รายชื่อศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือกเยาวชน ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ภาคกลาง กาญจนบุรี -ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ / จันทบุรี -ร.ร.เบญจมราชูทิศ / ฉะเชิงเทรา -ร.ร.ดัดดรุณี / นครปฐม -ร.ร.ราชินีบูรณะ /
ชลบุรี -ร.ร.ชลกันยานุกูล / ชัยนาท -ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม / ตราด -ร.ร.ตราษตระการคุณ / นครนายก -ร.ร.นครนายกวิทยาคม /
นนทบุรี -ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ -ร.ร.ประจวบวิทยาลัย/ ปทุมธานี -ร.ร.ธัญบุรี / ปราจีนบุรี -ร.ร.ปราจีนกัลยาณี /
สระบุรี - ร.ร.สระบุรีวิทยาคม / เพชรบุรี -ร.ร.พรหมานุสรณ์ / ระยอง -ร.ร.ระยองวิทยาคม / พระนครศรีอยุธยา -ร.ร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล" /
อุทัยธานี -ร.ร.หนองฉางวิทยาคม / ราชบุรี –ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ / ลพบุรี -ร.ร.พิบูลวิทยาลัย /สมุทรสงคราม -ร.ร.ถาวรานุกูล /
สมุทรสาคร -ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ /สมุทรปราการ -ร.ร.นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ/ สระแก้ว -ร.ร.สระแก้ว /
สิงห์บุรี - ร.ร.สิงห์บุรี / สุพรรณบุรี -ร.ร.สงวนหญิง / อ่างทอง -ร.ร.สตรีอ่างทอง /
ภาคเหนือ กาแพงเพชร -ร.ร.กาแพงเพชรพิทยาคม /เชียงราย -ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม / เชียงใหม่ -ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ /
นครสวรรค์ -ร.ร.สตรีนครสวรรค์ / ตาก -ร.ร.ผดุงปัญญา / น่าน -ร.ร.สตรีศรีน่าน / พะเยา -ร.ร.พะเยาพิทยาคม / พิษณุโลก -ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี /
พิจิตร -ร.ร.ตะพานหิน /เพชรบูรณ์ -ร.ร.เพชรพิทยาคม / แพร่ -ร.ร.นารีรัตน์ / แม่ฮ่องสอน - ร.ร.ห้องสอนศึกษา / ลาปาง -ร.ร.ลาปางกัลยาณี /
ลาพูน -ร.ร.จักรคาคณาทร / สุโขทัย -ร.ร.อุดมดรุณี / อุตรดิตถ์ - ร.ร.อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ -ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ / ขอนแก่น -ร.ร.กัลยาณวัตร / ชัยภูมิ -ร.ร.สตรีชัยภูมิ / มุกดาหาร -ร.ร.มุกดาหาร /
บุรีรัมย์ -ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม / นครราชสีมา -ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย / เลย -ร.ร.เลยพิทยาคม / มหาสารคาม -ร.ร.สารคามพิทยาคม /
ยโสธร -ร.ร.ยโสธรพิทยาคม / ร้อยเอ็ด -ร.ร.สตรีศึกษา / สุรินทร์ -ร.ร.สิรินธร / ศรีสะเกษ-ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย / นครพนม -ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย /
หนองคายและบึงกาฬ -ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร /อุบลราชธานี - ร.ร.นารีนุกูล / สกลนคร -ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล / อุดรธานี -ร.ร.อุดรพิทยานุกูล /
อานาจเจริญ -ร.ร.อานาจเจริญ / หนองบัวลาภู -ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
ภาคใต้ กระบี่ -ร.ร.อามาตย์พานิชนุกุล / ชุมพร -ร.ร.ศรียาภัย / ตรัง -ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรัง / นราธิวาส -ร.ร.นราสิกขาลัย /
นครศรีธรรมราช -ร.ร.เบญจมราชูทิศ / ปัตตานี -วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี / ภูเก็ต -ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย / พัทลุง -ร.ร.สตรีพัทลุง /
พังงา -ร.ร.ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" / ระนอง -ร.ร.พิชัยรัตนาคาร / สตูล -ร.ร.สตูลวิทยา / ยะลา -ร.ร.คณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา /
สงขลา -ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย / สุราษฎร์ธานี-ร.ร.สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร
1. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี” ณ โรงเรียนศึกษานารี เลขที่ 244 ถนนประชาธิปก แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และเป็นสนามสอบ สาหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้
ร.ร.ศึกษานารี / ร.ร.เขมะสิริอนุสสรณ์ / ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย / ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม / ร.ร.แจงร้อนวิทยา /ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย /
ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม / ร.ร.ซางตาครูสคอนแวนต์ / ร.ร.ทวีธาภิเศก / ร.ร.ทวีธาภิเศก2 / ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ / ร.ร.ทิวไผ่งาม /
ร.ร.เทคโนโลยีสยาม / ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ / ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล / ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก / ร.ร.นานาชาติบริติชโคลัมเบีย /
ร.ร.บางแคปานขาวิทยา/ ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม / ร.ร.บางมดวิทยา"สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ์" / ร.ร.วัดบวรมงคล / ร.ร.บูรณะศึกษา / ร.ร.วัดปากน้าวิทยาคม /
ร.ร.ปัญญาวรคุณ / ร.ร.ปากน้าวิทยาคม / ร.ร.โพธิสารพิทยากร / ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม / ร.ร.มหรรณพาราม / ร.ร.มัธยมวัดดาวคะนอง / ร.ร.มัธยมวัดนายโรง /
ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม / ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ /ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม / ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน / ร.ร.รุ่งอรุณ / ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขา /
ร.ร.ราชินี / ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน /ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร / ร.ร.วัดนวลนรดิศ / ร.ร.วัดน้อยใน / ร.ร. วัดประดูใ่ นทรงธรรม / ร.ร.วัดพุทธบูชา / ร.ร.วัดรางบัว /
ร.ร.วัดราชโอรส / ร.ร.วัดอินทาราม /ร.ร.ศึกษานารีวิทยา / ร.ร.ศุภวรรณ / ร.ร.สตรีวัดระฆัง / ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ / ร.ร.สวนอนันต์ / ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบอน /
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา /ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม / ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม / ร.ร.เสสะเวชวิทยาคม / ร.ร. แสงอรุณ /
ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี / ร.ร.อิสลามวิทยาลัย แห่งประเทศไทย / วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี / วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

2. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ กลาง” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัครและเป็นสนามสอบสาหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา / ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / ร.ร.ไทยคริสต์เตียน / ร.ร.เจ้าพระยาวิทยาคม / ร.ร ไตรมิตรวิทยาลัย / ร.ร.ตรอกจันทร์วิทยา /
ร.ร.เทพศิรินทร์ / ร.ร.นนทรีวิทยา / ร.ร. นานาชาติเอกมัย / ร.ร. นานาชาติชูเบอรี่ / ร.ร. นานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ / ร.ร.นานาชาติแอ๊ดเวนติสกรุงเทพ /
ร.ร. พุทธจักรวิทยา / ร.ร.พระแม่มารี / ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์ / ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย / ร.ร.มักกะสันพิทยา / ร.ร.มัธยมวัดหัวลาโพง / ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย /
ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม / ร.ร.ราชวินิตมัธยม / ร.ร.วัดสุทธิวราราม / ร.ร.วัดสระเกศ / ร.ร.ศรีวิกรม์ / ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / ร.ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน /
ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย / ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย / ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / ร.ร.สารสาสน์เอกตรา /
ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / ร.ร.สารสาสน์พิทยา /ร.ร.อัสสัมชัญ / ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ / ร.ร.อัสสัมชัญพาณิชยการ / ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา /
ร.ร.แอ๊ดเวนติสเอกมัย

3. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ เหนือ” ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามคาแหง 43/1 ถนนรามคาแหง แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัครและเป็นสนามสอบสาหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) / ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม / ร.ร.จันทร์หุ่นบาเพ็ญ / ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาภิเษก / ร.ร.เทพลีลา /
ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา / ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร/ ร.ร.นานาชาติบางกอกพัฒนา / ร.ร. นานาชาติพระคุณกรุงเทพฯ/
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ / ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 / ร.ร.ประชาราษฎร์อุปถัมภ์ / ร.ร.พิบูลประชาสรรค์ / ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง /
ร.ร.ลาซาล / ร.ร.วชิรธรรมสาธิต / ร.ร.วัฒน์ศิลป์วิทยาลัย / ร.ร.สตรีวิทยา 2 / ร.ร.สาธิตมศว.ประสานมิตร / ร.ร.สายน้าผึ้ง / ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี /
ร.ร.ศรีพฤฒา/ ร.ร.หอวัง / ร.ร.อุดมศึกษา

4. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ตะวันออก” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เลขที่ 22/24 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตบึงกุม่
กรุงเทพฯ 10240 เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัครและเป็นสนามสอบสาหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / ร.ร.เด็กสากล รามคาแหง / ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า / ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า /
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย / ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 / ร.ร.นานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ / ร.ร.นานาชาติเทร็ลล์ / ร.ร.บรอมส์โกรฟ /
ร.ร.บางกะปิ / ร.ร.บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ / ร.ร.เบญจมินทร์ / ร.ร.ประชาคมนานาชาติ / ร.ร.ปัฐวิกรณ์ / ร.ร.พรตพิทยพยัต /
ร.ร.พระมหาไถ่วิเทศศึกษา / ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ / ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก / ร.ร. นานาชาติรัศมี / ร.ร.นานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา /
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง / ร.ร.เศรษฐบุตรบาเพ็ญ / ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ / ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง /
ร.ร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า / กลุ่มโรงเรียนโสมาภา / ร.ร. นานาชาติแอ็ดเวนต์รามคาแหง / ร.ร.นานาชาติกรุงเทพ / ร.ร.อิสลามสันติชน

5. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พหลโยธิน” ณ โรงเรียนสารวิทยา เลขที่ 2396 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัครและเป็นสนามสอบสาหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้
ร.ร.สารวิทยา / ร.ร.เกษมพิทยา / ร.ร.ฉัตรวิทยา / ร.ร.เซนต์จอห์น / ร.ร.เซนต์จอห์นคอมเมิร์ส / ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ / ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา /
ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบารุง / ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / ร.ร.นานาชาติเซนต์จอห์น / ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา / ร.ร.พระกุมารเยซูวิทยา /
ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง / ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน / ร.ร.ราชวินิตบางเขน / ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย / ร.ร.สตรีวรนาถบางเขน /
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย / ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) / ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม / วิทยาลัยพณิชยการบางนา / ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย /
ร.ร.สาธิตมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร/ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ร.ร.อมาตยกุล

6. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ สานักงาน” ณ สานักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 68 / 156-157 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4
ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 9 ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัครสาหรับโรงเรียนต่อไปนี้
ร.ร.กรุงเทพวิทยา / ร.ร.จิตรลดา / ร.ร.เซนต์คาเบรียล /ร.ร.เซนต์ดอมินิก / ร.ร.เซนต์เทเรซา / ร.ร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ / ร.ร.วัดน้อยนพคุณ /
ร.ร.เบญจมราชาลัย “ในพระบรมราชูถัมภ์” / ร.ร.ปทุมคงคา / ร.ร.ประชานิเวศน์ / ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ / ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ /
ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร / ร.ร.โยธินบูรณะ/ ร.ร.ราชดาริ / ร.ร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 / ร.ร.ราชินีบน / ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย / ร.ร.วัดบวรนิเวศ /
ร.ร.วัดราชบพิธ / ร.ร.วัดสังเวช / ร.ร.วัดราชาธิวาส / ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ / ร.ร.สตรีวิทยา / ร.ร.สว่างวัฒนา / ร.ร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา /
ร.ร.สิริรัตนาธร / ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา / ร.ร.อานวยศิลป์ / ร.ร.อัมพรไพศาล

*เฉพาะเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ สานักงาน สนามสอบ คือ โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ*
โรงเรียนในกรุงเทพฯ ที่ไม่ปรากฏในรายชื่อ โปรดติดต่อสานักงานมูลนิธิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2980 1002-6 ต่อ 502-507

2