You are on page 1of 5

Publication concluded: November 8, 1999

Updated Internet edition:

www.decani.yunet.com/destruction.htm

www.kosovo.com

UNI[TENE I OSKRNAVQENE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE NA


KOSOVU I METOHIJI (JUN-OKTOBAR 1999)

Faze uni{tewa:

1) Rastre{enost objekta,

2) Pqa~ka pokretnog blaga,

3) Skrnavqewe svetiwa,

4) Paqewe hramova i prate}ih objekata

5) Prvo minirawe

6) Minirawe preostalog

7) Razno{ewe ostataka

8) ^i{}ewe terena i uklawawe tragova postojawa

rb. Naziv i mesto crkve faza uni{tewa vek


nastank
a hrama

01 Manastir Svete Trojice u Mu{uti{tu pored 1,2,3,4,5,6,7 14.v.


Suve Reke

02 Crkva Presvete Bogorodice u Mu{uti{tu 1,2,3,4,5,6,7 14.v.


pored Suve Reke

03 Manastir Sv.Marka, u Kori{u kraj Prizrena 1,2,3,4,5,6 15.v.

04 Manastir Sv.Arhangela Gavrila u ina~u 1,2,3,4 14.v.


pored Vitine

05 Manastir Devi~ pored Srbice 1,2,3 15.v.

06 Manastir Sv.uro{a, {arenik, g.Nerodimqe 1,2,3,4,5,6 14.v.

07 Manastir Sv.Arhan|ela, Gorwe Nerodimqe 1,2,3,4,5 14.v.


08 Crkva Sv. Nikole Letweg, D.Nerodimqe 1,2,3,4,5 20.v.

09 Crkva Sv.Stefana, D.Nerodimqe 1,2,3,4,5 20(14).v


.

10 Crkva Vavedewa Bogorodice u dolcu pored 1,2,3,4,5,6 14.v.


Kline

11 Crkva Sv.Nikola u Sloviwu kod Lipqana 1,2,3,4,5 16.v.

12 Crkva Sv.Apostola Petra i Pavla u Suvoj 1,2,3,4,5,6 20.v.


Reci

13 Crkva Sv.Trojice u Petri~u pored Pe}i 1,2,3,4,5,6 20.v.

14 Crkva Vavedewa Presvete Bogorodice u 1,2,3,4 16.v.


Belom Poqu pored Pe}i

15 Katedralna Crkva Sv. Uro{a u Uro{evcu 1,2,3,4 20.v.

16 Crkva Sv.Ilije u Vu~itrnu 1,2,3,4 19.v.

17 Crkva Sv.Jovana Prete~e u Samodre`u 1,2,3,4,5,6 20(14).v


pored Vu~itrna .

18 Crkva Sv.Paraskeve u Drsniku kod Pe}i 1,2,3,4 16.v.

19 Bogorodi~ina Crkva, selo Naklo kod Pe}i 1,2,3,4 20.v.

20 Crkva Sv.Trojice u Velikoj Reci pored 1,2,3,4 20.v.


Vu~itrna

21 Crkva Sv. Apostola u Petrovcu kod 1,2,3,4 20.v.


Kosovske Kamenice

22 Crkva Sv. Bogorodice u selu Podgorice kod 1,2,3,4 20.v.


Vitine

23 Crkva Za~e}a Sv. Jovana Prete~e u 1,2,3,4 20.v.


Pe}koj Bawi

24 Crkva Presvete Bogorodice u \urakovcu 1,2,3 20.v.

25 Crkva Sv.Trojice u \akovici 1,2,3,4,5,6 20.v.

26 Crkva Sv.Nikole u selu osojne kod Pe}i 1,2,3 20.v.

27 Crkva Sv.Ilije u Bistra`inu pored \akovice 1,2,3 20.v.

28 Crkva Sv. Dimitrija u Sigi kod Pe}i 1,2,3,4,5 20.v.


29 Parohijska Crkva Sv.Ilije u selu @egra kod 1,2,3,4 20.v.
Gwilana

30 Crkva Sv.Vra~a Kozme i Damjana u selu 1,2,3,4,5 20.v.


Novake

31 Crkva Vavedewa Presvete Bogorodice u 1,2,3,4 20.v.


Velikom Kru{evu

32 Manastir Zo~i{te i Crkva Sv.Vra~a 1,2,3,4,5 14.v.


Kuzmkana i Damjana

33 Parohijska crkva u selu Grmovo kod Vitine 1,2,3,4,5,6 20.v.

34 Crkva Sv.Nikole u Kijevu kod Kline 1,2,3,4,5,6 14.v.

35 Crkva Sv.Marka, Klina 1,2,3,4,5 20.v.

36 Crkva Sv.Nikole, Qubi`da kod Prizrena 1,2,3,4,5 16.v.

37 Crkva Sv.Ilije, Qubi`da kod prizrena 1,2,3,4,5 20(16).v


.

38 Crkva Sv.Petke, u selu Dobr~ane kod 1,2,3,4 20.v.


Gwilana

39 Katedralna crkva Hrista Spasa u Pri{tini 1,2,3,4,5 20.v.

40 Crkva Sv.Ilije u Sma}u, pored Prizrena 1,2,3,4,5 20.v.

41 Crkva Sv.Vasilija Velikog, u selu Srbica kod 1,2,3,4,5 19.v.


Prizrena

42 Crkva Sv.Petke u selu Zaskok kod 1,2,3,4,5 20.v.


Uro{evca

43 Crkva Sv.Nikole, selo Gatawe kod 1,2,3,4,5 20.v.


Uro{evca

44 Crkva Presvete Bogorodice, Dowe 1,2,3,4,5 20.v.


Nerodimqe

45 Crkva Sv.Ilije u selu Nekodim kod 1,2,3,4 20.v.


Uro{evca

46 Crkva Sv.Ap.Petra i Pavla, u Talinovcu kraj 1,2,3,4 20.v.


Uro{evca

47 Crkva Sv.Trojice, selo Babqak kod 1,2,3,4 20.v.


Uro{evca
48 Crkva ro|ewa Presvete Bogorodice u selu 1,2,3,4 20.v.
Softovi}i

49 Crkva Sv.Proroka Ilije u Ka~aniku 1,2,3 20.v.

50 Crkva Pokrova Presvete Bogorodice, 1,2,3,4,5 16.v.


Kori{a kod Prizrena

51 Crkva Sv.Jeremije u Grebniku kod Kline 1,2,3,4,5,6,7,8 20.v.

52 Crkva Sv.Kneza Lazara u Ko{u pored 1,2,3 20.v.


Istoka

53 Crkva Sv.Trojice u @itiwu kod Vitine 1,2,3,4 20.v.

54 Crkva Sv.Petke, Klokot pored Vitine 1,2,3,4,5 20.v.

55 Crkva Sv.Kneza Lazara, Belica pored 1,2,3,4 14.v.


Istoka

56 Crkva Sv.Proroka Ilije u Pomazatinu pored 1,2,3,4,5 20.v.


Pri{tine

57 Crkva Sv.\or|a u Rudniku kod Srbice 1,2,3,4,5 16(14).v


.

58 Crkva Sv.Trojice u Dowem Rati{u kod 1,2,3,4,5,6 20.v.


De~ana

59 Crkva Sv.Ap.Luke u Vitomirici pored Pe}i 1,2,3,4 20.v.

60 Crkva Sv.Ilije u Podujevu 1,2,3,4 20.v.

61 Crkva Sv.Ap.Petra i Pavla, gorwa Paka{tica 1,2,3,4 20.v.


pored Podujeva

62 Paraklis na Srpskom grobqu u Kosovskoj 1,2,3 20.v.


Mitrovici

63 Crkva Sv.Ap.Petra i Pavla u Istoku 1,2,3,4 20.v.

64 Crkva Sv.Nikole (Rajkova) u Prizrenu 1,2,3,4,5 19.v.

65 Crkva Sv.Spasa u Dvoranima kod 1,2,3,4,5 16.v.


Mu{uti{ta

66 Crkva Sv.Ilije u selu Lokvice pored Prizrena 1,2,3,4,5 19.v.

67 Crkva Sv.Kneza Lazara u Piskotama kod 1,2,3,4,5 20.v.


\akovice
68 Crkva Sv.Petke u Bina~u kod Vitine 1,2,3,4,5,6 20.v.

69 Crkva Sv.Petke u Gojbuqi kod Vu~itrna 1,2,3 19.v.

70 Crkva Sv.Nikole u [timqu 1,2,3 20.v.

71 Crkva Sv.Arhangela Mihaila u [timqu 1,2,3 20.v.

72 Crkva Sv.Spasa u Meci}evoj Mahali, 1,2,3 20.v.


Prizrenski Podgor

73 Crkva Sv.Petke kod sela Mu{uti{te 1,2,3 20.v.

74 Crkva Sv.Arhan|ela u Mu{uti{tu 1,2,3,4 20.v.

75 Spomen-obele`je Kosovskim junacima 1,2,3,4 20.v.

76 Crkva u Gorwem Zakutu pored Podujeva 1,2,3,4 20.v.

Rate