1

’ÒHν ’vÊ˘k΋
¤√‰Îfi lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎfiÎ_

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

‰«fiÎQ≤÷

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

2

3

H üÊËSflÊÁ◊ŸÊ⁄UÊÿáÊÙ Áfl¡ÿÃ H

’ÒHν ’vÊ˘k΋
¤√‰Îfi lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎfiÎ_

‰«fiÎQ≤÷

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

≠√À ⁄˛õV‰w’ ≠‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…fiÌ
±ÎiÎÎ◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷

≠¿Î¿

V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ±ZÎfl’ÌÃ
ÂÎËÌ⁄Î√, ±‹ÿΉÎÿ - 380 004.

4

VACHANAMRUT
(Spiritual discourses of Bhagwan Swaminarayan)
Compiled by:
Muktanand Swami, Gopalanand Swami,
Nityanand Swami, Shukanand Swami
Publishers:
Swaminarayan Aksharpith
Shahibaug, Amdavad - 380 004. India.

© SWAMINARAYAN AKSHARPITH

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

ISBN : 978-81-7526-415-1

‹ƒ¿ ±fiı ≠¿Î¿ —
V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ±ZÎfl’ÌÃ
ÂÎËÌ⁄Î√, ±‹ÿΉÎÿ - 380 004

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

5

⁄˛õV‰w’ ›˘√Ì∞ ‹ËÎflÎ…fiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ

6

⁄˛õV‰w’ ›˘√Ì∞ ‹ËÎflÎ…fiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ
“V‰Î‹Ì-lÌ∞ ÁI› »ı.”
“‰«fiÎQ≤÷” lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ’fl‹ ±Q≤÷‰ÎHÎÌ »ı. ÷ıfi_ …ı ’Îfi ¿flÂı ÷ı‹fiı
lÌ∞‹ËÎflÎ… ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÎflÂı. ÷ı ‹˘ÀÎ Á_÷ ¿ı”÷Î …ı, ‰«fiÎQ≤÷fiÎ 108
’Îà ¿flÂı ÷ı‹fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÁÎZÎÎ÷˚ ÿ½fi ÿıÂı, ±ı‹ ‹˘ÀÎ Áÿ˚√v ¿ı”÷Î.
÷ı‹Î_ ‘‹˝, iÎÎfi, ‰ˆflÎB›, ¤„@÷ fiı ‹ÏË‹Î ó ’Î_« ‰Î÷ν Á_⁄_‘Ì ‰Î÷ ±Î‰ı
»ı. ÷ı‹Î_ ‹˘ZÎfi_ ¶Îfl Á_÷fiı … ¿Ëı·Î »ı, ÷ı ±fiÎÏÿ Á_÷ ‹Ò‚ ±ZÎfl‹ÒÏ÷˝ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ
V‰Î‹Ìfiı ‹ËÎflÎ…ı ¿èÎÎ »ı. ‹ÎÀı ‰«fiÎQ≤÷fi˘ ’Îà ⁄Îfl ‹ÎÁı ¿flÂı, ÷ı ‹Ò‚ ±ZÎfl
V‰Î‹Ì ¿ı”÷Î …ı, ÿı‰·˘¿‹Î_ ±Q≤÷ ’Ì‰Î Ω› »ı ’HÎ ±Î … ‰«fiÎQ≤÷ ±Q≤÷’Îfi »ı.
÷˘ ˉı ‰«fiÎQ≤÷fiÌ ≠÷˘ Á˙fiı V‰Î‹Ì ·¬Î‰Ì ±Î’÷Î. ÷˘ ˉı »’Λ »ı ÷˘ ±Î
‹ÎÀı ±Î ‰«fiÎQ≤÷fi˘ «˘’Õ˘ CÎfl ÿÌà flά‰˘.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

±ı … ÿ. ÁΑ iÎÎfi∞‰fiÿÎÁfiÎ
…›lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‰Î_«Â˘.
÷Î. 3-10-”69
‹_⁄Î¥.

7

≠√À ⁄˛õV‰w’ ≠‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…fiÎ ËV÷ÎZÎfl‹Î_
‰«fiÎQ≤÷fiÎ ÏÁ©Î_÷˘fi˘ ÁÎflÁ_ZÎı’

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

’˛√À ⁄˛õV‰w’ ’˛‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…ı ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎfiÎ_
‰«fiÎQ≤÷˘fi˘ ±¿Û ÷Îfl‰Ìfiı ⁄˘«ÎÁHΉÎÁÌ lÌ ±ZÎfl’vÊ˘k΋ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ
Á_V◊ÎfiÎ ÷΄k‰¿ ÏÁ©Î_÷w’ı V‰ËV÷ÎZÎfl‹Î_ ·¬Ì ±Î’‰ÎfiÌ ¿Ú’Î ¿flÌ »ı. ±ËŸ ±ı
’˛ÎÁÎÏÿ¿ ÁÎflÁ_ZÎı’fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿw’ı ‹ÎHÎ̱ı...

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

8

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

9

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

10

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

11

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

12

13

≠√À ⁄˛õV‰w’ ≠‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…fiÎ ’˛ÎÁÎÏÿ¿
ÂOÿ˘‹Î_ ‰«fiÎQ≤÷fiÎ ÏÁ©Î_÷˘fi˘ ÁÎflÁ_ZÎı’
–– lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛH΢ ω…›÷ı ––
⁄˘«ÎÁHΉÎÁÌ lÌ ±ZÎfl’vÊ˘k΋ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Á_V◊ÎfiÎ ÷΄k‰¿
ÏÁ©Î_÷˘ — ∞‰, ¥rfl, ‹Î›Î, ⁄˛õ ±fiı ’fl⁄˛õ ó ±ı ’Î_« ÷k‰˘ ÏfiI› »ı, ÁI›
»ı ±fiı ’flV’fl V‰w’÷— ÁÿΛ …\ÿÎ_ »ı.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

’fl⁄˛õ
±ZÎflÎÏ‘’Ï÷ ’fl⁄˛õ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ ÏfiI›, Á‰˘Û’flÌ, ÁÿÎ ÏÿT›, ÁÿÎ
ÁοÎfl, Ïfiÿ˘ÛÊ, ‹Î›Î’fl, ±ı¿ ±fiı ±Ï¶÷Ì› «ˆ÷L› ÷k‰ »ı.
÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÎ ÏÿT› ±ZÎfl‘΋‹Î_ ÁÿÎ ÏÿT› ϶¤… ±ÎÏÿ Á‰Î*√ Á_’ÒHν
’vÊοÚÏ÷, ±Ï÷ ’˛¿Î‰Îfi, Ï¿Â˘fl‹ÒÏ÷˝ ◊¿Î ÏÿT› ÏÁ_ËÎÁfi‹Î_ ωflÎ…‹Îfi »ı. ±fiı
‹ÒÏ÷˝‹Îfi ±ZÎfl⁄˛õ ÷◊Î ÷ı ±ZÎfl⁄˛õfiÎ ÁΑQ›˝fiı ’΋ı·Î ⁄˛ÎõÌ÷fi›@÷
±fi_÷¿˘ÏÀ ‹@÷˘ ÿÎÁ¤Î‰ı ÷ı‹fiı ¤…ı »ı. ÷ı±˘ ÁÿÎ V‰Î¤Îω¿ ±fi_÷ ÏÿT›
¿S›ÎHοÎflÌ √H΢◊Ì ›@÷ ±fiı ‹ÎÏ›¿ √H΢◊Ì flÏË÷ »ı, Ïfiÿ˘ÛÊ »ı, Á‰˝ÿÎ
Á‰˝±ˆr›˝Á_’Lfi »ı, Á‰˝iÎ »ı, Á‰˝¿÷νË÷ν »ı. Á¿‚ V≤ÏpfiÎ ÏfiÏ‹kÎ ±fiı
μ’ÎÿÎfi ¿ÎflHÎ »ı. ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÎ ÏÿT› ±ZÎfl‘΋‹Î_ T›Ï÷flı¿V‰w’ı ωflÎ…‹Îfi ◊¿Î
… ±L‰›V‰w’ı ±fi_÷¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ˘‹Î_ ±_÷›Î˝‹Ì’HÎı T›Î’¿ ±fiı ÷ıfiÎ ±Î‘Îfl »ı.
÷ı±˘ ÁÿΛ ∞‰, ¥rfl, ‹Î›Î, ±ZÎfl‹@÷˘ ±fiı ±ZÎfl⁄˛õ ó ±ı Á‰ıÛ ¿fl÷Î_ ±fi_÷
CÎHÎÎ Á‹◊˝ ±fiı ±ı Á‰ıÛfiÎ V‰÷_hÎ’HÎı Ïfi›_÷Î, ’˛ıfl¿ ±fiı ÂflÌflÌ »ı. ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÌ
≥E»Î◊Ì Á‰ıÛ ∞‰˘ ÷◊Î ¥rfl˘fiÎ ¿‹˝Œ‚’˛ÿÎ÷Î »ı; ±fiı ÷ı±˘fiÌ ≥E»Î„@÷,
iÎÎfi„@÷ ±fiı Ïø›Î„@÷fiÎ ’˛ıfl¿ »ı.
‹ÎÏ›¿ ≥„Lƒ›-±_÷—¿flHÎfiı ±√˘«fl ±ı‰Î ±Î ’fl⁄˛õ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ
V‰›_ ’˘÷ÎfiÎ ÏÿT› Á_¿S’◊Ì, ¿vHÎαı ¿flÌfiı, ±fi_÷ ∞‰˘ ÷◊Î ¥rfl˘fiÎ ±ÎI›_Ï÷¿
¿S›ÎHÎfiı ±◊ıÛ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷˘fiÎ ‹fi˘fl◊ ’ÒHν ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ZÎfl‘΋‹Î_ flèÎÎ
◊¿Î …, ’˘÷ÎfiÎ_ Á‰˝ ÏÿT› √HÎ, ±ˆr›˝ ±ÎÏÿ ÁÏË÷ … ⁄˛õÎ_Õ-⁄˛õÎ_Õ ’˛I›ı ÁÎZÎÎ÷˚
‹fiW›w’ı ’˛√À ◊¥ Á‰ıÛfiı fi›fi√˘«fl ◊Λ »ı.
±ı ’˛I›ZÎ ’fl⁄˛õ ’fl‹ÎI‹Î ÁËΩfi_ÿ V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…, lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ

14

¤√‰Îfi »ı. ÷ı±˘ … ±Î’HÎÎ Á˙fiÎ ’fl‹ μ’ÎV› »ı. ±fiı ÁÿÎ ¿Î‚ ’˘÷ÎfiÌ
’˛I›ZÎ’HÎı μ’ÎÁfiÎ ¿flΉ‰Î ’˘÷ı ±_÷‘νfi ◊›Î ’»Ì ’HÎ ÁÎZÎÎÿ˚ ±ZÎfl⁄˛õV‰w’
√vËÏfl ¶ÎflÎ ÁQ›√˚, ±L‰›V‰w’ı ÁÿÎ ’˛√À flËı »ı.
÷ı±˘ Á‰˝ ±‰÷ÎflfiÎ ¿ÎflHÎ »ı, ±‰÷ÎflÌ »ı, ±Ï‘’Ï÷ »ı. ¿˘¥ ωÂıÊ ¿Î›˝
ÏfiÏ‹kÎı ÷ı±˘ F›Îflı ∞‰˘ ÷◊Î ¥rfl˘fiÎ «ˆ÷L›˘‹Î_ Á_¿S’ωÂıÊw’ ±fi’˛‰ı ¿flı
»ı I›Îflı ±‰÷Îfl˘ Á_¤‰ı »ı. ±Î ’˛I›ı¿ ±‰÷Îfl˘fiÎ «ˆ÷L›˘ V‰w’-V‰¤Î‰ı ¿flÌfiı
±ı¿⁄ÌΩ◊Ì …\ÿÎ »ı. ±Î ±‰÷Îfl˘fiÌ …ı‹ … ‰ÎÁÿı‰ÎÏÿ¿ «÷T›Ò˝Ë ÷◊Î ¿ı‰ÎÏÿ¿
«˘‰ÌÁ ‹ÒÏ÷˝±˘ ‰√ıflıfiÎ «ˆ÷L›˘ ’HÎ V‰w’-V‰¤Î‰ı ¿flÌfiı ±ı¿⁄ÌΩ◊Ì …\ÿÎ »ı.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

±ZÎfl⁄˛õ
±ZÎfl⁄˛õ ’fl⁄˛õ◊Ì Ï¤Lfi ±fiı ’fl⁄˛õfiÌ …ı‹ ÏfiI›, ±ı¿ ±fiı
ÏhÎ√HÎÎ÷Ì÷ ±ı‰_ «ˆ÷L› ÷k‰ »ı. ÷ı ÁÿÎ ÏÿT› »ı, ±fi_÷ ¿S›ÎH΋› √H΢◊Ì ›@÷
±fiı ‹ÎÏ›¿ √H΢◊Ì flÏË÷, ÁÿÎ Ïfiÿ˘ÛÊ »ı. ±Î ±ZÎfl⁄˛õfiÎ_ V‰w’, √HÎ, ±ˆr›˝
ω√ıflı ±ı¿‹ÎhÎ ’fl⁄˛õfiı … ±Î‘Ìfi »ı. ±fiı ’fl⁄˛õfiÌ ÏfiI› ≥E»Î◊Ì ÷ı
…ÕÏ«ÿÎI‹¿ Á¿· V≤Ïpfi_ ¿ÎflHÎ, ±Î‘Îfl, T›Î’¿, Ïfi›Î‹¿ ±fiı ÂflÌflÌ »ı.
±Î ±ZÎfl⁄˛õ ÷k‰÷— ±ı¿ … ˢ‰Î »÷Î_ «Îfl w’ı ωϤLfi Áı‰Îw’ ¿Î›˝
¿flı »ı.
±ZÎfl⁄˛õ Ï«ÿοÎÂw’ı ±fi_÷¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ˘fiÌ ±_ÿfl ±fiı ⁄ËÎfl T›Î’Ìfiı flËı
»ı, ÷◊Î ÷ıfiı ‘ÎflHÎ ¿flÌ flάı »ı.
±ZÎfl⁄˛õ ‘΋w’ı ’fl⁄˛õ ±fiı ÷ı‹fiÌ Áı‰Î‹Î_ flËı· ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ±ZÎfl⁄˛õ
÷◊Î ±fi_÷¿˘ÏÀ ±ZÎfl‹@÷˘fi_ ÏÿT› Ïfi‰ÎÁV◊Îfi »ı. ±Î ±ZÎfl‘΋ ±ı¿ …, ÏfiI›
±fiı ÁÿÎ ÏhÎ√HÎÎ÷Ì÷ »ı. ±ZÎfl⁄˛õfiÎ ÁΑQ›˝fiı ’΋ı·Î ‹@÷˘ … ÷ı‹Î_ ’˛‰ıÂÌ
¿ı »ı.
±ZÎfl⁄˛õ Áı‰¿w’ı ±ı … ±ZÎfl‘΋‹Î_ ’fl⁄˛õfiÌ …ı‹ … ÏÿT›, ϶¤…
±ÎÏÿ Á‰Î*√ Á_’ÒHν ’vÊοÎflı ÁÿΛ ’fl⁄˛õfiÌ Áı‰Î‹Î_ ±ZÎfl‹@÷˘fiÎ ±Îÿ½w’ı
fl‹‹ÎHÎ flËı »ı.
‰‚Ì, ±ı … ±ZÎfl Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄© ∞‰˘ ÷◊Î ¥rfl˘fiı ’˘÷ÎfiÎ ÏÿT› ’˛Á_√◊Ì
⁄˛õw’ ¿flÌ ’fl⁄˛õfi˘ μk΋ Ïfiω˝¿S’ Ïfiç› ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı, ÷ı±˘fiÎ ±ÎI›_Ï÷¿
¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ÷◊Î ÁÿÎ ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ ’˛√À’HÎÎfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ’fl⁄˛õfiÎ
ÁQ›√˚ ±fiı ±¬_Õ ‘Îfl¿ √vw’ı ÷ı ÷ı ⁄˛õÎ_Õ˘‹Î_ ’fl‹ÎI‹Î ÁÎ◊ı ‹fiW›w’ ‘flÌ
±‰÷flı »ı, Á_’˛ÿΛfiÌ ’fl_’flÎfiı flZÎı »ı ±fiı Á‰ıÛfiı ’fl‹ Á¬fi˘ ±fi¤‰ ¿flΉı »ı.
±ZÎfl⁄˛õV‰w’ √HÎÎ÷Ì÷ √v±˘fiÌ ±Î ’fl_’fl΋Î_ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì, ¤√÷∞

15

‹ËÎflÎ…, ÂÎVhÎÌ∞ ‹ËÎflÎ… ÷◊Î ›˘√Ì∞ ‹ËÎflÎ… ’˛√À ◊›Î »ı. ±fiı ±Î
’fl_’flÎ ±¬_Õ «Î· … flËı »ı. ±ı¿ ¿Î‚ı ±Î‰Î ±ı¿ … √v ¶ÎflÎ ±ÎI›_Ï÷¿
¿S›ÎHÎ(fi˘) ‹Î√˝ «Î· flËı »ı.
‹Î›Î
‹Î›Î ÏhÎ√HÎÎI‹¿, ’ÏflHÎÎ‹Ì ÏfiI›, …Õ, ±fi_÷¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õw’ V≤Ïpfi_
μ’ÎÿÎfi ±fiı ωω‘ ωV‹›¿ÎflÌ ±ı‰Ì ’fl⁄˛õfiÌ Â„@÷ »ı. ±Î … ‹Î›Î ∞‰˘
÷◊Î ¥rfl˘fiÌ ±Ëo-‹‹÷Îfi˘ Ëı÷ ˢ¥ ÷ı±˘fiÌ ±fiÎÏÿ Á_V≤Ï÷fi_ ¿ÎflHÎ ⁄fiı »ı.
±ZÎfl⁄˛õ ±fiı ’fl⁄˛õ ÁÿΛ ±Î ‹Î›Î◊Ì ±I›_÷ Ïfi·ıÛ’, ’fl ±fiı ÷ıfiÎ ÂflÌflÌ »ı.
¥rfl
¥rfl ±ı ’fl⁄˛õ, ±ZÎfl⁄˛õ ±fiı ∞‰˘◊Ì Ï¤Lfi ±ı‰_ ÏfiI› «ˆ÷L› ÷k‰ »ı.
±Î ¥rfl˘ ±ZÎfl⁄˛õ ±fiı ’fl⁄˛õfiÌ ±’ıZÎαı ±I›_÷ ±Á‹◊˝ ˢ‰Î »÷Î_ ∞‰˘fiÌ
±’ıZÎαı ‰‘ Á΋J›˝ ±fiı iÎÎfi ‘flΉı »ı. ’fl‹ÎI‹Î ÷ı±˘(fiı) ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î◊Ì ÷ı
÷ı ⁄˛õÎ_ÕfiÌ μI’ÏkΠω√ıflı ¿Î›˝‹Î_ ’˛ıflı »ı. ±Î ¥rfl˘ ∞‰fiÌ …ı‹ ±Á_A›, V‰w’÷—
±b‰÷˚ ÁÒZ‹, ±E»ızÎÏÿ ·ZÎHÎı ›@÷, iÎÎfiV‰w’, iÎÎ÷Î, ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ‹Î›Î◊Ì
⁄©, Â¤ÎÂ¤ ¿‹˝fiÎ ¿÷ν ±fiı ÷ı ÷ı ¿‹˝Œ‚fiÎ ¤˘@÷Î »ı. ’˛‘Îfi’vÊ, ωflÎÀ-’vÊ,
÷ıfiÎ_ ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎfiÎ ÿı‰÷α˘, ⁄˛õÎ, ωWb, ‹Ëı ω√ıflı ¥rfl ÷k‰fiÎ
«ˆ÷L›˘ »ı, ±fiı ÷ı «ˆ÷L›˘ V‰w’-V‰¤Î‰ı ¿flÌfiı ’flV’fl …\ÿÎ »ı.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH

∞‰
∞‰ ±ı ’fl⁄˛õ, ±ZÎfl⁄˛õ ±fiı ¥rfl˘◊Ì Ï¤Lfi ±ı‰_ ÏfiI› «ˆ÷L› ÷k‰
»ı. ±Î ∞‰˘ ±Á_A›, V‰w’÷— ±b‰÷˚ ÁÒZ‹, ±E»ızÎÏÿ ·ZÎHÎı ›@÷, iÎÎfiV‰w’,
iÎÎ÷Î, ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ‹Î›Î◊Ì ⁄©, Â¤ÎÂ¤ ¿‹˝fiÎ ¿÷ν ±fiı ÷ı ÷ı ¿‹˝Œ‚fiÎ
¤˘@÷Î »ı.
ÁΑfiÎ ±fiı Œ‚
±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ‹‹ZÎ±ı ’fl⁄˛õ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ,
÷◊Î ÷ı‹fiÎ ±¬_Õ‘Îfl¿ ’˛√À ±ZÎfl⁄˛õV‰w’ √vËÏflfiı ωÊı Ïfiÿ˘ÛÊ⁄Ï©, ’fl‹
ÏÿT›¤Î‰ ±fiı ’˛I›ZÎ ’fl⁄˛õfiÎ ¤Î‰◊Ì ºœ ’˛ÌÏ÷ ¿fl‰Ì. ‹fi, ¿‹˝, ‰«fiı ÷ı‹fi˘
ºœ ’˛Á_√ ¿flÌ ÷ı‹fiı ±Ï÷› flÎ∞ ¿fl‰Î.
±Î flÌ÷ı ÁΑfiÎ ¿flfiÎfl ‹‹ZÎ±˘ ±ı‰Î ∞‰˘ ÷◊Î ¥rfl˘ ’fl⁄˛õfiÌ ¿Ú’Î◊Ì

ó ÂÎ. ±Î ÷΄k‰¿ ÏÁ©Î_÷˘ ‰ˆÏÿ¿. ±fiı ±L› ‹‹ZÎ±˘fiı ¿flΉ‰Ì. ÁfiÎ÷fi. (Áfiı 2008) . ÷ı‹fiÎ_ ÁC΂Î_ ÿ—¬ ÷◊Î ÿ˘Ê ¿Î›‹ ‹ÎÀı fiΠ’΋ı »ı. ⁄˛õw’ ◊¥ ±ıÀ·ı ¿ı ±ZÎfl⁄˛õfiÎ ÁΑQ›˝fiı ’Î‹Ì ’fl⁄˛õfiÌ ’flΤ„@÷fiı ’΋ı »ı. V‰Î‹Ìw’ ±◊ν÷˚ ±ZÎflw’ ◊¥fiı fiÎflΛHÎfiÌ ±◊ν÷˚ ’fl⁄˛õ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎfiÌ ÿÎÁ¤Î‰ı ¤„@÷-μ’ÎÁfiÎ ¿fl‰Ì. ±ZÎfl’vÊ˘k΋ μ’ÎÁfiÎfi_ ÷ÎI’›˝ ±ZÎfl’vÊ˘k΋ μ’ÎÁfiÎ ±ıÀ·ı ±ZÎfl ±fiı ’vÊ˘k΋ ó ±ı‹ ⁄ı ÷k‰˘fiÌ μ’ÎÁfiÎ fiËŸ. ±◊ν÷˚ ⁄˛õw’ ◊¥fiı ’fl⁄˛õfiÌ μ’ÎÁfiÎ. lÌ∞’˛⁄˘Ï‘÷ ±fiı √HÎÎ÷Ì÷ √v’fl_’flÎ ¶ÎflÎ ’˛‰÷ν‰ı· »ı. ⁄˘«ÎÁHÎ. ÷ı◊Ì ‹fiW›w’ı ω«fl÷Î ’fl⁄˛õfiÎ V‰‘΋√‹fi ⁄Îÿ ’HÎ ⁄˛õV‰w’ √vfiÎ ¤Î‰fiı ·Ìfi ¿flÌfiı ÷ı‹fiÎ ¶ÎflÎ ’fl‹ÎI‹Î … V‰›_ ω«fl÷Πˢ‰Î◊Ì ÷ı ’˛I›ZÎ √vËÏflfi˘ ’˛Á_√ ¿flfiÎfl ‹‹ZÎfiı μ’ÎÁfiÎ ÷˘ ±ı¿‹ÎhÎ ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ … flËı »ı. ±ZÎfl’vÊ˘k΋ μ’ÎÁfiÎfiÎ ±Î ÷ÎI’›˝‹Î_ … V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹Ë΋_hÎfiÎ ±◊˝fi˘ Á‹Î‰ı ◊¥ Ω› »ı. ±fiı »÷Ì ÿıËı ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ ’fl‹ ±Îfi_ÿfiı ±fi¤‰÷˘ flËı »ı. Á_‰÷ 2064. ÷ı◊Ì ⁄˘«ÎÁHΉÎÁÌ lÌ ±ZÎfl’vÊ˘k΋ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Á_V◊ÎfiÎ Á˙ ±ÎÏl÷˘±ı ±Î ’˛‹ÎHÎı Á‹…HÎ ºœ ¿fl‰Ì. √v’ÒÏHν‹Î. ’fl_÷ ±ZÎflw’ ◊¥fiı ’vÊ˘k΋fiÌ μ’ÎÁfiÎ. ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ≥E»Î◊Ì ±Î‰˘ ⁄˛õw’ ¤@÷ ÿıË ‹Ò¿Ìfiı ±Ï«˝‹Î√ıÛ ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ ±ZÎfl‘΋fiı ’΋Ì. Á‹Î’fi Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ±Î‹. …ı‹ ¿ı. fiÎflΛHÎV‰w’ÿÎÁ(’˛‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…)fiÎ …› V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ.16 ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ÏÁ© ¿flÌ. ⁄˛ÎõÌ÷fi±ı ›@÷ ◊¥ ÁÿΛ ±ZÎfl‘΋ÎÏ‘’Ï÷ ’fl⁄˛õfiÌ ÿÎÁ¤Î‰ı ÿ½fiw’ Áı‰Î ¿fl÷˘ ◊¿˘ ÏÿT› ±Îfi_ÿfiı ¤˘√‰÷˘ flËı »ı.

lÌËÏfl Ïÿ‰Áı ¿ı flÎhÎı F›Îflı ’HÎ ‰Î÷˘ ¿fl÷Î ÷ı ±Î Á_÷˘ fi˘Ó‘Ì ·ı÷Î. ÷ıfiÎ ‰ˆ¤‰ ‰√ıflıfi_ fiΉ_÷’b_. ±ZÎfl‘΋fiÎ ’fl‹ Á¬fiÌ »÷Ì ÿıËı ’˛Î„M÷. Á‰˘˝’flÌ fiı ’˛√À ¤√‰IV‰w’fiÎ ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi ÁÎ◊ı Ïfiç›fiÌ ‹ËkÎÎ.17 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’˛¿Î¿̛ “‰«fiÎQ≤÷” ’ÒHν ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎfiÌ ’flΉÎHÎÌ »ı. ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎı ‰ıÿ˘. μ’ÏfiÊÿ˘. ÷ı‹Î_ ‘‹˝. ÷ı‹Î_ V◊‚. ÁοÎfl. ∞‰˘fiÎ ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ¤√‰Îfi ±◊‰Î ¤√‰ÎfifiÎ ±¬_Õ ‘Îfl¿ ’fl‹ ±ı¿Î_Ï÷¿ Á_÷fiÌ ±Î‰U›¿÷Î. Á‹›. ‰ˆflÎB› ±fiı ¤„@÷ ó ±ıÀ·ı ¿ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fi_ Á’ıflı Ïfiw’HÎ »ı. ‹ÎÀı …ıfiı ±ı¿Î_Ï÷¿fiÎ ‘‹˝‹Î_ „V◊Ï÷ ◊¥ ˢ› ÷ı ◊¿Ì … ±ı¿Î_Ï÷¿fi˘ . iÎÎfi. ±ZÎfl‘΋ ÏÁ‰Î› ±L› Á‰ı˝ ·˘¿. fl΋ΛHÎ-‹ËΤÎfl÷ …ı‰Î ≥Ï÷ËÎÁ √˛_◊˘. Ï÷Ï◊. lÌËÏflfi˘ ’Ëıfl‰ıÂ. ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±fiı Â¿Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ’ÎÁı ’˛‹ÎÏHÎ÷ ¿flΉÌfiı ‰«fiÎQ≤÷ V‰w’ı ±Î’Ìfiı ‹ËÎfi μ’¿Îfl ¿›˘˝ »ı. lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ ±ÎÏÿ ±œÎfl ’flÎH΢ ‰√ıflıfi_ ÿ˘Ëfi ¿flÌfiı ±Î ‰«fiÎQ≤÷˘‹Î_ ÁÎfl¤Ò÷ ÷k‰ ’ÌflV›_ »ı. ’ÒHν ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎfiÌ ±Î ’flΉÎHÎÌfiı ÷ı±˘fiÎ «Îfl ω¶Îfi Á_÷˘ ó √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì. ±fi_÷ ∞‰˘fiÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fi_ V◊Î’fi ¿flÌfiı ¤√‰Îfi lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎı ‹‹ZÎ±˘fiı ±K›ÎI‹’◊fi_ ±Î ±ÿ˚¤÷ ±fiı ±fiL› iÎÎfi ’ÌflV›_ ±fiı ±ı iÎÎfifiÎ ÁÎZÎÎI¿Îfl ‹ÎÀı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fiÎ ‘Îfl¿ ⁄˛õV‰w’ ÁI’vÊfiÌ ±Ïfi‰Î›˝÷Î ÿÂν‰Ì. ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì. lÌËÏfl±ı ‰«fiÎQ≤÷ √œÕÎ ’˛◊‹ 60‹Î_ ¿èÎ_ — “±Î‰Ì flÌ÷fi˘ …ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ÷ı ÷˘ …ı ±ı‰Î Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ’vÊ Ë˘› ±fiı …ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı „V◊Ï÷ ◊¥ ˢ› ÷ıfiı ‰«fiı ¿flÌfiı … ’‹Î› ’HÎ √˛_◊‹Î_ ·¬Ì flÎA›˘ ˢ› ÷ıHÎı ¿flÌfiı fi◊Ì ’‹Î÷˘. ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ¿÷ν. ±fiı ¿˘¥¿ ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷ı‰Ì fiı ÷ı‰Ì ‰Î÷ ¿Ëı‰Î Ω› ÷˘ ¿Ëı÷Î ’HÎ ±Î‰Õı fiÏË. ÿ˘ÊflÏË÷ ◊‰Î fiı ‹Î›Î’fl ◊‰Î ±ZÎfl⁄˛õV‰w’ Á_÷fiÌ ±Ïfi‰Î›˝÷Î ‰√ıflı ±√ÏHÎ÷ ωʛ˘ ’fl ’fl⁄˛õ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎfi_ lÌ‹¬fi_ ±Q≤÷ ‰flV›_ »ı. “‰«fiÎQ≤÷”fi˘ ‹A› ’˛Ï÷’ÎÏÿ÷ ωʛ ±K›ÎI‹iÎÎfi »ı. ÷ı‹Î_ ±Î‰÷Î_ ωCfi˘fiÌ ±˘‚¬. ’˛ë˘kÎfl‹Î_ Á_Ï‹Ï·÷ T›„@÷±˘ ‰√ıflı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ’˛Î‹ÎH›fi˘ ’˛I›ZÎ fi‹Òfi˘ ±Î “‰«fiÎQ≤÷” √˛_◊ »ı. ’_«Ï‰Ê›fiÌ ÷E»÷Î.

18 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‘‹˝ ’‹Î› »ı. ⁄˛õV‰w’ ÂÎVhÎÌ∞ ‹ËÎflÎ…. 2066. I›Îfl ’»Ì ÷ı‹fiÌ ’fl_’fl΋Î_ ⁄˛õV‰w’ ¤√÷∞ ‹ËÎflÎ….” ÁfiÎ÷fi ÂÎVh΢fiÎ ÁÎfl¤Ò÷ ±K›ÎI‹fiı ÏÁ© ¿fl‰Îfi_ ÁΑfi lÌËÏfl±ı ’˘÷ÎfiÎ ’fl‹ ±ı¿Î_Ï÷¿ ÁI’vÊ‹Î_ ≠ÌÏ÷ ±fiı ±ÎI‹⁄Ï© ±ı … ⁄÷ÎT›_ »ı (‰«fiÎQ≤÷ ‰fl÷η-11). ⁄˛õV‰w’ ›˘√Ì∞ ‹ËÎflÎ… ±fiı ‰÷˝‹Îfi¿Î‚ı ’˛√À ⁄˛õV‰w’ ’˛‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ… »ı. lÌËÏfl±ı V‰‹¬ı ‰«fiÎQ≤÷‹Î_ μÿ˚⁄˘‘ı·Î ’˘÷ÎfiÎ ÏÿT› ÏÁ©Î_÷˘fiı ›◊Î◊˝w’ı Á‹…‰Î √HÎÎ÷Ì÷ ÁI’vÊfi˘ ’˛Á_√ ¿fḻı. ÷ı‹fiÎ xÿ˚√÷ ±Ï¤’˛Î›fi_ ›◊Î◊˝ ’Îfi ¿flÌ ¿Ú÷Î◊˝ ◊¥±ı ! ó V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ±ZÎfl’Ìà √v’ÒÏHν‹Î. . ÷ı…fiÎ ≠‰ÎËw’ “‰«fiÎQ≤÷”fiÌ ±Î ÏÿT›‰ÎHÎÌfiı ÷˘ ÷ı‹fiÎ Á_⁄_‘fiı ’΋ı·Î ±Î‰Î Â© √HÎÎ÷Ì÷ ÁI’vÊ … {Ì·Ì Â¿ı ! ±ıÀ·ı ±Î ‰ÎHÎÌfi_ ›◊Î◊˝ flËV› Á‹…‰_ ˢ› ÷˘ ±ı‰Î ÁI’vÊfiÎ_ «flHο‹‚fi_ Áı‰fi ¿fl‰_ … ’Õı. Á_. ±ı‰Î ÁI’vÊ ±ZÎfl⁄˛õ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì Ë÷Î.

Ï÷Ï◊‰Îfl ‰«fiÎQ≤÷˘fi_ ω¤Î√Ì¿flHÎ ‰√ıflı ⁄Î⁄÷˘fiı ’ÏflÏÂWÀ‹Î_ Á‹Î‰Ì ·Ì‘Ì »ı. ±Î ÀÌ’HÎ̱˘fiÎ Á_¢‘fi‹Î_ lÏ÷≠¿ÎÂÿÎÁ V‰Î‹Ì (ÊÕ˚ÿ½fiΫΛ˝. ≠√À √vËÏfl ≠‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…fiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±fiı ≠ıflHÎÎ◊Ì ≠¿ÎÏÂ÷ ◊¥ flËı·Ì ¿QM›ÀflÎ¥{˚Õ ÀÎ¥’ÁıÏÀ_√‰Î‚Ì ±Î fi‰Ì ±ÎT≤ÏkÎ ±Î’ Á˙fiı ÁωÂıÊ vÏ«¿fl ⁄fiÂı. ±ÎÂÎ »ı. ‰‚Ì. ±Î◊Ì. ±‹ı ÷ı‹fiÎ ±Î¤ÎflÌ »Ì±ı. ó V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ±ZÎfl’ÌÃ. ¤ƒıÂÿÎÁ V‰Î‹Ì (ÊÕ˚ÿ½fiΫΛ˝. lÌËÏflfiÎ ‰ÎCÎÎfiÎ ±◊˝Ï‰ÂıÊ˘. ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îflfi_ Ï«hÎÎ_¿fi. ±Î ±‹ÒS› ±K›ÎI‹√˛_◊fiÌ fi‰Ì ±ÎT≤ÏkÎ ≠¿ÎÏÂ÷ ¿fl÷Î_ ±‹fiı ËÊ˝ ◊Λ »ı.19 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ⁄ΉÌÁ‹Ì ±ÎT≤ÏkÎ ‰ı‚αı. lÌËÏfl±ı ≠›˘…ı·Î ÷΄k‰¿ ÂOÿ˘fiÌ Áfl‚ Á‹…^÷Ì ’HÎ ÀÌ’HÎÌ‹Î_ ±Î’‰Îfi˘ ≠›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ÀÌ’HÎ̱˘◊Ì ‰«fiÎQ≤÷ √˛_◊fiÌ ±Î ±ÎT≤ÏkÎ ‰‘ Á_ÿfl ⁄fiÌ »ı. …‚{Ì·HÎÌ ±ı¿ÎÿÂÌ. ‰«fiÎQ≤÷˘ F›Î_ F›Î_ μÿ˚⁄˘‘ΛÎ_ »ı ÷ı ≠ÎÁÎÏÿ¿ V◊‚˘fiÌ fl_√Ìfi »Ï⁄±˘ ’HÎ ÿ½fiÌ› »ı. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ‰«fiÎQ≤÷‹Î_ μS·ı¬Î›ı·Î_ f·˘¿˘. lÌËÏflfiÎ ‰ÎCÎÎfiÎ_ Ï«hÎÎ_¿fi˘.. ¿Ì÷˝fi˘.) ÷◊Î ±L› Á_÷˘±ı ¬Ò⁄ … ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝ »ı. 2059 . Á_. ‰fl÷ηfiÎ ±Î«Î›˝lÌ lÌ’Ï÷≠ÁÎÿ∞fiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì Á_‰÷ 1984‹Î_ ÏfiHν›ÁÎ√fl ≠ıÁ. ±Î ±ÎT≤Ïk΋Î_ ÿflı¿ ‰«fiÎQ≤÷‹Î_ lÌËÏfl±ı ≠⁄˘‘ı·Î ÂÎVh΢fiÎ Á_ÿ¤˘˝ ÷ı‹… ωÏÂWÀ ±◊˝V’WÀ÷Î ‹ÎÀı ÀÌ’HÎÌ‹Î_ ÁωÂıÊ ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±‹ÿΉÎÿ ÿıÂω¤Î√fiÎ_ ‰‘ÎflÎfiÎ_ ±Ï√›Îfl ‰«fiÎQ≤÷˘ ’HÎ ±_÷‹Î_ ·Ì‘Î_ »ı. ’Ò‰˝ ±ÎT≤Ïkα˘fiÌ …ı‹ ±Î ±ÎT≤Ïk΋Î_ ’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ_ ‹Ò‚ ‰«fi˘‹Î_ @›Î_› ’HÎ ZÎı’¿ ÂOÿ˘fi˘ ≠‰ı fi ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı ¬Ò⁄ ¿Î‚∞ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ωzΉÎÏflÏ‘). ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎfiÎ_ ÏÿT› ±Q≤÷‰«fi˘fi˘ ±Î √˛_◊ Á‹√˛ ±K›ÎI‹Ï‰rfi˘ ±ı¿ ±fiL› ±fiı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ √˛_◊ »ı.. ‹tÎfiÎ_ ‰«fi˘ ‹˘ÀÎ ±ZÎfl˘‹Î_ ·Ì‘Î_ »ı. ±CÎflÎ ÂOÿ˘fiÎ ±◊˘˝. ‹_⁄¥‹Î_ »’Λı·Ì Â© ≠÷fiÎ ±Î‘Îflı ¿Î_¥ ’HÎ ŒıflŒÎfl ¿›Î˝ ÏÁ‰Î› ±ZÎfl— ±Î √˛_◊ ≠ÏÁ© ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ÿflı¿ ‰«fiÎQ≤÷fiÎ_ ‹◊΂Î_ ’HÎ ÷ı … flÌ÷ı ‹˘ÀÎ Áÿ˚√v±˘±ı …ı flάı·Î_ ÷ı … flά‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. √˛_◊ ‰‘ ÁQ≤© ⁄L›˘ »ı.ÕÌ. ’̱ı«.

11.14.12.10.12. ‹. ·˘.18.8.5.2.7.18. ±_. ≠. ±_.12.45.1. ≠.11.20. ·˘. …ı. ·˘. ÿıÂ-¿Î‚ÎÏÿ¿ ±Îà (Â¤-±Â¤) — ≠. ‹.10.3. ÁÎ.4. 4.9.3. ‹. ‹.5. ≠.3.5.10. ‰fl. ±_. ≠. ·˘. ÁÎ. ‹. ’_. ·˘. ±_. ±_. ≠. ⁄Ï© — ≠.8.24. ±_. ·˘.36.38.59. ’Ò‰˝ Á_V¿Îfl .12.24.13. ’_. ±_.12.12. ≠.8. ‹Î›Î À΂‰ÎfiÎ μ’Λ — ≠. ¿Î. ‹.1. ‹. ±_. ’_.7. ±_.32. ±_.16.3. ÁÎ. 6.65. ¿Î.38.10. ≠.7. ‹. ·˘. ±_. ≥ÏLƒ›˘-±_÷—¿flHÎ ∞÷‰ÎfiÎ μ’Λ˘ — ≠. ¿Î.1. ’_. ≠. ‰fl.32.3.5. ‹. ¿Î. ≠.31. ÁÎ.45.23. ‹.29. ¿Î.32. ·˘.39. ¿Î.55. ‹. ÁÎ.73.4. ‹. ≠. ±_. ‹. ±‹.44.29.32.2.14.50.7.10. ‹. ‹. ¿Î.29.6. ≠.39.14. ±_. ‹. ·˘. ‹.6.6. ≠.47.55.4. ∞‰fi_ V‰w’ — ≠.2.70.52.27. 3. ’_. ±_. ≠.2. ≠.20. ‰fl. ‹.1.1.13. ±‹.7.1. ‹. ≠. ≠. ±_.2. ≠.1. ‰fl.2. ‹.20. …ı.35.4.12.35. ±_.20 ωʛ‰Îfl ‰«fiÎQ≤÷˘fiÌ fi˘o‘ 1. ‹.12. ‰fl.8.17. ¥rflfi_ V‰w’ — ≠. ÁÎ.12.9. ≠. ≠.1. ≠. ±_.21.44. ≠.78. ÁÎ. ‹. ‹.’Ò‰˝¿‹˝ (Â¤-±Â¤) — Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 5. ·˘.78.18. ±_. ‹.37. ≠. ±_.13.58.17.34. ‹. .63.3. ¿Î. ·˘. ‹. ‰fl. ‹.8. ’_. ≠.44.10. ‹.56.5.26.9. ±_.36. ‹.6.12. ¿Î.14.12. ±_.7. ÁÎ.6.59. ‹. ≠.14.11. ¿Î.27.34.1. ·˘. ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎ — ● ● ● ● ● μI’ÏkÎ ±fiı V‰w’ — ≠.38.11. ≠.33. 2. ‹. ≠.51.25. ·˘. ≠.15.2. ‹fi — ≠.22.10. ‹. ≠. ÁÎ. ‹. ±_. ‹Î›Î — ● ● ‹Î›Îfi_ V‰w’ — ≠. ≠. ‹.70.39.8. ¿Î. ‹. ‹. ¿Î. ·˘.66.37. Ï«kÎ — ≠. ‹.45.15.77.

26.16. ≠.20.30.21. ‹.78.37.52. ±_.47.5.3.21. ±_. ·˘. ¿Î. ’_. ·˘. ‰fl. ·˘.1.60. ‹. ≠.32. ‹. ● ·˘¤ — ≠. ·˘.16. …ı.2.8.69.18.48. ‰ÎÁfiÎ À΂‰ÎfiÌ …wfl — ≠. ±_÷—ÂhÎ±˘ — ≠.6.1.1. ‹.4. ‹.36. ±_.27.1. ● ‹IÁfl-¥W›Î˝-±ÁқΠ— ≠. ±_.20. ±_. ±_. ÁÎ. ‹.44.3. ±_.58.45. .76.9. ±_. ±_. ≠. ÁÎ.11.17.28. ‹.36.50.2.17. ≠. ‹. ≠.25. ·˘.14. ≠. ‹. ≠.24.19.37.28.19.27.1. ≠. ‹. ±_.1.68.39. ≠. ±_. ≠.10. ’_.5. ÁÎ.38.1. ±_. ±_. ● ‹ÿ-‹Îfi-ÿıËÎϤ‹Îfi-±Ëo¿Îfl — ≠.12.33. ¿Î. ’_. ±_.71.2.10.47. ‹. ±‹. ·˘. …ı.73. ‰fl.46.58.16.24.3. ‹. ‹. ±_. ·˘. ≠.38. ÁÎ. ±_. ·˘.76.25.3.61.28.34. ±_.57.6. ±_.21.1.5. ·˘.11. …ı.4. ‹.3. ·˘. ±_. ‹.3.53.’_«Ï‰Ê›‹Î_ ±ÎÁ„@÷ — ● ● ● ‰ÎÁfiÎ ±ıÀ·ı Â_ ? — ≠.19. ·˘. ±_.18. ≠. ‹.7. ÁÎ. ±_.8. ≠.14.24. ‹.32.6.5. ● ¿’À-ÿo¤ — ≠.21 7.4. ±_.18.60.47. ≠.24. ≠. ±_. ±_.26. ±_.25.1.35.27. ±_. 9. ‹. …ı. ·˘.3. ‹.13. ·˘. ±‹.27. ·˘. ÁÎ.8.38. ±_. ±_. ‹. Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 8. ‹. ‹. ±‹.5.13.38.6.7. ±‹. ·˘. ≠. ’_. ¤√‰Îfifiı ±‰÷Îfl ‘›Î˝fi_ ≠›˘…fi — ¿Î.35. ±_. ≠.62. ● ‹˘Ë — ÁÎ. ‹.26. ±_. ≠. ±‹. ±_.33. …ı.3. ‹.12.7. ● ø˘‘ — ≠. ≠. ‰fl. ● ¿Î‹ — ≠. ±_.11.34. ÁÎ.14. ‹. ≠. ≠.14. ±_.76.16.6.35. ≠. ±_.20.14.22. ≠.15.39.44. ‹.28. ‹.39. ‹. ‰ÎÁfiÎ À΂‰ÎfiÎ μ’Λ — ≠. ±_.3.17.38. ‹.5. ‹. ’_. ‹.19. ‹.15. ±_.3.21. ±_. ≠.38.17. ‹. ±_. ±_. ÁÎ. ≠. ‰ÎÁfiÎ . ·˘. ≠.40.72.34. ‹.8.20. ·˘.27. ≠.73. ● ‹Ï·fi V‰¤Î‰-≠¿ÚÏ÷ — ≠.14. ≠.1. ±_. ±_. ÁÎ. ¿Î. ‹. ≠.3.21. ‰fl. ·˘.8.1.72. ±_.56.25.18.26.41.38. ● …√÷ Á_⁄_‘Ì VfiıË — ≠.

¿Î.9. ≠. ‹.9.1. ≠.10. ÁÎ. ‹.63. ‹.6.28.13. ≠.13.12. ·˘.40. ≠.5.9.5. ‰fl. ±_. ≠.72. ’_.17.27.10. ±_.4.78.18. ≠.59. ’_. ≠. ≠. ÁÎ.41.60.36.16. ≠.61. ≠.10. 12. ±_.35. ‰fl. ‹. ’_.3.1.62.74. ±‹.71. ‹.62. ·˘.1. ’_.4. ‰fl. ±_. ·˘.1. ÁÎ. ¿Î.33.1.15. ¿Î. 11.64.72. ‹.1.56. ‹ÏË‹Îfi˘ ω«Îfl — (±) ±ÁΑÎflHÎ ±ˆr›˝-≠÷Î’ — ≠.53.12. ≠. ’_. 10. ≠. ≠. ±‹. ‹.6. ≠.38. ·˘.62.1. ‹.37.10.13. ≠. ≠.28.68.27.10. ·˘. ≠. ·˘.12.17. ≠.7. ¿Î.7. ·˘. ≠.18.1. ’_.21. ±_.2.4. ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi — ● Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ● ‹ÎËÎIQ› Á‹…‰ÎfiÌ ±Î‰U›¿÷Î — ≠. ·˘.39. ±_. (⁄) ±_÷›Î˝‹Ì-Á‰˝iÎ-¿‹˝Œ‚≠ÿÎ÷Î — ≠.16.1. ≠. ≠.6.28.16.1.13. ·˘.65.7.61. ·˘.56.57. ‹. ≠.12. .8.37. ‹. ±_.24. ±_. ≠.71. ±_.7. ‰fl. ≠. ‰fl. ‰fl. ≠. ≠.3. ±‹.1. ÁÎ. Ïfiç› ±ÎÏÿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ºœ ◊Λ ? — ≠. ¿Î.70.27.45. (⁄) ¤√‰Îfifi_ Á¬ — ÁÎ. ≠.10. ≠. ≠. ÁÎ.12.39.13.11.35.32.64. ≠. ¿Î. ‹. Ïfiç›-±Ïfiç›fiÎ_ ·ZÎH΢ — ≠. ±_. ‰fl. ·˘. ‰fl.3. ÁοÎfl — ≠.14. ’_. ¿Î.4.9.78.73.1.7.7. ‹.12.10. ·˘.37. ±_. ±_.27.57.7.18.14. ’_. ≠.63.7. ±_.3. ¿Î. ¿Î.22 ● ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ‹fiW› …ı‰Î — ≠. ·˘.37.27. ±_. ’_.17. ±_. ‰fl. ±_. ‹.39. ≠.51.59.17. ≠. ‹.13.10.4.62.38. ·˘. ‹.16. μ’ÎÁfiÎ — ● ● Á‰˝¿÷ν-Ë÷ν — (±) ¿÷ν-Ïfi›_÷Î — ≠. ≠. ±_.67.72. ·˘.15. ‰fl. ‰fl.5. ·˘.21. ±_.1. ≠. ‰fl. ‹.65. ’_. ≠. ±_.5. ‹. ·˘. ·˘. ‹.14.56.63. ±_. ±_.1. ≠. ·˘.7.25. ‹. ≠.78.13.7. ’_.45.78. ·˘.. ≠.7. ≠. ≠.63. ‹. ‹.31.57. ±‹. ±_. ·˘. ‹.35.62.59. ÁÎ.64.75. …ı.66. ≠.31.78.7. ±f·Î·Ì.51.66.9. ’_.66. ·˘. ±f·Î·Ì.13.16.37.6. ·˘.39.2.4. ‹. Ïfiç›-ÏfiWÃÎ-±ÎÂfl˘-μ’ÎÁfiÎ — ● ● ● Ïfiç› ±ÎÏÿfiÌ ‹ËkÎÎ — ≠. ‹. ≠. ‹.13.37. ‹. ±_. ‹.37. ≠. ‹. ’_. ±_. …ı. ±_. ‹. ‹. ·˘.5.

14. ‹.13.30.7.2. ≠.27. ·˘.21. ‹.10. ‹. ¿Î.’fl⁄˛õfiı ÷k‰ı ÁÏË÷ ±˘‚¬‰Î ‹ÎÀı — ≠.36.7.19.10. ±_. ±_.49. ±_. ≠.14.3. ’_.60. ±_. ≠. ≠.1. ‹.2. ‹.47.28. ‹.7. (⁄) ≠√À ¤√‰Îfi ¿ı Á_÷fiÌ ±Î‰U›¿÷Î — ≠.33.41.13. ¿Î. ‹.12. ‹. ±_. ‹.62. …ı.40. .50. ‹.62. ‹.35.37.39. ≠.2. ‹. ±‹.22. ·˘.23 ● ● ● ● Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ● ● ‹. ‹.71.35. ’_. ±_. ÏÿT›¤Î‰ — (±) ÏÿT›¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ? — ≠. ±_. ‰fl.13. ‹. ’_. ’_.31.39. ’_. ±_.67.V‰Î‹ÌÁı‰¿’b_ — ≠. ‹.27. ÁÎ. ‹.30.12.13.73. ’_.24.49.1. ≠.63.4.65.7. ±_.36.39. ±‹.2.35.3.3. ±Ï¶÷Ì› .18.1.63. ‹.31.7. ‹.32.19.37.17.59. ±_.31 . lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ÂOÿ˘ ’fl◊Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…fi_ T›„@÷I‰ — ≠.7.36. ±_. ‹. ‹.10. ·˘.44. ·˘. ‰fl. ·˘. ‹.28. ≠.73.18. ‹. ·˘.7. ≠. ‹. ±_. ‰fl. ±_.6.72. ‹.38. ≠. ‹.14. ‹.64.5. ±‹. ·˘. ¿Î. ‹. …ı. ‹.10.21. ¿Î. ‹. ‹. ‹. ‹.16. ·˘. ‰fl.42.⁄˛õw’ ◊‰Î ‹ÎÀı — ‹.8. ÁÎ.45. ±_. ’_. ‰fl.2. ‹. ≠.2. ‹. ¿Î. ±_. ‹.6.7. ¿Î.2. ±_.33.1. ‹.67.38. ‰fl.59. ≠. ¿Î. ÁÎ. ≠. ±_.27. ‹. ≠. ±_. ≠. ‹. ≠.30.1.13.7. ±‹. ±_.48.63.1.37.4.18. ‹.6. ‹. ≠. ±_.6. ±_.18.8.21.68. ’_. ≠. ‹. ±_. ±_. ·˘.2.31.24.3.3.7.4.18. ±_.53. …ı.6. ±_.7. ‹.4. ‰fl.32. ‰fl. ‹. ’_.55. ≠. ±_.64. ≠√À — (±) lÌ∞‹ËÎflÎ… ≠√À ¤√‰Îfi — ≠.29. ≠.35.56. (⁄) ÏÿT›¤Î‰◊Ì ·Î¤ .5.4. ·˘.39.8.3.20.⁄˛õw’ ÂÎ ‹ÎÀı ◊‰_ ? — ·˘. ±ZÎfl⁄˛õ — (±) ±ZÎfl⁄˛õfiÌ ±Î‰U›¿÷Î — .7.27. ±_.38. ‰fl. ≠. ±‹.30. . ¿Î.38. ±_. ±_. ‹.11. ·˘. ±_.13.13.10.70.9.31.fi Á‹…‰Î◊Ì ¬˘À — ≠. ÁÎ.56.31.58. ≠.26.3. ±‹. Á‰˘˝’flÌ — ≠. ‹. ±_.25.

≠.38. ‹.63. ≠. ÁÎ. ·˘. ·˘.22. ·˘. ≠.1.11. ‹.51.30.49. ≠. ‰fl.4. ● ‹ËÎflÎ…ı ¿flı·Ì V’p ±ÎiÎα˘ — ≠.51.18. ±‹. ≠.13.38. ‹. Ïfiç› ±ı … ±ı¿Î_Ï÷¿’b_ — ≠.11.6. ±‹.78.4.34.17. ‹.1.33. ±_.61. ‰fl. ≠. ≠. ≠.42.6. ·˘. ·˘. ‹.45. ‹.36.23.33. …ı.66. ±_. ±f·Î·Ì.32. ±‹. ‹. ‹. ·˘.19.32. …ı.3. ≠.1. ÁÎ. ±_.2. ‹. ·˘. ≠. ·˘. ‹. .33. ÷’-ÿıËÿ‹fi — ≠.19.3. ‹.51. ‹. ¿Î.13. ‹.43. ‰fl.7.45. ÁÎ. ’_.9. ≠. ‹.24. ≠. ±_.18.40. ‹. ‹.10. ·˘. Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ±ı … ±ı¿Î_Ï÷¿ — ≠.7.3. ¿Î.21. ¤„@÷ — ≠. ≠.32.14.60.15. ±_.42. ±_.9.60.3.37. ≠. ‹. ≠. ¿Î.4. ‹.3.2. ‹. ·˘.2. ‹. ‰ˆflÎB›. ·˘. ·˘. 14.16.6. ‹. ≠.26. ÁÎ. ≠.17. ±_. ≠. ±_. ±ÎI‹ÏfiWÃÎ — (±) ±ÎI‹ÏfiWÃÎfi_ ‹Ëk‰ — ≠.26.14. ‹. ‹. ≠. ±_. ±_. ‹.17.20.14.3.27.47. ±_. ’_. ‹.62. ≠. iÎÎfi. ·˘.73.18.48. ·˘.6.4.71.31.11.7.9.20. ·˘.1. ≠. ±_.44.5. ≠. ≠.35.8.5.5. ÁÎ.62.16. ‹.34.3. ‹.21. ≠.8. ±_.38.3.25. ≠.39.11. ‹. ‹.13. ·˘. ±_. ‰fl. ≠.11.5. ·˘.19.63. ±_. ±_. ‹. ‹. ‹. ‹.65.27. ÁÎ. ’_. ÁÎ. ≠.48.29.63.24 (⁄) ±ZÎfl⁄˛õfi_ V‰w’ ±fiı ‹ÏË‹Î — ≠.2.19. ¿Î.3.60. …ı. ‹. ÁÎ. ±_.18.1. …ı.1.20. ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fiÎ_ ±_√˘ — Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ● ● ● V‰‘‹˝-Ïfi›‹ — ≠.15.9. ±_. ‰fl. ‹.18. ‹.38.35. ·˘.6.78.21.18. ±_. ‰fl.48. 13. ·˘.39. ’_.5.47. ‹.18. ‹.66. ≠. ‹. ‹.10. ‹. ±_.4. ‹.21. ±_. ’_.24. ‹.1. ¿Î.54.17. ±‹.11. ≠.4. ‹.12.3. ‹.73. ÁÎ. ≠.32. ÁÎ. ≠.1.15. ≠.27.33.2. ±_.17.33.35. ±_.6. ±_.77.8. ·˘.5. ¤√‰Îfi‹Î_ ΩıÕÎHÎ ±ı … ±ı¿Î_Ï÷¿’b_ — ‹. ±_.1. ‰fl. ·˘.1. ≠. ‹.55. ‹. ÁÎ. ‹. ·˘.7.±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ — ● ● ● ● ‘‹˝. ¿Î. ‰fl.24.21. ±_. ‹.25. …ı. ‹.29.13. ≠.8.1. ‹. ‹. …ı.54. ·˘. ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ .9.8.19.44. ‹. ±_. ‹.57.6.1. ≠. ·˘. ‹. ±ÎiÎÎ — ≠. ≠. ‹.61.10.75. ±_.46.11.3.26.31.32.21.61.19.8.17. ·˘.14. ±_. ÁÎ. ≠.

26.19.60.26.38.21. ±_. ‹.ÁI’vÊ ¶ÎflÎ — ≠. ≠.36. ‹. ±_. ‹.12. ±_.7.1. .39. ≠.16. . ±_.66.33. ±_.22.29. ±_. ≠. ‰fl.62. ‹.30.8. ÁÎ. ¤„@÷ — (±) ¤„@÷fi_ ‹Ëk‰ — ≠.17. ‹. ±_.11.32. ≠. ‹. ±_. ±_. (¿) Ïfiω˝Cfi ¤„@÷ — ≠. ±_. ÁÎ. ±_.34.15.1.65. ‹.39. . ≠. ±_.29.15. ‰fl.1. ±_.17.7. ¿Î. …ı.19.4.30. ±_.73. ‹. ‹.16.ω«Îfl — ≠. ·˘. ·˘. ·˘.36. (¿) ‰ˆflÎB› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ºœ ◊Λ ? — . ‹. ‹.1.44.5. ‹.32. ÁÎ.66. ±_.±ÎI‹Ï‰«Îfl — ≠.17. ≠. ≠. .10.5.11.12. ≠.31.37. ‹.17.23.3.ÂÎVhÎ ±fiı ÁI’vÊ ◊¿Ì — ≠.1. ±_. ±_.19. ‹.28.7. ‹.7. . ≠. ‰fl. ‹.15. ≠.16.32.5.28.1.25. ‹.34. ‹.3.51.76.66.9.10. ‹. (⁄) ¤„@÷‰Î‚ÎfiÎ_ ·ZÎHÎ — ≠. ≠.37.2. (⁄) ±ÎI‹ÏfiWÃÎfiÌ √˙HÎ÷Î — ≠. ±_.9.65. ±_. ‹.47.15. ·˘. ÁÎ. ‹. ·˘. ≠. ±_.10. ÁÎ.43.1.10.±fi¤‰ ◊¿Ì — ‹. ·˘. ±f·Î·Ì.·Ì·Î«Ïflh΢ — ≠. ±_.61.14.μ’ÎÁfiÎ-¤„@÷ ‰Õı — ≠.10. ÁÎ.15. ‹. ·˘. ‹. ÁÎ.1. ÁÎ. ±_. ≠. ‹.11.8.65.47. ‹.24. (¿) ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ºœ ◊Λ ? — .58.24. (⁄) ‰ˆflÎB›fiÎ_ ·ZÎH΢ — ≠.2.24. ‹. ‹.27. ≠.39. ·˘. ’_.62.26.33.52.1. ‹. ≠.5.57. ‹. ±_.33. ‹. ¿Î.±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Îfi_ iÎÎfi — ≠. ‹. ÁÎ.3.19. ¿Î. ‰ˆflÎB› — (±) ‰ˆflÎB›fiÌ ‹ËkÎÎ — ≠.33. ·˘. ‹. ≠.20.7.56.24.78.10.11. ÁÎ. ‹.5. ‹.22.19. ‹. ÁÎ. ÁÎ.63. ‹.2. ÁÎ.47. ±_.11.19. ±_.3. ±_.18.35.3. ±_.25 ● Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ● ±_. …ı. ±_. ÁÎ. ‹.61.63. ’_. ±_. ±_.40.11.26.56. ±_. ±_. ‹. ±_.8.12.1. ≠.34. .10.10. ÁÎ. ‹.20.30.3. …ı. ±_.56. ±_. ±_. ‰fl. . ≠.5. ¿Î. ‰fl.20.6.35. ≠. ·˘.60. ±_.

20.23. ±_.1. ≠. ·˘. ±_. ‹.30.12. ‹.17. ±_.5.2. ±‹. ‹.¿S›ÎHÎfi˘ V‰Î◊˝ — ≠. ‹.5. ±_.23.22.2. ‹. ±_.9.±¬_Õ VQ≤Ï÷ — ● ● ● ±¬_ÕT≤ÏkÎfiÌ ‹ËkÎÎ — ≠. ‹.1. ÁÎ.4.50. 17. ±_.57.8. ≠. ¿◊ΉÎ÷ν-ÁIÁ_√-Á_÷Á‹Î√‹ — ≠. ‹. ±_. ≠.12.31. ≠.57.59.14.7. ·˘.23.3. ≠. ‹. ‰fl. ·˘.11.22.9. ±_.3.3. ’_. ‹.24.29.10.7.1.19. ≠.13. ‰fl.4. ≠Ï÷·˘‹-±_÷º˝Ïp-ΩHÎ’b_ — Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ≠. ÁÎ. ‹. ±¬_ÕT≤ÏkÎ ¿ÃHÎ »ı — ≠.59.11. ≠.38. ≠.23. ‹. ‹. ¬’ .21. ÁÎ.14. ¿Î.59.3.8. l©Î — ≠. 19. 16.9. ‹. ‹.34.18.1.11. ‹.6.24.57. ‹. ±_.66. ·˘. ¿Î.9.8.25. ≠.34.3.36. …ı. ·˘.10. ±_.6.15. ≠. ·˘. ±_.43. ÁÎ.32. ≠ÌÏ÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂’…ı ? — ≠. ÁÎ. ≠. ≠. ‹.62. ¤√‰Îfi‹Î_ ≠ÌÏ÷-Ëı÷-≠ı‹-VfiıË — ● ● ● ≠ÌÏ÷fiÌ ‹ËkÎÎ — ≠. …ı.49. ¿Î. ÁÎ.1. ‹.49. ≠. ≠.56.36. ±¬_ÕT≤ÏkÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ºœ ◊Λ ? — ≠. ‹.48.14. ‰fl. ‹. ·˘. ≠.11.7.12. ‹.56. ÁÎ. ¿Î.11.4.13. ‹.16.55.5. ·˘. ±_.70.49.15. ‹.1. ±_. ‹.7.23.17.25. ≠. ≠ÌÏ÷-’Ï÷‰˛÷ÎfiÌ Àı¿‰Î‚ÎfiÎ_ ·ZÎHÎ — ≠.21.1. ‹. ±‹.15.5. ‹.27.16.54.5. K›Îfi — ≠.29. ±_. ‹.±¬_Õ Ï«_÷‰fi .49.24.34. ¿Î. ±‹. ’_. ±_. ±_. ±_.18. ≠. ±_. ±_.1. ‹. ‹.4. ¿Î. ÁÎ.2. ·˘. ‹. ≠.11.10.2. ≠. ‹.2.26 15.32.44. ·˘.1. ≠.35.22. ‹.6. ≠. ≠.10.78.47. ±_.11.51.63. ¿Î. ≠.5. ≠. ‹.29.8. ·˘.10.12. ±_. ‹. 18. ≠.44.36. ÁÎ. ÁÎ. ≠. ≠. ‹.4.8. ¿Î. ≠. ÁÎ.49.26. ±_. ÁÎ.30.25.1.19. ‹. ÁÎ. ·˘. ‰fl.15. ·˘.10.36. ≠.59. ±_.9. ·˘. ±_.18.24.54. ≠. ·˘. ‹.26.8. ·˘. ‹.36.49.8. ≠. ‹. ‹.1. ±_. ≠. ‹. ±¬_ÕT≤ÏkÎ . ÁÎ. ≠. ÁÎ.12.11. ·˘. 20.33.52.4. ·˘. . ≠. 21.3.3.2.33.37. ¿Î. ≠.

‹. ·˘. ±_. ‹. ‹.42. ·˘.34.18.48.12. ‹.59.1. ±_.26.3. ≠. ‰fl.36. ‹.77.16.29.6. ‹.49. ·˘. ≠. ≠.18. ‹.10. ±_. ·˘.9. ≠.53. ≠.6. ≠.72. ≠. ‹. ‹. ‹. ‰fl. ›◊Î◊˝ ¤@÷. ≠. ≠. ‹. ≠. ±_. ·˘. ‹. ‹.35.11. ≠. ‰fl. ±_.62.47.18. ±fiL› ¤@÷ — ≠.17. ±_. ±_.63.16. ‹.1. ¿Î. ·˘.71.47.15.18.76.14.5.58. 26.62. ‹.3.26. ≠. ‰fl.18.63.71.20. ≠. ¿Î. ≠.6.31. ≠. ±_.27.11.19. ‹.9. ±_. ‹. .6.61.2.15.41. ‹. ≠.65. ‹. ÁÎ. ≠.27 22.6.35. ±_. √HÎ√˛ÎË¿ ºÏp — ≠.38. ‰fl. ≠.6. ‹.40.2.1.38.28.9. ‹.63.3.26.40.13. ±_.53.35. ‹. ·˘.35.17. ±‹. ≠. ‰fl.26.35.60. ≠.31.32. ±_. ±_. ¿Î. ≠.73. ‹. ≠.16. ±_. 27.55.44.28. Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 25. ≠.70.55. ‹. ≠. ¿Î.1.28. ≠. ≠. ‹. …ı. ‰fl. ±_.11. ≠.59.11. ¿Î.11.14.9.10.78.62. ω‹¬ — ≠. ·˘. ‹. ‰fl. 24. ≠.29.43. ‰fl.67. ‰fl. ‹.16.1.12.8. ÁÎ. ‹.24.68. flÎ∞’Ή΂˘ ¤@÷. ‹. ≠. ‰fl. ‹. ‹.6.3. ‰fl.18. ‹. ‰fl. ‹. ≠. ·˘. ‹. ‹. ’ZÎ — ≠.5.9. ≠.35. ±¤Î‰-±‰√HÎ-ƒ˘Ë ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ? — ≠. ·˘.14. ’_.17.28. ·˘. ≠. ‹. 23.26.38. ≠.47. ≠. ÁÎ. ‹. ¿Î.12.67.28. ±_.16.66. ±_. ≠. ‹. ≠. ’_.35.11. ‹. ‹. ‹.12. ±¤Î‰-±‰√HÎ-ƒ˘Ë ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹ÎŒ ◊Λ ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷ıfiÎ◊Ì ⁄«Ì ¿Λ ? — ¿Î. ÁÎ. ≠. ‰fl.26.72. ≠. ·˘.2. ±_.8. ‹. ±¤Î‰-±‰√HÎ-ƒ˘Ë — ● ● ● ● ±¤Î‰-±‰√HÎ-ƒ˘Ë◊Ì ¬˘À — ≠.21.8. ‹.53.3.44. ’Òfl˘ ¤@÷.60.8.7. ≠.12.7.76. ‹.5. ‰fl. ≠.72.5. ≠.16.25.52. ≠.5.58 ≠. ±_. ·˘. ¿<Á_√ — ≠.58.40.11.47. ‰fl. ·˘. ‹.21.78. ‰fl.78. ’ο˘ ÁIÁ_√Ì.17.32. ≠. ‹.44.32.1.15. ≠.78.9. ‹. ·˘.5.53.22. ≠. ·˘. ‹.11.12.46. ±_. Áı‰Î — ≠. ≠. ≠.15. ‰fl.

¿Î.28. ±_. ‰fl.27.1.38.9. ‰fl. ‰fl.4.1.21.64.52. ±_. ‹.4. ≠.44. …ı. ‹.33.10.27.14.26.60. …ı. ‰fl. ‰fl.20.13. ‹.13. ≠. ‹.8.33. ‰fl. ·˘. ±_. ‹. ‹. ‹. ±_.3. √œÕÎ ±_I› ≠¿flHÎ …ı. ±_.35.21. ≠. ‹.25.36. ‹. ±‹ÿΉÎÿ ≠¿flHÎ ±_.3. ‹.16. ‹.5. ≠. ±_.67.12.14. ≠. ‹. ‰fl. ’_. ‹.43.23. √œÕÎ ≠◊‹ ≠¿flHÎ ÁÎfl_√’fl ≠¿flHÎ ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ≠¿flHÎ ·˘›Î ≠¿flHÎ ’_«Î‚Î ≠¿flHÎ ‹. ‹.28. ÁÎ.36. ≠. ≠.7.64. ±_.38. ‹.10. ±_.36. ±_. ¿Î.66.48.28 ¿Î.58. ‹.21. ·˘. ±_.62. ≠.10. ’_.14. ‹. ‹. ≠.18.47.11.14. ‹. ·˘.37.14. …ı.69. ‹.32.54.6.28.21.53.59. ≠.10.44.39.44.10.2. ‰fl. 28. ≠.55. vÏ« — ·˘.10.1. ‹.52. ±_. ‹. ‰fl.3.13. ‹. ‹.27. ±_. ±_. ±_.2. ÁÎ. ‹. ‹. ‰fl. ‹. ÁI’vÊfiÌ ±Î‰U›¿÷Î — ≠.14.59.27. ’_. ±_.39.27. ±_.61.38.9. ±_.35.3. ±f·Î·Ì. 29. √œÕÎ ‹K› ≠¿flHÎ ‰fl. ≠.18. ±_.51.1.39.56.26. ±_. ‹.37. ÁÎ.38.50.62. ±_.5. ‹.12. ±_.10. ‰fl.10.49. ≠.52.13. ‹.1.64.29.13. ±‹. ‹. ±_.10.5. ±_.11.7. ≠. ±_.17. ‹.21.15. ’_. ·˘. ‰fl.18.27. ±_. ‹. ≠. …ı÷·’fl ≠¿flHÎ (‰‘ÎflÎfiÎ_ ‰«fiÎQ≤÷) .2.60. ≠I›ZÎ ÿı¬ı·Ì ‰Î÷ .1. ÁÎ. flËV›-±Ï¤≠Λ — ‹. ≠. ’˘÷ÎfiÎ Ïfiç› ¿ı ÏÁ©Î_÷fiÌ ‰Î÷ — ¿Î.37.25. ‰fl. ‰fl.19.26. ‰fl. ≠.39.43. ‹. ≠. ‹. ‹.48.48. ±_. lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¿flı·Ì ωÏÂp ‰Î÷˘ — ● ● ● ● ● Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ● ’˘÷Îfi˘ ‹÷ — ≠. ‹. ‰fl.20.25. ¿Î.33. ‹. ¿Î. ’_. ‹.11. ‰fl÷η ≠¿flHÎ ±‹.29. ‰«fiÎQ≤÷ Á_ZÎı’ÎZÎfl ÁÒÏ« ≠.7. ‹. ÁÎ. ’_. ‰fl.11.38. 30. ±_.2. ±_. ≠. ‹. ÁΫΠÁ_÷ ±fiı ÷ı‹fiÎ_ ·ZÎHÎ — ≠. ≠.8.38. ‹.24. ‹. Á‰˝ÂÎVhÎfiÎ ÁÎflw’ ‰Î÷ — ≠. ‹.61. ±f·Î·Ì. ‹.19. ‹. ≠. ±_. ·˘. ‹.7. ‹.50. ‹.51. ±_. ¿Î. ±_. ±_.±…‹Î‰ı· ‰Î÷ — ≠. ±_.2.2.7.41.22. ·˘.

’Î_« ¬ÎÁÕÎ_fi_ ÁÎfl_√.≠. ’Ï÷‰˛÷Î’b_ 436 fiı ÿÎÁ’HÎÎfi_ √. 5 ”” ”” ‰fl.≠. 21 ±¬÷flÕÎèÎÎfi_ √.≠.‹.≠.‹.‹. 6 ’Îfi_ 28 475 460 157 181 198 232 244 210 259 268 8 276 217 191 538 341 185 . 1 ¥W›Î˝fiÎ w’fi_ ÁÎfl_√.≠. 17 368 ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎ ∞I›Îfi_ ·˘›Î 5 229 ≥„Lƒ›˘. 51 30 ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiÎ 7 ω‰ı¿fi_ ÁÎfl_√. 49 ±_÷º˝„WÀfi_ √. 54 63 ±ÎI‹ÁkÎÎw’ flËı ÷ıfiÎ_ ·ZÎHÎfi_ √. 65 ±¬_Õ T≤ÏkÎfiÎ «Îfl μ’Λfi_ √. 19 ±ÎI‹ÏfiWÃÎ.‹.≠. 18 ±Ï‰‰ı¿fi_ ‰fl. 37 ±iÎÎfiÌfi_. 12 509 ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎfi_ ¿ÎÏfl.‹. 109 ’˘÷ÎfiÎ ±_√fiÎ ÂOÿ˘ 92 √˛ËHÎ ¿›Î˝fi_ ·˘›Î.≠. 7 47 ±Î_⁄·ÌfiÎ ¿«Ò¿Îfi_ ¿ÎÏfl.≠.≠. 68 ±ÁΑÎflHÎ ‹˘ZÎfi_ ¿ÎflHÎ √. 59 ±_÷º˝„WÀfi_ √. 8 18 μ’‹fi_ ±‹. 36 ±¬_Õ T≤ÏkÎfi_ √. 14 ±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ ±fiı ·›fi_ √. 12 ±Î_⁄·ÌfiÌ Õ΂Ìfi_ ÁÎfl_√. 4 183 ±ÎI‹ÎfiΠω«Îflfi_ ÁÎfl_√.≠ 20 ±L‰›-T›Ï÷flı¿fi_ √. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı Ωı‰Îfi_ √. 5 ±‰U›’HÎı ‰Î÷ν ΩHΉÎfi_ ‰fl.‹. 7 ”” ”” ÁÎfl_√.≠. 9 ±‰÷Îfl ‘›Î˝fiÎ ≠›˘…fifi_ ¿ÎÏfl. 8 106 ≥„Lƒ›˘fiÌ «_«‚÷Î ÀÎY›Îfi_. 28 ±‰÷Îfl …ı‰Î ΩHÎı ÷˘ ƒ˘Ë ◊›Îfi_ √.≠. 57 ±ÁΑÎflHÎ VfiıËfi_ √. 62 1 ±ÎI‹⁄Ï©fi_ √. 8 364 ≥›‚-¤‹flÌfi_ ¿ÎÏfl.≠. 8 “±L÷ı ›Î ‹Ï÷— ÁÎ √Ï÷—”fi_ √.≠. 1 ±Ï√›Îfl ’ÿ‰Ìfi_ √. 7 ±‘˝⁄Y›Î ¿ÎWÃfi_ √. 10 ’Îfi_ ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ 31 ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±ÎÏÿ¿ 484 √HÎfiÌ ±’ıZÎÎfi_ √. 3 μ’ÎÁfiÎfiÌ ºœ÷Ή΂Îfi_ 85 ¿S›ÎHÎ ◊Λ. 19 ±p ≠¿ÎflfiÌ ≠Ï÷‹Î‹Î_ ±fiı Á_÷‹Î_ ±¬_Õ flèÎÎfi_ √. ±_÷—¿flHÎ ±fiı 526 ±fi¤‰ ’ˢÓE›Îfi_ ·˘›Î. 46 ±ÎI‹ºÏp-⁄ÎèκÏpfi_. 6 ±ı¿ ±‰V◊΋Î_ 194 ⁄O⁄ı ±‰V◊Îfi_ ÁÎfl_√.‹.29 ±fiø‹ÏHοΠ(±¿ÎflÎÏÿ ø‹ ≠‹ÎHÎı) Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ ±ZÎflfiÎ_ ⁄ı V‰w’fi_ √. 7 531 ≥„Lƒ›˘fiÌ Ïø›Îfiı ¤√‰Îfi ±fiı Á_÷fiÌ 133 Áı‰Î‹Î_ flÎA›Îfi_ √. ÷ıfi_ ’_«Î‚Î.

31 √. 47 √. ¿’ÀÌ fiı ‹ÎfiÌfi_ √.≠. 1 √. 27 599 ·˘›Î.≠. 1 247 √. ±_÷º˝„WÀfi_ ±ı¿Î‰fi ¤Ò÷fi_ À˘‚_ ¿Îœ‰Îfi_ ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝‹Î_◊Ì ’ÕuÎfi_ ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ’ÎQ›Îfi_ ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝‰Î‚Îfi_ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷fi_ ±ı¿˘kÎfl ’Ïfl›Î_ ÷›Î˝fi_ “±ı¿˘˘Ëo ⁄Ë V›Î‹˚”fi_ ¿◊Î-¿Ì÷˝fiÎÏÿ¿‹Î_ I≤„M÷ fi ◊ΉÎfi_ ¿fl΋÷fi_ ¿fl˘Ï‚›ÎfiÌ ·Î‚fi_ ¿‹˝‹ÎhÎ ¤„@÷w’ ◊›Îfi_ ¿S›ÎHÎfiÎ ±ÁΑÎflHÎ ÁΑfifi_ ¿S›ÎHÎfiÎ …÷fifi_ ¿Á_⁄· ‰VhÎfi_ ¿o√ηfiÎ ºWÀÎ_÷ı ÁΫΠI›Î√Ìfi_ ¿Î¿Î¤Î¥fi_.≠. 24 √. Á_’ÒHν ÁIÁ_√ ◊›Îfi_ √. 36 623 «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷fi_ √. 43 ÁÎfl_√. 76 √. 41 73 «À¿ÌfiÎ ‰ˆflÎB›fi_ «÷T›Ò˝ËfiÌ ‰Î÷fi_ √.≠.≠.‹.‹. 25 ÁÎfl_√. 57 √. 21 31 √˘¬flfi_. 48 ‰fl. 20 97 360 506 412 136 290 610 456 532 . 6 ‰fl. 7 √.‹. 12 565 «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ¿<Á_√Ìfi_ ‰fl. 35 61 «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‰ÎHÎÌfi_ √. 18 √. Áı‰¿fl΋fi_ ¿˘¥ Ω÷fiÌ ±Î_ÀÌ 442 fi ’ÎÕuÎfi_ 34 ø˘‘fi_. 36 62 «Îfl ÂÎVhÎı ¿flÌ ¤√‰Îfifiı ΩH›Îfi_ √.≠.≠.≠.≠. 6 √.≠. 22 ’Îfi_ ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ ’Îfi_ √.‹.‹.‹. 2 495 «Ì‹fiflΉ∞fiÎ ≠ëfi_ √. 11 11 √˘‚˘ {ÎS›Îfi_ √.≠.±_. 73 149 «˘¿Î-’ÎÀ·Îfi_ √. 45 448 ¬flÎ ¤@÷fi_ ¬Îfl¤ÒÏ‹fi_ √.≠. 8 364 ø˘‘Ì. ¥W›Î˝‰Î‚˘. 49 455 «‹I¿ÎflÌ K›Îfifi_ √.≠.≠. 66 ±‹. 3 159 595 212 465 490 460 485 50 232 130 535 91 499 √. 14 570 «˘flfiı ¿Î_À˘ ‰ÎB›Îfi_ ¿ÎÏfl.±_.±_.‹. 10 10 …fi¿fiÌ Á‹…HÎfi_ √. 46 450 √fl˘‚ÌfiÎ ºWÀÎ_÷fi_ √. 56 464 «Îfl ‰ÎfiÎ_◊Ì ⁄Ï©‹Î_ Œıfl fi ’Õı. 6 88 79 185 √.‹.±_. 50 93 »Î›ÎfiÎ ºWÀÎ_÷ı K›Îfifi_ √.‹.‹.±_. 66 √. 11 378 «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ÏfiWÃΉ΂ÎfiÎ_ ·ZÎHÎ √. 8 511 «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ‹˘ÀÎ’vÊfi_ √.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 30 ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ ±ı¿ ÿoÕ‰÷˚ ≠HÎ΋ ±Ï‘¿ ¿›Î˝fi_ ±ı¿ÕÎfi_ ±ı¿ÎÿÂÌfi_.‹. 75 157 CÎÎÀfiÎ ÕoÁ ⁄ıÃÎfi_ √. iÎÎfi›iÎfi_.≠. ±ÎI‹⁄Ï©fi_ √. 12 √.≠. 33 614 √. 67 √. 30 ¿ÎÏfl. 52 √.±_.≠.≠. 70 136 Ï«kÎfiÎ V‰¤Î‰fi_ ‰fl. «˘flfiı ¿Î_À˘ ‰ÎB›Îfi_ ¿ÎfiÿÎÁ∞fiÎ ≠ëfi_ ¿Î‹ ∞I›Îfi_ ¿Î›V◊fiÎ ±Ï‰‰ı¿fi_ ¿ÎflHÎ ÂflÌfl ÀÎY›Îfi_ ¿<ÂÎ√˛⁄Ï©‰Î‚Îfi_ ¿>_«Ìfi_ ¿Ú÷CfiÌfi_.‹.‹.≠. 40 √.‹. 54 √. 60 111 √_√Î…Ï‚›Î ¿>‰Îfi_ √. 50 ‰fl. 12 244 » ≠¿ÎflfiÎ Ïfiç›fi_ √.≠. ÷ıfi_ √. 70 ·˘›Î.±_. 42 445 …√÷fiÎ ·˘«Îfi_ √.‹.

63 ’Îfi_ 447 509 522 584 280 48 6 20 343 209 408 239 5 398 537 473 43 149 388 493 281 427 428 200 311 118 . 4 fi΄V÷¿ ±fiı ÂW¿ ‰ıÿÎ_÷Ìfi_ √.‹.≠.31 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ ΩHÎ’HÎÎw’ ÿfl‰ÎΩfi_ √. 32 ÏfiW¿Î‹Ì ‰÷˝‹Îfifi_ √. 18 fiÎËÌ-‘˘¥ ’ÒΩ ¿›Î˝fi_ ±‹. ±L‰›T›Ï÷flı¿fi_ ‰fl. 22 fiÎÕÌ Ωı›Îfi_.±_. 37 ÿÏflƒÌfi_ √.≠.fi ÀY›Îfi_ ÁÎfl_√.±_. 78 ÿı¿΂ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ flèÎÎfi_ √. ÷ıfi_ ‰fl. 32 ÿ›Î ±fiı VfiıËfi_ √.‹. 13 I›Î√Ì ±fiı B≤ËV◊fiÌ Â˘¤Îfi_ √.‹.‹.≠. 26 Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊›Îfi_ √. 7 ÿˆ‰Ì-±ÎÁflÌ ◊›ÎfiÎ Ëı÷fi_ ‰fl.≠. 3 ÿ›Î‚ ≠¿ÚÏ÷fi_ √. ÷’fi_ ¿ÎÏfl. ÷ıfi_ √.≠.≠. 7 ÿp ±fiı ÁΑfiÎ ‘‹˝fi_ √. 34 ÷k‰ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ΩH›Îfi_ √.≠.‹. 28 ÿÏflƒ’HÎ΋Î_ ’HÎ ≠◊‹fiÌ «ÌΩı ÁÎ_¤flı. 9 ‘‹Î˝Ïÿ¿fi_ ⁄‚ T≤Ï© ’ÎQ›Îfi_ √. 21 ‘‹Î˝Ïÿ¿ «Îflfiı ∂’F›ÎfiÎ Ëı÷fi_ ·˘›Î.‹.±_.‹. 19 hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ‰ˆflÎB›fi_ √. 15 ‘‹˝‹Î_ ¤„@÷ Áfl¬Ì √˙fl‰÷Îfi_ √.±_.≠.‹. 73 Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘fi_ √.‹. ¿<Á_√ fiı ’Ò‰˝Á_V¿Îflfi_ √.≠. 12 ÷’fi_ ¿ÎÏfl. 13 ÿı‰ÎÁfiÎfi_ √. 5 K›Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ¿Î›fl fi ◊‰Îfi_ √.‹. 61 Ïfi√˝HΤΉfi_ √.±_. 6 ∞‰ ±fiı ÁÎZÎÌfiÎ ΩHÎ’HÎÎfi_ ¿ÎÏfl. Ïfiç› ±fiı ’ZÎfi_ √. 18 Ïfiç›fi_.≠. ÷ıfi_ ·˘›Î.≠. 10 ÷ı…fi_ √. 10 fiÎflÿ∞fiÎ …ı‰Ì ¥W›Î˝ ¿fl‰Îfi_ √. 13 Ïfiç›fi_ ·˘›Î. 2 ◊˘flfiÎ {ÎÕfi_ √.±_. 7 fiflfiÎflΛHÎfiÎ ÷’fi_ ÁÎfl_√. 44 ÷k‰ …Õ »ı ¿ı «ˆ÷L› ? ÷ıfi_ √.‹.‹. 58 ’Îfi_ ‹◊΂_ 559 433 419 514 513 555 227 81 431 118 12 239 381 458 581 3 427 547 419 624 363 135 165 567 293 63 107 ‰«fiÎQ≤÷ ÿˆ‰Ì-±ÎÁflÌ ∞‰fiÎ_ ·ZÎHÎfi_ √.≠. ÷k‰ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ΩH›Îfi_ √. 4 Õ√·Îfi_ √.≠. 28 ∞‰fiÎ fiÎÂfi_ ‰fl. 63 ÷k‰˘fiÎ_ ·ZÎHÎfi_ ÷◊Î μI’ÏkÎfi_ √. 9 ΩflfiÌ ¬ÎHÎfi_ √. 14 ”” ”” ‰fl. 2 Ïfi›‹. 1 Ïfiω˝¿ÎflÌ flèÎÎfi_ ·˘›Î. 44 ÿˆ‰Ì-±ÎÁflÌ ∞‰fiÎ_ ·ZÎHÎfi_. 69 ÿı¿΂ÎÏÿ¿fiÎ ≠‘Îfi’HÎÎfi_ √. 35 ∞‰fiÿ˘flÌfi_ √.‹.≠.±_. 33 Ïfiç› ÀY›Î . 37 ÿıË.≠.‹. 11 ∞‰fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ. 29 K›ÎfifiÎ ±Î√˛Ëfi_ √. 10 Ïfiω˝Cfi ¤„@÷fi_ √. 10 ∞‰ ±fiı ‹fifiÌ Ï‹hÎ÷Îfi_ √. 16 fiflfiÎflΛHÎ ’‘flÎT›Îfi_ √. 52 I›Î√ÌfiÎ_ ⁄ı ¿<·ZÎHÎfi_ √.‹. 15 fiÀfiÌ ‹Î›Îfi_ ’_«Î‚Î. 13 ÿı¿΂ı ’flΤ‰ fi ◊Λ.

‹.≠.≠.‹.±_. 22 ⁄˛õ T›Î’¿ ˢ› ÷ı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ‰fl. 14 ≠‰ıÂfi_ √.‹. ÷ıfi_ √.‹.‹. 44 ⁄Ï‚ flÎΩfi_ √.‹.‹.≠.‹. 38 ≠ÎflO‘.‹. 49 ¤√‰Îfifiı ωÊı … ‰ÎÁfiÎ flèÎÎfi_ √. 2 ’ÎHÎÌfi˘ CÎÕ˘ œ˘Y›Îfi_ √. 11 ŒÎÀı· ·_√˘ÀÌ fiı ÷_⁄ÕÌfi_ √.‹. 35 ≠√À √vw’ ËÏflfi_ √. 64 ’˘÷Îfi˘ ±‰√HÎ fi ÁÒ{ı ±ı … ‹˘Ë. 7 ’Ï÷‰˛÷Î ±fiı ÂÒfl‰Ìfl’HÎÎfi_ √. 29 ¤√‰Îfi‹Î_ ¿<÷¿Û ◊Λ ÷˘ ‹Î›Îfiı ÷›Î˝ fi ¿Ëı‰Î› ·˘›Î. 31 fiˆÏ‹ÊÎflH› ZÎıhÎfi_ ÁÎfl_√. 35 ¤„@÷‹Î_ ±_÷flΛ ¿fl÷Î_ ±ÎI‹iÎÎfiÎÏÿ¿fiı ’λÎ_ ’ÎÕ‰Îfi_ √.±_. 61 ⁄ÎÏ‘÷ÎfiT≤ÏkÎfi_ √.±_. 19 ¤@÷fiÎ ƒ˘Ë◊Ì ¤√‰ÎfifiÎ ƒ˘Ëfi_ √. 2 ¤√‰Îfifi_ Ïfi√˝HÎ Á¬ ¿ı‹ …HÎΛ ? ÷ıfi_ ‰fl.‹.‹. 43 ¤@÷ ◊ΉÎfi_. 47 ’Î_« ¬ÎÁÕÎ_fi_ ÁÎfl_√. ±Ï‰‰ı¿fi_ ‰fl. 27 ¤√‰ÎfifiÎ ‹Î√˝‹Î_◊Ì ’ÕuÎfi_ √.±_. 53 ’˘·Î ’ÎHÎÎfi_ √. 71 ¤√‰Îfi ±fiı ‹ÎÏ›¿ ±Î¿Îfl‹Î_ CÎH΢ Œıfl »ı. 1 ’Îfi_ ‹◊΂_ 372 52 190 359 577 469 576 238 352 35 451 194 608 495 196 481 459 101 619 545 201 438 48 242 357 501 479 81 112 550 318 ‰«fiÎQ≤÷ ⁄ı ÁıfiÎfi_.±_.±_. 4 ⁄Ï©‰Î‚Îfi_ ’_«Î‚Î. 5 ’Ï÷‰˛÷ÎfiÌ Àı¿fi_ √.±_.≠. 4 d‰ÎflÎfi_ ‰fl.‹. 17 ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ Ëı÷ ◊›Îfi_ ÁÎfl_√. ÷ıfi_ √. 9 ’ÎHÎÌfiÌ Áıflfi_ √.‹.≠. 15 ’ÎÕάÎflfi_ ¿ÎÏfl. 16 ’fl‹ ¿S›ÎHÎfi_ √. fiflfiÎflΛHÎ ’‘flÎT›Îfi_ √. 23 ’Î÷΂ Á‘Ì M≤J‰Ì ŒÎÀuÎfi_ √. 28 ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ÷k‰˘fi_ √.≠.‹. 9 ¤√‰Îfifi_ V‰w’ ±ZÎfl‘΋ ÁÏË÷ ωflÎ…ı »ı √.32 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ Ïfiç›w’Ì √¤˝fiÎ …÷fifi_ √. 63 ⁄‚⁄‚÷Î Õ΋fi_ √.≠. 2 ’vÊ≠›Ififi_ ÁÎfl_√. 10 ’Î_« ‰Î÷νfiÎ ±fiÁ_‘Îfifi_ √. 11 ’vÊ˘k΋ ¤|fiÎ ≠ëfi_ √. 2 ≠‹Îÿ ±fiı ‹˘Ëfi_ ÁÎfl_√. ¿Ú’Î ±fiı ’vÊ≠›Ififi_ √. 26 ¤√‰Îfi ±¬_Õ Ïfi‰ÎÁ ¿flÌ flËı ÷ı‰Ì Á‹…HÎfi_ √.±_. 10 Ïfiç› ‰Õı ‹˘Àu’fi_ √.‹. 4 ⁄‚ ’΋‰Îfi_ √. 5 ’Îfi_ 408 519 446 531 619 415 45 603 394 174 512 141 455 617 421 256 503 .±_. 59 ’ÎÀ˘ √˘ÃuÎfi_ √.≠. 29 ≠ı‹fiÎ ·ZÎHÎfi_ ¿ÎÏfl. 34 ¤√‰Îfi‹Î_ ±ÎÁ„@÷‰Î‚ÎfiÎ_ ·ZÎH΢fi_ √. 30 «Îfl ÂÎVhÎı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ΩHΉÎfi_ ‰fl. 56 ≠¿ÚÏ÷ ‹fl˘ÕuÎfi_ √. 13 ⁄˛õV‰w’ ≠ÌÏ÷fi_ √. 4 ¤√‰Îfi‹Î_ ‹Î›Î fi Á‹…‰Îfi_ ‰fl.

‹˘ZÎfiÎ ¶Îflfi_ √. 9 ¤√‰Îfiı ¿‚ «œÎT›Îfi_ √. 1 ‹fifi ¶ÎflÎ ⁄˛õfi˘ Á_√ ¿›Î˝fi_ √. 3 4 √.≠.33 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì…\_ fi ≥E»‰Îfi_ √. 13 ±‹. 34 ¤…fi.±_. 26 ‹fiW›¤Î‰‹Î_ ÏÿT›¤Î‰fi_ ’_«Î‚Î.‹. 16 √.‹.‹.≠. 72 √. 31 ‹fi-≥„Lƒ›˘fiı ÿÎ⁄Ìfiı ‰÷ı˝ ÷ı‰Î Á_÷fi_ √.≠. 17 ¤Î√‰÷ ‘‹˝fiÎ ’˘ÊHÎfi_.±_. μ’‹fi_ √. 33 57 ’_«Î‚Î.‹. 23 ‹ÎfiÌ’b_ fiı Ïfi‹Î˝fiÌ’b_ @›Î_ ÁÎv_ ? ’_«Î‚Î. 21 ’_«Î‚Î. 54 ¤Ò_√‚Ì ÷◊Î √ΛfiÎ ºWÀÎ_÷ı ±ÎI‹ÿ½fifi_ ·˘›Î. ÷ıfi_ √. ÷ıfi_ 423 ‹˘ZÎfiÎ ¶Îflfi_ ‹˘ÀÎfiı ΩHÎı ÷ı‰˘ ◊Λ 597 ‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ ÁÎ◊ı 333 ⁄fiı fiËŸ 450 ‹˘Ë μÿ› ◊›Îfi_ ›√fiÎ ‘‹˝ ≠‰I›Î˝fi_.±_.±_.‹. 55 ¤fl÷∞fiÎ ±ÎA›Îfifi_ √. 15 √. 32 ‹ÎËÎIQ› fiı l©Î◊Ì ±¬_Õ Ï«_÷‰fi ◊Λ √.‹. ‹K›Î ±fiı ≠˙œÎfi_ 99 ‹tÎfi_ ‹Ïfi⁄ΉÎfi_ 300 ‹Òœ’b_.±_. 3 553 145 53 465 438 210 206 405 327 √.‹.‹. 7 557 √.≠. 58 107 ‰fl.≠. 3 ‹ÎËÎIQ›fiÎ ±˘◊ı ’Î’ ¿›Î˝fi_ √. ≠‰ıÂfi_ 578 ‹@÷fiÎ ¤ıÿfi_ ‹B‘Î.‹. 38 ÁÎfl_√. 5 √. …√÷fiÎ ·˘«Îfi_ 444 flÎ…fiÌÏ÷fi_ 590 vÏ«fi_ ·Ì·Î«ÏflhÎ Á_¤ÎflÌ 340 flά‰Îfi_ ·Ò¿ ÷◊Î ÏË‹fi_ 255 ·_⁄¿Hνfi_ ‰ØfiÌ ¬Ì·Ìfi_ 612 ‰ÏHοfiÎ fi΋Îfi_ ‰Õ-’Ì’‚fiÌ Õ΂ 357 ⁄Ì…ı fl˘M›Îfi_ 37 ‰Õ‰Î¥fi_.≠. 57 √. 17 ÁÎfl_√. 4 ‹ÎËÎIQ›w’Ì ¬ÀÎ¥fi_ √. 1 523 348 ÁÎfl_√.≠.±_.≠. 4 ‹flHÎÿ˘flÌfi_ √. 6 ‹fi ∞I›Îfi_ ÁÎfl_√.≠. 3 16 538 . 41 ‹ÎfiÁÌ ’ÒΩfi_ √. 23 411 √. 5 ‹ÎËÎIQ›iÎÎfiı ÁÏË÷ Ïfi盉΂Îfi_ ·˘›Î. 14 354 456 379 296 √.≠. 32 √. 3 327 √. 416 V◊Îfifi_ 517 flÏÁ¿‹Î√˝ ±fiı ±ÎI‹iÎÎfifi_ 225 flËV›fi_. 3 √.‹. 3 ‹Îfiw’Ì ËÎÕ¿Îfi_ √. 54 99 √. 27 ‹ÏË‹Î ÁÏË÷ Ïfiç›fi_ ‰fl. 38 66 √.‹. V‹flHÎ fiı ‰÷˝‹ÎfifiÎ ºœÎ‰fi_ √. 46 ‹Ï·fi ‰ÎÁfiÎ fi flËı I›Îflı ‹˘ÀÎ flÎ∞ ◊Λ.≠. 24 ’Îfi_ ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ ’Îfi_ ‹ÎËÎIQ›ı ›@÷ ¤„@÷fi_ 9 ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ Ïfiç›fi_ 59 ‹Î‚Î ±fiı ¬Ì·Îfi_ Ï‹fiÏ՛Π¤@÷fi_ 101 ‹Î_«Î ¤√÷fi_.‹. ≠ÌÏ÷ fiı 230 Á‹…HÎfi_ 172 ‹˘ZÎfiÎ ¿Î‹‹Î_ ±Î‰ı ÷ıfiı ⁄Ï© ¿Ë̱ı.±_. 12 ‹ÎHÎÁ μ’flfiÌ ≠¿ÚÏ÷◊Ì fi◊Ì ±˘‚¬Î÷˘. 50 √.‹. 12 ·˘›Î. 14 570 √. ÷ıfi_ ¿ÎÏfl.≠. 9 192 √. 15 ‹IÁfl‰Î‚Îfi_ ¿ÎÏfl.≠.

≠√À √vw’ ËÏflfi_ √. 60 ‰ÌÁ ¿˘ÂfiÎ ≠‰ÎËfi_ √. 17 ÁÿΛ ÁϬ›Îfi_ √. 3 ’Îfi_ ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ 99 ÂW¿ ‰ıÿÎ_÷fiÎ √˛_◊fi_ 47 l‰HÎ ¿flÌ Ïÿ·√Ìfl ◊¥ ¿Î√‚ ·A›Îfi_ √.±_.34 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ ‰K›ÎCÎÀuÎfi_ √. ÂÒfl‰Ìfl ±fiı ≠ÌÏ÷‰Î‚Îfi_ ·˘›Î. 62 Áÿ˚√vfiÎ ≠ë˘fi_ √. 64 ÂÎÏ’÷ ⁄Ï©fi_ ¿ÎÏfl. 67 76 ÁI’vÊ ±fiı ±ÁI’vÊfiÌ Á‹…HÎfi_ ·˘›Î.≠. 38 471 ÁÿΛ ÁϬ›Î flËı‰Îfi_ √.±_. ÏfiÏÿK›ÎÁ 579 ±fiı ÁÎZÎÎI¿Îflfi_ ÁÎfl_√. 3 111 lÌ∞fiÌ ≠ÁLfi÷Îfi_ √. 39 ωrÎÁÌ. 11 ÁI’vÊ‹Î_ Ëı÷ 521 ±ı … ±ÎI‹ÿ½fifi_ 21 ÁΑfi. 10 ÂflÌfl-ÂflÌflÌfi_ √. 28 ‰ÎÁfiÎ ¿<_ÏÃ÷ ±fiı Ïfi‹Ò˝‚ ◊›Îfi_ ·˘›Î. 8 318 ÁI’vÊfiÎ √HÎ ±ÎT›Îfi_ √. ÷ıfi_ ‰fl. ‹fifi.±_.≠. 16 ‰ÎÁfiÎ ∞Hν ◊›Îfi_ √.‹. 8 40 Á‹…HÎ ±Î’I¿Î‚ı ¿‚Λ »ı √.≠. 2 ÂÎVhÎfiÎ ÂOÿ»·fi_ √.≠.≠. ¿>_«Ìfi_ √.‹. ’ZÎ flÎA›Îfi_ √. 25 Á¬Ì-Á¬ÎfiÎ ¤Î‰fi_ √. 2 Á‰˝ ÁΑfi◊Ì ÁIÁ_√ 225 ±Ï‘¿ ¿è΢. 19 305 l‰HÎ. ÷ıfi_ ¿ÎÏfl. 14 ω‰ı¿fi_ √. 11 7 ÁI›-Â˙«ÎÏÿ¿ √HÎ 628 ±ÎT›Îfi_ √. 42 413 Á√HÎ-Ïfi√˝HÎ V‰w’fi_ ¿ÎÏfl.‹. 23 ‹˘‚Ì ‰Î÷ fi ¿›Î˝fi_ √.±_. 66 252 ÁIÁ_√‹Î_ ¿<Á_√fi_. 18 ‰ÎÁfiÎ ÀÎY›Îfi_ √. 20 223 Áfl¬Ì Áı‰Îfi_ ‰fl.±_.≠.±_. 42 ω‹¬ ∞‰ ‘‹a ΩHÎı ÷ı ‘‹a fi◊Ì fiı ’Î’Ì ΩHÎı ÷ı ’Î’Ì fi◊Ì ‰fl. ÷ıfi_ √.≠. 74 606 Á‹ÎÏ‘ÏfiWÃfiı iÎÎfi„@÷ fiı 453 ≥„Lƒ›˘fiÌ Â„@÷ 561 ¿ı‹ T≤Ï© ’΋ı 123 »ı ? ÷ıfi_ √. 29 “‰_ÿ_”fiÎ ¿Ì÷˝fifi_ √.≠. ˉı·Ìfi_ √.≠. 25 ‰ÌÁ ‰ÌÁ ‰Ê˝fiÎ ⁄ı ËÏfl¤@÷˘ √. iÎÎfiÌ.±_. 18 ωZÎı’ ÀÎY›Îfi_.≠.±_.‹. 66 Â¿‹Ïfi ‹˘ÀÎ ÁΑ »ı.±_.≠. 11 ‰ÎÁÏfi¿ I›Î√Ì ±fiı Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ B≤ËÌfi_ √. 54 ’Îfi_ 400 179 595 587 445 235 132 288 514 114 485 22 627 558 156 402 503 545 460 . 22 11 Á√HÎ-Ïfi√˝HÎ’b_ ±ZÎflfiı ωÊı »ı. 1 ωϑÏfiÊı‘fi_ √. 16 ω‰ı¿Ì-±Ï‰‰ı¿Ìfi_ √. 2 ωʛ¬_Õfifi_. ‹ÎHÎÁ μ’flfiÌ ≠¿ÚÏ÷◊Ì fi◊Ì ±˘‚¬Î÷˘.≠. 60 ‰ÎÁfiÎfi_ ÷◊Î ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷fi_ √. 48 T≤_ÿΉfi ±fiı ¿ÎÂÌfi_ √.≠.‹.‹.≠.‹.‹. 6 ωÂS›¿flHÎÌ ±˘ÊÏ‘fi_ √. 5 130 Á‰ı˝ ±◊˝ ÏÁ© ◊›Îfi_.≠. 25 ω«Îflfiı ’ÎQ›Îfi_ ’_«Î‚Î. 53 ‰‘‰ÎCÎÀ‰Îfi_ √.

... 12 Áω¿S’-Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘fi_ √.‹.. 3 √œÕÎ ±_I› ≠¿flHÎfiÎ_ .... 26 Á˘fiÌfiÌ ’ıœÌfi_ √. 78 ÁÎfl_√’flfiÎ_ ...... 30 Á˘fiÎfiÎ ÿ˘flÎfi_ √. ≠¿ÚÏ÷ ¿ı ‰ÎÁfiÎfi_ √. Ïø›Î„@÷ fiı ≥E»Î„@÷fi_ √...≠..‹.‹.............‹...35 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹◊΂_ ‰«fiÎQ≤÷ Áω¿S’-Ïfiω˝¿S’ Ïfiç›fi_ ·˘›Î. 39 ÁοÎfl-ÏfiflοÎflfi_ √.±_..±_...‹.... 18 ËÌflı ¿flÌfiı ËÌfl˘ ‰ıӑΛÎfi_ √..... 40 Áω¿S’-Ïfiω˝¿S’ „V◊Ï÷‰Î‚Îfi_ √... 1 iÎÎfifiÌ „V◊Ï÷fi_ √.‹.11 ’Îfi_ ‹◊΂_ 290 72 70 84 43 462 422 584 592 262 453 247 468 412 321 627 308 394 35 564 ‰«fiÎQ≤÷ VQ≤Ï÷ ωfiÎ √Λ_ ÷ı fi √ΛΠ…ı‰_ √....... 18 ’_«Î‚ÎfiÎ_ ...≠..........±_........ Ï«kÎfiÎ V‰¤Î‰fi_ √..≠. ÷ıfi_ √...... 77 iÎÎfi›iÎfi_ √. 45 ÁΫΠflÏÁ¿ ¤@÷fi_ √........ 39 V‰Î¤Îω¿ ≠¿ÚÏ÷ ÀÎY›Îfi_ √. 2 ÁÎ_A›ÎÏÿfi_. 48 Á_’ÒHν ÁIÁ_√ ◊›Îfi_ ·˘›Î.≠. 20 ±‹ÿΉÎÿfiÎ_ ..±_....... 24 Á_√-ÂÏ©fi_ ·˘›Î... 55 Á˘fi_ fiı VhÎÌ ⁄_‘fi fi ¿›Î˝fi_ √........‹..... 65 iÎÎfiÌ Ï…÷ı„Lƒ› »ı ‰fl.......‹...‹....≠....... 24 iÎÎfifiı ±˘J›ı ‘‹˝ ¬˘ÀÎ fi ¿fl‰Îfi_ √....≠........ 37 V‰Î‹Ì-Áı‰¿¤Î‰fi_ √.. 21 Á˘‚ ÁΑfifi_ √.‹....... 7 √œÕÎ ‹K› ≠¿flHÎfiÎ_ .. 8 iÎÎfi„@÷..‹. 17 iÎÎfiÌ ’HÎ ≠¿ÚÏ÷ Áfl¬_ ±Î«flHÎ ¿flı.... 12 ·˘›ÎfiÎ_ .≠. 38 V÷Ï÷-Ïfi_ÿÎfi_ ·˘›Î.‹.... 6 Á_÷fiÎ ‹K›‹Î_ …L‹ ‘fl‰Îfi_ √.. 39 262 . 24 ÁÎ_A›-›˘√fi_ ’_«Î‚Î.. 37 iÎÎfiÎ_ÂfiÎ ‰ˆflÎB›fi_ √.. 22 V‰¤Î‰. 17 „V◊Ï÷‹Î_ flËı‰Îfi_ √....... 1 Á_≠ÿΛfiÌ ’Ïpfi_ √.‹....... 6 iÎÎfi ÷◊Î Ëı÷fiÎ ±_√fi_ √..≠. 18 ¿ÎÏfl›ÎHÎÌfiÎ_ .....±_. 20 V‰¤Î‰fiı ωÊı ÂhÎ’b_ flÎA›Îfi_ √. 16 V‰Î¤Îω¿ √HÎ ‰I›Î˝fi_ √. 23 ÁÌ÷Î∞fiÎ …ı‰Ì Á‹…HÎfi_ √....≠..... 24 ’Îfi_ 34 583 389 368 390 439 437 123 23 94 360 542 37 159 364 126 524 437 592 ‰«fiÎQ≤÷˘fiÌ Á_A›Î √œÕÎ ≠◊‹ ≠¿flHÎfiÎ_ . 64 ˉı·Ìfi_ √.. 67 ‰fl÷ηfiÎ_ ... 9 V‰w’ÏfiWÃÎ fiı ‘‹˝ÏfiWÃÎfi_ √...‹....±_.. 15 V‰w’ÏfiWÃÎfi_ √..≠... 58 ÁÎ_A› fiı ›˘√ÏfiWÃÎfi_ √... 51 ËÒ_ÕÌfi_..≠. 17 „V◊÷≠iÎfi_ √.±_.≠... ÁÿΛ ÁϬ›Îfi_ √...

. “±Î Á‰ı˝ Á_÷ ÷◊Î ËÏfl¤@÷ »ı ÷ı‹Î_◊Ì ±ı ‰Î÷ ¿˘¥fiı Á‹Ω¥ Ω› ÷˘ ÷ıfiÎ ∞‰fi_ ±Ï÷ wÕ<_ ◊Λ..”” ó ¤√‰Îfi V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ .”” ““..Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 36 ““±Î …ı ‹Îflı ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı ÷ı ¿Î_¥ ÿo¤ı ¿flÌfiı fi◊Ì ¿fl‰Ì ÷◊Î ‹Îfiı ¿flÌfiı fi◊Ì ¿fl‰Ì ÷◊Î ’˘÷ÎfiÌ ‹˘Àu’ ‰‘Îfl‰Î ÁÎv fi◊Ì ¿fl‰Ì. ±ı ÷˘ ±ı‹ ΩHÎ̱ı »Ì±ı …ı. ±Î ÷˘ ±‹ÎflÌ ±…‹Î‰ı· ‰Î÷ »ı fiı …ı‹ ±‹ı ‰÷a±ı »Ì±ı ÷ı‹ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı..” ÷ı ÁÎv ¿fḻı »Ì±ı. ±fiı ±Î …ı ‰Î÷ »ı ÷ı ‹ÎflÌ ÿÌÃı· »ı fiı ‹ÎflÎ ±fi¤‰ı ¿flÌfiı ’HÎ ‹ıÓ ÏÁ© ¿flÌ »ı ±fiı Á‰˝ ÂÎVh΋Î_ ’HÎ ‹‚÷Ì ±Î‰ı »ı.±fiı ±Î ‰Î÷fiı ±‹ı ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ¿Î_¥ ⁄Ï©fiÌ ¿S’fiαı fi◊Ì ¿fl÷Î ÷◊Î ÏÁ©Î¥ …HÎΉ‰Î ÁÎv fi◊Ì ¿fl÷Î.

±ı‹ Á_’˛ÿΛfiÎ √˛_◊‹Î_ ·A›_ »ı ÷ı ¿ı‹ Á‹…‰_ ?” ’»Ì V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î.1 ÷ı ¿ı‰_ »ı ? ÷˘ 1. “√˘·˘¿fiı ‹K›ı …ı ±ZÎfl‘΋ »ı. ‰«fiÎQ≤÷fiÎ ’fl‹ flËV›fiı ΩHÎfiÎfl ±fiı ’fl‹ÎI‹Îfi_ ‘΋ ±ZÎfl⁄˛õ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ’˘÷ÎfiÎ V‰‹¬ı ¿Ëı »ı — ±ı¿ ËÏfl…fiı ’˛ë ’Ò»u˘ …ı. ’HÎ …ıfiı ‹ËÎflÎ…fi˘ ‹ÏË‹Î …HÎΛ »ı ÷ıfiı …ı‹ »ı ÷ı‹ ±ZÎfl‘΋ ➤ . “lÌ√˘·˘¿fiÎ ‹K›fiı ωÊı ±ZÎfl‘΋ »ı” ±Î ‰Î@›fiı Áˆ©Î_Ï÷¿ flÌ÷ı Á‹Ω‰÷Î_. “…ıfiÌ …ı‰Ì Á‹…HΠˢ› I›Î_ ÷ıHÎı ±ZÎfl‘΋ ‹ÎL›_ ˢ›. ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ı ÷˘ ⁄ÿÏfl¿Îl‹fiı ±ZÎfl‘΋ ‹ÎL›_ ˢ› fiı ¿ıÀ·Î¿ı ÷˘ rı÷¶Ì’fiı ±ZÎfl‘΋ ‹ÎL›_ ˢ› fiı ¿ıÀ·Î¿ı ÷˘ ‰ˆ¿<_÷˘¿fiı ±ZÎfl‘΋ ‹ÎL›_ ˢ› fiı ¿ıÀ·Î¿ı ÷˘ √˘·˘¿fiı ±ZÎfl‘΋ ‹ÎL›_ ˢ›.37 –– lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛH΢ ω…›÷ı÷‹Î‹˚ –– lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ_ ‰«fiÎQ≤÷ ’fl◊Îfl˘ ¬ÊÃÈ¢ œ◊¸◊œ◊¸◊ÈàπŸÁÿÃÈ¢ üÊË÷ÁÄÃœ◊ʸæ˜U ªÃÙ ¡ÊÃÊÿÙûÊ⁄U∑§Ù‚‹·È ŒÿÿÊ ‚fl¸E⁄U‡ÊÊÿ ø – ÃÎÁåâ flÊÄÿ‚ÈœÊ⁄U‚ÒÁfl¸ŒœÃ ŸÒ¡ÒÁŸ¸¡ÊŸÊ¢ ◊È„ÈU‚˜ ÃS◊Ò üÊË„U⁄Uÿ Ÿ◊Ù˘SÃÈ ‚„U¡ÊŸãŒÊÿ ‚mÁáʸŸ H 1 H ôÊÊŸŸ œ◊¸áÊ ÿÈÃÊ¢ Áfl⁄UÄàÿÊ ◊Ê„UÊàêÿ’ÙœŸ ø ÿÙ ÁŸ¡Sÿ – ¬˝fløÿÊ◊Ê‚ ÷ÈÁfl Sfl÷ÁÄâ ‚ üÊË„UÁ⁄UŸÙ¸˘SÃÈ ◊Áì˝ŒÊÃÊ H 2H •ôÊÊŸ‚¢ôÊ¢ ª„UŸÊãœ∑§Ê⁄¢U ÁŸ¡ÊÁüÊÃSflÊãêȄUʪâ ÿ—– •¬Ê„U⁄UÖôÊÊŸÁŒflÊ∑§⁄U— üÊËœ◊ʸæ˜U ª¡ã◊Ê ¡ÿÁà ¬˝÷È— ‚—H 3H ¬˝ÙÄÃÊÁŸ ÿÊŸË„U fløÙ˘◊ÎÃÊÁŸ üÊËSflÊÁ◊ŸÊ ÃŸ ÁŸ¡ÊÁüÊÃèÿ—– Ã·Ê¢ Á‹πÊ◊— ∑§ÁÃÁøûÊŒËÿÃÈc≈˜ÿÒ ÿÕÊ’ÈÁh ÿÕÊüÊÈâ ø H 4H ÃòÊÊŒı üÊË„U⁄USÃSÿ ¡ã◊ÊÁŒ-øÁ⁄Uâ ‡ÊÈ÷◊˜ – ∑§ÕÿÊ◊— ‚◊Ê‚Ÿ ÃŒËÿʟ㌌Êÿ∑§◊˜ H 5H Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH lÌ√˘·˘¿fiÎ ‹K›fiı ωÊı ¤√‰Îfifi_ ±ZÎfl‘΋ »ı.

’HÎ ±ZÎfl‘΋fiÌ ÷˘ ±‰Ï‘ ¿ËÌ fi◊Ì. Ï«ÿοΠ¿Ëı »ı. ‹ËÎflÎ… ·¬Ì √›Î »ı ¿ı …ı‹ {ÌHÎÎ_ ‹E»fl ˢ› ÷ıfiı ‹K›ı ¿ÌÕÌ Ë˘› ÷ı ‹˘ÀÌ ÿı¬Î› fiı ¿ÌÕÌfiı ‹K›ı ‰Ÿ»Ì ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ‰Ÿ»Ìfiı ‹K›ı ÁÎ’ ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ÁÎ’fiı ‹K›ı Á‹‚Πˢ› ÷ı ‹˘ÀÌ ÿı¬Î› fiı Á‹‚Îfiı ‹K›ı ’ÎÕ˘ ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ’ÎÕÎfiı ‹K›ı ËÎ◊Ì Ë˘› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ËÎ◊Ìfiı ‹K›ı Ï√flfiÎfl …ı‰Îı ’‰˝÷ ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ÷ı ’‰˝÷fiı ‹K›ı ‹ıv ’‰˝÷ ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ÷ı ‹ıv …ı‰Î ’‰˝÷fiı ‹K›ı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷ ÷ı ±Ï÷Âı ‹˘À˘ …HÎΛ. . Á‹Ω› »ı.10. ±ı ÏÁ©Î_÷‰Î÷ »ı. ⁄˛õ ¿Ëı »ı. 91. 2. ±fiı 2. ÷ı◊Ì ±ËŸ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ±ZÎfl‘΋ÎÏ‘’Ï÷ ¿èÎÎ »ı ÷ı ¿ı‰‚ ±˙’«ÎÏfl¿ Á‹…‰_. 68. ÷ı‹ ±fi_÷ ‘΋fiı ‹Ò¿Ìfiı ±ZÎfl‘΋fiı ¿èÎ_ »ı. 96. Á‰˝fiÎ Ïfi›_÷Î »ı. ±fiı ‰‚Ì ÷ı ¤√‰Îfi ¿ı‰Î »ı ? ÷˘ ZÎfl-±ZÎfl ◊¿Ì ’fl »ı. ωWHÎ ¿Ëı »ı. ⁄˛õ ¿Ëı »ı. ±ı‰_ …ı ±ı ±ZÎfl‘΋ ÷ıfiı ωÊı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi …ı ÷ı ÁÿΛ ωflÎ…‹Îfi »ı. ’fl‹ırfl ¿Ëı »ı. ÷ı‹ √˘·˘¿fiı ‹K›ı ±ZÎfl‘΋ »ı ±ı‹ Á‹…‰_. ±fiı ⁄ÌΩ ±fi_÷ ’‰˝÷fiı ‹Ò¿Ìfiı Ï√flfiÎfl ’‰˝÷fiı √H›˘ »ı fiı ⁄ÌΩ ±fi_÷ ’‰˝÷fiı ‹Ò¿Ìfiı ‹ıv ’‰˝÷fiı √H›˘ »ı fiı ⁄ÌΩ ±fi_÷ ’‰˝÷fiı ‹Ò¿Ìfiı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷fiı √H›˘ »ı. „V◊Ï÷ fiı ≠·› ÷ı w’ »ı ·Ì·Î …ıfiÌ ±ı‰Î »ı. fiı ⁄ÌΩ ‘΋fiÌ ÷˘ ±‰Ï‘(ÁÌ‹Î) ¿ËÌ »ı.±_.” (V‰Î‹ÌfiÌ ‰Î÷˘ — 3/23) lÌ¿ÚWHÎfi_ Ïfiw’HÎ ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı »ı ÷ıfiÌ V’WÀ÷Î —ó ±ËŸ ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı “lÌ¿ÚWHΔfi_ ‰Hνfi ¿›* »ı. ±fi_÷ ±’Îfl ¿Ëı »ı. ’fl_÷ lÌ¿ÚWHÎ ÷˘ √˘·˘¿‘΋fiÎ ±Ï‘’Ï÷ »ı.” ÷ı μ’fl ’˛◊‹fi_ 63(hÎıÁÃ)‹_ ‰«fiÎQ≤÷ ‰_«Î‰Ìfiı ¿èÎ_ …ı. «_ƒ fiı ±„Bfi ÷ı Áfl¬_ ≠¿Î‹Îfi »ı fiı ÏÿT› »ı fiı ±I›_÷ rı÷ »ı fiı Á„E«ÿÎfi_ÿw’ »ı. ¥rfl ¿Ëı »ı. Á‰˝ ¿ÎflHÎfiÎ ¿ÎflHÎ »ı.15 ‰√ıflı‹Î_ V’WÀ …HÎÎT›˘ »ı. ±fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÌ …ı μI’ÏkÎ. ’HÎ ¿Î_¥ ±ı¿ ËÎ◊Ì‹Î_ Ï√flfiÎfl ’‰˝÷ ±Î‰Ì √›˘ ±ı‹ fi◊Ì. ’_. Ïfi√˝HÎ »ı. Á‰˝fiÎ ±_÷›Î˝‹Ì »ı. ‰ÎÁÿı‰ ¿Ëı »ı. V‰≠¿Î »ı. 1. ‰ıÿflÁ — M≤. Á‰˝iÎ »ı. √. ±Q≤÷‘΋ ¿Ëı »ı. ’fl‹ ’ÿ ¿Ëı »ı. 145. ±Î ⁄_fiı ‘΋˘ ‰E«ıfi˘ ÷ŒÎ‰÷ ‰«. ±fiı …ıfiı ⁄˛õ’fl ¿Ëı »ı. ±fiı ⁄˛õw’ ±ı‰Î …ı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ‹@÷ ÷ı‹fiı μ’ÎÁfiÎ ¿fl‰Î ›˘B› »ı. ’fl⁄˛õ ¿Ëı »ı. F›Îflı ±ZÎfl‘΋ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎfi_ ‘΋ »ı. ’HÎ ¿Î_¥ √˘·˘¿‹Î_ ±ZÎfl‘΋ ±Î‰Ì √›_ ÷ı‹ fi◊Ì. ÷ı‹… V‰Î‹ÌfiÌ ‰Î÷˘ — 3/11. 7/3.2 ÷ı ¿ı‰Î »ı ? ÷˘ …ıfiı ’vÊ˘k΋ ¿Ëı »ı.38 ‰«fiÎQ≤÷ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝. Á‰˝¿÷ν »ı. fiÎflΛHÎ ¿Ëı »ı. V‰÷_hÎ »ı. ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı »ı. “…\±˘ fiı.9.

±ÏH΋ÎÏÿ¿ ±WÀ ÏÁÏ©±˘ — ±ÏH΋Π— ÁÒZ‹w’ ‘ÎflHÎ ¿fl‰_. ·ÏC΋Π— Ë‚‰Î e· …ı‰_ ◊‰_. ‰ÏÂI‰ — ⁄‘Î …Õ-«ı÷fi ’ÿÎ◊˘˝fiı ‰Â ¿flÌ Â¿ı. V◊Î’fiÎ ¿fl‰Ì. ó ›˘√ÁÒhÎ(3/45) ÷◊Î ¤ÎW› ≠‹ÎHÎı. «Îfl ‰ıÿ — ∑B‰ıÿ. 24). Á΋‰ıÿ. fiı ÁÿÎ Ï¿Â˘fl‹ÒÏ÷˝ »ı. ¤√‰ÎfifiΠωÏÂWÀ ±fi’˛‰ıÂ◊Ì … ÷‹Î‹ ±‰÷Îfl˘ M≤J‰Ì ’fl ’˛√À ◊Λ »ı. ›hÎ ¿Î‹Î‰ÁÎÏ›I‰ — Á_¿S’˘ ÁI› ◊Λ. ωfiÎÂ. ±fiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ±ı‰Î …ı «Îfl ‰ıÿ ÷ı‹HÎı V÷Ï÷fiı4 ¿›Î˝ »ı. ‰V÷÷— ¿ı‰ÎÏÿ ➤ . ‘΋ ÷◊Î ‹@÷˘ … »ı. ≠‘Îfi’vÊ fiı ‹ËkÎk‰ÎÏÿ¿ ±ı …ı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷±˘ ÷ıfiÎ ≠ıfl¿ »ı. ±fiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ±ı‰Î_ …ı Áÿ½fiÎÏÿ¿ ±Î›‘ ÷◊Î fi_ÿ. iÎÎfi fiı ‰ˆflÎB›ÎÏÿ¿ …ı ±ˆr›˝ ÷◊Î ±ÏH΋ÎÏÿ¿ …ı ÏÁÏ©±˘3 ÷ı‹HÎı ÁıT›Î_ »ı «flHο‹‚ …ıfiÎ_ ±ı‰Î »ı. Áfi_ÿ fiı lÌÿ΋ÎÏÿ¿ …ı ±Á_A› ’ÎÊ˝ÿ ÷ı‹HÎı ÁıT›Î »ı. (‰«. ‰V÷÷— ‘΋‹Î_ ¤√‰Îfi. ±fiı ‹V÷¿fiı ωÊı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ flIfiı …ÏÕ÷ ±ı‰˘ …ı ‹¿<À ÷ıfiı ‘flÌ flèÎÎ »ı. ÷ı‹ ’fl‹ÎI‹Î ωÏÂWÀ ±fi’˛‰ıÂ◊Ì ¿ı‰ÎÏÿ¿ «˘‰ÌÁ ‹ÒÏ÷˝±˘fiı ‘Îflı »ı ÷ı‹ …HÎÎT›_ »ı. ±fiı ¿Îfifiı ωÊı ‹¿flοÎfl ¿<_Õ‚ ‘flÌ flèÎÎ »ı. ¿Î‚. ±fiı ‘‹˝. ’˛Î„M÷ — ¿˘¥ ’HÎ ÿÒflfiÌ ‰V÷ ’˛ÎM÷ ¿fl‰Ì. ±fiı flÎÏ‘¿Î∞ fiı ·Z‹Ì∞ ÷ı‹HÎı ’ÒF›Î »ı. ±fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ±ı‰Î …ı ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ÷ıHÎı ›@÷ »ı. ’˛Î¿ÎQ› — ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î ‹…⁄ ÏfiflΉflHÎ „V◊Ï÷. fiı ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ¿_ÿ’˝ Áfl¬Î Á_ÿfl »ı. ›…\‰ı˝ÿ. ±fiı ±‹ÒS› fiı ÏÿT› ±ı‰Î_ …ı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ ‰VhÎ fiı ±Î¤ÒÊHÎ ÷ıHÎı ›@÷ »ı. ±fiı fi‰Ìfi ‹ıCÎ Áfl¬˘ U›Î‹ »ı ‰Hν …ıfi˘ ±ı‰Î »ı. ¥ÏÂ÷Î — ¿˘¥ ’HÎ ’ÿÎ◊˝fiÌ μI’ÏkÎ. 5. ±fiı wÕ<_ ±ı‰_ …ı Á√_‘Ì‹Îfi «_ÿfi ÷ıHÎı ¿flÌfiı «E›Î* »ı ±_√ …ıfiÎ_ ±ı‰Î »ı. ±fiı ‰ÎÁÿı‰ÎÏÿ¿ …ı «÷T›Ò˝Ë ÷◊Î ¿ı‰ÎÏÿ¿ …ı «˘‰ÌÁ ‹ÒÏ÷˝±˘ ÷◊Î ‰flÎËÎÏÿ¿ ±‰÷Îfl ±ı Á‰ı˝fiÎ ‘flfiÎflÎ5 »ı. ‹ÏË‹Î — ‹˘À<_ w’ ◊‰_. ±fiı ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝-«_ƒ Áfl¬Î ≠¿ÎÂı ›@÷ »ı ‹ÒÏ÷˝ …ıfiÌ ±ı‰Î »ı. ±fiı Âflÿ ∑÷fi_ …ı ¿‹‚ ÷ıfiÌ ’Î_¬ÕÌ Áfl¬Î_ ±ÏHΛ΂Î_ »ı fiıhο‹‚ …ıfiÎ_ ±ı‰Î »ı. ±fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ flÎΩÏ‘flÎ… »ı.‹. ±fiı ‹‘flı V‰flı ¿flÌfiı ‰ıHÎfiı ‰ΩÕı »ı. Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 3. √.’fl◊Îfl˘ 39 ≠¿ÚÏ÷’vÊ. …ı‹ ·˘¬_ÕfiÎ √˘‚΋Î_ ±„BfifiÎ ’˛‰ı ’»Ì ÷ıfiÎ_ w’-fl_√ ⁄ÿ·Î¥ …÷Î_ ·˘¬_ÕfiÎ √˘‚Îfiı ±„Bfifi˘ √˘‚˘ ¿Ëı »ı. ±◊‰˝‰ıÿ. 4. ’˙flÎÏHο ˆ·Ìfiı ±fiÁflÌfiı ±ËŸ «Îfl ‰ıÿ˘ ¶ÎflÎ V÷Ï÷ Ïfiw’Ì »ı.

’»Ì ÷ı ∑ÏÊfiÌ Á¤Îfiı ωÊı 쩉ı ÁÏË÷ ⁄ıÃÎ ±ı‰Î …ı lÌfiflfiÎflΛHÎ ∑ÏÊ ÷ıfi_ ÿ½fi ¿flÌfiı lÌfiflfiÎflΛHÎı ‹ÎL›Î ◊¿Î ‘‹˝ÿı‰ …ı ÷ı ÷ı Á¤Îfiı ωÊı ⁄ıÁ÷ΠˉÎ. fiÎflΛHÎ. «˘‰ÌÁ ‹ÒÏ÷˝±˘ — ¿ı‰. Á_¿Ê˝HÎ. ¤„@÷ fiı ‹flÌE›ÎÏÿ¿ ∑ÏÊ ÷ı‹fiÌ flZÎÎ ¿fl‰Îfiı ±◊ı˝ fiı ÷ı‹fiı Á¬ ±Î’‰Îfiı ±◊ı˝ ±fiı ±fiı¿ ∞‰fiÎ_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰Îfiı ±◊ı˝ fiı ±‘‹˝fi˘ μE»ıÿ ¿fl‰Îfiı ±◊ı˝. ¿ÚWHÎ. ‹ÒÏ÷˝±˘◊Ì ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHΠϤLfi »ı. ¿˘Á·6 ÿıÂfiı ωÊı ≠¿À ◊÷ΠˉÎ. ÷ı Á‹›‹Î_ ¿ˆ·ÎÁ ’‰˝÷ ◊¿Ì ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ …ı ÷ı lÌfiÎflΛHÎ ∑ÏÊfiı ÿ½fiı ±ÎT›Î.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 40 ‰«fiÎQ≤÷ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı …ı ÷ı ±Î …ı ’˘÷Îfi_ Á‹√˛ ±ˆr›˝ ÷ıHÎı ›@÷ ◊¿Î M≤J‰Ìfiı ωÊı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fiı ≠‰÷퉉Îfiı ±◊ı˝ fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ …ı ‘‹˝. ÷ıfi_ ¿˘¥◊Ì ÁL‹Îfi ◊›_ fiËŸ ‹ÎÀı ÷ı ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ÷˘ ±ı ‘‹Î˝Ïÿ¿ Á‰ı˝fiı ÂÎ’ ÿı÷ΠˉΠ…ı. ËÏfl. ‹Î‘‰. …fiÎÿ˝fi. ‰Î‹fi. μ’ıLƒ. ““÷‹ı Á‰ı˝ lÌfiÎflΛHÎ ∑ÏÊfiÌ ‰Î÷ν ÁÎ_¤‚‰Îfiı ωÊı ±ÎÁ@÷ Ë÷Î ‹ÎÀı ‹fiı fi 6. Ïø›Î’Îÿ — 16/30-42 ÷◊Î ÁIÁ_Ï√∞‰fi — 3/35/4-17). ±fiı ‹flÌE›ÎÏÿ¿ ∑Ïʱı lÌfiÎflΛHÎ ∑ÏÊ ±Î√‚ ≠◊‹ ¿flÌ Ë÷Ì …ı ¤fl÷¬_ÕfiÎ T≤kÎÎ_÷fiÌ ‰Î÷ν ÷ıfiı lÌfiÎflΛHÎ ∑ÏÊfiÎ ‹¬Îflω_ÿ ◊¿Ì ±ı¿Î√˛Ï«kÎ ◊¥fiı ‘‹˝ÿı‰ …ı ÷ı ÁÎ_¤‚÷Î Ë÷Î ÷◊Î ÷ı ∑ÏÊ fiı 쩉 ÷ı ’HÎ ÷ı ‰Î÷νfiı ±ı¿Î√˛Ï«kÎ ◊¥fiı ÁÎ_¤‚÷Î Ë÷Î. ‰ÎÁÿı‰. √˘g‰ÿ. ““‹ÎflÎ ±’‹ÎfifiÎ ¿flfiÎflÎ …ı ÷‹ı Á‰ı˝ ÷ı ¤fl÷¬_Õfiı ωÊı ‹fiW›’HÎÎfiı ’΋˘ ±fiı I›Î_ ±Áfl ◊¿Ì ±’‹Îfifiı fiı ¿WÀfiı ’΋˘. . ±E›÷. lÌ‘fl. (’_«flÎhÎ. L≤ÏÁ_Ë. ’•fiΤ. ˉı ±ı ¤√‰Îfi …ı‰Ì flÌ÷ı ≠¿À ◊›Î »ı ÷ı Á_ZÎı’ı ¿flÌfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı ó ±ı¿ Á‹›ı ‹flÌE›ÎÏÿ¿ ∑ÏÊ …ı ÷ı ⁄ÿÏfl¿Îl‹fiı ωÊı lÌfiflfiÎflΛHÎ ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î ÁÎv ±Î‰÷ΠˉÎ. ωWb. ‹‘ÁÒÿfi. ÏhÎωø‹. ±‘˘ZÎ…. ±Ïfiv©. ’˛zQfi. …ı‹Î_ »’ˆ›Îfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. fl΋ΛHÎfiı ±fiÁÎflı Áfl›Ò÷Àfi˘ ’˛ÿıÂ. ’ΕÁ_ÏË÷Î. ’vÊ˘k΋.”” ±ı‰Î ÂÎ’fiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ‘‹˝ÿı‰ı CÎHÎÌ¿ ≠¿ÎflfiΠωfi›ı ›@÷ ‰«fiı ¿flÌfiı ÂÎ_Ï÷ ’‹ÎÕuÎ ±ı‰Î …ı ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ÷ı ⁄˘S›Î …ı. xÊÌ¿ıÂ. ÷ı ‰Î÷fiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ‘‹˝ÿı‰ ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ VhÎÌ …ı ‹ÒÏ÷˝ ÷ıHÎı ÁÏË÷ ◊¿Î lÌfiflfiÎflΛHÎfiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î ±ÎT›Î. ÿ΋˘ÿfl.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 41 ÿıA›˘ fiı ‹Îv_ ÁL‹Îfi fi ◊›_ ±ıfiÌ ‹fiı ¬⁄fl fiˢ÷Ì. ÷ı ◊¿Ì ¤ÎB›‰÷Ì fi΋ı …ı ÷ıfiÌ ’IfiÌ ÷ıfiı ωÊı ‘‹˝ÿı‰ …ı ÷ı Á_‰÷ 1796 Á÷flÁ˘ fiı »LfifiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á ‹K›ÎË˚fi ’»Ì ≠¿À ◊÷ΠˉÎ. ÷ı ÁÎv ‹ıÓ ÷‹fiı ÂÎ’ ÿÌ‘˘. fiı M≤J‰Ìfiı ωÊı Á‰ı˝ ‹fiW› ÿıËfiı ‘Îfl˘. lÌËÏfl·Ì·ÎQ≤÷. Ëı ‘‹˝ÿı‰ ! ÷‹ı fiı ±Î ÷‹ÎflÌ VhÎÌ ‹ÒÏ÷˝ ÷ı ⁄˛ÎõHÎfiÎ ¿<‚fiı ωÊı ‹fiW› ÿıË ‘fl¢ ±fiı I›Î_ ±Î fiÎflΛHÎ ∑ÏÊ ÷‹ÎflÎ ’hÎ ◊Âı ±fiı ÷‹fiı fiı ±Î ∑Ïʱ˘fiı ‹ÎflÎ ÂÎ’ ◊¿Ì ‹¿Î‰Âı fiı ±ÁflfiÎ ¿WÀ ◊¿Ì ÷‹ÎflÌ Á‰ı˝fiÌ flZÎÎ ¿flÂı. ’»Ì lÌfiÎflΛHÎ ∑ÏÊ …ı ÷ı ‘‹Î˝Ïÿ¿ Á‰˝ ≠I›ı ⁄˘·÷ΠˉΠ…ı. ±fiı Ï’÷Î …ı ÷ı ωϑ±ı ¿flÌfiı ÷ı‹fiÎ Ω÷¿‹Î˝Ïÿ¿ Á_V¿Îflfiı ¿fl÷ΠˉΠ±fiı ⁄Îfl‹ı Ïÿ‰Áı ÿı‰Â‹Î˝ 7. ’HÎ ÷ı ÂÎ’ ¤ı‚˘ Ë_ ÷‹fiı ±fi√˛Ë ¿v_ »\_ …ı. lÌ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎı K›Îfi‹Î_ …HÎÎT›_ ¿ı ““‹ÎflÎ Á_¿S’ı ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ±ÎT›Î »ı ±fiı M≤J‰Ì ’fl ¿Ï‚›√fiÎ ⁄‚fi˘ fiΠ¿fl‰Î Ë_ …L‹ ‘flÌÂ. ÷ı◊Ì fiflfiÎflΛHÎ ’˘÷ı … lÌ∞‹ËÎflÎ…w’ı ±‰÷›Î˝ Ë÷Î ÷ı ‰Î÷ ±˙’«ÎÏfl¿ Á‹…‰Ì. ’HÎ Ë‹HÎÎ_ ¤fl÷¬_Õfiı ωÊı ¿Ï‚›√fiÎ ⁄‚fiı ’΋Ìfiı ±‘‹˝ fiı ±Áfl ÷ı ⁄Ë T≤Ï©fiı ’ÎQ›Î »ı ÷ı‹fiÎ fiÎÂfiı ±◊ı˝ ‹ÎflÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı … ±ı ÂÎ’ ◊›˘ »ı ÷ı ‹ıÓ ±_√Ì¿Îfl ¿›˘˝ »ı. . ’HÎ ÷ı ‹Îfl˘ ÂÎ’ ÷˘ Ïfi‰ÎflHÎ fiËŸ ◊Λ. ωl΋-8‹Î_ Ïfiw’HÎ »ı ¿ı fiflfiÎflΛHÎ ∑Ïʱı ’˘÷ÎfiÎ ¿ÎflHÎ ±ı‰Î lÌ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎfi_ K›Îfi ¿›*.”” ±ı‰Î_ ‰«fi ÁÎ_¤‚Ìfiı fiı lÌfiÎflΛHÎ ∑ÏÊfiı fi‹V¿Îfl ¿flÌfiı ‘‹Î˝Ïÿ¿ Á‰ı˝ …ı ÷ı ‹fiW› ÿıË ‘Îfl‰Îfiı ±◊ı˝ M≤J‰Ì ≠I›ı …÷ΠˉÎ. ¿‚Â-4.7 ‹ÎÀı ÷‹ı ¿Î_¥ Ï«_÷Î flά¢ ‹Î.”” ±Î … flÌ÷ı lÌËÏflÏÿ„B‰…› (2/32-34) ÷◊Î lÌËÏfl·Ì·Î¿S’÷v(1/1617)‹Î_ ’HÎ μS·ı¬ »ı. ‹ÎÀı Ëı ‘‹˝ ! Ë_ ÷‹Îfl˘ ’hÎ ◊¥fiı ÷ı ±Áflfi˘ fiı ±‘‹˝fi˘ fiΠ¿flÌ fiı ÷‹ÎflÌ Á‰ı˝fiÌ flZÎÎ ¿flÌ fiı M≤J‰Ìfiı ωÊı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fiı ≠‰÷ν‰ÌÂ.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ÷˘ ’λΠ¿ˆ·ÎÁ ’‰˝÷‹Î_ √›Î. ““±’flΑ ωfiÎ …ı ÂÎ’ ÷‹fiı ◊›˘ ÷ıfiı Ωı Ë_ À΂‰Îfiı ≥E»\_ ÷˘ Ë_ Á‹◊˝ »\_ ÷ı À‚Ì Ω›. ˉı ‘‹˝ fiı ‹ÒÏ÷˝ …ı‰Ì flÌ÷ı ≠¿À ◊›Î_ »ı ÷ı ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı ó ¿˘Á· ÿıÂfiı ωÊı ≥|Îfl fi΋ı ’fl »ı ÷ı‹Î_ Áfl‰Ïfl›Î ⁄˛ÎõHÎ Á΋‰ıÿÌ ’Î_Õı ⁄η‹ν fi΋ı Ë÷Î.

““Ëı ‘‹˝ ! ¤„@÷ ! ÷‹fiı ¿WÀfiÎ ÿıfiÎflÎ …ı ±Áfl ÷ı‹fiı ’Ò‰ı˝ ‹ıÓ ¿ÚWHÎΉ÷Îflfiı ωÊı ‹Î›Î˝ Ë÷Î ÷ı ‹ÎflÌ μ’fl ±ı‹fiı ‰ˆfl »ı. ±fiı ±Áflfi˘ fiı ±‘‹˝fi˘ μE»ıÿ ¿flÌ fiı M≤J‰Ìfiı ωÊı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fiı ≠‰÷ν‰ÌÂ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 42 ‰«fiÎQ≤÷ ±ı‰_ fi΋ ‘fl÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı ¿˘Á· ÿıÂfiı ωÊı … »’ˆ›Î fi΋ı √΋‹Î_ hΉÎÕÌ ¿ÚWH΋ν fi΋ı ⁄˛ÎõHÎ ÷ı ◊¿Ì ¤‰ÎfiÌ fi΋ı …ı ÷ıfiÌ ’IfiÌ ÷ıfiı ωÊı ‹ÒÏ÷˝ …ı ÷ı Á_‰÷ 1798 Á÷flÁ˘ fiı ±ßÎHÎ_fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 15 ’Òfi‹fiı Ïÿ‰Á ÁΛ_¿Î‚ı ≠¿À ◊÷Î_ ˉÎ_. ’»Ì ÷ı ‘‹˝¤„@÷ …ı ÷ı ±Ï÷› ±Îfi_ÿfiı ’΋Ìfiı I›Î_◊Ì ’λÎ_ ’˘÷Îfiı √΋ ±Î‰Ìfiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷fiı ¿fl÷Î_ ˉÎ_. ±fiı ’˘÷ı ‘‹˝fiı ωÊı ±Ï÷ ºœ’HÎı ‰I›Î˝ ÷ıfiı Ωı¥fiı Á‰ı˝ ·˘¿ …ı ÷ı ‘‹˝ ±ı‰ı fi΋ı ¿flÌfiı … ⁄˘·Î‰÷ΠˉÎ. . ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ‘‹˝fiı ¤√‰Îfi ≠ÁLfi ◊›Î ‹ÎÀı Á‰ı˝ …fi …ı ÷ı ÷ı‹fiı ËÏfl≠ÁÎÿ fi΋ı ¿flÌfiı ⁄˘·Î‰÷ΠˉÎ. ±fiı ±ı …ı ’˘÷ÎfiÎ …‹Î¥ ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ √΋‹Î_ ’˘÷Îfiı CÎıfl flά÷ΠˉÎ. ’»Ì ÷ı ÿı‰Â‹Î˝ …ı ÷ı ¤„@÷ …ı ’˘÷ÎfiÌ ’IfiÌ ÷ıHÎı ÁÏË÷ B≤ËV◊Îl‹fiÎ …ı ‘‹˝ ÷ıfiı ±ÎÂflÌfiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿fl÷ΠˉÎ. ‹ÎÀı ¤„@÷ ±ı‰Î fi΋fiı ’΋÷Î_ ˉÎ_.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi …ı ÷ı ±_÷‘νfi ◊¥ √›Î ±fiı ‘‹˝fiÎ xÿ›¿‹‚fiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi ◊›Î. ’»Ì ±ı ‘‹˝¤„@÷fiı ±Áfl ◊¿Ì ±Ï÷› ¿WÀ ◊›_ ÷ıfiÎ Ïfi‰ÎflHÎfiı ±◊ı˝ ÷ı ‘‹˝¤„@÷ …ı ÷ı T≤_ÿΉfi‹Î_ …¥fiı ‹flÌE›ÎÏÿ¿ ∑Ïʱı ›@÷ ◊¿Î_ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿fl÷Î_ ˉÎ_. ÷ı ±ÁflfiÎ fiÎÂfiı ±◊ı˝ Ë_ …ı ÷ı fiÎflΛHÎ ∑ÏÊw’ı ÷‹ÎflÎ ◊¿Ì ≠¿À ◊¥fiı ËÏfl¿ÚWHÎ fi΋ı ωA›Î÷ ◊¥Â ±fiı ÷‹ÎflÌ fiı ∑ÏÊfiÌ ±ÁflfiÎ ¿WÀ ◊¿Ì flZÎÎ ¿flÌ fiı ÷‹fiı ÿ‰Î˝ÁÎfiÎ ÂÎ’ ◊¿Ì ‹¿Î‰ÌÂ. ’»Ì ±ı ¤„@÷fiÎ Ï’÷Î …ı ¿ÚWH΋ν ÷ı …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ’hÎÌ …ı ¤„@÷ ÷ıfi˘ ‘‹˝fiÎ ±‰÷Îfl …ı ÿı‰Â‹Î˝ ÷ı ÁÎ◊ı ›◊Îωϑ ω‰ÎË ¿fl÷ΠˉÎ. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ı ¤√‰Îfi ±ı‹fiÌ μ’fl ≠ÁLfi ◊›Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ±ZÎfl‘΋‹Î_ …ı‰Î ’˘÷ı ÁÿΠωflÎ…‹Îfi »ı ÷ı‰_ ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ±Î’Ìfiı ‘‹˝¤„@÷ ≠I›ı ⁄˘·÷ΠˉΠ…ı. ‹ÎÀı ÷‹fiı ‹ÎflÎ_ ΩHÎÌfiı ’ÌÕı »ı. ÷ı ’»Ì Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ‹˘ÀÎ_ ◊›Î_ fiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ±Ï÷› ¤„@÷ ¿fl‰Î ·ÎB›Î_.

÷ı ‰Îfl ’»Ì ÷ı ËÏfl≠ÁÎÿ∞ …ı ÷ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’hÎfi_ …ı Ω÷¿¿‹˝ ÷ı ⁄˛ÎõHÎ ’ÎÁı ›◊Îωϑ ¿flΉÌfiı ⁄˛ÎõHÎfiı CÎHÎο ≠¿ÎflfiÎ_ ÿÎfi ±Î’÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı Á‹›fiı ωÊı ‹_ÿ. ±fiı ±Î ÷‹ÎflÎ ’hÎ …ı ÷ı I›Î√. ±fiı √_‘‰˝ …ı ÷ı √Îfi ¿fl÷ΠˉÎ. iÎÎfi. ““÷‹ı ±‹ÎflÎ ’hÎfi_ fi΋¿flHÎ ¿fl˘.”” ’»Ì ÷ı ∑ÏÊ …ı ÷ı flÎ∞ ◊¥fiı fi΋¿flHÎ ¿fl÷Î ◊¿Î ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì …L‹◊Ì »ßÎ Ïÿ‰Áfiı ωÊı ¿˘ÀflÎ ±ÎÏÿ¿ ⁄΂√˛Ë …ı ÷ı ⁄΂w’ ±ı‰Î …ı ÷ı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ‹Îfl‰Î ÁÎv ±ÎT›Î_ ÷ı‹fiı ÷ı ¤√‰Îfi …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ º„WÀ‹ÎhÎı ¿flÌfiı ⁄΂Ìfiı ¤√Î‰Ì ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ±ı ⁄ı fi΋ fi˘¬Î_ fi˘¬Î_ »ı ÷˘ ’HÎ ±ı ⁄ı ¤ı‚Î_ ‹‚Ìfiı ËÏfl¿ÚWHÎ ±ı‰_ hÎÌ…\_ fi΋ ’HÎ ◊Âı. ±fiı ÷ı √΋‹Î_ flËıfiÎflÌ …ı VhÎ̱˘ ÷ı ‹_√‚ √Î÷Ì Ë‰Ì fiı ⁄΂w’ ±ı‰Î …ı ËÏfl ÷ıfiı ±ÎÏÂÊ ÿı÷Ì Ë‰Ì. ±fiı ±MÁflα˘ …ı ÷ı L≤I› ¿fl÷Ì Ë‰Ì. ‘‹˝ ±fiı ›˘√ ±ı ’Î_« . ’»Ì ¤√‰Îfi hÎHÎ ‹ÏËfiÎ fiı ±Ï√›Îfl Ïÿ‰ÁfiÎ ◊›Î I›Îflı ‹Î¿ÙÕı› ∑ÏÊ …ı ÷ı ⁄˛ÎõHÎfiı ‰ıÊı ÷ı ËÏfl≠ÁÎÿ∞fiı CÎıfl ±Î‰÷ΠˉÎ. ±fiı ‹Ïfi …ı ÷ı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ¿¿˝ flÎÏÂfiı ωÊı ±ıfi˘ …L‹ »ı ‹ÎÀı ±ı‹fi_ ËÏfl ±ı‰_ fi΋ ◊Âı. ÷’. ““Ëı ËÏfl≠ÁÎÿ∞ ! ±Î ÷‹ÎflÎ ’hÎ …ı ÷ı ÷‹ÎflÌ Á‰˝ ±Î’ÿÎfiı ËflÂı ±fiı …ı …fi ±ıfiÎ ±ÎÏl÷ ◊Âı ÷ı‹fiÌ Á‰ı˝ ±Î’ÿÎfiı ËflÂı. Á√_‘ fiı ÂÌ÷‚ ±ı‰Î …ı ‰Î› ÷ı ‰Î÷ΠˉÎ. I›Îflı ËÏfl≠ÁÎÿ∞ …ı ÷ı ÷ı ∑ÏÊfi_ ±Ï÷› ÁL‹Îfi ¿flÌfiı fiı ÷ı‹fiı F›˘Ï÷ÊÌ ΩHÎÌfiı ¿Ëı÷ΠˉΠ…ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 43 ±fiı ’»Ì ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎÁ √›Î ¿ıÕı ÷ı ËÏfl≠ÁÎÿ∞ ◊¿Ì ¤„@÷fiı ωÊı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi …ı ÷ı Á_‰÷ 1837 ±œÎflÁ˘ fiı ÁÎÕhÎÌÁfiÎ «ˆhÎ ÁÏÿ 9 fi‰‹Ìfiı Ïÿ‰Á flÎÏhÎ ÿÁ CÎÕÌ √¥ I›Îflı ≠¿À ◊÷ΠˉÎ. ±fiı ‰‚Ì ±Î …ı ÷‹ÎflÎ ’hÎ ÷ıfiÎ ÿıËfi˘ ¿ÚWHÎ ‰Hν »ı ÷◊Î ’˘÷ÎfiÎ ±ÎÏl÷ …fifiÎ_ …ı ‹fi ÷ı‹fiı ’˘÷ÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı ÷ÎHÎÌ ·ıÂı ÷◊Î «ˆhÎ ‹ÎÁ‹Î_ …L‹ »ı. ±fiı ÿı‰÷Î fiı ÁΑfiÎ_ …ı ‹fi ÷ı ±Ï÷ ≠ÁLfi ◊÷Î_ ˉÎ_ ±fiı ±ÁflfiÎ_ …ı ‹fi ÷ı ÷I¿Î‚ hÎÎÁfiı ’΋÷Î_ ˉÎ_. ‹ÎÀı ¿ÚWHÎ ±ı‰ı fi΋ı ωA›Î÷ ◊Âı. ÷ı Á‹›‹Î_ ËÏfl≠ÁÎÿ∞fiÎ CÎflfiı ωÊı ‹˘À˘ μIÁ‰ ◊÷˘ ˉ˘ ±fiı ≥LƒÎÏÿ¿ ÿı‰ …ı ÷ı …› …› ÂOÿfiı ¿fl÷Î ◊¿Î fiı ÿ_ÿϤfiı ‰ΩÕ÷Î ◊¿Î ’W’fi˘ ‰flÁÎÿ ¿fl÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ÎflÎfiÎ √HÎı ÁÏË÷ ±Î¿Î …ı ÷ı ±Ï÷› Ïfi‹˝‚ ◊÷˘ ˉ˘.

±fiı ÁÎ÷‹ı ‹ÏËfiı ¿Îfifiı ‰Ÿ‘Ή÷ΠˉÎ. ÷ıfiı ¤√‰Îfiı ’˘÷ÎfiÌ º„WÀ‹ÎhÎı ¿flÌfiı ‹˘Ë ’‹ÎÕu˘. ’»Ì ÷ı lÌËÏfl …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ⁄΂·Ì·Î±ı ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Î÷Ï’÷Îfiı fiı Á_⁄_‘Ì…fifiı ⁄Ë ±Îfi_ÿ μ’Ω‰÷Î ◊¿Î ⁄΂«_ƒfiÌ ’ıÃı T≤Ï©fiı ’΋÷ΠˉÎ. ±fiı »ßÎ ‹ÏËfiÎfiı ωÊı ≠◊‹ ±Lfi …‹‰Î Â̬‰÷ΠˉÎ. ’»Ì ÷ı ∑ÏÊ …ı ÷ı ±ı¿ Ïÿ‰Á I›Î_ flËÌfiı ≠›Î√ ÷Ì◊˝fiÌ ›ÎhÎÎ ¿fl‰Î ÁÎv «Î·Ì fiÌÁfl÷ΠˉÎ. ÷ı T≤ZÎfiı ωÊı ±◊Õ¥ ±◊Õ¥fiı ‹flÌ …÷˘ ˉ˘. ±fiı ÷ı ’»Ì ÷ı ËÏfl≠ÁÎÿ∞ fiı ¤„@÷‹Î÷Î …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’hÎfiÎ √HÎfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ⁄Ë ≠ÁLfi ◊÷Î_ ˉÎ_. ‘‹˝ÂÎVhÎ ±ı Á‰ı˝ √˛_◊fi_ ’˘÷ı ±K››fi ¿flÌfiı ÷◊Î l‰HÎ ¿flÌfiı ÷ı Á‰˝fi_ …ı flËV› ÷ıfiı ›◊Î◊˝ ΩHÎ÷ΠˉÎ. ÷ı‹Î_ lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ .”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ωfl΋ ’ÎQ›Î ±ı‰Î …ı ‹Î¿ÙÕı› ∑ÏÊ ÷ıfiı ËÏfl≠ÁÎÿ∞ …ı ÷ı CÎHÎÌ¿ ÿÏZÎHÎÎ fiı ¤Îflı ¤Îflı fi‰Î_ ‰VhÎ fiı ±Î¤ÒÊHÎ ÷ı ±Î’÷ΠˉÎ. ±fiı hÎÌ…\_ ‰Ê˝ ⁄ıÃ<_ ÷Îflı «˙‚Á_V¿Îfl …ı “√¤˝fiÎ ¿ı μ÷flΉ‰Î” ÷ı ¿flΉ÷ΠˉÎ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 44 ‰«fiÎQ≤÷ √HÎı ¿flÌfiı ÷˘ ω∞ …ı‰Î ◊Âı. ∂K‰˝flı¬Î ±fiı ¿‹‚ ÷ıfiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı. ÷ı ‹ÎÀı ±Î ÷‹ÎflÎ ’hÎ …ı ÷ı ·ZÎΉϑ ‹fiW›fiÎ Ïfi›_÷Î ◊Âı. ±fiı ±Î …ı ÷‹ÎflÎ ’hÎ ÷ıfiÎ ËÎ◊fiı ωÊı ’•fi_ Ï«Ë˚fi »ı ÷◊Î ’√fiı ωÊı ‰Ø. ±fiı ±ÎËΠ‰Ê˝fiı ωÊı ¤Îflı ¤Îflı Á΋√˛Ì±˘fiı ¤ı‚Ì ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ ’hÎfiı ›i΢’‰Ì÷ ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ’»Ì ËÏfl≠ÁÎÿ∞ …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’hÎfiı ’Î_«‹Î ‰Ê˝fiı ωÊı ≠◊‹ ±ZÎfl ¤HΉΠÂ̬‰÷ΠˉÎ. ±fiı ±ı Á‰˝‹Î_◊Ì ’˘÷ı «Îfl ÁÎfl ¿Îœ÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı lÌËÏfl …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ Ï’÷Î ◊¿Ì ›i΢’‰Ì÷fiı ’΋Ìfiı fiˆ„Wÿ ⁄˛õ«ÎflÌfiÎ ‘‹˝fiı ωÊı flèÎÎ ◊¿Î ‰ıÿÎK››fifiı ¿fl÷ΠˉÎ. ÂÎVhÎ. ≥Ï÷ËÎÁ. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ Ï’÷Î ’ÎÁı ‰ıÿ. ±fiı ÷ı ’»Ì ËÏfl≠ÁÎÿ∞ …ı ÷ı ±ÁflfiÎ μ’ƒ‰ ◊¿Ì »’ˆ›Î √΋fi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ ¿<À<_⁄ı ÁÏË÷ ◊¿Î ±›˘K›Î’flÌ‹Î_ Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flËı÷ΠˉÎ. ±fiı ±Î ÷‹ÎflÎ ’hÎ …ı ÷ı ¿S›ÎHοÎflÌ ±ı‰Î ±fi_÷ √HÎı ›@÷ ◊Âı fiı ÷‹ÎflÌ Á‹√˛ ¿WÀ ◊¿Ì flZÎÎ ¿flÂı. ’flÎHÎ. ±fiı ±ı … Ïÿ‰Áı ‹Î›Î‰Ì ±ı‰˘ …ı ¿ÎÏ‚ÿkÎ fi΋ı ±Áfl ÷ı ¤√‰Îfifiı ‹Îfl‰Îfiı ±ÎT›˘. ±fiı ÷ı ’»Ì ËÏfl≠ÁÎÿ∞ …ı ÷ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’hÎfiı ’Î_«‹ı ‹ÏËfiı ≠◊‹ M≤J‰Ì μ’fl ⁄ıÁÎfl÷ΠˉÎ. ‹ÎÀı fiÌ·¿_à ±ı‰ı fi΋ı ¿flÌfiı ·˘¿fiı ωÊı ≠ÏÁ© ◊Âı.

÷ı ‰Îfl ’»Ì ÷ı lÌËÏfl …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ …ı Á_⁄_‘Ì ÷ıfiı ’Ò»uΠωfiÎ … ÏfiI›VfiÎfifiı Ï‹Êı ¿flÌfiı ÷̉˛ ‰ˆflÎB›fiÎ ‰ı√ ◊¿Ì ’˘÷ÎfiÎ CÎflfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ’˘÷ı ±ı¿·Î … μkÎfl ÏÿÂfiı ωÊı ÷’ ¿fl‰Î ÁÎv «Î·Ì fiÌÁfl÷ΠˉÎ. “ωÿflfiÌÏ÷” fiı “ωWHÎÁËôÎfi΋” ±ı ÁÎfl ¿Îœu˘ ÷◊Î Á‰ı˝ ‘‹˝ÂÎVhÎ ◊¿Ì “›ÎiΉS@›VQ≤Ï÷” ±ı ÁÎfl ¿Îœu˘. ϤZÎÎ’ÎhÎ fiı …‚√flHÎ_ ±ıÀ·Î_ ‰ÎfiÎ_fiı ‘ÎflÌ flèÎÎ »ı. fiı rı÷ ±ı‰_ …ı ›i΢’‰Ì÷ ÷ı ‘ΛÙ »ı. ±ı‰Î ‰ıÊfiı ‘fl÷Î ◊¿Î lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ …ı ÷ı Áfl›Ò fiÿÌfiı ÷flÌfiı μkÎfl ÏÿÂ΋Î_ …÷ΠˉÎ. fiı ÷ı ’‰˝÷fiı ωÊı «Î·÷Î_ ◊¿Î_ ¿ıÀ·ı¿ Ïÿ‰Áı ¿flÌfiı ‹@÷fiÎ◊ ≠I›ı ±Î‰Ìfiı μ√˛ ÷’ ¿›Ù fiı ÷ı ÷’ı ¿flÌfiı ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiı ≠ÁLfi ¿fl÷ΠˉÎ. fiı «Îfl ÁÎflfi˘ …ı √À¿˘ ÷ıfiı ¬¤Îfiı ωÊı ‘ÎflÌ flèÎÎ »ı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤„@÷‘‹˝ …ı ÷ı ÏÿT›√Ï÷fiı ’΋Ìfiı ’»Ì ÏÿT› ÿıËı ¿flÌfiı Ïfifl_÷fl ÷ı lÌËÏflfiı ’ÎÁı flËı÷Î_ ˉÎ_.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 45 ’flÎHÎ ◊¿Ì ÷˘ “’_«‹ V¿_‘” fiı “ÿ‹ V¿_‘” ±ı ÁÎfl ¿Îœu˘ ÷◊Î V¿_ÿ’flÎHÎ ◊¿Ì “‰ÎÁÿı‰‹ÎËÎIQ›” ±ı ÁÎfl ¿Îœu˘ ÷◊Î ≥Ï÷ËÎÁ …ı ‹ËΤÎfl÷ ÷ı ◊¿Ì “¤√‰ÿ˚√Ì÷Δ. ’»Ì ÷ı lÌËÏfl …ı ÷ı …L‹ ◊¿Ì ±Ï√›Îfl ‰Ê˝fiÎ ◊›Î ÷Îflı ’˘÷ÎfiÌ ‹Î÷Î …ı ¤„@÷ ÷ıfiı ‘‹˝. ’»Ì I›Î_◊Ì «ÎS›Î ÷ı ¿ıÀ·ı¿ Ïÿ‰Áı ¿flÌfiı Ïˋη› ’‰˝÷fiı ’ÎQ›Î. ±fiı I›Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎÁ . fiı Âη√˛Î‹ fiı ⁄΂‹¿<_ÿfi˘ …ı ⁄À<‰˘ ÷ıfiı √‚Îfiı ωÊı ‘ÎflÌ flèÎÎ »ı. fiı «Î_ÿ·ı ÁÏË÷ …ı ∂K‰˝’_Õˇ Ï÷·¿fi_ Ï«Ë˚fi ÷ı ‘ΛÙ »ı. fiı ’·ÎÂfi˘ ÿ_Õ ‘Λ˘˝ »ı. fiı ¿_Ãfiı ωÊı ÷‚ÁÌfiÌ ⁄ı‰ÕÌ ‹Î‚Î ‘ÎflÌ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı «Îfl ÁÎfl ¿ÎœÌfiı ÷ıfi˘ √À¿˘ ·¬Î‰Ìfiı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ÏfiI›ı flά÷ΠˉÎ. ÷ı ’˘÷ı ¿ı‰Î »ı ? ÷˘ ⁄ÏˉνÁı ÁÏË÷ …ı ¿˙’Ìfi ÷ıfiı ‘ÎflÌ flèÎÎ »ı. ¿‹_Õ‚. fiı Q≤√«‹˝ ‘ΛÙ »ı. ÷ı «Î·÷ı «Î·÷ı ¿ıÀ·ı¿ Ïÿ‰Áı ¿flÌfiı Ïˋη› ’‰˝÷fiÌ ÷·ÎÀÌ‹Î_ …ı ±ı¿ ‹Ë΋˘À<_ ‰fi ±ÎT›_ ÷ıfiı ’΋÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı ’»Ì ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎÁ √›Î ¿ıÕı ÷ı lÌËÏfl …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ Ï’÷Î …ı ËÏfl≠ÁÎÿ∞ ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ›◊Î◊˝ iÎÎfi ±Î’Ìfiı ÏÿT›√Ï÷fiı ’‹ÎÕ÷ΠˉΠfiı ÿ‰Î˝ÁÎfiÎ ÂÎ’ ◊¿Ì ‹¿Î‰÷ΠˉÎ. fiı ¿ıÕfiı ωÊı ‹_…fiÌ ‹ı¬‚Î ‘ÎflÌ »ı. iÎÎfi ±fiı ‰ˆflÎB› ÁÏË÷ ±ı‰Ì …ı ¤„@÷ ÷ıfi˘ μ’ÿı ¿flÌfiı ÏÿT›√Ï÷fiı ±Î’÷ΠˉΠfiı ÿ‰Î˝ÁÎfiÎ ÂÎ’ ◊¿Ì ‹¿Î‰÷ΠˉÎ. fiı ËÎ◊fiı ωÊı …’‹Î‚Î. fiı ‹V÷¿ μ’fl …ÀÎfiı ‘ÎflÌ flèÎÎ »ı.

±fiı ÷ı ÂËıflfiı ωÊı ¿Î‚Ì fiı ¤ˆfl‰ ÷ıfiÎ μ’ÎÁ¿ fiı ÏÁ©’HÎÎfi_ »ı ±Ï¤‹Îfi …ı‹fiı ±ı‰Î …ı ±Áfl ÷ı‹fiÎ ‹ÿfiı Ëfl÷ΠˉÎ. ±ÎÏÿ‰ÎflÎË. fiı’η. fiı ÷ı √΋‹Î_ ‹Ëο΂Ìfi˘ μ’ÎÁ¿ ±ı¿ ⁄˛ÎõHÎ Ë÷˘ ÷ı ’˘÷ÎfiÎ √΋‹Î_ …ı ¿˘¥ ÁΑ ÷◊Î ⁄˛ÎõHÎ ÷Ì◊˝‰ÎÁÌ ±Î‰ı ÷ıfiı ±Ï¤«Îflı ¿flÌfiı ∞÷Ìfiı ’˘÷ÎfiÎ ÏÂW› ¿flı ±ı‰˘ ±Ï¤‹ÎfiÌ Ë÷˘. ±fiı I›Î_◊Ì «ÎS›Î ÷ı ⁄_√΂ ÿıÂfiı ωÊı ÁÌfl’fl9 fi΋ı …ı ÂËıfl ÷ıfiı ’΋÷ΠˉÎ. ±fiı ‰‚Ì ÷ı ÂËıflfiı ωÊı ‰ıÿ. ¿˘¿Î‹¬. ÷ıfiı ωÊı ⁄Îfl ‹ÎÁ Á‘Ì Ï‰«fl÷ΠˉÎ. ÷ı Ïˋη› ’‰˝÷fiÌ ÷·ÎÀÌ‹Î_ ±ı¿ ‹ËÎC΢fl ‰fi ±ÎT›_. ’»Ì ÷ı ⁄˛ÎõHÎ ’˘÷ÎfiÎ ’Î’fiÌ ÂÎ_Ï÷fiı ±◊ı˝ lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌfiı ÂflHÎı ±ÎT›˘. ±fiı ’»Ì I›Î_◊Ì μkÎfl‹¬ı «ÎS›Î ±ı‰Î …ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ÷ı …ı ÷ı ±ÎÏÿ‰ÎflÎË8 fi΋ı …ı ÷Ì◊˝ ÷ıfiı ’ÎQ›Î. ’HÎ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’˘÷ı ¿Î_¥ ’flΤ‰ ’ÎQ›Î fiËŸ fiı ’˘÷Îfiı Á΋J›ı˝ ¿flÌfiı ÷ı ⁄˛ÎõHÎfi˘ Á‹√˛ ‹ÿ μ÷ÎflÌfiı ’˘÷Îfi˘ ±ÎÏl÷ ¿fl÷ΠˉÎ. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ı ⁄˛ÎõHÎ √˙fl‰Hν Ë÷˘ ’HÎ U›Î‹‰Hν ◊¥ √›˘. ÂÎVhÎ. ÷ı ⁄˛ÎõHÎ ±Î‰Ìfiı lÌËÏflfiı μ’fl ’˘÷Îfi_ …_hÎ-‹_hαϤ«Îfl Á_⁄_‘Ì …ı CÎHÎ_¿ Á΋J›˝ ÷ıfiı ¿fl÷˘ ˉ˘. ±fiı ÷ı ÂËıflfi˘ flÎΩ ÏÁ©‰S·¤ fi΋ı ‹ËΑÎÏ‹˝¿ Ë÷˘ ÷ıHÎı ≠Î◊˝fiÎfiı ¿›Î˝ ±ı‰Î …ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ÷ı …ı ÷ı «˘‹ÎÁÎfiÎ «Îfl ‹ÏËfiÎ Á‘Ì I›Î_ flËı÷ΠˉÎ. . ÷ı ‰fifiı ωÊı ‰ÕfiÎ T≤ZÎ ÷‚ı ⁄ıÃÎ fiı ÷’fiı ¿fl÷Î ±ı‰Î …ı √˘’΂›˘√Ì ÷ıfiı ÿı¬÷ΠˉΠfiı ÷ı ›˘√Ì ’ÎÁı flËÌfiı ±WÀÎ_√›˘√fiı Â̬÷Î ◊¿Î ±ı¿ ‰Ê˝ Á‘Ì flèÎÎ fiı ÷ı ›˘√Ìfiı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ iÎÎfi ±Î’Ìfiı ÏÁ©√Ï÷fiı ’‹ÎÕ÷ΠˉÎ. 9. ’flÎHÎfi˘ ¤HÎı·˘ ±ı‰˘ ÷ˆ·_√ ÿıÂfi˘ ¿˘¥¿ ⁄˛ÎõHÎ Ë÷˘ ÷ıHÎı ÷ı flÎΩ ◊¿Ì ËV÷Ì ±ÎÏÿ¿fi_ ‹ËÎÿÎfi ·Ì‘_.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 46 ‰«fiÎQ≤÷ flËÌfiı ’»Ì I›Î_◊Ì ÿÏZÎHÎ ÏÿÂ΋Î_ «ÎS›Î. ÁÌfl’fl. ’»Ì I›Î_◊Ì «ÎS›Î ±ı‰Î …ı lÌËÏfl ÷ı …ı ÷ı ¿Î‹ÎZÎÌ ÿı‰Ìfiı Á‹Ì’ı ¿˘¥¿ √΋ Ë÷_ ÷ıfiı ’ÎQ›Î. ⁄Î_B·ÎÿıÂ. ’»Ì lÌËÏfl …ı ÷ı I›Î_◊Ì «ÎS›Î ◊¿Î 8. ’»Ì lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ …ı ÷ı. ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ Á΋J›ı˝ ¿flÌfiı ÷ı ’Î’ ◊¿Ì ‹¿ÎT›˘ ÷Îflı ¿Î‚˘ ‹ÀÌfiı ≠◊‹fiÎ …ı‰˘ √˙fl‰Hν ◊÷˘ ˉ˘. ±fiı ’˘÷Îfi˘ Áı‰¿ …ı √˘’΂ÿÎÁ fi΋ı ÁΑ ÷ıfiÌ ±ÁflfiÎ ±Ï¤«Îfl ◊¿Ì ’˘÷Îfiı Á΋J›ı˝ ¿flÌfiı flZÎÎ ¿fl÷ΠˉÎ.

±Î ’‰˝÷fiı “T≤ʤÎσ” ’HÎ ¿Ëı »ı. ’»Ì »ßı Ïÿ‰Áı ‹K›ÎË˚fi Á‹ı ‰fi‹Î_ ±ı¿ ¿>’ ±ÎT›˘ ÷ı‹Î_◊Ì ¿‹_Õ‚±ı ¿flÌfiı …‚fiı ¿ÎœÌfiı VfiÎfi ¿›Ù fiı 10. 11. ±fiı ’»Ì I›Î_◊Ì «ÎS›Î ÷ı …√LfiÎ◊’flÌ ≠I›ı √›Î. fiı I›Î_◊Ì Ï‰¿Î_«Ì fiı ωWHÎ¿Î_«Ìfiı ’ÎQ›Î. ±fiı ÷ı ’flfi˘ ÁhΑ‹Î˝ fi΋ı flÎΩ Ë÷˘ ÷ı ’˘÷Îfi˘ ±ÎÏl÷ ◊›˘ fiı ÷ı flÎΩ ¶Îflı ±Áflfi˘ ’flΤ‰ ¿flΉ÷ΠˉÎ. ±Î ‹_Ïÿfl ’‰˝÷fiÌ ÷‚ıÀÌ‹Î_ »ı. ±ËŸ ¿˘¥ ‹fiW› …¥ ¿÷˘ fi◊Ì. ±fiı I›Î_◊Ì «ÎS›Î …ı lÌËÏfl ÷ı √_√ÎÁÎ√flfiÎ Á_√‹fiı ’΋Ìfiı fiı I›Î_ VfiÎfi ¿flÌfiı ’»Ì ÷ı Á‹ƒfiÌ ¬ÎÕÌfiı ‰ËÎH΋Î_ ⁄ıÁÌfiı ∂÷›Î˝ fiı ¿Ï’·Îl‹fiı ’΋÷ΠˉÎ. ’»Ì I›Î_◊Ì «ÎS›Î ±ı‰Î …ı lÌËÏfl ÷ı Áı÷⁄_‘ fi΋ı …ı ÷Ì◊˝ ÷ıfiı ’΋Ìfiı fiı Á‹ƒfiı ωÊı VfiÎfi ¿flÌfiı ÏfiI›ı fl΋ırfl ‹ËÎÿı‰fiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷Î ◊¿Î ⁄ı ‹ÎÁ Á‘Ì I›Î_ flËı÷ΠˉÎ. …ı fi‰·¬Î ’‰˝÷fiı10 ωÊı fi‰ ·Î¬ ÏÁ©fiÎ_ V◊Îfi¿ »ı fiı fi‰ ·Î¬ Ãı¿ÎHÎı ±„BfifiÌ F‰Î‚Î fiÌÁflı »ı ÷◊Î ’ÎHÎÌfiÎ ¿<_Õ »ı. ⁄Î_B·ÎÿıÂfiÎ «À√Î_‰ Ï…S·Î‹Î_ fl΋¿˘À◊Ì ÿÏZÎHÎ. ±Î ÏÁ©˘fiÌ ÏÿT›¤ÒÏ‹ »ı. ⁄η‰Î ¿<_Õ◊Ì μkÎfl ÏÿÂ΋Î_ ±Î ’‰˝÷‹Î‚Πˢ› ÷ı‹ Á_¤‰ »ı. ±fiı ’»Ì I›Î_◊Ì «ÎS›Î ÷ı Á_ÿflflÎ…11 fi΋ı …ı ωWHÎ ÷ıfiÎ_ ÿ½fi ¿flÌfiı I›Î_◊Ì «Î·÷Î ◊¿Î ‹Î√˝fiı ωÊı ±ı¿ C΢fl ‰fi ±ÎT›_ ÷ı‹Î_ ’Î_« Ïÿ‰Á Á‘Ì «ÎS›Î. ’HÎ ¿Î_¥ ±Lfi…‚fiı fi ’ÎQ›Î. fiı I›Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎÁ Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı M≤J‰ÌfiÎ ¤Îflw’ ±ı‰Î …ı CÎHÎο ±Áfl ÷ı‹fiı ’flV’fl ‰ˆfl ¿flΉÌfiı ›©ı ¿flÌfiı fiΠ¿flÎ‰Ì fiÎ_¬÷ΠˉÎ. . ÷ı ’‰˝÷fiı ωÊı flèÎÎ …ı ÏÁ© ÷ı‹fiı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ±Î’Ìfiı ÷ı ’‰˝÷◊Ì ∂÷›Î˝ ÷ı ⁄΂‰Î ¿<_Õ fi΋ı …ı ÷Ì◊˝ ÷ıfiı ’΋÷ΠˉÎ. fiı ’»Ì I›Î_◊Ì ‹ËΉfifiı ωÊı «Î·÷Î_ ◊¿Î_ ‹ÎfiÁ’flfiı ’ÎQ›Î.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 47 fi‰·¬Î ’‰˝÷fiı ’ÎQ›Î. fiı I›Î_ ÏfiI›ı ¿Ï’·∞fiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷Î ◊¿Î ±ı¿ ‹ÎÁ Á‘Ì flèÎÎ. ‹ÿflÎ¥◊Ì ◊˘Õ<_ ÿÒfl ±Î‰ı· ±Î ÷Ì◊˝ ÷Ï‹‚‹Î_ “±‚√fl ¿˘›·” ÂOÿ◊Ì ’˛ÏÁ© »ı. ±fiı I›Î_◊Ì «ÎS›Î ±ı‰Î …ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ÷ı ‰ıÓ¿ÀÎσfiı ’ÎQ›Î. fiı I›Î_◊Ì lÌfl_√ZÎıh΋Î_ …¥fiı ⁄ı ‹ÎÁ Á‘Ì flËı÷ΠˉΠfiı I›Î_ ‰ˆWHΉ Á_√Î◊ı Á_‰Îÿ ¿fl÷Î ◊¿Î ÷ı‹fiı ωÊı flè΢ …ı ÿflΫÎfl ÷ıfi˘ ’˘÷Îfiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı I›Î√ ¿flΉ÷ΠˉÎ. ’»Ì lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ …ı ÷ı I›Î_◊Ì ÿÏZÎHÎ ÏÿÂÎ ≠I›ı «ÎS›Î ÷ı ±ÎÏÿ¿>‹˝ fi΋ı …ı ÷Ì◊˝ZÎıhÎ ÷ıfiı ’ÎQ›Î.

fiı I›Î_◊Ì ’•fiΤ √›Î. ¿ıflηΠflÎF›fiÎ Ï÷w‰|Îfl fi΋fiÎ √΋‹Î_ ±Î ÷Ì◊˝ »ı. ±fiı I›Î_◊Ì «ÎS›Î ±ı‰Î …ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ÷ı …ı ÷ı √˘’fiÎ◊ fi΋ı ω∞fiÎ_ ÿ½fi ¿flÌfiı ’_«÷Ì◊a ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ‹Î_√fl˘· ⁄_ÿfl‹Î_ ±Î‰÷ΠˉÎ. ±fiı I›Î_◊Ì «ÎS›Î ±ı‰Î …ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ÷ı ’_œfl’fl √›Î fiı I›Î_ ω߷fiÎ◊ fi΋ı …ı ωWHÎ ÷ıfiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷Î ◊¿Î ⁄ı ‹ÎÁ Á‘Ì flËı÷ΠˉÎ. ’»Ì ω߷fiÎ◊fiı ¤ıÀÌfiı I›Î_◊Ì «ÎS›Î ÷ı ÿ_Õ¿ÎflH›fiı ’ÎQ›Î. fiı I›Î_ flËÌ …ı fl΋ÎfiΩ«Î›˝fiÌ ≠Ï÷‹Î ÷ıfi_ ÿ½fi ÷◊Î ’Ò…fi ¿flÌfiı I›Î_◊Ì ¿<‹ÎÏfl¿Î ZÎıhÎ ≠I›ı ±ÎT›Î. fiı I›Î_◊Ì ±ÎÏÿ¿ı‰13 fi΋ı …ı ωWHÎ ÷ıfiÎ_ ÿ½fi ¿flÌfiı I›Î_◊Ì ‹·›Î«· fi΋ı …ı ¿<·Ï√Ïfl ÷ıfiı ’΋÷ΠˉÎ. ’»Ì ÷ı ÁÎ◊‰Îfiı …‚‹Î_ «˘‚Ìfiı fiı ωWHÎfiı fiˆ‰ız ‘flÌfiı ’˘÷ı …‹÷ΠˉÎ. 13. ±fiı ’»Ì I›Î_◊Ì «ÎS›Î ±ı‰Î …ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ÷ı …ı ÷ı ¤Ò÷’flÌfiı ’ÎQ›Î. 12. ±fiı I›Î_ ÁÎZÎÌ√˘’΂ fi΋ı …ı ωWHÎ ÷ıfiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷Î ◊¿Î ’Î_« Ïÿ‰Á flËı÷ΠˉÎ. ÷ı ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’Î_«-ÁÎ÷ ¿‹_Õ‚ flıÕuÎ_ ÷ıfiı ’Ì √›Î. fiı ‹ËÌfiı ∂÷flÌfiı ÷◊Î ÁΤfl‹÷Ì fiÿÌfiı ∂÷flÌfiı fiı ¤Î· ÿıÂfiı μS·_CÎÌfiı ¤Ì‹fiÎ◊ ±Î‰÷ΠˉÎ. fiı ÷ı ÿ_Õ¿ÎflH›fiÌ ≠ÿÏZÎHÎÎ ¿flÌfiı fiÎÏÁ¿’fl ≠I›ı ±ÎT›Î.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 48 ‰«fiÎQ≤÷ ’»Ì ‰ÕfiÎ T≤ZÎ ÷‚ı ⁄ıÁÌfiı ’˘÷Îfi˘ ÏfiI›Ï‰Ï‘ ¿fl÷Î ◊¿Î Âη√˛Î‹fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Î ·ÎB›Î. “Âη√˛Î‹fiı ±ÎÀ·Ì ÷flÁ ·Î√Ì ÷Îflı ¤Ò¬ ’HÎ ËÂı ¬flÌ. ’HÎ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¿Î_¥ fiˆ‰ız ‘›Î˝fi_ fi◊Ì ‹ÎÀı ωWHÎfiı Â_ …‹ÎÕ̱ı ?” ±ı‹ ω«Îfl ¿flı »ı ÷ıÀ·Î‹Î_ ω∞ fiı ’Ή˝÷Ì ÷ı ’˘ÏÛΠμ’fl ⁄ıÁÌfiı ¿Î’ÕÌfiı ‰ıÊı I›Î_ ±Î‰Ìfiı ≠◊‹◊Ì … ∂¤Î_ Ë÷Î_. . ÷Îflı ÷ı Âη√˛Î‹fiı ’Îh΋Î_ ‹Ò¿Ìfiı ¿‹_Õ‚fiÌ ‘Îflı ¿flÌfiı VfiÎfi ¿flΉ‰Î ‹Î_Õu_ ÷ı …ıÀ·_ ’ÎHÎÌ flıÕu_ ÷ıÀ·_ Âη√˛Î‹ ’Ì √›Î. ¿ıflηΠflÎF›fiÎ ‰fly·Î fi΋fiÎ √΋‹Î_ ±Î ÷Ì◊˝ »ı. fiı I›Î_◊Ì …fiÎÿ˝fi12 √›Î. ÷ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌfiı ±ı‰Ì flÌ÷ı Âη√˛Î‹fiÌ ’ÒΩ ¿fl÷Î Ωı¥fiı ÷ıfiı ÁÎ◊‰˘ fiı ‹ÌÃ<_ ±Î’÷Î_ ˉÎ_. fiı I›Î_ h›_⁄¿ırfl ‹ËÎÿı‰fiÎ_ ÿ½fi ¿flÌfiı ÷Î’Ì fiÿÌ ≠I›ı ±ÎT›Î. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷Ì◊˝›ÎhÎÎfiı ¿fl÷Î ±ı‰Î …ı lÌËÏfl¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ı …ı ÷ı. fiı I›Î_◊Ì «ÎS›Î ÷ı fi‹˝ÿÎ fiÿÌfiı ∂÷flÌfiı ‹ËÌ fiÿÌfiı ’ÎQ›Î. ’»Ì …‚ ’Ìfiı I≤M÷ ◊›Î ΩHÎÌfiı ÷ı Âη√˛Î‹fiı «_ÿfiÎÏÿ¿ı ¿flÌfiı ’Ò…÷ΠˉΠ±fiı ±ı‹ ω«Îfl ¿fl‰Î ·ÎB›Î …ı.

÷‹ÎflÎ Ï’÷Î …ı ‘‹˝ ÷ı ≠◊‹ ≠›Î√ZÎıhÎfiı ωÊı ±‹ÎflÎ ◊¿Ì … ¤Î√‰÷Ì ÿÌZÎÎfiı ’ÎQ›Î Ë÷Î fiı ±‹ÎflÌ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı ‹‹ZÎ …fifiı ‘‹˝ ÁÏË÷ . ’»Ì ÷ı V‰Î‹Ì …ı ÷ı ÷ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌfiı Ωı¥fiı ⁄Ë ±Îfi_ÿ ’΋÷ΠˉΠfiı ÷ı‹fi_ …ı Á‰ı˝ T≤kÎÎ_÷ ÷ıfiı ’Ò»÷ΠˉÎ. ““Ëı ⁄˛õ«ÎflÌ ! ÷‹ı ÷˘ ±‹ÎflÎ »˘. ±fiı ÷ı‹fiı ÁΑ·ZÎHÎı ›@÷ ±ı‰Î lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ΩHÎÌfiı ÷ı ¤ı‚Î ’˘÷ı flËı÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı ÷ı ÷Ì◊˝‹Î_ flËıfiÎflÎ …ı …fi ÷ı‹fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ½fi ±Î’Ìfiı ÷◊Î ÷ı‹fi_ ±Lfi…‚ÎÏÿ¿ √˛ËHÎ ¿flÌfiı ÷ı‹fiı Á_ÁÎflfiÎ ⁄_‘fi ◊¿Ì »˘ÕΉ÷ΠˉÎ. ¿ı‹ …ı. √˘hÎ. ¿<‚. ±fiı ÷ı ·˘…’fl‹Î_ 쩉fiÎ ±‰÷Îfl ±ı‰Î …ı lÌfl΋Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷ıfiÎ ÏÂW› …ı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ÎÏÿ¿ ÁΑ ÷ı‹fiı ÿı¬÷ΠˉÎ. fiı rı÷ ‰VhÎ ’ı”›ÎÙ »ı. √v. ÷ı V‰Î‹Ì ¿ı‰Î »ı ? ÷˘ √˙fl fiı ’WÀ »ı ‹ÒÏ÷˝ …ıfiÌ ±ı‰Î »ı. ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı Á‰˝ ’˘÷Îfi_ T≤kÎÎ_÷ ÷ıfiı ±fiø‹ı ¿flÌfiı ωV÷Îflı ÁÏË÷ ¿Ëı÷ΠˉÎ. ‹Î÷ÎÏ’÷Î. fiı fiˆ„Wÿ ⁄˛õ«ÎflÌfiÎ ‰ıÊfiı ‘flÌ flèÎÎ »ı. I›Îflı ÷ı ‰Î÷νfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı V‰Î‹Ì …ı ÷ı ±Ï÷› ≠ÁLfi ◊›Î fiı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎÁ I›Î_ flËÌfiı ’»Ì I›Î_◊Ì ÷ı ÁΑ ¤ı‚Î «ÎS›Î ÷ı Ï√flfiÎfl ’‰˝÷fiÌ »Î›Î‹Î_ …ı ’Ì’·ÎHÎ_ √΋ ÷ı‹Î_ flèÎÎ …ı fiflÏÁ_Ë ‹Ëı÷Î fi΋ı ⁄˛ÎõHÎ ÷ıfiÎ CÎflfiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi ±ı‰Î …ı lÌfl΋Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷ıfiÎ_ ÿ½fi Á_‰÷ 1856 ±œÎflÁ˘ fiı »M’fifiÎ F›ıWà ‰Ïÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á ¿fl÷ΠˉÎ. ÷◊Î ’˘÷Îfi˘ …ı ‰ˆflÎB› ÷◊Î ’˘÷ı …ı‹ V‰…fifi˘ I›Î√ ¿›˘˝ ÷◊Î ’˘÷ı …ı‹ ‰fi‹Î_ Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flèÎÎ ÷◊Î ’˘÷ı …ı‹ fiÎfiÎ ≠¿Îflı ÷’ç›Î˝ ¿flÌ ÷◊Î ’˘÷ı …ı‹ ±WÀÎ_√›˘√ ÁÎK›˘ ÷◊Î ’˘÷ı …ı‹ ÷Ì◊˝›ÎhÎÎ ¿flÌ ÷◊Î ÷ı ÷Ì◊˝‹Î_ flËıfiÎflÎ …ı ’ά_ÕÌ √v ÷ıfi˘ ’˘÷ı …ı‹ ’flÎ…› ¿›˘˝.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 49 …ı …ı ÷Ì◊˝‹Î_ ’˘÷ı √›Î ÷ı ÷ı ÷Ì◊˝fiı ωÊı flè΢ …ı ±‘‹˝ ÷ıfi˘ μE»ıÿ ¿fl÷ΠˉΠfiı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝fi_ V◊Î’fi ¿fl÷ΠˉÎ. ≥WÀÿı‰ ±ı Á‰ı˝fiı …ı‹ »ı ÷ı‹ ¿Ëı÷ΠˉÎ. ≠‰fl. ’»Ì ÷ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ …ı ÷ı ’˘÷Îfi_ …L‹V◊Îfi. ‰ıÿ. ±ı‰Î …ı V‰Î‹Ì ÷ıfiı ÁÎWÀÎ_√ fi‹V¿Îfl ¿flÌfiı fiı ‹‚Ìfiı V‰Î‹Ìfiı ’ÎÁı ⁄ıÁ÷ΠˉÎ. ±fiı ’»Ì I›Î_◊Ì «ÎS›Î …ı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ ÷ı …ı ÷ı Á_‰÷ 1856 ±œÎflÁ˘ fiı »M’fifiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 6 »Ãfiı Ïÿ‰Á ·˘…’fl‹Î_ ±Î‰÷ΠˉÎ.

’»Ì ’˘÷ı ±Ï÷› ≠ÌÏ÷±ı ¿flÌfiı ÷ı V‰Î‹Ìfiı Áı‰÷ΠˉÎ. I›Îflı ÷ı V‰Î‹Ì±ı “ÁËΩfi_ÿ” ±ı‰_ ’˘÷Îfi_ fi΋ ‘›Ù ÷◊Î ⁄Ì…\_ “fiÎflΛH΋Ïfi” ±ı‰_ fi΋ ‘›Ù. ±fiı ÷ı‹fiı ’˘÷Îfi˘ ±·˙Ï¿¿ ≠÷Î’ ÿı¬ÎÕÌfiı ’˘÷Îfiı ωÊı ÷ı‹fiÎ_ Ï«kÎfiı ÷ÎHÎÌ ·ı÷ΠˉÎ. ⁄˛õ«ÎflÌ fiı B≤ËV◊ Ë÷Î ÷ı‹fiÌ Á÷˚ÂÎVhÎfiÎ μ’ÿıÂı ¿flÌfiı Á_¤Î‰fiÎ ¿fl÷ΠˉÎ. ’»Ì lÌÁËΩfi_ÿ V‰Î‹Ì …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ √vfiÌ …ı ÿıËÏø›Î ÷ıfiı ›◊Îωϑ ¿flÌfiı fiı ‘‹˝‘flfiı μ’ÎÕÌ ·ı÷ΠˉÎ. {ηΉÎÕ. ¿E». ËηÎfl. ’»Ì ÷ı V‰Î‹Ì …ı ÷ı Á‰˝ ÁΑ√HÎı Á_’Lfi fiı ±Ï÷ Á‹◊˝ ±ı‰Î …ı fiÎflΛH΋Ïfi ÷ıfiı Ωı¥fiı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ …ı ‘‹˝‘fl ÷ı fiÎflΛH΋Ïfifiı Á˘Ó’Ìfiı ’˘÷ı Á_‰÷ 1858 ±œÎflÁ˘ fiı ±ßΉfifiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ ÷ıflÁfiı Ïÿ‰Á ÿıËI›Î√ ¿flÌfiı ’λΠ⁄ÿÏfl¿Îl‹fiı ωÊı …÷ΠˉΠfiı ÿ‰Î˝ÁÎfiÎ ÂÎ’ ◊¿Ì ‹¿Î÷ΠˉÎ. ¿ÎÏÛΉÎÕ.”” ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ …ı V‰Î‹ÌfiÎ_ ‰«fi ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌfiÌ·¿_à ⁄˛õ«ÎflÌ …ı ÷ı ±Ï÷› ≠ÁLfi ◊›Î ◊¿Î ÷ı V‰Î‹Ì ’ÎÁı flËı÷ΠˉÎ. iÎÎfi ±fiı ‰ˆflÎB›ı ›@÷ …ı ¤„@÷ ÷ıfiı ≠‰÷ν‰÷Î ◊¿Î fiı ±‘‹˝fi˘ μE»ıÿ ¿fl÷Î ◊¿Î fiı ±‘‹a ±ı‰Î …ı ’ά_ÕÌ ±ÁflÎ_ √v ÷ı‹fi˘ ’flΤ‰ ¿fl÷Î ◊¿Î ω«fl÷ΠˉÎ. ±fiı lÌfl΋Îfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÎ ±ÎÏl÷ …ı ÁΑ. …ı …ı ÿıÂfiı ωÊı ω«›Î˝ ÷ı ÷ı ÿıÂfiÎ …ı …fi ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ_ ±·˙Ï¿¿ ±ˆr›˝fiı Ωı¥fiı CÎHÎο ±ÎÏl÷ ◊÷ΠˉΠfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fi_ ≠¿À ≠‹ÎHÎ ¤…fi ¿fl÷ΠˉÎ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 50 ‰«fiÎQ≤÷ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷fi˘ μ’ÿı ¿fl÷Î ◊¿Î ¿˘Á· ÿı‹Î_ flèÎÎ Ë÷Î. √…flÎ÷ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı Á‰ı˝ ÿı ÷ı‹fiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ ≠÷Î’fiı ωV÷Îfl÷Î ◊¿Î fiı ‘‹˝. ’»Ì Á_‰÷ 1857 ±œÎflÁ˘ fiı ÁkÎΉfifiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á ÷ı V‰Î‹Ì ◊¿Ì ¤Î√‰÷Ì ÿÌZÎÎfi_ √˛ËHÎ ¿fl÷ΠˉÎ. ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ‹fiW›fiı ÷˘ √˘·˘¿fiı ‹K›ı …ı ±ZÎfl‘΋ ÷ıfiı ωÊı ·Z‹Ì. ÷ı ‰Îfl ’»Ì V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ÏÂW› …ı I›Î√Ì ÁΑ ÷◊Î ⁄˛õ«ÎflÌ ÷◊Î ¿ıÀ·Î¿ B≤ËV◊ ÁIÁ_√Ì ÷ı‹HÎı ‰ŸÀÎHÎÎ ◊¿Î Á˘flÃ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… …ı ÷ı ÷ı‹fiÎ μIÁÎËfiı ±◊ı˝ fiı ÷ı‹fiÌ ⁄Ï©fiÌ ºœ÷Îfiı ±◊ı˝ ’˘÷Îfi_ …ı fiÎfiÎ ≠¿Îflfi_ ±ˆr›˝ ÷ı Á‹ÎÏ‘±ı ¿flÌfiı ÿı¬ÎÕ÷ΠˉÎ. flÎÏ‘¿Î . ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… …ı ÷ı. ÷ı ‘‹˝fiÎ ÷‹ı ’hÎ »˘ fiı √HÎı ¿flÌfiı ÷˘ ÷‹ÎflÎ Ï’÷Î ◊¿Ì ’HÎ ±Ï‘¿ »˘. ¤Î·.

«øfi_ fi΋ ¿‹‚fiÌ ’Î_¬Õ̱˘ ÿı‰÷Î ÂflÌfl‹Î_ V◊Îfi 1. ±Î‘Îfl «Îfl ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ √HÎ’Ï÷ Ï·_√ ÷◊Î √ÿÎ (‹Ò·Î‘Îfl) ‰E«ı 2. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ¤Ò√˘‚ fiı ¬√˘‚ ωÊı flèÎÎ_ …ı ÿı‰÷ÎfiÎ_ V◊Îfi¿ fiı ±ˆr›˝ ÷ıfiı ÿı¬ÎÕ÷ΠˉÎ. V‰Mfi. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ÁÒ›˝fiÎ ‹_Õ‚fiı ωÊı ÏËflH›‹›’vÊw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ⁄˛õfl_‘˛ ËΩfl ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ ’fl‹ÎI‹Î ‹V÷¿‹Î_ . ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ⁄ÿÏfl¿Îl‹fiı ωÊı ‹Ïfi±ı ÁÏË÷ fiflfiÎflΛHÎw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ‰ˆ¿<_÷˘¿fiı ωÊı ·Z‹Ì fiı fi_ÿ-Áfi_ÿÎÏÿ¿ ’ÎÊ˝ÿı ÁÏË÷ ωWHÎw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ±„Bfi‹_Õ‚fiı ωÊı ›iÎ’vÊw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ±T›Î¿Ú÷ ‘΋fiı ωÊı ·Z‹Ì ±ÎÏÿ¿ „@÷±˘ fiı ’ÎÊ˝ÿı ÁÏË÷ ¤Ò‹Î’vÊw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ≠HΉfiÎ …ı fiÎÿ ÷ıfiı ÷I¿Î‚ Á_¤‚Ή÷ΠˉÎ. Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 14. ±ÎiÎÎ ⁄ı ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ √v P≤¿<ÏÀfiÌ ‹K›‹Î_ 7.’fl◊Îfl˘ 51 ±fiı lÌÿ΋ÎÏÿ¿ ’ÎÊ˝ÿı ÁÏË÷ lÌ¿ÚWHÎw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ‹ÏHÎ’Òfl¿ ÿÁ ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ ωWb fiÎϤ ’ÎÁı 4. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ZÎÌflÁ‹ƒfiı ωÊı ·Z‹Ì fiı ÂıÊfiÎ√ı ÁÏË÷ ›˘√ırflw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. V‰ÎÏ‘WÃÎfi » ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ ⁄˛õÎ Ï·_√ ’ÎÁı 3. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝ Áfl¬_ …ı ’˘÷Îfi_ ÷ı… ÷ıfiı ÿı¬ÎÕ÷ΠˉÎ. ÁÊ„M÷ ◊¿Ì ’fl fiı Á„E«ÿÎfi_ÿ »ı ·ZÎHÎ …ıfi_ fiı ƒWÀÎ »ı fi΋ …ıfi_ ±ı‰_ …ı ⁄˛õ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ rı÷¶Ì’fiı ωÊı ÏfiflLfi‹@÷ı ÁÏË÷ ‹ËÎ’vÊw’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ÷ı w’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ±Î‘ÎflÎÏÿ¿ …ı »˘ «ø14 ÷ıfiı ωÊı flèÎÎ ±ı‰Î …ı √HÎı ±ÎÏÿ ÿı‰÷Î ÷ı‹fiı M≤◊¿˚ M≤◊¿˚ ÿı¬ÎÕ÷ΠˉÎ. ωÂ© Á˘‚ ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ ∞‰ÎI‹Î ¿oà ’ÎÁı 6. ±fiÎË÷ ⁄Îfl ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ ω xÿ› ’ÎÁı 5. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ±Î‘Îfl fiı ’vÊÁÒ@÷fiı ωÊı ¿èÎÎ ±ı‰Î …ı ωflÎÀ’vÊ ÷ı w’ı ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ Ω√˛÷. ±Î‘ÎflÎÏÿ¿ » «ø ÷◊Î ÁÎ÷‹Î ⁄˛õfl_‘˛fi_ ›˘√Ϭ˘’ÏfiÊÿ(1/168-175)fiÎ ±Î‘Îflı Á_ZÎı’‰Hνfi — fi_.

’»Ì ÷ı Á‰ı˝ ‹÷‰ÎÿÌ …ı ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ_ ±·˙Ï¿¿ ±ˆr›˝-≠÷Î’fiı ÿı¬Ìfiı fiı fi‹V¿Îfl ¿flÌfiı ⁄˘S›Î …ı. ±ı hÎHÎ ÷˘ √˘’ÌfiÎ √HÎı ‰ŸÀÎHÎÎ fiı T≤_ÿΉfifiı ωÊı flèÎÎ fiı ⁄΂·Ì·Î±ı ¿flÌfiı ‹fi˘Ëfl‹ÒÏ÷˝ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ı w’ı ÿı¬÷ΠˉÎ.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ÷ı‹fi_ ≠Î◊˝fiΉ«fi ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷ı Á‰ı˝fiı ⁄ıÁÎflÌfiı fiı ’˘÷Îfiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ÷ı‹fiı ÷I¿Î‚ Á‹ÎÏ‘ ¿flΉ÷ΠˉÎ. ‹ÎK‰√˙Õırfl Á_’˛ÿΛ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 52 ‰«fiÎQ≤÷ ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ Á˘±ı Á˘ √Îμfiı »ıÀı flèÎÎ ±ı‰Î …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ ÷ı‹fiı ≠I›ZÎ ≠‹ÎHÎ ’˘÷Îfi_ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ±fiı …ı fl΋Îfi…-Á_≠ÿΛfiÎ Ë÷Î ÷ı ÷˘ fi_ÿ. ’HÎ ‰Îÿı ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ∞÷‰Îfiı ¿Î…ı ¿˘¥ Á‹◊˝ fi ◊›Î. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ »ıÀı flèÎÎ ±ı‰Î …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiı ωÊı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ≠Ï÷‹Îfiı ±Î√‚ ‘›Ù …ı fiˆ‰ız ÷ıfiı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiı ωV‹› ’‹ÎÕ÷Î ◊¿Î …‹÷ΠˉÎ. ±fiı …ı fl΋Îfi_ÿÌ 15. . «ˆ÷L› ‹ËÎ’˛¤ ¶ÎflÎ ’˛‰Ï÷˝÷ Á_’˛ÿΛ. ωW‰¿˚Áıfi fiı √vÕÎÏÿ¿ ’ÎÊ˝ÿı ÁÏË÷ ·Z‹ÌfiÎflΛHÎw’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ‹ÎÀı ±‹ÎflÎ …ı …ı ≥WÀÿı‰ »ı ÷ıfiÎ_ ÿ½fi ±‹fiı ¿Ú’Î ¿flÌfiı ¿flΉ˘. ÷ı‹fi_ ‹A› ‘΋ T≤_ÿΉfi »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÿıËfiı I›Î√ ¿fl÷Î ±ı‰Î …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ ÷ı‹fiı ’˘÷ÎfiÎ ‘΋ ≠I›ı ·¥ …‰Îfiı ≥E»÷Î ◊¿Î I›Î_ ’˘÷ı ±Î‰Ìfiı ÷ı ¤@÷fiÎ √΋fiı ωÊı flèÎÎ ±ı‰Î …ı ⁄ÌΩ ¤@÷ ±◊‰Î ±¤@÷ ÷ı‹fiı ’HÎ ’˘÷Îfi_ ÁÎZÎÎ÷˚ ÿ½fi ÿı÷ΠˉÎ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÷‹ı ÷˘ ’fl‹ırfl »˘. ÷ı‹Î_ …ı ‰S·¤¿<‚fiı ±ÎÏl÷ ±ı‰Î ‰ˆWHΉ Ë÷Î ÷◊Î Ïfi_⁄ο˝-Á_≠ÿΛfiÎ Ë÷Î ÷◊Î ‹ÎK‰Ì15 Á_≠ÿΛfiÎ Ë÷Î. ±ı‰Ì flÌI›ı ‹‹ZÎ ±◊‰Î ‹‹ZÎ fiËŸ ±ı‰Î …ı …fi ÷ı‹fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ±·˙Ï¿¿ ±ˆr›˝fiı ÿı¬ÎÕ÷Î ±ı‰Î …ı lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… ÷ıfiı Ωı¥fiı ±Ï÷› ωV‹›fiı ’ÎQ›Î ±ı‰Î …ı ËΩfl˘ ‹fiW› ÷ı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‹÷fi˘ fiı √vfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fi˘ ±fiL› ±Îl› ¿flÌfiı ≠¿À ≠‹ÎHÎ ¤…fi ¿fl÷ΠˉÎ. ’»Ì CÎHÎο …ı ‹÷‰ÎÿÌ ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ… Á_√Î◊ı ω‰Îÿ ¿fl‰Î ±ÎT›Î. …ı ‹ÎK‰Ì Á_’˛ÿΛ. ‹ÎK‰√˙ÕÌ› ±fiı √˙ÕÌ› Á_’˛ÿΛ ‰√ıflı fi΋˘◊Ì ’HÎ ’˛ÏÁ© »ı. ±ı‰Î ◊¿Î ’˘÷’˘÷ÎfiÎ xÿ›fiı ωÊı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ≥WÀÿı‰w’ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ÿı¬÷ΠˉÎ. ’»Ì ÷ı Á‰ı˝ …ı ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ÿ½fi‹ÎhÎı ¿flÌfiı ¬ıÓ«Î¥ √›Î_ »ı fiÎÕÌ≠ÎHÎ …ı‹fiÎ_. Áfi_ÿ.

÷◊Î ±‘‹˝ fiı ’ά_Õ ÷ıfi˘ ‰Îfl_‰Îfl μE»ıÿ ¿fl÷ΠˉÎ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 53 Ë÷Î ÷ı ÷˘ ÁÌ÷Î. ±fi«fl˘. ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… …ı ÷ı ’˘÷Îfiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ∞‰fi_ …ı ‹Ò‚ ±iÎÎfi ÷ıfi˘ fiΠ¿fl÷Î ◊¿Î M≤J‰Ìfiı ωÊı fiΠ’ÎQ›˘ ±ı‰˘ …ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ÷ıfi_ wÕÎ ≠¿Îflı V◊Î’fi ¿fl÷ΠˉÎ. ±fiı …ı ÿı‰ÌfiÎ μ’ÎÁ¿ Ë÷Î ÷ı ÷˘ ÿı‰Ìw’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı ›iÎfiı ωÊı ËΩfl˘ ⁄˛ÎõHÎfiı Ï‹WÀ ±Lfiı ¿flÌfiı I≤M÷ ¿flΉ÷ΠˉÎ. ·Z‹HÎ fiı Ëfi‹Îfiı ›@÷ ◊¿Î ÏÿT› ÏÁ_ËÎÁfi μ’fl ⁄ıÃÎ ±ı‰Î …ı lÌfl΋«_ƒ∞ ÷ı w’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ‹ËÎvƒ fiı ±Ï÷vƒÎÏÿ¿ ›iÎ ÷ıfiı ¿flΉ÷ΠˉÎ. ⁄˛ÎõHÎ fiı ÿı‰÷Î ÷ı‹fi_ …ı ’Ò…fi ÷◊Î ¤˘…fiı ¿flÌfiı I≤„M÷ ÷ıfiı ‰Îfl_‰Îfl ¿flΉ÷ΠˉÎ. ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹ÎÏ‘±ı ¿flÌfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ≥WÀÿı‰w’ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı Ωı¥fiı fiı Á‰˝fiÎ ¿ÎflHÎ ΩHÎÌfiı fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‹÷fi˘ I›Î√ ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fi˘ ºœ ±Îl› ¿fl÷ΠˉΠfiı ≠¿À ≠‹ÎHÎ ¤…fi ¿fl÷ΠˉÎ. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ’˘÷ı F›Î_ F›Î_ ω«›Î˝ I›Î_ I›Î_ flèÎÎ …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fi ÷ı‹fiÌ ±Î√‚ ‰HÎνl‹fi˘ ‘‹˝ ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfi ÷◊Î ‰ˆflÎB› ÷◊Î ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ iÎÎfi ÷◊Î ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ¤„@÷ ±ı‹fiÎ …ı ⁄Ë ≠¿ÎflfiÎ ¤ıÿ ÷ı‹fiı ωV÷Îflı ¿flÌfiı ›◊Î◊˝’HÎı ¿Ëı÷ΠˉÎ. ÷◊Î ÏË_Áαı flÏË÷ ±ı‰Î …ı ωWHÎ›Î√. ±fiı …ı √HÎ’Ï÷fiÎ μ’ÎÁ¿ Ë÷Î ÷ı ÷˘ ‹ËÎ√HÎ’Ï÷w’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ±fiı ÁΑ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÏfiI› ≠I›ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiı ±Îfi_ÿ ’‹ÎÕ÷Î ±ı‰Î …ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÷ı …ı ÷ı lÌ√œÕÎ fi√flfiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ ±ı‰Î …ı ±¤› fi΋ı flÎΩ fiı ÷ıfiÌ ’hÎ̱˘ fiı ÷ıfi˘ ’hÎ ±ı Á‰ı˝fiÌ ¤„@÷fiı ‰Â ◊¥fiı ±ı‹fiı CÎıfl ’˘÷ı Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flËı÷ΠˉÎ. ±fiı …ı ˆ‰Ì Ë÷Î ÷ı ÷˘ ’Ή˝÷Ì fiı ≠‹◊√HÎı16 ÁÏË÷ …ı ω∞ ÷ı w’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ±fiı ‰‚Ì ‘fiÎœu ±ı‰Î …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ B≤ËV◊ ÁIÁ_√Ì ÷ı ’ÎÁı CÎHÎÎ_¿ ±LfiÁhÎ ¿flΉ÷ΠˉÎ. ±fiı …ı ›‰fi Ë÷Î ÷ı ÷˘ ’ı√_⁄flw’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı ⁄˛ÎõHÎfiı ⁄Ë ≠¿ÎflfiÎ_ ÿÎfi ÿı‰ÎÕ÷ΠˉÎ. . ω∞fiÎ ±ı¿ ’˛¿ÎflfiÎ √H΢. ±fiı …ı ÁÒ›˝fiÎ μ’ÎÁ¿ Ë÷Î ÷ı ÷˘ ÁÒ›˝fiÎ ‹_Õ‚fiı ωÊı flèÎÎ …ı ÏËflH›‹›’vÊ ÷ı w’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ±fiı I›Î_ 16. ±fiı …ı Â_¿flΫΛ˝fiÎ ‹÷‰Î‚Î Ë÷Î ÷ı ÷˘ ⁄˛õF›˘Ï÷w’ı ÿı¬÷ΠˉÎ. ±fiı …ˆfi Ë÷Î ÷ı ÷˘ ÷Ì◊Ù¿flw’ı ÿı¬÷ΠˉÎ.

±ı‰Î …ı lÌÁËΩfi_ÿ V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ… ÷ıfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ …ı Ï«Ë˚fi ÷ı ≠◊‹ ·¬Ì±ı »Ì±ı ó lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ⁄ı «flHÎÎflω_ÿfiÎ_ ÷‚Î_‹Î_ ∂K‰˝flı¬Î »ı. ±fiı …‹HÎÎ ’√fiÎ ±_√ÒÃÎfiÎ fi¬‹Î_ ±ı¿ ∂¤Ì flÎ÷Ì flı¬Îfi_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ ‰VhÎ. ±fiı …‹HÎÎ ’√fiÎ ±_√ÒÃÎfiÎ ◊Õ‹Î_ ∂K‰˝flı¬Îfiı ‹‚÷_ ›‰fi_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ‰‚Ì ±ı ∂K‰˝flı¬Îfiı ‹‚÷_ … ŒHÎÎfiÎ ◊Õ‹Î_ ±ı¿ T›˘‹fi_ Ï«Ë˚fi »ı. ±Î¤ÒÊHÎ. fiı ⁄ı ’√fiÎ_ ±_√ÒÃÎ fiı ±Î_√‚̱˘fiÎ …ı fi¬ ÷ı fl@÷ »ı fiı ∂’Õ÷Î »ı fiı ÷ı…V‰Ì »ı. ≠⁄˘Ï‘fiÌ ±ı¿ÎÿÂÌ. ±fiı ÕÎ⁄Î ’√fiÌ ∂K‰˝flı¬ÎfiÌ ÕÎ⁄Ì ¿˘flı U›Î‹ ±ı‰Î_ ⁄ı Ï«Ë˚fi ’ÎÁı ’ÎÁı »ı. ±fiı ⁄ı ’√fiÎ_ ±_√ÒÃÎ fiı ±Î_√‚̱˘fiÌ μ’fl {ÌHÎÎ_ {ÌHÎÎ_ fiı ¿˘‹‚ ±ı‰Î_ fl˘‹fiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ÷ı μIÁ‰fiı ωÊı ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ⁄˛õ«ÎflÌ ÷◊Î ÿıÂ-ωÿıÂfiÎ …ı ËÏfl¤@÷ ÁIÁ_√Ì ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Îfiı ±◊ı˝ ‰Îfl_‰Îfl ±Î‰÷ΠˉÎ. fiı ±ı … ±_√ÒÃÎfiı ⁄ÎËıfl·ı ’Õ¬ı ±ı¿ Ï÷· »ı. ‹IV›. ±fiı ±ı ±_√ÒÃÎfiÌ ’ÎÁıfiÌ …ı ±Î_√‚Ì ÷ıfi_ …ı ±_√ÒÃÎfiÌ ¿˘flfi_ ’Õ¬_ ÷ı‹Î_ ±ı¿ Ï÷·17 »ı. ±fiı ÕÎ⁄Î ’√fiÎ ÷‚΋Î_ ∂K‰˝flı¬Îfiı ⁄ı ¿˘flı ‘fiÊ. ±WÀ¿˘HÎ. V‰„V÷¿. √˘’ÿ. ±fiı ÷ı …‹HÎÎ ’√fiÎ ÷‚΋Î_ ∂K‰˝flı¬ÎfiÌ ⁄ı› ¿˘flı ¿‹‚. ±fiı ⁄ı ’√fiÌ …ı ⁄ÎËıflfiÌ CÎÒ_À̱˘ fiı ÷ı◊Ì 17. fl΋fi‰‹Ì. ’W’ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı ’ÒΩfiÌ Á΋√˛Ì±˘ ÷ıHÎı ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ’Ò…÷ΠˉÎ. . ±‘˝«_ƒ ±ı‹fiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı. ±_¿<Â. ±fiı ÷ı μIÁ‰fiı ωÊı lÌ∞‹ËÎflÎ… …ı ÷ı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÌ ¤˘…fi-Á΋√˛Ì±˘ ¿flΉÌfiı ËΩfl˘ ÁΑfiı ÷◊Î ⁄˛ÎõHÎfiı CÎHÎο ≠¿Îflı ‰Îfl_‰Îfl I≤M÷ ¿fl÷ΠˉÎ. Ïhο˘HÎ. K‰…. ÷ı ¿ı‰Ì »ı ? ÷˘ ±_√ÒÃÎfiÌ ’ÎÁıfiÌ …ı ±Î_√‚̱˘ ÷ıfiÌ ⁄ı› ¿˘flı fiÌ¿‚Ì »ı fiı ’ÎfiÌfiı ⁄ı› ¿˘flı fiÌ¿‚Ì »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 54 ‰«fiÎQ≤÷ flèÎÎ ◊¿Î …L‹ÎWÀ‹Ì. ±fiı ⁄ı ’√fiÎ_ ÷‚Î_ fl@÷ »ı. …_⁄Œ‚ ±ı‹fiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı. ‰Ø. ¿‚Â. ±fiı …‹HÎÎ ’√fiÌ »ıS·Ì ±Î_√‚ÌfiÎ ⁄ÎËıflfiÎ ’լ΋Î_ fi¬fiÌ ’ÎÁı ±ı¿ Ï÷· »ı. Ë÷ÎÂfiÌ ±fiı ±Lfi¿>À ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı μIÁ‰fiÎ Ïÿ‰Á ÷ıfiı ωÊı ¤Îflı ¤Îflı Á΋√˛Ì±˘ ‹_√ΉÌfiı ‹˘ÀÎ μIÁ‰ ¿flΉ÷ΠˉÎ. ÷· …ı‰Õ<_ Ï«Ë˚fi. «_ÿfi. ±fiı ⁄ı ’√fiÎ ±_√ÒÃÎ fiı ÷ıfiÌ ’ÎÁıfiÌ ⁄ı ±Î_√‚̱˘ ÷ı μ’fl «Î¬ÕÌfiÎ CÎÁÎflÎfiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı.

±fiı »Î÷Ìfiı ‰E«ı ±‘˝«_ƒfiı ±Î¿Îflı ’Î_« ÷Á19 ’ˢ‚_ fiı …flο flÎ÷_ ±ı‰_ ±ı¿ ‹˘À<_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı …‹HÎÌ ¿>¬‹Î_ ±ı¿ ‹˘À˘ Ï÷· »ı fiı ÷ıfiÌ ’ÎÁı ⁄ÌΩı fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ±fiı ±ı ’√fiÎ ÁÎ◊‚fiı ⁄ÎËfl·Ì ¿˘flı ±ı¿ ‹˘À<_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ±ı ’√fiÎ œŸ«HÎfiı ⁄ÎËıfl·ı ’Õ¬ı ±ı¿ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ±ı Ï÷·◊Ì ÕÎ⁄Ì ¿˘flı ⁄ı ±Î_√‚fiı »ıÀı ±ı¿ Ï÷· »ı. ±fiı ¿ÏÀ¤Î√fiı ωÊı ⁄ı ¿˘flı ‘˘Ï÷›_ ’Ëı›Î˝fiÎ CÎÁÎflÎfiÎ_ U›Î‹ Ï«Ë˚fi »ı. ’_„@÷. ±fiı ÕÎ⁄ı ’Õ¬ı ¿>¬◊Ì ¨«ı fiı ⁄√·◊Ì ËıÃı ‹˘ÀÎ «Îfl Ï÷·fiÌ ±ı¿ ∂¤Ì ËÎfl »ı. ±fiı ÕÎ⁄Ì ¤ΩfiÎ ‹Ò‚◊Ì 18. “±fiı ÷ı … ⁄√· fiÌ«ı hÎHÎ Ï÷·fiÌ ±ı¿ ∂¤Ì ËΛ˝ »ı” . ÷ı‹Î_ …‹HÎÌ ¿˘flı ÷˘ fiÎϤfiÎ ¿Î_ÃÎ μ’fl »ı fiı ÕÎ⁄Ì ¿˘flı ÷˘ fiÎϤ◊Ì …flο »ıÀı »ı. 19. ±fiı ⁄ı V÷fi◊Ì μ’fl ⁄ı »Î’fiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î hÎHÎ Ï÷·fiÌ fi˘Ó‘ “±˘flÎ ±Î‰˘ U›Î‹ VfiıËÌ” ÷◊Î “¿Ì∞±ı K›Îfi lÌ‘‹˝fiÎ ’hÎfi_” ±ı ’˛ı‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì flÏ«÷ ¿Ì÷˝fi˘‹Î_ »ı. fiı ÷ı◊Ì ÕÎ⁄Ì ¿˘flı ⁄ı ÷Áfiı »ıÀı ÕÎ⁄Î V÷fi◊Ì μ’fl ±ı¿ Ï÷· »ı. 20. ±fiı ±ı Ï«Ë˚fifiı ‰E«ı …flο ÕÎ⁄Ì ¿˘flı ±ı¿ ‹˘À˘ Ï÷· »ı. fiı ÷ı »Î’fiÎ Ï«Ë˚fifiı ’Õ¬ı ⁄ÎËıfl·Ì ¿˘flı fiÎfiÎ «Îfl Ï÷· »ı. ·Î≥fi. ±fiı ÕÎ⁄Î ’√fiÌ CÎÒ_ÀÌ◊Ì ’Î_« ÷Á ¨«˘ fi‚Ìfiı μ’fl ±ı¿ ‹˘À˘ Ï÷· »ı. ±fiı ÁÿÎ ÂÌ÷‚ ±ı‰_ …ı μÿfl ÷ı μ’fl ÏhΉ‚Ì ’Õı »ı. ±Î hÎHÎ Ï÷· ‹‚Ìfiı ¿<· hÎıÁà Ï÷· ◊Λ »ı. ∫« …ı‰_ ±ı¿ ‹Î’.±Î ’HÎ ÁÎ◊ı Á‹…‰_. √…fi˘ «˘‰ÌÁ‹˘ ¤Î√.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 55 ËıÃı ±ÎÁfifiÎ CÎÁÎflÎfiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı …‹HÎÌ ¤Ω‹Î_ ‹Ò‚◊Ì hÎHÎ ÷Á ËıÃ<_ ±ı¿ »Î’fi_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı xÿ›fiı ωÊı fl˘‹fi_ l̉IÁÏ«Ë˚fi »ı. ±fiı ÷ı ‰«·Î Ï÷·◊Ì ⁄ı ÷Á μ’fl ±ı¿ Ï÷· »ı. ±fiı …‹HÎÎ ’√fiÌ CÎÒ_ÀÌ◊Ì ’Î_« ÷Á ¨«˘ fi‚Ìfiı μ’fl ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ËΛ˝. fiı ÷ı◊Ì μ’fl ’ÎÁı … ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ±fiı …‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ À«·Ì ±Î_√‚ÌfiÎ ‹Ò‚◊Ì μ’fl ±‘ν ±Î_√‚fiı »ıÀı ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ÷ı …‹HÎÌ ¿˘flı ¿Î_¥¿ ωÂıÊ «œ÷_ »ı.18 fiı ÷ıfiÌ ’ÎÁı ⁄ÎËıfl·Ì ¿˘flı ±ı¿ ⁄Ì∞ fiÎfiÎ «Îfl Ï÷·fiÌ ∂¤Ì ËÎfl »ı. ±fiı …‹HÎÌ ¿>HÎÌ◊Ì ËıÃÎ fiı ¿Î_ÕÎ◊Ì ¨«Î ⁄ı Ï÷· »ı. ±fiı ¨ÕÌ fiı √˘‚ ±ı‰Ì …ı fiÎϤ ÷ıfiÌ ⁄ı ¿˘flı Ï÷· »ı. ±fiı fiÎϤ◊Ì μ’fl ⁄ı ÷Áfiı »ıÀı hÎHÎ Ï÷· »ı. ±fiı …‹HÎÌ ¤ΩfiÌ ’ÎÁı ‹Î_Ëı·Ì ¿˘flı ∂¤Ì ±˘Y›ı20 «Îfl Ï÷· »ı. ÷ı‹Î_ ⁄ı fi‚ÌfiÌ μ’fl ±ı¿ ±ı¿ »ı fiı ±ı¿ ‰E«ı »ı. .

±fiı ⁄ı ËÎ◊fiÎ …ı fi¬ ÷ı fl@÷ »ı fiı ∂’Õ÷Î »ı fiı ÷ı…V‰Ì »ı. ±fiı ÷ı ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fifiı ¿flfiÎflÎ …ı 21. fiı ÷ı fi¬fiÎ …ı ±√˛¤Î√ ÷ı ±Ï÷ ÷ÌZHÎ »ı. ±fiı ÕÎ⁄Î ËÎ◊fiÎ ±_√ÒÃÎ ’ÎÁıfiÌ …ı ±Î_√‚Ì ÷◊Î ‰«·Ì ±Î_√‚Ì ±ı ⁄ıfiÌ ‰E«ı ±ı¿ Ï÷· »ı. fiı ‰‚Ì ÷ı◊Ì ËıÃ˘ ⁄ÌΩı Ï÷· »ı. ±fiı ϬÎ◊Ì ’»‰ÎÕı …‹HÎÌ ¿˘flı hÎHÎ Ï÷· »ı. ±fiı ÷΂‰ÎfiÌ μ’fl ±ı¿ ‹˘À˘ Ï÷· »ı. ±fiı …‹HÎÎ ¿ÎfifiÌ ⁄ÒÀÌ μ’fl ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ±fiı ±ı Ï÷·◊Ì ¨«˘ fiı ±Î_¬fiÎ ¬ÒHÎÎ◊Ì ËıÃ˘ ’ÎÁı … ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ±fiı Ï…Ë˚‰Î ÷ı ¿‹‚fiÎ ’hÎ Áfl¬Ì fl@÷ »ı. ±fiı …‹HÎÌ ¬fl’ÕÌ21 μ’fl ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ±fiı ⁄ı ¿>HÎÌ U›Î‹ »ı. ±fiı ‰‚Ì ··ÎÀfiı ωÊı …‹HÎÌ ¿˘flı ¿ıÂ◊Ì ËıÃ<_ ±ı¿ Ï«Ë˚fi »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 56 ‰«fiÎQ≤÷ hÎHÎ ÷Á ËıÃ<_ ±ı¿ »Î’fi_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ±ı ωfiÎ ⁄ÌΩ ’HÎ {ÌHÎÎ {ÌHÎÎ Ï÷· ÷ı ÂflÌfl‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ »ı. ±fiı ÕÎ⁄Î ËÎ◊fiÎ ’˘Ó«Î μ’fl ±ı¿ Ï÷· »ı. . ±fiı ⁄ı Ë◊ı‚ÌfiÎ_ ‹Ò‚◊Ì μ’fl ±Îà ÷Á ¨«Î_ ⁄ı »Î’fiÎ_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ⁄ı fiıhÎfiÌ …ı ËıÃ·Ì fiı μ’·Ì ’Î_’H›˘ ÷ı◊Ì μ’fl fiı ËıÃı {ÌHÎÌ {ÌHÎÌ ¿fl«·Ì±˘ ’Õı »ı. ±fiı ‹¬‹Î_ …‹HÎÌ ¿˘flı ËıÃ·Ì …ı ≠◊‹◊Ì ÕÎœu ÷ı‹Î_ U›Î‹ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ÕÎ⁄Î ¿Îfifiı ‹Î_Ëı·Ì ¿˘flı U›Î‹ Ï⁄_ÿfi_ Ï«Ë˚fi »ı. ±fiı ÿÎœÌ◊Ì ËıÃ˘ ±ı¿ Ï÷· »ı. ±fiı ÷ı ‹ÒÏ÷˝ ’WÀ »ı fiı ±Ï÷› ¢¤Î›‹Îfi »ı. ±fiı ¿fl˘Õ◊Ì …‹HÎÌ ¿˘flı ‰Î_ÁÎfiÌ ‹K›ı «Îfl Ï÷· »ı. ±fiı ωÂ΂ fiı ∂’Õ÷_ ±ı‰_ …ı ··ÎÀ ÷ıfiı ωÊı Ï÷·¿fiı ±Î¿Îflı ∂¤Ì ⁄ı flı¬Î »ı. ±fiı fiÎÏÁ¿ÎfiÌ ’ÎÁı …‹HÎÌ ¿˘flı ±ı¿ ‹˘À˘ Ï÷· »ı. …‹H΢ ¬¤˘. ±fiı ϬÎ◊Ì ±Î√‚ Á‹Ì’ı ±ı¿ Ï÷· »ı. ±fiı ÕÎ⁄Î ¬¤Î◊Ì ⁄ı ±Î_√‚ ËıÃ˘ ‰Î_Á΋Î_ ±ı¿ fl˘‹ı ÁÏË÷ ±ı¿ ‹˘À˘ Ï÷· »ı. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ …ı ‹ÒÏ÷˝ ÷ı ±Ï÷› w’ fiı Á_ÿfl÷Î fiı ‹‘fl÷Î ÷ıHÎı ›@÷ »ı. ±fiı ¿_ÃfiÎ ¬ÎÕÎfiÌ ‰E«ı ±ı¿ Ï÷· »ı fiı ±ı Ï÷·◊Ì …flο »ıÀı ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. fiı ±ı Ï÷·◊Ì ËıÃ˘ ±ı¿ Ï÷· »ı. ±fiı ¿fl˘ÕfiÌ ÕÎ⁄Ì ¿˘flı Õ˘¿◊Ì ⁄ı ÷Á ËıÃ˘ ±ı¿ Ï÷· »ı. ±fiı ÕÎ⁄Ì ¿>HÎÌ◊Ì ⁄ı ÷Á ËıÃ˘ ËÎ◊fiı μ’·ı ¤Î√ı ±ı¿ Ï÷· »ı. ±fiı ±ı ±_√ÒÃÎ ’ÎÁıfiÌ ±Î_√‚ÌfiÎ fi¬fiÌ ’ÎÁı ‹Î_Ëı·Ì ¿˘flı ±ı¿ fiÎfi˘ Ï÷· »ı. ±fiı ⁄ı ËÎ◊fiÎ_ …ı ÷‚Î_ ÷ı fl@÷ »ı fiı ÷‚Î_‹Î_ …ı flı¬Î±˘ ÷ı ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ U›Î‹ …HÎΛ »ı. ±fiı fiÎÏÁ¿Îfiı μ’fl ÂÌ‚ÌfiÎ_ «ÎÃÎ_fiÎ_ {ÌHÎÎ_ {ÌHÎÎ_ Ï«Ë˚fi »ı.

«flHÎ ±ÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ±_√ ÷ı Á΋σ¿ ÂÎVh΋Î_ …ı‰Î_ ¿èÎÎ_ »ı ÷ı‰Î_ »ı. ±fiı ÁΑ. ±fiı …‹‰Î ⁄ıÁı I›Îflı ±˘œ‰ÎfiÎ ‰VhÎfiı ¿Îfifiı ’»‰ÎÕı flάÌfiı fiı ¿Îfifiı μCÎÎÕÎ flάÌfiı …‹‰Î ⁄ıÁı »ı. ËÏfl¤@÷fiı 22. ±fiı …‹÷Î ◊¿Î ±˘Õ¿Îfl ¬Î¥fiı ’ıÀ μ’fl ËÎ◊ Œıfl‰‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı ÷ı ‹ÒÏ÷˝ CÎfiU›Î‹ »ı fiı ÂÎ_÷ V‰¤Î‰ı ›@÷ »ı. ±fiı ÷ı ’»Ì VfiÎfi ¿flÌfiı fiı ‘˘›ı·_ …ı ¿˘v_ ÁÒZ‹ ‰VhÎ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÂflÌflfiı ·Ò¥fiı ’»Ì ∂¤Î ◊¥fiı ’Ëıfl‰ÎfiÎ ‰VhÎfiı ⁄ı ÁÎ◊‚ ‰E«ı ¤ı‚_ ¿flÌfiı ÷ıfiı ⁄ı ËÎ◊ı ¿flÌfiı Ïfi«˘‰Ìfiı ’»Ì ÁÎ◊‚fiı fiı ’√fiı ·Ò¥fiı ’»Ì ‘˘›ı·_ ÁÒZ‹ CÎÎÀ<_ …ı rı÷ ‰VhÎ ÷ıfiı ÁÎflÌ ’ıÃı ÷ÎHÎÌfiı ’Ëıflı »ı. ±fiı ’ÌflÁı ÷Îflı ·ÎÕ<. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ …ı ¿fl. ˉı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ …ı V‰Î¤Îω¿ «ıWÀÎ ÷ı ·¬Ì±ı »Ì±ı ó lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ÏfiI› ≠I›ı ’λ·Ì «Îfl CÎÕÌ22 ±◊‰Î hÎHÎ CÎÕÌ flÎÏhÎ flËı ÷Îflı ∂ÃÌfiı ÿÎ÷HÎ ¿fl‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ÷ı ’»Ì ⁄Ì…\_ ‘˘›ı·_ ÁÒZ‹ rı÷ ‰VhÎ ±˘œÌfiı fiı «Î¬ÕÌ μ’fl «œÌfiı ’˘÷Îfi˘ ÏfiI›Ï‰Ï‘ ¿flÌfiı …‹‰Î ’‘Îflı »ı. . ±fiı …‹÷Î_ …‹÷Î_ ’˘÷Îfiı …ı …Q›ÎfiÌ …HΠÁÎflÌ V‰Îÿ …HÎΛ ÷ı ⁄ÌΩ ¿˘¥¿ lıWà ËÏfl¤@÷ ’˘÷Îfiı ‹fi√‹÷Πˢ› ÷ıfiı ±’Ήı »ı. 1 CÎÕÌ = «˘‰ÌÁ Ï‹ÏfiÀ. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ¿˘¥¿ ¤@÷…fifiÌ μ’fl ≠ÁLfi ◊›Î ◊¿Î ’˘÷ÎfiÌ ≠ÁÎÿÌfi˘ ◊΂ ÷ıfiı ±Î’ı »ı ±◊‰Î ±’Ήı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 57 ¤@÷…fi ÷ı‹fiÎ_ ‹fifiı fiı fiıhÎfiı ËflÌ ·ı ±ı‰Ì ÷ı ‹ÒÏ÷˝ »ı. ±Î‰Ì flÌI›ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ …ı Ï«Ë˚fi ÷ı ’˘÷ÎfiÌ VQ≤Ï÷fiı ±fiÁÎflı ·A›Î_ »ı. ±fiı …‹‰Î ⁄ıÁı ÷Îflı μ√‹HÎ_ ±◊‰Î μkÎflÎÿ_ ‹¬ flάÌfiı ÕÎ⁄Î ’√fiÌ ’·Î_ÃÌ ‰Î‚Ìfiı fiı …‹H΢ ’√ ∂¤˘ flάÌfiı fiı ÷ı μ’fl …‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ ¿>HÎÌ flάÌfiı …‹ı »ı. ±fiı rı÷ ‰VhÎ ’Ëıfl‰ÎfiÌ »ı vÏ« …ıfiı ±ı‰Î …ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÷ı. ±fiı ÁΑfiı ’ÌflÁ‰_ ˢ› ÷Îflı ÕÎ⁄ı ¬¤ı ¬ıÁfiı fiÎ_¬Ìfiı fiı ÷ı ¬ıÁfiÎ »ıÕÎfiı ¿ıÕ Á_√Î◊ı ÷ÎHÎÌ ⁄Î_‘Ìfiı ’ÌflÁı »ı. …·ı⁄Ì ±ÎÏÿ¿ …ı …Q›ÎfiÌ …HÎÁ˘ ÷ıfi_ ‰Îfl_‰Îfl fi΋ ·ı÷Î ◊¿Î ’_„@÷‹Î_ ‰Îfl_‰Îfl Œflı »ı. ±fiı …‹÷Î_ …‹÷Î_ ‰Îfl_‰Îfl ’ÎHÎÌ ’̉Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı ÿ√˝’kÎfifiı ωÊı lÌ√˘’ÌfiÎ◊∞fiÌ ‹ÒÏ÷˝ …ıÀ·Ì ¨«Ì »ı ÷ıÀ·Ì … lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ‹ÒÏ÷˝ ¨«Ì »ı. ±fiı ’ωhÎ ±ı‰_ …ı …‹‰Î ⁄ıÁ‰Îfi_ V◊Îfi¿ I›Î_ …¥fiı ±ÎÁfi μ’fl ⁄ıÁı »ı.

±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… @›Îflı¿ ÷˘ ‰Êν ∑÷ ÷◊Î Âflÿ ∑÷fiı ωÊı ÿ√˝’kÎfifiı Á‹Ì’ı CÎı·Î fiÿÌfi_ Ïfi‹˝‚ …‚ ΩHÎÌfiı ÁΑ ÷◊Î ÁIÁ_√Ì ÁÏË÷ fiΔ‰Î ’‘Îflı »ı. ±fiı ‹Î◊ı ŒıÓÀ˘ ⁄Î_‘ı »ı ÷Îflı ŒıÓÀÎfiÎ »ıÕÎfi_ »˘√·_ ‹Ò¿Ìfiı ⁄Î_‘ı »ı ÷◊Î ŒıÓÀÎfiÎ ±ı¿ ±Î_ÀÎfi˘ ’ı« ¤˛Ò¿<ÏÀfiÌ ’Î_’HÎ μ’fl ·Î‰Ìfiı ⁄Î_‘ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ fiÿÌfiÎ ≠‰ÎËfiı ‹K›ı ∂¤Î flèÎÎ ◊¿Î ÁΑfiÌ ’ÎÁı ÷Î‚Ì ‰ΩÕÌfiı ¿Ì÷˝fi √‰flΉı »ı fiı ’˘÷ı ’HÎ ÷ı ¤ı‚Î ÷Î‚Ì ‰ΩÕ÷Î ◊¿Î μIÁÎËı ÁÏË÷ ¿Ì÷˝fi √Λ »ı. ±fiı …‚‹Î_ VfiÎfi ¿fl‰Î ’ıÁı »ı ÷◊Î VfiÎfi ¿flÌfiı fiÌÁflı »ı ÷Îflı ’˘÷Îfiı Ï≠› ±ı‰˘ ¿˘¥¿ ¤@÷…fi ⁄‚‰Îfi ˢ› ÷ıfiÎ ËÎ◊fiı ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊ı ¿flÌfiı {ηı »ı. …‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ ⁄√·‹Î_ ’ÁÎfl ¿flÌ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 58 ‰«fiÎQ≤÷ …‹ÎՉ΋Î_ ÷◊Î ’ÌflÁ‰Î‹Î_ ’˘÷Îfiı l©Î. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÕÎ⁄Î ËÎ◊fiı ¿ıÕu μ’fl ‹Ò¿Ìfiı fiı …‹HÎÎ ËÎ◊‹Î_ w‹Î·fiı ·¥fiı ÷ı …‹HÎÎ 23. fiı ’»Ì ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ‹Î◊ı ⁄Î_‘ı »ı. fiıhÎ ±fiı fiο ÷ıfiı ⁄ı ËÎ◊fiÎ_ ±_√ÒÃÎ fiı ±Î_√‚̱ı ¿flÌfiı ÿ⁄Ήı »ı. ±fiı @›Îflı¿ w‹Î·ı ›@÷ …ı …‹H΢ ËÎ◊ ÷ıfiı ˷Ή÷Î ◊¿Î «Î·ı »ı. ±fiı ’˘÷Îfiı ÿ½fiı ¿flÌfiı ËÊı˝ ›@÷ »ı ‹¬ …ıfiÎ_ ±ı‰Î …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fi ÷ı‹HÎı ÁÏË÷ fiÿÌfiÎ …‚◊Ì ⁄ÎËıfl fiÌÁflÌfiı fiÿÌfiÎ ¿Î_ÃÎfiı ωÊı ∂¤Î flèÎÎ ◊¿Î ≠◊‹fiÌ ’ıÃı ’Ëıflı·Î ‰VhÎfiı Ïfi«˘‰Ìfiı fiı ÂflÌflfiı ·Ò¥fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ÁÎflÌ ’ıÃı ÷ÎHÎÌfiı ’Ëıflı »ı. ÷◊Î ÕÒ⁄¿Ì ‹ÎflÌfiı {Î{Ì ‰Îfl ’»Ì fiÌ¿‚ı »ı ÷Îflı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿ μ’fl …‹HÎÎ ËÎ◊fiı Œıfl‰Ìfiı ¿˘√‚Î ¿fl‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı …‚‹Î_ ÕÒ⁄¿Ì ‹Îflı »ı ÷Îflı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿Îfi. . ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ’˘÷ı «Î·ı »ı ÷Îflı ‘˘‚Ì ’»ıÕÌfiı ±◊‰Î ‘˘‚Î ¬ıÁfiı ÕÎ⁄Î ¬¤Î μ’fl ±ÎÕÁ˘Õı23 fiÎ_¬Ìfiı …‹HÎÎ ËÎ◊fiı ˷Ή÷Î ◊¿Î «Î·ı »ı. ±fiı ÷ı fiÿÌfiÎ …‚fiı ‰¬ÎHÎ÷Î ◊¿Î ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiı ±Îfi_ÿ μ’Ω‰÷Î ◊¿Î ÷ı ¤@÷…fi ¤ı‚Î ⁄Ë ≠¿Îflı …‚øÌÕÎ ¿flı »ı. »Î÷ÌfiÎ ¤Î√ μ’fl ◊¥fiı ÕÎ⁄Î ¬¤Î ’fl fiÎ_¬‰_ ±ı‰Ì flÌ÷ı. ±Îÿfl ±fiı ≠ÁLfi÷Î ÷ı CÎHÎÌ »ı. ±fiı ÷ı ’»Ì ‘˘‚Î ¬ıÁfiı ÕÎ⁄ı ¬¤ı fiÎ_¬Ìfiı fiı ÷ı ¬ıÁfiÎ »ıÕÎfiı ¿ıÕu Á_√Î◊ı ÷ÎHÎÌ ⁄Î_‘Ìfiı ’»Ì Á_ÿfl ¤Îflı C΢ÕÌ μ’fl ±◊‰Î C΢ÕÎ μ’fl ±Á‰Îfl ◊¥fiı ËΩfl˘ …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fi ÷ı‹HÎı «Îflı ¿˘flı ‰ŸÀÎHÎÎ ◊¿Î fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ½fifiı ¿fl÷Î …ı ¤@÷…fi ÷ı‹fiÎ_ fiıhÎfiı ±Îfi_ÿ μ’Ω‰÷Î ◊¿Î ’˘÷Îfiı μ÷Îflı ’‘Îflı »ı.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 59 ËÎ◊fiı ˷Ή÷Π˷Ή÷Î «Î·ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiÌ ’ÎÁı ’˘÷ÎfiÎ ‰Î_ÁÎfiı ÿ⁄Ήı »ı I›Îflı ˈ›ÎfiÌ ÷‚ı ÷Ï¿›˘ flάÌfiı ÿ⁄Ήı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı ⁄ıÃÎ ◊¿Î ÕÎ⁄Î «flHÎÎflω_ÿfiÌ ∂K‰˝flı¬Î μ’fl ’˘÷ÎfiÎ …‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ ±Î_√‚Ìfiı ∂¤Ì Œıfl‰ı »ı. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ÁË…ı μ÷Ή‚_ «Î·‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı F›Îflı F›Îflı ⁄ıÁı ÷Îflı ⁄Ë‘Î ÷˘ ÷Ï¿›Îfi_ μÏÃ_√HÎ ¿flÌfiı ⁄ıÁı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ fiıhο‹‚fiı μCÎÎÕÎ_ flάÌfiı K›Îfi ¿fl÷Î ◊¿Î ⁄ıÁı »ı. fiı @›Îflı¿ ÷˘ √ÎÿÌ μ’fl ⁄ıÁı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ fl‹÷fiÌ ’ıÃı ÷ı ‹Î‚Îfiı ⁄ı‰ÕÌ ¿flÌfiı ⁄ı ⁄ı ‹HοΠ¤ı‚Î Œıfl‰ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ K›Îfi ¿fl÷Î ◊¿Î . fiı @›Îflı¿ ÷˘ «Î¿‚Î μ’fl ⁄ıÁı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ∞¤fiı ±ı¿ ¿˘flfiÎ ÿÎ_÷ ÷‚ı ÿ⁄ΉÌfiı ⁄ıÁ‰_ ±ı‰˘ ÁË… V‰¤Î‰ »ı. fiı @›Îflı¿ ÷˘ ‰Î÷ν ¿fl÷Î ◊¿Î ÷ı ‹Î‚Îfiı ¤ı‚Ì ¿flÌfiı ⁄ı ËÎ◊fiÎ_ ÷‚Î_ ‰E«ı flάÌfiı CÎÁı »ı. fiı @›Îflı¿ ÷˘ ‰VhÎı ¿flÌfiı œŸ«HÎfiı ⁄Î_‘Ìfiı ⁄ıÁı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ CÎHÎο ‹ÎHÎÁfiÌ ¤ÌÕ ◊Λ »ı fiı fl… ∂Õı »ı ÷Îflı ’˘÷ÎfiÌ fiÎÏÁ¿Î fiı ‹¬Îflω_ÿ ÷ıfiı ±ÎÕ˘ w‹Î· ÿı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı œ˘Ï·›Î μ’fl ⁄ıÁı »ı. fiı @›Îflı¿ ÷˘ ±˘»ÎÕı ÁÏË÷ √˘ÿÕ<_ ’Î◊›Ù Ë˘› ÷ı μ’fl ⁄ıÁı »ı. ±fiı F›Îflı ’˘÷ı «Î¬ÕÌ ’ËıflÌfiı «Î·ı »ı ÷Îflı «Î¬ÕÌfiÎ «À«À ÂOÿ ◊Λ »ı. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… F›Î_ F›Î_ ÁË…ı ⁄ıÃΠˢ› I›Îflı ÷·ÁÌfiÌ ‹Î‚Îfiı Œıfl‰ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ fiıhο‹‚fiı ‹Ÿ«Ìfiı K›Îfi ¿fl÷Î ◊¿Î ⁄ıÁı »ı. ±fiı ⁄ıÁı ÷Îflı @›Îflı¿ ÷˘ ’·Î_ÃÌ ‰Î‚Ìfiı ⁄ıÁı »ı. ±fiı ’˘÷ı «Î·ı »ı ÷Îflı ’˘÷ÎfiÌ ¿ıÕı «Î·÷Î …ı ¤@÷…fi ÷ı ÿ˘Õı ÷Îflı ‹Î_Õ ‹Î_Õ ¤ı‚ı «Î·Ì ¿ı ±ı‰Ì flÌ÷ı μ÷Ή‚Î «Î·ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ‹Î‚Î fi ˢ› I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊fiÌ ±Î_√‚ÌfiÎ_ ’‰˝fiı √HÎı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı œ˘Ï·›Î μ’fl ±◊‰Î ±ÎÁfi μ’fl ⁄ıÃÎ ◊¿Î ÷Ï¿›Îfi_ μÏÃ_√HÎ ¿flÌfiı fiı ’˘÷ÎfiÎ ’√fiı ·Î_⁄Î ¿flÌfiı fiı ’√ μ’fl ’√fiı ‹Ò¿Ìfiı ⁄ıÁ‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı ⁄ıÃÎ ◊¿Î ’˘÷ÎfiÌ Õ˘¿fiı ⁄ı ’ÎÁı ‹fl˘ÕÌfiı ¿ÕοΠ‰√ÎÕı »ı. fiı @›Îflı¿ ÷˘ œ˘Ï·›Î μ’fl ÷Ï¿›˘ ’Õu˘ ˢ› ÷ı μ’fl ⁄ıÁı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı ¿Î_¥¿ ¿Î›˝ ¿fl‰Îfiı ÷I’fl ◊›Î ◊¿Î ∂¤Î ˢ› ÷◊Î ‘Ìflı ‘Ìflı «Î·÷Πˢ› ÷Îflı ’˘÷ÎfiÎ …‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ ‹ÒÃÌ ‰Î‚Ìfiı ’˘÷ÎfiÎ …‹HÎÎ ÁÎ◊‚‹Î_ ‘Ìflı ‘Ìflı ‹Îfl‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı.

fiı ÷ıfiÌ VQ≤Ï÷ ◊Λ »ı I›Îflı ’˘÷Î ’ÎÁı …ı ¤@÷…fi ⁄ıÃΠˢ› ÷ı‹fiÌ Á΋_ Ωı¥fiı ‹_ÿ‹_ÿ ËÁı »ı. ÷Î‚Ì ‰ΩÕÌfiı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ «’ÀÌ ‰√ÎÕ÷Î ◊¿Î ÷ı ÁΑ ¤ı‚Î √ΉΠ·Î√ı »ı. ±ı‰˘ V‰¤Î‰ »ı. ÁÎ_A›. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ‰ÎÏ…_hÎ ‰ΩÕÌfiı ¿Ì÷˝fi √Î÷Πˢ› I›Îflı ’˘÷ı K›Îfi ¿flÌfiı ⁄ıÁı »ı. fiı ÷ı‹Î_ ¿˘¥¿ ¿ÃHÎ ≠ë ’Ò»ı ÷ıfi˘ μkÎfl fi ±Î‰Õı ÷˘ Á‰ı˝fiı ±Îfi_ÿ μ’Ω‰÷Î ◊¿Î ’˘÷ı μkÎfl ¿flı . ‰ˆflÎB›ı ›@÷ …ı ¤„@÷ ÷ı Á_⁄_‘Ì …ı …ı ‰Î÷ν ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiÌ ±Î√‚ ¿flı »ı. iÎÎfi. Á‰ı˝fiı »ÎfiÎ flάÌfiı ‰Î÷ν ¿flı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 60 ‰«fiÎQ≤÷ «‹¿Ìfiı Ω√ı »ı. ±fiı ¿◊Î ‰_«Î‰÷Πˢ› I›Îflı ‰Îfl_‰Îfl “Ëflı” ±ı‰Î ÂOÿfi_ μE«ÎflHÎ ¿flı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiÌ Á¤Î‹Î_ ⁄ıÃÎ ◊¿Î ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiı Á‹Ì’ı ⁄ıÃÎ …ı ÁΑ ÷◊Î ËÏfl¤@÷ ÷ı‹fiı ’flV’fl ≠ë-μkÎfl ¿flΉı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı flÎ∞’΋Î_ ‰Î÷ν ¿fl÷Πˢ› ±◊‰Î ¿◊Î ¿flΉ÷Πˢ› ±◊‰Î ¿Ì÷˝fi √‰flΉ÷Πˢ› ±◊‰Î ¿Î_¥¿ ω«Îfl‹Î_ ⁄ıÃΠˢ› fiı ÷ı ‰E«‹Î_ ¿˘¥¿ …Q›Îfi_ ’Ò»‰Î ±Î‰ı ±◊‰Î ¿˘¥¿ ’ÒΩ ¿fl‰Î ±Î‰ı ±◊‰Î ËÎfl «œÎ‰‰Î ±Î‰ı ÷˘ ÷ı μ’fl ⁄Ë ¿«‰Î¥ Ω› »ı. ±fiı ⁄Ì∞ …ı …ı Ïø›Î ¿fl÷Πˢ› ÷ıfiı ωÊı ’HÎ ÷ı ¿◊Îfiı ¤Îfiı ¿flÌfiı @›Îflı¿ ÷˘ ±«Îfi¿ “Ëflı” ±ı‰Î ÂOÿfi_ μE«ÎflHÎ ¿flı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ ‰ÎÏ…_hÎ ‰ΩÕÌfiı ÁΑ ¿Ì÷˝fi √Î÷Πˢ› ÷◊Î ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ ¿◊Î ‰_«Î÷Ì Ë˘› ÷◊Î ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiÌ ±Î√‚ ‰Î÷ν ¿fl÷Πˢ› I›Îflı ¬ÁÌfiı ÷ı‹fiı Á‹Ì’ı Ω› »ı. ’_«flÎhÎ. ‰ıÿÎ_÷ ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ÂÎVhÎ ÷ıfiÎ flËV›fiÌ ‰Î÷ν ¿flı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiÌ Á¤Î‹Î_ ⁄ıÃÎ ◊¿Î ‘‹˝. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÁΑ ÷Î‚Ì ‰ΩÕÌfiı ¿Ì÷˝fi √Î÷Πˢ› ÷ı ¤ı‚Î ’˘÷ı ÷Î‚Ì ‰ΩÕÌfiı ¿Ì÷˝fi √Λ »ı. Á‰ı˝fiı »ÎfiÎ flάÌfiı ‰Î÷ν ¿flı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiÌ Á¤Î‹Î_ ⁄ıÃÎ ◊¿Î ÷ı ¤@÷…fifiÌ ±Î√‚ ‘‹Î˝Ïÿ¿ Á_⁄_‘Ì ‰Î÷ν ¿flı »ı I›Îflı ≠◊‹ ’˘÷ÎfiÎ ⁄ı ¤… ¨«Î μ’ÎÕÌfiı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÷ı ‰Î÷ν ¿fl‰Îfiı ωÊı ±ı¿Î√˛Ï«kÎı ¿flÌfiı ’˘÷Îfiı ±˘œ‰Îfi_ ‰VhÎ ¬ÁÌ Ω› ÷ıfiÌ ’HÎ ÁÒfl÷ flËı÷Ì fi◊Ì. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ›˘√. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ CÎHÎο ¤@÷…fifiÎ Á‹ÒËfiÌ ‹˘ÀÌ Á¤Î ◊¥ ˢ› fiı ÷ı‹fiÌ ±Î√‚ ‘‹Î˝Ïÿ¿ Á_⁄_‘Ì ‰Î÷ν ¿fl‰Ì ˢ› I›Îflı »ıÀı◊Ì ’HÎ Á_¤‚Λ ÷ıfiı ±◊ı˝ ’˘÷ı ∂¤Î ◊¥fiı fiı ÷Î‚Ì ‰ΩÕÌfiı.

±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı ¤√‰I¿◊Î ¿flΉÌfiı ÁÎ_¤‚ı »ı ±◊‰Î ’˘÷ı ¿◊Î ¿flı »ı ±◊‰Î ’˘÷ı ¤√‰ÿ˚‰Î÷ν ¿flı »ı ±◊‰Î ¿Ì÷˝fi √‰flΉÌfiı ÷ı ¤ı‚Î ’˘÷ı √Λ »ı ±◊‰Î ‹_Ïÿfl ¿flΉı »ı ±◊‰Î ÁΑ-⁄˛ÎõHÎfiı …‹ÎÕı »ı. ±fiı »Ÿ¿ ¬Î‰Ì ˢ› I›Îflı ≠◊‹◊Ì ’˘÷ÎfiÎ w‹Î·fiı ¬˘‚Ìfiı fiı ÷ı w‹Î·fiı ‹¬Îflω_ÿ ±Î√‚ flάÌfiı »ıÀı Á_¤‚Λ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¨«ı V‰flı »Ÿ¿ ¬Î› »ı. ±fiı ÏfiW¿Î‹¤@÷ı ¿flÌ …ı ’˘÷ÎfiÌ Áı‰Î ÷ıfiı ωÊı »ı vÏ« …ıfiÌ ±ı‰˘ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÷ı ‰Î÷ν ¿fl÷Î_ ◊¿Î_ ’˘÷ÎfiÎ w‹Î·fiÎ »ıÕÎfiı ‰‚ ÿı‰˘ ±ı‰˘ ÁË… V‰¤Î‰ »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ μIÁ‰fiı ωÊı ’˘÷ÎfiÌ ’ÒΩ ¿fl‰Î ÁÎv CÎHÎο ËÏfl¤@÷ ¤ı‚Î ◊¥fiı ±Î‰ı »ı I›Îflı ÷ı‹HÎı «œÎT›Î …ı ’W’fiÎ ËÎfl ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ ⁄ı ËÎ◊ı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿flı »ı ÷◊Î «flHÎÎflω_ÿı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿flı »ı ÷◊Î »Õ̱ı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿flı »ı. ≥I›ÎÏÿ¿ Á÷˚Ïø›Î ¿›Î˝ ωfiÎ @›Îflı› fi‰v_ fi flËı‰_ ±ı‰˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÿıÂÎ_÷fl ◊¿Ì ’˘÷ÎfiÎ Á‹Ì’ı ±ÎT›Î …ı ÁΑ ÷◊Î ’˘÷Îfiı Ï≠› ±ı‰Î ¤@÷…fi ÷ı‹fiı Ωı¥fiı ≠ÁLfi ◊›Î ◊¿Î ÷I¿Î‚ ∂ÃÌfiı . ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÷ı ‰Î÷ν ¿fl÷Î ◊¿Î ’W’fiÎ √E»fiı ±◊‰Î ¿˘¥¿ ‹˘ÀÎ ’W’fiı ⁄ı ËÎ◊ı ¿flÌfiı «˘‚Ì fiÎ_¬ı »ı. ±fiı F›Îflı ’˘÷ı ⁄√ÎÁ_ ¬Î› »ı I›Îflı “ËÏfl ËÏfl ËÏfl” ±ı‰Î ÂOÿfi_ μE«ÎflHÎ ¿fl÷Î ◊¿Î. ’˘÷Îfiı ËÎ◊ı ¿flÌfiı fiıhο‹‚fiı ⁄ı-hÎHÎ ‰Îfl «˘‚ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ‹˘√flÎ ±ÎÏÿ¿ ’W’fiÎ ËÎflfiı ÷◊Î ·Ÿ⁄ ±ÎÏÿ¿ …ı Œ‚ ÷ıfiı ÂÌ÷‚ ΩHÎÌfiı ’˘÷ÎfiÌ ±Î_¬ μ’fl ‰Îfl_‰Îfl ±ÕÎÕı »ı. ±fiı F›Îflı F›Îflı ±ı‰Ì »Ÿ¿ ¬Î› »ı I›Îflı ⁄ı-hÎHÎ ¤ı‚Ì »Ÿ¿ ¬Î› »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ_ ÿ½fi‹ÎhÎı ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiı Á‹ÎÏ‘ ¿flΉı »ı fiı @›Îflı¿ ÷˘ ÷ı Á‹ÎÏ‘‹Î_◊Ì ÷I¿Î‚ μÃÎÕı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ μIÁ‰fiı ωÊı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ ÿıÂ◊Ì ±ÎT›Î …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fi ÷ı‹HÎı ≠ÌÏ÷±ı ¿flÌfiı ¿flÌ …ı ‹˘ÀÌ ’ÒΩ ÷ıfi˘ ±_√Ì¿Îfl ¿flı »ı. ±fiı ¿Î_¥¿ fl‹Ò…ı ¿flÌfiı ±Ï÷› ËÁı »ı I›Îflı ËÎ◊ı ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ w‹Î·fiı ‹¬Îflω_ÿ ±ÎÕ˘ ÿ¥fiı ËÁı »ı. ±fiı ’˘÷ı ¤„@÷-‘‹˝ Á_⁄_‘Ì …ı …ı ¿Î›˝fi˘ ±Îfl_¤ ¿flı »ı ÷ıfiı Á_’ÒHν ¿fl‰Î‹Î_ ’˘÷Îfiı ÂÌCβ’HÎ_ CÎHÎ_ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’fl◊Îfl˘ 61 »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ı Á¤Î‹Î_ ⁄ıÃΠˢ› fiı ¿˘¥¿ ¤@÷…fifiı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ÷ıÕ‰˘ ˢ› I›Îflı fiıhο‹‚fiÌ ÁÎfiı ¿flÌfiı ±◊‰Î ±_√ÒÃÎ ’ÎÁıfiÌ …ı ±Î_√‚Ì ÷ıfiÌ ÁÎfiı ¿flÌfiı ÷ı ¤@÷fiı ⁄˘·Î‰Ì ·ı »ı.

÷ı ‹fiW›fi_ ÿ—¬ À‚ı ±ı‰Ì flÌI›ı ±Lfi-‰VhÎÎÏÿ¿ ’ÿÎ◊ı˝ ¿flÌfiı μ’¿Îfl ¿flı »ı. ÷ıfiı Ωı¥fiı ÷ıfiÌ μ’fl ≠ÁLfi ◊›Î ◊¿Î ÷ıfiÎ xÿ›fiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ_ «flHÎÎflω_ÿ ±Î’ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ±ÎiÎÎfiı ÷I¿Î‚ ’΂‰Îfiı ≥E»÷˘ ◊¿˘ ÷I’fl ◊›˘ …ı ¿˘¥¿ ¤@÷…fi ÷◊Î ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ±ÎiÎÎfiı wÕÌ flÌI›ı ’΂Ìfiı ±ÎT›˘ …ı ¿˘¥¿ ¤@÷…fi. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ ¿˘¥¿ ÁΑfi_ ±◊‰Î ¿˘¥¿ ËÏfl¤@÷fi_ ¿˘¥ CÎÁÎ÷_ ⁄˘·ı ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷ıfiÌ μ’fl ’˘÷ı ¿«‰Î¥ Ω› »ı fiı ÷ıfi˘ ±fiÎÿfl ¿flÌfiı Ã’¿˘ ÿı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 62 ‰«fiÎQ≤÷ ÷ı‹fiı ⁄◊‹Î_ CÎηÌfiı ‹‚ı »ı fiı ÷ı‹fiı ÷ı ÷ı ÿıÂfiÎ Á‹Î«Îfl ’Ò»ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ μIÁ‰fiı ωÊı ’˘÷Îfiı Á‹Ì’ı flËÌfiı. ±fiı ’˘÷ı F›Îflı Á¤Î‹Î_◊Ì ∂Ãı »ı I›Îflı “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” . ±fiı ±Ï÷› μÿÎfl »ı V‰¤Î‰ …ı‹fi˘ ±ı‰Î …ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÷ı ’˘÷Îfiı ±Ï÷› Ï≠› ±ı‰_ …ı ’ÿÎ◊˝ ÷ı ¤Îflı ‹ÒS›‰Î‚_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfiı ÿı‰Îfi˘ ‹fi‹Î_ Á_¿S’ ¿fl÷Î ◊¿Î ÷I¿Î‚ ÁI’ÎhÎfiı ÿı¥ ÿı »ı ’HÎ ‰Îfl ·√ÎÕ÷Î fi◊Ì. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ¿˘¥ ≠ÎHÎÌfiı ÿϬ›˘ ÿı¬Ìfiı ±◊‰Î ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷I¿Î‚ ÿ›Î±ı ›@÷ ◊¿Î “fl΋ fl΋ fl΋” ±ı‰Ì flÌI›ı ⁄˘·‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±ı‰˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ¿˘¥¿fiı ¿˘¥ ‹Îfl÷_ ˢ› ÷ıfiı ÿı¬Ìfiı ÿ›Î±ı ¿flÌfiı ÷ıfiı fi ÿı¬Ì ¬‹÷Î ◊¿Î ÷I¿Î‚ Ë˘Ó¿Îfl ¿flÌfiı ÷ıfi_ Ïfi‰ÎflHÎ ¿flı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ÂflÌfl‹Î_ ¿Î_¥¿ ¿Áfl …ı‰_ ˢ› I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ ÕÎ⁄Î ËÎ◊fiÌ ±Î_√‚̱ı ¿flÌfiı …‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ fiÎÕÌfiı …\±ı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ¿˘¥¿ ¤@÷…fi μ’fl ≠ÁLfi ◊¥fiı ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÌ ≠ÁÎÿÌ-’W’fiÎ ËÎfl ±Î’ı »ı ÷◊Î ÷˘flÎ-⁄Î…\⁄_‘ ±Î’ı »ı ÷◊Î ’˘÷ÎfiÎ_ ‰VhÎ-±Î¤ÒÊHÎ ±Î’ı »ı. ÿ›Î±ı ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ Ï«k΋Î_ ¬ıÿfiı ’΋÷Î ◊¿Î ≠ÁLfi ◊¥fiı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fi μ’fl ≠ÁLfi ◊¥fiı ÷ıfiÎ ‹V÷¿ μ’fl ’˘÷ÎfiÎ ⁄ı ËÎ◊ ‹Ò¿ı »ı. ±fiı ‰‚Ì @›Îflı¿ ÷˘ Ëfl¿˘¥ ‹fiW›fiı ÿϬ›˘ ÿı¬Ìfiı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊-’√fiÌ …ı ±Î_√‚̱˘ ÷ıfiı ‹flÕÌfiı ¿ÕοΠ‰√ÎÕı »ı ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ’˘÷Îfiı Á‹Ì’ı ⁄ıÃÎ …ı ¤@÷…fi ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊-’√fiÌ ±Î_√‚̱˘fiı ‹flÕΉÌfiı ¿ÕοΠ‰√ÕΉı »ı. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ≠ÁLfi ◊¥fiı ¿˘¥¿ ¤@÷…fifiÎ xÿ›fiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ_ «flHÎÎflω_ÿfi_ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı. ’»Ì ’˘÷ÎfiÌ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı ’flÿı‹Î_ …÷Î …ı ÁΑ ÷ı‹fiı ≠ÁLfi ◊¥fiı ‹‚ı »ı.

±fiı ’˘÷ı ¤flÏfiƒÎ‹Î_ ÁÒ÷Πˢ› fiı ¿˘¥¿ …flο ±ÕÌ Ω› ÷˘ ÷I¿Î‚ {⁄¿Ìfiı Ω√Ì Ω› »ı ±fiı “¿˘HÎ »ı ?” ±ı‹ ÷ıfiı ’Ò»ı »ı. ±fiı ÁÒ‰Îfi_ ˢ› I›Îflı ’˘÷ÎfiÌ ‹Î‚Îfiı ‹Î√Ìfiı …‹HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ·¥fiı Œıfl‰÷Î ◊¿Î ÁÒ±ı »ı. Á‹ÎÁ÷— ≠˘@÷Ï‹ÿ_ «ÏflhÎ_ lÌ‘‹˝ÁÒfi˘ÏflË ›˘ ‹fiW›— – ’ÏÃW›Ï÷ l˘W›Ï÷ ‰ÎÏ’ ¤@I›Î Á ·MV›÷ı ‰ˆ ’vÊÎ◊˝ÏÁÏ©‹˚ –– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ μ’˘ÿ˚CÎÎ÷ ≠¿flH΋˚ –– . ±Î‰Ì flÌI›ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ …ı V‰Î¤Îω¿ «ıWÀÎ ÷ı ’˘÷ÎfiÌ VQ≤Ï÷fiı ±fiÁÎflı ·¬Ì »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ iÎÎfi ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ¤„@÷ ±ı ’Î_« ‰Î÷ν Á_⁄_‘Ì …ı …ı ‰«fiÎQ≤÷ ¿èÎÎ_ »ı ÷◊Î I›Î_◊Ì ⁄ÌΩ_ √΋‹Î_ …¥fiı …ı …ı ‰«fiÎQ≤÷ ¿èÎÎ_ »ı. ±ı‰Î …ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÷ı‹HÎı lÌ√œÕ΋Î_ flèÎÎ_ ◊¿Î_ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiÎ Á_› À΂‰Îfiı ±◊ı˝ V‰‘‹˝. I›Îflı @›Îflı¿ ÷˘ ·Ì·Î±ı ¿flÌfiı C΢ÕÎfiÌ Õ˘¿ μ’fl ’˘÷ÎfiÎ ±ı¿ ’√fiı ·Î_⁄˘ fiÎ_¬Ìfiı C΢ÕÎfiı «·Î‰ı »ı. ‰ˆflÎB›. ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ …ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ÷ı‹fiÌ ≠ÁLfi÷Îfiı ±◊ı˝ ’˘÷ÎfiÌ …ı VQ≤Ï÷ fiı ⁄Ï© ÷ıfiı ±fiÁÎflı ·¬Ì±ı »Ì±ı. ±fiı ’˘÷ı ’˘œı »ı I›Îflı ’˘÷Îfi_ ‹¬Îflω_ÿ μCÎÎÕ<_ flάÌfiı ’˘œ‰Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±ÎI‹iÎÎfi. ±fiı ÁÒ±ı I›Îflı ≠◊‹ Ω√÷Î ◊¿Î ËÎ◊fiÌ …ı ±Î_√‚̱˘ ÷ı Ï÷·¿ ¿fl‰ÎfiÌ ’ıÃı ¤Î·fiı ωÊı ∂¤Ì Œıfl‰ı »ı. fiı ⁄Ì∞ ’HÎ ¿ıÀ·Ì¿ «ıWÀÎ »ı. ÷ı‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î¿ Ïÿ‰ÁfiÎ_ …ı ‰«fiÎQ≤÷.’fl◊Îfl˘ 63 ±◊‰Î “…› V‰ÎÏ‹fiÎflΛHΔ ±ı‹ ¿ËÌfiı fiı ÁΑfiı fi‹V¿Îfl ¿flÌfiı ∂ÉÎfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±fiı F›Îflı ’˘÷ı ’_◊fiı ‹Î√ı˝ C΢Õı «ÕÌfiı «Î·ı »ı.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH .

1] ‰«fiÎQ≤÷ 1 –– lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛH΢ ω…›÷ı÷‹Î‹˚ –– lÌ√œÕÎ ≠◊‹ ≠¿flHÎfiÎ_ ‰«fiÎQ≤÷ Ïfi…ˆ‰˝«˘ûQ≤÷ˆ·˘˝¿ıû÷’˝›z˘ ÏfiΩÏl÷Îfi˚ – ≠Ì÷˘ fi— Á‰˝ÿÎ Á˘ûV÷ lÌËÏfl‘˝‹˝fiLÿfi— –– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 1 — ±¬_Õ T≤ÏkÎfi_1 Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 4 «÷◊afiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ÁΑfiÌ Ω›√Îfiı ωÊı flÎÏhÎfiı Á‹ı2 ’‘Λν Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷ı ˉı ÿflı¿ ‰«fiÎQ≤÷ μ’fl ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‰ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÌ Á_K›Î-±Îfl÷Ì ’»Ì. 3. …ı‹ Ï«_÷΋ÏHÎ ¿˘¥¿ ’vÊfiÎ ËÎ◊‹Î_ ˢ› ÷ı ’vÊ …ı …ı ’ÿÎ◊˝fiı Ï«_÷‰ı ÷ı ÷ı ≠ÎM÷ ◊Λ »ı. ±fiı …ı ‹fiW›fiÎ ‹fifiÌ T≤ÏkÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ±¬_Õ flËı »ı ÷ıfiı ÷ı◊Ì ⁄Ì∞ ±Ï‘¿ ≠΄M÷ ÂÎVh΋Î_ ¿ËÌ fi◊Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ≠ë ’Ò»u_ …ı. 2. ¿Î_ …ı. ›◊Î◊˝. . ““S›˘. ÁΑ ÷◊Î B≤ËV◊ ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı μkÎfl ¿›˘˝ ’HÎ4 ◊›˘ fiËŸ. 1. ±‹ı μkÎfl ¿fḻı …ı. ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ »ı ÷ı ÷˘ Ï«_÷΋ÏHÎ ÷S› »ı. ““Á‰˝ ÁΑfi‹Î_3 ¿›_ ÁΑfi ¿ÃHÎ »ı ?”” I›Îflı Á‰˝ ⁄˛õ«ÎflÌ. lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ Á‹›fiÎ ‹˘ÀÎ ÁΑ±˘±ı ‰«fiÎQ≤÷fiÎ_ …ı ‹◊΂Î_ ±Î’ı·Î_ »ı. 4. ¥rfl. ¤√‰ÎfifiÌ ≠ÁLfi÷ÎfiÎ ¿ÎflHΤÒ÷ V‰‘‹˝. ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ‹fifiÌ ±¬_Õ T≤ÏkÎ flά‰Ì ÷ı◊Ì ¿˘¥ ÁΑfi ¿ÃHÎ fi◊Ì. ÷’ ±ÎÏÿ¿ μ’Λ.≠. ÷ı‹ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı …ıfiÎ ‹fifiÌ ±¬_Õ T≤ÏkÎ flËı »ı ÷ı ÷˘ ∞‰.√.

÷fl_√ — 39-55‹Î_ ‰Hνfi »ı. ““‘‹˝¿<‚fiı ±ÎÏl÷7 ±ı‰˘ …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı ⁄˛õ‹›8 ÿıËfiı ’΋ı »ı. Á_‰÷ 1877‹Î_ ⁄_fiı ¤Î¥±˘ ·˘›Î‹Î_ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ‹‚ı »ı.1 ‹Î›Î ±fiı ⁄˛õ ±ı‹fiÎ V‰w’fiı Ωı Ωı‰Îfiı ≥E»ı ÷˘ ÷I¿Î‚ ÿı¬ı »ı ÷◊Î ‰ˆ¿<_Ã. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ±¬_Õ T≤ÏkÎ flά‰Ì ÷ı◊Ì ¿˘¥ ¿ÃHÎ ÁΑfi ’HÎ fi◊Ì ±fiı ÷ı◊Ì ¿˘¥ ‹˘ÀÌ ≠΄M÷ ’HÎ fi◊Ì. ÷ı◊Ì VhÎ̱ÎÏÿ¿ ’ÿÎ◊˝fi˘ Á_¿S’ ◊Λ »ı. ‘‹˝ ±ıÀ·ı lÌËÏflfiÎ Ï’÷ÎlÌ.≠. 6. ±Îl› ÷˘ fl΋’˛÷Î’¤Î¥ ÷◊Î ≥E»Îfl΋¤Î¥fiÎ ‰_ÂΩı ÷◊Î Á_÷˘-ËÏfl¤@÷˘ ÷‹Î‹ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ¤√‰Îfifi˘ … ¿flı »ı. ‰‚Ì.”” I›Îfl ’»Ì ËÏfl¤@÷ Âıà √˘‰‘˝fi¤Î¥±ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ≠I›ı ≠ë ’Ò»u_ …ı.” ÷ı‰˘ ±◊˝ ›˘B› »ı. ““¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ F›Îflı ’_«¤Ò÷fiÎ ÿıËfiı ‹Ò¿Ìfiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ Ω› »ı. ’fl_÷ ±Î ‰«fiÎQ≤÷ ·AÎΛ_ I›Îflı ±◊ν÷˚ Á_‰÷ 1876‹Î_ ÷ı±˘ ±ÎT›Î … fi Ë÷Î. ⁄˛õ‹Ë˘· ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı …ı ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ ÷ıfiı ’HÎ ÿı¬ı »ı. ““¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ K›Îfi ¿fl÷Î_ …ı 5’ÿÎ◊˝ ±ÎÕ<_ ±Î‰Ìfiı ±Î‰flHÎ ¿flı ÷ıfiı ‹Î›Î ¿Ë̱ı. . ÷ı◊Ì ’HÎ ±ËŸ “‘‹˝¿<‚” ÂOÿ◊Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… … ±Ï¤≠ı÷ »ı. ÁοÎfl.2 ‰«fiÎQ≤÷ [√. “‘‹˝¿<‚fiı ±ÎÏl÷” ±ı‰˘ ÂOÿ ±ËŸ »ı. ÷ı‹ lÌËÏfl«ÏflhÎÎQ≤÷ÁÎ√fl‹Î_ ’Òfl — 24. ÷ı◊Ì ±ËŸ “‘‹˝¿<‚ ±ıÀ·ı lÌ∞‹ËÎflÎ…. √˘·˘¿. ±fiı F›Îflı ÿıËfiı ‹Ò¿Ìfiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋ ≠I›ı Ω› »ı I›Îflı ¿˘¥¿ ÷˘ √vÕ μ’fl ⁄ıÁÌfiı Ω› »ı ±fiı ¿˘¥¿ ÷˘ fl◊ μ’fl ⁄ıÁÌfiı Ω› »ı ±fiı ¿˘¥¿ ÷˘ ω‹Îfi μ’fl ⁄ıÁÌfiı Ω› »ı. ““…ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Î ¿Ëı »ı ÷ıfi_ w’ Â_ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.””6 ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u_ …ı. ±ZÎfl⁄˛õ‹›. ‹Î›Î◊Ì ÿıËÎÏÿ¿‹Î_ ±Ë_-‹‹÷Î ◊Λ »ı. 8. I›Îflı ÷ı ¿ı‰Î ÿıËfiı ’΋ı »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. VhÎÌ-’hÎ-‘fi ‰√ıflı. ÷ıfiı ›˘√Á‹ÎÏ‘‰Î‚Î »ı ÷ı ≠I›ZÎ ÿı¬ı »ı. ÷ı ±_÷flΛw’ ◊‰Î◊Ì ±¬_Õ K›Îfi ◊÷_ fi◊Ì.”” ’»Ì ËÏfl¤@÷ Ãyfl Ëfl∞±ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ’Ò»u_ …ı. Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 7. ‹ÎÀı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ±ÎÏl÷ ±ıÀ·ı ‘‹˝¿<‚fiı ±ÎÏl÷. ÷ı‹fi_ ¿<‚ ±ıÀ·ı ‘‹˝¿<‚ ±◊ν÷˚ lÌ∞‹ËÎflÎ…. “‘‹˝¿<‚” ÂOÿ◊Ì fl΋’˛÷Î’¤Î¥ ÷◊Î ≥E»Îfl΋¤Î¥fiÎ ‰_ÂΩıfiı ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ““¿ıÀ·Î¿ 5. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ Ω› »ı.

““Ëı ‹ËÎflÎ… ! μk΋. ’»Ì ‹›Îfl΋ ¤|ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ≠I›ı ≠ë ’Ò»u_ …ı. V¿oÿ’flÎHÎ 2/5/17/17. “±L›ZÎıhÎı ¿Ú÷_ ’Î’_ ÷Ì◊˝ZÎıhÎı13 ωfiU›Ï÷ – ÷Ì◊˝ZÎıhÎı ¿Ú÷_ ’Î’_ ‰Ø·ı’˘ ¤Ï‰W›Ï÷ ––”14 ÷ı ‹ÎÀı Á_÷fi˘ ±‰√HÎ Ωı fi ·ı ÷˘ ±ıfiı ÁIÁ_√‹Î_ ºœ ≠ÌÏ÷ ◊Λ.2] ‰«fiÎQ≤÷ 3 ÷˘ CÎHÎÎ Ïÿ‰Á Á‘Ì ÁIÁ_√9 ¿flı »ı ÷˘ ’HÎ ÷ıfiı …ı‰Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿıË ±fiı ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ìfiı ωÊı √Îœ ≠ÌÏ÷ »ı ÷ı‰Ì ÁIÁ_√‹Î_ √Îœ ≠ÌÏ÷ fi◊Ì ◊Î÷Ì ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 10. Á÷˚ ÂOÿ◊Ì ¿Ëı·Î ¤√‰Îfi.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––1–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 2 — hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ‰ˆflÎB›fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 5 ’_«‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ flÎÏhÎfiı Á‹ı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. 14. ¿ı‰‚ ‰Î÷ν ¿fl‰Î‹Î_ «÷fl »ı. ‹K›‹ ±fiı ¿ÏfiWà ±ı hÎHÎ ≠¿Îflfi˘ …ı ‰ˆflÎB› ÷ıfiÎ_ ÂÎ_ ·ZÎHÎ »ı 9. ““±ıfiı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› Á_’ÒHν ΩH›Î‹Î_ ±ÎT›_ fi◊Ì. Á©‹˝ ±fiı ÁE»ÎVhÎ . ‰flÎË’flÎHÎ 163/49. 12 13.≠. 174/53‹Î_ ’HÎ ◊˘ÕÎ ’Îäıÿ◊Ì ±Î f·˘¿ »ı. ÁΑw’ ÷Ì◊˝ZÎıhÎ. ±fiı …ı ÁΑfiı Á_√ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› ’Ïfl’ÒHν ΩH›Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ÁΑ F›Îflı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰10 μ’fl ‰Î÷ ¿flı »ı I›Îflı ÷ı V‰¤Î‰fiı ‹Ò¿Ì ¿÷˘ fi◊Ì ±fiı ÷ı ‰Î÷fiÎ ¿flfiÎflÎ …ı ÁΑ ÷ıfi˘ 11±‰√HÎ ·ı »ı. ÷ı ’Î’ı ¿flÌfiı ÁIÁ_√‹Î_ √Îœ ≠ÌÏ÷ ◊Î÷Ì fi◊Ì. . ‰√ıflı. 11.√. T›‰ËÎflfiı ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ±L› V◊‚fiı ωÊı …ı ’Î’ ¿›ÎÙ Ë˘› ÷ı Á_÷fiı Á_√ı ¿flÌfiı Ω› ±fiı Á_÷fiı ωÊı …ı ’Î’ ¿flı »ı ÷ı ’Î’ ÷˘ ±ı¿ Á_÷fiÎ ±fi√˛Ë ωfiÎ ⁄ÌΩ ¿˘¥ 12ÁΑfiı ¿flÌfiı À‚÷Î_ fi◊Ì. ±ı¿ÿıÂÌ iÎÎfi‰Î‚Î »ı. ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi‹Î_ ωfl˘‘Ì ¿Î‹-ø˘‘-·˘¤ÎÏÿ¿.±Î «Îflfi˘ Á_√. ÷ı ÂÎVh΋Î_ ¿èÎ_ »ı …ı. ±Î ÷˘ ±Ï‰‰ı¿Ì »ı. ÁI’vÊ. ’˛Î›ÏçkÎ ‰√ıflı. ¿Î_ …ı.

¿Î‚.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––2–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 3 — ·Ì·Î«ÏflhÎ Á_¤ÎflÌ flά‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 6 »Ãfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ flÎÏhÎfiı Á‹ı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.4 [√. ±fiı ÿıÂ. ±fiı ÂOÿ. Á_√ ±ÎÏÿ¿ Ωı ¿ÃHÎ ±Î‰Ì ’Õı ÷˘ ’HÎ ±ıfiÌ …ı ±ı‰Ì Á‹…HÎ ÷ı ‹˘‚Ì ’Õı fiËŸ. 16. V’½. flÁ ±fiı √_‘ ±ı ’_« ≠¿ÎflfiÎ …ı μk΋ ωʛ ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ≠ÎflO‘ ±fiÁÎflı ≠ÎM÷ ◊Λ ÷ıfiı ¤˘√‰ı ’HÎ ≠ÌÏ÷±ı flÏË÷ μÿÎÁ ◊¿˘ ¤˘√‰ı ±fiı ÷ı ωʛ ±ıfiı ·˘’Ì Â¿ı fiËŸ ±fiı ÷ıfi˘ I›Î√ ‹˘‚˘ fi ’Õı ±fiı ÷ı ωʛfiı ωÊı Ïfifl_÷fl ÿ˘Êfiı ÿı¬÷˘ flËı ±fiı ωʛfiı ÂhÎ …ı‰Î ΩHÎı ±fiı Á_÷. . ±fiı Ωı ÁÎflÎ ’_«Ï‰Ê› ≠ÎM÷ ◊Λ ±fiı ÷ıfiı ¤˘√‰ı ÷˘ ÷ı‹Î_ ⁄_‘Î¥ Ω›.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 15. ¿Î‚. Ïfifl_÷fl . w’. Á÷˚ÂÎVhÎ ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Î ÷ıfi˘ Ïfifl_÷fl Á_√ flάı. ±fiı …ı ¿ÏfiWà ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ˢ› ÷ıfiı Á΋ÎL› ±fiı ÿ˘Êı ›@÷ ±ı‰Î ’_«Ï‰Ê› Ωı ≠ÎM÷ ◊Λ ±fiı ÷ıfiı ¤˘√‰ı ÷˘ ÷ı‹Î_ fi ⁄_‘Λ. ±fiı …ıfiı ‹K›‹ ‰ˆflÎB› ˢ› ÷ı ’HÎ μk΋ ±ı‰Î …ı ’_« ≠¿ÎflfiΠωʛ ÷ıfiı ¤˘√‰ı ’HÎ ÷ı‹Î_ ±ÎÁ@÷ fi ◊Λ. hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ‰ˆflÎB›‰Î‚Î ’vÊ˘fiÎ_ ·ZÎH΢fiÎ_ Ïfiw’HÎ ¶ÎflÎ ±ı hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ‰ˆflÎB›fiÎ_ ·ZÎHÎ ¿Ëı·Î_ ΩHΉÎ_. ÷ıfiı ‹_ÿ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. ±fiı Ωı ÿıÂ. ““…ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ±_÷fl‹Î_ 16 ±¬_Õ ÿı¬Î÷Ì Ë˘› ÷ıHÎı ’HÎ ¤√‰Îfiı …ı …ı ±‰÷Îflı ¿flÌfiı …ı …ı V◊Îfi¿fiı ωÊı …ı …ı ·Ì·Î ¿flÌ Ë˘› ÷ı Á_¤ÎflÌ flά‰Ì. ±fiı ⁄˛õ«ÎflÌ. ÷ıfiı ‹K›‹ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ¿Ë̱ı.3 ‰«fiÎQ≤÷ ÷ı ¿Ë˘.≠. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ıfiı μk΋ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. 15““μk΋ ‰ˆflÎB› …ıfiı ˢ› ÷ı ’fl‹ırflfiÌ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı ±◊‰Î ’˘÷ÎfiÎ_ ≠ÎflO‘¿‹˝ ‰Âı ¿flÌfiı T›‰ËÎfl‹Î_ flËı ’HÎ ÷ı T›‰ËÎfl‹Î_ …fi¿ flÎΩfiÌ ’ıÃı ·˘’Λ fiËŸ.hÎHÎ ±‰V◊΋Î_. Á_√ ¿ÃHÎ ≠ÎM÷ ◊Λ ÷˘ ωʛfiı ωÊı ⁄_‘Î¥ Ω› ±fiı ‰ˆflÎB› ‹_ÿ ’ÕÌ Ω›.

4] ‰«fiÎQ≤÷ 5 ÁΑ ÷◊Î ÁIÁ_√Ì ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı Ëı÷ flά‰_ ±fiı ±ı Á‰˝fiı Á_¤ÎflÌ flά‰Î. ÷ı ·Z‹ÌfiÎflΛHÎ ±Î√‚ ÷_⁄v±ı √Îfi ¿›Ù. ±Î¤ÒÊHÎ ±ÎM›Î_. ’˘÷Îfiı Á‹Îfi ⁄ÌΩ ¿˘¥fi˘ μÿ› ÁËfi fi ◊Λ ÷ı. ÷ı ÂÎ ÁÎv …ı. I›Îflı fiÎflÿ∞fiı ÷_⁄v μ’fl ¥W›Î˝ ±Î‰Ì …ı. I›Îflı ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ …ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ·Z‹Ì∞ ÷◊Î fiÎflΛHÎ ±ı ⁄ı› ≠ÁLfi ◊¥fiı ÷_⁄vfiı ’˘÷ÎfiÎ_ ‰VhÎ. …ı‹ ±ı¿ Á‹›fiı ωÊı fiÎflÿ∞ ±fiı ÷_⁄v ±ı ⁄ı ‰ˆ¿<_Ãfiı ωÊı ·Z‹ÌfiÎflΛHÎfiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î √›Î. ¿ÿÎÏ’ ÿıË ‹Ò@›Î Á‹ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ¤Ò·Ì …‰Î› ÷˘ ’HÎ ¤√‰Îfiı …ı V◊Îfi¿fiı ωÊı ·Ì·Î ¿flÌ Ë˘› ÷ı Ωı ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı ±◊‰Î ÁIÁ_√Ì ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı ±◊‰Î ⁄˛õ«ÎflÌ fiı ÁΑ ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfiı ›˘√ı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ’HÎ ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı ±fiı ÷ı ∞‰ ‹˘ÀÌ ’ÿ‰Ìfiı ’΋ı ±fiı ÷ıfi_ CÎHÎ_ wÕ<_ ◊Λ. ÁIÁ_√Ìfiı ¤ı‚Î ¿fḻı »Ì±ı.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. “Ë_ ÷_⁄vfiÎ …ı‰Ì √ÎfiωzÎ Â̬_ ±fiı ¤√‰Îfifiı ≠ÁLfi ¿v_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ‹ÎÀı ±‹ı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀΠωWHÎ›Î√ ¿fḻı »Ì±ı ÷◊Î …L‹ÎWÀ‹Ì ±fiı ±ı¿ÎÿÂÌ ±ÎÏÿ¿ ‰˛÷fiÎ ‰Ê˘˝‰Ê˝ μIÁ‰ ¿fḻı »Ì±ı ±fiı ÷ı‹Î_ ⁄˛õ«ÎflÌ. ““¥W›Î˝ ¿fl‰Ì ÷˘ fiÎflÿ∞fiÎ …ı‰Ì ¿fl‰Ì.≠. .”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––3–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 4 — fiÎflÿ∞fiÎ …ı‰Ì ¥W›Î˝ ¿fl‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 7 ÁM÷‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÁΑ.”” I›Îflı ±Îfi_ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı.” ’»Ì fiÎflÿ∞ √ÎfiωzÎ Â̬÷ΠˉΠ±fiı ¤√‰Îfi ±Î√‚ √Î÷ΠˉÎ. ““¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ’flV’fl ¥W›Î˝17 fi ¿fl‰Ì. ±fiı Ωı ¿˘¥¿ ’Î’Ì ∞‰ ˢ› ±fiı ÷ıfiı ’HÎ Ωı ±ı‹fiÌ ±_÷¿Î‚ı VQ≤Ï÷ ◊¥ ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiÌ ≠΄M÷ ◊Λ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¥W›Î˝ ÷˘ flËı »ı. “÷‹fiı ÷_⁄vfiÎ …ı‰_ √Î÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_.√.” ’»Ì ‰‚Ì Ï‰ μ’fl ÷’ ¿flÌfiı ω ◊¿Ì ‰fl ’΋Ìfiı √ÎfiωzÎ Â̬Ìfiı ¤√‰Îfi ±Î√‚ 17.

…ıfiÌ μ’fl ¥W›Î˝ ˢ› ÷ıfiÎ …ı‰Î √HÎfiı √˛ËHÎ ¿fl‰Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ±‰√HÎfiı I›Î√ ¿fl‰Î.5 ‰«fiÎQ≤÷ √Ή÷ΠˉÎ. fi‰Á˘ »Lfi) ‰Ê˝. ÷ı◊Ì ÁÎ÷ ‹L‰_÷fl = 2. ’˘÷ÎfiÎ μk΋ ¤@÷ ±ZÎfl⁄˛õ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î ⁄˛õV‰w’ ÁI’vÊı ÁÏË÷ lÌ∞‹ËÎflÎ…fi_ K›Îfi ¿fl‰_ ÷ı‰˘ ¤Î‰Î◊˝ “¬˘flÕÎ ’fl ⁄Ì…” ±ı L›Î›◊Ì ‹A›’HÎı Á_’˛ÿΛ‹Î_ Á‹Ω‰Î› »ı. I›Îflı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ≠ÁLfi ◊›Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ‰VhÎ.19 ‹ÎÀı ¥W›Î˝ ¿fl‰Ì ÷˘ ±ı‰Ì ¿fl‰Ì …ı.71. I›Îflı fiÎflÿ∞±ı ÷_⁄v ÁÎ◊ı ¥W›Î˝ ‹ı·Ì. 996 (⁄ı ±⁄….99.85. ÷˘ ’HÎ ¤√‰Îfi ≠ÁLfi fi ◊›Î. 21. ±fiı ÷ı‰_ fi ◊‰Î› ±fiı ¥W›Î˝±ı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ƒ˘Ë ◊Λ ÷ı‰Ì ¥W›Î˝fi˘ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı Á‰˝ ≠¿Îflı I›Î√ ¿fl‰˘.15.20 ±fiı ÷ı K›Îfi ¿fl÷Î_ ‹ÒÏ÷˝ xÿÎfiı ωÊı fi ÿı¬Î› ÷˘ ’HÎ K›Îfi ¿fl‰_.428 ‰Ê˝. fi‰Îb_ ËΩfl. ±ËŸ flÎÏ‘¿Î±ı ÁÏË÷ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÎ K›ÎfifiÎ ºWÀÎ_÷◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ …ı ±Î√˛Ë‰Î‚Î »ı ÷ıfiÌ μ’fl ¤√‰ÎfifiÌ ‹˘ÀÌ ¿Ú’Î21 ◊Λ »ı ±fiı ±ıfiÌ ¤„@÷±ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ±ıfiı ‰Â ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ÷_⁄v ’ÎÁı √ÎfiωzÎ ÂÌA›Î ±fiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ±Î√‚ ¶ÎÏfl¿Î‹Î_ √Ή÷ΠˉÎ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 5–– 18. ’˘÷ÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi ±Î’‰Îw’. ±·_¿Îfl fiÎflÿ∞fiı ±ÎM›Î_. ““flÎÏ‘¿Î±ı ÁÏË÷ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ıfi_ K›Îfi ¿fl‰_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı¿ ‹L‰_÷fl = 30. 19. μkÎfl ¤Î√ — 2-3 ±K›Î›‹Î_ ◊ÎıÕÎ ŒıflŒÎfl ÁÎ◊ı ±Î ’˛Á_√ fi˘Ó‘Λ˘ »ı. g·√‹ËÎ’flÎHÎ. ’HÎ ¿Î›fl ◊¥fiı ÷ı K›Îfifiı ‹Ò¿Ì ÿı‰_ fiËŸ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––4–– ‰«fiÎQ≤÷ 5 — K›ÎfifiÎ ±Î√˛Ëfi_ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 8 ±WÀ‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. . ÷˘ ’HÎ ¤√‰Îfi ±ıfiÌ √ÎfiωzÎ μ’fl ≠ÁLfi fi ◊›Î. ’_ÿfl ¿fl˘Õ.99.≠. fi‰Îb_ ·Î¬.6 [√. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÁÎ÷ ‹L‰_÷fl18 Á‘Ì √ÎfiωzÎ ÂÌA›Î ±fiı ¤√‰Îfi ±Î√‚ √ΛÎ. 20.

√. . ÷ı ÷˘ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ÁIÁ_√fiı ωÊı ‹˘Àu’fiı ’΋ı »ı. ω¶Îfi˘fiı ’HÎ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ±ı ±K›ÎI‹22.≠.6-7] ‰«fiÎQ≤÷ 7 ‰«fiÎQ≤÷ 6 — ω‰ı¿Ì-±Ï‰‰ı¿Ìfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 9 fi‰‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷ı ‰Î÷fiı ‹Îfiı ¿flÌfiı ±‰‚Ì ·ı »ı ±fiı ‰Î÷fiÎ ¿flfiÎflÎfi˘ ±‰√HÎ ·ı »ı. ““±Î ÁIÁ_√‹Î_ …ı ω‰ı¿Ì22 »ı ÷ı ÷˘ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ’˘÷Îfiı ωÊı ±‰√HÎfiı ÿı¬ı »ı ±fiı ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ωÊı √HÎfiı ÿı¬ı »ı. ‹ÎÀı ’˘÷Îfiı ωÊı …ı √HÎfi_ ‹Îfi ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ÂÒfl‰Ìfl ◊¥fiı ¤√‰Îfi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fiı ωÊı ωrÎÁ flάı ÷˘ ±ıfi˘ ±Ï‰‰ı¿ À‚Ì Ω› »ı ±fiı ÁIÁ_√‹Î_ ‹˘Àu’fiı ’΋ı »ı. 23. Á÷˚-±Á÷fiÎ iÎÎfi‰Î‚˘. ±fiı ¤√‰Îfi fiı Á_÷ ±ıfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕÌfiı ±ıfiÌ ±Î√‚ ‰Î÷ ¿flı »ı. ““ÂÎVh΋Î_ F›Î_ F›Î_ ±K›ÎI‹‰Î÷ν ±Î‰ı »ı ÷ı ¿˘¥fiı23 Á‹Ω÷Ì fi◊Ì ±fiı ¤˛‹Ì …‰Î› »ı.”” Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––6–– ‰«fiÎQ≤÷ 7 — ±L‰›-T›Ï÷flı¿fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 10 ÿ‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷ı ÷˘ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı CÎÀ÷˘ Ω› »ı ±fiı ÁIÁ_√‹Î_ ≠Ï÷WÃÎËÌfi ◊¥ Ω› »ı. ±fiı …ı ±Ï‰‰ı¿Ì »ı ÷ı ÷˘ …ı‹ …ı‹ ÁIÁ_√ ¿flı »ı ±fiı ÁIÁ_√fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı »ı ÷ı‹ ÷ı‹ ’˘÷Îfiı ωÊı √HÎ ’flÃı »ı. ±fiı ¤√‰Îfi fiı ÁΑ ’˘÷ÎfiÎ ÏË÷fiı ±◊ı˝ ¿ÃHÎ ‰«fi ¿Ëı »ı ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ_ ÏË÷¿ÎflÌ ‹Îfiı »ı ±fiı ÿ—¬ fi◊Ì ·√ÎÕ÷˘.

±fiı ±ı Á‰˝◊Ì T›Ï÷flı¿ Á„E«ÿÎfi_ÿ’HÎı27 …ı ±ZÎfl⁄˛õfiı ¿Ëı‰Î ÷ı ±ıfi_ T›Ï÷flı¿’HÎ_ »ı. ±fiı ±ı hÎHÎ ÂflÌfl◊Ì M≤◊¿˚ fiı ÁkÎ΋ÎhÎ’HÎı ¿Ëı‰Î ÷ı ¥rflfi_ T›Ï÷flı¿’HÎ_ »ı. ÷ı Á‰˝ ÁÎ_¤‚˘ …ı. ±ZÎfl⁄˛õ. ‹Î›Î ±fiı ‹Î›ÎfiÎ_ ¿Î›˝ …ı ⁄˛õÎ_Õ ±ı‹fiı ωÊı …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ±_÷›Î˝‹Ì’HÎı ¿Ëı‰Î ±fiı Ïfi›_÷Î’HÎı ¿Ëı‰Î ÷ı ±ı ¤√‰Îfifi_ ±L‰›’HÎ_ »ı. 29. ±Î‰Ì flÌ÷ı. ¥rfl ‰√ıflı ’Î_«ı› ÷k‰˘fiÎ_ Ïfiw’HÎw’ ±K›ÎI‹‰Î÷νfiı ⁄flÎ⁄fl Á‹…‰Î◊Ì ⁄Ï©‹Î_ ¤˛‹ ◊÷˘ fi◊Ì. 27. 30. ±fiı ±ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi. 25. ∞‰. ±Î ‰Î@›fi˘ ±◊˝ ’fl◊ÎflÎfiÌ ÀÌ’HÎÌ ø‹Î_¿-1 ’fl◊Ì ΩHΉ˘. ’fl_÷ ±˙’ÎÏ‘¿ fi◊Ì. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ÿıËfiı ωÊı ±ı¿ÎI‹’HÎı24 …ı ‰÷˝‰_ ÷ı ±ı ∞‰fi_ ±L‰›’HÎ_ »ı. ¥rfl ±fiı ∞‰ ±ı …ı ’Î_« ¤ıÿ29 ÷ı ±fiÎÏÿ30 »ı. ¥rfl. 26. ’Î_«ı›fi_ ’flV’fl …\ÿÎ’b_. ±fiı ±ı hÎHÎ ÿıË◊Ì M≤◊¿˚’HÎı25 ÁkÎ΋ÎhÎ26 …ı ¿Ëı‰˘ ÷ı ∞‰fi_ T›Ï÷flı¿’HÎ_ »ı. V◊Ò‚. ÁÒhÎÎI‹Î ±fiı ±T›Î¿Ú÷ ±ı hÎHÎ ÂflÌflı ÁÏË÷ …ı ¥rflfiı ¿Ëı‰Î ÷ı ¥rflfi_ ±L‰›’HÎ_ »ı.””31 –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––7–– ‰«fiÎQ≤÷ 8 — ≥„Lƒ›˘fiÌ Ïø›Îfiı ¤√‰Îfi ±fiı Á_÷fiÌ Áı‰Î‹Î_ flÎA›Îfi_ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… 24. Ï«ƒÒ’’HÎ_. ÷◊ΠωflÎÀ. ⁄˛õF›˘Ï÷ ±◊ν÷˚ ±ZÎfl‘΋. ÷◊Î ‹Î›Î ±fiı ‹Î›ÎfiÎ_ ¿Î›˝ …ı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ ÷ıfiı ωÊı T›Î’¿’HÎı …ı ±ZÎfl⁄˛õfiı ¿Ëı‰Î ÷ı ±ıfi_ ±L‰›’HÎ_ »ı.≠. ÷ı ÷ÎI’›˝ »ı. 28.” ±ı‰Î ±fiÎÏÿ ±iÎÎfi◊Ì ∂’…ı· ±Ë_¤Î‰’HÎı. . ‹Î›Î. ÏfiI› »ı. ±ZÎfl‘΋‹Î_ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi Áı‰¿w’ı ÷◊Î ‘΋w’ı.8 ‰«fiÎQ≤÷ ‰Î÷ν …ı‹ »ı ÷ı‹ ›◊Î◊˝’HÎı ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı. V‰›_≠¿ÎÂ’HÎ_ ±fiı ±»ız-±¤ız’HÎ_ ‰√ıflı. iÎÎfiÁkÎ΋ÎhÎ ±ıÀ·ı » ω¿Îflı flÏË÷.8 [√. ±fiı ±ı Á‰˝◊Ì M≤◊¿˚’HÎı ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ √˘·˘¿‘΋fiı ωÊı …ı ⁄˛õF›˘Ï÷28 ÷ıfiı ωÊı flèÎÎ »ı ±ı‹ …ı ¿Ëı‰_ ÷ı ±ı ¤√‰Îfifi_ T›Ï÷flı¿’HÎ_ »ı. “V◊Ò·ÎÏÿ ÿıË ÷ı … Ë_ »\_. ±L‰›-T›Ï÷flı¿◊Ì ∞‰. 31. ÷◊Î ±ZÎfl⁄˛õ.

÷˘ ’HÎ …ı ’˘÷Îfiı ’ÒHν¿Î‹ fi ‹Îfiı ±fiı ±_÷—¿flH΋Î_ L›Òfi÷Î ‰÷ı˝ …ı. ±fiı Ωı ≥„Lƒ›˘fiÌ T≤Ïkα˘fiı VhÎ̱ÎÏÿ¿fiΠωʛ‹Î_ ≠‰÷ν‰ı »ı ÷˘ ±ıfi_ ±_÷—¿flHÎ ¤˛WÀ ◊Λ »ı ±fiı ¿S›ÎHÎfiÎ ‹Î√˝ ◊¿Ì ’ÕÌ Ω› »ı. ““lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifi˘ ≠I›ZÎ’HÎı Ïfiç› ¿›˘˝ ˢ› ±fiı ÷ıfiÌ ¤„@÷ ¿fl÷˘ ˢ› ±fiı ÷ıfiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷˘ ˢ›. ““≥„Lƒ›˘fiÌ …ı Ïø›Î »ı ÷ıfiı Ωı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ±fiı ÷ıfiÎ ¤@÷fiÌ Áı‰Îfiı ωÊı flάı ÷˘ ±_÷—¿flHÎ Â©32 ◊Λ »ı ±fiı ±fi_÷ ¿Î‚fiÎ_ …ı ’Î’ ∞‰fiı ‰‚B›Î_ »ı ÷ıfi˘ fiΠ◊¥ Ω› »ı. ±fiı ÁΑfi˘ Á_√ flά‰˘ ±fiı ¿<Á_√fi˘ I›Î√ ¿fl‰˘. flÎ√-¶ıÊÎÏÿ ÿ˘Êı flÏË÷. . ’HÎ ÂÎVhÎfiÌ ‹›Î˝ÿÎfiı μS·_CÎfi ¿flÌfiı ¤˘√‰‰Î fiËŸ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––8–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 9 — ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì…\_ fi ≥E»‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.9] ‰«fiÎQ≤÷ 9 lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‹ÎÀı ÂÎVh΋Î_ …ı flÌ÷ı ωʛfiı ¤˘√T›Îfi_ ¿èÎ_ »ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı Ïfi›‹‹Î_ flËÌfiı ωʛfiı ¤˘√‰‰Î. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ıfiÎ ‹¬◊Ì ¤√‰ÎfifiÌ ‰Î÷ ’HÎ fi ÁÎ_¤‚‰Ì. “√˘·˘¿-‰ˆ¿<_ÃÎÏÿ¿ ‘΋fiı ωÊı …ı ±Î fiı ±Î ¤√‰Îfifi_ ÷ıΩı‹› w’ »ı ÷ı ‹fiı F›Î_ Á‘Ì ÿı¬Î›_ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ‹Îv_ ’Ïfl’ÒHν ¿S›ÎHÎ ◊›_ fi◊Ì.≠.√. ±fiı …ı 32.” ±ı‰_ …ıfiı ±iÎÎfi ˢ›. ±fiı F›Îflı ±ı ¿<Á_√fi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ÁΑfi˘ Á_√ ¿flı »ı I›Îflı ±ıfiı ÿıËfiı ωÊı …ı ±Ë_⁄Ï© »ı ÷ı ÏfiT≤ÏkÎ ’΋ı »ı ±fiı ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ìfiı ωÊı …ı ‹‹I‰⁄Ï© »ı ÷ı ÏfiT≤ÏkÎ ’΋ı »ı ±fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±ÁΑÎflHÎ ≠ÌÏ÷ ◊Λ »ı ±fiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ±L›fiı ωÊı ‰ˆflÎB› ◊Λ »ı.

10 ‰«fiÎQ≤÷ ≠I›ZÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı ºœ ÏfiWÃÎ flάı »ı ±fiı ÷ıfiı ÿ½fiı ¿flÌfiı … ’˘÷Îfiı ’Ïfl’ÒHν ‹Îfiı »ı ±fiı ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ fi◊Ì ≥E»÷˘. Áı‰¿fl΋fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 13 ÷ıflÁfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’HÎ ÷ı ÁΑ ÷˘ «Î·Ì ¿ı ±ı‰˘ flè΢ fiËŸ ±fiı ±Ï÷› ‹Î_ÿ˘ ◊›˘. “¿Î_¥ Ï«_÷Î flά¢ ‹Î.10 [√. ’»Ì ÷ı Ãı¿ÎHÎı ±‹ı ÷ı ÁΑfiı ¿ı‚fiÎ_ ’hÎ ·Î‰Ìfiı ËÎ◊ ±ı¿ ¨«Ì ’◊ÎflÌ ¿flÌ ±Î’Ì. ±Ï÷ÁÎfl. Áοfl. “±‹ ’ÎÁı ƒT› »ı ÷ı ±Î’HÎı ⁄ıfiı ¿Î…ı flÁ˘¥ ¿fl˘ ±fiı ÷‹ı ’HÎ ±‹ ¤ı‚Î …‹˘. ÷ıfiı ÷˘ ¤√‰Îfi ’˘÷ı ⁄·ÎI¿Îflı ’˘÷ÎfiÎ ‘΋fiı ωÊı …ı ’˘÷ÎfiÎ_ ±ˆr›˝ »ı ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝±˘ »ı ÷ıfiı ÿı¬ÎÕı »ı. ÷ıfiÌ ’ÎÁı wÏ’›Î ËΩflfiÌ Á˘fi΋ˢfl Ë÷Ì ’HÎ «Î¿flÌfi˘ ¿flfiÎfl˘ ¿˘¥ fiËŸ ‹ÎÀı fl˘‰Î ·ÎB›˘. . ÷ı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ÎÏÿ¿ ’flÎHÎfiı ¤H›˘ Ë÷˘. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ÷ı ÁΑ ’˘÷Îfiı …ıÀ·_ Ωı¥±ı ÷ıÀ·_ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¬Î_Õ. ±fiı ¿˘¥¿ Ïÿ‰Á ÷˘ ±‹fiı ‰V÷Ì‹Î_ ±Lfi ‹‚÷_ fiËŸ I›Îflı ±‹Îflı μ’‰ÎÁ ◊÷˘ ÷˘ ’HÎ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ÷ı ÁΑ±ı ±‹fiı ±ı‹ ¿èÎ_ fiËŸ …ı. ÷ı μ’fl ±‹fiı ±Ï÷› ÿ›Î ±Î‰Ì. ““±‹ı ‰ıÓ¿ÀÎσ◊Ì Áı÷⁄_‘ fl΋ırfl …÷Î Ë÷Î I›Î_ ±ı¿ Áı‰¿fl΋ fi΋ı ÁΑ Ë÷˘. ÷ıfiı ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ ≥E»‰_ fiËŸ. ·˘Ë̬_Õ ’ıÀ⁄ıÁb_ ±◊ν÷˚ ·˘ËÌ ÁÎ◊ı ◊÷Î ±Ï÷› {ÎÕÎ.≠. ±Lfi ÷ı ’˘÷ÎfiÎ wÏ’›Î ±Î’Ìfiı ‹_√Ή÷˘ ÷ı ±‹˘ ·Î‰Ìfiı flÎ_‘Ì ¬‰flΉ÷Î ±fiı ±‹˘ ‰V÷Ì‹Î_ …¥fiı …‹Ì ±Î‰÷Î. ÷‹ÎflÌ «Î¿flÌ ±‹ı ¿flÌÂ_. ’»Ì ÷ıfiı ±‹ı ¿èÎ_ …ı. CÎÌ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 9–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 10 — ¿Ú÷CfiÌfi_. ±fiı ÷ı ÁΑfiı ·˘Ë̬_Õ ’ıÀ⁄ıÁHÎ_33 Ë÷_ ÷ıfiı ±‹ı ‘˘÷Î ±fiı «Î¿flÌ ¿fl÷Î.” ’»Ì √΋fiı ⁄ËÎfl ±ı¿ ¿ı‚Î_fiÌ e·‰ÎÕÌ Ë÷Ì ÷ı‹Î_ ±ı¿ ‰Õfi˘ T≤ZÎ Ë÷˘ ÷ı ‰ÕfiÎ T≤ZÎfiı ωÊı ËΩfl ¤Ò÷ flËı÷Î_. ‹ÎÀı …ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±fiL› ÏfiWÃΠˢ›. ÷ı ‹Î√˝‹Î_ «Î·÷Î_ ‹Î_ÿ˘ ’Õu˘.” 33.

I›Îflı ÷ıfi˘ ¤Îfl ‹HÎ ±ı¿ Ë÷˘ ÷ı ±‹Îflı ’ÎÁı μ’ÕΉ÷˘ ±fiı ’˘÷ı ÷˘ ±ı¿ ‹Î‚Î ·¥fiı «Î·÷˘. ““…ıfiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì∞ ¿˘¥ ‰ÎÁfiÎ fi ˢ› ±fiı ’˘÷Îfiı ⁄˛õw’ ‹ÎfiÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ¿Ëı‰Î›.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 11–– . ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¤√‰Îfifi˘ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ¿ıfiı ¿Ë̱ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” I›Îflı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––10–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 11 — ‰ÎÁfiÎfi_ ÷◊Î ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 14 «˙ÿÂfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.” ‹ÎÀı ÷ıfiı ÁΑ ΩHÎÌfiı ±‹ı ±ıfi˘ ‹HÎ ±ı¿fi˘ ¤Îfl μ’ÎÕÌ «Î·÷Î. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ‰ÎÁfiÎfi_ Â_ w’ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì Áı÷⁄_‘ fl΋ırflfiı ‹Î√ı˝ «ÎS›Î. ““’Ò‰ı˝ …ı ωʛ ¤˘√T›Î ˢ› fiı ÿÌÃΠˢ› ±fiı ÁÎ_¤Y›Î ˢ› ÷ıfiÌ …ı ±_÷—¿flHÎfiı ωÊı ≥E»Î ‰÷ı˝ ÷ıfiı ‰ÎÁfiÎ ¿Ë̱ı. ±fiı ±‹ÎflÌ ≠¿ÚÏ÷ ÷˘ ±ı‰Ì Ë÷Ì …ı. ±fiı ‰‚Ì …ı ωʛ ¤˘√T›Î‹Î_ fi ±ÎT›Î ˢ› ÷ıfiÌ …ı ±_÷—¿flHÎfiı ωÊı ≥E»Î ‰÷ı˝ ÷ıfiı ’HÎ ‰ÎÁfiÎ ¿Ë̱ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ‹fiW› ¿›Î˝ ¿Ú÷fiı fi ΩHÎı ÷ıfiı ¿Ú÷CfiÌ ΩHΉ˘. “¤Îfl fi΋ı ÷˘ ±ı¿ w‹Î· ’HÎ flά÷Î fiËŸ. ±fiı ÿıËı ’HÎ ÁÎΩı ±fiı ±ı¿ Âıfl CÎÌ …‹Ìfiı ’«Î‰ı ±ı‰˘ Á‹◊˝ ◊›˘ ÷˘ ’HÎ ¤Îfl ±‹ÎflÌ ’ÎÁı μ’ÕΉı ±fiı ’˘÷ı ±‹◊˘ «Î·ı.11] ‰«fiÎQ≤÷ 11 ’»Ì ±ı‹ Áı‰Î ¿fl÷ı ◊¿ı ÷ı ÁΑ ⁄ı ‹ÎÁı ¿Î_¥¿ ÁÎΩı ◊›˘. ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.√. ±fiı ¿˘¥¿ ‹fiW›ı ¿Î_¥¿ ’Î’ ¿›Ù ±fiı ÷ıHÎı ÷ı ’Î’fi_ ›◊ÎÂÎVhÎ ≠ΛÏçkÎ ¿›Ù ±fiı ‰‚Ì ÷ıfiı ÷ı ’Î’ı ›@÷ …ı ¿Ëı ÷ıfiı ’HÎ ÷ı ¿Ú÷CfiÌ …ı‰˘ ’Î’Ì ΩHΉ˘. ’»Ì ±‹ı ÷ıfiı ¿Ú÷CfiÌ ΩHÎÌfiı ÷ıfiÎ Á_√fi˘ I›Î√ ¿›˘˝. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷ı ÁΑfiÌ ±‹ı «Î¿flÌ ¿flÌfiı ÁÎΩı ¿›˘˝ ’HÎ ÷ı ÁΑ±ı ±‹fiı ±ı¿ ’ˆÁΤÎfl ±Lfi ±ÎM›_ fiËŸ.≠.

““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı‹fi_ V‰w’ ¿ı‹ ΩH›Î‹Î_ ±Î‰ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. V‰w’-V‰¤Î‰◊Ì ±I›_÷ ω·ZÎHÎ. 39. ±‹ÎÏ›¿ ÂflÌfl‰Î‚Î. …ıfi˘ ¬_Õ-¤Î√ fi◊Ì. hÎHÎ ¿Î‚‹Î_ ’HÎ …ıfiÎ V‰w’fi˘ ⁄Α fi◊Ì. 40. V‰›_ …Õ »ı ÷◊Î ’˛·›¿Î‚‹Î_ ∞‰˘ ±fiı ¥rflw’ «ˆ÷L›˘fiı ’˘÷ÎfiÎ √¤˝‹Î_ Á‹Î‰fiÎfl ˢ‰Î◊Ì Ï«÷ »ı. …ıfi˘ ±ÎÏÿ fi◊Ì ±◊ν÷˚ μI’ÏkÎ fi◊Ì. ‹Î›Î ±fiı ÷ıfiÎ ¿Î›˝fiı ΩHÎfiÎflÎ. 43. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı‰Ì flÌ÷ı …Õ-Ï«÷ V‰w’‰Î‚Ì. ¿ÎflHÎ ±‰V◊΋Î_ M≤Ï◊‰Ì. 42. …ıfi˘ ±_÷ fi◊Ì ±◊ν÷˚ fiΠfi◊Ì. ≠¿ÚÏ÷. ≠¿ÚÏ÷fiÎ Ïfi›_÷Î fiı ≠¿ÚÏ÷ ◊¿Ì ωΩ÷Ì›34 fiı ±¬_Õ35 fiı ±fiÎÏÿ36 fiı ±fi_÷37 fiı ÁI›38 fiı V‰›_F›˘Ï÷39 fiı Á‰˝iÎ fiı ÏÿT›Ï‰√˛Ë40 fiı Á‹√˛ ±Î¿Îfl‹ÎhÎfiÌ ≠T≤ÏkÎfiÎ ¿ÎflHÎ ±fiı ZÎıhÎiÎ41 ±ı‰Î ’vÊ »ı. fl…. 37. ÷‹ ±ı hÎHÎ √H΢ …ıfiÎ V‰w’‹Î_ flËı·Î »ı. ÷ı ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. 44. ¿ı ¬_ÏÕ÷ ◊÷Î fi◊Ì.≠. ““…√÷fiÎ_ ¿ÎflHÎ ±ı‰Î_ …ı ’vÊ.12 ‰«fiÎQ≤÷ [√.”” I›Îflı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ¿Î‚ ±fiı ‹ËkÎk‰ÎÏÿ¿ «˘‰ÌÁ ÷k‰ ±ı‹fiÎ_ V‰w’fiı F›Îflı ±ı ∞‰ ΩHÎı »ı I›Îflı ’˘÷Îfiı ωÊı flËÌ …ı ±Ï‰zÎ ±fiı ÷ıfiÎ_ ¿Î›˝ ±ı‰Î_ …ı «˘‰ÌÁ ÷k‰ ÷ıfiÎ ⁄_‘fi ◊¿Ì ‹¿Î› »ı. 36. ±fiı …ı ≠¿ÚÏ÷ »ı ÷ı ÏhÎ√HÎÎI‹¿42 »ı fiı …ÕÏ«ÿÎI‹¿43 »ı fiı ÏfiI› »ı fiı Ïfiω˝ÂıÊ44 »ı ±fiı ‹ËÿÎÏÿ¿ Á‹√˛ ÷k‰ ±fiı ∞‰‹ÎhÎ ÷ıfi_ ZÎıhÎ »ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ Â„@÷ 34. ’˘÷Îfiı ±Î‘Ìfi ’˛¿Î‰΂Î.12 ‰«fiÎQ≤÷ 12 — ÷k‰˘fiÎ_ ·ZÎHÎfi_ ÷◊Î μI’ÏkÎfi_ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ÁÏÿ 15 ’Òfi‹fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. 38. . Ák‰. 35. …‚ ‰√ıflı ωÂıÊı flÏË÷. 41. ““±ı‹fiÎ_ V‰w’ ÷˘ ±ı‹fiÎ_ ·ZÎHÎfiı ΩHΉı ¿flÌfiı …HÎΛ »ı.

⁄Ï©fiı ωÊı ’ÿÎ◊˝‹ÎhÎfi_ iÎÎfi flèÎ_ »ı ±fiı Á‹√˛ ≥„Lƒ›˘fiı ωÊı …ı ωÂıÊ iÎÎfi »ı ÷ı ⁄Ï© ‰÷ı »ı. ‰Î¿. ˉı ’_« ‹ÎhÎÎfiÎ_50 ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı. V’½ »ı ÷ı ‰Î›fiÌ ÷L‹ÎhÎÎ »ı. ±fiı ±ıfiı ωÊı ÂÎ_÷’HÎ_ »ı. 48. ’ÎÏHÎ. ±fiı …ı. flÎ…Á ±fiı ÷΋Á. ˉı V’½fi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. flÁfiÎ. 47. CβÎHÎ. ±Ë_¿Îfl …ı ÷ı ÏhÎ√HÎÎI‹¿48 »ı ±fiı ¤Ò÷‹ÎhÎ.12] ‰«fiÎQ≤÷ 13 »ı. 51. ÂOÿ …ı ÷ı ±◊˝‹ÎhÎfi˘ ±Îl›51 »ı. ÂÌ÷‚’HÎ_. Á΄k‰¿.≠. ’˘÷’˘÷ÎfiΠωʛ‹Î_ ≠‰÷˝‰_. I‰¿. ±ı ÂOÿfi_ ·ZÎHÎ »ı. ±fiı T›‰ËÎfl‹ÎhÎfi˘ ¿ÎflHÎ »ı. ˉı ‹fifi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ÏfiƒÎ ±fiı VQ≤Ï÷ ±ı flèÎÎ_ »ı. 46. ˉı ±Ë_¿Îflfi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. fiı V‰E» »ı. fl…-÷‹◊Ì ±Ï¤¤Ò÷ fiËŸ ◊›ı·˘. «ZÎ. ±fiı l˘hÎ. ±ÁΑÎflHÎ √HÎ. ’Λ ±fiı μ’V◊ ±ı …ı ÿÁ ≥„Lƒ›˘ ÷ı‹fi_ ·ZÎHÎ ÷˘ ±ı »ı …ı. ±fiı …ı ⁄Ï©fiı ωÊı Á_›. . Ï«kÎfiı ±fiı ‹ËkÎk‰fiı ±¤ıÿ’HÎı ΩHΉ_. 52. ‹ËkÎk‰fiı ωÊı ÁÒZ‹w’ı ¿flÌfiı Á‹√˛ …√÷ flèÎ_ »ı ±fiı ’˘÷ı Ïfiω˝¿Îfl »ı. ’Î_« ‹ËΤÒ÷fiÎ ¿ÎflHÎw’ ÂOÿÎÏÿ¿ ’Î_« ÷L‹ÎhÎÎfiÎ_. ˉı ⁄Ï©fi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. fiı ≠¿Î‹Îfi »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ’Îÿ. ÷ı‹Î_ ÂOÿfi_ ·ZÎHÎ ÷˘ ±ı »ı …ı. ≥„Lƒ›˘. ‰Î«¿. ±_÷—¿flHÎ. ÁËΛ¿’HÎı. ±fiı ±Î¿ÎÂfiı ωÊı flËı‰Î’HÎ_ »ı ±fiı ±Î¿ÎÂfiÌ ‹ÎhÎÎ52 »ı. ˉı ‹ËkÎk‰ÎÏÿ¿ …ı ÷k‰ ÷ıfiÎ_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. 50. fiı Â©Ák‰‹›47 »ı ±fiı ÂÎ_÷ »ı. 45. ±fiı √HÎÁÎQ›45 fiı Ïfiω˝ÂıÊ ±ı‰Ì …ı ‹Î›Î ÷ıfi˘ …ı Z΢¤46 ¿flı »ı ÷ıfiı ¿Î‚ ¿Ë̱ı. ±fiı ⁄˘·fiÎflÎfiÌ …ı ΩÏ÷ ±fiı V‰w’ ÷ıfi˘ …HÎΉfiÎfl˘ »ı. flΩı√HÎ ±fiı ÷‹˘√HÎfi_ Áfl¬Î’b_ ‘flΉ÷Ì. ‹ÎÀı Â© ±ı‰˘ …ı Ák‰√HÎ ÷ı …ı‹Î_ ‹A› »ı. hÎHÎı √H΢fi_ ±Á‹Îfi’b_. ÿı‰÷Î ±fiı ≠ÎHÎ ±ı Á‰ı˝fiÌ μI’ÏkÎfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ‹fi …ı ÷ı VhÎ̱ÎÏÿ¿ ’ÿÎ◊˝fiÌ …ı Á‹√˛ ¿Î‹fiÎ ÷ıfiÌ μI’ÏkÎfi_ ZÎıhÎ »ı ±fiı Á_¿S’ω¿S’w’ »ı ±fiı Á‹√˛ ≥„Lƒ›˘fi_ Ïfi›_÷Î49 »ı. Ïfiç›. ¿ÃHÎ’HÎ_. ±fiı ¿˘‹‚’HÎ_. ±fiı l˘hÎ ≥„Lƒ›ı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿›Î˝‹Î_ ±Î‰ı »ı. C΢fl’HÎ_ »ı ±fiı ω‹Òœ’HÎ_ »ı. 49. Ák‰√HÎ.

V’½. 57. M≤Ï◊T›ÎÏÿ¿ ƒT›fi_ Ï’_ÕÌ¿flHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ fiı ’ÿÎ◊˝fiı ¿˘‹‚ ¿fl‰Î’HÎ_ fiı ¤Ìfi_ ¿fl‰Î’HÎ_ fiı I≤„M÷ ¿fl‰Î’HÎ_ fiı ≠ÎHÎÌ‹ÎhÎfiı Ï…‰ÎՉΒHÎ_ fiı I≤ÊÎfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ’‹ÎՉΒHÎ_ fiı ÷Î’fiı À΂‰Î’HÎ_ ±fiı ⁄Ë’HÎ_ ±ı …‚fi_ ·ZÎHÎ »ı. 55. Á‰˝ ∞‰‹ÎhÎfi_ ‘Îfl‰Î’HÎ_ ±fiı ·˘¿w’ı ¿flÌfiı V◊Îfi’HÎ_54 ±fiı ±Î¿ÎÂÎÏÿ¿ …ı «Îfl ¤Ò÷ ÷ıfi_ ω¤Î√ ¿fl‰Î’HÎ_ ±fiı Á‹√˛ ¤Ò÷≠ÎHÎÌ‹ÎhÎfiÎ ÂflÌflfi_ ≠√À ¿fl‰Î’HÎ_ ±ı M≤J‰Ìfi_ ·ZÎHÎ »ı. T≤ZÎÎÏÿ¿fiı ¿_’Ή‰Î’HÎ_ fiı I≤HÎÎÏÿ¿fiı ¤ı‚Î_ ¿fl‰Î’HÎ_ fiı ÂOÿ. flÁ ±fiı √_‘ ±ı …ı ’_«Ï‰Ê› ÷ıfiı l˘hÎÎÏÿ¿ ’_« ≥„Lƒ›˘ ≠I›ı ’‹ÎՉΒHÎ_ ±fiı Á‰˝ ≥„Lƒ›˘fi_ ±ÎI‹Î’HÎ_56 ±ı ‰Î›fi_ ·ZÎHÎ »ı. ’ÿÎ◊˝‹ÎhÎfiÎ ±Î¿Îflfiı …HÎ‰Ì ÿı‰Î’HÎ_ ±fiı ÷ı ’ÿÎ◊˝fiı ωÊı √˙HÎ’HÎı flËı‰Î’HÎ_ ±fiı ÷ı ’ÿÎ◊˝fiÌ fl«fiαı ¿flÌfiı ’ÏflHÎ΋’HÎ_ ±fiı ÷ı…÷k‰fi_ ÷L‹ÎhÎÎ’HÎ_ ±fiı «ZÎ ≥„Lƒ›ı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ ±ı w’fi_ w’’HÎ_ »ı. ÷·. . ‹‘fl’HÎ_. ≥„Lƒ›˘fiı ¿Î›˝Â„@÷ ±Î’‰Î’b_. ˢ‹‰ÎfiÎ_ …‰. ˉı ±Î¿ÎÂfi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. Á‹√˛ ∞‰‹ÎhÎfiı ±‰¿Î ÿı‰Î’HÎ_ fiı ¤Ò÷≠ÎHÎÌ‹ÎhÎfi˘ …ı ÿıË ÷ıfi˘ ‹Î_Ëı·˘ T›‰ËÎfl57 ±fiı ÿıËfiı ⁄ÎËıflfi˘ 53. ¬ÎÀÎ’HÎ_. ˉı ÷ı…fi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı.≠. ˉı M≤J‰Ìfi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ÕÎ_√fl ‰√ıflı ƒT›˘fi_. ≠¿ÎÂ’HÎ_ fiı ±LfiÎÏÿ¿fiı ’«‰Ì fiÎ_¬‰Î’HÎ_ fiı flÁfiı √˛ËHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ fiı ¿ÎWÃfi_ fiı Ë÷ƒT›ÎÏÿ¿fi_55 √˛ËHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ fiı ÀÎœufiı Ëfl‰Î’HÎ_ fiı ¢ÊHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ ±fiı ZÎ‘Î fiı I≤ÊÎ ±ı ÷ı…fi_ ·ZÎHÎ »ı. 54. ¿ÊΛ·Î’HÎ_. w’. ˉı flÁfi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ˉı w’fi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ÷̬ΒHÎ_. Á√_‘’HÎ_. ˉı …‚fi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ‹‚fiı ⁄ËÎfl ¿Îœ‰˘. ·ZÎHÎ. ÿ√Ù‘’HÎ_ ±fiı M≤J‰Ìfi_ ÷L‹ÎhÎÎ’HÎ_ ±fiı CβÎHÎ ≥„Lƒ›ı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ ±ı √_‘fi_ √_‘’HÎ_ »ı. ·˘ËÌfi_ ’Ïfl¤˛‹HÎ ‰√ıflı. ±Îl›ÿÎ÷Î.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 14 ‰«fiÎQ≤÷ [√.12 μWHÎ’HÎ_ ±fiı I‰«Î±ı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ ±ı V’½fi_ V’½’HÎ_53 »ı. 56. ±LfifiÎ flÁfiı …ÃflÎÏÿ¿‹Î_ ·¥ …‰˘. ¬ÎflÎ’HÎ_ ±fiı …‚fi_ ÷L‹ÎhÎÎ’HÎ_ ±fiı flÁfiÎ ≥„Lƒ›ı ¿flÌfiı √˛ËHÎ ¿fl‰Î’HÎ_ ±ı flÁfi_ flÁ’HÎ_ »ı. ˉı √_‘fi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ˉı ‰Î›fi_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ¿Õ‰Î’HÎ_.

ÁÒhÎÎI‹Î ±fiı ±T›Î¿Ú÷ ±fiı ∞‰fiÎ ÿıË ÷ı V◊Ò‚. ±fiı …ı‰Õ˘ ±ıfi˘ Ïÿ‰Á »ı ÷ı‰ÕÌ … flÎÏhÎ »ı. ≠◊‹ ’vÊ˘k΋ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ı ’vÊw’ı ¿flÌfiı ≠‘Îfifiı ωÊı √¤˝fiı ‘fl÷ΠˉÎ. ±fiı ÷ı ωflÎÀ ’vÊfiÎ ±ı¿ Ïÿ‰Áfiı ωÊı «˙ÿ ‹L‰_÷fl ◊Λ »ı. ≥„Lƒ›˘ ±fiı ±_÷—¿flHÎ ±ı Á‰˝fi_ V◊Îfi¿’HÎ_ ±ı ±Î¿ÎÂfi_ ·ZÎHÎ »ı. flÕ‰_. ’̉_ ‰√ıflı.12] ‰«fiÎQ≤÷ 15 T›‰ËÎfl58 ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ’HÎ_ ±fiı ≠ÎHÎ. ’vÊ ±fiı ¿Î‚ ±ı‹fiÎ_ Ωı ·ZÎHÎ ΩHÎı ÷˘ ±ı ∞‰ ±iÎÎfi ◊¿Ì ‹¿Î› »ı. ⁄Ï© ±fiı ≠ÎHÎ ±ı μI’Lfi ◊÷Î_ ˉÎ_ ±fiı ÷΋Á ±Ë_¿Îfl ◊¿Ì ’_« ¤Ò÷ ±fiı ’_« ÷L‹ÎhÎÎ60 ±ı ∂’…÷Î_ ˉÎ_. ±fiı ±ı ‹Ë΋ΛΠ÷ı ±ZÎfl58. ÷ı ¥rflfiÎ ÿıË ÷ı ωflÎÀ. ±fiı ωflÎÀ fi΋ı …ı ¥rflfi˘ ÿıË ÷ıfi_ ϶’flΑ˝ ¿Î‚ ’›Ù÷ ±Î›Ê »ı. Œfl‰_. “’˛‘Îfi’vÊ” ÂOÿ‹Î_ “’˛‘Îfi’vÊ˘” ±ı‹ ⁄Ë‰«fi Á‹…‰_. 59. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ. ËÁ‰_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı Á‹√˛ ÷k‰ ∂’F›Î_.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ≠¿ÚÏ÷. ±ı‰Ì flÌ÷ı «˘‰ÌÁ ÷k‰. ÷ı ‹K›ı ±ı¿ ⁄˛õÎ_ÕfiÌ μI’ÏkÎfiÎ_ ¿ÎflHÎ …ı ≠‘Îfi’vÊ ÷ıfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ±fiı ±ı …ı Á‰ı˝ ÷ıfiÌ μI’ÏkÎ ΩHΉÌ. I›Îflı ÷ı ‹Î›Î ◊¿Ì ±fi_÷ ¿˘ÏÀ …ı ≠‘Îfi ±fiı ’vÊ ÷ı ◊÷Î_ ˉÎ_. …ıfiı ÁÒZ‹ ¤Ò÷ ¿Ëı »ı. 60. ÷ı ¶ÎflÎ ±ı ’Î_« V◊Ò‚ ¤Ò÷ μI’Lfi ◊Λ »ı. ’˘÷ÎfiÎ ‘΋fiı ωÊı flèÎÎ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ı ±ZÎfl’vÊw’ı ¿flÌfiı ‹Î›Îfiı ωÊı √¤˝fiı ‘fl÷ΠˉÎ. ÷ı μI’ÏkÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. ≠‘Îfi-≠¿ÚÏ÷ ±fiı ’vÊ ±ı Á‰ı˝ ‹Ë΋ΛÎfiı ωÊı ·› ’΋ı »ı. . ±fiı ‹ËÿÎÏÿ¿ …ı «˘‰ÌÁ ÷k‰. ’»Ì ÷ı ≠‘Îfi ◊¿Ì ‹ËkÎk‰ μI’Lfi ◊÷_ ˉ_ ±fiı ‹ËkÎk‰ ◊¿Ì hÎHÎ ≠¿Îflfi˘ ±Ë_¿Îfl μI’Lfi ◊÷˘ ˉ˘. ÷ıfiı ÏfiÏ‹kÎ ≠·› ¿Ë̱ı. ⁄˘·‰_. Ëfl‰_. ±fiı F›Îflı ÷ı ωflÎÀ ’vÊfi˘ ϶’flΑ˝ ¿Î‚ ’Òfl˘ ◊Λ »ı I›Îflı ±ı ωflÎÀ ÿıËfi˘ ÁI›ÎÏÿ¿ ·˘¿ı ÁÏË÷ fiΠ◊Λ »ı. ’»Ì ÷ı ’fl‹ırflfiÌ ≥E»Î±ı ≠ı›ÎÙ ◊¿Î_ ’˘÷’˘÷Îfiı ±_Âı ¿flÌfiı ¥rfl ±fiı ∞‰fiÎ ÿıËfiı V≤…÷Î_ ˉÎ_. ÷ıfiı ≠οÚ÷ ≠·› ¿Ë̱ı.≠. ÷ı ≠‘Îfi’vÊ59 ¿ı‰Î_ »ı ? ÷˘ ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÌ μI’ÏkÎfiÎ_ ¿ÎflHÎ »ı. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ±ıfi˘ Ïÿ‰Á ˢ› I›Î_ Á‘Ì Ïhη˘¿ÌfiÌ „V◊Ï÷ flËı »ı ±fiı F›Îflı ±ıfiÌ flÎÏhÎ ’Õı »ı I›Îflı Ïhη˘¿Ìfi˘ fiΠ◊Λ »ı. ÷ı‹Î_ Á΄k‰¿ ±Ë_¿Îfl ◊¿Ì ‹fi ±fiı ≥„Lƒ›˘fiÎ ÿı‰÷Î μI’Lfi ◊÷Î_ ˉÎ_ ±fiı flÎ…Á ±Ë_¿Îfl ◊¿Ì ÿÁ ≥„Lƒ›˘. ¬Î‰_.

’Â. Á„E«ÿÎfi_ÿ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ωrfiÌ μI’ÏkÎ. ÿˆI› ±fiı ‹fiW›ÎÏÿ¿fiÎ …ı ÿıË ÷ıfi˘ …ı ZÎHÎ ZÎHÎ ≠I›ı fiΠ÷ıfiı ÏfiI› ≠·› ¿Ë̱ı. ’»Ì ÷ıfiı ÷ı…ı ¿flÌfiı ÷ı Á‹√˛ ±Î¿ÚÏ÷±ı ÁÏË÷ ¿Î«fiÌ M≤J‰Ì …ı‰Ì ¢¤ı ÷ı‰Ì ¢¤Î±ı ›@÷ ¤√‰Îfifi_ ‘΋ »ı. ±fiı F›Îflı ±ı Á‰ı˝ ⁄˛õÎ_Õfi˘ ≠·› ◊Λ »ı I›Îflı …ı Á‰˝ ∞‰ »ı ÷ı ÷˘ ‹Î›Îfiı ωÊı flËı »ı ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ Ω› »ı. ““÷ı ¤√‰Îfifi_ ‘΋ ÷˘ ÁfiÎ÷fi »ı. ±ı‰_ …ı ¤√‰Îfifi_ ‘΋ ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ı Á‹ÎÏ‘fiı ωÊı ÿı¬ı »ı ±fiı ÿıË ‹Ò@›Î ’»Ì ±ı ÷ıΩı‹› …ı ¤√‰Îfifi_ ‘΋ ÷ıfiı ’΋ı »ı. ““÷ı ¤√‰Îfifi_ ‘΋ ¿ı‰_ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.16 ‰«fiÎQ≤÷ [√. …ı‹ Ïÿ‰Áfiı ωÊı flÎÏhÎ ·› ’΋ı »ı ÷ı‹ ·› ’΋ı »ı.13 ⁄˛õfiÎ ≠¿ÎÂfiı ωÊı ·› ’΋ı »ı. ÷ıfiı ºWÀÎ_÷ı ¿flÌfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ÷ıfiı ±ÎI›_Ï÷¿ ≠·› ¿Ë̱ı.≠. „V◊Ï÷ ±fiı ≠·› ÷ıfiı Ωı ΩHÎı ÷˘ ∞‰fiı Á_ÁÎflfiı ωÊı ‰ˆflÎB› ◊Λ ±fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ¤„@÷ ◊Λ »ı.”” I›Îflı ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 12–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 13 — ‰Õ-’Ì’‚fiÌ Õ΂ ⁄Ì…ı fl˘M›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ‰Ïÿ 1 ’Õ‰Îfiı Ïÿ‰Á flÎÏhÎfiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿflfiı Á‹Ì’ı ·Ÿ_⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎfiÌ ËıÃı ±˘ÀÎ μ’fl œ˘Ï·›˘ œ‚ΉÌfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı flÎ÷˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı flÎ÷Ì Õ√·Ì ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Î◊ı Á˘fiıflÌ Âı·_ ⁄Î_K›_ Ë÷_ ±fiı ¿ÀÌfiı ωÊı Á˘fiıflÌ Âı·_ ⁄Î_K›_ Ë÷_ ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ‹˘÷ÌfiÌ ‹Î‚α˘ ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ‹˘÷ÌfiÎ ÷˘flÎ ·À¿÷Î ‹Ò@›Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±≠οÚ÷ »ı. ±fi_÷ »ı ±fiı ±¬_Õ »ı. ÏfiI› »ı. ’Z›ÎÏÿ¿fiÌ …ı ±Î¿ÚÏ÷ ÷ıHÎı ÁÏË÷ ±ı‰Ì …ı ±Î Á‹√˛ M≤J‰Ì ÷ı ¿Î«fiÌ Ë˘› ±fiı ±Î¿ÎÂfiı ωÊı …ı Á‹√˛ ÷ÎflÎ ÷ı Á‰˝ ÁÒ›˝ ˢ›. ±fiı ÿı‰. …ı‹ ’‰˝÷-T≤ZÎÎÏÿ¿ı ÁÏË÷ ±fiı ‹fiW›. ““ÿıË-ÿıË .

““S›˘. ·÷Î ±ÎÏÿ¿. 64. Á’˝ ±ÎÏÿ¿. ’Ÿ’fl ±ÎÏÿ¿ …ı T≤ZÎ »ı ÷ıfiÌ Õ΂¬Ì±˘ ¿Î’Ìfiı ⁄Ì…ı Ãı¿ÎHÎı fl˘’ı »ı I›Îflı ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ … T≤ZÎ ◊Λ »ı. ÷ı …√÷fiÌ μI’ÏkÎ. «Î_«Õ ±ÎÏÿ¿. ¿Ì«Õ ÷ı‹… ’flÁı‰Î‹Î_◊Ì ’ıÿÎ ◊fiÎfl ÿıË — ‹Î_¿Õ. ±˘fl◊Ì œo¿Î›ı· …L‹ ’΋ı ÷ı‰Î ÿıË — ‹fiW›. ±fiı ÷ı ∞‰fiÎ ¿‹˝fiı ±fiÁÎflı ÷ıfiÎ ÿıË ◊¿Ì ⁄ÌΩ ÿıËfiı V≤…ı »ı. „V◊Ï÷ ±fiı ≠·› ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±ı ÷ı ±ı¿ ∞‰ ⁄ı ≠¿Îflı ◊›˘ ? ¿ı ⁄Ì…ı ∞‰ı ≠‰ı ¿›˘˝ ? ±fiı ¿Ëı¢ …ı. . ±fiı ÷ı ∞‰ »ı ÷ıHÎı ’Ò‰˝…L‹fiı ωÊı ¿ıÀ·Î_¿ ¿‹˝ ÷˘ Ák‰√HÎ ≠‘Îfi’HÎı ¿flÌfiı ¿›ÎÙ »ı. ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ¿‹˝ ÷˘ 2Ωı√HÎ ≠‘Îfi’HÎı ¿flÌfiı ¿›ÎÙ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √.” ÷˘ ∞‰ ÷˘ ±¬_Õ »ı ±fiı ±E›÷ »ı ÷ı ¿’ÎH΢ ¿ı‹ ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ’vÊ≠¿ÚÏ÷w’ …ı ’˘÷ÎfiÌ ⁄ı „@÷±˘ ÷ıfi_ √˛ËHÎ ¿flÌfiı ’˘÷ı ωflÎÀw’fiı ‘Îfl÷ΠˉÎ. ’Â ±ÎÏÿ¿. ±fiı …ı ∞‰ı …ı‰Î_ ¿‹˝ ¿›ÎÙ »ı ÷ı ∞‰fiı ÷ı‰Î ÿıËfiı ’‹ÎÕı »ı. ÷ı ’flΑ˝fi˘ ≠◊‹ Ïÿ‰Á ±◊‰Î ≠◊‹ ¿S’ ±ıÀ·ı ⁄˛Îõ¿S’. (¤Î√‰÷ — 3/11/35) M≤J‰Ìfiı ¤ıÿÌfiı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚fiÎflÎ ÿıË — T≤ZÎ. ±fiı Á¬-ÿ—¬w’ …ı ¿‹˝fiÎ_ Œ‚ ÷ıfiı ’‹ÎÕı »ı. 62. …flΛ…64 ΩÏ÷fiÎ …ı ÿıË. ‰ˆflÎ…’vÊfiÌ ±Î›W›fiÎ ≠◊‹ ±‘ν ¤Î√fiı ’flΑ˝ ¿Ëı »ı. …ı‹ “¿U›’ 61.≠. ÷ı ¿‹˝fiı ±fiÁÎflı ±ı ∞‰fiı ¤√‰Îfi …ı ÷ı μÿ˚ϤF…63 ΩÏ÷fiÎ …ı ÿıË. ‹fiW› ±fiı ’Â’ZÎÌ ±ÎÏÿ¿ Á‹√˛ V◊Ήfl-…_√‹ …ı ∞‰ ÷ıfiı V≤…÷ΠˉÎ. 66. 63. πÕÎ_‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊fiÎfl ÿıË — ’ZÎÌ. ±ıfi˘ μkÎfl ¿fḻı …ı. ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ı ’vÊ≠¿ÚÏ÷w’ …ı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷ ÷ıHÎı ÁÏË÷ ◊¿Î ∞‰-∞‰ ≠I›ı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı flèÎÎ »ı. ‹‚. “±ı ÷˘ ±ıfi˘ ±ı ∞‰ »ı. (¤Î√‰÷ — 3/11/33-34) μ’fl ¿Ëı· ‰ˆflÎ…’vÊfiÎ ≠◊‹ ’flΑ˝fi˘ »ıS·˘ Ïÿ‰Á ±◊‰Î »ıS·˘ ¿S’ ±ıÀ·ı ’Ε¿S’. ÿˆI›. V‰ıÿ…65 ΩÏ÷fiÎ …ı ÿıË ±fiı ±_Õ…66 ΩÏ÷fiÎ …ı ÿıË ÷ıfiı ’‹ÎÕı »ı. 65.13] ‰«fiÎQ≤÷ 17 ≠I›ı ∞‰ ±ı¿ »ı ? ¿ı ±fiı¿ »ı ? ±fiı Ωı ±ı¿ ¿Ëı¢ ÷˘ ‰Õ. ±fiı ÷ı ωflÎÀw’ …ı ±ı ¤√‰Îfi ÷ı ≠◊‹ ⁄˛Îõ¿S’fiı61 ωÊı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ±_√ ◊¿Ì ⁄˛õÎÏÿ¿ V÷_⁄ ’›Ù÷ Á‹√˛ ∞‰fiı V≤…÷ΠˉΠ±fiı ’Ε¿S’fiı62 ωÊı ÷˘ ±ı ¤√‰Îfi ⁄˛õÎw’ı ¿flÌfiı ‹flÌE›ÎÏÿ¿fiı V≤…÷ΠˉΠ±fiı ¿U›’ ±fiı ÿZÎw’ı ¿flÌfiı ÿı‰. ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ¿‹˝ ÷˘ ÷‹˘√HÎ ≠‘Îfi’HÎı ¿flÌfiı ¿›ÎÙ »ı. lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi »ı ÷ıfiÌ ’vÊ ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ±ı ⁄ı „@÷±˘ »ı.

““±ı I›Î√Ì ¤@÷ lıWà »ı. ““±˘S›˘ ‹Ò_{Î¥fiı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ¤ı¬ ·¥fiı fiÌÁ›˘˝ . ±ı‰˘ ±ı¿ I›Î√Ì ¤@÷ »ı. ±fiı ±ÎiÎαı ¿flÌfiı CÎfl‹Î_ flè΢ »ı ±fiı Á_ÁÎfl ◊¿Ì μÿÎÁ »ı. ±fiı …ıÀ·Ì I›Î√Ìfiı …√÷‹Î_ ‰ÎÁfiÎ »ı ÷ıÀ·Ì ÷ı B≤ËV◊fiı ’HÎ ‰ÎÁfiÎ »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––13–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 14 — “±L÷ı ›Î ‹Ï÷— ÁÎ √Ï÷—”fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ‰Ïÿ 2 ⁄Ì…fiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı œ˘Ï·›Î μ’fl ÿÏZÎHÎÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ±fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ÷˘flÎ ’ÎC΋Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ⁄ı ¿Îfi μ’fl ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ÷ı √E»fiÌ μ’fl √·Î⁄fiÎ_ ’W’ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î_ ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı …‹HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ‘˘‚_ …ı Áı‰÷Ìfi_ ’W’ ÷ıfiı Œıfl‰÷Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.≠. ±fiı ÿıËı ¿flÌfiı ÷˘ ‰÷˝‹Îfi ›◊Î◊˝ ’΂ı »ı ±fiı ‹fi‹Î_ ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ Á_ÁÎflfiÌ ‰ÎÁfiÎ flËÌ »ı ÷ıfiı ω«Îflı ¿flÌfiı ¬˘ÀÌ ¿flÌ fiÎ_¬ı »ı. ±ı ÷˘ …ı ∞‰fiı …ıfiÎ ÿıË ◊¿Ì ∂’F›Îfi˘ ¿‹˝Á_⁄_‘ ≠ÎM÷ ◊›˘ ˢ› ÷ı ∞‰fiı ÷ı ¶ÎflÎ ±ı μ’Ω‰ı »ı. ““±ı¿ ËÏfl…fi »ı ÷ı Á_ÁÎflfiı ÷∞fiı fiÌÁ›˘˝ »ı ±fiı ±Ï÷ ÷̉˛ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ÷˘ fi◊Ì.18 [√. ’HÎ …ı ∞‰ ◊¿Ì ⁄ÌΩ ÿıËfiı μ’Ω‰ı »ı ÷ı ∞‰ … ±fiı¿w’ı ◊Λ ±ı‹ fi◊Ì.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı ⁄ı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ÷ı‹Î_ ¿˘HÎ lıWà »ı ?”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ÷ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ’HÎ ºœ »ı.14 ‰«fiÎQ≤÷ ±ÎÏÿ¿ ≠Ω’Ï÷fiÎ ÿıË ◊¿Ì ±fiı¿ ΩÏ÷fiÎ ÿıËfiı V≤…÷ΠˉÎ.” ÷ı‹ ±ıfiÎ ±ı ¤√‰Îfi ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ¿flÌfiı Á‹√˛ ∞‰-∞‰ ≠I›ı flèÎÎ ◊¿Î. ±fiı ‰‚Ì ⁄ÌΩı B≤ËV◊ ¤@÷ »ı ÷ıfiı ’HÎ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ºœ »ı. …ı ÿıË ◊¿Ì …ı‹ ∂’F›ÎfiÌ flÌÏ÷ ˢ› ÷ı‹ ⁄ÌΩ ÿıËfiı μ’Ω‰ı »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹Ïfi ≠I›ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.

±fiı Á˙ ¿fl÷Î_ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ◊Ή_ ±ı CÎHÎ_ ¿ÃHÎ »ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ Á‹Î√‹ ‹‚‰˘ CÎH΢ ÿ·˝¤ »ı. ’HÎ B≤ËV◊fiÎ ‘‹˝ ÷˘ CÎHÎÎ ¿ÃHÎ »ı.67 ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ‹ÎÀı I›Î√Ì ÷˘ ÷ı ¬fl˘ …ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ÷ı μ’fl lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¤√‰Îfi ±fiı Á_÷fiÎ ‹ÏË‹ÎfiÎ_ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÎ_ ¿Ì÷˝fi √‰flÎT›Î_. ÏËflH›¿ıÂÌ›ÂάÎlÏ÷—. ““lÏ÷‹Î_ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. “±L÷ı ›Î ‹Ï÷— ÁÎ √Ï÷—”68 ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿èÎ_ »ı …ı. ÿÌ¿flÎ. M≤. B≤ËV◊ ¤@÷fiı F›Îflı ÿ—¬ ’Õı ±◊‰Î CÎHÎ_ Á¬ ±Î‰Ì ’Õı I›Îflı ÷ı ±ı‹ ω«Îfl flάı …ı.≠. 683. “Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ‹Y›˘ »ı ÷ı ÷˘ ‹fiı ’fl‹ Ï«_÷΋ÏHÎ ±fiı ¿S’T≤ZÎ ‹Y›˘ »ı. ÿÌ¿flÌ ±ı ÷˘ Á‰ı˝ V‰Mfi ÷S› »ı ±fiı ÁΫ˘ ·Î¤ ÷ı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ‹Y›˘ ±ı … »ı” ±ı‹ Á‹…ı ±fiı √‹ı ÷ı‰_ ¤Îflı ÿ—¬ ±Î‰Ì ’Õı ’HÎ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’λ˘ ’Õı fiËŸ. ±Î ÂάΠËη μ’·O‘ fi◊Ì. ±fiı ‘fi.14] ‰«fiÎQ≤÷ 19 »ı ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı lıWà »ı ? ±fiı B≤ËV◊ ÷˘ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı CÎfl‹Î_ flè΢ »ı ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı L›Òfi »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ≠ëfi_ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ⁄Ë ≠¿Îflı Á‹Î‘Îfi ¿›Ù ’HÎ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiËŸ. …\±˘ ’ÏflÏÂWÀ — 5. . ±fiı ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ_ Á¬-ÿ—¬ ±Î‰Ì ’Õı I›Îflı Á_÷fiÌ Áı‰Î‹Î_◊Ì ±fiı ‘‹˝‹Î_◊Ì ‹fifiı ±ÎÕ<_±‰‚_ Õ˘·‰Î ÿı fiËŸ. ±fiı B≤ËV◊ ÷˘ ‰ÎÁfiΉ΂ΠI›Î√Ì ¿fl÷Î_ CÎH΢ lıWà »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±_÷¿Î‚ı ¤√‰Îfifiı ωÊı ‹Ï÷ flËı ÷˘ √Ï÷ ◊Λ ±fiı fi flËı ÷˘ fi ◊Λ. 68. ¿ı‹ …ı. ““…ıfiı ÁÎZÎÎ÷˚ ¤√‰ÎfifiÌ ≠΄M÷ ◊¥ »ı ÷ıfiı ±_÷¿Î‚ı VQ≤Ï÷ 67.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰˘ ±ı lÏ÷fi˘ ±◊˝ ¤ÎÁı »ı. ÿ˘·÷. ±ı‰Î I›Î√Ì ¿fl÷Î_ ÷˘ B≤ËV◊ CÎH΢ ÁÎfl˘. ±fiı ±ı‹ Á‹…ı …ı. Ωı B≤ËV◊fiÎ ‘‹˝ Á«‰Î› ÷˘. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÷‹ı μkÎfl ¿fl˘. “fl¬ı ‹Îflı ±Î‹Î_◊Ì ⁄_‘fi ◊Λ !” ±ı‰_ ΩHÎÌfiı ÷ı Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì μÿÎÁ flËı. …ıHÎı Á_ÁÎfl ‹Ò@›˘ fiı ’Î»Ì Á_ÁÎflfiÌ ‰ÎÁfiÎ flËı … fiËŸ. ““I›Î√Ì Ë˘› ±fiı ÷ıfiı ÁÎflÌ ’ıÃı ¬Î‰Î ‹‚ı ±fiı Ωı ¿Î«Ì ‹Ï÷‰Î‚˘ ˢ› ÷˘ ’Î»Ì Á_ÁÎflfiÌ ‰ÎÁfiÎ xÿ›‹Î_ μÿ› ◊Λ ±◊‰Î CÎHÎ_ ÿ—¬ ’Õı ÷˘ ’HÎ ’Î»Ì Á_ÁÎflfiÌ ‰ÎÁfiÎ μÿ› ◊Λ. ±ı‰˘ …ı B≤ËV◊ ÷ı ±Ï÷ lıWà »ı. I›Îflı …ı ¤„@÷ ¿flÌ Ë˘› ÷ıfi˘ ¢ ωÂıÊ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

±ı‰˘ ˢ› ÷ı ËÏflfi˘ ÿÎÁ ¿Ëı‰Î›. ‹ÎÀı ÷ı …ı ¤@÷ »ı ÷ıfiÌ ‹Ï÷‹Î_ ±ı‹ flèÎ_ »ı …ı. ±fiı …ı ¤√‰Îfi ◊¿Ì ω‹¬ »ı ÷ı ÷˘ ⁄˘·÷Î_-«Î·÷Î_ ÿıË ‹Ò¿ı »ı ÷˘ ’HÎ ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Î÷_ fi◊Ì ±fiı ‹flÌfiı ›‹’flÌ‹Î_ Ω› »ı.” ÷˘ …ı‰Ì ±ıfiÌ ‹Ï÷ »ı ÷ı‰Ì ±ıfiÌ ±_÷¿Î‚ı √Ï÷ ◊Λ »ı. ÷ıfiÌ ÷˘ ¤√‰Îfi flZÎÎ ¿flı »ı. ““…ıfiΠˈ›Î‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ 69. ÷˘ ±ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ? ’HÎ ¤√‰Îfifi_ ÿÎÁ’HÎ_ ±Î‰‰_ ÷ı CÎHÎ_ ¿ÃHÎ »ı. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ’Î’Ì ¿ÁÎ¥ ˢ› ÷ı ⁄˘·÷Î_-«Î·÷Î_ ÿıË ‹Ò¿ı »ı. ±fiı …ıfiı Á_÷fiÌ ≠΄M÷ fi◊Ì ◊¥ ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiÌ ’HÎ ≠΄M÷ fi◊Ì ◊¥ ÷ıfiÌ ‹Ï÷‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ‰÷ı˝ »ı …ı. “Ë_ ±iÎÎfiÌ »\_ ±fiı ‹Îv_ ¿S›ÎHÎ fiËŸ ◊Λ.”” Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––14–– ‰«fiÎQ≤÷ 15 — K›Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ¿Î›fl fi ◊‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ‰Ïÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ Á‰˝ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. …ı‰Ì Ë‹HÎÎ_ ±ıfiı ‹Ï÷ »ı ÷ı‰Ì ±_÷¿Î‚ı √Ï÷ ◊Λ »ı. ÷ı‹fiı ‘flÎT›Î ωfiÎ ≠◊‹◊Ì. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ …ı V‰Î‹Ì ÷ıfiı ¤˘√T›ÎfiÎ_ …ı ’ÿÎ◊˝ ÷ıfiı ’˘÷ı ¤˘√‰‰Îfiı69 ±◊ı˝ ≥E»ı … fiËŸ.20 [√. ¿ı‹ …ı. ¤√‰ÎfifiÎ ÿÎÁ ˢ› ÷ıfiÎ_ ÷˘ ±ı ·ZÎHÎ »ı …ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰Î‹Ìfi_ √‹÷_ ‹Ò¿Ìfiı ⁄Ì…\_ ±Î«flHÎ ¿flı … fiËŸ. “‹Îv_ ¿S›ÎHÎ ÷˘ ◊¥ flèÎ_ »ı.≠. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌ …ı. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ÿÎÁ ◊›Î »ı ÷ıfiı ÷˘ ¿Î_¥ ¿fl‰_ flèÎ_ fi◊Ì. . ±ıfiÎ_ ÿ½fiı ¿flÌfiı ÷˘ ⁄ÌΩ ∞‰fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ »ı.” ÷˘ ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ±_÷¿Î‚ı ◊¥ … flèÎ_ »ı. ±fiı …ı ËÏflfi˘ ÿÎÁ ˢ› fiı ÿıËw’ı ‰÷ı˝ ÷ı ÷˘ ≠οÚ÷ ¤@÷ ¿Ëı‰Î›.15 ‰«fiÎQ≤÷ flËı ±◊‰Î fi flËı ÷˘ ’HÎ ÷ıfi_ ±¿S›ÎHÎ ◊Λ fiËŸ. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ±fiı ÷ıfi˘ ±¿Î‚ Q≤I› ◊›˘ ÷ı ‹ÎÀı Â_ ÷ıfi_ ±¿S›ÎHÎ ◊ÎÂı ? ±fiı ÷ı ’Î’Ìfi_ Â_ ¿S›ÎHÎ ◊ÎÂı ? fiËŸ … ◊Λ. ÿıËfiı Ï‹J›Î ΩHÎı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ÁI› ΩHÎı. I›Îflı ±ı lÏ÷fi˘ ±◊˝ ±ı‹ ¿fl‰˘ …ı.

÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ‹˘À˘ ‹ÏË‹Î Á‹∞fiı ’˘÷Îfiı ’ÒHν¿Î‹ ‹ÎfiÌfiı ÷ı Á_¿S’fiı ¬˘ÀÎ ¿fl÷˘ flËı ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ˈ›Î‹Î_ ‘Îfl÷˘ flËı.√. ÷ı ‘Îfl÷Î_ ‘Îfl÷Î_ ÿÁ ‰Ê˝ ◊Λ ±◊‰Î ‰ÌÁ ‰Ê˝ ◊Λ ±◊‰Î ’«ÌÁ ‰Ê˝ ◊Λ ±◊‰Î Á˘ ‰Ê˝ ◊Λ ÷˘ ’HÎ ¿Î›fl ◊¥fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ‘Îfl‰_ ÷ı ‹Ò¿Ì ÿı fiËŸ. ±fiı ‹ÒÏ÷˝ ‘Îfl÷Î_ F›Îflı ¤Ò_ÕÎ CÎÎÀÁ_¿S’ ◊Λ ±fiı ÷ı ËÃÎT›Î ËÃı fiËŸ. ±fiı Á_÷‹Î_ ±◊‰Î ¿˘¥ ÁIÁ_√Ì‹Î_ ¿Î_¥¿ ±‰√HÎ ’˘÷Îfiı ¤ÎÁ÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı I›Î√ ¿flÌ ÿı ±fiı ÷ıfiÎ …ı 70. . (√Ì÷Î — 6/45) ¿Î‚ÎÏÿ¿◊Ì ’ÏflHÎ΋ fiËŸ ’΋fiÎflÎ ±ÎI‹Î-’fl‹ÎI‹Î ÷◊Î ¿Î‚ÎÏÿ¿◊Ì ’ÏflHÎ΋ ’΋fiÎflÎ_ ‹Î›Î ±fiı ÷ıfiÎ_ ¿Î›˝fiı ›◊Î◊˝ ΩHΉÎw’ ω‰ı¿. ±◊ν÷˚ ’˛√À ¤√‰ÎfifiÌ ’˛Î„M÷ ◊Λ »ı.” ±ı‰_ ‰«fi ÷˘ ¤ÒS›ı ’HÎ fi ¿Ëı. “¤√‰Îfi ÷◊Î Á_÷ ÷ı ‹fiı …ı …ı ‰«fi ¿ËıÂı ÷ı‹ … ‹Îflı ¿fl‰_ »ı”. lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı √Ì÷΋Î_ ¿èÎ_ »ı …ı. “±ÎÀ·_ ‰«fi ‹ÎflÎ◊Ì ‹fiÎÂı ±fiı ±ÎÀ·_ fiËŸ ‹fiΛ.≠. ±fiı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌ …ı. “±fiı¿…L‹Á_ÏÁ©V÷÷˘ ›ÎÏ÷ ’flÎ_ √Ï÷‹˚ –”70 ÷ı ‹ÎÀı ±ı‹ fiı ±ı‹ ¤√‰Îfifiı ‘Îfl÷˘ flËı. ±fiı ‹ÒÏ÷˝ ‘Îfl÷Î_ ‘Îfl÷Î_ Ωı fi ‘flΛ ÷˘ ’HÎ ¿Î›fl fi ◊Λ ±fiı ÏfiI› fi‰Ìfi l©Î flάı. ±ı‰_ …ıfiı ‰÷˝÷_ ˢ› ÷ıfiı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ¿Ë̱ı. 71.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––15–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 16 — ω‰ı¿fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ‰Ïÿ 4 «˘◊fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±ı‹ ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ gË‹I› flËı.16] ‰«fiÎQ≤÷ 21 ¤„@÷ ˢ› ÷ıfiı ±ı‰Ì T≤ÏkÎ flËı …ı. ““…ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı Á÷˚-±Á÷fi˘ ω‰ı¿71 ˢ› ÷ı ÷˘ …ı …ı ±‰√HÎ ’˘÷΋Î_ ˢ› ÷ıfiı ΩHÎı ±fiı ω«ÎflÌfiı ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flÌ ÿı. ±fiı ‰‚Ì ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ˈ›Î‹Î_ ‘Îfl‰Ì ÷ı‹Î_ ÂÒfl‰Ìfl’HÎ_ flËı. ¿ı‹ …ı. ¤Î‰Î◊˝ — ±fiı¿ …L‹fiÎ_ ’H›¿‹˘˝ ‰Õı ÏÁ© ◊Λ I›Îflı ÷ıfiı »ıS·Î …L‹w’ ’flÎ√Ï÷ ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı.

±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı ΩHÎ̱ı …ı. ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝‹Î_ ’„WÀ ◊Λ ÷ı‰˘. ±fiı ±ı ÿıËÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ±ÁI› »ı. ±fiı ’fl‹ırflfiı72 ωÊı ÷˘ ÷ıfiı ¿˘¥ ±‰√HÎ ¤ÎÁı … fiËŸ. 73. B≤ËV◊Îl‹Ì ˢ‰Î »÷Î_ ¿Î›‹ ⁄˛õ«›˝ ’Î‚Ì ÁIÁ_√‹Î_ Áı‰Î ±Î’÷Î ¤@÷˘. ÷ı Á‹›fiı ωÊı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ÎÏÿ¿ ÁΑfiı ÷ıÕÎT›Î ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÷ı Á‰ı˝ ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ’HÎ ÷ı ‰«fifiı ωÊı Á_› ¿flı fiËŸ. ⁄˛õw’ı. 74. ±fiı ¤√‰Îfi ±fiı Á_÷ ÷ı …ı …ı ‰«fi ¿Ëı ÷ıfiı ’fl‹ ÁI› ¿flÌfiı ‹Îfiı.≠. ±fiı Á‰‚˘75 ω«Îfl ˢ› ÷ıfiı √˛ËHÎ ¿flı ±fiı ±‰‚˘ ω«Îfl ˢ› ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flı.17 √HÎ ÷ıfi_ … √˛ËHÎ ¿flı. “÷_ ÿıË. ≥„Lƒ›. ‹fi. ÷ıfiı ω‰ı¿ »ı. 75. 76. 77.22 ‰«fiÎQ≤÷ [√. . ‹fiW›w’ ±ı‰Î ’HÎ. ±Â¤ ÿıÂÎÏÿ¿ ±ÎÃ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––16–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 17 — ÁIÁ_√‹Î_ ¿<Á_√fi_. ““±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ◊˘Õ˘¿ ¿<Á_√fi˘ ¤Î√ flè΢ Ω› »ı ÷ı ±Î… ¿Îœ‰˘ »ı ±fiı ±Î ≠¿flHÎ ±ı‰_ «·Î‰‰_ »ı …ı. Á‰˝ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÁÎ_A››˘√Ì77 ÷◊Î 72. ‹˘‚Ì ‰Î÷ fi ¿›Î˝fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ‰Ïÿ 5 ’Î_«‹fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±Î◊‹HÎı ⁄ÎflHÎı ±˘flÕ˘ »ı ÷ı‹Î_76 ¿◊Î ‰_«Î‰÷Î Ë÷Î. ±fiı …ıHÎı ¿flÌfiı ’˘÷Îfiı ⁄_‘fi ◊Λ ±fiı ’˘÷Îfiı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝‹Î_ ¬˘Àu ±Î‰ı ±ı‰Î …ı ’ÿÎ◊˝ ÷◊Î ¿<Á_√74 ÷ıfiı ±˘‚¬Ì flάı ±fiı ÷ı◊Ì »ıÀı … flËı ±fiı ÷ıfiÎ ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ.” ±ı‹ ‰«fi ¿Ëı ÷ıfiı ÁI› ‹ÎfiÌfiı ÷ı Á‰˝◊Ì …\ÿ˘ ±ÎI‹Îw’ı73 ‰÷ı˝ ’HÎ ‹fifiÎ CÎÎÀ ¤ı‚˘ ¤‚Ì Ω› fiËŸ. ≠ÎHÎ◊Ì …\ÿ˘ »\_ ±fiı ÁI› »\_ ±fiı ±ıfi˘ ΩHÎfiÎfl˘ »\_. lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷fiÌ. ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ÷◊Î ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ÷◊Î ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì ±fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÌ ‹Î‚Î ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ÷˘fl˘ ’ÎCÎfiı ωÊı ¬˘V›˘ Ë÷˘ ±fiı ±Ï÷ ≠ÁLfi ◊¿Î ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î. ±fiı Á_÷ ¿Ëı …ı.

ÁÿÎ gË‹I› ÁÏË÷ … ‰Î÷ ¿flF›˘.≠. ±ı ÷˘ ¤√‰Îfi …ıfiı ÿ›Î ¿flÌfiı ‘flΉı »ı ÷ıfiı ‘flΛ »ı. 79. iÎÎfi. ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ ¿flı »ı ? ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı …ı. 78.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.√. ±fiı ±Î ‰Î÷ »ı ÷ıfiı Á‹∞fiı ÷ı … ≠‹ÎHÎı ‰÷ı˝ ÷ı … ‹@÷ ◊Λ »ı ±fiı ÷ı ωfiÎ ÷˘ «Îfl ‰ıÿ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 17–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 18 — ωʛ¬_Õfifi_. ÷ı ÁIÁ_√‹Î_ ¿<Á_√ ÷ı Â_ »ı ? ÷˘ …ı ‰Î÷fiÎ ¿flfiÎflÎ ÏËo‹I› ωfiÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı ÷ı ÁIÁ_√‹Î_ ¿<Á_√ »ı. B≤ËV◊fiÎ ÷◊Î I›Î√ÌfiÎ ÏÂZÎÎ’hÎÌ ‰√ıflı‹Î_ ¿Ëı· ¤„@÷fiÎ ’˘Ê¿ Ïfi›‹‘‹˘˝.” ±fiı ‰‚Ì ±ı‹ ‰Î÷ ¿flı »ı …ı. ““‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ◊Λ »ı …ı ‰Î÷ fi ¿Ë_. “¤√‰Îfifi_ …ı ‰«fi ÷ıfiı ›◊Î◊˝ ¿˘HÎ ’Î‚Ì Â¿ı »ı ? ±fiı ‰÷˝‹Îfi‘‹˝79 ’HÎ ›◊Î◊˝ ¿˘HÎ ’Î‚Ì Â¿ı »ı ? ‹ÎÀı …ıÀ·_ ’‚ı ÷ıÀ·_ ’΂̱ı. ±fiı …ı ±ı‰Ì gË‹I›flÏË÷ ‰Î÷ ¿flı ÷ıfiı ÷˘ fi’_Á¿ ΩHΉ˘. “¤√‰Îfifi_ V‰w’ …ı xÿ›‹Î_ ‘Îfl‰_ ÷ı ¿Î_¥ ±Î’HÎ_ ‘ΛÙ ‘flÎ÷_ fi◊Ì.” ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ ‹˘‚Ì ‰Î÷ ¿flÌfiı ‘‹˝.18] ‰«fiÎQ≤÷ 23 ¿‹˝›˘√Ì78 Á‰˝ ÁIÁ_√Ì‹Î_ ≠‰÷ı˝. ’»Ì ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÁIÁ_√Ìfiı ÷ıÕÎT›Î fiı CÎHÎÌ ‰Îfl Á‘Ì ÷˘ ’˘÷ı ω«ÎflÌ flèÎÎ ±fiı ’»Ì ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±ı‰Ì gË‹I› ωfiÎfiÌ ‰Î÷ …ı Ïÿ‰Á ◊¥ Ω› ÷˘ ÷ı Ïÿ‰Á μ’‰ÎÁ ¿fl‰˘. ““±ı¿ ‰Î÷ ¿Ë_ ÷ı ÁÎ_¤‚˘. ‹ÎÀı ˉı ±Î… Ïÿfi◊Ì ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ±ı‰Ì gË‹I›flÏË÷ ‰Î÷ ¿fl¢ fiËŸ. ‰ˆflÎB› fiı ¤„@÷ ≥I›ÎÏÿ …ı ¤√‰ÎfifiÌ ≠ÁLfi÷ÎfiÎ_ ÁΑfi ÷ı‹Î_◊Ì ⁄ÌΩfiı ‹˘‚Î ’ÎÕı »ı. B≤ËV◊Îl‹Ì VhÎÌ-’vÊ ¤@÷˘. ˉı·Ìfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹Î√Âfl ‰Ïÿ 6 »Ãfiı Ïÿ‰Á flÎÏhÎ ’λ·Ì ’ˢfl ⁄Î¿Ì Ë÷Ì I›Îflı V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±Î◊‹HÎı ⁄ÎflHÎı ±˘flÕÎfiÌ ±˘ÁflÌfiı ±Î√‚ ŒÏ‚›Î‹Î_ œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎF›Î Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_. ’HÎ ÷‹ı ±‹ÎflÎ »˘ ‹ÎÀı ΩHÎ̱ı »Ì±ı …ı ¿Ë̱ı …. . ±fiı ¤√‰Îfi ÷˘ ±‘‹μ©ÎflHÎ »ı ÷ı ¿S›ÎHÎ ¿flÂı.

±ı¿ Ω÷fi_ ¿ıŒÌ ’Ìb_. ⁄ËÎfl ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·Ì μ’ÎÏ‘83 ˢ› ’HÎ ÷ıfi˘ Ωı ‹fi‹Î_ Á_¿S’ fi ˢ› ÷˘ ÷ıfi˘ ±‹Îflı ¬fl¬fl˘ fiËŸ ±fiı ±_÷fl‹Î_ Ωı fl_« …ıÀ·˘ ’ÿÎ◊˝fi˘ CÎÎÀ ◊Λ ÷˘ ÷ıfi˘ I›Î√ ¿fḻı I›Îflı ÏfiflÎ_÷ ◊Λ ±ı‰˘ ±‹Îfl˘ V‰¤Î‰ »ı.18 ÊÀ ÂÎVhÎ. (13) V¿oÿ.” ±ı‰_ √ÎŒ·’HÎ_ flËı »ı ±ıÀ·˘ … ±_÷—¿flHÎfi˘ ‰Î_¿ »ı. ÷ıfi˘ √HÎ÷Î_ ’HÎ ’Îfl Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 80. ‹˘ZÎ-μ’›˘√Ì ÁΑfiÎfiÎ ±fiÁ_‘Îfi◊Ì ‹‹ZÎfiı ω«Ï·÷ ¿flfiÎfl. (4) ω. » ÿ½fi˘ — (1) ÁÎ_A›. (7) fiÎflÿÌ›. ±fiı {Î{˘ ‰Î_¿ ÷˘ ’_« iÎÎfi-≥„Lƒ›˘fi˘ »ı. (16) ‹IV›. 83. ÷ıfiÌ Ï‰√Ï÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. . ±fiı Ωı ·Ì·Î√fl ¤Î_B›86 ’̱ı ±fiı ÷ı ≠¤fi˘ ¤@÷ ˢ› ÷˘› ’HÎ ·Ì·Î√fl ¤Î_B›fiı ¿ıŒı ¿flÌfiı ‰÷˝‹ÎfifiÌ ¬⁄fl flËı fiËŸ ±fiı ≠¤fiÎ ¤…fifiÌ ’HÎ ¬⁄fl flËı fiËŸ. ‹ÎÀı ±‹ı xÿ›‹Î_ ω«Îfl ¿›˘˝ …ı. (2) ›˘√. (2) ’•. 86. @·ıÂ. (6) ‰ıÿÎ_÷. (3) ωWb. “¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiÎ xÿ›‹Î_ ωZÎı’84 ◊Λ »ı ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ÷ı Â_ »ı ?” ’»Ì ‹fi. ÷ı ‰Î÷ ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. (8) ‹Î¿ÙÕı›. (3) L›Î›. ±_÷—¿flH΋Î_ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiÎ Ïfiç›fi_ ⁄‚ ±◊‰Î ±ÎI‹iÎÎfifi_ ⁄‚ ÷ıfiı ›˘√ı ¿flÌfiı ±_÷—¿flHÎfiı √ÎŒ·÷Î flËı »ı …ı. (5) ¤Î√‰÷. Â¤ ±◊‰Î ±Â¤. (11) Ï·_√. ÷ı ¤˘…fifiı F›Îflı …‹ı »ı I›Îflı ÷ı √HÎ ±_÷—¿flH΋Î_ ÷◊Î ÂflÌfl‹Î_ ≠‰÷ı˝ »ı. 81. 82. ±Ë_¿Îfl Á΋_ Ωı›_ I›Î_ ÷˘ ±ı ±_÷—¿flHÎ ’HÎ μ¶ı√fi_ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. (10) ⁄˛õ‰ˆ‰÷˝. (1) ⁄˛õ. Á‰HνfiÎ ±·_¿ÎflÎÏÿ¿ ±fiı¿ fl‹HÎÌ› ‰V÷±˘fi˘ ›˘√. “¤√‰Îfi ‹Y›Î »ı ÷ı ˉı ¿Î_¥ ¿fl‰_ flèÎ_ fi◊Ì. Ï«kÎ. (5) ’Ò‰˝‹Ì‹Î_ÁÎ. (18) ⁄˛õÎ_Õ.80 ±œÎfl ’flÎHÎ81 ±fiı ¤Îfl÷ÎÏÿ¿ ≥Ï÷ËÎÁ82 ÷ıfiı ¤HΉı ¿flÌfiı ÷◊Î ÷ıfiÎ ±◊˝fiı ΩHΉı ¿flÌfiı ±◊‰Î ÷ıfiı l‰HÎı ¿flÌfiı ’HÎ ‹@÷ ◊Λ fiËŸ. fl΋ΛHÎ ‰√ıflı. 84.24 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ‹U¿ı·Ì. ÷ı‹ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ …ı ±ÎËÎfl ÷ıfiÎ √HÎ ’HÎ ·Ì·Î√fl ¤Î_B›fiÌ ’ıÃı … ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ »ı.≠. ‹ËΤÎfl÷. ⁄Ï©. ±ı ∞‰ …ı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ ¤˘…fi …‹ı »ı ÷ı ¤˘…fi-¤˘…fi ≠I›ı …\ÿÎ …\ÿÎ V‰Îÿ »ı ±fiı …\ÿÎ …\ÿÎ √HÎ85 »ı. (4) ‰ˆÂıÏÊ¿. (15) ¿>‹˝. (14) ‰Î‹fi. ±_÷flΛ. (6) ±„Bfi. (17) √vÕ. (9) ¤ÏÔ‰W›. (12) ‰flÎË. 85.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ’HÎ ‰÷˝‹Îfi flάÌfiı ÿ½fi ¿fl‰Î_. ÷ı ÂOÿfiÎ ’HÎ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ √HÎ …\ÿÎ …\ÿÎ »ı. «_ÿfi ÷ıfiÌ Á√_‘Ì ·Ì‘ı ’HÎ ⁄Ï© Ïfi‹˝‚ . ±fiı ÷ı‹ … ‹˘ÀÎ Á_÷fiı ÿ½fiı ¿flÌfiı ’HÎ ’ωhÎ ◊Λ. ±fiı ∞‰fiÌ ⁄Ï© ¤˛WÀ ˢ› ÷˘ ’HÎ ¤√‰Îfi ±fiı Á_÷fiÎ ÂOÿfiı ÁÎ_¤‚‰ı ¿flÌfiı μk΋ ◊Λ »ı.≠. ‹ÎÀı ÷ı V’½fi˘ ¿flfiÎfl˘ ËÏfl¤@÷ ˢ› ÷ıfiÌ ’HÎ ÂÒ‘⁄Ò‘fiı ¤·ÎÕÌ ÿı »ı. ÷ı Ωı ’Î’Ì ∞‰fiÎ ËÎ◊fi_ ’W’ ±◊‰Î «_ÿfi ÷ıfiÌ Ωı Á√_‘Ì ·ı ÷˘ …ı‹ ·Ì·Î√fl ’Ì‘ı ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊Λ ÷ı‹ … ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊Λ »ı. V‹flHÎ ÷◊Î ‰÷˝‹Îfi ÷ıfiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ ¿flÎ‰Ì fiÎ_¬ı »ı. ±fiı ‰÷˝‹ÎfifiÌ ±ÎÕuı ¿flÌfiı ‹˘ÀÎ Á_÷fi˘ V’½ fi ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÎ «flHÎfiÌ fl… ·¥fiı ‹Î◊ı «ÕΉı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’ωhÎ ◊Λ. …ı‹ ¿˘¥¿ ËI›Îfl˘ ∞‰ ˢ› ±◊‰Î ¿˘¥¿ ’vÊ T›Ï¤«ÎflÌ Ë˘› ±◊‰Î ¿˘¥¿ VhÎÌ T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ Ë˘› ±◊‰Î ·˘¿ ±fiı ‰ıÿfiÌ ‹›Î˝ÿÎfiı ·˘’Ìfiı ‰÷˝÷˘ ±ı‰˘ ¿˘¥¿ ¤˛WÀ ∞‰ ˢ› ÷ı‹fiÌ …ı ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Ì ÷ı ÷˘ …ı‰Ì ·Ì·Î√fl ¤Î_B› ’̱ı ±◊‰Î ÿÎw ’̱ı ±ı‰Ì »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı‹ ¤Ò_ÕÎfiı ›˘√ı ¿flÌfiı ∞‰fiÌ ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊Λ »ı ÷ı‹ … ’fl‹ırfl ±◊‰Î ’fl‹ırflfiÎ Á_÷ ÷ıfiı ›˘√ı ¿flÌfiı ∞‰fiÌ ⁄Ï© ÁÎflÌ ◊Λ »ı. ÷ı‹ … ±ı ∞‰ l˘hÎ ¶Îflı ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ ÂOÿfiı ÁÎ_¤‚ı »ı. ÷ı‹Î_ ’Î’Ì ∞‰fi˘ …ı V’½ ÷ı … ¤Î_B›-ÿÎwfiÎ …ı‰˘ »ı. ÷ı‹Î_ ’HÎ ‰HÎνl‹fiÌ ‹›Î˝ÿÎ ’fl‹ırflı ⁄Î_‘Ì »ı ÷ı ‹›Î˝ÿÎfiı flάÌfiı ≠ÁÎÿÌ ·ı‰Ì ±fiı …ıfiı fi ¬’ı ÷ıfiı ÁοflfiÌ ≠ÁÎÿÌ ¿flΉÌfiı ≠ÁÎÿÌ ·ı‰Ì. ÷ı‹ … ÷ı ‹˘ÀÎ’vÊfiı «œu_ ±ı‰_ …ı ’W’. ‹ÎÀı ÷ı ‰Î÷fiÎ ÁÎ_¤‚fiÎflÎfiÎ ±_÷—¿flHÎfiı ¤˛WÀ ¿flÌ fiÎ_¬ı »ı ±fiı ¤√‰Îfifi_ ¤…fi. ÷ı‹ … ±ı‹fiı V’Âı˝ ¿flÌfiı ’HÎ ‹Ï÷ μk΋ ◊Λ »ı.18] ‰«fiÎQ≤÷ 25 ±Î‰ı fiËŸ. ÷ı …ı‰˘ ÂOÿ ÁÎ_¤‚ı »ı ÷ı‰˘ … ±_÷—¿flH΋Î_ √HÎ ≠‰÷ı˝ »ı. ÷ı‹ … w’ ’HÎ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ_ »ı ±fiı ÷ıfiÎ √HÎ ’HÎ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ »ı. ÷ı‹ … ÷ı ‹˘ÀÎfiÌ ≠ÁÎÿÌ »ı ÷ıfiı …‹‰ı ¿flÌfiı ’HÎ ’ωhÎ ◊Λ »ı. ÷ı‹ … √_‘ ’HÎ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ »ı ±fiı ÷ıfiÎ √HÎ ’HÎ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ »ı. ÷ı‹ … I‰«ÎfiÎ V’½ ’HÎ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ »ı ±fiı ÷ıfiÎ √HÎ ’HÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ »ı. ÷ı ¿˘¥¿ ¤˛WÀ ∞‰ ˢ› fiı Ωı ÷ıfi_ ÿ½fi ◊›_ ˢ› ÷˘ …ı‹ ·Ì·Î√fl ¤Î_B› ÷◊Î ÿÎw ’Ì‘ı ¤Ò_Õ<_ ◊Λ »ı ÷ı‹ … ÷ı ’Î’ÌfiÎ_ ÿ½fifiÎ ¿flfiÎflÎfi_ ’HÎ ¤Ò_Õ<_ … ◊Λ ±fiı ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊¥ Ω› »ı.

ø˘‘ ‰√ıflıfiÌ ‰ÎÁfiÎ◊Ì ÿÒÏÊ÷ ±ı‰_ ’HÎ. ÷ı ‹ÎÀı ±ı ’_«Ï‰Ê›fiı Á‹F›Î ωfiÎ …ı ¤˘√‰Âı ±fiı ÁÎfl±ÁÎflfi˘ ω¤Î√ fiËŸ ¿flı ±fiı ÷ı fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰˘ ËÂı ÷ıfiÌ ’HÎ ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊¥ ΩÂı. . ‰ˆflÎB› fiı ¤„@÷ Áˉ÷˝‹Îfi ¤√‰ÿ˚‰Î÷ν ◊Î÷Ì Ë˘›. 90.18 ◊Λ »ı.≠. ±fiı Ωı ’_« ≥„Lƒ›˘fiÎ ±ÎËÎfl‹Î_◊Ì ±ı¿ ≥„Lƒ›fi˘ ±ÎËÎfl ‹Ï·fi ◊Λ »ı ÷˘ ±_÷—¿flHÎ ’HÎ ‹Ï·fi ◊¥ Ω› »ı. 92. Ïfiω˝¿Îfl ±ı‰_ ’HÎ. ¿Î‹. ‹ÎÀı ÁIÁ_√ ±fiı ¿<Á_√fiı ›˘√ı ¿flÌfiı …ı‰_ ±_÷—¿flHÎ ◊Λ »ı ÷ıfiı Ωı ω«ÎflÌfiı …\±ı ÷˘ ΩH›Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı √⁄fl√_Õfiı ÷˘ ¿Î_¥ ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì. ‘‹˝ÏfiWà ¤@÷…fi. ±fiı ±Î ∞‰ »ı ÷ı …ı‰Ì Á˘⁄÷ ¿flı »ı ÷ı‰_ ±ıfi_ ±_÷—¿flHÎ ◊Λ »ı. 88. ±fiı ±_÷—¿flHÎ Â© ◊ÎÂı ÷˘ ±¬_Õ ¤√‰ÎfifiÌ VQ≤Ï÷ flËıÂı. iÎÎfi. Â©. 89. ÷ı‹Î_ fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ ±Î¤ÒÊHÎ ÷◊Î ‰VhÎfiı ’ËıflÌfiı Ï‰Ê›Ì …fi ⁄ıÃΠˢ› ±fiı ÿÎwfiÎ ÂÌÂÎ ·¥fiı ’flV’fl ’Î÷Πˢ› ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÿÎwfiÎ ÂÌÂÎ ¤flı·Î ’ÕuΠˢ› ±fiı ‰ıU›Î±˘ ◊ı¥◊ı¥¿Îfl ¿flÌ flËÌ Ë˘› ±fiı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ ‰ÎÏ…_hÎ ‰Î…÷Î_ ˢ›. ÷ı Á¤Î‹Î_ …¥fiı …ı …fi87 ⁄ıÁı ÷ı Á‹ı ÷ıfi_ ±_÷—¿flHÎ88 ⁄Ì∞ Ω÷fi_89 ◊¥ Ω› »ı. ±fiı ’_« ≥„Lƒ›˘ ¶Îflı ∞‰ …ı ±ÎËÎfl ¿flı »ı ÷ı ±ÎËÎfl Ωı Â© ¿flÂı ÷˘ ±_÷—¿flHÎ Â© ◊ÎÂı. ±fiı I≤HÎfiÌ {Ò_’ÕÌ Ë˘› fiı ÷ı‹Î_ ŒÎÀı· √˘ÿÕ̉΂Π’fl‹Ë_ÁfiÌ Á¤Î ⁄ıÃÌ Ë˘› ±fiı ‘‹˝.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 26 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤…fifiı ωÊı …ı ¿˘¥ ωZÎı’ ◊¥ ±Î‰ı »ı ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ ’_« ≥„Lƒ›˘fiΠωʛ … »ı ’HÎ ±_÷—¿flHÎ fi◊Ì. ÷ı Á¤Î‹Î_ …¥fiı …ı …fi90 ⁄ıÁı I›Îflı ÷ı Á‹ı ÷ıfi_ ±_÷—¿flHÎ91 ⁄Ì∞ flÌ÷fi_92 ◊Λ »ı. ÷˘ …ı ÿıËÎϤ‹ÎfiÌ Ë˘› ±fiı ÷ıfiÌ ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊Λ ÷ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ? ÷ı ÁÎv ±ı ’_« ≥„Lƒ›˘fiı ›˘B›-±›˘B› ω«Î›Î˝ ωfiÎ …ı ‹˘¿‚Ì ‹ı·Âı ÷ıfi_ ±_÷—¿flHÎ ¤˛WÀ ◊¥ ΩÂı. 91. ω¿ÎflÌ. ÷ı ˉı·Ìfiı ωÊı ¿Î«fiÎ ÷¿÷Î Á_ÿfl …ÕuΠˢ› ±fiı Á_ÿfl Ï⁄»ÎfiÎ_ ¿›ÎÙ Ë˘›. ÷ı F›Îflı ±ı ∞‰ Ï‰Ê›Ì ∞‰fiÌ Á¤Î‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ› ±fiı ÷ı …B›Î ’HÎ Á_ÿfl ÁÎ÷ ‹Î‚fiÌ Ë‰ı·Ì ˢ›. ÿflΫÎflÌ ’HÎ. ‹ÎÀı ±Î ‰Î÷ν »ı ÷ı »ı¿ ‹Ò¬˝’HÎı ’Âfiı ’ÎÕı ‰÷˝÷˘ 87. ±Â©.

÷ıfi˘ ·˘¤ ¿flı ÷˘ {Î{˘ Ï⁄√ÎÕ ◊Λ.18] ‰«fiÎQ≤÷ 27 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ˢ› ÷ıfiı ÷˘ fi Á‹Ω› ±fiı …ı ¿Î_¥¿ ω‰ı¿Ì ˢ› ±fiı ¿Î_¥¿ ¤√‰Îfifi˘ ±ÎÏl÷ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ±Î ‰Î÷ν ÷fl÷ Á‹F›Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±fiı Ωı ¿˘¥ ±‹Îfl˘ ‰Îÿ ·ı¢ ÷˘ ÷ıfi_ ÷˘ …wfl ¤Ò_Õ<_ ◊ÎÂı. ÷Ï‚›Î_ ÷◊Î ËÎ◊ ±fiı »Î÷ÌfiÎ ÁÎ_‘΋Î_ fiÎfiÎ flÎŒÕÎ (¿ÌÕÌ ±◊‰Î ∂‘¥fiÎ μ’ÁΉı· ÿfl) …ı‰˘ ¤Î√ ∂’Áı »ı. . ±fiı ±‹ı ’HÎ ÷‹fiı Á‰ı˝fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿ¥Â_ ±fiı ÷‹˘ μ’fl CÎHÎÎ ≠ÁLfi ◊¥Â_. ±fiı Ωı ±ı‹ fiËŸ flˢ ÷˘ ÷‹Îflı ±fiı ±‹Îflı CÎHÎ_ »ıÀ<_ ◊¥ ΩÂı ±fiı ¤Ò÷fi_ ¿ı ⁄˛õflÎZÎÁfi_ ÿıË ±Î‰Âı ±fiı ËıflÎfi ◊΢.±WÀÎ_√xÿ›. Á_V¿Ú÷ — flÀ◊Ë∑§. ÷‹ı ±‹Îfl˘ ÿÎ¬Õ˘ ÁŒ‚ ¿›˘˝. I›Îflı ’HÎ ±‹ı ‰Î÷ ¿flÌ ÷ı ≠‹ÎHÎı flËı¢ I›Îfl ’»Ì ‹@÷ ◊¥fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ Ω¢. …ı ±Î_√‚Ìfiı Á’ı˝ ¿flÕÌ Ë˘› ±◊‰Î ¿ÌÏÕ›ÎflÎfi˘ fl˘√93 ◊›˘ ˢ› ±fiı ÷ıÀ·_ ±_√ Ωı ÷fl÷ ¿Î’Ì fiÎ_¬ı ÷˘ ’_Õı ¿<‚ flËı. 32/10. ±K›Î› — 31/19-20. 94. ÷ı ’Î¿Ì …÷Î_ ÷ıÀ·˘ ¤Î√ ÂVhÎ◊Ì ¿Î’‰˘ ’Õı »ı. ÷ı‹ …ı ¿<’ÎhÎ ∞‰ …HÎΛ ÷ıfi˘ ÷I¿Î‚ I›Î√ ¿flF›˘.≠. ±fiı ¤√‰Îfifi_ ‘΋ »ı I›Î_ ±Î’HÎ Á‰ı˝ ¤ı‚Î flËÌÂ_. ÷’V‰Ì fiflfiÎflΛHÎ ÿı‰fiÌ …ı‹ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ’HÎ ÷’ ωÂıÊ Ï’˛› ˢ‰Î◊Ì. ‰Î÷. ÷˘ ΩHÎ̱ı ÷‹ı ±‹ÎflÌ Á‰˝ Áı‰Î ¿flÌ. ’HÎ ÁIÁ_√‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ¿<’ÎhÎ’HÎ_ flάı ÷˘ ⁄Î¥ ±◊‰Î ¤Î¥ …ı ˢ› ÷ıfiı ÁIÁ_√ ⁄ËÎfl ¿ÎœÌ ‹ı·‰˘ ±fiı Ωı fi ¿Îœı ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì {Î{_ ¤Ò_Õ<_ ◊Λ. fiflfiÎflΛHÎ ÿı‰ ’˘÷Îfiı Ï’˛› »ı ÷ı‹ …HÎΉ‰Î ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ xÿ›‹Î_ fiflfiÎflΛHÎ ’˛√À Ï⁄flÎ…ı »ı ÷ı‰Î ÂOÿ˘ ¿Ëı »ı. ‹ÎÀı ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÁÎ_A››˘√Ì ËÏfl…fi ÷◊Î ¿‹˝›˘√Ì ËÏfl…fi ±ı Á‰ı˝fiı ¿<’ÎhÎ ‹ÎHÎÁfiÌ Á_√÷ ¿fl‰Ì fiËŸ. ¿Î_ …ı. …ı ±I›_÷ {ÌHÎÌ {ÌHÎÌ Œ˘Õ¿Ì±˘◊Ì ∂’Áı »ı ±fiı ±I›_÷ ⁄‚÷flÎ ◊Λ »ı. ‰V÷÷— fiflfiÎflΛHÎ ¥rfl »ı F›Îflı lÌËÏfl ’fl‹ırfl »ı.√. ¿Î_ …ı. ±fiı …ı ¿Î_¥ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿flÌ ËÂı ÷ıfi_ Œ‚ ÷˘ fl{‚÷Î_ fl{‚÷Î_ ¿˘¥¿ ¿Î‚ı ≠√À ◊ÎÂı. . Ï’kÎ ±fiı ¿Œ ±Î hÎHÎı› ÿ˘Ê˘◊Ì μI’Lfi ◊÷˘ fl˘√. ’»Ì w{ ·Î‰‰Î ¬Îv_ ’ÎHÎÌ ±◊‰Î ±„Bfi(Õ΋)fi˘ μ’›˘√ ¿flΛ »ı. μkÎflV◊Îfi. ±‹ÎflÎ xÿ›‹Î_ ÷˘ fiflfiÎflΛHÎ94 ≠√À ωflÎ…ı »ı ±fiı Ë_ ÷˘ ±fiÎÏÿ 93. ±Î fl˘√ ◊÷Î_ ËÎ◊-’√fiÌ ±Î_√‚̱˘. ±fiı ÁIÁ_√ ‹˘fl ÷˘ √‹ı ÷ı‰˘ ¿<’ÎhÎ ∞‰ ˢ› ÷˘› ÷ıfiı Ïfi›‹ ‘flΉÌfiı ÁIÁ_√‹Î_ ·ı‰˘. ±fiı ±Î ±‹Îv_ ‰«fi »ı ÷ı ¤·Î ◊¥fiı Á‰ı˝ …wfl flάF›˘. …ı‹.

. ‹ÎÀı ±ı‰_ ω«ÎflÌfiı ¿˘¥ ±‹Îfl˘ ‰Îÿ ¿fl¢ ‹Î. ÷ı ÷ı ωʛ˘fiÎ ≠Á_√‹Î_. ÷ı ÁÎv ÁIÁ_√‹Î_ ±Ï÷› ≠‰÷ν‰F›˘. Ï«kÎ ±fiı ±Ë_¿Îfl ÷ı‹fiı ÷˘ Ë_ ’¿ÕÌ ·™ »\_. ‹ÎÀı ±‹Îfl˘ ‰Îÿ ·¥fiı ΩHÎı …ı μ’ÎÏ‘‹Î_96 flËÌfiı Â©’HÎı flËÌÂ_. ±fiı Ωı ±‹ÎflÎ Á¬fiı ‰ÎV÷ı ¿fl÷Πˢ¥±ı ÷˘ ±‹fiı lÌfl΋Îfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÎ Á‹ »ı. ±ı ‰«fi ±‹Îv_ …wflÎ…wfl ‹ÎfiF›˘.19 ‹@÷95 … »\_ ’HÎ ¿˘¥fiı μ’ÿıÂı ¿flÌfiı ‹@÷ fi◊Ì ◊›˘.≠.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 28 ‰«fiÎQ≤÷ [√.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌfiı “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ’˘÷ÎfiÎ μ÷Îfl΋Î_ ’‘Îfl÷ΠˉÎ. ‹ÎÀı ±‹ı ¿èÎ_ »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı flËı¢ ÷˘ wÕ<_ ◊Âı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––18–– ‰«fiÎQ≤÷ 19 — ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±ÎÏÿ¿ √HÎfiÌ ±’ıZÎÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 1 ’Õ‰Îfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… Á_K›Î Á‹ı lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ 95. ⁄Ï©. ÷ı‹Î_ μ’ÎÏ‘‹Î_ flËÌfiı Ïfi·ı˝’ flËı ±ı‰˘ ¿˘¥ ◊›˘ fi◊Ì fiı ◊Âı ’HÎ fiËŸ ±fiı Ë‹HÎÎ_ ’HÎ ¿˘¥›ı fi◊Ì ±fiı ¿˘ÏÀ ¿S’ Á‘Ì ÁΑfi ¿flÌfiı ’HÎ ±ı‰˘ ◊‰Îfiı ¿˘¥ Á‹◊˝ fi◊Ì. ±fiı ±Î ‰Î÷ ÷˘ Á‰˝fiı Á‹Ω› ±ı‰Ì Á√‹ »ı ‹ÎÀı Á‰˝fiÎ Á‹F›Î‹Î_ ÷fl÷ ±Î‰Ì ΩÂı. ±fiı ‹fi. 96. ÷ı ÷˘ fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰˘ ˢ› ÷ı◊Ì ’HÎ flËı‰Î› fiËŸ ÷˘ ⁄ÌΩfiÌ ÂÌ ‰Î÷ν ¿Ëı‰Ì ? ±fiı ±fi_÷ ‹@÷ ◊¥ √›Î fiı ±fi_÷ ◊Âı. …ı‹ ÏÁ_Ë ⁄¿flÎfiı ’¿Õı »ı ÷ıfiÌ ’ıÃı ±ı ±_÷—¿flHÎfiı Ë_ ’¿Õ<_ »\_ ±fiı ⁄ÌΩfiı ÷˘ ±ı ±_÷—¿flHÎ ÿıA›Î‹Î_ ’HÎ ±Î‰÷Î_ fi◊Ì. ±fiı ’_« ≥„Lƒ›˘fiÎ ±ÎËÎfl »ı ÷ıfiı ±Ï÷› Â©’HÎı ¿flÌfiı flάF›˘. hÎHÎ ¿Î‚‹Î_ ’HÎ ‹Î›ÎfiÎ Á_⁄_‘ı flÏË÷. ÷ı‹Î_ ±‹Îfl˘ CÎH΢ flÎ∞’˘ »ı. ±fiı ±‹ı …ı ¿˘¥fiı Ëı÷ ¿flÌfiı ⁄˘·Î‰Ì±ı »Ì±ı ÷ı ÷˘ ÷ıfiÎ ∞‰fiÎ wÕÎ ÁÎv ⁄˘·Î‰Ì±ı »Ì±ı ±◊‰Î ¿˘¥fiı Ëı÷ı ¿flÌfiı Á΋_ Ωı¥±ı »Ì±ı ±◊‰Î ¿˘¥ ÁÎflÎ_ ¤˘…fi ¿flΉı »ı ÷ıfiı …‹Ì±ı »Ì±ı ±◊‰Î ¿˘¥ œ˘Ï·›˘ Ï⁄»Î‰Ì ÿı »ı ÷ı μ’fl ⁄ıÁ̱ı »Ì±ı ±◊‰Î ¿˘¥ ‰VhÎ-±Î¤ÒÊHÎ ÷◊Î ’W’fiÎ ËÎfl ≥I›ÎÏÿ¿ …ı …ı ’ÿÎ◊˝ ·Î‰ı »ı ÷ıfiı ±_√Ì¿Îfl ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ÷˘ ÷ıfiÎ ∞‰fiÎ wÕÎ ‰ÎV÷ı ¿fḻı »Ì±ı ’HÎ ±‹ÎflÎ Á¬fiı ‰ÎV÷ı ¿fl÷Î fi◊Ì.

±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ.≠. ±fiı ‰ˆflÎB› ÷˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ Ωı ≠ÌÏ÷ ±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fi ˢ› ÷˘ lÌËÏflfiÎ V‰w’ Á_⁄_‘Ì …ı ’fl‹Îfi_ÿ ÷ıfiÌ ≠΄M÷ ◊Î÷Ì fi◊Ì. ¿Ëı÷Î_ ⁄˛õÎ_Õfiı ¤ıÿÌfiı ‹Î›ÎfiÎ ÷‹ ◊¿Ì ’fl ±ı‰_ …ı lÌËÏflfi_ ±ZÎfl‘΋ ÷ıfiÌ ≠΄M÷ ◊Î÷Ì fi◊Ì. ±fiı lÌËÏflfiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ˢ› ’HÎ Ωı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fi ˢ› ÷˘ ÿıËÎϤ‹Îfifiı ›˘√ı ¿flÌfiı ÷ı ≠ÌÏ÷fiÌ ÏÁÏ© ◊Î÷Ì fi◊Ì. ÂÎ ‹ÎÀı ? ÷˘ ±ı «Îflı √HÎfiı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ±’ıZÎÎ »ı. ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±fiı ‰ˆflÎB› ±ı hÎHÎ fi ˢ› ÷˘ ¤Ò·˘˝¿.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ÷˘ ˢ› ’HÎ Ωı lÌËÏflfiı ωÊı ≠ÌÏ÷ fi ˢ› ÷˘ ÷ı ≠ÌÏ÷±ı ¿flÌfiı ◊¥ …ı lÌËÏflfiÌ ≠ÁLfi÷Î ÷ıHÎı ¿flÌfiı … ’΋‰Î ›˘B› ±ı‰_ ‹˘À<_ ±ˆr›˝ …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±ÎÏÿ¿ …ı «Îfl √HÎ ÷ı‹fiı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ±’ıZÎÎ »ı. ““±Î ÁIÁ_√fiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎfiı ≥E»÷˘ ±ı‰˘ …ı ¤@÷…fi ÷ıfiı ±ı¿·Ì ±ÎI‹ÏfiWÃαı ¿flÌfiı … ’˘÷Îfi_ ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎw’ ¿Î›˝ Áfl÷_ fi◊Ì ÷◊Î ±ı¿·Ì ≠ÌÏ÷ …ı ≠ı‹ı ÁÏË÷ fi‰ ≠¿ÎflfiÌ ¤„@÷ ¿fl‰Ì ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’HÎ ÷ı ¿Î›˝ Áfl÷_ fi◊Ì ÷◊Î ±ı¿·˘ …ı ‰ˆflÎB› ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’HÎ ÷ı ¿Î›˝ Áfl÷_ fi◊Ì ÷◊Î ±ı¿·˘ …ı V‰‘‹˝ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’HÎ ÷ı ¿Î›˝ Áfl÷_ fi◊Ì. ±fiı V‰‘‹˝ ÷˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ Ωı ≠ÌÏ÷. ≠ÌÏ÷ ±fiı ‰ˆflÎB› ±ı hÎHΠˢ› ÷˘ ’HÎ Ωı V‰‘‹˝ fi ˢ› ÷˘ ±ı hÎHÎıfiÌ ÏÁÏ© ◊Î÷Ì fi◊Ì.19] ‰«fiÎQ≤÷ 29 ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ¤‰·˘˝¿ ±fiı ⁄˛õÎfiÎ ¤‰fi ’›Ù÷ …ı V‰√˝·˘¿ ÷ı ◊¿Ì ⁄ËÎfl √Ï÷ ◊Î÷Ì fi◊Ì. ÷ı ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷fi˘ Á‹Î√‹ ¿flÌfiı …ı ¤@÷fiı ±ı «Îflı √HÎ ±Ï÷› ºœ’HÎı ‰÷ı˝ »ı ÷ı ¤@÷fiı Á‰˝ ÁΑfi Á_’ÒHν ◊›Î_ ±fiı ±ıfiı … ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ΩHΉ˘. ±fiı lÌËÏflfiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±ı ⁄ı› ˢ› ’HÎ Ωı ºœ ‰ˆflÎB› fi ˢ› ÷˘ ‹ÎÏ›¿ ’_«Ï‰Ê›fiı ωÊı ±ÎÁ„@÷±ı ¿flÌfiı ÷ı ≠ÌÏ÷ ±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ÷ıfiÌ ÏÁÏ© ◊Î÷Ì fi◊Ì. ÷ı ‹ÎÀı ±ı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±ÎÏÿ¿ …ı «Îflı √HÎ ÷ı ÏÁ© ¿fl‰Î. “‹Î›ÎfiÎ √HÎı ¿flÌfiı ’flΤ‰ fi ’‹Î› ±ı‰_ ‹˘À<_ Á΋J›˝” ÷ıfiı ±ı ¤@÷ fi◊Ì ’΋÷˘. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ‹ÎÀı …ı ¤@÷fiı «Îflı √H΋Î_◊Ì …ı √HÎfiÌ L›Òfi÷Πˢ› ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷fiÌ . ˉı ±ı «Îflı √HÎfiı ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ±’ıZÎÎ »ı ÷ı ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı.

±ËŸ “‘˘‚Î_ ±fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ωflÎ…‹Îfi Ë÷Δ ÷ı‹ ·A›_ »ı. Á‰˝fiı ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı. Á‹Î√‹ı ¿flÌfiı ÷ı L›Òfi÷Îfiı À΂‰Ì. ““ÁÎ_¤‚˘. ±ı … Á‰˝ ±iÎÎfiÌ‹Î_ ±Ï÷› 97. ‹ÎÀı ¿Ë˘. .”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’HÎ ΩıfiÎfl˘ ’˘÷ı ’˘÷Îfiı Ωı÷˘ fi◊Ì ±fiı ¿ı‰‚ ⁄Îèκ„WÀ±ı ¿flÌfiı ’ÿÎ◊˝fiı Ωı›Î ¿flı »ı ’HÎ ’˘÷ı ’˘÷Îfiı fi◊Ì Ωı÷˘ ÷ı … ±iÎÎfiÌ‹Î_ ±Ï÷› ±iÎÎfiÌ »ı. ’»Ì V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““±Î ÿıË‹Î_ flËıfiÎfl˘ …ı ∞‰ »ı ÷ı w’fiı …\±ı »ı ±fiı ¿<w’fiı …\±ı »ı ÷◊Î ⁄΂. ’HÎ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ Á¬fiı ¤˘√‰÷˘ fi◊Ì fiı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ w’fiı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì.30 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ““±iÎÎfiÌ‹Î_ ±Ï÷› ±iÎÎfiÌ ÷ı ¿˘HÎ »ı ?”” ’»Ì ÷˘ Á‰ı˝ ω«ÎflÌ flèÎÎ ’HÎ μkÎfl ¿flÌ Â@›Î fiËŸ. CβÎHÎ ≥I›ÎÏÿ¿ Á‰˝ ≥„Lƒ›˘±ı ¿flÌfiı ωʛÁ¬fiı ¤˘√‰ı »ı fiı ΩHÎı »ı.”” I›Îflı Á‰˝ ËÏfl¤@÷ı ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ¿èÎ_ …ı. ±‹ı … μkÎfl ¿fḻı. ““’Ò»˘.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––19–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 20 — ±iÎÎfiÌfi_. ““S›˘. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÷‹◊Ì … ›◊Î◊˝ μkÎfl ◊Âı.≠. (Áı÷‹Î·Î ÀÌ¿Î). ±ı‰Î ±fi_÷ ’ÿÎ◊˝fiı …\±ı »ı. ±fiı …ı‹ fiıhÎı ¿flÌfiı ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ w’fiÎ V‰Îÿfiı ·ı »ı ÷ı‹ … l˘hÎ.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ›˙‰fi ±fiı T≤©’HÎÎfiı …\±ı »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” I›Îflı Á‰ı˝±ı flÎ∞ ◊¥fiı ¿èÎ_ …ı. ’fl_÷ ÷ı ‰¬÷fiÎ Á_÷˘ ’ÎÁı◊Ì ÁÎ_¤Y›Î ‹…⁄ ±Î √E»fiÌ ‰E«ı ±ı¿ ‹˘À<_ ’Ì‚_ ’W’ ±fiı Œfl÷ı ÁŒıÿ ’W’fiÌ ËΛ˝ Ë÷Ì. I‰¿. flÁfiÎ. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı Ωı‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 2 ⁄Ì…fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı √ÎÿÌ÷Ï¿›Î fi_¬Î‰Ìfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ‹Î◊ı ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ÷ı ’ÎCÎfiı ωÊı ’Ì‚Î_ e·fi˘ ÷˘fl˘ ωflÎ…‹Îfi Ë÷˘ ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ËÎfl ωflÎ…‹Îfi Ë÷˘ ±fiı ⁄ı ¿Îfifiı ωÊı ‘˘‚Î_ fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î97 ±fiı ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ ±fiı ¿Î‚Î »ıÕÎfi˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ¿◊Î ‰_«Î‰÷Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl…fifiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.20 Áı‰Î.

““Á‰ı˝ ÁÎ_¤‚˘. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ≠÷Î’fiı ω«ÎflÌfiı ±_÷º˝„WÀ ¿flı »ı.”” I›Îflı Â¿‹Ïfi±ı ±ÎÂ_¿Î ¿flÌ …ı.≠. ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‰HÎνl‹fi˘ …ı ‘‹˝ ÷ıfiı ωÊı ±«‚ ÏfiWÃÎ .21] ‰«fiÎQ≤÷ 31 ±iÎÎfiÌ »ı ±fiı ±ı … CÎı·Î‹Î_ ±Ï÷› CÎı·˘ »ı ±fiı ±ı … ‹Ò¬˝‹Î_ ±Ï÷› ‹Ò¬˝ »ı ±fiı ±ı … Á‰˝ fiÌ«‹Î_ ±Ï÷› fiÌ« »ı. ±ı¿ ‰Î÷ν ¿fḻı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı {Î{Ì ‰Îfl Á‘Ì ÷˘ fiıhο‹‚fiı ‹Ÿ«Ìfiı ω«ÎflÌ flèÎÎ fiı ’»Ì ⁄˘S›Î …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––20–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 21 — ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝‰Î‚Îfi_. ’¬Î… ·¥fiı ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ÁIÁ_√ÌfiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‹ÎÀı ËÏfl¤@÷fiı ÷˘ …ıÀ·Ì ¿Áfl flËı »ı ÷ıÀ·Ì ’˘÷Îfiı ±Î‚Áı ¿flÌfiı flËı »ı. ““’˘÷Îfi_ V‰w’ Ωı‰_ ÷ı Â_ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ? ±fiı Ωı ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ˢ› ÷˘ ∞‰ ÂÌÿ ±Ï÷› ±iÎÎfiÌ flËı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı ±Ï÷› μFF‰· ≠¿Î‹Îfi …\±ı »ı ±fiı ÷ı ≠¿ÎÂfiı ‹K›ı ≠I›ZÎ ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı …\±ı »ı ±fiı fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰˘ ÁϬ›˘ ’HÎ ◊Λ »ı. ’HÎ ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩHÎı ¿˘¥ Ïÿ‰Á ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı Ωı‰Îfiı ±_÷º˝„WÀ ¿fl÷˘ fi◊Ì.√. ““…ıfiı ÁIÁ_√ ◊›˘ »ı ÷ıfiı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰ÎI‹Îfi_ ÿ½fi ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ … »ı ±fiı ¿ı ÿËÎÕı ±ıHÎı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı Ωı›Îfi˘ ±Îÿfl ¿›˘˝ fiı fi ÿÌÃ<_ ? ±fiı ±ı ∞‰ ‹Î›Îfiı ±Î‘Ìfi ◊¿˘ ’fl‰Â ◊¥fiı ÷˘ V‰Mfi ±fiı ÁÊ„M÷ ±‰V◊΋Î_ ±_÷º˝„WÀ ¿flÌfiı Ω› »ı. ’»Ì ÷ı Á‰ı˝fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı »ÎfiÎ flÎA›Î fiı ±ı‹ ⁄˘S›Î …ı. ±ZÎflfiÎ_ ⁄ı V‰w’fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ÁÎ_…fiı Á‹ı μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ¿Î‚Î »ıÕÎfi˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ‹Î◊ı ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı μ√‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ ÁΑ {Î_{. ““…ı ËÏfl¤@÷fiÎ ‹fi‹Î_ ¤√‰Îfifiı ±Ï÷ ≠ÁLfi ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷ı ¤√‰Îfifiı ≠ÁLfi ¿fl‰Îfi˘ ÷˘ ±ı μ’Λ »ı …ı.

ÿı‰÷Î. ÷ı‹ … ±ı ∞‰ı VhÎÌfiÎ ÿıË ‘flÌ ‘flÌfiı …√÷‹Î_ …ıÀ·Ì Ω÷fiÎ ’vÊ »ı ÷ı Á‰ı˝fiı ’˘÷ÎfiÎ ‘HÎÌ ¿›Î˝ »ı. fiΔ÷Î_. ÷ı‹ … ±Î ÿıËfiı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ‹Îfi‰_ fiËŸ ±fiı ±Î ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ìfiı ’˘÷ÎfiÎ_ Á_⁄_‘Ì ‹Îfi‰Î_ fiËŸ. ¿ı‹ …ı. ±fiı ±ı‰Î ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝‰Î‚Î …ı ¤@÷ ÷ı ±Î Á‹Î‹Î_ ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ »ı. ≥„Lƒ›˘. ÷ıÀ·Î ‹ÎÀı …ı‹ ±ı «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷fiÎ_ Á√’HÎfiı Ë‹HÎı ‹Îfi÷Î fi◊Ì ÷◊Î «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷fiÎ ÿıËfiı ’˘÷Îfi_ ÿıË ‹Îfi÷Î fi◊Ì. ±fiı ±Î ÿıËfiı ÷˘ ’˘÷Îfi_ V‰w’ ‹Îfi‰_ fiËŸ ±fiı ÿıËfiÎ_ …ı Á_⁄_‘Ì ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ_ Á_⁄_‘Ì ‹Îfi‰Î_ fiËŸ. ⁄ıÃ÷Î_ Á‰˝ Ïø›Îfiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ Ï«_÷‰fi ¿fl‰_. ’Ì÷Î_. ±fiı …ı ±Î‰Ì flÌ÷ı fi◊Ì Á‹…÷˘ ±fiı ¿ı‰‚ ÿıËÎϤ‹ÎfiÌ fiı ≠οÚ÷ ‹Ï÷‰Î‚˘ »ı ±fiı ÷ı Ωı ÁIÁ_√‹Î_ ’Õu˘ . «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷fiÎ ÿıË ‘›Î˝ ÷ıfi˘ Á_⁄_‘ flè΢ fiËŸ ÷˘ ±Î ÿıËfi˘ Á_⁄_‘ ’HÎ fiËŸ … flËı. ±fiı F›Îflı ±_÷fl‹Î_ ¿˘¥ ωZÎı’ fi ˢ› I›Îflı ÷˘ ¤√‰Îfifi_ Ï«_÷‰fi ¿fl‰_ fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ Á΋_ Ωı¥ flËı‰_ ±fiı Ωı ±_÷fl‹Î_ Á_¿S’-ω¿S’fi˘ ωZÎı’ ◊Λ ÷˘ ÿıË. ¿ı‹ …ı. ±ı «Îfl ÁΑfiı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ±Ï÷› ≠ÁLfi÷Î ◊Λ »ı. ±_÷—¿flHÎ. ±fiı …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ¬Î÷Î_. ≥„Lƒ›˘. ‘˘÷Î_. ±Î ∞‰ »ı ÷ı «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷fiÎ ÿıËfiı ’Ò‰ı˝ ‘flÌ ±ÎT›˘ »ı. …ıÀ·Ì ‹ÌfiÕ̱˘. ωʛ ±ı Á‰˝◊Ì ’˘÷Îfi_ V‰w’ …\ÿ_ Á‹…‰_ ±fiı F›Îflı Á_¿S’fi˘ ωfl΋ ◊Λ I›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ Ï«_÷‰fi ¿fl‰_.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 32 ‰«fiÎQ≤÷ [√. …ıÀ·Ì ‰Îfifḻ˘ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı …ı «˘flÎÂÌ‹Î_ ∞‰ »ı ÷ı Á‰ı˝fiı ’ıÀ ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl …L‹ ‘›Î˝ »ı. ±fiı …ıÀ·Ì …√÷‹Î_ VhÎ̱˘ »ı ÷ı Á‰ı˝fiı ’ıÀ …L‹ ·Ì‘Î »ı ÷◊Î …√÷‹Î_ …ıÀ·Ì ¿>÷fḻ˘. ÷ı ‹ÎÀı ÿıË√ıËÎÏÿ¿ Á‰˝ ’ÿÎ◊˝fiı ±ÁI› ΩHÎÌfiı ÷◊Î ÿıË.≠. «Î·÷Î_. ÷ı◊Ì …\ÿ_ ’˘÷Îfi_ V‰w’ ΩHÎÌfiı ÷◊Î ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ flËÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ÏfiW¿Î‹¤„@÷ ¿fl‰Ì ±fiı Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ¤√‰Îfifi_ ±Ï÷› ‹ÎËÎIQ› …HÎΛ ÷ıfiı ±◊ı˝ ÁΑfi˘ Á_√ Ïfifl_÷fl flά‰˘. ±_÷—¿flHÎ. ±fiı ±Î …√÷‹Î_ …ıÀ·Ì Ω÷fiÌ VhÎ̱˘ »ı ÷ı‹Î_ ¿ı¥ ±ıHÎı VhÎÌ fi◊Ì ¿flÌ ? Á‰ı˝fiı ’˘÷ÎfiÌ VhÎ̱˘ ¿flÌ »ı. ±fiı ±ı …ı «Îfl ÁΑfi ÷ıfiı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ¿Ë̱ı.21 ÷◊Î ±ÎI‹ÏfiWÃÎfiÌ ±Ï÷› ºœ÷Î ÷◊Î ±ı¿ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩ Á‰˝ ’ÿÎ◊˝fiı ωÊı ±vÏ« ÷◊Î ¤√‰Îfifiı ωÊı ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ±ı‰Ì ÏfiW¿Î‹¤„@÷.

⁄˛õ‹Ë˘· ¿Ë̱ı. ±fiı ±ı ±ZÎfl ⁄Ì…ı101 w’ı ¿flÌfiı ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎfiÌ Áı‰Î‹Î_ flËı »ı. “±Î’HÎı ’HÎ ±ı ±ZÎflw’ …ı ‹@÷ ÷ı‹fiÌ ’_„@÷‹Î_ ¤‚‰_ »ı ±fiı ±ZÎfl‘΋‹Î_ …¥fiı ±¬_Õ ¤√‰ÎfifiÌ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 98. . ÷ı◊Ì ÷ıfi_ ±Ï«˝‹Î√˝ ±ı‰_ fi΋ ’Õu_ »ı. ÷◊Î ÁοÎfl ˢ‰Î »÷Î_ ±Ï÷› ωÂ΂÷Îfiı ·Ì‘ı ÏfiflοÎfl …ı‰_ …HÎÎfiÎfl ‘΋-V◊Îfiw’. ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√Ì Á‰ı˝fiı ÷˘ ±ı‹ … Ïfiç› ¿fl‰˘ …ı. 102. V◊Îfiw’. ±fiı ±ı‰˘ …ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ÷ı ÿıËfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı Á‰ı˝ ‹Î›ÎfiÎ ¤Î‰◊Ì ‹@÷ ◊¥fiı ±Ï«˝‹Î√ı˝98 ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÎ ±ZÎfl‘΋fiı ’΋ı »ı.≠. ÷ı ‹Î√˝‹Î_ ’˛◊‹ ±Ï«˝ ±◊ν÷˚ ÷ı… ±Î‰ı »ı. 99. ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ T›Î’¿ Ï«ÿοÎÂw’. ±fiı ±ı ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı lÌ¿ÚWHÎ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ ÷ı ÁÿΠωflÎ…‹Îfi »ı ±fiı ±ı ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı ±ZÎflfiÎ ÁΑQ›˝’HÎÎfiı ’ÎQ›Î ±ı‰Î ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ‹@÷ flèÎÎ »ı ÷ı Á‰ı˝ ’vÊ˘k΋fiÎ ÿÎÁ¤Î‰ı ‰÷ı˝ »ı ±fiı ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ ÷ı Á‰˝fiÎ V‰Î‹Ì »ı fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ flÎΩÏ‘flÎ… »ı. Á‹Îfi ±fiı¿ √H΢fiı ±◊ν÷˚ ±ZÎfl⁄˛õfiÌ …ı‹ ’fl⁄˛õfiÌ ±Ï÷› ’˛ı‹ı ¿flÌfiı Ïfifl_÷fl Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ›˘B›÷Îfiı. ±Î ‹Î√˝fi_ ‰Hνfi »Î_ÿ˘B›˘’ÏfiÊÿ — 5/10/1-2. 100. ÷ı ±ZÎflfiÎ_ ⁄ı99 V‰w’ »ı ó ±ı¿ ÷˘ ÏfiflοÎfl100 ±ı¿flÁ «ˆ÷L› »ı ÷ıfiı Ï«ÿοΠ¿Ë̱ı. 104.21] ‰«fiÎQ≤÷ 33 »ı ÷˘ ’HÎ ±ıfiı ’Â …ı‰˘ ΩHΉ˘. ÷ıfiı ÿı‰›Îfi ±fiı ⁄˛õ’◊ ÂOÿ◊Ì ’HÎ ¿Ëı »ı. ⁄˛õÁÒhÎ — 4/3/1 ÷◊Î √Ì÷Î — 8/24‹Î_ ¿›* »ı. ±fiı ±Î ÁIÁ_√‹Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ‹˘À˘ ≠÷Î’ »ı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’Âfi_ ’HÎ ¿S›ÎHÎ ◊Λ »ı. ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiÎ ‹Î√˝fiı ±Ï«˝‹Î√˝ ¿Ëı »ı. ±Ï«˝‹Î√ı˝ √›ı·Î±˘ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ’λΠ±Î‰÷Î fi◊Ì. ±fiı ±ı102 ±ZÎfl‘΋fiı ’ÎQ›˘ …ı ¤@÷ ÷ı ’HÎ ±ZÎflfiÎ103 ÁΑQ›˝’HÎÎfiı104 ’΋ı »ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ±¬_Õ Áı‰Î‹Î_ flËı »ı. 101. 103. ÏÿT› ¿fl«flHÎÎÏÿ¿ ±‰›‰›@÷ Áı‰¿w’.√. ÏÿT› ¿fl«flHÎÎÏÿ¿ ±‰›‰›@÷ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ÷◊Î ¤√‰Îfifiı flËı‰Îfi_ V◊Îfi. ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ÷˘ …ıfiÌ ≠◊‹ ¿ËÌ ±ı‰Ì Á‹…HΠˢ› ÷ıfiı … ¿Ë̱ı. ÏÿT› ¿fl«flHÎÎÏÿ¿ ±‰›‰›@÷ Áı‰¿w’. ÷˘ ‹fiW›fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ÷ı‹Î_ Â_ ±Îç›˝ ¿Ëı‰Î› ? ’HÎ ±ıfiı ¬flı¬fl˘ ¤√‰Îfifi˘ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ fi ¿Ëı‰Î›.

±fiı ¤…fi ¿fl‰Î ⁄ıÁı I›Îflı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ωÊı T≤ÏkÎ flάı ±fiı F›Îflı ¤…fi‹Î_◊Ì ∂ÃÌfiı ⁄Ì∞ Ïø›Îfiı ¿flı I›Îflı Ωı ¤√‰Îfi‹Î_ T≤ÏkÎ fi flάı ÷˘ ÷ıfiÌ T≤ÏkÎ . ‹ÎÀı Á‰˝ ’ÿÎ◊˝fiÌ ‰ÎÁfiÎ À΂Ìfiı ¤√‰Îfifiı ¤…‰Î. ±fiı Ωı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩ ’ÿÎ◊˝fiÌ ‰ÎÁfiÎ flËÌ √¥ ˢ› fiı ÷ıfi˘ ÿıË ’Õı fiı ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ Ω÷ı Ωı ‹Î√˝‹Î_ ÏÁÏ©±˘ ÿı¬Î› ÷˘ ÷ı ¤√‰Îfifiı ‹Ò¿Ìfiı ÷ı ÏÁÏ©±˘‹Î_ ·˘¤Î¥ Ω› ÷˘ ÷ıfiı ‹˘À<_ ωCfi ◊Λ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 21–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 22 — VQ≤Ï÷ ωfiÎ √Λ_ ÷ı fi √ΛΠ…ı‰_. ÷η ≥I›ÎÏÿ¿ ‰ÎÏÿhÎ ‰ΩÕÌfiı ¿Ì÷˝fi √Ή‰Î_ ÷ıfiı ωÊı Ωı ¤√‰ÎfifiÌ VQ≤Ï÷ fi flËı ÷˘ ±ı √Λ_ ÷ı fi √ΛΠ…ı‰_ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÁÎfl_√Ì.≠. ±fiı ¤√‰Îfifiı ωÁÎflÌfiı ÷˘ …√÷‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ∞‰ √Λ »ı ÷◊Î ‰ÎÏÿhÎ ‰ΩÕı »ı ’HÎ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ıfiÎ ‹fi‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ±Î‰÷Ì fi◊Ì.34 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ’HÎ fiΉ_÷ fiı ÷E» ±ı‰_ …ı ‹ÎÏ›¿ Á¬ ÷ıfiı ≥E»‰_ fi◊Ì fiı ±ı‹Î_ ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı ·˘¤Î‰_ fi◊Ì.” ±ı‰˘ ºœ Ïfiç› flάÌfiı Ïfifl_÷fl ¤√‰ÎfifiÌ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤„@÷ ¿fl‰Ì ±fiı ¤√‰Îfifi_ ±Ï÷› ‹ÎËÎIQ› ›◊Î◊˝ Á‹∞fiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩ …ı VhÎÌ-‘fiÎÏÿ¿ Á‰˝ ’ÿÎ◊˝ ÷ıfiÌ …ı ‰ÎÁfiÎ ÷ıfiı ÿıË »÷ı … ÀÎ‚Ì fiÎ_¬‰Ì. ÷ı ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ_ ¿Ì÷˝fi √Ή‰Î_ ÷◊Î fi΋flÀfi ¿fl‰_ ÷◊Î fiÎflΛHΑÒL› ¿fl‰Ì ≥I›ÎÏÿ¿ …ı …ı ¿fl‰_ ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı Á_¤ÎflÌfiı … ¿fl‰_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı¿ÕÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 4 «˘◊fiı Ïÿ‰Á ‹K›ÎË˚fi Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ’Ëı›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’ÎCÎfiı ωÊı e·fi˘ ÷˘fl˘ ¬˘V›˘ Ë÷˘ fiı ⁄ı ¿Îfi μ’fl ’W’fiÎ √E» ‘Λν Ë÷Î fiı ¿_ËÎ_ √·ÿΉÿÌfiÎ_ ’W’fi˘ ËÎfl ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı μ√‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…÷Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ±fiı ’fl‹Ë_Á ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î. ““ÁÎ_¤‚˘.22 Áı‰Î‹Î_ Ë…^fl flËı‰_ »ı. Áfl˘ÿÎ. ±ı¿ ‰Î÷ ¿fḻı. ““Q≤ÿ_√.”” I›Îflı Á‰˝ ’fl‹Ë_Á √Ή‰_ flάÌfiı ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Î ÷I’fl ◊›Î.

«Î·÷Î_. ÁÊ„M÷ ±ı hÎHÎ ±‰V◊Î ÷◊Î V◊Ò·. ±fiı ⁄ÌΩı ÷˘ Ω√˛÷. ’»Ì hÎHÎ ±‰V◊Î◊Ì fiı hÎHÎ ÂflÌfl◊Ì ’fl …ı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ÷ıfiı ±Ï÷› ≠¿Î‹Îfi ¤Î‚ı fiı ÷ı ≠¿ÎÂfiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ …ı‰Ì ≠√À ≠‹ÎHÎ »ı ÷ı‰Ì ±Ï÷› ≠¿ÎÂı ›@÷ ¤ÎÁı. ““ˉı ¿Ì÷˝fi √Ή˘. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ÿıË ÷ı◊Ì ’fl fiı «ˆ÷L›w’ ±ı‰_ ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı ‹Îfiı ±fiı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ‘ÎflÌfiı ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿flı.”” ±ıÀ·Ì ‰Î÷ ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì ¿vHÎÎ ¿flÌfiı ’fl‹Ë_ÁfiÌ ±Î√‚ lÌ∞‹ËÎflÎ… ‰Î÷ ¿fl‰Î ·ÎB›Î …ı. ¿ı‹ …ı.≠. ““‰ÎÁÿı‰‹ÎËÎIQ› fi΋ı …ı √˛_◊ ÷ı ±‹fiı ±Ï÷› Ï≠› »ı. ‹ÎÀı Ëη÷Î_.23] ‰«fiÎQ≤÷ 35 ¤…fi‹Î_ ⁄ıÁı I›Îflı ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ „V◊fl ◊Λ fiËŸ. ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¤√‰Îfifiı ¤F›ÎfiÌ …ı flÌÏ÷ ÷ı Á‰ı˝ ±ı √˛_◊‹Î_ ¿ËÌ »ı.√. ÷˘ ÷ıfiı ¤…fi‹Î_ ⁄ıÁı I›Îflı ¤√‰Îfi‹Î_ T≤ÏkÎ „V◊fl ◊Λ. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ „V◊Ï÷ F›Î_ . ¬Î÷Î_. ÷ı‹Î_ ±ı¿fiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ÷˘ ›◊Î◊˝ »ı ’HÎ ÷ı ÿıËÎI‹⁄Ï© Á˘÷˘ ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿flı »ı. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ …ı ¤@÷ ÷ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ »ı. ’Ì÷Î_ Á‰˝ Ïø›Îfiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ T≤ÏkÎ flά‰Îfi˘ ±P›ÎÁ ¿fl‰˘.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––22–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 23 — ’ÎHÎÌfi˘ CÎÕ˘ œ˘Y›Îfi_. ±fiı …ıfiı ¤√‰Îfi‹Î_ T≤ÏkÎ flËı‰Î ·Î√ı ÷ıfiı ÷˘ ¿Î‹¿Î… ¿fl÷ı ’HÎ flËı. ÷ı ‹ÎÀı ÁΉ‘Îfi ◊¥fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ T≤ÏkÎ flά‰Îfi˘ ±P›ÎÁ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¿fl‰˘. V‰Mfi. ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ „V◊Ï÷‰Î‚˘ ˢ›. „V◊Ï÷‹Î_ flËı‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 5 ’_«‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹Î◊ı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ÷◊Î ‘˘‚_ ±_√fl¬_ ’Ëı›Ù Ë÷_ ÷◊Î ‘˘‚˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ÷◊Î ¿ıÕuı ¿Á_⁄· Âı·_ ⁄Î_K›_ Ë÷_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı …ıfiı √ÎŒ·Î¥ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ¤…fi‹Î_ ⁄ıÁı I›Îflı ’HÎ ¤√‰Îfi‹Î_ T≤ÏkÎ fi flËı.

⁄η¿Î_Õ — 123-133. 106. ±fiı CÎÕÌ¿ ÷˘ ±ı¿Î√˛ Ï«kÎı ⁄ıÁÌfiı ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿flı fiı CÎÕÌ¿‹Î_ ÷˘ «Î‚Î «Ò_◊÷˘ Œflı ÷ıfiı ÷˘ ±ı‰Ì „V◊Ï÷ ◊÷Ì fi◊Ì. ¤Î√‰÷ — 8/12. 108. …ı‹ ’ÎHÎÌfi˘ CÎÕ˘ ¤flÌfiı 105. ⁄η¿Î_Õ — 47-48. ¤Î√‰÷ — 10/33/27-40. ÷·ÁÌ¿Ú÷ fl΋«Ïfl÷‹ÎfiÁ. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ …ı T≤ÏkÎ flËı »ı ÷ı ≠ı‹ı ›@÷ flËı »ı ±fiı ¤…fifiÎ ¿flfiÎfl΋Î_ …ı T≤ÏkÎ flËı »ı ÷ı ÷˘ ω«Îflı ›@÷ flËı »ı. ω‹ËÎ’flÎHÎ — 2/3. ÿı‰Ì¤Î√‰÷ — 6/27.110 ±fiı …ı ±ı‰˘ ¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ±ı‹ Á‹…ı …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 36 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ¤Î√‰÷ — 9/14. ÷ı‹Î_ ±ı¿ T≤ÏkÎ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ flËı »ı ±fiı ⁄Ì∞ ÷˘ …ı ¤…fifi˘ ¿flfiÎfl˘ ÷ı‹Î_ flËı »ı. …ı‹ flÎΩ ’flÌÏZÎ÷ ±ı‰˘ ¤@÷ fi˘”÷˘ ÷˘ flÎÁøÌÕÎ ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı Á_› ◊›˘ ±fiı Â¿∞ Ωı ±ı‰Î ¤@÷ Ë÷Î ÷˘ ÷ıfiı ¿˘¥ Ω÷fi˘ Á_› ◊›˘ … fiËŸ. ±fiı ±ı‰˘ …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı F›Îflı T≤ÏkÎfiı flάı »ı I›Îflı ÷ı T≤ÏkÎfiÎ ⁄ı ω¤Î√ ◊Λ »ı. ÷˘ …ıfiı ¤…fiı ¿flÌfiı Ë_ ±Î‰˘ ◊›˘ ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ωÊı ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎÏ›¿ ÿ˘Ê ˢ› … ¿ı‹ ?” ±ı‹ ºœ’HÎı Á‹…ı »ı. ¤Î√‰÷ — 3/12. “‹Îflı ωÊı ¿˘¥ ÿ˘Ê ±ÕÌ Â¿ı fiËŸ ÷◊Î ÷ı ÿ˘Ê ¿Î_¥ ⁄Α ¿flÌ Â¿ı fiËŸ.≠. . 109. ±fiı ÷ı T≤ÏkÎ …ı ÷ı ¤…fifiÎ ¿flfiÎflÎfiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÎ ¤…fi ωfiÎ ⁄ÌΩ …ı …ı CÎÎÀ-Á_¿S’ ◊Λ »ı ÷ı Á‰ı˝fiı ¬˘ÀÎ ¿flÌ fiÎ_¬ı »ı ÷◊Î ÷ı ¤…fi ¿flfiÎfl΋Î_ …ı ÿ˘Ê ÷ı Á‰ı˝fiı ¬˘ÀÎ ¿flÌ fiÎ_¬ı »ı. 110. μkÎfl¿Î_Õ — 30. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷ıfiÌ T≤ÏkÎ ¤√‰Îfi‹Î_ ±¬_Õ flËı »ı. g·√’flÎHÎ. ±fiı Ωı ±ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ω∞ fi˘”÷Î ‰÷˝÷Î ÷˘ ‹˘ÏËfiÌ V‰w’‹Î_ ‹˘Ë ’ÎQ›Î105 ±fiı ±ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ ⁄˛õÎ fi˘”÷Î ‰÷˝÷Î ÷˘ ÁflV‰÷Ìfiı ÿı¬Ìfiı ‹˘Ë ’ÎQ›Î106 ±fiı ±ı‰Ì „V◊Ï÷‹Î_ fiÎflÿ∞ fi˘”÷Î ‰÷˝÷Î ÷˘ ’flH›Îfi_ ‹fi ◊›_107 ±fiı ≥Lƒ108 ÷◊Î «_ƒÎÏÿ¿109 ÷ı‹fiı Ωı ±ı‰Ì „V◊Ï÷ fi˘”÷Ì ÷˘ ¿·_¿ ·ÎB›Î_. μkÎflΑ˝ — 5. ‰ÎS‹ÌÏ¿ fl΋ΛHÎ. 107.23 Á‘Ì ◊¥ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ »ı ÷˘ ’HÎ ÷ıfiı ‹Î◊ı ωCfi »ı. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ’HÎ Ωı ±ı‰Ì „V◊Ï÷fiı fi ’ÎQ›˘ ˢ› ÷˘ ¤√‰Îfifiı ωÊı ’HÎ ≠οÚ÷¤Î‰ ’flÃÎ¥ Ω› »ı.

112. ’HÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±Î¿Îfl flËı÷˘ fi◊Ì.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––23–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 24 — iÎÎfifiÌ „V◊Ï÷fi_. . ““…ı flÌ÷ı iÎÎfiı ¿flÌfiı „V◊Ï÷ ◊Λ »ı ÷ı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ÷ı‹ ¬Î÷Î_. …ıfiı ¿ÎflHÎı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ¿ı‰‚ ’fl‹ÎI‹Î … flËı »ı. ¤Î√‰÷ — 12/4/34. ’»Ì ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi‹Î_ ±¬_Õ T≤ÏkÎ flά÷Î_ flά÷Î_ ±ı‰Ì ºœ „V◊Ï÷ ◊Λ »ı. Ëη÷Î_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ’fl‹Ë_Á ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ¿Î_ …ı. ±fiı ±ı‰Ì „V◊Ï÷ ◊Λ »ı ÷ıfiı ±ı¿flÁ «ˆ÷L› ¤ÎÁı »ı fiı ÷ıfiı ωÊı ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ … flËı »ı. «Î·÷Î_ ÷◊Î Â¤ Ïø›Îfiı ωÊı ÷◊Î ±Â¤ Ïø›Îfiı ωÊı Á‰˝ ¿Î‚ı ¤√‰Îfi‹Î_ ±¬_Õ T≤ÏkÎ flά‰Ì. ‹ÎËÎIQ›w’Ì ¬ÀÎ¥fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 6 »Ãfiı Ïÿ‰Á Á_K›Î Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…÷Î Ë÷Î ±fiı ‹Î◊ı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ÷◊Î √fl‹ ’˘ÁfiÌ flÎ÷Ì Õ√·Ì ’ËıflÌ Ë÷Ì fiı ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±„Bfi’flÎHÎ — 369/1.√. ’Ì÷Î_. ’»Ì ‰‚Ì ⁄Ì…ı Ïÿ‰Á ±◊‰Î hÎÌ…ı Ïÿ‰Á ÷ı Ãı¿ÎHÎı ’ÎHÎÌfi˘ CÎÕ˘ œ˘‚̱ı ÷ıHÎı ¿flÌfiı I›Î_ ’ÎHÎÌfi˘ ‘fl˘ ¤flΛ fiËŸ. ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ±ı ≠¿Î‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ’HÎ ÿı¬Î› 111. ±ËŸ iÎÎfi ÂOÿ◊Ì ⁄˛õV‰w’ ÁI’vÊ ΩHΉÎ.111 ±fiı iÎÎfifiı ωÊı „V◊Ï÷ ◊Λ »ı I›Îflı ≠¿ÚÏ÷’vÊ fiı ≠¿ÚÏ÷’vÊfi_ …ı ¿Î›˝ ÷ı ¿Î_¥ fi…fl‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ±Î „V◊Ï÷fiı “iÎÎfi’˛·›” ÂOÿ◊Ì ’HÎ ¿Ëı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˛¿ÚÏ÷’vÊ◊Ì ’fl ’fl‹ÎI‹Î ’»Ì ‹˘ZÎfiÎ ÁΑfiw’ ÷ı ±ZÎfl⁄˛õ … flËı »ı.24] ‰«fiÎQ≤÷ 37 ±ı¿ Ãı¿ÎHÎı œ˘‚Ì ±Î‰Ì±ı. ÷ı iÎÎfi ¿ı‰_ »ı ? ÷˘ ≠¿ÚÏ÷’vÊ◊Ì ’fl »ı. ±Î√·Î Ïÿ‰Áfi_ …‚ ±Î√·ı Ïÿ‰Á Á¿Î¥ Ω› fiı ’λ·Î Ïÿ‰Áfi_ ’λ·ı Ïÿ‰Á Á¿Î¥ Ω›.≠. ±fiı ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi≠·›112 ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı‹fiÎ Á‹Î√‹ı ¿flÌfiı ⁄˛ÎõÌ„V◊Ï÷ ◊Λ »ı. ±fiı Ωı ±Î_√‚Ì …ı‰Ì fiÎfiÌ … ’ÎHÎÌfiÌ Áı›˝ ±¬_Õ ‰Ëı÷Ì Ë˘› ÷˘ ‹˘À˘ ’ÎHÎÌfi˘ ‘fl˘ ¤flÎ¥ Ω›.

” ±Î ‰Î@›‹Î_ ¿˘fi˘ fiÎÿ ? ÷ı ’˛ëfi˘ μkÎfl ‹‚÷˘ fi◊Ì. ±fiı F›Îflı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ›◊Î◊˝ ◊Λ »ı fiı ›◊Î◊˝ ‹ÏË‹Î Á‹Ω› »ı I›Îflı ÷ıfiı ¤Ò_ÕÎ CÎÎÀ‹ÎhÎ À‚Ì Ω› »ı. ÷ı‹ … Ï«kÎw’ ’˘÷ÎfiÌ ÕÎœuı ¿flÌfiı ωʛfi_ Ï«_÷‰fi ¿fl‰Î Á‹◊˝ ◊÷˘ fi◊Ì. ÷ı‹ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ±fiı ‹ÎËÎIQ›w’Ì …ıfiı ¬ÀÎ¥ «ÕÌ Ë˘› ÷ıfiÌ «Îfl ±_÷—¿flHÎ fiı ÿÁ ≥„Lƒ›˘w’ …ı ÕÎœu˘ ÷ı Á‰ı˝ ±_⁄Î¥ Ω› »ı. ±ËŸ “’˛HΉfi˘ fiÎÿ” ±Î‰˘ ÂOÿ ˢ‰Îfi˘ Á_¤‰ »ı. ±fiı …ıfiı …ı‰˘ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î Á‹ΩH΢ ˢ› ÷ıfiÎ xÿ›‹Î_ ÷ıÀ·˘ … ≠¿Î ◊Λ »ı fiı ÷ıÀ·˘ … ÷ıfiı ≠HΉ fiı fiÎÿ113 Á_¤‚Λ »ı. ÷ı‹ … ⁄Ï©w’ ’˘÷ÎfiÌ ÕÎœuı ¿flÌfiı Ïfiç› ¿fl‰Î Á‹◊˝ ◊÷˘ fi◊Ì. ±fiı …ı‰Ì ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ≠√À ÿı¬Î› »ı.24 fiËŸ ±ı¿·˘ ≠¿Î … ÿı¬Î› »ı. ±fiı Ωı CÎHÎÎ_ ·Ÿ⁄ «ÒV›Î_ ˢ› ÷˘ flÎ_‘ı·˘ ¤Î÷ ’HÎ «‰Î› fiËŸ. ÷ı ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı ±¬_Õ T≤ÏkÎ flËı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ı‰Ì „V◊Ï÷ ◊Λ »ı. fiı @›Îflı¿ ÷˘ ≠¿Î ’HÎ ÿı¬Î› fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ’HÎ ÿı¬Î›. ±fiı …ıÀ·˘ …ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› fiı ‹ÏË‹Î Á‹Ω› »ı ÷ıfiı ÷ıÀ·Î ¤Ò_ÕÎ CÎÎÀ ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ÷ı ¤√‰Îfifiı 113. ±fiı …ıfiı ›◊Î◊˝ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› fi ˢ› fiı ›◊Î◊˝ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î …HÎÎH΢ fi ˢ› ÷ıfiÎ_ ≥„Lƒ›˘ ÷◊Î ±_÷—¿flHÎ ÷ı ’˘÷’˘÷ÎfiΠωʛ ◊¿Ì ›◊Î◊˝’HÎı ÏfiT≤ÏkÎ ’΋÷Î_ fi◊Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 38 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ¿ÎflHÎ ¿ı ËÏfl‰Î@› Á‘ÎÏÁL‘‹Î_ “≠HΉK‰Ïfi” ÂOÿ ‰Î’›˘˝ »ı. ±fiı …ı ¤√‰Îfifi_ V‰w’ »ı ÷ı ÷˘ ‹Î›Î fiı ‹Î›ÎfiÎ …ı √HÎ ÷ı ◊¿Ì ’fl »ı ±fiı Á‰˝ ω¿Îflı flÏË÷ »ı. . …ı‹ ·Ÿ⁄fiÌ ±ı¿ Ï«›˝ «ÒÁÌ Ë˘› ÷˘ ◊˘ÕÎ ◊˘ÕÎ ÿÎ_÷ ±_⁄Λ. ’HÎ Ë‚‰Î Ë‚‰Î «HÎÎ «‰Î› ¬flÎ. fiı Ωı ±Î¬_ ·Ÿ⁄ «ÒV›_ ˢ› ÷˘ «HÎÎ «‰Î› fiËŸ fiı ‹√fi˘ ÿÎH΢ ’flÎHÎı ’flÎHÎı «‰Î›. I›Îflı ±ı ∞‰ ‹fiw’ ’˘÷ÎfiÌ ÕÎœuı ¿flÌfiı ωʛfiÎ Á_¿S’w’Ì «HÎÎfiı «Î‰‰Îfiı Á‹◊˝ ◊÷˘ fi◊Ì. ÷ı‹ … ’_« iÎÎfi≥„Lƒ›˘ fiı ’_« ¿‹˝≥„Lƒ›˘w’ …ı ÕÎœu˘ »ı ÷ı ÕÎœuı ¿flÌfiı ÷ı ÷ı ≥„Lƒ›˘fiΠωʛw’ …ı «HÎÎ ÷ıfiı «Î‰‰Îfiı Á‹◊˝ ◊÷˘ fi◊Ì. ‰‚Ì “’˛HΉ fiı fiÎÿ. ÷ı‹ … ±Ë_¿Îflw’ ’˘÷ÎfiÌ ÕÎœuı ¿flÌfiı ωʛ Á_⁄_‘Ì ±Ï¤‹Îfi ¿fl‰Î Á‹◊˝ ◊÷˘ fi◊Ì.≠. “’˛HΉfi˘ fiÎÿ” ±Î ÂOÿfi˘ ±◊˝ “¤√‰ÎfifiÎ Á‰˘˝’flÌ ‹ÏË‹Îfi_ ±fi¤‰›@÷ iÎÎfi” ÷ı‰˘ ’fl_’flÎ◊Ì ◊Λ »ı. ’HÎ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ‹fiW› …ı‰Î ¤ÎÁı »ı. ±ıfiı iÎÎfiı ¿flÌfiı „V◊Ï÷ ΩHΉÌ.

‹˘Ë. ÷˘ ’HÎ ±’ÒHν’HÎ_ flËı »ı ±fiı ±_÷fl ÁÒfi_ flËı »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹IÁfl. ±ÎÂÎ. ±fiı F›Îflı ¿˘¥ ËÏfl¤@÷fi˘ ÿ˘Ê fi…fl‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ±ı‹ Á‹…‰_ …ı. I≤WHÎÎ ÷ıfiı ωÊı ËıflÎfi ◊÷Î Œflı »ı ±fiı ÏhÎω‘ ÷Î’‹Î_ flÎ÷-Ïÿ‰Á ⁄‚ı »ı. ““¿˘¥ ωʛ‹Î_ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ_ ≥„Lƒ›˘ ÷HÎÎ÷Î_ fi ˢ› fiı ±_÷—¿flH΋Î_ ’HÎ ¬˘ÀÎ CÎÎÀ ◊÷Î fi ˢ› fiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ’HÎ ›◊Î◊˝ »ı. ±fiı ‹fiı ÷˘ ≠√À ’vÊ˘k΋ı ¿vHÎÎ ¿flÌfiı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ±˘‚¬ÎT›_ »ı fiı ¿Î‹-ø˘‘ÎÏÿ Á‰˝ ω¿Îfl◊Ì flÏË÷ ¿›˘˝ »ı ±fiı fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰Î Á_÷ ÷ıfiÎ Á‹Î√‹‹Î_ flÎA›˘ »ı.24] ‰«fiÎQ≤÷ 39 ωÊı …ı ±S’‹Ï÷‰Î‚Î »ı ÷ı …ı‰Î …ı‰Î ÿ˘Ê ¿S’ı »ı ÷ı ¤√‰Îfifiı ωÊı ÷˘ ±ı¿ı ÿ˘Ê fi◊Ì. ‹ÿ. ·˘¤. ““±ı ’HÎ ËÏfl¤@÷‹Î_ ‹˘ÀÌ ¬˘Àu »ı …ı. ’˘÷Îfi_ ‹fi „V◊fl ◊›_ »ı fiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ’HÎ ±Ï÷› ºœ »ı. “±Îfi˘ V‰¤Î‰ ÷˘ ÁIÁ_√‹Î_ fi CÎÀı ±ı‰˘ »ı ÷˘› .Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ’HÎ ¿S’fiÎflÎfiÌ ⁄Ï©‹Î_◊Ì ±ı ÿ˘Ê ¿˘¥ ¿Î‚ı À‚‰ÎfiÎ fiËŸ. “‹Îv_ ’ÒHν¿Î‹’HÎ_ ◊›_ »ı” ±ı‰_ fi◊Ì Á‹…÷˘. ±fiı ’˘÷΋Î_ √‹ı ÷ı‰Î ¤Ò_ÕÎ V‰¤Î‰ ˢ› fiı Ωı ¤√‰Îfifiı ±Ï÷› Ïfiÿ˘˝Ê Á‹…ı ÷˘ ’˘÷ı ’HÎ ±Ï÷› Ïfiÿ˘˝Ê ◊¥ Ω› »ı. ‹ÎÀı ‹Îv_ ‹˘À<_ ¤ÎB› »ı.” ÷ı‹ ¤√‰Îfi ’vÊ˘k΋ ‹Y›Î »ı ±fiı ÷ıfi˘ ±_÷fl‹Î_ ±ÎÃ˘’ˢfl ¿ıŒ flËı÷˘ fi◊Ì …ı.” ±ı‰˘ ω«Îfl fi◊Ì ¿fl÷˘ fiı ±ÎÃ˘’ˢfl ±Ï÷› ±Îfi_ÿ‹Î_ fi◊Ì ‰÷˝÷˘ ±ı ‹˘ÀÌ ¬˘Àu »ı. ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı …ı ÿ˘Ê ¤√‰Îfifiı ωÊı ¿S’ı »ı ÷ı ÷˘ …ı‹ “ÁÒ›˝ ÁÎ‹Ì ‘ÒÕfiÌ ŒÎ_À ¤flÌfiı fiÎ_¬Ì±ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ±Î_¬‹Î_ ’Õı »ı. fiı …ı ¤√‰Îfifiı ·˘¤Ì Á‹…ı »ı ÷ı ’˘÷ı ±I›_÷ ·˘¤Ì ◊¥ Ω› »ı. ±ı ËÏflfiÎ ¤@÷fiı ‹˘ÀÌ ¬˘Àu »ı. ÷ı‹Î_ …ı ¤√‰Îfifiı ¿Î‹Ì Á‹…ı »ı ÷ı ’˘÷ı ±I›_÷ ¿Î‹Ì ◊¥ Ω› »ı. ±fiı …ı ¤√‰Îfifiı ø˘‘Ì Á‹…ı »ı ÷ı ’˘÷ı ±I›_÷ ø˘‘Ì ◊¥ Ω› »ı. “Ë_ ‘L› »\_ fiı Ë_ ¿Ú÷Î◊˝ ◊›˘ »\_ ±fiı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ∞‰ »ı ÷ı ¿Î‹. fiı …ı ¤√‰Îfifiı ¥W›Î˝‰Îfi Á‹…ı »ı ÷ı ’˘÷ı ±I›_÷ ¥W›Î˝‰Îfi ◊¥ Ω› »ı.” ÷ı‹ ¤√‰Îfifiı ωÊı …ı Ω÷fi˘ ÿ˘Ê ¿S’ı »ı ÷ı ÿ˘Ê ’˘÷Îfiı ÿ—¬ ÿı »ı. ø˘‘.”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. …ı‹ “⁄΂¿fiÎ ËÎ◊‹Î_ Ï«_÷΋ÏHÎ ÿÌ‘˘ ˢ› ÷ıfi_ ÷ıfiı ‹ÎËÎIQ› fi◊Ì ±ıÀ·ı ÷ıfi˘ ÷ıfiı ±Îfi_ÿ fi◊Ì.≠. ÷˘› ’HΠˈ›Î‹Î_ ±Ï÷› ±Îfi_ÿ ±Î‰÷˘ fi◊Ì …ı.

ÿıË fi◊Ì. ±fiı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ±ÎI‹Î fi ΩHÎı fiı ÿıËfiı ‹Îfiı ÷˘ ÷ıfiı CÎHÎÌ ¿ÎE›’ flËÌ Ω› »ı. ÷˘ ±ıfi˘ ’Ò‰˝…L‹fi˘ ±◊‰Î ±Î …L‹fi˘ Á_V¿Îfl ¤Îflı »ı ÷˘ ±Î‰˘ ÁIÁ_√ ‹Y›˘ »ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––24–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 25 — ‰ÌÁ ¿˘ÂfiÎ ≠‰ÎËfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 7 ÁM÷‹Ìfiı Ïÿ‰Á ≠¤Î÷ Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’fl‹Ë_ÁfiÌ Ω›√Îfiı ωÊı ’‘Λν Ë÷Î. ±fiı ±ı ⁄ı‹Î_ …ıÀ·Ì L›Òfi÷Î flËı »ı ÷ıÀ·Ì ’ÒHν¿Î‹’HÎ΋Î_ L›Òfi÷Î flËı »ı. “÷Îv_ V‰w’ ÷˘ ±ÎI‹Î »ı. ÷ı ÷ı…fiı Ωı¥fiı «ÌÁ ’ÎՉΠ‹Î_ÕÌ fiı ¿èÎ_ …ı.” ±ı‹ Á‹∞fiı ÷ıfi˘ ’HÎ ±Ï÷› √HÎ ·ı‰˘. ““V‰‘‹ı˝ ›@÷ ±ı‰˘ …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ÷ıfiÎ ±_÷flfiı ωÊı ÷˘ ’˘÷Îfi_ ›◊Î◊˝ ’ÒHν¿Î‹’HÎ_ ‹fiÎ÷_ fi◊Ì. ÀÌ’HÎÌ-14. “√HÎ’Ï÷fiı V◊Îfi¿ı114 «Îfl ’Î_¬ÕÌfi_ ¿‹‚ »ı I›Î_ …¥fiı ÷Îv_ V‰w’ Ωı.” ‹ÎÀı Á‹ÎÏ‘‰Î‚Îfiı ’HÎ ±ÎI‹iÎÎfifi_ …wfl ¿Î‹ ’Õı »ı.” ’»Ì ±‹ı ÷ıfiı Á‹ÎÏ‘ ¿flΉÌfiı ¿èÎ_ …ı. “Ë_ ⁄‚_ »\_. ±fiı ÷ı ’ÒHν¿Î‹’HÎ_ ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÎËÎIQ›fi_ iÎÎfi ÷ıHÎı ¿flÌfiı … ◊Λ »ı. ÂflÌfl‹Î_ flËı·Î_ ±Î‰Î_ V◊Îfi˘fiÎ Ïfiw’HÎ ‹ÎÀı …\±˘ ’fl◊Îfl˘.” 114.≠. ±fiı Ë‹HÎÎ_ ±‹ı ±ı¿ ËÏfl¤@÷fiı Á‹ÎÏ‘ ¿flÎ‰Ì Ë÷Ì ÷ı ÷ıfiı ÷ı… ±Ï÷› ÿı¬ÎHÎ_. ±fiı ±ı ⁄ı‹Î_ …ıÀ·Ì ¬Î‹Ì flËı ÷ıÀ·Ì ÷˘ Á‹ÎÏ‘‹Î_ ’HÎ fiÕı »ı.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı ’˘÷Îfiı μ÷Îflı ’‘Λν. ±fiı ±‹ı ÷ı ËÏfl¤@÷fiı Á‹ΩT›_ …ı. . fiı ±Î ·ÎÕ¿Ì⁄Î¥ fi΋ ±fiı ¤ÎÀfi˘ ÿıË ÷ı ÷_ fi◊Ì ±fiı ±»ız. fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ±Î◊‹HÎı ’fl◊Îflı μ√‹HÎ_ ‹¬Îflω_ÿ ¿flÌfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‹ÎÀı ±ı ⁄ı ‰ÎfiÎ_ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ºœ’HÎı ÁΑ‰Î_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ¿Ú’Î ¿flÌfiı ⁄˘S›Î …ı. ±¤ız ±ı‰˘ …ı ±ÎI‹Î. ÷ı ÷Îv_ V‰w’ »ı.40 [√.25 ‰«fiÎQ≤÷ ’HÎ ±ıfiı Ωı ÁIÁ_√ ‹Y›˘ »ı ±fiı ±ı Ωı …ı‰˘-÷ı‰˘ »ı ÷˘› ’HÎ ÁIÁ_√‹Î_ ’Õu˘ »ı.

÷ı ÁÎv ÿıË ◊¿Ì ’˘÷Îfi_ V‰w’ …\ÿ_ Á‹…‰_ Ωı¥±ı. ÷ı‹ …ıfiÌ T≤ÏkÎ Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊Λ »ı I›Îflı ÷ıfi_ Ï«kÎ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ΩıÕΛ »ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı‰Î Á‹◊˝fiı ’HÎ Á‹ÎÏ‘fiı ωÊı F›Îflı ⁄˛õÎ_Õ ŒÎÀÌ Ω› ±ı‰Î ¿ÕοΠ◊Λ »ı ±fiı …ı‹ Á‹ƒ ‹›Î˝ÿÎ ‹ı·ı ±ı‰Î ÷ı…fiÎ Á‹ÒË ÿı¬Î› »ı I›Îflı ‘ÌflF› flËı÷Ì fi◊Ì. ÷ı ¿˘¥fi˘ ËÃÎT›˘ ’λ˘ ËÃı fiËŸ. ÷ı Ï«kÎfi˘ Ïfifl˘‘ @›Îflı ◊Λ »ı ? ÷˘ F›Îflı Á‰˝ Ãı¿ÎHÎı◊Ì T≤ÏkÎ ÷ÒÀÌfiı ±ı¿ ¤√‰Îfifiı ωÊı T≤ÏkÎ ΩıÕΛ. ±fiı …ıfiÎ Ï«k΋Î_ Á_ÁÎflfiÎ Á¬fiÌ ‰ÎÁfiΠˢ› ÷ıfiı ÷˘ l˘hÎ ≥„Lƒ› ¶Îflı ±fi_÷ Ω÷fiÎ …ı ÂOÿ ÷ıfiı ωÊı …\ÿÌ …\ÿÌ T≤ÏkÎ Œı·Î¥ Ω› »ı. ‹ÎÀı ±ı‹ ⁄˘S›Î …ı. Ωı ±…\˝fi ¤√‰ÎfifiÎ ±_ Ë÷Î ±fiı ‹ËÎÂÒfl‰Ìfl Ë÷Î ÷˘ ’HÎ ¤√‰Îfifi_ ωrw’ Ωı‰Îfiı Á‹◊˝ ◊›Î fiËŸ. ÷ı √‹ı ÷ı‰˘ ‘ÌflF›‰Îfi ˢ› ÷˘ ’HÎ ¿Î›fl’HÎ_ ±Î‰Ì Ω› »ı. ±fiı ÷ı ¤√‰Îfifiı ωÊı T≤ÏkÎ @›Îflı ΩıÕΛ ? ÷˘ F›Îflı Á‰˝ Ãı¿ÎHÎı◊Ì ‰ÎÁfiÎ ÷ÒÀÌfiı ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiÌ ‰ÎÁfiÎ ◊Λ. ±fiı ÷ı◊Ì ’fl ωWHÎfiı V◊Îfi¿ı Ω› »ı I›Îflı ÷ı◊Ì ±Ï÷› fiÎÿ Á_¤‚Λ »ı fiı ÷ı◊Ì ÷ı… ’HÎ ±Ï÷› ÿı¬Î› »ı. ±fiı ±ı‰Ì …ı Á‹ÎÏ‘ ◊Λ »ı ÷ıfiÎ ⁄ı ¤ıÿ »ı ó ±ı¿ ÷˘ ≠ÎHÎΛ΋ı ¿flÌfiı ≠ÎHÎfi˘ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı ÷ı ¤ı‚˘ Ï«kÎfi˘ ’HÎ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı ±fiı ⁄ÌΩı ≠¿Îfl ±ı »ı …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı‹ …ı‹ ¨«Î ¨«Î V◊Îfi¿fiı ωÊı Ω› »ı ÷ı‹ ÷ı‹ ‰‘ fiÎÿ Á_¤‚Λ »ı fiı ‰‘ ‰‘ ≠¿Î ÿı¬Î› »ı. ±fiı ÷ı◊Ì ’fl ⁄˛õÎfiÎ V◊Îfi¿fiı ωÊı Ω› »ı I›Îflı ÷ı◊Ì fiÎÿ ’HÎ CÎH΢ Á_¤‚Λ »ı fiı ≠¿Î ’HÎ ÷ı◊Ì ±Ï÷› CÎH΢ ÿı¬Î› »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ‹ÎÀı ÷‹Îv_ …ı‰_ ≠◊‹ w’ Ë÷_ ÷ı‰_ ÷‹Îv_ ÿ½fi ¿flΉ˘.≠. Ï«kÎfiı Ïfifl˘‘ı ¿flÌfiı ≠ÎHÎfi˘ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı. …ı‹ ¿˘¥ ¿>‰˘ ˢ› fiı ÷ı μ’fl ‰ÌÁ ¿˘Â Œfl÷Πˢ› fiı ÷ıfi˘ ≠‰ÎË …\ÿ˘ …\ÿ˘ «Î·÷˘ ˢ› I›Îflı ÷ı ≠‰ÎË‹Î_ Ωıfl ˢ› fiËŸ ±fiı ÷ı ‰ÌÁı ¿˘Âfi˘ ≠‰ÎË ¤ı‚˘ ¿fḻı ÷˘ fiÿÌfiÎ …ı‰˘ ±Ï÷› ⁄‚‰Îfi ≠‰ÎË ◊Λ. ÷ı‹ … I‰«Î ≥„Lƒ› ¶Îflı ËΩfl˘ Ω÷fiÎ …ı .25] ‰«fiÎQ≤÷ 41 ±fiı F›Îflı Á‹ÎÏ‘‰Î‚˘ √HÎ’Ï÷fiı V◊Îfi¿ı Ω› »ı I›Îflı I›Î_ fiÎÿ Á_¤‚Λ »ı fiı ≠¿Î ÿı¬Î› »ı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹ÎÏ‘‹Î_ ±Ï÷› ÷ı… ÿı¬Î› »ı ±fiı ±Ï÷› fiÎÿ ◊Λ »ı fiı ¿ÕοΠ±Ï÷› ◊Λ »ı. “Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±Î w’ Ωı‰Îfiı Ë_ Á‹◊˝ fi◊Ì. I›Îflı ÷ı T≤ÏkÎ ¿˘¥fiÌ ËÃÎ‰Ì ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_◊Ì ’Î»Ì ËÃı fiËŸ.

±fiı ‰÷˝‹Îfi‘‹˝ »ı ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ »ı. ±fiı ÷ı Á‹…H›fiı ¿ıŒı ¿flÌfiı »¿Ì ’HÎ …‰_ fiËŸ ±fiı ’˘÷Îfiı . …ı‹ ⁄˛ÎõHÎfi˘ ‘‹˝ »ı …ı. I›Îflı ±ıfiÌ ±ı¿ ‰ÎÁfiÎ ◊¥ ΩHΉÌ. ‹ÎÀı …ı‹ ±WÀÎ_√›˘√ ÁΑ‰ı ¿flÌfiı Ï«kÎfi˘ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı. ¿ı‹ …ı. ±fiı Ωı Ï«kÎ Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊¥fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ΩıÕΛ »ı ÷˘ ÷ı Ï«kÎfiı Ïfifl˘‘ı ¿flÌfiı ≠ÎHÎfi˘ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı. ÷ı‹ … ¿‹˝ ≥„Lƒ›˘fiÌ T≤Ïkα˘ ’HÎ ’˘÷’˘÷ÎfiΠωʛfiı ωÊı ËΩfl˘ ≠¿Îflı Œı·Î¥ Ω› »ı. ÷ı‹ … flÁfiÎ ≥„Lƒ›fiÌ T≤ÏkÎ ÷ı ËΩfl˘ Ω÷fiÎ …ı flÁ ÷ı‹Î_ Œı·Î¥ Ω› »ı. “ˉı ‹Îflı ¿Î_¥ L›Òfi÷Î flËÌ fi◊Ì.≠. fiΔ‰_-‘˘‰_ fiı ’ωhÎ’HÎı flËı‰_. ≠ÎHÎΛ΋. ‹ÎÀı ±‹ı ¿èÎÎ_ …ı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÎËÎIQ›fi_ iÎÎfi ±ı ⁄ı ÁΑfi ÷ı ºœ’HÎı flά‰Î_. Ïfi›‹.25 V’½ ÷ıfiı ωÊı …\ÿÌ …\ÿÌ T≤ÏkÎ Œı·Î¥ Ω› »ı. ‘ÎflHÎÎ ±fiı Á‹ÎÏ‘ ±ı …ı ±Îà ±_√ ÷ıHÎı ›@÷ »ı. ±fiı ±WÀÎ_√›˘√ ÷ı ÁΑfiw’ »ı fiı ±ıfi_ Œ‚ ÷ı ¤√‰Îfifiı ωÊı Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘ »ı. ±fiı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi ÷◊Î ‰ˆflÎB›ı ÁÏË÷ ±ÎI‹iÎÎfi ±ı ⁄ıfiÌ ±Ï÷› ºœ÷Î flά‰Ì ±fiı ’˘÷Îfiı ωÊı ’ÒHν¿Î‹’HÎ_ Á‹…‰_ …ı. ±ÎÁfi. ÷ı‹ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ωÊı ΩıÕΉı ¿flÌfiı Ï«kÎfi˘ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı. ÷ı‹ … fiÎÏÁ¿Î ≥„Lƒ›fiÌ T≤ÏkÎ ÷ı ±fi_÷ Ω÷fiÎ …ı √_‘ ÷ı‹Î_ Œı·Î¥ Ω› »ı. K›Îfi. ÷ı ¿˘¥ Ïÿ‰Á ÂÒƒfiÎ CÎflfi_ ’ÎHÎÌ ’̱ı … fiËŸ. ÷ı‹ ÁIÁ_√Ì Ë˘› ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎ΋Î_ Œıfl ’ÎÕ‰˘ … fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÿÁı ≥„Lƒ›˘ ¶Îflı ±ıfi_ ±_÷—¿flHÎ »ı ÷ı ËΩfl˘ ≠¿Îflı Œı·Î¥ √›_ »ı.” ±ı‹ Á‹∞fiı Ïfifl_÷fl ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿fl‰Ì. ÷ı …wfl flά‰Î_. ÷ı‹ … fiıhÎ ≥„Lƒ›fiÌ T≤ÏkÎ ÷ı ËΩfl˘ Ω÷fiÎ_ …ı w’ ÷ıfiı ωÊı Œı·Î¥ Ω› »ı. ÷ı F›Îflı Ï«kÎ ÷ı ¤√‰Îfifi_ Ï«_÷fi ¿flı ±fiı ‹fi ÷ı ¤√‰Îfifi˘ … CÎÎÀ CÎÕı ±fiı ⁄Ï© ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ … Ïfiç› ¿flı ±fiı ±Ë_¿Îfl ÷ı “Ë_ ±ÎI‹Î »\_ fiı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ »\_. ÷ı F›Îflı ±ı‰Ì Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘ ◊Λ »ı I›Îflı ≠ÎHÎfiı Ïfifl˘‘ı ¿flÌfiı Ï«kÎfi˘ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 42 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ÷ı ±WÀÎ_√›˘√ ÷˘ ›‹. ≠I›ÎËÎfl. ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ ÷ıfiÌ μ’fl ¤√‰Îfi flÎ∞ ◊Λ »ı. ±fiı ≠ÎHÎı ¿flÌfiı …ı Ï«kÎfi˘ Ïfifl˘‘ ◊Λ »ı ÷ı ÷˘ ±WÀÎ_√›˘√ı ¿flÌfiı ◊Λ »ı.” ±ı‰_ … ±Ï¤‹Îfi ‘flı. ‹ÎÀı …ı ¤@÷fiÌ Ï«kÎT≤ÏkÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ωÊı ΩıÕÎHÎÌ ÷ıfiı ±WÀÎ_√›˘√ ‰√fl ÁΑı Á‘Î¥ flè΢.

÷‹˘ ‰Î÷ ¿fl˘. ““¤√‰ÎfifiÎ_ flÏÁ¿ ¿Ì÷˝fi √Î÷Î_ √Î÷Î_ Ωı ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ … flÁ …HÎΛ ÷˘ ÃÌ¿ »ı ±fiı Ωı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’ ωfiÎ ⁄Ì…ı Ãı¿ÎHÎı flÁ …HÎΛ ÷˘ ÷˘ ±ı‹Î_ ‹˘ÀÌ ¬˘Àu115 »ı.√.≠. ±ı ¤@÷fiı …ı‹ ¤√‰ÎfifiÎ ÂOÿ‹Î_ Ëı÷ ◊Λ »ı fiı ÷ı ÂOÿ‹Î_ flÁ …HÎΛ »ı ÷ı‹ … √Ì÷-‰ÎÏÿhÎfiÎ ÂOÿ‹Î_ ±◊‰Î VhÎ̱ÎÏÿ¿fiÎ ÂOÿ‹Î_ flÁ …HÎΛ »ı fiı Ëı÷ ◊Λ »ı. ±fiı ±ı‰Ì Ω÷fi˘ …ı 115. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 25–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 26 — ÁΫΠflÏÁ¿ ¤@÷fi_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì ’fl‹Ë_Áı ¿èÎ_ …ı. ±fiı ±ı‰Ì ‹Ò¬˝÷Îfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ±ı¿ ¤√‰Îfifiı ÂOÿı ¿flÌfiı … Á¬ ‹Îfi‰_. ‹ÎÀı ±‹ı ¿èÎ_ ÷ı‹ …ı Á‹…ı ÷ıfiı ¿˘¥ ≠¿ÎflfiÌ L›Òfi÷Î flËı fiËŸ. . ’˘÷ÎfiÎ ¿S›ÎH΋Î_◊Ì ’Õ‰Îw’. ±fiı ¤√‰Îfi ±◊‰Î ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ÷ıfiÎ_ …ı ‰«fi ÷ıfiı ωÊı …ı‰˘ flÁ …HÎΛ »ı ÷ı‰˘ … ⁄ÌΩ Ï‰Ê›fiÎ ÂOÿ‹Î_ flÁ …HÎΛ »ı ±ı‰Ì …ı ±ı ‹Ò¬˝÷Î ÷ıfi˘ I›Î√ ¿fl‰˘. Ïfi√˝HΤΉfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á ⁄’˘flfiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì ÷◊Î ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ÷◊Î ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ ÷◊Î ⁄ı ¿Îfifiı μ’fl √·ÿΉÿÌfiÎ_ ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ⁄ı ’W’ ¬˘V›Î_ Ë÷Î_ ÷◊Î ’W’fi˘ ÷˘fl˘ ’ÎCÎfiı ωÊı ¬˘V›˘ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì fiı ’fl‹Ë_Á ÷η’¬Î… ·¥fiı ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î. ¿ı‹ …ı. ±fiı Ωı ±¿Ú÷Î◊˝’HÎ_ ‹Îfiı ÷˘ ±ıfiÌ μ’fl …ı ±ı‰Ì ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ◊¥ ÷ı ΩHÎ̱ı ¬ÎflÎ’ÎÀ‹Î_ ⁄Ì… ‰ÎT›_ ÷ı ∂B›_ … fiËŸ ±fiı Ωı »¿Ì …¥fiı …ı‹-÷ı‹ ¿fl‰Î ·Î√ı ÷˘ ΩHÎ̱ı ±„Bfi‹Î_ ⁄Ì… fiÎA›_ ÷ı ⁄‚Ì √›_. ‹ÎÀı ±ı ¤@÷fiı ±Ï‰‰ı¿Ì ΩHΉ˘.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ’˘÷ÎfiÎ ±ÎÁfi μ’fl ’‘Λν.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““ˉı ¿Ì÷˝fi ⁄˘·‰Î_ flά˘ fiı ±‹ı ±Î ±ı¿ ‰Î÷w’ ¿Ì÷˝fi ⁄˘·Ì±ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘.26] ‰«fiÎQ≤÷ 43 ±¿Ú÷Î◊˝’HÎ_ ’HÎ ‹Îfi‰_ fiËŸ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ⁄Ë ÁÎv_.

¤√‰Îfi ÷˘ ¿Î_¥ ¬˘ÀÎ fi◊Ì ’HÎ ±ıfi˘ ¤Î‰ ¬˘À˘ »ı. ±fiı …ı‰Î ±L› ’ÿÎ◊˝fiı ΩH›Î ÷ı‰Î … ¤√‰Îfifiı ’HÎ ΩH›Î. ’HÎ ¿˘¥ ±L› Ï‰Ê›Ì ∞‰ı ÿıËı ±kÎfl-«_ÿfiÎÏÿ¿ «flE›Î_ ˢ› ±◊‰Î ’W’fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ ˢ› ÷ıfiÎ Á√_‘fiı ’΋Ìfiı flÎ∞ fi … ◊Λ. ¿ı‹ …ı. ±fiı …ı‹ ÂOÿ ÷ı‹ … V’½ ’HÎ ±ı¿ ¤√‰Îfifi˘ … ≥E»ı ±fiı ±L› V’½fiı ÷˘ ¿Î‚˘ fiÎ√ ÷◊Î ⁄‚÷˘ ±„Bfi ÷ı …ı‰˘ ΩHÎı I›Îflı ÷ı flÏÁ¿ ¤@÷ ÁΫ˘.≠. ‹ÎÀı ±ıfiÌ ¤„@÷ ±fiı ±ıfi_ flÏÁ¿’HÎ_ ÷ı ¬˘À<_ ¿èÎ_. flÁ ±fiı √_‘ı ¿flÌfiı …ı‰˘ ±Îfi_ÿ ’‹Î› ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … Ωı ±L› ’_«Ï‰Ê›fiı ÿı¬Ìfiı V‰Mfi‹Î_ ±Îfi_ÿ ’‹Î› ÷˘ ÷ı ¤@÷fi_ flÏÁ¿’HÎ_ ¬˘À<_ »ı. V’½. ’W’fiÎ ËÎfl ÷◊Î fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÌ Á√_‘̱ı ›@÷ ±ı‰Î_ ±kÎfl-«_ÿfiÎÏÿ¿ ÷ıfiÌ Á√_‘Ìfiı √˛ËHÎ ¿flÌfiı ’fl‹ ±Îfi_ÿ ’΋ı. w’. ±fiı ±ı‹ fi ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷˘ …ı ¤√‰Îfi V‰Mfi‹Î_ ÿı¬Î›Î ÷ı ÷˘ ÁΫΠ»ı ’HÎ ±ı ¤@÷fiı ÷˘ …ı‰˘ ¤√‰Îfi‹Î_ ≠ı‹ . flÁ ±fiı √_‘ ÷ıfiı ›˘√ı ¿flÌfiı ±Îfi_ÿ ’΋ı »ı ÷˘ ±ı ¬˘À˘ flÏÁ¿ ¤@÷ »ı. V’½. ±ı‰Ì flÌ÷ı ’_«Ï‰Ê› ¤√‰Îfi Á_⁄_‘Ì Ë˘› ÷ıfiı ωÊı ±Ï÷› ≠ÌÏ÷‰Îfi ◊Λ ±fiı …√÷ Á_⁄_‘Ì …ı ’_«Ï‰Ê› ÷ıfiı ωÊı ±Ï÷› ±¤Î‰ı ›@÷ ‰÷ı˝ ÷ı flÏÁ¿ ¤@÷ ÁΫ˘ »ı. ¿Î_ …ı. ±fiı V‰Mfi‹Î_ ¿ı‰‚ ¤√‰Îfifiı Á_⁄_‘ı ¿flÌfiı ±Îfi_ÿ ’΋÷˘ ˢ› ±fiı ±L› ωʛfiı ωÊı ∂·ÀÎ ±LfifiÌ ’ıÃı ±¤Î‰ flËı÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı flÏÁ¿ ¤@÷ ÁΫ˘ »ı. ‹ÎÀı ±ı‰Î flÏÁ¿’HÎÎfiı ±fiı ±ı‰Ì μ’ÎÁfiÎfiı ¬˘ÀÌ ¿flÌ fiÎ_¬‰Ì. ÷ı V‰Mfi‹Î_ F›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ÿı¬Ìfiı ÷ı ¤√‰Îfi Á_⁄_‘Ì ÂOÿ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 44 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ±fiı flÏÁ¿ ¤@÷ ◊¥fiı …ı‹ ¤√‰Îfi Á_⁄_‘Ì Ï‰Ê›fiı ›˘√ı ¿flÌfiı ±Îfi_ÿ ’΋ı »ı ÷ı‹ … ±L› Á_⁄_‘Ì …ı ÂOÿ.26 flÏÁ¿ ¤@÷ »ı ÷ı ¬fl˘ »ı. w’. …ı‹ ¤√‰Îfifiı ωÊı ±Îfi_ÿfiı ’ÎQ›˘ ÷ı‹ … ωʛfiı ωÊı ’HÎ ±Îfi_ÿ ’ÎQ›˘. ÷ı‹ … w’ ’HÎ ¤√‰Îfifi_ Ωı¥fiı ’fl‹ ±Îfi_ÿ ’΋ı fiı ⁄ÌΩ w’fiı ÷˘ …ı‰˘ fifl¿fi˘ œ√·˘ ÷◊Î ÁÕı· ¿>÷v_ ÷ı‰_ ΩHÎı ±ı flÏÁ¿ ¤@÷ ÁΫ˘. ÷ı‹ … ¤√‰Îfifiı «ÕuÎ_ ±ı‰Î_ …ı ÷·ÁÌ. ÷ı‹ … flÁ ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ ‹ËÎ≠ÁÎÿfi˘ ˢ› ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’fl‹ ±Îfi_ÿ ’΋ı ’HÎ ⁄ÌΩ …ı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ flÁ ÷ıfiı V‰Îÿı ¿flÌfiı ±Îfi_ÿfiı fi ’΋ı ÷ı flÏÁ¿ ¤@÷ ÁΫ˘. ˉı …ı‹ V◊Ò‚ ÿıË ±fiı Ω√˛÷ ±‰V◊΋Î_ ’_«Ï‰Ê›fi˘ ω‰ı¿ ¿è΢ ÷ı‹ … ÁÒZ‹ ÿıË ±fiı V‰Mfi ±‰V◊Î ÷ıfiı ωÊı ÁÒZ‹ ’_«Ï‰Ê› »ı.

±fiı F›Îflı ¿ı‰‚ ¤√‰Îfifi_ … Ï«_÷‰fi flËı »ı I›Îflı Ï«_÷‰fi ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÂÒL›¤Î‰fiı ’Î‹Ì Ω› »ı I›Îflı ±ı ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õ ¿Î_¥ ¤ÎÁ÷_ fi◊Ì. “±Î M≤J‰Ì …ıfiÌ flÎ¬Ì „V◊fl flËÌ »ı fiı Õ˘·Î‰Ì Õ˘·ı »ı . ““’fl‹ırflfiı ¤…‰ÎfiÌ ÷˘ Á‰˝fiı ≥E»Î »ı ’HÎ Á‹…H΋Î_ Œıfl flËı »ı. ‹ÎÀı ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ≠ÌÏ÷ ˢ› ±ı ’Ï÷‰˛÷ÎfiÌ ¤„@÷ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ±‘˝ CÎÕÌ Á‘Ì ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ fiÎÏÁ¿ÎfiÎ ±√˛ Á΋_ Ωı¥ flèÎÎ fiı ’»Ì ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±‹ı ’HÎ F›Îflı ÷‹ı flÏÁ¿ ¿Ì÷˝fi √Ή˘ »˘ I›Îflı ±Î_A›˘ ‹Ÿ«Ìfiı ω«Îfḻı »Ì±ı ÷ı ±Î‰˘ … ω«Îfl ¿fḻı »Ì±ı.≠. ‹ÎÀı …ıfiÌ ±Î‰Ì Á‹…HΠˢ› ÷ıfiÎ xÿ›‹Î_ ¤√‰Îfi Á‰˝ ≠¿Îflı Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flËı »ı.”” ±ı‹ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ’˘÷Îfi_ Ï‹Ê ·¥fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiı ±◊ı˝ ‰Î÷ ¿flÌ ÿı¬ÎÕÌ. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ … flÏÁ¿ ≠ÌÏ÷ »ı ÷ı‹Î_ Ωı ¿˘¥ ωʛ ±ÎÕ˘ ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfi_ ‹Î◊_ ∂ÕÌ Ω› ±ı‰˘ ±‹Îfl˘ ⁄‚‰Îfi ω«Îfl »ı. ±fiı ÷‹ı …ı‹ ¿Ì÷˝fi ΩıÕÌ flά˘ »˘ ÷ı‹ ±‹ı ’HÎ ±Î ‰Î÷ ¿flÌ ±ıÀ·_ ±ı ¿Ì÷˝fi ΩıÕÌ flÎA›_ »ı ÷ı ÷‹ÎflÌ ±Î√‚ ¿èÎ_. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––26–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 27 — ¤√‰Îfi ±¬_Õ Ïfi‰ÎÁ ¿flÌ flËı ÷ı‰Ì Á‹…HÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… Ïÿ‰Á ∂B›Î ’Ëı·Î_ lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’fl‹Ë_ÁfiÌ Ω›√Îfiı ωÊı ’‘Λν Ë÷Î fiı ‹Î◊ı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ÷◊Î ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ ÷◊Î ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ±˘ÀÎ μ’fl ±Î◊‹HÎ_ ‹¬Îflω_ÿ flάÌfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_ÁfiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.√. ÷ıfiÌ Ï‰√÷ …ı. ±fiı ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ·˘¤Î¥ flËı fiı ⁄ÌΩ Ï‰Ê›‹Î_ fi ·˘¤Î› ÷ı Á‹…HÎ ÁÎ«Ì »ı. ±fiı ±‹Îfl˘ ω«Îfl ◊˘Õ˘ … »ı ’HÎ ¤√‰Îfi ωfiÎ ÷ı ω«Îfl‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ À¿Ì ¿÷_ fi◊Ì. ’»Ì ±ı‰Î ÂÒL›fiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ ≠¿Î ◊¥ ±Î‰ı »ı ±fiı ÷ı ≠¿Î‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ÿı¬Î› »ı.27] ‰«fiÎQ≤÷ 45 ÷ı‰˘ ±L› ωʛ‹Î_ ≠ı‹ »ı ‹ÎÀı ±ıfiÌ Á‹…HÎ ¬˘ÀÌ »ı. …ı ±ı‹ Á‹…÷˘ ˢ› …ı.

«Î›ı ¿˘¥ fiο. ±ı‹ ±ı Á_÷fiÌ Á‰ı˝ ≥„Lƒ›˘‹Î_ ¤√‰Îfi flèÎÎ »ı. ÷◊Î Á‰Hνfi˘ œ√·˘ ˢ› ÷◊Î ’J◊flfi˘ œ√·˘ ˢ› ÷ı ⁄ı›fiı …ı ÷S› ΩHÎı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 46 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ‹ÎÀı ±ı Á_÷ ÷˘ Á‰˝ 116. ’»Ì ÷ı ¤@÷ …ı ÷ı ¤√‰Îfifiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ_ ±ˆr›˝fiı ’΋ı »ı fiı ±fi_÷ ∞‰fiÎ μ©Îflfiı ¿flı »ı. ’HÎ ≠√À ≠‹ÎHÎ …ı ¤√‰Îfi ÷ı ωfiÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±ı ±Îç›˝fi˘ ¿flfiÎfl˘ »ı ±ı‹ ‹Îfiı fiËŸ. ±fiı ±ı‰Ì Á΋◊a±ı ›@÷ ◊¿˘ ’HÎ ±L› ∞‰fiÎ_ ‹Îfi-±’‹Îfifiı ÁËfi ¿flı »ı ±ı ’HÎ ‹˘ÀÌ Á΋◊a »ı. ÁËfi ¿fl‰_. ±ı‰Î_ ±fi_÷ ±Îç›˝ »ı ÷ı Á‰ı˝ ‹fiı ‹Y›Î ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiÎ_ ¿›ÎÙ … ◊Λ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …flHÎÎ ¿flı ÷ıfiı ±Ï÷ ‹˘ÀÎ ΩHΉÎ. “«Î›ı ¿˘¥ ‹ÎflÌ μ’fl ‘ÒÕ fiÎ_¬˘. ±fiı ±ı Á‹◊˝ ÷˘ ¿ı‰˘ …ı. ±ıfiÎ_ fiıh΋Î_ ¤√‰Îfi ΩıfiÎflÎ »ı ÷ı ‹ÎÀı ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ …ıÀ·Î_ ∞‰≠ÎHÎÌ »ı ÷ıfiÎ_ fiıhÎfiı ≠¿Î ¿fl‰Îfiı Á‹◊˝ ◊Λ »ı. ‘Ìfl… flά‰Ì. ±fiı ‰‚Ì ’˘÷ı ±ı‹ … Á‹…÷˘ ˢ› …ı. ¤„@÷. «Î›ı ¿˘¥ ËÎ◊̱ı ⁄ıÁÎÕ˘. ±ı‰Ì Ω÷fiÎ iÎÎfi. fiο.” ÷◊Î …ıfiı w’‰Îfi ±ı‰Ì ›˙‰fi VhÎÌ ±◊‰Î ¿<w’‰Îfi VhÎÌ ±◊‰Î T≤© VhÎÌ ÷ıfiı ωÊı ÷S›¤Î‰ flËı »ı. Á‹◊˝ ◊¿Î …flHÎÎ ¿fl‰Ì116 ÷ı ¿˘¥◊Ì ◊Λ fiËŸ. ÷ı‹Î_ ‹Îflı Á‹¤Î‰ »ı.≠. ‰ˆflÎB›ÎÏÿ¿ …ı ±fi_÷ Â¤ √HÎ ÷ıHÎı ›@÷ …ı ¤@÷ ˢ› ÷ıfiÎ xÿ›‹Î_ ¤√‰Îfi Ïfi‰ÎÁ ¿flı »ı. «Î›ı ¿˘¥ √‹ı ÷ı‰_ ±’‹Îfi ¿fl˘. . ±fiı ±ıfiÎ ’√‹Î_ «Î·fiÎflÎ ¤√‰Îfi »ı ÷ı ‹ÎÀı ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ Á‰˝ ∞‰fiÎ ’√fiı ωÊı «Î·‰ÎfiÌ Â„@÷fiı ’˘ÊHÎ ¿fl‰Îfiı ±ı Á‹◊˝ ◊Λ »ı.27 ÷◊Î ±Î ÷Îfl΋_Õ‚ …ıfi_ flÎA›_ ±‘fl flèÎ_ »ı ÷◊Î …ıfiÎ ‰flÁÎT›Î ‹ıCÎ ‰Êı˝ »ı ÷◊Î …ıfiÌ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı ÁÒ›˝-«_ƒ μÿ›-±V÷’HÎÎfiı ’΋ı »ı ÷◊Î «_ƒ‹ÎfiÌ ¿‚Î ‰‘ı-CÎÀı »ı ÷◊Î ’΂ ωfiÎfi˘ Á‹ƒ …ıfiÌ ‹›Î˝ÿ΋Î_ flËı »ı ÷◊Î …‚fiÎ Ï⁄_ÿ‹Î_◊Ì ‹fiW› μI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ÷ıfiı ËÎ◊. ¿Îfi ¿Î’Ìfiı √‘ıÕı ⁄ıÁÎÕ˘. ¿Î_ …ı. ±fiı “’Ò‰ı˝ …ı …ı ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ_ ±Îç›˝ ◊¥ √›Î_ »ı ÷◊Î Ë‹HÎÎ_ …ı ◊Λ »ı ÷◊Î ±Î√‚ ◊Âı ÷ı Á‰ı˝ ‹fiı ‹Y›Î ±ı‰Î …ı ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi ÷ı ‰÷ı … ◊Λ »ı” ±ı‹ Á‹…ı.” ±ı‹ Á‹…ı. ÷ı ‹ÎÀı ±ı Á_÷ ÷˘ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ Á‰ı˝ ∞‰˘fiÎ_ ≥„Lƒ›˘fiı ≠¿Î ¿fl‰Îfiı Á‹◊˝ ◊Λ »ı. ¿Îfi ±ı ±ÎÏÿ¿ ÿÁ ≥„Lƒ›˘ ◊¥ ±Î‰ı »ı ÷◊Î ±Î¿ÎÂfiı ωÊı ±‘fl …‚ flÎ¬Ì ‹Ò@›_ »ı ±fiı ÷ı‹Î_ √Î…‰Ì… ◊Λ »ı. ’√.

±fiı ±ı¿ C΢Õ<_ …ıfiı ˢ› ÷ı◊Ì …ıfiı ’Î_« C΢ÕÎ_ ˢ› ÷ı ‹˘À˘. “±Î VhÎÌ ÷˘ ±Ï÷› w’‰Îfi »ı ±fiı ±Î ‰VhÎ ÷˘ ±Ï÷› ÁÎv_ »ı ±fiı ±Î ‹ıÕÌ ÷˘ CÎHÎÌ ÁÎflÌ »ı ±fiı ±Î ÷_⁄ÕÌ ÷˘ ±Ï÷› ÁÎflÌ »ı fiı ±Î ’ÎhÎ ÷˘ ±Ï÷› ÁÎv_ »ı”. ÷ı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ Z΋Ή΂Π»ı ÷ı … ±Ï÷ ‹˘ÀÎ »ı.≠.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌfiı “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’˘÷Îfiı μ÷Îflı ’‘Λν. ±ı ’ÎhÎ ◊›˘ fi◊Ì. Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––27–– ‰«fiÎQ≤÷ 28 — ±‘˝⁄Y›Î ¿ÎWÃfi_. ’HÎ ‹˘flı ¿ËÌ ±ı‰Ì …ı Á_÷÷Î ÷ı ±ı‹Î_ ¿˘¥ ÿËÎÕı ±Î‰÷Ì fi◊Ì ÷◊Î ’ÒÔ‰ı˝ ¿èÎÎ ±ı‰Î …ı Á_÷ ÷ıfiÎ …ı √HÎ ÷ı ’HÎ ±ı‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î fi◊Ì. ¿Î_ …ı. ±fiı …ı ±Î_A›˘ ¿ÎœÌfiı ’˘÷Î◊Ì √flÌ⁄ ˢ› ÷ıfiı Ï⁄‰flΉı »ı fiı ‹fi‹Î_ ΩHÎı …ı. ±ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Âı ¿ı fiËŸ ◊Λ ? ÷˘ ¿S›ÎHÎ ÷˘ ’΋fl …ı‰˘ ÁIÁ_√‹Î_ ˢ› ÷ıfi_›ı ◊Λ »ı. ±fiı …ıfiÌ ‹Ï÷ ±ı‰Ì ˢ› …ı. ±ı‹ …ı‹ …ı‹ ±Ï‘¿ Á_’ÏkΠˢ› ÷ı‹ Á_ÁÎfl-T›‰ËÎfl‹Î_ ±Ï÷ ‹˘À˘ ¿Ëı‰Î›. ““…ı ÁIÁ_√Ì ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ’λ˘ ’Õ‰Îfi˘ ˢ› ÷ıfiı ±Áÿ˚‰ÎÁfiÎfiÌ T≤Ï© ◊Λ »ı fiı ÷ıfiı ≠◊‹ ÷˘ Ïÿ‰Áı . “Ë_ ‹˘À˘ ◊›˘ »\_.√. …ı‹ Á_ÁÎfl‹Î_ …ıfiı C΢Õ<_ «Õ‰Î fi ˢ› ÷ı◊Ì …ıfiı C΢Õ<_ ˢ› ÷ı ‹˘À˘. ÷ı ÷E» ∞‰fi_ ±’‹Îfi ÁËı ÷ı ±ı‹fiÌ ±ı ±Ï÷› ‹˘Àu’ »ı. ±ı‰Î …ı …√÷‹Î_ ∞‰ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ …ı B≤ËV◊ ÷◊Î ¤ı¬‘ÎflÌ ÷ı Á‰ı˝ ÷E» ⁄Ï©‰Î‚Î »ı. ‰‘‰ÎCÎÀ‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 14 «˙ÿÂfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ±˘flÕÎfiÌ ËÎflı …ı ±˘flÕ˘ ÷ıfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑfiı …‹‰ÎfiÌ ’_„@÷ ◊¥ Ë÷Ì.28] ‰«fiÎQ≤÷ 47 …√÷fiÎ ±Î‘Îflw’ »ı. ’HÎ ’fl‹ırfl ¤F›Î‹Î_ ±ı ‹˘À˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‹Î›ÎfiÎ ∞‰ »ı ±fiı ›‹’flÌfiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ »ı. ±fiı ±ı‰ÎfiÌ …ı ‹˘Àu’ »ı ÷ı Á_ÁÎflfiÎ ‹Î√˝‹Î_ »ı.” ’HÎ ±ı ‹˘À˘ fi◊Ì ±◊‰Î ÏÁ©Î¥ ÿı¬ÎÕÌfiı ·˘¿˘fiı ÕflΉı »ı. I›Îflı ÷‹ı ¿Ëı¢ …ı.

“Â¤ ‰ÎÁfiÎ T≤Ï© ’Î‹Ì »ı.”” I›Îflı √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±ı‰_ …ıfiı ‰÷ı˝ I›Îflı ÷ıfiı ±ı‹ ΩHÎ̱ı …ı. ±ı‰Î_ ·ZÎHÎ F›Îflı ˢ› I›Îflı ΩHÎ̱ı …ı. ““‘‹˝.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ‰Î÷ ¿flÌfiı “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı ’˘÷Îfiı ±ÎÁfiı ’‘Λν. “±ı ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ’Õ‰Îfi˘ ◊›˘ »ı.48 [√. ““≠ë ’Ò»˘. ¿Ú’Î ±fiı ’vÊ≠›Ififi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ÁÏÿ 15 ’Òfi‹fiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ‘˘‚Î_ ’W’fi˘ ÷˘fl˘ ·À¿÷˘ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. “Á‰ı˝ ÁIÁ_√Ì ÷˘ ±HÎÁ‹…\ »ı fiı Ë_ Á‹…\ »\_” ±ı‹ Á‰˝◊Ì ±Ï‘¿ ’˘÷Îfiı ΩHÎı ±fiı flÎÏhÎ-Ïÿ‰Á ’˘÷ÎfiΠˈ›Î‹Î_ ‹Ò_{ΛΠ¿flı ±fiı Ïÿ‰Á‹Î_ ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı Á¬ı ¿flÌfiı ⁄ıÁı fiËŸ ±fiı flÎÏh΋Î_ ÁÒ±ı ÷˘ ÏfiƒÎ ’HÎ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ø˘‘ ÷˘ @›Îflı› ‹Àı … fiËŸ ±fiı ±‘˝⁄‚ı·Î ¿ÎWÃfiÌ ’ıÃı ‘Ò_‘‰Î›Î ¿flı. ≠ÎflO‘. ‰ˆflÎB›ı ÁÏË÷ …ı ¤„@÷ ÷ıfi_ ⁄‚ T≤Ï©fiı ¿ı‹ ’΋ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––28–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 29 — ‘‹Î˝Ïÿ¿fi_ ⁄‚ T≤Ï© ’ÎQ›Îfi_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ÁIÁ_√‹Î_ …ıfiı ‰‘Îfl˘ ◊›Îfi˘ ˢ› ÷ıfiı Â¤ ‰ÎÁfiÎ T≤Ï© ’΋ı »ı I›Îflı ÷ıfiı Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ÁIÁ_√Ì‹ÎhÎfi˘ ˈ›Î‹Î_ √HÎ … ±Î‰ı ±fiı Á‰˝ ËÏfl¤@÷fiı ‹˘ÀÎ Á‹…ı fiı ’˘÷Îfiı L›Òfi Á‹…ı fiı ±ÎÃı ’ˢfl ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ÁIÁ_√fi˘ ±Îfi_ÿ ‰I›Î˝ ¿flı.” ±fiı ÷ı …ı‹ …ı‹ ‰‘ ‰‘ ÁIÁ_√ ¿flı ÷ı‹ ÷ı‹ ‰‘ ‰‘ Á‹ÎÁ ◊÷˘ Ω› ±fiı ±Ï÷› ‹˘Àu’fiı ’Î‹Ì Ω› »ı.29 ‰«fiÎQ≤÷ Ïÿ‰Áı ÁIÁ_√Ì‹ÎhÎfi˘ ±‰√HÎ ±Î‰ı »ı fiı ’˘÷ÎfiΠˈ›Î‹Î_ ±ı‹ ΩHÎı …ı.≠.” ±fiı ±ı‰˘ ˢ› ±fiı ÷ı …ıÀ·Î Ïÿ‰Á ÁIÁ_√‹Î_ flËı ’HÎ ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ¿˘¥ Ïÿ‰Á Á¬ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ±_÷ı ’λ˘ ’ÕÌ Ω› »ı. iÎÎfi. ““±ıfiÎ μ’Λ «Îfl »ı — ±ı¿ .

119. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿˘¥¿ ËÏfl¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ≠◊‹ ÷˘ ±_÷fl √˘⁄v_ Áfl¬_ ˢ› ±fiı ’»Ì ÷˘ ±Ï÷› Â© ◊¥ Ω› »ı. ““’Ò‰˝fiı Á_V¿Îflı ¿flÌfiı …ı ÁÎv_ ±◊‰Î fiflÁ_ ◊Λ ÷ı ÷˘ Á‰˝ …√÷fiÎ ΩH›Î‹Î_ ±Î‰ı.≠. ÷ı‹Î_ Ïø›Îfi_ Á‹◊˝’HÎ_ ÷˘ ◊˘Õ<_ »ı fiı ÿı¿΂ fiı Á_√fi_ ¿ÎflHΠωÂıÊ »ı. ’ωhÎ ¿Î‚ ˢ› ±fiı ÷‹ …ı‰Î Á_÷fi˘ Á_√ ˢ› ÷˘ I›Î_ Ïø›Î wÕÌ … ◊Λ ±fiı Ωı ÏÁ_‘ …ı‰˘ ¤Ò_Õ˘ ÿı ˢ› ÷◊Î ¤Ò_Õ˘ ¿Î‚ ˢ› ÷◊Î ’Î÷›˘˝ fiı ¤Õ‰Î ±◊‰Î ÿÎw-‹Î_ÁfiÎ ¤ZÎHÎ ¿flfiÎflÎ ÷ıfi˘ Á_√ ◊Λ ÷˘ Ïø›Î ’HÎ ¤Ò_ÕÌ … ◊Λ. ±fiı Á_√ ’HÎ ≠¤fiÎ ¤@÷ ±fiı ’_« ‰÷˝‹Îfiı ›@÷ ±ı‰Î …ı ⁄˛õ‰ıkÎÎ ÁΑ ÷ıfi˘ ¿fl‰˘.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. Ωı ’ωhÎ ÿı ˢ›. fiÿÌfiÎ ÷‚fiΠωV÷Îfl ‹ÎÀı “’ÎÀ” ÂOÿfi˘ μ’›˘√ ’HÎ ◊Λ »ı. ’Ò‰˝…L‹‹Î_ ¤ı‚_ ¿flı·_ ±fiı ±Î ÿıËfiÌ μI’ÏkÎfi_ ¿ÎflHΤÒ÷ ±ı‰_ ≠ÎflO‘¿‹˝ ±Î ≠¿flH΋Î_ Á_V¿Îfl ÂOÿ◊Ì ¿Ëı·_ ΩHΉ_. ⁄ÌΩı wÕ˘ ¿Î‚. ‹ÎÀı ’ωhÎ ÿı‹Î_ flËı‰_ ±fiı ¤Ò_Õ˘ ¿Î‚ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Î_◊Ì ±ÎCÎ_’λ\_ ¬ÁÌ fiÌÁfl‰_.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. . ÷˘ ËÏfl¤@÷fiı ’fl‹ırflfiÌ …ı ¤„@÷ ÷ıfi_ ⁄‚ ±Ï÷› T≤Ï© ’΋ı. ¤√‰Îfifiı ≠ÎflO‘¿‹˝fi˘ Á_⁄_‘ fi◊Ì »÷Î_ ’HÎ ‹fiW›w’fiı ±fiÁfl‰Î◊Ì ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı »ı. ÷ı Â_ ? ÷˘ ±‹ı lÌ’vÊ˘k΋’flÌ‹Î_ flËı÷Î I›Îflı ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎÁ Á‘Ì ÷˘ ‰Î› ¤ZÎHÎ ¿flÌfiı flèÎÎ ÷◊Î hÎHÎ-«Îfl √ÎμfiÎ ’ˢ‚Î ’ÎÀ‰Î‚Ì119 ±ı¿ fiÿÌ Ë÷Ì ÷ıfiı ωÊı ±ı¿ ‰Îfl ÂflÌfl 117. …ı‹ ¤fl÷∞fiı Q≤√·Î‹Î_ ±ÎÁ„@÷ ◊¥ ±ı‰ı Ãı¿ÎHÎı ≠ÎflO‘ ·ı‰Î› ±◊‰Î ¿˘¥ ¿_√η ˢ› fiı ÷ıfiı ‹˘À<_ flÎF› ‹‚ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ÷ı ÷˘ Á‰˝ …√÷fiÎ ΩH›Î‹Î_ ±Î‰ı. …‹Ìfifi˘ ·Î_⁄˘ ’À. ±ı ≠ëfi˘ ±ı μkÎfl »ı. ¿ı‹ …ı. hÎÌ∞ Â¤ Ïø›Î ±fiı «˘◊˘ ÁI’vÊfi˘ Á_√.29] ‰«fiÎQ≤÷ 49 ÷˘ ’ωhÎ ÿıÂ. ““±‹ı …ı …ı ÁΑfi ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ÷ıfiı ωÊı ¿˘¥ flÌ÷ı ÿıË flËı … fiËŸ fiı ÷ı‹Î_ ’HÎ ÿıË flè΢ ÷ıfiı ≠ÎflO‘118 ¿Ë̱ı. 118. ÷ı ±ıfiı ’Ò‰˝fi˘ Á_V¿Îfl117 »ı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ı‹ ◊›_ ? ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’αı ¿flÌfiı ±ı‹ ◊›_ ? ¿ı ±ı ËÏfl¤@÷fiı ’vÊ≠›Ifiı ¿flÌfiı ◊›_ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. I›Îflı ÷ıfiı ÷˘ ≠ÎflO‘ ΩHΉ_.

¤Î√‰÷ — 10/45. 123. ‰ÎÁfiÎfi˘ ’ÎÂ.≠. ‹ÎÏ›¿ ωʛ Á_⁄_‘Ì Á_¿S’˘. ËÎ◊Ì ÷◊Î ±flHÎÎ’ÎÕÎ ÷ıfiÌ ¤ı‚ı Œfl÷Î. ±fiı wÕÎ ÁΑfi˘ Á_√ ¿flı fiı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ω«Îflı ¿flÌfiı …ı ÁÎfl˘ ◊Λ ÷ıfiı ÷˘ ’vÊ≠›Ifi ¿Ë̱ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––29–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 30 — CÎÎÀfiÎ Õ_Á ⁄ıÃÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 1 ’Õ‰Îfiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ËΛı˝ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕ˘ »ı ÷ıfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î fiı ⁄ı ¿Îfifiı ωÊı ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ ÷˘flÎ ·À¿÷Î Ë÷Î fiı ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ ⁄ıfl¬Î ’Ëı›Î˝ Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Ïfi‹_Õ‚ ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î.50 [√. 122. μfi΂˘ ±fiı «˘‹ÎÁ_ ÷ıfiı ωÊı »Î›Î ωfiÎ ±ı¿ ¿˙’Ìfi¤fl flËı÷Î ÷◊Î {ÎÕÌfiı ωÊı ‰ÎCÎ. I›Îflı ±ı‰ı Ãı¿ÎHÎı ÷˘ ≠ÎflO‘ ·ı‰_. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿˘¥¿ Á‹ı ÷˘ ËΩfl˘ CÎÎÀ122 ◊Λ ’HÎ ÷ıfi˘ ‹fifiı ωÊı Õ_Á123 ⁄ıÁı fiËŸ ±fiı ¿˘¥¿ 120.”” ±ı‹ ‰Î÷ ¿flÌfiı “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ËÁ÷Î_ ËÁ÷Î_ ’˘÷Îfiı ±ÎÁfiı ’‘Λν. 121.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ≠I›ı ÿÌfiÎfiÎ◊ ¤|ı ’Ò»u_ …ı. . ±fiı …ı‹ ÁÎ_ÿÌ’Ïfi fi΋ı ⁄˛ÎõHÎ ÷ıfi˘ ’hÎ ÷ı fifl¿◊Ì ‹¿Î›˘120 ±fiı ‰‚Ì …ı‹ ’Î_« ‰Ê˝fiÎ ‘˛‰∞±ı ¤√‰ÎfifiÌ V÷Ï÷ ¿fl‰Î ‹Î_ÕÌ I›Îflı ‰ıÿÎÏÿ¿fiÎ ±◊˝fiÌ ÁË…ı VeÏ÷˝ ◊¥. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰Î_ ±ı‰Î_ ±fi_÷ ω¿À Ãı¿ÎHÎÎ_ ÷ıfiı ωÊı Œ›Î˝ ÷˘› ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ÿıË ’Õu˘ fiËŸ. ¤Î√‰÷ — 4/9.121 ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Ï÷ Â©¤Î‰ı ¿flÌfiı ≠ÁLfi ◊›Î …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı ÷◊Î ÷ı ¤√‰Îfifiı ‰flÿÎfiı ¿flÌfiı ±◊‰Î ±Ï÷ Â©¤Î‰ı ¿flÌfiı ≠ÁLfi ◊›Î …ı ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ÁΑ ÷ıfiÎ ‰flÿÎfiı ¿flÌfiı …ı wÕÌ ⁄Ï© ◊Λ ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ΩHΉÌ. ““ˉı ÷˘ ≠ë-μkÎfl ¿fl˘.30 ‰«fiÎQ≤÷ ÷HÎÎ÷_ ‹ıS›_ ÷◊Î Ï›΂˘.

‹ÎÀı ÁIÁ_√fi˘ ≠÷Î’ ÷˘ ±Ï÷› ‹˘À˘ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±fiı ⁄Ï©‰Îfi ˢ› ÷˘ ±Î ‰Î÷fiı ω«ÎflÌfiı …ı Á‹ı CÎÎÀ ◊Λ ÷ı Á‹ı ÷ı CÎÎÀ Á΋_ …\±ı ÷˘ ’˘÷΋Î_ …ı √HÎ ≠‘Îfi ‰÷˝÷˘ ˢ› ÷ıfiı ±˘‚¬ı. ±fiı F›Îflı 2Ωı√HÎ ‰÷ı˝ I›Îflı …ı CÎÎÀ ◊Λ ÷ıfi˘ ‹fifiı ωÊı Õ_Á ⁄ıÁı. ÷˘ ÁIÁ_√fiÎ ≠÷Î’◊Ì ±ı CÎÎÀfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊¥ …Âı.≠. ±fiı ÁIÁ_√ ωfiÎ ÷˘ ⁄ÌΩ_ ¿˘ÏÀ ÁΑfi ¿flı ’HÎ ÷ıfiı CÎÎÀfiÌ ÷◊Î 2Ωı√HÎ ±ÎÏÿ¿ √HÎfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊Λ fiËŸ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––30–– 124. ¿˘¥ ÁΑfiı ¿flÌfiı …ı CÎÎÀfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ fi◊Ì ◊÷Ì ÷ıfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ÁIÁ_√‹Î_ ◊Λ »ı. ‹ÎÀı Õ_Á ⁄ıÁı »ı fiı fi◊Ì ⁄ıÁ÷˘ ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ √HÎfiÌ T≤ÏkÎ »ı. ±fiı ⁄ÌΩ_ ÁΑfi »ı ÷ı ¿˘¥ ÁIÁ_√ ÷S› ◊Λ fiËŸ. ’‚ ’‚‹Î_ ÁÒZ‹ CÎÎÀ ◊Λ »ı ÷ı ÷˘ ¿˘¥fiÎ ±˘‚A›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ÷‹ÎflÎ …ı‰˘ ¿˘¥¿ ⁄Ï©‰Îfi ˢ› ÷˘ ±Î¬Î Ïÿ‰Á‹Î_ ⁄ı-hÎHÎ-«Îfl V◊Ò· CÎÎÀ ◊Λ ÷ı ÷ıfiÎ ±˘‚A›Î‹Î_ ±Î‰ı. ‹ÎÀı ÷ı‹Î_ CÎÎÀfi˘ Õ_Á ⁄ıÁı fiËŸ. ŒflÌ @›Îflı› CÎÎÀ ∂¤˘ fi ◊Λ ÷ı‰Ì flÌ÷ı. ±fiı …ı √HÎfiı ≠‘Îfi’HÎı ’˘÷΋Î_ CÎÎÀ ◊÷Πˢ› ÷ı ÁÎ‹Ì º„WÀ flάı ±fiı ÁIÁ_√‹Î_ …ı ¤√‰ÎfifiÌ ‰Î÷ν ◊Λ ÷ıfiı ‘Λν-ω«Î›Î˝ ¿flı ÷˘ ±Î ÁIÁ_√fi˘ ≠÷Î’ ±ı‰˘ »ı …ı. ¿Î_ …ı. ±fiı F›Îflı Ák‰√HÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı ≠¿Î …ı‰_ ‰÷ı˝ fiı ÷ı Á‹ı …ı …ı CÎÎÀ ◊Λ ÷ıfiı ω«Îflı ¿flÌfiı ¬˘ÀÎ ¿flÌ fiÎ_¬ı. ±fiı CÎÕÌ CÎÕÌ. …ı √HÎfiÎ CÎÎÀ ◊÷Πˢ› ÷ı CÎÎÀfiÌ ÷ıfiı ÏfiT≤ÏkÎ ◊¥ Ω› »ı ±fiı ÏfivI◊Îfi124 ◊¥fiı ±¬_Õ ’fl‹ırflfiÎ V‰w’fi_ Ï«_÷‰fi ◊Λ »ı. ““±ıfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ √HÎ »ı. ÷ı F›Îflı ÷‹˘√HÎ ≠‘Îfi ˢ› fiı ÷ı‹Î_ CÎÎÀ ◊Λ I›Îflı ÁÊ„M÷ Áfl¬Ì ±‰V◊Î flËı÷Ì Ë˘›. ‹ÎÀı ÷ı CÎÎÀfi˘ ’HÎ Õ_Á ⁄ıÁı fiËŸ. ±fiı Ωı ÏfiW¿’À’HÎı ¿flÌfiı ÁIÁ_√ ¿flı fiı ’fl‹ırflfiÌ ‰Î÷νfiı ‘Îflı-ω«Îflı ÷˘ ±ı ‹Ï·fi CÎÎÀfi˘ fiΠ◊Λ »ı.30] ‰«fiÎQ≤÷ 51 Á‹ı ÷˘ ±S’ CÎÎÀ ◊Λ ÷ıfi˘ ’HÎ ‹fifiı ωÊı Õ_Á ⁄ıÁı »ı ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ »ı ? ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ±ı ‹fifiÎ CÎÎÀfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊›Îfi˘ μ’Λ ¢ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. . ÷ı ¿ÎflHÎ’HÎÎ ‹ÎÀı …ıfiı 2Ωı√HÎ Á_⁄_‘Ì ‹Ï·fi CÎÎÀ À΂‰Î ˢ› ÷ıfiı ‹fi¿‹˝-‰«fiı ÏfiW¿’À’HÎı ÁIÁ_√ ¿fl‰˘.

31 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 31 — Ïfiç› ‰Õı ‹˘Àu’fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 2 ⁄Ì…fiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’˘÷Îfiı μ÷Îflı μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı √ÎÿÌ÷Ï¿›Î fi_¬Î‰Ìfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_. ““±ıfi˘ μkÎfl ÷‹ı ¿fl˘.≠. ÷ı‹Î_ ±ı¿ ÷˘ ÏfiT≤ÏkÎ125 ’¿ÕÌfiı ⁄ıÁÌ flËı fiı ¿˘¥fiı ‰«fiı ¿flÌ ÿ¬‰ı fiËŸ ±fiı ±ı¿ ÷˘ ’fl‹ırfl ±◊‰Î ’fl‹ırflfiÎ ¤@÷ ÷ıfiÌ ±Lfi. 128. ’˘÷ÎfiÎ_ ‹fi. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ⁄ı ˢ›. ‰ÎHÎÌ. ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ ⁄ı ¤@÷ ÷ı‹Î_ ¿›˘ lıWà »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ıfi˘ μkÎfl ¿›˘˝ fiËŸ ±fiı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ÷ıÕΉÌfiı ±ı ≠ë Á_¤‚ÎT›˘ fiı ’»Ì ¿èÎ_ …ı. 127. ““‰«fiı ¿flÌfiı ¿˘¥fiı ÿ¬‰ı »ı ’HÎ ¤√‰Îfi ±◊‰Î Á_÷fiÌ Áı‰Î ¿flı »ı ÷ı lıWà »ı. ‰VhÎ.52 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ±fiı ÏfiT≤ÏkÎfiı ωÊı flËı »ı fiı ¿˘¥fiı ÿ¬‰÷˘ fi◊Ì fiı ÷ı◊Ì ¤√‰ÎfifiÌ ÷◊Î Á_÷fiÌ ¿Î_¥ Áı‰Î ◊÷Ì fi◊Ì ÷ıfiı ±Á‹◊˝ Áfl¬˘ ΩHΉ˘. ±fiı ÷ı ÿ˘Êfiı ΩıfiÎflı ¬˘Àu ¿ÎœÌ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’fl‹ırflfiÎ 125.”” I›Îflı ±ı ⁄ı …HÎı μkÎfl ¿›˘˝ …ı. ±fiı ±ı‰Ì ¤„@÷‰Î‚˘ ˢ› fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‰«fi‹Î_ ºœ’HÎı flè΢ ˢ› fiı ÷ıfiı ωÊı ¿Î_¥¿ ±S’ Áfl¬˘ ÿ˘Ê127 ÿı¬Î› ÷ı Á΋_ Ωı¥fiı ÷ıfi˘ ±‰√HÎ ·ı‰˘ ÷ı ‹˘ÀÌ ¬˘Àu »ı. ““±ı μkÎfl ÃÌ¿ ¿›˘˝.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’W’ÎÏÿ¿ı ¿flÌfiı Áı‰Î ¿›Î˝ ¿flı ’HÎ ‰«fiı ¿flÌfiı ¿˘¥fiı126 ÿ¬‰Î› ¬v_. . V‰÷_hÎ’HÎı ’˛√À ◊›ı· ÏÿT›w’ ±ı‰Î ¤√‰Îfi‹Î_ ’HÎ ‹ÎÏ›¿¤Î‰ ¿S’‰Îw’. ¿˘¥fiı ¤√‰Îfi ±◊‰Î ÷ı‹fiÎ ¤@÷fiÌ Áı‰Î‹Î_ ≠ıfl‰Î ÏfiÏ‹kÎı ¿ÃHÎ ‰«fi ¿Ëı‰Îw’ ÿÒÊHÎ. ¤√‰Îfi ±◊‰Î ¤@÷fiÌ Áı‰Î ‹ÎÀı … ⁄ÌΩ ¿˘¥ ¤√‰ÿ˚¤@÷fiı. ±fiı …ı Àı·-«Î¿flÌ ¿flı ÷ıfiı ÷˘ ¤„@÷‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. ÷ı Á‹ı ›˘√Îfi_ÿ ‹Ïfi±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ÿ˘Ê …\±ı I›Îflı ÷˘ ’fl‹ırflı ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ÿıË ‘›˘˝ ˢ› ÷ı‹Î_ ’HÎ ÿ˘ÊfiÎ ΩıfiÎflÎfiı ¬˘Àu128 ÿı¬Î› ¬flÌ ±fiı ±Ï÷ ‹˘ÀÎ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı‹Î_ ’HÎ ¬˘Àu ÿı¬Î› ¬flÌ. ÷ı ¤„@÷‰Î‚˘ lıWà »ı. Ïø›Î◊Ì ¿˘¥fiı ÿ—¬ fi ◊Λ ÷ı flÌ÷ı ±ı¿Î_÷‹Î_ ±_÷T≤˝ÏkÎ ¿flÌfiı. 126.

fiı ‰HνÁ_¿fl ±ı‰Î …ı ’Î_Õ‰ ÷ıHÎı ’ÒF›˘ ÷ıHÎı ¿flÌfiı Â_ ±ı ¤√‰Îfi ◊›˘ ?” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ±‰√HÎ ±ÎÁflÌ ⁄Ï©‰Î‚˘ ÏÂÂ’΂ ÷ıHÎı ·Ì‘˘. ‰Î»Õ˘ ‹Î›˘˝. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ‹˘ÀÎ …ı ≠¤fiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfi˘ ÷˘ ±‰√HÎ ±Î‰ı fiËŸ. ““…ı‹ ÷‹ı129 Á‹Ωı »˘ ÷ı‹ fiÎfiM›-‹˘Àu’ fi◊Ì. ¿ı‹ …ı. …ı‹ ÏÂÂ’΂ ±ı‹ … ¿Ëı÷˘ …ı. ±fiı ‹‘fiÎ ’ÒÕÎ μ¬ıÕuÎ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ıfiı ‹‘ÁÒÿfi ¿Ëı »ı ’HÎ ±ıHÎı ¿Î_¥ ‹‘ fi΋ı ÿˆI› ‹Î›˘˝ fi◊Ì. ’HÎ …ıfiı ±‰‚Ì ⁄Ï© ˢ› ÷ıfiı ±‰‚_ … ÁÒ{ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––31–– ‰«fiÎQ≤÷ 32 — ‹Î‚Î ±fiı ¬Ì·Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á ≠¤Î÷ Á‹ı lÌ√œÕÎ 129.≠. ±Î… …ı Á‰˝ ËÏfl¤@÷ »ı ÷ı ±ı‹ Á‹…ı »ı …ı. .”” I›Îflı ŒflÌfiı ÷ı ‹Ïfi±ı ’Ò»u_ …ı. I›Îfl ’»Ì ⁄√·˘ ‹Î›˘˝. ‹˘Àu’ ÷˘ ≠I›ZÎ ¤√‰ÎfifiÎ Ïfiç›ı ¿flÌfiı ÷◊Î ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎfiı ωÊı ‰÷˝‰ı ¿flÌfiı »ı. T›Î‰ËÎÏfl¿ º„WÀ±ı fiÎfi’-‹˘À’.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±fiı ¿ÚWHÎ »ı ÷ı ’HÎ ’ά_ÕÌ »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ≠◊‹ ¿ËÌ ±ı‰Ì ‹˘Àu’ ÷˘ ±Î… ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ Á‰˝ ËÏfl¤@÷fiı ωÊı »ı.32] ‰«fiÎQ≤÷ 53 ±‰÷Îfl ±◊‰Î Á_÷ ÷ı Â_ ¿S›ÎHοÎflÌ fiËŸ ? ÷ı ÷˘ ¿S›ÎHοÎflÌ … »ı. ¿ı‹ …ı. ‹ÎÀı ±ı‰Î …ı ËÏfl¤@÷ ÷ıfi˘ ¿Î_¥¿ ÿıËV‰¤Î‰ Ωı¥fiı ÷ıfi˘ ±‰√HÎ ·ı‰˘ fiËŸ ±fiı …ıfiı ±‰√HÎ ·Ì‘Îfi˘ V‰¤Î‰ ˢ› ÷ıfiÌ ÷˘ ±ÎÁflÌ ⁄Ï© ◊¥ Ω› »ı. “’Î_Õ‰ ÷˘ ‰HνÁ_¿fl »ı fiı ’Î_« …HÎı ±ı¿ VhÎÌ flÎ¬Ì ‹ÎÀı ±‘‹a ’HÎ »ı. ±fiı ±ı ⁄ı ‰ÎfiÎ_ …ıfiı fi ˢ› fiı ÷ı √‹ı ÷ı‰˘ T›‰ËÎflı ¿flÌfiı ‹˘À˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±ı fiÎfi˘ … »ı. “±ZÎflÎ÷Ì÷ ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ’vÊ˘k΋ ÷ı ±‹fiı ≠I›ZÎ ‹Y›Î »ı ±fiı ±‹ı ¿Ú÷Î◊˝ ◊›Î »Ì±ı. ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ Ë÷Î ÷ıHÎı ±ı‰˘ ±‰√HÎ ¿Î_¥ fi ·Ì‘˘. ‹ÎÀı ±ı‰Ì Ω÷fi˘ …ıfiı ±‰√HÎ ±Î‰ı ÷ıfiı ±ÎÁflÌ ⁄Ï©‰Î‚˘ ΩHΉ˘. ’HÎ …ı‰˘-÷ı‰˘ ËÏfl¤@÷ ˢ› ÷ıfi˘ ±‰√HÎ ÷˘ ±Î‰ı ¬fl˘. …L‹ ◊›˘ I›Î_◊Ì ≠◊‹ ÷˘ ±ıHÎı ±ı¿ VhÎÌ ‹ÎflÌ.” ±ı‹ Á‹∞fiı ≠I›ZÎ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎ΋Î_ flèÎÎ ◊¿Î ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿flı »ı.

±fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ «flHÎÎflω_ÿfi˘ V’½ ¿fl‰˘ ±◊‰Î Á_÷fiÎ «flHÎfiÌ fl…fi˘ V’½ ¿fl‰˘ ÷ı I‰«Îfi˘ ωʛ »ı. ““ÁÎ_¤‚˘. ÷ı◊Ì ±ËŸ fiÎflÿÁfi¿ÎÏÿ¿ ‹ÎÀı ‰Î’flı· “±fiÎÏÿ ‹@÷” ÂOÿ ‹ÏË‹ÎfiÌ º„WÀ±ı ’˛›˘F›˘ »ı ÷ı‹ Á‹…‰_. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ ±◊‰Î Á_÷ ÷ıfiÎ_ ÿ½fi ¿fl‰Î_ ÷ı fiıhÎfi˘ ωʛ »ı. ±ı¿ ≠ë ¿fḻı. ⁄ÌΩ ÷‹Î‹ ∞‰˘-¥rfl˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤…fi◊Ì … ‹„@÷ ’΋ı »ı.≠. ’HÎ ÷ı‹Î_ ¤ıÿ »ı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷fiΠωʛ ωfiÎ ÷˘ ËÏfl¤@÷ı ’HÎ flËı‰Î÷_ fi◊Ì ±fiı fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰Î ±fiÎÏÿ ‹@÷130 »ı ÷ıHÎı ’HÎ ±ı‰Î ’_«Ï‰Ê› ωfiÎ flËı‰Î÷_ fi◊Ì. ‰«fiÎQ≤÷ ‰√ıflı ÁÎ_≠ÿÎÏ›¿ √˛_◊˘fiÎ ±K››fi ’fl◊Ì ±ı‹ …HÎΛ »ı ¿ı ó ±fiÎÏÿ ±◊ν÷˚ ‹Î›Î◊Ì Ë_‹ıÂÎ_ ’fl ±ZÎfl ±fiı ’vÊ˘k΋ ⁄ı … ÷k‰˘ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ω‹¬ ±fiı ËÏfl¤@÷fiΠωʛ‹Î_ ¤ıÿ »ı. ±fiı ¤√‰Îfifiı «ÕuÎ_ ±ı‰Î_ …ı ’W’ÎÏÿ¿ ÷ıfiÌ Á√_‘Ì ·ı‰Ì ÷ı CβÎHÎfi˘ ωʛ »ı. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ıfiı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î ÁÎ_¤‚‰Ì ÷ı … l˘hÎfi˘ ωʛ »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… CÎHÎÌ¿ ‰Îfl Á‘Ì Ï‰«ÎflÌfiı ⁄˘S›Î …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 54 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ““±Î Á_ÁÎfl‹Î_ …ı Ï‰Ê›Ì ∞‰ ˢ› ÷ı ’_«Ï‰Ê› ωfiÎ flËÌ Â¿ı fiËŸ. l‰HÎÎÏÿ¿ ωʛfiı ¤˘√‰ı »ı.32 ‹K›ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ··ÎÀfiı ωÊı ¿ıÁflfiÌ ±ÎÕu ¿flÌ Ë÷Ì fiı ‘˘‚Î_ ’W’fi˘ ËÎfl ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ‘˘‚Î_ ’W’fi˘ ÷˘fl˘ ·À¿÷˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì fiı ‹Ïfi ¿Ì÷˝fi √Ή÷Î Ë÷Î. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ’Ò»˘. ¿Ì÷˝fi. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ≠ÁÎÿ ·ı‰˘ ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ √HÎ √Ή‰Î ÷ı ∞¤fi˘ ωʛ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı Á‹ÎÏ‘‹Î_ CÎHÎÎ ¿Î‚ flËı »ı ’HÎ ÷ı Á‹ÎÏ‘‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ìfiı ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î. ÷ı …ı‹ ±ı ω‹¬ ∞‰fiı ’_«Ï‰Ê› »ı ÷ı‹ ËÏfl…fifiı ’HÎ ’_«Ï‰Ê› »ı. ÷ı ¤ıÿ ¿ı‹ »ı ? ÷˘ Ï‰Ê›Ì ∞‰ ÷˘ ¤√‰Îfi ωfiÎ ±L› …ı √˛ÎQ› ωʛ ÷ıfiı ¤˘√‰ı »ı. ±fiı …ı‹ ’ZÎÌ Ë˘› ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ‹Î‚Îfiı ‹Ò¿Ìfiı «fl‰Î 130. .”” I›Îflı ‹Ïfi ÷◊Î ËÏfl¤@÷ı ¿èÎ_ …ı.

÷ı‹ ÷‹ı ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊ΉÎ÷νfi_ …ı l‰HÎÎÏÿ¿ ÷ı w’Ì …ı ωʛ ÷ı‹Î_ ºœ’HÎı ⁄_‘Î¥fiı ±ıfiÎ Ï‰Ê›Ì ◊›Î »˘ ¿ı fiËŸ?” ±fiı ‰‚Ì ⁄ÌΩı ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı …ı.”” ’»Ì ‹Ïfi ÷◊Î ËÏfl¤@÷ Á‰ı˝ …\ÿÎ …\ÿÎ ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ‰‚Ì ÷ı fiı ÷ı Ïÿ‰Á ⁄’˘fl fi‹÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl ‰E«ı ·Ÿ⁄ÕÎ ÷‚ı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì fiı ’˘÷ı l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ÁL‹¬ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı 131. ÷E». ’HÎ ’˘÷Îfiı CÎıfl ±Î‰ı »ı I›Îflı ÏfiflÎ_÷ ¿flÌfiı ⁄ıÁı »ı. ·˙Ï¿¿. . l‰HÎÎÏÿ¿ ±ı‰˘ …ı «Îfl˘ ÷ıfiı «flÌfiı ’˘÷Îfi˘ ‹Î‚˘ …ı ¤√‰Îfifi_ V‰w’ ÷ı‹Î_ …¥fiı ωfl΋ ¿flı »ı. ±ı Á‰˝ ºWÀÎ_÷-ÏÁ©Î_÷ ¿èÎÎ_.≠. ‹ÎÏ›¿. ’»Ì ¿˘¥¿ ‘˘¿Î ‹Ò¿ı ¿Î_ ‰ÎCÎ ±Î‰ı ÷˘ ‹Îflı. ’HÎ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ V◊Îfi¿fiı ¿˘¥ Ïÿ‰Á ¤Ò·Ìfiı ⁄ÌΩfiı V◊Îfi¿ı …÷Î_ fi◊Ì.”” ÷ı ‰Î÷νfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… CÎHÎ_ ≠ÁLfi ◊›Î. ÷ı‹ ‹fiW› ’HÎ …ı …ı ¿Î›˝ ˢ› ÷ıfiı ±◊ı˝ ÿıÂ-ωÿıÂ Ω› »ı. ¿Ì÷˝fi.32] ‰«fiÎQ≤÷ 55 fiÌ¿‚ı »ı ÷ı «Îfl˘ ¿flÌfiı flÎÏhÎ Á‹ı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‹Î‚΋Î_ …¥fiı ωfl΋ ¿flı »ı. “…ı‹ ω‹¬ ∞‰ √˛ÎQ›131 ’_«Ï‰Ê›‹Î_ ⁄_‘ÎHÎÎ »ı fiı ÷ı ωʛ ωfiÎ ’‚‹ÎhÎ «Î·÷_ fi◊Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±fiı ‰‚Ì ’Â-’ZÎÌ Á‰ı˝ ∞‰ …ı‹ ’˘÷’˘÷Îfi˘ «Îfl˘ ¿flÌfiı ’˘÷’˘÷Îfiı V◊Îfi¿ı …¥fiı ωfl΋ ¿flı »ı. “…ı‹ ’ZÎÌ «Îfl˘ ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ ‹Î‚΋Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î. ZÎÏHο. fiΉ_÷. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î-¿Ì÷˝fiÎÏÿ¿fiÎ Ï‰Ê›Ì ’HÎ ◊›Î »Ì±ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝w’Ì …ı ‹Î‚˘ ÷◊Î ¬Ì·˘ ÷ıfiı ‹Ò¿Ìfiı ⁄Ì…ı Ãı¿ÎHÎı flËı÷Î ’HÎ fi◊Ì. ÷ı‹ ÷‹ı ÷ı ‘ÏHΛÎ÷Î œ˘flfiÌ ’ıÃı ’˘÷Îfiı ¬Ì·ı ±Î‰˘ »˘ ? ¿ı ËflΛΠœ˘flfiÌ ’ıÃı ¿˘¥fi_ ¬ı÷fl ¬Î¥fiı F›Î_-I›Î_ ⁄ıÁÌfiı ωfl΋ ¿fl˘ »˘ ?” ±ı Á‰ı˝ ≠ëfi˘ μkÎfl ’˘÷ÎfiÎ ±_÷fl‹Î_ ω«ÎflÌfiı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀΠˢ ÷ı ¿fl˘. ÷ı‹ ÷‹ı Á‰ı˝ ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î-¿Ì÷˝fiÎÏÿ¿w’Ì «Îfl˘ ¿flÌfiı ’λΠ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’w’Ì ‹Î‚΋Î_ ωfl΋ ¿fl˘ »˘ ? ¿ı ⁄Ì…ı F›Î_-I›Î_ ωfl΋ ¿fl˘ »˘ ? ±fiı ‰‚Ì …ı‹ ‘ÏHΛÎ÷_ œ˘fl ˢ› ÷ı ÁÌ‹‹Î_ «flÌfiı ÁÎ_…ı ’˘÷Îfiı ¬Ì·ı ±Î‰ı »ı ±fiı …ı ËflΛ_ œ˘fl ˢ› ÷ı ¬Ì·ı ±Î‰ı fiËŸ ±fiı …ıfi_-÷ıfi_ ¬ı÷fl ¬Î¥fiı F›Î_-I›Î_ ⁄ıÁÌ flËı. ÷ı μ’fl ÷‹ı Á‰ı˝ ËÏfl¤@÷fiı ±‹ı ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı …ı.

133 ±fiı ±ı ±_÷—¿flHÎfi˘ ±ı‰˘ V‰¤Î‰ »ı ÷ı ωfiÎ ≠›˘…fi «Î‚Î ¿›Î˝ ¿flı. ±fiı F›Îflı flΩı√HÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı CÎÎÀ-Á_¿S’ CÎHÎÎ ◊Λ ‹ÎÀı ÷ı Á‹ı ¤√‰Îfifi_ K›Îfi ¿fl‰_ fiËŸ ±fiı ÷ı Á‹ı ÷˘ ±ı‹ ΩHΉ_ …ı. ““ˉı ÷˘ ≠ë-μkÎfl ¿fl˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 56 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ÷ı F›Îflı Ák‰√HÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı ±_÷—¿flHÎ Ïfi‹˝‚ ‰÷ı˝ fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ ¤…fi-V‹flHÎ Á¬ı ◊Λ. ±fiı ¿˘¥ Á‹ı ÷˘ ±_÷fl Õ˘‚Î¥ Ω› »ı fiı ¤…fi-V‹flHÎfi_ Á¬ ±Î‰÷_ fi◊Ì ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 133. ±fiı F›Îflı flΩı√HÎ ‰÷ı˝ I›Îflı ±_÷—¿flHÎ Õ˘‚Î¥ Ω› fiı CÎÎÀ-Á_¿S’ CÎHÎÎ ◊Λ fiı ¤…fi-V‹flHÎ Á¬ı ◊Λ fiËŸ. ÷ı Á_¿S’fiı Ωı¥fiı ‹Ò_{Ή_ fiËŸ.32 ‹Ïfi ¿Ì÷˝fi ⁄˘·÷Î Ë÷Î. ±fiı …ı Á‹ı Ák‰√HÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› ÷ı Á‹ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ K›Îfi ¿fl‰_. ““›„@÷ ÷˘ ±ı‹ »ı …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”132 ±fiı F›Îflı flΩı√HÎfi˘ ‰ı√ ‹ÀÌ Ω› I›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ K›Îfi ¿fl‰_. ±_÷—¿flHÎ ÷˘ …ı‰_ fiÎfi_ »˘¿v_ ÷◊Î ‰Îfiv_ ÷◊Î ¿>÷v_ ÷◊Î ⁄΂¿fi˘ fl‹ÎÕfiÎfl ÷ı‰_ »ı.”” ’»Ì ÿÌfiÎfiÎ◊ ¤|ı ÷◊Î ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. “Ë_ ÷˘ Á_¿S’ ◊¿Ì …\ÿ˘ »\_ fiı Á_¿S’fi˘ ΩHÎfiÎfl˘ »\_ fiı ÷ı ‹Îflı ωÊı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi Áÿο΂ ωflÎ…ı »ı.”” I›Îflı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““¿˘¥ Á‹ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiÎ xÿ›‹Î_ ±Îfi_ÿ◊Ì ¤√‰Îfifi_ ¤…fi-V‹flHÎ ◊Λ »ı fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ Ï«_÷‰fi ◊Λ »ı.≠. ‹ÎÀı …ıfiı ¤√‰Îfifi_ K›Îfi ¿fl‰_ ÷ıfiı ±_÷—¿flHÎfiÎ CÎÎÀfiı Ωı¥fiı ¿«‰Î¥ …‰_ fiËŸ fiı ±_÷—¿flHÎfiÎ CÎÎÀfiı ‹Îfi‰Î ’HÎ fiËŸ. ±ı‹ ΩHÎÌfiı μE« V‰fl◊Ì ¤√‰ÎfifiÎ fi΋fi_ μE«ÎflHÎ ¿fl‰_. ±_÷—¿flHÎfiı ωÊı √HÎfi˘ ≠‰ı ◊Λ »ı. ¿ı‹ …ı. «_«‚ V‰¤Î‰‰Î‚_ »ı. ““¿ı‰Ì flÌ÷ı ›„@÷ ΩHÎ‰Ì ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı F›Îflı ÷‹˘√HÎ ‰÷ı˝ I›Îflı ÷˘ ±_÷—¿flHÎ ÂÒL› ‰÷ı˝. ±fiı ÷‹˘√HÎ F›Îflı ‰÷ı˝ I›Îflı ¿Â˘ CÎÎÀ ◊Λ fiËŸ fiı ÂÒL› Áfl¬_ ‰÷ı˝ ÷ı‹Î_ ’HÎ ¤√‰Îfifi_ K›Îfi fi ¿fl‰_. ‹ÎÀı ¤…fifiÎ ¿flfiÎflÎfiı √HÎ ±˘‚¬‰Î. ““±ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ‘ΛνfiÌ ›„@÷ ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì. fiı ’˘÷Îfiı fiı ±_÷—¿flHÎfiı …\ÿ_ ‹Îfi‰_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ 132. ±fiı flΩı√HÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı Á_¿S’ CÎHÎÎ ◊Λ. .

. ‹ÎÀı “±ÎÂfl΋Î_ hÎHÎ ¤ıÿ »ı” ±ı‹ ¿èÎ_ »ı. ÷ı Á‹ı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.≠. ““±ı¿ … ÁΑfiı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi flÎ∞ ◊Λ ÷ı ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiL› ÂflHÎÎ√Ï÷. ‰‚Ì. ÁE»ÎVhÎ ±fiı ÁI’vÊfiÎ_ ‰«fi‹Î_ ≠Ë˚·Îÿ.33] ‰«fiÎQ≤÷ 57 ±ÎI‹Îfiı …\ÿ˘ ‹ÎfiÌfiı ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿fl‰_. ≠ÌÏ÷ fiı Á‹…HÎfi_ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 5 ’_«‹Ìfiı Ïÿ‰Á ’λ·˘ ’ˢfl Ïÿ‰Á Ë÷˘ I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ΩıÕı …ı ±˘flÕ˘ ÷ıfiÌ ±˘Áfḻı μ√‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ¿Á_⁄Ì fl_√fiı »ıÕı flıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. 137.√. 135.” 136. ±fiı ÷ı ±ÎÂfl˘ ±Ï÷ ºœ Ωı¥±ı. Ë_ ±fiL›√Ï÷ »\_ ±◊ν÷˚ ±Î ±’flΑ˘‹Î_◊Ì »^À‰Î ‹ÎÀı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î’fiÌ ¿Ú’Î ÏÁ‰Î› ¿˘¥ μ’Λ fi◊Ì.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––32–– ‰«fiÎQ≤÷ 33 — ‹Òœ’HÎ_. ‘‹˝.136 ±ı¿ ‹Òœ’HÎı137 ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi˘ ±Îl› 134. iÎÎfi. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi flÎ∞ ◊Λ »ı. ‰∞⁄Î ‰√ıflıfiÌ …ı‹ ¿ı‰‚ ºœ ωrÎÁ◊Ì. …ıfiı ωÊı ¿Î_¥ ’˘· flËı fiËŸ. ÷ı ±ÎÂfl΋Î_ hÎHÎ ¤ıÿ »ı. ±g¿«fi »\_ ±◊ν÷˚ ±Î’fiı ’˛ÁLfi ¿fl‰Î ‹ÎÀı ’HÎ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘¥ ÁΑfi fi◊Ì. ‰ˆflÎB› ±ÎÏÿ¿. ¤√‰Îfifi˘ …ı ºœ ±ÎÂfl˘135 ±ı … ±ı¿ Á‰˝ ÁΑfi‹Î_ ‹˘À<_ ÁΑfi »ı. ““¤√‰Îfifiı ≠ÁLfi ¿fl‰ÎfiÎ_ ÁΑfi134 ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ_ ÂÎVh΋Î_ ¿èÎÎ_ »ı. ±ÎÂfl˘ ÷˘ ±ı¿ … »ı ’fl_÷ hÎHÎ ≠¿Îfl◊Ì ◊Λ »ı. “Ëı ’˛¤ ! Ë_ ±Î’fiÎ ±’flΑ‹ÎhÎfiÎ V◊Îfiw’ »\_ ±◊ν÷˚ ‹ıÓ ±Î’fiÎ ±fi_÷ ±’flΑ ¿›Î˝ »ı. ’HÎ ÷ı ‹K›ı ±ı‰_ ±ı¿ ÁΑfi ¿›_ ⁄‚‰Îfi »ı …ı Á‹√˛ ÁΑfi ¿›ı˝ …ı‰Î ¤√‰Îfi ≠ÁLfi ◊Λ ÷ı‰Î ±ı¿ ÁΑfiı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi flÎ∞ ◊Λ ? ÷ı ±ı‰˘ ±ı¿ μ’Λ ¿Ë˘. ‹ÎÀı Ëı ’˛¤ ! ‹ÎflÎ ±¤ÌWÀ‹Î_ μ’Λ¤Ò÷ ◊α˘ ±◊ν÷˚ ±Î’ … ‹Îv_ ’fl‹ lı› ¿fl˘.

÷ı‹Î_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi ÷ıfiÎ ±ÎI‹Î(‘Îfl¿. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ıfiÌ º„WÀ ’ˢӫ÷Ì Ë˘› ÷ıfiı ⁄Ï©±ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi˘ ºœ ±ÎÂfl˘ »ı.≠. ω¤ÒÏ÷ ±fiı ±‰÷Îfl˘ ‰√ıflı◊Ì lıWÃ. ÷ı◊Ì ±ZÎflÎÏÿw’ı ’˘÷ı … ‰÷ı˝ »ı ±ı‹ ¿Ëı »ı. ¤√‰Îfi‹Î_ …ı ≠ÌÏ÷138 ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi˘ ºœ ±ÎÂfl˘ ◊Λ »ı. Á‰˝ÿÎ ‹ÎÏ›¿√HÎı flÏË÷’b_. 142.58 ‰«fiÎQ≤÷ [√. 145. ‰«. ““≥ÿ_ ÏË Ï‰r_ ¤√‰Îfi˚”” (¤Î√‰÷ — 1/5/20) ≥I›ÎÏÿ lÏ÷VQ≤Ï÷‹Î_ ¿èÎÎ ±fiÁÎfl …Õ-«ˆ÷L› Á‰˝ …√÷ ¤√‰Îfifi_ ÂflÌfl »ı. Ïfi›_÷Î ±fiı V‰Î‹Ì)’HÎı flèÎÎ »ı. V‰w’.≠.33 ◊Λ »ı. fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿fiÌ …ı‹. ““›V›ÎI‹Î ÂflÌfl‹˚”” (O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ. V‰¤Î‰. 141. √. ¿ÎÏfl. ““›V› M≤Ï◊‰Ì ÂflÌfl‹˚”” (O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ — 3/7/3). √HÎ. ‰«. ‹ÎK›„Lÿfi’Îà — 3/7/30). 5‹Î_ ÷◊Î √Ì÷΋Î_ ““⁄ËÒÏfi ‹ı T›÷Ì÷ÎÏfi”” ±Î f·˘¿fiı ±Îfl_¤Ìfiı ““…L‹ ¿‹˝ « ‹ı ÏÿT›‹˚”” ±Î f·˘¿ ’›Ù÷ ’Î_« f·˘¿(√Ì÷Î — 4/5-9)‹Î_ ¿Ëı·Ì. ±fiı hÎÌΩı ≠¿Îfl ±ı »ı …ı. ÷ı …ıfiı ºœ ≠ÌÏ÷ ˢ› ÷ı ’fl‹ırflfiı ‹Ò¿Ìfiı ⁄ÌΩ ’ÿÎ◊˝‹Î_ ΩıflΉflÌ ≠ÌÏ÷ ¿flı ÷˘› ’HÎ ◊÷Ì fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı ºœ ≠ÌÏ÷±ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi˘ ºœ ±ÎÂfl˘ ¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifiı Á‰˝◊Ì 52145 fiı Ïfiω˝¿Îfl Á‹…÷˘ ˢ›. ±fiı ⁄ÌΩı ≠¿Îfl ±ı »ı …ı. ““›V›ÎZÎfl_ ÂflÌfl‹˚”” (Á⁄η˘’ÏfiÊÿ — 7). 143. 7‹Î_ ¿èÎ_ »ı. ÷ı ⁄ÌΩfi˘ ÀÎY›˘ À‚ı fiËŸ fiı ’˘÷Îfi˘ ’HÎ ÀÎY›˘ À‚ı fiËŸ. ±fiı Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 138. ““Á‰Ù ¬„S‰ÿ_ ⁄˛õ”” (»ÎLÿ˘B›˘’ÏfiÊÿ — 3/ 14/1). . Á√HÎ’b_ — iÎÎfi. 144. ÷ı ±Ï÷ ‹Òœ ˢ› ÷ıfiı ⁄˛õÎ …ı‰˘ ˢ› ÷ı ±Îl›‹Î_ Õ˘·Î‰ı ÷˘› ’HÎ Õ˘·ı fiËŸ. ‰˛…‰ÎÁ̱˘fiÌ …ı‹. 139. …ıfiı ⁄Ï©139 ωÂ΂ ˢ› ÷ı ¤√‰Îfifi_ 140Á√HÎ-Ïfi√˝HÎ’HÎ_141 ÷◊Î ±L‰›-T›Ï÷flı¿’HÎ_142 ÷ıfiı Á‹…÷˘ ˢ› ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Î ◊¿Ì …ı …ı Á√˝ ◊›˘ »ı ÷ıfiı Á‹…÷˘ ˢ› ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ …ı M≤J‰Ìfiı ωÊı ±‰÷Îfl ◊Λ »ı ÷ıfiÌ flÌ÷fiı143 Á‹…÷˘ ˢ› ±fiı …√÷fiÌ μI’Ïkο΂ı ¤√‰Îfi …ı ≠¿Îflı ±ZÎflw’ı ‰÷ı˝ »ı ÷◊Î ’vÊ≠¿ÚÏ÷w’ı ‰÷ı˝ »ı ÷◊ΠωflÎÀ’vÊw’ı ‰÷ı˝ »ı ÷◊Î ⁄˛õÎÏÿ¿ ≠Ω’Ï÷w’ı ‰÷ı˝ »ı ÷◊Î ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿w’ı ‰÷ı˝ »ı144 ±ı Á‰˝ flÌ÷fiı Á‹∞ ΩHÎı. ±Îfi_ÿ ‰√ıflı √H΢◊Ì ›@÷’b_. 140.

”” ±fiı ⁄ÌΩ ÁΑ±ı ’HÎ …ıfiı …ı ±_√ Ë÷Î_ ÷ı ¿èÎÎ_. ≠ÌÏ÷ ±fiı Á‹…HÎ ±ı …ı hÎHÎ ±_√ ÷ı‹Î_ ÷‹Îv_ ¿›_ ±_√ »ı ?”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. fl‹¿ÕÎ_fiı «Î‰Ì ±Î’ı ÷ı‹. ““¿Ë˘ ÷˘ ÷‹fiı ±ı¿ ≠ë ’Ò»\_ ?”” I›Îflı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ÁÎ_¤‚˘. ““Á‰˝ Á¬fiÎ ‘΋ ±fiı Á‰˝ ◊¿Ì ’fl ±ı‰Î ’fl‹ırfl »ı ÷ı‹Î_ ∞‰fiÌ T≤ÏkÎ «˘ÓÀ÷Ì fi◊Ì ±fiı ‹ÎÏ›¿ ±ı‰Î …ı fiΉ_÷ ÷E» ’ÿÎ◊˝ ÷ı‹Î_ ∞‰fiÌ T≤ÏkÎ «˘ÓÀÌ Ω› »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì ÷ıfi˘ μkÎfl ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ¿fl‰Î ·ÎB›Î ’HÎ ◊›˘ fiËŸ. ““±‹ı ¿èÎÎ_ …ı hÎHÎ ±_√ ÷ı‹Î_ ÷‹Îv_ ¿›_ ±_√ »ı ? ±fiı ±ı hÎHÎ ±_√ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı Ï‹Ïl÷ ˢ› ’HÎ ÷ı‹Î_ …ı ±_√ ≠‘Îfi ˢ› ÷ıfi_ ÷ı ±_√ ¿Ëı‰Î›.”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.≠. .34] ‰«fiÎQ≤÷ 59 ¤√‰Îfi ‹fiW› ÿıËfiı √˛ËHÎ ¿flÌfiı Á‹◊˝’HÎı ±◊‰Î ±Á‹◊˝’HÎı ‰÷˝÷Πˢ› ÷˘ ÷ıfiı ÿı¬Ìfiı ÷ıfiÌ ⁄Ï©fiı ωÊı ¤˛Î_Ï÷ ◊Λ fiËŸ.√. ÷˘ ‹Òœ’HÎ_. ““’Ò»˘ ‹ËÎflÎ… !”” ’»Ì ±ı‹ ’Ò»u_ …ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±‹ı ¿fḻı »Ì±ı …ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––33–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 34 — ¤√‰Îfiı ¿‚ «œÎT›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á Á‰Îfl‹Î_ lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ÿÏZÎHÎÎÿ_ ‹¬Îflω_ÿ flάÌfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı e·fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ’W’fiÎ ÷◊Î ËÌflfiÎ ÷˘flÎ ·À¿÷Î ‹Ò@›Î Ë÷Î fiı ⁄ı ¿ÎfifiÌ μ’fl ’W’fiÎ √E» ¬˘V›Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ÁIÁ_√ÌfiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Ïfi ‰ÎÏ…_hÎ ·¥fiı ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î. ““±‹Îflı ÷˘ Á‹…HÎfi_ ±_√ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““¿Ì÷˝fi flάÌfiı ≠ë-μkÎfl ¿fl˘. …ı Ïÿ‰Á◊Ì ’fl‹ırflı ±Î …√÷fiÌ V≤„WÀ ¿flÌ »ı ÷ı Ïÿ‰Á◊Ì ±ı‰Ì … ¿‚146 146.

±ıfi˘ μkÎfl ±‹ı ¿fḻı …ı. ÷ı ÁÎv ’fl‹ırflfiÎ ¤@÷fiı ’fl‹ırfl ωfiÎ ⁄Ì…ı Ãı¿ÎHÎı ≠ÌÏ÷ flά‰Ì fiËŸ. ⁄˛õÎ ±fiı fiÎflÿÎÏÿ¿ ±ı …ı‰Î Á‹◊˝ ‹@÷ ˢ› ÷ı ’HÎ ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝‹Î_ ÷HÎÎ¥ Ω› »ı.34 «ÕÎ‰Ì ‹Ò¿Ì »ı …ı ŒflÌfiı ’fl‹ırflfiı ÿÎ¬Õ˘ ¿fl‰˘ ’Õı fiËŸ ±fiı Á_ÁÎflfiÌ …ı T≤Ï© ¿fl‰Ì ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î ¿flı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 60 ‰«fiÎQ≤÷ [√.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ı ‹Î›ÎfiÎ ≠‰ÎË‹Î_ …ı fi ‰Ëı ÷ıfiÌ T≤ÏkÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ flËı »ı. ±ı‰˘ Œıfl «ÕÎ‰Ì ‹Ò@›˘ »ı. ÷ıÀ·Î ‹ÎÀı ¤√‰Îfifiı ‹Ò¿Ìfiı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝fi˘ Á_√ ¿flı ÷˘ …wfl ÷ı‹Î_ ∞‰fiÌ T≤ÏkÎ «˘ÓÀÌ Ω›. ““∞‰fiı ¤√‰ÎfifiÌ ≠΄M÷ ◊‰Ì ÷ı ±Ï÷ ÿ·˝¤ »ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ≠΄M÷ ◊¥ I›Îflı ±ı◊Ì ⁄ÌΩı ‹˘À˘ ·Î¤ ’HÎ fi◊Ì fiı ÷ı◊Ì ±Îfi_ÿ ’HÎ ⁄ÌΩı fi◊Ì.≠.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı B≤ËV◊fiı ’HÎ ⁄˛õ«›˝ ¿èÎ_ »ı …ı. ’fl‹ırflfiÎ ‰«fifiı ‹Ò¿Ìfiı F›Îflı ±ÎÕ˘-±‰‚˘ Õ˘·ı »ı I›Îflı @·ıÂfiı ’΋ı »ı ±fiı Ωı ‰«fifiı ωÊı flËı ÷˘ …ı‰˘ ¤√‰Îfifi˘ ±Îfi_ÿ »ı ÷ı‰Î ±Îfi_ÿ‹Î_ flËı »ı. ÷ı ±ı Ëı÷w’Ì … ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Î »ı. ‹ÎÀı …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝fiı ωÊı ÿ˘Ê⁄Ï© flάÌfiı ‰ˆflÎB›fiı ’΋ı ±fiı ¤√‰Îfifiı Á‰˝ Á¬‹› ΩHÎÌfiı ¤√‰Îfi‹Î_ T≤ÏkÎ flάı. ““S›˘. ““ˉı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ¿›Î˝fi˘ ‰Îfl˘ ±ÎT›˘ ÷ı ≠ë ¿fl˘. ‹ÎÀı I›Î√Ìfiı …ı …ı ±ÎiÎÎ ¿flÌ »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı I›Î√Ìfiı flËı‰_ ±fiı B≤ËV◊fiı …ı ≠‹ÎHÎı ±ÎiÎÎ ¿flÌ »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı B≤ËV◊fiı flËı‰_ fiı ÷ı‹Î_ …ıÀ·˘ Œıfl ’Õı »ı ÷ıÀ·˘ @·ı ◊Λ »ı. ±fiı I›Î√Ì Ë˘› ÷ıfiı ±WÀ ≠¿Îflı VhÎÌfi˘ I›Î√ flά‰˘ I›Îflı ÷ıfi_ ⁄˛õ«›˝ ‰˛÷ ’Òv_ ¿Ëı‰Î› fiı ÷ı‹Î_◊Ì …ıfiı …ıÀ·˘ Œıfl ’Õı ÷ıfiı ÷ıÀ·˘ @·ı ◊Λ »ı. ±fiı …ıÀ·_ …ı ¤√‰Îfifi_ ‰«fi ·˘’ı »ı ÷ıÀ·˘ ÷ıfiı @·ı ◊Λ »ı. ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı …ı I›Î√Ìfiı . ’flVhÎÌfi˘ I›Î√ flά‰˘ ÷◊Î ’˘÷ÎfiÌ VhÎÌfi˘ ’HÎ ‰˛÷fiı Ïÿ‰Á I›Î√ flά‰˘ fiı ∑÷ Á‹ı VhÎÌfi˘ Á_√ ¿fl‰˘. ±fiı Ωı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝fiı ωÊı ‰ˆflÎB› fi flάı fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’◊Ì …\ÿÎ ’Õı ÷˘ ω. ÷ı ±ı‰Î ‹˘ÀÎ ±Îfi_ÿfiı ‹Ò¿Ìfiı ÷E» ’ÿÎ◊˝ ‹ÎÀı ¿ı‹ @·ıÂfiı ’΋ı »ı ? ±ı ≠ë »ı. ÷ı ‹ÎÀı ÁË…ı … VhÎÌ‹Î_ ’vÊfiı Ëı÷ ◊Λ »ı fiı ’vÊ‹Î_ VhÎÌfiı Ëı÷ ◊Λ »ı ±fiı ±ı VhÎÌ◊Ì ∂’∞ …ı ≠Ω ÷ı‹Î_ ’HÎ ÁË…ı … Ëı÷ ◊Λ »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

÷ı‹ ⁄Ï© ÷˘ {Î{Ì »ı ’HÎ ±ıHÎı ¿˘¥ ‹˘ÀÎ Á_÷fi˘ 147. ¤√‰Îfi ±◊‰Î ¤@÷fiÎ ±‰√HÎ◊Ì. 148. ’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ÎÂ_¿Î ¿flÌ ÷ı μkÎfl fi ◊›˘. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ‹Ïfi ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. …ı‹ Á_ÿfl ¤ıÓÁfi_ ÿÒ‘ ˢ› ÷ı‹Î_ Áοfl C΢‚Ì Ë˘› fiı ÷ı‹Î_ Á’˝fiÌ ·Î‚ ’ÕÌ ±ıÀ·ı ±ı Áοfl fiı ÿÒ‘ Ë÷_ ÷ı {ıfl ◊›_. .≠. ÂÎVhÎ ÷◊Î T›‰ËÎflfiÌ. ““¿˘¥ ’vÊ »ı ÷ı‹Î_ ◊˘ÕÌ ⁄Ï©147 »ı ÷˘ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ …ı …÷fi ¿fl‰_ ÷ı‹Î_◊Ì ’λ˘ ’Õ÷˘ fi◊Ì ±fiı ¿˘¥ ⁄ÌΩı ’vÊ »ı ÷ı‹Î_ ⁄Ï©147 ÷˘ CÎHÎÌ »ı ±fiı ‹˘À΋˘À΋Î_ ’HÎ ¬˘Àu ¿Îœı ±ı‰˘ »ı ÷˘› ’HÎ ÷ı ¿S›ÎHÎfiı ‹Î√ı˝ «Î·÷˘ fi◊Ì ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” I›Îflı ‹Ïfi±ı μkÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘.35] ‰«fiÎQ≤÷ 61 ±fiı B≤ËV◊fiı Ïfi›‹ ¿èÎÎ »ı ÷ı‹Î_ …ıÀ·˘ …ıfiı Œıfl ’Õı ÷ıÀ·˘ ÷ıfiı @·ı ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ±ı ¿S›ÎHÎfiı ‹Î√ı˝ «Î·Ì ¿÷˘ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ⁄Ï© ÷˘ {Î{Ì »ı ’HÎ ±ıfiÌ ⁄Ï© 148ÿÒÏÊ÷ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı …ıÀ·_ ÿ—¬ ◊Λ »ı ÷ı ÷E» ’ÿÎ◊˝fiı ±◊ı˝ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ ·˘’‰ı ¿flÌfiı ◊Λ »ı fiı …ıÀ·_ Á¬ ◊Λ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ ’΂‰ı ¿flÌfiı ◊Λ »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÷‹ı ’Ò»˘.√. ““÷‹ı ≠ë ’Ò»˘ ¿Î_ ±‹ı ’һ̱ı. ±‹ı μkÎfl ¿fḻı …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––34–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 35 — ¿S›ÎHÎfiÎ …÷fifi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ÷‚ı œ˘Ï·›Î μ’fl μ√‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…÷Î Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹ÏfifiÌ Á¤Î ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’»Ì ÷ıfiı …ı ’̱ı ÷ıfiÎ ≠ÎHÎ Ω›. ““S›˘. ±fiı ¤√‰Îfi◊Ì …ı ω‹¬ ∞‰ ˢ› ÷ıfiı …ı Á¬-ÿ—¬ ±Î‰ı »ı ÷ı ÷˘ ’˘÷Îfiı ¿‹ı˝ ¿flÌfiı ±Î‰ı »ı.”” I›Îflı ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ …ı.

““±ı¿ ø˘‘. ±fiı …ıfiÌ ⁄Ï© ±ı‰Ì flÌ÷ı ÿÒÏÊ÷ fi ˢ› fiı ÷ı Ωı ◊˘ÕÌ … ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ …÷fi ¿fl÷˘ ◊¿˘ ’λ˘ ’Õ÷˘ fi◊Ì.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––35–– ‰«fiÎQ≤÷ 36 — ¿_√ηfiÎ ºWÀÎ_÷ı ÁΫΠI›Î√Ìfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 13 ÷ıflÁfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ 149.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı Á’˝fiÌ ·Î‚ Áfl¬˘ »ı.≠. ±fiı F›Îflı ±ÎÁflÌ ⁄Ï© ◊Λ I›Îflı ¤√‰Îfi ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiÎ …ı √HΠˢ› ÷ı ÿ˘Ê Áfl¬Î ¤ÎÁı »ı.36 ‰«fiÎQ≤÷ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ±◊‰Î ’fl‹ırflfi˘ ±‰√HÎ ·Ì‘˘ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı ¿˘¥ Ïÿ‰Á ¤√‰Îfifiı ÁL‹¬ ◊Λ ? ¿ı fi ◊Λ ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ_ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿˘¥ flÌ÷ı ±ı‰Ì ±ÎÁflÌ ⁄Ï© fi ◊Λ ÷ıfi˘ …ı μ’Λ ˢ› ÷ı ¿Ë˘. ÷ı‰Ì Á΋ÎÏ…¿ ’Ïfl„V◊Ï÷fiı K›Îfi‹Î_ ·¥fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±Î ‰Î@› ¿èÎ_ »ı. ‹ÎÀı ±ı ÷˘ ¿S›ÎHÎfiı ‹Î√ı˝ @›Î_◊Ì «Î·ı ? ’HÎ Ωı ¿˘¥¿ ±ıfiÎ ‹¬fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ÷ı ÁÎ_¤‚fiÎflÎfiÌ ⁄Ï© ’HÎ ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ’Î»Ì ’ÕÌ Ω› »ı.”” I›Îflı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““±ı ÷˘ ¿˘¥ ¿Î‚ı ¤√‰Îfi ÁL‹¬ ◊Λ … fiËŸ. ÷˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ±ıfiÌ ±ÎÁflÌ ⁄Ï© ◊Λ fiËŸ.”” I›Îflı ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ⁄Ì…\_ ‹Îfi.62 [√. . ÷ı ±‰√HÎw’ ÿ˘Ê ±ıfiÌ ⁄Ï©‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±fiı ±ı‰Ì ÿÒÏÊ÷ ⁄Ï©‰Î‚˘ F›Î_ F›Î_ …L‹ ‘flı I›Î_ I›Î_ ¤√‰Îfifi˘ ±◊‰Î ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ƒ˘Ë … ¿flı. hÎÌ∞ ¥W›Î˝. «˘◊_ ¿’À ±ı «Îfl ‰ÎfiÎ_ ’fl‹ırfl ÁÎ◊ı ÷◊Î Á_÷ ÁÎ◊ı flάı fiËŸ. ÷ı ‰¬÷fiÎ Á‹Î…‹Î_ ˆ‰-‰ˆWHΉ Á_CÎÊ˝ «Î·÷˘ Ë÷˘. ±fiı ±ı F›Î_ F›Î_ …L‹ ‘flı I›Î_ I›Î_ ¿Î_ ÷˘ ωfi˘ √HÎ ◊Λ149 fiı ¿Î_ ÷˘ ¿˘¥ ÿˆI›fi˘ flÎΩ ◊Λ ±fiı ‰ˆfl¤Î‰ı ’fl‹ırflfi_ ¤…fi ¿flı. ÷ı‹ ÷ıfiÌ ’HÎ ±ÎÁflÌ ⁄Ï© ◊Λ. ÷ı◊Ì Ï‰∞fiÎ ¤@÷˘ ωWb ÁÎ◊ı ‰ıfl¤Î‰ flά÷Î. ±fiı ±ı «Îfl ‰ÎfiÎ_ ‹Î_Ëı·_ ±ı¿ı Ωı flάı ÷˘ …ı‹ …›-ω…› CÎHÎΛ ÕÎèÎÎ Ë÷Î ’HÎ Áfi¿ÎÏÿ¿ Á_√Î◊ı ‹Îfiı ¿flÌfiı ‰ˆ¿<_÷˘¿‹Î_◊Ì ’ÕÌ √›Î fiı ±ÎÁflÌ ⁄Ï© ◊¥.

‰ˆflÎB› ±fiı ¤„@÷ ÷ıfiı ωÊı ≠ÌÏ÷±ı flÏË÷ ˢ› ±ı‰˘ …ı I›Î√Ì ÷ıfiı ÷˘ …ı ‹˘ÀÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ÁΑ »ı ÷ı ¿_√η ‹ÎHÎÁfiÌ ’ıÃı ’Î’Ì ΩHÎı »ı. “±ÎHÎı ’Î’ ¿›ÎÙ ËÂı ‹ÎÀı ±ıfiı ±Lfi-‰VhÎ ‹‚÷_ fi◊Ì”. Ωı ±ı ’Î’Ì »ı ÷˘ ±ıfiı ‘‹˝. ¿ı‹ …ı. ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ Â˘¤Îfiı ‘ÎflHÎ ¿fl÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiı ±Îfi_ÿ μ’Ω‰÷Î ◊¿Î ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. iÎÎfi. ÷ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ’Î’Ì Á‹…ı ±fiı ⁄ÌΩ ÂÎË¿Îfl ·˘¿ ’HÎ ÷ıfiı ’Î’Ì Á‹…ı …ı. ÷ı‹ …ı I›Î√Ì ◊¥fiı ÁÎflÎ_ ÁÎflÎ_ …ı ‰VhÎÎÏÿ ’ÿÎ◊˝ ÷ıfiı ¤ı‚Î_ ¿flÌ flάı ±fiı ÷ıfiÌ I≤WHÎÎ ’HÎ CÎHÎÌ flάı ±fiı ‘‹˝.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±fiı …ı I›Î√Ì Ë˘› ÷ıfiı ÷˘ ¿«fl˘ ±fiı ¿_«fi ±ı ⁄ı› ⁄fl˘⁄fl ˢ› ±fiı “±Î ’ÿÎ◊˝ ÁÎv_ fiı ±Î ’ÿÎ◊˝ ¤Ò_Õ<_.” ±ı‰Ì ÷˘ Á‹…HÎ … ˢ› fiËŸ ±fiı ±ı¿ ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ˢ› ÷ı … ÁΫ˘ I›Î√Ì »ı.37] ‰«fiÎQ≤÷ 63 ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı ±˘ÀÎ μ’fl œ˘Ï·›˘ œ‚ΉÌfiı ωflÎ…‹Îfi ◊›Î Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ‘˘‚Î_ fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ‘ÎflHÎ ¿›Î˝ Ë÷Î ±fiı ⁄ı ¿Îfi μ’fl ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ √E» ¬˘V›Î Ë÷Î fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ÷˘fl˘ ·À¿÷˘ Ë÷˘ ÷◊Î ¿ÏHν¿ÎflfiÎ flÎ÷Î ’W’fi_ »˘√·_ ‹Ò@›_ Ë÷_ ±fiı …‹HÎÎ ËÎ◊fiı ωÊı ‘˘‚Î_ ’W’fi˘ ÿÕ˘ Œıfl‰÷Î Ë÷Î. …ı‹ ¿_√η ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı ’Ëıfl‰Î ‰VhÎ fi ‹‚÷_ ˢ› fiı μ¿flÕ΋Î_◊Ì ÿÎHÎÎ ‰ÌHÎÌ ¬Î÷˘ ˢ›. ““…ıHÎı Á_ÁÎfl ‹Ò@›˘ fiı I›Î√Ìfi˘ ¤ı¬ ·Ì‘˘ ±fiı ÷ıfiı ’fl‹ırflfiÎ V‰w’ ωfiÎ ±Á÷ ’ÿÎ◊˝‹Î_ ≠ÌÏ÷ flËı »ı ÷ıfiı ¿ı‰˘ ΩHΉ˘ ? ÷˘ …ı‰˘ ‹˘ÀÎ ÂÎË¿Îfl ‹ÎHÎÁfiÌ ±Î√‚ ¿_√η ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ı‰˘ ΩHΉ˘.≠.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––36–– ‰«fiÎQ≤÷ 37 — ÿı‰ÎÁfiÎfi_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±Ï√›Îfl ’ÿ‰Ìfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ’˘Ê ‰Ïÿ 14 «˙ÿÂfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎ ÷‚ı œ˘Ï·›Î μ’fl ±Î◊‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‹Î◊ı . ‰ˆflÎB› ±fiı ¤„@÷ ÷ıfiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ◊÷Ì fi◊Ì ±fiı ’fl‹ırfl ωfiÎ ⁄ÌΩ ’ÿÎ◊˝‹Î_ ≠ÌÏ÷ ◊Λ »ı. iÎÎfi.

. ‹ÎÀı …ıfiı …ıfiı …L‹¤ÒÏ‹ ÷◊Î ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ì ÷ı fi ÁÎ_¤fl÷Î_ ˢ› ÷ı ⁄˘·˘ ±fiı …ı ·Î…ı ¿flÌfiı fi ⁄˘·ı ÷ıfiı lÌfiflfiÎflΛHÎfiÎ Á‹ »ı.37 ‘˘‚Ì ’ÎCΠωflÎ…‹Îfi Ë÷Ì ±fiı ÷ı ’ÎC΋Î_ ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ÷˘fl˘ ωflÎ…‹Îfi Ë÷˘ ±fiı ⁄ı ¿Îfi μ’fl ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ √E» ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ fiı ‘˘‚Î_ ’W’fi˘ ËÎfl ωflÎ…‹Îfi Ë÷˘ ±fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl…fifiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÁοÎfl. ±fiı …ıfiÎ xÿ›‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ˢ› fiı ±ı‹ Á‹…÷˘ ˢ› …ı. ±fiı ±Î ‹fiW› ÿıË‹Î_ ±ÎT›Î I›Îflı «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷fiÎ_ …ı ‹Î⁄Î’ ÷ı ±iÎÎfiı ¿flÌfiı ‰ÌÁ›ÎÙ »ı. ’»Ì ÷ı ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 64 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ““±Î Ï«Ë˚fifiı F›Îflı ±‹ı ÿı¬Ì±ı »Ì±ı I›Îflı ÷ı {ÎÕ fiı ÷·Î‰ÕÌ ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı »ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ’»Ì ’˘÷ÎfiÎ ÁÎ◊‚fiı ωÊı fiÎfi’HÎ΋Î_ {ÎÕfi˘ ¬Î_’˘ ·ÎB›˘ Ë÷˘ ÷ı Á‰˝fiı ÿı¬ÎÕu˘ fiı ⁄˘S›Î …ı. ““…ı ±HÎÁ‹…\150 ˢ› fiı ÷ıHÎı ¤ı¬ ·Ì‘˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfiı F›Î_ F›Î_ ’˘÷ÎfiÌ …L‹¤ÒÏ‹ ˢ› ÷ıfiı ωÊı Ëı÷ À‚÷_ fi◊Ì. ÷◊Î ±‹ÎflÌ Áı‰Î ¿fl÷Πˢ› fiı ÷ıfiÎ xÿ›‹Î_ Ωı ’fl‹ırflfiÌ ¤„@÷ fi ˢ› ÷˘ ÷ı μ’fl Ëı÷ ¿fḻı ÷˘› ’HÎ fi ◊Λ. ‹ÎÀı …L‹¤ÒÏ‹ ÷◊Î ’˘÷ÎfiÎ_ Á√Î_Á_⁄_‘Ì ÷ıfiı ±_÷fl‹Î_◊Ì Ï‰ÁÎflÌ ÿı‰Î_ ÷ı CÎHÎ_ ¿ÃHÎ »ı. ÁοÎfl.≠. ÷̉˛-‰ˆflÎB›’Ò‰˝¿ ±ÎI‹iÎÎfiı flÏË÷. 152. ““F›Îflı ’˘÷Îfiı ±ÎI‹Îw’ı ‹Îfi̱ı I›Îflı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ …L‹¤ÒÏ‹ ¿ı¥ ? fiı ÷ı ±ÎI‹Îfi_ Á√_ ¿˘HÎ ? fiı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ Ω÷ ’HÎ ¿ı¥ ? ±fiı Ωı Á√’HÎ ·ı‰_ ˢ› ÷˘ ’Ò‰ı˝ «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷fiÎ ÿıË ‘›Î˝ »ı ÷ı Á‰˝fi_ Á√’HÎ Áfl¬_ ΩHΉ_. “…ı‰Î151 ≠√À ¤√‰Îfi M≤J‰Ì μ’fl ωflÎ…ı »ı ±fiı …ı‰Î152 ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ 150. ±fiı ±‹Îflı ÷˘ ¿˘¥ Á√Î_Á_⁄_‘Ì ÁÎ◊ı Ëı÷ fi◊Ì. ÷ı‹ ±Î ‹fiW› ÂflÌflfiÎ_ …ı ‹Î⁄Î’ »ı ÷ı‹fiı iÎÎfiı ¿flÌfiı ωÁÎflÌ ÿı‰Î_. ±fiı Ωı fiÎflÿ∞ …ı‰˘ √HΉÎfi ˢ› fiı ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ fi ˢ› ÷˘ ÷ı ±‹fiı fi √‹ı. ±fiı ÷ı Á√Î_fi_ ¿S›ÎHÎ ≥E»‰_ ÷˘ Á‰˝fi_ ≥E»‰_. 151.”” ’»Ì Á‰ı˝ ‹Ïfi …ı‹ …ıfiı ‰÷˝÷_ Ë÷_ ÷ı‹ ⁄˘S›Î.

’HÎ ⁄ÌΩ ¿˘¥fi˘156 ±ıfiı ‹Î◊ı Ë¿‹ fi◊Ì. ±fiı Ωı ±ıfiı ÿ_Õ ÿı‰˘ ˢ› ÷˘ ¤√‰Îfi ’˘÷ı ÿı »ı. ÂW¿ iÎÎfi̱ı ¿flı·Î. ±ZÎfl⁄˛õ‹› ÏÿT›-ÂflÌfl›@÷.37] ‰«fiÎQ≤÷ 65 ¤√‰ÎfifiÌ Á‹Ì’ı ωflÎ…ı »ı ÷ı‰Î fiı ÷ı‰Î …153 F›Îflı ±ÎI›_Ï÷¿ ≠·› ◊Λ »ı I›Îflı ’HÎ flËı »ı. ±fiı ÷ıfiı ÿ¬‰÷Î ◊¿Î ‹fi‹Î_ ⁄̱ı »Ì±ı. ±fiı ±ı‰Î …ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiÎ iÎÎfi‰Î‚Î »ı ÷ı Á‰ı˝ ÿıËfiı ‹Ò¿Ìfiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ «ˆ÷L›fiÌ … ‹ÒÏ÷˝157 153. ±fiı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ±fiı ±ı‰Ì ÏfiWÃÎ fi ˢ› fiı ÷ı Ωı I›Î√-‰ˆflÎB›ı ›@÷ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfi˘ ±‹ÎflÎ ±_÷fl‹Î_ ¤Îfl ±Î‰ı fiËŸ. ¿‹˝ fiı ‹Î›Î ÷ıfi˘ Ë¿‹ fi◊Ì. ±fiı …ı ±ı‰Î ¤√‰Îfifiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ≥E»ı »ı ÷ı ÷˘ …ı‹ fiΉ‹Î_ ⁄ıÁÌfiı Á‹ƒ ÷fl‰Îfiı ≥E»ı ±ı‰Î ÕÎèÎÎ »ı. ±fiı ±ıfiı ‹Î◊ı ¿Î‚. “¤√‰Îfi ωfiÎ ÁÒ¿<_ ’Î_ÿÕ<_ ’HÎ Œfl‰Îfiı Á‹◊˝ fi◊Ì. 156. ±fiı …ıfiÎ xÿ›‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ±ı‰Ì ÏfiWÃÎ ±«‚ ˢ› fiı ÷ı √‹ı ÷ıÀ·Î_ ÂÎVhÎ ÁÎ_¤‚ı ±◊‰Î √‹ı ÷ıfi˘ Á_√ ¿flı ÷˘ ’HÎ ’˘÷Îfiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ÁοÎfl’HÎÎfiÌ ÏfiWÃÎ »ı ÷ı À‚ı fiËŸ ±fiı ÷ı…fiÎ Ï⁄_⁄ …ı‰Î ÏfiflοÎfl ¤√‰Îfifiı ¿˘¥ Ïÿ‰Á Á‹…ı … fiËŸ.” ±fiı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ±fiı ÷ıfiÎ_ ÿ½fifiı ’HÎ ≥E»Ì±ı »Ì±ı. ÁοÎfl …. ±ı‰Ì ÏfiWÃΉ΂˘ …ı Á_÷ »ı ÷ıfiÎ ’√fiÌ fl…fiı ÷˘ ±‹ı ’HÎ ‹Î◊ı «œÎ‰Ì±ı »Ì±ı. ’HÎ ±ı‰Î ’fl‹ırflfiÎ ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ≥E»÷Î fi◊Ì. ›‹flÎΩ ‰√ıflıfi˘.” ±fiı “±Î ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ÷ı ÁÿÎ ÁοÎfl … »ı” ±ı‹ Á‹…÷˘ ˢ› ±fiı √‹ı ÷ı‰Î ‰ıÿÎ_÷ÌfiÎ154 √˛_◊ ÁÎ_¤‚ı ’HÎ ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ÏfiflοÎfl Á‹…ı … fiËŸ. ·˙Ï¿¿ º„WÀ±ı T›‰ËÎfl¿<‚ fi ˢ› ÷ı‰˘.” ±ı‰Ì …ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ÁοÎfl’HÎÎfiÌ ºœ ≠÷ÌÏ÷ ˢ› fiı ÷ı …ı‰˘-÷ı‰˘155 ˢ› ÷˘ ’HÎ ±ı ±‹fiı √‹ı »ı. . ±ı‰Î …ı …Õ‹Ï÷‰Î‚Î ’vÊ »ı ÷ı ÷˘ …ı‹ fiΉ ωfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ⁄ÎË⁄‚ı ¿flÌfiı Á‹ƒ ÷fl‰Îfiı ≥E»ı ÷ı‰Î ‹Ò¬˝ »ı. ±fiı ±ı‰Ì ÏfiWÃΠωfiÎfiÎ …ı ∞‰ »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ÁΑfifiı ⁄‚ı ¿flÌfiı ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ≥E»ı »ı. 157.≠.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. 155. 154. “±ı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ …√÷fi˘ ¿÷ν »ı … fiËŸ.

”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––37–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 38 — ‰ÏHοfiÎ fi΋Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 1 ’Õ‰Îfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ÁÎ_…fiı Á‹ı C΢ÕÂ΂fiÌ ±˘Áfḻı √Îÿ·_ fi_¬Î‰Ìfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‹Î◊ı flÎ÷Î »ıÕÎfi˘ ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ÿ˘Ïfl›Îfi_ ±_√fl¬_ ’Ëı›Ù Ë÷_ fiı ‘˘‚˘ «˘ŒÎ‚ ±˘œu˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ›_hΛ√ ’Ëı·Î_ e·‹Î_◊Ì ±kÎfl ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ±ı¿ ◊fl e·fi˘ ±fiı ÷ıfiÎ ’fl ±ı¿ ◊fl ÷·fi˘. ±fiı …ı ±ı‰Î ›◊Î◊˝ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ıfi_ ÿ½fi ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ÿ½fi ÷S› »ı. ±fiı ±ı‰Ì ÏfiWÃÎ …ıfiı fi ˢ› fiı ÷ıHÎı ⁄ÌΩ_ ÁΑfi Ωı ¿›ÎÙ Ë˘› ÷˘ ÷ı ⁄ÌΩ ÿı‰÷ÎfiÎ ·˘¿‹Î_ flËı »ı.66 [√. “≠◊‹fiÎ ‰Ê˝‹Î_ ‹Îv_ ‹fi ±Î‰_ Ë÷_ fiı ’»Ì ±Î‰_ Ë÷_ ±fiı ±ÎÀ·Ì ¤√‰ÎfifiÌ ‰ÎÁfiÎ Ë÷Ì fiı ±ÎÀ·Ì …√÷fiÌ Ë÷Ì. …ı‹ e·ı ¿flÌfiı Ï÷· ‰ÁΛ »ı158 ÷ı‹ ‹fifiı ¤√‰ÎfifiÎ_ …ı «ÏflhÎ ÷ıfi_ …ı 158. ÷ı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… Á‰˝ ËÏfl¤@÷ Á΋_ Ωı¥fiı {Î{Ì ‰Îfl ω«ÎflÌ flèÎÎ ±fiı ’»Ì ±ı‹ ⁄˘S›Î …ı. …ı‹ ‰ÏHοfiı CÎıfl fi΋_ ¿›Ù Ë˘› ÷ı Ωı ‹ÏËfiÎ ‹ÏËfiÎfi_ Ïfifl_÷fl «¿Î‰Ì ÿ¥±ı ÷˘ ÿı÷Î_ ¿ÃHÎ fi ’Õı fiı ‰Ê˝-ÿËÎÕÎfi_ ¤ı√_ ¿fḻı ÷˘ ±Î’‰_ ⁄Ë ¿ÃHÎ ’Õı. ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı …ı.38 ‰«fiÎQ≤÷ ◊¥fiı ¤√‰ÎfifiÎ Ë…^fl‹Î_ flËı »ı. ±fiı ±ı‹ ω«Îflı fiËŸ fiı ⁄‘Ì ¤ı√Ì ¿flı ÷˘ ÷ı ‰ÎÁfiÎ ±ıfiÌ À‚ı fiËŸ. …ı ÁIÁ_√Ì Ë˘› ÷ıfiı F›Î_◊Ì ’˘÷Îfiı ÁIÁ_√ ◊›˘ ˢ› I›Î_◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ‹fifi˘ ÷’ÎÁ ¿fl‰˘ …ı. ““ÁÎ_¤‚˘. ±Î‹ CÎHÎÎ ◊fl ⁄fiΉÌfiı ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Á ÿ⁄ΉÌfiı flά÷Î. ➤ . ÷ı‹ Ïfifl_÷fl ω«Îfl ¿fl‰˘. ““¿Ì÷˝fi ⁄˘·˘.” ±ı‹ ‰Ê˘˝‰Ê˝fi˘ Áfl‰Î‚˘ ω«Î›Î˝ ¿fl‰˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ …ıÀ·Ì …√÷fiÌ ‰ÎÁfiÎ ⁄Î¿Ì flËÌ √¥ ˢ› ÷ıfiı ◊˘Õı ◊˘Õı Ïfifl_÷fl À΂‰Ì.≠. ±fiı ‹fi »ı ÷ı …√÷fiÌ ‰ÎÁfiαı ¿flÌfiı ‰ÁÎHÎ_ »ı. ±fiı ±ıfiÎ ÿ½fiı ¿flÌfiı ±fi_÷ ’Ï÷÷ ∞‰fi˘ μ©Îfl ◊Λ »ı ±ı‰Î ±ı ‹˘ÀÎ »ı.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ν ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ_ …ı.

±fiı ÷ı ±ı‰Ì flÌ÷ı Á_¤Îfl‰Î_ …ı. ±ı ÷˘ …ı‹ …ıfiÎ Ïfi›‹ ¿èÎÎ »ı ÷ı ≠‹ÎHÎı ÁΑÎflHÎ’HÎı flËı‰_ ±fiı ¿fl‰Îfi_ ÷˘ ±Î ±‹ı ÷‹fiı ¿èÎ_ ÷ı »ı. ±fiı …ı {Î{_ fi Á‹…÷˘ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ±ı‹ ¿fl‰_ ±ı … lıWà μ’Λ »ı.≠.” ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ¤√‰ÎfifiÎ_ «ÏflhÎ ÷ıfiı ‰Îfl_‰Îfl Á_¤Îfl‰Î_.38] ‰«fiÎQ≤÷ 67 ‹Ïˋαı ÁÏË÷ ÏfiI› V‹flHÎ ÷ı w’ e·fiı ωÊı ‰ÎÁ‰_. ±fiı ⁄ÎËıfl ·˘¿‹Î_ ÷˘ ÷ı ≠T≤ÏkΉ΂Îfi_ ¤Ò_ÕÎ …ı‰_ …HÎΛ. I›Îflı ÷‹ı ¿Ëı¢ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ’»Ì ¤Ò÷fi_ ºWÀÎ_÷ ωV÷ÎflÌfiı ¿ËÌ ÿı¬ÎÕu_ fiı ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ‹fi‹Î_ ¤√‰ÎfifiÎ_ «Ïflh΢fiÎ Á√_‘fi˘ ’Π⁄ıÁÎfl‰˘. 159. ‹ÎÀı ÿıËı ¿flÌfiı I›Î√ fiı ‹fiı ¿flÌfiı I›Î√ ±ı ⁄ı ¤ı‚Î Ωı¥±ı. ÷˘ ÁIÁ_√ ◊›Î_ ÷˘ ÿÁ-’_ÿfl ‰Ê˝ ◊›Î_ ˢ› ÷ı ±ıfi˘ ÷˘ ’Îfl … fi ±Î‰ı. “±Lfi ◊˘Õ<_ ¬Î¥±ı ÷◊Î CÎHÎÎ μ’‰ÎÁ ¿fḻı. ±fiı ±‹ı ÷˘ ±ı‹ ‹ÎL›_ »ı …ı. ±fiı …ıfiı ‹fi‹Î_ ‰ÎÁfiΠˢ› fiı ÷ı ⁄ÎËıfl ÁÎflÌ ’ıÃı ÏfiT≤ÏkÎ’flΛHÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfi_ ⁄ÎËıfl ·˘¿‹Î_ ÷˘ ÁÎv_ …HÎΛ ’HÎ ÷ıfiÎ ∞‰fi_ ±Ï÷ ¤Ò_Õ<_ ◊Λ. …ı‹ ¤fl÷∞fiı159 ±_÷¿Î‚‹Î_ Q≤√fi_ ⁄΂¿ VdflÌ ±ÎT›_ I›Îflı ÷ı Q≤√fiı ±Î¿Îflı ◊¥ √›Î ±fiı ≠◊‹ flÎF› ‹ıS›_ Ë÷_ fiı ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfi ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ⁄Î’ Ë÷Î ÷˘ ’HÎ ±ı‹ ◊›_. ’HÎ F›Îflı ÿıË ’WÀ ◊Λ I›Îflı ‰‚Ì ‹fi ’WÀ ◊Λ. ±ı‹ fiı ±ı‹ ‹fifiı fi‰v_ flËı‰Î ÿı‰_ fiËŸ. ““±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ_ …ı «ÏflhÎ ÷◊Î ‰Î÷ν ÷◊Î ÿ½fi ÷ı ±ı¿ Ïÿ‰ÁfiÎ_ Ωı Á_¤Îfl‰Î ‹Î_Õı ÷˘ ÷ıfi˘ ’Îfl fi ±Î‰ı. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ «ÏflhÎw’ Ω‚Îfiı ωÊı ‹fifiı √Ò_«‰Ì ‹ı·‰_ fiı ¤√‰ÎfifiÎ CÎÎÀ ‹fi‹Î_ ¿›Î˝ ¿fl‰Î. ‹ÎÀı ‹fiı ¿flÌfiı Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ flËı‰_ ±ı ±‹Îfl˘ ‹÷ »ı. ±fiı …ı μ’‰ÎÁ ¿fl‰Î ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÿıË ÿ⁄˝‚ ◊Λ I›Îflı ‹fi ÿ⁄˝‚ ◊Λ ÷˘ ¬v_. ±ı¿ ÂQ›˘ fiı ⁄ÌΩı ¿fl‰˘. ⁄ÌΩı ÂQ›˘ fiı hÎÌΩı ¿fl‰˘. ±ı …ı‰˘ ⁄ÌΩı fi◊Ì. ¤Î√‰÷ — 5/5-9. . ‹fi Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ Ωı¥±ı ±fiı ÿıËı ¿flÌfiı √‹ı ÷ıÀ·Ì ≠T≤ÏkΠˢ› fiı ÷ıfi_ ‹fi Ωı Â© »ı ÷˘ ÷ıfi_ ±Ï÷ ¤Ò_Õ<_ ◊Λ fiËŸ. ±fiı …ıfiı …ı◊Ì e·fiÌ Á√_‘ ÷·‹Î_ ±Î‰Ì Ω›.” ÷˘ ÷ı ±‹ı ¿Ëı÷Î fi◊Ì. “±Î √΋‹Î_ ±Î‰Ì flÌ÷ı ‹ËÎflÎ… ÷◊Î ’fl‹Ë_ÁfiÌ Á¤Î ◊¥ ±fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‹ËÎflÎ…fiÌ ’ÒΩ ◊¥ fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ν ◊¥. ‹Ò‰Î ÀÎHÎı ÷˘ …ı‰Î ‹fi‹Î_ Á_¿S’ ˢ› ÷ı‰Î VdflÌ ±Î‰ı. ¿ı‹ …ı.

¬Î÷˘-’Ì÷˘ Á‰˝ Ïø›Î‹Î_ ‰Î÷ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ÷ıfiÎ CÎÎÀ ÀÎY›Î‹Î_ ¿ı‰Ì «ÎÕ Ë˘› ? ÷˘ …ı‹ ’˘÷ÎfiÎ CÎÎÀfiı ÀÎY›ÎfiÌ «ÎÕ Ë˘› ÷ı‰Ì ˢ›. ‹ÎÀı CÎÎÀ ¿ıfiı ¿Ëı‰˘ ? ÷˘ …ıfiÎ ‹fi‹Î_ ¿˘¥ Ïÿ‰Á …√÷fi˘ ¤Ò_Õ˘ CÎÎÀ fi ◊÷˘ ˢ› ±ı‰˘ ⁄Ï‚›˘ ˢ› ÷ıfiÌ ±Î√‚ ¿Ëı‰˘. ±fiı …ı ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ ¤Ò_ÕÎ CÎÎÀ ◊÷Πˢ› ÷ı ¿Ëı‰Î. ±fiı ±ı¿ÎÿÂÌfi˘ μ’‰ÎÁ ¿fl‰˘ ÷ıfi_ Â_ ·ZÎHÎ »ı ? ÷˘ ÿÁ ≥„Lƒ›˘ fiı ±Ï√›Îfl‹_ ‹fi ÷ı‹fiı ’˘÷’˘÷ÎfiΠωʛ‹Î_◊Ì ¿ÎœÌfiı ¤√‰Îfi‹Î_ ΩıÕ‰Î_ ÷ıfiı ±ı¿ÎÿÂÌfi_ ‰˛÷ ¿›Ù ¿Ëı‰Î› ±fiı ±ı‰_ ‰˛÷ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı Ïfifl_÷fl ¿fl‰_. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı …ıfi_ ‹fi Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ fi ˢ› fiı ÿıËı ¿flÌfiı ÷˘ ‰˛÷-÷’ ¿flı ÷˘ ’HÎ ÷ıfi_ ±Ï÷› ÁÎv_ ◊÷_ fi◊Ì. ÷ı‹ ’˘÷ÎfiÌ ’ıÃı …ıfiı ¤Ò_ÕÎ CÎÎÀ ◊÷Πˢ› ÷ıfiÌ ±Î√‚ …ı CÎÎÀ ¿Ëı‰˘ ÷ı ÷˘ ±Î ºWÀÎ_÷ ÿÌ‘Î_ ±ı‹162 »ı. 160. ±fiı ‹fifi˘ I›Î√ ÁΫ˘ fi ˢ› ÷˘ …fi¿ …ı‰Î flÎΩ Ë÷Î ÷ı flÎF› ¿fl÷Î fiı ‹fi ÷˘ ‹˘ÀÎ ›˘√ırflfiÎ …ı‰_ Ë÷_. 162.160 ÷ı ‹ÎÀı ‹fiı ¿flÌfiı …ı I›Î√ ÷ı … ÃÌ¿ »ı. ±ı‰Î ±Î√‚ CÎÎÀ ¿Ëı‰˘. Ë_ …ı‰Ì ÷_ ’HÎ ◊Δ. ‹¬ «ÎÀÌfiı ‰Ï‚›˘ ±Î’” ÷◊Î flÎ_ÕÌfiı ’ÎÁı Á‰ÎÏÁfiÌ161 VhÎÌ Ω› I›Îflı ÷ı ¿Ëı …ı. ‹ËΤÎfl÷.38 ‹fi‹Î_ ¤√‰ÎfifiÎ CÎÎÀ ◊÷Πˢ› fiı …√÷fiÎ CÎÎÀ fi ◊÷Πˢ› ÷ı ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ‹˘Àıfl˘ »ı ±fiı ±ı‰˘ …ı fi ˢ› ÷ı fiÎfiıfl˘ »ı.≠. ±fiı …ıfiÌ ±Î√‚ CÎÎÀ ¿Ë̱ı fiı ÷ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ ÷˘ fi ¿flı fiı ’˘÷ı ±Î‚Á ˢ› ÷˘ ¢ Á‹ÎÁ ◊Λ ? ‹ÎÀı ±ı‰Ì flÌ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ‹fifi˘ CÎÎÀ ¿ËÌfiı ÷ı CÎÎÀfiı ÀÎ‚Ì fiÎ_¬Ìfiı ’˘÷ÎfiÎ ‹fifiı ωÊı ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÎ CÎÎÀ ¿›Î˝ ¿fl‰Î fiı …√÷fiÎ Á¬◊Ì Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊‰_. ±fiı B≤ËV◊ ˢ› ÷ıfiı ’HÎ ÿıËı ¿flÌfiı T›‰ËÎfl ¿fl‰˘ fiı ‹fiı ¿flÌfiı ÷˘ I›Î√ÌfiÌ ’ıÃı … Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ flËı‰_ fiı ¤√‰Îfifi_ Ï«_÷‰fi ¿fl‰_ fiı T›‰ËÎfl ÷˘ ¤√‰Îfifiı ‰«fiı ¿flÌfiı flά‰˘. 161. ÷ı CÎÎÀfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷ı CÎÎÀ μ’fl ‰Î÷ ¿flı ÷ı F›Î_ Á‘Ì ÷ı ¿ËıfiÎflÎfi˘ CÎÎÀ À‚Ì Ω› I›Î_ Á‘Ì ⁄ıÃ÷˘-∂Ã÷˘. . ±fiı ±ı‹ CÎÎÀ fi ◊Λ ±ı‰Î ’HÎ CÎHÎΠˢ›.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 68 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 12/212-219. “±Î‰ ⁄Î¥. ’Ï÷‰˛÷Î. √‹÷Ì ‰V÷fiı ⁄ÿ·ı fi √‹÷Ì ‰V÷fiÌ ≠΄M÷. ÷ı‹Î_◊Ì ’HÎ ±ı‰Îfiı CÎÎÀ ¿Ëı‰˘ …ı. ’HÎ …ı‹ “¿>÷flÎfi_ ‹¬ ¿>÷fl˘ «ÎÀı” ÷◊Î “Á’˝fiı CÎıfl ’fl˘H΢ ÁÎ’.

“±ı¿ ±ÎI‹Î ωfiÎ ⁄ÌΩ …ı …ı ’ÿÎ◊˝ »ı ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ¿ı‰‚ ±ÎI‹Î’HÎı ‰÷˝‰_ fiı ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎ ¿fl‰Ì”.”” ±ı‰Ì 163. 268/4. ±ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰fiÎ V‰w’fiı Á‹…‰ÎfiÌ flÌ÷ »ı. ÷ı B≤ËV◊ ËÏfl¤@÷ ¬fl˘ ¿Ëı‰Î›.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌ. ±fiı …ı l˘÷Î »ı ÷ı ÿıËÎÏÿ¿fiÎ_ w’fiı …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ Á‹…ı »ı fiı ±ıfi_ ≠‹ÎHÎ ¿flı »ı fiı ±ıfiı ΩHÎı »ı fiı ±ı Á‰˝◊Ì …\ÿ˘ »ı ±ıfiı … ∞‰ ¿Ë̱ı. 171/56. “Ï‹Ï◊·Î›Î_ ≠ÿÌM÷ΛÎ_ fi ‹ı ÿèÎÏ÷ g¿«fi”164 ±ı‹ Á‹…ı fiı B≤Ë‹Î_ flËı÷˘ ˢ›.≠. ““◊˘Õο‹Î_ ±ıfi˘ μkÎfl ¿fḻı »Ì±ı …ı.38] ‰«fiÎQ≤÷ 69 ‹ÎÀı …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ flËÌfiı ÷ı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› Á‹∞fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹fifiı Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ¿fl‰Îfi˘ ÏfiI›ı ±P›ÎÁ flά‰˘. ÷ı …ı Á‹Ω‰fiÎfl˘ ‰@÷Î ÷ı ÿıËÎÏÿ¿ Á‰˝fiÎ ≠‹ÎHÎfi˘ ¿flfiÎfl˘ »ı fiı ΩHÎfiÎfl˘ »ı fiı ±ı Á‰˝◊Ì …\ÿ˘ »ı ±ıfiı … ∞‰ ¿Ë̱ı. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 316/40. 318/44. ±Î V◊‚ı ‘‹Î˝Ïÿfi˘ V‰w’◊Ì I›Î√ ¿è΢ fi◊Ì. “I›… ‘‹˝‹‘‹Ù «”163 ±fiı ±ı f·˘¿fi_ ËÎÿ˝ ±ı »ı …ı.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ν ¿flÌ.” I›Î_ f·˘¿ »ı …ı. ÿıË fiı ≥„Lƒ›ÎÏÿ¿fiÎ_ V‰w’fi˘ …ı ‰@÷Î ÷ı Á‰ı˝fiÎ_ V‰w’fiı …\ÿ_ …\ÿ_ ¿flÌfiı l˘÷Îfiı Á‹Ω‰ı »ı. ““ÁΫ˘ I›Î√Ì ¿ıfiı ¿Ë̱ı ? ÷˘ …ı ’ÿÎ◊˝fi˘ I›Î√ ¿›˘˝ ÷ıfi˘ ’λ˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ‹fi‹Î_ Á_¿S’ ’HÎ fi ◊Λ. ÷ıfiı ’Òfl˘ I›Î√Ì ¿Ë̱ı. ’»Ì ‹˘ÀÎ ±ÎI‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 12/17/18. 164. ‹ËΤÎfl÷. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷fi˘ …ı I›Î√Ì fi ˢ› fiı ±ı‰Ì flÌ÷fi˘ …ı B≤ËV◊ fi ˢ› ÷ı ÷˘ ≠οÚ÷ ¤@÷ ¿Ëı‰Î› ±fiı ‹˘flı ¿è΢ ±ı‰˘ …ı ˢ› ÷ı ÷˘ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ¿Ëı‰Î›. …ı‹ ωWÀÎfi˘ I›Î√ ¿›˘˝ »ı ÷ıfi˘ ’λ˘ Á_¿S’ ◊÷˘ fi◊Ì ÷ı‹ Á_¿S’ fi ◊Λ. ’fl_÷ ¤√‰ÎfifiÎ K›Îfi‹Î_ ±_÷flΛ ¿flfiÎflÎ ‘‹˝ ‰√ıflıfiÎ Á_¿S’˘fi˘ I›Î√ ¿è΢ »ı ±◊‰Î Œ‚fi˘ I›Î√ ¿è΢ »ı. ““ÿıË. ‹ËΤÎfl÷. I›Î_ Â¿∞ ≠I›ı fiÎflÿ∞fi˘ ¿Ëı·˘ f·˘¿ »ı …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. . “±Î ‹ÎflÌ Ï‹Ï◊·Îfi√flÌ ⁄‚ı »ı ’HÎ ÷ı‹Î_ ¿Î_¥ ‹Îv_ ⁄‚÷_ fi◊Ì. ±fiı ‰‚Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ⁄Ì∞ ‰Î÷ν ¿flÌ …ı. ±fiı …ı B≤ËV◊ ËÏfl¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ …ı‹ …fi¿ flÎΩ±ı ¿èÎ_ …ı. ≥„Lƒ›˘ ÷◊Î ±_÷—¿flHÎ ÷◊Î ÿı‰÷Î ÷ı◊Ì …\ÿ˘ …ı ∞‰ÎI‹Î ÷ıfi_ w’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

VQ≤Ï÷ ±fiı ≥Ï÷ËÎÁ ÷ıfiÌ ÁÎA›ı ¿flÌfiı ¿fl˘. ““ÁÎ_¤‚˘. ’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ÷ı‹Î_ ±ÎÂ_¿Î ¿flÌ ‹ÎÀı ÷ı ≠ëfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiËŸ. 166. ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ±‹ı ¿fḻı »Ì±ı …ı.39 flÌ÷ı165 ‰Î÷ν ¿flÌ. ’fl⁄˛õfiı ÏfiflοÎfl ±fiı Ïfi√˝HÎ’HÎı ≠Ï÷’Îÿfi ¿flfiÎfl˘ ÂW¿ iÎÎfiÌ. ÷ı ‰ıÿ. ±ı ‰Î÷ ±‹fiı Á‹Ω÷Ì fi◊Ì ÷◊Î ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ±ı ÷˘ ’fl‹ırflfiı ¤∞fiı ◊›Î …ı ‹@÷ ÷ıfiÌ „V◊Ï÷fiÎ ⁄ı ¤ıÿ 165. ÁÎ_¤‚fiÎfl˘. ÷ı … ’˘÷Îfi_ V‰w’ »ı ±ı‹. ±‹Îflı T›ÎÁ∞fiÎ ‰«fi‹Î_ ºœ ≠÷ÌÏ÷ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÂÎVhÎ.70 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ¿ı‹ …ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––38–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 39 — Áω¿S’-Ïfiω˝¿S’ „V◊Ï÷‰Î‚Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı ±˘ÀÎ μ’fl œ˘Ï·›˘ œ‚ΉÌfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ÷˘flÎ ’ÎC΋Î_ ·À¿÷Î Ë÷Î fiı ¿Îfi μ’fl ‘˘‚Î_ fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ¬˘V›Î Ë÷Î fiı ¿_ËÎ_ ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ Á‰ı˝ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‹Î›Î ±fiı …√÷ ÷◊Î ‰ıÿ. 167. ’˛ÎHÎ ±fiı ⁄Ï© ±ÎÏÿ¿fi˘ ΩHÎfiÎfl˘. Ïfiç› ¿flfiÎfl˘. ¥rfl.≠. ‹ÎÀı ÷‹fiı ’һ̱ı »Ì±ı ÷ıfi˘ μkÎfl ¿fl˘. ’HÎ ¿˘¥¿ ¿„S’÷ √˛_◊fiı ‰«fiı ¿flÌfiı ¿fl¢ ÷˘ ±‹ı ÷ıfiı fiËŸ ‹Îfi̱ı ±fiı Ωı T›ÎÁ∞fiı ‰«fiı ¿flÌfiı ¿fl¢ ÷˘ ±‹ÎflÎ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰Âı. ‹fifi ¿flfiÎfl˘ …ı …HÎΛ »ı ÷ı ∞‰ÎI‹Î »ı. ÿıË.”” ’»Ì ÷ı ‰ıÿÎ_÷̱ı CÎHÎÌ¿ ≠¿ÎflfiÌ ›„@÷±˘ ·Î‰Ìfiı μkÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘. . ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ı¿ ‰ıÿÎ_÷Ì166 ⁄˛ÎõHÎ ±ÎT›˘ Ë÷˘ ÷ıfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÂÎVhÎ. ÁÒ_CÎfiÎfl˘. V‰Îÿ ·ıfiÎfl˘. »Ì’‹Î_ «Î_ÿÌfiÌ …ı‹ ¿„S’÷. ’flÎHÎ ÷ı Á‰ı˝fiı Ï‹J›Î167 ¿Ë˘ »˘. ’flÎHÎ. ≥„Lƒ›˘. ““÷‹ı ±ı¿ ⁄˛õfi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿fl˘ »˘ fiı ÷ı ωfiÎ …ı ∞‰. ΩıfiÎfl˘. ‹fi. ⁄˘·fiÎfl˘.

÷ı ±ı Á‰ı˝fiı ÁI› ¿Ëı »ı. ¥rfl. ÷ı ÷‹ı …ı μkÎfl ¿›˘˝ ÷ı ›◊Î◊˝ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ „V◊Ï÷‰Î‚Î ‹@÷ »ı. ∞‰.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ⁄˘S›Î …ı. ““±Î ±‹ı ‰Î÷ν ¿flÌ ÷ı‹Î_ ÷‹fiı ±ÎÂ_¿Î ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ⁄˘·˘.”” I›Îflı ÷ı ‰ıÿÎ_÷Ì ⁄˛ÎõHÎ ⁄˘S›˘ …ı. …ı‹ ‹ıv ’‰˝÷ μ’fl ∂¤Î …ı ’vÊ ÷ı …ı ÷ı.39] ‰«fiÎQ≤÷ 71 »ı. ÷ı‹ Ïfiω˝¿S’ „V◊Ï÷‰Î‚Îfiı ‹÷ı ±ı Á‰ı˝ »ı fiËŸ ’HÎ ⁄ÌΩfiı ‹÷ı ÷˘ ±ı Á‰ı˝ »ı. …ı‹ ÁÒ›˝fiÎ fl◊‹Î_ …ı ⁄ıÃΠˢ› ÷ıfiı flÎ÷ fi◊Ì ’HÎ …ı M≤J‰Ì μ’fl flèÎÎ »ı ÷ıfiı flÎÏhÎ-Ïÿ‰Á »ı. ±fiı Ïfiω˝¿S’ „V◊Ï÷‰Î‚ÎfiÎ_ …ı ‰«fi ÷ı ±ı Á‰ı˝fiı ±ÁI› ¿Ëı »ı ’HÎ ¿Î_¥ ±ı Á‰ı˝ ±ÁI› fi◊Ì. ÂÎVhÎ. ±fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ⁄˛õÏfiw’HÎ ¿flı ÷˘ ÂÎVhÎfiÎ ‰«fi‹Î_ ’Ò‰Î˝’fl ⁄Α fi ±Î‰ı fiı ±ı‹ fi ¿flı ÷˘ ’Ò‰Î˝’fl ⁄Α ±Î‰ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ’flÎHÎÎÏÿ¿‹Î_ ±Î‰ı »ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ±Ï÷ ≠ÁLfi ◊›˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÌ …ı ±HÎÁ‹…HÎ ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ±ÎÏl÷ ◊›˘. ÷ı‹ Áω¿S’ Á‹ÎÏ‘‰Î‚Î …ı iÎÎfiÌ ‹@÷ ÷ı …ı ÷ı ∞‰. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––39–– . ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! Ëı ≠¤˘ ! Ëı V‰ÎÏ‹fi˚ ! ÷‹ı ÷˘ ’fl‹ırfl »˘ ±fiı …√÷fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ≠√À ◊›Î »˘.≠. ÷ı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷◊Ì ±˘flÎ_ …ı ’‰˝÷ ÷◊Î T≤ZÎ ÷ı Á‰ı˝fiı ±ı¿ M≤J‰Ìw’ı … ÿı¬ı »ı ’HÎ M≤◊¿˚-M≤◊¿˚’HÎı fi◊Ì ÿı¬÷Î. ¥rfl ±fiı ‹Î›Î ÷ıfiı ±ı¿ ⁄˛õw’ı ¿flÌfiı … ÿı¬ı »ı ’HÎ M≤◊¿˚’HÎı fi◊Ì ÿı¬÷Î. …√÷ ÷◊Î ‰ıÿ. ÷ıfiÌ „V◊Ï÷fiı ›˘√ı ¿flÌfiı ±ı Á‰ı˝fi_ ÁI›’HÎ_ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ±ÁI›’HÎ_ ¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı Áω¿S’ „V◊Ï÷‰Î‚ÎfiÎ_ ‰«fi ‰ıÿ. …ı‹ ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷ μ’fl ∂¤Î …ı ’vÊ ÷ı …ı ÷ı. ÷ı ‹ıv ◊¿Ì ±˘flÎ_ …ı Á‰ı˝ ’‰˝÷ ÷◊Î Á‰ı˝ T≤ZÎ ÷◊Î ÷ı ’‰˝÷-T≤ZÎfi_ ±Î‘Îfl …ı M≤J‰Ìfi_ ÷‚ ÷ı Á‰ı˝fiı M≤◊¿˚-M≤◊¿˚’HÎı ÿı¬ı »ı. ‹Î›Î. ±fiı ‰‚Ì. ±ı‹Î_ ±ÎÂ_¿Îfi˘ ‹Î√ fi◊Ì. ÂÎVhÎ ±ı Á‰ı˝fiı ¿„S’÷ ¿Ëı÷˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ‹Ë΋Ҭ˝ »ı fiı ±_÷ı fiÎfl¿Ì ◊Λ »ı. ÏÂW›. ’flÎHÎ. ¥rfl. ±fiı ‰‚Ì. ‹Î›Î ÷◊Î ±ı‹fi_ ±Î‘Îfl …ı ⁄˛õ ±ı Á‰ı˝fiı M≤◊¿˚-M≤◊¿˚’HÎı ÿı¬ı »ı. ±ı ÷˘ ±ıfiı Ïfiω˝¿S’ „V◊Ï÷fiı ⁄‚ı ¿flÌfiı ÿı¬Î÷Î_ fi◊Ì ‹ÎÀı ±ÁI› ¿Ëı »ı. ÷ı‹ Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘‰Î‚Î …ı ‹Ë΋@÷ ÷ı …ı ÷ı ∞‰. ÷ı ⁄Αfiı ÷˘ Á‹…÷˘ fi ˢ› ÷◊Î ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ „V◊Ï÷fiı ’HÎ fi ’ÎQ›˘ ˢ› fiı ¿ı‰‚ ÂÎVh΋Î_◊Ì Â̬Ìfiı ‰«fi‹ÎhÎı ¿flÌfiı ±ı¿ ⁄˛õ’HÎÎfi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿fl÷˘ ˢ› fiı √v.

lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±Î ⁄_fiı Á‹ÎÏ‘±˘fiı ÁÎ_’˛ÿÎÏ›¿ ’Ïfl¤ÎÊ΋Î_ ¬Ò⁄ … Áfl‚÷Î◊Ì Ïfiw’Ì »ı. ±¶ˆ÷ ‰ıÿÎ_÷‹Î_ ±Î ⁄_fiıfiı ±fiø‹ı Áω¿S’-Ïfiω˝¿S’ Á_iÎÎ◊Ì ¿ËÌ »ı. Á_’˛iÎÎ÷ Á‹ÎÏ‘‹Î_ ±Ï‰zÎ-Á_¿S’ ‰√ıflı ˢ‰Î◊Ì Á⁄Ì… ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ±Á_’˛iÎÎ÷ Á‹ÎÏ‘‹Î_ ±Ï‰zÎfi˘ ·ı‹ÎhÎ fi ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiı Ïfi⁄a… Á‹ÎÏ‘ ¿ËÌ »ı. Áfi¿ÎÏÿ¿ fiı Â¿∞ ÷ı …ı‰˘ ◊Ι ±◊‰Î fiflfiÎflΛHÎfiÎ ±Îl‹‹Î_ …¥fiı ÷ı ±Îl‹fiÎ ‹Ïfi ¤ı‚˘ flËÌfiı ÷’ ¿v_ ±◊‰Î rı÷¶Ì’‹Î_ …¥fiı ÷’ ¿flÌfiı rı÷‹@÷ …ı‰˘ ◊Ι. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. …ı‹Î_ Áω¿S’‹Î_ μ’ÎV›-μ’ÎÁ¿ ⁄_fiıfiÌ ÂÏ© fi◊Ì. K›ÎfiÿÌ’ — 126-129 ÷◊Î ÷ıfiÌ fl΋¿ÚWHÎ T›ÎA›Î). F›Îflı Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘‹Î_ μ’ÎÁ¿ ’HÎ √HÎÎ÷Ì÷ ±ı‰Î ±ZÎfl⁄˛õfiÎ ÁΑQ›˝fiı ’ÎQ›˘ »ı ±fiı μ’ÎV› ‹ÎÏ›¿ √HÎflÏË÷ ’vÊ˘k΋ »ı.40 ‰«fiÎQ≤÷ 40 — Áω¿S’-Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘fi_ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 4 «˘◊fiı Ïÿ‰Á ≠Î÷—¿Î‚ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎfiÌ ËıÃı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ÷˘fl˘ ·À¿÷˘ Ë÷˘ fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ËÎfl ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ Á‰˝ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! 168.” ±ı‰Ì flÌ÷fi˘ …ıfiı ω¿S’ flËı÷˘ ˢ› ÷ıfiı Áω¿S’ Á‹ÎÏ‘‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! Áω¿S’ Á‹ÎÏ‘ ÷ı ¿ıfiı ¿Ë̱ı fiı Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘ ÷ı ¿ıfiı ¿Ë̱ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. (…\±˘ ωzÎflH› V‰Î‹Ì¿Ú÷ ’_«ÿÂÌ. ›˘√ÿ½fi‹Î_ Á_’˛iÎÎ÷ ÷◊Î ±Á_’˛iÎÎ÷ Á‹ÎÏ‘fi_ Ïfiw’HÎ (›˘√ÁÒhÎ — 1/1718‹Î_) ¿›* »ı. ±fiı …ıfiı ±ı‰Ì flÌ÷fi˘ ω¿S’ fi ˢ› fiı ±ZÎfl⁄˛õfiÎ ÁΑQ›˝’HÎÎfiı ’΋Ìfiı ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı … Ïfi‹Bfi flËı÷˘ ˢ› ÷ıfiı Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. . ““…ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ „V◊Ï÷ ◊¥ ˢ› ÷ıfiı ±Â¤ ‰ÎÁfiÎ ÷˘ fi ˢ› fiı Â¤ ‰ÎÁfiÎ flËÌ Ë˘› …ı.≠.””168 ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. “Ë_ fiÎflÿ.72 ‰«fiÎQ≤÷ [√.

f·˘¿-¿Ì÷˝fi˘ √ΉÎ_. ±fiı μ’ÎÁfiÎ ÷˘ ÷ıfiı ¿Ë̱ı …ı.√.41] ‰«fiÎQ≤÷ 73 ¤„@÷‹Î_ fiı μ’ÎÁfi΋Î_ ÷ı ¢ ¤ıÿ169 »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––40–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 41 — “±ı¿˘ûË_ ⁄Ë V›Î‹˚”fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 5 ’_«‹Ìfiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿflfiı Á‹Ì’ı ·Ÿ⁄ÕÎ ÷‚ı «˘÷flÎ μ’fl œ˘Ï·›ı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı Á‰ı˝ ‘˘‚Î_ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ¿Îfi μ’fl ‘Λν Ë÷Î fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ÷˘flÎ ·À¿÷Î ‹Ò@›Î Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷˘ ‰V÷÷— ¢ ¤ıÿ »ı ? ±ıÀ·˘ ’Ò»‰Îfi˘ ±Î› »ı. ±Î fi‰ ’˛¿ÎflfiÌ ¤„@÷ »ı. ±WÀÎ_√ ±◊‰Î ’_«Î_√ ’˛HÎ΋ ¿fl‰Î. Ï‹hΤΉı ÏfiW¿’À’HÎı ‰÷˝‰_. ““l‰HÎ_ ¿Ì÷˝fi_ ωWH΢— V‹flHÎ_ ’ÎÿÁı‰fi‹˚ – ±«˝fi_ ‰Lÿfi_ ÿÎV›_ ÁA›‹ÎI‹Ïfi‰ıÿfi‹˚ ––”170 ±ı‰Ì flÌ÷ı fi‰ ≠¿Îflı ¿flÌfiı …ı ¤√‰Îfifiı ¤…‰Î ÷ıfiı ¤„@÷ ¿Ë̱ı. VQ≤Ï÷ ¿fl‰Ì. (¤Î√‰÷ — 7/5/23) . «flHÎfiÌ Áı‰Î ±◊ν÷˚ fiÌ«Ì Àı· ¿fl‰Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.≠.”” ’»Ì L≤ÏÁ_ËÎfi_ÿ 169. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ıfiÌ ºœ Á‹…HΠˢ› ÷ıfiı μ’ÎÁfiΉ΂˘ ¿Ë̱ı. ÿÎÁ¤Î‰ı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì. ¿˘¥ V◊‚ı ÷˘ ÷ı ⁄_fiı ÂOÿfi˘ Á΋ÎL›’HÎı ±◊˝¤ıÿ ⁄÷ÎT›˘ »ı. ““≠ë-μkÎfl ¿fl˘. ¿˘¥ V◊‚ı ¤„@÷ ±fiı μ’ÎÁfiÎ ±ı ⁄_fiı ÂOÿ˘ ’›Î˝›‰Î«Ì »ı ±ıÀ·ı ⁄_fiıfi˘ ±ı¿ … ±◊˝ »ı. ±«˝fiÎ-’ÒΩ ¿fl‰Ì. ±◊˝ — √HÎ√Îfi ÁÎ_¤‚‰Î_. 170. Á‰˝V‰ Á‹’˝HÎ ¿fl‰_. ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ωÊı ÁÿÎ ÁοÎfl’HÎÎfiÌ ºœ ÏfiWÃΠˢ› fiı ’˘÷ı …ı ¤…fifi˘ ¿flfiÎfl˘ ÷ı ⁄˛õw’ ◊Λ ÷˘ ’HÎ ÷ı ÏfiWÃÎ Ω› … fiËŸ ±fiı √‹ı ÷ı‰Î ÏfiflοÎfl ≠Ï÷’ÎÿfifiÎ √˛_◊fiı ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ÁÿÎ ÁοÎfl … Á‹…ı ±fiı ÂÎVhÎfiı ωÊı √‹ı ÷ı‰Ì ‰Î÷ ±Î‰ı ’HÎ ’˘÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ÁοÎfl V‰w’fi_ … ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ μ’ÎÁfiÎfi_ ¬_Õfi ◊‰Î ÿı … fiËŸ.

““÷IV≤WÀ˚‰Î ÷ÿı‰Îfi≠ÎωÂ÷˚”” (÷ˆÏkÎflÌ›˘’ÏfiÊÿ — 2/6. V≤„WÀ Á‹›‹Î_ ωÏÂWÀ „@÷±ı ›@÷ ±fi≠‰ı ΩHΉ˘. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! “±ı¿˘ûË_ ⁄Ë V›Î_ ≠Ω›ı›”171 ±ı …ı lÏ÷ ÷ıfi˘ …ı ±◊˝ ÷ıfiı …√÷‹Î_ …ı ¿ıÀ·Î¿ ’_ÏÕ÷ »ı ÷◊Î ‰ıÿÎ_÷Ì »ı ÷ı ±ı‹ Á‹…ı »ı …ı. ÷ı‹ L≤ÏÁ_ËÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¿Ëı· ‹_hÎfiÎ Á_ÿ¤˝◊Ì …HÎΛ »ı. ¤√‰Îfi ÷˘ ±E›÷ »ı.” ÷ıfiÌ Ï‰√Ï÷ …ı. ÷˘ ±Î V◊‚ı ¿Ëı·˘ ≠‰ıÂ. I›Îflı ÷ı ±ZÎfl‹Î_◊Ì ’vÊ ≠√À ◊¥ ±Î‰ı »ı. …√÷ fl«Ìfiı ÷ı‹Î_ ±fi≠‰ı ¿›˘˝) ±ı‹ lÏ÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı. “V‰¿Ú÷ωϫhΛ˘ÏfiÊ ω„Lfi‰ Ëı÷÷›Î ÷fl÷‹÷ç¿ÎVV›fi·‰IV‰¿Ú÷Îfi¿ÚÏ÷—”173 ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ »ı …ı. ÷ı E›‰Ìfiı ∞‰-¥rflw’ı ◊Λ fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı‹ …ı‹ ’vÊ˘k΋fi˘ ≠‰ıÂ174 ◊÷˘ √›˘ ÷ı‹ ÷ı‹ V≤„WÀfiÌ ≠T≤ÏkÎ ◊¥. ““±ı lÏ÷fi˘ ±◊˝ ÷˘ ±ı Á‰ı˝ ¿flı »ı ±ı‹ fi◊Ì. Á‰˝T›Î’¿ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi˘ ÁÿΛ ÷‹Î‹ ‰V÷‹Î_ ≠◊‹◊Ì … ≠‰ı »ı. ’ÏflHÎ΋ ’΋Ìfiı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.” ÷ı ±ı ‰Î÷ν ÷˘ ‹Ò¬˝ ˢ› ÷ıfiÎ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı fiı ±‹Îflı ÷˘ ÷‹Îfl˘ ±ÎÂfl˘ »ı ±ıÀ·ı ±ı ‰Î÷fiÌ CÎıÕ ⁄ıÁ÷Ì fi◊Ì. 174. ¤Î√‰÷ — 10/87/19. ““÷ÿˆZÎ÷ ⁄Ë V›Î_ ≠Ω›ı›”” ±Î ’˛‹ÎHÎı »ÎLÿ˘B›˘’ÏfiÊÿ — 6/2/3 ÷◊Î ÷ˆÏkÎflÌ›˘’ÏfiÊÿ — 2/6‹Î_ Ëη ’Îà ‹‚ı »ı.74 ‰«fiÎQ≤÷ [√. lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ Á‹›fiÌ ¿˘¥ ’˛÷‹Î_ ““±ı¿˘ûËo ⁄Ë V›Î_ ≠Ω›ı›”” ±Î ’Îà ËÂı. ’»Ì ÷ı ’vÊ˘k΋ …ı ÷ı ±ZÎfl‹Î_ ≠‰ı ¿flÌfiı ’vÊfiı ωÊı ≠‰ı ¿flı »ı fiı ’vÊw’ı ◊¥fiı ≠¿ÚÏ÷fiı ≠ıflı »ı. fi‰˘ fi◊Ì. “’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfiı ’˘÷ı ¿flÌ ±ı‰Ì …ı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÌ ›˘Ïfi±˘ ÷ı‹fiı ωÊı ¿ÎflHÎ’HÎı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ¿flÌfiı ≠‰ı ¿flÌfiı L›ÒfiÎÏ‘¿¤Î‰ı ≠¿Î ¿flı »ı.41 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ı ‰ıÿV÷Ï÷fiÎ √z‹Î_ ¿è΢ »ı …ı. . ‹ÎÀı ±ı lÏ÷fi˘ …ı ±◊˝ ÷ı ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ÷˘ ›◊Î◊˝ Á‹Ω›. ±fiı ’»Ì ÷ı ≠¿ÚÏ÷’vÊ ◊¿Ì ≠‘Îfi’vÊ ◊›Î_ ±fiı ÷ı ≠‘Îfi’vÊ ◊¿Ì ‹ËkÎk‰ ◊›_ fiı 171. 172. ±ıfi˘ ±◊˝ ÷˘ ⁄Ì∞ flÌ÷ı »ı.≠. 173. …ı◊Ì ≠I›ı¿ ‰V÷‹Î_ ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ’W¿‚ ≠÷ÌÏ÷ …HÎΛ. ±fiı ±‹ı ÷˘ ±ı‹ Á‹∞±ı »Ì±ı …ı. “≠·›¿Î‚fiı ωÊı …ı ±ı¿ ¤√‰Îfi Ë÷Î ÷ı … ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı V≤„WÀ¿Î‚ı172 Á‰ı˝ ∞‰-¥rflw’ı ◊›Î »ı. ±ZÎflÎ÷Ì÷ ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı V≤„WÀ Á‹›fiı ωÊı ±ZÎfl ÁÎ‹Ì º„WÀ ¿flı »ı.

’HÎ ’ÎhÎfiÌ ÷Îfl÷Q›÷αı ¿flÌfiı Á΋◊a‹Î_ ÷Îfl÷Q›’HÎ_ »ı. …ı‹ ÁÒ›˝fiÎ_ Ï¿flH΢fi˘ ’˛¿Î ‘Ò‚fiÎ_ œıŒÎ_ ’fl.≠. . 176. ≥„Lƒ›˘. ±fiı ±ZÎfl fiı ’vÊ-≠¿ÚÏ÷ ±Îzı Á‰ı˝fiı ωÊı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ±_÷›Î˝‹Ìw’ı flèÎÎ »ı. ‰V÷÷αı ÷Îfl÷Q›’HÎ_ fi◊Ì. 177.177 ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı¿ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi »ı ÷ı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ¿flÌfiı ±ı Á‰ı˝fiı ωÊı ≠‰ı 175. ’ÎHÎÌ‹Î_. ±fiı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi …ı ÷ı ±ı Á‰ı˝‹Î_ ¿ÎflHÎ’HÎı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ≠‰ı ¿flÌfiı flèÎÎ »ı. ¤√‰Îfi ⁄‘ı Á‹Îfi’HÎı flèÎΠˢ‰Î »÷Î_ ’ÎhÎfiÎ ÷Îfl÷Q› ’˛‹ÎHÎı ¤√‰Îfi ÿÂν› »ı. ’HÎ …ı‰Î175 ±ZÎfl‹Î_ »ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ’vÊ≠¿ÚÏ÷‹Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ’vÊ≠¿ÚÏ÷‹Î_ »ı ÷ı‰Î ≠‘Îfi’vÊ‹Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ≠‘Îfi’vÊ‹Î_ »ı ÷ı‰Î ‹ËkÎk‰ÎÏÿ¿ «˘‰ÌÁ ÷k‰‹Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î «˘‰ÌÁ ÷k‰‹Î_ »ı ÷ı‰Î ωflÎÀ’vÊ‹Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ωflÎÀ’vÊ‹Î_ »ı ÷ı‰Î ⁄˛õ΋Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ⁄˛õ΋Î_ »ı ÷ı‰Î ‹flÌE›ÎÏÿ¿‹Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ‹flÌE›ÎÏÿ¿‹Î_ »ı ÷ı‰Î ¿U›’‹Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ¿U›’‹Î_ »ı ÷ı‰Î ≥LƒÎÏÿ¿ ÿı‰÷΋Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ≥LƒÎÏÿ¿ ÿı‰÷΋Î_ »ı ÷ı‰Î ‹fiW›‹Î_ fi◊Ì fiı …ı‰Î ‹fiW›‹Î_ »ı ÷ı‰Î ’Â-’ZÎÌ‹Î_ fi◊Ì. ÷ı‹ ±ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi »ı ÷ı …ı ¶Îflı …ıÀ·_ ¿Î›˝ ¿flΉ‰_ ˢ› ÷ıfiı ωÊı ÷ıÀ·Ì Á΋◊a±ı ›@÷ ◊¿Î flËı »ı. ¿Î« ’fl Á‹Îfi ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ÷ı‹Î_ ÁÒ›˝fiÎ_ Ï¿flH΢ ¿ÎflHΤÒ÷ fi◊Ì ’HÎ ’Îh΢fi_ ÷Îfl÷Q› ¿ÎflHΤÒ÷ »ı. ““±„Bfi›˝◊ˆ¿˘ ¤‰fi_ ≠ωWÀ˘”” (¿Ã˘’ÏfiÊÿ — 2/2/9) ≥I›ÎÏÿ lÏ÷±˘‹Î_ ±Î ±◊˝ Ïfiw’HÎ ¿›˘˝ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi …ı ÷ı ÷Îfl÷Q›÷αı Á‰˝‹Î_ ¿ÎflHÎ’HÎı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ¿flÌfiı flèÎÎ »ı. ¤√‰Îfi …ı‰Î ±ZÎfl⁄˛õ ¶ÎflÎ Á΋J›˝ ⁄÷Ήı »ı ÷ı‰_ ’˛¿ÚÏ÷’vÊÎÏÿ¿ ¶ÎflÎ Á΋J›˝ fi◊Ì ⁄÷Ή÷Î.41] ‰«fiÎQ≤÷ 75 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹ËkÎk‰ ◊¿Ì hÎHÎ ≠¿Îflfi˘ ±Ë_¿Îfl ◊›˘ fiı ±Ë_¿Îfl◊Ì ¤Ò÷. …ı‹ ¿ÎWÃfiı176 ωÊı ±„Bfi flè΢ »ı ÷ı ‹˘ÀÎ ¿ÎWËÎ_ ‹˘À˘ ±„Bfi flè΢ »ı fiı ·Î_⁄Î ¿ÎWËÎ_ ·Î_⁄˘ ±„Bfi flè΢ »ı fiı ‰Î_¿Î ¿ÎWËÎ_ ‰Î_¿˘ ±„Bfi flè΢ »ı. ωʛ. ˉı Âw ◊÷Î_ ‰Î@›˘fi˘ ±◊˝ ±ı‹ »ı …ı.√. ±_÷—¿flHÎ ±fiı ÿı‰÷Î ÷ı ◊›Î_ fiı ÷ı ◊¿Ì ωflÎÀ’vÊ ◊›Î fiı ÷ıfiÌ fiÎϤ¿‹‚‹Î_◊Ì ⁄˛õÎ ◊›Î fiı ÷ı ⁄˛õÎ ◊¿Ì ‹flÌE›ÎÏÿ¿ ≠Ω’Ï÷ ◊›Î fiı ÷ı ◊¿Ì ¿U›’ ≠Ω’Ï÷ ◊›Î fiı ÷ı ◊¿Ì ≥LƒÎÏÿ¿ ÿı‰÷Î ◊›Î fiı ÿˆI› ◊›Î ±fiı V◊Ήfl-…_√‹ Á‰ı˝ V≤„WÀ ◊¥. ÷ı‹ ø‹Â— ’Â’ZÎÌ Á‘Ì Á‹…‰_.

33-34” ÷◊Î “ÁΑfi’_«¿‹˚”fiÎ f·˘¿˘‹Î_ ±‹¿ ‰«fi˘ ‹‚ı »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 41–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 42 — ωϑÏfiÊı‘fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 6 »Ãfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎfiÌ ËıÃı ±˘ÀÎ ‹Î◊ı œ˘Ï·›Î μ’fl ±Î◊‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ⁄ı ¿Îfifiı μ’fl ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““Á‰* Á‹ÎMfi˘ÏÊ ÷÷˘ûÏÁ Á‰˝—”” (Á‰˝‹Î_ T›Î’Ìfiı flèÎÎ »˘ ‹ÎÀı ÷‹˘ Á‰˝w’ »˘) ±ı‹ √Ì÷Î(11/40)‹Î_ ’HÎ ¿èÎ_ »ı. ±fiı ÷ı Á¤Îfiı ωÊı ¿˘¥¿ ‰ıÿÎ_÷Ì ⁄˛ÎõH΢ ’HÎ ±Î‰Ìfiı ⁄ıÃÎ Ë÷Î.” ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ¿Ëı »ı ÷ı Â_ Á‹∞fiı ¿Ëı÷Î ËÂı ? ±fiı Á‰ı˝ ‰ıÿÎ_÷ÌfiÎ ±Î«Î›˝ …ı Â_¿flΫΛ˝ ÷ıHÎı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ÏÂW›fiı ÿ_Õ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı lÏ÷fi˘ ±◊˝ Á‹…‰˘. 241”. 179. 180. ““‰ıÿÎ_÷ ÂÎVhÎfiı …ı …ı ¤HÎı »ı ÷◊Î ÁÎ_¤‚ı »ı ÷ı ±ı‹ ¿Ëı »ı …ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ωϑÏfiÊı‘fi_180 178. “¤√‰ÿ˚√Ì÷Î fiı ωWHÎÁËôÎfi΋fi˘ ’Îà ¿fl‰˘ ÷◊ΠωWHÎfi_ ’Ò…fi ¿fl‰_ ±fiı …ıfiı {Î{Î_ «˘‹ÎÁÎ_ ◊›Î_ ˢ› ÷ıfi_ ◊˘ÕÎ_ «˘‹ÎÁÎ_‰Î‚αı ‰_ÿfi ¿fl‰_ ±fiı ÁÎfl˘ ’ωhÎ ⁄˛ÎõHΠˢ› ÷ıfiÎ CÎflfiÌ … ϤZÎÎ ¿fl‰Ì. ‹ÎÀı ¤√‰Îfi ““Á‰˝w’ı ◊Λ »ı”” ±ı‹ ‰ıÿÎÏÿ¿ ¿Ëı »ı. ±fiı ±ı¿ ⁄˛õ … Á¤fl ¤›˘˝ »ı ÷ı ÁI› »ı.≠. . √ı›_ √Ì÷Îfi΋-ÁËô΋˚ – K›ı›_ lÌ’Ï÷w’‹…ô΋˚ – fiı›_ ÁF…fiÁ_√ı Ï«k΋˚ – “«’˝À’_…Ïfl¿ÎV÷˘hÎ-13”.42 ‰«fiÎQ≤÷ ¿flÌfiı flèÎÎ »ı. ±ÁI›w’ ˢ‰Î◊Ì ’΂‰Î ›˘B› fi◊Ì. “Á_L›ÎÁ‘‹˝’©Ï÷ — M≤. ÷ıfiı Ωı¥fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.178 ’HÎ ∞‰-¥rfl’HÎÎfiı ’˘÷ı ’΋Ìfiı ⁄Ëw’ı fi◊Ì ◊›Î. ¿‹_Õ‚ ‘ÎflHÎ ¿flÎT›Î_ ±fiı ±ı‹ ¿èÎ_ …ı. “ωϑÏfiÊı‘ ÷˘ Ï‹J›Î179 »ı ±fiı ωϑÏfiÊı‘ı ¿flÌfiı ’‹Î› ±ı‰Î_ …ı V‰√˝ fiı fifl¿ ÷ı ’HÎ Ï‹J›Î »ı ±fiı ÷ıfiı ’΋fiÎfl˘ …ı ÏÂW› ÷ı ’HÎ Ï‹J›Î »ı ±fiı √v ’HÎ Ï‹J›Î »ı. “›Ï÷‘‹˝ÏfiHν› — M≤.76 [√.

“±ı¿·_ …‚ … »ı ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ fi◊Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √.” ±ı ºWÀÎ_÷fi_ ÏÁ©Î_÷ ±ı »ı …ı. ±fiı …ıÀ·Î I›Î√Ì ’fl‹Ë_Á ◊›Î ÷ı Á‰ı˝fiı ωÊı 181. I›Îflı ÷ı ‰ËÎHÎfiı ωÊı ⁄ıÃÎ ±ı‰Î …ı ’vÊ ÷ı ±ı‹ ¿Ëı …ı. ±ı‰Î …ı ±Î …√÷fiı ωÊı iÎÎfifiÎ ¿◊fiÎflÎ »ı ÷ıfiı ÷˘ ‹Ëα‘‹ ΩHΉΠfiı fi΄V÷¿ ΩHΉÎ. «’˝À’_…Ïfl¿ÎV÷˘hÎ-13.42] ‰«fiÎQ≤÷ 77 ≠Ï÷’Îÿfi ¿›Ù ÷ı Â_ ±ıfiı ›◊Î◊˝ iÎÎfi fiËŸ ˢ› ? ±fiı …ı Ë‹HÎÎ_fiÎ iÎÎfiÌ ◊›Î ÷ı‹HÎı ωϑÏfiÊı‘fiı ¬˘ÀÎ ¿flÌ fiÎ_A›Î ÷ı Â_ Â_¿flΫΛ˝ ¿fl÷Î_ ±ı ‹˘ÀÎ ◊›Î ? ‹ÎÀı ±ı ÷˘ ±ı‹ …HÎΛ »ı …ı.≠. ¥rfl ±fiı ‹Î›Î ±ı ±ÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ÷ı Ï‹J›Î »ı. ±fiı ‰‚Ì ±ı‹ ¿Ëı »ı …ı. . “iÎÎfiÌ ÷˘ √‹ı ÷ı‰_ ’Î’ ¿flı ÷˘ ’HÎ ¿Î_¥ ±Õ÷_ fi◊Ì. ±fiı ωϑÏfiÊı‘ ÂÎVh΋Î_ ¬˘ÀÎ ¿èÎÎ »ı ÷ı ÷˘ ±ı‹ ¿èÎÎ »ı ó …ı‹ ¿˘¥ ‹˘À<_ ‰ËÎHΠˢ› ±fiı ÷ı ‰ËÎHÎ ‹ËÎÁ‹ƒfiı ωÊı ±ı¿ ‰Ê˝ Á‘Ì «ÎS›_ Ω› »ı ÷ıfiı ±Î√·˘ ¿Î_Ã˘ ’HÎ ÿıA›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ’λ·˘ ¿Î_Ã˘ ’HÎ ÿıA›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ÷ı ⁄ı ¿Î_ÃÎ μ’fl …ı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’‰˝÷ ÷ı ’HÎ ÿıA›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ ÷˘ {ÎÕ‰Î_ ÷◊Î ‹fiW› ÷ı ÷˘ @›Î_◊Ì ÿıA›Î‹Î_ ±Î‰ı ? ±fiı F›Î_ ÿı¬ı I›Î_ ±ı¿·_ …‚ … ÿı¬Î› ’HÎ …‚ ωfiÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±Î¿Îfl ÿıA›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ¨«_ …\±ı ÷˘ ‹˘ÀÌ ‹˘ÀÌ Á‹ƒfiÌ ·Ëı›Ù ∂Ã÷Ì Ë˘› ‹ÎÀı ¨«_ ’HÎ …‚ … …HÎΛ.” ±fiı ÷ıfiÎ_ ‰«fi ÂÎVh΋Î_ ·¬ÎHÎÎ_ ˢ› ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ’˘÷Îfiı ÷˘ ±ı‰Ì „V◊Ï÷ fi ◊¥ ˢ› ÷˘ ’HΠωϑÏfiÊı‘fiı ¬˘ÀÎ ¿Ëı »ı. ±fiı VhÎÌfiÌ ÂlÒÊÎ ¿flı fiı »˘¿flÎ_fiÌ ÂlÒÊÎ ¿flı ±fiı …ıÀ·˘ Á_ÁÎflfi˘ T›‰ËÎfl ˢ› ÷ı Á‰ı˝fiı ÷˘ ÁΫ˘ ΩHÎÌfiı ÁΉ‘Îfi ◊¥fiı ¿flı »ı ±fiı ÂÎVhÎı ≠Ï÷’Îÿfi ¿›Î˝ ±ı‰Î …ı ωϑÏfiÊı‘ ÷ıfiı ¬˘ÀÎ ¿Ëı »ı.” ÷ı ‹Ò¬˝’HÎ΋Î_◊Ì ¿Ëı »ı. ±fiı ±Î…fiÎ …ı iÎÎfiÌ ◊›Î ÷ı ÷˘ Á‰ı˝fiı ¬˘ÀÎ_ ¿flÌ fiÎ_¬ı »ı. …ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı Á‰ı˝ ÿı‰÷Î ÁI› ¤ÎÁı. ±ı‰˘ ±Î› ΩHÎÌfiı Â_¿flΫΛı˝ Á‰ı˝ ÿı‰÷ÎfiÎ_ V÷˘hÎ ¿›ÎÙ »ı. …ıfiı ⁄˛õV‰w’fiı ωÊı Ïfiω˝¿S’ „V◊Ï÷ ◊¥ ˢ› ÷ı ±ı‹ ⁄˘·ı …ı. ±fiı Â_¿flΫΛı˝ ÷˘ ∞‰fiΠˈ›Î‹Î_ fi΄V÷¿’HÎ_ ±Î‰Ì Ω› ÷ıfiÌ ⁄Ì¿ı ¿flÌfiı “¤… √˘Ï‰Lÿ_ ¤… √˘Ï‰Lÿ_ √˘Ï‰Lÿ_ ¤… ‹Òœ‹÷ı !”181 ±ı ±ÎÏÿ¿ CÎHÎÎ_¿ ωWHÎfiÎ_ V÷˘hÎ ¿›ÎÙ »ı ÷◊Πω∞ ÷◊Î √HÎ’Ï÷ ÷◊Î ÁÒ›˝ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı CÎHÎο ÿı‰÷Î ÷ıfiÎ_ V÷˘hÎ ¿›ÎÙ »ı. ±ı ÷˘ ¿ı‰‚ ‹Ò¬Î˝¥‹Î_◊Ì ⁄˘·ı »ı. “±ı¿ ⁄˛õ … »ı ±fiı ÷ı ωfiÎ ⁄Ì…\_ …ı ∞‰.

42 …Õ¤fl÷ lıWà »ı ±fiı …ıÀ·Î_ ’flÎH΋ÎhÎ ÷◊Î ‰ıÿÎ_÷fiÎ √˛_◊ ÷ı Á‰ı˝fiı ωÊı …Õ¤fl÷fiÌ ‰Î÷ν ·¬ÎHÎÌ »ı. ‹ÎÀı √‹ı ÷ı‰Î ‹˘ÀΠˢ› ÷ıfi_ ’HÎ ¿<Á_√ı ¿flÌfiı ÷˘ ¤Ò_Õ<_ … ◊Λ »ı ±fiı √‹ı ÷ı‰˘ ’Î’Ì ∞‰ ˢ› fiı ÷ı Ωı ÁI›V‰w’ ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ıfi˘ ≠Á_√ ¿flı ÷˘ ’fl‹ ’ωhÎ ◊¥fiı ±¤›’ÿfiı ’΋ı. ÷ı‹fiı ÷˘ C΢fl fifl¿fiÌ ≠΄M÷ 182. fiı ’˘÷ı √HÎÎ÷Ì÷ ◊¥fiı Ïfi√˝HÎ ±ı‰_ …ı ¤√‰Îfifi_ ±ZÎfl‘΋ ÷ıfiı ’ÎÏ‹›˘.≠. “Á‰˝hÎ ⁄˛õ Á¤fl ¤›˘˝ »ı.183 ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı »ı …ı. ±fiı Ωı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ’˘÷ı √HÎÎ÷Ì÷ fi ˢ÷ ÷˘ ±ıfiÎ_ ¤@÷ …ı √˘’̱˘ ÷ı √HÎÎ÷Ì÷’HÎÎfiı fi ’΋÷ ±fiı Ωı √HÎÎ÷Ì÷ ’ÿfiı ’ÎÏ‹›˘ ÷˘ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi √HÎÎ÷Ì÷ ¿ˆ‰S› ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ … »ı. ±Î ¤Î√‰÷fiÎ f·˘¿fiı ±fiÁÎflı √˘’̱˘. ““‹I¿Î‹Î fl‹HÎ_ Ωfl‹V‰w’ωÿ˘û⁄·Î— – ⁄˛õ ‹Î_ ’fl‹_ ≠Î’— Á_√ÎE»÷ÁËôΗ ––”” ±◊˝ — ‹ÎflÌ … ¿Î‹fiÎ ¿flfiÎflÌ. . ÷ıfiı ÿ›Î±ı ¿flÌfiı ’HÎ Ωı Q≤√ Á_√Î◊ı ≠ÌÏ÷ ◊¥ ÷˘ ÷ıfi˘ ÿ˘Ê ·ÎB›˘ fiı ’˘÷Îfiı Q≤√fi˘ …L‹ ·ı‰˘ ’Õu˘ ±fiı Q≤√fiÎ Áfl¬Î «Îfl ’√ fiı ÀÒ_¿Ì ’Ò_»ÕÌ fiı ‹Î◊ı fiÎfiÌ ÏÂ_√Õ̱˘ ±ı‰˘ ±Î¿Îfl ’˘÷Îfiı ≠ÎM÷ ◊›˘. ÷ı ‹fiı ’ÎÏ‹›˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 78 ‰«fiÎQ≤÷ [√. √˘·˘¿‘΋‹Î_ ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎfiı ’Î‹Ì Ë÷Ì ÷ı‹ ±◊˝ Á‹…‰˘. ¤Î√‰÷ — 5/7-12. (¤Î√‰÷ — 11/12/13). ÷˘ ÷ı Á_√Î◊ı √˘’̱˘±ı ΩHÎı-±ΩHÎı ≠ÌÏ÷ ¿flÌ ÷˘ ’HÎ ÷ı √˘’̱˘ √HÎÎ÷Ì÷ ◊≥›˘. ‹ÎflÎ V‰w’fiı …ı‹ »ı ÷ı‹ fi ΩHÎfiÎflÌ ’HÎ √˘’̱˘.182 ±ı‰Î ‹˘ÀÎ …ı …Õ¤fl÷ ÷ı ’Ò‰˝…L‹‹Î_ ∑ʤÿı‰ ¤√‰ÎfifiÎ ’hÎ Ë÷Î ±fiı flÎF›fi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ‰fi‹Î_ √›Î Ë÷Î. ‹ÎflÌ ÁÎ◊ıfiÎ Ëı÷◊Ì ’fl‹ ⁄˛õ ±ı‰˘ …ı Ë_. ±fiı ¤fl÷∞±ı ÿ›Î±ı ¿flÌfiı Q≤√·Î‹Î_ ≠ÌÏ÷ ¿flÌ ÷˘ ’˘÷ı Q≤√·_ ◊›Î. 183. ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı Ωfl¤Î‰◊Ì fl‹HÎ ¿flfiÎflÌ.” I›Îflı …ı‹ √˘’̱˘±ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ¿flÌ ÷ı‹ … Á‰ı˝ VhÎ̱˘ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‘HÎÌfiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ¿flı »ı ÷◊Î Á‰ı˝ ’vÊ ’˘÷ÎfiÌ VhÎ̱˘fiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ¿flı »ı ÷˘ ’HÎ ÷ı‹fiı √˘’̱˘fiÎ …ı‰Ì ≠΄M÷ ◊÷Ì fi◊Ì. lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ’˘÷ı ÁÎZÎÎ÷˚ ’vÊ˘k΋ √HÎÎ÷Ì÷ ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ Ë÷Î. ±fiı ‰ıÿÎ_÷Ì ¿Ëı »ı …ı. ±fiı ’fl‹ÎI‹Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ıfiÌ Á_√Î◊ı ‰˛…fiÌ √˘’̱˘±ı ¿Î‹⁄Ï©±ı ¿flÌfiı ≠ÌÏ÷ ¿flÌ ÷˘ ’HÎ Á‰ı˝ ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Îfiı ÷flÌ √≥›˘.

lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ ’flÎH΋Î_ ¿èÎ_ »ı …ı. ÷ı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷ »ı ÷ıfiı ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ fi◊Ì ≥E»÷˘ fiı ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Îfiı ≥E»ı »ı. ÷ı ±ı ¤@÷ «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷fiı ÂÎ ÁÎv fi◊Ì ≥E»÷˘ ? ±ı ≠ë »ı. ÷ı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… Á‰ı˝ ¤@÷…fi μ’fl ¿vHÎÎfiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Á‰˝ Á΋_ Ωı¥fiı ⁄˘S›Î …ı.43] ‰«fiÎQ≤÷ 79 ◊Λ »ı. …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ◊¥fiı ±ı «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷fiÌ ≥E»Î flάı ÷˘ ÷ı Á¿Î‹ ¤@÷ ¿Ëı‰Î› ±fiı …ı ±ı «÷‘ν ‹„@÷fiı fi ≥E»ı fiı ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Îfiı … ≥E»ı ÷ı ÏfiW¿Î‹ ¤@÷ ¿Ëı‰Î›. ÷ıfi˘ μkÎfl …ıfiı …ı‰˘ ±Î‰Õı ÷ı‰˘ ÷ı ¿fl˘. ““±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ±‹ı ¿fḻı »Ì±ı …ı.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı ’˘÷Îfiı μ÷Îflı ’‘Λν. I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı …ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 42–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 43 — «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 7 ÁÎ÷‹fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ÁÎ_…fiı Á‹ı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ’ÎCÎfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ÷˘flÎ ·À¿÷Î Ë÷Î fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î fiı ⁄ı ¿Îfifiı μ’fl ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ¬˘V›Î Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.”” ’»Ì Á‰ı˝ ’fl‹Ë_Á μkÎfl ¿fl‰Î ·ÎB›Î ’HÎ μkÎfl ◊›˘ fiËŸ.” ÷ı «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷ ÷ı Â_ ? ÷˘ ±ı¿ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ·˘¿‹Î_ flËı‰_ ±fiı ⁄Ì…\_ ¤√‰Îfifiı Á‹Ì’ı flËı‰_ ±fiı hÎÌ…\_ ¤√‰ÎfifiÎ Áfl¬_ w’ ’΋‰_ ±fiı «˘◊_ ¤√‰ÎfifiÎ Áfl¬_ ±ˆr›˝ ’΋‰_. ““Á‰ı˝ ÁÎ_¤‚˘.√. “¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷fiı fi◊Ì ≥E»÷Î. ‹ÎÀı …ı ωϑÏfiÊı‘ »ı ÷ı ÁΫΠ»ı ’HÎ ¬˘ÀÎ fi◊Ì ±fiı …ı ±ı ωϑÏfiÊı‘fiı ¬˘ÀÎ ¿flı »ı ÷ı ÷˘ fiÎfl¿Ì ◊Λ »ı.≠. “…ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷fiı fi◊Ì ≥E»÷Î. .” ±fiı ⁄ÌΩ ’HÎ …ı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ‹˘ÀÎ ¤@÷ »ı ÷ı ±ı‹ ¿Ëı »ı …ı.

÷ıfiÎ_ fi΋ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ˢ‰Î »÷Î_ ÷ı ‰V÷÷— ±ı¿ … »ı. 39. 51).‹. ⁄˛õw’ (‰«. ÷ı◊Ì ¤@÷ fi ≥E»ı ÷ı V‰Î¤Îω¿ »ı. ÷‹Î‹ fi΋˘ ⁄˛õw’ ◊¥ ’fl⁄˛õ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎfiÌ Áı‰Îw’ ‹„@÷fiÎ_ ’›Î˝› … ⁄fiÌ Ω› »ı. ·˘. 7). lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ‹„@÷fiı ’΋ı· ‹@÷fiı ωω‘ Á_iÎÎ ’HÎ ±Î’Ì »ı. ‰‚Ì. 65). 40).” (‰«.‹. 40) ±Î ⁄‘Î_ ‰«fi˘ ¶ÎflÎ ±ZÎfl⁄˛õw’ ◊¥fiı ’fl⁄˛õfiÌ ¤„@÷ ¿fl‰Ì ÷ıfiı … lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹„@÷ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿ÎflÌ »ı. ·˘. √. μk΋ Ïfiω˝¿S’ Ïfi盉΂˘ (‰«. ⁄˛õ„V◊Ï÷ ’΋ı· ±ÎI‹ÿÂa ÁΑ (‰«. √. ±ÎI‹ÁkÎΉ΂˘ (‰«.’˛. …ı‹ ¿ı. 7). ‰V÷÷αı ±ÎI›_Ï÷¿ ‹„@÷‹Î_ ±Î‰Î «Îfl ¤ıÿ˘ »ı … fiËŸ. √. 12).” (‰«. Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘‰Î‚˘ (‰«. ±ÎI‹ÏfiWÃÎfiÌ ±Ï÷ μk΋ ÿÂÎ (‰«.‹. iÎÎfifiÌ „V◊Ï÷‰Î‚˘ (‰«. √. ÷˘ ÁÎ_ÁÎÏfl¿ Œ‚fiı fi √˛ËHÎ ¿flı ÷ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ? (¤Î√‰÷ — 3/29/13). . ’˛. ±Î ’˛¿Îflı ⁄˛õw’ ◊¥fiı ’fl⁄˛õfiÌ Áı‰Î ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÎ fi΋◊Ì ÂÎVh΋Î_ ‹„@÷ ÷flÌ¿ı …HÎÎ‰Ì Ë˘› ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ‹ÎL› »ı. ¿Î. 185. 21) à “±ZÎfl⁄˛õfiÎ ÁΑQ›˝’HÎÎfiı ’΋Ìfiı ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı … Ïfi‹Bfi flËı÷˘ ˢ› ÷ıfiı Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. 62) ‰√ıflı. lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ÎI›_Ï÷¿ ‹„@÷fi_ ·ZÎHÎ ‰Îfl_‰Îfl Á‹ΩT›_ »ı ¿ı ó à ““÷hÎ ⁄˛õÎI‹fiÎ ¿ÚWHÎÁı‰Î ‹„@÷ç √Q›÷΋˚”” (ÏÂZÎÎ’hÎÌ — 121) à “±ı ±ZÎfl‘΋fiı ’ÎQ›˘ …ı ¤@÷. ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ¤„@÷ …ı‹Î_ fi ˢ› ÷ıfiı ‹„@÷ ÂOÿ◊Ì ¿Ëı÷Πˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ı ±ÎI›_Ï÷¿ ‹„@÷ fi … ¿Ëı‰Î›.’˛. ÷ı ’HÎ ±ZÎflfiÎ ÁΑQ›˝’HÎÎfiı ’΋ı »ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ±¬_Õ Áı‰Î‹Î_ flËı »ı. ±◊˝ — ‹ÎflÌ Áı‰Î ωfiÎ ¤@÷ı ≥E»Î fi ¿flÌ Ë˘› »÷Î_ ‹ıÓ ±Î’ı·Ì Áη˘@›ÎÏÿ ‹„@÷fiı ’HÎ Ïfi√˝HÎ ¤„@÷‰Î‚Î ¤@÷˘ √˛ËHÎ ¿fl÷Î fi◊Ì.Á΄WÀ˝Á΋ÌM›ÁÎwM›ˆ¿I‰‹M›÷ – ÿÌ›‹Îfi_ fi B≤Ë˚H΄L÷ ωfiÎ ‹IÁı‰fi_ …fiΗ ––”185 184.’˛. ±◊˝ — ‹ÎflÌ Áı‰Î ¿fl‰Î◊Ì ≠ÎM÷ ◊÷Ì ±ı‰Ì Áη˘@›ÎÏÿ «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‹„@÷fiı ‹ÎflÌ Áı‰Î◊Ì … ’ÒHν ±ı‰Î ÏfiW¿Î‹ ¤@÷˘ ≥E»÷Î fi◊Ì. √. ÷˘ ¿Î‚ı ¿flÌfiı …ıfi˘ fiΠ»ı ±ı‰Î ≥LƒÎÏÿ ÿı‰÷α˘fiÎ_ ±ˆr›˝fiı fi ≥E»ı ±ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ? (¤Î√‰÷ — 9/4/67).80 ‰«fiÎQ≤÷ [√. √. ÏÁ©ÿÂΉ΂˘ (‰«. 24).≠.43 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH “‹IÁı‰›Î ≠÷Ì÷_ « Áη˘@›ÎÏÿ-«÷WÀ›‹˚ – fiıE»„L÷ Áı‰›Î ’ÒHÎν— ¿<÷˘ûL›I¿Î·Ï‰M·÷‹˚ ––184 Áη˘@› .

”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 43–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 44 — ⁄‚⁄‚÷Î Õ΋fi_. ±fiı …ı Á¿Î‹ ¤@÷ »ı ÷ıfiı ±◊ν◊a ¿è΢ »ı. “±◊˘ ω¤Òg÷ ‹‹ ‹Î›ÎωfiV÷΋ˆr›˝‹WÀÎ_√‹fi≠T≤k΋˚ – Ïl›_ ¤Î√‰÷Ÿ ‰ÎVM≤Ë›„L÷ ¤ƒÎ_ ’flV› ‹ı ÷ıûUfi‰÷ı ÷ ·˘¿ı ––”186 ±fiı ±ı ÏfiW¿Î‹ ¤@÷fiı … √Ì÷΋Î_ ¤√‰Îfiı iÎÎfiÌ ¿è΢ »ı. ±◊˝ — ±Ï«˝flÎÏÿ ‹Î√ı˝ …‰Îfi˘ ±Îfl_¤ ◊›Î ’»Ì ›˘√‹Î›Îfi˘ V‰Î‹Ì ±ı‰˘ Ë_ ÷ı ‹ÎflÌ ≠ÏÁ© ±ı‰Ì ω¤ÒÏ÷ (⁄˛õÎfiÎ ·˘¿ ’›*÷fiÌ Á_’ÏkÎ) ÷◊Î ¤„@÷›˘√◊Ì ≠ÎM÷ ◊÷_ ±ÏH΋ÎÏÿ ±Îà ≠¿Îflfi_ ±ˆr›˝ ÷◊Î ‹_√‚w’ ±ı‰Ì ¤Î√‰÷ÌlÌ(‰ˆ¿<_ÃÎÏÿ ÏÿT›·˘¿‹Î_ flËı·Ì Á_’ÏkÎ)fiı ‹ÎflÎ ÏfiW¿Î‹ ¤@÷˘ ≥E»÷Î fi◊Ì. ±fiı ±ı‰Î …ı ÏfiW¿Î‹ ¤@÷ ÷ı‹fiı ¤√‰Îfi ’˘÷ÎfiÌ Áı‰Î‹Î_ flάı »ı. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Î ωfiÎ ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ fi ≥E»‰_ ±fiı ≥E»ı ÷˘ ±ı‹Î_ ±ıÀ·Ì ¿ÎE›’ ¿Ëı‰Î›. ±fiı Ωı ¿ÎE›’ ˢ› ÷˘ ÏfiW¿Î‹ ±ı‰Î …ı ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ÷ıfi˘ Á‹Î√‹ ¿flÌfiı ±ı ¿ÎE›’fiı À΂‰Ì. . ±fiı ±ı ¤@÷ fi◊Ì ≥E»÷Î ÷˘ ’HÎ ⁄‚ÎI¿Îflı ¤√‰Îfi ±ıfiı ’˘÷ÎfiÎ_ ±ˆr›˝-Á¬fiı ’‹ÎÕı »ı.√. ±ıÀ·ı ¤Î√‰÷ÌlÌfiı ≥E»÷Î fi◊Ì.≠. Õ√·Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 8 ±ÎËfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı ±˘ÀÎ ‹K›ı œ˘Ï·›Î μ’fl ±Î◊‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ÷ı ’ÎCÎfiı ±ı¿ ±Î_Àı ¿flÌfiı ⁄˘¿ÎfiÌ ‰Î‚Ì Ë÷Ì fiı ÷ı ’ÎCÎ μ’fl ‘˘‚Î_ ’W’fi˘ ËÎfl ωflÎ…‹Îfi Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ 186. ÷ı ¿Ï’·ÿı‰ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı …ı. “¤Î√‰÷ÌlÌ” ±Î ’ÿ ºWÀÎ_÷ ‹ÎÀı »ı. ÷˘ ‹Î›Î-ω¤ÒI›ÎÏÿ¿fiı fi ≥E»ı ±ı‹Î_ ¿Ëı‰_ … Â_ ? (¤Î√‰÷ — 3/25/37). …ı ¤√‰ÎfifiÎ ÏfiW¿Î‹ ¤@÷ »ı ÷ı Áı‰Î …ı ¤√‰ÎfifiÌ ’Ïfl«›Î˝ ¿fl‰Ì ÷ı Ωı ±ı «÷‘ν ‹„@÷‹Î_ fi ˢ› ÷˘ ±ıfiı ≥E»ı … fiËŸ fiı ±ı¿ Áı‰Îfiı … ≥E»ı »ı. ÷˘ ’HÎ Á‰˝◊Ì ’fl ±ı‰˘ …ı Ë_ ÷ı ‹ÎflÎ ‘΋‹Î_ ÷ıfiı ÷ı±˘ ’΋ı »ı.44] ‰«fiÎQ≤÷ 81 ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı »ı …ı.

÷ı‰˘ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩı CÎÎÀ ◊Λ ÷ı ‰Á‹˘ ·Î√ı. ±fiı VfiıË ÷˘ ±ıfi_ fi΋ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÿıË ±fiı ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ìfiı ωÊı ±Ë_‹‹I‰’HÎÎfiÎ CÎÎÀ ◊Λ »ı ÷ı ¿ı‹ À‚ı ?”” 187. .”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ·ZÎHÎ. ≠ÌÏ÷’Ò‰˝¿. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±ı ÷˘ ‰ˆflÎB›fi_ w’ »ı.”” ’»Ì √΋ ‰Á˘fiΠω≠ ‰Î·Î ‘˛‰ ÷ıHÎı ≠ë ’Ò»u_ …ı. 188. 189. ““±ı‰Ì ºœ ≠ÌÏ÷ ¤√‰Îfifiı ωÊı ◊Λ ÷ıfi_ Â_ ÁΑfi »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.” ±ıfi_ fi΋ VfiıË ¿Ë̱ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 82 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı Á‰ı˝ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ xÿ›‹Î_ ÷’ÎÁÌ …\±˘ ÷˘ …ıfiı …ı‰Ì ≠ÌÏ÷ ËÂı ÷ıfiı ÷ı‰Ì …HÎÎ¥ ±Î‰Âı.44 Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ıfiı ‰÷˝÷_ ˢ› ÷ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ »ı ±ı‹ ΩHΉ_. “¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÌ188 ±¬_Õ VQ≤Ï÷ flËı. ““÷‹fiı ÷˘ VfiıËfiÌ Ïÿ … …ÕÌ fiËŸ ±fiı ÷‹ı …ı Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õ◊Ì Ïfi—VM≤Ë flËı‰_ ÷ıfiı VfiıË ¿è΢ ±ı VfiıËfi_ w’ fiËŸ. ÷ı ‹ÎÀı ¤√‰Îfifiı ωÊı ºœ ≠ÌÏ÷ ◊÷Ì fi◊Ì.”” I›Îflı Á˘‹·˘ ¬Î«fl ⁄˘S›Î …ı. ωʋ ÿı¿΂ ‰√ıflıfiÎ ›˘√ı. ±fiı …ı ¤@÷fiı ’Ïfl’ÒHν ¤√‰Îfifiı ωÊı VfiıË Ë˘› ÷ıfiı ±ı¿ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩı Á_¿S’ … fi ◊Λ ±fiı …ıÀ·˘ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩı CÎÎÀ ◊Λ »ı ÷ıÀ·˘ ÷ıfiÎ VfiıË‹Î_ Œıfl »ı. ““±ı‰˘ ≠Á_√ ÷˘ ±Ï÷Âı ¿fḻı »Ì±ı ’HÎ ±ı‰Ì ºœ ≠ÌÏ÷ ¿ı‹ ◊÷Ì fi◊Ì ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““ÁI’vÊfi˘ …ı ≠Á_√ ±ı … ’fl‹ırflfiı ωÊı ºœ ≠ÌÏ÷ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±fiı …ıfiı ’Ïfl’ÒHν ¤√‰Îfi‹Î_ VfiıË Ë˘› fiı ÷ıfiı Ωı ΩHÎı-±ΩHÎı189 ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ ⁄ÌΩı ¿Î_¥¿ CÎÎÀ ◊Λ ÷˘ …ı‹ ’_«ÎQ≤÷ ¤˘…fi …‹÷˘ ˢ› ÷ı‹Î_ ¿˘¥¿ ¿Î_¿flÎ ÷◊Î ‘ÒÕufi˘ ¬˘⁄˘ ¤flÌfiı fiÎ_¬ı fiı …ı‰_ ‰Á‹_ ·Î√ı ±◊‰Î ¿’΂‹Î_ ⁄‚⁄‚÷˘ Õ΋ ÿı fiı ÷ı …ı‰˘ ‰Á‹˘ ·Î√ı.≠. ““≠Á_√ ÷˘ ¿fl˘ »˘ ’HÎ ±‘˘˝ ±‹Îfl˘ ≠Á_√ ¿fl˘ »˘ fiı ±‘˘˝ …√÷fi˘ ≠Á_√ ¿fl˘ »˘. ““¤√‰Îfifiı ωÊı VfiıË Ë˘› ÷ıfi_ Â_ w’187 »ı ?”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı VfiıËfi_ w’ ¿fl‰Î ‹Î_Õu_ ’HÎ Á‹Î‘Îfi fi ◊›_.

÷ı ‰Î÷ Áfl‚÷Î◊Ì Á‹Ω› ÷ı ‹ÎÀı ºWÀÎ_÷ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰ı »ı. 190. 190““±ı ÷˘ ±ı ∞‰fiı ω’flÌ÷ ¤Î‰fiÎ ◊¥ »ı …ı. ÿıË ±fiı ±ÎI‹Î ⁄_fiı ÷tfi …\ÿÎ »ı ÷ı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ·˙Ï¿¿ ºWÀÎ_÷ ±Î’ı »ı. ±ıÀ·ı ÁI’vÊfiÎ ≠Á_√◊Ì ÿıË ±fiı ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ M≤◊¿˚ M≤◊¿˚ Á‹Ω›Î ’»Ì Ï«ƒÒ’ ±ÎI‹Î‹Î_ ±Ë_÷Î ºœ ◊Λ »ı. ÷ı ÿıËfiı ωÊı ’˘÷Î’HÎ_ ‹Îfiı ±fiı ÷ı ÿıËfiÎ_ ‹Î⁄Î’fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Î⁄Î’ ‹Îfiı ÷ı ‹Ò¬˝ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÷ıfiı ’Â …ı‰˘ ΩHΉ˘. Õ√·˘ ÷ı Ë_ »\_ ±fiı.44] ‰«fiÎQ≤÷ 83 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ⁄Ì…\_ Á‰ı˝ ◊Λ ’HÎ ±ı‰Ì ÁΑ÷Î ±Î‰‰Ì ÷˘ CÎHÎÌ ¿ÃHÎ »ı. ±fiı «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷‹Î_ …ı ’˘÷ÎfiÌ ‹Î-⁄˘fi. 192“ÿfl∞ ÷ı ‹Îfl˘ ⁄Î’ »ı fiı ÿfl…HÎ ÷ı ‹ÎflÌ ‹Î »ı”. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ÿıËfiı ’˘÷Îfi_ w’ ‹Îfiı »ı I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ Á‰ı˝ Á‹…HÎ T≤◊Î »ı ±fiı F›Î_ Á‘Ì ‰Hνfi_ ¿ı ±Îl‹fi_ ‹Îfi ·¥fiı Œflı »ı I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ωÊı ÁΑ’HÎ_ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ’»Ì Á‰ı˝ ±Ë_-‹‹÷ÎfiÎ CÎÎÀfi˘ ÷I¿Î‚ ·› ◊Λ »ı. ÷ı◊Ì ÿıË‹Î_ ±ÎI‹Î’HÎÎfi_ ±Ï¤‹Îfi fiΠ◊Λ »ı. I›Îflı ÷ı ±ı‹ ‹Îfiı …ı. ÿÌ¿fḻ˘ ±fiı VhÎ̱˘ »ı ÷ı ’Ï÷‰˛÷Îfi˘ ‘‹˝ ±ı¿ı ’΂÷Ì fi◊Ì. ±fiı ±ı‰˘ ÁΑ ÷˘ Ë_ »\_ …ı. ±ÎÀ·˘ ÁÎZÎÎ÷˚ μkÎfl »ı. ±«ı÷fi ÿıË ±fiı «ı÷fi ±ÎI‹Îfi˘ ›◊Î◊˝ ω‰ı¿ ◊‰Î◊Ì ±Ë_-‹‹÷Î À‚ı »ı. ‹ÎÀı ÿıË fiı ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ìfiı ωÊı ±Ë_‹‹I‰fi˘ I›Î√ ¿flÌfiı fiı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ⁄˛õw’ ‹ÎfiÌfiı fiı Á‰˝ ‰ÎÁfiÎfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı V‰‘‹˝‹Î_ flè΢ ◊¿˘ …ı ¤√‰Îfifiı ¤…ı »ı ÷ı ÁΑ ¿Ëı‰Î› »ı. ±Ï¤‹Îfi fiΠ◊‰Î◊Ì VhÎÌ. ±ı‹ …ı ‹Îfiı ÷ı ‹Ò¬˝ ¿Ëı‰Î›. 192. ’hÎ ±fiı ‘fiÎÏÿ¿ ÿˆÏË¿ ’ÿÎ◊˘˝‹Î_ …ı ‹‹÷Î ÷ıfi˘ fiΠ◊Λ »ı. ‹ÎÀı …ı ±ı‰Î Á√’HÎfiı ÁΫ_ ‹Îfiı »ı ÷ıfiı ±Ë_‹‹I‰fiÎ CÎÎÀ ¿ı‹ À‚Âı ? ±fiı ±Î‰Ì flÌ÷fiÌ Á‹…HΠωfiÎ …L‹¤ÒÏ‹fiÌ …ı ÿı‰ÎÁfiÎ ÷ı À‚‰Ì CÎHÎÌ ¿ÃHÎ »ı.√. ÷ı‹ ±Î ∞‰fiı ±Î ÿıËw’ …ı Õ√·˘ ÷ı @›Îflı¿ ÷˘ ⁄˛ÎõHÎ fiı ⁄˛ÎõHÎÌ ◊¿Ì μI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ fiÌ« ΩÏ÷‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊Λ »ı ÷◊Î «˘flÎÂÌ ·Î¬ ΩÏ÷ ◊¿Ì ÿıË μI’Lfi ◊Λ »ı. “’˘÷Îfiı ÿıË◊Ì M≤◊¿˚ …ı ∞‰ÎI‹Î ÷ı w’ı fi◊Ì ‹Îfi÷˘ fiı ÿıËw’ı ‹Îfiı »ı. ±fiı …ıfiı ±ı‰_ ÁΑ’HÎ_ ±ÎT›_ ÷ıfiı fiı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifiı ¿Î_¥ »ıÀ<_ flËı÷_ fi◊Ì. .≠.” ±fiı ±ı ∞‰ÎI‹Îfiı ωÊı ÿıË ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰‚B›˘ »ı ? ÷˘ …ı‹191 ¿˘¥¿ ’vÊ Ë˘› ÷ıHÎı ÿfl∞fiı CÎıfl …¥fiı Õ√·˘ ÏÁ‰ÎÕÌfiı ’Ëı›˘˝. 191.

. Áfi¿ÎÏÿ¿ Áfl¬Î ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ı ÷˘ ¤√‰Îfifi_194 ÁοÎfl’HÎ_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı »ı. ÷ı ±ı ⁄ı‹Î_◊Ì ¿˘HÎ ÁΫΠ»ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.84 [√. .45 ‰«fiÎQ≤÷ ‹Îflı ‰HÎνl‹fi_ ·ı‹ÎhÎ ‹Îfi fi◊Ì. “±E»Î›‹ÂflÌfl‹·˘ÏË÷_. “ÏfiW¿·_ Ïfi„Wø›_ ÂÎL÷‹˚” (rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 6/19).. ’»Ì √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿ıÀ·Î¿ ‰ıÿÎ_÷Ì ±ı‹ ¿Ëı »ı …ı. Â¿. ±ËŸ ’˘÷ÎfiÎ ÷ı…fiı ’HÎ ⁄˛õ ¿èÎ_ »ı ÷ı ›˙Ï√¿ ±◊˝ Á‹…‰˘. 195..”” ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î ÷ı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiı ÏÂZÎÎfiı ±◊ı˝ »ı ±ı‹ ΩHΉ_ ±fiı ’˘÷ı ÷˘ ÁÎZÎÎ÷˚ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ »ı. ““…ı ¤√‰Îfi ’vÊ˘k΋ »ı ÷ı ÷˘ ÁÿÎ ÁοÎfl … »ı ±fiı ‹ËÎ÷ıΩı‹›-‹ÒÏ÷˝ »ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 44–– ‰«fiÎQ≤÷ 45 — ÁοÎfl-ÏfiflοÎflfi_ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 10 ÿ‹Ìfiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ±˘ÀÎ μ’fl ÿÏZÎHÎÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ …ı fiÎflÿ.≠. ’fl_÷ ±ËŸ ‘΋w’ ±◊‰Î Áı‰¿w’ ±ZÎfl⁄˛õfiı ¿ËıfiÎfl˘ wœ ±◊˝ fi◊Ì. “› ±ıÊ˘ûL÷flÎÏÿI›ı ÏËflH‹›— ’vÊ˘ ºU›÷ı ÏËflH›U‹lÏËÛflH›¿ıÂ. ±fiı lÏ÷±ı ’HÎ ±ı‹ ¿èÎ_ 193. “›ÿÎ ’U›— ’U›÷ı v@‹‰HÎ* ¿÷νfl‹Ì‹˚” (‹_Õ¿˘’ÏfiÊÿ — 3/1/3) ≥I›ÎÏÿ lÏ÷±˘◊Ì. 194.” (≠뢒ÏfiÊÿ — 4/10) ≥I›ÎÏÿ. “÷V› ˈ÷V› ’vÊV› w’_ ›◊Î ‹ËÎfl…fi_ ‰ÎÁ˘” (O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ — 2/3/6). “¤√‰Îfifiı ±Î¿Îfl fi◊Ì.. ÷V› ›◊Î ¿M›ÎÁ_ ’_ÕflÌ¿‹ı‰‹ÏZÎHÎÌ ––” (»ÎLÿ˘B›˘’ÏfiÊÿ — 1/6/6-7). “±’ÎÏHÎ’Îÿ˘ …‰fi˘ √˛ËÌ÷Î ’U›I›«ZÎ— Á ÂÚH΢I›¿Hν—” (rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 3/19).” ±fiı ÷ı‰Î … ≠Ï÷’ÎÿfifiÌ lÏ÷±˘fiı193 ¤HÎı »ı. ±fiı ±_÷›Î˝‹Ì’HÎı ¿flÌfiı Á‰˝hÎ ’ÒHν ±ı‰_ …ı Á„E«ÿÎfi_ÿ ⁄˛õ »ı ÷ı ÷˘ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfi_ ÷ı…195 »ı.

…‚fiÎ ±Î‘Îfl ÿı‰w’ı. ±fiı ±_÷›Î˝‹Ì’HÎı ¿flÌfiı ∞‰-¥rflfiı ωÊı T›Î’¿ ±ı‰_ …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi_ ⁄˛õw’ ÷ı… ÷ı ÏfiflοÎfl »ı ÷˘ ’HÎ ∞‰-¥rfl Á‰ı˝fiı ÷ı‹fiÎ ¿‹˝fiı ±fiÁÎflı ›◊Λ˘B›’HÎı ¿‹˝fiÎ Œ‚fiı ÿı‰Îfiı ωÊı Ïfi›_÷Î’HÎ_ »ı fiı ÁοÎflfiÌ ’ıÃı Ïfi›_÷Îw’ Ïø›Îfiı ¿flı »ı. 197. ““±’ÎÏHÎ’Îÿ˘ …‰fi˘ √˛ËÌ÷Î ’U›I›«ZÎ— Á ÂÚH΢I›¿Hν— – Á‰Î˝I‹Îfi_ Á‰˝√÷_ ω¤I‰Î÷˚ ––”” (rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 3/19. ÷ı‹ Á„E«ÿÎfi_ÿ …ı ⁄˛õ ÷ı ÏfiflοÎfl »ı ±fiı ’vÊ˘k΋ …ı ¤√‰Îfi ÷ı ÁοÎfl »ı ±fiı ±ı Á‰˝hÎ ’ÒHν ±ı‰_ …ı Á„E«ÿÎfi_ÿ ⁄˛õ ÷ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi_ ÷ı… »ı. ±fiı ‰‚Ì …ı‹ Á‹√˛ …‚ »ı ÷ıfiÎ ∞‰w’197 …ı ‰vHÎ ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ·˘¿fiı ωÊı ÁοÎfl »ı fiı …‚ ÏfiflοÎfl ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi ’vÊ˘k΋ ÷˘ ÁÿÎ ÁοÎfl … »ı ’HÎ ÏfiflοÎfl fi◊Ì ±fiı …ı ÏfiflοÎfl ¿Ëı »ı ÷ı ÷˘ Á‹…÷Î fi◊Ì. ‹ÎÀı ÁοÎfl w’fi_ ≠Ï÷’Îÿfi ◊›_.”” Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 45–– ‰«fiÎQ≤÷ 46 — ±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ ±fiı ·›fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ 196.≠.√. 198. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ±Î¿Îfl »ı ÷ı ÷˘ ÏÿT› »ı ’HÎ ‹ÎÏ›¿ fi◊Ì. ““Á ¥ZÎ÷”” (±ˆ÷flı›˘’ÏfiÊÿ — 1/3). ““Á ±ˆZÎ÷”” (O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ — 1/2/5) ±Î ’˛¿ÎflfiÌ lÏ÷±˘ ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı. ±fiı ¿˘¥ ±ı‹ ¿ËıÂı …ı.”196 ±fiı F›Îflı …\±ı I›Îflı ÷ıfiı Â_ ±ı¿·Ì ±Î_A› … ˢ› ? ËÎ◊-’√ ’HΠˢ›. ±fiı …ı‹ ±„BfifiÌ …ı F‰Î‚Î »ı ÷ı ÏfiflοÎfl ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ÷ıfiÎ ÿı‰÷Î …ı ±„Bfi ÷ı ±„Bfi·˘¿fiı ωÊı ÁοÎfl »ı.21) ‰√ıflı. 198lÏ÷‹Î_ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. . “’fl‹ırfl ÷˘ ¿fl«flHÎÎÏÿ¿ı flÏË÷ »ı fiı Á‰˝hÎ ’ÒHν »ı. ±fiı …ı‹ Á‹√˛ ÷Õ¿˘ ÷ı ÏfiflοÎfl ¿Ëı‰Î› »ı fiı ÁÒ›˝fiÎ ‹_Õ‚fiı ωÊı …ı ÁÒ›˝ÿı‰ »ı ÷ı ÁοÎfl »ı.46] ‰«fiÎQ≤÷ 85 »ı …ı. “÷ı ¤√‰Îfi ‹Î›Î Á΋_ Ωı÷ΠˉÎ. ‹ÎÀı ÷ı ÷ı…fiı ’HÎ ÁοÎfl …ı‰_ ΩHΉ_.” ÷˘ ±ı …ı lÏ÷±ı ¿fl«flHÎÎÏÿ¿fi˘ ÏfiÊı‘ ¿›˘˝ »ı ÷ı ÷˘ ‹ÎÏ›¿ ¿fl-«flHÎÎÏÿ¿fi˘ ÏfiÊı‘ ¿›˘˝ »ı. ““÷ÿˆZÎ÷”” (»Î_ÿ˘B›˘’ÏfiÊÿ — 6/2/3).

‹ÎÀı ±Î¿ÎÂfiÌ º„WÀ±ı F›Îflı Ωı¥±ı I›Îflı M≤J‰Ì ±ÎÏÿ¿ «Îfl ¤Ò÷ ÿı¬Î÷Î_ fi◊Ì.200 ±Î¿Î ÷ı ±‰¿ÎÂfiı ¿Ë̱ı ±fiı …ı …ı ’ÿÎ◊˝ flËı »ı ÷ı ±‰¿Î‹Î_ … flËı »ı ±fiı ÷ı ’ÿÎ◊˝‹Î_ ’HÎ ±Î¿Î T›Î’Ìfiı flËı »ı. ““±Î¿ÎÂfi_ w’ ±‹ı wÕı ≠¿Îflı ¿fḻı ÷ı ÷‹ı Á‰ı˝ ÁΉ‘Îfi ◊¥fiı ÁÎ_¤‚˘ …ı. 200. ÷ı Á‹ı ¤| ‹ÎËırfl199 fi΋ı ‰ıÿÎ_÷Ì ⁄˛ÎõHÎ Ë÷˘ ÷ıHÎı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ≠ë ’Ò»u_ …ı. ‹ËοÎÂfiı ›˘√̱˘ Ï«ÿοΠ¿Ëı »ı.201 ÷ı ±Î¿Î Á‰˝fi˘ ±Î‘Îfl »ı. M≤J‰ÌfiÌ ±ı¿ fl… ±Ï÷ {ÌHÎÌ Ë˘› ÷ıfiı ωÊı ’HÎ ±Î¿Î »ı ±fiı ÷ı ±ı¿ fl…fiÎ ¿˘ÀÎfi¿˘ÏÀ ¿À¿Î ¿fḻı ÷˘ ’HÎ ÷ıfiı ωÊı ±Î¿Î »ı.46 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‹_ÏÿflfiÌ Á‹Ì’ı ±˘ÀÎ μ’fl ÿÏZÎHÎÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹ÏfifiÌ Á¤Î ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. “±Î¿ÎÂÎÏÿ¿ ’_«¤Ò÷ ÷˘ ÷‹˘√HÎ◊Ì ∂’F›Î_ »ı. ’fl_÷ ¤˙Ï÷¿ ±Î¿ÎÂfi˘ Á_¿˘«w’Ì ·› ◊Λ »ı ÷ı‹ μkÎfl ±Î’ı »ı. ±ı‰˘ …ı ±ı ±Î¿Î ÷ı ÷˘ ÁÊ„M÷fiı ωÊı ±◊‰Î Á‹ÎÏ‘fiı ωÊı ·Ìfi ◊÷˘ fi◊Ì. ±ı¿·˘ ±Î¿Î … ÿı¬Î› »ı” ó ±Î ‰Î@› ¶ÎflÎ ±ËŸ ¤˙Ï÷¿ ±Î¿ÎÂfi_ Ïfiw’HÎ ¿flı »ı ÷ı‰_ ·Î√ı.86 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ±ı‰˘ …ı ±Î¿Î ÷ı ≠¿ÚÏ÷’vÊ ±fiı ÷ıfi_ ¿Î›˝ Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õ ±ı Á‰˝fiı ‹Î_ËÌ ’HÎ flè΢ »ı fiı Á‰˝fi˘ ±Î‘Îfl ◊¥fiı ⁄ËÎfl ’HÎ flè΢ »ı. ¿ı‹ …ı. ““Á‹ÎÏ‘fiı ωÊı Á‰ı˝ ·Ìfi ◊Λ »ı I›Îflı ±Î¿Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·Ìfi ◊Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. “M≤J‰Ì ±ÎÏÿ¿ «Îfl ¤Ò÷ ÿı¬Î÷Î_ fi◊Ì. flÎ…¿˘À’fl Ïfi‰ÎÁÌ. ÷ı ±Î¿Î ’vÊ ±fiı 199.≠. ±ËŸ Ï«ÿοÎÂfi_ V‰w’ Ïfiw’Ìfiı Ï«ÿοΠÁ‹ÎÏ‘‹Î_ ·Ìfi ◊÷˘ fi◊Ì. ±ı¿·˘ ±Î¿Î … ÿı¬Î› »ı. 201. …ıfiı ωÊı ±Î¿Î fi ˢ›. ±fiı V◊Ò‚. ±fiı ±ı‰_ ¿˘¥ ’ÿÎ◊˝ fi◊Ì …ı. ±Î¿Î ⁄ı ≠¿Îflfi˘ »ı ó ±ı¿ ¤˙Ï÷¿Î¿Î ±fiı ⁄ÌΩı ‹ËοÎÂ. ±fiı ¿˘¥ ¿ËıÂı …ı. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı …ı hÎHÎ ÂflÌfl ÷ı ±Î¿ÎÂfiı ωÊı »ı ±fiı ±Î ⁄˛õÎ_Õ »ı ÷ı ’HÎ ±Î¿ÎÂfiı ωÊı flèÎ_ »ı ±fiı ⁄˛õÎ_Õfi_ ¿ÎflHÎ …ı ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ÷ı ’HÎ ±Î¿ÎÂfiı ωÊı »ı. . ÷ı◊Ì “M≤J‰Ì ±ÎÏÿ¿ «Îfl ¤Ò÷” ÂOÿ‹Î_ ¤˙Ï÷¿ ±Î¿ÎÂfi˘ ’HÎ Á‹Î‰ı Á‹…‰˘. ’fl_÷ ±Î√‚fiÎ_ ‰Î@›˘ ÷’ÎÁ÷Î_ ±ËŸ Ï«ÿοÎÂfi_ … Ïfiw’HÎ ◊¥ flèÎ_ »ı.

±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ±ı ≠¿ÚÏ÷ ÷ı «˘‰ÌÁ ÷k‰w’ı fiı Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õw’ı ◊Λ »ı ±ı ≠¿ÚÏ÷fiÌ Ï‰¿ÎÁ ±‰V◊Î »ı. 21‹Î_ ¿èÎÎ ‹…⁄ ±ZÎfl⁄˛õfiÎ ±‹Ò÷˝w’fi_ Ïfiw’HÎ Á‹…‰_. ‰«.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ÷ı‹ ’vÊ-≠¿ÚÏ÷fiÌ Á_¿˘«-ω¿ÎÁ ±‰V◊Î »ı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÷˘ F›Îflı ’vÊ ≠¿ÚÏ÷ Á΋_ …\±ı »ı I›Îflı …ı‹ VhÎÌ-’vÊ ◊¿Ì Á_÷ÎfifiÌ μI’ÏkÎ ◊Λ »ı ÷ı‹ ’vÊ …ı ’Ï÷ fiı ≠¿ÚÏ÷w’ …ı VhÎÌ ÷ı ◊¿Ì ‹ËkÎk‰ÎÏÿ¿ Á_÷Îfi μI’Lfi ◊Λ »ı. ¿ı‹ …ı. ±fiı ±Î ⁄˛õÎ_Õ »ı ÷ıfiı «Îflı ¿˘flı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷ »ı ÷ı 202. ±fiı …ıÀ·Î_ ≠¿ÚÏ÷fiÎ_ ¿Î›˝ »ı ÷ıfiı ωÊı ’vÊ ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷±ı ¿flÌfiı T›Î’¿’HÎı flËı »ı ÷ı ’vÊfiÌ Ï‰¿ÎÁ ±‰V◊Î »ı. ±fiı ±ı ≠¿ÚÏ÷ fiı ≠¿ÚÏ÷fiÎ ¿Î›˝fiı ωÊı ±L‰›T›Ï÷flı¿’HÎ_ ’vÊfi_ … »ı. . √. ±fiı ±ı‰˘ Á‰Î˝‘Îfl …ı ±Î¿Î »ı ÷ı ±Î¿ÎÂfiı ⁄˛õ ¿Ë̱ı. ÷ı v_Õ‹_Õ ◊¥ flËı »ı. ’HÎ Á‰˝fi˘ ±Î‘Îfl ±ı‰˘ Ï«ÿοΠ÷ıfi_ fi◊Ì. …ı‹ ¿Î«⁄˘ »ı ÷ı F›Îflı ω¿ÎÁfiı ’΋ı »ı I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ_ ±_√ Á‰ı˝ ⁄ËÎfl ¿Îœı »ı ±fiı F›Îflı Á_¿˘«fiı ’΋ı »ı I›Îflı Á‰ı˝ ’˘÷ÎfiÎ_ ±_√ ÷ÎHÎÌ ·ı »ı. ±fiı F›Îflı ¿Î‚ı ¿flÌfiı ≠¿ÚÏ÷fi_ ¿Î›˝ Á‰˝ fiΠ’Î‹Ì Ω› »ı ±fiı ≠¿ÚÏ÷ ’HÎ ’vÊfiÎ ±_√‹Î_ ·Ìfi …ı‰Ì flËı »ı ±ı ≠¿ÚÏ÷fiÌ Á_¿˘« ±‰V◊Î »ı.46] ‰«fiÎQ≤÷ 87 ≠¿ÚÏ÷fi˘ ±Î‘Îfl ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? fiı Á‰˝‹Î_ T›Î’¿ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?” ÷˘ ±ıfi˘ μkÎfl ±ı »ı …ı.202 Ï«ÿοΠ¿Ë̱ı. …ı Á‰Î˝‘Îfl ˢ› ÷ı ¿˘HÎ ◊¿Ì T›Ï÷flı¿ ˢ› ? ÷ı ÷˘ ÁÿÎ Á‰˝‹Î_ flè΢ … ˢ›.’˛. ±fiı ’vÊ ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiÎ_ ¿Î›˝ Á‰˝ fiΠ’ÎQ›Î_ I›Îflı ’˘÷Îfiı V‰w’ı flè΢ ±ı ’vÊfiÌ Á_¿˘« ±‰V◊Î »ı. ±fiı ±ı ±Î¿ÎÂfiı ωÊı ’vÊ fiı ≠¿ÚÏ÷ ÷ı Á_¿˘« ±‰V◊Îfiı ±fiı ω¿ÎÁ ±‰V◊Îfiı ’΋ı »ı. ±fiı Á‰˝fi˘ ±Î‘Îfl …ı ±Î¿Î »ı ÷ı Ïfiω˝¿ÎflÌ »ı fiı ±fiÎÏÿ »ı. ≠¿ÚÏ÷‹Î_ Ωı ±‰¿ÎÂw’ ±Î¿Î fi ˢ› ÷˘ …ı‹ T≤Z΋Î_◊Ì Œ‚-’W’ÎÏÿ ⁄ËÎfl fiÌÁflı »ı ±fiı …ı‹ √ΛfiÎ ’ıÀ‹Î_◊Ì ‰Î»Õ<_ ⁄ËÎfl fiÌÁflı »ı ÷ı‹ ≠¿ÚÏ÷‹Î_◊Ì ‹ËkÎk‰ fiÌÁflı »ı ÷ı ¿ı‹ fiÌÁflı ? ‹ÎÀı ≠¿ÚÏ÷fiı ωÊı ±Î¿Î flè΢ »ı ±fiı ‹ËkÎk‰‹Î_◊Ì ±Ë_¿Îfl fiÌÁflı »ı ‹ÎÀı ‹ËkÎk‰‹Î_ ±Î¿Î flè΢ »ı ±fiı ±Ë_¿Îfl‹Î_◊Ì hÎHÎ √HÎ fiÌÁflı »ı ‹ÎÀı ±Ë_¿Îflfiı ωÊı ±Î¿Î flè΢ »ı ±fiı ÷‹˘√H΋Î_◊Ì ±Î¿Î ±ÎÏÿ¿ ’_«¤Ò÷ fiÌÁflı »ı ‹ÎÀı ÷‹˘√HÎfiı ωÊı ’HÎ ±Î¿Î flè΢ »ı. ±fiı ÷‹˘√H΋Î_◊Ì …ı ±Î¿Î fiÌÁflı »ı ÷ı ±Î¿Î ÷˘ ÷‹˘√HÎfi_ ¿Î›˝ »ı ±fiı ω¿Îfl‰Îfi »ı.≠.

÷ı ≠¿ÎÂfiı Ï«ÿοΠ¿Ë̱ı. ÷ı ≠¿ÎÂfiı Ï«ÿοΠ¿Ë̱ı. . ±fiı ±ÏZÎωzÎ ±ÎÏÿ¿ CÎHÎÌ¿ ≠¿ÎflfiÌ ⁄˛õωzÎ ¿ËÌ »ı ÷ı ‹Î_Ëı·Ì ±ı ’HÎ ±ı¿ ⁄˛õωzÎ »ı.47 ‰«fiÎQ≤÷ √œfiÌ ’ıÃı flè΢ »ı ±fiı ÷ı ·˘¿Î·˘¿fiÌ ⁄ËÎfl ÷ı ±·˘¿ »ı ±fiı ÷ı ±·˘¿◊Ì ’fl ÁM÷ ±Î‰flHÎ »ı ±fiı ÷ı◊Ì ’fl ±ı¿·_ ±_‘Îv_ »ı ±fiı ÷ı ±_‘ÎflÎ◊Ì ’fl ≠¿Î »ı. ±fiı ±ı Ï«ÿοΠ»ı ÷ı ±Ï÷ ≠¿Î‰Îfi »ı ±fiı ÷ı Ï«ÿοΠ±fiÎÏÿ »ı fiı ÷ıfiÌ μI’ÏkÎ-ωfiΠfi◊Ì. ±fiı …ı ±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ ±fiı ωfiΠ¿è΢ »ı ÷ı ±Î¿Î ÷˘ ÷‹˘√HÎfi_ ¿Î›˝ »ı ±fiı ±_‘¿Îflw’ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… …‹HÎı ËÎ◊ı «’ÀÌ ‰√ÎÕÌfiı ⁄˘S›Î …ı. ÷ı‹ … ¨«_ ’HÎ ⁄˛õ·˘¿ Á‘Ì ¿Ëı‰Î› ±fiı ÷ıfiÌ μ’fl ÁM÷ ±Î‰flHÎ »ı ±fiı ÷ı ±Î‰flHÎfiı ’Îfl ±_‘¿Îfl »ı ±fiı ±_‘¿Îflfiı ’Îfl ≠¿Î »ı.≠. ““Á‰ı˝ ÁΉ‘Îfi ◊¥fiı ÁÎ_¤‚˘. ±fiı ÷ı‹ … ËıÃı ’HÎ ÁM÷ ’Î÷΂ Á‘Ì ¿Ëı‰Î› fiı ÷ı◊Ì ËıÃÎ_ ÁM÷ ±Î‰flHÎ »ı fiı ÷ı◊Ì ËıÃ<_ ±_‘¿Îfl »ı ÷ı◊Ì ËıÃ˘ ≠¿Î »ı. ˉı ÷ı‹Î_ ¿˘¥fiı Â_¿Î flËÌ Ë˘› ÷˘ ’Ò»˘.88 [√.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 46–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 47 — «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ÏfiWÃΉ΂ÎfiÎ_ ·ZÎHÎ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı ±˘ÀÎ ‹K›ı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î* Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı ±ı‰˘ …ı ±ı Á‰Î˝‘Îfl ±Î¿Î »ı ÷ıfiı ±Î¿Îflı …ıfiÌ º„WÀ ‰÷˝÷Ì Ë˘› ÷ıfiı ÿËflωzÎ ¿Ë̱ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹ÎflÎ ≠ëfi˘ μkÎfl ¿›˘˝.203 ÷ıfiÌ ·Ìfi÷Î ◊Λ »ı ’HÎ Á‰˝fi˘ ±Î‘Îfl ±ı‰˘ …ı Ï«ÿοΠ÷ıfiÌ ÷˘ ·Ìfi÷Î ◊÷Ì fi◊Ì. ÷‹˘√H΋Î_◊Ì μI’Lfi ◊›˘ »ı ‹ÎÀı ±◊‰Î U›Î‹· ‰Hν »ı ‹ÎÀı. ±ı¿ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı.”” ’»Ì ÷ı ‰ıÿÎ_÷Ì ⁄˛ÎõHÎ ÷◊Î Á‰˝ ËÏfl…fi ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄˛õÎ_ÕfiÌ «Îflı ’ÎÁı Ï«ÿοΠ»ı ±fiı ⁄˛õÎ_ÕfiÌ ‹Î_ËÌ ’HÎ »ı. ±fiı ÷ı ‰Î÷ ÷˘ V◊Ò‚ »ı 203. ÷ı ≠¿ÎÂfiı Ï«ÿοΠ¿Ë̱ı. ““ˉı ¿˘¥fiı ·ı‹ÎhÎ Á_› fi◊Ì.

47] ‰«fiÎQ≤÷ 89 ’HÎ ÁÒ‘Ì ÁÒfl÷ ÿ¥fiı ÁÎ_¤‚¢ ÷˘ Á‹ΩÂı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ≥WÀÿı‰ ±ı‰Î …ı ≠I›ZÎ lÌ¿ÚWHÎ ’fl‹ÎI‹Î ÷ıfiı Á‰˝◊Ì ’fl ±fiı ±Ï÷Â©V‰w’ ±fiı ÁÿÎ ÏÿT› ÁοÎfl‹ÒÏ÷˝ Á‹…ı. ±fiı ÷ı ¤@÷ …ı ÷ı I›Î√Ì ±ı‰Î …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ÷ıfiÎ Á‹Î√‹fiı … ¿flı.”” ’»Ì Á‰ı˝ ËÏfl¤@÷ı ¿èÎ_ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿Ë˘. ˉı …ıfiÌ ¤Î√‰÷ ‘‹˝ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ› ÷ı ÷˘ ±ÏË_ÁÎ. ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ l‰HÎ-¿Ì÷˝fiÎÏÿ¿ …ı ¤„@÷ ÷ıfiı ÏfiÿÙ¤’HÎı ¿flı ±fiı ÷ı ‘‹˝ÏfiWÃΉ΂Π¤@÷fiı ¤Î√‰÷ ‘‹ı˝ ›@÷ ±ı‰_ …ı ÂÎVhÎ ÷ıfiÎ l‰HÎ-¿Ì÷˝fiÎÏÿ¿fiı ωÊı ±Ï÷› vÏ« ‰÷ı˝. ±fiı …ıfiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ› ÷ı ÷˘ hÎHÎ ÿıË ±fiı hÎHÎ ±‰V◊Î ÷ı◊Ì ’fl ±fiı ÁkÎÎw’ ±ı‰˘ …ı ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î ÷ı w’ı Ïfifl_÷fl ‰÷ı˝. ±fiı ÷ı ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ ‹_Ïÿfl ¿fl‰Î_ ÷◊Î ¤√‰Îfifiı ±◊ı˝ ⁄Î√-⁄√Ì«Î ¿fl‰Î ÷ıfiı ωÊı vÏ« ‰÷ı˝ ÷◊Î ¤√‰Îfifiı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ fiˆ‰ız ‘fl‰Î_ ÷ı‹Î_ vÏ« ‰÷ı˝ ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹_Ïÿfl‹Î_ ÷◊Î Á_÷fiÌ Ω›√΋Î_ ·Ÿ’‰_ ÷◊Î ‰Î‚‰_ ÷ıfiı ωÊı vÏ« ‰÷ı˝. ±fiı ’˘÷Îfiı ±ÎI‹ÁkÎÎ’HÎı ‰÷˝‰_ ÷ı‹Î_ ωZÎı’ ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfiı ÁËfi ¿flÌ fi ¿ı ±ı‰Ì ≠¿ÚÏ÷‰Î‚˘ ˢ›.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı I›Î√ »ı ≠‘Îfi’HÎı …ı‹Î_ ±ı‰Ì ‰Î÷νfiı ’˘÷ı ¿flı ±fiı I›Î√fiı ≠Ï÷’Îÿfi ¿flfiÎv_ …ı ÂÎVhÎ ÷ıfiı ωÊı . ±fiı ÷ı ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î ÷◊Î ÷ı ’fl‹ÎI‹Î ÷ıfiÎ Â© V‰w’fiÎ ≠Ï÷’ÎÿfifiÌ ¿flfiÎflÌ …ı ‰Î÷ν ÷ıfiı ’˘÷ı ¿flı ±fiı ⁄ÌΩ◊Ì ÁÎ_¤‚ı ÷◊Î ÷ı‰Ì flÌ÷fiÎ ÂÎVh΋Î_ ≠ÌÏ÷±ı ›@÷ ‰÷ı˝. fiËŸ ÷˘ fiËŸ Á‹Ω›. ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿flı ÷ı ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ I›Î√‹Î_ ωfl˘‘ fi ±Î‰ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ¿flı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ⁄˛õ«›Î˝Ïÿ¿w’ …ı ’˘÷Îfi˘ ‰HÎνl‹ Á_⁄_‘Ì ÁÿΫÎfl ÷ıHÎı ›@÷ ◊¿˘ ÏfiÿÙ¤’HÎı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiÌ Áı‰Î-«Î¿flÌ ¿fl‰Ì ÷ıfiı ωÊı ≠ÌÏ÷±ı ›@÷ ‰÷ı˝. ±fiı √˙HÎ’HÎı ÷˘ ±ı Á‰ı˝ ±_√ Á‰˝ ËÏfl¤@÷‹Î_ ˢ› »ı.≠. ¿<À<_⁄Ì ±ÎÏÿ¿ ’ÿÎ◊˝ ÷ıfiÌ Ïfifl_÷fl ωVQ≤Ï÷ ‰÷ı˝. ±fiı ±ÁI›w’ ΩHÎÌfiı ’˘÷ı ‹‚fiÌ ’ıÃı I›Î√ ¿›ÎÙ …ı B≤Ë. ±fiı …ıfiı ‰ˆflÎB›ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ …ı Á‰ı˝ ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝‹ÎhÎ ÷ıfiı ωÊı Ïfifl_÷fl ±vÏ« ‰÷ı˝. ““’fl‹ırflfiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı‹Î_ ¿˘¥¿fiı ‘‹˝ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ› fiı ¿˘¥¿fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ› fiı ¿˘¥¿fiı ‰ˆflÎB›ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ› fiı ¿˘¥¿fiı ¤„@÷ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ›.

±fiı …ıfiı ¤„@÷ÏfiWÃÎ ≠‘Îfi ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ωÊı … ±Ï÷› ºœ ≠ÌÏ÷ ‰÷ı˝ ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’◊Ì ±L› ±ı‰Î …ı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝ ÷ıfiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ ‹fifiÌ T≤ÏkÎfiı ‘ÎflÌ Â¿ı fiËŸ. ±fiı ÷ı ¤@÷fiı ¤√‰Îfi Á_⁄_‘Ì Ïø›Îfiı ωÊı … Ïfifl_÷fl ≠T≤ÏkΠˢ›. ““±ı «Îflı ±_√‰Î‚Îfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ±_√‹Î_ ¿˘¥ √HÎÿ˘Ê »ı ¿ı fi◊Ì ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı …ıfi_ …ı‰_ ±_√ ˢ› ÷ı‰_ ÷ıfiı ÿı¬ÎÕÌ ±Î’ı »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““±ı «Îfl ÏfiWÃΉ΂Îfiı ωÊı ¿˘¥ ±Ï‘¿-L›Òfi »ı ¿ı ±ı «Îflı ÷S› »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. . ±fiı ±Î ‰Î÷ν »ı ÷ı ÷˘ ÿ’˝HÎ ÷S› »ı. ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ±_√fiı ±˘‚¬ı fiËŸ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ±_√fiÌ ºœ÷Î ◊Λ fiËŸ. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ I›Î√fiı ωÊı ωfl˘‘ ¿flfiÎflÎ_ …ı V‰Îÿ ¤˘…fi ±fiı Áÿ˚‰VhÎÎÏÿ¿ ’_«Ï‰Ê› Á_⁄_‘Ì ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝‹ÎhÎ ÷ıfiı ’΋‰Îfiı ωÊı ±Ï÷› ±vÏ« ‰÷ı˝.”” ’»Ì …ıfi_ …ıfi_ ±ı¿Áfl¬_ ±_√ Ë÷_ ÷ı Á‰ı˝ ∂¤Î ◊›Î. ±ı «Îflı ±_√‰Î‚Î …ı ¤@÷ ÷ı‹fiÎ_ …ı ±‹ı ≠◊‹ ·ZÎHÎ ¿èÎÎ_ ÷ı ≠‹ÎHÎı …ı ‰÷ı˝ ÷ı ÷˘ ±ı‹fiı ωÊı √HÎ »ı ±fiı ±ı ≠‹ÎHÎı …ı fi ‰÷ν› ÷ıÀ·˘ ±ı‹fiı ωÊı ÿ˘Ê »ı.≠. ±fiı ÷ı ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ …ı ‹fiW›«ÏflhÎ ÷ıfiÎ l‰HÎfiı ωÊı ±Ï÷› vÏ« ‰÷ı˝ ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ Ïfiw’HÎfiı ¿flfiÎv_ …ı ÂÎVhÎ ÷ıfiı ωÊı ±Ï÷› vÏ« ‰÷ı˝.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““√HÎÿ˘Ê »ı ÷ı ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı.”” ’»Ì ËÏfl¤@÷ Á‰ı˝ …ı‰_ …ıfi_ ±_√ Ë÷_ ÷ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ⁄˘S›Î. ±fiı ≠ı‹ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı ‰VhÎ-±·_¿Îflfi_ ‘ÎflHÎ ¿flı. ’»Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±fiı …ı ¤@÷fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ı‹fiı ÿı¬ı ÷ı ¤@÷fiı ωÊı … ÷ıfiı ≠ÌÏ÷ ◊Λ ±fiı ÷ı ωfiÎ ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ’hÎÎÏÿ¿fiı ωÊı ’HÎ @›Îflı› ≠ÌÏ÷ fi ◊Λ. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ±_√ ωfiÎfiΠˢ› fiËŸ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ı Á‰ı˝fiı ’λΠ⁄ıÁΛν. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î «Îfl ÏfiWÃΉ΂Π¤@÷fiÎ_ ·ZÎHÎfiÌ ‰Î÷νfiı ω«ÎflÌfiı …ıfi_ …ı‰_ ±_√ ˢ› ÷ı‰_ ÷ı ¿Ë˘. ‹ÎÀı ±Î ‰Î÷νfiı ω«ÎflÌfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ±_√fiÌ ºœ÷Î ¿fl˘ ±fiı …ıfi_ …ı‰_ ±_√ ˢ› ÷ı ÷ı‹ ⁄˘·˘.47 vÏ«‰Î‚˘ ˢ›. ““…ıfi_ ±ı¿Áfl¬_ ±_√ ˢ› ÷ı ∂ÃÌ ∂¤Î ◊α˘. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÎ ±_√fiÌ ºœ÷Î fi ◊¥ ˢ› I›Î_ Á‘Ì …ı‰Ì ‰Î÷ ◊Λ ÷ı‰_ ÷ıfi_ ±_√ T›Ï¤«flÌ Ω›.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 90 ‰«fiÎQ≤÷ [√.

⁄ÌΩ Â„@÷’_◊Ì.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 47–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 48 — «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ¿<Á_√Ìfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 13 ÷ıflÁfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎfiÌ ËıÃı ±˘ÀÎ ‹K›ı œ˘Ï·›Î μ’fl ±Î◊‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı Á_K›Î Á‹ı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ’Ëı›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ⁄ı ‹Âη˘ ⁄‚÷Ì Ë÷Ì ±fiı l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÌ Á_K›Î ±Îfl÷Ì ÷◊Î fiÎflΛHΑÒL› ◊¥ flËÌ.√. ±ı «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ¿<Á_√Ì »ı.” ÷ı ¿<Á_√Ì «Îfl ≠¿ÎflfiÎ »ı ó ±ı¿ ¿<_ÕÎ’_◊Ì. .≠. ¿<_Õ’_◊ . ÷ı‹Î_ Ωı ¿<_ÕÎ’_◊Ìfi˘204 Á_√ ◊Λ ÷˘ 205‰÷˝‹Îfi‹Î_◊Ì «¿ÎÕÌfiı ¤˛WÀ ¿flı ±fiı Ωı „@÷’_◊Ìfi˘ Á_√ ◊Λ ÷˘ ÿÎw-‹Î_Á ¬‰flΉÌfiı V‰‘‹˝ ◊¿Ì ¤˛WÀ ¿flı ±fiı Ωı ÂW¿ ‰ıÿÎ_÷Ìfi˘ Á_√ ◊Λ ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ‘΋ ÷◊Î ¤√‰Îfifi˘ …ı ÁÿÎ ÏÿT› ±Î¿Îfl ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ ±‰÷ÎflfiÌ ‹ÒÏ÷˝±˘fiÎ …ı ±Î¿Îfl ÷ı Á‰ı˝fiı ¬˘ÀÎ ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷-μ’ÎÁfiÎ ÷ı ◊¿Ì ¤˛WÀ ¿flı ±fiı Ωı fi΄V÷¿fi˘ Á_√ ◊Λ 204. ±fiı F›Îflı ±ı «Îflı ÏfiWÃÎ ±ı¿fiı ωÊı ‰÷ı˝ I›Îflı ÷ıfiı ’fl‹ ¤Î√‰÷ ¿Ë̱ı ±fiı ±ıfiı … ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ¿Ë̱ı. ±ı¿ ‰Î÷ν ¿fḻı »Ì±ı. ÷ıfiÎ ±fi›Î›Ì±˘ ¿<_Õ΋Î_ ¬Î› »ı. ““Á‰ı˝ ÁΉ‘Îfi ◊¥fiı ÁÎ_¤‚˘.‰Î‹‹Î√˝fi˘ ±ı¿ ’ıÀÎ ¤ıÿ.48] ‰«fiÎQ≤÷ 91 ““F›Î_ Á‘Ì ±ı¿ ±ı¿ ÏfiWÃÎfiı ωÊı ‰÷˝÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ±ı «Îflı Áfl¬Î »ı ±fiı F›Îflı ±ı «Îflı ÏfiWÃÎ ±ı¿fiı ωÊı ‰÷ı˝ I›Îflı ÷ı Á‰˝ ◊¿Ì ±Ï‘¿ »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” I›Îflı Á‰ı˝ ‹Ïfi ÷◊Î ËÏfl¤@÷ ⁄˘S›Î …ı. ““…ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ÏfiI› ≠I›ı ¤√‰ÎfifiÌ ’ÒΩ ¿flÌfiı fiı V÷Ï÷ ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ’ÎÁı ±ı‹ ‹Î√‰_ …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. hÎÌΩ ÂW¿ ‰ıÿÎ_÷Ì ±fiı «˘◊Î fi΄V÷¿. 205. ⁄˛õ«›˝‰˛÷w’. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿Ë˘. “Ëı ‹ËÎflÎ… ! Ëı V‰ÎÏ‹fi˚ ! Ëı ¿Ú’ÎÏÁ_‘˘ ! Ëı ÂflHÎÎ√÷≠Ï÷’΂¿ ! ¿<Á_√Ì ◊¿Ì ‹ÎflÌ flZÎÎ ¿flF›˘.

·˘¤. ø˘‘. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı ‹Î√‰_ …ı. ¥W›Î˝ ±fiı ÿıËÎϤ‹Îfi ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı ±_÷—ÂhÎ ÷ı ◊¿Ì flZÎÎ ¿flF›˘ ±fiı ÏfiI› ÷‹ÎflÎ ¤@÷fi˘ Á‹Î√‹ ÿıF›˘.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ÏfiI›ı ¤√‰ÎfifiÌ ≠Î◊˝fiÎ ¿fl‰Ì ±fiı ±ı ¿<Á_√Ì ◊¿Ì fiı ±_÷—ÂhÎ ◊¿Ì Ïfifl_÷fl Õfl÷Î flËı‰_.49 ‰«fiÎQ≤÷ ÷˘ ¿‹˝fiı … ÁΫÎ_ ¿flÌfiı ’fl‹ırfl ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ıfiı ¬˘ÀÎ ¿flÌ ÿı¬ÎÕı ±fiı ±fiÎÏÿ Á÷˚ÂÎVhÎfiÎ ‹Î√˝ ◊¿Ì ¤˛WÀ ¿flı. ±Ë_¿Îfl.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 48–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 49 — ±_÷º˝„WÀfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ÁÏÿ 14 «˙ÿÂfiı Ïÿ‰Á Á_K›Î Á‹ı V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı ±˘ÀÎ ‹K›ı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ⁄ı ÿ̱̉˘ ⁄‚÷Ì Ë÷Ì ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ËÎfl ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ⁄ı ËÎ◊‹Î_ ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √…flÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î˝ Ë÷Î ±fiı Á‰˝ ‘˘‚Î_ ‰VhÎ ’Ëı›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.92 [√. ‹˘Ë.” ±fiı ‰‚Ì ±ı‹ ≠Î◊˝fiÎ ¿fl‰Ì …ı. “±ı «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ‹ÎHÎÁfi˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á Á_√ ◊¢ fiËŸ. “Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿Î‹. ““¤√‰Îfifiı ωÊı T≤ÏkÎ flά̱ı »Ì±ı ÷ı ÷˘ ÁÒ‘Ì Ωıflı ¿flÌfiı flά̱ı »Ì±ı I›Îflı flËı »ı ±fiı …√÷fiÎ ’ÿÎ◊˝ ÁL‹¬ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … flËı »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiÌ T≤ÏkÎ ÷˘ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì…ı flËı … fiËŸ ±fiı ÷ıfiı ÷˘ ±ı … Œ¿fl flËı »ı …ı.≠. ““≠ë-μkÎfl ¿fl˘. “‹Îflı …√÷fiÎ ’ÿÎ◊˝‹Î_ T≤ÏkÎ flά‰Ì ÷ı ÷˘ CÎHÎ_ ¿ÃHÎ ’ÕÂı. ‹ÎÀı …ıfiı ’fl‹ırfl‹Î_ T≤ÏkÎ fi flËı ÷ı ’fl‹ırflfi˘ ¤@÷ fiËŸ ±fiı ÷ı ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ‘Ìflı ‘Ìflı Á_÷fiÌ ‰Î÷ν . ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.” ‹ÎÀı ’fl‹ırflfiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ …√÷fiÎ ’ÿÎ◊˝‹Î_ T≤ÏkÎ flά‰Ì ±ı … ¿ÃHÎ »ı ±fiı …ı …√÷fiÎ ∞‰ »ı ÷ıfiı ’fl‹ırfl‹Î_ T≤ÏkÎ flά‰Ì ÷ı CÎHÎÌ ¿ÃHÎ »ı.

ÀÌ’HÎÌ-14. ¿< ±ıÀ·ı ÿ¤˝. ““…ıfiı ¿<ÂÎ√˛⁄Ï© ˢ› ÷ıfiı ⁄˛õfiÌ ≠΄M÷ ◊Λ »ı. ““±ıfi_ ÁΑfi ÷˘ ±_÷º˝„WÀ »ı. ±fiı ÷ı ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ ⁄Ì…ı F›Î_ F›Î_ T≤ÏkÎ flËı ÷ı Á‰ı˝ ⁄Îèκ„WÀ »ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 49–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 50 — ¿<ÂÎ√˛⁄Ï©‰Î‚Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ‰Ïÿ 1 ’Õ‰Îfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÌ ‹ıÕÌfiÌ ±˘ÁflÌ ±Î√‚ ≠Î÷—¿Î‚ı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î* Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.”” ’»Ì CÎHÎÌ ‰Îfl Á‘Ì ’fl‹Ë_Áı ’flV’fl ≠ë-μkÎfl ¿›Î˝. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ±_÷fl‹Î_ ‘ÎflÌfiı ÷ı Á΋_ Ωı¥ flËı‰_ ±◊‰Î ⁄ËÎfl ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ Á΋_ Ωı¥ flËı‰_ ÷ıfi_ fi΋ ±_÷º˝„WÀ »ı. .≠. ⁄ÌΩ_ ÷’. 207. ÿ¤˝fi˘ ±√˛¤Î√ ±HÎÌÿÎfl ±fiı ÁÒZ‹ ˢ› »ı.”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ıfiı ÁÎ_¤‚÷Î ◊¿Î lÌ∞‹ËÎflÎ… ÷ı‹fiÌ ⁄Ï©fiÌ ’flÌZÎÎ ¿fl÷ΠˉÎ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹Ïfi ≠I›ı ±ı‹ ’Ò»u_ …ı. 208.”” ’»Ì ‰‚Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ’fl‹Ë_Á ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ‰˛÷.206 ÷ı ±_÷º˝„WÀ Â_ ? ÷˘ …ı‰Î ’˘÷Îfiı ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi ‹Y›Î »ı ÷ıfiÌ ‹ÒÏ÷˝ Á΋_ Ωı¥ flËı‰_ ±ı ±_÷º˝„WÀ »ı. ““ˉı ÷˘ ⁄ı ⁄ı …HÎ ◊¥fiı Á΋Á΋Π≠ë-μkÎfl ¿fl˘. ‰ˆ¿<_ÃÎÏÿ¿ ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ ÿı¬Î› ÷˘ ’HÎ ÷ı ±_÷º˝„WÀ fiËŸ.50] ‰«fiÎQ≤÷ 93 ÁÎ_¤‚÷Î_ ÁÎ_¤‚÷Î_ ’fl‹ırflfi˘ ¤@÷ ◊Âı. ωÂıÊ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı …\±˘ — ’fl◊Îfl˘.√. …’ÎÏÿ¿ ÁΑfi fi◊Ì. ±fiı ÷ı ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ ÊÀ˚«ø207 ÿı¬Î› ±◊‰Î √˘·˘¿. …ıfiÌ ⁄Ï© ±Î‰Ì ˢ› ÷ıfiı ⁄˛õ ±◊ν÷˚ ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ’˛Î„M÷ ◊Λ »ı ±ı‹ ““ºU›÷ı I‰B˛››Î ⁄©uÎ ÁÒZ‹›Î ÁÒZ‹ÿÏÂ˝Ï¤— –”” (¿Ã˘’ÏfiÊÿ — 1/3/12) ≥I›ÎÏÿ lÏ÷VQ≤Ï÷±˘ ¿Ëı »ı.208 ÷ı ¿<ÂÎ√˛⁄Ï© ÷ı …ı Á_ÁÎfl-T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄Ë ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ ¿Ëı‰Î› ¿ı fiËŸ ? ±◊‰Î ÂÎVhÎ’flÎHÎfiÎ ±◊˝fiı ⁄Ë 206. ““±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi‹Î_ T≤ÏkÎ flÎA›Îfi_ Â_ ÁΑfi »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

“›Î ÏfiÂÎ Á‰˝¤Ò÷ÎfiÎ_ ÷V›Î_ Ω√Ï÷˝ Á_›‹Ì – ›V›Î_ Ω√˛Ï÷ ¤Ò÷ÎÏfi ÁÎ ÏfiÂÎ ’U›÷˘ ‹fiı— ––”209 ±ı fÔ·˘¿fi˘ ±ı‹ ±◊˝ »ı …ı. w’. I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’flÎHÎ. ±fiı ÂOÿ. ‹ÎÀı ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ’˘÷ÎfiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ÁΉ‘Îfi’HÎı ‰÷ı˝ ÷ı … ¿<ÂÎ√˛⁄Ï©‰Î‚Î »ı ±fiı ÷ı ωfiÎ ÷˘ Á‰˝ ‹Ò¬˝ »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 50–– ‰«fiÎQ≤÷ 51 — ËÌflı ¿flÌfiı ËÌfl˘ ‰ıӑΛÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ‰Ïÿ 2 ⁄Ì…fiı Ïÿ‰Á flÎÏhÎfiı Á‹ı V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ ±_√fl¬˘ 209. . ‹ÎÀı ±ıfiı ¿<ÂÎ√˛⁄Ï©‰Î‚Î fi ΩHΉÎ. ¿Ëı÷Î_ ωʛfiı ¤˘√‰÷Î_ ◊¿Î_ … ‰÷ı˝ »ı. ±ıfiı ÷˘ ΩÕÌ ⁄Ï©‰Î‚Î ΩHΉÎ. ±ı μ’fl ¤√‰ÿ˚√Ì÷Îfi˘ f·˘¿ »ı …ı. ““¿ıÀ·Î¿ ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ±Ï÷ ÕÎèÎΠˢ› ÷˘ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ¿Î_¥ …÷fi ¿flı fiËŸ ÷◊Î ¿ıÀ·Î¿ ÂÎVhÎ. ≥Ï÷ËÎÁ ÷ıfiÎ ±◊˝fiı ÁÎflÌ ’ıÃı ΩHÎ÷Πˢ› ÷˘ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ¿Î_¥ …÷fi ¿flı fiËŸ. V’½. flÁ ±fiı √_‘ ±ı …ı ’_«Ï‰Ê› ÷ıfiı ωÊı ∞‰‹ÎhÎfiÌ ⁄Ï© Ω√˛÷ ‰÷ı˝ »ı. ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿fl‰_ ÷ı‹Î_ ÷˘ Á‰˝ …√÷fiÎ ∞‰fiÌ ⁄Ï© flÎÏhÎfiÌ ’ıÃı ±_‘¿Îflı ›@÷ ‰÷ı˝ »ı ¿Ëı÷Î_ ¤√‰Îfifi_ ¤…fi fi◊Ì ¿fl÷Î. ¿Ëı÷Î_ ÷ı ωʛfiı ¤˘√‰÷Î fi◊Ì.≠. ±fiı …ı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ı ÷˘ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤…fifiı ωÊı ΩB›Î »ı ¿Ëı÷Î_ Ïfifl_÷fl ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿fl÷Î_ ◊¿Î_ ‰÷ı˝ »ı.51 ‰«fiÎQ≤÷ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ ¿Ëı‰Î› ¿ı fiËŸ ?”” ’»Ì ±ııfi˘ μkÎfl ‹Ïfi±ı ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ ◊›˘ fiËŸ.94 [√. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ıfiÌ ⁄Ï© ÷˘ ÷ı ωʛ¤˘√fiı ωÊı ±_‘¿Îflı ›@÷ ‰÷ı˝ »ı. √Ì÷Î — 2/69. ±fiı …ı ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ …÷fi ¿flı »ı fiı ÷ıfiÌ ⁄Ï© ◊˘ÕÌ »ı ÷˘ ’HÎ ÷ı ¿<ÂÎ√˛⁄Ï©‰Î‚˘ »ı ±fiı …ı …√÷T›‰ËÎflfiÌ ¿˘flı ÁΉ‘Îfi ◊¥fiı ‹_Õu˘ »ı fiı ÷ıfiÌ ⁄Ï© ±Ï÷ {ÌHÎÌ »ı ÷˘ ’HÎ ÷ı ΩÕÌ ⁄Ï©‰Î‚˘ »ı.

‹ÎÀı ÷ı ‰Î›fiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ ÷ı… fi◊Ì ±ı¿·˘ ‰Î› … »ı. ÷ı M≤J‰Ì μ’fl CÎÀ’ÀÎÏÿ¿ ±fiı¿ ’ÿÎ◊˝ »ı. ““¿Î_¥ ≠ë ’Ò»˘. ±ı¿·˘ ±Î¿Î … Á‰˝hÎ ¤ÎÁı. ÷ıfi˘ ‹ÎÏ›¿ ±_÷—¿flHÎı ¿flÌfiı ¿ı‹ Ïfiç› ◊Λ ? ±fiı ‹ÎÏ›¿ ±ı‰Ì …ı «ZÎ ±ÎÏÿ¿ ≥„Lƒ›˘ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ¿ı‹ Ωı›Î‹Î_ ±Î‰ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ÷ı M≤J‰Ì …‚fiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì ◊¥ »ı ±fiı …‚ ÷˘ M≤J‰Ìfiı ËıÃı ’HÎ »ı fiı ’Õ¬ı ’HÎ »ı fiı μ’fl ’HÎ »ı fiı M≤J‰ÌfiÎ ‹K›‹Î_ ’HÎ …‚ Á‰˝hÎ T›Î’Ì flèÎ_ »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì ’ÒHÎνfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±fiı ±ı ±Î¿Î ’HÎ ÷΋ÁÎË_¿ÎflfiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊›˘ »ı. ‹ÎÀı ±ı Á‰ı˝ ≥„Lƒ›˘ fiı ±_÷—¿flHÎ ÷ı ÷˘ ‹ÎÏ›¿ »ı fiı ¤√‰Îfi ÷˘ ‹Î›Î◊Ì ’fl »ı. Á΄k‰¿ÎË_¿Îfl ±fiı ¤Ò÷. ±ı flÌ÷ı ÷‹Îfl˘ ≠ë »ı ?”” ’»Ì ’ÒHÎνfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î Á‰˝ ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ …ı. ±fiı ÷ı ÷ı… ’HÎ ‰Î›fiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì ◊›_ »ı. ““‹ÎÏ›¿ ‰V÷±ı ¿flÌfiı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝ ˢ› ÷ı …HÎΛ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±fiı ±ı …‚ ’HÎ ÷ı…fiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì ◊›_ »ı ‹ÎÀı ÷ı…fiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ …‚ fi◊Ì ±ı¿·_ ÷ı… … »ı. ‹ÎÀı ‹ËkÎk‰fiÌ º„WÀ±ı . ≥„Lƒ›˘.51] ‰«fiÎQ≤÷ 95 ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‹Î◊ı ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı ÷ı ‰Î› ’HÎ ±Î¿ÎÂfiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì ◊›˘ »ı. ““±ıfi˘ ÷˘ μkÎfl ±ı‹ »ı …ı. ±fiı F›Îflı M≤J‰ÌfiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı I›Îflı ±ı Á‰˝ ’ÿÎ◊˝w’ı M≤J‰Ì ◊¥ »ı fiı M≤J‰Ì ωfiÎ ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ ’ÿÎ◊˝ fi◊Ì.≠. ±fiı ÷ı ÷΋ÁÎË_¿Îfl. ““ÿÁ ≥„Lƒ›˘ ÷ı ÷˘ 2Ωı√HÎfiÌ »ı ±fiı «Îfl ±_÷—¿flHÎ »ı ÷ı ÷˘ Ák‰√HÎfiÎ_ »ı. ‹ÎÀı …‚fiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ M≤J‰Ì fi◊Ì ±ı¿·_ …‚ … »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı Ωı ±Î¿ÎÂfiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ ‰Î› ±ÎÏÿ¿ …ı «Îfl ¤Ò÷ fiı ÷ıfi_ ¿Î›˝ …ı Ï’_Õ fiı ⁄˛õÎ_Õ ÷ı ¿Î_¥ ¤ÎÁı … fiËŸ. ÷ıfiı Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÷‹ı ’WÀ ¿flÌ ±ÎM›˘. ’«ÎÁ ¿˘ÏÀ ›˘…fi M≤J‰Ìfi_ ’Ìà »ı. flÎ…ÁÎË_¿Îfl. ‹ÎÀı ‹ÎÏ›¿ …ı ±_÷—¿flHÎ ±fiı ≥„Lƒ›˘ ÷ıHÎı ¿flÌfiı Ωı ¤√‰Îfi …HÎÎHÎÎ ÷˘ ±ı ¤√‰Îfi ’HÎ ‹ÎÏ›¿ Ã›Î˝. ±_÷—¿flHÎ ±fiı ÿı‰÷Î ±ı Á‰ı˝ ‹ËkÎk‰fiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊›Î_ »ı. ““±ı … ≠ë »ı. ÷ı Á‰ı˝ ’ÿÎ◊˝‹Î_ ±ı M≤J‰Ì flËÌ »ı fiı ’˘÷Îfiı V‰w’ı ¿flÌfiı fi˘¬Ì ’HÎ flËÌ »ı.

±fiı ±ı ‹ËÎ’vÊ ’HÎ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi_ ‘΋ …ı ±ZÎfl ÷ıfiÎ ±ı¿ ÿı‹Î_◊Ì ∂’…ı »ı.51 Ωı¥±ı ÷˘ hÎHÎ ≠¿Îflfi˘ ±Ëo¿Îfl ÷◊Î ¤Ò÷. …ı‹ ËÌflı ¿flÌfiı … ËÌfl˘ ‰ıӑΛ »ı ’HÎ ⁄ÌΩ ‰÷ı fi◊Ì ‰ıÓ‘Î÷˘. ±fiı …ı ¿ÎflHΠˢ› ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¿Î›˝fiı ωÊı T›Î’¿ ˢ› fiı ÷ı◊Ì …\ÿ_ ’HÎ flËı. ‹ÎÀı ±ı Á‰˝fiÎ ¿ÎflHÎ …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı I›Îflı ±ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ ¤ÎÁı … fiËŸ. ±_÷—¿flHÎ ÷ıHÎı ¿flÌfiı fi◊Ì ◊÷_. ÷ı Á‰ı˝fiÌ μI’ÏkÎ. ±_÷—¿flHÎ. ±fiı ÷ı ±ZÎfl ◊¿Ì ’fl ±ZÎflÎ÷Ì÷ ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı »ı. …ı‹ ·˘¤Ì ‘fi‹Î_ ΩıÕΛ. ±fiı ÷ı ≠¿ÚÏ÷ ’HÎ ≠·›¿Î‚‹Î_ ’vÊfiÎ ±ı¿ ±_‹Î_ ·Ìfi ◊¥ Ω› »ı ±fiı ’Î»Ì V≤„WÀ Á‹ı ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊Λ »ı. ÿı‰÷Î ±ı Á‰ı˝ fi◊Ì ±ı¿·_ ‹ËkÎk‰ … »ı. ±fiı ±ı‰Î ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ’vÊ »ı ÷ı ‹Ë΋ΛÎfiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊Λ »ı. „V◊Ï÷ ±fiı ≠·› ÷ıfiÎ ¿÷ν »ı fiı ÷ı Á‰˝fiÎ ¿ÎflHÎ »ı. ±fiı ÷ı ‹ËkÎk‰ ’HÎ ≠‘Îfi-≠¿ÚÏ÷fiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊›_ »ı. I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿flÌfiı ±ı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ◊Λ »ı. ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı … ¿Ú’Î ¿flÌfiı ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ M≤J‰Ì‹Î_ Á‰ı˝ ‹fiW›fiı ≠I›ZÎ ÿ½fi ±Î’ı »ı I›Îflı …ı ∞‰ Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ¿flÌfiı ±ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi˘ ±Î‰˘ ‹ÏË‹Î Á‹…ı »ı I›Îflı ±ıfiÎ_ ≥„Lƒ›˘.≠.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı ’˘÷Îfiı μ÷Îflı ’‘Λν. ÷ı‹ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ÷ı ¤√‰Îfi ‰÷ı … ◊Λ »ı ±fiı ¤√‰Îfifi_ ÿ½fi ’HÎ ¤√‰Îfi ‰÷ı … ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ±ı ±ZÎflfiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ ±ı ‹ËÎ’vÊÎÏÿ¿ Á‰ı˝ fi◊Ì ±ı¿ ±ZÎfl … »ı. ‹ÎÀı ±ı ≠¿ÚÏ÷fiÌ º„WÀ±ı Ωı¥±ı ÷˘ ‹ËkÎk‰ fi◊Ì ±ı¿·Ì ±ı ≠¿ÚÏ÷ … »ı. ‹ÎÀı ±ı ‹Ë΋ΛÎfiÌ º„WÀ±ı Ωı¥±ı ÷˘ ±ı ’vÊ fi◊Ì ±ı¿·Ì ‹Ë΋ΛΠ… »ı. ±fiı ‹Ë΋ΛΠ’HÎ ‹ËÎ’vÊfiÎ ±ı¿ ±_‹Î_◊Ì μI’Lfi ◊Λ »ı. . ‹ÎÀı ’vÊfiÌ º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ ±ı ≠¿ÚÏ÷ fi◊Ì ±ı¿·˘ ’vÊ … »ı. ’HÎ ‹ÎÏ›¿ ±ı‰Î_ …ı ≥„Lƒ›˘. ±_÷—¿flHÎ Á‰ı˝ ’vÊ˘k΋w’ı210 ◊¥ Ω› »ı. ≥„Lƒ›˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 96 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ‹ÎÀı ±ı ‹ËÎ’vÊfiÌ º„WÀ±ı Ωı¥±ı ÷˘ ±ı ‹Ë΋ΛΠfi◊Ì ±ı¿·˘ ‹ËÎ’vÊ … »ı. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ’vÊ˘k΋‹Î_ … ±ı¿Î¿Îfl’HÎı ΩıÕΛı·. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 51–– 210. ¿Î‹Ì ‹fi√‹÷Ì VhÎÌ‹Î_ ΩıÕΛ I›Îflı ⁄Ì…\_ ⁄‘_ … ¤Ò·Ìfiı ÷ı w’ ◊¥ Ω› »ı.

±fiı «˘‰ÌÁ ÷k‰ …ı‹ ¤√‰Îfi ωfiÎ ¿Î_¥ ¿fl‰Îfiı Á‹◊˝ fi◊Ì ◊÷Î_ ÷ı‹ ∞‰-¥rfl ’HÎ ¤√‰Îfi ωfiÎ ¿Î_¥ ¿fl‰Îfiı Á‹◊˝ fi◊Ì.√. ±fiı ‰ıÿÎ_÷ÂÎVhÎ215 »ı ÷ı ¤√‰Îfifiı Á‰˝¿ÎflHÎ.52] ‰«fiÎQ≤÷ 97 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 52 — «Îfl ÂÎVhÎı ¿flÌ ¤√‰Îfifiı ΩH›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ‰Ïÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÌ ‹ıÕÌfiÌ ±˘ÁflÌ‹Î_ 211¿◊Î ‰_«Î‰÷Î Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. 216. ÁÎI‰÷Á_ÏË÷Î — 1/25-27 ‰√ıflı. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 293/42-45. 1/3/8. 1/2/21. Ïfifl_…fi ±fiı ¿÷ν ◊¿Î ±¿÷ν fiı ≠οÚ÷ ωÂıÊHÎı flÏË÷ fiı ÏÿT› ωÂıÊHÎı ÁÏË÷. ‰ıÿÎ_÷ ±fiı ’_«flÎhÎ ±ı «Îfl ÂÎVhÎı ¿flÌfiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı Á‹…ı ÷ı ’Òfl˘ iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. Á‰Î˝‘Îfl.22. ¿Ï’·√Ì÷Î ‰√ıflı‹Î_ Ïfiw’Λı· ≠ΫÌfi ÁÎ_A›. “±ı¿ …ı 211. 214. . ’»Ì ÷ı ¿◊΋Î_ ±ı‹ ±ÎT›_ …ı.212 ›˘√. ±ı‹ ¿Ëı »ı.≠. Á‰˝T›Î’¿. ›˘√ÁÒhÎ — 1/24-27. ±fiı ∞‰-¥rflı ÁÏË÷ ±ı‰Î_ …ı «˘‰ÌÁ ÷k‰ ÷ıfiı ZÎıhÎ ¿Ëı »ı fiı ’_«‰Ì‹Π…ı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ZÎıhÎiÎ ¿Ëı »ı. ¤Î√‰÷ — 3/28. ⁄˛õÁÒhÎ — 1/1/2. fiı ∞‰-¥rflfiı ’_«‰Ì‹Π¿Ëı »ı fiı «˘‰ÌÁ ÷k‰fiı M≤◊¿˚ ¿Ëı »ı.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. √Ì÷Î. 2/1/22 ≥I›ÎÏÿ¿‹Î_ Á‹L‰› ’΋ı· μ’ÏfiÊÿfiÌ lÏ÷±˘. ÁÎ_A›. 215. ±¶ˆ÷. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı «Îfl ÂÎVhÎı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı ¿ı‹ ΩHΉΠ? ±fiı ±ı «Îfl ÂÎVhÎı ¿flÌfiı …ı ¤√‰Îfifiı fi ΩHÎı ÷ı‹Î_ ÂÌ L›Òfi÷Î flËı »ı ? ÷ı ¿Ë˘. fiı ±ı ÷k‰◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı M≤◊¿˚ Á‹∞fiı ¤√‰Îfifi_ K›Îfi ¿fl‰_. ±fiı ›˘√ÂÎVhÎ214 »ı ÷ı ¤√‰Îfifiı »T‰Ì‹Π¿Ëı »ı fiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ¿Ëı »ı. ‹ËΤÎfl÷. ““…ı ÁÎ_A›ÂÎVhÎ213 »ı ÷ı ¤√‰Îfifiı ’_«‰Ì‹Π¿Ëı »ı. Ïfi√˝HÎ. 213. ±ı‹ ¿Ëı »ı. μ’ÏfiÊÿ˘. ±fiı ’_«flÎhÎÂÎVhÎ216 »ı ÷ı ¤√‰Îfifiı ±ı‹ ¿Ëı »ı …ı. ‹ÎÀı ±ıfiı ’HÎ «˘‰ÌÁ ÷k‰ ¤ı‚Î … √HÎı »ı. ‹ËΤÎfl÷. 212. I›Îflı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ‹˘ZΑ‹˝fiÌ.

’HÎ ≠οÚ÷ ¿fl«flHÎÎÏÿ¿ı flÏË÷ ±fiı ÏÿT› ±‰›‰ı ÁÏË÷ ±ı‰˘ ÁfiÎ÷fi …ı ¤√‰Îfifi˘ ±Î¿Îfl »ı ÷ıfiı fi Á‹…ı. ±Ïfiv©.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 52–– .” ±fiı Ωı ±ı¿ ‰ıÿÎ_÷ÂÎVhÎı ¿flÌfiı … ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı Á‹…ı ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ±Î‰ı …ı. ≠zQfi ±ı «÷T›˝ÒËw’ı ◊Λ »ı fiı M≤J‰Ìfiı ωÊı ±‰÷Îflfi_ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı ±fiı ÷ıfiı ωÊı …ı fi‰ ≠¿ÎflfiÌ ¤„@÷fiı ¿flı »ı ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ »ı. “›˘√ÂÎVhÎı ¤√‰Îfifiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ¿èÎÎ »ı ÷ıfiı ’Ïfl„E»Lfi Á‹…ı ’HÎ Á‰ÎÙ÷›Î˝‹Ì ±fiı ’Ïfl’ÒHν ±ı‰Î fi Á‹…ı. ‹ÎÀı ±ı «Îflı ÂÎVhÎı ¿flÌfiı …ı Á‹…ı ÷ı ’Ïfl’ÒHν iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. ±fiı Ωı ⁄ÌΩ_ hÎHÎ ÂÎVhÎfiı ‹Ò¿Ìfiı ±ı¿ ÁÎ_A›ÂÎVhÎı ¿flÌfiı … ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı Á‹…ı ÷˘ ±ı ⁄Α ±Î‰ı …ı. ÷ıfiı ›◊Î◊˝ Á‹…ı I›Îflı ’Òfl˘ iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›.” ±fiı Ωı ±ı¿·ı ’_«flÎhÎÂÎVhÎı ¿flÌfiı … ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı Á‹…ı ÷˘ ±ı‰˘ ÿ˘Ê ±Î‰ı …ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı «Îfl ÂÎVhÎ ¤√‰Îfifiı ¿Ëı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 98 ‰«fiÎQ≤÷ [√.” ‹ÎÀı ±ı Á‰ı˝ ÂÎVhÎı ¿flÌfiı Ωı ¤√‰Îfifiı fi Á‹…ı ÷˘ ±Î‰Î ÿ˘Ê ±Î‰ı »ı. ±fiı Ωı ±ı Á‰ı˝ ÂÎVhÎı ¿flÌfiı Á‹…ı ÷˘ …ı ±ı¿ ±ı¿ ÂÎVhÎfiÌ Á‹…HÎı ¿flÌfiı ÿ˘Ê ±Î‰ı »ı ÷ı ⁄ÌΩ ÂÎVhÎfiÌ Á‹…HÎı ¿flÌfiı À‚Ì Ω› »ı.” ±fiı Ωı ±ı¿·ı ›˘√ÂÎVhÎı ¿flÌfiı … ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı Á‹…ı ÷˘ ±ı ÿ˘Ê ±Î‰ı …ı. Á_¿Ê˝HÎ. “…ı ¤√‰ÎfifiÎ ±‰÷Îflfiı ωÊı ¤„@÷ ¿ËÌ »ı ÷ıfiı ωÊı ‹fiW›¤Î‰ ±Î‰ı ÷◊Î ±ı¿ÿıÂV◊’HÎ_ Á‹Ω¥ Ω›. ’HÎ Á‰ÎÙ÷›Î˝‹Ì’HÎ_ fiı ’Ïfl’ÒHν’HÎ_ fi Á‹Ω›. ’HÎ ¤√‰Îfi fi Á‹Ω›. “…ı ¤√‰Îfifiı Á‰˝¿ÎflHÎ. Á‰˝T›Î’¿ ±fiı Ïfi√˝HÎ ¿èÎÎ »ı ÷ıfiı ÏfiflοÎfl Á‹…ı. ±fiı Ωı ±ı «Îfl‹Î_◊Ì ±ı¿fiı ‹Ò¿Ì ÿı ÷˘ ’ÒH΢ iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î› fiı ⁄ıfiı ‹Ò¿Ì ÿı ÷˘ ±‘˘˝ iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î› fiı hÎHÎfiı ‹Ò¿Ì ÿı ÷˘ ’Î iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î› fiı «Îflıfiı ‹Ò¿Ìfiı …ı ’˘÷ÎfiÎ ‹fifiÌ ¿S’fiαı ¿flÌfiı √‹ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ÂÎVhÎfiı Á‹∞fiı ‰÷ı˝ »ı ±fiı ÷ı Ωı ‰ıÿÎ_÷Ì »ı ±◊‰Î μ’ÎÁfiΉ΂˘ »ı ÷ı ⁄ı› ¤Ò·Î ’ÕuÎ »ı ’HÎ ¿S›ÎHÎfi˘ ‹Î√˝ ±ı ⁄ı‹Î_◊Ì ¿˘¥fiı …Õu˘ fi◊Ì. “ÁÎ_A›ÂÎVh΋Î_ ∞‰-¥rflfiı ÷k‰◊Ì fi˘¬Î fi◊Ì ¿èÎÎ.≠. ÷ı F›Îflı ÷k‰fi˘ ÏfiÊı‘ ¿flÌfiı ÷k‰◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ∞‰ÎI‹Îfiı fi˘¬˘ Á‹…ı I›Îflı ’_«‰Ì‹˘ ’˘÷Îfi˘ ∞‰ÎI‹Î Á‹Ω›. ‹ÎÀı ±ı ‰ıÿÎ_÷Ì ÷ı ÿ_¤Ì iÎÎfiÌ »ı ±fiı ±ı μ’ÎÁfiΉ΂˘ ÷ı ’HÎ ÿ_¤Ì ¤@÷ »ı.52 lÌ¿ÚWHÎ ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ »ı ÷ı … ‰ÎÁÿı‰.

≠. ±fiı Ωı ±‰√HÎ ·ı fiËŸ ÷˘ ÷ıfiı Â¤ √HÎfiÌ Ïÿ‰Á Ïÿ‰Á ≠I›ı T≤Ï© ◊÷Ì Ω› »ı. ““¿˘¥¿ ÷˘ ÁIÁ_√‹Î_ flËÌfiı Ïÿ‰Á Ïÿ‰Á ≠I›ı T≤Ï©fiı ’΋÷˘ Ω› »ı ±fiı ¿˘¥¿ ÷˘ ÁIÁ_√‹Î_ flËÌfiı Ïÿ‰Á Ïÿ‰Á ≠I›ı CÎÀ÷˘ Ω› »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’HÎ ¿˘¥ ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ÷˘ Œıfl fi ˢ› fiı ÷ıfiÌ V‰Î¤Îω¿ ≠¿ÚÏ÷ ÃÌ¿ fi …HÎÎ÷Ì Ë˘› ÷ıfiı Ωı¥fiı fiı ÷ı ÁΑ‹Î_ ⁄ÌΩ CÎHÎο √HΠˢ› ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı Ωı ±ı¿·Î ±‰√HÎfiı … √˛ËHÎ ¿flı ÷˘ ÷ıfiÎ iÎÎfi.53-54] ‰«fiÎQ≤÷ 99 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 53 — ‰K›ÎCÎÀuÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ‰Ïÿ 9 fi‰‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ±Î◊‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ ±_√fl¬˘ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı …fl¿ÁÌ »ıÕÎfi_ ¿Á_⁄· ¤Îflı Âı·_ ¿ıÕuı ⁄Î_K›_ Ë÷_ fiı …fl¿ÁÌ »ıÕÎfi˘ ¤Îflı ¿Á_⁄· flıÓÀ˘ ‹Î◊ı ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ÷ı ’ÎC΋Î_ ’W’fiÎ ÷˘flÎ {Ò¿Ì flèÎÎ Ë÷Î fiı ¿_ËÎ_ ’W’fiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ Á‰ı˝ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““‹˘ÀÎ …ı ÁΑ ÷ıfi˘ …ı ±‰√HÎ ·ı »ı ÷ı CÎÀ÷˘ Ω› »ı ±fiı ÷ı ÁΑfi˘ …ı √HÎ ·ı »ı ÷ıfi_ ±_√ T≤Ï© ’΋÷_ Ω› »ı fiı ÷ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ¤„@÷ ’HÎ T≤Ï© ’΋ı »ı. ‰ˆflÎB›ÎÏÿ¿ …ı Â¤ √HÎ ÷ı CÎÀÌ Ω› »ı. ±fiı ±‰√HÎ ÷˘ I›Îflı ·ı‰˘ F›Îflı ’fl‹ırflfiÌ ⁄Î_‘ı· …ı ’_« ‰÷˝‹ÎfifiÌ ‹›Î˝ÿÎ ÷ı‹Î_◊Ì ¿˘¥¿ ‰÷˝‹Îfifi˘ ÷ı ÁΑ ¤_√ ¿flı I›Îflı ÷ıfi˘ ±‰√HÎ ·ı‰˘. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ÷ı ÁΑfi˘ ±‰√HÎ fi ·ı‰˘ fiı √HÎ … ·ı‰˘. ‹˘ZÎfiÎ ¶Îflfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ‰Ïÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì .”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 53–– ‰«fiÎQ≤÷ 54 — ¤Î√‰÷ ‘‹˝fiÎ ’˘ÊHÎfi_. ‹ÎÀı ‰÷˝‹Îfi‹Î_ Œıfl ˢ› ÷˘ … ±‰√HÎ ·ı‰˘ ’HÎ ±‹◊˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ±‰√HÎ ·ı‰˘ fiËŸ. ““¿˘¥ ≠ë ’Ò»˘.”” I›Îflı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.√.

““…ıfiı ’fl‹ırflfiÎ ‰«fifiÌ ¬À¿ flËı ±fiı fiÎfi_-‹˘À<_ ‰«fi ·˘’Ì Â¿ı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷fi˘ …ıfi˘ V‰¤Î‰ ˢ›. 218.”” ’»Ì Â¿‹Ïfi±ı ’Ò»u_ …ı. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““√‹ı ÷ı‰˘ ±Î’I¿Î‚ ’Õı fiı ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_◊Ì fi ¬Áı ÷ı ¿›ı ·ZÎHÎı ¿flÌfiı ±˘‚¬Î› ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.54 lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl √ÎÿÌ÷Ï¿›Î fi_¬Î‰Ìfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı …Ïfl›Îfi »ıÕΉ΂˘ ¿Á_⁄· flıÓÀ˘ ±˘œu˘ Ë÷˘ ±fiı ±ÎÁ‹ÎfiÌ fl_√fi˘ …Ïfl›ÎfiÌ flı‹fi˘ ŒıÓÀ˘ ‹Î◊ı ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 100 ‰«fiÎQ≤÷ [√.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 54–– 217. “≠Á_√‹…fl_ ’΋ÎI‹fi— ¿‰›˘ ωÿ— – Á ±ı‰ ÁΑÊ ¿Ú÷˘ ‹˘ZζÎfl‹’ÎT≤÷‹˚ ––”218 “…ı‰˘ ±ı ∞‰fiı ’˘÷ÎfiÎ_ Á_⁄_‘Ìfiı ωÊı ºœ ≠Á_√ »ı ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … ≠Á_√ Ωı ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ÁΑfiı ωÊı ◊Λ ÷˘ ±ı ∞‰fiı ‹˘ZÎfi_ ¶Îfl μCÎÎÕ<_ ◊Λ »ı. ‹ÎÀı …ıfiı ‰«fi‹Î_ ºœ÷Î »ı ÷ıfi˘ … ‘‹˝ ºœ flËı ±fiı ÷ıfi˘ … ÁIÁ_√ ’HÎ ºœ flËı. ‰ˆflÎB› ±fiı ¤„@÷fi˘ …ı‹Î_ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı ÷ı‰˘ ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝. ÷ı ¿Ï’·ÿı‰ ¤√‰Îfiı ÿı‰ËÒÏ÷ ≠I›ı ¿èÎ_ »ı …ı. iÎÎfi. ¤Î√‰÷ — 3/25/20. ‰ˆflÎB› ±fiı ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi ÷ıHÎı ÁÏË÷ …ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ÷ıHÎı ›@÷ ±ı‰Î …ı ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ÁΑ ÷ıfiÎ ≠Á_√ ◊¿Ì ¤Î√‰÷ ‘‹˝fi_ ’˘ÊHÎ ◊Λ »ı ±fiı ‰‚Ì ∞‰fiı ‹˘ZÎfi_ …ı ¶Îfl ÷ı ’HÎ ±ı‰Î ÁΑfiÎ ≠Á_√ ◊¿Ì μCÎÎÕ<_ ◊Λ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷fiÎ ±ı¿Îÿ V¿_‘‹Î_ …fi¿flÎΩ ±fiı fi‰ ›˘√ırflfiÎ Á_‰Îÿı ¿flÌfiı ¿èÎÎ …ı ¤Î√‰÷ ‘‹˝217 ÷ıfi_ …ı ’˘ÊHÎ ÷ı ¿ı‹ ◊Λ ? ±fiı ‰‚Ì ∞‰fiı ‹˘ZÎfi_ …ı ¶Îfl ÷ı μCÎÎÕ<_ ¿ı‹ ◊Λ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.≠. ÷ıfiı √‹ı ÷ı‰˘ ±Î’I¿Î‚ ±Î‰ı ÷˘› ’HÎ ±ı ‘‹˝ ◊¿Ì ’Õı … fiËŸ. ‘‹˝. iÎÎfi. ““V‰‘‹˝. .

Ïø›Î ±fiı Á_√ ±Ï÷ ’ωhÎ »ı ±fiı ÷ı‹Î_ ’HÎ Ωı ±ıfiÌ ⁄Ï© ‹Ï·fi ◊¥ Ω› »ı. ““∞‰fiı ¤…fi-V‹flHÎfi˘ ÷◊Î ‰÷˝‹Îfifi˘ ±ı¿ ºœÎ‰ ¿ı‹ flËı÷˘ fi◊Ì ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ¿Î‚. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. Ïø›Î ±fiı Á_√ wÕÎ_ »ı ÷˘› ’HÎ ±ıfi_ ±_÷fl ¤Ò_Õ<_ ◊¥ Ω› »ı. ¿ı‹ …ı.√. ‹ÎÀı ˉı Ωı ‹˘ÀÎ’vÊfiÌ Áı‰Î‹Î_ ¬⁄ÕÿÎfl ◊¥fiı flËı ÷˘ ±ıfiÎ_ ’Î’ ⁄‚Ìfiı ¤V‹ ◊¥ Ω› ±fiı Ωı ±Ï÷ ’Î’Ìfi˘ Á_√ ◊Λ ÷˘ ’Î’fi˘ ‰‘Îfl˘ ◊Λ ±fiı ¿Î_¥¿ Á¿Ú÷ ˢ› ÷ı ’HÎ fiΠ’΋ı.55-56] ‰«fiÎQ≤÷ 101 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 55 — ¤…fi. Ïø›Î ±fiı Á_√ ±ı ±Ï÷ ¤Ò_ÕÎ_ ◊Λ fiı ÷ı‹Î_ ’HÎ ºœ÷Î …ı‹ »ı ±ı‹ fiı ±ı‹ Ωı flËı ÷˘ ±ıfiı ’Ò‰˝fi_ ¤Îflı ⁄Ì…⁄‚ »ı fiı ¤Îflı ’H› »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 55–– ‰«fiÎQ≤÷ 56 — ’˘·Î ’ÎHÎÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ‰Ïÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı . V‹flHÎ fiı ‰÷˝‹ÎfifiÎ ºœÎ‰fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‹ËÎ ‰Ïÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ μ÷ÎflÎfiı ωÊı μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘ÁflÌ μ’fl ωflÎ…÷Î Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ Á_÷ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷˘ ±ıfiı ’Ò‰˝…L‹fi_ ÷◊Î ±Î …L‹fi_ ¿˘¥ ‹˘À<_ ’Î’ »ı ÷ı fiÕı »ı ±◊‰Î ¿˘¥ ‹˘ÀÎ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ƒ˘Ë ◊¥ √›˘ »ı ÷ı ±ıfiı fiÕı »ı. ¿Î‚. ÷ı‹Î_ Ωı μk΋ ºœ÷Πˢ› ±fiı ÿıÂ. Ïø›Î ±fiı Á_√ ÷ıfiı ›˘√ı ¿flÌfiı flËı÷˘ fi◊Ì. ¿Î‚. “‹Îv_ ‹fi ¿ı‹ Ãı¿ÎHÎı flÎA›_ fiËŸ ?” ÷ıfiı ÷˘ ‹Ë΋Ҭ˝ ΩHΉ˘. ““≠ë-μkÎfl ¿fl˘. ÿıÂ.≠. ‹K›‹ ±fiı ¿ÏfiWÃ. Ïø›Î ±fiı Á_√ ±ı Ωı ±Ï÷ ¤Ò_ÕÎ_ ◊Λ ÷˘ ÷ı μk΋ ºœ÷Îfiı ’HÎ ÀÎ‚Ì fiÎ_¬ı. ÷˘ ‹K›‹ ±fiı ¿ÏfiWà ºœ÷ÎfiÌ ÷˘ ÂÌ ‰Î÷ ¿Ëı‰Ì ? ±fiı ÿıÂ. ¿Î‚. ±fiı ‹ÏÿflÎ’ÎfifiÌ ¿flfiÎfḻ˘ …ı ’Î÷›˘˝ ÷ıfiÎ √‚΋Î_ ËÎ◊ fiÎ_¬Ìfiı ⁄ıÁı ±fiı ’»Ì ’fl‹ırflfi˘ ‰Î_¿ ¿Îœı …ı. ±fiı ÷ı ºœÎ‰ ’HÎ hÎHÎ ≠¿Îflfi˘ »ı ó μk΋. ¿Î‚.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±fiı ÿıÂ. ““±ı ÷˘ ±Â¤ ±ı‰Î_ …ı ÿıÂ.

““S›˘. ““¿Ì÷˝fi flά˘ ±fiı CÎÕÌ¿ ≠ë-μkÎfl ¿fḻı. ÷ı ÁÎv ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì∞ ¿˘¥ Ω÷fiÌ ¿Î‹fiÎ flËı ±ı ‹˘ÀÌ ¬˘À »ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ‰‚Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ±ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’ ωfiÎ ⁄Ì∞ ‹fi‹Î_ ¿Î_¥ ¿Î‹fiÎ flËı÷Ì fi◊Ì. Ë_ ≠ë ’Ò»\_ »\_ …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.56 lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ±Î◊‹HÎÎ ¶ÎflfiÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı …Ïfl›Îfi ¿Á_⁄· flıÓÀ˘ ±˘œu˘ Ë÷˘ fiı ‹Î◊ı Œfl÷Î »ıÕÎfi˘ ¿Á_⁄Ì flıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ±fiı fiÎflΛHΑÒL› ¿flÌfiı ‹Ïfi {Î_{-Q≤ÿ_√ ·¥fiı ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î.≠. ±fiı ⁄ÌΩ …ı hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ¤@÷ »ı ÷ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ÷˘ »ı ÷˘› ’HÎ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ›◊Î◊˝’HÎı ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ˆr›˝ ’΋‰Îfiı ≥E»ı ÷ı ±◊ν◊a. lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı √Ì÷΋Î_ «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ¤@÷ ¿èÎÎ »ı ÷ı‹Î_ iÎÎfiÌfiı ±Ï‘¿ ¿è΢ »ı.219 ±fiı «Îflıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› ÷˘ Áfl¬˘ »ı. ““iÎÎfiÌ »ı ÷ı ÷˘ ⁄˛õV‰w’ı ‰÷ı˝ »ı ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ›◊Î◊˝’HÎı ΩHÎı »ı. ±Î÷˘˝ Ï…iÎÎÁfl◊ν◊a iÎÎfiÌ « ¤fl÷Ê˝¤ – ÷ıÊÎ_ iÎÎfiÌ ÏfiI››@÷ ±ı¿¤„@÷ω˝ÏÂW›÷ı –– ±◊˝ — ±Ï‘¿Îfl◊Ì ’ÕÌ √›ı·˘ ±fiı ŒflÌ ’΋‰Îfiı ≥E»ı ÷ı ±Î÷˝. ±◊‰Î ±I›_÷ ±ÎI‹iÎÎfifi_ ⁄‚ ˢ› ±◊‰Î ¤√‰Îfifiı ωÊı ºœ ¤„@÷fi_ ⁄‚ ˢ› ±fiı ÷ıfiÎ ‹Îfifiı ›˘√ı ¿flÌfiı Ωı √flÌ⁄ ËÏfl¤@÷fiı 219. ‹ÎÀı iÎÎfiÌ ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ωÂıÊ »ı ?”” ’»Ì ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ‹Ïfi±ı ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ ◊›˘ fiËŸ. ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ÏhÎ√HÎÎI‹¿ ‹Î›Î◊Ì …\ÿ˘ ⁄˛õw’ ‹ÎfiÌfiı ¤√‰Îfifiı ’΋‰ÎfiÌ ≥E»Î ¿flfiÎfl iÎÎfiÌ. ±ÎI‹V‰w’fiı ΩHΉÎfiı ≥E»ı ÷ı Ï…iÎÎÁ. ÷ı ‹ÎÀı iÎÎfiÌfiı ⁄fl˘⁄fl ◊÷Î fi◊Ì. ±Î «Îflı›‹Î_ iÎÎfiÌ ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ⁄˛õV‰w’ ‹ÎfiÌ Ïfifl_÷fl ’fl‹ÎI‹Î‹Î_ ΩıÕΛı· »ı ±fiı ±ı¿‹ÎhÎ ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ¤„@÷fiÌ … ≥E»Î flάı »ı. . ÷ı◊Ì ±Ï‘¿ »ı. (√Ì÷Î — 7/16-17). ÷ı ‹ÎÀı ±ıfiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì∞ ¿Î‹fiÎ flËÌ Ω› »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 102 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ±fiı …ıfiı ¿˘¥ Ω÷fiÌ ‰ÎÁfiÎ fi ˢ› ±fiı ÷̉˛ ‰ˆflÎB›‰Îfi ˢ› ±fiı Ωı ÷ı ‰ˆflÎB›fiı ›˘√ı ±Ë_¿Îflı ›@÷ ‰÷ı˝ ÷˘ ±ı ’HÎ ±ıfiı ωÊı ‹˘ÀÌ ¬˘À »ı.

56] ‰«fiÎQ≤÷ 103 fi‹Î› fiËŸ ±◊‰Î ÷ıfiÌ ±Î√‚ ÿÌfi‰«fi ⁄˘·Î› fiËŸ ÷˘ ±ı ’HÎ ±ıfiı ωÊı ‹˘ÀÌ ¬˘À »ı. ‰ˆflÎB›. ¤„@÷ ÷◊Î ⁄ÌΩ …ı Â¤ √HÎ ÷ıfiı ›˘√ı ¿flÌfiı ‹Îfi ±Î‰ı ÷ı ‹Îfifiı ¿›Î μ’Λı ¿flÌfiı À΂‰_ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’HÎ …ı‰Î Ïfi‹Î˝fiÌ ¤@÷‹Î_ ‹˘ÀÎ √HÎ ±Î‰ı ÷ı‰Î ‹˘ÀÎ √HÎ ±ı‹Î_ fi ±Î‰ı. ““¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi_ ‹ÎËÎIQ› ΩHÎÌfiı ’˘÷ı ÿıËı ¿flÌfiı ÷ı‹fiı fi‹V¿Îfl ¿flı ÷◊Î ÷ı‹fiÌ Áı‰Î-«Î¿flÌ ¿flı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! iÎÎfi. ‹ÎÀı …ıfiı ¤√‰Îfifiı ≠ÁLfi ¿fl‰Î ˢ› ÷ıfiı iÎÎfi. …ı‹ Á·ÎÀ ¿>‰˘ ¬˘ÿ÷˘ ˢ› ±fiı Ωı ËıÃı ’ÎH΢ ’˘·˘ ⁄˘·ı ÷˘ Á·ÎÀ ±ı‹ ¿Ëı …ı. ‰ˆflÎB› ±fiı ¤„@÷ ÷ıfiÎ ‹Îfi‹Î_ …ı ±À_À flËı ÷˘ ±ı ‹˘À˘ ÷˘ ¿Ëı‰Î› ’HÎ …ı‰_ ±‘ν ¿˘Âfi_ ¿ı ’Î ¿˘Âfi_ ’ÎHÎÌ ◊›_ ±ı‰˘ ‹˘À˘ ◊Λ.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. “¿>‰Î‹Î_ ’ÎHÎÌ ◊Âı ÷˘ ±‘ν ¿˘Âfi_ ¿ı ’Î ¿˘Âfi_ ◊Âı ’HÎ ‰‘ fiËŸ ◊Λ. ‹ÎÀı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ω«Îflfi_ ⁄‚ flάÌfiı ¿˘¥ ≠¿Îflfi_ ‹Îfi μÿ› ◊‰Î ÿı‰_ fiËŸ. . ±fiı ±ÎI‹iÎÎfifi_ ‹Îfi ˢ› ±◊‰Î ‰ˆflÎB›fi_ ‹Îfi ˢ› ’HÎ ÷ı ±Ï¤‹Îfi ÷˘ ÿıËÎI‹⁄Ï©fiı … ºœ ¿flΉı. “’ÎHÎÌ CÎHÎ_ ◊Âı. ÷˘ ±ı ’vÊfiÎ xÿ›fiı ωÊı ≠¿À ≠‹ÎHÎ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ fiÎflΛHÎ ÷ı ≠ÁLfi ◊¥fiı Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flËı »ı. ÷ı ¬˘Àı ¿flÌfiı ±ı ËÏfl¤@÷fi_ ±_√ T≤Ï©fiı fi ’΋ı.≠. ±fiı ±Ï÷› ≠ı‹·ZÎHÎÎ ¤„@÷ ˢ› ±fiı ÷ı ¤„@÷±ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ‰Â ‰÷˝÷Πˢ› ±fiı Ωı ÷ı ¤„@÷fi_ ¤@÷fiÎ xÿ›‹Î_ ‹Îfi ±Î‰ı ÷˘› ’HÎ ±ıfiı ±Ï÷ ¬˘À »ı. ±fiı Ωı ˈ›Î‹Î_ ‹Îfifi˘ Á_¿S’ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı ±˘‚¬ı fiı ω«Îflfi_ ⁄‚ flάı ÷˘ ‹Îfi À‚Ì Ω›. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ¿˘¥ ≠¿Îflı ±Ï¤‹Îfi flά‰_ fiËŸ ±ı … ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿›Î˝fi˘ μ’Λ »ı. ±fiı Ωı ‹Îfi ÁÏË÷ iÎÎfi.” ±fiı Ωı μ’fl◊Ì flHο÷˘ ˢ› fiı ‹Î_ËÌ ¿Î’ı I›Îflı ±„Bfi {flı ÷˘ Á·ÎÀ ±ı‹ ¿Ëı …ı. ¤„@÷ ÷◊Î ⁄ÌΩ ¿˘¥ lıWà √HΠˢ› ÷ıfiı ±Ï¤‹Îfiı ¿flÌfiı ±À_À ◊‰_ fiËŸ. ±fiı ±_÷º˝„WÀ‰Î‚Î …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı Ωı ÷’ÎÁÌfiı ’˘÷ÎfiÎ xÿ› Á΋_ …\±ı ÷˘ F›Îflı ·√Îflı ‹Îfi ±Î‰÷_ ËÂı I›Îflı xÿ›‹Î_ flËÌ …ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ÷ıfiÌ fi…fl ¿flÕÌ ÿı¬Î÷Ì ËÂı ±fiı F›Îflı Ïfi‹Î˝fiÌ’HÎı ‰÷ν÷_ ËÂı I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ xÿ›‹Î_ flËÌ …ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ÷ıfiÌ º„WÀ ±Ï÷ ≠ÁLfi …HÎÎ÷Ì ËÂı.” ÷ı‹ iÎÎfi. ‰ˆflÎB›.

““≥„Lƒ›˘. ‰ˆflÎB›. ±fiı ±Î¿ÎÂfi_ ÷˘ ¿Î_¥ ⁄‚ …HÎÎ÷_ fi◊Ì ’HÎ ±Î¿Î Á‰˝◊Ì ⁄‚‰Îfi »ı. ’‰˝÷ ±fiı Á‰˝ ¤Ò÷≠ÎHÎÌ‹ÎhÎ ÷ıfi˘ ±Î‘Îfl »ı. ÷ı‹ ‹ÎfiflÏË÷ …ı ±ı ¤@÷fiÎ_ iÎÎfi. ¤„@÷ ˢ› ÷˘ …ı‹ Á˘fi_ ˢ› ±fiı ÷ı‹Î_ ¤ı√ ¤‚ı I›Îflı ÷ı Á˘fi_ ’fifl‰·_ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÷ı◊Ì ‰‘÷˘ ¤ı√ ¤‚ı ÷˘ ⁄Îfl‰·_ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÷ı◊Ì ‰‘÷˘ ¤ı√ ¤‚ı ÷˘ ±ÎÉ·_ ¿Ëı‰Î›. ±_÷—¿flHÎ ±fiı ≠ÎHÎ ÷◊Î Ω√˛÷. μ’ÎÁfiÎfi_ ⁄‚ ‰‘‰Î◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ⁄˛õw’ ‹Îfi‰Îw’ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ’Ïfl’@‰ ◊Λ »ı. ‰ˆflÎB› ±fiı ¤„@÷ ÷ı ÷˘ Á˘‚‰·Î Á˘fiÎ …ı‰Î_ »ı ±fiı ‹Îfi ÁÏË÷ ˢ› ÷ı μ’fl◊Ì ÷˘ ±ıfiı CÎH΢ ¢¤ÎÕı ’HÎ ±ıfiÎ ±_÷fl‹Î_ {Î{_ ⁄‚ ˢ› fiËŸ. 221. ÷ı‹ … ÁΑfiı ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·Ì ’ÒΩ-≠Ï÷WÃÎ ◊÷Ì Ë˘› ’HÎ ⁄΂¿fiÌ ’ıÃı ‹ÎfiflÏË÷ ‰÷˝‰_.”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ‰ˆflÎB› ±fiı ¤„@÷ ÷ı ±Î¿Î Áfl¬Î_ ⁄‚‰Îfi »ı. ÷ı‹ ±ı ¤@÷fiı iÎÎfi. V‰Mfi ±fiı ÁÊ„M÷ ±ı hÎHÎ ±‰V◊Î ÷◊Î V◊Ò‚. ±fiı …‚ ◊¿Ì ÷ı…‹Î_ CÎHÎ_ ⁄‚ …HÎΛ »ı. . ‹ÎÀı μ’fl◊Ì ÷˘ …HÎΛ fiËŸ ’HÎ Ïfi‹Î˝fiÌ ¤@÷ ÷ı Á‰˝◊Ì lıWà »ı. ±fiı ÷ı ◊¿Ì …‚ ‰‚Ì CÎHÎ_ ⁄‚‰Îfi …HÎΛ »ı …ı. 220““¿ıÀ·Î¿ ÏÁ© ◊Λ »ı fiı ¿ıÀ·Î¿ Á‰˝iÎ221 ◊Λ »ı fiı 220.56 ‰ˆflÎB›. ±fiı ÷ı… ◊¿Ì ‰Î›‹Î_ CÎHÎ_ ⁄‚ …HÎΛ »ı.≠. ±ı‰_ ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ÁÎ_¤‚Ìfiı ºœ Ïfiç› ¿›˘˝ »ı ÷˘› ’HÎ ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎÎÏÿ¿ ¤ı‚˘ ¤‚Ìfiı Á¬w’ ±ı‰˘ …ı ∞‰ÎI‹Î ÷ı ’fl‹ÎI‹Îfi_ ¤…fi-V‹flHÎ ¿fl÷˘ ◊¿˘ Á_¿S’fiı ›˘√ı ¿flÌfiı ÿϬ›˘ ¿ı‹ ◊¥ Ω› »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. I›Î_ ºWÀÎ_÷ »ı — …ı‹ ’«ÎÁ ¿˘ÏÀ ›˘…fi M≤J‰Ì ÷ı Á‹ƒ. ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi◊Ì μ’ÎÁfiÎfi_ ⁄‚ T≤Ï© ’΋ı »ı. …‚fiı ωÊı M≤J‰Ì »ÎHÎÎfiÌ ’ıÃı ÷flı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 104 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ¿Î_ …ı. ÷ı‹ ◊‰Î◊Ì ÿıËfi_ Á‹√˛ ÿ—¬ ÿÒfl ◊Λ »ı. ±ı «Îflıfi˘ ±Î¿Î ±Î‘Îflw’ »ı. ±fiı …ı‹ ⁄΂¿ ˢ› ÷ı Ïÿ‰Á ¿Î_¥ ‹Îfifi˘ CÎÎÀ-Á_¿S’ ˢ› fiËŸ. ±Î ⁄_fiı fi ˢ‰Î◊Ì … ¤@÷ ÿ—¬Ì ◊Λ »ı ÷ı ÷ÎI’›˝fi_ Ïfiw’HÎ ¿flı »ı. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ÂflÌfl ±ı Á‰˝ ◊¿Ì ∞‰fi_ V‰w’ L›Îv_ »ı. ±ÎI‹Î ±fiı ÿıËfi˘ V’WÀ ω‰ı¿ (⁄˛õ ÁÎ◊ıfiÌ ±ı¿÷Î) ÷◊Î ÷ıfiÎ ¿ÎflHÎw’ μ’ÎÁfiÎ. μI’k›ÎÏÿ¿fiı ΩHÎfiÎflÎ. ‹ÎÀı ‹ÎfiflÏË÷ …ı iÎÎfi. ‹ÎÀı CÎHÎÌ ⁄‚‰Îfi …HÎΛ »ı. ¤„@÷‹Î_ …ı‹ …ı‹ ±Ë_¿Îflfi˘ ¤ı√ ¤‚÷˘ ±Î‰ı ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı hÎHÎı ±˘»Î_ ◊÷Î_ Ω› »ı.

. ±fiı …ıfiı √˘’̱˘fiÎ …ı‰Ì ≠ı‹·ZÎHÎÎ ¤„@÷ »ı ÷ıfiı ÷˘ Á‰ı˝ ÁΑfi Á_’ÒHν ◊›Î_ »ı. ±fiÎI‹Î ±◊ν÷˚ ±ÎI‹Î◊Ì …\ÿÎ ÿıË ‰√ıflı fiΉ_÷ ’ÿÎ◊˘˝. ±fiı …ıÀ·Ì ±ı ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ¤√‰Îfifiı ωÊı ÏfiWÃÎ »ı ÷ıÀ·˘ … ±ı ¤@÷fiÎ xÿ›‹Î_ ‰ˆflÎB› ±Î‰ı »ı. ·Z‹Ì ±ÎÏÿ¿ …ı ’˘÷ÎfiÎ_ ¤@÷ »ı ÷ı‹HÎı Ïfifl_÷fl ÁıT›Î ±ı‰Î ±ı ¤√‰Îfi »ı. ‹ÎÀı ÂÎVh΋Î_◊Ì ±ÎI‹Î±fiÎI‹ÎfiÌ222 ω√÷ Á‹∞fiı ±◊‰Î ¿˘¥¿ ‹˘ÀÎ Á_÷fiÎ ‹¬◊Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ìfiı ΩHÎı …ı. «_ƒÎÏÿ¿ Á‰˝fiı ≠¿ÎÂfiÎ ÿÎ÷Î »ı. “Ë_ ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiÌ Ï‰√Ï÷ ¿flÌ ·™.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ‹ÎÀı ⁄ÌΩ ÁΑfifiÎ ⁄‚fiı ÷∞fiı ±ı¿·_ ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎfi_ ⁄‚ flά‰_. ±fiı F›Îflı ⁄˛õÎ_Õ˘fi˘ ≠·› ◊¥ Ω› »ı I›Îflı ±Î ≠√À ¤√‰Îfi »ı ÷ı … ±ı¿ flËı »ı ±fiı ’»Ì V≤„WÀ fl«‰Îfiı Á‹ı ’HÎ ≠¿ÚÏ÷’vÊ ¶Îflı ¿flÌfiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ˘fiı ±ı … ¤√‰Îfi μ’Ω‰ı »ı. ‰ˆ¿<_Ã. ’HÎ ≥WÀÿı‰fiÎ ⁄‚ ωfiÎ ÷˘ ¿˘¥ ÁΑfi ÏÁ© ◊÷Î_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ı ∞‰fiı …ıÀ·Ì ’˘÷ÎfiÎ ≥WÀÿı‰ …ı ’fl‹ırfl ÷ıfiı ωÊı ÏfiWÃΠˢ› ÷ıÀ·˘ … ±ÎI‹Î-±fiÎI‹Îfi˘ ω‰ı¿ ◊Λ »ı. ±fiı √˘·˘¿ÎÏÿ¿ …ı ‘΋ »ı ÷ıfiı ωÊı ÷˘ flÎÏ‘¿Î. ÷˘ …ı ±ı ¤√‰Îfifi˘ ±ÎÏl÷ ˢ› ÷ı ±ı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiı ’΋ı ±ı‹Î_ ¢ Á_› »ı ?” ±ı‹ ‹ÎËÎIQ› Á‹…ı. “¤√‰Îfi ÷˘ √˘·˘¿. ÷ı ÁÎv …ı ¤√‰Îfifi˘ 222. ±fiı …ı ±ı‰˘ ¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ±ı‹ Á‹…ı …ı.≠. rı÷¶Ì’.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏˋΠω«Îfl‰˘ ±ı … ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiΠω‰ı¿fi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±fiı …ıfiı ±ı‰˘ ≠ı‹ fi ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î Á‹…‰˘ …ı. ’HÎ ±ıfiÌ ‹ÒÏ÷˝ »ı ÷ı √˘·˘¿ÎÏÿ¿ …ı ’˘÷ÎfiÎ_ ‘΋ ÷ıfiı ωÊı ±ı¿ ±ı¿ fi¬‹Î_ ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝fiÎ ≠¿ÎÂı ›@÷ …HÎΛ »ı. “√‹ı ÷ı‰˘ ’Î’Ì Ë˘› fiı ±_÷ Á‹ı Ωı ÷ıfiı “V‰ÎÏ‹fiÎflΛHΔ ±ı‰Î fi΋fi_ μE«ÎflHÎ ◊Λ ÷˘ ÷ı Á‰˝ ’Î’ ◊¿Ì »^ÀÌfiı ⁄˛õ‹˘Ë˘·fiı ωÊı Ïfi‰ÎÁ ¿flı. ⁄˛õ‹Ë˘· ÷ıfiÎ ’Ï÷ »ı ±fiı ‹fiW› …ı‰Î …HÎΛ »ı ÷ı ÷˘ ¤@÷fiÎ Á¬fiı ±◊ı˝ …HÎΛ »ı.” ±ı‹ ω√Ï÷ ◊÷Ì fi◊Ì.56] ‰«fiÎQ≤÷ 105 ¿ıÀ·Î¿ ÿı‰÷Î ◊Λ »ı ≥I›ÎÏÿ¿ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÌ ‹˘Àu’ ’΋ı »ı ÷◊Î ’fl‹ ’ÿfiı ’΋ı »ı ±ı Á‰ı˝ ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎfiı ⁄‚ı ’΋ı »ı. ’HÎ μ’ÎÁfiΠωfiÎ ¿˘¥ ‰Î÷ ÏÁ© ◊÷Ì fi◊Ì. ±fiı ‹I›˝·˘¿fiı ωÊı ÷˘ ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹fiW› Áı‰Î ¿flı »ı fiı ÿ̉˘ ¿flı I›Îflı ±ıfiı ±Î√‚ ≠¿Î ◊Λ »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ÁÒ›˝.

’HΠω«Îfl ¿flÌfiı ‰Îflı ‰Îflı V◊Î’fi-μI◊Î’fi ¿fl‰_ fiËŸ. ““…ıfiı ≠ë-μkÎfl ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı ÷ı ±ı¿ ±ı¿ ≠ë ’Ò»˘.106 [√. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. . fiı ‹Òœ’HÎı ¤√‰Îfifiı ωÊı Ëı÷ ¿fl‰_. ±fiı F›Îflı …ı √HΠω«ÎflÌfiı VfiıË ¿flı ÷ı ÷˘ F›Îflı ±‰√HÎ ÿı¬ı I›Îflı ÷ıfi˘ VfiıË hÎÒÀÌ Ω›. ‹ÎÀı Ëı÷ ÷˘ …ı‹ ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ì Á_√Î◊ı »ı ÷ı‰_ ¤√‰Îfifiı ωÊı Ëı÷ ¿fl‰_ ±fiı ±ı Ëı÷fiı ‹Òœ’HÎÎfi_ Ëı÷ ¿Ë̱ı. 224. ±fiı …ı √HÎfiı ω«ÎflÌfiı Ëı÷ ¿flı ÷ı Ëı÷fi˘ ωrÎÁ fiËŸ. ≠Ï÷Ïÿfi T≤Ï© ’΋Ìfiı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. Áºœ ◊¥fiı. 223““VfiıËfi_ w’ ÷˘ ±ı »ı …ı. ““¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi_ iÎÎfi ±fiı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› ΩHΉ_ ±ı ⁄ı ±ÁΑÎflHÎ ‹˘ZÎfiÎ Ëı÷ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ‹˘ZÎfi_ ±ÁΑÎflHÎ ¿ÎflHÎ ÷ı Â_ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.57 ‰«fiÎQ≤÷ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎfi_ ⁄‚ ÁIÁ_√ ¿flÌfiı Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı T≤Ï© ’‹ÎÕ‰_.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 56–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 57 — ±ÁΑÎflHÎ ‹˘ZÎfi_ ¿ÎflHÎ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ÁÏÿ 2 ϶÷Ì›Îfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ÁΑfiÌ Ω›√Îfiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷ı‹Î_ ≠◊‹ ÁÎËÏ…¿ VfiıË ¿Ëı »ı.”” 223.≠. ‹ÎÀı Ëı÷ ÷˘ …ı‹ ◊›_ ˢ› ÷ı‹ fiı ÷ı‹ flËı‰Î ÿı‰_. ¤√‰ÎfifiÎ_ ‹fiW›«ÏflhÎfiı Ωı¥fiı ’HÎ @›Îflı› ±˘»\_ fiËŸ ◊fiÎv_ Ëı÷ ±Î‰_ ωÏÂWÀ ˢ‰Î◊Ì … ÁÎËÏ…¿ Ëı÷fiÌ ±’ıZÎαı μk΋ »ı. ““¤√‰Îfifiı ωÊı …ı VfiıË ÷ıfi_ Â_ w’ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› ΩHÎÌfiı …ı Ëı÷ ◊Λ »ı ÷ı ÷˘ ⁄Ì∞ …224 flÌ÷fi_ »ı ±ı‹ ΩHΉ_. VfiıË‹Î_ ¿˘¥ Ω÷fi˘ ω«Îfl fi Ωı¥±ı. VfiıË ⁄ı ≠¿Îflfi˘ »ı ó ±ı¿ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi◊Ì ◊fiÎfl˘ ±fiı ±ı¿ ÁÎËÏ…¿ (VhÎÌ-’hÎÎÏÿ¿‹Î_ …ı‹ V‰Î¤Îω¿ ºœ VfiıË ◊Λ »ı ÷ı‹ ¤√‰Îfi‹Î_ VfiıË ◊Λ ÷ı).”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.

¿ı‹ …ı. ÷ı‹ Ωı ±ıfiı ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ¤_√ ’ÕΉÌfiı ÁIÁ_√◊Ì Ï‰‹¬ ¿flı ±ı‰˘ »ı fiı ÷˘› ’HÎ ±ıfiÌ μ’fl ‰ˆfl¤Î‰ ±Î‰÷˘ fi◊Ì ±fiı ÷ı V‰¤Î‰ μ’fl flÌÁ «Õ÷Ì fi◊Ì. ¿Î_ …ı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷ı‹Î_ ÿıËfiı ›˘√ı ¿flÌfiı …ı √HÎ ≠‰I›Î˝ ˢ› ÷ı ÷˘ . ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! F›Îflı ¤…fi-V‹flHÎ ¿fl‰Î ⁄ıÁı I›Îflı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiÎ ±_÷fl‹Î_ flΩı√HÎ. ÂÎ ‹ÎÀı …ı. ÷ı ±ı √HÎfiÎ ‰ı√ ¿ı‹ À‚ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷˘ ’HÎ ¿˘¥¿ ±›˘B› V‰¤Î‰ »ı ÷ı ¿ı‹ À‚÷˘ fi◊Ì ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. Ï‹hÎ ¿fl÷Î_ ¤Î¥fi˘ Á_⁄_‘ ±Ï‘¿ »ı. ““±ı √HÎfiÌ ≠T≤ÏkÎfiÎ_ ¿ÎflHÎ ÷˘ ÿıË. ““≠ë ¿fl˘. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹˘ÀÎfiı ΩHÎı ÷ı‰˘ ◊Λ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ÁÏÿ 5 ’_«‹Ìfiı Ïÿ‰Á Á_K›Î ±Îfl÷Ìfiı Á‹ı V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ …ı ’fl‹Ë_ÁfiÌ Ω›√Î I›Î_ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ ‘˘‚Î_ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı Ωı …ı‰_ ¤Î¥‹Î_ Ëı÷ ‹fiW›fiı »ı ÷ı‰_ Ωı ÁIÁ_√ μ’fl Ëı÷ ˢ› ÷˘ ¤Ò_ÕÎ V‰¤Î‰fiı ÷I¿Î‚ ÀÎ‚Ì fiÎ_¬ı. ““…ı V‰¤Î‰ ÁIÁ_√‹Î_ ±_÷flΛ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ı μ’fl …ıfiı ±¤Î‰ fi ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı @›Î_ ÁIÁ_√fi˘ ’Òfl˘ ¬’ »ı ? ±fiı ÷ı V‰¤Î‰fiı ’HÎ @›Î_ ’Òfl˘ ÂhÎ ΩH›˘ »ı ? I›Î_ ºWÀÎ_÷ »ı — …ı‹ ¿˘¥¿ ’vÊ ±Î’H΢ Ï‹hΠˢ› fiı ÷ı … ’vÊı ±Î’HÎÎ ¤Î¥fiı ‹ÎflÌ fiÎA›˘ ˢ› ÷˘ ’»Ì ÷ı ÁÎ◊ı Ï‹hÎ’HÎ_ fi flËı ±fiı ÷ıfi_ ‹Î◊_ ¿Î’‰Îfiı ÷ˆ›Îfl ◊Λ. ¿<Á_√ fiı ’Ò‰˝ Á_V¿Îflfi_.≠. ““ÁIÁ_√‹Î_ flËı‰Îfi˘ ¬’ »ı. ÷˘ Ωı ±ıfiı ÁIÁ_√‹Î_ ’Òv_ Ëı÷ fi◊Ì.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 57–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 58 — ÿıË. ‹ÎÀı …ı ¿flı ÷ı ◊Λ. ∞‰ ÷˘ ±Ï÷ Á‹◊˝ »ı. ¿<Á_√ ±fiı ’Ò‰˝ Á_V¿Îfl ±ı hÎHÎ »ı. ‹fi ±fiı ≥„Lƒ›˘ ±ı Á‰ı˝ ÷˘ ZÎıhÎ »ı ±fiı ∞‰ ÷˘ ±ıfi˘ ZÎıhÎiÎ »ı.√. ÷‹˘√HÎfiÎ ‰ı√ ±Î‰ı I›Îflı ¤…fi-V‹flHÎfi_ Á¬ ±Î‰÷_ fi◊Ì.58] ‰«fiÎQ≤÷ 107 ’»Ì ωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.

58 ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiΠω«Îflı ¿flÌfiı À‚Ì Ω› »ı ±fiı ¿<Á_√ı ¿flÌfiı ≠‰I›Î˝ ˢ› ÷ı Á_÷fiı Á_√ı ¿flÌfiı À‚ı »ı ±fiı …ı flΩı√HÎ. ±Ë_¿Îfl ±fiı ¥W›Î˝ ±ı Á‰˝fi˘ I›Î√ ¿flı ±fiı Á_÷fi˘ √·Î‹ ◊¥fiı flËı fiı ±_÷fl‹Î_ ‹Îfi À‚ı¤Î‰ı flËı ’HÎ ÿıËı ¿flÌfiı Á‰ı˝fiı fi‹÷˘ flËı.≠. Ïfi—V‰ÎÿÌ. ±fiı ±Ï÷› …ı ‹˘ÀΠˢ› ÷ıfiı Ωı ±Ï÷› ÏfiW¿Î‹Ì ΩHÎı ÷˘ ’˘÷ı ¿>÷flÎ …ı‰˘ ¿Î‹Ì ˢ› ÷ı ÏfiW¿Î‹Ì ◊Λ ±fiı Ωı ‹˘ÀÎ’vÊfiı ωÊı ¿Î‹Ì’HÎÎfi˘ ÿ˘Ê ’flÃı ÷˘ √‹ı ÷ı‰˘ ÏfiW¿Î‹Ì ˢ› ÷˘› ’HÎ ±Ï÷› ¿Î‹Ì ◊Λ. ““¢ μ’Λ ¿flı ÷˘ ‹˘ÀÎ’vÊ flÎ∞ ◊Λ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. V’½. ‹ÿ. ÷˘ ±ıfiÌ μ’fl ‹˘ÀÎ Á_÷ flÎ∞ ◊Λ »ı.”” ’»Ì ‹ËÎfi¤Î‰Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ‹ÎÀı ±ı À‚‰Î CÎHÎÎ ¿ÃHÎ »ı. ±ÎÂÎ. ·˘¤. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÁIÁ_√‹Î_ flËı÷ı ◊¿ı …ıÀ·Î ±‰√HΠˢ› ÷ı Á‰ı˝ fiΠ’Î‹Ì Ω› ±fiı ÏÿfiÏÿfi ≠I›ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ T≤Ï© ’΋÷Ì Ω› ±ıfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹IÁfl. Ïfi·˘˝¤Ì. ÷ı ’οΠËÏfl¤@÷fi_ Â_ ·ZÎHÎ »ı ? ÷˘ ÁÎflÎ …ı ÂOÿ.”” ’»Ì ‰‚Ì ±Îfi_ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““≠◊‹ ÷˘ ‹˘ÀÎ Á_÷ ÁÎ◊ı ÏfiW¿’À’HÎı ‰÷ı˝ ±fiı ¿Î‹. w’. ““’Ò‰˝fiÎ Á_V¿Îfl ‹Ï·fi ˢ› ÷ı ¿ı‹ À‚ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. flÁ ±fiı √_‘ ±ı ’_«Ï‰Ê› ÷ıfi˘ …ı‹ ÿ—¬ÿΛ¿ ‰V÷fi˘ ÁË…ı ±¤Î‰ flËı »ı ÷ı‹ …ıfiı ÁË…ı ±¤Î‰ . I≤WHÎÎ. ‹˘Ë.”” ’»Ì ±Îfi_ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 108 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ø˘‘. Ïfi‹Î˝fiÌ. ÷‹˘√HÎfiÎ ‰ı√ ±ı ⁄ı›ı ¿flÌfiı ’HÎ fi À‚ı ÷ı ÷˘ ¿˘¥¿ ’Ò‰˝fiÎ ¤Ò_ÕÎ Á_V¿Îflfiı ›˘√ı ¿flÌfiı »ı. ““‹˘ÀÎ’vÊfi˘ …ı‹ …ı‹ √HÎ √˛ËHÎ ¿fl÷˘ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ±ıfiÌ ¤„@÷ T≤Ï© ’΋÷Ì Ω›. Ïfi—VfiıËÌ Á‹…ı ÷˘ ’˘÷ı ’HÎ ±ı Á‰˝ ω¿Îfl◊Ì flÏË÷ ◊¥ Ω› ±fiı ’ο˘ ËÏfl¤@÷ ◊Λ. ““±Ï÷› …ı ‹˘ÀÎ’vÊ Ë˘› ÷ıfi˘ …ı μ’fl flÎ∞’˘ ◊Λ ÷ıfiÎ √‹ı ÷ı‰Î ‹Ï·fi Á_V¿Îfl ˢ› ÷˘ fiΠ’΋ı ±fiı ‹˘ÀÎ’vÊfi˘ flÎ∞’˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ flÎ_¿ ˢ› ÷ı flÎΩ ◊Λ ±fiı √‹ı ÷ı‰Î_ ¤Ò_ÕÎ_ ≠ÎflO‘ ˢ› ÷˘ wÕÎ_ ◊Λ ±fiı √‹ı ÷ı‰_ ÷ıfiı ‹Î◊ı ωCfi ±Î‰fiÎv_ ˢ› ÷ı fiΠ◊¥ Ω›. ±fiı Ωı ‹˘ÀÎ’vÊfiı ±Ï÷› ÏfiW¿Î‹Ì. ±fiı ‹˘ÀÎfiı ωÊı ø˘‘Ì-·˘¤Ì’HÎ_ ’flÃı ÷˘ ’˘÷ı ø˘‘Ì-·˘¤Ì ◊Λ.

±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ‰÷ı˝ ÷ıfiÎ Á‰˝ ω¿Îfl fiΠ’΋ı ±fiı ÷ıfiı Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı iÎÎfi. .”” 225. ¿Î‚. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. hÎHÎ √HÎ. ‰ˆflÎB›. ¤„@÷ ±ÎÏÿ¿ …ı Â¤ √HÎ ÷ı T≤Ï© ’΋÷Î Ω› »ı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.√. «˘‰ÌÁ ÷k‰. ’fl‹ırflfiÎ ÿÎÁfi˘ √·Î‹ ◊¥fiı flËı ±fiı ±ı‹ ΩHÎı …ı.” ÷◊Î ±Î„V÷¿’HÎ_ ˢ›.59] ‰«fiÎQ≤÷ 109 flËı »ı ±fiı ±ı¿ ’fl‹ırflfiÎ V‰w’fiı ωÊı ±«‚ ÏfiWÃÎ ‰÷ı˝ »ı. ‹Î›Î. ““≠ë-μkÎfl ¿fl˘.” ±ı‹ ΩHÎÌfiı ËÏfl¤@÷fi˘ ÿÎÁÎfiÿÎÁ ◊¥ flËı. “±ı Á‰˝ ¤@÷ ‹˘ÀÎ »ı fiı Ë_ ÷˘ Á‰˝◊Ì L›Òfi »\_. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¤√‰Îfifiı ωÊı ±ÁΑÎflHÎ ≠ı‹ ◊Λ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ_ …ı ±ˆr›˝ ÷ıfiı ΩHÎı …ı. V‰÷_hο÷ν.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 58–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 59 — ±ÁΑÎflHÎ VfiıËfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ÁÏÿ 14 «÷ÿ˝ÂÌfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ËÌfl¿˘flfi_ ‘˘‚_ ‘˘Ï÷›_ ⁄Î_K›_ Ë÷_ fiı ··ÎÀfiı ωÊı «_ÿfifiÌ ±«Î˝ ωflÎ…‹Îfi Ë÷Ì fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.” ±fiı ’vÊ. ÷ı ±ı‰˘ ’ο˘ ËÏfl¤@÷ ◊›Îfi˘ ÷˘ ±ı … μ’Λ »ı …ı. “±Î ¤√‰Îfi »ı ÷ı ⁄˛õ‹Ë˘·. ¿‹˝. V‰÷_hÎ’HÎı. √˘·˘¿.≠. 226. ÷ıfiı ’ο˘ ËÏfl¤@÷ ΩHΉ˘. ““±ı¿ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ωrÎÁ ˢ› …ı. ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ Á‹…HÎı ÁÏË÷ …ı ≠I›ZÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ωÊı Ïfiç› ÷ı … ’fl‹ırflfiı ωÊı ±ÁΑÎflHÎ VfiıËfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ⁄˛õÎÏÿ¿ ÿı‰ ±ı ¿˘¥fiı ±Î ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ¿÷ν225 ΩHÎı fiËŸ. “±Î ‹fiı ‹Y›Î »ı ÷ı Ïfiç› … ¤√‰Îfi »ı. ±ı¿ ¤√‰Îfi ’vÊ˘k΋fiı … ¿÷ν226 ΩHÎı ±fiı Á‰˝fiÎ ±_÷›Î˝‹Ì ΩHÎı. rı÷¶Ì’ ±ı ±ÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ‘΋fiÎ ’Ï÷ »ı ÷◊Î ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ’Ï÷ »ı ÷◊Î Á‰˝fiÎ ¿÷ν »ı.

”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’HÎ ±Ï÷› …ı ‹˘ÀÎ Á‹◊˝ ’vÊ Ë˘› ÷ı …ı ÿı‹Î_ flËı÷Πˢ› ÷ıfiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ¤Ò_Õ˘ ÿı ˢ›. ±fiı …ı‹ ≠·_⁄ÎÁfl ⁄‚ÿı‰∞fiı ·¥ «ÎS›˘ I›Îflı ’˘÷΋Î_ ⁄‚ ÷˘ ±’Îfl Ë÷_ ’HÎ ’˘÷ı ΩHÎ÷Î fi Ë÷Î. 229. . ¤Ò_Õ˘ ¿Î‚ ˢ›. ωWb’‰˝ — 58/50-51‹Î_ ‹‚ı »ı.≠. ¤√‰Îfiı ’˛·_⁄ÎÁflfiı ËHΉÎfiÌ Á΋◊aw’ ⁄‚ÿı‰∞fi_ ⁄‚ …HÎÎT›_ ÷ıfi_ ‰Hνfi ωWHÎ’flÎHÎ — 5/9/34 ÷◊Î ËÏfl‰_Â. Á‹ƒ μS·_CÎfi ¿fl‰Îfi_. ¿Î‚ fiı Ïø›Î ÷ı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ≠‰÷ν‰ı fiı ÷ı◊Ì ∂÷fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı¿ ÿı‹Î_ ≠‰÷ν‰ı fiı ÷ı◊Ì ∂÷fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı¿ √΋‹Î_ 227. ’»Ì F›Îflı ±Î¿Î‰ÎHÎ̱ı229 ¿èÎ_ I›Îflı ΩH›_. ¿˘¥¿ ¤@÷fiÎ …HÎÎT›Î ωfiÎ. 230. Ω_⁄‰ÎfifiÎ. Ï¿„W¿L‘οÎ_Õ. Ω_⁄‰Îfiı Ëfi‹Îfi∞fiı ÷ı‹fi_ ⁄‚ …HÎÎT›_. ±fiı ±Ï÷› ¤Ò_ÕÎ ’Î’Ì ’vÊ …ı ÿı‹Î_ flËı÷Πˢ› ÷ıfiı ›˘√ı ¿flÌfiı ÁÎfl˘ ÿı fiı ÁÎflÌ Ïø›Î fiı ÁÎfl˘ ¿Î‚ ˢ› ÷ı ’HÎ ¤Ò_ÕÎ_ ◊¥ Ω› »ı. Á√˝ — 65‹Î_ »ı. ¤Ò_ÕÌ Ïø›Î ˢ› ÷ı Á‰ı˝ ÁÎflÎ_ ◊¥ Ω› »ı. ÷ı ’vÊ Ωı ±Ï÷› Á‹◊˝ ˢ› ÷˘ Á‰˝ M≤J‰Ì‹Î_ ÿıÂ. ‹ÎÀı Â¤ fiı ±Â¤ ±ı‰Î_ …ı ÿıÂ. 228. ¿Î‚ fiı Ïø›Î ÷ıfiÎ Ëı÷ ÷˘ ’vÊ »ı.59 ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““±ı‰˘ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ’HÎ ΩHÎ÷˘ ˢ› ±fiı ±ÁΑÎflHÎ Ëı÷ fi ◊Λ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ‰Î÷ ‰ÎS‹ÌÏ¿ fl΋ΛHÎ. ““ÿı ÷˘ M≤J‰Ì ¿Ëı‰Î› ÷ı Á‰˝ Ãı¿ÎHÎı Áfl¬˘ »ı ±fiı ¿Î‚ ’HÎ Áfl¬˘ »ı. ““Ωı ±ı ¤√‰Îfifi˘ ±Î‰˘ ‹ÏË‹Î ΩHÎı »ı ÷˘ ±ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±ÁΑÎflHÎ Ëı÷ »ı ’HÎ ±ı ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. …ı‹ Ëfi‹Îfi∞‹Î_ ±’Îfl ⁄‚227 Ë÷_ ’HÎ ¿˘¥¿fiÎ228 …HÎÎT›Î ωfiÎ …HÎÎHÎ_ fiËŸ. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ¤@÷fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±ÁΑÎflHÎ ≠ÌÏ÷ ÷˘ »ı ’HÎ230 …HÎÎ÷Ì fi◊Ì. ““ÁIÁ_√ ±fiı Á÷˚ÂÎVhÎfi_ l‰HÎ ¿fl÷ı Á÷ı ±ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±ÁΑÎflHÎ ≠ÌÏ÷ »ı ÷ı …HÎÎ¥ ±Î‰ı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 110 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ¿Î‚ ±fiı Ïø›Î ÷ı ¤Ò_ÕÎ_ ◊Λ ±◊‰Î ¤·Î_ ◊Λ ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ÷ı Á_√ »ı ¿ı ¿˘¥ ⁄ÌΩı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““ÿıÂ. ““±ı ≠ÌÏ÷fiÎ ⁄‚fiı …HÎΛÎfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

w’.60] ‰«fiÎQ≤÷ 111 ≠‰÷ν‰ı fiı ÷ı◊Ì ∂÷fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı¿ Œ‚Ì ÷◊Î ±ı¿ ’˘÷Îfi_ CÎfl ÷ı‹Î_ ≠‰÷ν‰ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı Â¤-±Â¤ …ı ÿıÂ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı F›Îflı ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷’ÎÁ ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ …√÷fiÌ ‰ÎÁfiÎfiı CÎÀÎÕ÷˘ Ω› fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‰ÎÁfiÎfiı ‰‘Îfl÷˘ Ω› ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ıfiı ’_«Ï‰Ê›fiı ωÊı Á‹⁄Ï© ◊¥ Ω› »ı. ±fiı ‰ÎÁfiÎ …flο flËÌ Ω› ÷˘ Á‹ÎÏ‘‰Î‚˘ ˢ› ±fiı fiÎÕÌ-≠ÎHÎ ÷HÎÎ÷Î_ ˢ› ÷˘› .” ±ı‰Ì … flÌ÷ı V’½. ›‰Îfi fiı T≤© ±ı‰Ì …ı VhÎ̱˘ ÷◊Î ¿«fl˘ fiı ¿_«fi ±ı Á‰ı˝ Áfl¬_ ¤ÎÁı. ¿Î‚ fiı Ïø›Î ÷ıfiÎ Ëı÷ ÷˘ Â¤ fiı ±Â¤ ±ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ’vÊ »ı. “¤√‰Îfi‹Î_ fiı …√÷‹Î_ ⁄fl˘⁄fl ‰ÎÁfiÎ »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 59–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 60 — ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ’ÎQ›Îfi_. flÁ ±fiı √_‘ ±ı …ı ’_«Ï‰Ê› ÷ıfiı ωÊı …ıÀ·Ì ’˘÷Îfiı I≤WHÎΠˢ› ÷ıfi˘ ω«Îfl ¿fl‰˘ …ı. ‰ÎÁfiÎ ÀÎY›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ‰Ïÿ 1 ≠Ï÷’ÿÎfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’fl‹Ë_ÁfiÌ Ω›√Îfiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ±fiı ‹V÷¿ μ’fl rı÷ ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ÷ı ’ÎCÎfiı ωÊı ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ ÷˘flΠωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ¿_ËÎ_ ‘˘‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. V’½. ÷ı ‰ÎÁfiÎ À΂‰ÎfiÌ ±ı‹ ω√Ï÷ »ı …ı. w’.≠. ±ı‰Ì flÌ÷ı V‰Î¤Îω¿’HÎı ‰÷ν› I›Îflı ΩHÎ̱ı …ı ‰ÎÁfiÎ Ï…÷ÎHÎÌ. ÷ı‹ … ÁÎv_ w’ fiı ¤Ò_Õ<_ w’ ÷◊Î ⁄΂. ÷ı‹ … ÁÎflÎ fiı ¤Ò_ÕÎ …ı flÁ fiı √_‘ ÷ı ’HÎ Áfl¬Î ¤ÎÁı. flÁ ±fiı √_‘ ±ı Á‰ı˝ ωʛfi˘ ÷’ÎÁ ¿fl‰˘. ±fiı ‰ÎÁfiÎflÏË÷ ‰÷˝‰_ ±ı ±ı¿Î_Ï÷¿fi˘ ‘‹˝ »ı.√. fiı Á‹⁄Ï© ◊›Î ’»Ì Ïfi_ÿÎ fiı V÷Ï÷ Áfl¬Î_ ·Î√ı ±fiı ÁÎfl˘ V’½ fiı ¤Ò_Õ˘ V’½ Áfl¬˘ ·Î√ı. ÂOÿ. ““Á‰˝ ÁΑfi ¿fl÷Î_ ‰ÎÁfiÎ À΂‰Ì ±ı ÁΑfi ‹˘À<_ »ı. “‹Îflı …ıÀ·Ì ¤√‰Îfifiı ωÊı ‰ÎÁfiÎ »ı ÷ıÀ·Ì … …√÷fiı ωÊı »ı ¿ı ±˘»Ì-‰‘ »ı ?” ÷ıfiÌ ’flÌZÎÎ ¿fl‰Ì. fiı …ıÀ·Ì ¤√‰ÎfifiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ l˘hÎ ≥„Lƒ› ·˘¤Î÷Ì Ë˘› ÷ıÀ·Ì … …√÷fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ·˘¤Î÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ı‹ ΩHΉ_ …ı.

’HÎ Ë_ ÷˘ ÁÿÎ ‰ÎÁfiαı flÏË÷ »\_. ±fiı ¿˘¥¿ ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷ı‰Ì fiı ÷ı‰Ì ‰Î÷ ¿Ëı‰Î Ω› ÷˘ ¿Ëı÷Î_ ’HÎ ±Î‰Õı fiËŸ.” ±ı‰˘ ω«Îfl ¿flÌfiı ’HÎ ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ ÷E» Á¬ ◊¿Ì ‰ÎÁfiαı flÏË÷ ◊‰_. ’HÎ √˛_◊‹Î_ ·¬Ì flÎA›˘ ˢ› ÷ıHÎı ¿flÌfiı fi◊Ì ’‹Î÷˘. “¤√‰Îfi ‰ˆ¿<_Ã.61 ‰«fiÎQ≤÷ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’HÎ ‰ÎÁfiÎ Á‹ÎÏ‘‹Î_◊Ì ’λ˘ ¬ıÓ«Ì ·Î‰ı »ı. ““‰ÎÁfiÎ ÀÎY›Îfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ‰ÎÁfiÎ À΂ı ÷ı … ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ »ı.112 [√. ““±ı¿ ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎfiÌ ºœ÷Î Ωı¥±ı ±fiı ⁄Ì…\_ ’_«Ï‰Ê›fi_ ÷E»’HÎ_ ΩH›_ Ωı¥±ı ±fiı hÎÌ…\_ ¤√‰Îfifi_ ±Ï÷› ‹ÎËÎIQ› ΩH›_ Ωı¥±ı …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––60–– ‰«fiÎQ≤÷ 61 — ⁄Ï‚ flÎΩfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ‰Ïÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎfiı ËıÃı ±˘ÀÎfiı ωÊı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ËÌfl¿˘flfi_ rı÷ ‘˘Ï÷›_ ‹V÷¿ı ⁄Î_K›_ Ë÷_ fiı rı÷ ’»ıÕÌ ±˘œÌ Ë÷Ì fiı rı÷ 231 ⁄˛õÎ∞fiÎ ·˘¿‹Î_.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. √˘·˘¿. ±fiı ‰‚Ì ±ı‹ ω«Îfl ¿flı …ı. ±fiı ±Î‰Ì flÌ÷fi˘ …ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ‘‹˝ ÷ı ÷˘ …ı ±ı‰Î Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ’vÊ Ë˘› ±fiı …ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı „V◊Ï÷ ◊¥ ˢ› ÷ıfiı ‰«fiı ¿flÌfiı … ’‹Î›. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ΩHÎÌfiı ‰ÎÁfiαı flÏË÷ ◊Λ »ı I›Îflı ’»Ì ±ıfiı ±ı‹ …HÎΛ »ı …ı. “¤√‰Îfifiı ¤…÷Î_ ◊¿Î_ ’HÎ Ωı ¿˘¥¿ ¬˘À flËÌ …Âı fiı ¿ÿÎÏ’ Ωı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ fiËŸ …‰Î› fiı ≥Lƒ·˘¿ ÷◊Î ⁄˛õ·˘¿fiı231 ωÊı ¤√‰Îfi ‹Ò¿Âı ÷˘› ’HÎ ±Î ·˘¿fiÎ ¿fl÷Î_ ÷˘ I›Î_ ¿˘ÏÀ √HÎÎ_ ‰‘ Á¬ »ı.” ±ı‰_ ¤ÎÁı »ı.≠. “‹Îflı ¿˘¥ ¿Î‚ı ‰ÎÁfiÎ Ë÷Ì … fiËŸ ±fiı ±ı ÷˘ ‹fiı ‰«‹Î_ ¿Î_¥¿ ¤˛‹ …ı‰_ ◊›_ Ë÷_. ‹ÎÀı ±ı‰Î ¤√‰Îfifiı ’΋Ìfiı ÷E» ωʛfiÎ Á¬‹Î_ Ë_ Â_ ≠ÌÏ÷ flά_ ?” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÏË‹Îfi˘ ω«Îfl ¿flı. ‹ÎÀı …ıfiı ±ı¿Î_Ï÷¿fiÎ ‘‹˝‹Î_ „V◊Ï÷ ◊¥ ˢ› ÷ı ◊¿Ì … ±ı¿Î_Ï÷¿fi˘ ‘‹˝ ’‹Î› »ı. . ⁄˛õ‹Ë˘· ±ı Á‰ı˝ ‘΋fiÎ ’Ï÷ »ı.

±fiı ±ı ÏÁÏ©±˘fiı ’HÎ ±ı ¤@÷fiÌ ’flÌZÎÎ ·ı‰Î ÁÎv ¤√‰Îfi … ≠ıflı »ı …ı.≠.” ±ı‰Ì …ı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ232 ÷ı F›Îflı ±Ï÷› ºœ ◊Λ I›Îflı ¿˘¥ flÌ÷ı ¿flÌfiı ‘Ìfl… Õ√ı fiËŸ ±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃΠωfiÎ ⁄ÌΩ ±fiı¿ μ’Λ ¿flı ÷˘ ’HÎ ‘Ìfl… flËı fiËŸ. ‹Îfi. Á¬. ±’‹Îfi. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. 233. ¤Ò¬. ÷flÁ. ÷ıHÎı ›@÷ ±ı‰Ì …ı μ’ÎÁfiÎ. ’HÎ Q≤I›Á‹› ÷˘ Á‹ƒ …ı‰˘ »ı. ÿ—¬ ÷ı w’Ì …ı fiÿÌ ÷ıfiı ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃΉ΂˘ ˢ› ÷ı ÷flÌ Ω›. ““Ë_ ÿıË fiËŸ. ‹ÎÀı ±_÷¿Î‚ı ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ºœ ±ÎÂfl˘ ˢ› ÷ı … ¿Î‹‹Î_ ±Î‰ı »ı ’HÎ ±_÷ Á‹ı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ¿Î_¥ ¿Î‹‹Î_ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ·˘¤ ÷◊Î ¤› ±ı‹fiı ›˘√ı ¿flÌfiı ’HÎ ‘Ìfl… Õ√ı fiËŸ ÷ıfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. .”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ÷Õ¿˘. ÷ı …ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ Ïfi盋Î_ Õ√‹√ÎÀ ˢ› ÷ıfiı … ±Î‰ı »ı ¿ı Ïfi盉΂Îfiı ±Î‰ı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı I›Î_ ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃΉ΂˘ ˢ› ÷◊Î ‰√fl ±ÎI‹ÏfiWÃΉ΂˘ ˢ› ±ı ⁄ı›fiı ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎw’Ì ‰ËÎHÎfi_ ¿Î‹ ’Õı »ı. “±ıfiı ‹ÎflÌ μ’fl CÎHÎ_ Ëı÷ »ı ¿ı ÏÁÏ©±˘ μ’fl CÎHÎ_ Ëı÷ »ı ?” ±ıı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiÌ 232. ““…ı 233±ÎI‹ÏfiWÃΠˢ› ÷ı ±_÷ Á‹ı ¿ıÀ·Ì ÁËΛ ¿flı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.61] ‰«fiÎQ≤÷ 113 ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ¿_ËÎ_ rı÷ ’W’fiÎ ËÎfl ‘ÎflHÎ ¿›Î˝ Ë÷Î fiı rı÷ ’W’fiÎ ÷˘flÎ ’ÎC΋Î_ ÕÎ⁄Ì ¿˘flı ·À¿÷Î Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ÏÁÏ©±˘ ±ÎÕÌ ±Î‰ı »ı. μ’ÎÁfiÎ ÷◊Î ⁄˛ÎõÌ„V◊Ï÷±ı flÏË÷ ¿ı‰‚.”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’HÎ F›Îflı Á‹ƒ ÷fl‰˘ ˢ› I›Îflı ÷˘ ÷ı ⁄ı›fiı ‰ËÎHÎfi_ ¿Î‹ ’Õı »ı. ø˘‘. ““…ı‹ fiÿÌ ÷fl‰Ì ˢ› I›Î_ ÷˘ …ıfiı ÷fl÷Î_ ±Î‰Õ÷_ ˢ› ÷ı ÷flÌ Ω› fiı …ıfiı ÷fl÷Î_ fi ±Î‰Õ÷_ ˢ› ÷ı ÷˘ ∂¤˘ ◊¥ flËı. ““ÏÁÏ©±˘ ÷˘ …ıfiı ’Ïfl’@‰ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiı … ±Î‰ı »ı ±fiı ⁄ÌΩfiı ÷˘ ÏÁÏ©±˘ CÎHÎÌ ÿ·˝¤ »ı. Ë_ ÷˘ ÿıË◊Ì fi˘¬˘ fiı Á‰ı˝fi˘ ΩHÎfiÎfl˘ ±ı‰˘ …ı ±ÎI‹Î ÷ı »\_. ÷ı ÁÎv ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎfiı ºœ ¿flÌfiı flά‰Ì. ““¿Î‹. ÷ı‹ ÀÎœ.

62 ‰«fiÎQ≤÷ ’flÌZÎÎ …\±ı »ı. ’˘÷ı ¤@÷‰IÁ· »ı ±fiı ¿Ú’ÎÏÁ_‘ »ı. . ‹ÎÀı …ı‹ …ı‹ ¤√‰Îfi ±Î’HÎfiı ¿ÁHÎÌ‹Î_ flάı ÷ı‹ ÷ı‹ ‰‘ flÎ∞ ◊‰_ Ωı¥±ı …ı. ±fiı ¤√‰Îfiı ÷˘ ⁄Ï‚flÎΩfiı ZÎH΋ÎhÎ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ¤√‰Îfi ÷˘ ±ıfiÌ ¤„@÷w’Ì ÿ˘fḻı ¿flÌfiı ⁄_‘ΛΠ»ı ÷ı ±Î… Ïÿ‰Á Á‘Ì ’HÎ ±¬_Õ ¤√‰Îfi ⁄Ï‚fiı ÿfl‰Î…ı ∂¤Î »ı ±fiı ⁄Ï‚flÎΩfiÌ º„WÀ ◊¿Ì ’‚‹ÎhÎ ’HÎ ¤√‰Îfi »ıÀı ◊÷Î fi◊Ì. “¤√‰Îfi …ı‹ …ı‹ ‹fiı ‰‘ ÿ—¬ ÿıÂı ÷ı‹ ÷ı‹ ‰‘ ‹Îflı ‰Â ◊Âı ±fiı ’·‹ÎhÎ ‹ÎflÎ◊Ì »ıÀı fiËŸ flËı. ’»Ì Ωı ±ı ’ο˘ ¤@÷ ˢ› fiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄Ì…\_ ¿Î_¥ fi ≥E»ı fiı Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ±ı‰˘ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ˢ› ÷˘ ¤√‰Îfi ’˘÷ı ÷ı ¤@÷fiı ‰Â ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ÷ı ≠ı‹¤„@÷±ı ›@÷ …ı ¤@÷fi_ ‹fi ÷ı ‹fiw’Ì ÿ˘fḻı ¿flÌfiı ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı l©Î ÁÏË÷ ¤√‰Îfifiı Á‰˝V‰ ±ÎM›_ ÷˘› ¤√‰Îfiı ±ıfiı ‰√fl ‰Î_¿ı ⁄Î_K›˘. ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ÿ—¬ ÿı¬Ìfiı ±◊‰Î ÿıËfiÎ Á¬ ÁÎv ’λ˘ ’√ ¤fl‰˘ fiËŸ. I›Îflı ±ı‰Ì ’˘÷ÎfiÌ ±fiL› ¤„@÷ Ωı¥fiı ’˘÷ı ¤√‰Îfi ÷ı ⁄Ï‚fiÎ ⁄_‘fi‹Î_ ±Î‰÷ΠˉÎ. ’»Ì »^À‰Îfiı Á‹◊˝ ◊÷Î fi◊Ì.≠. ±fiı ±ı‹ ¿fl÷Î_› ¤√‰Îfi ±Î’HÎfiı ‰‘ ÿ—¬ ÿıÂı ÷˘ ¤√‰Îfi ’HÎ ’˘÷ı ±Î’HÎı ‰Â ◊¥ …Âı. ÂÎ ‹ÎÀı …ı. ÷ı …ıfiÌ ’˘÷Îfiı ωÊı ±Ï÷ ºœ ¤„@÷ ÿı¬ı ÷ıfiı ’˘÷ı ±Î‘Ìfi ◊¥ Ω› »ı.” ±ı‰_ Á‹∞fiı …ı‹ …ı‹ ¤√‰Îfi ±Ï÷ ¿ÁHÎÌ ÿı÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ±Ï÷ flÎ∞ ◊‰_.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––61–– ‰«fiÎQ≤÷ 62 — ÁI›-Â˙«ÎÏÿ¿ √HÎ ±ÎT›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ‰Ïÿ 4 «˘◊fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ «˘¿ ‰E«ı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi 234. ÷˘ ’HÎ ¤„@÷ ◊¿Ì ’Õu˘ fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 114 [√. ¤Î√‰÷ — 8/18-23. …ı‹ ‰Î‹fi∞±ı ⁄Ï‚flÎΩfi_ Ïhη˘¿Ìfi_ flÎF› ·¥ ·Ì‘_ ±fiı «˙ÿ ·˘¿fiÎ_ ⁄ı ’√·Î_ ¿›Î* ±fiı hÎÌΩ ’√·Î ÁÎv ÷ı ⁄Ï‚flÎΩ±ı ’˘÷Îfi_ ÂflÌfl ±ÎM›_.234 ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ’HÎ ⁄Ì∞ Á‰˝ ‰ÎÁfiÎ À΂Ìfiı ±fiı ¤√‰Îfifiı Á‰˝V‰ ±’˝HÎ ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÎ ÿÎÁ ◊¥ flËıÂ_.

±’flΑ̱˘fiÎ ±’flΑ ÁËfi ¿fl‰Î.Á‰˝ ∞‰≠ÎHÎÌ‹ÎhÎfi_ ÏË÷ ¿fl‰_.±L›fiÌ ±’ıZÎÎ◊Ì flÏË÷’HÎ_. ÁI›‹˚ . 20. 7. ÷’— ÂflÌfl ÷◊Î ‹fifiı @·ı ◊Λ ÷ı‰Î_ ‰˛÷ÎÏÿ ¿fl‰Î_.‰ˆflÎB›.±Î_¬ ‰√ıflı ⁄ÎèÎ ≥„Lƒ›˘ ’fl Á_›‹. Á_÷˘Ê— . 4. ±ˆr›˝‹˚ . 17.’ωhÎ÷Î. 3. ⁄˛õ ÷◊Î ’fl⁄˛õfiÌ ±fi¤‰’ÒHν ΩHοÎflÌ.Á‰˝ ∞‰’˛ÎHÎÌfi_ Ïfi›_÷Î’b_.Á‰˝ ÂÎVhÎÎ◊˝fi_ ›◊Î◊˝ ΩHΉΒHÎ_. ¤Î√‰÷ — 1/16/26-28. ÁËfi„@÷.Á¬-ÿ—¬ …ı‰Î_ ¶L¶˘◊Ì ’flΤ‰ fiËŸ ’΋‰Î’HÎ_. Â˙«‹˚ .‹fi. 19.’˘÷Îfi΋Î_ ±fiL›¤Î‰ı ’˛ı‹◊Ì ΩıÕΛı· ¤@÷˘fiÎ ±’flΑ˘fiı fi Ωı÷Î ÷ı‹fiı ZÎH΋ÎhÎ fi ¤Ò·ı. 2.±Ï‘¿ ·Î¤ ÷◊Î ’˛Î„M÷ ’˛I›ı μÿÎÁÌfi÷Î.ÂhÎ-Ï‹hÎ ≠I›ı Á‹Îfi ¤Î‰. 10. Ï÷Ï÷ZÎÎ .‹fifi˘ Á_›‹. 13. 1. 12. 8. 14.ÂÒfl‰Ìfl’b_.’˛¤Î‰. Ïfiÿ˘˝Ê’HÎ_. ωfl„@÷— . ‹Î›Î. ±ıÀ·ı ¿˘¥◊Ì ’HÎ ’flΤ‰ fi ’΋‰Î’HÎ_. ÷ı…— . 15. ¥rfl. “ÁI›_ Â˙«_ ÿ›Î ZÎ΄L÷VI›Î√— ÁL÷˘Ê ±Î…˝‰‹˚ – ‹˘ ÿ‹V÷’— ÁÎQ›_ Ï÷Ï÷Z΢’flÏ÷— l÷‹˚ –– iÎÎfi_ ωfl„@÷flˆr›Ù Â˙›Ù ÷ıΩı ⁄·_ VQ≤Ï÷— – V‰Î÷_h›_ ¿˙·_ ¿Î„L÷‘ˆ˝›Ù ‹Îÿ˝‰‹ı‰ « –– ≠Î√SP›_ ≠l›— ÂÌ·_ ÁË ±˘Ωı ⁄·_ ¤√— – √ÎQ¤Ì›Ù V◊ˆ›˝‹Î„V÷@›_ ¿ÌÏ÷˝‹Î˝fi˘ûfiË_¿ÚÏ÷— ––”235 235. 21. 9. ⁄·‹˚ ¿S›ÎHοÎflÌ √H΢fiı ‘ÎflHÎ ¿fl‰Îfi_ Á΋J›˝. 11. ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±ıÀ·ı …ı‰_ ‹fi‹Î_ ÷ı‰_ … ‰ÎHÎÌ‹Î_ ±fiı ÷ı‰Ì … Ïø›Î ¿fl‰Ì. 18. ÿ‹— . 5. ‹— .√. ÁÎQ›‹˚ . ➤ . ‰ÎHÎÌ ±fiı ÂflÌflfi_ ±ı¿w’’HÎ_. 6. iÎÎfi‹˚ . l÷‹˚ . I›Î√— ›Î«¿˘ ≠I›ı μÿÎfl÷Î ±◊‰Î ’fl‹ÎI‹Îfiı ±ÎI‹Á‹’˝HÎ. ±Î…˝‰‹˚ . ωʛ˘‹Î_ Ïfi—VM≤Ë’HÎ_ ±◊‰Î ωʛ˘◊Ì Ï«kÎfi_ ±Î¿Ê˝HÎ fi ◊‰Î’HÎ_. ÿ›Î . ±◊ν÷˚ Áfl‚÷Î. ÷ı‹fiÎ √H΢fi_ V‹flHÎ ¿flı.62] ‰«fiÎQ≤÷ 115 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Î◊ı rı÷ ’ÎCΠωflÎ…‹Îfi Ë÷Ì ±fiı ÷ı ’ÎCÎfiı ωÊı rı÷ ’W’fiÎ ËÎfl ÷◊Î rı÷ ’W’fiÎ ÷˘flΠωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ZÎ΄L÷— . V‰Î÷_h›‹˚ .ÁÿΛ @·ıÂı flÏË÷’HÎ_. μ’flÏ÷— . Â˙›˝‹˚ . 16. ÁI› ⁄˘·‰_.±ÎÏl÷˘fiÎ ±ÏfiWÀfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ±fiı ≥WÀfiÌ ≠΄M÷ ¿flÌ ±Î’‰Î‹Î_ μ’›˘√Ì iÎÎfi ±◊‰Î ∞‰. VQ≤Ï÷— .±L›fiÎ_ ÿ—¬˘ ÿÒfl ¿fl‰ÎfiÌ T≤ÏkÎ.≠. 22. ““lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı …ı.

27. 30. Á‰˘˝’flÌ ±fiı ’˛√À »ı ÷ı‰Ì ºœ l©Î. ±Î„V÷@›‹˚ . ±Î»¿·Î’HÎÎ◊Ì flÏË÷ ±◊‰Î ±Ï¤≠Λ fi ΩHÎÌ Â¿Î› ÷ı.’Ìœ÷Î. 28. iÎÎfi-√flÌ⁄Î¥. ±fiË_¿ÚÏ÷— . ¤√‰Îfifiı ¿Î‚ …ı‰Î fi ΩHÎı.Ïfi’HÎ’HÎ_. iÎÎfifiÌ √_¤Ìfl÷Î. ≠Î√SP›‹˚ .62 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ±ı …ı ±˘√HΫ΂ÌÁ ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiı ωÊı Ïfifl_÷fl flËı »ı. ¿‹˝ …ı‰Î fi ΩHÎı.Ï«kÎfiÌ ¿˘‹‚÷Î ±◊‰Î øÒfl÷αı flÏË÷’HÎ_. ‹ÎÀı ‹˘Ë ◊Λ ÷ı‰Î_ ±ÁE»ÎVhÎ. ¿˙·‹˚ . ‹Îÿ˝‰‹˚ . ≠l›— . 32. ¿ı‰Î Á_÷‹Î_ ¤√‰ÎfifiÎ √H΢ ±Î‰ı »ı ±fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı »ı ? ±ı ⁄ı ≠ë˘ »ı. 238. ‘ˆ›˝‹˚ Á‰˝ÿÎ ±T›Î¿<‚÷Î. 35.ÂÎVhÎÎ◊˝‹Î_ ωrÎÁ ±◊‰Î ¤√‰Îfi Áÿο÷ν.iÎÎfifi_ ¨ÕÎHÎ. “±Î ’fl‹ırfl ¿Ëı‰Î› »ı ’HÎ ⁄ÌΩ◊Ì ¤› ¿ı‹ ’΋ı »ı ?” ‰√ıflı Â_¿Î±˘. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ≠I›ZÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› ¿›˘˝ »ı ÷ı ¿˘¥ flÌ÷ı ¿flÌfiı Õ√ı fiËŸ. . ÁË— . 37.’˛ÎHÎfi_ Ïfi›‹fi-Á΋J›˝. 38. ⁄·‹˚ . ±˘…— . 29. ’vÊ …ı‰Î fi ΩHÎı.±Ëo¿Îflfi˘ ±¤Î‰. ‹Îfi— . ⁄ÌΩ ≠ëfi˘ μkÎfl ±Î’ı »ı. 239. ÷ı √‹ı ÷ı‰Î_ ÷flı÷flıfiÎ_ ÂÎVhÎ237 ÁÎ_¤‚ı ±fiı √‹ı ÷ı‰Î ‹÷‰ÎÿÌfiÌ238 ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı ±fiı √‹ı ÷ı‰Î ’˘÷Îfi_ ±_÷—¿flHÎ ¿<÷¿˝ ¿flı239 ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ Õ√‹√ÎÀ ◊Λ fiËŸ. 23. ±ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ ›◊Î◊˝ Ïfiç› ◊Λ ÷˘ ±ı ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ¤√‰ÎfifiÎ »ı ÷ı Á_÷‹Î_ ±Î‰ı »ı. 26. √Î_¤Ì›˝‹˚ . 24. 237. 34.±ÎK›Î„I‹¿ ÷ı…. ¿ÌÏ÷˝— ›Â. ÂW¿‰ıÿÎ_÷Ì ‰√ıflıfiÌ. 36. ÂÌ·‹˚ . ÁοÎfl.’ÒΩfiÌ ›˘B›÷Î. 33. 236““±ı √HÎ Á_÷‹Î_ ±ÎT›Îfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ ±ı »ı …ı.¿S›ÎHοÎflÌ √H΢fiı ‘ÎflHÎ ¿fl‰Îfi_ Á΋J›˝. ¤√— .≠. V◊ˆ›˝‹˚ .⁄˛õ«›˝◊Ì ’˛ÎM÷ ¿flı· ÏÿT› ¿Î_Ï÷. ÷ı ±ı √HÎ Á_÷fiı ωÊı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.ωfi›ÂÌ·÷Î. Ïfi‹Î˝fiÌ’b_. 240. ÷ı Ïfiç› ¿ı‰˘ ˢ› ? ÷˘ …ı. 31. ‹Î›Î …ı‰Î fi ΩHÎı. ±fiı ±ı Á‰˝fiı ¿÷ν ◊¿Î ’HÎ ±ı Ïfi·ı˝’ »ı ±ı‹ ¤√‰Îfifiı ΩHÎı. ¿Î„L÷— .ø˘‘ ◊‰ÎfiÎ_ ÏfiÏ‹kÎ Á÷ı ’HΠω¿Îfl fi ◊Λ ÷ı ±◊‰Î «_«‚÷Îfi˘ ±¤Î‰.240 ±ı‰Ì Ω÷fi˘ …ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiı 236.iÎÎfiÎÏÿ √H΢fiÌ ±Ï‘¿÷Î. 39. V‰¤Î‰ …ı‰Î fi ΩHÎı. 25. ±fiı Á‰˝ ◊¿Ì ¤√‰Îfifiı …\ÿÎ ΩHÎı ±fiı ±ı Á‰˝fiÎ Ïfi›_÷Î ΩHÎı fiı Á‰˝fiÎ ¿÷ν ΩHÎı.ÁÿΫÎfl. ÷ı‹Î_ ≠◊‹ ≠ëfi˘ μkÎfl ±Î’ı »ı. ¿<ÏÀ· ›„@÷Ω‚◊Ì √Ò_◊Λı·Î_.116 ‰«fiÎQ≤÷ [√.

±fiı ÷ı Á‰ı˝fiı ¤√‰ÎfifiÎ ◊΂‹Î_ ‘fḻı. …ı‹ ±Î’HÎÎ_ fiıhÎ »ı ÷ıfiı F›Îflı ÿ̉ΠÁ_√Î◊ı Á_⁄_‘ ◊Λ »ı I›Îflı ÷ı ÿ̉Îfi˘ ≠¿Î fiıh΋Î_ ±Î‰ı »ı. ±Á· ÂOÿ ‰IÁfiΤ . ÷ıfi˘ ±Î¿Îfl ‰Î»flÕÎfiÌ fiÎϤ …ı‰˘ ˢ‰Î◊Ì ÷ıfi_ fi΋ “‰IÁfiΤ” ’Õu_ »ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı fiıhÎ ±Î√‚ ±_‘Îv_ ˢ› ÷ıfi˘ fiΠ◊¥ Ω› »ı.±ı¿ Ω÷fi˘ ±˘Ê‘˘’›˘√Ì {ıflÌ »˘Õ. ÷ı‹ …ı ∞‰ ±ÎÁflÌ ±fiı ±Ï÷ ¿<’ÎhΠˢ› ÷ı ¤√‰Îfifiı Á‹Ì’ı ±Î‰ı ÷˘› ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰fiı ‹Ò¿ı fiËŸ. ¤√‰Îfi Á‰˝‹Î_ ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ¿flÌfiı flèÎÎ »ı. ÷ı‹ ±ı ¤@÷ ’HÎ ±Ï÷› Á‹◊˝ ◊Λ »ı ±fiı Ïfi⁄Ù‘ ◊Λ »ı. ÷ıfiı ºWÀÎ_÷ ¿Ëı‰Î’Ò‰˝¿ ω‰ı«fi ¿flÌfiı ¿Ëı »ı.”” ’»Ì Ïfiω˝¿ÎflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±fiı ÿÒ‘’ο fiı Áοfl ·Î‰Ì±ı ±fiı ±ŒÌHÎ ·Î‰Ì±ı. ““Ïfiç› Ë˘› ÷˘› ’HÎ wÕÎ √HÎ ÷˘ ±Î‰÷Î fi◊Ì ±fiı ‹Îfi fiı ¥W›Î˝ ÷˘ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ‰‘÷Î_ Ω› »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ËÂı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. . ’»Ì …ı‹ ¤√‰Îfi Á‰˝ ≠¿Îflı Ïfi⁄Ù‘ »ı ±fiı …ı «ËΛ ÷ı ¿fl‰Îfiı Á‹◊˝ »ı. ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î ±Î‰ı I›Î_ ÷ıÀ·Ì Á΋◊a …HΉı »ı.≠. ÷ı‹fiÎ √H΢ ÷◊Î ÿ˘Ê˘ √Ì÷Î(±K›Î›-16)‹Î_ M≤◊¿˚ M≤◊¿˚ ¿èÎÎ »ı. ÷ı‹Î_ ÿˆ‰Ì ∞‰˘ ¤√‰ÎfifiÎ Á_⁄_‘◊Ì ÷ı‹fiÎ ÁI›ÎÏÿ √H΢fiı ’΋ı »ı … ±fiı ±ÎÁflÌ ∞‰˘ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ Á_⁄_‘◊Ì ÷ı‹fiÎ √H΢fiı fi◊Ì … ’΋÷Î. ÷ı‹ …ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ ºœ Ïfiç›ı ¿flÌfiı Á_⁄_‘ ◊Λ »ı ÷ıfiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÎ ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ±Î‰ı »ı. ÷˘ ’HÎ …ıfi˘ …ı‰˘ √HΠˢ› ÷ıfi˘ ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ … flËı ’HÎ ’·ÀÎ¥ Ω› fiËŸ.√. ÷ı ⁄_fiı ∞‰˘ ¤√‰ÎfifiÎ Á_⁄_‘fiı ’΋Ìfiı ’HÎ V‰Î¤Îω¿ ’˘÷ÎfiÎ √H΢ ÷◊Î ÿ˘Ê˘fi˘ I›Î√ ¿flÌ Â¿÷Î fi◊Ì. ’»Ì ±ı ¿˘¥¿ √flÌ⁄ ËÏfl¤@÷fi˘ ƒ˘Ë ¿flı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ıfi_ ¤Ò_Õ<_ ◊Λ. ‹ÎÀı …ıfiı …ı Á_√Î◊ı Á_⁄_‘ ˢ› ÷ıfiÎ √HÎ ÷ı‹Î_ ÁË…ı ±Î‰ı. ‹ÎÀı ÷ı ¤@÷fiı ±’‹Îfiı ¿flÌfiı ÷ı ¤√‰Îfifi_ ±’‹Îfi 241.62] ‰«fiÎQ≤÷ 117 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¤√‰Îfifi˘ Á_⁄_‘ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. 242. ÿˆ‰Ì ∞‰˘‹Î_ ’HÎ Ωı ¿˘¥¿ ¿ÿÎÏ«÷˚ ≠‹Îÿ◊Ì ±◊‰Î ΩHÎÌ Ωı¥fiı √ÏHΛ· √flÌ⁄ ’˛¿ÚÏ÷fiÎ ¤@÷…fifi_ ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ÷ı ÿˆ‰Ì ∞‰ ’HÎ ±ÁflfiÌ ’ıÃı √HÎËÌfi ◊¥fiı ÿ˘Ê›@÷ ◊Λ ±fiı ÷ıfi΋Î_ ¤√‰ÎfifiÎ √H΢ ±Î‰ı fiËŸ ÷ı ¤Î‰Î◊˝ »ı. ÂÎ ‹ÎÀı …ı. ÷ı ÿ‰Î ‹ÎÀı ‰ˆz¿‹Î_ ‰’flΛ »ı. ÿˆ‰Ì ±fiı ±ÎÁflÌ ±ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ∞‰˘ »ı. 241““¤√‰Îfi ’ÎÁı ±ı¿ ±Q≤÷ ·Î‰Ì±ı ±fiı gÂ√ÏÕ›˘ ‰»fiÎ√242 ·Î‰Ì±ı.

±fiı ’˘÷ÎfiÎ xÿ›‹Î_ ¤Ò_ÕÎ Á_¿S’ ◊÷Πˢ› fiı ÷ıfiı À΂ı ÷˘› ’HÎ À‚ı fiËŸ. …ı‹ ÏËflH›¿ÏÂ’ Ë÷˘ ÷ıHÎı Ïhη˘¿Ì ’˘÷Îfiı ‰Â ¿flÌ flÎ¬Ì Ë÷Ì ±ı‰˘ ⁄‚‰Îfi Ë÷˘. ’HÎ ÷ıHÎı Ωı ≠Ë˚·Îÿ∞fi˘ ƒ˘Ë ¿›˘˝ ÷˘ ¤√‰Îfiı V÷_¤‹Î_◊Ì L≤ÏÁ_Ëw’ı ≠¿À ◊¥fiı ÷ı ÏËflH›¿ÏÂ’fi˘ fiΠ¿flÌ fiÎA›˘. ±ı‹ ω«ÎflÌfiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ±Ï÷› √flÌ⁄’HÎ_ ’¿Õ‰_ ’HÎ ¿˘¥fi_ ±’‹Îfi ¿fl‰_ fiËŸ. ¿Î_ …ı. ’»Ì L≤ÏÁ_ËÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.63 ◊Λ »ı.118 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ““…ıfiı Ïfi盋Î_ ¿Áfl ˢ› ÷ıfiı F›Îflı ¤√‰Îfi‹Î_ ¿Î_¥ Á΋◊a ÿı¬Î› I›Îflı ±Ï÷ ±Îfi_ÿ ◊Λ ±fiı F›Îflı Á΋◊a fi ÿı¬Î› I›Îflı ±_÷fl {Î_¬_ ◊¥ Ω›. ¤√‰Îfi ÷˘ √flÌ⁄fiÎ ±_÷flfiı ωÊı ’HΠωflÎ…‹Îfi flèÎÎ »ı ÷ı ±ı √flÌ⁄fiÎ ±’‹ÎfifiÎ ¿fl÷·fi_ ¤Ò_Õ<_ ¿flÌ fiÎ_¬ı »ı. I›Îflı . ÷ı ‹ÎÀı ÷ı ¤√‰Îfi◊Ì ÕflÌfiı …ı ÁΑ ˢ› ÷ıfiı ·ı‹ÎhÎ ±Ï¤‹Îfi flά‰_ fiËŸ ±fiı ±ı¿ ¿ÌÕÌ …ı‰Î ∞‰fiı ’HÎ ÿ¬‰‰˘ fiËŸ.≠. I›Îflı ÷ı ±’‹ÎfifiÎ ¿flfiÎflÎfi_ ±Ï÷› ¤Ò_Õ<_ ◊¥ Ω› »ı. ÷k‰ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ΩH›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ‰Ïÿ 7 ÁM÷‹Ìfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‘˘‚_ ËÌfl¿˘flfi_ ‘˘Ï÷›_ ‹Î◊ı ⁄Î_K›_ Ë÷_ fiı ¿_Ãfiı ωÊı rı÷ ’W’fiÎ ËÎfl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’ÎCÎfiı ωÊı √·Î⁄fiÎ_ ’W’fiÎ ÷˘flΠωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““¤√‰ÎfifiÎ Ïfi盋Î_ ¿Áfl ˢ› ÷ıfiı ¿ı‰Î Á_¿S’ ◊Λ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––62–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 63 — Ïfiç›fi_. ±ı‰_ ΩHÎÌfiı ¿˘¥ ±S’ ∞‰fiı ’HÎ ÿ¬‰‰˘ fiËŸ. ±fiı Ωı ±Ë_¿Îflfiı ‰Â ◊¥fiı …ıfiı ÷ıfiı ÿ¬‰÷˘ Œflı ÷˘ √‰˝√_…fi ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı Á‰˝‹Î_ T›Î’¿ »ı ÷ı ¬‹Ì ¿ı fiËŸ. ±ı … Ïfi‹Î˝fiÌ ÁΑfi˘ ‘‹˝ »ı. ’»Ì √‹ı ÷ı ¶Îflı ≠¿À ◊¥fiı ±ı ±Ï¤‹ÎfiÌ ’vÊfiÎ ±Ï¤‹Îfifiı ÁÎflÌ ’ıÃı fiΠ¿flı »ı.

÷ı ÷k‰ı ¿flÌfiı ΩH›ÎfiÌ flÌ÷ ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ıfiÎ ±_÷fl‹Î_ ‰÷˝÷_ ˢ› ÷ıfiı ’Ïfl’@‰ Ïfiç› ΩHΉ˘. ±fiı …ı ’ÿÎ◊˝‹Î_ ’˘÷Îfiı Ëı÷ ˢ› ±fiı ¿˘¥ ≠¿Îflı ÷ı ’ÿÎ◊˝‹Î_◊Ì ‹fi ’λ\_ fi ‰‚÷_ ˢ› I›Îflı ÷ı‰˘ fiı ÷ı‰˘ ÿ˘Ê ¤√‰Îfifiı ωÊı ’flÃı …ı.” ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ CÎÎÀ ◊Λ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ xÿ›‹Î_ ±Ï÷ ±Îfi_ÿ ‰÷ı˝. ≠◊‹ ÷˘ ±ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹˘ÀÎ¥ ΩHÎÌ Ωı¥±ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi‹Î_ ÿ˘Ê ’flÃı. ·Z‹Ì. “‹Îflı Á‰ı˝ ≠΄M÷ ◊¥ flËÌ »ı ±fiı F›Î_ ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi flèÎÎ »ı I›Î_ … ’fl‹‘΋ »ı ±fiı ±Î Á_÷ Á‰ı˝ ÷ı fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰Î »ı ±fiı ÁIÁ_√Ì Á‰ı˝ ÷ı ÷˘ …ı‰Î 쩉. ’HÎ ±ı ¤√‰Îfi »ı ÷ı ‹˘ÀÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ‰ˆ¿<_Ã. ±ıfi˘ ’Ïfl’@‰ Ïfiç› fi ¿Ëı‰Î›. ±ø^^fl. “…ı‹ ‹Îflı ωÊı ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÿ˘Ê »ı ÷ı‹ ¤√‰Îfifiı ωÊı ’HÎ »ı.”” ’»Ì ’fl‹«ˆ÷L›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““÷k‰ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi_ V‰w’ ΩH›Î ’»Ì ±ıfiı ¿Î_¥ ΩHΉ_ flËı÷_ fi◊Ì. ““…ıfiı ’Ïfl’@‰ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiı ÷˘ ‹fi‹Î_ ±ı‹ flËı …ı.” ±ı‰Ì flÌ÷fiÎ …ıfiı ±_÷fl‹Î_ CÎÎÀ ◊÷Πˢ› ÷ıfiÎ Ïfi盋Î_ ¿Áfl ΩHΉÌ. Áÿ΋Π±fiı T≤_ÿΉfifiÎ √˘’ ÷ı‰Î »ı ±fiı …ı ⁄Î¥±˘ ËÏfl¤@÷ »ı ÷ı ÷˘ …ı‰Ì √˘’̱˘ ÷◊Î ƒ˙’ÿÌ. v„@‹HÎÌ. CÎflıHÎÎ_ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı Á΋√˛Ì±˘ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÿı‰·˘¿ Áfl¬Î_ ÷ıfiÎ_ CÎfl …HÎΛ. ‰ıS›˘. ’Ή˝÷Ì ±ı‰Ì »ı ±fiı ˉı ‹Îflı ¿Î_¥ ¿fl‰_ flèÎ_ fi◊Ì ±fiı √˘·˘¿.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ±ı‹ ⁄˘S›Î …ı. …ı ÁÎ_¤‚Ìfiı ’fl‹ırflfiÎ V‰w’fi˘ ±Õ√ Ïfiç› ◊Λ »ı …ı. ÷ıfiÎ_ …ı √˘·Î ±fiı √˘·Ì±˘ ˢ› ÷ıfiı ’HÎ ÁÎ÷ ¤ÒÏ‹fiÌ ÷˘ ˉı·Ì±˘ flËı‰ÎfiÌ Ë˘› ±fiı ⁄Î√⁄√Ì«Î fiı C΢ÕÎ. ÷ı‹ lÌ’vÊ˘k΋ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎ΋Î_ ‰÷˝÷Î ±ı‰Î …ı ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ±Ï‘’Ï÷ ⁄˛õÎÏÿ¿ ÷ıfiÎ …ı ·˘¿ ±fiı ÷ı ·˘¿fiÎ ‰ˆ¤‰ ÷ıfi˘ ’Îfl ’‹Î÷˘ fi◊Ì. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ıfiı ¤√‰Îfifi˘ ’Ïfl’@‰ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiı ¿ı‰Ì Ω÷fiÎ CÎÎÀ ◊Λ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÁÌ÷Î. …ı‹ ¿˘¥¿ ‹˘À˘ flÎΩ Ë˘›. “Ë_ ±ÎÀ·Î ÿËÎÕÎ◊Ì ÁIÁ_√ ¿flÌ ¿flÌfiı ‹flÌ √›˘ ÷˘› ’HÎ ¤√‰Îfi ‹ÎflÎ ¤Ò_ÕÎ CÎÎÀ À΂÷Î fi◊Ì.63] ‰«fiÎQ≤÷ 119 ¤√‰Îfi‹Î_ ±‰√HÎ ’flÃı …ı.≠. I›Îflı ÷ı flÎΩfi˘ …ı ÿfl⁄Îfl ÷◊Î ÷ı‹Î_ …ı Á΋√˛Ì±˘ ÷ı ÷˘ ±Ï÷ ¢¤Î›‹Îfi ˢ›. ¿<_÷Î∞. ωÿfl. ÷˘ …ıfiÎ fiÎϤ¿‹‚‹Î_◊Ì ⁄˛õÎ μI’Lfi ◊›Î ±ı‰Î …ı ωflÎÀ- . ⁄˛õ’fl ÷ıfiı Ë_ ’Î‹Ì flè΢ »\_.

245. ±fiı ‰Î› ◊¿Ì ±Î¿Î ‹˘À˘ »ı.‰Î. ±Î Ïfi›‹ ’˛‹ÎHÎı ±’ıZÎοÚ÷ ¿ÎflHÎw’. ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹˘Àu’fi˘ ’Îfl ÷˘ ±Î‰ı … ¿ı‹ ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹˘Àu’ Á‹…ı. …ı‹ ¿˘¥ ‹˘À˘ ËV÷Ì Ë˘› ÷ıfiÎ ÂflÌfl μ’fl ¿ÌÕÌ «Î·Ì Ω÷Ì Ë˘› ÷ı ¿ÂÌ √HÎ÷Ì‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. ±ËŸ ÿÂν‰ı· ÷‹Î‹ ÷k‰˘‹Î_ ÁÒZ‹÷Î ÷◊Î ‹ËkÎÎ ⁄_fiı √HÎ flËı·Î »ı. ±fiı ÷ı ‘΋fiı ωÊı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ’˘÷ı ÏÿT›w’ı ¿flÌfiı ÁÿΠωflÎ…‹Îfi »ı. …ıfiÎ ±ı¿ ±ı¿ fl˘‹fiı ωÊı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ ±HÎfiÌ ’ıÃı ∂Õ÷Î_ … Œflı »ı. …ıfiı ωÊı ±ı‰Î_ ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ ÷ı ±ı¿ ±ı¿ fl˘‹ ≠I›ı ±HÎfiÌ ’ıÃı ∂Õ÷Î_ Œflı »ı ±ı‰_ ±ı ¤√‰Îfifi_ ‘΋ »ı. …ı‹ M≤J‰Ì ◊¿Ì …‚ ‹˘À<_ »ı ±fiı ÷ı M≤J‰Ìfi_ ¿ÎflHÎ »ı ±fiı ÷ı ◊¿Ì ÁÒZ‹ ’HÎ »ı. …ı‹ {ÌHÎÎ_ ‹E»fl ˢ› ÷ıfiı ‹K›ı ¿ÌÕÌ Ë˘› ÷ı ‹˘ÀÌ ÿı¬Î›245 ±fiı ¿ÌÕÌfiı ‹K›ı ‰Ÿ»Ì ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› ±fiı ‰Ÿ»Ìfiı ‹K›ı ÁÎ’ ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› ±fiı ÁÎ’fiı ‹K›ı Á‹‚Πˢ› ÷ı ‹˘ÀÌ ÿı¬Î› fiı Á‹‚Îfiı ‹K›ı ’ÎÕ˘ ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ’ÎÕÎfiı ‹K›ı ËÎ◊Ì 243. ŒflÌ◊Ì ’HÎ ≠¿ÎflÎL÷fl◊Ì ‹˘Àu’ ¿Ëı »ı. ±fiı ÷ı ‘΋‹Î_ ±’Îfl ÏÿT› Á΋√˛Ì »ı. . Á‰˘˝’flÌ ±fiı Á‰˝lıWà ‘΋ »ı ó ÷ı‹ ±ZÎfl⁄˛õ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷(V‰Î. ±fiı ÷ı… ◊¿Ì ‰Î› ‹˘À˘ »ı. ÷ı‹ ±ı ±ZÎflfiÌ ‹˘ÀÎ¥ ±Î√‚ ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ¿Î_¥ √HÎ÷Ì‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ≠¿ÚÏ÷’vÊ ±fiı ±ZÎfl ±ı Á‰ı˝ ±ı¿⁄ÌΩ_◊Ì ‹˘ÀÎ_ »ı ±fiı ±ı¿⁄ÌΩ_◊Ì ÁÒZ‹ »ı fiı ¿ÎflHÎ »ı ±fiı ±ı Á‰ı˝ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı.≠. ±Î Ëı÷◊Ì ±Î¿Î ‰√ıflı ¿Î›˝-¿ÎflHΤÒ÷ ÷k‰˘fiı ’HÎ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ¿èÎÎ_ »ı. 244. ÁÒZ‹÷Î ÷◊Î ‹ËkÎÎ ⁄_fiı √HÎ …ı‹Î_ ˢ› ÷ıfiı ¿o¥¿ ±_Âı ‹Ò÷˝ ’ÿÎ◊˝ ¿ËÌ Â¿Î›. ≠‘Îfi’vÊ. …ı …ı ◊¿Ì ‹˘À˘ ˢ› ÷ı ÷ı ◊¿Ì ÁÒZ‹ ˢ› ±fiı ¿ÎflHÎ ’HΠˢ›. “{ÌHÎÎ_ ‹E»fl ˢ› ÷ıfiı ‹K›ı ¿ÌÕÌ Ë˘› ÷ı ‹˘ÀÌ ÿı¬Î›” ó ±ËŸ ÿÂν‰ı·Î_ ±Î‰Î_ ºWÀÎ_÷˘ ¶ÎflÎ √˘·˘¿ÎÏÿ¿ ‘΋˘◊Ì ±ZÎfl‘΋ ±Ï÷› ωÂ΂. ‹ËkÎk‰.244 ’HÎ ¤√‰Îfifi_ …ı ±ZÎfl‘΋ »ı ÷ı ÷˘ ±I›_÷ ‹˘À<_ »ı.120 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ±fiı …‚ ◊¿Ì ÷ı… ‹˘À<_ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Ë_¿Îfl.63 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ’vÊ ÷ıfiÎ ‰ˆ¤‰fi˘ ’Îfl ÷˘ @›Î_◊Ì ’‹Î› ? ±fiı ±ı‰Î ±fi_÷ ¿˘ÏÀ …ı ωflÎÀ’vÊ ÷ı‹fiÎ V‰Î‹Ì …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfi_ ‘΋ …ı ±ZÎfl. ±fiı243 …ı …ı ◊¿Ì ‹˘À˘ ˢ› ÷ı ÷ı ◊¿Ì ÁÒZ‹ ˢ› ±fiı ÷ı ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ’HΠˢ›. — 3/23)‹Î_ Á‹ΩT›_ »ı.

‹ÎÀı …ıfiÎ Áı‰¿ ±ı‰Î »ı ÷˘ ±ı‹fiÎ V‰Î‹Ì …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfi˘ ‹ÏË‹Î ÷˘ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±ı‰Î ±Ï÷ Á‹◊˝ …ı ¤√‰Îfi ÷ı ’˘÷ı ±ZÎfl‹Î_ ≠‰ı ¿flÌfiı ±ZÎflw’ı ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì ‹Ò‚ ≠¿ÚÏ÷’vÊw’ı ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì ≠‘Îfi’vÊw’ı ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì 246. ±fiı ÷ıfiÌ fiÎϤ‹Î_◊Ì ◊›_ …ı ¿‹‚ ÷ıfiÎ fi΂‹Î_ ⁄˛õÎ Á˘ ‰Ê˝ ·√Ì «ÎS›Î ’HÎ ÷ıfi˘ ±_÷ fi ±ÎT›˘ ±fiı Ωı ¿‹‚fi˘ … ±_÷ fi ±ÎT›˘ ÷˘ ωflÎÀ’vÊfi˘ ’Îfl ¿ı‹ ±Î‰ı ? ‹ÎÀı ÷ı ωflÎÀfi_ w’ fi…flı ±Î‰÷_ fi◊Ì. ±fiı ÷ı ±ZÎfl ÷˘ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi_ ‘΋ »ı. ’HÎ ¿˘¥fiı fi…flı ±Î‰ı fiËŸ. ‹ÎÀı ¿˘¥fiÌ fi…flı ±ZÎflfi_ w’ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı …‚fi_ ¿ÎflHÎ ÷ı ÷ı… »ı. ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ Áı‰¿fiÎ ±ı¿ ±ı¿ fl˘‹fiı ωÊı ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝fiÎ …ı‰˘ ≠¿Î »ı. ±Î V◊‚ı ‹Ò‚’vÊfiı “⁄˛õ” ÂOÿ◊Ì ¿èÎÎ »ı. ±fiı ±ı Á‰ı˝fi_ ¿ÎflHÎ ±ZÎfl⁄˛õ »ı. ‹ËkÎk‰fi_ ¿ÎflHÎ ≠‘Îfi fiı ’vÊ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ‰Î›fi_ ¿ÎflHÎ ±Î¿Î »ı. ±Ë_¿Îflfi_ ¿ÎflHÎ ‹ËkÎk‰ »ı. ±ı‰Î_ ±ı‰Î_ ⁄˛õÎ_Õ ±ı¿ ±ı¿ fl˘‹‹Î_ ±Á_A›Î÷ ∂Õ÷Î_ … Œflı »ı. ±Î¿ÎÂfi_ ¿ÎflHÎ ±Ë_¿Îfl »ı. ±ı‰ÕÎ ‹˘ÀÎ »ı. ±fiı ≠‘Îfi fiı ’vÊfi_ ¿ÎflHÎ ‹Ò‚ ≠¿ÚÏ÷ fiı ⁄˛õ246 »ı. ÷ı…fi_ ¿ÎflHÎ ‰Î› »ı. ÷ı‹ ±ZÎfl‘΋ ’HÎ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı. ÁÿΛ ±ı¿w’ı flËı »ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ±_÷›Î˝‹Ì „@÷±ı ¿flÌfiı ±ZÎfl‘΋ ±fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ ±fiı ÷ı ⁄˛õÎ_ÕfiÎ …ı ¥rfl ÷ı Á‰ı˝fiı ωÊı ±L‰›’HÎı flèÎÎ »ı. . ±fiı ±ı ±ZÎflfiÌ Á_¿˘« fiı ω¿ÎÁ ±‰V◊Î ◊÷Ì fi◊Ì. ±fiı ÷ı ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ ÁΑQ›˝’HÎÎfiı ’ÎQ›Î ±ı‰Î …ı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ‹@÷ ÷ı ±ı ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Îfiı ωÊı flËı »ı.63] ‰«fiÎQ≤÷ 121 ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› fiı ËÎ◊Ìfiı ‹K›ı Ï√flfiÎfl Áfl¬˘ ’‰˝÷ ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÿı¬Î› ±fiı ÷ı ’‰˝÷fiı ‹K›ı ‹ıv ’‰˝÷ ‹˘À˘ ÿı¬Î› ±fiı ÷ı ‹ıv …ı‰Î ’‰˝÷fiı ‹K›ı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷ ÷ı ±Ï÷ ‹˘À˘ …HÎΛ ±fiı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷ ◊¿Ì M≤J‰Ì ±Ï÷ ‹˘ÀÌ …HÎΛ.≠. ÷ı ÂÎ ‹ÎÀı …ı. …ı‹ «˘‰ÌÁ ÷k‰fi_ ¿Î›˝ …ı ⁄˛õÎ_Õ ÷ı ’vÊΉ÷Îfl ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ÷ı ωflÎÀ’vÊ …ı ÷ı ¿fl«flHÎÎÏÿ¿ı ¿flÌfiı ›@÷ »ı. ÷ı ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ’˘÷ı ÁÿΠωflÎ…‹Îfi »ı. ±fiı M≤J‰Ìfi_ ¿ÎflHÎ …ı …‚ ÷ı ÷ı ◊¿Ì ‹˘À<_ ’HÎ »ı ±fiı ÁÒZ‹ ’HÎ »ı. ’HÎ ÷ıfiÌ ‹ÒÏ÷˝ ±Ï÷› ‹˘ÀÌ »ı ‹ÎÀı fi…flı ±Î‰÷Ì fi◊Ì. ±fiı ÷ı ±ZÎfl ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı ’HÎ ±Ï÷ ‹˘ÀÎ »ı.

÷ı‹ ¤√‰Îfi ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ‹˘ÀÎ¥fiı ’˘÷΋Î_ Á‹Î‰Ìfiı ±Ï÷› ±S’ w’fi_ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı.”” ’»Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±fiı ‹fiW› ÿ½fi ¿flÌ Â¿ı ÷◊Î Áı‰Î-±«˝fiÎÏÿ¿ ¿flÌ Â¿ı ±ı‰_ w’ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı.≠. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Ï÷ Á‹◊˝ ±fiı ±Ï÷ ≠¿ÎÂı ›@÷ ±fiı ±Ï÷ ‹˘ÀÎ …ı ±ı ¤√‰Îfi ÷ı ’˘÷Îfi_ …ı ±Î‰_ ±ˆr›˝ ±fiı ÷ı… ÷ıfiı ’˘÷΋Î_ Á‹Î‰Ìfiı ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ‹fiW› …ı‰Î ◊Λ »ı. ÷ı‹ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi »ı ÷ı ±ZÎflw’ ‘΋fiı ωÊı Õ⁄¿Ì ¬Î¥fiı √‹ı ÷˘ I›Î_◊Ì ’ΑflÎ … ‹fiW›Î¿ÚÏ÷fiı ‘flı »ı ±fiı √‹ı ÷˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±fiø‹ı ¿flÌfiı ‹fiW›Î¿ÚÏ÷fiı ‘flı »ı.63 ≠‘Îfi‹Î_◊Ì ◊›Î_ …ı «˘‰ÌÁ ÷k‰ ÷ıfiı ωÊı ≠‰ı ¿flÌfiı ÷ı w’ı ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì ÷ı ÷k‰ı ¿flÌfiı ÁflΩHÎÎ …ı ωflÎÀ’vÊ ÷ıfiı ωÊı ≠‰ı ¿flÌfiı ÷ı w’ı ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì ⁄˛õÎ. I›Î_ ºWÀÎ_÷ — …ı‹ ¿˘¥ ’vÊ Ë˘› ÷ı ÷‚Ήfiı ωÊı Õ⁄¿Ì ¬Î›. ““…ıfiı ±Ï÷ ºœ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfi_ ◊˘Õο‹Î_ ·ZÎHÎ ¿Ë_ ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. ±fiı …ı ‹Ò¬˝ ˢ› ÷ı ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı …ı. ““±fiø‹fi˘ ¿Î_¥ ‹ı‚ fi◊Ì.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌfiı ’»Ì ‰‚Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ωWHÎ. ±fiı Ωı ’˘÷ÎfiÌ ‹˘Àu’ ≠¿À ¿flı ÷˘ ⁄˛õÎ_Õ ’HÎ fi…fl‹Î_ fi ±Î‰ı ÷˘ ∞‰fiÌ ÂÌ √HÎfiÎ ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹Ïˋαı ÁÏË÷ …ı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ÷ı …ıfiı xÿ›‹Î_ ºœ’HÎı ◊›˘ ˢ› ÷ıfiı ¿Î‚. ‹Î›Î ¿˘¥ ⁄_‘fi ¿fl‰Î Á‹◊˝ fi◊Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 122 ‰«fiÎQ≤÷ [√. “¤√‰Îfi ¿Î_¥ Á΋◊a ¿ı‹ ≠¿À ¿fl÷Î fi◊Ì ?” ’HÎ ¤√‰Îfi ÷˘ ‹Ò‚√Ì ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ’˘÷ÎfiÌ Á΋◊a œÎ_¿Ìfiı ‰÷ı˝ »ı. ÷ı ÷˘ ±Ï÷› {ÌHÎ_ ·˘œ<_ ˢ› ÷ıHÎı ¿flÌfiı fiÌÁflı. ÷ı‹ ¤√‰Îfi ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ Á΋◊a »’ΉÌfiı ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ‹fiW›fiÌ ’ıÃı ‰÷ı˝ »ı. …ı‹ ±„Bfi ’˘÷Îfi˘ ≠¿Î ±fiı F‰Î‚Î ÷ıfiı Á‹Î‰Ìfiı ‹fiW› …ı‰˘ ◊Λ. …ıfiı ’Ïfl’@‰ . …ı‹ ¿ÌÕÌfiÎ ’√‹Î_ {ÌH΢ ¿Î_À˘ ‰ÎB›˘ ˢ› ÷ıfiı ⁄fl»Ì ÷◊Î fiflıHÎ̱ı ¿flÌfiı ¿Îœı ÷˘ fiÌÁflı fiËŸ. ‹ÎÀı ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷k‰ı ¿flÌfiı …ı ¤√‰Îfifiı ΩHÎı ÷ıfiı ¿Î_¥ ¿fl‰_ flèÎ_ fi◊Ì. ““±ı‰Ì flÌ÷ı ±fiø‹ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ‹fiW›Î¿ÚÏ÷ ‘flı »ı ¿ı ±fiø‹ ωfiÎ ’HÎ ‹fiW›Î¿ÚÏ÷ ‘flı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ¿‹˝. ω‹Î_ ≠‰ı ¿flÌfiı ÷ı ÷ı w’ı ◊Λ »ı. ÷ı Õ⁄¿Ì ¬Î¥fiı √‹ı ÷˘ I›Î_ fiı I›Î_ fiÌÁflı ±◊‰Î ¿Î_Ãı fiÌÁflı ±◊‰Î ±ÎÁ’ÎÁ fiÌÁflı.

±ı‰_ …ıfiı ‰÷˝÷_ ˢ› ÷ıfiı ’Ïfl’@‰ Ïfiç› ΩHΉ˘. V‰Î‹Ì-Áı‰¿¤Î‰fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ‰Ïÿ 9 fi‰‹Ìfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ¿Î‚Î »ıÕÎfi˘ ¬ıÁ ±˘œu˘ Ë÷˘ fiı ‹V÷¿ı ËÌfl¿˘flfi_ ‘˘Ï÷›_ ⁄Î_K›_ Ë÷_ fiı ÷·ÁÌfiÌ fi‰Ì ¿_ÃÌ ¿_Ãfiı ωÊı ’ËıflÌ Ë÷Ì fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı ±ı‰˘ Ïfiç› fi ˢ› fiı ÷ı √‹ı ÷ı‰˘ I›Î√Ì Ë˘› ÷˘› ’HÎ ÷ıfiÎ ¿S›ÎH΋Î_ Œıfl »ı.≠. ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì ’λ˘ ËÃı fiËŸ ±fiı ¿«‰Î¥fiı ’HÎ ¿flı fiËŸ. ±ı‰Î Ïfi盉΂Îfiı ¿˘¥¿ Ïÿ‰Á ¿˘¥¿ ≠ÎflO‘›˘√ı ¿flÌfiı ¿Î_¥¿ ‰÷˝‰Î‹Î_ Œıfl ’ÕÌ Ω› ÷˘› ’HÎ ÷ıfi_ ±¿S›ÎHÎ fi ◊Λ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹Ïfi ≠I›ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±ı‰Î …ı ±ÎI‹Î fiı ±ZÎfl ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı 247.64] ‰«fiÎQ≤÷ 123 Ïfiç› Ë˘› ±fiı ÷ı ’˘÷ı ±I›_÷ I›Î√Ì Ë˘› ÷˘› ’HÎ ÷ı ’ÎÁı √‹ı ÷ı‰Ì ≠T≤Ïk΋Î√˝fiÌ Ïø›Î ¿flΉ̱ı ÷˘ ÷ı ¿flı. ““’vÊ˘k΋ ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ıfi_ ÂflÌfl ±ÎI‹Î ÷◊Î ±ZÎfl »ı. flÎ∞ ◊¿˘ ¿flı. 247±ı‹ lÏ÷±ı ¿èÎ_ »ı. . ±fiı hÎÌ…\_ ±ı ·ZÎHÎ …ı. ’˘÷΋Î_ ¿Î_¥¿ ±‰√HΠˢ› ÷˘ ’HÎ ’fl‹ırflfiÌ ¿◊Î. fiı ÷ı ±ÎI‹Î fiı ±ZÎflfiı ωÊı ¿Î_¥ Ëı› μ’ÎÏ‘ fi◊Ì. ±fiı ’˘÷Îfi˘ ±‰√HÎ ·ı fiı Á_÷fi˘ ±Ï÷ √HÎ √˛ËHÎ ¿flı. ±fiı ⁄Ì…\_ ±ı ·ZÎHÎ …ı. ±fiı …ı‹ ¤√‰Îfi ‹Î›Î ◊¿Ì ’fl »ı ÷ı‹ ±ÎI‹Î fiı ±ZÎfl ’HÎ ‹Î›Î ◊¿Ì ’fl »ı. ÷ı ±ÎI‹Î ±fiı ±ZÎfl ÷ı ÷˘ ω¿Îflı flÏË÷ »ı.√. ““›V›ÎZÎfl_ ÂflÌfl‹˚”” (Á⁄η˘’ÏfiÊÿ — 7). ‹ÎK›„Lÿfi ’Îà — 3/7/30). √‹ı ÷ı‰˘ ’˘÷΋Î_ ¿˘¥¿ V‰¤Î‰ ˢ› ±fiı ÷ı ¿˘ÏÀ μ’Λ ¿flı ÷˘› ’HÎ À‚ı ±ı‰˘ fi ˢ› fiı Ωı ÷ı V‰¤Î‰fiı ‹¿ÎT›Îfi˘ ’fl‹ırflfi˘ ±Î√˛Ë ÿı¬ı ÷˘ ÷ı V‰¤Î‰fiı ÷I¿Î‚ ‹Ò¿ı. ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î-¿Ì÷˝fi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fi˘ ±Ï÷ ‹ÏË‹Î Á‹…ı. ““›V›ÎI‹Î ÂflÌfl‹˚”” (O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––63–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 64 — ÂflÌfl-ÂflÌflÌfi_. ¿Ì÷˝fi ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ÷ı ωfiÎ CÎÕÌ‹ÎhÎ flËı‰Î› fiËŸ.

±fiı ±ı‰Î …ı ±ı ¤√‰Îfi ÷ı …ı ÷ı T›Î’¿ fiı ƒWÀÎ ±ı‰Î …ı Á‰ı˝ ±ÎI‹Î ±fiı ÷ı ±ÎI‹Îfiı T›ÎM› fiı ±ÎI‹Îfiı ºU› ±ı‰Î …ı ÿıË ±ı Á‰ı˝‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ±_÷›Î˝‹Ì „@÷±ı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î’HÎı flèÎÎ »ı.124 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ‹ÎÀı ÿıË ±fiı ÿıËÌfiı ÷˘ ±I›_÷ ω·ZÎHÎ’HÎ_ »ı. ÷ı ±Î›◊Ì …HÎΉı »ı ¿ı ó 250. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfi …ı ÷ı ±ı ⁄ı›fiÎ ÂflÌflÌ »ı ±fiı ±ı ⁄ı› …ı ÷ı ¤√‰Îfifi_ ÂflÌfl »ı. ’HÎ ›◊Î◊˝ μkÎfl ¿˘¥◊Ì ◊›˘ fiËŸ. fiı ±ÎI‹Î fiı ±ZÎfl ÷ı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ±Î‘Ìfi »ı ó ’fl÷_hÎ »ı. ÷ı ¿Ë˘ ¿ı‹ ω·ZÎHÎ’HÎ_ »ı ?”” ’»Ì Á‰ı˝ ‹Ïfi±ı …ıfiÌ …ı‰Ì ⁄Ï© ÷ıHÎı ÷ı‰˘ μkÎfl ¿›˘˝. ±Î‘Ìfi’b_ ÷◊Î ±Á‹◊˝’b_ ¿›˘˝ »ı. ““S›˘. ±Î‰˘ ’˛ëfi˘ ±Î› »ı. ±Î‘Ìfi’HÎ_ ±fiı ±Á‹◊˝’HÎ_ ÷ıHÎı ¿flÌfiı »ı. 249±ÎI‹Î ±fiı ±ZÎfl ±ı ⁄ıfiı …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi_ ÂflÌfl’HÎ_ ÷ı ÷˘ T›ÎM›’HÎ_. ÷ı … flÌ÷ı ±ËŸ μ’ÏfiÊÿ˘‹Î_ fi˘Ó‘Λı· “ÂflÌfl” ÂOÿfi˘ ’ÎÏfl¤ÎÏÊ¿ ±◊˝ T›ÎM›’b_. ““ÂÌ›˝÷ı ÷E»flÌfl‹˚”” ±Î ’˛¿ÎflfiÌ T›ÎA›Î ’˛‹ÎHÎı ÂflÌflfiı ’ÏflHÎÎ‹Ì ±fiı fiΉ_÷ ¿èÎ_ »ı. ‹ÎÀı ±ÎI‹Î ÷◊Î ±ZÎflfiı ’fl‹ÎI‹Îfi_ ÂflÌfl ¿èÎ_ »ı ÷ı ÂÌ flÌ÷ı Á_¤‰ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ±fiı ±ZÎfl ÷˘ Ïfiω˝¿ÎflÌ. ÷ı‹ ’vÊ˘k΋fiı ±fiı ’vÊ˘k΋fiÎ_ ÂflÌfl …ı ±ÎI‹Î fiı ±ZÎfl ÷ıfiı ωÊı ±I›_÷ ω·ZÎHÎ’HÎ_ Ωı¥±ı. . ±fiı ÂflÌflÌ ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı ÷˘ ÁÿΛ ÏÿT› ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÷˘ ¤√‰Îfi …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ±_÷›Î˝‹Ì „@÷±ı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î fiı ±ZÎfl ÷ıfiı ωÊı T›Î’¿ »ı fiı ±ı ⁄ı› ÷˘ T›ÎM› »ı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‰ı˝fiÎ ±ÎI‹Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı F›Îflı w’‰Îfi ±ı‰_ …ı 250ºU› ÷ıfiÎ ±ÎI‹Î’HÎı ¿flÌfiı ÂÎVhÎfiı ωÊı ¿èÎΠˢ› I›Îflı ÷ı ’vÊ˘k΋fiı ºU›w’ı251 ¿flÌfiı ≠Ï÷’Îÿfi ¿›Î˝ ˢ›. ±‹ı μkÎfl ¿fḻı …ı. ±’ÏflHÎÎ‹Ì ±fiı ÏfiI› »ı. fiı ±ÎI‹Î fiı ±ZÎfl ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ±Î√‚ ±Ï÷ ±Á‹◊˝ »ı.≠. M≤Ï◊T›ÎÏÿ¿. 251. ∞‰ÎI‹ÎfiÎ. M≤Ï◊T›ÎÏÿ¿w’ı 252. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÿ½fiÂÎVh΢‹Î_ CÎHÎÎ ÂOÿ˘fiÎ ’ÎÏfl¤ÎÏÊ¿ ±◊ν÷˚ ωÏÂWÀ ±◊˘˝ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.64 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¤√‰Îfifi_ ÂflÌfl ¿Ëı‰Î› »ı ?248 ±fiı ∞‰fi_ ÂflÌfl ÷˘ ∞‰ ◊¿Ì ±I›_÷ ω·ZÎHÎ »ı fiı ω¿Îfl‰Îfi »ı ±fiı ÿıËÌ …ı ∞‰ ÷ı ÷˘ Ïfiω˝¿ÎflÌ »ı. ““ÂÌ›˝÷ı ÷E»flÌfl‹˚”” ±Î ’˛¿Îflfi˘ ±◊˝ ±ËŸ “ÂflÌfl” ÂOÿfi˘ ¿›˘˝ fi◊Ì. ±fiı ¤√‰Îfi …ı ÷ı V‰÷_hÎ »ı. ±fiı ¤√‰Îfi …ı ÷ı ±Ï÷ Á‹◊˝ »ı. 249. ±fiı F›Îflı ±ı ƒWÀÎfiÎ252 ±ÎI‹Î’HÎı 248.

÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Îfi_ Á¬ fi ’΋ı ÷ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ? . 256. 255.64] ‰«fiÎQ≤÷ 125 ¿flÌfiı ≠Ï÷’Îÿfi ¿›Î˝ ˢ› I›Îflı ±ı ’vÊ˘k΋fiı ±w’’HÎı253 ¿flÌfiı ÂÎVh΋Î_ ¿èÎΠˢ› »ı. ¿fl«flHÎÎÏÿ¿-±‰›‰flÏË÷. ⁄˛õ‹› ÷fi. ±fiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ◊¿Î ’HÎ ƒWÀÎ fiı ºU› ±ı ⁄ı›fiÎ ƒWÀÎ »ı. ±fiı ±ı ±ÎI‹Î fiı ±ZÎfl ±ı Á‰ı˝fiÎ ≠ıfl¿ »ı fiı V‰÷_hÎ »ı fiı Ïfi›_÷Î »ı fiı Á¿‚ ±ˆr›ı˝ Á_’Lfi »ı. ÷ı ÷˘ ±ı ¤√‰ÎfifiÎ ÁΑQ›˝’HÎÎfiı ’΋ı »ı ±fiı ±fi_÷ ±ˆr›˝fiı255 ’΋ı »ı. ¿fl«flHÎÎÏÿ¿-±‰›‰flÏË÷ ˢ‰Î◊Ì ±w’. 257. ‹ÎÀı ±ı‹Î_ ¿Î_¥ Á_› fi◊Ì.259 ±fiı ±Î …ı ‰Î÷ν ÷ı ±‹ı ≠I›ZÎ ÿı¬Ìfiı ¿ËÌ »ı. ÷ıfiı …ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ÁÿÎ ÏÿT› ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ΩHÎÌfiı μ’ÎÁfiÎ-¤„@÷ ¿flı »ı. 258. 254. ‹Î›ÎfiÎ √HÎ◊Ì ’flΤ‰ fi ◊‰˘ ‰√ıflı Á΋J›˝. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 199/27) ⁄˛õ‹› (ÏÿT›) ÷fi‹Î_ ≠‰ı ¿flı »ı ±◊ν÷˚ ’΋ı »ı. ±fiı …ı ±ı ¤√‰Îfifiı ÏfiflοÎfl ΩHÎÌfiı K›Îfi-μ’ÎÁfiÎ ¿flı »ı ÷ı ÷˘257 ⁄˛õÁÊ„M÷fiı258 ωÊı ·Ìfi ◊Λ »ı. ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ¿Ú’αı ¿flÌfiı M≤J‰Ìfiı ωÊı ‹fiW› …ı‰Î …HÎΛ »ı. ‹ÎÀı ±Î ‰Î÷νfiı ±Ï÷ ºœ ¿flÌfiı flάF›˘.≠. 259. ÷ı ’λ˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á fiÌÁfl÷˘ fi◊Ì ±fiı ¤√‰Îfi ◊¿Ì ¿˘¥ ±ˆr›˝fiı ’HÎ ’΋÷˘ fi◊Ì. ±ı‹ ¿èÎ_ »ı. ±fiı ±Î ‰Î÷ν ÷˘ …ıfiı ±ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ÁÿÎ ÏÿT› ÁοÎfl’HÎı μ’ÎÁfiÎfiÌ ºœ ÏfiWÃÎ ◊¥ ˢ› ÷ı ◊¿Ì … ’‹Î› »ı. ±fiı ‰V÷÷αı ÷˘ w’‰Îfi …ı ºU› ±fiı ±w’254 …ı ±ÎI‹Î ±ı ⁄ı› ◊¿Ì ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi L›ÎflÎ »ı fiı ÁÿÎ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı fiı ≠οÚ÷ ±Î¿Îflı flÏË÷ »ı.√. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 189/19) ““√HÎΒΛı ⁄˛õÂflÌfl‹ıÏ÷ –”” (‹ËΤÎfl÷. fiı ’fl ◊¿Ì ’fl ±ı‰_ …ı ±ZÎfl ÷ı ◊¿Ì ’HÎ ’fl »ı. ±fiı ⁄˛õ¤Î‰fiı ’ÎQ›˘ …ı ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î256 ÷ıHÎı ¿flÌfiı ≠ı‹ı ÁÏË÷ Ïfifl_÷fl ’fl‹ ±Îÿfl ◊¿Ì ’vÊ˘k΋ ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Îfiı ωÊı ‰÷ı˝ »ı. ÿıËfiı ±_÷ı. ““⁄˛ÎõŸ Á_ωÂ÷ı ÷fi‹˚ –”” (‹ËΤÎfl÷. ÁÊ„M÷fiı ÷S› ±ZÎfl⁄˛õ÷ı…‹Î_. ’HÎ ⁄ÌΩ ◊¿Ì ÷˘ ’‹Î÷Ì … fi◊Ì.”” Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––64–– 253.

’fl_÷ ÂflÌfl‹Î_ …ı ±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ ±fiı ·›fi˘ T›‰ËÎfl ◊Λ »ı ÷ıfi˘ ≠Á_√ »ı. ÷ı T›‰ËÎfl ’HÎ ‰ÎV÷ω¿ fi◊Ì. Ïø›Î„@÷ fiı ≥E»Î„@÷fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ‰Ïÿ 14 «˙ÿÂfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’˘÷Îfiı ’˘œ‰ÎfiÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı √ÎÿÌ-÷Ï¿›Î fi¬Î‰Ìfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ ±fiı ·› ÷ı ¿›ı ≠¿Îflı »ı ?”” I›Îflı ’fl‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ¿fl‰Î ·ÎB›Î ’HÎ ◊›˘ fiËŸ.”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’fl‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.65 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 65 — iÎÎfi„@÷. ““…ı‹ ⁄΂¿ ˢ› fiı ÷ı F›Îflı ≠◊‹ ‹Î÷ÎfiÎ μÿfl‹Î_ ˢ› I›Îflı ÷◊Î …L‹ Á‹›‹Î_ ÷ıfiı xÿ›ÎÏÿ¿ …ı ≥„Lƒ›˘fiÎ_ Ï»ƒ ÷ı ÁÒZ‹ ˢ› fiı ’»Ì …ı‹ …ı‹ ÷ı ⁄΂¿ T≤Ï©fiı ’΋÷˘ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷ı Ï»ƒfiÌ T≤Ï© ◊÷Ì Ω› fiı ÷ı‹Î_ ±Î¿Î ’HÎ μI’Lfi ◊÷˘ …HÎΛ. ±ZÎfl⁄˛õ. (2) ’˛‰ÎË ÏfiI›. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı F›Îflı ±ı T≤© ±‰V◊Îfiı ’΋ı I›Îflı ±ıfiÎ_ ≥„Lƒ›˘fiÎ_ Ï»ƒ ÷ı Á_¿˘«fiı ’΋÷Î_ Ω› fiı ÷ı‹Î_ ±Î¿Î ’HÎ ·› ◊÷˘ …HÎΛ. 261. ÷ı‹ F›Îflı ωflÎÀ ÿıË ∂’…ı I›Îflı ÷ıfiı ±‰Î_÷fl xÿ›ÎÏÿ¿ Ï»ƒ‹Î_ ±Î¿Î μI’Lfi ◊÷˘ …HÎΛ ±fiı F›Îflı ±ı ωflÎÀ ÿıËfi˘ ·› ◊Λ I›Îflı ±Î¿Î ·› ’ÎQ›˘ …HÎΛ. ’HÎ …ı ±Î¿Î Á‰ı˝fi˘ ±Î‘Îfl »ı ÷ı ÷˘ …ı‹ ≠¿ÚÏ÷’vÊ ÏfiI›261 »ı ÷ı‹ 260. ¤Ï‰W› ±fiı ‰÷˝‹Îfi hÎHÎı› ¿Î‚‹Î_ ’ÏflHÎ΋fiı … fi ’΋ı ÷ıfiı ¿>ÀV◊ ÏfiI› ¿Ëı‰Î› »ı. ±ÎÀ·˘ ±Ï¤≠Λ »ı. ±˙’ÎÏ‘¿ »ı. ““ˉı …ıÀ·Î ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÁΑ »˘ ÷ı ’flV’fl ≠ë-μkÎfl ¿fl˘. (3) ’ÏflHÎÎ‹Ì ÏfiI›. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ¿◊Î ¿flΉ÷Î Ë÷Î ÷ı Á‹ı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’fl‹Ë_Áfiı ’˘÷Îfiı Á‹Ì’ı ⁄˘·ÎT›Î. ÏfiI› ÷k‰˘‹Î_ hÎHÎ ¤ıÿ »ı — (1) ¿>ÀV◊ ÏfiI›.126 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ’fl‹ÎI‹Î. V≤„WÀ Á‹›ı ±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ ◊Λ »ı ±fiı ≠·› Á‹›ı ·› ◊Λ »ı ÷ıfi˘ ±Î V◊‚ı ≠Á_√ fi◊Ì. …ı‰Î ¿ı ±ÎI‹Î.≠. ’»Ì ¿◊Îfi˘ ±K›Î› ’Òfl˘ ◊›˘ I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ➤ . (1) …ı ¤Ò÷. ¿ı‹ …ı. ≠ë-μkÎfl ¿fl˘ I›Îflı …ıfiı …ı‰Ì ⁄Ï© ˢ› ÷ı ΩH›Î‹Î_ ±Î‰ı. 260±ı‹ ±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ ±fiı ·› »ı.

±fiı …ı‹ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ fiÿ̱˘ »ı ÷ı‹ Ï’_Õ‹Î_ fiÎÕ̱˘ »ı. ÷ıfiÌ flÌ÷fiı ÷˘ …ı Á‹ÎÏ‘‰Î‚Î »ı ÷ı ΩHÎı »ı. …ı‹ ÿıÂfiÌ V‰÷_hÎ÷ÎfiÎ Á‹›◊Ì flÎWÀˇ’Ï÷fi_ V◊Îfi »ı. ‰ŸÀÌ.65] ‰«fiÎQ≤÷ 127 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÏfiI› »ı. …ı‹ Á‰Hν ÷ıfi_ ÷ı flËı ’HÎ ÷ıfiÎ_ ¿<_Õ·. . 264. ±fiı …ı‹ I›Î_ «_ƒ-ÁÒ›˝ »ı ÷ı‹ Ï’_Õ‹Î_ ≥ÕÎ-Ï’_√·Î fiÎÕÌfiı ωÊı «_ƒ-ÁÒ›˝ »ı. ±fiı …ı ⁄˛õÎ_Õ »ı ÷ı ‰ˆflÎ…’vÊfi˘ ÿıË »ı. F›Îflı ’˛¿ÚÏ÷ ÷◊Î ’vÊ ø‹Â— ’ÏflHÎÎ‹Ì ÏfiI› ±fiı ’˛‰ÎË ÏfiI› »ı. ÷ı‹Î_ flÎWÀˇ’Ï÷ ⁄ÿ·Î÷Î flËı. ⁄˛õÎ_Õ˘fiÌ ‹ËÎμI’ÏkÎ ‰ı‚αı ’vÊ ⁄ÿ·Î›. ““ÁÊQHÎÎ fiÎÕÌ ÷ı ÿıËfiı ‹Î_Ëı·Ì ¿˘flı ¿ı‹ flËÌ »ı ±fiı ÿıË◊Ì ⁄ËÎfl ¿ı‹ flËÌ »ı ?”” I›Îflı ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ ◊›˘ fiËŸ. ±ıfiÌ μI’ÏkÎ fiı ·› ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ÷ı √œÕÎ ≠◊‹ ≠¿flHÎfiÎ 46‹Î ‰«fiÎQ≤÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı. ÷ıÀ·_ … ±Î Ï’_Õ‹Î_ ’HÎ »ı. ±fiı ‰Î¿ ≥„Lƒ›fiÎ ±_÷fiı ’΋ı I›Îflı ±„Bfiÿı‰fiı ’΋ı »ı. ÷ı Ï…Ë˚‰ÎfiÎ ±_÷fiı ’΋ı I›Îflı ‰vHÎÿı‰fiı ’‹Î› »ı. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ’vÊfiÌ ÏfiI›÷Î Á‹…‰Ì. 263. ±fiı …ı‹ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ Á‹ƒ »ı ÷ı‹ Ï’_Õ‹Î_ ¿<ÏZÎfiı ωÊı …‚ »ı. ‰ˆflÎ…’vÊfiÎ_ ≥„Lƒ›˘ ÁÎ◊ı. ““±Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ …ıÀ·_ ¿Îfl¬Îfi_ »ı. Ï«ÿοΠ¿>ÀV◊ ÏfiI› »ı.≠.√. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ‹Î›ÎfiÌ ’ÏflHÎÎ‹Ì ÏfiI›÷Î ΩHΉÌ. ≥I›ÎÏÿ¿ Á΋√˛Ì …ı‹ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ »ı ÷ı‹ Ï’_Õ‹Î_ »ı. ’vÊ ÷ı‹… Ï«ÿοΠhÎHÎı› ÷k‰˘fiÌ ÏfiI›÷΋Î_ ¤ıÿ »ı. ’fl_÷ ’˛¿ÚÏ÷.263 ±fiı ±Î Ï’_Õ‹Î_ …ı ≥„Lƒ›˘fiÌ fiÎÕ̱˘ »ı ÷ıfiÌ ⁄˛õÎ_Õ264 ÁÎ◊ı ±ı¿÷Î »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ıfi_ ‰Hνfi ¤Î√‰÷(2/1/2639)‹Î_ ““’Î÷η‹ı÷V› ÏË ’Îÿ‹Ò·‹˚”” ≥I›ÎÏÿ f·˘¿◊Ì ¿›Ù »ı. ’vÊ ÏfiI› »ı ÷ı‹ ±Î¿ÎÂfiÌ ÏfiI›÷Î ¿ËÌ »ı. ËÎfl ‰√ıflı ⁄fiı. (3) ’ÏflHÎ΋ ⁄ÿ·Î÷_ flËı »÷Î_ ÷k‰ ÷ıfi_ ÷ı flËı. ±fiı ‰‚Ì Á‹ÎÏ‘±ı ¿flÌfiı ’HÎ ±Î¿ÎÂfiÌ μI’ÏkÎ fiı ·› »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˛Ωfi˘ ’˛‰ÎË «Î· … ˢ› »ı. 262. ÷ı Œ@÷ ÏfiI›I‰ ‘‹˝fiı ·Ì‘ı … ΩHΉÌ. ±fiı …ı‰˘ ±Î Ï’_Õfi˘ ±Î¿Îfl »ı ÷ı‰˘ … ⁄˛õÎ_Õfi˘ ±Î¿Îfl »ı. ’˛V÷÷ Á_ÿ¤˝‹Î_ ’˛¿ÚÏ÷. ÷ı Ï’_Õ‹Î_ ±S’ »ı fiı ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ‹Ë÷ »ı.””262 ’»Ì ’fl‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. »÷Î_ ÷ıfiÎ V◊ÎfifiÌ ™‹fl ÿıÂfiÌ V‰÷_hÎ÷Î …ıÀ·Ì … ¿Ëı‰Î›. ±fiı (2) √΋‹Î_ flËı÷Ì ’˛Ω ⁄ÿ·Î÷Ì flËı ÷ı‹ »÷Î_ ÷ı √΋fiı ⁄Á˘ ‰flÁ. ÷ı‹ »÷Î_ ’vÊ fi΋◊Ì «ÎS›_ ±Î‰÷_ ±ı¿ μI’ÏkÎfi_ ¿ÎflHΤÒ÷ V◊Îfi ÷ıfiı ÏfiI› ¿Ëı‰Î› »ı. ’Î_«Á˘ ‰flÁ …^fi_ ¿Ëı‰Î›.

÷ı‹Î_. ±fiı ±Î ∞‰ F›Îflı flΩı√HÎ ≠‘Îfi’HÎı ‰÷ı˝ ±fiı ÷ı Á‹›‹Î_ …ı ¿‹˝ ¿flı ÷ı ¿‹˝fi_ Œ‚ V‰Mfi ±‰V◊Î »ı. ÷L‹›’b_. ““÷›˘K‰˝‹Î›LfiQ≤÷I‰‹ıÏ÷”” (¿Ã˘’ÏfiÊÿ — 2/3/16) ±ı‹ lÏ÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ¿›˘˝. ±fiı F›Îflı ±Î 265. Ïø›Î„@÷ ±fiı ≥E»Î„@÷ »ı ÷ı ¿ı‹ Á‹…‰Ì ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ËÁÌfiı ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ÷ı…fiÎ ‹Î√˝fiı ÁÊQHÎÎ ¿Ë̱ı. ’»Ì ‰‚Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’fl‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.≠.”” ’»Ì ‰‚Ì ’fl‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ’Ò»u˘ 266 ““≠◊‹ Ω√˛÷ ±‰V◊Îfi˘ ·› »ı ¿ı V‰Mfifi˘ ·› »ı ¿ı ÁÊ„M÷fi˘ …ı. 266.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ’˘÷ı μkÎfl ¿fl‰Î ·ÎB›Î …ı. ““¤√‰Îfifiı ωÊı iÎÎfi„@÷. I›Îflı ≠◊‹ ÁÊ„M÷fi˘ ·› ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì Ω√˛÷fi˘ fiı V‰Mfifi˘ ·› ◊Λ »ı. .265 ±ı‰Ì flÌ÷ı ÁÊQHÎÎ fiÎÕÌ Ï’_Õ‹Î_ fiı ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ flËÌ »ı. 268. 267. ·› »ı ?”” I›Îflı ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı fi ±Î‰Õu˘. ““±ıfi˘ μkÎfl ÷˘ ÷‹fiı ’HÎ fiËŸ ±Î‰Õ÷˘ ˢ›. ““Ω√˛÷ ±‰V◊Îfiı ωÊı VfiıËı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı ·ZÎ267 ◊Λ I›Îflı ≠◊‹ Ω√˛÷ ±‰V◊Îfi˘ ·› ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì V‰Mfifi˘ fiı ÁÊ„M÷fi˘ ·› ◊Λ »ı. ±fiı ÏÂëfiÎ ±_÷fiı ’΋ı I›Îflı ≠Ω’Ï÷fiı ’΋ı »ı.65 I‰«ÎfiÎ ±_÷fiı ’΋ı I›Îflı ‰Î›ÿı‰fiı ’΋ı »ı. ±fiı ËÎ◊fiÎ ±_÷fiı ’΋ı I›Îflı ≥Lƒfiı ’΋ı »ı. ±fiı F›Îflı ‹fiı ¿flÌfiı Ï«_÷‰fi ¿fl÷ı ¿fl÷ı V‰Mfifiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ·ZÎ ◊Λ I›Îflı ≠◊‹ V‰Mfifi˘ ·› ◊Λ ±fiı ’»Ì Ω√˛÷fi˘ fiı ÁÊ„M÷fi˘ ·› ◊Λ »ı. ±fiı ÷ı‹ … xÿ›fiı ωÊı flËÌ …ı ÁÊQHÎÎ fiÎÕÌ ÷ıfi_ ±_÷ …ı ⁄˛õfl_‘˛ ÷ıfiı F›Îflı ’΋ı I›Îflı ÏÂÂ‹Îfl «øfiı ωÊı flËÌ …ı ‰ˆrÎfifl fi΋ı ±„Bfi ±Ï¤‹ÎfiÌ ÿı‰÷Î ÷ıfiı ’΋ı »ı. ±fiı F›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ Ï«_÷‰fi ¿fl÷ı ¿fl÷ı μ’‹’HÎı ¿flÌfiı ·ZÎ ◊Λ »ı. I›Îflı ⁄˛õfl_‘˛◊Ì ·¥fiı ≠¿ÚÏ÷’vÊ Á‘Ì ±ı¿ ÷ı…fi˘ ‹Î√˝ Á‚_√ flè΢ »ı ÷ıfiı ÿı¬ı »ı. Á‹ÎÏ‘‹Î_ hÎHÎ ±‰V◊Îfi˘ ·› ◊Λ »ı. I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı¿Î√˛÷Î. ÷ı fiÎÕÌ ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiÎ ‹Î√˝w’ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 128 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ““±Î ∞‰ F›Îflı Ák‰√HÎ ≠‘Îfi’HÎı ‰÷˝÷˘ ˢ› ±fiı I›Îflı …ı ¿‹˝ ¿flı ÷ı ¿‹˝fi_ Œ‚268 ÷ı Ω√˛÷ ±‰V◊Î »ı. ¿‹˝Œ‚fi_ ¤˘√V◊Îfi.

Ïø›Î„@÷ ±fiı ≥E»Î„@÷ ÷ı flËÌ »ı.””269 ±ı‹ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¿Ú’Î ¿flÌfiı μkÎfl ¿›˘˝.≠. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷fi˘ F›Îflı ±Î ∞‰ ◊¥ Ω› »ı I›Îflı …ı ¤√‰Îfi »ı ÷ı ±ıfiı iÎÎfi„@÷±ı ¿flÌfiı ÁÊ„M÷‹Î_◊Ì …√ÎÕÌfiı ±ıfiı ±ıfiÌ Á‰ı˝ Ïø›Îfi_ iÎÎfi ±Î’ı »ı. ¿ı Ë_ ÿı‰ »\_ ¿ı ‹fiW› »\_. ’HÎ ±ı ∞‰ ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı ±◊‰Î ¿‹ı˝ ¿flÌfiı ¿‹˝fiÎ Œ‚fiı ¤˘√‰Ì ¿÷˘ fi◊Ì.” ≥I›ÎÏÿ¿ ¿˘¥ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi flËı÷_ fi◊Ì. ±fiı V‰Mfi‹Î_◊Ì Ω√˛÷‹Î_ ±Î‰‰Îfiı ≥E»ı ÷˘ Ω√˛÷‹Î_ ±‰Î› fiËŸ ±fiı ÁÊ„M÷‹Î_ ’HÎ …‰Î› fiËŸ. ±fiı ±ı ∞‰fiı Ω√˛÷.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±fiı ÷ı ÁÊ„M÷ ±‰V◊Îfiı ±Î ∞‰ ’΋ı »ı I›Îflı …ı‰Ì ’ÎHÎÎfiÌ Ï·Πˢ› ÷ı …ı‰˘ …Õ ◊¥ Ω› »ı ±fiı ±ıfiı ¿˘¥ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi flËı÷_ fi◊Ì …ı. ¿ı ‘Ï‹˝Wà »\_ ¿ı ’ÎÏ’Wà »\_. ¿ı‹ …ı. ÷ıfiı iÎÎfi„@÷ ¿Ë̱ı. ÷ıfiı ≥E»Î„@÷ ¿Ë̱ı. ÂÎ ‹ÎÀı …ı. ÷ı „@÷±˘ Á‰˝ ∞‰˘fiÎ √Hο‹Î˝fiÁÎflı ∞‰‹Î_ flËı·Ì iÎÎfiÎÏÿ „@÷±˘fiı ≠ıflı »ı. “Ë_ ’_ÏÕ÷ »\_ ¿ı ‹Ò¬˝ »\_. ¿ı ⁄΂¿ »\_ ¿ı T≤© »\_. “‹Îflı V‰Mfi‹Î_ …‰_ »ı. Œ‚≠ÿÎ÷Î …ı ’fl‹ırfl ÷ı ±ıfiÌ T≤Ïkα˘fiı w_‘Ì flάı »ı. ±ı ÷˘ F›Îflı …ı ¿‹˝fiÎ Œ‚fiÎ ¤˘√‰Î‰fiÎflÎ ’fl‹ırfl »ı ÷ı ±ıfiı …ı ±‰V◊ÎfiÎ ¿‹˝Œ‚fiı ¤˘√‰Î‰ı ÷ıfiı … ¤˘√‰Ì ¿ı »ı. ±fiı ±ı ∞‰ …ı …ı ¿˘¥ ’ÿÎ◊˝fiÌ ≥E»Îfiı ≠ÎM÷ ◊Λ »ı ÷ı ’fl‹ırflfiÌ ≥E»Î„@÷fiı ±‰·_⁄fiı ¿flÌfiı ≠ÎM÷ ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ¤√‰Îfi‹Î_ ωʋ÷Î fi◊Ì. . ±fiı ±ı ∞‰ …ı …ı Ïø›Îfiı ωÊı ≠‰÷ı˝ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ …ı Ïø›Î„@÷ ÷ıfi_ ±‰·_⁄fi ¿flÌfiı ≠‰÷ı˝ »ı.” ÷˘ ±ıfiÌ ‰÷ı V‰Mfi‹Î_ …‰Î› fiËŸ. ÷ıfiı Ïø›Î„@÷ ¿Ë̱ı. ±ı ÷˘ ±ıfiı ¿‹˝fiÎ Œ‚≠ÿÎ÷Î …ı ’fl‹ırfl ÷ı ±ı ∞‰fiı F›Îflı ¿‹˝Œ‚fiı ¤˘√‰Î‰ı »ı I›Îflı ¤˘√‰ı »ı. ±Î ∞‰ F›Îflı Ω√˛÷ ±‰V◊ÎfiÎ Œ‚fiı ¤˘√‰÷˘ ˢ› fiı I›Îflı ±ı ≥E»ı …ı. ¿ı ±Î ‹Îv_ fi΋ »ı ¿ı ±Î ‹Îv_ w’ »ı. ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ΩÏ÷ »ı ¿ı ±Î‰˘ ‹Îfl˘ ‰Hν »ı ¿ı ±Î‰˘ ‹Îfl˘ ±Îl‹ »ı. V‰Mfi ±fiı ÁÊ„M÷ ±ı hÎHÎ ±‰V◊Î ¤˘√‰Î› »ı ÷ı ¿ı‰‚ ¿‹ı˝ ¿flÌfiı … fi◊Ì ¤˘√‰Î÷Ì. ¿ı ±Î ¿Î‹ ¿›Ù »ı ¿ı ±Î ¿Î‹ ¿fl‰_ »ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––65–– 269.65] ‰«fiÎQ≤÷ 129 ∞‰ ÷‹˘√HÎ ≠‘Îfi’HÎı ‰÷˝÷˘ ˢ› ±fiı ÷ı Á‹›‹Î_ …ı ¿‹˝ ¿flı ÷ıfi_ Œ‚ ÷ı ÁÊ„M÷ ±‰V◊Î »ı. ±fiı ÁÊ„M÷‹Î_◊Ì V‰Mfi‹Î_ ÷◊Î Ω√˛÷‹Î_ ±‰Î› fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfifiı ωÊı iÎÎfi„@÷.

. “T›Î’¿—” ¿Ã˘’ÏfiÊÿ — 6/8.” ±ı‰Î_272 ‰«fi ÁÎ_¤‚Ìfiı ‹Ò¬˝ ˢ› ÷ı ±ı‹ ΩHÎı …ı. 272.” ±fiı ÷ı…fiÎ ’_…w’ ¿èÎÎ »ı ÷ı ÷˘ ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ ÷ı… ˢ› fiËŸ. “F›˘Ï÷ÊÎ_ F›˘Ï÷—” O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ — 4/4/16. ÷ı ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı ±ıfiı Á√HÎ ¿flÌ ¿Ëı »ı ±fiı ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı ±ıfiı Ïfi√˝HÎ ¿flÌ ¿Ëı »ı. ’HÎ ¤√‰Îfi ÷˘ ÏfiI› ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ »ı ±fiı ±fi_÷ ¿S›ÎHÎ√HÎı ›@÷ »ı. “ÂÎVh΋Î_ ¤√‰Îfifiı …ı ±w’ fiı Ïfi√˝HÎ ¿èÎÎ »ı ÷ı ÷˘ ‹ÎÏ›¿ ±ı‰Î_ …ı w’ fiı √HÎ ÷ıfiÎ ÏfiÊı‘fiı ±◊ı˝ ¿èÎÎ »ı. …ı‹ ±„BfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ »ı ÷ı ‹ÒÏ÷˝‹Î_◊Ì ±„BfifiÌ F‰Î‚Î ≠¿À ◊Λ »ı. “¤√‰Îfifiı ÷˘ ±Î¿Îfl fi◊Ì. “¤√‰Îfi ±w’ »ı. ±Ïfiv©. “±w’” rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 3/10. ‹ÎÀı ±ı ÷ı… ÷ı ‹ÒÏ÷˝fi_ »ı.270 ÷ı F›Îflı Ïfi√˝HÎ ¿flÌfiı ¿Ëı »ı I›Îflı ‰ÎÁÿı‰ ¤√‰Îfifiı ¿Ëı »ı ±fiı F›Îflı Á√HÎ ¿flÌfiı ¿Ëı »ı I›Îflı Á_¿Ê˝HÎ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. “ÂÎVh΋Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifiı ±w’ … ¿èÎÎ »ı. ≠zQfifiı ¿Ëı »ı. ≠zQfi ±fiı ±Ïfiv© ±ı «÷T›Ò˝ËfiÌ … ‰Î÷ν »ı.66 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 66 — ÂÎVhÎfiÎ ÂOÿ»·fi_. ““lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷fiı ωÊı ‰ÎÁÿı‰. Á_¿Ê˝HÎ. “Ïfi√˝HΗ” rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 61/1.≠. Ïfi√˝HÎÎÏÿ¿ ÂOÿfiÎ ±◊˝‹Î_. «÷T›Ò˝ËfiÌ ‰Î÷fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ŒÎ√HÎ ‰Ïÿ ±‹ÎÁfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ¿Î‚Î »ıÕÎfi˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì ’»ıÕÌ ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ¤Î√‰÷ — 4/30/24. F›˘Ï÷—V‰w’ »ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ı ±„BfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ 270.130 ‰«fiÎQ≤÷ [√. 7/9/48. ‹ÎÀı F›Îflı Ïfi√˝HÎ’HÎı ¿èÎΠˢ› I›Îflı271 ÁÎ_¤‚fiÎflÎfiÌ fiı ‰Î_«fiÎflÎfiÌ ‹Ï÷ ¤˛‹Ì Ω› »ı ±fiı ±ı‹ ΩHÎı »ı …ı. Ïfi√˝HÎ »ı fiı Á‰˝hÎ T›Î’¿ »ı.” ÷ı Á‹…fiÎflÎfiÌ ±‰‚Ì Á‹…HÎ »ı. ÷ı ¿›Î ÂOÿ ? ÷˘ …ı. ±fiı ÂÎVh΋Î_ …ı ÂOÿ »ı ÷ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ωfiÎ ⁄ÌΩfiı Á‹Ω÷Î fi◊Ì. 271.” ±fiı …ı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı …ı.

. ±Î ·˘¿fiı ‹Î›Î◊Ì ’fl …HÎÎT›˘ »ı.” ±ı‰Î …ı ÂOÿ ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ‹Ò¬˝ ˢ› ÷ı ¤Ò·Î ’Õı »ı ±fiı ¤√‰Îfifiı ±w’ Á‹…ı »ı. ¤Ò‹Î’vÊfiÎ ·˘¿ ÷flÌ¿ı ¤Î√‰÷(10/89/53-58)‹Î_ ¿è΢ »ı ÷ı Á‹…‰˘. ±fiı …ı ±ı¿Î_Ï÷¿ Á_÷ »ı ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ±ZÎflÎ÷Ì÷ Á‹…ı »ı. “‰flHÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_◊Ì Á‰ı˝ …‚ »ı. ±fiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfiı ⁄˛õw’ …ı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ‹@÷ ±fiı ±ZÎfl‘΋ ±ı Á‰ı˝fiÎ ±ÎI‹Î ΩHÎı »ı. ’HÎ ¤√‰Îfi ÷˘ 273. ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ …ı ‹ÒÏ÷˝ ÷ıfiı ÏÿT› ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ±ı‰_ …ı ¤√‰Îfifi_ V‰w’ ÷ıfiı ‹Ò¬˝ ˢ› ÷ı ‹ÎÏ›¿ Á‹…ı. ’HÎ Á‹…\ ˢ› ÷ı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ÷ı‹ ¤√‰Îfi M≤J‰Ìfi˘ ¤Îfl μ÷Îfl‰Îfiı ¿Î…ı ÿıËfiı ‘flı »ı.” ÷ı‹ … ‰flHÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_◊Ì …‚ ≠¿À ◊Λ »ı. ±fiı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı …ı. ’HÎ Á‹…\ ˢ› ÷ı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ÷ı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷fiı μS·_CÎÌfiı ‹Î›Îfi˘ …ı ±_‘¿Îfl ÷ıfiı Áÿ½fi«øı ¿flÌfiı ¿Î’Ìfiı ÷ıfiı ωÊı fl◊fiı ËÎ_¿Ìfiı fiı ÷ı…—’_…fiı ωÊı ≠‰ı ¿flÌfiı ±fiı ¤Ò‹Î’vÊ ’ÎÁı◊Ì ⁄˛ÎõHÎfiÎ ’hÎfiı ·¥ ±Î‰÷ΠˉÎ.” ÷ı‹ ⁄˛õÁkÎÎw’ …ı ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝ …ı‰˘ ≠¿Î »ı ÷ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi˘ ≠¿Î »ı. ‹ÎÀı ¿˘¥ √‹ı ÷ı‰Î_ ÂÎVhÎ ‰_«Î÷Î_ ˢ› ±fiı ÷ı‹Î_ ¤√‰Îfifi_ Ïfi√˝HÎ’HÎı ¿flÌfiı ≠Ï÷’Îÿfi ±Î‰ı ÷ı Ãı¿ÎHÎı ±ı‹ ΩHΉ_ …ı. ÷ı ¤Îfl μ÷ÎflÌfiı ÿıËfi˘ I›Î√ ¿flı »ı. ’HÎ ‹Î›Î◊Ì ’fl …ı ⁄˛õ273 I›Î_ Á‘Ì ’ˢӫı fiËŸ. ±fiı ÂÎVh΋Î_ ±ı‰Î_ ‰«fi ˢ› …ı. ±ËŸ ⁄˛õ ÂOÿ◊Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ‹ÎÀı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ Ë÷Î ÷˘ ÷ıfiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ·Î¿ÕÎ_fi˘ …ı fl◊ ±fiı ’_«¤Ò÷fiÎ ÿıˉ΂Π…ı C΢ÕÎ ÷ı Á‰˝ ÏÿT› fiı ‹Î›Î’fl …ı «ˆ÷L› ÷ı w’ı ◊÷ΠˉÎ. “±„BfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_◊Ì … F‰Î‚Î fiÌ¿‚ı »ı. F›Îflı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ±…\˝fifiÌ ≠Ï÷iÎÎ flά‰Îfiı ¿Î…ı ⁄˛ÎõHÎfi˘ ’hÎ ·ı‰Îfiı √›Î I›Îflı ¶ÎÏfl¿Î‹Î_◊Ì fl◊ μ’fl ⁄ıÁÌfiı ±…\˝fi ÁÏË÷ «ÎS›Î. ±fiı Ωı ÏÿT›w’ fi ◊›Î ˢ› ÷˘ …ıÀ·_ ‹Î›Îfi_ ¿Î›˝ ˢ› ÷ıÀ·_ ‹Î›Î‹Î_ … ·Ìfi ◊Λ. ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi˘ ‹ÏË‹Î ¿è΢ »ı.≠. ÷ı …‚ ÿı¬Î› »ı ±fiı ‰flHÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝ ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì.66] ‰«fiÎQ≤÷ 131 ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì ±fiı F‰Î‚Î ÿı¬Î› »ı. “…ı‹ ¿Î_Àı ¿flÌfiı ¿Î_À˘ ¿ÎœÌfiı ’»Ì ⁄ı›fi˘ I›Î√ ¿flı. ÷ı ’HÎ ±L› ÿı‰·˘¿fiÌ ±’ıZÎαı ‹Î›Î◊Ì ’fl Á‹…‰˘. ‹ÎÀı …ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ≠÷Î’ı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝ Ë÷Î ÷ı ’HÎ ±‹ÎÏ›¿ ◊›Î.

”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı …ı ±ı‰˘ fi ˢ› ÷ı‹Î_ fi ±Î‰ı. ÷ıfiı ωÊı ÿı‰fiÌ274 ⁄Ï© flάı ±fiı …ı ‰«fi ¿Ëı ÷ı ÁI› ‹Îfiı ±fiı ÷ı ≠‹ÎHÎı ‰÷ı˝. “±Î ‹Îfl˘ Á_√Ì »ı ÷ıfiı ±Î Á_ÁÎflfiÌ ‰ÎÁfiÎ ÷ÒÀÌ Ω› fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ◊Λ ÷˘ CÎHÎ_ ÁÎv_ »ı.67 ‰«fiÎQ≤÷ ÁÿÎ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi … »ı. ÷˘ ±ı ÁI’vÊfiÎ √HΠˢ› ÷ı ‹‹ZÎ‹Î_ ±Î‰ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 66–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 67 — ÁI’vÊfiÎ √HÎ ±ÎT›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ «ˆhÎ ÁÏÿ 7 ÁÎ÷‹fiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ‹Ïfifiı μ÷Îflı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. . ’HÎ 275±Î‹ Á‹…ı ÷˘ ‹˘ÀÎ ÁI’vÊfiÎ √HÎ ‹‹ZÎ‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±fiı …ı ÷ıfi˘ Á_√ ¿flı ÷ıfi_ ’HÎ ±ı‰Ì … Ω÷fi_ ÏË÷ ¿flı …ı. ±ı‰Î …ı ÁI’vÊ Ë˘› ÷ıfiÎ Áfl¬Î …ı √HÎ ÷ı ‹‹ZÎfiı ωÊı ¿ı‹ Á‹…ı ÷˘ ±Î‰ı fiı ¿ı‹ Á‹…ı ÷˘ fi ±Î‰ı ? ±ı ≠ë »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹Ïfi ≠I›ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. …ı ’vÊfiı ’fl‹ırfl ωfiÎfiÌ ⁄Ì…ı @›Î_› ≠ÌÏ÷ fi ˢ› ÷ıfi˘ ±ı‹ √HÎ √˛ËHÎ ¿flı …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı Á‹…ı ÷ıfiı ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ¿Ë̱ı.” ±fiı …ıÀ·_ ¿Î_¥ …÷fi ¿flı ÷ı Á‰ı˝ ÿıËfiı ‹Ò¿Ìfiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋‹Î_ √›Î ¿ıÕı Á¬ ±Î’ı ±ı‰_ … ¿flı. ““±ı μkÎfl ÷˘ ¬fl˘.132 [√.≠. “›V› ÿı‰ı ’flÎ ¤„@÷›˝◊Î ÿı‰ı ÷◊Î √fl˙ – ÷V›ˆ÷ı ¿Ï◊÷Î èÎ◊ν— ≠¿ÎÂL÷ı ‹ËÎI‹fi— ––” “…ı‰Ì ÿı‰‹Î_ ’flΤ„@÷ »ı ÷ı‰Ì √v‹Î_ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı Á‰˝ ±◊˘˝ ÏÁ© ◊Λ »ı. ““¿˘¥ ÁI’vÊ »ı ÷ıfiı ±Î ·˘¿fiÎ Á¬‹Î_ ÷˘ ≠ÌÏ÷ … fi◊Ì ±fiı ’fl·˘¿ …ı ¤√‰Îfifi_ ‘΋ ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ÷ıfiı ωÊı ‰ÎÁfiÎ »ı. ““…ıfiı ±Î ·˘¿fiÎ Á¬‹Î_ ≥E»Î fi◊Ì ±ı‰Î ÁI’vÊ »ı. ¿flı·Î μkÎfl‹Î_ …ı L›Òfi÷Î »ı ÷ıfiı ’ÒHν ¿flı »ı.” (rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 6/23).”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¿èÎ_ …ı. 275. ÷ı Á‹F›ÎfiÌ flÌ÷ ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. ’HÎ ÿıËfiÎ Á¬fiı ±◊ı˝ ÷˘ ¿Î_¥ Ïø›Î ¿flı … fiËŸ. “±Î ’vÊ ÷˘ ±Ï÷› ‹˘ÀÎ »ı ±fiı 274.

±‹ı ’vÊ˘k΋’flÌfiı ωÊı …¥fiı lÌ…√LfiÎ◊∞fiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı ≠‰ı 276. ±fiı Ë_ ÷˘ ±Ï÷› ’΋fl »\_ …ı ¿ı‰‚ Á_ÁÎflfiÎ Á¬‹Î_ ±ÎÁ@÷ ◊¥ flè΢ »\_ ±fiı ’fl‹ırflfiÌ ‰Î÷‹Î_ ÷˘ ·ı‹ÎhÎ Á‹…÷˘ … fi◊Ì. Á_÷Î’. …ı ’vÊ ±ı‹ Á‹…ı …ı. ‹ÎÀı ‹fiı Ï‘yÎfl »ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ÁI’vÊ‹Î_ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ ±‰√HÎ ’flÃı ±ı‰˘ …ı ¿<‹Ï÷ ’vÊ Ë˘›. ˉı …ıfiÎ xÿ›‹Î_ ÁI’vÊfiÎ √HÎ fi … ±Î‰ı ÷ıfiÎ_ ·ZÎHÎ ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. ““±˘√HÎ÷ıflÎ ¿Î‚‹Î_ ±‹fiı ±ı¿ ‹ÏËfiÎ Á‘Ì F›Îflı ÏfiƒÎ277 ±Î‰ı I›Îflı ±ı‹ ¤ÎÁ÷_ …ı.”” I›Îflı ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ …ı. ’V÷Ή˘.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. xÿ›fiÌ ⁄‚÷flÎ. 277. ›˘√ÏfiƒÎ. ““±‹ı ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı. ÷ıfiı ωÊı ¿˘¥ ¿Î‚ı ÁI’vÊfiÎ √HÎ ±Î‰ı … fiËŸ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 67–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 68 — ±WÀ ≠¿ÎflfiÌ ≠Ï÷‹Î‹Î_ ±fiı Á_÷‹Î_ ±¬_Õ flèÎÎfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ «ˆhÎ ÁÏÿ 9 fi‰‹Ìfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Î◊ı ‘˘‚_ ËÌfl¿˘flfi_ ‘˘Ï÷›_ ⁄Î_K›_ Ë÷_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±fi÷Î’ ¿flı ±fiı ‹˘ÀÎ’vÊfi˘ √HÎ √˛ËHÎ ¿flı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ±‰√HÎ √˛ËHÎ ¿flÌfiı ±fi÷Î’276 ¿flı. “±Î ‹˘ÀÎ ¿Ëı‰Î› »ı ’HΠω‰ı¿ ÷˘ ¿˘¥ ≠¿Îflfi˘ fi◊Ì ±fiı ¬Î÷Î_-’Ì÷Î_ ’HÎ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ±˘œ÷Î_-’Ëıfl÷Î_ ’HÎ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ’fl‹ırflı Á¬ CÎHÎ_ ±ÎM›_ »ı ÷ıfiı ¤˘√‰÷Î_ ’HÎ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ¿˘¥fiı ±Î’ı »ı ÷ı ’HΠω‰ı¿ ωfiÎfi_ ±Î’ı »ı. ’»Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ ’Ïfl÷Î’276 ¿fl÷ı ¿fl÷ı ±ıfiÎ xÿ›fiı ωÊı ‰ˆflÎB› ∂’…ı ±fiı ’»Ì ÷ı‹Î_ ÁI’vÊfiÎ …ı‰Î √HÎ ±Î‰ı »ı. .68] ‰«fiÎQ≤÷ 133 ±ıfiı ±Î√‚ ·Î¬˘ ‹ÎHÎÁ ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ∂¤Î flËı »ı ÷˘ ’HÎ ·ı‹ÎhÎ Á_ÁÎflfiÎ Á¬fiı ≥E»÷Î fi◊Ì.√. ““’Ò»˘.≠. ’çÎkÎÎ’. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

÷˘ ±ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› … fi◊Ì. ±fiı ÂÎVh΋Î_ ’HÎ ±ı‰Î_ ‰«fi »ı …ı. ‹ÎÀı ÷ı ’fl‹ırflı ’˘÷ÎfiÌ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı …ı ‹ÒÏ÷˝ ’Ò…‰Î ±Î’Ì Ë˘› ÷ı ‹ÒÏ÷˝ ±WÀ ≠¿ÎflfiÌ ¿ËÌ »ı.≠.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 134 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ““±ıfiı Ïfiç› ÷˘ fi◊Ì ±fiı μ’fl◊Ì ’ά_Õ …ı‰Ì ¤„@÷ ¿flı »ı. “ˆ·Ì ÿÎv‹›Ì ·˙ËÌ ·ıM›Î ·ıA›Î « Áˆ¿÷Ì – ‹ÏH΋›Ì ‹fi˘‹›Ì ≠Ï÷‹ÎWÀω‘Η VQ≤÷Η ––” (¤Î√‰÷ — 11/27/12). ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ …ı Á‹ÎÏ‘ÏfiWà ’vÊ Ë˘› ÷ı ’HÎ Á‹ÎÏ‘±ı ¿flÌfiı ⁄ÌΩfiÎ ÿıË‹Î_ ≠‰ı ¿flÌfiı Á‰˝fiı ÿı¬ı »ı ±fiı Á‰˝ ÂOÿfiı ÁÎ_¤‚ı »ı. ‘Î÷fiÌ. ¿ÎWÃfiÌ. . ±fiı ÷ı‹ … Á_÷fiÎ xÿ›‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ flËÌ »ı ÷ı Á_÷fiÌ ’HÎ ‹›Î˝ÿÎ flÎ¬Ì Ωı¥±ı.” ±fiı ±ı ¤@÷ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ≠Ï÷‹Î ±Î√‚ ÷◊Î Á_÷ ±Î√‚ √‹ı ÷ıÀ·Î_ Œı·Œ÷Òfl ¿flı »ı ’HÎ ·ı‹ÎhÎ ¤√‰Îfifi˘ Õfl flά÷˘ fi◊Ì. ÷ı ‹ÒÏ÷˝fiı …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ’Ò…÷˘ ˢ› I›Îflı …ı‹ ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi ωflÎ…÷Πˢ› ±fiı ÷ıfiÌ ‹›Î˝ÿÎ flάı ÷ı‹ ÷ı ‹ÒÏ÷˝fiÌ ’HÎ flÎ¬Ì Ωı¥±ı. ‹ÏHÎfiÌ ⁄fiΉı·. ’ÎÊÎHÎfiÌ. 279. ±Î … ±Î›fiÎ f·˘¿˘ ÿı‰Ì¤Î√‰÷(1/19)‹Î_ ’HÎ ‹‚ı »ı. 278. “‹ÎflÌ ±WÀ ≠¿ÎflfiÌ …ı ≠Ï÷‹Î ÷◊Î …ı Á_÷ ÷ıfiı ωÊı Ë_ ±¬_Õ Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flË_ »\_. ““F›Îflı ±ı ¤√‰Îfifiı ±_÷›Î˝‹Ì ΩHÎÌfiı ‹›Î˝ÿÎ fi◊Ì flά÷˘. ±ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› »ı ¿ı fi◊Ì ? ±ı ≠ë »ı.279 ÷ı‹Î_ ’˘÷ı ÁÎZÎÎ÷˚ ≠‰ı ¿flÌfiı ωflÎ…‹Îfi flËı »ı.” ‹ÎÀı ‹˘ÀÎ …ı ÁI’vÊ Ë˘› ±◊‰Î …ı ’fl‹ırfl ˢ› ÷ı F›Î_ ≥E»Î ±Î‰ı I›Î_ ≠‰ı ¿flı »ı. “’hÎıÏ÷ ÷L‹›÷›Î ÷fl‰˘ûϤfiıÿ— –” ±Î f·˘¿◊Ì ¤Î√‰÷(1/2/2)‹Î_ ¿èÎ_ »ı. ‹fifiÌ ¿S’fiÎw’ ó ±Î ±Îà ≠¿ÎflfiÌ ≠Ï÷‹Î ¿ËÌ »ı. ±fiı ¤√‰Îfiı ÷˘ lÌ‹¬ı ±ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. ““±ıfi_ ¿S›ÎHÎ fiËŸ ◊Λ. 278“Â¿∞ T≤Z΋Î_ flËÌfiı ⁄˘S›Î Ë÷Î.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.68 ¿flÌfiı flèÎÎ »Ì±ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. flı÷ÌfiÌ ±◊‰Î ¿Î«fiÌ. »Î’ ±◊‰Î μS·ıϬ÷ ¿flı·Ìμ’ÎÕfiÌ. I›Îflı ±ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Âı ¿ı fiËŸ ◊Λ ?”” ’»Ì Á_÷ ⁄˘S›Î …ı. Ï«hÎ≠Ï÷‹Î. ÷ı ÷˘ ±ı ¤@÷ ·ı‹ÎhÎ flά÷˘ fi◊Ì ±fiı ‹ÒÏ÷˝fiı ÷˘ Ï«hÎ΋HÎfiÌ ±◊‰Î ’ÎÊÎHÎÎÏÿ¿fiÌ ΩHÎı »ı ±fiı Á_÷fiı ⁄ÌΩ ‹ÎHÎÁ …ı‰Î ΩHÎı »ı. ±fiı ÷ı ‹ÒÏ÷˝ ÷˘ ¿ÎWÃfiÌ …HÎΛ ’HÎ ÷ıfiı fiıhÎı ¿flÌfiı ±‹ı Á‰˝fiı ÿı¬÷Î ±fiı ’ÒΩflÌfi˘ ¤„@÷¤Î‰ ÷◊Î »‚¿’À Á‰˝ ÿı¬÷Î.”” I›Îflı ’fl‹Ë_Á ⁄˘S›Î …ı.

±fiı ±ı fi΄V÷¿’HÎ_ ‹Àı @›Îflı ? ÷˘ F›Îflı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ …ı‰Î ±Î„V÷¿ √˛_◊fiı ωÊı ¿ËÌ …ı …√÷fiÌ μI’ÏkÎ-„V◊Ï÷-≠·›w’ ±ı‰Ì ¤√‰ÎfifiÌ ·Ì·Î ÷ıfiı ÁÎ_¤‚ı ÷◊Î ¤√‰Îfifi_ ±fiı Á_÷fi_ ‹ÎËÎIQ› Á‹…ı I›Îflı ±ıfi_ fi΄V÷¿’HÎ_ Ω› ±fiı ±Î„V÷¿’HÎ_ ±Î‰ı. ±fiı …√÷fiÌ …ı μI’ÏkÎ. ø˘‘. ±fiı …ı ÏË_Á¿ flÎΩ Ë÷Î ÷ı ’HÎ . ‹Îfi ±fiı ¥W›Î˝ ±ı ’HÎ fi΄V÷¿’HÎÎfiÎ Ëı÷ »ı. ±ı ‹Î_›·˘ ±ı¿ı V‰¤Î‰ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı fiÎflÿ-Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰Î ÁΑ ‰Î÷ ¿flı ÷˘› ’HÎ ‹fiΛ fiËŸ. ¿ı‹ …ı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ⁄˛õ’fl ±ÎÏÿ¿ ‘΋ »ı ÷ıfiı ωÊı ’HÎ fi΄V÷¿’HÎ_ ±Î‰Âı. ““‘‹˝ ÷ı ¿ıfi_ fi΋ »ı ? ±ıfi˘ ÂÎVhÎfiÌ flÌ÷ı ¿flÌfiı μkÎfl ¿fl˘. ±fiı ±ı ¤√‰ÎfifiÎ_ …ı √˘·˘¿. ““±ı fi΄V÷¿’HÎÎfi˘ Ëı÷ ÷ı ¿˘¥ ’Ò‰˝fi_ ¿‹˝ »ı ¿ı ¿˘¥ ¿<Á_√ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.69] ‰«fiÎQ≤÷ 135 ““…ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı fi΄V÷¿’HÎ_ ±Î‰ı ±fiı Á_÷fiı ωÊı fi΄V÷¿’HÎ_ ±Î‰ı ÷ıfiı ±ıÀ·ı … fiËŸ flËı.√. ·˘¤. ’»Ì l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÌ Á_K›Î ±Îfl÷Ì ◊¥ flËÌ ÷ı ’»Ì fiÎflΛHΑÒL› ¿flÌfiı ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ‰‚Ì ¿Î‹.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––68–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 69 — ÿWÀfiÎ ±fiı ÁΑfiÎ ‘‹˝fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ «ˆhÎ ÁÏÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±ı‰˘ ’ο˘ fi΄V÷¿ ◊Âı. ±ıfiı ÷˘ …ıfi_ ¤…fi-V‹flHÎ ¿flı »ı ±ı‰Î …ı ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi ÷ıfiı ωÊı ’HÎ fi΄V÷¿’HÎ_ ±Î‰Âı.≠. ““fi΄V÷¿’HÎÎfiÎ Ëı÷ ÷˘ fi΄V÷¿fiÎ √˛_◊ ÁÎ_¤‚‰Î ±ı … »ı ±fiı fi΄V÷¿fiÎ √˛_◊fiı ωÊı …ıfiı ≠÷ÌÏ÷ ˢ› ÷ıfi˘ …ı Á_√ ÷ı ’HÎ fi΄V÷¿’HÎÎfi˘ Ëı÷ »ı. „V◊Ï÷ ±fiı ≠·› ÷ıfiı ’HÎ ¿Î‚ı ¿flÌfiı fiı ‹Î›Î±ı ¿flÌfiı fiı ¿‹ı˝ ¿flÌfiı ‹ÎfiÂı ’HÎ ’fl‹ırfl ‰÷ı ¿flÌfiı fiËŸ ‹Îfiı. ±Ë_¿Îfl.

‹IV›’flÎHÎ. ±fiı ±ÏË_Á΋› …ı ‘‹˝ »ı ÷ı ‹˘ZÎ’flΛHÎ »ı ±fiı ±ı ÁΑfi˘ ‘‹˝ »ı. ‹ÎÀı ÷̬ΠV‰¤Î‰‰Î‚ÎfiÌ ÷˘ ¿Î_¥ ¬˘À fi◊Ì. ‰ÎÁÿı‰‹ÎËÎIQ› — 6/37-40. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 322. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±‹ı ±ı … ÷‹fiı ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı …ı. V¿Lÿ’flÎHÎ. ±fiı ø˘‘ı ›@÷ …ı ≠¿ÚÏ÷ ÷ı ÷˘ ÿWÀfi˘ ‘‹˝ »ı ±fiı ÂÎ_÷ V‰¤Î‰ı ‰÷˝‰_ ÷ı … ÁΑfi˘ ‘‹˝ »ı. «˘flfiı ¿Î_À˘ ‰ÎB›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ «ˆhÎ ÁÏÿ 15 ’Òfi‹fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… 280. ““ÏË_ÁΛ@÷ …ı ‘‹˝ »ı ÷ı ÷˘ ‘‹˝. ÷ı ‰Îfḻı ÷˘› ’HÎ ÷ı ¿›Î˝ ωfiÎfi_ flËı‰Î› fiËŸ. ÷ı ’HÎ ÏË_ÁÎfiÎ Á_¿˘«fiı ±◊ı˝ ¿è΢ »ı. ’HÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ fi◊Ì. ÷ı‹ ⁄ÌΩfiı ‹Î›Î˝fi_ ’Î’ »ı ¿ı fi◊Ì ?”” ’»Ì ±ıfi˘ μkÎfl …ı‹ …ıfiı ¤ÎV›˘ ÷ı‹ ÷ıHÎı ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘.≠. ‹ËΤÎfl÷. ‹ÎÀı ±ı …ı‹ ›◊Î◊˝ ˢ› ÷ı‹ ¿Ë˘. ±. …ı‹ flÎΩ μ’Ïfl«fl‰Á280 flÎF›‹Î_ Ë÷Î ÷˘› ’HÎ ±ÏË_ÁΑ‹˝fiı ωÊı flèÎÎ Ë÷Î. ‹ÎÀı B≤ËV◊ ±◊‰Î I›Î√Ì ±ı Á‰ı˝fiı ±ÏË_ÁÎw’ …ı ‘‹˝ ÷ı … ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ¿è΢ »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ÕÎflÎ ÿıfiÎflÎ ÷˘ ¤Ì‹Áıfi …ı‰Î ËΩfl˘ ˢ›. ±ı‰Î ÷˘ CÎHÎΛ ˢ› ’HÎ ÁΑ ◊‰_ ±ı CÎHÎ_ ÿ·˝¤ »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––69–– ‰«fiÎQ≤÷ 70 — ¿Î¿Î¤Î¥fi_. ›iÎÎÏÿ¿fiı ωÊı ’ÂÏË_ÁÎ ÁÏË÷ ‘‹˝ ¿è΢ »ı ±fiı ±ÏË_ÁÎw’ ’HÎ ‘‹˝ ¿è΢ »ı. . ±fiı …ı ±ÏË_ÁÎw’ ‘‹˝ »ı ÷ı ÷˘ ¿ı‰‚ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ »ı. ’»Ì ‹Ïfi Á‰ı˝ ⁄˘S›Î …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 136 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ±fiı ¿˘¥ ¿ËıÂı …ı. ±fiı ÏË_Á΋› …ı ‘‹˝ »ı ÷ı ÷˘ flÎ√≠ÎM÷ »ı.70 ÂflHÎı ±ÎT›˘ ˢ› ÷ıfiı ‹Îfl÷Î fiËŸ ±fiı ‹Îfl‰Î ’HÎ ÿı÷Î fiËŸ. ’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ÎÂ_¿Î ¿flÌ ±ıÀ·ı ¿˘¥◊Ì μkÎfl ◊›˘ fiËŸ. ÷ı ‹ÎÀı ÁΑfiı ÷˘ ‹fi-¿‹˝-‰«fiı ¿flÌfiı ¿˘¥fi_ ¤Ò_Õ<_ ‰Î_«‰_ fiËŸ ±fiı ¿˘¥ ‰Î÷fi˘ ±Ë_¿Îfl ’HÎ flά‰˘ fiËŸ ±fiı Á‰˝fiÎ ÿÎÁÎfiÿÎÁ ◊¥fiı flËı‰_. ±◊˝ ±fiı ¿Î‹’fl »ı. flÎΩ ›Ï‘„WÃflfi_ ËΩfl˘ √Îμ‹Î_ flÎF› Ë÷_ ÷˘› ’HÎ ÁΑ÷Î flÎ¬Ì Ë÷Ì. 142. “ËΩfl˘ ‹ÎHÎÁfiı Ïfi›‹‹Î_ ‰÷퉉Î_ ˢ› ÷ıfiı ¿ı‹ ÁΑ÷Î √˛ËHÎ ¿›ı˝ «Î·ı ?” ÷˘ ±ıfi˘ μkÎfl ±ı »ı …ı. ‹ÎÀı ÂflHÎı ±ÎT›˘ …ı ∞‰ ÷ıfiı ‹Î›Î˝fi_ …ı‹ ’Î’ »ı.

±fiı ÷ı ∞‰fiı ’»Ì ÁIÁ_√ ◊›˘ I›Îflı Á_÷ı ’fl‹ırflfiÎ ‹ÏË‹ÎfiÌ fiı ωʛ281. 281±Î ±Î’HÎı »Ì±ı ÷ı …ı Ïÿ‰Á◊Ì Á‹…HÎÎ ◊›Î ±fiı ‹Î⁄Î’fiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ’ÕÌ ÷ı Ïÿ‰Á◊Ì ‹Î⁄Î’ı Ïfiç› ¿flÎT›˘ …ı.”” I›Îflı √΋ fl˘…¿ÎfiÎ ËÏfl¤@÷ ¿Î¿Î¤Î¥±ı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ’_«Ï‰Ê›fi_ ±◊‰Î ¿˘¥ ’HÎ iÎÎfi ’˛ÎM÷ ◊›_ fi◊Ì. fiı ±Î ÷ÎflÌ ‹ÎÂÌ fiı ±Î ÷ÎflÌ ¤ıÓÂ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. fiı ±Î ÷ÎflÎ_ CÎflıHÎÎ_. fiı ±Î ÷Îfl˘ ‹Î‹˘ fiı ±Î ÷ÎflÌ ⁄ıfi. fiı ±Î ÷Îv_ ·Ò√Õ<_ fiı ±Î ÷Îv_ CÎfl.” ±fiı ±ı¿ ÷ıfiÌ fiÎ ’ÎÕı »ı. ±Î ’˛¿Îflfi_ ‹fi ÷◊Î ∞‰ÎI‹Îfi_ …\ÿÎ’b_ Á_¤‰÷_ fi◊Ì. ““‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ’fl‹Ë_Á ‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ≠ë-μkÎfl ¿fl˘ ÷◊Î ¿˘¥ ËÏfl¤@÷fiı ’Ò»‰_ ˢ› ÷˘ ’fl‹Ë_Áfiı ’Ò»˘. ÷ı‹ ‹fi ±fiı ∞‰ ΩıÕΛı·Î_ »ı. fiı ±Î ÷Îfl˘ ¿Î¿˘ fiı ±Î ÷Îfl˘ ¤Î¥. ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ±‹ı ¿fḻı …ı. ‹fi iÎÎfi ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀıfi_ ÁΑfi »ı. ÷ı ⁄Ï©‹Î_ ±ı ¿<Á_√ÌfiÎ ÂOÿ fiı ÷ıfiÎ_ w’ ÷ı ’_«Ï‰Ê›ı ÁÏË÷ flèÎÎ_ »ı.” ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ¿<Á_√ÌfiÎ ÂOÿ ÷ı ±Î ∞‰fiÌ ⁄Ï©‹Î_ flèÎÎ »ı. ÷˘ ωʛfiÎ ¤˘√w’ iÎÎfi’˛Î„M÷fiÎ Á‹›ı … ±ı¿ ËÎ ’ÎÕı ±fiı ±ı¿ fiÎ ’ÎÕı »ı.≠. I›Î_ Á‘Ì ‹fifi˘ Á_⁄_‘ »^À‰Îfi˘ … fi◊Ì.70] ‰«fiÎQ≤÷ 137 lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‹Î◊ı ËÌfl¿˘flfi_ ‘˘‚_ ‘˘Ï÷›_ ⁄Î_K›_ Ë÷_ fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ËV÷¿‹‚‹Î_ ÷·ÁÌfiÌ ‹Î‚Î ·¥fiı Œıfl‰÷Î Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷ı fiÎ ’ÎÕı »ı ÷ı ¿˘HÎ »ı fiı ËÎ ’ÎÕı »ı ÷ı ¿˘HÎ »ı ?”” I›Îflı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¿èÎ_ …ı. ““S›˘. . ÷ı◊Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÎ μkÎflfiı ±›˘B› ΩHÎÌ ’˘÷ı lÌËÏfl μkÎfl ¿flı »ı. fiı ±Î ÷ÎflÌ ‹ıÕÌ fiı ±Î ÷Îv_ ¬ı÷fl. ÷ı◊Ì F›Î_ Á‘Ì ∞‰fiı ±Î ·˘¿fi_. “±Î ÷ÎflÌ ‹Î fiı ±Î ÷Îfl˘ ⁄Î’. ““±_÷flfiı ‹Î_Ëı·Ì ¿˘flı ±ı¿ ¿Ëı »ı …ı. fiı ±Î ÷ÎflÌ ‹Î‹Ì fiı ±Î ÷ÎflÌ ¿Î¿Ì. fiı ±Î ÷ÎflÌ √Λ fiı ±Î ÷Îfl˘ CÎ˘Õ˘.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““fiÎ ’ÎÕı »ı ÷ı ∞‰ »ı fiı ËÎ ’ÎÕı »ı ÷ı ‹fi »ı. …ı‹ ±Î_⁄·ÌfiÎı ¿«Ò¿Îı ±fiı ÷ıfiÌ »Î· ΩıÕΛı·Î_ »ı. “ωʛfiı ¤˘√‰Ì±ı. ÷ı‹ ¤fl÷fiı Ãı¿ÎHÎı ⁄Ï© »ı ±fiı ¿Î«fiÎ ¿À¿Îfiı Ãı¿ÎHÎı ÷ı ∞‰ »ı. ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı flèÎÎ »ı ? ÷˘ …ı‹ ¿˘¥¿ VhÎ̱˘ ¤fl÷ ¤flı »ı ÷ı‹Î_ ¿Î«fi˘ ¿À¿˘ ˢ› »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √.

ω…› »ı. “F›Î_ ›˘√ırfl ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi »ı ±fiı ‘fiÊfiÎ ‘fl÷· ±…\˝fi »ı. “¤√‰Îfi ÁI› fiı …√÷ Ï‹J›Î fiı ωʛ ¬˘ÀÎ.70 ¬_ÕfifiÌ fiı …√÷ Ï‹J›ÎfiÌ ‰Î÷ν ¿flÌ. ±fiı ¿˘¥¿ ÷fl‰Îflı ·Õ÷Î Ë÷Î fiı ¿˘¥¿ √ÿαı ·Õ÷Î Ë÷Î fiı ¿˘¥¿ ⁄◊˘⁄◊ ·Õ÷Î Ë÷Î. ““±_÷fl‹Î_ …ı ¿<Á_√Ì flèÎÎ »ı fiı ⁄ËÎfl flèÎÎ »ı ÷ı ⁄ı ±ı¿ »ı. ’HÎ …ı ±_÷fl‹Î_ ¿<Á_√Ì »ı ÷ıfi_ ⁄ËÎflfiÎ ¿<Á_√Ìfiı ’˘ÊHÎı ¿flÌfiı ⁄‚ ‰‘ı »ı ±fiı ±_÷fl‹Î_ …ı Á_÷ »ı ÷ıfi_ ’HÎ ⁄ËÎflfiÎ …ı Á_÷ »ı ÷ıfiı ’˘ÊHÎı ¿flÌfiı ⁄‚ ‰‘ı 282. ±fiı ‰‚Ì ±_÷fl‹Î_ Á_÷ flèÎÎ »ı fiı ⁄ËÎfl flèÎÎ »ı ÷ı ⁄ı ±ı¿ »ı. ÷ı …ı‹ “›hÎ ›˘√ırfl— ¿ÚWH΢ ›hÎ ’Î◊˘˝ ‘fi‘˝fl— – ÷hÎ lÌω˝…›˘ ¤ÒÏ÷‘˝˛‰Î fiÌÏ÷‹˝Ï÷‹˝‹ ––”283 ±ı f·˘¿‹Î_ ¿èÎ_ …ı.”” ‰√ıflı ‰Î÷ν. √Ì÷Î — 18/78. ±ı‹ ’flV’fl ±_÷—¿flH΋Î_ ·ÕÎ¥ ◊Λ »ı.≠. . ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı Á_÷fi_ ⁄‚ ‰‘ı fiı ¿<Á_√Ìfi_ ⁄‚ CÎÀı ÷ıfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. fiı ÷ı‹Î_ ¿˘¥fi_ ‹Î◊_ ∂ÕÌ √›_ fiı ¿˘¥fiÌ ÁÎ◊‚ ¿’Î¥ √¥.” ÷ı‹ …ıfiÌ ¿˘flı ±Î Á_÷‹_Õ‚ »ı ÷ıfi˘ … …› ◊Âı ±ı‹ Ïfiç› flά‰˘. ÷ı‹ ±Î ∞‰fiÎ ±_÷—¿flH΋Î_ ’HÎ …ı ¿<Á_√ÌfiÎ_ w’ »ı ÷ı ’_«Ï‰Ê›w’Ì ÂVhÎ ⁄Î_‘Ìfiı ∂¤Î_ »ı. ±Î ÷Îv_ CÎfl fi◊Ì.282 ÷ı Á_÷fiÌ ‰Î÷ν fiı ÷ı Á_÷fiÎ_ w’ ÷ı ’HÎ ±ı ∞‰fiÌ ⁄Ï©‹Î_ flèÎÎ_ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 138 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ÷_ ÷˘ ⁄˛õw’ ±ÎI‹Î »\_ ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ÿÎÁ »\_.”” I›Îflı ‰‚Ì ÷ı ¿Î¿Î¤Î¥±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. I›Î_ … ·Z‹Ì »ı. fiı ’flV’fl ÷Ìfl fiı ⁄fl»Ì fiı ⁄_ÿÒ¿ fiı ÷˘’ fiı …_Ω‚˘fiÌ ·ÕÎ¥ ◊÷Ì Ë÷Ì. ““±Î ÷Îfl˘ Ï’÷Î fi◊Ì. ±fiı ‰‚Ì …ı ±Î Á_÷fiÎ_ w’ »ı ÷ı ’HÎ. ±fiı ±ı ⁄ıfiı ’flV’fl ÂOÿfiÌ ·ÕÎ¥ ◊Λ »ı. ±Î ÷ÎflÌ ‹Î÷Î fi◊Ì. ±Î ÷Îv_ ‘fi fi◊Ì. …ı‹ ¿<vZÎıhÎfiı ωÊı ¿˙fl‰ fiı ’Î_Õ‰fiÎ_ ·U¿fl Á΋Á΋Î_ ∂¤Î_ Ë÷Î_. ÷ı ±ı ⁄ı ·U¿fl »ı fiı Á΋Á΋Î_ ∂¤Î_ »ı.” ±ı‰Î …ı ÂOÿ ÷ı w’Ì ÂVhÎ ⁄Î_‘Ìfiı ∂¤Î_ »ı. ±ˆr›˝ »ı ±fiı ±«‚ fiÌÏ÷ »ı. ±ı‹ ¿E«flCÎÎHÎ ∂Õ÷˘ Ë÷˘. ÷ı F›Îflı ¿<Á_√Ìfi_ ⁄‚ ◊Λ »ı I›Îflı ωʛ ¤˘√T›ÎfiÌ ≥E»Î ◊¥ ±Î‰ı »ı fiı F›Îflı ±Î Á_÷fi_ ⁄‚ ◊Λ »ı I›Îflı ωʛ ¤˘√T›ÎfiÌ ≥E»Î fi◊Ì ◊÷Ì. 283.

‹ÎÀı ±ı ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ·Õı »ı. ¤√‰Îfifiı ±ı‹ fiı ±ı‹ ¤F›Î ¿fl‰_ fiı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ±Ï‘¿ flά‰˘ fiı ¿<Á_√Ì◊Ì »ıÀı flËı‰_.” ±ı‹ ΩHÎÌfiı ¤√‰Îfi ±ıfiÌ ÁËΛ ¿flı »ı.”” ±ı‹ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ_. ±fiı ±ı¿ ÷˘ ·Õ‰Î fiÌÁ›˘˝ ÷ıfiı ±Î√‚ ±Îfl⁄fiÌ ⁄ıfl¬ ±Î‰Ì ÷◊Î fl…’Ò÷ ±ÎT›Î ÷◊Î ¿ÎÃÌ ÷◊Î ¿˘‚Ì ±ÎT›Î. ÷ı … ±_÷flfiÎ Á_÷fi_ ’˘ÊHÎ ¿èÎ_ »ı. ¿Î_¥ Ï«_÷Î flά‰Ì fiËŸ. ÷ı‹ ±ıfiÌ ¤√‰Îfi ÁËΛ ¿flı …ı. ±fiı ÷ı‹Î_ Ωı ∞I›˘ ÷˘ ∞I›˘ ±fiı Ωı ·Õ÷ı ·Õ÷ı ÂhÎfi˘ ËÃÎT›˘ ÷˘ fi ËÃu˘. “±Îfiı ±Î‰Î Á_¿S’-ω¿S’fi_ ⁄‚ »ı ±fiı ·ÕÎ¥ ·ı »ı. I›Îflı ‰‚Ì ¿Î¿Î¤Î¥±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. . I›Îflı √΋ …Á¿Î‰Î‚Î ∞‰Î¤Î¥±ı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±fiı ±ı¿fiı ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ·ÕÎ¥ ◊÷Ì flËı »ı.70] ‰«fiÎQ≤÷ 139 »ı. ’HÎ …ıfiı ·ÕÎ¥ ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊Λ »ı ÷ı ‹flı ÷ıfiÌ ÂÌ √Ï÷ ◊Λ ? ÷ı ¿Ë˘. ⁄ËÎflfiÎ Á_÷ …ı …ı ≠¿Îflı ≠ÁLfi ◊Λ ÷ı‹ ¿fl‰_. ““¿<Á_√Ì ◊¿Ì »ıÀı flË̱ı ±fiı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ±Ï÷› flά̱ı ÷˘ ÷ı Á_÷fiÌ ‰Î÷ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi˘ ±Õ√ Ïfiç› ◊Λ ±fiı Ωı ¿<Á_√Ìfi˘ Á_√ 284. ““…ı‹ ±ı¿ ·Õ‰Î fiÌÁ›˘˝ ÷ıfiı ±Î√‚ ‰ÎÏHΛΠ¿ı √flÌ⁄ ‰Hν ±ÎT›Î ÷ıfiı ∞÷Ì √›˘ ÷ı ’HÎ ∞I›˘ … ÷˘. “±ıfiı ±Î√‚ ±Î‰Î_ ¿flÕÎ_ ‹ÎHÎÁ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_ ÷ı fiËŸ Ï…÷Λ ±fiı ±ÎfiÌ ±Î√‚ ÷˘ ‰ÎÏHΛΠ±ÎT›Î Ë÷Î ÷ı Ï…÷Λ ±ı‰Î Ë÷Î ?” ±ı‹ ±ı ⁄ı› ‘HÎÌfiÌ fi…fl‹Î_ ˢ›. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı¿fiı ÷˘ ¿<Á_√ÌfiÌ ·ÕÎ¥ ±Î‚ÁÌ √¥ »ı fiı Á_÷fi_ … ⁄‚ »ı ±ı¿ ±ı‰˘ »ı.284 ‹ÎÀı ⁄ËÎflfiÎ ¿<Á_√Ìfi˘ Á_√ fi ¿flı fiı ⁄ËÎflfiÎ …ı Á_÷ »ı ÷ıfi˘ … Á_√ flάı ÷˘ ¿<Á_√Ìfi_ ⁄‚ CÎÀÌ Ω› fiı Á_÷fi_ ⁄‚ ‰‘ı ±ı‹ »ı. ““¤√‰Îfifi˘ ±Õ√ Ïfiç› ¿ı‹ ◊Λ ?”” I›Îflı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. ÷ıfiı ÷˘ ∞÷‰Î ¿ÃHÎ … »ı ’HÎ ¿Î_¥ ±ı ‰ÎÏHΛÎfiÌ ’ıÃı ÷fl÷ Ï…÷Î¥ Ω› ±ı‰Î fi◊Ì.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷˘ ’HÎ …ı ±ıfi˘ ‘HÎÌ »ı ÷ı Â_ fiËŸ ΩHÎı …ı. ÷ı ±ı ⁄ı‹Î_ …ıfiı ·ÕÎ¥ ±Î‚ÁÌ √¥ »ı ÷ı ‹flı I›Îflı ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiÌ ≠΄M÷ ◊Λ ÷ı‹Î_ ÷˘ ¿Î_¥ Á_› fi◊Ì.≠. ‹ÎÀı ⁄ıÏŒ¿fl flËı‰_.”” ±ı‹ ≠ÁLfi ◊¥fiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘·÷ΠˉÎ. ‹ÎÀı ±ıfiı ÂÎ⁄Π»ı. ’HÎ ÿıËfi˘ ±Î›W› ±Î‰Ì flè΢ ±fiı Q≤I›fiı ’ÎQ›˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √.

”” ±ı‹ Ëı÷ ⁄÷ÎT›˘ fi◊Ì. CÎfl‹Î_ ÿÁ ‹ÎHÎÁ ˢ¥±ı ±fiı ÷ı ÿÁıfi_ Q≤I› ±ÎT›_ ˢ› ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿ …HÎ Ωı ∂√flı ÷˘ Â_ ◊˘Õ˘ »ı ? ¿ı ËÎ◊‹Î_ fl΋’kÎfl ±Î‰‰Îfi_ ˢ› ±fiı fl˘À·Î ¬Î‰Î ‹‚ı ÷˘ Â_ ◊˘ÕÎ »ı ? Á‰ı˝ …fiÎv_ Ë÷_ ÷ı‹Î_◊Ì ±ıÀ·_ flèÎ_ ÷ı ÷˘ CÎHÎ_ »ı. ±◊‰Î ‰Î_Ï{›˘ »\_ ÷ı ÿÌ¿fl˘ ±Î‰ı. ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı «˘fl …ı ÁΑ ’ÎÁı ±Î‰÷˘ 285. ¿ı √΋√flÎÁ √›˘ »ı ÷ı ÁIÁ_√ ¿fḻı ÷˘ ’λ˘ ±Î‰ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ’√ ÁÒH›˘ ÷ı «˘fḻı fi …‰ÎHÎ_ ±fiı ⁄ÌΩ «˘fl ÷˘ «˘flÌ ¿fl‰Î √›Î. ¿<Á_√◊Ì »ıÀı flËı÷Î_ ±fiı Á_÷Á‹Î√‹ ¿fl÷Î_ ’HÎ ¿˘¥ ¿Î‹fiÎ◊Ì ¿flı·˘ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç›. ÷ıfiı ‹Î√˝fiı ωÊı ’√‹Î_ ¿Î_À˘ ‰ÎB›˘. ÷ı◊Ì ≠ëfi˘ μkÎfl ›◊Î◊˝ fi ◊›˘ ±ı‹ ΩHÎÌfiı lÌËÏfl ’˘÷ı … ÷ı ≠ëfi˘ μkÎfl ¿Ëı »ı.”” I›Îflı ‰‚Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.≠. ±ı¿ √΋‹Î_ «˘fl ⁄Ë flËı÷Î. ÷ı ’√‹Î_ Á˘ÓÁfl˘ fiÌ¿Y›˘. ’HÎ ¿˘¥ ’ÿÎ◊˝fiÌ ≥E»Î ÷˘ flά‰Ì … fiËŸ. ±ı‹ ±Ï÷› ÿ—¬ ◊‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì ’fl‹ırflfi˘ ±ÎÂfl˘ ¿fḻı ÷˘ ◊˘Õ<_¿ ±˘»\_ ◊Λ ¬v_. ’HÎ ±ı ∞‰fiı ±ı‹ Á‹Ω÷_ fi◊Ì. “Ë_ ÁIÁ_√ ¿v_ ÷˘ ‹Îfl˘ ÿıË ‹Î_ÿ˘ »ı ÷ı ÁÎΩı ◊Λ. ¿Î_ …ı. ““’˘÷ÎfiÎ ‹˘ZÎ ‹ÎÀı … Ïfiç› ¿fl‰˘. ¿˘¥ ¿Î‹fiÎfiı μtıÂÌfiı ¿flı·˘ Ïfiç› ÷˘ „V◊fl ◊÷˘ fi◊Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 140 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ‹ÎÀı. ±ÎÀ·˘ μkÎflfi˘ ±Î› »ı. ’HÎ ¿˘¥¿ ’ÿÎ◊˝fiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı fi ¿fl‰˘ …ı. ±fiı Ωı ±ı‰Ì Ω÷fiÌ ≥E»Î flάÌfiı ÁIÁ_√ ¿flı ±fiı ±ı ’ÿÎ◊˝fiÌ ≥E»Î ’ÒflÌ ◊Λ ÷˘ ±Ï÷› ’ο˘ ÁIÁ_√Ì ◊¥ Ω› ±fiı Ωı ≥E»Î ’ÒflÌ fi ◊Λ ÷˘ Ïfiç› CÎÀÌ Ω›. ÷ı ¿Î‹fiÎ ÏÁ© fi ◊Λ ÷˘ Á‹Ò‚˘ fiΠ◊¥ Ω› »ı. . 285¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ¿fl‰˘ ÷ı ±ı¿·˘ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı … ±◊ı˝ ¿fl‰˘. ¿ı ÿÌ¿flÎ ‹flÌ Ω› »ı ÷ı ∞‰÷Î flËı. ÷ı‹Î_◊Ì ±ı¿ «˘fl ÁΑfiı ’ÎÁı ⁄ıÁ‰Î ±Î‰÷˘ Ë÷˘. ±ı‹ ‹Îfi‰_. ÷ı ±ı¿ flÎΩfi˘ ¬∞fi˘ ŒÎÕÌfiı CÎHÎ_¿ ‘fi ·¥ ±ÎT›Î ±fiı Á˙±ı ‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ‰ËıÓ«Ì ·Ì‘_. ±fiı Ωı ÂÒ‚Ì ·¬Ì ˢ› ÷˘ ¿Î_Àı◊Ì À‚Ì Ω› ±ıÀ·˘ ÷˘ Œıfl ’Õı »ı. I›Î_ ±ı¿ ‰Î÷ν »ı …ı. ¿ı Ïfi‘˝fi »\_ ÷ı ‘fi‰Îfi ◊™.” ±ı‰Ì Ω÷fiÌ …ı ’ÿÎ◊˝fiÌ ≥E»Î ÷ı flάÌfiı ÁIÁ_√ fi ¿fl‰˘. ’˘÷ÎfiÎ ‹˘ZÎ ‹ÎÀı … ¿flı·˘ Ïfiç› ÏfiI›Îfi_ÿ ‹Ïfi±ı ¿Ëı·Î ÁΑfi◊Ì „V◊fl ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ÁIÁ_√ ¿fl‰˘ ÷ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı … ±◊ı˝ ¿fl‰˘. ““S›˘. ±‹ı ±ıfi˘ μkÎfl ¿fḻı …ı.70 ¿fḻı ÷˘ ±Õ√ Ïfiç› fi ◊Λ. ÷ı ’ˆÁÎ ⁄Ë ±ÎT›Î.

‹ÎÀı ÁIÁ_√ ¿fl‰˘ ÷ı ÷˘ ±ı¿·˘ ÏfiW¿Î‹’HÎı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı … ±◊ı˝ ¿fl‰˘. I›Îflı ‹fiı fl΋Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı flÎ∞ ◊¥fiı ±ı ‰fl ±ÎM›˘ »ı. ±‹ı fl΋Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ’ÎÁı ‹Î√Ì ·Ì‘_ »ı …ı.≠. ÷ıı Á‰ı˝ «˘flfiı {ηÌfiı Â҂̱ı ÿÌ‘Î.71] ‰«fiÎQ≤÷ 141 Ë÷˘ fiı ¿Î_À˘ ·ÎB›˘ Ë÷˘ ÷ıfiÎ_ ‹Î⁄Î’. VhÎÌ ±fiı Á√Î_ Á‰ı˝ ‰œ‰Î ·ÎB›Î_ …ı. Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––70–– ‰«fiÎQ≤÷ 71 — ¤√‰Îfifi_ V‰w’ ±ZÎfl‘΋ ÁÏË÷ ωflÎ…ı »ı Á_‰÷ 1876fiÎ «ˆhÎ ‰Ïÿ 4 «÷◊afiı Ïÿ‰Á ÁÎ_…fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ‹ıÕÌfiÌ ±Î√‚ ±˘ÀÎ μ’fl œ˘Ï·›˘ œ‚ΉÌfiı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹Î◊ı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì fiı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ÎÏÿ¿ ÁΑ ‰ÎÏ…_hÎ ‰ΩÕÌfiı ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î. ‹ÎÀı ±ı ’ÿÎ◊˝fiÌ ≥E»Î±ı ÁIÁ_√ ¿flı ÷˘ ±ıfiı Ïfi盋Î_ Á_› ◊›Î ωfiÎ flËı … fiËŸ. ±fiı ÷‹ÎflÎ ÁIÁ_√Ìfiı ≠ÎflO‘‹Î_ fl΋’kÎfl ·A›_ ˢ› ÷ı fl΋’kÎfl ‹fiı ±Î‰ı ’HÎ ÷‹ÎflÎ ÁIÁ_√Ì ±Lfi-‰VhÎı ¿flÌfiı ÿ—¬Ì fi ◊Λ. ±ıfiı ÷˘ ¿Î_À˘ ‰ÎB›˘ Ë÷˘. ‹ÎÀı …ı ¿˘¥ ÁIÁ_√ ¿flı »ı ÷ıfiı T›‰ËÎflı ÿ—¬ ◊‰Îfi_ ·A›_ ˢ› ÷ı ◊Λ fiËŸ. “÷‹ÎflÎ ÁIÁ_√Ì Ë˘› ÷ıfiı ±ı¿ ‰Ÿ»Ìfi_ ÿ—¬ ◊‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷ı ‹fiı ±ı¿ ±ı¿ w_‰ÎÕı ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ‰Ÿ»Ìfi_ ÿ—¬ ◊α˘ ’HÎ ÷‹ÎflÎ ÁIÁ_√Ìfiı ÷ı ◊α˘ fiËŸ. “÷_ «˘flÌ ¿fl‰Î fi √›˘ ±fiı ÁΑ ’ÎÁı √›˘ ÷ı ±Î’HÎ_ ¤Ò_Õ<_ ◊›_ fiı ÷ı «˘fl «˘flÌ ¿flÌfiı ·ÎT›Î ÷˘ ¿ıÀ·Î› ’ˆÁÎ ±ı‹fiı ±ÎT›Î. ““ˉı ¿Ì÷˝fi-¤„@÷fiÌ Á‹Î„M÷ ¿flÌfiı .” I›Îflı ÷ı ∂√›˘˝.”” ≥I›ÎÏÿ¿ CÎHÎÌ¿ ‰Î÷ν ÷˘ ¿flÌ »ı ’HÎ ±Î ÷˘ Ïÿ‹ÎhÎ ·¬Ì »ı. ±ı ⁄ı ‰fl ‹fiı ±Î’˘. ¿Î_ …ı. ÷˘ ±Õ√ Ïfiç› ◊Λ. I›Îflı ÷ı Á‰ı˝ √΋fiı ‹ÎHÎÁı ÷◊Î ÁΑ±ı Áά ’ÒflÌ …ı. ÷ıfiı ¤ı‚ı ±ıfiı ’HÎ {ηÌfiı Â҂̱ı ÿı‰Î ÁÎv ·¥ √›Î. ±ı‹ ÁIÁ_√ ¿flı »ı ÷ıfiı ÂÒ‚Ì …ıÀ·_ ÿ—¬ ˢ› ÷˘ ¿Î_Àı ‹Àı »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷˘› ’HÎ ’ÿÎ◊˝ fiΉ_÷ »ı.” ±ı‹ ‹ıÓ fl΋Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ’ÎÁı ‹ÎB›_.” fiı ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flı »ı I›Î_ flÎΩfi_ ·U¿fl ±ÎT›_. “±Î ÷˘ «˘flÌ ¿fl‰Î fi˘”÷˘ √›˘.√.

’HÎ ±ı Á‰ı˝ ⁄˛õ288 »ı ’HÎ ‹ÎÏ›¿ fi◊Ì. ÏÿT›. I›Îflı …ı …ı 286÷k‰fi˘ ±_√Ì¿Îfl ¿flı »ı ÷ı Á‰ı˝ ÷k‰ ⁄˛õw’287 »ı. ““≠¿ÚÏ÷_ V‰Î‹Ï‘WÃΛ –”” (√Ì÷Î — 4/6). ÏÿT›w’. ““¥W›Î˝fi_ Â_ w’ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““⁄ÌΩ Á‰ı˝ ±’flΑ ‹ÎŒ ¿flı »ı. ±fiı ¤√‰Îfi ÷˘ ÁÿÎ ÁοÎfl‹ÒÏ÷˝ »ı. ““¤√‰Îfi ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiÎ Á‰ı˝ ±’flΑ ‹ÎŒ ¿flı »ı. ±ı ¥W›Î˝fi_ ·ZÎHÎ »ı. V‰Mfi ±fiı ÁÊ„M÷ ±ı hÎHÎ ±‰V◊Î ÷ı …HÎΛ »ı ÷◊Î ÿÁ ≥„Lƒ›˘. …‚ ‰√ıflı ¤Ò÷˘ ÷ı‹… ±Î_¬. fl΋-¿ÚWHÎÎÏÿ¿ ±‰÷Îflfiı ωÊı V◊Ò‚.71 ‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ≠ë-μkÎfl ¿fl˘. ±fiı ’vÊ˘k΋ ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı …ı ÷ı ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝. ““›hÎ ÏhÎÁ√˘˝ Q≤ÊÎ –”” (¤Î√‰÷ — 1/1/1) ≥I›ÎÏÿ ‰«fi˘◊Ì ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ ÂflÌflfiı ±’˛Î¿Ú÷. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ÿıË ÷◊Î Ω√˛÷. ““…ıfiÌ μ’fl …ıfiı ¥W›Î˝ ˢ› ÷ıfi_ wÕ<_ ◊Λ I›Îflı ÷ı◊Ì ¬‹Î› fiËŸ ±fiı ÷ıfi_ ¤Ò_Õ<_ ◊Λ I›Îflı flÎ∞ ◊Λ. ±fiı ±ı ±’flΑ ¿flı ÷˘ ±ıfiı ’_« ‹ËÎ’Î’ ¿fl÷Î_ ’HÎ ±Ï‘¿ ’Î’ ·Î√ı »ı. 287. M≤J‰Ì.≠. ±fiı ‰‚Ì. ÷ı ‹ÎÀı ±ı ¤√‰ÎfifiÎ ±Î¿Îflfi_ ¬_Õfi @›Îflı› ’HÎ fi ¿fl‰_. ¤√‰ÎfifiÎ Á‰ı˝ ±’flΑ ◊¿Ì …ı ¤√‰ÎfifiÎ ±Î¿Îflfi_ ¬_Õfi ¿fl‰_ ±ı ‹˘À˘ ±’flΑ »ı. . ’HÎ ±ı‰˘ ¿›˘ ±’flΑ »ı …ı ¤√‰Îfi ‹ÎŒ fi ¿flı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì ‹Î÷flı ‘Α·ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 142 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ’_« ≠ÎHÎ ≥I›ÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ÷k‰ ‹fiW›fiÌ ’ıÃı …HÎΛ »ı. ““fi ¤Ò÷V≤„WÀÁ_V◊Îfi_ ÿıˢûV› ’fl‹ÎI‹fi— –”” [‹ËΤÎfl÷ (¿<_¤¿˘H΋˚ ±ÎT≤ÏkÎ) — 12/206/60]. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ¿˘¥ ≠¿Îflı ƒ˘Ë ¿fl‰˘ fiËŸ.”” 286. ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ƒ˘Ë ¿flı ±ı ±’flΑfiı ¤√‰Îfi ‹ÎŒ fi◊Ì ¿fl÷Î. ÷ı ‹ÎÀı ±ı ±’flΑ ÷˘ @›Îflı› ’HÎ ¿fl‰˘ fiËŸ. ±·˙Ï¿¿ ’˛Ï÷’Îÿfi ¿›* »ı.”” ’»Ì Á˘‹·ı ¬Î«flı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ¿Î_ …ı. 288. ÷ıfiı …ı ÏfiflοÎfl Á‹…‰Î ±ı … ¤√‰ÎfifiÎ ±Î¿Îflfi_ ¬_Õfi ¿›Ù ¿Ëı‰Î› »ı. ÏÿT›. ¿Îfi ‰√ıflı ≥„Lƒ›˘. ±fiı ’fl⁄˛õ ’vÊ˘k΋ ±ı‰Î …ı ±ı ¤√‰Îfi ÷ı … ’˘÷ı ¿Ú’αı ¿flÌfiı ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ M≤J‰Ìfiı ωÊı ≠¿À ◊Λ »ı. «_ƒ Áfl¬_ ÷ıΩı‹› ±ı‰_ ’˘÷Îfi_ ±ZÎfl‘΋ ÷ıfiı ωÊı ÁÿÎ ÏÿT›Î¿Îfl ◊¿Î ωflÎ…‹Îfi »ı ±fiı ⁄˛õw’ ±ı‰Î …ı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ‹@÷ ÷ı‹HÎı ÁıT›Î_ »ı «flHο‹‚ …ıfiÎ_ ±ı‰Î »ı.

71] ‰«fiÎQ≤÷ 143 ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹Ïfi ≠I›ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±fiı Â_¿flΫΛı˝ ÷˘ ÏfiflοÎfl’HÎı ¤√‰Îfifi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿›Ù »ı ±fiı fl΋ÎfiΩÏÿ¿ …ı ±Î«Î›˝ ÷ı‹HÎı ÷˘ ÁοÎfl’HÎı ¤√‰Îfifi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿›Ù »ı. ÏfiflοÎfl ±ı‰_ …ı ±ZÎfl⁄˛õ289 ÷ı◊Ì ’fl fiı ÁÿÎ ÁοÎfl ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı M≤J‰Ì μ’fl ≠¿À ‹Y›Î ÷ı ¿ıÕı ⁄˛õ’fl ÷◊Î √˘·˘¿. ‹ÎÀı ÷ıfiÌ ¿◊Î ◊÷Ì fi◊Ì. ““…ıHÎı ≠I›ZÎ ≠‹ÎHÎ ¤√‰Îfifiı ÿ½fiı ¿flÌfiı ¿S›ÎHÎ ‹ÎL›_ ˢ› ÷ı ⁄˛õ’fl.≠.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ±ı‹Î_ Â_ ÿÒÊHÎ »ı …ı ±ıfiı ≥E»ı fiËŸ ? ±fiı ¤√‰Îfi M≤J‰Ì μ’fl ≠¿À 289. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ÷ıfiÌ …√÷‹Î_ ¿◊Î ◊Λ »ı. √. rı÷¶Ì’ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ ÷ı ‘΋fiı ÿı¬‰ÎfiÌ …ıfiı ·Î·« flËı I›Îflı ±ıfiı Ïfiç› »ı ¿ı fi◊Ì ?”” ’»Ì ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ÂÎVhÎfiÌ flÌ÷ı ¿flÌfiı ¿S›ÎHÎ ◊÷_ ˢ› ÷ı‹ ¿Ë˘. 63 ’˛‹ÎHÎı ÷ıfi_ V‰w’ fi…fl‹Î_ fi ±Î‰ı ÷ı‰_ ‹˘À<_ ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiı ±ËŸ ÏfiflοÎfl ¿èÎ_ »ı.” ±ı‰Ì Á‹…HΉ΂Îfiı ÷˘ ›◊Î◊˝ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› fi◊Ì.”” ’»Ì ‹Ïfi±ı ÂÎVhÎfiÌ flÌ÷ı ÏfiflοÎflfi˘ ’ZÎ ¬˘À˘ ¿flÌfiı ÁοÎfl ¤√‰Îfifiı ¤…fiı ¿flÌfiı ¿S›ÎHÎ »ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ≠Ï÷’Îÿfi ¿›Ù. ““±‹ı ’HÎ ±ı … ’ZÎfi_ √˛ËHÎ ¿fḻı »Ì±ı.’˛. ‰«. . ““÷ı ‘΋ fiı ÷ı ‘΋fiı ωÊı flèÎÎ …ı ’ÎÊ˝ÿ ÷ı ÷˘ «ˆ÷L›‹ÒÏ÷˝ »ı fiı ‹Î›Î’fl »ı. ’HÎ ÂÎVh΋Î_ ¿S›ÎHÎfiÌ ¿ı‹ flÌÏ÷ »ı ? ±fiı ‰ıÿfi˘ ±◊˝ ÷˘ ±Ï÷ ¿ÃHÎ »ı. ’HÎ ÷ı‹Î_ ÷‹fiı ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı …ı. ±ËŸ ‘΋w’ ±ZÎflfi˘ μS·ı¬ Á‹…‰˘. ‹ÎÀı ÷ıfiÌ ’HÎ ±flÏ« ÂÎ ÁÎv flάı ? ’HÎ ¤√‰Îfi ωfiÎ ±ıfiı ≥E»ı fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ““¤√‰ÎfifiÌ ≠I›ZÎ ‹ÒÏ÷˝fi˘ Ïfiç› Ë˘› ±fiı ¤…fi ¿fl÷˘ ˢ› fiı ÁIÁ_√fiÎ Ïfi›‹ ≠‹ÎHÎı ‰÷˝÷˘ ˢ› ±fiı ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı ÷˘ ÁIÁ_√fiÌ flÌÏ÷ »ı. ‰ˆ¿<_Ã. ±fiı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ ’flÎHÎ ±fiı ¤Îfl÷ ±ı‹Î_ ‰ıÿfi˘ … ±◊˝ »ı fiı Á√‹ »ı. ‹ÎÀı ±ı‰Ì flÌ÷ı ÂÎVhÎfi˘ ‹÷ ·¥fiı μkÎfl ¿fl˘. “F›Îflı ±ZÎflÎÏÿ¿ ‘΋ ÿı¬ÌÂ_ ±◊‰Î ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝fi˘ ≠¿Î ÿı¬ÌÂ_ I›Îflı ±Î’HÎ_ ¿S›ÎHÎ ◊›_. ““¤√‰Îfi ‹Y›Î ’»Ì …ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ flËı÷_ ˢ› …ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. √˘·˘¿ ±ÎÏÿ¿ …ı ‘΋ »ı ÷ı ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ_ … »ı. ““±ıHÎı ⁄˛õ’flÎÏÿ¿ ‘΋fiı ÷◊Î ⁄˛õV‰w’fiı ÿıA›ÎfiÌ ·Î·« flÎ¬Ì ±ı ÷ı Â_ ±ıHÎı ’Î’ ¿›Ù …ı Ïfiç›fiÌ fiÎ ’ÎÕ˘ »˘ ?”” ’»Ì ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı.

÷ı ±ı ‹fiW› Áı‰¿ »ı ÷ıfiı ÏÿT›w’ ’ÎÊ˝ÿ ¤ı‚Î ¤ı‚‰‰Î ‰ÎV÷ı ¿flı »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. Á‹√˛ Á_’˛ÿΛ‹Î_ ‰«fiÎQ≤÷fiÎ_ flËV›fiÎ ΩHÎfiÎfl ÷flÌ¿ı ÷ı±˘ ’˛ÏÁÏ©fiı ’ÎQ›Î »ı. I›Îflı ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝fiÎ Áfl¬˘ ≠¿Î ¤ÎÁı »ı ±fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ …ı ‹@÷ ÷ı ’HÎ ‹ÒÏ÷˝ ¤ı‚Î ¤ÎÁı »ı ±fiı ±ZÎfl‘΋ ’HÎ ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ¤ı‚_ … ¤ÎÁı »ı. ±ËŸ ÿÂν‰ı· ±ZÎfl‘΋ ±ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ÁÎ◊ı M≤J‰Ì ’fl ’‘Îflı· Áÿ˚√v √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì … »ı.71 ωflÎ…÷Πˢ› fiı I›Î_ …ı Áı‰¿ ˢ› ÷ı ’HÎ ‹flÌ Ω› ±ı‰Î ˢ› ±fiı CÎfl ˢ› ÷ı ’HÎ ’ÕÌ Ω› ±ı‰Î_ ˢ›. ‹ÎÀı ±ı‰_ ±«‚ ±¬_Õ Á¬ ¤@÷…fifiı ’‹ÎÕ‰Îfiı ±◊ı˝ ¤√‰Îfi …ı ÷ı ‹fiW› ±ı‰Î …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fi ÷ıfiÌ Á‰ı˝ Áı‰Îfiı ±_√Ì¿Îfl ¿flı »ı. ±Lfi-‰VhÎÎÏÿ¿ …ı …ı ±’˝HÎ ¿flı »ı ÷ıfiı ¤√‰Îfi ≠ÌÏ÷±ı ¿flÌfiı ±_√Ì¿Îfl ¿flı »ı. ±fiı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiÎ_ √Λ˝. ““±ı CÎflfiı ÷˘ ±‹ı ⁄˛õ’flÎÏÿ¿ ‘΋ Á‹∞±ı »Ì±ı fiı ±ı Áı‰¿fiı ÷˘ ±‹ı ⁄˛õw’ Á‹∞±ı »Ì±ı. ’HÎ ±ı ⁄ÌΩfiÎ ÿıA›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. ÷ı ¿ı‹ Á‹Ωı »˘ ?”” ’»Ì ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. . ±fiı …ı ¤@÷…fi …ı …ı ‰V÷ ¤√‰Îfifiı ±’˝HÎ ¿flı »ı ÷ı ÷ı ‰V÷ ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiı ωÊı ÏÿT›w’ ◊Λ »ı ±fiı ±ı ¤@÷ ÏÿT›w’ ◊¥fiı ÷ıfiı ’΋ı »ı. ‹ÎÀı ±ı Á‰ı˝ ¤√‰Îfi ¤ı‚_ »ı ÷˘› ’HÎ ¤√‰Îfi ÷ı ‹fiW› …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ ˢ›. ““¤√‰Îfi ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ F›Îflı ‹ÒÏ÷˝ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı I›Îflı ’˘÷Îfi_ …ı ±ZÎfl‘΋290 ±fiı «ˆ÷L›‹ÒÏ÷˝ ±ı‰Î …ı ’ÎÊ˝ÿ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ_ …ı Á‰ı˝ ±ˆr›˝ ÷ı ÁÏË÷ … ’‘Îflı »ı. ‹ÎÀÌ fiı ’ÎHÎÎfiÎ_ …ı CÎfl ÷ıfiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi flËı »ı ±fiı ÷ı ¤@÷ ‘Ò’-ÿÌ’. ““⁄˛õ’fl fiı ⁄˛õ’flfiı ωÊı flèÎÎ …ı ¤√‰ÎfifiÎ ’ÎÊ˝ÿ ÷ı ÷˘ ±¬_Õ »ı fiı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ıfi˘ μkÎfl ÷˘ ÷‹ı ¿fl˘. ±fiı F›Îflı ¿˘¥¿ ¤@÷fiı Á‹ÎÏ‘fiı ωÊı ±·˙Ï¿¿ º„WÀ ◊Λ »ı.≠.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 144 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ÷ıfiı ‹I›˝·˘¿fiÎ_ fiΉ_÷ ±ı‰Î_ …ı CÎfl fiı ’ÎÊ˝ÿ ÷ı ⁄ı ⁄fl˘⁄fl ¿ı‹ ¿Ë˘ »˘ ?”” ’»Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. …ı‹fiÌ ’˘÷Îfiı flËı‰ÎfiÎ ±ZÎfl‘΋ ÷flÌ¿ıfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ≠Á_√˘’ÎkÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı V‰‹¬ı CÎHÎÌ ‰Îfl ÁIÁ_√‹Î_ ¿flÌ »ı. ÷ıfiÌ … Áı‰Îfiı ±_√Ì¿Îfl ¿flı »ı. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¤√‰Îfifi_ V‰w’ ±ZÎfl‘΋ ÁÏË÷ M≤J‰Ì μ’fl ωflÎ…‹Îfi »ı ±ı‹ 290.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

±Î flÌ÷fi_ iÎÎfi √v’fl_’flÎ ¶ÎflÎ ’˛ÎM÷ ¿flÌ. ±ZÎfl ¿Ëı÷Î_ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÁÏË÷ ’vÊ˘k΋ ¿Ëı÷Î_ lÌ∞‹ËÎflÎ… M≤J‰Ì ’fl ÁÿÎ ≠√À »ı. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. fiı ÷ı ¤@÷fi_ Ωı ¿‹˝ ¿ÃHΠˢ› fiı ¿Î‚ ’HÎ ¿ÃHΠˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ı ¤@÷fiı ±ı‰Ì ¤„@÷fi_ ±Ï÷› ⁄‚ »ı.72] ‰«fiÎQ≤÷ 145 Á‹…‰_291 ±fiı ⁄ÌΩ ±Î√‚ ’HÎ ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ν ¿fl‰Ì. ÷ı ‰Î÷ν ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ ±‹Îflı Á‰ı˝fiı CÎHÎÌ ≥E»Î »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––71–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 72 — ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ Ïfiç›fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ «ˆhÎ ‰Ïÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿflfiı Á‹Ì’ı μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl μ√‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷ı ¿Î‚ fiı ¿‹˝ ±ı ⁄ı› ‹‚Ìfiı ÷ıfi_ ¤Ò_Õ<_ ¿flÌ Â¿÷Î_ fi◊Ì.√. ““…ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ˢ› fiı Á_÷fi_ fiı ÁIÁ_√Ìfi_ ‹ÎËÎIQ› CÎHÎ_ ΩHÎ÷˘ ˢ›. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿ÎS›fiı Ïÿ‰Á ÷‹ı ÿÎÿάΫfl ±Î√‚ ⁄Ë wÕÌ ‰Î÷ν ¿flÌ Ë÷Ì. ⁄˛õV‰w’ ÂÎVhÎÌ∞ ‹ËÎflÎ…ı ±ZÎflı ÁÏË÷ ’vÊ˘k΋fiÌ ±◊ν÷˚ √HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î ÁËΩfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÌ ›√· ‹ÒÏ÷˝ ’‘flΉÌfiı ±Î iÎÎfifiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ¿›* »ı. “Ωı ÷_ √flÌ⁄fiı ¿·’ΉÌ ÷˘ ÷_ ÷ÎflÎ ‰_Âı ÁÏË÷ ⁄‚Ìfiı ¤V‹ ◊¥ …¥Â. ±fiı ‹ËΤÎfl÷‹Î_ ¤ÌW‹Ï’÷αı flÎΩ ›Ï‘„WÃflfiı292 ±ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. . ±ZÎfl‘΋ ÁÏË÷ ¤√‰Îfifi_ V‰w’ M≤J‰Ì μ’fl ωflÎ…‹Îfi »ı ±◊ν÷˚. ±fiı …ı √flÌ⁄fiı ¿·’Ήı ÷ıfi_ ÷˘ ¿˘¥ flÌ÷ı wÕ<_ … ◊Λ fiËŸ.≠. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 92/ 14-15) ≥I›ÎÏÿ ‰«fi˘ ¶ÎflÎ.” ‹ÎÀı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ 291. ““ÿ⁄˝·ÎnV÷Î÷ ⁄K›ı◊Î ÏfiI›‹ı‰Îω‹ÎÏfi÷Îfi˚ –”” (‹ËΤÎfl÷. 292. ±fiı …ıfiı ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fiı ωÊı Ωı ÏfiWÃ΋Î_ ¿Î_¥¿ Œıfl ˢ› ÷˘ ÷ıfi_ ¤√‰Îfi wÕ<_ ¿fl‰Îfiı ≥E»ı ÷˘› ’HÎ wÕ<_ ◊÷_ fi◊Ì.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

”” ’»Ì ‹Ïfi …ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ_ flÏÁ¿ ¿Ì÷˝fi √ΉΠ·ÎB›Î. ÷ı √‰˝fiı μ÷Îfl‰Îfiı ¿Î…ı ¤√‰Îfiı ¿Î‹ÿı‰fiı ’տΛ˘˝.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 146 ‰«fiÎQ≤÷ [√. …ıfi˘ ’Ï÷ ’flÿı‹Î_ √›ı·˘ »ı ±ı‰Ì VhÎÌ.≠. ’HÎ √flÌ⁄‹ÎhÎfiı ·ı‹ÎhÎ ÿ¬‰‰˘ fiËŸ. ’HÎ ÷ıfiı Œ…ı÷ ¿fl‰˘ fiËŸ. ÷ıfiı ÿı¬Ìfiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ «ÏflhÎ ¿flÌ ΩHÎı ±fiı ω‹¬ ∞‰ ˢ› ±◊‰Î ¿Î«˘’˘«˘ ËÏfl¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ÷ı «ÏflhÎfiı ωÊı ÿ˘Ê ’flÃı. ÷ı ÂhÎfiı ’˘÷ÎfiÌ √Î_ÃufiÌ ÿÎw√˘‚Ì ±’ΉÌfiı ’»Ì ÷ı 293. ÷ı …ı‹ ¿˘¥ ⁄‚‰Îfi flÎΩ Ë˘›. ÷ıHÎı ’flVhÎÌfi˘ Á_√ ¿flÌfiı ‘‹˝fi˘ ¤_√ ¿ı‹ ¿›˘˝ ?”295 ±ı‰Ì flÌ÷ı ÿ˘Ê ·Ì‘˘. ±fiı ÷ı‹ … ’Î_« ≠¿ÎflfiÌ …ı VhÎ̱˘ »ı ÷ıfi˘ Ωı ‘‹˝¤_√ ¿flΉı ÷˘ ÷ıfiı ’HÎ ⁄˛õËI›Îfi_ ’Î’ ·Î√ı »ı. ±fiı Ωı ÁΫ_ ¿·_¿ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfiı ±ı¿Î_÷ı ÷ıÕÌfiı ÷ıfi_ wÕ<_ ◊Λ ±ı‹ ¿Ëı‰_. ±fiı Â¿∞±ı ÷˘ Á‹∞ ω«ÎflÌfiı ¤√‰Îfifi_ √HÎ√Îfi ¿›Ù …ı. ±fiı Ωı √flÌ⁄fiı ÿ¬‰ı ÷˘ ÷ıfi_ ¿˘¥ ≠¿Îflı ÁÎv_ ◊Λ fiËŸ ±fiı Ωı √flÌ⁄fiı ÿ¬‰ı ÷˘ ⁄˛õËI›Î …ıÀ·_ ’Î’ ◊Λ »ı. ‘Ï‹˝Wà ‹Î÷ÎÏ’÷Î ±fiı ÁÎÁÏfl›Î_ fi ˢ‰Î◊Ì ‘‹˝’ηfi ‹ÎÀı ÂflHÎı ±Î‰ı·Ì. ’»Ì ±ı‹ ’Ò»u_ …ı. ““¤√‰Îfi ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ÿıË ‘flı »ı I›Îflı ‹fiW›fiÎ …ı‰Ì … Á‰ı˝ Ïø›Î ˢ›. “±Î ’vÊ ‘‹˝‹Î_◊Ì ‹fiı fiËŸ ’ÎÕı. ¤Î√‰÷ — 10/33/27-29. ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı‹Î_ …ı ω‘‰Î VhÎÌ »ı ÷ıfi_ Ωı ‹fi ¿<‹Î√˝fiı ωÊı Õ˘·÷_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı Á‹Ω‰Ìfiı ‘‹˝‹Î_ flά‰Ì. . ÷ı ’Î_« ≠¿ÎflfiÌ VhÎ̱˘ ¿¥ ? ÷˘ ±ı¿ ÷˘ ’˘÷Îfiı ÂflHÎı ±Î‰Ì ˢ›293 ±fiı ⁄Ì∞ ÷ı ’˘÷ÎfiÌ VhÎÌ Ë˘› ±fiı ‰˛÷-μ’‰ÎÁfiı Ïÿ‰Áı ’˘÷Îfi˘ Á_√ ¿fl‰Î fi ≥E»÷Ì Ë˘› ±fiı hÎÌ∞ ÷ı ’Ï÷‰˛÷Πˢ› ±fiı «˘◊Ì ÷ı ω‘‰Î VhÎÌ ±fiı ’Î_«‹Ì ÷ı ωrÎÁÌ294 VhÎÌ ó ±ı ’Î_« ≠¿ÎflfiÌ VhÎ̱˘fiı Á_√Î◊ı Ωı T›Ï¤«Îfl ¿flı ÷˘ ÷ıfiı ⁄˛õËI›Îfi_ ’Î’ ·Î√ı »ı. …ı‹ Â¿∞±ı flÎÁ’_«ÎK›Î›Ìfi_ ‰Hνfi ¿›Ù I›Îflı flÎΩ ’flÌÏZÎ÷fiı Á_› ◊›˘. 295.72 ˢ› ±◊‰Î ¿˘¥ ⁄ÌΩı ˢ›. ±fiı ÷ı‹ … ¿˘¥¿fiı ‹Î◊ı …^Ã<_ ¿·_¿ ÿı‰_ ÷ı ’HÎ ⁄˛õËI›Î …ı‰_ … »ı.” ±ı‹ ΩHÎÌfiı ÷ıfiÌ ÁËΛ÷Î◊Ì ÏfiÏç_÷ ◊¥fiı ÷ı‹Î_ ωrÎÁ ‹Ò¿fiÎflÌ. “¤√‰Îfi ÷˘ ‘‹˝fiÌ ‹›Î˝ÿÎ V◊Î’fi ¿fl‰Îfiı ±◊ı˝ ≠¿À ◊›Î Ë÷Î. ¿Î‹ÿı‰ı ⁄˛õÎÏÿ¿ ÿı‰÷Îfiı ∞÷Ìfiı ’˘÷Îfiı ‰Â ¿›Î˝ ÷ıfi˘ ¿Î‹ÿı‰fiı ±Ï÷› √‰˝ ◊›˘. 294.

÷˘ ±‹ı ’HÎ flÎΩ ’flÌÏZÎ÷ ÷◊Î ⁄ÌΩ …ı fi΄V÷¿ ω‹¬ ∞‰ ÷ıfiÌ ’_„@÷‹Î_ ¤‚̱ı. ∞÷‰_. VhÎÌfi˘ V’½ ¿fl‰˘. ÷ı F›Îflı ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ⁄˛õÎ_Õfiı ωÊı ‹fiW› …ı‰Ì ‹ÒÏ÷˝ ¿flÌfiı ω«flı »ı. ÂÎ ‹ÎÀı …ı. ÷ı‰Î … V‰¤Î‰ ¤√‰Îfi ’HÎ ’˘÷΋Î_ ÿı¬ÎÕı »ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¿Î‹ÿı‰fi_ ±Ï÷› ⁄‚ ‰‘ı »ı. ÷ı Á‰ı˝ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ »ı. ’»Ì …ı ¤@÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ±ı «ÏflhÎfiı √Î¥fiı ’fl‹ ’ÿfiı ’΋ı »ı ±fiı …ı ω‹¬ ˢ› ÷ı ÿ˘Ê ’flÃı »ı. ω·ÎÁfiÎ ÂOÿ ÁÎ_¤‚‰Î ÷◊Î VhÎÌfi_ w’ Ωı‰_. ±ı‰Î …ı ‹˘ÀÎ ¤√‰Îfi ÷ı 296. I›Îflı Á‰ı˝ ‹fiW›fiÎ …ı‰Î_ … «ÏflhÎ ¿flı »ı. ÷ı‹Î_ ’HÎ Âflÿ∑÷fiı ωÊı flÎÏh΋Î_ ¿Î‹ÿı‰fi_ ‰‘ ⁄‚ ◊Λ ÷◊Î VhÎÌfiÎ flÎ√fl_√.≠. . ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹˘ÀÎ¥ ÷˘ ±ı‰Ì »ı …ı. ±ÎÂÎ. ¢¿. ±fiı …ı‹ ‹fiW›fiı ωÊı ËÎfl‰_. ‹ÎÀı ±‹Îflı ÷˘ ω‹¬fiÌ ’_„@÷‹Î_ ¤‚‰_ fi◊Ì. ±ı Á‰ı˝ Á΋Îfi lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿Î‹ÿı‰fiı ±Î’Ìfiı ÷ıfiı ∞÷Ì ·Ì‘˘ ±fiı ±¬_Õ ⁄˛õ«ÎflÌfiÌ ’ıÃı ∂K‰˝flı÷Î flèÎÎ ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‹fi˘ √‰˝ μ÷Λ˘˝.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √.72] ‰«fiÎQ≤÷ 147 ÁÎ◊ı ·Õ‰Î Ω›. ¤›. ‹˘Ë. ±fiı ±ı ¤√‰Îfi ÷˘ …ı‹ ZÎflfiÎ ±ÎI‹Î »ı ÷ı‹ … ≠¿ÚÏ÷’vÊ ◊¿Ì ’fl …ı ±ZÎfl⁄˛õ ÷ıfiÎ ’HÎ ±ÎI‹Î »ı ±fiı ZÎfl-±ZÎfl ±ı ⁄ı›fiı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷±ı ¿flÌfiı ‘flÌ flèÎÎ »ı ±fiı ’˘÷ı ÷˘ ZÎfl-±ZÎfl◊Ì L›ÎflÎ »ı. ¥W›Î˝ ≥I›ÎÏÿ¿ ‹ÎÏ›¿ V‰¤Î‰ ˢ›. ‹ÿ.” ±fiı ZÎfl-±ZÎfl◊Ì ’fl ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi »ı. ø˘‘. ±ı‰_ ±·˙Ï¿¿ Á΋J›˝ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩ‹Î_ ˢ› fiËŸ. ‹IÁfl. I≤WHÎÎ. ÷ı Â_ ? ÷˘ ¿Î‹ÿı‰fi_ ⁄‚ F›Îflı VhÎÌfi˘ Á_⁄_‘ ˢ› I›Îflı ◊Λ. “Ωı ±‹ı flÏÁ¿ ¿Ì÷˝fi fi √Î¥±ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ flÏÁ¿ «ÏflhÎfiı ωÊı ÿ˘Ê ’flÃ̱ı. “÷‹ı ’fl‹Ë_Á ◊¥fiı flÏÁ¿ ¿Ì÷˝fi ¿ı‹ √Ή˘ »˘ ?” ÷˘ ÷ıfiı ±ı‹ ¿Ëı‰_ …ı. Ïfi盋Î_ ¿ÎE›’ ˢ‰Î◊Ì. ‹ÎÀı ±‹Îflı ’HÎ …wfl √Ή‰Î_. ¿Î‹. …ıfiÎ ±ı¿ ±ı¿ fl˘‹fiÎ Ï»ƒfiı ωÊı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ ’fl‹ÎHÎfiÌ ’ıÃı flèÎÎ_ »ı. ’fl‹Ë_Á‹ÎhÎfiÎ √v …ı Â¿∞ ÷ıHÎı ¤√‰ÎfifiÎ_ flÏÁ¿ «ÏflhÎ √ΛÎ_ »ı. ‹ÎÀı ¿˘¥¿ ±ı‹ ¿Ëı …ı. ÷ı‹ ¤√‰Îfiı ¿Î‹ÿı‰w’Ì ÂhÎfiı ·ÕuÎfi˘ Á΋Îfi ‹˘fl◊Ì ±ÎM›˘. ·˘¤. ±ı‰_ ±Ï÷ ¤√‰Îfifi_ Á΋J›˝ ΩHÎÌfiı Â¿∞±ı ¤√‰ÎfifiÎ_ «ÏflhÎ√Îfi ¿›ÎÙ ±fiı flÎΩ ’flÌÏZÎ÷fiı296 ÷ı ‰Î÷ Á‹ΩHÎÌ fiËŸ I›Îflı ÿ˘Ê ’flÃu˘.

÷ı‹ … ¤√‰Îfi ‹fiW› …ı‰Î ±Á‹◊˝ …HÎÎ÷Πˢ› ’HÎ ±fiı¿ ∞‰fi_ ¿S›ÎHÎ ±ı ◊¿Ì … ◊Λ. “…ı Ïÿ‰Áı ¤√‰Îfifi_ ÿ½fi ◊›_ ÷ı Ïÿ‰Á◊Ì … ¿S›ÎHÎ ÷˘ ◊¥ flèÎ_ »ı ±fiı …ı ∞‰ ¤Î‰ı ¿flÌfiı ‹Îv_ ÿ½fi ¿flı ÷◊Î ‹Îv_ ‰«fi ‹Îfiı ÷ıfi_ ’HÎ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω› ÷˘ ‹Îflı ¿S›ÎHÎfi˘ U›˘ Á_› »ı ? Ë_ ÷˘ ¿Ú÷Î◊˝ »\_ ±fiı …ı ¿Î_¥ ÁΑfi ¿v_ »\_ ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ≠ÁLfi÷Îfiı ±◊ı˝ ¿v_ »\_. ÷˘ ’HÎ ÷ı ◊¿Ì … ±Î’HÎfiı Á¬ ◊Λ ’HÎ ‰Õ‰Îfi‚ ±„Bfi◊Ì Á¬ fi ◊Λ. ±fiı ÷ı ÿ̉˘ »ı ÷˘ ÷ıfi˘ ÷ı … ±„Bfi. ÷ı ±„Bfi F›Îflı ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ ÿ̉˘ Ωı¥÷˘ ˢ› I›Îflı ±Î‰Ìfiı ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_ ⁄ıÁı ÷˘ ±Î’HÎfiı ÿ̉Π…ı‰_ Á¬ ◊Λ fiËŸ ±fiı ⁄‚Ìfiı Á‰ı˝ ¤V‹ ◊¥ …¥±ı ±fiı ÷ı … ±„Bfi ÿ̉Îw’ı ˢ› ÷˘ ±…‰Î‚_ ¿flı fiı ±Îfi_ÿ ◊Λ. ±fiı ±ı‰_ Á‹…ı ÷ı … ¤√‰Îfifi˘ ’Òfl˘ ¤@÷ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı ‹ÎÀı ¤√‰Îfi ‹fiW› …ı‰Ì ‹ÒÏ÷˝ ‘ÎflÌfiı …ı‰Î_ …ı‰Î_ «ÏflhÎ ¿flı »ı ÷ı Á‰ı˝ √Îfi ¿fl‰Î ›˘B› »ı. ‹ÎÀı ±ı‰ı w’ı ¿flÌfiı ¿S›ÎHÎ fi ◊Λ. ÷˘ ‹fiW›fiı ÷˘ flËı … @›Î_◊Ì ? ±fiı …ı‹ ‰Õ‰Îfi‚ ±„Bfi »ı ÷ı Á‹ƒfiÎ …‚fiı ωÊı flè΢ »ı ±fiı Á‹ƒfiÎ …‚fiı ’̱ı »ı fiı Á‹ƒfi˘ ±˘·ÎT›˘ ±˘·Î÷˘ fi◊Ì ±ı‰˘ ‹˘À˘ »ı. ’HÎ ±ı‹ fi Á‹…‰_ …ı. ““…ıfiı ‹ÎËÎIQ› ωfiÎfi˘ ±ı¿·˘ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiÎ_ ÂÎ_ ·ZÎHÎ »ı ? ±fiı …ıfiı ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiÎ_ ÂÎ_ ·ZÎHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““…ıfiı ±ı¿·˘ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiı ±ı‹ CÎÎÀ ◊Λ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 148 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ’HÎ …ıfiÎ ±ı¿ ±ı¿ fl˘‹‹Î_ ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ flèÎÎ_ »ı ±ı‰Ì ‹ÒÏ÷˝fi_ ÷˘ ∞‰ ÿ½fi ¿fl‰Î ’HÎ Á‹◊˝ ◊Λ fiËŸ.” ±ı‹ Á‹…ı ÷ıfiı .”” ’»Ì fl˘…¿ÎfiÎ ËÏfl¤@÷ ¿Î¿Î¤Î¥±ı ’Ò»u_ …ı.≠. ’HÎ e_¿Ì±ı ÷◊Î ËÎ◊ı ¿flÌfiı ±˘·Î‰Ì±ı ÷˘ ±˘·Î¥ Ω› ±ı‰˘ ±Á‹◊˝ »ı. “¤√‰Îfi ◊¥fiı ±ı‹ Â_ ¿fl÷Î ËÂı ?” ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ «ÏflhÎ ÷˘ Á‰ı˝ ¿S›ÎHοÎflÌ … Á‹…‰Î_ ±ı … ¤@÷fi˘ ‘‹˝ »ı.72 ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ‰ÎV÷ı ‹fiW› …ı‰ÕÎ … ◊Λ »ı I›Îflı ∞‰fiı Áı‰Î ¿›Î˝fi˘ ›˘√ ±Î‰ı »ı. ±fiı Ωı ¤√‰Îfi …ı‰ÕÎ »ı ÷ı‰ÕÎ fiı ÷ı‰ÕÎ flËı ÷˘ ⁄˛õÎÏÿ¿ …ı ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ±Ï‘’Ï÷ ÿı‰ ÷ıfiı ’HÎ ÿ½fi ¿›Î˝fi_ ¿ı Áı‰Î ¿›Î˝fi_ Á΋J›˝ flËı fiËŸ. “¤√‰Îfi ÷˘ ‹Y›Î »ı ’HÎ Â_ ΩHÎ̱ı ¿S›ÎHÎ ÷˘ ◊Âı ¿ı fiËŸ ◊Λ ?” ±fiı …ıfiı ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiı ÷˘ ±ı‹ Á‹Ω› …ı.

’»Ì √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ˢ› ±fiı …√÷fiÎ T›‰ËÎflfiı ωÊı ’HÎ ≠ÌÏ÷ ˢ› ±fiı ÁÎ_ÁÎÏfl¿ T›‰ËÎflfiı ωÊı ËÊ˝-¢¿fiı ’΋÷˘ ˢ›. ÿ—¬. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ÷˘ ˢ› ’HÎ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fi ˢ›.”” Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––72–– ‰«fiÎQ≤÷ 73 — ¿Î‹ ∞I›Îfi_. ““¿Î‹fi_ Â_ w’ »ı ?”” . ±Ï‰fiÎÂÌ ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ ÷ı ÿıËfiı ωÊı ‹Îfiı fiËŸ. ±fiı ±ı‰˘ Á‹◊˝ ◊›˘ »ı ÷˘ ’HÎ ±ı ±ÎI‹ÿ½fi ◊¿Ì ¤√‰Îfi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ÷ıfiı ±Ï‘¿ ΩHÎı »ı. Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊›Îfi_ Á_‰÷ 1876fiÎ «ˆhÎ ‰Ïÿ ±‹ÎÁfiı Ïÿ‰Á flÎÏhÎfiı Á‹ı V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ μ÷ÎflÎfiı ωÊı μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı rı÷ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı rı÷ «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ÷◊Î rı÷ ŒıÓÀ˘ ‹V÷¿ μ’fl ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ÎÏÿ¿ ‹˘ÀıflÎ ÁΑ «Îfl ÷◊Î ’«ÎÁfiı ±ÎÂflı ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’HÎ ’˘÷Îfiı ±ÎI‹ÿ½fi ◊›_ »ı ÷ıfi_ ±Ï¤‹Îfi ·ı‹ÎhÎ fi ˢ›.≠. ““μk΋.73] ‰«fiÎQ≤÷ 149 ¤√‰Îfifi˘ ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ Ïfiç› ΩHΉ˘. ÷˘ ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ μ’fl ¥W›Î˝ ±Î‰ı ±fiı Ωı ¤√‰Îfi ±ıfi_ ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ¤√‰Îfi μ’fl ’HÎ ¥W›Î˝ ±Î‰ı …ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÂflÌflfiı ωÊı flè΢ …ı ∞‰ÎI‹Î ÷ıfiı ÿı¬ı ±fiı ÷ı ±ÎI‹Îfiı ωÊı flèÎÎ …ı ’fl‹ÎI‹Î ÷ıfiı ’HÎ ÿı¬ı ±fiı ⁄ÌΩfiÎ ÿıË‹Î_ …ı ±ÎI‹Î flè΢ »ı ÷ıfiı ’HÎ ÿı¬ı. ‹K›‹ ±fiı ¿ÏfiWà ±ı hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ÷ıfiÎ_ ÂÎ_ ·ZÎHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ˉı …ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› Ë˘› ±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ’HΠˢ›.√. ÷ıfiı ¿ÏfiWà ¤@÷ ΩHΉ˘. ±’ωhÎ’HÎ_ ≥I›ÎÏÿ¿ »ı ÷ı ±ÎI‹Îfiı ωÊı ‹Îfiı fiËŸ ±fiı ±»ız. “‹˘ÀÎ ◊¥fiı ‰√fl ‰Î_¿ı ±Î‹ ÂÌÿ ¿fl÷Î ËÂı ?” ±ı‰Î_ ·ZÎHΠˢ› ÷ı ‹K›‹ ¤@÷ ΩHΉ˘. ±¤ız. ““…ı ¤@÷ ’˘÷Îfiı ÿıË ◊¿Ì …\ÿ˘ …ı ±ÎI‹Î ÷ı w’ ‹Îfiı ±fiı ÿıËfiÎ √HÎ …ı …Õ. ±ı‰Î_ …ıfiÎ_ ·ZÎHÎ »ı ÷ı μk΋ ¤@÷ ¿Ëı‰Î›.”” ’»Ì ‰‚Ì ¿Î¿Î¤Î¥±ı ’Ò»u_ …ı. Ï‹J›Î.

““±ÎI‹L›‰v©Á˙fl÷— –”” (¤Î√‰÷ — 10/33/26). ÷ı ÁÒZ‹ ÿıËfiı ›˘√ı ¿flÌfiı V◊Ò‚ ÿıË μÿ› ◊¥ ±Î‰ı »ı. 298. I›Îflı ±ı ∞‰ ⁄ÌΩ ÿıË‹Î_ Ω› »ı I›Îflı ¿Î‹fiÎ ¿ı‹ μÿ› ◊Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.73 ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı‹ VhÎÌ Á_⁄_‘Ì Á_¿S’ı ¿flÌfiı ‰Ì›˝ …ı ÷ı ÂflÌfl‹Î_◊Ì ‹◊Î¥fiı ‹fi˘‰ËÎ fiÎÕÌfiı ωÊı ¤ı‚_ ◊¥fiı ÏÂë¶Îflı ±Î‰ı »ı. ¤Î√‰÷ — 8/12/32. ““ω∞ ∂K‰˝flı÷Î Ë÷Î ’HÎ ‹˘ÏËfiÌw’fiı Ωı¥fiı ‰Ì›˝’Î÷ ◊›˘. …ıHÎı ‰Ì›˝fiı ∞÷Ìfiı ‰Â flÎA›_ ÷ıHÎı ¿Î‹fiı ∞I›˘.”” ’»Ì ‰‚Ì √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.298 ÷ı ‹ÎÀı ∂K‰˝flı÷Î ⁄˛õ«ÎflÌ ¿Ëı‰ÎHÎÎ fiı ¿Î‹fiı ∞I›˘. . ÷ı ±LfiflÁ◊Ì μI’Lfi ◊Λ »ı.297 ‹ÎÀı ±ı … ¿Î‹fi_ w’ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±fiı ÷ı ‰Ì›˝fiÌ μI’ÏkÎ ÂÎHÎı ¿flÌfiı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ‰Ì›˝ ÷ı … ¿Î‹fi_ w’ »ı. …ı‹ ¤Ò÷ ˢ› ÷ı ÁÒZ‹ ÿıË≠‘Îfi ˢ›. ““‹fi˘‰ËÎ fi΋ı fiÎÕÌfiı ωÊı ‹fi flèÎ_ »ı. ±fiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı flÎÁøÌÕÎfiı ωÊı VhÎ̱˘fi˘ Á_√ ¿flÌfiı ’HÎ ‰Ì›˝’Î÷ ◊‰Î ÿÌ‘˘ fiËŸ. ““‰Ì›˝ ±ı … ¿Î‹fi_ w’ »ı.”” ’»Ì ±ÎÂ_¿Î ¿flÌ …ı. ““ÁÒZ‹ ÿıË ¤ı‚_ ‰Ì›˝ flËı »ı.”” ’»Ì ‰‚Ì √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““‰Ì›˝ ÷˘ ÁÎ÷ ‘Î÷ ‹Î_Ëı·˘ ‘Î÷ »ı.299 ÷ı‹ …ıfiÎ ÿıË‹Î_ ‰Ì›˝ ˢ› ±fiı ÷ıfiı Ω√˛÷‹Î_ ±◊‰Î V‰Mfi‹Î_ VhÎÌfi˘ ›˘√ ◊Λ I›Îflı ‰Ì›˝’Î÷ ◊›Î ωfiÎ flËı fiËŸ. ‹ÎÀı F›Î_ Á‘Ì ÿıË‹Î_ ‰Ì›˝ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÏfiW¿Î‹Ì ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 150 ‰«fiÎQ≤÷ [√.≠. ““ω∞fiı ’HÎ ±ıÀ·Ì ›˘√¿‚΋Î_ ¬˘À ¿Ëı‰Î› »ı. ±fiı …ıfiı Ω√˛÷ ±◊‰Î V‰Mfifiı ›˘√ı ¿flÌfiı 297. ÷ı ‹fifiı ωÊı F›Îflı VhÎÌ Á_⁄_‘Ì Á_¿S’ ◊Λ »ı I›Îflı …ı‹ ÿËŸ ˢ› ÷ı fl‰Î¥±ı ¿flÌfiı ‹◊Λ I›Îflı CÎÌ Ë˘› ÷ı Á‰˝ μ’fl ÷flÌ ±Î‰ı »ı. ±fiı …ıfiı ‰Ì›˝ ÏÂë¶Îflı fi ±Î‰ı ÷ı ∂K‰˝flı÷Î ’vÊ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÷ı fiˆ„Wÿ ⁄˛õ«ÎflÌ ¿Ëı‰Î›. 299. ‹ÎÀı Ωı ‰Ì›˝ … ¿Î‹fi_ w’ ˢ› ÷˘ ÿıË ¤ı‚ı ‰Ì›˝fiı ⁄‚‰ı ¿flÌfiı ¿Î‹ ’HÎ ⁄‚Ì √›˘ Ωı¥±ı. ““F›Îflı ±ı ÿıËfiı ⁄Î‚Ì ÿı »ı I›Îflı ÁM÷ ‘Î÷ ÿıË ¤ı‚Î ⁄‚Ì Ω› »ı. ‹ÎÀı ÁÒZ‹ ÿıË ¤ı‚_ … ‰Ì›˝ flËı »ı. ’»Ì ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_◊Ì V◊Ò‚ ÿıËfiı ‘flÌfiı VhÎÌfi˘ Á_√ ¿flı »ı ±fiı ÷ı VhÎÌfiı ¤Ò÷ ◊¿Ì ⁄΂¿ μI’Lfi ◊Λ »ı.

¤Î√‰÷ — 10/61/1-2. ±fiı ¤√‰Îfi ¶ÎÏfl¿Î‹Î_ …ı ÁÎ_A›‹÷fiı ±Î›ν Ë÷Î. ““¶ÎÏfl¿ÎfiÌ ‰Î÷ ⁄Ì∞ »ı ±fiı ‰˛…fiÌ ⁄Ì∞ »ı. ±fiı ÿıË‹Î_ …ı ‰Ì›˝ flËı »ı ÷ıfiı ⁄Î‚Ì fiÎ_¬‰Îfiı ±◊ı˝ ›˘√Ì ¿ıÀ·Î¿ ≠¿Îflfi_ …÷fi ¿flı »ı. ‹ÎÀı ÁÎ_A›‹÷fiı ±fiÁ›Î˝ ◊¿Î ±ı‹ Ïfi·ı˝’ Ë÷Î. …ı flÎΩ B≤ËV◊Îl‹‹Î_ flËÌfiı ≠¤fiı ¤…ı ÷ı … ÁÎ_A›‹÷fiı ±fiÁflı. ±ı‹ ¤√‰Îfi ’HÎ B≤ËV◊Îl‹‹Î_ Ë÷Î ±fiı ¶ÎÏfl¿ÎfiÎ flÎΩ ¿Ëı‰Î÷Î Ë÷Î. ±fiı T≤_ÿΉfifiı ωÊı ÷˘ ›˘√¿‚Îfiı ±Î›ν Ë÷Î ÷ı VhÎ̱˘fi˘ Á_√ ¿flÌfiı ’HÎ fiˆ„Wÿ ⁄˛õ«›˝ ‰˛÷ flÎA›_. ‹ÎÀı ¤√‰Îfifiı Ïfi·ı˝’ ¿èÎÎ. ±ı Ãı¿ÎHÎı ÷˘ ’˘÷Îfiı ωÊı fiflfiÎflΛHÎ ∑ÏÊ’HÎ_ ÿı¬ÎÕu_. ±fiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı VhÎ̱˘fiı Á_√ı flËÌfiı fiˆ„Wÿ ⁄˛õ«›˝ flÎA›_.”301 ‹ÎÀı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı VhÎ̱˘fiı Á_√ı flËÌfiı ¿Î‹fiı ∞I›˘. “VhÎÌw’ …ı ‹ÎflÌ ‹Î›Î ÷ıfiı ∞÷‰Îfiı ±◊ı˝ fiflfiÎflΛHÎ ∑ÏÊ Ï‰fiÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ Á‹◊˝ fi◊Ì. ±ı ‹÷fiı ¤√‰Îfi ±Î›ν Ë÷Î. ÷ı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷‹Î_ ¿Ï’·ÿı‰ı ÿı‰ËÒÏ÷ ≠I›ı ¿èÎ_ »ı …ı.”” ’»Ì Â¿‹Ïfi±ı ’Ò»u_ …ı. ‹ÎÀı ⁄ÌΩ ›˘√Ìfiı ÷˘ Ω√˛÷‹Î_ ±◊‰Î V‰Mfi‹Î_ VhÎÌfi˘ Á_¿S’ fi ◊Λ ±ı‰_ …÷fi ¿fl‰_. ‹ÎÀı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ºœ ⁄˛õ«›˝‰Î‚Î ÷˘ ±ı¿ fiflfiÎflΛHÎ ∑ÏÊ »ı ±fiı ÷ı fiflfiÎflΛHÎfi˘ ±Î’HÎı ±Îl› »ı. . ““¶ÎÏfl¿Î‹Î_ Á˘‚ ËΩfl ±ı¿Á˘ fiı ±Îà …ı ¤√‰ÎfifiÌ VhÎ̱˘ Ë÷Ì ÷ı‹Î_ ±ı¿ ±ı¿ VhÎÌfiı ωÊı ÿÁ ÿÁ ’hÎ ±fiı ±ı¿ ±ı¿ ’hÎÌ ◊¥300 ±ı‹ ’HÎ ¿èÎ_ »ı. ÷ı ‹÷ ÷˘ …fi¿ …ı‰Î flÎΩ±˘fi˘ »ı. ‹fi ±ı Á‰˝ ◊¿Ì ’˘÷Îfi_ V‰w’ ϤLfi Á‹…ı ±fiı Á‰˝ Ïø›Îfiı ¿fl÷˘ ◊¿˘ ’˘÷Îfiı ±¿÷ν Á‹…ı fiı ÷ı Ïø›Î±ı ¿flÌfiı ËÊ˝-¢¿fiı ’΋ı fiËŸ.≠. ¶ÎÏfl¿Î‹Î_ ÷˘ ¤√‰Îfi ÁÎ_A›‹÷fiı ±Î›ν Ë÷Î. ÷ıfiÎ ≠÷Î’ ◊¿Ì ‘Ìflı ‘Ìflı ±ı fiflfiÎflΛHÎfi_ ¤…fi ¿flÌfiı ±Î’HÎı ’HÎ ±ı Áfl¬Î … ÏfiW¿Î‹Ì ◊¥Â_.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ≥„Lƒ›˘. ÷ıfi_ ¿ı‹ Á‹…‰_ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ¤Î√‰÷ — 3/31/37. ÷ı ÁÎ_A›‹÷‰Î‚˘ ˢ› ÷ı ÿıË. 301. ÷ı ±ı‰_ Á΋J›˝ ÷˘ ¤√‰Îfi‹Î_ … ˢ› ’HÎ ⁄ÌΩ◊Ì ±ı‹ flËı‰Î› fiËŸ. ±fiı F›Îflı ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ±ÎT›Î I›Îflı ¤√‰Îfiı Á‰ı˝ √˘’̱˘fiı ±LfifiÎ ◊΂ 300.73] ‰«fiÎQ≤÷ 151 VhÎÌfiÎ Á_¿S’ ◊¿Ì ‰Ì›˝’Î÷ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiı ’ο˘ ⁄˛õ«ÎflÌ ¿Ëı‰Î› fiËŸ.

Ωı lÌ¿ÚWHÎ ÁÿÎ ⁄΂⁄˛õ«ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ±‹fiı ‹Î√ ÿıF›˘. ±fiı ÁÎ_A›‰Î‚Îfiı ¬˘‚̱ı ÷˘ ËΩfl˘ …Õı. “¿ı‹ ¿flÌfiı ±ÎT›Î_ Ë÷Î_ ?” ’»Ì √˘’̱˘±ı ¿èÎ_ …ı. “›‹fiÎ∞fiı ±ı‹ ¿ËıΩı …ı.302 ±fiı ¤√‰Îfi ÷˘ fiˆ„Wÿ ‰˛÷ flάÌfiı √˘’̱˘fiı Á_√ı flQ›Î Ë÷Î ‹ÎÀı ⁄˛õ«ÎflÌ Ë÷Î. ±ıÀ·ı ›‹fiÎ∞±ı ‹Î√ ÿÌ‘˘. lÌ¿ÚWHÎ ÁÿÎ ⁄˛õ«ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ‹Î√ ÿıF›˘. I›Îflı √˘’̱˘ ⁄˘·Ì …ı. ÷ı ±‹ı CÎıfl ¿ı‹ ¿flÌfiı …¥Â_ ?” ’»Ì ∑Ïʱı ¿èÎ_ …ı. “±‹ı ›‹fiÎ∞fiı ±ı‹ ¿èÎ_ …ı. I›Îflı √˘’̱˘fiÎ ‹fifiı ωÊı ±Ï÷ ±Îç›˝ ◊›_. ’HÎ ›˘√¿‚αı ¿flÌfiı ∂K‰˝flı÷Πˢ› ±ı‰Î ÷˘ ±ı¿ fiflfiÎflΛHÎ … »ı.≠. ’HÎ ⁄ÌΩ◊Ì ◊‰Î÷_ fi◊Ì. “±‹Îflı ±ÎÕÎ_ ›‹fiÎ∞ »ı.” ’»Ì ÷ı ‰Ì›˝fiı ∂K‰˝ flά‰Îfiı ÁÎv ±‹ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ …‚⁄„V÷303 ÂÌA›Î Ë÷Î 302. ±fiı F›Îflı ±‹ı fiÎfiÎ Ë÷Î I›Îflı ±ı‹ ÁÎ_¤Y›_ Ë÷_ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 152 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ’HÎ ¤√‰Îfifi˘ ÷◊Î ÷ı ∑ÏÊfi˘ …ı ‹ÏË‹Î ÷ıfiı fi ΩHÎÌ Â¿÷Ì Ë‰Ì. “‰Ì›˝ ÷˘ ’flÁı‰Î ¶Îflı ¿flÌfiı ’HÎ fiÌ¿‚Ì Ω› »ı. ’HΠˉı ¿ı‹ ¿flÌfiı CÎıfl …¥±ı ?” ’»Ì ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ⁄˘S›Î …ı. “›‹fiÎ∞fiı ±ı‹ ¿ËıF›˘ …ı. ±fiı …ı VhÎÌfi˘ ±WÀ≠¿Îflı I›Î√ flάı »ı ÷ı ÷˘ ⁄˛õ«›˝fiı ‹Î√ı˝ «ÎS›˘ »ı. ’»Ì Á‰ı˝ √˘’̱˘ ∑ÏÊfiı …‹ÎÕÌfiı ⁄˘Ï·›˘ …ı. “±‹ı ›‹fiÎ∞ ¿ı‹ ∂÷flÌÂ_ ?” ’»Ì lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ …ı.” ’»Ì √˘’̱˘±ı ±ı‹ ¿èÎ_ I›Îflı ›‹fiÎ∞±ı ‹Î√ ÿÌ‘˘. 303. √˘’η˘kÎfl÷ÎÏ’fiÌ μ’ÏfiÊÿ. ±fiı …ıfiı ≥„Lƒ› ¶Îflı ¿flÌfiı Ω√˛÷ ±◊‰Î V‰Mfi‹Î_ ‰Ì›˝fi˘ ’Î÷ ◊Λ »ı ÷ı ⁄˛õ«ÎflÌ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±◊‰Î …ı fiflfiÎflΛHÎfiÎ ±fiL› ¤@÷ ˢ› ÷ı ’HÎ ÷ıfiÎ ¤…fifiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ºœ ⁄˛õ«›˝‰Î‚Î ◊Λ »ı.73 ¤flΉÌfiı ‹˘¿·‰Î ‹Î_ÕÌ. ÷ı ˉı fiflfiÎflΛHÎfiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ‘Ìflı ‘Ìflı ºœ ⁄˛õ«ÎflÌ ◊Âı. ±fiı ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ÷˘ ωrÎI‹Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ıfiı ωÊı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ±ı¿ ¿flÌfiı Á‰ı˝ √˘’̱˘fiÎ ◊΂ …‹Ì √›Î ‹ÎÀı ∑ÏÊ ’HÎ μ’‰ÎÁÌ … Ë÷Î ±fiı ±Lfi ÷˘ Á‰ı˝ ¤√‰Îfifiı …‹ÎÕu_ Ë÷_.” ’»Ì √˘’̱˘±ı ±ı‹ ¿èÎ_ I›Îflı ›‹fiÎ∞±ı ‹Î√ ÿÌ‘˘. fiÎϤ Á‘Ì …‚‹Î_ ∂¤Î flËÌfiı √ÿÎ ¶ÎflÎ …‚fi_ ±Î¿Ê˝HÎ ¿flÌfiı ⁄„V÷fiı (fiÎϤ◊Ì fiÌ«·Î ≠ÿıÂfiı) ‘˘¥ fiÎ_¬Ìfiı …‚fi˘ I›Î√ ¿flı. ±ıÀ·ı √ÿÎ◊Ì ➤ . ‹ÎÀı ±ı‰Î ±Ï÷ ‹˘ÀΠˢ› ÷ıfiÌ Ïø›Î ¿Y›Î‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. ÿ‰Î˝ÁÎ ∑ÏÊ ÁÿÎ μ’‰ÎÁÌ Ë˘› ÷˘ ‹Î√ ÿıF›˘.

…ıHÎı ¿flÌfiı V‰Mfi‹Î_ ’HÎ ‰Ì›˝fi˘ ’Î÷ ◊‰Î ’΋ı fiËŸ. ’»Ì ÷ı ¿Î‹ ∞I›Îfi_ ±ı‰_ ÁΑfi ¿›Ù …ı. ÷ıfiı … ¿<_…flÏø›Î ¿Ëı‰Î› »ı.” ±ı‰Î ω«Îfl‹Î_◊Ì …ı ‰ˆflÎB› μÿ› ◊Λ ÷ı ‰ˆflÎB› iÎÎfiı ›@÷ ¿Ëı‰Î› fiı ±ı ±Î¿Ê˝HÎ ¿flı·Î …‚fiı √ÿÎ◊Ì … ⁄ËÎfl ¿Îœı.73] ‰«fiÎQ≤÷ 153 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ±fiı ¿<_…flÏø›Î304 ÂÌA›Î Ë÷Î. ÷ı ⁄ÌΩı ⁄„V÷fi˘ ≠¿Îfl ¿è΢ »ı. ÂflÌfl‹Î_◊Ì ’flÁı‰˘ … fiÌ¿‚ı fiËŸ ±fiı ÀÎœ-÷Õ¿˘ ’HÎ ·Î√ı fiËŸ. Á„E«ÿÎfi_ÿw’ »\_ ±fiı Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õ ÷˘ ‹ÎÏ›¿ »ı fiı fiΉ_÷ »ı. . ÷˘ ÷ı ’vÊ ¤√‰Îfifiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ÏfiW¿Î‹Ì ◊Λ »ı. (ËÛ˘√’˛ÿÌÏ’¿Î — 4/29-30).≠. ±ı ÷˘ …ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fiÌ μ’ÎÁfiÎfi_ ºœ ⁄‚ ˢ› ±fiı ±Ï÷› ’_«Ï‰Ê›‹Î_◊Ì Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊›˘ ˢ› ±fiı ÷ı Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿’HÎÎfiÌ ±Ï÷› √Î_à ⁄_‘ÎHÎÌ Ë˘›. ±fiı ¿Î‹fiı ∞I›Î ÁÎv ¿ıÀ·Î_¿ ±ÎÁfi ÂÌA›Î Ë÷Î ±fiı flÎÏhαı ÁÒ÷Î I›Îflı √˘fl¬ ±ÎÁfi305 ¿flÌfiı ÁÒ÷Î. ±◊ν÷˚ ‹Ò·⁄_‘ÎÁfi. ‘Ì‹ı flËÌfiı ÂflÌflfiı ±Î√‚ fi‹Î‰÷Î_ ⁄_fiı ’√fiÌ ±ıÕÌ μ’fl ⁄ıÁ‰_. 304. ±Î ±ÎÁfi‹Î_ ⁄_fiı ’√fiÎ_ ÷Ï‚›Î_fiı ¤ı√Î_ ¿flÌ …fifiıÓσ› ±fiı √ÿÎfiÌ ‰E«ı ±Î‰ı ÷ı flÌ÷ı fiÌ«ı ±Î_√‚̱˘ ±fiı μ’fl ’ÎfiÌ flËı ÷ı‹ ⁄ıÁ‰_. ÷ı ¤√‰Îfifi˘ ‹Îflı ºœ ±ÎÂfl˘ ◊›˘ »ı. ÷ı ±ı¿ ⁄„V÷fi˘ ≠¿Îfl ¿è΢ »ı.”” ’»Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. Ï·_√◊Ì …‚fiı ±Î¿Ê˝HÎ ¿flÌfiı ŒflÌ◊Ì Ï·_√◊Ì … ⁄ËÎfl ¿Îœı ±◊‰Î √ÿÎ◊Ì ⁄ËÎfl ¿Îœı. ‹ÎÀı ¿Î‹ ∞I›Îfi_ ÁΑfi ÷˘ Á˙◊Ì CÎHÎ_ ¿ÃHÎ »ı. ““‰ˆflÎB› ÷˘ ±ı¿·˘ À¿Ì ¿ı fiËŸ. …ı◊Ì ’Îfi̱˘ ±Î√‚ flËıÂı. 305. ≠◊‹ ‹¬◊Ì …‚’Îfi ¿flÌfiı ŒflÌ◊Ì ÷ı …‚fiı ‹¬◊Ì … ‰‹fi ¿fl‰_ ÷ı √…¿flHÎÌ Ïø›Î ¿ËÌ »ı. ±_÷ı …÷˘ fiΠ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ±ı‹ ω«Îflı …ı. ±fiı F›Îflı ±ÎI‹ÏfiWÃΠˢ› ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ ›◊Î◊˝ iÎÎfi ˢ›. “Ë_ ÷˘ ±ÎI‹Î »\_. ’»Ì ±‹ı fl΋Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ’ÎÁı ±ÎT›Î I›Îflı V‰Î‹Ì±ı ’flÁı‰˘ ‰Y›Î ÁÎv ⁄‘ı ÂflÌflı ±Î‰‚fiÎ ’ÎÀÎ ⁄_‘ÎT›Î Ë÷Î. ÷˘ ’HÎ ÂflÌfl‹Î_ ’flÁı‰˘ ±ÎT›˘ fiËŸ. ‹ÎÀı Ë_ @›Î_ ? fiı ±ı Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õ @›Î_ ? ±fiı ‹ÎflÎ ≥WÀÿı‰ …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı ÷˘ ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ±Î‘Îfl …ı ±ZÎfl ÷ı ◊¿Ì ’HÎ ’fl »ı.√. ““Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊›Îfi_ ¿ÎflHÎ ÷ı ±Î‰Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Ì ÷ı »ı ¿ı ‰ˆflÎB› »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. I›Îfl ’»Ì ’λ‚ flËı·Î ⁄_fiı ’√fiÎ ±_√ÒÃα˘ ω’flÌ÷ ËÎ◊ı ’¿Õ‰Î ±◊ν÷˚ ÕÎ⁄Î ’√fi˘ ±_√ÒÃ˘ …‹HÎÎ ËÎ◊ı ±fiı …‹HÎÎ ’√fi˘ ±_√ÒÃ˘ ÕÎ⁄Î ËÎ◊ı ’¿Õ‰˘.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 154 ‰«fiÎQ≤÷ [√. …ıfiı ±ÎI‹ÏfiWÃΠˢ› ±fiı ÷ı ±ÎI‹Îfiı ωÊı ’fl‹ırflfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ‘ÎflÌfiı ÷ıfiÌ ¤„@÷ ¿fl÷˘ ˢ› ±fiı ’˘÷ı ⁄˛õw’ ◊¥ √›˘ ˢ› ÷˘› ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎfi˘ I›Î√ ¿flı fiËŸ. ±fiı ±Î ‰Î÷ Á‹Ω› ’HÎ ÷ıfiı.73 ‰ˆflÎB›fi˘ ¿˘¥ ¿Î‚ı fiΠ◊Λ fiËŸ. VhÎÌ. “‹ËÎflÎ… ÷˘ ±Î¿Î …ı‰Î Ïfi·ı˝’ »ı ±fiı ±ı‹fiı ¿˘¥ ’˘÷Îfi_ ’HÎ fi◊Ì ±fiı ’Îfl¿<_ ’HÎ fi◊Ì.” ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı Ωı ±‹ÎflÎ V‰¤Î‰fiı ΩHÎı »ı ÷˘ …ı‰Î ¥rfl‹Î_ √HΠˢ› ÷ı‰Î √HÎ ⁄˛õ«ÎflÌ‹Î_ ‰÷ı˝ »ı ±fiı ±_÷›Î˝‹Ì Á˙‹Î_ flèÎÎ »ı ÷ı ⁄Î¥-¤Î¥fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ Á‹Ω‰ı »ı …ı. .” ÷ı ±ı‰Î wÕÎ √HÎ ±ÎT›Îfi_ ¿ÎflHÎ ±ı »ı …ı. ±fiı …ı ⁄Ï©‹Îfi »ı ÷ı ÷˘ ±‹Îflı Á‹Ì’ı flËÌfiı ±‹ÎflÌ Á‰ı˝ ≠¿ÚÏ÷fiı ΩHÎı »ı …ı. ÷ı ¿˘¥ ¿Î‚ı ±˘·Î› fiËŸ ±fiı ÷ı ωfiÎ ⁄ÌΩ ‰ˆflÎB›fi˘ ÷˘ ωrÎÁ ±Î‰ı fiËŸ. ÷ı ±‹ÎflÎ V‰¤Î‰fiı ÷˘ …ı ±Ï÷› ±‹Îflı ¤ı‚Î flèÎÎ ËÂı ÷ı ΩHÎı »ı ±fiı …ı »ıÀı flËı »ı ÷ıfiı ±‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ΩH›Î‹Î_ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ÷ı‹ …ı iÎÎfiı ›@÷ ‰ˆflÎB› »ı ÷ı ÷˘ ‰Õ‰Îfi‚ ±„Bfi ÷◊Î ‰Ì…‚Ìfi˘ ±„Bfi ÷ı‰˘ »ı. …ı‹ ±„Bfi ⁄‚÷˘ ˢ› ÷ıfiı ‹Î◊ı …‚ ’Õı ÷˘ ±˘·Î¥ Ω› ±fiı ‰Õ‰Îfi‚ ±„Bfi Á‹ƒfiı ωÊı »ı ÷ı …‚fi˘ ±˘·ÎT›˘ ±˘·Î÷˘ fi◊Ì.” ±fiı …ı ‹Ò¬˝ ˢ› ÷ı ÷˘ ’ÎÁı flËı ÷˘› ’HÎ ±‹ÎflÎ V‰¤Î‰fiı ±ı‹ fi ΩHÎı ±fiı »ıÀı flËı ÷ı ’HÎ ±ı‹ fi ΩHÎı. “…ıÀ·Î_ Á_ÁÎfl‹Î_ ‹˘Ë μ’Ω‰‰ÎfiÎ_ ’ÿÎ◊˝ ‘fi. ±fiı ±Î ‹¿<_ÿ ⁄˛õ«ÎflÌ »ı ÷ı ¤˘‚Î …ı‰Î …HÎΛ »ı ÷˘ ’HÎ ±‹ÎflÎ V‰¤Î‰fiı ›◊Î◊˝ ΩHÎı »ı …ı. ’»Ì ±ı ÁI’vÊfiı ωÊı ÿ˘Ê⁄Ï©fi˘ ’flÃfiÎfl˘ …ı ’vÊ ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ¤Ò_ÕÎ ¤Ò_ÕÎ CÎÎÀ ’HÎ ’ÌÕuÎ ¿flı »ı ±fiı ±ı ÁIÁ_√ ¿flı »ı ÷˘› ’HÎ ÿϬ›˘ ‹Àı fiËŸ.≠. ‹˘ÀÎ’vÊfiı ωÊı …ı Ïfiÿ˘˝Ê⁄Ï© flάı »ı ÷ı ’˘÷ı Á‰˝ ÿ˘Ê ◊¿Ì flÏË÷ ◊Λ »ı ±fiı …ı ‹˘ÀÎ’vÊfiı ωÊı ÿ˘Ê ’flÃı »ı ÷ı ÿ˘ÊfiÎ ’flÃfiÎflÎfiÌ ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊¥ Ω› »ı ±fiı ¿Î‹ÎÏÿ¿ …ı ÂhÎ ÷ı Á‰ı˝ ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ±Î‰Ìfiı Ïfi‰ÎÁ ¿flı »ı. ±fiı ±‹Îfl˘ …ı ‰ˆflÎB› ÷ı ÷˘ …ı‰˘ ‰Ì…‚Ìfi˘ ±„Bfi ÷◊Î ‰Õ‰Îfi‚ ±„Bfi ÷ı Áfl¬˘ »ı. “⁄˛õ«ÎflÌ‹Î_ ¿˘¥ ‰Î÷fiÌ ¬˘Àu fi◊Ì. ±·_¿ÎflÎÏÿ¿ ÷◊Î ¬Îfi’ÎfiÎÏÿ¿ »ı ÷ı ¿˘¥‹Î_ ‹ËÎflÎ…fiı Ëı÷ fi◊Ì ±fiı ‹ËÎflÎ… ÷˘ Á‰˝ ◊¿Ì μÿÎÁÌ »ı ±fiı ¿˘¥¿fiı ÿ›Î ¿flÌfiı ’ÎÁı ⁄ıÁ‰Î ÿı »ı ¿ı iÎÎfi‰Î÷ν ¿flı »ı ÷ı ÷˘ ¿ı‰‚ ÷ıfiÎ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ÿ›Î ¿flÌfiı ¿flı »ı.

‰ÎÁfiÎ ÷˘ Á‹ÎÏ‘ÏfiWà ◊Λ ÷˘ ’HÎ flËÌ Ω› »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ±fiı ÿıËfi_ ≠ÎflO‘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¬Îfi’ÎfiÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ¤˘√ ¤˘√‰ı ¬fl˘ ’HÎ …ı‹ ÿÎ_÷ ±_⁄Î¥ √›Î ˢ› fiı «HÎÎ ±Î¬Î √‚Ì Ω› ±ı‹ ¤˘√‰ı. ÷˘ Á‰ı˝ ¿Î‹ Áflı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’HÎ ≥„Lƒ›˘fiÌ ÷ÌZHÎ÷Î ‹ÀÌ Ω› »ı. ‹ÎÀı ≠I›ZÎ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı ±Ï÷ ºœ Ïfiç› ◊›˘ Ωı¥±ı.73] ‰«fiÎQ≤÷ 155 ‹ÎÀı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi˘ ‹ÏË‹Î Á‹F›Î ◊¿Ì ¿˘¥ ’ÿÎ◊˝fiı ωÊı ‰ÎÁfiÎ flËı÷Ì fi◊Ì. ““…ıHÎı ‹fi ±’˝HÎ ¿›Ù Ë˘› ÷ıfiı Ωı ’fl‹ırflfiÌ ‰Î÷ . ±fiı F›Îflı Á‹ÎÏ‘ ◊Λ »ı ±fiı ÷ı‹Î_ ⁄˛õfi_ ÿ½fi ◊Λ »ı I›Îflı ¿˘ÏÀ ¿˘ÏÀ ÁÒ›˝ Áfl¬˘ ⁄˛õfi˘ ≠¿Î ÿı¬Ìfiı Ωı ◊˘ÕÌ Á‹…HΠˢ› ÷˘ ≠I›ZÎ ’vÊ˘k΋ ¤√‰ÎfifiÌ …ı ‹ÒÏ÷˝ »ı ÷ıfiı ωÊı L›Òfi’HÎ_ Á‹…ı ±fiı ⁄˛õ‹Î_ ±Ï‘¿’HÎ_ ‹ÎfiÌ ·ı. ±fiı ‰ÎÁfiÎ ÀY›Î ’»Ì …ı‰_ ’˘÷ÎfiÎ ÿıËfi_ ≠ÎflO‘ ˢ› ÷ı‰Î_ Á¬-ÿ—¬fiı ¤˘√‰ı ¬fl˘. ““…ıHÎı ‹fi ÿÌ‘_ ˢ› ÷ıfiÎ_ ¿ı‰Î_ ·ZÎHΠˢ› ±fiı ‹fi fi ÿÌ‘_ ˢ› ÷ıfiÎ_ ¿ı‰Î_ ·ZÎHΠˢ› ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı F›Îflı ⁄˛õ ±fiı ÷ı◊Ì ’fl …ı ’fl⁄˛õ ÷ıfi_ ÁÎZÎÎ÷˚ ÿ½fi ◊Λ »ı I›Îflı ⁄Ïß›˘ ◊¥ Ω› »ı. ±fiı ‹fi˘‹› «øfiÌ …ı ‘ÎflÎ ÷ı ÷˘ ≥„Lƒ›˘ »ı. ’»Ì …ı‹ ¿˘¥ ’vÊı ·Ÿ⁄ «ÒV›Î_ ˢ› fiı ÿÎ_÷ ±Ï÷› ±_⁄Î¥ √›Î ˢ› fiı ’»Ì ÷ıfiı «HÎÎ «Î‰‰Î ’Õı I›Îflı ÷ı◊Ì ¿˘¥ flÌ÷ı «‰Î› fiËŸ ±fiı ±Ï÷› ¤ÒA›˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ ÷ı «HÎÎfiı √‚Ì Ω› ’HÎ «‰Î› fiËŸ. ÷ı‹ …ıHÎı ±ÎI‹Îfi˘ fiı ¤√‰Îfifi˘ ›◊Î◊˝ ‹ÏË‹Î ΩH›˘ »ı ÷ıfiı ¿˘¥ ·˘¿fiΠωʛÁ¬fiı ωÊı ±Îfi_ÿ ◊Λ fiËŸ. ±ıÀ·ı μ’ÎÁfiÎfi˘ ¤_√ ◊›˘. ±fiı ±‹ı ’HÎ ±ı‹ ºœ Ïfiç› ¿›˘˝ »ı …ı. ¿˘¥ ±‹fiı ÁΫ˘ ◊¥fiı ‹fi ±’ı˝ ±fiı ·ı‹ÎhÎ ±_÷flΛ flάı fiËŸ ÷˘ ÷ı‹Î_ ±‹ı ¿˘¥ ‰Î÷fiÌ ¿Áfl flËı‰Î ÿ¥±ı fiËŸ. ±fiı Á‹ÎÏ‘ ◊›Î ¿ıÕı ÷˘ ⁄˛õfiÎ V‰w’‹Î_◊Ì ÿıË‹Î_ ¿˘¥ flÌ÷ı ±‰Î÷_ fi◊Ì ±fiı Ωı ±‰Î› »ı ÷˘ ÷ıfiÎ hÎHÎ Ëı÷ »ı — ÷ı‹Î_ ±ı¿ ÷˘ Ωı ¿Î_¥ Á_ÁÎflfiÎ Á¬fiÌ ‰ÎÁfiΠˢ› ÷˘ Á‹ÎÏ‘‹Î_◊Ì ’λ˘ ÿıË‹Î_ ±Î‰ı ±fiı ¿Î_ ÷˘ ±Ï÷ Á‹◊˝ ˢ› ÷ı Á‹ÎÏ‘‹Î_ Ω› fiı ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î±ı ’λ˘ ÿıË‹Î_ ±Î‰ı ±fiı ¿Î_ ÷˘ ¿˘¥¿ ’˘÷Î ◊¿Ì ±Ï÷ Á‹◊˝ ˢ› ÷ı ’λ˘ Á‹ÎÏ‘‹Î_◊Ì ÿıË‹Î_ ·Î‰ı ó ±ı hÎHÎ ≠¿Îflı Á‹ÎÏ‘‹Î_◊Ì ’λ˘ ÿıË‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±fiı ‰ÎÁfiÎ À‚‰Ì ±ı ’HÎ ¿Î‹ ±Ï÷› ¤Îflı »ı.≠.

““…ıfiı …ıÀ·˘ ‰ˆflÎB› ˢ› ±fiı …ıfiı …ıÀ·Ì Á‹…HΠˢ› ÷ı ÷˘ F›Îflı ¿˘¥¿ ωʛ¤˘√fiÌ ≠΄M÷ ◊Λ ±◊‰Î F›Îflı ¿˘¥¿ ±Î’I¿Î‚ ±Î‰Ì ’Õı I›Îflı ¿‚Λ. ±fiı {Î{Ì Á_’÷ ¿ı ±Î’÷ ±Î‰ı ±ıfiÌ ‰Î÷ ÂÌ ¿Ëı‰Ì ? ’HÎ ±Î ÿÎÿάΫflfiı ◊˘Õ<_ … ±Î’I¿Î‚ …ı‰_ ±ÎT›_ Ë÷_. Ωı ÁIÁ_√fi_ μI¿ÚWÀ’HÎ_ ˢ› ÷˘ CÎHÎÎ ∞‰˘fiı Á‹ÎÁ ◊Λ fiı F›Îflı ¿Î_¥ . “Ωı ‹fiı ±ÎiÎÎ ¿flı ÷˘ ⁄flÎfi’fl ÷◊Î ¿ÎÂÌ F›Î_ ‹Ò¿ı I›Î_ flÎ∞ ◊¿˘ …™.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ’fl‹ırflfiÎ √‹÷΋Î_ flËÌfiı …ı flÎ∞ flËı÷˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ËΩfl √Îμ √›˘ ˢ› ÷˘› ±‹Îflı ’ÎÁı »ı. ’HÎ ÷ı ωfiÎ ¿‚Λ fiËŸ. ±fiı F›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿flı ÷ıfiı ωÊı ±Ï‘¿ ±Ï‘¿ ≠ÌÏ÷ ◊÷Ì Ω›.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––73–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 74 — Á‹…HÎ ±Î’I¿Î‚ı ¿‚Λ »ı Á_‰÷ 1876fiÎ ‰ˆÂά ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á Á‰Îfl‹Î_ V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_ÏÿflfiÌ ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎfiÌ ËıÃı ±˘ÀÎ μ’fl œ˘Ï·›˘ Ï⁄»ÎT›˘ Ë÷˘ ÷ı μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰ı˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı …ıHÎı ±‹fiı ‹fi fi ±M›* ˢ› ÷ıfiı ÷˘ μ’ÿı ¿fl÷Î_ ’HÎ ⁄Ì¿ ·Î√ı …ı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. I›Îflı …ıHÎı ‹fi ±M›* ˢ› ÷ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ …ı.≠.156 [√. ±fiı …ıHÎı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fi fi ±M›* ˢ› ±fiı ÷ı ±Ï÷› ±‹Îflı Á‹Ì’ı flËı÷˘ ˢ› ÷˘› ·Î¬˘ √Îμ »ıÀı »ı. Â_ ΩHÎ̱ı ? Á‰‚_ Á‹…Âı ¿ı ±‰‚_ Á‹…Âı ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fi ±M›* ˢ› fiı fi ±M›* ˢ› ÷ıfiÎ_ ·ZÎHÎ »ı.74 ‰«fiÎQ≤÷ ◊÷Ì Ë˘› ÷◊Î ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi ◊÷Î_ ˢ› ±fiı ÷ı Á‹ı Ωı ’˘÷ı fi ˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ ±Ï÷› ’˘÷ÎfiΠˈ›Î‹Î_ ÿÎ{ ◊Λ. ÷ı‹Î_ ’HÎ …ıfi_ ±_÷—¿flHÎ …ı‰_ ËÂı ÷ı‰_ Á˙fiı …HÎÎHÎ_ ËÂı. ““¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ’ZÎ ÷˘ ˈ›Î‹Î_ flËı »ı ¬fl˘. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ’fl‹ırfl F›Îflı ¿˘¥¿fiı ’flÿı ‹Ò@›ÎfiÌ ±ÎiÎÎ ¿fl÷Πˢ›. ÷ı ’HÎ Á‹∞fiı flËı »ı …ı. ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì ‹fi ’λ\_ ËÃı fiËŸ.

”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––74–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 75 — ±ı¿˘kÎfl ’Ïfl›Î_ ÷›Î˝fi_ Á_‰÷ 1876fiÎ ‰ˆÂά ‰Ïÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ·Ÿ⁄ÕÎfiÎ T≤ZÎ ËıÃı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ¿_Ãfiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰ı˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ⁄ËıfifiÎ_ 12.√. ““±Î’HÎı ÷˘ lÌ¿ÚWHÎ fiÎflΛHÎfiÎ ÿÎÁ »Ì±ı. ’»Ì ÁflάΫflı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ’IfiÌfiÎ_ 16. ±fiı ±ı ¤√‰ÎfifiÎ_ «flHÎÎflω_ÿ ωfiÎ ⁄Ì…ı @›Î_› ≠ÌÏ÷ flά‰Ì fiËŸ. ÿÁ ’Ò‰˝fiÎ_ ±fiı ÿÁ ’»ÌfiÎ_ ±fiı ±ı¿ ’˘÷ı ±ı‹ ‹‚Ìfiı ±ı¿‰ÌÁ ¿<‚fi˘ μ©Îfl ◊Λ »ı. ‹Î÷ÎfiÎ_ 20.≠. ➤ . ±ı¿˘kÎfl ÂOÿ◊Ì ±ı¿˘kÎfl Â÷ 101 ±◊‰Î ±ı¿˘kÎfl ω_ÂÏ÷ 21 ¿Ëı‰Îfi˘ ±Ï¤≠Λ »ı. ÷ı lÌ¿ÚWHÎ fiÎflΛHÎfiı …ı‹ √‹ı ÷ı‹ flÎ∞ flËı‰_. ““…ıfiÎ ¿<‚‹Î_ ¤√‰Îfifi˘ ±ı¿ ¤@÷ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÎ_ ±ı¿˘kÎfl306 ’Ïfl›Î_307 μ©flı »ı. ’»Ì ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î ˢ› ÷˘ ⁄‘_ …√÷ ÁIÁ_√Ì ◊α˘ ±◊‰Î ±ıfiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı Á‰ı˝ ÁIÁ_√Ì ‹ÀÌ Ω±˘. ±fiı ±ı ¤√‰Îfi ±Î’HÎfiı ËÎ◊̱ı ⁄ıÁÎÕı ÷˘ ËÎ◊̱ı ⁄ıÁÌfiı flÎ∞ flËı‰_ ±fiı √‘ıÕı ⁄ıÁÎÕıı ÷˘ √‘ıÕı ⁄ıÁÌfiı flÎ∞ flËı‰_. ±fiı ±ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î ËÂı ÷˘ ÁIÁ_√fiÌ T≤Ï© ◊Âı fiı Ωı ±ı‹fiı CÎÀÎÕ‰˘ ËÂı ÷˘ CÎÀÌ …Âı. ‹ÎÀı ÁÒ¿<_ ’ÎfiÕ<_ …ı‹ ‰Î›fiı ±Î‘Îflı Œflı »ı ÷ı‹ ±ı ¤√‰Îfifiı ±Î‘Ìfi flËÌfiı ±Îfi_ÿ‹Î_ ±ı ’fl‹ırflfi_ ¤…fi ¿fl‰_ ±fiı ¿˘¥ Ω÷fi˘ ‹fi‹Î_ μ¶ı√ ±Î‰‰Î ÿı‰˘ fiËŸ. ±ı ¤√‰Îfifi_ ¿›Ù Á‰ı˝ ◊Λ »ı. Ï’÷ÎfiÎ_ 24. ±fiı ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı …ı‰Ì flÌ÷ı ÁIÁ_√fiÌ T≤Ï© ◊÷Ì Ω› ÷ı‰Ì flÌ÷ı flÎ∞ flËı‰_.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.75] ‰«fiÎQ≤÷ 157 ÁIÁ_√fi_ ±’‹Îfi …ı‰_ ˢ› I›Îflı ¿˘¥ ∞‰fiı Á‹ÎÁ ◊Λ fiËŸ. ±ı‹ ’˛Ë˚·ÎÿfiÎ Ï‹Êı ¤√‰Îfi L≤ÏÁ_Ëı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷(7/ 10/18)‹Î_ ¿èÎ_ »ı.” ±ı‹ ¿èÎ_ »ı ±fiı 306. ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ËÊ˝-¢¿ ‹fi‹Î_ ‘Îfl‰˘ fiËŸ. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ËÊ˝-¢¿ …ı‰_ ◊¥ ±Î‰ı »ı.

308 ±fiı ‹Î_‘Î÷Î flÎΩfiÌ ÿÌ¿fḻ˘ ’«ÎÁ. μ’fl ·¬ı·Î_ ‹Î÷Î-Ï’÷Î ‰√ıflıfiÎ_ ¿<‚‹Î_ ±‘ÎÙ ’Ò‰˝fiÎ_ ±fiı ±‘ÎÙ ’»ÌfiÎ_ ΩHΉÎ_. ““…ı‹ ¿ÿ˝‹ ∑ÏÊfi˘ ÿı‰ËÒÏ÷±ı ’Ï÷⁄Ï©±ı ¿flÌfiı ≠Á_√ ¿›˘˝ Ë÷˘ ÷˘ ’HÎ ¿ÿ˝‹ ∑ÏÊfiı ωÊı VfiıË Ë÷˘ ÷˘ ±ıfi˘ μ©Îfl ◊›˘. ¤Î√‰÷ — 3/33. ““…ıfiı ±ÎI‹ÎfiÎ V‰w’fi_ ›◊Î◊˝ iÎÎfi ˢ› ±fiı ºœ ‰ˆflÎB› ˢ› ±fiı ¤„@÷ fiı V‰‘‹˝ ’HÎ ’Ïfl’ÒHν ˢ›. 309.” ±ı‹ Á‹∞fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷‹Î_ Ëı÷ flάı ÷˘ ÷ı Ï’hÎÌfi_ ’HÎ ¿S›ÎHÎ ◊Λ. 267)‹Î_ ‰Î›’flÎHÎfiÎ f·˘¿fi˘ μS·ı¬ ¿flÌfiı …HÎÎT›_ »ı. ±Î’HÎÎ ¿<‚‹Î_ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ◊›˘ »ı. ÷ı ⁄ı ¿ı‹ ±˘‚A›Î‹Î_ ±Î‰ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷‹Î_ …ıfiı Ëı÷ ˢ› ÷˘ Á_⁄_‘Ì Ë˘› ±◊‰Î ⁄ÌΩı ¿˘¥ ˢ› ÷ı Á‰˝fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ »ı. ÷ı Á˙¤Ïfl ∑ÏÊfi_ w’ Ωı¥fiı ‰Ïfl›˘. ±fiı ±ı‹Î_◊Ì Ωı ±ı¿ı ‰Îfi_ ±˘»\_ ˢ› ÷˘ Ïfiç› »ı ÷˘ ’HÎ ‹ÎËÎIQ› ÿÌ¿flÌfiÎ_ 11. ±fiı ‹flÌfiı Ï’hÎÌ …ı V‰√˝‹Î_ √›Î ˢ› ÷ı ’HÎ Ωı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ““¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ı ±ı¿ ÷˘ ºœ Ïfi盉΂˘ ˢ› ±fiı ±ı¿ ÷˘ ◊˘ÕÎ Ïfi盉΂˘ ˢ› ±fiı μ’fl◊Ì ÷˘ ⁄ı› ÁÎflÎ ÿı¬Î÷Πˢ›.≠. Œ˘¥fiÎ_ 10. M≤. ¤Î√‰÷ — 9/6. ÷ı ’HÎ ÷ı … ¿<_Õ‹Î_ ’Õı »ı. 307. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ Á_√Î◊ı ‰ˆfl⁄Ï© flάı ÷ıfi_ ÷˘ ¿S›ÎHÎ fi ◊Λ ±fiı …ı‹ …ı‹ ‰ˆfl ¿fl÷˘ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷ıfiÌ ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊÷Ì Ω› ±fiı ÿıË ‹Ò¿ı I›Îflı ’_« ‹ËÎ’Î’fiÎ ¿flfiÎflÎ …ı fifl¿fiÎ ¿<_Õ‹Î_ ’Õı.75 ÷ıfiÎ √˘h΋Î_ ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ Á_÷fiÎ fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¶ıÊÌ ’HΠˢ› I›Îflı ÷ıfi˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı μ©Îfl »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ıfiı ¿Î‹fiαı ¿flÌfiı Á˙¤Ïflfiı ωÊı Ëı÷ Ë÷_ ÷˘ ÷ı Á‰ı˝fi_ ¿S›ÎHÎ ∑ÏÊfiÎ …ı‰_ ◊›_.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 158 ‰«fiÎQ≤÷ [√. 308. ÷ıfi˘ Ïfiç› ’Ïfl’ÒHν ΩHΉ˘. ¿<‚. “±Î’HÎÎ ¿<‚‹Î_ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ◊›˘ ÷ı ±Î’HÎ_ ‹˘À<_ ¤ÎB› »ı. .309 ‹ÎÀı …ıfiÎ ¿<‚‹Î_ ¤@÷ ◊›˘ ˢ› ±fiı ÷ıfiÎ_ ¿<À<_⁄Ì Á‰˝ ±ı‹ ‹Îfiı …ı. “±Î’HÎ_ ‹˘À<_ ¤ÎB› »ı …ı. ‹ÎÁÌfiÎ_ 8 ±ı‹ ÁÎ÷ √˘hÎfiÎ_ ‹‚Ìfiı ±ı¿Á˘ ±fiı ±ı¿ ¿<‚fi˘ μ©Îfl ◊Λ »ı ±ı‹ ’HÎ ÏfiHν›gÁ‘(3/2.”” ’»Ì fiÎ…ı ¤@÷ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤@÷fi_ ‹ÎËÎIQ› Á‹∞fiı Ëı÷ flάı ÷˘ ÷ı Á‰˝ ¿<À<_⁄Ìfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ.

±fiı …ıfiı ’_« ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ¿˘¥ ‰Î÷ı ¬˘Àu fi ˢ› ±fiı √‹ı ÷ı‰Î ‰«fifiÎ ¤ÌÕ΋Î_ ·¥±ı ±fiı ±ıfi_ √‹÷_ ‹¿Î‰Ìfiı ±‹ÎflÎ √‹÷΋Î_ flά̱ı ÷˘ ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ÿıË ’›*÷ ‹Ò_{Λ fiËŸ. ±fiı ±ı‰Î √HÎ fi ˢ› ÷˘ Ëı÷ ¿fl‰Î Ω¥±ı ÷˘› ’HÎ Ëı÷ ◊Λ fiËŸ. ±fiı ¿Î‹Ì ÷˘ ÁIÁ_√‹Î_ ˢ› ÷˘› ω‹¬ …ı‰˘ »ı. ÷ı‹fiÌ ±Î√‚ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‰Î÷ν ¿flÌ …ı. ±ı‰˘ ˢ› ÷ı ’ο˘ ÁIÁ_√Ì »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––75–– ‰«fiÎQ≤÷ 76 — ø˘‘Ì. ““ø˘‘Ì. ±ı ÁIÁ_√Ì »ı. ±fiı ø˘‘ fiı ¥W›Î˝ ±ı ⁄ı› ‹Îfifiı ±ÎÂflı flËı »ı.76-77] ‰«fiÎQ≤÷ 159 ωfiÎfi˘ »ı ±fiı ±ı «Îfl ‰ÎfiÎ_ Á_’ÒHν ˢ› ÷ı ‹ÎËÎIQ› ÁÏË÷ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ΩHΉ˘. ¿’ÀÌ fiı ‹ÎfiÌfi_ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á_‰÷ 1876fiÎ ≠◊‹ F›ıWà ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… ’˘÷ÎfiÎ μ÷ÎflÎfiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÁΑ ¿ıÀ·Î¿ ⁄ıÃÎ Ë÷Î.≠. ¥W›Î˝‰Î‚˘.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––76–– ‰«fiÎQ≤÷ 77 — iÎÎfifiı ±˘J›ı ‘‹˝ ¬˘ÀÎ fi ¿fl‰Îfi_ Á_‰÷ 1876fiΠ϶÷Ì› F›ıWà ‰Ïÿ 30 ±‹Î‰ÎV›Îfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı . ±fiı ±‹ÎflÌ ÷˘ ±ı … ≠¿ÚÏ÷ »ı …ı.√. ¿’ÀÌ ±fiı ‹ÎfiÌ ±ı «Îfl ≠¿ÎflfiÎ …ı ‹fiW› ÷ı Ωı ËÏfl¤@÷ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ı ÁÎ◊ı ±‹Îflı ⁄fiı fiËŸ. ¥W›Î˝˝‰Î‚˘. ±fiı ±ı‰Î ËÏfl¤@÷ μ’fl ±‹Îflı ‰√fl ¿›Ù ÁË…ı … Ëı÷ ◊Λ »ı. ±fiı ¿Î‹Ìfi˘ ÷˘ ±‹Îflı ¿˘¥ ¿Î‚ı ωrÎÁ … fi◊Ì …ı. …ıfiÎ xÿ›‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ±ı‰Ì ’Ïfl’ÒHν ¤„@÷ ˢ› ÷ı μ’fl … Ëı÷ ◊Λ »ı.

≥„Lƒ›˘fi_ ÿ‹fi ¿flfiÎfl. ÂÎL÷ . ‹Îfiÿ .Ë_ … ÂflHÎ (flÏZÎ÷Î ±fiı ≠΄M÷fi˘ μ’Λ) …ıfiı »ı. …\±˘ ‰«. 17.≠. ‹E»flHÎ . ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ÷˘ ±ı‰Î ¿S›ÎHοÎflÌ ±fi_÷ √HÎ flèÎÎ »ı. 3.160 ‰«fiÎQ≤÷ [√. Ï…÷ÊÕ˚√HÎ . 62. Ï‹÷¤¿˚ . 7.¤Ò¬. 25. ±fiı …ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› Ë˘› ÷ı‹Î_ ±ı¿Îÿ V¿_‘‹Î_ ¿èÎÎ_ ±ı‰Î_ …ı ÁΑfiÎ_ hÎÌÁ ·ZÎHÎ312 ÷ı ±Î‰ı »ı. Á‰˘˝’¿Îfl¿ .¿vHÎÎ◊Ì … ≠‰÷˝fiÎfl˘. ±≠‹kÎ .⁄ÎèÎ ±fiı ±ÎL÷fl ÂÏ©‰Î‚˘. 24. K≤Ï÷‹Îfi˚ . 21. 15. Á‹ . ‹ˆhÎ . 13. Q≤ÿ .±Î’I¿Î‚‹Î_ ‘ˆ›˝‰Î‚˘.¿˘¥fiı fiËŸ Ã√fiÎfl˘.„V◊flÏ«kΉ΂˘. 23.’˘÷ÎfiÎ ÿıËfiÎ ÁI¿ÎflfiÌ ±Ï¤·ÎÊÎ fiËŸ flάfiÎfl. ’»Ì ±ı¿ ‹Ïfi±ı ±HÎÁ‹…HÎı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÎ Ïfiç›fi_ ⁄‚ ·¥fiı ‘‹˝fiı ¬˘ÀÎ …ı‰Î ¿fl‰Î ‹Î_ÕuÎ. 312.…ıfi˘ ±Ï¤≠Λ ΩHÎÌ Â¿Î› fiËŸ ÷ı.ωʛ-¤˘√◊Ì ⁄Ï©‹Î_ Z΢¤ fiËŸ ’΋fiÎfl.≠. ÁI›ÁÎfl . ±fi‰zÎI‹Î . ‹Ïfi .311 ‹ÎÀı …ıfiı ¤√‰Îfifi˘ ±ÎÂfl˘ ˢ› ÷ı‹Î_ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ±Î‰ı »ı. ±˘J› ó ±Îl›. ±fiÌË .Ï‹÷ÎËÎfl ¿flfiÎfl. ’HÎ V‰Î◊˝ ¿ı ·˘¤◊Ì fiËŸ. 20. 16. 311.V‰Î◊˝fiÌ ±’ıZÎΠωfiÎ ’Îfl¿<_ ÿ—¬ ÁËfi fi ◊Λ ÷ı ±◊‰Î ’flÿ—¬ À΂‰ÎfiÌ ≥E»Î‰Î‚˘. …flÎ.⁄ÌΩ±˘fiı ‹Îfi ±Î’fiÎfl. 5. ÿÎL÷ .ÁI›fiı … ±ı¿ ⁄‚ ‹ÎfifiÎfl. ¿Ú’η .±_÷—¿flHÎ …ıfi_ Ïfi›‹‹Î_ »ı. 19. ‹˘Ë.¶ıÊ-±ÁқΠ±ÎÏÿ ÿ˘Ê◊Ì flÏË÷ ‹fi‰Î‚˘. ±Ï¿_«fi ±L› ≠›˘…fiı flÏË÷. 22.Á‰˝fiı μ’¿Îfl … ¿flfiÎfl. 1.¶L¶fiı ÁËfi ¿flfiÎfl. Á‰˝ÿıÏËfi΋˚ ±¿Ú÷ƒ˘Ë . ÷ı‹Î_ VfiÎfi ‰√ıflı◊Ì ◊÷Ì ⁄ÎèÎ ÂÏ© ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ Ï«_÷fi◊Ì ◊÷Ì ±ÎL÷fl ÂÏ© ¿ËÌ »ı. ➤ . 2. 14.Á‰˝ÿıË̱˘‹Î_ Ï‹hÎÎÏÿ¤Î‰ »ı ‹ÎÀı ¿˘¥fi˘ ’HÎ ƒ˘Ë fiËŸ ¿flfiÎfl.ÏË÷˘’ÿı ¿fl‰Î‹Î_ Á‹◊˝. ÂÏ« . 8. Ï÷Ï÷ZÎ .Â¤Îl›fi_ ‹fifi ¿flfiÎfl. ÷flÁ. 12. 6.·˙Ï¿¿ T›Î’Îflı flÏË÷ ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÌ ≥E»Î±ı flÏË÷.Á‰˝‹Î_ Á‹º„WÀ‰Î‚˘. ÷ı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷fiı ωÊı ≠◊‹ V¿_‘‹Î_ M≤J‰Ì±ı ‘‹˝ ≠I›ı ¿èÎÎ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ¢¿. ““¤√‰ÎfifiÎ iÎÎfifiÌ ±˘Àu310 ·¥fiı …ı ‘‹˝fiı ¬˘ÀÎ ¿flÌ fiÎ_¬ı ÷ıfiı ±Áfl ΩHΉ˘. 9. ±‹ÎfiÌ . 11. „V◊fl . ‹ÎÀı …ı‹Î_ hÎÌÁ ·ZÎHÎ Á_÷fiÎ_ fi ˢ› 310. Q≤I› ±ı » ¶_¶˘fiı ∞÷fiÎfl. ±fiı ‹Ïfi ‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ≠ë-μkÎfl ¿fl÷Î Ë÷Î.Q≤ÿ Ï«kΉ΂˘.77 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. 10. ¿ÎvÏHο . 27.ÁΉ‘Îfi. ¿S’ . ⁄‚. ÀÌ’HÎÌ-235. ¿Î‹ˆflË÷‘Ì . 4. √¤ÌflÎI‹Î . 18. 26. √.

±ÎÀ·˘ ωÂıÊ ±◊˝ »ı ÷ıfiı ωV÷Îfl◊Ì V’WÀ’HÎı ¿Ëı »ı. ‹ÎÀı ±Î…◊Ì …ı ¿˘¥ ’_« ‰÷˝‹Îfiw’ …ı ‘‹˝ ÷ıfiı ‹Ò¿Ìfiı iÎÎfifi_ ¿ı ¤„@÷fi_ ⁄‚ ·ıÂı ÷ı √vƒ˘ËÌ. ¿Ï‰ . ÷ı‹Î_ Â¤ ¿Î‚ ±fiı Â¤ ±‰V◊Î ±_÷ Á‹›ı ‰÷ı˝ ÷˘ Q≤I› ¢¤ı »ı ±fiı ±Â¤ ‰÷ı˝ ÷˘ ¢¤ı fiËŸ. ‹_hÎ. ±fiı ±ı‹ ¿Ëı‰_ …ı. …ı‰Î V‰¤Î‰‰Î‚˘ »\_ ±fiı …ıÀ·Ì ω¤ÒÏ÷‰Î‚˘ »\_.‹ıÓ ‰ıÿ ¶ÎflÎ μ’ÿı ¿flı·Î √HÎÿ˘Ê˘fiı ΩHÎÌfiı. ÷ı‹Î_ ÷˘ ’˘÷Îfi_ ‘‹Î˝«flHÎ ¿ÎflHÎ »ı. . Ïø›Î. iÎÎI‰Î iÎÎI‰Î◊ ›ı ‰ˆ ‹Î_ ›Î‰Îfi˚ ›ç΄V‹ ›ÎºÂ— –– ¤…LI›fiL›¤Î‰ıfi .√. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÁΑfiÎ_ hÎÌÁ ·ZÎHÎ ¿èÎÎ_ »ı. (lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ — 11/11/29-33).∞‰. “÷‹ı ÷˘ ±Áflfi˘ ’ZÎ ·Ì‘˘ »ı ÷ı ±‹ı fiËŸ ‹Îfi̱ı. ‹fiı Á‰˝¤Î‰◊Ì ¤…fiÎfl. ÷ı‰Ì flÌ÷ı ΩHÎÌ ΩHÎÌfiı ±ıÀ·ı ‰Îfl_‰Îfl ω«Îfl ¿flÌfiı ±fiL›¤Î‰◊Ì ‹ÎflÌ ¤„@÷ ¿flfiÎfl.≠. Q≤I› ’»ÌfiÌ √Ï÷‹Î_ ÷˘ Â¤-±Â¤ ¿Î‚ ±fiı ±‰V◊Î ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ‰«fiƒ˘ËÌ »ı. ‹Î›Î. K›Îfi. ±ÎiÎΛˆ‰_ √HÎÎfi˚ ÿ˘ÊÎfi˚ ‹›ÎÏÿWÀÎfiÏ’ V‰¿Îfi˚ – ‘‹Î˝fi˚ ÁLI›F› ›— Á‰Î˝fi˚ ‹Î_ ¤…ı÷ . ’˘÷ÎfiÎ Á‰˝ ‘‹˘˝fi˘ Œ‚ ¶ÎflÎ I›Î√ ¿flÌfiı. ¿Î‚.” ±ı‹ ¿ËÌfiı ÷ı ±‘‹afiÌ ‰Î÷fiı ¬˘ÀÌ ¿flÌ fiÎ_¬‰Ì. ÿÌZÎÎ ±fiı ÂÎVhÎ ±ı ±Îà …ı‰Î_ ˢ› ÷ı‰Ì ’vÊfiÌ ‹Ï÷ ◊Λ 28. ÷ı ⁄_fiı Â¤ ±fiı ±Â¤ »ı. ±fiı ±ı‰Ì ‘‹˝¤_√ ‰Î÷ …ı ¿˘¥ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı ω‹¬ ¿Ëı‰˘. ⁄˛õ ±fiı ’fl⁄˛õ ó ±Î ’Î_« ÷k‰˘fiı ›◊Î◊˝ ΩHÎfiÎfl. 29. ±ı ≠ë »ı. ÷ıfiÎ_ ⁄ı ¿ÎflHÎ »ı — ±ı¿ ¿Î‚ ±fiı ⁄Ì∞ ±‰V◊Î. ¥rfl. 30. Á_√. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ? …ı ÁÎfl˘ ˢ› ÷ıfi_ ±_÷ Á‹ı ÁÎv_ fi ÿı¬Î› fiı …ı‰˘-÷ı‰˘ ˢ› ÷ıfi_ ±_÷ Á‹ı ÁÎv_ ÿı¬Î› »ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ¿Ë˘. 313““ÿıÂ. 313. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿˘¥¿ ¤√‰Îfifi˘ ±Ï÷ ºœ ¤@÷ ˢ› fiı ÿıË ‹Ò¿‰Î ÀÎHÎı ÷ıfiı ’ÌÕÎ ◊¥ ±Î‰ı »ı ±fiı ⁄˘S›Îfi_ ’HÎ ¿Î_¥ Ãı¿ÎHÎ_ flËı÷_ fi◊Ì. ±fiı …ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ÷˘ ≠¤fiÎ ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ …wfl ±Î‰ı ±fiı F›Îflı ≠¤fiÎ √HÎ Á_÷‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ÷ı ÁΑ hÎÌÁ ·ZÎHÎı ›@÷ ˢ›.Ë_ …ı‰Î V‰w’‰Î‚˘ »\_. ±fiı ¿˘¥¿ ÷˘ ¿Î_¥ ’ο˘ ËÏfl¤@÷ …HÎÎ÷˘ fi ˢ› fiı ÷ı ÿıË ‹Ò¿‰Îfiı Á‹ı ÷˘ ±Ï÷ Á‹◊˝ …HÎΛ »ı fiı ±Ï÷› ¤√‰ÎfifiÎ ≠÷Î’fiı ΩHÎÌfiı fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ‹¬ı ¿ËÌfiı ÁϬ›˘ ◊¿˘ ÿıË ‹Ò¿ı »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì Á_÷ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.77] ‰«fiÎQ≤÷ 161 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÷ıfiı ’Òfl˘ ÁΑ fi ΩHΉ˘.

‹ÎÀı fiyÌ ËÏfl¤@÷ ˢ› fiı ±_÷ Á‹ı ·Î‰Î_{_¬Î ¿fl÷˘ ◊¿˘ ÿıË ‹Ò¿ı ’HÎ ±ıfiÎ ¿S›ÎH΋Î_ ·ı‹ÎhÎ Á_› flά‰˘ fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 162 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ı ⁄˘·÷˘ ⁄˘·÷˘ ÿıË ‹Ò¿ı ±◊‰Î {_A›Î …ı‰_ ⁄˘·Ìfiı ÿıË ‹Ò¿ı ±◊‰Î ÂÒL›‹˙fi flËÌfiı ÿıË ‹Ò¿ı ’HÎ ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ … »ı ’HÎ ±ı‹Î_ ¿Î_¥ Á_› fi◊Ì. ÷ı‹Î_ Ωı ±_÷ Á‹ı Ω√˛÷ ±‰V◊Î ‰÷˝÷Ì Ë˘› ÷˘ ’Î’Ì Ë˘› ÷ı ’HÎ ⁄˘·÷Î_-«Î·÷Î_ ÿıË ‹Ò¿ı »ı. V‰Mfi ±fiı ÁÊ„M÷ ±ı hÎHÎ ±‰V◊Î »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î‚ı ¿flÌfiı ±_÷ Á‹ı ÁÎv_-fiflÁ_ …HÎΛ »ı ±◊‰Î ±‰V◊α˘fiı ›˘√ı ¿flÌfiı ÁÎv_-fiflÁ_ …HÎΛ »ı. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ±_÷ Á‹ı V‰MfiÎÏÿ¿fiı ›˘√ı ¿flÌfiı μ’fl◊Ì ’ÌÕÎ …ı‰_ …HÎÎ÷_ ˢ› ’HÎ ±ıfiı ±_÷fl‹Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ±Ï÷ ±Îfi_ÿ ‰÷˝÷˘ ˢ›. ±fiı ±ı‹ ⁄˛õw’ ◊¥fiı fiı Á΋◊a …HÎΉÌfiı ÿıË ‹Ò¿‰˘ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı … ◊Λ »ı.≠. ÷ı Ωı ±_÷ Á‹ı ÁI››√fi˘ ‘‹˝ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ Q≤I› ⁄Ë ¢¤Ì ∂Ãı ±fiı hÎı÷Î fiı ¶Î’flfi˘ ‘‹˝ ±Î‰ı ÷˘ ÷ı◊Ì ◊˘Õ<_ ¢¤ı ±fiı ¿Ï‚fi˘ ‘‹˝ Q≤I› Á‹ı ±Î‰ı ÷˘ ±Ï÷› ¤Ò_Õ<_ ÿı¬Î›. ω‹¬ ÷˘ ÁÎflÌ flÌ÷ı ÿıË ‹Ò¿ı ±◊‰Î ¤Ò_ÕÌ flÌ÷ı ÿıË ‹Ò¿ı ’HÎ fifl¿ı … Ω›. ±fiı ’vÊfiÎ xÿ›fiı ωÊı ’fl‹ırflfiÌ ‹Î›ÎfiÎ ≠ı›Î˝ ◊¿Î «Îflı ›√fiÎ ‘‹˝ ‰ÎflÎŒfl÷Ì ‰÷˝÷Πˢ›. ±fiı ±_÷¿Î‚ı ±ı hÎHÎ ±‰V◊Î ◊¿Ì ’fl ±fiı ⁄˛õw’ ±ı‰˘ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰ÎI‹Îfiı ÁÎZÎÎI¿Îfl ‹Îfi÷˘ ◊¿˘ …ı ÿıË ‹Ò¿ı. ±fiı ±_÷ Á‹ı V‰Mfi ±‰V◊Î ‰÷˝÷Ì Ë˘› ÷˘ {_A›Î …ı‰_ ¿Î_¥ fiı ¿Î_¥ ⁄˘·÷˘ ◊¿˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÿıË ‹Ò¿ı. ÷ı Ωı ÁÎflÎ_ ˢ› ÷˘ ÁÎflÌ ‹Ï÷ ◊Λ »ı ±fiı ¤Ò_ÕÎ_ ˢ› ÷˘ ¤Ò_ÕÌ ‹Ï÷ ◊Λ »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––77–– . ±ı‹ ±_÷ Á‹ı ÁÎv_-fiflÁ_ ÷ı ÷˘ ¿Î‚ı ¿flÌfiı »ı ±◊‰Î Ω√˛÷. ±fiı ±_÷ Á‹ı ÁÊ„M÷ ±‰V◊Î ≠‘Îfi ‰÷ı˝ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ±◊‰Î ω‹¬ ˢ› ÷˘ ’HÎ CÎıfi‹Î_ fiı CÎıfi‹Î_ flËÌfiı ÿıË ‹Ò¿ı ’HÎ ÁÎv_ ¿ı fiflÁ_ ¿Î_¥ ⁄˘·Î› fiËŸ. ’HÎ ⁄ÌΩ Ï‰‹¬ ∞‰fiı ±ı‹ ◊Λ … fiËŸ.77 »ı. ±fiı ω‹¬ ˢ› fiı ÷ıfiı ±_÷¿Î‚ı Ω√˛÷ ±‰V◊Î ‰÷˝÷Ì Ë˘› fiı ⁄˘·÷˘ ⁄˘·÷˘ ÿıË ‹Ò¿ı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¿Î_¥ ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊÷_ fi◊Ì. ±ı‹ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ΩHΉ_. ÷ı ÷˘ …ı‰Ì ¥rflfiı Á΋◊a ˢ› ÷ı‰Ì Á΋◊a …HÎΉÌfiı ÿıË ‹Ò¿ı »ı.

‹_hÎ. ’flÎHÎ ±fiı ≥Ï÷ËÎÁ …ı ¤Îfl÷ÎÏÿ¿ ÷ıfiı ¬˘ÀÎ_ ΩHÎı »ı fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹Î√‘Ì 314. ÿÌZÎÎ ±fiı ÂÎVhÎ ±ı ±Îà ÁÎflÎ_ ˢ› ÷˘ ’vÊfiÌ ⁄Ï© Ïfi‹˝‚ ◊Λ »ı ±fiı ±ı ±Îà ¤Ò_ÕÎ_ ˢ› ÷˘ ’vÊfiÌ ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊Λ »ı.√. ÷ı ¿›Î ÂÎVhÎfiı ‹÷ı ¿Ë˘ »˘ ? ÷ıfi_ ¿˘¥ ‰«fi ¤HÎÌ ÿı¬ÎÕ˘. ‹ÎÀı ±ı ±ÎÃı‹Î_ ’Ò‰˝Á_V¿Îfl ¿‹˝fi_ ¿Î_¥ Ωıfl »ı ¿ı fi◊Ì ?”” ’»Ì ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. √HΑfl√Î◊Î ‰√ıflı ÂÎVh΢‹Î_. ““’Ò»˘ ‹ËÎflÎ… !”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““ÿı¿΂◊Ì ·¥fiı ÿı‰÷Î …ı ’fl‹ırfl I›Î_ ’›Ù÷ Á‰˝fiı ωÊı ’Ò‰˝¿‹˝fiı ≠‘Îfi ¿Ë˘ »˘. Á_√. ‹ÎÀı ÷‹ı ¿ı‰‚ ’Ò‰˝¿‹˝fi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿fl˘ »˘ ÷ı μ’fl◊Ì ÁIÁ_√Ì »˘ fiı »ÎfiÎ fi΄V÷¿ »˘ ¿ı Â_ ? ¿ı‹ …ı. ““’Ò‰˝¿‹˝fi_ Ωıfl …HÎΛ »ı ÷˘ ¬v_. ⁄ÌΩ_ ÂÎVh΋Î_ ÷˘ ’fl‹ırfl ±fiı ’fl‹ırflfiÎ ¤@÷fi˘ Á_√ ÷ıfi_ … ≠‘Îfi’HÎ_ »ı. Ïø›Î. ¿Î‚. μkÎflÎK››fiÁÒhÎ. ÂÎVhÎ. fi΄V÷¿ ωfiÎ ⁄ÌΩı ÷˘ ¿˘¥ ¿‹˝fi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿fl÷˘ fi◊Ì ±fiı fi΄V÷¿ ÷˘ ‰ıÿ.”” ’»Ì Á_÷ı ¿èÎ_ …ı. ±fiı ÿı¿΂ÎÏÿ¿ …ı ±Îà ÷ıfi_ ÷˘ ¿˘¥¿ Ãı¿ÎHÎı ≠‘Îfi’b_ ˢ› fiı ’Ò‰˝¿‹˝fi_ ÷˘ Á‰ı˝ Ãı¿ÎHÎı ≠‘Îfi’HÎ_ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı. ““Á‰ı˝ Á_÷ ÁÎ_¤‚˘. ÷ı‹ … ¿Î‚ÎÏÿ¿ ÁÎ÷ »ı ÷ı‹Î_◊Ì ’HÎ …ı‰Î_ ’Ò‰˝¿‹˝ ˢ› ÷ı‰Îfi˘ ›˘√ ⁄fiı »ı. ÿı‰÷Îfi_ K›Îfi. Ωı ÁÎflÎ_ ’Ò‰˝¿‹˝ ˢ› ÷˘ ’ωhÎ ÿıÂfiı ωÊı …L‹ ±Î‰ı fiı ¤Ò_ÕÎ_ ’Ò‰˝¿‹˝ ˢ› ÷˘ ¤Ò_ÕÎ ÿıÂfiı ωÊı …L‹ ±Î‰ı.78] ‰«fiÎQ≤÷ 163 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 78— ÿı¿΂ÎÏÿ¿fiÎ ≠‘Îfi’HÎÎfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ±ÎÊÎœ ÁÏÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… lÌ√œÕÎ ‹K›ı ÿÎÿάΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ l̉ÎÁÿı‰ fiÎflΛHÎfiÎ ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ±Î◊‹HÎı ⁄ÎflHÎı ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı rı÷ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı rı÷ «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹V÷¿ μ’fl rı÷ ’ÎCΠωflÎ…‹Îfi Ë÷Ì fiı ¿_Ãfiı ωÊı rı÷ ’W’fi˘ ËÎfl ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷k‰Î◊˝ÁÒhÎ. . ““ÿıÂ. ‹ÎÀı Á‰ı˝‹Î_ ’Ò‰˝¿‹˝fi_ ≠‘Îfi’HÎ_ …HÎΛ »ı. ±fiı ±ı¿ ¿‹˝fi_ … ≠‘Îfi’HÎ_ ÷˘ …ˆfifiÎ ÂÎVh΋Î_314 »ı ’HÎ ⁄ÌΩ_‹Î_ fi◊Ì.≠.

±fiı Ωı ’Ò‰˝¿‹ı˝ ¿flÌfiı ÿıÂÎÏÿ¿ ±Îà Œfl÷Î_ ˢ› ÷˘ ‹Îfl‰ÎÕfiı ωÊı ¿ıÀ·Î¿ ’H›‰Î‚Î flÎΩ ◊›Î »ı. ±fiı ¤√‰Îfi ∞÷ı ±◊‰Î ËÎflı. ø˘‘. ¿‹˝. ’HÎ ÷ı ÿı ’˘÷ÎfiÎ √HÎfi˘ I›Î√ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ““…ıfiı ±«‚ Ïfiç› Ë˘› ÷ıfiı ¤√‰Îfi ÁÎflÌ Ïø›Î ¿flı ±◊‰Î fiflÁÌ Ïø›Î ¿flı ÷ı Á‰ı˝ ¿S›ÎHοÎflÌ ¤ÎÁı. …ıfi˘ Á_√ ◊Λ ÷ı ÁÎ◊ı ¿˘¥ flÌ÷ı ±_÷fl flËı fiËŸ. ‰«fiı ¿flÌfiı …ı Á_√ ¿flı ÷ı … Á_√ ¿›˘˝ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±_÷fl‹Î_ ÷˘ ÷ı ÁÎ◊ı ·Î¬˘ √Îμfi_ »ıÀ<_ »ı. ¿‹˝. ÷ı‹fiı ±◊ı˝ Á˘ ËÎ◊ ¨ÕÎ_ ’ÎHÎÌ Ë÷Î_ ÷ı μ’fl»S·Î_ ◊›Î_ fi◊Ì. ’HÎ ±ı‹ ÷˘ ◊÷_ fi◊Ì. ‹˘Ë. ±fiı ‹Îfl‰ÎÕ ÿı‹Î_ ÷˘ ’Î’Ì Ë˘› ±◊‰Î ’H›‰Î‚˘ ˢ› ’HÎ ¨ÕÎ_ ’ÎHÎÌ ∂’…ı. …ı◊Ì ∞‰fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ. ‹ÎÀı ‹Ò¬˝ ◊¿Î ¿‹˝fi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı »ı. ‹ÎÀı ÿı¿΂ÎÏÿ¿ ÷˘ ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ_ ŒıflT›Î_ Œflı fiËŸ. ‹ÿ. ‹IÁfl ≥I›ÎÏÿ¿ ¤Ò_ÕÎ √HÎ T≤Ï© ’΋ı »ı. ±fiı μ’fl◊Ì ÷˘ ÂhÎfiı ’HΠˈ›Î‹Î_ CÎηÌfiı ‹‚ı »ı. I›Îflı ÷ıfi˘ Á_√ ◊›˘ ΩHΉ˘. ±fiı Ωı ’Ò‰˝¿‹˝fiı ‰Â ÿı ˢ› ÷˘ ’H›¿‹˝‰Î‚Îfiı ±◊ı˝ ’ÎHÎÌ ¨«Î_ ±ÎT›Î_ Ωı¥±ı fiı ’Î’Ìfiı ±◊ı˝ ¨ÕÎ_ √›Î_ Ωı¥±ı.78 ¤ÎÊÎfiÎ …ı √˛_◊ ÷ıfiı … ÁΫΠ‹Îfiı »ı. ““…ıfiı ¤√‰Îfifi˘ ±«‚ Ïfiç› Ë˘› ÷ı ¿ı‹ ±˘‚¬Î› ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±◊‰Î ¿˘¥¿ Ãı¿ÎHÎı ¤Î√ı. ≥I›ÎÏÿ¿ ±fi_÷ .”” ’»Ì ‹˘ÀΠωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.”” ’»Ì ‹K›ÎË˚fi Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı Á‰ı˝ fiÎfiÎ fiÎfiΠωzÎ◊a ÁΑfiı ’˘÷ÎfiÌ Á‹Ì’ı ⁄˘·ÎT›Î ±fiı ±ı‹ ¿èÎ_ …ı. ‘‹˝ ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ÷ı ‰÷˝÷Πˢ› ±fiı F›Îflı ±Î ÿıËw’ …ı ¤Ò_Õ˘ ÿı ÷ıfiı ωÊı ∞‰ flè΢ ˢ› I›Îflı ¿Î‹. ±◊‰Î @›Îflı¿ flÎ∞ ◊Λ.≠. @›Îflı¿ ¢¿ ¿flı. ÷ı ‹ÎÀı …ı ’˘÷ÎfiÎ ¿S›ÎHÎfiı ≥E»ı ÷ıfiı ÷˘ fi΄V÷¿fiÌ ’ıÃı ¿‹˝fi_ ⁄‚ flά‰_ fiËŸ ±fiı ¤Ò_ÕÎ_ ÿı¿΂ÎÏÿ¿ ±ÎÃ Ë˘› ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı wÕÎ_ …ı ÿı¿΂ÎÏÿ¿ ±Îà ÷ıfi_ Áı‰fi ¿fl‰_. ·˘¤. ±fiı ÿı ÷˘ ⁄ÎflHÎı ’HÎ ÁÎfl˘-fiflÁ˘ ˢ› fiı ’˘÷Îfi˘ ÿıËw’ …ı ÿı ÷ı ’HÎ ÁÎfl˘-fiflÁ˘ ˢ›. Á_÷˘Ê. ’HÎ ’Î’Ìfi˘ Á_√ ÷˘ @›Îflı› fi ¿fl‰˘. ÷ı F›Îflı ÿıËw’ …ı ÁÎfl˘ ÿı ÷ıfiı ωÊı ∞‰ ˢ› I›Îflı ÂÌ·. ±ı‰Ì flÌ÷ı μ’fl◊Ì Á_√ ˢ› ÷ı Á_√ fi ¿Ëı‰Î› ±fiı ‹fi. ±fiı ÁÎfl˘-¤Ò_Õ˘ …ı Á_√ ◊Λ »ı ÷ıfiÌ Ï‰√÷ ±ı‹ »ı …ı. ÿ›Î. ““÷‹ı Á‰ı˝ ωzÎ◊a ‹fiı ≠ë ’Ò»˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 164 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ‹ÎÀı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fi. ‰«fiı Á_√ ÷˘ ’fl‹ırfl ±◊‰Î ’fl‹ırflfiÎ ¤@÷ ÷ıfi˘ … ¿fl‰˘.

≠. ¥W›Î˝ ¿ı‹ flÎ¬Ì Â¿ı ? ‹ÎÀı …ıfiı ÁIÁ_√fi˘ ’ZΠˢ› ÷ıfiÎ ‹Îfi. ·˘¤. ø˘‘. ““¤√‰Îfi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ÷ıfiı ωÊı ÿ˘Ê⁄Ï© fi ±Î‰ı ÷ıfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. “‹Îfi. ““…ı‰˘ ≠◊‹ ¿è΢ ±ı‰˘ ¤√‰Îfifi˘315 ±«‚ Ïfiç› Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı ¿˘¥ flÌ÷ı ¤√‰Îfifiı ωÊı ÿ˘Ê⁄Ï© ±Î‰ı fiËŸ. …ı‹ ’˘÷ÎfiÎ_ ¿<À<_⁄Ì Ë˘› fiı ÷ı ÁÎ◊ı ¿«‰ÎHÎ ◊¥ ˢ› ÷˘› ’HÎ F›Îflı ÷ıfi_ CÎÁÎ÷_ ⁄˘·ı I›Îflı ¬‹Î› fiËŸ. ‹IÁfl. 316. ¿Î‹. . ÷ı Á_÷ ±◊‰Î ÁIÁ_√Ì ÷ı Á_√Î◊ı ‹Îfi. ““Ω√˛÷. V‰Mfi ±fiı ÁÊ„M÷ ±ı hÎHÎı ±‰V◊Îfiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ±¬_Õ ¿ı‹ …HÎΛ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì Ïfi‹Î˝fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ‹ÿ. ““…ıfiı ÁIÁ_√fi˘ ±Ï÷ ºœ ’ZΠˢ› ÷ı F›Îflı ¿˘¥ ÁIÁ_√fi_ CÎÁÎ÷_ ⁄˘·ı I›Îflı ¬‹Ì ¿ı … fiËŸ. “≠¤fiÌ Á‰˝ Ïø›Î ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ »ı.” ÷ı F›Îflı ⁄˘·ı I›Îflı ±ı‰_ fiı ±ı‰_ ⁄˘·÷˘ ˢ›. ±◊‰Î ¤›. ‹IÁfl ±fiı ¥W›Î˝ ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ÂhÎ ÷ı ¿›ı ≠¿Îflı ¿flÌfiı fiΠ’΋ı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±ı‰Î ‹˘ÀÎ …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiÎ ÿÎÁfi˘ ‹ÏË‹Î F›Îflı ω«Îflı I›Îflı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ±‰√HÎ ±Î‰ı fiËŸ.78] ‰«fiÎQ≤÷ 165 ≠¿ÎflfiÌ ¤√‰ÎfifiÌ Ïø›Î±˘ ÷ıfiı Ωı¥fiı Ïfi盉΂˘ ¤@÷ ˢ› ÷ı ±ı‹ ¿Ëı …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ¿Î‹ ±fiı VfiıË ±ı hÎHÎ …ıfiı ωÊı ±¬_Õ Ë˘› ÷ıfiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩı ’ÿÎ◊˝ ˢ› ÷ı ’HÎ hÎHÎ ±‰V◊΋Î_ ±¬_Õ ÿı¬Î› »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı‰˘ ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ìfi˘ ’ZÎ »ı ÷ı‰˘ …ıfiı ÁIÁ_√fi˘ ’ZΠˢ› ÷ıfi˘ ’Λ˘ ÁIÁ_√fiı ωÊı ±«‚ »ı. ‹ÿ. ±fiı ⁄ÌΩ ≠ëfi˘ ±ı μkÎfl »ı …ı.”” ’»Ì fiÎfiΠωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““ÁIÁ_√fiı ωÊı ±«‚ ’Λ˘ …ıfi˘ ˢ› ÷ı ¿ı‹ …HÎΛ ?” ±ı¿ ÷˘ ±ı ≠ë »ı ±fiı ⁄ÌΩı ≠ë ±ı »ı …ı. ““’Ò‰˝…L‹fi˘ ¿˘¥¿ Â¤Á_V¿Îfl316 ⁄Ï·WÃ Ë˘› ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ hÎHÎı ±‰V◊΋Î_ ±¬_Õ ÿı¬Î› »ı. ÷˘ ÷ıfiı ’Ïfl’@‰ Ïfi盉΂˘ ΩHΉ˘. ÷˘ ¤√‰Îfi ÿı¬Î› ±ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ? ±ı ÷˘ ÿı¬Î› …. ‹IÁfl. ’Ò‰˝…L‹‹Î_ Á_’Îÿfi ¿flı·Ì ≠ı‹’Ò‰˝¿ fi‰‘Î ¤„@÷w’Ì ¤Î‰fiÎ. ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi’Ò‰˝¿. ¥W›Î˝˝ ±ÎÏÿ¿ 315.”” ’»Ì Ïfi‹Î˝fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ±fiı fiÎfiÎ ≠iÎÎfiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ı ⁄ı±ı ‹‚Ìfiı ’Ò»u_ …ı. …ıfiı ±ı‰˘ ÁIÁ_√fi˘ ’ZÎ »ı.

±fiı …ıfiÌ ’ÎÁı ≠◊‹ flè΢ ˢ› ÷ıfiı ‹Ò¿Ìfiı ⁄ÌΩ ’ÎÁı Ω› I›Îflı ≠◊‹ …ıfiÌ ’ÎÁı flè΢ ˢ› ÷ıfiÌ Ïfi_ÿÎ ¿flı. “±ıfi˘ ÁIÁ_√ ÷˘ ±«‚ »ı. ±fiı …ıfiı ÁIÁ_√Ìfi˘ ’ZÎ fi ˢ› ±fiı ÁIÁ_√Ì fiı ¿<Á_√Ìfiı ωÊı Á‹¤Î‰ ˢ› ÷˘ √‹ı ÷ı‰˘ ÁIÁ_√‹Î_ ‹˘À˘ ¿Ëı‰Î÷˘ ˢ› ’HÎ ±_÷ı …÷Î_ …wfl ω‹¬ ◊Λ. …ıfiı ’ÎÁı ’˘÷ı ≠◊‹ flËı÷˘ ˢ› ±fiı ÷ıfiı ÁÎ◊ı ’˘÷Îfiı fi ⁄L›_ I›Îflı ⁄ÌΩ ’ÎÁı …¥fiı flËı.”” ’»Ì fiÎfiÎ ±ÎI‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.” ±ı‹ ΩHÎÌfiı Á‰ı˝ Á_÷fiı Ëı÷ flËı. ““¤√‰Îfi ÷˘ ±ZÎflÎ÷Ì÷ »ı ±fiı ‹fi-‰ÎHÎÌ ◊¿Ì ’fl »ı ±fiı Á‰˝fiı ±√˘«fl »ı.”” ’»Ì ÿËflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ıı. ““±ZÎflÎ÷Ì÷ fiı ‹fi‰ÎHÎÌ ◊¿Ì ’fl fiı ±√˘«fl ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı … ’˘÷ı ¿Ú’Î ¿flÌfiı ±ı‹ ‘Îflı »ı …ı. “±Î ÷˘ ¿Ú÷CfiÌ fi◊Ì. “±Îfiı ¿ËıÂ_ ÷˘ ±Î ÁIÁ_√‹Î_◊Ì …÷˘ flËıÂı. I›Îflı Á‰˝ Á_÷fiı ±ı‹ …HÎΛ …ı. “±Îfi_ ‹Îfi ¿flÌÂ_ ±◊‰Î Ï÷flV¿Îfl ¿flÌÂ_ ÷˘› ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ±ı ’λ˘ fiËŸ ’Õı. “iÎÎfiÌ-±iÎÎfiÌ ±ı‰Î …ı Q≤I›·˘¿fiÎ ‹fiW› ÷ı Á‰ı˝ ‹fiı ÿı¬˘.” ±fiı ⁄ÌΩ ≠ëfi˘ μkÎfl ±ı »ı …ı. ‹ÎÀı ±ıfiı ¿ËıÂ_ ÷ıfiÌ ¿Î_¥ ÏŒ¿fl fi◊Ì. ““¤√‰Îfi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ÷ı ¿˘¥¿fiı ÷˘ Ïfi‘Õ¿ ◊¥fiı …ı‹ ¿Ëı‰_ CÎÀı ÷ı‹ ¿Ëı »ı ±fiı ÷ıfiÌ ¿˘flfi˘ ±ı‹ ¤w_Á˘ ±Î‰ı »ı …ı.” ±ı‰˘ …ı ¤w_Á˘ ÷ı ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fiı ¿ı‹ ±Î‰ı ?” ±ı¿ ÷˘ ±ı ≠ë »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 166 ‰«fiÎQ≤÷ [√. “±Î ¿Ú÷CfiÌ ’vÊ »ı. ““…ı‰˘ ωÎfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÎ ≠ëfi˘ μkÎfl ¿›˘˝ »ı ÷ı‰˘ ÁIÁ_√fi˘ …ıfiı ºœ ’ZΠˢ› ÷˘ ÷ıfiı ¿Ëı÷Î_-ÁÎ_¤‚÷Î_ ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fiı Á_› ◊Λ fiËŸ ±fiı ±ıfi˘ ¿˘¥ flÌ÷ı ¿<ωrÎÁ ±Î‰ı fiËŸ …ı. I›Îflı Á‰ı˝ Á_÷fiı ±ı‹ Á‹Ω› …ı. ÷ı F›Îflı ±Î’HÎÌ ÁÎ◊ı fiËŸ ⁄fiı I›Îflı ±Î’HÎÌ ’HÎ Ïfi_ÿÎ ¿flÂı.78 Á‰˝ ÂhÎfi˘ fiΠ◊¥ Ω› »ı. ÷ı Á‰˝fiı ≠I›ZÎ ÿı¬Î› »ı ÷ıfi˘ ¢ Ëı÷ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ⁄ÌΩı ≠ë ±ı »ı …ı. “…ı Á_÷fiı ’ÎÁı flËı÷Πˢ¥±ı ÷ıfiı …ı‰_ ±Î’HÎÎ μ’fl Ëı÷ ˢ› ÷ı‰_ Á‹√˛ Á_÷fiı ¿ı‹ flËı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.” ’»Ì ÷ı μ’fl ¿˘¥fiı Ëı÷ flËı fiËŸ. ÷˘ ’HÎ …ıfiı ’ÎÁı ≠◊‹ flè΢ ˢ› ÷ıfi_ Ωı ¿˘¥¿ CÎÁÎ÷_ ⁄˘·ı ÷˘ ¬‹Ì ¿ı fiËŸ.” ÷ıfiÌ ¿˘flfi˘ ºœ ωrÎÁ … ˢ› …ı. …ıfiı ’ÎÁı «Îfl ±ZÎfl ¤H›˘ »ı ÷ıfi˘ √HÎ ‹Ò¿÷˘ fi◊Ì ‹ÎÀı ⁄Ë wÕ˘ ÁΑ »ı.≠.” .

’̉_. √. √.”” ’»Ì I›Î√Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. . ±ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ÷ı‹Î_ ¿›˘ lıWà »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.’˛. “±Î ¤√‰Îfi fiı ±Î Á_÷ ÷ı Á‰ı˝ ‰ˆ¿<_Ã. 77. Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘fi_ Ïfiw’HÎ ‰«.”” ’»Ì ·Z‹HÎÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.78] ‰«fiÎQ≤÷ 167 ±ı‹ ‘ÎflÌfiı ÁI›Á_¿S’ ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı ¿Ú’αı ¿flÌfiı Q≤I›·˘¿fiÎ Á‰ı˝ ‹fiW› ÿı¬ı ±ı‰Î ◊Λ »ı. ±fiı …ıfiı ÿıËfiÌ ¬⁄fl flËı÷Ì Ë˘› fiı ¤…fi‹Î_◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı ∂ÃÌfiı ¬Î‰_.”” ’»Ì ÂÎ_÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. “Á_÷fiı Áı‰ı I›Îflı Á_÷ Áfl¬˘ ◊Λ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ““±ı¿ ÷˘ ±¬_Õ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ T≤ÏkÎ flά÷˘ ˢ› ±fiı ⁄ÌΩı ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ¤…fi-V‹flHÎ ’HÎ ¿flı ±fiı ¿◊Î-¿Ì÷˝fi ’HÎ ¿flı fiı ÁÎ_¤‚ı. ““…ı ¤@÷ ±ı‹ Á‹…ı …ı. ““Á_÷fiÎ_ ±ı¿Îÿ V¿_‘‹Î_ …ı hÎÌÁ ·ZÎHÎ317 ¿èÎÎ_ »ı.’˛.”” ’»Ì ’fl‹ÎI‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ı ¢ μ’Λ ¿flı ÷˘ ±Î‰ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı Á_÷ fiı ’fl‹ırfl F›Î_ ωflÎ…‹Îfi »ı I›Î_ … ±ı Á‰ı˝ ‘΋ »ı ±fiı ±ı Á_÷ ¤ı‚˘ ‹Îfl˘ Ïfi‰ÎÁ ◊›˘ »ı ÷ı ‹Îv_ ±Ï÷ ⁄Õ<_ ¤ÎB› »ı. 40 ÷◊Î ÷ıfiÌ ÀÌ’HÎÌ‹Î_◊Ì ΩHΉ_. ““¤√‰Îfi flÎ∞ ¿ı‹ ◊Λ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı Á‰ı˝ ¿fl÷˘ 317.≠. ÿıËfiÌ Ïø›Î. 318.” ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹…ı ÷˘ ±ÎÃı ’ˢfl ±Îç›˝ Áfl¬_ flËı ±fiı ±ÎÃı ’ˢfl ±Îfi_ÿfiÎ Á‹ƒ‹Î_ {Ì·÷˘ flËı. ““…ı hÎÌÁ ·ZÎHÎı ›@÷ Á_÷ ˢ› ÷ıfiı ωÊı √v⁄Ï© fiı ÿı‰⁄Ï© flάÌfiı ‹fi-¿‹˝-‰«fiı ±ıfi˘ Á_√ ¿flı. ÀÌ’HÎÌ-312. ““…ıfiı ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿fl‰Î ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ÿıËfiÎ Á¬fiı ≥E»‰_ fiËŸ ±fiı ÿ½fifi˘ ’HÎ ·˘¤ flά‰˘ fiËŸ fiı ¤√‰Îfi …ı‹ ¿Ëı ÷ı‹ ¿fl‰_. ““¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fi˘ …ı Á‹Î√‹ ÷ı ±Îç›˝ Áfl¬˘ ¿ı‹ Á‹∞±ı I›Îflı …HÎΛ ? ±fiı ±ÎÃı ’ˢfl “±Ë˘ ±Ë˘” Áfl¬_ ¿ı‹ flËı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı … ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ◊›Îfi_ ÁΑfi »ı. …\±˘ ‰«. ““…ıfiı Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘318 ◊÷Ì Ë˘› ±fiı ÿıËfiÌ ¬⁄fl flËı fiËŸ ±ı‰˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿◊οÌ÷˝fi fi ¿flı ÷˘ ’HÎ lıWà »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‰˝ ÂÎVh΋Î_ ¿èÎ_ »ı …ı. ÷˘ ±ı Á_√fiÎ ¿flfiÎflÎfiı ωÊı ’HÎ ±ı hÎÌÁ ·ZÎHÎ ±Î‰ı »ı. √˘·˘¿ ±fiı ⁄˛õ’fl ÷ıfiÎ Ïfi‰ÎÁÌ »ı.

fiı ’˘÷ÎfiÎ ±_÷—ÂhÎ ÁÎ◊ı ‰ˆfl ¿›Î˝‹Î_ CÎH΢ … ·Î¤ »ı. ±fiı F›Îflı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷a±ı I›Îflı ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ±Î’HÎÎ μ’fl ’ÒHν ÿ›Î ¿flı. ’»Ì ÷ı ¢ μ’Λ ¿flı I›Îflı ÷ıfiÌ μ’fl ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ flÎ∞ ◊Λ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı …ı ’˘÷ÎfiÎ xÿ›fiı ωÊı ±Ï÷› ÂhÎ ’ÌÕ÷˘ ˢ› ÷ı ÁÎ◊ı ±Ï÷› ‰ˆfl ¿fḻı ÷˘ ÷ıfiÌ ’fl‹ırfl ÁËΛ ¿flı »ı. ÷ı‰Ì fiı ÷ı‰Ì ⁄Ì¿ »ıÀı …¥±ı ÷˘ ’HÎ flËı. ÷ı Á_÷fiı ’HÎ ¬⁄fl ’Õı. ÷ı V‰¤Î‰ ÁÎ◊ı ÁÒ‘_ ºœ ‰ˆfl ⁄Î_‘Ìfiı ÷ıfi_ ‹Ò‚ ∂¬ÕÌ Ω› ±ı‰˘ μ’Λ ¿fl‰˘. “±ZÎflÎ÷Ì÷ ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÌ μI’ÏkÎ ◊Λ .≠. ÷ı V‰¤Î‰ ÁÎ◊ı F›Îflı ‰ˆfl ¿fḻı I›Îflı …ıfiı …ı ÁÎ◊ı ‰ˆfl ˢ› ÷ı ÷˘ Á‰˝ …√÷ ΩHÎı ±ı‰_ ˢ›. ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ ÂhÎ …ı ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÷ı ÁÎ◊ı …wfl ‰ˆfl ¿fl‰_ CÎÀı »ı. ““¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷a±ı ÷˘ ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ≠ÁLfi ◊Λ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ø˘‘.”” ’»Ì ¤√‰ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ı ±Î’HÎÎ ’Z΋Î_ ¤‚Ìfiı ±fiı ±Î’HÎÌ μ’fl ÿ›Î ¿flı ±fiı …ı ≠¿Îflı ÷ı V‰¤Î‰fiı ∞÷̱ı ±ı‰˘ μ’Λ ⁄÷Ήı. ““…ı ’˘÷΋Î_ ¤Ò_Õ˘ V‰¤Î‰ ˢ› ÷ıfiı ÿı¬Ìfiı ¤√‰Îfi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ¿<flÎ∞ ◊÷Πˢ›. ±fiı F›Îflı ËÏflfiÌ fiı ËÏfl…fifiÌ …ı μ’fl ÿ›Î ◊Λ I›Îflı ÷ıfiı ˈ›Î‹Î_ ±Ï÷› Á¬ ‰I›Î˝ ¿flı ±fiı ¿S›ÎHÎfiı ‹Î√ı˝ «ÎS›ÎfiÌ ’HÎ Á΋◊a ‰‘ı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ÂhÎ …ı ¿Î‹. ·˘¤ÎÏÿ¿ ÷ıfi_ ⁄‚ CÎÀÌ Ω› »ı. ’»Ì Á_÷ ÷˘ ÷ı V‰¤Î‰fiÎ ‰ˆflÌ »ı. ‹ÎÀı …ı V‰¤Î‰ı ’˘÷Îfiı Œ…ı÷ ¿›˘˝ ˢ›. ÷˘ ÷ı ◊¿Ì ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î-¿Ì÷˝fi ¿fl÷˘ ˢ› fiı ÁÎ_¤‚÷˘ ˢ› ÷ı lıWà »ı.”” ’»Ì ±Î‘ÎflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ı ‹ÎËÎIQ› ±ı‹ Á‹…‰_ …ı.78 ˢ› ±fiı Ωı ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î-¿Ì÷˝fi fi ¿flı fiı fi ÁÎ_¤‚ı. ““’_« ‰÷˝‹Îfi Á_’ÒHν flά̱ı fiı ÷ı‹Î_ ¿˘¥ flÌ÷ı ¬˘À ±Î‰‰Î ÿ¥±ı fiËŸ. ““…ı‰Ì ’ÎÁı ¤√‰ÎfifiÌ ‹›Î˝ÿÎ flËı »ı ÷ı‰Ì »ıÀı Ω› ÷˘› ’HÎ flËı. ÷ı ¿ı‹ Á‹∞±ı ÷˘ flËı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì ‰ıÿÎ_÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷˘ ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ≠ÁLfi ◊Λ »ı ±ı‹Î_ ·ı‹ÎhÎ Á_› fiËŸ. ““…ıHÎı ≠◊‹ ¿Î_¥¿ √˘⁄v_ ‰÷νHÎ_ ˢ›. Ωı ¤√‰Îfifi_ ’Òv_ ‹ÎËÎIQ› Á‹…ı ÷˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 168 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ı‰Ì ¤√‰ÎfifiÌ ⁄Ì¿ ’ÎÁı ⁄ıÃΠˢ¥±ı fiı flËı »ı.

I›Îflı ¤√‰Îfifiı ±◊‰Î ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¿Î_¥¿ F›Îflı ¤Ò_Õ˘ ÿı¿΂ ±Î‰ı »ı I›Îflı ÷ı ÿ—¬fiı ¿ı‹ ¤√‰Îfi À΂÷Î fi◊Ì ±fiı ÷ıfiı ÀÎY›ÎfiÎ ‹fiÁÒ⁄Î ¿ı‹ ¿flı »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““¿ı‹ Á‹∞±ı I›Îflı ≠¤fiÎ Á_÷fi˘ ‹ÏË‹Î ±Ï÷› …HÎΛ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. I›Îflı ’˘÷ı C΢Õı «ÕÌfiı «Î·ı I›Îflı CÎ˘Õ˘ ¤√‰Îfifiı μ’ÎÕÌ «Î·ı »ı. ±„Bfi ±ı Á‰˝fiı ≠¿ÎÂfiÎ ÿÎ÷Î »ı. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ’Ò‰ı˝ ±‰÷Îfl ◊›Î »ı ÷ıfiÎ …ı‰Î_ «ÏflhÎ ¿flı I›Î_ Á‘Ì ÷˘ Á_› ¿fl‰˘ fiËŸ. ÷ı Á‰ı˝ ’vÊ˘k΋ ¤√‰ÎfifiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. M≤J‰Ì ¤√‰Îfifiı ‘flÌ flËÌ »ı. «_ƒ‹Î. ≠·› ◊Λ »ı ±fiı ÷ıfiı ωÊı Á¬-ÿ—¬fi˘ ∞‰˘fiı Á_⁄_‘ ◊Λ »ı.≠. ÷ı◊Ì F›Îflı ¤√‰Îfi ¿Î_¥¿ fi‰Î_ «ÏflhÎ ¿flı I›Îflı Á_› ¿flF›˘. ““±ı ÷˘ F›Îflı ¤√‰Îfi ‹fiW› ÿıË ‘ÎflHÎ ¿flı »ı I›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ±ı‰Ì flÌÏ÷ … »ı …ı. ±fiı ÷ı ¤√‰Îfi T›Ï÷flı¿ ◊¿Î Á‰˝‹Î_ ±L‰›’HÎı flèÎÎ »ı ±fiı ±L‰› ◊¿Î ’HÎ T›Ï÷flı¿ »ı. ““‹IV›. ±fiı M≤J‰Ì μ’fl ⁄ıÃΠˢ› I›Îflı ±ı‹ …HÎΛ …ı. ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı ∞‰˘fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ M≤J‰Ì μ’fl ’‘Îflı »ı. ’HÎ ±ı ÷˘ C΢ÕÎfiÎ ±Î‘Îfl »ı. …ıÀ·_ ¤√‰Îfi ¿flı ÷ıÀ·_ … ◊Λ »ı. ±fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õfiı ωÊı …ı μI’ÏkÎ. ’HÎ ±ı ÷˘ V◊Ήfl-…_√‹ ÁÏË÷ Á‹√˛ M≤J‰Ìfiı ‘flÌ flèÎÎ »ı. . ‹fiW›fiÌ ’ıÃı Á‰ı˝ T›‰ËÎfl ¿flı. ÷ı‰Ì fiı ÷ı‰Ì »ıÀı Ω› ÷˘› ’HÎ flËı.”” ’»Ì Ïfi‹˝‚Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. „V◊Ï÷. ÷˘ ’HÎ ∞‰˘fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ‹fiW› …ı‰Î ◊¥fiı ‹fiı ÿ½fi ±Î’ı »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‰˝ ÂÎVh΋Î_ ¤√‰ÎfifiÎ_ «ÏflhÎ ¿èÎÎ_ »ı. Á‰ı˝ ¤√‰Îfifi_ … ¿›Ù ◊Λ »ı.78] ‰«fiÎQ≤÷ 169 »ı ±fiı ÷ı ⁄˛õÎ_Õfiı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷±ı ¿flÌfiı ‘flÌ flèÎÎ »ı. ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ Õ˘·ÎT›Î ωfiÎ ±ı¿ I≤HÎ ’HÎ Õ˘·‰Îfiı Á‹◊˝ fi◊Ì. ±fiı ¤√‰Îfi …ı‰Î ≠I›ZÎ ≠‹ÎHÎ »ı ÷ı‰Î fiı ÷ı‰Î ±HÎ-±HÎ ≠I›ı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ωflÎ…‹Îfi »ı. ±ı‰Ì ±ÿ˚¤÷ Á΋◊a »ı. ’HÎ ±ı ¤√‰Îfi ÷˘ ÁÒ›˝. ““¤√‰ÎfifiÎ ¿›Î˝ ωfiÎ ¿Î_¥ ◊÷_ fi◊Ì. ±fiı F›Îflı flÎÏhΠˢ› I›Îflı «_ƒ‹Î ¿ı ÿ̉˘ ¿ı ‹Âη ÷ıfiı ±…‰Î‚ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi_ ÿ½fi ◊Λ ±fiı Ïÿ‰Áı ÁÒ›˝fiı ±…‰Î‚ı ¿flÌfiı ÿ½fi ◊Λ. ’HÎ ±·˙Ï¿¿ Á΋◊afiı ≠√À ¿flı fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √.”” ’»Ì ‰‚Ì ¤√‰ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ⁄ÌΩı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹ÎËÎIQ› Á‹…ı ÷˘ …ı‰Ì ’ÎÁı flèÎı ‹›Î˝ÿÎ flËı »ı.

÷ıfi˘ ‹Îflı Á‹Î√‹ ‹Y›˘ »ı. ““¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› ›◊Î◊˝ ΩH›_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ±Áÿ˚‰ÎÁfiÎ . ±fiı Ωı ±Áÿ˚‰ÎÁfiÎ fi À΂ı ÷˘ ±_÷ı …÷Î_ ω‹¬ ◊¥ Ω› »ı. ““F›Îflı ÁIÁ_√ ¿flı »ı I›Îflı ÷˘ Á_÷‹Î_ fiı ÁIÁ_√Ì‹Î_ ±Ï÷› Ëı÷ ˢ› ±fiı ’»Ì ¿ı‹ ±˘»\_ ◊¥ Ω› »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 170 ‰«fiÎQ≤÷ [√.” ±ı‹ Á‹…ı ÷˘ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı Á_÷fi˘ ‹ÏË‹Î ±Ï÷› …HÎÎ÷˘ Ω›. ““F›Îflı ÿıËfiı ωÊı Á¬-ÿ—¬fi˘ ›˘√ ◊Λ »ı I›Îflı ÷ı Á¬-ÿ—¬fiı ∞‰ ’˘÷Îfiı ωÊı ‹Îfiı I›Îflı ÷ı ∞‰ ±L‰›’HÎı »ı ±fiı F›Îflı hÎHÎı ÿıËfiÎ_ Á¬-ÿ—¬◊Ì ’˘÷Îfiı L›Îfl˘ Á‹…ı I›Îflı ±ı ∞‰ T›Ï÷flı¿ »ı. ““…ı‹ Á_÷ ¿Ëı ÷ı‹ … Á_›flÏË÷ ◊¿˘ ¿flı. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ÿıËfiı ωÊı ∞‰ ±L‰›’HÎı ¿ı‹ »ı fiı T›Ï÷flı¿’HÎı ¿ı‹ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. Á_√ ÷ıfi_ ωʋ’HÎ_ ˢ› I›Îflı I›Î_ ¢ μ’Λ ¿fl‰˘ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““∞‰fiı ‹˘ZÎfi˘ ¢ Ëı÷ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì fiÎflΛHÎÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ¿Î‚. ““≠◊‹ ÷˘ ±ıfiı Á_÷fiı ωÊı ±·˙Ï¿¿ ‹Ï÷ ˢ› fiı ’»Ì ÷˘ ÷ı Á_÷fi˘ ±S’ ÿ˘Ê Ωı¥fiı ’˘÷ÎfiÌ ¿<⁄Ï©±ı ¿flÌfiı {Î{˘ ÿ˘Ê ’flÃı »ı. I›Î_◊Ì …ı ÷ı ≠¿Îflı ¿flÌfiı ¤Î√Ì »^À‰_. ‰Î‹fi. Ïø›Î. ÷ı Ωı ω«ÎflÌfiı ±Áÿ˚‰ÎÁfiÎfiı À΂ı ÷˘ ≠◊‹ Ë÷˘ ÷ı‰˘ Â© ◊Λ. ÷ı ‹ÎÀı Ë_ ’HÎ ±Ï÷ ⁄Õ¤Î√Ì »\_.”” ’»Ì ≠ÁÎÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’flÂfl΋ ±fiı fl΋-¿ÚWHÎÎÏÿ¿ ±ı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ±fi_÷ ±‰÷Îfl ÷ıfi˘ ‹ÏˋΠω«Îflı …ı. ““ÿıÂ. ““V◊Ò‚.”” ’»Ì fiÎfiÎ Ïfiω˝¿ÎflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ‰flÎË. ““ÿıÂÎÏÿ¿ ωʋ ˢ› I›Î_ ÷˘ ∂√›Î˝fi˘ ±ı … μ’Λ »ı …ı.≠.78 ¿E».”” ’»Ì ÂÒL›Î÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.”” ’»Ì ÏhÎ√HÎÎ÷Ì÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ’»Ì ±ıfiÌ ±Áÿ˚‰ÎÁfiÎ ◊¥ Ω› »ı. ±ı … ∞‰fiı ‹˘ZÎfi˘ Ëı÷ »ı. “…ı ¤√‰Îfiı fl΋-¿ÚWHÎÎÏÿ¿ ±‰÷Îflı ¿flÌfiı ±fi_÷ ∞‰fi˘ μ©Îfl ¿›˘˝ »ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ±Î Á_÷ »ı. ““¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› »ı ÷˘ ’HÎ ±Áÿ˚‰ÎÁfiÎ ¿ı‹ À‚÷Ì fi◊Ì ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı Á_÷fiı ωÊı ±˘»˘ ¤Î‰ ◊¥ Ω› »ı.

““¤√‰Îfifi_ …ı‰_ ‹ÎËÎIQ› »ı ÷ı‰_ ±ıfiı Á‹F›Î‹Î_ ±ÎT›_ fi◊Ì.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH √. ‹ÎÀı ±ı‹fi_ ¿˘¥fiı ±’‹Îfi ¿fl‰Î ÿı¢ ‹Î. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––78–– H üÊ˪…U«UÊ-¬˝Õ◊¬˝∑§⁄UáÊ¢ ‚◊ÊåÃ◊˜ H . ÷ı ‹ÏfifiÎ_ ‰«fi ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ±Ï÷› flÎ∞ ◊›Î. ““¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ±«‚ ¿ı‹ flËı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ±ı‹ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ÎÏÿ¿ …ı ‹˘ÀıflÎ ÁΑ ÷ı‹fiı ¤·Î‹HÎ ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı ’˘÷Îfiı μ÷Îflı …‹‰Î ’‘Λν. ““¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ’Ïfl’ÒHν »ı. ““¿Î‹. ÷˘ ’HÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Îfiı ωÊı Ëı÷ ¿ı‹ ◊÷_ fi◊Ì ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì ‹˘ÀÎ ›˘√Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.≠. ø˘‘ ±fiı ·˘¤ ±ı hÎHÎ fifl¿fiÎ_ ¶Îfl »ı. ±ı‹Î_◊Ì …ıfiı …ı ±Ï÷› ∞I›Î‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı Á‰ı˝ ¿Ë˘. ≠zQfi. ÷ı ¤ı‚Î ±Î «Îfl ’HÎ »ı. Á_¿Ê˝HÎ ±fiı ‰ÎÁÿı‰ ±ı …ı «÷T›Ò˝Ë ÷◊Î ¿ı‰ÎÏÿ¿ …ı «˘‰ÌÁ ‹ÒÏ÷˝±˘ ÷◊Î ‰flÎËÎÏÿ¿ …ı ±‰÷Îfl ±ı Á‰ı˝fiÎ ¿ÎflHÎ ±ı‰Î …ı ≠I›ZÎ lÌ¿ÚWHÎ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfi˘ ‹ÏË‹Î ±Ï÷›’HÎı ¿flÌfiı Á‹…ı ÷˘ ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ l‰HÎÎÏÿ¿ …ı fi‰‘Î ¤„@÷ ÷ı ±«‚ flËı.”” ’»Ì …ıfiı …ı ‰Î÷fiÌ ±Ï÷› ºœ÷Î Ë÷Ì ÷ı ÷ı‰Ì flÌ÷ı ⁄˘S›Î. ““…ı‹ ‹ËÎfi¤Î‰Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ÎÏÿ¿ …ı ‹˘ÀıflÎ »ı.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‰˝ ‹ÏfifiÎ ≠ëfi˘ μkÎfl ¿flÌfiı ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… Á‰ı˝fiı ’Ò»÷ΠˉΠ…ı. ““±Ïfiv©.”” ’»Ì ≠÷˘ÊÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±fiı Ωı ›◊Î◊˝ ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› Á‹Ω› ÷˘ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩ‹Î_ Ëı÷ flάı ÷˘ ’HÎ flËı fiËŸ fiı ±ı¿ ¤√‰Îfi ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¿◊Î-¿Ì÷˝fi ÷ıfiı ωÊı … ±«‚ Ëı÷ ◊Λ »ı. ±fiı ±ÎI‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î ›˘√Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î ¤√‰ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊ΠωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ı «Îfl …HÎÎfiı flÎ∞ ◊¥fiı xÿ›fiı ωÊı «flHÎÎflω_ÿ ÿÌ‘Î_ ±fiı ±ı‹ ⁄˘S›Î …ı.78] ‰«fiÎQ≤÷ 171 À‚÷Ì fi◊Ì.

3÷ı‹Î_ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ÷˘ ±ı‰Ì 1. V‰‘‹˝fi_ ’HÎ μ’·ZÎHÎ ΩHΉ_. ““ωʛfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊›Îfi_ ¿ÎflHÎ ÷ı ‰ˆflÎB› »ı ¿ı ’fl‹ırflfiı ωÊı ≠ÌÏ÷ »ı ?””2 ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. …ıfi΋Î_ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±Î‰ı »ı ÷ıfi΋Î_ ‰ˆflÎB› ’HÎ ÁË…ı … ±Î‰Ì Ω› »ı ➤ . ±ı‰Ì flÌ÷ı …ıfiı ’_«Ï‰Ê›fi˘ I›Î√ ±Ï÷ ºœ’HÎı ¿flÌfiı ◊›˘ I›Îflı ÷ıfi_ ‹fi ∞I›_ ΩHΉ_.”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. flÁ ±fiı √_‘ ±ı …ı ’_«Ï‰Ê› ÷ı‹Î_◊Ì F›Îflı ≥„Lƒ›˘ ’Î»Ì ËÃı ±fiı ¿˘¥ ωʛ ’΋‰ÎfiÌ ≥E»Î flËı fiËŸ I›Îflı Á‰ı˝ ≥„Lƒ›˘ ‰Â ◊Λ »ı. w’. 2. ÷ı ‹fi ∞I›_ ¿ı‹ …HÎΛ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 3. ““ÂOÿ. V’½.172 ‰«fiÎQ≤÷ [√. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““Ï…÷_ …√÷˚ ¿ıfi ‹fi˘ ÏË 1 ›ıfi” ±ı f·˘¿‹Î_ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. ±fiı Ωı ωʛ μ’fl ¿Î_¥ ≠ÌÏ÷ ˢ› ÷˘ ‹fi ∞I›_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ∞I›_ fi ΩHΉ_. ““±ı¿ ÷˘ ωʛfiÌ ÏfiT≤ÏkÎfi_ ¿ÎflHÎ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ »ı ±fiı ⁄Ì…\_ ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ …ı ¤√‰Îfifi_ iÎÎfi ÷ı »ı. …ıHÎı ’˘÷Îfi_ ‹fi ∞I›_ ÷ıHÎı Á‰˝ …√÷ ∞I›_. ‹ÏHÎflIfi‹Î·Î — 11.78 –– lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛH΢ ω…›÷ı÷‹Î‹˚ –– lÌÁÎfl_√’flfiÎ_ ‰«fiÎQ≤÷ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 1 — ‹fi ∞I›Îfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 5 ’_«‹Ìfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î* Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı F›Îflı ≥„Lƒ›˘ ωʛfi˘ V’½ … fi ¿flı I›Îflı ‹fi ’HÎ ≥„Lƒ›˘ ·√HÎ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ˈ›Î‹Î_ fiı ˈ›Î‹Î_ flËı.≠.

‰ˆ¿<_Ã. ±fiı …ı ¤√‰Îfifi_ ±ZÎfl‘΋ »ı ÷ıfiÌ ±Î√‚ ⁄ÌΩ …ı ÿı‰÷ÎfiÎ ·˘¿ »ı.1] ‰«fiÎQ≤÷ 173 flÌ÷fiÌ Ωı¥±ı …ı. ÷ıfiı ‹Ò¿Ìfiı fifl¿fiÎ ¿<_Õ …ı‰Î_ …ı ωʛfiÎ_ Á¬ ÷ıfiı Ë_ Â_ ≥E»\_ ? ±fiı ωʛÁ¬ ÷˘ ¿ı‰‚ ÿ—¬w’ … »ı.4 ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı ‹fiı ≠¿À ‹Y›Î »ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› ΩHΉı ¿flÌfiı ωʛfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊Λ »ı. ÂÎ_Ï÷’‰˝ — 191/ 6) ±Î f·˘¿◊Ì ¿èÎ_ »ı. ÷ıfiı ‹˘ZΑ‹˝fiı ωÊı fifl¿ ÷S› ¿èÎÎ »ı. ±fiı …ıfiı ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi ÏÁ© ◊Λ »ı ÷ıfi΋Î_ V‰‘‹˝ ±fiı ≠ÌÏ÷ ’HÎ ±Î‰Ì Ω› »ı. ““±ı÷ı ‰ˆ Ïfifl›ÎV÷Î÷ V◊ÎfiV› ’fl‹ÎI‹fi—”” (‹ËΤÎfl÷.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹iÎÎfiı ¿flÌfiı ωʛfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊Λ »ı. ±fiı ±ıfi_ … ‹fi Ï…÷Îb_ ¿Ëı‰Î›. “Ë_ «ˆ÷L› »\_ fiı ÿıË …Õ »ı. ’HÎ F›Îflı ¿˘¥¿ ÁÎflΠωʛfiÌ ≠΄M÷ ◊Λ I›Îflı ¤√‰Îfifiı ’ÕuÎ ‹Ò¿Ìfiı ωʛ‹Î_ ≠ÌÏ÷ ¿flı ±◊‰Î ’hο·hÎÎÏÿ¿fiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ¿flı. ±fiı …ıHÎı ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‹∞fiı ωʛÁ¬fi˘ I›Î√ ¿›˘˝ ÷ıfiı ’Î»Ì Ï‰Ê›‹Î_ ≠ÌÏ÷ ◊Λ … fiËŸ. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ±ı‹ ω«Îflı …ı. ±ı Á‰˝fiÎ V‰Î‹Ì …ı lÌ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı ‹fiı ≠I›ZÎ ‹Y›Î »ı ±fiı ÷ı ‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfiı ωÊı ’HÎ ±¬_Õ Ï‰flÎ…‹Îfi »ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı F›Îflı ÿıË ◊¿Ì ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı Á‰˝ ≠¿Îflı ±Ï÷› ω·ZÎHÎ Á‹…ı. ±fiı ±ı‰Ì Á‹…HΠωfiÎ {Î{_ Ëı÷ …HÎÎ÷_ ˢ›. ‹ÎÀı ÷‹ı ¿Ëı·Î_ ‰ˆflÎB›ÎÏÿ hÎHÎ ÁΑfifiÌ ±’ıZÎαı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±fiı ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi ÷ı … ωʛfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊‰Î‹Î_ ±Ï÷ μI¿ÚWÀ ÁΑfi »ı. ±fiı Ë_ ±Îfi_ÿw’ »\_ fiı ÿıË ÿ—¬w’ »ı. ±◊‰Î fl˘√ÎÏÿ¿ Á_⁄_‘Ì ’ÌÕÎ ◊Λ 4. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ±ÎI‹iÎÎfi ±fiı ’fl‹ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ÷ı‹Î_◊Ì …ı ‰ˆflÎB› ≠¿Àı ÷ı ‰ˆflÎB›ı ¿flÌfiı Á‰˝ ωʛÁ¬fiÌ ‰ÎÁfiÎfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊¥ Ω› »ı. ±fiı Ë_ Â© »\_ fiı ÿıË fifl¿w’ »ı. “Ë_ ±ÎI‹Î »\_ ±fiı …ı ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi ‹Y›Î »ı ÷ı ’fl‹ÎI‹Î »ı. . ±fiı ÷ı ¤√‰Îfifi_ …ı ±ı¿ Ïfi‹ıÊ‹ÎhÎfi_ ÿ½fi ÷ı μ’fl ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ_ …ı ωʛÁ¬ »ı ÷ı Á‰ı˝fiı ‰ÎflÌŒıflÌfiı fiÎ_¬Ì ÿı¥±ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿ fl˘‹‹Î_ …ıÀ·_ Á¬ flèÎ_ »ı ÷ıÀ·_ Á¬ Ωı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ_ ωʛÁ¬ ¤ı‚Î_ ¿fḻı ÷˘ ’HÎ ÷ıfiÎ ¿˘ÏÀ‹Î ¤Î√fiÌ ⁄fl˘⁄fl ’HÎ ◊Λ fiËŸ. I›Îflı ÿıËfiı ’˘÷Îfi_ w’ ‹ÎfiÌfiı ωʛ‹Î_ ≠ÌÏ÷ ¿flı … fiËŸ. rı÷¶Ì’ ÷◊Î ⁄˛õ’fl ÷◊Î ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ’Ï÷ …ı ⁄˛õÎÏÿ¿ ÿı‰. ±fiı √˘·˘¿. ±fiı Ë_ ±Ï‰fiÎÂÌ »\_ fiı ÿıË fiΉ_÷ »ı.

7. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ‹Ïfi ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ±fiı …ı‹ ¿>÷flÎfi_ √·ÒÏÕ›_ ˢ› ÷ı ’HÎ fiÎfi_ ˢ› I›Îflı ÁÎv_ ÿÌÁı. ““±ı ÷ı √HÎ ¿›Î ? 5. 6.”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÌ 6‹ÒÏ÷˝‹Î_ ±Ï÷› Ëı÷ ¿›ı ≠¿Îflı ◊Λ ?”” ’»Ì ÷ı ≠ëfi˘ μkÎfl ‹Ïfi±ı ‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ ◊›˘ fiËŸ. ’˘÷’˘÷ÎfiÎ Ëı÷fiÌ ÏÁÏ© fi ◊÷Î_. ““VfiıË ÷˘ w’ı ¿flÌfiı ’HÎ ◊Λ »ı ÷◊Î ¿Î‹ı ¿flÌfiı ’HÎ ◊Λ »ı ÷◊Î ·˘¤ı ¿flÌfiı ’HÎ ◊Λ »ı ÷◊Î V‰Î◊ı˝ ¿flÌfiı ’HÎ ◊Λ »ı ÷◊Î √HÎı ¿flÌfiı ’HÎ ◊Λ »ı. ¤√‰ÎfifiÎ ÁI›-Â˙«ÎÏÿ¿ …ı √HÎ ÷ıfiÎ_ ÿ½fiı ¿flÌfiı. ÷ı‹ ±ı‰ÎfiÌ ¤„@÷ ≠◊‹ ÁÎflÌ ÿÌÁı ’HÎ ±_÷ı ¢¤ı fiËŸ. ≠I›ZÎ. I›Îflı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ flËı fiËŸ ±fiı ω¿‚ …ı‰˘ ◊¥ Ω›.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ≠I›ı Á˘‹·˘ ¬Î«fl ⁄˘S›Î …ı.2 ‰«fiÎQ≤÷ ±◊‰Î ’_«Ï‰Ê›fi_ Á¬ ˢ› ÷ı ‹ÀÌ Ω›. 8.””5 –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––1–– 79–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 2 — ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ Ëı÷ ◊›Îfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 6 »Ãfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘ÁflÌ μ’fl œ˘Ï·›˘ Ï⁄»ÎT›˘ Ë÷˘ ÷ı μ’fl μkÎflÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı rı÷ ’ÎCÎ ‹V÷¿ μ’fl ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı rı÷ ’»ıÕÌ ±˘œÌ Ë÷Ì ÷◊Î rı÷ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ¿Î‹ ±fiı V‰Î◊ı˝ ¿flÌfiı …ı Ëı÷ ◊›_ ˢ› ÷ı ’HÎ7 ±_÷ı fiΠ’΋ı »ı ±fiı …ı √HÎı ¿flÌfiı8 VfiıË ◊›˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ±_÷ı flËı »ı. ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±fiı ‹ÎËÎIQ›iÎÎfi ‰√flfi˘ V‰‘‹˝ ’HΠ¢¤ı fiËŸ ±ı‹ ’HÎ ΩHÎÌ ·ı‰_.174 [ÁÎfl_√. ÷ı‹ … ·˘¤. . ÷ı‹Î_ w’ı ¿flÌfiı …ı VfiıË ◊Λ »ı ÷ı ÷˘ F›Îflı ÷ıfiÎ ÿıË‹Î_ Ï’kÎ fiÌÁflı ±◊‰Î ¿˘œ fiÌÁflı I›Îflı VfiıË ◊›˘ ˢ› ÷ı fiΠ’΋ı »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ÷ıfi˘ μkÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ …ı. ““‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ≠ë-μkÎfl ¿fl˘.

÷˘ ’fl‹ırfl ÷◊Î ‹˘ÀÎ Á_÷ ÷ıfiÌ ‹fl∞ ˢ› ÷˘ ÷ı‹fiı ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ¤„@÷±ı ÁÏË÷ ±ı‹ ¿Ëı‰_ …ı. ““‰«fiı ¿flÌfiı ÷˘ ¿˘¥ ∞‰≠ÎHÎÌ‹ÎhÎfiı ÿ¬‰‰Î fiËŸ. ““±ı ⁄ı›fiı ’һ̱ı »Ì±ı. T›‰ËÎflÏø›Î‹Î_ ¿<‚÷Î ‰√ıflı ·˙Ï¿¿. I›Îflı ÷ı ‰«fifiı ÷I¿Î‚ VfiıËı ÁÏË÷ ‹Îfi‰_.” ’»Ì ÷ıfi_ ‹˘ÀÎ Á_÷ Á‹Î‘Îfi ¿flı ÷◊Î ’fl‹ırfl ±Î√‚ ¿ËÌfiı ±ı ‰«fifi_ 9. . ±fiı ’fl‹ırfl ÁÎ◊ı ±◊‰Î ‹˘ÀÎ Á_÷ ÁÎ◊ı ≠ë-μkÎfl ¿fl÷Πˢ¥±ı ±fiı ÷ı‹Î_ ’flV’fl ‰Îÿω‰Îÿ ◊÷˘ ˢ› ±fiı ÷ı‹Î_ ’˘÷ı ∞÷̱ı ±ı‹ …HÎΛ. 11.” ±fiı ÷ı ‰«fi ’˘÷Îfiı ‹fiΛ fiËŸ ±ı‰_ ˢ›.2] ‰«fiÎQ≤÷ 175 μ’fl·Î9 ¿ı ‹Î_ËÌ·Î10 ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’HÎ ¿˘¥ ±›˘B› ‰«fi ¿èÎ_ ˢ› ±fiı ÷ı‹Î_ ±ÎÂ_¿Î ◊Λ ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ı Á‹Îfiı ωÊı fiÎ ’ÎÕ‰Ì fiËŸ. 10. ±ı ÷˘ ËÎ … ’ÎÕ‰Ì ±fiı ±ı‹ ¿Ëı‰_ …ı. “Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ı‹ ÷‹ı ¿Ëı¢ ÷ı‹ Ë_ ¿flÌÂ. iÎÎfi. ÷ı‹Î_ ›˘B› ‰«fi ˢ› ÷ı‹Î_ ÷˘ ±ÎÂ_¿Î ◊Λ fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. “±Î‰Ì flÌ÷ı ’fl‹ırflı ‰«fi ¿èÎ_ »ı. ““μ’fl·ı √HÎı Â_ ◊Λ ?11 ±ı ÷˘ ‰«fiı ¿flÌfiı. ’HÎ ±ÎÀ·Ì ‹fiı ÷ı‹Î_ ±ÎÂ_¿Î ◊Λ »ı. ’HÎ ¤√‰Îfi‹Î_ ÷ı‹fiı VfiıË Ë˘÷˘ … fi◊Ì.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ÷ıfiÌ Ï‰V÷Îflı ¿flÌfiı ‰Î÷ν ¿fl‰Î ‹Î_ÕÌ …ı. ‹˘ÀÎ Á_÷ ±Î√‚ ±fiı ’fl‹ırfl ±Î√‚ ÷˘ …wfl ËÎflÌ …‰_. ±fiı ÷‹ı ’Ò»˘ »˘ ÷ı ¤@÷fiı ¤√‰Îfi μ’fl VfiıË ◊Λ ±ı‹ … ¿ı‰‚ ’Ò»˘ »˘ ? ¿ı ¤√‰Îfifiı ¤@÷ μ’fl VfiıË ◊Λ ±ı‹ ’HÎ ’Ò»˘ »˘ ?”” I›Îflı V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. ‰ˆflÎB›ÎÏÿ¿ ±·˙Ï¿¿. ÷ı‰Î √H΢ ÷˘ ω‹¬‹Î_ ’HΠˢ› »ı. ‹ÎÀı ÷ı √H΢ ¤√‰IVfiıË‹Î_ ¿ÎflHÎ fi◊Ì. ±fiı ’fl‹ırfl ÷◊Î ‹˘ÀÎ Á_÷ ÷ı ’˘÷Îfiı ¿˘¥ ‰«fi ›˘B› ¿Ëı ±◊‰Î ±›˘B› ¿Ëı.” ±ı ≠¿Îflfi_ ÿÌfi ◊¥fiı ‰«fi ¿Ëı‰_. ±fiı ±Î’HÎ ¿fl÷Î_ ‹˘ÀÎ Á_÷ ˢ› ÷ı Á¤Î‹Î_ ≠ë-μkÎflı ¿flÌfiı ¤˘ÓÃÎ ’Õı ±ı‹ ¿fl‰_ fiËŸ. ÷˘ ’HÎ …ı ‹˘ÀÎ◊Ì fiÎfi˘ ˢ› ÷ıfiı ‹˘ÀÎfiı Á‹Ì’ı fi‹Ì ÿı‰_. ÷ı ÷˘ ‹fiı ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰÷_ fi◊Ì. ±fiı Ωı ’fl‹ırflfiÌ ‹fl∞ fi ˢ› ÷˘ ÷ı‹fiı Á‹Ì’ı flËı÷Πˢ› …ı ‹˘ÀÎ Á_÷ ÷◊Î ËÏfl¤@÷ ÷ı‹fiı ±Î√‚ ¿Ëı‰_ …ı. ÿıËı ¿flÌfiı ±fiı ‹fiı ¿flÌfiı …ı √HΠˢ› ±fiı ÷ı √HÎı ¿flÌfiı …ı Ëı÷ ◊›_ ˢ› ÷ı fi◊Ì fiΠ’΋÷_. “Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÷‹ı …ı ‰«fi ¿èÎ_ ÷ı ÷˘ ÃÌ¿ »ı. V‰‘‹˝.

13’fl‹ırflfiÎ_ F›Îflı ÿ½fi ¿fl‰Î_ I›Îflı ‹fiı ÁÏË÷ º„WÀfiı ±ı¿Î√˛ flάÌfiı ¿fl‰Î_. ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi. ’»Ì ±ı‰Ì ŒÎÀı· º„WÀ‰Î‚Îfiı ’fl‹ırfl ¿ı ‹˘ÀÎ Á_÷ ÿı¬Ìfiı flÎ∞ ◊÷Î fi◊Ì. 13. «˘flÌ ±ÎÏÿ¿ ¿‹˝ @›Îflı› ’HÎ ÿıË◊Ì ¿fl‰Î_ fiËŸ ±fiı. ’fl‹ırfl ¤ı‚ı ⁄ÌΩ_ ÿ½fi ¿flı »ı. ’HÎ ’˘÷Îfiı ΩHÎı ÿıËfi_ …÷fi ¿fl‰_ fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷˘ ‰«fifiı √HÎı ¿flÌfiı ‰÷˝‰_. ±fiı ÷ı ¤@÷fiı ’HÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı ºœ VfiıË ◊Λ »ı. ÷◊Î ÿıËı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiÌ Àı·-«Î¿flÌ ¿fl‰Ì. ’HÎ ¿èÎ_ fiı ÷I¿Î‚ fiÎ ’ÎÕ‰Ì fiËŸ. ¨«Ì-fiÌ«Ì º„WÀ ¿flÌfiı ÷ıfiÎ_ ’HÎ ¤ı‚Î_ ÿ½fi ¿fl÷˘ Ω›. ±fiı ±ı ÿ½fi ¿flı »ı ÷ı ¿ı‰Î_ ¿flı »ı ? ÷˘ …ı‹ ±L› ‹fiW› ¿flı »ı ÷ı‹ ÷ı ’HÎ ¿flı »ı. l‰HÎ. ˉı ÿıËfiı √HÎı ¿ı‹ ‰÷˝‰_ ?12 ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ÿıË‹Î_ Ωı ¿Î_¥ μL‹kÎ’b_ …HÎΛ ÷˘ ¤…fi‹Î_ ⁄ıÁ‰ı ¿flÌfiı ±◊‰Î «Î_ƒÎ›HÎ ‰˛÷ı ¿flÌfiı ÿıËfiı Ïfi⁄˝‚ ¿flÌ fiÎ_¬‰_. K›Îfi ±fiı ’ÒΩ ±ÎÏÿ¿‹Î_ ±ı¿Î√˛’HÎ_ (⁄ÌΩ Á_¿S’fi˘ I›Î√ ¿fl‰Î◊Ì ±T›Î¿<‚’HÎ_) ÷ı ‹fifi˘ √HÎ ¿è΢ »ı ÷ı‹Î_. I›Îflı ÷ıfiı ÿı¬Ìfiı ÷ıfiı μ’fl ’fl‹ırfl fiı ±ı ‹˘ÀÎ Á_÷ ÷ıfiı VfiıË ◊Λ »ı ±fiı ±ı ¤@÷fiı ’HÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ◊Λ »ı. ’»Ì ÷ı ¤@÷fiı μ’fl ’fl‹ırfl ÷◊Î ‹˘ÀÎ Á_÷ ÷ıfiı VfiıË ◊Λ »ı. ÂÎ ÁÎv …ı. ±fiı ±ı‰Î_ ·˙Ï¿¿ ÿ½fi F›Îflı ±ı ¿fl‰Î ‹Î_Õı I›Îflı …ı‰˘ ≠◊‹ ÁÎfl˘ ˢ› ÷ı‰˘ flËı fiËŸ ±fiı ÷ı Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ∂÷fl÷˘ Ω›. ±ı‰Ì flÌ÷ı F›Îflı ±ı ÿıËfiı √HÎı ¿flÌfiı ‰÷ı˝. ’»Ì ÷ıfiı ÿı¬Ìfiı ÷ıfiÎ ÿıËfiÌ ‹˘ÀÎ Á_÷ ±◊‰Î ’fl‹ırfl ¬⁄fl fl¬Î‰ı ÷˘ ¤·ı. ÷ı ‹ÎÀı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ÎÕ̱‰‚Ì º„WÀ ¿fl‰Ì fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 176 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ±ı‰Ì flÌ÷fiÌ ›„@÷±ı ‹˘ÀÎfiÎ ‰«fifiı ’λ\_ Ãı·‰_. ¤√‰Îfi ±fiı ÷ı‹fiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ ÁΑ±˘±ı ÏfiÊı‘ ¿flı·Î_ ÏË_ÁÎ. ±fiı ±ı‰Ì ·˙Ï¿¿ º„WÀ‰Î‚˘ ÷˘ …ı‹ Ϭ·¬˘ÕÌ ⁄˘·ı »ı ÷ı ¤ı‚ı ’Ò_»Õ<_ ¨«o ¿flı »ı ÷ı‰˘ ΩHΉ˘. I›Îflı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi‹Î_◊Ì T≤ÏkÎ ÷˘ÕÌfiı ±ÎÕ̱‰‚Ì.2 Á‹Î‘Îfi ¿flΉı. ˉı ‹fifiı √HÎı …ı‹ ‰÷˝‰_ ÷ıfiÌ flÌ÷ ¿Ë̱ı »Ì±ı …ı. . ’HÎ ’fl‹ırflı ‰«fi ±›˘B› ¿ı ›˘B› ¿èÎ_ ˢ› ÷ı Á‹ı fiÎ ’ÎÕ‰Ì fiËŸ. ±fiı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷˘ ˢ› fiı I›Î_ ¿˘¥ ‹fiW› ±ÎT›_ ±◊‰Î rÎfi ±ÎT›_ ¿ı ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ’Â-’ZÎÌ ±ÎT›_. ’fl‹ırflfiÎ_ 12.

’HÎ ±ı‰Îfiı ÷˘ …ı‹ fi ◊›Î_ ˢ› ÷ı‰Î_ fiı ÷ı‰Î_ flËı »ı. “±Î ÷˘ ·˙Ï¿¿ ÿ½fi ¿flı »ı. ÷ı‹ ÿ½fi ÷˘ ‹fiı ›@÷ º„WÀfiı ±ı¿Î√˛ flάÌfiı ¿fl‰Î_.2] ‰«fiÎQ≤÷ 177 ÿ½fi ÷˘ ≠◊‹ ’Ëı·ı fi‰Ìfi ◊›Î_ ˢ› fiı ÷ı Á‹›fiı ωÊı …ı‰_ ±_÷fl‹Î_ ±·˙Ï¿¿’b_ ˢ›. ±fiı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi º„WÀfiı Ïfi›‹‹Î_ flάÌfiı ¿flı »ı ÷ıfiı ±ı ÿ½fi fi‰ÌfifiÎ_ fi‰Ìfi flËı »ı. …ı‹ ‘‹˝’fl‹Î_ ¿<‚¿<_‰fl⁄Î¥ Ë÷Î_. ±fiı Ωı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi ¤ı‚ı ⁄ÌΩ_ ÿ½fi ‹fiW›fiÎ_ ¿ı ¿>÷flÎ_-⁄·ÎÕÎ_fiÎ_ ¿flı »ı. ÷ı fl˘… ÿ½fi ¿›Î˝ ¿flı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±‹Îflı ÷˘ ÿıÂÿı‹Î_ ‹fiW› ±Î√‚ ‰Î÷ν ¿fl‰Ì ’Õı. ±fiı ’fl‹ırflfiı ‘Îflı I›Îflı ÷ı ¤ı‚ı ⁄ÌΩ_ ÿ½fi …ı …ı ¿›Î* »ı ÷ı ’HÎ ‰√fl ‘ΛÎ* ±Î‰Ìfiı ˈ›Î‹Î_ Vdflı »ı. ’HÎ …ı‹ ⁄ÌΩ_ ÿ½fi ¿flı »ı ÷ı‹ fi ¿fl‰Î_. ±fiı ±ı‹ …ı ÿ½fi ¿flı »ı. ÷ı ‹ÎÀı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi ÷˘ ±ı¿º„WÀ±ı ¿fl‰Î_. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ‹fifi_ ±ı¿Î√˛’b_ flËı÷_ fi◊Ì. ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ ‹fi‹Î_ ±·˙Ï¿¿’b_ flËı÷_ Ω›. ’HÎ ÷ıfiÌ ⁄Ë‘ÎflÎ fi◊Ì flËı÷Ì. ÷ı Á‹ı ‰«‹Î_ ¿˘¥¿ ’Â-’ZÎÌ ±Î‰ı-Ω› ¿ı ⁄˘·ı ’HÎ ÷ıfiÌ ÷ıfiı ¬⁄fl flËı fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı¿Î√˛ º„WÀ±ı ¿flÌfiı ’fl‹ırfl‹Î_ ΩıÕΉ_.” ’»Ì ÷ı ·˙Ï¿¿ ÿ½fifi˘ ¿flfiÎfl˘ ±Î Á‹Î√‹‹Î_◊Ì Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ∂÷fl÷˘ Ω› »ı. ÷ı F›Îflı ¤…fi‹Î_ ⁄ıÁı I›Îflı ÷ıfi_ ‹fi „V◊fl flËı fiËŸ. ÷ı ±‹ÎflÎ_ ÿ½fi ¿fl÷Î_ …÷Î_ Ë÷Î_ ±fiı º„WÀ ’·ÀΉÌfiı ‹ÒÏ÷˝fiı ±_÷fl‹Î_ μ÷Îfl÷Î_.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷˘ ÷ıfiı F›Îflı V‰Mfi ◊Λ I›Îflı ’fl‹ırfl ’HÎ ÿı¬Î› ±fiı ÷ı ±L› ’ÿÎ◊˝ ’HÎ ¤ı‚ı ÿı¬Î›. ±fiı ’fl‹ırflı …ı …ı ‰«fi ¿èÎÎ_ ˢ› ÷ı ’HÎ ÷ıfiı fi‰ÌfifiÎ_ fi‰Ìfi flËı »ı. ÷ı ‹ÎÀı ÿ½fi ÷˘ ±ı¿ ’fl‹ırflfiÎ_ … ¿fl‰Î_. fiı ±ı¿º„WÀ±ı ¿flÌfiı ‹ÒÏ÷˝fiı Ωı÷ı …‰_ ±fiı º„WÀ ’·ÀÌfiı ±_÷fl‹Î_ ÷ı‰Ì fiı ÷ı‰Ì ÷ı ‹ÒÏ÷˝fiı μ÷Îfl‰Ì. ““‹fiW› ±Î√‚ ‰Î÷ν ¿fl‰Ì .”” I›Îflı Ïfiω˝¿ÎflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ±ÎÂ_¿Î ¿flÌ …ı. ±fiı …ı‹ ¿˘¥¿ ¿Î‹Ì ’vÊ Ë˘› ÷ıfiÌ w’‰_÷Ì VhÎÌ‹Î_ ±ı¿‹fiı ¿flÌfiı º„WÀ ≠˘‰ÎHÎÌ Ë˘›. ’HÎ ·˙Ï¿¿ ÿ½fi fi ¿fl‰Î_. ’HÎ «’‚ º„WÀ±ı fi ¿fl‰Î_. ±ı¿ flËı »ı. ⁄Ë‘Îflαı ›@÷ ◊Λ. ±fiı ·˙Ï¿¿ ⁄Îèκ„WÀ±ı ¿flÌfiı ÿ½fi ¿›Î* ˢ› ÷ıfiı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fi ÷◊Î ‰«fi ±ı Á‰ı˝ …^fiÎ_ ◊¥ Ω› »ı. ±fiı …ı «’‚ º„WÀ±ı ÿ½fi ¿flı »ı ÷ıfiı Ë_ Ωb_ »\_ ±fiı …ıfiÎ_ º„WÀ fiı ‹fi Ïfi›‹‹Î_ ˢ› ±ı‰Î …ı ‹˘ÀÎ Á_÷ ÷ı ’HÎ ΩHÎı …ı. ÷ıfi_ ‹fi ¤…fi-V‹flHÎ ¿fl÷ı ±ı¿ ’fl‹ırfl‹Î_ … flËı »ı.

2 ÷ıfiÌ ÷˘ ±‹ı ±ÎiÎÎ ±Î’Ì »ı. 14±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fifiı √HÎı ¿flÌfiı ‰÷ı˝ I›Îflı ÷ı ¤@÷fiı μ’fl ÏfiI› ≠I›ı ¤√‰Îfifiı fi‰Ìfi fiı fi‰Ìfi Ëı÷ flËı »ı ±fiı ÷ı ¤@÷fiı ’HÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı ÏfiI› ≠I›ı fi‰Ìfi fiı fi‰Ìfi Ëı÷ flËı »ı. ±fiı fiıhÎfiÌ fiı l˘hÎfiÌ T≤ÏkÎ F›Îflı ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi ¿fl÷Πˢ¥±ı fiı ‹ÒÏ÷˝fiı ‹ı·Ìfiı ±L›‹Î_ ÷HÎΛ ÷˘ ÷ıfiı ±ı‹ μ’ÿı ÿı‰˘ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 178 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ’HÎ ±ËŸ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi ‹ı·Ìfiı ⁄ÌΩ_ ÿ½fi ¿fl‰Î_ ±ı‰Ì ¿›ı Ïÿ‰Áı ±‹ı ±ÎiÎÎ ±Î’Ì »ı ?”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ‰‚Ì ‰Î÷ν ¿fl‰Î ·ÎB›Î …ı. ±fiı ‰‚Ì ±ı‹ ¿Ëı‰_ …ı. F›Î_-I›Î_ √˛ÎQ›‰Î÷ν ◊÷Ì Ë˘› fiı ÷ıfiı l˘hÎfiÌ T≤ÏkÎ ¶Îflı ÷HÎÎ¥ …¥fiı ÁÎ_¤‚̱ı. ÷˘ ÷ı Á‰˝ √˛ÎQ› ÂOÿ ¤…fi‹Î_ ⁄ıÁı I›Îflı ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı »ı. ‹ÎÀı …ı ωʛfiı ÷_ Ï«_÷‰Ì ÷ı ωʛ ‹‚Âı fiËŸ ±fiı ÃηÎ_ ‰·¬Î_ ¿flÌfiı ’fl‹ırflfiı ÂÎ ‰ÎV÷ı ‹ı·Ì ÿı »ı ? ±fiı ¿Î_¥¿ Ωı ÷fiı ±S’ ωʛ ‹‚Âı ÷˘ ÷ıfiÎ ’Î’‹Î_ ›‹’flÌfi˘ ‹Îfl ¬Î÷Î_ ¬Î÷Î_ ±_÷ fiËŸ ±Î‰ı. . ÷˘ ÿıË ’ÕuÎ ’»Ì ‹@÷ ◊¥Â 14.” ±ı‰Ì flÌ÷ı fiıhÎfiı ±fiı l˘hÎfiı μ’ÿı ÿı‰˘. ÂÎ ÁÎv …ı. ’»Ì ÷_ …ı …ı ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ ‰Î÷ν ◊Λ »ı ÷ıfiı ÁË…ı ÁÎ_¤‚ÌÂ. K›ÎfiÎÏÿ¿ ωϑ◊Ì ¿›Ù Ë˘› ’HÎ ÂÎVh΢@÷ Œ‚ ±Î’fiÎv_ ◊÷_ fi◊Ì. ÷ı ÂÎ ÁÎv …ı. ’Ò…fi. ±fiı ‰‚Ì fiıhÎ fiı l˘hÎ ±ı ⁄ıfiı ÷˘ ωÂıÊı ¿flÌfiı Ïfi›‹‹Î_ flά‰Î_. “F›Îflı ÷_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ±ı¿Î√˛ ◊¥Â ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì ÷_ ÏÁ©ÿÂÎfiı ’΋ÌÂ. ’Ò…fi ±fiı K›ÎfiÎÏÿ¿‹Î_ ’HÎ ‹fifi_ ±ı¿Î√˛’HÎ_ ¿fl‰_. Ωı ‹fiı ÁÏË÷ º„WÀ ’fl‹ırfl‹Î_ flάı. …ı‰_ Ï«_÷T›_ ÷ı‰_ ÷fiı ÷I¿Î‚ ‹‚ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı l‰HÎ. ±fiı ⁄˛õÎ. ωWb ±fiı ωfiÎ …ı‰Î w’fiı ≥E»Ì ÷˘ ÷ı‰Î w’fiı ’΋ÌÂ. ÷ı ÁÎv ±ı ⁄ı ≥„Lƒ›˘fiı ÷˘ ±Ï÷› Ïfi›‹‹Î_ flά‰Î_. ÷ı Á‰ı˝ ¤…fi ¿fl÷Î_ ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı »ı. Ë∞ ÷˘ ÷_ ÁΑ¿ »\_. ±fiı ŒÎÀı· fiıhÎfiÌ T≤Ïkαı ¿flÌfiı …ı …ı w’ Ωı›_ ˢ›. ±fiı ·Z‹Ì ¿ı flÎÏ‘¿Î …ı‰˘ ¤@÷ ◊‰Î ≥E»Ì ÷˘ ÷ı‰˘ ◊¥Â. “Ëı ‹Ò¬˝ ! ÷_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ ±L› w’fiı …\±ı »ı ¿ı ’fl‹ırflfiÌ ‰Î÷ν ωfiÎ ±L› ‰Î÷νfiı ÁÎ_¤‚ı »ı ÷ı‹Î_ ÷fiı Â_ ≠ÎM÷ ◊Âı ? ±fiı Ë∞ ÷fiı ÏÁ©ÿÂÎ ÷˘ ±Î‰Ì fi◊Ì …ı. ““≠◊‹ F›Îflı ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi ◊Λ »ı I›Îflı ±ıfiı ¿ı‰_ ±·˙Ï¿¿’b_ flËı »ı ! ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ ±·˙Ï¿¿’b_ ÷˘ ÷˘ flËı. ±fiı ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÏÁ©ÿÂÎfiı ÿıË »÷ı fiËŸ ’ÎQ›. ¿ı‹ ¿ı ‹fifiÌ ±ı¿Î√˛÷ΠωfiÎ l‰HÎ.

”” I›Îflı Á˘‹·ı ¬Î«flı ’Ò»u_ …ı. ±fiı ≠ı‹ı ¿flÌfiı fl˘‹Î_Ï«÷-√ÎhÎ ±fiı √ÿ˚√ÿ¿oà ◊›Î ωfiÎ ¿ı‰‚ ÂW¿ ‹fiı ¿flÌfiı ≠I›ZÎ ¤√‰ÎfifiÌ ’ÒΩ ¿flı »ı ÷˘› L›Òfi »ı ±fiı ‹ÎfiÁÌ ’ÒΩ ¿flı »ı ÷˘› L›Òfi »ı. ÷˘ ±ı ⁄ı› lıWà »ı. ““Ωı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ı‹ı ¿flÌfiı ±Ï÷ fl˘‹Î_Ï«÷-√ÎhÎ ◊¥fiı ÷◊Î √ÿ˚√ÿ¿oà ◊¥fiı Ωı ¤√‰ÎfifiÌ ≠I›ZÎ ’ÒΩ ¿flı »ı ±◊‰Î ±ı‰Ì flÌ÷ı … ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÎfiÁÌ ’ÒΩ ¿flı »ı. ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì ¿Î_¥ ≠΄M÷ fiËŸ ◊Λ. ÿıË ±fiı ‹fifiÎ √HÎı ¿flÌfiı.3] ‰«fiÎQ≤÷ 179 I›Îflı ÏÁ©ÿÂÎ ‹‚Âı. ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÏfiÏÿK›ÎÁ ±fiı ÁÎZÎÎI¿Îflfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 7 ÁÎ÷‹fiı Ïÿ‰Á 16ÁÎ_…fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı rı÷ ’ÎCÎ ‹V÷¿ı ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ¿Î‚Î »ıÕÎfi˘ ¬ıÁ ±˘œu˘ Ë÷˘ fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––2––80–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 3 — l‰HÎ. ‹fifi. ‰«fi. 16. ““±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ≠ı‹‹Bfi ◊¥fiı ≠I›ZÎ 15. . ±ı ⁄ı ¤@÷‹Î_ lıWà ÷ı ¿˘HÎ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. » CÎÕÌ Ïÿ‰Á ⁄Î¿Ì Ë÷˘ I›Îflı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı15 …ı ‰÷ı˝ ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ±Ï‘¿ VfiıË ◊Λ »ı ±fiı ÷ı ¤@÷ μ’fl ’fl‹ırfl fiı ‹˘ÀÎ ÁΑfiı VfiıË Ë˘› ÷ı◊Ì ’HÎ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı ‰‘÷˘ Ω› »ı. ’HÎ ÏÁ©ÿÂÎ ±ÎT›Î ωfiÎ w’fiı Ωı¥ Ωı¥fiı ‹flÌ …¥Â ÷˘ ’HÎ ÷ı w’ ‹‚Âı fiËŸ ±fiı √˛ÎQ› ÂOÿfiı ’HÎ ÁÎ_¤‚Ì ÁÎ_¤‚Ìfiı ‹flÌ …¥Â ÷˘ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ⁄Ï© ÷˘ ±Ï÷› ¤˛WÀ ◊¥ …Âı.ÁÎfl_√.” ±ı‰Ì flÌ÷ı fiıhÎfiı ±fiı l˘hÎfiı μ’ÿı ÿ¥fiı ±ı¿ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ … flά‰Î_. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı¿ ¤@÷ ÷˘ fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÌ ’ÒΩ-Á΋√˛Ì ·¥fiı ≠I›ZÎ ¤√‰ÎfifiÌ ’ÒΩ ¿flı »ı ±fiı ±ı¿ ¤@÷ ÷˘ fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ ‹ÎfiÏÁ¿ μ’«Îflı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÎfiÁÌ ’ÒΩ ¿flı »ı.

÷ıfiı ‹fifi ¿Ë̱ı. 19. . ±fiı …ı ‰Î÷ν Ïfiç› ¿flÌfiı ‹fifiı ωÊı √˛ËHÎ ¿flÌ Ë˘› ÷ıfiı flÎ÷-Ïÿ‰Á Á_¤Îfl‰Îfi˘ …ı ±K›ÎÁ flά‰˘. ’HÎ @›Îflı› √˙HÎ fi ’Õı. …ı‹ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ±‹ı ≠◊‹ ·˘…’fl‹Î_ ÿÌÃÎ Ë÷Î ±fiı …ı‰Ì l©Î fiı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› Ë÷_ ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ … ±Î… Ïÿ‰Á Á‘Ì fi‰_ fiı fi‰_ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! l‰HÎ. ““l˘hÎı ¿flÌfiı ‰Î÷ν ÁÎ_¤‚‰Ì ÷ıfiı l‰HÎ ¿Ë̱ı. ÷ıfiı ÁÎZÎÎI¿Îfl ¿Ë̱ı. ±fiı ÷ı ‰Î÷ν …ı‰Ì ˢ› ÷ı‰Ì fiı ÷ı‰Ì … Ï«_÷‰fi ¿›Î˝ ωfiÎ ’HÎ Á‰ı˝ ‹ÒÏ÷˝‹ÎfifiÌ ’ıÃı ≥ÿ‹˚ ÁÎ_¤flÌ ±Î‰ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 180 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ±Î ±◊˝ ¤Î√‰÷(3/2/8)‹Î_ ““ÿ¤˝√˘ ⁄÷ ·˘¿˘û›_ ›ÿ‰˘ Ïfi÷fl΋ϒ – ›ı Á_‰ÁL÷˘ fi ωÿËÛgfl ‹ÌfiÎ ≥‰˘Õ<’‹˚ ––”” ±Î f·˘¿◊Ì ¿è΢ »ı. ±fiı …ı ‰Î÷ν l‰HÎ ¿flÌ Ë˘› ÷ı ‰Î÷νfi˘ ‹fiı ¿flÌ Ï‰«Îfl ¿flÌfiı. ÷ı ¤@÷ ¿›ı ·ZÎHÎı ¿flÌfiı ±˘‚¬Î› ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÏfiÏÿK›ÎÁ ±fiı ÁÎZÎÎI¿Îfl ÷ı ¿ıfiı ¿Ëı‰Î› ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹ÎËÎIQ› fiı l©Î ωfiÎfiÎ Á‰ı˝ ›Îÿ‰17 lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ¤ı‚Î … flËı÷Î ±fiı …ı‹ ⁄ÌΩ flÎΩfiÌ Áı‰Î-«Î¿flÌ ¿flı ÷ı‹ Áı‰Î-«Î¿flÌ ¿fl÷Î. ±fiı 쩉∞ Ωı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ l©Î-‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ Áı‰Î-«Î¿flÌ ¿fl÷Î ÷˘ ÷ı ’fl‹ ¤Î√‰÷18 ¿Ëı‰Î›Î ±fiı ÷ıfiÌ ÂÎVh΋Î_ ÷◊Î ·˘¿‹Î_ ±Ï÷› ≠ÏÁÏ© »ı. ±fiı Ωı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹ÎfiÎ V‰w’fi_ l‰HÎÎÏÿ¿ ¿›* ˢ› ÷˘ ±ÎI‹V‰w’fi˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ.”” ’»Ì Ïfiω˝¿ÎflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷˘ ’HÎ ÷ıfi_ ¿˘¥ fi΋ ΩHÎ÷_ fi◊Ì ±fiı ÷ı ¤@÷ ’HÎ ¿Ëı‰Î›Î fi◊Ì. ¤Î√‰÷ — 11/30/1. ±ı ⁄ı ·ZÎHÎı ¿flÌfiı ÷ı ¤@÷fiı ±˘‚¬‰˘. ÷ıfiı ÏfiÏÿK›ÎÁ ¿Ë̱ı. ““…ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ’ÒΩ-Áı‰Îfiı ωÊı ÷◊Î ¿◊ΉÎ÷ν. 18. …ıÀ·Ì ‰Î÷ν I›Î√ ¿›Î˝ ›˘B› ˢ› ÷ıÀ·Ìfi˘ I›Î√ ¿flı ±fiı …ıÀ·Ì ‰Î÷ν √˛ËHÎ ¿›Î˝ ›˘B› ˢ› ÷ıÀ·Ìfi_ √˛ËHÎ ¿flı. ’HÎ √˙HÎ ’Õu_ fi◊Ì.3 ¤√‰ÎfifiÌ ’ÒΩ ¿fl÷˘ ˢ› ±◊‰Î ‹ÎfiÁÌ ’ÒΩ ¿fl÷˘ ˢ›. ±Î ±◊˝ ““±ÎI‹Î ‰Î ±flı ƒWÀT›— l˘÷T›˘ ‹L÷T›˘ ÏfiÏÿK›ÎÏÁ÷T›— –”” (O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ — 2/4/5 ÷◊Î 4/5/6) ±Î lÏ÷‹Î_ ¿è΢ »ı. ‹fifi.19 ±fiı Ωı ¤√‰Îfifi˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı 17. ÿ½fi ÂOÿ◊Ì ÁÎZÎÎI¿Îfl ¿è΢ »ı. ¿Ì÷˝fifiı ωÊı ±Ï÷› l©Î ˢ› ÷◊Î ¤√‰Îfifi_ ±Ï÷› ‹ÎËÎIQ› Á‹…÷˘ ˢ› fiı ±ı ⁄ı ‰ÎfiÎ_ Ïÿ‰Áı Ïÿ‰Áı fi‰Î_ fiı fi‰Î_ … flËı÷Î_ ˢ›.

‹fifi. ÏfiÏÿK›ÎÁ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ »ı. ÷˘ …ı ±‹ÎÏ›¿ fiı ÏÿT› ±ı‰_ …ı ¤√‰Îfifi_ V‰w’ ÷ı ÷˘ ‹fifi fiı ÏfiÏÿK›ÎÁ ¿›Î˝ ωfiÎ @›Î_◊Ì ÁÎ_¤flı ? ‹ÎÀı ¤√‰Îfifi_ ÿ½fi ¿flÌfiı ÷◊Î ‰Î÷ν ÁÎ_¤‚Ìfiı Ωı ÷ıfi_ ‹fifi fiı ÏfiÏÿK›ÎÁ Ïfifl_÷fl ¿›Î˝ ¿flı ÷˘ ÷ıfi˘ ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ. ±fiı Ωı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi_ ÿ½fi ¿flÌfiı ÷ıfi_ ‹fifi ±fiı ÏfiÏÿK›ÎÁ ÷ı fi ¿›˘˝ ˢ›.”” Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––3––81–– ‰«fiÎQ≤÷ 4 — ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiΠω‰ı¿fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 8 ±WÀ‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl μkÎflÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‹V÷¿ı rı÷ ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı rı÷ ’»ıÕÌ ±˘œÌ Ë÷Ì fiı rı÷ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. “±‹ı ÷˘ ‹ËÎflÎ…fiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı K›Îfi‹Î_ ⁄ıÁÌfiı CÎHÎΛ Á_¤Îfḻı »Ì±ı ÷˘ ’HÎ ±ı¿ı ±_√ ‘Λν‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_.ÁÎfl_√. ‹ÎÀı ¿ı‹ ‘Λν‹Î_ ±Î‰ı ? ¿Î_ …ı. ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi‹ÎhÎ ¿flı »ı ’HÎ ‹fifi fiı ÏfiÏÿK›ÎÁ fi◊Ì ¿fl÷˘.4] ‰«fiÎQ≤÷ 181 l‰HÎ. ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷˘ ·Î¬ ‰Ê˝ Á‘Ì ÿ½fi ¿flı ÷˘ ’HÎ ÷ı V‰w’fi˘ ÁÎZÎÎI¿Îfl fi ◊Λ ±fiı ÷ı ÿ½fi ÷˘ ¿ı‰‚ l‰H΋ÎhÎ Áfl¬_ ¿Ëı‰Î›. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiÌ «˘¬Ì …ı ω„@÷ ÷ı ¿ı‹ Á‹…‰Ì …ı Á‹…‰ı ¿flÌfiı . fiËŸ ÷˘ ±Î¬Ì ™‹fl ÿ½fi-l‰HÎ ¿flı ÷˘ ’HÎ ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ fiËŸ. ÷˘ Á‹√˛ ‹ÒÏ÷˝ ÷˘ @›Î_◊Ì ±Î‰ı ?” ÷ıfi_ ’HÎ ±ı … ¿ÎflHÎ »ı …ı. ’HÎ ‹fifi fiı ÏfiÏÿK›ÎÁ ±ı ⁄ı ¿›Î˝ ωfiÎ ¿ı‰‚ l‰HÎı ¿flÌfiı ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊÷˘ fi◊Ì. ±fiı …ıHÎı ¤√‰ÎfifiÎ ±_√-±_√fi_ ÿ½fi ¿flÌfiı ’»Ì ÷ı ±_√ ±_√fi_ ‹fifi fiı ÏfiÏÿK›ÎÁ ÷ı ¿›˘˝ ËÂı ÷˘ ÷ı ±_√ ±Î… ÁË…ı ÁÎ_¤flÌ ±Î‰÷_ ËÂı ±fiı …ı ±_√fi_ ÿ½fi‹ÎhÎ … ◊›_ ËÂı ÷˘ ÷ı ±_√fiı Á_¤Îfl÷˘ ËÂı ÷˘ ’HÎ fiËŸ ÁÎ_¤fl÷_ ˢ›. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ËÏfl¤@÷ ¿Ëı »ı …ı. …ı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝ »ı ÷ı ’HÎ ¿ı‰‚ º„WÀ‹ÎhÎı ÿıA›_ ˢ› fiı ¿ı‰‚ l‰H΋ÎhÎı ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ±fiı ÷ıfiı Ωı ‹fi‹Î_ Á_¤ÎflÌ fi flÎA›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ‰ÌÁflÌ Ω› »ı.

” ±ı‰Ì ω„@÷ Á‹∞fiı fiı ±I›_÷ Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊¥fiı «ˆ÷L›w’ ◊¿˘ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifi_ Ï«_÷‰fi ¿flı. ’HÎ Ë_ ÷˘ ±ÎI‹Î »\_ ±fiı ±…fl-±‹fl »\_. ÀÌ’HÎÌ-4.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 182 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√.21 ±fiı ±ı‹ Á‹…‰_ …ı. ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ¿Î_¥ …√÷fiÌ ‰ÎÁfiÎ flËı. ±ı‰˘ …ı …Õ-«ˆ÷L›fi˘ ω‰ı¿ ÷ıfiı ºœ ω‰ı¿ ΩHΉ˘. ±fiı CÎÕÌ¿ ’˘÷Îfiı ±ÎI‹Îw’ ‹Îfiı ±fiı CÎÕÌ¿ ÿıËw’ ‹ÎfiÌfiı VhÎÌfi_ Ï«_÷‰fi ¿flı ±ıfiı √˘⁄fl˘ ΩHΉ˘. ““±ı¿ f·˘¿ı ¿flÌfiı ±◊‰Î ⁄ı f·˘¿ı ¿flÌfiı ±◊‰Î ’Î_« f·˘¿ı ¿flÌfiı ±◊‰Î Á˘ f·˘¿ı ¿flÌfiı ±◊‰Î ËΩfl f·˘¿ı ¿flÌfiı …ı «˘¬_ Á‹Ω› ÷ı ÃÌ¿ »ı. ÷ıfiı ≥LƒÎÏÿ¿ ÿı‰÷ÎfiÎ …ı ·˘¿ ÷ıfiÌ ≠΄M÷ ◊Λ fiı ÷ı ·˘¿fiı 20. ±fiı «˘¬_ Á‹Ω¥ Ω› ÷ı … Á‹…HÎ Á¬ÿÎ›Ì ◊Λ »ı ±fiı √˘⁄flÌ Á‹…HÎ Á¬ÿÎ›Ì ◊÷Ì fi◊Ì. …ı‹ Á_ÿfl ±Q≤÷ Áfl¬_ ±Lfi ˢ› fiı ÷ı‹Î_ ◊˘Õ<_¿ {ıfl fiÎA›_ ˢ›. . 1. 21. 22. ‹ÎÀı ±ı‹ «˘¬_ Á‹…ı …ı. “±I›_÷ Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ fiËŸ ◊¥±ı fiı ¿Î«Î fiı ¿Î«Î ‹flÌ …¥Â_ ÷˘ ÂΠˉη ◊Âı ?” ÷˘ ±ı‰˘ ω«Îfl ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¿fl‰˘ fiËŸ. Á΋_ ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊Λ »ı. ÷ı Ë_ «ˆ÷L› ÷ı ‹Îflı ωÊı ±ı¿ı› ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ÁÎ. “‹flÂı ÷˘ ÿıË ‹flÂı. ±fiı ¿˘¥¿fiı20 ±ı‰˘ Á_› ◊Λ …ı. ‹ÎÀı ±ıfiÎ ±_÷fl‹Î_ Á¬ fi ±Î‰ı. ÷˘ ÷ı ±Lfi Á¬ÿÎ›Ì fi ◊Λ. ‹ÎÀı ±I›_÷ Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊‰Î› ±ı‰˘ «˘¬˘ ±ÎI‹Ï‰«Îfl ¿fl‰˘. “Ë_ ±ÎI‹Î ÷ı ‹ÎflÎ …ı‰˘ √HÎ ÿıËfiı ωÊı ±ı¿ı› ±Î‰÷˘ fi◊Ì ±fiı …Õ. ÷ıfiÌ ÷˘ ¤√‰Îfi flZÎÎ ¿flı »ı.4 ±ÎI‹Î-±fiÎI‹Î ±ı¿ Á‹Ω› … fiËŸ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı fifl¿fiÌ Ï‰√Ï÷ …ı. ÷˘ …ı‰Î_ ‹˘ZΑ‹˝‹Î_ fifl¿22 ¿èÎÎ_ »ı ÷ı‰Î_ fifl¿fiÌ ≠΄M÷ ◊Âı. ±fiı ±ı‹ ‰ÎÁfiÎ À΂÷Î_ À΂÷Î_ Ωı ¿Î_¥¿ ◊˘ÕÌCÎHÎÌ ‰ÎÁfiÎ flËÌ √¥. ÿ—¬ ±fiı Ï‹J›Îw’ …ı ÿıË ÷ıfiÎ …ı √HÎ. ±Î ›˘√Îfi_ÿ ‹Ïfifi˘ Á_› »ı. ‹ÎÀı Ë_ ‹v_ fiËŸ.” ±ı‰_ Á‹∞fiı ˈ›Î‹Î_ ÏËo‹÷ flά‰Ì ±fiı ’fl‹ırfl ωfiÎ Á‰ı˝ ‰ÎÁfiÎ I›Î√ ¿flÌfiı ±«‚ ‹Ï÷ ¿fl‰Ì. …ı Á‹ΩHÎÎ ¿ıÕı ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiÎ ±ı¿’HÎÎfi˘ ·˘«˘ … flËı fiËŸ. ÷ı‹ ±ÎÃı ’ˢfl ±ÎI‹Îfi˘ ω«Îfl ¿flÌfiı ±ı¿ CÎÕÌ ’˘÷Îfiı ÿıËw’ ‹ÎfiÌfiı VhÎÌfi_ Ï«_÷‰fi ¿flı ±ıÀ·ıı ±ıfi˘ Á‰ı˝ ω«Îfl ‘Ò‚‹Î_ ‹‚Ì Ω› »ı. …\±˘ Á_ÿ¤˝ — ‰«.

±fiı ‹ÎËÎIQ› ωfiÎfiÌ ¤„@÷ Ωı {Î{Ì …HÎÎ÷Ì Ë˘› ÷˘ ’HÎ ±_÷ı fiΠ◊¥ Ω› »ı. ÷ıfiı ¤˘√‰ı »ı. ’HΠω‹¬ ∞‰fiÌ ’ıÃı ›‹’flÌ‹Î_ Ω› fiËŸ ±fiı «˘flÎÂÌ‹Î_ ’HÎ Ω› fiËŸ. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷ı‹ …ıfiı ‹ÎËÎIQ› ωfiÎfiÌ ¤„@÷ ˢ› ÷ı ’HÎ ’Ïfl’@‰ ◊÷Ì ◊÷Ì fiΠ◊¥ Ω› »ı. ““‰ÎÁfiÎfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊›Îfi˘ ±ı‰˘ ¢ …⁄fl˘ μ’Λ »ı …ı ±ı¿ μ’Λfiı ωÊı Á‰ı˝ ÁΑfi ±Î‰Ì Ω› ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––4––82–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 5 — ±L‰›-T›Ï÷flı¿fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 9 fi‰‹Ìfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰ı˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î* Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‹ÎÀı Ωı Á‰ÎÁÏfi¿ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ Ë¢ ÷˘ ’HÎ CÎb_ ◊Âı ÷˘ ÿı‰÷Î ◊‰_ ’ÕÂı fiı ÿı‰÷΋Î_◊Ì ’Õ¢ ÷˘ ‹fiW› ◊¢ fiı ‹fiW› ◊¥fiı ‰‚Ì ’Î»Ì ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿flÌfiı fiı Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊¥fiı ±_I›ı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiı ’΋¢.5] ‰«fiÎQ≤÷ 183 ωÊı …¥fiı. ±ı‰_ ΩHÎÌfiı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ‰ÎÁfiÎfi_ ⁄‚ ÿı¬Ìfiı ÏË_‹÷ ËÎfl‰Ì fiËŸ fiı ±Îfi_ÿ‹Î_ ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿›Î˝ ¿fl‰_ ±fiı ‰ÎÁfiÎ ÀÎY›ÎfiÎ μ’Λ‹Î_ flËı‰_ ±fiı ¤√‰Îfi fiı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fiÎ ‰«fi‹Î_ ºœ ωrÎÁ flά‰˘.ÁÎfl_√. ’»Ì ÷ı ¿L›Î ›‰Îfi ◊›Î ‹˘fl … ‹flÌ Ω› ’HÎ ›‰Îfi ◊Λ fiËŸ. ““…ıfiı l©Î ÷◊Î ËÏfl ±fiı ËÏfl…fifiÎ_ ‰«fifiı ωÊı ωrÎÁ ÷◊Î ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi_ ‹ÎËÎIQ› ±ı «Îfl ‰ÎfiÎ_ …ıfiÎ xÿ›‹Î_ ˢ› ÷ıfiÌ ‰ÎÁfiÎ ÏfiT≤kÎ ◊¥ Ω› »ı. ±fiı …ıfiÎ xÿ΋Î_ . ÷ı‹Î_ ’HÎ Ωı ±ı¿ ‹ÎËÎIQ› ±Ï÷› ºœ ˢ›. ’HΠω‹¬ ∞‰fiÌ ’ıÃı fifl¿«˘flÎÁÌfiı fiËŸ ¤˘√‰˘. ±’E»flα˘ ÷◊Πω‹Îfi ÷◊Î ‹ÏH΋› ‹Ë˘· ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı ‰ˆ¤‰ ÷ı Á‰ı˝ ’fl‹ırflfiÎ ‘΋fiÌ ±Î√‚ fifl¿ …ı‰Î_ »ı. ÷˘ l©Î ÷◊ΠωrÎÁ ÷◊Î ≠ÌÏ÷ ±ı hÎHÎ ÿÒ⁄‚Î_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ‹ËÎ⁄‚‰Îfi ◊Λ »ı. …ı‹ ÿÁ-⁄Îfl ‰Ê˝fiÌ ¿L›Î ˢ› fiı ÷ıfiı ZΛfl˘√ ◊Λ.

±ı ±ZÎflfi_ T›Ï÷flı¿ V‰w’ »ı. ±¤ız. ±ı¿ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi … flËı »ı. ±fiı ±»ız. ±fiı …ı V‰w’fiı ωÊı ’vÊ≠¿ÚÏ÷ ±Îzı ¿Î_¥ μ’ÎÏ‘ flËı÷Ì fi◊Ì. ÁÒhÎÎI‹Î ±fiı ±T›Î¿Ú÷ ±ı hÎHÎ ÂflÌfl‹Î_ ±ı¿flÁ’HÎı ‰÷ı˝ ±ı ¥rflfi_ ±L‰› V‰w’ ΩHΉ_.”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷˘ ‹-ÿ‹ÎÏÿ¿ …ı ¿S›ÎHοÎflÌ wÕÎ √HÎ ÷ı ÷ıfiÎ xÿ΋Î_ »ı ÷˘› ’HÎ fiËŸ …ı‰Î … »ı. ±_÷ı fiΠ’Î‹Ì …Âı. ∞‰ ÷◊Î ¥rfl‹Î_ flËı· ±iÎÎfi…L› ‹Ï·fi÷Î. ±fiı ∞‰. ±fiı ⁄© ∞‰ ÷◊Î ‹@÷ ∞‰ ±ı ⁄ıfiÎ xÿ›‹Î_ ÁÎZÎÌw’ ◊¿Î flèÎÎ »ı ±fiı ⁄©’b_ fiı ‹@÷’b_ …ıfiı ±Õ÷_ fi◊Ì. .”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ı ‹ÎÀı ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ±ı … ‰ÎÁfiÎ ÀÎY›Îfi_ ‹Ë΋˘À<_ ±«‚ ÁΑfi »ı. ÷ı‹ … ¥rflfiÎ fiı ±ZÎflfiÎ xÿ›‹Î_ ÁÎZÎÌw’ı flèÎÎ »ı ±fiı ÷ı ÷ı μ’ÎÏ‘23 ◊¿Ì flÏË÷ »ı. ±fiı Ωı ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ¤„@÷ …ıfiÎ xÿ΋Î_ fi◊Ì.5 ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩ ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ fi ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfiÎ xÿ΋Î_ Á‰ı˝ ±Î‰ı »ı. ±ı ’vÊ˘k΋fi_ ±L‰› V‰w’ »ı. ±fiı ωflÎÀ. ±fiı ≠¿ÚÏ÷’vÊ ÷◊Î ÁÒ›˝-«_ƒÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ÿı‰÷Î ÷ıfi_ …ı ≠ıfl¿ ÷ı ±ZÎflfi_ ±L‰› V‰w’ ΩHΉ_. ““¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fifi˘ …ı ‹ÏË‹Î ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ fi΋-V‹flHÎfi˘ …ı ‹ÏË‹Î ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ V’½fi˘ 23. ⁄_‘fi. ±Ï‰fiÎÂÌ ±ı‰_ …ı ∞‰fi_ V‰w’ ÷ı T›Ï÷flı¿ ΩHΉ_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±L‰›-T›Ï÷flı¿’b_ »ı. ““∞‰ ±L‰›’HÎı ¿ı‹ »ı fiı T›Ï÷flı¿’HÎı ¿ı‹ »ı ? ±fiı ¥rfl ±L‰›’HÎı ¿ı‹ »ı fiı T›Ï÷flı¿’HÎı ¿ı‹ »ı ? ±ZÎfl⁄˛õ ±L‰›’HÎı ¿ı‹ »ı fiı T›Ï÷flı¿’HÎı ¿ı‹ »ı ? ±fiı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfifiı ±L‰›’HÎı ¿ı‹ ΩHΉΠfiı T›Ï÷flı¿’HÎı ¿ı‹ ΩHΉΠ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õ◊Ì ’fl Á„E«ÿÎfi_ÿ’HÎı ¿flÌfiı …ı Ïfiw’HÎ ¿›* »ı ÷ı ¥rflfi_ T›Ï÷flı¿ V‰w’ ΩHΉ_. ““…L‹-‹flHÎfi_ ¤˘@÷Î ±ı‰_ …ı ∞‰fi_ V‰w’ ÷ı ±L‰› ΩHΉ_. ‹ÎÀı ±ı¿ ‹ÎËÎIQ›ı ÁÏË÷ ¤„@÷ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ ‰ÎÁfiÎ ’HÎ ÏfiT≤kÎ ◊¥ Ω› ±fiı ¿S›ÎHοÎflÌ …ı √HÎ ÷ı Á‰ı˝ ±Î‰Ìfiı xÿ›fiı ωÊı Ïfi‰ÎÁ ¿flÌfiı flËı. ¥rfl fiı ±ZÎfl ÷ı ◊¿Ì ’fl …ı ±ZÎflÎ÷Ì÷ V‰w’ ±ı ’vÊ˘k΋fi_ T›Ï÷flı¿ V‰w’ ΩHΉ_. ¿ı‹ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 184 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√.

‹fiı ÁÏË÷ º„WÀ ±ÎÏÿ¿ iÎÎfi≥„Lƒ›ı ¿flÌfiı ÿ½fi-V’ÂνÏÿ¿ ¿flı »ı. ±fiı ⁄ÌΩfiı ÷˘ …ı ’fl‹ırflfiÎ_ ÿ½fiÎÏÿ¿ ◊Λ »ı ÷ıfi_ ⁄Ì…⁄‚ ◊Λ »ı ±fiı ›◊Î◊˝ ‹ÏË‹Î ÷˘ …ı ‹fiı Áˉ÷˝‹Îfi ÿ½fiÎÏÿ¿ ¿flı »ı ÷ıfiı ±◊ı˝ »ı. «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‰ÎHÎÌfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 10 ÿ‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… 24. ωÁÎflı ÷˘› ’HÎ ‰ÌÁflı fiËŸ. ÷ıfiı … ÷ı‹fi_ Œ‚ »ı. ◊˘Õο ÂOÿ¤ıÿ ÁÎ◊ı ±Î ¤Î‰fiÎ_ √˘’̱˘fiÎ_ ‰«fi˘ ±Î Á_ÿ¤˝ø‹Î_¿‹Î_ ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı. ’HÎ ±_÷ı flËıÂı fiËŸ. ‹ÎÀı …ı ‹ÎËÎIQ› ΩHÎÌfiı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfifi_ ’HÎ ‹fiı Áˉ÷˝‹Îfi …ı ÿ½fiÎÏÿ¿ ¿flı »ı ÷ıfiı … ÿ½fiÎÏÿ¿ ΩHΉ_. ¤Î√‰÷ — 10/29/36. . ““ÿ½fiÎÏÿ¿fi˘ ÷˘ ¤ıÿ …\ÿ˘ … »ı. ‹ÎÀı ±ı ÿ½fi ±ıfiı ¿Î_ ÷˘ ±ı¿ Ïÿ‰Á‹Î_ ‰ÌÁflÌ …Âı ±◊‰Î ’Î_« Ïÿ‰Á‹Î_ ±◊‰Î ’«ÎÁ Ïÿ‰Á‹Î_ ±◊‰Î » ‹ÏËfi΋Î_ ±◊‰Î ‰Ê˝‹Î_ ±◊‰Î ’Î_« ‰Ê˝‹Î_ …wfl ‰ÌÁflÌ …Âı.6] ‰«fiÎQ≤÷ 185 …ı ‹ÏË‹Î ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ±◊ı˝ »ı ¿ı Á‰ı˝ ∞‰fiı ÁÎv »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. …ı‹ ±iÎÎfiÌ ∞‰ ˢ› ÷ıHÎı ‹fiı Áˉ÷˝‹Îfi …ı ’_« iÎÎfi-≥„Lƒ›˘ ÷ıHÎı ¿flÌfiı …ı …ı ωʛ ¤˘√T›Î ˢ›. ±fiı ⁄ÌΩfiı ÷˘ ÿ½fi ◊›_ »ı ÷˘› ’HÎ fi ◊›Î …ı‰_ »ı. …ı‹ √˘’Î_√fiα˘fiÎ_ ¤√‰Îfi ≠I›ı ¤Î√‰÷‹Î_ ‰«fi »ı …ı. “Ëı ¤√‰fi˚ ! …ı Ïÿ‰Á◊Ì ÷‹ÎflÎ_ «flHÎfi˘ V’½ ◊›˘ »ı ÷ı Ïÿ‰Á ◊¿Ì ÷‹ ωfiÎ …ı …ı Á_ÁÎflfiÎ_ Á¬ »ı ÷ı ±‹fiı Ï‰Ê …ı‰Î_ ·Î√ı »ı. ÷ı ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. ±Ï÷› ≠ÌÏ÷±ı ¿flÌfiı. …ı Á‹ı ±ıHÎı ÿ½fi ¿›Î* ÷ı Á‹ı ±ıfi_ ‹fi ÷˘ @›Î_¥›ı Œfl÷_ Ë÷_. F›Îflı ±ı ÿ½fifi˘ ¿flfiÎfl˘ ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ¿flı »ı I›Îflı ±ıfi_ ‹fi »ı ÷ı º„WÀ ¶Îflı ±Î‰Ìfiı ÷ı ÁÏË÷ º„WÀ Ωı ÿ½fi ¿flı ÷˘ ÷ı ÿ½fi ±ı‰_ ◊Λ »ı …ı. ¿Î_ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√.”24 ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‰ı˝ iÎÎfi-≥„Lƒ›ı ¿flÌfiı ‹fiı Áˉ÷˝‹Îfi …ı ÿ½fi-V’½-l‰HÎÎÏÿ¿ ◊Λ »ı ÷ı ¿˘¥ ¿Î‚ı ‰ÌÁflÌ …÷Î_ fi◊Ì. ÷ı ωÁÎflı ÷˘ ’HÎ ‰ÌÁflı fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹fiı Áˉ÷˝‹Îfi I‰«Î V’½ ¿flı ÷˘ ÷ı V’½ ’HÎ ‰ÌÁflı fiËŸ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––5––83–– ‰«fiÎQ≤÷ 6 — ±ı¿ ±‰V◊΋Î_ ⁄O⁄ı ±‰V◊Îfi_.

÷ı ±‰V◊Î Ω√˛÷. flΩı√HÎ≠‘Îfi. flΩı√HÎ ÷◊Î ÷‹˘√HÎfiÎ ¿Î›˝w’ »ı. ±ËŸ …HÎΉı· Ω√˛÷. V‰Mfi ±fiı ÁÊ„M÷ ±ı hÎHÎ ≠¿ÎflfiÌ »ı. ÷ıfi˘ ’˛Îfl_¤ Ω√˛÷ ±‰V◊ÎfiÎ ‰Hνfi◊Ì ¿flı »ı. ÷˘ ÷ıfiı 28Ω√˛÷fiı ωÊı V‰Mfi ¿Ë̱ı. V‰Mfi. ÷ı ‰ÎV÷ω¿ fi◊Ì. ±fiı ±ı ∞‰ÎI‹Î …ı ÷ı Ω√˛÷fiı ωÊı ¢¿ ÷◊Î l‹ÎÏÿ¿ı ¿flÌfiı ω‰ı¿ı flÏË÷ ◊¿˘ Ωı ⁄ÎèΠωʛ¤˘√fiı ¤˘√‰ı »ı. 28. ÷˘ ÷ıfiı 29Ω√˛÷fiı ωÊı ÁÊ„M÷ ¿Ë̱ı.186 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. Ák‰√HÎfiÎ ¿Î›˝w’. V◊Ò‚. ±‰V◊α˘ ’HÎ ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ±_ÿfl Ï‹lHÎ ’΋ı »ı. 26. ±ı‰Ì …ı Ω√˛÷ ±‰V◊Î ÷ıfiı ωÊı ωrÎϤ‹ÎfiÌ27 fi΋ı …ı ±Î ∞‰ÎI‹Î ÷ı …ı ÷ı V◊Ò‚ ÿıËfiÎ ±Ï¤‹Îfiı ÁÏË÷ ◊¿˘ ÿÁ ≥„Lƒ›˘ fiı «Îfl ±_÷—¿flHÎı ¿flÌfiı ω‰ı¿ı ÁÏË÷ ›◊Î◊˝’HÎı ’˘÷ÎfiÎ_ ’Ò‰˝¿‹˝fiı ±fiÁÎflı ⁄ÎèÎ ÂOÿÎÏÿ¿ ’_«Ï‰Ê›fiÎ ¤˘√fiı ¤˘√‰ı »ı. 27. ÷‹˘√HÎ≠‘Îfi. . 29. ’fl_÷ F›Îflı √H΢fi_ ’flV’fl Ï‹lHÎ ◊÷Î_. ““±Î ∞‰ÎI‹Î …ı ÷ı …ıfiı ωÊı flËÌfiı ωʛ¤˘√fiı ¤˘√‰ı »ı ÷ıfiı ±‰V◊Î ¿Ë̱ı. ““±ı¿ ±ı¿ ±‰V◊Îfiı ωÊı ⁄Ì∞ ⁄ı ⁄ı ±‰V◊α˘ ¿ı‹ flËÌ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÁÊ„M÷ hÎHÎ ±‰V◊α˘ ø‹Â— Ák‰√HÎ. F›Îflı ÷ı hÎHÎı› √H΢ ±ı¿ ±ı¿ ±‰V◊΋Î_ ‰÷˝÷Πˢ›. μ’ÎÏ‘◊Ì »ı. 25÷ı‹Î_ …ı Ω√˛÷ ±‰V◊Î »ı ÷ı ‰ˆflÎ…’vÊfiÌ …ı „V◊Ï÷ ±‰V◊Î ÷ıfi_ ¿Î›˝ »ı fiı Ák‰√HÎÎI‹¿26 »ı fiı fiıhÎ V◊Îfi¿fiı ωÊı flËÌ »ı. ±fiı ±ı Ω√˛÷fiı ωÊı Ωı ±ı ∞‰ÎI‹Î ¤˛Î_Ï÷±ı ¿flÌfiı ±›◊Î◊˝’HÎı ⁄ÎèΠωʛ¤˘√fiı ¤˘√‰ı »ı. ÷ıfiı Ák‰√HÎ≠‘Îfi ±ı‰Ì Ω√˛÷ ±‰V◊Î ¿Ë̱ı. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±Î hÎHÎ ÿıËfiÎ ±Ï¤‹Îfi◊Ì ∞‰fiÎ_ ωr. ÷ı …HÎΉ‰Î ±ËŸ ωrÎϤ‹ÎfiÌ ÂOÿ ‰Î’flı »ı. ÷ˆ…Á ±fiı ≠ÎiÎ ±Î hÎHÎ fi΋ ’ÕuÎ_ »ı. I›Îflı ∞‰‹Î_ ÷ı ±ı¿ … ±‰V◊Î ‰÷˝÷Ì Ë˘› »ı.6 √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’»Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±fiı …ı V‰Mfi ±‰V◊Î »ı ÷ı ÏËflH›√¤˝fiÌ …ı μI’ÏkÎ ±‰V◊Î ÷ıfi_ ¿Î›˝ »ı fiı Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 25. ÷ı‰_ ¿Ëı‰Îfi˘ ±ËŸ ±Î› »ı.

¿‹˝fi˘ ¿÷ν …ı ∞‰ ÷ı‰Ì T≤ÏkÎfi_. 32. flΩı√HÎfiÎ ¿Î›˝w’. Ï’˛›. 34. 41. ÷‹˘√HÎfiÎ ¿Î›˝w’. 39. 36. 38.6] ‰«fiÎQ≤÷ 187 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH flΩı√HÎÎI‹¿30 »ı fiı ¿_à V◊Îfi¿fiı ωÊı flËÌ »ı. ±fiı ±ı ÁÊ„M÷fiı ωÊı ¿‹˝Á_V¿Îflı ¿flÌfiı ¿÷νT≤ÏkÎfi_39 …ı μI’Lfi ◊‰_ ÷ıfiı 40ÁÊ„M÷fiı ωÊı V‰Mfi ¿Ë̱ı ±fiı Ω√˛÷ fiı V‰Mfifiı ωÊı …ı ’ÌÕÎ ÷ıfiÎ ÷Î’ ◊¿Ì ‰‚Ì ÷ı ÁÊ„M÷fiÎ41 30. . ∞‰fi_ ωʛ˘fiı ΩHΉΒHÎ_. ±ı‰Ì …ı V‰Mfi ±‰V◊Î ÷ıfiı ωÊı ÷ˆ…ÁÎϤ‹ÎfiÌ fi΋ı …ı ∞‰ÎI‹Î ÷ı ÁÒZ‹ ÿıËfiÎ ±Ï¤‹Îfiı ÁÏË÷ flè΢ ◊¿˘ ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎı ¿flÌfiı ’Ò‰˝¿‹˝fiı ±fiÁÎflı Á¬-ÿ—¬w’ ‰ÎÁfi΋›31 ¤˘√fiı ¤˘√‰ı »ı. 31. Á√HÎ⁄˛õw’ ≠‘Îfi’vÊ. ÷‹˘√HÎ≠‘Îfi. 33. ≠◊‹ ÁÊ„M÷ ±‰V◊΋Î_ ±fi¤‰ı·Î Á√HÎ⁄˛õ Á_⁄_‘Ì ±Îfi_ÿ‹Î_. I›Îflı ÷ıfiı 32V‰Mfifiı ωÊı Ω√˛÷ ±‰V◊Î ¿Ë̱ı. ±ı‰Ì …ı ÁÊ„M÷ ±‰V◊Î ÷ı F›Îflı ±ı ∞‰fiı ±Î‰ı »ı I›Îflı ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎfiÌ …ı T≤Ïkα˘ ÷◊Πωʛ¤˘√fiÌ ‰ÎÁfiÎ ÷◊Î iÎÎ÷Î’HÎ_36 fiı ¿÷ν’HÎ_37 ±ı Á‰ı˝ ¿ÎflHÎ ÿıËfiı ωÊı ·Ìfi ◊¥ Ω› »ı ±fiı ÷ı ¿ÎflHÎ ÿıËfi˘ ±Ï¤‹ÎfiÌ …ı ≠ÎiÎ fi΋ı ∞‰ÎI‹Î ÷ıfi_ ≠‘Îfi’vÊw’ Á√HÎ⁄˛õfiÎ38 Á¬·ıÂfiı ωÊı ±Ï÷› ·Ìfi’HÎ_ ◊¥ Ω› »ı. Ák‰√HÎ≠‘Îfi. flΩı√HÎ≠‘Îfi. ±fiı …ı ÁÊ„M÷ ±‰V◊Î »ı ÷ı ¥rflfiÌ …ı ≠·› ±‰V◊Î ÷ıfi_ ¿Î›˝ »ı fiı ÷‹˘√HÎÎI‹¿35 »ı fiı xÿ› V◊Îfi¿fiı ωÊı flËÌ »ı. 40. 35. ±Ï’˛› ÷ı‰Î ω‰ı¿ı flÏË÷.ÁÎfl_√. ÷ıfiı ÷‹˘√HÎ≠‘Îfi ÁÊ„M÷ ±‰V◊Î ¿Ë̱ı. ±fiı ±ı V‰Mfifiı ωÊı ±ı ∞‰ÎI‹Î …ı ÷ı F›Îflı Ω√˛÷fiÌ ’ıÃı … ω‰ı¿ı ¿flÌfiı ΩHÎ÷˘ ◊¿˘ ‰ÎÁfi΋› ¤˘√fiı ¤˘√‰ı »ı. ωfiÎÂÌ ±fiı ±„V◊fl ±ı‰Î ÂOÿÎÏÿ ωʛ˘fi˘ ‹fi‹Î_ ¤˘√. ±fiı ±ı V‰Mfifiı ωÊı …HÎÎHÎÎ …ı ‰ÎÁfi΋› ¤˘√ ÷ı‹fiı ±ı ∞‰ÎI‹Î …ı ÷ı ¤˘√‰÷˘ ◊¿˘ ’HÎ Ωı …Õ’HÎı33 ¿flÌfiı fi ΩHÎı ÷˘ ÷ıfiı 34V‰Mfifiı ωÊı ÁÊ„M÷ ¿Ë̱ı. 37. ÷ıfiı flΩı√HÎ≠‘Îfi V‰Mfi ±‰V◊Î ¿Ë̱ı. ∞‰fi_ ±Ë_T≤ÏkÎ◊Ì Ï‰Ê›˘ ‹ÎÀı ¿‹˝fi_ ¿fl‰Î’HÎ_.

49. 50. ÷ı ∞‰fiÎ ±fiı ‰ˆflÎ…fiÎ ÿıË‹Î_ flËÌ »ı. ±ËŸ ±_÷›Î˝‹Ì. 48. Ák‰√HÎ≠‘Îfi. ¿ıfi˘’ÏfiÊÿ — 1/4-8 ‰√ıflı. …ıfiı T›Î¿flHÎ ÿ½fi‹Î_ “VŒ˘À” ¿Ëı »ı. ’fl⁄˛õ48 ¿Ëı »ı. ’fl⁄˛õ ‰√ıflı ÂOÿ˘◊Ì hÎHÎ ±‰V◊Î◊Ì ’fl «÷◊˝ ÷k‰fi_ Ïfiw’HÎ ¿›* »ı. ⁄˛õ47 ¿Ëı »ı. 51. ’»Ì ÷ı fiÎÿ …ı ÷ı ÁÊQHÎÎ ‹Î√ı˝ ¿flÌfiı ÷ı ωflÎÀ’vÊfiÎ fiÎϤ¿_ÿ ≠I›ı 42. 43. 44. ±fiı ±ı … ±‰V◊ÎfiÎ ¤ıÿ ÷ıfi_ …ı iÎÎfi43 ÷ı ∞‰ÎI‹Îfiı …ı ‰÷ı ◊Λ »ı ±fiı ‰‚Ì ÷ı ÷ı ±‰V◊Îfiı ωÊı ±ı ∞‰fiı ¿‹Î˝fiÁÎflı …ı Œ‚fiÎ ’‹ÎÕfiÎflÎ »ı ÷ıfiı ÷›˝’ÿ44 ¿Ëı »ı. ““±ı ‰Î÷ν ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ »ı fiı ±Ï÷› ÁÒZ‹ »ı ±fiı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷fiÎ ±ı¿Îÿ V¿_‘fiı51 ωÊı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı 쩉∞ ≠I›ı ¿ËÌ »ı. 53. 47. 46. ‹Î_Õ<@›˘’ÏfiÊÿ — 12 ‰√ıflı. 52. ÷ıfiı Á_ZÎı’ı ¿flÌfiı ¿Ë̱ı ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. ±ZÎfl⁄˛õ ¶ÎflÎ ≠¿À ¿flı·˘. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı¿ ±ı¿ ±‰V◊Îfiı ωÊı ⁄Ì∞ ⁄ı ⁄ı ±‰V◊α˘ flËÌ »ı. ““’flÎ. rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 3/7 ‰√ıflı. O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ — 3/7/3-23 ‰√ıflı.””49 ’»Ì ‰‚Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.6 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Á¬fiı ωÊı ≠‰ı ¿fl÷Ì …ı ¿÷νT≤ÏkÎ ÷ıfiÎ ≠Ï÷·˘‹’HÎÎfi_ …ı iÎÎfi ÷ıfiı 42ÁÊ„M÷fiı ωÊı Ω√˛÷ ¿Ë̱ı.188 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ±_÷›Î˝‹Ì45 ¿Ëı »ı. ‹K›‹Î ±fiı ‰ˆ¬flÌ ±ı …ı «Îfl ‰ÎHÎÌ50 ÷ıfiı ¿ı‹ Á‹…‰Ì ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 54. ƒWÀÎ46 ¿Ëı »ı. O≤ËÿÎflH›¿˘’ÏfiÊÿ — 3/7/23 ‰√ıflı. 45. “ÁËôÎÿ‚ ¿‹‚fiÎ Ïfi‰ÎÁw’ ‰ˆflÎ…’vÊfiÎ ‹V÷¿‹Î_ ±Î‰ı· ⁄˛õfl_‘˛‹Î_” ó ±ı‰˘ ‰Î@›Î◊˝ Á‹…‰˘. hÎHÎ ±‰V◊Î◊Ì ’fl. ’U›_÷Ì. ¤Î√‰÷ — 11/12/17. ÷ı‹Î_ «÷◊˝ ±◊ν÷˚ ÷›Î˝‰V◊ÎfiÎ ±Ï‘WÃÎ÷Î ÷flÌ¿ı ±·√ ±·√ μ’ÏfiÊÿ˘‹Î_ …ı V‰w’fi_ …ı fi΋◊Ì ‰Hνfi ¿›* »ı ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ… …HÎΉı »ı ’fl_÷ ⁄˛õ ÷◊Î ’fl⁄˛õfiı ±ı¿ ÷k‰ ÷flÌ¿ı …HÎΉ÷Î fi◊Ì. ⁄˛õ. ≠◊‹ μI’Ïkο΂fiı ωÊı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi …ı ÷ı ‰ˆflÎ…’vÊfiÎ ‹V÷¿fiı ωÊı flèÎ_ …ı ÁËôÎÿ‚fi_ ¿‹‚ ÷ıfiı ωÊı52 ≠‰ı ¿flÌfiı ±ZÎfl⁄˛õÎI‹¿53 ±ı‰˘ …ı fiÎÿ54 ÷ıfiı ¿fl÷ΠˉÎ. .

. ’fl⁄˛õ ÷ıfiÎ ¤ıÿfiı M≤◊¿˚ M≤◊¿˚ ¿ËÌ ÿı¬ÎÕı. ‹¿Îfl. fiÎflÿ’_«flÎhÎ. ⁄˛õ. 57. 59. fiÎϤ ±ÎÏÿ¿ «Îfl V◊Îfi‹Î_ ’flÎ ±ÎÏÿ¿ «Îfl ‰ÎHÎÌ‹Î_◊Ì ±fiø‹ı ±‘˝‹ÎhÎÎ. ±‘˝‹ÎhÎÎfiÎ ¿ÎflHÎw’. ’»Ì ÷ı ’flÎ ‰ÎHÎÌ …ı ÷ı I›Î_ ◊¿Ì ÷ı ωflÎÀfiÎ xÿ›Î¿ÎÂfiı ’΋Ìfiı ’U›_÷Ì fi΋ı ◊÷Ì Ë‰Ì fiı I›Î_ ◊¿Ì ¿_à ÿıÂfiı ’΋Ìfiı ‹K›‹Î fi΋ı ◊÷Ì Ë‰Ì fiı I›Î_◊Ì ÷ı ωflÎÀfiÎ ‹¬fiı ’΋Ìfiı ‰ˆ¬flÌ Á_iÎÎfiı ’΋÷Ì Ë‰Ì.ÁÎfl_√. √HÎ ±fiı ±ˆr›˝ ÷ıfi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı ÷◊Î ÷ıfiÎ «ÏflhÎfi_ ‰Hνfi ¿flı ÷◊Î ±ÎI‹Î-±fiÎI‹Îfi˘ ω‰ı¿ ¿flÌ ÿı¬ÎÕı ÷◊Î ∞‰. ‹K›‹Î ±fiı ‰ˆ¬flÌ ±ı «Îfl ‰ÎHÎÌ Á‹…‰Ì. ‹fiW› ÷˘ ¿ı‰‚ ‰ˆ¬flÌ fi΋fiÎ «˘◊Î ¤ıÿfiı … ΩHÎı »ı. ˉı ±Î ∞‰fiÎ ÿıËfiı ωÊı ’HÎ «Îfl ‰ÎHÎÌ ¿Ë̱ı59 ÷ı ÁÎ_¤‚˘ …ı. ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı … ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ M≤J‰Ìfiı ωÊı ±‰÷Îfl ‘Îflı »ı I›Îflı ±ı ∞‰ …ı ÷ı. xÿ›. ±fiı …ı ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝ ÷◊Πωʛ ÷ı‹fiı ω‰ı¿ı ÁÏË÷ 55.57 μ¿Îfl fiı ‹¿Îfl ±ı hÎHÎ ‰Hνw’ı ◊¥fiı ≠HΉw’ı ◊÷Ì Ë‰Ì fiı ’»Ì ⁄Ήfi58 ±ZÎflw’ı ◊¥fiı «Îfl ‰ıÿw’ı ◊÷Ì Ë‰Ì. ∞‰fiÎ_ ’HÎ fiÎϤ. ±ı‰Ì …ı ‰ÎHÎÌ ÷ıfiı ’flÎ ‰ÎHÎÌ ¿Ë̱ı. ¿_à ±fiı ‹¬‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î◊Ì … «Îfl ≠¿ÎflfiÌ ‰ÎHÎÌ μÿ˚¤‰ı »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷ı ωflÎÀ’vÊfiÎ …ı fiÎϤ¿_ÿfiı ωÊı …ı fiÎÿ ◊›˘ ÷ıfiı ’flÎ ‰ÎHÎÌ ¿Ë̱ı. ±fiı ÷ı ’flÎ ‰ÎHÎÌ …ı ÷ı ‰ıÿfiÌ μI’ÏkÎfiı ±◊ı˝ ’˘÷ı ¤√‰Îfiı ⁄Ì…w’ı ¿flÌfiı ≠¿ÎÂÌ »ı. ’U›_÷Ì. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ı ωflÎÀ’vÊfi_ …ı fiÎϤ’• ÷ı ±‘˘‹¬ Ë÷_ ÷ı ∂K‰˝‹¬55 ◊÷_ ˉ_. ±ıfiÎ ±ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı ∞‰fiı ωÊı ±_÷›Î˝‹Ìw’ı ¿flÌfiı flèÎÎ »ı fiı ±ı ∞‰fiÌ …ı hÎHÎ ±‰V◊Î ÷ıfiı ωÊı V‰÷_hÎ ◊¿Î ±fiV›Ò÷ »ı. xÿ› ’›Ù÷. ÷ı‹Î_ ÂflÌflfiÌ ±_ÿflfiÎ hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ‰ÎHÎÌfiÎ ¤ıÿ ÷˘ iÎÎfi̱˘fiı ’HÎ ÿ⁄˘˝‘ »ı.6] ‰«fiÎQ≤÷ 189 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH T›Î’Ìfiı ‹ËÎ≠ÎHÎı ÁÏË÷ ◊¿˘ I›Î_◊Ì ¨«˘ T≤Ï©fiı ’΋÷˘ ˉ˘. 58. Á_¿Ê˝HÎÁ_ÏË÷Î — 2/1/48. ¥rfl. μ¿Îfl ±fiı ±¿Îfl ±ÎÀ·Î ‰Hν μI’Lfi ◊Λ »ı. ‹Î›Î. ∞‰fiÌ ‰ˆ¬flÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ … ‰ÎHÎÌfiÎ «Îfl ¤ıÿ ‹ıÓ Ïfiç› ¿flı·Î »ı ÷ı V’WÀ’HÎı ¿Ë_ »\_. 56. ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi_ …ı ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı ÷◊Î ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ_ …ı ‘΋. ±ı‰Ì flÌ÷ı ωflÎÀ’vÊfiı ωÊı ’flÎ. fiı ÷ı…fiÎ ≠‰ÎËw’ »ı. ±fiı ±¿Îfl. fiı ±‘˝‹ÎhÎÎw’56 »ı.

÷ıfiı ‹K›‹Î ‰ÎHÎÌ ¿Ë̱ı. ±fiı ’ÿÎ◊˝fiı fiı ωʛfiı ¤˛Î_Ï÷±ı ÁÏË÷ ±›◊Î◊˝’HÎı ¿ËÌ ÿı¬ÎÕı. K›Îfi. ““fiˆÏ‹ÊıûÏfiÏ‹ÊZÎıhÎı –”” (¤Î√‰÷ — 1/1/4).7 ‰«fiÎQ≤÷ ›◊Î◊˝’HÎı ¿ËÌ ÿı¬ÎÕı. ’HÎ ⁄ÌΩfiı Á‹F›Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ fi◊Ì. ‰˛÷. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷ ’flÎHÎfiÎ ≠◊‹ V¿_‘fiÌ ¿◊Î ‰_«Î‰‰Îfi˘ ±Îfl_¤ ¿flÎT›˘ Ë÷˘. ÷’. ’ÒΩ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı Á¿Ú÷ ÷ıfi˘ …ı ±Îfl_¤ ¿flı ÷ı Ïÿfi-Ïÿfi ≠I›ı T≤Ï© ’΋ı. . 62. ±Î f·˘¿fiÌ lÌ‘flÌ À̿΋Î_ fiˆÏ‹ÊÎflH› ÂOÿfi˘ ±◊˝ ¿fl‰Î‹Î_ ‰Î›’flÎHÎ(2/7)fiÌ ±ÎA›ÎÏ›¿Î ·¬Ì »ı ÷ı‹Î_. ÷ıfiı ‰ˆ¬flÌ ‰ÎHÎÌ ¿Ë̱ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––6––84–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 7 — fiˆÏ‹ÊÎflH› ZÎıhÎfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á 60flÎÏhÎfiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î* Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı ÷ı ≥„Lƒ›˘w’ …ı ‹fifiÌ ‘ÎflÎ ÷ı …ı Ãı¿ÎHÎı CÎÁÎ¥fiı ⁄ÒÃÌ ◊¥ Ω›62 ÷ıfiı fiˆÏ‹ÊÎflH› ZÎıhÎ ΩHΉ_. I›Îflı ÷ı‹Î_61 ±ı‹ ‰Î÷ν ±Î‰Ì …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı ‹fi˘‹› «ø ÷ı Â_ »ı fiı ±ıfiÌ ‘ÎflÎ ÷ı ÂÌ Á‹…‰Ì ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰fiÌ Ω√˛÷ ±‰V◊Îfiı ωÊı ±ı «Îfl ‰ÎHÎÌfi_ w’ Á‹F›Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı V‰Mfi fiı ÁÊ„M÷fiı ωÊı ÷˘ ¿˘¥¿ Á‹ÎÏ‘‰Î‚Îfiı ±ı «Îfl ‰ÎHÎÌfiÎ_ w’ Á‹F›Î‹Î_ ±Î‰ı. ÷ıfiı ’U›_÷Ì ‰ÎHÎÌ ¿Ë̱ı. ““‹fi˘‹› «ø ÷ı ‹fifiı ΩHΉ_ ±fiı ±ıfiÌ ‘ÎflÎ ÷ı ÿÁ ≥„Lƒ›˘ »ı ±ı‹ ΩHΉ_. ÂOÿ ‰√ıflı ωʛ˘‹Î_ ≥„Lƒ›˘fiÌ ’˛T≤ÏkΠωfl΋ ’Î‹Ì Ω›. Á_K›Î ±Îfl÷Ì ’»Ì. 61.190 [ÁÎfl_√. ““F›Î_ ‹fi˘‹› «øfiÌ ‘ÎflÎ ¿<_ÏÃ÷ ◊Λ I›Î_ fiˆÏ‹ÊÎflH› ZÎıhÎ ΩHΉ_. ±fiı ±ı ’ÿÎ◊˝fiı fiı ωʛfiı ±_‘‘_‘ Áfl¬_ ¿ËÌ ÿı¬ÎÕı fiı ¿Î_¥ Á‹F›Î‹Î_ fi ±Î‰ı. ±ı‰_ …ı fiˆÏ‹ÊÎflH› ZÎıhÎ ÷ı …ı Ãı¿ÎHÎı ¤√‰ÎfifiÎ ±ı¿Î_Ï÷¿ 60. ÷ı Ãı¿ÎHÎı …’.”” ±ı ‰Î÷νfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.

”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––7––85–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 8 — ¥W›Î˝fiÎ w’fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î* Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±ÎÀ·˘ ÷ÎI’›Î˝◊˝ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¥W›Î˝fi_ Â_ w’ 63. ÷ı‹ F›Îflı ωʛ˘‹Î_◊Ì ≥„Lƒ›˘ ’Î»Ì ‰‚ı I›Îflı ‹fi ωʛ˘‹Î_ ¤˛‹HÎ ¿flı fiËŸ. …ı‹ ±Ï÷ ÷Ì¬Ì ±HÎ̉΂_ ⁄ÎHΠˢ›. w’. ±fiı F›Îflı ‹fi˘‹› «øfiÌ ≥„Lƒ›˘w’ …ı ‘ÎflÎ ÷ı ⁄ÒÃÌ ◊¥ Ω› I›Îflı ÂOÿ. ’»Ì «ˆ÷L›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ‹fi˘‹› «øfiÌ ‘ÎflÎ ¿<_ÏÃ÷ ◊¥ √¥. V’½. ’HÎ ÷ı‹Î_ ≥„Lƒ›˘fiÌ T≤ÏkÎ …¥fiı «˘ÓÀı fiËŸ. flÁ ±fiı √_‘ ±ı ’_«Ï‰Ê›fiı ωÊı @›Î_› ≠ÌÏ÷ flËı fiËŸ ±fiı F›Îflı ¿˘¥ w’‰Îfi VhÎÌ ÿı¬Î› ±◊‰Î ‰VhÎ-±·_¿ÎflÎÏÿ¿ ±Ï÷ Á_ÿfl ’ÿÎ◊˝ ÿı¬Î› I›Îflı ‹Ò‚√˘ ÷ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±Ï÷› ±¤Î‰ ±Î‰ı.ÁÎfl_√. ±Î‰Ì „V◊Ï÷ ⁄˛õV‰w’ Á_÷fiÎ ›˘√ı ¿flÌfiı ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı.8] ‰«fiÎQ≤÷ 191 ÁΑ flËı÷Πˢ› ÷ı Ãı¿ÎHÎı ΩHΉ_. ÷ı …ı ’ÿÎ◊˝‹Î_ «˘ÓÀÎÕı ÷ı ’ÿÎ◊˝fiı ‰Ÿ‘Ìfiı ‹Î_ËÌ ≠‰ı ¿flÌ Ω› »ı ±fiı ’λ\_ ¿Îœu_ ’HÎ fiÌÁflı fiËŸ. …ı‹ «øfiÌ ‘ÎflÎ ¿<_ÏÃ÷ ◊Λ I›Îflı ÷ı «ø ¤˛‹HÎ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. …ı‹ ⁄ÎHÎ Œ‚αı flÏË÷ ◊Λ ÷˘ ·ZÎfiı ‰Ÿ‘‰Î ‹ÎÀı Á‹◊˝ ◊Λ fiËŸ. ÷ı‹ … ‹fi ’HÎ F›Îflı ≥„Lƒ›˘fiÌ ÁËΛ÷αı flÏË÷ ◊Λ I›Îflı ωʛ √˛ËHÎ ¿fl‰Î Á‹◊˝ ◊Λ fiËŸ. ±fiı ÷ıfiÎ ÷ı ⁄ÎH΋Î_◊Ì Œ‚ ¿ÎœÌ ·Ì‘_ ˢ› fiı ’»Ì ◊˘◊_ flèÎ_ ˢ› ÷ıfi˘ ¤Ÿ÷‹Î_ CÎÎ ¿flı ÷˘ I›Î_◊Ì μ◊Õ¿Ìfiı ’λ\_ ’Õı »ı. ’HÎ …ı‹ Œ‚ Á˘÷_ ¤Ÿ÷fiı ωÊı «˘ÓÀÌ Ω› »ı ÷ı‹ «˘ÓÀı fiËŸ. ÷ı‹ F›Îflı ‹fi˘‹› «øfiÌ ‘ÎflÎ …ı ≥„Lƒ›˘ ÷ı ⁄ÒÏÛ˘ ◊¥ Ω› I›Îflı √‹ı ÷ı‰˘ lıWà ωʛ ˢ› ÷ı‹Î_ ’HÎ ≥„Lƒ›˘fiÌ T≤ÏkÎ «˘ÓÀı fiËŸ ±fiı ◊˘◊ÎfiÌ ’ıÃı ≥„Lƒ›˘fiÌ T≤Ïkα˘ ’Î»Ì ËÃı. . ±ı‰_ ‰÷ν› I›Îflı ΩHÎ̱ı …ı. 63±ı‰_ Á_÷fiÎ Á‹Î√‹w’Ì fiˆÏ‹ÊÎflH› ZÎıhÎ F›Î_ ÿı¬Î› I›Î_ ¿S›ÎHÎfiı ≥E»‰_ ±fiı I›Î_ ±Ï÷ ºœ ‹fi ¿flÌfiı flËı‰_.

9 ‰«fiÎQ≤÷ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““…ıfiÎ xÿ›‹Î_ ‹Îfi ˢ› ÷ı ‹Îfi‹Î_◊Ì ¥W›Î˝ ≠‰÷ı˝ »ı ±fiı ø˘‘. F›Îflı flΩı√HÎ ±fiı ÷‹˘√HÎfiÎ ¿Î›˝w’ ‘‹˝ ÷◊Î ≥E»Î’ÒÏ÷˝ ➤ . ’vÊfiÎ xÿ›‹Î_ flËı·Î Ák‰ÎÏÿ¿. V◊Îfifi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 13 ÷ıflÁfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fifiı Á¬ ÿı‰Îfiı ±◊ı˝ ÁÎfl_√’fl◊Ì «ÎS›Î ÷ı √΋ lÌ¿<_Õ‚ ’‘Λν ±fiı ÷ı ¿<_Õ‚ ‹K›ı ±‹flÎ ’À√flfiÎ ±Î◊‹HÎÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl μkÎfl ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‹V÷¿ μ’fl ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì ÷◊Î ‘˘‚Ì ’»ıÕÌ ±˘œÌ Ë÷Ì ÷◊Î ‘˘‚˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ÷◊Î ‘˘‚˘ ±_√fl¬˘ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.192 [ÁÎfl_√. ’˘÷Î◊Ì …ı ‹˘ÀΠˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfi_ F›Îflı ÁL‹Îfi ◊Λ I›Îflı ÷ıfiı ÿı¬Ì ¿ı fiËŸ. ±fiı ¥W›Î˝fi_ ±ı w’ »ı …ı. ‹IÁfl fiı ±ÁқΠ÷ı ’HÎ ‹Îfi‹Î_◊Ì ≠‰÷ı˝ »ı. 66. flΩı√HÎfiÎ ¿Î›˝w’ ‘‹˝ ÷◊Î ≥E»Î’ÒÏ÷˝ ◊Λ ÷ı‰Î_ ¿Î›˘˝‹Î_ F›Îflı vÏ« μI’Lfi ◊Λ I›Îflı ‹ÎflÎ xÿ›‹Î_ hÎı÷Λ√ ≠‰I›˘˝ »ı ±ı‹ ΩHΉ_.””66 64. ±ı‰˘ …ıfi˘ V‰¤Î‰ ˢ› ÷ıfiı ±ı‹ ΩHΉ_ …ı. ““›√fiÎ ‘‹˝ ≠‰÷ı˝ »ı ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ 65√HÎ »ı. ±ÎfiΠˈ›Î‹Î_ ¥W›Î˝ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… !64 ∞‰fiÎ xÿ›‹Î_ ›√fiÎ ‘‹˝ ≠‰÷ı˝ »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı‹ √HÎı ¿flÌfiı ›√fiÌ ≠T≤ÏkÎ »ı. ÷ı F›Îflı Â© Ák‰√HÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ÁI››√fiÌ ≠T≤ÏkΠˢ› ±fiı F›Îflı Ák‰ ±fiı fl… ¤ı‚Î ‰÷˝÷Πˢ› I›Îflı ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ hÎı÷Λ√fiÌ ≠T≤ÏkΠˢ› ±fiı F›Îflı fl… fiı ÷‹˘√HÎ ¤ı‚Î ‰÷˝÷Πˢ› I›Îflı ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ¶Î’fl ›√fiÌ ≠T≤ÏkΠˢ› ±fiı F›Îflı ±ı¿·˘ ÷‹˘√HÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ¿Ï‚›√fiÌ ≠T≤ÏkΠˢ›. F›Îflı Ák‰√HÎfiÎ ¿Î›˝w’ iÎÎfi-÷’ ‰√ıflı‹Î_ vÏ« μI’Lfi ◊Λ I›Îflı ‹ÎflÎ xÿ›‹Î_ ÁI››√ ≠‰I›˘˝ »ı ±ı‹ ΩHΉ_.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––8––86–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 9 — ›√fiÎ ‘‹˝ ≠‰I›Î˝fi_. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. …ı‹ ⁄ËÎfl ›√ ≠‰÷ı˝ »ı ÷ı‹. 65. ±fiı ›◊Î◊˝ ¥W›Î˝‰Î‚˘ …ı ˢ› ÷ı ÷˘ ¿˘¥fiÌ ‹˘ÀÎ¥fiı ÿı¬Ì ¿ı fiËŸ.

““…ıfiı ÷΋ÁÌ ¿‹˝ CÎHÎÎ_ ˢ› ÷ıfiΠˈ›Î‹Î_ ¿Ï‚›√ ‰÷ı˝.9] ‰«fiÎQ≤÷ 193 ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.”” 67. ’HÎ …ıfiı ÷‹˘√HÎ fiı flΩı√HÎ ‰÷˝÷Πˢ› ÷ıfiı K›Îfi-‘ÎflHÎÎfiı ±◊ı˝ ±Î√˛Ë ¿fl‰˘ fiËŸ ±fiı …ı‰_ ⁄fiÌ ±Î‰ı ÷ı‰_ ¤…fi-V‹flHÎ ¿fl‰_ fiı ÿıËı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ÷◊Î Á_÷fiÌ ’Ïfl«›Î˝ l©Î±ı ÁÏË÷ ¿fl‰Ì fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ flËı‰_ fiı ’˘÷Îfiı ’ÒflHο΋ ‹Îfi‰_. ““Ωı ±ıfiı Á_÷ ÷◊Î ’fl‹ırflfiÎ_ ‰«fifiı ωÊı ±Ï÷› l©Î ˢ› ±fiı ±Ï÷ ºœ ωrÎÁ ˢ›. “±Ω‹ı‚ ‹ËÎ’Î’Ì Ë÷˘ fiı ÿÌ¿flÎfiı ›˘√ı fiÎflΛHÎ ±ı‰_ fi΋ ·Ì‘_.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ω«ÎflÌfiı ±Îfi_ÿ‹Î_ flËı‰_. ±fiı ¿ı‰Î √HΉ΂αı ¿ı‰Ì ¤„@÷ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› ÷ı ’HÎ ¿Ë˘. ÷˘ √‹ı ÷ı‰Î_ ÷΋ÁÌ ¿‹˝ ˢ› ’HÎ ÷ıfi˘ fiΠ◊¥ Ω› ±fiı ¿Ï‚›√fiÎ ‘‹˝ ‹ÀÌfiı ÁI››√fiÎ ‘‹˝ ˢ› ÷ı ‰÷ı˝.68 ÷˘ ‹fiı ÷˘ ÷ı ¤√‰Îfi ≠I›ZÎ ‹Y›Î »ı ±fiı flÎ÷-Ïÿ‰Á ÷ı ¤√‰Îfifi_ Ë_ fi΋ ·™ »\_.”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ÷ı ¿˘¥ μ’Λı À‚ı ¿ı fi À‚ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ±Ï÷ ÁΫı ¤Î‰ı ¿flÌfiı ÁIÁ_√ ¿flı ÷˘ ÷ıfiı ¿˘¥ Ω÷fi˘ ÿ˘Ê ˈ›Î‹Î_ flËı fiËŸ ±fiı ÿıË »÷Î_ … ⁄˛õw’ ◊¥ Ω›. ÷‹˘√HÎfiÎ ¿Î›˝w’ ±ÁI›. I›Îflı ‹ÎflÎ xÿ›‹Î_ ¿Ï‚›√ ≠‰I›˘˝ »ı ±ı‹ ΩHΉ_. ±ÎÀ·˘ ÷ÎI’›˝ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. 68. ‹ÎÀı ±ı‰Îfiı ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎfi_ ⁄‚ flά‰_ ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÏË‹Îfi_ ⁄‚ flά‰_ fiı ±ı‹ Á‹…‰_ …ı. “Ë_ ÷˘ ±ÎI‹Î »\_. ¤Î√‰÷ — 6/1-2. ÷ı …ı‰Î_ ’Ò‰˝¿‹˝ ˢ› ÷ı‰Î √HÎfiÌ ≠T≤ÏkÎ ◊Λ »ı. ÷ı Á‰˝ ’Î’◊Ì »^ÀÌfiı ’fl‹ ’ÿfiı ’ÎQ›˘. ÏfiƒÎ ±ÎÏÿ¿‹Î_ F›Îflı vÏ« μI’Lfi ◊Λ. ‹ÎÀı Ë_ ÷˘ ¿Ú÷Î◊˝ ◊›˘ »\_.” ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ±ı‹ ω«Îfl‰˘ …ı. ÷ı ‹Îflı ωÊı ‹Î›Î¿Ú÷ μ’ÎÏ‘ ˢ› fiËŸ fiı Ë_ ÷˘ √HÎÎ÷Ì÷ »\_. ““√HÎfiÌ ≠T≤ÏkÎ ◊›Îfi˘ ¢ Ëı÷ »ı ?””67 ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ¤Î√‰÷(12/3/26-30)‹Î_ ““Ák‰_ fl…V÷‹ ≥Ï÷”” ±Î f·˘¿fiı ±Îfl_¤Ìfiı ““›ÿÎ ‹Î›ÎL≤÷_ ÷LƒÎ”” ≥I›ÎÏÿ ’Î_« f·˘¿◊Ì Ïfiw’HÎ ¿›Ù »ı. ÏËoÁÎ. . ◊Λ ÷ı‰Î_ ¿Î›˘˝‹Î_ ±fiı ·˘¤ÎÏÿ¿‹Î_ vÏ« μI’Lfi ◊Λ I›Îflı ‹ÎflÎ xÿ›‹Î_ ¶Î’fl›√ ≠‰I›˘˝ »ı ±ı‹ ΩHΉ_. ‹ÎÀı …ıfiı flΩı√HÎ fiı ÷‹˘√HÎ ‰÷˝÷Πˢ› fiı ÷ı Ωı ±ı¿Î√˛ ◊¥fiı ¤√‰Îfifi_ K›Îfi ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ◊Λ fiËŸ. ““√HÎfiÌ ≠T≤ÏkÎfi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ ¿‹˝ »ı.

±fiı …ı‹ B≤ËV◊ ‰VhÎ ÷◊Î ±·_¿Îflı ¿flÌfiı ±‹ÎflÌ ’ÒΩ ¿fl‰Îfiı ≥E»ı ÷ı‹ ÷‹Îflı ≥E»‰_ fiËŸ. ’flVhÎÌfi˘ Á_√. .194 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ±fiı …ı ±‘‹a ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ı ÷˘ «˘flÌ. ÷‹Îflı ÷˘ ’hÎ. ““±Î Á_ÁÎflfiı ωÊı ‘‹˝‰Î‚Î fiı ±‘‹a ±ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ »ı. ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝◊Ì «·Î›‹Îfi ◊¥fiı ’fl‹ırflfiÌ ’ÒΩ ¿fl‰Ì ±ı ÃÌ¿ fiËŸ. ““V◊Îfi ÷ı ¿ıfiı ¿Ë̱ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±ı‰Î …ı ‘‹˝‰Î‚Πˢ› ÷ıfiı … ÁΫΠÁ_÷fi˘ Á‹Î√‹ √‹ı. ÷ıfi˘ Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿<À<_⁄Ì Ë˘› ±◊‰Î ¿˘¥ ⁄ÌΩ Ë˘› ’HÎ ÷ı Á‰ı˝ ωrÎÁ ¿flı fiı ÷ı …ı ⁄˘·ı ÷ı ‰«fi Á˙fiı ÁI› … ¤ÎÁı. ‹Ã ±◊‰Î Á_≠ÿΛ ‰√ıflıfiı “V◊Îfi” ÂOÿ◊Ì fi ΩHΉÎ. Œ‚ ±fiı …‚ı ¿flÌfiı ’ÒΩ ¿fl‰Ì fiı ±ı‰Ì ’ÒΩ±ı ¿flÌfiı … ±Îfi_ÿ ‹Îfi‰˘. ’W’.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 9––87–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 10 — ±ÎI‹º„WÀ-⁄Îèκ„WÀfi_.69 ±fiı ÷‹ı I›Î√Ì »˘ ÷ı ÷‹ÎflÎ◊Ì Ωı I›Î√fi˘ ’ZÎ ‹Ò¿Ìfiı B≤ËV◊fiı ‹Î√ı˝ «·Î› ÷˘ ÷ı V◊Îfi¿ ◊¿Ì ¤˛WÀ ◊‰ÎHÎ_ ±ı‹ ΩHΉ_. ÷ı ¿Ì÷˝fi fl¬Î‰Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ÷ı √΋fiÎ ‹ÎHÎÁ ±Î√‚ ‰Î÷ ¿flÌ …ı. ‹ÎÀı √‹ı ÷ı‰˘ ±Î’I¿Î‚ ’Õı ±◊‰Î ±‹ı ±ÎiÎÎ ¿fḻı ÷˘ ’HÎ ÷‹Îflı ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_◊Ì «‚‰_ fiËŸ. ÷ı‹Î_ ‘‹˝‰Î‚Î …ı ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ı «˘flÌ ÷◊Î ’flVhÎÌfi˘ Á_√ ÷◊Î «ÎÕÌ«√·Ì ±ı ±ÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ’Î’fi˘ I›Î√ ¿flÌfiı fiı ’fl‹ırfl◊Ì ÕflÌfiı ‘‹˝‹›Î˝ÿ΋Î_ «Î·ı »ı. ÷ıfiı ºœ ¿flÌfiı Á‰ı˝ flάF›˘.10 ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±fiı ÷ı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı Á‰ı˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷Îfiı «Îflı ¿˘flı ÁΑ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. 69. ’»Ì ÷ı √΋fiÎ ‹ÎHÎÁı œ˘Ï·›˘ ·Î‰Ìfiı ÷ı μ’fl ’‘flÎT›Î. ÷ı ‰ÎÀ‹Î_ √΋ ¬Î_¤Õı ±ÎT›Î fiı I›Î_ ’Ÿ’flfiÎ T≤ZÎ ËıÃı ∂÷›Î˝. ’Î_« ¬ÎÁÕÎ_fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 14 «˙ÿÂfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… Á‰ı˝ Á_÷fi_ ‹_Õ‚ ·¥fiı √΋ ¿<_Õ‚◊Ì «ÎS›Î. ““«Îfl ‰Hν ±fiı «Îfl ±Îl‹ ÷ıfiı …ı ’˘÷’˘÷Îfi˘ ‘‹˝ ÷ıfiı V◊Îfi ΩHΉ_. ±ıÀ·_ ‹ËÎflÎ…fi_ ÷ÎI’›˝ »ı. ±fiı ÁΑ ¿Ì÷˝fi √Î÷Î Ë÷Î. ±ı ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ »ı. ‹ÎÀı Á‰˝fiı ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ flèÎÎ_ ◊¿Î_ …ıÀ·Ì ’ÒΩ ◊Λ ÷ıÀ·Ì ¿fl‰Ì. ’fl_÷ ‹_Ïÿfl.

10] ‰«fiÎQ≤÷ 195 ‹z-‹Î_Áfi_ ¤ZÎHÎ. F›Î_ ’˛√À ¤√‰Îfi ωflÎ…‹Îfi »ı I›Î_ … ÷ı‹fi_ ±ZÎfl‘΋ ±fiı ‹@÷˘ ’HÎ »ı. ±_÷º˝„WÀ‰Î‚ÎfiÌ ±’ıZÎαı ⁄Îèκ„WÀ ±˘»Ì ·Î¤ÿΛ¿ »ı ÷ı‰˘ “Ï‹J›Î” ÂOÿfi˘ ±◊˝ ΩHΉ˘. ±ı‹Î_ ¿Î_¥ Á_› fi◊Ì. ‰‘Îflı μ’›˘√Ì »ı. 73. ÷˘ ÷ı Á_÷ ◊¿Ì ¤√‰Îfi ±◊‰Î ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ ÷ı ±HÎ‹ÎhÎ »ıÀı fi◊Ì. 72. ‹ÎÀı …ıfiı ¿S›ÎHÎfiı ≥E»‰_ ÷ıfiı ±‘‹afiı ‹Î√ı˝ «Î·‰_ … fiËŸ ±fiı ‘‹˝‰Î‚Îfiı ‹Î√ı˝ «Î·Ìfiı ÁΫΠÁ_÷fi˘ Á‹Î√‹ ¿fl‰˘. 72±fiı …ı ÁΑ ±ı‹ Á‹…÷˘ ˢ› …ı. ’»Ì ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi ◊›Î fiı ÷ı Á‹ı ’˘÷ı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı ÷ı √΋fiÎ ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁı lÌ∞‹ËÎflÎ…fi˘ ±Îl› ¿›˘˝. ’»Ì I›Î_◊Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ’λΠÁÎfl_√’fl ’‘Λν.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ±fiı ±ı‰Ì flÌ÷fi˘ …ı 70. ““√˘·˘¿. ‰À·‰_. ‹ÎÀı ⁄Îèκ„WÀ‰Î‚ÎfiÌ Á‹…HÎ »ı ÷ı Ï‹J›Î »ı70 ±fiı ±ÎI‹º„WÀ‰Î‚ÎfiÌ Á‹…HÎ »ı ÷ı ÁI›71 »ı. rı÷¶Ì’. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±ı‰Î …ı ±‘‹a ˢ› ÷ıfiı ÁΫΠÁ_÷fi˘ Á‹Î√‹ ÷˘ √‹ı … fiËŸ ±fiı Ωı ¿˘¥ ⁄ÌΩı ÷ı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ¿flı ÷˘ ÷ıfi˘ ’HÎ ƒ˘Ë ¿flı. fiı ÷ıfi˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ¿˘¥ ωrÎÁ ¿flı … fiËŸ fiı ±ıfiÎ_ Á√Î_ ˢ› ÷ı ’HÎ ¿˘¥ ±ıfi˘ ωrÎÁ fi ¿flı. ‰ˆ¿<_Ã.”” ±ıÀ·Ì ‰Î÷ν ¿flÌ. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ÂflÌfl ◊¿Ì M≤◊¿˚ ‹Îfiı ±fiı ÷ıfiı ωÊı ±¬_Õ ¤√‰Îfi ωflÎ…‹Îfi »ı73 ±ı‹ …ı Á‹…ı. ±fiı ‹Îfl˘ ∞‰ »ı ÷ı ÷˘ ÂflÌfl »ı ±fiı ¤√‰Îfi ÷˘ ‹ÎflÎ ∞‰fiÎ ÂflÌflÌ »ı. ÷ı …ı‹ ÿıË‹Î_ ∞‰ ˢ› ÷ı‹ ‹ÎflÎ ∞‰fiı ωÊı ¤√‰Îfi flèÎÎ »ı. ‰À·Î‰‰_ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı Á‰ı˝ ¿<¿‹˝ ÷ıfiı ωÊı … ¤fl’Òfl ˢ›. ⁄˛õ’fl ±ı Á‰ı˝ …ı ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ ÷ıfiı ⁄Îèκ„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ CÎHÎÎ_ »ıÀı »ı ±fiı ±ÎI‹º„WÀ±ı ¿flÌfiı Ωı¥±ı ÷˘ ±ı¿ ±HÎ …ıÀ·_ ’HÎ »ıÀ<_ fi◊Ì. 71. ±_÷º˝„WÀ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ Á‹Ì’ı ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ Ωı‰Îfi˘ ≠¿Îfl ¿Ëı »ı. . ÷˘ Ïfiç› … ±ı ∞‰fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ. “‹ÎflÎ «ˆ÷L›fiı ωÊı ¤√‰Îfi ÁÿΛ ωflÎ…‹Îfi »ı.” ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰ÎI‹Îfiı V◊Ò‚.

”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––10––88–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 11 — ’vÊ≠›Ififi_ Á_‰÷ 1877fiÎ lΉHÎ ‰Ïÿ 30 ±‹ÎÁfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›Î˝* Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. “‹fiı ÁÎZÎÎI¿Îfl ¤√‰Îfifi_ ÿ½fi ◊›_.” fiı ±ı‰Ì Á‹…HΉ΂˘ …ı Á_÷ ÷ı ÷˘ ¿Ú÷Î◊˝ »ı. ÷ı‹ ¿èÎÎ ±ı‰ı √HÎı ¿flÌfiı …ı ›@÷ ˢ› ÷ı ±fiÎÏÿ ±iÎÎfiw’ …ı ‹Î›Î ÷ı◊Ì »^Àı »ı fiı …L‹-‹flHÎ ◊¿Ì flÏË÷ ◊Λ »ı fiı ±ÎI‹ÁkÎÎfiı ’΋ı »ı. …ı‹ Â΂fiı74 ‹Î◊ı◊Ì Œ˘÷v_ ∂÷›Ù ÷ı Â΂ ’Î»Ì ∂√ı fiËŸ. …ı‹ ±ŒÌHÎfi˘ ⁄_‘ÎHÎÌ Ë˘› ÷ı ÷ıfiı ‹Ò¿Ì ¿÷˘ fi◊Ì. ±fiı ’fl‹ırflfiÌ ¿Ú’Î ’HÎ …ı ±ı‰ı ·ZÎHÎı ›@÷ ˢ› ÷ı μ’fl … ◊Λ »ı. 74. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷ı‹ ±ı ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ÷∞ ¿ı fiËŸ. ““’vÊ≠›Ifi ÂÎVh΋Î_ ¿èÎ_ »ı. fiı Ωı ÷ı Á_÷fiÎ Á‹Î√‹‹Î_ ’Õu˘ flËı fiı ÷ı Á_÷ ÏfiI› ’Î_« ¬ÎÁÕÎ_ ‹Îflı ÷˘ ’HÎ ÷ı ±’‹Îfifi_ ÁËfi ¿flı fiı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ‹Ò¿Ì ¿ı fiËŸ. . ÷˘ …ı‰Î ≠◊‹ Á_÷ ¿èÎÎ ÷ı Áfl¬˘ ±ıfiı ’HÎ ΩHΉ˘ ±fiı …ı‰Ì ≠΄M÷ ÷ı Á_÷fiı ◊Λ »ı ÷ı‰Ì … …ı Á_÷-Á‹Î√‹‹Î_ ’Õu˘ flËı »ı ÷ıfiı ’HÎ ◊Λ »ı.11 ‰«fiÎQ≤÷ Á_÷ ˢ› ÷ı ÷˘ …ı‰˘ rı÷¶Ì’‹Î_ ‹@÷ »ı ÷ı Áfl¬˘ »ı. ÷˘ ÷ıfiı ‹Î◊ı◊Ì …L‹-‹flHÎfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊¥ Ω› »ı. ±ÎÀ·_ ÷˘ ’vÊ≠›Ifiı ¿flÌfiı ◊Λ »ı. ÕÎ_√fl. ““Áÿ˚√v fiı Á÷˚ÂÎVhÎfiı ‰«fiı ¿flÌfiı ºœ ‰ˆflÎB›fiı ’ÎQ›˘ ˢ› ±fiı ºœ l©Î‰Îfi ˢ› ±fiı ±WÀ ≠¿Îflfi_ …ı ⁄˛õ«›˝ ÷ıfiı ±Ï÷ ºœ ’΂÷˘ ˢ› ±fiı ±ÏË_ÁΑ‹˝fiı ωÊı ≠ÌÏ÷‰Îfi ˢ› fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ’HÎ ±Ï÷ ’Ïfl’@‰ ˢ›. ±fiı …ıfiı ±Î‰Ì Á‹…HÎ ÷˘ ±Î‰Ì ¿ı fiËŸ.196 [ÁÎfl_√. ÷ı ’vÊ≠›Ifiı ¿flÌfiı ¿ıÀ·_ ¿Î‹ ◊Λ »ı ±fiı ’fl‹ırflfiÌ ¿Ú’αı ¿flÌfiı ¿ıÀ·_ ¿Î‹ ◊Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ±ı‰Î Á_÷fi_ ÿ½fi ◊›_ I›Îflı ±ı‹ ΩHΉ_ …ı.

1. ‹ÎÀı ±ı¿ …L‹ı ±◊‰Î ±fi_÷ …L‹ı ’HÎ …ı Ïÿ‰Á ≠◊‹ ¿èÎÎ_ ±ı‰ı ·ZÎHÎı ›@÷ 75. “Ïfifl_…fi— ’fl‹_ ÁÎQ›‹’ˆÏ÷ –”75 ±ı lÏ÷fi˘ ±ı ±◊˝ »ı …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ““…ı‹Î_ ±ı Á‰ı˝ ±_√ Á_’ÒHν ˢ› ÷ıfiÌ μ’fl ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ◊Λ »ı.11] ‰«fiÎQ≤÷ 197 ±fiı F›Îflı ’fl‹ırflfiÌ ¿Ú’Î ◊Λ I›Îflı ±ı ¤√‰Îfifi˘ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ◊Λ »ı. . ±fiı ±ı ωfiÎ ⁄ÌΩ_ …ı ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ »ı ÷ıfiı ’΋ı. ±_…fi …ı ‹Î›Î ÷ı ◊¿Ì …ı flÏË÷ ◊›˘ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ÷S›’HÎÎfiı ’΋ı »ı. ±fiı lÏ÷±ı ¿èÎ_ »ı …ı. …ı ÿı‰·˘¿fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋ ±Î√‚ ‹˘ZΑ‹˝fiı ωÊı fifl¿ ÷S› ¿èÎÎ »ı. ÀÌ’HÎÌ-4. ‹_Õ¿˘’ÏfiÊÿ — 3/1/3. ±fiı “±fiı¿…L‹Á_ÏÁ©V÷÷˘ ›ÎÏ÷ ’flÎ_ √Ï÷‹˚ –”77 ±ı f·˘¿fi˘ ’HÎ ±ı … ±◊˝ »ı …ı. ±fiı …ı‹ ·Z‹Ì∞ »ı ÷ı Ëı÷ı ¿flÌfiı @›Îflı¿ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ ·Ìfi ◊¥ Ω› »ı fiı @›Îflı¿ ÷˘ fi˘¬Î_ flèÎÎ_ ◊¿Î_ ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Î‹Î_ flËı »ı. 77. √Ì÷Î — 6/45. ¿Ëı÷Î_ …ı‹ ¤√‰Îfi Â¤-±Â¤ ¿‹ı˝ ¿flÌfiı ⁄_‘Î÷Î fi◊Ì. 76. ÁÎ.76 ±fiı ÿı‰÷΋Î_◊Ì ‹fiW› ◊Λ fiı ‹fiW›‹Î_◊Ì ‰‚Ì ÿı‰÷Î ◊Λ. ±fiı Ωı ±ı ±_√‹Î_◊Ì ¿Î_¥¿ L›Òfi÷Πˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ ÂÌ √Ï÷ ◊Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. …\±˘ ‰«. ±ÏË_ÁΑ‹˝ ±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±ı‹Î_◊Ì ¿˘¥ ±_√‹Î_ L›Òfi÷Πˢ› ÷˘ ±ÎI›_Ï÷¿ ‹˘ZÎ …ı ¤√‰Îfifi_ ±ZÎfl‘΋ ÷ıfiı ÷˘ fi ’΋ı. ÷ı‹ ÷ı ¤@÷ ’HÎ ±Ï÷› Ëı÷ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı @›Îflı¿ ÷˘ ·Ìfi ◊¥ Ω› »ı ±fiı @›Îflı¿ ÷˘ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ◊¿˘ ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Î‹Î_ flËı »ı. ⁄˛õ«›˝. ““‰ˆflÎB›. …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ Á‰ÎÁÏfi¿ ˢ› ÷ı fifl¿«˘flÎÁÌ‹Î_ ÷˘ fi Ω› ±fiı ÿı‰÷΋Î_ fiı ‹fiW›‹Î_ ÷˘ ±fi_÷ …L‹ ‘flı. l©Î. ±fiı …ı‹ ¤√‰Îfi V‰÷_hÎ »ı ÷ı‹ ±ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ’HÎ V‰÷_hÎ ◊Λ »ı. ’»Ì F›Îflı ’Ò‰ı˝ ¿èÎÎ_ ±ı‰Î_ ‰ˆflÎB›ÎÏÿ¿ ·ZÎHÎı ›@÷ ◊Λ I›Îflı … ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Îfi_ ’ÎhÎ ◊Λ ±fiı ’»Ì ¤√‰Îfifi˘ ±ı¿Î_Ï÷¿ ¤@÷ ◊¥fiı √HÎÎ÷Ì÷ ±ı‰_ …ı ¤√‰Îfifi_ ±ZÎfl‘΋ ÷ıfiı ’΋ı »ı. ±◊‰Î ‰‘ Á‰ÎÁÏfi¿ ˢ› ÷˘ ÿı‰·˘¿fiı ’΋ı. ±Î‰Ì flÌ÷fiÌ …ı Á΋◊a ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ◊¿Ì ±Î‰ı »ı. ÷ı‹ ÷ı ‹@÷ ’HÎ Â¤-±Â¤ ¿‹ı˝ ¿flÌfiı ⁄_‘Λ fiËŸ.”” ’»Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.

”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““ÁΑfiı ωÊı ¿›Î √HÎ ±¬_Õ flËı »ı fiı ¿›Î √HÎ ±Î‰ı-Ω› ±ı‰Î »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““±Î ÿıËı ¿flÌfiı … Á‰ı˝ ¿Áfl‹ÎhÎ ‹ÀÌ Ω› ±ı‰˘ ¿˘¥ μ’Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““ÿıË-±ÎI‹ÎfiÌ Ï‰„@÷ ±ı¿ ‰Îfl «˘¬Ì Á‹ΩHÎÌ Ë˘› ÷˘ ’»Ì ’Î»Ì ¤·Î› fiËŸ.12 ‰«fiÎQ≤÷ ◊¥fiı ±Ï÷› Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊Âı I›Îflı … ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Îfi_ ’ÎhÎ ◊Âı fiı ±ÎI›_Ï÷¿ ‹˘ZÎfiı ’΋Âı. ’»Ì Ïfiω˝¿ÎflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.198 [ÁÎfl_√. ±ÎI‹ÏfiWÃÎ◊Ì ‰ˆflÎB› ±fiı Ïfiç›◊Ì ¤„@÷ ±ı ⁄ı ’HÎ ΩHÎÌ ·ı‰Î_. ±◊‰Î ÿıË ’›Ù÷ ¿Áfl fi ‹ÀÌ Ë˘› ±fiı ±_÷ Á‹ı … Ïfi‰Î˝ÁÏfi¿ ◊Λ fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±Ï÷› ≠ÌÏ÷ ◊Λ ÷˘ ±_÷¿Î‚ı ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ◊Λ fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiı ’΋ı. ±fiı ±ı‹ ‹Îfiı …ı. ““Ωı ¬⁄ÕÿÎfl ◊¥fiı ‹_Õı ÷˘ ±Î fiı ±Î ÿıËı … Á‰ı˝ ¿Áfl ‹ÀÌ Ω›.”” ’»Ì L≤ÏÁ_ËÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““ÿıËfiÌ fiı ±ÎI‹ÎfiÌ fi˘¬Ì ω„@÷ Á‹ΩHÎÌ Ë˘› ÷˘› ’HÎ ÷ı ω„@÷fiı ¤Ò·Ìfiı ’λ˘ ÿıËÎϤ‹ÎfiÌ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 78.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––11––89–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 12 — ±ÎI‹ÎfiΠω«Îflfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 1 ’Õ‰Îfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‹ÎÀı ±ı¿ ÿıËı ±◊‰Î ±fi_÷ ÿıËı ±◊‰Î ±_÷ Á‹ı ±ı¿ CÎÕÌ Q≤I› ±ÎÕÌ flËÌ Ë˘› I›Îflı ’HÎ Ωı ±Ï÷› ¤√‰Îfifiı ωÊı T≤ÏkÎ ΩıÕÎ¥ Ω› ÷˘ ÷ı ¤@÷fiı ¿˘¥ Ω÷fiÌ ¿Áfl flËı÷Ì fi◊Ì. ’HÎ ÷ı ωfiÎ ÷˘ fiËŸ … ’΋ı. ““±ı¿ ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±fiı ⁄ÌΩı V‰‘‹˝ ±fiı hÎÌΩı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› ±ı hÎHÎ √HÎ78 ÷˘ ±¬_Õ flËı »ı ±fiı ⁄ÌΩ √HÎ ÷˘ ±Î‰ı ¬flÎ fiı ’Î»Î Ω› ’HÎ ¬flÎ. . ‹ÎÀı ⁄ÌΩ √HÎ ÷˘ ±ÎT›Î-√›Î flËı »ı ±fiı ±ı hÎHÎ √HÎ ÷˘ ±¬_Õ flËı »ı.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ±ı‰˘. . ÷ı F›Îflı ’˘÷’˘÷ÎfiΠωʛ Á΋Î_ Ω› »ı I›Îflı ω«Îflfiı ⁄ı ≠¿Îflı ¿fl‰˘ — ±ı¿ ÷˘ …ı ωʛfiı ±Î¿Îflı ≥„Lƒ›˘ ◊›Î_ ˢ› ÷ı ωʛfiı ±Î¿Îflı 79ω«Îfl ¿fl‰˘. ’»Ì ω«ÎflfiÌ º„WÀ±ı ±_÷—¿flHÎfiÎ CÎÎÀ Á΋_ Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ F›Îflı CÎÎÀ ⁄_‘ ◊¥ Ω› I›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ K›Îfi ¿fl‰_ ±fiı F›Î_ Á‘Ì CÎÎÀ-Á_¿S’fi_ ⁄‚ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ÷˘ Á_¿S’ Á΋_ Ωı¥ flËı‰_.12] ‰«fiÎQ≤÷ 199 “Ë_ ÿıË »\_. ±fiı ±ı‰˘ …ı ’Ïfl’@‰ iÎÎfiÌ ÷ıfiı ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ … ±Ï¤‹Îfi ºœ flËı »ı fiı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ⁄˛õw’ ‹Îfiı »ı ±fiı ÷ı ⁄˛õfiı ωÊı ’fl⁄˛õ …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ı ±¬_Õ Ï‰flÎ…‹Îfi »ı ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› ’HÎ ±ıfiı ±¬_Õ fiı ±¬_Õ flËı »ı. ’»Ì ωʛfiı ±Î¿Îflı fiı ƒWÀÎfiı ±Î¿Îflı ±ı ⁄ı ≠¿Îflı …ı ω«Îfl »ı ÷ı ±ı¿ ◊¥ Ω› »ı. ±ı ÷˘ ¬˘À˘ ¬˘À˘ ‹fi‹Î_ ¤˛‹ ’Õı »ı. ⁄_‘fi¿÷ν »ı. ““F›Îflı ±_÷—¿flHÎ Á΋_ ƒWÀÎ ±ı‰˘ …ı ∞‰ÎI‹Î ÷ı Ωı¥ flËı I›Îflı ⁄ÎËıfl …ı V◊Ò‚ ÂflÌfl ±fiı ÷ı Á_⁄_‘Ì …ı ωʛ ÷ı Á‰ı˝ ‰ÌÁflÌ Ω› »ı. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ’HÎ Ωı ±ı¿ ‰Îfl ºœ ◊›˘ ˢ› ÷˘ ’λ˘ À΂ı ÷˘ ’HÎ À‚ı fiËŸ. fiΉ_÷ »ı. ’»Ì ÷ı ωʛ‹Î_◊Ì T≤ÏkÎ ±Ï÷› ÷ÒÀÌ Ω› »ı. ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±fiı ±ı‹ …HÎΛ »ı …ı.”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ““’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfi˘ ω«Îfl ¿ı‹ ¿fl‰˘ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ÎI‹Î ÁÿÎ Á¬w’ »ı. ‹ÎÀı F›Î_ Á‘Ì ≥„Lƒ›˘fiÌ T≤ÏkÎfiı ωʛ ÁL‹¬ ≠ÌÏ÷ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¤√‰Îfifi_ K›Îfi ¿fl‰_ fiËŸ fiı F›Îflı ≥„Lƒ›˘fiÌ T≤ÏkÎ „V◊fl ◊Λ I›Îflı 79. Ï«kÎ. ±ı‰˘. ’HÎ ÿıËÎϤ‹Îfi ÷˘ ±Î‰÷_ … fi◊Ì. ±fiı ±_÷—¿flHÎ fiı ƒWÀÎ ±ı ⁄ıfiÎ ‰E«‹Î_ …ı ω«Îfl Ãflı »ı ÷ı ω«Îflı ¿flÌfiı ‹fi. ⁄Ï©. ±fiı …ı ⁄ÎËıfl V◊Ò‚ ÿıËfiı ωÊı ’_« iÎÎfi≥„Lƒ›˘ »ı. Á‰˝ÿ˘Êı flÏË÷ »ı. ’HÎ K›Îfi fi ¿fl‰_. ±ÎI‹⁄Ï© ‹ÀÌfiı ÿıË⁄Ï© ±Î‰Ì Ω› »ı. ±Ë_¿Îfl ±ı Á‰˝fiÎ_ w’fiı ΩHΉÎ_.” ÷˘ ’HÎ ÿıË ’˘÷Îfi_ w’ ‹fiΛ … fiËŸ. 80. ±fiı ±ı‹ ω«Î›Î˝ ωfiÎ Ωı ⁄·ÎI¿Îflı ¿flÌfiı ωʛ‹Î_◊Ì T≤ÏkÎfiı ÷˘Õı ÷˘ ÷ı T≤ÏkÎfiı ωʛ‹Î_ ≠ÌÏ÷ ‹Àı fiËŸ ±fiı F›Îflı ω«ÎflÌfiı T≤ÏkÎfiı ’Î»Ì ‰Î‚ı I›Îflı ÷ı T≤ÏkÎ ’Î»Ì Ï‰Ê›‹Î_ ΩıÕΛ … fiËŸ. ÿıË ±fiı ωʛ˘ ÿ—¬w’ »ı. ±fiı ⁄ÌΩı ÷ı ≥„Lƒ›˘fiÎ √˘·¿fiı ωÊı …ı ΩıfiÎfl˘ ƒWÀÎ »ı ÷ı ƒWÀÎfiÎ ±Î¿Îflı 80ω«Îfl ¿fl‰˘.

÷ı‹ …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı F›Î_ Á‘Ì ‹fi fiı ≥„Lƒ›˘w’Ì ÂhÎ ’ÌÕ÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì ’Ò‰ı˝ ¿è΢ ±ı‰˘ …ı ω«Îfl ÷ı ºœ’HÎı flά‰˘ ±fiı F›Îflı ‹fi-≥„Lƒ›˘fiÎ CÎÎÀ Á‰ı˝ Â‹Ì Ω› I›Îflı ’fl‹ırflfiÎ V‰w’fi_ K›Îfi ¿fl‰_. ±fiı F›Îflı ⁄ÎËıfl V◊Ò‚ ÿıË‹Î_ ƒWÀÎ ‰÷˝÷˘ ˢ› I›Îflı «˘¬˘ ω¤Î√ ¿flÌ flά‰˘ …ı.13 ‰«fiÎQ≤÷ ¤√‰Îfifi_ K›Îfi ¿fl‰_. ÷ı ÷˘ ¿˘¥ flÌ÷ı À‚ı fiËŸ.” ±ı‹ Á‹∞fiı ÿıËfiÎ ¤Î‰ ÷ı ÿıËfiı ωÊı ˢ‹‰Î ±fiı ƒWÀÎ …ı «ˆ÷L› ÷ıfiÎ ¤Î‰ ÷ı «ˆ÷L›fiı ωÊı ˢ‹‰Î. ±fiı ±»ız. ±‹fl. T≤©. ±ı √HÎ ÷˘ ±ÎI‹Îfiı ωÊı Á‹…‰Î. ±fiı ƒWÀÎfiı fiı ºU›fiı ‹K›ı …ı ω«Îfl »ı ÷ı ω«Îflı ¿flÌfiı ±ı‹ Á‹…‰_ …ı. ÷ı ±ÎI‹Îfiı ωÊı ‹Îfi‰Î … fiËŸ. ÁkÎÎw’ ±ı …ı Á‰ı˝ ±ÎI‹ÎfiÎ ¤Î‰ »ı. ‹fl‰_ ±ı Á‰ı˝ ÿıËfiÎ ¤Î‰ »ı. ““…ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› ≠◊‹ ◊¥fiı ’»Ì ‹ÀÌ Ω› »ı. V◊Ò‚. “ƒWÀÎ fiı ºU› ÷ı ±Ï÷› …\ÿÎ_ … »ı. ±fiı ÂÎVhÎfiÌ . F›Îflı V◊Ò‚ ÿıË‹Î_ ‰÷˝‰_ I›Îflı ÁÒZ‹ ÿıËfiÎ CÎÎÀ Á΋_ ÷˘ Ωı‰_ … fiËŸ ±fiı F›Îflı ±_÷—¿flHÎ ÁL‹¬ Ωı‰_ I›Îflı V◊Ò‚ ÿıËfiı ωÁÎflÌ ÿı‰_.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––12–– 90–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 13 — Ïfiç› ÀY›Î ó fi ÀY›Îfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 2 ⁄Ì…fiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““…ıfiı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰ÎI‹Îfiı ωÊı Ïfiç› ◊›˘ ˢ›. ∞‰‰_. iÎÎfiw’.200 [ÁÎfl_√. ÷ıfiı ÷ı ≠◊‹ Ïfiç› ◊›˘ Ë÷˘ ¿ı fiˢ÷˘ ◊›˘ ?”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. ±¤ız. ›˙‰fi. ±…fl. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. …ı‹ flÎΩ Ë˘› ÷ı F›Î_ Á‘Ì ÂhÎfi_ ⁄‚ ˢ› I›Î_ Á‘Ì flÎ…√Îÿ̱ı ⁄ıÁÌfiı Á¬ ¤˘√‰ı fiËŸ ±fiı F›Îflı ÂhÎ‹ÎhÎfi˘ fiΠ◊¥ Ω› I›Îflı ’˘÷ÎfiÎ flÎF›fiÎ …ı ‰ˆ¤‰ »ı ÷ıfiı ¤˘√‰ı »ı. ±ı‰˘ …ı ω«Îfl ÷ı F›Î_ Á‘Ì CÎÎÀ-Á_¿S’fi_ ⁄‚ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ‹Ò¿‰˘ fiËŸ. Á¬w’. ±fiı ⁄΂. ÷ı ¿˘¥ ¿Î‚ı ÿıËfiı ωÊı Á‹…‰Î … fiËŸ. ¿ÚÂ.

‹ÎÀı …ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ◊¥fiı À‚Ì Ω› »ı ÷ıfiı ÷˘ ÂÎVhÎfiÎ ‰«fifiÌ ≠÷ÌÏ÷ … fi◊Ì.”” ’»Ì Á‰ı˝ ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ¿Î_ …ı. ±fiı ‰‚Ì ‘‹˝fiÌ ≠T≤ÏkÎfi_ …ı ¿ÎflHÎ »ı ÷ı ’HÎ ÂÎVhÎ … »ı. ¿Î_ …ı. ÿÌ¿flÌ ±fiı VhÎÌ ÷ıfiÌ Ï‰√Ï÷w’ …ı ‘‹˝fiÌ ‹›Î˝ÿÎ ÷ı ±Î… Á‘Ì «Î·Ì ±Î‰ı »ı. ““…ıfiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ◊Λ »ı ÷ıfiı ÂÎVhÎı ¿flÌfiı … ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ÂÎVhÎı ¿flÌfiı Ïfiç› ◊Λ ÷ı … ±«‚ flËı »ı ±fiı ÂÎVhΠωfiÎ ’˘÷Îfiı ‹fiı ¿flÌfiı …ı Ïfiç› ¿›˘˝ ˢ› ÷ı Ïfiç› À‚Ì Ω› »ı. ±Á‹◊˝’HÎ_. ±¿÷ν’HÎ_ ±ı‰Ì ±fi_÷ Ω÷fiÌ ‰Î÷ »ı.14] ‰«fiÎQ≤÷ 201 flÌ÷ı Ωı Ïfiç› ◊›˘ ˢ›. ÷ı ’fl_’flαı ¿flÌfiı Á‰ı˝ ·˘¿‹Î_ ≠‰÷a »ı. ¿÷ν’HÎ_. ‹ÎÀı …ıfiı ÂÎVhÎfiÎ ‰«fifi˘ ωrÎÁ ˢ› ÷ıfiı … ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’fi˘ Ïfiç› ±Õ√ ◊Λ »ı ±fiı ¿S›ÎHÎ ’HÎ ÷ıfi_ … ◊Λ »ı ±fiı ÷ı ‘‹˝‹Î_◊Ì ’HÎ ¿˘¥ ¿Î‚ı Õ√ı … fiËŸ. ÂÎVh΋Î_ ’fl‹ırflfiÎ_ ’HÎ ·ZÎHÎ ¿èÎÎ_ ˢ› ±fiı Á_÷fiÎ_ ’HÎ ¿èÎÎ_ ˢ›. ¿ı‹ …ı. ÂÎVh΋Î_ ÷˘ ±fi_÷ Ω÷fiÎ_ ¤√‰ÎfifiÎ_ «ÏflhÎ »ı. ±ı ÷˘ ¿ı‰‚ ‹fi‹¬Ì »ı fiı fi΄V÷¿ »ı. ±fiı Ωı ÂÎVhÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ ¿Î‚ı ’fl‹ırfl◊Ì Ï‰‹¬ ◊Λ … fiËŸ. ÂÎVh΋Î_◊Ì ¿˘¥¿ı ≠◊‹ ±ı‰Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì »ı. ÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ’HÎ ÂÎVhÎ … »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––13–– 91–– ‰«fiÎQ≤÷ 14 — ≠‹Îÿ ±fiı ‹˘Ëfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 3 hÎÌ…fiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±˘flÕÎfiÌ . ⁄ıfi.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ±fiı …ıHÎı ÂÎVhÎ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ÁÎ_¤Y›Î_ … fi◊Ì ±ı‰Î …ı ±iÎÎfiÌ ∞‰ ÷ı‹fiı ωÊı ’HÎ ‹Î. ‹ÎÀı Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı ∞‰fiı Ïfiç› ◊¥fiı ’λ˘ À‚Ì Ω› »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““ÂÎVhÎ ⁄ËÎfl ÷˘ ¿˘¥ «ÏflhÎ fi◊Ì. ‹ÎÀı ’fl‹ırfl √‹ı ÷ı‰Î_ «ÏflhÎ ¿flı ’HÎ ÂÎVhÎ◊Ì ⁄ÎflHÎı ˢ› … fiËŸ. ““ÂÎVhÎfiı ωÊı ÷˘ ’fl‹ırflfi_ Á‹◊˝’HÎ_.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿›_ ÂÎVhÎ ⁄ËÎfl «ÏflhÎ ’fl‹ırflı ¿›Ù ËÂı …ı …ıHÎı ¿flÌfiı ±ıfi˘ Ïfiç› À‚Ì √›˘ ? ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ¿fl˘. ÷˘ ÂÎVh΋Î_ fi ‹‚ı ±ı‰_ «ÏflhÎ F›Îflı ’fl‹ırfl ¿flı I›Îflı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› Ë˘› ÷ı À‚Ì Ω› »ı.

±fiı …›-ω…› ÷˘ ’λΠhÎÌ…ı …L‹ı ¤√‰ÎfifiÎ ‰ˆ¿<_à ‘΋‹Î_ ’ˢÓE›Î.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 83.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 202 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. lÌ¿ÚWHÎ…L‹¬_Õ. Áfi¿ÎÏÿ¿ …ı‰Î Á_÷fi˘ ƒ˘Ë ¿flı ÷˘ ‰ˆ¿<_ÃÎÏÿ¿ …ı‰Î ‘΋fiı ’ÎQ›˘ ˢ› ÷˘› ’HÎ ’ÕÌ Ω› »ı. ““±ı¿ ÷˘ ‰ˆ¿<_ËÎ_◊Ì …›-ω…› ¤√‰ÎfifiÎ ’ÎÊ˝ÿ ’ÕuÎ82 ±fiı √˘·˘¿‹Î_◊Ì flÎÏ‘¿Î∞83 fiı lÌÿ΋Π’ÕuÎ_. 84. ““›ÿ˚√I‰Î fi Ïfi‰÷˝L÷ı –”” (√Ì÷Î — 15/6). ““¿˘HÎ ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiı ’΋Ìfiı ’λ˘ ’Õu˘ »ı ? ±ı¿ ÷˘ ⁄÷Ή˘ !”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¿èÎ_ …ı. ±fiı √˘·˘¿◊Ì flÎÏ‘¿Î∞ ’ÕuÎ_ ÷ı ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ … ≥E»Î Ë÷Ì ±fiı ’˘÷Îfiı ’HÎ ‹fiW› ÿıË ‘flÌfiı ±fi_÷ ∞‰fi˘ μ©Îfl ¿fl‰˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ_ ¿S›ÎHοÎflÌ …ı «ÏflhÎ ÷ıfiı ωV÷Îfl‰Î_ Ë÷Î_. 82. ““…›-ω…› ’ÕuÎ ±ı ÷˘ ¤√‰Îfiı ’˘÷ÎfiÎ Á_÷fi˘ ‹ÏË‹Î ÿı¬ÎՉΠÁÎv ’ÎÕuÎ …ı. ±ı‹ ¤√‰Îfiı √Ì÷΋Î_81 ¿èÎ_ »ı. ±fiı …ı ’Õ÷˘ ËÂı ÷ı Âı ÿ˘Êı ¿flÌfiı ’λ˘ ’Õ÷˘ ËÂı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı flÎÏ‘¿Î∞fiı ¿˘¥ ’ÕuÎ_ ¿Ëı ÷˘ ¤√‰Îfi ’HÎ ÷ı ¤ı‚ı ’ÕuÎ ¿Ëı‰Î›. ¤Î√‰÷ — 7/1/46. . ⁄˛õ‰ˆ‰÷˝’flÎHÎ. ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.14 ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ¿Î‚Î »ıÕÎfi˘ rı÷ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı rı÷ «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı ‹V÷¿ μ’fl rı÷ ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı ¿Îfi μ’fl ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ √E» ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’ÎC΋Î_ ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ_ »˘√Î_ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fi˘ ËÎfl fiÎϤ Á‘Ì ÏË_Õ‚÷˘ ωflÎ…‹Îfi Ë÷˘ ±fiı ±Î◊‹HÎ_ ‹¬Îflω_ÿ ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““Á√ı˝ûÏ’ fi˘’Ω›L÷ı ≠·›ı fi T›◊„L÷ « –”” (√Ì÷Î — 14/2). ±ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î±ı ◊›_. ’Ò‰Î˝‘˝ — 3/97-113. ÷ı ÁÎv ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î±ı …ı √˘·˘¿◊Ì M≤J‰Ìfiı ωÊı ±ÎT›Î_ ±ı ÷ı ¿Î_¥ ’ÕuÎ_ fi ¿Ëı‰Î›.84 ‹ÎÀı ±ı ¿Î_¥ ’ÕuÎ fi ¿Ëı‰Î›. ±ı 81. ±fiı ’Õu˘ ÷˘ ÷ı ¿Ëı‰Î› …ı …ıfiı ’λ˘ ¤√‰Îfifi˘ Á_⁄_‘ … fi flËı. ““¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ_ ‘΋ …ı ‰ˆ¿<_ÃÎÏÿ¿ ÷ıfiı ’΋Ìfiı ’λΠ’Õ÷Î fi◊Ì. ¤Î√‰÷ — 7/1/32. ““‹Î‹’ıI› ÷ ¿˙L÷ı› ’fi…˝L‹ fi ωz÷ı –”” (√Ì÷Î — 8/16) ≥I›ÎÏÿ ‰«fi◊Ì.

““S›˘. ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ±fiı ⁄˛õ«›Î˝Ïÿ¿ …ı ‘‹˝ ÷ıHÎı ¿flÌfiı …ı ÏÁ© ◊Λ ÷ı ÷˘ …ı‰Î rı÷¶Ì’fiı ωÊı ‹@÷ »ı ÷ı Áfl¬Î »ı. ÷ı ÷˘ ¿˘¥ ¿Î‚ı ’Õ÷Î fi◊Ì. ÷ı ¤@÷fiı ÿıË »÷ı ¿ı‰_ Á¬ ËÂı ±fiı ‹flÌfiı ÷ı ¿ı‰Î Á¬fiı ’΋Âı ? ±ı ≠ë »ı. . ““’Ò»˘. ÷ı ÷˘ ›˘√¤˛WÀ ¿Ëı‰Î›. ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î±ı ÷˘ ±ZÎfl‘΋‹Î_◊Ì ’HÎ ÿıË ‘flı. ‹ËΤÎfl÷.”85 ‹ÎÀı ±Î’HÎı I›Î√Ì ±ı‰Î ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ¿Ëı‰Î¥±ı »Ì±ı fiı ÷ı‹Î_ …ıfiı ≠‹Îÿ fiı ‹˘Ë ‰÷˝÷Î ËÂı fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÏË‹Îfi_ ⁄‚ ·¥fiı ÷ı ¤@÷ ≠‹Îÿfiı fiı ‹˘Ëfiı ÀÎY›Îfi˘ ¬À¿˘ fiËŸ flά÷˘ ˢ›. ˉı ±‹ı ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı. ‹ÎÀı ±ı ωÂıÊ … »ı. ¿ı‹ …ı. ≠‹Îÿ ±fiı ‹˘ËfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ±fiΛÎÁ◊Ì ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ¤·ı.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ… ±ıÀ·Ì ‰Î÷ ¿flÌfiı ’»Ì ⁄˘S›Î …ı. ±fiı …Õ Ë˘› ÷ı «ˆ÷L› ◊¥ Ω› ±fiı «ˆ÷L› ˢ› ÷ı …Õ ◊¥ Ω›. ““¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› fiı ÷ıfiı ≠‹Îÿ fiı ‹˘Ë ‰÷˝÷Πˢ› fiı ÷ıfiı ÀÎY›Îfi˘ ¬À¿˘ flάı ÷ıfiı ¬˘Àu ¿ıÀ·Ì »ı ? ±fiı ÀÎY›Îfi˘ ¬À¿˘ fi flάı ÷ı‹Î_ ¢ ωÂıÊ »ı ?”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ““‹ËΤÎfl÷fiÎ μz˘√’‰˝fiı ωÊı ÁfiIÁΩ÷ ∑Ïʱı K≤÷flÎWÀˇ ≠I›ı ¿èÎ_ »ı …ı. ““…ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ›. 86. ±fiı …ı ’Õı »ı ÷ı ÷˘ ±Î‘Ïfi¿ ±’@‰ ¤@÷ ˢ› ÷ı ÁΑfi¿Î‚‹Î_◊Ì … ’Õı »ı. μz˘√’‰˝ — 42/4 f·˘¿‹Î_ ±Î ¤Î‰fiÎ_ ‰Î@›˘ »ı. ¤√‰Îfi ÷˘ ±Ï÷ Á‹◊˝ »ı ÷ı …ı‹ ¿flı ÷ı‹ ◊Λ. ±◊‰Î ÷ı ⁄_fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷‹Î_ flËÌfiı ’HÎ ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÏË‹ÎfiÌ ±Î√‚ ±Ï÷ flÎ_¿ ±ı‰Î ÷ı ⁄_fiı ¢ ±fi◊˝ ¿flÌ Â¿‰ÎfiÎ »ı ? ¿Î_¥ ’HÎ fiËŸ.”” ’»Ì ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ …ı. ±ÎÀ·˘ ÷ÎI’›Î˝◊˝ »ı.”” 85. ÷ı ¤√‰Îfifi_ ‹ÎËÎIQ› ±Ï÷› ω«ÎflÌfiı ≠‹Îÿ ¿ı ‹˘Ë fi À‚ı ÷˘ ’HÎ ÷ıfiÌ ¿Î_¥ {Î{Ì Ï«_÷Î flάı fiËŸ. ““¤√‰Îfifi_ ⁄‚ flάı ±fiı ÁΑfifi_ ⁄‚ fi flάı.””86 ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. “±ı¿ ÷˘ ≠‹Îÿ ±fiı ⁄ÌΩı ‹˘Ë ±ı ⁄ı›fi˘ …ı I›Î√ ¿flı ÷ı Á‰˝ ≠¿Îflı ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Îfiı ÷flÌ flè΢ »ı ±fiı ≠‹Îÿ fiı ‹˘Ë ±ıfi_ … fi΋ ‹Î›Î »ı. ’HÎ ‰ˆflÎB›.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ÎI‹ÏfiWÃÎ. ’HÎ ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î ωfiÎ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiı ’΋Ìfiı ¿˘¥ ’Õı … fiËŸ.14] ‰«fiÎQ≤÷ 203 Ãı¿ÎHÎı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ … ≥E»Î ΩHΉÌ.

±ı ÷ı Â_ ÷‹ÎflÌ ±ı‰Ì ±‰‚Ì Á‹…HÎ »ı ¿ı ¿ı‹ »ı ? ±fiı …ı √ÎŒ·Î¥ flάÂı fiı ÷ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ËÂı ÷˘ ÷ıfiı ≠‹Îÿ fiı ‹˘Ë ±ı ⁄ı ÂhÎ fiÕuΠωfiÎ fiËŸ flËı. ÷ı‹ …ı ¤@÷ ±ı ’Ï÷‰˛÷ÎfiÎ …ı‰Ì ¤„@÷ flάı fiı ≠‹Îÿfiı fiı ‹˘Ëfiı À΂‰Îfi˘ ¬À¿˘ flάı ÷ıfiı ÷˘ ÷‹ı ‹Ò‚√Ì ¬˘Àu ⁄÷Ή˘ »˘.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ŒflÌfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. “Ωı Ë_ √ÎŒ·Î¥ flάÌ ÷˘ ‹Îfl˘ ’Ï÷ ‹fiı T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ ΩHÎÂı ÷˘ ‹ÎflÌ Áı‰Î ±_√Ì¿Îfl fiËŸ ¿flı. …ı‹ ‹ÏÿflÎ ’̱ı ÷◊Î ¤Î_B› ’̱ı ÷˘ …ı‹ ω‹¬fiı ¿ıŒ «Õı »ı ÷ı‹ … ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ’HÎ ¿ıŒ «Õı fiı √Î_Õ˘ ◊Λ. ±fiı ‰‚Ì …ı‹ ¿˘¥¿ VhÎÌ ’˘÷Îfiı ‹fi‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ’vÊ ÁÎ◊ı ÷΂̱˘ ÿı÷Ì Œflı fiı ’Ï÷‰˛÷Îfi˘ ‘‹˝ ’΂‰Îfi˘ ¬À¿˘ fi flάı.” ±ı‰_ ΩHÎÌfiı ‹fi‹Î_ ¬À¿˘ flάı »ı. “ω‹¬fiı ±ı ⁄ı ÂhÎ À‚ı fiËŸ ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ Ωı ¬À¿˘ flάÌfiı À΂‰Îfi˘ μ’Λ ¿flı ÷˘ ±ı ⁄ı ÂhÎ fiΠ’Î‹Ì Ω›. ÷ı‹ ‹ÏÿflÎ fiı ¤Î_B›w’ …ı ≠‹Îÿ fiı ‹˘Ë ÷ı ÷˘ …ı‹ ω‹¬ ∞‰fiı fiÕı ÷ı‹ … ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ’HÎ fiÕı. ““V◊Ò‚ ÂflÌfl ÷ı ¿ıÀ·Î_ ÷k‰fi_ »ı ±fiı ÁÒZ‹ ÂflÌfl ÷ı ¿ıÀ·Î_ ÷k‰fi_ »ı ? ±fiı V◊Ò‚ ÿıË‹Î_ fiı ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ ⁄fl˘⁄fl ÷k‰ »ı ¿ı ¿Î_¥ ±˘»Î_-±Ï‘¿ »ı ? ±ı ⁄ı ÂflÌflfi_ w’ ¿fl˘. ±ıÀ·ı ‹Îflı ’Ï÷‰˛÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ ¬˘Àu ’ÕÂı.” ±ıÀ·˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ωÂıÊ »ı. ±fiı ÷ıfiı ±ı‹ ‹fi‹Î_ ⁄Ì¿ flËı …ı. …ı‹ ’Ï÷‰˛÷Î VhÎÌ Ë˘› fiı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’Ï÷fiÌ ⁄Ì¿ı fiı ’Ï÷‰˛÷Îfi˘ ‘‹˝ flÎA›ÎfiÌ ⁄Ì¿ı ±Ï÷› ‹fi‹Î_ ¬À¿˘ flάÌfiı ¿˘¥ ’vÊ ÁÎ◊ı ËÁÌfiı ÷Î‚Ì ·ı fiËŸ. ±fiı …ı √ÎŒ·Î¥ flάı ÷ı ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷˘› ÁÎfl˘ fiËŸ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ıfi˘ μkÎfl ÷‹ı ¿Ú’Î ¿flÌfiı ¿fl˘.”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ ◊›˘ fiËŸ. ““V◊Ò‚ ÿıË »ı ÷ı ÷˘ M≤J‰Ì ±ÎÏÿ ’_« ‹ËΤÒ÷ fi΋ı …ı ’Î_« ÷k‰ ÷ıfi_ »ı. ±fiı ω‹¬‹Î_ fiı ËÏfl¤@÷‹Î_ ±ıÀ·˘ … Œıfl »ı …ı. ’Î_« ¿‹ı˝„Lƒ›˘. ““…ıfiı ≠‹Îÿ fiı ‹˘Ëw’ ÂhÎ flèÎÎ »ı ÷˘› ’HÎ …ı √ÎŒı· flËı »ı ÷ıfiı ÷˘ ÷‹ı lıWà ¿Ë˘ »˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 204 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ’»Ì Á‰ı˝ ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ’_«≠ÎHÎ ±fiı «Îfl ±_÷—¿flHÎ ±ı fi΋ı …ı . ±fiı ÁÒZ‹ ÿıË »ı ÷ı ÷˘ ’Î_« iÎÎfiı„Lƒ›˘. ÷ı‹ …ı ¤@÷ ≠‹Îÿfiı fiı ‹˘Ëfiı ÀÎY›Îfi˘ ¬À¿˘ fi flάı ÷ıfiı ÷˘ ÷‹ı lıWà ⁄÷Ή˘ »˘.14 ÷ı ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

’HÎ ÷ı ωfiÎ ◊÷Ì fi◊Ì. ¿ı‹ …ı. ““V◊Ò‚ ÿıËfiı ωÊı ±ı‰Ì ºœ ’˘÷Î’HÎÎfiÌ ‹ÎfiÌfi÷Î »ı ÷ı‰Ì … Ωı ÁÒZ‹ ÿıËfiı ωÊı ‹ÎfiÌfi÷Πˢ›. ’HÎ ¿ı‰‚ V◊Ò‚ ÿıËfiÎ_ √˘·¿ı ¿flÌfiı ◊÷_ fi◊Ì.” ±fiı …ı ±iÎÎfiÌ ÿıËÎϤ‹ÎfiÌ Ë˘› ÷ıfiı ÷˘ V◊Ò‚ ÿıË ±◊‰Î ÁÒZ‹ ÿıË Á_⁄_‘Ì Á‰˝ ¿‹˝ ·Î√ı »ı ±fiı ÷ı ¿‹˝ ≠‹ÎHÎı 87. ±fiı ÷ı V◊Ò‚ ÿıËfiı ωÊı ’HÎ F›Îflı ÁÒZ‹ ÿıË ±fiV›Ò÷’HÎı ‰÷ı˝ »ı I›Îflı … Á‰ı˝ Ïø›Î ›◊Î◊˝’HÎı ◊Λ »ı. ±fiı ÷ı‹ … ÁÒZ‹ ÿıËfiı ωÊı ’HÎ ’_«÷k‰fi_ …ı V◊Ò‚ ÿıË ÷ı ±ı¿I‰’HÎı ‰÷ı˝ »ı I›Îflı … ÁÒZ‹ ÿıËfiÎ ¤˘√ ÏÁ© ◊Λ »ı. I›Îflı …ı‹ V◊Ò‚ ÿıË‹Î_ ¿‹˝ ·Î√ı »ı ÷ı‹ … ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ ·Î√ı »ı ¿ı ¿Î_¥ Œıfl »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. Á_¿S’ÎI‹¿ Á_¤˘√. ÷˘ …ı‰_ V◊Ò‚ ÿıË‹Î_ ¿‹˝ ·Î√ı »ı ÷ı‰_ … ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ ’HÎ ·Î√ı. ÷ı ÷˘ ∞‰fiı ÏË_‹÷ ÿı‰Î ÁÎv »ı. “Ë_ ±ıfi˘ ¤˘@÷Î fi◊Ì Ë_ ÷˘ ±ÎI‹Î »\_. ÷ı ‹ÎÀı ’_«÷k‰fi_ …ı V◊Ò‚ ÿıË ÷ıfiı ωÊı ±˘√HÎÌÁ ÷k‰fi_ …ı ÁÒZ‹ ÿıË ÷ı ±fiV›Ò÷’HÎı flèÎ_ »ı. ‹ÎÀı ÁÒZ‹ ÿıË ’HÎ «˘‰ÌÁ ÷k‰fi_ »ı.14] ‰«fiÎQ≤÷ 205 ±˘√HÎÌÁ ÷k‰ ÷ıfi_ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ÷ı ÁÎv V◊Ò‚ ÿıËfiı ’HÎ «˘‰ÌÁ ÷k‰ »ı. fiıhÎ ±ÎÏÿ¿ …ı ≥„Lƒ›˘fiÎ_ √˘·¿ ÷ı‹HÎı ›@÷ ±ı‰˘ …ı V◊Ò‚ ÿıË ÷ıfiı ωÊı ÷ı ÷ı ≥„Lƒ›ÎÏÿ¿ı ›@÷ ±ı‰˘ …ı ÁÒZ‹ ÿıË ÷ı ¤‚ı »ı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ı ÷ı ≥„Lƒ›˘fiΠωʛfi_ √˛ËHÎ ◊Λ »ı. ¿ı‹ …ı. ±fiı ÷ı ±Î ÿıËı ¿flÌfiı ±Â¤ ¿‹˝fiı ÷˘ ¿flı … fiËŸ.”” ’»Ì ‹Ïfi±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ‹ÎÀı ±ı‰Î …ı ±ÎI‹iÎÎfiÌ Ë˘› ÷ıfiı ÷˘ V◊Ò‚ ÿıË Á_⁄_‘Ì ÷◊Î ÁÒZ‹ ÿıË Á_⁄_‘Ì ¿‹˝ ·Î√ı fiËŸ. ±fiı Ωı ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ V◊Ò‚ ÿıË »ı ÷˘ ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ VhÎÌfi˘ Á_√87 ¿flı »ı ÷ıfi˘ V◊Ò‚ ÿıË‹Î_ ‰Ì›˝’Î÷ ◊¥ Ω› »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±Î ÷˘ …ı‰_ V◊Ò‚ ÿıË »ı ÷ı‰_ … ÁÒZ‹ ÿıË ◊›_. ¿Îfi. ±fiı …ıfiı V◊Ò‚ ÿıËfiı ωÊı ÷◊Î ÁÒZ‹ ÿıËfiı ωÊı ±Ï¤‹Îfi fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿ı‰‚ ±ÎI‹ÁkÎÎw’ı … ‰÷ı˝ »ı. ±fiı ≠ÎflO‘ÎfiÁÎflı …ı Á¬ÿ—¬ ±Î‰ı ÷ıfiı ÷˘ ¤˘√‰ı ±fiı ¤˘√‰÷˘ ◊¿˘ ±ı‹ ‹Îfiı …ı. ‹ÎÀı V◊Ò‚ ÿıË fiı ÁÒZ‹ ÿıËfiÌ Ω√˛÷ ±‰V◊Îfiı ωÊı fiı V‰Mfi ±‰V◊Îfiı ωÊı ±ı¿÷Î »ı. ±fiı …ı ÁÒZ‹ ÿıËfiÎ_ ¿‹˝fiı ±S’ ¿èÎÎ_ »ı. . ±fiı ÁÒZ‹ ÿıË ±˘√HÎÌÁ ÷k‰fi_ »ı ÷ıfiı ωÊı ’_«÷k‰fi_ V◊Ò‚ ÿıË ¤‚ı »ı. ÷ıfiı ÷˘ V◊Ò‚ ÿıËfi_ ¿‹˝ ’HÎ ·Î√÷_ fi◊Ì fiı ÁÒZ‹ ÿıËfi_ ’HÎ ·Î√÷_ fi◊Ì.

““S›˘. ’»Ì ÿıËfiı ‹Ò¿Ìfiı …\ÿ˘ ◊Λ »ı I›Îflı ±ı ¤@÷fiı ¤√‰Îfi ¤Î√‰÷Ì ÷fi ±Î’ı »ı fiı ÷ı ÿıËı ¿flÌfiı ±ı ¤√‰ÎfifiÎ ‘΋fiı ωÊı flËı »ı. ±‹ı ≠ë ¿fḻı »Ì±ı …ı. ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı. ±fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ‰ˆflÎB›ı ›@÷ »ı ÷˘ ’HÎ ÷ıfiÌ ¤„@÷ ÷˘ ≠◊‹ ¿è΢ …ı ¤@÷ ÷ıfiÎ …ı‰Ì ¢¤÷Ì fi◊Ì.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––14–– 92–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 15 — ‹B‘Î. ÷ı‹Î_ ±ı¿fiı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ωÊı ±I›_÷ ≠ÌÏ÷ »ı ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fi ωfiÎ ZÎH΋ÎhÎ ’HÎ flËı‰Î÷_ fi◊Ì ±fiı ÷ıfi˘ ≠ı‹ ⁄ÎËıfl ’HÎ CÎH΢ ÿÌÃ΋Î_ ±Î‰ı »ı. ’»Ì ÷ı ÿıËı ¿flÌfiı ›‹’flÌfiÎ_ ¿WÀ ¤˘√‰ı »ı. ±fiı ⁄ÌΩı …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ »ı ÷ıfiı ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ’HÎ »ı ±fiı ‰ˆflÎB› ’HÎ ’Ïfl’ÒHν »ı ±fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ’HÎ »ı.15 ‰«fiÎQ≤÷ Á¬-ÿ—¬fiı ’HÎ ¤˘√‰ı »ı. “Ë_ ±ı ωʛfi˘ ¤˘@÷Î »\_.” ’»Ì F›Îflı ±_÷ Á‹˘ ±Î‰ı I›Îflı ÷ı ±iÎÎfiÌ ∞‰fiı ÷˘ ›‹fiÎ ÿÒ÷ ÿı¬Î› fiı ÿıËfiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ ◊¥ Ω› fiı ‹Ò»Î˝ ±‰V◊Î ±Î‰ı »ı. ±ı ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ¤@÷‹Î_ ¿ıfiÌ ¤„@÷ lıWà »ı ? fiı ¿ıfiÌ ¤„@÷ ¿ÏfiWà »ı ? ±ı ≠ë »ı. I›Îflı ±ı ∞‰fiı ≠ı÷fi˘ ÿıË ⁄_‘Λ »ı. ““±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±fiı ‰ˆflÎB› fi◊Ì ÷˘ ’HÎ …ıfiı ¤√‰Îfi‹Î_ ±Ï÷› ≠ı‹ »ı ÷ı … ÁflÁ . ÷˘ ’HÎ ÷ıfi˘ ≠ı‹ ≠◊‹ ¿è΢ …ı ¤@÷ ÷ıfiÎ …ı‰˘ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.206 [ÁÎfl_√. ±fiı iÎÎfiÌ ±ı‰˘ …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ÷ıfiı ÷˘ ±_÷¿Î‚ı ¤√‰Îfi ¿ı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷ ÿı¬Î› »ı fiı ±ıfiı ’HÎ ÿıËfiÌ Ï‰VQ≤Ï÷ ◊¥ Ω› fiı ‹Ò»Î˝ ±‰V◊Î ±Î‰ı »ı. ±fiı ≠◊‹ ¿è΢ ÷ıfiı ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ‰ˆflÎB› ±ı ⁄ı› fi◊Ì ÷˘ ’HÎ ±ıfiÌ ¤„@÷ ±Ï÷› ¢¤ı »ı.”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. …ı ±iÎÎfiÌ »ı ÷ı …ı …ı ωʛfiı ¤˘√‰ı ÷ı ¤˘√‰÷˘ ◊¿˘ ’˘÷Îfiı ÿıËw’ı ‹ÎfiÌfiı ±ı‹ ‹Îfiı …ı. ¿ı‹ …ı. ’»Ì ÷ı ›‹fiÎ ÿÒ÷ ÿıËfiı ‹¿Î‰Ìfiı ∞‰fiı …\ÿ˘ ¿flı »ı. ‹K›Î ±fiı ≠˙œÎfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 4 «˘◊fiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.

÷ı ÂÌ Á‹…HÎı ¿Ë˘ »˘ ? ¿ı‹ …ı. . “√˘’̱˘ ÷˘ ±ı‰Ì ⁄Ï©‹Îfi fiˢ÷Ì. ±fiı ’˘÷Îfi_ ¿Î‹ ÁΑı ÷ı ¤ı‚_ 88. ±fiı ¤√‰Îfifiı ’HÎ …ı‹ ›◊Î◊˝’HÎı ΩH›Î Ωı¥±ı ÷ı‹ ΩHÎ÷Ì Ë÷Ì. ““ZÎHÎ_ ›√Â÷Ï‹‰ ›ÎÁÎ_ ›ıfi ωfiΤ‰÷˚ –”” ±Î ‰«fi◊Ì ¤√‰Îfi‹Î_ √˘’̱˘fi˘ ≠ı‹ ‰HνT›˘ »ı. ‹ÎÀı F›Îflı ±ıfiÎ ÿıËfiı Á¬ ◊Λ ±ı‰Î ’_«Ï‰Ê›fi˘ ›˘√ ◊Âı I›Îflı ±ıfiı ωʛ‹Î_ ≠ÌÏ÷ ◊¥ …Âı. ±‹ı ÷˘ √˘’̱˘ …ı‰Î88 ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ¿Ë̱ı »Ì±ı.15] ‰«fiÎQ≤÷ 207 »ı. (¤Î√‰÷ — 10/19/16). ±ı ÷˘ ÿıËÎϤ‹ÎfiÌ »ı. 89.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ±fiı ÕËÎ’HÎı ¿flÌfiı ›„@÷-›„@÷±ı ’˘÷Îfi_ V‰Î◊a’HÎ_ ⁄ÌΩfiı …HÎΉΠÿı fiËŸ. ÷ı‹Î_ ‹B‘Îfi_ ±ı‰_ ·ZÎHÎ »ı …ı. ““…ıfiı ωʛ‹Î_ ≠ÌÏ÷ ◊¥ Ω› ±ıfiı ±‹ı ≠ı‹Ì ¿Ëı÷Î fi◊Ì. ±ı ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ‰ˆflÎB›ı ›@÷ ˢ› ÷ıfiÌ Á‹…HÎfiı μS·_CÎÌ Ω› ±ı‰Ì ÕÎÏË›˘ Ë÷Ì. “√˘’̱˘ ’ÎÁı ‹fiı iÎÎfi ¿Ëı‰Î ‹˘¿S›˘. ““√˘’̱˘ ¿Î_¥ ¤˘Ï‚›˘ fiˢ÷Ì. ΩHÎ̱ı. ÷ı √˘’̱˘fiÌ Á‹…HÎ Ωı¥fiı √ÿ˚√ÿ¿_à ◊¥ √›Î ±fiı ÷ı 쩉∞ ±ı‹ ⁄˘S›Î …ı. ¤Î√‰÷ — 10/47/27-28. ±ı‰Ì Ω÷fiÎ_ …ıfiÎ_ ÂÎVhÎfiı ωÊı ‰«fi ˢ› ÷ı √˘’Ìfiı ‹B‘Î ΩHΉÌ. ““…ıfiı ‰ˆflÎB› fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fi◊Ì ÷ıfiı lıWà ¿Ë˘ »˘. ÷ıfiı ÷‹ı lıWà ¿ı‹ ¿Ë˘ »˘ ?”” ’»Ì V‰›_≠¿ÎÂÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ÷‹ı ¿Ëı¢ …ı. ±fiı Á‰ı˝ ›Îÿ‰‹Î_ ±Ï÷› ÕÎèÎÎ fiı ¤√‰ÎfifiÎ «˘‰ÏÀ›Î ±ı‰Î …ı 쩉∞. ’»Ì ¤√‰Îfifiı ωÊı ±ı‰Ì ≠ÌÏ÷ fiËŸ flËı. ±ı¿ ÷˘ ¤√‰Îfi μ’fl ‘˘¬˘ CÎH΢ ¿flı ±fiı ±ı‹ ⁄˘·ı …ı.”89 ±fiı ’˘÷ı √˘’̱˘fiı μ’ÿı ¿fl‰Î √›Î Ë÷Î ’HÎ √˘’̱˘fiÎ_ ‰«fi ÁÎ_¤‚Ìfiı ’˘÷ı Á΋˘ μ’ÿı √˛ËHÎ ¿›˘˝.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹K›Î ±fiı ≠˙œÎ ±ı hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ¤ıÿ Ë÷Î.” ÷˘ ±ı‹Î_ ÷˘ ‹B‘Î. “±‹ı ÷‹Îflı ±◊ı˝ ¿flÌ ¿flÌfiı ‹flÌ √›Î_ ÷˘ ’HÎ ÷‹ı fi…fl‹Î_ ·Î‰÷Î fi◊Ì.” ±fiı ±ı‹ ¿fl÷Î_ Ωı ‰‘ »ıÕı ÷˘ ¤√‰Îfi ÁÎ◊ı flÌÁ ¿flı ±fiı ÷˘»ÕÎ_ ÷˘»ÕÎ_ ‰«fi ⁄˘·ı …ı. ±fiı …ı ‹K›Î ˢ› ÷ı ÷˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ¤√‰Îfi Á΋˘ ø˘‘ fi ¿flı ±fiı ÷˘»Õ<_ ‰«fi ’HÎ fi ¿Ëı. ÷ı ÷˘ ¤√‰Îfiı ‹ÎflÌ μ’fl ±Ï÷› ±fi√˛Ë ¿›˘˝. Ë‹HÎÎ_ ω‹¬ ◊¥ …Âı. …ı‹ ¿˘¥¿ flÎ…fiÌÏ÷fi˘ ΩHÎfiÎfl˘ ˢ› fiı ÷ı ⁄˘·ı ÷ıfiÎ …ı‰_ ÷˘ √˘’̱˘fiı ⁄˘S›Î‹Î_ ÕËÎ’HÎ Ë÷_.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 208 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. w’. ’»Ì ±ı …ı 90. ÷˘› ’HÎ F›Îflı ±ıfiı ¿<Á_√fi˘ ›˘√ ◊Âı I›Îflı ωʛfiÎ CÎÎÀ ◊‰Î ·Î√Âı fiı ⁄Ï© ¤˛WÀ ◊¥ …Âı fiı ’fl‹ırflfiÌ ÷˘ ˈ›Î‹Î_ VQ≤Ï÷ ’HÎ fiËŸ flËı fiı ±¬_Õ Ï‰Ê›fi_ K›Îfi ◊Âı. flÁ ±fiı √_‘ ±ı …ı ’Î_« ωʛ ÷ı ¤√‰Îfi Á_⁄_‘Ì … ≥E»ı. ’HÎ ⁄ÌΩ ¿˘¥ Á_⁄_‘Ì ≥E»ı fiËŸ. ±fiı Ωı ¤√‰Îfifi_ … √‹÷_ ¿fl‰_ ’Õı ÷˘ ’HÎ ¿Î_¥¿ ’˘÷Îfi_ √‹÷_ ¿fl‰ÎfiÌ ›„@÷ …wfl flάı. ‹IÁfl ±ÎÏÿ¿ Á‰ı˝ ω¿Îflfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Î‹Î_ ÁΉ‘Îfi flËı.90 ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹B‘Î. ¤Î√‰÷ — 10/20-33. ÷ı ‹ÎÀı ±ıfiÌ ≠ÌÏ÷ ±HÎÁ‹…HÎfiÌ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±fiı ±ı‰Î ¤@÷fiÌ flÌ÷ ÷˘ ±Î‹ »ı …ı.15 ¤√‰Îfifi_ √‹÷_ ¿flı ’HÎ ±ı¿·_ ¤√‰Îfifi_ √‹÷_ ¿flı fiËŸ. ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ⁄fl˘⁄flfiÌ …ı ⁄Ì∞ √˘’̱˘ ˢ› ÷ı μ’fl ¥W›Î˝. ±fiı …ı ≠˙œÎ ˢ› ÷ı ÷˘ ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÎ √‹÷Î ≠‹ÎHÎı … «Î·ı ±fiı ¿˘¥ flÌ÷ı ’˘÷ÎfiÎ V‰Î◊˝fiı ±◊ı˝ ›„@÷ ¿flı fiËŸ ±fiı ¿ı‰‚ ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿fl‰Îfiı ≥E»ı ±fiı …ı flÌ÷ı ¤√‰Îfi flÎ∞ ◊Λ ÷ı flÌ÷ı … ’˘÷ı flÎ∞ flËı. ±fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±ı ’_«Ï‰Ê›ı ¿flÌfiı …ı ±Ï÷› Ëı÷ ÷ı Ëı÷ı ¿flÌfiı ‰ˆflÎB› fiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fi◊Ì ÷˘ ’HÎ ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ …√÷fi˘ CÎÎÀ ˈ›Î‹Î_ ◊Λ fiËŸ. ±fiı …ıHÎı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi ¿<flÎ∞ ◊Λ ÷ı‰_ ±Î«flHÎ ÷˘ ‹fi. ‹K›Î ±fiı ≠˙œÎ ±ı‰Î √˘’̱˘fiÎ ¤ıÿ »ı. “ÂOÿ. ‹ÎÀı √˘’̱˘fiÌ Á‹…H΋Î_ ÷˘ ±Ï÷› ω‰ı¿ Ë÷˘. ±ı‰Î_ …ıfiÎ_ ÂÎVhÎfiı ωÊı ‰«fi ˢ› ÷ı √˘’Ìfiı ‹K›Î ΩHΉÌ. ±fiı √˘’̱˘ ÷˘ ›◊Î◊˝ ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÏË‹Îfiı ΩHÎ÷Ì Ë÷Ì ±fiı ÷ı ‹ÏË‹Îfiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ‰ˆflÎB› ÁË…ı ±ıfiΠˈ›Î‹Î_ ‰÷˝÷Î_ Ë÷Î_. ø˘‘ ¿flı … fiËŸ ±fiı ‹Îfi. ±ı‰Î_ …ıfiÎ_ ÂÎVh΋Î_ ‰«fi ˢ› ÷ı √˘’Ìfiı ≠˙œÎ ΩHΉÌ. ‰«fiı ¿flÌfiı ¿˘¥ ¿Î‚ı ¿flı fiËŸ. ±Î ±K›Î›˘‹Î_ ±Î hÎHÎı› ¤Î‰fiÎ_ ‰«fi˘ ≠ÎM÷ ◊Λ »ı. V’½. ÷ı‹ …ı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ‰ˆflÎB›ı ¿flÌfiı flÏË÷ »ı ÷ıfiı Ωı ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩ ¿˘¥ ωʛfiÎ CÎÎÀ …HÎÎ÷Î fi◊Ì.” ±fiı …ı‹ ‰flÁÎÿ fi ‰flV›˘ ˢ› I›Îflı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ I≤HÎfiÎ_ …ı ⁄Ì… ÷ı M≤J‰Ì μ’fl ¿Î_¥±ı ¤ÎÁı fiËŸ ±fiı F›Îflı ‰flÁÎÿ ‰flÁı I›Îflı ±ıÀ·Î_ I≤HÎ ∂√ı …ı M≤J‰Ì … ÿı¬Î› fiËŸ. . ‹ÎÀı ±ı √˘’̱˘fiı ωÊı ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ‰ˆflÎB› ±ÎÏÿ¿ ±fi_÷ …ı ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÎËÎIQ›fiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı Á‰ı˝ Á_’ÒHν Ë÷Î. ¿‹˝.

÷ı …fifiÎ ±fi√˛Ëfiı ±◊ı˝ ÷’V‰ÌfiÎ …ı‰˘ »ı ‰ıÊ …ıfi˘. . “‹Îflı ¤√‰Îfi‹Î_ ·ı‹ÎhÎ ≠ÌÏ÷ fi◊Ì.” ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ÷˘ ±Î ¤fl÷¬_Õfiı ωÊı ±Ï÷› ÿ·˝¤ ±ı‰˘ …ı ‹fiW› ÿıË ÷ıfiı ΩHÎÌfiı …ı …fi ¤√‰ÎfifiÎ ÂflHÎfiı ’΋ı »ı fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿flı »ı. ±fiı …ıfiı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ »ı fiı ‰ˆflÎB› »ı fiı ¤√‰Îfi‹Î_ ≠ÌÏ÷ ’HÎ ÁΑÎflHÎ …ı‰Ì … »ı. ““±ıfi˘ μkÎfl ÷˘ ÷ı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷fiÎ ’_«‹92 V¿_‘fiı ωÊı … »ı …ı. ¤Î√‰÷ — 5/19/9.” ‹ÎÀı ±ÎI‹ÏfiWÃÎ fiı ‰ˆflÎB› ωfiÎfi˘ …ı ≠ı‹Ì ¤@÷ …HÎÎ÷˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ±Ï÷› L›Òfi »ı. “‹ÎflÎ ∞‰ÎI‹Îfiı ωÊı … ±Î ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ±¬_Õ Ï‰flÎ…‹Îfi »ı. ““lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı …ı. ÷ı ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı »ı …ı. ÷˘ ’HÎ ±ıfiÌ ≠ÌÏ÷fiÎ_ ‹Ò‚ ¨ÕÎ_ »ı. ¤Î√‰÷ — 10/87/6. ’HÎ ±¤@÷fiı ±◊ı˝ fi◊Ì ¿fl÷Î. “lÌfiflfiÎflΛHÎ ∑ÏÊ …ı ÷ı ⁄ÿÏfl¿Îl‹‹Î_ flèÎÎ ◊¿Î ±Î ¤fl÷¬_ÕfiÎ_ Á‰ı˝ ‹fiW›fiÎ_ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ±fiı Á¬fiı ±◊ı˝ ÷’fiı ¿flı »ı.ÁÎfl_√. ÷ı ¿˘¥ ¿<Á_√fiı ›˘√ı ¿flÌfiı ’HÎ ±ıfiÌ ≠ÌÏ÷ ±˘»Ì ◊Λ ±ı‰Ì fi◊Ì. “±ı ¤√‰Îfi ÷’ ¿flı »ı ÷ı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiı ±◊ı˝ ¿flı »ı. ‹ÎÀı ±ı ¤@÷ lıWà »ı fiı ±ı¿Î_Ï÷¿ »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––15–– 93–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 16 — fiflfiÎflΛHÎfiÎ ÷’fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 5 ’_«‹Ìfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’»Ì ’fl‹Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.16] ‰«fiÎQ≤÷ 209 ‰ˆflÎB› fiı ±ÎI‹ÏfiWÃΠωfiÎfi˘ ≠ı‹Ì ÷ıfiı ±ı‹ ¤ÎÁÂı …ı. 92.” ±ı‹ ΩHÎÌfiı μ’fl◊Ì ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi-V’ÂνÏÿ¿fiı ωÊı ±Î÷fl÷Î …ı‰_ fi◊Ì …HÎÎ÷_ fiı ÂÎ_÷’HÎÎ …ı‰_ …HÎΛ »ı. ±ı‰Î …ı lÌfiflfiÎflΛHÎ ¤√‰Îfi ÷ı …ı ÷ı ¿Ú’αı ¿flÌfiı ‹˘À<_ ÷’ 91.”91 I›Îflı Á‰ı˝ ‹fiW› ¿S›ÎHÎfiÎ ‹Î√˝fiı ωÊı ¿ı‹ fi◊Ì ≠‰÷˝÷Î_ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

I›Îflı ¤√‰Îfi ÷ı ◊¿Ì ’fl ¤ÎÁı »ı. V‰Mfi. ±fiı ’˘÷Îfiı ωÊı Ïfifl_÷fl ±Ï‘¿’HÎı ‰÷˝÷Î ±ı‰Î …ı ‘‹˝. ±fiı ÷ı ’»Ì ÷ı ¤@÷…fifiÎ xÿ›fiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı …HÎÎ÷_ …ı ±ZÎfl⁄˛õ‹› ±ı‰_ ÷ı… ÷ıfiı ωÊı ÁÎZÎÎ÷˚ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ıfi_ ÿ½fi ◊Λ »ı. μ’‹. ’HÎ …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ fi◊Ì ÷ı‹fi_ ¿S›ÎHÎ ◊÷_ fi◊Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ˆr›˝ ±ı ±ÎÏÿ¿ √HÎ ÷ıHÎı ›@÷ ±ı‰_ …ı ÷’ ÷ıfiı ¿fl÷Î ◊¿Î ÷ı ¤√‰Îfi …ı ÷ı ±Î …√÷fi˘ flÎÏhÎ≠·› ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ⁄ÿÏfl¿Îl‹fiı ωÊı flèÎÎ »ı. iÎÎfi. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ »ı ÷ı‹fi_ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ÷’ı ¿flÌfiı Ïfiω˝Cfi ¿S›ÎHÎ ◊Λ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl »ı. ÁÊ„M÷fiÎ ÁÎZÎÌ ΩHÎı. ±Î_⁄·ÌfiÌ Õ΂Ìfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 6 »Ãfiı Ïÿ‰Á Á_K›Î Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı Á‰ı˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.210 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ““¤√‰ÎfifiÎ ¤…fifi˘ ¿flfiÎfl˘ …ı ∞‰ ÷ıfiÌ º„WÀ …ı‹ …ı‹ ÁÒZ‹ ◊÷Ì Ω› »ı ÷ı‹ ÷ı‹ ±ıfiı ’fl‹ırflfi_ ’fl’HÎ_ …HÎÎ÷_ Ω› »ı ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ’HÎ ±Ï‘¿ ±Ï‘¿ …HÎÎ÷˘ Ω› »ı. V‰Mfi. ’»Ì …ı‹ …ı‹ ÁÒZ‹ º„WÀ ◊÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ¤√‰Îfifiı ’˘÷Î ◊¿Ì ’fl ΩHÎ÷˘ Ω› ±fiı ‹ÏË‹Î ’HÎ ‰‘ ‰‘ Á‹…÷˘ Ω›. ±fiı F›Îflı ’˘÷Îfiı Ω√˛÷. ±fiı ’»Ì …ı‹ …ı‹ ’˘÷ÎfiÌ T≤ÏkÎ Ëı÷ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi Á_√Î◊ı «˘ÓÀ÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ μ’ÎÁfiÎ ÁÒ‘Ì ºœ ◊÷Ì Ω›.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––16–– 94–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 17 — ‹@÷fiÎ ¤ıÿfi_.17 ¿flı »ı. ±fiı ¤fl÷¬_Õfiı ωÊı flèÎÎ …ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷…fi ÷ı‹fiÎ …ı ‘‹˝-iÎÎfiÎÏÿ¿ √HÎ ÷ı …ı ÷ı ±Ï÷› ±S’ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ √HÎı ›@÷ ÷’fiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ◊˘Õο ¿Î‚‹Î_ … ±Ï÷› T≤Ï©fiı ’΋ı »ı. ÷ı F›Îflı ±ı ¤@÷ ’˘÷Îfiı ÿıËw’ı ‹Îfi÷˘ ˢ› I›Îflı ¤√‰Îfifiı Ω√˛÷. ‰ˆflÎB›. I›Î_ ºWÀÎ_÷ »ı — …ı‹ Á‹ƒ »ı ÷ıfiı ωÊı ¿ÌÕÌ ’HÎ …¥fiı ’ÎHÎÌ ’̱ı ±fiı . ÁÊ„M÷ ◊¿Ì ’fl ‹Îfiı.

±ÎÀ·˘ ¤ıÿ ¿ËÌ Â¿Î›. ’»Ì ÁÒ›˝ …ı‰˘ ◊›˘. ’»Ì …ı‹ …ı‹ ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±Î‰flHÎ À‚÷_ √›_ ÷ı‹ ÷ı‹ ÿ̉Π…ı‰˘ ◊›˘. ’fl_÷ ‰«.17] ‰«fiÎQ≤÷ 211 «fl¿·_ ’HÎ ’̱ı fiı ‹fiW›. ËÎ◊Ì ÷◊Î ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ‹√fl‹IV› ±ı Á‰ı˝ Á‹ƒfi_ …‚ ’Ìfiı ⁄Ï‚›Î_ ◊Λ »ı. ’»Ì ‹Âη …ı‰˘ ◊›˘. ’»Ì ≠·›¿Î‚fiÎ ±„Bfi …ı‰˘ ◊›˘. ±fiı …ıfiı ’Î_¬fiı ωÊı ‰‘ ⁄‚ ˢ› ÷ı ±Î¿ÎÂfi˘ ‹ÏË‹Î ‰‘ ΩHÎı »ı ±fiı ’˘÷Îfiı ωÊı L›Òfi’HÎ_ Á‹…÷˘ Ω› »ı. ’Â. ÷ı‹ ‹flÌE›ÎÏÿ¿ ≠Ω’Ï÷fiÌ ’ıÃı ±S’ μ’ÎÁfiΉ΂Π¤@÷ ÷˘ ‹E»fl …ı‰Î »ı ±fiı ⁄˛õÎÏÿ¿fiÌ ’ıÃı ÷ı◊Ì ±Ï‘¿ μ’ÎÁfiΉ΂Π¤@÷ ÷˘ «fl¿·Î …ı‰Î »ı ±fiı ωflÎÀ’vÊÎÏÿ¿fiÌ ’ıÃı ÷ı◊Ì ±Ï‘¿ μ’ÎÁfiΉ΂Π¤@÷ ÷˘ Á‹‚Î …ı‰Î »ı ±fiı ≠‘Îfi’vÊfiÌ ’ıÃı ÷ı◊Ì ±Ï‘¿ μ’ÎÁfiΉ΂Π¤@÷ ÷˘ ÁŸ«ÎHÎÎ …ı‰Î »ı ±fiı Â© ≠¿ÚÏ÷’vÊfiÌ ’ıÃı ÷ı◊Ì ±Ï‘¿ μ’ÎÁfiΉ΂Π¤@÷ ÷˘ ±fi‚’ZÎÌ …ı‰Î »ı ±fiı ±ZÎfl‘΋‹Î_ flËıfiÎflÎ …ı ±ZÎfl‹@÷ ÷ıfiÌ ’ıÃı ÷ı◊Ì ±Ï‘¿ μ’ÎÁfiΉ΂Π¤@÷ ÷˘ √vÕ93 …ı‰Î »ı. ±fiı F›Îflı ¤…fifi˘ ¿flfiÎfl˘ ∞‰w’ı Ë÷˘ I›Îflı ±ı ∞‰‹Î_ ¬z˘÷ …ıÀ·˘ ≠¿Î Ë÷˘. . ±fiı …ı …ı ∞‰fi_ …ı‰_ …ı‰_ ‹˘À<_ √…\_ ˢ› ÷ı ÷ı ∞‰ ÷ı ≠‹ÎHÎı Á‹ƒfi˘ ‹ÏË‹Î ‰‘ ΩHÎı »ı. 12. ÷ı◊Ì ±ËŸ …HÎÎ÷Πωfl˘‘fi_ Á‹Î‘Îfi ±ı flÌ÷ı ¿fl‰_ ¿ı ’˛¿ÚÏ÷ ÁÎ◊ı ΩıÕÎfiÎfl ’vÊ ’˛T≤ÏkÎ ¿flfiÎfl »ı ±fiı ±ZÎfl‹@÷ ÏfiT≤ÏkÎ’fl¿ »ı. C΢ÕÎ. ±fiı …ı‹ …ı‹ ‰‘ Á΋◊afiı ’΋÷Î √›Î ÷ı‹ ÷ı‹ ¤√‰Îfifiı ωÊı V‰Î‹Ì-Áı‰¿’HÎÎfi˘ ¤Î‰ ’HÎ ±Ï÷ ºœ ◊÷˘ √›˘ »ı. ÷ı‹ ÷ı‹ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ‰‘ ‰‘ ΩHÎ÷Î √›Î »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. 31‹Î_ ’˛¿ÚÏ÷ ÁÎ◊ı ΩıÕÎfiÎfl ’vÊfiı ±ZÎfl‹@÷ … ¿è΢ »ı.‹. √. ‰«.’˛. ‰‚Ì ⁄Ì…\_ ºWÀÎ_÷ »ı — …ı‹ ±Î¿Î »ı ÷ıfiı ωÊı ‹E»fl ∂Õı fiı «fl¿·_ ∂Õı fiı Á‹‚Î ∂Õı fiı ÁŸ«ÎH΢ ’HÎ ∂Õı fiı ±fi‚’ZÎÌ ’HÎ ∂Õı fiı √vÕ ’HÎ ∂Õı. ’»Ì ÿΉÎfi‚ …ı‰˘ ◊›˘. ±ı‰Ì flÌ÷ı ≠¿Î ’HÎ T≤Ï©fiı ’ÎQ›˘ ±fiı Á΋◊a 93. ’»Ì ‹ËÎ÷ı… …ı‰˘ ◊›˘. ’»Ì ±„BfifiÌ F‰Î‚Î …ı‰˘ ◊›˘. ÷˘ ’HÎ ±ı Á‰ı˝fiı ±Î¿Î ±’Îflfi˘ ±’Îfl flËı »ı. ’»Ì ‰Ì…‚Ì …ı‰˘ ◊›˘. μ’flfi_ ‰Î@› ‰Î_«÷Î_ ’˛¿ÚÏ÷’vÊ ±fiı ±ZÎfl‹@÷‹Î_ ±fi‚’ZÎÌ ÷◊Î √vÕfiÎ ºWÀÎ_÷ı „V◊Ï÷¤ıÿ …HÎÎT›˘ ˢ› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ’HÎ Á‹ƒ ·ı‹ÎhÎ ±˘»˘ ◊÷˘ fi◊Ì. √. ⁄_fiıfiÌ „V◊Ï÷Á¬ ‰√ıflı ÷˘ Á‹Îfi … »ı. ±fiı ±ı Á‰ı˝ ¤@÷ …ı‹ …ı‹ ‰‘ ‰‘ Á΋◊afiı ’ÎQ›Î »ı. ’»Ì «_ƒ‹Î …ı‰˘ ◊›˘.

÷ı‹ ‹Î›Îw’Ì ±_÷flΛ À΂Ìfiı …ı‹ …ı‹ ¤√‰Îfifiı œ>_¿Õ<_ ◊‰Î› »ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… “…› Á„E«ÿÎfi_ÿ” ¿ËÌfiı ∂ÃuÎ. ’HÎ …ı‹ …ı‹ ±ıfiÌ Á‹Ì’ı Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ‹˘À<_ ‹˘À<_ …HÎÎ÷_ Ω›. ω‰ı¿. ’fl_÷ μ’ÎÁfiÎfiÎ ¤ıÿı ¿flÌ ±L› √˘·˘¿. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¬z˘÷◊Ì ¿flÌfiı ‹ËÎ÷ı… ’›Ù÷ ±Îz. ÷ı‹ ÷ı‹ ¤√‰ÎfifiÌ ’HÎ ±Ï÷ ±’Îfl ‹˘Àu’ …HÎÎ÷Ì Ω› »ı ±fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ÿÎÁ’HÎ_ ’HÎ ±Ï÷ ºœ ◊÷_ Ω› »ı.94 ÷ı …ı‹ …ı‹ ±Ï‘¿ „V◊Ï÷fiı ’΋÷Î √›Î fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ±Ï‘¿ ΩHÎ÷Î √›Î. ““…ı‹ ’Òfi‹fiÎ «_ƒ‹Îfi_ ‹_Õ‚ ˢ› ÷ı ±Î_ËŸ◊Ì ÷˘ fiÎfiÌ ◊Î‚Ì …ı‰_ ÿı¬Î› »ı. ±ËŸ ‹@÷˘fiÎ ¤ıÿ ÿÂνT›Î ÷ı ±ZÎfl‹@÷˘fiÎ fi◊Ì. ’»Ì ±Ï÷› œ>_¿Õ˘ Ω› I›Îflı ÷˘ º„WÀ ’HÎ ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı fiËŸ. ‹K› ±fiı ±_÷ …ı ¤ıÿ ¿èÎÎ ÷ı Á‰ı˝ ‹@÷fiÎ ¤ıÿ »ı. ¤„@÷ ±ÎÏÿ¿ …ı ¿S›ÎHοÎflÌ √HÎ ÷ı Á‰ı˝ ≠¿À ◊¥ ±Î‰ı »ı ±fiı ¿Î‹-ø˘‘ÎÏÿ¿ …ı 94. iÎÎfi. . ’»Ì ±Î_⁄·ÌfiÌ Õ΂¬Ìfiı {ηÌfiı μ√‹HÎı ‹¬Îflω_ÿı ∂¤Î flèÎÎ ◊¿Î ⁄˘S›Î …ı. ±ZÎfl‘΋‹Î_ flËı· ÷‹Î‹ ‹@÷˘ ⁄˛õÁΑQ›˝ ’΋Ìfiı Á‹Îfi’HÎı ¤√‰Îfifi˘ ’fl‹ ±Îfi_ÿ ‹ÎHÎı »ı. ÷˘ ±ıfiÎ xÿ›fiı ωÊı V‰‘‹˝.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––17–– 95–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 18 — ¬Îfl¤ÒÏ‹fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 8 ±ÎËfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌÁÎfl_√’fl ‹K›ı ∞‰Î¬Î«flfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì ±fiı ‹V÷¿ μ’fl rı÷ ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì fiı μkÎflÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‰ˆ¿<_à ‰√ıflı ‘΋˘‹Î_ √›ı· ‹@÷˘fiÎ ¤ıÿ˘ »ı.212 [ÁÎfl_√. lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı …ı ±‰÷Îfl …ı‰Î ΩH›Î ˢ› ÷ı ÷ı ‘΋‹Î_ …fiÎfl ‹<@÷˘fiÎ ¤ıÿ »ı.18 ‰«fiÎQ≤÷ ’HÎ T≤Ï©fiı ’Î‹Ì ±fiı Á¬ ’HÎ T≤Ï©fiı ’ÎQ›_. ““…ı l©Î‰Îfi ’vÊ Ë˘› ±fiı ÷ıfiı Ωı ÁΫΠÁ_÷fi˘ Á_√ ‹‚ı ±fiı ÷ı Á_÷fiÎ ‰«fifiı ωÊı l©Î‰Îfi ◊Λ. ÷ı‹ ÷ı‹ ‹@÷’HÎ΋Î_ ωÂıÊ’HÎ_ ±Î‰÷_ √›_. ±ı‰_ ‹˘À<_ …HÎΛ. ‰ˆflÎB›.

±ı «Îfl ≠¿Îflı ¿flÌfiı ‹Ò_{‰HÎ ÀÎY›Îfi˘ μ’Λ ¿flı. ‹ÎÀı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ¿˘¥ Ïÿ‰Á ¿<Á_√ fi ¿fl‰˘.”” ’»Ì Ïfiω˝¿ÎflÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’»Ì ÷ı ¿Î_’ ¤ı‚Î_ ‰Õ. ·˘¤. ø˘‘. ‹IÁflÎÏÿ¿ …ı ⁄Ì… flèÎÎ_ »ı ÷ı Á‰ı˝ ∂√Ìfiı ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ T≤ZÎ ◊Λ »ı. ±fiı ‰‚Ì ’˘÷΋Î_ ¿˘¥ V‰¤Î‰ ˢ› fiı ÷ıfiı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ¿flÌfiı Á‹∞ ω«ÎflÌfiı À΂ı ÷˘ ÷ı V‰¤Î‰fi˘ fiΠ◊¥ Ω› »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ‹Ò¬˝fiı ¢¿ ÀÎY›Îfi˘ μ’Λ »ı. ±fiı ÷ı … ¬Îfl¤ÒÏ‹fiı ωÊı Ωı ’ÎHÎÌfiÌ flı· ±Î‰ı ÷˘ ¬Îfl Á‰ı˝ ‘˘‰Î¥ Ω› ±fiı …ı Ãı¿ÎHÎı ¬Îfl Ë÷˘ ÷ı Ãı¿ÎHÎı ¿Î_’ «ÕÌ Ω›. ±fiı Ωı ¿<Á_√ ‹‚ı fiı ¿<Á_√ÌfiÎ ‰«fifiı ωÊı l©Î‰Îfi ◊Λ. ’HÎ ±ı‹ ¿›Î˝ ◊¿Ì ÿ—¬ ’HÎ ‹Àı fiËŸ fiı V‰¤Î‰ ’HÎ À‚ı fiËŸ. ‹ÿ. ‹ÎÀı Á‹…\ ˢ› ÷ı … Á¬Ì ◊Λ »ı. ÷ı ◊˘ÕÌ Ë˘› ÷˘ ’HÎ fiΠfi ’΋ı. ±fiı Á‹∞fiı À΂ı ÷˘ ÿ—¬ fiı V‰¤Î‰ ±ı ⁄ı› À‚Ì Ω›. ±fiı Á‹∞fiı …ı ‰ˆflÎB› fiı ≠ÌÏ÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ‰Ì…‚ÌfiÎ ±„Bfi …ı‰Ì »ı. ÷˘ ‰ˆflÎB›-ω‰ı¿ÎÏÿ¿ …ı √HÎ ÷ı Á‰ı˝ fiΠ’Î‹Ì Ω› »ı. fiı ÷ıfiı Ωı ¿<Á_√ ◊Λ ÷˘ ÷ıfiÎ xÿ›fiı ωÊı ¿<Á_√w’Ì ’ÎHÎÌfiı ‰ı√ı ¿flÌfiı …√÷‰Î÷νw’̱˘ ±Î‰Ìfiı ¿Î_’ ¤flΛ.18] ‰«fiÎQ≤÷ 213 ω¿Îfl ÷ı ⁄‚Ì Ω› »ı. …ı‹ ¬Îfl¤ÒÏ‹ ˢ› fiı ÷ıfiı ωÊı √‹ı ÷ıÀ·˘ ‹ıCÎ ‰flÁı. ’HÎ ÷ı‹Î_ I≤HÎÎÏÿ¿ ∂√÷Î_ fi ˢ›. ÷ı‹ Á‹F›Î ωfiÎ √‹ı ÷ıÀ·˘ ‰ˆflÎB› ˢ› ±◊‰Î ¤√‰Îfi‹Î_ ≠ÌÏ÷ ˢ›. ’HÎ ‹Ò¬Î˝¥±ı ¿flÌfiı √‹ı ÷ıÀ·Î μ’Λ ¿flı ÷˘› ¤Ò_Õ˘ V‰¤Î‰ À‚ı fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ÁÎfl_√. ±fiı ‰Ì…‚ÌfiÎ ±„Bfifi˘ ÷˘ ◊˘Õ˘¿ {⁄¿Îfl˘ ◊÷˘ ˢ›. ±fiı ‹Ò¬˝ ˢ› ÷ı F›Îflı ‹Ò_{Λ I›Îflı ¿Î_ ÷˘ ÁÒ¥ flËı fiı ¿Î_ ÷˘ v±ı ±fiı ¿Î_ ÷˘ ¿˘¥¿ ÁÎ◊ı ‰œı fiı ¿Î_ ÷˘ μ’‰ÎÁ ¿flı. ±fiı ±ı‹ ¿fl÷Î_ Ωı ±Ï÷› ‹Ò_{Λ ÷˘ »ıS·Ì ⁄Î¿Ì ‹flı ’HÎ ¬fl˘. ÷ı‹ …ıfiÎ xÿ›fiı ωÊı ’Ò‰ı˝ ¿èÎÎ …ı V‰‘‹Î˝Ïÿ¿ √HÎ ÷ı ºœ ˢ› ±fiı …√÷ Á_⁄_‘Ì Ï‰Ê›Á¬fi˘ ±_¿<fl ’HÎ ∂Ãı ±ı‹ fi ˢ›. ’HÎ ÷ı ±„Bfi ‹ıCÎfiÌ CÎÀ΋Î_ flËı »ı ÷˘ ’HÎ ±˘·Î÷˘ fi◊Ì. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿˘¥¿ ’vÊ‹Î_ . ’»Ì ÷ı ¿Î_’‹Î_ ¿Î‹. ‹˘Ë. ÷˘ ’HÎ ±„BfifiÌ F‰Î‚ÎfiÌ ’ıÃı ¿<Á_√w’Ì …‚ı ¿flÌfiı Á‰ı˝ fiΠ◊¥ Ω› »ı. ’Ÿ’‚Î ±ÎÏÿ¿ T≤ZÎfiÎ_ ⁄Ì… ±ÎT›Î_ ˢ› ÷ı ⁄Ì… ∂√Ìfiı ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ T≤ZÎ ◊Λ »ı. ±fiı …ı‹ ±„BfifiÌ ‹˘ÀÌ F‰Î‚Πˢ› fiı Ωı μ’fl◊Ì …‚ ‰flÁı ÷˘ ÷I¿Î‚ ±˘·Î¥ Ω›.

”” ’»Ì ‰‚Ì ‹ËÎfi¤Î‰Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’HÎ ‹Ò¬˝ ‰ÎÏHΛ˘ …ı‹ fi΋_ ‹Î_Õı fiËŸ ÷ıfiÌ ’ıÃı fi ¿flı. ÷ıfiÌ ’ıÃı …ı Ïÿ‰Á ◊¿Ì ÁIÁ_√ ◊›˘ »ı ÷ı Ïÿ‰Á◊Ì …ıHÎı fi΋_ ‹Î_ÕÌ flÎA›_ ˢ› ÷ıfi˘ V‰¤Î‰ À‚ı »ı. ±fiı …ıfiÌ ≠˙œ ±‰V◊Πˢ› ±fiı ÷ı ÁIÁ_√ ¿fl÷Î_ ◊¿Î_ ⁄√Õı »ı. ÷˘ ÷ı ’vÊfiÌ ‹Ï·fi÷Î ‹ÀÌ Ω› »ı. ““F›Îflı ⁄΂ ±‰V◊Πˢ› I›Îflı ¿Î‹. ±ı‰Î Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ flάı ÷˘ ›‰Îfi-±‰V◊Îw’Ì Á‹ƒfiı ÷flÌ Ω› »ı. “F›Îflı ‹Îflı ÁIÁ_√ fiˢ÷˘ I›Îflı ‹Îflı ±ÎÀ·˘ ‹Ï·fi V‰¤Î‰ Ë÷˘ ±fiı ÁIÁ_√ ¿›Î˝ ’»Ì ±ÎÀ·˘ V‰¤Î‰ μk΋ ◊›˘ »ı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 214 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√. ÷ıfi_ ÷˘ ¿ÎflHÎ ±ı »ı …ı.18 ø˘‘ÎÏÿ¿ ¤Ò_ÕÎ V‰¤Î‰ ˢ› ÷ı À‚ı ¿ı fi À‚ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““¿<Á_√ ˢ› I›Îflı ÷˘ ¤Ò_Õ˘ V‰¤Î‰ ˢ› ….” ±ı‹ ω«ÎflÌfiı ÁI’vÊfi˘ √HÎ √˛ËHÎ ¿flı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ±’flΑfiı Z΋Π¿flΉı. ‹˘ÀÎ’vÊ Ë˘› ÷ıfiı ωÊı …ı …ı Ω÷fiÎ ÿ˘Ê ’flÃı. ““…ı‹ ‰ÎÏHΛ˘ ˢ› ÷ı …ıÀ·˘ ‰ı’Îfl ¿flı ÷ıfi_ fi΋_ ‹Î_ÕÌ flάı »ı. ø˘‘.”” ’»Ì ‹ËÎfi¤Î‰Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ’»Ì ÷ı Ωı …ı Á_÷fiı ωÊı ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÂhÎ fi ˢ› ÷◊Î ÿıËÎϤ‹Îfiı flÏË÷ ˢ›. ±fiı ‹fiı ÿ˘Ê …HÎÎH΢ ÷ı ÷˘ ‹ÎflÌ ¿<‹Ï÷±ı ¿flÌfiı …HÎÎH΢ »ı. ÷΋ÁÌ fiı Á΄k‰¿Ì ±ı …ı hÎHÎ √HÎfiÎ V‰¤Î‰ ÷ı ÁΑfi ¿fl÷Î_ ◊¿Î_ À‚ı »ı ¿ı fi◊Ì À‚÷Î ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““flÎ…ÁÌ. ±fiı Ωı ±ı‹ fi ¿flı ÷˘ ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÂhÎ±ı ¿flÌfiı ’flΤ‰ ’΋Ìfiı ¤˛WÀ ◊¥ Ω› »ı. ÷ı ÷ı Ω÷fiÎ ÿ˘Ê ’˘÷ÎfiΠˈ›Î‹Î_ ±Î‰Ìfiı Ïfi‰ÎÁ ¿flı »ı. ’»Ì F›Îflı ›‰Îfi ±‰V◊Î ±Î‰ı I›Îflı ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÂhÎfi˘ ‰‘Îfl˘ ◊Λ ±fiı ÿıËÎϤ‹Îfi ’HÎ ‰‘ı. ÷˘ ÷ıfiÎ …ı …ı V‰¤Î‰ ˢ› ÷ı Á‰ı˝ fiΠ’Î‹Ì Ω› »ı.” ±fiı ‰Ê˘˝‰Ê˝ ’˘÷Îfi˘ ‰‘Îfl˘ ◊÷˘ ˢ› ±◊‰Î ¿Î_¥ Œıfl flËı÷˘ ˢ› ÷ı Á‰ı˝fiı ÷’ÎV›Î ¿flı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ÁIÁ_√ ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÌ Ωı ÷’ÎÁ ¿fl÷˘ flËı. ±fiı ÷ı ±ı‹ ω«Îflı …ı. ·˘¤ÎÏÿ¿ ÂhÎ ˢ› fiËŸ ±fiı ¤√‰Îfi‹Î_ ≠ÌÏ÷ ’HΠωÂıÊ Ë˘›. ““±ı Á‰ı˝ V‰¤Î‰ ÀÎY›Î À‚ı »ı. “‹˘ÀÎ’vÊ …ı …ı V‰¤Î‰ flάı »ı ÷ı ÷˘ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ »ı ±fiı ‹˘ÀÎ’vÊ ÷˘ Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ’HÎ Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ¿flÌfiı ’»Ì ‹Ï·fi V‰¤Î‰ ±Î‰Ì Ω› »ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı Ωı ‹˘ÀÎ’vÊfiÎ √HÎfi_ √˛ËHÎ ¿flı ±fiı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ““ÿ‰Î˝ÁÎÏÿ¿ ‹@÷ ◊›Î .

“Ë_ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ »\_. ±fiı F›Îflı ’˘÷΋Î_ …ı V‰¤Î‰ ‰÷˝÷˘ ˢ› fiı ÷ı μ’fl ±¤Î‰ ±Î‰ı …ı. ÷˘ ’HÎ ÷ı ÷΋ÁÌ ¿ı‹ flèÎÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.” ±ı‹ √HÎ ΩHÎÌfiı flÎA›˘ »ı.18] ‰«fiÎQ≤÷ 215 »ı. ÷ı ÷˘ ’˘÷Îfiı ±ı √HÎ flά‰Î »ı ‹ÎÀı flèÎÎ »ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ÿ˘Êw’ ΩHÎÌfiı …ı …ı V‰¤Î‰fiı ÷…‰Îfiı ≥E»ı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ÷ı ÷ı V‰¤Î‰fiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊¥ Ω› »ı.ÁÎfl_√.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––18–– 96–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH H üÊË‚Ê⁄¢Uª¬È⁄U-¬˝∑§⁄UáÊ¢ ‚◊ÊåÃ◊˜ H . ÷ı ‹Îflı ±Î‰˘ ¤Ò_Õ˘ V‰¤Î‰ Ωı¥±ı fiËŸ. “¿˘¥¿ ±‰‚˘ «Î·÷˘ ˢ› ÷ıfiı ÏÂZÎÎ ¿›Î˝ ÁÎv ±Î’HÎı ÷‹˘√HÎ »ı ÷ı ⁄Ë wÕ˘ »ı. ““ÿ‰Î˝ÁÎÏÿ¿‹Î_ …ı ÷‹˘√HÎ ±ÎÏÿ¿ √HÎ ‰÷ı˝ »ı. ±fiı ÷ı ±ı‹ ΩHÎı »ı …ı.

18 .Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 216 ‰«fiÎQ≤÷ [ÁÎfl_√.

‰ÎHÎÌfiı ωÊı flËÌ »ı. ÷ı ±_÷—¿flH΋Î_ ◊Λ »ı ¿ı ∞‰‹Î_ ◊Λ »ı ?”” I›Îflı ÷ıfi˘ μkÎfl ωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ ◊›˘ fiËŸ. . Ï«kÎfiı ωÊı flËÌ »ı. Ï…Ë˚‰Îfiı ωÊı flËÌ »ı. ““‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ≠ëμkÎfl ¿fl˘. Á‰˝ iÎÎfifi_. ““¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ◊Λ »ı. ÷ı œÎY›˘ Ë÷˘ fiı ÷ı ’·_√ ’fl flı‹fi_ √Îÿ·_ ‘˘‚Î ±˘»ÎÕı ÁÏË÷ Ï⁄»ÎT›_ Ë÷_ fiı ÷ıfiÌ μ’fl ‘˘‚˘ ÷Ï¿›˘ ÷◊Î ·Î· ‹ÂwfiÎ_ œŸ«ÏHΛÎ_ ‹Ò@›Î_ Ë÷Î_ ±fiı ÷ı ’·_√fiÌ μ’fl «Îflı ¿˘flı Á˘fiıflÌ ¿Á⁄fiÎ Áı…⁄_‘ ·À¿÷Î Ë÷Î. CβÎHÎfiı ωÊı flËÌ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰Ì ¢¤Î±ı ›@÷ …ı ÷ı ’·_√ ÷ıfiÌ μ’fl lÌ∞‹ËÎflÎ… μkÎflÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á˘fiıflÌ »ıÕÎfi˘ ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ‹V÷¿ı ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı Á˘fiıflÌ »ıÕÎfi_ Âı·_ ±˘œu_ Ë÷_ fiı ¿Î‚Î »ıÕÎfi˘ ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ‹¬Îflω_ÿw’ «_ƒ‹Î Á΋Π«¿˘flfiÌ ’ıÃı Á‰ı˝ ¤@÷…fi Ωı¥ flèÎÎ Ë÷Î. I‰«Îfiı 1. «ZÎfiı ωÊı flËÌ »ı. ““±Î ∞‰ »ı ÷ı ⁄Ï©±ı ¿flÌfiı ΩHÎı »ı ±fiı ÷ı ⁄Ï© »ı ÷ı Á‰˝fi_1 ¿ÎflHÎ »ı fiı Á‰˝◊Ì ‹˘ÀÌ »ı. ‹ÎÀı ÷ı ⁄Ï© ‹fifiı ωÊı flËÌ »ı. ±Ë_¿Îflfiı ωÊı flËÌ »ı. l˘hÎfiı ωÊı flËÌ »ı.”” I›Îflı ¤Ò‘flÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ’fl‹Ë_Á ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı.1] ‰«fiÎQ≤÷ 217 –– lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛH΢ ω…›÷ı÷‹Î‹˚ –– lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌfiÎ_ ‰«fiÎQ≤÷ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 1 — ≥›‚-¤‹flÌfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¤Îÿfl‰Î ÁÏÿ 12 ¶ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı Áfl÷fiÎ ËÏfl¤@÷ Ωÿ‰∞ »’fl’·_√ ·ÎT›Î Ë÷Î.¿ÎÏfl.

±fiı ±Ë_¿ÎflfiÌ ±Ë_‹Ï÷fiı ΩHÎı »ı ±fiı ÷ı ±Ë_‹Ï÷fiÌ Ï‰√Ï÷fiÎ ¿flfiÎflÎ …ı vƒ ÷ıfiı ’HÎ ΩHÎı »ı. I›Î_ ºWÀÎ_÷ »ı — …ı‹ ¿˘¥¿ ÿÁ ‹HÎfiÌ ÷fl‰Îfl ˢ›. 3. ±fiı Ï«kÎfiÎ Ï«_÷‰fifiı ΩHÎı »ı ±fiı ÷ı Ï«kÎfiÎ Ï«_÷‰fifiÌ Ï‰√Ï÷ ¿flfiÎflÎ …ı ‰ÎÁÿı‰ ÷ıfiı ’HÎ ΩHÎı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 218 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı «Îfl ±_÷—¿flHÎ fiı ÿÁ ≥„Lƒ›˘ ÷ıfiÎ …ı ωʛ fiı ÷ı ωʛfiÌ Ï‰√Ï÷fiÎ ¿flfiÎflÎ …ı ÿı‰÷Î ±ı Á‰ı˝fiı ±ı¿¿‚ΉϻLfi2 ΩHÎı »ı. ‘‹ÎÕ˘ fiı ‰Îÿ‚Î_ ÷ıfiı Ãı¿ÎHÎı ⁄Ï© ΩHÎ‰Ì ±fiı ‰Î›fiı Ãı¿ÎHÎı ∞‰ ΩHΉ˘. ±_÷—¿flHÎ. ±fiı ‹fifiÎ Á_¿S’fiı ΩHÎı »ı ±fiı ÷ı ‹fifiÎ Á_¿S’fiÌ Ï‰√Ï÷fi˘ ¿flfiÎfl˘ …ı «_ƒ‹Î ÷ıfiı ’HÎ ΩHÎı »ı.3 ÷ı ⁄Ï©±ı flÏË÷ »ı. ±fiı …ı‹ ±„Bfi ·¥fiı »ÎHÎ΋Î_ ‹Ò¿Ì±ı fiı ÷ı »ÎHÎ΋Î_ Á‚√‰Î ‹Î_Õı ÷ıfiı ·¥fiı F›Î_ ‰Î› fi ˢ› I›Î_ ‹Ò¿Ì±ı ÷ı ‘‹ÎÕ˘ ¨«˘ «Õ‰Î ‹Î_Õı. ÿı‰÷Î ±fiı ωʛ ÷ıfiÎ ≠¿Î¿’HÎı ΩHÎ̱ı I›Îflı ÷˘ ∞‰ ⁄Ë ‹˘À˘ …HÎΛ »ı ±fiı T›Î’¿ …HÎΛ »ı. ÷ı‹ F‰Î‚Î. ËÎ◊fiı ωÊı flËÌ »ı. ’HÎ F›Îflı ±ı ∞‰fiı ÿıË. ÏÂëfiı ωÊı flËÌ »ı. ’√fiı ωÊı flËÌ »ı. ≥„Lƒ›˘. ±ı‰˘ …ı ∞‰ ÷ı ∞‰ …ı ÷ı ±ı¿ÿıÂV◊ …HÎΛ »ı ±fiı ⁄fl»ÌfiÌ ±HÎÌ …ı‰˘ ÷̬˘ …HÎΛ »ı ±fiı ±Ï÷› ÁÒZ‹ …HÎΛ »ı. ’HÎ ÷ı ∞‰ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì ±fiı ±ı¿·Ì ⁄Ï© …HÎΛ »ı. ÷ıfiı Ωı¥fiı 2. ÷ı ‰Î›±ı ¿flÌfiı ‰‘ı »ı fiı CÎÀı »ı. ’HÎ ±¶ˆ÷ÌfiÌ ‹ÎŒ¿ ±Î¿Î …ı‰˘ T›Î’¿ fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄Ï© …ı ÷ı fi¬Ï¬Π’›Ù÷ ±Î ÂflÌflfiı ωÊı T›Î’Ìfiı flËÌ »ı. ÷ı ∞‰ ¿ı‰˘ »ı ? ÷˘ ⁄Ï©±ı ¿›˘˝ …ı Ïfiç› ÷ıfiı ΩHÎı »ı ±fiı ÷ı ⁄Ï©‹Î_ Ïfiç›fiÌ Ï‰√Ï÷fi˘ ¿flfiÎfl˘ …ı ⁄˛õÎ ÷ıfiı ’HÎ ΩHÎı »ı. ±fiı …ı‹ ±Î¿ÎÂfiı ωÊı ‰Îÿ‚Î_ «Î·ı »ı ÷ı ‰Î›±ı ¿flÌfiı «Î·ı »ı. ÷ı ⁄Ï©±ı ÁÏË÷ »ı ‹ÎÀı ±ı‰˘ ÁÒZ‹ …HÎΛ »ı. ÷ı ‘‹ÎÕ˘ … ¨«˘ «Õ÷˘ …HÎΛ ’HÎ ÷ı‹Î_ ‰Î› …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ∞∑§∑§Ê‹ÊflÁë¿UãŸ. ’HÎ ‰Î› …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ÷ı ‰Îÿ‚Î_ «Î·÷Î_ …HÎΛ »ı ’HÎ ÷ı‹Î_ flè΢ ±ı‰˘ …ı ‰Î› ÷ı …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. I›Î_ ºWÀÎ_÷ »ı — …ı‹ ±„BfifiÌ F‰Î‚Î CÎÀı »ı fiı ‰‘ı »ı. ±ËŸ ∞‰fiı iÎÎfi„@÷ ‰Õı ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎ ‰√ıflı Á_’ÒHν ÂflÌfl‹Î_ T›Î’¿ ¿è΢ »ı ’fl_÷ ‰V÷÷— ÷ı ±b‰IÁÒZ‹ »ı. ±ı¿ÁÎ◊ı. ±fiı ±fi‹Îfiı ¿flÌfiı …HÎΛ »ı ’HÎ ÁÎZÎÎI¿Îfl fi◊Ì …HÎÎ÷˘. ±fiı ÷ı ⁄Ï©fiı ωÊı ∞‰ flè΢ »ı.1 ωÊı flËÌ »ı. ±ı¿ … Á‹›ı. . ±fiı ÷ı ±„BfifiÌ F‰Î‚Î ‰‘÷Ì-CÎÀ÷Ì …HÎΛ »ı. √ÿÎfiı ωÊı flËÌ »ı.

‹ÎÀı ±ı ∞‰ ⁄Ë ‹˘À˘ »ı. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ Á¬w’ »ı fiı ¿ıÀ·Î¿ ÿ—¬w’ »ı. fl… ±fiı ÷‹ ±ı hÎHÎ √HÎfiÎ_ …ı ¿Î›˝ »ı. ’»Ì ±Ë_¿Îfl‹Î_ Ïfiç› ◊Λ »ı. ¤Î√‰÷ — 5/6/7-8. ±Î …√÷fiı ωÊı …ı …ı ’ÿÎ◊˝ »ı ÷ı ÿÌÃ΋Î_. ÁÒ_C›Î‹Î_. ’»Ì ∞‰‹Î_ Ïfiç› ◊Λ »ı. ÷ı Ωı ‘fl÷Ì ·√HÎ fi ’ÒB›˘ ˢ› fiı ÷ıfiı 4. I›Îflı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ‰‚Ì ’Ò»u_ …ı. ±ı Á‰ı˝ ¤√‰Îfi‹Î_ …HÎΛ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¿˘¥ Á_› fi ◊Λ. ’»Ì Ï«k΋Î_ Ïfiç› ◊Λ »ı. ÁÎ_¤Y›Î‹Î_. “±ı ÷fl‰Îflfi˘ μ’ÎÕfiÎfl˘ ⁄Ë ‹˘À˘ ËÂı !” ÷ı‹ ±ı Á‰˝ ÿıË. ÷˘ ±ıfiı ≥„Lƒ›˘‹Î_ Ïfiç› ΩHΉ˘. F›Îflı ⁄Ï©‹Î_ Ïfiç› ◊›˘ I›Îflı ∞‰‹Î_ ’HÎ Ïfiç› ◊¥ √›˘ ±ı‹ ΩHΉ_. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ Ï≠› »ı fiı ¿ıÀ·Î¿ ±Ï≠› »ı. ’»Ì ‹fi‹Î_ Ïfiç› ◊Λ »ı.”” ±ı‹ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ_.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı μkÎfl ¿›˘˝. ÷˘ ±ıfiı ±_÷—¿flH΋Î_ ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ΩHΉ˘. ÷ı‹Î_ ±Î‚Á-ÏfiƒÎÏÿ¿ ÷‹˘√HÎfi_ ¿Î›˝ »ı ±fiı ¿Î‹-ø˘‘ÎÏÿ¿ flΩı√HÎfi_ ¿Î›˝ »ı ±fiı ‹-ÿ‹ÎÏÿ¿ Ák‰√HÎfi_ ¿Î›˝ »ı. ≥„Lƒ›ÎÏÿ¿fiı ±ı¿¿Î‚ı ≠¿ÎÂı »ı. ““≥„Lƒ›˘‹Î_ Ïfiç› ÷ı ±ı‹ ΩHΉ˘ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ≥„Lƒ›˘‹Î_ Ïfiç› Ë˘› ÷ı ¿ı‹ …HÎΛ ? fiı ±_÷—¿flH΋Î_ Ïfiç› Ë˘› ÷ı ¿ı‹ …HÎΛ ? fiı ∞‰‹Î_ Ïfiç› Ë˘› ÷ı ¿ı‹ …HÎΛ ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±Õu΋Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ Â¤ »ı ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ±Â¤ »ı. . ’»Ì ⁄Ï©‹Î_ Ïfiç› ◊Λ »ı. ±ı Á‰ı˝ ¤√‰Îfi‹Î_ ÿı¬Î› ’HÎ ÷ı‹Î_ ¿˘¥ Á_› fi ◊Λ. ±fiı …ı‹ ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfi Ïfiω˝¿S’ Á‹ÎÏ‘±ı ¿flÌfiı μL‹kÎ ◊¿Î ω«›Î˝ fiı ‹¬‹Î_ ’ÎH΢ flÎA›˘ fiı ’˘÷Îfi˘ ÿıË ÿΉÎfi‚‹Î_ ⁄‚Ì √›˘ ÷˘› ¬⁄fl fi flËÌ. ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ »ı ? ÷˘ ≠◊‹ ≥„Lƒ›˘‹Î_ Ïfiç› ◊Λ »ı. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ›˘B› »ı fiı ¿ıÀ·Î¿ ±›˘B› »ı. I›Î_ ºWÀÎ_÷ »ı — …ı‹ Á‹ƒ‹Î_ ‰ËÎHÎ «Î·ı »ı ÷ı‹Î_ …ı ·˘œÎfiÎ fiÎ_√‚ ˢ› ÷ıfiı Á‹ƒ‹Î_ fiÎ_¬ı. ““±ı‹Î_ ÷˘ ±ı μkÎfl ◊›˘ …ı.4 ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı √HÎÎ÷Ì÷ „V◊Ï÷ ÷ı ¤√‰Îfi‹Î_ …HÎΛ ÷ı‹Î_ ¿˘¥ Á_› fi ◊Λ. ±fiı Ák‰. I›Îflı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±fi‹Îfiı ¿flÌfiı …HÎΛ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ÷˘ ±ıfiı ∞‰fiı ωÊı Ïfiç› ΩHΉ˘. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı‹Î_ ÷ı Â_ μkÎfl ◊›˘ ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.1] ‰«fiÎQ≤÷ 219 ‹ÎHÎÁ ±fi‹Îfi ¿flı …ı.

““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¤√‰Îfi ÷˘ ‹fi-‰ÎHÎÌ ◊¿Ì ’fl »ı ±fiı √HÎÎ÷Ì÷ »ı. ¤˘√. ±fiı ≠‘Îfi‹Î_◊Ì ‹ËkÎk‰ ◊›_ ±fiı ‹ËkÎk‰‹Î_◊Ì hÎHÎ ≠¿Îflfi˘ ±Ë_¿Îfl ◊›˘ fiı ÷ı ±Ë_¿Îfl‹Î_◊Ì ≥„Lƒ›˘. 9. ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎ ±fiı ∞‰ ±ı hÎHÎı‹Î_ μkÎfl˘kÎfl ∞‰‹Î_ ◊›ı· Ïfiç›fiÌ lıWÃ÷Î ±ËŸ …HÎΉı· ºWÀÎ_÷˘ ¶ÎflÎ V‰÷— ÏÁ© »ı. ÷΋Á ¿‹˝fiÎ Œ‚w’ ¤˘√fiı ¤˘√‰Î‰ı »ı. flÎ…Á ¿‹˝fiÎ Œ‚w’ V‰Mfi¤˘√fiı ¤˘√‰Î‰ı »ı. ≥„Lƒ›˘ fiı ±_÷—¿flHÎ ÷ıfiı ΩHÎfiÎfl˘ …ı ∞‰ ÷ı F›Îflı ÁÊ„M÷‹Î_ ·Ìfi ◊Λ »ı I›Îflı ±ıfiÎ_ ≥„Lƒ›˘. ±ı‹ …ıfiı ∞‰fiı ωÊı Ïfiç› ◊Λ ÷˘ ÷ıfi˘ Ïfiç› ¿˘¥ ≠¿Îflı ÷ÎH›˘ ÷HÎΛ fiËŸ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰ ±fiı ¥rfl ±ı 5. ±fiı Ω√˛÷‹Î_ ’HÎ ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı8 »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı w’’HÎı9 fiı ±w’’HÎı10 ¿flÌfiı flè΢ …ı ∞‰ ÷ıfiı ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı »ı. 11. ¤√‰Îfi‹Î_ Â¤ÎÂ¤ Ïø›Î◊Ì ·¥fiı √HÎÎ÷Ì÷ „V◊Ï÷ Á‘ÌfiÌ ÷Îfl÷Q›÷Î …HÎΛ »÷Î_ Á_› fi ◊Λ ÷ı hÎHÎı ’˛¿ÎflfiÎ Ïfiç›fi_ ËÎÿ˝ »ı. I›Îflı ÷ı Á‹›‹Î_ ±ı ∞‰fiı ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı »ı. 7. ’»Ì «ˆ÷L›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.1 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH Ωı ÷fl÷ ÷ÎHÎÌ ·ı ÷˘ {Î{Ì ‹Ëıfi÷ fi ’Õı fiı ÷fl÷ fiÌÁflÌ ±Î‰ı. ωʛ ±fiı ∞‰ ±ı Á‰ı˝fiı ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı7 »ı. Ω√˛÷-V‰Mfi‹Î_ ÿıËı„Lƒ›ÎÏÿ¤Î‰ı ÁÏË÷’HÎı. ““±Î ÿıË.6 ±fiı F›Îflı ÁÊ„M÷‹Î_◊Ì V‰Mfi‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ÷ı V‰Mfi Á_⁄_‘Ì …ı V◊Îfi. ÁÊ„M÷‹Î_ ÿıËı„Lƒ›ÎÏÿ¤Î‰ı flÏË÷’HÎı. Á΄k‰¿ ¿‹˝fiÎ Œ‚w’ı ¤˘√fiı ¤˘√‰Î‰ı »ı. ÷ıfiı ‹ÎÏ›¿ ±ı‰Î_ …ı ≥„Lƒ›˘±_÷—¿flHÎ ÷ı ¿ı‹ ’΋ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı Ωı ‘Ìflı ‘Ìflı …‰Î ÿı fiı ‘fl÷Ì‹Î_ ¬Ò÷ı fiı ¤flÎ¥ Ω› ÷˘ ’λ˘ ÷ı ÷ÎH›˘ ÷HÎΛ fiËŸ fiı fiÌÁflı ’HÎ fiËŸ. ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ¿Î›˝ ‹ÎÀı „@÷‹Îfi ¿›Î* »ı. ’_«¤Ò÷. ÷ı‹fiı ’HÎ …ı ¤√‰Îfiı ≠¿ÎU›Î_11 »ı ±fiı ±ı Á‰ı˝ ÷k‰ı ‹‚Ìfiı flE›˘ ±ı‰˘ …ı ωflÎÀ ÷ıfiı ’HÎ ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı »ı. ±fiı ±ı Á‰ı˝ F›Îflı ‹Î›Î‹Î_ ·Ìfi ◊Λ »ı I›Îflı ÷ı ‹Î›Îfiı ’HÎ ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı »ı. …ı‹Î_ ‹fiW›¤Î‰-ÏÿT›¤Î‰ ±ı¿ ◊¥ Ω› »ı. ±_÷—¿flHÎ ’HÎ ÁÊ„M÷‹Î_ ·Ìfi ◊Λ »ı. 10. 6. 8. ’HÎ ±Î ÷˘ Ïÿ‹ÎhÎ ·¬Ì »ı. . ±fiı ÷ıfiı ‘fl÷Ì ·√HÎ …‰Î ÿ¥fiı ÷ÎHÎı ÷˘ CÎHÎÌ ‹Ëıfi÷ı fiÌÁflı.””5 ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‰Î÷ν CÎHÎÌ¿ ¿flÌ. ’_«‹ÎhÎÎ ±ı Á‰ı˝ ◊›Î_.220 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ÿı‰÷Î.

±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ±Î …√÷fiÌ μI’ÏkÎ ±fiı „V◊Ï÷fi_ ¿fl‰_ »ı ÷ı ¿Î_¥ ’˘÷Îfiı ±◊ı˝ fi◊Ì. ÷ı ∞‰fiı ωʛ¤˘√fiı ±◊ı˝ ÷◊Î …L‹fiı ±◊ı˝ ÷◊Î ·˘¿Î_÷fl‹Î_ …‰Îfiı ±◊ı˝ ÷◊Î ‹˘ZÎfiı ±◊ı˝ V≤F›Î_ »ı. “Á‰ı˝ …fifiÎ_ ⁄Ï©. ±ı‰Ì flÌ÷ı Á‰˝ ≠¿Îflı ∞‰fiÎ ÏË÷fiı ±◊ı˝ ≠‰I›Î˝ ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi. 14. ““Á‰ı˝ …fi˘ ‹fiı ΩH΢ ±fiı …\±˘. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı … ≠ë »ı.1] ‰«fiÎQ≤÷ 221 ⁄ı› F›Îflı w’’HÎı ◊Λ »ı I›Îflı …ı ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı »ı. ±fiı F›Îflı ±ı ∞‰ fiı ¥rfl ⁄ı› fi΋w’flÏË÷ ◊¿Î ÁÊ„M÷‹Î_ fiı ≠‘Îfi‹Î_ flËı »ı I›Îflı ’HÎ …ı ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı »ı. ““±ıfi˘ ±ı‹ μkÎfl »ı …ı. ¤Î√‰÷ — 10/87/2. …ı‹ M≤J‰Ì 12.”” ±Î‰˘ ¤√‰Îfifi˘ Á_¿S’ ˢ‰Î◊Ì ‹ÎÏ›¿ ÿıËı„Lƒ›ÎÏÿ ¤Î‰‰Î‚Î ’HÎ ≠I›ZÎ ¤√‰Îfifiı ΩHÎı ±fiı …\±ı …. ±Îfi_ÿ‰S·Ì — 4) . “›÷˘ ‰Î«˘ Ïfi‰÷˝L÷ı ±≠ÎM› ‹fiÁÎ ÁË –”14 ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ≠ÁLfi ◊¿Î ⁄˘S›Î …ı. fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÌ Á_V≤Ï÷±ı ¿flÌfiı ◊Î@›Î …ı ∞‰ ÷ıfiΠωl΋fiı ±◊ı˝ ≠·› ¿flı »ı. ¿Î_ …ı. ‹fi ±fiı ≠ÎHÎ ÷ıfiı ¤√‰Îfi …ı ÷ı V≤…÷ΠˉÎ. lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷‹Î_ ¿èÎ_ »ı …ı. “⁄©Ì„Lƒ›‹fi—≠ÎHÎÎfi˚ …fiÎfi΋V≤…I≠¤— – ‹ÎhÎÎ◊Ù « ¤‰Î◊Ù « èÎÎI‹fiıû¿S’fiΛ « ––” 12 ±ı f·˘¿‹Î_ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. ÷ı …ı ÷ı F›Îflı ¿Ú’Î ¿flÌfiı ‹fiW› Áfl¬Î ◊Λ »ı I›Îflı …ı ∞‰ ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ¿flı »ı ÷ı ∞‰fiÎ ΩH›Î‹Î_ ¿ı‹ fi ±Î‰ı ? ±ı ÷˘ ±Î‰ı …. ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı …ı ÷ı ±ı ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎı ¿flÌfiı ¿ı‹ ΩH›Î‹Î_ ±Î‰ı ? ±ı ÷‹Îfl˘ ≠ë ¿ı fiËŸ ?”” I›Îflı Á˙±ı ¿èÎ_ …ı. ±ÎÀ·˘ ÷ÎI’›Î˝◊˝ »ı. ±fiı …ı ¿Î‚ ÷ı ±ı ‹Î›ÎÏÿ¿ ÷k‰fiı fi΋w’’HÎÎfiı ’‹ÎÕı »ı fiı ±w’’HÎÎfiı ’‹ÎÕı »ı ±ı‰˘ …ı ¿Î‚. (÷ˆÏkÎflÌ›˘’ÏfiÊÿ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±Î lÏ÷‹Î_ ±ı‹ ¿ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. ±fiı „V◊Ï÷ ¿flı »ı ÷ı ’HÎ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ¿flı »ı.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ≥„Lƒ›˘. ““±ıfi_ ±ı‹ »ı …ı. ÷ı ¿Î‚fiı ’HÎ …ı ¤√‰Îfi ≠¿ÎÂı »ı. 13.” ‹ÎÀı ±Î …√÷fiÌ μI’ÏkÎ ¿flı »ı ÷ı ’HÎ ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ¿flı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ±◊˝ — ‹fiı ÁÏË÷ ‰ÎHÎÌ …ı ’fl‹ÎI‹Îfiı fiËŸ ’΋Ìfiı ’Î»Ì ‰‚ı »ı ±◊ν÷˚ ’fl‹ÎI‹Î ‹fi-‰ÎHÎÌfiı ±√˘«fl »ı.””13 ±ı‹ lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¿èÎ_. I›Îflı ¤…fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±fiı ≠·› ¿flı »ı ÷ı ’HÎ ∞‰fiı ±◊ı˝ ¿flı »ı. ¿Î_ …ı.

Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 222 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ¤√‰Îfi ’˘÷ı ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ »ı. ±_÷—¿flHÎ ±fiı ≠ÎHÎ ÷ı Á‰˝ ¤√‰Îfifiı iÎÎfiı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı ±Î¿Îflı ◊¥ Ω› »ı fiı ÏÿT› ◊¥ Ω› »ı. ¿Î_ …ı. ±fiı ±Î …ı ±‹ı ‰Î÷ν ¿ËÌ ÷ıfi_ ËÎÿ˝ ±ı »ı …ı. I›Î_ ºWÀÎ_÷ — …ı‹ ¤‹flÌ ≥›‚fiı {Î·Ì ·Î‰ı »ı fiı ÷ıfiı «À¿˘ ·¥fiı μ’fl √_Ωfl‰ ¿flı »ı. ’fl‹ırflfiÌ ±’ıZÎαı ‰ÎHÎÌ ‰√ıflı ≥„Lƒ›˘ ±Ï÷ V◊Ò‚ »ı. ≥„Lƒ›˘. …ı‹ ±Î¿ÎÂfiı ωÊı flËÌ »ı …ı M≤J‰Ì ÷ı ≠·›¿Î‚fiı Á‹ı ±Î¿ÎÂw’ ◊¥ Ω› »ı. ‹ÎÀı ÏÿT› ◊¥ Ω› »ı. ÿıË ÷ıfiı ±Î¿Îflı ±ı ¤@÷fiÎ_ ÿıË. ±_÷—¿flHÎ ◊Λ »ı. ‹_Õ¿˘’ÏfiÊÿ — 3/1/3. ±fiı ‰Î› ’HÎ ±Î¿ÎÂw’ ◊¥ Ω› »ı. ±ı ÷˘ ¿ı‰‚ 15. ≥„Lƒ›˘ ±fiı ±_÷—¿flHÎ ÷ıfi_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ÷ÿοÎfl’HÎ_ fi◊Ì ◊÷_. ±ı‹17 ‹fi‰ÎHÎÌ ¤√‰Îfifiı fi◊Ì ’΋÷Î_. „V◊Ï÷ ¿Î‚‹Î_. ±ıÀ·˘ ÷ÎI’›Î˝◊˝ »ı. ±_÷—¿flHÎ. ““±ı ÷˘ ±‹ı ±¤@÷fiÎ_ ‹fi. √Ì÷Î — 4/10. ≥„Lƒ›˘ ÷˘ ¤√‰Îfifiı ÁÎZÎÎI¿Îfl’HÎı ’΋ı »ı. ±ı‹ …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ıfiÎ_ …ı ÿıË. 18. ‹ÎÀı ÷ıfiΠωʛ‹Î_ ¤√‰Îfi ±Î‰ı fiËŸ. ¤‹flÌ …ı‰Ì … ¤‹flÌ ◊¥ Ω› »ı. 16. ÷ı‹ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ’HÎ ±ı fiı ±ı ÿıËı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı ±Î¿Îflı ◊¥ Ω› »ı. ±fiı …‚ ’HÎ ±Î¿ÎÂw’ ◊¥ Ω› »ı. ’HÎ ¤@÷fiÎ_ ‹fi. ÁÒZ‹÷Îfiı. ’HÎ ±ÎI‹ÏfiWÃΉ΂˘ …ı ¿ˆ‰S›Î◊a19 ÷ıfiÎ_ ÿıË. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! lÏ÷-VQ≤Ï÷‹Î_ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı …ı. ¤„@÷flÏË÷. . ±ÎI‹iÎÎfiı ÁÏË÷ ¤„@÷ÏfiWÃΉ΂˘ »ı ÷◊Î ¿ı‰‚ ¤„@÷ÏfiWÃΉ΂˘ »ı ÷ı ⁄ı›fiÌ ±ı √Ï÷ ¿ËÌ »ı. “Ïfifl_…fi— ’fl‹_ ÁÎQ›‹’ˆÏ÷” “⁄ˉ˘ iÎÎfi÷’ÁÎ ’Ò÷Î ‹ÿ˚¤Î‰‹˚ ±Î√÷Η –””18 I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ÷ı… ’HÎ ±Î¿ÎÂw’ ◊¥ Ω› »ı. ≥„Lƒ›˘fiı ¿èÎ_ »ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ı ≥›‚ ÷ı fiı ÷ı ÿıËı ¿flÌfiı ÷ÿοÎfl ◊¥ Ω› »ı ’HÎ ¿˘¥ ±_√ ≥›‚fi_ flËı÷_ fi◊Ì. ÷ıfiÎ_ ≥„Lƒ›˘.1 ±Î¿Î‹Î_ flËÌ »ı ’HÎ15 ±Î¿ÎÂfiÎ ¤Î‰fiı16 fi◊Ì ’΋÷Ì ±fiı …‚ ±Î¿ÎÂfiı ωÊı flèÎ_ »ı ’HÎ ±Î¿ÎÂfiÎ ¤Î‰fiı fi◊Ì ’΋÷_ ±fiı ÷ı… ±Î¿ÎÂfiı ωÊı flèÎ_ »ı ’HÎ ±Î¿ÎÂfiÎ ¤Î‰fiı fi◊Ì ’΋÷_ ±fiı ‰Î› ±Î¿ÎÂfiı ωÊı flè΢ »ı ’HÎ ±Î¿ÎÂfiÎ ¤Î‰fiı fi◊Ì ’΋÷˘.”” I›Îflı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. 17. 19. ±ÎI‹Îfiı … ’fl‹ÎI‹Î ‹ÎfifiÎfl. ≥„Lƒ›˘.

”” ’»Ì ωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ±ıfi˘ μkÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ μkÎfl ◊›˘ fiËŸ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ’˘÷ı K›Îfi ¿fl‰Î ‹_ÕuÎ ±fiı Á_÷ ¿Ì÷˝fi √ΉΠ·ÎB›Î. “±ıfiı ÷˘ ¿˘¥¿fi˘ 20. ’HÎ ÁIÁ_√ ‹Ò¿Ìfiı ¿˘¥ Ïÿ‰Á Ω› fiËŸ. Á_÷fi˘ ±◊‰Î ¤√‰Îfifi˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ±‰√HÎ … ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ±‹ı ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı. ‹ÎÀı ¿˘¥¿ ÁÎflÎ_ ÁÎflÎ_ ¿Ì÷˝fi ⁄˘·˘.2] ‰«fiÎQ≤÷ 223 ⁄˛õÁkÎÎfiı20 ’΋ı »ı.¿ÎÏfl. ’HÎ ±ı¿fiı ±‰√HÎ ±ÎT›Î ¿flı »ı fiı ±ı¿fiı fi◊Ì ±Î‰÷˘. ’HÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ √HÎ-±‰√HÎ ±ÎT›Î ¿flı.”” I›Îflı Á‰ı˝ ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ıfi˘ μkÎfl ±ı … »ı …ı. …ı ÿËÎÕÎ◊Ì ÁIÁ_√ ¿›˘˝ ˢ› ÷ı ÿËÎÕÎ◊Ì ¤√‰Îfifi˘ ÷◊Î Á_÷fi˘ ±‰√HÎ ±Î‰ı ¬fl˘. 64‹Î_ Ïfiw’ı· ⁄˛õÁÊ„M÷fiı. ‰«. ÂÎ ‹ÎÀı …ı. ““S›˘.” ±ı‹ Á‹ΩHÎ_ ˢ›. ±ıfiı ⁄Ï© »ı. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı fiÎfiÎ fiÎfiÎ ’fl‹Ë_Á ±Î√‚ ±Î‰Ìfiı ≠ë-μkÎfl ¿fl÷Î Ë÷Î. ÷ı …ıfiı ±‰√HÎ ±Î‰ı »ı ÷ıfiÌ ⁄Ï©‹Î_ ¢ ÿ˘Ê »ı ? ±ı ≠ë fiÎfiΠωÎfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ’һ̱ı »Ì±ı. ±fiı ⁄Ï© ÷˘ ±ı ⁄ı›fiÌ Áfl¬Ì »ı ±fiı ¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ’HÎ ⁄ı›fi˘ Áfl¬˘ »ı. √. ’»Ì ¤√‰ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ⁄˘S›Î …ı. “±Î‰Î Á_÷ ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ @›Î_› fi◊Ì ±fiı ±Î ‹ËÎflÎ… ωfiÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎÀı ÁIÁ_√‹Î_ ±Õ√’HÎı flËı »ı. ¿˘¥ …√÷‹Î_ ¿Ëı÷Î_ fi◊Ì …ı. ““±ıfiÌ ⁄Ï© ÂÎÏ’÷ »ı.’˛.”” ±ı‹ ‰Î÷ν ¿flÌfiı ⁄˘S›Î …ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 1–– 97–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 2 — ÂÎÏ’÷ ⁄Ï©fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ±ÎÁ˘ ÁÏÿ 2 ϶÷Ì›Îfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““±ı ÃÌ¿ ¿Ëı »ı. ÷ı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ““±ı¿fiÌ ⁄Ï© ÷˘ ±ı‰Ì »ı …ı. ’HÎ flËı fiËŸ. . À‚Ì Ω›. ±fiı ±ı¿fiÌ ÷˘ ±ı‰Ì ⁄Ï© »ı …ı. ““’Ò»˘ ‹ËÎflÎ… !”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““ˉı ±ıÀ·Ì ‰Î÷ν flά˘ ±fiı Á¤Î Á‰ı˝ ÂÒL› ◊¥ √¥ »ı.

Ïfi—V‰ÎÿÌ flËı »ı. Ïfi‹Î˝fiÌ flËı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 224 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. fiËŸ ÷˘ À‚ı fiËŸ. Ïfi·˘˝¤Ì flËı »ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ıfiÌ ⁄Ï© ±ı‰Ì »ı. ÷ı‹ … ±ıfiı fi flËı‰_. …ˆfi ÿ½fi‹Î_ ∞‰. Ïfi—VfiıËÌ flËı »ı. ±fiı …ı ¿‹˝fiı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ¿Ëı »ı21 ÷ı ÷˘ fi΄V÷¿ ¿Ëı »ı. ±Î {ÌHÎ_ ‰VhÎ ‘˘‰_ ˢ› I›Îflı ÷ı‹Î_ ·√Îflı¿ ÁÎ⁄ ÿı¥fiı ‘˘¥ fiÎ_¬Ì±ı ±ıÀ·ı ÷fl÷ ∂…‚_ ◊Λ. ±Î ’ÿ˚√· w’‰Îfi ±◊ν÷˚ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı. ¿Î_ …ı.2 ŒÀ¿Îfl ·ÎB›˘ »ı ?” ±ı‹ ‹˘ÀÎ Á_÷fiı ÿ¬T›Î ˢ› ±◊‰Î ¿˘¥ √flÌ⁄fiı ÿ¬T›Î ˢ› ±◊‰Î ‹Î⁄Î’fiÌ «Î¿flÌ fi ¿flÌ Ë˘›. ““±ıfi˘ μkÎfl ÷˘ ‹fiı ±Î‰Õı ±ı‹ …HÎÎ÷_ fi◊Ì.”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ‹ÎÀı ±ı‹HÎı ÂÎ’ ÿÌ‘˘ ˢ›. ÷ı‹ …ıfiÌ ⁄Ï© ÂÎÏ’÷ ˢ› ÷ı Á‰ı˝ ’΂ı »ı ±ıÀ·_ … ’΂ı ÷˘ ±ı ÿ˘Ê À‚ı fiËŸ. ⁄ÌΩ ÏfiW¿Î‹Ì flËı÷Πˢ› ÷ı◊Ì ±ıfiı ωÂıÊı ÏfiW¿Î‹Ì flËı‰_ ±fiı ⁄ÌΩ Ïfi·˘˝¤Ì flËı÷Πˢ› ÷ı◊Ì ±ıfiı ωÂıÊı Ïfi·˘˝¤Ì flËı‰_ ±fiı ⁄ÌΩ Ïfi—V‰ÎÿÌ flËı÷Πˢ› ÷ı◊Ì ±ıfiı ωÂıÊı Ïfi—V‰ÎÿÌ flËı‰_ ±fiı ⁄ÌΩ Ïfi—VfiıËÌ flËı÷Πˢ› ÷ı◊Ì ±ıfiı ωÂıÊı Ïfi—VfiıËÌ flËı‰_ ±fiı ⁄ÌΩ Ïfi‹Î˝fiÌ flËı÷Πˢ› ÷ı◊Ì ±ıfiı ωÂıÊı Ïfi‹Î˝fiÌ flËı‰_ ±fiı ⁄ÌΩ ÁÒ¥ flËı ÷ı ¿ıÕı CÎÕÌ ‹˘Õ<_ ±ıfiı ÁÒ‰_ ±fiı ⁄ÌΩ ‹Î‚Î Œıfl‰ı ÷ı◊Ì ±ı ωÂıÊı ‹Î‚Î Œıfl‰ı ±fiı ⁄ÌΩ ∂Ãı ÷ı◊Ì CÎÕÌ ‰Ëı·˘ ∂Ãı.”” ’»Ì ‹˘ÀΠωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ‹˘ÀÎ ›˘√Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““±ıfi_ ÷˘ ±ı‹ »ı …ı. ÷ı‹Î_ ±∞‰ ÷k‰fiÌ ±_÷√˝÷ ’ÿ˚√·fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ±ı‹ Á‰˝◊Ì Ï‰ÂıÊı ’΂ı ÷˘ ±ıfiÌ ⁄Ï© ÂÎÏ’÷ À‚ı. ±ı¿ ÷˘ ±‹ı ±Î ‹Î◊ı ⁄Î_‘Ì flèÎÎ ±ı ‰VhÎfiı ‘˘‰_ ˢ› ±fiı ±ı¿ ÷˘ ‹˘z …ı‰_ ΩÕ<_ ‰VhÎ ÷ıfiı ‘˘‰_ ˢ› I›Îflı ÷ı ¿Î_¥ Áfl¬ı ÿάÕı ‘˘‰Î› fiËŸ. ±fiı F›Îflı ΩÕÎ ‰VhÎfiı ‘˘‰_ ˢ› I›Îflı ÷ıfiı ⁄ı-«Îfl Ïÿ‰Á Á‘Ì ’ÎHÎÌ‹Î_ ’·Î‚Ì ‹Ò¿ı fiı ’»Ì ±„Bfi±ı ¿flÌfiı ⁄ÎŒı fiı ’»Ì ÁÎ⁄ ÿı¥fiı ‘±ı I›Îflı ∂…‚_ ◊Λ. ““‰V÷÷αı ¿‹˝ ÷˘ ±‹Ò÷˝ »ı ±fiı ¿‹˝‹Î_◊Ì ◊›_ ±ı‰_ …ı Â¤ ±◊‰Î ±Â¤ ±ı‰_ Œ‚ ÷ı ÷˘ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ıfiÌ ÂÎÏ’÷ ⁄Ï© »ı ÷ı ¿ı‹ ¿flÌ ÁÎflÌ ◊Λ ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ¿‹˝ …ı Ïø›Î ÷ı ¿Î_¥ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi fi ˢ›. ¿Î_ …ı. ““¿‹˝ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı ¿ı ±‹Ò÷˝ »ı ?”” I›Îflı ‹˘ÀÎ ›˘√Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¿èÎ_ …ı.”” ±ı‰Ì 21.”” ’»Ì ¤√‰ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ±∞‰ ‰√ıflı ÁÎ÷ ÷k‰˘ V‰Ì¿Îflı· »ı. ➤ . ±fiı ⁄ÌΩ …ı‹ ÏfiW¿Î‹Ì flËı »ı.

⁄ıÃ÷ı …HÎΛ ≥I›ÎÏÿ¿ Ïø›Îfiı ωÊı …HÎΛ »ı. ¬Î÷ı …HÎΛ.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. “±Î ÷˘ ±ÁΑ »ı. ’flÌZÎÎ ÷˘ ¤ı‚Î_ flèÎÎ_ ◊Λ »ı. ‹ÎHÎÁ μ’flfiÌ ≠¿ÚÏ÷◊Ì fi◊Ì ±˘‚¬Î÷˘. ¿˘¥¿ ‹fiW› ÷˘ Ï⁄·ÎÕÎfiÌ ’ıÃı ËıÃ<_ Ωı¥fiı «Î·÷˘ ˢ› ’HÎ ‹Î_ËÌ ÷˘ ±Ï÷ ¿Î‹Ì ˢ›. ’ÿ˚√· ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ˢ‰Î◊Ì ¿‹˝fiı ’HÎ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ¿èÎ_ »ı. ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ÷˘ Ïÿ‹ÎhÎ ·¬Ì »ı. ±Î‹. ‹ÎÀı ±ı ÷˘ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì …ı‰Î »ı. ∂Ã÷ı …HÎΛ.” ’HÎ ÷ı ‹Î_ËÌ ÷˘ ‹ËÎÏfiW¿Î‹Ì ˢ›. ÷ıfiı ÿı¬Ìfiı ±HÎÁ‹…\ ˢ› ÷ı ¿Ëı …ı. ¤ı‚˘ flËı I›Îflı ⁄˘S›Î‹Î_ …HÎΛ. 5/1. . ’Ì÷ı …HÎΛ. ‹ÎÀı ÂflÌflfiÌ μ’flfiÌ ≠¿ÚÏ÷ Ωı¥fiı ‹fiW›fiÌ ’flÌZÎÎ ◊Λ fiËŸ. ““±Î Â¿‹Ïfi ⁄Ë ‹˘ÀÎ ÁΑ »ı.3] ‰«fiÎQ≤÷ 225 flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı CÎHÎÌ¿ ‰Î÷ν ¿flÌ. (÷k‰Á‹ÎÁÁÒhÎ — 1/4. ’HÎ ‹_ÿ ÷˘ ’Õ÷˘ fi◊Ì. ±fiı …ı Ïÿ‰Á◊Ì ±‹ÎflÌ ’ÎÁı flèÎÎ »ı ÷ı Ïÿ‰Á◊Ì ±ıfi˘ «Õ÷˘ fiı «Õ÷˘ fl_√ »ı.” ±fiı ¿˘¥¿ ÷˘ ŒÎÀÌ º„WÀ±ı «Î·÷˘ ˢ› ÷ıfiı Ωı¥fiı ±HÎÁ‹…HΉ΂˘ ˢ› ÷ı ±ı‹ ¿Ëı …ı. 8/2). ÷ı √HÎ fiı ÿ˘Ê ÷˘ ‹ÎHÎÁfiÌ μ’flfiÌ ≠¿ÚÏ÷±ı ¿flÌfiı ±˘‚¬Î÷Î fi◊Ì. ’HÎ ⁄΂ ±‰V◊Î ÷◊Î T≤© ±‰V◊΋Î_ ÷˘ fi◊Ì …HÎÎ÷Î. «ÎS›Î‹Î_ …HÎΛ. ÷ıfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ±ÎÁ˘ ‰Ïÿ 7 ÁÎ÷‹fiı Ïÿ‰Á ÁΛ_¿Î‚fiı Á‹ı lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿÎ ¶ÎflfiÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ‹Î◊ı rı÷ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı rı÷ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı rı÷ «Îÿfl ±˘œÌ Ë÷Ì fiı μkÎflÎÿı ‹¬Îflω_ÿı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_ÁfiÌ ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ¿˘¥¿ ⁄΂ ±‰V◊΋Î_ ÃÌ¿ fi ˢ› fiı ›‰Î ±‰V◊΋Î_ ’ÿ˚√·˘fiÌ ‰√˝HÎÎ … ¿‹˝w’ı ⁄fiÌ ∞‰fiı ⁄_‘fi ¿flı »ı. “±Î ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘ ÁΑ »ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 2–– 98–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 3 — Â¿‹Ïfi ‹˘ÀÎ ÁΑ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ¿Î_ …ı. ““‹fiW›fiı ’flV’fl Ëı÷ ◊Λ »ı ÷ı √HÎı ¿flÌfiı ◊Λ »ı ±fiı ±‰√HÎ ±Î‰ı »ı ÷ı ÿ˘Êı ¿flÌfiı ±Î‰ı »ı.4. ±fiı ωÂıÊı ¿flÌfiı ÷˘ √HÎ-±‰√HÎ ›‰Î ±‰V◊΋Î_ …HÎΛ »ı. ¿Î_ …ı.¿ÎÏfl. ÁÒ÷ı …HÎΛ.

…\±˘ fiı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 226 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl.” ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ÁÎfl˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ⁄΂’HÎ΋Î_◊Ì … …HÎΛ.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ÂflÌflfi_ 22. ÷ı ‹fifiÎ ÿ˘Ê ΩHΉÎ.” ‹ÎÀı CÎHÎı¿ ≠›Ifiı ¿flÌfiı ÂflÌfl ±ı‰_ ÁÒ¿‰Ì fiÎA›_ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı‰˘ ω«Îfl ÷ı ‹fiı ¿flÌfiı flάı ÷˘ ÃÌ¿ ¿ı ÂflÌflfiı ÿ‹ı ÷ı ÃÌ¿ ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. “‹fiı ±Î CÎÎÀ ◊›˘ ÷ı ÃÌ¿ fiËŸ.” fiı ÷ı CÎÎÀfiı ÀÎY›Îfi˘ ›Ifi ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ÷ı F›Î_ Á‘Ì À‚ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ¬À¿˘ flάı ±ı‰˘ …ıfi˘ V‰¤Î‰ ˢ›. ÷ı‹Î_ ÂflÌflfiÎ ÿ˘Ê ÷ı Â_ …ı. ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ÿ˘Ê »ı ÷ı Á‰ı˝ ÿıËfiÎ ÿ˘Ê »ı. ±fiı ±ı‰˘ ÁÎfl˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ⁄΂¿’HÎ΋Î_◊Ì … …HÎΛ. ’HÎ vÏ‘fl ÷˘ fiÌÁflı … fiËŸ. ““ÁÎfl˘ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ⁄΂’HÎ΋Î_◊Ì … »˘¿flÎfiÌ Á˘⁄÷ √‹ı fiËŸ fiı Ï…Ë˚‰Îfi˘ V‰ÎÏÿ›˘ ˢ› fiËŸ fiı ÂflÌflfiı ÿQ›Î ¿flı. “‹Îflı ‹ÎflÎ ÂflÌfl‹Î_ ‹Î÷Îfi˘ ¤Î√ …ı vÏ‘fl fiı ‹Î_Á ÷ı flËı‰Î ÿı‰_ fi◊Ì.3 ÁflÁ ◊Λ. “Ë_ ±ÎI‹Î »\_ fiı Á_¿S’ ◊¿Ì ϤLfi »\_ fiı Á¬w’ »\_.”” I›Îflı ¤…fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ‹fiı ⁄΂’HÎ΋Î_ V‰Î‹Ì ¿ÎÏ÷˝¿fiÌ22 ’ıÃı ±ı‰˘ … ω«Îfl ∂’F›˘ …ı. ±fiı ¿˘¥¿ ⁄΂ ±‰V◊΋Î_ ÁÎfl˘ ˢ› fiı ›‰Î ±‰V◊΋Î_ ⁄√ÕÌ Ω› »ı. ““¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÂflÌflfiÎ ÿ˘Ê »ı ÷ı ΩH›Î Ωı¥±ı ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ‹fifiÎ ÿ˘Ê »ı ÷ı ’HÎ ΩH›Î Ωı¥±ı. vƒÁ_ÏË÷Î. ω’flÎHÎ.”” ÷ı μ’fl ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ⁄΂¿’HÎÎfiÎ I›Î√Ì V‰¤Î‰fiÌ CÎHÎÌ¿ ‰Î÷ν ¿flÌfiı ⁄˘S›Î …ı. ’HÎ ‹fifiÎ fi◊Ì. ¿<‹Îfl¬_Õ — 20. ±fiı …ıfiı ¬À¿˘ ˢ› …ı. ÷ı ›‰Î ±‰V◊΋Î_ ‰‘Ì Ω› ±fiı …ıfiı ¬À¿˘ fi ˢ› fiı ≠‹ÎÿÌ Ë˘› ÷ı ‰‘ı fiËŸ. . ÏÂë ≥„Lƒ› ‰Îfl_‰Îfl Ω√˛÷ ◊Λ ÷◊Î ÷ı‹Î_ «ı‚ ◊Λ ÷◊Î Ãı¿Õ˘ ¤fl‰˘ ÷◊Î CÎÕÌ-±ı¿‹Î_ Á‰˝fiı Ωı¥ ‰‚‰_ ÷◊Î CÎÕÌ-±ı¿‹Î_ CÎHÎο ≠¿ÎflfiÎ √_‘ ÁÒ_CÎÌ ·ı‰Î ÷◊Î ‰ÌÁ-’«ÌÁ √ÎμfiÌ ‹…· ¿fl‰Ì ÷◊Î ⁄‚ı ¿flÌfiı ¿˘¥¿fiı ‹‚Ìfiı ÷ıfiÎ_ ËÎÕ¿Î_ ¤Î_√Ì fiÎ_¬‰Î_ ÷◊Î V‰Mfi‹Î_ ‰Ì›˝’Î÷ ◊Λ. “ÂflÌfl‹Î_ ¿Î_¥¿ ‰Î√ı ÷˘ ’ÎHÎÌfi_ ÀÌ’_ fiÌÁflı. ÷ı ±ı ÂflÌflfiÎ …ı ÿ˘Ê ÷ı ±Ï÷› ZÎÌHÎ ◊¥ Ω› ÷˘› ’HÎ ‹fi‹Î_ …ı ¿Î‹fi˘ Á_¿S’ ÷◊Î ¬Î‘Îfi˘ ÷◊Î ’Ì‘Îfi˘ ÷◊Î «ÎS›Îfi˘ ÷◊Î V’½fi˘ ÷◊Î √_‘fi˘ ÷◊Î ÂOÿfi˘ ÷◊Î V‰Îÿfi˘ …ı Á_¿S’ ÷ı flèÎÎ ¿flı. ±ı‹ ‹fifiÎ fiı ÂflÌflfiÎ ÿ˘Ê ΩHÎÌfiı ÂflÌflfiÎ ÿ˘Êfiı ÂflÌflfiı ÿ‹‰ı ¿flÌfiı À΂‰Î ±fiı ÂflÌfl ZÎÌHÎ ◊›Î ’»Ì …ı ‹fifiÎ ÿ˘Ê flèÎÎ ÷ıfiı ω«Îflı ¿flÌfiı À΂‰Î …ı.

”” I›Îflı ÏfiW¿<‚Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ‹ÎÀı ±ıfiÎ Á‹F›Î‹Î_ ±ı ‰Î÷ ±Î‰Ì fi◊Ì. ÷ı‹ …ı ÁIÁ_√‹Î_ flËÌfiı ±›˘B› V‰¤Î‰ flάı »ı ÷ıfiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ Á‹F›Î‹Î_ ±Î‰Ì fi◊Ì ±fiı Ωı ±Î‰Ì ˢ› ÷˘ ±›˘B› V‰¤Î‰ flËı fiËŸ. …ı √΋ …‰_ fiËŸ ÷ıfi_ fi΋ Â_ ’Ò»‰_ ? ÷ı‹ ±ıHÎı …ı ’ÿÎ◊˝fi˘ I›Î√ ¿›˘˝ »ı fiı ÷ıfiÌ ’Î»Ì ±Ï¤·ÎÊÎ flάı »ı. I›Îflı I›Î√Ìfiı ÷˘ …wfl flÎA›Î_ … Ωı¥±ı. ±fiı …ıfiı ‹˘ÀÎ Á_÷fiÎ Á‹Î√‹ı ¿flÌfiı ’HÎ fi ◊Λ ÷ı ÷˘ ‹ËÎ’Î’Ì »ı. ¿Î_ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı‹ …ı flËı‰Î› »ı ÷ı ω«Îflı ¿flÌfiı flËı‰Î› »ı ¿ı ‰ˆflÎB›ı ¿flÌfiı flËı‰Î› »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÁIÁ_√‹Î_ …ı flËıÂı ÷ıfiı ÷˘ …wfl ’ÎY›_ Ωı¥Âı. ±fiı ÂflÌflfi_ ÿ‹fi fiı ω«Îfl ±ı ⁄ı ‰ÎfiÎ_ ÷˘ B≤ËV◊ ÁIÁ_√Ìfiı ’HÎ …wfl flÎA›Î_ Ωı¥±ı. ¿ı‹ …ı. ±fiı …ı‹ ¿˘¥¿ ⁄˛ÎõHÎÌ Ë˘› fiı ÷ı ω‘‰Î ◊¥ fiı ÷ı Ωı Á‰ÎÏÁfiÌfiÎ …ı‰˘ ‰ıÊ flάı. ’HÎ ÁIÁ_√‹Î_ flèÎı ◊¿ı ÷˘ ◊Λ fiËŸ. ““±ı ÷˘ ‹˘ÀÎ Á_÷fiÎ Á‹Î√‹ı ¿flÌfiı ◊Λ »ı. –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 3–– 99–– ‰«fiÎQ≤÷ 4 — ∞‰ ±fiı ÁÎZÎÌfiÎ ΩHÎ’HÎÎfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ±ÎÁ˘ ‰Ïÿ 8 ±WÀ‹Ìfiı Ïÿ‰Á ÿ˘œ ’ˢfl Ïÿ‰Á «œ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ .4] ‰«fiÎQ≤÷ 227 ÿ‹fi fiı ω«Îfl ±ı ⁄ı …ıfiı ˢ› ÷ı ‹˘À˘ ÁΑ »ı. …ı‹ ¿˘¥ Á÷Ì ◊‰Îfiı fiÌÁflÌ fiı ’»Ì ±„Bfi Ωı¥fiı ’Î»Ì ‰‚ı ÷˘ ÷ıfiı Â_ ÷ıfiÎ_ Á√Î_ ’Î»Ì ‰‚‰Î ÿı ? ±ı ÷˘ Ωıflı ¿flÌfiı ⁄΂ı. ÷ı Â_ ±Î ÿıËı ¿flÌfiı ±ıfiı ≠ÎM÷ ◊‰Îfi_ »ı ? ÷ı ÷˘ Ωı ±Î ÁIÁ_√‹Î_◊Ì Ï‰‹¬ ◊Λ ÷˘ ≠ÎM÷ ◊Λ. ‹ÎÀı ÁIÁ_√‹Î_ flèÎı ◊¿ı ÷ı ¤˘√fiÌ …ı ≥E»Î flάı »ı ÷ı ‹Ò¬˝ »ı. ÷ı Â_ ÷ıfiÎ_ Á√Î_ flά‰Î ÿı ? fi flά‰Î ÿı. ±fiı …ıfiı ±ı¿·_ ÿ‹fi »ı fiı ω«Îfl fi◊Ì ÷˘ ÷ı ÃÌ¿ fiËŸ ÷◊Î …ıfiı ±ı¿·˘ ω«Îfl »ı fiı ÿ‹fi fi◊Ì ÷ı ’HÎ ÃÌ¿ fiËŸ. ‹ÎÀı ±ı ⁄ı …ıfiı ˢ› ÷ı lıWà »ı.”” ±ı‹ ¿ËÌfiı ‰‚Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““I›Î√Ì ◊¥fiı B≤ËV◊fiı ¤˘√‰‰Î ›˘B› ¤˘√fiÌ ≥E»Î flάı »ı ÷ı ¬Õ ¬Î› »ı. ±ıfiı ±ı ¤˘√ ≠ÎM÷ ◊fiÎfl »ı fiËŸ ±fiı ÷ıfiÌ ≥E»Î flάı »ı.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ ¿flÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… “…› V‰ÎÏ‹fiÎflΛHΔ ¿ËÌfiı ›fifiı ±◊ı˝ ’‘Îfl÷ΠˉÎ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ¿Î_ …ı.

““‹Î_ˢ‹Î_ËÌ ≠ë-μkÎfl ¿fl˘. ÷ı‰Ì … flÌ÷ı ’fl‹ÎI‹Î ’HÎ ∞‰‹Î_ T›Î’Ìfiı flèÎÎ »ı ±fiı ÁÎZÎÌ ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ¿Î›˝Â„@÷◊Ì … ∞‰ ΩHΉ_. ±fiı ÷ı ∞‰fiı ωÊı ÁÎZÎÌ flèÎÎ »ı. ∞‰fiÎ ±_÷›Î˝‹Ì ’fl‹ÎI‹Îfi_. ÷ı ÁÎZÎÌ …ı ˢ› ÷ı ÷˘ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ˢ›.4 μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. Ωı‰_. ÷ı◊Ì ∞‰fiÎ ΩHÎ’HÎÎfiı ¿Ëı‰Î◊Ì ⁄Ï©fi_ ΩHÎ’b_ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı ⁄Ï©fiı ωÊı ∞‰ T›Î’Ìfiı flè΢ »ı. ““‹ÒÏ÷˝‹Îfi ˢ› ÷ı ’HÎ T›Î’¿ ˢ›. ÷ı ⁄Ï© …ı ÷ı Á‰˝ ≥„Lƒ›˘fiÌ Ïø›Îfiı ±ı¿¿Î‚ΉϻLfi ΩHÎı »ı. …ı‹ ±„Bfiÿı‰ »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ·˘¿fiı ωÊı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi »ı fiı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷±ı ¿flÌfiı ¿ÎWÃfiı ωÊı flè΢ »ı. ÷ı◊Ì ⁄Ï©‹Î_ ∞‰ ¶ÎflÎ … ΩHÎ’b_ ‹‚ı »ı. ‹ÎÀı ÁÎZÎÌfiÎ ΩHÎ’HÎÎfiı ¿Ëı‰ı ¿flÌfiı ∞‰fi_ ΩHÎ’HÎ_ ’HÎ ¿Ëı‰Î›_. ÷ı‹Î_ V‰÷— ΩHÎ’bo Â@› fi◊Ì.228 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl.”” I›Îflı √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ¤…fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ’Ò»u_ …ı. I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. 24. I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ∞‰fiÌ iÎÎfi„@÷ ‰Õı … ⁄Ï© ¿Î›˝ ¿fl‰Î Á‹◊˝ ◊Λ »ı. iÎÎfi„@÷±ı ¿flÌfiı ∞‰ fi¬Ï¬Π’›*÷ T›Î’¿ ±ı‰Ì ⁄Ï©‹Î_ ’HÎ T›Î’Ìfiı flè΢ »ı. ““⁄Ï© »ı ÷ı ±Î ÿıËfiı ωÊı fi¬Ï¬Π’›Ù÷ T›Î’Ìfiı flËÌ »ı. ⁄Ï© ‹Î›Îfi_ ¿Î›˝ ˢ‰Î◊Ì …Õ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ı ±Î ∞‰fiı ωÊı ÁÎZÎÌ flèÎÎ »ı.””24 I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. fiı …ı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ˢ› ÷ı T›Î’¿ ¿ı‹ ˢ› ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ±ıfiı ’HÎ ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ΩHΉÎ.”” Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 4––100–– 23. ÷ı‹ ¤√‰Îfi ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı ‹ÒÏ÷˝‹Îfi ◊¿Î ’˘÷ÎfiÌ ±_÷›Î˝‹Ì „@÷±ı ¿flÌfiı ∞‰˘fiı ωÊı T›Î’Ìfiı flèÎÎ »ı fiı ‹ÒÏ÷˝‹ÎfifiÌ ’ıÃı Ïø›Îfiı ¿flı »ı. ÷ı◊Ì ÁÎZÎÌ …ı ’fl‹ÎI‹Î ÷ı‹fiÎ ΩHÎ’HÎÎfiı ¿Ëı‰Î◊Ì ∞‰fi_ ΩHÎ’b_ ¿Ëı‰Î›_ ÷ı‰˘ ±ËŸ ±Î› »ı. ÷ı ∞‰fiÎ ΩHÎ’HÎÎfiı ¿Ëı‰ı ¿flÌfiı ⁄Ï©fi_ ΩHÎ’HÎ_ ¿Ëı‰Î›_. ÁÎ_¤‚‰_ ‰√ıflı ⁄˙Ï©¿ Ïø›Î±˘ ¿fl‰Î Á‹◊˝ ◊Λ »ı. ““±Î ÿıËfiı ωÊı ∞‰fi_ ΩHÎ’HÎ_ ¿ıÀ·_ »ı fiı ÁÎZÎÌfi_23 ΩHÎ’HÎ_ ¿ıÀ·_ »ı ?”” ’»Ì ¤…fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı μkÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ’HÎ μkÎfl ◊›˘ fiËŸ. .

’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ≠ëfi_ ¿˘¥◊Ì Á‹Î‘Îfi fi ◊›_ ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ±ÎÂ_¿Î ¿flÌ ÷ı Á‰ı˝fiÎ μkÎfl ¬˘ÀÎ ◊¥ √›Î.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. I›Îflı ±‰÷Îfl ‘›Î˝fi_ Â_ ≠›˘…fi »ı ? ±fiı Ωı ±‰÷Îfl ‘flı I›Îflı … ¤√‰Îfi‹Î_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ Á΋◊a ˢ› ±fiı ±‰÷Îfl ‘›Î˝ ωfiÎ ∞‰fiÎ_ ¿S›ÎHÎ fi ¿flÌ Â¿÷Πˢ› ÷˘ ¤√‰Îfifiı ωÊı ’HÎ ±ıÀ·_ ±Á‹◊˝’HÎ_ ±Î‰ı.”” ’»Ì ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ Á_÷ Ë÷Î ÷ı‹HÎı …ıfiÌ …ı‰Ì ⁄Ï© ÷ıHÎı ÷ı‰˘ μkÎfl ¿›˘˝. ““¤√‰Îfifiı ±‰÷Îfl ‘›Î˝fi_ ±ı … ≠›˘…fi »ı …ı. ‹ÎÀı ¤√‰Îfi ÷˘ ±‰÷Îfl ‘flÌfiı ’HÎ ¿S›ÎHÎ ¿flı ±fiı ±‰÷Îfl fi ‘flı ÷˘ ’HÎ ∞‰fiÎ_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰Î Á‹◊˝ »ı. ±fiı ÷ı ¤@÷ ˢ› ÷ı V◊Ò‚¤Î‰ı ›@÷ »ı ±fiı ÿıË‘ÎflÌ »ı. ““¤√‰Îfi ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ M≤J‰Ì μ’fl ±‰÷Îfl ‘flı »ı.5] ‰«fiÎQ≤÷ 229 Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 5 — ±‰÷Îfl ‘›Î˝fiÎ ≠›˘…fifi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ±ÎÁ˘ ‰Ïÿ 14 «˙ÿÂfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı »’fl’·_√ μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ¤√‰Îfifiı ωÊı ±Ï÷› ≠ÌÏ÷‰Î‚Î …ı ¤@÷ ˢ› ÷ıfiÌ ¤„@÷fiı ±Î‘Ìfi ◊¥fiı ÷ı ¤@÷fiı Á¬ ÿı‰Îfiı ±◊ı˝ …ı‰Ì ¤@÷fiÌ ≥E»Î ˢ› ÷ı‰Î w’fi_ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı. ’»Ì ‹Ïfi Á‰ı˝ ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ’˘÷ÎfiÌ Á΋◊afiı »’ÎÕÌfiı ÷ı ¤@÷ Á_√Î◊ı ’hΤΉı ‰÷ı˝ »ı ±◊‰Î Á¬Î¤Î‰ı ‰÷ı˝ »ı ±◊‰Î . ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ÷˘ ÷‹ı … ¿fl˘ ÷˘ ◊Λ.”” ’»Ì ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ‹ÎÀı ¤√‰Îfi ’HÎ V◊Ò‚¤Î‰fiı ‘ÎflHÎ ¿flÌfiı ÿıË‘ÎflÌ …ı‰Î ◊Λ »ı ±fiı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiı ·ÎÕ ·ÕΉı »ı. ““±‹ı ±ı¿ ≠ë ’Ò»Ì±ı »Ì±ı. ““’Ò»˘ ‹ËÎflÎ… !”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ’Ò»u_ …ı.¿ÎÏfl. ’»Ì …ı‰Î …ı‰Î ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷fiÎ ‹fi˘fl◊ ˢ› ÷ı Á‰ı˝ ’ÒflÎ ¿flı »ı. ‹ÎÀı ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ±‰÷Îfl ‘›Î˝fi_ Â_ ≠›˘…fi »ı ? ±ı ≠ë »ı. ÷ı ±‰÷Îfl ‘›Î˝ ωfiÎ ’˘÷ÎfiÎ ‘΋‹Î_ flèÎÎ ◊¿Î Â_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰Îfiı Á‹◊˝ fi◊Ì ? ±fiı ¿S›ÎHÎ ÷˘ ¤√‰Îfi …ı‹ ‘Îflı ÷ı‹ ¿flı.

‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ …ı ≠ı‹Ì ¤@÷ ÷ıfiÎ ‹fi˘fl◊ ’ÒflÎ ¿fl‰Î ±ı … ¤√‰Îfifiı ±‰÷Îfl ‘›Î˝fi_25 ≠›˘…fi »ı ±fiı ÷ı ¤ı‚_ ±Á_A› ∞‰fi_ ¿S›ÎHÎ ’HÎ ¿flı »ı fiı ‘‹˝fi_ V◊Î’fi ’HÎ ¿flı »ı. . ’»Ì …ı‰Ì ±ı ¤@÷fiı ≥E»Î ˢ› ÷ı‰Ì flÌ÷ı ·ÎÕ ·ÕΉı »ı.6 ‰«fiÎQ≤÷ Ï‹hΤΉı ‰÷ı˝ »ı ±◊‰Î Á√Î_Á_⁄_‘Ìfiı ¤Î‰ı ‰÷ı˝ »ı. ““±ÎÀ·Î_ ±ÎÀ·Î_ ‰Ê˝ ◊›Î_ ÷ı‹Î_ ±‹Îflı ±◊ı˝ ¿ıÀ·Î¿ ËÏfl¤@÷ ‰VhÎ ÷◊Î ËΩfl˘ wÏ’›ÎfiÎ ±·_¿Îfl ·Î‰ı »ı. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ı ¤@÷fiı ¤√‰ÎfifiÌ {Î{Ì ‹›Î˝ÿÎ flËı÷Ì fi◊Ì. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ÷ı ÏÁ_ËÎÁfi μ’fl◊Ì ∂÷flÌfiı fiı ÷ı ¤@÷…fi Á΋Π…¥fiı ÷ıfiÌ ’ÒΩ ±_√Ì¿Îfl ¿flÌ. ’HÎ ±‹ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿˘¥ Á΋Π…¥fiı ·ı÷Î fi◊Ì ±fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿˘¥fiÎ_ 25. ’»Ì ÿ̉⁄_ÿflfiÎ_ ËÏfl¤@÷ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_.”” ’»Ì ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ …ı. ‹A›.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––5––101–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 6 — ‹IÁfl‰Î‚Îfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ±ÎÁ˘ ‰Ïÿ ±‹ÎÁ …ı Ïÿ‰Î‚Ì ÷ıfiı Ïÿ‰Á √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±Î√‚ ÿÌ’‹Î‚Î ’ÒflÌ Ë÷Ì ±fiı ÷ı ÿÌ’‹Î‚Î ‹K›ı ‹_« ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ fiı ÷ı ‹_« μ’fl »’fl’·_√ Ï⁄»ÎT›˘ Ë÷˘ fiı ÷ı μ’fl V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á˘fiıflÌ ⁄|ÎÿÎfl flÎ÷Î Ï¿fi¬Î⁄fi˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı “fiflfiÎflΛHÎ. ÷ıHÎı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ’ÒΩ ¿›Î˝fiı ±◊ı˝ ≠Î◊˝fiÎ ¿flÌ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ±ı‹ ⁄˘S›Î …ı.230 [¿ÎÏfl. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ›◊Î◊˝ μkÎfl ◊›˘. ˉı ±ı‹Î_ ±ÎÂ_¿Î ◊÷Ì Ë˘› ÷˘ ⁄˘·˘. V‰ÎÏ‹fiÎflΛHΔ fi΋ı ±_Ï¿÷ ±ı‰Î ¿Î‚Î Ï¿fi¬Î⁄fiÌ Õ√·Ì ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Î◊Î μ’fl Á˘fiıflÌ ÷ÎflfiÎ Œfl÷Î »ıÕÎfiÌ ¿Á_⁄· ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì ±fiı ±ÎÁ‹ÎfiÌ fl_√fi˘ ŒıÓÀ˘ ¿‹flı ¿ÁÌfiı ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ¿_Ãfiı ωÊı ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ËÎfl ‘ÎflHÎ ¿›Î˝ Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ’»Ì ÷ıfiÎ_ ±Î’ı·Î_ ‰VhÎ ÷◊Î ’Ì‚_ »hÎ ÷◊Î ’Îÿ¿Î ÷ıfi_ √˛ËHÎ ¿flÌfiı ’λΠ÷ı ÏÁ_ËÎÁfi μ’fl ωflÎ…‹Îfi ◊÷ΠˉÎ.

’HÎ ‹IÁfl‰Î‚Îfiı ±ı‰˘ ω«Îfl fi ±Î‰ı …ı.”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. “‰VhÎ ·ÎT›Î_ Ë÷Î_ ÷ıfiı ‘L› »ı …ı. F›Î_ ⁄_fiı ÂOÿ˘ M≤◊¿˚ ˢ› I›Î_ ““’˘÷Îfiı Á‹Îfi ±L›fi˘ μI¿Ê˝ fi ÁËfi ¿flÌ Â¿Î›”” ÷ı ¥W›Î˝ ±fiı ““’˘÷Îfiı Á‹Îfi ¿ı ±Á‹Îfi ÷‹Î‹fi˘ μI¿Ê˝ fi ÁËfi ¿flÌ Â¿Î›”” ÷ı ‹IÁfl. ÷fl÷ ⁄˛ÎõHÎfiı ÿı¥ ÿÌ‘Î_. ““‹IÁfl ÀÎY›Îfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ø˘‘. ÷ı Á‰ı˝ ÿÌfiÎfiÎ◊ ¤|fiı ±ÎM›Î_. ‹ÎÀı lÌT›ÎÁ∞±ı lÌ‹ÿ˚¤Î√‰÷fiı ωÊı27 Ïfi‹˝IÁfl ±ı‰Î …ı Á_÷ ÷ıfiı … ¤Î√‰÷ ‘‹˝fiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ ¿èÎÎ »ı. ±Î… ÷˘ ±‹Îflı ±ı ËÏfl¤@÷ μ’fl ±Ï÷› flÎ∞’˘ ◊›˘. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. . ‘fi ±fiı ÁÎv_ ÁÎv_ ¤˘…fi ±ı hÎHÎ ‹IÁflfiÎ Ëı÷ »ı.6] ‰«fiÎQ≤÷ 231 ‰VhÎ-CÎflıHÎÎ_ ’ËıflÌfiı flÎ∞ ◊›Î fi◊Ì. ±fiı …ı ‹IÁfl‰Î‚˘ ËÂı ÷ıfiı ÷˘ ±‹ı ±Î ¤|fiı ‰VhÎ ÿÌ‘Î_ ÷ı‹Î_ ’HÎ ‹IÁfl ±ÎT›˘ ËÂı. ““±ı‰Î_ … ±ı ≠ı‹Ì ËÏfl¤@÷ »ı. ‹ÎÀı ‹IÁfl ÷ı Á‰˝ ω¿Îfl◊Ì {ÌH΢ »ı ±fiı ‹IÁfl À‚‰˘ ÷ı ’HÎ CÎH΢ ¿ÃHÎ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¤√‰Îfi ’˘÷ÎfiÎ ¤@÷ μ’fl ¿›ı √HÎı ¿flÌfiı flÎ∞ ◊÷Î ËÂı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±Î‰Î_ ¤Îflı ‰VhÎ ‹ËÎflÎ…fiı ’ËıflÎT›Î_ ±fiı ‹ËÎflÎ…fiı ’HÎ ‘L› »ı …ı. ¥W›Î˝ ±fiı ‹IÁfl26 ±ıÀ·Î_ ‰ÎfiÎ_±ı flÏË÷ ◊¥fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿flı ÷ıfiÌ μ’fl ¤√‰Îfi flÎ∞ ◊Λ »ı. ±fiı ¿˘¥¿ ·ı ±fiı ¿˘¥¿ ÿı ÷˘ ’HÎ ‹IÁfl‰Î‚˘ ˢ› ÷ı Ãη˘ Ãη˘ ‰«‹Î_ ⁄‚Ì ‹flı. ““±ı¿ VhÎÌ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ¥W›Î˝ ÂOÿ ±fiı ‹IÁfl ÂOÿ CÎHÎı V◊‚ı ±ı¿ … ±◊˝‹Î_ ‰’flΛ »ı. ““Á_÷fiı ‹Î√ı˝ «Î·ı fiı …ı Á_÷ ˢ› ÷ıfi˘ ÷˘ ‹IÁfl À‚ı ±fiı …ıfiı Á_÷fiı ‹Î√ı˝ fi «Î·‰_ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ‹IÁfl fi À‚ı. ±ı‰˘ ÁË… ±◊˝¤ıÿ Á‹…‰˘. ±fiı …ıfiı ±ı hÎHÎ ‰ÎfiÎ_ fi ˢ› ÷ıfiı ‹Îfi »ı ÷ı ‹IÁflfi˘ Ëı÷ »ı.”” ±ı‰Î Á‹Î‹Î_ ÿÌfiÎfiÎ◊ ¤| ±Î‰Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ’√ı ·Î√Ìfiı ⁄ıÃÎ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ¤Îflı ¤Îflı ‰VhÎ Ë÷Î_. ÷ı‹Î_ ’HÎ ‹IÁfl »ı ÷ı Á‰˝ ω¿Îfl‹ÎhÎfi˘ ±Î‘Îfl »ı.” ±ı‰˘ …ı ω«Îfl ÷ı ‹IÁfl‰Î‚ÎfiÎ xÿ›‹Î_ fi ±Î‰ı. ±fiı ±‹Îflı ÷˘ 26. 27. ““‹IÁfl ∂’F›Îfi˘ ¢ Ëı÷ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ¿’À. ·˘¤. ¤Î√‰÷ — 1/1/2. ‹Îfi. ““…ı ¤@÷…fi ¿Î‹.”” ’»Ì ‰‚Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.

±fiı ±‹ı ÷˘ …ı ‹fi. “‹ËÎflÎ…fiı ±ı¿ ≠¤fiÎ ¤@÷ ωfiÎ ¿˘¥ Á_√Î◊ı Ëı÷-Á_⁄_‘ fi◊Ì fiı ‹ËÎflÎ… ÷˘ ±Î¿Î Áfl¬Î Ïfi·ı˝’ »ı. V’½. ±fiı ±‹ı ±Î ÿıË flά̱ı »Ì±ı ÷ı ’HÎ ÁIÁ_√Ìfiı ±◊ı˝ … flά̱ı »Ì±ı. ±˘œ‰_-’Ëıfl‰_ »ı ÷ı Á‰ı˝ Á_÷ ±fiı ÁIÁ_√Ìfiı ±◊ı˝ »ı.7 ¿Î‹. ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 1 ’Õ‰Îfiı Ïÿ‰Á flÎÏhÎfiı Á‹ı √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±Î√‚ ÿÌ’‹Î‚Î ’ÒflÌ Ë÷Ì ±fiı ÷ı ÿÌ’‹Î‚Î ‹K›ı ‹_« Ë÷˘ fiı ÷ı μ’fl ’·_√ Ï⁄»ÎT›˘ Ë÷˘ fiı ÷ı ’·_√ μ’fl lÌ∞‹ËÎflÎ… ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ . ’HÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ÿıË flÎA›Îfi˘ ±◊˝ fi◊Ì. w’.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 232 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ’HÎ ’_«Ï‰Ê›‹Î_◊Ì ±ı¿ıfiı ωÊı ·ı‹ÎhÎ ¤Î‰ ◊÷˘ fi◊Ì. ø˘‘. ‰«fiı ’fl‹ırflfiÎ ¤@÷ »ı ÷ıfiı ±◊ı˝ ±‹Îfl˘ ÿıË ’HÎ lÌ¿ÚWHÎÎ’˝HÎ ¿flÌ flÎA›˘ »ı. flÁ ±fiı √_‘ ±ı …ı ’_«Ï‰Ê› ÷ıfi˘ ÷˘ ˈ›Î‹Î_ ±Ï÷› ±¤Î‰ ‰÷ı˝ »ı. ÷ı ¿ıÀ·Î_¿ ‰Ê˝◊Ì ±‹Îflı ’ÎÁı fiı ’ÎÁı flËı »ı ÷ı ΩHÎı »ı …ı. ±fiı ±‹Îflı …ı ¬Î‰_-’̉_. ·˘¤. ’HÎ fl‹HÎÌ› ωʛ ◊¿Ì ÷˘ ÷I¿Î‚ μÿÎÁ ◊¥ Ω›. ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ωfiÎ ÷˘ ±‹Îflı «˙ÿ ·˘¿fiÌ Á_’ÏkÎ ÷ı hά·Î …ı‰Ì »ı. ±fiı ÿıËfiı flÎA›Î ÁÎv ÷˘ …ı‰Î-÷ı‰Î …ı ÂOÿÎÏÿ¿ ωʛ ÷ıHÎı ¿flÌfiı √…flÎfi ¿flı. ÷ıfiı ’HÎ fl‹HÎÌ› …ı ’_«Ï‰Ê› ÷ıfiı ωÊı ÷˘ ±Îfi_ÿ ∂’…ı … fiËŸ. ±fiı …ıÀ·_ ¿Î_¥¿ ±Lfi-‰VhÎÎÏÿ¿fi_ √˛ËHÎ ¿fl÷Π˥Â_ ÷ı ÷˘ ¤@÷fiÌ ¤„@÷fiı ÿı¬Ìfiı ¿fl÷Π˥Â_.” ±ı‹ Ïfifl_÷fl ±‹Îflı ’ÎÁıfiÎ flËıfiÎflÎ »ı ÷ı ±‹ÎflÎ V‰¤Î‰fiı ΩHÎı »ı. ‹IÁfl. ‹ÎÀı ±‹Îflı ÷˘ Á‰˝ ≠¿Îflı …ı ¿˘¥ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ »ı ÷ı Á_√Î◊ı Á_⁄_‘ »ı. ‹Îfi. ¥W›Î˝ ±ı Á‰ı˝fi˘ @›Îflı› ˈ›Î‹Î_ ·ı ’HÎ ±Î‰÷˘ fi◊Ì ±fiı ÂOÿ. ¿‹˝. ±fiı Ωı ±ı‹fiı ±◊ı˝ fi …HÎΛ fiı ’˘÷Îfiı ±◊ı˝ …HÎΛ ÷˘ ±‹ı ±ıfi˘ ÷I¿Î‚ I›Î√ ¿flÌ ÿ¥±ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 6––102–– ‰«fiÎQ≤÷ 7 — «À¿ÌfiÎ ‰ˆflÎB›fi_. ±fiı ±ı‰Î …ı ˢ› ÷ı … ¤√‰ÎfifiÎ ’Ïfl’ÒHν ¤@÷ ¿Ëı‰Î›. ÷ı ±‹ÎflÎ V‰¤Î‰fiı ÷˘ ‹Ò‚∞ ⁄˛õ«ÎflÌ fiı Á˘‹·˘ ¬Î«fl ±ÎÏÿ¿ …ı ËÏfl…fi »ı. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ËÂı fiı ¤√‰Îfi Á_√Î◊ı … ºœ ≠ÌÏ÷ ËÂı. ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ÿıËfiÎ Á¬fiı ±◊ı˝ fi◊Ì ¿fl÷Î.

’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ≠ëfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiËŸ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ıfi˘ μkÎfl ÷‹ı ¿fl˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ‹ÎÀı ÷ı B≤ËV◊Îl‹Ì ¿ı‹ Á‹…ı ÷˘ ±¬_Õ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ T≤ÏkÎ flËı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı Á_÷fiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““‰ˆflÎB›fi_ ¿ÎflHÎ ÷˘ ±ı »ı …ı.”” ’»Ì ±ı‰Î_ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ_ ‰«fi ÁÎ_¤‚Ìfiı Á‰ı˝ ËÏfl…fi ±Ï÷› flÎ∞ ◊›Î. ““B≤ËV◊fiı ±ı‹ Á‹…‰_ …ı. ‹ÎÀı ÷ıfiı ÷˘ Á_ÁÎflfiÌ ±fi_÷ ωÀ‹HÎÎ ‰‚√Ì »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! I›Î√Ì Ë˘› ÷ı ÷˘ ÏfiT≤Ïk΋Î√˝fiı ±fiÁ›Î˝ »ı.7] ‰«fiÎQ≤÷ 233 rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. fiı ¿ıÀ·Î¿ …L‹fiÌ ‹Î. Áÿ˚√˛_◊ fiı ÁI’vÊfiÎ_ ‰«fi ÷ıfiı ÁÎ_¤‚Ìfiı …ıfiı «À¿Ì ·Î√ı ±fiı «À¿Ì ·Î√ı ÷ı ’Î»Ì ‹Àı … fiËŸ. ’»Ì Á‰ı˝ ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ±fiı …ı B≤ËV◊Îl‹Ì »ı ÷ı ÷˘ ≠T≤Ïk΋Î√˝fiı ±fiÁ›Î˝ »ı. ÷ı ‹fiı ÁÎZÎÎ÷˚ ‹Y›Î »ı. ’»Ì √΋ ⁄˘«ÎÁHΉ΂Π¿ÎÂÌÿÎÁı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. “…ı‹ ’Ò‰ı˝ «˘flÎÂÌ ·Î¬ Ω÷fiÎ_ ‹Îflı ‹Î⁄Î’ ÷◊Î VhÎÌ-»˘¿flÎ_ ◊›Î_ Ë÷Î_ ÷ı‰Î_ fiı ÷ı‰Î_ … ±Î ÿıËfiÎ_ ’HÎ »ı.”” ’»Ì ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ìfiı …ı B≤ËV◊ Á‰ı˝ Á¤Î‹Î_ ⁄ıÃÎ Ë÷Î ÷ı‹HÎı ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ’Ò»u_ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ı B≤ËV◊fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı fi ‰÷ν› ÷ıfiÎ ÂÎ Ëη ◊Âı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““±ı ÷˘ …ı ¤√‰Îfi ωfiÎ ±L› ’ÿÎ◊˝‹Î_◊Ì ‰ÎÁfi΋ÎhÎfiı À΂Ìfiı ¤√‰Îfi‹Î_ ±¬_Õ T≤ÏkÎ flάı ÷ıfiÌ ‰Î÷ ¿ËÌ »ı. ±fiı …ı ±ı‰˘ ⁄Ï‚›˘ fi ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ÁIÁ_√fiÌ ‘‹˝‹›Î˝ÿ΋Î_ flËı‰_ ±fiı Á_÷ fiı ¤√‰Îfi ÷ıfi˘ …ı ’˘÷Îfiı ±ÎÂfl˘ »ı ÷ıfi_ ⁄‚ flά‰_ …ı. ÷˘ B≤ËV◊fiı ’HÎ I›Î√ÌfiÌ ’ıÃı ±¬_Õ ¤√‰Îfi‹Î_ T≤ÏkÎ flËı. ÿÌ¿fḻ˘ ÷ı ¿ıÀ·Ì¿ fl{‚÷Ì ËÂı. ⁄ÌΩı . ±ı‰Ì …ı «À¿Ì ÷ı … ‰ˆflÎB›fi˘ Ëı÷ »ı. ““‰ˆflÎB› μÿ› ◊›Îfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì …ıfiı …ı‰˘ ¤ÎV›˘ ÷ı‰˘ μkÎfl ¿›˘˝. ÷ıfiÌ …ı‹ ‹Îflı ‹‹÷Î fi◊Ì ÷ı‹ ±Î ÿıËfiÎ_ Á_⁄_‘Ì ÷ıfiÌ ’HÎ ‹Îflı ‹‹÷Î fi flά‰Ì. ⁄˘fi.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ω«Îfl ¿flÌfiı Á‰˝‹Î_◊Ì ≠ÌÏ÷ ÷˘ÕÌfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ºœ ≠ÌÏ÷ ¿flı fiı ÁΑfi˘ Á‹Î√‹ flάı. “¤√‰Îfi ÷˘ ±‘‹μ©ÎflHÎ fiı ’Ï÷÷’Ήfi »ı. ÷ı ±¬_Õ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ T≤ÏkÎ flάı »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

7 ‰ˆflÎB›fi˘ Ëı÷ fi◊Ì.’˛. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ıfi˘ μkÎfl ÷‹ı ¿fl˘. √. ’»Ì Á‰ı˝ ‹Ïfi ËÎ◊ ΩıÕÌfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ±fiı …ıfiı «À¿Ì ·Î√Ìfiı ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Á ¿ıÕı À‚Ì …÷Ì Ë˘› ÷ıfiı ÷˘ ±ı «À¿Ìfi˘ ‰ˆflÎB› ±Ï÷› ¬‰Îfl ¿flı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ±Ï÷ ≠ÁLfi ◊¿Î ⁄ÌΩı ≠ë ’fl‹Ë_Á ≠I›ı ’Ò»÷ΠˉΠ…ı. ’»Ì ¤ı¬ ·Ì‘Î ¿ıÕı …ı «À¿Ì ·Î√Ì Ë˘› ÷ı ∂÷flÌ Ω› ±fiı ’»‰ÎÕı CÎfl ÷˘ ‘ÒÕ‘ÎHÎÌ ◊¥ √›_ ˢ›. ““±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎ ÷ı ¿ıfiı ¿Ë̱ı ? ±fiı ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎfiı ’΋Ìfiı …ı ÏÁ©ÿÂÎfiı ’ÎQ›˘ ˢ› ÷ı ’vÊfiÌ Á‰ı˝ Ïø›Îfiı ωÊı ¿ı‰Ì ÿÂÎ ‰÷˝÷Ì Ë˘› ?”” ’»Ì …ıfiı …ı‰˘ ¤ÎV›˘ ÷ı‰˘ Á‰ı˝ ‹Ïfi±ı μkÎfl ¿›˘˝. ’fl_÷ F›Î_ F›Î_ ÷ı…fiı ωÊı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fi_ ‰Hνfi ˢ› I›Î_ Á‰˝hÎ ÷ı ÷ı…fiı ±ZÎfl‘΋ … Á‹…‰_.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ’HÎ ±ı ‹ÎÏ›¿ √HÎı ›@÷ fi◊Ì. ‰«. ±fiı …ıfiı «À¿Ì ·Î√÷Ì fi ˢ› ÷ıfiı ‰ˆflÎB› fi ∂’…ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 234 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ±fiı ÷ıfi_ ÷ı …ı ¤√‰Îfifi_ ÁοÎfl ÏÿT› V‰w’ ÷ıfiı …ı ‰ıÿÎ_÷ÂÎVhÎ29 »ı ÷ı Ïfi√˝HÎ. ËÏfl‰Î@›Á‘ÎÏÁ_‘ ÷◊Î Áı÷‹Î·Î À̿΋Î_ ⁄‘ı … ÷ı…‰Î«¿ ÂOÿ˘◊Ì ±ZÎfl‘΋ … Á‹ΩT›_ »ı. ±ZÎfl‘΋. F›Îflı «À¿Ì ·Î√ı I›Îflı CÎfl ‹Ò¿Ìfiı …÷˘ flËı. I›Îflı …ı …√÷‹Î_ ±HÎÁ‹…\ ‹Ò¬˝ ∞‰ »ı ÷ı ÷ı ¤√‰Îfifiı ‹ÎÏ›¿ √HÎı ›@÷ ¿Ëı »ı. “‘˘⁄Ìfi˘ ¿>÷fl˘ ‰ÎÀfi˘ fiËŸ fiı CÎÎÀfi˘ fiËŸ”. ’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ≠ëfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiËŸ. 12‹Î_ …HÎÎT›Î ’˛‹ÎHÎı ±ZÎfl‘΋ ±Ï÷› ÷ı…V‰Ì ˢ‰Î◊Ì ±ËŸ “÷ı…” ÂOÿ◊Ì …HÎÎT›_ »ı. ’»Ì …ı‹. ±fiı …ıfiı «À¿Ì ·Î√÷Ì Ë˘› fiı ÷ı ÷΋ÁÌ Ë˘› ÷◊Î flÎ…ÁÌ Ë˘› ÷◊Î Á΄k‰¿Ì ˢ› ÷ı Á‰ı˝fiı ‰ˆflÎB› ∂’…ı. 28. . ÷ı‹ ÷ı ’vÊ μ¤›¤˛WÀ ◊Λ »ı. ±fiı …ı ºœ ‰ˆflÎB›‰Î‚Πˢ› »ı ÷ı ’fl‹ ’ÿfiı ’΋ı »ı. ±fiı ÷ı … ’˘÷ı ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ ◊¿Î ∞‰fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ‹fiW›Î¿ÚÏ÷±ı ¿flÌfiı M≤J‰Ìfiı ωÊı Á‰˝ …fifiı fi›fi√˘«fl ◊¿Î ω«flı »ı. ±ı ÷˘ ÁÿÎ √HÎÎ÷Ì÷ ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ … »ı. ““F›Îflı ⁄˛õÎ_Õfi˘ ≠·› ◊Λ »ı I›Îflı ≠¿ÚÏ÷fiÎ_ ¿Î›˝ …ı «˘‰ÌÁ ÷k‰ ÷ı Á‰ı˝ ≠¿ÚÏ÷fiı ωÊı ·Ìfi ◊¥ Ω› »ı ±fiı ÷ı ≠¿ÚÏ÷’vÊ ’HÎ ±ZÎfl⁄˛õfiÎ ÷ı…‹Î_ ±ºU› ◊¥ Ω› »ı ±fiı ’»Ì ±ı¿·_ Á„E«ÿÎfi_ÿ (Ï«ÿ˚CÎfi) …ı ÷ı…28 ÷ı flËı »ı ±fiı ÷ı ÷ı…fiı ωÊı ÏÿT›‹ÒÏ÷˝ ±ı‰Î …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ‰ÎÁÿı‰ ÷ı ±¬_Õ Ï‰flÎ…‹Îfi flËı »ı. ¿ı‹ …ı. 29. rı÷Îr÷fl˘’ÏfiÊÿ — 6/11 ÷◊Î ±L› lÏ÷±˘.

±ı ÏÁ©ÿÂÎfi_ ·ZÎHÎ »ı.8] ‰«fiÎQ≤÷ 235 ±»ız. ÂÎVhÎ. ’flÎHÎ ±fiı ≥Ï÷ËÎÁfiı ωÊı ¤√‰Îfifi_ Á√HÎ V‰w’ Ïfiw’HÎ ¿›Ù »ı ±fiı Ïfi√˝HÎ V‰w’ ’HÎ Ïfiw’HÎ ¿›Ù »ı. Ï’_Õ-⁄˛õÎ_Õfi˘ ÷◊Î ≠¿ÚÏ÷’vÊfi˘ ≠·› ◊›Î ’»Ì ±ZÎfl‘΋fiı ωÊı …ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ±¬_Õ Ï‰flÎ…‹Îfi flËı »ı. ÁÿÎ ÏÿT›w’ı ¿flÌfiı ωflÎ…‹Îfi flËı »ı. ±fiı ≠·› ±ı Á‰ı˝ ¿Î‚fiı ωÊı ±ı¿w’ı ¿flÌfiı … ωflÎ…‹Îfi »ı. ±fiı ±ı ¤√‰Îfi ÷˘ μI’ÏkÎ. . ÷ı ¤√‰Îfi …ı lÌ’vÊ˘k΋ ÷ıfi_ Ïfi√˝HÎ V‰w’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹…‰_ ? ±fiı Á√HÎ V‰w’ ÷ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹…‰_ ? ±fiı ÷ı ¤√‰Îfifi_ Ïfi√˝HÎ V‰w’ Á‹…‰ı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiı ¿ıÀ·˘ Á‹ÎÁ »ı ? ±fiı ÷ı ¤√‰Îfifi_ Á√HÎ V‰w’ Á‹…‰ı ¿flÌfiı ¿ıÀ·˘ Á‹ÎÁ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 7––103–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 8 — Á√HÎ-Ïfi√˝HÎ V‰w’fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 4 «÷◊afiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì.¿ÎÏfl. ÷ı ‹ÒÏ÷˝fiı V◊Ήfl-…_√‹Á‰ı˝ ±Î¿Îflfiı ωÊı F›Î_ F›Î_ º„WÀ Ω› I›Î_ I›Î_ ÁÎZÎÎI¿Îfl ÿı¬ı ±fiı ±ı ‹ÒÏ÷˝ ωfiÎ ⁄Ì…\_ ±HÎ‹ÎhÎ ’HÎ ¤ÎÁı fiËŸ. „V◊Ï÷. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ‰ıÿ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ≠I›ZÎ ’vÊ˘k΋fiı ωÊı …ı ºœ ÏfiWÃÎ ÷ıfiı ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎ ¿Ë̱ı. ’HÎ ‹ÎÏ›¿ ’ÿÎ◊˝fiÌ ’ıÃı ω¿Îflfiı ’΋÷Î fi◊Ì. 30““¤√‰Îfifi_ Ïfi√˝HÎ V‰w’ »ı ÷ı 30. Á‰˝hÎ T›Î’¿ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌfiı ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı »ı ÷ı ∞‰fiÌ ⁄Ï©‹Î_◊Ì ‹ÎÏ›¿¤Î‰ À΂‰Îfiı ±◊ı˝ Ïfi√˝HÎ’HÎı ¿flÌfiı ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı »ı. ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. …ıfi˘ ◊˘Õ˘ ±_ ““±H΢flHÎÌ›Îfi˚ ‹Ë÷˘ ‹ËÌ›Îfi˚””(¿Ã˘’ÏfiÊÿ — 1/2/20)‹Î_ ¿è΢ »ı. ±¤ız. ±fiı ±ı‰Ì ÏfiWÃÎfiı ’΋Ìfiı …ı ÏÁ©ÿÂÎfiı ’ÎQ›˘ ˢ› ÷ıfiÌ ±Î‰Ì ÿÂΠˢ› …ı. Á√HÎ ±fiı Ïfi√˝HÎ ±Î ⁄_fiı ÂOÿ˘ “√HÎı ÁÏË÷” ±fiı “√HÎı flÏË÷” ±Î ⁄_fiı ±◊˘˝◊Ì …\ÿÎ ±◊˝‹Î_ lÌ∞‹ËÎflÎ… ±ËŸ Ïfiw’ı »ı.

“¤√‰Îfi Ïfi√˝HÎw’ı ÷˘ ±Ï÷ ÁÒZ‹ ¿fl÷Î_ ’HÎ ÁÒZ‹ »ı ±fiı Á√HÎw’ı ÷˘ ±Ï÷ V◊Ò‚ ¿fl÷Î_ ’HÎ V◊Ò‚ »ı. . ±ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ‹˘À’ ±Î√‚ fiÎfiÎ_ …HÎΛ »ı. …ı‹ ±Î¿Î «Îfl ¤Ò÷‹Î_ flè΢ »ı. ÷ı‹ … ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi Á‰˝fiÎ ±ÎI‹Î »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 236 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ÷ı‹ ’vÊ˘k΋ ¤√‰ÎfifiÌ ‹˘ÀÎ¥ ±Î√‚ ±WÀ ±Î‰flHÎı ›@÷ …ı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_Õ ÷ı ±HÎfiÌ ’ıÃı ±Ï÷ ÁÒZ‹ ¤ÎÁı »ı. ±Î¿Î ÷˘ ±Ï÷› Ïfi·ı˝’ ◊¿˘ ±ı «Îfl ¤Ò÷fiı ωÊı flè΢ »ı. ±fiı ±ı Á‰ı˝ ¤√‰Îfifi_ ÂflÌfl »ı. ±fiı …ı‹ Ï√flfiÎfl ’‰˝÷ »ı ÷ıfiı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷fiÌ ’ÎÁı ‹Ò¿Ì±ı I›Îflı ÷ı ±Ï÷› fiÎfi˘ ¤ÎÁı. ±fiı …ı‹ ±Î¿Î »ı ÷ı M≤J‰Ì ±ÎÏÿ¿ «Îfl ¤Ò÷‹Î_ T›Î’¿ »ı fiı M≤J‰Ì ±ÎÏÿ¿ «Îfl ¤Ò÷ ◊¿Ì ±Á_√Ì »ı ±fiı ±ı «Îfl ¤Ò÷fiÌ μ’ÎÏ‘ ÷ı ±Î¿ÎÂfiı ±Õ÷Ì fi◊Ì.8 ÷˘ ÁÒZ‹ ◊¿Ì ’HÎ ±Ï÷ ÁÒZ‹ »ı ±fiı M≤J‰Ì ±ÎÏÿ¿ …ı Á‰ı˝ ÷k‰ ÷ıfi_ ±ÎI‹Î31 »ı ±fiı ÷ı ◊¿Ì ’fl …ı ≠‘Îfi’vÊ ÷ıfi_ ±ÎI‹Î »ı ±fiı ÷ı ≠‘Îfi’vÊ ◊¿Ì ’fl …ı Â© ’vÊ fiı ≠¿ÚÏ÷ ÷ıfi_ ±ÎI‹Î »ı ±fiı ÷ı◊Ì ’fl …ı ±ZÎfl ÷ıfi_ ’HÎ ±ÎI‹Î »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ±Ï÷› ÁÒZ‹’HÎ_ ±fiı ±Ï÷› Ïfi·ı˝’’HÎ_ ±fiı ±Ï÷› Â©’HÎ_ ±fiı ±Ï÷› ±Á_√Ì’HÎ_ ±fiı ±Ï÷› ≠¿ÎÂı ›@÷’HÎ_ ±fiı ±Ï÷› ±ˆr›ı˝ ›@÷’HÎ_ ÷ı ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı Ïfi√˝HÎ’HÎ_ »ı. ±fiı …ı‹ ÿıË ◊¿Ì ∞‰ »ı ÷ı ÁÒZ‹ »ı fiı Â© »ı fiı CÎH΢ ≠¿Î‹Îfi »ı. ÷ı‹ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi Á‰˝fiÎ ±ÎI‹Îw’ı ¿flÌfiı Á‰˝fiı ωÊı flèÎÎ »ı ÷˘ ’HÎ ±Ï÷› Ïfiω˝¿Îfl »ı fiı ±Á_√Ì »ı fiı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı V‰¤Î‰ı ›@÷ »ı ±fiı ÷ı Áfl¬˘ ◊‰Îfiı ¿˘¥ Á‹◊˝ fi◊Ì ◊÷˘. ’HÎ ÷ı ⁄˛õÎ_Õ ¿Î_¥ fiÎfiÎ_ ◊¥ √›Î_ fi◊Ì. Ïfi›L÷Î ±fiı ÂıÊÌ. ÷˘ ’HÎ ±ZÎfl ’›Ù÷ ¿˘¥ ’HÎ ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi …ı‰Î Á‹◊˝ ◊‰Îfiı Á‹◊˝ fi◊Ì ◊÷Î. ±ı ÷˘ ·˘¿Î·˘¿fiÌ ±Ï÷› ‹˘ÀÎ¥ ±Î√‚ fiÎfi˘ …HÎΛ »ı. I›Îflı ¿˘¥¿fiı ±ı‹ ±ÎÂ_¿Î ◊Λ …ı. ’HÎ «Îfl ¤Ò÷ ±Î¿Î …ı‰Î_ Ïfi·ı˝’ ÷◊Î ±Á_√Ì ◊‰Îfiı Á‹◊˝ fi◊Ì ◊÷Î_. ‘Îfl¿. ÷ı‹ ±ı Á‰ı˝ ◊¿Ì ¤√‰Îfi ±Ï÷› ÁÒZ‹ »ı ±fiı ±Ï÷› Â© »ı ±fiı ±Ï÷› Ïfi·ı˝’ »ı ±fiı ±Ï÷ ≠¿ÎÂı ›@÷ »ı. ’HÎ Ï√flfiÎfl ’‰˝÷ ¿Î_¥ fiÎfi˘ ◊›˘ fi◊Ì. ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı …ı ±Ï÷› ‹˘ÀÎ¥ ÷ı ¤√‰Îfifi_ Á√HÎ’HÎ_ »ı. I›Îflı ±ı ⁄ı› w’fi_ ‘flfiÎv_ …ı ¤√‰Îfifi_ ‹Ò‚ V‰w’ ÷ı ¿ı‰_ »ı ?” ÷˘ 31.

±ı‰_ …ı ¤√‰Îfifi_ ‹˘À<_ V‰w’ ◊›_ ÷ıfiı ⁄Ï‚ flÎΩ±ı ÿÌÃ<_ ±fiı ⁄Ï‚ ωfiÎ …ı ⁄ÌΩ Ë÷Î ÷ıHÎı ÷˘ …ı‰_ ‰Î‹fi V‰w’ ¤√‰Îfiı ‘ÎflHÎ ¿›Ù Ë÷_ ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ ÿÌÃ<_. ÷ı‹ ¤√‰Îfi 32. …ı‹ ±Î¿Î »ı ÷ı ÂÌ÷¿Î‚ı ÷◊Î μWHο΂ı ‰Îÿ‚Î_±ı flÏË÷ ˢ› ±fiı F›Îflı ‰Êν∑÷ ±Î‰ı I›Îflı ±Á_A› ‰Îÿ‚Î_fiÌ CÎÀαı ¿flÌfiı ¤flÎ¥ Ω› »ı. ¤Î√‰÷ — 10/89. √Ì÷Î — ±K›Î› 11/5-30. ≠¿À ≠‹ÎHÎ ‹fiW›Î¿Îflı ÿı¬Î› »ı ±ı … ¤√‰Îfifi_ ÁÿΛ ‹Ò‚ V‰w’ »ı. 35.32 I›Îflı ÷ı fl◊ fiı C΢ÕÎ ÷ı ‹ÎÏ›¿ Ë÷Î fiı V◊Ò‚¤Î‰ı ›@÷ Ë÷Î ’HÎ ÷ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ›˘√ı ¿flÌfiı ±Ï÷ ÁÒZ‹ fiı «ˆ÷L›w’ı ◊¥fiı ¤√‰ÎfifiÎ Ïfi√˝HÎ ⁄˛õ‘΋fiı ’ÎQ›Î. ¤Î√‰÷ — 10/8/37-38. ±fiı Ïfi√˝HÎ’HÎ_ fiı Á√HÎ’HÎ_ ±ı ÷˘ ±ı ‹ÒÏ÷˝fi_ ¿˘¥¿ ±·˙Ï¿¿ ±ˆr›˝ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı V◊Ò‚ ’ÿÎ◊˝fiı ÁÒZ‹’HÎÎfiı ’‹ÎÕÌ ÿı‰_ ±ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı Ïfi√˝HÎ’HÎ_ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ÷ı ¿Î‚ı ¿flÌfiı ±Î¿Î‹Î_ ‰Îÿ‚Î_ ∂’…ı »ı fiı ’λÎ_ ·Ìfi ◊¥ Ω› »ı. 33. ±fiı hÎHÎ ’√·Î_ ‘fl÷Ì ⁄Ï‚ ’ÎÁı lÌ¿ÚWHÎÎ’˝HÎ ¿flÎT›Î ’»Ì ±ı‰_ ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı ‰‘ΛÙ …ı ÁÎ÷ ’Î÷΂fi_ ÷˘ ±ı¿ ’√·_ ¿›Ù ±fiı ±Î¿Î‹Î_ ÷˘ ’˘÷Îfi_ ÂflÌfl ⁄‘ı› ‹Î¥ flèÎ_ ±fiı ⁄Ì…\_ ’√·_ ¨«_ ‹ıS›_ ÷ıHÎı ÁÎ÷ V‰√˝fiı ‰ıÓ‘Ìfiı ±_Õ¿ÀÎË Œ˘Õu_.35 ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ¤√‰Îfifiı ωÊı ±Ï÷› ‹˘ÀÎ¥ ◊¿Ì …ı ‹˘ÀÎ¥ ÿı¬Î› ±ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı Á√HÎ’HÎ_ ΩHΉ_. ¤Î√‰÷ — 8/20. 34. …ı‹ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ⁄˛ÎõHÎfiÎ ’hÎfiı ·ı‰Î ÁÎv ±…\˝fi ÁÏË÷ fl◊ı ⁄ıÁÌfiı «ÎS›Î ÷ı ·˘¿Î·˘¿ ’‰˝÷fiı μS·_CÎÌfiı ‹Î›Îfi_ ÷‹ ±ÎT›_ ÷ıfiı Áÿ½fi «øı ¿flÌfiı ¿Î’Ìfiı ÷ı◊Ì ’fl …ı ⁄˛õF›˘Ï÷ ÷ıfiı ωÊı flèÎÎ …ı ¤Ò‹Î’vÊ ÷ıfiÌ ’ÎÁı◊Ì ⁄˛ÎõHÎfiÎ ’hÎfiı ·¥ ±ÎT›Î. ±fiı F›Îflı ¤√‰Îfiı ‰Î‹fiΉ÷Îfl ‘›˘˝ I›Îflı ≠◊‹ ÷˘ ‰Î‹fiw’ı ÿ½fi ±ÎM›_. ±fiı ±ı … lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ÷ıHÎı ’˘÷ÎfiÌ ‹Î÷Î …ı ›Â˘ÿÎ∞ ÷ıfiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬fiı ωÊı ±WÀΉflHÎı ›@÷ Á‹√˛ ⁄˛õÎ_Õ ÿı¬ÎÕu_33 ±fiı ‰‚Ì ±…\˝fifiı ’˘÷ÎfiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ωÊı ωrw’ ÿı¬ÎÕu_34 ±fiı ±…\˝fi ωfiÎ …ı ⁄ÌΩ Ë÷Î ÷ı ÷˘ ÁÎÕÎhÎHÎ ËÎ◊fiÌ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiı ÿı¬÷Î Ë÷Î. .8] ‰«fiÎQ≤÷ 237 ÷ıfi˘ μkÎfl ±ı »ı …ı.

¿‹˝ ±fiı ‹Î›Î ÷ı ⁄_‘fi ¿fl‰Îfiı Á‹◊˝ ◊÷Î_ fi◊Ì ±fiı ÷ıfiı ±ÎÃı ’ˢfl ±_÷fl‹Î_ ±Îç›˝ flèÎÎ ¿flı »ı. ÷˘ ÷ı ±‰√HÎ ÀÎY›Îfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰˘ …ı ˢ› ÷ıfiı ÷ı ÁΑ ¿Ë̱ı ¿ı fi ¿Ë̱ı ?”” ’»Ì ±ı ⁄ı ⁄˘S›Î …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷◊Î ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì ≠I›ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. “±Î √˘’̱˘fiÌ «flHÎfl…fiÎ_ ±Ï‘¿ÎflÌ ±ı‰Î_ …ı T≤_ÿΉfifiı ωÊı ·÷Î ÷◊Î I≤HÎ ÷◊Î √E» ÷ıfiı ωÊı Ë_ ’HÎ ¿˘¥¿ ◊Ι. ¤Î√‰÷ — 10/47/61. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› fiı ÷ıfiı ¿˘¥¿ ¤√‰ÿÌ›fi˘ ˈ›Î‹Î_ ±‰√HÎ ±Î‰÷˘ ˢ› ±fiı ÷ıHÎı ¿flÌfiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ μ’fl flÌÁ «Õ÷Ì Ë˘›.9 ‰«fiÎQ≤÷ ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î±ı ¿flÌfiı ’˘÷΋Î_◊Ì Ïfi√˝HÎ ±fiı Á√HÎ w’ …ı ±ˆr›˝ ÷ıfiı ≠¿À ¿flÌfiı ’λ_\ ’˘÷Îfiı ωÊı ·Ìfi ¿flı »ı. ±fiı …ı ¤@÷ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝‹Î_ Ïfi√˝HÎ’HÎ_ fiı Á√HÎ’HÎ_ Á‹…ı ÷ı ¤@÷fiı ¿Î‚.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––8––104–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 9 — ’ÎÕάÎflfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ ’ ’Î_«‹fiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μkÎflÎÿÎ ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı Á‰˝ rı÷ ‰VhÎ ‘ÎflHÎ ¿›ÎÙ Ë÷Î_ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““…ı ±ı‰˘ ˢ› ÷ıfiı ÁΑ fi ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ı‰Î …ı ¤√‰Îfi ÷ı ‹fiW› …ı‰Î …HÎÎ÷Πˢ› ’HÎ ÷ıfiÎ ‹ÏË‹Îfi˘ ’Îfl ¿˘¥ ’΋÷˘ fi◊Ì.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı.238 [¿ÎÏfl.”36 36. . ““…ıfiΠˈ›Î‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ˢ› fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ±‰√HÎ ±Î‰ı fiËŸ ±fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ μ’fl flÌÁfiÌ ±Î_ÀÌ ⁄_‘Λ … fiËŸ. ““…ıfiı ±ı‰Ì ‹Ï·fi flÌÁ ˢ› …ı …ıfiÌ μ’fl ±Î_ÀÌ ’Õı ÷ı Á_√Î◊ı ±Î_ÀÌ ‹Ò¿ı … fiËŸ. …ı‹ 쩉∞ Ωı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÏË‹Îfiı Á‹…÷Î Ë÷Î ÷˘ ±ı‹ ‰fl ‹ÎB›˘ …ı. ’ÎÕÎfiÌ ’ıÃı flÌÁ flÎA›Î … ¿flı.

¤Î√‰÷ — 10/15/5-8. ‹ÎÀı …ı ¤√‰Îfifi_ ÷◊Î ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi_ ‹ÎËÎIQ› fi ΩHÎ÷˘ ˢ› fiı ÷ı ÁIÁ_√Ì »ı ÷˘ ’HÎ ÷ıfiı ±‘˘˝ ω‹¬ ΩHΉ˘ ±fiı ¤√‰Îfifi˘ fiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ …ı ‹ÏË‹Î Á‹…ı ÷ıfiı … ’Òfl˘ ÁIÁ_√Ì ΩHΉ˘.¿ÎÏfl. 37. ±fiı lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ÂflÌfl‹Î_ ¿Î_¥¿ ÷Ή …ı‰_ …HÎÎ÷_ Ë÷_ ±fiı ±Î√‚ Á√ÕÌ ‹ı·Ìfiı ÷Î’÷Î Ë÷Î.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ –– 9––105–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 10 — fiÎÕÌ Ωı›Îfi_. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ‹ÏË‹Îfiı ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ Á_⁄_‘fiı ’ÎQ›Î_ ±ı‰Î_ …ı ’Â. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ¿èÎ_ …ı.”38 ‹ÎÀı ±ı‰˘ F›Îflı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fi˘ ‹ÏË‹Î Á‹…ı I›Îflı ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ μ’fl ¿˘¥ Ïÿ‰Á ±‰√HÎfiÌ √Î_à fi ⁄_‘Λ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ≥WÀ …ı ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi ÷ıfi˘ …ı ¤@÷ ÷ıfiı ωÊı …ı ¿˘¥¿ ±S’ ÿ˘Ê ˢ› ÷ı ‹ÏË‹ÎfiÎ Á‹…fiÎflÎfiÌ º„WÀ‹Î_ ±Î‰ı … fiËŸ. ’ZÎÌ ÷◊Î T≤ZÎ-‰ı·Ì ±ÎÏÿ¿ ÷ıfiı ’HÎ ÿı‰ ÷S› ΩHÎı. . “Ëı ≠¤˘ ! ±Î …L‹fiı ωÊı ±◊‰Î ’Â-’ZÎÌfiÎ …L‹fiı ωÊı Ë_ …ı ÷ı ÷‹ÎflÎ ÿÎÁfiı ωÊı flËÌfiı ÷‹ÎflÎ_ «flHÎÎflω_ÿfiı Áı‰_ ±ı‰_ ‹Îv_ ‹˘À<_ ¤ÎB› ◊α˘. ÷’fi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 10 ÿ‹Ìfiı Ïÿ‰Á flÎÏhÎfiı Á‹ı V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiı ωÊı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ÿÁ-⁄Îfl ‹˘ÀıflÎ ÁΑ ⁄ıÃÎ Ë÷Î ÷◊Î ’Î_«-» ËÏfl¤@÷ ⁄ıÃÎ Ë÷Î.37 ±fiı ⁄˛õαı ’HÎ lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ’ÎÁı ±ı‹ ‰fl ‹ÎB›˘ »ı …ı. 38.10] ‰«fiÎQ≤÷ 239 ±fiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı T≤_ÿΉfifiı ωÊı T≤ZÎfiı ÷◊Î ’ZÎÌfiı ÷◊Î Q≤√·Î_fiı ⁄‚ÿı‰∞ ±Î√‚ ±Ï÷ ‹˘ÀÎ_ ¤ÎB›‰Î‚Î_ ¿èÎÎ_ »ı. ¤Î√‰÷ — 10/14/30. ÷˘ …ı ‹fiW› ˢ› fiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿fl÷Πˢ› ÷◊Î ‰÷˝‹Îfi ’΂÷Πˢ› ÷◊Î ¤√‰Îfifi_ fi΋V‹flHÎ ¿fl÷Πˢ› fiı ÷ıfiı ÿı‰ ÷S› ΩHÎı fiı ±‰√HÎ fi ·ı ÷ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰_ ? ‹ÎÀı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î Á‹…ı ÷ıfiı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ Á_√Î◊ı ‰ˆfl fi ⁄_‘Λ ±fiı …ı ‹ÎËÎIQ› fi Á‹…ı ÷ıfiı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ Á_√Î◊ı ‰ˆfl ⁄_‘Λ ¬v_.

±fiı …ı ÷’ ¿fl‰_ ÷ı ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ≠ÁLfi÷Îfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ÷ı ±ı¿ …L‹ ÷◊Î ⁄ı …L‹ ÷◊Î ÁËôÎ …L‹ Á‘Ì ’HÎ ÷’ ¿flÌfiı … ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿fl‰Î »ı.” ±fiı ∞‰fi_ ¿S›ÎHÎ ÷˘ ±ÎÀ·Ì … ‰Î÷‹Î_ »ı …ı.10 ““±‹ÎflÌ fiÎÕÌ …\±˘. ±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ω‰ı¿Ì ˢ› ÷ı ÷˘ ΩHÎÌfiı ’˘÷ÎfiÎ_ ÿıË-≥„Lƒ›˘fiı ÿ‹Ìfiı ÷’ ¿flı »ı. ’HÎ ¿Î‚.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı Ωı ÷’ fi ¿flı fiı ¤√‰Îfifiı … Á‰˝¿÷ν ΩHÎı ÷˘› ’HÎ …L‹-‹flHÎfiÎ ÿ—¬◊Ì ÷˘ ∞‰ ÷flÌ Ω›.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı fiÎÕÌ Ωı¥fiı ¿èÎ_ …ı. ““¤√‰Îfifiı ≠ÁLfi ¿fl‰Îfiı ±◊ı˝ fiÎflÿ∞±ı ¿ıÀ·Î¿ ›√ ’›Ù÷ ÀÎœ-÷Õ¿Îfiı ÷◊Î ¤Ò¬-÷flÁfiı ÁËfi ¿flÌfiı ‹ËÎ÷’ ¿›Ù ±fiı ÷ı ÷’ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿›Î˝. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿Áfl ÷˘ ⁄Ë »ı. ’HÎ ÷’ ¿›Î˝ ωfiÎ ÷ı ∞‰ μ’fl ¤√‰Îfifi˘ flÎ∞’˘ ◊Λ fiËŸ.”” ±fiı ‰‚Ì ±ı‹ ¿èÎ_ …ı.” ±ı‰Ì flÌ÷ı ¤√‰Îfifiı ωÊı … ±ı¿ ¿÷ν’HÎ_ Á‹…‰_ ±ı … ¿S›ÎHÎfi_ ’fl‹ ¿ÎflHÎ »ı. Ëı ‹ËÎflÎ… ! ÷‹ı ÷˘ Á‰ı˝ ÁIÁ_√ÌfiÎ ∞‰fi≠ÎHÎ »˘. “‹Îflı ÷˘ ÿı‰·˘¿. √vVhÎÌfi˘ Á_√ ÷◊Î ⁄˛õ‰ıkÎÎ Áÿ˚√vfi˘ ƒ˘Ë ÷ı ◊¿Ì ’HÎ ±ıfiı ‰‘ ’Î’Ì ΩHΉ˘. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! Ë‹HÎÎ_ ÁIÁ_√Ìfiı ¿ÃHÎ ¿Î‚ ‰÷ı˝ »ı. ÂflÌfl‹Î_ ¿Î_¥¿ ¿Áfl …HÎΛ »ı. ‹ÎÀı …ı ω‰ı¿Ì ÁΑ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ΩHÎÌfiı ÿıË-≥„Lƒ›˘fiı ¿WÀ ◊Λ ±ı‹ ‰I›* Ωı¥±ı. ¤√‰Îfi ωfiÎ ⁄ÌΩ_ …ı ¿Î‚-¿‹Î˝Ïÿ¿ ÷ıfiı ±ı ¿÷ν ΩHÎı »ı. ¿ı‹ …ı. ±fiı ±ı ÷’fiı ωÊı ’HÎ …ı‰˘ flÎÏ‘¿Î∞ ÷◊Î ·Z‹Ì∞ ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ı‹·ZÎHÎÎ ¤„@÷±ı ¿flÌfiı ¤Î‰ flάı »ı ÷ı‰˘ ¤Î‰ flά‰˘. ¿‹˝ fiı ‹Î›ÎÏÿ¿ ¿˘¥fi_ ¿›Ù ¿Î_¥ ◊÷_ fi◊Ì. ±fiı √˙ËI›Î. ±fiı …ı ∞‰ ¤√‰Îfifiı Á‰˝¿÷νË÷ν fi◊Ì ΩHÎ÷˘ ÷˘ ÷ı◊Ì ⁄ÌΩı ¿˘¥ ’Î’Ì fi◊Ì. ÷ı ‹ËÎflÎ…fiı ÂflÌflı ¿Áfl …ı‰_ »ı. “≠¿À ≠‹ÎHÎ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ fiÎflΛHÎ ÷ıfi_ … ¿›Ù Á‰ı˝ ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ±ı‰˘ …ı fi΄V÷¿ «_Õ΂ ˢ› ÷ıfiÌ ÷˘ »Î›Î‹Î_ . ¿Î_ …ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 240 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ±fiı ‹Îflı ÷˘ Ë‹HÎÎ_ ÿıË »÷ı ÷◊Î ÿıËfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ⁄ÿÏfl¿Îl‹ ÷◊Î rı÷¶Ì’‹Î_ …¥fiı fiı ÷’ ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿fl‰Î »ı. ⁄˛õËI›Î. ÷˘ ¥rfl-≥E»Î±ı …ı ¿Î_¥ ¿WÀ ±Î‰ı ÷ıfiı ÂÌÿ À΂‰Îfiı ≥E»ı ? ±fiı ‰‚Ì I›Î√Ì ÁΑfiı ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ºœ vÏ« flÎ¬Ì Ωı¥±ı …ı. ±ı … Á‰ı˝ ÁIÁ_√Ìfiı ¿ÃHÎ ¿Î‚ »ı. ⁄˛õ·˘¿ ±fiı ‰ˆ¿<_ÃÎÏÿ¿ ·˘¿fiÎ_ …ı ’_«Ï‰Ê› Á_⁄_‘Ì ¤˘√Á¬ ÷ı fi◊Ì Ωı¥÷Î_.

‹. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ı ¤@÷ Á_ÿfl ‰VhÎ ÷◊Î ±·_¿Îfl ÷◊Î fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ_ ¤˘…fiÎÏÿ¿ ‰V÷ ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ Áı‰Î ¿flı »ı. ±ı ⁄Α »ı. ‰«.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… 39. .”” ’»Ì ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_41 …ı. ÷˘ ’HÎ lÌ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎ …ı‰˘ ◊‰Îfiı ÷˘ ¿˘¥ Á‹◊˝ fi◊Ì. ÷’ı ¿flÌfiı … ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿fl‰Î ±fiı flÎÏ‘¿Î∞ ÷◊Î ·Z‹Ì∞ ÷ıfiÌ ’ıÃı ¤√‰Îfifiı ≠ı‹·ZÎHÎÎ ¤„@÷±ı ¿flÌfiı ¤…‰Î. ¿ı‰‚ ¤√‰ÎfifiÌ ≠ÁLfi÷Îfiı ±◊ı˝ … ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ÃÌ¿ »ı. 40. Â¿∞. ÷ı ÷’ ωfiÎ ±ı‰Ì Áı‰Î±ı ¿flÌfiı flÎ∞ ¿flı ÷ı‹Î_ ¢ ⁄Α »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷˘ ÷ı Á_√fi˘ ÷◊Î ÷ı ÂÎVhÎfi˘ r’«fiÌ ’ıÃı ÷I¿Î‚ I›Î√ ¿fl‰˘.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ±ËŸ ⁄˛õ ÂOÿ◊Ì ±ZÎfl⁄˛õÎI‹¿ ‹@÷ ±◊‰Î ’˛¿ÚÏ÷’vÊ Á‹…‰Î. ±ËŸ “’˛¿ÚÏ÷’vÊ” ÂOÿ‹Î_ ’˛¿ÚÏ÷ ÂOÿ◊Ì ÏfiQfi ’˛¿ÚÏ÷ ±◊ν÷˚ ’˛‘Îfi’˛¿ÚÏ÷ Á‹∞fiı Á‹√˛ ÂOÿfi˘ ±◊˝ ’˛‘Îfi’vÊ Á‹…‰˘. √. ÷ı Ωı ÏfiW¿Î‹¤Î‰ı ¿flÌfiı. ’HÎ Ωı ’˘÷ı ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ ≠ÁÎÿÌ ΩHÎÌfiı ÷ı ’ÿÎ◊˝fiı ωÊı ·˘¤Î¥fiı fiı ¤√‰Îfifiı ’ÕuÎ ‹ı·Ìfiı ÷ı ’ÿÎ◊˝fiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ¿flı ÷˘ ÷ı ’ÿÎ◊˝fiı ¤˘√‰÷˘ ◊¿˘ Ï‰Ê›Ì ◊¥fiı ¤˛WÀ ◊¥ Ω› »ı. ““…ı ÁÎflÎ ÁÎflÎ ’ÿÎ◊ı˝ ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿flı »ı. ‹ÎÀı …ı I›Î√Ì ¤@÷ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ¤√‰Îfifiı Á‰˝¿÷ν ΩHÎÌfiı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±‹Îv_ ±Î ·˘¿fiı ωÊı ÷◊Î ’fl·˘¿fiı ωÊı ÁÎv_ ◊Λ ÷ı ¿Ë˘. 31‹Î_ ÷ıfiı ⁄˛õ ¿èÎÎ »ı. fiÎflÿ ÷ı …ı‰Î ’HÎ ◊Λ ±fiı ≠¿ÚÏ÷’vÊ39 …ı‰Î ’HÎ ◊Λ ±fiı ⁄˛õ40 ÷◊Î ±ZÎfl …ı‰Î ’HÎ ◊Λ. 41. ω. ±fiı …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ˢ› ÷ı ¤√‰Îfifiı ≠÷Î’ı ¿flÌfiı ⁄˛õÎ. ‹ÎÀı …ıfi˘ Á_√ ¿›Î˝ ◊¿Ì ÷◊Î …ı ÂÎVhÎ ÁÎ_¤‚‰Î ◊¿Ì ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎfi_ ¬_Õfi ◊¥fiı V‰Î‹ÌÁı‰¿¤Î‰ À‚Ì …÷˘ ˢ›. ±ı ±‹Îfl˘ ÏÁ©Î_÷ »ı. ›zÏ’ ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎfiÎ Ëı÷w’ ’˘÷Îfi˘ ÏÁ©Î_÷ ¿è΢ »ı »÷Î_ ’HÎ ¿S›ÎHÎfiı ‹ÎÀı ÷ı◊Ì ’HÎ ¿˘¥¿ Áfl‚ μ’Λ ¿ËıÂı ±ı‰Î ±Ï¤≠Λ◊Ì ≠ë ’Ò»ı »ı.”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı.10] ‰«fiÎQ≤÷ 241 ’HÎ ∂¤_ flËı‰_ fiËŸ fiı ¤ÒS›‹Î_ ’HÎ ÷ıfiÎ ‹¬fi_ ‰«fi ÁÎ_¤‚‰_ fiËŸ. ÷ı ’HÎ ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿fl‰Îfiı ≥E»ı »ı ±fiı ÷‹ı ÷˘ ÷’ı ¿flÌfiı … ¤√‰Îfi flÎ∞ ◊Λ ±ı‹ ¿Ë˘ »˘.

11 ‰«fiÎQ≤÷ ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ¿˘¥ flÌ÷ı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ μ’ÎÁfiÎ ¬_Õfi ◊‰Î ÿı‰Ì fiËŸ. “÷’ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı flÎ∞ ¿fl‰Î fiı ¤√‰Îfifiı Á‰ı˝fiÎ ¿÷νË÷ν ΩHÎÌfiı ±fiı V‰Î‹ÌÁı‰¿fiı ¤Î‰ı ¿flÌfiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤„@÷ ¿fl‰Ì. ““…ıfiı …ı ‰Î÷fi˘ ≥¿ ˢ› fiı ÷ı ‰E«‹Î_ ËΩfl˘ ±_÷flΛ ±Î‰ı ÷˘ ’HÎ ÷ı ±_÷flΛfi˘ fl˘@›˘ fl˘¿Î› fiËŸ. ±fiı ±Î Á_ÁÎflfiı ωÊı ¿ıÀ·Ì¿ flÎ_Õ˘ »ı ÷ı ‘HÎÌ ‹flÌ √›˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ‰Î_Áı »Î÷Ì ¿>ÀÌ ¿>ÀÌfiı fl˘›Î … ¿flı »ı ±fiı ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î¥±˘ »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’flH›Î ‘HÎÌfi˘ ’HÎ I›Î√ ¿flÌfiı ¤√‰Îfifi_ ¤…fi ¿flı »ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––10––106–– ‰«fiÎQ≤÷ 11 — ≠ı‹fiÎ ·ZÎHÎfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á lÌ∞‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı flÎÏhÎfiı Á‹ı ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı 42. . ’Ò‰ı˝ ¿Ëı·.” ‹ÎÀı ÷‹˘ ’HÎ Á‰ı˝ ±Î ±‹ÎflÎ ‰«fifiı ’fl‹ ÏÁ©Î_÷ ¿flÌ ‹ÎfiF›˘. ÷ı‹Î_ ±fi_÷ ¤Î÷fiÎ_ ‰VhÎ ÷◊Î ±·_¿Îfl ÷◊Î ¬Îfi’ÎfiÎÏÿ¿ ÷ıHÎı ¿flÌfiı Áı‰ÎfiÎ ¿flfiÎflÎ ±fi_÷ ¤@÷ ‹Y›Î »ı. I›Îflı ÷ıfi˘ ÁΫ˘ ≥¿ ΩHΉ˘. …\±˘ fiı. ÂÎ ‹ÎÀı …ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı Á˙-Á˙fiÎ ≥¿ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÎ »ı. ±‹ı ±ı¿‰ÌÁ ‰Ê˝ ◊›Î_ lÌfl΋Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ’ÎÁı ±ÎT›Î »Ì±ı.”” ’»Ì √˘’΂Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. 42““±Î …ı ±‹Îfl˘ ÏÁ©Î_÷ »ı ÷ı … ±Î ·˘¿ fiı ’fl·˘¿fiı ωÊı ’fl‹ Á¬fi˘ Ëı÷ »ı. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ‰ˆflÎB›‰Îfi ’vÊ Ë˘› ÷ı CÎfl‹Î_ ’flHÎı·Ì VhÎÌ Ë˘› ÷ıfi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ’fl‹ırflfi_ ¤…fi ¿flı »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 242 [¿ÎÏfl. ±fiı ±‹Îfl˘ ÷˘ ±ı … ≥¿ »ı fiı ±ı … ÏÁ©Î_÷ »ı …ı. ’HÎ ±‹Îv_ ‹fi ¿˘¥ ’ÿÎ◊˝‹Î_ ·˘¤ÎHÎ_ fi◊Ì. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! I›Î√fi˘ fiı ÷’ ¿fl‰Îfi˘ ‹fi‹Î_ ≥¿ ÷˘ ˢ› ±fiı I›Î√ ¿ı ÷’ ¿fl÷Î_ ‰«‹Î_ ¿˘¥¿ ωCfi ±Î‰Ì ’Õı ÷˘ ÷ıfi_ ¿ı‹ ¿fl‰_ ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ‹Ò¬˝ ’vÊ Ë˘› »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÌ VhÎÌ ‹flÌ √¥ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ‰Î_Áı fl˘›Î ¿flı »ı ±fiı ⁄Ì∞ VhÎÌfiı ‰ÎV÷ı ËΛ‰˘› ¿fl÷Î Œflı »ı. ±‹Îflı I›Î√fi˘ … ≥¿ »ı.

” ’»Ì «Î·‰Î Á‹ı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÎ_ fiıhÎ Á΋_ Ωı›_ I›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ flèÎÎfiÌ ‹fl∞ ÿı¬Ì fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl.43 ’»Ì ¤√‰Îfi ‹◊flÎ ’‘Λν I›Îflı ’HÎ hÎHÎ √Îμ μ’fl ¤√‰Îfi Ë÷Î ÷˘ ’HÎ √˘’̱˘ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ‹fl∞ ·˘’Ìfiı ÿ½fiı √¥ fiËŸ.11] ‰«fiÎQ≤÷ 243 ‘˘‚Ì »ŸÀfiÌ Õ√·Ì ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ‹V÷¿ μ’fl ‘˘‚Ì ’ÎCÎ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì ±fiı ’Ì‚Î_ fiı flÎ÷Î_ …ı √·ÿΉÿÌfiÎ_ ’W’ ÷ıfiÎ ËÎfl ’Ëı›Î˝ Ë÷Î ±fiı ’ÎC΋Î_ ’Ì‚Î_ ’W’fiÎ ÷˘flÎ ·À¿÷Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‚ ⁄ı ¿˘flı ⁄ı ‰Î‚_ÿ ‹Âη ·¥fiı ∂¤Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. .” ‹ÎÀı Ëı÷fi_ ±ı … w’ »ı …ı.” ±ı‹ ω«ÎflÌfiı ¿Î_¥ ¿ËÌ ÂÏ¿›˘ fiËŸ. ““…ıfiı ’˘÷ÎfiÎ Ï≠›÷‹ …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ˢ› ÷ı ’˘÷ÎfiÎ Ï≠›÷‹fiÌ ‹fl∞fiı ·˘’ı fiËŸ ±ı ≠ÌÏ÷fi_ ·ZÎHÎ »ı. “…ıfiı …ı ÁÎ◊ı Ëı÷ ˢ› ÷ı ÷ıfiÌ ‹fl∞ ≠‹ÎHÎı flËı. “±Î’HÎı ¿<À<_⁄fiÌ ÷◊Î ·˘¿fiÌ ·Î…fi˘ I›Î√ ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı ΩıflÎ¥±ı flάÌÂ_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı Á„E«ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ˢ› ÷ıfiÎ_ ÂÎ_ ·ZÎHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.44 ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ‰«fifi˘ ¤_√ ¿›˘˝ fiËŸ. 44. “Ωı ±Î’HÎı ¤√‰ÎfifiÎ √‹÷΋Î_ fiËŸ flË̱ı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ±Î’HÎÎ μ’fl◊Ì Ëı÷ ∂÷flÌ …Âı. “¤√‰ÎfifiÌ ‹fl∞ ωfiÎ Ωı ±Î’HÎı ‹◊flÎ …¥Â_ ÷˘ ¤√‰Îfifiı ±Î’HÎÎ μ’fl Ëı÷ »ı ÷ı À‚Ì …Âı. ÷˘ F›Îflı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi ‹◊flÎ …‰Î ÷ˆ›Îfl ◊›Î I›Îflı √˘’̱˘ Á‰ı˝ ‹‚Ìfiı ±ı‹ ω«Îfl ¿›˘˝ …ı. ¤Î√‰÷ — 10/39/19-35. Ωı √˘’̱˘fiı lÌ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ Ë÷Ì. Ωı √˘’̱˘fiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ÁΫ˘ ≠ı‹ Ë÷˘ ÷˘ ±ÎiÎΠωfiÎ ¤√‰Îfifiı ÿ½fiı √¥ fiËŸ ±fiı F›Îflı ¤√‰Îfiı ¿<vZÎıh΋Î_ ÷ıÕÌ I›Îflı ¤√‰Îfifi_ ÿ½fi ¿›Ù. ‹ÎÀı …ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ≠ÌÏ÷ ˢ› ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎÎ 43. I›Îflı Á‰ı˝ ÕflÌfiı »ıÀı flÏË›˘ ±fiı ±_÷fl‹Î_ ±ı‹ ⁄ÌÏfi›˘ …ı. ±fiı √˘’̱˘±ı ±ı‹ ΩH›_ …ı.” ±fiı Ωı ’˘÷ÎfiÎ Ï≠›÷‹fiı ’ÎÁı flèÎı flÎ∞ ΩHÎı ÷˘ ’ÎÁı flËı ±fiı Ωı ’˘÷ÎfiÎ Ï≠›÷‹fiı »ıÀı flèÎı flÎ∞ ΩHÎı ÷˘ »ıÀı flËı ’HÎ ¿˘¥ flÌ÷ı ’˘÷ÎfiÎ Ï≠›÷‹fiÌ ±ÎiÎÎfiı ·˘’ı fiËŸ ±ı ≠ı‹fi_ ·ZÎHÎ »ı. ¤Î√‰÷ — 10/82.

w’. ¿ı‹ …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ’Ò»˘. ÷ı ¤@÷ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎiÎαı ¿flÌfiı F›Î_ F›Î_ Ω› »ı I›Î_ I›Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝ ’HÎ ±ı ¤@÷ ¤ı‚Ì … Ω› »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 244 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. V’½. ““S›˘. “÷‹ı ±‹ ◊¿Ì »ıÀı flˢ. ÷ı ‹ÎÀı ±ı ¤@÷fiı ¤√‰Îfi ÁÎ◊ı ±¬_Õ Á_⁄_‘ flËı »ı. ‹ÎÀı ±ı ¤@÷fiı ’Î_«ı ≠¿Îflı ¤√‰Îfi Á_√Î◊ı ±¬_Õ Á_⁄_‘ flËı »ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ıfi˘ μkÎfl ÷‹ı ¿fl˘.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. …ı‹ ¤√‰Îfifi_ √‹÷_ ˢ› ÷ı‹ … flËı ±ı ≠ÌÏ÷fi_ ·ZÎHÎ »ı. ±ı¿ ±‹ı ≠ë ’Ò»Ì±ı. fiı …ı‹ ±ı ¤@÷fiı ¤√‰Îfi ωfiÎ flËı‰Î÷_ fi◊Ì ÷ı‹ … ¤√‰Îfifiı ’HÎ ±ı ¤@÷ ωfiÎ flËı‰Î÷_ fi◊Ì ±fiı ±ı ¤@÷fiÎ xÿ΋Î_◊Ì ±Î_A›fi_ ‹À¿<_ ¤fḻı ±ıÀ·Ì ‰Îfl »ıÀı flËı÷Î fi◊Ì. ““…ıfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ºœ ≠ÌÏ÷ »ı ±fiı ¤√‰Îfifiı ±¬_Õ Á_⁄_‘ı flÏË÷ …ı ‹ÎÏ›¿ ’_«Ï‰Ê› ÷ıfiı ÷E» ¿flÌ fiÎA›Î »ı ±fiı ÂOÿÎÏÿ¿ ’_«Ï‰Ê›ı ¿flÌfiı ¤√‰Îfi Á_√Î◊ı ºœ’HÎı ΩıÕÎH΢ »ı. ““…ı ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ˢ› ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ Á_⁄_‘ ωfiÎfiÎ …ı ±L› Á_⁄_‘Ì ’_«Ï‰Ê› ÷ıfiı ÷E» ¿flÌ fiÎ_¬ı »ı ±fiı ’_«ı ≠¿Îflı ±ı¿ ¤√‰Îfifi˘ Á_⁄_‘ flάı »ı. ±Î_⁄·ÌfiÎ ¿«Ò¿Îfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ÁÏÿ 15 ’Òfi‹fiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ .12 ¿˘¥ ¿Î‚ı ·˘’ı fiËŸ. ’HÎ ±ı ≠ëfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiËŸ.”” ’»Ì Á‰ı˝ ‹Ïfi ‹‚Ìfiı …ıfiı …ı‰Ì ⁄Ï© Ë÷Ì ÷ıHÎı ÷ı‰˘ μkÎfl ¿›˘˝.” I›Îflı ÷ı Ωı ¤√‰ÎfifiÎ_ ÿ½fifi˘ ·˘¤ flάı ÷˘ ±ıfiı ±ÎiÎÎfi˘ ¤_√ ◊Λ ±fiı Ωı ±ÎiÎÎ fi ’΂ı ÷˘ ¤√‰Îfifiı ±ı ¤@÷ μ’fl Ëı÷ fi flËı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı‰˘ …ı ¤@÷ ÷ıfiı ¤√‰Îfi ±ı‹ ±ÎiÎÎ ¿flı …ı. ‹ÎÀı ±ı ¤@÷ı …ı‹ ‹ÎÏ›¿ ÂOÿÎÏÿ¿ ’_«Ï‰Ê›fi˘ I›Î√ ¿›˘˝ »ı ÷ı‹ … ¤√‰Îfi Á_⁄_‘Ì …ı ÂOÿ.”” ’»Ì ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ …ı. …ı ÂOÿÎÏÿ¿ ’_«Ï‰Ê› ωfiÎ ∞‰‹ÎhÎfiı flËı‰Î÷_ fi◊Ì ÷ı ÂOÿÎÏÿ¿ ’_«Ï‰Ê›fiı ±ıHÎı ÷E» ¿›Î˝ »ı fiı ’_«ı ≠¿Îflı ¿flÌfiı ¤√‰Îfifiı ωÊı ΩıÕÎH΢ »ı. flÁ ±fiı √_‘ ±ı ’_«Ï‰Ê› »ı ÷ıfi˘ ’HÎ I›Î√ ¿flı ¿ı fi ¿flı ? ±ı ≠ë »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…fiı ¿èÎ_ …ı.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––11––107–– ‰«fiÎQ≤÷ 12 — ¿ÎflHÎ ÂflÌfl ÀÎY›Îfi_.

÷ı‹ ¤√‰Îfifi_ K›Îfi fiı ¤√‰Îfifi_ ‰«fi ÷ıHÎı ¿flÌfiı ¿ÎflHÎ ÂflÌfl Âı¿Î¥fiı ±Î_⁄·ÌfiÎ Œ˘÷flÎfiÌ ’ıÃı …\ÿ_ ◊¥ Ω› »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‹Ïfi ≠I›ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±fiı ÷ı ωfiÎ ⁄ÌΩ ¿˘ÏÀ μ’Λ ¿flı ÷˘› ’HÎ ¿ÎflHÎ ÂflÌflw’ …ı ±iÎÎfi ÷ıfi˘ fiΠ◊÷˘ fi◊Ì. ÷ıHÎı ¿flÌfiı ±ı ¿ÎflHÎ ÂflÌfl »ı ÷ı ⁄‚Ìfiı ¬˘¬Î …ı‰_ ◊¥ Ω› »ı. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ÂflÌflfi˘ ω«Îfl fiÌÁ›˘˝ ÷◊ΠωflÎÀ.”” ’»Ì ‹Ïfi±ı ‹Î_ˢ‹Î_ËÌ CÎHÎÌ ‰Îfl Á‘Ì ≠ë-μkÎfl ¿›Î˝. ÷ı‹Î_ V◊Ò‚. ÁÒZ‹ ±fiı ¿ÎflHÎ ±ı hÎHÎ ∞‰fiÌ ‹Î›Î »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. …ı‹ ±Î_⁄·Ìfi_ ⁄Ì… ˢ› fiı ÷ı ⁄Ì…fiÌ »Î· ⁄Ì… ÁÎ◊ı ±Ï÷ ºœ «˘ÓÀÌ Ë˘›. ‹ÎÀı V◊Ò‚. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” . ÷ı‹ … ωflÎÀ. ÷ı … ¿ÎflHÎ ÂflÌfl ÷ı V◊Ò‚-ÁÒZ‹w’ı ◊Λ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ¿ÎÏfl. ÷ı ¿˘¥ flÌ÷ı ∞‰◊Ì …\ÿÌ ’Õ÷Ì fi◊Ì. ÷˘ ’HÎ …ı Ω√˛÷‹Î_ ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ÷ıfi_ ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ ‹fifi ¿flı I›Îflı ›◊Î◊˝ iÎÎfi ◊Λ »ı. ÁÒhÎÎI‹Î ±fiı ±T›Î¿Ú÷ ±ı ¥rflfiÌ ‹Î›Î »ı. ‹ÎÀı F›Îflı ±ı ∞‰fiı Á_÷fi˘ Á‹Î√‹ ‹‚ı fiı ÷ı Á_÷fiı ‰«fiı ¿flÌfiı ’fl‹ırflfi_ V‰w’ ±˘‚A›Î‹Î_ ±Î‰ı fiı ÷ı ’fl‹ırflfiÎ V‰w’fi_ K›Îfi ¿flı fiı ÷ı ’fl‹ırflfiÎ ‰«fifiı xÿ΋Î_ ‘Îflı. ““≠ë-μkÎfl ¿fl˘. ’»Ì ÷ıfiı F›Îflı ±„Bfi‹Î_ Âı¿ı I›Îflı ÷ı »Î· ÿÎ{Ìfiı ¬˘¬Î …ı‰Ì ◊¥ Ω› fiı ’»Ì ËÎ◊‹Î_ ·¥fiı «˘‚ı ÷˘ …\ÿÌ ◊¥ Ω›. ÁÒhÎÎI‹Î ±fiı ±T›Î¿Ú÷ ±ı hÎHÎ ÂflÌflfi˘ ω«Îfl fiÌÁ›˘˝. ÷˘ ’HÎ Ω√˛÷ ±‰V◊΋Î_ …ı l‰HÎ ¿›Ù Ë˘› ÷ıfiı ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ F›Îflı ‹fifi ¿flı I›Îflı ÷ı ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ÷ı ’ο<_ ◊Λ »ı.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ‰Î÷ν ¿flÌ. ““¿ÎflHÎ ÂflÌfl »ı ±ı ∞‰fiÌ ‹Î›Î »ı. ±fiı ÁÒZ‹ ÿıË‹Î_ ÷˘ flΩı√HÎ ‰÷ı˝ »ı ÷ı flΩı√H΋Î_ ÷˘ ±›◊Î◊˝ iÎÎfi flèÎ_ »ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.12] ‰«fiÎQ≤÷ 245 ‹ËÎflÎ… √΋ lÌ¿ÎÏfl›ÎHÎÌ ‹K›ı ‰V÷άΫflfiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ μ√‹HÎı ¶Îfl ±˘flÕÎfiÌ ±˘Áfḻı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı ‘˘‚˘ ¬ıÁ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ fiı ‘˘‚Ì »ŸÀfiÌ Õ√·Ì ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄˘¿ÎfiÌ ÁÏË÷ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ““Ω√˛÷ ±‰V◊΋Î_ Ák‰√HÎ ‰÷ı˝ »ı ±fiı Á‰ı˝ ’ÿÎ◊˝fi_ ›◊Î◊˝˝ iÎÎfi ‰÷ı˝ »ı. ÷ı ∞‰fiÌ ¿ÎflHÎ ÂflÌflw’ …ı ‹Î›Î ÷ı ‰ØÁÎfl …ı‰Ì »ı.

ø˘‘Ì. xÿ›fiı ωÊı ZÎıhÎiÎ …ı ∞‰ ÷ıfi˘ Ïfi‰ÎÁ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±Î ≠ëfi˘ μkÎfl ÷˘ ÷‹ı ¿fl˘ ÷˘ ◊Λ. ’»Ì ‹Ïfi Á‰ı˝ ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ⁄˘S›Î …ı.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı‹Î_ ±_÷—¿flHÎ …ı »ı ÷ı ZÎıhÎiÎfiı Á‹Ì’ı ‰÷ı˝ »ı. ‹ÎÀı ωrÎÁ flάÌfiı ≠ÌÏ÷±ı ÁÏË÷ …ı ¤√‰Îfi ’vÊ˘k΋ fiÎflΛHÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Ì ±ı◊Ì ⁄Ì…\_ ‹fifiı „V◊fl ◊‰Îfi_ fiı Ïfiω˝Ê›Ì ◊‰Îfi_ ¿˘¥ ‹˘À<_ ÁΑfi fi◊Ì. ±fiı ±Î‰Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ìfiı …ı‰_ ÷‹Îv_ Á‰ı˝fi_ ‹fi Ïfiω˝¿S’ ◊÷_ ËÂı ÷ı‰_ K›Îfi ¿fl÷Πˢ ÷◊Î ‹Î‚Î Œıfl‰÷Πˢ I›Îflı fiËŸ ◊÷_ ˢ›.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““±ıfi˘ μkÎfl ÷˘ ±ı »ı …ı. ·˘¤Ì. ·_’À ∞‰ ˢ› ±fiı Ωı ±Î‰Ì flÌ÷fiÌ ‰Î÷‹Î_ ωrÎÁ flάÌfiı ≠ÌÏ÷±ı ¿flÌfiı ÁÎ_¤‚ı. ÷ı‹ √‹ı ÷ı‰˘ ¿Î‹ÎÏÿ¿fiı ωÊı ±ÎÁ@÷ ˢ› ’HÎ ±Î‰Ì flÌ÷fiÌ ‰Î÷fiı ±Î„V÷¿ ◊¥fiı l©Î±ı ÁÏË÷ ÁÎ_¤‚ı ÷˘ ÷ı ’vÊ Ï‰Ê›fiÎ_ Á¬ ¤˘√‰‰Îfiı Á‹◊˝ flËı fiËŸ. ““√‹ı ÷ı‰˘ ¿Î‹Ì. ‹ÎÀı ZÎıhÎiÎ ≠‹ÎHÎ ¿flı ±ı ‰Î÷ ±Ï÷ ºœ ◊Λ »ı. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ›◊Î◊˝ μkÎfl ¿›˘˝. …ı‹ ¿˘¥ ’vÊfiı ≠◊‹ ÷˘ ¿Î«Î «HÎÎ «Î‰ı ±ı‰_ ÿÎ_÷‹Î_ ⁄‚ ˢ› fiı ÷ı Ωı ¿Î«Ì ¿ıflÌ ÁÎflÌ ’ıÃı ¬Î› ÷˘ ÷ı◊Ì ¤Î÷ ’HÎ «‰Î› fiËŸ. ±ı‰˘ μkÎfl ⁄ÌΩ ¿˘¥◊Ì ◊Λ fiËŸ.12 ’»Ì ‹Ïfi Á‰ı˝ ‹‚Ìfiı …ıfiÌ …ı‰Ì ⁄Ï© Ë÷Ì ÷ıHÎı ÷ı‰˘ μkÎfl ¿›˘˝ ’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ≠ëfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiËŸ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––12––108–– H üÊË∑§ÊÁ⁄UÿÊáÊË-¬˝∑§⁄UáÊ¢ ‚◊ÊåÃ◊˜ H . ‹ÎÀı ±_÷—¿flH΋Î_ ‹fifi ¿flı I›Îflı ºœ ◊Λ »ı. ±fiı ÷M÷¿ÚE»ˇ «Î_ƒÎ›HÎÎÏÿ¿ ‰˛÷ı ¿flÌfiı Ωı ÿıËfiı ÁÒ¿‰Ì fiÎ_¬ı ÷˘ ’HÎ …ı‰_ ±Î‰Ì ¤√‰ÿ˚‰Î÷ν ÁÎ_¤‚fiÎflÎfi_ ‹fi Ïfiω˝Ê›Ì ◊Λ »ı ÷ı‰_ ÷ıfi_ ◊÷_ fi◊Ì.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ¿›˘˝. ZÎıhÎiÎ »ı ÷ı Á‰ı˝ ≥„Lƒ›˘-±_÷—¿flHÎ ◊¿Ì Á‹◊˝ »ı. ÷˘ ÷ıfiÎ Á‰ı˝ ω¿Îfl À‚Ì Ω› »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 246 ‰«fiÎQ≤÷ [¿ÎÏfl. ¿Î_ …ı. I›Îflı Á‰ı˝ ‹Ïfi±ı ¿èÎ_ …ı. ÷ı ZÎıhÎiÎ «˙ÿ ≥„Lƒ›˘fi˘ ≠ıfl¿ »ı.

”” ’»Ì ±ı ‰Î÷fiı ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ω ±fiı ≥LƒÎÏÿ¿ ÿı‰÷Î ÷ı‹fiÌ μ’fl ¤Î‰ ⁄ıÁı fiËŸ.·˘›Î. ±fiı ÷ı‹Î_ ’HÎ ø˘‘ μ’fl ÷˘ ‹Îflı CÎHÎ_ ‰ˆfl »ı fiı ø˘‘Ì …ı ‹ÎHÎÁ ±◊‰Î ÿı‰÷Î ÷ı ‹fiı √‹ı … fiËŸ. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ‹Ïfi ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ÷‹˘√HÎÌ ÿı‰ ±ı‰Î …ı ⁄˛õÎ. ““Â_¿fl ÂOÿfi˘ ¢ ±◊˝ »ı ?”” ’»Ì ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ω∞ ‹˘À˘ …⁄fl˘ fi_ÿÌrfl ÷ı μ’fl ⁄ıÃÎ Ë÷Î ±fiı ÂflÌflı ⁄Ë ’WÀ Ë÷Î fiı «Î‚ÌÁ ‰Ê˝fiÌ ±‰V◊Î Ë÷Ì fiı ‹˘ÀÌ …⁄flÌ …ÀÎ Ë÷Ì. ‹ÎÀı ωfiı ‹Îfi̱ı »Ì±ı. ÷ı ‹ÎÀı flΩı√HÎÌ. Ë_ ±ı‹ ΩHÎ_ »\_ …ı. fiı ÷ı ω∞ ¤ı‚ı ’Ή˝÷Ì Ë÷Î_ ÷ıHÎı ‘˘‚Î_ ‰VhÎ ’Ëı›ÎÙ Ë÷Î_. ω ÷˘ ÷‹˘√HÎfiÎ ÿı‰÷Î »ı ±fiı ±Î’HÎı ÷˘ ÂÎ_÷‹ÒÏ÷˝ ±ı‰Î …ı lÌ¿ÚWHÎ fiÎflΛHÎ ÷ıfiÎ μ’ÎÁ¿ »Ì±ı. ¿ı‹ …ı. Á_’ÒHν ÁIÁ_√ ◊›Îfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ‰Ïÿ 10 ÿ‹Ìfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌ·˘›Î ‹K›ı ÁflΤ@÷fiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ’fl‹Ë_ÁfiÎ μ÷ÎflÎ ‹K›ı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı wfi˘ ¤flı·˘ ‘˘‚˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ‘˘‚Ì »ŸÀfiÌ Õ√·Ì ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Î◊ı ‘˘‚˘ ŒıÓÀ˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±fiı ‹Îflı μ’fl ÷˘ ω∞fiı CÎHÎ_ Ëı÷ …HÎΛ_ ÷˘ ’HÎ ‹Îflı ÷˘ ω μ’fl Ëı÷ fi …HÎΛ_. ““Á¬fiı ¿flı ÷ı Â_¿fl ¿Ë̱ı. ±fiı ÷ı ω∞ ‹˘ÀÎ Á_÷fiÌ ’ıÃı ÂÎ_÷‹ÒÏ÷˝ Ë÷Î. ±fiı ø˘‘ ÷˘ .1] ‰«fiÎQ≤÷ 247 –– lÌV‰ÎÏ‹fiÎflΛH΢ ω…›÷ı÷‹Î‹˚ –– lÌ·˘›ÎfiÎ_ ‰«fiÎQ≤÷ Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 1 — ø˘‘fi_. ÷◊ÎÏ’ …ı ω∞fiı ±‹ı ‹Îfi̱ı »Ì±ı ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ? ÷˘ ω∞ ÷˘ I›Î√Ì »ı fiı ›˘√Ì »ı fiı ¤√‰ÎfifiÎ ‹˘ÀÎ ¤@÷ »ı. ““±Î… ’λ·Ì «Îfl CÎÕÌ flÎ÷ Ë÷Ì ÷ı Á‹ı V‰Mfi‹Î_ ±‹fiı ω∞±ı ÿ½fi ÿÌ‘Î_.

¿Î‚˘ Á’˝ ÷ı …ı‹ Á‰˝fiı Ï⁄‰flΉı »ı ±fiı ⁄ÌΩfiÎ ≠ÎHÎfiı ËflÌ ·ı »ı. ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı ’_« ‰÷˝‹Îfi ÷ıfiı ºœ ¿flÌfiı ’΂ı. ±ı‰˘ …ı ø˘‘ ÷ı ¿Î_¥ fiÕ÷fl ¿flı ¿ı fi ¿flı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±ı ø˘‘fi_ fi΋ ωw’ »ı. …ı‹ ËտΛΠ¿>÷flÎfiÌ …ı ·Î‚ ÷ı œ˘fl ±◊‰Î ‹fiW› …ıfiı ±Õı. ‰ÎCÎ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ¿ÏfiWà ‰ˆflÎB› fiı ‹K›‹ ‰ˆflÎB› fiı μk΋ ‰ˆflÎB› ±ı hÎHÎ ≠¿ÎflfiÎ ‰ˆflÎB›fi_ Â_ w’ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı ‰‚Ì …ı‹ √΋fiı {Î_’ı ±Î‰Ìfiı ‰ÎCÎ Ë_¿ÎflÎ ¿fl÷˘ ˢ› ±fiı ¿˘¥fiı ‹Îflı fiËŸ ÷˘ ’HÎ Á˙ ‹ÎHÎÁfiı ±_÷fl‹Î_ ¤› ·Î√ı fiı ⁄ÎflHÎı fiÌ¿‚Λ fiËŸ. ““…ı‹ ±Î Á¤Î ⁄ıÃÌ »ı ÷ı‹Î_ Ωı Ë‹HÎı Á’˝ fiÌ¿‚ı fiı ¿˘¥fiı ¿flÕı fiËŸ ÷˘ ’HÎ ∂ÃÌfiı Á˙fiı ¤Î√‰_ ’Õı ÷◊Î Á˙fiÎ_ ±_÷fl‹Î_ hÎÎÁ ◊Λ. ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ÁÎflÌ ’ıÃı Á‹…‰˘. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! …ı ·√Îflı¿ ø˘‘ «œÌ ±Î‰ı fiı ’»Ì ÷ıfiı ÀÎ‚Ì fiÎ_¬ı. ’HÎ F›Îflı ÷ı‹Î_ ø˘‘ ±Î‰ı I›Îflı ÷ı ÁΑ ⁄ÌΩfiı ø^fl ·Î√ı ±fiı ÷ı ÁΑfiÌ ±Î¿ÚÏ÷ ’HÎ ŒflÌ Ω›.”” I›Îflı Â¿‹Ïfi±ı ’Ò»u_ …ı. ‹ÎÀı ±ı ø˘‘ …ıfiÎ ÿıË‹Î_ ±Î‰ı ÷ıfiÎ ÿıËfiı ωw’ ¿flÌ fiÎ_¬ı. ±fiı ¿Î‹fi_ ‹Ò‚ ∂¬ÕÌ Ω› ÷˘ ’HÎ ⁄˛õ«›Î˝Ïÿ¿ Ïfi›‹‹Î_◊Ì ¿˘¥ flÌ÷ı Õ√‰_ fiËŸ. ±ı μ’Λı ¿flÌfiı ¿Î‹fi_ ‹Ò‚ ∂¬ÕÌ Ω› »ı.”” ’»Ì fiÎfiÎ Ïfi‹Î˝fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ¤Î‰fl. ÷ı‹ ◊˘Õ˘¿ ø˘‘ ∂’…ı ÷ı ’HÎ ±Ï÷› ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. ““¿Î‹fiı ‹Ò‚‹Î_◊Ì μ¬ıÕÌ fiÎ_¬‰˘ ÷ıfi_ Â_ ÁΑfi »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““±ı¿ ÷˘ ±ÎI‹ÏfiWÃÎ ±Ï÷ ºœ ˢ›. ÷ı ËտΛΠ¿>÷flÎfiÌ ’ıÃı ÕΫ̱˘ fiÎ_¬Ìfiı ‹flÌ Ω›. ¿ı‹ …ı. ±fiı ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ±Ï÷› Á‹…ı. ÿÌ’Õ˘. ±Îfl⁄. ““¿ÏfiWà ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ …ı ˢ› .”” ±fiı ÷ı ’»Ì ¤…fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ±ı‰˘ …ı ø˘‘ ÷ı Ωı ÁΑ‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ÷˘ ±Ï÷ ¤Ò_Õ˘ ·Î√ı. ÷ı‹ ø˘‘ »ı ÷ı ’HÎ Á˙fiı Ï⁄‰flΉı »ı ±fiı ⁄ÌΩfiÎ ≠ÎHÎfiı ËflÌ ·ı »ı. ±fiı ±Ï÷› ¿Î‹fi_ ‹Ò‚ ∂¬ÕuÎfi˘ ÷˘ μ’Λ ±ı »ı …ı. ±fiı ±WÀ≠¿Îflı ⁄˛õ«›˝‰˛÷ flά‰_. ±fiı ‰‚Ì ø˘‘ ¿ı‰˘ »ı ? ÷˘ …ı‰Î ¿ÁÎ¥. ¿ı‹ …ı.1 ¿ı‰˘ »ı ? ÷˘ …ı‰_ ËտΛ_ ¿>÷v_ ˢ› ÷ı‰˘ »ı.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 248 ‰«fiÎQ≤÷ [·˘›Î. ÷ı‹ ø˘‘fiÌ …ıfiı ·Î‚ ±Õı ÷ı ’HÎ ËտΛΠ¿>÷flÎfiÌ ’ıÃı ÕΫ̱˘ fiÎ_¬Ìfiı Á_÷fiÎ ‹Î√˝ ◊¿Ì ’ÕÌ Ω›. ÁΑ ÷˘ ÂÎ_÷ ˢ›.

”” ±fiı ‰‚Ì ¤…fiÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““¿ÏfiWà iÎÎfi‰Î‚˘ ÷ı ÷˘ ≠◊‹ ¤√‰Îfifi˘ ≠÷Î’ ÿı¬Ìfiı Ïfiç› ¿flı ±fiı ’»Ì ÷ı‰˘ ≠÷Î’ fi ÿı¬Î› fiı ¤√‰Îfifi˘ ¿˘¥¿ ÿWÀ ∞‰ ƒ˘Ë ¿fl÷Πˢ› ÷ıfi_ ¿Î_¥ ¤Ò_Õ<_ fi ◊Λ I›Îflı ÷ıfiı Ïfiç› flËı fiËŸ. ’HÎ Ωı ¿˘¥ VhÎÌfiÎ ±_√fiı ÿı¬Ì Ω› ÷˘ ÷ı ±_√‹Î_ ±ıfi_ Ï«kÎ «˘ÓÀÌ Ω› ±fiı ±ıfi_ Ãı¿ÎHÎ_ fi flËı. ÷ıfiı μk΋ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. ¤√‰Îfifiı √‹ı ÷ı‰Ì Â¤-±Â¤ Ïø›Îfiı ¿fl÷Î ÿı¬Ìfiı ’HÎ ÷ı‹Î_ ‹˘Ë ◊Λ fiËŸ fiı Ïfiç› Ω› fiËŸ ÷◊Î …ıHÎı ’˘÷Îfiı Ïfiç› ¿flÎT›˘ ˢ› fiı ÷ı … ‰‚Ì ¿Ëı …ı. V‰Îÿ.” I›Îflı ÷ıfiı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ±fiı ÷ı‹Î_ …ı ¿ÏfiWà iÎÎfi‰Î‚˘ ÷ı ÷˘ ±fiı¿ …L‹ı ¿flÌfiı ÏÁ© ◊Λ ±fiı ‹K›‹ iÎÎfi‰Î‚˘ ⁄ı-hÎHÎ …L‹ı ¿flÌfiı ÏÁ© ◊Λ ±fiı μk΋ iÎÎfi‰Î‚˘ ÷ı … …L‹ı ¿flÌfiı ÏÁ© ◊Λ. ·˘¤.”” . ±ıfiı ¿ÏfiWà iÎÎfi‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. ±fiı μk΋ iÎÎfi‰Î‚Îfiı ÷˘ ±ı‹ ‰÷ı˝ …ı. ±fiı ‹K›‹ iÎÎfi‰Î‚˘ …ı ˢ› ÷ı ÷˘ F›Îflı ¤√‰ÎfifiÎ_ Â¤-±Â¤ ±ı‰Î_ ‹fiW›«ÏflhÎfiı ÿı¬ı I›Îflı ÷ı‹Î_ ‹˘Ë ◊Λ fiı Ïfiç› flËı fiËŸ. ““¿ÏfiWÃ.” ±ı‰˘ …ı ˢ› ÷ıfiı μk΋ iÎÎfi‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. I›Îfl ’»Ì ‹˘ÀΠωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ““¤√‰Îfifi˘ Ïfiç› ÷˘ Á_’ÒHν ˢ› ÷˘ ’HÎ ±_÷fl‹Î_ ¿Ú÷Î◊˝’HÎ_ ‹fiÎ÷_ fi◊Ì ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı …ı μk΋ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ Ωı ¿ÿÎÏ«÷˚ ±ı¿Î_÷‹Î_ VhÎ̱ÎÏÿ¿ ’ÿÎ◊˝fi˘ ›˘√ ◊Λ ÷˘ ’HÎ ±ı Õ√ı fiËŸ.”” ±ı‰Ì flÌ÷ı ‰Î÷ν ¿flÌ. ÷ıfiı ‹K›‹ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. “±ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹Îfi ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ÂhÎ ÷ıHÎı ¿flÌfiı …ıfi_ ±_÷—¿flHÎ ÿB‘ ‰÷˝÷_ ˢ› fiı ÷ıfiı Ïfiç› Ë˘› ÷˘ ’HÎ ’˘÷Îfiı ¿Ú÷Î◊˝ ‹Îfiı fiËŸ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ·˘›Î. ±fiı …ı ‹K›‹ ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ˢ› ÷ı ÷˘ ¿ÿÎÏ«÷˚ Ωı VhÎÌfiı μCÎÎÕÌ ◊¿Ì ÿı¬Ì Ω› ÷˘› ’HÎ …ı‹ ’Âfiı μCÎÎÕÎ_ ÿı¬Ìfiı Z΢¤ ◊÷˘ fi◊Ì ÷ı‹ ÷ıfiÎ ‹fi‹Î_ Z΢¤ fi ◊Λ fiı ÷ı VhÎÌfiÎ ±_√‹Î_ Ï«kÎ «˘ÓÀÌ Ω› fiËŸ. ÷ıfiı ¿ÏfiWà ‰ˆflÎB›‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. VfiıË. ø˘‘. ÷ıfiı ‹K›‹ iÎÎfi‰Î‚˘ ¿Ë̱ı. “±ıfi_ ‹Î◊_ Œ›Ù »ı. ‹K›‹ ±fiı μk΋ ±ı hÎHÎ ≠¿Îflı …ı ¤√‰Îfifi_ iÎÎfi ÷ıfi_ Â_ V‰w’ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ““¿Î‹.1] ‰«fiÎQ≤÷ 249 ÷ı ÷˘ ‘‹˝ÂÎVh΋Î_ ¿èÎÎ …ı VhÎÌfiÎ I›Î√ Á_⁄_‘Ì Ïfi›‹ ÷ı‹Î_ ÁÎflÌ ’ıÃı ‰÷ı˝ I›Î_ Á‘Ì ÷˘ ±ıfiı ÃÌ¿ flËı.

±ı‰Ì flÌ÷ı …ı ‰÷ı˝ ÷ıfi˘ Á_’ÒHν ÁIÁ_√ ¿Ë̱ı. ≥„Lƒ›˘. ÷ı‹ ≠I›ZÎ …ı lÌ¿ÚWHÎ fiÎflΛHÎ ÷ı Â¤-±Â¤ Á‰˝ Ïø›Îfiı ¿÷ν ◊¿Î ±Î¿ÎÂfiÌ ’ıÃı Ïfi·ı˝’ »ı ±ı‹ ΩHÎı. ““±ı ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÂhÎfiı ÀÎY›Îfi˘ ¢ μ’Λ »ı ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.” ±ı‰˘ ¤√‰Îfifi˘ ‹ÏË‹Î ΩHÎÌfiı ÷ı ¤√‰Îfifiı ωÊı l‰HÎÎÏÿ¿ ¤„@÷fiı ºœ ¿flÌfiı flάı ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷fiÌ Áı‰Î-«Î¿flÌ ¿flı. ±fiı ±ı ÿıË-≥„Lƒ›ÎÏÿ¿fiÌ Ïø›Î±˘ ÷ı ’˘÷Îfiı ωÊı fi ‹Îfiı ÷˘ ’HÎ ’_« ‰÷˝‹ÎfifiÎ Ïfi›‹‹Î_ ·ı‹ÎhÎ Œıfl ’ՉΠÿı fiËŸ. ±fiı ’˘÷ı ⁄˛õV‰w’ı ‰÷ı˝ ÷˘ ’HÎ ’fl⁄˛õ …ı ’vÊ˘k΋ ¤√‰Îfi ÷ıfi_ ÿÎÁ’HÎ_ ‹Ò¿ı fiËŸ.1 ’»Ì ÏfiI›Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. …ı‹ ‘‹˝flÎΩ »ı ÷ı ’Î’Ìfiı ‹Îfl‰Îfiı ±◊ı˝ ÿ_Õ ·¥fiı flÎ÷-Ïÿ‰Á ÷ˆ›Îfl flËı »ı. ““±ı ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÂhÎ ÷˘ ÷˘ À‚ı. ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ_ …ı ±Á_A›Î÷ ±ˆr›˝ »ı ÷ıfiı Á‹…ı …ı. ““Á_’ÒHν ÁIÁ_√ ◊›˘ ÷ı ¿ıfiı ¿Ë̱ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. …ı‹ ±Î¿Î »ı ÷ı «Îfl ¤Ò÷‹Î_ ±fiV›Ò÷’HÎı T›Î’Ìfiı flè΢ »ı ±fiı «Îfl ¤Ò÷fiÌ …ı Ïø›Î ÷ı ±Î¿ÎÂfiı ωÊı ◊Λ »ı ÷˘ ’HÎ ±Î¿ÎÂfiı ±ı M≤J‰Ì ±ÎÏÿ¿ «Îfl ¤Ò÷fiΠω¿Îfl ±Õ÷Î fi◊Ì. ±fiı ≠I›Z΋ÒÏ÷˝ …ı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ±Î¿ÎÂfiÌ ’ıÃı ±Ï÷› ±Á_√Ì Á‹…ı. ±_÷—¿flHÎ◊Ì ±Ï÷› ±Á_√Ì ‹Îfiı. V‰Î‹Ì-Áı‰¿’HÎı ¿flÌfiı ¤√‰ÎfifiÌ ºœ μ’ÎÁfiÎ ¿flı. ““@›Îflı¿ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÎ 1. ÷ı‹ ≥„Lƒ›˘ ¿<‹Î√ı˝ «Î·ı ÷˘ ≥„Lƒ›˘fiı ÿ_Õ ÿı ±fiı ±_÷—¿flHÎ ¿<‹Î√ı˝ «Î·ı ÷˘ ±_÷—¿flHÎfiı ÿ_Õ ÿı. “±Î ¤√‰Îfi ∞‰˘fiÎ ¿S›ÎHÎfiı ±◊ı˝ ‹fiW› …ı‰Î …HÎΛ »ı ÷˘ ’HÎ ±ı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ⁄˛õÎ_ÕfiÎ ¿÷νË÷ν »ı ±fiı √˘·˘¿. rı÷¶Ì’. . ÷˘ ±ı ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÂhÎfi˘ fiΠ◊¥ Ω› ±fiı ’˘÷Îfiı ¤√‰ÎfifiÎ Ïfiç›ı ¿flÌfiı Á_’ÒHν ¿Ú÷Î◊˝ ‹Îfiı.”” ’»Ì fiÎfiΠωÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ÷ı‹Î_ ≥„Lƒ›˘fiı ¿ÚE»ˇ«Î_ƒÎ›HÎı ¿flÌfiı ÿ_Õ ÿı ±fiı ±_÷—¿flHÎfiı ω«Îflı1 ¿flÌfiı ÿ_Õ ÿı. ““±ı¿ ÷˘ ±Ï÷› ºœ ±ÎI‹ÏfiWÃΠˢ› ±fiı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfiı ÿıË.”” I›Îfl ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ⁄˛õ’fl ≥I›ÎÏÿ¿ …ı ‘΋ ÷ı Á‰ı˝fiÎ V‰Î‹Ì »ı ±fiı ±fi_÷ ¿˘ÏÀ ±ı‰Î …ı ±ZÎflw’ ‹@÷ ÷ı Á‰˝fiÎ V‰Î‹Ì »ı. Ωı ±ıfiı μ’fl Ïfiÿ˝› ◊¿˘ ÿ_Õ ÿı‰Îfiı ÷I’fl flËı. ±ÎI‹Î ±fiı Á_ÁÎflfiÎ V‰w’fiΠω‰ı¿fi˘ ω«Îfl. ‰ˆ¿<_Ã.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH 250 ‰«fiÎQ≤÷ [·˘›Î.

÷ı‹ ËÏfl…fifi˘ …ıfiı ±‰√HÎ ±Î‰ı ÷ıfi_ ÷˘ ‹Î◊_ ¿’ÎHÎ_. ÷ı‹ …ıfiı Á_÷fi˘ ±‰√HÎ ±ÎT›˘ ÷ıfiı ÷˘ ZΛfl˘√ ◊›˘ ΩHΉ˘. ¿Ëı÷Î_ ÷ı ÁIÁ_√‹Î_ À¿ı ¬fl˘. ±fiı F›Î_ Á‘Ì Á_÷fi˘ ±‰√HΠˈ›Î‹Î_◊Ì À‚ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì …ı‹ …‚ ωfiÎfi_ ‹Î»·_ ÷flŒÕı ÷ı‹ ±Ï÷ T›Î¿<‚ ◊Λ. ‹ÎÀı F›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ÿ¬ÎÕÌfiı ¿Ëı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ‹ÎËÎIQ› flËı fiı F›Îflı ÏË÷fiÌ ‰Î÷ ’HÎ ÿ¬ÎÕÌfiı ¿Ëı I›Îflı ±‰√HÎ ·ı fiı ‹ÎËÎIQ› fi ΩHÎı. ±Î_A›. ÷ı ±Ï÷› l©Î‰Î‚˘ ˢ› ÷ı◊Ì ◊Λ »ı. ““ËÏfl…fifi˘ ±‰√HÎ ±ÎT›˘ ˢ› ÷ıfiı ÀÎY›Îfi˘ ¿˘¥ μ’Λ »ı ¿ı fi◊Ì ?”” I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. F›Îflı ¿˘¥ Á_÷fi˘ ±‰√HÎ ±Î‰ı I›Îflı ±ı‹ ω«Îfl ¿flı …ı. ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ±fiı F›Îflı ±ı Á_÷fi˘ ˈ›Î‹Î_ ±Ï÷› √HÎ ±Î‰ı fiı ÷ı Á_÷ ¿˘¥ ‰Î÷ı ÿ¬ÎHÎΠˢ› ÷˘ ÷ıfiı ±Ï÷ ÿÌfi ◊¥fiı ≠ÁLfi ¿flı. ““μ’Λ ÷˘ »ı ’HÎ ±Ï÷ ¿ÃHÎ »ı. ““Á_÷ »ı ÷ı ÷˘ ‘‹˝‰Î‚Î »ı.”” ’»Ì ¤√‰ÿÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ≠ë ’Ò»u˘ …ı. ’√. fiı …ı‹ ¿˘¥fiı ZΛfl˘√ ◊Λ ÷ıfiı ÀÎY›Îfi_ ¿˘¥ ±˘Ê‘ fi◊Ì ÷ı ÷˘ Ïfiç› ‹flı. “‹ıÓ ±Ï÷ ‹˘À<_ ’Î’ ¿›Ù. …ı‹ ¿Î‹ÎÏÿ¿ ÿ˘ÊfiÎ_ ’Î’-Ïfi‰ÎflHÎ »ı ÷ı‹ Á_÷fiÎ ƒ˘Ëfi_ ’Î’-Ïfi‰ÎflHÎ »ı fiËŸ. ÷ı ÷˘ ’Î_« Ïÿ‰Á ‹˘Õ˘-‰Ëı·˘ Ïfiç› Ï‰‹¬ ◊Âı. ’»Ì …ı ÿıËÎϤ‹ÎfiÌ Ë˘› ÷ıfiı Á‰‚˘ ω«Îfl ¿flÌfiı ÏÂZÎÎ √˛ËHÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı fiËŸ fiı Á΋˘ ÷ı Á_÷fi˘ ±‰√HÎ ·ı.1] ‰«fiÎQ≤÷ 251 ¤@÷fi˘ ‹ÏË‹Î ±Ï÷› Á‹Ω› »ı fiı @›Îflı¿ ÷˘ ±Ï÷› Á‹Ω÷˘ fi◊Ì. ±Î_√‚̱˘ ±ı ±ÎÏÿ¿ …ı ±_√ ÷ı ¿’Λ ÷˘ ’HÎ ±ı ‹fiW› ‹Ò‰˘ ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı F›Îflı ‘Õ‹Î_◊Ì ‹Î◊_ ¿’Î¥ Ω› I›Îflı ÷ıfiı ‹Ò‰˘ ¿Ëı‰Î›. ±fiı …ıfiı Á_÷fi˘ ±‰√HÎ ±ÎT›˘ ÷ı ÷˘ Ïfiç› ÁIÁ_√◊Ì F›Îflı-I›Îflı ω‹¬ … ◊Λ.Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ·˘›Î. ÷ı ÿÎ{fiı ‹Îflı ±Lfi …‹ı ÷˘ ÷ıfiÎ V‰Îÿ-¿<V‰Îÿ’HÎÎfiÌ ¬⁄fl ’Õı fiËŸ ÷◊Î flÎÏhÎfiı ωÊı ÏfiƒÎ ’HÎ ±Î‰ı fiËŸ. ÷ı F›Îflı ¿˘¥¿fiı ±‘‹˝‹Î_ «Î·÷˘ ÿı¬ı I›Îflı ÷ıfiı À˘¿ı. …ı ‹ÎÀı ⁄˛õV‰w’ ±ı‰Î …ı ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷ ÷ıfi˘ ±‰√HÎ ·Ì‘˘. fiο. ±fiı …ıfiı Á_÷fi˘ ±‰√HÎ ±ÎT›˘ ÷ıfiı ¿˘¥ flÌ÷ı ≠ΛÏçkÎı ¿flÌfiı ’HÎ Â© ◊‰Î÷_ fi◊Ì. ±ı‰Ì Ω÷fi˘ …ıfiÎ xÿ›‹Î_ . ±fiı ⁄ÌΩ_ ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ¿ÿÎÏ«÷˚ Œıfl ’Õı ÷˘ ±_√ ¿’ÎHÎ_ ¿Ëı‰Î› ’HÎ ÷ı ∞‰ı ¬fl˘. ±ı ±ıfi_ ‹Î◊_ ¿’ÎHÎ_ ΩHΉ_.” ±ı‰Î ω«Îfl‹Î_◊Ì ±Ï÷› ÿÎ{ ˈ›Î‹Î_ ◊Λ. ±fiı ‰‚Ì …ı‹ ‹fiW›fiÎ_ ËÎ◊.

hÎÌΩı ÂÒfl‰Ìfl. ˉı ±ı «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ¤@÷fiÎ_ ·ZÎHÎ 2. Áfl˘ÿÎ. ’»Ì ¿Ì÷˝fifiÌ Á‹Î„M÷ ◊¥ flËÌ I›Îflı lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ‹_∞flÎÏÿ¿ ‰ÎÏ…_hÎfiı ‰ΩÕÌfiı ¿Ì÷˝fifi_ √Îfi ¿fl÷Î Ë÷Î. ““±Î ÁIÁ_√‹Î_ ËÏfl¤@÷fiı @›Îflı Q≤I›fi˘2 ¤› À‚Ì Ω› fiı ÿıË »÷ı … ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ‹fiÎ¥ Ω› ?”” ’»Ì ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı …ı‰˘ ±Î‰Õu˘ ÷ı‰˘ μkÎfl ¿›˘˝ ’HÎ lÌ∞‹ËÎflÎ…fiÎ ≠ëfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ fiËŸ.”” –– ≥Ï÷ ‰«fiÎQ≤÷‹˚ ––1––109–– Copyright: ©SWAMINARAYAN AKSHARPITH ‰«fiÎQ≤÷ 2 — ωrÎÁÌ. Ë_ ÷‹fiı ±ı¿ ≠ë ’Ò»\_ »\_. ±ı «Îfl ≠¿ÎflfiÎ …ı ¤@÷ ÷ıfiı ÷˘ Q≤I›fi˘ ¤› fi◊Ì flËı÷˘ ±fiı ÿıË »÷ı ¿Ú÷Î◊˝’HÎ_ ‹fiΛ »ı. ÂÒfl‰Ìfl ±fiı ≠ÌÏ÷‰Î‚Îfi_ Á_‰÷ 1877fiÎ ¿ÎÏ÷˝¿ ‰Ïÿ 11 ±ı¿ÎÿÂÌfiı Ïÿ‰Á V‰Î‹Ì lÌ ÁËΩfi_ÿ∞ ‹ËÎflÎ… √΋ lÌ·˘›Î ‹K›ı ÁflΤ@÷fiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ÿÏZÎHÎÎÿı ‹¬Îflω_ÿı œ˘Ï·›Î μ’fl ωflÎ…‹Îfi Ë÷Î ±fiı flÎ÷Î Ï¿fi¬Î⁄fi˘ Áfl‰Î‚ ’Ëı›˘˝ Ë÷˘ ±fiı “fiflfiÎflΛHΔ fi΋ı ±_Ï¿÷ ±ı‰˘ …ı ¿Î‚˘ Ï¿fi¬Î⁄ ÷ıfiÌ Õ√·Ì ’ËıflÌ Ë÷Ì ±fiı ‹Î◊ı ⁄flÎfi’flÌ ±ÎÁ‹ÎfiÌ fl_√fi˘ flıÓÀ˘ Á˘fiıflÌ ÷ÎflfiÎ Œfl÷Î »ıÕÎfi˘ ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ¿Á_⁄Ì fl_√fi˘ flıÓÀ˘ ¿ıÕuı ⁄Î_K›˘ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹¬Îflω_ÿfiÌ ±Î√‚ ‹Ïfi ÷◊Î ÿıÂÿıÂfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Á¤Î ¤flÎ¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì ±fiı ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ±ÎÏÿ¿ …ı ’fl‹Ë_Á ÷ı ÿÒ¿Õ. «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ËÏfl¤@÷ ˢ› ÷ıfiı Q≤I›fi˘ ¤› fiΠ’΋ı »ı ±fiı ¿Ú÷Î◊˝’HÎ_ ‹fiΛ »ı. ±ı … ±ı¿ μ’Λ »ı. ““÷‹ı F›Î_ Á‘Ì ¿Ì÷˝fi ⁄˘S›Î I›Î_ Á‘Ì ±‹ı ±ıfi˘ ω«Îfl ¿›˘˝ »ı. . «˘◊˘ ≠ÌÏ÷‰Î‚˘.252 ‰«fiÎQ≤÷ [·˘›Î. ⁄ÌΩı iÎÎfiÌ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ±ı ≠ëfi˘ μkÎfl ÷˘ ÷‹ı … ¿fl˘.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. iÎÎfiÌ. ““Á‰ı˝ ’fl‹Ë_Á ÁÎ_¤‚˘.”” I›Îflı ‹Ïfi ⁄˘S›Î …ı. ÷ı ±‹ÎflÌ fi…fl‹Î_ ÷˘ ±ı‹ ±ÎT›_ »ı …ı. …L‹-‹flHÎfiÎ ≠‰ÎËw’ Á_ÁÎflfi˘. ÷ı «Îfl ≠¿ÎflfiÎ ËÏfl¤@÷fiÌ Ï‰„@÷ ó ±ı¿ ÷˘ ωrÎÁÌ. ““Ëı ‹ËÎflÎ… ! ’Ò»˘. ’HÎ ±ı ωfiÎ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±ıfi˘ μ’Λ fi◊Ì ¿è΢.2 ω«Îfl flËı÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı Á_÷fi˘ ±‰√HÎ ±ÎT›˘ ˢ› ÷ı ’HÎ À‚Ì Ω› fiı ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ’HΠω‹¬ fi ◊Λ. ’»Ì ⁄ÌΩ ’fl‹Ë_Á ⁄˘S›Î …ı. Á÷Îfl.”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.

‹ÎÀı ’˘÷Îfiı ¿Ú÷Î◊˝’HÎ_ ‹Îfiı ±fiı ÷ıfiı Q≤I›fi˘ ¤› ’HÎ ·ı‹ÎhΠˢ› fiËŸ.”” I›Îflı ⁄˛õÎfi_ÿ V‰Î‹Ì±ı ’Ò»u_ …ı. ‹ÎÀı ÷ı ¤√‰ÎfifiÎ Ïfiç›fiÎ ⁄‚ ‰Õı ¿flÌfiı Q≤I›fi˘ ¤› flάı fiËŸ ±fiı ±ı‹ ΩHÎı …ı. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı.2] ‰«fiÎQ≤÷ 253 ¿Ë̱ı »Ì±ı. ‹ÎÀı ±ıfiı ¿˘¥ flÌ÷ı ’fl‹ırflfiÌ ±ÎiÎ΋Î_ ¤_√ ◊Λ fiËŸ.”” ±ıÀ·Ì ‰Î÷ν ¿flÌfiı ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… Á‰˝ ’fl‹Ë_Á ÷◊Î ËÏfl¤@÷ ≠I›ı ⁄˘S›Î …ı. ““±ı «Îfl ‹Î_ËÌ·Î_ …ıfiı …ı ±_√ ≠‘Îfi’HÎı ‰÷˝÷Î_ ˢ› ÷ı ¿Ë˘. ÷ı ÁÎ_¤‚Ìfiı lÌ∞‹ËÎflÎ… CÎHÎÎ ≠ÁLfi ◊›Î. “Ë_ ÷˘ ⁄˛õV‰w’ ±ı‰˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ »\_. ‹ÎÀı ’˘÷Îfiı ¿Ú÷Î◊˝’HÎ_ ‹Îfiı ±fiı Q≤I›fi˘ hÎÎÁ ÷ıfiÎ ‹fi‹Î_ ·ı‹ÎhÎ ’HΠˢ› fiËŸ. I›Îflı ‰Õfi_ ⁄Ì… ÷ı ÷˘ fiÎfi_ »ı fiı ÷ı ◊¿Ì ‹˘À˘ ‰Õ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?”” ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ… ⁄˘S›Î …ı. ÷ı‹Î_ …ı ωrÎÁÌ Ë˘› ÷ı ÷˘ ≠I›ZÎ ¤√‰Îfi fiı ÷ıfiÎ ÁΑ ÷ıfiÎ ‰«fifiı ωÊı ±Ï÷› ωrÎÁfiı ’ÎQ›˘ »ı. ±fiı ÂÒfl‰Ìfl ˢ› ÷ı ◊¿Ì ÷˘ ≥„Lƒ›˘ ÷◊Î ±_÷—¿flHÎ ±ı Á‰ı˝ ◊fl◊fl ¿_’÷Î_ flËı ±fiı ⁄ÌΩ ¿˘¥◊Ì ’HÎ Õflı fiËŸ. ““‰‚Ì …ıfiı ≠ë ’Ò»‰˘ ˢ› ÷ı ’Ò»˘.” ±fiı iÎÎfiÌfiı ÷˘ ±ÎI‹iÎÎfifi_