கணினியியற் ெசாற்ேகாைவ(ஆய்வுக்கும்

ஆக்கத்திற்கும்)

CD drive

... குறுவட்டு இயக்கி

CD writer

... குறுவட்டு வைரவி

Cordless keyboard

... கம்பியிலா விைசப்பலைக

Cordless mouse

... கம்பியிலா சுட்ெடலி

Dialogue box

... ெசால்லாடற் ெபட்டி

DVD drive

... எண்வழி ஒளிவட்டியக்கி

DVD writer

... எண்வழி ஒளிவட்டு வைரவி

Flexi banner

... ெநகிழ்க்ெகாடி

Head phone

... தைலயணி ஒலிப்பி

Memory stick

... நிைனவகக் ேகால்

OCR

... ஒளிவழி எழுத்துரு உண
r

Optical mouse

... ஒளிச்சுட்ெடலி

Pen-drive

... நிைனவு ேகால்இயக்கி

Poster presentation

... சுவெராட்டி வாயில் வழங்கல்

PowerPoint presentation ... மின் சுட்டுவழிவழங்கல்
Scanner

... வருடி

1

Tablet PC

... பலைகக்கணினி

Update

... இற்ைறப் படுத்து

Computer

… கணிப்ெபாறி

Internet

... இைணயம்

Operating System

... இயக்க ெமன்ெபாருள்

Joystick

... இயக்கும் பிடி

Natural Language Processing ... இயல்ெமாழிச் ெசயலாக்கம்
Binary

... இரும எண்

DNA Computer

... உயிரணுக்கணிப்ெபாறி

Bio Computer

...

உயிrயக்கணிப்ெபாறி

Input Unit

...

உள்ள :ட்டகம்

Output Unit


... ெவளியட்டகம்

Digital Computer

... எண்வழிக்கணிப்ெபாறி

Integrated Circuit Chip – Ic ... ஒருங்கிைணச்சுற்றைமச் சில்லு
Assembly Language
Laser printer

... சில்லு ெமாழி
... ஒளிவைக அச்சுப்ெபாறி

Arithmetic Logic Unit – ALU ... கணித ஏரணச்ெசயலகம்
Magnetic disk

... காந்த வட்டு

2

Code Converter

ீ மாற்றி
... குறியடு

Virus

...

குறும்புக்கட்டைள

Cursor

...

சுட்டி

Mouse

... சுட்ெடலி

Data Processing

... தரவுச் ெசயலாக்கம்

Data Representation
Robot

... தரவுப் பகராண்ைம

... ெபாறிமனிதன்;i எந்திரன்

Analog Computer

... ெதாடrயக்கக்கணிப்ெபாறி

Touch pad

... ெதாடுபலைக

Touch Screen

... ெதாடுதிைர

Program

... ெசய் நிரல்

Microprocessor

... நுண்ெசயலி

Floppy disc

... ெநகிழ்வட்டு

Random Access Memory – RAM ... ேநரடிஅணுகல்நிைனவகம்
Lap Top Computer

... மடிக்கணினி

Palm Top………………………….. ைகக்கணினி
Tablet …...குறுங்கணினி
Super Computer

... மீ க்கணினி

3

Main Memory

... முதன்ைம நிைனவகம்

Inkjet printer


... ைமப்பச்சு
அச்சுப்ெபாறி

Inkjet plotter


... ைமப்பச்சு
வைரவி

Line printer

... வrஅச்சுப்ெபாறி

Plotters

... வைரவி

Network

... வைலயம்

Web site
Cell phone

… இைணயதளம்
….. அைலேபசி;;உலாப்ேபசி;ைகப்ேபசி.

4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.