[Titlul modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.

2007]

LEGE privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare Nr.192-XIV din 12.11.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007, pag.3 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999

*** Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. - (1) Comisia Naţională a Pieţei Financiare, denumit ă în continuare Comisia Naţională, este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi autorizează activitatea participanţ ilor la piaţa financiară nebancară, precum ş i supraveghează respectarea legislaţ iei de către ei. În acest scop, Comisia Naţ ională este învestită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicţ ie, de intervenţ ie, de control şi de sancţ ionare disciplinară şi administrativă, în limitele stabilite de legislaţ ie. (2) Comisia Naţ ională este persoană juridică, cu bilanţ propriu, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Naţionale se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. (3) Comisia Naţ ională are sediul central în municipiul Chişinău. În funcţie de necesităţ i, aceasta îşi poate deschide în teritoriu reprezentanţe, care funcţ ionează potrivit regulamentelor aprobate de ea.
[Art.1 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, în vigoare 13.07.2010] [Art.1 în redacţia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007] [Art.1 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, în vigoare 08.08.03]

Art.2. - (1) Comisia Naţ ională funcţ ionează potrivit prevederilor Constituţiei, prezentei legi, altor acte legislative, regulamentului propriu şi este independentă în exercitarea funcţ iilor sale. (2) Comisia Naţ ională prezintă anual Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova ş i Guvernului raportul asupra activit ăţ ii sale şi asupra funcţ ionării pieţei financiare nebancare, cu publicarea lui ulterioară.
[Art.2 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.3. - Comisia Naţ ională are drept obiective de bază asigurarea stabilităţ ii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice ş i manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor participanţ ilor la piaţa financiară nebancară.
[Art.3 în redacţia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, în vigoare 06.07.2007]

Art.4. - (1) Autoritatea Comisiei Naţ ionale se extinde asupra participanţ ilor la piaţa financiară nebancară, care cuprind emitenţ ii de valori mobiliare, investitorii, asiguraţii, organizaţ iile de autoreglementare pe piaţa valorilor mobiliare, Biroul Naţ ional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asociaţ iilor de economii şi împrumut, clienţ ii organizaţ iilor de microfinanţare şi participanţ ii profesionişti la piaţa financiară nebancară. (2) Participanţ i profesionişti la piaţa financiară nebancară, denumiţ i în continuare participanţi profesionişti, sînt participanţ ii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţ iile de economii ş i

Proiectul bugetului s ău pentru anul financiar următor Comisia Naţ ională îl prezintă Parlamentului pînă la 1 noiembrie.07. (2) Comisia Naţională este în drept să acorde asistenţă şi să efectueze. [Art. e) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea tranzacţ iilor civile cu valori mobiliare. autorizarea şi supravegherea participanţ ilor profesionişti nu se suprapun cu atribuţiile Băncii Naţionale a Moldovei. cu excep ţia emisiunii obligaţ iunilor pentru care se va percepe taxă în mărime de pînă la 0. după examinarea şi avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil. . . în vigoare 06. .plăţ ile fondurilor nestatale de pensii.129-XVI din 07.plăţ ile brokerilor de asigurare în mărime de pînă la 0. schimb de informaţ ii privind piaţa financiară nebancară şi participanţii acesteia cu instituţiile de specialitate internaţ ionale şi autorităţile similare din alte state. (3) Atribuţ iile Comisiei Naţ ionale privind reglementarea.(1) Comisia Naţ ională se finanţează integral din: a) taxe în mărime de pînă la 0.plăţ ile societ ăţ ilor de asigurare în mărime de pînă la 0. altele decît cele specificate la lit. Bugetul Comisiei Naţ ionale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului.1 la sută din suma emisiunii. f) plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asigurătorului în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea transferului.în mărime de pînă la 0.1 la sută din valoarea tranzacţ iilor înregistrate în regimul pieţei interactive.(1).împrumut. asociaţ iilor de economii şi împrumut în mărime de pînă la 0. .în mărime de pînă la 0.129-XVI din 07.5 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete. efectuate pe piaţa extrabursieră. (3) Taxele şi plăţ ile regulatorii de funcţ ionare urmează a fi transferate pe un cont de decontare al Comisiei Naţ ionale în termenele stabilite prin actele normative ale Comisiei . b) taxe în mărime de pînă la 0. l) donaţii şi orice alte surse legale.(1) Comisia Naţ ională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate internaţ ionale corespunzătoare şi să adere la ele.5 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare. organizaţiile de credit ipotecar şi birourile istoriilor de credit.1 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare efectuate în scopul consolidării. fracţionării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior.2007. [Art.07.6 .plăţ ile administratorilor fiduciari ai investiţ iilor în mărime de pînă la 0.4 în redacţia Legii nr. g) plata pentru atestarea specialiştilor în vederea activităţ ii pe piaţa financiară nebancară. se stabileşte în bugetul anual al Comisiei Naţ ionale. k) sumele sancţ iunilor pentru contravenţ iile administrative aplicate în conformitate cu legislaţ ia.5 modificat prin Legea nr. (2) Mărimea concret ă a taxelor şi plăţ ilor.06.06. în conformitate cu legislaţ ia. h) plăţ i regulatorii de funcţionare achitate anual de către participanţ ii profesionişti.5.2007] Art. .5 la sută din primele brute anuale subscrise. în vigoare 06. j) veniturile de la editarea publicaţ iilor periodice de specialitate ale Comisiei Naţ ionale.5 la sută din comisioanele primite. d) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare. c) taxe din tranzacţ iile de vînzare-cumpărare efectuate pe piaţa bursieră: . în limitele valorilor specificate la alin.3 la sută din valoarea tranzacţ iilor înregistrate în regimul pieţei directe.c) şi d).2007] Art. dar nu mai mult de 400 de lei. organizaţ iile de microfinanţare.2007.1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiune administratorilor fiduciari. i) plata pentru acordarea de licenţe în conformitate cu legislaţ ia. şi anume: .

01. în vigoare 06.108-XVI din 17. precum şi conformarea acestora cerinţelor de activitate stabilite de legislaţie.7. Comisia Naţională are următoarele atribuţ ii: a) elaborează şi. retrage.12.05. calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.07. . suspendă şi reperfectează licenţe şi autorizaţ ii participanţ ilor profesionişti. [Art. (2) Guvernul. . în corespundere cu legislaţ ia. Comisia Naţ ională conlucrează cu autorităţ ile publice în vederea realizării obiectivelor sale şi asigurării protecţiei drepturilor investitorilor şi ale publicului larg. cerinţe faţă de operaţiunile cu valori mobiliare şi activitatea participanţ ilor profesionişti.2007.02. în comun cu Guvernul.05 la sută din suma netransferat ă. aprobă strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare.2007] [Art.6 în redacţia Legii nr. pe contul Comisiei Na ţionale. efectuează controale asupra activităţ ii acestora în limitele competenţei sale. în vigoare 13. e) stabileşte. Un transfer incomplet sau întîrziat pe contul Comisiei Naţionale atrage după sine penalitate în mărime de 0. în vigoare 06. în conformitate cu legislaţ ia. Salariul membrilor Comisiei Naţ ionale este stabilit de Consiliul de administraţie în mărime ce variaz ă între 3 şi 4 salarii medii lunare ale angajaţilor Comisiei Naţ ionale. în vigoare 08.2010.07. [Art. d) acordă asociaţiilor participanţilor profesionişti statut de organizaţ ie de autoreglementare. c) acordă. precum şi acordă autorizaţ ii de reorganizare a acestora. inclusiv cerinţe faţă de mărimea capitalului propriu.6 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07. cu excepţia personalului tehnic.Naţionale. f) monitorizează situaţ ia financiară a participanţ ilor profesionişti. (4) Gestionarea şi utilizarea mijloacelor financiare acumulate pe cont ţin de competenţa exclusivă a Comisiei Naţionale.În scopul realizării obiectivelor sale. Banca Naţ ională a Moldovei.321-XV din 18.808-XV din 05.2010] [Art. . una sau mai multe împuterniciri.129-XVI din 07. Salariul preşedintelui Comisiei Naţ ionale este stabilit de Consiliul de administraţie în mărime ce variază între 3 şi 5 salarii medii lunare ale angajaţ ilor Comisiei Naţ ionale.7 în redacţia Legii nr.144 din 02. şi normele de prudenţă financiară. b) exercită prerogativele legale privind reglementarea şi supravegherea pieţei financiare nebancare prin adoptarea de decizii şi dispunerea de măsuri executorii pentru participanţ ii la piaţa financiară nebancară.06.2010] [Art.03. precum şi efectuează.08.06.6 modificat prin Legea nr.6 modificat prin Legea nr. în limitele bugetului aprobat de Parlament. în vigoare 18.2010. precum şi deleagă acestora. (7) Auditul public extern al exerciţ iului economico-financiar al Comisiei Naţ ionale se efectuează de către Curtea de Conturi.63 din 23.6 în redacţia Legii nr. formele şi modul de retribuţ ie a membrilor şi a angajaţ ilor se stabilesc de Consiliul de administraţie. pentru fiecare zi de întîrziere.8. (5) Patrimoniul şi veniturile Comisiei Naţionale sînt scutite de impozite şi taxe.07.2007] Capitolul II ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE COMISIEI NAŢIONALE Art. la cerere sau din oficiu. ministerele. cu excepţia personalului tehnic. interpretarea oficială a deciziilor proprii.2002] Art.(1) În procesul exercitării atribuţ iilor sale.03] [Art. în cazurile prevăzute de legislaţ ie.07.6 completat prin Legea nr.2009.04. calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.2007. Soldul mijloacelor acumulate şi neutilizate în decursul anului financiar rămîne disponibil. (6) Structura şi statele de personal ale Comisiei Naţionale. pentru anul financiar următor. în vigoare 01. alte autorit ăţi ale administraţiei publice coordonează cu Comisia Naţ ională proiectele actelor normative ce vizează piaţa financiară nebancară.07.2010] [Art.

06. precum şi rezultatele realizării acestora. în vigoare 06. d) să expedieze participanţ ilor la piaţa financiară nebancară prescripţii spre executare obligatorie. explicaţ iilor orale şi scrise. necesară supravegherii participanţ ilor profesionişti. [Art. precum şi stabileşte modul de atestare a specialiştilor participanţ ilor profesionişti. j) creează şi întreţine reţeaua informaţ ională. .9. conţinutul şi modul de ţ inere a registrelor interne ale participanţ ilor profesionişti. în cazurile stabilite de legislaţ ie. în comun cu Agenţ ia Naţ ională pentru Protecţia Concurenţei. p) publică preţurile valorilor mobiliare care circulă în afara bursei de valori. brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare şi al actuarilor. s) stabileşte modalitatea evidenţei de către asigurători a contractelor de asigurare (poliţelor de asigurare) şi aprobă transferul de portofolii ale asigurătorilor.g) stabileşte. n) exercită. registrul licenţelor eliberate şi al atestatelor de calificare ale specialiştilor participanţ ilor profesionişti. o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenţ ilor din Republica Moldova ş i eliberează emitenţ ilor permise pentru circulaţ ia valorilor mobiliare în afara ţării. l) stabileşte modul de plasare şi de circulaţ ie a valorilor mobiliare străine pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova. restricţ ii în activitatea participanţ ilor la piaţa financiară nebancară.07. b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare sau să anuleze emisiunea corespunzătoare a valorilor mobiliare în cazurile stipulate de legislaţ ie. aprobă regulile de întocmire ş i prezentare a dărilor de seamă specializate ale participanţ ilor profesionişti. precum şi alte registre în conformitate cu legislaţ ia. precum şi baza informaţ ională publică privind emitenţ ii. registrul participanţ ilor profesionişti. registrul de stat al asigurătorilor (reasigurătorilor). controlul asupra respect ării legislaţ iei cu privire la protecţia concurenţei pe piaţa financiară nebancară. în comun cu Ministerul Finanţelor. persoanele cu funcţ ie de răspundere şi specialiştii participanţ ilor profesionişti. oferă publicului larg informaţ iile cu privire la activitatea sa şi la dezvoltarea pieţei financiare nebancare. să ceară participanţ ilor la piaţa financiară nebancară prezentarea documentelor contabile şi a altor documente necesare. determin ă publicaţ iile periodice în care participanţii profesionişti şi emitenţ ii de valori mobiliare sînt obligaţ i să publice informaţ ia ce urmează a fi dezvăluită în conformitate cu legislaţ ia. q) eliberează. cerinţe faţă de asociaţ ii/acţ ionarii semnificativi. forma. titularii de licenţă ş i funcţ ionarea pieţei financiare nebancare. . în cazurile prevăzute de legislaţie. m) ţine Registrul de stat al valorilor mobiliare. k) stabileşte modul de înregistrare. avize de dobîndire a participaţ iilor calificate în capitalul social al participanţ ilor profesionişti.(1) Comisia Naţ ională are următoarele drepturi: a) să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislaţ iei privind valorile mobiliare. precum şi avize prealabile pentru înregistrarea asigurătorului şi reasigurătorului. t) realizează alte atribuţ ii în conformitate cu legislaţ ia ce reglementează activitatea participanţ ilor profesionişti. în modul prevăzut de legislaţ ie. i) elaborează şi. r) supraveghează activitatea Biroului Naţ ional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova. avize de deschidere a filialelor ş i reprezentanţelor participanţ ilor profesionişti. înregistrează ofertele publice şi cele de tender referitoare la valorile mobiliare.129-XVI din 07.2007. precum şi cerinţele privind registrul deţinătorilor valorilor mobiliare şi modul de ţ inere a lui. h) stabileşte regimul. inclusiv în ce priveşte desfăşurarea adunărilor generale ale acţ ionarilor. cu prezenta lege şi cu alte acte legislative. c) să aplice. ale emitenţ ilor ş i organizaţ iilor de autoreglementare.8 în redacţia Legii nr.2007] Art. inclusiv să suspende operaţiunile bancare la conturile curente ale acestora.

în cazurile prevăzute de legislaţ ie.1141-XIV din 14. în vigoare 06.11. de reorganizare sau. prevăzute de legislaţ ie. inclusiv privind invaliditatea tranzacţiilor cu valori mobiliare. normative obligatorii în ce priveşte mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice.10. cu periodicitatea stabilit ă în legislaţ ie.2007.129-XVI din 07. în vigoare 12. ce a încălcat regulile stabilite de ţinere a registrului deţ inătorilor de valori mobiliare.808-XV din 05.2010. (2) În scopul asigurării transparenţei şi dezvăluirii de către toţi participanţ ii la piaţa valorilor mobiliare a informaţ iei referitoare la activitatea lor financiar ă şi la evenimentele şi acţiunile ce afectează această activitate.131-XVIII din 23. j) să aplice sancţ iuni legale faţă de persoanele fizice participanţ i la piaţa financiară nebancară în cazul încălcării legislaţ iei. la propunerea Preşedintelui Parlamentului. .9 completat prin Legea nr.02.07.9 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07. în vigoare 06. g) să desemneze registratorul independent cu care emitentul.144 din 02. inclusiv a celor interministeriale. orice activitate care contravine legislaţ iei sau nu este prevăzută de legislaţ ie. h) în scopul protejării drepturilor investitorilor şi ale publicului larg şi în cazul încălcării legislaţ iei privind valorile mobiliare. pe piaţa financiară nebancară. i) să sisteze. l) să intenteze.Membrii Consiliului de administraţie sînt desemnaţ i de Parlament pentru un mandat de 5 ani.9 în redacţia Legii nr.07.2007. n) să monitorizeze circulaţia valorilor mobiliare în ţară.321-XV din 18. Comisia Naţ ională fondează publicaţ ii periodice de specialitate.2009. în instanţa de judecată. să dispună crearea grupurilor de lucru. .08. k) să examineze cauzele contravenţ ionale în domeniul pieţei financiare nebancare. în modul prevăzut de legislaţ ie. să suspende amplasarea valorilor mobiliare şi circulaţ ia lor la bursa de valori şi pe piaţa extrabursieră.2007] [Art. respectiv.10 modificat prin Legea nr.2007] Art.03] [Art. în vigoare 08. în comun cu organele competente.07. preşedinte şi vicepreşedinţ i ai Comisiei Naţ ionale.06.129-XVI din 07. de remediere financiară. p) să aplice măsurile.2010] [Art.03.06. .06.12. m) să efectueze.2007] Capitolul III ORGANIZAREA ŢI ADMINISTRAREA COMISIEI NAŢIONALE Art.07. q) în scopul realizării atribuţ iilor sale.2000] [Titlul în redacţia Legii nr. inclusiv preşedintele şi doi vicepreşedinţ i ai Consiliului de administraţie. acţiuni privind chestiunile ce ţ in de competenţa sa. cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de profil. [Art. clearingul şi decontările la tranzacţii. precum şi în scopul informării acţionarilor despre adunările generale. conform legislaţ iei privind valorile mobiliare.07.07. f) să stabilească pentru participanţ ii profesioniş ti. (2) Consiliul de administraţie este un organ colegial compus din 5 membri. în vigoare 13.2010] [Art. în vigoare 06. este obligat să semneze contractul de ţinere a acestui registru.(1) Comisia Naţ ională este condusă de Consiliul de administraţie. controlul asupra respect ării cerinţelor de protecţie a formularelor valorilor mobiliare materializate.10 în redacţia Legii nr. [Art. din prezenta lege şi din alte acte legislative. după caz. o) să califice acţ iunile participanţ ilor la piaţa valorilor mobiliare ca manipulări pe piaţa valorilor mobiliare. r) să exercite alte drepturi ce rezult ă din legislaţia ce reglementează activitatea participanţ ilor la piaţa financiară nebancară.2002] [Art.9 completat prin Legea nr.e) să ceară şi să examineze.07. dările de seamă asupra activităţ ii participanţ ilor la piaţa financiară nebancară.02. de declarare a insolvabilităţ ii asigur ătorilor (reasigurătorilor) şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare.2007.9 modificat prin Legea nr. care sînt. Fiecare membru al Consiliului de administra ţie are dreptul la două mandate consecutive.

03] Art.12. economic sau bancar.07. b) au fost condamnaţ i prin sentinţă judecătorească rămasă definitivă. c) devin neeligibili în cazul unor situaţii de incompatibilitate prevăzute la art.08.808-XV din 05. în vigoare 06.2009] [Art.07.2007.Calitatea de membru al Consiliului de administraţie încetează în caz de: a) expirare a termenului pentru care a fost desemnat. remunerîndu-i conform legislaţ iei. [Art.07.11 modificat prin Legea nr.Notă: Vezi art. d) deces.129-XVI din 07.16.(1) Membrii Consiliului de administraţie sînt desemnaţ i cu acordul în scris al candidaţ ilor. are domiciliul în ţară şi o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniile financiar. (2) Membrii Consiliului de administraţie se revocă din funcţie cu majoritatea simplă de voturi (50%+1) din numărul total al deputaţilor din Parlament.129-XVI din 07.07. la propunerea Preşedintelui Parlamentului.12.15 în redacţia Legii nr. în vigoare 31.07.2010 (Modificarea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.2002] Art.144 din 02.Pe lîngă Comisia Naţ ională poate fi constituit un organ consultativ .06.11 în redacţia Legii nr. în vigoare 06.2010] [Art.14 modificat prin Legea nr.(3).07.144 din 02.07. [Art. în vigoare 06. în vigoare 06.12 completat prin Legea nr.12 modificat prin Legea nr.03.2007.2007] [Art.273-XVI din 07.07.2008] [Art.03] Art.Comisia Naţ ională poate antrena savanţ i şi specialişti-practicieni pentru consultaţii.14 în redacţia Legii nr.129-XVI din 07.127-XVIII din 23. (2) În cazul în care candidatul este membru al unui partid sau al unei alte organizaţ ii socialpolitice. în vigoare 13.2007] [Art. c) demisie. . .14.2010.129-XVI din 07.12. Art. pentru efectuarea controalelor şi expertizelor. Modul de constituire. acordul său trebuie să conţ ină angajamentul de suspendare a calit ăţ ii de membru al partidului sau al altei organizaţ ii social-politice.17.27 alin.06.08.11 în redacţia Legii nr.12 în redacţia Legii nr.321-XV din 18. s-au produs efecte de criză pe piaţa financiară nebancară.07. [Art. [Art.02. d) nu-şi pot îndeplini atribuţ iile din cauza incapacit ăţ ii fizice sau psihice. în vigoare 08. .2007.06.15 modificat prin Legea nr.2007.2007] [Art.2002] Art.05.07.808-XV din 05. inclusiv din iniţ iativa preşedintelui Comisiei Naţ ionale.2007.2009.13 modificat prin Legea nr. în vigoare 13. Capitolul IV DECIZIILE COMISIEI NAŢIONALE ŞI MODUL DE ADOPTARE A LOR . .VI din Legea nr. (3) Membrii Consiliului de administraţie ale c ăror mandate au expirat vor rămîne în funcţ ie pînă la numirea succesorilor lor. constatat ă de către o comisie medicală. b) revocare de către Parlament. în vigoare 06. în vigoare 08.Consiliul de experţ i.129-XVI din 07.2007] Art.15.06.321-XV din 18.2007.În funcţia de membru al Consiliului de administraţie poate fi desemnată persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova. componenţa şi atribuţ iile acestui organ se stabilesc de către Comisia Naţ ională.02.13. .2007] [Art.03.(1) Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie se face de Parlament în cazul în care: a) în urma exercitării neadecvate a atribuţ iilor sale sau săvîrşirii unor acte ilegale.12.06.12 în redacţia Legii nr. . nu atrage modificarea termenului de valabilitate a mandatelor membrilor Consiliului de administraţie în exerciţiu) [Art.

în vigoare 13. (2) Consiliul de administraţie. [Art. (2) Şedinţele Consiliului de administraţie pot fi publice sau închise.129-XVI din 07.2010] [Art.06. (2) Prin ordonanţe. suspendă sau retrage licenţe şi autorizaţ ii.07. în caz că în hotărîre nu este indicat alt termen.20. în vigoare 08.06. poate delibera în şedinţe şi rezolva unele chestiuni.2007] [Art.06.22.07.2010.Art. (3) Membrii Consiliului de administraţie nu au dreptul de a se abţ ine de la vot.07. [Art.144 din 02. prin înscrieri protocolare. în vigoare 13. (3) Ordonanţele Comisiei Naţionale intră în vigoare la data emiterii. Şedinţele închise au loc doar în cazul în care exist ă pericolul prejudicierii pieţei financiare nebancare sau a participanţ ilor la ea.(1) Comisia Naţ ională emite decizii sub formă de hotărîri şi ordonanţe.c) ş i h).2010] [Art.129-XVI din 07. precum şi realizează atribuţ iile stabilite de prezenta lege şi de alte acte legislative. Procesele-verbale sînt semnate de preşedintele Comisiei Naţ ionale sau de vicepreşedintele care a prezidat şedinţa. Membrii care au votat împotrivă îşi pot consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective. în vigoare 06.(1) Hotărîrile şi ordonanţele Comisiei Naţionale se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.18 modificat prin Legea nr.21.07. Înscrierile protocolare se aplică doar în limitele în care nu este necesară adoptarea unei decizii sub formă de hotărîre sau ordonanţă conform prevederilor prezentei legi. în absenţa acestuia.23 modificat prin Legea nr.18.07. (2) Hot ărîrile Comisiei Naţ ionale intră în vigoare la data publicării. [Art.20 modificat prin Legea nr.2007.07.03. care se semnează de preşedinte sau.2007.2007.06. [Art.2010. adoptă.240-XV din 13.2007.07.18 completat prin Legea nr. dar nu mai rar decît de 2 ori pe lună.19 în redacţia Legii nr.2010] [Art.07.06.07. în vigoare 06.2007] Art.9 alin. aplică interdicţ ii.(1) lit. . Comisia Naţ ională exercită atribuţ iile prevăzute la art. aprobă regulamentul propriu.20 în redacţia Legii nr.21 modificat prin Legea nr. .2007] Art.(1) Prin hotărîri. Şedinţele ordinare se convoacă după necesitate. de vicepreşedintele împuternicit. în vigoare 06.2007] [Art. . . .(1) Şedinţele Consiliului de administraţie sînt deliberative în cazul în care la ele participă cel puţ in 3 membri şi sînt prezidate de către preşedintele Consiliului de administraţie. în vigoare 06.144 din 02. inclusiv reprezentanţe teritoriale. Contestarea sau acţiunea în justiţ ie nu va suspenda executarea deciziilor Comisiei Naţionale pînă la soluţ ionarea definitivă a cauzei în instanţa de judecată.19 modificat prin Legea nr. în vigoare 06.(1) Deciziile Comisiei Naţ ionale se adoptă la şedinţele Consiliului de administraţie. în vigoare 13.129-XVI din 07.07.2000] Art.(2). [Art.129-XVI din 07. care pot fi ordinare sau extraordinare.07. .1141-XIV din 14.23 completat prin Legea nr. (2) Deciziile Comisiei Naţionale se adoptă prin votul majorit ăţ ii celor prezenţ i la şedinţa Consiliului de administraţie. modifică sau abrogă acte normative ce ţin de reglementarea pieţei financiare nebancare. acordă. Art.23. Şedinţele extraordinare se convoacă din iniţ iativa preşedintelui sau a cel puţin 2 membri ai Consiliului de administraţie.06. conform regulamentului.03] Capitolul V . cu excepţia atribuţ iilor stabilite la alin.07. Membrii Consiliului de administraţie absenţ i pot vota în scris. iar în absenţa acestuia. de către vicepreşedintele împuternicit.2007] Art.Deciziile Comisiei Naţ ionale pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ competentă. precum şi dispune efectuarea de expertize şi controale.129-XVI din 07. Comisia Naţ ională fondează şi lichidează instituţii.2010.144 din 02.2007.21 în redacţia Legii nr. Aceast ă formă a şedinţei se decide prin vot.19. după caz.07.

c) convoacă şedinţele Consiliului de administraţie.2007.129-XVI din 07.2007] Art. le aplică sancţ iuni disciplinare.06. [Art. didactice şi de creaţie.25 modificat prin Legea nr.Preşedintele Comisiei Naţ ionale participă la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului în problemele reglement ării şi controlului funcţ ionării pieţei financiare nebancare.07.2010] [Art.2007] [Art. h) examinează cauzele contravenţ ionale şi aplică sancţ iuni contravenţ ionale în corespundere cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova. în vigoare 06.07.144 din 02. b) au antecedente penale.07.06.808-XV din 05.(1) Membrii Consiliului de administraţie sînt independenţi în exerciţ iul funcţ iunii şi se supun numai legii. (2) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an.27.2009. .12. (3) Sînt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie persoanele care: a) sînt rude sau afini atît între ei. cu Guvernatorul Băncii Naţ ionale.129-XVI din 07.24 completat prin Legea nr. [Art.26. în vigoare 12. rapoarte. . membrii Consiliului de administraţie sînt obligaţi să depună. b) reprezintă Comisia Naţ ională în relaţ iile cu autorităţ ile publice. în vigoare 06.2007. În caz de necesitate. arestaţi ori traşi la răspundere administrativă sau penală decît la cererea Procurorului General.2010. [Art.2010] [Art. cu consimţămîntul Parlamentului. angajaţ ii Comisiei Naţ ionale şi ai agenţ iilor teritoriale.(1) Preşedintele Comisiei Naţionale: a) conduce activitatea Comisiei Naţ ionale. precum şi cu organismele internaţionale de specialitate respective. în vigoare 13.2007.2002] Art.02.(1) sînt exercitate de vicepreşedintele împuternicit. d) repartizează atribuţ ii şi împuterniciri vicepreşedinţ ilor şi membrilor Consiliului de administraţie confirmate prin hotărîre a Comisiei Naţionale. poartă răspundere în faţa Parlamentului pentru îndeplinirea de către Comisia Naţ ională a sarcinilor atribuite acesteia prin prezenta lege şi prin regulamentul ei. c) desfăşoară orice alt tip de activitate remunerat ă. b) să se abţină de la orice activitate sau acţ iune incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie sau angajat al Comisiei Naţionale. declaraţ ie cu privire la venituri şi proprietate.25 modificat prin Legea nr. cît şi cu Preşedintele Republicii Moldova. cu Prim-ministrul.07. g) semnează avize.25. răspunsuri oficiale. f) numeşte şi eliberează.24 modificat prin Legea nr.2007] DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ANGAJAŢILOR COMISIEI NAŢIONALE Art.02. le prezidează şi asigură îndeplinirea hotărîrilor adoptate. . (2) Membrii Consiliului de administraţie nu pot fi reţ inuţ i.131-XVIII din 23. atribuţ iile prevăzute la alin. altă corespondenţă curentă.[Titlul completat prin Legea nr.07. (2) În absenţa Preşedintelui Comisiei Naţionale. în vigoare 06. în condiţ iile legii.24.07. în vigoare 06.129-XVI din 07.(1) Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţ ii Comisiei Naţ ionale sînt obligaţ i: a) să nu divulge informaţia obţinută în exerciţ iul funcţ iunii. cu excepţia activităţ ilor ştiinţ ifice. cu Preşedintele Parlamentului.25 completat prin Legea nr.26 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.2007. .06.06. e) organizează şi desfăşoară concursuri pentru completarea funcţ iilor vacante în structura aparatului executiv şi în agenţ iile teritoriale ale Comisiei Naţ ionale. în conformitate cu legislaţ ia. .2007] Art.

28 modificat prin Legea nr.2007.30.27 modificat prin Legea nr. (4) Sînt incompatibile cu calitatea de angajat al Comisiei Naţ ionale persoanele care: a) desfăşoară orice alt tip de activitate remunerat ă. care sînt subiecţi ai supravegherii din partea Comisiei Naţ ionale. comisiilor de revizie şi ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice. în vigoare 06.28.129-XVI din 07. 192-XIV. 04.2007. [Art. [Art. în vigoare 06. .06.98 Lege privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare //Monitorul Oficial 22-23/91.2007] Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Art.29.Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţ ii Comisiei Naţionale poartă răspundere administrativă sau penală pentru încălcarea prevederilor art.30 modificat prin Legea nr.2007] [Art.2007] Art. consiliilor de directori. didactice şi de creaţie. în vigoare 06.06.07.07.03.2007.5% din acţ iuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale participanţilor profesionişti şi ale emitenţilor. cu excepţia activităţ ilor ştiinţ ifice. e) posedă mai mult de 0. care sînt subiecţi ai supravegherii din partea Comisiei Naţ ionale. b) sînt membri ai consiliilor de supraveghere.129-XVI din 07. .32-34 excluse prin Legea nr.31.04. [Art.Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 12 noiembrie 1998. [Art. [Art.129-XVI din 07.2007. .06.07.d) sînt membri ai consiliilor de administraţie.Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţ ii împuterniciţ i ai Comisiei Naţionale au dreptul să le ceară participanţ ilor la piaţa financiară nebancară să prezinte Comisiei Naţionale orice documente şi explicaţ ii orale şi în scris necesare la exercitarea atribuţ iilor de control.136-XV din 06.5% din acţ iuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale emitenţ ilor şi titularilor de licenţe.07.07. în vigoare 06. d) abuzează de atribuţ iile lor în scop de publicitate.04] Art.129-XVI din 07. comitetelor de conducere.2007] Art.2007] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV Chişinău.11.27 completat prin Legea nr.06.Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţ ii Comisiei Naţionale nu au dreptul să transmită împuternicirile lor altor persoane.06.05.06.129-XVI din 07. . consiliilor de directori.29 modificat prin Legea nr. f) abuzează de atribuţiile lor în scop de publicitate. Nr. c) posedă mai mult de 0. în vigoare 06. în vigoare 11.2007. comitetelor de conducere.27.1999 . __________ Legile Republicii Moldova 192/12. comisiilor de revizie şi ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful