Datele de contact ale coordonatorului şi tutorelui de disciplină: Conf. dr. Victor Surugiu e-mail: vsurugiu@uaic.

ro Propuneri tematice pentru activităţi tutoriale: 1. Proprietăţile apei 2. Asociaţii de organisme acvatice 3. Apele dulci 4. Apele marine Obligaţii mimime ale studenţilor în vederea examenului - participarea activă la activităţile tutoriale (AT) - prezenţa obligatorie la activităţile asistate (AA) promovării

Modul de stabilire a notei finale: - notele obţinute la verificările pe parcurs – 75% - activitatea în cadrul orelor de activităţi asistate – 25% Teme de licenţă ce pot fi abordate în cadrul disciplinei 1. Cercetări asupra macronevertebratelor acvatice din lacul/râul … 2. Cercetări asupra speciei … de la litoralul românesc al Mării Negre 3. Determinarea calităţii apei din râul … conform Indicelui Biologic General Standardizat (IBGN) 4. Evaluarea eficienţei staţiei de epurare a apei uzate din municipiul/oraşul ... cu ajutorul Indicelui Biotic al Nămolului

Cuprins
Introducere............................................................................................................................................4 1. Proprietăţile apei...............................................................................................................................6 1.1. Structura moleculară a apei.......................................................................................................6 1.2. Proprietăţile fizice ale apei........................................................................................................7 1.2.1. Tensiunea superficială........................................................................................................7 1.2.2. Vâscozitatea........................................................................................................................8 1.2.3. Presiunea hidrostatică.........................................................................................................8 1.2.4. Temperatura........................................................................................................................9 1.2.5. Densitatea ........................................................................................................................11 1.2.6. Lumina.............................................................................................................................12 1.2.7. Mişcarea apei....................................................................................................................17 1.3. Proprietăţile chimice ale apei..................................................................................................19 1.3.1. Reacţia activă sau pH-ul ..................................................................................................19 1.3.2. Sărurile dizolvate..............................................................................................................21 1.3.3. Duritatea apei ..................................................................................................................25 1.3.4. Substanţele biogene..........................................................................................................26 1.3.5. Substanţele organice.........................................................................................................27 1.3.6. Gazele dizolvate în apă.....................................................................................................28 2. Asociaţii de organisme acvatice.....................................................................................................39 2.1. Planctonul................................................................................................................................39 2.1.1. Clasificările planctonului.................................................................................................39 2.1.2. Adaptările planctonului....................................................................................................40 2.2. Nectonul..................................................................................................................................46 2.2.1. Compoziţia nectonului ....................................................................................................46 2.2.2. Adaptările nectonului ......................................................................................................47 2.2.4. Migraţiile nectonului........................................................................................................49 2.3. Neustonul.................................................................................................................................51 2.4. Pleustonul................................................................................................................................54 2.5. Bentosul...................................................................................................................................55
2

2.5.1. Clasificările bentosului.....................................................................................................55 2.5.2. Adaptările bentosului.......................................................................................................58 2.6. Perifitonul sau epibioza...........................................................................................................59 3. Tipuri de ecosisteme acvatice.........................................................................................................64 3.1. Apele subterane.......................................................................................................................64 3.1.1. Apele cavernicole.............................................................................................................65 3.1.2. Apele freatice...................................................................................................................67 3.1.3. Apele interstiţiale.............................................................................................................68 3.2. Apele curgătoare......................................................................................................................69 3.2.1. Factorii de mediu..............................................................................................................71 3.2.2. Biocenozele apelor curgătoare.........................................................................................73 3.3. Lacurile naturale......................................................................................................................80 3.3.1. Factorii de mediu..............................................................................................................82 3.3.2. Biocenozele lacustre.........................................................................................................86 3.4. Bălţile......................................................................................................................................92 3.4.1. Factorii de mediu..............................................................................................................93 3.4.2. Biocenozele......................................................................................................................94 3.5. Mlaştinile.................................................................................................................................96 3.6. Apele marine.........................................................................................................................103 3.6.1. Clasificarea mărilor........................................................................................................104 3.6.2. Configuraţia reliefului submarin....................................................................................105 3.6.3. Diviziunile biologice ale oceanului................................................................................107 3.6.4. Factorii de mediu............................................................................................................109 3.6.5. Biocenozele marine........................................................................................................121 Bibliografie.......................................................................................................................................135

3

Pentru explicarea originii. Vieţuitoarele din apă sunt denumite şi hidrobionţi. experimentul şi analiza. biogeografia. morfologia şi anatomia. 1949). precum şi dintre acestea şi mediul lor înconjurător (Zernov. Geologia şi hidrogeologia oferă date asupra naturii fundului şi originii bazinelor acvatice. Din acest motiv hidrobiologia mai poate fi denumită şi ecologie acvatică. hidrochimia. Astronomia permite înţelegerea şi cunoaşterea importanţei mareelor. complexă. relief. Fizica descrie fenomenele mecanice. fiziologia vegetală şi animală. hidrogeologia. climă etc. termice şi optice din apă. Hidrologia pune la dispoziţia hidrobiologiei cunoştinţe asupra dinamicii maselor de apă şi a componentelor minerale. Metodele de cercetare folosite în hidrobiologie sunt cele clasice: observaţia. etologia. hidrobiologia face apel la numeroase discipline ca fizica. Geografia contribuie la cunoaşterea răspândirii bazinelor de apă în funcţie de latitudine. etc. Fiind o ştiinţă ecologică. În cadrul hidrobiologiei s-au diferenţiat două ramuri mari: limnobiologia şi biologia marină. corelarea şi interpretarea rezultatelor. Hidrochimia stabileşte compoziţia chimică a substanţelor dizolvate în apă şi reacţiile chimice din mediul acvatic. hidrobiologia se sprijină în primul rând pe ecologia generală de la care foloseşte principiile de bază în studiul interacţiunii dintre organisme şi între acestea şi mediu. microbiologia. de sinteză. de interrelaţiile şi de legăturile cauzale dintre organismele acvatice.Introducere Hidrobiologia este o ramură a biologiei care se ocupă de studiul organismelor acvatice. zoologia. hidrologia. Hidrobiologia apelează în permanenţă şi la celelalte discipline biologice precum botanica. naturii şi răspândirii bazinelor acvatice. etc. Prin mediul înconjurător se înţelege totalitatea factorilor abiotici – bazinul acvatic împreună cu caracteristicile sale fizico-chimice – şi a factorilor biotici – interacţiunile dintre organisme. al populaţiilor şi comunităţilor acestora. geografia. 4 . precum şi a diferitor procese care au loc în mediul acvatic.

lacuri. dar astăzi ea este ştiinţa care studiază organismele din toate tipurile de ape interioare (râuri. în special. Cunoaşterea hidrobiologiei poate asigura cunoştinţe care să permită exploatarea resurselor acvatice fără a impieta asupra echilibrului ecosistemelor acvatice şi circuitul materiei în natură. materii prime. de regulă cerut de oameni (hrană. În acest caz limnobiologia ar avea drept obiect de cercetare numai studiul vieţii din apele stătătoare. mai nou. limnobiologia se ocupa numai de studiul organismelor ce populează lacurile. Obiectivul general al hidrobiologiei moderne constă în studiul proceselor ecologice din hidrosferă în vederea valorificării complexe a resurselor naturale în alimentaţia umană şi în industrie. pentru care rezervă termenul de potamobiologie. 5 . cele privind studiul căilor de poluare şi de protecţie a mediului acvatic (saprobiologie şi toxicologie acvatică). hidrobiologia are şi o importanţă practică.Limnobiologia se ocupă de studiul vieţuitoarelor din apele continentale de suprafaţă. Pe lângă importanţa pur ştiinţifică.). Dintre preocupările practice ale hidrobiologiei pot fi evidenţiate cele legate de creşterea productivităţii biologice ale bazinelor acvatice (halieutica) şi. Unii cercetători desprind din limnobiologie partea ce studiază modul de desfăşurare a vieţii în apele curgătoare. Iniţial. zone umede etc. în general. studiind procesele ce se petrec în ape şi acumulează date care permit dirijarea proceselor în scopul măririi productivităţii biologice. utilizări industriale). şi a produsului final. El defineşte limnobiologia (limnologia) ca fiind „ştiinţa care se ocupă cu productivitatea biologică a apelor interioare şi cu toate influenţele cauzale care o determină”. Oceanografia biologică sau biologia marină vizează studiul organismelor ce trăiesc în apele marine şi oceanice. bălţi. Antonescu (1963) consideră potamobiologia drept un subdomeniu al limnobiologiei. Mai nou la acestea se mai poate adăuga freatobiologia care studiază organismele din apele subterane.

Polaritatea moleculei de apă duce la 6 . 1. numite legături de hidrogen.). Dar anume aceste legături de hidrogen dintre moleculele de apă învecinate. În felul acesta. condiţie şi resursă de viaţă. cât şi în afara organismelor. adică H2O sau H–O–H. cât şi polaritatea moleculei de apă. fiecare hidrogen împărţindu-şi singurul electron cu oxigenul. de asemenea. în timp ce îndepărtarea electronilor de atomii de hidrogen produce o uşoară sarcină pozitivă la acest capăt. să atragă polul negativ (al oxigenului) de la o altă moleculă de apă. sunt responsabile pentru multe proprietăţi fizice şi chimice unice ale apei. Structura moleculară a apei Molecula de apă pură este compusă din doi atomi de hidrogen (H) şi un atom de oxigen (O).1.1.1. ceea ce explică faptul că apa este un solvent universal. Natura polară a moleculei de apă face ca polul hidrogenului. atomul de oxigen tinde să atragă mai puternic de nucleul său electronii furnizaţi de către atomii de hidrogen. Acest lucru creează o uşoară sarcină negativă înspre capătul oxigenului din moleculă. Legătura dintre atomii de hidrogen şi oxigen se face prin intermediul electronilor comuni (legături covalente). alcătuieşte partea cea mai însemnată a corpurilor tuturor organismelor vii şi reprezintă mediul în care au loc diferite reacţii chimice. oxigenul primeşte doi electroni necesari pentru a-şi completa ultimul strat electronic. Apa. Sarcinile electrice parţiale determină creşterea reactivităţii chimice a moleculei de apă. Aceste legături reprezintă doar aproximativ 6% din tăria legăturilor covalente dintre hidrogenul şi oxigenul din molecula de apă şi de aceea se rup şi se refac cu uşurinţă (figura 1. pentru hidrobionţi apa este mediu. Această separare electrică creează o moleculă polară. dizolvând aproape orice substanţă. Totuşi. iar fiecare hidrogen câte unul. formând un unghi de 104°27'. Proprietăţile apei Apa este substanţa care înconjoară toate organismele acvatice. atât în interiorul. Aceasta dă naştere unor legături slabe între moleculele de apă alăturate. care este electropozitiv. În felul acesta. iar oxigenul la celălalt. Atomii de hidrogen sunt legaţi de oxigen asimetric. adică un dipol. astfel încât cei doi atomi de hidrogen se află la un capăt al moleculei.

iar temperatura ei de îngheţ ar fi mai scăzută decât temperaturile întâlnite în cele mai multe locuri de pe suprafaţa Pământului. învingând forţele externe care tind să destrame aceste legături. Fig. 1974). atunci apa. în starea lichidă predomină dihidrolii. De regulă. putând susţine mici obiecte. Forţa care tinde să menţină împreună moleculele de apă se numeşte forţă de coeziune. iar în starea solidă domină trihidrolii (Pora şi Oros. Această forţă face ca pelicula superficială a apei să se comporte ca o membrană elastică.2.1. – Modul de asociere a moleculelor de apă cu ajutorul legăturilor de hidrogen (linia punctată) După cum s-a arătat.1. După modul de asociere hidrolii pot fi lineari sau agregaţi. 1. Proprietăţile fizice ale apei 1. Tot datorită dipolilor şi punţilor de hidrogen apa în natură se întâlneşte sub mai multe stări de agregare. nr. etc. 1. Dacă molecula de apă n-ar fi polară şi n-ar forma legături de hidrogen între moleculele de apă.2. în starea de agregare gazoasă predomină monohidrolii. Tensiunea superficială Datorită legăturilor de hidrogen moleculele de apă au tendinţa de a se uni între ele. În astfel de condiţii viaţa pe planeta noastră ar fi fost imposibilă. formând agregate de două până la opt molecule care se numesc hidroli: monohidroli H2O.disocierea moleculelor de electroliţi în ioni. ar fi fost un gaz şi nu un lichid. la temperatura camerei. trihidroli (H2O)3. dipolii apei se pot asocia între ei. În natură există un amestec de agregate în care procentul componenţilor este strâns legat de temperatură. Acest fenomen poartă numele 7 . dihidroli (H2O)2. polihidroli (H2O)n.

hidrobionţii prezintă o formă hidrodinamică a corpului (vezi Adaptările nectonului). care trăiesc fie suspendate de această peliculă. la 25°C vâscozitatea apei este de două ori mai mică decât la 1°C. Pentru a se putea deplasa într-un mediu vâscos cum este apa. Tensiunea superficială permite existenţa unor asociaţii de organisme legate de pelicula superficială a apei. dacă forţa de coeziune este mai mică decât forţa de adeziune. tensiunea superficială are un rol însemnat în circulaţia fluidelor prin corpul plantelor şi animalelor.2. Astfel.7∙103 N/m) este cea mai mare dintre toate lichidele întâlnite cu excepţia mercurului. Valoarea tensiunii superficiale este direct proporţională cu temperatura şi cu salinitatea.3. Vâscozitatea apei este relativ mică şi descreşte odată cu creşterea temperaturii. Presiunea hidrostatică Presiunea hidrostatică reprezintă presiunea exercitată de o coloană de lichid datorită atracţiei gravitaţionale a Pământului. Vâscozitatea Forţa de coeziune este responsabilă şi pentru vâscozitatea apei. Tensiunea superficială condiţionează fenomenul de capilaritate şi de umectare. picăturile au forma perfect sferică. atunci corpurile nu se umezesc. Invers. De aceea. De 8 . fie care se deplasează pe suprafaţa ei (vezi Neustonul). obiectele se umezesc. De aceea. Vâscozitatea este o proprietate care măsoară forţa de frecare între două mase de fluid ce se deplasează una faţă de cealaltă. Rezistenţa la curent sau la deplasare este importantă pentru viteza de scufundare a obiectelor (deplasarea pe verticală) şi pentru deplasarea animalelor prin apă (frânarea deplasării pe orizontală). Dacă forţa de coeziune dintre moleculele aceleiaşi faze este mai mare decât forţa de adeziune dintre faze diferite. 1. Forţa de atracţie dintre moleculele de apă tinde să reducă suprafaţa liberă a lichidului.2. 1. organismele planctonice se vor scufunda mult mai uşor în apele mai calde decât în apele mai reci.de tensiune superficială. iar apa este practic necompresibilă.2. De asemenea. Vâscozitatea apei creşte uşor şi cu creşterea salinităţii (vezi Adaptările planctonului). Tensiunea superficială a apei (72.

iar în apele marine la fiecare 9. vâscozitate. Amplitudinea variaţiilor de temperatură la care sunt supuşi hidrobionţii este considerabil mai mică decât cea din mediul aerian. la o adâncime de 10. Temperatura apelor de suprafaţă este strâns legată latitudine.3 m adâncime. conducţiei căldurii direct în atmosferă şi evaporaţiei. cât şi o influenţă indirectă prin modificarea unor proprietăţi fizice şi chimice ale apei (densitate. Astfel. pe care le degajă apoi treptat. creştere. căldura internă a globului şi activitatea vulcanică. temperatura apei în mări poate oscila între –3°C şi +36°C. De aceea.aceea.2. Încălzirea apelor este rezultatul unui complex de factori. presiunea hidrostatică a apei depinde de înălţimea coloanei de apă şi de densitatea ei. Astfel. altitudine şi perioada anului. Temperatura Caracteristicile termice ale apei prezintă o importanţă deosebită pentru vieţuitoarele acvatice. 1. fără variaţii prea mari ale temperaturii. Apa se caracterizează printr-o o căldură specifică de 100 de ori mai mare decât cea a aerului. Temperatura apei exercită atât o influenţă directă asupra metabolismului şi fiziologiei lor (ritmuri anuale şi diurne.). reproducere). De aceea învelişul de apă al pământului înmagazinează lent cantităţi uriaşe de căldură. ceea ce creează deosebiri între 9 .4. dacă aceste organisme sunt scoase la suprafaţă prea repede ele vor muri din cauza producerii dezechilibrului dintre presiunea internă şi cea externă. în timp ce răcirea apelor se datorează radiaţiei suprafeţelor apelor în atmosferă.986 m (deci în medie câte o atmosferă la fiecare 10 m adâncime).000 m coloana de apă de deasupra exercită o presiune de aproximativ 1000 atm sau 1030 kg/cm2. solubilitatea sărurilor şi oxigenului etc. condensarea vaporilor de apă. Organismele care trăiesc la adâncimi foarte mari s-au adaptat unor astfel de presiuni uriaşe deoarece apa din corpul lor prezintă aceeaşi presiune ca şi apa din jur. energia calorică a atmosferei. iar cele care nu suportă variaţii mari ale presiunii apei se numesc stenobate. Organismele care pot vieţui într-un domeniu larg al presiunii hidrostatice se numesc euribate. iar în apele continentale între 0 şi 45°C. La o temperatură de 4°C în apele dulci presiunea creşte cu 1 atmosferă la fiecare 10. cum ar fi: absorbţia radiaţiilor solare şi cosmice.

Ca exemple de hidrobionţi stenotermi termofili pot servi organismele care trăiesc în izvoarele termale şi cele din mările tropicale. se împart în arctice. 2-3°C. Iată de ce apele din zonele mai reci sunt mult mai căutate pentru pescuit. Organisme stenoterme criofile pot fi considerate animalele care trăiesc în zonele abisale. Variaţiile sezoniere de temperatură se resimt până la aproximativ 200 m adâncime. Variaţiile termice diurne se resimt numai în păturile superficiale şi nu depăşesc. Datorită curenţilor verticali de convecţie. Astfel. valurilor şi mareelor se creează un transfer permanent de căldură între apele de adâncime şi cele de suprafaţă. În schimb. Există variaţii termice sezoniere şi circadiene. unde metabolismul şi procesul de creştere a organismelor sunt accelerate. între 0°C iarna şi 30°C sau chiar mai mult vara. faţă de cele din regiunile tropicale. temperate şi tropicale. Acestea la rândul lor se împart în stenoterme de apă caldă şi stenoterme de apă rece. 10 . Apele continentale. De aceea în apele calde. regula lui Van’t Hoff stabileşte că între limitele normale. Temperatura apei are o influenţă directă asupra intensităţii proceselor metabolice din corpul hidrobionţilor. dar numărul de indivizi din fiecare specie este redus. în general sub 10°C. în apele reci vom găsi mai puţine specii. unde diferenţele termice de la zi la noapte pot atinge chiar 5-6°C.cantitatea de căldură primită pe unitatea de suprafaţă dintre zonele intertropicale şi cele temperate şi polare. de regulă. compatibile cu viaţa. Apele continentale din zona temperată se caracterizează printr-o amplitudine anuală a temperaturii mai mare. în funcţie de temperatura apei. în apele polare. viteza reacţiilor metabolice creşte de 2-3 ori la o creştere a temperaturii cu 10°C. dar cu un număr mare de indivizi. Amplitudinea variaţiilor anuale de temperatură în mări este relativ mică. în apele reci de munte sau în apele subterane. exceptând zonele din imediata apropiere a ţărmurilor. Reprezentanţi tipici ai acestei categorii sunt organismele litorale. fauna şi flora de aici fiind foarte bogate în specii. generaţiile se succed rapid. Organismele capabile să tolereze variaţii însemnate ale temperaturii (de peste 10-15°C) se numesc organisme euriterme. Organismele care pot exista numai într-un diapazon îngust de temperaturi se numesc organisme stenoterme.

fenomenul de ciclomorfoză sau polifenism sezonier.98°C.2. ca de exemplu turbelariatul Planaria gonocephala. Peste şi sub această temperatură densitatea apei descreşte (figura 1. În legătură cu schimbările anuale de temperatură sunt schimbările sezoniere în compoziţia şi distribuţia planctonului şi bentosului. ceea ce face ca densitatea gheţii să descrească substanţial. formând un strat termoizolator. de salinitate şi de presiune. Această proprietate are o semnificaţie biologică deosebită deoarece nu permite îngheţarea apei în totalitate. Densitatea apei depinde de temperatură.4-24°C. Variaţii mult mai mari pot suporta rotiferele şi tardigradele care în stare de deshidratare completă pot supravieţui la temperaturi cuprinse între –273°C şi 151°C timp de câteva minute.). perioadele de înmulţire şi fenomenele ciclice şi. în mod indirect. care suportă variaţii de temperatură cuprinse între 0. Tot aici intră un număr mare de hidrobionţi dulcicoli.care în timpul refluxului sunt supuse unei insolaţii puternice. Densitatea Apa este de aproximativ 800 de ori mai densă decât aerul. Dacă majoritatea substanţelor prezintă o relaţie lineară inversă (devin cu atât mai dense cu cât temperatura este mai mică). stridia între –2 şi 20°C. melcul Hydrobia aponensis care trăieşte la temperaturi de –1 şi 60°C. Iată de ce gheaţa este mai uşoară şi pluteşte la suprafaţă. Apa are o relaţie temperatură-densitate particulară. 11 .2. Apa la îngheţ se dilată. 1.5. apa pură are densitatea maximă (de 1 g/cm3) la temperatura de 3.

2. nr.6. apa mai densă de la suprafaţă coboară.004 g/cm3. în partea estică a Mării Baltice densitatea apei poate fi de 1. Astfel. locul acesteia fiind luat de apele mai puţin dense dedesubt. la aceeaşi temperatură. În lipsa unei circulaţii pe verticală în timp se poate instala o stratificare stabilă a apelor după densitate. a precipitaţiilor şi a topirii gheţarilor are ca efect scăderea densităţii. deci şi a densităţii. 1. în timp ce în Marea Nordului. – Variaţia densităţii apei dulci în funcţie de temperatură Densitatea apei creşte aproape liniar cu creşterea salinităţii. Datorită evaporaţiei în apele de suprafaţă din zonele tropicale are loc o creştere a salinităţii. la 20°C şi la presiune atmosferică. Lumina Lumina solară exercită o influenţă deosebită asupra vieţii hidrobionţilor.2. Lumina influenţează distribuţia vieţii şi intensitatea de desfăşurare a proceselor biologice în general. Lumina furnizează energia necesară pentru realizarea fotosintezei de către plante şi induce fototactismul la organismele animale. Îndulcirea apelor marine ca urmare a aportului fluvial. 12 . Prin urmare. apa marină cu o salinitate de 35 g/l are o densitate de 1. 1. aceasta măsoară 1. aşa cum este cazul Mării Negre. Astfel.025 g/cm3.026 g/cm3.Fig.

13 . Când Soarele se află în zenit în apă pătrunde cantitatea maximă de lumină. Nebulozitatea reduce mult valoarea fluxului luminos incident care ajunge la nivelul apei. cealaltă fiind reflectată de luciul apei. ea este cu atât mai rapidă cu cât lungimea de undă este mai mare. drumul parcurs de radiaţiile solare pentru atingerea unui punct din adâncime nu este acelaşi. adică abaterea fascicolului luminos de la traiectoria iniţială. iar “noaptea” mai lungă decât cea a organismelor terestre. cam 25% din radiaţiile solare sunt reflectate. Razele care cad perpendicular pe suprafaţa apei trec în apă fără a se refracta. roşii şi ultraviolete sunt rapid absorbite de către păturile superficiale (în primii cm sau zeci de cm). iar cele albastre şi verzi pătrund cel mai adânc. La interfaţa aer-apă lumina care pătrunde în apă suferă un proces de refracţie. Cu cât unghiul de incidenţă este mai mare. fenomen ce a căpătat denumirea de absorbţie selectivă a luminii. De aceea “ziua” hidrobionţilor este mai scurtă. de substanţele dizolvate şi de organismele vii. Cu cât unghiul de incidenţă este mai mic. Lumina solară pătrunsă în apă este absorbită de moleculele de apă. Prin urmare. iar pe timp de furtună sunt reflectate până la 30% din fluxul luminos incident.Principalele surse de lumină din apă sunt radiaţiile solare sau a altor aştri şi în foarte mică măsură a organismelor bioluminescente. cu atât se va reflecta o cantitate de radiaţii mai mare. atunci când înălţimea Soarelui la orizont este de 30°. deci cu atât mai puţine radiaţii vor pătrunde în apă. Deoarece lumina pătrunde în apă sub forma unui con de lumină. de nebulozitate şi de gradul de agitaţie al suprafeţei apei. Cantitatea de lumină reflectată depinde de unghiul de incidenţă al razelor solare (poziţia Soarelui faţă de orizont). cu atât razele se vor refracta mai puţin. Radiaţiile infraroşii. Din radiaţia solară ce ajunge la suprafaţa apei numai o parte pătrunde în apă. razele care cad perpendicular vor pătrunde mai adânc decât cele care cad oblic. De regulă. radiaţiile reflectate constituind 2% din valoarea radiaţiei incidente. iar la 5° se reflectă 40%. Când suprafaţa apei este liniştită sunt reflectate 5% din radiaţia incidentă. Absorbţia radiaţiilor luminoase de către apă nu se face la fel. Un fenomen similar produc şi impurităţile din atmosferă.

difuziei date de molecule şi particulele aflate în suspensie. care cuprinde apele superficiale bine luminate până la adâncimea medie de 30-80 m. Plantele se găsesc numai în această zonă. adică devierea razelor de la direcţia iniţială în toate părţile de către moleculele de apă şi alte particule în suspensie. Transparenţa apei unui bazin acvatic depinde foarte mult de cantitatea de particule gazoase sau solide foarte fine aflate în suspensie. absorbţiei şi transformării în căldură. şi un bioseston sau plancton. îndeosebi în straturile mai adânci. nămol fin) sau de materia organică moartă (detritus fin dispersat). de aceea se mai numeşte şi pătura trofogenă. Deosebim un abioseston sau tripton. Gradul de iluminare al apei are un rol deosebit în răspândirea pe verticală a plantelor şi chiar a animalelor. slab luminată.zona eufotică. În legătură cu diminuarea cantităţii de lumină pe măsura pătrunderii în adâncimea bazinelor deosebim următoarele 3 zone: . de unghiul de incidenţă al razelor solare şi de agitaţia stratului superficial. . valoarea intensităşii luminii este de 1/4 la 5 m adâncime.zona oligofotică (disfotică) este reprezentată de zona crepusculară. adică adâncimea la care cantitatea de lumină pătrunsă asigură o fotosinteză de un grad care să satisfacă cerinţele metabolice curente ale plantei (atât cât planta sintetizează tot atâta şi consumă). Astfel. datorită reflecţiei de la suprafaţa apei. de 1/8 la 15 m şi de 1/30 la 40 m faţă de valoarea energiei luminoase la suprafaţă. cu atât transparenţa apei va fi mai mică. dar poate varia în limite cuprinse între 20 şi 120 m în funcţie de transparenţa apei. Limita inferioară a acestei zone se 14 . alcătuit din organisme vii. Transparenţa apei reprezintă grosimea stratului de apă prin care se pot observa contururile unui obiect. Lumina solară practic nu mai pătrunde sub 500 m. Cu cât gradul de încărcare a apei cu suspensii este mai mare. Luminozitatea scade odată cu creşterea adâncimii.În paralel cu absorbţia luminii are loc difuzia acesteia. Aceasta duce la diminuarea cantităţii de lumină ce pătrunde în masa apei. dat de suspensiile de origine minerală (argilă. ceea ce determină în final o productivitate primară mai mică. Totalitatea acestor materii în suspensie poartă numele de seston. Limita inferioară este dată de punctul de compensaţie pentru plantele fotosintetizante.

unde radiaţiile pătrund cel mai adânc.zona afotică (peste 800-1000 m) este zona întunericului complet. apoi coboară din nou. galben-maronie în cazul flagelatului Trachelomonas. maronie în cazul flagelatului Synura. Apele naturale pot avea culoare galbenă datorită conţinutului în materii organice dizolvate. iar seara urcă în straturile de mai sus. verzuie în cazul flagelatelor Dinobryon. galbenbrună (conţinut în argilă coloidală). În funcţie de speciile predominante. Sagitta şi altele. Urcarea şi coborârea lor se face prin mişcări active. iar ionii de cupru colorează apa în albastru. Organismele fotosintetizante lipsesc aici cu desăvârşire. care trăiesc la latitudini mici. de aceea această zonă se mai numeşte pătiră trofolitică. Culoarea apei este dată de substanţele aflate în suspensie (plancton şi tripton) şi de substanţele solvite. de aceea aici pot fi prezente doar alge capabile să facă fotosinteză în lumină albastră. hidromeduzele. ca de ex. atinge 500-600 m. Aici nu pătrund decât radiaţiile albastre. Lumina joacă un rol important şi pentru organismele animale. Ziua multe organisme planctonice se găsesc la adâncimi mai mari. ionii de fier pot colora apa în galben. brun-gălbuie în cazul diatomeelor Asterionella. cladocerele. Deşi în prezent este unanim recunoscut că factorul declanşator al acestor migraţii circadiene este lumina. mizidele. în momentul când Soarele se află în zenit (300-500 m adâncime).situează la adâncimea maximă la care ochiul uman nu mai percepe lumina. Tabellaria şi Fragilaria sau a dinoflagelatelor Ceratium. În apele dulci amplitudinea migraţiilor circadiene nu depăşeşte câteva zeci de metri. galben-roşcată (ape cu un conţinut de turbă). de aceea migraţiile nictemerale sunt mai bine exprimate la animalele care posedă organe de locomoţie bine dezvoltate. Dezvoltarea în masă a unor organisme planctonice determină apariţia fenomenului de “înflorire” a apei. roşie în cazul cianobacteriei Trichodesmium erythraeum. apa poate avea culori diferite: verde în cazul dezvoltării algelor verzi Eudorina. . De asemenea. Pandorina şi Volvox sau a flagelatului Euglena. copepodele. Amplitudinea migraţiilor verticale diurne ale organismelor marine. Singura lumină de aici este cea produsă de organismele bioluminescente. Consumatorii şi descompunătorii de aici depind în totalitate de producătorii primari ai straturilor superficiale. nu există o 15 .

peşti. Neajunsurile acestei ipoteze constau în aceea că adâncimea la care coboară unii zooplancteri ziua prezintă încă suficientă lumină pentru a putea fi detectaţi cu ajutorul organelor de văz. alte organisme migrează la adâncimi mult mai mari decât cele necesare pentru a evita prădătorii. Deoarece zooplancterii au posibilităţi limitate de a se opune forţei curenţilor de apă. unde diferenţa de temperatură dintre apele de suprafaţă şi apele mai adânci este mai mică. De aceea. Apoi. multe specii care migrează pe verticală posedă organe bioluminescente. unde gradientul termic dintre suprafaţă şi adânc este foarte puternic. Dimpotrivă.explicaţie satisfăcătoare a cauzelor ce determină ca aceste organisme minuscule să consume o cantitate enormă din resursele proprii pentru acest scop. 16 . realizează cele mai ample migraţii verticale. care pot avea efectul de atragere a prădătorilor. prin simpla coborâre şi apoi revenire la suprafaţă zooplancterii vor intra în contact cu mase de apă care pot conţine mai multă hrană sub formă de fitoplancton. cele mai ample migraţii verticale au fost observate în apele tropicale. Acest mecanism poate fi folosit şi pentru a evita sau părăsi apele care prezintă un fitoplancton foarte dens şi în care incidenţa prezenţei unor substanţe toxice este mai mare. Dimpotrivă. planctonul gelatinos. Această ipoteză este susţinută de faptul că în apele polare. deoarece rata metabolică şi nevoile energetice aici sunt mai mici. migraţiile verticale sunt cel mai rar observate. De asemenea. O a doua ipoteză sugerează că zooplanctonul coboară spre adâncime şi urcă apoi spre suprafaţă pentru a se situa în mase de apă diferite decât cele din care a coborât. ei vor fi purtaţi cu aceeaşi masă de apă şi în timp vor epuiza fitoplanctonul din aceasta. În timp au fost emise mai multe ipoteze care încearcă să lămurească apariţia acestui fenomen. care este transparent şi deci relativ invizibil pentru prădători. păsări) în zona crepusculară. O a treia ipoteză vizează faptul că din punct de vedere energetic este mai avantajos de a se retrage în timpul zilei în apele mai reci. O primă explicaţie posibilă a acestor migraţii ar fi că zooplancterii părăsesc zona bine luminată pentru a se ascunde de prădătorii diurni (de ex. Este posibil că prin rămânerea în timpul zilei în apele mai adânci şi mai reci este economisită chiar mai multă energie decât pentru realizarea migraţiilor.

La organismele abisale ochii sunt reduşi într-o măsură mai mare sau mai mică sau lipsesc complet. Totuşi. celenterate. activităţii hidrobionţilor şi a altor interacţiuni. viermi. Interacţiunea dintre forţa gravitaţională şi cea centrifugă 17 . vântului. Curenţii după originea lor pot fi gravitaţionali. Unele emană o lumină difuză. Un număr mare de organisme marine posedă capacitatea de a lumina. 1. iar noaptea ies la suprafaţă. Din această cauză. cefalopode (Histioteuthis dispar). iar noaptea creşte şi determină ridicarea. peşti şi nevertebrate. care trăiesc în zona oligofotică. Thysanoëssa inermis). altele au organe luminescente speciale. Nu trebuie exclusă nici ipoteza conform căreia zooplanctonul se scufundă pentru a permite fitoplanctonului să realizeze fotosinteză şi să îşi refacă efectivul în timpul zilei. celenterate şi peşti. valuri şi amestec turbulent. Fenomenul migraţiei pe verticală poate fi corelat şi cu vâscozitatea apei.7. care ziua scade datorită încălzirii apei şi provoacă scufundarea organismelor. acestea ziua fug spre adânc. Peridinium. tunicate (Pyrosoma atlanticum) şi peşti (Argyropelecus hemigymnus. animalele planctonice migrează la adâncimi mult mai mari decât cele la care intensitatea luminoasă poate fi dăunătoare. La multe organisme marine. Acestea au o structură deosebit de complicată la unii reprezentanţi ai crustaceelor superioare (Malacostracea). crustacee (Meganyctephanes norvegica. apărarea contra duşmanilor şi recunoaşterea indivizilor din aceeaşi specie. echinoderme.Unii consideră că există o legătură între intensitatea luminoasă şi posibilităţile de percepere ale ochiului.2. când iau naştere sub acţiunea forţei de greutate şi fricţionali când sunt produşi de acţiunea maselor de aer asupra suprafeţei apei. organele de văz sunt foarte dezvoltate (hipertrofiate). Mişcarea apei se manifestă în principal sub formă de curenţi. Aici intră multe plante şi animale unicelulare (Ceratium. astfel încât noaptea următoare să poată fi exploatat din nou. Noctiluca scintillans). Mişcarea apei Apele naturale se găsesc într-o mişcare continuă sub acţiunea forţei gravitaţionale. Sub acţiunea forţei gravitaţionale se deplasează de la altitudini mari la cele mici apele curgătoare. Chauliodus sloanei). Semnificaţia acestor organe constă în atragerea prăzii. Ochii animalelor planctonice sunt foarte sensibili la lumină.

deoarece determină transportul organismelor pelagice în sens orizontal şi vertical. Există curenţi care apar datorită înclinării suprafeţei luciului apei ca urmare a diferenţelor de densitate a apei (gradienţi termici şi salini). periodici şi neregulaţi. ultimul fiind mai important. salinităţii.. de căderi de precipitaţii. conţin particule mai grosiere. de adâncime. după constanţă – permanenţi. Sub acţiunea valurilor aici are loc o 18 . sedimentele devin mai stabile şi conţin o mare proporţie de particule fine. Concomitent cu acestea se desfăşoară procese care tind să omogenizeze aceşti gradienţi. după traiectorie – rectilinii. cum se întâmplă în apele curgătoare. cât şi prin sedimentarea diferenţiată a particulelor de sediment în funcţie de mărimea acestora. În porţiunile unde curenţii sunt slabi sau lipsesc are loc acumularea depunerilor. reci. Un rol important în amestecul apei îl au chiar hidrobionţii prin crearea unor curenţi turbulenţi în procesul hrănirii. care apar ca rezultat al interacţiunii maselor de aer şi de apă. Mişcările de convecţie apar în cazul existenţei gradienţilor în densitatea apei (diferenţe de temperatură şi salinitate). evaporare etc. în porţiunile de fund supuse unor curenţi puternici sedimentele sunt mai mobile. densităţii. ciclonali şi anticiclonali. de schimbări bruşte ale presiunii atmosferice (seişe). egalizarea temperaturii şi a altor gradienţi hidrologici. Pentru hidrobionţi o mare importanţă ecologică are gradul de amestec al apei. de fund etc. Asupra organismelor acvatice mişcarea apei are o influenţă directă. respiraţiei şi în timpul deplasării active. Lunii şi Soarelui produce mareele şi curenţii de flux şi reflux determinaţi de acestea. Astfel. au o importanţă deosebit de mare pentru organismele care trăiesc în zona de ţărm. Valurile. după caracterul deplasării particulelor de apă – curenţi laminari şi curenţi turbulenţi.a Pământului. În bazinele acvatice există în permanenţă gradienţi verticali şi orizontali ale temperaturii. Mişcarea apei acţionează şi în mod indirect asupra hidrobionţilor prin aportul de hrană şi oxigen. după particularităţile fizico-chimice – curenţi calzi. litorali. contribuie la spălarea organismelor bentonice din sediment şi la antrenarea lor de către curenţii de apă. înlăturarea metaboliţilor. se tulbură şi nu are loc depunerea suspensiilor. conţinutului de oxigen etc. După poziţie se deosebesc curenţi de suprafaţă. săraţi etc. Aceste procese se manifestă sub forma amestecului molecular sau turbulent.

antenele la crustacee şi excrescenţele mantalei la moluşte. care la apa pură este egală cu cea a ionilor de hidroxil [OH−]. Se ştie că apa pură disociază foarte puţin în ioni. Pentru detectarea vitezei şi direcţiei curenţilor de apă hidrobionţii prezintă diverşi receptori: linia laterală la peşti.000 = 1/107 = 10−7 Sörensen a introdus termenul de exponent de hidrogen. 1. care reprezintă logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen: pH = − log [H+] 19 . la hidromeduze pe marginea manubriului.3. concentraţia ionilor de hidrogen [H+].continuă resuspendare şi depunere a sedimentelor. notat cu pH. iar larvele de insecte şi unele crevete abisale (Sergestes corniculum) percep vibraţiile apei cu ajutorul diferitor perişori senzitivi. În zona de spargere a valurilor viaţa este săracă deoarece relativ puţine organisme au reuşit să se adapteze loviturilor puternice ale valurilor. Proprietăţile chimice ale apei 1.3. Reacţia activă sau pH-ul În orice volum de apă. La ctenofore acestea se găsesc în epiteliu. va fi: [H+] = [OH−] = 1/10. unele molecule de apă separă sarcinile electrice atât de tare încât se produce disocierea apei în ioni de hidrogen (H+) şi ioni hidroxil (OH–). La multe nevertebrate acvatice există vibroreceptori care sesizează ondulaţiile apei.000. Prin urmare. fiind un electrolit slab: H2O ↔ H+ + OH− Prin măsurători de conductibilitate în apă pură la 25°C s-a stabilit că într-un litru de apă din 10 milioane de molecule de apă disociază doar una singură.1.

Pentru apa pură pH = − log 10−7 = 7∙log 10 = 7 În mod asemănător. cele cu pH între 6.4 şi 6. uneori chiar cele înrudite.95 sunt considerate acide. iar pH-ul creşte (uneori chiar până la o valoare de 10 sau chiar mai mult). Apele naturale cu un pH cuprins între 3. mai ales în perioada de “înfloriri” algale. în păturile superficiale ale apei valoarea pH-ului este mai ridicată decât în straturile mai profunde.4. are loc o scădere a valorii pH-ului. prezintă cerinţe foarte diferite faţă de valoarea pH-ului apei. Bazinele acvatice cu ape acide sunt lipsite de viaţă. pOH = − log [OH−] = − log 10−7 = 7 pH + pOH = 14 pH-ul apelor joacă un rol important în desfăşurarea proceselor biologice şi biochimice ale organismelor vegetale şi animale. ca urmare a eliminării în apă a bioxidului de carbon în urma procesului de respiraţie a organismelor acvatice. Apele marine au un pH cuprins între 8. atât ca valoare 20 . noaptea. Unele specii apar doar în bazine cu ape mai puţin acide. în mlaştinile oligotrofe (turbării) vieţuiesc foraminifere caracteristice acestora. Ziua. De aceea. Începând cu pH = 9 creşterea lui duce din nou la o scădere rapidă a numărului de specii. Astfel. În ce măsură anumite specii dintre cele care trăiesc în ape acide pot fi considerate acidofile sau doar tolerante faţă de mediul acid încă nu se cunoaşte cu exactitate. Odată cu scăderea în continuare a acidităţii apelor numărul de specii creşte considerabil. Diferitele specii. iar cele cu pH > 7. La un pH > 10 doar câteva specii mai păstrează capacitatea de a vieţui un timp mai îndelungat.3 bazice.3. în urma procesului de fotosinteză bioxidul de carbon este asimilat. în timp ce moluştele lipsesc complet. Viaţa animală cea mai bogată este caracteristică apelor al căror pH este situat în domeniul neutru sau slab alcalin. În mlaştinile oligotrofe pH-ul poate scădea la 3. În bazinele acvatice se pot constata variaţii diurne şi sezoniere ale reacţiei apei. Insectele sunt reprezentate de o serie de forme specializate.1-8. iar vertebratele sunt puţine la număr.3 neutre. Astfel.95 şi 7. în schimb. în timpul verii.

la fel ca şi în apele marine. Sub formă de urme pot fi prezenţi ionii unor metale grele şi ai nemetalelor. 21 . ciliatul Colpidium campylum suportă un pH cuprins între 4. bicarbonaţii şi carbonaţii (figura 1. cladocerul Chydorus ovalis. Atomii metalelor. Dintre acestea deosebim specii acidofile (cum sunt cele din mlaştinile oligotrofe – flagelatul Cartesia obtusa şi Astasia.3. rotiferul Anuraea cochlearis). 1. rotiferul Elosa worallii) şi specii alcalifile (în general moluştele).2. În apele continentale salmastre şi sărate. care rareori depăşesc câteva mg/l. Astfel. sulful (sulfaţi SO42− ).5 şi 9. Organismele care suportă variaţii mari ale pH-ului se numesc euriionice (de ex.3.4-7. Keratella cochlearis). dar în general aici predomină ionii de calciu.absolută. Conţinutul procentual al elementelor majore din apă poate varia considerabil de la un bazin la altul.6. poate conţine mari cantităţi de sulfaţi (Marea Caspică şi Marea Aral) sau carbonaţi şi bicarbonaţi (Lacul Van). se asociază în compuşi complecşi. cât şi anionii nemetalelor cum ar fi clorul (cloruri Cl− ). larva dipterului Chironomus plumosus.). În alte lacuri sărate concentraţia sulfaţilor (lacurile din oazele Tunisiei) sau carbonaţilor şi bicarbonaţilor (Neusiedlersee din Austria şi Kuruş-Gel din Iran) depăşesc chiar concentraţia ionilor de clor. Apa unor lacuri. în timp ce specia înrudită Spirostomum ambiguum este viabilă doar la un pH = 7. mai ales metalele grele. calciul (Ca2+) şi magneziul (Mg2+). prezintă compuşii anorganici secundari cum ar fi ionii de fier (Fe2+ şi Fe3+) şi mangan (Mn2+). Raporturile procentuale dintre ionii majori sunt în general constante în cazul apelor marine. Concentraţii mici. potasiul (K+). Componentele principale sunt cationii unor metale precum sodiul (Na+). însă. În apele marine predomină Na şi K (ape clorurat-sodice). Sărurile dizolvate În apă tot timpul sunt prezente diferite săruri dizolvate. cât şi ca amplitudine a variaţiilor pH-ului. În apele continentale raporturile dintre concentraţiile diferitor componente variază mai mult. carbon (bicarbonaţi HCO32− şi carbonaţi CO32− ). predomină ionii de Na şi Cl. iar cele care pot vieţui numai la anumite valori ale pH-ului se numesc stenoionice (de ex. copepodul Cyclops languidus.

Deosebirea dintre apele marine şi cele continentale nu este numai de natură cantitativă. 1.Fig.5-30 g/l . nr.).ape mezohaline 5-18 g/l . Ape suprasărate (hiperhaline) peste 40 g/l În medie salinitatea oceanelor este de 35 g/l. cantitatea căruia este în medie de 80% (figura 1.ape oligohaline 0.5-5 g/l . celelalte săruri jucând un rol minor.3. – Comparaţia între compoziţia procentuală a diferitor ioni în apele dulci şi în cele marine (după Grzimek. Ape dulci sau limnetice (ahaline) sub 0. Ape marine (euhaline) 30-40 g/l 4. variind în diferite bazine între 6-29 g/l (Marea Baltică) şi 41-47 g/l (Marea Roşie).5 g/l 2. Între apele dulci şi cele marine se încadrează apele salmastre ca de exemplu Marea Baltică cu 6-9 g/l. 22 . ci şi de natură calitativă. Apa marină conţine în primul rând clorura de sodiu. În apele dulci predomină carbonatul de calciu.3. 1988) Bazinele acvatice naturale se împart după cantitatea de săruri dizolvate în apă în ape dulci sau continentale şi ape marine sau oceanice.ape polihaline 18-30 g/l 3. În conformitate cu “Sistemul veneţian” (1958) apele naturale se împart după conţinutul total de săruri în următoarele categorii: 1. Marea de Azov cu 9-12 g/l. aproximativ 89%. Ape salmastre (mixohaline) 0.

moluşte pteropode şi heteropode.5-25 g/l). echinoderme. foraminifere. invers.Marea Caspică sub 15 g/l. marine şi hiperhaline. Majoritatea plantelor şi animalelor dulcicole nu suportă salinizarea apei şi. Exemple tipice de organisme eurihaline pot servi peştii migratori şi un număr mare de organisme litorale. estuarele şi avandeltele). Corniger maeoticus. Organismele care nu suportă variaţii largi ale salinităţii apei. amfibieni) şi la specii stenohaline marine (cocolitoforide. radiolari. Printre bazinele continentale se numără o serie de ape stătătoare sărate sau suprasărate. Aceste organisme se referă la specii stenohaline dulcicole (branhiopode. antozoare. trăind în ape a căror salinitate depăşeşte 100 g/l. Asteromonas gracilis dintre plante şi Artemia salina dintre animale). tunicate). majoritatea organismelor marine nu suportă îndulciri mai mult sau mai puţin pronunţate. stenohaline hiperhaline (Dunaliella salina. continentale polihaline (25-100 g/l) şi continentale ultrahaline (100-300 g/l). Cercopagis pengoi) şi. salmastricole. Marea Neagră cu 17-18 g/l şi sectoarele mărilor supuse îngemănării cu apele dulci (gurile de vărsare ale râurilor. chaetognate. polichete. deosebindu-se de apele dulci continentale şi după compoziţie – continentale mezohaline (0. care suportă scăderi considerabile ale salinităţii cauzate de precipitaţii sau de aportul continental de ape dulci sau ridicări ale acesteia datorită evaporării (Enteromorpha intestinalis. rotifere. cladocere. se numesc organisme stenohaline. Opus acestei categorii există un număr relativ restrâns de specii stenohaline salmastricole (unele rotifere Brachionus plicatilis. stomatopode. Pedalion oxyuris şi cladocere Podonevadne trigona. hidracarieni. oligochete. mai ales. brachiopode. insecte. în unele foste sau actuale golfuri care pătrund adânc înspre uscat prezintă. cefalopode. datorită evaporării locale puternice. Acestea din urmă. adică acelea care s-au adaptat la viaţa în ape cu salinităţi relativ constante. eufauziacee. scifozoare. o salinitate depăşind pe cea marină (ape ultrahaline de origine marină). formează grupul halobionţilor Organismele care pot trăi într-un domeniu relativ larg al salinităţii apei se numesc organisme eurihaline. Pe de altă parte. În funcţie de apartenenţa la un anumit interval de salinitate. organismele stenohaline pot fi evidenţiate dintre organisme dulcicole. 23 .

dintre care cele mai uşor vizibile sunt cele morfologice. De pildă. migrând din mare în apele dulci şi invers. Mya arenaria. crabul Carcinus maenas şi crabul chinezesc (Eriocheir sinensis). La acestea presiunea osmotică internă nu suferă modificări vizibile. Hidrobionţii dulcicoli au în linii generale o presiune osmotică mai mare comparativ cu cea a mediului extern şi de aceea ele sunt nevoite să elimine în permanenţă apa din organism. speciile de peşti cartilaginoşi prezintă o presiune osmotică egală cu cea a apei marine (izosmoză). Organismele marine cu o presiune osmotică variabilă (organisme poikilosmotice) pot trăi în apele salmastre.Mytilus galloprovincialis. Unele organisme acvatice dulcicole sunt capabile să suporte un conţinut ridicat de săruri din apă. turbelariatul Macrostoma hystrix. În schimb. acestea purtând numele de specii holoeurihaline. Macoma baltica. iar sărurile în exces sunt eliminate. cladocerul Chydorus sphaericus. Un exemplu în acest sens sunt ghidrinul (Gasterosteus aculeatus). talia moluştelor din Marea Neagră este ceva mai mică decât cea a aceloraşi specii din Mediterana învecinată. cât şi cele dulci se numesc halofile. pentru a compensa pierderile de apă din corpul lor beau apă marină. Cerastoderma edule. cele salmastre cât şi în apele marine. Organismele dulcicole care sunt larg eurihaline şi pot trăi atât în ape marine. Mytilus edulis. ciliatul Pleuronema chrysalis şi rizopodul Cyphoderia ampulla. Organismele dulcicole ajunse accidental în ape salmastre şi sărate şi capabile să supravieţuiască în ea se numesc haloxene. Organismele marine prezintă o presiune osmotică egală sau mai mică faţă de mediul lor ambiant. Platychthys flesus). Peştii osoşi. Aşa sunt steaua de mare comună (Asterias rubens) din Marea Baltică. Unele specii de peşti în anumite perioade ale vieţii lor îşi schimbă locul de trai. 24 . Doar foarte puţine specii sunt capabile să traiască atât în apele dulci. La unicelulare aceasta se realizează prin vacuolele pulsatile. caracterizaţi prin presiune osmotică mică. Existenţa organismelor în ape cu salinităţi variate determină apariţia unei serii de modificări în organizarea lor. iar la pluricelulare prin rinichi şi alte organe excretoare. Multe organisme eurihaline de origine marină se caracterizează prin nanism la trecerea în ape cu salinitate mai mică.

1 grad francez de duritate = 10 mg CaCO3/l. ceilalţi cationi.Anghila europeană (Anguilla anguilla) se reproduce în mare. 25 .duritatea temporară care este determinată de prezenţa în apă a bicarbonaţilor de calciu şi magneziu. cianobacterii şi flagelate. iar 1 grad german de duritate = 10 mg CaO/l sau 14 mg MgO/l de apă. Deosebim următoarele feluri de duritate: . cât şi unele tulpini de bacterii. În apele hiperhaline trăieşte adesea în număr mare crustaceul Artemia salina care suportă o concentraţie de săruri între 40 şi 230 g/l. cu excepţia metalelor alcaline şi a ionului de hidrogen. sulfaţi. Duritatea apei Prin duritate se înţelege suma concentraţiilor cationilor metalici prezenţi în apă. migrând apoi în mare pentru reproducere. Interesant este faptul că toate speciile înrudite cu anghila sunt specii tipic marine.duritatea permanentă care este dată de celelalte săruri de calciu şi magneziu (azotaţi. Speciile migratoare în ontogeneza lor repetă filogeneza familiilor respective de peşti. dar nu se întâlneşte în mări. Astfel. cloruri. din cauza concentraţiei lor infime.duritatea totală care corespunde sumei durităţilor temporare şi permanente. notate cu dGH (“deutsche gradenharte”). 1. . Singurele organisme vii capabile să se reproducă aici sunt unele specii de bacterii. bicarbonaţii trecând în carbonaţi puţin solubili care se depun. Anghilele tinere urcă în susul râurilor. La noi în ţară exprimarea durităţii se face în grade germane. neinfluenţând duritatea apei. care diferă de la o ţară la alta. Astfel de condiţii se găsesc în straturile adânci ale Mării Moarte şi în Marele Lac Sărat. Această duritate poate fi înlăturată prin fierbere. fosfaţi etc.) şi care persistă după descompunerea carbonaţilor şi bicarbonaţilor prin fierberea apei.3. În mod convenţional duritatea unei ape se exprimă în grade de duritate. În mod obişnuit duritatea este dată de prezenţa în apă a ionilor de calciu şi magneziu. cresc în apa dulce atingând talia maximă.3. în timp ce rudele somonului (ordinul Salmoniformes) sunt în prezent specii pur dulcicole. . Apele ale căror concentraţie în săruri corespunde soluţiei suprasaturate de sare de bucătărie (Marea Moartă 332 g/l) sunt complet lipsite de viaţă.

Azotiţii sunt produşii intermediari ai oxidării amoniacului de către bacteriile nitrificatoare (nitrificante).O apă care are 0-5° dGH este considerată foarte moale. Pot rezulta şi din reducerea azotaţilor de către bacteriile anaerobe. sau de către diatomee. Acesta poate fi utilizat direct numai de către bacteriile fixatoare de azot şi de unele cianobacterii (Nostoc şi Anabaena). Aceasta creşte vara din cauza evaporării apei şi scade primăvara în urma ploilor şi topirii zăpezii. 1. 5-10° dGH apă moale. Nitriţii sunt substanţe instabile care se oxidează formând azotaţi sau se reduc formând amoniacul. 10-20° dGH apă semidură. apa încărcată în bicarbonat de calciu devine dură şi iese la suprafaţă sub formă de izvoare. manganul şi cuprul. Alte elemente biogene sunt siliciul. acid uric. Prin urmare. numite şi nutrienţi. în zonele cu substrat de natură vulcanică (granit. fierul. magneziul. Azotul molecular dizolvat provine în apă din atmosferă sau din activitatea bacteriilor denitrificatoare. Aceste substanţe. duritatea apei depinde de natura substratului geologic al regiunii respective. iar în zonele cu substrat calcaros apa este foarte dură. sunt reprezentate în primul rând prin săruri ale azotului şi fosforului. Azotul se găseşte sub formă de azot molecular. 20-30° dGH apă dură. 26 . Apa de ploaie se încarcă cu bioxidul de carbon din aer şi sol. Astfel. Acesta solubilizează rocile pe bază de carbonat de calciu. care îl oxidează. Substanţele biogene Substanţele biogene au un rol determinant în procesul de sinteză a materiei vii de către producătorii primari. iar peste 30° dGH apă foarte dură.3. dând naştere acidului carbonic. săruri amoniacale) sau în urma descompunerii anaerobe a proteinelor. transformându-se în bicarbonat de calciu solubil. Duritatea apei unui bazin variază în cursul unui an. Astfel.4. nitraţi. nitriţi şi sub forma diferitor combinaţii organice. Este utilizat de bacterioplancton. calciul. care îl transformă în azotaţi. Procesul prin care apa devine dură este următorul. Azotul amoniacal rezultă din activitatea metabolică a organismelor (uree. săruri de amoniu. Azotaţii şi fosfaţii sunt factori limitativi ai productivităţii primare. bazalt) apa este moale.

Concentraţia fosforului creşte cu adâncimea. Astfel. se realizează un echilibru între procesele de sinteză şi cele de descompunere ce au loc în mediul acvatic. Azotul organic se găseşte în apă sub formă coloidală sau ca molecule de aminoacizi provenite din descompunerea cadavrelor hidrobionţilor. Modificarea raportului indică o alterare a metabolismului ecosistemului. Apele uzate. Rezultă în urma oxidării nitriţilor de către nitratbacterii. primele îmbogăţind. glucide. Pot proveni şi din azotul molecular sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete şi a descărcărilor electrice din atmosferă (proces fotochimic). Procesul biologic care constă în reducerea azotaţilor şi azotiţilor până la azot molecular. vitamine. NH3 ↔ N2 ↔ NO2 ↔ NO3 În ecosistemele acvatice există un echilibru între procesele de nitrificare şi de denitrificare. protide. pe lângă substanţe minerale. se numeşte denitrificare. Aceasta poate fi de natură chimică diferită: aminoacizi. importante cantităţi de substanţă organică. Concentraţia fosforului în apă depinde de concentraţia substanţelor organice şi de intensitatea activităţii bacteriene. Între azot şi fosfor există o strânsă interacţiune. iar ultimele sărăcind apa în azotaţi. Valoarea raportului N/P este relativ constantă. de radicali sau de substanţe complexe. mărind riscul de eutrofizare. Procesul biologic prin care amoniacul sau alte forme reduse ale azotului organic sunt oxidate prin acţiunea bacteriilor la nitraţi se numeşte nitrificare. fiind maximă pe fundul bazinelor adânci. Fosforul este prezent în apele naturale sub formă de săruri solubile ale acidului fosforic sau sub formă organică. În mod normal concentraţia fosforului în apele dulci este de 1 mg/m3. 27 . încărcate cu substanţe organice. cresc nivelul fosforului. enzime etc. care trece în atmosferă. Substanţele organice Apele naturale conţin.3. 1. lipide.5.Azotaţii sunt sărurile utilizate de producătorii primari în sinteza proteinelor.

Materia organică dizolvată (MOD) reprezintă 90-98% din cantitatea totală de substanţă organică conţinută în apă. Unele organisme eliberează în apă o serie de substanţe organice numite ectocrine. hemiceluloză şi compuşi proteici. materie organică dizolvată (MOD) sau substanţă organică coloidală. crustacee planctonice şi bivalve. Concentraţia acestor gaze depinde de solubilitatea lor.3. ce constituie factori stimulatori sau inhibitori ai dezvoltării asociaţiilor de organisme. Gazele dizolvate în apă Principalele gaze solvite în apă sunt: oxigenul. rezultată în urma activităţii biologice a organismelor acvatice din bazinul respectiv sau alohtonă. biotină sau cobalamină) şi toxine. de presiunea atmosferică. Substanţele organice autohtone pot proveni de la cadavrele în descompunere ale organismelor acvatice (detritus vegetal sau animal) sau din activitatea metabolică a hidrobionţilor (ectocrine. lignină. precum şi de unele rotifere. tiamină. Aceasta este utilizată în mod direct de către bacterii şi unele alge planctonice. Se pare că diferitele categorii de ectocrine intervin în apariţia unei anumite succesiuni de grupe taxonomice de bacterii. unele vitamine (acid ascorbic. activităţi umane). Din punct de vedere al formei sub care se prezintă deosebim: materie organică particulată (MOP). Natura acestor ectocrine este foarte diversă. Oxigenul din apă provine din difuzia oxigenului din atmosferă. 1. de temperatura şi de salinitatea apei. printre acestea numărându-se diverşi carbohidraţi. aminoacizi. bioxidul de carbon. alge şi animale planctonice din cadrul ecosistemului. Substanţa organică de origine alohtonă este reprezentată prin compuşi humici.După origine substanţa organică poate fi autohtonă. în urma procesului de fotosinteză a plantelor acvatice şi 28 . adusă în bazin de apele de şiroire (materii terigene. hidrogenul sulfurat. amoniacul şi metanul. Oxigenul.6. Substanţa organică din apă provine din excreţia sau degradarea organismelor moarte. excreţii). azotul. În situaţii extreme se poate ajunge chiar la fenomenul de anoxie (lipsa oxigenului). Acumularea de substanţe organice are ca efect creşterea consumului de oxigen pentru degradarea lor de către microorganisme. celuloză. acizi graşi.

). Cantitatea minimă de oxigen necesar este de 3-5 mg/l. O importanţă ecologică definită o au şi variaţiile diurne ale conţinutului de oxigen. când temperaturile sunt ridicate şi se ajunge la minimul de oxigen din toamnă.5. 1. cantitatea de oxigen din apă este maximă în acest sezon. De concentraţia oxigenului dizolvat în apă depind intensitatea proceselor de descompunere biochimică a materiilor organice. – Solubilitatea oxigenului în apă în funcţie de temperatură (după Grzimek.pe seama reducerii oxizilor. Noaptea. Iarna temperaturile scăzute şi consumul redus de oxigen de către organismele vii duc din nou la îmbogăţirea apei cu oxigen. datorită respiraţiei organismelor.4. Fig. a oxidării unor substanţe minerale şi popularea cu organisme a sistemelor acvatice. de presiunea lui parţială în atmosferă.4. Oxigen dizolvat în apă este consumat treptat în procesul respiraţiei animalelor şi bacteriilor mai ales în cursul verii. Oxigenul joacă un rol considerabil în procesul de schimb de substanţă şi mai ales în respiraţie. 29 . 1988) Se poate observa o dinamică sezonieră a concentraţiei oxigenului (figura 1. Deoarece maximul fitoplanctonic se înregistrează primăvara. Solubilitatea oxigenului în apă depinde de mişcarea apei.) şi de cantitatea de săruri dizolvate (salinitate). scăderea oxigenului reduce capacitatea de autoepurare a apelor naturale. de temperatură (figura 1. nr. De asemenea.

care necesită cantităţi mari de oxigen şi specii eurioxibionte. iar ziua datorită fotosintezei algelor creşte din nou. În raport cu cerinţele faţă de cantitatea de oxigen din apă putem deosebi specii stenoxibionte sau oxifile.conţinutul de oxigen din apă scade. – Variaţia concentraţiei de oxigen dizolvat (linia continuă) în funcţie de variaţia sezonieră a temperaturii (linia întreruptă) (după Grzimek. nu există o stratificaţie a oxigenului. Din prima categorie fac parte turbelariatul Crenobia alpina. În apele cu o degradare intensă a substanţelor organice se poate instala fenomenul de hipoxie sau chiar anoxie. oxigenul se găseşte la saturaţie datorită fotosintezei fitoplanctonului. 1. Variaţiile concentraţiei de oxigen în lungul unui curs de apă se explică prin diferenţele de temperatură. urmate de fenomenul de zamor. crustaceele Sida 30 . datorită amestecului continuu.5. 1988) În apele stătătoare există o variaţie a concentraţiei oxigenului în raport cu adâncimea. în straturile superficiale ale apei. Astfel. care sunt puţin pretenţioase faţă de cantitatea de oxigen dizolvat în apă. nr. bine iluminate de razele solare. În apele curgătoare. Fig. în timp ce în păturile mai adânci şi pe fundul bazinului (bental) există un deficit de oxigen. adică moartea în masă a hidrobionţilor. prin agitaţia apei şi prin conţinutul diferit de substanţe organice. cât şi a difuziei oxigenului atmosferic.

Mysis relicta. Bioxidul de carbon se găseşte în apă în stare liberă sau combinat. melcul Viviparus viviparus şi o serie de alte organisme care trăiesc în condiţii de lipsă aproape totală sau cu conţinut ridicat de oxigen.9 cm3/ml de apă. În cea de-a doua categorie intră crustaceul Cyclops strenuus. formând acidul carbonic: CO2 + H2O ↔ H2CO3 Acidul carbonic poate disocia în două trepte: H2CO3 ↔ H+ + HCO3−. proporţia diferitor componente depinzând de pHul apei (figura 1. 31 . HCO3− ↔ H+ + CO32− Sistemul CO2 ↔ H2CO3 ↔ HCO3− ↔ CO32− se află într-un echilibru dinamic. de temperatură şi de salinitate. din descompunerea materiei organice moarte şi din difuzia din atmosferă. Bioxidul de carbon în stare liberă se află dizolvat fizic în apă şi solubilitatea lui depinde de presiunea parţială a acestuia în aerul atmosferic.6.crystallina. Bioxidul de carbon din apă provine din respiraţia organismelor acvatice.). Bythotrephes longimanus. larvele ţânţarului Lauterbornia. Scăderea concentraţiei bioxidului de carbon din apă are loc în urma consumului acestuia în procesul de fotosinteză şi legării acestuia în sărurile acidului carbonic. la 20°C şi la o presiune de 1 atmosferă. oligochetul Tubifex tubifex. solubilitatea bioxidului de carbon este de 0. melcul Fagotia şi alte animale care nu suportă scăderea concentraţiei oxigenului sub 3-4 ml/l. O parte din bioxidul de carbon dizolvat reacţionează cu apa. În apă dulce. Apele superficiale sunt mai bogate în bioxid de carbon datorită activităţii hidrobionţilor. în funcţie de pH şi de salinitate. aflat deasupra sursei de apă.

Deoarece carbonatul de calciu este practic insolubil în apă chiar şi la concentraţii mici ale ionilor Ca2+ şi CO32−. această sare cade în precipitat. – Relaţia dintre pH-ul apei şi diferitele forme ale bioxidului de carbon Ionii carbonat (CO32−) şi bicarbonat (HCO3−) se combină cu ionii metalici din ape pentru a forma sărurile corespunzătoare. deficitul de carbonaţi fiind compensat pe baza dizolvării carbonaţilor. ionii CO32− se transformă în ioni HCO3− (legarea ionilor H+. 32 . Acest proces al dizolvării carbonaţilor continuă până la epuizarea lor sau până la creşterea pH-ului mediului în urma dizolvării carbonaţilor.Fig. combinânduse cu ionii de Ca2+. Dacă reacţia mediului se menţine acidă. Când pH-ul apei scade şi cantitatea de ioni CO32− formaţi în urma disocierii acidului carbonic scade. creşterea pH-ului). care se află în apele naturale în concentraţii importante. formează un precipitat de CaCO3 şi concomitent are loc acidifierea mediului (acumularea protonilor de H+). O situaţie inversă se întâmplă în mediu bazic: în urma creşterii concentraţiei ionilor de CO32− (disocierea corespunzătoare a H2CO3) acestea. aceştia încep să se formeze în urma dizolvării carbonaţilor de calciu. Acest lucru sa întâmplă atunci când apa devină bazică şi concentraţia CO32− depăşeşte un anumit nivel critic.6. nr. În felul acesta bicarbonatul de calciu din apele naturale se comportă ca un sistem-tampon ce menţine pH-ul la valori relativ constante. 1. Un rol deosebit în aceste reacţii îl joacă ionii de calciu şi magneziu.

utilizează sulfaţii ca acceptori de hidrogen în oxidarea metabolică. În Marea Neagră H2S provine din reducerea sulfaţilor sub acţiunea bacteriilor sulfat-reducătoare Microspira aestuari şi Desulfovibrio desulfuricans. şi are un miros caracteristic de “ouă clocite”. bogate în oxigen. Stratificarea salină din Marea Neagră împiedică coborârea apelor din păturile superficiale. Mai mult de atât. adică 325 mii km2. Prezenţa H2S se datorează proceselor de descompunere anaerobă (putrefacţie) a materiei organice sau este produsul reacţiei de reducere a sulfaţilor până la sulfuri sau provine din sursele sulfuroase. motiv pentru care multe izvoare surpasăturate cu acid carbonic sunt lipsite de viaţă. către fund. neutralizându-l prin dizolvarea calcarului cochiliilor în lichidul lor celomic. viaţa este prezentă doar într-un strat de apă de 180-200 m grosime. Mari cantităţi de hidrogen sulfurat se întâlnesc pe substraturile mâloase ale unor lacuri eutrofe.5 cm3/l.8 cm3/l. scăderea concentraţiei de acid carbonic din apă poate duce la limitarea fotosintezei. Această stratificare nu se schimbă în cursul anului. În Marea Neagră la 500 m adâncime este de 3. 33 . Pentru plante concentraţiile ridicate de CO2 sunt inofensive. dozele letale fiind foarte mici. “Ploaia de cadavre” duce la un neajuns accentuat de oxigen în adâncime. Numai anumite specii de moluşte bivalve sau de crustacee ciripede pot suporta un timp mai îndelungat concentraţii mari de acid carbonic. Cantitatea de hidrogen sulfurat poate varia în limite destul de mari. lipsite de oxigen şi bogate în hidrogen sulfurat. Din acest motiv.5 cm3/l. Zona azoică ocupă 77% din suprafaţa Mării Negre. care. iar la 2000 m adâncime de 5. La această adâncime trece limita de separaţie a păturilor oxice de cele anoxice. pe fundul lacurilor eutrofe ajunge la 0. unde au loc acumulări şi descompuneri ale plantelor şi animalelor moarte.7-6.CO2 atmosferic ↔ CO2 dizolvat ↔ H2CO3 ↔ Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 dizolvat ↔ CaCO3 în precipitat În concentraţii mari CO2 este toxic pentru animale. trăind în condiţii anaerobe. de aceea în straturile profunde există zone azoice. Hidrogenul sulfurat este un gaz toxic pentru majoritatea hidrobionţilor.

). concentraţia sa scăzând cu adâncimea deoarece este rapid oxidat.1. după relaţia: NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH− Creşterea valorii pH-ului duce la creşterea cantităţii de amoniac liber. iar Capitella capitata timp de 8 zile la o concentraţie de până la 20. 1948) pH NH3 NH4+ 6 0% 100 % 7 1% 99% 8 4% 96% 9 25% 75% 10 78% 22% 11 96% 4% 34 . Alte specii.4 ml/l. cum ar fi polichetul Hediste diversicolor poate trăi timp de 6 zile în apă cu o concentraţie de H 2S de până la 8 ml/l. Tabelul nr. chiar şi în cantităţi foarte mici. în timp ce scăderea valorii pH-ului determină creşterea cantităţii ionilor de amoniu (tabelul 1. 1.1. cladocerul Daphnia longispina). NH3 este prezent în apele superficiale (până în 200 m).Unele specii nu suportă nici prezenţa urmelor de H2S în apă (polichetele Nereis zonata. Brachionus palla şi Cyclops strenuus. dând naştere ionilor de amoniu inofensivi. care trăiesc în mâlurile bogate în substanţe organice în descompunere. Amoniacul este un gaz toxic pentru hidrobionţi. Acesta rezultă în apă din degradarea bacteriană a substanţelor organice care conţin azot. Nereiphylla rubiginosa. Amoniacul reprezintă primul stadiu de descompunere a substanţelor organice ce conţin azot în molecula lor şi de aceea indică o poluare organică recentă (de ordinul orelor sau zilelor) şi în consecinţă foarte periculoasă. Amoniacul disociază în apă. – Variaţia concentraţiei amoniacului şi ionilor de amoniu în funcţie de pH (după Wührmann şi Wöker. Concentraţii relativ crescute de H2S suportă şi Oscillatoria coerulescens.

ceea ce înseamnă că amoniacul nu poate fi descompus prin acţiunea bacteriilor. acţiunea toxică a amoniacului este redusă în cazul unor valori mici ale pH-ului apei şi creşte pe măsură ce apa devine mai alcalină. Toxicitatea amoniacului mai depinde de cantitatea de bioxid de carbon din apă. Este cunoscut şi sub numele de gaz de baltă. Metanul este un gaz toxic pentru majoritatea hidrobionţilor. însă fără a fi toxice. Care dintre următoarele gaze dizolvate în apă sunt toxice pentru animalele acvatice: a) hidrogenul sulfurat b) oxigenul c) amoniacul d) bioxidul de carbon 2. Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Proprietăţile apei 1. un proces intens de acumulare a substanţelor organice şi un deficit pronunţat de oxigen. Prin urmare. de regulă. Prezenţa acestui gaz în bălţi şi lacuri indică un grad avansat de eutrofizare. Apele acide au. un conţinut foarte ridicat în săruri de amoniu – 30-40 mg/l. Organismele adaptate la viaţa într-un domeniu îngust al temperaturii apei se numesc: a) stenohaline 35 . datorită influenţei pe care acesta îl are asupra pHului. creşterea concentraţiei de bioxid de carbon duce la o scădere a toxicităţii amoniacului. Prin creşterea valorii pHului se poate produce o intoxicaţie acută a hidrobionţilor prin transformarea ionilor de amoniu netoxici în amoniac toxic. Metanul se formează în apele stagnante în urma descompunerii celulozei macrofitelor moarte sub acţiunea metanbacteriilor. În apele din adâncime ale unor bazine stătătoare metanul poate ajunge la concentraţii de 5-7 ml/l.5 nitrificarea stagnează.La o valoare a pH-ului sub 6. Acţiunea nocivă a amoniacului este agravată şi de deficitul apei în oxigen.

Apele din zonele polare prezintă: a) un număr mare de specii b) un număr mic de indivizi c) un număr mic de specii 6. Încălzirea apelor naturale se datorează: a) căldurii interne a globului b) condensării vaporilor de apă c) conducţiei căldurii în atmosferă d) absorbţiei radiaţiilor solare 4. Ce fel de agregate moleculare predomină în apa în stare solidă? a) monohidrolii b) dihidrolii c) trihidrolii d) polihidrolii 5. Care dintre următoarele radiaţii luminoase vor pătrunde în apă la o adâncime mai mare: a) galbene b) ultraviolete c) verzi d) infraroşii 8. Limita inferioară a zonei oligofotice (disfotice) este dată de: a) adâncimea maximă la care se pot observa contururile discului Secchi b) adâncimea punctului de compensaţie c) adâncimea maximă până la care pătrund radiaţiile albastre 36 .b) stenoterme c) stenoxibionte d) euriterme 3. Densitatea apei depinde: a) de gradul de agitaţie al apei b) de temperatură c) de salinitate d) de nebulozitate 7.

Care dintre speciile enumerate mai jos fac parte din categoria organismelor eurihaline: a) Artemia salina 37 .000 d) 1 din 1. Care dintre organismele enumerate mai jos sunt euriterme: a) organismele din recifele de corali b) organismele ce populează cu precădere epilimnionul c) organismele din zona de flux-reflux a mărilor d) organismele din zonele abisale 10.000.000 11. Care dintre grupurile de organisme enumerate mai jos prezintă mai ales specii stenohaline dulcicole: a) cladocerele b) radiolarii c) oligochetele d) amfibienii e) scifozoarele 13.000. Câte molecule dintr-un litru de apă pură disociază la o temperatură de 25°C: a) 1 din 10.000 b) 1 din 10. Care este în general pH-ul apelor din turbării (mlaştini oligotrofe): a) puternic acid b) slab acid c) neutru d) slab alcalin e) puternic alcalin 12.d) adâncimea maximă până la care prosperă fitoplanctonul 9. Apele marine sunt: a) ape carbonat calcice b) clorurat sodice c) sulfatat magneziene 14.000 c) 1 din 100.

Care dintre ionii enumeraţi conferă apei duritate: + + a) ionii de Na şi K 2+ 2+ b) ionii de Ca şi Mg – c) ionii de HCO3 38 .b) Enteromorpha intestinalis c) Rana ridibunda d) Cardium edule e) Anguilla anguilla 15.

cladocerele. posedând adaptări principial asemănătoare pentru viaţa în anumite biotopuri. se compune din plancton şi necton. pe de o parte. iar în pelicula superficială a apei de neuston şi pleuston. indiferent de tipul şi extinderea sa. caracterizate prin condiţii diferite. Pelagosul. în bental de bentos şi perifiton. alcătuită din organisme vii. care se menţin în stare de plutire liberă mai mult sau mai puţin pasivă în masa apei (pelagial) şi care nu se pot opune prin mişcări proprii deplasării maselor de apă (curenţi.). echinodermelor (echinopluteus. organisme meroplanctonice. fundul bazinului cu stratul de apă adiacent sau bentalul şi stratul superficial al apei.) din cauza lipsei sau a dezvoltării relativ slabe a organelor de locomoţie. şi. organisme holoplanctonice. valuri.1.2. ofiopluteus). 39 . nectochaeta). în contact cu atmosfera. rotiferele. copepodele etc. la rândul lui. care îşi petrec numai anumite stadii de dezvoltare din ciclul lor biologic în pelagial. Asociaţii de organisme acvatice Orice ecosistem acvatic. 2. vegetale şi animale. cuprinde trei biotopuri sau domenii de viaţă principale: masa de apă sau pelagialul. organismele ce le populează capătă o serie de trăsături adaptative specifice. 2. care îşi desfăşoară întregul ciclu de viaţa în pelagial (algele microfite. În fiecare dintre aceste biotopuri. restul având loc în bental. trocophora. pe de alta. În componenţa planctonului intră. radiolarii. Clasificările planctonului Din punct de vedere trofic planctonul se împarte în plancton vegetal sau fitoplancton. formând diferite biocenoze. În pelagial biocenozele sunt reprezentate de pelagos. Prin acestea se înţeleg ansamblurile de organisme apărute convergent aparţinând diferitor categorii sistematice şi trofice. plancton animal sau zooplancton şi plancton bacterian sau bacterioplancton.1. sau neustalul. Planctonul Planctonul este o asociaţie complexă. Printre ultimele se numără larvele planctonice ale viermilor (pillidium.1. mişcări de convecţie etc.

Se întâlneşte exclusiv în mări.05 şi 1 mm (marea majoritate a fitoplancterilor. ce cuprinde organisme ale căror dimensiuni nu depăşesc 5 µm (bacteriile). crustaceelor (nauplius. Organismele nanoplanctonice trec prin cea mai deasă ţesătură de mătase şi pot fi separate numai prin centrifugare sau prin decantare.2.1. care defineşte totalitatea organismelor cu dimensiunea de 5-60 µm (cele mai mici alge şi protozoarele).05. Se prinde cu ajutorul fileurilor planctonice din pânză de mătase deasă sau prin decantare. salpe coloniale etc. zoaë. meduzele. mysis. 6) Megaloplancton.). prin care se înţelege totalitatea organismelor ce măsoară între 1 şi 10 mm (reprezentanţii mai mari ai fitoplanctonului.). greutatea specifică a hidrobionţilor este mai mare nu numai decât 40 . căruia îi aparţin organismele cu dimensiuni cuprinse între 0. de aceea se mai numeşte plancton de fileu sau plancton de decantare. rotifere. ctenoforul Cestus veneris. precum şi multe organisme ale căror chişti şi ouă latente coboară pe fund pentru dezvoltarea ulterioară. Se găseşte numai în mări.moluştelor (larve veligere şi protoconce). infuzoarele. sifonofore mari. Deoarece protoplasma vie are în medie o densitate de 1. De aceea acest grup de organisme se mai numeşte şi plancton de centrifugă sau plancton de cameră. În funcţie de dimensiunea organismelor planctonice deosebim următoarele grupe: 1) Ultraplancton. dat de plancterii a căror talie variază între 1 şi 100 cm (crustaceele superioare. Adaptările planctonului Trăsătura distinctivă a organismelor planctonice – capacitatea lor de a se găsi în masa apei – a determinat apariţia a numeroase adaptări la acest mod de viaţă. marea majoritate a zooplanctonului marin şi dulcicol). 4) Mezoplancton. copepodite etc. salpele etc.) şi altor animale marine bentonice. 2) Nanoplancton sau planctonul pitic. crustaceele mici etc. 5) Macroplancton. Se prinde cu plase planctonice din pânză de mătase rară. statoblastele briozoarelor. 2. meduzele hidroide.). cuprinde organismele planctonice a căror dimensiuni depăşesc 1 m (multe scifomeduze ca Cyanea arctica. 3) Microplancton. moluştele şi viermii pelagici.

care reprezintă suprafaţa care opune rezistenţă la scufundarea unui corp în apă. Diaptomus). la o greutate restantă egală cu zero se stabileşte echilibrul indiferent. cu atât viteza de scufundare va fi mai mare şi invers. care sunt cei mai comuni reprezentanţi ai planctonului marin şi dulcicol. Cu cât greutatea restantă este mai mare. De aceea.02 şi 1. Gr – greutatea restantă. cianobacteriile. printre care se numără diatomeele. multe animale care posedă organe de locomoţie. apendicularii sau larvele ţânţarului Chaoborus (=Corethra). Bosmina) se deplasează cu ajutorul antenelor puternic dezvoltate. de asemenea. Alte organisme planctonice. se deplasează prin mişcarea picioarelor toracice. mişcarea rotiferelor (Keratella.cea a apei dulci (care este de 1. nu prezintă nici un fel de organe de locomoţie. tintinnoideele marine) cu ajutorul cililor. dar şi decât cea a apei marine (care variază. ca de exemplu sifonoforele. Brachionus) se face datorită aparatului rotator. multe organisme fitoplanctonice prezintă capacitatea de deplasare. Ostwald şi Wesenberg-Lund au stabilit următoarea relaţie: f = Sp ⋅V Gr unde: f – flotabilitatea. radiolarii şi foraminiferele. Flotaţia sau flotabilitatea reprezintă o însuşire a hidrobionţilor planctonici de a se scufunda în masa apei cu o viteză minimă. înotul diferitelor meduze (hidromeduze şi scifomeduze) se realizează prin contractarea umbrelei. Sp – suprafaţa portantă. datorată mişcărilor flagelilor plasmatici (dinoflagelatele şi cocolitoforidele). între 1. în lipsa unor mişcări proprii organismele acvatice au tendinţa de a se scufunda.00). Copepodele (Cyclops. în funcţie de temperatură şi salinitate.03). De asemenea. cladocerele (Daphnia. infuzoarele (de ex. Ele plutesc în apă. La începutul secolului al XX-lea. Majoritatea planctontelor sunt înotători activi. Capacitatea de a flota o prezintă. înotul acestor organisme se efectuează cu predilecţie în plan orizontal. 41 . prin care se înţelege diferenţa dintre greutatea unui corp oarecare şi greutatea apei dezlocuite de acesta.

fapt care apropie greutatea lor specifică de cea a apei. Multe plante şi animale planctonice se caracterizează printr-un conţinut ridicat de apă. Diatomeele planctonice posedă un exoschelet mai uşor în comparaţie cu formele bentonice. Toate organismele planctonice sunt lipsite de un schelet greu şi prin această particularitate se disting net de formele înrudite. crustă este slab calcificată şi deci mai uşoară. Hidratarea tisulară. la ctenoforul Cestus veneris şi la trachimeduza Carmarina putând ajunge chiar la 99%). V – vâscozitatea apei (frecarea interioară). fie prin reducerea puternică a acesteia. adică raportul dintre suprafaţa absolută şi volumul corpului. mărimea proiecţiei verticale devine maximă la o aşa poziţie a suprafeţei corpului. alungirea uneia sau a două axe ale corpului. decât la speciile care trăiesc pe fund. Decapoda). Pentru uşurarea plutirii şi flotării în apă organismele planctonice prezintă o serie de adaptări de natură morfologică şi fiziologică. Proporţia acesteia adeseori depăşeşte 90% (la unele salpe. Euphausiacea. este minimă la sferă. Limacina helicina) şi heteropode marine (Carinaria mediterranea. La organismele dulcicole se observă mai des secretarea 42 . deosebit de dezvoltată la meduze şi la sifonofore. Reducerea formaţiunilor scheletice. spre deosebire de cele bentonice. Pterotrachea coronata). cât şi formarea unor prelungiri duc la creşterea suprafeţei portante. Proiecţia verticală depinde de poziţia planului corpului vizavi de verticală. când este aşezată în plan perpendicular faţă de direcţia de acţiune a forţei gravitaţionale. Hidratarea tisulară duce la formarea substanţelor gelificate. caracterizate fie prin lipsa completă a cochiliei. dar şi la moluştele pelagice. Dacă corpul este aplatizat. La malacostraceele pelagice (Amphipoda. ceea ce duce la o reducere a greutăţii restante. dar care duc un mod de viaţă bentonic. care reduc greutatea restantă şi măresc suprafaţa portantă. chetognate şi alte animale.Suprafaţa relativă. Acelaşi lucru se observă şi la moluştele pteropode (Clione limacina. 2. Adaptările în ceea ce priveşte micşorarea greutăţii restante a organismelor planctonice pot fi împărţite în câteva grupe: 1. La formele pelagice de copepode scheletul chitinos este mult mai subţire şi mai fin. frustulele cărora sunt mai puternic silicifiate şi de aceea sunt considerabil mai grele.

icrele pelagice de chefali. NH4+) asigură. în caz de necesitate. incluziunile gazoase îşi pot modifica volumul în funcţie de schimbările de temperatură şi de presiune. dar servesc în acelaşi timp şi la diminuarea greutăţii restante. ca. În această privinţă cel mai perfecţionat aparat hidrostatic este cel al ţânţarului Chaoborus (=Corethra). De 43 . ci uleiurile mai uşoare. umplut cu aer şi comunicând cu mediul extern printr-un canal. Citoplasma cistoflagelatelor (Noctiluca miliaris) conţine o cantitate mare de suc celular. menţinerea unui raport cât mai redus dintre densitatea organismului şi cea a mediului. Adesea corpul copepodelor dulcicole şi marine (Calanus finmarchicus) conţine numeroase incluziuni lipidice sub formă de picături sau chiar a unui organ gras special. practic incompresibile. la unele cianobacterii şi conjugatoficee. Aphanizomenon. de asemenea. de exemplu. situat în lungul intestinului (organul hidrostatic). dar şi. rotifere şi multe alte animale planctonice (cistoflagelatul Noctiluca miliaris. Incluziuni lipidice. Astfel de incluziuni se observă şi la cladocere. cambulă.unei substanţe gelatinoase transparente. care acoperă exteriorul corpului. “Algele” albastre-verzi planctonice (Anabaena. care duce un mod de viaţă planctonic. organismele care posedă incluziuni gazoase pot cu ajutorul acestui aparat hidrostatic nu numai să-şi menţină flotabilitatea. Foarte des incluziunile lipidice se întâlnesc şi la diferite animale planctonice. O veziculă cu gaz se formează în citopasma tecamebienilor Difflugia hydrostatica şi Arcella. 3. sub forma veziculelor traheene. Incluziuni gazoase. 5. cu ajutorul cărora se ridică de pe fund la suprafaţa apei. SO4−) cu cei uşori (Na+. La mulţi radiolari corpul conţine vacuole pline cu un lichid mai uşor decât apa marină. 4. Nautilul (Nautilus pompilius) prezintă o serie de camere umplute cu azot conectate printr-un sifon cu ajutorul cărora poate să urce sau să coboare. Înlocuirea ionilor grei din protoplasmă (Mg2+. scrumbie). La algele planctonice primul produs al fotosintezei nu este amidonul. cât şi la unele rotifere. Nodularia spumigena) conţin în celulele lor numeroase mici vacuole gazoase. Ca2+. Spre deosebire de incluziunile lichide. Incluziunile uleioase şi grase sunt în principal substanţe de rezervă. să o modifice. Multe sifonofore prezintă un pneumatofor mare. De aceea. radiolarul Spumellaria.

Ca adaptări la creşterea suprafeţei portante a organismelor planctonice pot fi enumerate următoarele: 1. heteropode şi tunicatele pelagice. iar dintre animale chetognatul Sagitta euxina şi cladocerul Leptodora kindti. ctenofore. polichete pelagice (Tomopteris sp. pteropode. Forma aplatizată a corpului este caracteristică de asemenea unor reprezentanţi ai zooplanctonului – radiolari. la Ceratium dintre dinoflagelate. Însă. Practic nu există vreun grup de animale planctonice care să nu prezinte specii prevăzute cu spini.exemplu. Multe specii vegetale şi animale au corpul alungit în formă de bastonaş.a. de aceea organismele în curând vor lua din nou poziţia orizontală. Alungirea corpului. Cyclotella) şi dinoflagelate au aspectul unor plăci sau prezintă diferite excrescenţe. Excrescenţele algelor conjugatoficee sunt incluse într-un manşon gelatinos care acoperă colonia. Alungirea unui ax se poate realiza şi prin agregarea organismelor în colonii liniare (vezi mai jos). 2. aplatizate. că excrescenţele de la Daphnia şi Bosmina sunt dispuse la indivizii cu o orientare normală în plan vertical şi nu servesc la micşorarea vitezei de cădere. O astfel de formă o au unele diatomee (Rhizosolenia. Printre organismele planctonice sunt frecvent întâlnite forme discoidale. ace. meduze. Formarea excrescenţelor. În mod normal acestea se menţin în apă poziţie orizontală. organismele încep să se scufunde rapid cu capătul ascuţit în jos. ci după o curbă. la Bythotrephes longimanus dintre cladocere. Multe diatomee (Coscinodiscus. Observaţiile asupra organismelor vii au arătat.). Aplatizare. copepode ş. 3. Dacă sub acţiunea valurilor sau din alte motive această poziţie se schimbă în verticală. la larvele de Porcellana sau Rhithropanopeus dintre decapode). datorită prezenţei unor excrescenţe sau a formei curbate a corpului (Synedra) această cădere nu va avea loc rectiliniu. înlăturarea activă a ionului sulfat este caracteristică pentru meduze. Melosira). de exemplu. ci pentru schimbarea direcţiei şi menţinerea mişcării rectilinii. apendice sau alte formaţiuni asemănătoare (de exemplu la Chaetoceros dintre diatomee. iar radiolele radiolarilor în plasma 44 . Aceste excrescenţe sunt privite ca adaptări care duc la creşterea rezistenţei opuse de corp în mediu lichid. Însă acest fapt nu corespunde întotdeauna realităţii. dinoflagelate. la Notholca longispina dintre rotifere.

dinoflagelate (Ceratium hirundinella). Reducerea taliei. de asemenea.extracapsulară. Tabellaria fenestrata). iar dintre animale la salpe. În raport cu vâscozitatea apei şi de sezon. hyalina. Este caracteristic plancterilor care au un număr foarte mare de generaţii pe an. Formarea unor colonii este des întâlnită la diferite diatomee (Asterionella. Brachionus capsuliflorus. pe când cele din sezonul rece au crustele mai puternic impregnate. la unele cloroficee (Pediastrum) şi cianobacterii (Anabaena). D. creşte odată cu micşorarea taliei organismului. excrescenţele nu servesc la reducerea vitezei de cădere. Asplanchna priodonta). în lipsa acestor curenţi algele coboară spre fund. 45 . Keratella quadrata. Daphnia cristata. ci pentru folosirea curenţilor slabi de convecţie care urcă aceste organisme în zona de fotosinteză. Suprafaţa relativă. Din acest motiv în plancton predomină organismele mici şi microscopice. care se manifestă prin aceea că în perioada caldă a anului la o serie de organisme planctonice de apă dulce se măreşte suprafaţa relativă pe seama schimbării proporţiilor corpului sau alungirii diferitor excrescenţe. cladocere (Hyalodaphnia cucullata. În multe cazuri. oscilaţiile termice ale apei determină apariţia fenomenului de ciclomorfoză sau polimorfism sezonier. 4. la creşterea suprafeţei de contact şi la îngreunarea scufundării. Vâscozitatea apei este influenţată de temperatură şi de salinitate (vezi Vâscozitatea). odată cu răcirea apei are loc dezvoltarea în sens opus. unele organisme îşi reduc gradul de impregnare a crustelor. Formele din sezonul cald au crustele fine. Agregarea în colonii contribuie. Brachionus calyciflorus. Tabellaria etc. adică raportul dintre suprafaţa corpului şi volumul său. rezultate fie din diviziunea celulară la alge sau din înmulţirea partenogenetică la animale. Bosmina coregoni). ca de exemplu. Acest fenomen poate fi constatat la unele diatomee (Asterionella gracillima. De aceea. de aceea nu pot fi considerate ca apendice care să mărească suprafaţa portantă.). rotifere (Keratella cochlearis. 5. la diatomeul Chaetoceros.

Aceştia din urmă aparţin bentosului (somn. pleuronectide. Reptilele nectonice sunt reprezentate de broaştele ţestoase (broasca ţestoasă de apă Emys orbicularis. Nectonul Nectonul este o grupare ecologică cuprinzând totalitatea organismelor care trăiesc în pelagial şi care se deplasează cu uşurinţă. caşaloţii şi balenele (ordinul Cetacea). iguana de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus) şi crocodili (Crocodylus porosus). focile. Alte mamifere bine adaptate la mediul acvatic sunt vidra de mare Enhydra lutris. broasca ţestoasă verde Chelonia mydas. pinguinul regal Aptenodytes patagonica etc. Dintre mamiferele nectonice fac parte delfinii. alpestris. Marea majoritate a organismelor nectonice sunt de talie mare. Compoziţia nectonului Cele mai caracteristice forme nectonice sunt peştii osoşi şi cei cartilaginoşi. pinguinul comun Pygoscelis adeliae. buhaiul de baltă Bombina bombina şi B. T. Pelobates). morsele. În afară de peşti. şarpele de apă N. variegata. Dintre păsări cu adevărat nectonici pot fi consideraţi doar pinguinii (pinguinul tropical Spheniscus mendiculus. reptilele şi păsările acvatice. fiind capabile să se opună activ curenţilor puternici şi să realizeze migraţii pe distanţe mari. batoidei etc. 2.2.). cobitide. tesselata. de şerpi (şarpele de casă Natrix natrix. ridibunda. pinguinul imperial Aptenodytes forsteri. T. Rana temporaria. broasca mare de lac R. T. în compoziţia nectonului intră amfibienii.2. cu excepţia celor care trăiesc pe fundul bazinelor şi înoată slab.2. şerpi marini Pelamys platurus). şobolanul de apă Arvicola terrestris (ordinul Rodentia) şi chiţcanul de apă Neomys fodiens (ordinul Insectivora). mamiferele. printre acestea numărându-se cele mai mari şi cele mai rapide organisme acvatice. ondatra Ondatra zibethica. Într-o oarecare măsură aici putem încadra şi unele păsări de apă (ca de ex. vidra Lutra lutra. cauanul Eretmochelys imbricata şi careta Caretta caretta). urşii şi leii de mare (ordinul Pinnipedia) şi dugongul Dugong dugong şi lamantinul Trichechus manatus (ordinul Sirenia). montandoni şi salamandră Salamandra salamandra) şi anure (broasca mică de lac Rana esculenta.1. cristatus. Batracienii sunt reprezentaţi de urodele (tritoni Triturus vulgaris. guvizi.). 46 . nurca Mustela lutreola (ordinul Carnivora).

prin urmare.cormoranii) care se pot scufunda până la 100 m pentru a se hrăni şi care. 2.).2.2. La mamiferele acvatice grăsimea 47 . Cybister laterimarginalis etc. Hydrous piceus. Mulţi dintre aceştia pot regla volumul vezicii înotătoare şi în felul acesta îşi pot regla flotabilitatea. lucru necesar pentru orientare. La peştii care nu prezintă vezica înotătoare flotabilitatea este menţinută pe baza depunerilor lipidice din corp. De exemplu. Se cunosc peşti fizostomi. astfel încât animalele de aici sunt suspendate în permanenţă într-un mediu transparent. Acelaşi rol în menţinerea unei flotabilităţi neutre îl joacă plămânii animalelor nectonice care respiră aer. îşi petrec o bună parte a timpului ca înotători activi. În primul rând masa de apă prezintă o profundă “tri-dimensionalitate”. Dintre nevertebrate singurele care pot fi considerate ca aparţinând nectonului sunt unele moluşte cefalopode. şi peşti fizoclişti. această mobilitate crescută şi abilitatea de a parcurge mari distanţe a condus la dezvoltarea sistemului nervos şi a organelor de simţ. Suspendarea continuă a corpului dens al animalelor nectonice într-o apă mai puţin densă a dus la dezvoltarea progresivă a diferitor adaptări pentru flotaţie. Lipsa vreunui reper într-un mediu cvasi-omogen face dificilă orientarea în cazul deplasării pe orizontală dintr-un loc în altul. Apoi. Astfel. la care vezica nu comunică cu tubul digestiv. Deoarece protoplasma celulară este în general ceva mai densă decât apa. pentru a menţine o flotabilitate neutră animalele nectonice trebuie să posede părţi ale corpului mai puţin dense. La rândul ei. Toate acestea au facilitat evoluţia adaptărilor pentru o extraordinară mobilitate. la rechinii pelagici flotabilitatea este crescută datorită depunerii în ficatul mult mărit a unor substanţe uleioase. ca de exemplu calmarii (Loligo vulgaris) şi unele sepii. procurarea hranei şi evitarea prădătorilor. aici nu există nici un substrat solid. precum şi unele insecte mari de apă (Dytiscus marginalis. fără nici un loc unde acestea s-ar putea ascunde de potenţialii prădători. Adaptările nectonului Adaptările pe care le prezintă nectonul sunt în strânsă legătură cu factorii de mediu. la care vezica înotătoare comunică cu esofagul. cei mai mulţi peşti au vezica înotătoare.

Cele mai mari viteze ale nectontelor se ating prin unduirea părţii posterioare a corpului în plan orizontal. Înotătoarea caudală poate fi homocercă (la ton. pe lângă faptul de a menţine flotabilitatea. scrumbie) sau heterocercă epibată (sturioni. S-a constatat că forţa 48 . peştii mai primitivi prezintă adaptări hidrodinamice de portanţă. Pentru reducerea forţei de frecare care apare la deplasarea prin apă la animale nectonice s-a elaborat forma hidrodinamică a corpului (corp fusiform. La peşti pentru aceasta servesc înotătoarele. peştele-spadă este capabil să dezvolte o viteză de până la 130 km/h. reprezentate în mod obişnuit de înotătoarele pectorale şi prezenţa cozii heterocerce. Suprafaţa corpului este netedă. Pentru o propulsie mai bună şerpii marini au treimea posterioară a corpului comprimată lateral. rechini) sau hipobată (la peştii zburători). serveşte la izolarea termică. în timp ce peştii mai evoluaţi au dezvoltat mijloace statice sau pasive de obţinere a flotabilităţii neutre (consum mai mic de energie). S-au dezvoltat cârme care asigură direcţionarea corpului în plan orizontal şi vertical. În linii generale. Pe lângă forma hidrodinamică a corpului. prin vâslirea cu ajutorul membrelor (la broaşte ţestoase. Dintre cele mai comune sunt cele de producere a unor suprafeţe portante în partea anterioară. de suveică sau de torpilă. la asigurarea vitezei mari de deplasare contribuie şi secreţia unui mucilagiu care reduce frecarea şi structura specifică a tegumentelor. trecerea lină de la cap la trunchi). peduncul caudal subţiat. Aceste adaptări pot fi împărţite în două categorii: (1) cele necesare pentru crearea forţei de propulsie şi (2) cele care reduc rezistenţa corpului la trecerea prin apă. În afară de mijloace statice de menţinere a flotabilităţii unele animale nectonice prezintă mecanisme hidrodinamice pentru producerea unei flotabilităţi suplimentare în timpul deplasării. Înotul activ al animalelor nectonice se realizează prin unduirea corpului (la peşti şi şerpi). De exemplu. Peştii buni înotători au înotătoarea caudală în formă de semilună.depusă sub epidermă. uneori lipsită de solzi. iar pedunculul caudal este subţiat. Un alt grup de adaptări se referă la deplasarea animalelor printr-un mediu dens cum este apa. păsări şi mamifere) sau prin reacţie (la cefalopode).

Rechinii posedă organe de simţ speciale numite veziculele lui Lorenzini. Ochii organismelor nectonice sunt bine dezvoltaţi şi adesea complecşi. la multe organisme din necton corpul prezintă o carenă ventrală. De asemenea. formele nectonice migrează 49 . Peştii stagnofili au corpul turtit lateral în secţiune transversală. prin urmare.4. argintie. fiind în acelaşi timp capabile să efectueze migraţii sezoniere pe zone întinse. La peşti este prezentă linia laterală cu care percep variaţii ale presiunii apei. Ca adaptare contra prădătorilor la necton găsim culoarea criptică şi modificarea formei corpului. Producerea şi recepţionarea sunetelor a atins stadiul cel mai dezvoltat la animalele care utilizează ecolocaţia pentru orientarea lor şi pentru capturarea prăzii. fie prin producerea reflexiilor luminoase de către părţile laterale argintii ale peştilor. ceea ce limitează numărul potenţialilor prădători. care sunt sensibile la variaţiile câmpului electric din apă şi pot reacţiona la schimbări de o sutime de microvolt. La peştii reofili corpul este mai mult sau mai puţin rotunjit în secţiune transversală şi. de exemplu. posedă o musculatură a corpului bine dezvoltată. fie prin crearea aparenţei unui organism mai mare. 2.2. pentru prevenirea formării unei umbre pe partea ventrală a corpului. Bancurile compacte de peşti pot deruta potenţialii prădători. Ca urmare a modului de viaţă activ animalele nectonice au organele de simţ bine dezvoltate. pentru a „se menţine pe loc” trebuie să înoate împotriva curentului cu o viteză mai mare de 1 m/s şi pot dezvolta o viteză maximă de 4 m/s. uneori de mii de kilometri.de rezistenţă a delfinului este de 10 ori mai mică decât a unei machete identice ca mărime şi greutate a acestuia. Păstrăvii. Majoritatea animalelor nectonice au dimensiuni mari. De regulă. Multe specii de peşti se apără de prădători prin agregarea în bancuri. Migraţiile nectonului Având organe de locomoţie bine dezvoltate animalele nectonice pot să înoate pentru a-şi procura hrana. Majoritatea formelor nectonice au spatele de culoare albastru închis sau verde în timp ce partea ventrală este mai deschisă la culoare. Printre mamiferele marine organul auzului a generat numărul cel mai mare de adaptări speciale.

iar din Marea Neagră în lacurile litorale chefalii. şi migraţii verticale. O parte din ihtiofauna Dunării o constituie peştii semimigratori reofili. când acestea se fac de la suprafaţă spre adâncul bazinului şi invers. în unele cazuri. păstrăv de munte Salmo trutta fario).a. gingirică Clupeonella cultriventris. Exemplele cele mai cunoscute de migraţii de reproducere sunt cele ale sturionilor. Tot pentru hrănire migrează din lac în mare păstrăvul de lac. formând cârduri sau bancuri. rizeafcă Alosa caspia nordmanni. migraţia este de tip anadrom (la lipan Thymallus thymallus. ce iernează în fluviu şi se reproduc în bălţile din zona inundabilă. Migraţii pentru hrănire pe distanţe foarte mari realizează delfinii şi balenele. nisetru Acipenser guldaenstaedti. stellatus. Când peştii migrează din mare în fluvii sau râuri migraţiile se numesc potamotoce (la morun Huso huso. mreană Barbus barbus. După scop deosebim migraţii de reproducere. Atunci când peştii în deplasarea lor înoată contra curentului de apă. se constituie numai în preajma perioadei de începere a migraţiei şi se destramă după terminarea acesteia. Cea mai numeroasă grupare o constituie semimigratorii stagnofili. lostriţă Hucho hucho.). Acestea. cei mai importanţi fiind somnul şi crapul. când acestea se desfăşoară în plan paralel cu suprafaţa apei. Cele mai spectaculoase migraţii le efectuează somonii. În ceea ce priveşte sensul de deplasare deosebim migraţii orizontale. păstrugă A. iar când peştii trec din fluvii în mare poartă numele de migraţii thalassotoce (la anghila argintie Anguilla anguilla). anghilei şi somoniilor. migraţii de hrănire şi migraţii de iernare. Mulţi peşti. scobarul ş. duc o viaţă gregară.din zonele de hrănire situate în apele mai reci spre zonele de reproducere din apele mai calde. Heringul (Clupea harengus) din partea de sud a Mării Norvegiei migrează pentru hrănire până la ţărmurile Islandei şi insulelor Spitzbergen. Astfel somonul atlantic (Salmo salar) migrează pentru reproducere în râurile şi fluviile Europei occidentale şi în cele din estul Americii de 50 . scrumbie de Dunăre Alosa pontica. iar când migraţia urmează sensul de curgere a curentului este de tip catadrom (la morunaş Vimba vimba şi babuşca Rutilus rutilus). cleanul. somon atlantic Salmo salar). în special cei marini. ce provin din afluenţi (mreana.

Neustonul Neustonul este comunitatea luciului apei. în special vizuală şi olfactivă. care datorită tensiunii superficiale a acesteia se comportă ca o membrană elastică. apterigotul Podura aquatica. muştele Ephydra. Migraţii mult mai lungi efectuează multe specii de ton. la o distanţă de 5800 de mile marine. Orientarea.3.Nord. La interfaţa apă-aer. trăiesc ploşniţele Gerris. construcţii etc. care asigură animalelor menţinerea în habitatele lor. Înotul rapid şi îndelungat este o altă caracteristică a multor peşti din largul oceanului. protejate contra vântului de arbori. de aceea organismele neustonice sunt mai răspândite în bazine mici. iar bonito (genurile Katsuwonus. Anghila argintie (Anguilla anguilla) din râurile Europei Occidentale traversează Oceanul Atlantic pentru a se reproduce în Marea Sargasselor la o adâncime de circa 1000 m. Organismele care s-au adaptat la viaţa pe luciul apei formează epineustonul. Tonul poate parcurge zilnic în medie 80 mile marine. se face după repere imobile. Sarda) chiar 200. Pentru multe organisme nectonice. Hydrometra. neustonul lipseşte sau este prezent în golfurile protejate de vânt. 2. Somonii din nordul Oceanului Pacific (Oncorhynchus keta şi Oncorhinchus gorbuscha) migrează în apele interioare ale Asiei răsăritene şi în cele apusene ale Americii de Nord. Pe suprafaţa mărilor şi oceanelor se întâlneşte ploşniţa de apă marină 51 . care aleargă pe suprafaţa apei în căutare de hrană. unde acţiunea valurilor adesea perturbă pelicula superficială. ce pot traversa oceanele. este caracteristică reoreacţia înnăscută – deplasarea împotriva curentului de apă. în special peşti. Pentru dezvoltarea neustonului este nevoie de starea liniştită a luciului apei. Printre cei mai rapizi înotători se numără fără echivoc cefalopodele decapode. Tonul albastru (Thunnus thynnus) marcat în apropierea insulei Guadelupa (Mexic) a fost recapturat la coastele Japoniei. În mări şi în lacurile mari. coleopterul Stenus şi unii hidracarieni şi păianjeni (Dolomedes).

cantitatea mare de materii organice care se acumulează pe pelicula superficială şi sub aceasta. Pelicula superficială datorită elasticităţii sale prezintă un suport pentru organismele care se agaţă de ea sau se sprijină de ea din jos. dar şi praf ce conţine materii organice. consumând animale căzute în apă. condiţii de dezvoltare extrem de favorabile. în principiu. Foarte caracteristică pentru stratul subsuperficial al apei este concentraţia mare de substanţă organică. ce se dezvoltă în cazul unei poluări organice. fiind vulnerabile atât în faţa prădătorilor din apă. Particularităţile condiţiilor de mediu au indus apariţia la reprezentanţii hiponeustonului a unor adaptări caracteristice. cea mai mare parte a razelor ultraviolete şi infraroşii. Majoritatea sunt prădătoare. Pe de o parte. Hiponeustonul grupează totalitatea organismelor care folosesc în calitate de suport suprafaţa inferioară a peliculei de apă. De aceea. care protejează organismele de acţiunea 52 . dezvoltarea pigmentaţiei. cât şi din aer. concentraţii invariabil ridicate de oxigen datorită difuziei din atmosferă. dată atât de radiaţiile incidente. Pe de altă parte. mai ales insecte. multe hiponeustonte fac parte din categoria organismelor saprobe. din adâncime la suprafaţa apei se ridică resturile unor organisme acvatice. umiditate ridicată a aerului. cât şi de cele reflectate de luciul apei. dar nu se rupe. Pelicula de apă de sub picioarele epineustontelor se curbează. Acest strat prezintă variaţii largi ale temperaturii. creează condiţii favorabile pentru hrănirea epineustontelor. variaţii ale regimului salin ca rezultat al evaporării şi căderii de precipitaţii. Organismele epineustonice sunt.Halobates. aerobionte. Unii autori (Zaitsev. În schimb. Condiţiile de viaţă ale epineustontelor prezintă o serie de dezavantaje cum ar fi: iluminare puternică. mobilitatea suprafeţei de sprijin şi lipsa unor adăposturi. Concentraţia mare de materii organice din stratul subsuperficial crează pentru organismele hiponeustonice. deoarece corpul lor nu se umectează. În acest strat se absoarbe până la o jumătate din radiaţia solară care pătrunde în apă. în special pentru bacterioneuston. 1971) consideră ca aparţinând hiponeustonului toate organismele ce populează primii 5 cm de sub oglinda apei. Dintre acestea fac parte umectarea învelişurilor externe ale corpului. pe suprafaţa apei cad diferiţi aerobionţi.

Dezvoltarea în masă a bacteriilor hiponeustonice determină colorarea caracteristică a peliculei superficiale a apei. Foarte caracteristică este prezenţa în hiponeuston a ouălor şi juvenililor multor hidrobionţi. Pentru hiponeuston este caracteristică predominarea organismelor heterotrofe. în perioada cu insolaţie maximă abundenţa bacteriilor din neuston scade. care cuprinde forme legate de pătura superficială a apei toată viaţa. Experimental s-a arătat că rezistenţa cea mai crescută la radiaţiile UV le prezentă microorganismele ce conţin pigmentul galben. Pigmentaţia este caracteristică majorităţii bacteriilor hiponeustonice. Zaitsev (1971) deosebeşte un euhiponeuston. insecte (larvele de Anopheles).nocivă a radiaţiilor UV. stavrid. fototropism pozitiv. care sunt prezente aici numai în anumite stadii ale dezvoltării lor. cât şi o dinamică pronunţată în timp.) şi roşie de către euglenoficeul Euglena sanguinea. şi un merohiponeuston. Multe animale sunt prezente în hiponeustal numai noaptea. ziua coborând în adâncime (tihohiponeuston). moluşte (Limnaea. protozoare (infuzoarele Stentor polymorphus şi Spirostomum ambiguum). Noaptea. în primii 5 cm sunt prezente crustaceele 53 . galben-aurie de către crisomonadele Chromulina rosanoffi. ouăle polichetelor. pentru care stratul superficial de apă bine încălzit şi aerat joacă un rol de „incubator”. purpuriu-violacee de către bacteriile purpurii din genul Chromatium. crustacee (cladocerul Scapholeberis mucronata). culoarea criptică sau transparenţa corpului. în primul rând la formele rezistente la UV. deoarece mulţi hidrobionţi duc un mod de viaţă neustonic numai în anumite perioadeale zilei sau anului. alevinii multor peşti. Dintre organismele hiponeustonice pot fi amintite unele bacterii. Sagitta. anumite adaptări la hrănirea cu particulele alimentare ce cad pe suprafaţa apei. Physa). icrele de chefal. verde-deschisă de către clamidomonade (Chlamydomonas sp. hamsie. de exemplu maronie de către ferobacteria Chlamydothrix (=Leptothrix) ochracea. Cu toate acestea. Dintre reprezentanţii tipici ai euhiponeustonului marin pot fi citate crustaceele copepode Pontellidae. izopodul Idothea metallica. Pentru merohiponeuston sunt caracteristice larvele moluştelor. stadiile naupliale şi copepodit ale multor copepode. puietul de peşti. în special peşti.

respiraţia are loc atât pe seama absorbţiei oxigenului din atmosferă. fiind dat de specii de lintiţă (Lemna minor. Pentru reprezentanţii pleustonului este caracteristică dualitatea adaptărilor. Wolffia arrhiza. Pleustonul Pleustonul este acea grupare ecologică reprezentată de organisme la care o parte a corpului se găseşte scufundată în apă. Fitopleustonul este foarte dezvoltat în apele stătătoare. Fitopleustonul marin este reprezentat de alga brună Sargassum (S. cât şi a celui dizolvat în apă. Pătrunderea apei în ostiole este împiedicată de faptul că marginea limbului foliar formează o bordură şi prezintă o secreţie ceroasă. Porpita) şi gasteropodelor (Janthina janthina). L. Vântul poartă pe valuri şi pe Velella spirans. L. peştişoară (Salvinia natans). natans. gibba. Mulţi reprezentanţi pleustonici folosesc vântul pentru deplasarea lor. S. Dintre animalele pleustonice respiraţie atmosferică prezintă sifonoforele disconante. aparţinând în special sifonoforelor (Physalia physalis. Cel mai cunoscut exemplu este sifonoforul Physalia physalis (corabia portugheză). iar cealaltă în afara acesteia. Ostiolele. de exemplu. în contact cu atmosfera. astfel că ele se ţin tot timpul la suprafaţa apei. Dexamine şi Apherusa. misidaceul Gastrosaccus şi alte organisme. La plantele pleustonice. fluitans) care formează mari aglomerări la suprafaţa Mării Sargasselor. care sunt mult mai numeroase decât la plantele terestre. cu proprietăţi hidrofobe. mătasea-broaştei (Spirogyra sp.Gammarus. un pneumatofor mare. creveta Palaemon. Spirodella polyrhiza). Peştii Histriophorus şi Mola mola. Pentru organismele pleustonice este caracteristic corpul în formă de plută. iarbabroaştei (Hydrocharis morsus ranae).). care prezintă de asupra apei. aidoma unei vele. trecând 54 . 2. trisulca. Zoopleustonul este caracteristic aproape exclusiv mărilor şi oceanelor şi cuprinde zeci de forme. otrăţel de apă (Utricularia vulgaris). se formează numai pe partea superioară a limbului foliar. Velella spirans.4.

care pot vieţui pe diferite tipuri de substrat. Bentosul Bentosul constă din totalitatea organismelor care îşi desfăşoară existenţa pe fundul bazinelor acvatice (în bental) şi care nu sunt capabile să înoate un timp îndelungat în masa apei. 2. are ochii împărţiţi în două. Coleopterul Gyrinus natator. Între bentos şi plancton nu se poate trasa o delimitare netă. care trăiesc pe un anumit tip de sediment şi forme euriedafice. care populează 55 . cât şi planctonic formând planctobentosul sau bentoplanctonul. Unele sunt capabile să ducă un mod de viaţă atât bentonic.temporar la un mod de viaţă pleustonic. Există un număr relativ mare de animale.5. psamofile. în zona costieră sau la adâncimi mari. N. Dintre organismele stenedafice deosebim specii litofile. Clasificările bentosului Din punct de vedere trofic bentosul se împarte în bentos vegetal sau fitobentos. care trăiesc pe pietre. Structura organismelor bentonice depinde într-o măsură mai mare de natura substratului pe care trăiesc. cât şi pentru cea subacvatică. ploşniţele de apă Notonecta glauca.5.1. atât pentru vedere aeriană. în condiţii de iluminare puternică sau în întuneric. care înoată în rotocoale la suprafaţa apei. lutea şi Naucoris. bentos animal sau zoobentos şi bentos bacterian sau bacteriobentos. 2. îşi expun în aer înotătoarea puternic dezvoltată şi folosesc forţa vântului pentru a se deplasa. Stadiile larvare ale unui număr mare de animale bentonice marine intră în compoziţia planctonului şi doar în mod exclusiv ale celor dulcicole. cât şi de iluminare. De aceea se pot observa diferenţe considerabile în structura formelor înrudite care trăiesc pe funduri moi sau dure. în principal crustacee şi viermi. În funcţie de substrat deosebim forme stenedafice. acţiunea valurilor etc. care pot urca pentru un timp oarecare în masa apei în timpul reproducerii sau pentru procurarea hranei – forme nectobentice sau tihopelagice – coleopterele Dytiscus marginalis şi Acilius.

argilofile. larvele de Blepharoceridae (Blepharocera şi Liponeura) şi larvele de Simulium. în timp ce talofitele (algele macrofite) se fixează pe substrat dur prin rizoizi. După acelaşi principiu. coralii şi briozoarele. unele moluşte bivalve (stridiile Ostrea taurica. de exemplu. Organele de locomoţie. În raport cu substratul organismele zoobentosului se împart în: Epibentos (epilitic. etc. pelofile. deoarece numai în acesta pot primi hrana necesară sub formă de plancton transportat de apă sau de detritus organic ce coboară de sus. scoica-călătoare Dreissena polymorpha). midiile Mytilus galloprovincialis. epipsamic. crinii de mare. 2. care trăiesc în curent rapid. ascidiile. hidrozoarele. hidrodinamică. sedentare şi vagile Endobentos (endolitic. Fixarea se realizează graţie diferitelor ventuze şi cârlige. poliplacoforele şi 56 . 1. endopsamic. Dintre zoobentontele fixate fac parte spongierii (Spongilla lacustris.nisipul. de exemplu. deosebim o epifaună (onfaună) şi endofaună (infaună). viaţa căror este legată de fundurile mâloase şi fitofile. care trăiesc pe lut. care formează colonii prin înmugurire. Deşi sunt imobile. animalele fixate se răspândesc cu uşurinţă datorită existenţei stadiilor larvare liber înotătoare. Aşa sunt. Lepas anatifera). Pot fi forme săpătoare şi forante.). ciripedele (Balanus improvisus. ca. Foarte des acestea sunt organisme coloniale. Acestea pot fi fixate. în care intră hidrobionţii care trăiesc în grosul sedimentelor. Animalele pot duce un mod de viaţă sesil numai în mediu acvatic. viermii calcaroşi. purtate de curenţi. Aici intră marea majoritate a fitobentosului. Chthamalus stellatus. de regulă. spongierii. Ephydatia fluviatilis). Bentosul fixat sau sesil. aplicat la animalele bentonice. hidrozoarele. care trăiesc pe plantele acvatice. Forma corpului este aplatizată. fără să se deplaseze pe distanţe mai mari. Bentosul sedentar cuprinde organisme care stau mai mult nemişcate pe substrat. sunt reduse sau îşi schimbă funcţia. etc. cormofitele se fixează de regulă pe substrat mobil prin rădăcini. briozoarele. coralii. Printre animalele de apă dulce organele de fixare sunt deosebit de dezvoltate la formele reofile. Organismele sedentare de pe substrat mobil se caracterizează prin aplatizarea corpului. care reuneşte formele care trăiesc pe suprafaţa sedimentelor.). Forma generală a corpului animalelor fixate este de obicei alungită.

57 . Ele trăiesc în galerii sau tuburi consolidate adesea de anumite secreţii. castraveţi de mare. aricii de mare şi alte animale. Echinidele neregulate care se îngroapă în nisip sunt lipsite de lanterna lui Aristotel. Venus). crustacee. Un corp aplatizat prezintă şi unii crabi. moluşte (Teredo navalis. care nu se închide strâns. Îngroparea în substrat determină o serie de modificări ale structurii lor. multe polichete (Arenicola marina). Unele animale se deplasează activ prin sediment. arici de mare (Echinocardium cordatum şi alte Spatangoidea). viermii şi unele moluşte îşi sapă galeriile în calcar sau în cochiliile moluştelor prin intermediul unei secreţii acide (acţiune chimică). marmură. marne argiloase. Sunt sfredelite rocile sedimentare. uneori depăşind chiar lungimea animalului. sesil sau pivotant. Aici intră majoritatea oligochetelor. lemnul şi cochiliile moluştelor. Bentosul sedentar poate fi la rândul lui pedunculat. unele dintre acestea prezintă excrescenţe dispuse într-un singur plan. Palingenia şi Ephemera) şi chiar unii peşti. lungimea galeriilor uneori depăşeşte de câteva ori lungimea animalului însuşi. beton. Majoritatea animalelor se îngroapă în substrat ca mijloc de apărare contra prădătorilor. iar acele lor sunt transformate în organe pentru săpat. Bentosul săpător. În apele dulci cele mai comune organisme forante sunt larvele unor insecte. 4. Mya arenaria. care minează frunzele şi tulpinile plantelor acvatice sau care fac galerii în malurile argiloase. echinide (Paracentrotus lividus) şi crustacee izopode (Limnoria lignorum). Bentosul forant sau sfredelitor. Unele moluşte perforează rocile vulcanice şi lemnul cu dinţii şi ţepii care se găsesc pe cochilii. stâncile alcătuite din calcar. viermi. 3. Pholas dactylus. moluşte bivalve (Flexopecten ponticus). brachiopode. Barnea candida. Rajidele) şi cefalopodelor. înglobându-l pentru a extrage din el substanţele organice sau caută în mod activ hrana. spongieri. iar sifoanele sunt foarte lungi. iar dintre animale spongierii. Cochilia moluştelor care trăiesc în sediment devine netedă. piciorul bine dezvoltat este lipsit de glanda bisogenă. cărămidă. Algele. Printre organismele forante marine se numără unele alge. subţire. Petricola lithophaga).majoritatea peştilor bentonici (Pleuronectidele. moluşte gasteropode şi bivalve (Solen marginatus. larve de efemeroptere (Polymitarcys.

reprezentanţii amfipodelor şi izopodelor sfredelesc lemnul cu ajutorul pieselor bucale bine dezvoltate (acţiune mecanică). Organismele forante de obicei nu părăsesc niciodată locuinţa lor, mărindu-o progresiv pe măsura creşterii taliei, rămânând captive în galeria forată. Hrănirea are loc pe seama particulelor planctonice şi detritusului în suspensie; animalele care sapă în lemn se pot hrăni cu celuloză (fibre de lemn). Răspândirea lor este asigurată de larvele planctonice liber înotătoare. 5. Bentosul erant sau vagil. Multe animale se deplasează pe substrat cu ajutorul picioarelor, echinodermele posedă picioare ambulacrare, organul de locomoţie al moluştelor este piciorul musculos, protozoarele se deplasează prin intermediul cililor şi pseudopodelor. Unele plante, ca de exemplu diatomeele bentonice, de asemenea, posedă capacitatea de a se mişca. Crabi, caracatiţe, stele de mare. În funcţie de dimensiunea organismelor bentonice deosebim: - microbentos care cuprinde organisme a căror talie este mai mică de 0,1 mm. Cei mai obişnuiţi reprezentanţi ai microbentosului sunt bacteriile, fungii, algele, protozoarele (mai ales ciliatele), rotiferele mici şi larvele diferitor hidrobionţi; - meiobentos (mezobentos) din care fac parte organismele al căror corp măsoară 0,1-2 mm. Este reprezentat de nematode, gastrotrichi, ostracode, harpacticide, hidracarieni, tardigrade, icre de peşti, juvenili de moluşte etc. - macrobentos care este reprezentat de organisme care au dimensiunea mai mare de 2 mm. Pentru macrozoobentos sunt caracteristice larvele de insecte, moluştele mari, oligochetele, polichetele, echinodermele, malacostraceele. Deosebim un eumicrobentos, organisme care în stadiul adult nu depăşesc 0,1 mm dimensiune şi un pseudomicrobentos, organisme care au dimensiunile mai mici de 0,1 mm numai în stadiile timpurii ale dezvoltării. După acelaşi principiu meiobentosul se împarte în eumeiobentos şi pseudomeiobentos. 2.5.2. Adaptările bentosului Adaptările hidrobionţilor la viaţa în bentos sau perifiton se reduc la dezvoltarea mijloacelor pentru menţinerea pe substrat, protecţia contra acoperirii de particulele ce se depun din masa de apă şi elaborarea unor metode eficiente de deplasare.
58

Caracteristice pentru organismele bentosului sunt adaptările la trecerea temporară la mod de viaţă planctonic care asigură formelor puţin mobile posibilitatea de dispersie. Menţinerea pe substrat. Rezistenţa la deplasare se realizează prin creşterea greutăţii specifice, prin fixare de substrat, adâncirea în acesta sau prin alte mijloace. Creşterea greutăţii specifice se atinge prin formarea unui schelet masiv şi greu (scheletele echinodermelor, cochiliile gasteropodelor, valvele scoicilor, carapacele crabilor). Fixarea de substrat se observă la multe plante, protozoare, spongieri, celenterate, viermi, moluşte şi echinoderme. Fixarea poate fi temporară, când organismele îşi pot schimba de mai multe ori locul de fixare în cursul vieţii (hirudinee, actinii, moluşte etc.) sau permanentă, când organismele nu îşi mai pot modifica poziţia (spongieri, briozoare, stridii, ciripede etc.). Adâncirea în substrat se realizează prin îngroparea parţială sau totală în sedimentele moi sau prin forarea în substraturile dure. La o serie de forme fixarea se face prin aplatizarea corpului, formarea diverselor prelungiri care măresc suprafaţa de contact cu substratul, prin construirea unor căsuţe fixate de substrat sau libere.

2.6. Perifitonul sau epibioza Atât pe plantele acvatice, cât şi pe părţile submerse ale navelor şi construcţiilor hidrotehnice, pe piloni, saule etc. din apele interioare se fixează un perifiton, biotecton sau biodermă vegetală, în funcţie de care se instalează şi o faună variată. Pentru desemnarea organismelor care se instalează pe substraturile vii sau moarte din mări se foloseşte mai des termenul de epibioză. În componenţa perifitonului intră numeroase specii de plante şi animale, care necesită pentru dezvoltarea lor un substrat dur, un regim de oxigenare adecvat, un anumit grad de iluminare, lipsa influenţei negative a substratului etc. Perifitonul sete format în cea mai mare parte din organisme fixate, printre care vieţuiesc animale libere. În compoziţia perifitonului din apele dulci intră preponderent organisme mărunte, adesea microscopice, cum ar fi cianobacteriile
59

(Rivularia, Oscillatoria, Gloeotrichia), algele verzi (Oedogonium concatenatum, Bulbochaete mirabilis, Coleochaete scutata, Spirogyra sp., Stigeoclonium sp., etc.), diatomeele (Cymbella cistula, Gomphonema constrictum, Synedra, Navicula, Cocconeis), fungii, ciliatele (Vorticella nebulifera, Carchesium, Stentor etc.), suctoriile (Acineta lacustris), rotiferele (Rotifer vulgaris, Melicerta ringens, Lacinularia flosculosa, Limnias ceratophylli etc.) şi oligochetele (Nais, Stylaria lacustris); aici se mai găsesc briozoare (Plumatella), spongieri (Spongilla lacustris), moluşte, larve de insecte şi alte animale. O epibioză mult mai dezvoltată găsim în mări, mai ales în cele tropicale. În alcătuirea epibiozei intră algele macrofite verzi (Cladophora, Enteromorpha, Ulva), brune (Ascophyllum, Fucus) şi roşii (Ceramium), iar dintre animale spongierii, hidrozoarele (Obelia, Laomedea, Sertularia), briozoare (Membranipora, Retepora, Bugula etc.), polichete (Serpula, Spirorbis), bivalve (Mytilus, Ostrea), ciripede (Balanus, Lepas), tunicate (Molgula, Ciona, Ascidia, Botryllus) şi alte animale; un rol deosebit de important îl joacă moluştele şi ciripedele, care formează pe părţile submerse ale navelor epibioze cu biomase de ordinul kilogramelor şi zecilor de kilograme pe metru pătrat. În apele interioare cu perifiton se hrănesc alevinii unui număr mare de peşti, iar unii peşti se hrănesc pe seama acestuia şi ca adulţi. În mări, mai ales în cele tropicale, epibiozele au o importanţă majoră pentru navigaţie. Chiar şi o epibioză mică micşorează viteza navei, uneori chiar la jumătate. Un rol mare epibiozele îl au şi în coroziunea construcţiilor din beton.

Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Asociaţii de organisme acvatice 1. Care dintre categoriile dimensionale enumerate mai jos sunt caracteristice aproape exclusiv apelor marine: a) megaloplancton b) nanoplancton c) macroplancton d) microplancton
60

Care dintre următoarele grupări ecologice populează neustalul: a) epineustonul b) fitopleustonul c) macrofitobentosul d) zooplanctonul 4. Care dintre termenii enumeraţi mai jos desemnează biotopi acvatici: a) pleustonul b) planctonul c) pelagialul d) fundul bazinelor 61 . valurilor sau a mişcărilor de convecţie ale apei poartă numele de: a) neuston b) pleuston c) necton d) plancton 7. Totalitatea organismelor care populează masa de apă şi care se deplasează mai mult sub acţiunea curenţilor. Excrescenţele hidrobionţilor planctonici care prezintă fenomenul de ciclomorfoză vor fi mai mari: a) într-o apă mai sărată b) într-o apă mai caldă c) într-o apă mai densă 3.2. La selacieni creşterea flotabilităţii se face prin: a) mecanisme hidrodinamice b) mecanisme statice c) modificarea vâscozităţii apei 5. Care dintre următoarele adaptări servesc la micşorarea greutăţii restante: a) formarea incluziunilor lipidice b) hidratarea tisulară c) formarea de excrescenţe d) reducerea scheletului 6.

00 g/cm 3 b) 1. Unde se găseşte cel mai dezvoltat zoopleuston ? a) în golfurile protejate de vânt b) în apele curgătoare repezi c) în mări şi oceane d) în lacurile mici 13. Care dintre următoarele grupări ecologice grupează organismele care îşi desfăşoară viaţa pe fundul bazinelor acvatice? a) microfitobentosul b) holoplanctonul c) macrozoobentosul d) hiponeustonul 12.02 g/cm 3 d) 0. Protoplasma celulară are o densitate medie în jur de: 3 a) 1.9998 g/cm 11. Care dintre exemplele citate mai jos fac parte din meroplancton: a) larvele nauplius b) icrele de peşti c) diatomeele d) nematodele 10.05 g/cm 3 c) 1.8. Consumatorii acvatici de diferite ordine sunt reprezentaţi prin: a) zooplancton b) fitopleuston c) epineuston d) necton 9. Formele bentonice săpătoare prezintă următoarele adaptări: a) dezvoltarea glandei bisogene la bivalve b) aplatizarea corpului la peşti c) alungirea sifoanelor la moluşte d) depigmentarea corpului la celenterate 62 .

14. Care dintre grupurile de mai jos au un rol important în formarea epibiozelor ? a) spongierii b) decapodele c) oligochetele d) midiile 15. Care dintre următoarele organisme fac parte din hiponeuston ? a) cosorul (Ceratophyllum submersum) b) larvele ţânţarului Anopheles c) cistoflagelatul Noctiluca miliaris d) alga galben-aurie Chromulina rosanoffi 63 .

lacuri. care se preling prin crăpături şi goluri. Dintre diferitele tipuri de apă subterană importanţa cea mai mare ca biotop pentru organismele hipogee o au apele subterane 64 . reţinute la suprafaţa particulelor de sol şi dintre acestea. În stare lichidă apa din roci se prezintă sub formă de apă higroscopică. care se formează la adâncimi mari din ionii de hidrogen şi oxigen şi care urcă din zonele magmatice şi metamorfice şi ape sedimentare. Tot din categoria apelor subterane fac parte apele din sol.1. iazuri. Apele subterane Prin ape subterane se subînţelege totalitatea apelor care se găsesc sub nivelul pământului în stratul exterior al scoarţei terestre. iar cele dintre două acviclude care se află sub presiune se numesc ape arteziene. După originea lor apele subterane se împart în ape vadoase. îngropate de sedimentele ce s-au depus ulterior. care pătrund de la suprafaţa pământului. Apele continentale de suprafaţă se împart.) şi artificiale (lacuri de acumulare. De asemenea. 3. canale). Tipuri de ecosisteme acvatice Învelişul de apă al Pământului (hidrosfera) este reprezentat de apele continentale (interioare) şi de apele marine (oceanice). mlaştini etc. şi de condensare. în ape curgătoare (de tip lotic) şi în ape ape stătătoare (de tip lentic). heleşteie. Apele vadoase pot fi de infiltraţie. care se strecoară de la suprafaţa pământului prin straturile sedimentare permeabile. Fiecare astfel de orizont este separat prin straturi impermeabile numite acviclude. Apa liberă umple spaţiile şi crăpăturile din roci. la rândul lor. formând la diferite adâncimi orizonturile acvifere. de percolaţie (infuaţie). apă peliculară. Apele gravitaţionale ale orizontului care se află deasupra primului acviclud se numesc ape subterane. În marea lor majoritate bazinele continentale de suprafaţă conţin ape dulci. apă capilară şi apă gravitaţională (liberă). provenite din condensarea vaporilor. care sunt apele mărilor de odinioară. Apele continentale cuprind apele subterane şi apele de suprafaţă. ape juvenile.3. uneori însă acestea pot fi salmastre sau chiar sărate. apele continentale de suprafaţă pot fi clasificate în naturale (râuri.

lăptos. troglofile. Dintre acestea fac parte apele cavernicole. ochii rudimentari sau complet atrofiaţi. din care râurile şi lacurile supraterane se alimentează atunci când precipitaţiile sunt deficitare. de regulă. depigmentat. apele freatice (freaticul aluvionar) şi apele interstiţiale. organele tactile şi cele chemoreceptoare sunt foarte bine dezvoltate. gipsului sau dolomitelor de către apa îmbogăţită în dioxid de carbon în scoarţa terestră se pot forma goluri sau peşteri. cresc şi se înmulţesc continuu. Organismele din apele subterane se împart în troglobionte (troglobii). Organismele ce trăiesc în apele subterane se hrănesc atât cu materiile orgaice aduse de la suprafaţa solului sub formă de detritus. care se întâlnesc în mod accidental în mediul subteran. semitransparent şi sunt lucifuge şi criofile. cât şi ca număr de indivizi. stigofile şi stigoxene. cât şi cu ciuperci. iar cele interstiţiale umplu spaţiile capilare dintre particulele depunerilor nisipoase de la suprafaţă. Thienemann (1926) propune termenii de stigobionte. atât de caracteristice celor terestre. Unele animale cavernicole se hrănesc. Sub influenţa omogenităţii factorilor de mediu majoritatea organismelor ce populează apele subterane şi-au pierdut parţial sau total periodicitatea proceselor biologice. corpul mic. care trăiesc exclusiv în peşteri şi în apele subterane. care sub pământ nu se resimt apoape deloc.propriu-zise. cu resturile din hrana liliecilor sau de dejecţiile acestora. Apele subterane pot constitui un important rezervor. Sigobionţii au. Apele freatice umplu crăpăturile şi capilarele straturilor profunde ale pământului. indiferent de succesiunile circadiene şi sezoniere. care adeseori sunt umplute de apă (relief carstic). dar pot trăi şi la suprafaţă şi trogloxene.1. 3. care sunt adaptate la viaţa subterană. Apele cavernicole sunt atribuite golurilor mari din scoarţa terestră. Uneori această apă formează pe fundul peşterilor băltoace sau chiar lacuri de diferite dimensiuni. alteori se formează ape 65 . Condiţiile vitrege de existenţă au restrâns la maximum numărul organismelor hipogee. În schimb. atât ca număr de specii. alge heterotrofe. Apele cavernicole Ca urmare a dizolvării calcarelor.1.

în special de calciu şi magneziu. hrănindu-se cu materii organice dizolvate antrenate de la suprafaţă. Apele subterane se caracterizează de regulă printr-un conţinut ridicat de săruri. Lipsa luminii. iar pătrunderea oxigenului atmosferic este îngreunată. adică printr-o duritate mare. cum ar fi polichetele Troglochaetus beranecki şi Marifuga cavatica şi amfipodul Ingolfiella. Dacă peşterile sunt bine ventilate. Întunericul exercită o mare influenţă asupra organismelor subterane. dar mult mai atenuat decât la suprafaţă. Lumina există doar la intrarea în peşteri şi dispare complet la câteva zeci de metri de aceasta. în alte cazuri cursurile subterane ies la suprafaţă sub formă de izvoare. Prezenţa lor indică de regulă o influenţă a apelor subterane prin ape de suprafaţă. care au trecut de la nutriţia autotrofă la cea heterotrofă. Din cauza întunericului permanent. având o proporţie foarte ridicată de specii endemice. Alimentarea acestor ape se face de către alte ape hipogee sau din precpitaţiile atmosferice care se strecoară în subteran. temperatura apei din ele poate prezenta variaţii sezoniere. apa din peşteri este rece şi doar în peşterile foarte adânci există o încălzire a apei cu aproximativ 1°C la fiecare 30 m adâncime. Biocenozele. izolat de cel suprateran. face ca hrana să fie redusă cantitativ. se caracterizează în primul rând prin lipsa completă a luminii. Conţinutul de oxigen dizolvat în apă este redus din cauza absenţei aerării datorate fotosintezei. Temperatura apei este aproape constantă în decursul întregului an. Animalele cavernicole sunt aproape exclusiv primar acvatice. alge verzi şi diatomee.curgătoare – râuri şi pârae subterane. şi deci a producătorilor primari. În general. Din punct de vedere al numărului de specii în peşteri 66 . Factorii de mediu. mai ales dacă acestea prezintă galerii întortocheate. Mediul subteran. Multe specii ce populează peşterile au origine marină. flora cavernicolă este foarte săracă. fiind egală valoric cu temperatura medie anuală a zonei respective. Uneori unele râuri epigee intră sub pământ şi dau naştere unui curs subteran. mai ales în peşterile care comunică slab cu aerul atmosferic (în jur de 8°C pentru condiţiile climaterice ale României). Aceasta este reprezentată doar de ciuperci şi de câteva specii de cianobacterii. Particularităţile factorilor de mediu din peşterile scufundate se reflectă în prezenţa unor populaţii de organisme specifice.

Totuşi. Biocenozele. se caracterizează prin lipsa luminii şi printr-o stabilitate relativă a regimului termic. 67 . decapodele şi izopodele (Porcellio. Abundenţa şi biomasa organismelor cavernicole prezintă valori mici. aceste ape conţin mai mult oxigen şi dispun de resurse trofice mai bogate. ca şi celelalte ape interstiţiale de profunzime. nematode mermitide. gasteropode (Hochenwartia). printr-o mineralizare crescută a apei. cladocere. Apele freatice. 3. Eleoniscus helenae. Aphaenops). turbelariate. puteanus). care este umezit de apa care se scurge prin spaţiile capilare. Fauna care populează aluviunile situate de-a lungul apelor curgătoare (freaticul aluvionar) este de asemenea sărăcăcioasă. Leptodirus. Aici găsim mici crustacee care au provenit probabil din strămoşi care trăiau la suprafaţă şi care prezentau ochi. prin intermediul fisurilor şi crăpăturilor scoarţei încă din cele mai îndepărtate ere geologice. un amfibian ce poate ajunge până la 30 cm lungime. amfipodele (Niphargus aquilex şi N. Spaeleoniscus. Apele freatice Factorii de mediu.2. în special din cauza insuficienţei hranei. fiind formată din ciliate. Din această categorie face parte hiporealul . Italodytes. situate la adâncimi mairi. asemenea apelor cavernicole. devenind paleoendemice. Acest biotop. melcul Lartetia quenstedti. peştii din genurile Amblyopsis. Chologaster. lipitori (Haemopis caeca). adesea. natans). oligochete. Alte organisme prezente în peşteri sunt unele turbelariate (Dendrocoelium infernale). syncaridele (Bathynella chappuisi şi B. Asellus aquaticus cavernicolus). În apele subterane din Dalmaţia şi Herţegovina se întâlneşte proteul (Proteus anguineus). Typhlichthys. hidracarianul Atractides. coleoptere. prin lipsa luminii şi. copepode. Armadillidium. se caracterizează prin temperaturi relativ constante şi scăzute. insecte (Anophthalmus. Unele organisme terestre au pătruns în cavernele subterane odată cu apa. Strămoşii organismelor cavernicole sunt de origine terestră. ostracode.1. hidracarieni. miriapode.foarte bine reprezentate sunt crustaceele: copepodele harpacticoide (cu peste 120 specii). batinelide.stratul de nisip de sub patul râurilor şi pâraielor.

În straturile superficiale ale nisipului temperatura apei interstiţiale prezintă variaţii diurne şi anuale.1. ce permite existenţa aici a plantelor fotosintetizante. cel de-al doilea caz caracterizează apele din apropierea malurilor apelor continentale şi a nisipurilor de sub patul lor. Spaţiile dintre granulele de nisip pot fi umplute cu apă marină sau apă dulce. cenuşiu şi din nou unul incolor. protococcalele şi cianobacteriile (Phormidium şi Oscillatoria). Precipitaţiile atmosferice. Cei mai mulţi psamobionţi sunt concentraţi în stratul verde. în care sunt prezente multe plante fotosintetizante şi astfel se crează condiţii propice pentru hrănirea animalelor.3. Totalitatea organismelor care populează apele interstiţiale de suprafaţă poartă numele de psamon. Deosebit de important este faptul că în stratul superficial. Factorii de mediu. crustacee şi tardigrade. rotiferele. protozoare. dedesubtul căruia se află succesiv un strat de culoare verde (cânţiva mm până la câţiva cm grosime). unul brun. gastrotrichi. Biocenozele. conferă apei un anumit regim salin şi gazos. Nisipurile plajelor marine sunt populate în special de planarii. Astfel nisipurile fine şi compacte 68 . cât şi prin organismele ce le populează. Unul dintre factorii cei mai importanţi care determină condiţiile de existenţă a organismelor interstiţiale este compoziţia granulometrică a nisipului. Fauna interstiţială a nisiurilor plajelor apelor curgătoare sunt reprezentate mai ales prin nematode. pe o adâncime de câţiva centimetri. Apele interstiţiale Apele interstiţiale îmbibă atât sedimentele din apropierea apelor. hidracarieni. Dintre plantele autotrofe în stratul verde se întâlnesc în număr mare diatomeele. polichete şi moluşte. Dintre organismele animale ce populează acest strat pot fi menţionate infuzoarele. cât şi sedimentele aflate la o distanţă uneori considerabilă faţă de acestea. turbelariatele. nematode. Într-o secţiune transversală prin nisipul populat de psamobionţi se poate observa un strat superior incolor cu o grosime de la câţiva milimetri la 15 cm. nematodele şi oligochetele. care strecoară prin straturile de nisip. Apele interstiţiale de suprafaţă se deosebesc radical de cele din profunzime atât prin particularităţile fizico-chimice ale mediului. pătrunde lumina. Primul caz este caracteristic pentru nisipurile plajelor marine şi a sedimentelor marine.3.

Deasupra terasei de 69 . 3. La ape mari (viituri) este inundată şi albia majoră sau lunca inundabilă. în care fluxul de materie şi energie suferă mari fluctuaţii şi care sunt populate de o biocenoză nesaturată. iar suprafaţa de pe care colectează apa bazin versant. şi talvegul reprezentat de linia care uneşte punctele cele mai joase ale văii.impiedică instalarea organismelor de talie relativ mare. Un exemplu tipic de apă curgătoare cu albia majoră bine dezvoltată este fluviul Dunărea. cu atât spaţiile interstiţiale vor permite popularea lor cu organisme mai mari. de ordinul câtorva milimetri. Totalitatea râurilor care se varsă în râul principal formează reţeaua hidrografică. Porţiunea de uscat ocupată de reţeaua hidrografică şi separată de alte sectoare prin cumpăna apelor poartă numele de bazin hidrografic. adică sub acţiunea forţei gravitaţionale. cu apendici scurţi şi corp vermiform pentru a le permite deplasarea prin spaţiile interstiţiale. reprezentat de porţiunea cea mai joasă a văii. În perioada dintre viituri albia majoră se află deasupra nivelului apei. Apele curgătoare prezintă o serie de trăsături care le deosebesc de cele stătătoare. Linia care delimitează diferite bazine versante se numeşte cumpăna apelor. Apele curgătoare Apele curgătoare sunt ecosisteme deschise la ambele capete. deplasarea unidirecţională a masei de apă de la izvoare spre vărsare ca urmare diferenţei de nivel de asupra mării. Cu cât granulele de nisip sunt mai mari. Principala caracteristică a acestor ecosisteme este curgerea apei. În mod obişnuit apele curg prin depresiuni înguste numite văi. iar cele care se varsă în acestea afluenţi. Aceasta din urmă este mult mai mare decât prima. îndeosebi la apele curgătoare din zona de şes. mări sau lacuri se numesc ape curgătoare principale. În cadrul văilor se distinge fundul sau patul apelor curgătoare. Curgerea apei în condiţii de debit mediu se realizează în albia minoră sau matcă.2. formând terasa aluvionară (de luncă). Reprezentanţii faunei interstiţiale se caracterizează prin mărimi mici. Râurile şi fluviile care se varsă în oceane.

Cursul superior se caracterizează printr-un debit mic. Din punct de vedere ecologic (Illies şi Botoşăneanu. debitul creşte pe seama afluenţilor. prin urmare. printr-o viteză mare a curentului de apă. unul mijlociu şi unul inferior. Debitul solid se împarte la rândul lui în debit mineral şi debit organic. Cantitatea de apă care trece prin secţiunea tranversală a unei ape curgătoare se numeşte debit. Din acest motiv. În cursul mijlociu procesele de eroziune şi sedimentare sunt aproximativ echilibrate. acolo unde viteza curentului de apă este mare. Odată cu trecerea spre cursul mijlociu şi cel inferior panta albiei scade. Patul albiei cursului mijlociu este rareori reprezentat de roca-mamă. mâl) este predominant. denumită medial. iar viteza apei scade.000 m3/s în timpul viiturilor puternice. are loc fenomenul de eroziune a patului albiei şi transportul materiilor rezultate în urma eroziunii spre aval.eucrenon sau izvoarele propriu-zise 70 . În cursurile superioare ale apelor curgătoare. însă. oscilează între 2200 în perioada apelor scăzute şi 18. Caracteristicile fizico-chimice şi biologice ale unei ape curgătoare diferă de-a lungul cursului său. făcând utilă împărţirea sa într-un sector superior. În secţiune transversală a unui curs de apă deosebim partea situată înspre mal. şi partea dinspre mijloc. numită ripal. microelementelor. astfel încât sedimentele erodate dintr-o porţiune sunt depuse în alte părţi ale apei curgătoare. care reprezintă martori ai nivelului apei curgătoare în trecutul său geologic. 1963) apele curgătoare au fost clasificate în: 1) Crenon sau zona izvoarelor . debitul cel mai mare îl prezintă Dunărea cu o valoare medie de aproximativ 6000 m3/s. fiind acoperit în cea mai mare de material sedimentar. Valorile extreme ale debitului Dunării. o pantă accentuată şi.luncă se pot situa pe unul sau mai multe niveluri terase de vale. substanţelor biogene şi coloizilor. În cursul inferior materialul sedimentar (nisip. fundul pâraielor este reprezentat în cea mai mare parte de roca-mamă şi doar în locurile în care forţa curenţilor este slabită are loc sedimentarea materialului aluvionar peste rocamamă. Dintre apele curgătoare de pe teritoriul României. În afară de acest debit lichid poate fi diferenţiat un debit al substanţelor dizolvate (debit solid) şi al organismelor vii sau moarte antrenate de curent (biodebit). Cel dintâi se referă la debitul ionilor.

zona estuarelor şi deltelor Datorită energiei cinetice. formând insule. După cum s-a arătat.hypocrenon sau pârăiaşele de izvoare 2) Rhithron . Uneori râul îşi poate îndrepta cursul prin străpungerea meandrelor şi izolarea de cursul principal şi colmatarea braţelor vechi. viteza curentului de apă. ostroave sau golfuri de râu.epirhithron. În alte cazuri din cursul principal se separă braţe de râu fără să piardă legătura cu acesta.metapotamon. cât şi în funcţie de anotimp. puterea de eroziune depinde de viteza de curgere a apei. pâraie de munte şi cursul superior al râurilor de munte . apele curgătoare exercită o acţiune de eroziune a malurilor şi a patului de curgere. are loc schimbarea cursului apei curgătoare prin formarea de meandre. De cele mai multe ori alimentarea apelor curgătoare este mixtă. raporturile dintre diferitele forme variind atât în funcţie de sector.2. temperatura şi compoziţia chimică a apei..1. fluviile .hypopotamon. care se colectează din bazinul versant prin scurgere superficială şi apele freatice care ies la suprafaţă sub formă de izvoare. Gurile fluviilor car se varsă în mări şi oceane formează delte sau estuare. în urma cărora se formează lacurile de meandru. cele 71 . Sursa apelor curgătoare o constituie în principal precipitaţiile atmosferice. cursul inferior al râurilor de munte 3) Potamon . transparenţa. 3.hyporhithron. Pentru organismele bentonice o importanţă deosebită o are şi natura fundului.metarhithron. ca urmare a forţei centrifuge ce duce la eroziunea malului exterior şi la sedimentarea la malul interior. ducând la adâncirea şi lărgirea albiei. cursul mediu al râurilor de munte . Factorii de mediu Dintre factorii abiotici importanţa cea mai mare pentru hidrobionţi o au regimul hidrologic. Apele curgătoare care au ca sursă principală de alimentare apa provenită din ploi predomină în zonele cu climat oceanic. Regimul hidrologic al apelor curătoare este determinat de bilanţul dintre aportul şi pierderea de apă. râurile mari de câmpie . Deseori în cursul mijlociu.epipotamon.

curentul apei scade. de amestec al substanţelor chimice din apă şi schimbul de gaze între aer şi apă. când apa cade vertical. mai ales difuzia oxigenului atmosferic. Curgerea turbulentă a apei favorizează procesul de uniformizare a temperaturii. Deoarece în sectoare învecinate debitul apei este aproximativ acelaşi. În funcţie de zona geografică. temperatura este uniformă pe toată grosimea coloanei de apă. în pâraiele de munte viteza apei este de 5-6 m/s. iar cele alimentate cu apa freatică în zonele secetoase şi iarna când se formează podul de gheaţă. Nivelul apei poate creşte chiar şi cu 10-15 m. Viteza curentului scade treptat de la izvoare către vărsare. Curgerea apei în pâraie şi râuri are un caracter turbulent. Deoarece în apele curgătoaare are loc un amestec intens al apelor. rezultă că viteza de curgere a apei este invers proporţională cu suprafaţa secţiunii transversale. Regimul termic al apelor curgătoare poate prezenta atât variaţii sezoniere. Într-o secţiune dată a râului viteza apei scade treptat de la suprafaţă spre fund şi de la maluri către mijlocul cursului de apă. de regimul hidrologic şi de mărimea secţiunii transversale. cele alimentate cu apă provenită din topirea gheţurilor sunt caracteristice zonelor alpine. în râurile de şes de 1 m/s şi de numai 0.alimentate cu ape provenite din topirea zăpezilor se întâlnesc mai ales în zonele cu climat continental. 72 . Acolo unde un curs de apă se lărgeşte şi se adânceşte. de climatul zonei pe care o străbate şi de distanţa de la izvor. în râurile colinare de 3 m/s. pe măsura îndepărtării de izvor. Viteza de curgere a apei depinde în principal de pantă patului. viteza apei creşte. Deasupra substratului există un stratlimită de 1-10 mm grosime care se caracterizează printr-o viteză de curgere foarte mică. amplitudinea variaţiilor sezoniere de temperatură creşte treptat. Valorile mai mari ale vitezei apei se înregistrează în timpul viiturilor. Astfel. Temperatura apelor curgătoare depinde de tipul de alimentare cu apă.15 m/s în zonele liniştite ale râurilor mari şi fluviilor. iar acolo unde aceasta este îngustat şi cu adâncime mică. În general. nivelul apei creşte în perioada cu precipitaţii abundente sau după topirea zăpezii şi gheţarilor în anumite sezoane. formând depresiuni (bulboane). cât şi circadiene. vaduri sau defilee (cazane). Foarte mare este viteza apei în cazul pragurilor şi cascadelor.

Cu micşorarea curentului. Mineralizarea apei prezintă variaţii sezoniere. pe fundul albiei se depune nisipul. Regimul gazos al apelor curgătoare. Structura albiei apelor curgătoare depinde în mare măsură de viteza curentului. scăzând substanţial în timpul viiturior. Biocenozele apelor curgătoare Datorită varietăţii mari a condiţiilor de mediu. hidrogenul sulfurat este absent în apele curgătoare. După instalarea podului de gheaţă concentraţia oxigenului din apă scade treptat. Cu excepţia apelor poluate cu reziduuri menajere şi industriale.2 m/s. În apele foarte repezi numai pietrişul şi bolovanii nu pot fi antrenaţi şi transportaţi de către curenţii de apă. apele curgătoare pot deplasa pe fundul albiei prundiş şi pietriş. astfel încât are loc mortalitatea organismelor. chiar dacă plantele verzi sunt rare sau lipsesc.2.Transparenţa apelor curgătoare este determinată de cantitatea de particule în suspensie pe care le transportă. Cu cât apele sunt mai îndepărtate de izvoare. atât datorită suprafeţei mari de contact cu aerul. Pe lângă suspensii. de regulă. apoi mâlul. Oxigenul dizolvat în apă prezintă o concentraţie mare. bentosul şi nectonul. Dioxidul de carbon se află în cantităţi mici vara şi creşte iarna. a căror pat este alcătuit din sedimente moi. În pâraiele şi râurile de munte transparenţa poate fi totală. În râurile colinare şi de şes transparenţa apei variază în limite destul de largi între perioada de viitură şi cea cu debit redus.2. cât şi amestecului său turbulent. Compoziţia chimică a apelor curgătoare depinde de depărtarea de izvor şi de natura rocilor pe care le traversează. atingând valoarea minimă înaintea topirii gheţii. 3. Detritusul începe să se sedimenteze numai dacă viteza curentului scade sub 0. Mult mai slab este reprezentat 73 . Cantitatea cea mai mare de seston se înregistrează în apele cu curent puternic. Dintre grupările ecologice o dezvoltare cantitativă însemnată capătă planctonul. este favorabil pentru viaţa organismelor. În apele încărcate organic după instalarea podului de gheaţă regimul gazos se poate înrăutăţi drastic. cu atât acestea conţin cantităţi mai mari de substanţe minerale şi organice provenite din bazinul versant. apele curgătoare se caracterizează printr-o diversitate taxonomică mare.

nu au nevoie de întâlnirea celor două sexe. fitoplanctonul este mai puternic antrenat decât zooplanctonul. 1929). Uneori potamoplanctonul poate sărăci din nou dacă viteza apei este suficient de mare pentru a distruge organismele prin acţiune mecanică. Din cauza mişcării turbulente a apelor.perifitonul. prin urmare. fiind alcătuit atât din elemente autohtone. Din cauza curentului. În aceste situaţii. le înrăutăţesc abilitatea de flotare şi nutriţie. Planctonul alohton. de regulă. cum se întâmplă în zonele cu praguri. Unii reprezentanţi ai planctonului apelor stătătoare odată ajunşi în apele curgătoare mor repede. în condiţii mai avantajoase se află rotiferele şi cladocerele care se pot înmulţi partenogenetic şi. nimerind în condiţii noi. Varietatea specifică a potamoplanctonului. creşte progresiv de la izvoare spre vărsare. introdus în apele curgătoare din bazinele stagnante învecinate. compoziţia specifică a potamoplanctonului este influenţată de gradul diferit de mobilitate a formelor planctonice antrenate din apele stagnante limitrofe. Ulterior. mai ales dacă apa curgătoare este alimentată de gheţari. iar în cadrul acestuia din urmă rotiferele sunt mai bine reprezentate decât crustaceele. Din acest motiv. având o plasticitate ecologică mare. bogate în plante şi animale planctonice. potamoplanctonul prezintă o altă structură decât cel al apelor stătătoare din care provin. fiind ingerate. Odată cu reducerea vitezei apei din amonte spre aval şi cu creşterea transparenţei fitoplanctonul din râurile de şes se 74 . zona izvoarelor este practic lipsită de plancton. Se consideră că planctonul autohton se poate dezvolta doar în apele a căror curent nu depăşeşte 1m/s (Behning. neustonul şi pleustonul lipseşte aproape complet în apele curgătoare. planctonul este slab reprezentat în apele curgătoare. Astfel. Planctonul râurilor şi fluviilor (potamoplanctonul) este eterogen. îşi schimbă aspectul. În sectoarele mijlocii şi mai ales în cele inferioare. cu toate că nu prezintă forme specifice. De asemenea. izvoare sau mlaştini. potamoplanctonul se îmbogăţeşte considerabil. în timp ce alţii. unde are loc formarea unor bazine cu apă stătătoare în lunca inundabilă. Copepodele sunt mai puţin adaptate la viaţa în apele curgătoare deoarece particulele minerale în suspensie pot astupa aparatul lor filtrator sau. care de altfel este îngreunată în condiţiile apelor curgătoare. cât şi alohtone. se adaptează noilor condiţii.

ajung în albia minoră şi îmbogăţesc planctonul. Cyclotella şi Asterionella). euglenoficeele. prezentând valorile minime iarna şi în timpul viiturilor din cauza diluării prin ape provenite de la topirea zăpezilor. Din primăvară până în vară numărul de planctonte creşte ca rezultat al înmulţirii. din totalul de 269 de specii de alge planctonice identificate în şenalul Dunării. Astfel. Predominarea unui anumit grup de alge în fitoplancton este condiţionată de zona geografică. în timp ce în apele mai calde proporţia cloroficeelor şi cianobacteriilor este mai mare. În timpul revărsării apelor provocate de ploile abundente sau de topirea gheţii zooplanctonul sărăceşte din punct cantitativ. 1974). În apele poluate creşte ponderea cianobacteriilor şi euglenoficeelor. Din cauza deplasării maselor de apă şi a curgerii turbulente a apei. de regulă. cianobacteriile prin 15 specii. în apele mai reci mai bine reprezentate sunt diatomeele. Dintre animale. potamoplanctonul este. După maximul de vară numărul orgaismelor planctonice începe să scadă în primul rând din cauza trecerii multor hidrobionţi la stadii latente bentonice. Abundenţa organismelor planctonice variază în decursul anului. apa din bazinele stagnante adiacente. Din punct de vedere al numărului de indivizi predomină cloroficeele. uniform distribuit atât pe verticală. conjugatele prin 2 specii şi dinoflagilatele printr-o singură specie (Pora & Oros. 75 . iarna rolul diatomeelor este mai mare comparativ cu cel al cloroficeelor şi cianobacteriilor decât vara. cloroficeele prin 43 specii. crustaceele încep să predomine din ce în ce mai mult asupra rotiferelor. cu plancton bine dezvoltat. Relativ puţin diversificate sunt cloroficeele. cât şi pe orizontală. Zooplanctonul este reprezentat îndeosebi prin ciliate (Tintinnidium. rotifere (Keratella. zooflagelate. diatomeele sunt reprezentate prin 202 specii. Fitoplanctonul este îndeosebi reprezentat prin diatomee (Melosira. euglenoficeele prin 6 specii. Fitoplanctonul apelor curgătoare este dominat în ceea ce priveşte numărul de specii de către algele diatomee. Astfel. suferind totodată variaţii importante la schimbarea nivelului apei. Pediastrum şi Scenedesmus) şi cianobacterii (Microcystis. cloroficee (Closterium. Aphanizomenon şi Anabaena). xantoficeele. Când nivelul apei scade.îmbogăţeşte calitativ. Tintinnopsis). cianobacteriile. de perioada anului şi de partiucularităţile apelor curgătoare. dinoflagelatele şi crizoficeele.

Bentosul este reprezentat în special prin organisme animale. pipirig (Scirpus lacustris) şi chiar papură (Typha sp. briozoarele. Aturus scaber). Lithoglyphus naticoides). În râurile lente de şes se instalează o vegetaţie palustră alcătuită din buzduganul de apă (Sparganium ramosum). de variaţiile nivelului apei şi de dificultăţile înmulţirii prin seminţe. Ceriodaphnia) şi copepode (Cyclops. danubialis. Lysimachia nummularia. Sericostoma flavicorne). larve de trihoptere (Rhyacophila nubila. Phylonotis fontana. broscariţa (Potamogeton fluitans). în apele curgătoare pot fi evidenţiate forme: litoreofile. Brachyonus). Dintre organismele litoreofile fac parte multe alge macrofite.Asplanchna. Batrachium fluitans. Perla 76 . În apele cu un curent de 0. spongierii. Th. coada-calului (Equisetum sp. Epeorus assimilis. argiloreofile. psamoreofile. Polymitarcis virgo. În apele curgătoare de munte. Diaptomus. P. se dezvoltă doar în râurile lente şi cu apa suficient de transparentă pentru realizarea fotosintezei. Acanthocyclops vernalis şi Mesocyclops). turbelariatele (Crenobia alpina). iarba-broaştelor Hydrocharis morsus ranae. muşchii (Fontinalis antipyretica).). Baetis rhodani). În funcţie de natura substratului şi de viteza curentului apei. cladocere (Daphnia. algele roşii (Lemanea şi Batrachospermum) şi algele filamentoase verzi (Cladophora glomerata. compusă îndeosebi din plante submerse (broscariţă sau paşă Potamogeton fluitans. hidracarieni (Sperchon brevirostris. peloreofile şi fitofile (Jadin. efemeroptere (Ephemera vulgata. bivalve (Dreissena polymorpha) . plecoptere (Leuctra nigra. Hydropsiche pellucidula.2 m/s se dezvoltă muşchiul de fântână (Fontinalis antipyretica). gasteropode (Ancylus fluviatilis.) sau stuf (Phragmites australis). Caenis robusta. Ecdyonurus venosus. lintiţă Lemna). lucens) şi natante (nufărul galben Nuphar luteum.13-0. Silo piceus. destul de rapide. Elodea canadensis. hirudinee. Hypnum cordifolium). 1950). Bosmina. Acrocladium cuspidatum.7-1. Enteromorpha spiralis). oligochete. P. natans. La un curent de 0. O vegetaţie bentonică bogată. Theodoxus fluviatilis. peştişoară Salvinia natans. Instalarea macrofitelor este împiedicată de instabilitatea malurilor (eroziune). se întâlnesc briofitele (Fontinalis antipyretica.70 m/s prosperă unele specii de Potamogeton.

marginata), diptere simuliide (Cnephia danubica, Simulium simici), blefaroceride (Blefaroicerca fasciata) şi chironomide. Organismele psamoreofile sunt reprezentate de regulă de organisme mărunte, ca de exemplu bacterii, alge, protozoare, rotifere, nematode, oligochete (Propappus volki, Potamodrilus stephensoni), larve de chironomide, amfipode (Pontogammarus sarsi) şi unele bivalve (Sphaerium riviculum). Dintre formele peloreofile cele mai comune sunt bacteriile, diatomeele, cloroficeele, protozoarele, oligochetele (Tubifex tubifex, Branchiura sowerbyi, Limnodrilus hoffmeisteri, L. claparedeianus), larvele de chironomide (Tanytarsus gr. exiguus, T. semireductus, Chironomus reductus), numeroase bivalve (Unio pictorulm, Anodonta piscinalis) şi gasteropode. Formele argiloreofile sunt reprezentate de chironomide (Glyptotendipes), efemeroptere (Polymitarcis virgo, Palingenia longicauda, Ephemera vulgata), unele trihoptere şi odonate. În desişurile de plante acvatice se formează asociaţii de organisme fitoreofile, caracterizate prin valori ridicate ale numărului de specii şi biomasei (Jadin, 1950). Aici dominante sunt chironomidele (Endochironomus nymphoides, Cricotopus sp., Trichocladius algarum) şi gasteropodele (Valvata piscinalis, Planorbis corneus, Physa fontinalis, Radix ovata, Tropidiscus planorbis). Distribuţia bentosului în apele curgătoare se caracterizează prin variaţia compoziţiei taxonomice şi a biomasei de la izvoare la vărsare şi de la mal către zona medială. Astfel, în pâraiele şi râurile de munte, unde predomină formele litoreofile, există o distribuţie relativ uniformă a bentosului de la un mal la altul, atât în ceea ce priveşte structura calitativă, cât şi în ceea ce priveşte abundenţa şi biomasa. În râurile colinare biomasa organismelor scade de la mal către talveg, în timp ce densitatea numerică creşte. Aceasta se explică prin faptul că mai spre mal sedimentele sunt mai bogate în materii organice, iar viteza apei este mai mică, astfel încât aici pot exista organisme de dimensiuni relativ mari, acestea fiind antrenate mai puţin în aval de către apă şi având resurse trofice mai bogate. În medial la acţiunea curentului pot rezista numai formele de dimensiuni mici care aderă la granulele de nisip şi câteva specii de talie mare care se îngroapă în sediment. În râurile şi fluviile de şes, din cauza uniformităţii tipului de sediment, răspândirea bentosului
77

de-a latul albiei devine din nou uniformă, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ. Bentosul râurilor sărăceşte puternic în timpul viiturilor deoarece viteza mare a curentului de apă spală din sediment şi antrenează în aval animalele cu greutate mică cum ar fi crustaceele superioare, oligochetele, trihopterele, efemeropterele, larvele de diptere şi multe alte organisme. Sărăcirea cea mai puternică după viituri are loc în cazul zoocenozelor peloreofile deoarece acestea sunt antrenate cu tot cu sedimentele mâloase. După revărsarea apelor, pe măsură ce viteza apei scade, iar sedimentele se stabilizează şi se înnămolesc, bentosul se îmbogăţeşte treptat, atingând maximul imediat înaintea următoarei viituri. Perifitonul este alcătuit în principal din organismele care trăiesc pe suprafaţa muşchilor şi spermatofitelor acvatice. Aici se întâlnesc numeroase bacterii, diatomee (Achnantes minutissima, Ceratoneis arcus, Gomphonema constrictum), cianobacterii (Rivularia, Nostoc), cloroficee (Chaetophora, Tetraspora, Drapanaldia), protozoare, larve de insecte, mai ales chironomide şi simuliide, spongieri, briozoare şi unele oligochete. Nectonul este reprezentat în special prin peşti. Distribuţia speciilor de peşti de-a lungul unei ape curgătoare nu este uniformă, ci depinde de o serie de factori de mediu, dintre care cei mai importanţi sunt viteza de curgere a apei, temperatura, oxigenul dizolvat şi debitul. Astfel, în lungul unei ape curgătoare se deosebesc mai multe zone caracterizate prin prezenţa anumitor specii de peşti. În România Bănărescu (1956) distinge următoarele 5 zone: zona păstrăvului, zona lipanului, zona scobarului, zona mrenei şi zona crapului. 1. Zona păstrăvului cuprinde zona pâraielor şi râurilor de munte, cum ar fi de exemplu partea superioară a râului Bistriţa, între izvoare şi Vatra Dornei şi afluenţii săi Dornele, Neagra Şarului, Neagra Broştenilor, Bistricioara, Bicazul şi Tarcăul. Fauna piscicolă a acestei zone este dominată păstrăvul de munte (Salmo trutta fario), care este adeseori însoţit de zglăvoacă (Cottus gobio) şi boiştean sau crai (Phoxinus phoxinus). Tot aici se întâlnesc grindelul sau molanul (Noemachilus barbatulus), zvârluga (Cobitis taenia) şi fântânelul (Salvelinus fontinalis). 2. Zona lipanului corespunde zonei râurilor de munte mai mari (ca de pildă râul Bistriţa între Vatra Dornei şi Broşteni). Speciile cele
78

mai caracteristice acestei zone sunt lipanul (Thymallus thymallus) şi mreană-vânătă sau moioagă (Barbus meridionalis petenyi). Din zona superioară aici pătrunde păstrăvul de râu (Salmo trutta fario), lostriţa (Hucho hucho), fântânelul (Salvelinus fontinalis), boişteanul (Phoxinus phoxinus), grindelul (Noemachilus barbatulus), zglăvoaca (Cottus gobio), iar din zona inferioară cleanul (Leuciscus cephalus), mreana (Barbus barbus), obletele sau soreanul (Alburnus alburnus), porcuşorul (Gobio gobio), chetrarul (Gobio uranoscopus), mihalţul (Lota lota), chişcarul (Eudontoyizon danfordi) şi câră (Cobitis aurata). 3. Zona scobarului se întinde în zona colinară a râurilor (râul Bistriţa între Broşteni şi Piatra Neamţ). Această zonă este dominată de scobar (Chondrostoma nasus), care reprezintă 48-94,2% din totalul ihtiofaunei, clean (Leuciscus cephalus), porcuşor (Gobio gobio) şi morunaş (Vimba vimba carinata). Aici se mai întâlnesc mreana (Barbus barbus), păstrăvul de râu (Salmo trutta fario), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota), zglăvoacă (Cottus poecilopus) şi oblete (Alburnus alburnus). 4. Zona mrenei corespunde zonei colinare şi de şes a râurilor (Bistriţa între Piatra Neamţ şi Bacău). Cele mai comune specii din această zonă sunt mreana (Barbus barbus), scobarul (Chondrostoma nasus), cleanul (Leuciscus cephalus), crapul (Cyprinus carpio), porcuşorul (Gobio gobio), avatul (Aspius aspius), obletele (Alburnus alburnus), somnul (Silurus glanis), mihalţul (Lota lota), ştiuca (Esox lucius), beldiţa (Alburnoides alburnoides) şi bibanul (Perca fluviatilis). 5. Zona crapului cuprinde cursul inferior al râurilor de şes, fluviul Dunărea şi Delta Dunării. Aici se întâlnesc crapul (Cyprinus carpio), carasul argintiu (Carassius auratus gibelio), linul (Tinca tinca), roşioara (Scardinius erythrophthalmus), plătica (Abramis brama), bibanul (Perca fluviatilis), şalăul (Stizostedion lucioperca), ştiuca (Esox lucius). caracuda (Carassius carassius), somnul (Silurus glanis), văduviţa (Leuciscus idus), babuşca (Rutilus rutilus carpathorossicus), obletele (Alburnus alburnus), morunul (Huso huso), nisetrul (Acipenser guldaenstaedti), păstruga (Acipenser stellatus), cega (Acipenser ruthenus), viza (A. nudiventris), scrumbia de Dunăre (Alosa pontica), gingirica (Clupeonella cultriventris) şi anghila (Anguilla anguilla).
79

lacuri de curs părăsit sau de meandru. Jijila. se formează lagunele şi limanurile marine. Chitai. Siutghiol. Baikal sau Marea Moartă). umplute cu apă relativ stagnantă. Cahul. Zmeica şi Sinoie. padine sau găvane. izvoare de mal. lacuri de luncă. Învârtita-Nucşoara) etc. lacuri relicte. Primele sunt formaţiuni lacustre formate prin bararea cu cordoane litorale nisipoase. Balta. Tatlageac. Limanurile fluviatile s-au format pe cursul inferior al unor afluenţi prin bararea cu material aluvionar a zonei de confluenţă cu râurile principale (Snagov. Somova şi Murighiol din lunca Dunării. a golfurilor puţin adânci. Dobrogea şi Podişul Moldovei). destul de adânci. lacuri vulcanice. Lacul Sărat). Lacurile naturale Lacurile sunt definite ca depresiuni de diferite forme şi mărimi de pe suprafaţa uscatului. Kiwu. Tanganyica. prin izvoare subacvatice. fără vreo legătură cu Oceanul Planetar. sub acţiunea apelor marine. După originea chivetei lacustre se deosebesc: lacuri tectonice.3.). apărute prin eroziunea exercitată de către gheţari în Pleistocen (lacurile Zănoaga. Agigea. compus astăzi din lacurile Razim. rezultate din acţiunea apelor curgătoare şi care se găsesc amplasate de-a lungul zonei inundabile a luncilor (lacurile Crapina. care reprezintă meandre care s-au izolat de cursul apelor curgătoare (Dunărea Veche. lacuri glaciare. prin drenarea apei râurilor şi 80 . Câmpia Vestică. rezultate în urma fracturilor şi deplasărilor scoarţei terestre (ca de exemplu lacurile Ciad. Aşa s-a întâmplat cu vechiul golf Halmyris al Mării Negre din care a luat naştere complexul lacustru Razim-Sinoie. crovuri. formate prin tasarea şi subfuziunea mecanică a depozitelor loessoide sau a depozitelor friabile de pe terase (unele lacuri din Câmpia Română. Gargalâc. Mangalia etc. care s-au format prin acumularea apei în craterele unor vulcani stinşi (lacul Sf. Bâlea). Ialpug. formate prin retragerea sau fragmentarea unor bazine marine (cum ar fi Marea Caspică şi Lacul Aral desprinse din fosta Marea Sarmatică). Limanurile marine s-au format tot prin bararea cu perisipuri a gurilor de vărsare în mare a râurilor (lacurile Taşaul. În zona litorală. Ana). Amara. Techirghiol. rezultate din acţiunea de dizolvare de către apă a rocilor calcaroase sau a gipsului (Peţea. lacul Brateş din lunca râului Prut). Alimentarea cu apă a lacurilor se face prin precipitaţii. Catlabuh. Costineşti. Goloviţa. numite perisipuri. Tăbăcăriei. lacuri carstice.3. Sasik).

Zona profundală cuprinde restul fundului lacurilor adânci. sublitorală.prin revărsarea râurilor în timpul viiturilor. Vara în aceste lacuri fitoplanctonul (în special cianobacteriile) se dezvoltă în masă şi. care cuprinde porţiunea de fund puţin adâncă de lângă ţărm. În cuprinsul unui lac se disting următoarele zone: litorală. Zona litorală. prezintă oscilaţii de temperatură diurne şi sezoniere accentuate şi este bogată în oxigen. Substratul este mâlos. profundală şi pelagială. Coloana de apă se poate încălzi până la fund. Masa de apă corespunzătoare hipolimnionului este mică în comparaţie cu cea a epilimnionului. slab luminată. Din categoria lacurilor eutrofe fac parte lacurile puţin adânci (de până la 10-15 m) din zona colinară şi de şes. Zona litorală este bogat populată de către macrofite. În lacurile fără scurgere superficială (Sf. este săracă în oxigen dizolvat. Din punct de vedere biologic. Bucura). zoobentosul şi nectonul este abundent. fapt care determină o dezvoltare slabă fitoplanctonului. Techirghiol) pierderile de apă se fac prin evaporare. lacurile se împart în eutrofe. Această zonă este bine iluminată. Deoarece aici se dezvoltă macrofitele. consum biologic şi prin folosirea ei în irigaţii sau în industrie. Plantele fotosintetizante lipsesc în această zonă. infiltraţie şi consum biologic. iar culoarea apei variază de la verde la verde-brun. Zona pelagială cuprinde masa de apă corespunzătoare epilimnionului. deci prin emisari (Snagov. Această zonă este lipsită de lumină. oligotrofe şi distrofe. prezintă temperaturi relativ constante şi mici ale apei şi în unele cazuri cantităţi insuficiente de oxigen. care prezintă un aport crescut de substanţe biogene. în mod corespunzător. zooplanctonul. iar în timpul stagnării de vară acesta poate cihar să lipsească complet. Pierderea apei din lacuri se face prin scurgere superficială. evaporare. Lacurile oligotrofe se caracterizează printr-o adâncime relativ mare (peste 30 m) şi printr-un aport redus de substanţe biogene. aici fiind prezenţi numai consumatorii şi descompunătorii. cu variaţii termice mai atenuate şi care se întinde până la limita inferioară de răspândire a vegetaţiei acvatice bentonice. transparenţa mică. Zona sublitorală este zona de trecere. Ana. prin infiltraţie subterană. este zona cea mai bogată în specii. În mod 81 . mezotrofe.

zoobentosul şi nectonul este slab reprezentat din punct de vedere cantitativ. care depind şi de configuraţia reliefului zonei. Factorii de mediu Dintre factorii de mediu cei mai importanţi care acţionează în mediul lacustru pot fi enumeraţi mişcarea apei.m. Transparenţa apei lacurilor oligotrofe este foarte mare. adeseori înmlăştinite. de înclinarea suprafeţei apei sau de existenţa unor gradienţi ale densităii maselor de apă. substranţele dizolvate în apă şi natura fundului. Regimul termic al lacurilor depinde de poziţia lor geografică şi de particularităţile circulaţiei verticale a apei. Drept urmare are loc o creştere a nivelului apei la malul opus. cu depuneri de turbă pe fund. Hipolimnionul depăşeşte ca volum epilimnionul şi este bogat în oxigen. Seişele apar atunci când acţiunea vântului care adună apa la un mal încetează brusc. Acestea din urmă exclud contactul apei cu subtratul. motiv pentru care apa este slab mineralizată.d. 82 . fiind săracă mai ales în elemnte biogene. sărace în substanţă organică. Importanţa cea mai mare o au curenţii determinaţi de acţiunea vântului (curenţi de origine eoliană). Temperatura apei. Chiar şi în perioada stagnaţiei de vară gradul de saturaţie al apei în oxigen nu scade sub 60-70%. zooplanctonul. Cel mai adesea aceste lacuri sunt lipsite de peşti. iar concentraţia substanţelor humice este mică. Lacurile mezotrofe ocupă o poziţie intermediară între lacurile eutrofe şi cele oligotrofe. Mişcarea apei se manifestă sub formă de curenţi. Zona litorală este săracă în ceea ce priveşte plantele macrofite. În acest caz apa. lumina. Lacurile distrofe sunt lacuri puţin adânci cu apa cu un conţinut ridicat de substanţe humice. Apoi apa îşi schimbă din nou direcţia de delasare. Planctonul şi bentosul lacurilor distrofe este foarte sărac. valuri şi amestec turbulent. Curenţii de apă sunt determinaţi de mişcările ciclonale şi anticiclonale ale aerului. 3. care prezintă un nivel mai mare la malul dinspre vânt începe să curgă spre malul sub vânt.3. temperatura. Mişcările ondulatorii se manifestă sub formă de valuri şi seişe. Substratul acestor lacuri este alcătuit din roci cristaline.corespunzător.1. ceea ce provoacă creşterea nivelului în capătul opus ş.a. Valurile iau naştere ca urmare a acţiunii vântului asupra suprafeţei apei.

Vara temperatura apei la suprafaţa lacurilor din regiunea de şes variază între 20 şi 25°C. locul ei fiind luat de apa mai caldă şi deci mai uşoară. lumina pătrunde mai greu sau chiar deloc. iar la cele montane între 14 şi 16°C.Intensitatea acesteia din urmă depinde de amplitudina variaţiilor termice ale atmosferei. Odată cu uniformizarea termică se face şi uniformizarea concentraţiei de oxigen dizolvat în apă. În lacurile adânci din zona temperată se constată o stratificare termică a apei. Epilimnionul reprezintă pătura trofogenă. În coninuare apa de la suprafaţă se răceşte sub valori de 4°C şi. Scăderea pe verticală a temperaturii apei se face treptat şi uniform până la o anumită adâncime unde are loc o scădere bruscă a ei. prin răscolirea aproape permanentă de către valuri şi curenţii de convecţie. unde are loc procesul de formare a materiei organice de către organismele fotosintetizante. epilimnionul este bogat populat cu organisme vegetale şi animale. CH4). devenind mai puţin densă. Sub podul de gheaţă format 83 . Stratul de apă aflat deasupra metalimnionului poartă numele de epilimnion. odată cu răcirea aerului. Acest nivel poartă numele de pătura saltului termic sau metalimnion. caracteristice fiecărei zone climatice. H2S. Lacurile montane au apa mai rece decât cele din zona colinară şi de şes. Când temperatura apei de la suprafaţă scade până la 0°C. Această perioadă corespunde homotermiei de toamnă. Hipolimnionul este slab influenţat de către variaţiile termice din cursul anului. Temperatura descreşte cu adâncimea ajungând în zona de fund până la 4°C. aici trăind puţine organisme. devine mai densă şi coboară. printr-o iluminare şi oxigenare bună. Aceasta este stratificaţia termică directă. Epilimnionul se caracterizează prin variaţii termice diurne şi sezoniere. Toamna. are loc formarea cristalelor de gheaţă. Căldura înmagazinată în timpul verii este cedată treptat toamna şi iarna. apa de la suprafaţă se răceşte. Această circulaţie verticală se menţine până când toată apa bazinului ajunge la o temperatură de +4°C. apele sunt slab oxigenate şi bogate în gaze rezultate în procesul de descompunere sau de fermentaţie a materiilor organice depuse pe fund (CO2. iar cel aflat dedesubt se numeşte hipolimnion. Prin urmare. rămâne la suprafaţă. Sub aspect biologic aceasta corespunde zonei trofolitice. Hipolimnionul este slab populat.

nu se mai scufundă şi se încălzesc treptat. Lacurile în care circulaţia apei nu ajunge până la fund. Primăvara creşterea temperaturii aerului duce la topirea podului de gheaţă. apele de suprafaţă. Astfel. lipsită de viaţă. În alte lacuri homotermia se instalează doar o singură dată pe an şi acestea se numesc lacuri monomictice. astfel că se instalează stagnaţia de vară. Dacă până la păturile de apă în care se acumulează compuşii sulfului ajunge lumina solară. Toate aceste lacuri în care apa se amestecă complet în timpul circulaţiei masei de apă se numesc lacuri holomictice. devenind mai puţin dense. Aceasta este stratificaţia termică inversă. Se instalează aşa-numita homotermie de primăvară. Transparenţa apei lacurilor variază în funcţie de cantitatea materiilor organice şi anorganice aflate în suspensie şi de cantitatea substanţelor solvite. Straturile de apă de la suprafaţă încep să se încălzească sub acţiunea directă a razelor solare. atunci în acestea pot trăi organisme microscopice vii. Oxidând compuşii sulfului ele realizează o fotosinteză anaerobă. se numesc lacuri meromictice. denumită monomolimnion. Ca urmare ele devin mai dense şi coboară până la adâncimea unde se găsesc straturile de apă cu aceeaşi valoare termică. iar în cele din zonele reci numai vara. ajungând la +4°C. ca de exemplu în lacurile în care există un strat de apă mai sărat şi dens pe fund. În adâncurile unor astfel de lacuri se pot întâlni ape conţinând compuşi ai sulfului. Deoarece în lacurile din zona temperată homotermia se instalează de două ori pe an – primăvara şi toamna – acestea se numesc lacuri dimictice. Fenomenele de stratificaţie termică a apei din timpul verii şi iernii şi circulaţia de toamnă şi primăvară sunt de mare importanţă pentru viaţa biocenozelor deoarece asigură oxigenarea apelor din profunzime. Aceste lacuri prezintă în păturile inferioare o vastă zonă anoxică. Procesul continuă până când toată masa de apă capătă aceeaşi temperatură de +4°C. De aceea lumina solară pătrunde la adâncimi mai mari doar în lacurile oligotrofe. cum ar fi bacteriile sulfuroase roşii ale genului Chromatium.temperatura creşte treptat spre fund. Odată cu creşterea în continuare a temperaturii. în lacurile din zonele calde circulaţia apei are loc numai iarna. a căror transparenţă poate 84 . Uniformizarea termică din timpul primăverii este înlesnită şi de acţiunea vântului.

unele pot fi salmastre (S=0. cele autohtone pentru zona sublitorală şi mai ales cea profundală. Sunt lacuri sărate care conţin mari cantităţi de sulfaţi (Marea Caspică şi Marea Aral) sau carbonaţi (lacul Van din vestul Anatoliei). Cantitatea de materii organice din sediment este de regulă mai mare decât în sedimentele apelor curgătoare. prundiş. nisip) sau alţi agenţi. Deoarece moleculele de apă difuzează într-o măsură mai mare radiaţiile spectrului albastru.atinge 40 m. iar în cele cu o mineralizare mai mare poate ajunge la 8-9. bolovăniş). acestea vor predomina în fluxul radiaţiilor reflectate şi de aceea apa lacurilor curate are o culoare albastră-azurie. Sbstranţele dizolvate.5 g/l). nisip. În alte lacuri sărate concentraţia sulfaţilor (lacurile din oazele Tunisiei. Primele se formează în lac în urma depunerii pe fund a produşilor eroziunii lacustre şi din resturile de organisme moarte. Particulele în suspensie difuzează radiaţiile cu lungimea de undă mai mare şi de aceea lacurile mai tulburi în plus faţă de lumina albastră capătă nuanţe verzui sau gălbui.6-6). În lacurile eutrofe transparenţa apei rareori depăşeşte 2-3 m. Cele mai favorabile condiţii pentru existenţa organismelor din lacuri se creează la o mineralizare cuprinsă între 0. unele lacuri din Venezuela) sau carbonaţilor şi bicarbonaţilor (Neusiedlersee din Austria şi Kuruş-Gel din Iran) depăşesc chiar concentraţia ionilor de clor.5-16 g/l). în apa lacurilor dulci predomină bicarbonaţii şi carbonaţii de calciu şi magneziu. În lacurile eutrofe mici proporţia materiilor organice din sediment poate atinge chiar 90%. Mineralizarea apei lacurilor depinde de condiţiile climatice şi hidrologice. Reacţia ionică în lacurile slab mineralizate este în jurul valorii neutre. sărate (S=16-47 g/l) sau chiar suprasărate (S>47 g/l). loess. În lacurile distrofe apa este foarte puţin transparentă din cauza prezenţei compuşilor humici. În lipsa oxigenului sedimentele lacustre cu un conţinut ridicat de materii 85 . În general.1 şi 1 g/l. În apa lacurilor salmastre şi sărate predomină clorurile de sodiu. Lacurile distrofe au de regulă o reacţie acidă (pH 5. Sedimentele lacustre pot fi autohtone şi alohtone. de vânt (praf. pietriş. Sedimenele alohtone sunt aduse de râuri (mâl. Sedimentele alohtone sunt caracteristice pentru zona litorală a lacurilor. Majoritatea lacurilor prezintă o apă dulce (S<0. De cantitatea materiilor organice şi anorganice aflate în suspensie depinde şi culoarea apei.

fierul se precipită şi se depune pe fundul lacurilor. cloroficee şi cianobacterii. fiind reprezentat îndeosebi prin diatomee. Tetraedron. Planctonul lacustru (limnoplanctonul). Coelastrum. Anabaena. spre deosebire de cel al apelor curgătoare. constă aproape exclusiv din organisme autohtone. În lacurile din zona temperată. Iarna se înregistrează un minimum al fitoplanctonului. În a doua jumătate a verii.).). 3. Asterionella formosa etc. Compoziţia specifică şi gradul de populare cu organisme a lacurilor depinde de poziţia geografică. Pinnularia. rezultat în urma descompunerii macrofitelor submerse. Cocconeis. Fragilaria. desmidiaceele Closterium. în urma acumulării peste iarnă a sărurilor de fier şi bioxid de siliciu.2. În urma descompunerii diatomeelor moarte apele se îmbogăţesc în schimb în azotaţi. Aphanizomenon. Planctonul lacustru este sărac în specii. Dactylococcopsis. Primăvara. protococalele Scenedesmus quadricauda. Fitoplanctonul prezintă variaţii cantitative în cursul anului. Amphora. Pediastrum boryanum. favorizând dezvoltarea algelor verzi (volvocalele Chlamydomonas. Achnanthes. putând asimila chiar şi azotul organic amoniacal. Fitoplanctonul lacustru este răspândit în zona eufotică. La începutul verii. Nitzschia. de substratul geologic.). iar cele minime în timpul iernii. Cosmarium. Volvox. Microcystis. Euastrum. Spirogyra etc. Cyclotella. începe dezvoltarea în masă a diatomeelor (Melosira. Eudorina. Staurastrum. Oscillatoria. dar foarte bogat în indivizi.3. Pandorina. Dezvoltarea mai târzie a cianobacteriilor este determinată şi de faptul că acestea sunt foarte sensibile faţă de acţiunea toxică a 86 . Actinastrum.organice uneori se transformă întro masă coloidală moale. Navicula. Biocenozele lacustre Organismele care trăiesc în lacuri se numesc limnobionţi. care solicită un consum mai mic de azotaţi. Cymbella. Spirulina etc. de geneză. Synedra. valorile maxime se întâlnesc vara. iar diatomeele se împuţinează foarte mult. Compoziţia şi abundenţa planctonului lacustru variază în funcţie de anotimp. Micrasterias. în planctonul lacustru începe proliferarea cianobacteriilor (Coelosphaerium. bogată în compuşi graşi. Merismopedia. ceruri şi substanţe azotoase denumit sapropel sau gyttja. de regimul hidrologic şi de însuşirile fizice şi chimice ale apei şi sedimentelor.

dezvoltarea fitoplanctonului este determinată de creşterea temperaturii şi a intensităţii luminoase. altele sunt prădătoare. 1986). rotifere (Notholca longispina. Sida) şi copepode. zooflagelate (Zoothamnium limneticus). dar în anumite perioade ale anului partea cea mai importantă a 87 .000. Maximul de dezvoltare a zooplanctonului se înregistrează la mijlocul verii. Acestea iernează în stadiul vegetativ pe fundul bazinului. Abundenţa şi biomasa cea mai mare a fitoplanctonului se înregistrează în perioada de vară. Brachionus urceus. Chydorus. 300 mg/l. Polyarthra). Strombylidium gyrans). pe care le filtrează din apă. Astfel proliferarea cianobacteriilor este posibilă numai după instalarea stagnaţiei de vară. Cele mai multe se hrănesc cu bacterii şi alge. iar primăvra sunt antrenate de pe fund de către circulaţia apei şi începe dezvoltarea lor explozivă. Coleps hirtus. Pe lângă prezenţa substanţelor nutritive în cantităţi apreciabile. Meroplanctonul lacustru este foarte slab dezvoltat şi reprezentat doar prin larvele veligere ale bivalvei Dreissena. Bosmina. cladocerul hialin de aproximativ 1 cm Leptodora kindtii şi Bythotrephes longimanus.manganului care se acumulează peste iarna în sedimente şi în timpul circulaţiei de primăvară trece în masa de apă. Tintinnidium fluviatilis. alevinii peştilor în primele stadii etc. Ceriodaphnia. Dominante sunt cladocerele şi copepodele cyclopide. când încetează transferul compuşilor manganului din sedimente în coloana de apă (Konstantinov. Tintinnopsis. adulţi şi larve de hemiptere. ajungând până la 230. Mesocyclops) şi calanide (Heterocope weismanii. ouă de insecte şi peşti. cladocere (Daphnia. mai redus ca intensitate. al diatomeelor. Zooplanctonul lacustru constă în special din rizopode. Asplanchna priodonta. respectiv. consumând animale planctonice. Tintinnus. Cloroficeele şi cianobacteriile iernează sub formă de chişti şi spori şi de aceea dezvoltarea lor în plancton începe mai târziu./m3. mai ales ciclopide (Cyclops strenuus. Spre toamna începe declinul cianobacteriilor şi se înregistrează un al doilea maxim. Aşa sunt rotiferul Asplanchna. când algele planctonice sunt foarte abundente. unii hidracarieni. Diaphanosoma. Diaptomus coeruleus). pupele unor chironomide. unele copepode.000 ex.000 celule/l şi. Prădătoare este şi singura insectă planctonică – larva ţânţarului Corethra.000. În această perioadă numărul zooplancterilor poate depăşi 1. ciliate (Halteria cirrifera.

E. L. melcii Lymnaea şi cladocerul Scapholeberis kingi. Dintre alge frecvent întâlnite în hiponeuston sunt speciile Chromulina rosanoffi. precum şi larvele altor insecte. care descrie curbe elegante pe suprafaţa apei. (mătasea-broaştei) etc. trisulca. Abundenţa şi biomasa cea mai mare a zooplanctonului se înregistrează în straturile superficiale ale apei. Spirodella polyrhiza (lintiţă). adăpostindu-l de acţiunea vântului. proxima. Wolffia arrhiza. Macrovegetaţia din zona litorală favorizează instalarea neustonului şi întreţine existenţa lui. Euglena sanguinea. care adeseori formează o peliculă gelatinoasă la suprafaţa apei. gibba. stratificarea verticală a zooplanctonului fiind cea mai pronunţată vara şi cea mai puţin pronunţată iarna. ferite de acţiunea directă a valurilor. malurile lacurilor cu substrat 88 . diferite larve de viermi etc. Utricularia vulgaris (otrăţelul de apă). ce se deplasează pe luciul apei în căutare de hrană. rotiferele. adică în zona de fund care permite fotosinteza. revin în plancton după destrămarea neustonului. Lemna minor. Hydrocharis morsus ranae (iarba-broaştei sau muşcatul-broaştei). iar restul speciilor se deplasează lin. Spirogyra sp. Desişurile de macrofite sunt cel mai bine dezvoltate pe fundurile mâloase. Macrofitobentosul este răspândit numai în zona litorală. fugăii Gerris. Printre macrofitele emerse în epineuston se întâlnesc gândacul mic de culoare neagră Gyrinus natator. Formele algale care se află temporar în neuston şi anume în stadiul imobil. De regulă. În hiponeuston trăiesc coleopterele Hydrophilidae. E. Specia Gerris patinează sacadat pe suprafaţa apei. cum ar fi: Salvinia natans (peştişoara). Aldrovanda vesiculosa (otrăţel. Această peliculă constituie un suport foarte bun pentru animale ca protozoarele (Vorticella). colembolele Hydropodura şi Sminthurus şi adulţii dipterului Ephydra. neustonica precum şi anumite specii de Chlamydomonas sau Haematococcus. Stratiotes aloides (rizeacul sau foarfeca apei). L. De pelicula superficială a apei stau suspendate şi larvele ţânţarilor Culex şi Anopheles. plantă carnivoră). ploşniţa Notonecta. Neustonul este mai diversificat şi mai abundent în zona litorală a lacului decât în cea pelagială. Pleustonul lacurilor este reprezentat de plantele cu frunza plutitoare nefixate prin rădăcini de substrat.zooplanctonului poate fi constituită din rotifere. Hydrometra şi Velia.

Oxigenul îl eliberează în atmosferă şi de aceea sunt nefavorabile pisciculturii. Hippuris vulgaris (coada-calului). precum şi cele cu substrat nisipos expuse acţiunii valurilor sunt lipsite de plante macrofite. vesicaria (specii de rogoz). frunzele acvatice fiind diferite de cele aeriene. latifolia (papură). Lythrum salicaria (răchitanul). Scirpus (Schoenoplectus) lacustris. iar florile şi majoritatea frunzelor se află deasupra ei. sunt dezvoltate plantele submerse (hidrofite) cu frunza plutitoare fixate de substrat prin rădăcini (Nupharetum): Nymphaea alba (nufărul alb). Salicornia herbacea (brâncă sau căpriţă). 89 . Ranunculus aquatilis (piciorul-cocoşului). Trapa natans (cornacii sau ciulinii de apă). littoralis. Pot trăi şi pe sol umed. Heleocharis palustris (ţipirig). la 0. Juncus effusus (rugină sau iarba-mlaştinii). Symphytum officinale (tătăneasă). maritimus (spp. fiind greu putrescibile (“dure”). Aşa sunt helofitele sau plantele de mlaştină: Carex riparia şi C. Equisetum palustrte (coada-calului). de pipirig). La malul bazinelor acvatice. Typha angustifolia şi T. Aceste plante trăiesc pe soluri foarte umede. S.pietros sau stâncos. Nuphar luteum (nufărul galben). Cicuta virosa (cucuta de apă). la 1-3 m adâncime. se instalează aşa-numita floră dură. S. Porţiunea unde se întrepătrund acţiunea factorilor de mediu terestru cu a celor din mediul acvatic este dată de pâlcuri de sălcii (Salix spp. Macrofitobentosul se eşalonează în spaţiu în funcţie de adâncimea apei. Aşa sunt de pildă: Sagittaria sagittifolia (săgeata apei). Iris pseudacorus (stânjenelul galben). iau sărurile minerale din sol şi. Nymphoides peltata (plutariţa sau plutica). Sparganium ramosum (buzduganul de apă). centura de stuf sau stufărişul.2-1 m adâncime. plante a căror tulpină este mult scufundată în apă. Mentha aquatica (menta de apă) etc. P. Suaeda maritima etc. Gliceria aquatica (mana-apei). sărăcesc apa în aceste săriri. Aici găsim plante care au numai rădăcinile şi baza tulpinii în apă şi se fixează solid în substrat. Butomus umbellatus (crinul de baltă sau roşăţea). Phragmites australis (stuf sau trestie). Potamogeton natans. determină succesiunea lac → baltă → smârc → mlaştină → uscat. fecundarea este aeriană (entomofilă) şi îşi împrăştie fructele cu ajutorul apei.) şi arin (Alnus glutinosa). Polygonum amphibium (troscot de apă). În zona brâului de stuf pe suprafeţe de apă cu adâncime mică se întâlnesc amfifitele. Ceva mai spre adânc.

reprezintă bune adăposturi pentru puietul de peşte. Zona litorală nisipoasă este mai slab populată cu organisme din cauza absenţei macrofitelor şi a mobilităţii substratului. de până la 3-7 m. Myriophyllum spicatum (peniţă. perfoliatus). în porţiunile mai puţin adânci. Haemopis. Diatomeele sunt dominante. Alisma plantago aquatica (limba-broaştei). iar în lacurile alpine până la 20 m. minor (inariţă). Pe sub pietrele de la mal. moluştele (Radix ovata). acoperite de alge. Elodea canadensis (ciuma-apei). la fel ca şi fitobentosul. Glossiphonia). în special de chironomide (Cricotopus). lipitori (Hirudo. hidracarieni. spongieri (Spongilla). Vallisneria spiralis (vijoaică sau sârmuliţă). Onycocamptus. Nannopus). plecoptere (Perlodes). crispus şi P. Sunt mari producătoare de oxigen. cât şi din punct de vedere cantitativ. frecvent se reproduc vegetativ şi sunt în general favorabile pisciculturii. Nitocrella. lucens. efemeroptere (Heptagenia).fluitans (broscariţă). Enteromorpha. alge ale genurilor Cladophora. este cel mai dezvoltat în zona litorală şi mai puţin dezvoltat în zona sublitorală şi mai ales în cea profundală. Piscicola. Acesta este alcătuit din specii de alge silicioase (diatomee).pusillus. se găsesc plantele submerse (hidrofite) care alcătuiesc flora moale sau “buruiana pescarilor” cum ar fi: Potamogeton pectinatus (mărarulde-baltă). Ceratophyllum submersum şi C. Unele dintre macrofitele submerse pot forma pe fundul bazinelor adevărate pajişti subacvatice pe suprafeţe întinse. P. Spirogyra. Zoobentosul lacustru. Myriophyllum verticillatum (mălura-bălţii). compressus. trichoptere (Leptocerus). Ranunculus aquatilis (piciorul-cocoşului de apă). demersum (cosorul). Microfitobentosul populează intens mâlul din zona puternic luminată a litoralului. Chara. P. Pentru acest biotop cei mai caracteristici 90 . Către interiorul bazinelor. Najas marina şi N. P. Microfitobentosul din zonele cu apă liniştită ale litoralului are de cele mai multe ori un aspect catifelat ca urmare a dezvoltării intense şi netulburate a populaţiilor de alge. Fontinalis antipyretica (muşchiul de fântână). hidre (Pelmatohydra). „alge” albastre-verzi (cianobactrii filamentoase) şi alge verzi (cloroficee). Mai sunt întâlnite şi alge crizofite. atât din punct de vedere calitativ. brădiş sau vâsc de apă). trăiesc larvele unor insecte. numeroase copepode (Ectinosoma. paşă (P.

Clitellio. P. misidacee. rotifere. izopode şi amfipode. Ilyodrilus. cladocere (Ilyocryptus sordidus). amfipode şi mizide. Hydrous piceus. moluşte gasteropode (Limnaea stagnalis. de asemenea. diptere (Cricotopus). Hypanis colorata. briozoare. Pe tulpinile şi frunzele submerse ale plantelor de apă se găsesc speciile de animale fitofile. Animalele din zona profundală se hrănesc cu resturi de plante moarte şi cu animale provenite din păturile superioare de apă. rotifere şi variate protozoare. densitatea populaţiilor lor este ridicată. putând ajunge chiar la 300 kg/ha. Aici se întâlnesc în număr mare larvele prădătoare ale megalopterului Sialis lutaria. Ancylus lacustris etc. Naucoris cimicoides). Hydrachnidae. harpacticide. coleoptere (Dytiscus marginalis. gândacul de stuf (Donacia crassipes). bogate în oxigen în apropierea fundului nu este dens populată. cele carnivore fiind rare. Foarte numeroase sunt larvele de diptere (Chironomus). Sărăcia bazei trofice determină densitatea redusă a populaţiei. numeroase specii de oligochete (Tubifex. Segmentina nitida. nematode. cum ar fi ploşniţele de apă (Nepa cinerea. În general. Succinea putris. dar aici se întâlnesc multe specii de animale. Unio pictorum. Viviparus. carinatus. Branchiura sowerbyi. Lithoglyphus. Pisidium). Deşi aici se găsesc puţine specii.). Zona profundală a lacurilor adânci. olgochete. protozoare. larvele ţânţarilor Culicoides şi nematodele.) şi bivalve (Dreissena polymorpha). Aici predomină larvele de chironomide (Tanytarsus). Limnodrilus. spongieri. Cu totul altfel arată profundalul lacurilor în care se resimte un deficit de oxigen. Heterocypris). Theodoxus. planarii. trihoptere. biomasa bentonică se ridică la peste 100-200 kg/ha. Fagotia. etc. hidracarieni. diferite specii de oligochete (Tubifex. Peloscolex şi Lumbriculus). cumacee. Physa. Darwinula. Acroloxus lacustris. păianjenul de apă (Argyroneta aquatica). Hydrophylus) şi larvele de libelule. Stylaria. Valvata. ostracode (Cypridopsis. Sphaerium. coleoptere. Nais. Physocypris. Bithynia. Ranatra linearis. Ophidonais. Zona litorală mâloasă este cea mai bogată în specii. ostracode. Se întâlnesc.reprezentanţi sunt oligochetul Propappus volki. Candona. Majoritatea sunt forme omnivore. Planorbis planorbis. bivalvele (Anodonta cygnaea. Ilyocypris. În apa dintre plante roiesc numeroase crustacee mici: filopode. 91 . aici predominând insectele. Limnodrilus. melci (Bithynia tentaculata) şi scoici (Pisidium). briozoare (Plumatella repens).

Însuşirile abiotice şi biotice ale bălţilor întrunesc caractere prticulare faţă de cele ale lacurilor. în structura perifitonului sunt întâlnite specii de diatomee. dar cele mai numeroase se găsesc în luncile inundabile şi deltele fluviilor (Pora & Oros. În desişurile plantelor de apă se hrănesc şi îşi depun icrele ocheana (Rutilus rutilus).). Bălţile sunt răspândite în toate zonele geografice ale globului. Suprafaţa bălţilor este. roşioara (Scardinius erythrophthalmus). De exemplu. bibanul (Perca fluviatilis) şi şalăul (Stizostedion lucioperca). în zona profundală se găseşte mihalţul (Lota lota) care se hrăneşte cu animalele bentonice. ci prezintă mari variaţii în funcţie de natura substratului şi de alţi factori care acţionează aici. Perifitonul mai este cunoscut şi sub numele de biodermă vegetală şi serveşte ca hrană pentru multe grupe de animale acvatice. dar importanţa lor este mică. Nectonul lacurilor este compus aproape exclusiv din peşti. Se observă şi o preferinţă în alegerea suportului. 92 .Asociaţiile de organisme din bentosul profundal nu sunt omogene.4. crapul chinezesc (Ctenopharingodon idella). hidre etc. pe unele macrofite numărul populaţiilor de alge şi animale epibionte este mare. cianobacterii şi cloroficee. Dintre alge. Dintre peşti. 1974). 3. În apropierea malului se deplasează în cârduri majoritatea peştilor lacuştri. cu o variabilitate mare a factorilor fizico-chimici şi fără o stratificare termică. boarţa (Rhodeus sericeus amarus) şi ghidrinul (Gasterosteus aculeatus). batca (Blicca bjorkna). Perifitonul este compus din alge microscopice unicelulare şi pluricelulare şi diferite animale epibionte (spongieri. crapul (Cyprinus carpio). Bălţile Prin baltă se înţelege un bazin acvatic permanent sau temporar cu adâncime relativ mică. ştiuca (Esox lucius). care permite instalarea macrofitelor pe întreaga suprafaţă a fundului chiuvetei. pe altele este mic. caracuda (Carasius carassius). linul (Tinca tinca). briozoare. Aici pot fi incluse şi alte grupe de animale. în general. variabilă în spaţiu şi timp.

cât şi în cele izolate. unele dintre ele ajungând să sece complet. În timpul zilei şi anume la amiază în bălţi apare o uşoară stratificare termică directă. fără legătură cu apa curgătoare. Acest lucru se întâmplă mai ales primăvara. Deoarece în bălţi zona profundală lipseşte. îşi cresc nivelul în timpul primăverii ca urmare a topirii zăpezilor şi a ploilor abundente şi scade apoi către vară şi toamnă. În iernile foarte geroase apa bălţilor poate îngheţa până la fund.4. Procesul se repetă în cursul nopţii până când temperatura se uniformizează pe întreaga grosime a apei. Factorii de mediu Alimentarea cu apă a bălţilor este realizată permanent sau temporar de către apele curgătoare în timpul inundaţiilor de primăvară. Aici scăderea cantităţii de apă are repercusiuni asupra concentraţiei de săruri. de inundaţii şi poate fi incoloră până la galbenă sau trece în galbenăverzuie în timpul înmulţirii exagerate a unor alge microscopice. Apa devine mai grea şi coboară până la nivelul unde întâlneşte apa cu o temperatură şi o densitate egală. Bălţile din zonele de deal şi de podiş instalate pe firul văilor sunt alimentate de izvoare subacvatice şi precipitaţii.3. Locul apei coborâte este luat de una mai caldă şi mai uşoară. meta. Seara. aici nu există o zonare a apei corespunzătoare celei din lacurile adânci unde se disting epi-. Oscilaţiile termice sezoniere şi cele diurne se resimt pe toată grosimea apei. Bălţile izolate. se produce o răcire a apei la suprafaţă. prin izvoare subacvatice şi ape pluviale.şi hipolimnionul. Nivelul lor scade către toamnă. ca urmare. ca urmare a răcirii temperaturii mediului înconjurător. Ea este influenţată de suspensiile organice şi minerale.1. Balta nu prezintă o pătură a saltului termic şi. de precipitaţii. 93 . Termica apei diferă faţă de cea a lacurilor. Nivelul apei în bălţile din luncile inundabile şi din delte se ridică odată cu creşterea debitului apei curgătoare. În iernile obişnuite la suprafaţa apei se formează un pod de gheaţă gros de 20-30 cm. Culoarea apei bălţilor variază în cursul anului. Oscilaţiile de nivel sunt mari atât în bălţile ce au legătură cu apele curgătoare. Curenţii verticali creaţi produc în timpul nopţii o amestecare completă a apei. acţiunea vântului se poate resimţi până la fund şi poate răscoli întreaga coloană de apă. iar cele din lunca inundabilă şi din delte sunt alimentate de apa curgătoare şi prin precipitaţii.

Haematococcus. Pe alocuri este întâlnit şi pleustonul format din diferite specii de lintiţă. Ea este influenţată de sursa de alimentare cu apă. 94 . colembolele (Hydropodura). Microcystis şi Merismopedia dintre cianobacterii. La suprafaţa apei descrie rotocoale micul gândac Gyrinus. Pe suprafaţa apei (în epineuston) îşi desfăşoară activitatea fugăii. Pe faţa inferioară a peliculei de apă (în hiponeuston) se găsesc numeroase populaţii de alge din genul Chlamydomonas. Chimismul apei din primăvară este cu totul modificat în vară şi toamnă. unde pH-ul este slab acid din cauza acizilor humici. Apa sosită în bazin din inundaţii sau din precipitaţiile scurse pe versanţi sau pe solurile riverane transportă în bazin substanţe chimice dizolvate care îmbogăţesc apa în elemente şi substanţe chimice necesare desfăşurării procesului de viaţă. 3. Planctonul bălţilor poartă numele de heleoplancton. Dintre formele fitoplanctonice comune bălţilor sunt genurile Anabaena. Aphanizomenon. de la slab alcalin ziua până la slab acid noaptea. asociate sau nu cu peştişoara sau cu iarba broaştei. de consumul biologic şi de evaporaţie.Compoziţia chimică a apei din bălţi variază în cursul anului. Oxigenul dizolvat în apă prezintă valori ridicate chiar şi la fund deoarece curenţii verticali de convecţie care apar în apă în cursul zilei şi acţiunea vântului determină o aerisire a apei din bălţi.4. Evaporaţia apei determină o creştere a cantităţii de săruri dizolvate. Neustonul este bine reprezentat în majoritatea bălţilor. Reacţia ionică a apei (pH-ul) este în general slab alcalină. Biocenozele Organismele ce populează bălţile sunt în mare măsură asemănătoare celor din zona litorală a lacului. Consumul biologic al unor elemente chimice realizat de organisme şi eliminarea de către acestea în mediul acvatic a excreţiilor schimbă compoziţia chimică pe parcursul anului. Popularea puternică cu plante pe tot cuprinsul fundului bălţii poate determina variaţii însemnate ale pH-ului. Totodată apele de ploaie sau cele provenite din topirea zăpezii determină o puternică diluare a sărurilor existente în apa bălţilor. Chromulina.2. Excepţie fac bălţile din pădure. omogenizând conţinutul lor în oxigen. euglene. rotifere şi larvele şi pupele de ţânţari.

Cele mai comune macrofite submerse sunt mărarul de baltă (Potamogeton pectinatus). ştiucă etc. amfibieni (salamandră. 95 . Pediastrum. larve de insecte). scoici) şi târâtoare (planarii. săpătoare (oligochete. Synedra dintre diatomee. melci. au o la mal o centură alcătuită adesea numai din drente (Callitriche). Fragilaria. Scenedesmus. broaşte. Bălţile umbrite din pădure. crustacee. caracudă. Dytiscus. buhai de baltă). etc. Sunt întâlnite de asemenea specii de Chara care formează un covor compact pe fundul bălţilor. brădişul (Myriophyllum). Melosira. Microfitobentosul şi perifitonul este bine reprezentat în bălţi. buzdugan (Sparganium). Volvox dintre cloroficee. ocupând întreaga suprafaţă a fundului. Zoobentosul bălţilor este format din numeroase specii de organisme fixate (spongieri. fufă. în schimb biomasa este dictată de copepode şi cladocere. Navicula. paşa (Potamogeton crispus). stânjenelul de baltă (Iris pseudacorus). Hydrophilus etc. Cybister. Fitobentosul este bine dezvoltat pe întreaga suprafaţă a fundului bălţii. Acestea adesea produc în bălţi fenomenul de înflorire a apei. pipirigul (Scirpus). stuful (Phragmites) şi papura (Typha). nematode. nufăr alb (Nymphaea alba).). reptile şi insecte acvatice (Hydrous. Zooplanctonul bălţilor este dominat numeric de rotifere şi protozoare. Mai departe de mal se întâlnesc specii ca limba-broaştei (Alisma plantago). tritoni. lin. răchitan (Lythrum) etc. roşioară. cu excepţia locurilor unde pe luciul apei se află un covor compact şi permanent de lintiţă. nufăr galben (Nuphar lutea) etc. La marginea bălţii se formează o centură de macrofite în care domină specii ale florei dure cum sunt rogozul (Carex).). broscariţă (Potamogeton natans). ciulinul de baltă (Trapa natans). plătică.Asterionella. Structura vegetaţiei de la marginea bălţilor variază de la un biotop la altul. hidre). biban. mai ales cele din zona deluroasă şi de podiş. În unele bălţi peştii lipsesc. Desişurile de macrofite constituie un adăpost prielnic pentru multe păsări şi animale de baltă. Nectonul bălţilor este format din specii de peşti (crap. săgeata-apei (Sagittaria). briozoare. babuşcă.

Mlaştinile Mlaştinile sunt ecosisteme acvatice puţin adânci care sunt parţial sau complet acoperite de vegetaţie. tău.5. mociră în ţinuturile Maramureş şi Baia Mare. mlaştinile pot lua naştere prin colmatarea lacurilor. lac. În România mlaştinile eutrofe se găsesc pe văile apelor curgătoare. Ele se pot forma în orice climat pe terenuri depresionare. Suprafaţa mlaştinii eutrofe este plană. iar reacţia ionică a apei este acidă. de modul de alimentare cu apă. Mlaştinile mezotrofe prezintă caracteristici intermediare între mlaştinile eutrofe şi cele oligotrofe. Trăsătura caracteristică a tuturor mlaştinilor o reprezintă formarea turbei din resturile de muşchi şi alte plante palustre. De multe ori pH-ul variază în cursul anului de la acid la alcalin.3. 96 . mlaştina eutrofă trece apoi într-o pajişte mezofilă care treptat poate fi cuprinsă de pădure. în jurul izvoarelor şi pe luncile râurilor. acestea au căpătat denumiri diferite: bahnă în nordul Moldovei.5. mlaştinile reprezintă o formaţiune de trecere între ecosistemele terestre şi cele acvatice. colinare şi de şes. crâng. roghină. de condiţiile de formare a zăcămintelor turboase şi de compoziţia vegetaţiei mlaştinile pot fi de trei tipuri: eutrofe. Uneori. marghilă. Mlaştinile eutrofe Alimentarea cu apă a acestor mlaştini se face în principal prin izvoare de suprafaţă sau subacvatice. baltă. În acest fel. 3. La rândul ei. oligotrofe şi mezotrofe. prin revărsarea apelor curgătoare. ploştină în sudul Transilvaniei şi nordul Olteniei. care apoi invadează treptat întreaga suprafaţă a lacului eutrof. berc etc. mârşiţă în unele părţi din Munţii Apuseni. slab acidă sau neutră. În urma acumulării biomasei vegetale moarte se creează condiţii favorabile dezvoltării stufărişurilor şi păpurişurilor. în depresiunile intramontane. În funcţie de regiunea în care sunt cantonate. prin scurgerea superficială şi prin precipitaţii atmosferice. de la ecuator până la poli şi de la şes până la munte. În alte părţi denumirile sunt mai vagi ca smârc. în timp ce apele mlaştinilor oligotrofe sunt sărace în săruri minerale. Mlaştinile eutrofe sunt relativ bogate în săruri minerale nutritive. rogoaze în Ţara Bârsei. În funcţie de cantitatea substanţelor nutritive dizolvate.1.

şarpele de apă (Natrix tesselata). Pe suprafaţa apei aleargă fugăii. harpacticide. Dominante sunt macrofitele palustre ca trestia (Phragmites communis). mai ales desmidiacee (Micrasterias şi Xanthidium). bumbăcariţă (Eriophorum angustifolium). Vertebratele mlaştinilor eutrofe sunt reprezentate de broasca mică de lac (Rana esculenta). Dintre alge primăvara se întâlnesc cel mai frecvent flagelatele. Ophidonais etc. C. trifoiştea (Menyanthes trifoliata).). păpurişurile şi rogozişurile. Marchantia polymorpha. Dintre esenţele lemnoase specifice în mlaştinile eutrofe sunt arinul negru (Alnus glutinosa). primăvara şi toamna se pot întâlni algele diatomee (Frustulia şi Eunotia). arinul alb (Alnus incana). care vara dispar din plancton. mana de apă (Glyceria aquatica). tritonii (Triturus cristatus.). pseudocyperus etc. fragilis). pipirigul (Bolboschoenus maritimus). broasca mare de lac (Rana ridibunda). Thanatus. T. gasteropode. cladocerele. hidracarieni. larve de efemeroptere. S. spongierii şi hidrozoarele. mărăraş (Oenanthe aquatica). mesteacănul (Betula verrucosa). şarpele de casă (Natrix natrix) şi uneori broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis). vulgaris).Formaţiunile caracteristice mlaştinilor eutrofe sunt stufărişurile. papura (Typha latifolia. în special Dinobryon şi Synura. Pe partea submersă a plantelor de apă trăiesc animalele epibionte cum ar fi briozoarele. pipiriguţul (Eleocharis paliustris). rogoz (Carex vulpina. Lemna trisulca) şi chiar broscariţă (Potamogeton natans). păianjeni (Pirata. rugina (Juncus effusus). coleoptere şi diptere. cumacee. Limnodrilus. coada-calului (Equisetum palustre). Dintre reprezentanţii zooplanctonului cele mai caracteristice sunt rotiferele. odonate. plopul tremurător (Populus tremula) etc. fiind înlocuite de algele cloroficee. ostracode. Stylaria. Hypnum) formează perini rigide şub forma unor insuliţe înconjurate de apă. buhaiul cu burta galbenă (Bombina variegata). În ochiurile de apă liberă apar plantele acvatice: muşchiul de apă (Riccia fluitans). Pe trulpinile şi frunzele emerse trăiesc larvele şi adulţii unor insecte. salcia (Salix pentandra. numite popândaci. lintiţa (Lemna minor. (Scirpus). Nais. Speciile de muşchi verzi (Acrocladium cuspidatum. Pe fundul mlaştinilor se întâlnesc în număr mare oligochetele (Tubifex. angustifolia). cladocerul Ilyocriptus sordidus. T. Dolomedes) şi melci. 97 . trichoptere. copepodele şi larvele mici de insecte.

plantele din mlaştinile oligotrofe sunt nevoite să treacă la nutriţia aeriană. mulţumindu-se cu micile cantităţi de săruri minerale din praful depozitat de vânt sau adus de către apele de precipitaţii. roci eruptive). Ea se poate înfiripa pe diferite forme de relief şi substrat. Pe măsură ce stratul de turbă devine mai gros. Depozitele de turbă de pe fund împiedică trecerea substanţelor nutritive din sedimente în masa de apă.5-5).3. răcoros (temperatura medie anuală de 4-6°C) şi cu precipitaţii abundente (>600 mm/an). un strat superficial de turbă. Mlaştinile oligotrofe Prin fizionomie. mai rar în etajul subalpin. deoarece dezvoltarea muşchiului de turbă este condiţionată de o umiditate mai mare şi de precipitaţii mai bogate decât în stepă. tinoavele se caracterizează printr-o sărăcie calitativă şi cantitativă a 98 . gresii. În zona tropicală mlaştinile oligotrofe lipsesc. Datorită condiţiilor vitrege de existenţă. mlaştina iniţiată trece definitiv într-una oligotrofă. în jurul lacurilor sau ca sfagnete suspendate pe poliţele unor versanţi adăpostiţi. săracă în săruri minerale nutritive. mlaştina oligotrofă se deosebeşte radical de cea eutrofă. mlaştina oligotrofă este cunoscută sub numele de tinov în Moldova şi Transilvania. dar numai în regiunile cu un climat umed.2. structură chimică. în urma acumulării resturilor organice şi a oxidărilor incomplete. În regiunile cu climă temperatcontinentală mlaştinile oligotrofe se pot forma numai în etajul montan al pădurilor (700-1600 m altitudine). floră şi faună. În stepe. Scurgerea superficială are un rol neînsemnat. tundre şi în etajul alpin tinoavele lipsesc sau sunt extrem de rare. preferenţial pe roci silicioase (şisturi cristaline. Din cauza acizilor humici prezenţi sub formă coloidală. De aceea. Apele mlaştinilor oligotrofe au o reacţie acidă (pH 3. Tinoavele pot lua naştere prin înmlăştinirea unei pajişti sau a unui molidiş natural sau defrişat. apa din mlaştinile oligotrofe capătă o culoare galben-brună sau brună În ţara noastră. Mlaştinile dintr-o regiune cu climat umed şi răcoros generează. şi de o temperatură mai ridicată decât în tundră şi pe vârfurile munţilor înalţi. molhoş în Munţii Apuseni sau malacă în Maramureş. Alimentarea cu apă a mlaştinilor oligotrofe se face aproape exclusiv prin precipitaţii.5. prin invadarea unui lac eutrof sau prin colmatarea şi apoi sfagnetizarea lacurilor distrofe şi oligotrofe.

în majoritate aparţinând ciperaceelor şi ericaceelor. care la unele specii pot fi groase. iar la altele (Eriophorum vaginatum. Xeromorfismul se reflectă mai ales în structura frunzelor. Spre deosebire de plantele din bahne. de la centru spre periferie. sfagnetul poate fi uşor recunoscut chiar de la depărtare. de la periferie spre centru.1.1. prezintă caractere xeromorfe. care cuceresc mlaştina centripet. Plantele de tinov (Sphagnum. iar baza tulpinii se carbonizează treptat. nr. deşi trăiesc într-un climat umed. impuse de dificultatea absorbţiei apei acide şi reci din mlaştină. acoperite cu un strat de ceară sau de peri (Andromeda. lanceolate şi răsucite. Ledum palustre). muşchiul de turbă invadează teritoriile învecinate centrifug. lenticulară (figura 3. pe măsură ce ele cresc în înălţime. Multe plante de tinov. Carex buxbaumii) sunt înguste. Drosera) au proprietatea de a-şi schimba poziţia mugurilor de creştere de la nivele din ce în ce mai ridicate. de unde şi denumirea lor de „turbării înalte”. formând perniţe de dimensiuni variabile cu suprafaţa mai bombată la mijloc. Planta caracteristică mlaştinilor oligotrofe este muşchiul de turbă (Sphagnum). Flora tinoavelor este sărăcăcioasă. dominată de muşchi şi de arbuşti. Datorită acestei fizionomii specifice.). care creşte în masă compactă. 3. 1988) 99 . Fig. concentaţia redusă a oxigenului dizolvat şi aciditatea crescută. La periferia mlaştinii oligotrofe există un şanţ inelar cu apă în care se dezvoltă plante caracteristice mlaştinii mezotrofe sau chiar eutrofe.organismelor ce trăiesc aici. – Secţiune transversală printr-o mlaştină oligotrofă (după Grzimek. ce poartă numele de lagg. O influenţă negativă asupra organismelor de aici o are prezenţa substanţelor humice în apă.

datorită cantităţilor mari de acizi humici. Keratella valga. Noterus crassicornis. pedicuţa (Lycopodium clavatum). muşchi (Polytrichum alpestre. păianjeni (Aranea multipunctata) şi fluturi (Colias edusa. Amoeba verrucosa). iarba-neagră (Calluna vulgaris). perigoniale). odonate. coleoptere fitofage (ipidele şi curculionidele). colembole. rostrata). Monostyla virga. Erebia medusa). ostracode (Cypris pubera). furnica de tinoave Formica fusca picea). tardigrade (Macrobiotus dubius). rizopodele. Anisus leucostomus).Pe perniţele de Sphagnum caracteristice sunt planta insectivoră roua-cerului (Drosera rotundifolia. chironomide). C. efemeroptere. arinul alb (Alnus incana) etc. Stigonema. bumbăcariţa (Eriophorum vaginatum). mestecănaşul (Betula humilis). afinul (Vaccinium myrtillus). mesteacănul pufos (Betula pubescens). în primul rând din cauza regimului gazos nefavorabil la interfaţa apă-sediment (concentraţie redusă a oxigenului. harpacticide (Moraria şi Parastenocaris). Dinocharis intermedia). lepidocarpa. crustacee copepode (Acanthocyclops viridis). P. răchiţele (Vaccinium oxycoccos). Pentru tinoave este caracteristică absenţa complet a larvelor ţânţarilor Culex şi Anopheles. pauciflora. Din cauza acidităţii mari a apei. ferigi (Dryopteris cristata) etc. Chroococcus. Zoobentosul mlaştinilor este foarte sărac. merişorul (Vaccinium vitis-idaea). Dintre organismele animale caracteristice tinovului fac parte tecamoebienii. Euastrum. Dintre arbuştii frecvent întâlniţi în tinoave fac parte pinul (Pinus silvestris). nematode. Colpoda. coleoptere (Haliplus immaculatus. Habotrocha lata. Elosa woralli. diptere (simuliide. unele cianobacterii (Gymnozyga. bivalve (Pisidium cinereum). D. în mlaştinile 100 . specii de rogoz (Carex canescens. trihoptere. C. Dintre algele microscopice întâlnite în apa tinoavelor pot fi menţionate desmidiaceele (dominante). oligochete. C. Cosmarium. mesteacănul pitic (Betula nana). Micrasterias. ciliatele (Stylonychia. cladocere (Ceriodaphnia. rotiferele (Polyarthra platuptera. Fauna mlaştinilor de turbă este şi ea sărăcăcioasă. legate mai mult trofic de plantele caracteristice tinovului.) şi tiobacterii. Closterium etc. degajarea gazului metan şi a altor gaze toxice). gasteropode (Acroloxus lacustris. Chydorus şi Polyphemus). Nebela. hidracarieni. heteroptere. Morulina gigantea. intermedia).

La începutul verii fitoplanctonul lacustru este dominat de: a) cianobacterii b) cloroficee c) diatomee d) dinoflagelate 4. Care dintre speciile de peşti de mai jos sunt caracteristice râurilor de şes? a) păstrăvul de munte (Salmo trutta fario) b) mreana (Barbus barbus) c) lostriţa (Hich hucho) d) cleanul (Leuciscus cephalus) 5.oligotrofe aproape că lipsesc moluştele şi alte organisme cu scheletul calcaros. Dintre vertebrate doar tritonul de munte (Triturus alpestris) şi şopârla de munte Lacerta vivipara) manifestă o oarecare preferinţă faţă de biotopul turbicol. Organismele caracteristice apelor subterane se numesc: a) crenofile b) troglobionte 101 . Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Apele interioare 1. Substratul râurilor din zona colinară (epipotamon) este alcătuit în special din: a) bolovani şi pietre b) prundiş şi nisip grosier c) nisip fin şi mâl 3. Dintre speciile de mai jos evidenţiaţi plantele caracteristice mlaştinilor eutrofe: a) papura (Typha latifolia) b) afinul (Vaccinium myrtillus) c) bumbăcariţă (Eriophorum vaginatum) d) stuful (Phragmites australis) 2.

c) euriterme d) autotrofe 6. Viteza de curgere a apei creşte: a) de la fund spre suprafaţă b) de la axul median către mal c) de la exteriorul către interiorul zonei de curbură a albiei 12. Concentraţia de săruri în bălţile izolate este mai mare: a) iarna b) primăvara c) vara d) toamna 9. Care dintre următoarele zone prezintă balta: a) metalimnion 102 . Mlaştinile eutrofe prezintă următoarele caracteristici: a) apele lor sunt sărace în substanţe biogene b) apele au un pH neutru c) invadarea cu macrofite se face centrifug d) au suprafaţă plană 10. Cum se numeşte pătura de apă în care variaţiile diurne şi sezoniere ale temperaturii apei se resimt cel mai puţin: a) hipolimnion b) metalimnion c) epilimnion 11. Zona râurilor de câmpie poartă numele de: a) metarhithron b) epipotamon c) hipocrenon 8. În lacuri stratificaţia termică inversă se instalează: a) iarna b) primăvara c) vara d) toamna 7.

000 km2).655 330.b) epilimnion c) hipolimnion 13.022 Atlantic 91. în timp ce uscatului îi revin doar 29.455. Oceanul Indian şi Oceanul 103 . adică aproximativ 75% din volumul întregii hidrosfere (tabelul 3.022 Oceanul Planetar este divizat în patru bazine oceanice: Oceanul Pacific.8% din suprafaţa Pământului (361. Apele marine Mările şi oceanele acoperă 70.455 3795 11.362. Dintre exemplele de mai jos evidenţiaţi speciile care aparţin florei dure: a) mărarul de baltă (Potamogeton pectinatus) b) buzduganul de apă (Sparganium ramosum) c) otrăţelul de apă (Utricularia vulgaris) 3.022 m (Groapa Marianelor).945 3897 7437 Îngheţat de 12.710 4028 11.362.070 1. 1983) Oceanul şi Suprafaţa Volumul Adâncime Adâncime 3 2 3 2 mările (×10 km ) (×10 km ) medie maximă adiacente (m) (m) Pacific 179. 3.1.700 1131 5449 Nord Total 361.788 291.070.100 3627 9219 Indian 74. Adâncimea medie a Oceanului Planetar este de aproximativ 3800 m.6. Oceanul Atlantic. În zona montană a râurilor (hiporhithron) speciile de peşti dominante sunt: a) mreana şi crapul b) lipanul şi moioaga c) scobarul şi cleanul 14.000 km3.2%.257 16.710 723.1 – Principalele caracteristici ale oceanelor lumii (după Stăncescu. Tabelul nr.). Volumul de apă al Oceanului Planetar este de 1. iar adâncimea maximă este de 11.

ce se găsesc de regulă în imediata vecinătate a uscatului. Marea Nordului. După temperatura superficială a apelor mările se pot grupa în: .000 km2. ceea ce reprezintă aproximativ 20% din suprafaţa Oceanului Planetar. . Marea Baffin. în care temperatura apelor de suprafaţă nu depăşeşte. .mări marginale.mări interinsulare.mări subpolare. care separă două continente şi care comunică cu oceanul doar prin strâmtori (Marea Mediterană.1. . Marea Barents.).). Acestea prezintă bazine oceanice bine delimitate şi cu suprafeţe deosebit de mari. de obicei. După poziţia geografică pe care o ocupă mările faţă de continent distingem: .mări izolate. Marea Tasman).). Marea Arabiei etc.800. Marea Caraibilor etc. Marea Marea Solomon etc. Marea Banda. Marea Labradorului. .mări interioare. Marea Ross.mări polare. Marea Baltică.6. Marea Roşie. Marea Marmara. Marea Mânecii.Îngheţat de Nord. . Marea Laptev. cu temperatura apelor de suprafaţă întotdeauna mai mică de 10°C (Marea Ohotsk. după geneză etc. . Clasificarea mărilor Există diferite criterii de clasificare a mărilor: în funcţie de poziţia lor geografică. Mările însumează 74.mări temperate reci. situate între insule şi arhipelaguri (Marea Jawa. Marea Bering. Marea Bering. despărţite de oceane prin peninsule sau prin arhipelaguri. înconjurate aproape în întregime de către uscat şi comunicând cu oceanul sau cu alte mări prin strâmtori înguste (Marea Neagră. de temperatura apelor de la suprafaţă. Marea Weddell). separând două sau mai multe continente.mări mediteraneene. Mările sunt zone mai puţin adânci şi mai reduse ca întindere decât oceanele. Marea Baltică şi Marea Azov). dispuse în preajma ţărmurilor continentelor şi care comunică larg cu oceanul (Marea Nordului. Marea Irming). a căror temperatură la suprafaţă nu depăşeşte 5°C (Marea Kara. Marea Kara. 104 . 18°C (Marea Norvegiei. Marea Beaufort. 3. care au pierdut orice fel de comunicare cu Oceanul Planetar (Marea Caspică şi Lacul Aral).

După modul de geneză mările pot fi: . Marea Baltică. 3. ce s-au format prin prăbuşirea unor porţiuni de uscat şi care au adâncimi mari (Marea Mediterană. Marea Caraibilor). 1988) 105 .2. atingând adesea 28-30°C (Marea Caraibilor. ce au luat naştere prin transgresiunea apelor asupra uscatului (Marea Nordului.). cu temperaturi superficiale constant peste 23°C. Pornind de la mal către adâncurile oceanelor se pot distinge următoarele forme majore de relief: platforma continentală. Fig. . prezentând o morfologie complicată. . cu temperatura apelor de suprafaţă ce urcă frecvent până la 23°C. Marea Arabiei.. nr. cu adâncimi reduse.mări epicontinentale. 3. Marea Roşie. Marea Galbenă. Configuraţia reliefului submarin Fundul mărilor şi oceanelor este foarte accidentat. – Secţiune diagramatică a unui bazin oceanic arătând diferite forme de relief (după Nybakken. uneori ajungând la 28-30°C (Marea Mediterană.mări tectonice. Marea Neagră).6. sub 200 m. Golful Hudson). cu denivelări chiar mai pronunţate decât cele de pe uscat.2. Marea Mânecii. Marea Japoniei. taluzul continental. Marea Galbenă. Marea Roşie. Marea Irlandei.mări temperate calde.mări tropicale. Golful Persic. Marea Albă. Marea Barents. Marea Chinei de Sud). câmpiile abisale şi fosele abisale (figura 3.2. situate în întregime pe platforma continentală.

Alteori. Fosele abisale se prezintă ca nişte jgheaburi adânci de până la 11. Câmpiile abisale se întind între 3000 şi 6000 m şi ocupă 77. Aceste creste sunt situate cel mai adesea în porţiunile mediane ale bazinelor oceanice. până la adâncimea medie de 200 m. prezente în toate oceanele. La baza pantei continentale câteodată apar zone cu o înclinare mai mică. Dorsala Medio-Atlantică prezintă o înălţime de circa 3000 m. São Paulo. Acestea sunt foarte numeroase în Pacificul de Vest (groapa Marianelor. Către limita exterioară şelful se termină printr-o schimbare bruscă de pantă. Tristan da Cunha etc. denumit uneori şi povârniş continental sau pantă continentală.6% din suprafaţa Oceanului Planetar. Ocupă circa 15. Ascension. Elena.000. cu lăţime variabilă între câteva zeci de metri şi câteva sute de kilometri. Acestea sunt acoperite de un strat gros de mâl. cu adâncimi până la 2000 m faţă de crestele laterale.000 km. fosa Japoniei. marginea exterioară a platformei continentale se termină brusc.1% din suprafaţa fundului Oceanului Planetar. numită flexură continentală. numite piemont oceanic sau glacis continental. ceea ce ar reprezenta aproximativ 7. Taluzul continental.000 km2. lungă de aproximativ 16. fosa Filipinelor. purtând numele de dorsale medio-oceanice. Suprafaţa totală a platformelor continentale este de 28. Cea mai studiată dintre crestele submarine este Dorsala Medio-Atlantică. care se extinde de la limita exterioară a şelfului până la adâncimea de 2000-3000 m. şi sunt active din punct de vedere seismic. Fosele oceanice ocupă aproape întotdeauna marginile oceanelor şi prezintă pante foarte abrupte. reprezintă o pantă cu unghiul de înclinare mai mare. în dreptul foselor marine. Aceste piemonturi fac trecerea între taluzul continental şi întinsele câmpii abisale. ce au în medie cam 1000 km lungime şi doar 50-100 km lăţime în partea superioară şi cel mult 10 km în cea inferioară. Sf. 106 . Câmpiile abisale sunt străbătute de creste submarine – lanţuri muntoase submarine continui.000 m. ridicându-se deasupra apelor şi formând arhipelaguri sau grupuri izolate de insule (Azore.Platforma continentală sau şelful reprezintă partea imersă a soclului continental. dar poate atinge chiar 7000 m. de sute sau chiar mii de metri.). Partea centrală a dorsalelor este străbătută de o mare fractură.3% din suprafaţa Oceanului Planetar. numită vale de rift.

3. nr.).6. În zonele tropicale limita inferioară a mezopelagialului 107 . modificat din Nybakken. Diviziunile biologice ale oceanului Din punct de vedere biologic mediul marin este împărţit în două mari domenii: domeniul pelagial şi domeniul bental (figura 3. bine luminată şi care coboară până la aproximativ 200 m adâncime.3.3. 3. 1957. fosa Kermadec etc. b) zona mezopelagică este cuprinsă între zona epipelagică şi adâncimea de dispariţie a luminii.3. – Diviziunile ecologice ale mediului marin (după Hedgpeth. fosa Aleutinelor. Fosele sunt foarte active din punct de vedere seismic.). deci este echivalentă cu zona disfotică. Fig.fosa Kurilelor. 1988) Domeniul pelagial reprezintă toată masa de apă de la suprafaţă până în imediata vecinătate a fundului. Acest domeniu cuprinde pe verticală o serie zone distincte: a) zona epipelagică corespunde cu zona eufotică. fosa Tonga.

de unde şi densitatea redusă a planctonului. cât şi datorită curenţilor litorali. Prezenţa planctonului atrage peştii şi alte organisme marine exploatabile. b) provincia oceanică. prezentând o salinitate relativ constantă. Limita de adânc a acestei zone se situează la circa 2000-4000 m. ajutând la creşterea abundentă a planctonului. de fenomenele de capilaritate (în cazul 108 . Provincia oceanică este foarte puţin influenţată de aportul apelor continentale. Lipsa aproape totală a curenţilor verticali în apele de la suprafaţă determină o concentraţie minimă de substanţe nutritive. Domeniul bental este divizat. ceea ce duce implicit la productivitate biologică mai scăzută decât cea a provinciei neritice. e) zona hadopelagică reprezintă apele care se găsesc sub 6000 m şi ajung până la cele mai mari adâncimi. Domeniul bental reprezintă stratul de apă din apropierea nemijlocită a fundului mărilor şi oceanelor şi chiar apa din substrat. Provincia neritică se caracterizează printr-o mare diversitate a condiţiilor de viaţă. atât datorită apelor fluviale ce modifică permanent salinitatea. a valurilor şi a mişcărilor ascendente ale apei ce aprovizionează permanent această zonă cu substanţe nutritive. ceea ce face din provincia neritică zona ce mai productivă din punct de vedere biologic. Pe orizontală domeniului pelagial este divizat în două mari zone: a) provincia neritică care cuprinde apele situate de-asupra platoului continental. de expunerea la acţiunea valurilor şi mareelor şi de distribuţia sedimentelor. situate dincolo de marginea platformei continentale. corespunzătoare apelor din largul mărilor şi oceanelor.coincide cu izoterma de 10°C şi care se situează pe la 700-1000 m în funcţie de regiunea geografică. d) zona abisopelagică coboară până la aproximativ 6000 m adâncime. în funcţie de pătrunderea luminii. c) zona batipelagică reprezintă masa de apă cuprinsă între izotermele de 10 şi 4°C. într-o serie de etaje: a) etajul supralitoral reprezintă fâşia îngustă a ţărmului marin situată deasupra nivelului maxim de pătrundere a valurilor şi umezită doar de stropii proveniţi de la spargerea valurilor (în cazul substratului dur).

3.6. e) etajul abisal corespunde câmpiilor abisale situate între 2000 şi 6000 m adâncime. b) etajul litoral este cuprins între limitele de oscilaţie a nivelului mării (zona intermareică sau tidală). d) etajul batial reprezintă porţiunea de fund marin corespunzătoare taluzului continental şi care se află între 200 şi 2000 m adâncime. Sistemul profundal reprezintă fundurile situate în afara platformei continentale şi cuprinde etajele batial. aceste substanţe fiind aproape exclusiv de natură pelagică. Etajele enumerate pot fi grupate în două mari sisteme: sistemului litoral sau fital şi sistemul profundal sau afital. adâncime corespunzătoare limitei convenţionale a platformei continentale. c) etajul sublitoral corespunde părţii permanent submerse a platformei continentale.sedimentelor moi) sau de urcările precedente ale nivelului mării. 109 . Marea Caspică şi într-o oarecare măsură Marea Mediterană) acest etaj este reprezentat de zona de spargere a valurilor şi poartă denumirea de pseudolitoral. în timp ce în mările practic lipsite de maree (Marea Neagră. lumina. abisal şi hadal. Sistemul litoral conţine etajele supralitoral. temperatura. corespunde foselor şi gropilor ultraabisale mai adânci de 6000-7000 m.4. Marea Baltică. Se caracterizează prin prezenţa unui mâl bogat în substanţe organice. Fundul este acoperit cu sedimente mâloase a căror conţinut în substanţă organică este mai mic decât în etajul precedent. f) eajul hadal sau ultraabisal. litoral şi sublitoral şi reprezintă porţiunea de fund marin cuprinsă între limita superioară a zonei supuse acţiunii mării până la izobata de aproximativ 200 m. În oceanele şi mările deschise zona litorală reprezintă porţiunea de ţărm marin supusă regulat fluxului şi refluxului şi poartă numele de eulitoral. în mare parte de origine terigenă. Este inundată numai în timpul mareelor înalte de echinocţiu. salinitatea şi regimul gazos. Factorii de mediu Dintre condiţiile de mediu importanţa cea mai mare pentru organismele marine o au natura substratului şi particularităţile maselor de apă – circulaţia maselor de apă. situată între limita de jos a apei la reflux şi adâncimea maximă la care pătrund plantele bentonice fotosintetizante.

Grosimea sedimentelor variază de la o zonă oceanică la alta. În funcţie de natura chimică a fracţiunii organogene aceste sedimente se clasifică în: mâluri calcaroase. ocupând o suprafaţă de aproximativ 90 milioane km2. Ele au o compoziţie eterogenă şi o provenienţă diferită. mai ales cu conţinut argilos. Excepţie fac unele zone în care curenţii de fund sunt destul de puternici sau unde pantele sunt foarte mari.Sedimentele marine. putând atinge 3 km în Marea Mediterană sau 8 km în Oceanul Pacific. care acoperă o suprafaţă de 34 de milioane km2. Mâlurile calcaroase sunt răspândite preponderent la adâncimi mai mici de 5400 m. Caracteristică pentru toate sedimentele terigene este rata de sedimentare mare. ce floculează lent. astfel încât roca-mamă iese la zi. 110 . Sedimentele pelagice sunt formate din resturile organice rezultate în urma descompunerii organismelor moarte şi a interacţiunii acestora cu apa în timpul căderii libere spre adânc. ca de exemplu particulele de praf sau de loess fin ale deşerturilor sau cenuşa vulcanică. care s-au format în urma topirii unor calote de gheaţă plutitoare (aisberguri). mâluri silicioase şi argila roşie a fundurilor adânci. sunt transportate şi depuse în oceane de către vânt. cu atât mai mare cu cât sedimentele sunt mai fine. Ele se găsesc în zonele adânci şi acoperă peste 75% din suprafaţa fundului oceanelor. Cea mai mare parte a sedimentelor terigene o constituie depunerile litorale. Sedimentele terigene au un conţinut de materii organice variabil. Rata de sedimentare a acestor depozite biogene este de 10-50 mm/1000 ani. Sedimentele marine sunt împărţite în două mari grupe: sedimente terigene şi sedimente pelagice. Cele mai multe dintre acestea provin din suspensiile minerale sau organice aduse de către fluvii şi care după un anumit timp se depun pe fund. Cea mai mare parte a fundului oceanelor este acoperită de diverse sedimente mobile. putând ajunge în unele cazuri la 100 cm/1000 ani. din schelete lor cât şi din coloizi de origine terigenă. Alte materii terestre. O altă categorie de sedimente terigene o constituie mâlurile glauconitice. Sedimentele terigene sunt reprezentate prin diferite produse ale dezagregării şi eroziunii rocilor terestre şi care au ajuns pe diferite căi pe fundul oceanelor. Aceste sedimente sunt cantonate în zona şelfului şi a părţii superioare a taluzului continental. adică 25% din totalul suprafeţei fundului oceanic.

la adâncimi de până în 3500 m şi ocupă o suprafaţă de 1. Mâlurile cu diatomee reprezintă cele mai importante sedimente silicioase. cu o medie de aproximativ 65%. ocupând o suprafaţă de 130 milioane km2. în special pteropode. 2. Acestea se întâlnesc cu precădere în depozitele oceanice din zonele calde. a cărui componenţă de bază o constituie diatomeele.4 milioane km2. a căror proporţie poate ajunge la peste 70% şi ocupă o suprafaţă de 10. Adâncimea maximă la care se situează sedimentul este de aproximativ de 3500 m. Mâlurile cu globigerine sunt prezente mai ales în zonele calde şi temperate la adâncimi cuprinse între 3600-5900 m. Mâlurile calcaroase conţin carbonat de calciu în proporţii ce variază între 30 şi 95%. Acestea se întâlnesc în apele tropicale ale Oceanelor Pacific şi Indian la adâncimi cuprinse între 4000 şi 8000 m. mâluri cu radiolari şi mâluri cu silicoflagelate. Mâlurile cu radiolari sunt formate mai ales din schelete de radiolari. Mâlurile cu pteropode sunt răspândite în partea de sud a Oceanului Atlantic. în care proporţia de carbonat de calciu poate ajunge la 95%.3 milioane km2. în Oceanul Indian şi Pacific (câte 50% din suprafaţă). 111 . Mâlurile cu pteropode constau în cea mai mare parte din resturile de cochilii ale moluştelor pelagice. fiind alcătuite din fragmente de exoschelete de diatomee.1. Suprafaţa acoperită de mâlurile cu diatomee reprezintă aproximativ 26. Au o culoare gălbuie sau brună şi sunt caracteristice apelor circumpolare. Acestea pot fi după natura organismelor din care provin: mâluri cu diatomee. Mâlurile cu cocolite sunt sedimentele în care proporţia scheletelor calcaroase ale flagelatelor cocolitoforide reprezintă peste 25%. Mâlul este alcătuit predominant din căsuţele foraminiferelor pelagice (Globigerina). mâluri cu pteropode şi mâluri cu cocolite. unde durata zilei estivale şi bogăţia în elemente minerale determină adevărate înfloriri anuale de fitoplancton. Mâlurile cu globigerine au cea mai mare răspândire în Oceanul Atlantic (unde ocupă 68% din suprafaţa fundului). Mâlurile silicioase conţin până la 20% bioxid de siliciu şi carbonat de calciu în proporţii variabile.5 milioane km2. După organismele care îi dau naştere mâlurile calcaroase pot fi: mâluri cu globigerine.

evaporare. Această circulaţie determină 112 . răcire. În zonele temperate ale celor două emisfere predomină vânturile de vest. În mod corespunzător. fie unor fenomene cosmice (mareele). Ea ocupă o suprafaţă de 102 milioane km2. la latitudini mai mari un circuit subtropical (în sensul acelor de ceasornic) şi unul subarctic (în sens invers acelor de ceasornic). La nord de euator se situează un circuit tropical de nord (în sens invers acelor de ceasornic). Circulaţia maselor de apă. 20% oxid de aluminiu şi cantităţi reduse de compuşi ai fierului. câte unul în fiecare emisferă care se deplasează de la est spre vest. care se datorează fie unor cauze terestre (încălzire. Rata de sedimentare a argilei roşii este estimată la 2-6 mm/1000 ani. Sub acţiunea acestor vânturi apar curenţi de apă a căror direcţii diferite duc la formarea unor mişcări giratorii ample. se formează doi curenţi ecuatoriali. precipitaţii.3. Curenţii oceanici principali sunt generaţi de acţiunea combinată a vânturilor dominante asupra suprafeţei oceanelor (circulaţia activată de vânt) şi de diferenţele de densitate ale maselor de apă cauzate de diferenţele de temperatură şi salinitate (circulaţia termohalină sau de densitate). acţiunea vântului. N şi 5° lat. Argila roşie este localizată la adâncimi mai mari de 6000 m. dar cu un sensuri de mişcare inversate. Argila roşie este formată din particule extrem de fine. În zona tropicală vânturile bat cu mare constanţă şi putere dinspre est către vest (alizeele) şi doar în apropierea ecuatorului (între 5° lat. calciului şi urme ale altor metale. prezintă o culoare roşie-cărămizie şi conţine aproximativ 50% siliciu. Întreaga masă de apă oceanică se află într-o continuă mişcare. Direcţia curenţilor este influenţată de mişcarea de rotaţie a Pământului şi de configuraţia continentelor şi fundului oceanic. iar între acestea se formează contracurentul ecuatorial care se deplasează în sens invers (de la vest spre est). iar în cele polare vânturile polare de est. S) există o zonă îngustă de calm ecuatorial. în cele trei oceane. magneziului. Schema generală de apariţie a curenţilor oceanici superficiali este determinată în principal de sensul circulaţiei aerului atmosferic şi de poziţia geografică a continentelor. În emisfera sudică există trei circuite similare. presiunea atmosferică). care adesea se întrepătrund. acoperind aproape 50% din suprafaţa fundului Oceanului Pacific şi câte 25% din cele ale oceanelor Atlantic şi Indian.

Un loc aparte în mişcările Oceanului Planetar îl ocupă mareele. Deoarece Oceanul Planetar nu acoperă în mod uniform suprafaţa Pământului.asimetria termică dintre regiunile vestice şi cele estice ale oceanelor Atlantic şi Pacific.şi zooplanctonului. Când Soarele şi Luna formează faţă de Pământ un unghi drept (în primul şi ultimul pătrar). datorită suprapunerii mareelor selenare cu cele solare. Fiecare dintre aceste maree au loc o dată la 14 zile. iar în zonele de divergenţă iau naştere curenţi ascendenţi. Circulaţia termohalină antrenează nu numai apele superficiale. fie una în faţa celeilalte.Lună. În zona de convergenţă a curenţilor de suprafaţă există o deplasare descendentă a apei. pe aceeaşi parte (de Lună nouă). ci şi pe cele de adâncime şi sunt generate de variaţiile de densitate ale apei. Mareele iau naştere datorită interacţiunii dintre atracţia gravitaţională a Lunii şi Soarelui asupra Pământului şi forţa centrifugă generată de rotaţia sistemului Pământ . 113 . Când Soarele şi Luna se dispun pe aceeaşi dreaptă. ceea ce determină în unele regiuni apariţia doar a unei singure maree pe zi (maree diurne). adică ridicările (fluxul) şi coborârile (refluxul) nivelului apelor. circulă în zona abisală în sensul de la poli spre ecuator. Apele polare reci. În mod obişnuit se produc două maree înalte şi două maree joase pe zi lunară (maree semidiurne) care au ritmicitate de 12 ore şi 25 de minute. Curenţii ascendenţi aduc la suprafaţă apele reci şi bogate în săruri nutritive din adâncime. Această circulaţie este lentă. şi după încălzire pot fi antrenate în curenţi superficiali care au direcţia de la ecuator spre poli. mareele ating cele mai mari amplitudini. Curenţii orizontali pot determina şi o deplasare pe verticală a maselor de apă. Mareele. Acestea sunt aşa-numitele ape vii sau maree de sizigii. Este ceea ce numim ape moarte sau maree de cvadratură. de cel mult 10-20 cm/s. atunci. iar cea descendentă de downwelling. fie pe ambele părţi ale Pământului (de Lună plină). masele de apă oscilează după un ritm propriu. Mişcarea ascendentă a apei poartă numele de upwelling. iar în altele două maree cu amplitudini diferite (maree mixte). unde ies la suprafaţă. ceea ce determină o mare dezvoltate a fito. formând bazine oceanice şi maritime cu întinderi şi adâncimi foarte variate. şi deci mai grele. fluxul şi refluxul înregistrează valori minime. adică la o jumătate de zi lunară (24h50').

de cel mult 4-5°C între cele două anotimpuri extreme ale anului sunt prielnice organismelor stenoterme. Apele din emisfera nordică sunt mai calde decât cele din emisfera sudică datorită influenţei calotei de gheaţă antarctice. Variaţiile sezoniere ale temperaturii se resimt până la aproximativ 200 m adâncime. Temperaturile extreme de la suprafaţa Oceanului Planetar oscilează între –2°C în apele polare în timpul iernii şi 35°C în Golful Persic în cursul verii. temperate şi cele polare. mareele mai puternice iau naştere în momentul când Luna se găseşte la distanţa cea mai apropiată de Pământ (maree de perigeu). Temperatura. de peste 10°C în Marea Mediterană (12°C în februarie şi 25°C în august) şi chiar de 27°C în Marea Neagră (–1. Din această cauză. ci în apele tropicale. făcând ca izotermele să nu coincidă cu paralelele. În general. în timp ce mareele mai puţin intense au loc când satelitul nostru natural este în poziţia cea mai îndepărtată (maree de apogeu).Datorită faptului că orbita Lunii nu este circulară ci eliptică. Diferenţele reduse ale temperaturii apelor de suprafaţă. ce poate atinge o grosime maximă de 500 m.3°C în februarie şi 26°C în august). Deoarece cantitatea de energie solară primită pe unitatea de suprafaţă diferă între zonele intertropicale. Amplitudinea temperaturii la suprafaţă poate fi de 8°C în Marea Mânecii (9°C în februarie şi 17°C în august). Cele mai ridicate valori termice medii anuale nu se întâlnesc chiar în apele ecuatoriale. Pe verticală masa apelor oceanice prezintă trei straturi termice distincte: 1) termosfera sau troposfera marină. apele ţărmurilor răsăritene ale Atlanticului de Nord şi ale Pacificului de Nord sunt mai calde decât apele ţărmurilor apusene ale celor două oceane. Această zonă prezintă curenţi verticali şi orizontali şi unde se înregistrează o scădere progresivă a 114 . temperatura apelor de suprafaţă este strâns legată latitudine şi anotimpuri. O influenţă deosebită asupra temperaturii apelor de la suprafaţa mărilor şi oceanelor o au curenţii oceanici – calzi sau reci – ce modifică repartiţia temperaturilor medii anuale. pentru viaţa organismelor ce trăiesc la suprafaţa mărilor. un rol deosebit îl au temperaturile extreme şi mai puţin media anuală a valorilor termice.

prin care se înţelege greutatea în grame a tuturor sărurilor minerale dizolvate în 1000 g de apă marină sau grame la mie (‰). În regiunile temperate în straturile de la suprafaţă există şi o termoclină temporară sau sezonieră. iar în cele polare este practic absentă. fiind slab populate de plancton. Masa de apă de aici se caracterizează printr-o circulaţie slabă şi printr-o temperatură scăzută şi uniformă. Mările polare au o transparenţă redusă din cauza bogăţiei în plancton. Mările tropicale au o transparenţă mare.temperaturii cu adâncimea (de aproape 2°C la fiecare 100 m). Cantitatea de lumină din apele marine şi oceanice descreşte rapid odată cu creşterea adâncimii. Salinitatea.75 m. lumina pătrunde la o adâncime mai mică decât la tropice. care este determinată de cantitatea de suspensii din apă. 3) psichrosfera sau stratosfera marină este situată sub 500 m adâncime. Grosimea termoclinei depinde de zona geografică şi variază între 50 şi 300 m. Valoarea 115 . În afara poziţiei geografice şi perioadei anului. 23 m în Marea Nordului şi 13 m în Marea Baltică. care se instalează doar în perioada caldă a anului. apele sub 3000-4000 m adâncime sunt relativ izoterme. În general. Elementul distinctiv prin care mările şi oceanele se deosebesc de apele continentale îl reprezintă salinitatea (S‰). 51 m în Marea Roşie. În apele tropicale termoclina este permanentă şi se află mai aproape de suprafaţă. acolo unde razele solare cad oblic. 2) termoclina sau pătură saltului termic este zona de discontinuitate. astfel încât deja la o adâncime de 100-200 m aceasta devine insuficientă pentru existenţa plantelor. în care temperatura apei scade brusc odată cu creşterea adâncimii. 28 m în Marea Neagră. ce scade foarte puţin cu adâncimea. La latitudini mari. 25 m în Marea Caspică. Proprietăţile optice.5 m în Marea Sargasselor. 60 m în Oceanul Pacific şi în Marea Mediterană. Transparenţa maximă variază în diferite bazine şi poate fi de până la 66. În Marea Azov transparenţa este de 2. Aici au loc oscilaţii sezoniere şi chiar diurne ale temperaturii apei. Aici nu se resimt variaţiile sezoniere sau anuale ale temperaturii. În apele neritice transparenţa este mult mai redusă decât în cele din larg din cauza aportului de pe uscat a suspensiilor fine. adâncimea la care pătrunde lumina depinde de transparenţă. iar în timpul verii scade la numai 10 cm.

Salinitatea poate avea valori diferite de la o zonă la alta. fluvii etc. Evaporarea intensă. pe de altă parte. precipitaţiile bogate şi aportul continental de ape reduce salinitatea apelor de suprafaţă sub 34‰. gheţari. topirea gheţii.medie a salinităţii Oceanului Planetar este de 35‰. La latitudini egale salinitatea este mai mare în emisfera sudică. În apropierea coastei sau în mările şi golfurile parţial izolate salinitatea suferă variaţii şi mai mari. Salinitatea mai redusă din zona latitudinilor mari se explică prin topirea gheţarilor ce aduc astfel cantităţi importante de apă dulce în bazinele oceanice.). comparativ cu cele continentale. raportul dintre principalii componenţi dizolvaţi se menţine constant. aportului apelor dulci (precipitaţii. pe de o parte.805Cl‰ Există o diferenţiere a salinităţii apelor superficiale în raport cu latitudinea (figura 3. iar. datorită extinderii deosebite a suprafeţelor oceanice. evaporaţiei ce determină creşterea conţinutului de săruri. duc la o diminuare a acesteia. pentru calculul salinităţii apei marine în mod frecvent se utilizează cantitatea de cloruri (în grame existente) în 1000 g de apă de mare conform formulei: S‰ = 0. Deşi conţinutul total de săruri prezintă variaţii importante. intervalul de variaţie cel mai frecvent fiind cuprins între 33 şi 37‰.) care. 116 . La latitudini mari.030 + 1. precum şi a aportului mult mai redus al apelor râurilor şi fluviilor ce se varsă în ocean. cât şi cantităţile reduse de precipitaţii atmosferice determină valorile ridicate ale salinităţii oceanice în zonele tropicale.4. datorită. De aceea. dimpotrivă.

oferind condiţii optime pentru dezvoltarea fitoplanctonului sau dimpotrivă îmbogăţesc apele adânci în oxigen dizolvat. – Variaţia salinităţii apelor de suprafaţă (linia continuă) şi a balanţei între evaporaţie şi precipitaţie (linia întreruptă) în funcţie de latitudine (după Sverdrup. Curenţii verticali.4. are un rol important în circulaţia apelor oceanice. astfel încât apa marină cu o salinitate de 35‰ fierbe la 100.56°C.Fig. alături de temperatură. Salinitatea. 2) scăderea punctului de îngheţ al apei. 3. nr.9°C. 117 . ce iau naştere datorită densităţii diferite a apelor oceanice. Creşterea salinităţii atrage după sine modificări importante ale proprietăţilor fizice ale apei marine. ceea ce favorizează creşterea conţinutului în săruri nutritive a apelor superficiale. 1995) Salinitatea creşte odată cu adâncimea. din Levinton. care în cazul apelor oceanice cu o salinitate de 35‰ este la –1. ceea ce duce implicit la creşterea punctului de fierbere a apei comparativ cu cel al apelor dulci. permit un schimb continuu între diferitele pături de apă. Cele mai importante efecte ale salinizării apei sunt: 1) creşterea căldurii specifice. atât datorită stratificării verticale a apei după densitate cât şi datorită aportului de apă dulce al fluviilor şi gheţarilor. ce micşorează valorile salinităţii apelor de suprafaţă. influenţând densitatea acestora. cunoscute sub numele de proprietăţi coligative. 1942.

4) scăderea temperaturii densităţii maxime până la valori inferioare punctului de îngheţ al apei dulci (0°C).7‰ temperatura densităţii maxime este mai coborâtă decât cea a temperaturii de îngheţ (figura 3. luând astfel naştere o circulaţie permanentă între diferitele straturi de apă. în felul acesta. apa superficială. iar procesul de îngheţ nu va avea loc decât în momentul în care întreg volumul de apă va ajunge la temperatura punctului de îngheţ. unde după omogenizarea întregului volum de apă se poate forma podul de gheaţă. 6) creşterea presiunii osmotice. Asemenea situaţii sunt posibile numai în cazul mărilor puţin adânci şi cu salinitate redusă. Astfel. moleculele de apă sărată trec mai greu din faza lichidă în cea gazoasă. se va afunda.5. Când şi acest strat de apă se va răci. Datorită faptului că procesul de răcire se produce mai întâi la suprafaţă. fiind înlocuită de apa mai caldă şi deci mai puţin densă din adâncuri. Relaţiile dintre salinitate. care are o mare importanţă pentru organismele ale căror membrane celulare permit un schimb permanent de lichide între mediul intern şi cel extern.). coboară. 118 . 5) scăderea presiunii vaporilor de apă. apa devine tot mai densă pe măsură ce se răceşte. Prin urmare. cu o densitate mai ridicată. temperatura densităţii maxime şi punctul de îngheţ diferit al apelor marine împiedică îngheţarea totală a oceanului. deoarece cantitatea mai mare de săruri face ca moleculele de apă să fie mai puţin disponibile pentru evaporare şi. în apele marine cu salinitate mai mare de 24.3) creşterea densităţii apei marine are loc aproape liniar cu cea a salinităţii.

nr. 3. Alte organisme sunt capabile să-şi menţină constantă concentraţia mediului intern chiar în condiţii variabile ale salinităţii apei. – Variaţia temperaturii densităţii maxime şi a punctului de îngheţ în funcţie de salinitate (după Sverdrup et al. Compoziţia ionică a mediului lor intern este similară cu cea a apei marine. în special cele care trăiesc în estuare.. 1976) Salinitatea are o deosebită însemnătate în întreaga activitate fiziologică a organismelor marine. Organismele care menţin echilibrul osmotic cu mediul lor înconjurător în condiţii variabile de salinitate se numesc poikilosmotice. Aceste organisme sunt capabile de osmoreglare şi se numesc 119 . Mytilus edulis. Există şi organisme organisme marine eurihaline.Fig. adică se află în echilibru osmotic cu apa înconjurătoare.5. Variaţiile salinităţii apei au repercusiuni asupra concentraţiei fluidelor din mediul lor intern datorită pasajului apei înspre sau dinspre corpul lor în vederea menţinerii echilibrului osmotic. Balanus improvisus sau Perinereis cultrifera. Majoritatea organismelor marine sunt stenohaline. incluzând câteva specii larg eurihaline. ca de exemplu Arenicola marina. din Ross. Îndepărtarea de limitele concentraţiei normale a mediului lor intern duce la perturbări ale metabolismului sau chiar la moarte. 1942. Aceste modificări sunt adeseori însoţite de schimbarea proporţiilor dintre ionii care intră în constituţia protoplasmei lor celulare. Marea majoritate a organismelor marine sunt izoosmotice.

creveta Palaemon serratus sau amfipodul Gammarus locusta. datorită aportului de ape reci. în zona maximumului fotosintetic (10-20 m) apa prezintă gradul cel mai ridicat de saturaţie cu oxigen (până la 180%). Mai spre adânc. O primă explicaţie ar fi lipsa curenţilor pe verticală în acest strat de apă. influenţează flotabilitatea unor organisme planctonice. În pătura de contact a apei cu fundul marin cantitatea de oxigen dizolvat scade simţitor din cauza proceselor intense de descompunere microbiană din sedimente. la aceeaşi temperatură apa marină conţine mult mai puţin oxigen ca apa dulce. în stratul superficial oxigenul se găseşte la saturaţie datorită difuziei din atmosferă. Din această categorie fac parte. de pildă. Carcinus maenas. O serie de alţi factori. contribuie la îmbogăţirea apei marine în oxigen. valurile. 120 . motiv pentru care apele marine din zonele polare. Sub zona eufotică concentraţia oxigenului solvit scade treptat. Oxigenul. Există o variaţie a cantităţii de oxigen dizolvat în raport cu adâncimea (figura 3. rezultate din scufundarea apelor polare superficiale. sunt în general mai bogate în oxigen decât cele tropicale. atingând un nivel minim pe la 500-700 m în apele din zona intertropicală şi între 800-1000 m în apele temperate şi polare. Deoarece concentraţia oxigenului dizolvat este invers proporţională cu salinitatea.6. concentraţia oxigenului dizolvat este invers proporţională cu temperatura.). mareele şi curenţii. între care contactul permanent cu atmosfera. mai reci şi cu o salinitate mai redusă. Această zonă a minimului de oxigen poate avea în unele regiuni valori ce se apropie de zero. bogate în oxigen. În mod indirect variaţiile de salinitate. De asemenea.homeosmotice. Astfel. prin modificarea densităţii. Sub zona minimului de oxigen concentraţia oxigenului creşte din nou cu adâncimea până aproape de fund. Cea de-a doua ar fi că în acest strat oxigenul este puternic consumat pentru descompunerea produşilor organici proveniţi din straturile superioare şi care cad sub forma aşa-numitei “ploi de cadavre”. polichetul Hediste diversicolor. crabul de iarbă.

Asterionella etc.6. cianobacteriile. Skeletonema. 1988) Este bine cunoscut rolul manganului în oxigenarea apelor marine adânci. Dinoflagelatele sunt prezente atât în 121 . – Variaţia concentraţiei oxigenului dizolvat în funcţie de adâncime în zona tropicală a Oceanului Pacific de est (linia întreruptă) şi cea tropicală a Oceanului Atlantic (linia continuă) (după Ingmanson şi Wallace. unde cedează oxigenul. În apele superficiale manganul se găseşte sub formă coloidală. Thalassiosira. Diatomeele sunt dominante ca număr de specii şi ca număr de indivizi. Ionii devin mai uşor şi urcă la suprafaţă unde se oxidează din nou şi ciclul se reia. Rhizosolenia. Ionii de mangan se transformă în oxizi greu solubili. Biddulphia. din Nybakken. nr. care sunt antrenaţi de curent spre adânc. 1973. Coscinodiscus. mai ales în mările reci. Fragilaria. silicoflagelatele şi unele cloroficee. Cele mai caracteristice genuri de diatomee planctonice sunt Chaetoceros. care este considerat un veritabil “cărăuş” al oxigenului. Navicula.Fig. Biocenozele marine Fitoplanctonul marin constă mai ales din diatomee şi dinoflagelate.6. la care se mai adaugă cocolitoforidele. criptomonadele. Nitzschia.5. 3. 3.

mai ales. cât şi. Un alt factor care influenţează cantitatea fitoplanctonului este concentraţia apei în săruri nutritive. vitamina B12). de aceea se întâlnesc cu precădere în apele sărace în nutrienţi. Silicoflagelatele sunt prezente adesea în număr mare. Peridinium. în care pot fi mai numeroase decât diatomeele. Dintre dinoficee cele mai comune genuri sunt Ceratium. Cyanobacteriile sunt abundente în apele costiere şi cele salmastre. mai ales din cauza acţiunii nocive a radiaţiilor UV asupra pigmenţilor asimilatori. mangan şi unele vitamine (de ex. dar se întâlnesc şi în mările reci. 122 . Multe cianobacterii sunt capabile să fixeze azotul molecular. dar pot domina fitoplanctonul lagunelor şi estuarelor. atât datorită faptului că în cursul verii polare soarele luminează continuu. deoarece lumina puternică poate frâna sau limita dezvoltarea organismelor vegetale. în funcţie de latitudine şi transparenţa apei. ziua şi noaptea. mai ales în sezonul de vară şi de toamnă. mai ales în apele mai reci. Flagelatele criptomonade sunt larg răspândite şi abundente în unele estuare. de conţinutul în săruri nutritive şi de consumul din partea fitoplanctonofagilor. Ele sunt mai numeroase în mările mai calde. Fitoplanctonul se caracterizează printr-o variaţie extraordinară a abundenţei. Unele dinoflagelate (Protogonyaulax. Dinophysis. Algele diatomee au în plus nevoie de silicaţi pentru elaborarea exoscheletului. datorită bogăţiei mari în substanţe biogene acumulate în decursul celor aproape opt luni de iarnă polară. atât în spaţiu cât şi în timp. mai ales azotaţi şi fosfaţi. Maximul fitoplanctonic se situează la adâncimi ce oscilează între 25 şi 55 m. mai ales vara şi toamna. Variaţia distribuţiei fitoplanctonului este determinată în special de penetrabilitatea radiaţiei luminoase. La poli densitatea fitoplanctonică maximă se manifestă în cursul verii polare. Gonyaulax şi Gymnodinum) sunt responsabile de producerea „mareelor roşii”. Gonyaulax etc. când din cauza înmulţirii lor exagerate apa capătă o culoare roşie-cărămizie. Fitoplanctonul este localizat numai în zona fotică. Algele verzi sunt rare în apele marine. Cocolitoforidele se întâlnesc frecvent în apele oligotrofe ale zonelor tropicale.apele oceanice. dar şi fier. Uneori ele se înmulţesc aşa de tare încât pot colora apa. cât şi în cele neritice.

În regiunile temperate la începutul primăverii, când durata zilei începe să crească, are loc o înmulţire rapidă a fitoplanctonului, în care predomină doar câteva specii de diatomee. În această perioadă apa capătă o culoare brun-verzuie din cauza densităţii extraordinare a diatomeelor. Îndată ce rezervele de săruri nutritive din apele de suprafaţă sunt epuizate are loc un declin al abundenţei diatomeelor, astfel încât vara fitoplanctonul este mai puţin abundent. In unele regiuni spre toamnă se înregistrează un al doilea maxim fitoplanctonic, însă mult mai redus ca amplitudine decât cel de primăvară (figura 3.7.).

Fig. nr. 3.7. – Diagramă generalizată ce ilustrează variaţiile sezoniere ale intensităţii luminii, temperaturii, concentraţiei substanţelor biogene şi ale abundenţei fito- şi zooplanctonului în apele temperate neritice (după Tait, 1971) În apele tropicale variaţiile abundenţei fitoplanctonice sunt atenuate din cauza uniformităţii condiţiilor de mediu de aici de-a lungul întregului an. În zonele de upwelling, unde există un aport permanent de nutrienţi din apele adânci, fitoplanctonul se dezvoltă din abundenţă anul întreg. De altfel, zonele de upwelling sunt cele mai productive zone ale Oceanului Planetar.
123

Fitoplanctonul neritic este mult mai bogat decât cel oceanic din cauza aportului nutrienţilor de pe continent, aşa-numitul outwelling. În mările mărginaşe şi mai ales în cele închise (Marea Neagră, Marea Azov) aportul crescut de substanţe nutritive transportate de către fluvii poate determina frecvente fenomene de “înflorire” a apelor, care sunt o consecinţă a înmulţirii exagerate a organismelor fitoplanctonice. Zooplanctonul erbivor poate provoca variaţii substanţiale ale abundenţei fitoplanctonului. Acest lucru reiese din observaţia că declinul de primăvară a fitoplanctonului este mult mai rapid decât cel care s-ar datora numai epuizării nutrienţilor. Mai mult de atât, nutrienţii niciodată nu dispar complet din apele de suprafaţă, cum ar reieşi dacă ei ar fi factorul limitativ. În unele zone zooplanctonul poate consuma zilnic peste 50% din cantitatea de fitoplancton. Pe lângă variaţiile pronunţate ale abundenţei fitoplanctonului în decursul unui an, există o schimbare evidentă în ceea ce priveşte compoziţia specifică. Această schimbare a speciilor dominante de la un anotimp la altul poartă numele de succesiune sezonieră. În cadrul acestei succesiuni una sau mai multe specii de diatomee, dinoflagelate sau cocolitoforide predomină în plancton pentru o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă după care sunt înlocuite de alte specii. Aceste succesiuni au o repetitivitate anuală. Astfel, în mările temperate apariţia maximumului fitoplanctonic de primăvară este determinată de diatomeele de dimensiuni mici şi cu rate de înmulţire ridicate. Acestea sunt urmate la sfârşitul primăverii de diatomeele de talie mai mare, care vara sunt înlocuite de dinoflagelate. În mările tropicale şi subtropicale cocolitoforidele şi dinofitele predomină în tot lungul anului, deşi periodic pot avea loc dezvoltări explozive ale diatomeelor. Zooplanctonul marin este extrem de divers şi răspândit până la cele mai mari adâncimi. Holoplanctonul mărilor şi oceanelor este dominat în proporţie de 70-90% de crustacee, dintre care cele mai numeroase sunt copepodele (Oithona nana, Cyclopina gracilis, Calanipeda aquaedulcis, Calanus finmarchicus, Paracalanus parvus, Pseudocalanus elongatus, Calocalanus plumulosus, Acartia clausi, Centropages typicus, Temora longicornis). Alte crustacee bine reprezentate în holoplanctonul marin sunt eufauziacele (Euphausia superba, Meganyctiphanes norvegica, Nyctiphanes şi
124

Thysanoessa), cladocerele (Penilia avirostris, Evadne tergestina, E. nordmanni, E. spinifera, Podon leuckarti, P. polyphemoides şi Polyphemus pediculus), ostracodele (Cypridina, Conchoecia şi Philomedes), amfipodele (Euthemisto, Hyperia) şi misidaceele. Protozoarele sunt bine reprezentate în planctonul marin atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi. Dintre protozoare cele mai numeroase sunt foraminiferele (Gobigerina, Globorotalia) şi radiolarii (Acanthometron). Reprezentanţii acestor două ordine sunt atât de abundenţi şi de larg răspândiţi încât scheletele lor au format depozite groase pe arii extinse ale fundurilor marine adânci. Consumatori primari importanţi sunt ciliatele şi micile flagelate nefotosintetizante. Ciliatele, în special reprezentanţii familiei Tintinnoidea, se găsesc mai ales în planctonul din apropierea coastelor. Reprezentanţi holoplanctonici ai celenteratelor sunt scifozoarele, sifonoforele şi ctenoforele. Scifomeduzele se numără printre cele mai mari organisme planctonice şi câteodată sunt prezente în număr mare. Dintre moluştele adaptate la viaţa planctonică fac parte gasteropodele pteropode şi heteropode. Tot în holoplancton pot fi incluse şi sepiile mici. Din holoplancton mai fac parte chetognatele, rotiferele, unii nemerţieni, polichete şi urocordate. Meroplanctonul este localizat mai ales în regiunile pelagialului neritic. Are un pronunţat caracter sezonier, fiind în strânsă dependenţă de perioada de reproducere a formelor adulte. Meroplanctonul este mult mai diversificat decât holoplanctonul, fiind alcătuit din ouăle şi larvele aparţinând aproape tuturor grupelor de organisme marine. Răspândirea zooplanctonului este extrem de inegală, atât pe orizontală, cât şi în adâncime. Variaţiile în abundenţa zooplanctonului sunt însă mai puţin pronunţate decât cele ale fitoplanctonului şi se datorează atât evoluţiei sezoniere a factorilor de mediu, ci şi unor fenomene cu repetare ritmică, constantă. Aglomerările eterogene de plancton se datorează în general curenţilor de suprafaţă care antrenează planctonul spre anumite zone. Hrana, de asemenea, poate atrage mase mari de zooplancton, ca şi ariile optime pentru reproducere. În ceea ce priveşte dinamica anuală, zooplanctonul atinge maximul după intrarea în declin a exploziei de primăvară a
125

diatomeelor (figura 3. de regulă.7. Nectonul marin se compune în special din peştii osoşi şi cei cartilaginoşi. fiind considerate erbivore. Majoritatea zooplancterilor se hrănesc cu fitoplancton. ca de exemplu calmarii şi sepiile. care sunt principalii consumatori ai diatomeelor. În acest caz adâncimea maximă la care coboară aceste organisme este dată de temperatură. icre şi larve epipelagice şi sunt cei mai răspândiţi în apele de suprafaţă din zonele tropicale şi subtropicale. Pe lângă migraţiile circadiene. peştele-spadă. Astfel. zooplanctonul filtrator se hrăneşte şi cu suspensiile organice moarte (detritus). Vara acestea sunt urmate de dezvoltarea populaţiilor de peşti şi nevertebrate zooplanctonofage. Peştii care îşi petrec întreaga viaţă în zona epipelagică poartă numele de holoepipelagici. Astfel.). majoritatea peştilor zburători. Spre sfârşitul primăverii şi începutul verii se înregistrează o creştere considerabilă a abundenţei organismelor meroplanctonice. În afară de fitoplancton. Aceşti peşti au. În unele cazuri detritusul împreună cu flora bacteriană ce se dezvoltă pe acesta joacă un rol chiar mai mare decât planctonul viu. speciile de ton. Această creştere a zooplanctonului este dată în special de copepodele calanoide. iar noaptea se adună în apele de la suprafaţă. reptilele şi păsările marine. 126 . mai există şi migraţii sezoniere pe verticală. Protozoarele planctonice au un rol deosebit în lanţul trofic planctonic. Dintre nevertebrate singurele care pot fi considerate ca aparţinând nectonului sunt unele moluşte cefalopode. De asemenea. Deosebit de abundente în această perioadă sunt meduzele şi ctenoforele care se hrănesc intens cu copepode şi larvele planctonice. ziua organismele planctonice se ţin la adâncimi mai mari. Aici includem anumite specii de rechini. reprezentând o verigă majoră dintre bacterii şi zooplanctonul de talie mai mare. temperatura poate influenţa migraţiile verticale. unele chetognate şi unele copepode ale genului Calanus coboară în ape mai adânci către toamnă pentru iernat. În cadrul nectonului putem distinge anumite grupuri de peşti. Zooplanctonul poate efectua migraţii nictemerale active pe verticală în decursul unei zile. Tot atunci se pot dezvolta chetognatele şi tunicatele. peştele-lună (Mola mola) etc. la care se mai adaugă mamiferele.

codul (Gadus morrhua. deşi este sărac în ceea ce priveşte numărul de specii. ostracode. De aceea mările epicontinentale constituie zonele cele mai căutate pentru pescuit.Peştii care îşi petrec doar o parte din ciclul lor de viaţă în epipelagial sunt denumiţi meroepipelagici. În hiponeuston se aglomerează o serie de larve de moluşte. este bine reprezentat din punct de vedere cantitativ. Nectonul neritic. Epipelagialul oceanic cuprinde peştii cei mai bine adaptaţi la viaţa pelagică. dar se reproduc în apele din apropierea coastelor (heringul Clupea harengus. sardelele. dar şi alte regiuni ale şelfului european unde se pescuieşte heringul. sardelele (Sardina pilchardus). Epineustonul marin este reprezentat doar prin câteva specii de ploşniţe de apă aparţinând genurilor Halobates. scrumbia albastră (Scomber scombrus). stadiile naupliale şi copepodit ale copepodelor. stavridul. Aici trăiesc şi formează cârduri imense. baracuda mare sau becuna (Sphyraena barracuda) etc. hamsiile (Engraulis spp. Aceştia au corpul fuziform şi organe de înot bine dezvoltate. Hermatobates şi Halovelia. rechinul-balenă Rhincodon typus) sau chiar în apele continentale (somonul). reprezentând aproape 90% din pescuitul mondial. Acest grup este mai diversificat şi cuprinde acei peşti care ca adulţi trăiesc în zona epipelagică. mediterranea.). G. G. izopode (Idothea metallica). icrele de chefal. hamsie şi alevinii unor peşti. Dintre reprezentanţii tipici ai hiponeustonului marin pot fi citate unele copepode (Pontella atlantica. callarias. Alţi peşti pătrund în epipelagial noaptea când unii peşti din apele adânci. ca de pildă peştele lanternă (Myctophum). merlangus). ouăle polichetelor. Dintre cele mai productive mări fac parte Marea Nordului. care aleargă pe luciul apei în căutare de hrană. Hiponeustonul marin este mult mai diversificat. în special de peşti. scrumbiile (Scomber. 127 . Anomalocera patersoni). pălămida (Sarda sarda). radiolari coloniali şi salpe. Alosa). stavrid. Pentru ouăle şi juvenilii hidrobionţilor. stratul superficial de apă bine încălzit şi aerat reprezintă un fel de „incubator”. crevete şi crabi. P. stavridul (Trachurus mediterraneus). heringul (Clupea harengus). macroul etc. care apoi se îndreaptă spre apele neritice. migrează în apele de suprafaţă pentru a se hrăni. Marea Baltică.

Algele verzi au relativ puţini reprezentanţi marini (Ulva. Astfel. reprezentate prin circa 40 de specii aparţinând genurilor Zostera. Caulerpa). deoarece au nevoie de lumina roşie din spectrul luminos. in timp ca algele roşii pătrund cel mai adânc. Cea mai larg răspândită este Zostera marina (iarba de mare). Aici există o hrană bogată sub forma resturilor de materii organice care cad pe fund din coloana de apă 128 . în timp ce algele roşii abundă în mările tropicale calde. Fundul mării oferă condiţii propice pentru dezvoltarea animalelor. Cele mai multe fanerogame marine populează mările tropicale. Thalassia. Nereocystis). Algele brune se întâlnesc la adâncimi ceva mai mari. putând face fotosinteză şi în lumina verde-albastră. Ascophyllum. urmate de algele roşii (Phyllophora. algele verzi se întâlnesc mai ales în zonele puţin adânci din preajma litoralului. la care se mai adaugă unii licheni şi fanerogame marine. inducând o selectare şi o etajare a algelor în raport cu pigmenţii asimilatori. Polysiphonia. Zoobentosul. Algele brune preferă în general apele mai reci. Dintre algele macrofite cele mai diversificate şi mai abundente în apele marine sunt algele brune (Fucus. Atât animalele. Spermatofitele au pătruns în mediul marin de pe uscat sau din apele dulci. Halophila şi Ruppia. Laurencia. Velella spirans) dintre animale şi prin algele genului Sargassum dintre plante. Laminaria. roşii şi verzi. Cystoseira. Lumina este factorul determinant în distribuţia algelor. Cymodocea. Cladophora. cât şi plantele pleustonice formează mari aglomerări la suprafaţa apei.Pleustonul marin este reprezentat în special prin sifonofore (Physalia physalis. Ceramiun). deşi unele sunt răspândite şi în mările temperate. Fitobentosul marin este alcătuit în special din alge brune. Posidonia. ceea ce explică prezenţa lor în apele costiere pe funduri nisipoase-mâloase. deci nu stânjeneşte dezvoltarea macrofitelor. Singurele spermatofite marine fac parte din familia Zosteraceae. dar se pot dezvolta în număr mare mai ales în apele îndulcite ale lagunelor sau estuarelor. tot atunci fitoplanctonul n-a apucat încă să se dezvolte masiv. Macrocystis. În mările temperate dezvoltarea maximă a algelor macrofite are loc în perioada rece a anului. Enteromorpha. Cauza o constituie bogăţia apei marine în substanţe nutritive în acest sezon.

acoperite în cea mai mare parte a anului de gheţuri comunităţile supralitorale lipsesc. L. Pentru depozitele în descompunere de alge şi iarbă de mare aruncate la mal sunt caracteristice amfipodele săritoare (Talorchestia deshayesii. Aici mai trăiesc melcii Patella vulgata. unii păianjeni şi miriapode. L. izopode (Ligia oceanica. chilopodele. montagui). Comunităţile 129 . Ovatella myosotis. cu Chthamalus stellatus mai sus şi cu Balanus balanoides mai jos. Gammarus olivii. briozoare. coleopterele (Bledius). unii crabi (Pachygrapsus marmoratus. Nucella lapillus. Ocypoda şi Cardisoma. antozoare (Actinia equine). Orchestia gammarella şi O. Diferitele părţi ale fundului mărilor şi oceanelor sunt populate de comunităţi caracteristice. poliplacofore (Chiton cinereus). polichete. În orizontul inferior al eulitoralului stâncos se întâlnesc gasteropode (Patella. littorea. dintre care principalii sunt competiţia şi prădătorismul. izopodele (Tylos latreillei). Etajul supralitoral mâlos sau mâlos-nisipos este populat de melcul pulmonat Alexia. diverse insecte coleoptere (Bledius) şi diptere. într-o măsură mai mică. Littorina obtusata. Partea superioară a eulitoralului stâncos este caracterizat prin “orizontul ciripedelor albe”.) şi insecte diptere. În regiunile tropicale aici sunt prezenţi crabii scormonitori ale genurilor Uca.de deasupra şi care în anumite zone pot susţine populaţii dense de organisme bentonice. bivalve (Mytilus edulis). saxatilis). cărora li se asociază insectele halofile litorale. În mările calde aici adesea se găsesc crabii Grapsus strigosus şi Pachygrapsus marmoratus. Alexia) şi oligochetul Enchytraeus albidus. Distribuţia şi abundenţa speciilor în cadrul comunităţilor bentonice este influenţată şi de factorii biotici. italica). L. Siphonaria şi Nerita. crustacee (Sphaeroma serratum. În zonele polare. Comunităţile supralitoralului nisipos şi nisipos-mâlos sunt alcătuite în cea mai mare parte din amfipode (Talitrus saltator). littoralis şi Gibbula umbilicalis). spongieri. de caracteristicile fizice şi chimice ale apei.) şi stele de mare (Asterias rubens). Supralitoralul stâncos este populat de gasteropode (Littorina neritoides. Aceste asocieri ale anumitor specii de animale sunt determinate în special de natura substratului şi. hidrozoare. Birgus latro şi Geograpsus spp. melcii pulmonaţi (Truncatella subcylindrica. L.

format de desişurile de plante marine. polichete sedentare tubicole (Pomatoceros triqueter). Lysiosquilla. O altă comunitate a eulitoralului mâlos este cea de mangrove din mările tropicale. reprezentate prin spongieri. misidacee (Gastrosaccus sanctus). Arenaeus şi Emerita). Pe fundurile pietroase predomină formele fixate. Eulitoralul mâlos şi mâlos-nisipos este slab reprezentat în specii. hidropolipi. Saccocirrus papillocercus şi Nerine cirratulus). Pisione remota. hrana. bivalve (Mytilus edulis. adăpostul şi loc pentru înmulţire pentru numeroase animale. polichete (Spirorbis). ciripedul Balanus. Asterias rubens). Ceratoderma edule). Un mediu aparte îl reprezintă fitalul. arici de mare (Paracentrotus lividus). Se prezintă foarte diversificat. amfipode (Haustorius. hidrozoare (Dynamena pumila). Mya arenaria. Eteone longa). bivalvele (Macoma baltica. Tot aici se găsesc forme mai mult sau mai puţin mobile – diferite gasteropode. Arenicola marina. Bathyporeia). priapulidele (Priapulus caudatus). bivalve (Donacilla cornea şi Donax spp. stele de mare (Marthasterias glacialis. briozoare şi ascidii. Specii caracteristice întâlnite aici sunt polichetele (Hediste diversicolor. izopodele (Mesidothea entomon). polichete (Ophelia bicornis. Pygospio elegans. în timp ce în mările calde acestea sunt înlocuite de comunităţile de stridii. Aici predomină formele mici. Ele asigură locul de trai. amfipodele (Corophium volutator). În etajul sublitoral acţiunea atmosferică şi cea continentală este indirectă. din ce in ce mai atenuate pe măsura creşterii adâncimii. Condiţiile de mediu sunt destul de uniforme. actinii (Anemonia sulcata). nematode.). În eulitoralul nisipos se întâlnesc turbelariate (Otoplana subterranean. gasteropode (Terebra). bine camuflate de spongieri. 130 . care la fel ca şi locuitorii zonelor stâncoase duc un mod de viaţă fixat sau sedentar. Convoluta roscoffensis). crustacee şi peşti bentonici. copepode harpacticide.de midii sunt caracteristice mărilor temperate. stridii). briozoare (Membranipora). Pentru compoziţia comunităţilor de animale de pe substrat dur o importanţă deosebită o are caracterul epibiozelor vegetale. izopode (Eurydice dollfusi) şi decapode (Callianassa. crabii (Carcinus maenas) şi castraveţii de mare (Echiurus echiurus). Spio filicornis. Pinctada vulgaris.

dintre care cele mai multe sunt pelofage sau filtratoare. Cele mai mari amplitudini le au: a) mareele de perigeu b) mareele de sizigii c) mareele de nadir d) mareele mixte 2. sub formă de epibioză. Resursele de hrană pe fund mâlos sunt mai bogate. Heteromastus filiformis. asemănătoare cu cea a nisipului (cambulă. copepode. Formele coloniale pot acoperi. Între fundurile nisipoase şi cele mâloase nu există o delimitare netă. polichete. Baza trofică bogată de aici asigură dezvoltarea aici a puietului multor specii de peşti cu valoare economică. Lumbrineris tenuis). cea mai mare parte a plantelor. Aşa sunt unele bivalve (Mya arenaria. Nassa reticulata). crevete. Predomină formele mobile – turbelariate. Pe fund nisipos predomină formele vagile. Întrebări de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – Apele marine 1. polichete (Nereis virens. care trăiesc în galerii sau tuburi: polichete. Ele trăiesc în sediment sau se îngroapă temporar în el.unele amfipode (Caprella) şi izopode tubicole. melci (Hydrobia totteni. Lanice conchilega. caracatiţe). echinoderme şi amfioxul (Branchiostoma lanceolatum). Macoma baltica. Multe specii vagile prezintă o culoare homocromă. cele sedentare fiind rare. Angulus tenuis). Sunt prezente şi numeroase forme săpătoare. În zonele mai adânci substratul dur trece de obicei în substrat alcătuit din prundiş. ceea ce explică şi bogăţia mai mare a faunei de aici comparativ cu cea de pe fund nisipos. Datorită abundenţei numerice mari fundurile mâloase sunt foarte productive. moluşte bivalve şi gasteropode şi echinoderme. apoi în cel nisipos. În mările tropicale fitoplanctonul este dominat de: a) cloroficee b) dinoflagelate c) diatomee 131 . unele izopode şi ostracode dintre crustacee. cele două tipuri de sediment amestecându-se în proporţii diferite.

În apele marine concentraţia minimă a oxigenului dizolvat se înregistrează între: a) 500-100 m adâncime b) 0-25 m adâncime c) 6000-11. Dezvoltarea maximă a fitoplanctonului marin din zonele polare se înregistrează: a) iarna b) primăvara c) vara d) toamna 6. Câmpiile abisale se întind între: a) 200-3000 m adâncime b) 3000-6000 m adâncime c) 6000-11. Circulaţia termohalină a apei marine este dată de: a) atracţia gravitaţională a Lunii şi Pământului 132 . Salinitatea cea mai mare se înregistrează în: a) regiunea polară b) regiunea temperată c) regiunea tropicală d) regiunea ecuatorială 5. Zooplanctonul marin este dominat de: a) coccolitoforide b) cladocere c) copepode 8.d) cianobacterii 3.000 m adâncime 7.000 m adâncime 4. Concentraţia oxigenului din apa marină variază: a) direct proporţional cu temperatura b) invers proporţional cu salinitatea c) direct proporţional cu intensitatea respiraţiei organismelor acvatice 9.

6. Enumeraţi proprietăţile coligative ale apei marine. Daţi exemple de organisme care se întâlnesc în potamon. Transparenţa cea mai mare se înregistrează: a) în mările polare b) în mările temperate c) în mările tropicale 11. 133 . Speciile marine eurihaline sunt caracteristice pentru: a) estuare b) recifele de corali c) zonele abisale Teme pentru examinarea finală 1. Enumeraţi deosebirile dintre o mlaştină eutrofă şi una oligotrofă.b) variaţiile de densitate a apei c) acţiunea forţei Coriolis 10. 2. 4. Cum se clasifică apele naturale după conţinutul de săruri minerale? 3. Ce este ciclomorfoza şi prin ce se explică apariţia acestui fenomen? 7. Care sunt categoriile dimensionale ale bentosului? 5. Descrieţi regimul termic al lacurilor naturale din zona temperată. Meroplanctonul este deosebit de dezvoltat în: a) zona batipelagică b) provincial neritică c) provincial oceanică 12.

De ce apa marină nu îngheaţă? 134 . Cum se explică faptul că cele mai multe organisme planctonice au dimensiuni mici? 17. Care este semnificaţia biologică a relaţiei neliniare temperatură-densitate? 16. Enumeraţi plantele care fac parte din flora moale 15.8. 13. care sunt diviziunile biologice ale domeniului pelagial? 10. 12. Explicaţi rolul de sistem-tampon al bicarbonaţilor dizolvaţi în apă. Care este dinamica populaţiilor fitoplanctonice din apele stătătoare din zona temperată? 9. Care sunt consecinţele polarizării moleculei de apă. 14. Cum se explică faptul că hidratarea tisulară contribuie la creşterea flotabilităţii planctonului? 11. Precizaţi rolul manganului în apele marine. Ce este punctul de compensaţie şi care este semnificaţia lui biologică? 18.

. S. vol. V. R.. Ed. Viaţa în apele curgătoare de munte.R. ediţia a 4-a.R.S... I. Ştiinţifică. Gauthier – Villars. Udrescu. Universităţii “Al. Popescu-Marinescu V. R.S. Lumea algelor. 1951 – Plantele de apă şi de mlaştină... Târgu-Mureş Buşniţă Th. Gh. Moskva Lascu. Didactică şi Pedagogică.. Acad. Ed. ediţia a 2-a revizuită. C... L’étude des eaux continentales. S. Konstantinov. Monografia zonei Porţilor de Fier. M..R.S. Bogoescu.). T. P. Paris Antonescu.. Ed. Bucureşti Madoni.. Academiei R. E. Curs de hidrobiologie şi limnologie. Ed.. Brezeanu Gh.S. Al. Ed.. Bucureşti Bănărăscu. Fauna R. 2002 – Lacul de acumulare: Supraveghere biologică... Sârbu Ş. 1964. Prunescu-Arion E. 1998 – Hidrobiologie.. Cărăuşu S. Ed. C. Bucureşti. University Press. Ed. 6: Boişteanu.. Bucureşti Mustaţă. 1965 – Hidrochimie şi hidrobiologie. Acad. Paris... Limnologie. Univeristà degli studi di Parma Marcoci. de Stat pentru Literatura Ştiinţifică şi Didactică. 1972. Didactică şi Pedagogică. Pisces-Osteihtyes. I.. Bucureşti Dussart B. 1966.P. Bucureşti. 1976.. Academiei R. 1965 – Ghidul naturalistului în lumea apelor dulci. 1967 – Biologia apelor.S. C. 1970. Ed. S.. Bucureşti Chiriac. E. Ed. Natura. 1969 – Biologia apelor impurificate.V. Ed. Acad. 1957. Ed.Bibliografie Angelier.R. 1986 – Obşciaia ghidrobiologhia.. Bazele biologice ale protecţiei apelor. (sub red. Ed.. A. Universitatea “Al.P. Cuza” Iaşi 135 .P. 2000 – Écologie des eaux courantes. Olteanu M. C.R. 1952 – Tratat de ihtiologie. Vâsşaia şkola. XIII. Technique & Documentation. Ionescu. Ed. I. 2005 – Depurazione biologica nei fanghi attivi. Cărăuşu. 1987 – Peşteri scufundate.R. Ed. Bucureşti Mălăcea. 1980 – Hidrobiologie.. Cuza” Iaşi Burian P. Popescu. Ştiinţifică. Bucureşti Antonescu. Ed. 184 pp. P.. R..

).. Acad. Akad. ediţia a 2-a. Bucureşti Pârvu C. V. R.. New York Papadopol. Oros. 2007 – Hidrobiologie. Israel Program for Scientific Translations. Moskva-Leningrad 136 . Tufescu M.S. ediţia a 2-a. 1981. Ed. Bănărescu.R. Nauk SSSR. 1971 – Marine neustonology.A. Harper & Row Publishers. Ed. Casa de Editură Venus..D. 1974 – Limnologie şi oceanologie.. Ed. Jerusalem Zernov.. Pora. 1981.. M. Didactică şi Pedagogică. 1988 – Marine biology: an ecological approach. G. 1980 – Ecosistemele din România. – Ecologia şi activitatea umană. 1949 – Obşceaia ghidrobiologhia. Ed. eduţia a 2-a revizuită. Yu. Ceres. Bucureşti Nybakken. Bacău Surugiu. Negrea. 2002 – Ecologie acvatică. E. 1975 – Ecologia populaţiilor de cladoceri şi gasteropode din zona inundabilă a Dunării. (sub red. Rovimed Publishers. J. Bucureşti Nicoară. Ş. Didactică şi Pedagogică.A. Bucureşti Zaitsev.. Ed.R.W.. 2005 – Introducere în biologia marină. Ed.Negrea.. Ştiinţifică.. A. Bucureşti Pârvu C. Ed. Bucureşti Vasiliu. 1978 – Hidrobiologie (Limnologie biologică)... V.... Ed.. Iaşi Nikolski.. Albatros. P. Hidrobiologie. Ed. Bucureşti Pricope. Academiei R. Ed. Bucureşti. V. 1960 – Animale de apă dulce şi răspândirea lor. Îndrumar pentru cunoaşterea naturii. I. S. – 244 p. M..S. 1962 – Ecologia peştilor. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Tufescu. Ed. G.P.. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful