นายรติกร ศรอาพล ภาควิชาเคมีเทคนิค 5572233623

Ex 4.1 Consider the problem of source-free heat conduction in an insulated rod
whose ends are maintained at constant temperatures of 100 C and 500 C
respectively. The one-dimensional problem sketched in Figure 4.3 is governed

by
Calculate the steady state temperature distribution in the rod. Thermal conductivity



k equals 1000 W/m.K, cross-sectional area A is 10 10

Sol

m 2.

ไม่มีแหล่งกาเนิดความร้ อน ตัดเทอม S ทิ ้ง จะเหลือสมการ Discreditedได้ และมี Node 3 ตัว พิจารณาที่จดุ P

ที่ปริ มาตรควบคุม we จะได้ สมการข้ างล่าง แบ่ง ความยาวออกเป็ น3ช่วง ช่วงละ 0.1666m พิจารณาที่จดุ 2

 k e Ae k w Aw 


  TP

x

x
WP 
 PE

k A 
  w w   TW
 xWP 

k A 
  e e   TE
 x PE 

aPTP  aETE  aW TW
Thermal conductivity (k)=1000 W/m.K

กาหนดให้ kคงที่ทงชิ
ั ้ ้นงาน

cross sectional area =0.01 m2

x=0.16666m

พิจารณา Nodeที่ 2 แล้ วใช้ สมการDiscredited ทังหมดได้

คานวณค่าคงที่
120.0480T2=60.024T1+60.024T3

aP  120.0480
1000
 0.01  60.024
0.166
aW  60.024
aE 

024T2+12004.01 3 aP   180.166 aW  0  3k A   2k w Aw   k e Ae       TE  T   T    P  A     x   x   x  aP  180.024 0.166 aW  0 180.072 -60.01 aE   60.024 T2 180.072T3=120.C.8 พิจาณาที่ Node 3 สร้ างสมการอนุรักษ์ ใหม่จะได้ สมการ Discredited ของ จุด 3 1000  0.048 -60.004165 0. TA=100 C 180.01 3  180.C.072T1=60.072 T3 A 12004. 166        TP     TB   x   TW  x  x 1000  0.006942 0.072  3k p A   2k e Ae   kW AW  0 .004165 0.024 0.8 0 60024 นาสมการเชิงเส้ น 3สมการมาแก้ คา่ หาTemp ที่จดุ ต่างๆ จะได้ B=A*X-1 Matrix B T1(x=0.024T2 B.พิจาณาที่ Node 1 สร้ างสมการอนุรักษ์ ใหม่จะได้ สมการ Discredited ของ จุด 1 1000  0.083) 166.024 0 T1 -60.006942 .166 1000  0.048 TA B.048 TB+60.001388 0.072T3=60024+60.072T1=60.024T2+120.004165 0.012495 0.33333 X-1 0.024 0 B -60. condition .024 120.66667 T2(x=0.024T2 A=BX X 180. condition .072 0.01  e   w   p  aE   60.249) 300 T3(x=0.001388 0.415) 433.004165 0. TA=500 C 180.

and z-directions are so large that temperature gradients are significant in the x direction only. Assuming that the dimensions in the y. Sol L=2cm=0.K and uniform heat generation q 1000 kW/m3.พลอตกราฟวิธีไฟไนต์วอลุมเทียบกับสมการแม่นตรง T=800X+100 Comparision between Exact and finite volume 600 Temperature 500 400 300 Exact 200 Finite volume 100 0 0 0.6 shows a large plate of thickness L 2 cm with constant thermal conductivity k 0. Figure 4.1 0.4 0. The faces A and B are at temperatures of 100 C and 200C respectively.02m แบ่งNodeออกเป็ น 4Node จากการอินทริ เกรต สมการไฟไนต์วอลุม ที่จดุ Pจะได้ สมการ ที่จดุ 2และ 3 สมการ Discredited equation .5 W/m.3 0.6 Distance Ex 4. Compare the numerical result with the analytical solution. calculate the steady state temperature distribution.2 0.5 0.2 Now we discuss a problem that includes sources other than those arising from boundary conditions.

 k e Ae k w Aw   k w Aw   k e Ae      T   T    P   W  x   TE  qAx  x  x  x WP   PE   PE  WP  aPTP  aETE  aW TW  SU Thermal conductivity (k)=0.004  4000 พิจาณาที่ Node 1 สร้ างสมการอนุรักษ์ ใหม่จะได้ สมการ Discredited ของ จุด 1 (TA=100 C) aP  125  3  375 0.004  4000 375T1=125T2+29000 .5  3k A   2k w Aw   k e Ae  aE   125  1  125      T   T   T  qA  x   P  A E 0 .5 W/m. 004   x   x   x    aW  0 SU  1000  1000  0.004m q = 1000 X1000 W/m3 พิจารณาที่ Node 2 3 แล้ วใช้ สมการDiscredited คานวณค่าคงที่ จะสามารถเขียนสมการเชิงเส้ นได้ ดงั นี ้ 250T2=125T3+125T1+4000 250T3=125T4+125T2+4000 aP  125  125  250 0.5  125  1  125 0.004  125 aE  aW SU  1000  1000  0.K กาหนดให้ kคงที่ทงชิ ั ้ ้นงาน cross sectional area =1 m2 x=0.

0025 0.0035 B=A*X-1 Matrix B T1(x=0.0075) 201.0005 0.0035 0.พิจาณาที่ Node 4 สร้ างสมการอนุรักษ์ จะได้ สมการ Discredited ของ จุด 4 (TB=200 C)  3k A   2k w Aw   k e Ae      TW  qAx  TB      TP       x   x   x  375T4=125T3+54000 A=BX X B A X-1 375 -125 0 0 T1 29000 0.5 T4(x=0.0015 0 -125 250 -125 T3 4000 0.0045 0.0175) 219.0025) 144.5 T3(x=0.0015 0.0015 0.0075 0.5 พลอต ความสัมพันธ์เทียบกับผลเฉลยแม่นตรง .5 T2(x=0.0025 0.0125) 226.0025 0 0 -125 375 T4 54000 0.0075 0.0005 -125 250 -125 0 T2 4000 0.0015 0.0025 0.0045 0.

5 29.0125 256.75 5.0175 231.86486 0.25 219.5 11.005 0. P the perimeter.01 0.02 0.25 201.Temperature (C) 300 250 200 150 Exact solution 100 Finite volume method 50 0 0 0.081081 เมื่อ Node มากขึ ้น ทาให้ Finite Volumeละเอียดขึ ้นจะ พบว่า % Error ลดลง Ex4.25 226.0025 156. The fin is exposed to an ambient temperature of 20 C.015 0.25 144.9 is a cylindrical fin with uniform cross sectional area A.60976 0. Convection gives rise to a temperature-dependent heat loss or sink term in the governing equation.75 7.025 Distance (m) Node 1 2 3 4 Distance Exact Finite Diffrence Error 0. Shown in Figure 4.5 29.75 11. The base is at a temperature of 100 C (TB) and the end is insulated.75 12.3 In the final worked example of this chapter we discuss the cooling of a circular fin by means of convective heat transfer along its length. k the thermal conductivity of the material and Tthe ambient temperature.0075 231. One dimensional heat transfer in this situation is governed by where h is the convective heat transfer coefficient.5 11. Calculate the temperature distribution along the fin and compare the results with the analytical solution given by .52 0.

25  20)  125 .25  0.25  aW  4 SU  (25  0. hP/(kA) 25/m2 (note that kA is constant). n2=hP/kA = 25/m2 1  1  aP     (25  0.where n2 hP/(kA). L is the length of the fin and x the distance along the fin.25m Tambient=20 C .3 x=0. Sol Derive สมการ การถ่ายเทความร้ อนที่มีทงเทอม ั้ Convection และConduction และ แบ่งNodeออกเป็ น 4 Node จากการอินทริเกรต สมการไฟไนต์วอลุม ที่จดุ Pจะได้ สมการ Discredited จุดที่ 2.25)   14.25   1  aE   4  0.25 0. Data: L 1 m.

25   aW  0 SU  (25  0.25  0.25)   18.25)  2  100 )  925 0.25 2  14.25  20)  ( S P  (25  0.25   1  aE   4 0 .25T2=4T3+4T1+125 14.14.25T3=4T4+4T2+125 จากการอินทริ เกรต สมการไฟไนต์วอลุม ที่จดุ 1จะได้ สมการ Discredited จุดที่ 1 และ ภาวะขอบเขต ที่ Ta=100 C  3  aP    (25  0.25T1=4T2+925 จากการอินทริ เกรต สมการไฟไนต์วอลุม ที่จดุ 4จะได้ สมการ Discredited จุดที่ 4 และ ภาวะขอบเขต ที่ Q=0 มีการหุ้มฉนวน .25 0.25 18.

25T4=4T3+125 แก้ สมการโดยใช้ โปรแกรม Excel ฟั งก์ชนั ของ Matrix จะได้ A=BX X B A X-1 18.25 T4 125 0.356857 .25  6.0053837 0.0179995 0.25  20)  125 S P  25  0.aP  4  0  6.0245633 0.00118 0.25 18.375) 30.25T3=4T4+4T2+125 18.25 -4 0 -4 14.0587396 0.0053837 0.0587396 Matrix B T1(x=0.5656602 T4(x=0.875) 11.4045606 T2(x=0.0053837 0.0179995 0.25  aE  0 SU  (25  0.25T2=4T3+4T1+125 14.25  1  aW   4  0.0821229 0.0245633 0.25  10.25T4=4T3+125 เขียนระบบสมการเชิงเส้ นได้ 18.0179995 0 0 -4 18.6583076 T3(x=0.0179995 0.25 0 0 -4 T1 T2 T3 925 125 125 0.00118 0.625) 20.0821229 0.25T1=4T2+925 14.125) 57.0053837 0.25 -4 0 -4 14.

8 Length of rod(m) 1 1.พลอตกราฟ เทียบกับสมการแม่นตรง Comparision between two methods 120 Temperature 100 80 60 Analytic method 40 Finite volume 20 0 0 0.2 0.2 .4 0.6 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful