You are on page 1of 27

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

Goa i powinn

URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO

SOECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIELANY WROCAWSKIE W GMINIE KOBIERZYCE

Bielany Wrocawskie poprzez tradycj, w stron nowoczesnoci


AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Bielany Wrocawskie w skadzie: Magorzata Fidler -Lider Daria Blaut-Kwiatek Jadwiga Smaczyska Aneta Ilnicka Mirosawa Wolek Krzysztof Ilnicki Roman Bonikowski MODERATORZY: Irena Krukowska-Szopa Krzysztof Szustka kwiecie 2013 r.

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

SPIS TRECI
...........................................................................................................................................................3 ANALIZA ZASOBW..................................................................................................................... 4 ANALIZA SWOT..............................................................................................................................9 ANALIZA POTENCJAU ROZWOJU WSI .................................................................................10 WIZJA..............................................................................................................................................12 PROGRAM KRTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI............................................................... 13 PROGRAM DUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI..................................................................14 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA....................................................................................... 18 UCHWAA ZEBRANIA WIEJSKIEGO........................................................................................ 21

Przeprowadzenie warsztatw zostao sfinansowane ze rodkw Gminy Kobierzyce Koordynator gminny Regionalnej Odnowy Wsi Dolnolskiej -

Monika Penczak

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

ANALIZA ZASOBW
Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i zwizanego z ni obszaru, ktre mog by wykorzystane obecnie bd w przyszoci w realizacji publicznych bd prywatnych przedsiwzi odnowy wsi. Zwrci uwag na elementy specyficzne i rzadkie (wyrniajce wie). Opracowanie: Ryszard Wilczyski Znaczenie zasobu
W y r n i a j c e

Opis (nazwanie) zasobu jakim wie dysponuje Rodzaj zasobu

M a e

D u e

walory krajobrazu, rzeby terenu stan rodowiska walory klimatu walory szaty rolinnej cenne przyrodniczo obszary lub obiekty wiat zwierzcy (ostoje, siedliska) wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) wody podziemne gleby kopaliny walory geotechniczne walory architektury

Przyrodniczy Teren rwninny czciowo zadrzewiony Dobry Umiarkowany Rnorodne nasadzenia wok posesji Drzewostan zabytkowy, wiz szypukowyszt.1 Baanty, sarny i zajce Rzeka lza Klasy I-V

X X X X X X X X

walory przestrzeni wiejskiej publicznej

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamitki historyczne

Kulturowy Budownictwo jednorodzinne przedwojenne i powojenne, Koci z XIV wieku, Spichlerz z XVIII w., Neobarokowy zesp dworski wietlica, koci z otoczeniem, place zabaw,park rozrywki-ARKALANDIA, szkoa z otoczeniem, poczta, bank, przedszkola, parking w centrum miejscowoci Spichlerz z XVIII w., Neobarokowy zesp dworski, przedszkola, szkoa jzykowa, fryzjer, gabinety lekarskie, weterynaryjne, stomatologiczne, klub nocny, Studio Filmowe ATM Koci w. Andrzeja z XIV wieku, pnogotycki, pierwotnie obronny, Spichlerz z XVIII w., Neobarokowy zesp dworski, kurhan, Pyta nagrobna Anny von Utman, zm. 1654- oraz Herb (Utmanw za Katalogiem zabytkw...) w cianie poudniowej kocioa, figura Chrystusa upamitniajca 1000-lecie Chrztu Polski,dom parafialny Cmentarz przykocielny, krzy na posesji prywatnej, grota Matki Boskiej Relikwie Krzya w. X X

osobliwoci kulturowe miejsca, osoby i przedmioty kultu

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce wita, odpusty, pielgrzymki Odpust w. Andrzeja , coroczne pielgrzymki modziey na Gr w. Anny i dzieci do Czstochowy oraz dorosych do Trzebnicy w wito Jadwigi lskiej wito Niepodlegoci, Dzie Papieski, Dzie Seniora, Andrzejki, coroczne spotkania absolwentw Szkoy Podstawowej w Bielanach Wrocawskich Bielany Wrocawskie powstay z poczenia dwch wsi Bielany i Bledzw/obecnie cz poudniowa miejscowoci/wie wzmiankowana po raz pierwszy ju w 1155 roku Bledzw i 1336 Bielany Kronika Kocielna, Kronika Soecka, Kroniki Szkolne Pyta nagrobna Anny von Utman zm.1654 r oraz Herb Utmanw w cianie poudniowej kocioa Zieleniw, Bledzw, Pekin, Majtek, Arkalandia, Enklawa Rodzinna, Dwa wiaty, Quart Sweet Cabaret, Loopy,s World, 7 Kontynent, Zote Krople, Konwaliowe Zacisze Pierogi ruskie, kutia Piekarz, kowal, szklarz, pszczelarz, muzykant, rzenik, krawiec Chr kocielny, malarz- Waldemar Weryski, organista- Grabiec Grzegorz Centrum Dziaa Twrczych Kunia Wie Band Bielany Rzezbiarz amator Tesak Mieczysaw Kamieniarstwo Stanisaw Gruszecki, Roman Mitoraj Malarz amator Tesak Anna Obiekty i tereny Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dua oferta ok. 40 ha

tradycje, obrzdy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne

przekazy literackie wane postacie i przekazy historyczne specyficzne nazwy

X X

X X X

specyficzne potrawy dawne zawody zespoy artystyczne, twrcy

dziaki pod zabudow mieszkaniow

X X

dziaki pod domy letniskowe dziaki pod zakady usugowe i przemys Dua oferta pustostany mieszkaniowe pustostany poprzemysowe tradycyjne nie uytkowane obiekty Spichlerz gospodarskie (stodoy, spichlerze, kunie, myny, itp.) Infrastruktura spoeczna place publicznych spotka, festynw Boisko, park rozrywki- Arkalandia, place zabaw sale spotka, wietlice, kluby wietlica, biblioteka miejsca uprawiania sportu Boiska, Skate Park, szkolna sala gimnastyczna miejsca rekreacji Place zabaw, park rozrywki-Arkalandia cieki rowerowe, szlaki turystyczne cieka rowerowa Bielany-lza, szlak turystyczny Wrocaw-lza szkoy Zesp Szkolno-Gimnazjalny nr 1 przedszkola Niepubliczne Przedszkola biblioteki Oddzia Biblioteki Gminnej i Biblioteka Szkolna placwki opieki spoecznej

X X X X X X X X

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce placwki suby zdrowia Gabinety lekarskie, stomatologiczne, apteki X X X

Infrastruktura techniczna wodocig Obejmuje teren caej wsi kanalizacja Obejmuje teren prawie caej wsi drogi (nawierzchnia, oznakowanie Owietlenie-obejmuje teren caej wsi owietlenie) Oznakowanie- obejmuje teren caej wsi Nawierzchnie asfaltowe- braki na niewielu drogach Dua ilo drg -nieuzbrojona chodniki, parkingi Chodniki znajduj si w gwnych cigach pieszo-jezdnych Parkingi- zaspokajaj potrzeby mieszkacw przystanki Liczne z wiatami i zatokami sie telefoniczna i dostpno internetu Obejmuje teren caej wsi telefonia komrkowa Obejmuje teren caej wsi inne Sie gazowa Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Gospodarka, rolnictwo Liczne miejsca pracy zlokalizowane w Centrach Handlowych Wza Bielaskiego, Pepsi Cola, Centrostal, Henry Krauze, prywatne sklepy spoywcze i zakady usugowe Cargil-syropy, Cadbury-wyroby czekoladowe, ATM-produkcja filmowa, Piekarnia Bielaska-pieczywo,Meblant-meble Liczne bary bistro, restauracje Dwa hotele Nieliczne gospodarstwa rolne , sadownicze i uprawa szklarniowa kwiatw Sad, baanty, kwiaty, meble

X X X X X

znane firmy produkcyjne i zakady usugowe. i ich produkty gastronomia miejsca noclegowe gospodarstwa rolne uprawy hodowle moliwe do wykorzystania odpady produkcyjne zasoby odnawialnych energii

X X X X X

Soce, wiatr

X X X

rodki finansowe i pozyskiwanie funduszy rodki udostpniane przez gmin Fundusz Soecki w wysokoci 50544,5 z rodki wypracowywane rodki wypracowane przez Stowarzyszenie Bielany Dla Ciebie w wys. 5000 z Mieszkacy (kapita spoeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi ks. Mirosaw Dziegiski, ks. Bronisaw Kupper prof. Wadysaw Leniak lekarz chirurgii plastycznej-M. Wgrzyn koszykarz Adam Wjcik koszykarz Jerzy Binkowski Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranic Osoby o specyficznej lub wanej dla wiedzy i umiejtnociach, m.in. studenci Przedsibiorcy, sponsorzy Osoby z dostpem do Internetu i umiejtnociach informatycznych Pracownicy nauki Zwizki i stowarzyszenia Koszykarz Adam Wjcik Raczkowski Zbigniew kriokomory/ produkcja i monta/ Dua ilo przedsibiorcw rnych bran Powszechny dostp do internetu Liczni pracownicy nauki Stowarzyszenie: Bielany Dla Ciebie , SPZK , Fundacja Happy Animals, Fundacja Prawdziwa Pomoc, Fundacja Kwiat Paproci, Kluby Sportowe: Polonia, Bkitni,Bielik

X X X X X X

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce Kontakty zewntrzne (np. z mediami) Wsppraca zagraniczna i krajowa Ksiki, przewodniki Strony www sporadycznie Publikatory, lokalna prasa Bielanywroclawskie.com, Parafia-bielany.pl X X

Prace nad strategi

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

ANALIZA SWOT
SILNE STRONY SABE STRONY

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

1. Pooenie w bezporednim ssiedztwie duej aglomeracji miejskiej- Wrocawia[S] 2. Dobra i rozwinita infrastruktura techniczna (gazocig, kanalizacja, wodocig) [S] 3. Duy potencja intelektuany mieszkacw[J] 4. Dua ilo maych i rednich przedsibiorstw dajcych zatrudnienie[B] 5. Dziaajce stowarzyszenia i fundacje[J] 6. Zaoenie Stowarzyszenia Bielany dla Ciebie[J] 7. Rozwinita komunikacja sprzyjajca rozwojowi przedsibiorstw i napywowi ludnoci[S] 8. atwy dostp do usug handlowych w Wzle Bielaskim [B] 9. atwy dostp do edukacji na poziomie przedszkola, szkoy podstawowej i gimnazjum[J] 10. wietlica z rnorodn ofert zaj pozalekcyjnych[S] 11. Owietlenie caej wsi[S] 12. Aktywne, znane kluby sportowe majce osignicia[J] 13. atwy dostp do placw zabaw i boisk sportowych[S] 14. Cykliczne imprezy integracyjne[T] 15. Wikszo drg utwardzona[S] 16. Atrakcje historycznokulturowe: zabytkowy Koci p.w. w. Andrzeja, spichlerz, kurhan, cmentarz przykocielny, zespoy paacowe[T] 17. Stae imprezy zwizane z tradycjami religijnymi[T] 18. Znany chr kocielny Sanktus Andreus[T] 19. Aktualny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego[B]

1. Duy napyw ludnoci, ktra nie integruje si z pozostaymi mieszkacami[J] 2. Utrata charakteru wiejskiego wsi[T] 3. Duy ruch komunikacyjny zwizany z Wzem Bielaskim powodujcy haas i zanieczyszczenie rodowiska [J] 4. Cz posesji odizolowana, zamknitanie zintegrowana z pozosta zabudow [T] 5. Brak wietlicy w centrum miejscowoci umoliwiajcej swobodny dostp wszystkim mieszkacom.[J] 6. Brak chodnikw oraz docelowej nawierzchni przy niektrych drogach.[S] 7. Brak kawiarenki internetowej oraz miejsca spotka dla modziey i seniorw.[J] 8. Zaniedbany zesp paacowo dworski. [T] 9. Duo kradziey na terenie miejscowoci[J] 10. Saba dostpno do sanitariatw publicznych[J] 11. Zwikszona eksploatacja przez przyjezdnych infrastruktury spoecznej: / placw zabaw, parku rozrywki, boiskapowodujca baagan, zanieczyszczenie otoczenia[J] 12. Dua wypadkowo na dawnej drodze krajowej[J]

SZANSE

ZAGROENIA

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

Nadmierny rozwj oferty usug Wza 1. Rozwj staej komunikacji kolejowej Bielaskiego [J] czcej Bielany Wr. z 2. Wzrost anonimowoci Wrocawiem[S] mieszkacw przez zwikszajc si 2. Budowa wschodniej obwodnicy[S] liczb ludnoci[J] 3. Miejsca pracy w rozwijajcym si 3. Wypieranie zabudowy Wle Bielaskim[B] wiejskiej przez powstawanie blokowisk 4. Kontynuacja nauki przez modych [T] mieszkacw Bielan w blisko 4. Zmiana granic gminypooonym Wrocawiu[J] wchonicie przez miasto Wrocaw[B] 5. Przyrost rodkw na funduszu 5. Powstanie centrum rozrywki soeckim[B] (kina) w Wle Bielaski odcignicie 6. Rozwj infrastruktury rowerowej / modziey od Bielan Wr.[J] trasy, miejsca do parkowania/[S] 6. Wzrost przestpczoci i 7. Zagospodarowanie terenw zielonych patologii na terenie miejscowoci i w i wzbogacenie krajobrazu okolicy Wza Bielaskiego[J] miejscowoci[T] 8. Wzrost zaangaowania napywowych mieszkacw w sprawy miejscowoci `[T] 9. Zazielenie i estetyzacja miejsc publicznych w miejscowoci [T]

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

10

ANALIZA POTENCJAU ROZWOJU WSI

Tosamo wsi i warto ycia wiejskiego


4 3 3 1

(+) +

Wnioski: Obszar MOCNY otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i wykorzysta silne

Standard ycia (warunki materialne)

(+) +

7 3 1 0 Wnioski: Obszar MOCNY otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i wykorzysta silne

Jako ycia (warunki niematerialne i duchowe)

(-) -

5 1 8 4 Wnioski: Obszar SABY a otoczenie NIEKORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i zagroenia

Byt (warunki ekonomiczne)


3 0 2 1

(+)+

Wnioski: Obszar MOCNY otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i wykorzysta silne

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

11

WIZJA
Wizja hasowa

Bielany Wrocawskie poprzez tradycj, w stron nowoczesnoci


Wizja opisowa

Bielany Wrocawskie to miejscowo cigle rozwijajca si, otwarta na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiza sucych caej spoecznoci miejscowoci. Mieszkacy chtnie angauj si w dziaania ktre integruj star i now cz Bielan tworzc poczucie wsplnoty i porozumienia. Szeroka oferta kulturalna, edukacyjna i sportowa umoliwia wszechstronne poszerzanie zainteresowa i pasji mieszkacw. Rozwinita infrastruktura spoeczna i techniczna oraz zadbana, estetyczna i zazieleniona przestrze publiczna zapewnia dobr jako ycia i poczucie bezpieczestwa na terenie Bielan. Blisko Wrocawia, Wza Bielaskiego oraz mae podmioty gospodarcze znajdujce si w miejscowoci daj mieszkacom liczne miejsca pracy.

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

12

PROGRAM KRTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI


na okres do XII 2013 r. Czy nas sta na Propozycja realizacj? (tak/nie) projektu Odpowied (nazwa) Wsplne sprztanie miejscowoci- praca na rzecz czystego rodowiska Wsplna organizacja imprezy Powitanie Lata

Punktacja Organiz Finanso acyjnie wo tak tak

Hierarchia

Kluczowy problem

Co nas najbardziej zintegruje? Na czy nam najbardziej zaley?

Czyste Bielany

18

II

Integracja wsi

tak

tak

20

Co nam Wsplne ukwiecanie najbardziej Niedostateczna i nasadzanie drzew i przeszkadza estetyka wsi krzeww w ? przestrzeni publicznej Co najbardziej Dobry przepyw zmieni informacji nasze ycie? Co nam przyjdzie najatwiej? Organizacja imprezy dla mieszkacw Utworzenie strony internetowej BielanFun-page

tak

tak

tak

tak

10

IV

Organizacja zabawy tanecznej wraz z licytacj

tak

tak

18

III

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

13

PROGRAM DUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI


Wizja: I. Plan rozwoju II. Program rozwoju

2. Co nam pomoe osign cel? 1. Cele jakie musimy osign by urzeczywistni wizj naszej wsi Zasoby Czego uyjemy?

3. Co nam moe przeszkodzi?

Projekty, przedsiwzicia jakie wykonamy? BARIERY Sabe strony Co wyeliminujemy? Zagroenia Czego unikniemy?

ATUTY Silne strony i Szanse Co wykorzystamy?

A. TOSAMO WSI I WARTOCI YCIA WIEJSKIEGO

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

14 -Zaniedbany zesp paacowo


dworski. -Utrata charakteru wiejskiego wsi. -Cz posesji zamknita- nie zintegrowana z pozosta zabudow -Wypieranie zabudowy wiejskiej przez powstawanie blokowisk

1.Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 2. Zachowanie krajobrazu wsi

-Koci w. Andrzeja z XIV wieku, pnogotyckipierwotnie obronny, -Spichlerz z XVIII w., -Neobarokowy zesp dworski, -kurhan, -Pyta nagrobna Anny von Utman, zm. 1654- oraz Herb (Utmanw za Katalogiem zabytkw...) w cianie poudniowej kocioa, -figura Chrystusa upamitniajca 1000lecie Chrztu Polski, -Dom parafialny

- Zabytkowy Koci p.w. w. Andrzeja, spichlerz, kurhan, cmentarz przykocielny, zespoy paacowe - Stae imprezy zwizane z tradycjami religijnymi -Stae imprezy zwizane z tradycjami religijnymi -Znany chr kocielny Sanctus Andreus - zagospodarowanie terenw zielonych i wzbogacenie krajobrazu - wzrost zaangaowania napywowych mieszkacw -zazielenie i estetyzacja w miejscowci

1.1 Biece remonty i poprawa stanu zabytkw midzy innymimur kocielny. 1.2 Remont budynku parafialnego. 1.3 Zaoenie chru dziecicosenioralnego(wnuki i dziadkowie). 1.4 Organizacja spotka tematycznych z artystami i twrcami. 1.5 Organizacja koncertw pn. Muzyka narodw 2.1 Nasadzenia krzeww, drzew i ukwiecenie miejsc publicznych w miejscowoci. 2.2 Zagospodarowanie krajobrazowe stawu przy parkingu w centrum miejscowoci. 2.3 Zagospodarowanie i ukwiecenie pasa zieleni przy murze kocielnym i poprawa stanu technicznego.

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

15

B. STANDARD YCIA

-Wodocig
-Drogi (nawierzchnia, oznakowanie owietlenie), -Przystanki kanalizacja, -Chodniki, parkingi, przystanki, sie telefoniczna i -Dostpno 1. Poprawa infrastruktury internetu, telefonia technicznej komrkowa miejscowoci. 2 . Porawa infrastruktury spoecznj miejscowoci.

-Bliskie pooenie przy duej aglomeracji miejskiej -Dobra i rozwinita infrastruktura - gazocig - kanalizacja -wodocig -Dobra komunikacja sprzyja rozwojowi przedsibiorstw i napywowi ludnoci -wietlica z rnorodn ofert zaj pozalekcyjnych -Owietlenie caej wsi -atwy dostp do placw zabaw i boisk sportowych -Wikszo drg utwardzona - Rozwj staej komunikacji kolejowej czcej Bielany Wr. z Wrocawiem -Budowa wschodniej obwodnicy. -Rozwj infrastruktury rowerowej

-Brak chodnikw oraz docelowej nawierzchni przy niektrych drogach -Brak wietlicy w centrum miejscowoci

1.1 Budowa chodnikw wzdu ulic 1.2 Budowa docelowa drg na terenie miejscowci 1.3 Uzupenienie brakujcej kanalizacji 2.1 Budowa wietlicy z wyposaeniem i miejscem parkingowym. 2.2 Uruchomienie miejsca spotka dla modziey i seniorw. 2.3 Uruchomienie kawiarenki internetowej. 2.4Udostpnienie bezpatnego dostpu do sieci internetowej Hi-Fi. 2.5 Budowa publicznych, dostpnych szaletw/toalet 2.6 Budowa placu zabaw-ulica wierkowa

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

16

C. JAKO YCIA

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

17
-Powoanie Stowarzyszenia Bielany dla Ciebie -Duy potencja intelektualny -Dziaajce stowarzyszenia i fundacje -Aktywne, znane kluby sportowe z osigniciami

-Boisko, park rozrywki- Arkalandia, place zabaw, - wietlica, biblioteka, Boiska, Skate Park, szkolna sala gimnastyczna, -cieka rowerowa Bielany-lza, -Szlak turystyczny Wrocaw-lza

1. Zwikszenie bezpieczestwa mieszkacw 2. Zwikszenie integracji mieszkacw 3. Rozwijanie pasji


i zainteresowa mieszkacw

-Duy ruch komunikacy Bielaskim powodujcy rodowiska -Wzrost anonimowoci m zwikszajc si liczb l -Powstanie centrum roz Bielaski (odcignicie Wr.) -Wzrost przestpczoci i -Duy napyw ludnoci, pozostaymi mieszkaca -Brak wietlicy w centru umoliwiajcy swobodn mieszkacom. -Brak kawiarenki intern spotka dla modziey i -Duo kradziey na tere -Saba dostpno do sa -Zwikszona eksploatac infrastruktury spoeczne zanieczyszczenie rodow -Dua wypadkowo na

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

18

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

19

D. BYT

-Fundusz Soecki, Pozyskiwanie rodkw finansowych przez stowarzyszenie, sponsorw - sporzdzenie wnioskw na pozyskanie rodkw zewntrznych

-atwy dostp do usug(Wze Bielaski)


-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -Dua ilo maych i rednich przedsibiorstw dajcych zatrudnienie

-Zmiana granic gminy- w


Wrocaw

1. Promocja Bielan wrd mieszkacw i na zewntrz

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Parking w centrum wsi

Gwna ulica

Koci zabytkowy

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

21

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

22

Skate park

Boisko sportowe

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

23

Plac zabaw

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

24

Linia kolejowa do Wrocawia

Obiekt wielofunkcyjny

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

25

Dworzec kolejowy

Wytwrnia filmowa

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

26

Soecka Strategia Rozwoju Wsi Bielany Wrocawskie w gminie Kobierzyce

27

UCHWAA ZEBRANIA WIEJSKIEGO