‫אין לכם הזכות לתרגם את השמות‬

‫מאת‪ :‬אבו כרים אלמראקשי‬
‫החוקר בהשוואת הדתות‬
‫תורגם על ידי‪ :‬אחמד עבד אלמקסוד‬

‫המחקר הזה דן בסוגיית הבשורה על בואו של נביא האיסלאם‬
‫בתנ''ך‪ ,‬וליתר דיוק בשיר השירים‪.‬‬
‫המחקר מתבסס על התאוריה של תרגום שמות העצם‪,‬‬
‫שלפיה אין לתרגם את השמות‪ ,‬אלא להעביר אותן לשפה‬
‫האחרת עם האותיות המקבילות לשם הזה‪ ,‬ולפי הבסיס הזה‬
‫כשאנו מתרגמים שמו של " נתניהו" עלינו להעביר את‬
‫המילה לשפה האחרת עם האותיות המקבילות‪ ,‬על כן יהיה‬
‫הדבר ככה‪:‬‬
‫נ ת נ י ה ו‬
‫ن ت ن يا هـ و‬

‫הדבר עצמו חוזר באנגלית‬

‫נ ת נ י ה‬

‫ו‬

‫‪u h ya n ta Ne‬‬

‫**************‬

‫כעת‪ ,‬קורא יקר‪ ,‬האם אתה יודע ששמו של הנביא מוחמד עליו‬
‫ברכה ושלום נזכר בתנ''ך‪ ,‬וליתר דיוק בחלק החמישי מ"שיר‬
‫השירים"‪.‬‬
‫בוא איתי לעיין בטקסט המדובר‪ ,‬וראה איתי את שמו של‬
‫מוחמד עליו ברכה ושלום בספר הקדוש של היהודים‬
‫והנוצרים‪.‬‬
‫זהו החלק החמישי משיר השירים‪ " :‬א בָּאתִ י ְל ַגנִי‪ ,‬אֲ ח ֹתִ י ַכלָּה‪--‬‬
‫ִ‬
‫ִ‬
‫מֹורי עִ ם‪-‬בְשָּ מִ י‪ָ ,‬א ַכלְתִ י י ַעְ ִרי עִ ם‪-‬דִ בְשִ י שָּ תִ יתִ י י ֵינִי עִ ם‪-‬‬
‫ָאריתִ י‬
‫חֲ ָּלבִי; אִ כְלּו ֵרעִ ים‪ ,‬שְ תּו ו ְשִ כְרּו דֹודִ ים‪{ .‬ס} ב אֲ נִי י ְשֵ נָּה‪ ,‬ו ְ ִלבִי עֵ ר;‬
‫קֹול דֹודִ י דֹופֵק‪ ,‬פִ תְ חִ י‪-‬לִי אֲ ח ֹתִ י ַרעְ י ָּתִ י יֹונָּתִ י תַ מָּ תִ י‪--‬שֶׁ ר ֹאשִ י נִמְ לָּא‪-‬‬
‫טָּ ל‪ ,‬קְ וֻּצֹותַ י ְרסִ יסֵ י ָּליְלָּה‪.‬‬

‫ג פָּשַ טְ תִ י‪ ,‬אֶׁ ת‪-‬כֻתָּ נְתִ י‪--‬אֵ י ָּככָּה‪,‬‬

‫אֶׁ ְלבָּשֶׁ נָּה; ָּרחַ צְתִ י אֶׁ ת‪ַ -‬ר ְגלַי‪ ,‬אֵ י ָּככָּה אֲ טַ נְ ֵפם‪ .‬ד דֹודִ י‪ ,‬שָּ לַח י ָּדֹו מִ ן‪-‬‬
‫הַ ח ֹר‪ּ ,‬ומֵ עַ י‪ ,‬הָּ מּו עָּ לָּיו‪ .‬ה קַ מְ תִ י אֲ נִי‪ִ ,‬לפְת ֹחַ לְדֹודִ י; וְי ָּדַ י נָּטְ פּו‪-‬מֹור‪,‬‬
‫ו ְאֶׁ ְצבְע ֹתַ י מֹור עֹבֵר‪ ,‬עַ ל‪ ,‬כַפֹות הַ מַ נְעּול‪ .‬ו פָּתַ חְ תִ י אֲ נִי לְדֹודִ י‪ ,‬ו ְדֹודִ י‬
‫חָּ מַ ק עָּ בָּר; נַפְשִ י‪ ,‬יָּצְָאה בְדַ בְרֹו‪--‬בִקַ שְ תִ יהּו ו ְֹלא מְ צָּאתִ יהּו‪ ,‬קְ ָּראתִ יו‬
‫ו ְֹלא עָּ נָּנִי‪ .‬ז מְ צָּאֻ נִי הַ ש ֹמְ ִרים הַ ס ֹ ְבבִים בָּעִ יר‪ ,‬הִ כּונִי פְ צָּעּונִי; נָּשְ אּו‬
‫אֶׁ ת‪ְ -‬רדִ ידִ י מֵ עָּ לַי‪ ,‬ש ֹמְ ֵרי הַ ח ֹמֹות‪.‬‬
‫י ְרּושָּ ָּלִם‪:‬‬

‫ח הִ שְ בַעְ תִ י אֶׁ תְ כֶׁם‪ ,‬בְנֹות‬

‫אִ ם‪-‬תִ מְ צְאּו‪ ,‬אֶׁ ת‪-‬דֹודִ י‪--‬מַ ה‪-‬תַ גִידּו לֹו‪ ,‬שֶׁ חֹולַת ַאהֲ בָּה‬

‫ָאנִי‪ .‬ט מַ ה‪-‬דֹודֵ ְך מִ דֹוד‪ ,‬הַ יָּפָּה ַבנָּשִ ים‪ :‬מַ ה‪-‬דֹודֵ ְך מִ דֹוד‪ ,‬שֶׁ ָּככָּה‬
‫הִ שְ בַעְ תָּ נּו‪ .‬י דֹודִ י צַח ו ְָאדֹום‪ ,‬דָּ גּול מֵ ְר ָּבבָּה‪ .‬יא ר ֹאשֹו‪ ,‬כֶׁתֶׁ ם פָּז;‬

‫ְתלִים‪ ,‬שְ ח ֹרֹות‪ ,‬כ ֵ‬
‫קְ ו ֻּצֹותָּ יו‪ ,‬תַ ל ַ‬
‫ָּעֹורב‪ .‬יב עֵ ינָּיו‪ ,‬כְיֹונִים עַ ל‪-‬אֲ פִיקֵ י‬
‫מָּ י ִם; ר ֹחֲ צֹות‪ ,‬בֶׁחָּ לָּב‪--‬י ֹשְ בֹות‪ ,‬עַ ל‪-‬מִ לֵאת‪ .‬יג לְחָּ י ָּו כַעֲ רּוגַת הַ ב ֹשֶׁ ם‪,‬‬
‫מִ גְדְ לֹות מֶׁ ְרקָּ חִ ים; שִ פְתֹותָּ יו‪ ,‬שֹושַ נִים‪--‬נ ֹטְ פֹות‪ ,‬מֹור עֹבֵר‪ .‬יד י ָּדָּ יו‬
‫ְגלִילֵי זָּהָּ ב‪ ,‬מְ מֻ לָּאִ ים בַתַ ְרשִ יש; מֵ עָּ יו עֶׁ שֶׁ ת שֵ ן‪ ,‬מְ עֻ לֶׁפֶׁ ת סַ פ ִ‬
‫ִירים‪.‬‬
‫טו שֹוקָּ יו עַ מּודֵ י שֵ ש‪ ,‬מְ י ֻסָּ דִ ים עַ ל‪ַ-‬אדְ נֵי‪-‬פָּז; מַ ְראֵ הּו‪ַ ,‬כ ְלבָּנֹון‪--‬בָּחּור‪,‬‬
‫כָּאֲ ָּרזִים‪ .‬טז חִ כֹו‪ ,‬מַ מְ תַ קִ ים‪ ,‬וְכֻלֹו‪ ,‬מַ חֲ מַ דִ ים; זֶׁה דֹודִ י וְזֶׁה ֵרעִ י‪,‬‬
‫בְנֹות י ְרּושָּ ָּלִם‪".‬‬
‫וזוהי תמונה לתרגום האנגלי של אותו טקסט‪:‬‬

‫‪http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3005.htm‬‬

‫הפסוק "‪ "5::1‬כתוב הפסוק "‪ "5::1‬כתוב‬
‫עם ניקוד‬
‫ללא ניקוד‬

‫חכוֹממתקיםֹוכלוֹמחמדיםֹזהֹ‬
‫דודיֹוזהֹרעיֹבנותֹירושלם׃‬

‫ִחּכוֹ‪ֹ,‬מַ ְמתַ ִקים‪ֹ,‬וְ כֻּלוֹ‪ֹ,‬מַ חֲ מַ ִדים;ֹ‬
‫יְרּוש ִ ָׁלם‪.‬‬
‫ָׁ‬
‫הֹרעִ י‪ֹ,‬בְ נות‬
‫זֶ הֹדו ִדיֹוְ זֶ ֵ‬

‫המקור‪:‬‬

‫המקור‪:‬‬

‫שיר השירים ‪Hebrew Bible6::5‬‬

‫שיר השירים ‪Hebrew OT: 6::5‬‬
‫‪Westminster Leningrad Codex‬‬

‫יש כמה דרכים שונות לתרגם את המילה העברית (מַ חֲ מַ ִדים)‪,‬‬
‫למשל באנגלית תורגמה המילה "‬

‫מַ חֲ מַ ִדים‬

‫" ל‪ ) lovely( -‬או‬

‫(‪ ) desirable‬וזאת אומרת בעברית " תענוגות "‪.‬‬
‫היהודים טוענים כי המילה (מַ חֲ מַ ִדים) מיוחסת לנביא שֹלמה עליו‬
‫השלום‪ ,‬והנוצרים מייחסים אותה לנביא ישוע עליו השלום ‪...‬‬
‫אולם האמת היא שהמילה הזו היא חלק מבשורה על בואו של‬
‫איש שלא חי בעידן הזה!‬

‫הנה הוא הטקסט של הפסוק (שיר השירים ‪ ):5 : 6‬כפי שנכתב‬
‫בלשון העברית הקדמונה לפני השימוש בניקוד בלשון העברית‬
‫במאה השמינית‪.‬‬

‫‪http://scripturetext.com‬‬

‫המילה העברית (מַ חֲ מַ ִדים) מורכבת מארבע אותיות‪ ,‬והיא‬
‫נקראת מימינה לשמאלה ‪...‬‬

‫כשאנו קוראים את המילה (מַ חֲ מַ ִדים) כפי שהיא כתובה‬
‫במקור ללא ניקוד‪ ,‬היא נקראת ככה حممديم (מחמדים)‪ ,‬בלשון‬
‫העברית מוסיפים את האות (ים) במילים במצב הרבוי ‪.‬‬

‫לפי המילון העברי – אנגלי "יהודה בן"‬
‫אתה תמצא שההגוי הנכון של המילה מחמד‬
‫‪.Mahammad‬‬

‫שיר השירים ‪:5 : 6‬‬

‫הוא‬

‫‪http://biblos.com/songs/5-16.htm‬‬

‫אם השם מחמד (حممد) הוא מילה חסרת משמעות‪ ,‬למה‬
‫תירגמו אותה ל‪ )lovely( -‬או (‪ )desirable‬ובעברית‬
‫"מחמדים" ؟ מזה נבין שהתרגום של המילה (מַ חֲ מַ ִדים) היה‬
‫טעות‪ ,‬דבר הביא לטעות נוספת‪.‬‬
‫נא לצפות את הווידאו של "שיר השירים ‪ ) :5 : 6‬באתר‬
‫יוטיופ בקישור להלן ‪:‬‬
‫‪youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk‬‬

‫אתה תשמע את החכם קורא אותה בעברית (מַ חֲ מַ ִדים)‬
‫حممديم‪.‬‬
‫ולפי‬

‫‪Strong's Concordance‬‬

‫מקור המילה ‪ :‬מַ ְחמַ ד‬
‫היא שם עצם פרטי של זכר‬
‫על כן למה תורגם השם " מַ ְחמַ ד " למרות שהוא "שם"‬
‫לתואר " תענוגות" ?‬

‫המשמעות המקורית של המילה העברית מַ ְחמַ ד באה‬
‫מהשורש "חמד" שמשמעותו (רצה – חשק – השתוקק ל –‬
‫م‬
‫َح د" משמעותו‬
‫התאווה ל )‪ .‬ובלשון הערבית השורש " ِ‬
‫(שִ ֵבח ‪ -‬הִ לֵל אֶׁ ת) ‪.‬‬

‫‪http://concordances.org/hebrew/2530.htm‬‬

‫م‬
‫َح مد) הוא המקור של השם מחמד‬
‫בערבית הפועל חמד ( ِ‬
‫حم‬
‫(حم َّم د) וזהו השורש של השם מחמד‪.‬‬
‫אם אתה מתרגם את המילה העברית " ֹמַ ְחמַ ד " דרך אתרי‬
‫התרגום כמו‪:‬‬
‫או‬

‫‪http://www.freetranslation.com‬‬

‫‪http://www.worldlingo.com‬‬

‫תמצא שהאתרים האלה מתרגמים את המילה "מַ ְחמַ ד" ל‪-‬‬
‫‪" Muhammad‬حممد"‪.‬‬
‫ראה איתי קורא יקר‬

‫באתר‬

‫‪http://translate.google.com‬‬

‫תורגמה המילה העברית‬

‫"מַ ְחמַ ד" ל‪" Muhammad-‬حممد"‪ ,‬אולם לאחר הופעת הווידאו‬
‫באתר יוטיופ‬

‫‪youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk‬‬

‫שינו‬

‫את התרגום מ‪ Muhammad-‬למילה (‪.)allowed‬‬
‫השאלה הנשאלת כאן היא‪ :‬אם המילה " מחמד " היא מילה‬
‫חסרת משמעת למה הציע לה אתר התרגום של גוגל‬

‫"‪ "Muhammad‬ולאחר מכן שינה אותה למילה אחרת‬
‫(‪. )allowed‬‬
‫הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא האדם הראשון‬
‫שנקרא לו בשם מוחמד‪ ,‬וזה מבהיר כי לא היה למילה‬
‫"מחמד" משמעות בלשון העברית הקדמונית‪ ,‬כי היתה שם‬
‫עצם לאדם שיבוא בעתיד עם השם המיוחד הזה‪.‬‬
‫יתר על כל מה שנזכר לעיל התיאורים של הנביא מוחמד עליו‬
‫ברכה ושלום מתאימים ביותר לתיאורים של האיש שנזכר בשיר‬
‫השירים‪ ,‬זה ברור בכל הדברים שהגיעו אלינו על תיאורו של‬
‫הנביא מוחמד עליו השלום ‪.‬‬
‫סיכום‪:‬‬
‫התרגום הבלתי נכון‬

‫התרגום נכון‬

‫" מַ מְ תַ קִ ים‪ ,‬וְכֻלֹו‪ ,‬תענוגות; זֶׁה מַ מְ תַ קִ ים‪ ,‬וְכֻלֹו‪ ,‬מַ חֲ מַ דִ ים; זֶׁה‬
‫דֹודִ י וְזֶׁה ֵרעִ י‪ ,‬בְנֹות י ְרּושָּ ָּלִם‪".‬‬

‫דֹודִ י וְזֶׁה ֵרעִ י‪ ,‬בְנֹות י ְרּושָּ ָּלִם‪".‬‬

‫התרגום הטועה לשמו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום‪,‬‬
‫מסתיר את הכוונה לסלף‪ ,‬ולהעלים את שמו האמיתי‬
‫"מוחמד"‪ ,‬ולהרחיק את הרעיון של הבשורה על בואו של‬
‫מוחמד משכלו של הקורא‪.‬‬
‫הקוראן הקדוש ציין בסורת " בית עמרם" כי שמו של הנביא‬
‫מוחמד עליו ברכה ושלום נכתב אצל היהודים והנוצרים בתורה‬
‫ובאוונגליון ‪.‬‬
‫"אשר ילכו עם השליח‪ ,‬הנביא איש אומות העולם‪ ,‬אשר אותו‬
‫ימצאו רשום אצלם בתורה ובאוונגליון‪ .‬מצווה עליהם לנהוג בדרך‬
‫ארץ ואוסר עליהם את המגונה‪ ,‬ומתיר להם את המאכלות‬
‫הטובים ואוסר עליהם את התועבות‪ ,‬ומסיר מעליהם את הנטל‬
‫ואת הכבלים המכבידים עליהם‪ .‬אשר יאמינו בו ויסייעו בידו‬
‫ויושיטו לו עזרה והלכו אחר האור אשר הורד עמו‪ ,‬אלה יעשו‬
‫חיל‪( ".‬סורת אלאעראף‪.):61 :‬‬

‫המסגד של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום‬

‫הקבר של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום‬

www.islamic-invitation

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful