Isang Malikhaing Pagtuturo ng WikaTungo sa Paglinang ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya

Dr. Leticia Cantal – Pagkalinawan Filipino Language Program University of Michigan

I.

PANIMULA

Ang paksa ng aking panayam ay : Malikhaing Pagtuturo ng Wika Tungo sa Pagdebelop ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya. May dalawang mahalagang konsepto o direksyon ang aking panayam, una ang malikhaing pagtuturo ng wika na siyang inaasahan sa mga guro ng wika, at ang madebelop o malinang ang kasanayang pangkomunikatibo na inaasahang naman sa mga estudyante ng wika. Sa pagbuo ng aking papel, isaalang-alang ko ang sumusunod na mga layunin: 1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. 2. Maipaliwanag ang papel ng guro at estudyante sa isang klasrum pangwika. 3. Makapagbahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika 4. Magamit ang mga tinalakay na estratehiya sa pagtuturo ng wika. II. PAGLALAHAD A. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Wika Ang gawaing pagtuturo ay hindi madaling gawain. Hindi sapat na maituro ng isang guro kung ano ang mga araling/paksang nakapaloob sa kanyang silabus kundi kung paano niya ito maituturo at matutunan ng kanyang mga estudyante. Kaya nga sinasabi na ang kahusayan ng pagtuturo ay nasusukat hindi sa dami ng mga naituro kundi bagkus sa dami ng mga natutuhan ng kanyang mga estudyante. Sa panahon ngayon ng globalisasyon, na ang mga mag-aaral ay nahaharap sa makabagong teknolohiya gaya ng internet at iba pang makabagong paraan ng komunikasyon, isa sa nagiging malaking sakit ng ulo ng mga guro ang mapanatili ang interes at atensyon ng mga estudyante sa aralin sa loob ng klasrum. Sang-ayon sa isang pag-aaral, ang dating 30-40 minutong tagal ng interes at atensyon ng isang adult learner ay nagiging 15-20 minuto na lamang . Kaya nga madalas kong marinig sa guro na “ ang iingay, ang gugulo ng mga estudyante,” hindi kami ganyan noon,” iba na sila sa amin noon.….at kung anu-anong pang pangkukumpara sa estudyante sa kanila”

1

At ang kasanayang istratijik ay ang kakayahang kung paano niya gagamitin ang wika sa iba’t ibang sitwasyon. ang kasanayang diskorsal naman ay tumutukoy sa kakayahang mabigyang ng wastong interpretasyon ang napakinggang pangungusap/pahayag upang makabuo ng isang makabuluhang kahulugan. pagsasalita at pagkikinig. Fe Otanes (2002). Ayon kay Fantini ( sa Pagkalinawan. sa Badayos 1999). na ang isang mabisang komunikeytor sa Filipino ay yaong nagtataglay ng kasanayang makro – ang pagbasa. a-act. n-norms. para makabuo rin ng isang malikhaing estudyante o creative students at malikhaing klasrum pangwika o creative language classroom. diskorsal at estratijik (Canale at Swain). upang matamo ang kakayahang komunikatibo kailangang pantay na isaalang-alaang ang pagtalakay sa mensaheng nakapaloob sa teksto at sa porma o kayarian (gramatika) ng wikang ginamit sa teksto. Ang kasanayang gramatikal ay ang kakayahang umunawa at makabuo ng mga estraktura sa wika ayon sa mga tuntunin sa gramatika. g-genre). ito ay ang ang ugnayan ng nag-uusap. Ang kasanayang sosyo-lingwistik naman ay ang kakayahang magamit ang wika sa isang kontekstong sosyal. 2004) may mga salik-panlipunan dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika. ang susi ng tagumpay sa gawaing pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum ay nakasalalay sa relasyon ng mga guro at estudyante.instrument. Naniniwala naman si Dr. k-keys.Naniniwala po ako na ang mga makabagong teknolohiya at kalakaran ng kapaligiran sa ngayon ay hindi maituturing na BANTA sa isang epektibong pagtuturo bagkus ito ay magsisilbing HAMON sa isang guro. I. may kabatiran at kasanayan din siya sa apat na komponent o sangkap ng kasanayanag komunikatibo gaya ng gramatikal. p – place. Mga Teorya/Konseptong Batayan ng Komunikativong Pagtuturo ng Wika Pangunahing layunin sa pagtuturo ng wika ang paglinang sa kakayahang komunikatibo ng mga estudyante. at higit na nagaganyak ang guro sa kanyang pagtuturo kung nakikita niyang nasisiyahan ang kanyang estudyante. B. Ayon sa mga ekspertong sina Stevick. lugar at iba pa. Ayon naman sa teorya Notional –Functional Syllabus ni David Wilkins (Higgs at Clifford 1992. ang paksa. Curran at mga kasama. Binanggit sa Batayang Edukasyon sa Level Sekondari ng Department of Education ng Pilipinas. na matutuhan ang wika upang sila ay 2 . pagsulat. Samantala. e-ends/layunin. sosyo-lingwistik. Ang mga salik panlipunang ito ay pinaikli at nilagom naman ni Hymes sa akronim na SPEAKING ( s – setting. Madaling natututo ang estudyante kung sila ay nasisiyahan sa kanilang pag-aaral. Bukod dito. ang paglinang sa wika ay nakapokus sa kapakinabang idudulot nito sa estudyante. isang hamon upang makabuo ng isang malikhaing guro o creative teachers. Ang ganitong paniniwala/pananaw ang nagbigay-daan sa paglitaw ng iba’t ibang kaparaanang pedagodikal sa pag-aaral ng wika sa loob ng klasrum gaya ng interaktibo at kolaboratibong pag-aaral.

Sinabi ni Willing (1988. emosyonal). sa unang pandinig ay waring bago subalit ang totoo. mag-aaral (edad.makapaghanapbuhay. mapanuri. Grammar Translation. makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagahan nang lubusan ang kagandahan ng buhay na kanilang ginagalawan. C. Maaaring ngayon ay nagkaroon lamang ng panibagong katawagan. ilan dito ang pamamaraang Audiolingual Direct Method. Ang mahusay na klasrum pangwika ay yaong may aktibong interaksyon sa pagitan ng guro at estudyante . Ang Guro at Estudyante sa Klasrum Pangwika Sa tradisyonal na talakayan sa klasrum. at iba pa…subalit hanggang sa ngayon patuloy pa rin tayong naghahanap ng iba pa at “makabagong paraan” o mahusay na estratehiya para maging mabisa “raw” ang ating pagtuturo. Sa kabuuan. D. interaktibo . at iba pa. Naniniwala ako na wala naman talagang makabagong metodo o estratehiya na epektibo sa pagtuturo ng wika. kritikal at kapaki-pakinabang. siya ang may malaking bahagdan ng gawain lalo na sa pagsasalita samantalang ang mga mag-aaral ay tagapakinig o tagasunod lamang. motibasyon at kahandaang kognitibo at sosyo. kailangang bigyan sila ng pantay na pagkakataon na makilahok sa iba’t ibang gawain upang malinang kani-kanilang kasanayan. Nunan 1991. paraan ng pag-aaral. ang mga ito ay matagal nang ginagamit sa pagtuturo. Mayroon ding mga website na nagmumungkahi ng iba’t ibang estratehiya sa pagtuturo ng wika. Ang mga dulog integratibo. kapaligiran at layunin ng pagtuturo. Ang Pagtuturong Teaching) Nakapokus sa Mag-aaral (LearnerCentered Binibigyang-halaga ang pangangailangan. SA interaksyon ng mga estudyante sa kapwa estudyante. Communicative Language Teaching. 1. Anumang estratehiya o metodo ay mabisa kung ito ay naaangkop sa uri ng aralin. Sa 3 . kolaboratibo at iba pa. ang guro ang laging sentro ng talakayan. Badayos 1999) na ang isang gurong sensitibo at isinasaalang-alang ang istilo sa pag-aaral ng mga estudyante ay makatutulong upang magkaroon ng isang matagumpay at mabisang pagkatuto. pangunahing mithiin sa pagtuturo ng wika na makabuo ng isang pamayanang marunong. Mga Metodo o Dulog sa Pagtuturo Wika Marami nang paraan o estratehiyang nabuo ang ilang mananaliksik at dalubwika mabisang sa pagtuturo ng wika. May mga aklat na ring nalimbag na naglalaman ng iba’t ibang metodo sa pagtuturo. tunguhin at istilo sa pag-aaral o pagkatuto ng mga estudyante. antas ng pag-aaral.at estudyante sa kanyang kapwa estudyante. Content-Based Teaching. Ang guro ang nagsisilbing tagapatnubay/pasiliteytor lamang sa iba’t ibang gawain sa klasrum at ang mga estudyante naman ay aktibong nakikilahok sa iba’t ibang gawaing pangkomunikasyon.

Uri ng Estudyante Estudyanteng “concrete” 1. 3. 4. 3. 4. Estratehiya ng Pag-aaral mga laro mga larawan VCR tapes Pair work Pagsasanay ng wika sa labas ng klasrum pag-aaral ng gramtika pag-aaral ng maraming aklat sa wika pagbabasa ng mga pahayagan pag-aaral nang mag-isa pag-alam sa pagsusuri ng mga kamalian sa wika pagtuklas ng mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng guro pagmamasid at pakikinig sa mga katutubong nagsasalita ng wika pakikipag-usap sa kaibigan na gamit ang wikang pinag-aaralan panonood ng programa sa TV sa wikang pinag-aaralan pag-aaral ng mga bagong salita sa pamamagitan ng pakikinig dito at paggamit ng akwal na pakikipag-usap mas gusto ang magpapaliwanag nang lahat tungkol sa wika may sariling batayang aklat isinusulat ang lahat ng impormasyon sa notbuk pinag-aaralan ang balarila nagbabasa para matuto natutuhan ang mga bagong salita kung makikita ang mga ito Estudyanteng “analitikal” 2. 4. 1. Layunin ng KKP ay mabawasan ang kompetisyon at maragdagan ang kooperasyon ng mga estudyante.pag-aaral ni Willing. 2. 3. 5. Estudyanteng “communicative” 1. 4. 6. 2. 5. Ang Kooperatibo at Kolaboratibong Pagkatuto Ang mga gawain sa loob ng klasrum ay nakatuon sa sama-sama at tulungtulong na pagsisikap ng guro at mag-aaral upang matamo ang itinakdang gawain. 2. pinangkat niya ang mga estudyante sa apat at nagmungkahi siya ng mga naaangkop na estratehiya sa bawat uri. 5. Slavin at Allport ang magagandang bunga ng kooperatibong pag-aaral sa mga pag-aaral gaya ng mga sumusunod: 4 . 3. Napatunayan sa pag-aaral nina Kagan. Estudyanteng “authority oriented” 2. 6. 1.

mataas na motibasyon f. tagakumpas. maghanap. ang interaksyon sa klase ay kinapapalooban ng tatsulok na ugnayan ng tagapaghatid ng mensahe. may tatlong uri ng interaksyon na maaaring lahukan ang estudyante: interaksyon sa guro. Sa loob ng klasrum. konsultant. Mga Estratehiya sa Malikhaing Klasrum Pangwika Ang isang mahusay na guro ng wika ay hindi napapagod na mag-isip. b. facilitative at consultative ay mga katangian ng pag-aaral na integratibo. Ang Pagkatutong Interaktibo ( Interactive Learning) Mahalaga ang interaksyon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika.a. sa kapwa estudyante at sa teksto o kagamitang pampag-aaral. Malilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip e. ng tagatanggap at ng konteksto ng sitwasyon. Ang paglalahad ng wika ay hinahango sa nilalaman o ng paksa. 4. nakikinig. ang guro ay tagapagdaloy lamang ng pagkatuto. Hindi lamang pagpapahayag ng sariling ideya ang mahalaga kundi ang pag-unawa sa mensaheng ipinahahayag ng iba pang kasangkot sa interaksyon. na malaki maitutulong ng kooperatibong pag-aaral sa paghubog ng magandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga estudyante. Nagkakaroon ng positibong atityud sa pag-aaral. subalit sa kabuuan ng pag-aaral ng isang aralin. Ayon kay Wells (sa Rivers 1987). Mas mabuting realasyon ng guro at estudyante. Nakapalood din dito ang pagkatutong nakapokus sa estudyante at ang integrasyon ng apat na kasanayan. Napatataas din ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang sariling kakayahan. Taliwas ito sa nakagawiang pagtuturo na ang mga kasanayan sa wika ay itinuturo nang hiwalay at malayo sa konteksto ng paggagamitan nito. ang estudyante ang sentro o ang bida: Siya ay aktibong nagsasalita. Ang mga estratehiyang participative. mapanuri at malikhaing paraan. Ginagamit ng estudyante ang wika sa matalino. estudyante sa kapwa estudyante 3. at maghanda ng iba’t ibang estratehiya para maging kasiya-siya sa mga estudyante ang 5 . maging pasalita o pasulat na komunikasyon. bumabasa at sumusulat kung kinakailangan. Mataas na pagsulong sa pagkatuto d. Ang guro ay tagagawa lamang ng iskrip ng pagkatuto. Dito. c. tagagabay. Nagiging makabuluhan at kawili-wili ang pag-aaral at pagkatuto sapagkat aktibong gumagana ang kanilang pandama at pag-iisip E. Ang Pagkatutong Integratibo ( Integrative Learning) Binibigyang-diin dito ang integrasyon ng paksang-aralin sa pag-aaral ng wika. ang mga estudyante ang nagsasagawa ng mga gawain.

Jose Rizal. NAKASALALAY SA ATING MGA KAMAY KUNG MAGIGING BUHAY O PATAY ANG MGA TALAKAYAN AT PAG-AARAL SA LOOB NG ATING KLASRUM! Nais ba nating maging masaya. Teachers who are useful.” Saglit na tumahimik at nag-isip si Pilosopo Tasyo. Teachers who are novel. IV. intelektwal. sabihin nga ninyo sa akin ang kalagayan ng ibon na nasa aking palad. at mga larong pangwika o language games. ito ay pakakawalan niya. At ganoon din tayong mga guro. Nagdudulot ito ng mga kabutihang pampisikal. are charlatans. may isang binatang lumapit kay Pilosopo Tasyo para subukin ang katalinuhan niya. Huwag nating hayaang “masuka” ang mga estudyante sa mga nakababagot na lektyur. masigla at kawili-wili o kabagut-bagot ang bawat araw ng ating pagkaklase? 6 . gumamit tayo ng iba’t ibang kasiya-siyang gawain gaya ng kwento. are pedantic bores. emosyunal. at sinabi niya: “Ang kalagayan ng ibong iyan ay nasa palad mo. At kahit na tumatanda siya sa pagtuturo. maliliit na pangkatang talakayan o small group discussions. at kapag sinabi naman niyang patay.kanilang pag-aaral ng wika. kung kaya’t hindi nakasasawa. but not useful. Teachers who are neither novel or useful are tenured faculty oops. demonstrations. Marami nang pag-aaral na isinagawa tungkol sa paggamit ng mga laro bilang mabisang estratehiya sa pagtuturo. Ani nga ni Neal Whitman: “Creative teachers are novel and useful. I meant “old goats. nais kong balikan ang isa sa pinakapaborito kong kabanata o bahagi sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. nakasalalay sa kanyang palad kung mananatiling buhay o patay ang pinaglalaruan niyang ibon. Ang sabi ng binata: “Pilosopo Tasyo. Minsan. Kapag sinabi sinabi niyang buhay ang ibong nasa palad ng binata. humahaba rin dapat ang mga nakalap at naipon niyang pamamaraan o estratehiya sa pagtuturo. KONKLUSYON Bilang pagwawakas. ang tungkol kay Pilosopo Tasyo. Nagsalita si Pilosopo Tasyo.” Ang guro wika ay nabubuhay para magturo ng wika. Lahat sila’y nagkakaisa na mas maraming kabutihan ang ibinibigay nito kaysa sa di mabubuti. pagsasadula o role plays brainstorming. but not novel. debate. Habang humahaba ang taon niya sa pagtuturo. nananatili pa ring sariwa o may novelty (originality or freshness) at kapaki-pakinabang o usefulness sa mga estudyante ang kanyang itinuturo.” Oo. hihigpitan ng binata ang pagkakuyom ng kanyang palad para mamatay ito. nananatiling bago at kawili-wili dahil iba’t ibang sahog (ingredients) ang inihahalo niya sa araw-araw ng kanyang pagtuturo. bagkus. at kahit paulit-ulit lamang ang wikang kanyang itinuturo. at sosyal.

Richards. Filipino Para sa Iskolarling Pagpapahayag . Fortunato Teresita F. Makati: Inkwel Publishing House. 2004.” DLSU-Maynila. 3rd edition. Leticia C. (walang petsa) “Interaktibong Pagtuturo ng Filipino”. Benilda S. Designing Tasks for Communicative Classroom: Cambridge: Cambridge University Press ___________. 1999. 2003.” sa Ang Wikang Filipino sa Loob at Labas ng Akademya’t Bansa. Neal. “Interaktibong Pagtuturo ng Wika”. “Creative Teaching is Novel and Useful. January 15-18. 7 . Papel na Binasa sa Isang Pambansang Seminar sa Filipino. Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers. Second Language Teaching and Learning: Boston. Vilma M. 1990.com/knowledge/268181-good-use-creative-teaching-methods. and Willy A. California. Sentro Santos (ed. Cambridge: Cambridge University Press.helium. Papel na Binasa sa Pambansang Seminar sa Filipino sa “Pagpapalakas-Tibay sa Pagtuturo: Nilalaman. San Diego. Games For Language Learning. Resuma. Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika.1999. 1999. Sentro ng Wikang Filipino-Diliman AT Pambansang Komisyon Para sa kultura at Sining. 2010.” http://www. Whitman. Metodo at Riserts. Makati: Grandwater Publications ang Research Corporation.) 2003. ____________________________ Paper presented at the 2nd International Conference on Filipino as a Global Language.).Mga Sanggunian Badayos. Renandya (ed. Pagkalinawan. Methodology in Language Teaching. “Lapit na Integratibo sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan: Pokus sa Ilang Mahalagang Kasanayan. Wright Andrew . Nunan David. Cambridge: Cambridge University Press. Jack C. 1986. Paquito B. Espiritu Clemencia C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful