Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl

3
TOPLUMUN CEVHERI HANIMLARA
Hcmc, /|em|erin FcLLi /||ch´c mch:u:Iur. Sc|cIü
Se|cm Fc:ü|u||ch´|n, eh|inin, :chcLe:inin ve ce k|ycmeIe
kcccr cn|cr| cc:I ecinen herke:in üzerine c|:un.
Çc||ncn, kcyLc|cn yc cc k|r||cn mücevherin yeri
cc|curu|cLi|ir:e ce, :en: yeri cc|curu|mcz Lir cevher
c|cugunu Li|me|i:inl
Çünkü kcc|n|n :chip c|cugu vckcr|n|n, cüzmece
ekc||er|e cyck|cr c|I|nc c||nc|g| ve her;eyin ü:Iünceki
gerçek cmcç c|cn /||ch´c ku||ukIcn uzck|c;I|r||c|g| Lir
zcmcncc: kencini /||ch için :ck|nmc ercem|igini gc:Ieren
mücchice hcn|m, Icp|umun ve ümmeIin gcz nürucur,
cevhericir.
l:|cm|, cü;mcn|cr|nc kcr;| :cvunccck, cnu Ichrif,
LiccI ve fe:cc LcIcg|nccn kcruyccck c|cn ne:|i yeIi;Iirir,
hcn|m|cr. l|k ve Ieme| egiIimini cnne:incen c||r ge|ecegin
mücchic ve müccfi|eri.. 8u :crum|u|uk c:|c cz|m:cncmcz.
8u yüzcen hckk|y|c yerine geIiri|me|icir.
l;Ie Lu nckIcccn hcrekeI|e, Lir Ick|m :crum|u|uk|cr|n|
yerine geIirmek :üreIiy|e eIrcf|nc, |;|k ve pcr|cycn Lir nür
c|mc yc|unccki mücchice hcn|m|cr|n cikkcI eIme:i
gereken, Lcz| nckIc|crc ceginmeyi uygun gcrcük.
8urccc yer c|cn|cr, Lcy|e:ine cnem|i Lir kcnuyu
e|LeIIe Iüm ycn|eriy|e cç|k|cmcyc yeImez, cncck k|:c ve
cz c|crck yc| gc:Ierme:i ümicimizcir./||ch Iec|c'ccn Lu
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
4
çc||;mcm|z| r|zc:|nc uygun k||mc:|n| ci|eriz. Süphe:iz Ievfik
C´nccnc|r.
1
Örnck NcsI!!crI YctIçtIrccck MücahIdc
Hantmtn Vastf!art:
Akîdc yaptst: 8u ümmeI için crnek ve Ieme| c|cn
incnç :i:Ieminin Fc:ü|u||ch Sc||c||chu /|eyhi ve /'|ihi ve
Se||em'in cgreIIigi gerçek ckice c|cugu Li|inciy|e:
SchcLe, IcLiin ve EILcu IcLiin'in, ycni Se|ef-i Sc|ihin´in
ckice:inin, kenci:iy|e LüIün|e;Iigi Eh|-i SünneI ve'|-CemccI
meIccunu cn|cmck ve icrck eImek heceficir.
Mctndu: Sccece ve :ccece /||ch´|n, Fc:ü|ü-sa||a||anu
a|cqni tc sc||cn-'in, SchcLe-i Kircm'|n ve k|ycmeIe kcccr cn|cr|n
yc|unc uycn|cr|n çizgi:ine Lcg|| kc|mcy| hecef|emi;, Lunu
Iek yc| c|crck Lenim:emi;Iir.
Ah!âkt: U:Iün l:|cm ch|ck|c|r.
NIçâncsI: Hiccp ve Ie:eIIürcür.
EdcbI: Hcyc, iffeI ve Iemiz|ikIir.
ÖrncgI: Mü'min|erin cnne|eri, :chcLe hcn|m|cr| ve
Iüm :c|ihc hcn|m|crc|r.
5cvgIsI:Yc|n|z /||ch ve Fc:ü|ü ve l:|cmc Lcg|| herke:
içincir.
Ha!vctI: /hireI hcycI|n| hcI|r|cmck, kenci:ini kcLrin
kcrcn||k ve ccr||g|nccn rchcIc eri;Iirecek, cnu :e|cmeIe
gcIürecek iyi cme||eri i;|emekIir.
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
5
Dnst!art: /||ch'|n cinine Lcg|| Muvchhice, Mü'mine
ve Iüm Mü:|ümcn hcn|m|crc|r.
Bugzu: Dü;mcn ychuci|ere,h|ri:Iiycn|crc, müncf|k-
|crc, cIei:I|ere: ¨kcc|n czgür|ügü¨ ve ¨feminizm¨ ciye
ycygcrc kcpcrcn :in:i çcg|rIkcn|crcc|r.
Düçman!art: Mü:Iehcen ;crk||cr: hcrcm ccveIçi:i
müzik c|eI|eri: cç|k ve :cp|k fikir|eri empcze eImeye
çc||;cn Iüm cergi ve gczeIe|er: f|crI ve c;k|n kcnu eci|cigi
LüIün :cp|k cizi ve fi|im|er: cyr|cc ch|ck:|z, iffeI:iz kcc|n|cr:
k|:ccc /||ch'|n gczcL|n| üzerine Icp|cycn her ;eycir.
RagbctI: Çck Lcg|;|cycn "Go|ûr" ve cc|ycn "kohîm"
/||ch /zze ve Ce||e'ye kcr;|: ;crI|cr|nc Lcg|| kc|crck
:cmimi Lir ;eki|ce IevLe ycpmckI|r.
Ev!I!IgI: l:|cmicir. Dügününce ;crk|, içki vL. yckIur.
DcveI|i kcc|n ve erkek kcr|;|k||g|nc yer veri|mez. l:|cm'c
cyk|r| k|ycfeI|ere ce rcgLeI c|mcz.
GâycsI: Mü:|ümcn ci|eyi Linc eImek, Lcy|ece Iüm
in:cn||g|n :u:cc|g| gerçek l:|cm Icp|umunun :cg|cm ycp|
Ic;|n| c|u;Iurmck: UmmeIe hcy|r|| ne:i||er yeIi;IirmekIir.
TatI!I: Fcycc|| i|im cgrenmek, Kur'cn-| Kerim ezLer|e-
mek, me;ru çerçevece cin|enip i:IirchcI eImek|e geçer.
GczIntIsI: lnce cü;ünme ve Iefekkür ycpmck: cyn|
zcmcncc cin|enerek kencini rchcI|cIccck ;ey|er|e
me;gu| c|mckI|r. 8cy|e|ik|e LiIkin|ik ve ycrgun|ukIcn uzck
kc||r, cincmik|igini muhcfczc ecer.
1
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
6
HIcap Vc Tcscttürün $art!art:
Eh|i SünneI u|emc:| Lu kcnucc :ekiz cnem|i nckIc
Ie:LiI eImi;|er ve Lun|crc cikkcI eci|me:i gerekIigini
:cy|emi;|ercir. 8un|cr:
1- E|Li:e, Lecenin her Icrcf|n| crIme|i./yr|cc yüz, e|
ve cyck|cr|n crIü|me:i hu:u:uncc cc c|cgcnü:Iü cikkcI
eci|me|icir.Çünkü Iercih eci|en gcrü;e gcre kcc|n|n
Icmcm| cvreIIir.Yüz, e| ve cyck|cr cc Icmcm|y|c crIü|me:i
fcrzc|r.Zirc, cze||ik|e Lirçck cç|ccn if:cc c|mu; Icp|umu-
muzcc fiIneye :eLeLiyeI vermekIen kcç|nmck ;crII|r:
«Ey Pcygambcr! Hantm!artna, ktz!artna, mümIn!crIn
kadtn!artna (bIr IhtIyaç IçIn dtçartya çtkttk!artnda) ðrtü!crInI
üst!crInc a!ma!artnt sðy!c...» (Ahzab, 33/59),
«MümIn kadtn!ara da sðy!c: Gðz!crInI (haiana
laknaklan) saktnstn!ar, namus vc Iffct!crInI csIrgcsIn!cr.
kcndI!IgIndcn gðrüncn müstcsnâ n!mak üzcrc, zInct!crInI
tcçhIr ctmcsIn!cr. Baçðrtü!crInI, yaka!artntn üzcrInc (kadai)
ðrtsün!cr...» (Nûr: 24/ 31).
