QSWP!

J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3852 • NEDJELJA 26. APRILA 2009.
BiH nes pre mna za ka tas tro fe DIREKTNO
I naj ma nji
po tres mo `e
bi ti fa ta lan
JA SNA BRKI],
MI NIS TAR ZA
EKO NOM SKE
ODNO SE I
RE GI ONAL NU
SA RA DNJU RS
str. 9!i :
INTERVJU
str. 21!i 22
Ek splo zi ja u Bi le }i
uzne mi ri la gra |a ne
Bom bom
na ka mi on
po li caj ca
EK SPLO ZI VNA NA PRA VA BI LA JE
PO DME TNU TA POD KA MI ON PO LI CAJ CA
GO RA NA IV KO VI ]A, PAR KI RAN IS PRED
NJE GO VE PO RO DI ^NE KU ]E
VELIKI BROJ RODITELJA IS TI ^E DA
]E BI TI PRI NU\E NI DA NE UPI SU JU
SVO JE DI JE TE U PRVI RA ZRED
Ukoliko u vrti}ima i {kolama
ne bude omogu}en
produ`eni boravak
Upitan upis
mnogih prva~i}a
POD LU POM
str. 23!i 24
Sta bil nim am bi jen tom
do stra nog ka pi ta la
SA VJET
MI NIS TA RA BiH
RA SPO LA @E
SA SA MO
1.000 VRE ]A
ZA SPA VA NJE
I OKO 1.000
GAS-MAS KI
Ma tu ran ti
ne zna ju za
eko nom sku
kri zu
PO ^E LE PRI PRE ME
U^E NI KA ZA VR[NIH
RA ZRE DA ZA MA TUR SKE
VE ^E RI str. 35!i 36
U FOKUSU
str. 3i 4
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
2 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Obav lje na
sahrana 34
Vla se ni ~a nina
VLA SE NI CA - Na groblju
Ra ki ta u Vla se ni ci ju ~e je obav -
lje na za je dni ~ka sahrana za 34
iden ti fi ko va na Vla se ni ~a ni na,
ci vil ne `rtve ubi je ne u pro {lom
ra tu u BiH u pe ri odu od 1992.
do 1995. go di ne.
Sahrani je pri sus tvo va lo oko
3.500 ~la no va po ro di ca, pri ja te -
lja i ko m{i ja. Za je dni ~ku d`e na -
zu u~io je re isu-l-ule ma Mus ta fa
ef. Ce ri} ko ji je tom pri li kom
po zvao na je din stvo me |u Bo{ -
nja ci ma, a to pre po ru ~io i po li ti -
~kim li de ri ma. Pro te kle se dmi ce
iden ti fi ko va na su jo{ tri ti je la i u
skla du sa `e lje ma po ro di ca bi }e
sahranjena ovih da na, ali na dru -
gim grobljima. (Fe na)
\o ki} po zvao
na so ci jal ni
di ja log
BA NJA LU KA - Pred sje dnik
So ci ja lis ti ~ke par ti je Pe tar \o ki}
po zvao je ju ~e vi so kog pred sta -
vni ka u BiH Va len ti na In cka i
dru ge me |u na ro dne zva ni ~ni ke
te sve in sti tu ci je u RS i BiH da
se okre nu so ci jal nim pro ble mi -
ma i pi ta nji ma una pre |e nja eko -
nom skih to ko va u BiH.
"Sve in sti tu ci je RS i BiH mo -
ra ju bi ti po sve }e ne pi ta nju za {ti -
te so ci jal no ugro `e nog
sta no vni{ tva i so ci jal noj za {ti ti
uop {te, jer se u se kto ru so ci jal ne
si gur nos ti mo `e osi gu ra ti po tpu -
na po li ti ~ka sta bil nost BiH", re -
kao je \o ki} no vi na ri ma u
Ba nja lu ci pred po ~a tak sje dni ce
Gla vnog odbo ra SP.
So ci ja lis ti ~ka par ti ja ju ~e je
odr`a la dvi je sje dni ce Gla vnog
odbo ra stran ke, na ko ji ma je do -
ne sen Pra vil nik o unu tar par tij -
skim izbo ri ma, iza bran Odbor
za pri pre mu kon gre sa te ra zma -
tran Za kon o so ci jal noj za {ti ti.
T.[.
^a |o: Bo lja
bez bje d no sna
si tu aci ja
IS TO ^NO SA RA JE VO - Sta -
ni slav ^a |o, mi nis tar unu tra{ -
njih po slo va RS, kon sta to vao je
da Tu `i la{ tvo BiH, ko je je 2006.
go di ne pre uze lo na dle `nos ti od
lo kal nih tu `i la {ta va, ni je mno go
u~i ni lo po pi ta nju in ten zi vi ra nja
is tra ga u ve zi sa ne ri je {e nim
ubis tvi ma ko ja su se pri je de se -
tak go di na de si la na po dru ~ju Is -
to ~nog Sa ra je va.
"Imam pu no po vje re nje u rad
lju di iz Cen tra ja vne bez bje -
dnos ti Is to ~no Sa ra je vo, ko ji ra -
de na tim pre dme ti ma i si gu ran
sam da }e oni sve u~i ni ti da ovi
slu ~a je vi do bi ju ko na ~ne epi lo -
ge", na gla sio je ^a |o.
Mi nis tar unu tra{ njih po slo va
Srpske je pri li kom ju~era{nje
po sje te op {ti ni Is to ~no No vo Sa -
ra je vo re kao no vi na ri ma da se u
pro te kle tri go di ne bez bje dno sna
si tu aci ja na po dru ~ju gra da bi tno
po pra vi la i da bi lje `i kon stan tan
na pre dak. (Srna)
Doga|aji
Pucnjava u Sarajevu
O. STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - Pri pa dni ci Gra ni ~ne po li ci je BiH
TK "Sje ve ro is tok", Je di ni ca Bi je lji na, uhap si li su
ju ~e ~e ti ri oso be na oba li Dri ne u se lu Koj ~i no vac,
dok su kri ju m~a ri li ro bu.
Ka ko sa zna je mo, uha p{e ni su M.C. i @.[. iz Koj ~i -
nov ca, te P.P. i G.D. iz No vog Se la u Srbi ji.
Oni su ~am cem kri ju m~a ri li tek stil nu ro bu, ko ja je,
ka ko se sa zna je, vri je dna vi {e od 40.000 KM, a ko ju su
pri pa dni ci Gra ni ~ne po li ci je za pli je ni li.
P.P. i G.D. su ju ~e oko {est sa ti ro bu iz
Srbi je pre ko ri je ke Dri ne pre ve zli u drve nom ~am cu
dok su ih na dru goj stra ni oba le do ~e ka li M.S. i @.S.
Oni su pre uze tu ro bu tre ba li tra kto rom pre ves ti do
unu tra{ njos ti se la Koj ~i nov ca i pre da ti vla sni ku. U kri -
ju m~a re nju ih je spri je ~i la de `ur na pa tro la Gra ni ~ne
po li ci je TK "Sje ve ro is tok", Je di ni ca Bi je lji na.
Is tra gu su ju ~e vr{i li pri pa dni ci Ti ma za su zbi ja nje
kri ju m~a re nja Upra ve za in di rek tno opo re zi va nje ko ji
su do {li iz Tu zle, te pri pa dni ci Dr`a vne gra ni ~ne slu `be
TK "Sje ve ro is tok", Je di ni ca Bi je lji na.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da se ra di o
oko 1.952 ko ma da far me ri ca i lje tnih pan ta lo na, te 418
ko ma da ma ji ca uku pne vri je dnos ti ve }e od 40.000 KM.
"U pe tak na ve ~e mi je do {ao ~o vjek i pi tao me da
li mo gu da mu pre ba cim ne ko li ko pa ke ta pan ta lo na tra -
kto rom na sto ti nak me ta ra od Dri ne", pri ~a Slav ko
Mar ko vi} iz Koj ~i nov ca i obja{ nja va da mu je od go vo -
rio da ne ma vre me na jer mo ra s ko m{i jom i}i u sje ~u
drva.
"On mi je re kao da je sve re gu lar no i da ne ma pu -
no ro be. Po nu dio je me ni i mom ko m{i ji Straj ku @i va -
no vi }u 100 KM i re kao da }e ro ba u se dam sa ti uju tro
bi ti kod ka fa ne 'Tri dla ke' na Dri ni. Pri hva tio sam kad je
re kao da je re gu lar no, a i do da tni no vac bi mi do bro do -
{ao. Sti gao je ~a mac sa ro bom, ali se po ja vi {e i dva gra -
ni ~na po li caj ca i eto be la ja", is pri ~ao je Mar ko vi}.
Incko: BiH tre ba da
oja ~a duh pa tri oti zma
D. MU MI NO VI]
SA RA JE VO - Ha ne fi ja Ha sa no -
vi} (45), iz Bi je log Po lja, nas ta njen
u Sa ra je vu, te {ko je po vri je |en u
pu cnja vi ko ja se de si la ju~e ra no
uju tru u sa ra jev skom na se lju Je -
ze ro, sa op {te no je iz MUP-a Kan -
to na Sa ra je vo.
U is toj pu cnja vi la k{e je po vri je -
|en i Sal ko Mu mi no vi} (52) iz Sa ra -
je va.
"Do pu cnja ve je do {lo oko 4.30 u
ugos ti telj skom obje ktu 'Je ze ro'. Po li -
ci ja je na kon do ja ve iz vr{i la uvi |aj.
Tra ga mo za po ~i ni ocem. Ni smo ga
uhap si li, ni ti smo pro na {li oru `je iz
ko jeg je pu ca no, ali ima mo na zna ka
o ko me bi se mo glo ra di ti", ka zao je
Ir fan Ne fi}, gla sno go vor nik MUP-a
Kan to na Sa ra je vo.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da je do
pu cnja ve do {lo na kon tu ~e.
"Pu cnja va je usli je di la na kon pjan -
ske tu ~e. Ne ko je po ~eo pu ca ti iz pi -
{to lja i odbi je ni me tak po go dio je
Ha sa no vi }a. Ka da je po li ci ja do {la
na li ce mjes ta, ne red u ka fa ni ve} je
bio po ~i{ }en i to nam pred stav lja
pro blem pri is tra zi", ka zao je sa go -
vor nik "Ne za vi snih" bli zak is tra zi.
U ugos ti telj skom obje ktu "Je ze ro"
ju ~er ni su `e lje li go vo ri ti o in ci den -
tu.
Po vri je |e ni su me di cin ski zvbri -
nu ti u Kli ni ~kom cen tru "Ko {e vo".
"Ha sa no vi} je za do bio pros trel nu
ra nu pot ko lje ni ce i za dr`an je na
Odje lje nju za otro pe di ju. Mu mi no -
vi} je za do bio la k{u po vre du gla ve
te je pu {ten ku }i", ka za la je Bi lja na
Jan dri}, gla sno go vor ni ca ko {ev ske
bol ni ce, is ta kav {i da ni je ut vr|e no
da li je Mu mi no vi} po vre du za do bio
u tu ~i ili ga je okrznuo me tak.
Ha sa no vi} je odra ni je po znat po li -
ci ji. Zbog na si lja u po ro di ci 2004.
go di ne pro tiv nje ga je po dne se na
kri vi ~na pri ja va.
DO BOJ - Uro{ Gos ti}, po sla -
nik SNSD-a u Na ro dnoj skup {ti -
ni RS, iza bran je ju ~e za
pred sje dni ka Op {tin skog odbo ra
SNSD-a Do boj, a de le ga ti iz svih
mje snih odbo ra ju ~e su iza bra li i
29 ~la no va, ~i me je for mi ra no
no vo ru ko vod stvo ove par ti je u
Do bo ju.
"Prvo }e mo i}i na osni va nje no -
vih mje snih odbo ra i ide mo na ja -
~a nje ba ze, jer bez ba ze bi lo ko da
sto ji na ~e lu stran ke ne mo `e pos ti -
}i ni {ta", izja vio je Gos ti}.
Mi lo rad Do dik, pred sje dnik
SNSD-a, izja vio je da je ova par ti ja
u Do bo ju os tva ri la zna ~aj ne re zul -
ta te, te da je izbor na kon fe ren ci ja
po ~e tak sta bi li za ci je do boj skog
SNSD-a.
"Mi od ovog tre nut ka kre }e mo u
izbor nu kam pa nju, u nas to ja nju da i
Do bo ju po da ri mo vlast ko ju SNSD
vr{i u ~i ta voj RS", ka zao je Do dik.
Do dao je da aktu el na vlast u Do -
bo ju ima pro ble ma sa fun kci oni sa -
njem jer je su o~e na sa ne dos tat kom
sred sta va u bu d`e tu, te da Do boj
za slu `u je sta bil nu vlast ko ja je je di -
no mo gu }a u sa ra dnji sa re pu bli -
~kim in sti tu ci ja ma.
S.^a.
Ve sna DU KA
BILE]A - Ne po zna ta ek splo zi vna na pra va
ek splo di ra la je ju ~e oko 20 mi nu ta po sli je po no }i
u Bi le }i ispod ka mi ona po li caj ca Go ra na Iv ko vi }a
iz tog gra da, ko ji je bio par ki ran is pred nje go ve
po ro di ~ne ku }e.
U ek splo zi ji ni ko ni je po vri je |en, a od si li ne de -
to na ci je po pu ca la su sta kla na je dnom stam be nom
obje ktu u bli zi ni Iv ko vi }eve ku}e.
Na li ce mjes ta je iza {ao de `ur ni tu `i lac, a tre binj -
ska po li ci ja je, pre ma sa op {te nju, odmah po do ja vi
obe zbi je di la li ce mjes ta.
Go ran Iv ko vi}, ni ti iko od nje go ve po ro di -
ce, za te ~e ni i zbu nje ni tim do ga |a jem, ju ~e ni su `e -
lje li ni {ta da ko men ta ri {u, a za pre pa {te ne su i nji ho ve
ko m{i je ko je tvrde da su oni fi na i ~es ti ta po ro di ca.
Ko m{i ja Goj ko Sa mar d`i}, ko ji sta nu je pre ko
pu ta Iv ko vi }a i na ~i joj ku }i je pu klo sta klo od de to -
na ci je, ka `e da ga je ek splo zi ja pro bu di la i upla {i la,
te da je naj pri je mi slio da je o{te }e na nje go va ku }a,
to li ko je de to na ci ja bi la ja ka.
Is tra ga o tom slu ~a ju je u to ku.
To je pe ti bom ba {ki na pad na or ga ne re da i pra -
vo su |a u po slje dnjih ne ko li ko go di na. Bom be su po -
SA RA JE VO - Vi so ki pred sta vnik u BiH Va len tin In cko oci je nio je
da je spo rost ko jom se stva ri u BiH rje {a va ju, ~ak i ka da su u pi ta nju
ne ke ~is to te hni ~ke stva ri, naj ve }i pro blem ko ji BiH ne do zvo lja va na -
pre dak.
"Ko li ko ve} mje se ci BiH ne ma ~el nog ~o vje ka Di re kci je za evrop ske
in te gra ci je, na pri mjer? Za {to BiH ka sni sa {tam pa njem bi ome trij skih pa so -
{a? Sve su to ne po tre bna od ga |a nja i gu blje nje vre me na", izja vio je In cko.
On is ti ~e da u BiH tre ba da oja ~a duh pa tri oti zma, te da je ve oma va `an
li ~ni osje }aj sva kog po je din ca, ne {to {to ga na ne ki na ~in odre |u je.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, BiH je za crta la svoj put pre ma EU ~i nom po -
tpi si va nja Spo ra zu ma o sta bi li za ci ji i pri dru `i va nju, te da je pre os ta lo "jo{
sa mo da usvo ji za kon ska rje {e nja za sve gla vne oblas ti, a ko ja ve} pos to je
na evrop skom ni vou".
"Odlu ka o to me da li je BiH spre mna za za tva ra nje OHR-a je u ru ka ma
Vi je }a za pro ve dbu mi ra (PIC), a ne u ru ka ma po li ti ~a ra u BiH. Ja mi slim da
tre ba pres ta ti sa spe ku la ci ja ma na tu te mu i kon cen tri sa ti se na po sao ko ji
mo ra mo ura di ti", re kao je In cko. (Be ta)
No vo ru ko vod stvo
SNSD-a u Do bo ju
Uha p{e ni
kri ju m~a ri ro be
Povrije|ene
dvije osobe
Pri pa dni ci
Gra ni ~ne
po li ci je
za pli je ni li
ro bu
vri je dnu
vi {e od
40.000 KM
U ek splo zi ji ni ko ni je po vri je |en
Iv ko vi }ev ka mi on bio
par ki ran is pred ku }e
FO TO NN
ka mi on
Bombe
podmetane
i pod auta
advokata
Ek splo zi ja u Bi le }i
uzne mi ri la gra |a ne
3 Doga|aji 26. 4. 2009. ofekfmkb
E. DUV NJAK
JA HO RI NA - Vla da Re pu bli -
ke Srpske ~vrsto je opre dije lje na
da iz vr{i pre nos vla sni{ tva nad ko -
mu nal nim pre du ze }i ma na lo kal ne
za je dni ce i taj na crt za ko na tre ba -
lo bi us ko ro da se na |e pred Vla -
dom i Na ro dnom skup {ti nom RS,
re kao je ju ~e Zo ran Li po vac, mi -
nis tar upra ve i lo kal ne sa mou pra -
ve RS, na kon sas tan ka sa
na ~el ni ci ma op {ti na i pred sje dni ci -
ma skup {ti na op {ti na RS na Ja ho -
ri ni.
Li po vac je ka zao i ka ko
se to kom dvo dne vne kon fe ren ci je
go vo ri lo i o na ~i nu ubi ra nja pri ho da
lo kal nih za je dni ca.
"Kon kre tno rje {e nje ni je mo glo
bi ti na |e no na ovom sas tan ku, ali }e
se iza na li zi ra ti naj bo lje, ka ko bi lo -
kal ne za je dni ce ima le uvid i kon tro lu
nad ubi ra njem pri ho da ko ji im pri pa -
da ju. Ta ko |e je do go vo re no osni va -
nje je dnog fon da ko jim bi se
po mo glo op {ti na ma u pre va zi la `e nju
po slje di ca eko nom ske kri ze. Vi si na
fon da ni je ut vr|e na. Mi slim da je bi -
lo go vo ra o 10 i 20 mi li ona, ali to je
ne ofi ci jel no", ka zao je Li po vac.
Do da je ka ko se pos ta vi lo pi ta nje
na ko ji na ~in di je li ti sred stva fon da.
"Da li }e to bi ti li ne ar no op {ti -
na ma po bro ju sta no vni ka ili mo `da
odre |e nim op {ti na ma ko je ima ju de -
fi cit u bu d`e tu, a bez nji ho ve kriv nje
kri te ri ji }e se pa` lji vo ra zmo tri ti pri -
je ne go {to se odlu ka do ne se. Bi lo je
go vo ra i o odre |e nim po bolj {a nji ma
u tek sto vi ma o gra |e vin skom ze -
mlji {tu, o re or ga ni za ci ji Upra ve za
geo det ske po slo ve. Bi la je i ja sna
ini ci ja ti va da se ure di pi ta nje pla ta
fun kci one ra u lo kal nim za je dni ca ma
na dru ga ~i ji na ~in. Ta ko bi smo iz bje -
gli si tu aci je, pri mje ra ra di, da na ~el -
nik op {ti ne Trno vo ima ve }u pla tu od
na ~el ni ka op {ti ne Pa le, {to ni je pri -
mje re no", po ja snio je Li po vac.
Vin ko Ra do va no vi},
gra do na ~e lnik Is to ~nog Sa ra je va, ka -
zao je ka ko su po me nu ti sas tan ci ve -
oma ko ri sni i ka ko }e nas to ja ti da
pre |u u tradi ci onal na oku plja nja.
Pri su tni su ka za li da se na re dna
kon fe ren ci ja mo `e o~e ki va ti u no -
vem bru, ka da }e se sa gle da ti ura |e no.
dme ta ne i pod auto mo bi le in spe kto ra tre binj skog
CJB Slav ka Dra pi }a i Pe tra Ko zja ka, gdje je po ~i ni -
lac ot kri ven, a bom ba je ek splo di ra la i ispod auto mo -
bi la si na tre binj skog su di je Lji lja ne Si mo vi} i
tre binj skog advo ka ta Mi re Vu ~i ni}.
U Tre bi nju su akti vi ra ne ek splo zi vne
na pra ve i ispod BMW-a Igo ra An |e li }a, za tim {ko da
okta vi je Sla ve na Vu ka lo vi }a, mer ce de sa Da ni la Pa -
vlo vi }a i gol fa Slo bo da na Gru ba ~a, dok su Bo ri su
Ive lji iz Tre bi nja u dvi je ek splo zi je uni {te ni prvo to -
jo ta, a za tim i mer ce des.
Ek splo zi vna na pra va akti vi ra na je i ispod pa sa ta
Ra deta Nin ko vi }a, te ispod pe `oa 206 vla sni ce Bi lja -
ne [kri van, po tom gol fa 2 Mir ka Glo gov ca u na se lju
Ti ni, te ispod gol fa 2 Dra ga na Je li }a i mo to ra ka va -
Sas ta nak pred sta vni ka Vla de RS i na ~e l ni ka op {ti na
Pre nos vla sni{ tva nad
ko mu nal nim pre du ze }i ma
Re for me
za vi se od
pro ce sa
po mi re nja
VA [IN GTON - Pred sje da -
va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH
Ni ko la [pi ri} izja vio je da je
iz gra dnja po vje re nja u BiH
pro ces od ko jeg za vi se us pje si
svih re for mi.
U svom obra }a nju u Cen tru
"Vu dro Vil son" u Va {in gto nu
[pi ri} je na gla sio da je us ta vna
re for ma je dan od iza zo va ko ji
sto ji is pred BiH, za {ta je pri je
sve ga po tre bno obez bije di ti
uslo ve za ci vi li zo van di ja log.
"On je na gla sio da us ta vna
re for ma ne smi je bi ti na me tnu -
ta sa stra ne, kao i da egzi bi ci -
oni zam bi lo ko je vrste,
uklju ~u ju }i ne ga ci ju BiH ili
enti te ta, ni je sa ve znik ovom
pro ce su", sa op {te no je iz Sa -
vje ta mi nis ta ra BiH.
[pi ri} je u Va {in gto nu raz go -
va rao i sa pot pred sje dni kom
Svjet ske ban ke za Evro pu i
sre dnju Azi ju [i ge om Ka cu -
om, iz vr{nim di re kto rom Ho -
lan dske kon sti tu en ce za
Svjet sku ban ku Ru dom Tre fer -
som i iz vr{nom di re kto ri com
Svjet ske ban ke za BiH D`ejn
Ar mi ta`. (Srna)
Bal kan bi
mo gao
pos ta ti
va `an cen tar
SO FI JA - Pred sje da va ju }i
Pred sje dni{ tva BiH Ne boj {a
Ra dma no vi} oci je nio je ju ~e u
So fi ji da bi Bal kan mo gao da
pos ta ne va `an cen tar za pli no -
vo de, ~i ja je iz gra dnja pre dvi -
|e na u bu du }nos ti i izra zio
na du da BiH ne }e bi ti za obi -
|e na u to me.
"Tu mi slim, pri je sve ga, na
'Ju `ni tok' ko ji ide iz Ru si je di -
rek tno pre ko Bu gar ske ili 'Na -
bu ko' ko ji ide iz Tur ske i opet
pre ko Bal ka na. Na dam se da
BiH, uz so li dar nost dru gih ze -
ma lja Bal ka na, ne }e bi ti za obi -
|e na", re kao je Ra dma no vi}
na za vr{ni ci dvo dne vnog ener -
get skog sa mi ta o te mi "Pri ro -
dni gas za Evro pu - si gur nost i
par tner stvo". (Srna)
Mi tro vi}
se `a lio na
odlu ku CIK-a
ZVOR NIK - Po sla nik De -
mo krat skog na ro dnog sa ve za
u Pred sta vni ~kom do mu par la -
men ta BiH ha d`i Jo van Mi tro -
vi} upu tio je `al bu
Ape la ci onom su du na odlu ku
Cen tral ne izbor ne ko mi si je
(CIK) BiH.
CIK je do nijela odlu ku ko -
jom mu je za bra ni la da se kan -
di du je na bi lo ko ju fun kci ju
iza bra nog zva ni ~ni ka u na re -
dne ~e ti ri go di ne zbog "po vre -
de odre da ba Za ko na o su ko bu
in te re sa u in sti tu ci ja ma vlas ti
BiH".
Iz CIK-a BiH je sa op {te no
da je odlu ka o san kci ji Mi tro -
vi }u do ne se na za to {to je is to -
vre me no obav ljao fun kci ju
po sla ni ka u Pred sta vni ~kom
do mu Par la men tar ne skup {ti ne
BiH i ~la na Skup {ti ne pre du -
ze }a "In vest-gra dnja" Zvor nik,
kao osni va~. (Srna)
Vijesti
Vla sni{ tva
pre ni je ti
na lo kal ne
za je dni ce
Ek splo zi vna na pra va
bi la je po dme tnu ta
pod ka mi on po li caj ca
Go ra na Iv ko vi }a,
ko ji je bio par ki ran
is pred nje go ve
po ro di ~ne ku }e.
Iv ko vi}, ni ti iko
od nje go ve po ro di ce,
za te ~e ni i zbu nje ni
ovim do ga |a jem,
ju ~e ni su `e lje li
ni {ta da ko men ta ri {u
sa ki Krsti vo ja Mi jo vi }a.
Osim tih, na po dru ~ju ko je po kri va CJB Tre bi nje
de si lo se jo{ ne ko li ko ek splo zi ja ove vrste i to u Bi le -
}i ispod mer ce de sa Dra `e na Dun |e ra, ko me je svo je -
vre me no zo ljom ga |an i po slo vni obje kat, te
mer ce de sa Bo ri sla va Ko va ~e vi }a, dok je u Gac ku
o{te }en auto mo bil Mla de na [u ko vi }a.
Ta ko |e, ek splo zi vne na pra ve su akti vi ra ne i u
ku }nim dvo ri {ti ma u Tre bi nju.
Ta ko je Mi la nu ]u ri }u, osim {te te na
auto mo bi li ma u dvo ri {tu, od ek splo zi je o{te }en i do -
bar dio ku }e.
Bom be su ba ~e ne i u dvo ri {ta ku }a Mi len ka Ku -
ku ri }a i u trav njak is pred ku }e Lu ke Ko sa no vi }a,
gdje {te te od ek splo zi je ni su bi le ve li ke.
Slje de }i
sas ta nak
u no vem bru
FO TO D@. TOR CHE
To je pe ti
bom ba {ki
na pad
na or ga ne
re da i
pra vo su |a u
po slje dnjih
ne ko li ko
go di na
Bom bom na
po li caj ca
4 Doga|aji ofekfmkb!26. 4. 2009.
Do dik
otvo rio
kli ni ku
"Ne ovi ta"
PA LE - Pre mi jer RS Mi -
lo rad Do dik ju ~e je sim bo -
li ~nim pre sije ca njem vrpce
u Pa la ma zva ni ~no otvo rio
pri va tnu kli ni ku "Ne ovi ta",
vla sni ka Slo bo da na \e ri -
}a.
Do dik je izra zio na du da
}e t a kl i ni ka za za {t i t u
zdrav lja `e na bi ti na do -
bro bit, pri je sve ga, pa ci je -
na t a ko j i ma j e t a kva
us ta no va po tre bna.
"Ovo je do bar pri mjer
ka ko lju bav pre ma mjes tu i
stru ci mo `e da oku pi zna -
~aj nu pa` nju, ne sa mo lo -
kal ne, ne go i {i re
za je dni ce, te da se uspos ta -
vi kli ni ka ko ja u su {ti ni
pred stav lja ba zi ~ni in te res
ovog mjes ta", re kao je Do -
dik.
Do ktor Slo bo dan \e ri},
vla snik kli ni ke, is ta kao je
da mu je to naj dra `i dan u
`i vo tu, jer je uspio da ri je {i
sta tus kli ni ke te za hva lio
pre mi je ru ko ji je, ka ko je
na veo, ra zu mio pro ble me i
na {ao za sho dno da ih rije -
{i. (Srna)
Olim pij ski ba zen
za dva mje se ca
Bla `en ka LE JI]
BA NJA LU KA - Osmi dvo dne vni me |u -
na ro dni fes ti val "Ve ~e uz tam bu ru 2009", cen -
tral na ma ni fes ta ci ja u okvi ru obi lje `a va nja
Da na gra da, otvo ren je u pe tak uve ~e u pre -
pu noj Ve li koj sa li Kul tur nog cen tra Ban ski
dvor u Ba nja lu ci.
Gra do na ~el nik Dra go ljub Da vi do vi}, pred -
sje dnik Sa vje ta ovog fes ti va la, otvo rio je fes ti val
i poz dra vio u~e sni ke i broj ne po sje ti oce, me |u
ko ji ma su bi li i pred sta vni ci gra da Gra ca, sa ko ji -
ma je grad Ba nja lu ka po tpi sao Spo ra zum o sa ra -
dnji.
Mi ro Ma rin ko vi}, di re ktor Fes ti va la, ka zao
je da je ovaj fes ti val, na ko me su se prve ve ~e ri
pred sta vi la ~e ti ri, a dru ge tri tam bu ra {ka or kes tra
iz BiH i ze ma lja re gi ona, je dan od naj pres ti `ni jih
u tam bu ra {kom svi je tu.
"Ba nja lu ka je pos ta la evrop ski
cen tar ne sa mo u tam bu ri, ne go u tam bu ra {kom
po kre tu. U ovom fes ti va lu su dva ve li ka or kes tra
iz Ba nja lu ke, {to do sa da ni je za bi lje `e no. Ve ~e -
ras su stvar no do {li an sam bli ko ji su u te dvi je go -
di ne, ko li ko je pro {lo od po slje dnjeg fes ti va la
ve li kih tam bu ra {kih or kes ta ra, po ka za li izu ze tan
na pre dak i odli ~an re zul tat", re kao je Ma rin ko vi}.
Pre za do vo ljan u~e sni ci ma i or ga ni za ci jom
fes ti va la bio je i Spo men ko Gu zi jan, pred sje dnik
Or ga ni za ci onog odbo ra. Pre ma nje go vim ri je ~i -
ma, Grad ski tam bu ra {ki or kes tar, ko ji or ga ni zu je
fes ti val, ove go di ne je gra du po nu dio ne {to vi {e.
"Ove dvi je fes ti val ske ve ~e ri }e oku pi ti se -
dam, mo `e mo slo bo dno re }i naj bo ljih tam bu ra -
{kih or kes ta ra iz ovih ze ma lja gdje se tam bu ra
svi ra, po ~ev {i od Slo ve ni je, pa pre ko Hrvat ske,
BiH, do Srbi je. Na ma u Ba nja lu ci je ve li ka ~ast i
za do volj stvo {to ko na ~no ima mo dva ve li ka tam -
bu ra {ka or kes tra, ko ja su u sta nju da se po ja ve na
je dnom pres ti `nom fes ti va lu kao {to je ovo 'Ve ~e
uz tam bu ru', a to su or kes tar 'Pe la gi}' i Grad ski
tam bu ra {ki or kes tar", ka zao je Gu zi jan.
Da vid Ignja ti} i Ne ma nja Ba nja nin, ~la no vi
KUD "Pe la gi}", ko ji su nas tu pi li sa pet kom po zi -
ci ja, ka za li su da su bez ob zi ra na ve li ke pri pre -
me ima li tre mu pred izla zak na sce nu.
"Ovo je po se bno ve ~e za nas jer je
u pi ta nju ve li ki fes ti val. Ipak, nas tu pao sam ra ni -
je na ovom fes ti va lu, ta ko da sam ve} znao ka kav
je osje }aj, pa je tre ma bi la mi ni mal na", re kao je
Ignja ti}.
Ba nja lu ~an ka Mi le na Vu ji ~i}, ko ja je sa
k}er kom do {la da u`i va u tam bu ra {koj mu zi ci,
ka za la je da je odu {ev lje na kom po zi ci ja ma svih
or kes ta ra, te do da la da bi bi lo do bro da ova kvih
fes ti va la ima vi {e.
Me |u na ro dni
fes ti val "Ve ~e
uz tam bu ru
2009"
u Ba nja lu ci
Dvi je
fes ti val ske
ve ~e ri
oku pi le
se dam
naj bo ljih
tam bu ra {kih
or kes ta ra
Za pa ljena
dva vo zi la
SA RA JE VO - Ne po zna ti po ~i ni oci su u pe tak ma lo pri je
po no }i za pa li li dva auto mo bi la par ki ra na u sa ra jev skom na -
selj u Hra sno, sa op {te no je iz MUP-a Kan to na Sa ra je vo.
Do po `a ra je, pre ma in for ma ci ja ma iz po li ci je, do {lo oko po la
sa ta pri je po no }i u Uli ci po ro di ce Ri ba ra, a pla me nom su za hva -
}e na vo zi la opel kor sa, vla sni{ tvo H.J. i opel as tra ne po zna tog
vla sni ka.
Va tro gas ci su brzo lo ka li zo va li po `ar, a iz po li ci je ni su `e lje li
go vo ri ti o mo gu }im mo ti vi ma pa lje nja auto mo bi la.
D.Mu.
Tu ra nja ni nu
or den sve tog Sa ve
ZVOR NIK - Nje go vo preo sve {ten stvo epis kop zvor ni ~ko-tu zlan ski
Va si li je uru ~io je di re kto ru Se kre ta ri ja ta za vje re Vla de RS Jo vi
Tura nja ni nu vi so ko odli ko va nje Srpske pra vo sla vne crkve (SPC) -
or den sve tog Sa ve.
To pri zna nje Tu ra nja ni nu je do di je lio Sve ti ar hi je rej ski si nod SPC na
pri je dlog vla di ke Va si li ja.
"U gre ma tu Sve tog ar hi je re jskog si no da SPC ka `e se da se Tu ra nja ni nu
do dje lju je to vi so ko odli ko va nje za lju bav pre ma sve toj Crkvi, na ro ~i to
po ka za nu nje go vim do pri no som uspos tav lja nja do brih odno sa izme |u
SPC i RS i sve srdnim po ma ga njem pri iz gra dnji no vih hra mo va, kao i
obnav lja njem onih ko ji su u ra tu po ru {e ni", sa op {te no je iz Epar hi je zvor -
ni ~ko-tu zlan ske.
Vla di ka Va sili je je za hva lio Tu ra nja ni nu za lju bav is ka za nu u slav lje nju
Bo ga i do bro ti, ko ju pu tem sve te Crkve, pru `a na ro du Bo ` jem.
"Hva la vam jer ste upu }e ni Hris to vim pu tem da ~i ni te do bro pre ma svi -
ma, kao i dru gim na ro di ma i dru gim vjer skim za je dni ca ma", re kao je vla -
di ka Va si li je. (Srna)
D. SLA DO JE VI]
BA NJA LU KA - "In ce lov" olim pij ski ba zen u
Ba nja lu ci, na ko jem se obav lja ju fi nal ni ra do vi
na re kon stru kci ji, ju ~e su po sje ti li Dra go ljub Da -
vi do vi}, gra do na ~el nik Ba nja lu ke, i pred sta vni ci
pre du ze }a "Ener gie Graz" iz aus trij skog gra da
Gra ca, ko ji }e na tom ba ze nu oba vi ti ugra dnju
so lar nog sis te ma gri ja nja.
Da vi do vi} je izra zio za do volj stvo zbog tem pa
ra do va, na gla {a va ju }i da }e zna ~aj tog ba ze na za Ba -
nja lu ku bi ti ve li ki.
"U Ba nja lu ci je bio izra `en pro blem ne -
dos tat ka ba ze na. Stav lja njem u fun kci ju ovog ba ze -
na, Ba nja lu ka }e ima ti jo{ je dnu va `nu gra |e vi nu za
sport i re kre aci ju", oci je nio je Da vi do vi}.
Do dao je da je bi tno {to se ro ko vi re kon stru kci je
po {tu ju, i {to sve ide pre dvi |e nim tem pom.
"Ra do vi su u za vr{noj fa zi, ta ko da }e mo za
mje sec i po do dva mje se ca ima ti ovaj kom pleks u
fun kci ji", re kao je Da vi do vi}.
Ru dolf [taj ner, di re ktor pre du ze }a "Ener gie
Graz", re kao je da je taj ba zen na nje ga os ta vio izu -
ze tan uti sak.
"Bi li bi smo za do vo ljni ka da bi smo ima li ova ko
ne {to u Gra cu. Ta mo tre nu tno pla ni ra mo re no vi ra nje
i do gra dnju je dnog sta rog ba ze na, a za hva lju ju }i
ovom pri mje ru sa da zna mo ka ko to tre ba da iz gle -
da", re kao je [taj ner.
On je do dao da }e pre du ze }e "Ener gie Graz" na
"In ce lo vom" ba ze nu iz gra di ti so lar no pos tro je nje,
poz drav lja ju }i to {to se Ba nja lu ka oba ve za la da }e
ko ris ti ti obnov lji vu ener gi ju.
"Na {i ra do vi bi tre ba lo da tra ju osam do
de set se dmi ca, ali }e mo pre du ze ti sve {to je u na {oj
mo }i da bi to bi lo br`e", is ta kao je [taj ner.
Slo bo dan Stan ko vi}, di re ktor pre du ze }a "In te -
gral in`enje ring", ko je je gla vni izvo |a~ ra do va na
ba ze nu, re kao je da }e na kon za vr{et ka ra do va bi ti
stvo re ni svi uslo vi za or ga ni za ci ju ta kmi ~e nja iz vo -
de nih spor to va na evrop skom i svjet skom ni vou.
Da vi do vi} izra zio za do volj stvo
zbog tem pa obav lja nja ra do va
Davidovi} i predstavnici preduze}a
"Energie Graz" obilaze bazen
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
U`i va nje uz tam bu ri cu
Ba nja lu ka
je pos ta la
evrop ski
cen tar ne
sa mo u
tam bu ri,
ne go u
tam bu ra {kom
po kre tu.
U ovom
fes ti va lu su
dva ve li ka
or kes tra iz
Ba nja lu ke,
{to do sa da
ni je
za bi lje `e no,
re kao
Ma rin ko vi}
Ba nja |u •ka p| va ra ju •e je
b| |a do ma c|n u•e sn| c| ma íes t| va |a
ve •e uz tam bu ru. ko j| su |ma || pr| || -
ku ob| c| nje ne po qo ne | uz ro st||j |
dru ze nje kon zu m| ra t| ne ktar p| vo. Na
pr| je mu su |za bra n| naj bo |j| pje va•
tam bu ras. naj de b|j| tam bu ras | m|s
tam bu r| ca.
Spo men ko Gu z| jan. pred sje dn|k
Grad skoq tam bu ra skoq or kes tra.
na q|a s|o je da je tam bu ra ska mu z| -
ka neo dvo j| va od p| va.
D.S.
Iza bra na i
mis tam bu ri ca
S otva ra nja
ma ni fes ta ci je
5 Doga|aji 26. 4. 2009. ofekfmkb
Be to na ra
^i nje ni ca da op}i na [i ro ki Bri jeg ve} ~e ti ri go di ne ne pro vo di
odlu ku Us ta vno ga su da Bo sne i Her ce go vi ne je dnos ta vno je ne do -
pus ti va.
Ka da je dna op}i na mo `e go di na ma odbi ja ti pro ves ti odlu ku Us ta -
vno ga su da, i to pod izli kom ka ko im se to bo `e nit ko ne jav lja na na -
tje ~a je za ukla nja nje spor ne be to na re, a ko je op}i na re do vi to
ra spi su je, on da se na jo zbi ljni je tre ba za pi ta ti: gdje mi to `i vi mo?
Pod sje ti mo ka ko je obi telj Ko `ul iz mjes ta Uza ri }i kod [i ro kog Bri -
je ga, jo{ 2005. go di ne na Us ta vnom su du do bi la pre su du pre ma ko -
joj je op}i na [i ro ki Bri jeg du `na uklo ni ti be to na ru fir me ''Pa {ki}''.
Ko `u li sta nu ju u ne po sre -
dnoj bli zi ni be to na re, te sto -
ga tvrde ka ko im je na ru {e no
zdrav lje. Uz gred, be to na ra
ne ma ni {ta od po tre bnih do -
zvo la.
No, ka ko `i vi mo u Bo sni i
Her ce go vi ni, ko ja sve jes te,
ali dr`a va ni je, mo gu }e je da ne ma tko spro ves ti odlu ku Us ta vno ga
su da.
Ta ~i nje ni ca ~ak gra ni ~i s na ru {a va njem us ta vno ga po ret ka ze -
mlje. Na pros to je ne vje ro ja tno da je mo gu }e da op}i na ~i ni sve da
ne pro ve de odlu ku Us ta vno ga su da.
U ci je loj pri ~i vla snik tvrtke ''Pa {ki}'' je iz gle da naj ma nje kriv. ^o -
vjek sa mo ra di ono {to mu op}i na omo gu }a va. Sva kim da nom ko jim
op}i na odbi ja pro ves ti odlu ku Us ta vno ga su da on za ra |u je. Iako je
~i nje ni ca da ra di pro tu za ko ni to, ne mo `e mo mu za mje ri ti. ^i ni sa mo
ono {to mu vlas ti do pu {ta ju. A dok vlas ti ne po |u po {ti va ti za kon, ne
mo `e mo o~e ki va ti da ga po {tu ju gra |a ni.
ZA ILI PROTIV
Pi {e:
Ju ri ca GU DELJ
No, ka ko `i vi mo u
BiH, ko ja sve jes te, ali
dr`a va ni je, mo gu }e je
da ne ma tko spro ves ti
odlu ku Us ta vno ga su da
Sti pen di je za
176 stu de na ta
SRBAC - Vla di slav Ili},
se kre tar srba ~ke Op {tin ske
ko mi si je za do dje lu sti pen di -
ja, po tpi sao je ju ~e sa 176
stu de na ta ugo vo re o sti pen di -
ra nju za {ta }e iz op {tin skog
bu d`e ta ove go di ne bi ti iz -
dvo je no 150.000 KM.
On je na sve ~a nos ti po tpi si -
va nja ugo vo ra pod sje tio da
se na ovo go di{ nji kon kurs za
do dje lu sti pen di ja, ko ji je po -
~et kom go di ne ra spi sao Mir -
ko Ko ji}, na ~el nik op {ti ne
Srbac, ja vi lo 235 stu de na ta.
Ili} je is ta kao da stu den ti
ko ji su do bi li sti pen di ju tre ba
da bu du sre }ni {to }e u eko -
nom skoj kri zi do bi ti nov ~a nu
po mo} iz op {tin skog bu d`e -
ta.
"Sti pen di je su odo bre ne za
150 re do vnih stu de na ta, 19
stu de na ta s na gla {e no te {kim
ma te ri jal nim sta njem, pet
pos tdi plo ma ca i dva stu den ta
prve go di ne, ko ji su u sre -
dnjoj {ko li do bi li Vu ko vu di -
plo mu", pre ci zi rao je Ili}.
Re do vni stu den ti do bi ja }e
sti pen di je u se dam mje se -
~nih ra ta od po 100 KM, a
pos tdi plom ci 800 KM je -
dno kra tno. (Srna)
T. [I KA NJI]
BA NJA LU KA - Bra ni slav Du ki}, pred sje -
dnik Sa ve za lo go ra {a RS, i Do ron Ram, pred sje -
dnik Udru `e nja ra tnih voj nih za ro blje ni ka
Izra ela "Erim ba la ila", ju ~e su u Ba nja lu ci po -
tpi sa li Me mo ran dum o sa ra dnji.
Du ki} je is ta kao da je me mo ran du mom pre dvi -
|e na sa ra dnja na pri ku plja nju ~i nje ni ca i do ka za o
ra tnim zlo ~i ni ma, po dr{ka i po mo} pri sta tu snom
rje {a va nju ka te go ri je lo go ra {a, te raz mje na i pri jem
de le ga ci ja udru `e nja i ~la no va udru `e nja.
"Spo ra zum pre dvi |a i za je dni ~ki nas tup pri
uspos tav lja nju sa ra dnje sa dru gim sli ~nim udru `e -
nji ma i or ga ni za ci ja ma u svi je tu, te sa ra dnju u
oblas ti li je ~e nja ~la no va udru `e nja", re kao je Du ki}.
Ram je na gla sio da }e taj me mo ran -
dum bi ti sa mo ini ci jal ni spo ra zum, ko ji }e pod sta }i
bi la te ral nu sa ra dnju tih udru `e nja u bu du }nos ti.
Na kon po tpi si va nja ugo vo ra Du ki} i Ram su
ra zmi je ni li zas ta ve u ci lju traj ne sa ra dnje i po ve zi -
va nja.
Du ki} je is ta kao da ~la no vi Udru `e nja "Erim
ba la ila", pri je ove pe to dne vne po sje te RS, ni su bi li
upo zna ti sa ra tnim de {a va nji ma u BiH.
"To kom bo rav ka u RS sa zna li su da
su u BiH stra da li i Srbi, a ne sa mo Hrva ti i Bo{ nja ci,
te su re kli da }e bi ti na {i am ba sa do ri, ka ko u Izra elu,
ta ko i u me |u na ro dnoj za je dni ci, da bi do ka za li da
su ov dje Srbi `i vje li svo ji na svo me i ni ka da ni su bi -
li agre so ri, na ~e mu im u ime srpskog na ro da za hva -
lju jem", re kao je Du ki}.
Ram je is ta kao da su to kom po sje te RS ~la no vi
tog udru `e nja "~u li va paj `rta va, ko je su stra da le na
ovim pros to ri ma".
"Taj va paj do la zi od 700.000 po bi je nih Srba,
Ro ma i Je vre ja u sis te mu smrti 'Ja se no vac'. ^u li
smo i sve vi {e slu {a mo o ne ura vno te `e nom sud -
skom pro ce su ira nju, o ne prav di i gru bim stan dar di -
ma ko ji do la ze iz za pad nog di je la me |u na ro dne
za je dni ce, ~u li smo i ra zu mje li", is ta kao je Ram.
Sa vez lo go ra {a je ju ~e Arieu Li vneu,
pred sta vni ku RS u Izra elu, do di je lio ~lan sku kar tu
po ~a snog ~la na ovog sa ve za, a Dar ku Tri fu no vi }u,
stru~ nja ku za me |u na ro dni te ro ri zam, i Ale ksan dru
Ni ko li }u, sa ra dni ku pred sta vni ka RS u Izra elu, uru -
~e ni su me da ljo ni s lo gom ovog udru `e nja.
Po tpi san
Me mo ran dum
o sa ra dnji
Pre dvi |e na sa ra dnja na
pri ku plja nju ~i nje ni ca i do ka za
o ra tnim zlo ~i ni ma
Sporazum
Sa ve za
lo go ra {a RS
i izra el skog
udru `e nja
Bla `en ka LE JI]
BA NJA LU KA - Na gra da "Ko ~i }e vo pe ro" za knji gu
"Sre tna ski tni ca" ju ~e je uru ~e na knji `e vni ci Da ri Se ku li} na
knji `e vnoj ma ni fes ta ci ji "Ko ~i }e vo po dne" u ma nas ti ru Go -
mi oni ca na do mak Ba nja lu ke.
Pres ti `nu na gra du knji `e vni ci je uru ~io Stan ko Sta ni}, re ktor
Ba nja lu ~kog uni ver zi te ta, iza sla nik pred sje dni ka RS Raj ka Ku -
zma no vi }a.
Dir nu ta go vo ri ma knji `e vni ka Ni ko le Vu ko li }a i Zo ri ce Tur -
ja ~a nin, po sve }e nim nje nom `i vo tu i bo ga tom knji `e vnom stva ra -
la{ tvu, Se ku li }e va ni je mo gla suz dr`a ti su ze.
"Osje }am se pri li ~no uzbu |e no. ^o vjek je
od go vo ran pred pri zna njem. Sve {to nam pri zna ju da smo do bro
na pra vi li mi se i da lje prei spi tu je mo da li je to ta ko, da li je mo `da
tre balo ne ko dru gi da do bi je na gra du. Pos to je i za bu ne i za blu de o
na gra da ma. Na gra da je ve li ka oba ve za i ve li ki te ret, ali po {to ja
`i vim du go, po {to sam pri kra ju svog `i vo ta i svog stva ra nja ona
me ni ni je vi {e te ret. Ja sam svo je da la i Bo gu i ro du i za do vo ljna
sam", ka za la je knji `e vni ca.
Iako no si na slov "Sre tna ski tni ca", po ja sni la je da knji ga ne
go vo ri o sre tnoj ski tni ci, ne go o sre tnom tra ga nju.
"Ja sre tno tra gam za svo jom pje smom, za svo jim
`i vo tom i za svi je tom oko se be. Ja sam tra ga lac, u smi slu tra ga nja
za iz gu blje nim vre me nom i pros to rom. To je mo ja sre tna ski tni ca,
a to je mno go vi {e od one sre tne ski tni ce ko ja se odlu ~i la na to, jer
ne }e dru k~i je da `i vi `i vot", re kla je Se ku li }e va.
Knji `e vnik Ni ko la Vu ko li} u svom izla ga nju je is ta kao da
Da ra Se ku li} spa da u one stva ra oce ko ji ma je po ezi ja `i vot.
"Ona pi {e du go, sa vje sno, a objav lju je on da ka da plod ne sa -
ni ce po tpu no sa zri, ot kri va ju }i sa so bom ne sa mo ta le nat i od go -
vor nost pre ma po et skom po slu, ne go i sve bo ga ti je po zna va nje
`i vo ta", ka zao je Vu ko li}.
Sta ni}, ko ji je za je dno sa Se ku li }e vom i Ja dran -
kom De ra ji}, kon zu lom Srbi je u Ba nja lu ci, ko ja je pri sus tvo va la
ovoj ma ni fes ta ci ji, po lo `io bu ket cvi je }a na grob oca Pe tra Ko ~i -
}a, Ge ro si ma Ko ~i }a, re kao je da se u ova kvim pri li ka ma tre ba
sje ti ti vre me na u ko me je `i vio i stva rao na{ ve li ki knji `e vnik Pe -
tar Ko ~i}.
"Na `a lost, vri je me u ko me je `i vio Pe tar Ko ~i}, atmo sfe ra i
pri li ke, ve li kim di je lom pod sje }a ju na ova da na{ nja vre me na, vre -
me na u ko ji ma ne pos to ji pu na slo bo da na ro da na ovom pros to ru.
U Ko ~i }e vo vri je me ni je se bi lo slo bo dno, ni je se ni da nas po sve
slo bo dno", re kao je Sta ni}.
Na kon ce re mo ni je uru ~e nja na gra de Se ku li }e va je
po sje ti oci ma po klo ni la ne ko li ko na gra |e nih knji ga, a lju bi te lji
nje ne pi sa ne ri je ~i mo gli su da ku pe i nje no tek objav lje no knji `e -
vno dje lo "Ka me ni ka {alj".
Knji `e vna ma ni fes ta ci ja "Ko ~i }e vo po dne" u ma nas ti ru Go mi oni ca
"Ko ~i }e vo pe ro"
Da ri Se ku li}
Iako no si na slov "Sre tna ski tni ca",
knji ga ne go vo ri o sre tnoj ski tni ci,
ne go o sre tnom tra ga nju
Pos to je i
za bu ne i
za blu de o
na gra da ma.
Na gra da je
ve li ka oba ve za
i ve li ki te ret,
ali po {to ja
`i vim du go,
ona me ni ni je
vi {e te ret.
Ja sam svo je
da la i Bo gu
i ro du i
za do vo ljna
sam, ka za la
Se ku li }e va
U Ko ~i }e vo
vri je me ni je se
bi lo slo bo dno,
ni je se ni da nas
po sve slo bo dno,
re kao Sta ni}
Stani} uru ~io
na gra du Sekuli}evoj
FO TO G. [UR LAN
6 ofekfmkb!26. 4. 2009. Doga|aji
U So ma li ji
osam mrtvih
MO GA DlS - Naj ma nje
osam oso ba ub| je no je. a 15
ra nje no u bom ba skom na pa -
du na so ma ||j sk| par |a ment.
sa op st| |a je ju •e po || c| ja | do -
da |a da n| je dan po s|a n|k n| je
po vr|je den. Za sa da n| ko n| je
pre uzeo od qo vor nost za na -
pad ko j| se do qo d|o dan na -
kon sto je opo z| c| ja na ve |a da
ce |s|am sk| ek stre m|s t| nas ta -
v| t| bor bu u So ma || j|. (AP)
Pro na |e no
de vet ti je la
u Aka pul ku
AKA PUL KO - Ti je la de -
vet mu {ka ra ca izre {e ta na
me ci ma pro na |e na su ju ~e
u i oko me ksi ~kog lje to va -
li {ta Aka pul ko.
Po li ci ja me ksi ~ke dr`a ve
Ge re ro sa op {ti la je da su
ti je la pet mu {ka ra ca pro -
na |e na u spor tskom auto -
mo bi lu par ki ra nom u
bli zi ni auto pu ta ko ji po ve -
zu je Aka pul ko i Ziuate ne -
ho. Svim `rtva ma bi le su
ve za ne ru ke i no ge.
Ti je lo mu {kar ca sa dvi je
pros trel ne ra ne na gla vi
pro na |e no je u sa mom
Aka pul ku, dok su jo{ tri ti -
je la pro na |e na u bli zi ni
gra da u na se lji ma Ko ju ka
de Ka ta lan i Aju tla de los
Li bres.
Vi {e od 10.000 lju di ubi -
je no je u obra ~u ni ma u ve -
zi sa dro gom od ka da je
pred sje dnik Fe li pe Kal de -
ron po kre nuo ofan zi vu
pro tiv di le ra i kri ju m~a ra
kra jem 2006. go di ne. Na -
si lje u Me ksi ku po ve za no
sa dro gom pro {i ri lo se i na
su sje dne SAD i Gva te ma -
lu.
U Gva te ma li su u pe tak
ubi je na pe to ri ca po li cij -
skih age na ta iz Odje lje nja
za bor bu pro tiv nar ko ti ka
u obra ~u nu sa trgov ci ma
dro gom, u ko jem je ko ri -
{te no auto mat sko na oru `a -
nje i ba ca ~i gra na ta.
Pu cnja va je usli je di la ka -
da je po li ci ja sti gla u skla -
di {te ju `no od Gva te ma la
Si ti ja ka ko bi is tra `i la ve ze
sa dro gom.
Osu mnji ~e ni su po bje gli,
a po li ci ja is tra `u je ka ko su
di le ri zna li za do la zak age -
na ta. (AP)
Crna Go ra
u NA TO
mi si ji u
Avga nis ta nu
POD GO RI CA - Spo ra -
zum Crne Go re i NA TO-a
o u~e{ }u crno gor ske voj -
ske u ope ra ci ji ISAF u Av -
ga nis ta nu bi }e po tpi san
naj ka sni je do lje ta, pot -
vr|e no je crno gor skim
me di ji ma u Bri se lu.
Spo ra zum, ko ji }e bi ti
po tpi san u sje di {tu NA TO-
a u Bri se lu, Crnoj Go ri bi
tre ba lo da pri zna sta tus
"kon tri bu to ra", odno sno
dr`a ve ko ja ni je ~la ni ca
Ali jan se, a ko ja bi upu }i -
va njem pri pa dni ka voj ske,
po li ci je ili dr`a vnih slu -
`be ni ka akti vno do pri ni je -
la NA TO mi si ji ISAF.
To je i po slje dnja for mal -
na pre pre ka da se crno gor -
ski voj ni ci na |u u ISAF-u
na kon {to je usvo jen Za ko -
na o mi si ja ma, a Skup {ti na
do ni je la odlu ku da se u
Av ga nis tan upu ti tro ~la ni
voj nome di cin ski tim.
Crna Go ra bi tom pri li -
kom u Bri se lu tre ba lo da
po tpi {e i do ku ment ko ji se
odno si na oba ve zu fi nan si -
ra nja svo jih pri pa dni ka u
ISAF ope ra ci ji. (Srna)
Vijesti
U~e sni ci pri vre dnog
sa mi ta po dr`a li
"Ju `ni tok"
SO FI JA - Rus ki mi nis tar
ener ge ti ke Ser gej [mat ko re kao
je da je ve }i na u~e sni ka ener get -
skog sa mi ta u So fi ji izra zi la po -
dr{ku pro je ktu ga so vo da "Ju `ni
tok".
Bu du }i ga so vod "Ju`ni tok" bi
tre ba lo da pre no si rus ki gas ispod
Crnog mo ra, kroz Bu gar sku, do
dru gih evrop skih ze ma lja, a pre ma
na ja va ma iz Ru si je, tre ba lo bi da
bu de za vr{en 2015. go di ne.
"Na {i tra di ci onal ni par tne ri po -
put Ita li je, Aus tri je, Srbi je i mno gi
dru gi go vo ri li su o izu ze tno va `noj
ulo zi Ru si je u ispo ru ci ener gi je
Evro pi i ne mo gu }nos ti ma ra zvi ja -
nja tog di ja lo ga bez u~e{ }a Ru si je",
re kao je [mat ko no vi na ri ma po za -
vr{et ku sa mi ta.
On je oci je nio da je ener get ski
sa mit o te mi "Pri ro dni gas za Evro -
pu: bez bje dnost i par tner stvo" u
So fi ji pro te kao glat ko, bez su vi -
{nog po li ti zo va nja, te pru `io mo -
gu }nost tra `e nja i izna la `e nja
di ja lo ga o al ter na ti vnim pu te vi ma
ispo ru ke ga sa, a u tom smi slu i
"Ju `nog to ka".
[mat ko je oci je nio i da pro je -
kat "Na bu ko" ne mo `e bi ti kon ku -
rent "Ju `nom to ku".
"Za re ali za ci ju pro je kta 'Na bu -
ko' ne op ho dno je ri je {i ti ne ko li ko
pi ta nja, a pri je sve ga ka kva }e bi ti
ci je na ga sa za ko ri sni ke u Evro pi,
ka kva }e bi ti pu ta nja, a ka kva re -
sur sna ba za. Sva ta pi ta nja u po gle -
du ' Ju `nog to ka' su ri je {e na i
mo `e mo do vo ljno ubje dlji vo da ka -
`e mo da }e ci je na ga sa iz tog pro je -
kta bi ti ni `a od ci je ne iz pro je ka ta
'Na bu ko'", po ru ~io je [mat ko.
On je do dao da je Evro pa spre -
mna da ra zmo tri sve al ter na ti vne
mo gu }nos ti ispo ru ke ga sa.
"Sma tra mo da u to me, kao tra -
di ci onal ni par tne ri Evro pe, mo `e -
mo za uze ti dos toj no mjes to",
za klju ~io je [mat ko. (RTS)
Bu du }i ga so vod
"Ju`ni tok" bi tre ba lo
da pre no si rus ki gas
ispod Crnog mo ra,
kroz Bu gar sku
Za tra`ena is tra ga o
bom bar do va nju RTS
BEO GRAD - Mi nis tar stvo
od bra ne Srbi je po zva lo je pra vo -
su dne or ga ne da po zo vu na raz -
go vor pen zi oni sa nog
po tpu ko vni ka La ki }a \o ro vi }a i
sve dru ge ko ji su po tre bni u ci lju
is tra ge o bom bar do va nju zgra de
RTS 1999. go di ne.
Po ziv je upu }en na kon pi sa nja
me di ja da Mi nis tar stvo po sje du je
tran skript raz go vo ra po sa de NA TO
avi ona sa ba zom uo~i bom bar do va -
nja Ra dio-te le vi zi je Srbi je 1999.
go di ne ka da je po gi nu lo 16 lju di,
{to je Mi nis tar stvo od bra ne de man -
to va lo.
\o ro vi} je pen zi oni sa ni
po tpu ko vnik Pra vne slu `be Voj ske
ko ji tvrdi da je vi dio pre pis pre sre -
tnu tog raz go vo ra.
Mi nis tar stvo od bra ne Srbi je je
sa op {ti lo da }e, kao i do sa da, sve
do ku men te u ve zi s na ve de nim slu -
~a jem dos ta vi ti pra vo su dnim or ga -
ni ma i cje lo ku pnoj ja vnos ti i pru `i ti
svu ne op ho dnu po mo} to kom sud -
skog pos tup ka.
"Na zah tjev Su da i Tu -
`i la{ tva u~i ni }e mo, za is ta, sve ko ra -
ke da do ku men te dos ta vi mo i da se
ta stvar ko na ~no za tvo ri ili otvo ri na
su du, bez ob zi ra na to da li je to {to
po tpu ko vnik u pen zi ji go vo ri is ti na
ili, zlo up tre blja va ju }i ne sre }u po ro -
di ca po gi nu lih, {i ri ne is ti ne i ne po -
ve re nje pre ma Voj sci", re kao je
mi nis tar od bra ne Dra gan [u ta no vac.
Na ve de no je i da je 12. sep -
tem bra 2007. go di ne, odlu kom mi -
nis tra od bra ne [u ta nov ca, sa
do ku me na ta u ve zi s tim slu ~a jem
ski nu ta ozna ka taj nos ti, kao i da su
se ona mo gla pre uze ti sa saj ta Mi -
nis tar stva od bra ne. (RTS)
ME KSI KO SI TI - Svjet ska zdrav stve na or ga -
ni za ci ja ve oma je za bri nu ta zbog po ja ve svinj skog
gri pa u Me ksi ku ko ji je do sada odnio vi {e od 68 `i -
vota i za ko ji ne pos to ji va kci na, pot vrdio je ju ~e To -
mas Ej bre hem, por tpa rol Svjet ske zdrav stve ne
or ga ni za ci je.
"Ve oma smo za bri nu ti. Ri je~ je o no vom vi ru su i
{i ri se sa ~o vje ka na ~o vje ka ve li kom brzi nom", re kao
je Ej bre hem.
U pi ta nju je vi rus ko ji kom bi nu je ge ne ts -
ki ma te ri jal svi nja, pti ca i lju di na na ~in ko ji nau ~ni ci
do sa da ni su vi dje li, za ko ji ne pos to ji va kci na i ko ji se
ve oma brzo {i ri. Za sve ga ne ko li ko da na u Me ksi ku je
za ra `e no vi {e od hi lja du lju di.
Nau ~ni ci su ve} du go za bri nu ti da bi ne ki no vi vi -
rus mo gao iza zva ti svjet sku pan de mi ju i ve li ki broj
smrtnih slu ~a je va. Ovaj no vi vi rus ra zvi ja se ka da odre -
|e ni vi rus gri pa na pa dne svi nju, pti cu ili ~o vje ka mi je -
{a ju }i svoj ge net ski ma te ri jal, a do bi je ni hi brid mo `e se
{i ri ti ve oma brzo jer lju di ne ma ju pri ro dnu od bra nu.
Epi de mi olo zi su po se bno za bri nu ti zbog ~i nje ni ce
da su pre mi nu li spa da li u gru pu ina ~e ma nje po dle `nu
Si tu aci ja u No vom
Pa za ru vrlo ozbi ljna
NO VI PA ZAR - Za mje nik
om bud sma na Srbi je Go ran Ba -
{i} izja vio je u pe tak na ve ~e,
na kon su sre ta sa {traj ka ~i ma u
No vom Pa za ru, da je "si tu aci ja
vrlo ozbi ljna" po {to su ra dni ci
na ja vi li da }e zbog ne is pla }e nih
za ra da od po ne dje ljka ra di ka li -
zo va ti pro test.
"Po ku {ao sam da ih ube dim da
odus ta nu od na me re da sva kog
da na od se ca ju po je dan deo te la,
ali ni sam ste kao uti sak da ih ne ko
mo `e ube di ti da odus ta nu bez
kon kre tnih me ra", re kao je on.
Ba {i} je ka zao da }e za {ti tnik
gra |a na Sa {a Jan ko vi} po vo dom
tog slu ~a ja pre du ze ti sve mje re u
skla du sa za ko nom iz oblas ti so -
ci jal nih pra va i ra dnih odno sa.
Za mje nik om bud sma na je ocije -
nio da ra dni ci hol ding kom pa ni je
"Ra {ka" u No vom Pa za ru vje ru ju
gra do na ~el ni ku tog gra da Mir sa -
du \er le ku, ali da ne vje ru ju
dr`a vnim or ga ni ma ko ji je di no
mo gu da ra zrije {e tu si tu aci ju.
Pre ma Ba {i }e vim ri je ~i ma, to su
vje ro va tno Agen ci ja za pri va ti za -
ci ju i Mi nis tar stvo za eko no mi ju i
re gi onal ni ra zvoj.
Zo ran Bu la to vi}, vo |a gru pe
ko ja {traj ku je gla |u, ko ji je u pe -
tak od sje kao se bi prst u znak pro -
tes ta, je po slije lje kar ske
in ter ve nci je na pus tio bol ni cu i
vra tio se kod {traj ka ~a, i sa da je u
te {kom sta nju, ali ka`e da ne
odus ta je od zah tje va.
Su za vac na
pro tes tu u Mi tro vi ci
KO SOV SKA MI TRO VI CA - Spe ci jal ne sna ge po li ci je EULE -
KS-a upo tre bi le su su za vac da bi sprije ~i le su kob Srba iz na se lja
Br|a ni s Al ban ci ma ko ji su po ~e li obno vu svo jih ku }a u tom na -
se lju.
Oko po dne va ~u la se ra fal na pa ljba, ali se jo{ ne zna sa ko je je
stra ne pu ca no. Po vrije |e nih ni je bi lo, a Srbi su na ja vi li da }e nas -
ta vi ti sa pro tes ti ma sve dok se ne obus ta vi re no vi ra nje ku }a u
ovom di je lu Mi tro vi ce.
Je dan od pred sta vni ka Srba iz Br|a na Ne boj {a Mi ni} na sas tan -
ku sa pred sta vni ci ma UN MIK-a, KFO R-a i EULE KS-a re kao je
da oni ne }e do zvo li ti obno vu i po vra tak Al ban aca u ovaj dio Mi -
tro vi ce bez pret ho dnog do go vo ra sa srpskom za je dni com. (B92)
Zo ran Bu la to vi}, ko ji je se bi
od sje kao prst, u te {kom sta nju,
ali ne odus ta je od {traj ka
Mi nis tar stvo
opo vrglo
na vo de
da po sje du je
tran skript
raz go vo ra
po sa de
NA TO
avi ona
sa ba zom
uo~i
bom bar do va nja
Svjet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja
Smrto no sni
26. 4. 2009. ofekfmkb 7 Doga|aji
Od stra njen
tu mor od 18 kg
BEP LlN - Lje ka r| u pr| va tnoj
nje ma •koj k|| n| c| u Ber || nu us -
pje sno su je dnoj ze n| |z Sa -
ud|j ske Ara b| je od stra n| ||
ma || qn| tu mor kos t|. ko j| se ra -
zv|o u kar || c| | ko j| je b|o te zak
18 k| |o qra ma. Pa c| jen t| c| je
pre dv| da no ne ko || ko se dm| ca
z| vo ta. a|| na kon |z vrse n|h pet
ope ra c| ja v| se ne ma tra qa tu -
mo ra. ko j| je pred stav |jao tre -
c| nu nje ne te z| ne. (Poj ters)
Na Islan du
odr`a ni izbo ri
REJ KJA VIK - Na Islan du su
ju ~e odr`a ni van re dni par la -
men tar ni izbo ri, ko ji su ra spi -
sa ni po sli je ban kro ta te ma le
ostrvske ze mlje, na ko ji ma se
o~e ku je da }e prvi put po bi je -
di ti par ti je lje vi ce. Island je bio
prva `rtva fi nan sij sko-eko -
nom ske kri ze ko ja je ban kro ti -
ra la zbog pre za du `e nos ti
ze mlje. Po sli je vi {e mje se ~nih
de mon stra ci ja ko ali ci ona vla -
da je bi la pri si lje na da po dne se
os tav ku i ra spi {e izbo re.
Pre ma po slje dnjim ispi ti va nji -
ma ja vnog mn je nja So ci jal de -
mo krat ska ali jan sa }e osvo ji ti
29 od sto gla so va, a lje vi ~ar ska
Ze le na stran ka 27. (AP)
Pjon gjang
po kre nuo
nu kle ar ni
pro gram
PJON GJANG - Sje ver na
Ko re ja je po no vo otvo ri la nu -
kle ar ni po gon Jon gbjon, sa op -
{ti lo je da nas Mi nis tar stvo
spo ljnih po slo va.
Pjon gjang je ra ni je sa op {tio
da nas tav lja boj kot me |u na ro -
dnih pre go vo ra o svom nu kle -
ar nom pro gra mu i odlu ~io da
se po vu ~e iz me |u na ro dnih
pre go vo ra, da pre ki ne sa ra dnju
sa Me |u na ro dnom agen ci jom
za nu kle ar nu ener gi ju (IAEA)
i da rea kti vi ra svo ja nu kle ar na
pos tro je nja po sli je osu de u
UN-u zbog lan si ra nja ra ke te
du gog do me ta 5. apri la, {to
Za pad sma tra da je pri kri ve na
pro ba ba lis ti ~ke ra ke te. (AP)
Te {ko }e
u Ira ku i
Av ga nis ta nu
VA [IN GTON - Ko man dant
ame ri ~ke voj ske Dej vid Pe tre -
us upo zo rio je da je po bolj {a -
nje bez bje dnos ti u Ira ku
ne si gur no, kao i da u Av ga nis -
ta nu i Pa kis ta nu pred sto je te -
{ke bor be.
Pe tre us je do dao da je os tva -
ren na pre dak u Ira ku, ali da je
ogra nak Al Ka ide u toj ze mlji,
iako osla bljen, i da lje u sta nju
da vr{i napa de. On je re kao da
je u Av ga nis ta nu gla vni cilj da
se spri je ~i da tran sna ci onal ni
ek stre mis ti po no vo uspos ta ve
svo je kam po ve za obu ku. Po -
no vio je i za bri nu tost u po gle -
du Pa kis ta na, re kav {i da je od
su {tin ske va `nos ti da pa kis -
tan ski li de ri pre du zmu akci je
pro tiv do ma }ih ek stre mis ti -
~kih gru pa. (AP)
Vijesti
Po gi nu lo
pet lju di
MA Nl LA - Pet |ju d| je po q| -
nu |o ju •e ka da je ka m| on
s|e t|o sa pu ta u k|| su ru na
sje ve ru F| || p| na. a je dan pu -
tn|k je po vr| je den. sa op st| |a
je po || c| ja. Sve zrtve u tre -
nut ku ne sre ce b| |e su na ka -
m| onu ko j| je pre vo z|o vo ce.
Po || c| ja vje ru je da je do ne -
sre ce do s|o ka da je vo za•
po ku sao da sa v|a da strmu |
os tru kr| v| nu | |z qu b|o kon -
tro |u nad vo z| |om. (AP)
Da nas ko me mo ra ci ja
ja se no va ~kim `rtva ma
ra zbo lije va nju; mla de i odra sle sna `ne lju -
de. O ozbi ljnos ti si tu aci je naj bo lje go vo ri
i ~i nje ni ca da se di re ktor Svjet ske zdrav -
stve ne or ga ni za ci je Mar ga ret ^an vra ti la
iz Va {in gto na u sje di {te SZO u @e ne vi da
bi pre du ze la mje re o no voj in fe kci ji.
Osim Me ksi ka gri p se za
ne ko li ko da na pro {i ri o i na ame ri ~ke dr`a -
ve Te ksas i Ka li for ni ju gdje je za ra `e no
osam lju di. Smrtnih slu ~a je va u SAD za
ra zli ku od Me ksi ka za sa da ni je bi lo.
Lje ka ri u Nju jor ku obja vi li su da tes -
ti ra ju 75 stu de na ta u {ko li u Kvin su na kon
{to su u~e ni ci po ka za li sim pto me sli ~ne
vi ru su gri pa. Ni ko od za ra `e nih Ame ri ka -
na ca ni je imao di rek tni kon ta kt sa svi nja -
ma, prem da je je dan pa ci jent pu to vao u
Me ksi ko.
Svjet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja sa -
zva la je stru ~ni pa nel na ko me }e ra zmo -
tri ti da li je po tre bno iz da va ti pu tna
upo zo re nja, kao i oba vi jest o pan de mi ji.
"Mi slim da je ve} ka sno da se kon -
tro li {e {i re nje vi ru sa", ka `e do ktor Maj kl
Os ter holm sa Uni ver zi te ta Mi ne so ta,
ame ri ~ki ek spert za bo les ti gri pa.
"Ima ju }i u vi du da se grip brzo {i ri,
ako su ovo prvi zna ci pan de mi je, on da u
svi je tu ve} sa da pos to je slu ~a je vi in ku ba -
ci je", re kao je Os ter holm.
Vlas ti u Me ksi ku ape lo va le su na
lju de da iz bje ga va ju bol ni ce, osim u hi -
tnim slu ~a je vi ma, jer su bol ni ce gla vni
cen tri za ra ze. Za tvo re ne su {ko le, mu ze ji,
bi bli ote ke i po zo ri {ta, a gra |a ni ma je
upu }en i apel da se uz dr`e od uobi ~a je nih
poz dra va kao {to je ru ko va nje ili lju blje -
nje u obra ze.
Na me |u na ro dnom aero dro mu u Me -
ksi ko Si ti ju pu tni ci se ispi tu ju u po ku {a ju
da se spri je ~i da ne ko sa sim pto mi ma gri -
pa u|e u avi on.
Vlas ti u Me ksi ko Si ti ju u
pe tak su po kre nu le akci ju ma so vne va kci -
na ci je sta no vni{ tva pro tiv svinj skog gri pa,
a kam pa nja }e obu hva ti ti "sva kog ko ni je
va kci ni san", izja vio je mi nis tar zdrav lja
me ksi ~ke pri jes to ni ce Ar man do Ahu ed i
na gla sio da je ri je~ o is toj va kci ni ko ja se
ko ris ti pro tiv obi ~nog zim skog gri pa.
Vi rus kom bi nu je
ge ne ts ki ma te ri jal
svi nja, pti ca i lju di
na na ~in ko ji nau ~ni ci
do sa da ni su vi dje li
i ve oma brzo se {i ri
KO ZAR SKA DU BI CA - Ko me mo ra ci ja po -
vo dom 64. go di{ nji ce pro bo ja lo go ra {a iz kon -
cen tra ci onog lo go ra "Ja se no vac" bi }e odr`a na
da nas u kom ple ksu Me mo ri jal nog mu ze ja Spo -
men-po dru ~ja "Ja se no vac" u Hrvat skoj.
Pre ma zva ni ~nom pro gra mu, ko ji je obja vio
Me mo ri jal ni mu zej Spo men-po dru ~ja "Ja se no vac",
po ~e tak ko me mo ra ci je je na jav ljen za 11 ~a so va, a
na jav lje no je obra }a nje pred sje dni ka Hrvat ske
Stje pa na Me si }a, pot pred sje dni ka hrvat ske vla de
Ja dran ke Ko sor i pot pred sje dnika Hrvat skog sa bo -
ra @e ljke An tu no vi}.
Pro gra mom ko me mo ra ci je pre dvi |e n je mi nu t
}u ta nja u sje }a nje na stra da le `rtve ja se no va ~kog
lo go ra, na kon ko je }e se pri su tnima obra ti ti pred -
sje dnik Sa vje ta Spo men-po dru ~ja "Ja se no vac" Zo -
ri ca Sti pe ti}, ~lan Sa vje ta Spo men-po dru ~ja Ve sna
^u li no vi}-Kon stan ti no vi} i pred sta vnik za ro blje ni -
ka je se no va ~kog lo go ra An ki ca [te fa nac.
Ko me mo ra ci jom je pre dvi |e na i
mo li tva, ko ju }e slu `i ti pred sta vni ci hrvat skih vjer -
skih za je dni ca, te po la ga nje vi je na ca kod spo me ni ka
Ka me ni cvi jet.
Pa ras tos i po men ne vi nim `rtva ma us ta {kog
zlo ~i na ge no ci da, po ~i nje nog u lo go ru "Ja se no vac"
u Dru gom svjet skom ra tu odr`a }e se i u Spo men-
po dru ~ju Do nja Gra di na, u pri sus tvu naj vi {ih zva -
ni ~ni ka iz Re pu bli ke Srpske, Srbi je, BiH i
inos tran stva.
Cen tral no obi lje `a va nje Da na sje -
}a nja na `rtve "Ja se nov ca", u or ga ni za ci ji nju jor -
{kog In sti tu ta za is tra `i va nje "Ja se no vac", bi }e
odr`a no kod ja se no va ~kog spo men-ka me na u Bru -
kli nu u Nju jor ku, gdje }e pre `i vje li, po tom ci i po -
{to va oci `rta va us ta {kog ge no ci da {es ti put
za re dom oda ti po ~ast stra da li ma u zlo gla snom
kon cen tra ci onom lo go ru Ne za vi sne Dr`a ve Hrvat -
ske (NDH).
Kon cen tra ci oni lo gor "Ja se no vac", naj ve }a fa -
bri ka smrti na Bal ka nu, otvo ren je ne du go na kon
uspos tav lja nja NDH sre di nom 1941. go di ne, a
pres tao je da pos to ji tek za vr{et kom Dru gog svjet -
skog ra ta 1945. go di ne.
Pre ma zva ni ~nim po da ci ma vlas ti biv {e SFRJ,
u ja se no va ~kom lo go ru smrti na svi rep na ~in je
ubi je no oko 500.000 Srba, 40.000 Ro ma, 33.000
Je vre ja, vi {e od 20.000 dje ce i 120.000 an ti fa {is ta,
pri pa dni ka dru gih na ro da i na ro dnos ti.
Kon cen tra ci oni
lo gor
"Ja se no vac"
sma tra se
naj ve }om
fa bri kom
smrti
na Bal ka nu
za bri nu ta zbog po ja ve no vog vi ru sa u Me ksi ku
gri p bez li je ka
Bol ni ce {i rom Me ksi ka
pos ta le gla vni cen tri za ra ze
Za sve ga ne ko li ko da na u Me ksi ku
za ra `e no vi {e od hi lja du lju di
Raz go va ra la: Ta nja [I KA NJI]
vjet ska eko nom ska kri za }e si gur no
ima ti svoj do pri nos na pa d di rek tnih
stra nih in ves ti ci ja, ka ko u RS i BiH, ta -
ko i u ze mlja ma okru `e nja, {to za hti je -
va da se pro ce su pri vla ~e nja stra nih
ula ga nja u RS pri |e od go vor ni je i or ga -
ni zo va ni je, ka `e Ja sna Brki}, mi nis tar
za eko nom ske odno se i re gi onal nu sa ra dnju RS.
Ona is ti ~e da je, kao dio sis tem skih nas to ja nja na
po bolj {a nju uslo va za in ves ti ra nje i stva ra nje sta bil -
nog i po slo vnog am bi jen ta, Vla da RS usvo ji la Stra te -
gi ju pod sti ca nja i ra zvo ja stra nih ula ga nja u RS u
pe ri odu 2009 - 2012. go di na, ~i je usva ja nje se us ko ro
o~e ku je i u Na ro dnoj skup {ti ni RS.
"Stra te gi jom pod sti ca nja stra nih ula ga nja u RS u
pe ri odu 2009 - 2012. go di na su de fi ni sa na ~e ti ri stra -
te {ka ci lja i to una pre |e nje in ves ti ci one i po slo vne
kli me, osnov za po ve }a nje pri vre dnih in ves ti ci ja i
stva ra nje efe kti vnog, in sti tu ci onal nog okvi ra za pri -
vla ~e nje di rek tnih stra nih in ves ti ci ja", po ja{ nja va
Brki }e va.
NN: Kao je dan od pri ori te tnih za da ta ka Mi -
nis tar stva za eko nom ske odno se i re gi onal nu sa ra -
dnju RS za ovu go di nu ste na ve li pri vla ~e nje
stra nih in ves ti ci ja. Ko je su tre nu tno akti vnos ti
Mi nis tar stva ka da je u pi ta nju pred stav lja nje mo -
gu }nos ti i pre dnos ti in ves ti ra nja u RS?
BRKI]: Pri vla ~e nje stra nih in ves ti ci ja je pri ori -
te tan za da tak Vla de RS i ci je le Re pu bli ke Srpske.
Vrlo zna ~aj no za na{ ra zvoj jes te da do bi je mo {to vi -
{e stra nih in ves ti ci ja s ob zi rom na re sur se ko je ima -
mo, a ko ji ni su u do vo ljnoj mje ri is ko ri {te ni, kao i
na na {e ra zvoj ne pro je kte. Ka da je ri je~ o Mi nis tar -
stvu za eko nom ske odno se i re gi onal nu sa ra dnju, ko -
jem je to pre vas ho dan za da tak, re }i }u da smo
ne da vno ima li po sje tu de le ga ci je po kra ji ne Ba den-
Vir ten berg iz Nje ma ~ke. Uz po mo} na {eg pred sta -
vni{ tva u [tut gar tu, ovo mi nis tar stvo je do go vo ri lo
da RS bu de ze mlja par tner na pred sto je }em po slo -
vnom fo ru mu, ko ji }e bi ti odr`an u [tut gar tu kra jem
go di ne. Ta ko |e smo do go vo ri li da pred sta vni ci RS
u~es tvu ju na me |u na ro dnoj kon fe ren ci ji po sve }e noj
pred stav lja nju pri ro dnih re sur sa. Za nas je vrlo va -
`no da bude una pri je |ena sa ra dnja ka da je ri je~ o
ko ri {te nju sred sta va i fon do va EU. Pri je tri se dmi ce
smo u po sje ti RS ima li de le ga ci ju ita li jan ske re gi je
Ve ne to, sa ko jom je Vla da RS po tpi sa la spo ra zum o
sa ra dnji na nji ho vu ini ci ja ti vu, {to je za nas ja ko va -
`no. Pret ho dno smo po tpi sa li spo ra zum i sa pro vin -
ci jom Di be lu no, ko ja je dio te re gi je. U po sje ti su
bo ra vi li di re ktor Di re kci je za me |u na ro dnu sa ra dnju
u re gi ji Ve ne to i pred sta vni ci ita li jan ske gru pa ci je
Udru `e nja ma lih i sre dnjih pre du ze }a "Uni on La vo -
ro". Sa ra dnjom te gru pa ci je po slo da va ca "Uni on La -
vo ro" i na {ih pre du ze tni ka iz re gi je Bi je lji na, ve} su
os tva re ni po slo vni kon ta kti i sa ra dnja sa tri pre du ze -
}a. Pu tem pred sta vni{ tva RS u Srbi ji, pla ni ra mo
odr`ati in ves ti ci oni fo rum "In ves ti raj te u RS", gdje
bi smo pre du ze tni ci ma iz Srbi je i oni ma iz inos tran -
stva ko ji po slu ju u Srbi ji pred sta vi li ra zvoj ne pro je -
kte i re sur se RS i lo kal nih za je dni ca u RS. Ima mo
kon ta kte i sa pred sta vni ci ma ja pan ske vla de i pos to ji
na ja va i in te res odre |e nog bro ja ja pan skih pre du ze -
tni ka za do la zak u Ba nja lu ku i raz go vo re o mo gu -
}nos ti ma sa ra dnje {to je za nas ja ko va `no.
NN: Bu d`e tom RS za ovu go di nu je za pod sti -
caj izvo za na mi je nje no 10 mi li ona KM, odno sno
67 od sto vi {e ne go u pro te kloj go di ni. Ka da }e bi ti
vi dlji vi efe kti ta kve opre di je lje nos ti Vla de da po -
ve }a izvoz i pri vu ~e stra ne in ves ti ci je?
BRKI]: Sred stva za pod sti caj izvo za su zna ~aj -
no po ve }a na u odno su na prethodne go di ne. Izvo zni -
ci su vrlo za in te re so va ni za pos to ja nje sis te mat skog
rje {e nja i to je ono {to ve }i na njih is ti ~e kao pri je dlog
kod ra spo dje le tih sred sta va. Pre du ze }a "Fa mos" Is -
to ~no Sa ra je vo i "Orao" AD Bi je lji na su na osno vu
do di je lje nih sred sta va za pod sti caj izvo za za ovu go -
di nu po ve }a li izvoz i proi zvo dnju, pri mi li no ve ra -
dni ke i pla ni ra ju do kra ja go di ne pri ma ti jo{ ra dni ka.
Iako su ovo skro mna sred stva, a o~e ki va nja izvo zni -
ka za po mo} i po dr{ku u ovo kri zno vri je me zna tno
ve }a, ipak mi slim da }e ova Vla di na odlu ka da ti efe -
kte, a na ma je ja ko bi tno da to bu de us ko ro.
NN: U ko joj mje ri su se ne po vo ljne eko nom -
ske pri li ke u svi je tu odra zi le na za in te re so va nost
in ves ti to ra za BiH, a sa mim tim i na pri su tnost
do ma }ih proi zvo |a ~a na stra nim tr`i {ti ma?
BRKI]: Svjet ska eko nom ska kri za si gur no }e
ima ti svoj do pri nos na pa d di rek tnih stra nih in ves ti ci -
ja, ka ko kod nas, ta ko i u okru `e nju i na ra vno da je
to ra zlog da se pro ce su pri vla ~e nja stra nih ula ga nja
pri |e od go vor ni je i or ga ni zo va ni je. Kao dio sis tem -
skih nas to ja nja na po bolj {a nju uslo va za in ves ti ra nje
i stva ra nje sta bil nog i po slo vnog am bi jen ta, Vla da
RS je u de cem bru pro {le go di ne usvo ji la Stra te gi ju
pod sti ca nja i ra zvo ja stra nih ula ga nja u RS u pe ri odu
2009 - 2012. go di ne i o~e ku je se da }e us ko ro ta stra -
te gi ja bi ti usvo je na i u Na ro dnoj skup {ti ni RS. Si gur -
no da ve }a pri su tnost do ma }ih proi zvo |a ~a na
inos tra nom tr`i {tu, da kle izvoz iz RS, u ovom vre me -
nu za hti je va po se bnu bri gu, pa` nju i po mo} Vla de
RS, ali i do ma }ih ba na ka. Ko mer ci jal ne ban ke u BiH
u ovom mo men tu mo ra ju zna ~aj ni je po dr`a ti do ma }u
proi zvo dnju.
NN: [ta po dra zu mi je va ju stra te gi je za pod -
sti caj izvo za i pri vla ~e nje di rek tnih stra nih ula -
ga nja u RS u pe ri odu od 2009. do 2012. go di ne i
ko ji ti po vi ula ga nja u RS }e ima ti pre dnost?
BRKI]: Stra te gi jom pod sti ca nja stra nih ula ga -
nja u RS u pe ri odu 2009 - 2012. go di na su de fi ni sa -
na ~e t i ri st ra t e {ka ci l j a, i t o: una pre |e nj e
in ves ti ci one i po slo vne kli me, osnov za po ve }a nje
pri vre dnih in ves ti ci ja, za tim stva ra nje efe kti vnog,
in sti tu ci onal nog okvi ra za pri vla ~e nje di rek tnih stra -
nih in ves ti ci ja. U ovoj fa zi smo se opre di je li li za
for mi ra nje Odje lje nja za pro mo ci ju di rek tnih stra nih
ula ga nja unu tar Mi nis tar stva, a ka da to bu de mo gu }e
bi}e for mi ra na i je dna stru ~na i spe ci ja li zo va na
agen ci ja ko ja }e se ba vi ti tim po slo vi ma. U fo kus
smo sta vi li pri ori te tne se kto re, ko ji ma }e RS ima ti
dvos tran pris tup. Sa je dne stra ne }e bi ti otvo re na za
sve vrste in ves ti ci ja, ali }e ima ti i proa kti van pris tup
u pro mo vi sa nju in ves ti ci ja u oda bra ne pri ori te tne se -
kto re. Za RS su ti pri ori te tni se kto ri ve za ni za kon -
ku ren tne pre dnos ti ko je ima mo i u proi zvo dnji
ener gi je, u proi zvo dnji or gan ski uz go je ne hra ne i u
ko ri {te nju drvnih i ru dnih re sur sa. ^et vrti stra te {ki
cilj se odno si na us mje re nje na oda bra ne ze mlje uz
pri vla ~e nje svih ti po va di rek tnih stra nih ula ga nja.
Da kle, je dna ko su nam va `ne in ves ti ci je i iz Srbi je i
iz Ru si je, Ki ne, Ita li je i dru gih ze ma lja, a za in te re so -
va ni smo i za sve dru ge in ves ti to re ko ji na |u svoj in -
te res ov dje, a ko ji se po kla pa sa na {im ra zvoj nim
ci lje vi ma. Ka da je ri je~ o Stra te gi ji pod sti ca nja izvo -
za, ona po dra zu mi je va re ali za ci ju {est stra te {kih ci -
lje va, po ve }a nje bro ja izvo zni ka i vri je dnos ti izvo za,
pro mje nu stru ktu re izvo za, {to je za nas ja ko va `no,
jer izvo zi mo proi zvo de vrlo ma le do da ne vri je dnos -
ti, a na {i su dru gi ci lje vi i in te re si, odno sno po ve }a -
nje kon ku ren tnos ti na {ih proi zvo da, sup sti tu ci ja
uvo za i po ve zi va nje izvo znih pre du ze }a. De fi ni sa ni
su i pro gra mi za re ali za ci ju tih ci lje va i vje ru jem da
}e mo im ple men ta ci jom ove dvi je stra te gi je do pri ni -
je ti ve }em obi mu in ves ti ci ja na ovim pros to ri ma, ali
sva ka ko i ve }em izvo zu na {ih pri zvo da za stra no
tr`i {te.
NN: Da li je for mi ra no odje lje nje za ko or di -
na ci ju spro vo |e nja stra te gi je i na ko ji na ~in dje -
lu je?
BRKI]: U to ku su akti vnos ti na for mi ra nju
odje lje nja za pro mo ci ju izvo za i za pri vla ~e nje di rek -
tnih stra nih ula ga nja unu tar ovog mi nis tar stva, ka ko
bismo obe zbi je di li ade kva tno pro vo |e nje ove stra te -
gi je. Mi nis tar stvo je obe zbi je di lo po dr{ku nje ma ~kog
dru{ tva za te hni ~ku sa ra dnju GTZ u vi du an ga `o va -
nja dva ek sper ta, ko ji }e ra di ti na ra zvo ju ka pa ci te ta
u Mi nis tar stvu, kao i u ra zra di akci onog pla na za
spro vo |e nje Stra te gi je pod sti ca nja izvo za i ja ~a nja
mre `e i ve za izme |u klju ~nih in sti tu ci ja za re ali za ci -
ju ove dvi je stra te gi je.
NN: Da li su i u ko joj mje ri izvo zno ori jen ti -
sa na pre du ze }a u Der ven ti, ko ja ste ne da vno obi -
{li, ugro `e na svjet skom eko nom skom kri zom?
BRKI]: Pri li kom mo je dru ge po sje te Der ven ti
obi {la sam pet izvo zno or ijen ti sa nih pre du ze }a, od
ko jih su njih ~e ti ri iz na ju gro `e ni jeg se kto ra, odno -
sno obu }ar ske i tek stil ne in dus tri je. Po se bno me ra -
du je {to ta pre du ze }a do sa da ni su otpu {ta la ra dni ke.
Bi lo je pre li je po vi dje ti po go ne u tim pre du ze }i ma,
gdje sve ma {i ne ra de, a sva su ra dna mjes ta po pu nje -
na i ~u ti me na d`mente tih pre du ze }a ko ji ka `u da
ne ma ju na mje ru otpu {ta ti ra dni ke, ne go ~ak even tu -
al no pri mi ti no ve ra dni ke. Oni u ovom mo men tu
o~e ku ju po mo} i po dr{ku Vla de RS. Na po dru ~ju
op {ti ne Der ven ta ra di i je dan od naj ve }ih izvo zni ka
iz BiH, tvor ni ca ci je vi "Unis" Der ven ta. Vla da RS
}e po dr`a ti i ta kve izvo zni ke, ko ji su izu ze tno va `ni,
a ko ji tra `e no va tr`i {ta i okre }u se no vim proi zvo di -
ma. Kroz pro mje nu pra vi la pla sma na In ves ti ci ono-
ra zvoj ne ban ke stvo ri }e se po vo ljni ji uslo vi za
pre du ze tni ke.
NN: Ko li ko }e na jav lje no po je dnos tav lje nje,
odno sno po tpu no uki da nje 20 no vih for mal nos ti,
kao {to su do zvo le i dru gi pro pi si, pre du ze tni ci ma
ola k{a ti po slo va nje?
BRKI]: U svrhu re ali za ci je mje ra za ubla `a va -
nje ne ga ti vnih efe ka ta svjet ske eko nom ske kri ze Vla -
da RS se opre di je li la da u ovoj go di ni iden ti fi ku je
8 ofekfmkb!26. 4. 2009.
INTERVJU
S
Ko mer ci jal ne ban ke
u BiH mo ra ju
zna ~aj ni je po dr`a ti
do ma }u proi zvo dnju
Sta bil nim
am bi jen tom do
stra nog ka pi ta la
Ja sna Brki}, mi nis tar za
eko nom ske odno se i
re gi onal nu sa ra dnju RS
Pro ce su
pri vla ~e nja
stra nih
ula ga nja u RS
tre ba da
se pri |e
od go vor ni je i
or ga ni zo va ni je,
sma tra
Brki }e va
NN: S ob z| rom na to da je v|a da PS pro -
p| sa |a da sva ko m| n|s tars tvo mo ra uste dje t| 10
od sto svoq bu dze ta. ko je tro sko ve ce sma nj| t|
M| n|s tar stvo za eko nom ske odno se | re q| ona| nu
sa ra dnju PS?
BPKlO: Dok sam ja na •e |u ovoq m| n|s tar stva.
ono ce se vr|o ste d|j| vo po na sa t|. bez ob z| ra na to
da || b| |a kr| za ||| ne. Tru d| mo se da od qo vor no
tro s| mo bu dzet | s ob z| rom na ovu od|u ku v|a de.
pre du ze || smo akt| vnos t| na sma nje nju tro sko va.
Za prva tr| mje se ca 2009. qo d| ne smo re a|| zo va ||
tro sko ve ma te r| ja |a. us|u qa pre vo za. te ku ceq
odrza va nja. os| qu ra nja. ban kar sk|h us|u qa. uqo -
vo re n|h us|u qa sa sa mo 4.4 od sto od uku pno
odo bre n|h sred sta va za ovu qo d| nu. M| n|s tar stvo
je da |o za da tak | na s|m pred sta vn|s tv| ma ko ja
dje |u ju u |nos tran stvu da sma nje svo je tro sko ve.
a|| da pr| tom ne sm| ju trp| t| nj| ho ve pro qram ske
akt| vnos t|.
Od go vor no
tro {i mo bu d`et
26. 4. 2009. ofekfmkb 9
U po slje dnjih {est mje se ci ot kaz u BiH do bi lo
je oko 31.500 lju di sa op {ti li su iz Agen ci je za
rad i za po{ lja va nje BiH.
Ovaj po da tak tre balo bi da di gne na no ge
svih 14 vla da u BiH ko je bi mo ra le pre du ze ti
hi tne mje re za ubla `a va nje eko nom ske kri ze.
Me |u tim, ov dje se jo{ go vo ri o to me da po slje -
di ce svjet ske eko nom ske kri ze ne }e ta ko sna `no
za hva ti ti BiH. Mo gu }e da je ovo ra zmi{ lja nje i
ta ~no jer BiH ni ne tre ba svjet ska eko nom ska
kri za da bi shva ti li ko li ko lju di lo {e `i ve. Mno -
go go ri je po da tak da u dr`a vi sa oko ~e ti ri mi -
l i ona st a no vni ka i ma 14 vl a da.
Bo san sko-po drinj ski kan ton ima svo ju vla du,
mi nis tre, sa vje tni ke, vo za ~e i se kre ta ri ce, ali
Go ra `de, sje di {te ovog kan to na, ne ma ade kva -
tno vo zi lo hi tne po mo }i, ni cen tar za di ja li zu.
Ovo si gur no ni je usa mljen pri mjer jer i u naj -
bo ga ti jem kan to nu Fe de ra ci je BiH, sa sje di -
{tem u Sa ra je vu, ku bu re sa sta rim vo zi li ma
hi tne po mo }i i do mo va zdrav lja. Za to ima mo
im po zan tne vo zne par ko ve na ne ko li ko mjes ta
u naj ve }em gra du BiH, a tu su smje {te ne kan -
to nal ne i fe de ral ne vla de i os ta le zna ~aj ne in -
st i t u ci j e po put Grad ske upra ve, op {t i na,
kan to nal nih i grad skih za vo da za iz gra dnju,
pla ni ra nje, te ra znih fon do va.
Za vi dne vo zne par ko ve ima ju ~ak i ne vla di ne
or ga ni za ci je, ~i je ~el ni ke vi |a mo u do sa dnim
TV de ba ta ma, gdje ih ure dni ci po zi va ju da
uspos ta ve ba lans i obez bije de da se ~u je kri ti -
~ka ri je~ i glas ja vnos ti. Sve vi |e ni je ne vla di ne
or ga ni za ci je svo de se na dru{ tvo je dnog li ca
ko je }e po tpi sa ti pro je kte, iz vje {ta je i ban kar -
ske ra ~u ne. Ugla |e ni in te le ktu al ci, sa sku pim
odi je li ma, ro le ksi ma i ozbi ljnim po gle dom
ispod, ta ko |e sku pih, na o~a ra so le nam pa met
ka ko je 50 od sto sta no vni{ tva si ro ma {no, a nji -
hov je di ni izlaz je da ispu ne svo ju gra |an sku
du `nost na izbo ri ma i ka zne one ko ji su ih do tle
do ve li. Ko nas je do veo u ovaj }or so kak ni ka da
ni smo ~u li od ugla |e nih pred sta vni ka ne vla di -
nih or ga ni za ci ja ko ji se ra zme }u di plo ma ma
ste ~e nim {i rom svi je ta. Ime i pre zi me kri va ca
za su no vrat spo me nu uko li ko su otvo re ni sim -
pa ti ze ri ne ke par ti je. Ne vla di ne or ga ni za ci je
pre ko no }i se pre tva ra ju u po li ti ~ke par ti je, a
~el ni ci no vih stra na ka do bro su nam po zna ti iz
kam pa nja ci vil nog dru{ tva ili iz ne ke dru ge
par ti je gdje ni su pro na {li fi nan sij sku po dr{ku
za svo je ide je. Ka ko o~e ki va ti od 50 od sto si ro -
ma {nog sta no vni{ tva da na pra vi pro cje nu ko
im mo `e po mo }i ka da nji ho vi vi di ci se `u do tle
do kle ih do ve du ka me re ov da{ njih te le vi zi ja.
Sve {to im se ser vi ra u po li ti ~kim ma ga zi ni ma i
TV dne vni ci ma pri hva ta ju kao ta kvo jer ne ~u ju
za dru ga ~i je. U BiH ima de se tak "ne za vi snih
ek spe ra ta" ko ji ko men ta ri {u sve i sva {ta u za vi -
snos ti {ta je no vi na ru tre ba lo da po pu ni je dan
ra dni dan. To ni ka ko ne zna ~i da su me di ji kri vi
za 14 vla da ko je do bro `i ve sa dr`a vnih ja sli,
ni ti za 31.500 ot ka za ko ji su uru ~e ni ra dni ci ma
u BiH. Kri vi ca ni je is klju ~i vo ni na po li ti ~a ri -
ma ko ji odli ~no ra de za svo je par ti je, ali jes te
na in te le ktu la ci ma ko ji go di na ma }u te i sa vi -
sne gle da ju na bla to oko se be jer ne zna ju na }i
na ~in da pro go vo re. Na `a lost, ni ko se ni ne pi -
ta da li je sa mo aka dem sko zva nje do vo ljno da
bi se ne ko na zvao in te le ktu al cem.
SEDAM DANA
Pi {e:
Na ta {a KRSMAN
Ugla |e ni in te le ktualci, sa
sku pim odi je li ma, ro le ksi ma i
ozbi ljnim po gle dom ispod,
ta ko |e sku pih, na o~a ra so le nam
pa met ka ko je 50 od sto
sta no vni{ tva si ro ma {no
In te le ktu al ci u bla tu
Foto nedjelje
naj ma nje 20 for mal nos ti, ko je bi i{le u pro ce du ru
po je dnos tav lje nja ili uki da nja. U sa ra dnji sa Pri vre -
dnom ko mo rom RS i re gi onal nim pri vre dnim ko -
mo ra ma odr`a li smo ja vne ras pra ve u Ba nja lu ci,
Bi je lji ni i Tre bi nju u svrhu za je dni ~kog iden ti fi ko -
va nja tih for mal nos ti za po je dnos tav ljenje ili uki da -
nje. Iden ti fi ko va li smo oko 35 for mal nos ti ko je
op te re }u ju po slo va nje, na ro ~i to ka da je u pi ta nju
po ve }a nje ta ksi i na kna da ko je se pla }a ju. Da bi -
smo po je dnos ta vi li ili uki nu li ne ku od tih for mal -
nos ti, ona mo ra pro }i pro ce du ru usa gla {a va nja sa
re sor nim mi nis tar stvom. Da kle, mo ra se prei spi ta ti
pra vni osnov i svrha nje nog pos to ja nja, odno sno
ko li ko je ona eko nom ski oprav da na ili neo prav da -
na. Ni {ta ne mo `e pri vu }i stra ni ka pi tal na ne ke
pros to re kao po uz dan, sta bi lan am bi jent u ko me }e
taj ka pi tal dje lo va ti, da kle da se zna ju sve pro ce du -
re, da ne ma ne po tre bnog admi nis tri ra nja, tro {e nja
vre me na i uzi ma nja pre vi {e nov ca. Traj no opre dje -
lje nje Vla de RS je da upra vo dje lu je na stva ra nju
ta kvog pri vla ~nog am bi jen ta.
NN: Je dnom pri li kom ste is ta kli da je za
BiH ve li ki pro blem to {to uvo zi proi zvo de ko je
je mo gu}e, ne sa mo proi zvo di ti, ne go i izvo zi ti.
Ka kve mje re je po tre bno pre du ze ti da bi ta kvo
sta nje bilo pro mi je njeno, odno sno na ko ji jo{
na ~in je mo gu }e pod sta }i proi zvo dnju?
BRKI]: RS je u 2008. go di ni izve zla ro bu u
vri je dnos ti od mi li jar du i 980 mi li ona KM, a pro -
sje ~na ci je na izvo znog proi zvo da je izno si la 0,4
KM po ki lo gra mu. Ka da je ri je~ o uvo zu, pro sje ~na
ci je na uvo znog proi zvo da u RS je izno si la 1,81 KM
po ki lo gra mu. Da kle, uve zli smo 4,17 mi li jar di KM
u RS i ovi po da ci naj bo lje ilus tru ju {ta uvo zi mo, a
{ta izvo zi mo i {ta do pri no si spo ljno trgo vin skom
de fi ci tu. Osim mje ra ko je je Vla da RS pre du ze la u
smi slu de fi ni sa nja kre di tnih li ni ja ko je }e po mo }i
izvo zni ci ma, u ci lju la k{e dos tu pnos ti sred sta va,
po tre bno je i for mi ra nje ga ran tnog fon da, ko ji }e
po mo }i mo gu }nos ti ot ku pa po tra `i va nja, ka da je ri -
je~ o izvo znim pre du ze }i ma. Si gur no je da mo `e mo
zna ~aj no do pri ni je ti pod sti ca njem ino va ti vnos ti i
uvo |e njem no vih te hno lo gi ja. Mi slim da ima mo i
zna nja i re sur se i tre ba da stvo ri mo uslo ve da kre -
ira mo i ra zvi ja mo svo je no ve proi zvo de, ko je bi
izvo zi li na stra no tr`i {te. ^i nje ni ca da je po kri ve -
nost uvo za izvo zom RS sa ze mlja ma ~la ni ca ma EU
zna tno bo lja i ve }a, ne go {to je to u raz mje ni sa su -
sje dnim ze mlja ma Srbi jom i Hrvat skom, ta ko |e
nam go vo re u kom prav cu mo `e mo dje lo va ti, jer
gro de fi ci ta ko je ima RS nas ta je upra vo u raz mje ni
izme |u Hrvat ske i Srbi je. Mje re i po mo} Vla de i
svih dru gih in sti tu ci ja si gur no mo gu do pri ni je ti da
vi {e proi zvo da izvo zi mo sa na {ih pros to ra. Traj no
tre ba ra di ti na ra zvi ja nju svi jes ti do ma }ih po tro {a ~a
da ku po vi nom do ma }ih proi zvo da do pri no si mo i
po ma `e mo ra zvo ju ze mlje i stva ra nju bo ljih uslo va
`i vo ta.
Sa ra dnja izme |u Srbi je i
Re pu bli ke Srpske naj bol je se
po ka zu je ka da je si tu aci ja naj te `a.
Bo `i dar \E LI],
pot pred sje dnik Vla de Srbi je
F
O
T
O

N
N
Mje {ta ni se la Bal te kod pri je dor skog ka me no lo ma Dre no va ~a
za su ka li su ru ka ve ka ko bi po mo gli po ro di ci Mi haj la Mi tro vi }a
da ku }u, ko ja je u po `a ru sko ro po tpu no iz gor je la, ospo so be
za sta no va nje. Mi tro vi }i tvrde da im se ku }a za pa li la usljed
pa da ban de re, ko ja je za so bom po vu kla `i ce da le ko vo da na krov.
Ja sna Brki}: Pri ori tet pri vla ~e nje stra nih in ves ti ci ja
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
10 ofekfmkb!26. 4. 2009.
ANKETA
Da li su na dle `ni u BiH spre mni
da od go vo re na ve }e ne sre }e?
Ni smo ni
za {ta spre mni
Ve sna Mi {ko vi},
ra dni ca (Sa ra je vo)
N| ko to me ne po sve cu je paz nju. va -
|jda nam je po s|| je ra ta tre ba |o da os -
ta ne po ru ka da je po tre bno os| qu ra t|
se. z|u ne tre ba |o. Ü Sa ra je vu. a | u
drza v|. ap so |u tno n| sta ne st| ma. pa
me ne |zne na du je da ov| |z v|as t| n| -
sta ne ra de ka ko b| s| qur nost qra da -
na b| |a na ve cem n| vou. Sa da za
ka tas tro íe n| smo spre mn| kao sto n| -
smo b| || spre mn| n| 1992. qo d| ne.
Dra gi ca An ti},
stu dent (Ba nja lu ka)
M| s||m da n| smo spre mn| za ka tas -
tro íe | tre ba |o b| da se mo || mo da
nas ne za de s| ze m|jo tres ka kav je
ne da vno b|o u lta || j|. Ta ko de. m| s||m
da b| smo tre ba || pa z| t| u ka kv|m qra -
de v| na ma z| v| mo jer je pu no nj|h |z -
qra de no da vno. ta ko da je s| qur nost
u nj| ma pod zna kom p| ta nja.
Se na Uzu no vi},
pen zi oner (Sa ra je vo)
M| n| smo n| za sta spre mn|. a ka mo ||
za pr| ro dne ka tas tro íe. Na ma n| sta
n| je b| |o za po uku. v|as t| b| tre ba |o v| -
se da ra de po tom p| ta nju. a|| on| se
br| nu sa mo o svo joj s| qur nos t|. Ja se
kon kre tno ne bo j|m pr| ro dn|h ka tas -
tro ía. Ne st| qnes o to me m| s|| t| kada
se bo r|s za sva ko dne vn| z| vot.
Dar ko Mrgan,
stu dent (Ba nja lu ka)
Sma tram da b| tre ba |o va tro qas c| ma
obe zb| je d| t| bo |je us|o ve za rad. Ta -
ko de. do kto r| b| tre ba |o da |ma ju bo -
|ju opre mu za h| tne |n ter ven c| je. l
stra te q| ja u s|u •a ju ze m|jo tre sa u na -
soj ze m|j|. •| n| m| se. n| je do vo |jno
do bra.
Mu ha med Bu zar,
stu dent (Sa ra je vo)
B|H ne ma ra zv| je nu c| v|| nu za st| tu ko -
ja je osnov za s| qur nost u ek stre -
mn|m pr| || ka ma. P| ta nje c| v|| ne za st| te
mo ra b|t| r| je seno. a kod nas je to sa -
da sve na do bro vo |jnoj ba z|. A. | ovo
sto |ma |ju d| u c| v|| noj za st| t| n| je po -
ve za no. Ne daj bo ze da ze m|jo tres
bu de na en t| tet skoj || n| j|. vje ro va tno
b| se | ta da sva da || •| ja je na d|e znost.
Ra de Ra {e vi}, in `e njer
te hno lo gi je (Ba nja lu ka)
Na se v|as t| se bo re sa mo za se be. a
na ma ne b| da || n| da z| v| mo. Stra te -
q| ja za od qo vor u s|u •a ju ka tas tro ía
nam je. b|a qo re •e no. n| ka kva. Ne
daj boze da se de s| ne sto sto b|
uqro z| |o z| vo te qra da na.
FO TO D@. TORCHE, A. ^A VI]
Da vud MU MI NO VI], Dra gan SLA DO JE VI]
iH ne ma do vo ljno kva li te tne
od go vo re u slu ~a ju da do |e
do ve }ih po `a ra, ze mljo tre sa
i sli ~nih ka tas tro fa. Gra |a ni
BiH sma tra ju da, ka da bi do -
{lo do ve li kih pri ro dnih ne -
sre }a, po put po tre sa ko ji se
ne da vno do go dio u Ita li ji, je di no se mo gu "uz -
da ti u vi {u si lu".
Dr`a vni or ga ni ko ji su za du `e ni za sa ni ra -
nje po slje di ca pri ro dnih ka tas tro fa, te pre ven -
ci ju i upo zo ra va nje ja vnos ti, neo pre mlje ni su,
ima ju ma njak ljud stva, a za te stva ri iz dva ja ju
se mi ni mal na ili ni ka ka va sred stva.
Iako je u Par la men tu BiH pro {le go di ne
usvo jen Za kon o za {ti ti i spa sa va nju lju di i
ma te ri jal nih sred sta va, on ni je im ple men ti ran.
"Ne dos ta tak sred sta va, kao i kom pli ko van
sis tem u ko jem se pre pli }u na dle `nos ti, gla vni
su ra zlog {to mno ge stva ri ko je se ti ~u si gur -
nos ti gra |a na ni su im ple men ti ra ne. Ka da ne -
ma nov ca, sve pro pa da, a lju di naj ~e{ }e
iz dat ke za si gur nos ti shva ta ju kao lu ksuz. Pla -
ni ra li smo mno ge stva ri, ali po go di la nas je i
ova fi nan sij ska kri za, ta ko da mno go to ga ni je
im ple men ti ra no", re kao je Sa mir Agi}, po mo -
}nik mi nis tra si gur nos ti BiH i ru ko vo di lac Se -
kto ra za ci vil nu za {ti tu.
Ma njak {a to ra i gas-mas ki:
Kao naj bo lji pri mjer ko li ko su gra |a ni ne si -
gur ni mo `e po slu `i ti ~i nje ni ca da Sa vjet mi -
nis ta ra BiH ra spo la `e sa sa mo 1.000 vre }a za
spa va nje, ma njim brojem {a to ra i oko 1.000
gas-mas ki.
Zbog ne dos tat ka sred sta va u BiH ne pos -
to ji ni je di ni ca za iz vla ~e nje iz ru {e vi na.
"Par la ment je pre po znao va `nost pi ta nja
si gur nos ti gra |a na. Pos to ji in ici ja ti va da se na -
ba ve psi tra ga ~i za lju di ma, da se po ja ~a opre -
mlje nost ci vil nih za {ti ta. Na do brom smo
pu tu, ali BiH je dr`a va 'ti ne jd`er', pa i po pi ta -
nju si gur nos ti mno ge stva ri ni su onakve ka kve
bi tre ba lo da bu du", re kao je Agi}.
U slu ~a ju pri ro dnih ka tas tro fa na prvoj li -
ni ji od bra ne gra |a na bi la bi ci vil na za {ti ta.
Ci vil ne za {ti te su da nas ra spar ~a ne na en -
ti tet ske, kan to nal ne i op {tin ske or ga ni za ci je, a
ve }i na njih mu ku mu ~i s ne dos tat kom nov ca,
ali i ne pre po zna va nje va `nos ti tih in sti tu ci ja.
Po ra zno dje lu je ~i nje ni ca da u FBiH ~ak
40 op {ti na uo p}e ni je ofor mi lo op {tin ske slu -
`be za {ti te i spa {a va nja, je di ni ce sas tav lje ne
od va tro ga sa ca pri pa dni ka ci vil ne za {ti te, po li -
ci je i dru gih in sti tu ci ja.
"Za ko nom je pre dvi |e no da sva ka op}i na
bri ne o si gur nos ti svo jih gra |a na i ma te ri jal nih
sred sta va. Me |u tim, pro ble mi izbi ja ju zbog fi -
nan si ra nja, ta ko da da nas ima mo si tu aci ju da u
40 op}i na u FBIH uop {te ni su ni for mi ra ne
slu `be za {ti te i spa {a va nja. Mi, ka da na te re nu
obi la zi mo si ro ma {ni je op}i ne, oni ka `u da je -
dnos ta vno ne ma ju sred sta va. Opre ma ko ja je
po tre bna je sku pa, ali to ni je oprav da nje da se
ne ra di na si gur nos ti", re kao je Stan ko Sli {ko -
vi}, se kre tar Ci vil ne za {ti te FBiH.
Na se lja bez sklo ni {ta: On is ti ~e
da osim ci vil nih za {ti ta, ko je po pra vi lu ni su
do bro opre mlje ne ni ti ima ju ve li kih ljud skih
ka pa ci te ta, ni svi dru gi or ga ni i po je dni ci ko ji
bi tre ba lo da bri nu o si gur nos ti ni su ispo {to va -
ni.
Za kon pre dvi |a da sva ki obje kat ko ji se
iz gra di mo ra po {to va ti odre |e ne si gur no sne
stan dar de, a je dan od sto od vri je dnos ti sva kog
no vog sta na tre ba bi ti iz dvo jen za si gur nost. U
BiH ri jet ko ko o to me vo di ra ~u na.
"Ni naj ba nal ni je stva ri, po put va tro ga snih
apa ra ta, ne pos to je. Ka da do |e mo u in spe kci -
ju, svi se na nas obru {e kao da mi oti ma mo ta
sred stva. Ni je ni ko iz obi jes ti odlu ~io da sva ko
na se lje mo ra ima ti sklo ni {te. Da nas se iz gra -
|u ju ~i ta va no va na se lja za hi lja de lju di, a ni -
ko i ne po mi{ lja da odvo ji sred stva za
sklo ni {te. Ta ko |er, za kon pro pi su je da sva ka
iz gra |e na ku }a mo ra ima ti si gu ran po drum s
B
BiH nes pre mna
za ka tas tro fe
po tres
Ne dos ta tak u vo znom par ku ne da vno su
do m|s |ja to ub|a z| || •|a no v| va tro qa sne je d| n| ce
Las tva kod Tre b| nja.
Ka m| on TAM 130. T 10. ko j| je b|o na m| je njen
za tran sport ro be. pr| pa dn| c| te va tro qa sne je d| -
n| ce pr| je ne ko || ko mje se c| pre pra v| || su u c|s ter -
nu za qa se nje po za ra.
M| sa da |ma mo qo to vo ono || ko vo z| |a ko || ko |
za po s|e n|h. odno sno. dv| je c|s ter ne za vo du |
dva te ren ska vo z| |a. kao | ovo no vo. ko je ce
pred stav |ja t| pra vo o|a ksa nje c| je |oj •e t|. a|| n| |z -
b|| za ne ce r| je s| t| na se pro b|e me sta roq vo znoq
par ka. re k|| su u va tro qa snoj je d| n| c| Las tva.
Sna la` lji vi va tro gas ci
Zbog ne dos tat ka u vo znom
par ku va tro gas ci na pra vi li cis ter nu
"Fi }o" bez aku mu la to ra dio vo znog par ka tre binj skih va tro ga sa ca
Mu ri sa Ma ri}: Na do gra |u ju
se obje kti sta ri 40 do 50 go di na
Bez slu `be za {ti te i
spa {a va nja 40 op{i na u FBIH
11 26. 4. 2009. ofekfmkb
oja ~a nom plo ~om iznad po dru ma, ali to ni ko
ne po {tu je", upo zo rio je Sli {ko vi}.
Na dle `ni u Ba nja lu ci ka `u da je na po dru -
~ju tog gra da iz gra |e no 11 dvo na mjen skih ja -
vnih sklo ni {ta uku pnog ka pa ci te ta 6.180
sklo ni {nih mjes ta, dok je u pri vre dnim su bje -
kti ma iz gra |e no 45 sklo ni {ta uku pnog ka pa ci -
te ta 7.257 sklo ni {nih mjes ta i sva ja vna
sklo ni {ta su iz gra |e na po sli je ze mljo tre sa, ko ji
se do go dio 1969. go di ne.
"Za skla nja nje sta no vni{ tva po red iz gra |e -
nih sklo ni {ta, ~i ji ka pa ci te ti ni su do vo ljni, pre -
dvi |e ne su i po drum ske pros to ri je za
skla nja nje sta no vni{ tva", re kao je @e ljko Ka -
ti}, {ef Od sje ka za ci vil nu za {ti tu u Admi nis -
tra ti vnoj slu `bi gra da Ba nja lu ka.
U Od sje ku ci vil ne za {ti te Pri je dor is ti ~u
da ka pa ci te ti sklo ni {ta ni su za do vo lja va ju }i.
"Ka da su u pi ta nju stan dar di gra dnje stam -
be nih obje ka ta, kon tro le od stra ne gra |e vin ske
in spe kci je su izu ze tno zna ~aj ne te je po tre bno
in ten zi vno vr{i ti kon tro lu ra di po tpu nog pri -
dr`a va nja pro jek tnih rje {e nja pri li kom gra -
dnje", ka `e Du {an Vra nje{, {ef Od sje ka ci vil ne
za {ti te u Pri je do ru.
Mo gu }nos ti ci vil ne za {ti te
"su `e ne": Sa ra jev ska Gor ska slu `ba za
spa {a va nje je dna je od ri jet kih je di ni ca ko ja je
spre mna re ago va ti u slu ~a ju ve li kih ka tas tro fa.
Me |u tim, i ta je di ni ca, ko ja bro ji 30 obu ~e nih
spa sa va la ca, fun kci oni {e na vo lon ter skoj ba zi.
"Svu gdje u re gi onu ova kve slu `be su ili
pro fe si onal ne ili po lu pro fe si onal ne, je di no kod
nas je sve na vo lon ter skoj ba zi. Ako ko jim slu -
~a jem do bi je mo nekoliko hi lja da ma ra ka do -
na ci je, mi smo pre sre tni, a to su mi zer ni
nov ci", re kao je Adnan Po d`o, na ~el nik Gor -
ske slu `be za spa {a va nje Sa ra je vo.
Dra gan [tark, na ~el nik Odje lje nja za obu -
ku, in for mi sa nje, po pu nu i lo gis ti ku u Re pu bli -
~koj upra vi ci vil ne za {ti te, na gla {a va da su,
ka da su u pi ta nju opa snos ti, naj ri zi ~ni ji po tre -
si.
"Naj ma nje smo spre mni za ze mljo tre se.
Oni za hti je va ju slo `e ne od go vo re i ni je dna
dr`a va u svi je tu ni je u sta nju da pru `i ade kva -
tan od go vor sa ma i da spri je ~i bi lo ka kve po -
slje di ce po tom pi ta nju. Na {e mo gu }nos ti su
ja ko su `e ne, a i kva li tet gra dnje je ta kav da ne
ga ran tu je otpor nost na naj ja ~e ze mljo tre se",
ka `e [tark.
Mu ri sa Ma ri}, iz vr{ni di re ktor Udru`enja
gra |a na DON iz Pri je do ra, ka `e da je upi tno
da li pre du ze }a ko ja gra de zgra de ima ju do vo -
ljan broj stru~ nja ka ko ji }e vo di ti ta kve ra do -
ve. Is ti ~e da bi u po je di nim stam be nim i
po slo vnim obje kti ma i naj ma nji ze mljo tres,
zbog sta ros ti ili ne kva li te tne gra dnje, mo gao
bi ti fa ta lan po lju de ko ji bi se tu za te kli.
"De {a va se da se na do gra |u ju obje kti sta -
ros ti od 40 do 50 go di na. Pa, mo lim vas, zar
mi sli te da je to si gur no? O even tu al nim po tre -
si ma ~i ni se da ni ko ne vo di ra ~u na", tvrdi Ma -
ri }e va.
Ana i Mi lan Ili ~i} iz Pri je do ra, ko ji su
2004. go di ne ku pi li stan u tom gra du, tek ka da
su se use li li shva ti li su da je on na kna dno do -
gra |en u ~e tvo ros pra tni ci. Ka `u da im ni je ja -
sno ko je do zvo lio ta kvu gra dnju, te da
stra hu ju od obru {a va nja jer su zi do vi ve} ispu -
ca li.
"Sva ki, i ma nji po tres, bio bi ka tas tro fa -
lan. Ugro `e ni smo u pra vom smi slu te ri je ~i",
ka `e Ili ~i }e va.
Va tro gas ci gle da ju u ne bo:
Je dan od stu bo va spa {a va nja gra |a na je su va -
tro gas ci. Me |u tim, va tro ga sne je di ni ce u BiH
ra de s opre mom i vo zi li ma sta rim po ne kad i
vi {e od 30 go di na.
"Na `a lost, lju di o si gur nos ti po ~nu ra -
zmi{ lja ti tek ka da se de si ne ka ka tas tro fa. Ne
ra di se sis tem ski i sa mo ka da se de si tra ge di ja
on da se tra `i kri vac, i to sa mo dok se pra {i na
ne sle gne", ka `e Agi}.
Bro jne va tro ga sne je di ni ce ne ma ju do vo -
ljno opre me ko jom bi mo gli uga si ti ve }e po `a -
re. U ne kim od je di ni ca ka `u da, ka da bi se
de sio ve }i po `ar, mo ra li bi tra `i ti po mo} od
ko le ga iz dru gih je di ni ca, ili "gle da ti u ne bo".
Bo ro Ru do vi}, vo |a smje ne Te ri to ri jal ne
va tro ga sne je di ni ce Tre bi nje, ka `e da im je te -
hni ka sta ra od 25 do 30 go di na i da im je ve }i -
na vo zi la "zre la za mu ze je".
"Ot kud nam pa re za no vi ja vo zi la kad je -
dno ko {ta od 500.000 do mi li on ma ra ka. O to -
me, za sad, mo `e mo sa mo da sa nja mo", ka `e
Ru do vi}.
Po ra zan je po da tak da u toj je di ni ci u vo -
znom par ku ima ju i "fi }u" ko ji ne ma aku mu la -
tor.
Ra do mir Ra dmi lo vi}, star je {i na Va tro ga -
sne je di ni ce u Bi le }i, ka `e da je u po slje dnje
vri je me dos ta ra |e no na mo der ni za ci ji opre me,
ali da se mo glo u~i ni ti i vi {e.
"U ze mlja ma ko je te `e ka EU, po put su -
sje dne Hrvat ske, te `i se da va tro ga sna vo zi la
ne bu du sta ri ja od ~e ti ri go di ne. Kod nas to ni -
je slu ~aj. U na {oj je di ni ci, izu zev la de ni ve,
ko ju smo ne da vno do bi li, sta rost vo zi la izno si
izme |u 20 i 25 go di na", ka `e Ra dmi lo vi}, ko ji
pri zna je da s ta kvom opre mom ne mo gu udo -
vo lji ti ve }im iza zo vi ma.
Sli ~no su nam re kli i u Va tro ga snoj je di ni -
ci u Do njem Va kufu, gdje po sje du ju uku pno
~e ti ri vo zi la, od ko jih je je dno proi zve de no ~ak
1980. go di ne.
"Svje sni smo da je to dos ta sta ro vo zi lo i
na ra vno da bi nam do bro do {la vo zi la s no vi -
jom te hno lo gi jom, ali mi za to ne ma mo sred -
stva", ka `u u Va tro ga snoj je di ni ci Do nji Va kuf.
A ko li ko je si tu aci ja alar man tna, po ka zu je
i slu ~aj iz [i po va. Bla `en ko Ra du lo vi}, ko -
man dir va tro ga sne sta ni ce u tom gra du, ka `e
da su su o~e ni s pro ble mi ma ta kvim da "go ri ne
mo gu bi ti".
"Ima mo je dnu cis ter nu ko ju smo do bi li
pri je 1998. go di ne iz En gles ke. Evo, ni na kon
11 go di na ne mo `e mo je re gis tro va ti jer za to
ne ma mo nov ca. Vo zi mo je ~ak pod stra nim ta -
bli ca ma. Da li je is pra vna ili ni je, ne zna mo",
ka `e Ra du lo vi}.
Mla den Zu bac, ko man dir te ri to ri jal ne va -
tro ga sne je di ni ce u Ne ve si nju, ka `e da ima ju
sa mo se dam ra dni ka, a tre ba lo bi da ih je 12.
Osim to ga, po sje du ju pet vo zi la, od ko jih je je -
dno sta ro 30 go di na i smje {te ni su u kon tej ne -
ru.
"O no vim vo zi li ma mo `e mo sa mo ma {ta -
ti, jer ka da saku pi mo no vac ku pi mo vo zi lo od
pet do 10 hi lja da, a naj jef ti ni je so li dno vo zi lo
ko {ta 100.000 evra. Mi to li ko nov ca ni za 10
go di na ne mo `e mo saku pi ti", ka `e Zu bac.
Zbog
ne dos tat ka
sred sta va u
BiH ne
pos to ji ni
je di ni ca za
iz vla ~e nje
iz ru {e vi na
BiH je dr`a va
"ti ne jd`er",
pa i po
pi ta nju
si gur nos ti
mno ge stva ri
ni su onakve
ka kve bi
tre ba lo
da bu du
Sa vjet
mi nis ta ra
BiH ra spo la `e
sa sa mo
1.000 vre }a
za spa va nje,
ma njim
brojem
{a to ra i
oko 1.000
gas-mas ki
I naj ma nji
mo `e bi ti fa ta lan
Naj ma nje spre mni
za ze mljo tre se
FO TO NN
Ve }i na
va tro ga snih
vo zi la
"zre la za
mu ze je"
Ana Ili ~i} po ka zu je
na ispu ca le zi do ve
Broj ne va tro ga sne je di ni ce ne mo }ne kod ve }ih po `a ra
12 ofekfmkb!26. 4. 2009.
pro du `e ni bo ra vak u tim {ko la ma.
Lju bo mir Star ~e vi}, di re ktor ba nja lu ~ke
Osno vne {ko le "Ivo An dri}", tvrdi da ta {ko la,
ko ja se na la zi u cen tru gra da, ne ma do vo ljno
pros to ra za pro du `e ni bo ra vak.
"Na {a {ko la ima ve li ki broj u~e ni ka, zbog
~e ga nas ta vu or ga ni zu je mo u smje na ma. Me |u -
tim, da bi smo u~e ni ci ma obe zbi je di li pros tor za
pro du `e ni bo ra vak, mo ra li bi smo pro {i ri ti pos to -
je }i obje kat, {to je i u pla nu, ali ka da }e to bi ti re -
ali zo va no, ni smo si gur ni", ka `e Star ~e vi}.
U Osno vnoj {ko li "Bran ko ]o pi}", ko ja se
na la zi u ba nja lu ~kom na se lju Bo rik, ka `u da
zbog ne dos tat ka pros to ra ni su u mo gu }nos ti da
or ga ni zu ju pro du `e ni bo ra vak.
"Iako smo svje sni da je to go ru }i pro blem,
na `a lost, na {a {ko la ne ma pros tor nih mo gu }nos ti
da or ga ni zu je pro du `e ni bo ra vak za naj mla |e
{ko lar ce. Mi smo do sa da ima li odli ~nu sa ra dnju
sa vrti }em ko ji se na la zi u ne po sre dnoj bli zi ni
na {e {ko le. Me |u tim, od njih smo do bi li zva ni -
~nu in for ma ci ju da vi {e ne }e pri ma ti dje cu {kol -
skog uzras ta", ka `e An ge li na Sa vi}, pe da gog u
toj {ko li.
Ona sma tra da se u ci je li taj pro ces u{lo pri -
li ~no ne pri pre mlje no.
U ve }i ni osno vnih {ko la u Pri je do ru, Do bo -
ju i Tre bi nju ta ko |e is ti ~u da ne ma ju uslo va za
pro du `e ni bo ra vak, dok vrti }i pre dnost da ju dje ci
pred {kol skog uzras ta.
Mi lo rad Stev ko vi}, di re ktor tre binj ske
Osno vne {ko le "Jo van Jo va no vi} Zmaj" ka `e da
ta us ta no va ima pro ble ma sa pros to rom i za
izvo |e nje re do vne nas ta ve.
"U na re dnu {kol sku go di nu tre ba lo bi da
kre ne mo sa dvi je u~i oni ce vi {e ne go u ovoj, da
Aida TI PU RA
i je te mi slje de }e go di ne tre -
ba kre nu ti u prvi ra zred i ra -
~u na la sam da }e u vrti }i ma
bi ti pro du `e ni bo ra vak. Su -
prug i ja ra di mo do 17 ~a so -
va, a mo ja dje voj ~i ca }e se
iz {ko le vra }a ti oko 11 ~a so -
va, pa ni sa ma ne znam ka ko da ri je {im taj pro -
blem. Ona je pre ma la da bi sa ma mo gla do la zi ti
ku }i iz {ko le i bi ti sa ma vi {e od po la da na u ku }i,
ka `e za bri nu ta maj ka je dne {es to go di{ nje dje voj -
~i ce, ogor ~e na odlu kom o pre las ku na dle `nos ti
za pro du `e ni bo ra vak sa vrti }a na {ko le.
Ka ko se bli `i kraj {kol ske go di ne, sve je vi -
{e za bri nu tih ro di te lja ~i ji ma li {a ni na je sen kre -
}u u prvi ra zred osno vne {ko le. Mno gi od njih
is ti ~u da }e bi ti pri nu |e ni da ne upi su ju svo je di -
je te u prvi ra zred, ako im u vrti }i ma ili {ko la ma
ne bu de omo gu }en pro du `e ni bo ra vak.
Me |u tim, pro blem pred stav lja {to, iako bi
od no ve {kol ske go di ne u osno vnim {ko la ma RS
tre ba lo da bu du or ga ni zo va ni pro du `e ni bo rav ci
za ma li {a ne mla |eg uzras ta, uslo ve za nji ho vo
or ga ni zo va nje tre nu tno ne ma ve }i na {ko la u RS.
Na ime, pre ma Za ko nu o pred {kol skom
obra zo va nju RS, vrti }i vi {e ne ma ju oba ve zu da
or ga ni zu ju pro du `e ni bo ra vak za {ko lar ce ve} je
ta oba ve za pre ba ~e na na {ko le.
Ta ko bi pro du `e ni bo ra vak u vrti }i ma za
dje cu {kol skog uzras ta od na re dne {kol ske go di -
ne, odno sno upi sa u vrti }e, tre ba lo da pre |e u na -
dle `nost osno vnih {ko la.
Vrti }i bez pro du `e nog bo -
rav ka: Pred {kol skim va spi ta njem, u skla du
sa za kon skim rje {e nji ma, ali i pros vje tno-pe da -
go {kom stru ktu rom, obu hva }e na su dje ca uzras -
ta od dvi je do {est go di na.
^i nje ni ca je, me |u tim, da su od uvo |e nja
de ve to go di{ njeg obra zo va nja i ra ni jeg po las ka
dje ce u {ko lu vrti }i pru `a li uslu ge i dje ci sta ri joj
od uzras ta za ko ji su te us ta no ve na mi je nje ne.
Iz Cen tra za pred {kol sko va spi ta nje i obra -
zo va nje na vo de da pos to ji po tre ba za re ali za ci -
jom odlu ke o or ga ni zo va nju pro du `nog bo rav ka
po {ko la ma, jer smje {taj ni ka pa ci te ti vrti }a sa da
ni su do vo ljni ni za dje cu uzras ta od dvi je do {est
go di na, odno sno uzras ta za vrti}.
Na ta {a Ra du lo vi}, di re ktor Cen tra za pred -
{kol sko obra zo va nje Ba nja lu ka, re kla je da s ob -
zi rom na to da sa mo u Ba nja lu ci vi {e od 800
dje ce ~e ka mjes to u vrti }u, ne bi bi lo fer pre ma
ro di te lji ma da pred {kol ske us ta no ve pri ma ju
{kol sku dje cu, a da mla |a dje ca ne ma ju mjes to u
vrti }u.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, Za ko nom o pred -
{kol skom va spi ta nju i obra zo va nju, ko ji je Na ro -
dna skup {ti na RS usvo ji la pro {le go di ne,
pre dvi |e no da se pro du `e ni bo ra vak or ga ni zu je
u osno vnim {ko la ma.
"Do sa da je Za ko nom o dje ~joj za {ti ti je -
dnom odre dbom bi lo do zvo lje no da dje ca do de -
ve te go di ne mo gu bi ti u vrti }i ma u pro du `e nom
bo rav ku, ali ta odre dba je ne da vno uki nu ta, ta ko
da }e dje ca sa da u pro du `e nom bo rav ku bi ti u
{ko la ma ko je za to ima ju mo gu }nost ", re kla je
Ra du lo vi }e va.
Pro blem sa pros to rom: S dru -
ge stra ne, ve }i na osno vnih {ko la u RS, na `a lost,
tre nu tno ne ma ni pros tor ni ka dar da us pje {no
ispu ni tu oba ve zu, zbog ~e ga je jo{ ne iz vje sno da
li }e uop {te, ka da i na ko ji na ~in bi ti or ga ni zo van
POD LU POM
D
Ped agog
An ge li na Sa vi}
sma tra da
se u taj
pro ces u{lo
pri li ~no
ne pri pre mlje no
Pro du `e ni
bo ra vak dje ce
}e mo ra ti
pla }a ti
ro di te lji,
a ne {ko la
Pre dnost u vrti }i ma ima ju dje ca pred {kol skog uzras ta
Ve }i na {ko la ne ma
pro du `e ni bo rav ak
ra zmi{ lja ju da ne
Lju bo mir Star ~e vi},
di re ktor Osno vne
{ko le "Ivo An dri}"
An ton Ka si po vi}
26. 4. 2009. ofekfmkb 13
bi smo mo gli upi sa ti sve prva ~i }e, ali uslo ve za
pro du `e ni bo ra vak u {ko la ma ne ma mo", re kao je
Stev ko vi}.
Bo ri sla va To ki}, di re ktor Osno vne {ko le
"De san ka Ma ksi mo vi}" u Pri je do ru, ta ko |e je
re kla da ne ma ju uslo ve za odr`a va nje pro du `e -
nog bo rav ka u {ko la ma, ali da o~e ku ju da }e se
na re dne {kol ske go di ne upi sa ti ma nje prva ~i }a,
te da }e se na taj na ~in mo `da mo }i obe zbi je di ti
pros tor za pro du `e ni bo ra vak.
Una pre |e nje kva li te ta ra da
{ko le: "Pro du `e ni bo ra vak u {ko la ma una -
prije dio bi kva li tet va spi tno-obra zo vnog ra da
{ko le. U~e ni ci ma bi bilo omo gu }eno da dio slo -
bo dnog vre me na pro ve du u okvi ru {ko le sa svo -
jim vr{nja ci ma, ispu nja va ju }i slo bo dno vri je me
kva li te tnim sa dr`a ji ma", po ja{ nja va To ki }e va.
Ipak, u ne kim {ko la ma ka `u da su spre mni
da od slje de }e {kol ske go di ne or ga ni zu ju pro du -
`e ni bo ra vak za naj mla |e {ko lar ce.
Me |u tim, Osno vna {ko la "Ge or gi Stoj kov
Ra kov ski" tre nu tno je je di na od 27 ba nja lu ~kih
osno vno {kol skih us ta no va ko ja je do bi la odo bre -
nje od Mi nis tar stva pros vje te i kul tu re RS za or -
ga ni zo va nje pro du `e nog bo rav ka dje ce u {ko li.
Za sa da su is ti zah tjev Mi nis tar stvu pros vje -
te i kul tu re RS upu ti le i {ko le "Do si tej Obra do -
vi}" i "Jo van Cvi ji}".
Na ime, {ko le bi tre ba lo da pre dlo `e na ~i ne
or ga ni za ci je u skla du sa svo jim pros tor nim i ka -
drov skim mo gu }nos ti ma, na kon ~e ga }e re sor no
mi nis tar stvo ra zmo tri ti nji ho ve zah tje ve.
Dra gan Ko va ~e vi}, di re ktor Osno vne {ko le
"Do si tej Obra do vi}", ka `e da je ta {ko la za in te -
re so va na da or ga ni zu je pro du `e ni bo ra vak, jer je
ta kvu pra ksu ima la sve do 1991. go di ne.
"Ima mo do bre uslo ve, ka dar, i {to je naj va -
`ni je, do bru vo lju da nas ta vi mo s tra di ci jom. Bo -
ra vak bi tre balo da bude or ga ni zo van za
ma li {a ne prvog, dru gog i tre }eg ra zre da", is ti ~e
Ko va ~e vi} i do da je da po tom pi ta nju ~e ka ju
stav re sor nog mi nis tar stva.
I u Osno vnoj {ko li "Sve ti Sa va", ko ja se na -
la zi u ba nja lu ~kom na se lju La u{, ka `u da }e,
iako ove go di ne o~e ku ju oko 160 prva ~i }a, 20
vi {e ne go pret ho dne go di ne, od na re dne {kol ske
go di ne us pje ti obez bije di ti pros tor za pro du `e ni
bo ra vak dje ce.
"Idu }e {kol ske go di ne iz vr{i }e mo ra ci ona li -
za ci ju odje lje nja, ta ko {to }e mo po ve }a ti broj
u~e ni ka po odje lje nju od 28 do 30, a sma nji ti
broj odje lje nja. Na taj na ~in, do bi }e mo vi {ak
{kol skog pros to ra ko ji }e mo u do go vo ru s
Admi nis tra ti vnom slu `bom gra da is ko ris ti ti za
or ga ni zo va nje pro du `e nog bo rav ka za dje cu ni -
`ih ra zre da, ali i za oga ni zo va nje vrti }a, kao i za
ri tmi ~no-gi mnas ti ~ku sa lu za u~e ni ke", re kao je
Du {an Ra ko vi}, di re ktor te {ko le.
Do dao je da je O[ "Sve ti Sa va" do gra |e na
pri je dvi je go di ne, pa je i to je dan od ra zlo ga za
omo gu }a va nje vi {ka pros to ra i ospo so blja va nje
za pro du `e ni bo ra vak.
Na ~e ka nju vi {e od 1.000
dje ce: An ton Ka si po vi}, mi nis tar pros vje te i
kul tu re RS, is ta kao je da je ve li ki pro blem u Ba -
nja lu ci smje {taj dje ce u pro du `e ni bo ra vak, jer,
ka ko ka `e, po ne kim in for ma ci ja ma, vi {e od
1.000 ma li {a na u tom gra du ~e ka na vrti}, ali i
or ga ni zo va nje pro du `e nog bo rav ka.
On je ne da vno po sje tio ne ko li ko ba nja lu -
~kih osno vnih {ko la, s ci ljem da pro vje ri ka ko
te ~e upis prva ~i }a i da raz go va ra sa ru ko vod -
stvom {ko la o mo gu }nos ti ma or ga ni zo va nja pro -
du `e nog bo rav ka i vrti }a u nji ho vim
pros to ri ja ma.
Iz Mi nis tar stva pros vje te i kul tu re RS na jav -
lju ju da bi pre la zak na dle `nos ti pro du `e nog bo -
rav ka sa vrti }a na {ko le, tre balo da po ~ne od
na re dne {kol ske go di ne, te da bi prvo tre bao bi ti
re ali zo van u {ko la ma u ko ji ma je to mo gu }e
izves ti.
To Mi nis tras tvo ne da vno je upu ti lo do pis
svim osno vnim {ko la ma u RS ka ko bi pri ku pi lo
in for ma ci je o to me da li ima ju pros tor ne i ka -
drov ske mo gu }nos ti za or ga ni zo va nje pro du `e -
nog bo rav ka dje ce.
Na dle `ne u re sor nom mi nis tar stvu in te re su -
je i ko li ka je za in te re so va nost ro di te lja za osni -
va nje pro du `e nog bo rav ka po {ko la ma.
"Tek na kon {to pri ku pi mo sve po tre bne in -
for ma ci je o to me vi dje }e mo gdje je mo gu }e or -
ga ni zo va ti pro du `e ni bo ra vak", re kla je
Spo men ka Mi ljko vi}, por tpa rol Mi nis tar stva
pros vje te i kul tu re RS.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, taj pro ces ra zvi ja }e
se u {ko la ma u skla du sa po tre ba ma dje ce, ro di -
te lja, te pros tor nih i ka drov skih mo gu }nos ti {ko -
le. "Vje ro va tno }e bi ti po tre bno dos ta vre me na i
ula ga nja da se u {ko la ma or ga ni zu je ju tar nje ~u -
va nje i pro du `e ni bo ra vak za dje cu ni `eg osno -
vno {kol skog uzras ta, s ob zi rom na to da u
mno gim {ko la ma ko je po ha |a ve li ki broj dje ce,
a po se bno u grad skim sre di na ma, ne pos to je
pros tor ne mo gu }nos ti za to", re kla je Mi ljko vi -
}e va.
Ona je do da la da }e taj pro je kat bi ti te {ko
os tva ri ti, ali da za tim pos to ji po tre ba, jer smje -
{taj ni ka pa ci te ti vrti }a ni su do vo ljni ni za ma li {a -
ne pred {kol skog uzras ta.
Mi ljko vi }e va je na gla si la da }e Mi nis tar stvo
nas to ja ti da u tom pre la znom pe ri odu pro na |e
rje {e nje ko je ne bi bi lo na {te tu dje ce bi lo ko jeg
uzras ta.
"Na mjes ti ma na ko ji ma ne bu de pos to ja la
mo gu }nost za or ga ni zo va nje pro du `e nog bo rav -
ka dje ce u {ko la ma Mi nis tar stvo }e nas to ja ti da
ri je {i pro blem i u sa ra dnji s lo kal nim za je dni ca -
ma i pred {kol skim us ta no va ma na na ~in da
uspos ta ve sa ra dnju izme |u pred {kol skih i {kol -
skih us ta no va i taj pre laz iz vrti }a u osno vnu
{ko lu u~i ne bla `im za dje cu", is ta kla je Mi ljko vi -
}e va.
U Mi nis tar stvu pros vje te i kul tu re RS re kli
su da pre ma Za ko nu o pred {kol skom va spi ta nju i
obra zo va nju vrti }i mo gu or ga ni zo va ti pro du `e ni
bo ra vak za dje cu ko ja po ha |a ju prvi ra zred
osno vne {ko le, ali }e pre dnost za upis ipak ima ti
pred {kol ska dje ca.
"U {ko la ma u ko ji ma bu de or ga ni zo van
pro du `e ni bo ra vak, dje cu }e ~u va ti nas ta vni ci i
u~i te lji. Taj bo ra vak }e mo ra ti pla }a ti ro di te lji, a
ne {ko la", re kli su u Mi nis tar stvu.
U O[ "Ivo An dri}" ne ma ju pros tor
za pro du `e ni bo ra vak
O[ "Ge or gi Stoj kov Ra kov ski" je di na od 27 ba nja lu ~kih
osno vnih {ko la ko ja je do bi la odo bre nje za or ga ni zo va nje
pro du `e nog bo rav ka
Ma li {a ni ne mo gu sa mi do la zi ti iz {ko le
upi su ju prva ~i }e
Oba ve za or ga ni zo va nja
pro du `e nog bo rav ka za {ko lar ce
pre ba ~e na na {ko le
FO TO A. ^A VI]
14 ofekfmkb!26. 4. 2009.
FORUM PLUS
Ka ko bis te
oci je ni li
pro ces
obno ve
u ra tu
po ru {e nih
ku }a?
Kraj nje vr| je me je da
se. na kon to || ko qo d| -
na od za vrset ka ra ta.
po •ne rje sa va t| pro -
b|em obno ve u ra tu
po ru se n|h ku ca. Mo je
m|s |je nje je da to sve
pre spo ro |de | da je
na ro du vec sve qa
dos ta.
Ma rin ko,
Bi je lji na
Na dam se da ce 46
m| || ona KM. ko || ko je
pre dv| de no da se u to -
ku ove qo d| ne ra spo -
d|je || po op st| na ma za
obno vu ku ca. ovaj put
ot| c| u pra ve ru ke.
Amir,
Sa ra je vo
Za |o sno je sto u na soj
ze m|j| jos pos to je ko -
|e kt| vn| cen tr|. Ta kvom
sta nju. os|m pr| || •no
kom p|| ko va ne | spo re
pro ce du re. s| qur no su
do pr| n| je |e | ra zne
z|ou po tre be oko nov -
ca na m| je nje noq za
obno vu po ru se n|h ku -
ca.
da nim
@yahoo.com
Ü nor ma| n|m ze m|ja -
ma s| qur no b| oda vno
vec b|o r| je sen pro -
b|em obno ve po ru se -
n|h ku ca. Ka ko kod
nas sve te •e spo ro.
s| qur no ce | obno va
ku ca jos qo d| na ma
tra ja t|.
se sni
@gma il.com
Dos ta je kod nas b| |o
z|o upo tre be | ka da je u
p| ta nju no vac za
obno vu ku ca. Pa n| je je
po vra tn| c| ma d| je |jen
qra de v|n sk| ma te r| ja|.
a on da se |spos ta v| da
ne ma n| ku ce n| ma te -
r| ja |a. Sa da tvrde da
se ta •no zna pro ce du -
ra | da v| se ne ce b| t|
z|o upo tre be nov ca na -
m| je nje noq za obno vu.
v| dje ce mo!
Zla tan,
Bi ha}
M|s||m da je obnova u
ratu porusen|h kuca
dovo|jno brza. kada u
obz|r uzmemo •|n-
jen|cu u kakvoj drzav|
z|v|mo. Ü ratu smo
|ma|| ve||ku mater|ja|nu
stetu. od koje b| se | í|-
nans|jsk| ja•e drzave
tesko oporav||e.
Svakako da sam stava
da b| sv| treba|| da do-
b|ju udoban krov nad
q|avom. a|| se ne
moze sva•|j| prob|em
r|jes|t| odjednom.
Naida, Kakanj
Danas i sutra
Svi se bo re za mir, `e le mir, de kla ri ra ju
mi ro tvor ne na mje re, ali se svi pri pre ma ju za rat
ak i kad u ob zir uzme mo svjet ske ra to ve, do
ko jih je do {lo to kom XX vi je ka, svi jet se u
cje li ni ni ka da ni je na la zio u go rem po lo `a ju
ne go {to se na la zi da nas. To je kon sta ta ci ja
svih ozbi ljnih ana li ti ~a ra da na{ njeg svi je ta i
zbog to ga nu `no pe si mis ti ~nih pro gno ze ra
na {e bu du }nos ti. Ra to vi i oso bi to svjet ski,
ko ji ma je po pri {te bio glo bus i u ko jem su
bi le an ga `i ra ne sve bi tne ze mlje svi je ta, stra {na su stvar. Oni
su to jer se ra di o do ga |a jima u ko ji ma do la zi do stra ho vi tih
ra za ra nja ma te ri jal nih bo gat sta va i gu bit ka ogro mnog bro ja
lju di. Ali u tim ra to vi ma ima je dna va `na i za nji ho ve u~e -
sni ke po zi ti vna stvar. Sva ko, na ime, ko u nji ma u~es tvu je
zna svo je mjes to i ulo gu i ima ra zlo ge ko ji ga go ne da ~i ni
ono {to ~i ni, tj. da ra tu je. To ra to vi ma da je ja sno }u, a lju di ma
mo gu }nost op ci je za ne {to {to za njih mo `e da bu de va `no i
po red op}eg be smi sla tih ra to va. Me |u tim, sta nje u ko jem
se ~o vje ~an stvo na la zi da nas, sa svim je dru ga ~i je. To je sta -
nje o~i te sta gna ci je svih aspe ka ta ljud skog pos to ja nja, sta nje
pa da vri je dnos ti i zna ~e nja svih per for man si stva ra la{ tva ~o -
vje ka, op}e kon fu zi je gu bit ka mo ti va i ra zlo ga zbog ko jih
lju di ~i ne ono {to ~i ne. Svi nji ho vi ra zlo zi su ana hro ni i an ti -
da ti ra ni i iz njih, osim za blu da i ide olo {kih flos ku la, ni je
mo gu }e izlu ~i ti ni je dan je di ni ra ci onal ni ra zlog za zbi va nja
u ko ji ma su an ga `i ra ni, a re zul ta ti tih akti vnos ti ni ka ko ne
mo gu se be oprav da ti. Prvo, u ra to vi ma ko ji se sa da vo de ne -
ma uo p}e po bje dni ka ni ti su oni mo gu }i. Od Ko rej skog ra ta
na ova mo, a usli je di li su ra to vi u Vi je tna mu-fran cus ki i ame -
ri ~ki, za tim ko lo ni jal ni ra to vi u Afri ci (Al `ir, Ma ro ko, An -
go la, Mo zam bik itd), Pa les ti ni, Ira ku, Af ga nis ta nu, Su da nu,
^a du i ne ki dru gi, kao onaj u Gru zi ji ili na Fo klan di ma, svi
su bi li iz gu blje ni za sve ko ji su u nji ma uze li u~e{ }a. Ni ko iz
njih ni je mo gao iza }i sa do bi ti, osim onih ko ji trgu ju oru -
`jem i sred stvi ma ko ji ma se vo de ra zni obli ci ra to va ko ji su
u na {e vri je me pos ta li sas ta vni dio nor mal nog `i vo ta. Svi se
bo re za mir, `e le mir, de kla ri ra ju mi ro tvor ne na mje re, ali se
svi pri pre ma ju za rat, proi zvo de oru `ja, ra zvi ja ju voj ne si le i
sis te me, ~ak glo bal ne sis te me, ta ko da ni geo gra fi ja vi {e ne
mo `e po mo }i ni ko me da os ta ne izvan zbi va nja s ko ji ma ne -
ma ni ka kve ve ze ni ti u nji ma na bi lo ka kav na ~in `e li u~es -
tvo va ti. Ali se sa da{ nje sta nje ne opi su je sa mo po to me {to
je sta nje per ma nen tnog mije {a nog hla dno-vru }eg ra ta, ne go
i kao sta nje traj ne psi ho lo {ke i po li ti ~ke nes ta bil nos ti i na pe -
tos ti ko ja ra za ra tki vo ljud skog `i vo ta. Stva ra se atmo sfe ra
op}e ne la go de, po do zre nja, stra ha, mr`nje, a sve to vo di ka
op}oj ko le kti vnoj pa ra no ji i {i zo fre ni ji, a je di na proi zvo dnja
ko ja stal no na pre du je je proi zvo dnja ne pri ja te lja. Sve to je
za ~i nje no i stal nim pa dom vri je dnos ti svih ljud skih os tva re -
nja, vri je dnos ti ljud skog ra da i sve ga {to ~o vjek stva ra, osim
na ra vno, {pe ku lan tskih pa pi ra ko ja ras te do vrto gla vih vi si na
da bi se on da sru ~i la u sta nje nu le, a ra ~u ne za to pla }a ju
ma li lju di. Ka da se to me do da da ta kvo uku pno sta nje do vo -
di do op}e ne bri ge za osno vne ljud ske po tre be - vo da, hra na
i tek stil, a te po tre be ras tu ge ome trij skom pro gre si jom kao i
broj lju di na ze mlji, dok se op}i i obnov lji vi re sur si pri ro -
dnih bo gat sta va ra pi dno sma nju ju zbog ne ra ci onal nog is ko -
ri {ta va nja i te ro ra agre si vne te hno lo gi je nad pri ro dom, on da
je vrlo la ko slo `i ti se s mi sli oci ma i kri ti ~a ri ma ne oli be ral -
nog ka pi ta li zma ko ji sma tra ju da se upra vo sa da os tva ru ju
pro gno ze Kar la Mar ksa o za ko ni ma pro fi ta ko ji vo de ka nu -
`noj ka tas tro fi tog dru{ tva. Na ime, je di na neo gra ni ~e na i ne -
za us tav lji va sna ga tog dru{ tva je `e| za pro fi tom, a ona ga
vo di ka ne ra zu mnim pos tup ci ma, na si lju i pro pas ti.
U toj si tu aci ji, gle da no uku pno, mi smo ma li fa ktor. Ali
mi smo to sa mo na iz gled. Bu du }i da smo u lo gi ci sis te ma
ko ji da nas jo{ vla da, ma da mu je ve} odre ~e na i po li ti ~ka i
mo ral na, ali i eko nom ska kom pe ten ci ja (zbog ra to va, zbog
op}eg ne mo ra la i zbog eko nom ske ka tas tro fe ko ja pri je ti ci -
je lom svi je tu), mi smo ipak va `ni ~i ni oci i to u mje ri u ko joj
sis tem `e li da nas ap sor bu je. Na ma se nu di da pos ta ne mo
dio sis te ma, ali i da os ta ja njem izvan nje ga, utje ~e mo na
ubrza nje po zi ti vnog ras ple ta gla vnih pro ti vrje ~ja tog sis te -
ma.
Ta su sl je de }a pro ti vrje ~ja: Prvo, do lar i ame ri ~ka eko -
no mi ja ni su vi {e mje ri lo ni ti izvor sta bil nos ti ci je log sis -
tema; Dru go, ame ri ~ka po li ti ka, sa mo uz uvjet da do `i vi
ozbi ljnu re vi zi ju u svim aspe kti ma, o ~e mu go vo ri i no vi
pred sje dnik Sje di nje nih Dr`a va Ba rack Oba ma, mo `e po -
no vno da pos ta ne no si lac pro gre sa i akter ra zrje {e nja osno -
vnih ~vo ro va sa da{ nje svjet ske si tu aci je; Tre }e, za to je
nu `no da ame ri ~ka po li ti ka pres ta ne da se osla nja na pri vi -
le gi ra ne odno se s ne kim dr`a va ma i dis kri mi ni ra dru ge i
uspos ta vi ba lans u odno si ma sa svim dr`a va ma po {tu ju }i
nji ho ve in te re se i pra va na je dnak na ~in. Ni ko ne mo `e
ima ti ve }a pra va u me |u na ro dnom po li ti ~kom i eko nom -
skom pros to ru sa mo zbog to ga {to pris ta je na ame ri ~ke
uvje te vo |e nja eko no mi je i po li ti ke; ^et vrto, vri je me je,
ko na ~no, da se vra ti zna ~e nje i auto ri tet in sti tu ci ja ma de -
mo krat ske me |u na ro dne po li ti ke a to zna ~i pri je sve ga
UN-a, i to naj pri je po {to va njem nje nih odlu ka i uzi ma njem
u ob zir sta vo va nje ne Ge ne ral ne skup {ti ne, a ne spe ci jal nih
ti je la u ko ji ma ve li ke si le ima ju do mi na ci ju u pra vi ma i
utje ca ju; Naj zad, mo ra u svi je tu po bi je di ti svi jet da su op}a
pi ta nja i in te re si ~o vje ~an stva va `ni ji ne go spe ci fi ~ni in te -
re si po je di nih dr`a va. To se na ~e lo po se bno odno si na tre ti -
ra nje pro ble ma do ko jih do la zi zbog agre si vnog odno sa
izme |u te hno lo gi je ko ju stva ra ~o vjek i pri ro de i nje nih za -
ko na ko ji dje lu ju na te me lju na ~e la ba lan sa i je dna kog
zna ~e nja sva kog i naj ma njeg ele men ta ko ji u pro ce su `i vo -
ta svjet ske cje li ne su dje lu je, na su prot ljud skom odno su ko -
ji igno ri ra broj ne ~i ni oce zbog to ga {to su fi zi ~ki ili u
po gle du mo }i ma li i na iz gled be zna ~aj ni, ali ko ji u ku mu -
la ci ji zna ~e ve oma mno go, ~ak to li ko da mo gu pos ta ti ra -
zlog pro pas ti na {eg svi je ta.
Za pe de set go di na bi }e na svi je tu dva na est mi li jar di lju -
di, a zi ra tne ze mlje i obnov lji vih izvo ra ener gi je i hra ne bi }e
upo la ma nje, ako se svi jet nas ta vi po na {a ti ka ko se po na {a.
A to zna ~i si gur nu apo ka lip su, ko ja }e se do go di ti na sto ti nu
mo gu }ih na ~i na. Za spas svi je ta, to je nu `no zna ti, re }i i
dr`a ti se to ga, nu `no je mno go vi {e pa me ti i po {te nja ne go
vje {ti ne vla da nja i `e lje za po sje do va njem i u`it kom.
Forum
Po{tovani ~itaoci, u novoj
rubrici Forum plus mo}i }ete
da izrazite svoje mi{ljenje o
aktuelnim doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Mi sli te li da na pa di
i pri je tnje
no vi na ri ma tre ba
da budu ka` njeni?
Pi {e:
Mu ha med FI LI PO VI]
^
U ra to vi ma
ko ji se sa da vo de
ne ma uo p}e
po bje dni ka
ni ti su oni mo gu }i
Svi jet se u
cje li ni ni ka da ni je
na la zio u go rem
po lo `a ju ne go {to
se na la zi da nas
Gdje je svi jet da nas
i gdje }e bi ti su tra
26. 4. 2009. ofekfmkb 15
Da vud MU MI NO VI]
e ri slav Ko va ~i} ni je naj po -
zna ti ji sli kar u BiH. Ni je
uop {te ni pri znat kao sli kar
jer ni ka da zva ni ~no ni je po -
ha |ao li ko vnu aka de mi ju
ili umje tni ~ku {ko lu.
Una to~ to me, to je umje -
tnik ~i ja je dje la vi dje lo ubje dlji vo naj vi {e gra -
|a na BiH.
Ko va ~i} je 1996. go di ne is ko ris tio svoj
uro |e ni ta le nat za sli ka nje i po ~eo za ve li ke
kom pa ni je ra di ti re kla mne por ta le na fa sa da ma
zgra da {i rom Bo sne i Her ce go vi ne.
Sko ro sve ru ~no osli ka ne ve li ke re kla me
za "Ko ka-Ko lu", "Don ka fe" i dru ge ve li ke
kom pa ni je, ko je ma me pa` nju vo za ~a na uli ca -
ma BiH, dje lo su tog Sa ra j li je ko ji je za vr{io
sre dnju ve te ri nar sku {ko lu.
"Po sli je ra ta sam ra dio u 'Bo sna li je ku' za
ne ku mi zer nu pla tu. Vi dio sam da tu na pret ka
ne ma i dao sam ot kaz. Ra zmi{ ljao sam ~i me da
se po ~nem ba vi ti i on da sam shva tio da je sli ka -
nje je di no {to znam do bro ra di ti", ka `e Ko va ~i}.
Do da je da je po ~eo prvo s osli ka va njem
unu tra{ njih zi do va ne kih ugos ti telj skih obje ka ta.
"Ma lo-po ma lo za moj po sao su se za inte -
re so va li i ve li ki ogla {i va ~i, ta ko da sa da ra dim
sa mo ve li ke po slo ve", ka `e ovaj ~e trde se to go -
di{ nji Sa raj li ja.
Ka d ka `e "ve li ki po slo vi", Be ri slav ne
pre tje ru je.
Po slje dnji por tal ko ji je ura dio je re kla ma
za ka fu ko ja je isli ka na pre ko ci je le stra ne je -
dnog sa ra jev skog ne bo de ra od 20 spra to va.
Po vr{i na tog re kla mnog por ta la izno si vi {e
od 550 kva dra tnih me ta ra.
U za vi snos ti od ve li ~i ne por ta la ko ji tre ba
isli ka ti, ali i kom plek snos ti re kla mne sli ke, za -
vi si i ko li ko }e po sao tra ja ti.
U pro sje ku Ko va ~i} na je dnoj re kla mi ra di
tri de se tak da na.
Ka `e da go di{ nje odra di tri ili ~e ti ri ve li ka
po sla, {to mu os tav lja vi {e od po la go di ne da ne
mo ra ni {ta ra di ti.
Iako dje lu je kao po sao iz sno va na ko jem
se mo `e pu no za ra di ti, Ko va ~i} is ti ~e da nje gov
po sao i ni je ta ko ba jan ka ko iz gle da.
Rad na ske li na ve li kim vi si na ma, i to obi -
~no u lje tnim pe ri odi ma ka da je naj ve }a vru }i -
na, zah tije va po se bna odri ca nja.
"Ra de }i po slje dnji po rtal, ovaj naj ve }i vje -
ro va tno i u re gi ji, za mje sec da na smr{ao sam
bu kval no 10 ki lo gra ma. Na ske la ma sam non-
stop. Mo ram ru ~no izno si ti far bu i opre mu.
^es to se mo ram pen tra ti go re-do lje da bih iz
dru ge per spe kti ve vi dio je li sve u re du i na
svom mjes tu. Po sao je do bar, do bro se i za ra di,
ali ni je ba{ sve ta ko baj no", ka `e Ko va ~i}.
Por ta le naj ~e{ }e ra di te hni kom air brus ha,
far bu na no si ure |a ji ma pod pri tis kom zra ka.
Ta kom plek sna te hni ka pru `a ve li ku pre ci -
znost, ta ko da ne ki od por ta la iz gle da ju re al no
kao i fo to gra fi je.
S ob zi rom na to da ra di sa naj ve }im svjet -
skim bren do vi ma, sva ki de talj na por ta lu je va -
`an. Ako se de si i naj ma nja gre {ka, po slo dav ci
mu ne }e pla ti ti.
"Je dnom sam u Tu zli ra dio za 'Ko ka-Ko lu'.
Bi lo je po tre bno osli ka ti zid zgra de u fo lu da
sun ce pi je ko ka -ko lu. Ta da ni sam imao no v ca,
te sam po su dio 20.000 KM da odra dim po sao
ko ji }u ka sni je na pla ti ti. Por tal je i{ao na pro vje -
ru u Atlan tu, u sre di {te 'Ko ka -Ko le'. Sve je bi lo
u re du, ali ni su me `e lje li is pla ti ti jer sam za bo -
ra vio ucrta ti onu si }u {nu crti cu ko ja se na la zi
izme |u ri je ~i ko ka i ko la", is pri ~ao je Ko va ~i}.
Do da je da ga je pa ni ka uhva ti la jer je mo -
rao vra ti ti po su |en no vac i da je za mo lio va tro -
gas ce da ga di gnu sa svo jim mer de vi na ma
sa mo da do da "tu ma lu bi je lu crtu".
Naj vi {e ra di u Sa ra je vu, ali je por ta le osli -
ka vao i {i rom BiH.
Nje go ve re kla me mo gu se vi dje ti u Mos ta -
ru, Ko nji cu, Tra vni ku, La kta {i ma, Tu zli i mno -
gim ma njim mjes ti ma.
U svom ne obi ~nom po slu do `i vio je mno -
go za ni mlji vih si tu aci ja. Po se bno is ti ~e su sre te
sa sta na ri ma na ve li kim vi si na.
Ne ri jet ko se de si da mu ne ko na ske lu
kroz pro zor svog ku pa ti la izne se ka fu ili ga po -
~as ti.
"Ma lju di ma je to in te re san tno, po se bno
ka da sli ka ni je go to va, pa ne zna ju na {ta }e li -
~i ti. Za ni mlji vo im je ka ko smi jem sam ra di ti
na ve li kim vi si na ma. Izne su ka fu i dra go im je
jer }e i nji ho va zgra da na kon mo je o bra de bi ti
lje p{a", ka `e Ko va ~i}.
Do da je da su mu se de {a va le i nez go dne
stva ri.
"Re ci mo, ka da sam slu ~aj no je dnom ~o vje -
ku, jer mu je bio otvo ren pro zor, za ma zao ci je lu
ku hi nju ili ka da su mi ra dni ci po go to vo za vr{e -
nom por ta lu slu ~aj no pro su li ci je lu kan tu crne
bo je pa sam mo rao po no vo ra di ti", is pri ~ao nam
je Be ri slav, is ta kav {i da je sve dio po sla.
U {a li za se be ka `e da je bo san ski Mi ke -
lan |e lo, ali pri zna je da je ta li jan skom sli ka ru
ipak bi lo te `e.
"Pa, i Mi ke lan |e lo i ja ra di mo por ta le. Do -
du {e, nje mu je te `e jer je pri je 500 go di na sam
mo rao mije {a ti far bu", re kao je kroz smi jeh
ovaj za ni mlji vi i po du ze tni Sa raj li ja.
B
AKTUELNO
U svom
ne obi ~nom
po slu
do `i vio je
mno go
za ni mlji vih
si tu aci ja
U pro sje ku
na je dnoj
re kla mi
ra di
tri de se tak
da na
Be ri slav
Ko va ~i},
naj po zna ti ji
sli kar re kla mnih
mu ra la u BiH
Bo san ski Mi ke lan |e lo
Be ri slav
Ko va ~i} je
umje tnik
~i ja je
dje la
vi dje lo
ubje dlji vo
naj vi {e
gra |a na
BiH
Je dan od Ko va ~i }e vih ra do va
FO TO NN
Be ri slav
Ko va ~i}
16 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Di vna VI DA KO VI]
so be ro |e ne u zna ku Ovna po je{ }e ce lu ~o ko -
la du odmah, Bi ko vi ku pu ju dve ku ti je - je dnu
za se be, je dnu za vas, Bli zan ci pro ba ju sva ki
ko mad po ma lo i to prsti ma, dok Rak ra spo re di
~o ko la du ta ko da je ima ~i ta vog me se ca.
Lav `e li svu ~o ko la du sa mo za se be, De -
vi ca je je de vi lju {kom i no `em, ma lo-poma lo,
a Va ga ne mo `e da se odlu ~i da li da je je de ili
ne, zbog svo je li ni je.
[kor pi oni na ma `u ~o ko la du po te lu par tne ra i on da je svu po li -
`u, Stre lac je de sa mo uvo znu, Ja rac je vo li i ka da je bi ra tra `i naj sa -
vr{e ni ju, a Vo do li ja je pres ka ~e jer joj je dra `a ma kro bi oti ~ka hra -
na. Ri be de le ~o ko la du sa dru gi ma i za bo ra ve da se bi os ta ve ko ma -
di}.
Ta ko ka `u ho ros kop ski zna ko vi, a u ~o ko la te ri ji "Ado re" mu -
{te ri je "raz vrsta va ju" po to me da li pre fe ri ra ju ukus ci me ta ili |um -
bi ra, la va nde, ru `e ili, pak, bi be ra u pra li na ma, ko je hrska vo pu ca ju
ka da se lo me i bla go i opoj no to pe u us ti ma.
Oni ko ji vo le ukus bo ro vni ce, pri ro dno uz ga ja ne ma li ne iz
Srbi je, uzo iz Gr~ke, di mlje nu me ksi ~ku lju tu pa pri ~i cu, mrvlje ni
bi ber, ze le ni ~aj i ~ips od krom pi ra ta ko |e ni su za ne ma re ni.
Di re ktor ra di oni ce "^o ko la da" Ale ksan dar Ma ri}, ko ja pod za -
{ti tnim ime nom Ado re pro da je ~o ko la dne pra li ne, ka `e da su one
ra |e ne ru ~no od naj fi ni je bel gij ske ~o ko la de.
Brend su pos ta le 2005. go di ne, a na ide ju da srbi jan skom tr`i -
{tu po nu di ek sklu zi vnu po slas ti cu do {la je nje go va tet ka pet go di na
ra ni je.
Do uku sa, ko ji su pos ta li za {ti tni znak, ka `e Ma ri}, do {lo se
strplji vim i upor nim is tra `i va njem, {to je re zul ti ra lo s vi {e od 150
uni ka tnih re cep tu ra, od ko jih je vi {e od 50 u sva ko dne vnoj izra di.
Us ko ro }e na tr`i {te izba ci ti dva no va uku sa, o ko ji ma Ale -
ksan dar ne `e li da go vo ri zbog, ka ko ka `e, ne lo jal ne kon ku ren ci je.
"Na {e re cep tu re ni su ni ku plje ne ni ski nu te s In ter ne ta. Po tro -
{e no je mno go vre me na i ba ~e no mno go ma te ri ja la dok ni smo do {li
do sa vr{e nog uku sa i kva li te ta", is ti ~e Ma ri}.
I dok u ne ve li koj ra di oni ci u sen ci bo ta ni ~ke ba {te u Beo gra du
maj sto ri pra ve pra li ne za ko ji ma mno gi uz di {u, u ~o ko la te ri ja ma iz
vi tri na "Ado re" po se bnu pa` nju pri vla ~e one ko je su {a ra ne ~is tim
dvadeset~etvoro ka ra tnim zla tom.
Tan ki lis ti }i ple me ni tog ma te ri ja la, zbog ko jeg su vo |eni ra to -
vi, na no se se, do du {e u mi ni mal noj, ali ipak vi dlji voj ko li ~i ni na
pra li ne i pros to ma me sla do kus ca so fis ti ci ra nog uku sa da ru ku pru -
`i upra vo ka njoj.
"Od prvog izne na |e nja, ka da im se na prvi po gled kao u~i ni da
je u pi ta nju zla to, sle di odmah za tim i dru gi - to jes te zla to. Lju di su
i da nas izne na |e ni, jer su na vi kli na imi ta ci je", ka `e Ma ri}.
I dok je o proi zvo dnji ~o ko la dnih pra li na, ru ~no ra |e nih, go vo -
rio kao o sva kom dru gom po slu, Ma ri} je tek usput spo me nuo da
ve li ke stra ne kom pa ni je, ban ke i fir me nji ho ve proi zvo de na ru ~u ju
u po se bnim pa ko va nji ma, po ne kad po se bnog iz gle da i gra ma `e.
Uobi ~a je na te `i na Ad ore pra li ne je oko 12 gra ma, a pro se ~na
ce na 40 evra po ki lo gra mu.
Is to ri ja ka `e da su, po me ksi ~koj le gen di, ~o ko la da, odno sno
xso co tlatl, ka ko su je As te ci, dre vni na rod da na{ njeg Me ksi ka, na -
zi va li, bi la je pi }e bo go va u ra ju, a se me ka kao drve ta su da ro va li
lju di ma kao po se ban bla go slov.
As te ci su u znak za hval nos ti sva ke go di ne pri no si li ljud sku
`rtvu i po sle dnji obrok `rtvo va nog bio je ka kao.
U Evro pu je ka kao sti gao 1525. go di ne, ka da ga je Kor tez do -
neo {pan skom kra lju, a u ma nas ti ri ma su ka kao zrna obra |i va na u
stro goj taj nos ti.
Ita li jan ski trgo vac An to nio Kar le ti je 1606. go di ne uspeo da
do |e do zrna te bi ljke i za je dno s re cep tu rom, opet taj no, pre neo ga
u Evro pu.
Za sa mo ne ko li ko go di na "~o ko la dna gro zni ca" je za hva ti la
sve ze mlje.
Prva pro da vni ca ~o ko la de otvo re na je 1657. go di ne u Lon do -
nu.
Ce na je bi la ta kva, ka `u knji ge, da su je mo gli priu {ti ti sa mo
na je li tni ji slo je vi.
U [pa ni ji je si ta uci ja bi la iden ti ~na, a pri pi si va na su joj i le ko -
vi ta svoj stva za mno ge bo les ti, pa je li ~ni le kar kar di na lu Ri {e ljeu
pro pi si vao sva ko dne vnu upo tre bu ~o ko la de.
I ta ko je la ga no, kroz is to ri ju, uvo |en po rez na ka kao zrno,
O
Lu ksu zna
po slas ti ca
za oda bra ne
^o ko la da
NA LICU MJESTA
Lav `e li svu ~o ko la du sa mo za se be, a Dje vi ca
je je de vi lju {kom i no `em, ma lo-poma lo
Ü de cem bru 2005. qo d| ne beo qrad sk| pro| -
zvo da• •o ko |a de. pra vn|k M|r ja na Kos t|c. tet ka A|e -
ksan dra Ma r| ca. íor ma| no je |an s| ra |a Ado re
Oho co |at. prv| srb| jan sk| brend |u ksu zne •o ko |a de.
Od 2002. qo d| ne po sve t| |a se os tva re nju sna o
pro| zvo dnj| or| q| na| ne •o ko |a de. po ha da |a je be| q|j sk|
Oa| |e ba ut |n st| tut. qde je |zu •a va |a íran cus ku | be| q|j -
sku tra d| c| ju u pro| zvo dnj| •o ko |a de | njen prv| po s|o -
vn| po du hvat Oo ko |a da b|o je uspe san.
Tet ka
Ni su
za ne ma re ni
ni oni ko ji
vo le
di mlje nu
me ksi ~ku
lju tu
pa pri ~i cu
i bi ber
U ~o ko la te ri ji "Ado re" mu {te ri je
"raz vrsta va ju" po to me {ta pre fe ri ra ju
Pra li ne ra de
ru ~no od
naj fi ni je
bel gij ske
~o ko la de
FO TO V. AN \I]
Us ko ro }e na tr`i {te
izba ci ti dva no va uku sa
Po se bnu
pa` nju
pri vla ~e
pra li ne
{a ra ne
zla tom
17
fran cus ki dvor do vo dio po se bnog slu gu za spre ma nje ~o ko la de, a
1765. go di ne u Ame ri ci, u dr`a vi Ma sa ~u sets, po ~e la sa ra dom prva
proi zvo dnja te po slas ti ce.
U Aus tri ji je 1832. go di ne nas ta la za her tor ta.
U Ho lan di ji je 1828. go di ne osno va na fa bri ka "Van Ho uten", u
ko joj je ka sni je prvi put pro na |en na ~in za ek star kci ju ka kao bu te ra
i obra du ka kao pra ha u obli ku u ko jem se i da nas ko ris ti.
[vaj ca rad Da ni el Pe ter, par tner "Nes tlea", 1875. go di ne stvo -
rio je mle ~nu ~o ko la du, 1911. go di ne u Bel gi ji otvo re na je fa bri ka
"Ka le bo", da nas proi zvo |a~ je dne od dve naj kva li te tni je svet ske
mar ke ~o ko la de, a od 1995. go di ne pa do da na{ njih da na po ~i nje
sva kog okto bra da se odr`a va "Sa lon ~o ko la de" u Pa ri zu.
U Beo gra du je 2002. go di ne po ~e la s ra dom ra di oni ca "^o ko -
la da".
op to ~e na zla tom
A|e ksan dar Ma r|c ka ze da je po -
se ban uqo vor sk|o p|jen s |n st| tu c| jom
pred se dn| ka Srb| je.
On| sva ko q me se ca na ru •e odre de nu
ko || •| nu pa ko va nu u crne pra vo uqa one
ku t| je s crve nom. d|s kre tnom ma snom pr|
kra ju. ko je pred se dn|k Srb| je Bo r|s Ta d|c
po k|a nja qos t| ma |z |nos tran stva.
Na nje qo vo |n s|s t| ra nje. ka ze Ma r|c. na
ku t| ja ma je do p| sa no Hand ma de |n Ser -
b|a.
Od pred sje dni ka
Srbi je na dar
Ima ju vi {e od
150 uni ka tnih
re cep tu ra
Zla to se na pra li ne na no si u mi ni mal nim ko li ~i na ma
Re cep tu re ni su ni ku pi li
ni ski nu li s In ter ne ta
26. 4. 2009. ofekfmkb
18 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Ti ja na NO VA KO VI]
zvi |a ~ko-spor tsko-re kre ati vni
cen tar "Mlin ska ri je ka" je naj ve }i
re kre ati vni cen tar u re gi ji. Na la zi
se na pe tna es tom ki lo me tru re gi -
onal nog pu ta ^e li nac - Prnja vor,
a uda ljen je od Ba nja lu ke 28 ki -
lo me ta ra.
Po vr{i na cen tra je 35 he kta ra i is pre si je can
je sa dva po to ka - Mlin skom ri je kom i Ko bal to -
vim po to kom.
To kom vi ken da i pra zni ka, a po se bno za 1.
maj, taj cen tar po sje }u je vi {e hi lja da po sje ti la ca,
ko ji ma je, po red {e tnje ure |e nim {um skim sta za -
ma, omo gu }e no bav lje nje spor tom kao {to su fu -
dbal, ko {ar ka i odboj ka.
Ono {to je spe ci fi ~no za taj cen tar je i na pla -
}i va nje bo ra vi {ne ta kse za po sje ti oce, od ~e ga se
fi nan si ra odr`a va nje.
@e ljko Du bra vac, di re ktor Cen tra za sport i
kul tu ru ^e li nac, ko ji ima pri vre me no uprav lja nje
i ko ri {te nje cen tra "Mlin ska ri je ka", ka `e da je
op {ti na ^e li nac 2004. go di ne do ni je la odlu ku o
na pla }i va nju bo ra vi {ne i ko mu nal ne ta kse, ko je
su ut vr|e ne za je dno dne vni bo ra vak, gru pe, po -
je din ce i or ga ni zo va ne izle te. Ci je na ta ksi se kre -
}e od je dne kon ver ti bil ne mar ke po po je din cu,
do 15 KM za auto bu se s izle tni ci ma.
"U na {oj pra ksi do sa da je naj vi {e pri mje nji -
va na ta ksa od pet KM za gru pe od pet do de set
ko ri sni ka. Me |u tim, taj na ~in pri mje ne ta kse je
spe ci fi ~an u Mlin skoj ri je ci, zbog ~i nje ni ce da se
kom pleks pros ti re du` re gi onal nog pu ta ^e li nac
- Prnja vor i da ne ma je dnog ula za ili ka pi je, te
lju di mo gu u}i i iza }i kad god ho }e i na ko ji god
ho }e na ~in, i to pred stav lja odre |e ni pro blem",
obja snio je Du bra vac.
Odr`a va nje izle ti {ta: On je is ta -
kao da sred stva ko ja pri ku pe is klju ~i vo ko ris te
za odr`a va nje, ure |e nje i tro {ko ve ko ji nas ta ju za
odr`a va nje i ure |e nje Mlin ske ri je ke, i je dnim
di je lom za na kna de tro {ko va lju di ma ko ji su ra -
di li na odr`a va nju tog izle ti {ta.
"Ovaj vid sa mo fi nan si ra nja, tj. ova kav na ~in
ko ji sa da pri mje nju je mo, ni je ne {to na ~e mu se
mo `e gra di ti fi nan sij ska kon stru kci ja ova kvih
cen ta ra, ali jes te ne {to {to do no si je dan od pri ho -
da. Na ra vno, mi smo ne {to ra di li i na odr`a va nju
i ula ga nju u smi slu gra dnje nad stre {ni ca, po prav -
ke izvo ri {ta, gra dnje mos to va, {to su za nas zna -
~aj ni ja in ves ti cij ska sred stva, s ob zi rom na to da
u bu d`e tu op {ti ne ni ka kva sred stva ni su pre dvi -
|e na za bi lo ko ji obje kat u Mlin skoj ri je ci", ka `e
Du bra vac.
On is ti ~e da ni ove go di ne u bu d`e tu ni su
pre dvi |e na sred stva i da je i da lje na sna zi sta ra
odlu ka, ali da je Upra vni odbor odre dio da se od
ove go di ne po ~ne na pla }i va ti po je di na ~na ta ksa,
ko ja }e iznos ti je dnu KM po oso bi, izu zev za
{ko le i spor tske klu bo ve, gdje }e or ga ni zo va ni
do la zak bi ti na pla }i van po auto bu su.
"Is kre no mi slim da ona mo `e do ni je ti ve }i
fi nan sij ski efe kat. Ma da, mno gi ma }e bi ti i ne obi -
~no s ob zi rom na ve} us ta lje nu pra ksu, na ko ju su
svi na vi kli, da ka da im pri la zi in ka sant odmah
pri pre me pet KM, bez ob zi ra na to ko li ko ih ima.
Vje ro va tno }e to ma lo iza zva ti pro ble me u star tu,
ali sve je mo gu }e uz ko mu ni ka ci ju i raz go vor",
sma tra Du bra vac.
Cen tar za sport i kul tu ru ^e li nac ima u pla -
nu da pra vi let ke u ve zi s Mlin skom ri je kom sa
ski com idej nog rje {e nja, re gu la ci onog pla na i
sve ga ono ga {to je bi lo pla ni ra no da se ra di.
"Ja sam i da lje op ti mis ta da }e se to gra di ti,
me |u tim, re al ne pre tpos tav ke jo{ ne ma, ni u
bu d`e tu Vla de, ni u bu d`e tu op {ti ne, ta ko da
os ta je ne iz vje sno ka da }e se sve to re ali zo va ti",
ka `e Du bra vac.
Or ga ni zo va nje ma ni fes ta ci ja:
[to se ti ~e os ta lih akti vnos ti u ve zi s tim
izle ti {tem, pro {le go di ne je ura |e na vi so ko -
na pon ska i nis ko na pon ska mre `a i ona da je
pre tpos tav ke da se tu mo gu or ga ni zo va ti
zna ~aj ni je kul tur no-spor tske ma ni fes ta ci je.
"Pla ni ra li smo da ve} ove go di ne or ga ni zu -
je mo ne ku od tih ma ni fes ta ci ja, ma da tre ba jo{
ne {to da se ura di sa stru jom, u smi slu os vje tlje nja
cen tral nog di je la, a na re dne go di ne smo ve} u
pre go vo ri ma za odr`a va nje ex-YU roc ks fes ti va -
la. U pla nu je da na pra vi mo je dan fes ti val etno
mu zi ke i izvor nog na ro dnog stva ra la{ tva, ta ko da
bi smo ima li je dan fes ti val za ba vnog ka ra kte ra i
je dan izvor nog na ro dnog stva ra la{ tva", do da je
Du bra vac. Svi do ga |a ji de {a va li bi se u lje tnom
pe ri odu, {to se ti ~e tih ve }ih ma ni fes ta ci ja, a u
to ku su i pre go vo ri s ru ko me tnim i ko {ar ka {kim
sa ve zom u ve zi s or ga ni zo va njem kam po va.
To za hti je va i ne ke dru ge in fras tru ktur ne
stva ri, za ko je oni za sa da ne ma ju rje {e nje, ali
bi se mo gle im pro vi zo va ti.
Po du hvat ko ji je pro {le go di ne na prav ljen
sa stru jom, s ob zi rom na to da to ni je bi lo kva li -
te tno ri je {e no, kao i ka na li za ci oni ~vor i kva li -
te tno snab di je va nje vo dom, odno sno iz gra dnja
~e smi kroz ci je lu Mlin sku ri je ku, iako go re
pos to je ve} ne ka izvo ri {ta, ne ki su pro ble mi ko -
je tre ba ri je {i ti da bi se mo glo u}i u re ali za ci ju
ne kih ozbi ljnih pro je ka ta.
"[to se ti ~e gra dnje ne kih dru gih pla ni ra -
nih in fras tru ktur nih obje ka ta, kao {to su smje -
{taj ni ka pa ci te ti i dru go, za to su po tre bna
zna tno ve }a sred stva. Mi smo ve} apli ci ra li
pro je kat Mi nis tar stvu trgo vi ne i tu ri zma u ve zi
s nji ho vim ten de rom za pro mo ci je tu ris ti ~kih
po ten ci ja la RS. To su pro je kti ko ji se fi nan si ra ju
od 1.000 do 30.000 KM. Da li }e mo do bi ti po -
dr{ku, ne znam, ali mi slim da ima mo re al ne
pre tpos tav ke da je do bi je mo, po go to vo {to se
ra di o je dnom ova ko ve li kom kom ple ksu, ko ji
je na do mak Ba nja lu ke", obja{ nja va Du bra vac.
U Cen tru za sport i kul tu ru se na da ju po -
dr{ci da bi po ~e li ozbi ljni je da ra de na re ali za ci -
ji ra ni jih pla no va.
Ta ko |e sma tra ju da Mlin sku ri je ku ne tre -
ba pre pus ti ti sa moj se bi i da kom ple tna za je dni -
ca, a pri je sve ga lo kal na, mo ra da ini ci ra sve
pro je kte.
I
To kom
vi ken da
i pra zni ka
taj cen tar
po sje }u je
vi {e hi lja da
po sje ti la ca,
ko ji ma
je po red
{e tnje
omo gu }e no
i bav lje nje
spor tom
Pre go va ra ju
o odr`a va nju
ex-YU roc ks
fes ti va la
@e ljko
Du bra vac
Omi lje no
oku plja li {te izle tni ka
"Mlinska rijeka", najve}i
rekreativni centar u regiji
Sred stva
ko ja
pri ku pe
ko ris te za
odr`a va nje,
ure |e nje
i tro {ko ve
izle ti {ta
Kroz
izleti{te
proti~u
dva potoka
Izle ti {te pu no po sje ti la ca
vi ken dom i pra zni ci ma
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
kvim Fa ce bo -
ok gru pa ma, pri -
ja vi lo svoj do la zak,
a ni je za is ta mi sli lo do -
}i.
U pla nu je, na jav lju -
je Ba gla ma, otva ra nje
veb stra ni ce gru pe, kao
i or ga ni zo va nje su sre ta
~la no va.
S ob zi rom na to da ni su svi lju di nji -
ho vi is to mi{ lje ni ci ka da su u pi ta nju odno -
si me |u lju di ma ra zli ~i tih na ci onal nos ti,
bi lo je, ka `e Ba gla ma, ne ko li ko uvre da na
zi du gru pe, mo `da de se tak ne ga ti vnih ko -
men ta ra, ma da ni za to ni je bi lo po vo da.
"Kon cept gru pe je da se u~la ne lju di
do bre vo lje i ener gi je i da za je dno ko mu ni -
ci ra mo, u bu du }nos ti da se upo zna mo. Ne -
ma te ma o pro {los ti i o ono me {to je bi lo,
jer ve }i na ~la no va su mla di lju di nor mal -
nih ra zmi{ lja nja, pa nas ta ko ne ke te me ni -
ti ne za ni ma ju", is ti ~e on, a is to mi sle i
nje go vi ~la no vi.
De nis Du pa no vi} iz Bi ha }a ka `e da
mu se, izme |u os ta log, u ovoj gru pi naj vi -
{e do pa da ju ne ke te me pos tav lje ne na fo -
ru mu ve za ne za `i vot bal kan skih na ro da u
za je dni ~koj dr`a vi i pri ro dna po ve za nost
tih na ro da i na kon sko ro 20 go di na stva ra -
nja po se bnih dr`a va na bal kan skom pros -
to ru, odno sno na pros to ru ne ka da{ nje
Ju go sla vi je.
"Pri mi je tio sam u pu no slu ~a je va da
po se bno mla da ge ne ra ci ja, ko ja ni je `i vje la
u za je dni ~koj dr`a vi, osje }a po tre bu za po -
ve za nos ti bal kan skih na ro da i to ci je nim
pri ro dnim, po se bno zbog je dnog je zi ka ko -
jim bal kan ski na ro di go vo re, a ko ji se na -
zi va ju ra zli ~i to. Na ro di uvi |a ju da je to u
stva ri je dan je zik s ra zli ~i tim nar je ~ji ma,
ovi sno od re gi je, a ne od dr`a vne gra ni ce",
ka `e Du pa no vi} i na vo di za to pri mjer
BiH.
Zbog sve ga to ga, ka `e, nas to ja }e se
ma ksi mal no po sve ti ti to me da pri bli `i bal -
kan ske na ro de je dne
dru gi ma.
Va`nost grupe:
Ivan Ili} iz Srbi je, ta ko |e,
~lan gru pe, is ti ~e da je va -
`nost pos to ja nja ova kve gru -
pe upra vo u to me {to i da lje
pos to je me |u na ci onal ne ne -
trpe lji vos ti.
"U gru pu su se uklju ~i li lju di
ko ji ma je sta lo do pre va zi la `e nja tih ne -
trpe lji vos ti i do nor ma li za ci je odno sa me -
|u na ro di ma biv {e SFRJ. Ovo bi bio ma li
po mak u tom prav cu, za po ~e tak. Gru pa
lju di oku plje na oko ove ini ci ja ti ve je ve}
po ka za la da ova ide ja zbli `a va, za sa da
ma kar i pre ko In ter ne ta, s tim {to ona po -
ve zu je is to mi{ lje ni ke, a ma lo je ve ro va tno
da zbli `a va na ci ona lis te iz biv {ih ju go slo -
ven skih re pu bli ka", go vo ri Ili}.
I Srbi jan ka Mi le na Ne na Jo vi ~i} tvrdi
da na ovu gru pu ni je na le tje la slu ~aj no, ne -
go je ba{ ta kvu tra `i la.
"Na ro ~i to mi se do pa la re~ lju bav u
njoj - to je ono za {ta ka `u da ne po zna je
gra ni ce, na ro ~i to ne ove na {e, na sil no i
na kri vo skro je ne. @e le la sam da svim mo -
jim pri ja te lji ma i oni ma ko ji me du go ni -
su vi de li ja sno sta vim do zna nja da sam
~lan ove gru pe i da se po la ko mi re s tim
ako ja, Srpki nja, odle pim od lju ba vi za je -
dnim Mu ha me dom, na pri mer", ka `e Jo -
vi ~i }e va.
Vre me je, ka `e, da se sru {e pre dra su de
ko je su pro si pa li me di ji i da se zna da smo
mi, Bal kan ci, du {e ve li ke i da ba{ ne `e li -
mo da ko m{i ji crkne kra va!
"Ovo li ko po zi ti vnih i le pih lju di na je -
dnom mes tu, ma, me ni to mno go obe }a va!
Ka da mo ja k}er ka jo{ ma lo na ras te, o~e ku -
jem da }e se i gru pa ra {i ri ti kao epi de mi ja i
da }e i njoj za lju ba vnu pri ~u bi ti na izbo ru
mom ci od 'Var da ra do Tri gla va', kao {to su
i me ni bi li. Ho }u da ka `em da, uprkos sve -
mu {to su nam po li ti ~a ri smes ti li, ja ni sam
iz gu bi la ni je dnog je di nog pri ja te lja iz biv -
{e Ju ge, ne bi tno ko je na ci onal nos ti. I `e lim
jo{ no vih", go vo ri ona i po ru ~u je svi ma da
im prvi ci lje vi bu du pri ja telj stvo i lju bav,
ali iznad njih je onaj ne na pi sa ni, ko ji se
me |u svim nor mal nim lju di ma po dra zu mi -
je va, a to je mir.
