die Tarockpartie und andere lustige Geschichten. Ich wußte jetzt.

ex. ex. G. in meiner findest du keinen. ca articolul hotărît. una. pag. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. eine. keines ( = nici unul. G. D.. G. N. keine. 60. .. A. Singular Masculin N. „Vielleicht wünschen Sie Eier . eines ( = unul.. N. A. PRONUMELE (Continuare) A.282 29. Se declină declinării articolului hotărît şi pronumele dacă nu sînt precedate de articol (ex. A. b) Pronumele nehotărîte einer.". fügte der andere hinzu. De asemenea urmează regulile posesive întrebuinţate substantival sau de pronume. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : ... nici una.. a) b) c) d) e) Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben? Nein. a) şi keiner. D. einer eines einem einen keiner keines keinem keinen meiner meines meinem meinen Feminin eine einer einer eine keine keiner keiner keine meine meiner meiner meine Plural Neutru eines eines einem eines keines keines keinem keines meines meines meinem meines Toate genurile lipseşte keine keiner keinen keine meine meiner meinen meine (vezi schema nr. 527) . D. Dieser Esel war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen (meinen). b) sînt pronume substantivale.

e) sau de un pronume. 527) B.d. Selbst. ş. Singular Masculin N.. 60. De asemenea urmează regulile declinării adjectivului şi pronumele posesive substantivale precedate de articolul hotărît (ex. = ai mei = ai tăi (vezi schema nr.d. ca şi ein anderer. G. . A. a.m. das andere ( = celălalt. o alta) urmează regulile declinării adjectivului. d). cealaltă)..E S E L-GENOSSENSCHAFT 283 Pronumele nehotărîte der eine (ex. c). Setzen Sie sich selbst . der des dem den der des dem den eine einen einen einen mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en die der der die die der der die Feminin eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e das des dem das das des dem das Neutru eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e Plural Toate genurile die der den die die der den die einen einen einen einen mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en Pronumele posesiv poate fi şi substantivizat : die Mein(ig)en die Dein(ig)en ş. eine andere. pag. m. d. die andere. A.a. D. D. die eine. das eine ( = unul. —• noi înşine — ş.m. Se traduce prin pronumele de întărire : ich du er wir — eu însumi —• t u însuţi — — selbst — — el însuşi — . G. una) şi der andere (ex.a. ein anderes ( = un altul. selber este un pronume demonstrativ invariabil. N.

Infinitivul cu zu nu se întrebuinţează numai după verbe (vezi pag. a). aber was war zu tun ? b) Es ist doch leicht zu verstehen. möglich. unmöglich {= imposibil). 561) .a. O b s e r v a ţ i e .. 2.m. (vezi schema nr. consoana t. b). în ceea ce o priveşte cu — wegen: meinetwegen = din cauza mea deinetwegen = din cauza ta seinetwegen = din cauza lui ihretwegen = din cauza ei ş. din motive eufonice. INFINITIVUL CU ZU (Continuare) a) Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. fähig ( = capabil). în ceea ce mă priveşte ta. ange­ nehm ( = plăcut).a. La formele compuse cu wegen se intercalează. notwendig ( = necesar).. 2) după adjective. GENITIVUL PARTITIV Einer der Schulfreunde meines Sohnes besaß einen Esel. LEHRSTOCK. de ex. pag.d. leicht. 201. Die Sache endete mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. ci ş i : 1) după substantive. schön. ca : leicht (ex. Grammatik 4). Gelegenheit ( = ocazie). în ceea ce 11 priveşte ei. : cu — seits: meinerseits deinerseits seinerseits ihrerseits ş. = = = — din din din din partea partea partea partea mea. C. Absicht.d. în ceea ce te priveşte lui. . Pronumele personal la genitiv poate avea forme compuse. wichtig ( = important). Genitivul poate exprima în limba germană o parte dintr-un tot partitiv). Zeit ( = timp). Se înlocuieşte de multe ori prin dativul + von: einer der Freunde eine der Freundinnen eines der Kinder = einer von den Freunden = eine von den Freundinnen = eines von den Kindern (genitivul 3.m. Möglich­ keit ( = posibilitate). schwer.284 29. ca : Lust (ex. 109.

a da voie. a face să . Sie ließ ihre Freundin grüßen.. a cere (ex.£ S E L-GENOSSENSCHAFT 285 LASSEN 4. 5. (ex. (ex. Lassen ca verb auxiliar de mod se traduce prin : 1) a permite.. b) 2) a lăsa (ex. Uneori lassen exprimă doar îndemnul la săvîrşirea acţiunii exprimate prin verbul predicativ. warum ich das Geschäft wütend verließ. b). Ich lasse mich nicht frotzeln. Itellius ließ seine Sklaven ganze Bücher auswendig lernen... PROPOZIŢIA SECUNDARA (Continuare) a) Warum kannst du das nicht verstehen? b) Es ist doch leicht zu verstehen.. Der Esel ließ mit sich spielen. DIFERITE ACCEPŢII ALE VERBULUI a) b) c) d) e) f) g) Ich ließ das Heft zu Hause. fiind o formă perifrastică a imperativului O b s e r v a ţ i e . Laßt uns gehen! Verbul lassen poate fi WT*6 predicativ verb auxiliar de mod A. c) 3) a tolera (ex. a) ci .. a) B. Ich ließ alles stehen und liegen. e) 5) a transmite (ex. g). a admite (ex. = îmi fac un palton. Adverbele interogative nu introduc numai propoziţii principale şi propoziţii secundare (ex. Lassen ca verb predicativ se traduce prin : a lăsa (ex.. f) 6) hai să . d) 4) a dispune. în cazul acesta nu se traduce. De exemplu : Ich lasse mir einen Mantel machen. a accepta.

kein Student fehlt. aber deine Uhr geht nach. k) Mein Füllhalter hat keine Ja.Mein Schwesterchen ist 6 Jahre alt. Was ist deine Mutter ? Mein Brüderchen ist Was ist dein Brüderchen ? Schüler. h) Was machen die zwei Ein Verkäufer ordnet die Anzüge. a) Wie alt ist dein Vater ? Wie alt ist deine Mutter ? Meine Mutter ist 42 Jahre alt. aber dein Schreibtisch ist braun Meine Uhr geht vor. Darf ich mit deischreiben. Euer Zimmer ist groß. nem Füllhalter schreiben? I) W7illst du mit meinem Ja. dem Vetter Ihrer Frau? heute gehe ich zu dem Vetter meiner Frau. Eure Schwester ist Studentin. Unsere Wohnung ist kleiner als eure Wohnung. aber unser Zimmer ist klein.Was ist ihre Schwester? dentin. ich möchte mit deinem Fahrrad fahren. sterchen ? b) Mein Schreibtisch ist schwarz. WTas ist dein Vater ? Meine Mutter ist Lehrerin. Sein Töchterchen ist Was ist ihr Töchterchen? Schülerin. d) Sein Bruder ist Student. Wie alt ist dein Schwe. Fehlt heute eine StuNein. aber unsere Schwester ist noch Schülerin. Verkäuferinnen ? eine andere Verkäuferin bringt die Mäntel. keine Studentin fehlt. gestern war ich bei meinem Vetter. g) Fehlt heute ein Student? Nein. c) Mein Vater ist Dreher. kein Kind fehlt.286 29. Was ist ihr Bruder? Seine Schwester ist Stu. Unser Zimmer ist höher als euer Zimmer. aber dein Zimmer ist groß. ein Verkäufer ? anderer Verkäufer bringt die Mäntel. Fahrrad fahren? . i) Was machen die zwei Eine Verkäuferin ordnet die Anzüge. e) Unser Fernsehapparat ist nicht besser als euer Fernsehapparat. f) Euer Bruder ist Student. aber unser Bruder ist noch Schüler. j) Waren Sie gestern bei Nein. Mein Zimmer ist klein. du kannst mit meinem Füllhalter Tinte. LEHRSTOCK Übungen Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch substantivische Pronomen! Mein Vater ist 47 Jahre alt. dentin ? Fehlt heute ein Kind? Nein.

heißen. zu diesem Film . die a') Ich weiß 1 Geschichte ? spielen. neu ? C) wie. d') warum.? c) Der Ausländer wünschte diese Ausstellung .. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv passenden Verbs! a) In unserem Vaterland haben alle die Möglichkeit .. Warst du mit einer (deine Kolleginnen) im Theater? mit oder ohne besuchen erfüllen lernen gehen einlösen fahren studieren hingehen verbringen machen geben grüßen sagen zu des 3. neu. m) Ich habe einen Brief von meinem Bruder bekommen. Das ist eines (die schönsten Bilder)... das Geschäft. .? I) Hoffentlich wirst du die Möglichkeit haben. der Junge sich der Junge. dein Versprechen .. 4.. g) Ich beabsichtige ins Gebirge ... . Steigen Sie in einen (diese Autobusse) ein! Zeigen Sie mir einen (die blauen Mäntel)! Ioana ist eine (meine besten Freundinnen)..E S E L-GENOSSENSCHAFT 287 2.. der Vater. ein Esel. neu. Ihren Urlaub am Meer .. sich wünschen. .. i) Es war ihm unmöglich . Er läßt dich herzlich . gehen? j e') wohin. das Geschäft. d) Warum. Bilden Sie Sätze! a) Wann. der Vater.. V) eröffnen ? eröffnen. Ersetzen Sie den partitiven Genitiv durch den Dativ + von! a) b) c) d) e) f) g) h) Ich will dir eines (diese Bücher) kaufen.. Ihnen so rasch eine Antwort ... gehen. A.. . der Laden. . heißen. Andrei ist einer (meine besten Freunde).. . e) Das ist nicht leicht .. ... h) Hatten Sie nicht die Absicht. neu.. c) Wie. ein Esel? wünschen.. k) Lassen Sie sich einen neuen Anzug . Medizin . b) Hattest du nicht den Wunsch. Ich war mit einem (meine Brüder) im Ferienlager. f) Haben Sie Lust. T b) W o.. . Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! B.. j) Es fällt mir schwer. . der Laden. e) Wohin. wo. . . d) Ich möchte deinen Wunsch . spielen.

g) Der . sein.288 29. dar nu este bine să le îndeplineşti toate dorinţele. der Beamte. . e) Ich höre gern das Lachen der .... d) Über der Eingangstür des Ladens prangten . der Beamte. din cauza aceasta îmi cere un măgar". der Laden. g) Der Junge kam freudestrahlend aus der Stadt nach Hause.. Worte : „ESEL-Genossenschaft" ffolgen). aufs Land zu fahren. Este de mult înfiinţat? e) Funcţionarul s-a gîndit: „Domnul acesta vrea să-şi bată joc de mine.. a) Despre ce este vorba în această povestire? b) Trebuie să ne ţinem întotdeauna de cuvînt. der Vater. Wort (schreiben). f) Das ist ein falsch . b) Ich kann das . unfreundlich ? h) Aus welchem Grunde.. wütend. c) Trebuie să ai grijă de copii. Kinder (spielen). unfreundlich. wieviel Uhr. h) Er ließ alles stehen und liegen und ging ins Geschäft.. der Laden. b) Bei uns wird für die Kranken und Alten gesorgt. Geschäft ist sehr elegant (eröffnen). Antworten Sie! a) Warum wünschte sich der Junge einen Esel? b) Warum konnte der Wunsch des Kindes nicht erfüllt werden? c) Was sah der Sohn eines Tages auf dem Marktplatz ? d) Was machte der Verfasser? e) Konnte er endlich sein Versprechen einlösen? Warum nicht? f) Welche Folgen hatte dieses Mißverständnis für den Vater? Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „ESEL-Genossenschaft" ! Übersetzen Sie! A. e) Er näherte sich dem Beamten. LEHRSTÜCK f) Um. er? g) Weshalb... wütend? f) Ich weiß um.. c) Das neu . c) Ich habe die Absicht.. f) Auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden. Wort nicht lesen (hinzufügen). Setzen Sie das Partizip Präsens oder das Partizip Perfekt ein! a) Ich bringe dir gleich das. er. d) N-am văzut încă magazinul acesta. f) De fapt n-a fost nimic altceva decît o neînţelegere. d) Ich möchte schon mit der Arbeit beginnen.. Buch (versprechen). g') h') wieviel Uhr hingehen... sein. ver­ lassen. Junge rief um Hilfe (weinen). Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Unser sozialistischer Staat sorgt für die Erziehung der Jugend. verlassen. der Vater. weshalb. aus welchem Grunde. hin­ gehen.

noastră. e) Da. îţi permit să pleci numai după aceea. celălalt este medic. dar nu ştiu unde este a ta. a) Am mai mulţi prieteni. mea. a noastră din trei. noastră." b) Transmite te rog fratelui t ă u salutări cordiale din partea mea (lui. Dă-mi-1 pe al tău. unii sînt plecaţi la mare. Er hat sein Versprechen eingelöst. pune mai întîi cărţile şi caietele tale în dulapul t ă u . g) Sora mea are 14 ani. dar acum nu este nici unul în Bucureşti. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. c) îmi cos un costum nou. alţii la munte sau la ţară. f) Fratele meu este student. Un consătean de-al meu a venit pentru cîteva zile la mine. Acesta este unul din copiii cei mai buni din clasă. Nici unul nu vorbeşte. a) Mama îi spuse băiatului e i : „Nu lăsa totul baltă. N-am decît pe cel albastru la mine.289 B. 19—Limba germană — c. ei. b) Prietenul meu are doi fraţi: unul este profesor. Am văzut pe o prietenă de-a ta. Merken Sie sich! Es war weit und breit niemand zu sehen. C. Wir dürfen nicht alles stehen und liegen lassen. Man muß für Ordnung sorgen. a lui are numai 7 ani. voastră. h) Locuinţa lor se compune din patru camere. lor). D. 1881 . al lui este încă elev. lor) acasă. Cîţiva colegi de-ai noştri au făcut o excursie în Banat. a) b) c) d) e) M-am întîlnit ieri cu un prieten de-al meu. aceasta este cartea mea. i) Am uitat creionul meu roşu acasă. c) Aveţi şi o altă operă a acestui scriitor? d) în biblioteca noastră sînt mulţi cititori. d) Să nu rămîi din cauza lui (ei.

Eines Sonntags war Feng nicht frei. und so lag jetzt die Jacht in dem französischen Hafen. Der alte Chinese wollte den Fisch nicht verkaufen : „Dieser Fisch. dessen Frau und deren Tochter Therese. bringt seinem Besitzer Glück und langes Leben".30. Eines Tages lernte Feng einen französischen Fischer kennen. Dort verbrachte Feng einen Abend mit dem Fischer. Schließlich verkaufte der Chinese den Fisch für den enormen Preis von zehntausend Dollar. In ihrem großen Palast in New-York wurde für „The King". und Maud war verzweifelt. Feng. ein Zimmer eingerichtet mit kleinen chinesischen Tempeln. fuhr mit. Vor dem Haus standen Tag und Nacht zwei Geheimpolizisten. sie hatten sich eine Woche nicht . „The King" war ein Goldfisch. die sich bis jetzt immer gelangweilt. sagte er. und Maud war wieder glücklich. in dem die Seele eines verstorbenen Weisen lebt. an deren Giebeln silberne Glöckchen hingen. und Therese kam mit ihrer Katze aufs Schiff zu Besuch. nur in Seidenkimonos betreten. Die ganze Jacht hatte man nur für „The King" gebaut. Maud. den Harry und Maud während einer Reise im Laden eines alten Chinesen in Hongkong gefunden hatten. Man durfte das Zimmer. dessen Leben für sie so wertvoll war. Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. ein junger Chinese. Sensation und den Glauben an die übernatürliche Macht des Fisches. Dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser. oder sie trafen sich in der Stadt. Beide waren glücklich. wo „The King" wohnte. was sie brauchte : Zerstreuung. Plötzlich wurde aber „The King" krank. ( D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDFISCHLEIN Nach Friedrich Wolf An der blauen Küste Südfrankreichs lag eine große Jacht. Sie gehörte dem reichen Amerikaner Harry Blackwood und seiner Frau Maud. hatte nun alles. denn er sollte den ganzen Tag den Fisch pflegen. Die Ärzte verordneten diese Reise. der ihn zum Abendessen einlud.

. 2) the King = regele (în limba engleză) 3) für den . de . El a fost un luptător activ contra fascismului. scriitor german.. welches das Fischlein mit Appetit fraß. daß die Katze den Fisch aufgefressen hatte. dragul meu! Lexik Antonyme das Glück =f= das Unglück der Reiche =j= der Arme .. = la preţul . wie nutzlos und falsch das Leben der Reichen ist. 9) Guten Morgen.. Sie bemerkte nichts und begrüßte den Fisch zärtlich : „Guten Morgen. Lilli Wanner. Preis von .. Feng verließ das Schiff. Wolf a fost internat în lagărul de concen­ trare pentru deţinuţi politici Camp le Vernet. verbul auxiliar este omis din motive stilistice 5) Tag und Nacht — zi şi noapte 6) dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser — peştişorului îi mergea din zi în zi mai bine (se simţea din zi în zi mai bine) 7) von nun an = de acum înainte 8) In einer Stunde .. In einer Stunde bin ich zurück. S-a alăturat din tinereţe cauzei clasei muncitoare.... mein Liebling! = Bună dimineaţa. = Peste o oră . 4) gelangweilt. mein Liebling! Kennst du mich noch? Wie geht es dir?" und sie gab ihm Futter.DAS GOLDFISCHLEIN 291 gesehen. Dr. în anul 1940. Dintre operele sale mai importante prin mesajul ideologic înaintat ci­ tăm dramele Floridsdorf. aber die Armen vor Hunger sterben lassen. Erläuterungen 1) F r i e d r i c h W o l f (1888—1953). aşezat la poalele Pirineilor.. Fr." Am andern Morgen kam Maud wie gewöhnlich ins Zimmer des Goldfisches. aici = gelangweilt hatte. Feng war verzweifelt: „The King" hat zehntausend Dollar gekostet! Man wird mich ins Gefäng­ nis werfen!" Aber Therese lachte : „Ich habe zwei Goldfische zu Hause und bringe dir einen. die zehn­ tausend Dollar für einen gewöhnlichen Fisch zahlen. Jetzt sah Feng.. Plötzlich hörten sie ein Geräusch und sahen.. heiratete Therese und blieb bei den Fischern. Er wollte frei sein. Professor Mamlock.

die.) obişnuit Rektion der Glauben + an + Akk. P R O N U M E L E R E L A T I V E DER. a păşi (în) kennenlernen + Akk. DIE.. b) Maud. introduse prin der (ex. pag. Grammatik 1) şi de pronume demonstrativ (vezi pag. PRONUMELE RELATIV A. das se declină ca pronumele demonstrative der. LEHRSTÜCK Vieldeutige / femeia die Frau — soţia \ doamna . = a face cunoştinţă (cu) GRAMMATIK 1. die sich bis jetzt immer gelangweilt. der ihn zum Essen einlud. 71. Propoziţiile de mai sus. der şi die fiind aici pronume relative. b) sînt pro­ poziţii relative. Prin urmare der. b). das — die nu îndeplinesc numai funcţia de articol (vezi pag. die. . = a intra (în).. Observaţie. Deci: der — die —• das —• articol hotărît — pronume demonstrativ — pronume relativ (vezi schema nr.292 30. die. Grammatik 2 şi schema nr. 26. Propoziţia relativă apare deseori ca propoziţie intercalată în propoziţia la care se referă (ex. pag. 135. PROPOZIŢIA RELATIVA a) Feng lernte einen französischen Fischer kennen. 10. ci şi aceea de pronume relativ. == credinţa (în) betreten + Akk. hatte nun alles. Spre deosebire de pronumele demonstrativ pronumele relativ nu are . DAS Pronumele relative der. 135. das întrebuinţate substantival (vezi pag. a) şi prin die (ex. 534).) de obicei \ (adj.forma derer. 499) 2. gewöhnlich Wörter fals falsch / \ greşit / (adv.. Grammatik 2).

welches das Fischlein mit Appetit fraß. sing. nom. (subiect) masc. dacă pronumele relative der. umarmte den Knaben. wo = in dem. Er begegnet einer Kollegin. atunci ele pot fi înlocuite prin wo. das se referă la un sub­ stantiv sau la un pronume din propoziţia regentă. Die Begeisterung des Dichters war groß. P R O N U M E L E R E L A T I V E WELCHER. dessen Begeisterung groß war. masc. sing. Astfel se evită repetarea aceluiaşi cuvînt. nom. welches. (subiect) fem. (subiect) Kollege geht in die Bibliothek. dacă der. die ins Kino gingen. O b s e r v a ţ i e . Pronumele relative der. fem. nom. Die Kollegen gingen ins Kino. wo „The King" wohnte. WELCHES Sie gab ihm Futter. Ich begegnete einigen Kollegen. das la dativ Singular sau plural sînt precedate de in şi au sens local. gen. (subiect) b) Er begegnet einer Kollegin. das sînt urmate de o formă identică a articolului hotărît. Die Kollegin geht in die Bibliothek. Man durfte das Zimmer. in die Bibliothek geht.DAS GOLDFISCHLEIN 293 întrebuinţarea pronumelui relativ mase. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară. Der Sie begegnet einem Kollegen. (atribut) nom. die. nur in Seidenkimonos betreten. die. Der Dichter. die in die Bibliothek geht. die. . der masc. sing. gen. (atribut) cj Der Dichter umarmte den Knaben. cu care se acordă în gen şi număr. plural (subiect) d) Ich begegnete einigen Kollegen. In propoziţia de mai sus. nom. welche. nom. die. a) Sie begegnet einem Kollegen. sing. sing. WELCHE. sing. plural (subiect) Pronumele r e l a t i v e der. das pot fi înlocuite prin pronumele relative welcher. B.

în loc de : jeder. 3) la un adjectiv la gradul Dieses Menuett geschaffen hat. A. P R O N U M E L E R E L A T I V E WER. b). welches se declină în felul următor : Singular Masculin N. der. ex. 72. alle. welcher dessen welchem welchen Feminin welche deren welcher welche Neutru welches dessen welchem welches Plural toate genurile welche deren welchen welche C.294 30. WAS a) Eulenspiegel sagte : „Wer nicht laufen kann. de obicei. daß du niemandem verraten wirst. der nicht arbeitet.. superlativ: das Schönste. Grammatik 3 şi schema nr. de Maud hatte nun alles. b). D." b) Eulenspiegel sagte : „Schwöre. welche. pag. ex. wird verbrannt werden. was ich dir sage. G. Pronumele wer se întrebuinţează. was (vezi pag. was se declină ca pronumele interogative wer. a) sau was ( = ce. was Mozart ist meiner Meinung nach Pronumele relative wer. 36." Propoziţiile relative pot fi introduse şi prin pronumele relative substanti­ vale wer ( = cine. was sie brauchte. LEHRSTOCK Pronumele relative welcher. Pronumele was se referă : 1) la toată propoziţia 2) la un pronume exemplu : regentă (ex. soll nicht essen. ceea ce. Wer nicht arbeitet. die etc. 534). nehotărit neutru sau la pronumele demonstrativ das. . de exemplu : Jeder. soll nicht essen.

D. ori nicht nur . pag. noch = nici . -ns. A. -ns = pacea Buchstabe.. was sie brauchte : Zerstreuung. oder = ori . nici 4. Nominativul în -n este forma mai nouă. 514) Neregulat se declină şi substantivul das Herz. cît (şi) weder .. -n = numele Gedanke. Substantivul Glaube se declină neregulat.. CONJUNCŢIILE CORELATIVE Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. 2. Singular N. La nominativ singular oscilează între Glaube şi Glauben. als auch = atît . Deci: der des dem den Glaube(n) Glaubens Glauben Glauben Friede(n). das des dem das Herz Herzens Herzen Herz Plural die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen .. G..DAS GOLDFISCHLEIN 295 3..... 43. ci (şi) sowohl .. -ns. oder sie trafen sich in der Stadt. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) Maud hatte nun alles. Sensation und den Glauben an die Macht des Fisches. 1.. primeşte la genitivul singular şi desinenţa -s.. -n — gîndul Funke(n). pe lîngă desinenţele slabe. sondern (auch) = nu numai . -ns... în limba germană există conjuncţii corelative. -n = scînteia Wille(n).. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben.. -ns = voinţa G&Glauben se declină : der der der der der der Observaţii. -ns. (vezi schema nr. Cele mai obişnuite s î n t : entweder . -n = litera Name(n).

Übersetzen Sie! a) Hier sind viele Bleistifte. Erzählst du allen Kindern Geschichten? — Kein. Uhr geht richtig? — . . Freund rufst du a n ? — : . bist du begegnet? . : b) Er verbrachte den Abend mit Genossen Popescu und dessen Tochter. c) Welchem Studenten gibst du das Buch ? — Dem in der ersten... Welchem Kind gibst du das Buch ? •— Dem in der ersten Bank.. . die Genossin.. . du noch nicht kennst. Welche Kinder dürfen im Garten spielen ? — Die dort. der Genosse. Sie verbrachte den Abend mit Genossin Popescu und deren Sohn. Ich kaufe den dort.. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie die Interrogativpronomina welche? welches? wer? was? oder die Demonstrativpronomina das! Achten Sie auf den Fall! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) welcher? der. Mir gefallen . der Onkel Schokolade bringt.. mir den Bleistift gegeben hat.. da.. ich ein Buch versprochen habe. Bruder. .. das Kind. ich in der Ausstellung getroffen habe. da. das Kind.296 30. .. . Welches Kind kann schon lesen? — Das hier.. das Kind.. der Genosse. nur . Hefte immer sauber sind..... aus Ploieşti gekommen ist. so schön Klavier spielt. Ich kaufe die dort. alle lieben.... an der Ecke.. Sie verbrachten den Abend mit ihren Freunden und deren Eltern. . Welchen Studentinnen gibst du die Bücher ? — Denen in der ersten Bank... Helga spricht mit Anda und . .. 2. Arbeit ausgezeichnet ist. Welcher Studentin gibst du das Buch? — Der in der ersten Bank.. Hier sind viele Uhren. mit . Schwester meine Schülerin ist... Student hat diese Arbeit geschrieben? . Ich kaufe das da. die Genossin. liest du? Der Verkäufer zeigte uns mehrere Paar Schuhe.. die Genossin. begleitet den Vater auf den Bahnhof? . Hier sind viele Bücher... die ... dort! ...... LEHRSTOCK Übungen 1. d) Welcher Genosse heißt Georg?-— Der links. . Welche Genossin heißt Ioana? — Die rechts. ich nach Braşov fahre... . ... das Kind.. . . die Genossin..... der Genosse. . aus der Brezoianustraße. besuchst du am Sonntag? ein! ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist der Genosse.. 3..... Bank. Setzen Sie die passenden Relativpronomina a) Das Das Das Das b) Das Das Das Das c) Das Das Das Das .

Zimmer wir besichtigt haben. Ich wohne i n d e m Zimmer. die Mutter eingestiegen ist. a) Der Schriftsteller ist sehr bekannt.. Setzen Sie die Relativpronomina welcher. h) Der Professor unterrichtet Geographie. können nach Hause gehen. . Ich habe d a s B u c h gelesen.. Studenten. das ich gelesen habe. das Kind hineingeht.. . h) Hier ist das Buch... f) Die Schüler... Studenten. ist unser Schlafzimmer.. Wir studieren das Werk d e s Schriftstellers. Studenten. war sehr interessant. die. das ein! Ersetzen Sie in+ Relativpronomen durch wo (wo es möglich ist)! a) Die Literaturvorlesung. i) Ich kenne das Buch nicht. j) Die Schallplatten sind ganz neu. Relativsatz! 4.. Ich lese i n d e r Bibliothek.PAS GOLDFISCHLEIN 297 d) Das Das Das Das sind sind sind sind die die die die Studenten. g) Die Schüler. welches oder der. Ihr habt m i t d e m P r o f e s s o r gesprochen. . . .. wir beigewohnt haben. in .. Antworten richtig sind... . fährt zum Bahnhof. d) Das Zimmer. ich die Frage gestellt habe. Das Buch. welche.. in .. .. ist schön eingerichtet.. war sehr interessant.. bekommen gute Noten. das Mädchen gebracht hat. Ich habe den Sohn d e r G e n o s s i n kennengelernt.. Der Professor korrigiert d i e Arbeit. i) Die Studenten studieren Geschichte. b) Die Literaturvorlesung. Ich habe die Tochter d e s G e n o s s e n kennengelernt. . die Übungen geschrieben haben. Du hast d i e S c h a l l p l a t t e n gestern gehört.. Sie im Gebirge kennengelernt haben. du jetzt liest... ist sehr interessant.. morgen einen Ausflug machen.. . g) Die Genossin ist eine Freundin meiner Mutter. wir wohnen. d) Die Bibliothek hat viele Bücher. die Professorin gehalten hat. . 5. c) Der Kollege ist mein ältester Freund. b) Das Zimmer ist groß und hell. in . . f) Der Genosse ist ein Freund meines Vaters.. e) Das Zimmer.. Ich bin d e n S t u d e n t e n begegnet. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Beispiel: Das Buch ist sehr interessant. Wir besuchen d e n Kollegen. e) Die Arbeit hat keine Fehler. c) Die Straßenbahn.

6. . das Fernsehgerät oder den Radioapparat kaufen... ich dir jetzt erzähle! . .. Der Onkel hat dir das gekauft.. I) Die zwei Ausstellungen. .. mitfahren will. ... was oder wo ein! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten haben im Studentenheim alles. die Mutter eingeladen hat.. m) Hier ist das Haus. Der Klavierkünstler hat nicht nur das Menuett. du dir gewünscht hast. in . bleibt gesund. .. Andrei hat gestern sowohl am Sportfest an unserer Sitzung teilgenommen. Ich konnte ... . die Studentengruppe besucht... Ich habe das Buch in unserer Bibliothek.. Sie! 8. die Familie Popescu wohnt.298 30.... Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wem gehörte die Jacht.. ich arbeite. die Varia­ tion sehr schön gespielt. Fährst du diesen Sommer . k) Die Tante. . ist klein und hell. sich mit kaltem Wasser wäscht.. ein! 7. die Mutter geschrieben hat. sind sehr schön. soll morgen um 7 Uhr vor dem Bahnhof sein! Das Zimmer. wird die Prüfung bestehen. alle Lektionen lernt. Setzen Sie die passenden korrelativen Konjunktionen a) b) c) d) e) f) g) h) Ich gehe heute weder ins Theater . dich noch ihn anrufen. Verrate niemandem. Ich werde . soll die Tür schließen.. ans Meer als auch ins Gebirge? Wir fahren entweder nach Konstanza .. sie brauchen. . wohnt in Ploieşti. Ich habe dir alles gesagt. sondern auch in der Bibliothek der Akademie gesucht.. Setzen Sie wer.... du wissen wolltest. LEHRSTÜCK j) Die Tante.. die an der Küste Frankreichs lag? Für wen wurde sie gebaut ? Wer war „The King" ? Wo hatten Maud und Harry den Goldfisch gekauft? Was sagte der alte Chinese über den Fisch? Wo und wie wohnte der Goldfisch in New-York? Warum fuhr Familie Blackwood nach Frankreich? Wen lernte Feng eines Tages kennen? Was geschah eines Sonntags? Was machte Therese? W a r u m bemerkte Maud nichts ? Was erkannte Feng schließlich? Was machte Feng? . . hat 90 Plätze. wohnt in Ploieşti.. .. Der Lesesaal....... .. . ins Kino.... nach Predeal. du liest. als letzter hinausgeht.

Nu ne-am văzut de o săptămînă. Peste o oră sînt la tine. Cum te simţi ? (Cum îţi merge ?) —• Mulţumesc. căci avea acum tot ce îşi dorise. g) Cine nu învaţă gramatica nu va putea vorbi corect. c) Camera. care fusese construit pentru peştele de aur „The King". Acesta este elevul căruia i-am dat cartea mea. era un peşte obişnuit. ci şi mamei tale. Aceasta este eleva a cărei soră studiază matematicile. d) Maud nu se mai plictisea. Ce idee ţi-a venit? . B. f) Nu-i povesti lui Alexandru ceea ce ţi-am spus acum. b) Aceasta este eleva care cunoaşte pe sora mea. Übersetzen Sie! A.DAS GOLDFISCHLEIN 299 9. Ori vii la mine ori mă chemi la telefon la ora 6 30 . Aceştia sînt studenţii pe care i-am cunoscut ieri. (Iţi) voi scrie nu numai ţie. a) Acesta este elevul care cunoaşte pe fratele meu. a) La coasta Franţei se găsea un iaht. Nu(-l) cunosc nici pe vecinul tău nici pe vecina ta. De acum înainte voi merge o dată pe săptămînă la teatru. pe care îl mîncase pisica. înainte de examene învăţ zi şi noapte — Să nu te îmbolnăveşti! Numele acestui scriitor ne este cunoscut nouă tuturor. Colegul meu învaţă din zi în zi mai bine. pentru că se convinsese că viaţa lor este nefolositoare şi falsă. f) Feng se întîlnea în fiecare duminică cu fiica acestuia. Aceasta este eleva căreia i-am dat cartea mea. Aceştia sînt studenţii cărora le-am arătat expoziţia. C. b) Maud şi Harry credeau că în peşte trăieşte sufletul unui înţe­ lept chinez. e) Intr-o zi Feng făcu cunoştinţă cu un pescar. g) Peştele. h) Feng îi părăsi pe bogaţi. în care (unde) locuia peştişorul de aur era minunat aranjată. Acesta este elevul al cărui frate este student la matematică. îmi merge tot mai bine. Aceasta este eleva pe care am cunoscut-o ieri. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Voi învăţa pînă mîine atît prima cît şi a doua lecţie. c) Aceştia sînt studenţii care cunosc opera lui Goethe. d) Aceasta este camera în care locuieşte prietenul meu Andrei. Acesta este elevul pe care l-am cunoscut ieri. Aceştia sînt studenţii ale căror note sînt foarte bune. care îl invită la el acasă. e) îţi arăt tot ce am cumpărat azi.

30 a 30. . Ich denke Tag und Nacht an diese Arbeit. Von nun an sehen wir uns jeden Tag. Merken Sie sich! Der Arzt verordnete eine Reise. Wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen. Diese Stadt wird von Tag zu Tag schöner. Ge faci de obicei duminica? îl cunosc pe domnul acesta de cîteva zile. Am făcut cunoştinţă cu el la un prieten. Răspunsul lui a fost greşit. LEHRSTOCK m) n) o) p) (Eu) Nu mă plictisesc niciodată.

Der Brief an Laco kam aber zurück. kaufte sie gleich eine und ging zur Post. und es kommen auch viele aus anderen Ländern zu Hilfe.. Er lag in einem neuen Umschlag neben einem anderen Brief. aber die Grafen wollen es ihnen nicht lassen und stecken die Dörfer in Brand und erschlagen die Kinder. Aber die Beamtin wies das Paket zurück : „Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. daß es unnötig ist. daß ihr Sohn Laco nach Spanien in den Krieg gezogen war. daß der Kamerad Laco Kmetko . Die Tochter des Kaufmanns las der Mutter den Brief vor." Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. da es dort heiß ist. Jetzt weißt Du. aber auf der Post wollen sie es nicht annehmen.. erfuhr. Darum ist Krieg. warum ich habe herkommen wollen. weißt Du noch? Ich habe es gekauft. Auch sagen sie. weil Du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. Sie konnte das gar nicht verstehen. Da sie sich daran erinnerte. Sie haben Land von der Republik bekommen.31. Tagelöhnerin in der Slowakei. Auf den Bildern waren tote Kinder und weinende Frauen vor verbrannten Hütten. Übrigens wachsen doch die Apfelsinen in Spanien!" sagte sie. die Du Dir gewünscht hast. Im Brief hieß es : „Die Bauern sind hier so arm gewesen wie bei uns. Es küßt Dich Deine Mutter Marina Kmetko. So schicke ich Dir nur den Brief. denn in Spanien wachsen diese Äpfelchen. Da schrieb Marina einen Brief an Laco : „Lieber Sohn Laco! Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. aber die Bauern wehren sich gut. Der Kommissar des Bataillons teilte mit. und warum ich hier bin. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine guwünscht hatte. Später schickte Laco einen Brief und zwei Bilder. Die Arbeiter aus den Städten helfen ihnen. ( E I N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDENE ÄPFELCHEN Nach Franz Carl Weiskopf Marina Kmetko.

" Marina streichelte ihr die Schulter..302 31. „das verstehst du nicht.." Erläuterungen 1) F r a n z Carl Weiskqpf (1900—1955). „Ich verstehe nicht. „Er ist an dem gleichen Tag gefallen. 124. „aber so sind sie immer. 4) etwas Besonderes = ceva deosebit (vezi pag. die Männer : an die Frauen und Mütter denken sie gar nicht.. gar nicht = . din care au apărut primele două volume Abschied vom Frieden şi Inmitten des Stroms) 2) .. LEHRSTOCK den Tod für die Freiheit gefunden hatte. rief sie aufgeregt. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. und wir haben ihn unter einem Baum begraben. romanul Lissy). „Weine nicht". Erläuterung 5) 5) Lieber Sohn Laco = Dragul meu fiu Laco Lexik Synonyme die Apfelsine — die Orange gleich — sofort Antonyme annehmen =f= zurückweisen unnötig =j= nötig heiß =f= kalt Vieldeutige Wörter y tabloul das Bild — fotografia ^ imag Wortfamilie kommen — kam — gekommen = a veni herkommen — kam her — hergekommen = a veni încoace ankommen — kam an — angekommen = a sosi bekommen — bekam — bekommen = a primi die Ankunft = sosirea ... = In scrisoare scria . denn sie hatte die Augen voll Tränen. deshalb ist er hinge­ gangen. warum er in den Krieg hat ziehen müssen". an dem Ihr Brief ankam. scriitor socialist de limbă germană din Praga. sagte sie. der zweimal im Jahr goldene Äpfel trägt... a războiului (Himmelfahrtskommando) şi problematica socială din mo­ narhia austro-ungară (trilogia Von Krieg zu Krieg. de loc 3) Im Brief hieß es . In opera sa zugrăveşte lupta clasei mun­ citoare împotriva fascismului (Das Anekdotenbuch." Das Mädchen konnte nur langsam vorlesen.

Gram­ matik 2) sînt propoziţii principale conclusive. 142. a). c) Da sie sich daran erinnerte. Conjuncţiile deshalb. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine gewünscht hatte. 245. /principală -> introdusă prin denn-> Propoziţie cauzală / /weil 1 \secundară -» introdusă prin \ d a f /deshalb Propoziţie conclusivă — principală -> introdusă prin —darum \deswegc Verbul conjugat: locul II locul ultim 1 locul I (vezi schemele nr. pag. Verbul conjugat stă imediat după conjuncţie. Intre acestea şi propoziţiile cauzale există atingeri semantice (vezi pag. Propoziţia din exemplul a este o propoziţie principală cauzală. 598) . Propoziţiile introduse prin deshalb (darum. deswegen. Observaţie). 591 şi nr. 244. a) Auch sagen sie. weil Du ja auch nicht rauchst. pag. es ist unnötig. c) J dare — în locul ultim. B.. . denn in Spanien wachsen die Äpfelchen. 154. această conjuncţie nu influenţează topica (ex. Er hatte an die Frauen und Kinder gedacht. Propoziţiile principale cauzale sînt introduse prin denn . darum. vezi pag.. Propoziţiile secundare cauzale sînt introduse prin : 1) weil (ex.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 303 GRAMMATIK 1. deshalb ist er hingegangen. iar pro­ poziţiile din exemplele b şi c sînt propoziţii secundare cauzale. deswegen influenţează topica. b) \ verbul conjugat stă — ca în toate propoziţiile secun2) da (ex. b) So schicke ich nur den Brief. PROPOZIŢIA CAUZALĂ ŞI PROPOZIŢIA CONCXUSIVÄ (Completare şi sistematizare) A.

d) sau în locul 1 (ex. a şi b). d). 185.. c) Da es ihr einfiel. Verbele modale întrebuinţate ca verbe auxiliare. In exemplul c : da este conjuncţie subordonatoare cauzală. ^adverb de loc da—-adverb de timp \ conjuncţie subordonatoare = aici — atunci = deoarece. formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + infinitivul prezent (un vechi participiu) şi nu cu participiul perfect. c. warum ich habe herkommen wollen.304 2. Astfel forma conjugată a verbului este urmată de două infinitive (infinitivul dublu). b). LEHRSTOCK a) Also. 214. atît în propoziţia principală (ex. iar în propoziţia secundară înaintea infi- . a şi b) (vezi pag. In exemplul a : da este adverb de loc. b) Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken... Grammatik 1). Grammatik 3). daß Laco sich . întrucît 3. Hat er das gewollt? Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. deci conform regulei. da sind wir.. Warum hat er hingehen müssen ? Jetzt weißt du. Verbele modale întrebuinţate ca verbe predicative formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (ex. c. eine Apfelsine gewünscht hatte. adică în legătură cu infi­ nitivul unui alt verb. Infinitivul verbului auxiliar modal stă în urma infinitivului verbului pre­ dicativ. e). fiindcă. a. cît şi în cea secundară (ex. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CUVÎNTULUI DA 31. dar şi ca verbe predicative (ex. Verbele modale se întrebuinţează ca verbe auxiliare (ex. Verbul haben stă în propoziţia principală în locul 2 (ex. în exemplul b : da este adverb de timp. d şi e) (vezi pag. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBELOR MODALE a) b) c) d) e) Er hat die Aufgabe gekonnt.

. weil er an die Frauen und Kinder gedacht hat. a) Bist du schon da? b) Da es schon spät ist. -unter. müssen wir uns beeilen. m. -aus. warum ich hergekommen bin. . Adverbul hin şi compusele acestuia exprimă direcţia dinspre vorbitor sau observator (ex. . hinausgehen etc.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 305 nitivului dublu (ex. Deci: Jetzt weißt du. hineingehen. verbul conjugat nu ocupă locul ultim. -über Adverbele her şi hin ca şi compusele acestora se întrebuinţează de multe ori ca particule ale verbelor compuse separabil : herkommen.e i n . ADVERBELE DE LOC HER Şl HIN ŞI COMPUSELE L O B a) Jetzt weißt du. a). warum ich es habe sagen wollen. warum ich es gewollt habe.. hereinkommen. b). dar : Jetzt weißt du. Astfel în propoziţiile secundare care cuprind un in­ finitiv dublu.f perfect /perfectul 1 haben + infinitivul <^ m m c a p e r f j prezent 4. /Predlcatlve Verbele m o d a l e ^ auxiliare /perfectul ] haben + participiul \m. . -auf. hingehen. . . Übungen 1. aber da kam Andrei zu Besuch. Adverbul her şi compusele acestuia exprimă direcţia înspre vorbitor sau observator (ex. Compusele cele mai obişnuite ale adverbelor her şi hin s î n t : i/ . 1881 . -ab. 20—Limba germană — c. Übersetzen Sie und erklären Sie den Sinn von da/ herauskommen etc. caperf. . b) Er ist hingegangen.. e). c) Wir wollten fortgehen.

sein. sie. Die Apfelsinen wachsen in Spanien. weil. Sie wollte ihrem Sohn eine Freude bereiten. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. Setzen Sie die Verben ins Perfekt! Achten Sie auf die Wortstellung! a) Darfst du in die Stadt g e h e n ? — Ja. Ich will ein Buch kaufen. zurückweisen. ich darf. da! B. c) Der Brief kam zurück. d) Das Mädchen las langsam vor. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. darum (deshalb. b) Marina. deswegen)! Beispiel: 1) 2) 3) 4) Ich gehe in die Buchhandlung. 4. f) Marina schickte ihrem Sohn keine Apfelsinen. f) Da die Vorstellung um 8 Uhr beginnt. darum (deshalb. . Ich gehe in die Buchhandlung. denn! C. 2. Bilden Sie Sätze! a) Marina. e) Die Beamtin wies das Paket zurück. denn ich will ein Buch kaufen. b) Wollt ihr mitkommen?-—-Wir wollen. aber ich kann nicht. nicht. Ich gehe in die Buchhandlung. c) Sie entschuldigen sich. denn. ihr Kind. weil ich ein Buch kaufen will. Es hatte die Augen voll Tränen. denn sie können auf dich nicht warten.306 31. denn wir müssen ein Beferat schreiben. gehe ich in die Buchhandlung. b) Laco ist in den Krieg gezogen. d) Du mußt nicht um 5. aber wir können nicht. sondern um 6 Uhr in die Schule gehen. können. keine Apfelsine. die Orange. sehr arm. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen A. schicken. a) Sie schickt ihm keine Zigaretten. Laco hatte den Tod für die Freiheit gefunden. deswegen) gehe ich in die Buchhandlung. das Paket. weil. ihr Sohn. die Beamtin. Er raucht nicht. e) Da begann der Professor zu sprechen. 3. g) Marina schickte einen Brief. kaufen. Da ich ein Buch kaufen will. LEHRSTOCK d) Dieses Buch da ist sehr interessant. können. werden wir um 7 45 dort sein. Ich will ein Buch kaufen.

herein. unsere Freunde gehen in eine Austeilung. Ein paar Minuten später schaut er zum Fenster . Marina vru să-i trimită o portocală.. zurückkommen." Hans und Peter gehen ... herunter. deshalb. Antworten Sie! a) Was erfuhr Marina Kmetko? b) Was stand in Lacos Brief? c) Wodurch wollte Marina ihrem Sohn eine Freude machen? d) Was schrieb sie ihm? e) Was geschah mit diesem Brief? f) Was schrieb der Kommissar des Bataillons? g) Wer las Marina den Brief vor? h) Was sagte die Kaufmannstochter? i) Was antwortete Marina dem Mädchen? 7. 5.. nach Hause. warum Laco. Übersetzen Sie! A. Die Mutter ist unten.!" Ich gehe . . gehen... Setzen Sie statt der Punkte eines der folgenden Adverbien: hin.. Dieser schaut . erklären. fiindcă s-a gîndit la mame şi la copii. Sie ruft : „Komm. . heraus.. der Tod.. streicheln..!" Ich gehe . Wir gehen auch . a) Marina a vrut să trimită fiului ei ceva deosebit. der Krieg. und r u f t : „Kommt . darum. für.. er. g) Laco s-a dus la război. die Post. weinen. Hans geht . Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das goldene 8. ziehen. dann.. können. die Beamtin. nur. der Kaufmann.!" antwortet Peter. Sie ruft: „Komm. f) Die Tochter. denn. . hinunter. Äpfelchen"! . das Mädchen. rauchen. herauf! a) b) c) d) e) f) Die Mutter ist im Zimmer.. f) Fata citea foarte încet. Die Mutter ist draußen... Hans klopft an die Tür. sie. mit. e) Marina.. căci avea ochii plini de lacrimi.. . b) Deoarece lui Laco îi plăceau portocalele. und die Freunde gehen zusammen weg. Die Mutter ist ohen.... 6.. in. keine Zigaretten. Laco..!" Ich gehe . d) Laco. Die Mutter steht dort. hinauf. und sieht unten seinen Freund Alexander. auf.. . .. vorlesen..... her.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 307 c) Marina. e) Laco murise.. . hinein. e) Marina nu i-a putut trimite lui Laco portocala.. nicht. finden. langsam.. Sie r u f t : „Komm. sie. schicken. . d) Funcţionara nu avea voie să primească fructe pentru expediţie. die Freiheit. der Brief. sie. sprechen. hinaus. dann. Sie r u f t : „Komm.!" Ich gehe ..!" Ich gehe . „Komm . Sie r u f t : „Komm. . seine Mutter. de aceea scrisoarea Marinei s-a întors. g) Marina.. müssen. .

fiindcă nu am timp. Mi-e frig. j) Nu am putut găsi cartea în biblioteca seminarului. dar merele îmi plac mai mult. sînt răcit şi nu pot pleca de acasă. deoarece a trebuit să scriu o scrisoare. c) Nu te-am putut aştepta. De ce nu vii cu noi?—-Nu pot veni. k) Ioana a fost bolnavă. —• Nu este necesar să te grăbeşti. eu rămîn astăzi toată ziua acasă. fiindcă ştiu că nu fumezi. D. Die Grafen steckten die Dörfer in Brand. E a a lipsit.308 31. . a trebuit să merg la un bolnav. a) Vă plac portocalele? — Da. Merg diseară la teatru. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du-te (acolo)!—• Vino încoace! Du-te înăuntru! — Vino înăuntru ! Ieşi afară! — Hai afară! Du-te j o s ! — V i n o jos! Du-te sus! — Vino sus ! Nu-ţi trimit ţigări. de aceea a lipsit. b) Vin imediat la tine. El este unul dintre studenţii cei mai buni. a trebuit să o caut şi în alte biblioteci. dar nu am putut. Andrei este unul dintre copiii cei mai buni. Am vrut să merg la cinema. LEHRSTOCK B. fiindcă a fost bolnavă. E a a fost bolnavă. Merken Sie sich! Laco zog in den Krieg. a) b) c) d) e) C. fiindcă n-am văzut încă acest spectacol. de aceea nu a avut voie să plece la mare. I) Nu ştiam că ai vrut să-ţi cumperi cartea aceasta. Ea este una dintre studentele cele mai bune. Die Arbeiter kamen den Bauern zu Hilfe. d) Aş vrea să vă arăt cîteva fotografii frumoase.

32. Wir sahen. daß es im Wagen Bänke gab und setzten uns." Schließlich mußte der Onkel zahlen. „Dort hält der Zug nicht!" entgegnete der Beamte lächelnd. Jochem wollte ihm nur zwei Sechser geben und gleich hinter dem Loch aussteigen. die Eisenbahn ist etwas Schönes! Aber da ist schon das Spitalerdorf! Und wir sind erst eine Viertelstunde gefahren l . weil wir schon so nahe sind. „Gut". da hängen ganze Häuser daran!" rief Jochem. Mein Onkel schaute zum Fenster hinaus und schrie : „Draußen fliegt eine Mauer vorbei. „Ihr müßt bis Spital fahren. auch die Bäume fliegen!" Jetzt wurde es finster. und wir fuhren durch ein grünes Tal. sagte mein Vater. Der Zug setzte sich in Bewegung. Auf dem Bahnhof sprach mein Onkel mit einem Bannbeamten. Davor war eine Straße mit eisernen Leisten. die jetzt über den Semmering gebaut wurde. probieren wir es? Was kann uns geschehen? Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. „Schau. Plötzlich wurde es wieder hell. Der Schaffner stieß Jochem in einen WTagen und mich nach. „da kann der Bub auch die neue Eisenbahn sehen. Plötzlich sahen wir darauf ein schwarzes Wesen kommen." Am Nachmittag standen wir vor einem großen Loch. Der Onkel sagte: „Ja. ( Z W E I U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN Nach Peter Rosegger Eines Tages wollte mich mein Onkel Jochem auf den Semmering mitnehmen." Ein Zug war gerade angezeigt. „Und jetzt fahren sie ins Loch. das in den Berg hineinführte." Bald war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern im Loch verschwunden. aber an der Wand des Wagens brannte eine Öllampe. Bub. Plötzlich sagte mein Onkel : „Was sagst du. Der Zug kam an. „Aber wir wollen dort aussteigen!" sagte Jochem.

„Ich habe auch keines mehr". „diese Karten gelten nur bis Spital.. über Berg und Tal = .. das für uns beide war und das die Herren nicht anrührten.. Der Wagen stand. Povestirile sale sînt inspirate în special din viaţa de toate zilele a ţărănimii. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen. Ihr müßt nachzahlen. 6) Spital — Spitalerdorf = satul Spital 7) . und zwar das Doppelte für zwei Personen!" Ich starrte meinen Onkel an... Wir wurden stundenlang auf dem Bahnhof zurückbehalten. „Vetter!" rief er. Azi denumirea mai circulă prin popor pentru o monedă de 5 pfenigi.. „Bub". die wir beim Einsteigen bekommen hatten. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen = încă n-am stat destul pentru banii noştri 9) Mürzzuschlag —• numele unei localităţi 10) Vetter! = cumetre ! 11) und zwar = şi anume 12) . peste munţi şi văi 15) in stockfinsterer Nacht — pe întuneric beznă . in dem sich nichts befand. fragte dieser endlich. und wir mußten den Weg über Berg und Tal in stockfinsterer Nacht zurücklegen. dort mußten wir unsere Taschen umkehren. wir gingen zur Tür hinaus. eine Pfeife und endlich der Geldbeutel.. Ein blaues Taschentuch.310 32. Erst am Abend entließ man uns. antwortete ich. LEHRSTÜCK Du. Der Schaffner verlangte von uns die Karten.. Ich denke. und mich nach = . Wir wurden in eine Kanzlei geschoben.. wir bleiben noch ein wenig sitzen. Erläuterungen 1) P e t e r R o s e g g e r (1843—-1918) este unul dintre cei mai populari scriitori austriaci.. ein Stückchen hartes Brot." „Mürzzuschlag!" rief der Schaffner.. da hängen ganze Häuser daran! = . 2) Jochem —• formă populară pentru Joachim 3) der Semmering —• pas alpin în Austria estică 4) . mein Onkel mich.... „hast du Geld bei dir?" „Ich habe kein Geld bei mir".. de ea atîrnă case întregi! 5) der Sechser —• monedă germană divizionară veche — corespundea cu şase crăiţari. murmelte Jochem. şi pe mine după el 8) .. mein Onkel mich — mein Onkel (starrte) mich (an) 13) Ich habe auch keines mehr = Nici eu nu mai am 14) .

Tages wollte Onkel Jochem seinen Neffen auf den Semmering mitnehmen (schön). e) Sie fuhren mit der . h) Einige . f) Hast du noch Halsweh? g) Korrigieren Sie Ihre Fehler! h) Um wieviel Uhr fängt die letzte Kinovorstellung an? i) Hat jemand nach mir gefragt? .. i) Viele .. Bänke (lang).. f) In dem Wagen waren nur wenige .. g) Sie fuhren durch ein ... Leute saßen auf den Bänken (alt). Leisten (eisern). c) Davor war eine Straße mit . b) Bald standen sie vor einem ... 2. d) Mein Freund ist Postangestellter. e) Meine Schwester ist Bahnbeamtin. Häuser daran (ganz). b) Wie heißt der Verfasser der Erzählung „Das erstemal auf der Eisenbahn" ? c) Ich gratuliere dir herzlich zu deinem Geburtstag. d) Da hingen .. Loch... Eisenbahn (neu). das in den Berg hineinführte (groß).. = a duce în anstarren + Akk. Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive ein! Achten Sie auf denFalll a) Eines . Ersetzen Sie durch Synonyme! Achten Sie auf den Fall! a) Ich begegne ihm täglich. Häuser flogen an ihnen vorbei (klein)..DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 311 Lexik Synonyme der Junge —• der Bub — der Knabe probieren —• versuchen schließlich — endlich finster •—• dunkel Rektion Antonyme erscheinen =j= verschwinden das Einsteigen =f= das Aussteigen draußen =f= drinnen hineinführen + in + Akk.. Tal (grün)... = a se uita fix (la).. a privi fix Übungen 1..

zu sehen (schön)... Ich dachte daran.312 32. veröffentlichte dieses Buch (gelehrt).. Ich gehe zu ihm -aus.. Goethe brachte ein Manuskript von Beethoven. Er kommt zu mir -ein. eine Arznei verordnet (krank). Dann gehen wir beide -unter. i) Ich habe die . a) Mein Freund ist draußen... j) Ein ..oder hin-/ erinnert. ins Perfekt! a) b) c) d) e) f) g) Wir kannten den Fahrplan nicht. Ich gehe zu ihm -auf. e) Steig rascher ein! f) Es wurde draußen hell. als . d) Mein Freund ist im Hörsaal. (krank). 6. c) Morgen besuche ich eine . Setzen Sie die Sätze A. 4. I) Viele .. Ergänzen Sie her. b) Mein Freund wartet unten auf der Straße auf mich. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Adjektive und Partizipien Substantive! Achten Sie auf den Fall! a) Die meisten . ist leicht zu lesen (geschrieben). h) Die Mutter gibt dem ... heute einen Brief zu schreiben. 5... (gelehrt).. f) In dieser Stadt gibt es viel . sprechen auf diesem Kongreß (gelehrt). Er wartet oben in der Wohnung auf mich. auf seiner Reise (gelehrt). Ich gehe zu ihm -ein. c) Mein Freund wohnt im fünften Stock eines neuen Wohnblocks. d) Der Koffer des . heute nicht gesehen (klein)... m) Man übersetzt die Vorträge der . Er kommt nicht zu mir -aus. Er ist drinnen. Der Zug fuhr um 8 Uhr ab... Die Bibliothekarin brachte das Buch. ein Stück Kuchen (klein). ins Präsens! B. Ich gehe zu ihm -unter. e) Viele . k) Du begleitest den ... hatten das Spital verlassen (krank)... Ersetzen Sie durch Antonyme! a) Warum weinst du? b) Wartet er drinnen ? c) Ich habe mich an seine Telefonnummer d) Die Beamtin nahm das Paket an. Er kommt zu mir -auf. wir wußten es genau. Der Schüler konnte die Lektion gut...... Ihr konntet die Arbeit um 6 Uhr beginnen. b) Der Arzt hat dem . steigen in diesen Zug ein (reisend). LEHRSTÜCK 3. g) Das . lag im Gepäcknetz (reisend).

2) Heinrich sah Lottchen nicht. da...... Rumänien. deswegen) erschrak er. k) Seine Reise . sind Bukarest. h) Harry Blackwood war .. Er sah Lottchen nicht. d) Die größten Städte . ist nicht immer blau (die Donau — Dunărea). Wohnung begeistert (Martin). g) Laco kam nicht mehr Slowakei zurück. Konstanza.. b) Die Berge .. f) Die Mutter Lacos war Tagelöhnerin Slowakei. (Peter Rosegger).. denn er sah Lottchen nicht. Verbinden Sie die Satzpaare mit den A. Setzen Sie die eingeklammerten Eigennamen ein! a) Wir fliegen über . Erzählung (Peter Rosegger). 9. Amerika.. (das schöne Bukarest). Amerika und fuhr auch nicht .. Spanien in den Krieg gezogen.. c) Mein Freund studiert Deutschen Demokratischen Republik. b) Wir waren im vergangenen Sommer Sowjetunion. e) Laco war . Klausen­ burg.. Temesvar (Rumänien).. 7.... weil! Beispiel: Heinrich erschrak. g) Das ist . j) Seine Jacht lag . darum (deshalb. e) Ich bin ein Bewunderer ..... f) Wir sind von Onkel ... ... h) Das ist eine Erzählung von . sind hoch (die Karpaten). Amerika. Jassy. (die Karpaten).DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 3!3 h) i) j) k) I) Goethe wollte seinen Freunden ein sehr begabtes Kind vorstellen. Er durfte dich begleiten. d) Die Konferenz fand Schweiz statt. darum (deshalb. Taschentuch (Hans)... Konjunktionen 1) Heinrich erschrak. deswegen)! C... 8. c) Das Wasser .. Wolltest du diese Schallplatte hören? Konntest du das Lied auswendig? Ich mußte zu Hause bleiben.. i) Das ist . Amerika . Südfrankreich. i) Er befand sich jetzt nicht . Südfrankreich geschah wegen des Goldfischleins. denn! B.. Setzen Sie die Präposition mit oder ohne Artikel ein! a) Ich lebe ...

. (Er ist dein bester Freund). ich mich gern unterhielt.... LEHRSTOCK 3) Da Heinrich Lottchen nicht sah.. erschrak er. Sie konnte sich an den Inhalt der Geschichte nicht erinnern. (Der Schnellzug wird um 8 Uhr hier sein). Ich weiß nicht. Ergänzen Sie die Relativpronomen a) Onkel Paul. fuhr mit mir ins Gebirge. d) Der Lehrer beglückwünschte Heines Mutter. Sätze in direkte Objektsätze! (Du kommst morgen zu mir). 11. mich immer gern mitnahm. a) Goethe war von Mendelssohns Begabung überzeugt. Das Goldfischlein war „krank" und brauchte „Klimawechsel". 4) Heinrich erschrak. mit . die.. Ich weiß. Schiller hielt eine schöne Antrittsrede. Wir flogen über dem Wolkenmeer. Tasche immer etwas für mich war. b) Die Studenten waren begeistert. in . C. (Wir müssen immer lernen). Verwandeln Sie die eingeklammerten A. ich oft denke.. 10. Mendelssohn spielte fehlerlos. . an . Heinrichs Aufsatz war ausgezeichnet. . (Sie fährt erst am Freitag nach Hause). g) Der reiche Amerikaner fuhr von Amerika nach Südfrankreich. das — die! B. f) Der Regen störte uns nicht. e) Der Onkel und der Neffe gingen in das Kunstmuseum.314 32.. (Liest du die deutsche Literatur im Original?) (Kennst du Heinrich Heines Werk?) (Wurde Schillers Drama „Wilhelm Teil" ins Rumänische übersetzt?) (Wie heißen Sie?) (Wann sind Sie geboren?) (Wo haben Sie die Mittelschule absolviert?) (Welches Instrument spielen Sie?) (An wen schreiben Sie diesen Brief?) (Womit schreiben Sie?) (Warum haben Sie ihn angerufen?) der. Sie wollten die Gemälde von Grigorescu sehen. Ich weiß nicht. weil er Lottchen nicht sah. c) Lottchen weinte bitterlich.

Arbeiten gut sind. Perfekt). ich das Buch gab.. kommt zu spät... {bauen. . {vortragen. 14. unser Flugzeug. d) Die 9... {betrügen. du gehört hast! b) Ich weiß nur das. Wußten Sie... lauten und sicheren Stimme .. überall . uns Weiskopf erzählt. Plusquamperfekt?) . c) Schillers Bescheidenheit . von. {erzählen. Präsens... c) . . Plusquamperfekt). Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Passiv! Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen ! a) Die Geschichten mit Till Eulenspiegel ... in der Musik geschaffen wurde.. . dich nicht interessiert. Perfekt).. {mitnehmen.. Perfekt. von seinem Onkel . Imperfekt). ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen schicken wollte. {entlassen. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie das Prädikat des Nebensatzes im Passiv ! A. Setzen Sie die Sätze der Übung 13 ins Aktiv! 15. Präsens.. überprüfen (Imperfekt. h) Erst spät am Abend . b) Lacos Mutter. in eine Kanzlei {schieben. von Eulenspiegel .DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 315 . {belohnen. Imperfekt... Perfekt). von .. Imperfekt. . sie .. geht im Herbst in die Schule.. daß... Imperfekt)... von den Studenten . c) Das Kind Mutter Lehrerin ist. Sinfonie von Beethoven ist meiner Meinung nach das Schönste. an . ein Mechaniker. sich nicht beeilt. was! a) Erzähle mir alles. . Imperfekt. b) Die Kranken . d) Die Studenten. 13... f) Über den Semmering ... . e) Petef Rosegger .. von Schiller mit einer klaren. fahren morgen ins Gebirge. ich Klavier spielen hörte.. ich begegnete. verstand ihren Sohn gut. Laco oft schrieb. fleißig lernen.. Imperfekt).. Brief zurückkam. im Garten spielt. Ergänzen Sie die Relativpronomen wer. .. Präsens...... g) Sie .. Futurum). ich heute getroffen habe. d) Die Antrittsrede . eine neue Eisenbahn ... 12.... ..

Der Kranke. einige Tage. 16. machen. E. bauen (man). Weißt du. müssen. b) Trenul a pornit îndată. (von) alle Studenten. Übersetzen Sie! A. machen. sollen. halten (Präsens) ? daß. Die Übungen. der Abflug. ein Wohnblock. vorlesen (Imperfekt. schön. im a) b) c) d) e) f) Aktiv! Passiv! Der Kranke. G. Perfekt). gut (man). sehen (Imperfekt). Wohnblock. das Geld „abzu­ sitzen" ? 18. F. diese Ausstellung. Plusquamperfekt) ? daß. zu. gut. Hier. . 17. heute. vor. ein. Antworten Sie! a) Wohin nahm Onkel Jochem seinen Neffen mit? b) Was konnte man auf dem Semmering sehen? c) Welchen Vorschlag machte der Onkel ? d) Was verlangte Onkel Jochem vom Bahnbeamten? e) Was für einen Eindruck machte die Fahrt mit dem Zug auf den Onkel und auf den Neffen? f) Was will der Onkel mit den Worten : „Wir' haben unser Geld noch nicht abgesessen" sagen? g) Was für Folgen hatte es. H. LEHRSTOCK B. alle Studenten. c) Ei au privit pe fereastră şi au admirat natura. dieser Text. D. schön. geben (Imper­ fekt. er. gestern. Bilden Sie Sätze A. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das erstemal auf der Eisenbahn" ! Was wissen Sie über Johann Wolfgang Goethe? Was wissen Sie über Friedrich Schiller? Was wissen Sie über Heinrich Heine? Sprechen Sie über einen Konzertbesuch! Beschreiben Sie einen Theaterbesuch! Erzählen Sie etwas aus Ihrer Kindheit! Beschreiben Sie einen Besuch in einem Krankenhaus! 19. bauen (man). pflegen. ein Vortrag. müssen (von).316 32. ob. im B. eröffnen (Perfekt)? ob. B. schon. pflegen (man). C. Ich weiß nicht. daß. A. interessant. Die Übungen. das Zeichen. C. a) Unchiul Ioachim şi nepotul său au făcut pentru prima dată în viaţa lor o călătorie cu trenul. daß der Onkel versuchte. Hier.

Wir gingen über Berg und Tal. nici băiatul n-aveau bani asupra lor. f) Nici unchiul. Cine vine cu mine la conferinţă? Astăzi nu merg nici la cinema. dar nu ştiu dacă (el) m-a văzut. L-am văzut ieri pe Alexandru pe stradă. Wir schauen zum Fenster hinaus.) Am fost nu numai la facultate. Haben wir etwas nachzuzahlen? Wir mußten einen langen Weg zurücklegen. ci şi la bibliotecă. de ce n-a fost (el) la mine. unul studiază matematicile. din cauza aceasta au fost duşi în biroul gării. este una dintre cele mai bune studente ale facultăţii. o batistă. Ai mult de învăţat? Poţi să-mi spui ce ai învăţat? Cartea aceasta urmează să fie tradusă. B. Ai avut timp să mergi la cinema? Aş vrea să merg la cinema. fiindcă rulează un film foarte bun. g) în buzunarele lor n-aveau decît o bucată de pîine uscată. nici la teatru. (Folosiţi perfectul. Te iau cu mine în oraş. h) Ei s-au întors acasă noaptea tîrziu. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Cîţiva studenţi buni au făcut o excursie. Merken Sie sich! Ein Zug war angezeigt. Tovarăşa aceasta. ci rămîn acasă. Am doi prieteni buni. o pipă şi o pungă de bani goală. . din cauza aceasta au dorit să plece mai departe cu trenul. e) Conductorul le ceru să plătească diferenţa. Es war stockfinstere Nacht. Ştii că am foarte mult de învăţat pentru astăzi? Am vrut să ştiu. Der Zug setzte sich in Bewegung. al cărei frate este colegul nostru. celălalt germana. Pînă eînd trebuie tradus textul acesta? (Folosiţi toate varian­ tele posibile!) Din cauza mea să nu rămîi acasă.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 317 d) Călătoria le-a plăcut foarte mult.

lebt weiter. Es lebt die einheitliche sozialistische Partei. Er empfahl den Mitgliedern der Partei. Am 3. „ H i t l e r — d a s ist der Krieg". 1925 wurde Ernst Thälmann Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).33. um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Dennoch war er in der Schule einer der besten Schüler. Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. Mit 14 Jahren mußte er schon wie ein Erwachsener arbeiten. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. den Terror der faschistischen Kriegshetzer und entlarvte Hitlers Politik. Zwischen den zwei Weltkriegen kämpfte Thälmann gegen den Nazismus. erhielt illegale Kampfschriften und verbreitete sie. der auch ein sozialistischer Kämpfer gewesen war. ohne Prozeß. wo er weiter für die Partei arbeitete. ohne Urteil. was er in seiner jahrzehntelangen gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit geschaffen hat. Jetzt erwies er sich als glänzender Organisator. und Ernst Thälmann wurde bei Verwandten untergebracht. Elf einhalb Jahre blieb Thälmann im Gefängnis ohne Anklage. April 1886 wurde in der Hafenstadt Hamburg der große deutsche Arbeiterführer Ernst Thälmann geboren. Er suchte Verbindung zu den politischen Freunden aus Hamburg. aufs Land zu fahren. damit auch die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernten. Seine Tätigkeit in der Partei und in der Gewerkschaft begann in dieser Jugendperiode. doch „. Sein Vater. kam 1888 ins Gefängnis. 1917 begrüßte er mit Begeisterung die Große Sozialistische Oktoberrevolution. Seine Popularität war zu dieser Zeit so groß. März 1933 wurde Thälmann in Berlin von der Gestapo verhaftet.. sagte er.. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. ( D R E I U N D D R E I S S I G S T E S ) L E H R S T Ü C K ERNST THÄLMANN Am 16. Während des ersten Weltkrieges verbrachte Thälmann zweieinhalb Jahre an der Front. Im August 1944 wurde er auf Befehl Hitlers ermordet. es lebt die Massen- . daß die Faschisten nicht wagten. In der Partei entfaltete er zugleich eine erzieherische Tätigkeit.

a fost închis mit 14 Jahren = la 14 ani an der Front = pe front ..= conducătorul muncitorimii die Arbeiterbewegung ' = mişcarea muncitorească die Arbeiterpartei.s. Pieck).muncitorul.. = a se familiariza (cu) .. .. -s.. munca der Arbeiter. lucrătoarea die Arbeiterklasse = clasa muncitoare die Arbeiterschaft = muncitorimea der Arbeiterführer... legătură cu prietenii Gestapo ( = Geheime Staatspolizei) == poliţia secretă de stat (serviciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste). kam ins Gefängnis = . lucrătorul die Arbeiterin. -nen = muncitoarea. . Lexik Synonyme die Kampfschrift — das Manifest die Ursache — der Grund zugleich — gleichzeitig Wortfamilie arbeiten — arbeitete — gearbeitet = a munci... es lebt das kühne Beispiel des anti­ faschistischen und antiimperialistischen Kampfes. Verbindung zu den Freunden = .zn = partidul muncitoresc Rektion kämpfen + gegen + Akk. a lucra die Arbeit.ERNST THÄLMANN 319 Organisation freier Gewerkschaften. . Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) . -en = lucrul. . = a lupta (împotriva) sich vertraut machen + mit + Dat. es lebt der Wille zum So­ zialismus" (W.

Propoziţia introdusă prin damit ( = ca să) este o propoziţie finală. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ FINALĂ Er empfahl den Mitgliedern der Partei aufs Land zu fahren. propoziţii Răs­ (vezi schema nr. ar putea fi considerată o propoziţie completivă rescurtată. pag. daß wir uns für die Prüfung gut vorbereiten müssen. . Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală completivă). Dacă subiectul propoziţiei completive este identic cu subiectul (ex. / ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după unele verbe. O b s e r v a ţ i e . a) Die Faschisten wagten nicht. propoziţia completivă poate fi înlocuită printr-o construcţie infinitivală în care : — subiectul nu se mai repetă. punde la întrebarea wozu? ( = pentru ce? în ce scop?) Conjuncţia damit este o conjuncţie subordonatoare finală. ca : sagen. — forma verbală a predicatului se "înlocuieşte prin zu -f. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. erzählen. b) sau acuzaţie al propoziţiei regente. aufs Land zu fahren. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE A daß sie ihn öffentlich vor Gericht stellen. daß sie aufs Land fahren. 599) 2. — conjuncţia se omite. b) Er empfahl den Mitgliedern der Partei. 155. wissen. a) sau complementul la dativ (ex.320 33. C o n j u n c ţ i a damit introduce secundare finale. Deci n u m a i : Wir wissen.infinitiv. înlo­ cuind o propoziţie completivă.

1.) : Ich gehe in die Buchhandlung. .. sollen. 3. ci şi propoziţii consecutive. daß die Faschisten keinen Mut hatten.. . Deci daß nu introduce numai propoziţii completive. . 601) în propoziţia secundară finală şi în construcţia finală infinitivală nu se întrebuinţează verbe modale care exprimă un scop. / \ um mir ein Buch zu kaufen. Observaţii. 159. Deci: Dacă subiectul propoziţiei regente — subiectul propoziţiei secundare: — propoziţia completivă -» construcţie infinitivală: zu + infinitiv — propoziţia finală -> construcţie infinitivală: um . \ = Ich will mir ein Buch kaufen. 21—Limba germană — c. . / damit ich mir ein Buch kaufe. Propoziţiile consecutive pot fi introduse şi prin so daß ( = aşa incit) : Die Straßenbahn kam nicht. — în locul predicatului se pune um . Dacă subiectul propoziţiei finale este identic cu subiectul propoziţiei regent e propoziţia finală se poate înlocui cu o construcţie finală în care : — subiectul nu se mai repetă. pag.. Propoziţiei secundare consecutive introduse prin daß îi corespunde deseori în regentă corelativul so ( = atît.. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală finală) ar putea fi considerată o propoziţie finală prescurtată. zu + infinitiv. / um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Ich gehe in die Buchhandlung. Er mußte schwer arbeiten. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ CONSECUTIVĂ Seine Popularität war so groß. (vezi schema nr.ERNST THÄLMANN 321 B damit er sich seinen Lebensunterhalt sichert. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. . etc. — • conjuncţia se omite. _.. / . Propoziţia de mai sus introdusă prin daß ( = încît) este o propoziţie secun­ dară consecutivă.. 1881 . 2. aşa). zu + infinitiv. so daß ich zu Fuß gehen mußte. o intenţie (wollen. T .

Während des ersten -krieges erhielt er Kampf. d) Thälmann verbreitete Kampfschriften. 2.. Er mußte sich seinen Lebens.schon mit vierzehn Jahren sichern. Seine Tätigkeit in der . Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. daß secundare consecutive.. f) Die Faschisten wußten (es). Er hatte die wahren Ursachen des Krieges erkannt. Er mußte sich seinen Lebensunterhalt sichern.. 3. b) Schon als Kind mußte Ernst Thälmann schwer arbeiten.. Sie gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren.. Er war ein sozialistischer Kämpfer. weil.. begann in der -periode. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen daß. 153. b) Die Fluggäste verließen das Flugzeug. damit. LEHRSTOCK Conjuncţiile introduc propoziţii so daß şi . e) Seine Popularität war groß. c) Thälmann kämpfte gegen den Krieg. 598) Übungen 1.. Die Faschisten hatten keinen Mut.322 33.kämpfte er gegen die faschistischen Kriegs.. so daß! a) Thälmanns Vater kam 1888 ins Gefängnis.Ernst Thälmann... .. ihn vor Gericht zu stellen. und ... Die Soldaten lernten die Ursachen des Krieges kennen.und verbreitete sie. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine finale Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist)! a) Ich fahre schon u m 8 Uhr auf den Flugplatz. (so). Thälmanns Popularität war sehr groß. (vezi schema nr. f) Er verbrachte elf einhalb Jahre im . . Zwischen den zwei Welt. A. . Ich verspäte mich nicht. pag. . Ergänzen a) b) c) d) e) Siel In der -Stadt Hamburg wurde der große Arbeiter.

c) Der Dichter war zufrieden. Ersetzen Sie den Objektsatz durch eine Infinitivkonstruktion möglich ist)! a) Er wollte (es). Sie kommen um 12 Uhr in Arad an. (wo es 5. c) Ich vergesse nicht. 6. Künstler kennen. Hörsaal einen guten Platz. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. Die Studenten mußten auf der Diele und auf den Treppen stehen. d) Es ist warm. Er umarmte den jungen Künstler. Thälmann mußte wie ein Erwachsener arbeiten.ERNST THÄLMANN 323 c) Die Studenten rannten Sie eroberten im neuen d) Der Dichter lud viele Sie lernten den jungen hinaus. e) Es ist spät. Du kannst ohne Mantel gehen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Konsekutivsatz! a) Thälmanns Verwandte waren arm. Ich soll die wahren Ursachen kennen. f) Die Fluggäste freuen sich. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Wo und wann wurde Ernst Thälmann geboren? Wie war seine Jugend ? Warum ? Wann begann seine politische Tätigkeit? Was wurde Ernst Thälmann? Welches war seine Tätigkeit während des ersten Weltkriegs? Welches war seine Tätigkeit zwischen den zwei Weltkriegen? Wann wurde er verhaftet? Wann und wie starb Ernst Thälmann? . b) Ich habe heute keine Zeit. 4. Wir müssen uns beeilen. A. Gäste ein. Mein Kollege besucht mich am Nachmittag. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Objektsatz mit daß/ B. Ich bringe dir das gewünschte Buch. b) Der Hörsaal war voll. e) Die Mutter wußte (es) nicht. Ich gehe zu dir. d) Ich freue mich.

324 33. c) Prietenul meu ne găzduieşte pe toţi la el. e) Este tîrziu. c) Ernst Thälmann muncea la 14 ani ca un adult. încît doresc să-mi petrec acolo concediul în fiecare an. ca să cunoască viaţa ţăranilor. ţ) Muncitorimea din toate ţările luptă contra războiului. b) Ernst Thälmann a dat soldaţilor manifeste pentru ca aceştia să afle adevăratele cauze ale războiului. Übersetzen Sie! A. încît vreau să ascult încă o dată concertul. d) Ernst Thälmann a luptat neobosit pentru unitatea clasei mun­ citoare. B. . b) Sper să vin astăzi la tine. f) Studenţii ţin o şedinţă ca să aleagă pe responsabilul grupei. d) La mare este atît de frumos. e) Ernst Thälmann a fost un fiu credincios al clasei muncitoare. aşa încît nu mai am timp să-1 chem la telefon. LEHRSTOCK 7. a) Ernst Thälmann a recomandat membrilor de partid să plece la ţară. ca să asculte prelegerea noului profesor. a) Studenţii s-au dus la facultate. g) Acest artist cîntă atît de frumos la pian. fiindcă trebuia să-şi asigure subzistenţa.

das sind zwei Kamele. Originar dintr-o familie bur­ gheză din Augsburg. „Wir danken Ihnen herzlich"." Erläuterungen 1. „Sie haben uns geholfen. den Willen des Vaters zu erfüllen. daß der Älteste die Hälfte. însuşindu-şi apoi teoretic marxism-leninismul. hat er im Testament verfügt. was übrigbleibt. übernehmen Sie die Entscheidung!" Der Araber dachte nach und sagte : „Wie ich sehe. In vasta sa operă dramatică (Mutter Courage. Ich habe selbst nur ein einziges Kamel. Nehmt es und teilt dann.34. B e r t o l t B r e c h t (1898—1956) este unul dintre cei mai repre­ zentativi scriitori germani contemporani. um gut teilen zu kön­ nen. . Wir rechnen und rechnen. Brecht s-a alăturat din tinereţe mişcării muncitoreşti. und bringt mir nur. der Zweite ein Drittel. Er hat uns siebzehn Kamele hinterlassen. bekam. ohne daß wir miteinander streiten. ohne uns einigen zu können. habt ihr ein Kamel zu wenig. ( V I E R U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK FREUNDSCHAFTSDIENSTE Nach Bertolt Brecht Zu einem alten Araber kamen drei junge Leute und sagten ihm : „Unser Vater ist gestorben. das sind sechs. Este cel mai important dramaturg german al epocii moderne." Sie bedankten sich für diesen Freund­ schaftsdienst. wie wir sie aufteilen sollen. Zu ihrem Erstaunen blieb nach der Teilung ein Kamel übrig. Dieses brachten sie ihrem alten Freund zurück. sagten sie ihm. Galileo Galilei e t c j el aplică noua teorie asupra teatrului. damit ihr besser teilen könnt. Statt uns zu sagen. fundamentînd aşa-numitul teatru epic. und der Jüngste ein Neuntel. der Zweite ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. daß der Älteste die Hälfte. nahmen das Kamel und teilten die achtzehn Kamele nun so. das sind neun. dennoch stelle ich es euch zur Verfügung.

LEHRSTÜCK A scris şi poezie şi proză.326 34. b) Er geht zu seinem Freund ^statt zu Hause zu bleiben. 1. (vezi schema nr. statt (anstatt) daß ich ihn besuchte. î n poezii. b) Er besuchte mich. milita­ rismului şi teroarei. zu ihrem Erstaunen = spre mirarea lor. = a mulţumi pentru GRAMMATIK 1. introduse prin ohne daß şi statt daß. Propoziţiile secundare modale. ohne daß ich es wußte. 151. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE MODALE ohne daß wir uns einigen können. este un luptător activ contra fascismului. dacă subiectul propoziţiei secun­ dare este identic cu subiectul propoziţiei regente. pag. 596) 2. ^ohne uns einigen zu können. 'Statt daß er zu Hause bleibt. ca de altfel în întreaga sa operă. a) Wir rechnen. Propoziţiile introduse prin : — ohne daß ( = fără [ca] sä) şi — statt daß ( = în loc [ca] să) sînt propoziţii secundare modale. se înlocuiesc prin construcţii infinitivale modale. PROPOZIŢIA MODALA a) Er war bei mir. obscurantismului. în acest caz : . Rektion sich bedanken + für + Akk.

. der vierte + I -> -> das Viertel.. Excepţii formează die Hälfte = x / 2 (substantival.. Construcţiile infinitivale modale pot fi considerate propoziţii scurtate. — propoziţia modală introdusă prin ohne daß -» construcţie infinitiv ala: ohne . pag. zu -j. 159. NUMERALELE FRACŢIONARE Er hat verfügt. der zehnte + 1 . H / 2 = anderthalb sau eineinhalb Numeralele fracţionare = numeralul ordinal + l.1 —> das Drittel. der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. daß der Älteste die Hälfte.construcţie infinitivală : statt . 88.I — > das Neuntel. fără a —• propoziţia modală i ntrodusă prin statt daß ->. Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale la care se adaugă -l. —• subiectul nu se mai repetă. der neunte -f.• das Zehntel. . Deci : modale pre­ Dacă subiectul propoziţiei regente = subiectul propoziţiei modale.. 541) . Excepţii: die Hälfte — ein halb — anderthalb (vezi schema nr. zu + infinitiv (fără [ca] să .FREUNDSCHAFTSDIENSTE 327 —-conjuncţia daß se omite. der Zweite ein Drittel.. Numeralele fracţionare sînt de genul neutru..infinitiv în loc [ca] să .. în loc de a (vezi schema nr. 601) 3. de exemplu : der dritte -f. pag. — verbul conjugat se înlocuieşte prin zu + infinitiv. exemplul de mai sus) ein halb = 1 / 2 (adjectival) : Ich bleibe eine halbe Stunde hier.

. .. den Willen ihres Vaters . h) Ihr . b) Er . bekommen. 520) Übungen 1. denn nach der Teilung blieb ein Kamel .) + prepoziţia mit. d) So hatte es der Vater im Testament . LEHRSTÜCK . Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv m i t oder passenden Verbs! a) Die drei jungen Leute wünschten. e) Die drei jungen ... .. ihnen siebzehn . 50. für den Freundschafts-. ...328 4.. Ergänzen Sie! a) Ein alter Araber hatte drei ... konnten sieb nicht .. de exemplu : einander + mit -» miteinander ( = unul cu altul) einander -j. die Ent­ scheidung. c) Sie wollten nicht miteinander .. die Kamele rich­ tig. b) Die drei Brüder haben versucht.. war groß. was übrig-.. pag. f) Der Freund war damit einverstanden.. ohne zu des aufteilen helfen übernehmen streiten bekommen erfüllen .. . .. ... g) Er .. . 2... ohne daß wir miteinander streiten. Miteinander este format din : pronumele reciproc einander (unul pe altul. den jungen Leuten .zu -> zueinander ( = unul la altul) einander + neben -^ nebeneinander ( = unul lîngă altul) einander + hinter -» hintereinander ( = unul după altul) (vezi schema nr. . nur das bringen. f) Ein Freund ihres .... ein Neuntel der ....... ihnen nur eine Bedingung: Sie mußten ihm nach der .. . Das war ein -dienst. d) Der älteste Bruder sollte die Hälfte der Kamele. .. .. und der . stellte ihnen sein Kamel zur . ... PRONUMELE RECIPROC 34. sollte die Hälfte. unul altuia... Einander este invariabil. c) Der .. e) Sie baten einen alten Freund ihres Vaters. der Zweite ein .... .. i) Sie bedankten sich bei dem alten ... .. unii pe alţii etc.. Se întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii.

Er schrieb keinen langen Brief. Sie bedankten sich bei ihm für den Freundschaftsdienst. d) Ich stieg an der Haltestelle „Rosetti-Platz" aus. Er half den drei jungen Leuten. Er stand nicht um 7 auf. f) Gehst du zu Peter. e) Ich schrieb den Brief. Ich stieg nicht hier aus. ich zu ihm gehe.. a) Die drei Brüder zerbrachen sich den Kopf. Sie schaut nicht ins Wörterbuch. Sitz nicht den ganzen Tag im Zimmer! . ich ihn bemerkte. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe zu.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 329 3. ich ihn zuerst grüßte. . zu.. ohne .. c) Er ging an mir vorbei. i) Geh ein wenig spazieren.." c) Der alte Araber fand die Lösung. f) Wir treiben Sport. Sie konnten sich nicht einigen. e) Die jungen Leute gingen zum Araber. a) Er stand um 7 30 auf. h) Sie fuhren ins Gebirge. er dir das Buch gibt ? 4... Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen daß. g) Er schrieb mir nur einige Worte. mein Kollege weiß.. . Er dachte nicht lange nach. Wir streiten nicht. A. ohne daß! damit. d) Er kommt zu mir. e) Sie ging zu ihrer Bekannten. statt . c) Mein Freund ging weg. statt a) Ich lasse einen Zettel auf dem Tisch.. diese sie eingeladen hatte. b) Einer der Brüder sagte : „Wir gehen zu einem Freund unseres Vaters. B. Sie wollen Ausflüge machen.. wohin ich gegangen bin. Ich wartete nicht auf deine Antwort. Er erwartete mich nicht. Wir sind gesund.. d) Der alte Mann übernahm die Entscheidung. zu! mit um . b) Sie übersetzt gut. b) Er grüßte mich zuerst.

. fără ca eu să-i fi aşteptat.. c) El le spuse: „Nu vă certaţi! Eu am numai o cămilă. nacheinander. ca să-mi aducă cartea lor. LEHRSTOCK 5.. a) Cei trei tineri n-au ştiut cum să împartă cămilele. Bilden Sie a) b) c) d) e) f) g) h) Fragen! Drei junge Leute gingen zu einem alten Araber. Der alte Araber half ihnen bei der Teilung.. Er hatte ihnen siebzehn Kamele hinterlassen.. Vă rog numai ca să-mi aduceţi după împărţire ceea ce va rămîne. und wollten nicht . f) Ei luară cămila şi o înapoiară bătrînului. Der Vater dieser jungen Leute war gestorben. în loc să meargă la bibliotecă.. daß der Älteste die Hälfte der Ka­ mele bekommen sollte. Antworten Sie! a) Weshalb gingen die drei jungen Leute zum alten Araber? b) Wollte der Araber die Entscheidung übernehmen? Unter welcher Bedingung? c) Warum war das Erstaunen der drei Brüder groß ? d) Wurde der Wille des Vaters erfüllt? e) Was taten die jungen Leute nach der Teilung? 8.. miteinander. c) Diese zwei Kinder spielen oft . totuşi v-o pun la dispoziţie ca să vă ajut la împărţire. streiten. nebeneinander. era cămila bătrînului prieten. . în loc să merg (eu) la ei. e) Uimirea celor trei fraţi a fost mare.. gewußt... zueinander! a) In der Schule saßen wir .. b) Intrucît n-au putut cădea de acord. Übersetzen Sie! A. Sie bedankten sich für den Freundschaftsdienst. d) Die zwei Flugzeuge landeten . . Ergänzen Sie einander. Die drei Brüder bedankten sich bei dem alten Araber. 7. (ei) merseră la unul dintre prietenii tatălui lor. von­ einander." d) După împărţire rămase o cămilă.. 6. B. Prietenii mei au venit la mine i ca să le dau cartea mea. Er hatte im Testament verfügt. b) Wir haben lange nichts . Sie gingen zufrieden nach Hause.330 34. g) Tinerii îi mulţumiră pentru serviciul său prietenesc.. . e) Die drei jungen Araber liebten . fără a-mi da un telefon.

Verfügung. a) b) c) d) e) f) Te-am aşteptat o jumătate de oră.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 331 C. Cît face o treime şi cu o pătrime? Nu pot mînca toată portocala. De ce ai întîrziat? Cîţi ani are nepoata t a ? (Ea) Are un an şi jumătate. Iţi mulţumesc. dar mie nu-mi plac portocalele. Sun de un sfert de oră şi nimeni nu deschide uşa. Merken Sie sich! Ich stelle euch meine Bücher zur Wir danken Ihnen herzlich! Wir streiten nie miteinander. Ia-ţi jumătatea aceasta. .

Er wurde in mehrere Teile zerlegt. Die ersten zwei waren mit Paul an der Gartenlaube angelangt. Die Bienen waren wirklich gute Wächter. Paul und seine Freunde freuten sich. den sie nicht kannten. . „Oje!" kam es plötzlich pfeifend über seine Lippen. öffneten die Gestapoleute die Laubentür und liefen davon. Er belohnte sie. Nach langen Mühen und Versuchen funktionierte er auch. Der dritte blieb zögernd stehen. Der Chef warf sich auf einen Stuhl. Paul hatte eine Idee : „Die Hauptstücke kommen in meine Bienenkörbe. So ging alles lange Zeit gut. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. Die „Besichtigung" der Wohnung verlief erfolglos. Ein dicker. denn Paul wohnte seit einem Jahr außerhalb der Stadt. Eines Tages erhielt Paul unerwünschten Besuch. daß man ihn im Ganzen verbergen konnte. und die Bienen sind auch gute Wächter. sagte der Chef der „Besucher". Immer wenn jemand kam. roter Fleck. So sagten sie und wühlten einen ganzen Nachmittag alles durch. und außerdem hatten ihn die Faschisten bisher in Ruhe gelassen. ( F Ü N F U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BIENENKORB Es war kurze Zeit. so groß wie eine Kirsche. da sind sie sicher. Eine Gruppe von Antifaschisten baute einen kleinen Rundfunksender. Die Gestapo kam. „Wo kommen denn die her". Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. „Wir gehen nicht weg. Es wurde gesendet. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. Aber die Faschisten verschwanden noch nicht. als er sah." Das war nicht schlecht. Man wollte sich einmal „seine Wohnung ansehen". schrie jetzt der eine. Da auch die Untersuchung der Laube ergebnislos verlief. Nachher tauchte die brennende Frage auf: Wie und wo verstecken wir ihn ? So klein war der Sender nicht. während sein Nebenmann zurücksprang. indem er ihnen zur Winterfütterung reichlicher Zucker gab als in anderen Jahren. bevor wir uns nicht den Garten ansehen". zierte schon seinen Nacken.35. Paul war sehr stolz auf seine „Tiere" und betreute sie noch liebevoller als zuvor. Dort wurden sie gleich von den Bienen überfallen. wie sich seine Kameraden verzweifelt gegen die Bienen wehrten.

fragte der andere . wie lange ( = cît? cit timp?). a). bevor wir uns nicht den Garten ansehen. Alte conjuncţii temporale s î n t : seitdem ( = de cînd). c). d) Wir gehen nicht weg.. bis. e) Es war kurze Zeit. seit. bevor ( = înainte de. Propoziţiile temporale răspund la întrebările wann? ( = cînd?). ex. e) sînt propoziţii circumstanţiale temporale.. pînă cînd). . wie oft ( = cît de des?). ex. ori de cîte ori. während sein Nebenmann zurücksprang. ex. ansehen = Cică voiau să . seit wann? ( = de cînd?). wenn ( = cînd. ex. b). nachdem ( = după ce. b) Der dritte blieb zögernd stehen.. den die Bienen nicht kannten.. wenn. bis ( = pînă ce.. als. Co n j u n c ţ i i l e während. als er sah. seitdem. ehe. Î N T R E B U I N Ţ A R E A T I M P U R I L O R ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E TEMPORALE a) Während der eine zurücksprang. vadă „Wo kommen denn die her?" = „Dar de unde vin acestea?" mit Mühe = cu greu noch liebevoller = cu şi mai multă dragoste GRAMMATIK 1. PROPOZIŢIA TEMPORALĂ (Generalităţi) a) „Wo kommen denn die her?" rief der eine. b) Wir gehen nicht weg. Propoziţiile introduse prin conjuncţiile subordonatoare während ( = în timp ce. bevor. d).DER BIENENKORB 333 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nach langen Mühen = După îndelungată osteneală im Ganzen = în întregime Man wollte sich . ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen.. als ( = cînd. wie sich seine Kameraden wehrten. bevor wir uns nicht den Garten ansehen. ehe ( = înainte de). seit ( = de cînd). nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. ex. nachdem introduc propoziţii secundare temporale. c) Immer wenn jemand kam.

nachher ging er spazieren. dar : E r machte die Aufgaben. b). — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de antei ioritate se introduc prin conjuncţiile nachdem (ex. ging er spazieren. LEHRSTOCK c) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen haben. a). bevor er in die Ausstellung ging. Pentru redarea raportului de anterioritate se întrebuinţează : în propoziţia secundară Perfectul Mai mult ca perfectul In propoziţia / \ prezentul (viitorul) imperfectul principală Observaţii. Pentru redarea raportului de simultaneitate se întrebuinţează în propoziţia secundară acelaşi timp ca în propoziţia principală.334 35. predicatul propoziţiei introduse prin conjuncţia aceasta nu poate sta decît la perfect (dacă predicatul propoziţiei princi­ pale se găseşte la prezent sau la viitor) şi la mai mult ca perfect (dacă predicatul propoziţiei prin­ cipale se găseşte la imperfect). vorher war er bei mir. 2. Conjuncţia nachdem puţind exprima numai raportul de anterioritate. bis. dar : Er ging in die Ausstellung. Propoziţiile temporale pot exprima şi în limba germană 1) raporturi de simultaneitate (ex. Trebuie evitată confuzia dintre bevor ( = înainte de) şi vorher ( = înainte de aceasta): Er war bei mir. b) 3) raporturi de anterioritate (ex. Pentru redarea raportului de posterioritate nu există reguli precise în între­ buinţarea timpurilor. d) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen hatten. nachher ( = după aceea) : Nachdem er die Aufgaben gemacht hatte. als. ehe. gingen sie in den Garten. . c şi d). a) 2) raporturi de posterioritate (ex. O b s e r v a ţ i e . — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de simultaneitate se introduc prin conjuncţiile während (ex. 1. wenn etc. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de posterioritate se introduc prin conjuncţiile bevor (ex. c şi d). als şi wenn. Trebuie evitată confuzia dintre nachdem ( = după ce). gehen sie in den Garten.

als şi wenn sînt conjuncţii temporale. pag.. Propoziţia secundară modală introdusă prin indem răspunde la întrebarea wie? ( = cum?). regnete es. erwarteten sie mich auf dem Bahnsteig. PROPOZIŢIILE TEMPORALE INTRODUSE PRIN WENN a) Wenn du in Bukarest ankommst. — Wann weim — adverb interogativ } conjuncţii temporale 2. pag. b). c). PROPOZIŢIA MODALA Er belohnte sie auf seine Art. b) Immer wenn ich zu meinen Eltern fuhr.. 151. Atit als şi wenn cît şi wann se traduc prin „cînd". c) Als ich nach Hause ging. 150.DER BIENENKORB 335 SAU ALS 1. 596) . Propoziţia temporală se introduce prin wenn : 1) pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. als pentru exprimarea unei ac­ (vezi schema nr. Conjuncţia modală indem nu se traduce. reichlich Propoziţia introdusă prin indem este o propoziţie secundară modală. 2) pentru exprimarea unei acţiuni repetate în trecut (ex. 596) Acţiuni : prezente : viitoare: trecute: repetate wenn wenn wenn nerepetate wenn wenn als O b s e r v a ţ i e . se traduce numai verbul predicativ prin gerunziu: . Dar pe cînd wann este adverb interogativ şi se întrebuinţează numai în întrebarea directă şi indirectă. indem er ihnen zur Winterfütterung Zucker gab. Propoziţia temporală se introduce prin ţiuni nerepetate în trecut (ex. a) sau viitoare. so rufe mich an. indem er ihnen Zucker gab = dîndu-le zahăr (vezi schema nr.

cît şi conjuncţii . bis< . b. /prepoziţie + gen.336 3. Prepoziţia außerhalb ( = în afara. c şi e). (vezi schema nr. bis er nach Hause kommt. SEIT ŞI BIS - a) b) c) d) e) f) Während seines Besuches erzählte er uns viel Interessantes. < prepoziţie + dat. în timpul în timp ce de de cînd pînă pînă ce. 573) 4. O b s e r v a ţ i e . în exterior) se construieşte cu genitivul. PREPOZIŢIILE 35. . (ex. während/ . Er ist seit einer Woche in Bukarest. în cazul acesta bis este considerat adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : Ich begleite Sie bis zur Haltestelle. LEHRSTOCK (Continuare) P R E P O Z I Ţ I I L E CU GENITIVUL Paul wohnte außerhalb der Stadt. Bis se întrebuinţează deseori urmat de o prepoziţie. pînă cînd /prepoziţie + acuz. Seit er hier ist. Nconjuncţie subordonat. Während. habe ich ihn nicht gesehen. Ich warte. PREPOZIŢII ŞI CONJUNCŢII WÄHREND. seit şi bis pot fi atît prepoziţii subordonatoare (ex. pag. a. Er bleibt bis Montag. erzählte er uns viel Interessantes. conjuncţie subordonat. \conjuncţie subordonat. Während er uns besuchte. den ersten Juli hier. d şi f). 121. .

. Ich traf ihn. sehen Sie die Fernsehsendung? . a) . Sie hatten ihm geholfen. Er lernt fleißig. h) Er spricht gut Deutsch. wenn oder als! A. 1881 . weil! a) Man konnte den Rundfunksender nicht im Ganzen verbergen. b) . seitdem.. ich wieder in Bukarest bin. seit. die sie nicht kannten. 22—Limba germană — c. 3.. Unsere Freunde fuhren mit der Straßenbahn. c) Die Bienen waren gute Wächter.. während. werden Sie mich besuchen? . Ich komme zu dir.. Er sah den Fleck auf dem Nacken des Faschisten. e) Paul betreute die Bienen noch besser... ich im vergan­ genen Jahr in Bukarest war. c) . Er war zu groß.. g) Mein Freund gebraucht immer das Wörterbuch. haben Sie sich das Fernsehgerät gekauft? . Er übersetzt ins Deutsche. d) Ich habe ihn nicht gesehen.. es dunkel wird. Die Bienen überfielen alle. so daß.DER BIENENKORB 337 Übungen 1. als. wenn! a) Ich kaufe die Karten im Vorverkauf.. e) Er ruft mich immer an. d) Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wann. da. b) Ich freute mich sehr. ich zu Hause bin. b) Pauls Freunde wußten (es). Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor.. Die Hauptstücke des Rundfunksenders waren in den Bienenkörben sicher. d) . nachdem. 2. machen Sie Licht? .... Er ist in Bukarest. Ich war in Sinaia. f) Ich rufe dich an.. i) Wir gingen zu Fuß. nachdem. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz I Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als.. Ich gehe auf die Fakultät. Der Dichter hatte sich von der Begabung des Kindes überzeugt. c) Der Junge wurde Goethes Liebling.

alles. gehen. ruhig. der Garten. ich. sein. kommen. in. e) Vor. in. kommen. die Faschisten. nicht. schreiben. haben Sie diesen Film gesehen? .. sein. eine Freundin. ich im vorigen Jahr in Brăila war. er. er. meine Aufgaben.. meine Eltern.. ich. sie. schreiben. überfallen. ich. . zu ein Freund. wir. hat er dich angerufen? . c) Als. sein... nach. a) . a) Während. begegnete ich deinem Bruder. die Faschisten. schreiben.. sein. Bilden Sie Sätze! A. das Wetter schön ist. ich.. er..338 35. jetzt. die Bienen. ein wenig. die Laube. stand das Flugzeug schon startbereit. zu. aussehen. nicht mehr.. lassen. ich. bei. bei. LEHRSTOCK e) .. gehen.. überfallen. der Garten. ich. gehen. in. nicht. nachher. hier.. der Rundfunksender. sie. schreiben. ich gestern auf die Fakultät ging. bei. die Gartenlaube. in. B. kalt. ich. f) Nachdem. anrufen. sagen. meine Eltern. h) Nachdem. sein. und.. zu. zerlegen. du. Tage. j) Wir sitzen. c) Bevor. g) Seitdem. nachher. ankommen.. wie. wohnen. d) Ich. sein. f) . haben Sie sich diesen Füllhalter gekauft? . gehen. weggehen. er. ich. b) Während.. das. sich ansehen. er. verbergen.. es. c) . b) . so schlecht. b) Wenn. untersuchen. immer. die Leute. wir. noch. klein. es regnet? e) . davon­ laufen. durchwühlen.. heute. die Biene.. 4. er. vorher. f) Spazierengehen. die Gestapoleute. kennen. Paul. in. die Ferien. ich. sie. m) Seitdem. fremd. ich in der Stadt war. können. hineingehen. die Freunde. in.. ich. ein Jahr. diese. das Gebirge. ich meinen nicht finden konnte. einige. die Gestapoleute. findet der Ausflug s t a t t ? . heute. d) Findet der Ausflug statt. ein Brief. Paul. ein wenig. ich. wagen. die Oper. sie.. gehen. i) Nachdem.. nicht. die Nähe. in der Garten. wollen. . ich. in. der Teil. er. ich. I) Seit. B. Paul. jetzt. a) Indem. die Bienen. das Essen? g) Ich. e) Bevor. k) Seit. sie.. sehr. er. sie. er. ich. die Aufgabe. d) Während. hier. die Stadt. und. wir auf dem Flugplatz ankamen. weggehen. ihre. werden.

ging gut.. Wir verstecken sie nicht bei euch. statt daß oder in eine Infinitivgruppe mit um . ich. mit. keine Zeit.. dazu. können.. in. außerhalb. der Bahnhof? 5.. bleiben. arbeiten. a) Einige Antifaschisten versammelten sich. sein... außer. s) Wie. p) Mein Freund. der Weg. warten.. b) Sie gingen zu ihrem Freund. zu! a) Wir beeilen uns. von. bis. h) Er hat diesen schweren Text übersetzt. die Oper. b) Paul sagte : „Wir verstecken die Hauptstücke in meinen Bienenkörben. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne . dauern. die Stadt. zu oder statt . haben. das Zentrum. bis. Er hatte uns nicht eingeladen. einverstanden.. zu. 6. q) Er.. Tag gedauert. Sie fanden nichts. zu! mit um . Sie gingen nicht zu Fuß. g) Er ging ins Kino. r) Ich. gehen. Sie bauten einen kleinen Bundfunksender.. Peter. zu. Sie sollen nicht auf uns warten. haben. ohne . ohne daß.. 7. d) Die Faschisten wühlten alles durch.. c) Er sprach. e) Sie fuhren mit der Straßenbahn. Er hat nicht das Wörterbuch benützt. Sie. o) Ich.. Dienstag. geben.. außerdem. Vorschlag. d) Er kommt zu mir.DER BIENENKORB 339 n) Alle. f) Wir besuchten ihn. Bukarest. auch. eine Antwort. Er lernte nicht. lange. . statt . Der Lehrer hatte ihn nicht gefragt. b) . bis. heute. Ich gehe nicht zu ihm. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit damit. in. zu. Setzen Sie alle. ich.. keine Lust. alles oder ganz ein! a) Die Fahrt hat einen . zu. Sie gratulieren ihm.." c) Paul und seine Freunde mußten den Sender zerlegen. du. Sie können ihn verbergen.

.. locuia de un an în afara oraşului. Haben . Tag geregnet. c) Acesta funcţiona foarte bine. a) b) c) d) e) Părinţii mei locuiesc de un an la Bucureşti. Was machen Sie.. albinele i-au gonit pe fascişti. Ich wünsche dir . e) Paul le spuse: „îl ascund. Antworten A.. f) Paul a avut dreptate.340 35. Gute zu deinem Geburtstag. Schüler an dem Ausflug teilgenommen? Gestern hat es den . b) Cîţiva luptători antifascişti hotărîră să construiască un post de emisie. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wann spielt die Handlung dieser Erzählung? Was beschloß eine Gruppe von Antifaschisten? Welche Frage tauchte auf? Welchen Vorschlag machte Paul? Waren die Freunde mit dem Vorschlag einverstanden? Warum kamen die Faschisten zu Paul? Wie verlief der „Besuch"? Worauf war Paul stolz? Wie belohnte er seine Bienen? Sie Sie das Sie Sie am nächsten Tag Stunden haben? keine Stunden haben? Wetter schön ist? eine falsche Telefonnummer wählen ? sich nicht gut fühlen? B.. Wir . a) Paul. Geben Sie den Inhalt des Textes „Der Bienenkorb" 10. d) Prietenii nu ştiau unde să-1 ascundă. müssen pünktlich sein. ... als Sie gestern keine Theaterkarten fanden? Sie Ihre Tante einlud? Sie längere Zeit keine Nachrichten von Ihren Eltern hatten? wieder! 9.. Übersetzen Sie! A. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) Ich habe dir . B. wenn C. am paznici foarte buni de care sînt mîndru : albinele mele".. un luptător antifascist. Cîţi ani au trecut de cînd nu ne-am văzut? Ce faci în timpul verii? Ce ai făcut (tu) în timp ce (eu) am fost la bibliotecă? De cînd înveţi germana ? — învăţ de un an.. Was machten Sie. Sie! 8. gesagt.

cînd te-a văzut ? El se bucură mult ori de cîte ori mă vede. Invăţînd regulat. o) îmi daţi voie să vă conduc pînă la autobuz ? . vei face progrese frumoase. n) înainte de a pleca la Sinaia.DER BIENENKORB 341 f) g) h) i) j) k) I) m) în timpul concediului am fost atît la munte cît şi la mare. la unchiul nostru. După ce am fost la facultate. Înainte de aceasta a fost la ţară. Nu mi-ai spus nici cînd şi nici unde l-ai întîlnit. am mers la bibliotecă. Acum sora mea este la Sinaia. după aceea am mers la bibliotecă. sora mea a fost la o mătuşă. Am fost la facultate. Ce a spus (el).

( S E C H S U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER Nach Wilhelm Hauff Grünwiesel ist ein Städtchen. wie sie alle sind. Der fremde Herr erklärte dem Wächter: „Es ist mein Neffe. und noch immer hieß er in der Stadt „der fremde Herr". Er mietete sich ein großes Haus. doch hörte man oft in dem Haus des Fremden einen schrecklichen Lärm. lebte er ganz für sich allein. Es saß aber noch eine Person im Wagen. Alles kennt sich. und weil er die schlechten Sitten der Bewohner nicht teilen wollte. Er versteht noch wenig Deutsch und scheint Engländer zu sein. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander auf Besuch und sprechen bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese große Begebenheit. Die Truppe zeichnete sich durch einen Orang-Utan aus. die an den Fenstern vorbeigingen. Die Leute aber. So vergingen Jahre." Am nächsten Tag erzählte der Wächter : „Der fremde Herr hat Besuch bekommen. als er wieder dort erschien. Auch der junge Engländer war nie zu sehen. so weiß es schon zu Mittag die ganze Stadt. wie es da und dort zugeht. ließ der fremde Herr einen Wagen kommen und fuhr zu demselben Tor hinaus. und wenn der Lehrer und der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr bei Tisch haben. Eines Tages kamen Leute mit fremden Tieren ins Städtchen. hatte man nichts über den Mann erfahren können. Es war schon Nacht. man klatscht über alles und jeden und hat seine Freude daran. jedermann weiß. die den Hut tief ins Gesicht gedrückt hatte. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und als eine verdächtige Person angesehen wurde. In dieses Städtchen zog eines Tages ein Mann. sahen den Jungen unglaublich schnell durch alle . die dem Fremden oft lästig fielen." Und so blieb er bei den Grünwieseiern „der junge Engländer". Kurz.36. der auf zwei Beinen ging und allerlei Kunststücke zu machen verstand. Kein Wunder. Sein Neffe ist hier. und er versteht noch wenig Deutsch. und trotz der Versuche. Als am nächsten Morgen die Truppe fortgezogen war.

will ich ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einführen... Darum schlage ich ihn manchmal. Pe de o parte Hauff stă sub influenţa romantismului conservator.... şi încă şi acum era numit . Daraufhin zum Bürgermeister gerufen.. = .DER JUNGE ENGLÄNDER 343 Zimmer laufen. Wenn er sich bessert. und noch immer hieß er . în acest timp însă a crea* o serie de opere (mai ales nuvele şi basme) care i-au asigurat un loc bin« meritat în literatura germană.. ganz für sich allein = de unul singur. Lexik Antonyme stark =f= schwach die Ruhe =f= die Unruhe ..." Erläuterungen 1) W i l h e l m H a u f f s-a născut în 1802 şi a murit în 1827.. Acti­ vitatea sa literară se rezumă doar la 2—3 ani. foarte retras Kein Wunder = Nu-i de mirare .. . ceea ce explică trăsăturile fantastice şi nercaliste din opera sa. er ist aber leider faul und lernt nicht gern Deutsch. 2) Alles kennt sich = Toţi se cunosc 3) .. Aus demselben Grund habe ich ihn auch bis jetzt nicht ausgehen lassen.. ce se întîmplă în dreapta şi în stînga 4) 5) 6) 7) Kurz . und der Alte lief ihm mit einer Peitsche in der Hand nach. = Pe scurt .. »'ie es da und dort zugeht = . 8) den Hut tief ins Gesicht gedrückt = cu pălăria trasă adînc pe ochi 9) Daraufhin zum Bürgermeister gerufen .... erklärte der Fremde : „Mein Neffe ist sehr klug und intelligent... = Fiind chemat după aceea la primar . In opera lui Wilhelm Hauff se disting două trăsături esenţiale.. pe de altă parte însă se remarcă o puternică tendinţă de a prezenta în mod realist aspec­ tele societăţii timpului său.

= a se bucura (de) sich freuen + an + Dat. Conjuncţia wenn poate să introducă nu numai propoziţii temporale. = a se bucura (de ceva în sich freuen + auf + Akk. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ REALĂ Wenn er sich bessert. = a considera drept. : Unter welcher Bedingung? propoziţii temporale. : Wann ? . ci şi propoziţii condiţionale reale. = a bîrfi.judecata striga judecătoria verstehen / a înţelege —a scoate \ a se pricepe —atrage teilen. nachlaufen + Dat.\ a ansehen als — a lua drept das Gericht^. + als + Akk. In cazul acesta se traduce prin dacă. = a se bucura (de ceva în sich freuen + über + Akk. vagonul der Wagen — automobilul —a se muta \ trăsura Rektion Freude haben + an + Dat. = a se bucura (de ceva klatschen -f über + Akk. werde ich ihn in die Gesellschaft einführen. a pălăvrăgi ansehen + Akk. dacă — introduce wenn <f Întrebare ^ cînd — introduce Întrebare propoziţii condiţionale. = a fugi după prezent) viitor) trecut) a lua drept GRAMMATIK 1. LEHRSTOCK Vieldeutige Wörter ansehen—a privi y felul de mîncare 'a chema rufen.344 36. a împărţi ziehen —a trece a împărtăşi . Propoziţia condiţională reală răspunde la întrebarea : Unter welcher Bedin­ gung ( = în ce condiţie) ? .

Contragerea n u se poate face niciodată după conjuncţia denn. b) Kein Wunder. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. b) Der Neffe scheint Engländer zu sein. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und| daQ_jl䣗¥teificl!e\ als eine verdächtige Person angesehen wurde. Verbul lassen întrebuinţat ca verb predicativ formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate verbele predicative.{ periectul I jj a j. au una sau mai multe părţi de propoziţie comune. VERBUL SCHEINEN a) Die Sonne scheint. ca perf. auch. a) cît şi secundare (ex.DER JUNGE ENGLANDER 345 2. 3. Grammatik 3). aber. a). Verbul scheinen-schien-geschienen poate fi atît verb predicativ ( = a stră­ luci. Contragerea se face în special in propoziţii coordonate legate prin conjunc­ ţiile und. a). ex. . doch.P . atît principale (ex. cît şi verb auxiliar ( = a părea. adică : haben + participiul perfect (ex.m. e n _j_ infinitivul prezent m. adică : haben + infinitivul prezent (ex. ex. b) (vezi pag. b) Der fremde Herr hatte einen Wagen kommen lassen. b). acestea nu trebuie repetate. Ca verb auxiliar se construieşte cu infinitivul cu zu al verbului predicativ. oder. 304. Verbul lassen ca verb auxiliar de med (pe lîngă infinitivul unui verb pre­ dicativ) formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate celelalte verbe modale. sondern. . verb predicativ / lassen / \ > verb auxiliar / \ m Pe"ectul l haben -f participiul perfect ca erf -f . / 5. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBULUI LASSEN a) Ich habe das Heft zu Hause gelassen. . PROPOZIŢIILE CONTRASE a) Man klatschte über alles und jedengi und [mag] hatte seine Freude daran. b).

.. Grünwieseier klatschten gerne... das erhaltene Buch. Als ich nach Hause kam. welche die Sitten des deutschen Volkes verachteten und alles Fremde bewunderten.. b) Ich lasse mir ein Paar Schuhe machen. Er ging . alles zu klatschen.. b) Immer . ein! 4. Setzen Sie das Verb lassen ins Perfekt! B. der Versammlung teil.. den ich halten muß. ohne ihn zu bemerken. mein Kommen. Übersetzen Sie die Sätze ins Rumänische! a) Der fremde Herr läßt einen Wagen kommen.. Der Schüler freut sich . besonders wenn es von der englischen Bourgeoisie stammte. Wächter erschien aufgeregt im Städtchen. Ich denke . In der Erzählung Der junge Engländer sind viele groteske und phantastische Züge vorhanden. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wenn oder als! a) . hörten ihm alle aufmerksam zu. .346 36. Fremde fuhr zum Tor hinaus. der Fremde zurückkam. war große Freude im Städtchen. mietete er sich ein großes Haus. A. c) . Bilden und! a) Der Der Der b) Die Die c) Der Der a) b) c) d) e) f) g) Sie zusammengezogene Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktion Fremde mietete einen WTagen. Fremde kam erst in der Nacht zurück.... dem Bürgermeister vorbei. 3. der Fremde nach Grünwiesel kam. Übersetzen Sie! In der Erzählung Der junge Engländer verspottet Hauff die Beschränktheit jener Schichten des deutschen Bürgertums. freute sich die Mutter . c) Er ließ sich einen Mantel nähen. den Vortrag. e) .. Es ist eine schlechte Sitte.. die Leute mit den fremden Tieren kamen..... .. 5. Wächter erzählte vom Besuch des Neffen... die Leute an seinen Fenstern vorbeigingen. Setzen Sie die Präpositionen Ich freue mich . hörten sie einen großen Lärm. die Ferien.... LEHRSTÜCK Übungen 1. dennoch bieten der ganze Hintergrund und die handelnden Personen ein realistisches und typisches Bild der deutschen Provinzstadt.. d) . saß ein junger Mann mit ihm im Wagen. Viele Leute nahmen . der Wächter erzählte. 2. die bald beginnen. Grünwieseier hatten ihre Freude daran.

Uns . h) Er läßt Sie herzlich grüßen.. f) Der Fremde ließ den Bürgermeister grüßen. ihn am nächsten Tag zu besuchen. In einer Stunde weiß es das ganze Städtchen.. Schokolade.... schmecken oder gefallen! a) b) c) d) e) f) g) Der junge Engländer . b) Er kommt nicht. .. Er liest . Achten Sie auf die Wort­ 7. den Grünwieseiern besonders gut.. Wir lernen ... c) Ein Fremder kommt nach Grünwiesel. Den Kindern . a) Străinului care se mutase la Grünwiesel nu-i plăceau moravurile locuitorilor acestui oraş. Die Grünwieseier wollten .. e) Der Fremde ließ die Grünwieseier lange auf das Erscheinen des Neffen warten. din această cauză el fu luat drept o persoană suspectă. Sie waren begeistert. . Deutsch. Musik. 8.... 6. d) într-o zi străinul ceru o trăsură şi plecă din orăşel. nepoliticos.. mir nicht. c) Străinul rîse de acrobaţiile maimuţei... Dein Benehmen . sie haben sie besonders . Sie klatschten über jeden. d) Die Frauen kamen beim Kaffee zusammen. wer der Fremde ist. e) Nimeni nu ştia unde plecase străinul. f) El se întoarse în aceeaşi zi cu un domn străin. wissen. das Essen ausgezeichnet. ein gutes Buch und hört ... nachdem die Truppe fortgezogen war? d) Welche Erklärung gab der Fremde dem Wächter über seinen Gast? e) Warum wurde der „Neffe" der „junge Engländer" genannt? f) Warum wurde der Fremde zum Bürgermeister gerufen ? g) Was versprach der Fremde dem Bürgermeister? 9. Ich gehe allein. Antworten Sie! a) Warum wollte der Fremde für sich allein leben? b) Was brachte die Truppe nach Grünwiesel ? c) Was tat der Fremde.DER JUNGE ENGLÄNDER 347 d) Der Bürgermeister ließ den Fremden bitten. g) Ich lasse den Brief auf dem Tisch. b) Străinul trăia foarte retras. Gebrauchen Sie gern. Übersetzen Sie! A. Leiten Sie den ersten Satz durch wenn ein! stellung ! a) Die Bewohner des Städtchens Grünwiesel sahen einen Fremden.

Mi-am făcut un costum. Paznicul spusese aceasta. Uneori trebuie să-1 bat chiar cu biciul. Ţi-am lăsat caietul la bibliotecară. dar este leneş şi nu vrea să înveţe. Cînd va vorbi bine germana. I-ai permis surioarei tale să meargă la filmul acesta? Merken Sie sich! B. . Toţi l-au considerat pe tînărul nepot drept englez. Cartea pare să fie bună. viu cu el la dum­ neavoastră. Der Mann hatte den Hut tief ins Gesicht gedrückt. Er versteht schon Deutsch. Anda pare să se grăbească. Mobila lor pare să fie nouă. LEHRSTOCK g) h) i) j) k) Persoana străină avea pălăria adînc trasă pe ochi. Der fremde Mann lebte ganz für sich allein. kein Wunder. Es ist Winter. wie es da und dort zugeht." I) Locuitorii din Grünwiesel se bucurau că străinul îi va vizita în curînd cu nepotul său. Nepotul meu este foarte inte­ ligent. Locuitorii din Grünwiesel doreau să-1 cunoască pe tînărul englez. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Alles kennt sich. Andrei şi Alexandru locuiesc în acelaşi cămin studenţesc. daß es kalt ist. Er weiß. Noi vizităm pe acelaşi coleg. Străinul îi spuse primarului: „Vreau să-1 introduc pe nepotul meu în societatea din Grünwiesel.348 36. Plecăm mîine cu acelaşi tren.

so kann ich zum Konzert nicht kommen. Da begann der Neffe wilde Sprünge zu machen. Folgender Vorfall wird aber der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben : Ein großes Konzert sollte die Wintervergnügungen beschließen. und man konnte sich nicht erinnern. Nur manchmal benahm sich der Neffe ganz ungebührlich. und wenn ich mich morgen nicht besser fühle. Als der Organist ihn darauf aufmerksam machte. je einen so netten jungen Mann in Grünwiesel gesehen zu haben. denn der -viel bewunderte junge Engländer war . Vor dem Konzert besuchte der Fremde den Bürgermeister und sagte ihm : „Ich bin krank. er ist manchmal übermütig. Der Bürgermeister stürzte sogleich hinzu und lockerte die Halsbinde. zog der junge Engländer seinen Schuh aus und warf ihn ihm an den Kopf. denn er war doch angeblich Engländer! Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens." Der junge Engländer war allein bei dem Konzert erschienen.37. Die Grünwieseier aber schrieben das seiner Jugend zu und behaupteten. Ich bitte Sie. .. bestieg er das Podium und begann zu singen. Die Anwesenden erstarrten vor Schreck. Seine Meinung war ausschlaggebend für die Grünwieseler. und der Neffe beruhigte sich. Der fremde Herr zog ihm in solchem Falle die Halsbinde fester zu.. warf seine Perücke weg und zog die Handschuhe aus. Die Tochter des Bürgermeisters hatte dabei mit dem Neffen ein Duett vorzutragen. auf meinen Neffen aufzupassen. Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden und nahm die Halsbinde ab. Wenn Sie ihm aber die Halsbinde lockern oder ganz abnehmen. Er sang aber ganz falsch. Als die Reihe an ihn kam. wird er wieder artig. Daraufhin wurde der Neffe noch wilder. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. ein Affe. Er rauchte eine große Pfeife und trug eine große Brille. Der junge Mann erwies sich als ein hervorragender Schachspieler. ( S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER (Fortsetzung) Endlich begann der Fremde seinen Neffen auszuführen.

.vor + Dat.Dat. = cu totul necuviincios . -s. Vieldeutige Wörter das Alter / \ bătrîneţea vîrsta beschließen a hotărî a încheia Wortfamüien sitzen — saß — gesessen = a şedea der Sitz.auî + Akk.= traducătorul die Übersetzung. = a da urmare.. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) . 2) locul (de şezut) die Sitzung. -s. -n = preşedin­ tele besitzen — besaß — besessen = a poseda der Besitzer. = a încremeni (de) ... strîngea . reşedinţa.. = a se bucura (de) zuschreiben -\.. -e = 1) sediul. "er = proprieta­ tea setzen — setzte — gesetzt — a aşeza übersetzen — übersetzte —• übersetzt = a traduce der Übersetzer. in diesem Alter = la această vîrstă Als die Reihe an ihn kam . -es. -en = traducerea fortsetzen — setzte fort — fortgesetzt = a continua die Fortsetzung.= posesorul.. = a fi atent (la) aufmerksam machen -j... = a atrage atenţia (asupra) befolgen + Akk. = Cînd îi veni rîndul Lexik Synonyme die Halsbinde — die Krawatte der Vorfall — die Begebenheit das Ende — der Schluß Antonyme die Jugend =f= das Alter artig =f= unartig ausziehen =j= anziehen cravata mai tare. .. a da ascultare (cuiva) erstarren -\.350 37. zog . -n. . die Halsbinde fester zu = . pro­ prietarul das Besitztum. -s. -en = continuarea ansetzen — setzte an — angesetzt = a fixa besetzen — besetzte — besetzt = a ocupa Rektion sich erfreuen + Gen.Akk. ganz ungebührlich. -en = şedinţa der Vorsitzende. = a atribui (cuiva) aufpassen + auî -\.

je einen so netten jungen Mann in Grün­ wiesel gesehen zu haben. a) (vezi pag. a) sau sein (ex. participiul jugat Infinitivul perfect activ infinitivul perfect al verbului de con­ + prezent ^ ^ . b) Er soll heute gekommen sein.DER JUNGE ENGLÄNDER 351 GRAMMATIK 1. 2. Viitorul II = prezentul werden + infinitivul perfect al verbului de conjugat. VIITORUL II (VIITORUL ANTERIOR) A. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. predicatul stă la viitorul II. Infinitivul perfect activ se formează din: — infinitivul prezent activ al verbului auxiliar haben (ex. într-o propoziţie în care sînt două verbe. INFINITIVUL PERFECT ACTIV A. b). 201. Infinitivul prezent exprimă o acţiune neîncheiată (ex. b). al doilea se pune fie la infinitivul prezent (ex. b) Die Grünwieseier behaupteten. a) Er soll heute kommen. fie la infinitivul perfect (ex. FORMAREA V I I T O R U L U I II Folgender Vorfall wird der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben. în această propoziţie. . haben sau sein B. a) Man konnte sich nicht erinnern. Grammatik 4). b) precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. a). Infinitivul perfect exprimă o acţiune încheiată (ex.

. b) : complement la dativ acuzativ (ex. cu) . complementul genitival se întrebuinţa mult mai frecvent. complement prepoziţional. COMPLEMENTUL (Generalităţi) a) b) c) d) e) Der junge Engländer erfreute sich eines immer größeren Ansehens. c) : complement la acuzativ infinitiv (ex. încheiate înaintea altei acţiuni viitoare. 165. De exemplu : — verbe reflexive : sich sich sich sich sich sich annehmen bedienen enthalten erfreuen rühmen schämen —• nahm mich an — sich angenommen — a se ocupa (de) — bediente mich — sich bedient — a se servi (de) —• enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) — erfreute mich — sich erfreut — a se bucura (de) •—. e). b) pentru exprimarea unei presupuneri.. Der fremde Herr erklärte dem Wächter. . LEHRSTOCK Viitorul II se întrebuinţează: a) pentru exprimarea unei acţiuni viitoare. 201. 3. unei bănuieli : Er wird schon gekommen sein = Ich glaube. Grammatik 4) de verb printr-o prepoziţie (ex. d) : complement infinitival (vezi pag. Die Grünwieseier freuten sich auf das Konzert. astăzi îl găsim numai după un număr restrîns de verbe şi adjective. In limba mai veche. Grammatik 5) 4. Î N T R E B U I N Ţ A R E A V I I T O R U L U I II 37. (vezi pag.rühmte mich — sich gerühmt = a se făli (cu) — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de. Der junge Engländer bestieg das Podium. Er vergaß anzurufen. daß er schon gekommen ist. COMPLEMENTUL GENITIVAL 5) legat Complementul genitival poate fi exprimat atît printr-un substantiv cît şi printr-un pronume.352 B. în limba germană complementul poate să stea : 1) 2) 3) 4) la la la la genitiv (ex. a) : complement genitival dativ (ex.

2. Der kleine Muck und Kalif Storch. c) Die Kinokarten können im Vorverkauf (kaufen). Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv des Passivs (Präsens) I a) Diese Ausstellung muß (besichtigen). d) Ich spreche noch nicht gut Deutsch. Der Schüler behauptete (lernen). 22—Limba germană — c. Die Truppe soll heute (ankommen). jemals in Grünwiesel (sein).DER JUNGE ENGLÄNDER : — verbe intranzitive : bedürfen —• bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) gedenken — gedachte—• gedacht — a-şi aduce aminte (de) —• verbe tranzitive care cer. den Rat des Fremden (befolgen). Übersetzen Siel Wilhelm Hauff schrieb in den wenigen Jahren seiner literarischen Tätigkeit eine Reihe von Märchen. h) Er muß gestern (wegfahren). b) Die Fortsetzung soll (lesen). die zu den schönsten der deutschen Literatur gehören und von großem Wert sind. Die Grünwieseier scheinen die Lehre des Fremden (verstehen). aber ich hoffe dennoch (ver­ stehen). Der Fremde soll den Neffen (schlagen). a scuti (de) versichern —• versicherte — versichert = a asigura (de) würdigen— würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) — adjective : bewußt — conştient (de) fähig = capabil (de) habhaft (werden) = a pune mîna (pe) sicher = sigur (de) würdig = demn (de) Übungen 1. pe lîngă acuzativul persoanei. einen Brief auf dem Arbeitstisch (finden). e) Die Märchen von Wilhelm Hauff sollen im Original (lesen). 1881 . Der Bürgermeister erklärte. g) Der Bürgermeister versicherte. genitivul lucrului: entheben — enthob — enthoben = a destitui. Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv a) b) c) d) e) f) des Aktivs (Perfekt) ! Ich kann mich nicht erinnern. Besonders beliebt sind seine Märchen Das kalte Herz. 3.

. d) Das Kind gewöhnte sich . Setzen Sie das Prädikat in das II.354 37.. b) Unsere ... spracht ihr? sere Ferien verbringen werden. gewöhnte sich das die Aufgaben allein zu machen.. . b) Der junge Engländer begeisterte die Grünwieseier durch sein Benehmen. c) Er bedankte sich ... sind im ersten Abteil dieses Wagens. d) Der Student lernt die Lektion bis morgen. (ihr Benehmen)..... b) Ich überzeugte mich . c) Er ruft dich um 5 Uhr an. 5.. Unser Kollege erfreute sich . überzeugtest du dich? er sehr tüchtig ist... freust du dich? ans Meer fahren werden..... . warten Sie? schreiben... 6. h) Ich freue mich . f) Dein Bruder geht zum Konzert. g) Sie warten . Die Grünwieseier waren sich ... Der Fremde war . . f) Wir sprachen . würdig (das Lob). . daß wir h') . ... e) Das Konzert beginnt um 19 Uhr. h) Dein Neffe erlernt bald die deutsche Sprache. .. d') . (die Wirkung) seines Scherzes sicher.. a) b) c) d) e) f) g) h) B.. daß wir Ihnen g') ... bedankte er sich? ihm geholfen hast.. .. (die Stimme).. (das größte Ansehen). daß ich e') ... Setzen Sie die Pronominaladverbien ein! a) Ich denke .. daß die Prüa') ... Futur! Übersetzen Sie! a) Ein Bewohner von Grünwiesel erzählte Hauff die Geschichte. Setzen Sie die eingeklammerten A. 7.... Kind ? e) Ich freue mich . in Liebe (er). in der Bibliothek und lesen.. (ihre Fehler) nicht bewußt. Niemand enthielt sich ... g) Der Kollege war an diesem Tage krank.. . freust du dich? meine Handschuhe gefunden habe. Der Bürgermeister versichert den Fremden . Die Grün wieseler schämten sich . (das Wörterbuch). Die alte Frau bedarf . Er ist . (seine größte Zufriedenheit)... Sie gedenkt .. a) b) c) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Wir bedienen uns . daß du c') . (sein Reichtum). .... denkst du? fungen in Kürze beginnen....... wo wir unf) . daß V) . LEHRSTOCK 4. Itellius rühmte sich . Setzen Sie Wörter aus den Wortfamilien von sitzen oder setzen ein! a) Die Studenten . (die Hilfe)...

Ist dieser Platz . Antworten 9. ci a plecat din oraş. wenn sich sein Neffe ungebührlich benahm? Wie fanden die Grünwieseier den jungen Engländer? Welcher Vorfall machte der Freude der jungen Leute ein Ende? Weshalb war der junge Engländer allein bei dem Konzert erschienen ? Wie benahm er sich dort? Was tat der Bürgermeister.. ori de cîte ori tînărul englez se ducea la el. c) Părerea tînărului era decisivă pentru cei din Grünwiesel. ? Seine Vorlesung war für sechs Uhr . Nu pot să-mi aduc aminte să fi auzit acest menuet. tare.DER JUNGE ENGLÄNDER 355 c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g) h) Wir hatten gestern eine . Ich führe meinen Neffen aus.... Cartea aceasta trebuie cumpărată. . Er war angeblich Engländer.. străinul îi strîngea cravata mai. Ea trebuie să fi venit... B. a) b) c) d) e) f) g) El trebuie să cumpere cartea aceasta.. Übersetzen Sie ! A. Ein Vorfall machte ihrer Freude ein Ende.. Er hat diesen schweren Text fehlerlos . . Die Bauern sind jetzt die . Hast du die . a) Străinul s-a gîndit să cumpere un orangutan. um ihn zu beruhigen? Was sahen die Grünwieseier. Mein Freund .. Er kommt an die Reihe.. Se spune (Folosiţi sollen!) că (ea) a venit. dieser Novelle gelesen? Sie! Wie benahm sich der junge Engländer? Was t a t der Fremde. . . f) Străinul n-a venit cu „nepotul" său la concert. b) Purtarea tînărului a plăcut celor din Grünwiesel foarte mult.... Ea trebuie să vină imediat. Unser Professor war der . viele Bücher. als der junge Engländer die Perücke wegwarf ? 8. El trebuie să fi cumpărat cartea. . des Bodens.. Merken Sie sich! Seine Meinung war ausschlaggebend. d) Primarul se bucura mult.. e) Gînd tînărul nu era cuminte.

hatte als Publikum Seeleute. Straßenverkäufer. das war wirklich ein Trauerspiel". daß eine Stimme vom Himmel rief : „Sie ist gerettet. und die aufgeführten Schauspiele waren Possen." „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. Als Doktor Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte. antwortete der alte Hardekopf.. erwiderte Frau Hardekopf. Pauline. Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. ja. das ist schon viele Jahre her —• im Ernst-Drucker-Theater. Mord und Kerker. wie ihn das schöne alte Theater noch niemals erlebt hatte.38. die Gretchen-Tragödie aus dem „Faust" aufzuführen.. So gefiel es dem Publikum. „Es war von Goethe. ein Vplkstheater. Einer der Regisseure dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen. gab es am Schluß einen so großen Skandal. Der Satan in eigener Person spielte mit. „Das kann doch nicht schlecht gewesen sein!" „Aber recht traurig war's! Und ungerecht!" Das Ernst-Drucker-Theater in Hamburg. Aber schlecht war's nicht." „Von Goethe?" rief Carl Brenten erstaunt. Hafenarbeiter. Fischhändler. (ACHTUNDDREISSIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN THEATERSKANDAL (aus dem Roman „Verwandte und Bekannte") Nach Willi Bredel „Wir waren einmal vor . Und am Schluß gab's einen richtigen Theaterskandal. „Also. Erinnerst du dich noch. „So etwas möchte ich nicht wieder sehen." Das war den . Johann? Erinnerst du dich ?" „Faust". Johann?" „Natürlich erinnere ich mich. half es nichts. am Ende wurde die arme Unschuld befreit. — ach. das war eine schreckliche Geschichte. da wurde eine schreckliche Sache gegeben. Wie hieß das Stück noch.

dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. Gretchen.. muncitor.. „Was heißt hier Goethe! . 2) Johann Hardekopf. und schrien : „Was heißt hier gerettet? . 3) da wurde eine schreckliche Sache gegeben — da wurde eine schreckliche Sache aufgeführt 4) das ist . Heiraten soll er sie! . ich habe schlecht an dir gehandelt. Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenom­ men worden sein. care oglindeşte etapele cele mai importante din viaţa şi lupta clasei muncitoare din Germania.S. Als es im Zu­ schauerraum still geworden war.? = Ce vrea să zică.. In timpul războiului civil din Spania. Opera cea mai importantă a lui Willi Bredel este trilogia Verwandle und Bekannte...... Dintre celelalte opere ale scriitorului mai amintim aici o monografie con­ sacrată eroicului conducător al clasei muncitoare germane Ernst Thälmann. în 1934 s-a refugiat în Cehoslovacia şi pe urmă în U. darum frage ich dich : Willst du mich heiraten?" Und Gretchen antwortete leise: „Ja... Din cauza activităţii sale politice. ? Ce vrea să însemne . el însuşi strungar. Das ist Unsinn! Heiraten soll er sie! . Her mit dem Doktor! . Heinrich!" Dann gaben sie sich die Hand... a devenit activist al partidului comunist şi apoi a colaborat la diferite ziare progresiste.R... begann der Doktor : „Verzeih mir. soţia sa Pauline şi ginerele lor Cari Brenten sînt personaje din romanul Verwandte und Bekannte. Ich will es gut machen." Endlich traten Gretchen und Doktor Faust auf die Bühne.. 6) recht traurig wafs — sehr traurig war es 7) die arme Unschuld —• das arme unschuldige Mädchen 8) vor Jahren = cu ani în urmă 9) aufs höchste entrüstet = indignat la culme 10) Was heißt .... viele Jahre her = sînt mulţi ani de atunci 5) da gab's (gab es) einen richtigen Theaterskandal — es war ein richtiger Theaterskandal.. Männer und Frauen erhoben sich.S. Erläuterungen 1) W i l l i B r e d e l (1901—1964) originar dintr-o familie muncitorească.. Er soll sie heiraten!" Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes . ? 11) Her mit dem Doktor! = Să vină încoace doctorul! . scriitorul a luptat cu arma în mînă în rîndurile armatei republicane. Das sind nur Ausreden! .. Willi Bredel a fost arestat de cîteva ori..EIN THEATERSKANDAL 357 Hamburgern ein zu mystischer und unsicherer Trost . aufs höchste entrüstet. In anul 1933 a fost internat într-un lagăr de concentrare din care a reuşit să evadeze.

Schlüsse = încheierea. dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. Grammatik 4). cu toate că) (ex. Propoziţia introdusă prin dennoch ( = cu toate acestea) (ex.358 38. 253. a se alătura beschließen — beschloß — beschlossen = a hotărî (ceva) sich entschließen — entschloß mich — sich entschlossen = a se hotărî der Schluß. Altă conjuncţie care introduce propoziţii principale concesive este trotzdem (vezi pag. wie ihn das alte Theater noch niemals erlebt hatte. a) este o propoziţie secundară concesivă. cu toate că). Propoziţia introdusă prin obwohl ( = deşi. . deşi). obgleich ( = deşi. cu toate că) şi mai rar trotzdem ( = cu toate că. Alte conjuncţii care introduc propoziţii secundare concesive sînt : obschon ( = deşi. b) Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes. gab es am Schluß einen so großen Skandal. Schlusses. LEHRSTOCK Lexik Synonyme heiraten — sich verheiraten Antonyme der Sinn =f= der Unsinn gerecht =ţ= ungerecht sicher =fc unsicher traurig =f= lustig Wörter Vieldeutige bucata das Stück ( piesa de teatru Wortfamilie schließen — schloß — geschlossen = a închide. PROPOZIŢIA CO\CESIVĂ a) Obwohl die Aufführung ernst aufgenommen wurde. a încheia sich anschließen — schloß mich an —• sich angeschlossen — a adera. sfîrşitul schließlich = în sfîrşit GRAMMATIK 1. b) este o propo­ ziţie principală concesivă.

EIN THEATERSKANDAL 359 verbul conjugat / dennoch —principală — > trotzdem Propoziţie concesivă— secundară —obwohl —obgleich — —obschon —trotzdem locul ultim ' . 560) . pag. 107. cu toate acestea). conjuncţie coordonatoare trotzdem totuşi. cu toate acestea (trotzdem = dennoch) conjuncţie sub ordonatoare -» cu toate că. Infinitivul perfect pasiv = participiul perfect al verbului de conjugat -f worden sein (vezi schema nr. precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. INFINITIVUL PERFECT PASIV Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen worden sein. deşi (trotzdem = obwohl) 2. deşi). cît şi propoziţii secundare concesive (trotzdpm = cu toate că. locul 1 Observăm că trotzdem poate să introducă atît propoziţii principale conce­ sive (trotzdem = totuşi. Infinitivul perfect pasiv se formează din infinitivul perfect al verbului auxiliar werden (=|ge"|worden sein).

. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen obwohl. Hier handelte er seinem Lebensmotto getreu : „Wenn ein Schriftsteller ..." 2. b) Ein . Es gelang ihm. e) Die Schauspieler .. c) Das . mit seiner Kunst dazu beitragen will. so daß... Durch Lautsprecher und Flugblätter riet er seinen Landsleuten. kam auf den . weil! a) Pauline Hardekopf erinnerte sich an den Inhalt des Theaterstückes. der nicht ihre Sache war. 3. so muß er am gesellschaftlichen Leben seines Volkes unermüdlich teilnehmen.. 1933 wurde der Schriftsteller von den Faschisten in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel geschleppt. wo er Mitherausgeber der Zeitschrift Das Wort war. war entrüstet. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive! Grundwort! Ergänzen Sie den Artikel! a) b) c) d) e) TheaterVolkSeeSchneeTeufelGebrauchen Sie das passende -verkäufer g) Berg-theater -begleiter -räum h) Schluß-skandal i) Zuschauer-leute -szene j) Straß e-männer -leute k) Fisch-spiel -händler l) Trauer-arbeiter f) Hafen4. Später arbeitete Willi Bredel in einer Propagandabrigade an der Front. als sich Faust mit seinem Begleiter aus dem .. sich die Hand... . im Ernst-Drucker-Theater.... LEHRSTOCK Übungen 1. Dort schrieb er in vier Wochen den Roman Die Prüfung.360 38. Aus der Tschechoslowakei fuhr Willi Bredel nach Moskau. Er schloß sich früh der sozialistischen Jugendbewegung an. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. die Welt verbessern zu helfen. einem -theater. sich nicht in einem Krieg zu opfern. machen wollte.. d) Der Regisseur mußte die . Faust wollte Gretchen nicht heiraten. „korrigieren". Ergänzen Sie! a) Die Familie Hardekopf war vor vielen .. Übersetzen Sie! Willi Bredel wurde in Hamburg... der Heimatstadt Ernst Thälmanns. 1945 kehrte Willi Bredel in seine Heimat zurück. die Gretchen-Tragödie aufzuführen. Sie hatte es vor vielen Jahren gesehen. den ersten dichterischen Dokumentarbericht aus einem hitleristisehen Konzentrationslager. als Sohn eines Tabakarbeiters geboren. Im Jahre 1918 trat Bredel in die Reihen des Spartakusbundes ein. in die Tschechoslowakei zu fliehen.

e) Der Regisseur kam auf die Bühne. bitte das Fenster. nannte den Autor des Stückes. f) Das Publikum muß begeistert (sein). Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. 8. zum Vortrag zu gehen." . Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Passivs A.. im Präsens! B. mußte es beruhigen. 6. ihn traurig (sehen). das Publikum (beruhigen). Das Publikum beruhigte sich nicht. b) Diese Aufgabe muß (machen). Im Zuschauerraum wurde es nicht still. Übersetzen Sie! a) Es muß ein großer Skandal (sein). Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) mit oder o h n e zu! B. Das Publikum war entrüstet. c) Der Regisseur nannte den Autor des Stückes. c) Das Kombinat Haus der Sclnteia soll von der Delegation (besichtigen).. A. e) Eine neue Eisenbahnlinie soll (bauen). Pauline wollte es nicht wieder sehen. im Perfekt! a) Dieser Schüler soll (fragen). es ist kalt. Der Regisseur führte die Gretchen-Tragödie auf. A. c) Der Regisseur sagte : „Dieser . Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von schließen ein! a) Wir haben ... b) Eine Stimme vom Himmel hatte gerufen : „Sie ist gerettet".. nicht von mir.EIN THEATERSKANDAL 361 c) Das Der d) Das Der Publikum Regisseur Publikum Regisseur beruhigte sich nicht. d) Das Stück war gut. b) Männer und Frauen sollen sich entrüstet (erheben).. d) Die Vorlesung soll (halten). Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Im Ernst-Drucker-Theater wurden gewöhnlich Possen gegeben. war entrüstet. d) Faust gab zu. stammt von Goethe. b) . h) Ich erinnere mich nicht. 5. c) Der Regisseur glaubte. an Gretchen schlecht (handeln).. g) Er soll gestern (kommen). e) Die Schauspielerin soll einen Blumenstrauß (bekommen). 7.

e) Publicul a fost indignat. vorbeşte mai tare! Deşi copilul are numai 6 ani şi jumătate. Er kam in eigener Person. g) Faust a trebuit să se căsătorească cu Gretchen. Nu era tîrziu.. Er will es gut machen. pentru că Faust n-a vrut să se căsăto­ rească cu Gretchen. c) Cu ani în urmă Johann şi soţia lui au fost la teatrul „Ernst Drucker". Das Trauerspiel wurde gut aufgenommen. doch mit dieser Übersetzung fertig geworden. El s-a grăbit. Es wurde ein Trauerspiel gegeben. . cu toate acestea s-a grăbit. LEHRSTOCK d) Ich . El trebuie să fi citit foarte mult. a) Bătrînul Hardekopf şi-a sărbătorit ziua lui de naştere. Este tîrziu.. . Übersetzen Sie! A. d) Pauline nu mai voia să vadă ceva trist. e) Hast du dich . m-am dus la el... a) b) c) d) e) f) g) Deşi a fost tîrziu.. B. Er hat sich aus dem Staub(e) gemacht. Nu vorbi atît de încet. 9.362 38. cu toate acestea viu la tine.. Das sind nur Ausreden. Antworten Sie! a) Wo befand sich das Ernst-Drucker-Theater? b) Was für ein Theater war es? c) Woran erinnerte sich Pauline Hardekopf? d) Was für einen Eindruck machte die Gretchen-Tragödie auf das Publikum ? e) Hat das Publikum Faust verstanden? Warum nicht? f) Wie „korrigierte" der Regisseur die Schlußszene? g) Wie wurde diese „korrigierte" Schlußszene aufgenommen? 10. Merken Sie sich ! Du bist aufeinen guten Gedanken gekommen. ca să vadă tragedia lui Gretchen din „Faust". f) Publicul a fost atît de indignat încît regizorul a trebuit să schimbe scena finală. b) Toată familia s-a dus la teatru.. an dem Ausflug teilzunehmen? f) Sie sind .. deşi nu era tîrziu. mich deiner Meinung. totuşi merge la şcoală..

Er bemerkte es erst beim Essen. Ich lud Frau Agnes zu mir ein. du hast jemanden eingeladen. Da ist doch nichts daran. Frau Irene lächelte unsicher. fand eines Tages seine Frau recht nachdenklich. ( N E U N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BEWEIS Nach Alexander Keller Professor Dr. Ich habe ja auch einmal diese junge Dame zu dir kommen sehen. und sie gab mir dafür eine Perle.. Nach wenigen Minuten kam er zurück." „Ja" nickte der Professor. Sie ist jung und hübsch und schließt sich ganz an mich an . „Darüber reden wir noch". „Im Sommer habe ich im Bad eine hübsche junge Frau. „Was weiter!" entgegnete Frau Irene heftig. „Was weiter! ich zweifle an der Echtheit der Perle. erwiderte ihm Frau Irene ärgerlich. und heute bat sie mich um Geld.. Hörst du mir überhaupt zu ?" Der Professor antwortete zerstreut: „Ja. aber ganz traue ich ihr nicht. ein Chemieprofessor und Gelehrter von Weltruf. da stimmt doch etwas nicht. schöne Perle lag darin. Vielleicht ähnelt sie nur einer echten. dachte ich mir — na. um sie schätzen zu lassen.. denn sie gefiel mir sehr gut. natürlich . zu einem Juwelier zu gehen. kennengelernt. die mir sehr gut gefällt. Friedrich Boshöfer.". es ist nichts leichter als das".39. „Gib mir die Perle!" Er sah sie flüchtig an und ging in sein Labor. dich zu besuchen. Es fällt mir schwer. daß mir Agnes irgendwie verdächtig ist. Eine haselnußgroße. denn er dachte schon wieder an seine Formeln. „Sie hat dich um Geld gebeten ." „Was weiter?" fragte der Professor ein wenig ungeduldig. Was weiter?" „Ich gab ihr zweihundert Mark... Kannst du vielleicht herausbekommen.. ob diese Perle echt ist?" Frau Irene öffnete ein kleines Etui. . „Gewiß. „Was ist denn mit dir los?" fragte er ohne Neugierde. Lade sie bald wieder ein .. „Ich will nicht sagen.. als sie ihm auf einige Fragen einsilbige Antworten gab. murmelte Professor Boshöfer. der kaum hinhörte. eine gewisse Frau Agnes Stub.

über + Akk. : oarecare. = a asculta (pe (îineva sau ceva) reden -f. = a cere zweifeln + an + Dat. = a vorbi (despre) trauen + Dat. a se încrede (în) sich anschließen + an -f. improbabil . Wo hast du die Perle?" Dr." „Darauf verzichte ich".abia. wenn eine Perle echt ist. Boshöfer hob erstaunt die Brauen. = a avea încredere (în). „Die Perle. nu-i mare lucru da stimmt doch etwas nicht = aici ceva nu e în regulă Was weiter? = Şi mai departe? das Labor (plural: die Labors) — forma prescurtată a substantivului das Laboratorium. LEHRSTÜCK „Die Perle ist echt".Ich bin sehr froh. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Bad = la băi Hörst du mir überhaupt zu? = Dar. anumit ^adc : desigur .Akk. de-abia zuhören + Dat. = a se ataşa (de) bitten + um -f. Deine Perle hat sich in drei Minuten aufgelöst — der beste Beweis für ihre Echtheit. = a se îndoi (de) verzichten + auf + Akk. mă asculţi? Da ist doch nichts daran = Nu-i nimic deosebit în aceasta. numai erst \ mai întîi Rektion kaum ^anevoie. die Perle! Die habe ich doch in Salzsäure getan. lachte Frau Irene. „Ich kann dir sogar ein schriftliches Gutachten ausstellen." Frau Irene stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. sagte der Professor.abia. . löst sie sich in drei Minuten auf.364 39. = a renunţa (la) .Akk. die Laboratorien Lexik Synonyme reden — sprechen Antonyme sicher =f= unsicher geduldig^ungeduldig Vieldeutige Wörter gewiß / adj.

o atitudine a unei persoane faţă de alta (ex. 3. zu einem Juwelier zu gehen. Grammatik 3). e şi f) sau o deosebire. TRADUCEREA L\ LIMBA GERMANĂ A CONJUNCŢIEI DACĂ a) Kannst du vielleicht herausbekommen. e) Vielleicht ähnelt die Perle nur einer echten? f) Die Tochter ist dem Vater ähnlich. COMPLEMENTUL LA DATIV a) Frau Agnes gefiel mir. —• o asemănare (ex. b. h). ob die Perle echt ist? b) Wenn eine Perle echt ist. —• după unele verbe impersonale (ex. g) sau o îndepărtare. b) este o propoziţie condiţională. a. 304. De asemenea se pune complementul la dativ — după verbe de declaraţie (ex.. b) Ich traue ihn nicht ganz. Propoziţia introdusă prin wenn = dacă (ex.J stau pe lîngă infinitivul unui verb predicativ. 345. Complementul la dativ este cerut în special de verbe sau de adjective care exprimă : —• o apreciere. / o b —• introduce propoziţii completive —• întrebarea : Was? ^ wenn — introduce propoziţii condiţionale — întrebarea : Unter welcher Bedingung? / . Grammatik 3 şi pag.. Propoziţia introdusă prin ob = dacă (ex. g) Ich näherte mich dem Beamten. c) Hörst du mir überhaupt zu ? d) Frau Agnes ist mir nicht verdächtig. a) este o propoziţie completivă. i). c şi d). erwiderte ihm Frau Irene. — o apropiere (ex. Dacă verbele care exprimă percepţii senzoriale (sehen. löst sie sich in Salzsäure auf.diese junge Dame zu dir kommen sehen. h) Darüber reden wir noch.DER BEWEIS 365 GRAMMATIK 1. i) Es fällt mir schwer. hören etc. 2. FORMAREA PERFECTULUI ŞI MAI MULT CA PERFECTULUI (Completare) Ich habe. ele formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca verbele auxiliare de mod (vezi pag.

wollte er nicht verzichten? c) Ich schloß (ich) (er) sehr an. e) Du sollst nicht ... în cazul acesta exprimă începutul unei acţiuni: losgehen (ex.. a) — a fi scăpat de. 3) sufix. (sein Geburtstag) ein.. Übungen 1. (seine Aufrichtigkeit) zweifeln. b) Ich begegnete (mein Freund) in der Straßenbahn. i) Was haben Sie (sie) erwidert? j) Wurde Frau Agnes (ihre Freundin) verdächtig? k) Warum traute sie (ihre Freundin) nicht ganz ? I) Trauen Sie (ihre Freunde) ? 2.366 4. a se intlmpla (ex. FORMAREA CUVINTELOR 39. în accepţiunea a doua cere un complement direct: Ich bin den Schnupfen los. h) Sie verzichtete . Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Objekte in den richti­ gen Fall! a) Er bat (ich) . a se fi descotorosit de O b s e r v a ţ i e . b) = a porni (pe jos). d) Gefallen (Sie) diese Perlen? e) (Mein Freund) kannst du trauen.. diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen. h) Es fiel (sie) nicht schwer. ein Glas Wasser.. losfahren — a porni (cu un vehicul) etc. los se întrebuinţează ca : 1) adjectiv predicativ. c).. cu înţelesul fără (ex... Setzen Sie das eingeklammerte Objekt in den richtigen Fall! a) Wir nähern uns (der Palast der Republik). d) Er lud (wir) . c) Dieses zweite Mal spielte Felix fehlerlos. zu einem Juwelier zu gehen. LEHRSTOCK a) Was ist denn mit dir los ? b) Ich nahm Hut und Mantel und ging los. f) Frau Irene wollte sich . (das schriftliche Gutachten). 2) particulă separ abilă. (die Echtheit) der Perle überzeugen.. se foloseşte împreună cu verbul sein şi se traduce prin — a se petrece. c) Sie antwortete (er) einsilbig. f) (Wer) ist deine Schwester ähnlich? g) Der Professor dachte an seine Formeln und hörte (seine Frau) kaum zu. g) Sie dachte dar-. b) Wor. .

... h) Er fragte mich.. d) Ich kann dir noch nicht sagen. 4. du. Ergänzen Sie durch wenn oder o b / a) . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. jetzt? Ich. wissen Sie. er. c) . sein..DER BEWEIS 367 3. ... Perlen. näher.. e) . was. ich ihm helfen möchte. ob. seit. werden. Ich. ein Jahr. ein Jahr. Bilden A. das Spiel. lösen sie sich auf. vor... sein.. machen wir einen Ausflug. losgehen. wollen. sich überzeugen. nicht. Sie. sich auflösen. zu Hause.. Sie. Bilden Sie Sätze A. Salzsäure. löst er sich auf. was. sein. dieser Mann. . er kommt. von.. sagen. gut. ich kommen werde. kennen. dieses Buch in der Bibliothek der Fakultät zu finden ist... so lade ich ihn zu uns ein. I) . dieser Herr.. daß. schon. diese Gegend. du willst. nicht. man Zucker in Wasser legt. du ein Gutachten brauchst. Ich glauben.. Perlen in Salzsäure getan werden. kommen. näherkommen. Sie. ein Jahr. . kaum erst 5. Deutsch? Ich. müssen. Warum.. jetzt Die Arbeit. c) Sie. kennen. sein? kennenlernen Ich. dieser Herr. in. lange? Ich. kennenlernen.. er. nicht. los.. Ich. die Eminescustraße. im Perfekt! a) Frau Irene. nicht. die Perle. Als.. j) . daß.. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie Sätze! Gebrauchen Sie eines der angegebenen Wörter! Ich. schätzen. erkennen. im Präsens! B. lassen. er schon in Bukarest ist? g) . die Echtheit. seit. kennen Ich. im Imperfekt! C. los. wir. er. er. b) Sie. spielen wir heute nachmittag eine Partie Schach. er. Sie. können. Sie.. k) Ich bin nicht sicher. sein. . du willst. i) Frau Irene wollte herausbekommen. . die Perle echt ist. er. die Perle. b) Ich weiß nicht. so. wo. Wir.. schon. f) Kannst du erfahren. trauen.. dann. . es. so stelle ich es dir aus. fertig. es. das Wetter am Sonntag schön ist. erfahren. I können Ich.

ansehen. Geld ? antworten. brauchen. der Professor. in. auf. hören. die Brille. zu Hause. zu schreiben. nicht. nicht. ausgehen. sehen. heute. über. in. er. die Perle. Friedrich Boshöfer? bemerken. Frau Agnes? bringen. mein Füller? Danke. bleiben. in. Haben. zu sehen. wollen. viel. ein Juwelier. zu Hause. der Professor. Bilden Sie Sätze! A. nicht. zu Hause? Nein. Frau Irene. . in. ihre Freundin? sollen. Gehen. Er. kaufen. Warum sein. der Garten. Er. Frau Agnes? trauen. Zegew. Ein Gelehrter. herausbekommen? feststellen. der Professor. der Professor. nicht. nicht. Das Flugzeug. er. Sie. bei. in. seine Frau? gefallen. noch. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Brauchen. müssen. sehen. die Brille. wollen. nicht? geben. Klavier spielen. hören. Ich. Salzsäure. Frau Irene. Ich. ein Juwelier? Nein. Brauchen. es. jung. Sie. unsicher? einladen. Wie C. sie. er. das Etui. wollen. das Laboratorium. Was D. sollen. der Laden. sie. das Labor. diese Schallplatte.368 39. nicht. sehen. für. der Professor. Frau Irene. nicht. Wie lange. viel. besuchen. die Perle? sein. noch. die Echtheit. Ich. die Frage. liegen. sie. ich. Das Kind. das Essen? lächeln. das Essen? erzählen. nicht. zu schreiben? Nein. nachdenklich? bemerken. zu. das Etui. bei. zu. ihr Mann? antworten. sein Labor? noch mehr B. dürfen. ich. sie. er. ein Gutachten? Ich. Frau Irene. sein. in. der Professor. gehen. Antworten Sie! 6. ich. spielen. wir. erst. in. Ich. nicht. von Weltruf. Ihre Freundin. ihr Füller. dürfen. Sie. die Freundin. Sie. der Beweis. nicht. haben. viel Schönes. wir. bleiben. Frau Irene. bleiben. LEHRSTÜCK d) e) f) g) h) i) jj k) I) mj n) o) Sie. gehen. Ich. seine Frau? geben. gehen. Er. Frau Irene. sie.

ca să se convingă dacă (ea) este veritabilă. Nu fii atît de nerăbdător! Nu sînt nerăbdător. de ce v-aţi oprit? (El) A scris lucrarea fără nici o greşeală. Irinei îi veni greu să nu îndeplinească dorinţa prietenei ei. într-o vară. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Boshöfer era un profesor de chimie de renume mondial. Puteţi veni vineri la noi?—• Desigur. Soţia lui se numea Irina. venim cu plăcere. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Sie! Was bemerkte Dr. Nimeni să nu lucreze fără plan. Irina o invită pe prietena ei la ea acasă pentru că (aceasta) îi plăcea foarte mult. care era foarte distrat. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Der 9. Übersetzen A. Agnes. Boshöfer beim Essen? Was erzählte Frau Irene ihrem Mann? Warum hörte er ihr kaum zu? Warum traute Frau Irene nicht ganz ihrer Freundin? Worum bat Frau Agnes Frau Irene? Woran zweifelte Frau Irene ? Worum bat sie ihren Mann? Wie „erfüllte" er den Wunsch seiner Frau ? Welche Folgen hatte das für Frau Irene? Welches ist der beste Beweis für die Echtheit einer Perle? Beweis11! 8. E tîrziu. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) B. 24—Limba germană — c. să pornim! Ge s-a întîmplat. Irina îl rugă pe soţul ei să constate dacă perla este veritabilă. la băi. Profesorul.\ DER BEWEIS 369 7. dizolvă perla în acid clorhidric. scoase un ţipăt şi leşină. Gînd soţia lui află aceasta. făcu cunoştinţă cu o doamnă tînără şi dră­ guţă. Intr-o zi Agnes îi ceru prietenei ei mai mari să-i dea două sute de mărci. Un oarecare domn Popescu a fost aici. 1881 . Ea îi dădu banii şi primi în schimb ( = pentru aceştia) o perlă mare cît o alună. El se gîndea numai la formule chimice.

Was ist los? Er ist ein Gelehrter von Weltruf.370 39. Gib nicht einsilbige Antworten! Da stimmt etwas ni cht. LEHRSTOCK i) j) k) I) m) n) Astăzi (noi) trăim fără griji.) de sinceritatea lui? Vă mai îndoiţi de sinceritatea lui? Merken Sie sich! . Ştiai că l-am văzut venind pe fratele tău? Cu cine semeni? Cu tatăl tău sau cu mama ta? De ce i-a fost prietena ei suspectă? Cum v-aţi convins (dv. Er stellte ein schriftliches Gutachten aus. .

Intellektuellen und Beamten. Immer. Vom ersten Tage ihres Eestehens hat unsere Partei. selbst in der tiefsten Illegalität. sie ist ihr Vortrupp. Parteitag führt unsere Partei die Benennung Rumänische Kommunistische Partei. Mai 1921 wurde die Kommunistische Partei Rumäniens gegründet. der Vollendung des sozialistischen Aufbaus. die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung auf ihre rote Fahne geschrieben. . eine marxistisch-leninistische Partei neuen Typs. der den sozialistischen Aufbau möglich machte. dem . sowie dem Endziel der Partei.Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. In den Reihen der Partei vereinigen sich die fortschrittlichsten und bewußtesten Arbeiter. dieses gipfelte im August 1944 im bewaffneten Aufstand der antifaschistischen und patriotischen Kräfte. Die Kampftraditionen und Erfahrungen der KPR fanden in der Rumänischen Arbeiterpartei ihre Fortsetzung und fruchtbare Anwendung. gegen Faschismus und Krieg. stand die Partei im unnachgiebigen Kampf gegen Entrechtung und Ausbeutung. Die Geschichte unserer Partei ist mit dem Kampf unserer Arbeiterklasse und unseres werktätigen Volkes eng verbunden. Seit dem IX. UNSER WEGWEISER Nach Anton Breitenhofer Am 8.\ 40. Die Februarkämpfe der Eisenbahner und Erdölarbeiter von 1933 waren der Auftakt zum entscheidenden Ringen. AUS DEM STATUI DER RUMÄNISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI Die Rumänische Kommunistische Partei ist die höchste Organisationsform der Arbeiterklasse. (VIERZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DIE PARTEI A. Bauern. Diese Benennung entspricht vollauf den glorreichen Traditionen unserer Partei und der gegenwärtigen Etappe unserer Gesellschaft. B.

= a contribui (la) . Vine în contact cu mişcarea ilegală a Partidului Comunist din România.Dat. = a corespunde dienen -f. Alte opere ale scriitorului sînt povestirile Aus unseren Tagen şi nuvela Die Lehrjahre des Franz Jacobi.372 40. eng verbündet mit der Bauernschaft und vereint mit den Intellektuellen und den anderen Kate­ gorien von Werktätigen. In romanul său Sieg in der Arbeiterstadt (1952) înfăţişează viaţa şi lupta muncitorilor din Reşiţa. a servi kämpfen -f. Im Geiste des proletarischen Internationalismus. ohne Unterschied der Nationalität. für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. dient treu den Lebensinteressen und Bestrebungen des Volkes. Perioada de intensă activitate publicistică şi scriitoricească a lui Breitenhofer începe după eliberare.in + Dat. = a culmina (în) entsprechen + Dat. die führende Klasse der Gesellschaft. participă de tînăr la lupta împotriva fascizării ţării. Das Endziel der Partei ist der Aufbau der klassenlosen Gesellschaft — der kommunistischen Gesellschaft.für -f Akk. al cărui membru devine în timpul celui de-al doilea război mondial. = a baza (pe) beitragen + zu + Dat. Unter der Anleitung der Partei kämpft die Arbeiterklasse. Fiu de muncitor. die führende politische Kraft in der Sozialistischen Republik Rumänien. = a lupta (pentru) gründen + auf -f. Erläuterungen 1) A n t o n B r e i t e n h o f e r s-a născut în anul 1912 la Reşiţa (Banat). 2) neuen Typs = de tip nou 3) an der Spitze = în fruntea 4) eng verbündet mit = în strînsă alianţă cu Rektion gipfeln -f. auf der Grundlage der Prinzipien und Normen marxistisch-leninistischer Beziehungen unterhält die Rumänische Kommunistische Partei Beziehungen der Zusammenarbeit zu den brüderlichen kommunistischen und Arbeiterparteien und trägt aktiv zur Festigung der Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommuni­ stischen und Arbeiterbewegung bei.Akk. LEHRSTOCK Die Rumänische Kommunistische Partei. = a sluji.

setzt die Gründung einer Industrie ein. der Moldau und in Siebenbürgen. daß das 19. für die Unabhängigkeit des Vaterlandes erhoben haben. Handwerker und Gelehrten. die Agrarreform. zugleich mit der Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in unserem Land. für soziale Gerechtigkeit. Jahrhundert in unserem Land von starken revolutionären Erschütterungen beherrscht war. Der Volksaufstand unter Tudor Vladimirescu. Die ausgeprägte Zuspitzung der wirtschaftlichen und sozialen Widersprüche infolge der Entstehung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse brachte es mit sich.DIE PARTEI 373 Übungen 1. Der Verband der Kommunistischen Jugend entfaltet seine Arbeit unter der Führung der Rumänischen Kommunistischen Partei. die sich im Laufe der Jahrhunderte wiederholt gegen fremdländische Unterdrückung und Knechtung. Den Parteiorganisationen obliegt es. Der V K J ist die revolutionäre Organisation der werktätigen J u gend in Stadt und Land. Übersetzen Sie! A. die Heranbildung der jungen Generation von Erbauern des Sozialismus und Kommunismus ist eine Ehrenpflicht der ganzen Partei. Im Verlauf der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Industrie bildete sich eine neue Gesellschaftsklasse heraus. die Vereinigung der Moldau mit Muntenien 1859 und die Gründung des rumänischen Nationalstaates. Städter. B .. Die Erziehung der Massen der Jugend. die bürgerlich-demokratischen Revolutionen von 1848 in Muntenien. . In der zweiten Hälfte des 19. das Proletariat. von 1864 und die Erringung der nationalen Unabhängigkeit 1877 förderten das Voranschreiten der Gesellschaft und das Anwachsen der Produktivkräfte des Landes. Zahllose Seiten der Geschichte unseres Landes künden von den revolutionären Kämpfen der Bauern. die ständige Führung. der breiten Volksschichten. die kontinuierliche Anleitung und die systematische Unterstützung und Kontrolle der VKJ-Organisationen zu sichern. die ganze Gesellschaft von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien und das Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit zu erschließen. den revolutionären Kampf des Volkes weiterzuführen. Die Partei entfaltet ihre Tätigkeit in den Reihen der Jugend der Sozialistischen Republik Rumänien durch den Verband der Kommunistischen Jugend. dem die historische Mission zukam. Jahrhunderts. das Regionskomitee des V K J dem Regionsparteikomitee usw. Das Zentralkomitee des Verbandes der Kommunistischen Jugend untersteht dem Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei.

unser. b) Freut ihr euch .. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen.Haus vorbeigegangen. so daß oder weil! a) Ernst Thälmanns Vater wurde verhaftet..Gedanken gekommen? g) Hat jemand .. e) Thälmanns Popularität war sehr groß.Bruder auf! f) Wer ist . . 3. e) Paß . Verfügung.schön.. b) Ernst Thälmann konnte sich seinen Lebensunterhalt sichern.Mannschaft..) f) Wann erfuhren die Grünwieseier die Wahrheit? (Sie sahen.) b) Wann ließ der fremde Herr einen Wagen kommen? (Die..Kollegin an. lebt weiter. dein.) d) Wann hörten die Grünwieseier Lärm? (Sie gingen an den Fenstern des fremden Herrn vorbei.. f) Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben.374 40.. d. 4. Setzen Sie die Endungen und die passenden Präpositionen ein! a) Wir sind . Der Junge kam zu seinen Verwandten. mir einladen? k) Sie schloß sich .gut. der nächste Woche stattfinden wird? c) Ich stelle dir gern mein Fahrrad . dies....Sieg unser.. mir gefragt? h) Ich bin gestern ... d) 1933 hatte Hitler die Macht ergriffen.) c) Wann kam der fremde Herr zurück? (Es war schon Nacht.neu.) e) Wann schlug er seinen Neffen? (Er war faul... daß der bewunderte Neffe ein Affe war. c) Während des ersten Weltkrieges verbreitete Ernst Thälmann Kampfschriften.. I) Es fiel ihm schwer. Er arbeitete schwer..Ausflug. daß die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernen. Das. obwohl.. nachdem. d. LEHRSTÜCK 2. Beantworten Sie folgende Fragen! Gebrauchen Sie die Konjunktionen wenn oder als / a) Wann klatschten die Grünwieseier? (Sie gingen zueinander auf Besuch. Er wollte. Bilden Sie Satzgefüge! Verwandeln Sie entweder den ersten oder den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. d. i) Warten Sie schon lange .klein. Die Faschisten wagten es nicht.) .Ausflug zu verzichten.. ihr. indem. dein..Hauptstadt stolz. d) Wir freuen uns . mich? j) Darf ich Sie .... Ernst Thälmann kam ins Gefängnis. Truppe mit den Tieren war fortgezogen. was er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit geschaffen hat.

treffen. b) Der alte Araber hatte nur ein einziges Kamel. auf. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Die drei jungen Leute hatten gerechnet und gerechnet. Futurum! Übersetzen Sie! a) Die drei Söhne haben sich lange den Kopf zerbrochen. begegnen. dieses Buch. 9. . in. Sie konnten sich nicht einigen. der Garten. den Infinitiv des Perfekts! a) Man muß diese Übersetzung rasch machen. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. diese Straße. c) Sie soll dieses Lied (singen). b) Ich glaube es jetzt (verstehen). sie. in. er. von. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. 8. hören. b) Der alte Araber stellte ihnen gern das Kamel zur Verfügung. Bilden Sie zusammengesetzte Sätze! A. Setzen Sie das Prädikat in das II.DIE PARTEI 375 5. Verwandeln Sie ins Passiv! Gebrauchen Sie A. b) Man muß das Telegramm heute aufgeben. er. 6. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv)! Ich kann mich nicht erinnern. Es gelang ihnen nicht. Der „Neffe" beruhigte sich nicht. sehen. lesen. den Infinitiv des Präsens! B. d) Dieser Junge soll gut Klavier (spielen). hier. c) Er half den drei jungen Leuten gern. c) Man soll dieses Buch lesen. sein. Er stellte es den drei jungen Leuten zur Verfügung. c) Die Grünwieseier wollten Näheres über den fremden Herra erfahren. e) Was kann er ihn fragen? 7. d) Der „Neffe" benahm sich ganz ungebührlich. d) Nach der Teilung waren die drei Brüder zufrieden. e) Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden. in den Infinitiv des Präsens (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ B. in den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ a) Er muß dieses Gedicht auswendig (lernen). dieser Freund. Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. d) Man mußte die Schlußszene korrigieren. diese Stadt.

Er führte keine Posse auf. b) Partidul a stat întotdeauna în fruntea luptei contra exploatării. daß. ohne. Sie sahen ein Trauerspiel. zu. . weil. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne. ein Kollege. viel. er. warten. Er ging rasch weg. Wußten Sie.. haben. Übersetzen Sie! Partei A.. obwohl. Zeitschriften. damit. wir. statt. zu tun. sehr.. in. nicht. sich. er. und. sagen. ge­ fallen ? B. müs­ sen. Sprechen Sie über den Kampf unserer Partei um eine neue Gesellschaft­ ordnung! 13. zu. bleiben. zu. zu Hause. zu. c) Das Publikum wollte nicht nach Hause gehen. Sie. Er bat Gretchen um Verzeihung. auf. er. dasselbe Jahr. der Kollege. e) Doktor Faust mußte auf die Rühne zurückkommen. gehen. wir. zu. z u ! mit um. dieselbe Stadt. kommen. statt. 12. Ihr Rrief. warten... daß.. 11. zu.376 40. treffen. c) Partidul nostru a luptat şi luptă neînduplecat pentru construirea orînduirii socialiste. Es sah die geänderte Schlußszene. derselbe Schriftsteller. b) Der Regisseur führte einmal eine Tragödie auf. LEHRSTÜCK 10. lassen. mit. er. a) Partidul Comunist din România a fost creat în anul 1921. ich. Sprechen Sie über die Rolle der Rumänischen Kommunistischen in der Sozialistischen Republik Rumänien! 14. a) Johann Hardekopf und seine Frau gingen ins Theater. nicht. auf. Sie müssen ihm schreiben. wohin. d) Der Regisseur kam heraus. Bilden Sie Sätze. der Kollege. geboren sein? daß. wir. damit. warten. um. Zeitungen. er. nach Rukarest. Er beruhigte das Publikum. weil. sein. um. C. aus.' A. kaufen.

ţăranilor. . b) Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organi­ zare a clasei muncitoare. f) Partidul a luptat şi luptă pentru construirea orînduirii socia­ liste. e) Succesele pe care poporul nostru le obţine în construirea socia­ lismului constituie o contribuţie activă la cauza păcii şi socia­ lismului în întreaga lume. B. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. a) Cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rîndurile mun­ citorilor. este forţa politică conducătoare din Republica Socialistă România.DIE PARTEI 377 d) în timpul fascizării ţării condiţiile de luptă ale partidului au devenit şi mai grele. d) în patria noastră întreaga putere aparţine poporului. c) In Republica Socialistă România exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desfiinţată. e) Lupta partidului din ilegalitate a culminat cu insurecţia armată din 23 August. este detaşamentul ei de avangardă.

Seit Juri Gagarin mit seinem Flug um die Erde am 12. sind die Namen vieler Kosmonauten bekannt geworden. Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor : zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. Boris Jegorow und Konstantin Feoktistow und von manchen anderen gehört? Als erste Frau war die sowjetische Kosmonautin Walentina Tereschkowa 71 Stunden im Weltall. Virgil Grissom. Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen und eine internationale kosmische Expedition entsenden. Forschungsflüge zu anderen Planeten usw. Sie alle trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. German Titow. April 1961 die Ära der Weltraumflüge eröffnete. . die wohlbehalten wieder auf der Erde landeten. John Gleen. von den „kosmischen Drillingen" Wladimir Komarow. das Gesetz der Schwerkraft zu besiegen und die Erde zu umkreisen.41. An Bord des Raumschiffes „Wostok V I " umkreiste sie die Erde 49 mal und legte einen Weg von rund 2 Millionen Kilometer zurück. daß es dem Menschen gelingen wird. Doch noch größere Erfolge als bisher erwarten u n s ! Unermüdlich trainieren Kosmonauten für den Flug und die Rückkehr von immer großartigeren Zielen. Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiedenen Ländern. ( E I N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK DIE ERSTEN KOSMONAUTEN Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. von dem erfolgreichen Flug Gordon Goopers. weitere Gruppenflüge. von den „kosmischen Zwillingen" Andrijan Nikolajew und Pawel Popowitsch. die Landung auf dem Mond — die nach der gegenwärtigen Planung für die Periode 1967-—1969 zu erwarten ist —•. Wer hat nicht von Alan Shephard. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten von Amerika entsandten in den letzten Jahren Menschen in den Weltraum. dann die Errichtung ständiger Stationen auf unserem kosmischen Nachbar.

) -f. . personale: indicativul. \ a recomanda sich (Dat.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 379 Das sind wissenschaftliche und technische Zukunftspläne. vorstellen ( . impers. . = a reuşi hören + von + Dat. Modul conjunctiv are în limba germană tot atîtea timpuri ca şi indicativul: prezent.. c) Wer hätte sich das vor Jahren vorgestellt. deren Erfüllung nicht mehr allzu fern ist. — a auzi (despre) beitragen + zu + Dat. predicatele se găsesc la conjunctiv şi anume : — î n exemplul a: la conjunctiv prezent (infinitiv: vorstellen) — în exemplul b : la conjunctiv imperfect (infinitiv : sein) — în exemplul c : la conjunctiv mai mult ca perfect (infinitiv : vorstellen).Dat. dem Wohl der Menschheit! Lexik Synonyme sich vorstellen — sich denken die Schwerkraft •— die Gravitation der Weltraum — der Kosmos fern — weit Vieldeutige Wörter / a prezenta. = a servi (cuiva) GRAMMATIK 1.) vorstellen = a-şi imagina Rektion gelingen (v.. în limba germană există numai trei moduri imperativul şi conjunctivul. O b s e r v a ţ i e . viitorul I. viitorul I I . perfect. imperfect. b) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. Der Kosmos diene dem Frieden. Doch die Bedingung zu ihrer Verwirklichung ist Frieden und Zusammenarbeit. Conjunctivul îndeplineşte şi funcţiunile modului condiţional-optativ. în propoziţiile de mai sus. mai mult ca perfect. MODUL CONJUNCTIV a) Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor. = a contribui (la) dienen + Dat.

ich nehme. 1. Imperfectul conjunctiv : ich hätte = aş avea.. -Un. şi persoana a Ii-a (singular şi plural). Verbele neregulate (vezi schema nr. avui. pag. De exemplu : Imperfectul indicativ : ich hatte = aveam. Unele forme ale conjunctivului prezent coincid cu formele indicativului prezent şi anume : persoana I singular persoana I plural persoana a IlI-a plural La verbele slabe a căror rădăcină se termină în -t. LEHRSTOCK Înţelesul temporal al formelor conjunctivului este diferit de înţelesul tem­ poral al formelor indicativului. -dn. -gn. FORMAREA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI A. 101. CONJUNCTIVUL P R E Z E N T Conjunctivul prezent — atît la verbele tari cit şi la verbele slabe — se formează din rădăcina verbului. 2. 554) formează conjunctivul prezent ca şi verbele regulate. O singură excepţie o constituie verbul sein: ich sei du sei(e)st er sei wir seien ihr seiet sie seien . 3. Astfel.380 41. coincid cu indicativul prezent. -dm. am avut. pe cînd imperfectul indicativ are numai înţeles de trecut. Verbele tari nu schimbă vocala radicală la conjunctiv prezent. Deci numai persoana a III-a singular a prezentului conjunctiv diferă de indicativul prezent. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. -chn. -d. Se traduce prin : — conjunctivul prezent — indicativul prezent Infinitiv fahren ich fahre du fahrest er 1 sie } fahre es J wir fahren ihr fahret sie fahren Sie fahren -e -est -e -en -et -en -en rechnen ich rechne du rechnest er sie • rechne es j wir rechnen ihr rechne? sie rechnen Sie rechnen Prezentul Conjunctiv Observaţii. -tm. Deci: ich Jahre. du nehmest etc. imperfectul conjunctiv are înţeles de prezent. du fahrest etc. pe lingă persoana I (singular şi plural) şi persoana a III-a plural. 2.

sie \ fuhr es J wir fuhren ihr fuhrt sie fuhren Imperfectul Conjunctiv ich führe du führest er . conjunctivul imperfect se formează din indicativul imper­ fect. Verbele care au a. Conjunctivul imperfect se traduce de obicei prin condiţionalul-optativ prezent. ich wäre ich wurde ich würde du wärest du wurdest du würdest etc. Infinitiv : schreiben Imperfectul Indicativ ich schrieb du schriebst CT Infinitiv : fahren Imperfectul Indicativ ich fuhr du fuhrst er . la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. sie \ führe es J wir führe« ihr führet sie führe« Desi­ nenţa -e 1 -est -e -en i -et -en Imperfectul Conjunctiv ich schriebe du schriebest CT 1 \ schrieb J schrieben schriebt schrieben 1 sie es wir ihr sie sie \ schriebe es J wir schriebe« ihr schriebet sie schriebe« cu sau fără Um­ laut 2) La verbele slabe. etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 381 B. ich war du warst etc. conjunctivul imperfect este i d e n t i c cu imperfect: Infinitiv : lernen Imperfectul indicativ = Imperfectul conjunctiv ich lernte du lerntest er | sie ) lernte es > wir lernte« ihr lerntet sie lernte« Sie lernte« 3) Verbele auxiliare haben indicativul de timp primesc Umlaut la conjunctivul imperfect: sein werden Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ ich hatte du hattest etc. . CONJUNCTIVUL IMPERFECT 1) La verbele tari. etc. ich hätte du hättest etc. o sau u în rădăcina imperfectului primesc Umlaut.

252. etc. etc. wollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich wollte du wolltest etc. etc. mögen Imper­ fectul Indi­ cativ ich mochte du moch­ test etc. ich nannte du nanntest etc. ich rennte du renntest etc. sollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich sollte du solltest etc. Grammatik 3) formează conjunctivul imperfect neregulat : kennen nennen rennen Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich kannte du kanntest etc. etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich wüßte du wüßtest etc. wissen Imper­ fectul Indi­ cativ ich wußte du wußtest etc. LEHRSTOCK 4) Verbele preterito-prezente (afară de verbele wollen şi sollen) au de ase­ menea Umlaut la conjunctivul imperfect: können dürfen müssen Imperfectul Imperfectul llmperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich konnte ich könnte ich durfte ich dürfte ich mußte ich müßte du konntest du könntest du durftest du dürftest du mußtest du müßtest etc. ich nennte du nenntest etc. ich kennte du kenntest etc. etc. 5) Verbele neregulate de conjugare slabă (vezi pag. Imper­ fectul Con­ junctiv ich möchte du möch­ test etc. . ich rannte du ranntest etc.382 41.

Imperfec­ tul Conjunctiv ich dächte du dächtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich brennte du brenntest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich brächte du brächtest etc. 6) Următoarele verbe formează regulat : conjunctivul imperfect de obicei ne­ Infinitiv Imperfectul Indicativ ich ich ich ich half starb stand warf ich ich ich ich Imperfectul Conjunctiv hülfe (hälfe) stürbe stünde (stände) würfe 1 helfen : sterben : stehen : werfen : . wenden Imperfec­ tul Indicativ ich wandte du wandtest etc. senden Imperfec­ tul Indicativ ich sandte du sandtest etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 383 brennen Imperfec­ tul Indicativ ich brannte du branntest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich wendete du wendetest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich sendete du sendetest etc. denken Imperfec­ tul Indicativ ich dachte du dachtest etc. bringen Imperfec­ tul Indicativ ich brachte du brachtest etc.

de obicei. prin perfectul conditional-optativ. de obicei.Formarea timpurilor compuse ale conjunctivului Timpurile compuse ale conjunctivului se formează. lernen Indicativ Ich du er sie es wir ihr sie habe gelernt hast gelernt i } hat gelernt i haben gelernt habt gelernt haben gelernt Conjunctiv ich habe gelernt du habest gelernt er i sie \ habe gelernt es > wir haben gelernt ihr habet gelernt sie haben gelernt ich du er sie es wir ihr sie Indicativ bin gefahren bist gefahren 1 \ ist gefahren i sind gefahren seid gefahren sind gefahren ich du er sie es wir ihr sie fahren Conjunctiv sei gefahren sei(e)st gefahren \ | sei gefahren ' seien gefahren seiet gefahren seien gefahren Perfect Perfectul conjunctiv se traduce. numai că verbul auxiliar se întrebuinţează la timpul corespunzător al conjunctivului. prin perfectul Ich du er sie es wir ihr sie hatte gelernt hattest gelernt l ) hatte gelernt ' hatten gelernt hattet gelernt hatten gelernt ich hätte gelernt du hättest gelernt er i sie \ hätte gelernt es > wir hätten gelernt ihr hättet gelernt sie hätten gelernt ich du er sie es wir ihr sie war gefahren warst gefahren | | war gefahren ' waren gefahren wart gefahren waren gefahren indicativ. ich wäre gefahren du wärest gefahren er i sie } wäre gefahren es > wir wären gefahren ihr wäret gefahren sie wären gefahren Mai mult ca perfect Mai mult ca perfectul conjunctiv se traduce. ca şi timpurile compuse ale indicativului. .

Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Viitorul I ich du er sie es wir ihr sie werde lernen wirst lernen ) } wird lernen werden lernen werdet lernen werden lernen J ich du er sie es wir ihr sie werde lernen werdest lernen i } werde lernen ' werden lernen werdet lernen werden lernen ich du er sie es wir ihr sie werde fahren wirst fahren \ \ wird fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren ich du er sie es wir ihr sie werde fahren werdest fahren l } werde fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren Viitorul II ich werde ich werde gelernt haben gelernt haben du wirst „ du werdest „ „ er | er 1 sie [wird „ sie f werde „ „ es ) es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet .. £ . Viitorul II conjunctiv se Întrebuinţează rar. O b s e r v a ţ i e . „ „ sie werden „ „ sie werden „ ich werde ich werde gefahren sein gefahren sein du wirst „ „ du werdest „ „ er \ er 1 sie |werde „ „ sie \ wird „ „ es ' es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet „ „ sie werden „ „ sie werden „ „ Viitorul I şi viitorul II se traduc prin viitorul indicativ.

unei posibilităţi (ex. unui ordin. B. f) Dürfte ich Sie um dieses Buch bitten? = Aş putea să vă rog. unei urări..optativul. a unei dorinţe nesigure sau irealizabile. ci n u m a i : — prezentul (ex. a). Könnte auch ich hinfahren — Wenn auch ich hinfahren könnte = Dc-aş putea pleca şi eu acolo. Propoziţiile acestea pot avea şi forma unor propoziţii secundare introduse prin conjuncţia wenn. unui îndemn (ex. c).. verbul conjugat stă în locul ultim : Wenn auch ich solch einen Flug unternehmen könnte! In ambele cazuri verbul conjugat se traduce prin de -f. — imperfectul (ex. A. h). aduce atunci o ezitare... C. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI ÎN PROPOZIŢIILE PRINCIPALE a) Der Kosmos diene dem Frieden. dem Wohl der Menschheit! b) Man stelle sich auch die nächsten Etappen in der Eroberung des Kos­ mos vor! c) Könnte auch ich solch einen Flug unternehmen! d) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit.. In acest caz. 3) pentru atenuarea unei rugăminţi. Verbul conjugat stă în locul 1. g) Könnten Sie mir dieses Buch geben? = Mi-aţi putea da.386 41. O b s e r v a ţ i e . Conjunctivul mai mult ca perfect se întrebuinţează de obicei pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate (ex. e.. 2) Pentru exprimarea unei probabilităţi. d. a. LEHRSTÜCK 3. h) Hätte ich die Möglichkeit gehabt. b). f şi g). Am văzut că atît conjunctivul prezent cit şi conjunctivul imperfect au tnfeles de prezent.. f şi g). . Conjunctivul mai mult ca perfect are înţeles de trecut. Conjunctivul prezent se întrebuinţează pentru exprimarea unei dorinţe realizabile (ex. o notă de poli­ teţe (ex. Conjunctivul imperfect se întrebuinţează : 1) pentru exprimarea unei acţiuni dorite (ex. — mai mult ca perfectul (ex.. d. b). Deci: î n t r e conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect există numai o deosebire de mod şi nu de timp. h). e). c. solch einen Flug zu unternehmen! î n propoziţiile principale nu se întrebuinţează toate timpurile conjunctivu­ lui. e) Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen.

Unsere Zukunftspläne werden in Erfüllung gehen. Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? e) Wir sind überzeugt (davon). Alle Kosmonauten trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. das Stadion. die Bibliothek. der Park. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! a) Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt? Dem Menschen wird eine Erdumkreisung gelingen. f) Wir fragen uns heute schon. a) b) c) d) Man Man Man Man (sich bemühen) immer. dürfen. a) Der Student (lernen) so. wir. Juri Gagarin eröffnete im Jahre 1961 die Ära der Weltraumflüge. ich. a) b) c) B. gehen. kommen. Setzen A. in. 3. Er. gehen. Das Kind. c) Wir wissen (es). Ich. b) Die Namen vieler Kosmonauten sind bekannt geworden. nicht. du. wechseln? Sie die eingeklammerten Verben in den Konjunktiv des Präsens! Es (leben) unser geliebtes Vaterland! Der Mensch (stellen) seine ganze Kraft in den Dienst des Friedens! Man (vergessen) nie. zu. ich. den Konjunktiv a) b) c) d) e) Imperfekts! Plusquamperfekts! Er. daß er die Prüfungen gut besteht. mit. gern. b) Die Studentin Grigoriu (mögen) zu mir kommen! c) Genossin Klein (übersetzen) den Text ins Bumänische! C. Wann werden wir zum Mond fliegen? 2. können. kommen. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen des des Sie A. jetzt.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 387 Übungen 1. d) Man kann (es) voraussehen. den Konjunktiv B. in. 100 Lei. Können. daß die Bedingung zur Verwirklichung unserer Zukunftspläne Frieden und Zusammenarbeit ist. müssen. korrekt zu sprechen! (nehmen) von diesem Medikament nur 10 Tropfen ein! (nehmen) dreimal täglich je ein Löffelchen ein! {gebrauchen) zu diesem Kuchen nur ganz frische Eier! . in.

. Leiten Sie die gebildeten Wunschsätze durch die Konjunktion wenu ein! 6..388 41. h) Meine Mutter bleibt noch hier. mit mir spazieren zu gehen! f) Wenn du so lieb (sein). nicht so spät kommen! (sollen) i) . in den Konjunktiv des Imperfekts! B. LEHRSTOCK 4. Verwandeln Sie folgende Sätze in Wunschsätze! Gebrauchen Sie A. f) Sie fahren doch mit der Straßenbahn... du mir sagen... wo du warst? (mögen) h) Du ... zu mir zu kommen! c) Wenn er nur nicht heute zu spät (kommen)! d) Wenn ich Zeit (haben). den Konjunktiv des Imperfekts! B. e) Sie lernt die Lektion für heute. Ergänzen Sie! Setzen Sie die Modalverben ins Imperfekt des Konjunktivs! a) . i) Ich erwache um 6 Uhr. c) Mein Bruder steht heute früher auf. ich dich bitten.. auch mir eine Karte zu kaufen? (dürfen) g) . Sie mir helfen? (mögen) b) . b) Sie gibt ihm das Buch. daß er zu mir kommen muß. mir das Buch zu geben! g) Wenn er doch mehr (üben)! h) Wenn Sie gesund (sein)! 7. Setzen Sie die eingeklammerten Verben A.. — Käme er heute! Wäre er heute gekommen! a) Der Zug kommt pünktlich an.. Sie heute zu mir kommen? (können) e) . j) Meine Schwester ist gesund. uns beeilen! (müssen) .... Sie so freundlich sein und mich begleiten? (wollen) e) . ich Sie um eine Zigarette bitten? (dürfen) j) Wir . du mir diese Schallplatte bis morgen geben? (können) d) . g) Der Genosse kann Deutsch.. den Konjunktiv des Plusquamperfekts! Beispiel: Er kommt heute.. in den Konjunktiv des Plusquamperfekts! a) Wenn du doch (kommen)! b) Wenn du die Möglichkeit (haben).. dir das zu erklären! e) Wenn ihr Lust (haben).. 5... Sie mir nicht ein Buch bringen? (sollen) f) . d) Er denkt daran.

h) Ar fi posibile şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din ţări diferite. a avut loc la 5 mai 1961. e) Zborul Valentinei Tereşcova are o importanţă deosebită prin faptul că ea este prima femee care a zburat în cosmos. d) Zborul lui Alan Shephard. Antworten Sie! a) Welche Staaten entsandten bis jetzt Menschen in den Weltraum? b) Wer umkreiste als erster die Erde? c) Wann fand der erste Flug in den Weltraum statt? d) Welche Namen von Kosmonauten kennen Sie? e) Was wissen Sie über ihre Flüge? f) Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? g) Für welche Periode ist die Landung auf dem Mond vorgesehen? h) Was wäre noch möglich? i) Welches ist die Bedingung zur Verwirklichung all dieser Zukunfts­ pläne? j) Wem soll der Kosmos dienen? 9. i) De aceea fiecare om să contribuie cinstit la menţinerea păcii! .DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 389 8. b) Zborul lui a fost o dovadă (pentru faptul). primul cosmonaut american. i) Numai colaborarea paşnică între state ne aduce realizarea visurilor noastre de viitor. g) Zborurile în grup au deschis perspective noi cuceririi Cosmosului. că oamenii pot învinge legea gravităţii. Übersetzen Sie! a) Cosmonautul sovietic Juri Gagarin a deschis cu zborul lui în jurul lumii din 12 aprilie 1961 era zborurilor cosmice. f) Toţi cosmonauţii au contribuit prin eroismul lor la cercetarea şi cucerirea Cosmosului. c) Oamenii care au fost lansaţi în Cosmos au aterizat nevătămaţi.

" Aha! Jetzt hatte ich sie. „Die Hauptstadt von Salzburg ist.. Ich hatte die „Heimatkunde" vor mir auf dem Tisch und studierte das Herzogtum Salzburg." Ich antwortete trotzig: „Ich rede doch keine Dummheiten. Ich schaute wieder in mein Buch. Aber die Großmutter schrie jetzt auch. Meine Mutter kam herein und gab mir eine Ohrfeige. um weiterzulernen. bekommst du ein paar Ohrfeigen. Das Garn war gerissen. Ich lernte : „Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner." Und schon hatte ich eine Ohrfeige. Urteilsbegründung: „Warum ärgerst du die Großmama?!" . „Ich lerne doch!" „Gut. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege. sie hat für ihr Geld alle meine Brüder studieren lassen und hätte auch mein Studium bezahlt. „Du sollst keine Witze machen und lernen!" sagte meine Großmutter. was im Buch steht. was im Buch steht!" „Wenn du lerntest. Wir werden sehen. vielleicht etwas lauter. Wo war ich nur stehengeblieben? „Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg". gut. Neben dem Tisch saß Großmama und strickte.42. mein Kind. Ich begann zu brüllen.." Ein leichtes Brummen ließ sich hören. ( Z W E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT Nach Egon Erwin Kisch Meine Großmutter war gewiß eine seelengute Frau. ob sie Wort halten wird. Dummheiten zu reden. ich lerne. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte.. Großmama sagte : „Wenn du nicht aufhörst. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Es war so : Ich saß zu Hause und lernte Geographie." Ich wiederholte. Ebenso ihre Geduld.. den Satz. wiederholte ich. sagte ich nichts. Sicher hatte ich mich getäuscht.

Da steht doch. „Wo haben Sie die Heimatkunde?" „Ich habe sie vergessen. Pause. . „Wieso ist das nicht selbstverständlich?" fragte der Professor ganz starr über meine Frechheit. „Die H a u p t stadt von Salzburg ist Salzburg." „Wo steht das ?" fragte Mama. Kommen sie heraus!" „Was wissen Sie über Salzburg?" „Das Herzogtum Salzburg". ich ärgere sie nicht. huh. Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland... So zum Beispiel. „Na das macht nichts. dann brauchen Sie ja kein Buch." „Dann braucht er gar nicht zu lernen! Afrika ist die Hauptstadt von Afrika.. sagte meine Mutter zu der ihren. „Mutter!". Wien ist die Hauptstadt von Wien. Da bemerkte er. und schaute in das Buch. „Fragen Sie die Großmutter!" Er führte mich zum Direktor. Ich hatte mein Heft und mein Lehrbuch auf dem Pult. daß es die französische Grammatik war. h u h ! Wenn es nicht so im Buch wäre. „Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg..." „Huh. Und nie mehr habe ich etwas gelernt." „Das haben wir schon zweimal gehört.. ich mache Witze. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. „Nicht einen Kreuzer geb ich für sein Studium her. „sehr g u t ! So! Steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg? Was steht noch darin — Prag ist die Hauptstadt von Prag.. und solchen Unsinn sagt er." „Aber Mutterl. ich lerne nur." „Blödheiten redet er.. weiß ich bestimmt.." Ich konnte ihm doch nicht die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht viel. begann ich.. Steht das auch darin? Dann braucht er nicht zu studieren!" Sie nahm die Heimatkunde und warf sie aus dem Fenster. Das ist doch selbstverständlich. „hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. sogar in schönem blauem Papier eingeschlagen. und er nahm es in die Hand. aber was ich weiß. daß Salzbu." „Sehr gut". würde ich es doch nicht sagen. vielleicht haben Sie die Heimatkunde im Kopf. „dort steht wirklich. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist." Da riß mir die Geduld. huh. schrie die Großmutter." „Weiter!" sagte der Professor.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 391 „Huh." Am Tage nach jener Disputation zwischen meiner Großmutter und mir blieb der Professor vor meiner Bank stehen.. Leider kam dem Professor das Buch etwas zu dick vor. statt zu lernen" rief die Großmutter. „Das ist gar nicht selbstverständlich!" schrie ich mit krebsrotem Kopf. und die Großmama sagt. Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen. was im Buch steht. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. huh. Ich wurde aus der Schule ausgeschlossen. wenn wirklich..

Aus allen vier Winden. este cunoscut în literatură ca maestru al repor­ tajului cu conţinut social şi politic... Asien gründlich ver­ ändert etc. = Dar aici scrie.... LEHRSTOCK Erläuterungen 1) E g o n E r w i n K i s c h (1885—1948).. 2) Salzburg •— heute österreichisches Bundesland (land federal din Austria) mit der Hauptstadt Salzburg 3) folgendes = următoarele 4) . = încremenit (din cauza.. scriitor şi jurnalist de limbă germană din P r a g a .. In lucrările sale (Paradies Amerika.. her = Nu mai dau nici un crăiţar. was im Buch steht = ce (ceea ce) scrie în carte 5) Jetzt hatte ich sie = Acum am prins-o 6) Und schon hatte ich eine Ohrfeige = Şi mă şi pomenii (trezii) cu o palmă 7) Da steht doch .. 10) .) critică societatea capitalistă şi imperialistă din toate părţile lumii şi luptă pentru progres. = a ţi se părea starr + über + Akk. 8) Mutterl — formă diminutivală a substantivului Mutter 9) Nicht einen Kreuzer geh ich ... pace şi socialism. de) . / gras grog Rektion vorkommen + Dat. Landung in Australien..392 42. ihre Geduld war gerissen — sie hatte die Geduld verloren = îşi pierduse răbdarea 11) ganz starr über meine Frechheit = încremenit (stană de piatră) din cauza obrăzniciei mele 12) nie mehr = niciodată Lexik Synonyme der Einwohner hner — der Bewohner Bewi :it — die Dumm! die Blödheit Dummheit sich ereignen •— geschehen Antonyme die Geduld =f= die Ungeduld Vieldeutige Wörter dick ^ .

pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. ca perfect (acţiune trecută) Timpurile şi modurile din propoziţia condiţionată (regentă). . was im Buch steht. c) O b s e r v a ţ i e . b) m. m. b).rn. . pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. ca perfect pentru o acţiune trecută (ex. în propoziţiile condiţionale i r e a l e predicatul se pune l a : -— conjunctivul imperfect. will ich ihn in die Gesellschaft einführen. Remarcăm că în propoziţia condiţionată se aplică. sînt propoziţii condiţionale. (vezi schema 158. 344. vezi şi pag. legată de o propoziţie condiţională ireală. în întrebuinţarea timpu­ rilor. se folosesc precum u r m e a z ă : Conjunctivul Conjunctivul imperfect pentru o acţiune prezentă (ex. 600) .-> imperfect /(acţiune prezentă) modul conjunctiva „ \m. b) Wenn du lerntest. b şi c). în propoziţiile condiţionale r e a l e se întrebuinţează modul indicativ (ex. .SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 393 GRAMMATIK 1. \ ir eale—> modul conjunctiv Propoziţii condiţionale ireale. — conjunctivul mai mult ca perfect. c). aceleaşi reguli ca în propoziţia condiţională. / r eale ~» modul indicativ Propoziţii condiţionale ( . pag. sagte ich nichts. Grammatik 1). introduse prin conjuncţia "wenn. PROPOZIŢIILE CONDIŢIONALE a) Wenn er sich bessert. c) Sie hätte auch mein Studium bezahlt. a. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte: Propoziţiile de mai sus. în propoziţiile condiţionale i r e a l e se întrebuinţează modul conjunctiv (ex.

. sagen. In limba germană. 606) . condiţionalul nu este considerat mod.. Condiţionalul perfect (II) se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul perfect al verbului de conjugat : ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt haben haben haben haben haben haben ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen sein sein sein sein sein sein Condiţionalul perfect se întrebuinţează uneori în locul conjunctivului mai mult ca perfect. Condiţionalul prezent se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat: ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden sagen sagen sagen sagen sagen sagen Condiţionalul prezent (I) se întrebuinţează în special în propoziţiile condi­ ţionate în locul conjunctivului imperfect. conjunctiv werden (würde) + prezent al verbului de con­ conjunctiv werden (würde) + perfect al verbului de con­ (vezi schema 104. în propoziţia de mai sus. verbul sagen stă la condiţionalul prezent: würde. würde ich es doch nicht sagen. ci numai o formă perifrastică a conjunctivului. Condiţionalul prezent (I) = imperfectul inîinitivul jugat Condiţionalul perfect (II) = imperfectul infinitivul jugat. pag. mai ales cînd predicatul propoziţiei condiţionate este un verb de conjugare slabă (exemplul de mai sus) şi deci conjunctivul imperfect este identic cu indicativul imperfect. 557 şi schema 161.394 2. pag. LEHRSTOCK Wenn es nicht so im Buch wäre. CONDIŢIONALUL 42. Deosebim : 1) Condiţionalul prezent (I) şi 2) Condiţionalul perfect (II).

(stattfinden). . b) Wenn die Großmutter nicht (schreien)... e) Wenn es nicht so spät wäre...... . . sehr (sich freuen).. (geben). (ärgern). Ergänzen A....... (anrufen). nicht .. den Konditional Präsens! G.. der Ausflug ... er dich (begleiten). . (geben).. . (besuchen). . ich dich nicht (fragen). . c) Wenn er langsamer spräche. er weniger Fehler (machen).. .. (sich freuen). b) Wenn er in Bukarest wäre. den Konjunktiv B... des Wörterbuchs (sich bedienen). ich dich ... Wenn ich Zeit gehabt hätte. e) Wenn die Großmutter das Buch nicht aus dem Fenster (werfen). Ergänzen Sie die Hauptsätze! A.... /'mitnehmen).. . . so . ich .. Übersetzen Sie! a) Wenn ich das Buch hätte.. so . .. e) Wenn ihr euch beeilt hättet. . nicht (sich verspäten).... Wenn du dich ein wenig beeilt hättest. (werfen). sie dem Jungen keine Ohrfeige .. Sie! Gebrauchen Sie den Konjunktiv Plusquamperfekt! 3. f) Wenn der Bürgermeister dem Affen die Halsbinde fester zugezogen hätte.. d) Wenn der Großmutter nicht die Geduld (reißen).. du . h) Wenn du die Prüfung bestündest.. den Konjunktiv Imperfekt! Gebrauchen Sie B.. 1. der „junge Engländer" . ich es dir (geben).... Übersetzen Sie! a) b) c) d) Plusquamperfekt! Wenn ich das Buch bekommen hätte... er dich . a) Wenn die Großmutter Geographie (können). den Konditional C. ..SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 395 Übungen 1. ich . ihr . .. die Mutter nicht .. d) Wenn ich es wüßte..... so ...... ... sie das Buch nicht aus dem Fenster . sehr .. i) Wenn er Zeit hätte. du schönere Fortschritte (machen).. f) Wenn das Wetter schön wäre... j) Wenn ich aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzte. (sich beruhigen).. wir . Ergänzen Sie die Hauptsätze! Perfekt! Gebrauchen Sie A. Wenn Sie uns besucht hätten. wir .. nicht (sich beeilen). sie sich über den Jungen nicht . ... g) Wenn du mehr lerntest.. ich es dir .. . .... es der Junge in die Schule .. (sich verspäten).. c) Wenn die Mutter früher ins Buch (schauen)... (hereinkommen).

. in den Konjunktiv B..... B. das Publikum nicht empört .. machtest du größere Fortschritte.. b) Wenn wir Karten bekommen. 5.. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn ich jetzt Urlaub hätte. würdest du auch früher aufstehen können. b) Wenn Faust Gretchen (heiraten). hätte ich ihn besucht.. würdest du ihn zu Hause gefunden haben. ich es dir .. b) Wenn er nach Bukarest gekommen wäre. gehen wir Sonntag in den Park.. e) Wenn Faust sein Gretchen im Kerker nicht . hätte ich besser gesehen. das Publikum zufrieden . Übersetzen Sie! a) Wenn es nicht kalt ist. f) Wenn ich meine Brille gehabt hätte. c) Wenn das Wetter schön bleibt. (sagen). . a) Wenn mein Freund (kommen). würde der Lehrer mit dir zufrieden sein. zurücklassen . (sein). würde ich zu meinen Eltern aufs Land fahren. (wollen). LEHRS10CK f) Wenn der Junge nicht „frech" (sein). gäbe ich sie dir.. gehe ich ins Kino.. sähe ich besser. e) Wenn ich meine Brille hätte.. (führen). er den Jungen nicht . d) Wenn du mir einen Rat geben kannst. (sein). ... d) Wenn du mehr gelernt hättest. e) Wenn du dich nicht verspätet hättest. . h) Wenn ich seine Adresse erfahren hätte.. gehen wir ins Theater. gehen wir ein wenig spazieren.. der Skandal noch größer ... ... .. hättest du größere Fortschritte gemacht. Setzen Sie die Sätze A.396 42. g) Wenn ich seine Adresse erführe. besuchte ich ihn.. . ... Ersetzen Sie im Hauptsatz den Konjunktiv durch den Konditional! a) Wenn er nach Bukarest käme. hätte ich sie dir gegeben. bin ich dir dankbar. ^dkuij^tJ b) Wenn es möglich wäre. 4. (beruhigen). sich das Publikum nicht . würde ich mit dem Frühzug fahren. c) Wenn du mehr lerntest. c) Wenn du dich früher schlafen legtest. in den Konjunktiv Imperfekt! Plusquamperfekt! C. ihn der Lehrer nicht zum Direktor . (ausschließen). (sein)... e) Wenn ich Zeit habe. .. d) Wenn' du mehr lerntest... g) Wenn der Direktor Verständnis (haben). d) Wenn sich Faust aus dem Staub (machen). c) Wenn der Regisseur die Schlußszene nicht (ändern). 6..

i) Dacă directorul ar fi avut înţelegere faţă de copil. -» e) Bunica n-a vrut să creadă că Salzburg este capitala Salzburgului. können wir uns öfter treffen. Erzählen Sie den Inhalt der Skizze „Salzburg ist die Hauptstadt"! 10. nu l-ar fi eliminat din şcoală.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 397 f) Wenn du hungrig bist. c) Dacă ai învăţa ce scrie în carte aş fi mulţumită. kannst du etwas im Erfrischungsraum essen. wenn wenn wenn wenn wenn wenn wenn es nicht so heiß wäre? Sie jetzt Urlaub hätten? Sie ans Meer führen? Sie einen alten Bekannten träfen ? er Sie anriefe? Sie nicht müde wären? es regnete? 8. a) Băiatul învăţa în timp ce bunica lui tricota. d) Dacă ai fi învăţat ce scrie în carte aş fi fost mulţumită. g) El s-a dus la şcoală fără manualul de geografia patriei pentru că bunica îl aruncase pe fereastră. profesorii nu aveau nici o înţelegere faţă de copii. . Beantworten Sie die Fragen i Was würden Sie tun. k) Dacă băiatul ar fi avut bani ar fi studiat. j) In şcolile burgheze. Antworten Sie! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Wo spielt die Handlung der Skizze Salzburg ist die Hauptstadt? Worüber ärgerte sich die Großmutter? Was sagte sie dem Jungen? Warum gab ihm seine Mutter eine Ohrfeige? Was sah die Mutter. h) Băiatului i-a fost frică să-i spună profesorului adevărul. 7. b) „Dacă înveţi ce scrie în carte" — îi spuse bunica — „sînt mul­ ţumită". f) Mama lui 1-a bătut înainte de a se uita ce scrie în carte. Übersetzen Sie! A. g) Wenn du näher wohnst. als sie in die Heimatkunde schaute? Warum wollte die Großmutter ihren Enkel nicht weiter studieren lassen ? Was machte sie mit seiner Heimatkunde? W'arum wollte der Junge den Lehrer täuschen? Was sagte ihm der Lehrer? Warum wurde der Junge aus der Schule ausgeschlossen? 9.

Dacă vrei să-1 conduci pe prietenul tău la gară. Werft nichts aus dem Fenster! Meine Geduld riß mir. Dacă ai fi făcut sport. Dacă ai avea concediu. . Dacă ai fi vrut. am fi mers împreună la expoziţie. l-aş vizita. am merge împreună la expoziţie. te-ai fi simţit mai bine. Dacă ai fi avut concediu. te-ai simţi mai bine. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Dacă vrei. Dacă ai vrea. am fi plecat împreună la munte. Dacă aş fi ştiut unde locuieşte.398 42. Dacă-mi dai adresa lui. Merken Sie sieh! Das Buch kommt mir interessant vor. mergem împreună la expoziţie. trebuie să iei un bilet de peron. am pleca împreună la munte. LEHRSTOCK B. l-aş fi vizitat. mă duc la el. Dacă ai face sport. Dacă aş şti unde locuieşte.

verstehen Sie denn nicht?" schrie Max Kulicke. Frau Müller öffnete. „Komm.. In diesem Augenblick kam Herr Müller die Treppe herauf." „Da müssen wir doch helfen!" sagte Max Kulicke und rannte zu Müllers. „Brennt's bei Ihnen?" rief Herr Kulicke. „Oben sprechen sie so. Frau Kulicke. „Mann. als ob nichts geschehen wäre. „Überall". „Ich habe jetzt leider keine Zeit". schrie sie laut auf und schlug die Tür wieder zu. „ J a " . Brennt's bei Müllers? Woher weißt du das eigentlich ? " „Frau Müller hat es laut gerufen. Als sie Herrn Kulicke erkannte. berichtete Herr Kulicke seiner Frau. . die eine Etage tiefer wohnte und gerade das neue Nachthemd ihres Mannes bügelte. Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!" Gereizt steckte Herr Müller den Schlüssel ins Schloß. Dann machte sie die Tür zu. hatte alles gehört. schrie Frau Müller. Dort läutete er. „Im Badezimmer auch?" rief Herr Müller von der Kellertreppe her. ( D R E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K BEI MÜLLERS BRENNT'S „Es brennt". Sie hatte nur einen Bademantel um. aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren! Wir müssen vor allem packen!" fügte er hinzu. rief Frau Müller.43. Er h a t t e den Schrei seiner Frau gehört und betrachtete Herrn Kulicke mit finsterem Blick : „Was wollten Sie von meiner F r a u ? " „Mann.. schrie Frau Müller aus der offenen Korridortür." „Ich wußte es doch nicht. „Bei Ihnen brennt's!" „Und was geht Sie das an? Sie tun so. „ J a " . bei Müllers brennt's und du sitzt hier. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten . Sie fing an zu zittern und eilte ins Wohnzimmer. als ob sie wahnsinnig geworden wären".

Plötzlich hörten Herr und Frau Kulicke Wasser rauschen. desto kleiner ist die Gefahr. Diesmal öffnete Herr Müller. „Herr Müller". Nun lassen Sie uns endlich in Ruhe baden!" „Was ist?". in Hose und Hemd. knurrte er. in der Küche. -es brennt überall.400 43. Müllers este aici dativul plural al numelui de familie Müller. brennt's — brennt es | 3) eine Etage tiefer'— cu un etaj mai jos 4) Ich wußte es doch nicht = Dar nu ştiam 5) . „Sie löschen". „Max". erklärte Max Kulicke entschlossen. im Speisezimmer. sagte Max Kulicke „wir müssen etwas tun! Brennt es wirklich bei Ihnen?" „Selbstverständlich! Das Licht brennt wieder.. „Was zum Teufel wollen Sie schon wieder?". stöhnte Frau Kulicke. verstehen Sie denn nicht? = Omule. schrie sie. Vorhin habe ich doch im Keller die neue Sicherung ein­ geschraubt. neues Nachthemd brennt. în primul rînd 10) das ist ihre Angelegenheit = asta-i treaba lor 11) Es muß etwas getan werden = Trebuie să facem (să întreprindem) ceva ." Erläuterungen 1) Bei Müllers = la familia Müller..kam.. die Treppe herauf = urcă scările 6) Mann. „Es muß etwas getan werden. im Badezimmer.. „Wir müssen die Feuerwehr rufen. Die Hosenträger waren bereits abgeknöpft. Mit einem Wort. Sie lief in die Küche." Herr Kulicke eilte die Treppe hinauf und klingelte.. dar nu înţelegi? 7) Was geht Sie das an? = Şi ce te priveşte pe d-ta? 8) Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!— Kümmern Sie sich um Ihre eigene Wohnung und nicht um meine Wohnung! 9) vor allem = înainte de toate. „komm ganz schnell! Dein schönes. bemerkte Frau Kulicke. fragte er zornig. fragte Frau Kulicke angstvoll. Numele de persoană se întrebuinţează la plural dacă este vorba de toţi membrii unei familii. das ist ihre Angelegenheit. Beide lauschten." „Aber es riecht doch so sengerig!" Da fiel Frau Kulicke plötzlich ihr Bügeleisen ein.. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. Wir dürfen doch nicht einfach so dasitzen. als ob alles in bester Ordnung wäre." „Ich gehe noch einmal hinauf". 2) . „Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet." „Sie benehmen sich tatsächlich so. im Schlaf­ zimmer. als ob sie den Verstand verloren hätten". im Wohnzimmer. als ihr Mann zurückkam. „Gar nichts". LEHRSTOCK „Sollten wir nicht doch die Feuerwehr benachrichtigen?" fragte Frau Kulicke. „Nein.

Lexik Synonyme Antonyme Vieldeutige erklären ' \ a Wörter a explica declara zumachen — schließen zumachen =ţ= aufmachen zittern — beben schließen =f= öffnen anfangen — beginnen aufschreien — einen Schrei ausstoßen der Augenblick —• der Moment bereits — schon die Etage —• das Stockwerk Rektion sich kümmern + uni + Akk. corelativul desto ( = cu cît . cu a t î t . a se preocupa (de).. c şi d).. je cu O b s e r v a ţ i e . desto kleiner ist die Gefahr. Ordinea părţilor de propoziţie din propoziţia principală introdusă prin desto. b) etc. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten. = Iar ai făcut o boro­ boaţă. 26—Limba germană — c. este următoarea : desto — comparativul (complementul circumstanţial de mod) —verbul conjugat — subiectul (ex. comparative reale se introduc prin conjuncţiile: wie ( = cum. = a avea grijă de. 1881 . als ob sie wahnsinnig geworden wären. ca şi propoziţiile condiţionale: reale (ex. a se interesa.BEI MOLLERS BRENNT'S 401 12) 13) 14) 15) 16) in bester Ordnung = în perfectă ordine Was zum Teufel = Ce dracu Gar nichts = Nimic komm ganz schnell = vino repede de tot Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. comparative pot fi.wie ihn das Theater noch nie erlebt hatte. Sie tun so. Propoziţiile şi b) şi ireale Propoziţiile ex. 6). PROPOZIŢIILE COMPARATIVE a) b) c) d) Am Schluß gab es einen Skandal. = = a -î veni în minte (cuiva) GRAMMATIK 1. a (ex. ex. Oben sprechen sie so. a). Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. a purta de grijă (cuiva) einfallen + Dat.

vezi şi pag.402 43. O b s e r v a ţ i e . (de) parcă In propoziţiile comparative r e a l e se întrebuinţează modul indicativ. b).. Spre deosebire de diateza pasivă cu werden (diateza pasivă a acţiunii). pentru exprimarea anteriorităţii faţă de propoziţia principală (ex. 125. Uneori diateza pasivă se formează şi din auxiliarul sein şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex./ rative i r e a l e \ imperfectul. din verbul auxiliar werden şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. Gram­ matik 2). LEHRSTOCK Propoziţiile comparative ireale se introduc de obicei prin conjuncţiile: als ob = ca şi cum. Diateza pasivă se formează. uneori prezentul conj. (pentru exprimarea simultaneităţii) mai mult ca perfectul. eingegriffen wird. d). b) Die Hosenträger waren abgeknöpft. — la conjunctiv mai mult ca perfect. DIATEZA PASIVĂ (Continuare) a) Je schneller . ca rezultat al unei anumite acţiuni.. diateza pasivă cu sein (diateza pasivă a stării) exprimă starea subiectului. Uneori se întrebuinţează : — pentru exprimarea simultaneităţii: conjunctivul prezent. ca şi cum. uneori perfectul conj. (de) parcă als wenn = ca şi cînd. . c)... a. Propoziţiile / r e a 1 e — > modul indicativ comparative \ i r e a 1 e -> modul conjunctiv Propoziţiile comp a. In propoziţiile comparative i r e a l e predicatul stă în majoritatea cazurilor — la conjunctiv imperfect. pentru exprimarea simultaneităţii faţă de pro­ poziţia principală (ex. în limba germană. ca şi cînd.. (pentru exprimarea anteriorităţii) 2. — pentru exprimarea anteriorităţii: conjunctivul perfect.

c) Das Fenster ist geöffnet worden. 2.? e) Packen wir schnell . Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Er schloß die Tür. (vezi schema nr. Ergänzen Sie! a) Frau Müller stand in der offenen -tür und rief: „Es .... c) Frau Kulicke begann zu zittern. .. wäre. b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller..... h) „Du hast wieder etwas Schönes . e) Sie sollen lauter sprechen. tiefer bügelte Frau Kulicke das Nacht.. b) Das Fenster wurde geöffnet.. .ihres Mannes. 106. c) Ist dieses Kleid neu? d) Ich habe meine Handschuhe verloren... Plötzlich fiel ihr das -eisen . c) Wir sollten nicht so sitzen.... sagte Herr Kulicke. . Diateza pasivă cu sein (Pasivul stării) a') Der Tisch ist gedeckt.". als ob nichts .. verlieren! f) Das Licht .!" b) Eine . Ich habe vorhin die .. eingeschraubt. b ) Das Fenster war geöffnet.. . pag. c ) Das Fenster ist geöffnet gewesen...BEI MOLLERS BRENNT'S 403 Exemple : Diateza pasiva cu werden (Pasivul acţiunii) a) Der Tisch wird gedeckt. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Synonyme! a) Mach die Tür zu! b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. 559) Übungen 1... f) Was ist los? g) Komm rasch her! h) Bitte warten Sie einen Moment! i) Bist du schon mit deinen Aufgaben fertig? j) In welchem Stockwerk wohnen Sie? 3. d) Frau Kulicke sagte ihrem Mann mit zitternder Stimme : „Bei Müllers brennt's!" e) Ihre Angst war groß. im Bade-. f) Warum bist du so traurig? . und in der . g) Frau Kulicke wartete -voll auf ihren Mann. d) Müssen wir nicht die Feuer. im -zimmer. wir dürfen nicht den . überall.

.. .. im Passiv mit werden/ B. V) Diese Tische. wir wollen .. (sein guter Wille).. i) Ich zweifle nicht ... 6. bestellen. b) Die Äpfel sind gewaschen. Die Äpfel werden von mir gewaschen. du (Perfekt) ? setzen (Perfekt).. Bilden Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Verzichte . Das Fenster ist geschlossen. LEHRSTOCK g) Es wird hell. (deinFreundin). Bilden Sie Sätze A. im Passiv mit sein/ a) Ein Braten. Das Kind wurde von der Mutter angezogen...... (die Entwicklung) der Literatur in den letzten zwanzig Jahren sprechen. (ein wichtiges Problem).. Das Kind war schon angezogen... noch. g) Er hat großes Vertrauen . e) Sie hat die Knöpfe angenäht. Tisch. Das Fenster wird von mir geschlossen.. Die Schule wird auf dieser Straße gebaut. Die Knöpfe sind angenäht gewesen.. d) Ich beglückwünsche Sie . c) Die Mutter zieht das Kind an. b) Welcher. h) Ich bitte . (Sie) vorbeigegangen..404 43. A. die Freunde (Präsens). (der Inhalt) dieses Buches. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in die richtige Form! B. e) Die Gefahr ist glücklich .... 5. 4.. a') Der Braten.. Die Schule ist gut gebaut. Übersetzen Sie und erklären Sie die Form des Prädikats! a) Man baut eine neue Schule. nicht. (die Kinovorstellung) und kümmere dich .. sens). (der Aufsatz) für das Literaturseminar! b) Ich erinnere mich nicht . bestellen (Prävon. i) Er eilte die Treppe hinunter. d) Ich schließe das Fenster.. (die Erforschung des Weltalls) beigetragen. f) Ich habe mich während der Ferien . Die Knöpfe sind von ihr angenäht worden. bevon. besetzen. (die neue Adresse) unserer Freunde. c) Jemand fragt .. (dieser Kollege) angeschlossen. (ein wenig Aufmerksamkeit)! Wir sprechen heute . h) Er ist nicht jung.. (Ihr Erfolg). (die Kosmonauten) gehört? Sie haben alle . j) Wer hat nicht .

Du machst größere Fortschritte. d) Er beeilt sich so sehr. j) Sie war so überrascht. c) Die Grünwieseier klatschten über alles und jeden. übersetzen (Imperfekt). Verbinden Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen a) Du lernst mehr. Er hatte mich jahrelang gekannt. gestern. Die Tür. Kantinen. schreiben h! ) Dieser Text. Du hast mehr freie Zeit. Bücher (Präsens).. Er hatte das Theaterstück geschrieben. das Kind (Perfekt). f) Die Tür. schon. Gebrau- 7. e) Es ist heute so schön draußen. Sie hatte nichts verstanden. schließen. Sie ist eine Sängerin. (Imperfekt). kochen (Präsens). der Reisende (Imperfekt). längst.. übersetzen (Imperfekt). (Präsens). Sie ist noch ein kleines Kind. h) Sie sah mich an. desto/ . schreiben (Präsens) ? h) Dieser Text. g) Wie. das Wort „Regisseur".BEI MÜLLERS BRENNT'S 405 c) In. b) Das Publikum war auf den Regisseur böse. Er hat jahrelang Deutsch gelernt. gut (Präsens). die Buchabteilung. Es ist Frühling. ausfüllen. kaufen (Perfekt). Es ist spät. je . verkauf'en. alle. verschon ausfüllen. c') Dieses Buch. Dieses Wort. von. i) Er benahm sich so. Sie hatte mich zum erstenmal gesehen. von. Dieses Fleisch. k) Sie spielt noch mit den Puppen. schon. d') Das Formular. richtig. f) Er spricht so gut Deutsch. schließen (Perfekt). 8. b) Du wirst mit den Aufgaben rascher fertig. Sie hatten nichts Besseres zu tun. d) Das Formular. kochen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen irrealen Komparativsatz! chen Sie die Konjunktionen als ob und als wenn! a) Unsere Kollegin singt so schön. e') f) g') schon. e) In. leider. Ich bin krank. g) Ich fühle mich so schlecht.

Era însă prea tîrziu.406 43.bucătărie cămaşa nouă de noapte a soţului ei. ci împachetează repede". legst dich früher schlafen." f) în cele din urmă familia Kulicke află că era vorba despre lumină. a) Was hörte Frau Kulicke eines Abends ? Was sagte sie zu ihrem Mann ? b) Wohin rannte Herr Kulicke? c) Wer öffnete ihm? d) Was sagte Herr Müller. wirst die deutsche Sprache schneller erlernen. îi spuse supărat domnului Kulicke : „Vezi-ţi de treburile dumitale! Ce-ţi pasă dacă la mine a r d e ? " •e) „Nu-ţi pierde capul. verstehst die Lektion leichter. a) Într-o seară. care tocmai urca treptele. cînd doamna Kulicke călca în. dar o trînti repede. Cămaşa de noapte nouă a soţu­ lui ei ardea deja. cînd îl recu­ noscu pe domnul Kulicke. cu atît va fi pericolul mai mic. machst mehr Übungen. LEHRSTÜCK c) Du Du d) Du Du e) Du Du bist in der Schule aufmerksamer. care ardea din nou. Du-te repede sus şi ajută familiei Müller să stingă focul!" •c) Doamna Müller deschise uşa. . îi spuse domnul Kulicke soţiei sale. als er zum zweitenmal zu Müllers hinaufging? g) Was war inzwischen mit dem neuen Nachthemd des Herrn Kulicke geschehen? 10. g) Deodată doamnei Kulicke îi veni în minte fierul de călcat din bucătărie. Sie! 9. kannst morgens leichter aufstehen. •d) Domnul Müller. Übersetzen Sie! A. după ce domnul Müller înşurubase noua siguranţă în pivniţă. ea auzi pe doamna Müller strigînd : „Arde!" b) Doamna Kulicke spuse soţului e i : „Eşti atît de liniştit de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. als er die Treppe heraufkam? e) Was beschlossen Frau und Herr Kulicke? f) Was erfuhr Herr Kulicke. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Bei Müllers brennt's" / 11. fiindcă avea numai un halat de baie pe umeri. „Cu cit anunţăm pompierii mai repede. Antworten A.

a) Eulenspiegel s-a purtat în aşa fel. Es muß etwas getan werden. de parcă nu ai fi auzit niciodată de această chestiune. cu atît devin zilele mai lungi. g) Eşti atît de mirat. cu atît rezultatele vor fi mai bune. c) Cu cît vei citi mai mult. de parcă ar fi o mare artistă. cu atît mai repede te vei însănătoşi. (de) parcă ai fi copil! i) Este deja atît de frig.BEI MÜLLERS BRENNT'S 407 B. b) Prietena mea cîntă atît de frumos la pian. f) Cu cît vei fuma mai puţin. Merken Sie sich! Er kommt die Treppe herauf. Alles ist in bester Ordnung. Sie wohnen ein Stockwerk tiefer. Das Kind hat etwas Schönes angerichtet. de parcă ar fi fost un medic excelent. e) Cu cît intervenim mai repede. cu atît vei face progrese mai mari. de parcă am fi în luna ianuarie. h) Nu fii aşa de curios. . d) Cu cît ne apropiem mai mult de vară.

denn bei der oder jener Handlung frage ich mich: Was würde er dazu sagen? Ihm gebe ich in Gedanken das. Mein Lehrer aber verlor die Geduld nicht. der mein bester Freund war. Sein Urteil ist streng. mein großer Feind. Meinen „großen Feind" nannte ich ihn oft. mit mir zusammen am Sonntag ein Fußballspiel zu besuchen. Er wollte nichts unversucht lassen. Am meisten verdroß es mich. wenn der Lehrer so tat. daß ich meinen besten Freund zu Grabe trug. Am Tag des Begräbnisses wurde mir offenbar. und was mich am meisten aufregte : er hatte einen festen Standpunkt. und es bis zu meinem Ende bleiben wird. ( V I E R U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K MEIN LEHRER Nach Johannes R. der mein ganzes Leben hindurch mein Lehrer blieb. Ich werde ihm nie gleichen. den ich so sehr gehaßt hatte. Diesem „großen Feind" verdanke ich es. So soll er nach so vielen schweren Jahren auch an dieser Stelle in meinem Buch einen Gedenkstein finden: mein Lehrer von einst. denn er steht unerreichbar in seiner Bildung und seiner moralischen Kraft über mir. zuerst zu lesen. aber richtig und gerecht. . Er wurde in mir zu einer Art von Gewissen. ja mir sogar vorschlug. Ich frage mich oft: Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. Weiß Gott. starb. was ich geschrieben habe. Ich selbst — und das habe ich durch mein Verhalten schon genügend bewiesen — war ein Faulenzer und Nichtsnutz. Viel mehr sogar und unendlich mehr. was es war. Becher Ich wußte damals nicht.44. was dahinter steckt — dachte ich. und er wußte mehr als ich. Und der Lehrer. er hatte eine Meinung. So ging es jahrelang. warum ich jedesmal in Wut geriet. als wäre er mein Kamerad. Er war mein Lehrer. wenn etwas aus mir geworden ist. um mich zu einem Menschen zu machen. wenn ich ihm begegnete. mit allen Dingen des Lebens schien er vertraut zu sein. hätte er sich dann mit mir so viel abgegeben ? Aber ich hielt ihn für meinen Feind. Und zwar nicht nur auf dem und jenem Gebiet. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig.

. Deşi era descendent al unei familii burgheze se alătură din tinereţe mişcării muncitoreşti. răsăritul der Untergang = declinul. pe lîngă der Eingang.S. wenn etwas aus mir geworden ist = . In 1953 a fost distins cu Premiul Internaţional Lenin „Pentru întărirea Păcii intre Popoare11. "e — ieşirea der Aufgang = scara de intrare. apusul. scufundarea .. cul­ turală şi politică.R..S... aurma. In 1933 pără­ seşte Germania hitleristă şi ceva mai tîrziu se stabileşte în U. desfăşurînd o bogată activitate literară. 5) .. -e = intrarea der Ausgang. îşi pune toată activitatea în serviciul construirii socialismului. B e c h e r (1891—1958) este cel mai important reprezentant al literaturii germane socialiste şi unul din cei mai mari poeţi lirici ai timpurilor noastre. 2) Und zwar = Şi anume 3) auf dem und jenem Gebiet = într-un domeniu şi într-altul 4) Weiß Gott.. = Ştie Dumnezeu ce se ascunde aici . was dahinter steckt . a se întîmpla. a rămîne în urmă (ceasul) vorbeigehen—ging vorbei — vorbei­ gegangen = a trece prin faţa.. a cerceta. a urmări. Reîntors printre primii scriitori în patrie. dacă s-a ales ceva din mine 6) bei der oder jener Handlung = în toate acţiunile (faptele) mele 7) mein ganzes Leben hindurch — în decursul întregii mele vieţi Lexik Synonyme verdrießen — ärgern Antonyme hassen =f= lieben der Feind =£ der Freund das Ende =j= der Anfang verlieren =j= finden Vieldeutige Wörter judecata das Urteil ^ părerea \ sentinţa Wortfamilie gehen — ging — gegangen = a merge vergehen •—• verging — vergangen = a trece ausgehen — ging aus — ausge­ gangen = a ieşi în oraş.MEIN LEHRER 409 Erläuterungen 1) J o h a n n e s R. Este important şi ca romancier (romanul Abschied) şi eseist. la plimbare abgehen — ging ab — abgegangen — a pleca entgehen — entging —• entgangen = a scăpa vorgehen •—• ging vor — vorgegan­ gen = a proceda. a merge înainte (ceasul) nachgehen — ging nach — nachge­ gangen = a merge după.. unde rămîne pînă în 1945.

. conjuncţia wenn poate fi omisă. O b s e r v a ţ i e . 588) .410 44. B. Propoziţia comparativă ireală poate să apară de asemenea ca propoziţie •camuflată. als wäre er m e i n K a m e r a d . Propoziţii secundare cu topica propoziţiilor principale — Propoziţii secundare camuflate (Verkappte Nebensätze). în cazul acesta. Propoziţia secundară condiţională capătă astfel aspectul unei propoziţii principale (interogative totale) şi stă în fruntea frazei.. = a semăna (cuiva.. als ob er m e i n K a m e r a d wäre.. = a datora (cuiva <3eva) sich abgeben + mit + Dat. 139.. în gramatica limbii germane. b) . = a ajunge în gleichen + Dat. hätte er sich mit mir so abgegeben? In propoziţia condiţională. = a se ocup a (de) GRAMMATIK 1.. PROPOZIŢIILE SECUNDARE CAMUFLATE A. LEHRSTÜCK Rektion geraten + in + Akk. Dacă propoziţia condiţională este camuflată. propoziţia condiţionată se introduce de obicei prin corelativul so sau dann. propoziţiile secundare cu topica propoziţiilor principale se numesc verkappte Nebensätze (propoziţii secundare camuflate sau neintroduse). Verbul conjugat trece după conjuncţia als. P R O P O Z I Ţ I I L E COMPARATIVE (Completare) a) . (schema nr. verbul conjugat trece in locul 1. hätte er sich dann mit mir so abgegeben? Wenn ich ein hoffnungsloser Fall gewesen wäre. în acest caz se suprimă ob (din als ob) sau wenn (din als wenn). pag. cu cineva) verdanken + Dat. P R O P O Z I Ţ I I L E CONDIŢIONALE (Completare) a) viel b) viel Wäre ich ein hoffnungsloser Fall gewesen.

(de) parcă. Introduce propoziţii temporale (ex. spre deosebire de majoritatea prepoziţiilor. 5. Es verdroß mich.. 4. ca şi cînd. 41. e). împreună cu ob sau wenn. Grammatik 1). wenn der Lehrer so t a t . Se traduce prin ca şi cum. als er wieder dort erschien. Introduce. faţă în faţă. se construieşte cu dativul (vezi pag. gegenüber şi gemäß se pun de obicei după substantiv. als ob er mein Kamerad wäre. Grammatik 2 B). Se traduce prin cînd (vezi pag. Ich kenne ihn nur als Arzt. întotdeauna după pronume. 121. în calitate de (ex. Es war schon Nacht. Alte prepoziţii care se construiesc cu dativul şi se pun de regulă după sub­ stantiv sînt: entgegen = contra. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CONJUNCŢIEI ALS a) b) c) d) e) Er wußte mehr als ich. Se traduce prin decît (ex.MEIN LEHRER 4M 2. (vezi schema nr. wie— egalitate). 573) . und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. a). Prepoziţia gegenüber ( = faţă de. Prepoziţia nach poate avea şi sensul de conform. exprimă inegalitatea (als— inegalitate. c). wenn der Lehrer so tat. d). împotriva gemäß = conform O b s e r v a ţ i e . 3. Prepoziţiile cu dativul entgegen. Es verdroß mich. b). Als poate avea înţelesurile cele mai variate: 1. 3. La comparaţie. propoziţii comparative ireale (ex. 333. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL (Continuare) . peste drum). în contra. pag. ca şi cînd. als wäre er mein Kamerad.. Se traduce prin ca şi cum. 2. stă de obicei după substantiv. Prepoziţia gegenüber. în cazul acesta se pune după substantiv. Introduce propoziţii comparative ireale camuflate (ex. (de) parcă.. Are înţelesul: ca.

so wäre ich bei dir geblieben. so hätte er sich nicht so viel Mühe gegeben. c) Er schlug vor. als ob eint . a) Der Junge benahm sich so schlecht. so hätte ich ihn nicht mehr gefunden. g) Du hast es mir so gut erklärt. f) Hättest du Lust. 3. d) Wäre ich nur einige Minuten später gekommen. a) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. als ob er nichts bemerkt hätte. b) Wenn sich der Lehrer nicht so viel Mühe gegeben hätte. als wäre sie im Gebirge gewesen. als ob du allein wärest. als wäre sie siebzehn Jahre alt. hätte er seinen Lehrer nicht geärgert. Sie sieht so jung aus. hätte er seinem Lehrer gefolgt. als wäre der Frühling gekommen. als hätte er den Brief nicht gelesen. als hätte er uns nicht gesehen.412 44. b) Hätte ich Zeit gehabt. b) Der Lehrer tat. c) Wenn er sein Feind gewesen wäre. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion wenn ein! a) Hätte ich Zeit. Es scheint. e) Er sprach so leise. so bliebe ich bei dir. als ob jemand geschlafen hätte. e) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. hätte er nicht mit dem Jungen sogar Fußballspiele besucht. so könnten wir heute zum Fußballspiel gehen. so wäre er fleißiger. als ob du Lehrer wärest. wäre der Lehrer mit ihm zufrieden gewesen. Es scheint. Verwandeln Sie in verkappte Nebensätze! A. 2. als ob er ein Deutscher wäre. d) Wenn der Junge fleißig gelernt hätte. so hätte er sich geärgert. g) Gliche er seinem Vater. B. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion a) b) c) d) e) Marianne ist so braun. LEHRSTOCK Übungen 1. zum Fußballspiel zu gehen. c) Wäre er kein guter Lehrer gewesen. als ob der Lehrer sein Feind gewesen wäre. f) Mein Freund spricht so gut deutsch. als wenn er dazu Lust gehabt hätte. wäre der Junge ein Nichtsnutz geblieben. Er t a t so. e) Hätte ich ihm nicht das Buch gekauft. d) Du sprichst so laut.

7. . Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! Was würden Sie tun. der Junge fleißig gewesen wäre. .. der Junge ein Faulenzer war. Der Junge lernte nicht. 6. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von gehen ein! a) Die Zeit ist sehr rasch . . . wurde es dem Jungen offenbar.. f) Der junge Engländer .. mit ihm ein Fußballspiel zu besuchen. Der Junge glaubte nicht.. Es schien. d) Sie wollte mir nicht sagen.am Meer ist sehr schön. f) Weißt du nicht.. als oh. Ergänzen Sie durch das oder was! a) Alles. b) Ich habe dir etwas zu sagen.. hängt schon an der Wand.. daß. b) Es ist erst 3 4 5 Uhr. er seinen besten Freund verloren hatte. .. du lesen willst. .. Der Junge war aufgeregt.. du gekauft hast. der Lehrer sein Bestes wollte.. der Junge faul war. dir Freude bereiten wird. er seinen Lehrer traf.. du mir sagst. wenn Sie Ferien hätten? wenn Sie ins Gebirge führen? wenn Sie mit Ihren Kollegen führen? wenn das Wetter schön wäre? wenn es regnete ? wenn ein Fußballspiel stattfände? 5. Beantworten Sie die Fragen! B... gab sich der Lehrer viel mit ihm ab...... Der Lehrer benahm sich oft so.. .... Er war nirgends zu sehen.. . hätte sich der Lehrer nicht über ihn geärgert. der Zug . c) Das Buch.... der Lehrer mit allen Dingen des Lebens vertraut gewesen wäre.. . wenn! a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) als.. . deine Uhr Es ist schon vier Uhr. c) Um wieviel Uhr . .. kannst du in der Akademiebibliothek finden... . der Lehrer starb. e) Das Bild.. der Kleine sein Kamerad gewesen wäre. . .... er ein Faulenzer war. gar nicht . . trotzdem. ich geschrieben habe.. der Lehrer vorschlug.. weil.. Deine Uhr Nein. . . ist richtig. hielt ihn der Lehrer nicht für einen Nichtsnutz. Der Kleine geriet immer in Wut.. sie getan hatte. ihm fehlt? g) Ich gebe dir heute nur das zu lesen.. .? d) Gestern früh bewunderten wir den Sonnen-. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen: obwohl..MEIN LEHRER 413 A. e) Der Sonnen. .

.414 44.. d. I) Er handelte mein.. totuşi se ocupa mult de băiat.. n) Die drei jungen Araber teilten die Kamele d. ori de cîte ori îl vedea pe profesor.. . .. ein.. g) Dacă băiatul ar fi fost ascultător şi harnic. 8.. Kein Wort ist mir . d) Wir nahmen . .Vorschlag ..alt..Stadion . d..unangenehm.. 9. d. d. b) Profesorul era foarte ocupat. d) Copilul se purta urît faţă de profesorul său. băiatul şi-a dat seama că a pierdut pe cel mai bun prieten al său. j) Er geriet .. wenn er seinem Lehrer begegnete? b) Wie ist das Verhalten des Jungen zu erklären ? c) Wie ging der Lehrer vor.... um den Jungen zu einem Menschen zu machen ? d) Wann bemerkte der Junge. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Mein 11. . m) Sie wohnt d.deutsch.... i) Profesorul era cu douăzeci de ani mai mare decît băiatul. d.. ins Museum? i) Hier ist der .. ein. stark.. k) Sie litt . h) Bitte.. chiar cînd profesorul vroia să meargă cu el la plimbare. f) Er bereitet sich . h) Er hat sich . d... mein.Meinung .. b) Wir freuen uns . Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! a) Ich kann mich .Saal.... Antworten Sie! a) Warum geriet der Junge in W u t ..Prüfung vor.. ohne ihn zu bemerken..Wichtigkeit dieser Erfindung überzeugt.Lage.verließ d. g) Ich bitte dich . daß sein großer „Feind" in Wirklich­ keit sein bester Freund gewesen war? 10. .. Übersetzen Sie! Lehrer''! a) Scriitorul îşi aduce aminte cu plăcere de unul dintre profesorii lui cei mai buni. e) Se purta cu el.. j) Cînd profesorul a murit. wo ist der . f) Băiatul se înfuria. c) Ich ging . de parcă ar fi fost duşmanul său....Ausflug. e) Ich hielt ihn .Studenten.. sein. c) Copilul se înfuria.Buch. h) Profesorul s-a purtat întotdeauna frumos cu copilul.Freund vorbei. auf..Lehrer.. profesorul s-ar fi bucurat foarte mult. p) Mein. war die Vorstellung ausgezeichnet.Telefonnummer nicht erinnern. LEHRSTOCK g) Die Vorlesung war sehr interessant.Kopfschmerzen. nicht der . i) Der Schriftsteller denkt oft .ander.Testament .Versammlung teil.. d.gut. o) Einer .

Sie mußte es aber zuerst mit ihrem Mann besprechen. Doch was ihr weit näher gehe als der Mieter. einen Knaben von zwölf Jahren. seine Sachen zusammenzupacken. Die Frau begann ihren Bericht. ihr Kind für so lange aufzunehmen." So kam der Sohn des Deutschen ins Haus. als wäre er ein Franzose." Die Frau begann rasch etwas anderes zu erzählen. ob sie diesen Knaben sehen könne. der vor einigen Jahren aus einem deutschen Konzentrationslager entflohen sei. Unter dem Blick des Jungen faßte sie den Entschluß. damit er am nächsten Tag abgeholt und nach Deutschland zu seinen Verwandten zurückgebracht werden könne. Der Knabe habe die Verhaftung des Vaters stumm. sie will ihn ein paar Tage besuchen. Als ihn der Gestapooffizier aufforderte. wenn sie sich nicht fürchte. er werfe sich eher unter ein Auto. rede französich. Der Knabe habe Vertrauen zu ihr. als daß er in diese Familie zurückkehre. Ihr Mann war schon da. da habe er plötzlich laut erwidert. einen solchen Unsinn zu unterstützen. Am nächsten Tag erklärte die Meunier ihrem Mann : „Ich habe meine Kusine Alice getroffen. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. ihr Mann ist im Gefangenenlazarett. Die Meunier fragte. der habe mit ihm das Zimmer geteilt. daß die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. . und sie habe ihn frühmorgens in ein kleines Cafe gebracht. Sie hat mich gebeten. ohne Tränen.45. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. Angestellte in einem Pariser Hotel. das sei der Sohn des Mieters. „Deine Freundin Annette hat wirklich schlecht getan. Ich hätte an ihrer Stelle den Jungen eingesperrt. (FÜNFUNDVIERZIGSTES) LEHRSTÜCK DAS OBDACH Nach Anna Seghers Die Villard. Der Wirt des Cafes führte die Frau zu dem Knaben. Sie ging rasch nach Hause. Doch sie wurde gleich unterbrochen. zur Kenntnis genommen. Der Deutsche habe nämlich ein Kind. ihn zu sich zu nehmen. Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. erzählte. sei hier in die Schule gegangen.

. In anul 1933." Die Frau drehte sich weg und sagte : „Du hast ihn bereits aufgenommen. was ihr weit näher gehe . ceea ce o afectează mult mai mult 4) an ihrer Stelle = în locul ei 5) . du hast ihn vielleicht vergessen. articolul înaintea numelor de persoană (vezi schema nr.. 3) .. Ich würde ihn höher halten als meine eigenen Söhne. für so lange = pentru acest timp... = . Anna Seghers a fost distinsă în anul 1951 cu Premiul Internaţional Lenin: „Pentru întărirea Păcii intre Popoare. Barbara. er rief : „Die Hitleristen haben die Macht! Wie stark ist dieser Teufel! Wir aber. Anna Seghers a emigrat din Germania. den würde ich aufnehmen.. Pentru rodnica ei activitate literară şi obştească.. der hat etwas riskiert.. la venirea lui Hitler la putere. ich nicht. und diese Banditen ahnen nicht. la vîrsta de 28 ani. Eines Tages war der Meunier allein mit seiner Frau. îl deţine tema luptei antifasciste. a primit premiul „Kleist" pentru povestirea Der Aufstand der Fischer von St.. în anul 1928. Frau Meunier — în limba germană se poate întrebuinţa. care descrie evadarea şi salvarea unui luptător comunist dintr-un lagăr de concentrare din Germania hitleristă. Einen solchen Knaben bei sich zu beherbergen." Erläuterungen 1) A n n a S e g h e r s este o renumită scriitoare progresistă contempo­ rană.. 22. pag. 496). Lexik Synonyme unterbringen — beherbergen Vieldeutige Wörter / soţul der Mann \ bărbatul . una dintre operele cele mai reprezentative ale realismu­ lui socialist.416 45. wir sind ohn­ mächtig. LEHRSTOCK Wochen waren vergangen. Aber der Deutsche. Nach langem Schweigen brach es aus ihm heraus. Den Sohn dieses Deutschen." 2) die Villard .... die Meunier —• Frau Villard .. = L-aş preţui (stima) mai mult . Un loc central în creaţia literară a scriitoarei... Die Toten bleiben jung (1949). pentru această perioadă 6) Ich würde ihn höher halten . was ich wage und wen ich versteckt habe! Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aufnehmen. Dintre romanele Annei Seghers cităm : Das siebte Kreuz (1942). In anul 1947 s-a reîntors în patria ei. von dem dir einmal deine Annette erzählt hat. în care evocă evenimentele din Germania de la sfîrşitul primului şi pînă la sfîrşitul celui de al II-lea război mondial şi Die Entscheidung (1959). în limbajul familiar.

= a afecta. spre deosebire de limba română. a mişca (pe cineva) besprechen + Akk. Der Junge sagt(e) dem Offizier. O b s e r v a ţ i e . als daß er zu seinen Verwandten zurückkehre. 2) Conjunctivul perfect pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. Die Villard erzählte. a'). indicativul 3) Conjunctivul viitor pentru exprimarea unei acţiuni viitoare (ex. Timpul folosit în vorbirea indirectă nu depinde de cel folosit în propoziţia principală.DAS OBDACH 417 Rektion nahegehen + Dat. In vorbirea indirectă se întrebuinţează : 1) Conjunctivul prezent pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. VORBIREA INDIRECTĂ A. als daß ich zu meinen Verwandten zurück­ kehre. Conjunctivului perfect din vorbirea indirectă îi poate corespunde imperfect. b) Der Knabe ist (war) hier in die Schule gegangen. B. c') er werde sich eher unter ein Auto werfen. 27—Limba germană . perfect sau mai mult ca perfect din vorbirea directă. a') daß der Deutsche einen Kna­ ben habe. în vorbirea indirectă se întrebuinţează de obicei conjunctivul.1'' Vorbirea indirectă Die Villard erzählt (e)." Der Junge sagt(e) dem Offizier : c) „Ich werde mich eher unter ein Auto werfen. Vorbirea indirectă este de multe ori introdusă prin conjuncţia daß. î n limba germană. = a avea încredere (în) GRAMMATIK 1. daß gestern mittag die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. c'). = a discuta (despre) Vertrauen haben + zu + Dat. b') Der Knabe sei hier in die Schule gegangen. O b s e r v a ţ i e . Vorbirea directă Die Villard erzählt(e) : a) „Der Deutsche hat einen Kna­ ben. b').

sie möge dem Jungen Wäsche bringen. daß sie nächste Woche nach Bukarest kommen würden (werden). bringe dem Jungen Wäsche. timpurile în vorbirea indirectă se întrebuinţează în felul următor : în locul prezentului conjunctiv în locul perfectului conjunctiv în locul viitorului conjunctiv De exemplu : Vorbirea directă Sie schrieben uns : „Wir befinden uns im Gebirge. (vezi schema nr. (vezi schema nr. daß sie sich im Gebirge befänden (befinden). LEHRSTOCK c. conjunctiv. daß sie ihre Verwandten besucht hätten (haben). Se poate întîmpla ca formele conjunctivului să fie identice cu cele ale indica­ tivului sau ca povestitorul să aibă îndoieli asupra conţinutului celor afirmate." infinitivul prezent de conjugat.' Annette sagte ihrer Freundin : „Bitte. 162. Imperativul este redat în vorbirea indirectă prin conjunctivul prezent al verbelor modale : 1) sollen (pentru exprimarea unui îndemn sau a unui ordin). 2) mögen (pentru exprimarea unei rugăminţi) Luise sagte dem Jungen : „Erwarte mich um sieben Uhr. pag." „Wir haben unsere Verwandten besucht. daß sie schöne Ausflüge machten (ma­ chen). pag. 609) ." „Wir werden nächste Woche nach Bukarest kommen. al verbului Sie sagte dem Jungen. Annette sagte ihrer Freundin." Vorbirea indirectă -) —. er solle sie um sieben Uhr erwarten. Sie schrieben uns. 607) D. 162." „Wir machen schöne Ausflüge.418 45. — ) imperfectul conjunctiv. mai mult ca perfectul condiţionalul prezent. în cazurile acestea.

ÎNTBEBABEA INDIBECTÄ Die Meunier fragte : a) „Kann ich den Jungen sehen?" b) „Wo befindet er sich?" Die Meunier fragte.DAS OBDACH 419 E. pag. Propoziţia devine deci o propoziţie secundară camuflată (verkappter Nebensatz. în limba germană. V — propoziţie interogativă parţială). dacă întrebarea directă începe cu verbul (ex. 2) prin cuvîntul interogativ. poate fi omisă. Die Meunier sagte. der Deutsche habe ein Kind.. ÎNTBEBUINŢABEA CONJUNCTIVULUI (Completare) . Conjuncţia daß.. a' — propoziţie interogativă totală). daß der Deutsche ein Kind habe. 410. La întrebuinţarea timpurilor se aplică regulile vorbirii indirecte. einen Knaben von zwölf Jahren. verbul conjugat trece în locul 2. Grammatik 1). în acest caz. Întrebarea indirectă poate fi introdusă : 1) prin conjuncţia ob. în limba germană apozitia este totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl determină. 607) 2. Substantivul einen Knaben este apozitia substantivului la acuzativ „ein Kind". 3. Conjunctivul se întrebuinţează de multe ori în propoziţii finale. în întrebarea indirectă se foloseşte de multe ori conjunc­ tivul. care introduce vorbirea indirectă. APOZITIA Der Deutsche habe nämlich ein Kind. damit er am nächsten Tag abgeholt werden könne. 162. a') ob sie den Jungen sehen könne. . (vezi schema nr. vezi pag. dacă întrebarea directă începe printr-un cuvînt interogativ (ex.. b ) wo er sich befinde. 4.

" „Ich habe auch viel gelesen." „Bitte." „Der Mann von Alice ist im Gefangenenlazarett. Ich schrieb meinem Freund G." e) Der Junge hörte nur : „Du wirst morgen von hier fortgehen." erklärte ihrem „Ich habe meine Kusine Alice getroffen. Verwandeln o h n e daß)! Sie die direkte Rede in die indirekte (m i t und A. LEHRSTOCK Übungen 1. bis der Feind vernichtet ist.420 45." Der Schüler antwortete : „Wir lernten für heute den Konjunktiv." „Sie will ihn besuchen." b) Die Meunier erzählte : „Ich war bei meiner Freundin Annette." „Ich bekomme Urlaub. a) b) c) d) Der Vater sagte : „Wir haben heute keine Zeit. Die Meunier Mann : ." „Alice hat mich gebeten." „Ich habe schöne Ausflüge gemacht. antworte mir bald." Die Meunier sagte zu ihm : „Wir hatten damals den Jungen schon aufgenommen." „Ich habe mich über deinen Brief gefreut." „Ich fahre dann sowohl ans Meer als auch ins Gebirge." c) Frau Villard antwortete : „Der Knabe hat mit seinem Vater das Zimmer geteilt." d) Sie sagte weiter : „Der Junge hatte keine Angst vor der Gestapo gehabt." E. Mein Freund schrieb mir : „Ich fühle mich sehr gut." „Ich antworte dir schon heute. ihr Kind für so lange aufzunehmen." „Grüße alle Kollegen von mir. a) Der Knabe sagte : „Ich gehe nicht zu meinen Verwandten." „In Kürze werde ich dir einen langen Brief schreiben." D." Der Mann sagte : „Wir haben schweigen gelernt." „Ich werde dich vielleicht nächste Woche besuchen." e) Er fügte hinzu : „Wir werden kämpfen." B.

. Drücken Sie den Imperativ durch die indirekte Rede aus! a) Anda sagte zu ihrer Freundin : „Komm morgen nachmittag zu mir!" b) Die Schülerin bat den Professor : „Bitte.DAS OBDACH 421 2. daß er Peter heiße. daß sie lieber mit dem Autobus führen. Verwandeln Sie die direkte Frage in die indirekte Frage! a) Der Lehrer fragte den Studenten : „Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach?" b) Andrei fragte : „Kommen deine Freunde zu uns auf Besuch?" c) Sie fragte : „Warum will der Junge nicht zu seinen Verwandten gehen ? " d) Der Mann fragte : „Wo befinden sich die Kinder j e t z t ? " e) Der Lehrer fragte : „Habt ihr das Buch gelesen?" f) Er stellte die Frage : „Was werdet ihr für morgen vorbereiten ?" g) Sie fragte besorgt: „Wirst du meinen Rat befolgen?" 6. daß sie keine Zeit gehabt habe. wie der Junge heiße. Die Schüler erklärten. Die Meunier fragte den Wirt : 5. b) Ihre Freundin sagte. Sie sagte. schweig über des Gehörte!" d) Der Gestapooffizier befahl dem J u n g e n : „Packe deine Sachen!" 3. daß die Arbeit zu schwer sei. Verwandeln Sie in die direkte Frage oder Rede! a) Sie fragte ihre Freundin. daß sie mich besuchen werde. Sie behauptete. Sie fragt ihre Freundin: B. entschuldigen Sie meine Verspätung!" c) Die Villard bat Frau Meunier : „Bitte. Die Schülerin antwortete. daß sie die Aufgabe noch nicht gelernt habe. Verwandeln Sie die konjunktionalen a) b) c) d) e) Nebensätze in verkappte Nebensätze ! Meine Freundin sagte mir. Frage! „Wie heißt der Junge?" „Wo ist er j e t z t ? " „Was soll ich ihm geben?" „Wie kann ich ihm helfen ?" „Warum ist er nicht zu seinen Verwandten gefahren?" „Was hat er gesagt ?" „Wann wird er zu mir kommen?" „Spricht der Junge französisch?" „Ist er traurig?" „Hat er geweint?" „Wird er zu mir kommen?" „Kann ich den Knaben sehen?" 4. Verwandeln Sie in die indirekte A.

Der Lehrer fragte den Schüler.. e) Ein Freund des Arbeiters. A.... Die Freundin sagte. .. wo er wohne und was sein Vater von Beruf sei. daß er den Kleinen nicht verraten werde. ob der Junge artig sei. daß er in Bukarest wohne und daß sein Vater Dreher sei. den Knaben in ihr Haus aufzu­ nehmen (der Dreher Meunier). ob sie Vertrauen zum Wirt des Cafes habe. Der Lehrer fragte den Schüler. . brachte diese Nachricht (ein alter kommunistischer Kämpfer). Wir bereichern unser Wissen.. ob er Geschwister habe. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. Antworten Sie!\ a) Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach? b) Wen verhaftete die Gestapo? c) Wie nahm der Knabe die Verhaftung des Vaters zur Kenntnis? d) Wohin hatte die Villard den Knaben gebracht? e) Unter welchem Vorwand nahm die Meunier den Knaben ins Haus? f) Was zeigt die Aufnahme dieses deutschen antifaschistischen Jungen in das Haus einer französischen Arbeiterfamilie? . Unsere Kenntnisse werden bereichert. daß er zwei Brüder und eine Schwester habe. c) Luise wollte ihren Mann. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Sie fragte ihre Freundin.... Sie sagte. Der Schüler antwortete. . Der Schüler antwortete. b) Wir lesen gute Bücher.422 45. daß er sehr artig sei. Der Lehrer fragte den Schüler. Sie fragte ihre Freundin. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist) ! a) Die Meunier nimmt den Knaben in ihr Haus. 9. Der Schüler antwortete. . daß er im Jahre 1950 in Ploieşti geboren sei. b) Die Erzählungen der Schriftstellerin Anna Seghers. Setzen Sie die Apposition in den richtigen Fall! a) Annette wollte dem Knaben. sind von hohem künstlerischem Wert (die große Friedenskämpferin). wann und wo er geboren sei.. ... führte die Frau zu dem Knaben (ein freund­ licher Mann).. 8. bitten. helfen (der Sohn des Mieters).. d) Der Wirt des Cafes.. 7. Er ist vor der Verfolgung der Gestapo sicher. c) Wir hören Vorträge.

după arestarea tatălui său. j) Colegul meu declară. Sie hat sehr gut getan.DAS OBDACH 423 10. b) Deoarece băiatul avea încredere în ea. d) La început strungarul Meunier nu a fost de acord. dacă toţi studenţii sînt prezenţi. unde o aştepta. a) Doamna Villard povesti despre chiriaşul arestat că are un băiat. Sie nahm den Knaben mit offenen Armen auf. d) Rodica o întrebă pe prietena sa dacă va pleca la munte sau la mare. b) Prietenul meu mă întrebă dacă pot să-i dau un telefon după masă. den Knaben aufzunehmen. 1-a dus într-o mică cafenea. Merken sie sich! Diese Geschichte geht mir sehr nahe. Übersetzen Sie! A. k) El susţine ca limba germană nu este uşoară. i) Ea adaugă că va căuta o stofă neagră pentru un palton. f) Soţia sa îi răspunse că 1-a primit de mult. c) Doamna Meunier luă hotărîrea să primească pe băiatul chiria­ şului arestat. e) După cîteva săptămîni el spuse că ar primi cu braţele deschise pe băiatul chiriaşului german. e) Mama îi spuse copilului să fie cuminte. f) Bibliotecara mi-a spus să-i aduc înapoi cartea. g) Spune-i băiatului să-şi împacheteze lucrurile. B. c) Ioana mă întrebă. h) Soţia lui povesti că şi-a cumpărat pantofi noi. că a luat hotărîrea să înveţe nemţeşte. Hast du den Entschluß gefaßt. care vorbeşte foarte bine limba franceză şi care a rămas singur. ans Meer zu fahren? Ich habe das zur Kenntnis genommen. unde am petrecut vara. . a) Profesorul întrebă.

" Ergriffen steht sie vor dem Stehpult aus einfachen Brettern in Goethes Arbeitszimmer. Jahrhunderts das letzte Jahr seines bewegten Lebens". daß der große Dichter Sommer und Winter auf dem unbequemen Klappbett geschlafen hat. nicht w a h r ? " „So ist es." . Das erfährt die kleine Gruppe. erzählt Alfred. „Nicht weit von hier". Auf dem Marktplatz angelangt. von der dieser so viel erzählt hat. Alfred erzählt. endlich Alfreds Heimatstadt. Sie kann es auch kaum fassen. kennenzulernen. sind Base Ursel und Vetter Wolfgang bei seinen Eltern zu Besuch. ( S E C H S U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK WEIMAR Nach Theo Plana Alfred hat alle Hände voll zu tun. Die Sommerferien nutzend. ich sehe. liegen. Wolf gang. die Wohnung eines anderen großen Künstlers. Torquato Tasso und der Roman Wilhelm Meister entstanden sind. ergänzt Wolfgang. als sie am nächsten Tag von Alfred durch seine Heimatstadt geführt wird. daß du infolge deiner Lektüre in meiner Heimatstadt gut Bescheid weißt. Am ersten Nachmittag machen alle einen Spaziergang durch den schönen Weimarer Park. „verbrachte der begabte und volkstümliche Renaissancemaler Lucas Cranach der Ältere in der Mitte des 16. Bald ist die kleine Gruppe bei Goethes Gartenhaus angelangt. das der Dichter als Siebenundzwanzigjähriger bezogen und sechs Jahre bewohnt hat. „muß. sagt Ursel.46. „Es ist fast unglaublich". Der Stadtkern Weimars ist mit Erinnerungsstätten an hervorragende Menschen und Ereignisse reich ausgestattet. „Hier". wenn ich mich nicht irre. „daß in diesem einfachen Haus solche Meisterwerke wie die Dramen Iphigenie auf Tauris. bleiben die Besucher vor einem schönen Gebäude aus alter Zeit stehen. Sie brennen darauf. des Komponisten Johann Sebastian Bach. wie der Bewohner des Gartenhauses neben seiner vielseitigen Tätigkeit noch Zeit zum Bebauen seines Gärtchens fand.

" „Dieser Aufgabe". Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sie brennen darauf. „Rechnet zu diesen Erinnerungsstätten noch das Deutsche Nationaltheater mit seiner Tradition hinzu. Nun. noch immer unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß.. Ergriffen betrachten die Besucher die schlichten Räume im Schillerhaus. Münzen. welche Meisterwerke .. „Hier". Denkt daran.. Eine solche Gedenkstätte ist wohl einmalig in der WTelt. Welch eine unvergleichliche. Philosoph und Publizist Johann Gott­ fried Herder. sagt Alfred.. = Ei ard de nerăbdare să . . = Goethe a avut grijă ca . Der folgende Tag gehört dem Goethe-Nationalmuseum. so viel ich weiß. einzigartige Stadt!" ruft Ursel begeistert aus. daß. Naturwissenschaftler.. „ J e tiefer ich in seine Schönheiten eindringe. es ist eine der fruchtbarsten und größten Perio­ den der deutschen Literatur". erklärt Alfred... als Siebenundzwanzig jähriger = la vîrsta de 27 de ani nicht wahr? = nu-i aşa? Nun. Bücher und physikalischen Geräte." Den nächsten Tag widmet die kleine Gruppe dem Besuch des Schiller­ hauses und des Goethe-Schiller-Archivs. „Goethe hat das Verdienst. = Gîndiţi-vă ce capodopere . desto mehr gewinnen Herz und Verstand... welche Meisterwerke die zehnjährige Freundschaft dieser beiden Männer gefördert h a t . daß sein kostbarer Besitz für alle Zeiten bewahrt bleibt. die auf Durchsicht warten.. Denker. meint Ursel. = Ei. „widmet sich. . seine große Steinsammlung in größter Ordnung hinter­ lassen. „unter der Grabplatte mit dem Wahlspruch .. „hat der Dichter. „Denkt daran. Er hat seine Handschriften. Altertumsforscher und Kunstsammler Johann Wolfgang Goethe nahezu ständig in diesem Hause gewohnt.. so erklärt Alfred. Die Freunde stehen bald vor der Herderkirche. Staatsmann. Plastiken. Friedrich Schiller 1799 zur Übersiedlung nach Weimar veranlaßt zu haben". in der sich auch Lucas Granachs des Jüngeren figurenreiches Altargemälde befindet.Licht. Goethe hat dafür gesorgt. welches ist das nächste Ziel?". Dennoch gibt es heute. Gemmen. ergänzt Wolfgang. Liebe. die Landesbibliothek. einer der größten Geister seiner Epoche. das einfache Holzbett in Schillers Sterbezimmer. Leben!' ruht der Humanist.. die Weimarer Hochschulen für Musik und Architektur und schließlich das Landeshauptarchiv. „Von 1782 bis zu seinem Tode am 22.WEIMAR 425 „Mit Weimar geht es mir wie mit Goethes Faust11... März 1832". ergänzt Wolfgang. mehr als hundertdreißig Jahre nach seinem Tode. be­ sonders das Goethe-Schiller-Archiv". Goethe hat dafür gesorgt. ..

.. = a se muta în . a se îngriji (ca) sich widmen + Dat.sarcina Rektion nutzen + Akk. a se folosi (de) eindringen + in -f. = a sc referi la .. LEHRSTÜCK 7) 8) 9) 10) 11) mehr als hundertdreißig Jahre nach . = a se muta (în) beziehen + Akk. + auf = a raporta (la) sich beziehen -\.Akk.. a apuca \ a înţelege die Aufgabe /lecţia .auf -f.SL cuprinde fassen —a prinde. = a avea grijă de.. Stadt! — Ce oraş. = a profita de... noch immer = încă (tot mereu) die auf Durchsicht warten = care aşteaptă să fie cercetate (examinate) so viel ich weiß = după cîte ştiu Welch eine .426 46. = la mai mult de 130 de ani după.Akk. = a se dedica beziehen + Akk.! Lexik Synonyme anlangen — ankommen einlach — schlicht der Stadtkern — das Stadtzentrum nahezu — fast die Gedenkstätte —• die Erinnerungs­ stätte das Ereignis — der Vorfall — die Begebenheit Vieldeutige Antonyme bequem =fc unbequem begabt =f= unbegabt Wörter beziehen + Akk.. = a pătrunde în sorgen + für + Akk.

b) se pot prescurta prin construcţii participiaie. der Zwinger.. Das kost­ barste Gemälde ist die Sixtinische Madonna von Raffael. d) Goethe war Dichter.. . die Atomkraft für friedliche Ziele auszuwerten. e) Die Besucher besichtigen auch das Deutsche National-. a). Dresden ist auch das Zentrum für die Atomforschung in der DDR.. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. în special circumstanţiale (ex. Übersetzen Sie! Ebenso wie Weimar ist auch Dresden eine Kunststadt. Altertums. die -bibliothek und das Landeshaupt. Die Ferien nutzend \sind sie bei Alfreds Eltern zu Besuch b) | Nachdem die Besucher [ auf dem Marktplatz angelangt \sind\ \ Auf dem Marktplatz angelangt.. Besitz wird im Goethe-National.B b) Die ganze Stadt ist mit -statten an große Menschen . pag.. In Dresden befindet sich auch die berühmteste Porzellansammlung in ganz Europa..WEIMAR 427 GRAMMATIK CONSTRUCŢIILE PARTTCIPIALE a) | Indem sie\ die Ferien [nutzen]. Hier konzentrieren sich die Bemühungen der deutschen Wissenschaftler.. b). 562 şi 159... Dort sind -werke der deutschen Literatur entstanden. 2) participiul perfect—-dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp compus (ex. (vezi schemele 110. Denker. In der Dresdner Ge­ mäldegalerie sind Schätze der Weltkultur von unermeßlichem Wert. z. Im Zentrum der Stadt liegt das Wahrzeichen der Stadt. nach Weimar . 602) Übungen 1. stehen Uneori. . Natur-. 2.. pag.bewahrt.. c) Goethe hat im Jahre 1799 Schillers . a şi ex. anumite propoziţii. . Setzen Sie die passenden Wörter ein! a) Im Weimarer. Sein .^* bleiben sie. In cazul acesta : — Subiectul propoziţiei regente nu se mai repetă — Conjuncţia se omite — In locul predicatului se pune de obicei: 1) participiul prezent — dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp simplu (ex. -mann.. besuchen wir Goethes -haus.und -Samm­ ler..

h) Die reich ... war ich am Meer. B. Tag besuchten wir das Nationaltheater und die Landesbiblio­ thek (folgen).. 110. Die Eltern geben dem eben angekommenen Sohn ein Geschenk. 562) 4.. es ist ein alter Schul­ kollege. Das vorgelesene Gedicht ist mir nicht bekannt.. Wasser (fließen)? (vezi schema nr. Beispiel: a) b) c) d) e) f) g) Da ist der übersetzte Text... Verwandeln Sie das Partizip in einen Nebensatz und übersetzen Sie! A... Hast du das bestellte Buch schon bekommen ? Im vergangenen Jahr war ich am Meer. d) Das . In der vergangenen Woche fuhr ich nach Buşteni. der übersetzt wurde. Arbeiters (lesen). Sie trug den geschriebenen Brief auf die Post. Die Mutter deckte das eingeschlafene Kind zu. in dem eine große Perle lag (öffnen). Ich erkenne den stehengebliebenen Genossen. f) Sprich leise! Sonst weckst du das schlafende Kind auf. Satz (beginnen)! b) Im . Verwandeln Sie die eingeklammerten Verben in attributiv gebrauchte Partizipien! a) Beende den . ^ v e z i gchema n r ^ Q . g) Am . Die Studentin brachte das gelesene Buch zurück. Till Eulenspiegel lachte über den betrogenen Spitalmeister. e) Der alte Mann freute sich über das lachende Kind. Etui. Delegation ist noch nicht angelangt (erwarten). b) Die Mutter des spielenden Kindes hat sich auf eine Bank gesetzt.. daß die Perle echt ist (ausstellen). pag. f) Die ... die lebte. Im Jahr. i) Hast du in deinem Zimmer . c) Der Professor hat die Fehler des lesenden Schülers verbessert. e) Ein bekanntes Gedicht von Bertolt Brecht heißt Fragen eines . c) Frau Irene reichte ihrem Mann ein . Der erwartete Zug ist pünktlich angekommen. Das erschienene Buch ist für mich sehr wichtig... 562) C. Beispiel: Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben... pag. d) Die studierende Jugend erfreut sich der besten Arbeitsbedingungen. Da ist der Text. LEHRSTÜCK 3. Sommer werden wir einen Ausflug ins Donaudelta machen (kommen). Gutachten beweist.4 28 46. Bibliothek ist im ganzen Land berühmt (ausstatten). ltellius wollte eine Bibliothek haben.. das vergangen ist. Beispiel: a) b) c) d) e) . a) In der Straßenbahn sitzen lesende Menschen.. Du findest das vergessene Buch in der Bibliothek.

der antwortet. dem „grünen Herzen" Deutschlands. gab der Student eine gute Antwort. die Stadt Weimar zu besuchen. e) Vom Professor gefragt. b) Ursel und Wolfgang brennen darauf. d) Vor Freude lachend. der versteckt wurde. c) Die Mutter stand wartend auf dem Bahnsteig. ob sein Vater schon zu Hause sei. daß die Verwandten alle Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt kennenlernen.WEIMAR 429 5. b) Auf dem Bahnhof angelangt. Verwandeln Sie die Nebensätze in attributive Partizipien! a) Der Professor unterbricht den Schüler. als er das Gartenhaus bezog. kamen mit dem nächsten Autobus. 6. f) Goethe war 27 Jahre alt. besichtigte die Delegation das Dorfmuseum. wurde ein antifaschistischer Kämpfer. h) Die Besucher sind von Schillers Haus tief ergriffen. fragte Emil gleich. nach. lösten wir eine Fahrkarte. Bilden Sie Fragen! a) Weimar liegt in Thüringen. d) Alfred sorgt dafür. c) In Bukarest angekommen. f) Radu ging pfeifend durch den Garten. g) Vor Angst zitternd. der Sklave Dias ist krank. i) Viele unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß warten auf Durchsicht. b) Hans schaut dem Zug. stiegen die Studenten in den Zug ein. e) Alfred widmet sich seinen Verwandten. Übersetzen Sie! a) Der Freund kam lächelnd auf ihn zu. e) Der Junge. sagte Itellius' Hausverwalter : „Verzeih. Antworten Sie! a) Wo liegt Weimar? b) Wer wurde von Alfreds Eltern eingeladen? ." 8. nicht. f) Das Zimmer betretend. der abgefahren ist. e) Der Kleine schaute den Vater bittend an. erzählte mir mein Freund. c) Sie fahren zu Alfreds Eltern. b) Der Student antwortete fließend auf die Fragen. o Herr. c) Die Kollegen. d) Mein Kollege sitzt lesend im Wartesaal. 9. Verwandeln Sie in Nebensätze! a) Ein Lied singend. g) Der Dichter schlief Sommer und Winter auf einem unbequemen Klappbett. die zurückgeblieben waren. daß er die schwere Prüfung bestanden hatte. d) Die Faschisten fanden den Jungen. der gerettet wurde. 7.

d) Nu cunosc nici un alt oraş care să fie atît de bogat înzestrat cu locuri comemorative ca Weimarul. viaţă". Übersetzen Sie! A. frumosul oraş din Turingia. instru­ mente fizicale şi o mare colecţie de roci. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wann hat Goethe im Gartenhaus gewohnt? Welche Meisterwerke entstanden dort? Was sehen die Besucher auf dem Marktplatz? Wo ist das Grab Johann Gottfried Herders? Was steht auf Herders Grabplatte geschrieben? Wann übersiedelte Schiller nach Weimar? Wie ist das Schiller-Haus? Was besichtigten die Besucher im Goethe-Nationalmuseum? Welcher Aufgabe widmet sich das Goethe-Schiller-Archiv? Was ist noch in Weimar zu sehen? 10. b) Pe colegul acesta îl vezi totdeauna zîmbind. unul din cele mai renu­ mite spirite ale timpului său. . i) Marele poet. h) După mutarea lui Schiller la Weimar începe una din cele mai rodnice epoci ale literaturii germane. G. c) Delegaţia care a sosit în Bucureşti a vizitat Muzeul de Artă din Palatul Republicii. am văzut mulţi copii care se jucau.430 46. gînditor. In ciuda activităţii sale multilaterale el avea timp să-şi cultive şi grădina. Goethe a lăsat moştenire manuscrise preţioase. S. B. stau scrise cuvintele : „Lumină. Bach. b) Goethe a locuit timp de şase ani în pavilionul (din grădină). e) La Weimar vin în fiecare an peste jumătate de milion de vizi­ tatori pentru a vizita aceste locuri comemorative. e) Martin începu scrisoarea: „Iubită mamă. j) Arhiva Goethe-Schiller se dedică examinării comorilor nedes­ coperite încă din moştenirea lui Goethe. Herder. am deschis ferestrele. f) Nu departe de locuinţa talentatului pictor Lucas Cranach se găseşte casa în care a trăit marele compozitor J. a) Goethe a locuit cincizecişişapte de ani în Weimar. sculpturi. W. c) Este de necrezut că Goethe a trăit în aceste camere atît de simple şi că a creat aici astfel de capodopere ca romanul Wilhelm Meister şi dramele Iphigenie auf Tauris şi Torquato Tasso." şi o încheie : „Al tău fiu care te iubeşte". d) Plimbîndu-mă prin Parcul Herestrău. monede. naturalist şi arheolog J. a) Cum am sosit acasă. iubire. g) Pe placa funerară a lui J.

Für den Aufschwung der gesamten Volkswirtschaft ist die Ausweitung der energetischen Grundlage von besonderer Bedeutung.3fache des Jahres 1965 erreichen wird. Chemiefasern. In der Nahrungsmittelindustrie sind Produktionserhöhungen bei Fleischund Milcherzeugnissen. Unserer Industrie wird durch die Verwertung neuer Naturreichtümer eine immer umfangreichere Rohstoffgrundlage gesichert. durch Verbesserung der technischmateriellen Ausstattung. Obst. Bis 1975 wird der Jahresenergieverbrauch auf 70—75 Tonnen konventionellen Brennstoff und die Elektroenergieproduktion auf insgesamt 55—60 Milliarden kWh erhöht werden.und Gemüsekonserven. Farbstoffen u. Plasten. Auch die Gebrauchsgüterproduktion wird erhöht und vervollkommnet werden. Die neue sozialistische Wirtschaft und Kultur blühen auf. Die Leichtindustrie wird 1970 um 50—55 Prozent mehr erzeugen als 1965. . der eisenverarbeitenden Industrie.a. 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion um rund 6 5 % größer sein als 1965. Erhöht wird insbesondere die Produktion von Kunstdünger. Synthesekautschuk. von Jahr zu Jahr wächst der Wohlstand der Werktätigen in Stadt und Land. Einen bedeutenden Platz wird in den nächsten Jahren die Entwicklung der Landwirtschaft durch intensive Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten einnehmen. Das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik wird auch weiterhin die vorrangige Entwicklung der Produktionsmittelindustrie bleiben und das rasche Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten : der Elektro. deren Produktion 1970 das 2.47. durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten positiven Ergebnisse. Einen hohen Entwicklungsrhytmus wird die chemische Industrie verzeichnen. Zucker und Speiseöl vorgesehen. Infolgedessen soll die Bruttoagrarproduktion in der Zeitspanne 1966—1970 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 —1965 um rund 20 Prozent wachsen. ( S I E B E N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES Rumänien ist heute ein in vollem Aufschwung begriffenes Land. Schädlingsvertilgern.und Wärmeenergie. des Maschinenbaus und der chemischen Industrie.

3 ori mai mare kWh — Kilowattstunden landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft = cooperativă agricolă de producţie soll .) = pe baza Lexik Synonyme das Merkmal —• die Charakteristik gesamt — ganz die Grundlage — die Basis die Voraussetzung —. der gesamten Volkswirtschaft = întregii economii naţionale von besonderer Bedeutung = de o deosebită importanţă .. LEHRSTOCK Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit macht die Entwicklung des Verkehrs. Die vielseitige Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches mit dem Ausland.und Luftverkehr wird zunehmen. gesichert werden = Industriei noastre i se va asigura ..... der Kraftverkehr erhält neue Fahrzeuge und der See-. Binnenschiff... wachsen = urmează să 'crească.. In den nächsten Jahren wird deshalb der Eisenbahnverkehr modernisiert.3fache .432 47. erreichen wird = . Die Sozia­ listische Republik Rumänien wird auch weiterhin ihre wirtschaftliche Zusam­ menarbeit mit den sozialistischen Ländern ausbauen und die Wirtschaftsbe­ ziehungen zu allen Staaten auf Grund der Prinzipien der friedlichen Ko­ existenz ausweiten.und Fernmeldewesens notwendig. das 2... gesichert — unserer Industrie wird .die Prämisse der Grundsatz — das Prinzip die Wirtschaft — die Ökonomie wirtschaftlich — ökonomisch landwirtschaftlich — agrarisch . Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ein in vollem Aufschwung begriffenes Land = o ţară în plin avînt Von Jahr zu Jahr = din an în an in Stadt und Land = de la oraşe şi sate um rund 6 5 % — um rund 65 Prozent = cu aproximativ 6 5 % Unserer Industrie wird ..... va creşte die Wirtschaftsbeziehungen zu allen Staaten — relaţiile economice cu toate statele auf Grund ( + Gen. va fi de 2.

. = der Ergebnisse.. = das Anwachsen der Sparten.. Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit..durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten Ergebnisse. die für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutend sind.. aproximativ / a se urca \ a creste steigen Rektion wachsen + erhöhen + erhöhen + sichern + um um auf Dat. = Akk.. b) Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 433 Vieldeutige einnehmen = a lua (un medicament) einen Platz einnehmen = a ocupa un loc y a creşte zunehmen — a se mări ^ a se îngraşă Wörter rund / a d j . rotund adv. .. = a a a a creşte (cu) ridica (cu) ridica (pînă la) asigura (cuiva ceva) GRAMMATIK 1... + + + + Akk.das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeu­ tenden Sparten.. c) .... = Akk. ATRIBUTUL DEZVOLTAT a) . 1881 . die auf allen Gebieten steigt . Atributul exprimat printr-un adjectiv (ex. Acestea stau între articol... = Die Wirtschafts­ tätigkeit. Atributul dezvoltat este de fapt o propoziţie atributivă prescurtată : das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten . b şi c) poate fi determinat şi de alte elemente sintactice. pronume sau numeral şi adjectiv sau participiu (atributul propriu-zis)... der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossen­ schaften erzielten Ergebnisse ... = Akk. die von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielt wurden .. 28—Limba germană — c.. a) sau printr-un participiu (ex..

434 2. 3... c).. c) Auch die Gebrauchsgüter... — dacă este exprimat printr-un participiu perfect (ex. a). — dacă este exprimat printr-un participiu prezent (ex. Kultur .3 fache des Jahres 1965 erreichen. prin corespondentul acestuia din limba română. der -mittelindustrie.. TRADUCEREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT 47.. printr-o pro­ poziţie relativă cu predicatul la diateza pasivă sau numai prin participiu.ist die . 3 c) der v o n d e n landwirtschaftlichen 1 P r o d u k t i o n s- genossenschaften erzielten Ergebnisse . ) -j. Excepţie formează doppelt ( = dublu). ..wird erhöht. de ex. de regulă printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza activă.fach Übungen 1. NUMERALELE MULTIPLICATIVE Die Produktion der chemischen Industrie wird 1970 das 2. Ergänzen Sie! a) Im ganzen Lande blüht die neue . b) Das -merkmal der Industrialisierungs. Numeralul multiplicativ zweifach s-a format din zwei + fach. . Şi din numeralele nehotărîte se pot forma numerale multiplicative. viei + îach -> vielfach ( = multiplu). b).. Deei: 1 3 a) der f ü r 2 den F o r t s c h r i t t 1 der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten. LEHRSTOCK La traducerea atributului dezvoltat se respectă următoarea ordine : 1) substantivul determinat de atributul propriu-zis (1) 2) atributul propriu-zis (2) care se traduce : •— dacă este exprimat printr-un adjectiv (ex. 3) determinările atributului propriu-zis (3). / cardinal \ Numeralele multiplicative = numeralul ( . b) Die 1 auf allen Gebieten 2 steigende Wirtschaftstätigkeit .

für die Ausweitung des Handels. e) In der chemischen Industrie wird die Produktion von Kunst-. Das . Im . c) Die ständig (zunehmen) Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches. ich brauche es auch. . d) Die in den letzten Jahren (bauen) Fabriken sind sehr modern.. 4. b) Die dem Vater gleichende Tochter ist die älteste.. diese Stadt zu besuchen. Monat werden wir noch bessere Resultate erzielen (kommen).. weil du immer fleißig warst. h) Der eben aus der DDR angekommene Schriftsteller hält morgen. 6 5 % wachsen. Chemie-.. Setzen Sie die passenden Präpositionen ein! a) Erst beim zweiten Lesen werden Sie . und der -verkehr erhält neue -zeuge. f) Bis 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion gegenüber dem Jahre 1965 . Rohstoff-..... -vertilgern. die Schönheiten dieses Textes eindringen. d) Wir besprechen eine für uns sehr wichtige Frage. e) Die Elektroenergieproduktion wird in den nächsten Jahren . einen Vortrag. 3.. und Färb. Man bemerkt ein . dir.. e) Mein Freund sprach mit einer vor Aufregung zitternden Stimme. a) b) c) d) e) B.. d) Alfred sorgt da-..soll modernisiert werden. Brief liegt noch auf dem Tisch (öffnen)... Interesse für dieses Buch (steigen). 2. b) Ich brenne da(r)-. f) Der Eisenbahn.. g) Wir bleiben bei dem von uns gestern gefaßten Entschluß. f) Die von dieser Fabrik erzeugten Waren sind zu Exportartikeln geworden. . a) Sie das passende Partizip ein! Der .entwickelt werden. Setzen A. Medikament wird dich gesund machen (einnehmen).HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 435 d) Die Verwertung neuer -reichtümer sichert eine .. b) Der von Jahr zu Jahr (wachsen) Wohlstand der Werktätigen ist dem Sozialismus zu verdanken. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze! a) Ich kann dir das von Andrei gekaufte Buch nicht geben. g) Die Entwicklung der -Wirtschaft schafft die Voraus. Synthese-.mit dem . c) Ich habe Vertrauen .. daß seine Verwandten alle Sehenswürdigkeiten der Stadt Weimar besichtigen.. Die in Stadt und Land (aufblühen) Kultur ist eine neue..... c) Die Sitzung wird an dem vom Professor festgesetzten Tag gehalten. Ergebnis freut uns alle (erzielen). sozialistische Kultur. 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. Das .

c) Das Mädchen. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) Der Vater erzählte den Kindern eine Geschichte. ist meine Zimmernachbarin. damit sie ihn in den Dienst des Menschen und des Friedens stellen. 6. ist erst vor einem Jahr erschienen. b) Die Wissenschaftler erforschen den Kosmos. industria con­ structoare de maşini şi industria chimică se dezvoltă din an în an tot mai mult. die in der ersten Bank sitzen. b) Die zwei Studenten. oder erweiterte Attribute (von Fall zu Fall)! Partizipialgruppen a) Nachdem die Delegation in Bukarest angekommen war. der von der Familie Meunier aufgenommen worden war. der heute besprochen wurde. das am Fenster steht. wurde vor einigen Jahren gebaut. Verwandeln Sie die Nebensätze in Infinitivgruppen. LEHRSTOCK 5. Übersetzen Sie! a) Avîntul economic al patriei noastre se manifestă ( = se arată) în toate domeniile activităţii. e) Der Knabe. Antworten Sie! a) Welches ist das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik unseres Landes? b) Was sichert unserer Industrie die Rohstoffgrundlage? c) Wie wird sich die energetische Industrie entwickeln? d) Welches sind die Ziele der chemischen Industrie? e) Was ist für die Nahrungsmittelindustrie vorgesehen? f) Wie wird sich in den nächsten Jahren die Landwirtschaft entwickeln? g) Warum ist die Entwicklung des Verkehrswesens notwendig? h) Wie wird sich der Handelsaustausch mit dem Ausland entwickeln? 8. die diesen noch unbekannt war. hält nächste Woche einen Vortrag.436 47. der in unserer Stadt lebt. industria de prelucrare a fierului. wurde von allen hochgehalten. 7. f) Diese Fabrik. e) Meine Schwester besucht die Schule. d) Der Dichter. ohne daß sie das Goethe-Schiller-Archiv besucht hätten. c) Die Gäste verließen die Stadt Weimar nicht. b) Industria mijloacelor de producţie şi ramurile hotărîtoare : industria electro-energetică. sind aus meiner Gruppe. wurde sie durch die Stadt geführt. die am Rande der Stadt liegt. die im vorigen Jahr in unserem Viertel gebaut wurde. d) Der Roman. .

. d) Lărgirea bazei energetice este condiţia dezvoltării întregii economii naţionale. va fi în anul 1970 cu 6 5 % mai mare decît în 1965. i) Relaţiile de colaborare economică cu ţările socialiste şi relaţiile comerciale cu toate statele vor fi lărgite pe baza principiului coexis­ tenţei paşnice. care se dezvoltă în toate domeniile. care asigură baza. e) Agricultura. . b) Industria energetică. g) îmbunătăţirea înzestrării tehnico-materiale în agricultură şi exploa­ tarea tuturor resurselor existente vor duce în intervalul 1966—1970 la o creştere cu 20% a producţiei agrare brute. deoarece sînt necesare pentru activitatea economică crescîndă. Übersetzen Sie und verwandeln Sie nachher den Relativsatz in ein erwei­ tertes Attribut! a) Producţia industrială globală. care este prevăzută cu o înzestrare tehnică-materială„ înregistrează un mare avînt. va fi mult lărgită în următorii ani. f) De deosebită importanţă pentru bunăstarea oamenilor muncii este şi lărgirea industriei uşoare şi a industriei alimentare. care creşte mereu. e) Un loc important în economia ţării noastre îl ocupă ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice. f) Economia naţională. d) Industria chimică.3 ori mai mare decît în 1965. navigaţia maritimă şi fluvială vor fi modernizate.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 437 c) Pentru anii următori este prevăzută valorificarea de către industrie a noi bogăţii naturale. c) în ţara noastră se găsesc multe bogăţii naturale. h) Transportul feroviar şi aerian. care a devenit baza întregii economii naţionale. g) Articolele produse de fabricile noastre sînt de calitate foarte bună. de materii prime. creează premisele pentru lărgirea relaţiilor comerciale cu străinătatea. va atinge în 1970 o producţie de 2.. care vor asigura o bogată bază de materii prime. care înregistrează un înalt ritm de dezvoltare. 9.

im Jahre 1119 die erste Universität Europas eröffnete. der Doge von Bologna. Was die Zahl der Hochschulen betrifft. der im Jahre 1864 das Gründungsdekret durchsetzte. Geschichte und Geographie gefördert wurde. 1869 kam eine medizinische Fakultät hinzu. Jahrhunderts in Cotnari gegründeten Akademie rief der Fürst Constantin Brîncoveanu im Jahre 1694 in Bukarest eine Akademie ins Leben. als auch technische Fakultäten und die „Nationale Lehranstalt für Medizin und Pharmazeutik" gegründet. (ACHTUNDVIERZIGSTES) L E H R S T Ü C K (Wiederholung) BUKAßEST ALS UNIVERSITÄTSSTADT Als Enzio Bentivoglio. Nach der Ende des 16. gibt es heute in Bukarest 54 Fakultäten. einer juridischen und einer naturwissenschaftlichen. Die Gründung der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. wo außer dem Studium der lateinischen Sprache besonders das der Mathematik. In unserem Land entstehen solche „Gehirne" im 16. Physik. und zwar einer philologischen. Latein und andere Fächer vortrugen. erklärte er : „Und nun habe ich meiner Stadt ein Gehirn gegeben". Anfangs bestand diese Universität nur aus drei Fakultäten. Aber erst nach der Befreiung unseres Landes entwickelte sich unsere Hauptstadt zu einem wichtigen Universitätszentrum. Sava". Diese Akademie fand ihre Fortsetzung in der von Gheorghe Lazär 1818 gegründeten höheren Lehranstalt „Sf. an denen sich über 50 000 Studenten für ihren künftigen Beruf vorbereiten.48. an der berühmte Professoren Geschichte. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in Bukarest sowohl eine „Höhere Landwirtschaftliche Schule". . Jahrhundert. In dieser von einem neuen Geist erfüllten Lehranstalt erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache.

.. = a se lega (de) erweitern -j. = a se dezvolta (ajungînd la ..Dat.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 439 Auf Grund ihrer guten Studienergebnisse erhielten im Universitätsjahr 1965/66 über 60% aller Bukarester Studenten Stipendien. So erfüllen sich die Worte. ^^ Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Landes bei und stärken dadurch das An­ sehen der Bukarester Hochschulen. b) Erinnerst du dich nicht. sondern auch zu seinem leuchtenden Verstände werden". es Ihnen (sagen). d) Er soll krank (sein). g) Ich bedauere... 2) Was die Zahl .. = a se număra (printre) Übungen Fügen Sie den Infinitiv des Perfekts hinzu! Übersetzen Sie! a) Er muß beim Vortrag (sein).. e) Er muß fertig (werden). betrifft = In ceea ce priveşte numărul . die Gheorghe Lazăr bei der Gründung der Schule Sf. h) Die Vorstellung scheint schon (beginnen)..um + Akk. Erläuterungen j 1) . = a contribui (la) zählen + zu -f. ihn bei mir (sehen) ? c) Ich glaube es von ihm (hören). f) Sie soll bei ihren Eltern (bleiben). erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache = cursurile se ţineau în limba română. Rektion sich knüpfen + an + Akk.) beitragen + zu + Dat. a lărgi (cu) sich entwickeln + zu + Dat. = a mări. die heute auch jenseits der Landes­ grenzen bekannt sind und viele ausländische Studenten aus allen Erdteilen zu ihren Hörern zählen.. Sava aussprach : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln.

erhoben sich die Männer und Frauen aufs höchste empört. um! a) Er fuhr .... freute sie sich. außer. 5 Uhr ab.. q) Die Familie saß . für.. i) . 4. als... n) Ich habe ihn . .. soll man denken. b) Immer.. die Szene „korrigiert" wurde. b) Er sagte mir. Hause? Nein.. bat Faust Gretchen um Verzeihung.. Bukarest. die Post... . nach. r) ... des Essens soll man nicht sprechen.. dem Land. den Tisch.. .. die Bibliothek.... Eulenspiegel ins Spital kam. mich in die Bibliothek! I) Gehst du .. man spricht. ich komme Hause.. d) Faust fragte Gretchen. s) .. Setzen Sie wenn. dem Reisebüro. vor.. h) Das ist ein Geschenk . Predeal.. e) Wie lange dauert die Reise ... u) Der Ausflug findet . ohne. Bukarest . Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor.. weil! a) Schiller wählte einen kleinen Hörsaal. Pauline ins Theater ging..440 4s.. b) Der Sohnellzug fährt . schön.. ich fahre .. der Ferien war ich ... in. trotz. d) Ich fragte ihn. ...... g) . ob. sie kommen werde. traten die Kranken vor das Tor» h) .. hatten die Ärzte und die Krankenschwestern alle Hände voll zu tun... das Wetter schön bliebe. c) .. meinem Bruder waren alle anwesend... des schlechten Wetters statt. meinen Großeltern... zu. wegen. f) ... t) .. sie ihm verzeihen könne. seit. . auf. . 3... er aufs Land fahre. des schlechten Lichtes konnte er nur schwer lesen. es im Zuschauerraum still geworden war... o) . gegenüber. das Reisebüro. m) Ich gehe . LEHRSTÜCK 2.. g) Ich war . dem Mittagessen gingen sie . einem Monat mußte ich in die Provinz fahren... 1820 Uhr ...... er sehr bescheiden war... j) Fährst du .. einem Monat nicht gesehen.. einem Kollegen. . c) .. deinen Verwandten? Nein. dem Flugzeug? f) Ich ging . da... wenn... während. ob oder daß ein! a) Er wußte nicht. das Krankenhaus überfüllt war. c) . mit... Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Präpositionen von... e) .. führe ich ins Gebirge. d) Das Flugzeug landete . er am Meer gewesen sei. k) Geh nicht . meine Schwester. nachdem. p) Er benahm sich mir .. bei.

sie selbst in die Stadt gehe..Künstler. b) Er ging weg.„Arzt" gehört. e) Der kleine Künstler spielte das Menuett.. d.. ich ihr etwas aus der Stadt bringen solle.. Er machte keinen Fehler..Gutachten. ohne . Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe mit um .. j) Ich bitte dich . Entschuldigung.Ausflug. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! Satzgliedern! B.gut.Geburtstag ein. d.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 441 e) . 5.. d... o) Das Kind bat die Mutter ... den wir zusammen gemacht haben? d) Er denkt oft . g) Wir freuen uns .best. deinen Besuch...letzt. e) Sie freuten sich . g) Die Mutter antwortete.. zu oder statt . fahre ich mit dem Personenzug.Sportler. i) Der Spitalmeister hatte . d) Der Dichter lud viele Gäste ein.. . f) Ich fragte meine Mutter. b) Die Studenten sprachen .schön.Erfolg unser. fünf Mitglieder-. ....interessant. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) Der Dichter war .. d. z u ! a) In den letzten Jahren kommen viele ausländische Studenten nach Bukarest.Lehrer.. c) Er ging auf die Post. Er kaufte Postkarten..alt.Freunden. sein...Begabung des klein. h) Die Kranken bedankten sich .. Eulenspiegel. k) Er lud die Freunde .. f) Die Kranken schwiegen.Vortrag. Sie studieren hier. A. ich keine Karte für den Schnellzug finde. p) Er zählt . n) Er verzichtete .interessant... Sie sagten die Wahrheit nicht. sein. dies. den schön. .. zu...überzeugt.....Buch. Er stellte ihnen ein sehr begabtes Kind vor.. 6. m) Meine Familie besteht . d..... mein. d.. c) Erinnerst du dich . die Ankunft der Freunde..berühmt.. f) Wir freuen uns . Er beantwortete meine Frage nicht...Sitzung teil. I) Er nahm .

würde kein Skandal gewesen sein! g) Wenn der Regisseur diese Schlußszene nicht korrigiert hätte. c) Sie ging an uns vorbei. b) Wenn ich Zeit habe. e) Wenn ich mit dieser Übersetzung fertig werde. können wir eine Partie Schach spielen. 8. Sie waren gesund gewesen. f) Ich höre so gut. würde sich das Publikum nicht beruhigt haben. ins Plusquamperfekt des Konjunktivs! a) Wenn du willst. ruft er dich an. 9. Er war viel älter als ich. e) Wenn auch ihr hier wäret. d) Wenn wir Karten bekommen. Sie ist eine Schauspielerin. Verwandeln Sie den Nebensatz in einen verkappten Nebensatz! a) Sie beeilen sich. gehe ich noch heute in die Ausstellung. würden wir ins Kino gehen. Setzen Sie die Verben A. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn du langsamer sprächest. gehen wir ins Kino. c) Wenn er kann. c) Wenn der Film schön wäre. gehe ich an den Strand. f) Wenn der Regisseur nicht auf den Gedanken gekommen wäre. würde ich dich besser verstehen. Sie h a t t e n keine Zeit. d) Pauline Hardekopf erinnerte sich so gut an den Inhalt des Stücks. würde er dich anrufen. b) Wenn er schon gesund wäre. LEHRSTÜCK 7. e) Unsere Kollegin trägt so schön vor.442 48. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit als ob oder als wenn! B. würde er wieder Sport treiben. g) Er sprach mit mir. f) Wenn du Lust hast. die Gretchentragödie aufzuführen. Sie hatte uns nicht bemerkt. h) Mein Kollege ist so braun. ins Imperfekt des Konjunktivs! B. b) Die Kranken verließen das Spital. Du stehst neben mir. verbringen wir unsere Ferien im Gebirge. A. d) Wenn er wegführe. Er war am Meer gewesen. würden wir die Ferien angenehm verbringen. . Sie hatte es gestern gesehen.

11. hätte ich es gekauft." „Ich will dieses Stück nicht noch einmal sehen. e) Wenn ich das Buch gefunden hätte. verspätete er sich nicht. kaufte ihm sein Onkel einen Fotoapparat. hätte ich mich gefreut. b) Wenn er sich beeilte." muß das b) Pauline fragte ihren Mann c) Er antwortete : d) Sie fügte hinzu : e) Der Regisseur sagte : f) Das Publikum rief: g) Faust sagte Gretchen : „Das sind Ausreden." h) Dann fragte er sie : i) Pauline erzählte weiter ." „Das Stück ist nicht von mir. f) Wenn du mich besucht hättest." „Ich will es gutmachen." „Erinnerst du dich noch an Theaterstück?" „Wie hieß das Stück?" „Es war von Goethe." „Willst du mich heiraten?" „Wirst du mir alles verzeihen?" „Die zwei Schauspieler gaben sich die Hand." „Faust hat sich aus dem Staub machen wollen. d) Wenn der Neffe fleißig lernte." „Ich werde es euch erzählen. verzeihe mir!" „Ich habe schlecht an dir gehandelt. Ersetzen Sie den Konjunktiv im Hauptsatz durch den Konditional! B. c) Wenn Onkel Martin ins Warenhaus ginge." „Es war traurig. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! a) Wenn das Wetter schön wäre.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 443 10." „Am Schluß gab es einen richtigen Theaterskandal." „Mir hat es gefallen. machten wir einen Ausflug." „Es wurde ein schreckliches Stück gegeben. Verwandeln Sie in die indirekte Rede oder Frage! a) Pauline Hardekopf erzählte: „Wir waren vor vielen Jahren im Ernst-Drucker-Theater. A. Faust Gretchen heiraten." „Bitte. begleitete ihn seine Frau.

d) . c) Die Schauspiele. Bilden Sie Partizipialgruppen! Verwenden Sie die eingeklammerten Wörter! a) . die für unsere Arbeit besonders wichtig ist. die ins Arbeitszimmer führte. Ich hatte eine angenehme Überraschung. . j) In der „Konfektions. d) Wir waren in der Ausstellung. LEHRSTOCK 12. Bilden Sie aus dem ersten Satz eine Partizipialgruppe! a) Der fremde Herr wurde zum Bürgermeister gerufen. der die Fragen der Eroberung des Kosmos behandelte. 13. rauchen). die im Ernst-Drucker-Theater aufgeführt wurden. die von Gheorghe Lazär gegründet wurde. 15. anlangen). Bukarest. fand großen Beifall. seine Freunde. ob ich meinen Urlaub nicht in demselben Erholungsheim verbringen möchte und ob wir auch nach Mamaia fahren würden. e) Die Studenten. werden an einem Tag Tausende von Kleidungsstücken hergestellt. die an der Stelle eines alten Werkes gebaut wurde. f) Ungefähr 2 500 Studenten wohnen in dem herrlichen Studenten­ städtchen Grozăveşti. b) Friedrich Schiller mußte die Karlsschule besuchen. Er bade und schwimme täglich und habe sich schon ziemlich gut erholt. Der fremde Herr erklärte ihm alles. c) . studieren Medizin. . g) Diese Frage. Es sei sehr angenehm." c) Ich kam von der Universität heim. ankommen). e) An demselben Abend noch.und Wirkwarenfabrik Bukarest". Er fand den Tisch schon schön gedeckt. i) Der Vortrag. b) . sitzen). Das Publikum rief: „Faust muß Gretchen heiraten. der Garten. h) Mein Kollege blieb an der Tür stehen. singen). Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) An der Lehranstalt. Er fragte mich. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. erzählte er den Vorfall (mit. die vom des­ potischen Herzog von Württemberg gegründet wurde. zogen die Pioniere vorbei (ein Lied. die in diesem Studentenheim wohnen. die vor kurzem eröffnet wurde. die Heimatstadt. wurde er von den Bekannten herzlich begrüßt (in.444 48. wird in der heutigen Sitzung besprochen. 14. waren Possen. rief er mich an (in. Verwandeln Sie in die direkte Rede oder Frage! Mein Bekannter schrieb mir. daß er seinen Urlaub am Meer verbringe. d) Er t r a t ins Speisezimmer. erzählte er uns diese Begebenheit (eine Zigarette. erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. in. das vor wenigen Jahren errichtet wurde.

i) Die Große Nationalversammlung wählt für die Dauer der Legislaturperiode das aus dem Vorsitzenden der Großen Nationalversammlung und vier Stellvertretenden Vorsitzenden bestehende Büro. h) Die in allgemeiner. g) Als Folge der am Unterrichtssystem vorgenommenen Verbesserungen wird das Unterrichtswesen in der Zeitspanne 1966—1970 rund 550 000 Fachkräfte geben. e) Unter Auswertung der für die Entwicklung der Wissenschaft geschaffenen günstigen Voraussetzungen werden die Wissenschaftler aller Gebiete einen wertvollen Beitrag zur Lösung der konkreten Probleme leisten. Verantwortungsbewußtsein. Antworten Sie! A.' a) Die von den Parteidirektiven zur Verwertung der Energiequellen und zur Elektrifizierung des Landes vorgesehenen Aufgaben erstrekken sich über eine Zeitspanne von 10 Jahren (1966—1975).BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 445 16. f) Die den Studenten geschaffenen Bedingungen sind ausgezeichnet. gleicher. Arbeitsdisziplin.5 Milliarden Lei vorgesehen. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze. d) Im Hinblick auf die Festigung der für die Entwicklung der Wissenschaft erforderlichen materiellen Grundlagen sind für die Zeitspanne 1966—1970 Investitionen von rund 1. a) b) c) d) e) f) Was studieren Sie? Wo studieren Sie? In welchem Studienjahr sind Sie? Warum haben Sie dieses Fach gewählt? Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? Welche Fremdsprachen lernen Sie? . 17. direkter und geheimer Abstimmung gewählte Große Nationalversammlung ist das höchste Organ der Staatsmacht. b) Die vor unserer Partei und unserem Volk stehenden Aufgaben erfordern Bemühungen. die der sozialistische Aufbau stellt. Kampfgeist. a) Wann wurde die Bukarester Universität gegründet? b) An wessen Namen knüpft sich die Gründung der Bukarester Universität ? c) Wie hat sich die Bukarester Universität entwickelt? d) Welches ist heute die Bedeutung der Bukarester Universität? B. c) Die sich ständig entwickelnde Wirtschaft der Sozialistischen Republik Rumänien trägt zur Steigerung des Wohlstandes des werktätigen Volkes bei.

Übersetzen Sie! a) Buna pregătire a absolvenţilor facultăţilor din Bucureşti contri­ buie la prestigiul mereu crescînd al universităţilor noastre. g) Oamenii muncii din ţara noastră muncesc cu entuziasm pentru înflorirea patriei socialiste. f) Statul socialist este instrumentul principal în opera de construire a socialismului. h) Datoria primordială a fiecărui cetăţean este de a-şi pune toate forţele în slujba apărării patriei socialiste. LEHRSTOCK 18. . e) Poporul român a obţinut succese importante în dezvoltarea econo­ miei şi culturii socialiste. d) Condiţiile de dezvoltare ale culturii devin în ţara noastră din zi în zi mai bune. b) Cei mai mulţi studenţi au burse şi locuiesc în cămine frumos amenajate.446 48. c) Tineretul nostru muncitor se bucură de condiţii de muncă exce­ lente.

APENDICE (ANHANG) .

.

vollendete der Aufstand im August! Kämpfer der Arbeit. die der Nachwelt melden den Glanz und Ruhm der Taten dieser Zeit? 29—Limba germană — c. Partisanen. daß unsre neue Welt geboren ward? Wie viele in der Kerkernacht verdarben. der das Volk zum Siege trug! Arbeitergarden. und was Lupeni und Griviţa begannen. Zug um Zug. AUGUST (Gekürzt) Von Alfred Margul-Sperber Der Jubelruf der Millionen: Endlich! Ein ganzes Volk zerbrach der Knechtschaft Bann. daß Freiheit blühe unsrer Gegenwart? Geplant von der Partei und vorbereitet. wie eh und je zum Widerstand bereit — wo sind die Lieder. in allen Einzelheiten.DER SINN DES 23. 1881 . Heut ist uns unser Glück fast selbstverständlich — doch weiß auch jeder. der Sturmlauf. wie es einst begann? Und wissen alle noch. Helden schlank wie Tannen. wie viele starben. gekämpft von Kommunisten und geleitet. Helden. standen mit den Soldaten Brust an Brust.

da sie in Lenins Licht sich wandelt zum Menschenlächeln. wird reichlicher von Jahr zu Jahr. darin einverwandelt. was alle dulden mußten und ertragen. was die Zukunft hält bereit! Erläuterungen 1) A l f r e d M a r g u l . SIEGESSÄULE Von Oskar Um seine Mitte wächst der Baum.450 ANHANG In ihrem Kampf war jeder Kampf enthalten. der unentwegt seit grauen Zeiten schon das Arbeitsvolk mit feindlichen Gewalten geführt. Arghezi şi a altor poeţi români. die Forderung des Tags. den Ruf der Stunde und alles. in ihrem Kampf und Siegen lichtumflossen waren als erstes Rot im Morgengraun die Arbeiter und Bauern eingeschlossen. Ich fühle keinen Zwischenraum im Borkenfries. Unster­ blicher August. Alfred Margul-Sperber a fost distins în anul 1955 cu Premiul de stat pentru literatură. De mare valoare artistică sînt şi traducerile lui din poezia populară românească şi din versurile lui Eminescu. gut und klar. Die Landschaft. Dintre operele lui cele mai importante cităm volumele : Zeuge der Zeit.S p e r b e r (născut 1898) este unul din marii poeţi de limbă germană din ţara noastră. die sich erhoben gegen die Gewalt. um zu zerbrechen seine Fron. den ich umspann. in ihrem Kämpfen und in ihrem Wagen war wie ein Widerhall aus Zeiten alt. Pastior . die heute hier den Sozialismus baun! So feiern wir an diesem Tag im Bunde das Kampfeserbe der Vergangenheit. Die Jahre setzten Ringe an. 2) aus Zeiten alt — aus alten Zeiten. Taten und Träume. Mit offenen Augen.

die sie nährt und möglich macht die großen Werke. marile realizări ale poporului nostru în opera de construire a noii orînduiri sociale sînt simbolizate printr-un arbore. spre luminile viitorului. A devenit cunoscut şi prin traducerile sale din limba română în limba germană. Brot und Strömen Wein. 3) von Jahr zu Jahr = din an în an 4) und möglich macht die großen Werke — und die großen Werke möglich macht 5) die Spitzenreiter = călăreţii din fruntea coloanei 6) schlagen Steme aus dem Stein = lovesc piatra de scapără scîntei . und sie voraussieht und vermehrt: Da stürmen vor die Spitzenreiter und schlagen Sterne aus dem Stein und glühn den Stahl zu Pflügen weiter.SIEGESSÄULE 451 und wächst im Umfang und an Stärke aus jener Mitte. O Siegessäule ohne Ende! Die Quellen rauschen tief bewußt aus dir in unsere freien Hände im immerwährenden August. Der Fries steigt in Spiralen an und schreibt und schreibt die goldnen Sätze. da stehen Städte auf aus Auen. wenn sie mit großen Augen schauen die Träume wahr vor sich und schön. die schaffend unser Volk getan. zu Straßen. ca o columnă. 2) în această poezie.. Erläuterungen 1) O s k a r P a s t i o r (născut în anul 1927) este unul dintre tinerii poeţi de limbă germană din patria noastră. die selbst zur Nacht nicht schlafen gehn. care creşte.. So wächst der Baum und hebt die Schätze.

Wir sind die stärkste der Partei'n. hört die Signale . Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Es rettet uns kein höh'res Wesen. wie Glut im Kraterherde.. Können wir nur selber t u n ! Leeres W o r t : des Armen Rechte! Leeres W o r t : des Reichen Pflicht! Unmündig nennt man uns und Knechte! Duldet die Schmach nun länger nicht.. Die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt muß unser sein! Unser Blut sei nicht mehr der Raben Und der nächt'gen Geier F r a ß ! Erst wenn wir sie vertrieben haben. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Völker. strömt zu Häuf! ' Völker.. kein Kaiser noch Tribun. Die stets man noch zum Hungern zwingt! Das Recht. Nun mit Macht zum Durchbruch dringt. tragt es nicht länger. Uns aus dem Elend zu erlösen. . Alles zu werden.. Verdammte dieser Erde. Kein Gott. wache auf! Ein Nichts zu sein. In Stadt und Land ihr Arbeitsleute. Völker.452 ANHANG DIE INTERNATIONALE Wacht auf. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern! Heer der Sklaven. Dann scheint die Sonn' ohn' Unterlaß! Völker. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! . hört die Signale.

recht' Vhi -for.nun mit M J r r J i fspq-i p i . Die In-krna .dreh-oem! Heer der 5t Skia-ven. strömt zu zum -u j j j uzjpcd m r ^ r letz. Auf zum .le .?/ . wie Stuf im Kra-ter . hnrf die AR hiir/ J- SPer- na .tio kamoft des Menschen.1 iii^JiuLu. ker.her-de. hört die Si gna .uii Hackt zum Durch-bruch dringtTisch machtmitden de . wa-che l rp i J J g r ^T^fcffŢF^ euf!_ Ein Nichts zu seinfragt es nicht lan-ger. al-Ies zu „ REFRAIN Häuf!Vßl-ker.d w .ie! Auf 1 ^^^U-rij^ rg i p I j ^ ^ ^ B 3 ^ w .DIE INTERNATIONALE 1871 Musik: PIERRE DEGEYTER Text: EUGENE POT TIER Deutsch: EMIL LUCKIIARD MdrciaLe ±==£ •^B s J i r J) p iP i= i\ J) i i J l 0&fA/ « «/£ Ver-damm-te die-ser Er die i ^=y J )^ M ^pT Ji stets man noch zum Hun-gern i i j. J i i J ' p p J ^ N ^ zwingt! Das Rä-nen Recht.gna »«? .ie! hl Si Aufm.i'en 6e fecW.

ten Se Mi! Die In :£ w ••• »• /ar .. strömt zu Häuf = veniţi în masă höheres — höheres Leeres Wort = Vorbe goale. Unser Glück auf dem Frieden beruht. spre . scheint die Sonn' ohn" Unterlaß — scheint die Sonne ohne Unterlaß HYMNE DER WELTJUGEND Jugend aller Nationen! Uns vereint gleicher Sinn. gleicher Mut! Wo auch immer wir wohnen.Man Men . Springt der Ruf. In den düsteren Jahren Haben wir es erfahren : Arm ward das Leben! Wir aber geben Hoffnung der müden Welt! Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte..sehen _ cr/ton P r P i r ^ *r*orA-ff recht/ Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) auf zum (letzten Gefecht) = înainte. cuvinte deşarte Duldet . die des Krieges Hader schuf. Denn wir haben empfunden : . länger nicht = Nu mai răbdaţi nächfgen — nächtigen .. Weil der Haß neuen Brand schon entfacht.. springt der Ruf : Freund. reih dich ein.454 ANHANG ^ letz.ß? - fe- * na — ¥= le er - kämpft r/sc i/âs .. Daß vom Grauen wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Schmerzhaft brennen die Wunden..

Springt der Ruf. reih dich ein.is rer 6? 5 Ju-qend al-ler i Ha.ser Es mm ä m EsßL be - ruht . springt der Ruf: Freund. Not und Furcht zu bezwingen. Brüderliche Gedanken Überwinden die Schranken. Daß vom Unheil wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Unsre Herzen erglühen. Und den Schwur wiederholt jeder Mund : Rastlos wollen wir uns mühen.. wir grüßen dich! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte.tio-nen! m i JiJJj)j> ^ fm-den dlück ^ auf dem cm Huf! elnfglei . HYMNE DER W E L T J U G E N D Musik: AN ATOLI NOWIKOW Text: LEO OSCHANIN Deutsch: WALTER DEHMEL |H Moderato espressivo cm m£ marcak i hyerm ll.. Junger Kraft wird gelingen.neu.eher Sinti. Reicht euch die Hände. un . Nun sich vollende : Glück der Gemeinsamkeit! Unser Lied .liier • & î l -EOS i J i EE£ Wo auch Im . Licht soll es werden Ringsum auf Erden! Zukunft.mer wir woh .HYMNE DER WELTJUGEND 455 Bittres Leid hat der Krieg nur gebracht. glei. die des Krieges Hader schuf. Daß kein Feind mehr zerschlägt unsern Bund.

/»# «fe* Ä /## ßw. 1J dverm Am ward das Le-benl Wir a .fliegt: Freundschaft siegt! Freund-sdwit dm Gl O' 0 * — .ze 01' aü- Ş=P Welt be .frein! Unser Lied die ne <J - * f%/. springt der Ruf.ren: nrpfr£ • cm7 J J l «N J i J r P F C A ' . .ber ge-ben C.der-gren-zen ü . die des Krie-ges Ha-der schuf. die dm £7 ^ • j ă i J>l • g » 0 0> . springt d w~t^ i r m i r v p M: B fţ i G o 7 am am' 6 am dm am. ßw. ^ vom »/w daß fimti-en ¥ip wir. mz A> dm &*—i* C7 w Freundschaft • siegt! Freund .REFRAIN Hoff-nung der mü-den J^M.ber •' d' d) 1 Klöf-te.schaff F i r i siegt! H . ^marcate dm Di -0 fk — ^ — * - /rW W.\ — J ' I 0. P M! l mf Unser i dm 3 Z/«/ <//e j a a 1 ggrş- gsf gül |£ c f" /)' F. ö 2 B7 M~~i ZOT ..ber .• ren fm p: In den du • sie Jab -ren C/77 ha .456 ANHANG f cm fm dverm BJ m ^ * m ..m' r siegt! (l .ben vir m es er cm fah.

Äuglein schön. da sagt' es fein : Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus. Ich wollt' es brechen. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) für mich hin = dus pe gînduri. ich pflanzte es zweigt = dă ramuri (verb creat de Goethe) . nun zweigt es immer und blüht so fort. zum Garten trug ich's am hübschen Haus. Sterne leuchtend. am hübschen Haus — neben dem hübschen Haus Ich grub's.GEFUNDEN 457 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) wo auch immer = oriunde ward — formă arhaică a lui „wurde" bittres — bitteres befrein — befreien Licht soll es werden — es soll Licht werden auf Erden — auf der Erde unsre — unsere wolln — wollen GEFUNDEN Von Johann Wolfgang Goethe Ich ging im Walde so für mich hin. din motive de ritm şi rimă a fost omisă vocala e. ich pflanzt' es —• ich grub es. und nichts zu suchen das war mein Sinn. Und pflanzt' es wieder am stillen Ort. fără nici un scop stehn — stehen. Im ein wie wie Schatten sah ich Blümchen stehn.

" . was Erlenkönig mir leise verspricht?" — „Sei ruhig. feiner Knabe. was birgst du so bang dein Gesicht?" — „Siehst. er faßt ihn sicher. mein Vater. und hörest du nicht. meine Mutter hat manch gülden Gewand. mein Kind : In dürren Blättern säuselt der Wind. du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön." — „Du liebes Kind. du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif ?" — „Mein Sohn.458 ANHANG WANDERERS NACHTLIED Von Johann Wolfgang Goethe Über allen Gipfeln ist Ruh." — „Willst. er hat den Knaben wohl in dem Arm. „Mein Sohn. meine Töchter führen den nächtlichen Reihn. geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir. Warte nur. Vater. in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch." „Mein Vater. balde ruhest du auch. er hält ihn warm. bleibe ruhig. es ist ein Nebelstreif. die Vöglein schweigen im Walde. manch bunte Blumen sind an dem Strand. Erläuterungen balde —• bald ERLKÖNIG Von Johann Wolfgang Goethe Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. komm. und wiegen und tanzen und singen dich ein.

mein Sohn." „Mein Vater.. und bist du nicht willig. Sobald die ersten Lerchen schwirrten. er hält in Armen das ächzende Kind. tanzen şi singen sînt puse în legătură cu prefixul ein.DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE 459 „Mein Vater.prin analogie cu verbul einwiegen. erreicht den Hof mit Müh und Not. " — „Ich liebe dich. Ein Mädchen. brauch' ich Gewalt = fac uz de forţă Leids — Leid grausefs — graust es mit Müh und Not — cu chiu şi vai DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE Von Friedrich In einem Tal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr. ich seh' es genau : Es scheinen die alten Weiden so grau.. care este un termen poetic pentru Reigen. und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern O r t ? " — „Mein Sohn. Krön1 — Krone liebes Kind = copil drag gar — sehr manch' bunte Blumen — viele bunte Blumen gülden — formă arhaică pentru golden ( = de aur) feiner Knabe —• schöner Knabe Reihn — formă prescurtată pentru Reihen. mich reizt deine schöne Gestalt. jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan. wiegen und tanzen und singen dich ein = te adorm legănîndu-te. so brauch' ich Gewalt. schön und wunderbar. cu cîntece şi dansuri. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Er hat den Knaben wohl in dem Arm •— er hält den Knaben . in seinen Armen das Kind war tot. er reitet geschwind. mein Vater." Dem Vater grauset's. mein Vater. Schiller .

Dem Früchte. Sie brachte Blumen mit und Früchte. Doch eine Würde. Erläuterungen 1) mit jedem jungen Jahr— mit jedem neuen Jahr 2) ein Mädchen schön und wunderbar — adjectivul atributiv stă.460 ANHANG Sie war nicht in dem Tal geboren. eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit. Sobald das Mädchen Abschied nahm. Und schnell war ihre Spur verloren. allerschönste = cea mai frumoasă.. Gereift auf einer andern Flur.. was soll es bedeuten. nahte 8) . Man wußte nicht. uneori. Heine .. Beseligend war ihre Nähe. sie der Gaben beste. LORELEI Von Heinrich Ich daß Ein Das weiß nicht. sich ein liebend Paar. Märchen aus alten Zeiten. reichte sie der Gaben beste — sie reichte die beste der Gaben 9) der Blumen allerschönste — die allerschönste der Blumen . kommt mir nicht aus dem Sinn. In einer glücklichern Natur. Willkommen Doch nahte Dem reichte Der Blumen waren alle Gäste. In einem andern Sonnenlichte. — doch wenn sich . jenem Blumen aus. 3) alle Herzen wurden weit = toate inimile creşteau 4) glücklichern — glücklicheren 5) der Greis am Stabe — moşneagul sprijinit în toiag 6) ein liebend Paar — ein liebendes Paar 7) Doch nahte sich .. Und teilte jedem eine Gabe.. ich so traurig b i n .. Ein jeder ging beschenkt nach Haus. woher sie kam. allerschönste dar. în limbajul poetic după substantiv. Der Jüngling und der Greis am Stabe. Und alle Herzen wurden weit.

Ihr goldnes Geschmeide blitzet. ms soll es be . und m — big fließ der fiip-fel des Berges fun - kdl im â-bend- son. Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar. Das hat eine wundersame. Ich glaube. das komm! mir nicht aus dem Sinn 2 ein Ose *> J Tw J Luft 'ist kühTundes I• ü !ß~ 9- J^^BSj Rhein. . LORELEI ^^fcS^^^^^fc^fr.ten. Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei. die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und K a h n . £ der dunkelt.461 Die Luft ist kühl.deo-ten. Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein. Er schaut nicht die Felsenriffe. Und ruhig fließt der Rhein. Mdr<hcn BUS al — ten Iei . Sie kämmt ihr goldenes Haar. und es dunkelt.^^ Ich weiß nicht.ddß ich so trau— hg bin. Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem W e h .nen - schein. Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan. Gewaltige Melodei. Er schaut nur hinauf in die Höh'.

. wir weben! Ein Fluch dem Gotte. dem König der Reichen. 7) dabei = în acest timp 8) Melodei — Melodie 9) den Schiffer ergreift es mit wildem Weh = luntraşul este cuprins de o durere adîncă (de un dor nebun) 10) Ich glaube. blitzet — sitzt. într-un loc. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben. Deutschland. o femeie frumoasă care stă sus pe stîncă şi ameţeşte prin cîntecul ei minunat pe navigatorii de pe Rin. Den unser Elend nicht konnte erweichen. Und uns wie Hunde erschießen läßt — Wir weben. Stînca lui Lorelei se află pe malul Rinului între Koblenz şi Mainz. unde navigaţia este periculoasă din cauza stîncilor şi vârtejurilor. Der den letzten Groschen von uns erpreßt. was soll es bedeuten —• ich weiß nicht. Wir weben hinein den dreifachen Fluch — Wir weben. Aceştia nu sînt atenţi la stînci şi se scufundă cu luntrele lor. zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten. figură legendară din folclorul german.462 ANHANG Erläuterungen 1) Lorelei (Lore Ley).. — das este aici pronume demonstrativ 5) sitzet. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. wir weben! . 2) Ich weiß nicht. was es bedeuten soll —• licenţă poetică în ceea ce priveşte topica. 3) aus alten Zeiten — de demult 4) das kommt mir. blitzt 6) goldnes — adjectivele terminate în -en (golden) pot elimina pe e la comparaţie şi declinare. wir weben dein Leichentuch. die Wellen verschlingen — Ich glaube. daß die Wellen ver­ schlingen (propoziţie completivă camuflată) 11) Am Ende = In cele din urmă DIE SCHLESISCHEN WEBER Von Heinrich Heine Im düstern Auge keine Träne. wir weben! Ein Fluch dem König.

nur gedeihen Schmach und Schande. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich. Brecht . Wir weben.. bitten — bat — gebeten = a ruga 4) uns erschießen läßt = ordonă să fim împuşcaţi 5) Wo nur gedeihen Schmach und Schande — wo nur Schmach und Schande gedeihen 6) Wo jede Blume früh geknickt .. 7) Altdeutschland = veche Germanie LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING AUF DEM WEG DES LAOTSE IN DIE EMIGRATION Von Bertolt 1 Als er siebzig war und war gebrechlich. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. jede Blume früh geknickt. der Webstuhl kracht..—wo jede Blume früh geknickt wird . Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland. wir weben! Das Schiffchen fliegt. wir weben! Erläuterungen 1) Această poezie a fost scrisă de Heine în 1844 în urma răscoalei ţesă­ torilor din Silezia. Und er gürtete den Schuh. Drängte es den Lehrer doch nach Ruh. Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben.. beten — betete — ge­ betet = a se ruga.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 463 Ein Wo Wo Wo Fluch dem falschen Vaterlande. 2) Wir weben hinein = ţesem în el (în giulgiu) 3) zu dem wir gebeten — zu dem wir gebetet (haben). wir weben dein Leichentuch.

Doch es wurde dies und das. Trieb der Knabe nun den Ochsen an. Du verstehst. 5 Doch der Mann. 3 Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es. Denn dem ging es schnell genug. das interessiert auch mich Wenn du's weißt. Weißbrot nach dem Augenmaß. Und das Büchlein. sprach : „Er hat gelehrt. dann sprich! . Alter?" Hielt der A l t e : „Interessiert es dich?" Sprach der Mann : „Ich bin nur Zollverwalter. die er immer abends rauchte. Als er ins Gebirg den Weg einschlug. was er so brauchte : Wenig. der den Ochsen führte." 6 Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre. in einer heitren Regung Fragte n o c h : „Hat er was rausgekriegt?!" Sprach der Knabe : „Daß das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. das Harte unterliegt. Und er schrie: „He. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. So die Pfeife. du! Halt an! 7 Was ist das mit diesem Wasser." Und der Knabe. Doch wer wen besiegt. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases Kauend.2 Und er packte ein. Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann. während er den Alten trug. 4 Doch am vierten Tag im Felsgesteine H a t ein Zöllner ihm den Weg verwehrt : „Kostbarkeiten zu verzollen?"-—„Keine. das er immer las." Und so war auch das erklärt.

" „Gut. Keine Schuh. Und die Stirne eine einzige Falte. Und dann war's so weit. Sieben Tage schrieben sie zu zweit. Dessen Name auf dem Buche prangt! 30—Limba germană — c. Und ein Nachtmahl gibt es auch : ich wohne dort. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte. Und er murmelte: „Auch du?" 10 Eine höfliche Bitte abzuschlagen. War der Alte. zu alt. wie es schien. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe Bogen sie um jene Föhre ins Gestein. ein kleiner Aufenthalt. 1881 . Die verdienen Antwort. ist das ein Wort?" 9 Über seine Schulter sah der Alte Auf den Mann : Flickjoppe. Nun. Ach." Sprach der Knabe : „Es wird auch schon kalt. Denn er sagte laut: „Die etwas fragen.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 465 8 Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde! So was nimmt man doch nicht mit sich fort. Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit). 12 Und dem Zöllner händigte der Knabe Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. kein Sieger trat da auf ihn zu." 11 Und von seinem Ochsen stieg der Weise. Sagt jetzt: kann man höflicher sein? 13 Aber rühmen wir nicht nur den Weisen.

.. . Becher Wir wollen lernen! Wir wollen begreifen. Erläuterungen 1) L a o . La bătrîneţe emigrează. s-a adunat una şi alta (mai multe) 7) Freute sich des Tals = îl încînta valea 8) Freute sich des Grases = îl încînta iarba 9) in einer heitren Regung = într-o pornire de voie bună 10) rausgekriegt —• herausgekriegt 11) .e.. născut în anul 604 î...n. cu puţin timp înainte de emigraţie.. Darum sei der Zöllner auch bedankt : Er h a t sie ihm abverlangt. kam Fahrt in . filozof chinez. Die Welt erkennen Und uns verstehn! Wir wollen die Fernen Des Weltraums durchstreifen. Anul şi împrejurările morţii sale sînt ne­ cunoscute 2) Taoteking (româneşte : Dao de ţzîn) •— cartea care cuprinde învăţă­ turile şi filozofia lui Lao-ţzî.466 ANHANG Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.1 s e (româneşte : Lao-ţzl). a intrat în viteză 12) sowas — so etwas 13) und die Stime eine einzige Falte — und die Stirne war voll Falten 14) zu zweit = amîndoi 15) und dann war's so weit = şi atunci au terminat 16) Darum sei der Zöllner auch bedankt = Din cauza aceasta să-i mul­ ţumim si vameşului GESANG VOM LERNEN Von Johannes R... Wir wollen die Dinge beim Namen nennen Und auf den Grund der Dinge sehn. = .. 3) Als er siebzig war — Als er siebzig Jahre alt war 4) Drängte es den Lehrer doch nach Ruh = Cărturarul dorea linişte 5) er gürtete den Schuh = a strîns şireturile la ghete 6) . es wurde dies und das = .. A fost scrisă la bătrîneţe.

Nimm die Hand.IM ANFANG WAR. den Traum durch die Tat zu vollenden ! Wir wollen das Bild des Menschen gestalten. schürte dir das Feuer.. ihr dankt das Gedicht Und alle Klänge. ebnete. und deiner Hände Werk bleib sichtbar! . Es gilt. Und über Tasten gleiten sie dahin. Wir lieben das Leben voll Leidenschaft. deines Denkens kühne Flüge Verdankst du ihr. Betrachte sie als Spiegel deines Werdens! Sie pflügte. Halte heilig sie. Daß willens wir sind.. wölbte dir Die Stirne. Sie jubelt vor uns auf im Farbenspiel.... den Frieden zu wahren. bahnte. Sie schuf dir den Gedanken. Erläuterungen es gilt = trebuie IM ANFANG WAR . das große Wagnis zu wagen! Es gilt. Sie gab auch deinem Mund Die ersten Laute. wir Deutschlands Söhne : Wir wollen den Völkern. sie brach Durchs Urwalddickicht. sie schrieb ihre Zeichen In Bauten hoch bis in den Himmel ein. Von Johannes R. Träumende Hände . Wir wollen lernen und Vorbild sein. Denn Friede muß sein. nicht zu zagen! Es gilt zu beenden Die Herrschaft des Alten. Die Hand. Es gilt. Becher Im Anfang war die Arbeit. den friedlichen. 467 Wir wollen das Schöne Uns machen zu eigen Und dienen dem Wahren Mit ganzer Kraft! Wir Deutschlands Töchter.. zeigen.

o hieltet ihr es fest Umschlungen. motete. 2) unter stillen Tränen = plîngînd în tăcere 2. mögen Dem Schaffen dienen ungezählter Hände Und künden dies : Im Anfang war die Arbeit. pian." Erläuterungen 1) J o h a n n S e b a s t i a n B a c h (1685—1750) renumit compozitor clasic german. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) . behauptete Mozart.. alles durch seine Frau besorgen zu lassen. ineinander = puneţi una într-alta.. Als nun ein alter Bedienter kam und ihm für Trauerflor Geld verlangte. halte heilig sie = consideră-o (ca) sfîntă legt .. Vereinigt sie. „Sie werden eine meiner Kompositionen nicht vom Blatt spielen können". împreunaţi mögen . precum şi cantate. der sich über Haydn lustig machen wollte.. mese etc. hoch bis in den Himmel = în sus pînă la cer . wettete einmal mit ihm. die Entsprungen sind der Hände Arbeit. Der arme Mann war aber gewöhnt.. Woher sie wuchs. Die zwei Komponisten gingen eine Wette . pasiuni.468 ANHANG Und reichst du einem deine Hand. dienen = să slujească KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 1. antwortete Bach unter stillen Tränen. den Kopf auf einen Tisch gestützt: „Sagen Sie es meiner Frau. und die Gedanken. orchestră. so legt Ihr ineinander eurer Hände Arbeit... A compus extrem de numeroase şi variate lucrări pentru orgă. sollte Bach Anstalten zum Begräbnis treffen. Als seine Frau starb. violoncel.. Es vergesse nicht die Hand. Was in dem flüchtigen Gruß Zusammenfand. Mozart. vioară.

Das ist unmöglich!" Mozart lachte. Erläuterungen 1) W. 3. schickte der Komponist mit der Bemerkung „Ludwig van Beethoven. Deşi a murit tînăr. schlug er die Taste mit der Nase an. Johann. Gutsbesitzer". oratorii. Erläuterungen Ludwig van B e e t h o v e n ('be:tho:fan) (1770—1827). concerte pentru diferite instru­ mente şi orchestră. muzică instrumentală. Beethoven. Hirnbesitzer" zurück. A compus simfonii. al treilea mare maestru al clasicis­ mului vienez. opere. H a y d n (1732—1809). lieduri etc. rief er aus. der sich bereicherte und ein Landgut erwarb. M o z a r t (1756—1791). o operă. Nach kaum vier Minuten überreichte Mozart Haydn ein Blatt und sagte : „Das ist die Kom­ position. Er hatte die Wette gewonnen. oratorii. renumit compozitor clasic austriac. alături de Haydn şi Mozart. hatte einen Bruder. 2) J." Haydn begann zu spielen. und als er zu der Stelle kam. . und trotzdem soll ich hier in der Mitte eine Taste drücken.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 469 ein. muzică de cameră etc. opere. Opera sa este foarte vastă. a compus numeroase simfonii. sonate. muzică instrumentală şi de cameră. concerte. concerte pentru dife­ rite instrumente şi orchestră. muzică de cameră. daß ich das spiele? Meine beiden Hände sind an den Enden des Klaviers ausgestreckt. die Sie nicht spielen können. Operele acestor doi compozitori oglindesc în muzică trecerea de lat epoca feudală aristocrată la cea burgheză liberală. Sie setzten eine Flasche Champagner als Preis aus. In opera sa răsună voinţa de libertate a burgheziei ascendente. ging zum Klavier. be­ gann zu spielen. genial compozitor. an der Haydn steckenge­ blieben war. Este unul din marile genii muzicale ale omenirii. mare compozitor clasic austriac. Opera sa vastă cuprinde: simfonii. „wie können Sie verlangen. Dessen Glückwunschkarte „Johann van Beethoven. der berühmte Komponist. lieduri etc. doch plötzlich unterbrach er das Spiel: „Mozart". A.

. mein Herr?" Beethoven antwortete nichts und bestellte nichts. Goethe trat zur Seite. verbeugte sich und ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen..470 ANHANG 4. Er saß am Tisch in Gedanken versunken. was ich bin. Er sagte zu ihm : „Auf Sie habe ich gewartet. Beethoven ging zwischen den Herzögen hindurch und rückte nur ein wenig den Hut.. sind Sie durch Geburt. Beethoven weigerte sich. Der Kellner fragte ihn mehrmals : „Was wünschen Sie. aber jenen haben Sie zu viel Ehre angetan. bin ich durch mich! Fürsten sind viele. Dann blieb er stehen. Da der Fürst darauf bestand. aber laß mich endlich in Frieden!" Erläuterungen ganz gleich was = orice. französischen Einquartie­ rungsoffizieren vorzuspielen." „Sie bestellten doch nichts!" „Bring etwas". weil ich Sie achte. indiferent ce 6. um auf Goethe zu warten. Fürst Lichnowsky forderte Beethoven auf. Beethoven gibt es nur einen!" 5.. kam ihnen die Kaiserin mit einigen Herzögen entgegen. „ganz gleich was. „Für das Essen. Während Beethoven mit Goethe im Karlsbader Park spazierenging. Endlich rief Beethoven den Kellner und fragte: „Was bin ich schuldig?" — „Wofür?" fragte der Kellner. rief Beethoven aufgeregt. . sagte ihm Beethoven beleidigt: „Fürst! Was Sie sind. Beethoven ging in Wien in ein Gasthaus." Erläuterungen 1) ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen = aşteptă ca împărăteasa să treacă 2) ging zwischen . hindurch = trecu printre .

dessen Breite nur für eine Person Platz ließ. Als sie sahen. das heißt. Dieser war Goethe schlecht gesinnt. „Bitte. fragte der Wächter weiter. Goethe traf eines Tages auf einem Weg. Er vermischte den Wein mit frischem Wasser. Und da ich keines von beiden will sein. lautete die Antwort. Johann Wolfgang Goethe kam eines Tages in eine Gaststätte. Daraufhin sagte der große Schriftsteller: „Wasser allein macht stumm. „Was heißt das . Als sich die beiden gegenüberstanden. sagte Goethe und trat mit einem Lächeln zur Seite.. Erläuterungen „Aber ictil —• Aber ich ja (ich weiche aus) 8. ich mache Bücher!" . Trinke ich Wasser gemischt mit Wein. . begannen sie sich über ihn lustig zu machen. . daß Goethe Wasser in den Wein goß. einen Kritiker. Dort be­ stellte er eine Flasche Wein." „Aber ich". Wein allein macht dumm. „Ich heiße Richter und bin Autor". ." Erläuterungen 1) eine Flasche Wein = o sticlă cu vin 2) keines von beiden = nici una.bei uns nennt man das Buchbinder". nici alta 9. An einem Nebentisch saßen einige Studenten. Jean Paul Richter kam einst in eine kleine Stadt. so". Ihren Namen und Beruf". sagte der Kritiker überheblich : „Ich weiche keinem Narren aus.Ja. sagte der Torwächter.Autor'?".KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 471 7. lächelte der Fragende. „Nun. Das beweisen im Teiche die Fische. Das beweisen die Herren am Tische..

Der eine rühmte besonders die Fähigkeit dieses Künstlers. „Sie tragen Ihre Nase viel zu hoch. drame. und zwar nur mit einem Besenstiel. ." „Mein Nasenfehler?".'1 fügte Wilhelm Busch mit einem todernsten Gesicht hinzu. A scris basme romantice. als dieser Leiter des Dresdner Hoftheaters war. Grabbe kam eines Tages zu Ludwig Tieck. Er wollte als Schauspieler engagiert werden. scriitor german. nuvele. „Das konnte auch meine Mutter. fragte Grabbe überrascht. Wilhelm Busch war einmal dabei. „Jawohl".472 ANHANG Erläuterungen 1) J e a n P a u l (pseudonimul lui Johann Paul Friedrich Richter) (1763—1825). 2) L u d w i g T i e c k (1773—1853). mit einem Pinselstrich ein lachendes Kindergesicht in ein weinen­ des zu verwandeln. aparţinînd roman­ tismului timpuriu. A scris tragedii istorice cu puternice accente realiste. Dann meinte er : „Mein Lieber. 11. romane. sagte Tieck mit freundlichem Lächeln. unul din cei mai reprezentativi humorişti germani ai literaturii burgheze din secolul al XIX-lea. ich fürchte nur. die er nicht in kürzester Zeit einstudieren könnte. Die Her­ mannsschlacht. Ihr Nasenfehler wird für Ihre Schauspielerlaufbahn ein Hindernis bilden. descrie de preferinţă mediul burghez şi satirizează filistinismul german. Grabbe er­ klärte." Erläuterungen 1) D i e t r i c h G r a b b e (1801 —1836) dramaturg german. es gäbe keine Rolle. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sînt dramele Napoleon oder die hundert Tage. Tieck sah ihn lange prüfend an. als sich zwei Herren über einen be­ kannten Maler unterhielten. 2) lautete die Antwort = a fost răspunsul 3) was heißt? = ce înseamnă? 4) das heißt = aceasta înseamnă 10. Hannibal.

şi în romanele sale Der Weg ins Freie. Fräulein Else etc.şi anume 4) mit einem todernsten Gesicht = cu o expresie foarte gravă 12.a. pictor şi poet german de factură burgheză. oglindeşte în dramele Liebelei.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 473 Erläuterungen 1) W i l h e l m B u s c h (1832—1908). Einige Tage später erhielt Schnitzler folgendes Telegramm : „Sitze besorgt Hotel Metropol Dein Hugo. als Hugo von Hofmannsthal zu ihm mit dem Vorschlag kam. 2) H u g o v o n H o f m a n n s t h a l (1874—1925)." Erläuterungen 1) A r t h u r S c h n i t z l e r (1862—1931). Ein Schauspieler beklagte sich bei Bertolt Brecht. Ele au loc în fiecare an. decadenţa marii burghezii din Viena. începînd din 1920. „Man soll ja ein anständiger Mensch sein". gemeinsam die Salzburger Festspiele zu besuchen. sau : ich sitze besorgt. scriitor austriac. Accentele de critică socială a operelor sale se îndreaptă mai ales contra clericalismului. Die fromme Helene s. cu puternice note satirice şi umoristice." Schnitzler. nach Salz­ burg vorauszufahren und zwei Parkettsitze zu besorgen." Erläuterungen wie sehr — cît de mult . „aber man soll sich nicht dauernd darüber beklagen. telegrafierte zurück: „Warum sitzt du besorgt im Hotel Metropol? Dein Arthur. Schnitzler nahm den Vorschlag an. Professor Bernhardi etc. Cunoscute sînt în special cărţile ilustrate (Max und Moritz. sagte Brecht. poet austriac. 2) war einmal dabei = era odată de faţă (prezent) 3) und zwar -•=-. 4) Sitze besorgt — ich habe die Sitze besorgt. 13. 3) Die Salzburger Festspiele = festivalurile de la Salzburg. Arthur Schnitzler arbeitete intensiv an einem Roman. der im Eifer der Arbeit die Verabredung ganz vergessen hatte. Pater Filucius. desenator. wie oft ihm seine Aufrich­ tigkeit geschadet habe und wie sehr er durch seine Aufrichtigkeit zu kurz gekommen sei.). konnte sich aber nicht von der Arbeit losreißen und bat daher den Freund. în domeniul muzicii şi al artei dramatice. ultim reprezentant în literatură al păturilor sociale burgheze din vechiul Imperiu Austro-Ungar.

Bei seinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten wurde Egon Erwin Kisch von einem Kollegen gefragt: „Was halten Sie von den politischen Redakteuren in Amerika?" „Von ihnen gibt es zwei Gruppen". und die andere weiß mehr als sie schreibt. „Die eine schreibt mehr als sie weiß. brauchte für seine Experimente eine große Anzahl Glaskolben aus sehr feinem Glas. Alexander von Humboldt stand in reger Korrespondenz mit Gay-Lussac. bor). daß er schweren Herzens die Sendung zurückgehen lassen mußte. u n procedeu de fabricare a acidului sulfuric şi „legea gazelor" care îi poartă numele. konnten die Zollbeamten keinen Tarif festsetzen. der eine Zeitlang in Rußland arbeitete..? 3) Von ihnen gibt es . Damals konnte man diese Art Gläser nur aus Österreich beziehen. compoziţia sării de bucătărie.. Er riet.. 15. erwiderte Kisch. întemeietorul geografiei plantelor şi animalelor şi a climatologiei.L u s s a c (1778—1850) chimist şi fizician francez. Datele adunate le-a prelucrat într-o operă de 33 de volume. und die Glaskolben kamen zollfrei bei Lussac an. a descoperit mai multe elemente chimice (iod. H u m b o l d t (1769—1859). das in der Herstel­ lung dieser Art spezialisiert war. A întreprins vaste călătorii prin America Centrală şi de Sud. mare savant german. war der Zoll so hoch. Marea Caspică..? = Ce părere aveţi despre . ţinuturile Uralo-Altaice." Erläuterungen 1) die Vereinigten Staaten = Statele Unite 2) Was halten Sie von . 2) G a y .. cu mare părere de rău . Alexander von Humboldt kam daraufhin auf einen wunderbaren Gedan­ ken. die Glaskolben vor der Absendung zu verschließen und fol­ gendes Etikett darauf zu kleben : „Muster von deutscher Luft!" Als die Ware diesmal an die Grenze kam.. naturalist de cultură universală.I 474 ANHANG 14... îndurerată. Erläuterungen 1) A l e x a n d e r v. = Ei se împart în . Als Gay-Lussac die bestellte Ware erhielt. Gay-Lussac. 3) eine Zeitlang = cîtva timp 4) in reger Korrespondenz = în corespondenţă asiduă 5) schweren Herzens = cu inima grea.

culorile spectrale ale luminii albe. în matematică a descoperit calculul diferenţial şi integral. schrieb jedoch am Schluß boshaft: „Abschließend wäre zu bemer­ ken. Er bestand darauf. Diese erfreuten sich zwar eines großen Zuspruchs.. Der deutsche Historiker Theodor Mommsen war sehr konservativ. 2) Ich koche mir . selbst = îmi fierb singur . Sein Koch kam mit einem Topf und einem Ei. sagte er. die Petroleumlampe. ihn von den Vorteilen des elektrischen Lichtes zu überzeugen. Es ist doch nicht schwer. Man läßt das Ei nur drei Minuten in kochendem Wasser." 17.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 475 16. matematician şi naturalist englez de renume mondial. im Topf. Er lehnte jede technische Neuerung ab. wohin er die Streichhölzer gelegt hatte. Ich koche mir das Ei selbst.. daß er niemals wußte. „ich will arbeiten. Als Mommsen einmal verreist ." Nach einer Stunde kam der Koch wieder zu Newton. zu benutzen. Das lange Suchen ärgerte ihn. 3) ganz verdorben. Erläuterungen 1) I s a a c N e w t o n (1643—1727). Newton wollte aber allein sein.. die er jeden Abend selbst anzündete. legea gravităţii. Alexander von Humboldt hatte eine seiner berühmten Kosmos-Vorlesungen gehalten. = complet stricat. denn er wollte ihm das Frühstück machen. Der Berichterstatter einer Ortszeitung unterstrich das hohe Niveau des Vortrags. Vergeblich versuchte seine Frau. Newton arbeitete in seinem Arbeitszimmer. wurden aber von den wenigsten verstanden. Das Wasser war längst ausgekocht und die Uhr natürlich ganz verdorben. daß die Räume nicht die Zuhörer und die Zuhörer nicht den Vortrag faßten. Er fand den Meister — mit dem Ei in der Hand und mit der Uhr ... A descoperit legile mişcării în mecanică. Er war aber so zerstreut.. 18. „Stören Sie mich nicht".

476 ANHANG war. Dieser klagte darüber. kannst du in aller Ruhe deine Streichhölzer suchen und die Lampe anzünden. 20.. erwiderte der Künstler. excelează în peisaje şi în reda­ rea procesului de muncă. Neuerung = orice inovaţie 3) das lange Suchen = căutatul îndelungat 4) in aller Ruhe = în toată liniştea 19. . Bei seiner Rückkehr wurde Mommsen sehr böse und erklärte : „Ich werde dennoch meine Petroleumlampe weiter benützen. um mir einen echten Liebermann leisten zu können. Max Liebermann erhielt eines Tages den Besuch eines reichen Mannes. reprezentant al impresionismului cu trăsături realiste. „ich bin nicht so reich." „Richtig". 2) jede . A fost profesor de istorie antică la Berlin. Nach dem Rundgang fragte er den berühmten Maler verwundert: „Sie haben so viele Räume. sagte der Professor und begann zu verstehen. pictor german.." Erläuterungen 1) M a x L i e b e r m a n n (1847—1935). ließ seine Frau elektrisches Licht einführen. warum ist in keinem davon eines Ihrer Ge­ mälde aufgehängt?" „Das ist sehr einfach". S-a ocupat mai ales de istoria antichităţii. sagte seine Frau." „Das kannst du auch". aber zum Verkaufen brauche ich ein ganzes Jahr". cunoscut jurist şi istoric burghez german. 2) in keinem davon = în nici una din ele 3) eines Ihrer Gemälde = unul din tablourile dv. „Ich male an einem Tag ein Bild. daß das elektrische Licht eine ausgezeichnete Erfindung ist. große Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Bilder zu haben. Der bekannte deutsche Maler Menzel wurde eines Tages von einem Kolle­ gen besucht. Erläuterungen 1) T h e o d o r M o m m s e n (1817-—1903). „aber wenn das elektrische Licht schon brennt. der sich sämtliche Räume des Hauses zeigen ließ. sagte er.

mein Lieber!" erwiderte Menzel. das die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch Naziflieger darstellt. er ging. a creat „porumbelul alb" ca simbol al păcii. (Souvenir. der Meister. Talentul său realist se lasă adeseori tîrît spre experienţe formaliste în artă. dann werden Sie es bestimmt an einem Tag verkaufen. Erst dann sprach Picasso ein Wort und immer nur das eine : „Souvenir!" Eines Tages stellte sich bei ihm ein Beamter der Geheimen Staatspolizei ein. ob er von ihrer Kühnheit überwältigt wurde oder sie als Äußerung eines Wahnsinnigen auffaßte. Schwierigkeiten zu haben = . Der Maler Picasso wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris zu seiner eigenen und zur Überraschung seiner Freunde von den Eroberern völlig unbehelligt gelassen. Offiziere und Soldaten der Wehrmacht waren in der Folgezeit häufige Besucher von Picassos Atelier..KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 477 „Machen Sie es doch einmal umgekehrt. „Arbeiten Sie an einem Bild ein ganzes Jahr. wies eine solche Reproduktion vor und fragte : „Haben Sie das gemacht?" „Nein". klagte darüber. bleibe dahingestellt. Weiskopfs) Erläuterungen 1) P a b l o P i c a s s o (născut 1881). stumm herumgeführt und erhielt beim Abschied eine Reproduktion des berühmten Gemäldes. trăieşte în Franţa> fiind adversar înverşunat al dictaturii lui Franco.. se plînse că are greutăţi 3) mein Lieber = dragul meu 21. C. . entgegnete. „das haben Sie gemacht!" Ob der Agent diese Antwort nicht oder allzu gut verstand. 2) ein jeder = fiecare 3) und immer nur das eine = şi de fiecare dată acelaşi . und Picasso hörte nie wieder von ihm. weil das Reichspropagandaministerium aus dieser Tatsache im Ausland Kapital zu schlagen hoffte. Ein jeder dieser ungebetenen Gäste wurde stumm empfangen. pictor realist german 2) .. pictor spaniol... indem er den Kopf schüttelte." Erläuterungen 1) A d o l p h M e n z e l (1815—1905). gekürzt aus dem Anekdotenbuch F.. Membru activ al frontului mondial al păcii.

Erläuterungen 1) F r a n z L i s z t (1811—1886) pianist şi compozitor de renume. steckte den Schlüs­ sel ein und schritt ebenso stillschweigend. setzte sich an das Instrument und spielte eine — Tonleiter. Ca virtuos al pianului. rapsodii. Die Gesellschaft im Oberstock war nicht wenig erstaunt. von dem ein Jüngling schleunigst verschwand. pune bazele pianisticii moderne. als auf einmal die Tür aufging und Liszt. Enrico Caruso passierte die italienische Grenze. A compus lucrări pentru pian : concerte... Eines Abends. nicht (verstand). zu seinen Nachbarn hinaufzugehen. als Liszt es sich schon in seiner Wohnung bequem gemacht hatte. în muzica orchestrală este cel mai însemnat urmaş al muzicii programatice iniţiate de Hector Berlioz. Polonaisen. influ­ enţat atît de romantismul german cît şi de cel francez. in seine Wohnung hinab. Dann schloß er den Deckel. oder nur allzu gut verstand 6) allzu gut = prea bine 7) er ging -— er ging weg 8) hörte nie wieder — nu mai auzi niciodată 22. „das ist doch der berühmte Caruso. der Sänger mit dem Gold in der Kehle. Langsam schritt er zum Flügel. unul după altul 3) kurz = pe scurt 4) war nicht wenig erstaunt — war sehr erstaunt 5) auf einmal — plötzlich 23. Liszt verlor die Geduld. wie er gekommen war. zur Tür hinaus.. denn er sollte in Frankreich ein Gastspiel geben. in eigener Person. sonate.478 ANHANG 4) die Geheime Staatspolizei — Gestapo = poliţia secretă de stat ( = ser­ viciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste) 5) ob der Agent . Er beschloß. 2) in ununterbrochener Folge = fără întrerupere. studii. ertönte plötzlich über ihm in ununterbrochener Folge eine fürchter­ liche Musik: Walzer. Der Zollbeamte machte ihm Schwierigkeiten. rief schließlich einer der Mitreisenden. balade. dessen Koffer Sie hier durchsuchen!" . „Mann". nicht oder nur allzu gut verstand — ob der Agent . verunstaltete Opernphantasien.. erschien.

Dann schloß er : „Dabei hat mir schon meine Mutter immer geraten." (Der Bleistift. Den Umschwung bewirkte vornehmlich ein Stabsoffizier der Interna­ tionalen Brigaden. nachdem ihn eine Maschinengewehrkugel ge­ troffen hatte. auf geliehene Sachen besonders aufzupassen. gekürzt aus dem Anekdoten­ buch F. als ihnen ein Gegenstoß zum Verhängnis wurde. Die italienischen Legionäre Francos hatten die Front der Republikaner durchbrochen und jagten diese vor sich her. sondern auch die ganze Schlacht. „Hier Ihr Stahlhelm und Ihre Pistole. Sie verloren nicht nur das Gelände. und was gebe ich Ihnen zurück? Einen jämmerlichen Stummel!" Bei diesen Worten überreichte er dem andern den Rest. daß ich diesmal nicht daran gedacht habe. entgegnete Renn. Erst in einer Kampfpause nach der geglückten Operation holte ihn sein Adjutant ein. C. Ihren schönen langen Bleistift ausgeborgt. wie es passiert ist. einen entscheidenden Sieg errungen zu haben. daß ich damit so spät komme. seine Bescheidenheit. was diesen in vieler Hinsicht bemerkenswerten Mann kennzeichnet: seinen Mut. 24. a ajuns cele­ britate mondială ca mare cîntăreţ de operă. Von den vielen Anekdoten. ohne Sie zu fragen. Ich bitte um Entschuldigung. der beim Alarm hinter ihm hergestürzt. „Und ich kann Ihnen nicht sagen.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 479 Der Beamte ließ sich nicht einschüchtern : „Bitte. Herr Caruso. gleichsam in der Nuß­ schale." „Nicht doch". Es war der Schriftsteller Ludwig Renn. Es war im spanischen Bürgerkrieg. das sie bereits gewonnen hatten. Genosse Kommandant!" rief er noch ganz außer Atem. weil sie. Schon glaubten sie. kommen Sie mit. „wenn jemand sich zu entschuldigen hat. die über Ludwig Renn im Umlauf sind. wie peinlich es mir ist. sie durch seine Kaltblü­ tigkeit und Umsicht zum Sammeln brachte und die aufs neue geordnete Truppe zusammen mit einigen eilig herbeigerufenen Verstärkungen zum Gegenangriff führte. seinen Humor und seine Höflichkeit. Weiskopfs) . so bin ich es. renumit tenor italian. Ich habe mir. Ich weiß wirklich nicht. der von dem Bleistift übriggeblieben. ob Sie wirklich Gold in der Kehle haben!" Erläuterungen E n r i c o C a r u s o (1873—1921). aber im Durcheinander der Schlacht von ihm getrennt worden war. Sie müssen durchleuchtet werden. alles enthält. erscheint mir eine der Aufzeichnungen besonders wert. der sich barhaupt und nur mit einem Bleistift in der Hand den flüchtenden Republikanern in den Weg stellte.

Du hast ihr einen Schaden zugefügt. als Stine mich aus der Schule holt.." „Kennst du sie. Ein Mädchen führt den kleinen Jungen. Aber ich habe Geschirr zerbrechen hören. 2) in der Nußschale = în mic. fällt sie. der vom Bleistift übriggeblieben — . Da es dunkel ist. „aber sie wird dich sicher finden.. Ich kann mich im Lauf nicht halten. Den Augenblick kommt eine ganz vermummte Frau... în miniatură 3) in vieler Hinsicht = în multe privinţe 4) vor sich her = în faţa lor 5) Hier Ihr Stahlhelm — Hier ist Ihr Stahlhelm 6) außer Atem — gîfîind 7) Nicht doch . „War sie da?"—-„Nein". so bin ich es = dacă cineva trebuie să se scuze." . Amintim aici cîteva din operele lui mai însemnate : Krieg. Der Neger Nobi. Es ist glatt und fast dunkel. antwortet Stine. „Die Frau hat nun kein Essen mehr".. ausgeborgt = am împrumutat . droht mir Stine und erschreckt mich. sagt das Mädchen. unser Mädchen. principiile clasei muncitoare. der vom Bleistift übriggeblieben war 12) dabei = pe deasupra 25. Stine?" „Sie kennt dich". daß ich nach der Frau frage.. 10) Bei diesen Worten = Cu aceste cuvinte 11) . Trini. unter ihrem Tuch trägt sie etwas. dintr-o familie din aristocraţia germană.. Am nächsten Tag. den Rest. ist das erste. Ich reiße mich aber los.. sie hinabzugleiten. und ich gleite sie hinab. = Ba nu . în atitudinea sa socială şi artistică.. Vom alten und neuen Rumänien. entgegnete mir Stine. ich fahre gegen sie. die Straße ist so eine herrliche Schlitterbahn.480 ANHANG Erläuterungen 1) L u d w i g R e n n s-a născut în anul 1889 la Dresda. Meine Kindheit und Jugend. Scriitorul a adoptat însă de timpuriu. kommt mir endlich nach. EINE ERINNERUNG ALS MEINER KINDHEIT Nach Heinrich Mann Winternachmittag im Lübeck der siebziger Jahre.. entkomme ich.. Ihr Geschirr ist zerbrochen. Was habe ich angerichtet ? Stine. den Rest. Da es glatt ist. Da nähere ich mich der Bahnstraße. Ich habe Lust. der ich bin. atunci eu sînt acela 9) ich habe mir . Nachkrieg. „Ihr kleiner Junge auch nicht. „Wird sie kommen und es meinen Eltern sagen?" „ J a " .. 8) wenn jemand sich zu entschuldigen hat.

wenden sich mühelos im Tanz. Ich schleiche nochmals über die Treppe und komme bis hinter die Tür des Saales. daß ich. 6) Ihr kleiner Junge auch nicht = Nici băieţaşul ei 7) . Die kleine Stadt. 5) . 8) Die Stimme versagt mir = Îmi piere glasul. hat . ich muß schon zu Bett gehen. mă izbesc de ea. Plötzlich ruft mir ein Diener zu : „Unten fragt nach dir eine Frau.. plötzlich vor die Armut und meine eigene Schuld hintreten mußte.. Dennoch habe ich nicht vergessen." Ich gehe in mein Zimmer. = . Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre... Din romanele sale cităm : Professor Unrat. unul din cei mai cunoscuţi şi însemnaţi scriitori germani ai secolului nostru. „Du hast mir mein Geschirr zerbrochen". Erläuterungen 1) H e i n r i c h M a n n (1871—-1950)... 2) Das Lübeck der siebziger Jahre = Oraşul Lübeck din deceniul al optulea 3) Den Augenblick— In diesem Augenblick 4) .. aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses... sagt sie. primul lucru este că . Erst lange nachher wird mir Stine verdächtig. ich lege mich hin. sieben Jahre alt. „mein kleiner Junge hat nichts zu essen. aber es ist mir unmöglich einzuschlafen. Die Frau steht beim Hauseingang. „Warten Sie. kein Essen mehr = .. Sie ist vermummt wie gestern.." Es graut mir. Nackte Schultern..KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 481 Bis zum Abend fürchte ich es noch.. la vîrsta de şapte ani jî—Limba germana — c.. schimmernd wie Schmuck und Juwelen. Haare." Ich schluchze auf.. ist das erste. Sie geht.. Die Stimme versagt mir. daß .. sie rührt sich nicht.. Es ist spät. suche mir liebe Spielsachen. Bei uns ist großer Maskenball. amuţesc 9) lange nachher = mult timp după aceea 10) . = .. ich fahre gegen sie. sieben Jahre alt = .. nu mai are mîncare . Soldaten und Bücher und bringe alles der Frau. In multe romane satiri­ zează şi demască cu o necruţătoare ironie viciile imperialismului. 1881 .... Der Untertan..

.

GRAMATICA 1 (GRAMMATIK) Prezenta gramatică nu este completă ci adaptată numai necesităţilor manualului de faţă. .

.

Prin Umlaut se înţeleg alternanţele vocalice : a -» < 5 . Pe lîngă aceste 27 de litere ar trebui considerate ca făcînd parte din alfabet şi : ö.FONETICA (Die Phonetik — Die Lautlehre) ALFABETUL GERMAN (Das deutsche Alphabet) A B C D E F G a b c d e f g H h (ha) (a) (be) 1 i (i) (ţe) J j (iot) (de) K k (ca) (e) L 1 (el) (ef) M m (em) (gbe) N n (en) 0 P Q R S o (o) p (pe) q (cu) r (er) s (es) ß (eszett sau scharfes ß) T U V W X Y Z t u v w x v z (te) (u) (fau) (ve) (ics) (üpsilon) (ţet) O b s e r v a ţ i e . Vocalele (Die Vokale — Die Selbstlaute) 1 Vocalele: a e i o u y Vocale cu Umlaut: ä ö ü Vocalele 1 lungi Vocalele lungi sînt de obicei închise: Vocalele scurte sînt de obicei deschise: i scurte V Ofen ['o:fan] A offen ['ofen]. ö şi ii. u -* ü O b s e r v a ţ i e.

schema nr. April [a'pnl]. Mädchen ['msrtcan] Montag ['morntark]. Viertel['firtal]. Rat [ra:t].486 GRAMMATIK 2 Vocalele slnt lungi: unei silabe accentuate a) la sflrşitul Vater ['fartar].(din cuvîntul Bir-ne). groß [gro:s] d a r : an [an]. das [das]. Blut [blu:t] oben [orban]. vierzig['firtsic]. in [in]. Kamm [kam] Brücke ['bryka]. Rad [ra:t] Fuß [fu:s].. 3 Vocalele sînt scurte: înainte de două sau mai multe a) consoane diferite Karte ['karte]. am [am]. vier [fi:r] Excepţii — (i scurt) vierzehn ['firtse:n].(din cuvîntul Va-ter). d) i înaintea lui o ortografic. . was [vas]. vielleicht [fi'laect] e) înaintea lui ß (comp.. c) înainte de ck d) înainte de tz . deschise 1 Ofen ['orfan]. Silaba terminată în consoană se numeşte închisă: Bir. Fluß [flus] c) înaintea lui h ortografic . 13) grüßen ['gryrsan] f) Boot [bort] 1 Silab i terminată în vocală se numeşte deschisă: Va. Mütze ['mytsa] b) înaintea unei consoane duble . Wüste [vy: sta] Sonne ['zona]. Pferd [pferrt] Schuster [' Ju: stgr]. Schule ['jurla]. . daß [das]. Ecke ['ska] setzen ['zstsan]. Gramma­ tik [gra'matlk]. b) înaintea unei singure consoane .. Monat ['mo:nat]. .. man [man]. Furcht [furşt] Excepţii: Arzt [arrtst].

închis -> scurt. ihn [i:n] Fabrikat [fabri'ka:t] Ferien ['fe:rian] Zylinder [tsy'lindar] System [zys'te:m] Lyrik ['ly:rik] synonym [zyno'ny:m] [yO [y]= Diftongii - > : Haus [haos] au (ao)ai ( a y ) \ : Mai [mae] ei (ey)/ — : Heim [haem] : neu [no0] '[00] — > äu/ : läuft [lo0ft] . închis -> scwri. închis -> scwrt. sZaö [e]: Lärm [krm] [s:]: spät [Jps:t] [e:]: Weg [ve:k] [e]: Thematik [te'martik] [a]: fahren ['fa:ran] 5 i Şi y -^ scttri. închis scwrt. închis scwrt. deschis Zwwg. închis M: [i:] [i]: [i]: [i] [Y]: dick [dik] viel [fi:l]. închis -> consonantic -> -> y— -> -» scwrJ. deschis -» Zwrcg. deschis e— -» Zwreg.PHONETIK 487 4 e -» scurt. deschis -> fewg.

ch Chor [ko:r]. Laich [laec]. 1) -ig final şi inainte de consoană se pronunţă -ich [I<j] : würdig ['vyrdiş] würdigst [ ' v y r d i ţ s t ] .[d]: das g. chs k [k]: Gafe [ka'fe:] ţ [ts]: Celsius ['tsslzius] c înaintea unui e sau i [tj1]: Cello ['tj'slo] -* după t. mancher ['mancer]. ch.[g]: » gut [das] [gu:t] -b -d -g la sflrşitul cuvlntului: (de obicei) [p]: [t]: Korb Bad [korp] [ba:t] [ta:k] [k]: Tag Observaţii. durch [dure] h [%] după a.' Ingenieur [ I n 3 e ' n Î 0 : r ] c. ä. o. ai. g la începutul cuvlntului: b. Chlor [klo:r]. Chauffeur [JYf0:r] te[tj']: Chile ['tji:le] chs -» ks [ks] : sechs [zeks] O b s e r v a ţ i e . u. se pronunţă j [3].r : Milch [mile]. euch [00c]. chs nu se pronunţă ks dacă s face parte din rădăcină : des Buchs [bu:jrs] Se indică pronunţarea numai acelor consoane care prezintă deosebiri faţă de limba română. înaintea unei vocale însă se pronunţă g: würdige ['vyrdiga] 2) j) în multe cuvinte de origine străină. înainte de e sau i.[b]: bunt [bunt] d.n. d. äu: Gespräch [ga'Jprsic] höcbst [ho:cst]. Chronik ['kro:nik] s [j] în cuvinte de origine negermană: Chef [Jsf]. ei. au : acht [a%t] k [k]în cuvinte de origine negermană: Charakter [ka'raktar]. ii. ö. räuchern ['ro0cern] h [c] -> în sufixul derivativ -chen: Mädchen ['msitcen] H> după l. . eu. e.488 GRAMMATIK Consoanele * (Die Konsonanten — Die Mitlaute) b.

Ahorn ['a:horn]. Oheim jj _ semn ['o:haem]. la sfîrşit de cuvint. rauh [rao]. Alkohol ['alkohol]. wahrhaft ['va:rhaft] • ca iniţială a celui de-al doilea cuvlnt. offen ['ofan] [tele'fo:n] cuvinte germane şi asimilate: Vater ['fa:ter]. Uhu ['u:hu:] ortografic -> -» după o vocală sau un diftong. intr-un cuvint compus: Schulhof ['J'u:lho:f] dintre două vocale: gehen ['ge:gn] E x c e p ţ i i : aha [a'ha:]. 48P 9 f v. (nu se pro.i sau înaintea unei consoane: froh [fro:]. nuntă) Ohr [o:r] -» in rh ( = r). th ( = t). Theater [te'a:tar]. ph (= f) : Rhapsodie [rapzo'di:]. / [j]: ja [ja:] ^ J [3] cuvinte negermane: Journalist [3urna'list] i . Vers [fers] cuvinte negermane : Klavier [kla'vi:r] cuvinte negermane : Philosophie [filozo'fi:] 10 i-> în poziţie iniţială: haben ['halben] h = h [h] -» — > îra sufixele -heit şi -haît: Freiheit ['fraehaet].THONETIK. Phonetik [fo'ne:tik] 11 J . ph f = fm< cuvinte negermane: Telefon f[fj K "M Ph = rra cuvinte germane: fallen ['falen].

Akkordeon [a'kordeon] qu [kv]: bequem [ba'kve :m] 13 s. sch — ş [J] -> schön [j"0:n] . ß. Häuschen ['ho0scan] -» în sufixul -sei: Rätsel ['rs:tsal] ss — s [s] -» după vocale scurte. sp. seh. qu : kalt [kalt] [k] : Zucker ['tsukar] \ek O b s e r v a ţ i e . în loc de k dublu. Bremse ['bremza] -» la sfîrşitul unui cuvînt: Haus [haos] — > în mijlocul cuvîntului înaintea unui t sau p: Mast [mast] s[s] -> înaintea sufixelor care încep cu o consoană: lesbar ['le:sba:r].490 GRAMMATIK. st -dinaintea unei vocale: September [zsp'tsmbar] -» Intre vocale: Bluse ['blu:za] z [ z ] -» în sufixele -sal şi -sam : Schicksal ['J'ikza:l]. 12 k. muß [mus]. n. în cuvinte negermane • Akkusativ ['akuzati:f]. l. ck se scrie după vocale scurte. r şi o vocală: Felsen ['fslzan]. ss. folgsam ['folkzarm] -> între m. dacă urmează o vocală : Wasser ['vasar] i-» după vocale lungi: stoßen ['Jto:san] ß— -s [s]—-> după diftongi: heißen ['haesan] — ' » în loc de ss înaintea unei consoane sau la sfîrşit de cuvînt: mußt [must].

' PHONETIK 491 13 sp —şpiSp] st -şt ->la început de cuvlnt: spät [Jps:t]. die Beschreibung. tz se scrie după vocale scurte. 17 Accentul (Der Akzent) der Lehrer. das Jahrhundert. th tv Teller ['telar]. tz tz> [ts]: Zeit [tsat t]. zählen. Meeresstrand ['me:rosJ'trant] 14 t. Sitz [zrts] 0 b s e r v a ţ i e. der Schreibtisch. der Hörsaal. [Jt] bestehen [ba'J'ste :gn] -> ca iniţială a celui de al doilea cuvlnt In cuvinte compuse: Klavierspieler [kla'vi:rjpi:l9r]. In limba germană accentul cade de obicei pe rădăcina cuvîntului: în substantivele compuse. Stuhl [Jtu:l] -^ după prefixe: besprechen [bg'J'precan]. ac­ centul cade pe cuvîntul deter­ minativ. erzählen. th/ Thermometer [tsrmo'me:ter] t în sufixul -tion = ţ [ts]: Lektion [lek'tsîo:n] 15 w w — v [v]: Wasser ['vaser] 16 z. das Jahrzehnt. în loc de dublu z. chiar dacă acesta stă în locul doi: .

Problem. Bibliothekar.: for­ undeutlich. -ar. Literatur. Theorie. eiskalt (kalt wie Eis). der Widerspruch. Fakultät. . Aspirant. Ingenieur. unfreundlich e) verbele compuse cu particulă separabilă. Deklination. -oph. -oge: -nom. Acestea au accen­ tul pe particula separabilă: | f) verbele cu sufixul -ieren au accentul pe sufix: g) Adjectivele compuse. -et. blutrot (rot wie Blut). Sufixul -or este de obicei neaccentuat la singular şi accentuat la plural: der Sozialismus Sekretär. -ur : -ment. -an. Dokument. Substantiv. -ät. spazieren. schneeweiß (weiß wie Schnee). der Widerstand. Agronom. Kapitän. studieren.492 GRAMMATIK N-au accentul pe rădăcina cuvlntului : a) substantivele derivate din : unterrichten widerstehen widersprechen b) substantivele sufixul -ei derivate cu der Unterricht. fortgehen. Fabrik. -ant. Offizier. c) majoritatea substantivelor de­ rivate cu sufixe străine. teilnehmen. -ion. d) majoritatea adjectivelor mate cu prefixul un. die Bäckerei. bazate pe o comparaţie între cele două cuvinte componente (Volkssuperlative). General. . Philologe. au accen­ tul pe vocala din rădăcina fiecărui cuvînt din compunere: einsteigen. -eur. -al. -iv. -em : O b s e r v a ţ i e .i k : -ie. die Arznei. Philosoph. zuhören. -ier: -ist. Sozialist. ca : -ismus -är. die Professoren. der Professor. Dekret.

este proclitic. .MORFOLOGIA (Die Morphologie — Die Wortlehre) PĂRŢILE VORBIRII (Die Wortarten) 18 1) 2) 3) 4) 5) Articolul (Der Artikel) Substantivul (Das Substantiv) Adjectivul (Das Adjektiv) Pronumele (Das Pronomen) Numeralul (Das Numerale) 6) 7) 8) 9) 10) Verbul (Das Verb) Adverbul (Das Adverb) Prepoziţia (Die Präposition) Conjuncţia (Die Konjunktion) Interjecţia (Die Interjektion) ARTICOLUL (Der Artikel •— Das Geschlechtswort) 19 î n limba germană deosebim trei genuri 1) genul masculin: der Student 2) genul feminin: die Studentin das Kind 3) genul neutru: Genul substantivelor se recunoaşte după articol. spre deosebire de limba română. care.

Dat. ein v F. .494 GRAMMATIK 20 ARTICOLUL hotärlt (Der bestimmte Artikel) Singular M. N. F. Gen. F. Acuz. N. N. Plural i i nehotărît (Der unbestimmte Artikel) Singular M. Plural kein \ keine— y keine kein / 21 DECLINAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT Singular Cazul Masculin der des dem den Feminin die der der die Neutru das des dem das Plural pentru cele trei genuri die der den die Nom. Plural derx d i e — ^ die das/ eine—-^ nu există ein / Articolul nehotărît negat (Der verneinte unbestimmte Artikel) Singular M.

Gen. Gen. lipseşte (substantivul este nearticulat) DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂKÎT NEGAT Singular Cazul Masculin kein keines keinem keinen Feminin keine keiner keiner keine Neutru kein keines keinem kein Plural pentru cele trei genuri keine keiner keinen keine I Nom. Acuz. Acuz. Dat. . : ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT a) Pentru desemnarea unei fiinţe cunoscute sau a unui obiect cunoscut: b) Pentru desemnarea unui obiect unic în felul său : Die Hauptstadt unseres Vaterlan­ des ist Bukarest.MORPHOLOGIE 495 DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT Singular Cazul Masculin ein eines einem einen Feminin eine einer einer eine Neutru ein eines einem ein Plural pentru cele trei genuri Nom. Dat. Die Sonne schien.

cativ : e) înaintea numelor proprii. Es ist auch das bekannteste. Numele lunii. în limbajul familiar : f) der Andrei die Helga înaintea denumirilor unor ţări. der erste Oktober d) înaintea adjectivelor la su­ i Es ist das schönste Menuett. perlativul atributiv şi predi­ . precedat de Anfang. provincii şi localităţi j der Sudan. der Haag — de gen masculin. Ende sau Mitte stă fără articol : j) După prepoziţii (de obicei) ' Ich gehe jetzt in die Bibliothek. Există numai puţine nume de ţinuturi de genul neutru în­ trebuinţate cu articolul hotărît (comp. ca : I die Tschechoslowakei. die Schweiz.196 GRAMMATIK c) înaintea numeralelor ordinale 1 die fünfte Lektion (deci şi înaintea datelor) : . schema 24) : I das Banat. ţări precedate de ganz sau halb se între­ buinţează fără articol : j das schöne Bukarest | der große Eminescu | das Bukarest von heule < das Bukarest der Vorkriegsjahre | ganz ' ganz Rumänien Bukarest h) înaintea numelor do munţi : | die i) înaintea numelor de Karpaten l u n i : | die ersten Tage des Oktober Anfang Oktober O b s e r v a ţ i e . O b s e r v a ţ i e. După prepoziţia bis nu se pune articolul : bis nächsten Sonntag . Staaten die Vereinigten O b s e r v a ţ i e . Numele de oraşe. ca : • die Moldau — întrebuinţate numai la plu­ ral. das Elsaß ( = Alsacia) g) înaintea numelor proprii pre­ cedate de un atribut adjecti­ val sau urmate de un atribut prepoziţional sau genitival: O b s e r v a ţ i e . — de gen feminin. ca : die Niederlande. der Libanon.

Ein Verkäufer ordnete Anzüge. Zwei Studenten .. und die Bienen sind auch gute Wächter. Ich möchte ein Menuett hören. dacă substan­ tivele stau la plural: j) în adrese.MORPHOLOGIE 497 23 ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT a) Cînd obiectul este pentru prima dată : amintit Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Dann wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. titluri etc. Jacken und Hosen. dacă la singular ar fi stat articolul nehotărît: f) Cînd înaintea substantivului stă un atribut genitival : g) înaintea substantivelor ab­ stracte (de obicei) : h) înaintea numelor de materii (de obicei) : i) în enumerări.. 15 e) La plural. Ich habe meine Ferien in Sinaia verbracht. An Genossin Maria Popescu Bukarest Brezoianu-Straße Nr. b) Cînd substantivul are un sens general: 24 OMITEREA ARTICOLULUI a) în general. : *2—Limba germană 18S1 . provincii şi lo­ calităţi de gen neutru : c) De obicei înaintea pronumelor întrebuinţate atributiv : d) înaintea nale : numeralelor cardi- „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. Schillers Antrittsrede Ist nun allen in Ordnung? Ich trinke Milch gern. înaintea numelor de persoane neînsoţite de ad­ jective atributive : b) Înaintea celor mai multe nume de ţări.

in Stadt und Land. aparte­ nenţa politică. Er ist Professor.. naţionalitatea : n) în expresii idiomatice şi în proverbe : „Vetter". an Ort und Stelle 25 CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRlT CU PREPOZIŢII ZU (de)r- an auf durch für hinter in um unter über vor an bei hinter in unter über von vor zu da(s)- -zur ans aufs durchs fürs hinters ins ums unters übers vors ' am beim hinterm im unterm überm vom vorm y zum (de)m .498 GRAMMATIK k) înaintea substantivelor folo­ site ca exclamări sau chemări. Wir studieren Mathematik. rief er . în special în limbajul fami­ liar sau poetic : l) înaintea denumirilor materii­ lor de curs: m) înaintea numelui predicativ care indică profesia.

27 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui ein — eine — ein neaccentuat articol nehotărit ein Student accentuat pronume nehotărit v accentuat numeral cardinal (atributiv) Nur ein Student fehlt heute. der ist besetzt. der jetzt antwortet.. nur einer fehlt. ...MORPHOLOGIE 499 26 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui der — die — das neaccentuat articol hotărît Ist der Tisch frei? accentuat pronume demonstraţie Nein.. neaccentuat pronume relaţie Der Schüler.. .

o. a sau au în rădăcină. -en : das Zeichen.. Masculine der Wecker. der Garten. Substantivele grupelor I şi II pot primi Umlaut la plural dacă la singular au o. 29 GRUPA I -er : -el : -en: -e : Neutre -er : das Fenster. o.şi ter­ minaţia -e : das Gebirge Din grupa I fac parte în special substantive n lasculine şi neutre.j -eben : das Mädchen. - . . 1. der Löffel. die Tochter. Substantivele grupei a IlI-a primesc întotdeauna Umlaut la plural dacă la singular au a.500 GRAMMATIK SUBSTANTIVUL (Das Substantiv — Das Dingwort—'Das Hauptwort) 28 FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR Grupa) fără desinenţă | Umlaut I { fără desinenţă cu Grupa | desinenţa -e a Ii-a | cu desinenţa -e-f | Umlaut | Grupai c u desinenţa -er a III-a| c u desinenţa -er+ | Umlaut | Grupa 1 c u desinenţa totdeauna a IV-a j c u desinenţa -en ) fără Umlaut der Wagen — die Wagen der Vater — die Väter der Tag — die Taget die Bank — die Bänke das Kind —• die Kinder das Buch — die Bacher der Genosse —die Genossen die Frau — die Frauen die Radios _l_ a if V-a JCU desinenţa -s totdeauna fără Umlaut das Radio Pluralul grupelor I—III Pluralul grupei IV Pluralul grupei V pluralul tare pluralul slab pluralul neregulat Observaţii. der Käse. u sau au în rădăcină. 2. -el : das Viertel.j -lein : das Tischlein. Substantive colective cu prefixul ge. . - fără desinenţă (cu sau fără Umlaut) Feminine Două substantive : die Mutter.

-er Feminine Nu există Neutre Majoritatea substan­ tivelor monosilabice : das Kind. u sau au în rădăcină) Masculine Cîteva substantive mo­ nosilabice : der Mann. -e -ar : der Bibliothekar. -e der Tag. -e -ich : der Teppich. o. -er cîteva polisilabice : das Geschlecht. "e -ut : das Institut. -e das Jahr. -e die Hand. -e das Gesuch. -e consoană : -ienr: der Ingenieur. Masculine Feminine Neutre Multe substantive mo­ -nis: die Kennt­ Cîteva substantive mo­ nosilabice : nis.501 GRUPA a II-a -6 (cu sau fără Umlaut. -e Substantive cu pre­ -ing : der Jüngling. -e -al : der Admirai. dublează pe s la plural. -e -m : der Traum. -e nosilabice (Um­ -ment: dasInstrument. toate substantivele care au a. -e laut la plural) -et : das Dekret. -e -em : das Problem. . -se1 Substantive mo­ -sal : das Schicksal. -e -nis : das Ereignis. -se 1 nosilabice (totdeauna fără Umlaut la plural) : der Baum.-e -är : der Sekretär. -e -ier : der Offizier. "er der Geist. -e fixul ge. -er der Wald. -er Din grupa a III-a fac parte în special substantive neutre.terminate în -ig : der Pfennig. -e Din grupa a II-a fa a parte în special substantive masculine. 1 Substantivele terminate la singular în -nis. -e -an : der Kapitän. GRUPA a IlI-a -er (cu Umlaut.

-en : der Philologe.: die Gesellschaft. -en -ät : die Universi­ tät. -s 1 Substantivele terminate în -in neaccentuat dublează pe -n.502 GRAMMATIK GRUPA A IV-a -(e)n (fără Umlaut) Masculine -e -ist -ent -ant -et -krat -logo -nom -or -soph -ismus : der Genosse. -n : der Sozialist. -n -üre : die Broschüre. -en : der Professor. -en Insekt. -en -tion : die Organisa­ tion. -en -t -nng : die Bewegung. -en Ende. -en : der Mechanis­ mus. -en : der Athlet.-en -ei : die Arznei. -en '. der Demokrat.. -en Ohr. -n -el : die Tafel. -n Hemd. -n das das das das das das das das das Neutre Auge. -en -heit : die Dummheit. -en : der Student. -en -ik : die Fabrik. .la plural : die Studentin. -s das Kino. -en Feminine -e (în special substantive abstracte) : die Rede. -en -anz : die Bilanz. GRUPA A V-a (fără Umlaut) Din această grupă fac parte în special substantive de origine ne­ germană. -en -keit : die Neuigkeit. -n Juwel. -n Bett. -en -enz : die Konferenz. -en -ie : die Theorie. -en Interesse. -en -schaîl . -n -ur : die Literatur. de gen masculin şi neutru : der Chef. -en -iz : die Notiz. -nen : die Art. die Studentinnen. -en : der Philosoph. -n -er : die Feder. -en Statut. -en Din grupa a IV-a fac parte în special substantive feminine. -n : der Agronom. -en : der Aspirant. -en -ade : die Brigade. -n -in 1 : die Studentin.

die Schneemänner . /die Sportsmänner der Sportsmann < . die Bergleute dar : der Staatsmann. uneori cu sens schimbat: der Rat/ c) Substantivul Bau formează pluralul neregulat : Bauten . consilii. die Staatsmänner der Schneemann. \ consilieri) die Ratschläge (sfaturi) b) Unele substantive au două forme de plural. \die Sportsleute die Worte das Wort/ (cuvinte cu legătură \ intre ele) die Wörter (cuvinte în general..MORPHOLOGIE 503 30 CAZURI SPECIALE D E FORMARE A P L U R A L U L U I Substantive de origine germană: a) Majoritatea substantivelor compuse cu cuvîntul de bază -mann formează pluralul cu -leute: der Bergmann. vocabule) die Bank/ /die Bänke (bănci de şezut) die Banken (instituţii financiare) die Räte (daturi.

die Autobusse i SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMÄR I.GRAMMATIK II. de ex. die Güte das Lesen. Modus. -en: — cu desinenţa străină -i sau cu desinenţa zero : Observaţii. Virus. Kasus. die Stadien der das der der Kursus. die die die die Kurse Viren Modi Kasus b) -us formează pluralul — cu desinenţele germane -e. ape : Excepţii: die Milch. die Stipendien das Museum. oraşe. die Vereinigten Staaten von Amerika . Substantive de origine neger­ mană terminate la nominativul singular în: a) -(i)um sau -a formează de obicei pluralul înlocuind -(i)um sau -a prin -(i)en : O b s e r v a ţ i e . das Obst der Mut. das Gehen das Schöne. — infinitivele substantivizate : — adjectivele substantivizate de genul neutru : — multe substantive colective: — nume de persoane : — nume de ţări. die Dramen das Stadion. die Museen das Drama. 1) Desinenţele -e. -en şi -i înlocuiesc su­ fixul -ns. Bukarest. Şi substantivul Stadion formează pluralul înlocuind -ion prin -ien: i das Stipendium. 2) Substantivele terminate în -bus for­ mează pluralul prin dublarea consoa­ nei s înaintea desinenţelor: der Autobus. die Donau die Niederlande. das Neue das Geflügel Andrei Rumänien. Singularia tantum — multe nume de materii: — multe nume abstracte.

Numele de flori: die Rose die Nelke etc. die Geschwister die Ferien die Karpaten GENUL SUBSTANTIVELOR 32 Masculine —• Numele de fiinţe bărbăteşti: der Student der Arbeiter etc. Excepţie: das Frühjahr I. • — • Fenomene ale na­ turii : der Regen der Schnee — Numele anotim­ purilor : der Frühling der Sommer etc.: das Gebirge das Geflügel etc. . formînd un tot unitar : — perioade de timp : — nume de lanţuri de munţi: die Eltern. Numele colective cu prefixul ge. DUPĂ Î N Ţ E L E S Feminine Numele de fiinţe fe­ meieşti : die Studentin die Arbeiterin etc. dar : das Weib das Fräulein Multe nume de ape : die Donau die Elbe Numele de arbori: die Tanne die Eiche etc. Excepţie: das Veilchen Neutre Numele fiinţelor tinere : das Kind das Kalb etc.MORPHOLOGIE i Observaţi întrebuinţează masculine şi ca denumiri e . în special de metale : das Eisen etc. Diminutivele : das Städtchen das Tischlein etc. Majoritatea nume­ lor de materii. Numai la singular se majoritatea substantivelor neutre cind sînt folosite de măsuri şi c a n t i t ă ţ i : Zwei Paar Schuhe Zwei Stück Zucker Zwei Mann II. — Punctele cardinale : der Norden der Süden etc. Pluralia tantum — grupuri de fiinţe.

stantive : die Eins die Fünf etc. — Nume de monede : der Leu der Rubel etc. DUPĂ TERMINAŢIE Feminine -in (neaccentuat) : Studentin -de : Erde -ei : Bäckerei -ine : Blondine -chen -lein -e şi ge-um Neutre : Mädchen : Vöglein cu prefixul : Gebirge : Museum . Excepţie: die Mark — Nume de r o c i : der Granit der Kalk etc. 33 Masculine -1er -ner -ich -ig -(l)ing : : : : : Künstler Redner Teppich Honig Frühling II. — Infinitivele sub­ stantivizate : das Lernen das Lesen etc. der Februar etc. Excepţie: Numele de ţări ter­ minate în -ei: die Tschecho­ slowakei die Schweiz der Irak die Niederlande — Adjectivele sub­ stantivizate expri­ mând o noţiune ab­ stractă : das Schöne das Große etc. die Geige Excepţie: die Mandoline etc. i — Numele de ţări şi oraşe : Rumänien Bukarest etc.GRAMMATIK — Numele de fructe : die Birne der Januar die Traube etc. întrebuinţate ca sub­ — Numele lunilor : dar : die Milch das Wasser das Bier etc. — Numeralele frac­ ţionare : das Drittel das Viertel etc. die Nacht dar : — Nume de b ă u t u r i : das Klavier der Tee das Akkordeon der Kaffee das Saxophon der Kakao — Numerale cardinale der Wein etc. — Numele zilelor şi ale Excepţie: părţilor zilei: der Apfel der Montag der Pfirsich der Dienstag — Numele unor instru­ der Vormittag mente muzicale : der Abend etc.

/das \der Regen Redewendung Kindheit Höflichkeit Mannschaft Theorie Broschüre Fakultät Qualität Union Organisation Politik 2 Bilanz Frequenz Notiz : Brigade Neurose Garage Migräne ' Toilette -tum -ium -em -ment -ut : Altertum1 : Stipendium : Theorem : Instrument : Institut Zeichen Rätsel Stöpsel .der Knabe \das Auge / der Soldat -at ~.die Heimat \das Zitat /die Lust -st(--der Durst \das Fest /die Fahrt -t(~der Hut \das Gewicht Feminine . / die \ das şi neutre Kultur Abitur Ereignis Erlaubnis Schicksal Mühsal _n\$/das \die j / das \ die / das Drama. j .MORPHOLOGIE 507 -m -ismus -ist -ent -ant -an -ar -ier -eur -ör -krat -löge -nom -soph -or -ast -iker -graph Raum Sozialismus Sozialist Student Aspirant Kapitän Bibliothekar Pionier Ingenieur Frisör Demokrat Philologe Agronom Philosoph Professor Palast Mechaniker Geograph -ung -heit -keit • -schaît -ie -üre -tat -ität -ion -tion -ik -anz -enz -iz -ade -ose -age -äne -ette Masculine şi neutre -en</der \das . / der Admirai \das Material •• / der Sekretär \das Tertiär x / der Planet \das Dekret Masculine. / das Gewicht ~1Cl\der Kehricht . Substantivele Sputnik şi Lunik sînt de genul masculin. . \ die Villa 1 2 Substantivele Reichtum şi Irrtum sînt de genul masculin. feminine şi neutre /der Lehrer -er<-die Feder \das Messer /der Schlüssel -el(-die Schüssel \ das Bündel /die Größe -e (-.

Ich begegnete ihm gestern. Acuzativul (der Akkusativ. complementul la Er erfreute sich eines genitiv großen Ansehens. complementul cir­ Zum Löwenwirt kam cumstanţial eines Tages ein Gast. guter Laune. der Wesfall) 3. der Werfall) 2. An einem Nachmittag sagte mir mein Kollege:. der Wemfall) 4. a) complementul la dativ b) complementul circumstanţial . Er war ein glänzender numele predicativ Organisator. Der Hörsaal lag am atributul Ende der Stadt.GRAMMATIK 34 GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE Substantivele compuse au genul substantivului de bază : der (= die (= Augenblick das Auge -\. der Wenfall) întrebarea: Wer? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) Wessen ? Wem? Wen? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) 36 FOLOSIREA 1) la nominativ stă a) subiectul b) 2) la genitiv stă : a) b) c) d) 3) la dativ stă: CAZURILOF Meine Mutter kam in den Garten. Dativul (der Dativ. Nominativul (der Nominativ. Genitivul (der Genitiv. numele predicativ (rar) Sie sind.der Blick) Reissuppe der Reis + die Suppe) DECLINAREA SUBSTANTIVELOR 35 CAZURILE (Die Kasus — Die Fälle) Cazul : 1...

28. A. Feminin die der der die \ 1 Plural -er -e. Er las trotz des schlech­ ten Lichtes. 121) I Dieses Buch ist für dich. 121) acuzativul (schema nr. D. Neutru das des -(e)s dem das \ • ( « ) die der den -n. G. După prepoziţii se foloseşte : — genitivul (vezi schema nr. 121) dativul (schema nr. D. Ich war einen Tag in Sinaia. feminin şi neutru. Der Deutsche habe näm­ lich ein Kind. einen Kna­ ben von zwölf Jahren. pag. -ern -en -er -e. Masculin der -(e)s des dem -(e) den \ N. ea stînd la cazul substantivului de­ terminat : 4) la acuzaţie stă Die Menge erreichte den Hörsaal.MORPHOLOGIE 509 a) complementul la acuzativ b) complementul circumstanţial Apoziţia poate sta la fiecare dintre ca­ zuri. die c u sau f ă r ă . Bei Ihrem Nachbar. ! 37 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ D E S I N E N Ţ E Declinarea tare (Die starke Deklination) Declinarea tare cuprinde substantivele din primele trei grupe de plural (vezi schema nr. Ich war mit meinem Freund im Kunstmuj sc um. S i n gu1 a r N. 500) de gen masculin . dem Herrn Bärenwirt. A. G. bin ich schon gewesen. -er -e. Umlaut.

Desinenţa -en o primesc toate celelalte substantive de declinare slabă. 500) de gen masculin şi feminin. des Land(e)s). -s (das Glas. . den -(e)n A. die (e)n Desinenţa -n o primesc substantivele de declinare slabă terminate în -e (der Junge). der des dem den Feminin Neutru lipseşte die -(e)n der -(e)n der -(e)n die \ 4 P 1 ur a1 N. der -(e)n D. des Salzes). -seh (der Tisch. -ie (die Theorie). des Grußes). -z (das Salz. Genitivul în -s îl formează toate celelalte substantive masculine şi neutre de declinare tare : der Lehrer. des Tisches). Singular Masculin N. des Lernens etc. G. des Buch(e)s). -d (das Lână. des Gastes). -t (der Hut. des Schatzes). -st (der Gast. -er (die Feder). îl pot forma substantivele masculine şi neutre — în special cele monosi­ labice — terminate în -eh (das Bueh. des Werk(e)s). das Lernen. Dativul în -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desi­ nenţa -es. -k (das Werk. -g (der Tag. -el (die Schüssel). -tz (der Schatz. des Glases). 28. A.510 GRAMMATIK Genitivul în -es : îl formează întotdeauna substantivele masculine şi neutre terminate în -ß (der Gruß. pag. 38 Declinarea slabă (Die schwache Deklination) Declinarea slabă cuprinde substantive din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. die -(e)n G. des Hut(e)s). des Tag(e)s). D. des Lehrers.

Hemd (cămaşă). Untertan (supus). Schmerz (durere). Substantivele de gen neutru de declinare mixtă sînt: Auge (ochi). Lorbeer (laur). See (lac). Ohr (ureche). pag. 500) ca şi un număr restrîns de substantive masculine din aceeaşi grupă. D. Zins (dobîndă). Insekt (insectă). 1. D. G. Konsul (consul). G. Muskel (muşchiu). A. Staat (stat). Interesse (interes).MORPHOLOGIE 511 39 Declinarea mixtă (Die gemischte Deklination) Declinarea mixtă cuprinde toate substantivele de gen neutru din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. Substantivul der Sporn formează pluralul neregulat: die Sporen. Mast (catarg). Nacht ir (vecin). Ende (sfîrşit). 28. der Professor. Observaţii. Bett (pat). Statut (statut). S i n g u1 a r Masculin N. Substantivele Nachbar şi Untertan se declină şi slab. Strahl (rază). Nerv (nerv). Sporn (pinten). . Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat: der Direktor. Vetter (văr). die der den die -(e)n -(e)n -(e)n -(e)n Cele mai frecvente substantive degere masculin de declinare mixtă sînt: Dorn (spin). A. der des dem den -(e)s -(e) Feminin lipseşte Neutru das des dem das -(e)s -(e) - i 1 Plural N. Juwel (giuvaer). Gevatter (cumătru). Stachel (ghimpe). 2.

Stachel. Konsul. der Stadt D. dem der die A. See. die -s 41 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ GEN Regula I : Substantivele feminine au la singular toate cazurile egale: N. 502) Singular Feminin Masculin N. Vetter. terminate în -or neaccentuat (der Professor). Gevatter. Staat. des Genossen D.512 GRAMMATIK 40 Declinarea substantivelor din grupa a V a de plural (vezi schemele 28 şi 29. der Geno se G. des -s der D. Schmerz. Zins. Untertan. Sporn. der Stadt A. Muskel. Mast. die -s G. die Stadt Regula a II-a: Substantivele masculine care au la nominativ plural desinenţa -(e)n o primesc şi la singular la genitiv. . substantivele de origine negermană. Strahl. die Stadt G. dativ şi acuzativ: der Genoi ?e — die Genossen N. der die G. den Genossen E x c e p ţ i i : der Dorn. 500 şi pag . Lorbeer. Nachbar. dem Genossen A. der -s D. Nerv. pag. den -s A. den Neutru das des dem das -s - 4 4 i i Plural N.

Observaţie.MORPHOLOGIE 513 Regula a III-a : Substantivele masculine care la nominativ plural nu au desinenţa -(en) precum şi toate substantivele neutre primesc : —• la genitiv singular : -(e)s —• la dativ singular (eventual) : -e — acuzativul întotdeauna = nominativul der Garten-—die Gärten N. das des dem das -(i)um. -n nu este desinenţă. dem Garten A. -a -(i)ums. 30. i3—Limba germană — c. 1881 . G. ci face parte din rădăcina cuvîntului. 504) : Singular N. La substantivul Garten. -a Plural die -(i)en der -(i)en den -(i)en die -(i)en Substantivul Stadion Înlocuieşte pe -ion prin -ien. Regula a IV-a : La plural substantivele de orice gen au nominativul. -a -(i)um. -ium (das Stipendium). der Garten G. -a şi -us a) Substantivele în -um (das Museum). des Gartens D. N. D. den Garten der Baum—die Bäume der Baum des Baum(e)s dem Baum(e) den Baum das Kind—die Kinder das Kind des Kindes dem Kind(e) das Kind O b s e r v a ţ i e . G. A. A. -a (das Drama) se declină ca substantivele de declinare mixtă. D. — Substantivele terminate în -(e)n şi -s au toate cazurile egale. -as -(i)um. pag. numai că desinenţa pluralului înlocuieşte terminaţia singularului (vezi schema nr. die der den die Bäume Bäume Bäumen Bäume die der den die Genossen Genossen Genossen Genossen die der den die Kinos Kinos Kinos Kinos 42 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR ÎN -(i)um. iar la dativ primesc desinenţa -(e)n (dacă n-au -n în rădăcină sau -s ca desinenţă a pluralului). genitivul şi acuzativul egale.

A. -US \ Plural nenţa germană) N.514 GRAMMATIK b) Substantivele în -us sînt invariabile la singular. doar că dublează pe -s. der des dem den Name(n) Namens Namen Namen die der den die Namen Namen Namen Namen O b s e r v a ţ i e . O b s e r v a ţ i e . se declină ca substantivele germane : der Kursus — die Kurse das Virus — die Viren — Dacă la plural menţin desinenţa străină (i) sau desinenţa zero. atunci rămîn invariabile : der Modus — die Modi der Kasus — die Kasus Sir gular N. -e. A. -US A. -e. 43 CAZURI SPECIALE D E DECLINARE a) Substantivele : der Friede (n) der Buchstabe der Name(n) der Gedanke der Funke (n) der Wille(n) der Glaube(n) formează o grupă de trecere dintre declinarea tare şi slabă : Singular Plural N. D. " -i. -US D. G. -en. . " -i. -en -en -en -en Plural (desinenţa străină sau desinenţa zero -i. G. -e. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben. D. " -i.înaintea unei desinenţe : der Autobus — die Autobusse. Substantivele de origine negermană în -bus se declină ca substantivele tari. -US G. — Dacă la plural primesc desinenţa -e sau -en (care înlocuieşte terminaţia singularului).

Die erste Universität Europas Peters Zimmer La dativ şi acuzativ nu primesc nici un fel de desinenţă. dem -n den -en A. Hans'' Bücher die Bücher von Hans Hansens Schwester . Bekannte [ (vezi schema nr. Neprecedate de articol a) Numele de persoane (chiar şi cele feminine). pag. 49. precum şi numele geogra­ fice formează genitivul singular în -s : O b s e r v a ţ i e . den -n die -en d) Adjectivele şi participiile substantivizate se declină ca adjectivele : der Bekannte. -x. dem -en den -en A. Genitivul numelui propriu este pus deseori înaintea substantivului pe care-1 determină. das die -en G. ein Bekannter. -ß. 24). des -n der -en i D. -ens : Er gab Peter das Buch. das die -en c) Substantivul der Herr se declină neregulat : Singular Plural N. -st. h) Numele proprii terminate în -s. des -ens der -en D. 519) 44 DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Die Deklination der Eigennamen) I. Ich fragte Peter. der die -en G. -z.515 b) Substantivul das Herz se declină în mod asemănător : Singular Plural N. acesta stă fără articol (vezi schema nr. -tz exprimă genitivul: 1) printr-un apostrof : 2) printr-o construcţie prepoziţio­ nală cu von : 3) printr-o desinenţă veche a geni­ tivului. Schillers Antrittsrede Andas Buch .

Numele de persoane sînt precedate de articol în special în limbajul familiar sau dacă sînt precedate de un atri­ b u t substantival sau adjectival: der Mann der Weber die Begabung des Peter j A T . J /kleinen der Aufsatz d e s / \ >Peter \Schülers / b) Numele de ţări. Professor Ionescus Rede die Arbeit des Professors Ionescu die Arbeit des Doktor Ionescu die Arbeit des Kollegen (Genos­ sen. Genosse. Stephan der Große war der Enkel Alexanders des Guten. 1. Precedate de articol a) Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă. se de­ clină numai titlul: Observaţii. Herr declină întotdeauna : se Der Bau der Universität knüpft sich an Alexandru Ion Cuzas Namen. oraşe de gen mascu­ lin sau neutru precedate de un atri­ but adjectival pot primi la genitiv desinenţa s: die Hauptstadt des schönen Rumänien^) . Substantivul Doktor ca titlu rămîne invariabil : 2. Herrn) Ionescu II. se declină ambele elemente : e) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu nearticulat.c) Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substanti­ ve. se declină doar articolul : O b s e r v a ţ i e . Substantivele Kollege. se declină ultimul substantiv : d) Dacă numele propriu este compus dintr-un substantiv şi un adjectiv. se declină numai numele de persoană : f) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu articulat.

fiind adjectiv substantivizat. munţi. . urmează regulile declinării adjectivelor şi nu a substantivelor : Wir flogen den Karpaten zu. Oktober(s) Anfang Oktober ADJECTIVUL (Das Adjektiv — Das Eigenschaftswort) 45 ÎNTREBUINŢAREA ADJECTIVULUI atributiv (stă înaintea substanti­ vului şi se acordă în gen. Der Junge schön. rîuri. cărţi. Mitte sau Ende sînt totdeauna invariabile : Die Verse des „Erlkönigs" des 1.MORPHOLOGIE 517 c) Numele de popoare. lacuri urmează regulile declinării substantivelor comune : O b s e r v a ţ i e . schreibt Der Junge trat lu­ stig ins Zimmer. Adjectivele pot fi substantivizate : deutsch — > der Deutsche alt — > der Alte Adjectivele substantivizate se scriu cu iniţială mare. Der Deutsche formează o excepţie. spre deo­ sebire de limba română) : adverbial (invariabil) : element predicativ (invariabil) : suplimentar der lustige Junge Der Junge ist lustig. număr şi caz cu acesta) : Adjectivul -predicativ (invariabil. ziare urmează regulile declinării substantivelor comune : e) Numele de luni formează genitivul atît cu cît si fără desinenţă: O b s e r v a ţ i e . der Deutsche — ein Deutscher die Deutschen — Deutsche d) Titlurile de opere de artă. Numele de luni precedate de Anfang.

dacă nu sînt prece date de un articol sau pronume cu desinenţa articolului. cînd au desinenţa -e. A. welches. N. feminin şi neutru — şi acuzativul singular — feminin şi neutru. -e G. . diese.m. Masculin Feminin Neutru N. afară de genitivul singular masculin şi neutru. G.). jedes ş. das). b) un pronume cu desinenţele articolului hotărit (dieser. | -en 1 "en 1 Singular • D.a. -er D. jene. afară de: nominativul singular — masculin. dieses. G. jenes. D. -en l \ i i y Plural N. welcher. 47 DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR (Die schwache Deklination der Adjektive) Se declină slab adjectivele precedate de : a) articolul hotărit (der. die. jede. jener.$18 DECLINAREA ADJECTIVELOR 46 DECLINAREA T A R E A A D J E C T I V E L O R GRAMMATIK (Die starke Deklination der Adjektive) Adjectivele se declină tare. D. \ Plural die der den die -en -en -en -en Adjectivele declinate slab primesc la toate cazurile desinenţele slabe. -en A. -er -e -es -er G. unde -es se înlocuieşte prin -en.d. welche. jeder. -e Adjectivele declinate tare primesc la toate cazurile singularului si pluralului desinenţele articolului hotărit. -em -er -em -e -es A. Masculin der | -e des -en dem -en den -en j Singular Feminin die | -e der -en der -en die | -e 4- Neutru das ( des dem das | -e -en -en -e | 4- N. A.

meine. A. mein meines meinem meinen -er | -en -en -en \ Feminin meine meiner meiner meine •l Neui ru -e | -en -en -e | mein meines meinem mein -es | -en -en -es | N.). la feminin şi neutru desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. D. mein.MORPHOLOGIE 519 48 DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR (Die gemischte Deklination der Adjektive) Se declină mixt adjectivele precedate de : a) articolul nekotărit (ein. dein etc. la toate genurile. eine. D. Plural meine meiner meinen meine -en -en -en -en Adjectivele declinate mixt primesc : desinenţele declinării tari a adjectivelor la nominativ singular. ein). G. 49 DECLINAREA A D J E C T I V E L O R SUBSTANTIVIZATE (Die Deklination der substantivierten Adjektive) Adjectivele substantivizate se declină ca şi adjectivele atributive : Singular der Alte ein Alter Plural die Alten Alte . la acuzativ singular. keine. G. deine. b) articolul nehotărît negat (kein. Singular Masculin N. dein. kein). c) pronumele posesie (mein. A.

andere. irgend­ welche se declină t a r e sau s l a b : h) Adjectivele precedate de numerale cardinale se declină t a r e : i) Adjectivele precedate d e : alle. orange. în limbajul poetic. rosa etc. manche. nedeclinat. sämtliche. pi. -er. se declină numai ultimul adjectiv : d) Adjectivul care determină mai de aproape un alt adjectiv sau un par­ ticipiu este invariabil: e) Cîteva adjective de origine neger­ mană (beige. solche. lila. toate adjecti­ vele se declină la fel: c) Dacă două sau mai multe adjective sînt strîns legate între ele. beide se declină s l a b : j) Adjectivele precedate de un pro­ nume personal se declină de obicei t a r e cu excepţia nom. mehrere. Wetter warmem unsere rot-gelb-hlaue Fahne ein gut genähter Anzug der beige Anzug. care este de obicei s l a b : k) La adjectivele în -el. viele. wenige. î n cazul acesta stă. verschiedene se declină t a r e : g) Adjectivele precedate d e : welche.50 CAZURI SPECIALE DE DECLINARE ALE ADJECTIVELOR a) Adjectivul se repetă în faţa substan­ tivelor de gen diferit: b) Dacă substantivul este precedat de mai multe adjective. după substantiv : Lieber Vater und liebe I Mutter 1 bei schönem. -en vo­ cala e poate fi omisă în cursul de­ clinării : l) Adjectivul atributiv apare uneori. în general. beige Kleid einige rumänische Bücher das manche neue(n) Bächer zwei schöne Bücher alle guten Studenten ich froher Mensch wir frohen Menschen ihr fleißigen Studenten offen: das off(e)ne Fenster ein oîf(e)nes Fenster ein Mädchen. etliche. formînd o unitate.) sînt invariabile : f) Adjectivele precedate d e : einige. schön und wunderbar (Schiller) .

der Alte. ca şi) b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: B. ca.MORPHOLOGIE 521 m) După etwas.. Pozitivul (der Positiv. ein Reisender ein Gelehrter ein Deutscher ein Alter Kinder c) participiul perfect (II) : d) participiile substantivizate e) adjectivele substantivizate !)2 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR (Die Steigerung — Die Gradwandlung der Adjektive) A. adjectivul se sub­ stantivizează.. Er schreibt schöner als du. Paul ist (eben)so fleißig wie du. wie.. die Mehrstufe) Comparativul = pozitiv ( + Umlaut) -f. der Gelehrte. viel. wenig ad­ jectivul se declină t a r e şi se scrie cu majusculă. 51 PĂRŢI D E V O R B I R E CARE SE DECLINĂ CA A D J E C T I V E L E A T R I B U T I V E Ca adjectivele atributive se declină: a) numeralele ordinale : b) participiul prezent (I) : der 20. der Deutsche. wie ( = tot atît .er a) Conjuncţie : als (— decît) I Paul ist fleißig... die Grundstufe) a) Cu pozitivul se întrebuinţează con­ juncţiile : ebenso . so . . (zwanzigsten) April das Lachen der spielenden der übersetzte Text der Reisende. Comparativul (der Komparativ. Er schreibt (eben)so schön wie du. el îndeplinind funcţia morfologică de substantiv: n) Şi după alles. dar se declină s l a b : Gibt es etwas Neues? Wir wünschen Dir alles Gute zum Neuen Jahr. Andrei ist fleißiger (jünger) als du.. (zwanzigste) April am 20. nichts.

sanft. klar. -d. -haft şi în diftongul -au : Ich sehe ihn besser als dich. -ß. -h : Er arbeitet am fleißigsten. froh. -x. wahr. •bar -sam. -en. rund. die Höchststufe) / superlativ am + pozitiv /adverbial ( + Umlaut) \ s u p e r l a t i v predicativ Super­ -f (e)sten lativul superlativ der pozitiv atributiv (+Um­ die superlativ laut) f ( e ) s t e predicativ a) Adjectivele cu Umlaut la compa­ rativ îl păstrează şi la superlativ : b) Superlativul cu intercalarea vocalei e îl formează adjectivele polisilabice accentuate pe ultima silabă ca şi ma­ joritatea adjectivelor monosilabice terminate în -z. bunt. roh. lahm. neaccentuate pe ultima silabă. dunkel — dunkler teuer •— teu(e)rer lang -— länger groß — größer kurz — kürzer dunkel — dunkler offen — offener dankbar — dankbarer aufmerksam — aufmerksamer boshaft — boshafter schlau — schlauer passend — passender logisch — logischer falsch. adjectivele terminate în -el pierd întotdeauna pe e din silaba finală. -s -st. Nu primesc Umlaut : 1) Adjectivele terminate în -el. -e. + < Er ist der fleißigste Student. -er. o sau u în rădăcină : O b s e r v a ţ i e . -d. -lieh. stolz. schlank. -t.522 GRAMMATIK b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: c) Declinate la comparativ. rasch. Superlativul (der Superlativ. iar cele termi­ nate în -en şi -er îl pierd uneori: d) Umlaut primesc unele adjective care au a. Er ist der fleißigste. -seh. terminate în -t. zart. stumpf 2) Participiile întrebuinţate ca adjective : 3) Adjectivele de origine negermană: 4) Cîteva adjective monosilabice : C. Adjectivele polisilabice. -sch. voll. Er ist am fleißigsten. -ig. länger •— am längsten kürzer •—• am kürzesten interessant — am interes­ santesten kurz — am kürzesten sanft •—• am sanftesten heiß — am heißesten früh — am frühesten geeignet — am geeignetsten reizend — am reizendsten komisch — am komischsten O b s e r v a ţ i e . satt. nu intercalează vocala e înaintea sufixului: E x c e p ţ i e : adjectivul groß groß — am größten . starr. -tz.

das höchste 54 DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la superlativ cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv : der schöne Ausflug der schönere Ausflug der schönste Ausflug bei schönem Wetter bei schönere/w Wetter bei schönstem Wetter . die. die. das nächste am höchsten der. Er ist der fleißigste von allen Studenten. die. die. weitaus. am der. bei weitem etc. der allevfleißigste Student 53 Pozitiv gut viel wenig Comparaţia neregulată a adjectivelor Comparativ besser mehr minder weniger nah hoch näher höher Superlativ am besten der. das meiste am der. das mindeste wenigsten die. Er ist der fleißigste aller Studenten. das beste am meisten der.MORPHOLOGIE 1 c) După superlativ se poate pune : — genitivul — von + dativul d) Superlativul poate fi întărit cu aller. das wenigste am nächsten der. mindesten die.

du etc. das unbestimmte Fürwort) : man. das besitzanzeigende Fürwort) : 2) Pronumele reflexiv 3) Pronumele reciproc . das bezügliche Fürwort) : der.524 GRAMMATIK PRONUMELE (Das Pronomen — Das Fürwort) 55 1) Pronumele personal FELURILE PRONUMELUI (das Personalpronomen. welcher etc. das hinweisende Fürwort) : dieser. 5) Pronumele demonstrativ (das Demonstrativpronomen. jener etc. das rückbezügliche Fürwort) : sich (das reziproke Pronomen. das wechselbezügliche Fürwort) : einander (das Possessivpronomen. (das Relativpronomen. (das Indefinitpronomen. das fragende Fürwort) : wer? was? etc. 6) Pronumele relativ 7) Pronumele interogativ 8) Pronumele nehotărît . (das Interrogativpronomen. das persönliche Fürwort) : ich. (das Reflexivpronomen. jemand etc. dein etc. 4) Pronumele posesiv mein.

N. ich meiner mir mich du deiner dir dich er seiner ihm ihn F. F.Merg la bibliotecă. Sie Ihrer Ihnen Sie sie ihrer ihnen sie In limba germană pronumele personal nu ooate fi omis ca în limba română : Ich gehe in die Bibliothek —. D. sie ihrer ihr sie N. wir unser uns uns ihr euer euch euch Pronumele de politeţe pentru singular şi plural N. A. N. G. G. A. N. G.MORPHOLOGIE 525 56 PRONUMELE PERSONAL (Das Personalpronomen — Das persönliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a IlI-a M. D. A. D. es seiner ihm es Plural M. .

Ich weiß nicht. verbe impersonale ocazionale : Es -> pronume impersonal Es läutet. daß es hier ist.N. (HL Heine). Es ca pronume personal. (nu se traduce) • expresii impersonale : Es wird spät. Es servind la dublarea subiectului dispare în propoz a secundară : Es kamen immer mehr Studenten. 2. 1 sich | euch euch uns A.526 GRAMMATIK 57 Funcţiile pronumelui es Sie gehen in das Kino. dir mir D. Ich wußte nicht. Es ist spät. daß immer mehr Studenten kamen? 58 PRONUMELE REFLEXIV (Das Reflexivpronomen — Das rückbezügliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a M. 1. pe lîngă verbul sein: Es ist der Vater. . sich j Pronumele reflexiv are o formă proprie numai pentru persoana a III-a (dativ şi acuzativ masculin..F. Plural uns D. Es gibt . pronume demonstrativ : Ich weiß es. was soll es bedeuten. cuvînt introductiv pen­ tru dublarea subiectului: (nu se traduce) Es kamen immer mehr Studenten. singular şi plural) : sich. Observaţii. Pentru persoanele I şi a II-a (singular şi plural) se folosesc dativul şi acuzativul pronumelui personal. daß es schon so spät ist. Ich wußte nicht. feminin şi neutru. j sich | dich mich | sich | A. Weißt du.. demonstrativ şi impersonal se menţine In propoziţia secun­ dară : Das Kind ist hier. pronume personal: Es ist groß. Daß ich so traurig bin. (se traduce de obicei prin aceasta sau o) verbe impersonale permanente: Es schneit.

60 PRONUMELE POSESLV (Das Possessivpronomen — Das besitza nzeigende Fürwort) Pronumele personal ich du er sie es wir ihr sie Sie _1 _ adjectival mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr meiner deiner seiner ihrer seiner unsrer eurer ihrer Ihrer 1 sub sta ntival der der \ der mein(ig)e dein(ig)e sein(ig)e der ihr (ig Je der der der 1 der der sein(ig)e unsr(ig)e eurfigje ihr(ig)e Ihr(ig)e . — Pronumele reciproc se întrebuin­ ţează de obicei împreună cu pre­ poziţii : Sie sprechen miteinander. Sie begrüßten sieh. unele pe altele. Die Freunde machten unii pe alţii.MORPHOLOGIE 527 59 PRONUMELE RECIPROC (Das reziproke Pronomen — Das wechselbezügliche Fürwort) Pronumele reciproc propriu-zis este einander ( = unul pe altul. şi pronumele reflexiv sich. unii altora) — Einander este invariabil. Sie gingen nebeneinander. einander Vorwürfe. unul altuia. Ca pronume reciproc se foloseşte! Wir begrüßten uns. O b s e r v a ţ i e .

a t: l Ja...< meine Feder a) adjectival tărît negat : (totdeauna -> fără articol) . articolul ho.declina ca .. _ Bleistift? • ' T v n. .ist n • „ . Pronumele posesiv substantivizat se scrie. \i Die reder ist mein. es Ihr r. b) substantival (fără sau cu -» articol) fara articol — se . O b s e r v a ţ i e . — • • !•! {Der Bleistift mein. t. T . cu iniţială mare.. o .!\ Ist • . Pronumele posesiv atributiv stă înaintea substantivului.. •H> rpredicativ invariabil '• . • .. . . ca toate substantivele din limba germană.' es ist meiner. DJ •. O b s e r v a ţ i e . număr şi caz cu obiectul posedat: Meine Feder Mein Buch ..• J Der D7 Bleistift ist Tb ider meine ( meini s e )- Pronumele posesiv poate fi substantivizat. .•/•.. cu articol — se declină ca r n „• . •. Se declină ca adjectivele substantivizate : Die Mein(ig)en lassen dich grüßen.528 GRAMMATIK 61 Declinarea pronumelui posesiv -» atributiv—se declină ca mein Bleistift articolul neho. Acordul pronumelui posesiv adjectival Mein Bleistift Pronumele posesiv se acordă în gen.

A. A. A. N. F. G. G. N. G. G. D. N. A. A. D. meine meiner meinen meine deine deiner deinen deine seine seiner seinen seine ihre ihrer ihren ihre seine seiner seinen seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)ren uns(e)re eure eurer euren eure ihre ihrer ihren ihre Ihre Ihrer Ihren Ihre 34—Limba gerrrană — c.529 62 Declinarea pronumelui posesiv adjectival Pronumele posesiv cu desinenţele determinate de cazul. mein meines meinem meinen dein deines deinem deinen sein seines seinem seinen ihr ihres ihrem ihren sein seines seinem seinen unser uns(e)res uns(e)rem uns(e)ren euer eures eurem euren ihr ihres ihrem ihren Ihr Ihres Ihrem Ihren F. N. N. du er sie es wir ihr sie Sie M. G. M. N. D. N. 1881 . D. N. N. A. N. G. A. G. G. G. D. meine meiner meiner meine deine deiner deiner deine seine seiner seiner seine ihre ihrer ihrer ihre seine seiner seiner seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)rer uns(e)re eure eurer eurer euer ihre ihrer ihrer ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihre N. G. A. G. D. D. D. G. A. D. A. D. G. genul şi numărul obiectului posedat Singular l \ ^ Plural Y t t Posesor ich N. A. G. A. N. D. G. A. A. D. G. N. N. mein meines meinem mein dein deines deinem dein sein seines seinem sein ihr ihres ihrem ihr sein seines seinem sein unser uns(e)res uns(e)rem unser euer eures eurem euer ihr ihres ihrem ihr Ihr Ihres Ihrem Ihr N. G. D. D. A. D. G. A. D. N. A. D. D. A. N. N. N.

însuşi. însăşi.530 GRAMMATIK 63 PRONUMELE DEMONSTRATIV (Das Demonstrativpronomer — Das hinweisende Fürwort) Singular Plural i M.) 64 Declinarea pronumelui demonstrativ der. înşişi. 71) O b s e r v a ţ i e . das i adjectival se declină ca articolul hotărît (schema nr. însuţi. 21) substantival se declină ca pronumele relativ (schema nr. die diese jene dieselbe diejenige solche i N. diese jene dieselben diejenigen solche ( = însumi. die F. die sich für die Freiheit unseres Vaterlandes geopfert haben. Derer se referă numai la o noţiune care urmează : Gedenke derer. der (accentuat) dieser jener derselbe derjenige solcher selbst. die. die. das dieses jenes dasselbe dasjenige solches i 4* ^ v M. selber (invariabil) [ = acesta) = acesta) = acela) = acelaşi) [ = acela) = astfel de) i F. N. Pronumele demonstrativ der. das folosit substantival are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural — pe lîngă forma deren — şi forma derer. . însele etc.

(das) dieses jenes Plural M. (der) dieser jener F. F.MORPHOLOGIE 531 65 Declinarea pronumelor demonstrative dieser — diese — dieses jener — jene — jenes Se declină cu desinenţele articolului hotărît: Singular M. (die) diese jene (des) dieses jenes (der) dieser jener (des) dieses jenes (der) dieser jener (dem) diesem jenem (der) dieser jener (dem) diesem jenem (den) diesen jenen (den) diesen jenen (die) diese jene (das) dieses jenes (die) diese jene . (die) diese jene N. N.

F. M. solches Solcher. A. dieselben derselben denselben dieselben diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. partea a doua se declină ca un adjectiv precedat de articolul hotărît (deci: slab). N. A. N. ein solches / se declină ca adjectivul atributiv 68 Pronumele demonstrativ selbst (selber) ich —) du — er —. D. solche.532 GRAMMATIK 66 Declinarea pronumelor demonstrative derselbe — dieselbe — dasselbe derjenige — diejenige — dasjenige Singular N. O b s e r v a ţ i e . derselbe desselben demselben denselben derjenige desjenigen demjenigen denjenigen F. solches \ ein solcher. 67 Declinarea pronumelui demonstrativ solcher. D. dieselbe derselben derselben dieselbe diejenige derjenigen derjenigen diejenige N. G. Selbst înaintea unui substantiv sau pronume este aduerb ( = chiar) : ich selbst = eu însumi dar : selbst ich — chiar eu . eine solche. sie —| es •—|— selbst (selber) wir — ihr sie Sie —: Selbst (selber) este invariabil. G. solche. dasselbe desselben demselben dasselbe dasjenige desjenigen demjenige/i dasj enige Plural M.

.. der mein Eulenspiegel sagte : „Wer nicht ganzes Leben hindurch mein Lehrer i laufen kann.MORPHOLOGIE 533 69 der welcher wer was (= (= (= (= PRONUMELE RELATIV (Das Relativpronomen — Das bezügliche Fürwort) care) die care) welche eine) ce. a) la toată propoziţia regentă : Ich wußte damals nickt. welches se referă la un anumit substantiv sau pronume din propoziţia re­ gentă : au sens general : wer. was ich gesehen habe .. was ich geschrieben habe. war von Mozart. was se poate referi şi Das Menuett. d) la un adjectiv la superlativ: das Schönste. was . die. etwas etc. was es war . ist richtig. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia relativă. mein Lehrer von einst.. welches das Kind vorspielte.. welche. b) la un pronume nehotărît: nichts alles. die pl. was er sagt. ceea ce) das welches pl. das welcher." blieb. zuerst zu lesen. Alles. c) la pronumele demonstrativ das: Ich gebe ihm in Gedanken das.. Pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul sau pronumele la care se referă. wird verbrannt wer­ den. welche 70 întrebuinţarea pronumelor relative Pronumele relative der. .

Mir gefällt der blaue Stoff. der (welcher) D. das (welches) dessen — dem (welchem) das (welches) Plural N. die (welche) deren — der (welcher) die (welche) die (welche) deren — denen (welchen) die (welche) N. was für eine?. 74 73 PRONUMELE INTEROGATIV (Das Interrogativpronomen — Das fragende Fürwort) wer? ( = eine?). welches M. 70). N. dem (welchem) A. welche?. Ich habe das Buch gekauft. —Wer hält einen Vortrag? —'Was hast du gekauft? —Welcher Stoff gefällt dir? — Was für ein Äpfelchen kaufte sie? . **' A. was für ein? (— ce fel de?) întreabă de calitate (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul nehotărît) Der Professor hält einen Vortrag. welche. Sie kaufte ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen. 72 Declinarea pronumelui relativ wer. die. Pronumele welcher se preferă dacă pronumele relativ este urmat de o formă identică a articolului hotărît (vezi schema nr. was? ( = ce?) -*• sens general welcher?. das — welcher. den (welchen) F. schema nr. welches? ( = care?) -» sens selectiv (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul hotărît) was für ein?.534 GRAMMATIK 71 Declinarea pronumelor relative der. was vezi pronumele interogativ.

Declinarea pronumelui interogativ welcher? welche? welches? urmează regulile declinării articolului hotărît. welches + verbul sein se referă si la substantivele masculine ş feminine (nu numai la cele neutre). A. D. A. G. 71). G. "Welches ist dein Vorschlag? Welches sind deine Vorschläge? 2. 1. ein se suprimă. welcher? welche ? welches? welches? welcher? welches? welcher? welchem? welchem ? weichere? welche ? welches ? welche ? welcher? welchen ? welche ? Observaţi . D. N. eine. şi anume : a) dacă was für ein este întrebuinţat ad­ jectival ein. ein se declină ca articolul hotărît: La plural. D. rămînîrid doar forma was für pentru toate ca­ zurile : Was für ein Buch? Was für einen Blei­ stift hast du ? Was für einer ? Was für eine ? Was für eines ? etc. 76 Declinarea pronumelui interogativ was für ein ? — was für eine ? — was für ein ? în pronumele was für ein se declină numai ein. ein se declină ca articolul nehotărit: b) dacă was für ein este întrebuinţat sub­ stantival ein. welche. M. la . Declinarea pronumelui interogativ welcher ? -— welche ? — welches ? F. welches (schema nr. se deosebeşte de cea a pronumelui relativ welcher. eine. N. Was für Bücher? .MORPHOLOGIE 535 74 Declinarea pronumelor interogative wer? N. G. wer? wessen ? wem? wen ? was? was? wessen ? wem? was? 75 Singular Plural N. ingular şi la plural. A.

prin persoana / plural: Man muß auf die Verkehrszeichen achten = Trebuie Se traduce să fim atenţi la semnele de circulaţie. toate) beide ( = amîndoi. Unele pronume nehotărîte pot fi întărite prin irgend. amîndouă. celălalt) etwas = ceva ein bißchen ( = puţin) (ein) wenig ( = puţin) viel ( = mult) nichts = nimic etc. Nu are corespondent în limba română. ambii. keine. irgendetwas. jede. alle ( = toţi.. irgendjemand. ambele) ein anderer. nici una) jedermann ( = fiecare) jeder. una) keiner. eine. jedes ( = fiecare) alles (— totul). keines ( = nici unul. oamenii: Man erzählt sich = Lumea povesteşte (oamenii poves­ tesc).. eines ( = unul. de exemplu : irgendeiner. Se întrebuinţează numai substantival. der andere ( = unul . O b s e r v a ţ i e ... eine andere. 78) jemand ( = cineva) niemand ( = nimeni) einer. prin pronumele cineva: Man klopft an die Tür = Cineva bate Ia uşă. deci numai ca subiect. ein anderes — andere ( = [un] altul. [o] alta) der eine . prin pasivul reflexiv: L Man baut ein Haus = Se clădeşte o casă. Pronumele nehotărît man Pronumele acesta se foloseşte numai la nominativ.536 GRAMMATIK 77 P R O N U M E L E NEHOTĂRÎT (Das Indefinitpronomen — Das unbestimmte Fürwort) man (traducerea vezi schema nr. prin cuvintele lumea. 78 . prin persoana a Ii-a singular: Man fühlt den Sommer nahen = Simţi că se apropie vara.

eines şi keiner. keine. keines Aceîste pronume se declină za articolul hotărit. D. Declinarea pronumelor nehotărîte jemand. eine. niemand jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) 80 Declinarea pronumelor nehotărîte einer. G. pronumele acesta are desinenţe diferite pentru cele trei genuri şi la nominativ şi la acuzativ. dar n-are plural. A. Spre deosebire de limba română. G. jedermann jedermanns jedermann jedermann Pronumele jedermann se foloseşte numai substantival. 81 Declinarea pronumelui nehotărît jedermann N.MORPHOLOGIE 537 79 N. . D. A. 82 Declinarea pronumelui nehotărît jeder — jede — jedes Se declină ca articolul hotărit.

die Eisenbahn ist etwas Schönes!. Alle (Beide) waren anwesend. Alles este de fapt singularul pronumelui alle (m. totul. Observaţie. n..538 GRAMMATIK 83 Pronumele nehotărîte beide — alle — alles beide ( = amîndoi. de exemplu : „ J a . • — Ich wünsche dir alles Gute." . alles şi beide exclud articolul — spre deosebire de limba română. Observaţii. 85 Pronumele nehotărîte etwas şi nichts Etwas şi nichts sînt indeclinabile. — Alle Studenten (Studentinnen) wa­ ren anwesend. der andere Aceste pronume urmează regulile declinării adjectivului. Sag mir alles.. toate) şi alles ( = tot. Adjectivele precedate de etwas şi nichts îndeplinesc funcţia mor­ fologică de substantive neutre. Alle. Se întrebuinţează sub­ stantival şi adjectival. f.. : alle. 2. avînd însă desinenţa adjectivelor declinate tare. : aller. 1. toate) urmează regulile declinării articolului hotărît.. : alles) Aller Anfang ist schwer. Ich bin mit allem einverstanden. Alle Studenten = toţi studenţii Beide Studenten = amindoi studenţii ( d a r : ambii studenţi) 84 Declinarea pronumelor nehotărîte ein anderer — eine andere — ein anderes der eine . ambii) alle ( = toţi.

— Anii de la 1000 la 2000 se exprimă în sute : în 1965 = im Jahre 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig) sau 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig). fără prepoziţie şi fără substantiv.MORPHOLOGIE 539 NUMERALUL (Das Numerale — Das Zahlwort) 86 MJMERALELE CARDINALE (Die Kardinalzahlen — Die Grundzahlwörter) 0 null 1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig* 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert 101 hunderteins 110 hundertzehn 200 zweihundert 887 achthundertsiebenundachtzig 1 000 tausend 1007 tausendsieben 10 000 zehntausend 14 000 vierzehntausend 100 000 hunderttausend 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde Numeralele pînă la 1 000 000 se scriu te i un loc. .

— Numeralul ordinal este de obicei precedat de articol şi urmează regulile declinării adjectivului. = achte 8. = der die das erste zweite 2. = siebzigste 70. = 6. der dritte. = neunte zehnte 10. = 9. die das zwanzigste 101. = tausendste 30. das elfte = zwölfte = dreizehnte = vierzehnte = fünfzehnte = sechzehnte = siebzehnte = achtzehnte = neunzehnte 20. = hundertste — Punctul în urma unei cifre arată că numeralul este ordinal. 18. = fünfte 5. = sechzigste 60. die. Januar = 4 ianuarie — Pentru indicarea datei în scrisori se întrebuinţează : -—numeralul ordinal precedat de am: Bukarest. 16. der achte. — Numeralele ordinale se formează : a) pînă la 19 — din numeralele cardinale + -te b) de la 20 — din numeralele cardinale + -ste E x c e p ţ i i : der erste. 19. = der. = 11. = dritte 3. 13. — Data se exprimă în limba germană prin numeralul ordinal : der 4. am 19. das hunderterste einund­ 305. = tausenderste 40. = 100. den 19. Juli 1965. = der. = fünfzigste etc. = neunzigste 90. = der. 12. 17. Juli 1965 sau numeralul ordinal la acuzativ: Bukarest. die.540 GRAMMATIK 87 NUMERALELE ORDINALE (Die Ordnungszahlen — . 50. 15. = achtzigste 80. . = dreihundert 21. = vierzigste 1 001. 14.Die Ordnungszahlwörter) 1. = sechste siebente 7.= vierte 4.= zwanzigste fünfte dreißigste 1 000.

Gramatica limbii române nu cunoaşte astfel de numerale. — cu ajutorul numeralelor ordinale (fără desinenţa de zu. Excepţii formează : ! / ? " S . E x c e p ţ i e : die Hälfte. 8 /9 9 /8 = = = = = = zwei drei vier fünf acht neun Drittel Fünftel Sechstel Siebentel Neuntel Achtel Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale + -1 <. die Hälfte Drittel Viertel Sechstel Zehntel Hundertstel 2 3 /3 /3 4 /e »/. 89 NUMERALELE ORDINALE ADVERBIALE (Die Adverbialzahlwörter —• Die ordnenden Zahladverbien) erstens zweitens drittens ( = în primul rînd) ( = în al doilea rînd) (= în al treilea rînd) Numeralele ordinale adverbiale se formează din numeralele ordinale + -ns. ^ ^ f ^ „ 2\die Hälfte (substantival) 1—= eineinhalb sau anderthalb 2 Numeralele fracţionare sînt de gen neutru. 90 NUMERALELE DISTRIBUTIVE (Die Distributivzahlen — Die Verteilungszahlwörter) je drei ( = cîte trei) — z u dritt je fünf (= cîte cinci) — zu fünft Numeralele distributive se formează : — cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de j e .MORPHOLOGIE 541 NUMERALELE FRACŢIONARE (Die Bruchzahlen) /2 */s 1 ji 1 /6 1 /10 VIOÜ 1 = = = = = = ein ein ein ein ein e m halb. -e) precedate . Observaţie.tel = Teil).

82 NUMERALELE ITERATIVE (Die iterativen Zahlwörter — Die Wiederholungszahlen) einmal zweimal dreimal viermal = = '= . cîteva) etwas ( = ceva) manche ( = unii) nichts {= nimic) ein bißchen ( = puţin) etc. toate) (ein) wenig ( = puţin) einige (= cîţiva. In gramatica limbii române. 93 NUMERALELE MULTIPLICATIVE (Die Vervielfältigungszahlwörter) zweifach = doppelt ( = dublu) dreifach ( = triplu) fünffach {= încincit) vielfach ( = multiplu) Numeralele multiplicative se formează din numeralul cardinal -f fach numeralul nehotărît 4.= = (= o dată) de două ori) de trei ori) de patru ori) de cinci ori) de şase ori) siebenmal achtmal neunmal manchmal vielmals mehrmals (= de şapte ori) ( = de opt ori) ( = de nouă ori) ( = uneori) ( = de multe ori) ( = de mai multe ori) fünfmal sechsmal Numeralele iterative se formează din : — numeralul cardinal + mal -— numeralul nehotărît manch + mal — numeralul nehotărît viei + mals — numeralul nehotărît mehr + mals O b s e r v a ţ i e. Numeralele nehotărite se întrebuinţează şi ca pronume.542 GRAMMATIK 91 NUMERALELE NEHOTÂRÎTE (Die unbestimmten Zahlwörter) alle ( = toţi. numeralele iterative se numesc numerale adverbiale. cîteva) viel ( = mult) etliche ( = cîţiva.fach Excepţie : doppelt .

MORPHOLOGIE 543 VERBUL (Das Verb — Das Zeitwort — Das Tätigkeitswort) 94 A. wissen etc.) (fragen. După funcţia lor: — verbe auxiliare de timp (Hilfsverben der Zeit) a) verbe auxiliare — (Hilfsverben) — verbe auxiliare de mod (Hilfsverben des Modus) — haben — sein — werden — können —• dürfen —• sollen —• wollen —• müssen •— mögen — (lassen) (lernen etc.) sich CLASIFICAREA VERBELOR b) verbe predicative (Voll verb en) B După conjugarea lor: a) verbe tari (starke Verben) b) verbe slabe (schwache Verben) c) verbe neregulate (unregelmäßige Verben) C.) (geben. stellen etc.) b) verbe derivate (abgeleitete Verben) (lächeln etc. warten etc. După complementul lor: a) verbe tranzitive (transitive Verben) (care pot avea pe lîngă ele un complement direct) b) verbe intranzitive (intransitive Verben) (care nu pot avea pe lîngă ele un complement direct) c) verbe reflexive (reflexive Verben) D După caracterul lor personal: a) verbe personale (persönliche Verben) b) verbe impersonale (unpersönliche Verben) E.) c) verbe compuse (zusammengesetzte Verben ) (einsteigen etc.) (treffen.) .) {denken. es schneit etc.) (liegen. kommen (sich freuen. merken etc. sagen etc. După formarea lor: (arbeiten.) a) verbe simple (einfache Verben) (lachen etc. kommen etc.) (es regnet.) etc.

544 GRAMMATIK 95 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE TIMP Formele de b a z ă : haben hatte — gehabt sein war — gewesen werden wurde — geworden Indicativ ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent habe hast hat haben habt haben Indicativ ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Conjunctiv ich du er wir ihr sie habe habest habe haben habet haben Conjunctiv ich du er wir ihr sie sei sei(e)st sei seien seiet seien Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect hatte hattest hatte hatten hattet hatten Indicativ ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren Indicativ ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden Conjunctiv ich du er wir ihr sie hätte hättest hätte hätten hättet hätten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wäre wärest wäre wären wäret wären Conjunctiv ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden .

1881 .MORPHOLOGIE 545 haben sein werden Indicativ ich habe gehabt du hast gehabt er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Perfect Conjunctiv ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie haben gehabt Indicativ ich bin gewesen du bist gewesen er ist gewesen wir sind gewesen ihr seid gewesen sie sind gewesen Conjunctiv sei gewesen sei(e)st gewesen sei gewesen seien gewesen seiet gewesen seien gewesen ich du er wir ihr sie Indicativ bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden Conjunctiv sei geworden sei(e)st geworden sei geworden seien geworden seiet geworden seien geworden Indicativ war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie Indicativ Indicativ ich hatte gehabt ich war gewesen du hattest gehabt du warst gewesen er hatte gehabt er war gewesen wir hatten gehabt wir waren gewesen ihr hattet gehabt ihr wart gewesen sie hatten gehabt sie waren gewesen Mai mult ca perfect Conjunctiv Conjunctiv ich hätte gehabt ich wäre gewesen du hättest gehabt du wärest gewesen er hätte gehabt er wäre gewesen wir hätten gehabt wir wären gewesen ihr hättet gehabt ihr wäret gewesen sie hätten gehabt sie wären gewesen Indicativ ich werde du wirst er wird wir werden ihr werdet sie werden Indicativ werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv ich wäre geworden du wärest geworden er wäre geworden wir wären geworden ihr wäret geworden sie wären geworden Indicativ werde werden wirst werden wird werden werden werden werdet werden werden werden Viitorul I haben ich haben du haben er haben wir haben ihr haben sie ich du er wir ihr sie 35—Limba germană — c.

546 GRAMMATIK haben sein werden Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ Conjunctiv sein sein sein sein sein sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde werdest werde werden werdet werden werden werden werden werden werden werden Viitorul I haben ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden Indicativ Indicativ ich du er wir ihr sie werde \ wirst geworwird werden ) den werdet I s e m werden/ Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde \ werdest geworwerde werden | den werdet werden/ werde! werdet! werden Sie! Infinitiv werden geworden sein Participiu werdend geworden ich werde \ ich werde \ du wirst du wirst er wird gehabt er wird ^gewesen wir werden / haben wir werden / sein ihr werdet 1 ihr werdet sie werden/ sie werden/ Viitorul II Conjunctiv ich werde du werdest er werde ^gehabt wir werden / haben ihr werdet sie werden/ hab(e)! habt! haben Sie! Infinitiv Prezent Perfect haben gehabt haben Participiu Prezent Perfect habend gehabl : ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde ^ werdest werde ^gewesen werden / sein werdet werden/ sei! seid! seien Sie! Infinitiv sein gewesen sein Participiu seiend gewese n Imperativ .

e) verbele modale B. . . Verbele tranzitive care exprimă o mişcare se conjugă cu haben: — Sie haben das Zimmer betreten. O b s e r v a ţ i e . d) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare 1 „. b) verbele reflexive — Ich habe mich über diesen Brief gefreut. . werden —formarea condiţionalului — Würdest du einen A usflug machen? \ioTmdLrea. •—schimbarea unei stări: — Er ist um 7 Uhr erwacht. . bleiben. werden. C.MORPHOLOGIE 547 96 întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp A. | Die Familie Hardekopf ist im begegnen: Ernst-Drucker. — Sie sind einen Tag in Mamaia bleiben geblieben. . . sau schimbarea unei stări } ~ Sle h a b e n gestanden. I Er ist zu Hause geblieben. c) verbele impersonale — Es hat geregnet. . — Er hat lernen können. /formarea perfectului — Er ist nach Predeal gefahren.1 Der Knabe ist nach Hause cisă: J gelaufen. }iai)en /formarea perfectului (activ) — Ich habe ihn getroffen \formarea mai mult ca perfectului — Ich hatte ihn getroffen (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben îl formează : a) verbele tranzitive — Ich habe diesen Text übersetzt. — Er hat gekonnt. Jormarea viitorului — Er wird fragen. Es ist spät geworden.Theater gewesen. b) verbele sein. Wir sind ihnen begegnet. sein / (activ) \ formarea mai mult ca — Er war nach Predeal gefahren. perfectului (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu sein îl formează : a) verbele intranzitive care ex­ primă — o mişcare cu o ţintă pre. care exprimă o mişcare fără o ) „. ţintă precisă } ~ Sie h a b e n S e t a n z t E x c e p ţ i e : verbele sein. pasivului — Er wird gefragt.

Conjunctiv ich du er wir ihr sie könne könnest könne können könnet können Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet dürfen Conjunctiv ich du er wir ihr sie müsse müssest müsse müssen müsset müssen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie könnte könntest könnte könnten könntet könnten konnte konntest konnte konnten konntet konnten Indicativ ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften Indicativ ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften Conjunctiv ich du er wir ihr sie müßte müßtest müßte müßten müßtet müßten .548 GRAMMATIK 97 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE MOD Formele de bază können konnte—gekonnt dürfen durfte—gedurft müssen mußte—gemußt Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent kann kannst kann können könnt können Indicativ ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen Indicativ ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen .

MORPHOLOGIE 549 Formele de bază sollen sollte—gesollt wollen wollte—gewollt mögen mochte—gemocht Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent Conjunctiv ich du er wir ihr sie solle sollest solle sollen sollet sollen soll sollst soll sollen sollt sollen Indicativ ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen Indicativ ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Conjunctiv ich du er wir ihr sie wolle wollest wolle wollen wollet wollen Conjunctiv ich du er wir ihr sie möge mögest möge mögen möget mögen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten Indicativ ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Indicativ ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Conjunctiv [ ich du er wir ihr sie möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten j 1 .

ge­ gewollt. wollen.. müs­ sen. wollen.. gewollt. mocht) du hattest gekonnt (gedurft. können (dürfen. sollen. Mai mult a) Ca verb predicativ: ca perfect Indicativ ich hatte gekonnt (gedurft. ge­ (gedurft. ge­ ge­ ge­ ge­ (gedurft. sollen. b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui alt verb) : Indicativ ich habe . ge­ mußt. gewollt. ge­ mocht) etc. gemocht) du habest gekonnt (gedurft. gewollt.. gewollt. mußt. müs­ sen. können (dürfen. ge­ mußt. gesollt.550 GRAMMATIK Perfect a) Ga verb predicativ: Indicativ ich habe gekonnt (gedurft. mußt. ge­ . gesollt. mögen) etc.. gesollt. mögen) du hast . können (dürfen. wollen.. wollen. Conjunctiv ich hätte gekonnt mußt. gemußt. gesollt. können (dürfen. gemocht) etc. Conjunctiv ich habe . sollen. gewollt. gemußt. gesollt. gesollt. mögen) etc. Conjunctiv ich habe gekonnt (gedurft. mocht) etc. sollen. gewollt. ge­ mocht) du hast gekonnt (gedurft. mocht) etc. müs­ sen. gesollt. müs­ sen. mocht) du hättest gekonnt mußt.... gesollt. mögen) du habest. ge­ gewollt.

• . gewollt. können (dürfen. müs­ sen.. gewollt. sollen. können (dürfen. mögen) du hattest.gemocht) haben du wirst . wollen.. Viitorul II Indicativ ich werde . sollen. können (dürfen. gesollt. Conjunctiv ich werde .MORPHOLOGIE 551 Mai mult b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui ca perfect alt verb) : Indicativ ich hatte .. sollen. ge­ mocht) haben du werdest . wollen... gewollt. wollen. müssen. Conjunctiv ich hätte . mögen) etc. gekonnt (gedurft. müs­ sen.. gemußt. sollen.. wollen. wollen. mö­ gen) etc. müs­ sen. gewollt. Viitorul I Indicativ ich werde .. mögen) etc. gesollt. können (dürfen... gesollt. müs­ sen. gemußt. Conjunctiv ich werde .. wollen. können (dürfen...... gekonnt (gedurft.. müs­ sen. ge­ mocht) haben etc. wollen.. sollen. gekonnt (gedurft. ge­ mocht) haben etc. mögen) du wirst . ge­ mußt.. sollen. sollen.. gekonnt (gedurft.. mögen) etc. können (dürfen. können (dürfen. mögen) du werdest. können (dürfen. gesollt. ge­ mußt.. müs­ sen.. mögen) du hättest . wollen. sollen.. müs­ sen.

sehen. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (deci în mod regulat) : O b s e r v a ţ i e . ich mochte cu desinenţele verbelor slabe : gekonnt. ich durfte. primul fiind modal. hel­ fen etc. helfen. Ele sînt deci predar : terito-prezente : sollen — ich soll c) Verbele modale formează im­ ich konnte. hören. gewollt. Această regulă se aplică şi la perfectul şi mai mult ca perfectul verbe­ lor : lassen. Dar : Er hat einen Brief auf dem Tisch gelassen. schema 109. gemußt gesollt. ich wollte. pag. Ich habe nicht gekonnt. können — ich kann verbele modale (afară de sollen) dürfen — ich darf au Ablaut. verbele modale nu au desinenţe personale : können dürfen müssen sollen wollen mögen : : : : : : ich ich ich ich ich ich kann darf muß soll will mag — er kann — er darf — • er muß — er soll — er will — er mag b) La indicativul prezent singular. Wörterbuch übersetzen] al doilea stă la infinitivul fără zu O b s e r v a ţ i e .infinitiv: — Folosite ca verbe predicative. Der fremde Herr hat einen Wagen kommen lassen. Această regulă se aplică şi la verbele lassen. 561) : — Folosite ca verbe auxiliare. Ich halbe zu ihm gehen können.552 GRAMMATIK 98 CARACTERISTICILE VERBELOR MODALE a) La persoana I şi a III-a indicativ prezent. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben -f. gedurft. hören. (comp. ich mußte perfectul şi participiul perfect ich sollte. gehen. gemocht d) Verbele modale care au la in­ können — ich konnte finitiv Umlaut îl pierd la im­ dürfen •— ich durfte müssen —• ich mußte perfect : mögen — ich mochte e) Cînd avem două verbe într-o Kannst du diesen Text ohne propoziţie. . pe lîngă infinitivul unui alt verb. sehen.

I ich trage ich laufe ich sehe ich gebe prezent pers. weben. heben. stehen.ä au -*.gelitten ziehen — zog — .> ä i imperf. schaffen.äu e ' ^ ^ ^i Indicativul pers. Caracteristicile principale: schreiben schrieb geschrieben geschrieben versprechen versprach versprochen versprochen a) Ablaut la imperfect şi de multe ori la participiul perfect: b) desinenţa -en la partici­ piul perfect : B. > u -» ü' c) alternanţe consonantice la unele verbe : Imperfectul Indicativ : ich kam ich hob ich fuhr Imperfectul Conjunctiv : —• ich käme ~ . bewegen.gezogen . b) conjunctivul imperfect : imperf. genesen.ich höbe — ick führe leiden — litt — . indicativ >o -> ö\ conjunct. indicati­ vul prezent : a ->. pflegen. schallen Nu transformă pe e în i(e) : gehen. Caracteristicile secundare: a) persoanele a Ii-a şi a III-a singular.MORPHOLOGIE 553 ÎMPĂRŢIBEA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Infinitivul. a Ii-a ->.du trägst -i' du läufst —> du siehst ~• du gibst Nu transformă pe a — ä : hauen. 99 imperfectul şi participiul perfect: formele de bază ale verbelor VERBELE TARI (Die starken Verben) A. i a .

Conjunctivul imperfect ginge stände (stünde) täte Participiul perfect gegangen gestanden getan . Verbele preterito-prezente: D. Verbele: Infinitiv kennen brennen rennen nennen senden wenden bringen denken VERBELE NEREGULATE (Die unregelmäßigen Verben) Indicativul imperfect kannte brannte rannte nannte fsandte (sendete (wandte {wendete brachte dachte Conjunctivul imperfect kennte brennte rennte nennte sendete wendete brächte dächte Participiul perfect gekannt gebrannt gerannt genannt fgesandt (gesendet /gewandt \ gewendet gebracht gedacht B. Verbele auxiliare de timp C. 97) + wissen (ich weiß). Verbele: Infinitiv gehen stehen tun Indicativul imperfect ging stand tat (vezi schema nr. geordnet (e)t la participiul perfect: c) 101 A. 95) verbele modale (schema nr. ich ordnete b) desinenţa -(e)te la imperfect: desinenţa gelernt .554 GRAMMATIK 100 V E R B E L E SLABE • • (Die schwachen Verben) Caracteristicile verbelor slabe: a) nu schimb ă vocala radicală : lernen — lernte — gelernt ordnen — ordnete — geordnet ich lernte. wußte. gewußt.

Futurum) Viitorul II (IL Futurum) 1 Verbe tari si slabe Indicativul prezent haben + participiul perfect sein Indicativul imperfect : \.participiul perfect sein Indicativul prezent werden + infinitivul prezent Indicativul prezent werden + infinitivul perfect Vezi: Exemple de conjugare. pag. II şi III : a -> ä au -> au e ->i(e) Verbe slabe Vocala radicală nu se schimbă Prezent (Präsens) ich du er wir ihr sie -e -(e)st -(e)t -en -(e)t -en Verbe tari Imperfect (Imperfekt) ich du er wir ihr sie -(e)st -en -(e)t -en ich du er wir ihr sie Verbe slabe -(e)te -(e)test -(e)te -(e)ten -(e)tet -(e)ten Vocala radicală nu se schimbă Ab­ laut Perfect (Perfekt) Mai mult ca perfect (Plusquam­ perfekt) Viitorul I (I. 564. .MORPHOLOGIE 555 102 FORMAREA TIMPURILOR INDICATIVUL 1 (Der Indikativ) Verbe tari Pers.

Nu are loc nici o alternanţă vocalică. Verbul sein nu are desinenţă la pers. a Ii-a şi a IlI-a singular şi persoana a Ii-a plural. -ehn (rechnen).t : da grüßt. 2. a căror rădăcină se termină in -t şi -d pot intercala vocala e la per­ soana a Ii-a singular imperfect şi trebuie s-o intercaleze la persoana a Ii-a plural imperfect : du hielt(e)st du betrat(e)st ihr hieltet ihr betratet 5. + desinenţele conjuncti­ vului. -ss. -An (orAnen). -din (wiAmen). persoana a Ii-a singular numai desinenţa . -z. Rădăcina verbului + desinenţele conjuncti­ vului. a căror rădăcină se termină în -s sau -ß trebuie să intercaleze vocala e la persoana a Ii-a singular imperfect şi o pot intercala la persoana a Ii-a plural imperfect: du lasest du verließest ihr las(e)t ihr verließ(e)t i 103 CONJUNCTIVUL (Der Konjunktiv) Verbe tari Rădăcina verbului Prezent Verbe slabe ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en. . 3. -gn (begegnen). Verbele tari. Toate verbele tari. er sei. -ffn (öitnen). O b s e r v a ţ i e . Verbele tari. care la persoana a Ii-a şi a IlI-a singular au Umlaut sau alternanţa e -*• i(e) şi a căror rădăcină se termină în t nu intercalează vocala e la persoana a Ii-a singular şi nu au desinenţă la persoana a III-a singular p r e z e n t : du hältst du betrittst er hält er betritt Nici verbul (ein)laden nu intercalează vocala e ich lade (ein) du lädst (ein) er lädt (ein) 4. -tz. I şi a III-a singular : ich sei. Verbele a căror rădăcină se termină în -s. precum şi la toate persoanele indicativului imperfect.556 GRAMMATIK 102 Observaţii. -ß. pers. 1. Verbele slabe a căror rădăcină se termină în -d (reden). -t (antworten). -tm (atmen) intercalează un e între rădăcină şi desinenţă la indicativ prezent. -x au la prezent.

= Conjunctivul imperf. werden + infinitivul perf.. Conjunctivul prezent — : (.infinitivul prez.. .MORPHOLOGIE 557 Verbe tari Indicativul imperfect ( + Umlaut) + desinenţele conjunctivului ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en Verbe slabe Conjunctivul im­ perfect = indi­ cativul imperfect Imperfect 1 1 Verbe tari şi slabe Perfect _ . = Conjunctivul imperf.infinitivul perfect 104 CONDIŢIONALUL (Der Konditionalis — Die Bedingungsform) Condiţionalul nu este un mod. Condiţionalul perf.. ci o formă perifrastică a conjunc­ tivului. werden -f.participiul perfect sein Mai mult ca perfectul Conjunctivul imperfect :— + participiul perfect sein 1 Viitorul I Conjunctivul prezent werden + infinitivul prezent Viitorul II Conjunctivul prezent werden -\. .. Condiţionalul prez. haben .

558 GRAMMATIK 105 IMPERATIVUL (Der Imperativ — Die Befehlsform) Persoana a II-a singular = persoana a II-a singular prezent. a II-a sing. fără desinenţa -st du fragst -» frag! şi fără pronume: du antwortest ~» antworte! a şi au din rădăcină nu formează du trägst -> trag! Umlaut la imperativ: Persoana a II-a plural = persoana I a II-a plural prezent. sein. un Îndemn. ci în felul următor : Infinitivul pers. a II-a plural forma de politeţe haben habe! habt 1 sein sei! seid! werden werde! werdet! wissen wisse! wißt! haben Sie! seien Sie! werden Sie! wissen Sie! O b s e r v a ţ i e . ci şi — prin conjunctivul p r e z e n t : Man werfe noch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Ero­ berung des Kosmos! Du kommst sofort her ! Du wirst aber sofort herkommen! Einstelgen! Aufgepaßt! Wir auch noch Ilias wollen einmal sehen. was du nicht kennst! soll zu mir kommen! — prin indicativul prezent activ — prin indicativul viitor : — prin infinitivul prezent activ : — prin participiul perfect: — prin verbe modale : — prin adverbe : Her mit dem Doktor! . wissen nu formează imperativul după regu­ lile de mai sus. werden. fără pronume: I ihr fragt -> fragt! • Forma de politeţe (singular şi piu. Un ordin. pers.j ral) = prezentul formei de politeţe cu inversiune: Sie fragen -* Fragen Sie! • Verbele haben. un sfat nu se exprimă numai prin imperativ. ob du etwas spielen kannst.

561). Diateza pasivă a stării exprimă starea subiectului ca rezultat al unei anumite acţiuni: Das Fenster ist geöffnet = Fereastra este deschisă. spre deosebire de : Das Fenster wird geöffnet = Fereastra se deschide. Ea este întrebată. — Dieses Warenhaus wird um 7 Uhr geöffnet. / prin diateza pasivă : (Der Kleine wird gelobt = Copilul este Diateza pasivă se traduce lăudat) prin pasivul reflexiv: (DieVorlesung wird in diesem Saal gehal­ ten = Prelegerea se ţine în această sală) Uneori diateza pasivă = sein (la timpul corespunzător) + participiul perfect (diateza pasivă a stării). Participiul perfect al verbului de conjugat este invariabil: Er wird gefragt. 109. Cînd o propoziţie în care pronumele man este subiect este trecută la diateza pasivă. man se suprimă : Man öffnet dieses Warenhaus um 7 Uhr. infinitivul putînd fi întrebuinţat şi ca substantiv (vezi schema nr. regeln. . Sie wird gefragt. El este întrebat. 562). pag. pag. laufen 1 Prin forme nominale ale verbului se înţeleg infinitivul şi participiul. Acestea nu sînt con­ siderate — în limba germană — moduri pentru că pot avea şi flexiune nominală.: Ich bin gefragt worden. iar participiul şi ca adjectiv şi substantiv (vezi schema nr. participiul geworden pierde augmentul ge.MORPHOLOGIE 559 106 DIATEZA PASIVĂ (Das Passiv) Diateza pasivă = werden (la timpul corespunzător) + participiul per­ fect al verbului de conjugat: Ich werde (wurde) gefragt etc. La perfect şi mai mult ca perfect. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI1 (Die Nominalformen des Verbs) 107 INFINITIVUL (Der Infinitiv — Die Nennform) Activ Pasiv Prezent Participiul perfect al verbului de conjugat + werden gefragt werden rădăcina verbului + -en sau fragen. 110. O b s e r v a ţ i e .

adică : a) verbele compuse cu particule in­ separabile: b) verbele în -ieren: ] tragen — getragen einsteigen — eingestiegen zerbrechen — zerbrochen erzählen — erzählt studieren — studiert .560 GRAMMATIK Perfect participiul perfect + haben sein gefragt haben gelaufen sein geworden sein participiul perfect al verbului de conjugat + worden sein ( = gewor­ den sein = infinitiv perfect de la werden) gefragt worden sein 108 PARTICIPIUL (Das Partizip — Das Mittelwort) A.d -> regelni fahren — gefahren zerbrechen — zerbrochen lernen —• gelernt rechnen — gerechnet erzählen — erzählt Infinitiv -f d B. adică : a) verbele simple b) verbele compuse cu particulă separabilă.-en 2) verbe slabe = (ge) + rădăcina verbului + -(e)t Participiul perfect cu ge. Participiul perfect fără ge. La aceste verbe.se intercalează între particulă şi verb. Participiul prezent: fahren + d -> fahrend regeln -\. ge.îl for­ mează toate verbele accentuate la infinitiv prezent pe prima silabă.îl for­ mează verbele neaccentuate pe pri­ ma silabă. Participiul perfect: 1) verbe tari = (ge) + rădăcina verbului ( + Ablaut) -\.

b) după verbele care exprimă per­ cepţii senzoriale (sehen. zu.MORPHOLOGIE 561 109 întrebuinţarea infinitivului cu zu a) după majoritatea verbelor : Es beginnt zu regnen. ohne .. um . gewohnt: Es war mir unmöglich hinzu­ gehen. fühlen e t a j : Ich sehe ihn kommen.zu: lehren.. unangenehm. Lust. fără zu a) după verbele modale : Er soll einen Artikel schreiben. angenehm. hören.. de exemplu: Möglichkeit. Absicht. leicht. nelimitată. atît cel cu zu cît şi cel fără zu se traduce : 1) de obicei prin conjunctivul pre­ Er muß kommen ( — El trebuie zent sau perfect: să vină).. Er muß gekommen sein ( = E 1 trebuie să fi venit). fehlen) : um sie der Frau zu geben. Könnt teţi Was ( = ( = 11 ihr heute kommen? ( = Pu­ veni astăzi?) hatten Sie vorzubereiten? Ce aţi avut de pregătit?) 36—Limba germană . b) după toate acele substantive pe lîngă care poate sta un atribut verbal. Der Junge half dem Alten den Koffer tragen. bleiben. Zeit: Wir haben die Möglichkeit zu studieren. heißen ( = be­ Der Kleine nahm Spielsachen. lernen. c a : möglich. Wunsch. c) după verbele mişcării : Gehst du das Buch kaufen? d) în construcţiile infinitivale cu d) după verbele helfen. statt.. Gelegenheit. Substantivizarea infinitivului Infinitivul prezent activ poate fi substantivizat: lernen ( = a învăţa) -»• das Lernen ( = învăţarea) Infinitivul substantivizat este de genul neutru şi exprimă o acţiune în desfăşurare. unmöglich. după verbele care exprimă percepţii senzoriale : 3) rareori prin infinitiv : 4) rareori prin supin : Ich höre ihn kommen aud venind). c) după adjective sau participii. Traducerea infinitivului Infinitivul.zu. 2) prin gerunziu..

110 întrebuinţarea participiului perfect prezent a) adjectival: die lebende Biblio­ die schön eingerichteten Studen­ thek tenheime b) adverbial: Er erwiderte la­ Er spricht ausgezeichnet....) Traducerea participiului Participiul prezent se traduce: Participiul perfect se traduce. ( = die Freunde. . ich werde gefragt. die spielen.. mai mult ca perfectului şi a diatezei pasive : ich habe (hatte) gefragt. Declinarea participiului Participiile întrebuinţate ca adjective (a) şi ca substantive (c) se declină ca adjectivele atributive. precedat de Participiul perfect al verbelor in­ prepoziţia zu are sens pasiv şi tranzitive are sens activ: exprimă o necesitate: das zu die eben angekommenen Freun­ lesende Buch ( = das Buch. das de .... ein ausgezeichnet gelehrter Mann Das Wasser war kochend heiß. chend. Sensul participiului întrebuinţat atributiv Participiul prezent întrebuinţat Participiul perfect al verbelor tran­ atributiv are sens activ : zitive are sens pasiv : die spielenden Kinder . c) substantivizat: der Eeisende der Angestellte Participiul perfect serveşte la formarea perfectului. Participiile întrebuinţate ca adverbe (b) sînt invariabile. die gegründet wurde) Participiul prezent. die gegründete Lehranstalt ( = die Kinder. die eben gelesen werden soll) angekommen sind. .. de obicei: a) printr-o propoziţie relativă : die a') prin participiu : die geschaffenen Bedingun­ spielenden Kinder = copiii gen = condiţiile create care se joacă dar şi b) printr-un adjectiv sau parti­ b') prin propoziţii relative : die angekommenen Freunde cipiu : = prietenii care au sosit ein glänzender Organisator = un organizator strălucit .) ( = die Lehranstalt.

.MORPHOLOGIE 563 c) printr-un gerunziu : die steigende Produktion = producţia crescîndă d) printr-un substantiv : der Reisende = călătorul c') printr-un substantiv : der Angestellte = salariatul 111 VERBELE COMPUSE (Zusammengesetzte Verben) I inseparabil (untrennbar zusammengesetzte Verben) — Particula inseparabilă este neaccentuată : verbul simplu : zählen verbul compus : erzählen separabil zusammengesetzte Verben) — Particula separabilă este ac­ centuată : verbul simplu : rufen verbul compus : anrufen — în propoziţia principală (la pre­ zent. über-. wieder.. Ruf mich um 5 Uhr a n ! — In propoziţia secundară. daß er mich anruft (anrief) Verbele compuse inseparabil — La participiul perfect. um-. unter-.. Ich rief dich um 5 Uhr an. wider-. imperfect şi imperativ) particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei: Ich rufe dich um 5 Uhr an. ge se formează participiul perfect intercalează între particulă şi fără ge : verbul simplu : erwacht angerufen La infinitivul prepoziţional. parti­ cula nu se desparte de verb : .: durchführen — führte durch — durchgeführt ( = a executa) durchleuchten— durchleuchtete — durchleuchtet ( = a radiografia) Uneori acelaşi verb poate fi compus chiar cu aceeaşi particulă atît separabil cît şi inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt ( = a traduce) übersetzen — setzte über — übergesetzt ( = a trece peste un rîu) (trennbar . zu se intercalează între par­ ticulă şi verbul simplu : anzurufen Atît separabile cît şi inseparabile pot fi particulele : durch-. voll-.

Particula wieder ( = a repc ta).564 GRAMMATIK 112 Particulele inseparabile şi se )arabile Inseparabile beempentergemißverzerAüt inseparabile cit şi separabile durchhinterüberumuntervollwiderwieder Separabile Toate celelalte parti­ cule sînt separabile. am întrebat) du fragtest er fragte wir fragten ihr fragtet sie fragten . am fugit) du liefst er lief wir liefen ihr lieft sie liefen ich liefe (aş fugi) du er wir ihr sie liefest liefe liefen liefet liefen ich fragte (întrebam. este inseparabilă numai în 1 verbul wiederholen 113 EXEMPLE DE CONJUGARE DIATEZA ACTIVĂ Verb e Indicativ Pre­ zent ich laufe (fug) du läufst er läuft wir laufen ihr lauft sie laufen tari Conjunctiv Verbe Indicativ ich frage (întreb) du fragst er fragt wir fragen ihr fragt sie fragen slabe Conjunctiv ich frage [(să) întreb] du fragest er frage wir fragen ihr fraget sie fragen ich laufe [(să) fug] du laufest er laufe wir laufen ihr laufet sie laufen Im­ per­ fect ich lief (fugeam. (aş întreba) întrebai. fugii. 0 b s e r v a ţ i e.

Mai mult ca per­ fect ich war ge­ ich wäre gelau­ laufen fen (fugisem) (aş fi fugit) du warst ge­ du wärest ge­ laufen laufen er war gelaufen er wäre ge­ laufen etc.MORPHOLOGIE 565 DIATEZA ACTIVĂ Verbe tari Verbe slabe Per­ fect Indicativ ich bin ge­ laufen (am fugit) du bist ge­ laufen er ist gelaufen etc. etc. ich hätte gefragt (aş fi întrebat) du hättest ge­ fragt er hätte gefragt etc. Vii­ tor I ich werde fragen (voi întreba) du werdest fragen er werde fragen etc. Vii­ tor II ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du wirst ge­ laufen sein er wird gelaufen sein etc. ich werde fragen (voi întreba) du wirst fragen er wird fragen etc. ich hatte ge­ fragt (întrebasem) du hattest ge­ fragt er hatte ge­ fragt etc. Conjunctiv ich habe gefragt (am întrebat. să fi întrebat) du habest ge­ fragt er habe gefragt etc. Indicativ ich habe ge­ fragt (am întrebat) du hast gefragt er hat gefragt etc. ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du werdest ge­ laufen sein er werde gelau­ fen sein etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du werdest gefragt haben er werde ge­ fragt haben etc. etc. ich werde laufen ich werde (voi fugi) laufen (voi fugi) du wirst du werdest laufen laufen er wird laufen er werde laufen etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du wirst gefragt haben er wird gefragt haben etc. Conjunctiv ich sei gelaufen (am fugit. . să fi fugit) du sei(e)st ge­ laufen er sei gelaufen etc.

am bat. -ă) du warst ge­ fragt worden etc. -ă) am fost întrebat. Indicativ Conjunctiv Imperfect ich wurde ich würde gefragt gefragt (aş fi între­ (eram. -ă) trebat. -ă) (să fiu între­ bat. sînt întrebat. bat. Indicativ . -ă) du bist gefragt du sei(e)st ge­ worden fragt worden etc. etc. -ă. Perfect ich bin gefragt ich sei gefragt worden worden (am fost între­ (să fi fost. etc. fui în­ trebat.566 GRAMMATIK Condiţionalul Prezent ich würde laufen (aş fugi) du würdest laufen er würde laufen wir würden laufen ihr würdet laufen sie würden laufen Perfect ich würde gelaufen sein (aş fi fugit) du würdest gelaufen sein er würde gelaufen sein wir würden gelaufen sein ihr würdet gelaufen sein sie würden gelaufen sein Prezent ich würde fragen (aş întreba) du würdest fragen er würde fragen wir würden fra­ gen ihr würdet fra­ gen sie würden fra­ gen Perfect ich würde gefragt haben (aş fi întrebat) du würdest gefragt haben er würde gefragt haben wir würden gefragt haben ihr würdet gefragt haben sie würden gefragt haben Imperativ lauf! (fugi!) lauft! laufen Sie! frag! (întreabă!) fragt! fragen Sie! DIATEZA PASIVĂ Conjunctiv Prezent ich werde gefragt ich werde ge­ fragt (sînt între­ bat. -ă) fost. -ă) du wirst gefragt du werdest gefragt etc. Mai mult ca perfect ich war gefragt ich wäre gefragt worden worden i (fusesem în(aş fi fost întrebat. du wärest ge­ fragt worden etc. etc. -ă) du wurdest du würdest gefragt gefragt etc.

Conjunctiv I Ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. Imperativul sei (werde) gefragt! seid (werdet) gefragt! (fii întrebat. -e) seien Sie (werden Sie) gefragt! (fiţi întrebat. întrebată) Pasiv gefragt werden (a fi întrebat) gefragt worden sein (a fi fost întrebat) . -ă) (fiţi întrebaţi. fugind) fragend (care întreabă. -ă) du wirst ge­ fragt werden etc. -ă) du wirst ge­ du werdest fragt worden gefragt wor­ sein den sein etc. -ă) du würdest gefragt werden du würdest gefragt worden sein etc. -ă) gefragt (întrebat. -ă) întrebat. Condiţionalul Prezent Perfect ich würde gefragt werden ich würde gefragt worden sein (as fi întrebat. Indicativ Conjunctiv Viitorul II ich werde ge­ ich werde ge­ fragt worden fragt worden sein sein (voi fi fost (voi fi fost întrebat.MORPHOLOGIE 567 Indicativ Viitorul ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. -ă) F O R M E L E NOMINALE Infinitivul Activ Prezent Perfect laufen (a fugi) gelaufen sein (a fi fugit) fragen (a întreba) gefragt haben (a fi întrebat) Participiul Prezent laufend (care fuge. etc. etc. -ă) du werdest gefragt wer­ den etc. întrebînd) Perfect gelaufen (fugit. -ă) (aş fi fost întrebat.

. Identic cu imperfectul indicativ Mai mult ca perfect ich hatte mich gefreut du hattest dich gefreut etc. ich hätte mir gemerkt du hättest dir gemerkt etc. ich habe mir gemerkt du habest dir gemerkt etc. ich hatte mir gemerkt du hattest dir gemerkt etc.IT4 VERBELE REFLEXIVE (Reflexive Verben) Indicativ Prezent ich du er wir ihr sie Sie freue freust freut freuen freut freuen freuen mich dich sich uns euch sich sich ich merke du merkst er merkt wir merken ihr merkt sie merken Sie merken mir dir sich uns euch sich sich ich freue du freuest er freue wir freuen ihr freuet sie freuen Sie freuen mich dich sich uns euch sich sich ich du er wir ihr sie Sie merke merkest merke merken merket merken merken mir dir sich uns euch sich sich Conjunctiv Imperfect ich freute mich du freutest dich er freute sich wir freuten uns ihr freutet euch sie freuten sich Sie freuten sich ich merkte mir du merktest dir er merkte sich wir merkten uns ihr merktet euch sie merkten sich Sie merkten sich Perfect ich habe mich gefreut du hast dich gefreut etc. ich hätte mich gefreut du hättest dich gefreut etc. ich habe mir gemerkt du hast dir gemerkt etc. ich habe mich gefreut du habest dich gefreut etc.

ich werde mir merken du werdest dir merken etc. ich werde mich freuen du werdest dich freuen etc. Viitorul ich werde mich gefreut haben du wirst dich gefreut haben etc. hinaus — heraus hinunter — herunter . ca pronumele de politeţe personal şi posesiv. La forma de politeţe pronumele reflexiv se scrie cu iniţială şi nu cu iniţială mare.MORPHOLOGIE 569 Viitorul I ich werde mich freuen du wirst dich freuen etc. ich werde mir merken du wirst dir merken etc. Imperativul freu dich! freut euch! freuen Sie sich! merk dir! merkt euch! merken Sie sich! mică. oben unten überall nirgends links rechts = = = = = = sus jos pretutindeni nicăieri la stînga la dreapta wohin ? (mişcare) — herein •— herauf etc. etc. O b s e r v a ţ i e . ich werde mir ich werde mich gemerkt haben gefreut haben du wirst dir du werdest dich gemerkt haben gefreut haben etc. ADVERBUL (Das Adverb — Das Umstandswort) 115 întrebările : wo? (stare pe loc) hier (da) dort hinten vorn drinnen draußen hinein hinauf i ADVERBELE DE LOC (Die Ortsadverb] en) = = = = = = aici acolo mapoi înainte înăuntru afară etc. II ich werde mir gemerkt haben du werdest dir gemerkt haben etc.

jährlich = anual etc. immer = totdeauna damals = pe atunci. täglich = zilnic wöchentlich = săptămînal. = = = = = = foarte extrem de în zadar numai. stets = mereu häufig = adesea.570 GRAMMATIK aufwärts abwärts = în sus = în jos vorwärts = înainte rückwärts = înapoi Adverbul hin şi compusele lui exprimă direcţia de la cel care vorbeşte. ADVERBELE DE MOD (Die Adverbien der Art und Weise) gern so umsonst zusammen viel fast überaus = = = = = = = cu plăcere sehr asa äußerst degeaba vergebens împreună nur mult wenig aproape kaum peste măsură etc. stundenlang = ore întregi tagelang = zile întregi. manchmal = uneori stündlich = la fiecare oră. gewöhnlich = de obicei selten = rareori. früh = devreme spät = tîrziu. seitdem = de atunci. Adverbe sînt şi cuvintele interogat Lve : wo ? = unde? wohin ? = încotro ? woher ? = de unde? 116 Întrebările : wann? II. Adverbul her şi compusele lui exprimă direcţia spre acela care vorbeşte. seit wann? wie lange? wie olt? 117 Întrebările : wie? III. jetzt = acum nie. doar puţin de-abia . zuerst = mai întîi endlich. seit langem — de mult immer = totdeauna. ewig = veşnic lange = mult timp. ADVERBELE DE TIMP (Die Zeitadverbien) heute = astăzi. erst = abia seither. schließlich = în sfîrşit. niemals = niciodată.

. deshalb i aceea. numai că la superlativ se întrebuinţează doar forma : am . dazu = în acest scop wozu? 119 COMPARAŢIA ADVERBELOR (Die Steigerung der Adverbien) Comparaţia adverbelor este identică cu comparaţia (vezi schemele nr. 53).. -sten Comparaţia neregulată a adverbelor Pozitiv oft gern bald Comparativ öfter (häufiger) lieber eher Superlativ am häufigsten am liebsten am ehesten adjectivelor . dm aceasta cauza deswegen) andernfalls = în caz contrar. 52. . cu greu sper. weswegen?) IV..MORPHOLOGIE 571 auf welche Weise? schwerlich = hoffentlich = sichtlich = teilweise = zufälligerweise = glücklicherweise = etc. să sperăm vizibil parţial întîmplător din fericire 118 întrebările : warum ? (weshalb. ADVERBELE DE CAUZĂ ŞI DE SCOP (Di«! Adverbien des Grundes und des Zwecks) darum \ daher . altminteri gleichwohl = cu toate acestea etc.

de ex. damit.AMMATIK ADVERBE PRONOMINALE (Die Pronominaladverbien) 120 Adverbe pronominale relative Adverbe pronominale interogative Adverbe pronominale demonstrative: Adverbele pronominale. ( = Mă gîndesc la el. ) Adverbele pronominale interogative sau relative se întrebuinţează în locul pronumelui was precedat de prepo­ ziţie. atît cele in­ terogative sau relative. Se formează din : da + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie -f. cît şi cele de­ monstrative. a IlI-a precedat de prepo­ ziţie. se referă în general la lucruri sau la substantive abstracte şi nu Ia persoane.) damit — cu acesta (aceasta etc. / de ex. daran Woran denkst du? ( = La ce te gindeşti?) dar : An wen denkst du? ( = La cine te gîndeşti?) leb denke daran.572 Ö8. woran da(r) -f prepoziţie. \ wo(r) + prepoziţie.) X .) dar : leb denke an ihn. » Se formează din : wo + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie + pronume Adverbele pronominale demonstrative se întrebuinţează în locul pronumelui demonstrativ das (la dativ sau la acuzativ) sau al pronumelui personal de pers. ( = Mă gîndesc la aceasta — la o anu­ mită chestiune. womit. Ich denke daran.pronume An was denkst du? Woran denkst du? woran = la ce womit = cu ce Ich denke an das. daran = la acesta (aceasta etc.

avînd în vedere anläßlich = cu ocazia ausschließlich = exclusiv außerhalb = afară din. peste drum de bis = pînă (la) durch — prin entlang — de-a lungul für = pentru gegen = contra.MORPHOLOGIE 573 Adverbe pronominale interogative şi relative : —an —auf —aus —bei —durch —-für —in wo(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu Adverbe pronominale demonstrative : —an —auf —aus —bei —durch —für —in da(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu O b s e r v a i i e. ca ur­ mare inmitten — în mijlocul innerhalb = înăuntrul. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa . îna­ inte de. faţă de. dincolo ab = de (la). la wider = în con­ tra . în termen de jenseits — de partea cealaltă. de zwischen — între angesichts = în faţa. în exterior betreffs = referitor la bezüglich = referitor la diesseits = de partea aceasta einschließlich = inclusiv hinsichtlich = în vederea infolge — din cauza. mulţumită entgegen = (în) contra fern= departe de gegenüber = în fală. în afara. PREPOZIŢIA (Die Präposition — Das Verhältniswort) 121 Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii şi acuzativul an = la. la hinter = în spa­ tele in = în. Consoana r se intercalează dacă prepoziţia începe cu o vocală. împotriva ohne = fără um = în j u r u l . inaintea. pe (o suprafaţă verti­ cală) auf = pe (o su­ prafaţă orizon­ tală). începînd de aus = din außer = afară de bei — la (stare sau acţiune pe loc) dank — datorită.

Prepoziţiile zuwider.. bis zu dem Bahnhof. Prepoziţia bis poate sta singură sau pe lîngă o altă prepoziţie.. Wann kommt er? Sie gehen in die Stadt. se pune de cele mai multe ori după substantiv : 3. în spre nächst ~ pe lîngă nebst — împreună cu. în folosul gemäß = conform cu. entgegen.574 GRAMMATIK Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii cu dativul şi acuzativul kraft = în puterea. cu ajutorul oberhalb = deasupra seitens — din partea (an)statt = în locul trotz = în ciuda ungeachtet = neţinînd seamă d e . gemäß. precum şi entlang ( + acuzativ). Meiner Meinung Cişmigiu nach . după mit = cu nach = d u p ă . pe lîngă samt — cu. prin während — în timpul wegen = din cauza zugunsten = în favoarea. 1. în vir­ tutea längs = de-a lungul mangels = în (din) lipsă de mittels = p r i n . cu t o t (toată) unterhalb = dedesubt unweit = nu departe de vermöge = în virtutea. gegenüber. . de l a . se pun de obicei după substantiv : 2. Wohin gehen sie? Ich wohne dem gegenüber. (întrebarea wohin?) timp: Er wohnt auf dem Land.. la. Wo wohnt er? Er kommt am Montag. în primul caz cere acuzativul: In al doilea este adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : 4. de (temporal) von — d e . bis nächsten Montag ... potrivnic Observaţii. după ( = conform). îm­ preună cu seit — din.. . despre zu = la (mişcare) zuwider = contrar. în ceea ce priveşte întrebuinţarea prepoziţiilor cu dativul şi acuzativul: Verbul care exprimă o stare sau o acţiune pe loc: prepoziţie + dativ (întrebarea wo?) Pe Ungă un complement circumstanţial de prepoziţie + dativ (întrebarea wann?) Verbul care exprimă direcţia unei mişcări: prepoziţie + acuz. Prepoziţia nach cu sensul de conform.

coordonatoare Conjuncţii Bindewort) subordonatoare verbul conjugat locul ultim daß = că ob = dacă weil = fiindcă da = fiindcă.. după cum indem = în timp ce (se tra­ duce de obicei doar verbul la gerunziu) damit = ca să. aufgeben will. zu = fără a als (ob) = ca şi cum als (wenn) = ca şi cînd Ich gehe auf die Post. darum gehe ich auf die Post. decît wenn = cînd. t r o t z ­ dem (dennoch) l ging ich in Stadt. pentru ca um.. u. înainte de a während = în timp ce seitdem = de cînd wie = cum. w e i l ich ein Telegramm 1. întrucît als = cînd. nu influen­ ţează topica.MORPHOLOGIE 575 CONJUNCŢIA (Die K o n j u n k t i o n — D a s 122 A. cu toate acestea sonst = de altfel Ich will ein Tele­ gramm aufgeben. zu = în loc de a ohne daß = fără (ca) să ohne . ori aber = însă. Con­ juncţiile de mai sus. cu toate acestea trotzdem = totuşi. ori de cîte ori nachdem = după ce ehe = înainte ca bevor = înainte ca. dar auch = şi.. d e n n ich will ein Telegramm auf­ geben. l Post. dacă. . Es regnete... ele nemai fiind considerate con­ juncţii ci adverbe: 2 Es regnete. I care nu influenţează asupra topicii: und = şi oder = sau. ich ging trotz­ dem in die Stadt.zu — pentru a soweit = în măsura în care obwohl — deşi obgleich = deşi trotzdem = cu toate că so daß = aşa încît statt daß — în loc (ca) să statt . die Observaţie. de ase­ menea sondern = ci denn = căci nämlich = adică allein = dar Ich gehe auf die 2 care influenţează asupra topicii: außerdem = afară de aceasta dann = pe urmă darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea dennoch = totuşi. fo­ losite în interiorul unei propoziţii..

.. Je introduce propoziţia secundară.. meck! .. cu atît O b s e r v a ţ i e .... ci şi sowohl . 123 (Die ach! ah! aha! hm! oh! INTERJECŢIA Interjektion — Das ei! husch! pfui! o weh! p s t ! st! Empfindungswort) hallo! wau.... noch — nici .. ori je . als auch = atît . wau ! miau.. miau ! mäh. sondern auch = rm numai . desto (um so) = cu cît . Conjuncţii corelative nicht nur ... oder — ori . cît şi weder . respectiv un adjectiv la comparativ : Je mehr du lernst... mäh ! meck... Atît după je cît şi după desto (um so) se pune un adverb. desto propoziţia principală. nici entweder ... desto größere Fortschritte machst du.576 GRAMMATIK 122 B.

printr-o propozi­ me: tic sau o con. war. SUBIECTUL (Das Subjekt — Der Satzgegenstand) 125 întrebările : wer? was? Subiectul poate fi exprimat: pnntr-un pronu. circumst.SINTAXA (Die Syntax — Die Satzlehre) PROPOZIŢIA (Der Satz) 124 1 simplă (Der einfache Satz) părţi principale | subiect predicat Propoziţia .printr-un infini. 1SS1 .er mein bester Es regnet. strucţie infiniţi. printr-un substanţia sau o parte de vorbire substantivizată: Lenchen (Eine Verwandte) pflegte die Kinder. 1 dezvoltată (Der erweiterte Satz] 1 I părţi principale | + subiect predicat 1 părţi secundare \ .Es wurde mir Darf man hier vală: offenbar. daß rauchen? Es ist dem Klei. nen unmöglich Freund gewesen einzuschlafen. comple­ atribut ment corn pi. »7—limba germană — c.ţie secundară : Er ist Student.

c) B. a). Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. legate prin und. nominal 127 PREDICATUL VERBAJL (Das verbale Prädikat) i . subiectul se pune doar o singură dată : Der Regisseur stürzte auf die Bühne und\ (ljX-ItefttsMnfr| nannte den Autor des Stückes. Ich gehe in die Bibliothek. oder. Uneori predicatul verbaX este exprimat printr-o locuţiune verbală : Till Eulenspiej »el machte sieh aus dem Stambe. sondern. b) Observaţie. PREDICATUL [Das Prädikat — Die Satzaussage) 12G verbal Predicatul 1. a Ii-a singular şi plural Komm(t) zum. auch au un subiect comun. Subiectul se omite : a) în propoziţiile imperative cu verbul la imperativ pers. I printr-un verb modal + Infinitiv: Kannst du diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen? O b s e r v a ţ i e. aber. doch. . b).5 78 GRAMMATIK Nu există subiect inclus ca în limba română : — Merg la bibliotecă. Frühstück! b) în construcţiile infinitivale şi participiale (schema nr.1 poate fi exprimat: 1 i printr-u n verb predicativ: Marina schrieb ihrem Sohn. 159 A.

Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv este de obicei invariabil: Das ist ein neues Wohnviertel. Bukarest wird immer schöner. Zwei Jahre sind vorbei. f) printr-un pronume : g) printr-un numeral: h) printr-un adverb : Was ist das? Wir waren zu dritt. es) ist aufmerksam. i) printr-un infinitiv sau prin­ tr-o construcţie infinitivală : j) printr-o propoziţie secun­ dară : . seit­ dem ich ihn nicht gesehen habe. Wir sind guter Laune. E r (sie. Er wurde. Er heißt wie sein Vater. Diese Statue ist aus Marmor. Der Knabe wurde Goethes Liebling.SYNTAX 579 128 PREDICATUL NOMINAL (Das nominale Prädikat) I copula + nume predicativ (Das Prädikativum Prädikatsnomen) Das (Die Kopula — Das Satzband) (de obicei sein sau werden) Er ist Student. was er sich ge­ wünscht hatte. Numele predicativ poate fi exprimat: a) printr-un substantiv la nominativ: b) printr-un substantiv la genitiv (rareori) : c) printr-o construcţie prepo­ ziţională : d) printr-un substantiv sau pronume precedat de o con­ juncţie comparativă: e) printr-un adjectiv : O b s e r v a ţ i e . Deutsch zu studieren. Sein Wunsch ist.

den du heute bekom­ men hast ? .. Die Antwort auf die Frage. dem Bärenwirt! — Der Komponist Zelter c) — adverbe fără prepoziţie — adverbe cu prepoziţie atributul adverbial (das adverbiale Attribut) Wer wohnt in dem Hause dort? Hast du die Zeitung von heute? d) infinitivul cu zu atributul verbal (das verbale Attribut) Wir haben die Möglichkeit zu lernen. e) o propoziţie secundară propoziţia atributivă (der Attributsatz) Ist das der Brief. Gehen Sie zu meinem Nachbar...580 GRAMMATIK ATRIBUTUL (Das Attribut — Die Beifügung) 129 întrebări: was für ein? welcher? wieviel? wessen? Atributul poate fi exprimat prin : a) adjective sau cuvinte între­ buinţate ca adjective das goldene Äpfelchen vor sechs Tagen b) — Substantive la genitiv (atributul genitival) — Substantive cu prepoziţie (atributul prepoziţional) —• substantive in acelaşi caz cu substantivul determinat (apoziţia) atributul adjectival (das adjektivische Attribut) atributul substantival (das substantivische Attribut) Ein Regisseur dieses Volkstheaters..

. W.. (Fr. Goethe) — Ein Mädchen. die an den Fenstern vorbeigingen.. . schön und wun­ derbar . . 4) propoziţia atributivă: Die Leute aber... 2) atributul substantival.. înaintea sau tn urma substantivului determinat: — Meine Mutter hat manch gülden Gewand (J. uneori. Sava c) apozüia (de obicei): Das Ernst-Drucker-Thea­ ter in Hamburg. atributul adjectival stă. O b s e r v a ţ i e . Deutsch zu studieren.. sahen den Jungen . 2) atributul adverbial (ăe obicei): Wir wohnen in jenem Wohn­ block dort.. ein ausgesprochenes Volks­ theater . Schiller) b) prepoziţional: Die Lehranstalt von Sf. . în special dacă este expri­ mat printr-un nume pro­ priu la genitiv : Schillers Bescheidenheit. neacordat. 3) atributul verbal: Wir haben die Absicht. laufen. în limbaj poe­ tic.SYNTAX 58 î 130 LOCÜL ATRIBUTULUI 1 înaintea substantivului determinat : 1) atributul adjectival der tieîe Eindruck 1 i în urma substantivului determinat: 1) atributul substantival a) genitival: Der Mittelpunkt der Kul­ tur .

— particulei sep arabile : Das Kleid war nicht teuer. a) verbului conjugat Du störst nicht. Er spricht nicht gut Deutsch. b) complementului fără prepoziţie : Ich habe das Buch nicht. . în propoziţia principală: / \. c) — complementului circumstanţial de loc şi de mod : Er wohnt nicht (hier) in Buka­ rest. Er fährt noch nicht fort. Er kann nicht kommen. — infinitivului. se pune : I. o parte de propoziţie Dacă nicht neagă toată propoziţia. daß du nicht rauchen sollst. toată propoziţia B.582 GRAMMATIK 131 Negaţia „nicht" Nicht poate nega : A. — participiului. b) — complementului prepoziţional (de obicei) : Ich warte nicht auf dich. Ich habe noch nicht geantwortet. înaintea predicatului: Ich habe dir gesagt. c) complementului circumstanţial de timp : Ich schreibe heute nicht. înaintea : în urma : IL în propoziţia secundară: a) — numelui predi­ cativ . Du störst mich nicht.

Ich erwarte ihn. kein.SYNTAX 583 B. ihr Kind solange aufzunehmen. Ich höre ihn kommen. keines. Sie hat mich gebeten. sondern mein Bruder. Die Villard erzählte. Pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărît sau neprecedat de nici un fel de articol. Dacă nicht neagă o parte de propoziţie. sondern ans Meer. Ich brauche einen Bleistift. eine. se întrebuinţează kein. Ich habe keine Feder. daß der Mieter einen Sohn von zwölf Jahren habe. Hast du einen ? Leider habe ich keinen. keine. care se pune înaintea substanti­ vului : Ich habe keinen Bleistift. — Nicht ich fahre aufs Land. 1. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. COMPLEMENTUL (Das Objekt — Die Ergänzung) 132 Complementul poate fi exprimat: Die Menge erreichte den Hörsaal. Pentru negarea pronumelui einer. keine. atunci se pune înaintea cuvîntului pe care vrem să-1 negăm : — Ich habe nicht ihn. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie : — cu prepoziţie: b) printr-un pronume — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: c) printr-un infinitiv sau printr-o construcţie infiniţivală: d) printr-o propoziţie secundară: . sondern seinen Bruder gesehen. Observaţii. — Ich fahre nicht aufs Land. eines se întrebuinţează keiner. 2. Ich warte auf ihn.

Ich versuchte sie anzurufen. b) la dativ (Dativobjekt) întrebarea : wem ? (vezi verbele si adjectivele ou dativul. d) prepoziţional (Präpositional­ objekt) întrebările : auf wen? worauf? an wen? woran? etc. Ich habe Geschirr zerbrechen hören. 618. pag. 622-630) Ich warte auf ihn.584 GRAMMATIK 133 FELURILE COMPLEMENTULUI a) la genitiv (Genitivobjekt) întrebarea : wessen? (vezi verbele şi adjectivele cu genitivul. . Ich warte auf eine Antwort. pag. pag. (vezi verbele şi adjectivele prepoziţionale. 620) So gefiel es dem Publikum c) la acuzativ (Akkusativobjekt) întrebările: wen? was? (vezi verbele şi adjectivele cu acuzativul. 616. e) infinitival (Infinitivobjekt) întrebarea : was ? Man fühlt den Frühling nahen. pag. 622) Er erfreute sich eines großen An­ sehens. 617) Sie kennt dich. 621.

Heute schneit es. reg­ nete es.SYNTAX 585- 134 ORDINEA COMPLEMENTELOR IN PROPOZIŢIE Se poate întîmpla ca acelaşi verb să fie determinat complemente: unul la acuzativ şi altul la dativ. Complementul la acuzativ exprimat printr-un substantiv stă în urma complementului la dativ: Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) das Buch. Sie blieben einen Tag hier. An einem Nachmittag erhielt Paul Besuch. ohne ihn vorher anzurufen? Als ich nach Hause ging. Seit gestern ist er hier. de două exprimat printr-un pronume stă înaintea complementului la dativ: Der Onkel kauft es dem Neffen (ihm). Willst du zu ihm gehen. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANpAL (Das Adverbiale — Die Umstandsbestimmung) 135 Complementul circumstanţial poate fi exprimat: Er kam eines Tages zu mir. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie la genitiv : la acuzativ : — cu prepoziţie : b) printr-un adverb — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: d) printr-o propoziţie secundară: .

. derselben Am 26. circumst. Sie lachten vor Freude. de cauză (Kausalbestimmung) Întrebările: warum? weshalb? weswegen ? Beide studierten an Universität. de loc (Lokalbestimmung) Întrebările: wo? wohin? woher ? Compl.. halten. circumst. circumst.586 GRAMMATIK 136 FELURILE COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANŢIAL Compl. FRAZA (Der zusammengesetzte Satz) 137 I prin coordonare (Satzverbindung) I propoziţie propoziţie principală + principală (Hauptsatz) (Hauptsatz) i Fraza ! 1 prin subordonare (Satzgefüge) 1 propoziţie propoziţie principală + secundară (Hauptsatz) (Nebensatz) . circumst. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. Noch den ganzen Abend wurde davon gesprochen. de mod (Modalbestimmung) Întrebările: wie? auf welche Weise? Compl. Mai 1789 mußte Schiller seine erste Vorlesung . de timp (Temp or alb estimmung) întrebările : wann? wie lange? seit wann? wie oît? Compl.

142) . 122 şi nr. Meine Augen sind schlechter geworden. denn ich lese abends. ihr Mann ist im Ge­ fangenenlazarett. Der Saal faßte vier­ hundert Menschen. de aseme­ nea sondern = ci denn = căci darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea trotzdem = totuşi dennoch = totuşi sonst — de altfei dann = pe urmă etc. . dennoch war kein l Platz frei. sie will ihn ein paar Tage besuchen.. 2 (vezi schemele nr..SYNTAX 587 FRAZA FORMATĂ PRIN COORDONARE (Die Satzverbindung) 138 prin juxtapunere Fraza formată prin coordonare cu ajutorul conjuncţiilor care nu influen­ ţează asupra topicii care influenţea­ ză asupra topicii Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. und = şi oder = sau aber — însă auch = şi.

.588 GRAMMATIK FRAZA FORMATĂ PRIN SUBORDONARE (Das Satzgefüge) 139 Fraza formată prin subordonare ! cu ajutorul cu ajutorul conjuncţiilor pronumelor re­ subordonatoare : lative : daß = că ob = dacă der. als = cînd welches.. . was = după ce obwohl = deşi damit = ca să etc. propoziţie conpropoziţie re­ juncţională: lativă : Wir sahen. .. die. 159). propoziţie inte­ rogativă indi­ rectă : Die Meunier fragte. weil — fiindcă die. das ha­ be mit ihm das Zimmer geteilt.. das. Jungen. daß Ein Mädchen es im Wagen führt den kleinen Bänke gab.. sei hier in die Schule gegan­ gen. als wäre es ein Franzo­ se. cu ajutorul cuvintelor interogative : wo? = unde? woher? = de unde? wohin? = înco­ tro ? unde ? was? = ce? wofür? = pen­ tru ce? etc. rede fran­ zösisch.. so fände der Ausflug statt. bin. Anumite propoziţii secundare pot fi prescurtate. Wäre das Wetter schön.. Ich wußte da­ fällt sie. der Deut­ sche habe ein Kind. wenn = cînd welche. welche. wo der Junge sei und was sie für ihn tun könne. mals nicht. nachdem = wer. was es war. der ich Da es glatt ist. dacă subiectul pro­ poziţiei secundare este identic cu subiectul propoziţiei regente (vezi schema nr. pnn juxtapunere: (fără cuvînt introductiv) propoziţie se­ cundară neintro­ dusă (camu­ flată) : Die Villard er­ zählte. da = întrucît welcher.

. propoziţii secundare introduse (eingeleitete Nebensätze) : a) conjuncţionale (Konjunktionalsätze) b) relative (Relativsätze) c) interogative indirecte (Indirekte Fragesätze) (vezi schema nr. falle ich. 139) B. D. 145—158). als mich Stine aus der Schule holt.SYNTAX ÎMPĂRŢIREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Die Einteilung der Nebensätze) 140 PROPOZIŢIILE SECUNDARE POT FI ÎMPĂRŢITE A. este de gradul II. C. şi aşa mai departe : Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. după forma lor: 1. 139) 2. ist das erste. . wenn sie sich nicht fürchte. propoziţii secundare neintroduse sau camuflate (nicht eingeleitete oder verkappte Nebensätze) (vezi schema nr. die wir beim Ein­ steigen bekommen hatten. Am nächsten Tag.. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. Der Schaffner verlangte von uns die Karten. după poziţia lor: a) înaintea propoziţiei principale : b) intercalate în propo­ ziţia la care se referă : c) în urma propoziţiei principale : Da es glatt ist. după gradul de dependenţă: a) Propoziţia care de­ pinde nemijlocit de propoziţia principală este de gradul I : b) propoziţia secundară. după funcţia lor sintactică : Orice parte a propoziţiei (afară de predicatul verbal) poate fi expri­ mată printr-o propoziţie secundară (vezi schemele nr. care depinde de o pro­ poziţie de gradul I.

. Da es dunkel ist. E i n e s T a g e s er­ hielt Paul B e s u c h . 122) . 142 şi 143) verb conjugat (precedat de partea ne­ conjugabilă a predica­ tului) Ich starrte m e i n e n O n k e l an.. Spielt er G e i g e ? S o ging alles l a n ­ ge Z e i t g u t . (vezi schemele nr.590 GRAMMATIK TOPICA (Die Wortstellung) 141 TOPICA în propoziţia principală în propoziţia secundară ordine directă (Grundstellung) ordine inversă (Umstellung) poziţie finală (Endstellung) subiect — verb conjugat (— c o m p l e ­ m e n t sau cir­ cumstanţial — partea neconjugabilă a predicatului) ( c o m p l e m e n t sau circumstanţial) — verb conjugat — subiect (— c o m ­ plement sau circumstanţial — partea neconjuga­ bilă a predicatului) N a t ü r l i c h erin­ nere ich m i c h .. (vezi schema nr.. Die ersten zwei waren m i t Paul an d e r G a r t e n ­ l a u b e angelangt.

parti­ cula separabilă locul I a') în propoziţia inte­ rogativă totală (adică fără cuvînt interogativ) : Kennst du die Frau? b') în propoziţia im­ perativă : Verzeih mir. . locul II a) în propoziţia enunţiativă : Der Regisseur sturste auf die Bühne. Ich steige hier aus. darum frage ich dich. b) în propoziţia inte­ rogativă parţială (adică cu cuvînt interogativ) : Was gibt's denn ? c) in propoziţiile in­ troduse prin: und. oder. 138) : „Ich will es gut machen." d') în propoziţia prin­ cipală precedată de o propoziţie se­ cundară : Als mein Vater kam."—sagte Otto — „ich möchte diese Aus­ stellung besich­ tigen. Darauf gaben sie sich die Hand. sondern. aber. Gretchen! c') în propoziţiile in­ troduse prin con­ juncţiile coordona­ toare: darum.. infinitivul. sagteer mir. denn Paul wohnte außerhalb der Stadt. Sie will ihren Mann besuchen. des­ halb etc. Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen.. participiul perfect. (vezi schema nr." locul ultim în toate categoriile de propoziţii principale : Sein Urteil ist sehr streng.SYNTAX 591 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ I 142 Verbul conjugat Locul predicatului Numele predicativ. e') în propoziţia inci­ denţă : „Onkel Martin. denn : Das war nicht schlecht.

trotzdem (vezi sche­ mele nr. deshalb... deswegen. . în urma verbului conjugat Ordine inversă a) Topica în propoziţia enunţiativă (valabil pentru A şi B) Ein Zug war gerade angezeigt. sagte er mir. den­ noch. înaintea verbului conjugat Ordine directă B. f) Topica în propoziţia princi­ pală. precedată de o propo­ ziţie secundară: Als mein Vater kam. Dort hält der Zug nicht! b) Topica în propoziţia interogativă parţială (valabil pentru A şi B) Wer fehlt heute? Wem bist du begegnet? c) Topica în propoziţii interoga­ tive totale: Kennst du die Frau? d) Topica In propoziţii impera­ tive : Seien Sie morgen um 7 Uhr früh hierl e) Topica în propoziţiile in­ troduse prin conjuncţiile: da­ rum.. da­ rum frage ich dich..592 GRAMMATIK TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ II 143 Locul subiectului A. 122 şi 142) : Ich will es gut machen.

38—Limba germană — c. Predicatul participiul. du. daß Laco eine Apfelsine essen wollte. care con­ ţin un infinitiv dublu.593 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ 144 A.. dacă în propoziţie este un pronume : Der Spitalmeister merkte. 1881 .. verbul conjugat (haben sau werden) stă înaintea primului infinitiv: Du weißt. als wäre er sein Kamerad gewesen.. 1 2 1 2 (verkappter Neben­ a) Die Villard erzählte. daß ihn Eulenspiegel be­ trogen hatte. die an den Fenstern vor­ beigingen. daß er sich . Topica în propoziţia secundară introdusă Subiectul a) exprimat printr-un substantiv stă : — imediat după conjuncţie. B. daß daß daß daß er er er er verbul conjugat în locul ultim heute kommt? gekommen ist? kommen muß? krank ist? Observaţii 1. daß er hat (wird) kommen wollen. stă imediat după conjuncţie: Es fiel der Mutter ein. du. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. hätte er sich mit mir so viel abgegeben? 2 1 c) Er t a t so. dacă în propoziţie nu este nici un pronume : Es fiel der Mutter ein. du.. — imediat după pronume. eine Apfelsine gewünscht hatte. în propoziţiile secundare. 2. infinitivul sau numele pre­ dicativ în locul | penultim Weißt Weißt Weißt Weißt du. adică particula nu se mai se­ pară de verb. verbele cu particulă separabilă devin insepara­ bile. b) exprimat printr-un pronume. Die Leute. b) Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. Topica în propoziţia secundară neintrodusă (camuflată) Topica în propoziţia secundară neintrodusă satz) = topica în propoziţia principală. în propoziţiile secundare.

Der Kollege. propoziţia principală începe de obicei cu pronumele es (vezi exemplul de la pct.594 GRAMMATIK PROPOZIŢIILE SECUNDARE DUPĂ ÎNŢELES 145 PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ (Der Subjektsatz — Der Gegenstandssatz) Întrebări: wer? was? Propoziţiile subiective se introduc: a) prin conjuncţiile daß ( = că). 70. ist Bukarester. was er sich gewünscht hatte. Dacă propoziţia principală este urmată de propoziţia subiec­ tivă. (v<. soll zu b) prin pronume relative sau inte­ Hause bleiben. dem ich begegnete. O b s e r v a ţ i e . a). Der Kollege. rogative : c) Propoziţiile subiective apar rareori neintroduse. daß ich ob ( = dacă) : meinen besten Freund verloren hatte. Propoziţia predicativă se intro­ duce de obicei prin pronume re­ lative : 147 PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ (Der Attributsatz — Der Beifügesatz) întrebări: was für ein? welcher. welches? Propoziţia atributivă apare de obicei ca propoziţie relativă: Gazul pronumelui relativ este de­ terminat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară: Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen.zi şi schemele nr. Wer nicht pünktlich ist. 146 PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ (Der Prädikativsatz — Der Aussagesatz) Der Junge wurde. 72) . welche. Es wurde mir offenbar. die Du Dir gewünscht hattest. 71. dessen Arbeit ich gerade lese. ging in die Bibliothek.

daß alle das Spital verlassen. Ich weiß nicht. Er sagte mir. wohin ( = în­ cotro. ob (— dacă): b) prin pronume şi adverbe re­ lative şi interogative: Propoziţiile completive apar şi ca propoziţii neintroduse (verkappte Nebensätze) : Du wirst sehen. PROPOZIŢIILE CIRCUMSTANŢIALE (Die Adverbialsätze — Die Umstandssätze) 149 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ D E LOC (Der Lokalsatz — Der Ortssatz) întrebări: wo? wohin? woher? Propoziţiile circumstanţiale de loc Ich fand das Buch. Du sollst niemandem verraten. . wo du es se introduc prin : wo ( = unde). woher ( = de unde). Propoziţiile completive se introduc a) prin conjuncţiile daß ( = că). wo er wohnt. er sei krank. unde).SYNTAX 595 148 PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ (Der Objektsatz — Der Ergänzungssatz) întrebări: was? wen? wem? wessen? nach wem? wonach? etc. hingelegt hattest. was ich dir sage.

b) prin conjuncţiile: nachdem ( = după ce). als ( = cînd). kauften wir die Kinokarten im Vorverkauf. şi la mai mult ca perfect. iar wir viel lesen. • . — dacă predicatul propoziţiei principale stă la imperfect. Nachdem er die Tür geschlossen hatte. Ich freute mich sehr. indem a) prin conjuncţia indem (con­ juncţia nu se traduce.. als ich seitdem ( = de cînd). Er antwortete. verbul predicativ se traduce prin gerunziu). c) prin conjuncţiile: ehe ( = îna­ inte de). statt daß ( = în gefragt hätte. loc să).. în propoziţiile introduse prin nachdem. sagte er : . ( = în timp ce) pentru expri­ marea raportului de simulta­ neitate. wenn pentru exprimarea raportului de an­ terioritate. bevor ( = înainte de) pentru exprimarea rapor­ tului de posterioritate. trebuie să stea O b s e r v a ţ i e . predicatul la perfect. als. ori de cîte ori). j 151 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ MODALĂ (Der Modalsatz — Der Umstandssatz der Art und Weise) întrebări: wie? auf welche Weise? Propoziţiile circumstanţiale modale se introduc : Wir erlernen eine Sprache. ohne daß ich ihn b) prin conjuncţiile: ohne daß ( = fără să). wenn ( = cînd.596 GRAMMATIK 150 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ TEMPORALĂ (Der Temporalsatz — Der Zeitsatz) întrebări : wann? seit wann? wie lange? wie oft? Propoziţiile circumstanţiale temporale se introduc : a) prin conjuncţiile : während ( = în timp ce). indem ihn sah. — dacă predicatul propoziţiei principale stă la prezent. Bevor wir auf die Fakultät gingen.

Modul: conjunctiv — imperfectul. um so) ( = cu cît . verbul conjugat trece în urma conjuncţiei als (verkappter Nebensatz) : Er trägt so schön vor.. — mai mult ca perfectul. cu atît). mai rar prezentul.. als. Propoziţia comparativă ireală poate fi introdusă şi numai prin con­ juncţia als ( = ca şi cînd. 122) ireală se introduce prin conjuncţiile: als ob. wie ihn das Theater noch nie er­ lebt hatte. (vezi schema nr. ca). mai rar perfectul. Je regelmäßiger wir lernen. Propoziţia comparativă reală se introduce prin conjuncţiile: wie. als ob er Schauspieler wäre (sei). wie ich ihn noch nie gesehen hatte. pentru exprimarea anteriorităţii: Er trug so schön vor. (desto) etc. Modul: indicativ Er war so aufgeregt. (desto. als ( = decît. als ob er Schauspieler wäre. je . ca şi cînd.SYNTAX 597 152 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ COMPARATIVĂ (Der Komparativsatz — Der Vergleichssatz) Propoziţiile circumstanţiale comparative se introduc: prin conjuncţiile: wie = (cît. als wenn. [de] parcă) etc. als wäre er Schauspieler. [de] parcă).. după cum.. cum. pentru exprimarea simultanei­ tăţii : Er trägt so schön vor. je .. [de] parcă). Am Schluß gab es einen Skandal.. . als wenn ( = ca şi cînd. als ob er Schauspieler gewesen wäre (sei). ca şi cum. în acest caz. als ob ( = ca şi cum. [de] parcă). ca şi cum. Er trägt so schön vor. desto größere Fortschritte machen wir.

pe cînd după weil şi da verbul conjugat se găseşte în poziţie finală. Observaţii. între propoziţiile cauzale şi propoziţiile conclusive (propoziţiile introduse prin darum. weil du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. daß ( = aşa . încît). deshalb sau deswegen. 154 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CAUZALĂ (Der Kausalsatz — Der Umstandssatz des Grundes) Întrebări: warum? weshalb? weswegen? aus welchem Grunde? Propoziţia circumstanţială cau­ zală se introduce în special prin conjuncţiile: weil sau da. 2. da es dort heiß ist. verbul conjugat stă în locul 1 (vezi schema nr. Ich beeile mich. 142. Deci. In propoziţiile introduse prin darum. weil (da) es spät ist. Conjuncţia cauzală denn. introduce propoziţii principale cauzale. deshalb. denn es ist spät. după denn verbul conjugat stă în locul doi. daß ich ihn noch erreichte. I [ Ich lief so schnell.598 GRAMMATIK 153 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONSECUTIVĂ (Der Konsekutivsatz — Der Folgesatz) Propoziţia circumstanţială consecutivă se introduce în special prin conjuncţiile: daß. spre de­ osebire de weil şi da. 1. So schicke ich nur den Brief.. deswegen) există numeroase atingeri semantice. . c'). so daß şi so . Ich beeile mich....

damit er von dort irgendwo untergebracht werde. (comp. Ich habe ihn früh morgens in ein kleines Cafe gebracht. gab es am Schluß einen großen Skandal. totuşi) poate să introducă şi propoziţii concesive princi­ pale. (comp. obgleich. Propoziţia circumstanţială restrictivă (Der Restriktivsatz — Der Einschränkungssatz) întrebări: inwieweit? inwiefern? Eine elektronische Rechenma­ Se introduce prin conjuncţiile: schine kann alles. 160. In propoziţia finală se între­ buinţează uneori conjunctivul pentru a exprima o acţiune do­ rită. d). posibilă. 122) Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. Die Aufführung wurde ernst und aufmerk­ sam aufgenommen. cu toate că).SYNTAX 599 155 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ FINALĂ (Der Finalsatz — Der Absichtssatz) Întrebări: wozu? zu welchem Zweck? Propoziţia circumstanţială fi­ nală se introduce în special prin conjuncţia damit ( = ca să). O b s e r v a ţ i e . obschon) ( = deşi. um mechanisches Denken handelt. schema nr. şi schema nr. atîta cît) insofern ( = întrucît). 157 . 156 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CONCESIVĂ (Der Konzessivsatz — Der Einräumungssatz) întrebări: trotz welcher Bedingung ? trotz welches Umstandes ? Propoziţiile circumstanţiale concesive se introduc de obicei prin conjuncţiile : obwohl (trotzdem. Trotzdem ( = dennoch = cu toate acestea. soweit es sich soweit ( = pe cît. trotzdem (dennoch) gab es am Schluß einen großen Skandal. insoweit etc.

so käme er zu dir. führe ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel ein. m. iar propoziţia principală se introduce de multe ori cu so sau dann: Hätte er Zeit. ca per­ fect Wenn er sich bessert.600 GRAMMATIK 158 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONDIŢIONALĂ (Der Konditionalsatz — Der Bedingungssatz) Î n t r e b a r e : unter welcher Bedingung? 1) Propoziţia circumstanţială con­ diţională se introduce prin con­ juncţia wenn ( = dacă) sau 2) apare ca propoziţie secundară neintrodusă (verkappter Neben­ satz). conjuncţia wenn se omite. Wenn er Zeit gehabt hätte. hätte er sich mit mir nicht so viel abgegeben. In acest caz. verbul conjugat trece pe primul loc. werde ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel einlühren. Propoziţia Wenn ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen wäre. condiţională reală ireală propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Indicativ prezent propoziţie secundară (condiţională) Indicativ prezent propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Conjunctiv imperfect (condiţionalul I) propoziţie secundară (condiţională) Conjunctiv imperfect Wenn er sich bessert. m. ca perfect (mai rar condi­ ţionalul II) Conjunctiv m. Wäre ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen. Dacă propoziţia condiţională apare ca propoziţie secundară neintro­ dusă (verkappter Nebensatz). . käme er zu dir. O b s e r v a ţ i e . Acţiune Indicativ viitor viitoare: Indicativ prezent Wenn er Zeit hätte. so hätte er sich mit mir nicht so viel abge­ geben. Acţiune trecută: Conjunctiv m. wäre er zu dir gekommen. ea stă de obicei Înaintea propoziţiei principale.

bemer­ ken. zu infinitivală cu I c h fahre ins Gebirge. ihn heute zu treffen.. 2. E r geht ins Kino. D i e drei jungen L e u t e rechneten. erwidern. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după verbe ca sagen. Subiectul propoziţiei regente = Subiectul propoziţiei secundare a') Construcţie infinitivală com. statt daß e r zu Hause bleibt. ohne sich einigen zu können. ... (an) statt. zu D i e drei junge Leute rechneten. c) Propoziţie modală (conjuncţiile c') Construcţie infinitivală cu ohne daß. [an]statt daß) -> ohne. mich später anzu- b) Propoziţie damit) finală (conjuncţia b') Construcţie um. zu.. I c h fahre ins Gebirge. Ich bitte rufen. Ich bitte i h n. 1.159 PRESCURTAREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Verkürzung der Nebensätze) Propoziţia secundară neprescurtată Propoziţia secundară prescurtată A. Propoziţia completivă poate fi pre­ scurtată şi dacă subiectul acesteia este în propoziţia regentă complement direct sau indirect.. daß e r mich später anrufen möge. a) Propoziţie completivă (con­ juncţia daß) I c h hoffe.. damit ich mich erhole.pletivä cu zu Ich hoffe. E r geht ins Kino. h n. um mich zu erholen. daß ich ihn heute treffen werde. ohne daß s i e sich einigen konnten. Observaţii. statt zu Hause zu bleiben.

. O b s e r v a ţ i e . zogen s i e vorbei. Propoziţii circumstanţiale j D i e höhere L e h r a n s t a l t . -»b') Construcţii participiale D i e höhere L e h r a n s t a 11. Atributul dezvoltat constă dintr-un participiu sau adjectiv. 158) c) în propoziţia compara­ tivă ireală (vezi schema nr. 152) d) în propoziţia finală (uneori) (vezi schema nr. determinat de alte elemente sintactice. ! în propoziţia principală a) pentru exprimarea unui în­ demn. unei urări etc. transformîndu-se în construcţii participiale. : Man werte auch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos! h) pentru exprimarea unei do­ rinţe realizabile: Er sei fleißig! c) pentru exprimarea unei ac­ ţiuni dorite. die von D i e von Gheorghe Lazăr Gheorghe Lazăr gegründet wurde. pronume sau numeral şi participiu sau adjectiv (atributul propriu-zis). gegründete L e h r a n ­ stalt. 160 A. Indem d i e Kinder ein Lied sangen..602 GRAMMATIK B... zogen d i e K i n d e r vorbei. Propoziţie atributivă \ 2. unei dorinţe ne­ sigure sau irealizabile: Wärest du auch hier! 1 în propoziţia secundară a) în vorbirea şi între­ barea indirectă (vezi schema nr. Acestea stau între ar­ ticol. von Gheorghe Lazăr gegründet... Numai anumite propoziţii atributive şi circumstanţiale se pot prescurta. O b s e r v a ţ i e . b) 1.. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare.. die von Gheorghe Lazăr gegründet wur­ de.. a) Propoziţie atributivă relativă (uneori) -> a') Atribut dezvoltat D i e L e h r a n s t a l t . 162 şi 163) b) în propoziţia condiţio­ nală ireală (vezi sche­ ma nr. . 155) .. Ein Lied singend. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI j 1 .

ci numai de mod. 163) . pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate: Hätte er mir doch das Buch gebracht! (vezi pag. 162 şi nr. dem Wohl der Menschheit! — Cosmosul să servească păcii. unei probabilităţi: Ich könnte heute das Buch lesen. binelui omenirii! Mein Freund sagte mir. B. daß die Ausstel­ lung sehr schön sei. b) indicativul prezent (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă —vezi schemele nr. = Prietenul meu mi-a spus că expoziţia este foarte frumoasă. e) pentru atenuarea unei rugă­ minţi : Könnten Sie mir Ihr Buch geben ? f) de obicei. 1. 2. 386) Observaţii. Conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect au înţeles de trecut.d) pentru exprimarea unei posi­ bilităţi. Intre conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect nu există deosebire de timp. TRADUCEREA CONJUNCTIVULUI Conjunctivul prezent se traduce prin : a) conjunctivul prezent Der Kosmos diene dem Frieden.

in ein kleines Cafe gebracht . daß das Wetter schön sei und daß sie viele Aus­ flüge machten. mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns.. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. . Conjunctivul perfect se traduce de obicei prin indicativul perfect (în special în vorbi­ rea şi întrebarea in­ directă) Die Villard erzählte. uneori prece­ dat de de prin Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiede­ nen Ländern... = Posibile ar fi şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din diferite ţări.. = Prietenii noştri ne-au scris că vremea este frumoasă şi că (ei) fac multe excursii.604 GRAMMATIK Conjunctivul imperfect se traduce a) condiţionalul optativ prezent. und sie habe ihn .. Hätte auch ich die Möglichkeit. = Doamna Villard povesti că băiatul are încredere în ea şi că ea 1-a dus într-o mică cafenea. . mit einem Raumschiff zu fliegen! = De-aş avea şi eu posibilitatea să zbor cu o navă cosmică! b) indicativul prezent (mai rar..

.SYNTAX 605 Conjunctivul mai mult ca perfect se traduce prin : a) condiţionalul-optativ perfect. . daß er mich mor­ gen besuchen werde. Conjunctivul viitor se traduce prin : indicativul viitor Mein Kollege sagte mir. = Cine şi-ar fi închipuit cu ani în urmă că omul va reuşi să învingă legea gra­ vităţii .. = Colegul meu mi-a spus că (el) mă va vizita mîine.. daß das Wet­ ter schön gewesen sei und daß sie viele Ausflüge gemacht hätten. das Ge­ setz der Schwerkraft zu besiegen . Hätte auch ich dort sein können! = De-aş fi putut fi şi eu acolo! b) indicativul perfect (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Meine Freunde schrieben mir. = Prietenii mei mi-au scris că vremea a fost frumoasă şi că au făcut multe excursii.. daß es dem Menschen gelingen wird. uneori precedat de de Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt.

a) indicativul viitor (uneori prezent) (în special în vorbirea şi în­ trebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns. ÎNTREBUINŢAREA CONDIŢIONALULUI în propoziţia principală — în propoziţia optativă : Den Sohn dieses Deutschen würde ich aufnehmen. O b s e r v a ţ i e . in propoziţia secundară mai ales în întrebarea şi vorbi­ rea indirectă : Er sagte. = Aş primi cu braţele deschise un asemenea băiat. = Dacă ar fi avut timp. 162) B. wür­ de er dich besucht haben. (vezi schema nr.GRAMMATIK 161 A. Condiţionalul perfect. Condiţionalul perfect se traduce prin : condiţionalul optativ perfect Wenn er Zeit gehabt hätte. . se întrebuinţează mai rar in limba germană. fiind o formă greoaie. würde ich einen Ausflug ge­ macht halben. daß sie einen Aus­ flug machen würden. te-ar fi vizitat. Wenn ich Zeit gehabt hätte. = Prietenii noştri ne-au scris că vor pleca (pleacă) în curînd la Bucureşti. daß sie in Kürze nach Bukarest fahren würden. TRADUCEREA CONDIŢIONALULUI Condiţionalul prezent se traduce prin : a) condiţionalul optativ prezent Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aulnehmen. — în propoziţia condiţionată: Wenn ich Zeit hätte. würde ich einen Ausflug machen.

SYNTAX 607 162 ÎNTREBUINŢAREA TIMPURILOR ÎN VORBIREA INDIRECTĂ Vorbirea directă: Indicativul prezent Er sagte mir : „Ich spiele gern Schach. 2. Meine Kollegen sagten mir : „Wir fahren in diesem Som­ mer ins Gebirge. 3. Conjuncţie prezent dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Er sagte mir. — daß er alle Krankheiten heilen könnte sau — er könnte alle Krank­ heiten heilen. — daß sie in diesem Som­ mer ins Gebirge führen sau — sie führen in diesem Sommer ins Gebirge. Meine Kollegen schrieben mir: „Wir besuchen auch das Dorf­ museum." . Condiţional prezent (uneori) dacă formele conjuncţie ului imperfect sînt identice cu for­ mele indicatieului imperfect : Meine Kollegen schrieben mir." Till Eulenspiegel sagte : „Ich kann alle Krankheiten heilen"." Vorbirea indirectă: 1. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Till Eulenspiegel sagte. Conjuncţie imperfect a) dacă formele conjunctieului prezent sînt identice cu formele indicatieului pre­ zent : Meine Kollegen sagten mir. — daß sie auch das Dorfmu­ seum besuchen würden sau — sie würden auch das Dorf­ museum besuchen. — daß er gern Schach spiele sau — er spiele gern Schach.

" Indicativul viitor Mein Freund sagte mir : „Ich werde dich besuchen." Eulenspiegel sagte : „Ich habe alle Kranken auf die Beine gebracht." „Ich habe (hatte) meinen Ur­ laub im Gebirge verbracht. . 2." Vorbirea indirectă 1. ca perfect Mein Freund sagte mir : „Ich verbrachte meinen Urlaub im Gebirge. 1.m. Conjunctivul m. Sie sagten mir : „Wir haben unseren Urlaub im Gebirge verbracht. ca perfect a) dacă formele conjunctivu­ lui perfect sînt identice cu formele indicativului per­ fect : Sie sagten mir. — daß er mich besuchen werde sau — er werde mich besuchen.608 GRAMMATIK Vorbirea directă Jmperîect Indicativul—-perfect \ m . b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. Conjunctivul perfect dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Mein Freund sagte mir. ConjunctivulYÜtoT dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse: Mein Freund sagte mir. — daß er seinen Urlaub im Gebirge verbracht habe sau — er habe seinen Urlaub im Gebirge verbracht. — daß sie ihren Urlaub im Gebirge verbracht hätten sau • — • sie hätten ihren Urlaub im Gebirge verbracht. m . — daß er alle Kranken auf die Beine gebracht hätte sau — er hätte alle Kranken auf die Beine gebracht.

" Imperativul Der Vater sagte seinem Jungen : „Komm sofort zu mir!" Er sagte der Bibliothekarin: „Geben Sie mir bitte das Buch." Vorbirea indirectă 2." Eulenspiegel sagte : „Ich werde alle Kranken auf die Beine bringen. 39—Limba germana — c. — daß sie mich besuchen würden sau — sie würden mich be­ suchen. Condiţionalul prezent a) dacă formele conjunctivu­ lui viitor sînt identice cu cele ale indicativului viitor : Sie sagten mir. 1. sollen + verbul predicativ pentru exprimarea unui ordin. 2.SYNTAX 609 Vorbirea directă Sie sagten mir : „Wir werden dich besuchen. unui îndemn : Der Vater sagte seinem Jun­ gen. • — • daß er alle Kranken auf die Beine bringen würde sau — er würde alle Kranken auf die Beine bringen. — daß sie ihm das Buch ge­ ben möge (möchte) sau — sie möge (möchte) ihm das Buch geben. — daß er sofort zu ihm kom­ men solle (sollte) sau — er solle (sollte) sofort zu ihm kommen. 1S81 . mögen + verbul predicativ pentru exprimarea unei rugă­ minţi : Er sagte der Bibliothekarin. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte.

în propoziţii interogative totale. o presupunere. în vorbirea indirectă se poate întrebuinţa şi indicativul: a) dacă cele spuse conţin un adevăr ştiinţific. .610 GRAMMATIK Observaţii. considerînd-o reală. în propoziţii interogative parţiale. glauben. b) dacă povestitorul îşi însuşeşte explicaţia dată. : întrebarea directă Ich fragte meinen Freund : „Hast du täglich Vorlesungen? Wann besuchst du mich?" întrebarea indirectă Ich fragte meinen Freund. denken. după meinen. 2. c) In limbajul familiar. De ex. Întrebarea indirectă se introduce : a) prin conjuncţia ob. 163 Întrebuinţarea timpurilor în întrebarea indirectă este identică cu întrebuinţarea timpurilor în vorbirea indirectă. 1. ol) er täglich Vorlesungen habe. de ex. b) printr-un cuvînt interogativ. und wann er mich besuche. Regulile vorbirii indirecte stnt valabile şi după anumite verbe care exprimă o convingere.

CÎTEVA REGULI ORTOGRAFICE (Einige orthographische Regeln) 164 ä — äu la formele pluralului : /R — ^a în rădăcină \ ^au -* äu la conjugare: Land Haus tragen laufen kam alt kalt kaufen — Länder — Häuser — trägst — läufst — käme — älter •— Kälte

la comparaţie : la derivare :

— Käufer

165

ü—ö , la formele pluralului: la conjugare: Zug Sohn fuhr zog jung hoch Junge hoch — Züge •— Sohne — führe — zöge —jünger — höher — Jüngling — HShe

In rădăcină \

la comparaţie : la derivare :

ei — ai în cele mai multe cuvinte se scrie ei. Ai se scrie în Mai, Kai, Mais, Kaiser s.a.

612

GRAMMATIK

b, d, g — p, t, k 166 Pentru a şti dacă un cuvînt se scrie cu terminaţia b, d, g sau p, t, k, ne orientăm după o formă prelungită printr-o vocală : Korb — Körbe; Bai — .Bäder; Tag — Tage; Haujţt — Häupter; bat — baten; pflückt —• ^ftöcken.

167 end se scrie:

end —-ent la substantive : Fnistation la adjective : endlos la substantive : Abeni la adverbe : dringend la participiul prezent:

— la începutul cuvîntului com­ pus : — la sfîrşitul cuvîntului:

singeni

ent se scrie : — la începutul cuvîntului: la verbe (ent = prefixul inse­ parabil) : entfernen la substantive derivate din verbe : , 'Entfernung înaintea sufixului -lich(de obicei) : wöchentlich das Experiment

— la sfîrşitul cuvîntului : — în sufixul -ment la cuvinte de origine negermană :

168
V

v — î — ph se scrie în : a) cuvintele compuse cu b) prefixul ver-: vergessen prepoziţia cor; vorstellen cuvintele: Vater, Volk, Vetter, Vieh, viel, vier, voll, von, vor, vorder, vorn cuvinte de origine negermană (vezi schema nr. 9) scrie în majoritatea celorlalte cuvinte germane: Frieden, Freundschaft etc. întrebuinţează numai în cuvinte de origine străină (vezi sche­ ma nr. 9)

c) 1 se ph se

EINIGE ORTHOGRAPHISCHE REGELN

613

CU INIŢIALĂ MAJUSCULĂ SE SCRIU 169 a) Primul cuvînt după punct, semnul întrebării, semnul exclamării, în vorbirea directă : „Kennst du sie, Stine?" „Sie kennt dich." b) Substantivele şi părţile de vorbire substantivizate : der Student, der Anwesende, der belehrte c) Adjectivele după alles, etwas, nichts, viel, acestea îndeplinind funcţia morfologică de substantiv : alles Guiţe, etwas Gutes, nichts Neues, viel Schönes d) Adjectivele care fac parte din nume geografice, din titluri etc. : das Schwarze Meer e) Pronumele personal şi pronumele posesiv de politeţe : Rufen Sie mich bitte morgen an. în scrisori, pronumele personal şi posesiv de persoana a II-a sin­ gular şi plural: Tiu, Bir, Bein, Ihr, 'Euch f) Adjectivele în -er, derivate din nume de localităţi: die Hukarester Universität

170

D E S P Ă R Ţ I R E A CUVINTELOR ÎN SILABE

a) O singură consoană între două vo­ cale trece în rîndul următor : b) Din două sau mai multe consoane, ultima trece în rîndul următor : c) Sufixele care încep cu o consoană trec în rîndul următor : d) Sufixele care încep cu o vocală trec împreună cu consoana prece­ dată în rîndul următor : e) Grupele de consoane tz, chs, dt, nk, ng, pf, ck ( = kk) se despart înaintea unei vocale : f) Cuvintele compuse se despart după elementele lor componente:

fra/gen, reijsen lerjnen, trefßen, affinen Freund/schalt, Verwandt-/ schaît Schüße/rm, Arzjnei Bejlohjnung,

sitjzen, wach/sen, Städ/te, win/ken, Fin/ger, Trot­ ten; Wecker = Wekjker Sonnlabend, Inter/esse, wor/in, hin/aus, überlall

614

GRAMMATIK

N u se despart a') grupele de consoane eh, sch, ß, ph, th, st ma/ehen, wa/schere, grüjßen, Phi/lolsolţihie, Ra/ihe/der, ko/sten äs/ihe/tisch Ma/gnet, Sijgnal oder, aber, Ofen

V) gn în cuvintele de origine neger­ mane : c') silabe formate vocală : dintr-o singură

PUNCTUAŢIA (generalităţi) (Die Interpunktion)
171 PUNCTUL

(Der Punkt) se pune: — la sfîrşitul unei propoziţii enun­ ţiative : Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren Stimme. — după numeralele ordinale : der 26. Januar —• după abrevieri: u.a. n u se pune: — după titluri de opere lite­ rare etc. : Erlkönig von Johann Wolfgang Goethe — în data scrisorilor după indicarea anului: Bukarest, den 16.VI.1964 — în scrisori, după formulele de încheiere : Mit herzlichem Gruß Dein Andrei — la compusele formate din iniţialele cuvintelor : LPG (=Landwirtschaftliche Produktionsgenos­ senschaft)

INTERPUNKTION

172

VIRGULA

(Das Komma — Der Beistrich) Virgula se pune : —• între propoziţiile principale complete, chiar dacă sînt legate prin und, oder, als (comparativ), wie (comparativ) : — Plötzlich wurde es wieder hell, und wir fuhren durch ein grünes Tal. dar : — Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. — între propoziţia principală şi secundară : — Wir sahen, daß es im Wagen Bänke gab. — între propoziţii secundare, dacă nu sînt legate prin und sau oder: — Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu, wenn sie sich nicht furchte, möge sie dem Jungen Wäsche bringen. — înaintea construcţiilor infinitivale : —• Es ist verboten, im Kino zu rauchen. — Er fuhr ins Gebirge, um Ausflüge zu machen.
O b s e r v a ţ i e . Nu se desparte prin virgulă construcţia infinitivală care are funcţia de subiect şi stă înaintea predicatului: — Im Kino zu rauchen ist verboten.

— înainte şi după construcţiile participiale : —• Er trat ins Zimmer, eine Zigarette rauchend. — Zu Hause angekommen, machten wir uns an die Arbeit.

REGIMUL VERBELOR ŞI ADJECTIVELOR (Rektion der Verben und der Adjektive)
I. VERBE + ACUZATIV

(Verben -f- Akkusativ) în general, în limba germană se construiesc cu acuzativul (adică sînt tran­ zitive) verbele care şi în limba română cer acuzativul. Spre deosebire de limba română, sînt tranzitive în limba germană urmă­ toarele verbe : a n rufen —• rief an — angerufen = a telefona (cuiva, a chema la telefon) Ich rufe dich um 4 Uhr an. bestehen — bestand — bestanden = a reuşi (la un examen) Er hat die Prüfung bestanden, betragen — betrug — betragen = a se ridica (la) Die Entfernung zwischen der Universität und dem Heim beträgt 500 m. bewohnen —- bewohnte — bewohnt = a locui (în) Goethe bewohnte das Gartenhaus in seiner Jugend. beziehen —• bezog —• bezogen = a se muta (în) Meine Eltern bezogen gestern die Wohnung. brauchen — brauchte —• gebraucht = a avea nevoie (de) Ich brauche dieses Buch. erreichen — erreichte — erreicht = a ajunge (la), a atinge Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. fürchten — fürchtete—gefürchtet = a se teme (de) (comp, verbe + prep., pag. 622) Bis zum Abend fürchte ich es noch, aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. heiraten —• heiratete — geheiratet = a se căsători (cu) Er heiratete eine Jugendfreundin. kennenlernen •—lernte kennen — kennengelernt = a face cunoştinţă (cu) Eines Tages lernte Feng einen Fischer kennen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

61?

Verbele intranzitive pot deveni tranzitive dacă se compun cu unele pre­ fixe, ca, de exemplu, cu prefixul be- : antworten auf + Akk. + Dat. drohen + Dat. folgen + Dat. raten schreiben über + Akk. sprechen über + Akk. steigen auf + Akk. treten in 4- Akk. wohnen in + Dat. beantworten bedrohen befolgen beraten beschreiben besprechen besteigen betreten bewohnen = = = = = = = = = a a a a a a a a a răspunde (la) ameninţa (pe) asculta, a urma sfătui descrie vorbi (despre) se sui (pe) intra (în) locui (în)

II. VERBE + ACUZATIV + DATIV

(Verben -f Akkusativ + Dativ) a b gewöhnen •— gewöhnte ab — abgewöhnt = a se dezobişnui (de) Du mußt dir d a s R a u c h e n abgewöhnen. b e i bringen — brachte bei — beigebracht = a învăţa (pe cineva ceva) Er bringt dem Kind d i e R e g e l bei. glauben •— glaubte — geglaubt = a crede (pe cineva), a crede (ceva) Ich konnte dich nicht anrufen, glaube e s mir (comp, verbe + prepoziţii, pag. 622) raten —• riet — geraten = a sfătui Fahre lieber ins Gebirge als ans Meer; ich rate e s dir. verdanken —• verdankte — verdankt = a datora (cuiva ceva) D a s verdanke ich ihm. verzeihen —• verzieh — verziehen = a ierta (pe cineva) Faust fragte Gretchen : „Kannst du e s mir verzeihen?" v o r lesen •— las vor — vorgelesen = a citi (pentru cineva, în faţa cuiva) Ich lese dir d e n B r i e f vor. pentru v o r singen — sang vor — vorgesungen = a cînta, în faţa cuiva, cineva (din gură) Er sang mir e i n L i e d vor. v o r spielen — spielte vor — vorgespielt — a cînta, în faţa cuiva, pentru cineva (la un instrument) Der Kleine spielte den Anwesenden d a s M e n u e t t vor. widmen — widmete — gewidmet = a dedica Ich widme dem Lehrer d a s B u c h . z u schreiben — schrieb zu — zugeschrieben = a atribui Die Grünwieseier schrieben d a s s o n d e r b a r e B e n e h m e n des Neffen seiner Jugend zu.

'618 III. VERBE + DATIV

GRAMMATIK

(Verben + Dativ) ähneln — ähnelte — geähnelt = a semăna (cu) Die jüngste Tochter ähnelte dem Vater, a u s weichen — wich aus — ausgewichen = a ocoli, a evita, a se da la o parte Goethe wich dem „Kritiker" aus. begegnen •—• begegnete — begegnet = a întîlni Ich begegnete ihm gestern. behagen — > behagte —• behagt = a prii Ein Spaziergang würde dir behagen, bekommen —- bekam — bekommen = a prii Die Reise ist ihm nicht gut bekommen. b e i wohnen — wohnte bei —• beigewohnt == a asista (la) Wir wohnten gestern einem Vortrag bei. dienen — diente — gedient = a servi, a sluji Der Kosmos diene dem Frieden! drohen — drohte —• gedroht = a ameninţa Stine drohte dem Jungen, e i n fallen — fiel ein —• eingefallen = a veni în minte, a-şi aminti Seine Telefonnummer fällt mir gerade nicht ein. entfallen — entfiel — entfallen = a scăpa Das Wort ist mir entfallen. e n t g e g e n gehen = ging entgegen — entgegengegangen = a ieşi în întîmpinare Er geht dir entgegen. e n t g e g e n kommen — kam entgegen —• entgegengekommen = a veni în întîmpinare Er kam mir entgegen, entgegnen — entgegnete — entgegnet = a riposta „Sie kennt dich", entgegnet mir mein Kollege. entgehen — entging — entgangen = a scăpa (de) Er entging der Gefahr. entkommen — entkam — entkommen = a fugi, a evada, a scăpa Das Kind entkam der Strafe. entstammen — entstammte —• entstammt = a se trage din, a fi originar (din) Dieser Dichter entstammt einer Arbeiterfamilie. erwidern — erwiderte —• erwidert = a replica „Ich kann jetzt nicht kommen", erwiderte ich meiner Freundin. folgen — folgte — gefolgt = a asculta, a urma Das Kind folgt der Mutter. gefallen — gefiel — gefallen = a plăcea Gefällt dir dieser Stoff ?

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

619

gehören — gehörte —• gehört = a aparţine Wem gehört dieses Buch ? gelingen — gelang — gelungen = a reuşi Die Zeichnung ist mir gelungen. gleichen —• glich — geglichen = a se asemăna (cu) Dieses Haus gleicht sehr dem anderen, g l e i c h kommen — kam gleich — gleichgekommen = a fi egal (cu) Der Weg, der vom Raumschiff „Wostok II" zurückgelegt wurde, kommt fast der Entfernung Erde-Mond-Erde gleich, helfen —• half — geholfen = a ajuta Ich helfe dir gern. n a c h geben — gab nach —• nachgegeben = a ceda (cuiva) Gib dem Kind nicht nach! n a c h gehen — ging nach — nachgegangen = a-şi vedea de...; a urma (pe cineva) Er geht seinem Beruf nach. n a c h kommen — kam nach — nachgekommen = a veni după, a urma Stine kommt mir endlich nach. n a c h laufen — lief nach —• nachgelaufen = a fugi după Der fremde Herr lief dem Neffen mit einer Peitsche in der Hand nach. n a h e gehen — ging nahe — nahegegangen = a afecta, a mişca Die Villard sagte, daß der Sohn des Mieters ihr weit näher gehe als der Mieter. sich nähern — näherte mich — sich genähert = a se apropia (de) Wir nähern uns dem Zentrum der Stadt. nützen — nützte — genützt = a fi de folos Das kann dir nützen. schaden — schadete — geschadet — a dăuna Das Rauchen schadet dir. scheinen — schien — geschienen = a părea Die Arbeit scheint mir nicht schwer. schmecken — schmeckte — geschmeckt = a plăcea Schmeckt dir diese Speise ? trauen — traute — getraut = a avea încredere (în) Ich kenne sie seit kurzer Zeit und traue ihr noch nicht. v o r kommen —• kam vor — vorgekommen = a i se părea Das Benehmen der Freundin kam der Frau verdächtig vor. winken — winkte — gewinkt = a face semn cu mîna Der Vater winkt mir aus dem Fenster. widersprechen — widersprach — widersprochen = a contrazice Er widerspricht dem Lehrer nicht. z u fliegen — flog zu — zugeflogen = a zbura înspre Das Flugzeug fliegt dem Flugplatz zu. z u hören —• hörte zu — zugehört = a asculta Die Studenten hören dem Professor aufmerksam zu.

620

GRAMMATIK

z u rufen — rief zu — zugerufen = a striga (cuiva) „Komm schnell her", rief mir meine Mutter zu. z u steuern — steuerte zu — zugesteuert = a se îndrepta spre Das Schiff steuerte der Küste zu. Verbele sein, werden, fallen, gehen, tun pot fi întrebuinţate la forma imper­ sonală cu dativul persoanei şi cu un adjectiv sau participiu (vezi mai jos : IV. Adj. şi part. + dativ) : Es Es Es Es Es Es Es ist mir gleich (gleichgültig). ist mir nicht schwer. wird mir heiß. fällt mir schwer. geht mir gut. tut mir leid. tut mir weh. = — = — = = = Mi-e egal (indiferent). Nu mi-e greu. Mi se face cald. îmi vine greu. îmi merge bine. îmi pare rău. Mă doare.

IV. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + DATIV

(Adjektive und Partizipien -j- Dativ) ähnlich = asemănător (cu) Sie sieht ihrer Schwester ähnlich. angenehm = plăcut Ihr Besuch ist mir angenehm. behilflich = de ajutor Kann ich Ihnen behilflich sein? bekannt = cunoscut Dieses Werk ist mir nicht bekannt, bequem = comod Mach es dir bequem! böse = supărat (pe) Er war mir böse, dankbar = recunoscător Sie ist dir dankbar, gewachsen = la înălţimea ... Er war der Aufgabe gewachsen, gleichgültig = indiferent Deine Meinung ist mir nicht gleichgültig, klar = lămurit, clar Ist Ihnen die Übung klar? lieb = drag Die Spielsachen waren dem Kleinen lieb, dennoch wollte er sie der alten Frau geben.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

62!

schuldig = dator Der Gast war dem Löwenwirt vier Mark schuldig, treu = credincios Wir bleiben unseren Überzeugungen treu. überlegen = superior Er ist seinem Freund an Bildung überlegen, verdächtig = suspect Stine wurde dem Kleinen verdächtig.

V. VERBE + GENITIV

(Verben + Genitiv) A. Verbe intranzitive bedürfen —- bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) Der Kranke bedarf der Ruhe. gedenken — gedachte — gedacht = a se gîndi (la) Wir gedenken der Helden der Arbeiterklasse. B. Verbe reflexive sich a n nehmen •—• nahm mich an — sich angenommen = a se interesa (de), a avea grijă (de) Er nahm sich des schwachen Schülers an. sich bedienen — bediente mich — sich bedient = a se servi (de) WTir bedienen uns des Wörterbuchs. sich enthalten — enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) Sie enthielt sich der Stimme. sich erfreuen — erfreute mich — sich erfreut = a se bucura (de) Er erfreute sich eines großen Ansehens. sich erinnern — erinnerte mich — sich erinnert = a-şi aminti (de) Erinnerst du dich noch unserer Schulkollegin?
O b s e r v a ţ i e . La verbul erinnern, complementul genitival se înlocuieşte de obicei printr-un complement prepoziţional (comp. : verbe + prepoziţii, pag. 622). Ich erinnere mich deiner = Ich erinnere mich an dich.

sich entsinnen — entsann mich — sich entsonnen = a-şi aminti (de) Ich kann mich des Vorfalls entsinnen. sich rühmen — rühmte mich —• sich gerühmt = a se făli (cu) Er rühmte sich seiner Kenntnisse. sich schämen — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de), a-i fi ruşine (de) Schämst du dich nicht eines solchen Benehmens?

622 VI. ADJECTIVE + GENITIV

GRAMMATIK

(Adjektive + Genitiv) bewußt = conştient (de) Er ist sich seiner Tat bewußt, fähig = capabil (de) Ich war keines Wortes fähig, gewiß = sigur (de) Bist du seiner Zustimmung gewiß? sicher = sigur (de) Wir sind deines Erfolges sicher, wert = vrednic (de), demn (de) Das ist nicht der Rede wert, würdig = demn Er ist deines Vertrauens würdig.
V I I . VERBE + ACUZATIV + GENITIV

(Verben + Akkusativ + Genitiv) Unele verbe cer pe lîngă un acuzativ al persoanei un genitiv al lucrului, de ex. : entheben —• enthob — enthoben = a destitui (din) Man müßte i h n seines Amtes entheben, denn er erfüllt seine Pflicht nicht. persichern — versicherte — versichert = a asigura (de) Sie versicherte m i c h ihrer Freundschaft. würdigen — würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) Sie würdigte i h n keines Blickes.
V I I I . VERBE + PREPOZIŢII

(Verben + Präpositionen) sich a h geben — gab mich ab — sich abgegeben (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de) Gibst du dich mit deinem Brüderchen ab? a b hängen — hing ab — abgehangen (von + Dat.) = a depinde (de) Die Entscheidung hängt nur von dir ab. achten — achtete — geachtet (auf + Akk.) = a fi atent (la) Wir müssen auf die Verkehrszeichen achten, sich a n schließen —- schloß mich an — sich angeschlossen (an 4- Akk.) = a se ataşa (de) Ich habe mich während des Jahres an meine Kollegen angeschlossen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

623

arbeiten — arbeitete — gearbeitet (an -f Dat.) == a lucra (la) Wir arbeiten an einer Grammatik. sich ärgern — ärgerte mich • — • sich geärgert (über + Akk.) = a se necăji (de), a se supăra (pe), (din cauza) Die Mutter ärgerte sich über ihr Kind, a u f passen — paßte auf — aufgepaßt (auî + Akk.) = a fi atent (la) Passen Sie bitte auch auî mein Kind auf! sich ausgeben — gab mich aus — sich ausgegeben (für -f- Akk.) = a se da (drept) Till Eulenspiegel gab sich für einen Arzt aus. sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt (bei + Dat.; für + Akk.) = a mulţumi (cuiva); a mulţumi (pentru ceva) Ich bedankte mich bei dem Beamten für die Auskunft. sich befassen — befaßte mich — sich befaßt (mit + Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik, b e i tragen —• trug bei — beigetragen (zu -f- Dat.) — a contribui (la) Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Vaterlands bei. sich bemühen — bemühte mich — sich bemüht (um + Akk.) = a-si da oste­ neală, a se strădui (pentru), a depune un efort Er bemühte sich sehr um mich. sich beschäftigen •—• beschäftigte mich — sich beschäftigt (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Ich beschäftigte mich mit dem Studium der deutschen Sprache. sich beschränken — beschränkte mich — sich beschränkt (auf + Akk.) = a se limita (la) Sie dürfen sich nicht nur auf das Lesen und Übersetzen beschränken, bestehen — bestand — bestanden (aus + Dat.) = a se compune (din) Anfangs bestand die Bukarester Universität nur aus drei Fakultäten. bestehen (auf -f- Dat.) = a insista (asupra) Er besteht immer auf seiner Meinung. bestehen (in + Dat.) = a consta (din) In diesem Jahr besteht die Sprachprüfung nur in einer Übersetzung. sich beteiligen —• beteiligte mich —• sich beteiligt (an + Dat.) = a participa (la) Ich beteiligte mich auch an dem Ausflug. blicken — blickte — geblickt (auf + Akk.) = a se uita (la) Felix blickte auf das Blatt. denken — dachte — gedacht (an + Akk.) = a se gîndi (la) Wir denken oft an unsere Schulzeit, e i n dringen —• drang ein — eingedrungen (in + Akk.) = a pătrunde (în) Wir dringen langsam in die Schönheiten dieses Gedichtes ein. e i n sprechen • — sprach ein — eingesprochen (auf + Akk.) = a încerca să convingi (pe cineva)Wir sprachen auî ihn ein, aber er wollte nicht mitkommen.

624

GRAMMATIK

sich entscheiden — entschied mich — sich entschieden (für + Akk.) = a se decide (pentru) Für welchen Stotf hast du dich entschieden? sich entschuldigen —• entschuldigte mich — sich entschuldigt (bei + Dat.) = a se scuza Er entschuldigte sich beim Lehrer wegen der Verspätung. sich entwickeln — entwickelte mich — sich entwickelt (zu + Dat.) = a se dezvolta (devenind...) Gheorghe Lazăr sagte : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln, sondern auch zu seinem leuchtenden - Verstand werden." erschrecken — erschrak — erschrocken (vor + Dat.) = a se speria (de) Das kleine Mädchen erschrak vor dem Hund. erstarren — erstarrte — erstarrt (vor -f- Dat.) = a încremeni (de) Die Grünwieseier erstarrten vor Schreck, als sie den Affen sahen. fliehen — floh — geflohen (vor + Dat.) = a se refugia, a fugi (de, din faţa) Wir fliehen vor dem Regen. forschen — forschte — geforscht (nach + Dat.) == a cerceta, a se interesa (de) Faust forschte nach der Wahrheit. dch freuen — freute mich — sich gefreut (auî -j- Akk.) = a aştepta cu bucurie, a se bucura (de ceva în viitor) Die Studenten freuen sich auf die Ferien. sich freuen (über -f- Akk.) — a se bucura (de ceva în trecut) Die Bauern freuten sich über die gute Ernte. sich freuen (an + Dat.) = a se bucura (de ceva în prezent) Die Mutter freut sich an ihrem Kind. sich fürchten — fürchtete mich—-sich gefürchtet (vor+Dat.)=a se teme (de) Ich fürchte mich vor der Literaturprüfung nicht. gehören —• gehörte — gehört (zu + Dat.) = a face parte (din), a ţine (de) Sie gehörte zu unserer Familie. gelangen —• gelangte — gelangt (zu + Dat.) = a ajunge (la) Er gelangte zu großem Ansehen. gelangen (in + Akk.) = a ajunge (la, în) Der Brief gelangte in seine Hände. gelangen (an + Akk.) = a ajunge (la) Er gelangte an die richtige Adresse. geraten — geriet — geraten (in + Akk.) = a ajunge (în), a nimeri (în) Er ist in eine unangenehme Lage geraten, sich gewöhnen—gewöhnte mich—sich gewöhnt (an+Akk.) = a se obişnui (cu) Ich habe mich schon an diese Arbeit gewöhnt, stauben — glaubte — geglaubt (an + Akk.) == a crede (în) (comp, verbe + acuz. + dativ, pag. 617) Ich glaube an deine guten Absichten.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

625

grenzen •—• grenzte — gegrenzt (an + Akk.) = a se mărgini (cu) Im Osten grenzt unser Vaterland an die Sowjetunion. handeln — handelte — gehandelt (an + Dat.) = a se purta (cu, faţă de) Faust sagte : „Verzeih mir, Gretchen, ich habe schlecht an dir gehandelt." sich handeln (impers.) — handelte —• gehandelt (um + Akk.) = a fi vorba (de, despre) Es handelt sich nicht um dich. hoffen —• hoffte — gehofft (auf + Akk.) = a spera (în) Der Kranke hoffte auf die Besserung seines Zustandes. sich interessieren — interessierte mich — sich interessiert (für + Akk.) == a se interesa (de, pentru) Mein Freund interessiert sich für diesen Radioapparat. kämpfen —• kämpfte — gekämpft (um + Akk.) = a lupta (pentru a cuceri ceva) Die Kommunistische Partei Rumäniens kämpfte um eine neue Gesellschafts­ ordnung. kämpfen — kämpfte — gekämpft (für + Akk.) = a lupta (în folosul cuiva sau al unui lucru) Wir kämpfen für den Frieden. sich klammern — klammerte mich — sich geklammert (an + Akk.) = a se crampona (de) Er klammerte sich an diesen Gedanken. klatschen — klatschte — geklatscht (über + Akk.) = a bîrfi (pe cineva sau ceva) Die Grünwieseier klatschten über jeden Menschen. sich knüpfen — knüpfte mich — sich geknüpft (an -f- Akk.) = a s e lega (de), a fi legat (de) Der Bau der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. sich kümmern — kümmerte mich — sich gekümmert (um -f Akk.) = a se îngriji (de), a se interesa (de) Ich kümmere mich um Kinokarten für heute abend. lachen — lachte — gelacht (über -f- Akk.) = a rîde (de, despre) Ganz Rom lachte über Itellius. leiden —• litt —• gelitten (an + Dat.) = a suferi (de) Ich leide an großen Kopfschmerzen, n a c h denken —• dachte nach —• nachgedacht (über + Akk.) = a se gîndi, a cugeta (asupra) Ich denke noch über deinen Vorschlag nach, sich rächen —- rächte mich — sich gerächt (an -f- Dat.) = a se răzbuna (pe) Er ist zornig und rächt sich jetzt an mir. rechnen —• rechnete —• gerechnet (auf + Akk.) = a conta (pe), a se bizui (pe) Kann ich auf deine Hilfe rechnen ? reden —• redete —• geredet (über + Akk.) = a vorbi despre Wir reden über die Bedeutung dieses Dramas.
*0—Limba germană — c. 1881

626

GRAMMATIK

sich schämen — schämte mich — sich geschämt (vor + Dat.) = a-i fi ruşine (de) Ich schäme mich vor dir. sich schämen (wegen + Gen.) = a-i fi ruşine (de, din cauza) Ich schäme mich meines Benehmens wegen. schimpfen — schimpfte — geschimpft (über + Akk.) = a înjura, a vorbi rău de Warum schimpft er über uns? sich sehnen — sehnte mich — sich gesehnt (nach + Dat.) = a-i fi dor (de) Er sehnt sich nach seinem Heimatsort. siegen — siegte — gesiegt (über + Akk.) = a învinge Das Neue siegt über das Alte. sorgen — sorgte — gesorgt (für + Akk.) = a avea grijă (de), a îngriji Lenchen sorgte für die Kinder wie eine Mutter. sich sorgen (um + Akk.) == a se îngrijora, a-şi face griji Ich sorge mich um meinen kranken Freund. sprechen — sprach — gesprochen (von -f- Dat.) = a vorbi (despre) Wir sprachen gerade von dir. sprechen (über -f- Akk.) = a vorbi (despre) Wir sprachen heute über das Werk des großen Dichters Eminescu. stammen — stammte — gestammt (aus + Dat.) — a se trage (din) Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. stimmen — stimmte — gestimmt (für + Akk.) = a vota (pentru) Sie stimmen für diesen Beschluß. stimmen (gegen -+• Akk.) = a vota contra Sie stimmten gegen diesen Beschluß. suchen — suchte — gesucht (nach + Dat.) = a căuta Er sucht nach einem Vorwand, t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen (an -f- Dat.) = a participa (la) Wir nahmen an dieser Sitzung teil, träumen — träumte — geträumt (von + Dat.) = a visa (despre) Ich träume schon von den Sommerferien. sich verabschieden — verabschiedete mich — sich verabschiedet (von + Dat.) = a-şi lua rămas bun (de la) Vor seiner Abreise verabschiedete er sich von allen Freunden. verfügen — verfügte — verfügt (über + Akk.) = a dispune (de) Mein Kollege verfügt über einen reichen Wortschatz. sich verlassen — verließ mich — sich verlassen (auf + Akk.) = a se bizui (pe) Ich verlasse mich auf Sie. sich verlieben — verliebte mich — sich verliebt (in -f Akk.) = a se îndrăgosti (de) Er hat sich in diese Schauspielerin verliebt, verzichten — verzichtete — verzichtet (auf + Akk.) = a renunţa (la) Ich verzichte auf meinen Plan nicht.

) — a raporta (despre) Er berichtete d e m D i r e k t o r über das Ergebnis seiner Dienstreise. danken — dankte — gedankt (für + Akk..Dativ + Präpositionen) antworten — antwortete — geantwortet (auf + Akk.) = a trece (cu un vehicul) pe lîngă Wir fuhren am Palast der Republik vorüber.) = a se mira (de) Ich wundere mich über dich.Akk.) = a trece pe lîngă. v o r ü b e r fahren — fuhr vorüber • — vorübergefahren (an -1..) = a răspunde (la) Ich antworte d i r auf deine Frage.) = a se pregăti (pentru. VERBE + DATIV + PREPOZIŢII (Verben -f.Akk. a trece prin faţa Ich bin heute an Ihrem Haus vorbeigegangen. IX. warten — wartete — gewartet (auf + Akk.Dat. erzählen — erzählte — erzählt (von + Dat.) = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. sich wundern —• wunderte mich — sich gewundert (über + Akk. . berichten — berichtete —• berichtet (über -f. wachsen —• wuchs — gewachsen (um -f. zittern — zitterte — gezittert (vor + Dat. sich wenden — wandte mich — sich gewandt (an -f.) = a se desfăta (la vederea . zweifeln — zweifelte — gezweifelt (an + Dat.) = a povesti (despre) Er erzählte m i r von seiner Arbeit.) = a tremura (de) Ich zitterte vor Kälte. sich v o r bereiten — bereitete mich vor — sich vorbereitet (für + Akk.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 627 v o r b e i gehen — ging vorbei — vorbeigegangen (an + Dat. de) Wir bereiten uns für die Prüfungen vor.) = a trece (pe jos) pe lîngă Ich ging am Athenäum vorüber. v o r ü b er gehen — ging vorüber — vorübergegangen (an + Dat.) = a mulţumi (pentru) Ich danke I h n e n für die Auskunft.) = a creşte (cu) Die Bruttoagrarproduktion wird in der Zeitspanne 1966—1970 um 20% wachsen.) Ich weide mich an diesem Anblick.) == a aştepta (pe cineva) „Wartet auf mich.Akk.) = a se adresa (cuiva) Der Professor wandte sich an die Studenten. ich komme gleich!" sich weiden — weidete mich — sich geweidet (an + Dat.

) = a întreba (de) Ich fragte i h n nach deiner Adresse.) = a observa (după) Ich merke e s au seinem Benehmen. halten — hielt —. z u sehen —• sah zu — zugesehen (bei + Dat.PREPOZIŢII (Verben + Akkusativ + Präpositionen) ändern — änderte — geändert (an + Dat.) = a deduce. entnehmen — entnahm —• entnommen (aus + Dat. fragen — fragte —• gefragt (nach + Dat.) = a fe­ licita (de) Er beglückwünschte s e i n e S c h w e s t e r zu ihrem Geburtstag.ernannte —• ernannt (zu -\.) = a ajuta la Ich helfe d i r gern bei dieser Arbeit.) = a felicita (de) Ich gratuliere d i r zu deinem Geburtstag.) = a lua drept. rechnen — rechnete — gerechnet (zu + Dat.) = a invita (la) Ich lade m e i n e K o l l e g e n zu mir ein.) = a ruga Kann ich S i e um Ihre Zeitung bitten ? e i n laden —• lud ein — eingeladen (zu + Dat.) = a schimba.)=a aduce aminte (cuiva de ceva) Ich erinnere S i e an Ihr Versprechen.Dat.) = a socoti (printre) Die alten Babylonier rechneten d i e S o n n e zu den Planeten.Akk.Dat. ernennen —. a considera (drept) Ich halte i h n für einen guten Studenten. schützen —• schützte —• geschützt (vor + Dat. a scoate Ich entnehme e s aus deinen Worten. beziehen — bezog — bezogen (auf + Akk. helfen — half —• geholfen (bei -f. daß etwas geschehen ist. erkennen — erkannte —• erkannt (an + Dat.) = a recunoaşte (după) Ich erkenne i h n an der Stimme. erinnern — erinnerte — erinnert (an + Akk.schrieb —• geschrieben (über + Akk.) = a feri (de) Die Kleidung schützt d e n M e n s c h e n vor Kälte.) = a auzi (despre) Ich habe d i e s e G e s c h i c h t e von ihm gehört. VERBE + ACUZATIV -f.) = a numi Man ernannte i h n zum Direktor. a raporta (la) Herr Bitterfeld bezog d a s wieder auf seine Person. merken — merkte —• gemerkt (an + Dat.) = a referi (la).gehalten (für -f. beglückwünschen — beglückwünschte —• beglückwünscht (zu + Dat. a modifica Ich ändere an dem Brief k e i n e n S a t z .628 GRAMMATIK gratulieren — gratulierte — gratuliert (zu -f Dat. . hören —• hörte — gehört (von + Dat. X.) = a privi la Ich sehe I h n e n gern bei der Arbeit zu. schreiben —.) = a scrie (despre) Er schreibt e i n B u c h über das neue Leben in unserem Vaterland. bitten — bat — gebeten (um + Akk.

) = experimentat.) = a convinge Hat er S i e von seiner Aufrichtigkeit überzeugt ? verlangen •—• verlangte —• verlangt (von + Dat. din cauza) Er war über die Nachricht froh. verwandeln — verwandelte • — verwandelt (in + Akk. z u r ü c k führen — führte zu rück — zurückgeführt (auf + Akk.Akk.) = a descompune.) = a alege Man wählte m e i n e n F r e u n d zum Verantwortlichen. entzückt (von + Dat.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 629 übersetzen — übersetzte •— übersetzt (in + Akk. begabt (für + Akk.Dat.) = (îm)prieten(it) (cu) Ich bin mit ihm seit vielen Jahren befreundet.) = talentat (pentru) Der Kleine ist für Musik begabt.) = a şti (ceva despre) Weißt du e t w a s von ihm? zerlegen — zerlegte — zerlegt (in + Akk. wissen — wußte — gewußt (von + Dat. freundlich (zu + Dat. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + PREPOZIŢII (Adjektive und Partizipien + Präpositionen) befreundet (mit + Dat.) = supărat (pe) Warum bist du über ihn böse? einverstanden (mit -f.) = a traduce în Wirst du d i e s e n T e x t ohne Wörterbuch ins Deutsche übersetzen? überzeugen — überzeugte •— überzeugt (von + Dat. böse (über -f. fertig (mit + Dat.) = îngrijorat (de) Ich bin um ihn besorgt. X I .) = de acord (cu) Er ist mit meinem Vorschlag einverstanden. a desface (în) Paul und seine Freunde zerlegten d e n S e n d e r in mehrere Teile und versteckten sie in den Bienenkörben. froh (über + Akk.) = a cere (de la cineva ceva) Er verlangte d a s B u c h von mir. cu experienţă lin) Er ist in diesen Fragen erfahren.) = încîntat (de) Die Grünwieseier waren von dem „jungen Engländer" entzückt. wählen — wählte — gewählt (zu + Dat.) = a reduce (la) Ich führe s e i n B e n e h m e n auf seine Krankheit zurück.) = a transforma (în) Eulenspiegel flüsterte den Kranken ins Ohr: „Ich muß e i n e n von euch in Pulver verwandeln". besorgt (um -j.Akk.) = gata (cu) Ich bin mit der Übersetzung fertig.) = prietenos (faţă de) Er ist zu mir immer freundlich.) = vesel (de. . erfahren (in + Dat.

furios (pe) Sei nicht über ihn zornig! zufrieden (mit -j. vertraut (mit + Dat.) = familiarizat (cu) Bist du schon mit dieser Arbeit vertraut? verwandt (mit -f. glücklich (über + Akk.) = mulţumit (de) Unsere Sportler waren mit dem Ergebnis des Wettspiels zufrieden.Dat. .630 GRAMMATIK gewohnt (gewöhnt) (an + Akk.) = fericit (de) Er war über das Ergebnis der Prüfung glücklich.) = înrudit (cu) Er ist mit mir verwandt. stolz (aul + Akk. zornig (über + Akk.Dat.) = important (pentru) Dieser Brief ist îur mich besonders wichtig.) = obişnuit (cu) Ich bin an diese Arbeit gewohnt. wichtig (für + Akk.) = supărat.) = mîndru (de) Wir sind auî unsere schöne Hauptstadt stolz.

+ von) = a şti (despre) 1 bei sich bedanken (bei) = a mulţumi (cuiva) sich entschuldigen (bei) = a-şi cere scuze (de la) helfen ( + Dat. + von) = a cere (de la) wissen ( + Akk. -j.von) = a convinge (de) sich verabschieden (von) = a-şi lua rămas bun (de la) verlangen ( + Akk. + bei) = a privi (la) nach fragen ( + Akk. alteori cu acuzativul (vezi schema nr. + von) = a po­ vesti (despre. a-şi da ajutorul zusehen ( + Dat. -f. + aus) = a de­ duce (din) stammen (aus) = a se trage (din).PREPOZIŢII PE LÎNGA VERBE PREPOZIŢIONALE (Präpositionen neben präpositionalen Verben) I. a fi originar (din) mit sich abgeben (mit) = a se ocupa (de) sich befassen (mit) = a se ocupa (de) sich beschäftigen (mit) = a se ocupa (de) von abhängen (von) == a depinde (de) erzählen ( + Dat.vor) = a feri de. . -f.vor) = a feri (de) zittern (vor) = a tremura (de. a păzi (de) erschrecken (vor) = a se speria (de) erstarren (vor) = a încremeni (de) fliehen (vor) = a fugi (de) sich fürchten (vor) = a se teme (de) sich schämen (vor) = a-i fi ruşine (de) schützen ( + Akk. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. + nach) = a între­ ba (de) forschen (nach) = a cerceta suchen (nach) = a căuta vor 1 bewahren ( + Akk. PREPOZIŢII CU DATIVUL aus bestehen (aus) = a se compune (din) entnehmen ( + Akk. pag. 573). + bei) = a ajuta (la). în faţa) Prepoziţia VOT pe lingă verbe prepoziţionale cere numai dativul. de) hören ( + Akk. 121. + von) = a auzi (despre) sprechen (von) = a vorbi (despre) träumen (von) = a visa (de) überzeugen ( + Akk.

. a considera (drept) danken ( + Dat.632 ZU GRAMMATIK beglückwünschen ( + Akk. 121. pentru) kämpfen (für) = a lupta (pentru) sorgen (für) = a avea grijă (de) stimmen (für) = a vota (pentru) sich yorbereiten (für) = a se pregăti (pentru. + zu) werden (zu) = = = = = = = = = = = a a a a a a a a a a a felicita (de) contribui (la) invita (la) se dezvolta numi face parte (din) ajunge (la) felicita (de) socoti (printre) alege deveni II.Akk. + für) = a mulţumi sich interessieren (für) = a se inte­ resa (de.für) = a lua. + zu) sich entwickeln (zu) ernennen ( + Akk. + um) = a ruga. -f.zu) gehören (zu) gelangen (zu) gratulieren ( + Dat. 573). + zu) beitragen (zu) einladen (-j. a se interesa (de) sich sorgen (um) = a avea grijă (de) wachsen (um) = a creşte (cu) 1 Prepoziţia über pe lingă verbe prepoziţionale cere numai acuzativul. a-şi da osteneală (cu) bitten ( + Akk. -\. pag. alteori cu acuzativul (vezi schema nr. de) über sich ärgern (über) = a se necăji (de) berichten ( + Dat. a cere (ceva) sich handeln (um) = a fi vorba (de) kämpfen (um) = a lupta (pentru) sich kümmern (um) = a se îngriji (de).Akk. + zu) wählen ( + Akk. P R E P O Z I Ţ I I CU ACUZATIVUL ffir sich ausgeben (für) = a se da (drept) sich bedanken (für) = a mulţumi (pentru) sich entscheiden (für) = a se decide (pentru) halten (-}. + zu) rechnen (-f.Akk. + über) = a ra­ porta (despre) sich freuen (über) = a se bucura (de ceva) klatschen (über) — a bîrfi nachdenken (über) = a se gîndi (asupra) reden (über) = a vorbi (despre) schimpfen (über) = a ocărî siegen (über) = a învinge gegen kämpfen (gegen) = a lupta (împo­ triva) stimmen (gegen) = a vota (în contra) um sich bemühen (um) = a se strădui. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul.

ändern ( + Akk.Dat. + an) = a aminti (de) gelangen (an) = a ajunge (la) sich gewöhnen (an) = a se obişnui (cu) Akk. a modifica arbeiten (an) = a lucra (la) sich beteiligen (an) = a participa (la) erkennen ( + Akk. + auf) = a răs­ punde (la) aufpassen (auf) == a fi atent (la) sich beschränken (auf) = a se limita (la) .an) = a schim­ ba.PRÄPOSITIONEN NEBEN PRÄPOSITIONALEN VERBEN 633 sprechen (über) = a vorbi (despre) schreiben (über) = a scrie (despre) urteilen (über) = a-şi da părerea (despre) (asupra) III. -f. bestehen (in) = a consta (di m an denken (an) = a se gîndi (la) erinnern ( + Akk. achten (auf) = a fi atent (la) antworten ( + Dat. + an) = a recu­ noaşte (după) sich freuen (an) = a se bucura (de) handeln (an) = a se purta (cu. glauben (an) = a crede (în) grenzen (an) = a se mărgini (cu) sich klammern (an) = a se cram­ pona (de) sich wenden (an) = a se adresa (cuiva) auf -f. pe lîngă (cu un vehicul) YOTühergehen (an) = a trece prin faţa. faţă de) sich knüpfen (an) = a se lega (de) leiden (an) = a suferi (de) merken ( + Akk. pe lîngă (pe jos) wachsen (an) = a creşte (în) sich weiden (an) = a se desfăta zweifeln (an) = a se îndoi (de) auf -f. bestehen (auf) = a insista (asup ra) in -f Dat.Akk. + an) = a observa (după) sich rächen (an) = a se răzbuna (pe) teilnehmen (an) = a participa (la) vorhergehen (an) = a trece pe lingă. PREPOZIŢII verfügen (über) == a dispune (de) sich wundern (über) = a se mira (de) CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL an -f.Dat. a trece prin faţa (pe jos) yorüherfahren (an) = a trece prin faţa.

+ in) = a tra­ duce (în) sich verlieben (in) = a se îndrăgosti (de) verwandeln ( + Akk. a privi (la) einsprechen (auf) = a încerca să con­ vingi (pe) sich freuen (auf) = a se bucura (de ceva) verzichten (auf) = a renunţa (la) hoffen (auf) = a spera (în) rechnen (auf) = a conta (pe). sich erkälten — erkältete mich — sich erkältet = a răci Ich habe mich erkältet. . a se bizui (pe) verzichten (auf) = a renunţa (la) warten (auf) = a aştepta (pe cineva. + in) = a împărţi (în) gelangen (in) = a ajunge (în) geraten (in) = a ajunge (în) übersetzen ( + Akk. + auf) = a arunca zwvickführen (+ Akk. ceva) werfen ( + Akk. einteilen ( + Akk.634 GRAMMATIK beziehen ( + Akk. + in) = a descom­ pune (în). -\. sich merken — merkte mir — sich gemerkt = a ţine minte Diese Regel mußt du dir merken.auf) = a referi (la) blicken (auf) = a s e uita (la). + m ) = a trans­ forma (în) zerlegen ( + Akk. a desface (în) EXEMPLE DE VERBE REFLEXIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR NEREFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt = a mulţumi (cuiva) Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel. sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten = a petrece Wie hast du dich gestern unterhalten? sich verspäten — verspätete mich — sich verspätet = a întîrzia Er verspätet sich nie. + auf) = a reduce (la) zurückgehen (auf) = a-şi avea ori­ ginea (în) in + Akk.

a se năpusti. stürzen — stürzte — gestürzt = a se repezi.EXEMPLE DE VERBE INTRANZITIVE SAU TRANZITIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR REFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ entstehen —• stand auf — aufgestanden = a se scula Wir stehen täglich um 6 Uhr auf. . zweifeln — zweifelte — gezweifelt = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. spielen —• spielte — gespielt = a se juca In den Parks spielen viele Kinder. erschrecken — erschrak — erschrocken = a se speria Das Kind ist vor dem Hund erschrocken. ertrinken — ertrank — ertrunken = a se îneca Der Bruder einer Kollegin ist ertrunken. einsteigen — stieg ein — eingestiegen = a se urca (în) Wir steigen ins Auto ein. heiraten — heiratete — geheiratet == a se căsători (cu) Er hat eine Jugendfreundin geheiratet. verwelken — verwelkte — verwelkt = a se ofili Die Blume ist verwelkt. heißen — hieß •— geheißen = a se numi Wie heißen Sie? Spazierengehen — ging spazieren — spazierengegangen = a se plimba Ich gehe gern nach dem Essen spazieren. a se prăbuşi Der Regisseur stürzte auf die Bühne. streiten — stritt — gestritten = a se certa Man soll nie streiten. stehenbleiben —• blieb stehen — stehengeblieben = a se opri Er blieb am Fenster stehen. steigen —• stieg — gestiegen = a se urca (pe) Wir steigen auf diesen Berg. erwachen — erwachte — erwacht = a se trezi Ich bin um 6 Uhr erwacht. zurückkehren — kehrte zurück — zurückgekehrt = a se înapoia Die Theatergruppe kehrte zurück.

Infinitiv Prezent persoana II. crt.LISTA VERBELOR TARI ŞI NEREGULATE 1 (Liste der starken und der unregelmäßigen Verben) Nr. . repurta deschide. vocala radicală a con­ junctivului imperfect este pusă în paranteză lîngă indicativul imperfect. du er du er du er erschließt erschließt erschrickst erschrickt erwirbst erwirbt er ißt fährst fährt fällst fällt fängst fängt erschloß erschrak erwarb(ü) aß fuhr fiel fing a dobîndi a mînca a merge (cu un vehicul) a cădea a prinde 1 Dacă verbul formează conjunctivul imperfect în mod neregulat. I I I Singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. Traducerea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 befehlen beginnen beißen betrügen beweisen bieten binden bitten blasen bleiben braten brechen brennen bringen denken dringen dürfen empfehlen sich entschei­ den erringen erschließen erschrecken erwerben essen fahren fallen fangen du befiehlst er befiehlt du beißt er beißt du beweist er beweist befahl begann biß betrog bewies bot band bat blies blieb briet brach brannte(e) brachte(ä) dachte(ä) drang durfte(ü) empfahl entschied mich errang befohlen begonnen gebissen betrogen bewiesen geboten gebunden gebeten geblasen geblieben gebraten gebrochen gebrannt gebracht gedacht gedrungen gedurft empfohlen sich entschieden errungen erschlossen erschrocken erworben gegessen gefahren gefallen gefangen h h h h h h h h h s h h h h h s h h h h h s h h s s h a ordona a începe a muşca a înşela a dovedi a a a a oferi lega ruga sufla du bläst er bläst du er du er brätst brät brichst bricht a rămîne a frige a rupe a a a a a arde aduce gîndi pătrunde avea voie du er du er darfst darf empfiehlst empfiehlt a recomanda a se hotărî a a a a a cuceri. face accesibil se speria du er du er du er du.

ä) geriet geschah gewann goß glich glitt grub griff hatte (ä) hielt hing Participiul perfect gefunden geflogen geflohen geflossen geboren gegeben gegangen gelungen gegolten geraten geschehen gewonnen gegossen geglichen geglitten gegraben gegriffen gehabt gehalten gehangen gehoben geheißen geholfen gekannt gekommen gekonnt geladen gelassen gelaufen gelitten gelesen gelegen gelogen gemessen Verb aux. I I I singular Indicativul imperfect fand flog floh floß gebar gab ging gelang galt (ö. a evadai curge naşte da a merge a reuşi a fi valabil a ajunge a se întîmpla a cîştiga a turna a fi egal (cu) a aluneca a săpa a apuca a avea a ţine a atîrna a ridica a se numi a ajuta a cunoaşte a veni a putea a încărca a lăsa a fugi a suferi a citi a sta culcat a minţi a măsura du gießt er gießt du gräbst er gräbt du er du er hast hat hältst hält du er du er du er du er du er du er heißt heißt hilfst hilft kannst kann lädst lädt läßt läßt läufst läuft hob hieß half (ü. h s s s h h s s h s s h h h s h h h h h h h h h s h h h s h h h h h a a a a a a Traducerea finden fliegen fliehen fließen gebären geben gehen gelingen gelten geraten geschehen gewinnen gießen gleichen gleiten graben greifen haben halten hängen (hangen) heben heißen helfen kennen kommen können laden lassen laufen leiden lesen liegen lügen messen du gibst er gibt es du er du er es gelingt giltst gilt gerätst gerät geschieht găsi zbura fugi. ä) kannte (e) kam konnte (ü) lud ließ lief litt las lag log maß du liest er liest du mißt er mißt .LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 637 Nr. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Infinitiv Prezent persoana II. crt.

a voi a trebui a lua a numi a fluiera a sfătui a rupe. Traducerea 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 mögen müssen nehmen nennen pfeifen raten reißen reiten rennen riechen rufen schaffen scheinen schieben schlafen schlagen schleichen schließen schreiben schreien schreiten schweigen schwimmen schwören sehen sein senden singen sinken sitzen sollen sprechen mochte(ö) mußte(ü) nahm nannte(e) pfiff riet riß ritt rannte(e) roch rief schuf schien schob schlief schlug schlich schloß schrieb schrie schritt schwieg schwamm (ö. er reißt du er du er schläfst schläft schlägst schlägt a bate a se furişa a închide a a a a a scrie striga păşi tăcea înota du schließt er schließt a jura a vedea a fi a trimite a cînta a se scufunda a şedea a trebui a vorbi du er du er siehst sieht bist ist du er du er du er sitzt sitzt sollst soll sprichst spricht . a dori. Infinitiv Prezent persoana II. crt. ä) schwur (ü) schwor sah war sandte (sendete) sang sank saß sollte sprach gemocht gemußt genommen genannt gepfiffen geraten gerissen geritten gerannt gerochen gerufen geschaffen geschienen geschoben geschlafen geschlagen geschlichen geschlossen geschrieben geschrien geschritten geschwiegen geschwom­ men geschworen gesehen gewesen gesandt (gesendet) gesungen gesunken gesessen gesollt gesprochen h h h h h h h s h s s h h h h h h h s h h h s h s h h h s h h s h h h a plăcea. I I I Singular du er du er du er magst mag mußt muß nimmst nimmt Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. a se rupe a călări a a a a a a a alerga mirosi chema crea părea împinge dormi du rätst er r ä t du.GRAMMATIK 1 Nr.

Infinitiv Prezent persoana II. face nimeri. intîlni păşi du trägst er trägt du er du er du du er du er du er du er du er du er du er du er du er du er triffst trifft trittst tritt tust. a se muta . I I I singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. er t u t verdirbst verdirbt verdrießt verdrießt vergißt vergißt wächst wächst wäschst wäscht weist weist wirst wird wirfst wirft weißt weiß willst will traf trat trank tat verdarb verdroß vergaß verlor verzieh wuchs wusch wies wandte (wendete) wurde(ü) warf(ü) wußte(ü) wollte zog a bea a face a (se) strica a supăra a uita a pierde a ierta a creşte a spăla a indica a întoarce a deveni a arunca a şti a voi a trage. crt. Traducerea 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 springen stehen stehlen steigen sterben stoßen streiten tragen treiben treffen treten trinken tun verderben verdrießen vergessen verlieren verzeihen wachsen waschen weisen wenden werden werfen wissen wollen ziehen du stiehlst er stiehlt du er du er stirbst stirbt stößt stößt sprang stand stahl stieg starb (ü) stieß stritt trug trieb gesprungen gestanden gestohlen gestiegen gestorben gestoßen gestritten getragen getrieben getroffen getreten getrunken getan verdorben verdrossen vergessen verloren verziehen gewachsen gewaschen gewiesen gewandt (gewendet) geworden geworfen gewußt gewollt gezogen s h h s s h h h h h s h h h(s) h h h h s h h h s h h h h a sări a sta a fura a se urca a muri a îmbrînci a se certa a purta a a a a a a mîna.LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 639 Nr. practica.

I .

TABLA DE MATERII (INHALTSVERZEICHNIS) - .

.

TABLA DE MATERII (Inhaltsverzeichnis) Cuvînt înainte Lista abrevierilor 1. Topica in propoziţia principală 3. Übungen 2. Der Hörsaal Grammatik : 1. 1881 . Lehrstück. Declinarea substantivelor 2. Das Studentenheim Grammatik : 1. 3. 5. Übungen Substantivul şi articolul Pronumele personal Verbul Pronumele interogativ Pronumele demonstrativ das 5 7 9 9 11 12 13 14 14 18 19 20 21 22 22 25 26 27 28 29 32 33 35 35 36 39 40 41 41 Verbele haben şi sein Negaţia Adjectivul Pronumele es 3. 4. Pluralul substantivelor 2. 2. Lehrstück. Pronumele interogativ Übungen 5. 2. Lehrstück. Der Speisesaal Grammatik : 1. Der Unterricht Grammatik : 1. Prepoziţiile 3. Formarea cuvintelor Übungen 4. 4. Declinarea numelor de persoane 3. 3. întrebuinţarea prepoziţiilor 41—Limba germană — c. Lehrstück. Lehrstück. Decimarea slabă a substantivelor 2. Ein Ausflug Grammatik : 1.

Formarea cuvintelor 5. Der Geburtstag Übungen 9. Ein Brief Grammatik : 1. 5. 3. Numerale cardinale 6. Formarea cuvintelor Übungen 8. 2. . Im Warenhaus Grammatik : 1. Pronumele demonstrativ 2. Übungen (I) Pronumele personal Pronumele nehotărît Prepoziţiile cu acuzativul Ordinea complementelor în propoziţie Contopirea prepoziţiilor cu articolul Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul (completare) Complementul circumstanţial Numeralul cardinal (completare) Formarea viitorului I Prezentul verbelor tari Imperativul Verbul werden Prepoziţiile (continuare) Frazele prin coordonare 42 43 44 45 49 50 52 54 54 55 55 59 61 62 63 64 69 70 78 79 80 80 82 82 83 88 90 90 92 93 93 98 100 101 102 102 103 . Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul 2. Pronumele posesiv 3. 2. Declinarea substantivelor de origine negermană. Übungen 7. 2. Lehrstück. Übungen 10. 3. 3. Lehrstück. Lehrstück. Die Uhrzeit Übungen 6. 5. Lehrstück. Übungen 11. Declinarea mixtă a substantivelor 4. . 4.644 INHALTSVERZEICHNIS 4. Ein Besuch Grammatik : 1. Verbe cauzative şi corespondentele lor 3. 4. 4. Bukarest Grammatik : 1. Lehrstück. Die Bibliothek Grammatik : 1. Lehrstück. .

4. Im Warenhaus Grammatik : 1. 6. 2. 3. 5. Ein Mißverständnis Übungen 17. Auf dem Bahnhof Grammatik : 1. Übungen 16. 5. 2. 5. Übungen Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea numeralelor ordinale Pronumele interogativ (continuare) Verbele impersonale Prepoziţiile cu genitivul . Lehrstück. 5. Übungen 14. 4. Übungen 15. Lehrstück. 2. 3. 2. Übungen (II) Imperfectul verbelor slabe Imperfectul verbelor haben. 4. Pronumele nehotărit (continuare) Pronumele demonstrativ (continuare) Numeralele iterative Numeralele distributive Formarea cuvintelor Perfectul Formarea participiului perfect Formarea perfectului întrebuinţarea perfectului Adverbele pronominale Es — pronume demonstrativ Imperfectul verbelor tari Verbele cauzative şi corespondentele lor (continuare) Numeralul ordinal Infinitivul ca imperativ . Lehrstück. Das billige Mittagessen Nach Johann Peter Hebel Grammatik : 1. 3.INHALTSVERZEICHNIS 645 12. Lehrstück. 3. Lehrstück. 4. 2. Lehrstück. Eine „schwere" Rechenaufgabe Grammatik : 1. sein şi werden Folosirea imperfectului Pronumele reflexiv Formarea cuvintelor 107 108 109 110 110 112 112 116 117 118 119 120 120 123 124 125 126 126 127 12S 128132 134 135 135 136 136 136 14Î 142 149 150 151 152 152 153 153 13. 4. Was machen wir am Sonntag? Grammatik : 1. 3.

3. Die Geschichte von einer lebenden Bibliothek Grammatik : 1.646 18. Übungen 19. Ein Telefongespräch Participiile Infinitivele substantivizate Formele nominale ale verbului întrebuinţarea infinitivului f ă r ă zu şi c u Verbele neregulate (completare) Declinarea substantivelor (completare) Verbele auxiliare de mod Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pluralul substantivelor (completare) Pronumele (continuare) Complementul circumstanţial de timp zu Grammatik : 1. 4. Verbele compuse cu particulă inseparabilă şi cu particulă separabilă 2. 5. Karl Marx und seine Familie Declinarea tare a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Pronumele interogativ (continuare) Regimul verbelor Complementul prepoziţional INHALTSVERZEICHNIS 159 161 162 164 164 165 165 171 174 177 177 178 183 185 189 190 191 191 192 197 199 200 201 201 203 203 203 208 210 213 214 214 215 215 220 Grammatik : 1. 5. 4. 5. 4. Lehrstück. 2. Übungen 22. 2. Imperativul (completare) 5. Gradele de comparaţie ale adjectivelor şi adverbelor 2. Lehrstück. Der Floh Nach Kurt Übungen Tucholsky 221 . Formarea mai mult ca perfectului Übungen 20. Eine lastige Geschichte aas dem vorigen Jalirhundert Grammatik : 1. 2. 3. Verbele neregulate (continuare) 3. Lehrstück. Declinarea adjectivului (completare) 3. Lehrstück. Lehrstück. Lehrstück. Das erste Wort der Wissenschaft Grammatik : 1. Verbele modale (completare) 4. 6. Übungen 21. Formarea cuvintelor Übungen 23. 3.

Propoziţia secundară (continuare) Übungen . Topica în propoziţia secundară 3. Lehrstück. Topica în propoziţia principală precedată de o pro­ poziţie secundară 4. Pronumele (continuare) 2. Goethe und Felix Mendelssohn Grammatik : 1. Lehrstück. ESEL . 3. Poziţia propoziţiei secundare 3. Propoziţia completivă directă 2. Genitivul partitiv 3. Adjectivele substantivizate 4. Diferitele accepţii ale verbului lassen 5. Numele geografice 6. întrebuinţarea prepoziţiilor Übungen 29. . Schiller über seine erste Vorlesung in Jena Grammatik : 1. Infinitivul cu zu (continuare) 4. Propoziţia cauzală 2. Lehrstück. Topica în frazele prin coordonare (continuare) . Infinitivul pasiv prezent 2.Genossenschaft Nach Schuster Dutz Grammatik : 1. Till Eulenspicgel als Arzt Grammatik : 1. Participiile şi adjectivele substantivizate (recapitulare şi completare) 5. Verbele neregulate de conjugare slabă 4. Infinitivul cu zu (continuare) 3. Diateza pasivă 2.INHALTSVERZEICHNIS 647 229 231 232 233 235 235 235 240 242 244 245 245 249 251 252 252 253 253 258 260 262 263 263 269 272 272 272 273 273 274 275 276 280 282 284 284 285 285 286 24. Pronumele nehotărît (continuare) Übungen 26. Dublarea subiectului prin es 5. Aus Heines Kindheit Grammatik : 1. Declinarea numelor proprii (recapitulare şi comple­ tare) 7. Lehrstück. Eine Reise mit dem Flugzeug Grammatik : 1. Lehrstück. Formarea cuvintelor 2. Lehrstück. Topica în propoziţiile secundare cu predicatul la diateza pasivă 3. Formarea cuvintelor Übungen 25. Topica în frazele prin coordonare (continuare) Übungen 27. Verbe cu forme duble Übungen 28..

648 INHALTSVERZEICHNIS 30. Der junge Engländer Nach Wilhelm Hauff Grammatik : 1. Diferitele înţelesuri ale cuvîntului da 3. Propoziţiile contrase 3. Lehrstück. Lehrstück. Lehrstück. Construcţiile (grupele) infinitivale modale 3. Numeralele fracţionare 4. Adverbele de loc her şi hin şi compusele lor Übungen 32. Weiskopf Grammatik : 1. Lehrstück. Das goldene Äpfelchen N a c h F. Conjuncţiile corelative 4. 2. Übungen Propoziţia temporală Propoziţia modală Propoziţiile (continuare) Prepoziţii şi conjuncţii — während. Pronumele reciproc Übungen 35. 290 292 292 295 295 296 301 303 304 304 305 305 309 311 318 320 320 321 322 325 326 326 327 328 328 332 333 335 336 336 337 342 344 345 345 345 346 36. Lehrstück. Propoziţia relativă 2. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbelor modale 4. seit şi bis . Freundschaftsdienste Nach Bertolt Brecht Grammatik : 1. . Declinarea substantivelor (completare) Übungen 31. C. Construcţiile (grupele) infinitivale 3. Propoziţia secundară consecutivă Übungen 34. . Lehrstück. Propoziţia condiţională reală 2. Propoziţia secundară finală 2. Der Bienenkorb Grammatik : 1. Ernst Thälmann Grammatik : 1. Lehrstück. Propoziţia cauzală şi propoziţia conclusivă 2. Das Goldfischlein Nach Friedrich Wolf Grammatik : 1. Verbul scheinen Übungen . 3. 4. . Pronumele relativ 3. Das erstemal auf der FUsenbahn Nach Peter Rosegger Übungen 33. Propoziţia modală 2. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbului lassen 4.

Lehrstück. Lehrstück. Lehrstück. întrebuinţarea conjunctivului în propoziţiile principale Übungen 42. Bei Müllers brennt's Grammatik : 1. 3. Unser Wegweiser. Der Beweis Nach Alexander Keller Grammatik : 1. Complementul genitival Übungen 38. Diateza pasivă (continuare) Übungen 44. Mein Lehrer Nach Johannes Grammatik : 1. Aus dem Statut der Rumänischen Kommunistischen P a r t e i . Complementul (generalităţi) 4. Lehrstück. Traducerea în limba germană a conjuncţiei dacă 4. Lehrstück. . Lehrstück. Salzburg ist die Hauptstadt Nach Egon Erwin Kisch Grammatik : 1. Formarea timpurilor conjunctivului 3. Formarea perfectului şi mai mult ca perfectului (completare) 3. Lehrstück. Propoziţiile condiţionale 2. Übungen 41. Infinitivul perfect pasiv Übungen 39. . 2. . Modul conjunctiv 2. Übungen R. Becher Propoziţiile secundare camuflate Diferitele înţelesuri ale conjuncţiei als Prepoziţiile cu dativul (continuare) 649 349 351 351 352 352 353 356 358 359 360 363 365 365 365 366 366 371 371 373 378 379 380 386 387 390 393 394 395 399 401 402 403 408 410 411 411 412 . Condiţionalul Übungen 43. Infinitivul perfect activ 2. Lehrstück. Propoziţiile comparative 2. Viitorul II (viitorul anterior) 3. Formarea cuvintelor Übungen 40. Propoziţia concesivă 2. Ein Theaterskandal Nach Willi Bredel Grammatik : 1. Der junge Engländer (Fortsetzung) Grammatik : 1. Complementul la dativ 2. Die Partei A.INHALTSVERZEICHNIS 37. Nach Anton Breitenhofer B. Die ersten Kosmonauten Grammatik : '1.

Hauptrichtungen Grammatik : 1. 2. von Johannes R. von Johann Wolfgang Goethe Das Mädchen aus der Fremde. von Johann Wolfgang Goethe Wanderers Nachtlied. von Friedrich Schiller Lorelei..August. von Johann Wolfgang Goethe Erlkönig.650 INHALTSVERZEICHNIS 45. Lehrstück. Lehrstück. von Bertolt Brecht Gesang vom Lernen. Becher Kleine Geschichten aus dem Leben großer Männer Eine Erinnerung aus meiner Kindheit. von Johannes R. Alfabetul german Vocalele Consoanele Accentul 449 450 452 454 457 458 458 459 460 462 463 466 467 468 480 485 485 488 491 . Übungen der Entwicklung unseres Landes Atributul dezvoltat Traducerea atributului dezvoltat Numeralele multiplicative 415 417 419 419 419 420 424 427 427 431 433 434 434 434 438 439 48. Apoziţia Übungen 46. Lehrstück.. nach Heinrich Mann GRAMATICA Fonetica. Das Obdach Nach Anna Seghers Grammatik : 1. Bukarest als Universitätsstadt Übungen APEXDICE Der Sinn des 23. Lehrstück. von Heinrich Heine Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration.. Weimar Nach Theo Piana Grammatik : Construcţiile participiale Übungen 47. întrebuinţarea conjunctivului (completare) 4. Vorbirea indirectă 2. Becher Im Anfang war . întrebarea indirectă 3. von Heinrich Heine Die schlesischen Weber. von Alfred Margul-Sperber Siegessäule. von Oskar Pastior Die Internationale Hymne der Weltjugend Gefunden. 3.

. . Părţile vorbirii Articolul — Declinarea articolului — întrebuinţarea articolului hotărît — întrebuinţarea articolului nehotărît •— Omiterea articolului — Contopirea articolului hotărît cu prepoziţii — Funcţiile morfologice ale lui der-die-das — Funcţiile morfologice ale lui ein-eine-ein Substantivul — Formarea pluralului substantivelor — Grupa I — Grupa a Ii-a — Grupa a I l I .a — Grupa a IV-a — Grupa a V-a — Cazuri speciale de formare a pluralului •— Substantive defective de număr — Genul substantivelor — Decimarea — Cazurile -— Folosirea cazurilor — Declinarea substantivelor după desinenţe Declinarea tare Declinarea slabă Declinarea mixtă — Cazuri speciale de declinare — Declinarea numelor proprii Adjectivul — întrebuinţarea adjectivului Declinarea tare a adjectivelor Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Declinarea adjectivelor substantivizate — Cazuri speciale de declinare ale adjectivelor — Părţi de vorbire care se declină ca adjectivele atributive — Comparaţia adjectivelor — Comparaţia neregulată a adjectivelor — Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pronumele — Felurile pronumelui — Pronumele personal — Funcţiile pronumelui es 493 493 494 494 497 497 498 499 499 500 500 500 501 501 502 502 503 504 505 508 508 508 509 509 510 511 514 515 517 517 518 518 519 519 520 521 521 523 523 524 524 525 526 *.INHALTSVERZEICHNIS 651 Morfologia. .

Indicativul Conjunctivul Condiţionalul Imperativul Diateza pasivă — Formele nominale ale verbului Infinitivul Participiul întrebuinţarea infinitivului întrebuinţarea participiului — Verbele compuse — Particulele inseparabile şi separabile .652 INHALTSVERZEICHNIS — Pronumele reflexiv — Pronumele reciproc — Pronumele posesiv — Declinarea pronumelui posesiv — Declinarea pronumelui posesiv adjectival •— Pronumele demonstrativ — Decimarea pronumelor demonstrative — Pronumele relativ — întrebuinţarea pronumelor relative — Declinarea pronumelor relative — Pronumele interogativ — Declinarea pronumelor interogative — Pronumele nehotărît — Decimarea unor pronume nehotărîte Numeralul — Numeralele — Numeralele — Numeralele •— Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele cardinale ordinale fracţionare ordinale adverbiale distributive nehotărîte iterative multiplicative 526 527 527 528 529 530 531 533 533 534 534 535 536 537 539 539 540 541 541 541 542 542 542 543 543 544 547 548 552 553 553 554 554 555 556 557 558 559 559 559 560 561 562 563 564 Verbul — Clasificarea verbelor — Conjugarea verbelor auxiliare de timp — întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp — Conjugarea verbelor auxiliare de mod — Caracteristicile verbelor modale — împărţirea verbelor după conjugare Verbele tari Verbele slabe Verbele neregulate — Formarea timpurilor.

INHALTSVERZEICHNIS 653 564 569 569 570 570 571 571 572 573 575 576 — Exemple de conjugare Adverbul — Adverbele de loc — Adverbele de timp — Adverbele de mod — Adverbele de cauză şi de scop — Comparaţia adverbelor — Adverbele pronominale Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia Sintaxa. Propoziţia Subiectul Predicatul — Predicatul verbal — Predicatul nominal Atributul Locul atributului Negaţia nicht Complementul Felurile complementului Ordinea complementelor în propoziţie Complementul circumstanţial Felurile complementului circumstanţial Fraza Fraza formată prin coordonare Fraza formată prin subordonare împărţirea propoziţiilor secundare Topica Topica în propoziţia principală Topica în propoziţia secundară Propoziţiile secundare după înţeles — Propoziţia subiectivă — Propoziţia predicativă — Propoziţia atributivă — Propoziţia completivă — Propoziţiile circumstanţiale Propoziţia circumstanţială de loc 577 577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587 588 589 590 591 593 594 594 594 594 595 595 595 .

654 INHALTSVERZEICHNIS Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială temporală modală comparativă consecutivă cauzală finală concesivă restrictivă condiţională 596 596 597 598 598 599 599 599 600 601 602 606 607 611 614 616 616 617 618 620 621 622 622 622 627 628 629 631 634 635 636 Prescurtarea propoziţiilor secundare întrebuinţarea conjunctivului întrebuinţarea condiţionalului întrebuinţarea timpurilor tn vorbirea indirectă Citeva reguli ortografice Punctuaţia (Generalităţi) Regimul verbelor şi adjectivelor — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective acuzativ acuzativ şi cu dativ dativ şi participii cu dativ genitiv cu genitiv acuzativ şi cu genitiv prepoziţii dativ şi cu prepoziţii acuzativ şi cu prepoziţii şi participii cu prepoziţii Prepoziţii pe Ungă verbe prepoziţionale Exemple de verbe reflexive in limba germană. dar nereflexive tn limba română Exemple de verbe intranzitive sau tranzitive în limba germană dar reflexive in limba română Tabel de verbe tari şi neregulate .

09. (manual + vocabular) in casete împreună cu 6 discuri.1966. Grigore Alexandrescu n r .1966. pentru bibliotecile mari 43(075. Hîrtie I A 63 gim2. C.8). 11 057. C.Z. 1881—1882 . întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918". Coli tipo 41 manual + 10.Z. Apărut 1966. lez Vi pînza vocabulare bandate + 2 000 ex. Coli editoriale 33. lez. Bucureşti. pentru bibliotecile mici 42/49.076 manual + 12.75 vocabular.! Tehnoredactor : B Ä L Ä I T Ä TITEL Dat la cules 20.09. A. Tiraj 15 000 + 115 ex. Vi PÎnzâ + 15 000+115 ex. 89—97. Str. Format 16/70X100.879 vocabular. Bun de tipar 08. Republica Socialistă R o m â n i a C o m a n d a n r .

LIMBA GERMANĂ .

.

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI CATEDRA DE LIMBA Ş| LITERATURA GERMANĂ Prof.1 9 6 6 Şl PEDAGOGICĂ . dr. docenf JEAN LIVESCU Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C 1 Asistent JOHANNA ANDREI Asistent B A ERMANÂ VOCABULAR EDITURA DIDACTICĂ B U C U R E Ş T I .

.

Verbele care se pot conjuga atît cu haben cît şi cu sein au menţiunea (h) sau (s). la fiecare substantiv se indică nominativul singular şi plural. Beginn). la mijloc. — Substantivele fără plural sînt trecute în coloana corespun­ zătoare genului lor cu menţiunea f.sg. — Cratima înlocuieşte substantivul la indicarea genitivului şi a pluralului. — Substantivele al căror plural se întrebuinţează rar sau care primesc prin desinenţa pluralului alt sens decît îl au la singular. . sînt trecute fără plural. — Punctul sau linia puse sub vocala din cuvintele monosila­ bice indică cantitatea acesteia.pl. pe trei coloane : la stingă verbele slabe. 23 verbele care se conjugă cu sein au u n (s) după a treia formă de bază. 14 verbele sînt trecute la cele trei forme de bază. De la pag. 12 la substantivele masculine şi neutre se indică şi desinenţa genitivului singular. precedate şi de articolul nehotărît masculin. — Particula verbelor separabile este tipărită spaţionat.UNELE ÎNDRUMĂRI PRIVITOARE LA FOLOSIREA VOCABULARULUI în vocabularul pe lecţii s-a respectat următoarea ordine în gruparea cuvintelor : — Substantivele sînt trecute pe trei coloane după gen. bleiben). la dreapta verbele tari şi dedesubt. 20 imperfectul şi participiul trecut sînt trecute în paran­ teză . 20 pînă la pag. Pluralul cu Umlaut se indică prin două puncte deasupra cratimei. 14 pînă la pag.: Beruf. — Adjectivele şi participiile substantivizate sînt trecute la vocabularul pe lecţii. este redat şi accentul cuvinte­ lor : vocala scurtă accentnuată este marcată cu un punct (ex. — De la pag. — De la pag. — Substantivele fără singular sînt trecute în coloana substan­ tivelor feminine cu menţiunea f. 22 este trecut în paranteză par­ ticipiul trecut. — La sfîrşitul vocabularului pe lecţii sînt trecute diferite expresii întîlnite în text. vocala lungă accetuată sau diftongul accentuat se indică cu o linie (ex. în vocabularul alfabetic de la sfîrşitul manualului se indică atît articolul hotărît masculin cît şi cel feminin. — î n vocabnlarul alfabetic. De la pag. verbele neregulate. de la pag.

.

VOCABULAR1 PE LECŢII (WORTSCHATZ NACH LEKTIONEN) 1 Toate cuvintele slnt trecute în accepţia pe care o au în textele nualului. şi exerciţiile ma­ .

.

pl.1. este egal cu.) vocabularul der Lehrer profesorul (die Lehrer) der Morgen dimineaţa (die Morgen) der Genosse tovarăşul (die Genossen) der Student studentul (die Studenten) der Unterricht (f. face. lecţia die Stunde ora lecţia.) învăţămîntul. bine falsch greşit j a da . pl. (ERSTES) LEHRSTÜCK DER UNTERRICHT der Wortschatz (f. fac sind sînt gut bun.(die Antworten) die Lektion lecţia (die Lektionen) das Lehrstück lecţia (die Lehrstücke) das Heft caietul (die Hefte) das Buch cartea (die Bücher) studieren a studia lernen a învăţa kommen a veni grüßen a saluta antworten a răspunde öffnen a deschide sagen a spune beginnen a începe zählen a număra machen a face schreiben a scrie rechnen a socoti fragen a întreba heißen a se numi lachen a rîde korrigieren a corecta wiederholen a repeta übersetzen a traduce sein a fi ist este. (die Stunden) die Studentin studenta (die Studentinnen) die Übung exerciţiul (die Übungen) die Genossin tovarăşa (die Genossinnen) die Erläuterung explicaţia (die Erläuterungen) die Grammatik gramatica die Antwort răspunsul .

a se duce haben a avea sehen a vedea fehlen a lipsi läuten a suna holen a aduce hängen a atîrna.WORTSCHATZ 2. cîţi.10 richtig just. corect zufrieden mulţumit jetzt acum heute astăzi und şi auch de asemenea. a sta atîrnat groß mare hell luminos sauber curat krank bolnav alle toţi. (ZWEITES) L E H R S T Ü C K DER HÖRSAAL der Saal sala (die Säle) der Hörsaal sala de curs (die Hörsäle) der Fußboden duşumeaua (die Fußböden) der Lappen cirpa (die Lappen) der Professor profesorul (die Professoren) der Platz locul (die Plätze) die Vorlesung cursul (die Vorlesungen) die Tür uşa (die Türen) die Lampe lampa (die Lampen) die Tafel tabla (die Tafeln) die Bank banca (die Bänke) die Kreide creta (die Kreiden) die Klasse clasa (die Klassen) das Gruppenbuch j urnalul de clasă (die Gruppenbücher) das Fenster fereastra (die Fenster) das Katheder catedra (die Katheder) gehen a merge. cîte? wieviel ist ? cît este ? cît face ? guten Morgen bună dimineaţa die erste Stunde prima lecţie . toate interessant interesant aufmerksam a t e n t fleißig silitor rechts la dreapta links la stingă oben sus . pînă la wer? cine? was ? ce ? wie? cum? wieviel? cît. şi von de la bis pînă.

felul de mîncare die Gabel. unii. -e pünea das Wasser apa das Salz. gar­ nitura de legume das Essen mîncarea das Kind. Speisesäle sala de mese. (DRITTES) L E H R S T Ü C K DER SPEISESAAL der Speisesaal. unele viele mulţi.lingura der Wasserkrug.prăjitura. unii. -n mîncarea. -en biblioteca das Tischtuch. cîteva. _LL mărul der Park. . sufrageria der Tisch. Salzfässer solniţa das Glas. însă ein wenig puţin die Suppe. . -i^_e scaunul der Dienst. -n supa die Speise. -s parcul legen a pune (în poziţie orizontală) bringen a aduce warten a aştepta spielen a se juca besuchen a vizita essen a mînca lesen a citi hungrig flămînd einige cîţiva. -er copilul das Kino. . -n furculiţa die Stadt. -Luer paharul das Schnitzel. -i^-e oraşul die Bibliothek.cuţitul das Salzfaß. -e serviciul der Teller. -LLe coşul de pîine der Appetit pofta de mîncare der Kuchen. _^er faţa de masă das Messer. -s cinematogra­ ful das Brot. -i^-e cana de apă der Brotkorb.WORTSCHATZ unten jos vorn în faţă dort acolo hier aici rasch repede wo? unde? 11 3. pe urmă da aici aber dar. . -e sarea . . altele zusammen împreună sehr foarte dann apoi. cîteva. -e masa der Stuhl.farfuria der Löffel. cozo­ nacul der Apfel. multe andere alţii.şniţelul das Gemüse legumele. unele manche cîţiva.

după aceea daneben alături nebenan alături noch încă. (VIERTES) L E H R S T Ü C K DAS STUDENTENHEIM der Freitag. -s. — e con­ ferinţa der Film. -en revista die Arbeit. lucrul.^. -es. -en con­ diţia de muncă die Zeit. -(e)s. -e căminul studenţesc das Zimmer. -(e)s. a asculta schlafen a dormi waschen a spăla duschen a face dus schön frumos alles totul glücklich fericit ausgezeichnet excelent dann apoi. -e vinerea der Brief. -s. -e prietenul der Schrank. -e televizorul der Festsaal. atunci. . -s aparatul de radio das Klavier. -^e spă­ lătorul der Duschraum. -(e)s. e încăperea der Schlafraum. -en lucrarea. -LLer casa das Radio. -en timpul das Heim. -e pianul das Fest. J^. atît de die Post poşta die Mutter. -(e)s. -(e)s. -(e)s.camera das Bett. lucrarea die Bedingung. -en ziarul die Zeitschrift. -s. -er tabloul das Haus.e dulapul der Raum. -en condiţia die Arbeit. -••e dor­ mitorul der Vorhang.12 mit cu nach după hungrig sein a-i fi foame WORTSCHATZ 4. ^ . -en patul das Bild. -säle sala de festivităţi der Vortrag. -e scrisoarea der Freund. -(e)s. _^e clu­ bul der Leseraum. serbarea . -(e)s. -(e)s. -(s). -(e)s. munca die Arbeitsbedingung. -(e)s. -(e)s. -(e)s. -s. -^-e sala de lectură der Fernsehapparat. mai so aşa (de). -e cămi­ nul das Studentenheim. -(e)s. ~^_e sala de duşuri der Klubraum. -(e)s. -es. -(e)s. -(e)s. -en munca. -e filmai zeigen a arăta wohnen a locui führen a conduce hören a auzi. —e per­ deaua der Teppich. -e covorul der Waschraum. -(e)s. -e festivita­ tea. . mama die Zeitung.

muncitorul der Bauer. -^e musafirul. -(e)s. în poziţie orizontală) verbringen a petrece (timpul) baden a face baie. oaspetele die Gruppe. a călători (cu un vehicul) bewundern a admira rufen a striga liegen a sta (culcat. -(e)s. -(e)s plaja djr Kollege. -s. -e duminica der Autobus. într-un glas nur numai aus din.elevul der Montag. -e marea das Mädchen. vesel alles totul einstimmig în unanimitate. -(e)s. -n. — e trenul der Sonntag. -es (f.pl. -n strada die Minute. -ses. Neubauten construcţia nouă. -e concediul der Arbeiter. splendid weiß alb gelb galben blau albastru rot roşu braun brun fröhlich bucuros. -n soarele die Freundin. -e ziua der Samstag. -n minutul das Meer. -n băiatul der Sand. -en. -n colegul der Mann. -=J-er bărbatul der Junge.) entu­ ziasmul die Blume. de la außer afară de bei la seit de. -en ceasul. a se scălda herrlich minunat.WORTSCHATZ 13 LEHRSTÜCK 5. -nen vînzătoarea die Lehrerin. . -s. -n. ~ e excursia der Tag. din (temporal) zu la durch prin vor înainte braun werden a se bronza . clădirea nouă der Strand. . -(e)s. învăţătoarea die Sonne. -e lunea der Gast -(e)s. -en omul der Urlaub. -(e)s.fata das Ausland. -s. -s. -(e)s nisipul der Mensch. -(e)s. -n ţăranul der Schüler. -s. -n floarea die Frau. (FÜNFTES) EIN AUSFLUG der Ausflug. -e sîmbăta der Zug. pl. -nen prietena die Straße. ora die Begeisterung (f. -n grupa die Uhr. -en femeia die Verkäuferin. -n. -nen profesoara. -se auto­ buzul der Neubau. -s.) străinătatea fahren a merge. . -s.

.14 WORTSCHATZ 6. -n responsabilul grupei der Leser. -s. -s. -s. a călători beginnen (begann—begonnen) a începe heißen (hieß—geheißen) a se numi hängen (hing—gehangen) a atîrna.autorul der Titel. Namens. imperfect perfect toate verbele din lecţiile 1—6. -en biblioteca universităţii die Buchnummer. -n. -s (f. .cititorul ' der Bestellzettel. -e seminarul brauchen (brauchte — gebraucht) a avea nevoie (de) danken (dankte—gedankt) a mulţumi warten (wartete—gewartet) a aştepta studieren (studierte—studiert) a studia lernen (lernte—gelernt) a învăţa grüßen (grüßte—gegrüßt) a saluta antworten (antwortete—geantwortet) a răs­ punde öffnen (öffnete—geöffnet) a deschide sagen (sagte—gesagt) a spune zählen (zählte — gezählt) a număra machen (machte—gemacht) a face rechnen (rechnete—gerechnet) a socoti fragen (fragte—gefragt) a întreba lachen (lachte—gelacht) a rîde korrigieren (korrigierte—korrigiert) a corecta wiederholen (wiederholte—wiederholt) a re­ peta übersetzen (übersetzte—übersetzt) a traduce fehlen (fehlte—gefehlt) a lipsi läuten (läutete—geläutet) a suna holen (holte—geholt) a aduce legen (legte—gelegt) a pune (în poziţie ori­ zontală) spielen (spielte—gespielt) a se juca besuchen (besuchte—besucht) a vizita zeigen (zeigte—gezeigt) a arăta wohnen (wohnte—gewohnt) a locui führen (führte—geführt) a conduce hören (hörte—gehört) a auzi.) foamea der Katalog. pi. -en cronica die Ruhe (f.) liniştea das Seminar. a asculta duschen (duschte—geduscht) a face duş baden (badete—gebadet) a face baie bewundern (bewunderte—bewundert) a ad- sehen (sah—gesehen) a vedea finden (fand—gefunden) a găsi nehmen (nahm—genommen) a lua geben (gab—gegeben) a da bitten (bat—gebeten) a ruga sprechen (sprach—gesprochen) a vorbi schließen (schloß—geschlossen) a închide verlassen (verließ—verlassen) a părăsi treffen (traf—getroffen) a întîlni laufen (lief—gelaufen) a fugi. pi. I şi participiul . -s. a alerga schreiben (schrieb—geschrieben) a scrie bleiben (blieb—geblieben) a rămîne lesen (las— gelesen) a citi rufen (rief—gerufen) a striga essen (aß — gegessen) a mînca kommen (kam—gekommen) a veni schlafen (schlief—geschlafen) a dormi fahren (fuhr—gefahren) a merge (cu un vehicul).fişa de comandă der Name(n).titlul der Hunger. -s. -e catalogul die Bibliothekarin. -s. Namen numele der Verfasser. . -nen biblio­ tecara die Universität. a sta atîrnat liegen (lag—gelegen) a sta culcat. 1 pers. (SECHSTES) L E H R S T Ü C K DIE BIBLIOTHEK 1 der Gruppenverantwortliche. -en universi­ tatea die Universitätsbibliothek. a sta (în poziţie orizontală) waschen (wusch—gewaschen) a spăla î n vocabularul acestei lecţii figurează la infinitiv. . -n cota cărţii die Chronik [kro:nik].

-M. -es. -tt. -e masa de scris. tatăl der Schreibtisch. . -^. *n ciocolata die Blumenvase. copia das Hündchen. -n familia die Fabrik. -s. poftiţi danke mulţumesc Hunger haben a-i fi foame 7. -s. . -n vaza de flori die Wohnung. -n bucătăria die Reproduktion. a se duce sein (war — gewesen) a fi haben (hatte — gehabt) a avea werden (wurde — geworden) a deveni immer totdeauna ruhig liniştit schnell repede leise încet (despre voce) klein mic draußen afară spät tîrziu lange mult timp sondern ci denn căci oder sau. -es. -s.er casa das Gärtchen. -s. -n. -en repro­ ducerea. -s. -es. -s.strungarul der Platz.u e 1) p i a ţ a .căţe­ luşul das Wohnzimmer. de locuit das Jahr. ori für pentru wann? cînd? wohin? unde? încotro? woher? de unde? spät werden a se face tîrziu bitte vă rog. 2) locul der Mantel. fiica die Schokolade.WORTSCHATZ 15 bringen (brachte — gebracht) a aduce verbringen (verbrachte — verbracht) a petrece gehen (ging —• gegangen) a merge. . -(e)s. poftim. —e buchetul de flori der Vater. -s. te rog. . -e vizita der Dreher. -s.ca­ mera de zi. -es. . paltonul der Haken. -s. -en locuinţa die Küche. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH der Besuch. . -(e)s. -en fabrica die Überraschung. .grădi­ niţa das Badezimmer. biroul der Apparat.cuierul der Blumenstrauß. -(e)s.dor­ mitorul das Haus. . -e aparatul die Familie. baia . -e anul das Schlafzimmer.ca­ mera de baie. -en surpriza die Tochter.

-s.) zîmbetul das Geschenk. alături de über deasupra unter sub vor în faţa. înaintea zwischen între sitzen (saß a şedea gesessen) gestanden) a sta (în poziţie verticală) Platz nehmen a ocupa loc . -e ca­ doul. -n sora das Auge. a pune begrüßen (begrüßte — begrüßt) a saluta zeigen (zeigte — gezeigt) a arăta kaufen (kaufte — gekauft) a cumpăra stellen (stellte — gestellt) a pune.13 der Kaffee. camera de lucru das Möbel. jj-e mîna Schwester. -e raf­ tul de cărţi das Tischlein.) părinţii WORTSCHATZ das Arbeitszimmer. -s. . . -s. -e noptiera der Strauß. . -(e)s.mobila das Sofa.. -(e) s. -s (f. -es. -s. -n ochiul das Lächeln. biroul. -e ziua de naştere der Nachttisch. (ACHTES) L E H R S T Ü C K DER GEBURTSTAG der Geburtstag. din nou an pe. la neben lîngă.tabloul das Bettchen. -n colţul die Wand.e buchetul die die die die Rose. sg. la auf pe hinter în spatele in în. darul . -s. grădina die Ecke. ca­ napeaua das Gemälde. JLUB peretele die Eltern (f.măsuţa das Büfett. a aşeza (în poziţie verticală) glauben (glaubte — geglaubt) a crede stehen (stand bequem confortabil alt bătrîn herein înăuntru fast aproape bald în curînd wieder iarăşi. -s cafeaua der Garten. -s. -s. a agăţa setzen (setzte—gesetzt) a aşeza. -(e)s. pi. -n.. -e bu­ fetul hängen (hängte—gehängt) a atîrna. . -s. -n balada Hand. -s sofaua.pătuţul das Bücherregal. -s. Jahre alt sein a avea (vîrsta de) Guten Tag! Bună ziua! 8. -n trandafirul Ballade. -es. -^.

camera cu două paturi das Hochhaus. -(e)s. -en expoziţia Oper. dimineaţa der Abend. a dori schenken (schenkte — geschenkt) a dărui. -^er blocul das Postamt. vesel laut tare. precis doch doar gleich imediat. -e luna der Vormittag. -e miercurea der Donnerstag. -s. îndată viel Glück wünschen a ura multă fericire zu Besuch kommen a veni în vizită 9. -(e)s. fericirea das Obst. . a face cadou gratulieren (gratulierte — gratuliert) a fe­ licita tanzen (tanzte — getanzt) a dansa rumänisch românesc wunderschön minunat froh bucuros. -e înainte de masa. -n opera Sitzung. (NEUNTES) LEHRSTÜCK EIN BRIEF der November. -e joia die die die die die die die die Mensa. -(e)s. -es. -e dupä-amiaza. _LLer oficiul poştal das Stadion. -(e)s. pl. -(e)s. -en croitoria Ausstellung. -ii_e noaptea Tante. -s. -e vinul der Nachmittag. -s. recapitularea das Geburtstagsgeschenk. cu voce tare angenehm plăcut früh devreme genau exact. a surîde wünschen (wünschte — gewünscht) a ura. a fi exact lächeln (lächelte — gelächelt) a zîmbi.WORTSCHATZ 17 die Nacht. -s. -i=-e noaptea die Wiederholung. -^. proza das Frühstück. -s.pache­ ţelul das Glück. orăşelul studenţesc das Zweibettzimmer. dupä-masa e ^ (hielt — gehalten) a ţine erwacht) a se trezi. -(e)s (f. -e opera în proză. Mensen cantina Schneiderei. -en şedinţa Straße.s . -n strada Nacht.) norocul. -s.noiembrie der Monat. -e micul dejun das Päckchen. -n mătuşa das Studentenstädtchen. -en repeti­ ţia. -es fructele der Bruder. -(e)s. -s. -e seara der Dienstag. -e marţea der Mittwoch.fratele der Wein. . erwachen (erwachte a se deştepta stimmen (stimmte — gestimmt) a se potrivi. -(e)s. -e cadoul de ziua de naştere das Prosawerk. -(e)s. Stadien stadionul 2—1S82 . -(e)s. -(e)s. .

) cir­ culaţia der Vetter. scena der Fuß. —er bicicleta das Motorrad. -s. . -(e)s. -es consiliul de stat der Sitz. -i^e salutul der Mittag. _ü_er casa de locuit das Museum.munţii das Schach. -(e)s.e piciorul die Partei Partidul die Regierung. cu siguranţă WORTSCHATZ das Fußballspiel. . -n şcoala die Konferenz. Küsse să­ rutul der Gruß. pl. -n vărul der Kongreß. -(e)s. -s. -es. -(e)s patria das Auto. Kon­ gresse congresul der Schauplatz. -es. -n omul muncii der Verkehr. -n sema­ forul („stopul") die Universität. -n broşura die Haltestelle. -s. -n lacul der Wohnblock. -e etaj ui das Zentrum. -(e)s.vara der Kuß. -s. . -s blocul der Palast. -(e)s. -en conferinţa die Vorstellung.) şahul (jocul) das Staatsgut. -^. a viziona frei liber beschäftigt ocupat oft deseori heute azi morgen mîine übermorgen poimîine gestern ieri weit departe ungefähr aproximativ sogar chiar şi gewiß desigur. -en specta­ colul die Theatervorstellung. -s. -s (f. _iLe palatul der Werktätige.staţia de emisie a televiziunii der Boulevard. -n staţia die Verkehrsampel. -ü_e capitala die Straßenbahn. -en spectacolul de teatru Rumänien. pl. -es. -(e)s asociaţia studenţească der Sommer. -es.) eco­ nomia die Hauptstadt. sigur. -s bule­ vardul der See. -en universi­ tatea die Schule.clădirea . -(e)s. -es. -es. (ZEHNTES) L E H R S T Ü C K BUKAREST der Staatsrat. -e me­ ciul de fotbal das Land. prînzul der Onkel. -e sediul. Zentren centrul das Licht. . j-uer motocicleta das Werk. -s. -s.18 der Studentenverband. -es. pl. -(e)s lumina das Gebäude.unchiul besichtigen (besichtigte — besichtigt) a vizita. -(e)s. -s. ^ e r magazinul (universal) das Stockwerk. Kongresses. -^-e locul. -s. -(e)s. -s. -s automo. -ü-er gospodăria de stat 10. -en guvernul die Wirtschaft (f. -n. -n. . -en tram­ vaiul die Broschüre. -s. -e amiaza. Museen muzeul das Schaufenster. -(e)s (f.vi­ trina das Kaufhaus. -s. -s România das Vaterland. bilul das Fahrrad. ^ . -n nepotul der Bahnhof. . reşe­ dinţa der Mittelpunkt. 2) opera das Wohnhaus. -M-er ţara das Gebirge. -e cen­ trul der Neffe. -(e)s. -s. -e 1) uzina. e gara der Fernsehsender. -s. Kusses.

pl. j i e nasturele der Bleistift. -e aţa der Knopf. sec­ torul. -s apa de colonie das Stück. -e parfumul das Kölnischwasser. -(e)s.WORTSCHATZ 19 das Laboratorium. a se uita sorgen (sorgte — gesorgt) a avea grijă (de). -n ghişeul de eliberare a mărfurilor (ambalaj) das Warenhaus. -n peria de cap die Zahnbürste. -n peria de dinţi die Seife. -e instrumentul . -s. -(e)s. -(e)s. -(e)s. -e con­ certul das Institut. se îngriji fassen (faßte — gefaßt) a cuprinde grün verde zu Fuß pe jos erscheinen (erschien — erschienen) a apărea 11. -(e)s. -geschosse parterul das Restaurant. -(e)s (f. -geschosses. . -s. -e insti­ tutul das Erdgeschoß.cumpărătorul der Verkäufer. -(e)s. -n lama de ras die Kasse. -(e)s. -(e)s. -en secţia.vînzătorul der Kamm. -e pachetul das Dutzend. -s. . raionul die Halle.bonul de plată der Zwirn. -e creionul die Ware. a. _^er magazinul universal das Paar. -e apa­ ratul de ras der Verkaufstisch. -(e)s. -es. a fabrica überqueren (überquerte — überquert) a tra­ versa schauen (schaute — geschaut) a privi. -e capodopera das Wohl. . -e televizorul das Tonbandgerät. La­ boratorien laboratorul das Konzert. -n casa die Warenausgabe. -n marfa die Abteilung. -n pasta de dinţi die Rasierklinge. -s pudra der Lippenstift. sala die Haarbürste. -er rochia das Parfüm. -s res­ taurantul das Meisterwerk. -(e)s. -s. -ü~e piep­ tenele der Kassenzettel. -s. -(e)s. -n hala. -s. . -(e)s. -s. -e du­ zina das Fernsehgerät. -(e)s. -(e)s. -e tej­ gheaua der Käufer. (ELFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (I) der Toilettenartikel. -e rujul der Rasierapparat. -es. -n săpunul die Zahnpaste. -e magnetofonul das Instrument.) binele erzeugen (erzeugte — erzeugt) a produce. -(e)s. -(e)s. -e bucata das Paket. -(e)s. -e perechea das Kleid.arti­ colul de toaletă der Puder.

-n jacheta de lină. -(e)s. . -en raionul de cărţi die Tinte. -s.) mer­ ceria die Textilwaren (f. -n discul.) articolele de confecţie die Seidenwaren (f. -n cerneala die Schallplatte.20 der Federhalter. -n lîna die Wäsche lenjeria das Leder.tocul der Fahrstuhl. -(e)s. ^L pal­ tonul der Regenmantel. -^-e costumul de haine der Wintermantel. -n-e ascen­ sorul der Wunsch. sg.cordonul die Jacke. -^_e dorinţa der Stoff. prosopul . -(e)s. man­ t a u a de ploaie. . -e stofa der Füllhalter. batista das Handtuch.) texti­ lele die Konfektionswaren (f.) mătăsurile verkaufen (verkaufte — verkauft) a vinde kosten (kostete — gekostet) a costa zahlen (zahlte — gezahlt) a plăti WORTSCHATZ versprechen (versprach — versprochen) a promite gefallen (gefiel — gefallen) a plăcea etwas ceva billig ieftin vorher mai înainte. placa de patefon die Auswahl (f. -n bluza die Wolljacke. mai întîi plötzlich deodată vielleicht poate gern bucuros. jerseul die Wolle. pl. sg. -(e)s. mărimea die Bluse. -n pantalonul die Mütze. . -n talia. -LL. pi.J muzica die Kurzwaren (f. cu plăcere weiter mai departe nichts nimic ohne fără um în jurul. -s. sg. -n mătasea die Farbe. -n vestonul die Hose. -s. -i=-e pălăria der Gürtel.stiloul die Nadel. împotriva seit langem de mult 12. -n culoarea die Musik (f. -en masa das Taschentuch.) sortimen­ tul die Seide. imperme­ abilul der Hut. -(e)s. -(e)s. sg. -n şapca die Größe. (ZWÖLFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (II) der Anzug. -es. -(e)s. -s. -s. -n acul die Buchabteilung. -s pielea das Hemd. împrejurul durch prin gegen contra.

-e m o d e ­ lul das Erzeugnis. . .e c o m p a r ­ timentul das Gepäcknetz.( e ) s .s .( e ) s .( e ) s . .n b i l e t u l d e călătorie die Bahnsteigkarte. .-LLe bufetul ordnen — ordnete (— geordnet) a a r a n j a reichen — reichte (— gereicht) a d a .s .( e ) s b a g a j u l das A b t e i l .( e ) s .s .n felul die P f a n n e . . .e n p l e c a r e a die A n k u n f t .e p a n t o f u l . . ^^e fri­ giderul der Erfrischungsraum. -s. .) s t i c l ă r i a die Industriewaren (f. . . -se produsul das Brötchen. . a întinde probieren — probierte (— probiert) a î n ­ cerca sich b e / e i l e n — beeilte m i c h (— sich beeilt) a se g r ă b i passen — paßte (— gepaßt) a se p o t r i v i .( e ) s .( e ) s . . -s.n b i l e t u l de peron die Seite. .) m ă r ­ furile i n d u s t r i a l e das K ü c h e n g e r ä t . .c o r d o n u l d e piele der R o c k .n t i g a i a die Großmutter. sg. -(e)s. .WORTSCHATZ 21 die Herrensocke.) în­ călţămintea • die Glaswaren ff. . .g h i ş e u l der Bahnsteig. . . .e n raionul pentru încălţăminte die Industrie i n d u s t r i a die S c h u h w a r e n (f. b u n i c a die Schuhwarenabteilung. m a i î n a i n t e sonst altfel zu p r e a vorher m a i î n t î i 13.iierul de călcat d a s Glas.e s .e pero­ nul der Wartesaal. ü e f u s t a der Strumpf. ü t r m e r s u l t r e n u r i l o r (bro­ şura) das Gepäck. -es sticla das Modell. a veni bine sich verspäten — verspätete m i c h (— sich verspätet) a întîrzia sich kaufen — kaufte mir (— sich gekauft) a-şi c u m p ă r a tragen (trug — getragen) a p u r t a s i c h entschließen (entschloß m i c h — sich e n t s c h l o s s e n ) a se h o t ă r î teuer s c u m p eng strimt voll p l i n weit l a r g früher m a i d e m u l t .( e ) s . -(e)s. prînzul (masa de prînz) der Ledergürtel. iL. . . ( D R E I Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK AUF DEM BAHNHOF der Schalter. . . ü . oala der K ü h l s c h r a n k . .e chioşcul d e ziare die K a r t e . . . pîinişoara das Mittag(essen).s .e p l a s a de bagaje .( e ) s . -ses. . . de bucătărie das B ü g e l e i s e n . ^ _ e cio­ rapul der Schuh. ~LI e c r a t i ţ a . -i^e mer­ sul trenurilor der Zeitungskiosk. .n b i l e t u l die Fahrkarte.( e ) s .( e ) s . gheata der Topf.n ş o s e t a b ă r ­ bătească die Sorte. . . . sg. sg. -säle sala de a ş t e p t a r e der Fahrplan.e s o s i r e a das K u r s b u c h .e articolul de menaj.( e ) s .n p a g i n a die Abfahrt. .chifla. . .

-n leul der Bär.LÎ-C tre­ nul accelerat der Expreßzug. . pl. . pişicher der Nachbar. -en datoria Tasche.) lumea. -e sau —er cuvîntul 1 începînd cu această lecţie.ha­ malul der Koffer. -s. •i^-e clientul die die die die die Reissuppe. -iLe tre­ nul expres der Speisewagen. pl. . -n buzunarul Nachspeise.vagonul der Schaffner.conduc­ torul die Briefmarke. -s. -(e)s. -(e)s. -en. . -s. oame­ nii WORTSCHATZ begleiten — begleitete (— begleitet) a înto­ vărăşi. a intra zurück înapoi also deci. -(e)s banii das Rind. -es orezul der Wein.) carnea de vită (de vacă) das Wort. -(e)s. -en ursul der Gast. pl.vagonul de dormit der Wagen. -s. -(e)s. . -(e)s (f.moneda de şase creiţari der Schalk. -n hala gării die Leute (f. prin urmare eine Karte lösen a cumpăra (a scoate) un bilet Schi laufen a schia 14. -n cartea poş­ tală die Bahnhofshalle. a însoţi. sein . -n. -er vita das Fleisch.geamantanul der Personenzug. sg. -(e)s. ( V I E R Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN 1 Nach Johann der Wirt. -(e)s(f. ^-e trenul personal der Schnellzug. cîrciumarul der Reis. -n timbrul poştal die Postkarte. a petrece sich setzen — setzte mich (— sich gesetzt) a se aşeza winken — winkte (— gewinkt) a face semn cu mîna halten — hielt (— gehalten) a staţiona tragen — trug (—• getragen) a p u r t a steigen — stieg (— gestiegen) a se urca treten — trat (— getreten) a păşi.vagonul restaurant der Schlafwagen. -n supa cu orez Schuld (f. -(e)s. verbele care formează perfectul cu verbul auxiliar p o a r t ă după participiul perfect indicaţia (s). -s. -e vinul der Sechser.22 der Gepäckträger. -es. -e hangiul. -s. . -s. . -s.) carnea das Rindfleisch. -n vecinul der Löwe. -(e)s.) vina Schuld. -(e)s -e păcală. -n desertul Peter Hebel das Geld. .

să sperăm ebenso întocmai. -e piersica der Kohl.greşeala der Apfelsaft. -(e)s. . -s berea das Mineralwasser. -n.friptura der Rindsbraten. -es.şunca der Käse. -(e)s. -en domnul der Braten. -s.e sucul der Kopf. gheaţa das Getränk. -s ceaiul der Kellner. -(e)s. a fi însetat 15. . -(e)s. -u. -e bău­ tura das Bier. pi.friptura de vacă fordern — forderte — gefordert a pretinde. -i^e capul der Schein. chiar nachher apoi. -s.kam — gekommen (s) a veni sein —• war — gewesen ( s ) a fi haben — hatte — gehabt a avea kurz scurt energisch energic durstig însetat höflich politicos schuldig dator hoffentlich sper. a riposta verdienen — verdiente — verdient a merita schicken —• schickte — geschickt a trimite begegnen — begegnete — begegnet ( s) a întîlni ziehen — zog — gezogen a trage. aşijderea. meniul die Brühe.ospătarul der Fehler. -es (f. -e por­ cul das Brot.frip­ tura de porc der Fisch. -(e)s. -(e)s varza der Tee. -(e)s sucul de mere der Saft. -n lista de mîncăruri. a scoate bekommen •— bekam — bekommen a primi. (FÜNFZEHNTES) LEHRSTÜCK EINE SCHWERE RECHENAUFGABE der Schweinebraten. -s. . -n tăiţeii die Kartoffel. -n proble­ ma de matematică die Gaststätte. apa minerală das Komma. a căpăta kommen —. -u-e cîrnatul die Butter (f. -e pîinea das Kompott. -(e)s. -er oul das Schwein. -s. -s. -s. -(e)s. -^. tot aşa eben tocmai. pi. -(e)s. -n restaurantul die Speisekarte..WORTSCHATZ 23 der Herr. după aceea eigentlich de fapt Wort halten a se ţine de cuvînt sprechen über a vorbi despre Guten A benă! Bună seara! durstig sein a-i fi sete. -e peştele der Schinken. -n consomeul die Nudel. a cere erwidern — erwiderte — erwidert a replica.) untul die Birne. . -(e)s.) înghe­ ţ a t a . -n tortul die Flasche. . -n cartoful die Wurst. -e com­ potul das Eis. -s virgula . -s brînza der Pfirsich. -s. -n cireaşă die Torte. -n para die Kirsche. -n sticla das Ei. -e bancnota die Rechenaufgabe. -s.

) laptele die Feier. -en socoteala feiern — feierte — gefeiert a serba. în cele din urmă sich den Kopf zerbrechen a-şi bate capul 16.străinul die Reise. prost französisch franţuzeşte englisch englezeşte russisch ruseşte einmal o dată gerade tocmai . închis (la culoare) leicht uşor schwer greu je cîte null zero schließlich în sfîrşit. a prăji sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten a se distra. amiaza die Sprache. -n limba die Muttersprache limba ma­ ternă das Mißverständnisses. -s. . pi. a săr­ bători schmecken — schmeckte — geschmeckt a plăcea (alimente) kochen — kochte — gekocht a găti. -i^er găina beherrschen—beherrschte—beherrscht a stâpîni (o limbă) bedeuten—bedeutete—bedeutet a însemna verstehen — verstand — verstanden a înţelege denken — dachte — gedacht a se gîndi schlecht rău. -n ceaşca die Milch (f. ser­ barea die Rechnung. -n sărbătoarea. a petrece trinken — trank — getrunken a bea behalten — behielt — behalten a păstra zerbrechen — zerbrach — zerbrochen a sparge warm cald kalt rece dunkel întunecat.24 die Tasse. a fierbe bestellen — bestellte — bestellt a comanda besetzen — besetzte — besetzt a ocupa WORTSCHATZ braten — briet — gebraten a frige. -n călătoria die Mittagszeit timpul prînzului. -(e)s. -s vremea das Huhn.-se neînţelegerea das Wetter. ( S E C H Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EIN MISSVERSTÄNDNIS der Ausländer.

— e concursul de atletism der Vorschlag. -s. baschet­ balistul der Berg. -es iarba das Wettspiel. -s. -n sta­ ţia de autobus das Programm. -(e)s. a aştepta cu bucurie regnen — regnete — geregnet a ploua geschehen — geschah — geschehen (s) a se întîmpla streiten — stritt — gestritten a se certa schwimmen — schwamm — geschwommen (h sau s) a înota singen — sang gesungen a cînta vergessen — vergaß — vergessen a uita kennen • kannte .gekannt a cunoaşte genannt a numi nannte nennen nächste (der.. -e muntele der Bergsteiger. -e pro­ gramul das Gras.'i. . -s. foarte cald gesund sănătos jung tînăr faul leneş einverstanden de acord wunderbar minunat ganz întreg.WORTSCHATZ 25 noch încă wieder iarăşi. din nou warum? de ce? pentru ce? din ce cauză? mit Müh und Not cu chiu si vai 17.jucă­ torul de baschet.er pădurea der Schlaf. -i^e pro­ punerea der Snagovsee. -e cam­ pionatul. . -en echipa selecţionată die Müdigkeit oboseala die Autobushaltestelle. -n ideia die Auswahlmannschaft. complet natürlich natural . rudern — ruderte a canota gehören — gehörte — gehört a aparţine.alpinistul die Prüfung. tot. das) viitor. -(e)s somnul der Korbballspieler. -(e)s. . . -s lacul Snagov der Wald. .munţii geturnt a face gimnasturnen — turnte tică gerudert a vîsli. -(SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? der Wettkampf. -en examenul die Athletik atletismul die Idee. -(e)s.u-e con­ cursul der Athletikwettkampf. -(e)s. -(e)s. -s. următor müde obosit heiß fierbinte. meciul das Gebirge. a face parte din trainieren — trainierte — trainiert a se antrena sich langweilen — langweilte mich — sich gelangweilt a se plictisi sich freuen — freute mich — sich gefreut a se bucura. die. -(e)s.

-s.domni- . -s viaţa das Haar. -s. -er mem­ brul das Fräulein.) fraţii (fără deosebire de sex) heiraten — heiratete — geheiratet a se căsători ähneln — ähnelte — geähnelt a se asemăna. _n. -s.) au­ rul das Verhältnis. welches care immer totdeauna bestimmt desigur. . -(e)s. .. -(e)s. . sg. -en maurul der Erzähler. pi. . a semăna (cu) . -(e)s. das) trecut unermüdlich neobosit lustig vesel orthographisch ortografic welcher. povestitorul (de basme. -n familia de ţărani die Sache (f.pră­ vălia de jucării der Vogel. -(e)s. -(e)s. -(e)s (f. -(e)s. -e părul das Gold. a avea grijă de . pedagogul der Mohr. die.) copilăria die Jugend (f.socialismul der Begründer. -s. a se trage din pflegen —• pflegte — gepflegt a îngriji. (ACHTZEHNTES) LEHRSTUCK KARL MARX UND SEINE FAMILIE der Sozialismus. -n culoarea tenului die Geschichte.26 WORTSCHATZ vorige (der. cu siguranţă wegen din cauza während în timpul (keine) Lust haben a (nu) avea chef Tennis spielen a juca tenis es ist heiß este foarte cald einverstanden sein a fi de acord 18. -er faţa das Mitglied. -n povestea die Königin. -nen prie­ tena din tinereţe die Reifeprüfung.. po­ veşti) der Zauberer. -s. -s. -en exame­ nul de maturitate die Kameradschaft camarade­ ria die Farbe.gestammt a proveni. a fi asemănător glänzen — glänzte — geglänzt a străluci herrschen — herrschte — geherrscht a domni erzählen — erzählte — erzählt a povesti stammen — stammte . -n culoarea die Gesichtsfarbe. -s. . -en. -se re­ laţia. . -s. pi. -LL. -^e lupta die Kindheit (f. -e animalul das Gesicht.povesti­ torul der Geschichtenerzähler. -es lemnul das Tier.educatorul. -LL pasărea der Kampf.întemeie­ torul der Sohn.vrăjitorul der Laden. -nen regina die Bauernfamilie. gebären — gebar — geboren a naşte erfahren — erfuhr — erfahren a afla helfen — half — geholfen a ajuta das Leben.) tinereţea die Jugendfreundin. raportul das Holz. pi. -ses. welche.. pi. -u_e fiul der Erzieher. -s.. prăvălia der Spielwarenladen.) cauza die Sache.. -n lucrul die Geschwister (f.

bestehen — bestand — bestanden ( + Akk. -s. -n.iarna der Planet. cu patru picioare wichtig important arm sărac sozial social fremd străin gleichzeitig concomitent. -s. -iuer dicţionarul das Lesebuch. -s. -es. a consta din wissenschaftlich ştiinţific glücklich fericit kraus creţ reizend fermecător. lucra­ rea.. -s.romanul (locuitor al Romei) der Babylonier. -n solstiţiul de vară die Woche. -e cercul der Römer.WORTSCHATZ 27 nähen—nähte—genäht a coase lieben—liebte—geliebt a iubi sich interessieren—interessierte mich—sich interes­ siert a se interesa.vara der Herbst. -(e)s. . . -n harta die Tagundnachtgleiche. -es.tăbliţa das Tontäfelchen. . tratatul die Spur. savantul der Tempel. -s. -en scrierea.tă­ bliţa de argilă das Wörterbuch. -en. -en ştiinţa die Schrift. -s. -n săptămîna das Archiv. -s. -s argila der Kreis. pe vremea aceea am Leben bleiben a rămîne în viaţă 19. -en urma die Karte. -es. -s. -e toamna der Winter. -n învăţatul. -e pri­ măvara das Jahrtausend.babilo­ nianul der Frühling.er manualul . (NEUNZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT der Gelehrte. . -e mi­ leniul das Lehrbuch. lucrarea das Frühjahr. -(e)s.) a se compune din. -s. -s. în acelaşi timp stundenlang timp de ore întregi monatelang luni de-a rîndul damals atunci. templul der Ton.. -(e)s.) a reuşi (la un examen) bestehen — bestand — bestanden (aus -fDat. -s. -e opera. -en anotimpul die Sommersonnenwende. -(e)s. . -e Luna (astru) der Kalender. -n echinocţiul die Jahreszeit. -e arhiva das Täfelchen. a avea interes pentru.calendarul die Wissenschaft. -s. -en planeta der Mond. -i^er cartea de citire das Werk. . -^. adorabil zärtlich tandru hölzern din lemn vierfüßig patruped. . -e primăvara der Sommer.

-e miercuri Donnerstag. -s. -s. . -s. -e aprilie Mai. -s. . -s. -e amiaza. . -s. -s. -e mai Juni. . -s. -s. -s. -e luni Dienstag. -s. de medicină geographisch geografic berühmt renumit.octombrie November. . a considera drept vergehen — verging — vergangen (s) a trece (timpul) wissen — wußte — gewußt a şti letzte (der. grec babylonisch babilonian medizinisch medical. die.iarna Morgen. -e februarie März. prînzul Nachmittag. -e joi Freitag.dimineaţa Vormittag. -s. -s iulie August. . -s. -(e)s. -s. -s.septembrie Oktober. -e 1 . -s. -e martie April. der der Zilele săptămînii1' Januar. -e după-amiaza Abend. j > simbata c Sonnabend. -s. -e toamna Winter.. -s. -es. -es. -s. das) ultimul griechisch grecesc. -e primăvara Frühling.gerechnet a socoti (printre). -s. . -e august September. . -s.vara Herbst.noiembrie Dezember. -e Sommer. -e seara Nacht. .decembrie Anotimpurile Montag. -s. -e duminică Diviziunile der der der der der die zilei das der der der der Frühjahr. -e ianuarie Februar. ~^-e noaptea . -s. -s. -e înainte de masa Mittag. -e vineri Samstag. -e marţi Mittwoch. -s. -s. -s..28 WORTSCHATZ sich befassen — befaßte mich — sich be­ faßt a se ocupa (de) teilen — teilte — geteilt a împărţi. . a diviza dauern — dauerte — gedauert a dura sich entwickeln — entwickelte mich sich entwickelt a se dezvolta leben — lebte — gelebt a trăi rechnen — rechnete . vestit ähnlich asemănător lang lung kurz scurt hoch înalt notwendig necesar nahe aproape doch totuşi Lunile der der der der der der der der der der der der anului der der der der der der . -e / Sonntag. -s iunie Juli.

. -s. -n gîndul.artistul der Gedanke. .admi­ nistratorul casei der Herr. —er satul das Ende. . -s. -n sclavul der Hausverwalter. -e lucrul minunat das Knie. ^-e burta der Ignorant. domnul der Bauch. j ^ e palatul der Wissenschaftler. . (ZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT der Kaufmann. -s. -s. -es. -s. -s. -en. -n locul. -en lu­ crul demn de văzut die Eisenbahn. -e se­ colul das Wunder. -s vîrsta sich verloben — verlobte mich — sich verlobt a se logodi küssen — küßte — geküßt a săruta rauchen — rauchte — geraucht a fuma fallen — fiel — gefallen (s) a cădea beziehen — bezog — bezogen a raporta. -n întrebarea Stelle. -s. -n vocea (fsg. . (EINUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK der Reichtum. -en stăpînul. -es.WORTSCHATZ 29 20. -en nunta die Sehenswürdigkeit. -(e)s. ideea der Sklave. -s. -s rîsetele die Bauchschmerzen durerile de burtă . cu toate acestea eine Freude bereiten a face o bucurie 21. -s. -en durerea die die die die Lösung. -n bucuria das Dorf.minunea das Alter. -en trenul. -n sfîrşitul das Jahrhundert. -(e)s. -^-e trenul de dimineaţă der Gegenzug. -i^e trenul (în) din direcţie opusă die Hochzeit.scrii­ torul der Künstler. -en soluţia Frage. -es.omul de ştiinţă der Schriftsteller. Kaufleute negustorul der Frühzug. calea ferată die Laune. . -en igno­ rantul der Schmerz. . -n. -s.genunchiul das Gelächter.locuitorul der Palast. -s. -ns. -•• er bogăţia der Bewohner. a referi jemand cineva beide amîndoi. -(e)s. ambii lustig vesel bescheiden modest nett drăguţ begeistert entuziasmat wirklich într-adevăr dennoch totuşi. 1 das Wunderding. pasajul Stimme. -n. -n dispoziţia die Freude. -(e)s.

pe ascuns nun acum schließlich în sfîrşit auswendig pe dinafară. -n casa cine­ matografului die Störung -en deranjul das Telefonbuch.. fesseln — fesselte — gefesselt a captiva bemerken — bemerkte — bemerkt a observa überlegen — überlegte — überlegt a sta pe gînduri.30 pflegen — pflegte — gepflegt a obişnui să . -e convorbirea telefonică das Gedränge. după aceea statt (-J. în taină.receptorul der Vorverkauf.) vînzarea anticipată der Hauptfilm. pl. -n vocea de femeie die Kinokasse.^^ er cartea de telefon das Gespräch. -(e)s. -e con­ vorbirea das Telefongespräch. a rîde de den Tisch decken a pune. .-(e)s. -s. a aşeza masa auf einen Gedanken kommen a-i veni o idee auswendig lernen a învăţa pe de rost. -e filmul principal die Telefonnummer. 2) a pune (să.. -s înghe­ suiala . -n numă­ rul de telefon die Frauenstimme.) a-şi bate joc de.) în locul sich lustig machen über ( + Akk. -s.. -(e)s. deştept bestimmt anumit stolz mîndru verzweifelt desperat einst odinioară insgeheim în secret. -s (f.) befehlen — befahl — befohlen a porunci tun — tat — getan a tace lebend viu reich bogat täglich zilnic gebildet cult ungebildet incult fesselnd captivant folgend următor klug înţelept.. pe de rost daraufhin apoi. a chibzui versuchen — versuchte — versucht a încerca verzweifeln — verzweifelte — verzweifelt a despera beben — bebte — gebebt a tremura WORTSCHATZ verzeihen — verzieh — verziehen a ierta lassen — ließ — gelassen 1) a lăsa .Gen. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN TELEFONGESPRÄCH der Hörer. pe dinafară eine Frage stellen a pune o întrebare auf die Knie fallen a cădea în genunchi 22.

în fine die Nummer wählen a forma numărul eine falsche Nummer wählen a forma un număr greşit den Hörer abnehmen a ridica receptorul den Hörer einhängen a agăţa receptorul Schlange stehen a sta la coadă . -es. a ajunge a b holen — holte ab — abgeholt a lua pe cineva. pl.. firul die Reihe. -en jurnalul (la cinema) das Kleingeld.WORTSCHATZ 31 die Telefonzelle.. li­ nia. -e com­ petiţia sportivă suchen — suchte — gesucht a căuta klingeln — klingelte — geklingelt a suna sich melden — meldete mich — sich ge­ meldet a se anunţa besorgen — besorgte — besorgt — a procura entschuldigen — entschuldigte — entschul­ digt a scuza stören — störte — gestört a deranja wechseln — wechselte — gewechselt a schimba entgegnen — entgegnete — entgegnet a ri­ posta e i n hängen — hängte ein — eingehängt a atîrna. mărun­ ţişul das Sportfest. -n rîndul. -en circuitul. pi. a se plimba lieb amabil. -(e)s (f. a merge (a veni) după cineva hoffen — hoffte — gehofft a spera erwarten — erwartete — erwartet a aştepta a n rufen — rief an — angerufen a chema la telefon a b nehmen — nahm ab —• abgenommen a scoate t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen a participa. -n moneda die Leitung. drăguţ fremd străin pünktlich punctual leider din păcate diesmal de data aceasta endlich în sfîrşit. -n cabina te­ lefonică die Münze. a u s steigen —• stieg aus — ausgestiegen (s) a coborî (din