2- E|Li:e :ü:|ü pü:|ü c|up cc LizzcI kenci:i zineI giLi
c|mcyccck./yr|cc Lck|;|cr| üzerine Icp|cycLi|ecek
;eki|ce renk|i, ce:en|i, c|I|n ve gümü; i;|eme|ercen ce
kcç|n||mc||c|r.
«Ev!crInIzdc vakartntz!a nturunda I!k câhI!Iyc (devii
kadinIaii)ntn açt!tp saçt!arak, sa!tnarak yürümcyIn. Namazt
kt!tn, zckatt vcrIn, A!!ah vc Rcsû!ü'nc Itâat cdIn..» (Ahzab,
33/33).
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
7
3- VücuI hcI|cr|n| Le||i ececek cerecece ince veyc
;effcf c|mcy|p, kc||n ve :cg|cm c|mc||c|r.
4- Giy:i ccr cegi|, geni; ve Lc| c|mc||, fiIneye necen
c|ccck Lir yeri Le||i eImeme|icir.
5- Fcrfüm ve Lenzeri cikkcI çekici kcku|cr ku||cn||m|;
Lir curumcc ncmchrem ycn|nc ç|kmck hcrcmc|r.
Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn-:
"BIr kadtn knku sürünüp bIr kavmIn (lopIuIugun)
yantna ugrar da nn!ar bunu hIsscdcrsc, zInâ ctmIçtIr"
LuyurmckIcc|r.
1
ó- HiçLir :üreIIe erkek giy:i:ine Lenzemeyecek. lLn
/LLc:-A||an cndan razt c|sun- ;cy|e cemi;Iir:
"Erkck!crdcn kadtn!ara, kadtn!ardan da crkck!crc
bcnzcycnc Rasû!u!!ah-sa||a||ahu a|eµhl te se||em- !ânct cttI"
2
7- "BIr kavmc bcnzcycn nn!ardandtr"
3
hcci:i ;erifi
ccgru|Iu:uncc kcfir kcc|n|cr|n e|Li:e|erine Lenzeme:i ce
hcrcmc|r.
8- Kcpcnmc:| uygun c|:c Li|e fcrk||||g|nccn cc|cy|
in:cn|cr|n c;inc c|cccg| Lir niIe|ikIe c|mcmc||. Zirc
Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn-:
"Hcr kIm çðhrct c!bIscsI gIycrsc, A!!ah da nna ktyâmct
günündc zI!!ct c!bIscsI gIydIrIr. O da nna atcç n!ur"
Luyurmu;Iur.
4
l
SuIíItí¡. Inun AIncd.
2
HuIu¡í.
J
SuIíItí¡. EIu Duuud.
4
SuIíItí¡. EIu Duuud.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
8
KabIr Amc! 5andtgtdtr!
Ey müs!üman cv!âdt gcnç ktz!
/||ch'Icn kcrkl Ve her zcmcn /||ch'|n kcnIrc|ünce
c|cugunu unuImcl 8ugün nc:|| he:cp:|z cme| günü i:e:
ycr|n cc ;üphe:iz, cme|:iz he:cp günücür. Durmcccn
cyun ve eg|enceye cc|cn in:cncg|u, c|ümün kenci:ine
u|c;cccg| c gün e|LeIIe uycnccckI|r.Ccn Lcgczc ge|cigi
zcmcn hc|imiz ne c|ur°
Ey A!!ah'tn zarIf ku!u!
C gün crI|k :en,e;in, ci|en, ev|cI|cr|n ve cc:I|cr|nccn
cyr||m|; c|ccck:|n. IcLuI|c Ic;|n|||p Icprcgc: c kcpkcrcn||k
yere kcncccg|n günü Lir cü;ün. 8iImez :cn||cn gün|erin
:cnuncc eger iyi Lir ;ey|er gcIürmeciy:en -/||ch kcru:un-
kcLrin ceh;eI|e :|kmcyc Lc;|cmc:|y|c Lc;Lc;c:|n. He:cp
me|ek|eri ge|ip ce :encen :cru|cr|nc cevcp vermeni
i:Iecik|eri zcmcn hc|in nice c|ur°l..
Diri|i; gününce kcLircen ç|k|p cc mch;ere
:evkeci|cigin...
He:cp cefIer|erinin cç||c|g|...
S|rcI kcprü:ü ve mizcn|n kcncugu zcmcn...
l;Ie c gün, ey /||ch'|n ku|ul Senin yerin nere:i
c|ccck°l..
Seni ne|er Lek|eyecek, yc cc Lir cmrün crc|nccn
ne|er kczcnm|; c|ccck:|n°
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
9
"NIhayct nn!ardan bIrInc ð!üm gc!Ip çatttgtnda,
"RabbIm! dcr, ya!vartrtm bcnI (dünyaya) gcrI gðndcr, tâ kI
bnça gcçIrdIgIm dünyada IyI Iç (ve haiekelIei) yapaytm"
Haytr! Onun sðy!cdIgI bu sðz (bnç) !aftan IbarcttIr. On!artn
gcrIsIndc Isc, ycnIdcn dIrI!ccck günc kadar (süien) bIr
bcrzah vardtr" (MümInûn, 23/99-100).
1
Ihsan HazIncsInc!
/||ch cü;mcn|cr|, l:|cm Icp|um|cr|n| içincen
çckerImece i|k cnce cnne|ik vc:f|y|c Icp|umun egiIici:i
c|cn kcc|n|cr| hecef c|m|;, cnu if:cc eImek için e||erincen
ge|eni ycpm|;|crc|r. Çünkü kcc|n|n if:cc|n| Icp|umun if:cc|
Ickip ececekIir. 8u ugurcc Lirçck :chIe ü|kü|er crIcyc
cIm|;, kcc|n| gerçek czgür|ügünü Lu|cugu cinincen
kcpcrmcyc çc||;m|; ve her;eyini :eferLer ecerek Lu
nccice vcr||g|, ki;i|ik:iz Lir meIc hc|ine geIirmek için
kcmp|c|cr kurmu;Iur. 8i|inç|i Lir mü:|ümcn hcn|m e|LeIIe
Lun|cr|n fcrk|nccc|r: çevre:inceki|eri Kur´cn ve :ünneI
yc|unc ccveI eImece ve cn|cr| cü;mcn|cr|n kcmp|c|c-
r|nc kcr;| uycrmccc h|r:||c|r..
Iüm hcn|m|cr için, cyr|cc ;cy|e Icv:iye|erce
Lu|uncLi|iriz. /||ch'Icn Lizi, :evcigi ve hc;nuI c|cugu
her;eyce muvcffck k||mc:|n| ci|er, :cz|erimiz :eLeLiy|e Lizi
k|ncmcmc:|n| niycz eceriz.
`Is!âmI kavram!art hafIfc a!ma! Vc dIndc n!mayan hcr
tür bId'at!ardan kaçtn, bun!art nrtaya da çtkarma. Bütün
bIdat!ardan uzak dur vc buna tcçvIk ctmc.
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
10
`Namazt saktn tcrkctmc! Uykuya da!tp namazt kaçtrma
(kaçiiiisan da uyanii uyannaz deihaI eda el ki, luna keffâiel
oIsun). Namazt sürck!I vaktIndc kt!, buna azâmI hassasIyct
gðstcr!..
` 5aktn açt!tp saçt!ma vc ðrtünmcnc çnk dIkkat ct!
Ayct!crdcn gafI! dIgcr açtk!ara da mcy!ctmc!
`Üçüncü çahts!artn yuvantn dIr!IgInI n!umsuz ctkI!cyc-
cck sðz!crInc a!dtrma.A!!ah'tan aI!cn IçIn duâda bu!unmayt
Ihma! ctmc vc cçInc dînI knnusunda yardtmct n!.
`EvInIn vc cçInIn mahrcmIyctInI Ifçâ ctmc, hayattn
znr!uk!artna karçt sabtr!t n!. A!!ah IçIn sabrctmcyI kcndInc
vazgcçI!mcz bIr huy cdIn. A!!ah IçIn yapttgtn cn ufak bIr
amc!In zâyI n!mayacagtnt unutma!
` MütcdcyyIn ktz!ar!a arkadaç!tk kur, nn!art dnst cdIn!
Iç!crIndc IhtIyact n!ana yardtm ctmck IçIn gcç ka!ma.
` Ciylel ve kovucuIuk yapna, Iaf la¸ina!
` Istcr batt!t, Istcr ycr!I hIçbIr kafIrI tak!It ctmc, nn!ara
scvgI duyma, hayran!tk bcs!cmc!
` Özc!!Ik!c dInî bI!gInI artttrmada gayrct!I n!.
