You are on page 1of 3

Maät Taïng Boä 3_ No.1118 (Tr.

507 )

PHAÄT NOÙI KINH NHAÁT THAÄP BAÙT TYÙ ÑAØ LA NI
Haùn dòch: Taây Thieân dòch Kinh Tam Taïng_ Trieàu Taùn Ñaïi Phu Thí Quang Loäc Khanh_ Minh Giaùo Ñaïi Sö PHAÙP HIEÀN phuïng chieáu dòch Phuïc hoài Phaïn Chuù vaø Vieät dòch : HUYEÀN THANH Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo A Nan raèng:” Chuùng sinh ôû Theá Gian meâ môø nôi Thaät Trí maø luaân hoài trong ba coõi, chaúng heà bieát goác reã cuûa khoå ñau. Ñem thaân, khaåu, yù cuûa mình taïo ra boán toäi naëng. Ngöôøi nhö vaäy thaät laø ñaùng thöông ! Ta coù Thaäp Baùt Tyù Ñaø La Ni . Neáu coù chuùng sinh coù ñöôïc Ñaø La Ni naøy vaø thöôøng trì tuïng thì taát caû toäi nghieäp caên baûn cuûa ngöôøi ñoù thaûy ñeàu tieâu dieät, laïi hay gom chöùa voâ löôïng Coâng Ñöùc” Thôøi Ñöùc Theá Toân lieàn noùi Thaäp Baùt Tyù Ñaø La Ni laø: 1_ Na moâ a di ña baø daõ 傛伕 唒亦庲矢娭 NAMO AMITAØBHAØYA 2_ Ñaùt tha nga ña daõ 凹卡丫庲娭 TATHAØGATAØYA 3_ A la-haït ñeá, tam mieäu ngaät-tam moät ñaø daõ 唒照包 屹谷堄后盍娭 ARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHAØYA 4_ Na maïc a lò daõ, phoäc loä caùt ñeá thuyeát la daõ 傛休 玅搜向吐丁包鄎全伏 NAMAHÏ AØRYA AVALOKITE’SVARAØYA 5_ Maïo ñòa taùt ñoûa daõ 回囚屹班伏 BODHI-SATVAØYA 6_ Ma haï taùt ñoûa daõ 亙扣屹班伏 MAHAØ-SATVAØYA 7_ Ma haï ca loã ni ca daõ 亙扣乙刎仗乙伏 MAHAØ-KAØRUNÏIKAØYA 8_ Ñaùt naõnh tha: 凹改卡 TADYATHAØ 9_ Aùn, tam maõn ñaù baùn naïi-lò 輆 屹阢矛泜 OMÏ SAMANTA-BHADRE

10_ Tam maõn ña phoäc loä caùt ñeá 屹阤向吐丁包 SAMANTA AVALOKITE 11_ Vó thi sa ca lò 合砃弨共 VI’SASKARI 12_ Vó taéc-boá tra neã 合厘盄仗 VISPHOTÏANÏI 13_ Ñoä na, baù ba, vó ña lò-cöông 摍傛扒扔 合凹共入 DUNAPAØPA VITARIKAMÏ 14_ Ma ma taùt lò-phoäc taùt ñoûa nan taû 涗涗 屹幌屹雿觡 畇 MAMA SARVA-SATVAØNAØMÏ CA 15_ Baø nga phoäc na lò-daõ, phoäc loä caùt ñeá thuyeát la 矛丫砑左向吐丁包鄎娮 BHAGAVAN AØRYA AVALOKITE’SVARA 16_ Phoäc la maït leä, phoäc la maït leä 砑娮涗同 砑娮涗同 VARA-MALE VARA-MALE 17_ Taéc-phoå tra neã, taéc-phoå tra neã 合厘盄仗 合厘盄仗 VISPHOTÏANÏI VISPHOTÏANÏI 18_ Ñaït keá, ñaït keá 叻廿 叻廿 DHATÏI DHATÏI 19_ OÅn ñoä neã ca moâ keá chæ 淐卣啐 烿愍廿凸 UNDUNI KARMATÏITI 20_ Phoäc thi ca la ni 砑砃 烿娮仗 VA’SA KARANÏI 21_ Taùt lò-phoäc naïp saét-tra na phoäc lò-nhaï daõ 屹幌 摍泹觡 扔共堲娭 SARVA-DUSÏTÏAØNAØMÏ PARIJAYA 22_ Vó phoäc lò-nhaï daõ 合扔共堲娭 VIPARIJAYA 23_ Taùt lò-phoäc naïp saét-tra 屹幌 摍蚚 SARVA-DUSÏTÏA

24_ Phoäc thieát ma na daõ, sa-phoäc haï 渨砃涗傛娭 渢扣 PRA’SAMANAYA SVAØHAØ 25_ Haït la, haït la 喣娮 喣娮 HARA HARA 26_ Taû la, taû la 畇娮 畇娮 CARA CARA 27_ Baùt taû, baùt taû 扔畇 扔畇 PACA PACA 28_ Phoäc thi coâ loã 向奸 乃冰 VA’SAMÏ KURU 29_ Taùt lò-phoäc boä ña nan phoäc, sa-phoäc haï 屹幌后盍觡 向 渢扣 SARVA BUDDHAØNAØMÏ VA _ SVAØHAØ Baáy giôø, A Nan nghe Ñöùc Phaät Theá Toân noùi Ñaø La Ni naøy xong thì vui veû tin nhaän, laøm leã roài lui ra PHAÄT NOÙI KINH THAÄP BAÙT TYÙ ÑAØ LA NI (Heát ) Hieäu chænh xong vaøo ngaøy 29/12/2008