ha gw~h OmJVo hr `o dmŠ` CgH$s O~mZ na Omar hmoVo ahVo h¢¡$& Bham_ ~m±Y MwH$Zo Ho$ ~mX CgHo$

{bE gmO-gÁOm Am¡a ^moJ-{dbmg H$s EH$-EH$ MrμO {Z{fÕ hmo OmVr h¡$& AnZo Am_ BñVomb Ho$ H$n‹So dh CVma hr MwH$m hmoVm h¡$& A~ Omo Xmo H$n‹So  MmXa Am¡a Vh~§X  CgHo$ eara na hmoVo h¢, A{Zdm`© h¡ {H$ do ^r {gbo hþE Z hm| Am¡a Z {H$gr gwJpÝYV a§J go a§Jo hþE hm|$& Bgr àH$ma dh A~ Qmonr `m A_m_o `m Am¡a {H$gr MrμO go AnZo {ga H$mo TH$ ^r Zht gH$Vm, Z _w±h {Nnm gH$Vm h¡, Z ~mb ~Zdm gH$Vm h¡, Z Zm˜yZ H$Qdm gH$Vm h¡, Z ˜we~y bJm gH$Vm h¡, Z ZhmZo _| gm~wZ Am{X à`moJ H$a gH$Vm h¡$& `m¡Z gånH©$ H$aZm CgHo$ {bE {~bHw$b hr {ZfoY (_Zm) hmo OmVm h¡, `hm± VH$ {H$ CgH$s MMm© ^r Zht H$a gH$Vm$& Bgr àH$ma {eH$ma H$aZo H$s AZw{V eof Zht ah OmVr, ~pëH$ dh {H$gr Am¡a H$mo ^r {eH$ma H$s Amoa Bemam VH$ Zht H$a gH$Vm$& Bg hmbV Ho$ gmW dh _ŠH$m H$s Amoa ~‹TVm OmVm h¡$& Xya go O¡go hr H$m~m {XImB© XoVm h¡, nwH$ma CRVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (AWm©V Aëbmh g~go ~‹Sm h¡)'' bm Bbm-h Bëbëbmh'' (AWm©V² Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) _ŠH$m _| Xm{˜b hmoH$a grYo H$m~m nhþ±MVm h¡$& H$m~m Ho$ Ûma Ho$ {ZH$Q Xrdma _| Omo "hμOao Ag²dX' bJm hþAm h¡, Cg na AnZo XmoZm| hmW aIVm Am¡a {\$a Cgo MyVm h¡$& MyZo Ho$ ~mX H$m~m H$s n[aH«$_m (Vdmμ\$) H$aVm  AWm©V² CgHo$ Mmam| Amoa gmV MŠH$a bJmVm h¡$& BgHo$ ~mX "_μH$m_|-B~amhr_ (H$m~o go Ow‹Sm EH$ {deof ñWmZ) na `m H$m~m _| {H$gr ^r OJh Z_mμO H$s Xmo aH²$AV| n‹TVm h¡$& {\$a ~mha AmVm h¡ Am¡a "gμ\$m' Zm_H$ nhm‹Sr  Omo {ZH$Q hr pñWV h¡  na M‹TVm h¡$& M‹T H$a nhbo H$m~m na ZμOa SmbVm h¡a Am¡a {\$a nwH$mamVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (Aëbmh g~go

A{Zdm`© h¡ {H$ do ^r {gbo hþE Z hm| Am¡a Z {H$gr gwJpÝYV a§J go a§Jo hþE hm|$& Bgr àH$ma dh A~ Qmonr `m A_m_o `m Am¡a {H$gr MrμO go AnZo {ga H$mo TH$ ^r Zht gH$Vm. Z ZhmZo _| gm~wZ Am{X à`moJ H$a gH$Vm h¡$& `m¡Z gånH©$ H$aZm CgHo$ {bE {~bHw$b hr {ZfoY (_Zm) hmo OmVm h¡. {Og àH ha gw~h OmJVo hr `o dmŠ` CgH$s O~mZ na Omar hmoVo ahVo h¢¡$& Bham_ ~m±Y MwH$Zo Ho$ ~mX CgHo$ {bE gmO-gÁOm Am¡a ^moJ-{dbmg H$s EH$-EH$ MrμO {Z{fÕ hmo OmVr h¡$& AnZo Am_ BñVomb Ho$ H$n‹So dh CVma hr MwH$m hmoVm h¡$& A~ Omo Xmo H$n‹So  MmXa Am¡a Vh~§X  CgHo$ eara na hmoVo h¢. nwH$ma CRVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (AWm©V Aëbmh g~go ~‹Sm h¡)'' bm Bbm-h Bëbëbmh'' (AWm©V² Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) _ŠH$m _| Xm{˜b hmoH$a grYo H$m~m nhþ±MVm h¡$& H$m~m Ho$ Ûma Ho$ {ZH$Q . Z ˜we~y bJm gH$Vm h¡.~‹Sm h¡) ""bm Bbm-h Bëbëbmh'' (Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) BgHo$ ~mX Aëbmh Ho$ agyb (gëb. Z ~mb ~Zdm gH$Vm h¡.) na Xê$X ^oOVm h¡ Am¡a AnZo Aëbmh go hmW \¡$bmH$a Omo _m±JZm hmoVm h¡. _m±JVm h¡$& {\$a BgHo$ ~mX ZrMo CVaVm h¡ Am¡a gm_Zo H$s EH$ Xygar nhm‹Sr  "_adm' H$s Amoa ""gB©'' H$aVm h¡  AWm©V² VoμO-VoμO H$X_m| go MbVm h¡$& Cg na nhþ±MH$a {\$a Hw$N Xoa VH$ Cgr àH$ma VH$~ra d Vhbrb 1 Am¡a Xê$X d XwAm _| ì`ñV ahVm h¡. `hm± VH$ {H$ CgH$s MMm© ^r Zht H$a gH$Vm$& Bgr àH$ma {eH$ma H$aZo H$s AZw{V eof Zht ah OmVr. ~pëH$ dh {H$gr Am¡a H$mo ^r {eH$ma H$s Amoa Bemam VH$ Zht H$a gH$Vm$& Bg hmbV Ho$ gmW dh _ŠH$m H$s Amoa ~‹TVm OmVm h¡$& Xya go O¡go hr H$m~m {XImB© XoVm h¡. Z Zm˜yZ H$Qdm gH$Vm h¡. Z _w±h {Nnm gH$Vm h¡.

Cg na AnZo XmoZm| hmW aIVm Am¡a {\$a Cgo MyVm h¡$& MyZo Ho$ ~mX H$m~m H$s n[aH«$_m (Vdmμ\$) H$aVm  AWm©V² CgHo$ Mmam| Amoa gmV MŠH$a bJmVm h¡$& BgHo$ ~mX "_μH$m_|-B~amhr_ (H$m~o go Ow‹Sm EH$ {deof ñWmZ) na `m H$m~m _| {H$gr ^r OJh Z_mμO H$s Xmo aH²$AV| n‹TVm h¡$& {\$a ~mha AmVm h¡ Am¡a "gμ\$m' Zm_H$ nhm‹Sr  Omo {ZH$Q hr pñWV h¡  na M‹TVm h¡$& M‹T H$a nhbo H$m~m na ZμOa SmbVm h¡a Am¡a {\$a nwH$mamVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (Aëbmh g~go ~‹Sm h¡) ""bm Bbm-h Bëbëbmh'' (Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) BgHo$ ~mX Aëbmh Ho$ agyb (gëb. A{Zdm`© h¡ {H$ do ^r {gbo hþE Z hm| Am¡a Z {H$gr gwJpÝYV a§J go a§Jo hþE hm|$& Bgr àH$ma dh A~ Qmonr `m A_m_o `m Am¡a {H$gr MrμO go AnZo {ga H$mo TH$ ^r Zht gH$Vm. Z _w±h {Nnm gH$Vm h¡. _m±JVm h¡$& {\$a BgHo$ ~mX ZrMo CVaVm h¡ Am¡a gm_Zo H$s EH$ Xygar nhm‹Sr  "_adm' H$s Amoa ""gB©'' H$aVm h¡  AWm©V² VoμO-VoμO H$X_m| go MbVm h¡$& Cg na nhþ±MH$a {\$a Hw$N Xoa VH$ Cgr àH$ma VH$~ra d Vhbrb 1 Am¡a Xê$X d XwAm _| ì`ñV ahVm h¡. {Og àH ha gw~h OmJVo hr `o dmŠ` CgH$s O~mZ na Omar hmoVo ahVo h¢¡$& Bham_ ~m±Y MwH$Zo Ho$ ~mX CgHo$ {bE gmO-gÁOm Am¡a ^moJ-{dbmg H$s EH$-EH$ MrμO {Z{fÕ hmo OmVr h¡$& AnZo Am_ BñVomb Ho$ H$n‹So dh CVma hr MwH$m hmoVm h¡$& A~ Omo Xmo H$n‹So  MmXa Am¡a Vh~§X  CgHo$ eara na hmoVo h¢. Z ZhmZo _| gm~wZ Am{X à`moJ H$a gH$Vm h¡$& `m¡Z gånH©$ H$aZm CgHo$ {bE {~bHw$b hr {ZfoY (_Zm) hmo . Z Zm˜yZ H$Qdm gH$Vm h¡.Xrdma _| Omo "hμOao Ag²dX' bJm hþAm h¡.) na Xê$X ^oOVm h¡ Am¡a AnZo Aëbmh go hmW \¡$bmH$a Omo _m±JZm hmoVm h¡. Z ˜we~y bJm gH$Vm h¡. Z ~mb ~Zdm gH$Vm h¡.

OmVm h¡. _m±JVm h¡$& {\$a BgHo$ ~mX ZrMo CVaVm h¡ Am¡a gm_Zo H$s EH$ Xygar nhm‹Sr  "_adm' H$s Amoa ""gB©'' H$aVm h¡  AWm©V² VoμO-VoμO H$X_m| go MbVm h¡$& Cg na nhþ±MH$a {\$a Hw$N Xoa VH$ Cgr àH$ma VH$~ra d Vhbrb 1 Am¡a Xê$X d XwAm _| ì`ñV ahVm h¡.) na Xê$X ^oOVm h¡ Am¡a AnZo Aëbmh go hmW \¡$bmH$a Omo _m±JZm hmoVm h¡. {Og àH ha gw~h OmJVo hr `o dmŠ` CgH$s O~mZ na Omar hmoVo ahVo h¢¡$& Bham_ ~m±Y MwH$Zo Ho$ ~mX CgHo$ {bE gmO-gÁOm Am¡a ^moJ-{dbmg H$s EH$-EH$ MrμO {Z{fÕ hmo OmVr h¡$& AnZo Am_ . ~pëH$ dh {H$gr Am¡a H$mo ^r {eH$ma H$s Amoa Bemam VH$ Zht H$a gH$Vm$& Bg hmbV Ho$ gmW dh _ŠH$m H$s Amoa ~‹TVm OmVm h¡$& Xya go O¡go hr H$m~m {XImB© XoVm h¡. nwH$ma CRVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (AWm©V Aëbmh g~go ~‹Sm h¡)'' bm Bbm-h Bëbëbmh'' (AWm©V² Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) _ŠH$m _| Xm{˜b hmoH$a grYo H$m~m nhþ±MVm h¡$& H$m~m Ho$ Ûma Ho$ {ZH$Q Xrdma _| Omo "hμOao Ag²dX' bJm hþAm h¡. Cg na AnZo XmoZm| hmW aIVm Am¡a {\$a Cgo MyVm h¡$& MyZo Ho$ ~mX H$m~m H$s n[aH«$_m (Vdmμ\$) H$aVm  AWm©V² CgHo$ Mmam| Amoa gmV MŠH$a bJmVm h¡$& BgHo$ ~mX "_μH$m_|-B~amhr_ (H$m~o go Ow‹Sm EH$ {deof ñWmZ) na `m H$m~m _| {H$gr ^r OJh Z_mμO H$s Xmo aH²$AV| n‹TVm h¡$& {\$a ~mha AmVm h¡ Am¡a "gμ\$m' Zm_H$ nhm‹Sr  Omo {ZH$Q hr pñWV h¡  na M‹TVm h¡$& M‹T H$a nhbo H$m~m na ZμOa SmbVm h¡a Am¡a {\$a nwH$mamVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (Aëbmh g~go ~‹Sm h¡) ""bm Bbm-h Bëbëbmh'' (Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) BgHo$ ~mX Aëbmh Ho$ agyb (gëb. `hm± VH$ {H$ CgH$s MMm© ^r Zht H$a gH$Vm$& Bgr àH$ma {eH$ma H$aZo H$s AZw{V eof Zht ah OmVr.

Z Zm˜yZ H$Qdm gH$Vm h¡. `hm± VH$ {H$ CgH$s MMm© ^r Zht H$a gH$Vm$& Bgr àH$ma {eH$ma H$aZo H$s AZw{V eof Zht ah OmVr. Cg na AnZo XmoZm| hmW aIVm Am¡a {\$a Cgo MyVm h¡$& MyZo Ho$ ~mX H$m~m H$s n[aH«$_m (Vdmμ\$) H$aVm  AWm©V² CgHo$ Mmam| Amoa gmV MŠH$a bJmVm h¡$& BgHo$ ~mX "_μH$m_|-B~amhr_ (H$m~o go Ow‹Sm EH$ {deof ñWmZ) na `m H$m~m _| {H$gr ^r OJh Z_mμO H$s Xmo aH²$AV| n‹TVm h¡$& {\$a ~mha AmVm h¡ Am¡a "gμ\$m' Zm_H$ nhm‹Sr  Omo {ZH$Q hr pñWV h¡  na M‹TVm h¡$& M‹T H$a nhbo H$m~m na ZμOa SmbVm h¡a Am¡a {\$a nwH$mamVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (Aëbmh g~go ~‹Sm h¡) ""bm Bbm-h Bëbëbmh'' (Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) BgHo$ ~mX Aëbmh Ho$ agyb (gëb. ~pëH$ dh {H$gr Am¡a H$mo ^r {eH$ma H$s Amoa Bemam VH$ Zht H$a gH$Vm$& Bg hmbV Ho$ gmW dh _ŠH$m H$s Amoa ~‹TVm OmVm h¡$& Xya go O¡go hr H$m~m {XImB© XoVm h¡. Z ˜we~y bJm gH$Vm h¡. nwH$ma CRVm h¡  ""Aëbmhþ AH$~a'' (AWm©V Aëbmh g~go ~‹Sm h¡)'' bm Bbm-h Bëbëbmh'' (AWm©V² Aëbmh Ho$ {gdm H$moB© nyÁ` Zht) _ŠH$m _| Xm{˜b hmoH$a grYo H$m~m nhþ±MVm h¡$& H$m~m Ho$ Ûma Ho$ {ZH$Q Xrdma _| Omo "hμOao Ag²dX' bJm hþAm h¡. A{Zdm`© h¡ {H$ do ^r {gbo hþE Z hm| Am¡a Z {H$gr gwJpÝYV a§J go a§Jo hþE hm|$& Bgr àH$ma dh A~ Qmonr `m A_m_o `m Am¡a {H$gr MrμO go AnZo {ga H$mo TH$ ^r Zht gH$Vm. Z _w±h {Nnm gH$Vm h¡. .) na Xê$X ^oOVm h¡ Am¡a AnZo Aëbmh go hmW \¡$bmH$a Omo _m±JZm hmoVm h¡. Z ~mb ~Zdm gH$Vm h¡. Z ZhmZo _| gm~wZ Am{X à`moJ H$a gH$Vm h¡$& `m¡Z gånH©$ H$aZm CgHo$ {bE {~bHw$b hr {ZfoY (_Zm) hmo OmVm h¡.BñVomb Ho$ H$n‹So dh CVma hr MwH$m hmoVm h¡$& A~ Omo Xmo H$n‹So  MmXa Am¡a Vh~§X  CgHo$ eara na hmoVo h¢.

{Og àH ._m±JVm h¡$& {\$a BgHo$ ~mX ZrMo CVaVm h¡ Am¡a gm_Zo H$s EH$ Xygar nhm‹Sr  "_adm' H$s Amoa ""gB©'' H$aVm h¡  AWm©V² VoμO-VoμO H$X_m| go MbVm h¡$& Cg na nhþ±MH$a {\$a Hw$N Xoa VH$ Cgr àH$ma VH$~ra d Vhbrb 1 Am¡a Xê$X d XwAm _| ì`ñV ahVm h¡.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times