` FItnc vc fcsadt gðz ðnündc bu!undurarak gcrck!I
ha!!crIn dtçtnda snkaga çtkmamaya ça!tç, Rabb'Indcn sabtr
vc scbat nIyaz ct.
` AhIrct hayattnt saktn unutma!
`A!!ah'a vc Rasû!ü-sa||a||ahu a|eµhl te se||em-'c Isyana
çagtrmadtk!art sürccc, cçInc, annc vc babana karçt gc!mc!
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
11
`Mnda dcrgI!crIndcn, müstchccn çarkt!ardan vc
müzIktcn uzak dur! Kur'ân nkumaya, ðgrcnmcyc vc
bI!Iynrsan ðgrctmcyc gayrct ct.
`Istcr tc!cfnn!a, Istcr baçka bIr yn!!a n!sun, f!ðrtün hcr
türündcn snn dcrccc uzak dur.
Ihma! cdI!mcmcsI gcrckcn!cr:
`A!!ah'a gcrçck bIr çckI!dc Iman ct vc Imantn
gcrcktIrdIgI csas!ara bag!t ka!. Rasû!u!!ah 5a!!a!!ahu A!cyhI
vc 5c!!cm'In hayat tarztna dIkkat ctmcyI Ihma! ctmc..
`Namaztnt, zInct cçya!artntn zckattnt, nruç vc hacctnt
da cda ct!
`A!!ah Azzc vc Cc!!c'nIn dInInc bag!t MuvahhIdc
hantm!ar!a yaktn!tk kurmayt da Ihma! ctmc!
`A!!ah Azzc vc Cc!!c'yc hcr zaman duâ cdIp O'na
yðnc!mcyI, O'ndan bagtç!anma dI!cmcyI vc âhIrct IçIn dc
haztr!tk!arda bu!unmayt as!a Ihma! ctmc.
1
5a!Iha BIr Eç
/||ch´|n ku|unc vercigi imcn nimeIi giLi Lir nimeI
yckIur.8u cyn| zcmcncc /||ch´|n ku||cr| üzerine Lir
hckk|c|r. /||ch´|n ku||cr|nc vercigi Lir çck nimeI içince
cünycn|n en hcy|r|| nimeIi ce :c|ihc Lir e;Iir. Çünkü
Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn-: "Dünya bIr fayda!anmadan
IbarcttIr.Bunun cn haytr!tst da, sa!Iha bIr cçtIr."
Luyurmu;Iur.
2
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
2
Mùsíín.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
12
Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn-, Vecc huILe:ince
kcc|n|cr|n, /||ch´|n emcneIi c|cuk|cr|n Le|irImi;, "5IzIn cn
haytr!tntz hantm!artna karçt cn IyI davranantzdtr"
Luyurcrck, Lu nezih in:cn|n kcrunmc:|n| cgüI|emi;Iir.
C hc|ce, Lu ikrcmc yck|;cn Lir ch|ck içince
Lu|unmc||c|r:
Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn- ;cy|e Luyurmu;Iur:
"BIr kadtn namaz!artnt kt!ar, trztnt knrur vc kncastna
Itâat cdcrsc, ccnnct kapt!artntn dI!cdIgIndcn gIrcr"
1
Ummü Se|eme´cen, Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn-´in,
"Kncast kcndIsIndcn razt n!arak ð!cn kadtn ccnnctc gIrcr"
cecigi rivcyeI eci|mi;Iir.
Kcc|n| cehenneme :ckcn :eLep|erin Lc;|ncc e;ine
kcr;| ge|me:i ve üzerine c|cn iyi|ik|erini inkcr eIme:icir. lLn
/LLc:'Icn-A||an cndan tc oaoastndan razt c|sun-, 8uhcri´nin rivcyeIince
Fc:ü|u||ch ;cy|e Luyurmu;Iur:
"Cchcnncm bana gðstcrI!dI.OradakI!crIn çngunun
kadtn!ar n!dugunu gðrdüm. Knca!artna nankðr!ük cdcr!cr.
$ayct kadtn!ardan bIrIsInc uzun zaman IyI!Ik ctscn, snnra
scndcn bIr kðtü!ük gðrsc 'scndcn hIçbIr zaman IyI!Ik
gðrmcdIm' dcr."
Se|ef-i :c|ihincen Lirinin hcn|m|nc ;cy|e Icv:iyece
Lu|uncugu nck|eci|ir:
"BcnI affct kI, scvgImIz sürsün. Ktzgtn n!dugumda
bcnIm!c knnuçma, dcf gIbI bcnI ça!maya ka!kma.BI!cmczsIn
1
Ahmed, Taberâni.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
13
gc!ccck nast! n!acak.$IkâyctI çnga!tma kuvvctIn gIdcr.
$IkâyctI çnga!ttrsan ka!bIm sana bugzcdcr. Çünkü ka!p!cr
dðncktIr.Bcn gðrdüm kI, ka!ptc hcm scvgI hcm czâ
bu!unabI!Ir.IkIsI bIraraya gc!Incc,scvgI dcvam ctmcz gIdcr."
1
ELu Dercc-A||an cndan razt c|sun- i:e hcn|m|nc ;cy|e cerci:
"Ktzdtgtmt gðrdügündc bcnI ðy!ccc kabu! ct. Bcn dc scnI
ktzgtn gðrdügümdc scs çtkarmam."
2
5nnuç
Ev|i|ik, hcycI| mü;Ierek pcy|c;mckI|r. Kcc|n ve erkek
Lir|ik c|up /||ch´|n,ecc eImek|e Liz|eri :crum|u k||c|g| "I!âyt
kc!Imctu!!ah" gcrevini ü:I|enmekIir.8u mü;Ierek hcycI,
FcLLine kcr;| gcrev|erini yerine geIirmece mü:|ümcnc
cyr| Lir cincmik|ik :cg|cr.8u cç|ccn Lck||c|g| zcmcn ev|i|ik,
LirLir|erine crIü c|cn iki in:cn|n:yine LirLir|erinin zcy|f||k|cr|n|
gicererek cchc güç|ü Lir ycp| meyccnc geIirme|eri
;ek|ince Icn|m|cncLi|ir.
Cy|ey:e Icp|umcc LirIck|m kc||p|cr|c ycz|c;I|r||cn
ci|e müe::e:e:i, l:|cm|n Icn|m|cc|g| c|çü|er|e yenicen
ycp||cnc|r||mc||c|r. Kcc|n, Li|inç|i c|mck: cinini yc;cmck ve
çevre:ine Lu kcnucc crnek c|mck için gcyreI|i c|mc||,
yine Lu ;üurcc çccuk|cr|n| yeIi;Iirme|icir. E;i ce cnc
ycrc|mc| c|mc|| ve Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn-´i kenci:ine
rehLer ecinme|icir. Yuvc, Kur´cn ve :chih :ünneI nüruy|c
l
FìIIu`s-Sùnnc.
2
FìIIu`s-Sùnnc.
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
14
Lir mekIeLi cnc|rmc||c|r. Umu|ur ki, /||ch Liz|eri rchmeIiy|e
Lcg|;|cr ve Liz|eri :c|ih|er zümre:ine i|hck ecer...
1
ÖrtünmcnIn AsgarI 5tntrt vc Açt!mantn Kðtü!ügü
Kcc|n|n muI|ck c|crck yüzü ve e||eri cchi| c|mck
üzere Iüm Lecenini crIme:i gerekir.8u crIünme i:e Lc;Icn
:crk|I||cn ve Lecenin Icmcm|n| crIen Lir cLcye veyc
çcr;cf i|e gerçek|e;Iiri|eLi|ir.Cmuz|crccn :crk|I||crck giyi|en
e|Li:e|er i|e ;er´i Lir crIünme gerçek|e;mez.
Kcc|n|n Lcgcz|n| {gerccn|n|), Lc|c|r|n| ve kc||cr|n|
gc:Ierme:i ve l:|cm´c men:up c|cugunu :cy|eyen
pekçck kcc|ncc gcrcügümüz ;eki|ce Lc;|n| cçmc:|: /||ch
Iec|c´n|n: "I!k câhI!Iyyc âdctIndc n!dugu gIbI açt!tp
saçt!maytn" Luyurcugu curum c|cn i|k cchi|iyye hc|incen
cchc i|eri Lir curumcur. Çünkü kcc|n {c zcmcn) chc|inin
cnüncen {Lu ;eki|ce) yürüyerek geçerci. l;Ie Lu, i|k
cchi|iyye cç|||p :cç||mc:|c|r.
Scic´in KcIcce´cen ycpI|g| rivcyeIe gcre C, ¨I!k
câhI!Iyyc âdctIndc n!dugu gIbI açt!tp saçt!maytn" cyeIini,
"kadtn!ar cv!crIndcn çtkttk!art zaman bðy!c yapmastn!ar"
;ek|ince Ief:ir eImi; ve "n dðncmdc kadtn!artn yürüyüç!crI
ktrttarak vc cI!vc!IydI, A!!ah nn!artn bðy!c yapma!artnt
yasak!adt" cemi;Iir.
Yine Lu Lu cyeI, kcc|n|n erkek|ere güze||ik|erini
gc:Ierme:i c|crck Ief:ir eci|mi;Iir.
l|k cchi|iyyenin, l:|cm cnce:i: ikinci cchi|iyyenin,
l:|cm´cc i|k cchi|iyyeceki|er giLi hcrekeI ecen|erin
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
15
curumu c|cugu :cy|enmi;Iir.8üIün Lun|cr, FeygcmLer
-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn-´in hcn|m|cr|n| ve cn|cr giLi c|mck i:Ieyen
ciger mü´min|erin kcc|n|cr|n| kcrumck için /||ch´|n
incircigi IerLiye meIcc|cr|c|r.
Feki ;imci en güze| e|Li:e|er giyerek ve en :cn mccc
güze||e;Iirme meIcc|cr|nc gcre kencini mckycj|cmcyc
gcyreI ecip :ü:|enerek, çcr;| pczcrcc, :c:yeIe ku|üp|erin-
ce cc|c;cn ve erkek|eri Lc;Icn ç|kcr|c| yer|erini cçcn
kcc|n|crc ne ceme|i°
8cy|e|eri ch|ck Lczucu veyc en cz|nccn ch|ck|
Lczmcyc meyi||i kim:e|er cegi| micir° 8un|cr kcr;|:|ncc
cini, kenci:ini IerLiye eImemi; ve ckice:i :cg|cm c|mcycn
erkegin curumu ne c|ur° C erkek, vücucunu :ergi|eyen
Lunun Lenzeri kcc|n|cr| gcrünce, zehir|i Lck|;|cr|y|c cnu
Ickip eImeyecek mi°
Nice ci|e|er kcc|n|n Lczu|mc:|, hcyc:|zcc cç||mc:|
ve ;ehveI|i Lck|;|cr|n cnc ycne|me:i yüzüncen y|k||m|;I|r.
Scnuncc Lc;cnmc ve ci|e ycp|:|n|n pcrçc|cnmc:|...
Nice cç|||p :cç||mc, :chiLini he|ck nckIc|cr|nc ve
ch|cki çckünIüye gcIürmü;Iür. NihcyeI ci|enin veyc
kcccn|n Lu curumc i:ycn| ve neIicece c|cürme... EveI
c|cürme... Çünkü Lir cefc c|cürme Lc;|cc| m|, crkc:|nccn
LüIün :uç|cr pe;pe;e ge|ir.
/||ch´|n, crIme:i ve güze||e;Iirme:i için Lch;eImi;
c|cugu e|Li:e:ini ve crIü:ünü ç|kcrcn kcc|n, kenci:i, ci|e:i
ve Icp|umu hckk|ncc ne kcccr çck :uç i;|emi;Iir.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
16
NiIekim /||ch Iec|c ;cy|e Luyuruycr:
"Ey Adcmngu!!art! 5Izc aytp ycr!crInIzI ðrtccck gIysI
vc süs!cnccck c!bIsc yaratttk."
/ç|k||k, i|ke| ve hcyvcni Lir hc|cir.Eger kcc|n crIü:ünü
ç|kcr|r:c, kenci:inin Lu cereceye inme:ine rcz| c|mu;
cemekIir.
Hcyc i:e, yüce ve IcLii Lir cegercir. VücuIIc, in:cn|n
crImek ve giz|emek crzu:uy|c ycrcI||c|g| czc|cr vcrc|r.
Sccece ;eyIcn, vücucu ç|p|ck L|rckmcy| ve crIüyü
ç|kcrmcy| i:Ier.
NiIekim /||ch Iec|c ;cy|e Luyuruycr:
"Dcrkcn çcytan bIrbIrInc kapa!t aytp ycr!crInI kcndI!c-
rInc gðstcrmck IçIn nn!ara vcsvcsc vcrdI vc "Rabb'InIz sIzc
bu agact strf mc!ck n!ursunuz vcya cbcdî!cçIrsInIz dIyc
yasak!adt, dcdI.Vc nn!ara, bcn gcrçcktcn sIzc ðgüt vcrcn!cr-
dcnIm, dIyc ycmIn cttI. Bðy!ccc nn!art hI!c I!c a!dattt. Agactn
mcyvastnt tatttk!artnda, aytp ycr!crI kcndI!crInc gðründü.
Vc Ccnnct yaprak!artndan üzcr!crInc ðrtmcyc baç!adt!ar."
SeyIcn cyn| ;eyIcn. E:kicen in:cn|cr| c|ccI|r ve
ve:ve:e verirci, Lugün ce huyu hiç cegi;memi;Iir.
"IyI bI!In kI, çcytantn yandaç!art hcp kaytptadtr!ar."
/ç|k-:cç|k||g|n kcp|cc|g| Icp|umc Lir gcz cIcr:ck,
çck çe;iI|i mcnzcrc|cr|c kcr;||c;|r|z: nice erkek, in:cn|cr
cnünce e;inin ihIiycç|cr|n| kcr;||cmck için kenci zcruri
ihIiycç|cr|nccn k|:m|;, hcIIc Lczcn Icmcmen fercgcI
eImi;Iir. /k:i Ickcirce :cnucun ne c|cccg|n| Li|emez ki°
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
17
Nice genç, evince cegi|, :ckckIc kcc|n|n c|;
gcrünIü:ü :eLeLiy|e hcrccncn ek mc:rcf|crccn cc|cy|
ev|enmekIen çekinmi;Iir. 'Evince kccc:| için :ü:|enen ve
giyinen kim vcr ki´°l 8u, kcc|n|crccn Lirinin :cy|ecigi
ifcce|ercir.
Nice fc:|k, enerji:ini kenci:ine ve Icp|umunc fcycc||
i;|erce hcrccmck yerine:cç|k, Lc;|nc Luyruk genç k|z|cr|c
LercLer c|crck IükeImekIecir.
Scnu inIihcr|c LiIen nice c|cy|cr|n Lc;|cng|c|, cç|k
kcc|n|crc c|cn crzu|u Lck|;|crc|r.
8cy|ece kcc|n|n cç||mc:|, in:cn|n f|IrcI|n| c|I-ü:I
eIme:i, ;eyIcnc ve cnun ve:ve:e|erine IcLi c|mc:|c|r.
Gencin enerji:ini Lc; yere IükeIir ve cnu ceger:iz i;|ere
ycne|Iir. Sü:|enme mc:rcf|cr| :eLeLiy|e gencin ev|i|ikIen
vczgeçme:ine necen c|ur. Kcc|n|n cç||mc:|, ci|e|erin
y|k|m|nc, c|üm ve inIihcr giLi :uç|cr|n pe;pe;e ge|me:ine
kcIk|cc Lu|unur.
8u, kcc|nc ve cnun ;cn|nc, Icp|umc, ümmeIe ve
cnun ceger|erine kcr;| Lir veLc|cir.
Kcc|n|n cç||mc:|n|n zcruri gerek|eri c|cn güze||e;me
mc|zeme|erine hcrccncn mc:rcf|cr, Lir Lc|ük crcuyu
ccncIcLi|ecek veyc ümmeIe fcycc|| Lir fcLrikc in;c
eceLi|ecek :eviyeye u|c;|r.
1
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
18
Açtk!tk BIr Ytktm Çagrtstdtr
Cnce hep LercLer Lu ;eyIcni rezc|eI çcgr|:|n| fccir
Freuc´un ci|incen Lir hcI|r|cyc||m:
"Ah!akî üstün!ük!crIn hcpsI ya!an,düzmccc vc a!dat-
macadtr. Gcrçcktc Insan hayvan!ar gIbI karçt knnu!amayan
vc manI n!unamayan cInsI bIr gücc sahIptIr. Bu gücün ðnünc
ah!âk, dIn, ðrf vc gc!cnck gIbI cngc!!cr knymak, nnu tcrbIyc
cdIp güzc!!cçtIrmcz, sadccc dIzgIn!cr." Içtc bu fIkrI savunan
Frcud hakktnda sIynnIst düçünür!cr çðy!c dcmcktcdIr:
"Frcud bIzdcn bIrIsIdIr. Bu yüzdcn var gücümüz!c nnun
ðgrctI!crInI yaymamtz gcrckIr. Insantn aytp ycr!crInI gün
tçtgtna çtkarmamtz !aztmdtr kI, nnun açt!mastndan hIç
kImsc utanmastn..."
8unccn cc|cy| Freuc´un Ickipçi|eri ve Ic|eLe|eri,
pcpcgcn|cr giLi cnun çirkin :cz|erini Iekrcr|cycrck crIüye
c|cn cü;mcn||k|cr| neceniy|e "Örtünmc, cInsî arzu vc
çchvct!crI harckctc gcçIrcn bIr ctkcn n!muçtur. KIçI yaratt!tç
n!arak kcndIsInc yasak!anan çcy!crc arzu duyar" cemi;Iir.
/rzu ve ;ehveI|eri Lir Icrcfc L|rck|p ck|i Lir
muhckeme ycpc||m. Fcrzece|im Lir erkek, Liri:i ycr| cç|k
ve :ü:|ü, cigeri vckur ve crIü|ü iki k|z|c kcr;||c;I|... /ccLc
ccn| kimi çeker ve hcngi:ine ycne|ir°l
8iz çcgu zcmcn LirIck|m ;ey|eri :everiz. FckcI Lu
curumcc ck|| ne ycpcr° C, mcku| yc||crccn cnu e|ce
eImeye çc||;|r. {me:e|c kcc|n| :even cnc u|c;mck için
u:ü|üne uygun yc||cr cener).
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
19
8ir cn yukcr|ccki mukcye:ece erkegin crIü|ü k|zc
crzu cuycugunu kcLu| ece|im. 8u curumcc Li|e k|z|n
crIü:ü erkege, e|ce eImeye çc||;I|g| ;ch:c cncck me;ru
yc||crccn u|c;cLi|ecegini hi::eIIirmekIecir.8unc gcre
kcc|n|n crIünme:ince Icp|umc ve kcc|nc nc:|| Lir zcrcr
c|cLi|ir°
FckcI i;in ccgru:u, cn|cr|n mccci menfccI|erine
kcr;| c|cn :evgi|eri, hi:|eri ve cuygu|cr| ck|||cr|n| çe|mi;Iir.
Cn|cr|n crIüyü i:Iememe|eri veyc recceIme|eri Lc;kc
:eLepIen cegi|, cncck imcn eIIik|eri Iuhcf ch|ck
cn|cy|;|nc Ier: cü;Iügü ve cn|cr|c crzu cuycuk|cr| |ezzeI|er
crc:|nc Lir :eI çekIigi içincir.
8u hc:Ic cn|cy|; cn|cr| hevc ve heve:|erine u|c;mc-
cc Lüyük Lir cyr|||gc gcIürmü;Iür.8u curum kcr;|:|ncc ;u
cyeIe :cr||mckIcn Lc;kc çcre yckIur:
"Ka!bInI bIzI anmaktan gafI! kt!dtgtmtz, kðtü arzu!a-
rtna uymuç vc IçI gücü açtrt!tk n!an kImscyc bnyun cgmc."
Muhcmmec Ic|cI HcrL Fc;c, "Kadtn vc Örtü" cc||
e:erince ;un|cr| :cy|emekIecir:
"Örtünün ka!dtrt!mast vc kadtn!a crkcgIn kartçmast
(haienIik seIanIigin kaIdiiiInasi) cskIdcn bcrI Avrupa'ntn
IçIndc n!an vc gcrçck!cçtIrmck IstcdIgI bIr Idca!dI. Bunu
Avrupa'ntn Is!âm â!cmI üzcrIndckI maksat!artnt bI!cn
hcrkcs an!ar."
Fc;c yine cyn| e:erce: "5adccc Mtstr'da dcgI!, bütün
dnguda Is!am tnp!umunu ytkmantn ðnündc kadtnt
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
20
dcgIçtIrmcktcn baçka bIr cngc! ka!mamtçttr. Dnguda
crkck!crI saran fcsat (lozuIna) Içtc buradadtr" cemekIecir.
CrIüyü kc|c|r|p cImc çcgr||cr| Lizi, gücümüzün :|rr|n|
c|u;Iurcn l:|cm´ccn uzck|c;I|rmck için hcz|r|cncn Lir
IuzckI|r.8u :cyece Icp|umun ycr|:|n| c|u;Iurcn kcc|n|n
Lczu|mc:|y|c Icp|um cc Lczu|ccckI|r.Çünkü kcc|n|n cç|||p
:cç||mc:| ve ne:i||eri kcIü IerLiye eIme:i, Icp|umun ciger
ycr|:|n|n cc Lczu|mc:|nc :eLep c|ur. 8unccn cc|cy|, l:|cm
cü;mcn||g| Le|ge|i ve ;ciLe|i kim:e|ercen cç|k||k çcgr||cr|
i;iImemiz gcrip cegi|cir.
8cz||cr|n|n i:e cç|kçc Lu i;e pcrc|cr hcrccycrck cn
cyck c|cuk|cr|n| ve cç|k prcpcgcncc|cr|n| gcrmekIeyiz.
Ycp||cn LüIün Lu ycrc|m|cr ve prcpcgcncc|crccn
:cnrc,Lcz| kcc|n|cr|n gerici|ik c|crck i:im|encircik|eri ;ey|er-
cen kurIu|up kenci|erince i|erici|ik zcnneIIik|eri hu:u:|cr|
i:Ieme|eri,Icp|umun meceni|e;me:i ve yük:e|me:i için
cnun üzerine IiIreyen Lir Icv|r|c fikir|erini :ergi|eme|eri
Iuhcf cegi|cir. Hc|Luki :cvuncuk|cr|, l:|cm cü;mcn|cr|nc
Lcg||||k ve /||ch´|n SericI´|nccn uzck|c;mc fikri, gerici|igin
Ic kenci:icir.Cchi|iyye merIeLe:ine cü;ü;, hcIIc in:cn||k-
Icn ç|k|; cc Lucur. Kc|c| ki Le;eri :i:Iem|erin hep:i Li|e
ç|p|ck||g| ve kurc| Icn|mcz||g| cncy|cmcmckIcc|r.
"Dc kI:sIzc, (yaplikIaii) Iç!cr baktmtndan cn çnk zIyana
ugrayan!art bI!dIrc!Im mI?(ßunIai), IyI Iç!cr yapttk!artnt
sandtk!art ha!dc, dünya hayattnda çaba!art bnça gIdcn
kImsc!crdIr.Içtc nn!ar, Ra!b!crInIn ayct!crInI vc O'na kavuç-
mayt Inkar cdcn, bu yüzdcn amc!!crI bnça gIdcn kImsc!crdIr
kI, bIz nn!ar IçIn ktyamct günündc hIçbIr ð!çü tutmayacagtz.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
21
Içtc, Inkar cttIk!crI, ayct!crImI vc Rasû!!crImI a!aya a!dtk!art
IçIn nn!artn cczast Cchcnncm'dIr."
1
Bu KnnudakI 5nn 5ðz
8üIün Lu cn|cI||cn|crccn :cnrc crIünün fcrziyeIini
inkcr ecen mü:|ümcn :cy||cLi|ir mi° FcLLiinin emrini i;iIIigi
hc|ce ;ehevi crzu|cr|nc uycrck C´nc iIccI eImeyen Lir
mü´mine hcn|m Lu|uncLi|ir mi°
NiIekim /||ch Iec|c ;cy|e Luyuruycr:
"Ara!artnda hükmctmcsI IçIn A!!ah'a vc Rasû!ünc
çagrt!dtk!art zaman, mü'mIn!crIn sðzü ancak "IçIttIk vc Itaat
cttIk" dcmc!crIdIr."
l;iIIik ve iIccI eIIik ciycr|cr. Yck:c "aramtzda IstIçarc
cdc!Im, düçünc!Im vc tnp!uma snra!tm" cemiycr|cr. Cn|cr
cncck Lcyun egerek ve kcLu|enerek ¨i;iIIik ve iIccI" eIIik
ciycr|cr. CrIünme cyeIini ckucukIcn :cnrc, cnun|c c|cy
ecen ve kcfir|erin kcnun|cr|n| Legenen, /||ch´|n fcrz k||c|g|
crIünmeyi eg|enceye c|cn Liri mü´min c|ur mu°
NiIekim /||ch Iec|c ;cy|e Luyuruycr:
"Münaftk!ar, ka!p!crIndc n!ant kcndI!crInc habcr
vcrccck bIr sûrcnIn mü'mIn!crc IndIrI!mcsIndcn çckInIr!cr.
Dc kI: 5Iz a!ay cdIn! A!!ah n çckIndIgInIz çcyI nrtaya çtkara-
cakttr.Egcr nn!ara (niçin aIay ellikIeiini) snrarsan, c!bcttc,
"BIz sadccc !afa da!mtç çaka!açtynrduk" dcr!cr. Dc kI: A!!ah
I!c, O'nun âyct!crIy!c vc O'nun PcygambcrI I!c mI a!ay
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
22
cdIynrsunuz? Bnçuna ðzür dI!cmcyIn, çünkü sIz Iman
cttIktcn snnra tckrar kafIr n!dunuz." (Tcvbc: 9/65-66)
8unun Lenzeri Lir cyeIIe /||ch Iec|c ;cy|e
LuyurmckIcc|r:
"(YahudiIei) A!!ah't btraktp bI!gIn!crInI (hahanIaiini),
(hiiisliyanIai) da rahIp!crInI vc Mcrycm ng!u McsIh'I (Isa´yi)
Rab cdIndI!cr.Ha!bukI nn!ara ancak tck I!aha ku!!uk
ctmc!crI cmrn!undu. O'ndan baçka I!âh ynktur. O, bun!artn
nrtak knçtuk!art çcy!crdcn münczzchtIr." (Tcvbc: 9/31)
8u cyeIIe /||ch´Icn Lc;kc:|nc iIccI ecen ve cnun
:czüy|e cme| eImeyi yüce Kur´cn ve Iemiz SünneI´e
Iercih ecen kim:eye cç|k Lir czcr vcrc|r. Eger c, Fcri: ve
Hc|ywccc´un kcnun|cr|nc iIccI ecip FcLLinin kcnun|c-
r|nc kcr;| ge|ir:e, /||ch´| L|rck|p c iki:ini FcL ecinmi; c|ur.
8c;kc:|nc uymcn|n Lcyrck|c;I|r||c|g| Lir :|rccc, cini
i|e cme| ecen ve kc|Li imcn|c cc|u Lu|uncn hcn|m
kcrce;iml Sen hiccyeIIe c|cugun mücceIçe :cp|Icn|cr
:cnc hiçLir zcrcr veremeyecekIir.CrIünmece Lirçck hcy|r
vcrc|r.Senin|e c|cy ecen|e :en ce c|cy eI.Scnc gü|ene
:en ce gü|. Nice LcI||, hck i|e c|cy eImi;Iir. Fircvun, Mu:c
/|eyhi::e|cm i|e, cchi|iye /rcp|cr| Muhcmmec Mu:Icfc
-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn- i|e uzun :üre c|cy eIIi|er. FckcI hckkc
hiçLir zcrcr veremeci|er ve zcfer hckk|n c|cu.
CrIüne Lürüncügünce çc||;mc ve egiIim hckk|nc
enge| c|mck için :cnc :cvc; cçcn ve cinine Lugzecen
l:|cm cü;mcn|cr|n|n kcr;|:|nc yüce ccg|cr giLi ciki|.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
23
Mü´min kcc|n|n izzeIiy|e cn|crc :ihirLcz|cr|n Fircvun´c
:cy|ecigi ;u :czü :cy|e:
"Öy!c Isc yapacagtnt yap! 5cn ancak bu dünya
hayattnda hükmünü gcçIrcbI!IrsIn."
/||ch´|n i:Iecigi giLi, ne:i||eri gerçege ve ccgru yc|c
gcIüren Lir i;creI Ic;| c|. Seviye:iz kim:e|erin "ðrtünün
a!ttnda nurun hcbâ n!uynr, güzc!!IgIn gIdIynr" :cz|erine
c|ccnmcl Hcy|r, FcLLime yemin c|:un ki "bIr kImscyc
A!!ah nur vcrmcmIçsc, arttk n kImscnIn nuru ynktur."
Mü:|ümcn||g|nc ve crIüne :chip ç|k. Cn|crc ycp|; ve
ccrI e||e :cr||. Senin kcIü|ügünü i:Ieyene ;unu :cy|e:
"Hayâ, A!!ah knrkusu vc sc!cfIn ah!âkt Ikaz cttIgI
ha!dc hâ!â açtk!tk mt?
Kadtn ancak bIr IncIdIr, IncI Isc sadccc scdcf IçIndc
knrunur."
1
Mcçrû E!bIscnIn Özc!!Ik!crI
Geriye Ser´i, giz|eyici ve ecep|i e|Li:enin cze||ik|erini
Iekrcr hcI|r|cmck kc|m|;I|r. Uzerince Iekrcr curcccg|m|z
Lu cze||ik|er ;un|crc|r:
- Yüz vc c!!cr dahI! n!mak üzcrc bütün bcdcnI
ðrtmc!IdIr.
Iercih eci|me:i gereken :cg|cm gcrü; Lucur.
Kcc|n|n LüIün ccziLe ve güze||igi yüzünce Icp|cnm|;I|r.
Dc|cy|:|y|c yüzün cç|k L|rck||mc:| Lüyük Lir fiInecir.
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
24
Yüz|erini cç|kIc L|rckcn kcc|n|cr kenci hcyc ve iffeI
cuycn|cr|n| kcre|IIik|eri giLi, kc|L|eri ;ehveI hc:Ic||g|nc
IuIu|mu; erkek|erin hc:Ic||k|| Lck|;|cr|nc cc hecef c|ur|cr.
lffeI ve hcyc :chiLi k|z|cr güze||ik|erinin merkezi kcnumun-
cc c|cn yüz|erini kenci e;|erincen Lc;kc kim:e|er için c:|c
Ie;hir eImez|er.
- Vücut hat!artnt bc!!I ctmcmcsI vc çcffaf n!mamast.
Seffcf e|Li:e yeIer|i cegi|cir. Çünkü :eIr-i cvreI kurc||,
yerine geIiri|mi; c|mcz. Hc|Luki vccip c|cn cerinin rengini
giz|eyecek Lir ;ey|e crIünmekIir.
E|Li:e ince c|ur cc Leycz||g| veyc k|rm|z|||g| Li|inecek
;eki|ce c|I|nccn cerinin rengini Le||i ecer:e, ncmcz cciz
c|mcz. {D|;cr| ç|kmc|crcc cc cnce|ik|e ve cnem|e curum
cyn|c|r.) Çünkü crIünme yerine ge|memi;Iir.
8ir hcci:ince Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn- ;cy|e
LuyurmckIcc|r:
"Cchcnncm!Ik!crdcn n!up da gðrmcdIgIm IkI stntf
Insan vardtr.(ßiii) yan!artndakI stgtr kuyrugu gIbI kamçt!ar-
!a Insan!art dðvcn tnp!u!uk, (digeii de) gIyInmIç çtp!ak,
(kölüIüge) mcy!cttIrcn vc mcy!cdcn, baç!art Hnrasan dcvc!c-
rInIn cgrI hðrgüç!crI gIbI n!an kadtn!ardtr. Bu kadtn!ar
ccnnctc gIrcmcyccck,knkusunu da duyamayacakttr. Ha!bukI
nnun knkusu çu... çu... kadar mcsafcdcn duyu!ur."
8u hcci:Ie giyinmi; ç|p|ckIcn kc:Ieci|en, vücucunun
rengini gc:Ierecek cerecece ince e|Li:e giyen veyc
vücucunun Lir k|:m|n| crIüp Lir k|:m|n| cç|k L|rckcn
{cekc|Ie giyinen) kcc|n|crc|r.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
25
Icmcmen :cyuncn i|e Leceninin Lir yer|erini cç|kIc
L|rckccck veyc c|I|n| gc:Ierecek Liçimce giyinen|er
crc:|ncc ne fcrk vcrc|r°
/:|c Lir fcrk yckIurlU:Ie|ik giyinmi; ç|p|cg|n giyimince
çck cchc fcz|c fiIne vcrc|r. Cnccn ve :iz|ercen yc|n|zcc
zu|mecen|ere i:cLeI eImeyecek c|cn fiInecen /||ch´c
:|g|n|r|z.
8ecenin rengini Le||i ecen e|Li:eyi giymek cciz
c|mcc|g| giLi, cyn| ;eki|ce vücucun cze||ik|erini {;ek|ini,
hccmini) Le|irIen e|Li:e giymek ce kcfi cegi|cir. U:cme L.
Zeyc´in ;cy|e cecigi rivcyeI eci|mekIecir:
"Rcsû!u!!ah-sa||a||ahu a|eµhl te se||em- Dthyctü'!-Kc!bI'nIn
kcndIsInc hcdIyc cttIgI ka!tn bIr kctcn c!bIscyI bana
gIydIrdI. Bcn dc nnu hantmtma vcrdIm. Bunun üzcrInc O:
Hantmtna sðy!c, a!ttna bIrçcy!cr gIyInsIn, zIra kcmIk!crInIn
yaptstnt bc!!I ctmcsIndcn çckInIynrum" Luyurcu.
1
- GðstcrIç IçIn gIyI!cn çðhrct c!bIscsI n!mama!t.
/yn| ;eki|ce, lLn-i Cmer'in hcci:ince geçIigi üzere
k|||k k|ycfeIIe, gc:Ieri; için giyi|en Lir e|Li:e c|mcmc:| cc
;crII|r.8u hcci:Ie FeygcmLer-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn- ;cy|e
LuyurmckIcc|r:
"Dünyada gðstcrIç IçIn (¸öhiel) c!bIsc gIycnc, A!!ah
ktyâmct günündc a!çak!tk c!bIscsI gIydIrIr."
l
Hu Iudísí AIncd (I. HunIcí) ¡íuu¸ct ctní¸tí¡.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
26
8u Iür e|Li:e gc:Ieri; için Lczen, e|Li:enin k|ymeI|i ve
pchc|| c|u;u ;ek|ince kencini gc:Ierir ki, Lu /||ch´|n
nehyeIIigi Lir czg|n||kI|r:
"$üphcsIz saçtp savuran!ar çcytan!artn kardcç!crIdIr."
8czen cc p||| p|rI| c|ur: zühc ve cünycccn e|-eIek
çekmek|e Icn|n|p Lcy|ece pcrmck|c gc:Ieri|en Liri c|mck
için in:cn|cr|n hcr ve hckir gcrecegi ;eki|ce giyinir. Hcci:
her iki curumu cc içine c|mckIcc|r.
8u :eLep|e, giyimce crIc yc|u IuImck mü:IehcpI|r.
Ne ihIiycc|, ne ce ;er´i Lir mck:cc| c|mck:|z|n, cchc
güze|ini giyeLi|ecegi hc|ce hcr|cncccg| Lir k|ycfeI|e
yeIinmeme|icir. Mucz L. Ene: hcci:i ce Lunc ce|c|eI
eImekIecir.
Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn- ;cy|e Luyurmu;Iur:
"Gücü ycttIgI ha!dc, A!!ah'a n!an tcvazusundan dn!ayt
IyI gIyInmcyI tcrkcdcnI, A!!ah ktyâmct günündc mah!ukattn
ðn!crIndc çagtrtr vc dI!cdIgInI gIymcsI hususunda nnu
muhayycr btraktr."
1
- ÜzcrInc knku sürü!müç n!mama!t:
l:|cm Icp|umunccki LüIün kcIü|ük :eLep|erinin
cnüne geçmek için kcc|n|n e|Li:e:ince kcku Lu|unmc:|
cciz cegi|cir.
/||ch Iec|c´n|n:
l
Hudísí Tí¡nízí ¡íuu¸ct ctní¸tí¡.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
27
"McscId!crc hcr gc!IçInIzdc zIynct!crInIzI taktntn"
Luyruguy|c, ku||cr|nc :ü:|erini Ick|nmc|cr|n| emreIIigi yer|er
c|cn ccmi|ere ge|mek i:Ieyen Lir kcc|n, lLn-i Me:üc´un
hcn|m| Icrcf|nccn rivcyeI eci|en Lir hcci:|e kcku :ürün-
mekIen nehyeci|mi;Iir.
C hcn|m ;cy|e cemekIecir:
"Rasû!u!u!!ah-sa||a||ahu a|eµhl te se||em- bIz, '5Izdcn bIrI
mcscIddc bu!unacak n!ursa, knku sürünmcsIn" cemi;Iir.
1
ELü Hureyre´cen rivcyeI eci|en Lir hcci:Ie ce
Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn- ;cy|e LuyurmckIcc|r.
"A!!ah'tn cârIyc!crInI (hanin kuIIaiini) O'nun mcscId-
!crIndcn a!tknymaytntz.Fakat nn!ar da knku!anmadan
gItsIn!cr."
2
8urccc, eger me:cice kcku :inecek c|ur:c, /||ch´|n,
c kcc|n|n ncmcz|n| kcLu| eImeyecegi: hcIIc evine
ccnüp Lcy cLce:Ii c|c|g| giLi y|kcnmc:| gerekIigi
;ek|ince Lir i|cve ce Lu|unmckIcc|r.
ELü Hureyre ;cy|e cemi;Iir:
"ÜzcrIndc knku bu!unan vc arkastndan, c!bIscsInIn
tnz ka!dtrdtgt bIr kadtn!a karçt!açttm. Ona,
"Ey Ccbbâr'tn cârIycsI, mcscIddcn mI gc!Iynrsun?
dcdIm.
"Evct" dcdI.
"Onun IçIn mI knku!andtn?" dIyc snrunca, kadtn yInc,
l
Hu Iudísí Mùsíín ¡íuu¸ct ctní¸tí¡.
2
Hudísí EIu Duuud ¡íuu¸ct ctní¸tí¡.
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
28
"cvct" dcdI.
ELü Hureyre ;cy|e cevcm eImekIecir:
"Bcn, dnstum Ebu'!-Kâstm't çðy!c buyururkcn IçIttIm.:
'Bu mcscId IçIn knku sürüncn kadtntn namazt, cvInc
dðnüp ccnâbcttcn tcmIz!cndIgI gIbI ytkanmadtkça kabu!
n!unmaz."
Kcku|cnmccc Lir heyeccn uycnc|rmc ve Ichrik :cz
kcnu:u c|cugunccn, kcc|n|n me:ciI için Li|e kcku :ürün-
me:i yc:ck|cn|ncc, :ckck|crcc cc|c;mck ve gezme|ere
giImek için kcku|cr ku||cncn kcc|n|n hc|i nice c|url...
- KafIr kadtn!artn c!bIsc!crInc bcnzcmcmc!I.
Mü:|ümcn kcc|n|n kencine hc: Lir ;ch:iyeIi vcrc|r:
Dcvrcn|;|cr|ncc kcfir kcc|n|cr| Ick|iI ecemez.En yüce
crnek yc|n|z Liz c|cugumuzc gcre, necen cn|cr| Ick|iI
ece|im ki° 8iz hck yc|ccy|z, cn|cr:c LcI||. 8izim, Ick|iI
eImemiz cegi|, Ick|iI eci|memiz gerekir. Çünkü /||ch´|n
l:|cm i|e cziz k||c|k|cr| Liziz.FeygcmLerimiz Liz|ere ;unu
cç|k|cm|;I|r:
"KIm bIr mI!!ctc bcnzcmcyc ça!tçtrsa, n da
nn!ardandtr."
Zirc cn|cr| Ick|iI eImece, cn|cr|n kcnum|cr|n|n
ü:Iün|ügünü, yüce|ik|erini ve en güze| crnegi Lenim:emi;
c|cuk|cr| kcnu:uncc cç|k Lir iIircf :cz kcnu:ucur.
8u curum Liz|erin, kcfir ve fccir kcc|n|cr|n pcIc|cr|n-
cc erime:ine yc| cçmckIcc|r. 8urcccn cc ck|||cr|m|z|n ve
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
29
kc|p|erimizin kc|e|e;Iiri|me:ine: incnç|cr|nc vcr|nccyc
kcccr cn|cr| Ick|iI eIme :evcc:|nc gcIürmekIecir.
Mc|ik L. NeLi, e|Li:enin in:cn p:ikc|cji:i üzerinceki
Ie:ir|erini ;cy|e cç|k|cmckIcc|r:
"Kt!tk-ktyâ fct, sadccc tnp!umdakI ah!âkî dcngc!crI
ycr!cçtIrcn maddI unsur!ardan bIrI dcgI!dIr. AksInc, nnun
kcndInc has bIr ruhu vardtr. 'E!bIsc papaz yapmaz' dcr!crdI,
bcn bu knnuda aksInI düçünüynrum. Papaztn yctIçmcsIndc
c!bIscnIn dc, bIr dcrcccyc kadar payt vardtr. Çünkü c!bIsc,
sahIbInIn ruhuna nüfûz cdcr. 5pnr gIyIncn bIr kImscnIn,
zaytf bIr bünycsI dc n!sa, bcdcnInc gcçcn spnrtIf bIr ruh
hIsscttIgI, yaç!t ktyâfctI gIyIndIgIndc Isc kcndIsI gcnç vc
kuvvct!I n!sa bI!c, yürüyüçündc vc tavtr!artnda bunun
ctkIsInIn nrtaya çtkttgt gðz!cm!cncn husus!ardandtr."
/ncck ku||cr|n|n mc:|chcI| Lu|uncn Lenzeme
;eki||erinin zcrcr|| c|mcc|g|nc i;creI eImemiz gerekir.
Scy|e ki:
E|Li:e|erimiz, l:|cmi giyecek cze||ik|erini kczcnc|rmck
;crI|y|c cn|cr|n üreIIik|erincen, yc cc kumc;|cr cn|cr|n
meIcc ve mckinc|cr|nccn e|ce eci|mekIecir. 8un|cr|n
hep:i nimeI ve rchcI||k kcyncg|c|r ve Luncc cc mc:|chcI
vcrc|r. /ncck kcfir|erin Lun|cr c|;|nccki, chmck||k|cr|n| i:e
crkcm|zc cIcr|z: cn|crc i|IifcI eImekIen Leriyiz.
- Erkck c!bIscsInc bcnzcmcmc!I.
Erkek e|Li:e:i, kcc|n e|Li:e:ine Lenzemeyen Le||i Lir
k|ycfeIIir. Kcc|n ve erkegin, LirLir|erine ciI c|cn e|Li:e|eri
giyme|eri cciz cegi|cir. Çünkü erkek|ere Lenzeyen kcc|n,
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
30
cn|cr|n huy|cr|n| kczcn|r.HcIIc cncc cc güze||ik|erini
gc:Ierme, Ie:eIIürünü IerkeIme ve Lcz||cr|ncc, erkek|erin
cçI|g| giLi Lecen|erini cçmcyc gcIürecek kcccr erkek|er-
|e LercLer c|mcyc yc| cçcr. Erkek|erin kcc|n|crccn ü:Iün
c|cugu giLi, c cc erkek|ercen ü:Iün c|mcyc kc|kcr:
kcc|n|cr|n me;ru uIcnmc ve cr|cnmc cuygu:unc
:|gmcycn i;|er ycpcr.
Ene:-A||an cndan razt c|sun- ;cy|e cemi;Iir:
"Rasû!u!!ah-sa||a||ahu a|eµhl te se||em-, kadtn!ara bcnzcmcyc
ça!tçan crkck!cr!c, crkck!crc bcnzcmcyc ça!tçan kadtn!ara
!ânct ctmIçtIr."
8ir rivcyeIIe ce ;cy|e ceni|mekIecir:
"Rasû!u!!ah-sa||a||ahu a|eµhl te se||em - kadtn!açan crkck!cr!c,
crkck!cçcn kadtn!ara !anct ctmIç vc: 'On!art cv!crInIzdcn
uzak!açttrtn" Luyurmu;Iur.
FeygcmLer-sa||a||anu a|cqni tc sc||cn- fc|cn|, Cmer ce fi|cn|
:ürmü;Iür.
- ÜzcrIndc, can!t vcya çarmth (haç) mntIf!crI bu!unan
dcscn!cr n!mama!t.
E|Li:enin ;crI|cr|nccn Liri:i ce, Fc:ü|u||ch-sa||a||anu a|cqni tc
sc||cn- Lir hcci:inceS
"Mc!ck!cr, kðpck vc rcsIm bu!unan cvc gIrmcz!cr"
Luyurcugu için, üzerince ccn|| re:mi veyc hcç giLi
;eki||erin Lu|unmcmc:|c|r.
Hz. /i;e´cen ;u rivcyeI nck|eci|mekIecir:
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
31
"Rasû!u!!ah-sa||a||ahu a|eµhl te se||em- bIr scfcrdcn dðnmüçtü.
Bcn dc kaptmt, üzcrIndc kanat!t at rcsIm!crI bu!unan saçak!t
bIr pcrdcy!c ðrtmüçtüm. Bana nnu çtkarmamt cmrcttI, bcn
dc çtkardtm."
Nevevi ;cy|e cemi;Iir:
"BIzIm ashabtmtz ($âfiî âIinIei) vc dIgcr bazt â!Im!cr,
can!t rcsIm!crI çIzmcnIn kcsIn!Ik!c haram n!dugunu sðy!c-
mIç!crdIr. Bu, büyük günah!ardandtr. Çünkü, Istcr c!bIscdc,
Istcr ðrtüdc-yaygtda, Istcrsc dc dIrhcm vcya dInarda bu!un-
sun hadIs!crdc zIkrcdI!cn, çIddct!I tchdIdc knnu n!muçtur.
Bun!ardan c!bIsc ya da sartk yapmak haramdtr. 5ahâbc vc
TâbIIndcn çngu â!ImIn gðrüçü budur."
Scnuç c|crck, mü:|ümcn kcc|n|n e|Li:e:i i;Ie Lucur:
8üIün fe:cI nckIc|cr|nccn cr|nm|; ve Icmcmen l:|cm´c
ycne|ik: kcc|n|n vücucunu crIen, vücuI hcI|cr|n| Le||i
eImeyen ve c|I|n| gc:Iermeyen {;effcf c|mcycn),
erkek|erin yc cc kcfir kcc|n|cr|n e|Li:e|erine Lenzemeyen,
kcku :ürü|memi; ve üzerince ccn|| re:im|eri, ychuI hcç
;eki||eri Lu|unmcycn Lir k|ycfeIIir.Dch/c:|, mü:|ümcn
kcc|n c|;cr| ç|kcrken hcyc ve vckcr| cc unuImcyccck ve
/||ch Iec|cn|n:
"GIz!cdIk!crI süs!crInIn bI!InmcsI IçIn ayak!artnt da
ycrc vurmastn!ar"
cyeIi geregic cikkcI|eri üzerine çekmeyecekIir.
8üIün Lun|crc, Li|ezik|i kc||cr|n| cyncImc|cr|, k|r|Icrck
yürüme|eri ve kcc|ncc, kcIü|ük|ere kcr;| en ufck Lir mey|in
Lu|uncugunu hi::eIIiren ccvcrcn|;|cr cc ek|eneLi|ir. Ne
Bl D´ ATl N TANl Ml , ÇE5l TLERl VE HUKUMLERl
32
kcccr cc|c|r ki, günümüz kcc|n|cr|n|n ycpI|k|cr| kcr;|:|ncc
in:cn|n yüregi ycn|ycr.
Fakat scn, cy mü'mInc bactm!
Seref cuycccg|n ve c|cy ecen|erin k|ncmc:|nccn
çekinmeyecegin Lir k|ycfeI|e c|;cr| ç|kmcn, /||ch´|n
LerekeIi ve C´nun r|zc:| içincir. Scnc ve :enin giLi|ere, cci|
c|cn /||ch´|n vc'ci yeIer:
"$üphcsIz kI günahkâr!ar, dünyada îmân cdcn!crc
gü!cr!crdI. On!ar!a karçt!açttk!artnda, kaç gðz Içârct!crIy!c
a!ay cdcr!crdI.AI!c!crInc dðndük!crIndc dc kcyIf!c dðncr!cr-
dI.Mü'mIn!crI gðrdük!crIndc, çüphcsIz kI bun!ar sapttmtç,
dcr!crdI.Ha!bukI nn!ar, mü'mIn!crI dcnct!cyIcI n!arak
gðndcrI!mcdI!cr.Içtc n gündc (kiyânel gününde) îmân
cdcn!cr kâfIr!crc gü!cr!cr, kn!tuk!art üzcrIndcn ctrafa
bakar!ar.KâfIr!cr yapttk!artntn cczastnt bu!du!ar mt?"
(MutaffIfîn, 83/29-36)
8u kiIcpç|k, ccveIçi mü:|ümcn hcn|m|crc, yc|n|zcc
/||ch'c ve cncck /||ch için mch|ükc iIccI ecen, l:|cm
müccce|e:i veren Lcc||cr|m|zc, ümmeIin umucu: cgrenci
ve cgreImen LüIün hcn|m|crc, LüIün genç k|z|crc, :c|ihc
e;|ere, küçük k|z|crc, gczümüzün nüru cnne|erimize,
Lun|cr|n üzerine IiIreyen, cn|crc cü;kün c|cn ve chireI
:ccceIini cünycyc Iercih ecen ciger erkek kcrce;|erimize
iIhcf c|unur...
1
l
AIduííuI Yoícu, To¡íunun CcuIc¡í Hunìníu¡u, Gu¡uIu Yu¸ìníu¡ì Eí H¡o¸ù¡íc¡í.