Bla `en ka LE JI]
Pra vi pri mjer da mla di lju di ne ma ju
ni ka kvih pre dra su da je dni pre ma dru gi ma i
da su ra spo lo `e ni da se upo zna ju i dru `e,
sva ka ko je "Gru pa lju ba vi i pri ja telj stva
izme |u bal kan skih na ci ja", osno va na na
glo bal nom Ko mu ni ko lo {kom ser vi su Fa -
ce bo ok, ko ja bro ji oko 31.000 ~la no va
svih na ro dnos ti.
Po kre ta~ ci je le ide je i ~o vjek ko ji je
za slu `an za nje nu re ali za ci ju je Ivan Ba -
gla ma, dva de se tpe to go di{ nji stu dent Ra ~u -
no vod stva i fi nan ci ja u Za gre bu,
po ri je klom iz Sis ka, u Hrvat skoj.
"Ide ja je nas ta la ne plan ski, ne gdje u
osmom mje se cu pro {le go di ne. Je dnu ve -
~er, ka da sam slu ~aj no bio na Fa ce bo oku i
gle dao ne ke gru pe sli ~nog ti pa, odlu ~io
sam osno va ti sli ~nu gru pu. Po {to ve }i na
gru pa bro ji po ne ko li ko ti su }a ~la no va, mi -
slio sam da }e vje ro va tno i ova do se gnu ti
do de se tak ti su }a i na to me os ta ti", pri ~a
Ba gla ma.
Is ti ~e da ci lje vi gru pe ne ma ju ni ka kve
ve ze s pro {lo{ }u, ni ti je gru pa fo ku si ra na
sa mo na odre |e ne na ro de, ne go na sve ko ji
se na la ze na ovim pros to ri ma.
Cilj je dru `e nje: Gru pa je, na -
vo di, naj vi {e osno va na zbog mla |e po pu -
l a ci j e, `e l j ne raz mj e ne st a vo va s
po zi ti vnim po gle dom na bu du }nost, ta ko
da ni je ba zi ra na ni na ka kvoj po li ti ci, ni ti
je svrha gru pe da se ~la no vi pre pi ru na
toj osno vi.
"Svrha pos to ja nja gru pe su po zi ti vni
sta vo vi, dru `e nje, upo zna va nje i {i re nje
po zi ti vne ener gi je. Ka da sam osno vao gru -
pu, odmah se, is tu ve ~er, u~la ni lo ne ko li ko
sto ti na lju di i tra `io sam ne ke ~la no ve za
ko men ta re, mi{ lje nja, {to bi po nji ho vom
mi{ lje nu bi lo do bro za gru pu, sta vio za
admi nis tra to re lju de ko ji su bi li za in te re si -
ra ni za ra zvoj gru pe i ta ko je sve po ~e lo...
Sva kim da nom je sti za lo sve vi {e i vi {e
~la no va i da nas se osje ti jo{ ve li ki in te res
za gru pu", go vo ri on.
Do da je da gru pa tre nu tno bro ji oko
31.000 ~la no va, te da je pra te }i sta tis ti ku
do {ao do sa zna nja da se dne vno u pro sje ku
u~la ni oko 50 no vih ~la no va, {to po ka zu je
da je in te res lju di i da lje ve li ki.
Za je dni ~ke akti vnos ti ~la no va, ka ko
na vo di, sas to je se iz to ga da ~la no vi otva -
ra ju te me i on da ras prav lja ju o nji ma, pi {u
po ru ke na zi du, {a lju zah tje ve za pri ja telj -
stvo je dni dru gi ma i dos ta njih ima ve} za -
je dni ~kih kon ta ka ta i pri ja te lja, u ~e mu je i
gla vna su {ti na gru pe.
"Ima mo te me: Hi mna nas Bal ka na ca,
Za {to vo lim Bal kan itd... gdje se jav lja ju
lju di sa svih po dru ~ja, ne sa mo iz Hrvat -
ske, Srbi je, BiH ne go i iz Ma ke do ni je,
Slo ve ni je... Ima mo ~ak i Grka i lju di iz os -
ta lih na ro da... Ina ~e, bro ji mo ~la no ve iz
mno go dr`a va, a naj vi {e je, na ra vno, onih
s Bal kan skog po lu os trva: iz Hrvat ske,
Srbi je, BiH, Ma ke do ni je, Slo ve ni je…",
go vo ri i do da je da, is to ta ko, ima i mno go
~la no va iz inos tran stva, ko ji su ro dom s
ovih pros to ra.
Za ni mlji vo je, is ti ~e, {to me |u ~la no -
vi ma ima pri ja te lja ko ji je ro dom Aus tra li -
ja nac, a bo ra vi u Lon do nu i ko ji je do la zio
u Sa ra je vo i na no vo sad ski mu zi ~ki fes ti -
val EXIT, gdje mu se ja ko do pa lo.
U pla nu je i su sret: Iako je bi -
lo pla ni ra no oku plja nje svih za in te re so va -
nih ~la no va u Bi ha }u za Prvi maj, {to je
po ku {ao or ga ni zo va ti ~lan De nis Du pa no -
vi} iz Bi ha }a, pro blem je nas tao u to me {to
je mno go lju di, ka ko obi ~no i bu de na ova -
26. 4. 2009. ofekfmkb 19
Ne obi ~na
"Gru pa
lju ba vi i
pri ja telj stva
izme |u
bal kan skih
na ci ja" bro ji
31.000
~la no va
[i re lju bav pre ko
Fa ce bo oka
Svrha
pos to ja nja
gru pe su
po zi ti vni
sta vo vi,
dru `e nje,
upo zna va nje
i {i re nje
po zi ti vne
ener gi je
Po kre ta~ ide je
Ivan Ba gla ma
s pri ja te lji ca ma
FO TO NN
U pla nu je otva ra nje
veb stra ni ce gru pe, kao i
or ga ni zo va nje su sre ta ~la no va
U tu gru pu
se dne vno
u pro sje ku
u~la ni oko
50 no vih
~la no va
Ivan s pri ja te ljem Aus tra li jan cem
Ba gla ma: Ide ja
nas ta la ne plan ski
Lo go gru pe
20 ofekfmkb!26 . 4. 2009.
JEDAN DAN SA...
El ma DUV NJAK
ad po go di te stri je la su dbi ne, ti uzmi i po lju bi
je. Jer, onaj {to ti nju po {a lje, zna za te be {to je
naj bo lje, ni su sa mo sti ho vi pje sme mla dog sa ra -
jev skog kan ta uto ra El di na Hu se in be go vi }a, ve}
nje gov `i vo tni mo to.
Ve li ku pa` nju svo jim pre di vnim gla som
pri vu kao je u du etu sa Di nom Mer li nom u pje -
smi "Da {u ti{".
Us ko ro }e ura di ti du et sa Ha ri jem Va re {a no vi }em, a
svoj prve nac pla ni ra iz da ti kra jem ma ja.
Ot kri va nam da vi {e vo li pro ~i ta ti do bru knji gu ne go
po gle da ti film, a da se odma ra po vre me no ra de }i u ba {ti.
Ra di u ho ru Ope re Na ro dnog po zo ri {ta pro fe si onal no ve}
osam go di na.
"Us ta jem uju tro pri je pet sa ti ka ko bih oba vio ju tar nju
mo li tvu. Za tim le gnem i od spa vam ne gdje do de vet sa ti i
oba ve zno do ru ~ku jem keks no bli ce sa ~a {om mli je ka. To me
zna dr`a ti i ci je li dan. Po za vr{et ku do ru ~ka idem na po sao u
Ope ru Na ro dnog po zo ri {ta", pri ~a Hu se in be go vi}.
Na po slu je do oko 14 sa ti.
"Po sli je po sla sa svo jim pri ja te lji ma sko ro sva ki dan ma -
lo svra tim u ~ar {i ju. Po sje di mo ma lo, ni je ni ko ni ~im op te re -
}en, ne go sa mo daj smi jeh, ze za nje", ka `e Hu se in be go vi}.
Do da je da na kon to ga ide u svoj stu dio, gdje ra di i po
ne ko li ko sa ti.
Ne ma slo bo dnog vre me na: "Ugla vnom ne -
mam slo bo dnog vre me na. Ne pam tim ka da sam dva sa ta
sjeo i gle dao te le vi zi ju", pri zna je Hu se in be go vi} i do da je:
"Li mi ti ran sam i si tu aci jom u ku }i, jer mo ja su pru ga
Em ka je ve} vi {e go di na bo le sna, na pos te lji je. Gle dam da
sam {to vi {e sa njom, a ka da me ne ne ma, uvi jek mo ra ne ko
bi ti po red nje."
Is ti ~e da vo li pu no da ~i ta.
"^i tam ne ke li je pe pri ~e, {to me opu {ta. Ne }e te vje ro -
va ti, ali po `e lio sam po no vo pro ~i ta ti knji ge '20.000 mi lja
pod mo rem', 'Ro bin son Kru so', 'Or lo vi ra no le te', 'Bi je li o~ -
njak'. To mi je ne {to `e lja. Ne ki dan sta nem pred je dnu od
knji `a ra i gle dam sve te knji ge, {kol sku le kti ru", sa os mje -
hom ka `e El din.
Upi tan ka da je za pra vo pos tao svjes tan svog da ra, pre -
di vnog gla sa, sti dlji vo nam ka `e da je to bi lo na kon du eta sa
Di nom Mer li nom.
"Ne znam ka ko bih ti to obja snio. Sla bi je vo lim o se bi
pri ~a ti. I pri je sam pje vao, ali zna{, ni sam vo dio ra ~u na o to -
me", ka `e Hu se in be go vi}.
Do da je da je po sli je ra ta bio ka fa nac, odno sno da je svi -
rao sam po ka fa na ma.
"Is kre no, ni sam vi dio se be kao pje va ~a. Ne ka ko od du -
eta sa Di nom Mer li nom, bro jim no vu eru. Po ~e li su me lju di
pi ta ti: 'Gdje su pje sme, ka da }e CD", pri ~a Hu se in be go vi}.
Is ti ~e da se sa Di nom dru `io i pri je ne go {to je sa njim
sni mio du et.
"Ali za po slje dnji al bum 'I spo ~et ka' tre balo je sa mo ne -
ke gi ta re da mu od svi ram na pje smi 'Da {u ti{', jer je ve} bi la
go to va. I on da sam mu re kao ka ko bi mo `da tre ba lo ma lo
dru ga ~i je da zvu ~i i da mi da slo bo de, jer sam imao neko-
liko ide ja. Svi dje lo mu se i, eto, pje sma je pos ta la ve oma
slu {a na", is pri ~ao je Hu se in be go vi}.
Pje sme pi {e i no }u: Ka `e da pos to ji pje sma ko -
ju re gis tru je uho, ali i ona ko ju ~u je du {a.
"I ono pri je ka da sam slu {ao pje va ~e da ka `u ka ko une -
su se be u pje smu, pa do bi ju po vra tnu rea kci ju od pu bli ke,
znao sam re }i 'ko ga pe tlja te'. Ali stvar no je is ti na. Ka da se
une se{ u pje smu i du {om je ot pje va{, lju di to osje te, nji ho va
du {a. Ne in te re su je me ho }u li bi ti zvi jez da, ni sam ja ni {ta
bo lji od dru gih, za to {to mi je dra gi Bog po da rio ova kav
glas, ali }u se tru di ti da bu dem naj bo lji El din Hu se in be go -
vi} na Du nja lu ku, kao ~o vjek", ka `e na{ sa go vor nik.
El din je po znat i kao tek sto pi sac, a da bi na pi sao pje -
smu po tre bna mu je mo ti va ci ja.
"'Stri je lu su dbi ne' sam na pi sao za pet mi nu ta. Tog da na
sam pet sa ti bio u stu di ju sa je dnom pje va ~i com ko ja poj ma
ne ma. Izner vi ro sam se. Ni {ta ni smo sni mi li. Re kao sam da
Iako mu se
~i tav `i vot
vrti oko
mu zi ke,
u slo bo dno
vri je me je
iz bje ga va
slu {a ti
K
Sve pje sme
El dinom Hu se in be go vi}em,
bh. mu zi ~arom,
tek sto pi scem, pro du centom
U {e tnji gra dom
Na ka fi sa pri ja te lji ma
E| d|n Hu se |n be qo v|c ka ze da je od ku cn|h |ju b| ma ca |mao psa vu •ka.
To je cu ko ko jeq smo je dne z| me na s|| pro mrz|oq na vra tn| ku qdje z| v|m. na -
pra v| || smo mu ku c| cu u ba st|. Pra v| av|| ja ner. Ka sn| je smo qa da || je dnom mom
pr| ja te |ju ko j| na se |u |ma ov ce da |h •u va. ka ze Hu se |n be qo v|c.
Do da je da je |mao | je dnu ma •ku ko ju je na zvao Pa za. pa ma •ka En ve ra | Aqa na.
Je dno vr| je me sam drzao | r| b| ce. a|| na je dnom sve uq| nu se. Ne znam sta |m
b|. |s pr| •ao je Hu se |n be qo v|c.
Ku }ni lju bim ci
26. 4. 2009. ofekfmkb 21
mo ja Em ka oz dra vi. Ta ko mi se jav lja ju lju di iz ci je le Bo sne
i Her ce go vi ne da ka `u ka ko im je la k{e da se no se sa svo jim
te go ba ma, jer zna ju da ni su sa mi. Je dna dje voj ka iz Gra ~a -
ni ce mi je re kla da su se oni u ku }i ne ka ko ~es to sva |a li. I
ka da su ~u li za mo ju si tu aci ju, vi {e se ne sva |a ju, har mo ni ja
je. Ne ka ko me i to tje ra da idem da lje", pri ~a El din.
Ka `e da je lo {e ka da se lju di i zbog ma lih ra zlo ga bri nu.
"Kad po go di te stri je la su dbi ne, ti uzmi i po lju bi, jer onaj
{to ti nju po {a lje, zna za te be {to je naj bo lje. Za mi sli te ka da bi
to bio `i vo tni mo to kod sva kog ~o vje ka? Ta stri je la do la zi od
Bo ga dra gog i on zna {ta je naj bo lje za nas. I ova stri je la {to
me po go di la, ova ko za ljud sku pa met, rek'o bi ~o vjek, joj, te -
{ko, ka ko? Ali, eto, na {ao sam se be u to me. Ja sam tu stri je lu
po lju bio i pu no je la k{e", ka `e Hu se in be go vi}.
Do da je da ima dos ta pri ja te lja ko ji se se ki ra ju oko ne -
kih stva ri ko je su na do kna di ve.
"Naj bi tni je je ka da ~o vjek na u~i zbog ~e ga se is pla ti se -
ki ra ti, a zbog ~e ga ne", po ru ~u je Hu se in be go vi}.
Na gla {a va da se de fi ni ti vno ne tre ba ner vi ra ti zbog po -
li ti ke.
"Sla bo pra tim {tam pu, po li ti ku ni ka ko. Da mi je u svom
okru `e nju pro mi je ni ti ne ka ko stva ri na bo lje. [ta imam od
to ga ako se se ki ram zbog ne kih stva ri ko je ne mo gu pro mi -
je ni ti", sma tra Hu se in be go vi}.
Vra tiv {i se na nje gov an ga `man u Na ro dnom po zo ri {tu,
upi ta li smo ga ko je su mu pred sta ve os ta le na ju pe ~a tlji vi je.
"Na prvom mjes tu mi je 'Ha sa na gi ni ca', pa 'Na bu ko',
'Ero s onog svi je ta', '[i {mi{', 'Kne gi nja ^ar da{', 'Tvr|a va',
'Tra vi ata'. Ma sve. Sva koj se pri la zi lo vrlo stu dio zno. Pri pre -
me su tra ja le vi {e mje se ci", ka `e Hu se in be go vi}.
Za vr{io je Elek tro te hni ~ku {ko lu.
"U osno vnoj sam imao sve pe ti ce, ali ka da sam ~uo da
}e ra ja ugla vnom upi sa ti elek tro te hni ~ku, i ja sam. Po tom
sam upi sao arap ski i per sij ski je zik, dao je dnu go di nu. Ali
Em ki na bo lest, no }i i da ni pro ve de ni u bol ni ci to su ba ci li u
dru gi plan. Sa da sam ap sol vent na Fa kul te tu po li ti ~kih na -
uka, Od sjek so ci olo gi ja", ka `e El din i nas tav lja:
"Zna ju me upi ta ti {ta sam htio bi ti, o ~e mu sam ma {tao
ka da sam bio kli nac. Pa, sa ne kih 12 go di na za te kao me je rat.
I ni sam imao vre me na o to me da mi slim, ve} gdje }u na sje }i
drva, do bi ti ko ji pa ket sa hra nom", ka `e Hu se in be go vi}.
Iako mu se ~i tav `i vot vrti oko mu zi ke, u slo bo dno
vri je me je iz bje ga va slu {a ti. "Za pra vo, vo lim slu {a ti sta ri
izvor ni sev dah. U autu sam, ka da bih se vra }ao sa kon ce -
ra ta, ra do slu {ao ra dio-dra me, ali to ga vi {e ne ma. To mi je
bio }e if", re kao nam je Hu se in be go vi} na kra ju na {eg dru -
`e nja.
po sve tio su pru zi
mo ram da se odmo rim i odje dnom su do {le ri je ~i za pje smu.
Znam se pro bu di ti u no }i i ri je ~i sa me na vi ru, a ne ka da ni u
15 da na ne mo gu na pi sa ti ni slo va", is kren je Hu se in be go vi}.
Ka `e da pri pre ma svoj prve nac.
"Mi slim da bi, ako bog da, mo gao iza }i kra jem ma ja.
Ako ne sti gnem, na je sen }u iz da ti al bum. Za pje smu 'Stri je -
la su dbi ne', }u us ko ro ura di ti i spot i to }e bi ti svo je vrstan
sin gl za al bum. Bi }e 11 ili 12 pje sa ma", ot kri va nam Hu se -
in be go vi}.
Na al bu mu }e bi ti i du et sa Ha ri jem Va re {a no vi }em za
ko ju je na pi sao tek st.
Po red pri pre ma za svoj al bum, ra di i pje sme za mno ge
pje va ~e, me |u ko ji ma su Ha ris D`i no vi} i Se mir Ce ri} Ko -
ke.
"Sa mo ne ka se is kre no pi {e. ^im bu dem osje tio da me
cje lo ku pna ta es tra dna pri ~a `e li pro mi je ni ti, moj na ~in `i vo -
ta, os ta vi }u se to ga. Po ~et }u se ba vi ti ze mljo ra dnjom. Ba{ ~u
na Vra tni ku }u ~i ta vu is ko pa ti i po si ja ti i p{e ni cu, sva {ta",
ka `e kroz smi jeh Hu se in be go vi}.
Vo li bi ti u ba {ti: Do da je da ka da je li je po vri je -
me, iza |e u ba {tu i za sa di cvi je }e.
"Is ko pao sam i je dnu li je hu da po si jem lu ka. A on da }u
ma lo gra ha, mrkve, pa ra daj za. Pro {le go di ne sam imao pu no
pa ra daj za, kras tav ca. Eto, to me opu {ta. Ne mo gu vi {e ni za
kom pju te rom da sje dim. I su pru gu ma lo izne sem na sun ce, u
ba {tu. Ima mo le `a ljku pa ona tu le gne", ka `e Hu se in be go vi}.
Sva ku svo ju pje smu je po sve tio su pru zi Em ki ko ja bo -
lu je od mul ti pla skle ro ze.
"Kroz pje sme pri ~am svo ju bol, `e lje, a je di na mi je da
El din Hu se in be go vi}:
Kra jem ma ja bi tre balo
da iz dam al bum
FOTO D@. TOR CHE
Hu se |n be qo v|c |s t| •e da sa da naj v| se vo || maj •| nu ku h| nju.
Po sto mo ja ze na ne mo ze ku ha t|. a nje nu sam hra nu naj v| se vo ||o. sa da je dem maj •| nu
hra nu | ono sto nam sku ha B| ba. ze na ko ja •u va Em ku. N| sam |zb|r |j|v. mo qu sva sta jes t|.
Na kon ra ta u ko jem sam znao h|je ba od pet da na |zre za t| | sta v| t| u rer nu da bu de kao
dvo pek. a na kon to qa po ma za t| mar qa r| nom. v| se ne ma pro b| ra nja. Na za |ost. v| se vo ||m
prze no ne qo ku ha no. a|| ta ko je. ka ze Hu se |n be qo v|c.
Ni je izbir ljiv u hra ni
Da tum i mjes to ro |e nja:
4. ju|a 1978. qo d| ne u Sa ra je vu
Ho bi: ne mam vre me na za to
Stru ~na spre ma: sko ro pa
v| so ka (e|ek tro te hn| •ka sko |a
| ap so| vent so c| o|o q| je)
Bra ~no sta nje: oze njen
Ka ri je ra: do bra. ma da |ma jos
pros to ra da se ra d| (za dnj|h po |a
qo d| ne je za me ne pre us pje sno)
Li ~na kar ta
Naj bi tni je je
ka da ~o vjek
na u~i zbog
~e ga se is pla ti
se ki ra ti,
a zbog ~e ga ne,
sma tra
Hu se in be go vi}
Za kla vi rom
U stu di ju sa Ha ri jem Va re {a no vi }em
Na kon cer tu
Di ne Mer li na
Kroz pje sme
pri ~am
svo j bol, `e lje,
a je di na mi je
da mo ja
Em ka oz dra vi,
ka `e El din
22 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Slu ~aj Ro ksa ne Sa be ri
Ro ksa na Sa be ri, ame ri ~ko-iran ska no vi nar ka, do da tno je za ta la sa la
iona ko krhke odno se SAD i Ira na. Iran ski pred sje dnik Ma hmud Ahma -
di ne d`ad i nje gov ame ri ~ki ko le ga Ba rak Oba ma se me |u so bno pro zi -
va ju na us tup ke i iz mje ne odlu ka u slu ~a ju ove no vi nar ke, ko ji }e, ka ko
se ~i ni, bi ti kom pli ko va ni ji ne go {to je iz gle da lo u prvi mah.
A ci je li slu ~aj se za kom pli ko vao ka da je Ro ksa na Sa be ri, no vi nar ka
ko ja je uha p{e na kra jem ja nu ara jer je nas ta vi la da ra di u Ira nu i po is -
te ku akre di ta ci je, osu |e na na osam go di na za tvo ra. Udru `e nja za za {ti -
tu ljud skih pra va, broj ne me |u na ro dne or ga ni za ci je, po li ti ~a ri,
no be lov ci, li de ri... broj ni su se di gli u od bra nu Sa be ri je ve, je di no je
Iran os tao pri pre su di da ona mo -
ra bi ti san kci oni sa na zbog na vo -
dne {pi ju na `e za SAD.
Iako su po je di ni osu di li i odba -
ci li ta kvu op tu `bu na njen ra ~un
kao neo sno va nu, s ob zi rom na to
da je ona sa mo obav lja la svoj po -
sao iz vje {ta va ju }i za ame ri ~ki Na -
ci onal ni ja vni ra dio i bri tan sku mre `u BBC, Te he ran je sa mo na ja vio da
Sa be ri je va ima pra vo da ulo `i `al bu na pre su du te da }e joj bi ti omo gu -
}e no ko rek tno su |e nje.
Osim to ga, iz iran ske pri jes to ni ce u Va {in gton su oda sla ni uka zi da
tre ba da po {tu je odlu ke iran skog su da, {to je, sve za je dno, "pris ti glo" u
vrlo nez go dnom ~a su, kad Oba mi na admi nis tra ci ja nas to ji da po bolj {a
odno se sa Te he ra nom.
Da li je pe `e ne ni su sa mo ukras je dne ze mlje te nje ni am ba sa do ri lje -
po te u svi je tu do kaz je i ova biv {a mis Sje ver ne Da ko te, ko ja }e, po ka zu -
ju }i da pa met i lje po ta mo gu i}i ru ku pod ru ku, ~i ni se, neo prav da no
za vr{i ti iza za tvor skih re {e ta ka.
IZA GRANICE
Pi {e:
Jelena PRALICA
Z bog na vo dne
{pi ju na `e za SAD, Iran
ju je osu dio na osam
go di na za tvo ra
Pro na |e na mrtva
pe to ~la na po ro di ca
U Mid lta unu, u ame ri ~koj sa ve znoj dr`a vi Me ri lend, po li ci ja
je u je dnoj ku }i pro na {la mrtvu pe to ~la nu po ro di cu. Kris to fer
Vud (34) o~i to je ubio svo ju su pru gu i tro je dje ce sta ros ti od
dvi je do pet go di na, pri je ne go {to je se bi odu zeo `i vot, obja vi la
je po li ci ja. Naj ma nje ~e ti ri opro {taj ne po ru ke su pro na |e ne u
ku }i, a po li ci ja je na mjes tu ne sre }e pro na {la i pu {ku te hla dno
oru `je, ko jim su, ka ko se vje ru je, ubi je ne `rtve.
Pus tio ta oce, pa se pre dao
Po li ci ja je, na kon osam sa ti op sa de, pri ve la dva de se to go di{ njeg
men tal no za os ta log mla di }a ko ji je oteo bo ing 737 ka nad ske avio-
kom pa ni je na kon sli je ta nja na aero drom u Mon te go Beju na Ja -
maj ci. Na le tu je bi lo 159 pu tni ka i osam ~la no va po sa de. Ve }i dio
ta la ca je ubrzo pus tio, na kon {to ih je oplja ~kao. Za dr`ao je sa mo
{est ~la no va po sa de, ko je je pus tio ne ko li ko sa ti ka sni je, pa se pre -
dao po li ci ji. Mla di}, ko ji je u pre go vo ri ma s po li ci jom tra `io da ga
odve du na Ku bu, o~i to je bio ljut zbog pro pas ti lju ba vne ve ze.
"Nju jork taj msu"
pet "Pu li ce ra"
Dne vnik "Nju jork taj ms" do mi ni orao je na ovo go di{ njoj do -
dje li Pu li ce ro vih na gra da, osvo jiv {i na gra de u pet ka te go ri ja.
"Nju jork taj ms" je osvo jio na gra de za is tra `i va ~ko no vi nar stvo,
udar nu vi jest, iz vje {ta va nje o me |u na ro dnim te ma ma, fo to-re -
por ta `u i kri ti ku. List "Las Ve gas san" osvo jio je naj pres ti `ni ju
na gra du za ja vni do pri nos za iz vje {ta va nje o sto pi smrtnos ti me -
|u gra |e vin skim ra dni ci ma u Las Ve ga su.
Po ~e lo su |e nje
za te ro ri zam
Pred Vi {im ze malj skim su dom u Di zel dor fu je, uz naj stro `e
mje re bez bje dnos ti i ogro mno me dij sko in te re so va nje, po ~e lo
su |e nje gru pi "Zauer land", op tu `e noj da je pla ni ra la te ro ris ti ~ke
na pa de u Nje ma ~koj. Sa ve zno dr`a vno tu `i la{ tvo te re ti Fri ca
Ge lo vi ca i Da ni je la [naj de ra, Ni jem ce ko ji su pre {li u islam,
Tur ~i na s nje ma ~kim pa so {em Ati lu Ze le ka i Tur ~i na Ade ma Jil -
ma ca za pri pa dnost te ro ris ti ~kim or ga ni za ci ja ma, pri pre mu
aten ta ta i pla no ve o ubis tvi ma.
Po bu nje ni ci po zva ni
na pre da ju
Sa vjet bez bje dnos ti Uje di nje nih na ci ja po zvao je "Ta mil ske ti -
gro ve" da se pre da ju ka ko bi po mo gli da se spa su ci vi li blo ki ra ni u
su ko bu na sje ve ru [ri Lan ke, gdje Vla di ne sna ge ukla nja ju po slje -
dnja ge ril ska upo ri {ta. Ge ril ci Ta mil skog ela ma (LTTE), su o~e ni s
po ra zom na kon 26 go di na bor be za ne za vi snu ta mil sku dr`a vu na
sje ve ru i is to ku [ri Lan ke, sa da su sa bi je ni na po dru ~je du go osam
ki lo me ta ra na sje ve ro is to ~noj oba li kod lu ke Mu la iti vu.
Pri re di la: Dra ga na RA DU [KI
o ja je pi rat. On je je dan od prvih pi ra ta
pri pa da ni ka "Sta re gar de" ko ja je ope ri -
sa la u vo da ma so ma lij skog za li va Ejl
go di na ma pri je ne go su na me |u na ro -
dnu sce nu stu pi li ne ki no vi mom ci, ko ji
ve} mje se ci ma pu ne na slo ve svih svjet -
skih no vi na. Bo ja je po tpu no ra vno du -
{an pre ma sa da{ njim pi ra ti ma, ko je na zi va po ze ri ma
`e ljnim sla ve.
Ti no vi pi ra ti su la ko pre po zna tlji vi. Ugla vnom `i ve u
so ma lij skom gra du Ga ro ve, gdje }e te ih spa zi ti u naj no vi -
jim lu ksu znim auto mo bi li ma, a `i ve u lu ksu znom di je lu
gra da, u svo jim no vim, ve le le pnim vi la ma. Ono na {to vas
prvo upo zo re jes te: "Ne moj te im pri la zi ti!"
Bo ja, ko ji se u me |u vre me nu ra zbo lio, je dan je od ri -
jet kih pi ra ta ko ji `e li da pri ~a. Prvo {to ka `e jes te da ne vo li
da ga na zi va ju pi ra tom, ve} ba da din ta ba da, {to u pre vo du
zna ~i ~u var mo ra. U {a li ka `e da su oni ne {to po put obal -
ske stra `e, a da je on {ef stra `e. Ka `e da sve {to je ~i nio, ~i -
nio je da za {ti ti mo re, a otmi ce na zi va za ko ni tim
opo re zi va njem. Nje go va pri ~a je ti pi ~na pri ~a mno gih ko ji
su se okre nu li tom "po zi vu" od po ~et ka gra |an skog ra ta.
Pri je 14 go di na ra dio je kao lo vac na jas to ge i ka `e da
je bio vrhun ski ro ni lac. Me |u tim, vre me nom su stra ni bro -
do vi, ugla vnom ki nes ki, taj van ski i ko rej ski, uni {ti li gre be -
ne nje go vog za li va, usljed ~e ga su nes ta li jas to zi.
U pe ri odu od 1995. do 1997. go di ne Bo ja je sa svo jim
sa ra dni ci ma oteo tri stra na ri bar ska bro da. Uze li su sav
ulov sa bro da, a za po sa du su tra `i li ot ku pni nu.
Pri zna je da je za sa mo je dan brod do bio 800.000 do la -
ra ot ku pni ne. Me |u tim, ka da su stra ni ri ba ri sklo pi li ugo -
vor o za {ti ti sa lo kal nim ra tnim prof te ri ma, Bo ja i dru `i na
su kre nu li na trgo va ~ke bro do ve.
Bo ja ka `e da je u to vri je me bi lo oko 500 pi ra ta u vo -
da ma Aden skog za li va i da su nje ga mno gi po {to va li.
Svi pi ra ti su dje lo va li kao skup vi {e udru `e nja, a Bo ja
No vi pi ra ti `i ve u
ve le le pnim vi la ma
u so ma lij skom
gra du Ga ro ve
Me ka
U Bu enos
Aj res do se lja va
sve vi {e lju di
Pri re di la: D. RA DU [KI
Ar gen ti na, ra ni je po zna ta po eko nom skoj kri zi,
po slje dnjih go di na pos ta la je uto ~i {te ne za po sle nih
iz Evro pe i SAD. Po slje dnja te `a eko nom ska kri za u
Ar gen ti ni de si la se u pe ri odu od 2001. do 2002. go -
di ne ka da su usljed te {ke de val va ci je mo ne te mi li -
oni Ar gen ti na ca bi li na ivici si ro ma{ tva.
Od ta da se si tu aci ja dos ta po pra vi la, a pre ma
pro cje na ma ana li ti ~a ra, po slje di ce glo bal ne re ce si je
ne }e se jo{ osje ti ti u Ar gen ti ni, bar ne do kra ja go di -
ne. Bu enos Aj res, so fi s ti ci ra na pres to ni ca ko ja dos ta
pod sje }a na evrop ske gra do ve, odu vi jek je bi la po -
pu lar na za tu ris te i umje tni ke bo eme. Me |u tim, mla -
di Evro plja ni i Ame ri kan ci su u po slje dnje vri je me
shva ti li da, sa svo jom u{te |e vi nom mo gu da le ko bo -
lje da pro |u u Ar gen ti ni ne go bi lo gdje dru gdje. Je -
dan od njih je i nje ma ~ki mla di glu mac Lu kas
Vej hert (22) ko ji se ne da vno pre se lio u Bu enos
Ajres, gdje se bi mo `e dos ta to ga da priu {ti. Kao
prvo, upi sao je ~a so ve tan ga i ba le ta, ko ji mu mo gu
bi ti ve li ki plus u nje go voj glu ma ~koj ka ri je ri. Vej hert
je di plo mi rao na Lon don skoj aka de mi ji za mu zi ~ku i
dram sku umje tnost u de cem bru pro {le go di ne, ali je
ubrzo shva tio da }e te {ko do }i do po sla. Prvo je po -
Bri tan ka
Ana
Tem plton
ra di kao
ma ser ka
B
Pi rat Bo ja ka `e da sve
{to je ~i nio, ~i nio je da za {ti ti
mo re, a otmi ce na zi va
za ko ni tim opo re zi va njem
Ima ju i sis tem po dje le nov ca
Ne ki pi ra ti na pa da ju
sva ki brod ko ji vi de
Vje ru je se da su
da na{ nji pi ra ti
za pra vo re gru ti
oblas ke stra `e
26. 4. 2009. ofekfmkb 23
im je bio ne {to po put or ga ni za to ra, re gru te ra, fi na sni je ra.
Pri li ~no skro man, ka `e da ni je bio po put ma fi ja {kog
bo sa, ali da je is ti na da su svi ko ji su `e lje li bi ti pi ra ti, mo ra -
li pro }i nje gov test.
Bo jin kri te rij za no ve re gru te bio je da ima ju pi {tolj, da
mo ra ju bi ti hra bri i da se ne bo je smrti.
Na pi ta nje da li je iko sa ste ~e nim bo gat stvom po ku -
{ao da ode u inos tran stvo i in ves ti ra no vac, Bo ja krat ko ka -
`e: "Odav de se odla zi sa mo mrtav."
Ka da je ri je~ o me ta ma, Bo ja ka `e da ne ma ba{ pre ci -
zne stan dar de. Ne ki pi ra ti ugla vnom na pa da ju sva ki brod
ko ji vi de, dok Bo ja svoj pli jen di je li na "trgo va ~ke" i "tu ris -
ti ~ke". Za trgo va ~ke bro do ve, ko je pre po zna je po kra nu,
ka `e da su spo ri ji i da ih je la k{e pre sres ti. Bo ja ih je to li ko
oteo da se vi {e ni ne sje }a.
Za ra zli ~i te bro do ve ko ris tio je ra zli ~i te ta kti ke, ali
osno vna stra te gi ja je da bro du pri |u sa ne ko li ko ~a ma ca.
Prvo ispa le ne ko li ko hi ta ca u vaz duh, a ako to ne uspi -
je, on da za ka ~e me tu i vu ku svo jim ~am ci ma. Ta da je pre -
da ja ne mi no vna.
Bo ja ka `e da se naj ma nje 30 od sto otmi ca us pje {no za -
vr{i. Pri zna je da pa tro le uni {te dos ta otmi ca. Bro do vi se za -
tim odvo ze u za liv Ejl, gdje se pre ko pre vo di oca vr{e
pre go vo ri. No vac se ugla vnom pre ba cu je pre ko ba na ka u
Lon do nu ili Du ba iju, a ne ka da se ispus te iz avi ona na pa lu -
bu bro da. Ima ju i sis tem po dje le nov ca, pa ta ko 50 od sto ide
pi ra ti ma, tre }i na oni ma ko ji su opre mi li pi rat ske ~am ce, a
20 od sto os ta li ma: ~u va ri ma i pre vo di oci ma (obi ~no je ri je~
o stu den ti ma ko ji pro vo de ra spust kod ku }e, u So ma li ji).
Je dan dio nov ca da je se i u do bro tvor ne svrhe, si ro ma -
{ni ma, pa ta ko Bo ja ka `e da su oni so ma lij ski Ro bini Hu -
do vi. Bo ja ka `e da nje go vi pi ra ti ni su ima li ni ka kvu
for mal nu obu ku, ne go da ih je na sve na tje ra la glad.
Me |u tim, to ni je slu ~aj sa da na{ njim pi ra ti ma ko ji su
pu no bo lje obu ~e ni. Na ime, pri je par go di na re gi onal na
vla da Pun tlan da odlu ~i la je da us pos ta vi obal sku stra `u ko -
ja bi odbi la pi ra te. Dos ta njih je pro {lo for mal nu obu ku, ali
pra va obal ska stra `a ni ka da ni je ofor mlje na. Vje ru je se da
su da na{ nji pi ra ti, ko ji su izu ze tno obu ~e ni, za pra vo re gru ti
oblas ke stra `e ko ja ni ka da ni je za `i vje la, a
svo je vje {ti ne sa da ko ris te za otmi ce.
Me |u tim, Bo ja pri zna je da nje go va gru -
pa ima la odre |e ne prin ci pe. U odno su na da -
na{ nje pi ra te, bi li su mo ral ni.
"Mi ni smo ubi ce. Ni ka da ni smo ubi li ni -
je dnog ta oca", ka `e Bo ja i do da je da ni je kri -
mi ni lac i da zna da to {to je ra dio ni je bi lo u
re du. Bo ja pri zna je da po slje dnjih nekoliko
mje se ci ni je i{ao u ope ra ci je jer se ra zbo lio.
Do bio je tu ber ku lo zu.
"Ne ma ne kog po se bnog ra zlo ga {to sam pres tao, osim
{to sam se na ra vno ra zbo lio, a i dos ta sam se obo ga tio", ka -
`e Bo ja. Na pi ta nje {ta je bio nje gov naj ve }i pli jen, Bo ja sa
po no som po ~i nje o svom po dvi gu: "Bio je to okto bar
2007. go di ne, Ote li smo 'Gol den No ri', ja pan ski tan ker ko ji
je pre vo zio he mi ka li je." Ka `e da su ga dr`a li mje se ci ma,
jer su se pre go vo ri ote gli. Na vo dno je za nje ga do bio mi li -
on i po do la ra. I dok je Bo ja za ra dio ma lo bo gat svo, ni je si -
gu ran da opet ne }e kre nu ti u ne ku otmi cu. Po no sno ka `e da
je dio nov ca dao pri ja te lji ma, ro |a ci ma, si ro ma {ni ma. Ni je
`e lio da sa gra di vi lu, jer mu je nje go va ku }a do vo ljna.
Na pi ta nje ka kvi su mu pla no vi za bu du }nost, on je
pri li ~no neo dre |en: "Sve je na me |u na ro dnoj za je dni ci ko -
ja tre ba da ri je {i pro blem ne za ko ni tog ri bo lo va, ko ji je po -
kre nuo sve. Da ni je bi lo ki nes kih i taj van skih ri bar skih
bro do va, mi se ne bismo odlu ~i li na ra di kal ne po te ze."
ku {ao na broj nim audi ci ja ma, a on da je shva tio da }e
u Lon do nu te {ko na }i po sao, pa ~ak i posao ko no ba -
ra. Uz sve to, ka ko ka `e, su vi {no je spo mi nja ti da je
Lon don je dan od naj sku pljih gra do va za `i vot. "Uz
sve vje {ti ne ko je sam ov dje ste kao, mi slim da }u la -
k{e do bi ti po sao bi lo gdje da odem", ka `e Vej hert.
@i vot u Ar gen ti ni je mno go opu {te ni ji u odno su
na `ivot u Lon donu, gdje sva ki dan bar je dna kom -
pa ni ja ili ban ka pro pa dne, {to mo `e de mo ra li sa ti i
naj ve }e op ti mis te. Je dna od onih ko ja je po bje gla iz,
ka ko ka `e, su mor ne Evro pe za hva }e ne kri zom je i
Bri tan ka Ana Tem plton (27). Ona je u Lo ndo nu ra -
di la kao fri len ser. Me |u tim, u okto bru pro {le go di ne
shva ti la je da u Lon do nu vi {e ne mo `e da na |e po -
sao i odlu ~i la je da ga po tra `i ne gdje dru gdje, pa i na
dru gom kon ti nen tu ako tre ba. Spa ko va la je ko fe re i
do {la u Bu enos Aj res gdje ra di kao ma ser ka. Ka `e
da bi `e lje la da se vra ti u Lon don, ali ka da se eko -
nom sko stanje po pra vi. I dok si tu aci ja ni je ide al na, u
Ar gen ti ni jo{ ni je do {lo do ma so vnih otpu {ta nja,
kao u dru gim ze mlja ma. S ob zi rom na to da su Ar -
gen tin ci pre `i vje li to li ko eko nom skih kri za, ova po -
slje dnja ni je {ok za njih. Nas to je da bu du i os ta nu
opu {te ni, {to ni je slu ~aj sa dru gim na ci ja ma na vi -
klim na eko nom sku si gur nost.
"Za is ta je ~u dno slu {a ti o glo bal noj kri zi, jer se
ov dje jo{ ne osje }a. Ima te osje }aj kao da kri za ni ka da
ne }e do }i u Ar gen ti nu. U de cem bru pro {le go di ne
sam bi la u En gles koj gdje sam pro ve la Bo `i}. Me |u -
tim, svi su bi li o~aj ni. Lju di ni su ni pro slav lja li No vu
go di nu, ta ko da mi je bi lo pra vo ola k{a nje ka da sam
se vra ti la u Argen ti nu jer su lju di opu {te ni i ne op te re -
za mla de iz Evro pe i SAD
}e ni kri zom", ka `e Tem plto no va. I dok je broj tu ris ta
ko ji do la ze u Ar gen ti nu opao, stran ci ipak do la ze u
ovu ze mlju, ali iz sa svim dru gog ra zlo ga. Ne ki mla di
pre du ze tni ci odlu ~i li su da pre ne su svo je fir me u Bu -
enos Aj res, po put mla dih Ame ri ka na ca ko ji proi zvo -
de dje ~ju hra nu "Mo ku Zo ku". Oni su tek po ~e li da
stva ra ju tr`i {te ka da je kri za po ~e la i ta da su odlu ~i li
da bi bi lo bo lje da odu ne gdje gdje ne }e ima ti to li ke
tro {ko ve i nji hov izbor je pao na Ar gen ti nu. Vi ters
Dej vis (31) ka `e da u Ar gen ti ni ima ju sve {to je po -
tre bno za ra zvoj svo je mar ke, ali da je sve bar 70 od -
sto jef tni je, od ra dne sna ge pa do broj nih do zvo la.
"Ka da je kri za, on da vas to pri mo ra va da po -
~ne te glo bal no ra zmi{ lja ti. A ka da ra zmi{ lja te glo -
bal no, on da vam ni je pro blem pro mi je ni ti ni ze mlju,
pa ~ak ni kon ti nent ako ta mo ne gdje ima te bo lje mo -
gu }nos ti za ra zvoj i za ra du. To je ra zlog za {to je tre -
nu tno Bu enos Aj res pra va Me ka za mla de
pre du ze tni ke", ka `e na kra ju Dej vis. Nje ma ~ki glu mac Lu kas Vej hert
U Ar gen ti ni jo{ ni je
do {lo do ma so vnih otpu {ta nja,
kao u dru gim ze mlja ma
Bu enos Aj res
Po ze ri `e ljni sla ve
Svi pi ra ti su
dje lo va li kao
skup vi {e
udru `e nja
Da na{ nji pi ra ti su bo lje obu ~e ni
Trgo va ~ki bro do vi,
ko je pre po zna ju po
kra nu, su spo ri ji i
la k{e ih je pre sres ti
Osno vna stra te gi ja je da bro du
pri |u sa ne ko li ko ~a ma ca
F
O
T
O

A
F
P
24 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Bla `en ka LE JI], Dra gan SLA DO JE VI]
ako se po slje di ce glo bal ne eko -
nom ske kri ze uve li ko osje te i kod
nas, ma tu ran ti }e i ove go di ne ma -
tur sko ve ~e pro sla vi ti gla mu ro zno,
bez ob zi ra na to ko li ko to op te re -
}a va bu d`et nji ho vih ro di te lja.
Za odje }u, obu }u, na kit, tor bu,
fri zu ru i {min ku dje voj ke }e u pro sje ku iz dvo -
ji ti oko 500, dok }e mla di }i za ve ~er nju to ale tu
mo ra ti da iz dvo je naj ma nje 450 KM.
Bez ob zi ra na to {to su ci je ne obu }e, odje -
}e, na ki ta, kao i tre tma na ulje p{a va nja os ta le
is te, ro di te lji ka `u da }e ove go di ne ma lo te `e
iz dvo ji ti to li ki no vac, ali da na svo joj dje ci ne -
}e {te dje ti.
"Ta ~no je da se te {ko `i vi, da nam po slo -
dav ci pri je te ot ka zi ma i sma nju ju pla te, ali ne
mo `e mo dje ci us kra ti ti da bu du sre }na i za do -
vo ljna te no }i ko ju go di na ma i{ ~e ku ju. Ma lo
smo {te dje li po slje dnjih mje se ci, ma lo }e mo
sma nji ti dru ge tro {ko ve, ali sin }e nam te ve ~e -
ri ima ti sve {to `e li", ka `e Dra gi ca \u ri}, maj -
ka je dnog ma tu ran ta.
Ci je ne sve ga {to im je po tre bno da te no }i
za blis ta ju mno go ne bri nu u~e ni ke za vr{nih ra -
zre da osno vnih i sre dnjih {ko la, jer su to, ka `u,
za slu `i li.
"Ma tur sko ve ~e mi je je dno od naj va `ni jih
do ga |a ja u `i vo tu. O~e ku jem da }u za sve {to
mi je po tre bno te ve ~e ri po tro {i ti oko 500 KM,
{to ne sma tram pre ve li kom ci from jer je to je -
dnom u `i vo tu", pri ~a Dra ga na To do ro vi}, u~e -
ni ca Ugos ti telj ske {ko le u Ba nja lu ci, ko ja
is ti ~e da s nes trplje njem o~e ku je taj, za nju, ja -
ko va `an dan.
Iako ne ki trgov ci tvrde da je jo{ ra no za
ku po vi nu gar de ro be za ma tur ske ve ~e ri, bu tik
"Je le na {op" sva ko dne vno je pun ma tu ran tki -
nja ko je su u po tra zi za ide al nom ha lji nom.
Po tra ga za uni ka ti ma: Dje voj ke
ve }i nom ku pu ju ha lji ne ko je im se do pa da ju,
bez ob zi ra na to da li }e ih mo }i obu }i u ne kim
dru gim pri li ka ma.
"Do {la sam iz Gra di {ke u Ba nja lu ku da
ku pim ha lji nu za ma tur sko ve ~e. Pri ja te lji ce
ko je ov dje re do vno ku pu ju sve ~a ne ha lji ne
upu ti le su me da i ja po tra `im ne ku ko ja bi mi
se do pa la i ta ko je i bi lo. Izbor je naj ve }i u gra -
du, ta ko da ni sam du go bi ra la", ka `e je dna
u~e ni ca Elek tro te hni ~ke {ko le iz Gra di {ke, ko -
ja je u tom bu ti ku pro na {la od go va ra ju }u ha lji -
nu.
Bi lja na Voj vo di}, vla sni ca bu ti ka "Je le na
{op", ka `e da se ci je na ha lji na kre }e od 120 do
290 KM, ta ko da se dje voj ka ma ma nje is pla ti
da ih {i ju ne go da ku pe go to ve.
"Ci je ne ha lji na kod nas ni su su vi {e vi so ke,
{to su ma tu ran tki nje pre po zna le. S ob zi rom na
to da vo di mo evi den ci ju ko ja ha lji na odla zi u
ko ju {ko lu, ne mo ra ju da bri nu da }e ne ka od
nji ho vih ko le gi ni ca ima ti is tu ha lji nu na ma tur -
skoj ve ~e ri, {to je ja ko va `no", is ti ~e Voj vo di -
}e va.
[to se bo ja ti ~e, u tom bu ti ku se ove go di -
ne naj vi {e ku pu ju bi je le ha lji ne, ma da su i lju -
bi ~as te, crne i zla tne ja ko tra `e ne.
Mir ja na Pe ji}, su vla snik bu ti ka "Ana" u
Tr`nom cen tru "Ze nit" u Ba nja lu ci, ka `e da je
ve }i na dje vo ja ka pri li kom oda bi ra mo de la ha -
lji ne neo dlu ~na, ali ne kada je u pi ta nju i ci je na.
I
Ma tu ran ti ne zna ju
Mla di }i
se ri jet ko
opre dje lju -
ju za lep tir
ma {ne, iako
je nji ho va
ci je na
pet do
se dam KM
Po ~e le pri pre me u~e ni ka za vr{nih
ra zre da za ma tur ske ve ~e ri
U FOKUSU
"Ma tur ska
gro zni ca"
oda vno po ~e la
FO TO A.^A VI]
Mla di su
mo dno
osvi je {te ni
Ma tu ran tki nje ku pu ju
san da le jar kih bo ja
Na kit na pi ja ci ko {ta
od {est do 15 KM
Dje voj ke `e le uni ka tne
mo de le ha lji na
Vi za `ist
Go ran La zi}:
Po ve }an broj
re zer va ci ja
za {min ka nje
26. 4. 2009. ofekfmkb 25
"Dje voj ke do |u ne ko li ko pu ta pri je ne go
{to se odlu ~e za odre |e nu ha lji nu. Sa so bom
vo de ugla vnom pri ja te lji ce, ali i ro di te lje. Ha -
lji ne ko {ta ju od 50 do 200 KM. Iako ve }i na
njih ka `e da im ci je na ni je bi tna, pri mje tno je
da se ~es to odlu ~u ju za jef ti ni je mo de le ili pak
one ko je }e mo }i no si ti i ka sni je, u ne kim dru -
gim pri li ka ma. U sva kom slu ~a ju, ako im ne ki
odje vni pre dmet od go va ra, ku pi }e ga, ma ko li -
ko ko {tao", ka `e Pe ji }e va.
Do da je da su naj tra `e ni je bo je po put vi -
zan tij skopla ve i ze le ne, te da se po dje dna ko
ku pu ju i kra }i i du `i mo de li.
Ci je na mu {kih odi je la kre }e se, za vi sno od
mar ke i mjes ta ku po vi ne, od 150 do 660 KM.
Bu ti ci obo ga ti li po nu du: U bu -
ti ku "Don na" u Tr`nom cen tru "Ze nit", gdje su
upra vo ra di ma tur skih ve ~e ri pro {i ri li po nu du,
odi je la ko {ta ju od 150 do 200 KM. Do da ju da
se obi ~no ku pu ju je dno boj ne ko {u lje pre te `no
crne bo je, te ve }i nom svje tli ja odi je la.
Kra va te ko {ta ju 15 KM, a ku pu ju se one
"ja kih" bo ja, po put crve ne ili sre brne. Lep tir
ma {ne ma lo ko ku pu je, iako je nji ho va ci je na
pet do se dam KM.
Zna tno vi {e ci je ne odi je la su u bu ti ku "Ni -
co la'S", ta ko da }e mla di }i ko ji se odlu ~e za
nji ho ve mo de le mo ra ti da iz dvo je od 390 do
660 KM.
S ob zi rom na to da je ve }i ni njih to prva
pri li ka da obu ku sve ~a no odi je lo, trgov ki nje u
tom bu ti ku ka `u da su pri li kom oda bi ra vrlo
otvo re ni za nji ho ve, kao i su ges ti je pri ja te lja, s
ko ji ma naj ~e{ }e do la ze.
"Po {to su mla di da nas sve vi {e mo dno
osvi je {te ni, ra do bi ra ju odi je la ko ja }e mo }i
no si ti i u dru gim pri li ka ma. Sa da su mo der ne
us ke kra va te, ko je ko {ta ju od 45 do 65 KM,
dok je ci je na ko {u lja od 70 do 112 KM", ka `e
Va len ti na Bje li ca, trgov ki nja u bu ti ku "Ni co -
la'S".
Obu }a je jo{ je dna bi tna stav ka kod pri -
pre ma za ma tu ru.
"Dje voj ke ve} uve li ko ku pu ju san da le za
ma tur sko ve ~e, naj ~e{ }e u ro zoj i crve noj bo -
ji. Nji ho va ci je na u ovom bu ti ku po se bno je
pris tu pa ~na, jer se kre }e od 35 do 50 KM. Uz
san da le, ma tu ran tki nje obi ~no ku pu ju i tor be,
ko je ko {ta ju izme |u 20 i 30 KM. De {a va se
da dje voj ka do ne se ha lji nu ka ko bi je upo re -
di la sa san da la ma ko je `e li ku pi ti", ka `e Bo -
j a na Mi l o j e vi }, t rgov ki nj a u bu t i ku
"Ci pe li no".
Osim {to obu }u ku pu ju u bu ti ci ma, zna ~a -
jan broj je i onih ko ji to ~i ne na pi ja ci.
"Sre brna i zla tno `u ta su naj tra `e ni je bo je,
a ci je na san da la je 35 KM. Kod nas ma tu ran ti
re do vno ku pu ju jer su ci je ne ni `e ne go u bu ti -
ci ma, a kva li tet je is ti. Mi slim da je sve vi {e
onih ma tu ra na ta ko ji, va ljda zbog ove kri ze,
obu }u ra di je ku pu ju na pi ja ci", ka `e trgov ki nja
La ri sa Ra di}.
Za ra zli ku od njih, u bu ti ku "Pal ma", gdje
se pro da je is klju ~i vo obu }a od pra ve ko `e, ci -
je ne su mno go vi {e, ta ko da naj jef ti ni je san da le
ko {ta ju 100, a naj jef ti ni je mu {ke ci pe le 120
KM.
"Iako su u skla du s vrhun skim kva li te tom
ko `e i ci je ne ne {to vi {e, ma tu ran ti ne pi ta ju za
ci je nu ako im se mo del do pa dne. [to se bo ja
ti ~e, dje voj ke naj vi {e ku pu ju san da le lju bi ~as te
i be` bo je, a mu {kar ci crne ci pe le, ko je mo gu
la ko kom bi no va ti i no si ti i ka sni je", po ja{ nja va
trgov ki nja Bo ja na Bje la jac.
S ob zi rom na to da ve ~er nja to ale ta, na ro -
~i to `en ska, mo ra bi ti upo tpu nje na ne kim li je -
pim ko ma dom na ki ta, dje voj ke tragaju za
od go va ra ju }im nau {ni ca ma, na ru kvi ca ma i
ogrli ca ma.
Po {to su ci je ne kva li te tni jeg na ki ta, na ro -
~i to ru ~nog ra da, ja ko vi so ke, mno go njih na kit
ku pu je na ba nja lu ~koj "Tr`ni ci".
"Dje voj ke na kit ku pu ju u za vr{noj fa zi,
ka da su ve} pa za ri le sve os ta lo. Ve} zna ju {ta
`e le i s nji ma je la ko, ali ima i onih ko ji su ja -
ko neo dlu ~ni", pri ~a Va len ti na Mas ti ko sa, pro -
da va ~i ca na "Tr`ni ci", kod ko je je na kit
mo gu}e ku pi ti po ci je ni od {est do 15 KM.
Ve li ki in te res za {min ka nje:
Ka ko bi te ve ~e ri za is ta za blis ta le, dje voj ke }e
{min ka nje pre pus ti ti pro fe si onal nim vi za `is ti -
ma.
Go ran La zi}, je dan od naj po zna ti jih vi za -
`is ta kod nas, ka `e da ve} ima mno go re zer va -
ci ja za pe ri od ma tu ra, ko ji tra je od 8. do 25
ma ja.
"Ve} mi se jav lja ja ko pu no ma tu ra na ta,
ta ko da }u tih da na si gur no ima ti pu ne ru ke po -
sla, kao i pret ho dnih go di na. S ob zi rom na to
da ra dim s vi so ko se le kti vnom de ko ra ti vnom
{min kom, ko ja bez ob zi ra na spo lja{ nje uslo ve
mo ra 24 sa ta sta ja ti na li cu, ci je na {min ka nja
ko ja izno si 30 KM ja ko je pris tu pa ~na", ka `e
La zi}. Po {to su mla di pre po zna li kva li tet nje -
go vih uslu ga, tvrdi da }e mno ge od njih mo ra ti
da odbi je, jer ra di sam, a za in te re so va nih je
pre vi {e.
La zi} za ma tur sko ve ~e pre po ru ~u je ek -
stra va gan tnu {min ku, gla mu ro znu i sve ~a nu, s
per fe kci jom te na, na gla {e nim o~i ma i svi je tli -
jim ru `em na usna ma, {to dje voj ke u 90 od sto
slu ~a je va i `e le.
Svje tla na ]ur ko vi}, vla sni ca fri zer skog
sa lo na "Anja", ka `e da se mno ge dje voj ke uve -
li ko ra spi tu ju za ci je nu i mo gu }nos ti da im
bude na pra vljena `e lje na fri zu ra.
Kao i ra ni je, ka `e ]ur ko vi }e va, ci je na fri -
zi ra nja ko {ta }e od 15 KM pa na vi {e, za vi sno
od du `i ne ko se i zah tje vnos ti fri zu re.
Uslu ge fri zi ra nja po vrlo sli ~noj ci je ni nu -
de i os ta li fri zer ski sa lo ni u gra du.
Uz no vac iz dvo jen za odje }u, obu }u, na -
kit, tor bu, fri zu ru i {min ku, ro di te lji }e mo ra ti
obe zbi je di ti i no vac za re zer va ci je u res to ra ni -
ma, te d`e pa rac za pro sla vu ko ja }e po broj nim
grad skim lo ka li ma tra ja ti do ju tar njih ~a so va.
Dje voj ke
do |u
ne ko li ko
pu ta pri je
ne go {to se
odlu ~e za
odre |e nu
ha lji nu
za eko nom sku kri zu
Za odje }u, obu }u,
na kit, tor bu,
fri zu ru i {min ku
dje voj ke }e
iz dvo ji ti oko 500,
a mla di }i za
ve ~er nju to ale tu
naj ma nje 450 KM
Ma tu ran tki nja Dra ga na To do ro vi} po tro {i }e oko 500 KM
Oda bir ha lji ne
ve li ki iza zov
La ri sa Ra di}: Ma tu ran ti
obu }u ku pu ju i na pi ja ci
26 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Se li mo vi} je 1934. go di ne di plo mi rao
srpskohrvat ski, ~e {ki i rus ki je zik, ju go slo ven sku
knji `e vnost i na ro dnu is to ri ju. Naj pri je je pre da -
vao u Gra |an skoj {ko li u Tu zli, a za tim u Gi mna -
zi ji srpsko hrvat ski i hi gi je nu. Ho no rar no je
pre da vao i u Me dre si, igrao fu dbal i pi sao pri ~e.
S po ~et kom Dru gog svjet skog ra ta bio je na ra -
spo la ga nju Ko mu nis ti ~koj par ti ji, a 1943. go di ne
odla zi na Ma je vi cu, u par ti zan sku bri ga du.
U par ti za ni ma se o`e nio i pos tao sa ra dnik u
tek po kre nu tom lis tu "Oslo bo |e nje", gdje je,
izme |u os ta log, objav lji vao i svo je re por ta `e.
Go di ne 1945. do bi ja k}er ku Slo bo dan ku, a
is te go di ne upo zna je Dar ku Bo `i}, k}er ku ge ne -
ra la biv {e ju go slo ven ske voj ske, s ko jom se ka -
sni je i `e ni. Zbog ra zvo da i `e ni dbe s njom
Se li mo vi }a is klju ~u ju iz ko mu nis ti ~ke par ti je,
os ta je bez po sla i sa su pru gom se se li u Sa ra je vo.
Ni su ima li svoj stan i `i vje li su kod je dnog pri ja -
te lja. Ono {to je naj vi {e obi lje `i lo Se li mo vi }ev
`i vot jes te stri je lja nje nje go vog sta ri jeg bra ta
[ef ki je 1944. go di ne, ko ji je bio ne vin. Bio je
par ti zan, ofi cir i ko man dant Tu zlan skog voj nog
po dru ~ja.
Stri je lja li su ga par ti za ni na kon pre su de voj -
nog su da tre }eg kor pu sa. Ra zlog je bio {to je
[ef ki ja iz ma ga ci na Gla vne upra ve na ro dnog
odbo ra uzeo kre vet, or mar, sto li cu i jo{ ne ke si -
tni ce. To je ura dio da bi u sta nu u Tu zli, ko ji su
mu ra ni je po ha ra le us ta {e, mo gao do ~e ka ti svo ju
`e nu, ko ja je slu ~aj no os ta la `i va u kon cen tra ci -
onom lo go ru.
To je os ta vi lo du bo ku tu gu u Me {i nom srcu
ko ju }e ka sni je izba ci ti u ro ma nu "Der vi{ i smrt".
U Sa ra je vu je Se li mo vi} ra dio kao pro fe sor
tek osno va ne Pe da go {ke aka de mi je, za tim na Fi -
lo zof skom fa kul te tu.
Sa le su na nje go vim pre da va nji ma bi le pu -
ne. Slu {a li su ga ne sa mo stu den ti ve} i sva in te -
le ktu al na eli ta gra da. A on da je odje dnom
izba ~en s po sla, izo p}en iz dru{ tva. Pos tao je ne -
vi dljiv za do ta da{ nje pri ja te lje.
Je dan od ra zlo ga je taj {to je tra `io po {to va -
nje od ta da{ njeg re `i ma za svog stre lja nog bra ta.
Kriv je bio i {to je o`e nio bur `uj ku jer ta da su
bur `u ji i ge ne ra li bi li naj ve }i ne pri ja te lji ra dni ~ke
kla se. Ka da je pro dat sav na kit, po ro di ca Se li mo -
vi} je os ta la bez ika kvih sred sta va za `i vot.
Ka `u da je pro fe sor Se li mo vi} po put du ha
ho dao gra dom u ko jem ga vi {e ni ko ni je po zna -
vao i vra }ao se u hla dni stan gdje su ga gla dne i
pro mrzle ~e ka le su pru ga i dvi je k}er ke.
Pri ~a lo se da po sli je ni je mo gao vi {e ni izla -
zi ti jer su mu se ci pe le ra spa le. Sa mo su se ri jet ki
pri ja te lji usu |i va li po zva ti ga u ku }u ili po sla ti
ne ku po mo}.
"Me ni je ot ka za no po vje re nje. Ni kada ni sam
sa znao za {to. Bio sam ~e ti ri go di ne bez po sla,
bez ika kvog za po sle nja i vrlo te {ko sam `i vio", s
ogor ~e njem je ka sni je re kao Se li mo vi}.
Za di re kto ra dra me Na ro dnog po zo ri {ta u
Sa ra je vu pos tav ljen je 1957. go di ne, ka da mu je
`i vot pos tao bo lji, a 1961. go di ne objav lju je knji -
gu pri po vje da ka "Tu |a ze mlja", a za tim i prvi ro -
man "Ti {i ne". Go di ne 1966. objav lju je ro man
"Der vi{ i smrt", ~i je mu je pi sa nje, ka ko ka `e,
pri ~i nja va lo za do volj stvo.
Se li mo vi} je do bi tnik 27. jul ske i NIN-ove
na gra de, a 1970. je obja vio ro man "Tvr|a va".
Ta da na go vje {ta va svoj odla zak u Beo grad.
Je dan od ra zlo ga je bio su kob s par ti jom, a i
za se be i svo ju po ro di cu je `e lio li jep `i vot u sre -
di ni ko ja ga je sma tra la po ~a snim gra |a ni nom.
Osje }ao se pri pa dni kom srpskog na ro da.
Umro je po sli je du `e bo les ti 11. ju la
1982. go di ne, a sa hra njen je dva da na ka sni je
u Ale ji za slu `nih gra |a na na No vom gro blju u
Beo gra du.
El ma DUV NJAK
i ni smo ni ~i ji. Uvi jek
smo na ne koj me |i, uvi -
jek ne ~i ji mi raz. @i vi mo
na razme |i svje to va, na
gra ni ci na ro da, uvi jek
kri vi ne ko me. Na na ma
se lo me ta la si is to ri je kao
na gre be nu. Ko ru ka vac {to ga je bu ji ca odvo ji la
od maj ke, pa ne ma vi {e ni to ka, ni u{ }a, su vi {e
ma len da bu de je ze ro, su vi {e ve lik da ga ze mlja
upi je, re kao je je dnom pri li kom za Bo snu Me -
hmed – Me{a Se li mo vi}. Da nas se obi lje `a va 99
go di na od ro |e nja je dnog od naj ve }ih bh. pi sa ca
s bri ljan tnim sti lom i bez vre men skim po ru ka ma
u svo jim dje li ma.
Se li mo vi} je ro |en 26. apri la 1910. go di ne u
tu zlan skom na se lju Tu {anj i kao di je te je uvi jek
bio ve seo i raz dra gan. Na kon osno vne {ko le upi -
su je Gi mna zi ju u Tu zli, u ~i jem je lis tu objav lje -
na i nje go va prva pri ~a. Na kon ve li ke ma tu re,
1929. go di ne upi su je Pra vni fa kul tet u Beo gra du,
ali se na kon prve go di ne stu di ja pre ba cu je na fi -
lo zo fi ju. Na fakultetu je do bio na di mak Me {a,
ko ji mu je os tao do kra ja `i vo ta.
"Mi sva ke go di ne obi lje `i mo dan {ko le, a to
je da tum nje go vog ro |e nja. Pri re di mo pri go dan
pro gram u {ko li jer smo po no sni {to no si mo nje -
go vo ime. I ove go di ne }e mo or ga ni zo va ti knji -
`e vno ve ~e, ko je }e bi ti odr`a no 28. apri la, a na
ko jem }e dje ca re ci to va ti di je lo ve iz Se li mo vi }e -
vih dje la. Na toj knji `e vnoj ve ~e ri pri sus tvo va }e
i nji ho vi ro di te lji", re kla je Sa ba he ta Ku ~a nin, di -
re ktor Osno vne {ko le "Me {a Se li mo vi}" u Sa ra -
je vu.
Dje ca ko ja idu u tu {ko lu na `a lost ne zna ju
mno go o Se li mo vi }u.
"Pa znam da se ro dio u Tu zli i da je bio po -
zna ti pi sac. Os ta le de ta lje ne znam jer }e mo tek
ka da po |e mo u sre dnju {ko lu ~i ta ti nje go va dje -
la. Je di no nam je po zna ta nje go va zbir ka 'Sje }a -
nja', u ko joj izno si ugla vnom pri ~e iz svog
dje tinj stva", re kao je En di Sa ra ~e vi}, u~e nik
osmog ra zre da.
M
Me hmed
– Me{a
Se li mo vi},
je dan od
naj ve }ih
bh. pi sa ca
Ro man "Tvr|a va"
objav ljen 1970.
go di ne
Ro man "Der vi{ i
smrt" za vr{en 1966.
go di ne
Ci je li `i vot tu go vao
za ubi je nim bra tom
Sa le su na nje go vim
pre da va nji ma bi le
pu ne. Slu {a li su ga
ne sa mo stu den ti ve}
i sva in te le ktu al na
eli ta gra da
Osno vna {ko la "Me {a
Se li mo vi}" u Sa ra je vu
FOTO D@. TOR CHE
Sa su pru gom
Prva nje go va pri ~a
objav lje na u lis tu Gi mna zi je
u Tu zli
Na stu di jima do bio
na di mak Me {a, ko ji mu je os tao
do kra ja `i vo ta
va de set dru gi april
ve} 39 go di na sla -
ve kao Me |u na ro -
dni dan pl a ne t e
Ze mlje. Osno van
je ka ko bi po bu dio
lju de {i rom svi je ta
da obra te pa` nju na oko li nu i nje nu
va `nost za op sta nak ~o vje ~an stva.
Me |u na ro dni dan Ze mlje osno vao je
ame ri ~ki se na t or Gej l ord Nel son
1970. go di ne, a pri hva }en je u go to vo
svim dr`a va ma na svi je tu. Pos to ji jo{
je dan Dan Ze mlje, ko ji su us ta no vi li
Uje di nje ni na ro di, a on pa da na dan
mar tov ske ra vno dne vni ce.
U ovih 39 go di na Dan pla ne te Ze -
mlje ~es to je in spi ri sao umje tni ke za
ra zna dje la - od mu zi ke, po ezi je, sli -
kar stva...
Ove go di ne in ter net por tal En vi -
ron men tal Graf fi ti pred sta vio je dje la
kon cep tu al nih umje tni ka ko ji su, in -
spi ri sa ni Da nom pla ne te Ze mlje, na
in te re san tne na ~i ne pred sta vi li na {u
pla ne tu. Tu su ne ka po zna ta dje la in -
spi ri sa na na {om pla ne tom, glo bus ko ji
ozna ~a va naj sje ver ni ju ta ~ku na Ze -
mlji, naj te `i glo bus na svi je tu te `ak tri
to ne, za tim Ze mlja na prav lje na od ~o -
ko la de, cvje tnog sje me na, bu ba, le go
koc ki ca...
26. 4. 2009. ofekfmkb 27
VJEROVALI ILI NE
S|o no v| su je d| ne z| vo t| nje ko je ne
mo qu da ska •u.
Naj ta jan stve n| ja knj| qa na sv|je tu ot kr| -
ve na je 1912. qo d| ne u lta || j|. Do da -
nas njeq da na n| ko jos n| je usp|o da
de s| íru je p| smo.
Naj kra c| rat u
|s to r| j| •o vje -
•an stva vo d|o
se |zme du
Zan z| ba ra |
E n q | e s k e
1986. qo d| ne.
a tra jao je sa -
mo 38 m| nu -
ta. Za vrsen je
ka p| tu |a c| jom
Zan z| ba ra.
Osu se ne ba na ne •e t| r| pu ta su hran j| v| je
od svje z|h.
Na na soj p|a ne t| dne vno
bude pro na deno oko pet k| |o -
qra ma d| ja ma na ta.
D
Ze mlja na
ra zne na ~i ne
Por tal
En vi ron men tal
Graf fi ti pred sta vio
je dje la
kon cep tu al nih
umje tni ka ko ji su
in spi ri sa ni Da nom
pla ne te Ze mlje
28 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Rje ~nik
ne po zna tih
ri je ~i
aero b|k - b|k ko j| |e t|
a|o ja - kre ten ko j| sam se be
zo ve na te |e íon
Ber mu da - med vje d| tes t| s|
be zbo |an - za bra nje no qo vo -
r| t| bo san sk|m na q|as kom
bos t| - |me no va nje se ía
do na c| ja - sje d| t| u drus tvu
na c|s te
íu ka ra - se ksu a| no uqrozena
pa p| qa
qo r| |a - Los An de |es u p|a me -
nu
ka ran í|| - |ju b| te|j Go ra na Ka -
ra na
ka tran - ma •ka u b| je qu
kre ten - qru pa od 10 zaba
|| ce mje r| - es tet sk| h| rur z|
Me ks| ko - re c| ne ko me da je
me ku sac
ne ma t| - otac
oba |a - |a | |a
pe tak - ak ak ak ak ak
p| qment - sv| nja s oku som
men to |a
po n| ze n| - da ro va t| su pru z|
ma |oq ko nja
re pa t| ca - pt| ca ko ja pje va
h|p-hop
ro man t| •ar - pr| pa dn|k rom -
skoq na ro da ko j| pro u•a va
an t| ku
ŠALA MALA
Mo ze te v| dje t| je || •o vjek
pa me tan po nje qo v|m
od qo vo r| ma. a je || mu -
dar v| dje ce te po nje qo -
v|m p| ta nj| ma.
Na gu ib Ma hfo uz,
pi sac
La kse je opros t| t| ne pr| -
ja te |ju ne qo pr| ja te |ju.
Vi li jem Blejk,
pje snik, sli kar
Ou dno je ka ko je ma |o
po tre bno da bu de mo
sre tn| | jos •u dn| je ko || ko
•es to nam bas to ma |o
ne dos ta je.
Ivo An dri},
pi sac
ZRNCE
MUDROSTI
au ~ni ci Bri tan skog nau ~nog
udru `e nja, njih 20, sas ta vi li su
lis tu od 10 svo je vre me no uzbu -
dlji vih ot kri }a ko jima je tre ba lo
da bude pro mije njen svi jet, ali
ni su u to me us pje la. Iako je od
njih o~e ki vano da }e una pri je -
di ti ljud ski rod nji hov uti caj bio
je ne zna tan za ~o vje ~an stvo.
Kon kord: Bi lo je to in `e njer sko ~u do
fran cus ke i bri tan ske kom pa ni je "Aero spa ti ale"
i "Bri tish Air craft Cor po ra ti on" (BAC) ko jem
se di vi la NA SA i za vi dje le avi o-kom pa ni je {i -
rom svi je ta. Prvi kon kord avi on je po le tio 2.
mar ta 1969. go di ne iz Tu lu za. U ko mer ci jal ni
sao bra }aj je u{ao 21. ja nu ara 1976. go di ne, ali
na kra ju je proi zve de no sa mo 20 avi ona ovog
ti pa. Po{to je ci je na le ta kon kor da bi la izu ze tno
vi so ka, nje go vi le to vi su umjes to ru tin skog
avio-tran spor ta pos ta li izu ze tno sku pi i lu ksu -
zni. Avi on je po vu ~en iz sao bra }a ja 24. okto -
bra 2003. go di ne, a po slje dnji let uop {te bio je
26. no vem bra is te go di ne. Da nas pu tni ci avi -
oni ma pu tu ju brzi nom dvos tru ko ma njom od
one ko ju je mo gao ra zvi ti kon kord.
Mi kro ta la sne rer ne: Te hno lo gi -
ja za mo der no do ba, mi kro ta la sne rer ne tre ba lo
je da okon ~a ju upo tre bu tra di ci onal nih rer ni.
Upo tre ba mir ko ta la snog zra ~e nja da se ugri ju
mo le ku li vo de unu tar hra ne omo gu }i la je br`e
ku va nje hra ne. Ne mo gu }nost da se u mi kro ta -
la sne rer ne sta ve me tal no po su |e, nji ho va ten -
den ci ja da za gri ju ta nji re vi {e od hra ne i
nji ho va ve za s pod gri ja va njem nez dra ve,
brze hra ne u~i ni li su da mi kro ta la -
sne rer ne pos ta nu i os ta nu sa mo
do da tak obi ~nim rer na ma, a ni -
ka ko nji ho va za mje na.
Vi so ke stam be ne
zgra de: Ve li ki be ton ski blo ko vi po ~e li su
"ni ca ti" u evro pskim gar do vi ma po sli je ra za ra -
nja to kom Dru gog svjet skog ra ta. Oni su mo gli
bi ti iz gra |e ni brzo i jef ti no, te
obez bije di ti smje {taj ve li kom
bro ju lju di. U ne kim za pa -
dnoevrop skim ze mlja ma na ve -
li ke stam be ne zgra de gle da li
su kao na ne ku vrstu so ci jal -
nog ek spe ri men ta i poz dra vi -
li su nji hov ino va ti vni di zajn
i spe kta ku lar ni po gled s vi -
{ih spra to va. U ko mu nis ti -
~kim ze mlja ma
oni su bi li
os t va -
Iako je od njih
o~e ki vano da }e
una pri je di ti ljud ski
rod, nji hov uti caj
bio je ne zna tan
za ~o vje ~an stvo
N
Ino va ci je ko je
pro mije niti
26. 4. 2009. ofekfmkb 29
[ta je po lo
Po lo (od ti be tan skog pu lu - lop -
ta) je igra ko nja ni ka s lop tom i
{ta pom po mo }u ko jeg u~e sni ci
gu ra ju ma lu drve nu lop tu u
pro ti vni ~ki gol.
Vje ru je se da je po lo nas tao jo{
prije no ve ere u Per si ji, oda kle
se {i rio na is tok na Ti bet, u In -
di ju, Ki nu, Ko re ju i Ja pan, a na
za pad do da na{ njeg Is tan bu la.
Sta ra per sij ska knji `e vnost obi -
lu je opi si ma ove igre. Igra je 1869. pre nije ta iz In di je u En -
gles ku, gdje ubrzo po slije prvog me ~a (1871) sti ~e
po pu lar nost. Go di ne 1874. osno van je vo de }i sa vez za po lo u
Ve li koj Bri ta ni ji, ko ji da nas pred stav lja Me |u na ro dni po lo sa -
vez. Iz Ve li ke Bri ta ni je {i ri se u evrop ske ze mlje od Fran cus -
ke i [pa ni je do Ru si je. U SAD je po lo prvi put igran 1883, a
sa vez za po lo je osno van 1890. Po lo je naj po pu lar ni ji u Ar -
gen ti ni, Pa kis ta nu, En gles koj i SAD gdje pos to je i pro fe si -
onal ne li ge. Po lo je pet pu ta bio na pro gra mu Olim pij skih
iga ra: u Pa ri zu 1900, Lon donu 1908, An tver penu 1920, Pa -
rizu 1924 i Ber linu 1936.
Ko su za pa tis ti
Za pa tis ti ~ka voj ska na ci onal nog oslo bo -
|e nja ({pan ski: Ejérci to Za pa tis ta de Li -
be ra ción Na ci onal, skra }e no EZ LN),
po zna ti ja kao za pa tis ti, je ge ri la auto hto -
nog in di jan skog sta no vni{ tva, po to ma ka
Ma ja In di ja na ca iz po kra ji ne ^ja pas u
Me ksi ku. Nji hov naj po zna ti ji go vor nik,
ali ne i li der, pot ko man dant Mar kos (sub -
co man dan te Mar cos), za ra zli ku od os ta -
lih za pa tis ti ~kih ko man da na ta, ni je Ma ja.
Za pa tis ti su dio, a do brim dije lom i in spi -
ra ci ja al ter glo ba lis ti ~kog po kre ta i ima ju
ja ku me |u na ro dnu po dr{ku. Me ksi ~ki in -
di jan ci su pro zva li se be za pa tis ti po me ksi ~kom re vo lu ci ona ru,
bor cu za agrar nu re for mu Emi li ja nu Za pa ti, po zna tog po izja vi:
"Bo lje je umrije ti na no ga ma ne go `i vje ti na ko lje ni ma."
Da li znate
Nor man Bej ts
Po ne kad se, iako ri jet ko,
po ja ve to li ko ka ra kter ne
ulo ge da se glu mac ko ji ih
je odi grao, i to do bro, jo{
du go ili ni kad ne mo `e ri -
je {i ti fi kti vnog ime na ko je
ga pra ti. Ta kav je slu ~aj s
Nor ma nom Bej tsom i En -
to ni jem Per kin som.
Je dna od naj ve }ih ho ror
iko na, prem da je za pra vo
knji `e vni lik, po pu lar nost
je ste kla za hva lju ju }i ge ni -
jal cu Al fre du Hi ~ko ku i
ne po nov lji voj glu mi po -
me nu tog Per kin sa. Nor man Bej ts je izvor no fi kti vni lik ro ma na
"Psi ho" auto ra Ro ber ta Blo ha. Hi ~kok je 1960. go di ne ekra ni zovao
tu pri ~u, stvo riv {i le gen dar ni ho ror tri ler ko ji }e po ma } i gra ni ce ka -
ko te hni ~koj stra ni sni ma nja, ta ko i ka ra kte ri za ci ji li ko va. Ono sla bo
po zna to je da se obje pri ~e za pra vo te me lje na is ti ni tom do ga |a ju i
stvar nom se rij skom ubi ci.
No, kre ni mo od po ~et ka. Nor man je kao dje ~ak pre trpio emo ci -
onal no, a vje ro ja tno i se ksu al no mal tre ti ra nje od svo je maj ke, ko ja
ga je uvje ri la da su `e ne i seks izvor svih za la. Na kon o~eve smrti,
Nor man i maj ka `i vje li su u emo ti vno ovi snoj i bo le snoj ve zi, da bi
ona u nje go voj ti nej d`er skoj do bi na {la lju ba vni ka. Bej ts se ni je
mo gao no si ti s lu |a ~kom lju bo mo rom te ih je obo je ubio stri hini -
nom, a maj~ino ti je lo je sa ~u vao. Vje ro ja tno ka ko bi po ti snuo kriv -
icu i za bo ra vio na maj ~i nu smrt, kod Nor ma na se ra zvio sin drom
po dvo je ne li ~nos ti. Mo `da naj za ni mlji vi ji dio pri ~e ve zan je uz
stvar nog Nor ma na, odno sno Eda Ge ina, je dnog od naj ve }ih ubi ca u
ame ri ~koj is to ri ja ~i ji su zlo ~i ni {o ki ra li ja vnost bi zar no{ }u i mor bi -
dno{ }u. Ro |eni u po ro di ci u ko joj je otac bio al ko ho li ~ar, a maj ka
vjer ski fa na tik, Ed i nje gov brat od ga ja ni su u po tpu noj izo la ci ji jer
je ma ma Augus ta `e lje la svo je si no ve sa ~u va ti od lo {ih uti ca ja. Na -
kon maj~ine i bratove smrti, Ed kre }e u svoj ubi la ~ki po hod. Kad
su ga hap si li po li ci ja je u nje go voj ku }i pro na {la ti je lo po slje dnje
`rtve, za ve za na za gle` nje ve i bez gla ve vi si la je na opa ~ke, a tor zo
joj je bio po tpu no ra spo ren - od vra ta do zdje li ce. Pre tra `u ju }i ku }u
pro na {li su odre za ne gla ve ko je su ukra {a va le no ge kre ve ta, za slon
na svje ti ljci i pres vla ke na ka u~u na ~i nje ne od ljud ske ko `e, di je lo -
ve lu ba nje pre tvo re ne u zdje li ce, ljud sko srce, mas ku za li ce na -
prav lje nu od ko `e s li ca `rta va, ogrli cu od ljud skih usa na, prsluk od
va gi na i gru di i jo{ mno go si tni ca sprav lje nih od di je lo va ljud skog
ti je la, uklju ~u ju }i i re men od bra da vi ca. Mo `da vam je sad ja sno {to
je in spi ri ra lo Ha ri sov film "Kad ja ga njci uti hnu". Lik ubi ce Ba fa lo
Bi la u tom dje lu, kao i u "Crve nom zma ju", sa vr{e no od go va ra zlo -
~i ni ma ko je je po ~i nio Ed Ge in.
re nje uto pij skog sna. Veliki tro {ko vi odr`a va -
nja i lo {i ma te ri ja li pre tvo ri li su ovaj san u
sim bol ru `no }e i si ro ma{ tva. Vi so ki stam be ni
ne bo de ri po slje -
dnja su mjes ta
na ko ji ma bi lju -
di `e lje li `i vje ti.
Spu {ta -
nje na Mje -
sec: Uzbu |e nje
ko je je pra ti lo mi si ju
le tje li ce "Apol lo 11"
ko ja se spus ti la na po -
vr{i nu Mje se ca 1969.
go di ne i sla vne ri je ~i as -
tro na uta Ni la Ar mstron ga
ka da je pos tao prvi ~o vjek
ko ji je stao na po vr{i nu
ne kog sve mir skog ti je la
izu zev na {e pla ne te bi -
lo je ogro mno. Fo to -
gra fi je ne pris tu pa ~nog
te re na bi le su za div lju ju }e. "Apo lo
11" i pet dru gih le to va ko ji su usli je di li
sva ka ko su in spi ri sa li ge ne ra ci je nau ~ni ka,
ali tu `no - sa mo je je dan nau ~nik Ha ri son [mit,
ge olog, po sli je Ar mstron ga "pro {e tao" po vr{i nom
Mje se ca to kom mi si je "Ap lo 17" 1972. go di ne,
na kon ~e ga je NA SA uki nu la ove mi si je.
Ku }ni ro bo ti: Pe de se tih go di na
pro {log vi je ka pre dvi |a nja ka ko }e iz gle da ti
`i vot lju di do kra ja mi le ni ju ma po dra zu mije -
va la su ro bo te u ku }nom okru `e nju. Ne za vi sne
ma {i ne s vje {ta ~kom in te li gen ci jom i{e ta le bi
iz fil mo va nau ~ne fan tas ti ke pra vo u na {e do -
mo ve. Oni bi po ma ga li do ma }i ca ma u svim
ku }an skim po slo vi ma, od usi sa va nja do pra -
nja. Da nas se ro bo ti ko ris te sa mo u voj ne svrhe
u ne kim be spi lo tnim le tje li ca ma ili za ukla nja -
nje ek splo zi va, sa da ljin skim na vo |e njem ko je
kon tro li {u lju di.
Vi de ofon: Pred stav lje na u emi si ji
"Svi jet bu du }nos ti" kra jem osam de se tih go di -
na, vi deo-kon fe ren ci ja na go vjes ti la je na ~nin
na ko ji }e lju di ko mu ni ci ra ti u bu du }nos ti. Ne
sa mo da }e ra zgo va ra ti s pri ja te lji ma na dru -
gom kra ju svi je ta, ve} }e ih mo }i i vi dje ti. U
stvar nos ti vi de ofo ni su bi li po tpu ni pro ma {aj i
ni su ima li ni ka kav ve }i zna ~aj za lju de, po se -
bno ka da se po ja vio In ter net. Umjes to to ga da -
nas vi deo-fun kci ju na mo bil nom te le fo nu lju di
ko ris te ka ko bi sni mi li be smi sle ne pi jan ke ili
ne ke dru ge ~u dne si tu aci je.
Mi ni: Re vo lu ci onar no vo zi lo "Bri tish
Mo tor Cor po ra ti on" i nje go vi na slje dni ci u~i ni li
su da ma li auto mo bi li pos ta nu za ni mlji vi i po -
pu lar ni. Mi ni je pos tao iko na {ez de se tih go di na
i slu `io je kao in spi ra ci ja no vim na ~i ni ma ugra -
dnje mo to ra i smje {ta ja pu tni ka. Uprkos tren du
za ta ko zva nim su per mi ni ji ma, na re dnih 40 go -
di na auto mo bi li su pos ta li ve }i i te `i. ^ak i
obnov lje na no va ver zi ja mi ni ja ko ju proi zvo di
ko ma ni ja BMW mno go je ve }a od svo je ori gi -
nal ne ver zi je. On je sa da 55 cen ti me ta ra du `i,
30 cen ti me ta ra {i ri i go to vo dvos tru ko te `i.
Ma glev vo zo vi: Jo{ je dno omi lje -
no ot kri }e "Svi je ta bu du }nos ti" bi li su ma gne -
tni vo zo vi, ko ji bi tre ba lo da budu no vi,
ul tramo der ni, su perbrzi na ~in tran spor ta. Bez
to ~ko va i {i na, vo zo vi su le bdje li iznad sna -
`nih ma gne tnih po lja du` {i na. Ma glev vo zo vi
u stva rnos ti su na {li pri mje nu u Ja pa nu i di je -
lo vi ma Ki ne. Uprkos to me {to ima ju po ten ci -
jal da ra zvi ju brzi ne ko je pre ma {u ju avi on,
naj ve }a pos ti gnu ta brzi na ma glev vo za bi la je
580 ki lo me ta ra na ~as, sa mo pet ki lo me ta ra
br`a od re kor dne brzi ne kon ven ci onal nih
elek tron skih vo zo va.
nisu uspjele
svi jet
30 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Bli zan ci u bor bi pro tiv po li ci je
[vaj car ske vlas ti ne mo -
}ne su pro tiv iden ti ~nih
bli za na ca Ha rol da i Mi -
ha ela Len ge na (38). Vo -
ze }i gra di }em Vin ter tu r,
bra }a su sa mo u pro {loj
go di ni do bi la 29 ka zni za
par ki ra nje. Ka ko di je le
auto, sva ki put su na su -
du tvrdi li da je auto vo -
zio onaj dru gi te se
izvu kli. Po li ci ja se ne
mo `e oslo ni ti ni na ka -
me re jer su Ha rold i Mi -
ha el go to vo iden ti ~ni te
je ne mo gu }e odre di ti ko -
ji je od njih u tom tre nut -
ku bio za vo la nom.
VI JES TI IZ NE SVI JES TI
I ri be pa te od mor ske bo les ti
Nje ma ~ki nau ~nik dr Re in -
hold Hil big sma tra da je do -
ka zao da ni ri be ni su imu ne
na tzv. bo lest kre ta nja, po zna -
ti ju kao mor ska bo lest. Nje go -
vi ek spe ri men ti su po ka za li da
pri na glim pro mje na ma smje -
ra i ri be u vo di pos ta ju de zo ri -
jen ti sa ne. Hil big je pro u~a vao efekat bes te `in skog sta nja u vo di u
sklo pu is tra `i va nja ko je je tre ba lo odre di ti po slje di ce bes te `in skog
sta nja na ljud sko ti je lo u sve mi ru. Ri be, njih 49, bi le su smje {te ne u
mi ni-akva ri jume ko ji su se na la zi li u avi onu ko ji se obru {a vao pre -
ma tlu da bi si mu li rao gu bi tak gra vi ta ci je s ko jim se su o~a va ju as -
tro na uti pri le tu u sve mir. Osam ri bi ca se po ~e lo okre ta ti u krug.
''Po tpu no se iz gu bi le osje }aj ra vno te `e, po na {a ju }i se kao lju di
ko ji ma je zlo. ^i ni se da gu bi tak kon ta kta o~i ma s po kre tom vo de i
vi bra ci ja ma ima ve li ki uti caj na nji ho vu de zo ri jen ti sa nost'', ka `e dr
Hil big.
Kam po vao pred ban ko ma tom
~e ka ju }i no vac
Go spo din Mao, vra tar
ko ji ra di u [en `e nu, u ju -
`nom di je lu ki nes ke pro -
vin ci je Gu an gdong,
na hra nio je ban ko mat sa
7.000 je na, odno sno oko
1.200 KM. Ko bni auto -
mat mu je po tom ja vio
gre {ku i za dr`ao no vac.
Na kon {to mu je ban ko mat pris toj no vra tio kar ti cu, Mao je oti {ao
do slje de }eg ban ko ma ta i us tvrdio da mu no vac ni je sjeo na ra ~un.
Ka ko se lju di ne obi ~no te {ko mi re sa idi oti zmom ne `i vih stvo re nja
ko ji bez par do na gu ta ju lo vu, ta ko je i Mao na zvao svo ju po ro di cu i
re kao im da mu do ne su kre vet i sto li}. Odlu ~io je, na ime, pro bdje ti
no} uz pro` drlji vi ban ko mat, za slu ~aj da na i|e neko dru gi i no vom
"gre {kom" po ku pi nje gov no vac, ko ji je o~i to ne gdje za peo. Uju tro
su slu `be ni ci ban ke ser vi si ra li auto mat i vra ti li mu no vac.
Naj ~u dni ji
ra zlo zi za
ra zvod
d an ti ~kog Ri ma, pre ko In di ja na ca, sve
do Egip ta, Ka na de, En gles ke,
Sje di nje nih Dr`a va i Ja pa na - ra -
zlog za ra zvod ima li su svi, a ne -
ki od njih su stvar no bi li smi je {ni.
U Ka na di bi bi lo do vo ljno da `e na
do ka `e da je gla sno }a hrka nja nje nog
mu `a je dna ka onoj auto mo bi la za trke i do bi la bi ra -
zvod.
U an ti ~kom Ri mu sva ki bi se mu` mo gao la ko ri je -
{i ti svo je su pru ge uko li ko bi mu ona bi la ne vjer na, ako
bi na pra vi la du pli kat klju ~e va mu `e vog vin skog po dru -
ma ili ako bi pi la vi no ko je ni je sa zre lo.
Ne za bo ra vi mo spo me nu ti da su sta ri lis ci Ri mlja -
ni, ka ko bi se obezbijedi li da nji ho ve `e ne ne zlo upo tre -
blja va ju al ko hol, izmi sli li pre kra snu tra di ci ju, ko ja je
pos ta la ta ko po pu lar na da je pre `i vje la sve do da nas -
lju blje nje `e ne u us ta.
Pre ma za ko nu Ma nua, In di jan ci su ima li pra vo da
pro mi je ne `e nu ako ne bi ro di la dje cu ni na kon osme
go di ne bra ka, ako bi i na kon 10. go di ne bra ka ra |a -
la sa mo mrtvu dje cu, ili ako bi i na kon 11. go di ne
ra |a la sa mo `en sku dje cu. No, u slu ~a ju da se
In di ja nac o`e nio izu ze tno sva dlji vom `e nom,
ra zvod bi mu bio do zvoljen na li cu mjes ta.
Sli ~no je i u Ki ni. Ta mo se sva dlji vost i
tra ~a nje sma tra ju do vo ljnim ra zlo zi ma za
ra zvod bra ka.
Bu ~no pra nje po su |a, kao i os ta li "gla sni"
doma}inski po slo vi u Ita li ji su sma tra ni ozbi ljnim po -
vo dom za ra zvod bra ka.
U Egip tu je je dan pro fe sor po zvao po li ci ju i is tog
tre na za tra `io ra zvod jer se sma trao pre va re nim. Na -
ime, u bra ~noj pos te lji je ot krio da mu je no va su pru ga
- }e la va.
Kod Ko re ja ca je pos to ja lo sedam gla vnih uzro ka za
ra zvod. Naj ve }i od svih bio je ne po {to va nje su pru go vih
ro di te lja. I dok je ovo sma tra no ozbi ljnim bra ~nim pro -
ble mom, ne ra zu mi je va nje ili ne sla ga nje ka ra kte ra su -
pru `ni ka sma tra ni su ni {ta vnim.
^in van da li zma u En gles koj bio je sa svim do vo ljan
za po kre ta nje ra zvo da. Ne il Dju hart, stras tve ni obo `a -
valac fudbala, tvrdio je upra vo to. Ra zlog za ra zvod
bra ka bio je van da li zam nje go ve `e ne, ko ja je opra la
nje go vu omi lje nu ma ji cu sa auto gra mi ma omi lje nih mu
fudbalera.
Ne da vno je u SAD op~i nje nost Ru bi ko vom koc -
kom bio do vo ljan iz go vor za ra zvod, kao i za po dje lu
imo vi ne izme |u dvi ju za va |e nih stra na. Kom pli ko va na
koc ka, na prav lje na za ra zvi ja nje men tal nih spo so bnos ti
hen di ke pi ra ne dje ce, ta ko je pos ta la ka men spoticanja
me |u su pru `ni ci ma. Na kon ra zvo da, koc ka je os ta la u
vla sni{ tvu onog su pru `ni ka ko ji je sma tran `rtvom.
Za kraj spo me ni mo i Ja pan, gdje se ra zvod mo gao
do bi ti uko li ko je je dan od su pru `ni ka spa vao u ne pri -
kla dnom po lo `a ju.
O
U slu ~a ju da se
In di ja nac o`e nio
izu ze tno sva dlji vom
`e nom, ra zvod
bi mu bio do zvoljen
na li cu mjes ta
26. 4. 2009. ofekfmkb 31
ART
Dan ce
Vin gsi Val des, pri ma
ba le ri na Na ci onal nog
ba le ta Ku be sla vi
25 go di na ra da
Art Mon thly
Glen Bra un izlo `bom
u Ga le ri ji "Ta te"
Li ver pul obno vio
is to rij ske sli ke
sli kar, crta~ i va jar. Sa 22 go di ne odla zi u
Pa riz, gdje je u~io sli ka nje, a za tim nas ta vio
`i vje ti i stva ra ti. U tom raz do blju pa sve do
Prvog svjet skog ra ta Mo di lja ni ugla vnom
izra |u je ka me ne skul ptu re in spi ri sa ne afri -
~kom umje tno{ }u.
Umro je od tu ber ku lo ze uzro ko va ne `i -
vo tom u lo {im uslo vi ma, te ne uren dim `i vo -
tnim na vi ka ma i pre ko mjer nom upo tre bom
al ko ho la i nar ko ti ka. Nje go vi iko ni ~ki ra do -
vi du bo ko su ure za ni u ko le kti vno sje }a nje i
nas tav lja ju fas ci ni ra ti po sma tra ~e i da nas.
Sa izu ze ci ma ne ko li ko pej za `a, Mo di -
lja ni je va kre ati vna ener gi ja bi la je u po tpu -
nos ti us mje re na por tre ti ma i sli ka nju
`en skih akto va. Mo di lja ni je ve sli ke du bo ko
su uko ri je nje ne u is to ri ju ita li jan ske umje -
tnos ti, crta ju }i po se bno for mal nim je zi ci ma
re ne san se i ma ni ri zma. Ove for me on je
kom bi no vao sa ele men ti ma iz ek spre si oni -
zma, ku bi zma i sim bo li zma, te ta ko |e mo ti -
vi ma afri ~kih skul ptu ra, ~i ji su ga pri vi dni
pri mi ti vi zam i pri sus tvo iko ni ~kih mo ti va
fas ci ni ra li kao i mno ge avangar dne umje tni -
ke to ga vre me na.
Mo di lja ni je vi ra do vi ne mo gu se je -
dnos ta vno kla si fi ko va ti kao dje la bi lo ko jeg
spe ci fi ~nog mo der nog sti la kao {to je ku bi -
zam ili fa uvi zam. Ali i da lje oni no se sna `no
svje do ~an stvo ne umo lji vos ti, ne mi ra i en tu -
zi ja zma umje tni ka ko ji je bio isu vi {e svjes -
tan svo je ra nji vos ti i smrtnos ti i ko jem je bi -
la po tre bna eufo ri ja in to ksi ka ci je ka ko bi
`i vio i stva rao.
Mo di lja ni je va ka ra kte ris ti ~na ek scen -
tri ~nost sa po vre me nom me lan ho li jom nje -
go vih por tre ta, za div lju je po sma tra ~e do
da na{ njih da na.
Sve obu hva tna izlo `ba u Bo nu sli je di
bio graf ski `i vot umje tni ka i odra `a va zna -
~aj ne preo kre te u nje go vom `i vo tu. Mu zej
umje tnos ti po ku {ao je ovom pos tav kom da
pred sta vi se le kci ju sli ka, crte `a i ne ko li ko
skul ptu ra Ama dea Mo di lja ni ja nas ta lu
izme |u 1900. do 1919. go di ne ka ko bi
omo gu }i o po sje ti oci ma da ste knu {i ru sli ku
opu sa ovog je dnis tve nog umje tni ka. Izlo `ba
je otvo re na do 30. av gus ta.
Pri re di la: Na ta {a TE [I]
d sre di ne apri la do kra ja
av gus ta Mu zej "Ro den"
u Pa ri zu po sve tio je pa` -
nju spe ci jal noj umje tnos -
ti por tre ta ve li kog
fran cus kog va ja ra Ogis ta
Ro de na kroz izlo `bu
"Fa bri ka por tre ta, Ro den
i nje go vi mo de li" kao i kroz nji hov sa vre -
me ni nas ta vak, dva vi deo-ra da bri tan ske
umje tni ce D`i li jen Ve ring pod na slo vom
"Ispo vjes ti/Por tre ti".
Kre ati vna ra di oni ca, ali ta ko |e i dru{ -
tve ni pre gled, izlo `ba "Fa bri ka por tre ta, Ro -
den i nje go vi mo de li" po zi va po sje ti oce da
is tra `e i ot kri ju obi man, ali ma lo po znat rad
por tre tis te Ogis ta Ro de na (1840 - 1917).
Pos tav ka is ti ~e umje tni kov kre ati vni pro ces
i pris tup u nas tan ku por tre ta. Mo de li ra na od
gli ne, li ca Bo dle ra, Kle man sa i Bal za ka po -
javljuju se me |u li ci ma bur `o azi je s kra ja
19. vi je ka. Po se bno za ovu iz lo` bu, Mu zej
"Ro den" iznio je res ta uri ra na dje la iz svo jih
os ta va od ko jih su ne ka ja vnos ti pri ka za na
prvi put.
Ja vno ili li ~no, ko me mo ra ti vno ili u za -
bo ra vu, va jar Ro den stvo rio je to kom svo je
ka ri je re ve li ki opus ra zno li kih por tre ta.
Umje tni ci, po li ti ~a ri, ban ka ri, `e ne ko je je
vo lio, `e ne iz Fran cus ke i ci je lo ga svi je ta,
sva li ca Ro de no vog vre me na - umej tnik ih
je u~i nio bes mrtni ma u ma te ri jal noj for mi i
da nas su sa ku plje ni na je dnoj izlo `bi.
Ka ko bi za bi lje `io fi zi ~ke i emo ci onal -
ne ka ra kte ris ti ke mo de la ko je je por tre ti sao,
Ogist Ro den ra dio je skul ptu re u gli ni di rek -
tno s re alis ti ~nih ski ca ili fo to gra fi ja ko je je
sam pra vio. Ko ris te }i mra mor, gips, bron zu
ili pe ~e nu gli nu, obli ku ju }i de for mi sa ne vra -
to ve i ve li ka is ta knu ta ~e la, umje tnik se
igrao s ma te ri ja li ma i pro por ci ja ma tra ga ju }i
za "in te le ktu al nom ana to mi jom" ka ko bi is -
ta kao unu tra{ nji duh svo jih mo de la.
Kon stru kci ja Ro de no vih por tre ta ima za
re zul tat {i ru re fle ksi ju na odnos izme |u
egzak tnog i uni ver zal nog, izme |u op {teg i
po je di na ~nog. Mo del Ro de nu odre |u je for -
mu, li ni je li ca po je dnos tav lje ne su ili uve }a -
ne, de ta lji i li ~nost uti ~u na skul ptu ru u
cje li ni.
Ka ko bi stvo rio pos thu mni por tret Ono -
rea de Bal za ka, Ro den je ko ris tio mo del mu -
{kar ca iz Tu re na, ~i je su crte li ca
ka ra kte ris ti ~ne za to fran cus ko po dru ~je, a
kod nje ga su evo ci ra le pi{ ~ev izraz li ca. Por -
tret [ar la Bo dle ra ta ko |e je pro iza {ao iz li ca
al ter na ti vnog mo de la.
Su o~en sa svo jim por tre tom, fi lo zof
Kle man so izja vio je: "To ni sam ja." Ali bez
su mnje je u ovoj dis tan ci izme |u op {teg i
po je di na ~nog, izme |u por tre ti sa nog mo de la
i zavr {ne skul ptu re izra `e na sva umj etni ko -
va sna ga in ter pre ta ci je i sim bo li zma. "Kle -
ma sno se be vi di ona kvim ka kav za is ta jes te.
Ja ga vi dim kao dio le gen de," obja snio je
Ro den.
O
Re tro spe kti va Mo di lja ni ja
Mu zej je iznio
res ta uri ra na
dje la iz svo jih
os ta va od
ko jih su ne ka
ja vnos ti
pri ka za na
prvi put
Bes mrtnost
Ro de no vih por tre ta
Ita li jan ski sli kar u Mu ze ju
umje tnos ti u Bo nu
Ja vno ili li ~no,
ko me mo ra ti vno ili
u za bo ra vu, va jar je
stvo rio to kom svo je
ka ri je re ve li ki opus
ra zno li kih por tre ta.
Umje tni ci, po li ti ~a ri,
ban ka ri, `e ne ko je
je vo lio, `e ne iz
Fran cus ke i ci je lo ga
svi je ta - umje tnik ih
je u~i nio bes mrtni ma
N. TE [I]
Mu zej umje tnos ti u Bo nu pred sta vio je
ne da vno re tro spe kti vnu izlo `bu ra do va ita li -
jan skog sli ka ra Ama dea Mo di lja ni ja, ko jom
`e li oda ti po ~ast ovom izu ze tnom umje tni ku
ra no pre mi nu lom, u do bi od sa mo 35 go di na.
Ama deo Mo di lja ni (1884 - 1920) bio je
je dan od naj zna ~aj ni jih sli ka ra 20. vi je ka.
Ro |en u ita li jan skom gra du Li vor no, u si ro -
ma {noj je vrej skoj po ro di ci, Mo di lja ni je bio
Mo di lja ni je va kre ati vna
ener gi ja bi la je u po tpu nos ti
us mje re na por tre ti ma
i sli ka nju `en skih akto va
Izlo `ba po sve }e na
ve li kom va ja ru u Pa ri zu
Su o~en sa svo jim
por tre tom, fi lo zof Kle man so
izja vio je: To ni sam ja
ofekfmkb!26. 4. 2009.
ge, fo to gra fi je, te audio i vi deo za pi si
za je dni ~kom sa ra dnjom UNES CO-a i
32 par tner ske us ta no ve po hra nje ni su
na in ter net stra ni ca ma ove bi bli ote ke s
ci ljem da pod sta knu me |u na ro dnu kul -
tur nu raz mje nu i pri do ne su o~u va nju
vi {e je zi ~nos ti.
Idej ni za ~e tnik pro je kta Bi lin gton
izja vio je da Svjet ska di gi tal na biblio-
teka ra spo la `e mno gim je din stve nim i
do sa da za ve }i nu ne dos tu pnim do ku -
men ti ma. Svi su do ku men ti ske ni ra ni i
dos tu pni za pro u~a va nje na ori gi nal nim
je zi ci ma na ko ji ma su na pi sa ni, no
obja{ nje nja unu tar di ja lo {kih pro zor ~i }a
po jav lju ju se na se dam svjet skih je zi ka.
Arap ski, ki nes ki, en gles ki, fran cus ki,
{pa n ski i rus ki su iza bra ni jer se ubra ja -
ju u slu `be ne je zi ke UN-a, dok je je
por tu gal ski do dat, jer su bra zil ske in sti -
tu ci je otpo ~et ka bi le uklju ~e ne u re ali -
Iako je sla vna Ale ksan drij ska bi-
blioteka uni {te na pri je vi {e od dva vi -
je ka, vra ta svo je vir tu el ne ri zni ce
otvo ri la je Svjet ska di gi tal na bi bli ote -
ka, nas ta la po uzo ru na sla vnu egi -
pat sku pret ho dni cu.
Ka da j e pri j e ~e t i ri go di ne
upra vnik Bi bli ote ke ame ri ~kog
Kon gre sa D`ej ms H. Bi lin gton
pre dlo `io po kre ta nje pro je kta s ci -
ljem da na je dnom mjes tu oku pi
kul tur nu ba {ti nu ci je lo ga svi je ta,
mno gi su ide ju oci je ni li naj ve }im
po du hva tom sa vre me nog do ba.
Bi lin gto no va ide ja, in spi ri sra na
~u ve nom Ale ksan drij skom bi -
bli ote kom u Egi pt u, bi la je da u~i ni
dos tu pni m naj va `ni je is to rij ske do ku -
men te i kul tur no na slije |e po hra nje no
{i rom svi je ta.
Dre vni ru ko pi si, ma pe, kar te, knji -
ko ris ti la ga ni je ma te ri ja le.
"Za me ne fo to gra fi ja ni je bi la ve oma za ni -
mlji va. Ne `e lim da ka `em da je `anr fo to gra fi -
je ne za ni mljiv, ve} lju di u tom me di ju,
fo to gra fi su bi li ne za ni mlji vi. Ovo je mo je li ~no
mi{ lje nje, ali ja sma tram da se oni ra zli ku ju od
va ja ra", izja vio je Gvon i do dao:
"Mi slim da na kon {to sam ovo shva tio, po -
~eo sam se be zva ti va ja rom."
On ~es to svo je mo de le stav lja u ve oma ~u -
dne po lo `a je za to {to ga za ni ma ka ko ljuds ko
ti je lo mo `e iz ra zi ti ra zli ~i ta zna ~e nja u dru ga ~i -
jim kon tek sti ma.
Gvon ta ko |e kom bi nu je ljud ske i `i vo tinj -
ske for me ka ko bi stvo rio mit ska, mu ti ra na bi }a.
"Za sva ku in sta la ci ju imam sop stve ne na -
mje re i mi sli, ali obi ~no ne izra `a vam ek spli ci -
tno ko je su to na mje re", obja snio je.
Na Gvo nov rad uve li ko uti ~u re kla me i
nji ho va in ter pre ta ci ja u dru{ tvu.
"Re kla mi ra nje je naj pre ci zni ji odraz tre nu -
tnih vre me na, ali sa alu zi ja ma fan tas ti ~nog",
izja vio je umje tnik do da ju }i:
"Re kla me po zaj mlju ju od umje tnos ti, a ka -
sni je umje tnost po zaj mlju je od re kla ma."
Gvon ko ji je di plo mi rao na od sje ku za
skul ptu ru Uni ver zi te ta Hong-ik da nas je je dan
od naj po zna ti jih sa vre me nih umje tni ka u Ko re ji
upra vo zbog svog ne kon ven ci onal nog pris tu pa
skul ptu ri ko ji uklju ~u je i po zna te mo de le kao
{to su ~la no vi mu zi ~kog ben da "Ke ane", ko ji su
iza bra li da nje go va ne obi ~na dje la pro mo vi {u
nji hov al bum "Per fect Symmetry".
Gvon je ura dio izme |u 1.000 i 3.000 fo to -
gra fi ja sva kog od ~la no va ben da, a za nas ta nak
skul ptu ra bi lo je po tre bno oko {est se dmi ca.
Osang Gvon ta ko |e je na ~i nio i skul ptu ru Gre -
ja ma Me si ja, en gles kog mu zi ~a ra i osni va ~a
ben da "808 Sta te" iz Man ~es te ra, ko ja je pre mi -
jer no izlo `e na upra vo u ovom gra du.
Na ta {a TE [I]
o rej ski umje tnik Osang
Gvon stva ra ne vje ro va tne
skul tptu re od sto ti na fo to -
gra fi ja mo de la ta ko {to ih
pa` lji vo sla `e na gip sa nu
ma ke tu u pri ro dnoj ve li ~i -
ni.
Gvo no ve izu ze tne skul ptu re na ~i nje ne su
ta ko {to je fo to gra fi sao ra zli ~i te di je lo ve ana to -
mi je mo de la, za tim ra zvi jao i {tam pao fo to gra -
fi je, da bi ih na kra ju sve za je dno spo jio na
ma ke tu izli ve nu od gip sa.
Umje tnik Osang Gvon (35) obi ~no sni mi
od 300 pa do ne ko li ko hi lja da fo to gra fi ja svo jih
mo de la iz svih uglo va.
Kao stu dent Gvon je pra vio skul ptu re od
bron ze, ka me na ili drve ta, ali umo rio se od
prav lje nja ta ko ve li kih pre dme ta i odlu ~io da
^es to svo je
mo de le
stav lja
u ~u dne
po lo `a je za to
{to ga za ni ma
ka ko ljud sko
ti je lo mo `e
izra zi ti
ra zli ~i ta
zna ~e nja u
dru ga ~i jim
kon tek sti ma
[ta nu di Svjet ska di gi tal na bi bli ote ka
Je din stve ni do ku men ti na
Svi su
do ku men ti
ske ni ra ni
i dos tu pni za
pro u~a va nje
na
ori gi nal nim
je zi ci ma
K
Skul ptu re od
Ko rej ski umje tnik
Osang Gvon stva ra
ne vje ro va tne
kre aci je
32
26. 4. 2009. ofekfmkb 33
KULT SEDMICE
BEO GPAD - P|e sa •| bra z|| ske tru pe Ba |et qra da Sao Pa o|a (Ba -
|e da O| da de de Sao Pa u|o) |zvo de pred sta vu to kom qo d|s njeq
P|e snoq íes t| va |a u Beo qra du.
GAP - Sta tua
pod na z| vom P| -
eta pred stav |ja
lsu sa Hr|s ta ka -
ko sje d| na e|ek -
tr| •noj sto || c|. rad
br| tan skoq v aja -
ra Po |a Fra je ra
|z|o ze na je u ka -
te dra || Ga pa. u
íran cus k|m A| pa -
ma. Sta tua |z|o -
ze na u ka te dra ||
od ne dje |je pr| je
Üs krsa |za zva |a
je mno qo kon -
tro ver z|.
HAN GOOÜ - Po sje t| |ac po sma tra s|| ku na |z|o zb| mo der ne k| nes -
ke umje tnos t| u Han qcou u |s to •noj k| nes koj pro v|n c| j| Oe d| janq.
Je dan od naj bo |j|h na •| na da se brzo za ra d| to kom pro te k||h qo -
d| na b| |o je da se ku p| ne ka od s|| ka sa vre me n|h k| nes k|h umje tn| -
ka. a|| trqov c| da nas stra hu ju da ce ne s| qur na í| nan s|j ska s| tu ac| ja
os ta v| t| mno qa dje |a sa ove |z|o zbe bez v|a sn| ka.
BPl SEL - Po sje t| oc|
q|e da ju s|| ke |spod
sku| ptu re Le sa ute -
ra ||e be| q|j skoq ar -
h| te kte Lu ka Su |te na
na |z|o zb| O| te ve -
qe ta b|e u Mu ze ju
O| nquan t e na | re
Br| se |u. lz|o zba ce
tra ja t| do kra ja av -
qus ta. Ü tu ne |u ko j|
pro |a z| |spod q|a -
vnoq qra da Be| q| je
Luk Su |ten stvo r|o je
de kor |n sp| r| san sv| -
je tom b| |ja ka | ve qe -
ta c| je.
za ci ju pro je kta. Iako pos to ji mo gu -
}nost do da va nja no vih je zi ka, na gla -
sak }e pri mar no bi ti stav ljen na
po ma ga nje u di gi ta li za ci ji kul tur ne
ba {ti ne ze ma lja tre }eg svi je ta.
Pri je sve ga na mi je nje na |a ci ma,
stu den ti ma i mla dim nau ~ni ci ma, bi -
bli ote ka tre nu tno ra spo la `e ma te ri ja li -
ma 26 bi bli ote ka iz 19 ze ma lja svi je ta.
Zbir ka me |u os ta lim na uvid nu di
"\avolju Bi bli ju" iz 13. vi je ka, do pri -
nos [ved ske na ci onal ne bi bli ote ke,
ori gi nal ne "Ezo po ve ba sne" i izvor ni
pri mje rak prvog ro ma na "Ge nji mo no -
ga ta ri" (Pri ~a o Ge nji ju), ja pan ske
dvor ske spi sa te lji ce Mu ra sa ki Shi ki -
bu. Ro man je nas tao kra jem 10. vi je ka
pri znat je kao je dno od naj bo ljih dje la
svjet ske knji `e vnos ti, a na Za pa du se,
zbog obil nog tek sta, obi ~no po jav lji -
vao u skra }e nim ver zi ja ma.
Za on li ne pro u~a va nje su dos tu pni
as te ~ki ru ko pi si u ko ji ma se prvi put
spo mi nje ime Isu sa Hris ta, kao i dje la
arap skih u~e nja ka na te mu mis te ri ja al -
ge bre, te ame ri ~ka "Po ve lja pra va" (Bill
of rig hts) iz 1789. go di ne. Osim zna ~aj -
nih is to rij skih do ku me na ta, ri zni ca di gi -
tal ne bi bli ote ke nu di i po dat ke o
sla vnim oso ba ma ko je su obi lje `i le po -
je di na raz do blja. Za ni mljiv je ori gi na lni
zah tjev za ame ri ~ko dr`av ljan stvo naj -
po zna ti je da di lje pro {lo g vijeka Ma ri
fon Trap, ko ja je za vri je me Dru gog
svjet skog ra ta emi gri ra la u SAD, a o
nje nom `i vo tu je sni mljen mju zikl i
film "Mo je pje sme, mo ji sno vi".
Po sje tioci on li ne bi bli ote ke na ne -
ko li ko na ~i na mo gu pre tra `i va ti ar hi vi -
ra nu gra |u. Ta ko, na pri mjer, mo gu
iza bra ti po dru ~je na uke, geo gra fi je ili
li te ra tu re to kom ~etvrtog vi je ka i pro -
Ko rej ski umj etnik ko ji stva ra ova ko ne obi -
~nom te hni kom ni je ogra ni ~en sa mo na mu zi ~a -
re. On je na pra vio i skul ptu re en gles kih
ko nji ~kih po li ca ja ca.
In spi ra ci ja za nje go vu se ri ju tro di men zi -
onal nih skul ptu ra pod na slo vom "De odo rant
Type" bi la je u po tpu nos ti pra kti ~na.
"Kao stu dent ~es to sam ko ris tio te {ke ma -
te ri ja le po put ka me na, bron ze ili drve ta. Ka da
bih morao da pre ne sem svo je dje lo, ono bi bi lo
prete {ko, ta ko da sam odlu ~io da na prav im ne -
{to mno go la k{e", obja snio je Gvon i do dao:
"Ra zvio sam mo to da ni ka da ne na pra vim ni {ta
{to ja i pri ja telj ne mo `e mo la ko pre ni je ti."
Osang Gvon imao je prvu so lo izlo `bu
2001. go di ne i od ta da je izla gao {i rom svi je ta,
ulju ~u ju }i i pro {lo go di{ nju pos tav ku u Grad skoj
ga le ri ji Man ~es te ra. Gvon `i vi i stva ra u Ko re ji,
a nje go va ma ti ~na ga le ri ja ko ja ga pred stav lja
je Ga le ri ja "Ara rio" ~i je je sje di {te u Se ulu.
LON DON - Za po s|e n|k Ga |e r| je Ohr|s Bee t|es u Lon do nu no s|
por tret Me r| ||n Mon ro br| tan skoq ío to qra ía Se s| |a B| to na. Pe tro -
spe kt| vna |z|o zba ra do va ovoq umje tn| ka b| ce po nu de na na au -
kc|j sku pro da ju u sa ra dnj| sa ku com Sot heby's u Lon do nu
po s|| je |z|o zbe ko ja tra je do 16. ma ja.
In ter ne tu
Bi bli ote ka
tre nu tno
ra spo la `e
ma te ri ja li ma
26 bi bli ote ka
iz 19 ze ma lja
svi je ta
Gvon je
imao
prvu so lo
izlo `bu
2001.
go di ne i
od ta da
je izla gao
{i rom
svi je ta
lis ta ti sve {to se u to do ba do ga |a lo u
svi je tu ili pre tra `i ti cje lo ku pnu is to ri ju
ne ke ze mlje. Ko ri sni ci ima ju i mo gu -
}nost upo re |ivanja do ga |a nja u je -
dnom kra ju svi je ta s os tat kom ze ma lja.
Kao po ten ci jal ne pro ble me Bil lin -
gton vi di pri kaz no vi je is to ri je kod ko -
je pos to je od stu pa nja me |u po je di nim
ze mlja ma, naj ~e{ }e u ve zi sa per cep ci -
jom ne ta ko da vnih su ko ba. Svi ma je
omo gu }e no uplo adova nje is to rij ske
gra |e, pa su ta kvi su ko bi, po nje mu,
ne iz bje `ni. (T-por tal)
fo to gra fi ja
Kao stu dent
Gvon je pra vio
skul ptu re od
bron ze, ka me na
ili drve ta, ali
umo rio se od
prav lje nja
ta ko ve li kih
pre dme ta i
odlu ~io da
ko ris ti la ga ni je
ma te ri ja le.
Iza brao je
fo to gra fi je
34 ofekfmkb!26. 4. 2009.
M
U
Z
I
K
A
Bla `en ka LE JI]
ip-hop gru pa "Slum & Di ja na Te p{i}", ~i je
me lo di ~ne hi to ve u po slje dnje vri je me mo `e -
te ~u ti na ve }i ni do ma }ih ra dio-sta ni ca, gos -
to va la je na al bu mu "Ra ne 2" srbi jan skog
re pe ra Si na, a ne da vno su sni mi li i pje smu
"Li je va, de sna", ko ja se na {la na Si no vom no -
vom al bu mu "Ra ne 3".
In spi ri sa na de {a va nji ma ko ja su za de si la pros to re
biv {e Ju go sla vi je, pje sma "Li je va, de sna" na do ma }im
ra dio-sta ni ca ma ve} je pos ta la ve li ki hit, a na ra dost
lju bi te lja nji ho ve mu zi ke pje sma }e us ko ro do bi ti i ja -
ko kva li te tan vi deo-spot.
S ob zi rom na to da }e pje sma "Li je va, de sna" bi ti
pro mo vi sa na i u Ka na di i u Ame ri ci, ~la no vi ben da
"Slum & Di ja na Te p{i}" si gur no }e do bro is ko ris ti ti
pri li ku da svo ju mu zi ku pred sta ve svjet skom tr`i {tu.
Raz go va ra li smo s ovim fan tas ti ~nim troj cem o pri pre -
ma ma za sni ma nje spo ta, o kam pa nji "Po ro di ca bez
Gru pa "Slum & Di ja na Te p{i}"
Lju bav pre ma
ne po zna je
Dosa d su
u~es tvo va li
na mno gim
iz da nji ma
pre ko ko jih
su svo ju
mu zi ku
{i ri li po
ci je lom
Bal ka nu
i po to me
pos ta li
po zna ti
kao gru pa
za ko ju
ne pos to je
gra ni ce
na si lja", te ka ko fun kci oni {u kao tim.
NN: Gos tu je te na mixta pe naj no vi jem al bu mu
"Rane 3" srbi jan skog re pe ra Sin s pje smom "Li je -
va, de sna", ko ji }e bi ti objav ljen u Ame ri ci, Ka na di
i Srbi ji. Ka ko je do {lo do to ga?
VUYA: Sin je srbi jan ski re per ko ji `i vi i ra di u
Ka na di i sa ra |i vao je s po zna tim svjet skim hip-hop
ime ni ma kao {to su Lil Vejn, T-Pa in itd. Od ra ni je smo
u do brom odno su s re pe rom Si nom, na ime ve} smo
gos to va li na nje go vim al bu mi ma "Rane 2" i "Ko so vo
Vi je tnam", gdje smo ima li hit pje smu u sa ra dnji s beo -
grad skom R&B gru pom MVP.
^im je za po ~et pro je kat sni ma nja al bu ma "Rane
3", do bi li smo po ziv da opet ura di mo pje smu, na ko ji
smo se oda zva li i ura di li pje smu "Li je va, de sna", ko ja
je in spi ri sa na de {a va nji ma ko ja su za de si la pros to re
biv {e Ju go sla vi je. Pje sma je odmah pro gla {e na hi tom
na ra znim ra dio-sta ni ca ma, a vi deo-spot je u pri pre mi,
za ko jeg mo ram na po me nu ti da }e bi ti i vi {e ne go odli -
~an, ta ko da o~e ku je mo do bar pro laz i na TV ka na li ma.
NN: Ko li ko je zna ~aj no za vas {to ste dio je -
dnog ta ko ve li kog pro je kta i {to }e te se mo }i pro mo -
vi sa ti mno go {i re ne go do sa da?
VUYA: Dosa d smo u~es tvo va li na mno gim iz da -
nji ma pre ko ko jih smo svo ju mu zi ku {i ri li po ci je lom
Bal ka nu i po to me pos ta li po zna ti kao gru pa za
ko ju ne pos to je gra ni ce i ko ja je u do brim
odno si ma i sa ra |u je s mno gim ime ni ma s
mu zi ~ke sce ne. Ovo je za nas jo{ je dan pro -
je kat u ni zu od ko jeg o~e ku je mo kva li te tnu
pro mo ci ju, ali ovaj put i van pros to ra Bal -
ka na. Da kle, lju di u Ka na di i Ame ri ci }e
ima ti pri li ku da u`i va ju u na {em zvu ku,
{to u sva kom slu ~a ju pred stav lja ve li ku
pro mo ci ju za nas. Me |u tim, ne sta je mo,
ne go da lje nas tav ljamo ra di ti pu nom pa -
rom, ta ko da se us ko ro mo `e o~e ki va ti i
na{ mixta pe "All in one" na ko jem gos -
tu ju naj ve }a ime na bal kan ske hip-hop
sce ne! Ve} je iza {la sin gl pje sma "Gle -
daj", ko ja je ra |e na za je dno s po zna tim
srbi jan skim re pe rom Ju ice-om, a nju
mo `e te ~u ti na na {oj Myspa ce stra ni -
ci www.myspa ce.com/slum bra te kao
i na YouTu beu.
NN: Us ko ro tre ba da
bu de ura |en i spot za ovu
pje smu. Ne {to vi {e o to -
Us ko ro }e
iz da ti
mixta pe
"All in one"
H
J. BA BI]
Po slje dnjih go di na je dno od naj ve }ih
mu zi ~kih ime na Bi jons No uls ve ~e ras }e
odr`a ti svoj prvi nas tup pred hrvat skom
pu bli kom u za gre ba ~koj "Are ni", gdje }e
pred sta vi ti tre }i stu dij ski al bum "I Am...
Sas ha Fi er ce". Al bum pred stav lja Bi jon sin
al ter-ego Sa {u Firs, ko ji je nas tao, ka ko sa -
ma pje va ~i ca ka `e, 2003. go di ne za vri je -
me sni ma nja hit sin gla "Crazy in Lo ve".
Ono {to da je ve li ki zna ~aj ovom
kon cer tu je {to }e to bi ti prvi nas tup
ame ri ~ke pop di ve na nje noj svjet skoj
tur ne ji "I Am...". Jo{ za ni mlji vi je je
da }e Bi jons ge ne ral nu pro bu
svjet ske tur ne je odra di ti upra vo u
Za gre bu, dan uo~i na jav lje nog
kon cer ta, a or ga ni za to ri kon cer -
ta u Za gre bu su "Lu pa Pro mo -
ti on" i "Beck'spe ri en ce".
Na tur ne ji ova ~la ni ca
ne kad po pu lar nog R&B trija
"Des tiny's Child" sa ra |u je s
po zna tim fran cu skim mo -
dnim di zaj ne rom Ti je ri jem
Mu gle rom, ko ji je, osim za
kre ati vno sa vje to va nje scen -
skog nas tu pa, za slu `an i za izuze-
tno ma {to vi te i se kse pil ne
kos ti me.
Ka ko bi pri re di la
ne za bo ra van {ou nas -
tup uz di na mi ~nu
ko reo gra fi ju i
vrhun ska vo kal na
izvo |e nja, pop di -
va Bi jons pro -
v o d i
s t r og
pre hram be -
ni re `im ko ji se sas to ji
ugla vnom od ve li kih
ko li ~i na vo }a
i po vr}a,
ri be i bi je -
log me sa.
Ve li ke ko li ~i ne ra zno vrsnog vo }a i
po vr}a or ga ni za to ri }e na bav lja ti od do -
ma }ih do bav lja ~a vo de }i ra ~u na o or -
gan skom po ri je klu na mir ni ca. Is to
vri je di i za me so i ri bu, s ob zi rom na to
da se ve }i na je la s po pi sa te me lji na me -
di te ran skoj ku hi nji. Ta ko }e Bi jons ima ti
pri li ku pro ba ti vrhun sku ja dran sku ri bu i
do ma }a ma sli no va ulja. Sva je la od
svje `ih, do ma }ih na mir ni ca pri pre mi }e
ke te ring slu `ba ko ja pra ti Bi jons na tur -
ne ji. Osim u zdra vim na mir ni ca ma, Bi -
jons }e mo }i u`i va ti u po tpu no bi je lom
bek stej d`u s mno go broj nim ukra snim
bi ljka ma i mi ri snim svi je }a ma.
Bi jon se @izel No uls je ame ri ~ka
pje va ~i ca, kan ta utor ka, glu mi ca, mu zi -
~ki pro du cent, pro du cent mu zi ~kih spo -
to va, ma ne ken ka, mo dna di zaj ner ka i
ple sa ~i ca.
Osno va la je `en ski R'n'B trio "Des -
tiny's Child" 1990. go di ne, s ko ji ma je
iz da la se dam al bu ma. Se dam go di na ka -
sni je obja vi la je da po ~i nje so lo ka ri je ru
i s pro du cen tskom ku }om "Co lum bia
Re cor ds" po tpi sa la ugo vor za tri al bu -
ma, ko je je do pro {le go di ne i iz da la.
To kom ka ri je re osvo ji la je de set na -
gra da "Grammy", od to ga se dam kao
so lo pje va ~i ca, za dos ti gnu }a u
mu zi ci, ali i mno ge dru ge na -
gra da, kao {to su dvi je Ame ri -
~ke mu zi ~ke na gra de i {est
MTV na gra da za naj bo lja vi -
deo i mu zi ~ku pro du kci ju.
Bi jon se je 2001. go di ne
pri mi la na gra du AS CAP
(Ame ri ~kog udru `e nja kom -
po zi to ra, auto ra i iz da va ~a)
za tek sto pis ca go di ne i ti me
pos ta la prva Afro ame ri kan ka i
dru ga `ena uop {te u is to ri ji te na -
gra de ko ja ju je do bi la.
Bjon se je ro |e na u Hjus to nu, Te -
ksas, 4. sep tem bra 1981. go di ne, kao
sta ri ja k}er ka mo dne di zaj ner ke Ti ne
No uls i trgov ca Me tjua No ul sa. Ne ko li -
ko go di na ka sni je ro di la se nje na ses tra
So lan`. Ka da je 1990. go di ne osno van
bend "Des tiny's Child", njen otac Me tju
pos tao je me nad`er ben da i on je Bi jon -
sin me nad`er da nas. Nje na maj ka Ti na
ra di joj kos ti me za nas tu pe, kao i ha lji ne
u ko ji ma se po jav lju je na sve ~a nos ti ma.
Tre nu tno je u du go go di{ njoj ve zi s re pe -
rom i pro du cen tom D`ej-Zi jem, s ko jim
je sni mi la ne ko li ko du eta.
Bi jon se je pro mo ter pep si ko le i ko -
zme ti ke kompanije "L'Ore al". Nje no
ime je je dno od naj zna ~aj ni jih `en skih
mu zi ~kih ime na da nas i dru go ime za
R'n'B mu zi ku.
Tur ne ja za vrsa va 31. ma -
ja u Be| ías tu. a B| jons ce po sje t| t|
uku pno 22 qra da. l Am...Sas ha
F| er ce je njen tre c| stu d|j sk| a| -
bum. ko j| je u sep tem bru |zba c| |a
Oo |um b|a Pe cor ds. Ü sa mo ne -
ko || ko mje se c| a| bum je pro dat u
v| se od 900.000 pr| mje ra ka | ta ko
za sjao me du 200 naj s|u sa n| j|h a| -
bu ma pre ma B|| bor do voj ||s t|.
26. 4. 2009. ofekfmkb 35
"Are na" spre mna za mu zi ~ki spe ktakl
Bijons Nouls
ve~eras u
Zagrebu
mu zi ci
gra ni ce
me?
MARYAN: Da, ve} je pro {lo ne ko vri je me
otka ko smo sni mi li za dnji spot. Ra zlog zbog ko jeg
smo se odlu ~i li da pje sma "Li je va, de sna" bu de
ekra ni zo va na je taj {to }e ona ima ti ja ko do bru pro -
mo ci ju na te ri to ri ji Ame ri ke i Ka na de, po red na {eg
okru `e nja, na ra vno, s ob zi rom na to da se na la zi na
al bu mu "Ra ne 3". Da kle, ja sno je da nam i ci lje vi
pos ta ju ve }i i da `e li mo na pre do va ti na svim te ri to -
ri ja ma. Ka da je ri je~ o sa mom spo tu, bez su mnje
mo `e mo obe }a ti da }e to bi ti po no vo je dan ja ko
kva li te tan vi deo-ma te ri jal, ko ji }e da sa dr`i mno{ -
tvo ne sva ki da{ njih efe ka ta (ne sva ki da{ njih po go to -
vo za na {e pros to re) jer }e biti sni ma tin s ja ko
sku pom opre mom i eki pom ve li kih pro fe si ona la ca
ko ji su ra di li i na naj bo ljim srbi jan skim fil mo vi ma,
pa i na fil mu "Sve ti Ge or gi je ubi va a`da hu". Mo -
ram is ta }i da i ovaj spot, kao i sve pret ho dne, a i ve -
}i nu bu du }ih, ra di mo sa mi, sce na rio, re `i ju i
mon ta `u po tpi su jem li ~no, a Di ja na i Go ran su, na -
ra vno, sas ta vni dio eki pe ci je le pro du kci je.
NN: Po red ovog, ra di }e te i spot za pje smu
"Ti ima{ to sve"? [ta je to {to ste jo{ pla ni ra li da
ura di te u ovoj go di ni?
MARYAN: Upra vo ta ko, po red vi deo-spo ta za
pje smu "Li je va, de sna", u re la ti vno krat kom ro ku
ra di mo i spot za pje smu "Ti ima{ to sve". Ovaj put
iz tog ra zlo ga {to je to do sa da i na{ naj ve }i hit, bar
se ta ko po ka zao pre ma rea kci ja ma pu bli ke, jer je
bu kval no dan na kon izlas ka iz stu di ja pos tao pra vi
hit na ra dio-sta ni ca ma i u klu bo vi ma, te sva ka ko
za slu `u je da bu de pri ka zan i na ma lim ekra ni ma.
Pla no vi u ovoj go di ni su ugla vnom ve za ni za za -
vr{e tak al bu ma "Slu ma & Di ja ne", te za is ti na pra -
vi ti {to broj ni ji ti ra`, da ko na ~no ci je la pri ~a go vo ri
sa ma za se be. Po red to ga, u pla nu su nam broj ne
sa ra dnje s vo de }im kom pa ni ja ma i pra -
te }im kam pa nja ma u BiH,
sa mim tim da ova pro -
du kci ja bude po di gnuta
na jo{ ve }i ni vo i obu -
hva ti jo{ {i ru po pu -
la ci ju. O~e ku je mo
ja ko do bru sa ra dnju
s "M:telom", pre ko
~i je }e se uslu ge
"Moj Ton" us ko ro
~u ti i pje sme gru pe
"Slum & Di ja na Te -
p{i}". Ta ko |e, `e li mo se
{to vi {e pla si ra ti na stra -
no tr`is te i na ra vno
do ka za ti svi -
ma da
u`i va mo u to me {to ra di mo, te da lju bav pre ma mu -
zi ci ne po zna je gra ni ce.
NN: U~es tvo va li ste u kam pa nji "Po ro di ca
bez na si lja" ve li kim hi tom "Ni sam sa ma". Ko li -
ko vam zna ~i to {to ste kroz po sao ko ji vo li te i
kroz svo ju pro mo ci ju po mo gli mno gim `rtva ma
na si lja i u~i ni li ve li ko hu ma no dje lo?
TE P[I ]: Pje sma "Ni sam sa ma" je bi la na{ li -
~ni do pri nos ve li koj kam pa nji Vla de RS "Po ro di ca
bez na si lja". @elje li smo da se uklju ~i mo kao mu zi -
~a ri i da na taj na ~in da mo svoj kam pa nji, te da mla -
|oj po pu la ci ji po ku {a mo pri bli`iti pro blem na si lja u
po ro di ci i na si lja nad `ena ma, {to pred stav lja ve li ki
dru{ tve ni pro blem pred ko jim ne smi je mo kao od go -
vor ni i sa vje sni gra |a ni za tva ra ti o~i. Mu zi ku i pro -
du kci ju je ra dio po zna ti bh. pro du cent Ha ris
Ra hma no vi}, a tek st smo
na pi sa li sa mi i pri li ~no je
po tre san i tra uma ti ~an, ali
`elje li smo da iza zo ve mo ta -
kve rea kci je, da ka da lju di ~u ju
pje smu ne os ta nu ra vno du -
{ni i da za is ta shva te o ka -
kvom ve li kom pro ble mu
se go vo ri. Po tre bno je {to
vi {e pri ~a ti u ja vnos ti o
pro ble mu na si lja u po ro -
di ci i na si lja nad `ena ma,
jer je di no na taj na ~in
mo`emo uti ca ti na svi -
jest lju di i mi je nja ti
stva ri na bo lje. Bi tno
je da lju di bu du in -
for mi sa ni i os vje {te -
ni o to me i da se `rtve
na si lja ohra bre da pri ja ve
na si lje. Pje sma "Ni sam sa ma"
za pra vo i osna`uje na ne ki na ~in `ene
i po ru ~u je im da ni su sa me i da dru{ tvo ne
podr`ava na si lje. Pje sma je i ekra ni zo va na u vi -
du vi deo-spo ta ko ji sadr`i fo to gra fi je ko je nam je
us tu pio po zna ti Ale ksan dar Ar se no vi}, ko ji je ra dio
se ri ju fo to gra fi ja "Na si lje nad `ena ma". Po me nu ti
vi deo-spot je vi dio ve li ki broj lju di u BiH zbog po -
dr{ke do ma }ih me dij skih ku }a, a gle dan je i {i rom
svi je ta zahvaljuju}i YouTu beu, ta ko da smo do bi li
ve li ki broj ko men ta ra po dr{ke i od lju di iz re gi ona.
NN: Mno gi ben do vi se ra spa da ju zbog to ga
{to ve }i na mu zi ~a ra `e li da ra di sa ma, a i ka `u
da je za ra da mno go ve }a. Za ra zli ku od njih, vi
ste se udru `i li. Ko li ko je te {ko za je dan bend da
op sta ne i odr`i se kod nas, s ob zi rom na to da
mno go ve }u po pu lar nost ima ju dru ga ~i ji mu zi -
~ki `an ro vi?
TE P[I ]: Svje sni smo ~i nje ni ce da su ovo
pros to ri i vre me na ka da naj vi {e pro la zi tur bo folk,
etno, i even tu al no pop i rock {to se ti ~e do ma }e mu -
zi ke, a hip-hop, R&B, so ul, dan ce, ho use su mu zi -
~ki prav ci ko ji kod nas, na `a lost, te {ko op sta ju i
ma li broj mu zi ~a ra se odlu ~u je za ta kav izbor. Sre -
}om, mi mu zi ku po sma tra mo kao umje tnost i ve -
li ku lju bav i za to smo i da nas u ovoj pri ~i. Tr`i {te
tra `i {to ko mer ci jal ni je pje sme, pa bar u tom po -
gle du se tru di mo da ba lan si ra mo izme |u tvr|eg i
me k{eg obli ka hip-ho pa, da bu de mo po se bni i
dru ga ~i ji. Zbog to ga nas slu {a ju i oni ko ji pri -
mar no ne slu {a ju hip-hop mu zi ku. Tru di mo se da
tek sto vi ma pri vu ~e mo pa` nju sva kog slu {a oca i
da sva ko od njih pro na |e se be u na {im pje sma -
ma. Mi sa vr{e no fun kci oni {e mo kao tim, jer je
sva ko od nas ta len to van za ne {to, sa mo se tre ba
do bro or ga ni zo va ti i ra spo di je li ti po slo ve i oba -
ve ze, jer na taj na ~in sva ko od nas do pri no si ra du
gru pe, {to opet odra `a va bo lje re zul ta te.
Za vri je me
tur ne je po sje ti}e
22 gra da
Ovo }e to
bi ti prvi
nas tup
ame ri ~ke
pop di ve
na nje noj
svjet skoj
tur ne ji
36 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Da vor PA VLO VI]
na ga tor pla ve ko se i pla vih brko va, ko jeg su
sa za do volj stvom gle da la sva mu {ka dje ca {i -
rom svi je ta, naj po zna ti ji je rva~ ko ji je 12 pu -
ta osva jao Svjet sko prven stvo, a {est pu ta bio
{am pi on Svjet ske rva ~ke fe de ra ci je (WWF).
Pre po zna tljiv po ki da nju ma ji ce pri je
sva ke bor be i po se bnim ges ti ku la ci ja ma pro -
na {ao je svoj put i u svi je tu glu me i te le vi zij skog {oua. Nje go vo
ime je Te ri D`in Bo lea, po ko jem ga ni ko ne zna osim nje go vih
naj bli `ih. Me |u tim, nje go vo mno go po zna ti je ime je Halk Ho -
gan.
Ro |en je 11. av gus ta 1953. go di ne, kao sin Rut, do ma }i ce i
in stru kto ri ce ple sa, i Pi te ra Bo lea, nad zor ni ka gra |e vi ne, u Tam -
pi na Flo ri di.
Kao dje ~ak je bio ba ca~ u Dje ~joj bej zbol li gi, a pro fe si -
onal no rva nje je po ~eo gle da ti sa 16 go di na.
Dok je bio u sre dnjoj {ko li, odla zio je da gle da rva nje i u
"Su per sta ru" Bi li ju Gra ha mu je pro na {ao in spi ra ci ju.
Ho gan je ta ko |e vje `bao za mu zi ~a ra i pro veo je 10 go di na
svi ra ju }i bas gi ta ru u ne ko li ko rok ben do va na Flo ri di.
Mno gi rva ~i ko ji su se ta da ta kmi ~i li po sje }i va li su klu bo ve
u ko ji ma je Ho gan svi rao.
Upi sao je Uni ver zi tet Ju `na Flo ri da, ali ga je brzo na pus tio,
jer je ve }i nu vre me na pro vo dio u te re ta ni, gdje je upo znao pro -
fe si onal nog rva ~a Maj ka Gra ha ma, si na le gen dar nog rva ~a i
pred sje dni ka Udru `e nja rva ~a Edi ja Gra ha ma.
Nje go va fi zi ~ka spre ma je pri vu kla nji ho vu pa` nju, kao i
D`e ka Bris ka i nje go vog bra ta D`e ral da.
Oni su za je dno ubije di li Ho ga na da po ku {a da se ba vi rva -
njem, na {ta je on kao ve li ki fan tog spor ta pris tao i 1976. go di ne
po ~eo da tre ni ra sa Hi ro om Mat su dom, je dnim od naj bo ljih tre -
ne ra.
Tre ner mu slo mio no gu: Prve go di ne ga je
Mat su da sar kas ti ~no upi tao: "Ti `e li{ bi ti rva~?" I slo mio mu
no gu.
Mat su da ga je pri pre mao za pro fe si onal ni de bi u ko jem se
bo rio sa Bra ja nom Ble rom 10. av gus ta 1977. go di ne. Ubrzo na -
kon to ga do bio je na di mak "The Su per Des troyer" (Su per-Ra za -
ra~).
Ka da se pri dru `io ti mu Lu ija Ti le ta, do bio je ime Te ri i Ed
Bo ul der.
U to vri je me je gos to vao u je dnom te le vi zij skom {ouu, a
do ma }in ga je oka ra kte ri sao kao vi so kog 1,8 me ta ra, te {kog 133
ki lo gra ma sa bi cep si ma {i ro kim 0,6 me ta ra.
U ju nu 1979. go di ne osvo jio je svoj prvi {am pi onat, ka da je
po bje dio Oksa Bej ke ra.
Na kon to ga se pri dru `io WWF-u jer je njen {ef Vin sent
Me kma hon bio im pre si oni ran nje go vom ha ri zmom i fi zi ~kim
sta njem. Me kma hon mu je dao ime Ho gan, po {to je bio op sje -
dnut ir skim ime ni ma.
Ka ri je ra mu je po ~e la ve li kim ri val stvom sa An dreom "Di -
vom", ko ja je kul mi ni ri la u me ~u na sta di onu "[ea".
Halk je ka sni je tvrdio u svo joj auto bio gra fi ji da je na tom
me~u bila naj ve }a po sje ta u is to ri ji sta di ona.
Zbog svog us pje ha u ra nim go di na ma, po tpi sao je i ugo vor
sa Ja pan skom pro fe si onal nom rva ~kom fe de ra ci jom.
Odu {e vio Ja pan ce: Ja pan ci su bi li odu {ev lje ni
"ve li kim pla vim Ame ri kan cem" ko jem su da li na di mak I~i ban,
{to zna ~i broj je dan. U Ja pa nu je prvi put nas tu pio 13. ma ja
1980. go di ne i odla zio je ta mo s vre me na na vri je me u na re dnih
S
ne ko li ko go di na, bo re }i se sa mno gi ma, od Tat su mi Fu d`i na mi ja
do Ab du la ha "Ka sa pi na".
Dok se bo rio, ko ris tio je {i rok spe ktar po kre ta, oslo niv {i se
prven stve no na te hni ku i tra di ci onal ni na ~in, ko ris te }i ma ne vre
uz po mo} fi zi ~ke sna ge. Dru ga ra zli ka od ta da{ njih rva ~a je bi -
la to {to je ko ris tio po dla kti cu kao la so, po zna tu kao "Axe
Bom ber".
Go di ne 1983. Ho gan je pos tao prvi po bje dnik tur ni ra
IWGP, po bje div {i ja pan sku rva ~ku iko nu An to ni ja Ino ki ja no ka -
tu om u fi na lu. Na tur ni ru je u~es tvo va lo 10 rva ~a iz ~i ta vog svi -
je ta.
Ho gan i Ino ki su ta ko |e kao par tne ri u Ja pa nu osvo ji li pres -
ti `ni MSG Tag li ga tur nir dvije go di ne za re dom, 1982. i 1983.
Ho ga no va po pu lar nost u Ja pa nu je bi la enor mno ve li ka, ta ko da
je ~ak i sni mio al bum.
Na kon sni ma nja sce ne za film "Ro ki 3", pro ti vno `e lja ma
Me kma ho na, Ho gan je imao de bi u Ame ri ~koj rva ~koj fe de ra ci ji
(AWA), ~i ji je vla snik bio Ver ne Ga nje i ubrzo je pri do bio pu bli -
ku i u Ame ri ci, ko joj se do pao mi {i }a vi i ha ri zma ti ~ni Ho gan.
Ko ris te }i mu zi ku "Eye of the ti ger", us ko ro je pos tao prvo
pro mo li ce, a to kom 1983. go di ne bo rio se pro tiv naj ve }eg ri va la
Ni ka Bo kvin ke la, ta da{ njeg {am pi ona. Ver ne je `e lio da za dr`i
ve te ra na Bo kvin ke la i ni je do pu {tao Ho ga nu da pos ta ne {am pi -
on.
U ne ko li ko na vra ta Ho gan je po bije dio Bo kvin ke la za ti tu -
lu, ali mu je iz ra znih ra zlo ga odu zi ma na. Ta pra ksa je iza zi va la
re volt kod na vi ja ~a, to li ko da je je dnom pri li kom, po Ho ga no voj
auto bio gra fi ji, nas tao to li ki ne red da je Ho gan sam mo rao smi ri -
va ti svo je na vi ja ~e.
Ho gan je pos tao i sam frus tri ran Ver ne ovim odlu ka ma, da
bi na kra ju odlu ~io da mu do zvo li da osvo ji ti tu lu, ali uz to da
Prvo je
po pu {tao pred
pro ti vni kom i
sma tra lo se da
je po bije |en,
a on da bi se
vra }ao
uz vra }a ju }i na
ne vje ro va tan
na ~in
Halk Ho gan, sna ga tor
pre po zna tlji vog
iz gle da i po te za
Naj po zna ti ji
Halk Ho gan 12 pu ta
osva jao Svjet sko
prven stvo
KALEIDOSKOP
Sa En Ni kol Smit
F
O
T
O

N
N

26. 4. 2009. ofekfmkb 37
mu Ho gan da dio nov ca ko jeg je za ra dio u Ja pa nu. Ho gan je to
odbio. Ver ne je ta ko |e `e lio da o`e ni Ho ga na svojom k}er kom,
ali je i to odbio.
Ubrzo na kon to ga je na pus tio AWA i oti {ao po no vo kod
Me kma ho na, sa mo ovaj put si na Vin sen ta, u WWF.
Po sli je vi {e od 20 go di na, ma lo pri je ne go {to }e bi ti pri -
mljen u rva ~ku "Ku }u sla vnih" 2005. AWA, pod vo| stvom Dej -
la Ga njea, pri zna la je Ho ga nu dvi je ti tule osvo je ne pro tiv
Bo kvin ke la, iako je i da lje pos to jao ani mo zi tet izme |u Hal ka i
Ver nea.
"Hal ko ma nija": Vin sent je u WWF-u `e lio da pro {i -
ri fe de ra ci ju {i rom Ame ri ke i iza brao je Ho ga na kao atra kci ju za
pro mo vi sa nje rva nja.
Go di ne 1984. je osvo jio prvu ti tu lu u WWF-u po bje div {i
"^e li ~nog [e ika" u "Me di son skver gar de nu".
Odmah na kon osva ja nja ti tu le, ko men ta tor Go ri li la Mon -
sun, pro gla sio je "Hal ko ma niju". Ho gan je po ru ~io fa no vi ma,
ako `e le da bu du kao on, tri za po vjes ti: da tre ni ra ju, mo le se i je -
du vi ta mi ne. Jo{ je dnu je do dao na kon okr{a ja sa "Ze mljo tre -
som" 1990. go di ne ko ja je gla si la "vje ruj u se be".
Ho ga no va opre ma je bi la ka ra kte ris ti ~na, u `u to-crve noj bo -
ji, sa tra di ci onal nim ri tu alom de ra nja ma ji ce, sa vi ja nja i slu {a nja
pu bli ke, na gi nju }i u{i ma pre ma nji ma.
Gla vna ka ra ke ris ti ka nje go vih bor bi je bi la ta {to je prvo po -
pu {tao pred pro ti vni kom i sma tra lo se da je po bije |en, a on da bi
se vra }ao uz vra }a ju }i na ne vje ro va tan na ~in.
Nje go vi naj po pu lar ni ji po te zi su bi li tri uzas to pna udar ca,
kriv lje nje prsti ju, "ir ski bi~" i "atom ski uda rac no gom" ko ji bi
mu naj vje ro va tni je osi gu ra vao i po bje du.
U slje de }ih ne ko li ko go di na je pos tao za {ti tni znak WWF-a
i pop iko na u Ame ri ci, a cen tral na atra kci ja prve "Wres tler Ma -
nie" 1985. je bi la bor ba Ho ga na i nje go vog pri ja te lja Mr. T. pro -
tiv "Rowdy" Ro di ja Paj pe ra i Po la Or ndor fa.
Ubrzo je Ho gan i od bra nio ti tu lu pro tiv "Ka ubo ja" Bo ba
Or to na.
Po jav lji vao se na na slo vni ca "Spor ts Il lus tra te da", "TV gu -
ide" i "Peo ple" ma ga zi na, a sni mljen je i crta ni film sa Ho ga nom
kao gla vnim li kom.
U slje de }im go di na ma us pje {no je bra nio ti tu lu pro tiv iza zi -
va ~a po put Te ri ja Fan ka, Do na Mu ra ka, King Kong Ban di ja, Po -
la Or ndor fa, Her ku le sa Her nan de za i An drea "Di va".
Ho gan je os tao {am pi on ~e ti ri go di ne i 13 da na, {to je bio
tre }i naj du `i niz, na kon Bru ne Sa mar ti na i Bo ba Ba klun da. Ko -
na ~no je iz gu bio po jas od An drea.
Ho gan, Sa vid` i me na d`er Mis Eli za bet su for mi ra li par -
tner stvo zna no kao "The Me ga Powers", ko je se ubrzo ra spa lo,
jer je Sa vid` bio lju bo mo ran na Ho ga na, mi sle }i da izme |u nje -
ga i Mis Eli za bet ima ne {to vi {e od pri ja telj stva. Na kon to ga se
ra zvi lo ne pri ja telj stvo izme |u Ho ga na i Sa vi d`a.
Po vra tak na tron je tra jao go di nu da na, za ko je vri je me je
glu mio i u fil mu "No hol ds bar red".
Osvo jio je 1990. go di ne ti tu lu "Royal Rum ble", ali je ispus -
tio od in ter kon ti ne nat lnog {am pi ona "Ul ti ma te War ri ora". To je
bi lo prvi put u vi {e od se dam go di na da je Ho gan do `i vio ~is ti
po raz.
Na kra ju je Ho gan pru `io po jas "Wa rri oru" i za grlio ga.
Na kon to ga su mu fa no vi sla li pi sma da se vra ti u ring, {to
je i ura dio i pos tao je prvi rva~ ko ji je osvo jio dva "Royal Rum -
blea" za ra dom.
Skan dal: Go di ne 1993. je osvo jio pe tu ti tu lu WWF i ta -
da je "Hal koma nija" ima la po slje dnje da ne sla ve, jer je ovo bi lo
po slje dnje po jav lji va nje Ho ga na do 2002. go di ne.
U skan da lu 1994. po kre nu tog pro tiv WWF u vezi sa ko ri -
{te njem ste reoida, Ho gan je pred su dom svje do ~io da je uzi mao
ste reoide vi {e od 12 go di na "da bi pos tao ve lik" i da je s ti me
upo znao pred sje dni ka WWF-a.
Ni ka da di re kto ra ni je op tu `io za dis tri bu ci ju ste reoida. Nje -
go va izja va je spa si la Vin sen ta za tvo ra, ali mu je na ru {i la ugle d i
ka ri je ru, kao i Ho ga nu.
Na kon 1993. go di ne Halk se po sve tio sni ma nju se ri ja i fil -
mo va, ali ve li koj rva ~koj {ou ka ri je ri na te le vi zi ji sa po zna tim
pri ja te lji ma i pro ti vni ci ma. Osim u "Ro ki ju 3" i "No hol ds bar -
red", glu mio je u po ro di ~noj ko me di ji "Ko man dos iz pred gra |a",
"Go spo din da di lja", "De da Mraz sa mi {i }i ma" i "Nin d`a 3: Po -
dne u ve li kim pla ni na ma".
Glu mio je u vlas ti toj te le vi zij skoj se ri ji "Thun der in pa ra di -
se", a po ja vio se i u "The ul ti ma te weapon". Imao je dva nas tu pa
i u po pu lar noj se ri ji "A tim", a gos to vao je i u "Vo ker, Te ksa {ki
ren d`er".
Po vra tak u "Wre sle Ma niu" je imao 2002. go di ne ka da se
su ko bio sa rva ~em "The Rockom" u po ku {a ju da pos ta ne po no -
vo {am pi on, ali je iz gu bio. Po jav lji vao se jo{ ne ko li ko pu ta u
rin gu u Ame ri ci i Ja pa nu, da bi se de fi nit vno po vu kao 2004. go -
di ne.
Slje de }e go di ne je pri mljen u "Ku }u sla vnih". Po ~ast je do -
bio od Sil ver ste ra Sta lo nea, a do bio je apla uz ko ji je tra jao ne ko -
li ko mi nu ta pri je ne go {to je mo gao da odr`i go vor.
Bio je o`e njen Lin dom, sa ko jom ima dvo je dje ce, k}er ku
Bruk i si na Ni ka, sa ko ji ma je po kre nuo ri ali ti {ou "Ho gan
knows best".
Taj {ou je 2008. go di ne pro mije nio ime u "Bro oke knows
best", jer je u fo kus stavljena nje go va k}er ka i po ku {aj mu zi ~ke
ka ri je re. Sa `e nom se ra zveo 2007. go di ne.
Sni mljen je i
crta ni film sa
Ho ga nom kao
gla vnim li kom
rva~ na svi je tu
Ho gan {est pu ta bio {am pi on
Svjet ske rva ~ke fe de ra ci je
U rin gu
Sa k}er kom Bruk
Halk Ho gan i Sin di La uper
38 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Voj vo da od Edin bur ga
naj du `e pra ti lac vla da ra
N. TE [I]
Voj vo da od Edin bur ga, su prug bri tan ske
kra lji ce Eli za be te Dru ge, ne da vno je pos ti gao
ne obi ~na re kord. Na ime, princ Fi lip pos tao je
bra ~ni pra ti lac vla da ju }eg mo nar ha u is to ri ji
Uje di nje nog Kra ljev stva ko ji naj du `e obav lja tu
fun kci ju.
Princ Fi lip je re kord od 57 go di na i 70 da na
pre uzeo 18. apri la od kra lji ce [ar lot, su pru ge
kra lja D`or d`a Tre }eg. Kra lji ca [ar lot, ro |e na
kao [ar lot od Me klen burg-[ter li ca, uda la se za
D`or d`a Tre }eg 1761. go di ne, na kon {to je on
pre uzeo pri jes to. Ona je umrla pri je nje ga 1818.
go di ne.
Du `nos ti prin ca Fi li pa kao pra ti oca su pru -
ge Eli za be te za po ~e le su 6. fe bru ara 1952. go -
di ne ka da je umro njen otac kralj G`ord [es ti, a
prin ce za Eli za be ta pos ta la je kra lji ca Eli za be ta
Dru ga.
Voj vo da od Edin bur ga ve} je naj sta ri ji bra -
~ni pra ti lac vla da ju }eg mo nar ha Ve li ke Bri ta ni -
je, ali po slje dnji re kord ne pred stav lja mno go
prin cu ko ji ima 87 go di na i po znat je po to me
{to ne vo li gu `vu.
Pripremi la: Na ta {a TE [I]
a pan ski car Aki hi to i ca ri ca
Mi ~i ko pro sla vi li su u To ki ju
50. go di{ nji cu bra ka to kom ko -
jeg su naj sta ri ju mo nar hi ju na
svi je tu pri la go di li mo der nom
vre me nu.
To kom po la vi je ka od
kada se car ski par vjen ~ao, Ja pan se opo ra vio od
po ra za iz Dru gog svjet skog ra ta i ame ri ~ke oku -
pa ci je, da bi pos tao dr`a va sa naj sna `ni jom eko -
no mi jom u Azi ji, a Hri za tem ski tron se mi je njao
za je dno s vre me ni ma. Dok je Aki hi tov otac, car
Hi ro hi to kao i svi pri ja{ nji vla da ri u Ja pa nu bio
vo ljen i po {to van kao po lubo `nas tvo, car ski par
Aki hi to i Mi ~i ko po ku {a li su u na ro du bu du pri -
hva }e ni kao "pro sje ~ni par" i us pje li su da uma nje
uda lje nost izme |u pa la te i na ro da.
Ca ri ca Mi ~i ko za vr{i la je obra zo va nje na Ka -
to li ~kom uni ver zi te tu i bi la je prva `e na ko ja ni je
ple mi }kog po ri je kla u sa vre me noj ja pan skoj is to ri ji
ko ja se uda la za ca ra, kao i prva ja pan ska ca ri ca ko -
ja je sa ma od ga ja la dje cu, po zna ta po to me da im je
za {ko lu pa ko va la ku ti je za ru ~ak, tra di ci onal no
zna ne kao "ben to". Da nas ka da ima 74 go di ne,
Mi ~i ko se pri sje }a ka ko je prvih go di na bra ka, za -
{ti }e na iza zi do va pa la te "nje no srce bi lo ispu nje no
ne mi rom i ne si gur no{ }u", ali sa da ka `e ona "iz gle -
da kao san {to uz ca ra pro slav lja zla tni pir".
Ja pan ski me di ji oda li su po ~ast ho do ~a{ }i ma
na ko ja je car ski par i{ao u po dru ~ja ra zo re na ra -
tom gdje su se mo li li za mir, uklju ~u ju }i Hi ro {i mu
i Na ga sa ki, gra do ve na ko je su Sje di nje ne Dr`a ve
ba ci le atom ske bom be ka ko bi pri si li le Ja pan na
pre da ju u Dru gom svjet skom ra tu. Mno gi su se
ta ko |e pri sje ti li po sje te car skog pa ra gra du Ko be
na kon ze mljo tre sa 1995. go di ne ka da su obo je
kle knu li na ko lje na is pred pre `i vje lih `rta va, dri -
lji ve sce ne u ze mlji u ko joj mo narh sve do 1945.
go di ne ni ka da ni je go vo rio u ja vnos ti.
Zla tni ju bi lej u Ja pa nu je obi lje `en kon cer -
tom u ~ast ca ra Aki hi ta i ca ri ce Mi ~i ko, sve ~a nim
ce re mo ni ja ma u car skoj pa la ti u To ki ju uklju ~u ju -
}i po sli je po dne vni ~aj na ko jem je bio po zvan 101
par iz ci je log Ja pa na ko ji ove go di ne ta ko |e obi -
lje `a va ju zla tnu go di{ nji cu bra ka. Ta ko |e po vo -
dom 50. go di{ nji ce bra ka car skog pa ra u To ki ju je
otvo re na izlo `ba fo to gra fi ja i uspo me na iz nji ho -
vog za je dni ~kog `i vo ta.
Car Aki hi to, ko ji ima 75 go di na, izja vio je na
kon fe ren ci ji za no vi na re da "te {kog srca pri hva ta
slav lja u vri je me tre nu tne eko nom ske si tu aci je ko -
ja uti ~e na `i vo te mno gih lju di". On je ta ko |e re -
kao ka ko su on i ca ri ca da vno pro mije ni li pra vi la
pa la te ko ja su im "do zvo li la da raz go va ra ju sa
svim po zva nim gos ti ma" kao {to su do bi tni ci spe -
ci jal nih na gra da i pri zna nja.
"Iako su to sa mo krat ki tre nu ci, ova pro mje na
da la nam je pri li ku da raz go va ra mo di rek tno sa
svim gos ti ma, ta ko da smo u ci je lom do ga |a ju
u`i va li ca ri ca i ja", izja vio je car Aki hi to.
Aki hi to je 125. car ple mi }ke po ro di ce ko ja
pre ma mit skom pre da nju vo di po ri je klo od sla -
vnog ca ra Ji mua, po tom ka bo gi nje sun ca Ama te -
ra su ko ji je `i vio u 7. vi je ku pri je no ve ere. Car ska
ku }a Ja pa na tra di ci onal no svo je pra vo na pri jes to
za sni va na to me {to po ti ~e od Ji mua. Otac ca ra
Aki hi ta, car Hi ro hi to bio je ap so lu tni vla dar to -
kom Dru gog svjet skog ra ta, a svog bo `an skog
sta tu sa odre kao se tek po sli je pre da je Ja pa na. On
je umro 1989. go di ne, ka da ga je na sli je dio naj sta -
ri ji sin, car Aki hi to.
Aki hi to je kao princ pres to lo na slje dnik upo -
znao Mi ~i ko [o du, k}er ku bo ga tog bi zni sme na na
te nis kom te re nu. Na dan nji hov vjen ~a nja u apri lu
1959. go di ne oni su u ko ~i ja ma pro la zi li kroz To -
ki o dok je po la mi li ona lju di du` uli ca kli ca lo u
nji ho vu ~ast.
Ni je dno od njih ni je se mo glo sje ti ti ta ~nih ri -
je ~i ko ji ma je prin c Aki hi to pri je po la vi je ka za -
pro sio Mi ~i ko [o da.
"[to se ti ~e ta ~nih ri je ~i ko ji ma sam je za pro -
sio, mo gu se sje ti ti sa mo da smo mno go pu ta raz -
go va ra li te le fo nom pri je ne go {to je ca ri ca
ko na ~no pri hva ti la brak", re kao je car Aki hi to.
"Mo gla bih sa mo re }i da to ni je bi la pro si dba
sa mo je dnom re ~e ni com", pri sje ti la se nje go va
su pru ga ca ri ca Mi ~i ko.
Ja pan ski car Aki hi to i ca ri ca Mi ~i ko do bi li su
tro je dje ce, dva si na, prin ca pres to lo na slje dni ka
Na ru hi ta, prin ca Fu mi hi ta i k}er ku Sa ja ko Ku ro -
da, ko ja je uda jom za neple mi }a iz gu bi la ti tu lu
prin ce ze i iza {la iz car ske po ro di ce. Par ima i ~e -
tvo ro unu ~i }a - unu ke Aiko, Ma ko i Ka ko te unu -
ka Hi {a hi ta.
Ja pan ski
me di ji oda li
po ~ast
ho do ~a{ }i ma
na ko ja je
car ski par
i{ao u
po dru ~ja
ra zo re na
ra tom gdje
su se mo li li
za mir
J
Da nas ka da ima
74 go di ne, Mi ~i ko
se pri sje }a ka ko je
prvih go di na bra ka,
za {ti }e na iza zi do va
pa la te "nje no srce
bi lo ispu nje no
ne mi rom i
ne si gur no{ }u",
ali sa da, ka `e ona,
"iz gle da kao san {to
uz ca ra pro slav lja
zla tni pir"
Na po sli je po dne vni ~aj
je bio po zvan 101 par iz
ci je log Ja pa na ko ji ove
go di ne ta ko |e obi lje `a va ju
zla tnu go di{ nji cu bra ka
On ta ko |e ne no si zva ni ~nu ti tu lu princ
Kon zort ko ju je kra lji ca Vi kto ri ja do di je li la
svom su pru gu prin cu Al ber tu u 19. vi je ku.
Prin cu Fi li pu je ti tu le voj vo da od Edin bur -
ga, erl od Ma ri one ta i ba ron od Gri ni ~a do di je -
lio kralj D`ord` [es ti ne du go pri je nje go vog
vjen ~a nja s prin ce zom Eli za be tom, pres to lo na -
slje dni com 1947. go di ne. De set go di na ka sni je
kra lji ca ga je u~i ni la prin com Uje di nje nog Kra -
ljev stva.
Kra lji ca Eli za be ta dru ga ko ja je u kru gu
po ro di ce 21. apri la pro sla vi la 83. ro |en dan do
sa da obi lje `i la re kod naj sta ri jeg vla da ju }eg mo -
nar ha Ve li ke Bri ta ni je. Ona je to od 21. de cem -
bra 2007. go di ne. Kra lji ca Vi kto ri ja i da lje je
bri tan ski mo narh ko ji je naj du `e bio na tro nu.
Po slje dnji
re kord ne
pred stav lja
mno go
prin cu
ko ji ima 87
go di na
i po znat
je po to me
{to ne
vo li gu `vu
Kru ni sa nje
Kra lji ca i
princ Fi lip
Zla tni ju bi lej
car skog pa ra
Ja pan ski car
Aki hi to i ca ri ca
Mi ~i ko pro sla vi li
u To ki ju 50.
go di{ nji cu bra ka
Car ski par
Pri re |e na i izlo `ba
26. 4. 2009. ofekfmkb 39
vo di~.
Na kon ulas ka u pra vi la vi rint sti je na In di -
ja nac je nes tao i De len bo ova eki pa se mo ra la
oslo ni ti na sop stve ni in stin kt.
Na kon nji ho vih pu te {es tvi ja, ju `ni dio Ju te
je pos tao ve oma po pu la ran me |u ame ri ~kim
avan tu ris ti ma.
Me |u nji ma su bi li i sli kar Mej nard Di -
kson, ~i ja naj bo lja dje la osli ka va ju ov da{ nju
pri ro du, pi sac Zejn Grej i fo to graf An sel
Adams.
Ju `na Ju ta je ta ko |e bi la ve oma po pu lar no
mjes to za sni ma nje broj nih ves tern fil mo va,
zbog ~e ga se i sma tra naj bo lje ~u va nom taj -
nom Za pa da.
Dok mi li oni pu tni ka po sje }u ju Ve li ki ka -
njon i Na ci onal ni park "Zi on", Grend Ster kejs i
Es ka lan te nu de ve li ki broj pri ro dnih ~u da ko je
ve }i na tu ris ta ni je vi dje la.
Obi la zak tih po dru ~ja po ~i nje u gra du Es -
ka lan te, gdje se mo `e do bi ti plan kre ta nja kroz
tri za mr{e na ka njo na.
"Ovo su neo zna ~e ne ru te. [e ta ~i tre ba da
obra te pa` nju na pri ro dne zna ko ve i obi lje `ja
da bi pro na {li pra vi put", na vo di se u pla nu.
Pri li kom do las ka na po ~e tak Hen riz lan ca,
po sje ti oci naj pri je mo gu vi dje ti ve li ke na ku pi -
ne ka me nja ko je su na pra vi li lju di.
Na kon bla `eg pe nja nja po jav lju je se rje ~i -
ca, po red ko je se na la zi ulaz u ka njon Pi ka bo,
~i ji je te {ko uo~ ljivi ulaz bio okru `en na iz gled
plit kim ba ze nom.
Ka da ne ko pro ba u}i u nje ga brzo shva ti
da ni je to li ko pli tak ve} da je du bok vi {e od je -
dnog me tra.
Na kon pro las ka kroz taj ka njon do la zi se
do Ukle tog ka njo na, ko ji je ime do bio po van -
ze malj skoj atmo sfe ri ko ja vla da u nje mu.
Ulaz u nje ga je {i rok sa mo 80 cen ti me ta ra.
Vaz duh u ka njo nu je ve oma svje` i oiv ~en je
di vnim kre~ nja ~kim sti je na ma, ko je iz gle da ju
kao da svi je tle.
Na izla zu iz ka njo na su ri je ka Es ka lan te i
is to ime ni gra di}, do ko jeg vo di ve li ki asfal tni
put sa dru ge stra ne Hen ri za.
U gra di }u jo{ pos to ji sta ra mor mon ska
brvna ra iz 1880. go di ne, u ko jem se mo gu vi -
dje ti pi {to lji sta ri ji od 70 go di na, kao i sta re fo -
to gra fi je lo kal nog far me ra Ar nol da Al vi ja i
nje go ve `e ne Di on.
To kom pu to va nja kroz ka njon, ka ko po pu -
lar no na zi vaju tu tu ru, po se bno su in te re san tna
ma la mjes ta na ko ji ma se na la zi ma li izvo ri vo -
de i drve }a ko ji nu de pri je ko po tre ban hlad.
Oko njih se na la zi ne ko li ko {a to ra, u ko ji -
ma se po sje ti oci mo gu odmo ri ti na kon na por ne
{e tnje.
U bli zi ni je dne ta kve oaze pro la zi rje ~i ca,
ko ja u je dnom di je lu for mi ra pre di van vo do -
pad. Du` sti je na ko je ome |u ju ri je ku mo gu se
vi dje ti sli ke i re lje fi ko je su pra vi li Fre mont In -
di jan ci, kao i os ta ci nji ho vih ka me nih am ba ra.
Ne da le ko od tih am ba ra na la zi se vo do pad
vi si ne tri me tra, ispod ko jeg je smje {ten pri ro -
dni kru `ni ba zen s ma lom pjes ko vi tom pla -
`om, ko ji po se bno odu {ev lja va tu ris te.
Odmor na tom mjes tu je to li ko os vje `a va -
ju }i da ~o vjek po `e li da os ta ne ~i tav `i vot.
Ipak, tu ra se da lje nas tav lja pre ma Kalf Kri ku,
do li ni ko ja po sje ti oci ma dje lu je ~u dno i go to vo
nes tvar no.
Na nje nom kra ju se na la zi put, ko ji vo di u
grad Ka nab, u ko jem se i za vr{a va ta ne vje ro -
va tna tu ris ti ~ka tu ra u ju `noj Ju ti.
Pri re dio: Bo ris \U RI]
u ta je ame ri ~ka dr`a va ko ja
ni je to li ko ek spo ni ra na kao
tu ris ti ~ka des ti na ci ja, ali je
ipak za ra zli ku od Ari zo ne i
Ka li for ni je, ko je pri vla ~e
ogro man broj tu ris ta, pri vla -
~na oni ma ko ji `e le da osje te
~a ri pra ve avan tu re.
Tu ris ti po se ban in te res po ka zu ju za ju `ni
dio te ze mlje, ko ji se sma tra naj bo lje ~u va nom
taj nom Za pa da.
Je dno od naj po pu lar ni jih mjes ta u Ju ti je
sta za smje {te na u po dru ~ju Grend Ster kej sa i
Es ka lan tea, ko ju je u da vna vre me na ot krio
avan tu ris ta Fre de rik De len bo kada je s 18 go di -
na kre nuo na pu to va nje ispi ti va nja Div ljeg za -
pa da.
De len bo je u ma ju 1872. go di ne pre {ao
pus ta ru za je dno s gru pom ama te ra ko ji su ima li
ja ko ma lo is kus tva u ta kvim po du hva ti ma.
Ka da je odras tao De len bo je pu to vao svi -
je tom kao umjetnik i pi sac. On 1904. go di ne
bio je dan od osni va ~a Klu ba is tra `i va ~a, ko ji i
da nas pos to ji.
De len bo je sa svo jim pri ja te lji ma pro na {ao
pro laz kroz la vi rint sti je na ju `ne Ju te.
Osim to ga, us pje li su pro na }i za dnju ne po -
zna tu ri je ku u kon ti nen tal noj Ame ri ci Es ka lan -
te, kao i za dnji pla nin ski la nac Hen riz.
Bi li su me|u prvim lju dima ko ji su vi dje li
fan tas ti ~no {i re nje ka njo na Brus i prvi ko ji su
pre {li Na ci onal ni park "Ka pi tol Rif".
Pri li kom je dnog kom pli ko va nog pre la za
ubi je di li su je dnog Ute In di jan ca da im bu de
Ju `na Ju ta
pri vla ~i
sve ve }i
broj tu ris ta
PUTOPIS
J
Na kon
pu te {es tvi ja
De len bo ove
eki pe, ju `ni
dio Ju te
pos tao je
ve oma
po pu la ran
me |u
ame ri ~kim
avan tu ris ti ma
Je dno od
naj po pu lar ni jih
mjes ta je sta za
u po dru ~ju
Grend
Ster kej sa
i Es ka lan tea
~u va na taj na Za pa da
Pro laz kroz la vi rint sti je na
Ukle ti ka njon ime
je do bio po
van ze malj skoj
atmo sfe ri ko ja
vla da u nje mu
Ju ta pri vla ~na oni ma ko ji `e le
da osje te ~a ri pra ve avan tu re
Vo do pad po se bno odu {ev lja va
tu ris te
Ju `na Ju ta ve oma
po pu lar na za sni ma nje
ves tern fil mo va
Sli ke i re lje fi ko je su
pra vi li Fre mont In di jan ci
Grad Ka nab
FO TO NN
40 ofekfmkb!26. 4. 2009.
"Ni vea
Pri re di la: Ti ja na NO VA KO VI]
a kon or ga ni za ci je 12 vrlo us pje {nih
mo dnih se zo na, "Ni vea-Cro-a-Por -
ter" je pos tao in sti tu ci ja ko ju }e te -
{ko ije dno dru go mo dno do ga |a nje
u ze mlji na dma {i ti. Tri na es ti put za -
re dom mo dna ma ni fes ta ci ja ko ja je
uda ri la te me lje mo dnoj sce ni u
Hrvat skoj ni ovaj put ni je izne vje ri la o~e ki va nja.
Je dnos ta vnom sce no gra fi jom jo{ je dnom je stav lje no
te `i {te na gla vnog akte ra ci je le ma ni fes ta ci je - hrvat sku
mo du, a su de }i pre ma in te re su i ve li koj po sje }e nos ti re vi ja
ona je u pu nom pro cva tu. I ovog pu ta su se svo jim naj no -
vi jim ko le kci ja ma pred sta vi la naj po zna ti ja di zaj ner ska
ime na i mo dne ku }e, ka ko eta bli ra na ime na ko ja po ve zu -
je mo uz sa me po ~et ke ovog mo dnog pro je kta, ta ko i mla -
de di zaj ner ske sna ge ko ji ma tek pred sto ji pu na afir ma ci ja.
Ova mo dna ma ni fes ta ci ja je u tri da na tra ja nja pred -
sta vi la te ku }e pro lje tno-lje tne ko le kci je, odno sno je sen -
sko-zim ske ko le kci je naj po zna ti jih ime na hrvat ske mo dne
sce ne. Naj no vi je iz da nje CAP-a ipak ni je do ni je lo na ro ~i -
tih izne na |e nja.
Uprkos mno{ tvu kre ato ra i pre ve li kim o~e ki va njima
pu bli ke od ne kih ime na, tek ne ko li ci na od njih us pje la je
za in tere so va ti mo dne znal ce. ^i ni se ka ko je mno gi ma, a
na ro ~i to oni ma iz re do va naj po zna ti jih hrvat skih di zaj ne ra,
po nes ta lo po tre bne in ven ti vnos ti i svje `i ne pa su igra li na
si gur no, re ci kli ra ju }i po ko zna ko ji put vlas ti te di zaj ner -
ske ra do ve iz pro te klih se zo na.
Ko le kci ja mo dne di zaj ne rke Ana ma ri je Brki}-Vi{ -
nji} po mi{ lje nju mno gih bi la je naj bo lja prve ve ~e ri "Ni -
vea Cro-a-Por te ra". A-Ma rie je os ta la vjer na svom
Za vr{no
ve ~e
po bu di lo
je naj ve }i
in te res
lju bi te lja
mo de
N
ZIGMAN
ELFS
ZIGMAN
LINEA EXCLUSIVE FJABA
26. 4. 2009. ofekfmkb 41
Za vr{en
Za vr{en Za vr{en
Za vr{en Za vr{en
Za vr{en
Za vr{en
Cro-A-Por ter"
Tri na es ti
put za re dom
mo dna
ma ni fes ta ci ja
ko ja je
uda ri la
te me lje
mo dnoj
sce ni
u Hrvat skoj
ni ovaj
put ni je
izne vje ri la
o~e ki va nja
mo dnom izra `a ju kroz `en stve ne mo de le bes pri je kor ne
izra de, ko ji ma je do mi ni ra la neu tral na pa le ta to no va.
Asi me tri ~ne ha lji ne, svi le ne ko {u lje, me ke li ni je hla ~a,
krat ke di mi je i le `er ni kom bi ne zo ni odu {e vi le su pri su -
tne. Za pa `e na je i ko le kci ja Tea Pe ri }a za mo dnu ku }u
"Mak" - re tro ele gan ci ja i bo je bom bo na za "zlo ~es te cu -
re". Kse ni ja Vrba ni}, ko ja sto ji iza us pje {nog ime na
"Xenia De sign", pri ka za la je ek stra va gan tne mo de le
izve de ne u "ha ute co utu re" ma ni ri, na mi je nje ne po naj -
pri je sce ni. Dru gog da na do ga |a nja pred sta vi la se "Li nea
Exclu si ve", za tim di zaj ner ka Ma ti ja Vu ji ca ko le kci jom u
ko joj do mi ni ra ju ha lji ne u bi je loj bo ji, s na ro ~i to do pa -
dlji vim bi je lim mi krokri no li na ma.
Ma ri na Obra do vi} za "Ma ri na De sign" po ka za la je
no si vu ko le kci ju pre po zna tlji ve sa vr{e ne izra de i kon -
stru kci je. Mla di mo dni dvo jac - Ivan Al duk i Da mjan Ja -
ci} poi gra li su se ro kom i gla mu rom osam de se tih i
"pi onir skom" iko no gra fi jom.
Po zna ti hrvat ski brend os tao je pre po zna tljiv u mo -
dnom ru ko pi su. Za vr{na ve ~e ovo go di{ njeg "Ni vea Cro-
a-Por te ra" po bu di la je naj ve }i in te res lju bi te lja mo de.
Mo dni miks odva `nog ko lo ri ta uz sna `an ekle kti ~ki pri -
zvuk gla vno je obi lje `je naj no vi je ko le kci je mla de hrvat -
ske di zaj ner ske zvi jez de u uspo nu Ju ra ja Zi gma na, a
ko ja je nai {la na ve li ko odo bra va nje pu bli ke.
Ti ho mir Krzna ri} pred sta vio se pro fi nje nom ko le -
kci jom nje `nih li ni ja. Gro mo gla snim aplauzom is pra }e ni
su uvi jek ve dro ra spo lo `e ni mo dni dvo jac "El fs", ko ji su
in spi ra ci ju pro na {li u spor tskom "chi cu" osam de se tih go -
di na. Po jav lji va nje hrvat ske aero bik kra lji ce Na ta {e Be -
bi} ja sno je da lo do zna nju u ko jem prav cu di zaj ne ri
kre }u. Sve u sve mu, bi lo je li je po i za ni mlji vo... Na da mo
se da }e jo{ bo lje bi ti idu }e go di ne.
ZIGMAN TIHOMIR
KRZNARI]
ELFS HIPPY GARDEN
42 ofekfmkb!26. 4. 2009.
NAUKA
Ko rak bli `e
na se lja va nju
Mje se ca
Pro je kat
"Lu nar na
oaza"
kom pa ni je
"Pa ra gon
spejs
kor po rej {n"
Pri re dio: Bo ris \U RI]
me ri ~ka kom pa ni ja "Pa ra gon spejs kor po -
rej {n" iz gra da Tu kso n ima ozbi ljne na -
mje re po vo dom is tra `i va nja u sve mi ru i
na se lja va nja lju di na Mje sec.
Ta kom pa ni ja je ne da vno ot kri la svoj
naj no vi ji pro je kat ko ji bi tre balo da po mo -
gne lju di ma da osvo je sve mir.
U pi ta nju je pro je kat "Lu nar na oaza"
ko ji bi tre balo u se bi da, pre ma ri je ~i ma pred sje dni ka "Pa ra go na"
D`ejn Poj nter, "kom bi nuje na uku, obra zo va nje i po di za nje in spi -
ra ci je".
"Lu nar na oaza je u prin ci pu sa moo dr`i va bio sfe ra u ko joj }e
se mo }i uz ga ja ti ra zli ~i te bi ljke", po ja{ nja va Poj nte ro va.
Za po ~e tak oni pla ni ra ju da izve du ek spe ri men te sa ne ko li ko
vrsta cvi je }a.
"Pa ra gon" ina ~e po slu je s kom pa ni jom "Odi se ja Mje sec",
ko ja bi tre ba lo da ispo ru ~i bi olo {ku sta kle nu ba {tu u sve mir do
2012. go di ne.
Ali pri je ne go bu de ispo ru ~e na nau ~ni ci }e u ba {ti si mu li ra ti
atmo sfer ski pri ti sak na Mje se cu da bi se vi dje lo ka ko }e bi ljke
ras ti.
"Mi mi sli mo da su gra vi ta ci oni sen zo ri ba {te pri li ~no ta ~ni",
ka `e Poj nte ro va.
Zbog to ga bi, ka ko sma tra, bi ljke mo gle ras ti per fek tno nor -
mal no na Mje se cu, ali tre nu tno ni su sa svim si gur ni u to.
"Pri je ne go po {a lje mo lju de da `i ve na Mje se cu mo ra mo
zna ti da li }e bi ti u sta nju uz ga ja ti bi ljke na drugim pla ne ta ma",
ka `e Poj nte ro va.
Do da je da za to mo ra ju vi dje ti da li }e bi ljke us pje ti ras ti u ta -
kvim uslo vi ma.
"Uz ga ja nje de li ka tnog cvi je }a u ne gos to lju bi voj oko li ni
Mje se ca su o~e no je s mno gim iza zo vi ma. 'Lu nar na oaza' }e mo -
ra ti za {ti ti sje me od o{ tre kli me i ~es tih pro mje na tem pe ra tu re ko -
je se kre }u od 107 ste pe ni Cel zi ju sa to kom da na pa do -120
ste pe ni to kom no }i", ka `e Poj nte ro va.
"Pa ra go nov" in `enjer Ta ber Ma ka lum obja{ nja va da }e bi -
ljke na Mje se cu mo }i obav lja ti uobi ~a je ni pro ces fo to sin te ze.
"Mo ra }e mo u ba {tu uba ci ti do da tne ko li ~i ne ugljen-dio ksi -
da, jer bi ljke po tro {e sav ugljen-dio ksid u pe ri odu od ne ko li ko
mi nu ta. Pred na ma je, ta ko |e, za da tak ka ko da izba ci mo kiseonik
iz ba {te ko ji se jav lja kao nus pro dukt nor mal nog `i vo ta bi lja ka",
ka `e Ma ka lum.
Na gla {a va da je taj sis tem sa svim su pro tan onom u sve mir -
skim odije li ma as tro na uta u ko ja se uba cu je ki seonik, a izba cu je
ugljen-dio ksid.
Ka ko je na jav lje no, u "Lu nar noj oazi" }e bi ti za sa |e no ne -
ko li ko sje me na ko ja bi tre ba lo da izras tu u zdra ve bi ljke i ta ko
po mo gnu lju di ma da se na se le na okol ne pla ne te.
To je uzbu dlji va mi sao za do kto ra Ro ber ta Ri ~ar dsa, osni va -
~a kom pa ni je "Odi se ja Mje sec", ko ji ka `e "da da nas po sma tra mo
Mje sec kao osmi kon ti nent, ko ji pred stav lja ne is tra `e ni dio na {eg
pla ne tar nog ar hi pe la ga i kao prvi ko rak za na se lja va nje lju di na
pla ne te u sve mi ru".
Prvi cvi jet ko ji }e bi ti uz go jen na Mje se cu }e pos ta ti re al nost
ka da kom pa ni je "Odi se ja Mje sec" i "Pa ra gon" ispo ru ~e "Lu nar nu
oazu" uz po mo} NASA-i nog sve mir skog vo zi la "Ori on Kru ek -
splo rej {n", ko ji bi tre balo da za mije ni pos to je }e sve mir ske le tjeli -
ce "Spejs {atl".
Da sve to ne pred stav lja sa mo ma {ta nje go vo ri i po da tak da
je kom pa ni ja "Pa ra gon" ve} us pje la uz go ji ti prvu bi ljku na Me -
|u na ro dnoj sve mir skoj sta ni ci.
Osim to ga, us pje li su od go ji ti ne ko li ko `i vo ti nja u uslo vi ma
ko ji u po tpu nos ti od go va ra ju onim u sve mi ru.
Po red tog pro je kta, "Pa ra gon" ta ko |e ra di na proi zvo dnji
sve mir skih odije la no ve ge ne ra ci je ko ja }e no si ti na ziv odje vni
sis tem sve mir skog saz vje` |a ili CSSS.
Ma ka lum ka `e da je to prvi put da je ne ka kom pa ni ja re di -
zaj ni ra la sve mir sko odije lo od vre me na mi si je "Apo lo" od pri je
40 go di na.
"Mi smo kom ple tno re di zaj ni ra li sve mir sko odije lo i uni je li
smo odre |e ne ino va ci je po pi ta nju za gri ja va nja kao i sis te ma za
du `e odr`a va nje u `i vo tu as tro na uta ko je no se to odje lo", do dao
je Ma ka lum.
Plan NA SA i os ta lih ame ri ~kih sve mir skih in sti tu ci ja je da
do 2020. go di ne na se le Mje sec.
Oni su se ve} po ~et kom go di ne po ~e li in ten zi vno spre ma ti
za iz gra dnju le tjeli ce ko ja }e bi ti du ga ~ka 5,5 me ta ra i ko ja bi tre -
ba lo da pre veze prve as tro na ute na Mje sec.
A
"Lu nar na
oaza" je u
prin ci pu
sa moo dr`i va
bio sfe ra u
ko joj }e se
mo }i uz ga ja ti
ra zli ~i te bi ljke,
po ja{ nja va
D`ejn Poj nter
Pro je kat kom pa ni je
"Pa ra gon" tre balo bi
da po mo gne lju di ma
da osvo je sve mir
FO TO NN
26. 4. 2009. ofekfmkb 43
KLIN
Rje{ava se tako {to slovima u prethodnoj rije~i oduzmemo
jedno slovo i premetanjem dobijemo novu rije~.
PIRAMIDA
Rje{ava se tako {to slovima iz prethodne rije~i dodamo
jedno slovo i premetanjem dobijemo novu rije~.
ZASTRANJI-
VANJE, NAS-
TRANOST
OBNAVLJ-
ANJE
MATERIJE
PONOVNOM
VAKCINAC.
SVIJETLI
KRUG OKO
GLAVE SVECA
LJUDI KOJI
TAPKAJU
DRUGI
KALIF IZA
MUHAMEDA
VRSTA KAFE
JASNO,
OTVORENO
(TUR.)
KRATICA ZA:
NACIJA,
NACIONALNI
NAUKA O
IRANSKOM
JEZIKU I
KULTURI
LJUDI
OBOLJELI OD
EROTOMANIJE
LICE KOJE SE
BAVI
KERAMIKOM
STUBA,
BASAMAK,
PRE^AGA NA
LJESTVAMA
KOJI IMA TRI
KRAKA
NEPER
OCJENJIVA^I
UMJETNI^KIH
DJELA
GLUMA^KA
ULOGA
SUMPOR
GRAD
U ITALIJI
(.SIL.)
KIKINDA
RU[ENJE
STARI
MONGOLSKI
NAROD, OBRI
OP[TINSKI
RUKOMETNI
SAVEZ
ORION
(KRAT.)
VALJEVO
NARO^IT
URAN
POMAGATI
@ENI PRI
PORODU
SLOVA IZA
"F" I "B"
STARO-
RIMSKA
PROVINCIJA
SIMENS
POVI[ENA
NOTA "A"
ITALIJA
ANTITETANUS
SERUM
(KRAT.)
BUDALIJA U
NARODN.
PJESMAMA
BO[NJA^KO
@. IME
NEZAVISNE
NOVINA
(KRAT.)
AUSTRIJA
LICA KOJA
VR[E
SELEKCIJU
SKIJA[ICA
PERSON
@. IME
(ISTANA)
GLUMAC SA
SLIKE
VU]I GUDALO
[TO DALJE
OD KOBILICE
(MUZ.)
ISTOK
SLOVA IZA
"H" I "K"
ALT
RODOSK-
RVNU]E
(MN.)
ULJE
(ENG.)
VRSTA
NARODNOG
PREKRIVA^A
AUTOR
ESPANA
OSNOVE,
TEMELJI
TU@NA
BOKSERSKI
KLUB
BIBLIJSKI
JUNAK
KOJA IMA TA
SVOJSTVA
SKANDINAV.
AVIO-KOM-
PANIJA
GRAD U
J. KOREJI
SRPSKI
KNJI@EVNI
KLUB
(KRAT.)
TORINO
MA\ARSKO
M. IME
PLODNO
MJESTO U
PUSTINJI
UPITNA
ZAMJENICA
SPORTIST
(ENG.)
GLAVNI GRAD
VENECUELE
DOJ^LAND
STANOVNICA
[APCA
^OVJEK KOJI
U SEBI NOSI
KLICE
NATA
JU@. VO]E,
MOGRANJ
EGIPATSKI
BOG SUNCA
OKRUGLO
SLOVO
PRIBOJ
GRAD
U DR@AVI
TEKSAS
MLADUN^E
ZECA
[VEDSKI
KOMPOZITOR
(IV..)
STO^ARSKA
FARMA U
SJEVERNOJ
AMERICI
STARO
INDIJANS.
PLEME U
J. AMERICI
FILMSKI
GLUMAC,
ROBERT
(ST..)
KLASI^NA UKR[TENICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29
30 31 32
33 34
VODORAVNO:
1. Skra}enica za tonu,
2. Kratica za item
(isto tako), 3. Konji u
epskim pjesmama,
4. Vrsta nadjevnog
kola~a, 5. Narodni
izraz za tanjir,
6. Pismena potvrda
o vlasni{tvu nad
nekretninama,
7. Ravnodu{nost,
bezosje}ajnost.
VODORAVNO:
1. Lijeni, koji ne rade,
2. Nesta{ni dje~aci,
3. Gr~ka glumica
Papas, 4. Ozljede,
5. Ju`no vo}e, mogranj,
6. Auto-oznaka
za Ankonu,
7. Kratica
za nord.
VO DO RAV NO:
1. Dvor|ste (tur.). 6. Dvostruka torba koja se stav|ja preko sed|a. 11. Na•|n s|venja. 12. Kra-
t|ca za k||ovo|t-amper. 14. Najkrupn|ja kopnena z|vot|nja. 15. Mjesto kod Oet|nja. 16. Mora|.
18. vrsta papaqaja (mn.). 19. Auto-oznaka za Zaje•ar. 20. Zqoda. sansa. moqucnost. 22.
Znak za arqon. 23. Pak|ja za•|njena travom. 25. Pr|toka Bajka|skoq jezera. 27. P|jeka u lnd|j|.
28. lranska nov|nska aqenc|ja. 30. lmov|na. |metak. 32. Poznato par|sko pozor|ste. 33. Kraj
sedm|ce. 34. B||ska.
USPRAVNO:
1. Oetvrt| padez. 2. vrsta mekoq drveta. 3. vese|| uvod u dramu. 4. Üzv|k vese|ja. 5. Sva
|mov|na | potraz|vanja jedne í|rme. 6. Bak|rova |menjak|nja. 7. Savez s|nd|kata (krat.). 8.
Puska pjeva•|ca Puqa•ova. 9. P|an|na. 10. Poqon u kojem se pro|zvod| enerq|ja. 13.
lzrad|va• v||a (mn.). 16. Üz|•an|n. 17. Pjeva• Pah|movsk|. 20. Odstranj|vanje ne•|stoce
vodom. 21. K|se||ne (|at.). 23. Pr|t|sak. 24. Pjeva•|ca. Donna. 26. Mjera za otpor struje (mn.).
29. Francuska neqac|ja. 31. En|qmatske nov|ne (krat.). 32. S|ova |za nj | p.
N. NlKOLOlO
44 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
e `e vi su si tni si sa ri, ~i ja je
osno vna ka ra kte ris ti ka pri -
sus tvo bo dlji. Pri pa da ju re du
bu bo je da. Pos to ji 16 vrsta je -
`e va po di je lje nih u pet ro do -
va.
@i ve {i rom Evro pe, Azi -
je, Afri ke i na No vom Ze lan du. Je `e vi su se ma lo
izmi je ni li u po slje dnjih 15 mi li ona go di na, a kao
i dru gi prvo evo lu ira ni si sa ri, pri la go di li su se no -
}nom `i vo tu i bu bo je dnom na ~i nu is hra ne.
Je `e vi se la ko mo gu ra spo zna ti po svo jim
bo dlja ma ko je su u stva ri tvrde, {u plje dla ke, na -
~i nje ne od ke ra ti na i du ga ~ke do tri cen ti me tra.
Ra |a ju se sa ma lim i ve oma me ka nim bo dlja ma.
Na kon {est ne dje lja prve bo dlje otpa da ju da
bi izra sle no ve, pra ve bo dlje. Odra sli je `e vi ima ju
na se bi i do 5.000 bo dlji ko je im slu `e prven stve -
no kao za {ti ta.
Bo dlje ni su otro vne i, za ra zli ku od bo dlji ka -
vih pra sa di, ne mo gu se la ko od stra ni ti od ti je la.
Me |u tim, ako je izlo `e na ja kom pri tis ku i stre su,
ili je bo le sna, `i vo ti nja mo `e da odba ci bo dlje.
Du `i na ti je la evrop skog je `a izno si od 15 do
30 cen ti me ta ra, a te `i na od 1,5 do dva ki lo gra ma.
Osim bo dlja ma, ti je lo im je pre kri ve no sme|im
krznom, a ima ju i kra tak rep.
Je `e vi po sje du ju pet prsti ju na pre dnjim {a -
pa ma sa krat kim no kti ma. Za dnje no ge za vr{a va -
ju sa po ~e ti ri prsta sa du ga ~kim no kti ma ko ji
ne pre ki dno ras tu.
Naj ra zvi je ni je je ~u lo mi ri sa i ima ju odli ~an
sluh. Vrlo su oba zri vi i re agu ju i na naj ma nji
{um.
Sve vrste je `e va se ko ris te od bram be nom
spo so bno{ }u da se umo ta ju u ti je snu lop ti cu, ka -
ko bi bo dlje bi le upe re ne pre ma spo lja{ njos ti.
Ne ki pus tinj ski je `e vi su evo lu ci jom sma nji li
te `i nu, pa je nji ma efe kti vni ji dru gi na ~in od bra -
ne - vje ro va tno }e sa mo otr~a ti, a po ne kad ~ak i
sa mi na pas ti ulje za, po ku {a ju }i da ga ubo du svo -
jim bo dlja ma.
Sli ~no opo su mi ma i krti ca ma, je `e vi po sje -
du ju po ne {to pri ro dnog imu ni te ta na zmij ski
otrov, za hva lju ju }i pro te inu eri na ci nu, ko ji se na -
la zi u mi {i }i ma.
Tru dno }a kod ovih `i vo ti nja tra je od 35 do
58 da na. Pos to ji opa snost po mu `ja ka da se pri li -
kom pa re nja na bo de na `en ki ne bo dlje.
@en ke kru pni jih vrsta ra |a ju, u pro sje ku, tri
do ~e ti ri mla dun ~e ta, dok `en ke ma njih vrsta pro -
sje ~no do nesu na svi jet pet do {est mla dih je `e va.
Pri pre mio: D. SLA DO JE VI]
[ko ljke su me ku {ci ko ji ima ju dvo -
kap ku lju {tu ru i ne ma ju gla ve ni re gi on. Ti -
je lo im je bo ~no spljo {te no,
{to se na ro ~i to uo~a va
u obli ku sto pa la,
ko je li ~i na
sje ki ru.
T a -
kvo ti je lo
im je od
po mo } i
pri l i kom
za ri va nja u
po dlo gu. Ono
je sa stra ne po tpu -
no obu hva }e no pla {tom,
ko ji se, kao i lju {tu ra, sas to ji od dva di je la.
Kap ci lju {tu re mo gu bi ti spo je ni elas ti ~nom
ve zom, odno sno li ga men tom, ili bra vom.
Bra va se sas to ji od ni za zu ba ca i ule gnu }a
na je dnom i od go va ra ju }im ni zom na dru -
gom kap ku. [krge su lis to li ke i na la ze se sa
stra ne ti je la, izme |u utro bne ke se i pla {ta.
Kre }u se za ri va njem sto pa la u po dlo gu
i sla bo su po kre tne, a ne ke vrste su i se sil -
ne. Na se lja va ju slat ke vo de i mo ra.
Ne ke vrste {ko ljki se pri~ vr{}u ju za
po dlo gu ni ti ma ko je omo gu }a va ju da ih ne
odne su ta la si i mor ske stru je. Mo gu bi ti ra -
zli ~i tih bo ja, a lju di ma su naj dra `e da gnje,
ko je se u~es ta lo ko ris te u is hra ni, te ta ko -
zva ne bi ser ni ce, ko je u svom tru pu ima ju
bi ser. Hra ne se plan kto ni ma i al ga ma.
Ve }i na {ko ljki na tr`i {tu po ti ~e iz uz -
ga ja li {ta, ko ja se ugla vnom na la ze u di je lo -
vi ma gdje je mo re izu ze tno ~is to. Uz goj im
tra je do ~e ti ri go di ne.
[ko ljke se ne ri jet ko za vri je me ose ke
na |u na su vom, te ta da ~vrsto za tvo re lju -
{tu re i ta ko sa ti ma mo gu os ta ti bez vo de.
[koljke - "bi se ri" sla nih i slat kih vo da
J
ZOOLOGIJA
Je`, si tni si sar
iz re da
bu bo je da
Bo dlje ko ris ti za za {ti tu
Kre }u se
za ri va njem
sto pa la u
po dlo gu,
a ne ke
vrste su
i se sil ne
Je ze v| su no cne z| vo t| nje.
|ako ne ke vrste mo qu s vre me na na
vr| je me da |z|a ze | da nju u po tra qu za
hra nom. ve c| nu da na pro ve du spa -
va ju c| ||| u ru p| u ze m|j|. Da nju zna ju
b| t| sa kr| ve n| | |spod tra ve | ka me nja.
Ne ke vrste |ma ju ma |o dru qa •| je
oso b| ne. a||. qe ne ra| no. je ze v| kopaju
ja me kao sk|o n| sta.
Akti vni no }u
Je `e vi se la ko
mo gu ra spo zna ti
po svo jim
bo dlja ma ko je su,
u stva ri, tvrde,
{u plje dla ke,
na ~i nje ne od
ke ra ti na
i du ga ~ke su do
tri cen ti me tra
Naj ra zvi je ni je
je ~u lo mi ri sa
i ima ju
odli ~an sluh.
Vrlo su
oba zri vi
i re agu ju
i na naj ma nji
{um
Je` je vrlo oba zri va `i vo ti nja
FO TO NN
26. 4. 2009. ofekfmkb 45
BA NJA LU KA
FIL MO VI
PA LAS
Mar || | ja
Oven v|| son.
Dze n| íer En|s ton.
A|an Ar k|n
Pe z| ja: Dej v|d Fran ke|
(17.45. 20. 22.15.
12. 16 h)
96 sa t| (Ta ken)
L| am N| son.
Me q| Grejs. Go ran Kos t|c
Pe z| ja: Pjer Mo re|
(17.30 h)
Za mje na
An de || na Dzo ||.
Dzon Ma| ko v|•.
Dze ír| Do no van
Pe z| ja: K||nt ls tvud
(19.30. 21 h)
Dvo || •nost
Dzu || ja Po ber ts.
K|ajv Oven.
Tom v|| k|n son
Pe z| ja: To n| G|| roj
(18.30. 21 h)
BAN SKI DVOR
KON OEP TNA DvO PA NA
Po et sko-mu z| •ko ve •e
Tru ba du r| u pre vo du
Ko |je M| ce v| ca
(20 h)
IZLO @BE
MÜ ZEJ PE PÜ BLl KE
SPPSKE
Pe tro spe kt| vna |z|o zba
Bo z| da ra - Bo ze N| ko || ca
(do 6. ju na)
Sta| na |z|o zbe na
pos tav ka Mu ze ja PS
Ja se no vac s|s tem
us ta sk|h |o qo ra smrt|
Na k|t od pra |s to r| je do
sre dnjeq v| je ka
Vodi~
SARAJEVO
FIL MO VI
APO LO
Nad z| ra •|
Ma ||n Aker man.
B| || Gro dup
Pe z| ja: Zak Snaj der
(17.30. 20.15 h)
ME ETlNG PO lNT
Se dm| ca tur skoq í|| ma
(18. 22 h)
Pe vo |u c| onar n| put
Le onar do D|ka pr|o.
Kejt v|n s|et
Pe z| ja: Sem Men dez
(20 h)
Tar zan (an| m| ra n| í||m)
Pe z| ja: Kr|s Bak |
Ke v|n L| ma
(12. 14 h)
PREDSTAVE
PO ZO Pl STE MLA DlH
SA PA JE vO
A|a d|n
Pe z| ja: Ka ca Do r|c
(11 h)
Vodi~
Po sao: N| je vr| je me da
se pre da je te ve c|m po -
s|o vn|m po du hva t| ma.
jer ce te ve oma brzo od
nj|h odus ta t|. Ü to ku ove se dm| ce b| ce te
sk|o n| da se h| ro v| to po na sa te kad je po -
sao u p| ta nju. Nas toj te da |spo stu je te
dne vne oba ve ze u pre dv| de nom ro ku.
Lju bav: S prv|m da n| ma se dm| ce |ju ba -
vne m| s|| | ra spo |o ze nja su b|a qo po ja •a -
n|. Ka sn| je se sve ras prsu je | s| tu ac| ja na
ovom p|a nu os ta je ona kva ka kva je | b| |a.
bez ve c|h pro mje na. sto vam | od qo va ra
s ob z| rom na to da ne ma te |n te re so va nja
da ne sto b| tn| je m| je nja te.
Zdrav |je: Kad je o va sem zdrav |ju r| je•.
stva r| sto je do bro. Osje t| ce te po tre bu da
na ne k| na •|n |zm| je n| te |z q|ed.
Ovan
Po sao: Akce nat je na
pre qo vo r| ma. Üko || ko
ra d| te na ne kom va -
znom pro je ktu. |maj te
na umu da je sa ra dnja k|ju• za us pjeh |
nas toj te da mo t| v| se te dru qe ka ko b| s je -
dna k|m e|a nom pr|s tu p| || po s|u. Takt | d| -
p|o ma t| ja su ono sto se od vas sa da
o•e ku je.
Lju bav: Sre d| nom se dm| ce mo qu c| su |ju -
ba vn| su sre t|. a za one ko j| su s|o bo dn| - |
za po •| nja nje ro man t| •ne ve ze. On| za uze -
t| uz| va ce u |ju ba vnoj |d| ||. Par tner ce vas
odu se v| t| na sve mo qu ce na •| ne. a | v| se
ne ce te || b| t| da mu |s ka ze te svo ju na k|o -
nost.
Zdrav |je: Ou vaj te qr|o, ono vam je to kom
se dm| ce je d| na s|a ba ta •ka.
Bik
Po sao: B|| zan c| prve de ka de
mo qu o•e k| va t| za hu kta va nje
na po s|o vnom p|a nu. pa •ak |
po v| s| cu. kao re zu| tat pre da -
noq ra da. Os ta || ce mo ra t| jos
ma |o da sa •e ka ju. ma da su
| m zv| jez de. kad je o ovoj
ob|as t| r| je•. na k|o nje ne.
Lju bav: Lju ba vn| z| vot vam je qo to vo
nes tao. Pre pus t| || ste se dru q|m stva r| -
ma. po s|u. p|a n| ra nju. u po tpu nos t| za -
bo rav |ja ju c| na ovu ob|ast. Üko || ko ste
sa m|. to vam ne pred stav |ja pro b|em. a||
ako ste u ve z|. za p| taj te se ko || ko ce te to
jos b| t|!
Zdrav |je: Zdrav |je vam | n| je naj bo |je. •e -
qa ste | sa m| svje sn|. Ü•| n| te ne sto po
tom p| ta nju.
Bli zan ci
Po sao: Ü sjaj noj ste
íor m|. | |n te |e ktu a| no |
í| z| •k|. ta ko da qo to -
vo da ne pos to j|
ob|ast u ko joj se ne b|s te mo q|| sna c| kad
je o po s|u r| je•. lde vam od ru ke sve sto
ste na um| ||. a ako vam je kraj nj| c||j za ra -
da. mo ra ce te jos ma |o da se strp| te. Do
ta da. nas ta v| te ov|m tem pom.
Lju bav: l|| ste v| pr| nu de n| da zboq |ju ba v|
pu tu je te ||| |ma te kraj se be oso bu ko ja to
•| n|. Ü sva kom s|u •a ju. s| tu ac| ja na ovom
p|a nu je ne pro m| je nje na. Ne ma b| tn| j|h
de sa va nja | v| mo ze te da se po sve t| te
dru q|m stva r| ma.
Zdrav |je: Opre zno sa sun •a njem da se
ne b|s te mo ra || no s| t| s ope ko t| na ma. Po -
se bno ste osje t|j| v| na v| so ke te me pe ra tu -
re, s|a bost je po s|je d| ca to qa.
Rak
Po sao: va s| po -
s|o v| su jos u ía z|
za t| sja. N| je do -
bro da za po •| -
nje te ne ke b| tn| je akc| je. a po sve mu
su de c|. tre nu tno to | ne na mje ra va te.
lpak. nov ca ce b| t| u do vo |jnoj ko || •| n|.
Lju bav: N| na ovom p|a nu ne ma b| tn| j|h
pro mje na. Ako ste u ve z| to | os ta je te. a
ako ne. n| su pr| || ke da ce te u ovoj se -
dm| c| na c| |ju ba vnoq par tne ra. v| se ste
u ía z| po sma tra nja oko || ne ne qo u ía z|
pre du z| ma nja kon kre tn| j|h akc| ja po p| -
ta nju ra zrje se nja va seq |ju ba vnoq sta tu -
sa.
Zdrav |je: Osje ca te se |o se. sto je po s|je -
d| ca ma njka ener q| je. Tre ba vam odmor.
Po red to qa. mo qu c| su bo |o v| u kos t| ma
| m| s| c| ma.
Lav
Po sao: N|s te pre tje ra no za qr| ja -
n| za po sao ||| ste qa do te mje -
re sa v|a da || da vam v| se ne
pred stav |ja po te sko ce. Ü ovoj
ob|as t| nas tu p| |o je mrtv| |o. os|m za one
pr| pa dn| ke zna ka ko j| sa ra du ju s dra q|m
|ju d| ma. Üko || ko tra z| te po sao. pr| ja te|j b|
vam mo qao da t| pra vu adre su.
Lju bav: ve ne ra je us|a u znak Ovna | v|
vec osje ca te nje ne ut| ca je na vas |ju ba -
vn| z| vot kroz b|a qu ten z| ju u odno s| ma.
lpak. |ma te do vo |jno udva ra •a da mo ze -
te da b| ra te. uko || ko ste s|o bo dn|. a ako
ste za uze t| - ne ce vam sme ta t| ko j| kom -
p|| ment.
Zdrav |je: Na q|a sak je na |z q|e du. Üra d| -
ce te ne sto po p| ta nju u|je psa va nja | to ce
b| t| ra z|oq va seq za do vo|j stva. Sva ka
pro mje na je do bro do s|a.
Dje vi ca
Po sao: vr| je dno ra d| te | na
tom po |ju do b| ja te po hva -
|e. Za do vo |jn| ste os tva re -
n|m. a|| b|s te mo q|| pos t| c|
| v| se. lpak. pos to j| ía ktor ome ta nja, ne ko -
me se n|ma |o ne do pa da te. pa ce |z || •n|h
ra z|o qa nas to ja t| da vam sva k| na re dn|
ko rak na po s|o vnom p|a nu ote za.
Lju bav: Jos n| je vr| je me da se ra spe te u
na |e tu ro man t| •noq ra spo |o ze nja. na -
pros to |ma te dru qe stva r| na umu. Üko || ko
ste sa m|. to ce te bar u ovoj se dm| c| | os -
ta t|. On| zauzet| se zboq oba ve za po ma |o
uda |javaju od par tne ra.
Zdrav |je: N|s te u naj bo |joj íor m|. a | ne
mo ze te to da bu de te ako se po ste no ne
na spa va te. Sta v| te to se b| kao pr| or| tet |
v| dje ce te da ce sve b| t| bo |je.
Va ga
Po sao: O| n| se da vam
po sao n| je n| na kraj pa -
me t|. v| ste od|u •| || da
ove se dm| ce odma ra te.
bez ob z| ra na to da || ste na odmo ru ||| ne.
lpak. ne ce te |ma t| ne k|h ozb| |jn| j|h po du -
hva ta. pa ce te mo c| da se pro vu •e te |jen -
•a re c|.
Lju bav: l na ovom p|a nu ne ma b| tn| j|h pro -
mje na. Üko || ko ste u ve z|. n| sta zna •aj no se
ne de sa va. Ako ste s|o bo dn|. mo zda vam
za oko za pa dne ne ko od |ju d| s ko j| ma ste
do sa da |ma || |s k|ju •| vo pr| ja te|j sk| kon takt.
Zdrav |je: Kra jem se dm| ce ce te se osje ca t|
za |s ta |o se. Mo qu ce je da je to po s|je d| ca
|s crp|je nos t|. lpak. obra t| te paz nju na sve
pro mje ne ko je se de sa va ju, mo qu ce je da
se za |s ta ra zbo || te.
[kor pi ja
Po sao: v| ste ko na •no
us|| u po vo |jan pe r| od.
O•e kuj te || je pa de sa va -
nja na po s|o vnom p|a nu.
lpak. ne k|h ve c|h akc| ja ne ce b| t|. Dne -
vne oba ve ze ce te obav |ja t| bez po te sko -
ca.
Lju bav: La ko je mo qu ce da se u va soj
í|r m| po ja v| no vo |n te re san tno || ce ko je
ce vam pr| vu c| paz nju. lna •e. ne b| b| |o
zqo dno da se upu sta te u ro man se na
ra dnom mjes tu. a|| ka ko da n| bu du
odm| ca || va se |n te re so va nje ce ja •a t|. B| -
tn| ja de sa va nja |pak s|| je de u na re dnoj
se dm| c|. a do ta da se strp| te.
Zdrav |je: Ou vaj te se pro ma je. ma ka ko
vam to be za z|e no zvu •a |o. Mo q|| b|s te
|ma t| bo |o ve u pre dje |u |e da.
Stri je lac
Po sao: Po na sa te se kao
da ne ma te n|je dnu je d| nu
oba ve zu ovoq t| pa. Na -
pros to vam se ne ra d| |||
ste se to || ko okre nu || dru q|m de sa va nj| -
ma da ste za bo ra v| || da je | ovo je dno
od b| tn|h z| vo tn|h po |ja.
Lju bav: Ako vam dru qe obas t| ne |du.
ov dje ba rem |ma te sre ce. Par tner vas
oba s| pa paz njom. zboq •e qa ste sa -
sv|m sre cn|. Üz| va te u vre me nu ko je
pro vo d| te za je dno | nje znos t| ma ko je
do b| ja te. O| n| vam se da bo |je od ovoq
ne mo ze da bu de.
Zdrav |je: lz vrsno se osje ca te za hva |ju ju -
c| |ju ba v| ko ju do b| ja te. Ona vas •| n| do -
vo |jno sre cn|m da se za dru qo | ne
br| ne te.
Ja rac
Po sao: lma te to || ko to qa za oba v| -
t|. a|| vam to uop ste ne sme ta. Na -
pro t|v. ra du je vas •| nje n| ca da
|ma te sta da ra d| te | t| me se b| pre -
kra t| te vr| je me. O•e kuj te mnos tvo
po z| t| vn|h do qa da nja na po s|o -
vnom p|a nu.
Lju bav: Za |ju bav u ovoj se dm| c| ne ce te
|ma t| bas pu no vre me na. a|| ce te mu dro
|s ko r|s t| t| s| tu ac| ju | par tne ru ma |om paz -
njom za ma za t| o•| do |du ce se dm| ce. kad
se stva r| okre cu nabo |je u ovom aspe ktu
va seq z| vo ta.
Zdrav |je: Zdrav |je vam je do bro. a|| se ne
íor s| raj te kad je o po s|u r| je• | sva ka ko na -
d| te ne k| od pre pa ra ta za ja •a nje. Po red
to qa. po ve d| te ra •u na da u or qa n| zam
uno s| te do vo |jnu ko || •| nu te •nos t|.
Vo do li ja
Po sao: Ova se -
dm| ca vam ne ce
b| t| pre tje ra no na -
por na ta ko da ce te se. uko || ko je to mo qu -
ce. odmo r| t| od na por noq ra dnoq tem pa.
vec to kom |du ce se dm| ce pr|s t| zu no ve
oba ve ze. pa se nas toj te ade kva tno pr| pre -
m| t| za nj|h.
Lju bav: Ovo po |je vam je tre nu tno na q|a -
se no. Do br| aspe kt| do no se no va po znan -
stva | no ve |ju ba v| u vas z| vot. uko || ko ste
s|o bo dn|. On| za uze t| ce sva ka ko uz| va t| u
vre me nu pro ve de nom s vo |je nom oso -
bom. Üko || ko p|a n| ra te po tom stvo. pra v| je
tre nu tak za pre du z| ma nje ko ra ka u tom
sm je ru.
Zdrav |je: Ou vaj te se u sao bra ca ju. N|s te
do vo |jno opre zn|. pa ne |s ku sa vaj te sre cu.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Nedjeljni
46 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u u No voj va ro {i, Ba nja lu ka,
Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, 9,5x9,75 m,
dvi je ga ra `e, je dno so ban stan 36 m
2
, dva tro so -
bna sta na po 81 m
2
, 700.000 KM. Te le fon:
065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u
Kne `i ci (stru ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam
za od go va ra ju }e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-
088. BK
- Proda jem sre |e nu ku }u na sprat s man sar -
dom 10x11 m, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500
m
2
, Trn. Te le fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na pla cu
3.300 m
2
u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-
45-486-580, 065/761-497. BK
- Pro da jem ku }u u San skom Mos tu na pla cu
966 m
2
, ure dna do ku me ta ci ja, bli zu bol ni ce.
Te le fon: 051/303-903, 065/371-300. BK
- Pro da jem ima nje osam km od La kta {a i 14
du nu ma ze mlje. Te le fon: 051/310-089,
051/312-179, 065/306-116. BK
- Pro da jem ku }u na pla cu 500 m
2
ili mje -
njam za stan, Pi onir ska 33. Te le fon: 065/528-
247. BK
- Pro da jem uslji vu ku }u u Ul. Bo la nog Doj -
~i na 24 ili mije njam za stan. Te le fon: 065/528-
247. BK
- Pro da jem u cen tru Der ven te ku }u i po mo -
}ne obje kte, uku pna po vr{i na 286 m
2
. Telefon:
061/656-431. BK
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po -
slo vni pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te -
le fon: 065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu
(P+S+P) i 1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon:
065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
.
Te le fon: 065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri
spra ta i res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e),
450.000 evra ili mi je njam za obje kat u Beo gra -
du. Te le fon: 065/623-901, 051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi -
{e pla ce va na atra kti vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni -
ma. Te le fon: 065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km
od Ba nja lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le -
fon), vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i
pet pla ce va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196,
051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na
pla cu 400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000
KM. Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem,
oko 220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov -
cu, 250.000 KM. Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje
u De be lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu -
ci. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je
ga ra `e, cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
,
120.000 KM. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa
ga ra `om i gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000
KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u
8,5x9,5 m (P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti ~ka), 70.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Ra mi }i ma, kod "Elek tro pre no -
sa" ku }u ozi da nu do plo ~e, na pla cu oko 350
m
2
(stru ja, vo da, gra |e vin ska do zvo la), 25.000
KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla -
vnog pu ta, spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po -
slo vni pros tor i je dno so ban stan, plac 1.000 m
2
,
120.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku -
}e i ~e ti ri pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
,
150.000 KM. Te le fon: 065/516-927. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem (pro da jem) na mje {te nu ku }u u Mo -
ti ka ma uz do ma }in sko odr`a va nje ili mi je njam
za stan u Ba nja lu ci ili na Crno gor skom pri mor ju.
Te le fon: 065/644-500. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam ku }u na sprat 100 m
2
i 800 m
2
pla -
ca u San skom Mos tu za ku }u u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 037/687-134. BK
PO TRA@ NJA
- Po tre bna ve }a opre mlje na ku }a ili ve }i tro so -
ban na mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te -
le fon: 051/580-020. BK
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-
504. BK
- Pro da jemstan 72 m
2
+ os ta va, Ul. Mi {e Stu -
pa ra, kod ba ze na "Akva", 150.000 KM. Te le fon:
065/583-108, 065/836-928. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 52 m
2
, 3. sprat, Obi -
li }e vo, Ul. ca ri ce Mi li ce, 110.000 KM. Te le fon:
065/691-900. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, 1. sprat, ga ra `no mjes -
to i os ta va, cen tar, 220.000 KM. Te le fon:
065/691-900. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 46 m
2
+ ga ra `a, 1.
sprat, u cen tru Ba nja lu ke, 2.400 KM/m
2
. Te le fon:
051/302-724. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
u Ba nja lu ci, Ul. \u re
\a ko vi }a. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem re no vi ran stan 40 m
2
, Ko zar ska
uli ca, kod "Gla sa", 85.000 KM. Te le fon:
065/849-556, 051/453-758. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru
Ba nja lu ke, zva ti od 12 do 17. Te le fon: 065/520-
038. BK
- Pro da jem stan 45 m
2
u Ba nja lu ci, na se lje
Mej dan, 3. sprat, 1.000 evra/m
2
. Te le fon:
063/414-275. BK 1
- Pro da jem tro so ban stan (+ po rum i ga ra `a) u
cen tru Ba nja lu ke. Te le fon: 051/219-798,
061/802-945. BK
- Pro da jem dvo so ban stan, 1. sprat, Ul. Mar ka
Kra lje vi }a. Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem stan 84 m
2
, Star ~e vi ca. Te le fon:
065/698-012. BKM
- Pro da jem stan 37 m
2
, 1. sprat, na se lje A. Ja -
ki }a.Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem stan 64 m
2
, 4. sprat, Lor ki no na se -
lje. Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 40 m
2
, 2. sprat, lift,
zgra da u iz gra dnji, Bo rik, Kne `o polj ska uli ca.
Te le fon: 065/518-567. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, no vo gra dnja,
Ba nja lu ka, Uli ca maj ke Ju go vi }a, kod fa kul te ta,
2.200 KM/m
2
, s PDV-om i po re zom na pro met.
Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem no ve sta no ve 39, 41, 55, 85, 88 i
130 m
2
, po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo eta `ni stan 78 m
2
, no vo gra -
dnja, use ljiv 1.9.2009, 1.400 KM/m
2
. Te le fon:
065/562-426. BKM
- Pro da jem stan 43 m
2
, Do nje ci gla ne, Sa ra je -
vo, cen tar. Te le fon: 061/902-825. BKM
- Pro da jem gar so nje ru 28 m
2
u Ko zar skoj Du -
bi ci. Te le fon: 052/413-612. BK
- Pro da jem stan 62 m
2
u cen tru Ba nja lu ke, Ul.
Slav ka Ro di }a 2a. Te le fon: 051/350-365,
066/260-062. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 64 m
2
(po drum i ga -
ra `a) u Ko zar skoj Du bi ci. Hi tno i po vo ljno. Te le -
fon: 065/452-141. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No -
vom (Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230.
BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le -
fon: 065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e -
vi ca. Te le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3.
sprat, 2.300 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan
75 m
2
, no vo gra dnja, 3. sprat, lift, 2.700 KM/m
2
.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju G. Lor ke dvo so ban stan
49 m
2
, pri ze mlje. Te le fon: 065/516-927. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem u Ul. \u re \a ko -
vi }a, Hi se ta, dvo so ban stan 62 m
2
, 2. sprat, lift.
Stanovi
Ku}e
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
twpkjn!•jubpdjnb!ebkv
nphv~optu!pckbwf
v!lpkpk!tf!pckbwmkvkf!
tnsu!obkcmjaji
)ejnfo{jkf!231y96!nn*
Twf!esvhf!pckbwf!j!gpsnbuj!tf
obqmb~vkv!qp!dkfopwojlv/
PLA]ENE
nbmf!phmbtf!j!•juvmkf!npafuf!v!Tbsbkfwv
qsfebuj;
\VNBSTLJ!GBLVMUFU
)[bhsfcb•lb!3104*
JOUFSOBDJPOBM!
QSFTT
)bvupcvtlb!tubojdb-!Mvlbwjdb*
QPHSFCOP!ESV\UWP!#TWFUJ
NBSLP#
)Vmjdb!wpkwpef!
Sbepnjsb!Qvuojlb*
26.4.2009. na vr{a va se 40 tu `nih da na od ka da
sa na ma ni je na{ vo lje ni
ALE KSAN DAR
STO JA NO VI]
Ta ta, ne ma te vi {e da nas sre tne{, da nas za grli{, da nas
is pra ti{...
Hva la ti za svu lju bav i to pli nu ko ju si nam pru `io.
Ne ka te an |e li ~u va ju kao {to si i ti nas. Po slje dnji po -
lju bac ko ji ne }e{ ~u ti, ni ti osje ti ti {a lju ti tvo ji Lu ka,
\o le i Mi ca.
I/16
26.4.2009. na vr{a va se
40 tu `nih da na od smrti
mog vo lje nog su pru ga
ALE KSAN DRA
STO JA NO VI ]A
Oti {ao si izne na da i bez poz dra -
va. Os ta vio tu gu, bol i ve li ku
pra zni nu. Ali, znaj da te vo lim i
sa su za ma tu gu jem za to bom.
Tvo ja Ma ri na
I/16m
26. 4. 2009. ofekfmkb 47
KUPON ZA MALE OGLASE
Lvqpo!{b
cftqmbuof
nbmf
phmbtf
qpš|bmkjuf
qp|upn!jmj
eptubwjuf
mj•op!ob
besftv;
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van
use ljiv dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat, 70.000
evra. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so -
ban stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla, 205.000 KM.
Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten
je dno so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM.
Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta -
no ve u iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran
i lu ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra -
`a, 120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce
Ce ro vi }a. Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce
re no vi ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat, 2.250
KM/m
2
. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di -
cin ske elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift,
use ljiv u av gus tu + ga ra `no mjes to. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so -
ban stan 100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e
za mje na za ma nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-
927. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki -
}a za tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra -
tu ri. Te le fon: 065/518-563, 065/656-384. BK
- Mi je njam je dno so ban stan 37 m
2
, 1. sprat u
Ka sin do lu za stan u Sa ra je vu. Te le fon: 061/789-
743. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du,
sta rija gra dnja. Te le fon: +381642293239. BK
- Ku pu jem stan do 50 m
2
u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/892-811, 065/750-002. BK
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci,
pre dnost Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM.
Te le fon: 065/920-434. BK
- Ku pu jem je dno so ban stan s te ra som, na se lje
Sun ce. Zva ti po sli je po dne. Te le fon: 065/535-041.
BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 60.000 KM. Is -
pla ta odmah. Te le fon: 065/673-010. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem stu den ti ma na mje {ten dvo so ban stan
(ka blov ska, gri ja nje) u bli zi ni PMF-a, No va va -
ro{. Te le fon: 065/629-100. BK
- Iz da jem na mje {ten stan. Te le fon: 051/212-
691, 065/636-195. BK
- Iz da jem na mje {ten dvo so ban stan 65 m
2
u
cen tru gra da, Je vrej ska uli ca. Te le fon: 065/663-
203. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka -
blov ska TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8
do 16 ~a so va. Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu mu {kar cu
(po se ban ulaz, ku pa ti lo, cen tral no gri ja nje, bli -
zi na cen tra). Te le fon: 051/462-986, 065/589-
187. BK
- Iz da jem so bu stu den tu ne pu {a ~u, Bo rik. Te -
le fon: 051/306-304. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa -
mo lje plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i -
na obje kta 3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
.
Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem ili iz da jem tri po slo vna pros to ra po
300 m
2
s mo gu }no{ }u ko ri {te nja ras hla dne ko -
mo re, Der vi {i, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/404-644.
BK
- Pro da jem ka fe-res to ran (tri so be za spa va nje,
pra te }i pros to ri) na ski-cen tru Kne ze vo. Te le fon:
065/240-525. BK
- Pro da jem lo kal (pi ce ri ja) 47 m
2
. Te le fon:
065/698-012. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od
cen tra ^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-
352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem
cen tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem
cen tru Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025.
BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba -
nja lu ke, UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va,
osim pet ka. Te le fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke,
vi {e par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410,
051/217-916, 051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u
tr`nom cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te -
le fon: 065/450-530. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu
pro daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna
mre `na in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra,
Ul. \u re Ja k{i }a, Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la -
ri ja 16 m
2
, mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
,
mo kri ~vor. Te le fon: 065/517-980. BK
- Iz da jem ka fe KAB, Ul. Pe tra Pre ra do vi }a 9,
iza "Me di cin ske elek tro ni ke", pla }a nje oba ve za
una pri jed. Te le fon: 065/546-168. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
kod crkve u
Pri je ~a ni ma (/kan ce la ri je, mar ket, pe ko te ka…).
Te le fon: 065/517-895. BK
- Iz da jem kan ce la ris ki po slo vni pros tor po go -
dan za no ta re i pred sta vni{ tva, 2. sprat, Je vrej ska
uli ca. Te le fon: 065/441-115. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u Uli ci Jo va na Ra -
{ko vi }a 7 ("Ta ma ri so va" zgra da). Pre dnost pra -
vna li ca (ban ke, PTT). Te le fon: 065/744-263,
Ba nja lu ka. BK
- Iz da jem re gis tro van po slo vni pros tor 34 m
2
u
u`em cen tru gra da. Te le fon: 051/319-607,
065/486-070. BK
- Iz da jem tri stam be no-po slo vna pros to ra po
110 m
2
i je dan 33 m
2
, kod Za gre ba ~ke ban ke. Te -
le fon: 066/249-233. BK
- Iz da jem tri po slo vna lo ka la u cen tru gra da.
Te le fon: 065/390-929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 16 m
2
u `u tim zgra -
da ma, upo tre bna do zvo la. Te le fon: 066/422-398,
065/573-151. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 34 m
2
u Ul. Pe tra
Ko ~i }a 47. Te le fon: 065/486-070. BK
PRO DA JA
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon:
066/184-131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod
bro ja 66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz
Du bo ki po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma.
Te le fon: 065/227-475. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru -
ja i vo da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.400 m
2
, pet km od cen tra.
Te le fon: 065/422-727. BK
- Pro da jem tri pla ca, UT uslo vi, na Kr~ma ri ca -
ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 23 du nu ma ze mlje i 37 {u me u ko -
ma da na Kr~a mri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra|. do zvo la) u
La min ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem plac 622 m
2
u Ka ra nov cu, uz
Vrbas. Te le fon: 065/978-775, 051/211-681. BK
- Pro da jem plac 1.300 m
2
, do zvo lje na gra dnja,
Ja ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Pro da jem plac 750 m
2
, Ul. kra lja Ale ksan dra
K. I br. 39 Pe tri }e vac, zva ti po sli je 20. Te le fon:
00385-12-451-994. BK
- Pro da jem ze mlju kod mo te la "Brvna ra",
Gor nje Mo ti ke, po vo ljno. Te le fon: 065/789-138.
BK
- Pro da jem plac u Trnu, vla sni{ tvo 1/1. Te le -
fon: 065/251-263. BK
- Pro da jem du num ze mlje u Ka ra nov cu, uz
Vrbas. Te le fon 065/332-973. BK
- Pro da jem plac 680 m
2
u ^e smi, UT uslo vi,
70 KM/m
2
. Te le fon: 065/317-840. BK
- Pro da jem 10 du nu ma ze mlje u [u{ nja ri ma
(stru ja, vo da, te le fon, asfalt). Te le fon: 051/216-
140, 65/310-057. BK
- Pro da jem u Der ven ti 17 du nu ma ze mlje, par -
ce la Ba re-^ar dak, po red ma gis tra le. Do zvo lje na
vi {e na mjen ska iz gra dnja. Telefon: 033/617-795.
BK
- Pro da jem 1.786 m
2
ze mlju u Dra ku li }u, 1/1.
Te le fon: 065/837-936, 051/350-204. BK
- Pro da jem ze mlju za stam be nu i po slo vnu
gra dnju. Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem 3.000 m
2
plo dnog ze mlji {ta, po go -
dno za po ljo pri vre du i gra |e vin ske par ce le, pet
km od Gra di {ke, u bli zi ni auto pu ta. Te le fon:
065/452-141. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le
u Gla mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon:
065/606-531. BK
Placevi
Poslovni prostori
Sobe
NEZAVISNE NOVINE
Tel: 051 331 864, 033 653 953
.!NBMJ!PHMBTJ
.!MJ_OF!QPSVLF
.!JO!NFNPSJBN
.!_JUVMKF
.!NBSLFUJO\LF!
QPSVLF
.!LPOLVSTJ!
J!PHMBTJ
CBOKBMVLB;
.!Vm/!lsbmkb!Qfusb!J!Lbsb}ps}fwj~b
)jtqsfe!#Fmflusj•oph#*
.!Wjepwebotlb!)tubsb!bvupcvtlb!!
tubojdb!lpe!cjmfubsojdf*
.!Spcob!lv~b!#Cptlb#!)qpsfe!
|bmufsb!Sb{wpkof!cbolf*
TBSBKFWP;
.!\vnbstlj!gblvmufu!
)[bhsfcb•lb!3104*
.!Joufsobdjpobm!qsftt!
)bvupcvtlb!tubojdb-!Mvlbwjdb*
Oglasi
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma.
Te le fon: 065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji -
{ta u Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu,
pa pi ri ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla -
nu. Te le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka -
sin dol ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju).
Te le fon: 065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me
kod aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du -
num. Te le fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat
5x8 m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko -
pa no, na su to, uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta),
Ko ba tov ci, La kta {i. Te le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50
m (izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni.
Te le fon: 065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma,
Prnja vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili
pla ce vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon:
065/363-203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci
bra }e Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon:
051/427-393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-
420. BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le"
30.000 m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po -
red asfal ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi -
vni je te le vi zo re (di gi tal, 100 Hz sli ka u sli ci...).
Te le fon: 051/216-969. BK
- Pro da jem vi ken di cu u Mi {i nom Ha nu. Te le -
fon: 065/565-468. BK
- Pro da jem de vas ti ra nu vi ken di cu u G. Ka di -
nja ni ma (asfalt, stru ja, ogra da, vo} njak), ~e ti ri km
od ri je ke Vu ko {ni ce. Te le fon: 065/319-295. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le -
fon: 065/671-420. BK
- Iz da jem vi ken di cu na oba li Une lju bi te lji ma
pri ro de i ri ba ri ma, upo tre ba mo tor nog ~am ca.
Te le fon: 065/758-017. BK
PRO DA JA
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom
sta nju, re gis tro van do okto bra 2009. Te le fon:
065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te -
le fon: 065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg.
do av gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000
KM. Te le fon: 065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p.,
ABS, ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon:
065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT pun to II 1.2, 44 kW, g. p.
2001. Te le fon: 065/567-383, e-ma il: zo ran.sto ja -
ko vic @gma il.com. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja.
Te le fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem re no la gu na 1.9 ka ra van, g. p.
2003, bi je la bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le -
fon: 065/579-306. BK
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di -
{te, pre {ao 114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi -
do vi}", 63 kW/85 KS, no si vost 1.200 kg, opre ma
se rij ska, 25.000 KM. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, re gis -
tro vam do ju na 2009, 980 evra. Te le fon:
066/449-784. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI, 105 KS, 2005.
go di {te, kli ma, mu zi ka, sre di{ nji na slon, al. fel ge,
39.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem por {e boxster, sre brna me ta lik, 220
KS, 2001. go di {te, ko `a, kli ma, al. fel ge 18", ra -
dio sa CD-om, 44.900 KM. Te le fon: 049/217-
602 BK
- Pro da jem VW golf 2.0 TDI, sre brna me ta lik,
140 KS, 2004. go di {te, kli ma, mu zi ka, ze der,
24.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, si va me ta lik,
130 KS, 2003. go di {te, kli ma, alarm, ra dio sa
CD-om, 16.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 4.2 quat tro tip tro nic, crna
me ta lik, 300 KS, 2000. go di {te, ugra |en plin,
ko `a, xeno ni, na vi ga ci ja, kli ma, 18.900 KM. Te -
le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.8 quat tro, crna me ta lik,
kli ma, ze der, ra dio ka se to fon, al. fel ge 16",
17.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, crna, 140 KS,
2007. go di {te, kli ma, xeno ni, ze der, sre di{ nji na -
slon, 59.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem {ko du su perb 1.8 T, crna me ta lik, 150
KS, 2005. go di {te, kli ma, xeno ni, sen zo ri za par ki -
ra nje na zad, 23.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 2.5 TDI 4 mo ti on, pla va
me ta lik, 150 KS, 2001. go di {te, xeno ni, sen zo ri
za par ki ra nje, na vi ga ci ja, ko `a, 21.990 KM. Te le -
fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI va ri ant, sre brna
me ta lik, 100 KS, 2002. go di {te, kli ma, mu zi ka,
sre di{ nji na slon, 16.900 KM. Te le fon: 049/217-
602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, pla va, 90 KS,
'99. go di {te, kli ma, el. po di za ~i, ko `a, sre di{ nji
na slon, fel ge 17", 12.900 KM. Te le fon: 049/217-
602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, quar tz si va, 140
KS, 2005. go di {te, kli ma, MMI co lor, al. fel ge
18", 45.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 105 KS,
2005. go di {te, kli ma, ra dio sa CD-om, ze der,
22.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 100 KS,
2001. go di {te, kli ma, al. fel ge 16", alarm, bord
com pu ter, 15.500 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem BMW X5 3.0 D, si va me ta lik, 184
KS, 2001. go di {te, ko `a, kli ma, xenon, alarm, al.
fel ge 19", 39.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 3.0 TDI quat tro tip tro nic,
pla va, 225 KS, 2004. go di {te, kli ma, xenon, na -
vi ga ci ja, pri pre ma za mo bil ni, 49.900 KM. Te le -
fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, crna, 130 KS,
2003. go di {te, kli ma, CD chan ger, al. fel ge 16",
bord com pu ter, 27.900 KM. Te le fon: 049/217-
602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, si va me ta lik, 115
KS, 2006. go di {te, kli ma, ko `ni vo lan, bord
com pu ter, ra dio sa CD-om, 36.900 KM. Te le fon:
049/217-602. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re -
gis tro van do fe bru ara 2010, 2.200 KM/m
2
. Te le -
fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem ford mon deo '95. go di {te, ben zi -
nac, fik sno 5.000 KM. Te le fon: 065/517-978. BK
- Pro da jem dva ka mi ona zas ta va 624, no si vost
2.500 kg. Te le fon: 065/518-843. BK
- Pro da jem o~u van ga ra `i ran mer ce des. Te le -
fon: 065/923-252. BK
- Pro da jem po vo ljno opel ka ra van di zel '90.
godi{te. Te le fon: 065/528-247. BK
- Pro da jem ju go 45 ko ral g. p. '90, re gis tro van
do 15.1.2010. Te le fon: 051/351-820. BK
- Pro da jem al fu 164 ben zin, g. p. '94, ci je na
po vo ljna. Te le fon: 065/687-451. BKM
- Pro da jem opel kor su '95. go di {te, re gis tro va -
na go di nu. Te le fon: 065/926-305. BKM
- Pro da jem golf 3 ka ra van 1.9 TDI, '99. go di -
{te. Te le fon: 065/488-992. BKM
- Pro da jem (mi je njam) audi 80 di zel, g. p. '85,
re gis tro van do 12.1.2009. Te le fon: 065/641-159. BK
- Pro da jem golf 4 ka ra van di zel, '99. go di {te,
85 kW, sva opre ma, pre {ao 195.000 km, ura |en
ser vis re me nja i fil te ra, 14.300. Te le fon: 065/583-
143. BK
- Pro da jem pe `o 406 HDI ka ra van, 2001. g. p.,
re gis tro van, sva opre ma, 14.000 KM. Te le fon:
065/713-586. BK
- Pro da jem pa sat 5 ben zin 1.6, '98. g. p., kli ma,
re gis tro van do ma ja 2009, 12.500 KM, Ba nja lu -
ka. Te le fon: 065/791-324. BK
- Pro da jem ju go 65, '90. go di {te, re gis tro van.
Te le fon: 065/483-964. BK
- Mi je njam al fu 164 za ma nje vo zi lo. Te le fon:
065/687-451. BKM
- Ku pu jem di je lo ve sta rin skih mo to ci ka la: re -
zer vo ar, ram, far, to ~ko ve, ma {i ne, di je lo ve ma -
{i ne, elek tro ni ku... Te le fon: 065/342-713. BK
ZA MJE NA
- Mije njam (pro da jem) pun to di zel 2005.
godi{te, re gis tro van do marta 2010, za jef ti ni ji
auto. Te le fon: 065/528-247. BK
- Pri ro dna pla vu {a (22) nje `ne gra |e `e lje la bi
da joj se ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo -
dne tre nut ke. Te le fon: 065/450-038, 065/896-
776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`i va ti do
vrhun ca stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-
776. BK
- Po tre bna dje voj ka za rad u ka fi }u na ben zin -
Posao
Li~ni kontakti
Automobili
Vikendice
TV i video tehnika
48 ofekfmkb!26. 4. 2009. Oglasi
skoj pum pi "In te gral" Star ~e vi ca. Te le fon:
065/266-326, 051/300-374. PK
- Po tre bne dvi je {ar man tne dje voj ke za rad u
lje tnoj ba {ti ka fe-ba ra "Pi ka so", u cen tru Ba nja -
lu ke, pla ta 700 KM. Te le fon: 066/609-797. BK
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va -
nje dje ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63.
BK
- Po tre ban ko no bar ili ko no ba ri ca. Te le fon:
065/980-331. BK
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la dje cu. Te le fon:
065/983-781. BK
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili
nje go va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma
u ze mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram -
pom. Te le fon: 065/317-840, 051/313-116. BK
- Ku cam ma tur ske, se mi nar ske, di plom ske,
ma gis tar ske, knji ge, ugo vo re..., {tam pam i na re -
zu jem na CD. Te le fon: 065/984-971. BK
- Ra di mo gra |e vin ske, kro vne in stru kci je, vi le,
ga ra `e, na zi de, tro to are, ka me ne ogra de i sta ze.
Te le fon: 066/531-497. BK
- Pre vo di, in stru kci je i ~a so vi en gles kog je zi -
ka. Te le fon: 065/566-206. BK
- Po pra vak ve{-ma {i na, fri `i de ra i ras hla dnih
vi tri na. Te le fon: 065/568-830, 051/351-666. BK
- Elek tri ~ar vr{i kva li te tno i po vo ljno pos tav -
lja nje no ve i sa na ci ju sta re in sta la ci je. Te le fon:
065/209-286. BK
- Po vo ljno ku cam i prin tam se mi nar ske, di -
plom ske i ma gis tar ske ra do ve. Te le fon: 065/615-
028. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi -
ka sno i po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu -
ka. Te le fon: 065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je,
na mje {ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le -
fon: 051/281-470, 065/562-149. BK
- ^a so vi i in stru kci je iz en gles kog je zi ka i bi -
znis en gles kog, pre vo di svih vrsta tek sto va, sud -
ski tu ma~ do ku me na ta. Te le fon: 065/938-401. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a la svih vrsta, brzo i
kva li te tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon:
051/318-227. BK
- Bru sim, la ki ram par ket i brod ski pod. Te le -
fon: 065/178-743, 065/785-769. BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja, ra vne kro vo -
ve, oprav ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre
~vo ro ve. Te le fon: 051/584-790, 065/426-134. BK
- Ar hi te kta s li cen com ra di pro je kte stam be -
nih, stam be no-po slo vnih obje ka ta i ha la (le ga li -
za ci ja i no vo gra dnja). Te le fon: 065/644-526. BK
- In stru kci je u~e ni ci ma iz kon stru isa nja (po -
mo} u izra di ma tur skih ra do va), ma {in ska stru ka.
Te le fon: 051/350-260, 065/175-855. BK
- Knji go vod stve ni bi ro nu di vo |e nje knji ga za
pra vna li ca i ma le pre du ze tni ke. Te le fon:
065/321-812, 051/314-193, 051/318-249. BK
- Tu ris ti ~ka ag nci ja "Hi lan dar" or ga ni zu je po -
klo ni ~ko pu to va nje u Os trog 8.5.2009. u 21 ~as
sa sta re auto bus ke sta ni ce. Te le fon: 051/465-210,
065/644-500. BK
- Izvo dim sve vrste mo ler skih ra do va, sa na ci -
ju, pos tav lja nje la mi na ta, izo la ci ja, unu tra{ njih
fa sa da, zi dnih i pla fon skih oblo ga, plo ~i ca i dru -
ge za vr{ne ra do ve. Te le fon: 065/343-745. BKM
- Vo do vod, ka na li za ci ju i si tne po prav ke ra dim
kva li te tno, ga ran ci ja. Te le fon: 051/211-763,
065/546-390. BKM
- Izra |u je mo sve vrste spor tskih mre `a, ma {in -
ska obra da. Te le fon: 063/402-077. BKM
- Ku }ni maj stor rje {a va va {e ma le i ve li ke pro -
ble me. Na zo vi te, do go vo ri te, Ba nja lu ka. Te le fon:
066/265-127. BKM
- Ovla {te ni pre vo di lac, stal ni sud ski tu ma~ za
en gles ki i rus ki je zik. Pri jem do ku me na ta od 8
do 20. Te le fon: 065/535-820, 063/988-650. BKM
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi -
sa ni pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li -
te tno. Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i
osno vne {ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon:
051/313-705. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka
proi zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra,
du `i na 1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi
380x1700 mm, g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj
li cen ci. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me -
ni ugalj, bu ko vi bri ket i ogre vno drvo za cen tral -
no gri ja nje (bu kva i hrast) s pre vo zom do va {eg
dvo ri {ta, mo `e i `i ral na upla ta. Te le fon: 065/894-
241, 065/969-530. BK
- Od ga ji va ~ni ca "Ju li farm" pro da je {te nad ro -
tvaj le ra. Te le fon: 065/979-947. BK
- Pro da jem dvi je mo der ne fo te lje, sta re dvi je
go di ne, po vo ljno. Te le fon: 066/206-629. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta -
la ci jom i po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri -
na 1,20 m. Ka se mo `e te po gle da ti u pro daj nom
cen tru "Cen trum" Za lu `a ni. Te le fon: 065/896-
422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, '94. g. p., oca ri -
nje na, udar na ko ~ni ca, no si vost 2.000 kg. Te le -
fon: 051/580-004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-
021. BK
- Za po slas ti ~a re i sa lo ne vjen ~a ni ca po vo ljno
pro da jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te)
u dvi je ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-
158. BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad za ras plod, vin ter -
berg i slo ven ke, ve te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve.
Te le fon: 051/580-851, 065/411-735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var,
mo gu }nost CO2 i ar gon sko va re nje 220/380 vol -
ti, ga ran ci ja. Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvi je ek sklu zi vne stil ske ko `ne
gar ni tu re, bi vo lja ko `a, si vi tik, drvo -ru ~ni rad.
Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem po lo van na mje {taj, tro sjed, fri `i der
210 l, plas ti ~ni sto i sto li ce. Te le fon: 065/656-
125. BK
- Pro da jem ze mlju za cvi je }e, pa ko va nje 5, 10
i 50 l. Ci je na 1,20, 2,10 i 10 KM. Te le fon:
065/656-125. BK
- Pro da jem tro fa znu, pe tos te pe nu pum pu za
na vo dnja va nje, ka pa ci tet 70-130 l/min. Te le fon:
065/529-237. BK
- Pro da jem kom plet sis tem za na vo dnja va nje
(oro {a va nje), ka pa ci tet 2.000 m
2
. Te le fon:
065/529-237. BK
- Pro da jem 800 m he li teh mre `e, za uz goj pu -
`e va ili dru gih si tnih `i vo ti nja. Te le fon: 065/529-
237. BK
- Pro da jem re kla mni pa no 2x1 m, me tal ni stu -
bo vi. Te le fon: 065/529-237. BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu. Te le fon:
065/538-919. BK
- Pro da jem mu {ka odi je la svih ve li ~i na. Te le -
fon: 051/311-262, 063/541-688. BK
- Pro da jem ku }nu plin sku bo cu, 50 KM. Te le -
fon: 066/213-099. BK
- Po vo ljno pro da jem po lo vnu pri ko li cu za
auto, dva po ni bi ci kla i BMX, jef ti no. Te le fon:
051/305-293. BK
- Pro da jem ba kar ni lim 0,5 mm i du gi hras tov
par ket. Te le fon: 051/219-580. BK
- Pro da jem po lo vnu elo ksi ra nu bra va ri ju sa
sta klom. Te le fon: 065/899-066. BK
- Pro da jem o~u va ne pro zo re sa ro le tna ma i
ula zna vra ta, svje `e ofar ba no. Ci je na po vo ljna.
Te le fon: 065/510-913. BK
- Pro da jem epa njel bre to ne, 100 KM. Te le fon:
065/909 -236. BKM
- Pro da jem ar ma tur ne mre `e, je lo vu gra |u, be -
ton ske ci je vi i os ta li gra |e vin ski ma te ri jal, po vo -
ljno. Te le fon: 065/541-743. BKM
- Pro da jem bra un mre `i ce i el. apa ra te za bri ja -
nje. Te le fon: 061/323-906. BKM
- Pro da jem ki osk "Du nja" 20 m
2
, Bu d`ak. Te -
le fon: 066/253-216. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi -
on. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma -
nji gra |e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra
tim ber ~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i
ge ne ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-
487, 065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400
o/min. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300
ba ra. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko -
va ne ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov -
~a ra sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon:
065/212-067. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre -
se od se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350
KM. Te le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400
o/min., 200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
Razno
Usluge
Oglasi 26. 4. 2009. ofekfmkb 49
50 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Vo za ~i For mu le 1
(9)
Kroz naj br`i i
naj po pu lar ni ji
auto-mo to
cir kus na
svi je tu,
For mu lu 1,
pro {lo je
mno go
kva li te tnih
vo za ~a, ko ji
su za
uprav lja ~em
bo li da
po ka zi va li
svo je
spo so bnos ti
po ra znim
vre men skim
pri li ka ma.
U Fe ra ri ju,
Me kla re nu,
Re nou i dru gim
eki pa ma su
se bo ri li za
bo do ve i pri
brzi na ma od
pre ko 200
km/h pru `a li
za do volj stvo
gle da oci ma.
Na`a lost, ne ki
od njih su
za vr{i li
tra gi ~no,
uprkos bo ga toj
vo za ~koj {ko li
iza se be.
Dru gi su se
na vri je me
po vu kli sa
osvo je nim
ti tu la ma i
da nas u`i va ju
u lo vo ri ka ma
sla ve. Ov dje
}e mo
pred sta vi ti
ne ke od
naj bo ljih
vo za ~a
Naj d`el Er nest D`ej ms Men sel je bri tan ski vo za~ ko ji je
osvo jio je dnu ti tu lu svjet skog {am pi ona 1992. u For mu li 1. Ta ko -
|e je osvo jio i {am pi on sku ti tu lu u CART se ri ji, ta ko je je di na
oso ba ko joj je po {lo za ru kom da osvo jio obje, a prva ko ja je po -
bije di la u CART-u u de bi ju. Od stra ne bri tan skih me di ja zvan je
"Na{ Najd`". On je bio naj bo lji bri tan ski vo za~ svih vre me na sa
31 po bje dom.
Vo za ~ku ka ri je ru je po ~eo ta ko {to je ko ris tio vlas ti ti no vac
da bi se pro bi jao. Na kon us pje ha u ka rin gu, pre {ao je u for mu lu
ford, uprkos pro tiv lje nju oca. Go di ne 1976. po bje |u je u {est od
de vet trka, a slje de }e go di ne u 33 od 42, uprkos uklje {te nju vra ta i
do kto ro vom upo zo re nju da mo ra mi ro va ti. Tri se dmi ce pri je ne -
sre }e dao je os tav ku na mjes to in `enje ra. Ka sni je u go di ni da ta
mu je {an sa da vo zi lo la T570 for mu la 3 bo lid na Sil ver sto nu. Za -
vr{io je ~et vrti i odlu ~io da je vri je me da pre |e u vi {i rang. U for -
mu li 3 se trkao 1978 i 1979. Na kon tri se dma mjes ta i ~et vrtog u
za dnjoj trci, oti {ao je iz ti ma, a slje de }e se zo ne je vo zio za Dejv
Prajs Rej sing, ka da je os tva rio i prvu po bje du. U su da ru sa An -
drea de ]e za ri som je je dva pre `i vio i bio ho spi ta li zo van. Nje go ve
vo` nje je pri mije tio Ko lin ^ep men, vla snik Lo tu sa. Kri ju }i po -
slje di ce po vre de s ta ble ta ma, Men sel je vo zio odli ~no lo tus i pos -
tao test vo za~ za ovaj for mu la 1 tim. Prvu trku je vo zio 1980. na
VN Aus tri je, a u ti mu je pro veo ~e ti ri go di ne. Od 59 trka, za vr{io
je sa mo 24. Prvu naj bo lju star tnu po zi ci ju je imao 1984. u Da la su,
a za vri je me 1982. je pla ni rao da vo zi i 24 sa ta Le Ma na da za ra di
ne {to nov ca. U to vri je me je bio pla }en 50.000 fun ti go di{ nje.
^ep men mu ni je do zvo lio da ide u Le Man i dao mu do da tnih
10.000. Na nje ga je vrlo uti cala smrt ^ep me na, a u auto bio gra fi ji
je na pi sao da je sa nje go vom smrti umro i dio nje ga.
Go di ne 1984. je za vr{io {am pi onat prvi pu t me |u prvih 10, a
izne na dio je mno ge u Mo na ku ka da je pres ti gao Pros ta po mo kroj
sta zi, ali je ka sni je odus tao jer je iz gu bio kon tro lu nad bo li dom.
Os ta }e upa m}en ka da je gu rao bo lid u ci ljnoj ra vni ni, jer mu je
tran smi si ja ot ka za la u po slje dnjem kru gu. Ta trka je bi la je dna od
naj vru }ih, na oko 40 ste pe ni Cel zi ju sa se vo zi lo i na kon dva sa ta
vo` nje on je gu rao auto da bi sti gao {es ti na cilj. Na kra ju se zo ne
je do bio po nu de iz Arov sa i Vi li jam sa, a po tpi sao je za dru gog. U
Vi li jam su je os tva rio prvu po bje du od 72 trke ko je je odve zao u
Bren ds Hi ~u u En gles koj, a za tim odmah i dru gu na VN Ju `ne
Afri ke. Slje de }e se zo ne je bio je dan od gla vnih pre te de na ta na
na slov i os tva rio je pet po bje da i u~es tvo vao u naj ne iz vje sni joj
za vr{ni ci u is to ri ji F1, ka da je Se na bio is pred nje ga za 0.014 se -
kun di. Men sel je na`a lost i se zo nu za vr{io kao dru gi, iza Pros ta.
Usli je di le su no vih {est po bje da u 1987, uklju ~u ju }i spe kta ku lar -
nu u Sil ver sto nu, ka da se u za dnjih 20 kru go va sa za os tat kom od
20 se kun di vra tio da se bo ri s Pi ke om, os tav {i go to vo bez go ri va.
U Su zu ki je do `i vio ne sre }u i po vre du le |a ta ko da je mo rao pro -
pus ti ti dvije trke i Pi ke je pos tao {am pi on. U 1988. je za vr{io sa -
mo dvi je trke i to obje na po di ju mu. Pre {ao je u Fe ra ri i bio je di ni
ko ji je po bije dio u de bi ju do Ki mi Ra iko ne na, ali na kra ju je za -
vr{io ~et vrti se zo nu. Po no vo je po tpi sao za Vi li jams za 4.6 mi li -
ona fun ti, a 1992. je bi la nje go va naj bo lja se zo na. Po ~eo je s pet
po bje da i osvo jio svo ju je di nu ti tu lu. Uprkos tom us pje hu na pus -
tio je tim i po vu kao se iz F1. Pri dru `io se CART ti mu i ta mo imao
ve li ki us pje h, me |u tim, 1994. se vra tio u F1 u za dnje tri trke se -
zo na za Vi li jams, a slje de }e go di ne je vo zio za Me kla ren, ali se
po no vo po vu kao na kon sa mo dvi je trke. Na kon odlas ka iz F1
obri jao je tra di ci onal ne brko ve. Oti {ao je bri tan ski Tu ring auto
{am pi onat vo ze }i ford mon deo.
Najd`el Mensel
8. avgust 1953.
Mjes to ro |e nja:
Ap ton-apon Se vern. ve || ka Br| ta n| ja
Mjes to smrti: -
Ti mo vi: Lo tus. v| || jams. Fe ra r|. Me k|a ren
Po bje de/prva
star tna mjes ta: 31/32
Ti tu le: 1992.
Go di ne 1985. je bio je dan od
gla vnih pre ten de na ta na na slov i os tva rio
je pet po bje da i u~es tvo vao u
naj ne iz vje sni joj za vr{ni ci u is to ri ji F1
Nel son Pi ke So uto Ma jor je bra zil ski vo za~ ko ji je bio {am -
pi on F1 tri pu ta. On je je dan od ne ko li ko lju di ko ji je osvo jio
naj ma nje tri {am pi ona ta.
Sin je Es ta sia Gon sal ve sa, bra zil skog po li ti ~a ra, ko ji se pre -
se lio u Bra zi l s po ro di com da bi pos tao mi nis tar zdrav stva u Vla -
di @oa Gu la ra, ta ko da je Nel son odras tao u tom gra du, uprkos
{to je ro |en u Ri ju. Otac mu je ta ko |e bio re gi onal ni te nis ki
{am pi on i ka da je Nel son po ka zao in te re so va nje za sport, ro di te -
lji su ga ohra bri va li da se ba vi te ni som. Sa 12 go di na je bio je dan
od naj per spet ki vni jih bra zi ls kih ju ni or skih te ni se ra. Ka da je na -
pu nio 16 go di na, ro di te lji su odlu ~i li da mu una pri je de na ~in
igra nja i po sla li su ga u {ko lu te ni su u Ka li for ni ji. Me |u tim, ka da
je sti gao ta mo, Nel son je iz gu bio in te re so va nje za ovaj sport i
okre nuo se no vim spor tskim auto mo bi li ma. Ka da se vra dio u
Bra zi l, po ~eo se ba vi ti trka ma. Po bje de u kar tin gu i trka ma spor -
tskim auto mo bi li ma ni su odu {e vi li nje go ve ro di te lje ko ji su ga
po ku {a li omes ti po slav {i ga na fa kul tet in `e nje rin ga i me na -
d`men ta. Nel son je odus tao po slje go di nu da na stu di ra nja, pro -
dao je svoj spor tski auto mo bil i ku pio bo lid for mu la vee.
Po ~eo je da se trka s kar tin gom u 14. go di ni, ali ka ko nje gov
otac ni je to odo bra vao, ko ris tio je ma mi no pre zi me Pi ke. Na kon
us pje ha u kar tin gu i lo kal noj for mu lu su per vee, na pri je dlog
Emer son Fi ti pal di ja sti gao je u Evro pu. Go di ne 1978. u for mu li
3 je obo rio re kord D`e ki Stju ar ta u naj vi {e po bje da u je dnoj se -
zo ni i nje go va pro mo ci ja u F1 je bi la za ga ran to va na. Pre {ao je u
Brab ham tim i bio iza zi va~ za na slov, a prvi je vo za~ ko ji je
odnio ti tu lu s tur bo mo to rom 1983. Go di ne 1986. je pre {ao u Vi -
li jams gdje mu je par tner bio naj ja ~i ri val Naj d`el Men sel. Obo -
ji ca su ima li te `ak ka ra kter i tem pa ra ment. Zbog to ga ri val stva
su do zvo li li Pros tu da odne se ti tu lu, ali slje de }e go di ne je Pi ke
bio naj bo lji. Me |u tim, slje de }e go di ne sli je de }i hon din mo tor
pre {ao je u Lo tus i nje go va ka ri je ra je po ~e la da ide si la znom pu -
ta njom, po ~eo je da gu bi re pu ta ci ju, ka da ni je po bije dio ni je -
dnom, a ni je se uspio ni kva li fi ko va ti je dnom. Vra }a se u top
for mu 1990, sa dvije po bje de u no vom ti mu Be ne to na, a u tom
ti mu je po bije dio i za dnji put u Mon tre alu 1991.
Po znat kao ve li ki {a ljiv d`i ja, Pi ke je `i vio kao plej boj, tro {e -
}i vrlo brzo sve {to za ra di. Oku {ao se u u In di ana po li su 500
1992. go di ne, ali se slu pao za vri je me tre nin ga i bio te{ko po vre -
|en. Vra tio se slje de }e go di ne i po ~eo trku sa 13. mjes ta, ali za -
vr{io je kao 32. na kon pro ble ma s mo to rom. Os tao je vo za~
spre man vi {e na za ba vu, ne go na ozbi ljno ta kmi ~e nje.
Od 2000. po dr`a va ka ri je ru svog si na Nel sona An ge la Pi -
kea, ko ji je vo zio za GP2 dvi je se zo ne i imao vrlo do bre re zul ta -
te, a bio je i test vo za~ za Re no, da bi u{ao u kon ku ren ci ju kao
tim ski ko le ga Fer nan da Alon sa 2008. U ja nu aru Nel son Pi ke je
po bije dio na 50. iz da nju Mil Mi ljas u Bra zi lu na In ter la go su. Vo -
zio je as ton mar tin DBR9 sa svo jim si nom Nel si njom. Na kra ju
trke vrlo is crpljen re kao je pri ja te lju da vi {e ni ka da ne }e sjes ti u
ko kpit. U{ao je u Ku }u sla vnih mo to spor ta 2000. go di ne.
Osno vao je "Auto trak", kom pa ni ju ko ja omo gu }u je mo bil -
no i sa te lit sko pra }e nje pu te va. Imao je ve li ki us pje h jer je pre -
voz ugla vnom za vi sio od to ga. Osno vao je ta ko |e i tim Pi ke
Spor ts u 2000, a po kre nuo je jo{ ne ko li ko ma njih po slo va u Bra -
zi lu. Po znat je i po to me {to je ~es to do bi jao ka zne za pre ve li ku
brzi nu, ta ko da mu je odu zi ma na vo za ~ka do zo la, a sud je tra `io
od nje ga da ide se dam da na na ~a so ve vo` nje da na u~i do bro i
si gur no uprav lja ti auto mo bi lom. Is tu ka znu je do bi la i nje go va
`e na Vi vi an.
Nelson Pike
17. avgust 1952.
Po ~eo je da se trka s kar tin gom
u 14. go di ni, ali ka ko nje gov
otac ni je to odo bra vao, ko ris tio
je ma mi no pre zi me Pi ke
Mjes to ro |e nja: P|o de Za ne |ro. Bra z||
Mjes to smrti: -
Ti mo vi: En sajn. Me k|a ren. Brab ham.
v| || jams. Lo tus. Be ne ton
Po bje de/prva star tna mjes ta:
23/24
Ti tu le: 1981. 1983. | 1987.
Bri tan ski brko vi
`es to ke prirode
nji ge mo ra ju bi ti slo bo dne, a
ne za ro blje ne na po li ca ma. To
je na ~e lo bo ok cros sin ga, ~i ji
pris ta li ce {i rom svi je ta os tav -
lja ju knji ge ko je pro la zni ci
mo gu po ni je ti, pro ~i ta ti, a on da
ne gdje os ta vi ti za no vog ~i ta -
oca.
"Za oslo ba |a nje su mi po tre bni plas ti ~na
vre }i ca u slu ~aju ki {e i na lje pni ca. To je pra kti ~no
jer on da lju di na prvi po gled vi de o ~e mu se ra di,
da ne mi sle ka ko je knji ga za bo rav lje na, ne go da
vi de da je na mjer no os tav lje na", obja{ nja va Bar -
ba ra Mi ler, ko ja je u kru go vi ma bo o kcros se ra po -
zna ta pod na dim kom Sin tra.
Ona dr`i u ru ci knji gu "Fran cus ka opo ru ka"
An dre ija Ma ki ne na ko ju je na li je pi la po ru ku:
"Uzmi me, ~i taj i po no vo pus ti na slo bo du".
To je gla vno na ~e lo bo ok cros sin ga.
O svo jim li ~nim mo ti vi ma za uklju ~i va nje u
ovu akci ju Bar ba ra Mi ler ka `e ka ko je za ni ma ju
rea kci je lju di, ali da je cilj u stva ri za in te re so va ti
{to vi {e njih za ~i ta nje.
Bar ba ra je sta ra 31 go di nu i u Bo nu stu di ra
knji `e vnost. Pri je pet go di na je pro na {la je dnu
"oslo bo |e nu" knji gu i po tom se i sa ma uklju ~i la
u tu akci ju.
Ovaj je po kret nas tao u Sje di nje nim Ame ri -
~kim Dr`a va ma ka da je 2001. go di ne po kre nu ta
in ter net ska stra ni ca Bo ok Cros sing.
Na po ~et ku se u akci ju uklju ~i lo ne {to vi {e
od 90 lju di, a da nas je {i rom svi je ta akti vno
760.000 bo ok cros se ra. Sa mo u Nje ma ~koj ih je
50.000, a akci ja "oslo ba |a nja knji ga" je po kre nu -
ta i u Hrvat skoj, pi {e "De ut sche Wel le".
Us ko ro }e mo vi dje ti ho }e li se i ~i ta oci iz
26. 4. 2009. ofekfmkb 51
SUDOKU
O||j |qre
je da
po pu n| te
pra zna
po |ja ta ko
da u
sva k| red.
ko |o nu |
m| n|-kva drat
za p| se te
bro je ve
od 1 do 9.
Pr| to me
ne sm| je
do c| do
po nav |ja nja.
9 3 6
6 8 2
9 1 8
8 4 9 2
3 5 9 7
5 2 8
1 9 2
6 7 3
Srednje te{ko
Te{ko
1 9
1 4 8
7 8 2 4
6 4
8 2 5 3
3 8
6 8 3 1
9 7 8
7 5
Na dana{nji dan
Ro |en Me {a
Se li mo vi}
Me hmed
- Me {a Se -
li mo vi} ro -
|en je na
da na{ nj i
1910. go -
di ne u Tu -
zli.
U ro dnom gra du za vr{io je
osno vnu {ko lu i gi mna zi ju.
Go di ne 1930. upi sao se na
stu dij sku gru pu srpsko hrvat -
ski je zik i ju go slo ven ska knji -
`e vnost Fi lo zof skog fa kul te ta
u Beo gra du. Di plo mi rao je
1934. go di ne, a od 1935. do
1941. go di ne ra di kao pro fe -
sor Gra |an ske {ko le. Po tom
je (1936.) pos tav ljen za su -
plen ta u Re al noj gi mna zi ji u
Tu zli. Prve dvi je go di ne ra ta
`i vi u Tu zli, gdje ga hap se
zbog sa ra dnje sa NOP-om, da
bi u ma ju 1943. pre {ao na
oslo bo |e nu te ri to ri ju, pos ta je
~lan KPJ i ~lan Agit pro pa za
is to ~nu Bo snu. Bio je po li ti -
~ki ko me sar Tu zlan skog
odre da, a 1944. go di ne pre la -
zi u Beo grad i obav lja zna ~aj -
ne po li ti ~ke i kul tur ne
fun kci je. Od 1947. `i vi u Sa -
ra je vu, gdje ra di kao pro fe sor
Vi {e pe da go {ke {ko le, do cent
Fi lo zof skog fa kul te ta, umje -
tni ~ki di re ktor "Bo sna-fil ma",
di re ktor dra me Na ro dnog po -
zo ri {ta, gla vni ure dnik Iz da -
va ~kog pre du ze }a "Svje tlost".
Go di ne 1971. pen zi oni san je i
se li u Beo grad. Umro je 11.
ju la 1982. go di ne.
Dan uo~i ko bne ek splo zi je ko ja se de si la na da -
na{ nji dan 1986. vr{e na su tes ti ra nja u nu kle ar noj
elek tra ni ko ja su tre ba la ispi ta ti spo so bnost tur bi na da
ge ne ri {u do vo ljne ko li ~i ne elek tri ~ne ener gi je za po -
kre ta nje si gur no snih sis te ma sa mog rea kto ra.
Bu du }i da je za rad nu kle ar nog rea kto ra RBMK-
1000 po tre bna vo da ko ja ne pres ta no cir ku li {e u jez gri
do kle god ima nu kle ar nog go ri va, cilj tes ta je us tva ri
bio ut vrdi ti mo gu li tur bi ne u fa zi ga {e nja proi zves ti
do vo ljno ener gi je da po kre nu vo dene pum pe o ko ji ma
za vi si rad sa mog nu kle ar nog rea kto ra.
U skla du s tim tes ti ra njem to kom ~et vrtka 25.
apri la 1986. pri pre mlje ni su svi po tre bni uslo vi ka ko
bi tes ti ra nje mo glo po ~e ti. Pos te pe no se po ~e la sma -
nji va ti i pro du kci ja elek tri ~ne ener gi je, sve do 50 od sto
mo gu }nos ti rea kto ra, a za tim se po tpu no ne o~e ki va no
is klju ~i la re gi onal na elek tra na ko ja je to po dru ~je op -
skrblji va la po tre bnom elek tri ~nom ener gi jom.
Oko 23 sa ta na ve ~e tog da na kon tro lor je dao
odo bre nje za nas ta vak pos tup ka, na kon ~e ga je na zi -
vna sna ga rea kto ra od 3,2 GW tre ba lo da bude sma -
nje na na 0,7 - 1,0 GW ka ko bi se mo glo pro ves ti tes ti -
ra nje na do njoj gra ni ci sna ge rea kto ra. Pro blem je bio
u ~i nje ni ci {to no va smje na ni je zna la da je prva smje -
na ve} ura di la pos te pe no sma nji va nje sna ge rea kto ra,
te su sli je di li izvor ne smjer ni ce tes ti ra nja, a {to je
prou zro ko va lo pre brzo sma nje nje sna ge rea kto ra.
Uprkos toj ~i nje ni ci po sa da je odlu ~i la nas ta vi ti sa
ek spe ri men tom pa su u 1.05 slje de }eg da na bi le uklju -
~e ne vo dne pum pe ko je su tre ba le bi ti po go nje ne od
stra ne tur bi na i ta ko po ve }a le pro tok vo de iznad do pu -
{te nih si gur no snih mje ra. Sta nje za vri je me ne sre }e je
bi lo ve oma lo {e i to prven stve no zbog dva fa kto ra: ne -
pri pre mlje nos ti na mo gu }nost ne sre }e i po ma njka nja
ade kva tne opre me, a {to je do ve lo do mno{ tva dalj ih
ne ga ti vnih po slje di ca i kri vih pro cje na o to me {ta da lje
na pra vi ti. Ste pe ni ra di ja ci je u naj `e{ }e po go |e nim po -
dru ~ji ma izno si li su oko 20.000 ren dge na po sa tu, a
po re |e nja ra di smrto no sna do za ra di ja ci je izno si oko
500 ren dge na na pet sa ti.
Nu kle ar na ka tas tro fa
u ^er no bi lu
2 8 4 1 6 7 9 3 5
9 5 1 3 2 4 6 8 7
3 7 6 8 5 9 2 4 1
6 3 5 2 4 8 1 7 9
8 4 2 9 7 1 5 6 3
7 1 9 5 3 6 4 2 8
5 6 8 4 9 3 7 1 2
4 9 3 7 1 2 8 5 6
1 2 7 6 8 5 3 9 4
1 5 2 8 9 3 6 4 7
6 8 4 5 2 7 1 3 9
3 9 7 4 6 1 2 5 8
7 6 1 3 8 4 9 2 5
2 4 9 1 5 6 8 7 3
8 3 5 9 7 2 4 6 1
5 1 3 2 4 9 7 8 6
4 7 8 6 1 5 3 9 2
9 2 6 7 3 8 5 1 4
Za "o slo ba |a nje"
po tre bni
plas ti ~na vre }i ca
u slu ~aju ki {e
i na lje pni ca
K
Na po ~et ku se u
akci ju uklju ~i lo ne {to
vi {e od 90 lju di, a da nas
je {i rom svi je ta akti vno
760.000 bo ok cros se ra
Knji ge "va pe"
za slo bo dom
Osno vno na ~e lo
bo ok cros sin ga, no vog
"mo dnog" tren da
Ne ide te
vi ni gdje
FO TO AR HI VA
52 ofekfmkb!26. 4. 2009.
Sport
Ar mstrong
na "Tu ru"
Lens Ar mstrong u~es tvo va }e na
ovo go di{ njem "Tur de Fran su".
Se dmos tru kom po bje dni ku pres ti -
`ne trke oko Fran cus ke An ti do -
ping agen ci ja te ze mlje (AF LD)
pri je ti la je da }e mu za bra ni ti
u~e{ }e, jer to kom tes ti ra nja ni je
bio pod stal nim nad zo rom kon tro -
lo ra. Ipak, Lens Ar mstrong je
oslo bo |en op tu `bi.
"Uzor ci su ~is ti, sve je u re du.
Ide mo da lje", pot vrdio je Ame ri -
ka nac da je do bio na la ze AF LD-a.
Ta ko }e Lens Ar mstrong prvi
put u~es tvo va ti na "Tu ru" od
2005. go di ne ka da se pe nzi oni sao.
Bo sna SO u
po lu fi na lu
Ru ko me ta {i sa ra jev ske Bo sna SO
ovje ri li su vi zu za za vr{ni tur nir Ku -
pa BiH po {to su u oba me ~a ~et -
vrtfi na la bi li bo lji od Gra da ~ca.
Na kon {to su u prvom su sre tu na
te re nu pro ti vni ka sla vi li sa 43:29,
"stu den ti" su u re van {u bi li ne {to
neu bje dlji vi ji - 35:28. Kod Bo sna
SO su se is ta kli Bu lju gi ja sa 11 i
Ste va no vi} sa se dam go lo va, dok je
na je fi ka sni ji u re do vi ma Gra da ~ca
bio [i ja ko vi} s pet po go da ka.
Ju ~e su igra li: Ko njuh - Bo rac
(prva uta kmi ca 25:34), Izvi |a~
MIG - Bo sna Pre vent (33:37) i Slo -
ga - Go ra `de (30:28).
D.M.
Sa kra men to
bez tre ne ra
Sa kra men to je otpus tio tre ne ra Ke ni ja Ne ta i ~e tvo ri cu nje go vih sa ra -
dni ka ne dje lju da na po za vr{et ku naj go re se zo ne u is to ri ji NBA li ga {a iz
Ka li for ni je. Sa da su Kin gsi u po tra zi za ~et vrtim tre ne rom ot ka ko su
2006. vla sni ci klu ba D`o i Ge vin Ma lu fa otpus ti li Ri ka Adel ma na. Net
je pre uzeo eki pu 15. de cem bra 2008. i os tva rio 11 po bje da i 47 po ra za,
a uku pan u~i nak Sa kra men ta u se zo ni je 17-65.
U NBA plej-ofu na pro gra mu su, u no }i izme |u pet ka i su bo te, bi le tri
uta kmi ce, a eki pa Kli vlen da je po tre }i uzas to pni put po bi je di la De tro it i
ta ko do {la na ko rak do pla sma na u dru gu run du doi gra va nja.
Re zul ta ti: De tro it - Kli vlend 68:79 (re zul tat u se ri ji 3:0), Fi la del fi ja -
Or lan do 96:94 (2:1), Hjus ton - Por tland 86:83 (2:1).
Pe pe ka` njen
10 me ~e va
Pe pe, de fan zi vac ma drid skog
Re ala, dras ti ~no je ka` njen zbog
crve nog kar to na do bi je nog na
uta kmi ci pro tiv He ta fea. Por tu -
ga lac }e mo ra ti da pa uzi ra 10
prven stve nih uta kmi ca", odlu ~io
je Ko mi tet za ta kmi ~e nje Fu -
dbal ske fe de ra ci je [pa ni je.
Igra~ Re ala je za vr{io ovu se -
zo nu, a ka znu }e pre ni je ti i na
slje de }u, u ko joj ne }e mo }i da
igra na prva ~e ti ri su sre ta.
Po bje de
do ma }i na
U okvi ru 18. ko la Pre mi jer li -
ge BiH za ru ko me ta {i ce u pe tak
su odi gra ne tri uta kmi ce, a po -
bje de su upi sa le do ma }e eki pe -
Go ra `de, Ili d`a i Lju bu {ki. Go -
ra `de je sa vla da lo Mi ru iz Pri je -
do ra 32:22 i s no va tri bo da
os ta je u trci za os ta nak u eli ti.
Re zul ta ti: Go ra `de - Mi ra
32:22, Ili d`a - Kne `o po ljka
36:17, Lju bu {ki - @i vi ni ce
27:23. Ju ~e su igra li Je din stvo -
@e lje zni ~ar i Lo ko mo ti va - Bo -
rac, dok se u sri je du sas ta ju Ka -
ta ri na i Zrinj ski.
D.M.
Vijesti
Ma ja PRE DRA GO VI]
Ita li jan ski bi ci klis ta Ri no Zam pi li iz bu gar ske
eki pe He mus 1896 Tro jan po bi je dio je na kru `noj
trci "Ba nja lu ka 2009" vo`enoj u pe tak na ve ~e.
Ita li jan je di oni cu du gu 45 ki lo me ta ra pre {ao za
1:05.30 ~a so va, a imao je 21 bod. Dru ga po zi ci ja je pri pa -
la Le ton cu Nor mun dsu La si su (tim Bur gas, 15 bo do va,
dok je tre }a Ni je macu Re neu Bir ken feldu (Pro fi lajn, 11.
"Trka je bi la ve oma do bra, ve oma do bro je
or ga ni zo va na i kva li te tna. Za do vo ljan sam po bje dom i
na dam se da }u nas ta vi ti sa do brim re zul ta ti ma", re kao
je Zam pi li.
Od bh. ta kmi ~a ra naj bo lji pla sman je imao Sa mir
Ko va ~e vi} iz tu zlan skog Je din stva ko ji je za uzeo 17.
mjes to na trci ko ju je za vr{i lo 66 vo za ~a. Na Trgu Kra ji -
ne star to va lo je 88 bi ci klis ta iz 14 dr`a va i 17 eki pa.
"Nas tu pi le su ja ke eki pe i izu ze tno do bri
vo za ~i ko ji su di kti ra li pre jak tem po. Pri je po ~et ka se zo -
ne sam mi slio da }u na ovoj trci za bi lje `i ti bo lji pla -
sman, me |u tim, ovo mi je tek dru gi start ove se zo ne
ta ko da ne mo gu bi ti ne za do vo ljan. Dru gim vo za ~i ma je
ovo po lo vi na se zo ne", is ta kao je Ko va ~e vi}.
Uo~i trke ta kmi ~a re je poz dra vio Dra go ljub Da vi do -
vi}, gra do na ~el nik Ba nja lu ke, i po `e lio im sre }u, te za hva -
lio Bi ci klis ti ~kom klu bu BSK, or ga ni za to ru trke, na
naj lje p{em po klo nu za Dan gra da Ba nja lu ka, po vo dom
ko jeg je trka odr`a na. Predstavnici gr~ke ekipe Heraklion
Nesebar uru~ili su plakete gradona~elniku Davidovi}u i
Vladimiru Kuvalji, direktoru trke, za razvoj biciklisti~ke
saradnje izme|u Gr~ke i RS. Ju ~e je vo `e na prva trka trke
"Ba nja lu ka - Beo grad" od Ba nja lu ke do Mo dri ~e, a da nas
je na pro gra mu dru ga trka od Lo zni ce do Beo gra da u du -
`i ni od 120 ki lo me ta ra. Start u Lo zni ci je u 11 ~a so va.
Ko va ~e vi} naj bo lji bh. ta kmi ~ar
Ubi jen
brat De foa
Brat en gles kog re pre -
zen ta tiv ca i fu dba le ra To -
t en he ma D`er mej na
De foa, mu zi ~ar D`ej d
De fo, pre mi nuo je u pe -
tak uve ~e, ~e ti ri da na na -
kon {t o j e bru t al no
pre tu ~en na uli ci u Lej -
ton sto unu, is to ~nom di je -
lu Lon do na.
D`ejd (26) je pre trpio
ozbi ljne po vre de gla ve i
bio u ko mi ~e ti ri da na.
Na pad na bra ta po zna tog
fu dba le ra do go dio se u
no }i izme |u ne dje lje i po -
ne dje ljka.
"Ni smo jo{ si gur ni da li
je ne ko oru `je ko ri{ te no
to kom na pa da. Is tra `u je -
mo sl u ~aj , i spi t u j e mo
svje do ke i po ku {a va mo
da pro na |e mo mo ti ve na -
pa da", izja vio je portpa rol
lon don ske po li ci je.
D`ejd De fo je bio je dan
od osni va ~a po pu lar nog
ur ba nog mu zi ~kog prav ca
"Grajm", ko ji je us ta nov -
ljen upra vo u is to ~nom
Lon donu.
Me |u na ro dna bi ci klis ti ~ka
trka "Ba nja lu ka 2009"
Zam pi li
naj br`i
Dru go mjes to pri pa lo Le ton cu Nor mun dsu La si su,
a tre }e Ni jem cu Re neu Bir ken fel du
Startovalo
88
biciklista
iz 14
zemalja
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
26. 4. 2009. ofekfmkb 53 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (pomocnik urednika magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Gorana JAKOVLJEVIC (agencije),
Bakir TIRO(sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
SARAJEVO
MOSTAR
TREBINJE
BIJELJINA
Sun ~a no
Ü B|H da nas se o•e ku je
sun •a no vr| je me uz ma |u do
umje re nu ob|a •nost. Ü dru -
qoj po |o v| n| da na na za pa -
du ze m|je je mo qu ca s|a ba
k| sa. Kra jem da na ce do c|
do nao b|a •e nja ko je ce
prvo za hva t| t| juq | za pad ze -
m|je | to kom no c| ce se pro -
s| r| t| na os ta |a po dru •ja.
Ju tar nja tem pe ra tu ra ce se
kre ta t| od 4 do 9. na ju qu do
14. a naj v| sa dne vna od 17
do 23 ste pe n| Oe| z| ju so v|h.
Utorak
,29
p
D
,21
p
D
Max.
Min.
,2:
p
D
,:
p
D
,2:
p
D
,21
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Ponedjeljak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+20
o
C
+22
o
C
+21
o
C
+20
o
C
+21
o
C
+22
o
C
+22
o
C
+20
o
C
Srijeda
To kom da na bi ome te oro lo {ke pri li ke }e
bi ti po vo ljne, ~e mu }e naj vi {e do pri ni -
je ti krat ko traj na sta bi li za ci ja i sun ~a ni -
je vri je me. Hro ni ~ni bo le sni ci i
me te oro pa te tre ba lo bi da osje te ola -
k{a nje, ma da bi se kra jem da na kod
izu ze tno osje tlji vih oso ba mo gle ja vi ti
sla bi je po te {ko }e.
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
1. Zrinj ski 24 16 2 6 45:31 50
2. Sla vi ja 24 12 6 6 29:21 42
3. Slo bo da 24 12 5 7 25:18 41
4. Sa ra je vo 24 11 7 6 34:23 40
5. La kta {i 25 10 6 9 38:30 36
6. Zvi jez da 25 9 9 7 33:28 36
7. ^e lik 24 10 4 10 24:26 34
8. Bo rac 24 10 3 11 33:24 33
9. [i ro ki B. 24 10 3 11 35:29 33
10. @e lje zni ~ar 25 10 3 12 22:28 33
11. Le otar 25 10 3 12 26:36 33
12. Tra vnik 25 9 4 12 28:42 31
13. Mo dri ~a 24 8 6 10 27:30 30
14. Ve le` 24 8 3 13 29:33 27
15. Ora {je 25 6 7 12 25:35 25
16. Po su {je 24 5 7 12 28:44 22
RE ZUL TA TI
TPA vNlK: Tra vn|k - Zv| jez da 2:1
TPE Bl NJE: Le otar - La kta s| 3:2
OPA SJE: Ora sje - Ze |je zn| •ar 2:1
SA PA JE vO: Sa ra je vo - ve |ez (s| noc)
BA NJA LÜ KA: Bo rac - Mo dr| •a M. (s| noc)
ZE Nl OA: Oe ||k - S|a v| ja (s| noc)
da nas
Sl PO Kl BPl JEG: S. Br| jeq - S|o bo da (16.30 sa t|)
MOS TAP: Zr|nj sk| - Po su sje (18.30)
Leotar 3
Lakta{i 2
A. RIS TI], D. MA KSI MO VI]
Fu dba le ri Le ota ra os tva ri li su ju ~e na svom
sta di onu vri je dnu po bje du u 25. ko lu Pre mi jer
li ge BiH u fu dba lu. Tre bi njci su pro tiv La kta {a
gu bi li sa 0:1 i 1:2, ali su u fi ni {u su sre ta do {li do
preo kre ta i po bje de re zul ta tom 3:2.
Gos ti su po ve li u ra noj fa zi me ~a pre ko Ive ti -
}a, da bi na 1:1 u 48. mi nu tu izje dna ~io Jo vi ca Vi -
co. No, sa mo se dam mi nu ta ka sni je no vi hla dan tu{
na "Po li ca ma". Mi lu ti no vi} je bio stri je lac i La kta {i
su po no vo vo di li. Od tog tre nut ka Le otar je ba cio
sve kar te u na pad. To mu se is pla ti lo u 63. mi nu tu
ka da je Bran ko [e {li ja izje dna ~io na 2:2, da bi ta -
~ku na i sta vio Ne nad Ze ~e vi} li je pim go lom u 74.
mi nu tu.
Pre mi jer li ga Bo sne i Her ce go vi ne u fu dba lu, 25. ko lo
Le otar od 1:2 do 3:2
Str| je| c|: 0:1 lve t|c u 35. 1:1 J.
v| co 48. 1:2 M| |u t| no v|c u 55.
2:2 Se s|| ja u 63. 3:2 Ze •e v|c u
74. m| nu tu. Sta d| on: Po || ce u
Tre b| nju. G|e da |a ca: 600. Su -
d| ja: No vo Pa n|c (Do boj) 7.
Zu t| kar to n|: M| |u t| no v|c (La -
kta s|).
LE OTAP: M| ja no v|c 6. Ko -
mne n|c 6. Oe ra n|c 6 (od 46.
m| nu ta J. v| co 6.5). Oor || ja
6.5. M. v| co 6.5. Sr. An dr|c 6
(od 74. m| nu ta Bo q| •e v|c -).
Se s|| ja 6. Ma qa z|n 6. Zu n| or
So uto 6.5 (od 86. m| nu ta vu -
•| n|c -). Ze •e v|c 7. To do ro v|c
6.5. Tre ner: Srdan Ba j|c.
LA KTA Sl: Mrko bra da 7. Te s|c
6 (od 65. m| nu ta Sta no je v|c 6).
Ka ra dz|c 6. M| |u t| no v|c 6. Pa -
du |o v|c 5 (od 46. m| nu ta Su -
ba s|c 5). M|r ko v|c 6. Mu ja k|c 6.
Dza í|c 6. Ma t|c 6. lve t|c 6.5 (od
64. m| nu ta Ðe r|c 6). Dr|ja •a 6.
Tre ner: La zo Jo va n|c.
lqra• uta km| ce: Ne nad Ze •e -
v|c (Le otar) 7.
Uz mno go mu ke Tra vnik je na di grao
Zvi jez du. Po pu lar ni "ve zi ri" sla vi li su sa 2:1, iako
su se gos ti pred sta vi li u li je pom sv je tlu. Tra vni ~a ni
su po ve li pre ko Ko la {in ca, ali se Zvi jez da ni je pre -
da va la i go lom Ome ra gi }a do {la je do 1:1. Su sret
je bio izu ze tno va `an za oba ti ma, po se bno do ma -
}e, pa je su di ja De jan Ra di {a mo rao po se za ti za
kar to ni ma, a put u svla ~i oni cu pri je os ta lih igra ~a
"za ra dio" je Mus ta fa Ko dro, igra~ iz Gra da ~ca.
Ora {je je za slu `e no na di gra lo sa ra -
jev ski @e lje zni ~ar sa 2:1. Mre `u Ibra hi ma [e hi }a
na ~eo je Ma ti jas Pe ji} u 19. mi nu tu da bi Zlat ko
Mi ki} po vi sio na 2:0 u dru gom di je lu. "Pla vi" sa
"Grba vi ce" su do po ~a snog go la sti gli pre ko Se mi -
ra Muj ka no vi }a ko ji je na li jep na ~in sa vla dao Lu -
ku Ko ba {a, ~u va ra mre `e "la bu do va".
Zvi jez da u
Tra vni ku
su sret za vr{i la
sa de set igra ~a
F
O
T
O

N
N
Tre bi njci na di gra li La kta {e, a u os ta le dvi je uta kmi ce
Tra vnik bo lji od Zvi jez de, kao i Ora {je od @e lje zni ~a ra
Po go dio za tri jumf Tre bi nja ca:
Ne nad Ze ~e vi} (de sno)
54 ofekfmkb!26. 4. 2009.
MRE @A PLUS
11.00 Se za m| stre et. dje • j| pro qram.
11.30 Üpo moc. ja sam r| ba. crta n| í||m.
13.00 Odmo r| se. za s|u z|o s|. se r| ja. 14.00
For mu |a 1. vN Ba hre |na. spor tsk| pro -
qram. 20.00 Kon tro |a |e ta. 22.00
Kr| v| po tez. 00.00 v| jes t|. 00.05
Sport cen tar
BN
05.35 BN ko kte| (r). 07.00 Hra na | v| no.
08.00 Sv| jet Pe no mea (r). 09.30 Sa Kra j| -
sn| c| ma po Kra j| n|. re por ta za. 10.00 Se |o.
em| s| ja za po |jo pr| vre dn| ke. 10.30 Jv ko -
merc: Ovr•ak na sat. 12.00 Za v| •a ju. m| ||
ra ju. 13.00 Me qaso und. 14.00 Ser v|s Ka -
ra me |a. zab. em| s| ja. 14.45 N| je smo m|
od ju •e. se r| ja. 15.00 Ne dje |jno po po dne.
zab. pro qram. 19.30 BN mo n| tor. 20.05
Pra va stvar. 21.00 Üt| sak ne dje |je B92.
23.00 S|u •aj n| par tne r|. 00.20 Oav -
ka. 02.00 Sa te ||t sk| pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.05 Z| -
k| na sa re n| ca. 11.05 D| zn| na PTS. 12.50
Ku || nar sk| |e to p|s. zab. pro qram. 13.00
Dne vn|k. 13.30 Ba| kan skom u|| com: Pa -
dos Ba j|c. zab. pro qram. 14.10 vre me je
za be be. za ba vn| pro qram. 14.50 ves t|.
15.51 Be |a |a da. se r| ja (r). 16.45
Ha |o ta ks|. 18.27 Sa sv|m pr| ro dno. re por -
ta za. 19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30 Dne vn|k
2. 20.05 Be |a |a da. se r| ja. 21.00
Pa zvod. 23.05 Lju ba vn| ce. se r| ja. 00.15
Eqz|t. 01.15 Eqz|t. muz. pro qram. 02.04
Be |a |a da. se r| ja (r). 03.00 ves t|. 03.03 Sat
(r). 03.45 Ku || nar sk| |e to p|s. zab. pro qram
(r). 04.03 Ba| kan skom u|| com. 05.03 S|a -
qa || ca. kv|z (r). 05.48 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac.
kv|z. 09.55 Orta n| í||m. 10.00 Ü na sem
ata ru. em| s| ja o po |jo pr| vre d|. 11.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.05
Lo vac na no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop.
15.00 Sve zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n| í||m.
16.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 17.00
Srb| ja | sv| jet. re por ta za. 18.00 Fo|k 10
p|us. 19.30 Dne vn|k PTS 2. 20.30 Hro n| -
ka. |ní. pro qram. 21.00 Do kaz stva ra nja.
nau •n| pro qram. 22.00 lza zo v| |s t| ne. do -
kum. í||m. 23.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS
•at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
08.00 Moj dom. 08.30 Dje • j| ma ra ton.
crta n| í|| mo v|. 09.30 Mas ken ba|. dje • j|
pro qram. 11.50 Se za m| stre et. dje • j| pro -
qram. 11.30 Üpo moc. ja sam r| ba. crta n|
í||m. 13.00 Odmo r| se. za s|u z|o s|. se r| ja.
13.45 K|ub taj n|h aqe na ta. 15.32
Sre tn|h se dam. 17.10 Ha jat pro du -
ct| on. zab. pro qram. 18.00 G|am B|am.
za ba vn| pro qram. 19.00 v| jes t| u 7. 19.31
Ha jat sport. 20.00 Kon tro |a |e ta.
21.45 Lo sa sre ca. 00.10 Ha jat pro -
duc t| on. 00.25 G|am B|am. zab. pro qram.
01.10 Moj dom. 01.40 Mu z| •k| pro qram.
02.00 v| jes t| u 7. 02.30 Ha jat sport. 03.00
Mu z| •k| pro qram, ------Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
TV SA RA JE VO
07.00 Pa no ra ma Bje |a sn| ca | lqman. uz| -
vo. 08.00 v| jes t|. 08.05 Pro qram za dje cu.
10.00 Otvo re na •| tan ka. obra zo vn| pro -
qram. 11.00 Do ku men tar n| pro qram.
12.00 v| jes t|. 12.10 G|o bus. po || t| •k| ma -
qa z|n (r). 12.40 Sport ma qa z|n. 13.25 Tr| -
bu na| (r). 13.55 . 15.35 B| zn| s
ma qa z|n. 15.50 Pro qram za m|a de. 17.00
v| jes t|. 17.05 Kre n| u pr| ro du. dok. se r| ja.
18.00 Bez uvre de. se r| ja. 18.30 Dne vn|k.
19.00 Bar b|. crta n| í||m. 20.10 Do ku men -
tar n| pro qram. 21.00 v| jes t|. 21.10 Sa ra je -
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 15.05
Kra lji ca, film
Pro vo ka t| vna pr| •a o je dnoj od
naj ve c|h tra qe d| ja na se q do ba -
|zne na dnoj smrt| pr|n ce ze Da ja ne.
Üo•| Da ja n| ne smrt| kra |j| ca se na -
de u su ko bu s no v|m pre m| je rom.
mo der n|m | sa mos vje sn|m To n| -
jem B|e rom.
So vjet ska po dmor ni ca za
su dnji dan,
dok. film
T|m |n ze nje ra ras tav |ja naj ve -
cu nu k|e ar nu po dmor n| cu na
sv| je tu. Taj íun. ko ja je ne ka da
b| |a na oru za na sa 20 smrto no -
sn|h nu k|e ar n|h pro je kt| |a.
Preporu~ujemo
BHT1
08.00 v| jes t|
08.20 Ü qos t| ma kod
na ro dnoq or kes tra
09.00 Dje •| je car stvo:
Ta ma r|s. re por ta za
09.25 Ður dev dan sk|
íes t| va|. q|a sa nje
09.30 Sar qa rep ko.
crta na se r| ja
09.55 Ður dev dan sk|
íes t| va|. q|a sa nje
10.00 v| jes t|
10.30 Gar í||d. crta na se r| ja
11.05 P| ||. c|r kus
11.30 Sar qa rep ko.
crta na se r| ja
12.00 v| jes t|
12.10 Ður dev dan sk|
íes t| va|. q|a sa nje
12.15 Snop. em| s| ja za
po |jo pr| vre dn| ke
12.45 Ka p| za v| •a ja.
dok. pro qram
13.10 Top FM. top-||s ta
14.10 Bro je v|. se r| ja
15.00 Do kra ja sv| je ta:
Ba| kan sk| vrho v|.
re por ta za
15.35 Ana Ka re nj| na. se r| ja
16.40 Pe por ta za
17.00 v| jes t|
17.05 Ður dev dan sk|
íes t| va|. q|a sa nje
19.00 Mo ja z|a tna
r| b| ca je z|| ca.
crtana se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 Pje sma r| ca. em| s| ja
na ro dne mu z| ke
21.00 Na c| ona| na
k|a sa
22.40 Fu dba|.
spor tsk| pro qram
23.05 Spor tsk| pre q|ed
23.35 G|| |et te wor |d sport
00.00 v| jes t|
00.05
01.40 Mu z| •k| pro qram
02.15 Dne vn|k
02.40 Na c| ona| na
k|a sa (r)
04.20 Ka p| za v| •a ja
04.40 Mu z| •k| pro qram
05.30 Snop (r)
GJMN
GJMN
GJMN
RTRS
07.00 Pr| ro dna ba st| na B|H.
do kum. pro qram
08.00 v| jes t|
08.05 Z| vot u d|v |j| n|.
dok. pro qram
08.30 Pro qram za dje cu:
- Me du na ro dn|
tur sk| íes t| va|
- P•e || ca Ma ja
- Nody
- S|on Ben dza m|n
- Gar í| e|d
11.00 Gr|z z|y Adams.
se r| ja
12.00 v| jes t|
12.05 Eko v| z| ja.
dok. pro qram
12.35 Üred. se r| ja
13.10 Fa do na Pe r|s t| |u:
Je |e na Pa dan
14.20 Oru soe.
se r| ja
15.10 v| jes t|
15.15 Maj •| no
srce (S)
16.55 Bun des || qa: Ener q|e
Oot tbus - vo| ísburq.
pr| je nos
18.57 No d|.
crta n| í||m
19.10 Mo mo | Üze |r.
pro qram za m|a de
19.30 Dne vn|k 2
20.05 Lud. zbu njen.
nor ma |an.
se r| ja
20.55 E|| za bet (PP)
23.00 Pa ra |e |e.
vanj sko po || t| •k|
ma qa z|n
23.35 v| jes t|
01.15 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
FTV
06.55 Sa ra je vo
on |ajn
07.05 Mejd |n
Ba nja |u ka
07.15 Spor t| s| mo
07.25 Orta n| í||m
08.00 Je dna baj ka
09.00 Ba| kan net.
ju tar nj| pro qram
10.30 Just íor La uqh
11.00 ln ío top
11.10 Go|d ek spres
13.00 lma ko da p| ta
13.30 Sa ra je vo
on |ajn
13.40 Mejd |n
Ba nja|u ka
14.00 ln ío top
14.10 Sve za |ju bav (r)
15.45 Grand h| to v|
16.15 Krv n| je vo da (r)
17.00 Dvo q|ed
18.00 ln ío top
18.30 Pret-a-Por ter
19.00 Mo B|H.
em| s| ja
19.30 lma || p| |o ta
u av| onu 2?
21.00 Zv| jez de Gran da
23.00 Seks | se |o
23.30 Dva Dzej ka
01.30 Sa ra je vo
on |ajn (r)
01.40 Mejd |n
Ba nja|u ka (r)
01.50 lma ko da p| ta (r)
02.20 Pret-a-por ter (r)
03.00 Dva Dzej ka
05.00 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
21.00 12.35
Ured, serija
Te me |je na na |s to |me nom
br| tan skom h| tu. ova os tra.
Em| jem na qra d| va na ko -
me d| ja po •| va na z| vo t| ma
ne ko || c| ne m|a d|h | sre do -
vje •n|h upo s|e n| ka kom pa -
n| je ko ja se ba v| op skrbom
ured sk|m ma te r| ja |om.
Na ci onal na kla sa,
film
F|ojd. m|a d|c |z beo -
qrad skoq pred qra da. •| -
tav svoj z| vot po dre du je
auto mo b|| sk|m trka ma.
Pre |a zak |z na c| ona| ne u
v| su k|a su je nje qo va naj -
ve ca ze |ja.
23.30
Dva D`ej ka, film
Dzejk G|ts je pr| va tn| de -
te kt|v ko j| ot kr| va da ze na
nje qo voq k|| jen ta |ma |ju -
ba vn| ka. A||. kad do qo vo r|
da | muz je dnom pr| || kom
kre ne s nj|m | sam se uvje -
r|. ovaj ko r|s t| pr| || ku da us -
mrt| ze n| noq |ju ba vn| ka.
Sa satelita
08.05 B| t| || je pa.
dok. se r| ja (r)
09.00 Be Ha Te be be
09.05 Mu m| je v|.
an| m| ra na se r| ja
09.30 Oross Ex
10.20 Ne ma pro b|e ma (r)
10.45 O||m p|j sk| ma qa z|n
11.10 Du ho vn| mos to v|.
em| s| ja o re || q| j|
12.00 BHT v| jes t|
12.10 Lje to
na bro du
13.55 L| qa sam p| ona
u no qo me tu.
ma qa z|n
14.25 En q|. Pre m| jer || qa:
Ar se na| - M|d |zbro.
pr| je nos
16.25 Sma nj| qas!
em| s| ja o sao bra ca ju
16.55 En q|. Pre m| jer || qa:
B|e kburn Po vers
- v| qan At|e t|k
18.50 Oe |es t|n.
crta n| í||m
19.00 Dne vn|k
19.30 Tv L| ber t|
20.00 Od bro ja va nje
do Euro son qa
20.30 Mo da je...
ma qa z|n
21.00 G|o ba|.
em| s| ja o zb| va nj| ma
u sv| je tu
21.30 BHT sport
22.10 BHT v| jes t|
22.25 Na ked.Tv: Od| je |o ne
•| n| •o vje ka
22.55 F| qu re 64/64:
Drve n| konj
00.05 L| je to
na bro du (r)
01.45 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
FTV 20.55
Eli za bet, film
Go d| na je 1554. Na en q|es -
kom pr| jes to |ju je Me r|. ía na t| -
•na ka to| k| nja ko ja je od|u •| |a
En q|es ku vra t| t| na pra v| put.
Pr| jes to b| na kon nje ne smrt|
tre ba |o da pr| pa dne nje noj
m|a doj po |u ses tr| E|| za bet.
12.10
Lje to na bro du, film
Stu dent Dej| do |a z| na
brod u okv| ru |je tne pra kse.
Ta mo upo zna je sm| je snu
ek| pu. ve c| nom pro pa || ce u
b| je qu od koc kar sk|h du -
qo va. Brod sk| ku har nes ta -
ne. a Dej| se su o•| s
ve || k|m opa snos t| ma.
Maj ~i no srce,
film
Dzu e| je maj ka •e tvo ro dje ce ko ja
os ta je tru dna. Na kon te skoq po ro da.
|spos tav |ja se da no vo ro den •e bo |u -
je od Da uno voq s|n dro ma. Dzue|
odb| ja da d| je te odvo je od nje | od|u -
•u je da sa ma br| ne o dje voj •| c|.
Bi lo je dnom na Div ljem
za pa du, film
Ovo je pr| •a o m|a doj ze n|
ko ja se se || |z Nju Or |e an sa
na sam rub ame r| •koq za -
pa da. Ka da st| qne. pro na |a z|
ub| je noq su pru qa | c| je |u ob| -
te|j. a|| ne zna tko je kr| vac.
N. Geographic 19.00
NOVA 16.15
FTV 15.15
26. 4. 2009. ofekfmkb 55 TV mre`a
vo Art. 21.40 Me tro nom. mu z| •k| pro -
qram. 22.05 . 23.50 Auto- sop.
00.20 Pre q|ed pro qra ma za po ne dje -
|jak
RTV USK BI HA]
09.35 v| jes t|. 09.40 Mu z| •k| pro qram.
11.30 Dje ca p| ta ju (r). 12.00 v| jes t|.
12.05 . 13.45 Ko rak od d|v |j| ne
(r). 14.30 Bo na ven tu ra (r). 15.00 v| jes -
t|. 15.05 SMS poz dra v| | •es t|t ke. 16.00
BH ve za. 16.30 Ne dje |jom za je dno.
ko |a zn| pro qram. 18.30 Fan tom sk| du -
ho v|. crta na se r| ja. 19.00 Dne vn|k Tv
ÜSK. 19.30 Mu z| •k| pro qram. 20.05
Pje sma o Bo sn|. 21.00 . 22.30
v| jes t|. 22.35 Na sa re a| nost. 23.20
SMS poz dra v| | •es t|t ke, ------- Pre q|ed
pro qra ma za po ne dje |jak
TV TK TU ZLA
07.05 Dje • j| pro qram. 07.55 To mas |
pr| ja te |j|. 08.00 De n|s | na past. pro -
qram za dje cu. 08.20 Bra ca Ko a|e.
pro qram za dje cu. 08.30 Bar b|.
09.45 v| j es t| za m| a de. 10.00 Moj
dom. ma qa z|n. 10.20 H| to v| M|s ter
Dz|r |a. 10.30 Bo na ven tu ra. dok. pro -
qram. 11.00 Auto-sop ma qa z|n. em| s| -
ja o auto mo b| || zmu. 11.25 Naj dze || ne
qo zbe. za ba vn| pro qram. 12.00 v| jes t|.
12.05 Na se |u na s| je |u. dok. pro qram.
13.05 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 13.15 Aqro
ka na|. em| s| ja o po |jo pr| vre d|. 14.00 v| -
jes t|. 14.05 Ka íe ls tan bu|. za ba vn| pro -
qram. 14.50 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 15.00
Ope ra c| ja p|s ta. zab. pro qram (r).
16.00 Dne vn|k 1. 16.15 Ne dje |jn| ko -
|az. ku| tur n| pro qram. 18.15 Brz| ku har.
ku || nar sk| sou. 18.40 Bra ca Ko a|e. dje -
• j| pro qram. 19.00 Dne vn|k 2. 19.30
Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 20.05 Foj |ov
rat. se r|j sk| í||m. 21.30 O| ne news. í|| -
msk| ma qa z|n. 22.00 Auto-sop ma qa -
z|n. 22.30 Tv Te atar. ku| tur n| pro qram.
00.35 Sa te ||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
07.02 Yu G| Oh GX.
crta n| í||m
07.30 Yu G| Oh GX.
crta n| í||m
08.00 Ju tar nj| pro qram
09.55 v| jes t|
10.00 Dr De ks|.
dje • j| pro qram
10.30 K|r b|.
crta n| í||m
11.00 Ü|| ca Se zam.
dje •j| pro qram
11.30 Üpo moc. ja
sam r| ba.
crta n| í||m
13.45
K|ub tajn|h aqenata
14.00 F1. trka za
vN Ba hre |na
16.00 Ora| no do ba
17.20 Ko ms| ja
pro t|v ko ms| je.
zab. pro qram (r)
18.00 Po qo d| ko do |a z|
na ve •e ru.
zab. pro qram
19.00 v| jes t|
20.00 Kon tro |e
|e ta
22.00 Kr| v| po tez
00.00 v| jes t|
00.05 Sport cen tar
00.10 No cn| pro qram:
------- Ja qu arov
p|| jen (r)
------- Se ku |a
| nje qo ve ze ne (r)
------- v| jes t| (r)
------- Ko ms| ja
pro t|v ko ms| je (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
ATV
05.10 Bun to vn| c|.
se r| ja
06.00 Bun to vn| c|.
se r| ja
06.50 Bun to vn| c|.
se r| ja
07.40 Bun to vn| c|.
se r| ja
08.30 Bun to vn| c|.
se r| ja
09.20 Spu zva Bob.
crta n| í||m
09.50 Spu zva Bob.
crta n| í||m
10.10 Su perm| || ju nas.
kv|z (r)
11.20 Mu cke.
se r| ja
12.20 Lon c| | po k|op c|.
ku || nar sk| sou
13.10 Ped kar pet.
zab. pro qram (r)
13.55 Te |e r|nq.
tok sou
14.55 Se r| ja A:
M| |an - Pa |er mo.
sn|m ka
17.00 Bar b|e na
|a bu dem je ze ru.
an| m| ra n| í||m
18.25 Z| vot na v| so koj no z|.
se r| ja (r)
18.55 OBN |n ío
20.00 OBN Star Mo de| by
De ja na Po su |jas.
r| a|| t| sou
22.00 Preo kret
00.00 S|n d|e ro va
||s ta (r)
02.00 P|ej bo je ve dje voj ke.
zab. pro qram
02.30 OBN Star Mo de| by
De ja na Po su |jas.
r| a|| t| sou (r)
GJMN
GJMN
OBN
07.05 Oo de lyoko.
crta na se r| ja
07.30 Su per he roj
Spaj der men.
crta na se r| ja
07.55 v|n ks.
crta na se r| ja
08.20 Po coyo.
crta na se r| ja
08.45 Po ary.
crta na se r| ja
09.00 Do ra |s tra zu je.
crta na se r| ja
09.25 Auto mo t|v.
crta n| í||m
09.55 No vac.
b| zn|s ma qa z|n
10.25 Lu de se dam de se te.
se r| ja
10.55 Ku ca n| ce |z
v| so koq drus tva.
se r| ja
11.55 Sa mo je je dan pra v|.
se r| ja
12.25 lz qu b|je n|.
se r| ja
14.25 Su per be be
qe n| ja| c| 2
16.05 v| jes t|
16.15 B| |o je dnom
na D|v |jem za pa du
19.15 Dne vn|k
20.00 Far ma.
r| a|| t| sou
21.00 B| jes
pod kon tro |om
23.00 Ped kar pet.
ma qa z|n
00.30 Te |e v| z|j ska po s|a.
se r| ja
01.00 K| kbo kser 2
02.30 va tre n| kruq
3: Lav |j| udar
04.00 Ped kar pet.
ma qa z|n
05.15 Far ma.
r| a|| t| sou
06.15 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.20 Dek ste rov
|a bo ra to r|j.
crta na se r| ja
07.45 Loc k|e Le onard.
se r| ja za dje cu
08.10 Dje ca na
Oto ku s b|a qom:
B|t ka na Oto ku
s b|a qom
09.50 No ra Fo ra.
|qra za dje cu
10.40 B| b|| ja
10.50 Por tret mjes ta
| crkve
11.00 Pu |a: M| sa.
pr| je nos
12.00 Zv| jez de pje va ju
13.30 Stu d|o F1
13.50 Ba hra |n:
For mu |a 1
za ve || ku
na qra du Ba hra |na
15.45 Stu d|o F1
16.00 vo ||m no qo met
19.25 Ma qa z|n no qo me tne
L| qe prva ka
20.00 HNL.
em| s| ja
20.10 HNL.
pr| je nos
22.05 HNL.
em| s| ja
22.25 Spor tske v| jes t|
22.30 Za one ko j| m| s|e
una pr| jed - OO
22.35 Ory|nq
Fre eman
00.15 Pr| kra ce n| 2.
se r| ja
00.40 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
HRT2
06.45 Put |z da je.
se r| ja
07.30 Gru pna te ra p| ja.
se r| ja
07.55 Ü|| ca Se zam.
crta na se r| ja
08.50 B| ke r| s Mar sa.
crta na se r| ja
09.15 Ben 10.
crta na se r| ja
09.40 Sa mov z| vot.
se r| ja
10.35 Ped Bu|| A|r Pa ce:
Abu Dha b|.
dok. em| s| ja
11.05 M| je njam ze nu
spe c| ja|:
N| ves Oe| z| jus
12.50 Z| vo t| nja
14.15 Lov c|
na dje ve ru se
16.20 D|s co very:
Pre z| vje t| d|v |j| nu.
dok. em| s| ja
17.10 Odred za •|s to cu.
dok. em| s| ja
17.45 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
18.30 v| jes t|
19.00 Kra |je v| |e da.
dok. em| s| ja
20.00 W|peout.
qejm sou
21.00 Ge ne ra |o va
kc|
22.55 SOl: Ma ja m|.
se r| ja
23.45 Pus ka
ku ca
01.45 Ku no |o vac.
kv|z
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
13.45
Klub taj nih age na ta,
film
Za sve ko j| qa zna ju Pej
je sa mo pro da va• |qra •a ka
•| ja je ze na umr|a pr| je ne -
ko || ko qo d| na. A|| n| ko ne
zna da je Pej taj n| aqent.
ko j| pu tu je s| rom sv| je ta ra -
de c| na taj n|m m| s| ja ma.
Preo kret, film
Sta na r| kvar ta ko jeq
v|as t| na mje ra va ju sru s| t|
pr| s| |je n| su na |se |je nje.
Bu du c| da odb| ju to
u•| n| t|. u|a qa •| u no vo na -
se |je unaj m|ju ju |o ka| nu
ban du ka ko b| |h |s tje ra ||
|z do mo va.
22.00 21.00
Bi jes pod
kon tro lom, film
P|as |j|v | sm| ren po s|o vn|
•o vjek Dejv Bu zn|k ra d| za
tvrtku. ko ja se ba v| pro da -
jom odje ce za ku cne |ju b|m -
ce. lma za je d|j| voq se ía ko j|
s| •es to pr| sva ja za s|u qe. a
qro zan je pre ma nje mu.
08.10 21.00
Ge ne ra lo va k}i, film
Po| Bre ner je voj n| |s tra z| -
te|j ko j| je po zvan da |s tra z|
ub|s tvo ka pe ta n| ce E|| za bet
Kem be|. uje dno | kce r| s|a -
vno qa qe ne ra |a Dzo ze ía
Kem be |a. Ü |s tra z| ce se
Po |u pr| dru z| t| | nje qo va sta -
ra |ju bav Sa ra San h||.
98-8
99-5
9:-8
:6-6
::-4
217-5
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
16.00 YU nos tal gi ja
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut,
pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+,
spor tski pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+,
spor tski pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic
Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+,
spor tski pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic
Ma ga zi ne
18.00 90+,
spor tski pre gled
18.30 Showbizz caf fe
19.00 In fo Bre ifing
- Ma rio Ta {kov
20.00 Ma ri jo vih
10 i po,
do ma }a
top-lis ta
06.30 Euro ma qa z|n
07.00 Tv ka |en dar
07.15 Mu z| •k| be |n na |e
Za qreb: S|m ío n|j sk|
or kes tar | B|q
band HPT-a
08.15 Ope ra boks
08.50 M|ss Mar p|e 4. se r| ja
10.20 Tv ka |en dar
10.35 v| jes t|
10.45 v| jes t| |z ku| tu re
10.55 Ob| |je za va nje Da na
sje ca nja pro bo ja
|o qo ra sa |z
Ja se nov ca
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Synqen t|n
po |jo pr| vre dn|
sa vje tn|k
12.17 Her bo sov
po |jo pr| vre dn|
sa vje tn|k. re por ta za
12.30 P|o do v| ze m|je
13.25 Sp||t: Mo re
14.00 Ne dje |jom u dva
15.05 M|r | do bro
15.40 v| jes t|
16.00 FlLM
18.00 Go ran ska je sen.
dok. í||m
18.35 Ü |s tom |on cu.
ku || nar sk| sou
19.14 Za one ko j| m| s|e
una pr| jed - OO
19.15 Lo to
19.30 Dne vn|k
20.15 1 pro t|v 100. kv|z
21.10 St| pe u qos t| ma 2.
se r| ja
21.50 Pa ra |e |e
22.25 P| z| b| z|
23.10 Bur zo vno |z vjes ce
23.15 Dne vn|k 3
23.25 v| jes t| |z ku| tu re
23.35 va tre ne
ko •| je
01.35 Za je dn| •ka
pos te |ja | sto|
03.10 P| z| b| z|
03.55 Fo to qra í| ja
u Hrvat skoj
04.20 Ope ra boks
04.50 P|o do v| ze m|je
05.40 P| je ka: Mo re
GJMN
GJMN
23.35
Va tre ne ko ~i je,
film
Ü Lon do nu 1978. qo d| -
ne. na po qre bu o||m p|j -
skoq prva ka u tr•a nju
Ha ro| da Abra ham sa oku -
p| || su se nje qo v| pr| ja te |j|
|z m|a dos t| | mno qo broj n|
po sto va te |j|...
Dje ca na oto ku s
bla gom, film
En q|es ka. 1780. vre -
me sn| po mo rac Dz|m
Ho k|ns ot kr| va svom ma -
|om su mje sta n| nu da je -
d| no on zna qdje se kr| je
|e qen dar n| Otok s b|a -
qom...
Po bje da ma Je le ne Jan ko vi} i Ane Iva no vi} te -
nis ka re pre zen ta ci ja Srbi je po ve la je sa 2:0 pro tiv
[pa ni je u me ~u plej-ofa za pla sman u Svjet sku
gru pu Fed ku pa.
Prvi po en Srbi ji u Lje idi do ni je la je Jan ko vi }e -
va ko ja je sa vla da la Ma ri ju Ho ze Mar ti nez San -
~ez re zul ta tom 6:3, 6:4, dok je u dru gom me ~u
da na Iva no vi }e va po bi je di la Ana bel Me di nu Ga -
ri gez sa 3:6, 6:1, 6:2.
Da nas su na pro gra mu dva me ~a sin gla i dubl,
a ta kmi ~e nje po ~i nje u 12 ~a so va. Jan ko vi }e va
}e igra ti pro tiv Me di ne - Ga ri ge zo ve, a Iva no vi -
}e va pro tiv Mar ti nez - San ~e zo ve, a za tim je na
pro gra mu dubl.
"Ne bih vo le la da se po be dnik su sre ta odlu~uje
u du blu jer su [pa njol ke ve oma do bre u du blu.
Mi smo bo lje u sin glu i to tre ba da is ko ris ti mo",
is ta kla je Jan ko vi }e va.
Po bje de Jan ko vi }e ve i Iva no vi }e ve
o za~ eki pe To jo te Jar no Tru li
os tva rio je naj bo lje vri je me u
kva li fi ka ci ja ma za Ve li ku na -
gra du Ba hre ina, ko je su vo `e -
ne ju ~e na sta zi "[a kir".
Italijan je do ~etvrte najbo-
lje startne pozicije u karijeri, i
prve za japansku ekipu od Velike nagrade
Japana 2005. godine, došao u vremenu od
1:33.431 minuta.
U ~et vrtu ovo se zon sku trku ovo go di{ -
njeg {am pi ona ta For mu le 1, ko ja se vo zi da -
nas s po ~et kom u 14 ~a so va, iz prvog star -
tnog re da kre nu }e jo{ i nje gov
dru go pla si ra ni klup ski ko le ga Ti mo Glok,
dok su se iza njih pla si ra li Se bas ti jan Fe tel iz
Red Bul Re noa, D`en son Ba ton u bo li du
Bro na GP, Me kla re nov aktu el ni prvak Lu is
Ha mil ton...
Do sa da je odr`a no pet trka za VN Ba -
hre ina. Po dvi je po bje de ima ju Bra zi lac Fe -
li pe Ma sa i [pa nac Fer nan do Alon so, a
je dnu Ni je mac Mi ha el [u ma her. U ka te go -
ri ji kon stru kto ra Fe ra ri je upi sao tri, a Re no
dva tri jum fa.
Vo za~ Me kla re na Lu is Ha mil ton izja -
vio je u Ba hre inu da ne na mje ra va da na pus -
ti bri tan ski tim i pre |e u Fe ra ri. Me kla ren je
na uvo dne tri trke se zo ne osvo jio sa mo
osam bo do va, od ko jih aktu el ni {am pi on
For mu le 1 sa mo ~e ti ri. Ka da se ta ko ra zo ~a -
ra va ju }em po ~et ku do da i skan dal sa pre mi -
jer ne trke za VN Aus tra li je u ko jem je u
cen tru pa` nje bio upra vo bri tan ski vo za~, ja -
sno je da je Me kla ren u "ka na lu". Po sli je sa -
slu {a nja za ka za nog za 29. april bi }e ja san i
is hod tog skan da la, a Me kla ren bi mo gao da
se su o~i sa dra kon skom ka znom - su spen zi -
jom na ne ko li ko trka ili ~ak na ci je lu se zo -
nu. Uprkos ta ko te {koj si tu aci ji u eki pi
Ha mil ton ne `e li da na pu {ta brod ko ji to ne.
"Ima mo cilj za ovu se zo nu i kon cen tri -
sa ni smo na nje go vo os tva ri va nje. Ne }u na -
pus ti ti eki pu u te {kom tre nut ku. Za je dno
smo pro {li mno go li je pih i ru `nih tre nu ta -
ka", izja vio je Ha mil ton.
Re zul ta ti kva li fi ka ci ja za VN Ba hre ina:
1. Jar no Tru li (Ita li ja, To jo ta 1:33.431, 2. Ti -
mo Glok (Nje ma ~ka, To jo ta) 1:33.712, 3.
Se bas ti jan Fe tel (Nje ma ~ka, Red Bul)
1:34.015, 4. D`en son Ba ton (Ve li ka Bri ta ni -
ja, Bron GP) 1:34.044, 5. Lu is Ha mil ton
(Ve li ka Bri ta ni ja, Me kla ren Mer ce des)
1:34.196, 6. Ru bens Ba ri ke lo (Bra zil, Bron
GP) 1:34.239, 7. Fer nan do Alon so ([pa ni ja,
Re no) 1:34.578, 8. Fe li pe Ma sa (Bra zil, Fe -
ra ri) 1:34.818, 9. Ni ko Ro zberg (Nje ma ~ka,
Vi li jams) 1:35.134, 10. Ki mi Ra iko nen
(Fin ska, Fe ra ri) 1:35.380...
Da nas trka For mu le 1 za VN Ba hre ina
sport
^etvrta pol pozicija u karijeri:
Jar no Tru li (To jo ta)
V
Tru li star tu je prvi
Se bas ti jan
Fe tel
(Red Bul)
FO TO AFP
Lu is
Ha mil ton
(Me kla ren)
Lu is Ha mil ton na ja vio
os ta nak u Me kla re nu
Vo za ~i To jo te Jar no Tru li i
Ti mo Glok za uze li prve dvi je
po zi ci je u kva li fi ka ci jama