CAPITOLUL I PREZENTAREA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIEI PUBLICE MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ ŞI MODUL DE ORGANIZARE A EVIDENŢEI BUGETARE Scurt istoric al Muzeului

Naţional Peleş “Măreţia acestei construcţii face în ţara întreagă o impresie excelentă şi toată lumea se bucură fiindcă vede o garanţie a stabilităţii regimului. Chiar de acum îl numesc “Castelul regesc”, ceea ce poate că va fi într-o zi. Dea Domnul ca înainte de toate să devină leagănul dinastiei noastre, căci fără acesta, viitorul ţarei nu este asigurat.” CASTELUL PELEŞ are o valoare de excepţie ca monument al arhitecturii europene, specifică pentru sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului nostru. Decoraţia interioară a sălilor expoziţionale reprezintă o sinteză stilistică remarcabilă: neo-Renaştere germană, neo-Renaştere italiană, neo-Baroc, elemente de stil Louis XIV, Louis XV, Rococo, Empire, stiluri orientale şi stilul 1900. De asemenea, bogăţia sculpturală a lemnului intarsiat şi prezenţa mobilierului de o valoare excepţională în patrimoniul artistic naţional. Arta textilă este reprezentată prin lucrări de tapiserie, originale executate în manufacturi franceze celebre: Aubusson, Beauvais şi manufacturi flamande (sec. XVII – XVIII); prin broderii comandate în atelierele Siegert (Austria) sau preţioase piese reprezentând creaţia Reginei Elisabeth (personalitate de aleasă cultură, poetă, pictoriţă, muziciană, cunoscută şi prin pseudonimul literar Carmen Sylva). Covoarele orientale, lucrate în fir de mătase sau lână constituie o remarcabilă valoare prin varietate stilistică. Colecţia de porţelan este reprezentată printr-un număr de creaţii germane ale manufacturii Meissen, lucrări îndeosebi ale sec.al XIX–lea în care sunt continuate aspecte ale perioadei de înflorire. Alte porţelanuri europene din Austria, Italia, Rusia, Anglia, Franţa, Boemia, Danemarca relevă aspecte ale neo-clasicismului de tip Empire, sau de tip Louis XVI. Piesele din faianţă dovedesc dezvoltarea tehnologică şi stilistică a unor manufacturi din Persia, China, Japonia, Italia, Olanda, Ungaria, Germania. Sticlăria de artă evocă fazele mari ale evoluţiei din sec.al XVI-lea şi al XVII-lea, prin produse de neorenaştere italiană de la Murano, general imitate în Europe, prin piese de sticlă gravată şi cristal de Boemia etc. Orfevrăria rezumată la piese de argint, în mare parte aurite, cuprinde în proporţie de două treimi somptuoase lucrări germane în genul Renaşterii târzii şi al barocului, unele realizate prin îmbinarea metalului cu pietre preţioase sau semipreţioase, cochilii de sidef, nucă de cocos, ou de struţ. Colecţia de vitralii reprezintă lucrări de referinţă în arta vitraliului prin semnătura unor autori celebri : Franz Fallenter şi Isaia Kaln şi piese originale din sec. XVI-XVII. Colecţia de pictură cuprinde lucrări datorate unor autori de marcă : G.B.Tiepolo, Agnese Dolci, pânze de şcoală Corregio, Canaletto, Veronese, B.Luini. De menţionat lucrările celebrului Gustav Klimt şi Kunstlerkompagnie la Peleş.

1

Sălile de arme expun piese importante privind istoria şi evoluţia armurei europene şi orientale, însumând un număr de peste 3.700 exemplare, datând din perioada sec. XV-XX. Atmosfera specifică vechilor palate şi castele ale senioriilor germani din sec. XVI-XVII este oferită vizitatorului îndeosebi prin arhitectura exterioară a castelului şi ansamblul arhitectural. Parcul şi terasele Peleşului interpretează modele italiene şi franceze, familiare– de altfel–şi arhitecturii bavareze din sec.al XVI-lea şi al XVII-lea. CASTELUL PELIŞOR – construit între anii 1899 – 1902 de arhitectul ceh Karel Liman şi decorat de vienezul Bernhard Ludwig, a fost locuit de perechea princiară, Ferdinand şi Maria, din 1903. În anul 1914, după moartea regelui Carol I, aceştia devin monarhi. Maria s-a impus ca o personalitate puternică a epocii. Poeta, pictoriţa, creatoarea de design era supranumită Regina artistă. Spirit deschis, Maria a înţeles în profunzime fenomenul artistic cel mai pregnant al epocii care a fost Art Nouveau-ul, stil ales de regină pentru decorarea reşedinţei de la Sinaia. Ea impune un stil personal, eclectic, elementele Artei 1900 adoptând trăsături bizantine şi îndeosebi celtice. Astfel au luat naştere interioare ca “Dormitorul de Aur”, “Capela” şi “Camera de Aur” care, fără îndoială, au valoare de unicat. Colecţia de artă decorativă expune piese reprezentative pentru Arta 1900, obiecte din sticlă semnate E.Galle, fraţii Daum, C.Tiffany, J.Hoffmann faianţă realizată în manufacturi italiene, olandeze, ungare, daneze, valoroase piese de mobilier comandate după proiectele Mariei la Şcoala de arte şi Meserii din Sinaia. O menţiune specială merită Manuscrisul pergament realizat de Maria şi dăruit lui Ferdinand în anul 1906. Arta plastică o putem grupa sub genericul “Tinerimea artistică”, mişcare patronată de regină, ce reunea artişti români aflaţi la începutul carierei. Prezentarea, funcţionarea şi organizarea muzeului Muzeul Naţional Peleş este instituţie publică, înfiinţată prin Ordinul nr. 92/1958 şi funcţionează ca muzeu de interes naţional, subordonat Ministerului Culturii şi Cultelor în baza H.G. nr.78/2005. Muzeul Naţional Peleş este instituţie finanţată din venituri proprii (extrabugetare) şi din subvenţie primită de la bugetul de stat. Muzeul Naţional Peleş se încadrează ca ordonator de credite de gradul al treilea, care are plan de activitate şi buget de venituri şi cheltuieli proprii, ca şi organe proprii de contabilitate. Muzeul Naţional Peleş, în baza Legii nr. 500/2002, întocmeşte B.V.C. pe un an financiar şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite, respectiv Ministerul Culturii şi Cultelor. Conducerea Muzeului Naţional Peleş este formată din : ♦ un director general - numit prin ordin de Ministrul Culturii şi Cultelor (prin concurs); ♦ un director adjunct - care se ocupă cu problemele ştiinţifice ale muzeului; ♦ un contabil sef - numit prin ordin de Ministrul Culturii si Cultelor; Directorul general, la fiecare început de an, încheie un contract de management cu Ministerul Culturii şi Cultelor, în care sunt indicatorii economici şi culturali care trebuiesc realizaţi.

2

Acest contract de management cuprinde indicatori importanţi în funcţionarea activităţii curente a Muzeului Naţional Peleş, respectiv : a. Personal – număr de personal conform statului de funcţii ; b. Număr de expoziţii din care : - expoziţii permanente, - expoziţii temporare ; c. Număr de vizitatori ; d. Venituri totale, din care : - venituri proprii, - subvenţie (alocaţie bugetară destinată pentru plata parţiala a cheltuielilor de personal) e. Cheltuieli totale, din care : - cheltuieli de personal, - cheltuieli de întreţinere, - cheltuieli pentru expoziţii, - cheltuieli pentru reparaţii capitale, - cheltuieli de capital ; f. Cheltuieli pe vizitatori, din care : - din subvenţie , - din venituri proprii ; g. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) ; h. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) ; i. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%). Acest contract este prezentat conform anexei 1 c), pentru anul 2007 Principalii indicatori culturali si economici care urmeaza sa se realizeze conform normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 de catre Muzeul National Peles Sinaia - mii lei Indicatori culturali =i economici Program anul 2004 1. Personal 170 Num[r de personal conform statului de func\ii 170 aprobat 2. Num[r de expozi\ii, din care: - expozi\ii permanente - expozi\ii temporare 3 Num[r de vizitatori 130000 4. Venituri totale, din care: 2490 (mii lei) - venituri proprii 1342 - subven\ie 1148 5. Cheltuieli totale, din care: 2490 (mii lei) - cheltuieli de personal, inclusiv colab. 1217 - cheltuieli de intretinere 717
3

6.

7. 8. 9.

- cheltuieli pentru expozitii - cheltuieli ptr.reparatii capitale - cheltuieli de capital Cheltuieli pe vizitator, din care (mii lei/vizitator) - din subven\ie - din venituri proprii Gradul de acoperire din venituri proprii a chelt.institutiei (%) Ponderea cheltuielilor de personal ]n totalul cheltuielilor (%) Gradul de acoperire a salariilor din subventie ****) (%)

556 53.9 48.9 94.4

În situaţia în care programele minimale stabilite nu sunt realizate, Ministerul Culturii şi Cultelor poate diminua alocaţia bugetară stabilită iniţial.

CAPITOLUL II Regulament de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional Peleş Sinaia Muzeul îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislatiei române în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament. Sediul Muzeului este în Sinaia, strada Peleşului nr.2, jud.Prahova, proprietate publică a statului. Celelalte imobile aflate în administrarea acestuia sunt: - Muzeul Pelişor, Sinaia, strada Peleşului nr.2, jud. Prahova, proprietate publică a statului; - Imobilul situat în Sinaia, strada Cumpătul nr.12, jud. Prahova, proprietate publică a statului; Toate actele, facturile, anunţurile etc., vor conţine denumirea completă a Muzeului, alături de indicarea sediului acestuia. Scopul şi obiectul de activitate Muzeul este organizat astfel încât să armonizeze activităţile specifice unei instituţii muzeale, cu activităţile auxiliare acesteia, precum şi cu activităţile funcţionale. Muzeul are ca obiective evidenţa, conservarea, restaurarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului de artă decorativă, plastică şi istorie pe care îl gestionează. Activităţile specifice principale ale Muzeului sunt:  cercetarea fundamentală a patrimoniului pe care îl deţine, conform programelor anuale şi de perspectivă;  evidenţa ştiinţifică a patrimoniului;  clasarea patrimoniului;

4

valorificarea patrimoniului prin expoziţii permanente, temporare, manifestări ştiinţifice, cataloage, repertorii etc. ;  conservarea şi restaurarea pieselor din patrimoniu;  contactul permanent cu publicul de toate categoriile;  contactul permanent cu mediile de informare, cu societăţi, fundaţii, organisme culturale, unităţi de învăţământ, organisme şi foruri internaţionale, precum UNESCO, ICOM, ICOMOS etc.;  formarea specialiştilor în toate domeniile de activitate pe care le presupune funcţionarea Muzeului;  documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi, după caz, a achiziţionării de bunuri de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;  realizarea veniturilor din taxe de vizitare, precum şi din alte activităţi auxiliare, conform reglementărilor legale. Patrimoniul Patrimoniul Muzeului este format din bunuri culturale mobile şi imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează în condiţiile legii, cu diligenţa unui bun proprietar. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, transferuri, realizate cu respectarea prevederilor legale. Bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniul Muzeului se gestionează potrivit legii, conducerea Muzeului fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea protejării acestora. Structura organizatorică Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie, conform organigramei cuprinsă în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Numărul maxim de posturi aprobat este 164. Muzeul funcţionează structurat pe secţii, servicii, un birou şi un oficiu, astfel: (1) Secţia « Istorie, Cercetare si Evidenta a Patrimoniului » coordonata de un sef de sectie, are următoarele atribuţii principale: a) centralizează fişele de evidentă analitică, fişele de conservare si gestionează fişierul central al Muzeului ; b) centralizează activitatea de evidenţă computerizata a patrimoniului ; c) realizează inventarele de patrimoniu si operează modificarile acestora ; d) gestionează biblioteca uzula a Muzeului si punctul de documentare (planuri , documente etc.) ; e) elaborează lucrările de cercetare ştiintifica incluse in planul de cercetare, evidenţă, valorificare ; f) propune şi organizează împreună cu personalul de specialitate din celelalte secţii elaborarea cataloagelor de colecţii ; g) organizează în colaborare cu secţiile de specialitate manifestările ştiinţifice (sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe, colocvii etc.) ; h) întocmeşte dosarele cu propuneri în vederea clasării patrimoniului ; i) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectiva pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a Muzeului. 

5

d) supune spre analiză şi recepţie finală. fotografiere. are următoarele atribuţii principale : a) efectuează operaţiuni de restaurare în conformitate cu cerinţele normelor de specialitate. transport. fişa de conservare) . h) asigură buna funcţionare a aparatelor tehnice din dotare . jurnalul de restaurare . respectiv documentaţia foto.j) îndeplineste alte atributii. cu mijloace adecvate. coordonată de un şef de secţie. amenajare depozite (tipodimensionare) . coordonată de un şef de secţie. conform legii. amenajări spaţii muzeale. f) solicită. g) întocmeşte documentele specifice ale pieselor restaurate. manifestări ştiinţifice şi culturale . comisiei de restaurare. temporare. lucrările realizate . l) întocmeşte necesarul de mijloace tehnice şi materiale specifice. comisiei de restaurare . pentru motive întemeiate. e) se supune tuturor hotărârilor comisiei de restaurare . chimice şi biologice asupra bunurilor culturale nominalizate de către aceştia . j) utilizează eficient tehnica şi materialele specifice din dotare. fişa de restaurare. (2) Secţia « Conservare – supraveghere ». h) asigură protecţia şi securitarea bunurilor culturale pe toată durata restaurării . fişa analitică de evidenţă. 6 . (3) Secţia « Restaurare ». ambalare. elaborează propunerile de restaurare ale pieselor prevăzute în planul de activitate al secţiei şi le supune spre avizare. conform legii. aprobarea comisiei de restaurare. i) permite intrarea/ieşirea bunurilor culturale mobile în/din secţia de restaurare numai însoţite de documentele specifice (proces verbal de predare – primire. i) colaborează cu personalul de specialitate la activităţile muzeale (studiu. respectând normele de conservare . cu respectarea normelor de restaurare şi de protecţie a muncii . conform legii. m) îndeplineste alte atributii. e) propune restaurarea pieselor de patrimoniu . în vederea modificării metodologiei de restaurare avizate . k) urmăreşte evoluţia stării obiectelor restaurate prin efectuarea de controale periodice . j) îndeplineste alte atributii. c) aplică prevederile normelor de conservare în caz de manipulare. b) la solicitarea conservatorilor aplică măsuri de conservare curativă. c) analizează starea de conservare. menite să contracareze efectele degradărilor fizice. g) asigură curăţenia şi întreţinerea spaţiilor muzeale. are următoarele atribuţii principale: a) asigură securitatea patrimoniului cultural mobil . depozite). b) urmăreşte parametrii microclimatici. acţionând în scopul reglării acestora . asupra bunurilor culturale prevăzute în planul de activitate al secţiei . d) redactează fişe de conservare . f) participă şi colaborează la organizarea de expoziţii permanente.

pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. i) depune un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la Ministerul Culturii şi Cultelor. d) mediatizează activitatea Muzeului prin redactarea de materiale documentare şi ştiinţifice precum şi prin semnale vizuale . documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate. (6) Serviciul <<Achizitii Publice>>.(4) Secţia « Relaţii publice. j) îndeplieste alte atributii . în conformitate cu preverile legale şi înregistrează rezultatul inventarierii. astfel încât să permită. d) întocmeşte situaţia financiară trimestrială şi anuală . reprezentanţi ai fundaţiilor şi societăţilor culturale şi mediază contactele Muzeului cu toate categoriile de public din ţară şi străinătate. condus de contabilul şef. c) asigură relaţia cu mass-media. Marketing. g) utilizează registrele de contabilitate în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi le completează în mod ordonat. în orice moment. a delegaţiilor oficiale care vizitează Muzeul. e) întocmeşte proiectul de buget . analizarea publicului şi a practicilor sale. (5) Serviciul financiar – contabil. in regim de gratuitate. f) asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective. conform legii. g) organizează acţiuni de străngere de fonduri. are următoarele atribuţii principale : a) asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor economicofinanciare . i) îndeplineste alte atributii. h) asigură primirea. Registrul-inventar. e) se preocupă de marketing-ul cultural prin studii de piaţă. întocmirea dosarelor pentru finanţarea de proiecte şi programe . h) păstrează în arhivă Registrul-jurnal. coordonata de un sef de secţie. are următoarele atribuţii principale: a) efectuează ghidajul în spaţiul expoziţional . c) efectuează inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv. potrivit bugetului aprobat . b) asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli. Proiecte Culturale ». b) evaluează publicul vizitator (statistic şi analitic. cronologic. in baza activitaţilor de protocol ale Ministerului Culturii si Cultelor . la patrimoniul aflat în administrare. stabilirea unor strategii de promovare şi comencializare a ofertei culturale. f) organizează manifestări cultural ştiinţifice şi educative . conform legii. Cartea mare. este subordonat directorului general si are urmatoarele atributii principale : 7 . coordonat de un sef de serviciu. pentru promovarea imaginii acestuia. statele de plată potrivit prevederilor legale . notificată in prealabil. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate . indentifică surse alternative de finanţare . vizând fluctuaţia vizitatorilor în frecventarea Muzeului. şcoli. a receptării informaţiei muzeale).

a documentaţiei de concurs . b) elaborează sau. f) constituie si păstreaza dosarul achiziţiei publice.G. completează şi actualizează înscrierile din carnetul de munca şi eliberează legitimaţii.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice prin mijloace electronice din O. pe baza delegaţiei de reprezentare dată de conducerea muzeului.. precum şi în raporturile cu persoane fizice sau juridice. are următoarele atribuţii principale : a) ţine evidenţa necesarului de personal pe specialităţi. e) aplică si finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice . j) verifică legalitatea acordării sporurilor de toxicitate pentru locurile de muncă cu noxe. (8) Oficiul juridic. l) întocmeşte situaţiile statistice specifice. meserii sau funcţii. 34/2006 .U.a) elaborează programul anual al achizitiilor publice .P. i) asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare.G. dupa caz. g) gestionează fişele de evaluare cu documente care stau la baza inscrierilor in evidenţe legale . nr. f) gestionează fişele de post ale salariatilor .G. a organelor de urmărire penală. de specializare şi calificare etc. conform legii. b) organizează ocuparea posturilor prin concurs şi urmăreşte respectarea prevederilor legale în materie. sau a altor sporuri care se regăsesc în H. subordonat nemijlocit directorului general. are următoarele atribuţii principale : a) reprezintă interesele Muzeului în faţa organelor jurisdicţionale. a notariatelor publice. în cazul unui concurs de solutii. e) intocmeste proiectul statului de functii ce urmeaza a fi supus aprobarii Ministerului Culturii si Cultelor . k) urmăreşte derularea programului de perfecţionare propus şi aprobat de conducerea instituţiei şi aplică încadrările corespunzătoare. prin S. nr. (7) Biroul « Resurse umane ». conform statului de funcţii aprobat de Ministerul Culturii şi Cultelor. d) completează contractele individuale de muncă. astfel cum sunt acestea prevazute de O.A.U. in conformitate cu prevederile H. nr. .G. actualizându-le prin acte adiţionale. 34/2006 . b) intocmeste inscrisurile cu caracter juridic . h) completează dosarele personale cu documente care stau la baza înscrierilor în evidenţele legale. c) efectuează lucrările privind evidenţa personalului. m) îndeplieste alte atribuţii. 8 . subordonat nemijlocit directorului general. d) efectuează achiziţii in regim electronic. coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori. c) îndeplineste obligaţiile referitoare la publicitate.E.281 / 1993.

precum si a oricăror măsuri de natura să angajeze răspunderea patrimoniala a Muzeului .constituirea veniturilor bugetare. f) auditează. are următoarele atribuţii principale: a) execută lucrări de intreţinere şi reparaţii curente .alocarea creditelor bugetare. bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora. conform legii. . d) ia măsuri pentru recuperarea creanţelor. b) exploatează utilajele. (11) Paza. structura organizatorică subordonată nemijlocit directorului general . d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. . echipamentelor din dotare la intervalul de timp stabilit în normative. instalaţiilor. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme. următoarele. e) ţine evidenţa tuturor actelor normative publicate. raportează imediat conducătorului instituţiei cele constatate. (10) Serviciul tehnic – administrativ. mijloacelor tehnice din dotare. g) indeplineste alte atributii. conform legii. d) asigură funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor. e) asigura obtinerea avizelor si autoritatilor de functionare ale Muzeului. (9) Audit public intern. după caz. are următoarele atribuţii principale : a) elaborează norme metodologice specifice. sistemelor. .sistemele de conducere şi control. b) să păzească obiectivul.sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia.sistemul de luare a deciziilor. echipamentele. e) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. structura organizatorică aflată în subordinea directorului general şi având următoarele atribuţii principale: a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din cadrul obiectivului . .sistemele informatice. cel puţin o dată la trei ani. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. . g) îndeplineşte orice altă atribuţie dată prin delegare de reprezentare de către directorul general. . f) informează conducerea Muzeului asupra interpretării şi. c) raportează periodic asupra constatărilor. . dispozitivelor. 9 . b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern. a aplicării unor acte normative. f) îndeplineste alte atributii. coordonat de un şef de serviciu.c) avizează legalitatea oricăror raporturi contractuale ale Muzeului cu terţi. maşinile în conformitate cu normele şi prescripţiile tehnice în vigoare . c) asigură verificarea mijloacelor tehnice. prin obţinerea de titluri executorii şi urmărirea executării acestora. .plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale. instalaţiilor.angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată.

prin sistemul informatic. venituri şi cheltuieli). plăţilor şi a cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul fişei de operaţiuni bugetare pentru fiecare articol al clasificaţiei economice. Evidenţa analitică a creditelor bugetare. e) în caz de incendiu să ia imediat măsuri de stingere a acestuia şi de salvare a persoanelor. . . a bunurilor şi a valorilor. i) sa respecte consemnul general si particular al postului . cu excepţia celor vădit nelegale. j) îndeplineste alte atributii. salarii.c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne. intrările comerciale. detaliindu-se în evidenţa analitică în fişe de cont (sistem automatizat) şi balanţe de verificare. Dispoziţii finale Muzeul dispune de ştampila şi sigiliu proprii. Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează : . . să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia. g) să sesizeze poliţia în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul instituţiei. de îndată.documentele financiar-contabile. în baza contării documentelor.ordinul ministrului culturii şi cultelor pentru aprobarea ROF-ului şi a Organigramei Muzeului . f) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuarea bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre.actul normativ de înfiinţare . conform legii. dări de seamă şi situaţii statistice . lunar efectuându-se punctajele necesare cu fişele de cont. d) să înştiinţeze.alte documente. Contabilitatea sintetică se ţine pe baza sistemului informatic prin introducerea datelor pe grupe de operaţii (casă. bancă. . conform legii.corespondenţa . 10 . planul şi programul de activitate. şeful ierarhic şi conducerea unităţii despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate. Balanţa de verificare se întocmeşte lunar prin preluarea datelor informatizate analitic sau sintetic. CAPITOLUL III Forme le de inregistrare contabilă la Muzeul National Peleş si modul de organizare a contabilitaţ ii financiare inclusiv circuitul documentelor La nivelul Muzeului Naţional Peleş contabilitatea se conduce în partidă dublă. h) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici. utilizându-se forma de înregistrare “Maestru şah”.

iar bilanţul şi contul de execuţie. . Muzeul National Peles aplică Planul de conturi aprobat prin Ordinul MF nr. creditorii instituţiei. care răspunde de ţinerea contabilităţii potrivit legii. care are studii economice superioare. urmăreşte ca aceasta să îndeplinească cele trei funcţii ale sale: 1. 2. Pentru îndeplinirea acestor funcţii principale contabilitatea în general trebuie să asigure : • înregistrarea cronologică şi sistematică. 3. M. Ministerul Finanţelor emite planul de conturi şi norme de utilizare ale acestora distincte pentru instituţiile publice. condus de contabil-şef. executarea BVC şi întocmirea bilanţurilor contabile şi dărilor de seamă.05. după natura lor.917/2005. . • controlul operaţiunilor patrimoniale şi exactitatea datelor furnizate. a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute. Legea privind instituţiile publice (Legea nr. • furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului. 1. 704/1993 (MO nr. prelucrarea.contabilitatea patrimoniului public şi privat al statului care se ţine şi pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.aflate în administrare. Contabilitatea cheltuielilor se ţine distinct pe surse de finanţare. 61/2001(MO nr. furnizorii. La baza organizării evidenţei contabile stau Legea contabilităţii nr. ca la orice altă entitate care este obligată să ţină evidenţa contabilă în partidă dublă. înregistrarea operaţiunilor patrimoniale.500-2002) si OMFP 1752/2005 – Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene. 303bis/1993) .Organizarea evidenţei contabile Organizarea evidenţei contabile la Muzeul National Peles Sinaia.din fonduri extrabugetare. În prezent. republicată în 2000 (MO nr. iar ultimele norme metodologice de completare şi întocmire a bilanţurilor contabile 2007. 20/2000). care se ţine pe categorii şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. publicarea şi păstrarea informaţiei cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute. cunoaşterea a fenomenelor. În cadrul sistemului de organizare a contabilităţii la Muzeul National Peles intră următoarele obiective: 1) organizarea în compartiment distinct a evidenţei contabile. pe articole şi aliniatele clasificaţiei economice bugetare. clienţii. 287/ 02. .din buget. se întocmesc tot după norme distincte stabilite de acest minister. 82/1991. salariaţii. precum şi pe cele două destinaţii: .contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli. împreună cu personalul din subordine.2007.contabilitatea mijloacelor băneşti şi a relaţiilor cu debitorii. control al operaţiilor înregistrate. . Evidenţa valorilor materiale se ţine cantitativ şi valoric. modificată prin OG nr. Potrivit acestor reglementări. cu anexele sale. 531/2001) şi Regulamentul de aplicare al acestei aprobat prin HG nr. 11 . 2) organizarea contabilităţii în cadrul compartimentului contabil pentru: .Of.

. valori materiale. .registrul inventar (cod 14-1-2).registrul-jurnal. .venituri constituite ca venituri extrabugetare. . de inventar. . cea mai des folosită. potrivit legii. fişa pentru operaţiuni bugetare (cod 14-6-23) etc.registre de operaţiuni-casă. .venituri vărsate la buget potrivit legii.) Schematic organizarea evidenţei contabile în forma de evidenţă combinată se prezintă astfel: Documente primare Evidenţa tehnic-oprativă a mijl.venituri constituite ca fond special. . la magazie şi pe răspândiri. de folosinţă Evidenţa contabilă Fişă de cont sintetic (balanţa de verificare) Notă contabilă 12 . după natura lor. . .. .jurnal-order.maestru-şah. . adică pe: .documentul cumulativ (folosit pentru gruparea operaţiunilor efectuate într-o zi la contul privind casa.venituri din sponsorizări etc. ca de exemplu la forma pe jurnale: ..jurnale auxiliare (pentru creditul conturilor) şi situaţii auxiliare (pentru debitul conturilor). .venituri din surse proprii folosite cu prioritate la compensarea cheltuielilor. 3) registrele de contabilitate folosite. potrivit legii.registrul jurnal (cod 14-1-1). 4) forme de evidenţă folosite. fişa de conturi pentru operaţiuni diverse.maestru-şah cu jurnale (combinat).balanţa de verificare (cod 14-6-30).fixe. . .din fonduri speciale.fişa de cont analitic pentru valori materiale. folosite la contabilitatea analitică. potrivit legii. 5) formularele ce se utilizează în funcţie de evidenţa contabilă folosită. Contabilitatea veniturilor se ţine tot pe feluri de venituri. .registrul inventar.registrul numerelor de inventar pentru mijloace fixe ( şi obiectelor de inventar) şi registrul de răspândiri al mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar. subresponsabili etc. sau banca etc. ob. .

care constituie baza unor calcule ulterioare în contabilitate şi statistică. case de marcat în magazine.modificata O. Aceasta valoare poate fi actualizata anual. nr. b) au durata normală de utilizare mai mare de un an. etc. apometre.81/2003 sunt considerate “mijloace fixe” obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului.numărul de inventar . in functie de indecele de inflatie.  consumaţiile cantitative pe locuri de consum etc.1994.03. Evidenţa tehnico-operativă culege şi generalizează felurite informaţii cum sunt:  aprovizionarea cu materiale pe grupe de materiale şi furnizori. Evidenţa operativă foloseşte pentru consemnarea fenomenelor economice documente specifice cum sunt: condica de prezenţă.G. se urmăresc şi se controlează fenomenele economice în momentul şi la locul producerii lor. La Muzeul Naţional Peleş. Este o formă a evidenţei economice.1 Organizarea evidenţei contabile în formă de evidenţă combinat Evidenţa operativă Evidenţa tehnico-operativă furnizează informaţiile primare ce stau la baza înregistrării în contabilitate şi statistică a unităţilor patrimoniale.locul de existenţă 13 .Fişa de cont analitic (balanţa de verificare a conturilor analitice) Reg.. bonul de consum al materialelor precum şi aparate tehnice de înregistrare. Aceasta cuprinde următoarele elemente de identificare a mijlocului fix. prin care se înregistrează. contoare. respectiv: . evidenţa operativă a mijloacelor fixe se realizează cu ajutorul fişei mijlocului fix.15/24. Contabilitatea mijloacelor fixe la Muzeul National Peles Potrivit dispoziţiilor Legii nr. Jurnal de înregistrări Bilanţ Dare de seamă+ anexe Fig.denumirea mijlocului fix .

pe instituţie.durata normală de utilizare.02 – Active fixe de patrimoniu .964/1998. aprobat prin H. Această numărătoare se face în ordinea cronologică a intrării mijloacelor fixe în patrimoniul Muzeului Naţional Peleş.Active fixe corporale in curs de executie Pentru toaate mijloacele fixe. ♦ 102 – “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ” – atunci când sursa de finanţare o reprezintă surse extrabugetare. ‘212 – Constructii”. “214 – Mobilier. prin scoaterea lor din funcţiune. Soldul contului este debitor şi indică valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente în instituţie. potrivit Catalogului privind ratele normate de functionare si clasificare a mijloacelor fixe.208 – Alte active fixe necorporale . În creditul contului se înregistrează ieşirile de mijloace fixe.. 14 . aflate in administratia institutiei. Evidenţa analitică a mijloacelor fixe se realizează pe fiecare categorie de mijloc fix în parte. prin care se face atribuirea numerelor de inventar de către responsabilul de evidenţă a acestora.214 – Mobilier. transfer de la alte instituţii şi confecţionări în atelierele proprii. transfer sau dezmembrări.212 – Constructii .01-Active fixe nepatrimoniale -214. în corespondenţa cu creditul conturilor: ♦ 101 – “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ” – atunci când achiziţionarea acestora se face pe baza unor resurse bugetare. se determina durata de functionare normata. În debitul conturilor de mijloace fixe se înregistrează intrările de mijloace fixe provenite din: achiziţii.gestiunea . mijloacele fixe din fiecare unitate primesc un număr de inventar care va fi înscris pe toate documentele referitoare la acestea.aparatura .G.descrierea mijlocului fix (caracteristici tehnice de funcţionare) . .211 – Terenuri si amenajari de terenuri . “213 – Instalatii”. Pentru a fi identificate cu uşurinţă.231.Conturile” 211 – Terenuri si amenajari de terenuri”. prin Registrul numerelor de inventar. se debitează.aparatura”. În contabilitatea Muzeului Naţional Peleş mijloacele fixe sunt gestionate şi cu ajutorul Registrului pentru contabilitatea analitică a mijloacelor fixe. nr. donaţii. investiţii.213 – Instalatii .214. deci la intrarea în gestiunea mijloacelor fixe. Evidenta mijloacelor fixe la Muzeul National Peles se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de geadul II si pe analitice de gradul I in f-ctie de natura si destinatia lor: .

respectiv conturile: 531 “Casa” 561 “Disponibil la bancă” 550 “Disponibil din mijloacele cu destinaţie specială” Acestea se dezvoltă pe conturi sintetice de grad II şi analitice. fie prin virament bancar.aparaturii birotice” Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea activelor fixe corporale existente. salariaţi.carnetele de CEC. 15 .. . Evidenţa operativă a operaţiunilor băneşti în numerar se realizează la nivelul casieriei cu ajutorul regiştrelor de casă. trezoreria reprezintă totalitatea mijloacelor financiare de care dispune o unitate patrimonială pentru a-şi achita datoriile faţă de furnizori. În debitul contului se înregistrează intrările de numerar sub forma încasărilor din venituri proprii ale Muzeului Naţional Peleş. Acesta este un cont de mijloace băneşti cu funcţia contabilă de activ. care nupoate depasi o perioada de 5 ani. . Contul 281”amortizari privind activele fixe corporale” este un cont de pasiv. precum şi depunerea de numerar în contul de disponibil. terţi. se amortizeaza in functie de durata de probabila de utilizare.alte valori. În contabilitatea Muzeului Naţional Peleş sunt utilizate conturi specifice operaţiunilor de trezorerie. bugetul de stat etc. achitarea acestor obligatii se poate realiza utilizând: . Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale.G. creditori. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta de Catalogul privind duratele normale de utilizare. respectiv H. Evidenţa operaţiunilor băneşti se realizează fie prin numerar. ridicări de numerar din contul disponibil. . se crediteaza in coresponednta conturilor: ♦ 2813 ”amortizarea instalatiilor tehnice. rectificativ al valorii de inregistrare a activelor fixe corporale. mijloacelor de transport” ♦ 2814 “amortizarea mobilerului. în funcţie de specificul fiecărei instituţii. În creditul contului se înregistrează plăţile către furnizori. Programele informatice create achizitionate de Muzeul National Peles. salariaţi.incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului. dupa caz.numerarul din casierie. Operatiuni privind mijloacele banesti Evidenţa operaţiunilor băneşti cu numerar Trezoreria reprezintă un element important al gestiunii financiare a Muzeului Naţional Peleş. iar evidenţa sintetică se realizează cu ajutorul contului 531 “Casa”.964/1998.disponibilităţi din contul curent. Ca înţeles generic.Amortizarea mijloacelor fixe La Muzeul national Peles amortizarea se inregistreaza lunar.

precum si subventiile primite de la buget in completarea acestora se incaseaza . în acest cont se evidenţiază la valoarea lor nominală biletele de intrare la muzeu. Casierul va certifica corecţia efectuată prin tăierea textului sau cifrei greşite şi înscrierea sumei corecte. Evidenţa operaţiunilor băneşti prin virament Pentru aceasta sunt utilizate conturile de disponibilităţi. În caz de lipsuri sau plusuri de numerar. se verifică operaţiunile consemnate în Registrul de casă şi documentele justificative. contul 531 “Casa”. Cu ajutorul acestui cont.se administreaza potrivit dispoziilor legale. cum ar fi. Evidenţa operaţiilor efectuate prin alte mijloace băneşti Cu ajutorul contului 532 „ Alte valori” se ţin evidenţa tichetelor de călătorie. De asemenea. în debitul contului se înregistrează suma valorilor achiziţionate. în care se înscriu separat încasările şi plăţile stabilindu-se soldul scriptic al casei. iar în creditul contului valorile utilizate sau distribuite salariaţilor spre a fi consumate. Contul 532 „ Alte valori” este un cont de activ. precum şi chitanţierele pentru taxe forfetare.Soldul contului este debitor şi reprezintă mărimea sumelor aflate la dispoziţia Muzeului Naţional Peleş sub formă de numerar. casierul întocmeşte Registrul de casă. Plăţile de numerar din casierie se fac pe bază de acte justificative având viza de CFP şi aprobate de ordonatorul de credite. cât şi a normelor stabilite de către Banca Naţională a României. se întocmesc documente justificative. Veniturile proprii ale institutiei . Contul 561 „Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” are funcţie contabilă de activ. reprezentând cantitatea de carburanţi şi lubrefianţi plătită de instituţie care urmează a fi ridicată ulterior de la unităţile de desfacere. Modificările Registrului de casă se efectuează pe ambele exemplare ale documentului şi anume originalul aflat la serviciul contabilitate şi copia din carnetul Registrului aflat la casierul plătitor. Pentru intrările şi ieşirile de numerar din casieria instituţiei. suma încasată şi explicaţii privind natura încasării. care se compară cu mumerarul existent în casierie. Întreaga activitate privind gestionarea numerarului se desfăşoară atât pe baza prevederilor Regulamentului operaţiunilor de casă. difuzorilor de bilete desemnaţi în vederea vânzării. expoziţii. 550 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială” 561 „Disponibil privind activităţile autofinanţatoare” Contul 550 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială” este un cont de mijloace băneşti şi are funcţia de activ. nu trebuie să prezinte sold întrucât sumele ridicate şi neachitate se varsă la bugetul de stat. ministerele. prestări de servicii. Pentru operaţiunile efectuate zilnic. bonurilor cantităţi fixe. instituţiile centrale evidenţiază fondurile cu destinaţie specială constituite potrivit reglementărilor legale în vigoare la dispoziţia acestora. La sfârşitul anului. La încasarea oricărei sume casierul este obligat să elibereze chitanţa cu numele plătitorului. Soldul contului este debitor şi reflectă mărimea valorilor 16 . deasupra semnând şi aplicând ştampila instituţiei.

.deţinute de instituţie. Muzeul Naţional Peleş are în structura sa organizate două magazii centrale: 1) Magazia de materiale care cuprinde atât materiale pentru reparăţii curente. publicaţii.determinarea stocului ce depăşeşte norma de aprovizionare. care diferă în funcţie de modalitatea prin care au intrat materialele. materiale pentru curăţenie şi întreţinere. se listează balanţa analitică de materii şi materiale aflate în magazia centrală a Muzeului Naţional Peleş. materiale necesare restaurării pieselor şi exponatelor de muzeu şi obiecte de inventar.cunoaşterea gradului de realizare a planului de aprovizionare. Primirea materialelor de către gestionari se face pe baza documentelor însoţitoare. după ce se înregistrează în contabilitate. calităţi.Consum bonuri valorice pentru carburanti auto 6022 = Cheltuielile instituţiei din activitatea autofinanţată 5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto Contabilitatea stocurilor la Muzeul Naţional Peleş La nivelul instituţiilor publice se remarcă un consum însemnat de materiale şi într-o gamă extrem de diversă. iar confirmarea primirii lor la locul de depozitare se face pe seama documentelor specifice. 17 .. deci să se imobilizeze inutil fondurile băneşti. Acest cont se dezvoltă pe analitice. Lunar. ca: . Dacă la primirea materialelor se constată nepotriviri cantitative şi calitative faţă de datele înscrise în documentele însoţitoare sau există dubii cu privire la integritatea acestora. sortimente. vederi şi suveniruri pentru publicul vizitator. 2) Magazia de materiale cu caracter funcţional care cuprinde bilete intrare muzeu. se întocmeşte o notă de recepţie şi constatare de diferenţă.informarea exactă cu privire la cantităţile şi valorile stocurilor existente şi a mişcării acestora. scrisorilor de trăsură etc. astfel încât să se asigure o continuitate a desfăşurării activităţii. Aprovizionarea cu elemente de stocuri trebuie să ţină seama de excuţia bugetară.Bonuri valorice pentru carburanti auto 5325 – Bilete cu valoare nominală 5328 – Alte valori Exemple de înregistrări aferente acestor conturi: . a vizelor de expediţie. Evidenţa contabilă a intrărilor şi ieşirilor de materiale se organizează la locurile de depozitare de către gestionari. materialele procurate de la furnizori sunt primite pe baza facturilor. notă de intrare şi recepţie. cât şi rechizite şi furnituri de birou. Astfel. în funcţie de natura valorilor utilizate: 5324 . fără să se constituie stocuri mai mari decât cele normate şi. . dimensiuni cu ajutorul “fişei de magazie” sau a “fişei de evidenţă a materialelor pe locuri de consum”. La Muzeul Naţional Peleş evidenţa materialelor este organizată astfel încât să răspundă în orice moment unor cerinţe. cantitativ. intrările şi ieşirile de materiale din magazie. pe feluri de materiale. broşuri. în special de defalcarea creditelor bugetare pe trimestre.

971.02 Explicatii Combustibil Piese de shimb Alte materiale consumabile Subtotal I Materiale de natura obiectelor de inventar. Contul 302 – “Materiale” are funcţie contabilă de activ.60 64.2. Evidenţa sintetică – se ţine valoric la preţuri care diferă în funcţie de provenienţa acestora.419.826.89 45.01 303.242.189.A neexigibil cuprins in pretul de vanzare TOTAL Sold debitor 9.01 371.856.01 303. potrivit modului de grupare şi simbolizare a materialelor din instituţie. Structura stocurilor se prezinta astfel: -LEISimbol cont 302.47 3.04 302.V.02 302.08 303.56 65. pe baza documentelor respective.02 371. Soldul contului reprezintă valoarea materialelor aflate în magazie la Muzeul Naţional Peleş. 302 – “Materiale consumabile” – care se desfăşoară pe mai multe conturi analitice utilizate pentru înregistrarea materialelor.93 0. în ordine alfabetică sau a numerelor din nomenclatorul materialelor. cum ar fi transportul materialelor.23 135.276.489.04 Sold creditor 43. la un moment dat.00 0.08 Execuţia veniturilor şi evidenţa lor în contabilitate 18 .70 593.00 1. Aceste fişe se grupează pe conturi analitice de materiale.573. În debitul său se înregistrează materialele intrate în magazie provenite din aprovizionări sau alte surse. ci şi a mişcării acestora în gestiunile Muzeului Naţional Peleş.696.034.24 472.005. in magazie Obiecte inventar in folosinta Obiecte inventar in biblioteca Subtotal II Marfuri in depozit Marfuri la standurile de vanzari Diderenta de pret (adaos comercial) pentru marfurile din standurile de vanzari T.22 298. iar în cadrul acestora pe subgrupe.792.2. se înregistrează ca o cheltuială bugetară în debitul contului 6241 – “Cheltuielile activităţilor autofinanţate”. Acest cont realizează nu numai evidenţa stocurilor de materiale.51 249.667.48 21.În fişele de magazie sunt înregistrate zilnic. Cheltuielile ocazionate cu procurarea materialelor. precum şi cele constatate lipsă la inventariere sau declasate.62 458.02 378 4428.67 6. iar în credit se înregistrează materialele eliberate pentru consum sau alte destinaţii. intrările şi ieşirile de materiale stabilindu-se soldul scriptic după fiecare înregistrare. Din punct de vedere al contabilităţii sintetice. în funcţie de natura şi destinaţia lor. evidenţa materialelor se realizează cu ajutorul contului de gradul II.

Prin prelucrarea extrasului de cont. prestări servicii. Se face precizarea că în conformitate cu prevederile legale. Cota de T. Existenţa veniturilor bugetare presupune. ♦ Venituri proprii din vânzarea publicaţiilor. Muzeul Naţional Peleş are obligaţia de a vira aceste taxe şi de a le raporta la datele stabilite de lege.9 % . Veniturile Muzeului Naţional Peleş se realizează prin încasări cash.V. souveniruri. Muzeul Naţional Peleş realizează venituri proprii. respectiv venituri obtinute din mijloacele activitatilor autofinantate. 19 . souvenirurilor şi altele. se depun la Trezoreria Sinaia. în contul deschis la Trezoreria Sinaia. la caseriile instituţiei sau prin virament. după virarea T. înainte de a beneficia de serviciile solicitate. Veniturile realizate de Muzeul Naţional Peleş au următoarea structură: ♦ Venituri proprii din încasarea taxelor vizitare muzeu (vânzare bilete). trebuind să facă dovada plăţii. emis de Trezoreria Sinaia. în cadrul căruia sumele de realizat se grupează pe structura clasificaţiei bugetare a veniturilor. Viramentul se face pe baza unei facturi proforma.19 % . corespunzător poziţiilor din plan. pe care Muzeul Naţional Peleş o plăteşte este : .V. Încasările rezultate urmare a desfăşurării activităţii zilnice.pentru venituri realizate din vânzarea biletelor–intrare muzeu. vărsarea sumelor încasate la timp. ♦ Alte venituri care provin din : închirierea spaţii locuinţe serviciu.Evidenţa bugetară are rolul de a oglindi operaţiile legate de primirea şi utilizarea mijloacelor bugetare puse la dispoziţia instituţiilor publice şi de a evidenţia încasarea şi vărsarea la bugetul statului a unor venituri realizate în cadrul instituţiilor publice. ritmul încasărilor. Acest cont evidentiaza veniturile realizate de la Muzeul National Peles pentru acoperirea cheltuielilor acestora. folosirea unor conturi de mijloace baneşti prin care se reflectă încasarea şi vărsarea diferitelor sume.A.V. pe baza foilor de vărsământ.A. care sunt înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli. 561 – disponibil la bancă privind activităţi autofinanţate Contabilitatea veniturilor Muzeului National Peles se conduce cu ajutorul conturilor din clasa 7-VENITURI. în care sunt înscrise provenienţa acestora.pentru veniturile realizate din vânzarea de publicaţii. Evidenţa bugetară a Muzeului Naţional Peleş are sarcina de a reflecta realizarea veniturilor atât în totalitatea lor. prestări servicii suplimentare şi alte servicii care se facturează şi se încasează după caz. oferind la orice dată.A. se determină veniturile efective. ♦ Alocaţii bugetare. eliberată în urma unei comenzi ferme a beneficiarului. Pentru realizarea acestor sarcini în evidenţa contabilă se folosesc atât conturi specifice cât şi conturi comune. în primul rând. . acesta din urmă. urmărirea debitelor. 531 – Casa – pentru evidenţa încasărilor în numerar a veniturilor proprii. Muzeul Naţional Peleş plăteşte T. cât şi pe structură.

01 14.24 T V A deductibil din factura de energie electrica 20 . CAPITOLUL IV Monografia Contabila privind principalele operatiuni care au loc in cursul lunii iunie 2007 1) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (consum gaze naturale). cu documente justificative factura fiscala si ordin de plata: 401.28 furnizor energie electrica disponibilul unitatii din surse extrabugetare .03 furnizor gaze naturale 12. 707 -venituri proprii – publicatii.01 9.taxa foto.02 .evidentiat 401.bilete muzeu.01 .084.inregistrarea cheltuielii cu plata consumului de gaze naturale 610 cheltuiala incalzire .05 = 561.03 furnizor energie electrica 8.380.10 4426 = TVA deductibil din servicii si materiale 2) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (consum energie electrica ).evidentiat = 401.72 T V A deductibil din factura de gaze naturale 401.Din aceasta clasa fac parte: 704.venituri proprii .venituri proprii .03 = 561.03 – venituri din servicii. 704.inregistrarea cheltuielii cu plata consumului de energie electrica 610 = cheltuiala energie electrica .03 furnizor gaze naturale 2296.863.82 furnizor gaze naturale disponibilul unitatii din surse extrabugetare .301. 704. cu documente justificative factura fiscala si ordin de plata: 401.

01 349.85 furnizor serviciu disponibilul unitatii din surse extrabugetare .Sinaia surse extrabugetare .01 4.07 furnizor servicii 293.04 3) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (consum energie electrica ).562.537.evidentiat 401.Sinaia cu documente justificative factura fiscala si ordin de plata: 401.Sinaia 55.evidentiat = 401.86 4426 = TVA deductibil din servicii si materiale 5) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (servicii apa) Conform documente justificative factura fiscala si ordin de plata: 401.01 350.14 furnizor energie electrica RAAPPS .59 furnizor energie electrica disponibilul unitatii din RAAPPS .92 furnizor servicii disponibilul unitatii din 21 .07 = 561.14 = 561.61 T V A deductibil din factura de energie electrica emisa de RAAPS -Sinaia 401.99 T V A deductibil din factura de prestari servicii 401.Sinaia 294.03 furnizor energie electrica 1.inregistrarea cheltuielii cu plata serviciilor 610 cheltuiala salubritate .inregistrarea cheltuielii cu plata consumului de energie electrica 610 = cheltuiala energie electrica .98 4426 = TVA deductibil din servicii si materiale 4) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (servicii salubritate conform documente justificative factura fiscala si ordin de plata: 401.14 furnizor energie electrica RAAPPS .07 furnizor servicii 55.catre RAAPPS.4426 = TVA deductibil din servicii si materiale 401.09 = 561.

01 2.029.54 TVA deductibil furnizor servicii din servicii si materiale 6) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (servicii telefonie fixa si mobila) conform documente justificative factura fiscala si ordin de plata: % = 561.55 .12 385.inregistrarea cheltuielii cu plata serviciilor 610 cheltuiala servicii apa .473.01 401.55 22 .inregistrarea cheltuielii cu plata serviciilor de telefonie fixa si mobila 626 = cheltuiala telefonie % 401.01 444.surse extrabugetare .12 disponibilul unitatii din 2.09 724.12 furnizor sevicii telefonie fixa 401.09 furnizor servicii 3.evidentiat = 401.943.80 2.38 T V A deductibil din factura de prestari servicii 4426 = 401.01 4426 TVA deductibil din servicii si materiale 401.13 furnizor servicii telefonie mobila .25 529. telefonie fixa si mobila = % 470.evidentiat T V A deductibil din factura de servicii.13 furnizor servicii telefonie mobila 2.00 furnizor sevicii surse extrabugetare telefonie fixa 401.414.813.

45 84.01 furnizor servicii asistenta soft 401.22 23 .081.01 4. service sitem de alarma.528.00 % 401.22 cheltuile ci serviciile executate de terti 540.furnizor sevicii telefonie fixa 401.10 furnizor servicii service calculatoare 303.70 401. service calculatoare. service centala telefonica.inregistrarea cheltuielii cu plata prestarilor de servicii 628 = 3.516.00 furnizor sevicii surse extrabugetare asistenta soft 401.03 710.01 disponibilul unitatii din 540. supraveghere on-line.13 furnizor servicii telefonie mobila 7) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare a diversilor prestatori de servicii ( asistenta soft.16 furnizor servicii service centala telefonica supraveghere on – line 401.10 furnizor servicii service calculatoare 401. coserit) conform documente justificative factura fiscala si ordin de plata: % = 561.31 furnizor servicii coserit .46 2.

08 6028 70.59 .16 furnizor servicii service centala telefonica supraveghere on – line 401.04 = alti furnizoi materiale 561.01 disponibilul unitatii din surse extrabugetare 115.inregistrarea cheltuielii cu plata materialelor din facturi % = 401.255.61 chelt.00 chelt.00 401.231.787. cu servicii executate de terti 629 alte chelt.04 alti furnizoi materiale 23.9 2 24 .430. Legale 607 cheltuieli privind marfurile 7.82 8) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (diversi furnizori de materiale) conform documente justificative factura fiscala si ordin de plata: 401.31 furnizor servicii coserit 596.870. auorizate privind disp.112.15 cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 628 14.4 0 25.privind materialele consumabile 611 2.

852.53 alti furnizori de obiecte de inventar .evidentiat intrari obiecte de inventar de la furnizor in magazia centrala conform documente justificative.89 materiale consumabile 3028 = materiale consumabile 401.01 marfuri in depozit = 401.24 461.11 .62 .. In magazie 10) Evidentiat plata prin casieria unitatii a obiectelor de inventar de la furnizori. conform documente justificative. conform documente justificative factura fiscala si dispozitie de plata = 401.04 alti furnizori materiale 20.evidentiat intrari materiale de la furnizor in magazia centrala .09 4426 TVA deductibil = 25 .evidentiat intrari publicatii de la furnizor in magazie.04 alti furnizori materiale 542.032..032.429.04 alti furnizori materiale 65.890. factura fiscala si nota intrare receptie 371. factura si nota intrare receptie 3031 materiale de natura obiectelor de inv.evidentiat TVA deductibil din factura de materiale si publicatii 4426 TVA deductibil = 401. factura fiscala si nota receptie 3028 = 6. conform documente justificative .26 avans de trezorerie 240.evidentiat TVA deductibil din factura de obiecte de inventar 401.52 9) Evidentiat plata din disponibilul unitatii din surse extrabugetare (obiecte de inventar de la furnizori diversi) conform documente justificative factura fiscala si ordin de plata: 401.10 .01 disponibilul unitatii din surse extrabugetare 2.24 alti furnizori de obiecte de inventar 2.24 = alti furnizoi materiale 561.

80 .50 54.33 .75 .25 avans de trezorerie 16.26 avans de trezorerie 104.30 324.evidentiat TVA deductibil din facturi 4426 TVA deductibil = 542.542.67 37.96 626 cheltuieli postale 629 cheltuieli autorizate prin dispozitie legala 614 cheltuieli deplasare 6028 cheltuieli privind materiale consumabile 26 . conform documente justificative factura fiscala si dispozitie de plata 542.02 obiecte inventar in biblioteca = 542.26 avans de trezorerie 425.inregistrarea cheltuielii cu plata materialelor din facturi % = 542.10 .25 avans de trezorerie 186.evidentiat TVA deductibil din factura de obiecte de inventar 4426 TVA deductibil = 542.88 8.26 avans de trezorerie = 5311 casa in lei 770.evidentiat intrari obiecte de inventar de la furnizor in biblioteca ( carti) 3032.25 avans de trezorerie = 5311 casa in lei 202.05 11) Evidentiat plata prin casieria unitatii diverse materiale de la furnizori.

materiale ptr.01 162.00 cheltuieli deplasare 629 428.30 chelt.00 13) Evidentiat iesiri obiecte de inventar din magazie.01 obiecte inventar in folosinta 15) Evidentiat consum materiale de intretinere si gospodarire . furnituri birou 6028/20.675.04 chelt.37 alte materile consumabile 2.36 27 .306. conform bon de miscare 3032.01.01 1.01.30 % 8.12) Evidentiat plata prin casieria unitatii cheltuieli deplasare. autorizate 646 alte drepturi salariale datorate 52. furnituri birou si materiale curatenie.021.74 obiecte inventar in folosinta = 3031 materiale de natura obiectelor de inventar 14) Evidentiat transfer obiecte de inventar intre gestiuni.reparatii.00 31. conform bon consum 3032.02 chelt.00 alte chelt.882.35 2.01 2. materiale intretinere si functionare 6029/20.62 157. stat plata % 614 = 5311 casa in lei 511. conform bon consum = 3028 6028/20.01.946. alte drepturi salariale conform documente justificative – delegatie .59 obiecte inventar in folosinta = 3032.30. materiale curatenie 6028/20.

01.08 5.04 chelt.ind.03 chelt.00 2.30 = chelt.03 = 4313 chelt.00 chelt.00 chelt.00 102.01. salarii de merit 641/10.01. conform stat plata % = 421 149.02 chelt.207.826.01.28 18) Evidentiat cheltuieli cu salariile luna iunie 2007.249.01 chelt.07 5.606.spor cond.01.carburanti auto 3022 combustibili 1092.deosebite 641/10. luna iunie 2007 6453/10.759. ore suplimentare 641/10.de conducere 641/10.01.materiale expozitie 16) Evidentiat consum carburanti achizitionati in cursul anului 2007.951. alte sporuri 641/10.00 chelt.materiale(imprimate) 3028 alte materiale consumabile 678.sociale de sanatate 8.00 18.190. fond premii 19) E videntiat cota 6% fond sanatate platita de angajator.00 641/10. spor vechime 641/10.01.03.cu salariile personalului 641/10.asig.01.05 chelt.00 2. fond sanatate contrib. conform factura fiscala si nota intrare receptie 3022 combustibili = 5324 bonuri valorice ptr.237.44 6022 = chletuieli combustibil 17) Evidentiat iesiri bilete ( imprimate) din magazie 6028/20.00 5387.00 28 .919.06 6.44 1092.chelt.01.

la fondul de garantare 4373 contributia angajatorilor la fondul de garantare 373.03.20) Evidentiat cota 0. CAS si boli profesionale 4315 contributia asig.concediu contributia angajatorilor si indemnizatii 0.sociale ptr. accidente si boli profesionale 21) Evidentiat cota 2% fond somaj platita de angajator.248.04 = 588. iunie 2007 6454/10.03.00 chelt.asugurari somaj = 4371 contributia angajatorilor ptr.25% fond garantare creante salarii platita de angajator .asigurari somaj 22) Evidentiat cota 19. luna iunie 2007 29 .07 = chelt.150. ptr.0 chelt.asigurari sociale 23) Evidentiat cota 0.03.400% fond risc si accidente platita de angajator luna. luna iunie 2007 6455/10.00 25) Evidentiat concedii medicale platite din FNUASS 4317 = 2.03. concedii si indemnizatii 423 personal ajutoare si indemnizatii datorate 26) Evidentiat retineri din salarii conform statului de plata.50% CAS platita de angajator 6451/10.85% ptr.03.036.984. concedii si indemniz. luna iunie 2007 6456/10.00 chelt.06 = 4317 1. 24) Evidntiat cota 0.85% contributia CM FNNASS platita de angajator.01 = 4311.01 29. luna iunie 2007 6452/10.0 contributia angajatorilor ptr.00 chelt asigurari sociale contributia angajatorilor ptr.02 2.

asigurari de somaj 4315 contributia angajatorului ptr.262.00 30 .25% 4313 contributia angajatorului ptr.398.00 contributia angajatorului ptr.042.063. de stat 4371 2.00 4373 contrib.accidente si boli profesionale 558.365. asigurari soc.125.421 42.00 355.00 427 retineri din salarii la terti 4.5% platit de asigurat 14.5% platit de asigurat 9.luna iunie 2007 % = 561.00 4372 fond somaj 1% platit de asigurat 1.angajatorului la fondul de garantare 0.00 27) Evidentiat plata din disponibilului unitatii a contributiilor stabilite ptr.00 contributia asiguratilor ptr.837. asigurari sociale 4372 1.00 8.01 disponibilul unit surse extrabugetare 12.535.00 28) Evidentiat plata din disponibilul unitatii a retinerilor din salarii pe baza statelor de plata.512.00 disponibilul unit surse extrabugetare 4312 13.552. ale lunii iunie 2007 % = 561.00 = % 444 impozit pe venit din salarii 4312 CAS 9.111.01 36.275.00 4314 CASS 6.00 personal salarii datorate 13.

00 30) Evidentiat plata din disponibilul unitatii a ratelor .00 31) Evidentiat plata din disponibilul unitatii a CAS angajator. personal salarii datorate % = 5311 421 casa in lei personal salarii datorate 427 retineri din salarii si alte drepturi datorate tertilor 3.contributia asiguratilor ptr.01 disponibilul unit surse extrabugetare 36.438.023.002.671.00 1.000. alte datorii si creante cu bugetul statului.876. salarii datorate.00 29) Evidentiat plata din disponibilul unitatii a chenzinei lunii iunie 2007. luna iunie 2007 % = 561.00 31 . ajutoare si indemnizatii .00 32) Evidentiat ridicare numerar prin casieria unitatii.00 64.572.00 2.00 27.00 3. retinute de la salariati pe statul de plata . iunie 2007 427 = 561.754.060.01 CAS platit de angajator 4481 alte datorii si creante cu bugetul 96.671.00 47.00 12. in bancile aferente (optate de catre salariati) 421 = personal salarii datorate 561.507.01 retineri din salarii si din alte disponibilul unit surse extrabugetare drepturi datorate tertilor 2. asigurari de somaj 4314 contributia asiguratilor ptr. CAR salariati. asigurari sociale de sanatate 444 impozit pe venit din salarii si din alte drepturi 9.01 421 personal salarii datorate 423 personal-ajutoare si indemnizatii datorate 4311.

25% la fondul garantare 0.457.06. luna iunie 2007 4373 = 66.00 alte datorii si creante cu bugetul 4424 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat 6456 = 4373 66.27 7.63 contributia angajatorului la fondul de garantare 0. mijl.2007.108. conform facturi luna iunie 2007 411 = % 704 venituri din servicii 4427 TVA colectat 2.91 2.36 32 .33) Evidentiat obligatii fiscale de plata .02 debitori sub 1 an = 4481 alte datorii si creante cu bugetul 5. stabilite de Inspectoratul Judetean Prahova prin decizia 3197/12.de transport 2814 amortizarea mobilierului aparaturi birotice 280 amortizari privind activele fixe necorporale 9.127.363.00 1.54 35) Evidentiat venituri din prestari servicii .63 cheltuieli contributie angajat contributia angajatorului la fondul de garantare 0.543.82 126.00 34) Evidentiat amortizare luna iunie 2007 681 cheltuieli privind amortizarea = % 2813 amortizarea instalatiilor tehnice.25% 4481 = 5.80 293.25% 4611.

11 119.36) Evidentiat incasat alte datorii si creante in legatura cu personalul 428.66 cu personalul 30.00 casa in lei 49.28 TVA colectat = % 707 venituri din vanzarea marfurilor 4427 = casa in lei % 704 venituri din servicii 4427 33 .235.332.425.72 9.41 31.03 37) Evidentiat incasat debitori sub un an 4611. taxa foto si prestari servicii.89 TVA colectat = % 704 venituri din servicii 4427 38) Evidentiat incasat venituri din bilete.03 1.34 vanituri din servicii 4427 TVA colectat = % alte datorii in legatura 190.032. luna iunie 2007 5311 59.996.00 329. conform facturi intocmite.760.452.59 TVA colectat 39) E videntiat incasat venituri din publicatii .606.00 704.00 debitori sub 1 an 1.01 159. luna iunie 2007 5311 360.

00 5.00 10.01 TVA neexigibil 371.00 43) Evidentiat vanzarea biletelor la standuri .55 30.2 debitori sub un an 542.667.01 bilete cu valoare nominala venituri inregistrate in avans 4428.467.368. pe baza de factura fiscala 419 clienti-creditori = % 704.01 venituri in avans din bilete 4428. iunie 2007 5325 bilete cu valoare nominala = % 472.89 32.00 20.04 34 .98 41) E videntiat incasat prin casieria unitatii.02 174.417.096.40) Evidentiat incasat venituri din marfa consignatie .033. iunie 2007 % = 5325 472.11 11.01 TVA neexigibil 394.00 50.00 921. luna iunie 2007 5311 casa in lei = % 707 venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 1.00 340.01 venituri din lucrari si servicii 22.000.21 debitori sub un an 42) Evidentiat intrare bilete la stand spre vanzare: Peles – Pelisor. prestari servicii 5311 = % 411 clienti 428 alte datorii si creante in legatura cu personalul 4611.843.00 361.749.45 44) Evidentiat vanzarea biletelor cu ordin plata ( virament).521.00 190. clienti din vanzare bilete.532.

52 TVA neexigibil = % 371.61 97.01 marfuri in depozit 378 diferenta de pret 23.288.56 45) Evidentiat vanzarea biletelor cu numerar. iunie 2007 % = 5328 472 alte valori venituri inregistrate in avans 4428 TVA neexigibil 48) Evidentiat intrari publicatii la standuri 371.8 0 9.00 8.00 512.44 91.00 6.018.846.01 clienti = % 704.354.110.01 venituri din lucrari si servici 4427 TVA colectat 1.916.851.00 504.39 600.4427 TVA colectat 411 clienti = % 704. iunie 2007 5328 alte valori = % 472 venituri inregistrate in avans 4428 TVA neexigibil 47) E videntiat vanzari bilete grup sanitar.96 1.64 35 .01 venituri din lucrari si servici 4427 TVA colectat 772.00 1.27 610.36 46) Evidentiat intrari bilete grup sanitar.809. pe baza de factura fiscala. iunie 2007 411.818.20 95.02 marfuri la stand 13.21 4428 3.

032.90 1.38 furnizori 698.096. iunie 2007 % = 371.0 1 cheltuieli privind marfurile 4428 9.90 222.00 marfuri consignatie 698.840. iunie 2007 371.12 diferenta de pret 4428 TVA neexigibil 51) Evidentiat vanzari marfuri consignatie .766. luna iunie 2007 4427 = 4426 17.28 TVA neexigibil 50) Evidentiat incarcat gestiuni standuri publicatii cu marfuri consignatie .49) Evidentiat vanzari publicatii la stand % 52.9 8 = % 408 furnizori facturi nesosite 378.096.90 222.03 607 marfuri consignatie cheltuieli privind materialele 378 diferenta de pret 4428 TVA neexigibil 52) Evidentiat facturi nesosite 408 = furnizor facturi nesosite 401.833.425.03 1.71 diferenta de pret 607 = 371.98 174.52 36 .00 378 21.00 698.01 53) Evidentiat inchidere TVA .02 marfuri la stad 27.12 174.

00 37 .00 clienti.060.082.00 55) Evidentiat plata TVA luna mai 2007 4423 TVA de plata = 561.00 3.798.01 = 4424 87.01 411 clienti 419 60.753.01 viramente interne disponibilul unitatii din surse extrabugetare 5.676.1 6 57) Evidentiat viramente interne prin casa si banca iunie 2007 5311 = 581 casa in lei viramente interne 581 = 5311 418.512.249.00 56) Evidentiat incasat prin banca clienti din facturi bilete si prestari servicii 561.01 disponibilul unitatii din surse extrabugetare 17.798.00 viramente interne` casa in lei 561.681.309.80 54) Evidentiat incasat TVA de recuperat 561.00 418.creditori = % 62.01 = 581 disponibilul unitatii din viramente interne surse extrabugetare 581 = 561.16 2.TVA colectat 4427 TVA colectat = TVA deductibil 4423 TVA de plata 26.

430.190.83 cheltuieli privind marfurile 610 24.00 cheltuieli cu salariile personalului 645 43.27 cheltuieli cu amortizarile 59) Evidentiat inchidere conturi venituri la 30.83 = % 602 cheltuieli cu materiale consumabile 607 28.06.787.069.2007 295.64 alte cheltuieli autorizate 641 149.733.95 38 .58) Evidentiat inchidere conturi cheltuieli la 30.820.596.06.246.508.802.98 cheltuieli postale 628 17.18 cheltuieli cu servicii executate la terti 629 8.00 cheltuieli cu alte drepturi salariale 681 9.15 cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 614 39.63 cheltuieli cu ajutorul de somaj platit de angajator 646 52.363.94 cheltuieli privind utilitatile 611 2. detasari 626 2.50 cheltuieli cu deplasari.2007 121 rezultat patrimonial 9.

81 412.03 venituri din vanzarea marfurilor CAPITOLUL V Intocmirea registrelor contabile si a declaratiilor si deconturilor completate si depuse de unitate la Administratia Financiara si la Directia De Munca REGISTRUL – INVENTAR 30.324.44 747. 5.265.04 89.amortizari active fixe necorporale 3.263.646. 10.00 5.23 479.crt .45 903.646.95 1.36 6. 1.45 903.10 633. 7.84 venituri din servicii si lucrari la terti 707 51.518.678.293.939.29 39 .44 747.06.868.518. 11.27 9. 9. 6.% 704 = 121 rezultat patrimonial 361.04 89.265.939.678.964.395. 1.28 381.919. 740.23 479.36 6.324. aparatura 231-active in curs 280. Recapitulatia elementelor inventariate Valoarea contabila Valoarea de inventar Diferente din evaluare (de inregistrat) valoare cauzele dif.10 633. 101-fondul bunurilor domeniului public 105-rezerve din reevaluare 117-rezultatul reportat 121-rezultatul reportat 208-alte active fixe necorporale 211-terenuri 212-constructii 213-instalatii tehnice 214-mobilier.2007 Nr. 4.868.069.29 4.425.00 5.95 1.395. 740.656.27 9. 2.069. 2 3.964. 8.28 381.425.293.

00 11.387. 18.93 43.62 593.00 105.33 620.125.60 65.125.826.535.682.659.00 345.22 1.072.387.971.00 345.825.33 620.22 49.373.00 2.00 1. 17.00 32.072.951.00 4.00 87.00 26.62 13.276.513.414.583.00 40.387.12.00 739. 35.00 11.87 0.414. 32.00 11.150. 20 21.184.00 32.00 87.00 105.184.48 2.60 65.00 4.48 2.276.682.00 26.399.495.065.00 40. 33.00 1.513. 31. 25.588.399.22 1.891.28 40 .00 4.826. 26.00 1.550. 24.00 739. 34. 28.065. 22.47 298.00 1.825. 15.387.150.37 27.005.951.76 9. 33. 23. 36 281.373. 16.38 71. 29.495.47 298.749.00 2.00 11. 19.583. 13.749.28 878.550.22 49.535.659.588. 30.93 43. 14.005.00 4.62 13.891.37 27.76 9. 35.38 71.87 0. 27.amortizari fixe corporale 302-materiale consumabile 303-obiecte de inventar 371-marfuri 378-doferente de pret matfuri 401-furnizori 408-furnizori facturi nesosite 411-clienti 419-clienti creditori 421-personal salarii datorate 423-personal ajutoare si indemnizatii 426-drepturi personalneridicate 427-retineri din salarii 428-alte datorii si creante 431-asigurari sociale 437-asigurari somaj 4423-tva de recuperat 4428-tva neexigibil 444-impozit salarii 461-debitori 472-venituri in avans 473-decontari din operatii diverse 531-casa 532-alte valori 542-avansuri de trezorerie 550-disponibil fonduri speciale 561-disponibil al institutiei TOTAL 878.971.62 593.

terenuri si amenajari 212.678.00 0.425.678.964.38 9.425.45 903.939.868.00 0.069.518.44 -747.00 295.00 0.95 -1.10 633.00 Sold final -740.27 9.00 -747.84 0.rezultat patrimonial 208.293.95 -1.fondul bunurilor domeniul public al statului 105 .00 C 0.293.constructii 213.00 0.28 381.23 -362.518.00 0.324.868.00 0.964.00 0.44 Rulaje luna iunie 2007 D 0.00 41 .rezerve din reevaluare 117 .28 381.instalatii 214 -mobiler.00 0.95 0.00 0.069.10 633.00 6.active corporale fixe Sold la sfarsitul lunii mai 2007 -740. aparatura 231.23 -479.395.324.00 0.00 0.00 0.00 0.820.265.45 903.00 412.rezultat reportat 121.04 89.840.395.04 89.265.alte active fixe necorporale 211.00 0.919.CAPITOLUL VI BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA A LUNII IUNIE 2007 ’+’ sold debitor ’-’sold creditor Simbol cont 101.36 6.

90 12.73 9.48 -2.00 2.390.059.387.330.19 1.495.236.125.510.22 42 .00 -100.00 -739.materiale de natura obiectelor de inventar 371.005.969.00 -2.397.44 4.drepturi de personal neridicate 427.29 -878.00 -3.88 90.00 0.amortizari privind active fixe corporale 302 .00 -5.00 126.62 593.065.27 13.00 7.10 21.00 4.marfuri 378 -diferenta de pret la marfuri 401.22 0.185.38 698.876.74 66.946.00 190.00 -4.264.22 295.87 68.903.561.365.068.00 3.87 0.00 -105.864.materiale consumabile 303.00 5.16 60.072.150.00 -739.00 0.368.826.519.988.alte datorii si creante in legatura cu personalul -5.83 155.furnizori 408.00 0.90 12.00 143.477.47 298.754.60 65.54 9.00 -11.00 1.184.249.00 -5.10 -51.932.furnizori-facturi nesosite 411.190.749.835.921.48 569.867.595.00 -11.971.646.93 -43276.00 190.387.clienti 419 -clienti-creditori 421.00 -2.280.894.98 -1.150.33 156.75 -868.791.876.retineri din salarii si alte drepturi datorate tertilor 428.16 22.00 0.personal salariidatorate 423 -personal-ajutoare si indemnizatii datorate 426.00 1.75 698.891.00 -40.00 149.amortizari privind active fixe necorporale 281.

91 -49.452.952.00 5.569.431 .33 -620.681.365.09 620.00 0.62 -13.taxa pe valoarea adaugata deductibila 4427 .venituri inregistrate in avans 473.31 -12.00 136.00 0.650.185.debitori peste 1 an 472.debitori sub 1 an 4612 .impozit pe venitul din salarii 448 .00 -4.00 5.583.38 -50.32 40.465.676.80 87.00 341.10 12.taxa pe valoarea adaugata neexigibila 444 .alte datorii si creante cu bugetul statului 461.00 4.583.00 1.00 432.00 52.casa in lei -47.00 32.262.682.00 0.00 0.754.00 0.63 17.972.951.452.00 63.57 87.873.00 -31.535.52 44.00 0.825.00 52.00 0.32 36.38 -71.00 -27.00 0.00 437.debitori 4611 .00 0.91 61.833.41 13.00 43 .754.00 0.63 17.63 0.621.414.00 1.asigurari sociale 437 .321.taxa pe valoarea adugata colectata 4428.18 0.00 4.255.00 0.676.00 136.965.00 -26.taxa pa valoare adaugata de plata 4424 .00 18.52 44.00 -17.833.taxa pe valoarea adaugata de recuperat 4426 .asigurari pentru somaj 4423 .401.535.515.515.00 0.00 17.00 361.399.40 0.00 -4.63 26.583.37 0.486.decontari din operatiuni diverse 531 .

00 0.58 345.00 0.viramente interne 602 .00 0.659.38 424.15 39.00 0.00 0.22 1.596.50 2.76 0.00 0.cheltuieli deplasari 626 .00 0.190.733.00 0.240.769.94 2.00 0.00 0.98 17.63 87.63 373.00 0.00 361.50 2.508.83 28.chelt.44 1.disponibil din fonduri cu destinatie speciala 561 .22 1.619.00 0.chelt.83 24.avansuri de trezorerie 550 .00 0.cheltuieli postale 628 . cu materiale consumable 607.00 0.508.787.chelt.00 9.00 44 .50 972.00 43.36 0.00 0.019.18 8.523.802.00 43.00 0.98 17.45 11.15 39.83 28.551.50 391.energie si apa 611-cheltuieli cu intretinerea si functionarea 614 .387.18 8.00 404.373.532 .246.802.94 2.cheltuieli cu serviciile executate de terti 629 .190.069.184. asigurari sociale 56.119.733.00 0.91 0.disponibil – venituri proprii si subventii 581.069.430.00 0. cu salariile 645 .64 149.16 424.alte cheltuieli 641 .98 0.246.551.387.83 24.430.787.00 568.00 11.00 0.chelt.64 149.596.00 9.063.alte valori 542 .00 0.452.cheltuieli privind marfurile 610 .

subcapitole şi paragrafe.73 3. cât şi pentru cele extrabugetare pe structura clasificaţiei bugetare. după cum urmează: ♦ angajarea.00 52.03 0.chelt.00 0. Contul de execuţie bugetară prezintă situaţia realizării până la data întocmirii dării de seamă bugetare. succesive pentru fiecare alocaţie bugetară.00 0. Contul de execuţie bugetară prezintă comparativ.656.263.775.venituri din subventii TOTAL BALANTA 0.81 51.10 3.527.cheltuieli cu amortizarea 704 .27 361.00 0.00 0.00 0.00 52.81 51. Respectarea destinaţiei şi al cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare. în execuţie parcurgerea unor faze procedurale. impune. veniturile prevăzute prin plan a se realiza.00 0.venituri din lucrari si servicii 707-venituri din vanzarea marfurilor 708 .363. respectiv creditele bugetare prevăzute a se consuma şi.00 0.00 9. precum şi veniturile realizate.332. Această situaţie se întocmeşte pe baza fişelor sintetice şi a datelor din plan aprobate pe capitole.646 .363.00 0.00 0.venituri din activitati diverse 772 .17 Contul de execuţie bugetară Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice se întocmeşte de către ordonatorii de credite.indemnizatii de delegare 681.585.332.851.27 361. cheltuielile bugetare realizate sub cele două aspecte: plăţi nete şi cheltuieli efective.00 0.656.00 4. corespunzător bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.00 0.73 4.00 0.03 0. atât pentru mijloace bugetare.00 0.00 9.257.851.263. 45 .

CAPITOLUL VII Elaborarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale Muzeului National Peles 46 . deficit sau excedent. Plata reprezintă achitarea efectivă de către instituţia publică a sumei datorate către furnizori sau creditori. Prin conţinutul şi consecinţele sale. angajarea cheltuielii bugetare este un efect al deciziilor şi atribuţiilor directorului instituţiei. a respectat încadrarea în veniturile. le efectuează angajatorii serviciului financiar al instituţiei. Lichidarea reprezintă faza în care instituţia publică constată şi recepîionează furnizarea bunurilor şi serviciilor contractate (angajate anterior). Ordonanţarea constituie actul de emitere din partea instituţiei publice a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui terţi. angajarea reprezintă faza cea mai importantă a execuţiei cheltuielilor bugetare. prin instituţia publică. în funcţie de cantitatea şi calitatea livrărilor. cheltuielile şi soldul bugetar aprobat )echilibru. Aşadar. ♦ plata. stabilirea sumei datorate furnizorilor. în limitele aprobate prin buget. Concretizarea modului de gestionare a bugetului se efectuează prin întocmirea la finele anului bugetar a contului de execuţie bugetară. Această operaţiune. cea de plată. ♦ ordonanţarea. faza în care are loc.♦ lichidarea. Angajarea reprezintă decizia care generează obligaţia instituţiei bugetare de a plăti o anumită sumă de bani către furnizorii diferitelor bunuri şi servicii publice. de care depinde încadrarea. Aceasta reflectă finalitatea operaţiunilor de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi conduce la determinarea modului cum executivul.

cheltuieli materiale şi servicii 47 . Ele trebuie stimulate pentru creşterea continuă a bazei de venituri proprii. venituri proprii şi alocaţii primite de la buget. .alte venituri. Utilizarea raţională a fondurilor pentru acoerirea cheltuielilor depinde de exactitatea cu care ele au fost repartizate prin plan în funcţie de natura lor. donaţi etc. .venituri din alocaţie bugetară.Procesul de planificare financiară trebuie să facă obiectul unui program concret de acţiune analizat şi aprobat de ordonatorul de credite. În funcţie de realizarea veniturilor. se dimensionează cheltuielile care se compun din: . precum şi fondurile aferente stocurilor de valori materiale aflate în instituţie. Muzeul National Peles. are ca obiectiv stabilirea unui raport optim între cheltuieli. după caz). .venituri realizate din activitatea extrabugetară (comercială sau prestări servicii. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeul National Peles se poate elabora fie în funcţie de venituri.  capitolul 3 “detalierea veniturilor şi cheltuielilor” este destinat defalcării veniturilor şi cheltuielilor conform structurii clasificaţiei bugetare. din care : . nivelul preliminat al acestora în anul în curs şi nivelul propus pentru anul de plan.cheltuieli de personal. . În acest capitol se trece nivelul înregistrat de indicatorii respectivi în anul de bază.. Muzeul National Peles este unitate bugetară al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite. pornind de la cheltuielile aprobate în anul curent şi având în vedere modificările proiectate a avea loc. să funcţioneze în paralel un sistem precis de norme care să asigure o exactă cuantificare şi o echitabilă repartizare a fondurilor. respectiv vizitatori. are compartimente financiar contabile proprii şi îşi întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli care sunt structurate pe patru capitole. astfel:  capitolul 1 “principalii indicatori sintetici” reflectă fondurile fixe ale instituţiei la valoarea iniţială. în vederea sporirii gradului de autofinanţare a activităţii.  capitolul 2 “venituri şi cheltuieli” – în prima parte a acestui capitol sunt înscrişi indicatorii privind veniturile cu denumirile şi codurile din clasificaţia principalilor indicatori financiari pentru care instituţia are sarcini de încasare. fie în funcţie de cheltuielile instituţiei. sunt determinate pe baza normelor şi normativelor de cheltuieli aprobate. a. fiind o instituţie cu autofinanţare parţială.cheltuieli curente. În funcţie de veniturile Muzeului Naţional Peleş.  capitolul 4 “indicatori de calcul şi fundamentarea” cuprinde indicatori specifici ai Muzeului Naţional Peleş.venituri din sponsorizăi. Într-o primă fază Muzeul National Peles formulează propuneri de alocaţii bugetare pentru anul viitor. în cea de-a doua parte sunt ănscrise cheltuielile pentru activitatea curentă deflacate pe capitole şi subcapitole şi. bugetul de venituri şi cheltuieli va fi estimat astfel : Veniturile Muzeului Naţional Peleş se compun din: .

00 486.00 833. pe baza cărora cheltuielile pot fi angajate în condiţiile legii.933. După ce fila sintetică a fost aprobată şi transmisă de ordonatorul principal de credite către Muzeul Naţional Peleş.00 255.00 613.349.00 604.141.00 849.783.00 0.10 01 10 4.00 613.00 67.G. bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează astfel : Se determină cheltuielile totale pentru funcţionarea în condiţii normale a activităţii Muzeului Naţional Peleş şi trebuiesc identificate toate sursele de venituri.783.00 Tr.- cheltuieli de capital Cheltuielile propuse nu pot depăşi veniturile programate. nr.00 660.00 748.500/2002) 6 Total cheltuieli 7 Cheltuieli curente 8 Titlul Icheltuieli de cod Anul 2007 4933.00 -mii leiTR.00 400.00 43. se procedează la repartizarea pe trimestre. astfel încât în fiecare perioadă sursele de finanţare să asigure finanţarea tuturor cheltuielilor.00 0.00 1.00 48 .00 370. Denumire crt indicatori 1 Total venituri 2 Sold initial(O.10.580. pe care Muzeul Naţional Peleş o transmite ordonatorului principal de credite.00 660.00 2.00 0. analizându-se oportunitatea şi prioritatea acestor cheltuieli.398.00 0.00 660.00 601.141. cheltuielile de capital sunt înscrise pe baza listei nominale.00 955.00 0.IV 1.00 1.9/1996) 3 Venituri proprii 4 Subventii pentru institutii publice 5 Sponsorizare (legea nr.200.00 0. Toate aceste informaţii sunt aprobate de Ministerul Culturii Cultelor în formă sintetică. MUZEUL NATIONAL PELES SINAIA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 Nr.00 0.00 1.00 3.00 2.III TR. Alocaţia bugetară se stabileşte de Ministerul Culturii şi Cultelor.00 1.00 700. I 1. fiind ordonatorul principal de credite şi luându-se în calcul potenţialul propriu al Muzeului Naţional Peleş.00 833. atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor. b.09 1. În bugetul de venituri şi cheltuieli.00 250. precum şi cheltuielile totale ale instituţiei.427.00 TR II 1.349.00 660. În functie de cheltuieli.00 0.085.

00 10.00 10.00 274. Concedii si indemnizatii 0.ptr. de sanatate Contrib.00 290.00 56.00 481.00 1.03.03.04 10.00 91.00 4.00 10.00 91.00 1.00 1.02 20.00 1.00 1.00 9.00 4.00 30.03 10.00 4.00 4.00 10.00 3.00 3.00 1.11 20.00 10.03.00 10.00 1.03.00 329.01 20.00 200.00 6.00 28.00 5.00 10.03 10.00 4.00 20.05 4.00 10.227.00 1. Fond garantare Titlul II – bunuri si servicii Bunuri si servicii Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Deplasari detasari Deplasari interne Carti.00 15.00 20.00 10.00 23.00 1.00 2.00 4.00 200.02 10.16 4.01 10. si boli profesionale Contrib.00 83.01 20.00 220. din care: Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contrib.00 506.107.00 142.00 20.01 1.00 142.9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 personal Cheltuieli salariale in bani Contributii .00 29.00 1.06 34.00 7.00 1.06 20.85% Contrib.00 1.00 15.00 4.00 49 .00 3. asig.00 5.00 1.03.00 4.00 1.00 5.00 2.00 139.00 433.00 7.00 471.13 20.00 2.00 278.00 465.694.00 1.00 29.00 5.00 1.00 236.00 6. publicatii Pregatire profesionala Protectia 10.00 1.06.03.00 101.a ccid.00 91.soc.00 471.07 20 20.00 10.00 1.

00 2.00 CAPITOLUL VIII Intocmirea situatiilor financiare si analiza principalilor indicatori economico – financiari 50 .00 10.00 950.00 1.506.00 0.muncii 27 Alte cheltuieli 28 Cheltuieli de capital 20.30 70 26.00 0.00 56.00 500.00 14.

2007 Intrari 01.90 48.din venituri proprii 13.404.000 2. Număr de expoziţii.2007 s-a facut cu respectarea Legii contabilitatii nr.000 717.06.Intocmirea situatiilor financiare la 31.708 2.678.0131.148. Personal Număr de personal conform statului de funcţii aprobat 2.cheltuieli de personal.2007 51 .2007 Realiza t în anul 2007 160 160 2 2 143.cheltuieli ptr.subvenţie 11.342.01 – 30.90 63. cu modificarile si completarile ulterioare.490.venituri proprii .000 2.82/1991. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie ****) (%) Analiza principalelor conturi de activ si pasiv Active fixe corporale Simbol Explicatii cont .cheltuieli pentru expoziţii .01.394 5.819 Program anul 2007 1. din care: (mii lei) .06.cheltuieli de întreţinere .LEISold la 01.000 53.reparaţii capitale . Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor (%) 15.din subvenţie .90 153.expoziţii permanente .000 556.734 1.expoziţii temporare 4 Număr de vizitatori 10. precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari de specialitate. Cheltuieli totale.06.000 1.80 Sold 31. Venituri totale.instituţiei (%) 14.9/1996 de către Muzeul Naţional Peleş .06. Situatie privind realizarea principalilor indicatori culturali si economici urmare aplicarilor prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. din care: (mii lei) . republicata .cheltuieli de capital 12.490. din care: .104.2007 Iesiri 01.2007 171 171 2 2 130.994 3.90 94.30 65. din care (mii lei/vizitator) .000 1.217. . Gradul de acoperire din venituri proprii a chelt.06. Cheltuieli pe vizitator.000 1.0131.Sinaia perioada : 01.000 1.745.708 726. inclusiv colab.521 635.

00 0.28 369.00 0.00 577.00 0.678.243.00 4.2007 0 1 2 208 Active fixe 9.265.36 6.00 si mijoace de transport 214.018.01 Active fixe 369..208 211 212 213 214.964.403.243.00 6.00 0.89 89.00 2.265.825.02 Active fixe 11.00 0.028.564.23 Amortizare si valoarea ramasa Simbol Explicatii Sold la cont 31.139.293.89 patrimoniale 231 Active fixe 89.265.36 necorporale 211 Terenuri 6.018.00 11.02 231 TOTAL Active fixe necorporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si mijoace de transport Active fixe nepatrimoniale Active fixe patrimoniale Active fixe corporale in curs de executie 9.00 883.0 0 Simbol cont 3 280 2813 2814 x Amortizare 31.45 898.36 6.395.678.995.15 11.00 0.00 0.00 9.646.243.775.665.275.00 corporale in curs de executie TOTAL 2.243.28 369.00 0.2 3 0.10 633.00 0.01 214.00 0.2007 4 5.89 89.00 1.964.395.00 0.00 0.023.964.825.00 0.023.00 -LEIValoare ramasa 5=(2-4) 4.995.964.00 300.06.718.06.678.15 326.15 11.45 213 Instalatii tehnice 903.00 69.44 52 .00 0.00 0.10 633.032.825.15 nepatrimoniale 214.10 633.10 212 Constructii 633.00 0.00 0.265.946.15 903.797.00 2.00 0.89 89.890.293.

560. din care ……………………………….70.792.573.48 pentru marfurile din standurile de vanzari 4428. neexigibil devenind exigibil numai dupa vanzarea marfurilor si devenind obligatie la bugetul statului.89 45.00 Cont 411.2) are urmatoarea componenta: Total valoare.034.70 593. Creante TOTAL CREANTE( Formular Cod 01.696.1 soldul contului 4428.Metoda de calcul a amortizarii este “ Metoda amortizarii liniare” Stocuri Structura stocurilor se prezinta astfel: Simbol cont 302.38 Din care: Cont 411.08 303.04 302. in magazie Obiecte inventar in folosinta Obiecte inventar in biblioteca Subtotal II Marfuri in depozit Marfuri la standurile de vanzari Sold debitor 9..242.09)…………….034.667. Pentru a exista o evaluare unitara a stocurilor consideram ca ar fi mai bine ca si stocurile inregistrate in cont 371 sa fie raportate la pretul de achizitie . neexigibil……… 21.V.2.083. col.00 -LEISold creditor Diderenta de pret (adaos comercial) 43.826.00 21.276.60 vanzare al marfurilor din standuri TOTAL 1.93 0.70 Valoare la preat de acdhizitie…….856. T.875.04 64.971.A.02 T.02..08 Soldul marfurilor aflate in standuri ( cont 371.135.2.24 472.62 458.03………………….489.01 371.01 303.51 249.56 65. col.189.…3..22 298.A.A neexigibil cuprins in pretul de 0.V. .2.23 135.005.V.198.47 3.13………………….02 302.2.02 371.02 378 Explicatii Combustibil Piese de shimb Alte materiale consumabile Subtotal I Materiale de natura obiectelor de inventar.08) sunt inregistrate la pret de achizitie la care se adauga pentru contul 371. 43.01 303.67 6.17 Valoare adaos comercial………….05 Celelalte elemente de active din categoria stocurilor ( Cod formular 01. rd.419.276.620.00 53 . rd.48 Valoare T.

000.583.Cont 4611. I 2007 726.C.724.71.452. bilete intr.141.00 1.aferente…………178.00 400.00 3.40.000.A neexigibil…………………………27.535.00 1.LEIRealizat Sem.Venituri in avans pt.398.642.566.566.00 1.00 2.00 Venituri in avans pt.000.361.…136.00 1.00 Salarii angajatilor si contrib.00 .000.00 1.V./1996 954. 9/1996) .580.i 2007 1.00 Venituri din prestari servicii 2. cand devine exigibil. din care: .00 Datorii catre buget…………………………….37 .A.………….00 Venituri cf.435.750.566..083.00 .00 254.000.398.932.G.00 Datorii TOTAL DATORII.00 .000.065.Subventie .Datorii pt.Datorii comerciale……………………………43. B.Sold initial ( O.00 Venituri in avans……………………………….566. PREVEDERI CONF. 1 2 3 An 2007 43.566..00 .Obligatii catre furnizori………………. neexigibil ( 27.. Muzeu…..566.000.148.00 - - T.V. Crt.00 Cont 4612………………….046.03……………. Facturi nesosite….00 254.T.O.087. Executia bugetului de venituri si cheltuieli a) Venituri I. /2007 Explicatii Venituri – total .…2.00 .000.087. din care…………………………………. Celelalte obligatii se lichideaza in luna iulie 2007. Servicii…………………403.00 954.826.826.00 REALIZAREA VENITURILOR Explicatii Program An 2007.00 54 .000.00 .00 .LEIDin care: Sem.180. 68.142.000.Venituri din prestari de servicii ( inclusiv tva colectat) II Nr.00 954.din sem II 2007 care: Subventie 1.veniturile inregistrate in avans se incaseaza pe masura vanzarii biletelor pentru intrare in muzee sau incasarea prestarilor de sevicii.71.00) se lichideaza numai pe masura vanzarii marfurilor.V.…1.Iimpozit salarii……………………………13.580.G.706.

1.940.819.506. contract ramas de platit 8.934.200.00 1.515.00 3) plati efectuate………………………………………………….2.000.42 2.240.708. Contract 194/24.01.000.000.181.00 2.44 4.334.00 -550.479.00 4.789.404.00 1.00 2) angajamente legale…………………………………………….C Coserom S.alte incasari din anul 2006 Total b) Cheltuieli I.00 -194.000.000.253.00 -leiDin care: Sem.619. I 2007 din care: .227.00 635.00 1.01.00 6.00 717.00 -112.490.66 2.695.000.00 5.087.933.490.566.2007 Top Electronic Contract 55 .I 2007 Angajament legal cf.419.000.L.08 5.964.000.00 Diferente -744.Bunuri si servicii 0.745.401.00 4.00 2.347.000.00 3.217.00 1.934.334.00 556.427.00 1.753.00 2.R.00 1.00 Program 2.104.217.Cheltuieli de capital II Total plati efectuate sem.000.Cheltuieli de personal .C Profox S.00 3.C Rotec S.06.1.R.00 0.854.000. Explicatii Cheltuieli (plati) – total – aprobate bvc/2007 din care: .932.00 717.04 S.078.-din sem.037. I.00 556.78 4.394.00 Realizat 1.L.00 III Situatia angajamentelor 1) angajamente bugetare………………………………………….00 1.485.86 3.00 1.00 4) angajamente legale de platit (2-3)……………………………… 23. 2007 .566.I .2007 S.00 Angajament legal Platit sem.00 .768.Bunuri si servicii .L.00 An 2007 4.00 1.2007 S.879.0000.489.46 710.606.81.000.00 1.700.288.739. Contract 2457/12.R. 2007 2.347.Cheltuieli de personal .000.000. Contract 3/01.754.521.22 2.666.00 104.

00 -cont 50092842935……………. Cladirea care va fi reabilitata este inregistrata in domeniul public al statului.28 2.450. al fondului de sanatate. Cont 5311……………………………………………….84 23419. cheltuielile vor fi inregistrate in contul 231” active fixe corporale in curs de executie”. Disponibilitati banesti (3-4).521.374. Total incasari (1+2)………………………………………….954.pentru active fixe corporale neamortizabile ..745.1. 2. al asigurarilor sociale.02. str.2007 TOTAL 10.4 sau col.06.00 5.01.64 3.00 2.142.1.00 -cont 50032842935…………….195.03.414...000.00 4.C.00 IV. 56 .00 3. La receptia finala a investitiei se intocmeste N. din care……………………………….7.700.06)………………………………………. Incasari sem I. din care: ……………………….404. col..953.89 32. fondurilor speciale sau fata de diversi furnizori.566.374.726. 75.00 lei.Pana la finalizarea lucrarilor.000.788. 2007 .142.2007 Muzeul National Peles nu inregistreaza plati restante fata de bugetul statului. Determinarea disponibilitatilor banesti 1.32.03.00 6.724.376. Cumpatul nr.1.691. respectiv 682 = 231.05 30.659.398. Conform legislatiei in vigoare caldirea nu va fi supusa amortizarii.00 In anul 2007 sunt inscrise in BVC “ Lucrari de investitii pentru reabiliate si echipare conform norme de conservare a imobilului situat in Sinaia.584/01.00 -subventie………………………………………. Sold cont 561(01.202..2007 Top Electronic Contract 773/17.2007 Top Electronic Contract 583/28.Pana la receptia finala cheltuielile inregistrate in contul 231 se inscriu in “ Anexa 35b”.12 .583..29 3.00 -cont 561……………………………………….3.1.cu o cheltuiala de 150. La data de de 31.92 6.076.421.708. Plati efectuate……………………………………………… 1. rd.1.00 -prestari servicii……………………………….00 TOTAL DISPONIBILITATI………………………………….334.29 6.6593.797.