FIFA

Za dobrobit igre

PRAVILA IGRE 2004.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 …………………………………………………………………………………………

Pravila igre 2004. Juli 2004.godine Uz odobrenje Borda me unarodne fudbalske asocijacije (IFAB) Ova knjižica se ne smije reproducirati ili prevoditi u cjelosti ili djelomi no na bilo koji na in bez odobrenja FIFA-e Izdava FIFA Cirih, ul.Hitzigiweg 11, Švicarska

Naredni sastanak Borda me unarodne fudbalske asocijacije (IFAB): Vale of Glamorgan, Vels, 26.februara 2005.godine

2

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 …………………………………………………………………………………………

NAPOMENE U VEZI PRAVILA IGRE Izmjene Pod uslovom pristanka relevantne asocijacije lanice i pod uslovom da se pridražava principa ovih Pravila, Pravila se mogu mijenjati u njihovoj primjeni za utakmice igra a mla ih od 16 godina, žena fudbalera, fudbalera veterana (preko 35 godina) i igra a sa hendikepom. Svaka ili sve naredne izmjene su dozvoljene: Dimenzije terena za igru Veli ina, težina i materijal od kojeg je napravljena lopta Širina/razmak izme u stubova vrata i udaljenost (visina) pre ke od tla Trajanje dijelova igre Zamjenici igra a Dalje izmjene su dozvoljene samo uz saglasnost Borda me unarodne fudbalske asocijacije (IFAB). Ženski i muški gramati ki rod U Pravilima igre muški gramati ki rod koji se odnosi na sudije, asistente sudija, igra e i službena lica koristi se radi pojednostavljivanja, a važi za oba gramati ka roda, i muški i ženski. Klju /Legenda U tekstu Pravila igre korišteni su ovi simboli: * ako nije propisano/predvi eno Specijalnim okolnostima koje su pobrojane u Pravilu broj 8 – Po etak i nastavak igre | Jedna crta ozna ava nove izmjene Pravila

3

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 …………………………………………………………………………………………

SADRŽAJ Stranica Pravilo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Teren za igru Lopta Broj igra a Oprema igra a Sudija Asistenti sudija Trajanje utakmice Po etak i nastavak igre Lopta u igri i lopta van igre Na in postizanja pogotka Ofsajd Prekršaji i nesportsko ponašanje Slobodni udarci Kazneni udarac Ubacivanje Udarac iz vratarevog prostora Udarac iz ugla Procedure za odre ivanje pobjednika utakmice Tehni ki prostor etvrti sudija Znakovi sudije Znakovi asistenta sudije Pravilo 11 – Ilustracije Pravilo 12 – Ilustracije Dodatna uputstva za sudije Asistenti sudija i etvrti sudija Pravila Borda me unarodne fudbalske asocijacije (IFAB)

4

15 m (10 jardi). Dimenzije Teren mora biti pravougaonog oblika.1 . Nijedna linija ne smije biti šira od 12 cm (5 in a). Dužina: Širina: minimalno maksimalno minimalno maksimalno 90 m 120 m 45 m 90 m (100 jardi) (130 jardi) (50 jardi) (100 jardi) Me unarodne utakmice Dužina: Širina: minimalno maksimalno minimalno maksimalno 100 m 110 m 64 m 75 m (110 jardi) (120 jardi) (70 jardi) (80 jardi) Obilježja na terenu Teren za igru se obilježava linijama.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Dvije kra e linije zovu se popre ne linije. Dvije duže grani ne linije zovu se uzdužne linije. Oznaka središta stavljena je na sredini središnje linije. u skladu sa Pravilima takmi enja. Oko središta ozna en je krug radijusa 9. Dužina uzdužne linije mora biti ve a od dužine popre ne linije. Teren za igru je podijeljen na dvije polovine središnjom linijom.TEREN ZA IGRU Podloga terena |Utakmice se mogu igrati na prirodnoj ili vješta koj |podlozi. Te linije pripadaju prostorima koje ograni avaju. 5 .

5. Izvan kaznenog prostora iscrtava se jedan luk koji je pre nika 9. Te linije se protežu u teren za igru na udaljenosti od 16. Stubi i sa zastavicama Stubi sa zastavicom.5 m (18 jardi).5 metara (6 jardi) od unutrašnjosti svake strane vrata. 6 .F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Vratarev prostor Vratarev prostor se definiše na svakom kraju terena kako slijedi: Povla e se dvije linije pod pravim uglovima u odnosu na popre nu liniju. a ne smiju biti bliži od 1 m (1 jard) izvan uzdužne linije. 16.5 m (18 jardi) od unutrašnjosti svakog stuba vrata. sa tupim (nezaoštrenim) vrhom i zastavicom. Prostor obilježen tim linijama i popre nom linijom zove se kazneni prostor. Prostor koji je obilježen tim linijama i popre na linija predstavljaju vratarev prostor.5 m (5 stopa). Kazneni prostor Kazneni prostor se definiše na svakom kraju terena kako slijedi: Povla e se dvije linije pod pravim uglom u odnosu na popre nu liniju.5 m (6 jardi) i povezane su jednom linijom koja je povu ena paralelno sa popre nom linijom. Te linije se protežu u teren za igru dužinom od 5. a spajaju se linijom koja se povla i paralelno sa popre nom linijom.15 m (10 jardi) od svake oznake za kazneni udarac. Stubi i sa zastavicama se tako e mogu postavljati na svakom kraju središnje linije. postavlja se na svaki ugao terena za igru. Unutar kaznenog prostora stavlja se oznaka za kazneni udarac 11 m (12 jardi) od središnje ta ke izme u stubova vrata i na jednakoj udaljenosti od njih. koji ne može biti niži od 1.

44 m (8 stopa). Na vrata i tlo iza vrata mogu se postaviti mreže. i spojena na vrhu horizontalnom pre kom.32 m (8 jardi). pod uslovom da su postavljene na prikladan na in i da ne ometaju vratara. od svakog ugaonog stuba iscrtava se etvrtina kruga polupre nika 1 m (1 jard). Vrata Vrata moraju biti postavljena na sredini svake popre ne linije. Prenosiva vrata se mogu koristiti ako zadovoljavaju ovaj zahtjev. Ona se sastoje od dva uspravna stuba jednako udaljena od ugaonih stubi a sa zastavicama. 7 . Razdaljina izme u stubova iznosi 7. tako da su bezbjedna. Bezbjednost Vrata moraju biti vrsto usa ena u tlo.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Luk ugla Unutar terena za igru. Stubovi i pre ka vrata moraju biti bijele boje. a razdaljina izme u ivice pre ke i tla iznosi 2. Linije su iste širine kao i stubovi i pre ka. koja ne smije prelaziti 12 cm (5 in a). Oba stuba i pre ka iste su širine.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 …………………………………………………………………………………………

Teren za igru

Stubi sa zastavicom na uglu

8

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Metri ke mjere

Imperijalne (anglosaksonske) mjere /jardi

9

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Odluke Borda me unarodne fudbalske asocijacije (IFAB) Odluka br.1 Ako pre ka spadne sa stubova ili se slomi, igra se zaustavlja sve dok se pre ka ne popravi ili zamijeni. Ako popravka nije mogu a, utakmica se prekida. Upotreba konopca umjesto pre ke nije dozvoljena. Ako se pre ka može popraviti, utakmica se nastavlja sa spuštanjem lopte na mjestu gdje se lopta nalazila kada je igra zaustavljena. * (vidi stranu 3) Odluka br.2 Stubovi i pre ka vrata moraju biti napravljeni od drveta, metala ili nekog drugog odobrenog materijala. Moraju biti kvadratnog, pravougaonog, okruglog ili elipsastog oblika i ne smiju predstavljati opasnost za igra e. Odluka br.3 Nije dozvoljena nikakva vrsta komercijalnog reklamiranja, bilo stvarnog ili virtualnog, na terenu za igru i na opremi za teren (uklju uju i mreže za vrata i podru ja koja ona okružuju) od trenutka kada ekipe u u na teren za igru pa do trenutka kada ga napuste na poluvremenu i od trenutka kada ekipe ponovo u u na teren za igru pa do kraja utakmice. Posebno nije dozvoljeno postavljanje nikakvog reklamnog materijala na vrata, mreže, stubi e sa zastavicama ili zastavice. Na te predmete se ne smije stavljati nikakva nepripadaju a oprema (kamere, mikrofoni, itd.). Odluka br.4 Nije dozvoljeno nikakvo reklamiranje unutar tehni kog prostora ili unutar jednog metra od uzdužne linije i izvan terena za igru na tlu / zemlji. Nadalje, nije dozvoljeno nikakvo reklamiranje u podru ju izme u linije vrata i mreža vrata.

Odluka br. 5 Na terenu za igru i na opremi za teren (uklju uju i mreže vrata i podru ja koje one opasavaju) zabranjena je reprodukcija, bilo stvarna ili virtualna, logotipa reprezentacija ili amblema FIFAe.

10

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… konfederacija, asocijacija lanica, liga, klubova ili drugih tijela, tokom vremena igranja utakmice, kako je opisano u Odluci br.3. Odluka br.6 Izvan terena za igru može se postaviti oznaka 9,15 m (10 jardi) od luka ugla i pod pravim uglom u odnosu na popre nu liniju, kako bi se osiguralo da e se poštovati razdaljina prilikom izvo enja udarca iz ugla. Odluka br.7 Kada se na takmi arskim utakmicama izme u reprezentativnih ekipa asocijacija koji su u lanjene u FIFAu, ili na utakmicama me unarodnih klupskih takmi enja, koristi vješta ka podloga, ta podloga mora zadovoljavati zahtjeve FIFAinog Kvalitativnog koncepta za vješta ku podlogu ili Me unarodnog standarda za vješta ku podlogu, osim ako FIFA izda posebno odobrenje. Odluka br.8 U slu ajevima kada postoji tehni ki prostor, on mora zadovoljiti zahtjeve koje je odobrio Bord me unarodne fudbalske asocijacije, a koji su sadržani u ovom izdanju.

11

slobodnog udarca. Zamjena neispravne lopte Ako lopta pukne ili postane neispravna tokom utakmice: • • Utakmica se zaustavlja Utakmica se nastavlja spuštanjem zamjenske lopte na mjesto gdje je prva lopta postala neispravna* (vidi stranu 3) Ako lopta pukne ili postane neispravna dok nije u igri. udarca iz ugla. prilikom udarca na vrata. 12 .1 atmosfera (600-1100 g/cm²) na nultoj nadmorskoj visini (8.5 funti/kvadratni in – 15.6 – 1.6 funti/kvadratni in ). kaznenog udarca ili ubacivanja: • Utakmica se ponovo po inje (nastavlja) na odgovaraju i na in. na po etku utakmice. Lopta ne smije biti zamijenjena tokom utakmice bez dozvole sudije.2 – LOPTA Kvalitet i mjere Lopta je: • • • • • Okrugla Napravljena od kože ili drugog odgovaraju eg materijala Obima koji ne prelazi 70 cm (28 in a) i nije manji od 68 cm (27 in a) Težine koja ne prelazi 450 g (16 unci) i nije manja od 410 g (14 unci) na po etku utakmice Sa pritiskom koji iznosi 0.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR.

2. 13 . koji su razli iti za svaku kategoriju. 2 Za utakmice FIFAinih takmi enja i utakmice takmi enja koja se organizuju pod pokroviteljstvom konfederacija i asocijacija lanica. Takmi enja asocijacija lanica mogu zahtijevati upotrebu lopti koje nose bilo koju od ove tri oznake.2. Za sve ostale utakmice lopta mora zadovoljavati zahtjeve Pravila br. organizatora takmi enja i odobrenog zaštitnog znaka proizvo a a.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Odluke Borda me uanrodne fudbalske asocijacije Odluka br. prihvatanje fudbalske lopte za upotrebu uslovljeno je time da lopta mora nositi jednu od ovih oznaka: • • • Zvani ni logotip “ODOBRENA OD FIFA-E”. ili Referensu “Me unarodni standard za igra u loptu” Takva oznaka na fudbalskoj lopti ozna ava da je ista zvani no testirana i da se smatra da zadovoljava specifi ne tehni ke zahtjeve. Pravila takmi enja mogu ograni iti veli inu i broj takvih oznaka. ili Zvani ni logotip “PREGLEDANA OD FIFA-E”. izuzev amblema takmi enja. Instituti koji provode te testove moraju biti odobreni od strane FIFA-e.1 U takmi arskim utakmicama dozvoljena je upotreba samo fudbalskih lopti koje zadovoljavaju tehni ke zahtjeve propisane Pravilom br. Listu dodatnih zahtjeva koji su specifi ni za svaku relevantnu kategoriju mora odobriti Bord me uanrodne fudbalske asocijacije. kao i dodatne zahtjeve prema minimalnim specifikacijama koje propisuje Pravilo br. nije dozvoljena nijedna vrsta komercijalnog reklamiranja na lopti. U utakmicama FIFA-inih takmi enja i utakmicama takmi enja organizovanih pod pokroviteljstvom konfederacija. Odluka br.2.

od tri do najviše sedam. mogu se koristiti najviše tri zamjene. Ostale utakmice |U ostalim utakmicama može se koristiti do šest zamjena. Sve utakmice Na svim utakmicama sudija mora dobiti imena zamjena prije po etka utakmice.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. a svaka se sastoji od najviše jedanaest igra a. Pravila takmi enja moraju propisivati koliko zamjena se može imenovati. 3 – BROJ IGRA A Igra i Utakmicu igraju dvije ekipe. moraju biti ispoštovani ovi uslovi: • • Sudija se zamjene obavještava prije svake predložene Zamjenik ulazi na teren za igru tek nakon što igra koji napušta igru iza e sa terena i nakon što zamjenik dobije znak od sudije Zamjenik ulazi na teren za igru na središnjoj liniji i to dok je utakmica zaustavljena. Zamjene koje ne budu prijavljene na taj na in ne mogu u estvovati u utakmici. ili asocijacija lanica. Postupak zamjene Da bi nekog igra a zamijenio drugi igra . Zvani na takmi enja Na nekoj utakmici koja se igra u okviru zvani nog takmi enja organizovanog pod pokroviteljstvom FIFAe ili konfederacija. od kojih je jedan vratar. • • 14 . Utakmica ne smije po eti ako neka od ekipa ima manje od sedam igra a. Zamjena je izvršena kada zamjenik u e na teren za igru.

a igra u kojeg je on zamijenio prestaje svojstvo igra a. 15 . Prekršaji / Kazne Ako zamjena u e na teren za igru bez dozvole sudije: • igra se zaustavlja. Sve zamjene su pod vlaš u i odlukama sudije. Zamjena vratara Svaki igra uslovom: • • može zamijeniti mjesto sa vratarom pod da sudija bude unaprijed obaviješten o toj promjeni.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • • • Od tog trenutka zamjenik postaje igra . bilo da su pozvani da igraju ili ne. Zamijenjeni igra više ne u estvuje u utakmici. da se zamjena izvrši dok je utakmica zaustavljena.

* (vidi sliku 3) Isklju enje igra a i isklju enje zamjene igra a sa terena Igra koji je isklju en sa terena prije po etka utakmice može biti zamijenjen samo nekom od prethodno prijavljenih zamjena. Za bilo koji prekršaj ovog Pravila: • predmetnim igra ima se daje opomena (žuti karton). minimalni broj igra a u ekipi ostavlja se kao diskreciona odluka asocijacija 16 . * (vidi stranu 3) Ako igra zamjeni mjesto sa vratarom bez prethodne dozvole sudije: • • igra se nastavlja. igra se nastavlja spuštanjem lopte na mjestu gdje se nalazila kad je igra zaustavljena.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • • zamjena dobija opomenu (žuti karton) i zahtijeva se da napusti teren. Prijavljeni zamjenik koji je isklju en sa terena. bilo prije po etka igre ili nakon što je igra otpo ela. predmetni igra i dobivaju opomenu (žuti karton) kada se lopta naredni put na e van igre. Odluke Borda me unarodne fudbalske asocijacije Odluka br.3. Nastavljanje igre Ako je igru zaustavio sudija da bi izrekao opomenu: • utakmica se nastavlja indirektnim slobodnim udarcem koji izvodi igra protivni kog tima sa mjesta gdje se lopta nalazila kada je igra zaustavljena. ne može biti zamijenjen.1 U skladu sa najvažnijim uslovima Pravila br.

i moraju se ponašati na odgovoran na in. Me utim. Odluka br. Sva službena lica moraju ostati unutar granica tehni kog prostora ako isti postoji.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… lanica. Bord smatra da se utakmica ne bi smjela nastaviti ako je u nekoj ekipi ostalo manje od sedam igra a.2 Službeno lice ekipe može saopštavati takti ka uputstva igra ima tokom utakmice i mora se vratiti na svoje mjesto nakon što je dao ta uputstva. 17 .

18 . sudije i asistenata sudije. Osnovna oprema Osnovna obavezna oprema igra a je: • • • • • dres ili majica šorc – ako se nosi i termo-šorc.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. sasvim su pokriveni arapama napravljeni su od pogodnog materijala (gume. 4 – OPREMA IGRA A Sigurnost Igra ne smije koristiti opremu ili nositi ništa što je opasno po njega samog ili po drugog igra a (uklju uju i bilo kakav nakit). iste je boje kao i glavni/gornji šorc arape štitnici za potkoljenice obu a Štitnici za potkoljenice • • • Vratari Svaki vratar nosi odje u u bojama po kojima se razlikuje od ostalih igra a. plastike ili sli nih materijala) omogu avaju razuman/prihvatljiv nivo zaštite.

igra napušta teren za igru prvom prilikom kada lopta bude van igre.1 19 . Ponovni po etak (nastavak) igre Ako sudija zaustavi igru da bi izrekao opomenu: • utakmica se nastavlja indirektnim slobodnim udarcem koji izvodi igra protivni ke ekipe.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Prekršaji / Kazne Ukoliko do e do kršenja ovog Pravila: • • igru treba zaustaviti. nijedan igra od kojeg se zatraži da napusti teren za igru da bi popravio opremu ne ulazi ponovo na teren bez dozvole sudije. sudija provjerava ispravnost opreme igra a prije nego što mu dozvoli da ponovo u e na teren za igru. sa mjesta gdje se lopta nalazila kada je sudija zaustavio igru. • • • • Igra od kojeg je zatraženo da napusti teren za igru zbog nekog prekršaja ovog Pravila i koji u e (ili ponovo u e) na teren za igru bez dozvole sudije bi e opomenut (dobi e žuti karton). * (vidi stranu 3) Odluke Borda me unarodne fudbalske asocijacije Odluka br. igra smije ponovo u i na teren za igru samo kada je lopta van igre. igra koji je napravio prekršaj od sudije dobija uputstvo da napusti teren za igru da bi popravio svoju opremu. izuzev ako je ve uspio popraviti svoju opremu.

Igra koji skine/podigne dres da bi pokazao slogane ili reklame bi e kažnjen od strane organizatora takmi enja.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • Igra i ne smiju otkrivati donje majice na kojima su ispisani slogani ili reklame. 20 . • Dresovi moraju imati rukave.

suspenduje ili okon ava utakmicu po svom naho enju ukoliko do e do ometanja bilo koje vrste. Djeluje kao mjerilac vremena i vodi zapisnik utakmice. Povrije eni igra se može vratiti na teren za igru tek nakon što se utakmica nastavi. Osigurava da svaka lopta koja se koristi u igri zadovoljava zahtjeve Pravila br. i gdje je to slu aj.2. Ovlaštenja i dužnosti Sudija: • • • • • • • • Provodi Pravila igre.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Zaustavlja. 5 – SUDIJA Ovlaštenja sudije Svaku utakmicu kontroliše sudija koji ima puno ovlaštenje da provodi Pravila igre u vezi utakmice za koju je imenovan. suspenduje ili okon ava utakmicu po svom naho enju ukoliko do e do prekršaja Pravila. Zaustavlja. • • 21 . Zaustavlja utakmicu ako je po njegovom mišljenju neki igra ozbiljno povrije en i osigurava da isti bude iznesen sa terena za igru. sa etvrtim sudijom. Taj igra se može vratiti na teren za igru tek kad dobije znak od sudije koji se mora uvjeriti da je krvarenje zaustavljeno. 4. Dozvoljava nastavak igre dok je lopta van igre ako je igra po njegovom mišljenju lakše povrije en. Kontroliše utakmicu u saradnji sa Aaistentima sudija. Osigurava da oprema igra a zadovoljava zahtjeve Pravila br. Osigurava da svaki igra ija rana krvari napusti teren za igru.

i/ili službenih lica ekipe.). Djeluje prema informacijama koje dobije od asistenata sudije u pogledu incidenata koje nije uspio vidjeti. ili. 22 . On nije obavezan da tu mjeru odmah poduzme. po svom naho enju. nakon što dobije informaciju od asistenta sudije. a može po svom naho enju. • • • • • Sudijske odluke Sudijske odluke u pogledu kona ne. pod uslovom da još nije bio dao znak za nastavak igre. ali to mora napraviti sljede om prilikom kada lopta bude van igre. i da ih isklju i sa terena za igru i iz njegove neposredne blizine. injenica vezanih za igru su Sudija može promijeniti neku odluku ako shvati da je bila neispravna. tokom i nakon utakmice. Nadležnim organima podnosi izvještaj sa utakmice koji sadrži informacije o disciplinskim kaznama protiv igra a. Daje znak za nastavak utakmice nakon što je ista bila zaustavljena. te o bilo kojim drugim incidentima do kojih je došlo prije. Poduzima mjere protiv službenih lica ekipe koja se neodgovorno ponašaju. istovremeno napravi • • Poduzima disciplinsku mjeru protiv igra a koji su krivi za prekršaje koji povla e opomenu ili isklju enje sa terena za igru.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • Dozvoljava da se igra nastavi kada ekipa protiv koje je napravljen prekršaj dobija korist od te prednosti i kažnjava prvobitni prekršaj ako se predvi ena prednost ne dogodi u tom odre enom vremenu (3 sek. Osigurava da neovlaštena lica ne ulaze na teren za igru. Kažnjava za teži prekršaj kada igra više od jednog prekršaja.

pre ku.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Odluke Borda me unarodne fudbalske asocijacije Odluka br. odigrala i kontrolisala utakmica. stubi e sa zastavicama i loptu. Odluku o zaustavljanju ili nezaustavljanju igre da bi se povrije enom igra u omogu ilo napuštanje terena za igru radi zbrinjavanja povrede. Odluku o stanju inventara ili opreme koji se koriste tokom utakmice. Odluku da zahtijeva ili insistira na odvo enju povrije enog igra a sa terena za igru radi zbrinjavanja povrede. klub. Odluku o zaustavljanju ili nezaustavljanju utakmice zbog ometanja od strane gledalaca ili bilo kojeg drugog problema u prostoru za gledaoce. asocijacija ili drugo tijelo. službenog lica ili gledaoca. 1 Sudija (ili ako je to slu aj. bilo koju vrstu štete na imovini bilo koje vrste. Odluku da se utakmica prekine bez nastavljanja iz bilo kojeg razloga. uklju uju i stubove vrata. asistent sudije ili etvrti sudija) ne smatra se odgovornim za: bilo koju vrstu povrede igra a. To može uklju ivati: • Odluku da je stanje terena za igru ili njegove okolice takvo ili da su vremenski uslovi takvi da dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju odigravanje utakmice. Odluku da dozvoli ili ne dozvoli nekom igra u da nosi odre eni aparat (pomagalo) ili opremu. a do kojeg je došlo ili koji se može pripisati bilo kojoj odluci koju on može donijeti u skladu s uslovima Pravila igre ili u pogledu normalnih procedura koje su potrebne da bi se održala. kompanija. • • • • • • 23 . bilo koji drugi gubitak koji pretrpi neki pojedinac.

• 24 . a |kojesu sadržane u ovoj publikaciji.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • Odluku (u mjeri u kojoj to može biti njegova dužnost) da dozvoli ili ne dozvoli nijednom licu (uklju uju i službena lica ekipe ili stadiona. 2 |Na turnirima ili takmi enjima gdje se imenuje etvrti sudija. Bilo koju drugu odluku koju može donijeti na osnovu Pravila igre ili dužnosti. 3 injenice vezane za igru moraju sadržavati podatak da li je bilo postignutih pogodaka ili ne. fotoreportere ili druge predstavnike medija) da budu prisustni u blizini terena za igru. |njegova uloga i dužnosti moraju biti u skladu sa smjernicama |koje je odobrio Bord Me unarodne fudbalske asocijacije. a u skladu sa pravilima FIFA-e. Odluka br. konfederacije. asocijacija lanice ili lige ili propisima po kojima se igra utakmica. kao i podatak o rezultatu utakmice. Odluka br. oficire za bezbjednost.

Kada se traži zamjena igra a. • Asistencija (Pomo ) Asistenti sudija tako e pomažu sudiji u kontrolisanju utakmice u skladu sa Pravilima igre. 6 – ASISTENTI SUDIJA Dužnosti Imenuju se dvojica asistenata sudije ije dužnosti su da na osnovu odluke sudije. oni mogu u i na teren za igru da bi pomogli kontrolisati udaljenost od 9. Kada se neki igra može kazniti za ofsajd poziciju.15 m. a sudija to nije uspio/mogao vidjeti. 25 . Kada do e do neprihvaljivog ponašanja ili nekog drugog incidenta. prekršaje u kaznenom prostoru). Kada do e do prekršaja kadgod su asistenti sudija bliže akciji nego sudija (to uklju uje u posebnim okolnostima. Da li je prilikom izvo enja kaznenog udarca vratar krenuo naprijed prije nego što je igra šutirao loptu i da li je lopta prešla crtu. U slu aju nepotrebnog miješanja ili neprihvatljivog ponašanja. Koja strana ima pravo na udarac iz ugla.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. udarac sa vrata ili ubacivanje. Posebice. sudija e osloboditi / razriješiti asistenta sudije njegovih dužnosti i nadležnim organima e o tome podnijeti izvještaj. nazna e / daju znak: • • • • • • Kada je lopta u cjelosti izašla sa terena za igru.

7 – TRAJANJE UTAKMICE Dijelovi igre Utakmica traje dva jednaka dijela u trajanju od po 45 minuta. Svaki dogovor o izmjeni trajanja dijela igre (na primjer smanjenje svakog dijela igre na 40 minuta zbog nedovoljnog svjetla) mora se posti i prije po etka igre i mora biti u skladu sa pravilima takmi enja. Nadoknada izgubljenog vremena zavisi od odluke sudije koju on donosi po svom naho enju. Odmor nakon prvog dijela igre ne može trajati duže od 15 minuta. Gubljenja vremena. Pravila takmi enja mogu propisivati trajanje odmora izme u dva dijela igre.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Nadoknada izgubljenog vremena Nadoknada vremena se vrši u svakom dijelu igre za svo vrijeme koje je izgubljeno zbog: • • • • • Zamjene(a) igra a. Iznošenja povrije enih igra a sa terena za igru radi zbrinjavanja povrede. Trajanje odmora izme u dva dijela igre može se promijeniti samo uz saglasnost sudije. Odmor na poluvremenu (nakon prvog dijela) Igra i imaju pravo na odmor izme u dva dijela igre. Ocjenjivanja ozbiljnosti povrede igra a. 26 . osim ako se sudija i dvije ekipe u esnice dogovore druga ije. Bilo kojeg drugog razloga.

trajanje bilo kojeg dijela igre produžava se za onoliko koliko je potrebno da se završi izvo enje kaznenog udarca.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Kazneni udarac Ako treba izvesti ili ponoviti kazneni udarac. izuzev ako Pravila takmi enja propisuju druga ije. Prekid utakmice bez nastavljanja Utakmica koja je prekinuta bez nastavljanja igra se ponovo. 27 .

Lopta se postavlja na središnju ta ku. Pogodak se može posti i i direktno iz po etnog udarca. Procedura • • Svi igra i se nalaze na svojoj polovini terena za igru. na po etku svakog produžetka. 8 – PO ETAK I NASTAVAK IGRE Prethodni uslovi Baca se nov i i ekipa koja dobije odlu uje koja e vrata napadati u prvom dijelu utakmice. na po etku drugog dijela igre. Lopta je u igri kada je igra naprijed. Druga ekipa ima pravo na po etni udarac kojim po inje utakmica. U drugom dijelu utakmice ekipe mijenjaju strane i napadaju suprotne vrata.15 m (10 jardi) udaljeni od lopte dok ona ne bude u igri. Sudija daje znak. Protivni ki igra i ekipe koja izvodi po etni udarac nalaze se najmanje 9. nakon postignutog pogotka.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Ekipa koja dobije žrijeb izvodi po etni udarac kojim po inje drugi dio utakmice. udari i lopta krene • • • 28 . Po etni udarac Po etnim udarcem se po inje ili nastavlja igra: • • • • na po etku utakmice. ako ima produžetaka.

dotakne loptu po drugi put prije nego ju je dotakao drugi igra : • Protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac sa mjesta na kojem je došlo do prekršaja * (vidi stranu 3) Svaki prekršaj vezan za proceduru po etnog udarca: • Po etni udarac se ponavlja. po etni udarac izvodi druga ekipa. 29 . Spuštanje lopte Spuštanje lopte je na in za ponovno po injanje (nastavak) utakmice nakon privremenog prekida koji je bio neophodan dok je lopta bila u igri. zbog bilo kojeg razloga koji nije spomenut u Pravilima igre. Nakon što ekipa postigne pogodak.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • Igra koji Izvodi udarac ne dodiruje loptu drugi put ako je prije toga nije dotakao neki drugi igra . * (vidi stranu 3) Igra ponovno po inje kada lopta dotakne tlo. Prekršaji / Kazne Ako igra koji šutira. Procedura Sudija spušta loptu na mjestu gdje se nalazila kada je igra zaustavljena.

Indirektan slobodan udarac koji se dosudi ekipi koja napada u prostoru vrata protivni ke ekipe izvodi se sa linije prostora vrata koja je paralelna sa popre nom linijom.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Prekršaji / Kazne Lopta se ponovno spušta: • • ako ju je neki igra dodirnuo prije nego je dotakla tlo. ako lopta napusti teren za igru nakon što je dotakla tlo. sa ta ke koja je najbliža mjestu prekršaja. Posebne okolnosti Slobodan udarac koji se dosudi ekipi koja se brani unutar svog prostora vrata izvodi se sa bilo koje ta ke unutar prostora vrata. a da je nijedan igra nije dotakao. Spuštanje lopte za ponovno po injanje utakmice nakon što je igra bila privremeno zaustavljena unutar prostora vrata izvodi se na liniji prostora vrata koja je paralelna sa popre nom linijom sa mjesta koje je najbliže mjestu gdje se lopta nalazila kada je igra zaustavljena. 30 .

uklju uju i i kad: • • se lopta odbije od stuba vrata. se lopta odbije bilo od sudije ili asistenta sudije kada se oni nalaze u terenu za igru. 31 . Lopta u igri Lopta je u igri u svim ostalim slu ajevima. pre ke ili stubi a sa ugaonom zastavicom i ostane u terenu za igru.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR.9 – LOPTA U IGRI I LOPTA VAN IGRE Lopta van igre Lopta je van igre kada: • • je sasvim prešla popre nu ili uzdužnu liniju. je sudija zaustavio igru. bilo po tlu ili po zraku.

ili ako se utakmica završi bez pogodaka. izme u stubova vrata i ispod pre ke. 1 U Pravilima takmi enja dozvoljene su samo procedure za odre ivanje pobjednika utakmice koje je odobrio Bord me unarodne fudbalske asocijacije. Pravila takmi enja Kada pravila takmi enja zahtijevaju da se dobije pobjedni ka ekipa nakon što je rezultat utakmice neriješen. rezultat utakmice je neriješen. Pobjedni ka ekipa Pobjednik je ekipa koja postigne više pogodaka tokom jedne utakmice. a koje su sadržane u ovoj publikaciji. Odluke Borda Me unarodne fudbalske asocijacije Odluka br. 10 – NA IN POSTIZANJA POGOTKA Postizanje pogotka Pogodak je postignut kada cijela lopta pre e preko popre ne linije. 32 . pod uslovom da ekipa koja je postigla pogodak prije toga nije napravila prekršaj Pravila igre. dozvoljene su samo ove procedure koje je odobrio Bord Me unarodne fudbalske asocijacije: • • • pravilo ra unanja pogodaka postignutih u gostima dodatno vrijeme (produžetak) udarci sa ta ke za kazneni udarac.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Ako obje ekipe postignu isti broj pogodaka.

ili se nalazi u istoj liniji sa pretposljednjim protivni kim igra em. Igra se ne nalazi u ofsajd poziciji ako: • • • se nalazi na svojoj polovini terena za igru. ili ubacivanja. uti e na igru. 11 – OFSAJD Ofsajd pozicija Ako se igra na e u ofsajd poziciji to samo po sebi ne predstavlja prekršaj.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. ili udarca iz ugla. tako što taj igra koji je u ofsajdu : • • • Nije prekršaj Ne smatra se prekršajem zbog ofsajd pozicije ako igra primi loptu direktno iz: • • • udarca sa vrata. ili se nalazi u istoj liniji sa zadnja dva protivni ka igra a. ili uti e na protivni kog igra a. Igra je u ofsajd poziciji ako: • se nalazi bliže protivni koj popre noj liniji nego što se nalazi lopta i pretposljednji protivni ki igra . 33 . Prekršaj Igra koji se nalazi u ofsajd poziciji bi e kažnjen zato što se nalazi u ofsajd poziciji samo ako je po mišljenju sudije ukljucen u aktivnu igru u trenutku kada lopta dotakne igra a njegove ekipe ili ako igra neko iz njegove ekipe. ili ostvaruje prednost zato što se nalazi u toj poziciji.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Prekršaji / Kazne Za svaki prekršaj zbog ofsajd pozicije sudija dosu uje indirektni slobodni udarac protivni koj ekipi koji treba izvesti sa mjesta na kojem je napravljen prekršaj. * (vidi stranu 3) 34 .

Direktan slobodan udarac se izvodi sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. Direktni slobodni udarac se tako e dosu uje protivni koj ekipi ako igra napravi neki od narednih prekršaja: • • • • startuje (uklizava) na protivnika kako bi došao u posjed lopte. pljuje protivnika. 12 – PREKRŠAJI I NESPORTSKA PONAŠANJA Prekršaji i nesportska ponašanja kažnjavaju se na sljede e na ine: Direktan slobodan udarac Direktan slobodan udarac se dosu uje protivni koj ekipi ako igra napravi bilo koji od narednih šest prekršaja. namjerno igra loptu rukom (osim vratara unutar njegovog vlastitog kaznenog prostora). bezobziran ili uz korištenje pretjerane snage: • • • • • • udaranje nogom ili pokušaj udaranja nogom protivnika. Kazneni udarac Kazneni udarac se dosu uje ako bilo koji od gore navedenih deset prekršaja igra napravi u vlastitom kaznenom prostoru. guranje protivnika.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. bez obzira na poziciju lopte. tako što ostvari kontakt sa protivnikom prije nego što dotakne loptu. nasrtanje na protivnika. 35 . pod uslovom da je lopta u igri. drži protivnika. udaranje ili pokušaji udaranja protivnika. napravljenih na na in koji sudija smatra kao nepažljiv. skok na protivnika. * (vidi stranu broj 3). saplitanje ili pokušaji saplitanja protivnika.

Indirektni slobodan udarac se tako e dosu uje protivni koj ekipi ako igra po mišljenju sudije: • • • • igra na opasan na in. sprje ava vratara da loptu iz ruke vrati u igru. a ona nije dodirnula nijednog drugog igra a. ometa napredovanje protivnika. dotakne loptu rukama nakon što mu je njegov saigra loptu namjerno dodao. napravi bilo koji drugi prekršaj koji nije spomenut u Pravilu br. * (vidi stranu 3) 36 . Indirektni slobodni udarac se izvodi sa mjesta gdje je napravljen prekršaj.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Indirektan slobodan udarac Indirektan slobodan udarac se dosu uje protivni koj ekipi ako vratar unutar vlastitog kaznenog prostora napravi neki od ovih prekršaja: • • • • više od šest sekundi u rukama zadrži loptu prije nego što je oslobodi iz svog posjeda. ponovo dotakne loptu rukama nakon što ju je oslobodio iz svog posjeda.12 zbog kojeg je igra zaustavljena radi izricanja opomene igra u ili isklju enja igra a iz igre. dotakne loptu rukama nakon što ju je primio direktno iz ubacivanja koje je izveo njegov saigra .

namjerno napusti teren za igru bez dozvole sudije. odlaže nastavak. onemogu i protivni koj ekipi pogodak ili o iglednu priliku za postizanje pogotka tako što namjerno igra rukom (ovo 37 . ozbiljan prekršaj igre (grubost). negodovanje pokazuje rije ima ili pokretima. Prekršaji za koje se igra isklju uje Igra se isklju uje i pokazuje mu se crveni karton ako napravi neki od narednih sedam prekršaja: 1. nesportsko ponašanje. 3. 3. ulazi ili ponovo ulazi na teren za igru bez dozvole sudije. uporno krši Pravila igre. 2.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Disciplinske kazne Crveni ili žuti karton mogu dobiti samo igra ili zamjenik ili igra koji je zamijenjen. 6. 7. 4. nasilno se ponaša. 2. ne poštuje propisanu razdaljinu kada se igra nastavlja udarcem iz ugla ili slobodnim udarcem. 5. pljuje protivnika ili neko drugo lice. Prekršaji za koje se izri e opomena Igra u se izri e opomena i pokazuje žuti karton ako napravi neki od narednih sedam prekršaja: 1. 4.

Odluke Borda Me unarodne fudbalske asocijacije Odluka br. po mišljenju sudije. asistenta sudije ili nekog drugog lica. na primjer nakon što je odbranio udarac. 6. a protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. bilo protiv protivnika. smatra e se da je on kriv za nesportsko ponašanje.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… se ne odnosi na vratara unutar njegovog kaznenog prostora). sudije. itd. lopta slu ajno odbije od vratara. Smatra se da je lopta u posjedu i kada vratar namjerno odbije loptu. upotrebljava uvredljiv ili napada ki ili nepristojan rije nik i/ili gestikulacije. Igra koji se kazni isklju enjem mora napustiti teren za igru i tehni ki prostor. Me utim. * (vidi stranu 3) 38 .2 Smatra se da vratar kontroliše loptu kada je dotakne bilo kojim dijelom šake ili ruke. dobije drugu opomenu tokom iste utakmice. onemogu i o iglednu priliku za pogodak protivniku koji napreduje ka protivni kim vratima tako što napravi prekršaj koji se kažnjava slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem.1 Igra koji napravi prekršaje za koje se kažnjava opomenom ili isklju enjem iz igre. 7. Izri e mu se opomena i pokazuje žuti karton. 5. Odluka br. saigra a. bi e kažnjen u skladu sa prirodom napravljenog prekršaja. igra može loptu dodati svom vrataru ako je udara glavom ili prsima ili koljenom. ali to ne uklju uje okolnosti kada se. 3 U skladu sa uslovima propisanim Pravilom br.12. bilo na terenu ili izvan terena za igru. Odluka br. ako po mišljenju sudije igra namjerno koristi trik dok se lopta nalazi u igri da bi zaobišao ovo Pravilo.

mora biti sankcionisano kao nesportsko ponašanje. 39 . U tim okolnostima nebitno je da li je vratar kasnije dotakao loptu rukama ili nije. Slobodni udarac se ponovo izvodi. a ija je svrha da se prevari sudija. 12. Odluka br.6 Igra koji skine dres kod proslavljanja postignutog pogotka mora biti opomenut za nesportsko ponašanje. Prekršaj je napravio onaj igra koji je pokušao zaobi i slovo i duh Pravila br.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Ako igra koristi trikove da bi zaobišao ovo Pravilo dok izvodi slobodan udarac.4 Startovanje s le a koje ugrožava bezbjednost protivnika mora se sankcionisati kao ozbiljan prekršaj. bi e mu izre ena opomena za nesportsko ponašanje i pokazan žuti karton. Odluka br.5 Svako simuliranje bilo gdje na terenu. Odluka br.

protivni koj ekipi se dosu uje udarac iz ugla. 40 . smatra se da je postignut pogodak. protivni koj ekipi se dosu uje udarac iz ugla.13 – SLOBODNI UDARCI Vrste slobodnih udaraca Slobodni udarci mogu biti direktni ili indirektni. a lopta dotakne drugog igra a ili ode van igre. Indirektni slobodni udarac Znak sudije Sudija daje znak za indirektni slobodni udarac tako što digne ruku iznad glave. Ako nakon indirektnog slobodnog udarca lopta završi u vlastitim vratima. Lopta ulazi u vrata Pogodak se može priznati samo ako je lopta kasnije dotakla nekog drugog igra a prije nego je ušla u vrata. • • Ako nakon indirektnog slobodnog udarca lopta završi u protivni kim vratima. On ruku drži u tom položaju dok se ne izvede udarac.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Ako nakon direktnog slobodnog udarca lopta završi u vlastitim vratima. a onaj koji izvodi udarac ne smije ponovo doda i loptu ako je prije toga nije dotakao drugi igra . dosu uje se udarac sa vrata. I kod direktnih i kod indirektnih slobodnih udaraca lopta mora mirovati kada se izvodi udarac. Direktni slobodni udarac • • Ako nakon direktnog slobodnog udarca lopta završi u protivni kim vratima.

lopta je u igri kada je neki igra udari i ona krene. indirektni slobodni udarac dosu en unutar prostora vrata izvodi se sa onog dijela linije prostora vrata koja ide paralelno sa popre nom linijom. svi protivni ki igra i ostaju izvan kaznenog prostora dok je lopta u igri. lopta je u igri kada je igra udari direktno izvan kaznenog prostora. osim ako se oni nalaze na vlastitoj popre noj liniji izme u stubova vrata. Indirektni slobodni udarac za napada ku ekipu: • svi protivni ki igra i nalaze se najmanje 9. slobodni udarac dosu en u prostoru vrata izvodi se sa bilo kojeg mjesta unutar tog prostora.15 m (10 jardi) udaljeni od lopte dok ona ne bude u igri. 41 . slobodan udarac se izvodi sa mjesta na kojem je napravljen prekršaj.15 m (10 jardi) udaljeni od lopte dok je ona u igri. lopta je u igri kada je neki igra udari i ona krene.15 m (10 jardi) udaljeni od lopte. na ta ki koja je najbliža mjestu na kojem je napravljen prekršaj.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Mjesto izvo enja slobodnog udarca Slobodni udarac unutar kaznenog prostora Direktni ili indirektni slobodni udarac ekipi koja se brani: • • • • svi protivni ki igra i se nalaze najmanje 9. • • Slobodni udarac izvan kaznenog prostora • • • svi protivni ki igra i se nalaze najmanje 9.

* (vidi stranu 3) Ako nakon što je lopta u igri. izvo a namjerno loptu igra rukom prije nego ona dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac koji se izvodi sa mjesta na kojem je napravljen prekršaj. • Kad slobodni udarac izvodi vratar Ako nakon što je lopta u igri vratar dotakne loptu po drugi put (osim rukama). prije nego što je loptu igrao drugi igra : • protivni kom timu se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se izvodi sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. * (vidi stranu 3) Ako nakon što je lopta u igri vratar namjerno igra loptu rukom prije nego što je lopta dotakla drugog igra a: 42 . * (vidi sliku 3) za prekršaj napravljen unutar kaznenog prostora igra a koji šutira loptu.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Prekršaji / Kazne Ako se prilikom izvo enja slobodnog udarca protivnik nalazi bliže lopti nego što je dozvoljeno: • udarac se ponovo izvodi Kad ekipa koja se brani izvodi slobodan udarac iz vlastitog kaznenog prostora. dosu uje se kazneni udarac. a lopta ne bude upu ena direktno u igru: • udarac se ponovo izvodi Kad slobodni udarac izvodi igra koji nije vratar Ako nakon što je lopta u igri igra koji ju je šutirao dotakne loptu drugi put (osim rukama) prije nego što je lopta dotakla drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se izvodi sa mjesta gdje je napravljen prekršaj.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • protivni kom timu se dosu uje direktni slobodni udarac ako je prekršaj napravljen izvan vratarevog kaznenog prostora. a udarac se izvodi sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. a udarac se izvodi sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. * (vidi stranu 3) • 43 . * (vidi stranu 3) protivni kom timu se dosu uje indirektni slobodni udarac ako je prekršaj napravljen unutar vratarevog kaznenog prostora.

15 m (10 jardi) od oznake za kazneni udarac. nalaze se: • • • • Sudija • • ne daje znak za izvo enje kaznenog udarca dok svi igra i ne zauzmu mjesta u skladu sa ovim Pravilom. najmanje 9. Pogodak se može posti i direktno iz kaznenog udarca. iza oznake za kazneni udarac. Igra koji izvodi kazneni udarac: • jasno je identifikovan. Vratar ekipe koja se brani: • ostaje na svojoj popre noj liniji. Na kraju svakog dijela igre ili na kraju svakog produžetka daje se dodatno vrijeme da se izvede kazneni udarac. izvan kaznenog prostora. izuzev igra a koji izvodi kazneni udarac. 14 – KAZNENI UDARAC Kazneni udarac Kazneni udarac se dosu uje protiv ekipe koja napravi jedan od deset prekršaja za koje se dosu uje direktni slobodni udarac. Igra i. izme u stubova vrata dok lopta ne bude udarena. 44 . Položaj lopte i igra a Lopta: • se postavlja na oznaku za kazneni udarac. odlu uje kada je završeno izvo enje kaznenog udarca. okrenut prema igra u koji izvodi kazneni udarac. unutar terena za igru.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. unutar vlastitog kaznenog prostora i dok je lopta u igri.

On ne igra s loptom po drugi put dok ona ne dotakne drugog igra a. Kada se kazneni udarac izvodi tokom normalnog (redovnog) vremena igre ili tokom produžetka nakon prvog dijela igre ili drugog dijela igre. udarac se ponovo izvodi. smatra se da je postignut pogodak ako prije nego što pro e izme u stubova vrata i ispod pre ke: • lopta dotakne jedan ili oba stuba vrata i/ili pre ku. Ako lopta ne u e u vrata. Vratar prekrši Pravila igre: • • • Sudija dozvoljava da se nastavi sa izvo enjem kaznenog udarca. 45 . Ako lopta ne u e u vrata. a prije nego je lopta u igri do e do jedne od ovih situacija: Igra koji izvodi kazneni udarac prekrši Pravila igre: • • • Sudija dozvoljava da se nastavi sa izvo enjem kaznenog udarca. a taj produžetak je dozvoljen kako bi se mogao izvesti ili ponovo izvesti kazneni udarac.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Procedura • • • Igra koji izvodi kazneni udarac udara loptu naprijed. Prekršaji / Kazne Ako sudija da znak za izvo enje kaznenih udaraca. Ako lopta u e u vrata. udarac se izvodi ponovo. i/ili vratara. priznaje se postignuti pogodak. Ako lopta u e u vrata. udarac se ne izvodi ponovo. Lopta je u igri kada je igra udari a ona se pomjeri naprijed.

pre ku ili stub vrata. udarac se ne izvodi ponovo. Ako se lopta odbije od vratara. bilo napada ke ekipe prekrši Pravila igre: • Udarac se ponovo izvodi. a dotakne je taj igra .F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Saigra igra a koji izvodi udarac ulazi u kazneni prostor ili se kre e ispred ili unutar linije od 9. udarac se izvodi ponovo. Ako igra bilo odbrambene ekipe.15 m (10 jardi) od oznake za kazneni udarac: • • • Sudija dozvoljava da se nastavi sa izvo enjem kaznenog udarca. * (vidi stranu 3) Igra koji izvodi udarac namjerno igra loptu rukom prije nego ona dotakne drugog igra a: 46 . Ako lopta u e u vrata. sudija zaustavlja igru i utakmicu nastavlja indirektnim slobodnim udarcem za ekipu koja se brani. Ako vratarov saigra u e u kazneni prostor ili se kre e ispred ili unutar 9.15 m (10 jardi) od oznake za kazneni udarac: • • • • Sudija dozvoljava da se nastavi sa izvo enjem kaznenog udarca. udarac se ponovo izvodi. priznaje se postignuti pogodak. Ako lopta ne u e u vrata. Ako nakon ponovljenog izvo enja kaznenog udarca: Igra koji je izveo kazneni udarac dotakne loptu po drugi put (izuzev rukama) prije nego ona dotakne drugog igra a: • Protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta na kojem je napravljen prekršaj. Ako lopta u e u vrata. Ako lopta ne u e u vrata.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • Protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta na kojem je napravljen prekršaj. pre ku ili stub vrata u teren za igru. * (vidi stranu 3) Loptu dotakne neki vanjski faktor dok se ona kre e naprijed: • Udarac se ponovo izvodi. Lopta se odbije od vratara. a onda je dotakne neki vanjski faktor: • • Sudija zaustavlja igru. * (vidi stranu 3) 47 . Igra se nastavlja spuštanjem lopte na mjestu gdje je dotakla vanjskog faktora.

* (visi stranu 3) 48 . protiv ekipe igra a koji je zadnji dotakao loptu. Pogodak se ne može posti i direktno iz ubacivanja. Izvo a ne smije ponovo dota i loptu dok ona ne dotakne drugog igra a. Ubacivanje se dosu uje: • • • kada cijela lopta pre e preko uzdužne linije. bilo na tlu izvan uzdužne linije. dio svakog stopala mu se nalazi bilo na uzdužnoj liniji. loptu baca odpozada i preko svoje glave. Prekršaji / Kazne Kada ubacivanje vrši igra koji nije vratar: Ako nakon što se lopta na e u igri izvo a dotakne loptu po drugi put (osim kada to uradi rukama) prije nego lopta dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Lopta je u igri odmah nakon što u e na teren za igru. sa ta ke gdje je prešla uzdužnu liniju. koristi obje ruke. bilo po zemlji ili u zraku.15 – UBACIVANJE Ubacivanje je na in za nastavljanje igre. izvo a : • • • • je okrenut prema terenu za igru. Procedura U trenutku predaje lopte.

Za bilo koji drugi prekršaj ovog Pravila: • ubacivanje vrši igra protivni ke ekipe. * (visi stranu 3) dosu uje se kazneni udarac ako se prekršaj desio unutar kaznenog prostora ekipe izvo a a. * (vidi stranu 3) na in skre e pažnju ili • Ako protivnik na nesportski onemogu ava izvo a a: • izri e mu se opomena za nesportsko ponašanje i pokazuje žuti karton. • Kada ubacivanje vrši vratar Ako nakon što se lopta na e u igri vratar dotakne loptu po drugi put (osim kada to uradi rukama) prije nego lopta dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. 49 . * (vidi stranu 3) Ako nakon što se lopta na e u igri vratar namjerno igra loptu rukom prije nego lopta dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac ako se prekršaj desio izvan vratarevog kaznenog prostora.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Ako nakon što se lopta na e u igri izvo a namjerno igra loptu rukom prije nego lopta dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. a koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. * (vidi stranu 3) protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac ako se prekršaj desio unutar vratarevog kaznenog prostora. a koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… 50 .

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. izvo a dotakne loptu po drugi put (osim rukama) prije nego ona dotakne drugog igra a: • Protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji treba biti izveden sa mjesta na kojem je došlo do prekršaja. Lopta je u igri kada je igra kaznenog prostora. ali samo protivni koj ekipi. Pogodak se može posti i direktno iz udarca iz vratarevog prostora. Procedura • • • • Igra odbrambene ekipe izvodi udarac sa bilo koje ta ke unutar prostora vrata. a pogodak nije postignut u skladu sa Pravilom br. Protivni ki igra i ostaju izvan kaznenog prostora dok lopta ne bude u igri. bilo po zemlji ili zraku.10. Kad udarac iz vratarevog prostora izvodi igra koji nije vratar: Ako nakon što se lopta na e u igri. Izvo a ne igra loptom po drugi put dok ona ne dotakne drugog igra a. 51 . * (vidi stranu 3). udari direktno izvan Prekršaji / Kazne Ako lopta nije udarena direktno u igru izvan kaznenong prostora: • Udarac se izvodi ponovo. 16 – UDARAC IZ VRATAREVOG PROSTORA Udarac iz vratarevog prostora je na in nastavka igre. Udarac iz vratarevog prostora se dosu uje kada: • cijela lopta koju je zadnji dotakao igra napada ke ekipe pre e preko popre ne linije.

a koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. * (vidi stranu 3) protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac ako se prekršaj desio unutar kaznenog prostora vratara. vratar dotakne loptu po drugi put (osim rukama) prije nego što ona dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. izvo a namjerno loptu igra rukom prije nego ona dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Ako nakon što se lopta na e u igri. a koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. * (vidi stranu 3) dosu uje se kazneni udarac ako je prekršaj napravljen unutar kaznenog prostora izvodaca. • Kada udarac iz vratarevog prostora izvodi vratar Ako nakon što se lopta na e u igri. * (vidi stranu 3) Ako nakon što se lopta na e u igri. * (vidi stranu 3) • Za svako drugo kršenje ovog Pravila: • udarac se ponovo izvodi. vratar namjerno igra loptu rukom prije nego što ona dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac ako se prekršaj desio izvan kaznenog prostora vratara. 52 .

Pogodak se može posti i direktno iz udarca iz ugla samo protivni koj ekipi.15 m (10 jardi) od lopte dok ona ne bude u igri. bilo po zemlji ili zraku. igra koji izvodi udarac igra loptu po drugi put (osim rukama) prije nego ona dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. Lopta je u igri kada je igra udari i ona krene. Ako nakon što se lopta na e u igri. Udarac iz ugla se dosu uje kada: • cijela lopta kojom je zadnji igrao odbrambeni igra pre e preko popre ne linije. a pogodak nije postignut u skladu sa Pravilom br. Izvo a ne smije ponovo igrati loptu dok ona ne dotakne drugog igra a. Stubi sa ugaonom zastavicom se ne pomjera. Protivni ki igra i ostaju udaljeni najmanje 9. * (vidi stranu 3) 53 . Loptu udara igra napada ke ekipe.10.17 – UDARAC IZ UGLA Udarac iz ugla je na in nastavljanja igre.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR. Procedura • • • • • • Lopta se postavlja unutar luka na uglu kod najbliže ugaone zastavice. Prekršaji / Kazne Kad udarac iz ugla izvodi igra koji nije vratar.

vratar igra loptu po drugi put (osim rukama) prije nego što ona dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. 54 . * (vidi stranu 3) protivni koj ekipi se dosu uje indirektni slobodni udarac ako se prekršaj desio unutar kaznenog prostora vratara. * (vidi stranu 3) • Za svako drugo kršenje ovog Pravila: • udarac se ponovo izvodi. Kada udarac iz ugla izvodi vratar Ako nakon što se lopta na e u igri.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Ako nakon što se lopta na e u igri. * (vidi stranu 3) dosu uje se kazneni udarac ako je prekršaj napravljen unutar kaznenog prostora ekipe izvodaca. a koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. igra koji izvodi udarac namjerno igra loptu rukom prije nego ona dotakne drugog igra a: • • protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. * (vidi stranu 3) Ako nakon što se lopta na e u igri. a koji se mora izvesti sa mjesta gdje je napravljen prekršaj. vratar namjerno igra loptu rukom prije nego što ona dotakne drugog igra a: • protivni koj ekipi se dosu uje direktni slobodni udarac ako se prekršaj desio izvan kaznenog prostora vratara.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PROCEDURA ZA ODRE IVANJE POBJEDNIKA UTAKMICE |Na ini za odre ivanje pobjedni ke ekipe kada odredjeno |takmi enje zahtijeva da se zna koja ekipa je pobijedila. a utakmica je |završena neriješenim rezultatom su ra unanje pogodaka postignutih |u gostima. Ekipe naizmijeni no izvode udarce. a tim iji kapiten dobije žrijeb odlu uje da li e biti prvi ili drugi u izvo enju udaraca. jedna ekipa postigne više pogodaka nego što bi druga mogla posti i ak iako bi izvela svih pet udaraca. da | e se svaki pogodak koji je postignut na terenu protivni ke ekipe |ra unati dvostruko. |Ra unanje pogodaka postignutih u gostima |Pravila takmi enja mogu predvi ati kada ekipe igraju svaka i kod |ku e i u gostima. produžeci i izvo enje udaraca sa ta ke za kazneni |udarac. prestaje se sa izvo enjem ostalih udaraca. 55 . Sudija vodi zapisnik / evidenciju o izvedenim udarcima. U skladu sa uslovima koji su objašnjeni u daljem tekstu. ako su rezultati jednaki i nakon druge utakmice. Tada se primjenjuju uslovi Pravila br. Sudija baca nov i . |8. obje ekipe izvode po pet udaraca. Udarci sa ta ke za kazneni udarac Procedura • • • • • • Sudija odre uje vrata na koja e se izvoditi udarci. |Produžetak |Pravila takmi enja mogu predvi ati igranje dva jednaka produžetka |koji ne prelaze 15 minuta svaki. Ako prije nego što obje ekipe izvedu po pet udaraca.

izuzev igra a koji izvodi udarac i dvaju vratara. Uz izuzetak narednog slu aja. Samo igra ima koji imaju pravo i službenim licima utakmice dozvoljeno je da ostanu na terenu za igru prilikom izvo enja udaraca sa ta ke za kazneni udarac.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • Ako nakon što obje ekipe izvedu po pet udaraca. Igra koji ima pravo izvesti udarac može se zamijeniti sa vratarom u svako vrijeme kad se izvode udarci sa ta ke za kazneni udarac. obje postignu isti broj pogodaka. relevantna Pravila igre i odluke Borda Me unarodne fudbalske • • • • • • • • 56 . Svi igra i. moraju ostati unutar središnjeg kruga. Svaki udarac izvodi drugi igra . nastavlja se izvo enje udaraca istim slijedom sve dok jedna ekipa ne postigne jedan pogodak više nego druga ekipa nakon istog broja izvedenih udaraca. može biti zamijenjen prijavljenom zamjenom pod uslovom da ekipa nije iskoristila maksimalan broj zamjena dozvoljenih prema Pravilima takmi enja. što uklju uje i produžetke kada je to slu aj. Vratar koji je saigra igra u koji izvodi udarac mora ostati na terenu za igru izvan kaznenog prostora u kojem se izvode kazneni udaraci. Osim ako nije druga ije navedeno. Vratar koji je povrije en dok je trajalo izvo enje udaraca sa ta ke za kazneni udarac i nije u stanju nastaviti igru kao vratar. na popre noj liniji gdje se ona spaja sa grani nom linijom kaznenog prostora. imaju pravo da izvode udarce sa ta ke za kazneni udarac. ili ne postignu nijedan pogodak. samo igra i koji se nalaze na terenu za igru na kraju utakmice. a svi igra i koji imaju pravo na izvo enje udarca moraju izvesti udarac prije nego isti igra po drugi put izvede udarac.

ona je dužna smanjiti broj svojih igra a kako bi bio isti kao broj igra a protivnika i obavijestiti sudiju o imenima i broju svakog isklju enog igra a. • TEHNI KI PROSTOR (Slijedi slika koja prikazuje TEHNI KI PROSTOR. Tehni ki prostor proteže se 1 m (1 jard) sa svake strane odre enog prostora za sjedenje i proteže se do udaljenosti od 1 m (1 jard) od uzdužne linije. Odluka Borda Me unarodne fudbalske asocijacije br. Prije po etka izvo enja udaraca sa ta ke za kazneni udarac sudija e se uvjeriti da je unutar središnjeg kruga ostao samo jednak broj igra a iz svake ekipe i oni e izvoditi udarce. Tehni ki prostori se mogu razlikovati od stadiona do stadiona. na primjer.2 odnosi se posebice na utakmice koje se igraju na stadionima koji imaju zonu odre enu za sjedenje tehni kog osoblja i zamjena / rezervi kako je prikazano na gornjoj slici. a kao opšte smjernice. • • Preporu uje se da se koriste oznake za definisanje ovog prostora. (Slijedi slika IZVO ENJE UDARACA SA TA KE ZA KAZNENI UDARAC. po veli ini ili lokaciji.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… asocijacije primjenjuju se kada se izvode udarci sa ta ke za kazneni udarac. vidi stranu 53 originalne knjižice) • Kada jedna ekipa utakmicu završi sa ve im brojem igra a nego protivni ka ekipa. Broj lica kojima je dozvoljeno da se nalaze u tehni kom prostoru odre en je Pravilima takmi enja. daju se ove napomene. 57 . vidi stranu 55 originalne knjižice) Tehni ki prostor opisan u Pravilu br.3. To je dužnost kapitena tima.

da bi pregledali povrije enog igra a. On je ovlašten da provjerava opremu zamjena/rezervi prije njihovog ulaska na teren za igru. on o tome obavještava sudiju. On nadgleda zamjenu lopti za igru kada je potrebno.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • • • Lica koja se nalaze u tehni kom prostoru moraju biti identifikovana prije po etka utakmice u skladu sa Pravilima takmi enja. etvrti sudija preuzima ulogu sudije utakmice ili stariji (viši) asistent sudije preuzima ulogu sudije s tim da etvrti sudija postaje asistent sudije. • ETVRTI SUDIJA • etvrti sudija mora biti imenovan u skladu sa Pravilima takmi enja i on e djelovati samo ako neko od tri službena lica nije u stanju nastaviti utakmicu. On je odgovoran za pomaganje u proceduri zamjene igra a tokom utakmice. On mora dati znak sudiji kada pogrešan igra dobije opomenu zbog zamjene identiteta ili kada igra nije isklju en iz igre iako je dobio drugu opomenu ili kada do e do nasilni kog ponašanja • • • • • • 58 . Trener i druga službena lica moraju ostati u granicama tehni kog prostora. tokom i nakon utakmice. etvrti sudija pomaže u administrativnim dužnostima prije. on obezbje uje drugu loptu po uputstvu sudije. Trener i druga lica koja se nalaze u tehni kom prostoru moraju se odgovorno ponašati. svode i tako prekide na minimum. kako bude tražio sudija. Ako se mora zamijeniti lopta za igru tokom utakmice. Prije po etka takmi enja organizator jasno izjavljuje da li. Istovremeno samo jedno lice može davati takti ka uputstva i on se mora vratiti na svoje mjesto nakon što izda takva uputstva. na primjer ako fizioterapeut ili ljekar u u na teren za igru uz dozvolu sudije. ukoliko sudija ne može nastaviti utakmicu. izuzev u posebnim okolnostima. U svako doba on pomaže sudiji. Ukoliko njihova oprema nije u skladu sa Pravilima igre.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… izvan vidokruga sudije i asistenata sudije. etvrti sudija mora obavijestiti sudiju i asistente sudija o svim injenicama/prijavama koje je naveo u izvještaju. sudija zadržava ovlaštenje da odlu i o svim pitanjima vezanim za igru.71 originalne knjižice) 59 . Me utim. • (Slijede slike. vidi strane 58 . • Nakon utakmice etvrti sudija mora odgovaraju im tijelima podnijeti izvještaj o slu ajevima neprihvatljivog ponašanja ili incidentima do kojih je došlo izvan vidokruga sudije i asistenata sudije. On je ovlašten da obavještava sudiju o neodgovornom ponašanju lica koja se nalaze u tehni kom prostoru.

nalazi se u ofsajdu jer je on bliži popre noj liniji protivnika nego lopta i pretposljednji igra odbrambene ekipe i ostvario je prednost zato što se nalazi u toj poziciji. 11 – ILUSTRACIJE Strana 60 Ofsajd Napada koji primi loptu od svog saigra a. broj 9. 60 .F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Strana 58 ZNAKOVI KOJE DAJE SUDIJA Indirektni slobodni udarac Prednost Opomena Direktni slobodni udarac Isklju enje iz igre Strana 59 ZNAKOVI KOJE DAJE ASISTENT SUDIJE Zamjena igra a Ofsajd Ubacivanje Ofsajd na bližoj strani terena Ofsajd na sredini terena Ofsajd na daljoj strani terena PRAVILO BR.

broj 7. on se nalazio u istoj liniji sa pretposljednjim igra em odbrambene ekipe. Strana 61 Nema ofsajd pozicije Napada .F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Nema ofsajd pozicije Napada koji primi loptu od svog saigra a. broj 8. nije u ofsajd poziciji jer kada je njegov saigra . broj 9. 61 . loptu uputio njemu. nije u ofsajd poziciji jer kada je lopta upu ena on se nalazio u istoj liniji sa pretposljednjim igra em odbrambene ekipe.

62 . nalazi se u ofsajdu jer je uklju en u aktivnu igru. Strana 62 Ofsajd Napada .F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Nema ofsajd pozicije Igra se ne može na i u ofsajd poziciji iz ubacivanja. i ometa vratara. broj 9.

63 . a ometa vratara. nalazi se u ofsajdu jer je u ofsajd poziciji. broj 9. Strana 63 Nema ofsajd pozicije Igra koji leži u prostoru vrata nije u ofsajd poziciji jer nije uklju en u aktivnu igru i ne ometa vratara.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Ofsajd Napada .

on nije kažnjen jer nije bio uklju en u aktivnu igru i nije ostvario prednost zato što je bio u toj poziciji.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Nema ofsajd pozicije Iako se napada nalazio u ofsajd poziciji kada mu je loptu uputio njegov saigra . 64 . Strana 64 Ofsajd Udarac igra a broj 6 odbija se od stub vrata do saigra a koji je kažnjen jer se nalazio u ofsajdu zbog toga što kad je lopta bila u igri on je bio aktivno uklju en u igru i ostvario je prednost jer se nalazio u toj poziciji. broj 10.

a napada se kre e u namjeri da je oduzme. 65 . Strana 65 Nema ofsajd pozicije A Igra je uputio loptiu svom vrataru.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Ofsajd Udarac saigra a odbija se od vratara do broja 8. koji je kažnjen zato što se nalazio u ofsajdu jer kad je lopta bila u igri on je bio aktivno uklju en u igru i ostvario je prednost jer se nalazio u toj poziciji.

F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Nema ofsajd pozicije B Vratar šutira loptu daleko u dubinu terena. iza e iz ofsajd pozicije. 66 . broj 9. Igra u napadu. broj 9. nije kažnjen za ofsajd poziciju jer nije bio uklju en u aktivnu igru i nije ostvario prednost što je bio u toj poziciji. Strana 66 Nema ofsajd pozicije C Loptu je presreo saigra napada a i dodao je drugom saigra u na krilu. a igra koji je u napadu.

a igra odbrambene ekipe ska e i igra rukom dok se napada kre e ka lopti. 67 . Ista strana.12 Strana 67 Napadaju a ekipa je uputila loptu prema protivni kim vratima. Vratar se isklju uje iz igre jer je protivni koj ekipi onemogu io o iglednu priliku za postizanje pogotka. Igra odbrambene ekipe isklju uje se iz igre jer je protivni koj ekipi onemogu io o iglednu priliku za postizanje pogotka. druga slika Lopta je upu ena prema napada u. vratar igra rukom van kaznenog prostora.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… PRAVILO BR.

šutira na vrata. 68 . nije napravljen prekršaj.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Strana 68 Napada . igra odbrambene ekipe izboksuje loptu preko pre ke. i sudija dosu uje kazneni udarac. Ista strana. Prije nego lopta pre e popre nu liniju u vratima. druga slika Igra odbrambene ekipe namjerno igra loptu rukom unutar vlastitog kaznenog prostora. Dosu uje se kazneni udarac. broj 10. a igra odbrambene ekipe isklju uje se iz igre jer je protivni koj ekipi onemogu io o igledno postizanje pogotka. Sudija ne isklju uje igra a odbrambene ekipe iz igre jer nije bilo onemogu avanja o igledne prilike za postizanje pogotka. Ako lopta slu ajno udari igra a odbrane.

69 .F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Strana 69 Vratar obara protivni kog igra a unutar vlastitog kaznenog prostora i dosu uje se udarac sa kazneni udarac. Broj 10 nema o iglednu priliku za postizanje pogotka pa dakle igra odbrambene ekipe ne e biti isklju en iz igre. Vratar ne e biti isklju en iz igre jer se napada ki igra kretao od vrata i nije postojala o igledna prilika za postizanje pogotka. kre e se naprijed blizu uzdužne linije kada ga saplete igra odbrambene ekipe. Ista strana. druga slika Napada ki igra . broj 10.

70 . Ista strana. Igra odbrambene ekipe bi e isklju en iz igre jer je protivniku onemogu io o iglednu priliku za postizanje pogotka. Me utim. druga slika Napada prodire ka protivni kim vratima kada ga saplete igra odbrambene ekipe. pa se igra odbrambene ekipe ne isklju uje iz igre.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Strana 70 Napada se kre e ka protivni kim vratima i ima o iglednu priliku za postizanje pogotka kada ga saplete igra odbrambene ekipe. on nema o iglednu priliku za postizanje pogotka.

Odbrambeni igra ne e biti isklju en iz igre jer se napada kretao od vrata i nije imao o iglednu priliku za postizanje pogotka. Vratar e biti isklju en iz igre jer je protivnika onemogu io da iskoristi o iglednu priliku za postizanje pogotka. 71 .F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Strana 71 Igra odbrambene ekipe saplete napada a u kaznenom prostoru i dosu uje se kazneni udarac. Ista strana. druga slika Napada se kre e prema protivni kim vratima kada ga vratar zaustavi.

me utim. ASISTENTE SUDIJA I ETVRTOG SUDIJU Namjena narednih dodatnih uputstava za sudije. uz pretjerano korištenje snage i ugrožavaju i sigurnost protivnika.12. 72 . Ozbiljni prekršaji i nasilno ponašanje su dva prekršaja za koje se igra i isklju uju iz igre prema Pravilu br. bilo sprijeda. kriv je za ozbiljan prekršaj. a podrazumijevaju neprihvatljiv nivo fizi kog napada.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… DODATNA UPUTSTVA ZA SUDIJE. Fudbal je takmi arski sport i fizi ki kontakt izme u igra a je uobi ajen i prihvatljiv dio igre. On je tako e kriv za nasilno ponašanje ako koristi pretjeranu snagu protiv saigra a ili nekog drugog lica. sa strane ili odpozada. igra i moraju igrati u okviru Pravila i poštovati principe ferpleja. bilo izvan njegovih granica. Svaki igra koji udari protivnika u pokušaju da oduzme loptu. udaraju i ga s jednom ili s obje noge. asistente sudija i etvrtog sudiju je da se pojasni pravilna primjena Pravila igre. Nasilno ponašanje Do nasilnog ponašanja može do i bilo na terenu za igru. Ozbiljni prekršaji Igra je kriv za ozbiljni prekršaj ako koristi pretjeranu snagu ili brutalnost protiv protivni kog igra a kada mu pokušava oduzeti loptu koja je u igri. bilo da je lopta u igri ili ne. Igra je kriv za nasilno ponašanje ako koristi pretjeranu snagu ili brutalnost protiv protivnika kada on ne pokušava do i do lopte. Prekršaji na vratara Sudije se podsje aju da: • je igra napravio prekršaj ako sprije i vratara da pusti loptu iz ruku.

Me utim. igra e biti isklju en iz igre ako sprije i postizanje pogotka ili korištenje o igledne prilike za postizanje pogotka tako što namjerno igra rukom.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • • igra mora biti kažnjen za opasnu igru ako udari ili pokuša udariti loptu dok je vratar ispušta. Ova kazna ne proizilazi iz injenice da je igra namjerno igrao rukom. je igra napravio prekršaj ako ograni i kretanje vratara tako što ga na nefer na in onemogu i da izvede udarac iz ugla. ruku. Opomena za nesportsko ponašanje zbog namjernog igranja rukom 73 . te se takav igra mora kazniti direktnim slobodnim udarcem ili kaznenim udaracom. Obi no nije potrebna opomena ili isklju enje iz igre. noge ili tijelo. Zaklanjanje lopte Ne smatra se prekršajem ako igra u posjedu lopte unutar distance za igru zakloni loptu od protivnika ne koriste i ruke. ako je taj prekršaj napravio unutar kaznenog prostora. Namjerno igranje rukom Podsje amo sudije da se namjerno igranje rukom obi no kažnjava samo direktnim slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem ako je prekršaj napravljen unutar kaznenog prostora. tako što nedozvoljeno koristi šaku. smatra se prekršajem ako igra onemogu i protivnika da do e u posjed lopte. Udarac tipa “makaze” ili “bicikl” Udarac tipa “makaze” dozvoljen je pod uslovom da po mišljenju sudije on ne predstavlja opasnost za protivnika. Sprje avanje postizanja pogotka ili korištenja o igledne prilike za postizanje pogotka Me utim. nego iz neprihvatljive i nefer intervencije kojom je sprije eno postizanje pogotka.

: • opomena za nesportsko ponašanje potrebna je kada igra drži protivnika kako bi ga sprije io da do e u posjed lopte ili zauzme poziciju koja mu daje prednost. igra u mora biti izre ena opomena za nesportsko ponašanje kada igra : • • namjerno ili napadno igra rukom kako bi sprije io da protivnik do e u posjed lopte. Kazneni udarac Smatra se prekršajem ako igra u e u kazneni prostor prije izvo enja kaznenog udarca. • Izvo enje slobodnih udaraca Podsje amo sudije da igra u moraju izre i opomenu ako: • • odugovla i s nastavkom igre.12. ne poštuje potrebnu razdaljinu kod nastavka igre. Vratar tako e ini prekršaj Pravila ako se sa linije vrata pomakne prije nego igra šutira. igra mora biti isklju en iz igre ako onemogu i o iglednu priliku za postizanje pogotka tako što zadržava protivnika. ali u nekim okolnostima potrebna i je dodatna kazna. Obi no je jedino potrebno dosuditi direktni slobodni udarac ili kazneni udarac. Sudije se 74 . kao npr.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Postoje okolnosti kada pored dosu ivanja slobodnog udarca. Propuštanje da se na adekvatan na in kazni povla enje za dres i hvatanje ruke protivni kog igra a može dovesti do konfliktnih situacija pa se sudijama preporu uje da intervenišu što prije. te da odlu no riješe takvu situaciju u skladu sa Pravilom br. pokušava posti i pogodak tako što namjerno igra rukom. Zadržavanje protivnika este kritike sudijama upu ene su zbog toga što ne uspiju korektno identifikovati i kazniti prekršaj zadržavanja protivnika.

nepristojnog ili napada kog rje nika ili gestikulacija mora biti isklju en iz igre. on ipak mora biti opomenut zbog stalnog kršenja Pravila. Vratar koji napravi ovaj prekršaj kažnjava se indirektnim slobodnim udarcem. kapiten ekipe nema poseban status ili privilegije. Ponašanje prema sudijama Prema Pravilima igre. ali ima odre eni stepen odgovornosti za ponašanje svoje ekipe.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… moraju pobrinuti da se poduzme odgovaraju a akcija kad igra prekrši Pravila. Simuliranje Igra koji pokuša prevariti sudiju tako što lažira povredu ili se pretvara da je nad njih napravljen prekršaj kriv je za simuliranje i mora mu se izre i opomena zbog nesportskog ponašanja. Igra i koji stalno prave prekršaje Sudije u svako doba moraju imati na umu igra e koji stalno krše Pravila. Prekršaji koje može napraviti vratar Podsje amo sudije da vratarima nije dozvoljen posjed lopte u rukama duže od šest sekundi. Asistenti sudija trebaju nazna iti/signalizirati ofsajd poziciju samo ako igra mora biti kažnjen zato što se našao u toj poziciji. Igra koji napadne sudiju ili koji je kriv za korištenje uvredljivog. 75 . Znakovi za ofsajd Ne smatra se prekršajem samo po sebi ako se igra na e u ofsajd poziciji. Igra koji izražava neslaganje i protestuje zbog sudijske odluke mora dobiti opomenu. Posebno moraju imati na umu da ak i ako neki igra napravi odre eni broj razli itih prekršaja.

se penje na perimetarsku ogradu da bi proslavio postizanje pogotka. | skida svoj dres ili pokriva glavu sa podignutim dresom.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Odugovla enje sa nastavkom igre Sudije moraju izricati opomene igra ima koji takti ki odugovla e sa nastavkom igre. podrugljiva ili uvredljiva. Igra mora dobiti opomenu kada: • • • po mišljenju sudije. kada se ini da e odre eni igra izvesti ubacivanje. ali on iznenada svom saigra u prepusti da to uradi. sa slavljenjem se ne smije pretjerivati. pa se sudijama savjetuje da intervenišu u takvim situacijama. odugovla enje sa napuštanjem terena za igru kada mu dolazi zamjena. ali je od najve e važnosti da se igra i što prije vrate na teren za igru. udaranje lopte ili odnošenje lopte u rukama nakon što je sudija zaustavio igru. pretjerano odugovla enje sa izvo enjem ubacivanja ili slobodnog udarca. kao što je: • • • • • izvo enje slobodnog udarca sa pogrešne pozicije u namjeri da natjera sudiju da da znak za ponovno izvo enje udarca. FIFA u svom Cirkularu broj 579 priznaje da je razumno slavljenje prihvatljivo. Slavljenje postignutog pogotka Iako je prihvatljivo da igra pokaže svoju radost zbog postignutog pogotka. koristi gestikulaciju koja je provokativna. 76 . Praksa koreografskih slavlja se ne smije ohrabrivati kada to prerasta u pretjerano tra enje vremena. Napuštanje terena da bi se proslavio pogodak samo po sebi ne predstavlja prekršaj za koji se izri e opomena.

Nije dozvoljeno ubacivanje plasti nih torbi za vodu ili drugih posuda sa vodom na teren. nazna i minimalno dodatno vrijeme. Igra se zaustavlja ako je po njegovom mišljenju igra ozbiljno povrije en. po uputstvu sudije.4 igra ne smije nositi nikakav nakit koji je opasan po njega samog ili nekog drugog igra a. mora ga skinuti. Nakit Podsje amo sudije da u skladu sa Pravilom br. Nakit se ne smije prekrivati ljepljivom trakom. Rješavanje situacije sa povrije enim igra ima Sudije se moraju pridržavati dole navedenih uputstava kada rješavaju situaciju sa povrije enim igra ima: • • • Igra se može nastaviti dok je lopta izvan igre. Te na osvježenja Igra i imaju pravo da uzimaju te na osvježenja tokom prekida (zaustavljene) utakmice ali samo na uzdužnoj liniji. ta naznaka treba biti data tek na kraju zadnje minute svakog poluvremena. Bolni ari sa nosilima moraju u i na teren za igru istovremeno sa ljekarima kako bi se igra mogao iznijeti što je prije mogu e. sudija odobrava jednom ili najviše dvojici ljekara da u u na teren za igru i provjere vrstu povrede i organizuju sigurno i brzo iznošenje igra a sa terena za igru. ako je igra po mišljenju sudije samo lakše povrije en.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Od sudija se o ekuje da djeluju na preventivan na in i da zdravorazumski reaguju na slavljeni ke izljeve nakon postignutog pogotka. Nakon što pogleda povrije enog igra a. Ako je opasan. • 77 . Pokazivanje dodatnog vremena (sudijsko vrijeme) Podsje amo etvrte sudije da kad se.

Povrije eni igra može ponovo u i na teren samo sa uzdužne linije kada je lopta u igri. 78 . • • • • • • Izuzeci Izuzeci od ovog pravila dozvoljeni su samo: • za povredu vratara. Sudija dozvoljava da se na kraju svakog poluvremena nadoknadi puno vrijeme koje je izgubljeno zbog povrede(a). ili ako povreda koja je nanesena igra u nije nastupila kao rezultat kršenja Pravila igre. povrije eni igra može ponovo u i na teren sa bilo koje grani ne linije. Povrije eni igra može se vratiti na teren samo nakon nastavljanja utakmice. bilo da je lopta u igri ili ne. On se ne smije vratiti na teren dok se sudija ne uvjeri da je krvarenje adekvatno zaustavljeno.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • • • Sudija e se pobrinuti da povrije eni igra bude na siguran na in iznesen sa terena. im sudija odobri ljekarima da u u na teren igra mora napustiti teren. Samo sudija ima pravo da dozvoli povrije enom igra u ponovni ulazak na teren. Kada lopta nije u igri. sudija nastavlja igru sa spuštanjem lopte. Igra ne može nositi odje u na kojoj ima tragova krvi. Nije dozvoljeno pružanje pomo i igra u na terenu. bilo da ga iznesu na nosilima. Svaki igra koji krvari iz rane mora napustiti teren za igru. Ako igra nije zaustavljena na neki drugi na in zbog nekog drugog razloga. bilo da iza e sam.

FUDBALSKE Sastanci Borda 79 . kontuzija. slomljena noga. FS Velsa. Bord e initi FS Engleske. etvrti sudija o tome mora odmah obavijestiti sudiju. itd. npr. Ciljevi Ciljevi Borda su da diskutuje i odlu uje o prijedlozima za izmjene Pravila igre i drugim pitanjima koja se odnose na asocijacijski fudbal o kojima se mora referisati Bordu nakon što se razmotre na Godišnjem Generalnom Sastanku ili nekom drugom odgovaraju em sastanku asocijacija koje ine Bord ili konfederacija ili asocijacija lanova. a svaka e imati pravo da je predstavljaju etiri delegata.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… • • kada se vratar i igra reakcija. ako lica koja se nalaze u tehni kom prostoru ozbiljno krše pravila ponašanja.godine) Naziv i sastav Naziv Borda e biti Bord Me unarodne fudbalske asocijacije (IFAB). Tehni ki prostor Od etvrtog sudije se o ekuje da drži pod kontrolom tehni ki prostor više na preventivan nego na konfliktan na in. Me utim. FS Irske i FIFA (u daljem tekstu asocijacije). progutan jezik. sudare. FS Škotske. PRAVILA/PROPISI BORDA ME UNARODNE ASOCIJACIJE (IFAB) (Usvojio IFAB u februaru 1993. a potrebna je trenutna kada je došlo do teške povrede.

Odgovornost za organizovanje oba sastanka sistemom rotacije e prelaziti na svaku asocijaciju. prema dogovoru.januara. Sastanak e biti ovlašten da razmatra opšteposlovna pitanja koja kandiduje Bord. Godišnji Poslovni Sastanak održava e se u mjesecu septembru ili oktobru. Sve eventualne dopune takvih prijedloga izmjena moraju biti dostavljene napismeno. Godišnji Generalni Sastanak održava e se u mjesecu februaru ili martu. Procedure Godišnji Generalni Sastanak Svaka asocijacija e napismeno podnijeti. U svakoj teku oj godini i Godišnji Generalni Sastanak i Godišnji Poslovni Sastanak organizova e ista asocijacija lanica. sekretaru asocijacije doma ina najkasnije do 14. Godišnji Generalni Sastanak Godišnji Generalni Sastanak ovlašten je da diskutuje i odlu uje o predloženim izmjenama Pravila igre i drugim relevantnim pitanjima koja se ti u asocijacijskog fudbala a koja su u nadležnosti Borda. ali Godišnji Poslovni Sastanak ne e imati ovlaštenje da mijenja Pravila igre.decembra.decembra. prema dogovoru. sugestije ili prijedlog za izmjene Pravila igre. najkasnije do 1. zahtjeve za eksperimentiranje Pravila igre i ostala pitanja za diskusiju. koja e biti odštampana i distribuirana najkasnije do 14. Godišnji Poslovni Sastanak Godišnji Poslovni Sastanak održava e se u mjesecu septembru ili oktobru.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… Bord e se sastajati svake dvije godine. Datum i mjesto održavanja Godišnjeg Generalnog Sastanka i Godišnjeg Poslovnog Sastanka odredi e se na prethodnom Godišnjem Generalnom Sastanku Borda. prema dogovoru. On može donositi odluke o takvim pitanjima. a ti prijedlozi i dopune moraju biti 80 . sekretaru asocijacije koja je doma in sastanka. Predsjedava e predstavnik asocijacije doma ina.

lanicama na Izmjene Pravila igre Pravila igre se ne smiju mijenjati izuzev na Godišnjem Generalnom Sastanku Borda. svoje prijedloge. nemaju svoje predstavnike na sastanku. Ostale asocijacije lanice ima e svaka po jedan glas. Godišnji Poslovni Sastanak Svaka asocijacija e dostaviti napismeno sekretaru asocijacije doma ina najkasnije 4 sedmice prije datuma sastanka.etvrtine prisutnih sa pravom glasa.februara. zahtjeve ili ta ke dnevnog reda za raspravu. Da bi prijedlog bio usvojen on mora dobiti podršku najmanje od tri. Dnevni red i relevantni materijali moraju biti distribuirani svim asocijacijama lanicama Borda dvije sedmice prije sastanka. te ako je prihvatljivo. zahtjeve za eksperimentiranje u pogledu Pravila igre i ostale ta ke za diskusiju. kako bi se osiguralo da e iste razmatrati FIFA. prije prvog dana mjeseca februara.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… odštampani i distribuirani asocijacijama razmatranje najkasnije do 1. sve eventualne prijedloge. Kvorum i glasa ka prava Sastanak ne može otpo eti ako etiri asocijacije. od kojih je jedna FIFA. iste poslati sekretaru asocijaciije doma ina najmanje etiri nedjelje prije sastanka. a i to samo ako najmanje tri- 81 . U ime svih udruženih asocijacija lanica FIFA e imati etiri glasa. Zapisnik Zapisnik sa sastanka vodi e sekretar asocijacije doma ina i unije e ga u Knjigu Zapisnika koja e biti proslije ena asocijaciji koja po rotaciji sljede a organizuje sastanak. Svaka konfederacija ili neki drugi savez lanica mogu pravovremeno dostaviti napismeno Generalnom sekretaru FIFAe.

jula nakon svakog Godišnjeg Poslovnog Sastanka Borda. Posebni / specijalni sastanci Asocijacija doma in sastanka Borda za teku u godinu * e. po primitku pismenog zahtjeva koji je potpisala FIFA ili bilo koje dvije druge asocijacije lanice. poziv (obavještenje) za sastanak moraju primiti dvadesetjedan dan prije.jula nakon Godišnjeg Generalnog Sastanka Borda na kojem je donesena. 82 . ali konfederacije ili asocijacije lanice ija teku a sezona ne završava do 1. Nijedna konfederacija ili savez lanica ne smiju vršiti izmjene Pravila igre ako ih nije donio Bord. Odluke Borda Odluke Borda koje on donese na Godišnjem Poslovnom Sastanku stupaju na snagu od datuma održavanja sastanka. sazvati poseban sastanak Borda.jula mogu odgoditi uvo enje usvojenih izmjena Pravila igre za svoja takmi enja do po etka njihove naredne sezone. Takav poseban sastanak mora biti održan u roku od dvadesetosam dana od primitka zahtjeva. skupa sa jednim primjerkom prijedloga. Odluke Borda koje on donese na Godišnjem Poslovnom Sastanku u pogledu izmjena Pravila igre bi e obavezuju e za konfederacije i saveze lanice od 1.** * ** Smatra se da teku a godina po inje na dan koji dolazi nakon prethodnog Godišnjeg Generalnog Sastanka. Dogovoreno je da za me unarodne utakmice bilo koja takva odluka stupa na snagu od 1.F I F A – PRAVILA IGRE 2004 ………………………………………………………………………………………… etvrtine prisutnih sa pravom glasa podrže takav prijedlog za izmjenu. popra enog jednim primjerkom prijedloga koje treba podnijeti. a asocijacije koje ine Bord. osim ako se dogovori druga ije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful