.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ho OmUyZ KoVbo nm{hOo. AmÀ_mofiVr¿`m gwÈdmVr¿`m Q>flfl`mßda AgVmZm _mUgmßZm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 1 . AmMm`m™ M m O›_H$mb : VÀH$mbrZ gm_m{OH$ n[apÒWVr d Am‹`mpÀ_H$ YmaUm `m {df`mH$S>o di `mnydu AmMm`m™ndy uMoo Y_©gÒß WmnH$ ^JdmZ ~w’ `mß¿`m¤mao H$em n’VrZo Y_©gÒß WmnZ Pmbo hmoV. Vy _mPm Aml` hmo. B©úa d Ord `mgß~Yß r {ddoH$nyU© kmZ Vy AmÂhmbm H$Í$Z Xo. `mgmR>rM À`mßZr EH$m ZdrZ `{VgßKmMm nm`m KmVbm. {d{dY Am‹`pÀ_H$ gmYZmßVZy CfiV hmoV AIoa ÒdV: ‡~w’ hmoD$Z À`mßZr EH$m {dbjU H´$mßVrMo ‡dV©Z Ho$bo. V•ÓUm `mß_i w o _mUyg gXm O›_-_•À`y¿`m e•I ß boV {\$aV amhVmo ho C_OyZ VgoM gXmMma`w∫$ OrdZ OJyZ _mUyg {Zdm©Umbm ‡m· hmoD$ eH$Vmo ho OmUyZ ^JdmZ ~w’mßZr {^jwgKß mMr ÒWmnZm Ho$br. Òdm_r {ddoH$mZßXmßMo gm{hÀ`mMo _amR>r Í$nmßVamV _moR>m gh^mJ. ^maVmZo KS>{dboÎ`m Wmoa Aem VŒdqMVH$mß_‹`o AmMm`© eßH$amßMo Zmd AJ´H$´ _mZo ø`mdo bmJob. Òdm_r {ddoH$mZßXmßMo AJ´J ` {eÓ` {daOmZßX `mßMHo $Sy>Z 1952 gmbr gß›`mg-J´hU. ^maVm¿`m gmßÒH•${VH$ B{VhmgmV EH$ gmjmÀH$mar nwÈf.o À`mßMm ^a am{hbm Vmo ‡m_wª`mZo bmoH$mßMo X°›` Xˇa H$a `mda.^JdmZ Am{X eßH$amMm`© : VŒdkmZ d H$m`© . _∞äg_wba d ‡mo. VmpŒdH$ D$hmnmoh Am{U ÒdJ©bm^ BÀ`mXr gH$m_ hoVZy o Ho$Î`m OmUmË`m g_ÒV H$_©H$mßS>mZß m {VbmßObr XoD$Z ^JdmZ ~w’mßZr _mZdmbm d _mZdm¿`m X˛:I{Zd•Œmrbm AJ´ÒWmZ {Xbo. ^JdmZ ~w’mßZm Aer H$mhr _mUgo nm{hOo hmoVr H$s Or ÒdV:bm `m gßgma OßOmbmV JwVß dyZ Z KoVm CÉ AmXe© g_moa R>do Zy EImXo {dYm`H$ H$m`© H$aVrb. ^moJ. Adø`m ~Œmrg dfm™¿`m AmnÎ`m OrdZH$mbmV AmMm`m™Zr Am°n{Zf{XH$ d°{úH$ {dMmamßMm ‡gma d ‡Mma H$Í$Z A{Ve` CÉ ‡VrMo {dYm`H$ H$m`© Ho$bo Amho.Òdm_r ^m°_mZßX am_H•$ÓU_R> nwU-o ‡_wI. AmÀ_mofiVr H$aUmao ew’ Am{U Z°{VH$ OrdZ ÒdV: OJVrb Am{U Iao gÀ` H$m` Amho ho VoUHo $Í$Z OmUy eH$Vrb. `mM gmIirVbm nwT>Mm X˛dm ÂhUyZ ¡`mß¿`mH$S>o `WmW©nUo AßJ{w b{ZX}e H$aVm `oBb © Ago AmYw{ZH$ `wJmMm`© Òdm_r {ddoH$mZßX `mßZrhr eßH$amMm`m™¿`m emÛ__©Jm´ hr Anyd© _oYme∫$sMm Am{U AmnÎ`m d°{XH$ amÔ¥>m¿`m nwZC©^maUr¿`m H$m`m©Mm CÉadmZo O`Kmof Ho$bm Amho. CbQ> A{Ib _mZdVoMo nmofU H$arV hrM Am°n{Zf{XH$ dmUr AmVm hiyhiy OJ^a ‡g•V hmoV Amho. H$maU AmÀ_~moYm¿`m {dMmamZo VwPr _Vr AÀ`ßV gwXß a d n{dà Amho. OrdZ{dH$mg.) nyd©nr{R>H$m ^maVamÔ¥> ho CŒmwJß Am‹`mpÀ_H$ Ï`{∫$_Œdo {Z VŒdqMVH$ KS>{d `mV ‡mMrZ H$mimnmgyZ gw‡[g’ AmhoM. nr{S>V d X˛:Ir bmoH$mß¿`m X˛:ImMo _yi À`mßZr emoYbo d À`mdarb Cnm``moOZm g_mOmnwT>o _mßS>Î`m. S>m`∞ gZ ‡^•VtZmhr AmMm`m™¿`m H$m`m©nTw >o ZV_ÒVH$ Pmbobo AmnU nmhVmo. ho eßH$aXo{eH$m. `m OJX˛’maH$ {dMmamßMm ‡^md AmOVmJm`V H$_r Pmbobm {XgV Zmhr. EH$ Wmoa VŒdk Am{U EH$ bmoH$mMm`© ÂhUyZ lreßH$amMm`m™Mo EH$ _hŒdmMo ÒWmZ Amho. naßVw `mbmhr AWm©V H$mhr _`m©Xm hmoÀ`mM.Vw¬`m_wio OZg_yh {hVmMo AmMaU H$aUmam Amho. BVHo$M ZÏho Va nm¸mŒ` OJVmV VŒdkmZm¿`m joÃmV ¡`mßMr Zmdo AmXanydH© $ KoVbr OmVmV À`m ‡mo. ZmJnya `m AßH$mMo ‡H$meH$. BVHo$M ZÏho Va bmoH$mßMo X°›` Xˇa H$a `mghr Vo g_W© hmoVrb. WmoS>ä`mV H$m` Va Cn{ZfXmßMr ‡À`j ^mfm Z dmnaVm nU VoM na_mZßX ‡m·r d AmÀ`ß{VH$ X˛:I{Zd•ŒmrMo Am°n{Zf{XH$ gÀ` ^JdmZ ~w’mßZr _mßS>b. ~w’mßMr {demb H$ÈUm d À`mßZr ‡d{V©V Ho$bobm Y_© AZoH$ bmoH$mßZm gm_mdV AZoH$ eVHo$ {dÒVma nmdV am{hbm. ¡`mV gXmMma`w∫$ Mm[aÕ` {Z_m©U d Iar ‡km {dH${gV H$a `mda ^a am{hbm. _ß J bmMaU ^dVm OZVm gw{hVm ^{dVm {ZO~moY{dMmaUMmÈ_Vo & H$b`oúa Ord{ddoH${dX_≤ ^d eë>a Xo{eH$ _o eaU_≤ && (AW© .o À`mß¿`m {eH$dUwH$sMm g_mOmda H$gm n[aUm_ Pmbm hmoVm d H$mbm°KmV À`m CnXoemZo H$er diUo KoVbr hmoVr.

lw{V-Ò_•{V ‡{Vnm{XV Y_m©Mr ‡{V>mnZm H$a `mgmR>r d VoUo H$Í$Z ^∫$mßMo {hV H$a `mgmR>r na_-B©úa Omo 2 _hmXod eßH$a Vmo H${b`wJmV ÒdV: AdVma YmaU H$arb Am{U ¡`mV ~´˜ÒdÍ$nmMm {dMma gmß{JVbm Amho. 2. À`mV {d{hV AgUmao AmÀ_kmZmMo b˙` Yyga hmoD$Z OmD$ bmJbo. Cd©arV gmoim dfm™V _hfu Ï`mgmß¿`m AmkoZo A{Ib ^maVmVrb nß{S>VmßZm qOHy$Z {d{dY Y_©_VmßMm g_›d` H$Í$Z d°{XH$Y_m©¿`m A¤°V VŒdkmZmMr nwZaoH$dma ‡{V>mnZm H$a `mMo A{V_m°{bH$ H$m`© AmMm`m™Zr Ho$bo. naßVw À`mVrb {d{YAZw>mZmßZm `moΩ` Í$n XoU. {dH$mgmMm ÒVa. g_mOmMr AmÀ_kmZm¿`m amoImZo C^maUr H$aUo. {OMo Zm_JwUgßH$sV©Z H$aVm `oBb © . H$V©Ï`o d Am‹`mpÀ_H$ gmYZmßMo {Z`_Z ho _mà À`m À`m _mUgm¿`m Ï`{∫$JV j_Vm. À`mßZr Ho$di d`m¿`m AmR>Ï`m dfu Mmahr doX Am{U emÛJ´Wß mßMo A‹``Z nyU© Ho$bo.o lr Ï`mgmßZr Hy$_©naw mUmV ÂhQ>bo AmhoH$bm° È–mo _hmXodmo bmoH$mZm_rúa: na: Z XodVm ^doZ≤ Z•Umß XodVmZmß M X°dVß && H$[aÓ`À`dVmam{U eë>amo Zrbbmo{hV: & lm°VÒ_mV©‡{V>mW™ ^∫$mZmß {hVH$mÂ``m && CnXo˙`{V VV≤ kmZß {eÓ`mUmß ~´˜gß{kV_≤ & gd©dXo m›Vgmaß {h Y_m©›doX{ZX{e©VmZ≤ && 1. j{UH$dmX. AmH$bZe∫$s bjmV KoD$ZM Ho$bo Jobo nm{hOo `mda H$Q>mj amIUo. naßVw À`mbm ÒWm`r \$io Ambr ZmhrV. lw{Vdmä`mßMr ZrQ> N>mZZr H$Í$Z kmZ-^∫$s-H$_© d `moJmßMm g_Vmob gmYUo. AmMm`m™Mm OrdZnQ> gß{j·nUo Agm gmßJVm `oB©b : AmMm`m™Mm O›_ Bgdr gZ 788 _‹`o Pmbm. À`mßMo H$mbmo{MV ew’rH$aU d Am‹`mpÀ_H$sH$aU H$aUo.o 3. {ZarúadmX BÀ`mXt_wio bmoH$ gß^_´ mV nS>V hmoV. "XrK}U H$mboZ AZw>mV•Umß H$m_moÿdmV≤' (ÂhUOo "XrK©H$mi Y_m©Zw>mZ H$aUmË`mß¿`m _ZmV H$m_ZmßMm CX` PmÎ`mZo') AemVyZM _J {dH•$V d Jw·nßWr` CnmgZm ‡M{bV hmoD$ bmJÎ`m. gß›`ÒV gßKOrdZ ho H$mbm°KmV AmXem©nmgyZ ¿`wV hmoD$Z ^´ÓQ> hmoUma Zmhr `mMr XjVm KoU.Aem AmXem©Mr JaO AgVo H$s ¡`m¿`mH$Sy>Z Vo X°dr _XVrMr Anojm H$aVmV. 4. Ago Vo doXm›VmVrb gma^yV kmZ {eÓ`mßZm CnXoerb. dmgZmßMm _i H$mTy>Z Q>mH$ `mgmR>r R>a{d `mV AmboÎ`m doXmo∫$ H$_©H$mßS>mM ß o Í$nmßVaU ho AdS>~ß a`w∫$ {d{YAZw>mZmV hmoD$ bmJbo {Z ho Y_m©Mo ~{haßJM À`m¿`m H$bhmMo _yi H$maU hmoD$ bmJbo. EH$ _mZ{gH$ JaO ÂhUyZ {OMr CnmgZm H$aVm `oBb © . AmMm`m™Mm OrdZnQ> AmMm`© ho AdVmar nwÈf AgÎ`mMo nwT>rb nydg© Xß ^m©dÍ$Z {g’ hmoV. naßVw g_ÒV H$_}.32.34 AWm©V.o 1.o ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . AmMm`m™¤mam Y_©gÒß WmnZm VÀH$mbrZ n[apÒWVrMm AmT>mdm KoD$Z d AmnÎ`m VnmMaUm_wio {deof e{∫$gßnfi hmoD$Z AmMm`m™Zr nwT>rb‡_mUo H$m`©‡Umbr AmIbr Ago AZw_mZ H$aVm `oV. EH$ ghÚ^a Aß_b JmOdboÎ`m ~w’Y_m©Vrb gma^yV d°{XH$ gZmVZ Y_m©er gwgJß V AgUmam ^mJ H$m`_ amIUo. eodQ>r Vo d`m¿`m ~{ŒmgmÏ`m dfu Bgdr gZ 820 _‹`o g_m{YÒW Pmbo.28.33. 6.o 5. `mM `wJ‡`moOZmMr nyVr© H$a `mgmR>r AmMm`m™Zr O›_ J´hU Ho$bm.o nw›hm `m A¤°V VŒdkmZmVrb JmoÔ>tMm VŒdkmZm¿`m BVa emImßer _oi KmbyZ À`mMo ghO AZwerbZ d AZwgaU hmoBb © Aer H$miOr KoU. À`mßZr d`m¿`m ~mamÏ`m dfu doX{d⁄m d emÛmß_‹`o ‡m{d ` gßnmXZ Ho$bo Am{U gmoimÏ`m dfm™n`™V ‡ÒWmZÃ`tda ^mÓ`aMZm d BVa aMZm Ho$Î`m. AdßS>~a`w∫$ dmQ>Umao d°{XH$ {dYr gwQ>gQw >rV H$aUo.o 7. {O¿`mda ‡o_ H$aVm `oBb © Aem gJwU gmH$ma CÉ AmXem©Mr VoÏhm AmdÌ`H$Vm AgVo. _mZdOmV _wimVM ~w{’‡YmZ AgÎ`mZo AVt{–`mnwT>o l’oZo AmÀ_g_n©U H$a `mnydu OJVmMo _ybH$maU emoYyZ H$mT>VmZm VH©$~w’rMm nwano ay Adbß~ H$Í$ Bp¿N>V. ho Ym{_©H$ AamOH$ nmhˇZ H$mhr am¡`gßÒWmßZr nwZaoH$dma Y_m©bm À`mMo CÇdb ÒdÍ$n Xo `mMm ‡`ÀZ Ho$bm. AZmÀ_dmX.o `m AnH$fm©Mr H$maUo emoYVmZm AmMm`© {b{hVmV.o ~w’mßZr ‡dV©Z Ho$boÎ`m _mJm©V hr CUrd amhˇZ JoÎ`mZo H$mbmßVamZo ~w’mZw`m`mßZr AmnmnÎ`m H$m_ZmßZr ‡o[aV hmoD$Z Y_©VŒdmßMm Òd°a AW© bmdÎ`mZo VgoM d°`{∫$H$ j_Vm d qnS>JV gßÒH$ma bjmV Z KoVm gmË`mßZmM H$mhrgm A{YH$ma {Zanoj CnXoe ‡XmZ Ho$Î`mZo ‡MßS> Jm|Yi _mObm. ¡`mMr AZwamJ`w∫$ AßV:H$aUmZo CnmgZm H$aVm `oBb © Aem Xodmbm ÒWmZ XoU. À`mbm nmqR>~m XoUmË`m nmoH$i VH$m©da C^maboÎ`m {dMma‡Umbr _yi YÍ$ bmJÎ`m. AZmR>m`r ZH$mamÀ_H$ d ey›`dmXr VŒdkmZmMr OmJm Am°n{Zf{XH$ AmÀ_VŒd d {MaßVZ emßVr BÀ`mXr gßH$ÎnZmßZr ^Í$Z H$mT>U.

{eÓ`g߇Xm` OmoS>rV.o OoWo VH©$ BÀ`mXr gmao _mdiyZ OmVo. Ï`mdhm[aH$ gŒmm Am{U ‡{V^m{gH$ gŒmm _mZyZ À`m À`m gŒmmß_‹`o `oUmË`m AZw^dmßMo dJuH$aU H$Í$Z gd©M {dMma‡UmbrVrb AZw^dmßZm d AZw^Vy rßZm À`mßMo À`mßMo ÒWmZ {Xbo Amho.`w∫$s d `m gmË`mMr n[aUVr ÂhUyZ ÒdV:¿`m gmYZoVyZ AIoarg ÒdmZw^Vy r Aem‡H$mao EH$ d°{úH$ nm`m doXm›VmZo V`ma Ho$bm Amho. OJV≤ Am{U OJXrúamMo ~´˜mer AgUmao Eoä`hr XmIdVmV. À`mZßVa À`mda `moΩ` VH©$ H$Í$Z ZrQ> _ZZ Ho$bo nm{hOo. Am°n{Zf{XH$ Am‹`mpÀ_H$ AZw^Vy tMo d gßVmß¿`m Xe©ZmßMo ‡_mUrH$aU (Standardization) Ho$bobo Amho. ^JdX≤JrVm . AIoarg Vr gy`m©‡_mUo Òd`߇H$mer AmÀ_mZw^Vy r ‡À``mg `oV. 23 d 24) AmnÎ`m ^maV^´_UmV AmMm`m™Zr bmoH$mßZm _Z:nyV dmJVmZm nmhˇZ d Y_m©¿`m ZmdmImbr Am|Ji AmMaU H$aVmZm nmhˇZ ho ÒnÔ>M ~{KVbo Agmdo H$s AemZo ho `m nmabm°{H$H$ H$m` nU `m OJmVrb gwImßZmhr AmMdV AmhoV. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 3 . Cn{ZfXmßZr gÀ`mZw^yVrgmR>r ldU-_ZZqMVZmMr {ÃgyÃr AmIyZ {Xbr AmhoM. AmnÎ`m {dMma‡Umbt¿`m g_›d`mbm AmMm`m™Zr H•$VrMr OmoS>hr {Xbobr hmoVr. nydg} nwar `oW. Zmam`U Am{U gy`© `mßMr nyOm H$aUmao OUy H$≈>a ÂhUmdoV Ago JQ>M ApÒVÀdmV Ambo hmoV.¡`mV emÛmßMo. `m gmË`m_wiM o AmMm`m™Zr EH$m d°{úH$ Am‹`mpÀ_H$ Y_m©Mo ‡dV©Z Ho$bo Amho. ~´˜gyÃo .¡`mV d°{XH$ VŒdkmZ d Am‹`[À_H$ Òn•hm H$er H$er {dH${gV hmoV Aß{V_ gÀ`mn`™V KoD$Z OmVo `mMo {ddaU Amho. AmMm`m™Mm emÛmYma AWdm lw{V‡m_m ` JrVoV ÂhQ>Î`m‡_mUo.OrV `m VŒdkmZmMr X°Z{ß XZ OrdZmbm Òne© H$aob Aer ~mOy _mßS>br Amho. ‡H•$Vr `mgß~Yß r AmMm`m}∫$ {ddoMZhr _wimVyZ ~K `mgmaIo Amho. d°{XH$Y_m©Mr JwT>r CßM C^mabr. `m d°{úH$ g_›d`H$ {dMmamß¿`m ‡gmam¿`m —Ô>rZoM À`mßZr _R>ÒWmnZm Ho$Î`m. {ed. `m_wio nßWmonnßWm_Yrb H$≈>anUm Zmhrgm hmoD$Z naÒna g{hÓUw^md Am{U À`m¿`mM n[aUm_r Am‹`mpÀ_H$ EH$Vm {Z_m©U hmo `mg CnH$maH$ dmVmdaU V`ma Pmbo.o n{¸_og ¤maH$m `oW. g_mOmbm nw›hm gZmVZ Y_m©H$S>o did `mgmR>r AmMm`m™Zr AmUIr EH$‡H$mao g_›d`H$ H•$Vr Ho$br. {edm` _m`m. Aem n’VrZo lwÀ`mo∫$ VrZhr ‡_mUmßZm EH$_oH$mß¿`m AmYmamZo nwÔ>r XoV XoV CfiV hmoV hmoV À`m EH$_odm{¤Vr`mV d AZßVmV nyUV© : ‡{V{>V Ïhmd`mMo AgVo. AmnÎ`m AZw^dmßer d ‡`moJmßer Vo VmSy>Z ~{KVbo nm{hOo. {d{dY Y_©_VmßMo ew’rH$aU H$arV. ÂhUyZM Bhnmabm°{H$H$ H$Î`mU gmY `mgmR>r emÛmo∫$ {dMmamßMmM nm`m KmVbm Jobm nm[hOo. EoZ {derV ^maV^´_U H$arV AgVmZm `m bmoH$moŒma nwÈfmZo {R>H${R>H$mUr {damoYH$mßZm AmÀ_gmV H$arV. Ago `WmWm©Zo ÂhUVm `oBb © . ^maVmV À`m H$mir JUoe. {dMma‡UmbtMm g_›d` AmMm`m™Zr nmabm°{H$H$ gŒmm. doXm›V VŒdkmZmbm gd© VŒdkmZmßMr gß_rbZ^y_r _mZyZ AmMm`m™Zr g_mOOrdZmMrM \o$aaMZm Ho$br.o À`m À`m JQ>m¿`m l’oMm {~_moS> Z H$aVm Vr Ï`mnH$ H$a `m¿`m hoVZy o AmMm`m™Zr nßMm`VZnyOm ‡{Vnm[Xbr. Bß{–`JÂ` AZw^d. `: emÛ{d{Y_wÀg•¡` dV©Vo H$m_H$maV: & Z g {g{’_dmflZmo{V Z gwIß Z namß J{V_≤ && VÒ_m¿N>mÛß ‡_mUß Vo H$m`m©H$m`©Ï`dpÒWVm° kmÀdm emÛ{dYmZmo∫$ß H$_© H$Vw{© _hmh©{g && (16. Bß{–`mVrV AZw^d `mßMo {dÒV•V {ddoMZ H$Í$Z AnamojmZw^Vy rbm AJ´ÒWmZ {Xbo. X˛Jm©. À`mßMm CX≤Kmof Amho "AmÀ_m dm Aao –Ô>Ï`: lmoVÏ`: _›VÏ`: {Z{X‹`m{gVÏ`:&' ho dÀgm. AmMm`m™¿`m `m gy˙_ Am‹`mpÀ_H$ AßV—©{Ô>`∫w $ ‡ÒWmZÃ`rdarb ^mÓ`mß_i w M o OJVm¿`m VmpŒdH$ d Ym{_©H$ B{VhmgmV n{hÎ`mßXmM EdT>r gwÒnÔ>Vm d nmaXe©H$Vm Ambr. ÂhUyZM lwVr hm _ybmYma.AmMm`m™Mr VrZ nXar emÛr` H$m`©`moOZm AmMm`m™Zr AmnÎ`m H$m`m©Mr gwÈdmVM gd© {eH$dUwH$sMm g_›d` gmYUmË`m A¤°V-doXm›Vm¿`m {eH$dUwH$sZo Ho$br Am{U Eo{hH$ A‰`wX` d nmabm°{H$H$ {Z:lo`g ÂhUOoM H$Î`mU gmYyZ XoUmË`m gZmVZ d°{XH$Y_m©Mm eßI \w$ß H$bm. AmÀÂ`mMo ‡W_ A{YH$mar nwÈfmßH$Sy>Z AWdm emÛJ´Wß mßVZy ldU Ho$bo nm{hOo. Aem arVrZo AmMm`m™Mr nßMm`VZnyOm hr Am‹`mpÀ_H$ g_›d`mMr EH$ _moR>r XoUJrM ÂhUm`bm hdr. À`mda lwÀ`ZwH$y b VH©$. Cn{ZfXo. AmnÎ`m ghO gßÒH•$VmVyZ AmMm`m™Zr ‡ÒWmZÃ`tda ^mÓ`o aMbr. AmMm`© ~´˜ d AmÀ_m `mßMo EH$Àd XmIdyZ Ho$di Wmß~V ZmhrV Va Ord.o CŒmaog ~XarZmW `oWo Am{U X{jUog l•Jß ao r `oWo AmMm`m™Zr ‡_wI _R>mMß r ÒWmnZm H$Í$Z ^maVm_Yrb Ym{_©H$ d Am‹`mpÀ_H$ EH$N>ÃVmM {XΩX{e©V Ho$br.

`oWo hohr bjmV KoUo AmdÌ`H$ Amho. `m ‡˚ZmßMm nmR>naw mdm H$aUo Am{U À`mßMm Vi JmR>Uo `mVM _mZdr ~w’rMo Iao lo>Àd XS>bb o o Amho. nwUo .AmYw{ZH$ `wJm¿`m {Z{_©VrV AmMm`© eßH$amßMo `moJXmZ Jobr H$mhr eVHo$ {dkmZ d VßÃkmZ Oar OJVmda Aß_b JmOdV Agbo Var H$mhr _yb^yV ‡˝ ho haoH$ H$mimV. `mM —Ô>rZo AmnÎ`mbm lr eßH$amMm`m™H$S>o nmhmd`mg hdo. AmnmnÎ`m dmQ>m MmoImiV AgVmZmM ho AmÀ_VŒdmMo ^mZ amIÎ`mg gmaoM H´$_e: CfiV hmoD$ eH$VmV. AmYw{ZH$ `wJmMm`© Òdm_r {ddo H $mZß X ÂhUV AgV À`m‡_mUo hr VŒdo Jwhm{JarHß$Xamß_‹`o nSy>Z Z amhVm Vr gdm™¿`m hmVmV nS>md`mg hdrV. H$s A‹`mÀ_‡dmh ho A{Ve` gßW nU A{dam_ dmhV AgVmV. OoUoH$Í$Z `m OJV ngmË`mV AmnU hadyZ Z OmD$. gÀ`gßemoYZmg ‡d•Œm PmboÎ`m H$moUÀ`mhr `mÃoH$Í$bm _mJ©Xe©H$ R>aVrb Aer doXmp›VH$ {dMmagaUr AmMm`m™Zr AmnÎ`m ‡ÒWmZÃ`rdarb ^mÓ`mßVZy OJmg_moa gmXa Ho$br. ^maVdfm©Vrb AZoH$ {dMmadßVmßZr gZmVZ Y_m©¿`m {XÏ` AmbmoH$mV ÒdV: H•$VmW© hmoD$Z Aem AZoH$ Y_©{nnmgyMß r V•ÓUm e_dbr Amho d doimodi o r `m A‹`mpÀ_H$ {dMmamßMm nya OJ^a dmhdyZ {Xbm Amho. AmO OJ {dH$mgm¿`m ¡`m Q>flfl`mda C^o R>mH$bo Amho VoWo AZoH$mZoH$ _yb^yV _yÎ`mßMr H$R>mao {M{H$Àgm hmoV Amho. gßÒH•$Vr. 24333727 Am|H$ma Q¥>ÒQ> ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JwÈ Am⁄ eßH$amMm`© H$Î`mUr {deofmßH$mg ew^¿o N>m ! {hVqMVH$ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . ~m¯ OJVmV ghOnUo {XgyZ `oUmË`m ~o~Xß diUo KoV OmUmË`m BVa _V‡dmhm߇_mUo ho ‡dmh ZmhrV.Òdm_r ^m°_mZßX A‹`j. Y_©.o hr gmar daH$aUr JwVß mJwVß rMr dmQ>Umar ‡{H´$`m AmMm`m™Zr A{Ve` gwb^ H$Í$Z À`mbm d°Xmp›VH$ d°{úH$ n[a_mU ~hmb Ho$bo Amho. Va Vmo A{YH$ MmßJbm {d⁄mWu hmoBb © . Xˇa^mf : 24335130. EImXm {d⁄mWu Oa OmUob H$s Vmo VmoM AmÀ_m Amho. VoÏhm Ago AmMm`© À`mßZm A{Ib _mZdOmVrMo CnmgH$ d nyOH$ ÂhUyZ ^oQ>VmV. amÔ¥> `m gßH$ÎnZmßMm _wimVyZ emoY KoVbm OmD$ bmJbm Amho. À`mßMm AX≤^Vw B©úamZwamJ. EImXm _mgo_mar H$aUmam Oa OmUob H$s VmoM AmÀ_m Amho. haoH$ g_mOmV. `mMo `WmW© _mJ© X e© Z AmnÎ`mbm AmMm`m™ ¿ `m {eH$dUwH$sV d ‡À`j OrdZmV AmT>iZy `oV.411030. haoH$ _mZdg_yhmbm nS>V AgVmV. `m gmË`m nmú©^_y rda nwZaoH$dma doXmp›VH$ H$ÎnZmßMo nwZÈÇmrdZ H$go H$aVm `oBb © d _mZdOmVrbm EH$m N>ÃmImbr AmUyZ naÒna gmhM`© d ‡o_mXa`w∫$ ghOrdZ ‡ÒWm{nV H$Í$Z Vo EH$m CÉ ‹`o`m‡Vr H$go ‡o[aV H$aVm `o B © b .o AmO `mM _w‘Ámßda nm¸mŒ` {dMmadßV Hw$ß {R>V Pmbobo AmT>iZy `oVmV. ZmZmÀdmMm emoY KoUmar ~w’r AIoarg CfiV hmoV À`m_mJrb EH$Àd emoY `mg ‡d•Œm hmoVo d AmÀ_ew’r H$Í$Z KoV À`m gÀ`mMm gmjmÀH$ma H$Í$Z KoV. XmßS>Ho $a nwbmOdi. Va Vmo A{YH$ MmßJbm _mgo_ma hmoBb © . am_H•$ÓU _R>. ZÏ`m `wJmbm ho AmÀ_^mZ amI `mMrM Iar JaO Amho. À`mßMo Anyd© Mm[aÕ`~b. amÔ¥>dmXmgmaª`m gßH$ÎnZm jrU hmoD$Z Global Village gmaª`m gßH$ÎnZm Í$T> hmoD$ nmhmV AmhoV. À`mßZr ‡g•V Ho$bobr Am°n{Zf{XH$ VŒd‡UmbrM _J AmnÎ`m OrdZmMm _ybmYma d OJ `mMo ‡`moOZ hmoD$Z ~gVo. OrdZmer K{Z>nUo n[aM` PmboÎ`mßgmR>r OoÏhm ho {df` d g_Ò`m OrdZ-_a mmBVä`mM JaOo¿`m hmoD$Z ~gVmV Am{U Vo `m KZKmoa OrdZgßJm´ _m_‹`o ‡mUnUmZo gÀ`mMm YmßS>mi o m KoD$ bmJVmV. . Am{U `mgmR>rM AmMm`m}∫$ doXmp›VH$ {dMmamßMr H$mg YaUo AmdÌ`H$ hmoD$Z ~gbo Amho. À`mßMm bmoH$H$Î`mUH$mar JwÈ^md ho AmnÎ`mbm _mohZˇ 4 Q>mH$VmV Am{U ZV_ÒVH$ hmoD$Z AmnUhr "AZßVmMm nßW' Omonmgy bmJVmo.

(VV≤ ko`_≤). Iao ko` VoM hmo` ¡`mMm {ZpÌMV {ZU©` Cn{ZfXmVyZ Ho$bobm Amho. kmZmMr Aem ‡H$maMr gmYZo bmoH$mßMo _ZmoaOß Z H$aV amhVmV d _Zmbm H$YrM À`mMm Hß$Q>mim `oV Zmhr. gß{j· Ï`mª`m Oo Bß{–`mßZm emßV H$aVo (‡e_H$aß `V≤ Bp›–`mUm_≤) À`mbmM kmZ (VV≤ kmZ_≤) hr gßkm XoVm `oBb © . ‡m· H$a `mg `moΩ` Ago kmZ VoM Amho. H$Yr OJmVrb KS>m_moS>t_‹`o È{M KoVmV Va H$Yr ^m°{VH$ dÒVyMß m gßJh´ H$aVmV. _ZmMr hr nmoH$ir EdT>r {demb AgVo H$s Vr ^a `mgmR>r Vo Bß{–`O›` AmZßXm¿`m _mJo bmJVmV qH$dm gX°d EIm⁄m gZgZmQ>r KQ>ZMo r ‡Vrjm H$aV AgVmV. `m kmZ|{–`mß¿`m AmYmamda AmÂhr ¡`m {ZU©`m‡V nmohmoMVmo À`mbmM OJmV AmÂhr kmZ ÂhUVmo. Òne©. ¡`mßZr Bß{–`mßZm emßV H$aUmË`m AmÀ_kmZmgmR>r ‡`ÀZ Ho$bobm Zmhr. {Q>Ïhr Mmby H$aVrb Va H$Yr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 5 . ~mH$s gd© ^´_Ènr gßgmaMH´$m_‹`o BVÒVV: ^aH$Q>V AgVmV.AmÂhr Oo dÒVw{Z> kmZ ÂhUOo bm°{H$H$ nXmWm™Mo kmZ ‡m· H$aVmo À`mMm Am_¿`m _Zmda H$m` ‡^md nS>Vmo? Aem kmZm_wio Am_Mo _Z gX°d {df`m{^_wI hmoD$Z MßMb d CŒmo{OV hmoV amhmVo. CXmhaUmW© JwÈÀdmH$f©UmMr e∫$s Bß{–`JmoMa Zmhr nU ›`yQ>ZZo AZw_mZ Ho$bo Vo d•jmdÍ$Z nS>UmË`m g\$aMßXmbm nmhˇZM. naßVw kmZmMo ho gd© ‡H$ma ‡À`oH$mZo ‡m· Ho$boM nm{hOoV Ago Zmhr. AW©emÛ. _J Ago H$moUVo kmZ Amho Oo ‡À`oH$mgmR>r gwb^ Amho VgoM AmdÌ`H$ d A{Zdm`© Amho? Ago H$moUVo kmZ Amho H$s ¡`m¿`m{dZm _ZwÓ`OrdZ AnyU© amhmVo? Omo Cn{ZfXmßMm gw{ZpÌMV ‡{Vnm⁄ {df` Amho (`V≤ Cn{ZfÀgw {Z{¸VmW©_)≤ . H$Yr À`mgmR>r Vo ao{S>Amo. AmÀ_ÒdÍ$nmMo kmZ gmjmV≤ Anamoj Amho. À`m_wio Am_¿`m AmÀ_{ZarjUm_‹`o ~mYm `oVo. VoM bmoH$ IamoIa Y›` hmoV Oo na_mW©‡m·rgmR>r —T>VZo o ‡`ÀZ H$aV AmhoV. Ï`mª`m kmZ . Bß{–`emßVr_‹`o kmZmMm hoVy H$m` Agob? kmZmMo AZoH$ ‡H$ma AmhoV (Ogo ^m°{VH$emÛ. ag d JßYmMo J´hU H$aVmo. {dkmZ.Y›`nwÈf Òdm_r VoOmo_`mZ›X g|Q>¥b {M›_` {_eZ ‡_wI _ZwÓ` O›_‡m·rMo ‡`moOZ H$m` Amho? VgoM _ZwÓ` O›_mMr Y›`Vm H$emV Amho? `mMo dU©Z ‡mV:Ò_aUr` ^JdmZ Am{X eßH$amMm`m™Zr Òda{MV "Y›`mÔ>H$_≤' ÒVmoÃm_‹`o Ho$bo Amho. Bß{–`e_Z. amOZr{V BÀ`m{X) d n`m©· ‡`ÀZmßZr Vo ‡m· Ho$bo OmUo gß^d Amho. B{Vhmg. (Vo Y›`m:) Oo na_mW© ‡m·rgmR>r gX°d ‡`ÀZerb AmhoV (na_mW© {ZpÌMVohm:). H$Yr bmoH$gßJh´ H$aVmV Va H$Yr X˛gË`mßda Amnbm A{YH$ma JmO{dVmV. V¡kmZß ‡e_H$aß `{Xp›–`mUmß V¡ko`ß `X˛n{ZfÀgw {Z{¸VmW©_≤ & Vo Y›`m ^w{d na_mW©{Z{¸Vohm: eofmÒVw ^´_{Zb`o n[a^´_p›V: &&1&& "Y›`mÔ>H$_≤' Oo Bß{–`mßZm emßV H$aVo VoM Iao kmZ hmo`. Oo Cn{ZfXm¤mao gw{Z{¸V Ho$bobo Amho VoM kmZ ‡À`oH$ Ï`∫$s ‡m· H$Í$ eH$Vo Am{U VoM AdÌ` ‡mnUr` Amho ÂhUOo ‡À`oH$mZo ‡m· Ho$boM nm{hOo. `m kmZ‡m·rMr gmYZo AgVmV Amnbr kmZ|{–`o. Í$n.gm‡V AmnU ¡`mbm kmZ g_OVmo Vo Bß{–`mJ´m¯ VH©$~w’rda AmYm[aV AZw_mZmZo dm hÒVo nahÒVo (Ogo dV©_mZnÃmߤmao) ‡m· hmoUmao AgVo. CXmhaUmW©. `m OJmV (^w{d) VoM Y›` AmhoV. AZw_mZ ‡_mUmZo ‡m· kmZmMm ‡H$ma doJimM AgVmo nU À`mMm AmYma _mà Bß{–` ‡À`jM Amho. dÒVw{Z> kmZ ho namoj qH$dm ‡À`j kmZ Amho Va na_VŒdmMo kmZ. `m Y›`mÔ>H$_≤ _Yrb ‡W_ ÌbmoH$mMo `Wm_{V {ZÈnU H$aV Amho. _ZmMr [aH$m_r nmoH$ir / [aVonU ^Í$Z H$mT> `mgmR>r bmoH$ doJdoJio Cnm` H$aVmV. CŒmo{OV H$m`©H´$_mߤmao XˇaXe©Z Am_Mo _Z AmH${f©V H$aVo. kmZ|{–`mß¿`m _m‹`_mVyZ AmÂhr e„X. A›` gd© ^´m›Vr¿`m MH´$mV n[a^´_U H$arV AmhoV (eofmÒVw ^´_{Zb`o n[a^´_›V).

Cn{ZfXmMo Zmdgw’m Z OmUUmao ~aoM bmoH$ AmhoV. kmZr H$YrM {df`{Z^©a ZgVmo Va gßgmar gXm {df`H$m_Zm H$aV AgVmo.. Amg{∫$.) À`m_‹`o Amg∫$ hmoVmo. _mVm{nÀ`m_Yrb EH$ ^maVr` qhXˇ d X˛gam A_o[aH$Z {ºÒVr Agob Va À`mß¿`m AnÀ`mßZm ‡ÌZ nS>Vmo. n[aUm_V: AmÂhr gX°d VUmdJ´ÒV amhVmo VWm OrdZ {df` qMVrV amhVmo. À`mßMm hm {ZU©` AZoH$ gß^_´ mbm ¡m›_ XoVmo.Cn{ZfX ‡{Vnm⁄ {df`M OmUyZ Ko `mg `moΩ` Amho. _Zm_‹`o gX°d jmo^. hoM gÀ` kmZ Amho. H$m_. Jm|JmQ> `mß¿`m{edm` amhˇM eH$V ZmhrV. ""Vmo `moJr gd© Ï`dhma H$aV AgVmZmhr _m¬`m_‹`o {Zdmg H$aVmo'' _J Vmo H$mo `m XoemMm emgH$ Agmo dm d•jmImbr {Zdmg H$aUmam AqH$MZ _ZwÓ` Agmo. Vo AmnÎ`m XohmbmM Amnbo ÒdÍ$n _mZVmV.o À`m EodOr A›` Ï`{∫$Àdmer Vo EH$Í$n hmoVmV. (Hw$Ãr. gß`{_V d gßV{w bV amhVmo. {df`‡m·rMr H$m_Zm H$aVmo. CXmhaUmW© H$mhr Z ~KUo. gm_m›` ÒVamda. gdm™ZmM Amnbo dmÒV{dH$ ÒdÍ$n OmUyZ KoUo AmdÌ`H$ Amho. ‡emßV AßV:H$aU`w∫$ pÒWV‡k d AkmZr _ZwÓ` `mß¿`mVrb ^oXmMo gwXß a dU©Z ^JdX≤JrVo¿`m X˛gË`m A‹`m`m_‹`o Ho$bobo Amho. `m OJm_Yrb À`mMm Ï`dhmahr AgßJV hmoBb © . ^JdmZ a_U_h{f© EH$Xm ÂhUmbo H$s Oa AmÂhr Am_¿`m "Òd'bmM OmUV Zmhr Va Am_Mo BVa kmZ `WmW© H$go Agob? CXmhaUmW© Ogm EH$m _⁄nrMm AmMma {dMma AgÂ~’ AgVmo qH$dm EH$ ^´{_V Ï`∫$s EIm⁄m Òdm_tMm hma KmbyZ gÀH$ma H$aVo dm Òdm_tZm Y∏$m _mÍ$Z An_mZ nU H$Í$ eH$Vo. Xmo›hr ‡H$ma¿`m _mUgmßgmR>r OJ d OJmMm AZw^d gmaImM AgVmo nU AkmZr Bß{–`qMVZmV. _X. _yb^yV Ï`[∫$Àd ¡`mbm AdJV Zgob À`mMo A›` gd© kmZ Xmof`w∫$ _mZbo OmB©b. dH$sb Agmo. S>m∞äQ>a Agmo. ^m°{VH$ earamer AgboÎ`m VmXmÀÂ`m_wio Aem ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . Ago bmoH$ darb {dYmZmer gh_V hmoUma ZmhrV naßVw `m bmoH$mßZmgw’m Cn{ZfX ‡{Vnm⁄ {df`mbm OmUUo An[ahm`© Amho. hr kmZmMr pÒWVr nU ÂhUVm `oUma Zmhr H$maU Aem {g’r _ZwÓ`mbm ÒdÍ$nmnmgyZ {d_wI H$aVmV. Ago H$aUo AÏ`mdhm[aH$ hmoB©b VWm Vo gßgmamnmgyZ nbm`Z hmoB©b. À`mßMr AmnÎ`m dmÒV{dH$Voer \$maH$V hmoV. AmO Va.o Aem ^´{_V bmoH$mßZm AmnÎ`m Ï`{∫$ÀdmMr {dÒ_•Vr hmoV. AV: Bß{–`O›` kmZ H$YrM gßnyU© emßVr XoD$ eH$V Zmhr. _Ywa‹dZr qH$dm A_•VÒdmXmMr H$m_Zm H$arV amhmVmo. EoH$Vmo.o Bß{–`^moJmßda Am_Mo gwI {Z^©a ZgVo d _Z AmÀ_ÒdÍ$nmnmgyZ {dM{bV hmoD$ Bp¿N>V Zmhr. doXm›V ÂhUVmo H$s gÀ`mMo kmZ AmÂhmbm H$YrM ~{h_wI © ~ZdV Zmhr VgoM AmnÎ`m ÒdÍ$nmnmgyZ {dM{bVhr H$aV Zmhr. C⁄moJn{V Agmo dm A›` H$moUrhr Agmo. CbQ>njr ho kmZ AmnÎ`m kmZ|{–`mßZm emßVr ‡XmZ H$Í$Z AmnÎ`m ÒdÍ$nmH$S>o AmH•$Ô> H$aVo. ^bo {d{j· AmMaU H$aUmam {Xgmo qH$dm {d¤¡OZ Agmo. "Òd'bm OmUm V¡ko`ß `X˛n{ZfÀgw {Z{¸VmW©_≤ . _mÀg`m©{X {dH$mamßMr CÀn{Œm H$aV AgVo. _mßOar) XoIrb MmbVmV H$maU Ago bmoH$ KmB©. n[aUm_V: ^´_de Vo ÒdV:bm _hmÀ_m JmßYr dm lram_ dm lrH•$ÓU dm OrPg g_OVmV! _J gm_m›` Ï`dhmahr À`mß¿`mgmR>r Aeä` hmoD$ bmJVmo. À`mMo Iao {ZdmgÒWmZ na_mÀ_mM AgVmo. OrdZm¿`m Aem {Xeobm AJ´go a hmoD$Z A›VV: ZÔ> hmoVmo. ¡`mßZm AmnÎ`m _mZdr Ï`{∫$ÀdmMr {dÒ_•Vr hmoVo À`mßZm ^´{_V (doS>m) _mZbo OmVo. {df`mßMm Cn^moJ KoVmZmhr À`mnmgyZ A{b· amhVmo. kmZ|{–` emßVrMm AW© kmZ|{–`mßMm Cn`moJM Z H$aUo Agm hmoV Zmhr. gd© bmoH$ AmnU _ZwÓ` AmhmoV `mMm ÒdrH$ma H$aVmV. Aemdoir ÒdV:Mo _mZdr Ï`{∫$_Œd {dÒ_•V PmboÎ`m À`m ^´{_V _mUgm¿`m Ho$boÎ`m _mZmn_mZmßZr H$m` Vo Òdm_r gßVÔw > dm ÈÔ> hmoVrb? A{YH$mße bmoH$mßMm n[aM` À`mß¿`m ^m°{VH$ Í$nmer AgVmo. Vmo ^bo {^jm _mJyZ Imdmo. Bß{–`O›` kmZ. _ZwÓ`_mà Cnb„Y Zgob Va À`mßZm ney. Ogo X˛gË`mbm bmJbobr bm∞Q>ar Am_¿`m _ZmV B©Ó`}Mo OmJaU H$arV AgVo. Cn{ZfX ZmdmßMo J´Wß AmhoV ho nU À`mßZm kmV Zmhr.{_Ã-_°{ÃUtZm ^oQ>Vrb. JS>~S>. ho gd©gm_m›`. Bß{–`emßVr À`mbmM ÂhUVmV OoÏhm Am_Mo OrdZ gß`{_V hmoV. _J ^bo ho OmU `mMm ÚmoV Cn{ZfX Agmo dm A›` Agmo. Vo qhXˇ AmhoV H$s {º¸Z? X{jU Am{\´$H$Z nm–tMr pÒWVr nU doJir Zmhr. 6 `moJgmYZo_‹`o Aem‡H$maMo AZw^d ‡m· hmoD$ eH$VmV nU Vr AnamojmZw^{y V Zmhr. ^JdmZ≤ lrH•$ÓU ÂhUVmV. CbQ>njr kmZr _ZwÓ` `mM gßgmam_‹`o amJ¤ofa{hV OrdZ OJVmo. {df`qMVZmV _æ hmoD$Z Oo H$mhr Cn^moJVmo (nmhVmo. H$m_Zm nyU© Z PmÎ`mg {Zame VWm H´$mo{YV hmoVmo. H$mhr Z EoH$Uo qH$dm H$embmM Òne© Z H$aUo. `m {df`mg∫$s_wiM o ‹`mZH$mimVhr gßgmar _ZwÓ` {XÏ`‡H$me. Vmo gX°d emßV. H´$moY.. Ogo A_o[aHo$V ZÏ`mZo AmboÎ`m ^maVr` _wbmßZm À`mßMm Ï`dhma ^maVr` Agmdm H$s A_o[aH$Z Agmdm hm gß^_´ nS>Vmo.

hmM ^damoJ Amho. ^JdV≤ JrVo¿`m 13 Ï`m A‹`m`mV ^JdmZ≤ lrH•$ÓU ÂhUVmV "OmUyZ Ko `mg `moΩ` VoM Amho ¡`mbm OmUyZ Ko `mZo A_aÀdmMr ‡m·r hmoV. Catalyst Systems 85/2/B. nyUH© $m_ Amho. A_aÀd‡m·rZßVa {ZaßVa n[adV©Zerb OJmV Ajw„Y d A‡^m{dV amhˇZ AmZßXmZo OrdZ OJV ahmdo. {dkmZ. Aem ‡gßJr nyd‡© m· YZ. Am·H$m_. naßVw Cn{ZfX ‡{Vnm⁄ ÒdÍ$nmMo kmZ _mà AmdÌ`H$ Amho. Ho$di EH$ gmYH$M na_mW©Í$nr Aj` gßnŒmr¿`m gßM`m_‹`o Ï`J´ AgVmo.A›` gd© bmoH$ ^´_Í$nr gßgmam_‹`o ^Q>H$V AgVmV. "gß{XnZr gmYZmb`' gmH$s {dhma amoS>. _w~ß B© 400072. Ho$di ^m°{VH$ {d⁄oZo H•$VH•$À` hmoD$Z MmbUma Zmhr Va na_mÀ_VŒd‡m·rn`™V AWH$ n[al_mßMr AmdÌ`H$Vm Amho A›`Wm H$mi d gßgmamMr Jwbm_r H$Yr gßnUmaM Zmhr. AmÀ_kmZmÏ`{V[a∫$ BVa gd© kmZ ‡m· H$aUo ÂhUOo "Òd'Mr {dÒ_•{V hmoD$Z gßnUy © OJmMr ‡m·r H$Í$Z Ko `mgmaIo Amho.o ' A_aÀd ÂhUOoM Oo H$mbmVrV Amho qH$dm Oo ‡{VjU hmoUmË`m n[adV©ZmnmgyZ VWm ^damoJmnmgyZ _w∫$s XoV. Nav Swati. IamoIar.g_Ò`m d gß^_´ O›_ KoVmV. `mMm AW© ^m°{VH$ {ejU Ï`W© Amho Agm Zmhr Va ^m°{VH$ {ejU hr {ejUmMr Aß{V_ pÒWVr ZÏho. Alkapuri. EIm⁄m {df`mMm gßemoYH$. ^m°{VH$ {d⁄o¿`m ‡m·rZo Vo ^´__w∫$ hmoD$ eH$V ZmhrV.Òdm_r VoOmo_`mZ›X g|Q>¥b {M›_` {_eZ Q¥>ÒQ>. OJmVrb A{YH$mße bmoH$ YZ. EH$ A{¤Vr`.o Va EH$ Bß{O{Z`a Ï`dÒWmnH$ hmoD$ Bp¿N>Vmo. `mMm H$m` bm^? ^m°{VH$ {d⁄m ho na_ kmZ ZÏho. nX qH$dm {ejU À`m¿`m Cn`moJr nS>V Zmhr. AmnÎ`m ˆX` Jwß\o$_Yrb ‡H$me_mZ d {Z{d©H$ma AmÀ_ÒdÍ$nmMo kmZ PmÎ`mZo Am_Mo AmOMoM AZw^Vy {dú AX≤^Vw d {dbjU ‡VrV hmoV. Ho$Z BÀ`m{X Cn{ZfXmßMo A‹``Z H$a `mMr gßYr gdm™Zm Cnb„Y hmoBb © M Ago Zmhr. Aem Ï`∫$sbm Bß{–`gwIm¿`m j{UH$ VaßJmßEdo Or An[a{_V AmZßXmMm gmJa ‡m· hmoVmo. \$moZ Zß. . ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 7 .o AmnÎ`m H$mbmVrV ÒdÍ$nmMr ‡m·r hmoUo VWm _•À`yMo ^` {Zd•Œm hmoUo ÂhUOoM A_aÀdmMr ‡m·r hmoUo hmo`. na_ gV≤ hmM Amnbm AZ›V AmÀ_m Amho. 022-28572367. n[anyUV© m d A_aÀd H$moUVrhr Ï`∫$s AmnÎ`m AmÀ_ÒdÍ$nmbm OmUyZM Bß{–`gß`_r d gwIr hmoD$ eH$Vo. Ï`mnma BÀ`mXrMo kmZ À`mßZm OrdZm¿`m emoH$mß{VHo$nmgyZ dmM{d `mg ghm`H$ hmoV Zmhr. Kothrud. H$mhr doim hr n[adV©Zo BVH$s Agߪ` hmoVmV H$s À`mßMo Ï`dÒWmnZ H$aUo H$R>rU hmoV. EH$ bhmZ _yb _moR>o hmoD$ Bp¿N>V.na_mW©{g’rgmR>r —T>VZo o ‡`ÀZ H$aUmao nwÈfM Y›` hmoV. À`mZßVaM Vmo ÒdÍ$nmer EH${Z> hmoD$ bmJVmo. AmnÎ`m dmÒV{dH$ ÒdÍ$nmMo kmZ PmÎ`mg `m gd© ‡H$ma¿`m g_Ò`mßnmgyZ gwQ>H$m hmoV. À`mMo Ï`{∫$Àd. AV: gdm™V _hŒdnyU© ‡ÌZ hm Amho H$s _r H$moU Amho? `m ‡ÌZmMo CŒma Cn{ZfXM XoV. ho g_OUo AmdÌ`H$ Amho. _•À`y dm YZhmZrgmaª`m n[apÒWVr_‹`o VodT>mM Ï`{WV hmoVmo OodT>m EImXm gm_m›` A{e{jV _Oya hmoBb © .o À`m Ï`∫$sbm g_O `oVo H$s. À`m¿`m ÒWybXohmMo aßJÍ$n. Pune . EH$ _hmZ d°km{ZH$ qH$dm EImXm S>mä∞ Q>a.o B©emdmÒ`. With Best Compliments from M/s. gßnŒmr.o Vo Y›`m ^w{d na_mW©{ZpÌMVohm: . VmoM Y›` hmo`. gßnŒmr ‡m· H$a `mgmR>r AWH$ n[al_ H$aVmZm AmT>iVmV. H$bm.o Cnb„Y H$mb_`m©X_o ‹`o AmnU Zoh_rM H$mhr. À`m¿`m {R>H$mUr {df`gwImMr H$m_ZmM Zmhr.Zm-H$mhr ~Zy Bp¿N>Vmo. Vmo AmÀ_gßVÔw >. ‡H•${Vgmnoj Amho VWm {deof _hŒdnyU© Zmhr.411038. eofmÒVw ^´_{Zb`o .

H$m`©. Ago Mmbbo AgVmZm EH$m ~m°‹X nß{S>VmZo ^≈>nmXmß¿`m ZoÃmVyZ AlwYmam dmhˇ bmJÎ`m AmhoV ho nm{hbo Am{U hm AmnÎ`mn°H$s Hw$Ur ZgyZ doXm{^_mZr Agm Hw$Ur Amho Ago À`mßZm dmQ>b. ^≈>nmXmßMm Vmo Xoh EIm⁄m H$mngm¿`m Jmoi`m‡_mUo hbH$m hmoD$Z gmdH$me Imbr nS>bm. Pmbo AmhoV d hmoV ahmUma AmhoV `m ~‘bMr ^JdX˛päV ‡{g‹X Amho. `{X doXmÖ‡_mUßÒ`wÖ Z _o H$m{MV≤ ^doV≤ j{VÖ Ago ÂhUyZ À`mßZr nd©Vm¿`m {eIamdÍ$Z CS>r KoVbr. XßS>Je o mÛr nwUo `oWrb H°$.' B. 1945 Vo 1975 ~oiJmd `oWo gßÒH•$V d _amR>r {df`mMo A‹`mnZ. ^≈>nmXmßZm nm`m¿`m AßJR>Ámbm WmoS>rer OI_ Pmbr. doXmß¿`m qZXoZo Vm|S>gI w KoV AgV. VŒdkmZ Am{U g߇Xm` lr. Aer g^m EH$ {Xdg Mmbbr AgVmßZm Hw$_marb ^≈>. doXmß~‘bMr. däVma_mgm⁄ `_od {ZÀ`m gaÒdVr ÒdmW©g_p›dVm^yV≤ & {ZaÒVXwÒVH©$H$bßH$nL≤H$m Z_m{_ Vß eßH$a_{M©Vmß{K´_≤ & `Xr`dmΩd°^d_mXaoU {eaÖgw g›VÖ gVVß dhp›V d›Xo V_kmZhaß ‡~moYgwYmH$aß eßH$aXo{eHo$›–_≤ && AmnÎ`m ^maVm_‹`o AZoH$dma Y_©gÒß H•${V BÀ`m{XH$mß¿`m KS>m_moS>r_wio Y_m©bm Ambobr ΩbmZr d AY_m©Mm hmoUmam {dH$mg `m_wio OZVoMr A{Ve` XwadÒWm hmoV. amOmZo hr JmoÔ> ^≈>nmXmßZm gmß{JVbr. Zm. `mßZr "doXmÖ ‡_mU_≤ Ed' Ago ÂhßQ>bo AgVo Va `mßZm H$mhr Pmbo ZgVo. Mmdm©H$. ‡dMZm¿`m _m‹`_mVyZ A{daV 40 df} AmMm`m™¿`m A¤°V VŒdkmZmMm ‡gma. JwÈd`© amOoúaemÛr –{dS> `mßMHo $S>o ‡maß{^H$ {ejUmnmgyZ gm{hÀ`. bmoH$ Vo nmhˇZ AmÌM`©M{H$V Pmbo. VoÏhm gd© ~m°‹Xnß{S>V Am¸`©M{H$V hmoD$Z amOmg ÂhUmbo. À`mßMm gÀHw$bm_Yo O›_ hmodZy (Hw$_marb ^≈>) gd© {d⁄mnmaßJV hmoD$Z CX`mg Ambo. H$mßMrH$m_H$moQ>r nrR>.o Aemdoir ho gßH$Q> Xya H$Í$Z OZVobm pÒWaÒWmda H$a `mgmR>r AdVma hmoV AgVmV. bmoH$ M{H$V Pmbo.o amOmbm À`mßZr hr hH$sH$V gmß{JVbr Am{U À`m ~´m˜UmMr Mm°H$er H$a `mg gmß{JVbo. nwUo `oWo "F${f' nwaÒH$mamZo g›_m{ZV. gdm™Mo {dMma ~Xbbo.o XaamoO ~m°‹X≤Y_m©¿`m ‡MmamH$[aVm g^m hmoV AgV À`m_‹`o d°{XH$Y_m©Mr qZXm MmbV Ago. À`mdoir hm ^maV ~m°‹X_` ~Zbobm hmoVm. À`mßMo Anm°Í$fo`Àdhr gmß{JVbo. hm Hw$UrVar doXm{^_mZr Agbobm _ZwÓ`. À`mßZr gd© g^m AdbmoH$Z Ho$br. (À`mßZm ^≈>nmX ÂhUV AgV) À`m g^o_‹`o Ambo. OJfimWnß{S>V `mß¿`m "JßJmbhar'Mm Amodr~’ _amR>r AZwdmX d AmMm`m™¿`m AZoH$ ‡H$aUJ´ßWmßMm _amR>r AZwdmX. À`mdoir AmH$medmUr Pmbr H$s À`mß¿`m ‡{Vko_‹`o "`{X' hm e„X gße`mpÀ_H$Vm Xe©{dVmo À`m_wio `mß¿`m AßJR>Ámg WmoS>r OI_ Pmbr Amho. À`m_wio OZVm Jm|YiyZ Jobr hmoVr.. À`m_wio `mMm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 9 . hr AmnÎ`m Y_©{‡` ^maVmMr n[apÒWVr ^JdmZ≤ eßH$amßZr nm{hbr Am{U AmVm `mMo {Z_©b y Z H$go H$amd`mMo `mMm {dMma H$Í$Z Hw$_ma H$m{V©H$Òdm_r `m AmnÎ`m ¡`o> nwÃmg Amkm XoD$Z ^maVmV nmR>{dbo. ^°ad. JwÈd`© {dÓUwemÛr ~mnQ> `mß¿`m AmMm`©H$w b `m gßÒWo_‹`o d H$mer `oWrb gmìdoX {d⁄mb` `oWo H°$. doXm›V BÀ`mXr {df`mßMm A‰`mg. emäV d JmUnÀ`m{X nßWm_‹`o Y_m©¿`m ZmdmImbr Jm|Yi Mmby hmoVm. lr_V≤ Am⁄ AmMm`m™¿`m AdVmamnydugw‹Xm AmnÎ`m ^maVm_‹`o ~m°‹X. AemoH$m{XH$mßgmaIo amOog‹w Xm ~m°‹XY_m©Z`w m`r ~ZyZ À`m‡_mUo dmJV hmoV.lr_ÇmJX≤JÈ w Am⁄eßH$amMm`© Ö AdVma.. ^≈>nmXmßZr Vo _m›` H$Í$Z Vgo H$Í$Z XmI{d `mg Vo V`ma Pmbo. emÛmß~‘bMr AZmÒWm _mObr hmoVr. "`Xm `Xm {h Y_©Ò`. l•ßJoar nrR>. Odi¿`m nd©V {eIamda OmdyZ ‡{Vkm Ho$br H$s. H$mnm{bH$. Mß–Jw·. d°{XH$ gßÂ_obZ nwUo d Zm{eH$ `mß¿`mH$Sy>Z g›_mZ. nU A{^_mZ gwQ>Zo m! À`mßZr amOmbm gmß{JVbo H$s hm Hw$UrVar OmXyJma Amho. Ï`mH$aU. doX qH$dm lw{V ho Zmd Oar EoH$bo Var bmoH$ Ane„X EoH$Î`mgmaIo g_OyZ H$mZmßda hmV R>do rV AgV. À`mßZr doX_mhmÀÂ`hr gmß{JVbo. `mZo `oWrb _mJ¿`m nd©VmdÍ$Z CS>r KoD$Z doX‡m_m ` {g‹X≤ H$Í$Z XmI{dÎ`mg AmÂhr doX ‡_mU _mZy. ^≈>nmXmßZrgw‹Xm AmnU doXm{^_mZr AmhmoV ho H$~yb Ho$bo. {d. EH$_oH$mßMr _Vo EH$_oH$m¿`m {dÍ$‹X hmoVr `m_wio H$m` H$amdo d H$m` H$Í$ Z`o ho gm_m›` OZVobm H$iV ZÏhVo.

À`mMo Vm|S> ~ßX Ho$bo d Vmo Hw$^ß g^o_‹`o AmUyZ R>do bm Am{U gdm™Zm gmß{JVbo H$s `mV H$m` Amho ho Omo H$moUr ~amo~a gmßJb o À`mMo ÂhUUo _r ‡_mU _mZoZ. ~´m˜U Hw$Qw>~ß mßZr {edJwÍ$ d Am`m™~M o o H$m°VHw $ Ho$bo. AmB© WH$br hmoVr. {VMr godm A{Ve` CŒm_ VËhoZo Vmo H$ar.o {Vbm ZXrda `oddV ZÏhVo ÂhUyZ ZXrMr ‡mW©Zm H$Í$Z ~mbeßH$amZo ZXrbm AmnÎ`m KamOdiyZ dmh `mMr {dZßVr Ho$br. À`mMo CŒma Omo Hw$Ur `moΩ` ‡_mUmZo XoBb © À`mMo ÂhUUo _r ‡_mU _mZoZ. _r Vo KoUma! BWyZ _m{hÓ_VrZJar_‹`o _ßS>Z{_l ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . Hw$Q>rbm YmoH$m ZÏhVm. A{Ve` gwXß a. {Vbm H$nSo> {Xbo d AmB©bm H$mR>mda ~gdyZ Vo AmßKmoirbm Job. ~mb eßH$amßZm Am¸`© dmQ>b.o XmoKmß Mr ^oQ> hmoD$Z Jm°S>nXmMm`m™Zr Amnbo {eÓ` JmoqdX ^JdV≤nmX `mßMHo $So> ~mbeßH$amZm nmR>{dbo.o Aem VËhoZo {Xdg Mmbbo AgVmßZm ~mbeßH$amMr _wOß Pmbr. À`mMdoir AmnÎ`m ^maVmV Aer KQ>Zm KS>br H$s Ho$ai ‡mßVm_‹`o H$mbQ>r `m Jmdr {edJwÍ$ Am{U Am`m™~m `mß¿`m n{dà Hw$im_‹`o EH$ _wbJm O›_mbm Ambm. ~mbeßH$a À`mßZm ÂhUmbo. Am{U R>aÎ`m‡_mUo À`m nß{S>VmßZm {V~oQ>¿`m ~mhoa hmH$byZ {Xbo. ~mi eßH$amZo XwgË`m {Xder ‡ÒWmZ R>do  `mMo R>a{dbo. nmm `mVyZM ~mbeßH$a AmoaS>m`bm bmJbo. Vwbm A{YH$ma Zmhr.o AmV nhmVmV Vmo ^JdßVmßMr eofem`r _y{V© ! ho nm{hÎ`m~amo~a ~m°‹X nß{S>VmßMr Vm|S>o H$mir {R>∏$a nS>br. "_mPm nm` _JamZo Yabm Amho. ~m°‹X nß{S>VmßMo J{UV Mmby Pmbo Am{U À`mßZr gmß{JVbo H$s `mV {ndiga aßJmMo H$mhrVar bmß~ Amho. AmB©Mm {Zamon KoVbm Am{U ‡mU Hß$R>mer AmUyZ d•‹X _mVoZo AmnÎ`m EHw$bÀ`m EH$ _wbmg {Zamon {Xbm. "Vy H$moU Amhog ho _r OmUVmo nU _bm ho ‡m`pÌMŒm KoUM o ^mJ Amho. _r AmVm EH$ ‡`moJ H$aUma Amho. nU XwXd£ mZo À`mß¿`m {VgË`m Mm°œ`mdfu À`mßZm {nV•N>Ãmg _wH$mdo bmJbo. amOm¿`mhr _VmMo n[adV©Z hmoV Mmbbobo hmoV. À`mMo nmn Am{U À`mMo ‡m`pÌMŒm _bm KoUo ^mJ Amho.Zm`ZmQ> H$Í$Z Q>mH$mdm.o À`mZr ZXr_‹`o ~wS>r _mabr. ÂhUyZM À`mßZm ‡À`j O›_ ø`mdm bmJbm. Vy gß›`mg KoV Agerb Va Vwbm _r gmoS>Vmo. Vo OUy À`mßMr dmQ>M nhmV hmoV. H$m` ~ao H$amdo? gß›`mg Ko `mg nadmZJr ⁄mdr Va _wbJm OmUma. ~mi _moR>m _mV•^äV hmoVm. AmB©Mo ÒZmZ Pmbo. ~mi eßH$amZo CŒma {Xbo "AmB© Vy H$miOr H$Í$ ZH$mo. nw›hm ^oQ>b o Var. AmB© ÂhUmbr "eßH$am ! _r WH$bo ao ! Vy _bm EH$Q>m! Vy JoÎ`mda _mPo Am°‹d©X{o hH$ H$_© H$moU H$arb ? Vy gß›`mgr. doX‡m_m `m¿`m ¤mam AmMm`m™Mm kmZ‡gmamMm _mJ© _moH$im Ho$bm hmoVm. ZmhrVa ~wS>dZy Q>mH$Vmo!' H$mR>mda ~gboÎ`m AmB©g H$mhr gwMZo m. À`m_‹`o Z_©Xm ZXrMm ‡dmh gm_mdV hmoVm. amOmZo XmoKmßMo ÂhUUo EoH$y Z KoVbo d H$bemMo Vm|S> CKS>b. "AmnÎ`mbm `mnwT>o \$ma _moR>o H$m`© H$amd`mMo Amho.o À`mßZr AmnÎ`m Xadm¡`mV EH$ Vmß„`m R>do bm hmoVm. ¡`m doXmßdarb l‹XoZo _r AZoH$ {d¤mZmßZm dmXm_‹`o namÒV Ho$bo. VwPo Am°‹d©X{o hH$ H$_© Hw$Ur Ho$bo Zmhr Va _r H$aoZ.µo JmdmVrb gwdm{gZtZr. XaamoO ZXrMo ÒZmZ ho {VMo d´V hmoV. _r Vw¬`m AßVH$mbr `oVmo'. Agm {dMma H$Í$Z d•‹X AmB©Zo À`mbm gß›`mg Ko `mMr nadmZJr {Xbr. AmnÎ`m nwT>¿`m H$m`m©Mr {Xem H$m` hm {dMma À`mß¿`m _ZmV Ambm. Vy _mPo Ò_aU H$a. VoWo amhˇZ ~mbeßH$amZo gd© doX emÛmßMm A‰`mg Ho$bm. À`mßMr ^oQ> KoD$Z AmnU AmnÎ`m H$m`m©bm Amaß^ H$amdm Agm {dMma H$Í$Z ¡`m {R>H$mUr ^≈>nmX Vwfmær‡doe H$arV AmhoV À`m {R>H$mUr Vo Ambo. À`mßMm WaH$mßn CS>mbm. ho AmnU H$m` Mmb{dbo Amho ? AmnU ~mhoa `mdo'. amOmZo EH$m gwdU©H$w ^ß m_‹`o EH$ gmn R>do bm. ^≈>nmXmßZm {dMmabo AgVm Vo ÂhUmbo "_hmamO `m gwdU© H$bem_‹`o ^JdmZ eofem`tMr _y{V© Amho'. À`mdoir À`mßZr Agm XoImdm AmnÎ`m AmB©bm XmI{dbm H$s EH$m ^`ßH$a _moR>`m _JamZo Amnbm nm` Vm|S>mV YÍ$Z Vo 10 AmnUmg nm `mV IoMV Amho. {VgË`m dfu Vmo gd© ^mfmgßn›Z Pmbm. _r AmVm ~wS>yZ _aUma!' ÂhmVmË`m AmB©Mr Vmamß~i CS>mbr. Ago gmßJZy ~mi eßH$a {ZKmbo JwÍ$¿`m emoYmH$[aVm! JwÍ$ßMm emoY KoV Vo Z_©XHo $mR>r EH$m Aml_mV Agbobm Jm°S>nmXmMm`m™¿`m Aml_mV Ambo. VoÏhm ^≈>nmX ÂhUmbo. ZmhrVa _Ja {JiyZ Q>mH$Uma. AmB©bm amoO ZXrda ÒZmZmg KoD$Z OmB©. J´ßW boIZmbmhr Amaß^ Ho$bm. AemVËhoZo À`m H$mim_‹`o ÒdVÖMm ‡mU nUmbm bmdyZ doX‡m_m ` {g‹X≤ H$aUmam g_mO Am{U {d¤mZ _ßS>ir hmoVr. À`m _wbmMo nmi `mVrb Zmd eßH$a R>do  `mV Ambo. kmZmMo _wImda VoO ho nmhˇZ gdm™Zm AmÌM`© dmQ>b. À`m‡_mUo XwgË`m {Xder nmhVmV Vmo ZXrMm ‡dmh Kamg_moÍ$Z Mmbbm Amho ! bmoH$ Am¸`©M{H$V Pmbo. d`m¿`m 5 Ï`m dfu À`mßMr _wOß H$a `mMo R>a{dbo. XoIUm. "Z _mVwÖnaX°dV_' ho À`ßm¿`m ˆX`mda H$moabobo hmoV.o eodQ>r amOmZoM EH$ `wäVr R>a{dbr Am{U gmß{JVbo H$s. H$mhr H$mimZßVa Am`m™~mßZr _wbmMr _wOß H$a `mMo R>a{dbo. ^JdmZ eßH$aM gmjmV O›_mbm Ambo hmoV. Am{U _Zmer H$mhr {Z¸` H$Í$Z AmB©bm ZXrda ÒZmZmgmR>r KoD$Z Ambo. ~mi {Xdg|{Xdg dmTy> bmJbm. "AmB© hm _Ja ÂhUVmo. _JamZo {Ji `mnojm gß›`mg KoD$Z {OdßV amhrb. Vmo À`mß¿`m H$mZmda ^≈>nmX Vwfmær ‡doe H$aVmhoV hr ~mV_r Ambr.o ^≈>nmXmZo H$_©H$mßS>m¿`m ¤mam.

_m{hÓ_VrZJar_‹`o _hmnß{S>V ÂhUyZ _ßS>Z{_l AmoiIbo OmV hmoV. EH$ {Xdg ^moOZmMo doir _ßS>ZnÀZr ~mhoa `oD$Z nmhVo Vmo AmnÎ`m nVr¿`m J˘`mVrb _mi gwH$bobr AgÎ`mMo {Vbm {Xgbo. _r _m¬`m gm_œ`m©Zo Vwbm AmUIr gmoim dfm©Mo Am`wÓ` XoVmo. VX›Va‡{VnŒmm° amßh{V gßn[aÓdäVÖ ‡ÌZ{ZÍ$nUm‰`m_≤ `m gyÃmda XmoKmßMm ~amM dmX Pmbm. JrVm hm Ò_•{VJ´Wß Amho. XmoKmß¿`mhr ‡{Vkm PmÎ`m. Omo Vmo AmnÎ`m narZo emÛ‡_mUo XmIdyZ Amnbo _V {g‹X H$a `mMm ‡`ÀZ H$arV hmoVm. Vmo À`mßZm _ßS>Z lm‹X H$a `mV _æ AmhoV Ago {Xgbo. AmMm`m™Zr _ZmV ‡mW©Zm Ho$br AmnU Ï`mg Agmb Va _bm Xe©Z XoD$Z H•$VmW© H$amdo ! _Zmo_Zr ‡mW©Zm g_Obr Am{U Ï`mgmßZr AmMm`m™Zm Xe©Z {Xbo.' ho EoH$y Z ~mbeß H $amß Z m dmB© Q > dmQ> b o . "hm H$moU gß›`mgr Amho? H$m` H$aVmo Amho ?' VoÏhm {eÓ`mßZr gmß{JVbo H$s Vo AmÂhmbm emara^mÓ` {eH$dVmhoV. Ï`mgmßZr AmMm`m™Zm {dMmabo H$s EH$m gyÃmMm AW© _r Vwbm {dMmaVmo. hÒVm_bH$. haÎ`mMr IyU ÂhUyZ ¡`m¿`m Ji`mVrb nwÓn_mbm gwH$o b Vmo habm hr AQ> XmoKmßZrhr _m›` Ho$br. "_mPo d` gmoim dfm©Mo Amho. J´Wß mßMm ‡Mma H$amd`mMm Amho.o À`m ÂhUmÎ`m. eßH$a habm Va À`mZo bæ H$amdo Am{U _ßS>Z habm Va À`mZo gß›`mg ø`mdm. `m VrZ ^mÓ`mßZm ‡ÒWmZÃ`r Ago Zmd Amho. amoO _ßS>ZnÀZr eßH$ambm {^jobm Mbm. Aem n[apÒWVr_‹`o. ^≈> n mXmß ¿ `m B¿N> o ‡ _mUo _m{hÓ_VrZJar_‹`o _ßS>Z{_l H$moU Amho ho nmh `mH$[aVm Vo {ZKmbo. Hw$Ur hQ>Zo m. `mdÉß–{XdmH$am° VwPo ho ^mÓ` n•œdrda amhrb' Agm Ï`mgmßZr Amerdm©X {Xbm. À`mbm dmXm_‹`o qOHy$Z À`mMm namO` Ho$Î`mg _bm qOH$Î`mgmaIo hmoBb © . Cn{ZfXo hm lw{VJßW´ Amho Am{U ~´˜gyÃ^mÓ` hm VH©$J´Wß Amho. _ßS>ZmßZm gß›`mg Aml_ ø`md`mg bmdbm Am{U À`mßMr H$Zm©Q>H$mVrb l•Jß ao r `m nrR>mda gwaúo amMm`© ÂhUyZ Zo_UyH$ Ho$br. ~mb gß›`memZo. OJV≤ Y´dw ß Ò`mV≤ OJXYwd´ ß Ò`mV≤ H$samßJZm `à {Jaß {Jaß{V & ÏXmaÒWZrS>m{ß H$Vgp›ZÍ$‹XmÖ OmZr{h V›_ßS>Znß{S>Vm°H$Ö && "Vo Ka _ßS>Z{_lmßMo g_O. _r_mßgH$. eßH$amZo À`mßZm {MS>{d `m¿`m —Ô>rZoM N>bdmX ÒdÍ$nmZo À`m e„XmßMm AW© KoD$Z CŒmao Xo `mg gwÍ$dmV Ho$br. XmoKmßMm dmXmMm {Xdg R>abm. _ßS>ZnÀZrZm A‹`j R>a{d `mV Ambo. "nßWmÒVo n•¿N>Vo _`m' "{H$_≤ Amh Vo nßWmÖ?' eßH$amZo {dMmabo. bjmV R>do !' BWyZ AmMm`m™¿`m H$m`m©bm Amaß^ Pmbm. Ï`mg _hfu ÂhUmbo. `m VrZ ‡_mUmßZr AmMm`m™Zr A¤°VmMr {g‹Xr Ho$br Amho. ho Ï`mg AgVrb H$m ? VoÏhm À`mßZr AmMm`m™Zm gmß{JVbo.o ¡`m {R>H$mUr Vo amhVrb À`m{R>H$mUr À`mßMo nmR>‡dMZ MmbV Ago.o ~mbeßH$amßMm hm ‡ÌZ EoH$y Z À`m ~m`H$mßZm Am¸`© dmQ>b. g_moa gß›`mgr nm{hÎ`m~amo~a _hmH$_©R> nß{S>VmZ _ßS>Z EH$X_ amJmdyZ "Hw$Vmo _w›S>r?' Agm ‡ÌZ Ho$bm. dmX{ddmX ~aoM {Xdg Mmbbm hmoVm. XmoKmßMo dmX {ddmX Mmby Pmbo. AmMm`m™¿`m A¤°V ‡Mma H$m`m©bm Amaß^ Pmbm. eßH$amZo. AmH$a J´Wß m_‹`o ~´ÂhgyÃ. nŸnmX. Vo H$m`© A⁄`mdV≤ `WmeäVr Mmby Amho. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 11 ._mPm {eÓ`. VoÏhm AmMm`© ÂhUmbo. (H$maU Vo gß›`mgr) Am{U AmnÎ`m nVrbm ^moOZmg Mbm (H$maU Vo J•hÒWml_r) Ago gmßJmd`mMr. EH$ {Xdg {h_mb` nd©Vm_‹`o qhS>V AgVmßZm Vo AmnÎ`m {eÓ`mg_doV EHo$ {R>H$mUr am{hbo hmoV. AmnÎ`m ‡MmaH$m`m©_‹`o AmnÎ`m VŒdkmZm¿`m ‡MmamH$[aVm Am{U ajUmH$[aVm AmMm`m™Zr Mmahr {Xeobm Mma _R>mM ß r ÒWmnZm H$Í$Z Mma CŒm_ A{YH$mar {eÓ`mßMr Zo_UyH$ Ho$br. _bm AmnU nadmZJr ⁄mdr'. {d¤mZ Amho. EH$m d•‹X ~´m˜Um¿`m dofmV Ï`mg_hfu VoWo Ambo Am{U {eÓ`mßZm {dMmabo H$s. JrVm^mÓ` Am{U Cn{ZfÿmÓ` ho J´Wß AmhoV. À`mß¿`mH$So> ~mbeßH$amZo _ßS>Z{_lmßMm nŒmm {dMmabm. OmVmZm dmQ>Vo ZXrda H$mhr ~m`H$m nmUr ^a `mgmR>r AmÎ`m hmoÀ`m. "Vwbm À`mßMo Ka _m{hVr Zmhr ? ho nhm ¡`mß¿`m Ka¿`m diMUrda qnOao Q>mJß bo AmhoV d À`m_‹`o Agbobo nmonQ> d _°Zm gßÒH•$V ^mfo_‹`o dmX H$aVmhoV. `m H$mbm_‹`oM AmMm`m™Zr AmnÎ`m {g‹XmßVmßMm ‡Mma H$a `mgmR>r nwÓH$i J´ßW {b{hbo AmhoV. AmMm`m™Zm AmZßX Pmbm. "AmŒmmM H$m_mbm ‡maß^ Pmbm Amho. ~´mÂhU ~gbobo AmhoV. VmoQ>H$mMm`© Am{U gwaúo amMm`© Aer À`mßMr Zmdo AmhoV. "Hw$Vmo _w›S>r>? AmJbmV≤ _w›S>r>!' _ßS>Z ÂhUmbo. "dm !' Ï`mg ÂhUmbo. Vwbm Vw¬`m H$m`m©Mm. _mPo `oWrb H$m`© gßnbo Amho.o À`mß¿`mdarb ^mÓ`. Ago R>abo. _ßS>Z ÂhUmbo "Àd›_mVm _w S>m B{V Amh' Aem ‡H$mao N>bdmX Í$nmZo À`mbm H´$moYm{dÔ> H$Í$Z ~mbeßH$amZo À`mß¿`mH$So> dmX{^jm _m{JVbr. "VwPr aMZm CŒm_ Amho. A¤°VmH$So> Om `mMm `m _mJm©Zo {dMma hmoVmo. VoÏhm {eÓ`mßZm ‡ÌZ nS>bm H$s hm Hw$Ur gmYm ~´m˜U ZÏho. {VZo XmoKmßZmhr ~mhoa¿`m gmofl`m_‹`o qghmgZmda ~gyZ dmX{ddmXmg Amaß^ H$a `mg gmß{JVbo. ho nmhˇZ À`m {Xder {VZo XmoKmßZmhr {^jog Mbm Ago Am_ßÃU {Xbo.' Ka CKS> `mMr eä`Vm {XgV Zmhr Ago nmhˇZ ~mbeßH$amZo `moJ_mJm©Zo gy˙_ eara YmaU Ho$bo d Ka¿`m AßJUm_‹`o CVabo. À`mßMr nyOm Mmby Amho.

~m°‹X B. Or na~´˜dÒVw OJV≤ {Z_m©U H$a `mnydu ~´˜Xodmbm {Z_m©U H$aVo d À`mßMHo $So> doX nmR>{dVo. ‡À`oH$ A‹`m`mMo Mma nmX AmhoV. ‡À`oH$ A‹`m`mVrb {df` gß n Î`mZß V a {VgË`m Am{U Mm° œ `m A‹`m`m_‹`o nabmoH$. AmMm`m™Zr ^´_ ‡_mX {d‡{bflgm d H$aUnmQ>dm{X Xmof ZgÎ`m_wio Vo Anm°Í$fo` AmhoV Ago {g‹X Ho$bobo Amho. VoÏhm _m¬`m ‡ÌZmMr CŒmao {XÎ`mg VwÂhmßg nrR>m{YamohU H$aVm `oBb © . `mM‡_mUo kmZoúamZrgw‹Xm A{hVmnmgmo{Z a{j{V & {hV Xodmo{Z dmT>{dVr & Zmhr Jm lw{Vnam°{V _mD$br & OJm_mOr && Ago ÂhQ>bo Amho. ›`m`. hrM À`mßMr Wmoadr Amho. `m n‹XVrZo {dMma Ho$bm AgVm doX ho _ZwÓ`H•$V ZgyZ Vo gXm gd©H$mi {ZÀ`ÒdÍ$nmMo AmhoV Ago {g‹X hmoVo. "emÛ`mo{ZŒdmV≤' `m gyÃmMm XmoZ ‡H$mamßZr {dJ´h H$Í$Z AW© H$aVm `oVmo. nwÈfH•$V AmhoV Ago _mZbo Amho. `m nydu¿`m l•Jß ao r nrR>mdarb AmMm`m™Zr À`mßZm JwÍ$ÒWmZr _mZbo Amho. "emÛÒ` `mo{ZÖ' hm EH$. AmMm`m™Mr J´ßWgßnXm \$ma _moR>r Amho. lrkmZoúamßZr `mM AWm©Zo À`mbm "Od {Z{–VmMm KmoÍ$' Ago ÂhQ>bo Amho. KmoaUo nwÍ$f‡`ÀZnydH© $ ZgVo. ~´˜gyÃ^mÓ`mMo Mma A‹`m` AmhoV. {VH$So> AmMm`© Jobo d À`mßZr nrR>mda ~g `mMr B¿N>m Xe©{dbr. `mdÍ$Z Amnbr ^maVr` gßÒH•$Vr hr gßnUy © OJmbm AmXe©^Vy AgyZ emÌdV.o ho H$m`© \$ma _moR>o Amho. CŒma Z ⁄mdo Va namO` ! VoÏhm À`mßZr gaÒdVrnmer 1 Vo 2 _hr›`mMr _wXV _m{JVbr. ÂhUyZM _ZwÓ`_mÃmßZr À`mVrb CŒm_ JmoÔ>tMm {dMma H$Í$Z Amnbo OrdZ CŒm_ ‡H$mao KS>dmdo Ago {g‹X hmoV. À`m_‹`o Òdm^m{dH$Vm AgVo. H$Î`mUH$mar Amho. gaÒdVrZo À`mßZm H$m_ emÛmVrb ‡ÌZ {dMmabo. Vr {Xbr Jobr. CnmgZm dJ°ao JmoÔ>tMm {dMma Ho$bobm Amho. BVa emÛH$mamßZr doX ho. ho ‡a~´˜mMo ÒdÍ$nbjU _mZbobo Amho. Aem VËhoZo AmMm`m™Zr doXmßMm gßnUy V© `m {dMma H$Í$Z gd© doX ho _ZwÓ`_mÃmßMo H$Î`mU H$aUmao AmhoV Ago gmß{JVbo Amho. `oWo gd©kVm {g‹X H$Í$Z XmIdmdr bmJVo. nmMeo h o nß M mdfi Ï`mggy à mß d a Am{U lr_ÿJdV≤ J rVo d a ho ^mÓ` Amho . AmMm`m™Zr nßMm`VZ nyOm ^oX{ZagZmH$[aVm Í$T> Ho$br. doXmßVrb H$mhr e„XmßdÍ$Z. d°{XH$ gßÒH$mamß¿`m `moJmZr _Zm{XH$mßMr ew‹Xr H$Í$Z `mM O›_m_‹`o OrdZ_wäV AdÒWm ‡m· H$Í$Z KoVm `oVo `mMo CÀH•$Ô> CXmhaU 'gXm{ed|–gaÒdVr' `mßMo XoVm `oBb © . À`mgw_mamg A_Í$H$ ZmdmMm EH$ amOm _aU nmdbm hmoVm d À`mMo eara XhZmH$[aVm AmUbo OmV hmoV. `m_wio emÛmMo ‡~i ‡_mUÀd Va {g‹X hmoVMo d À`mß¿`m~‘bMr ‡m_m `~w‹Xrhr CÀn›Z hmoV.o AMm`m™Zr {dMma H$Í$Z Amnbo eara EH$m JwhVo {eÓ`mßg gmß^mi `mg gmßJZy À`mßZr À`m amOm¿`m earamßV ‡doe H$Í$Z gd© {df`mßMm Cn^moJ KoD$Z. _mVoMr Cn_m XoD$Z À`mßZr doXmßZm Jm°a{dbo Amho. `m{edm` ‡H$aU-J´ßWm_‹`o AZoH$ XodVmßMr ÒVmoÃo AmhoV. "emÛ`mo{ZŒdmV' `m gyÃm_‹`o emÛ `m e„XmMm _hfu Ï`mgmßZm A{^noV´ AgUmam AW© "gd© doX' AgmM Amho.o d°{XH$ nß{S>VmßZr doXmß¿`mM AmYmao kmZoúam{X ^mdßS>mZß m gßÒH$mamßMm A{YH$ma ZmH$mabm ÂhUyZ À`mßZr doXmß~‘b AZwXJ≤ ma H$mT>bo ZmhrV.B© e Ho $ ZH$R> m {X Xhm Cn{ZfXmß d a. "~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜d° ZmnaÖ' hm AmMm`m™Mm A¤°V{g‹Xm›V gd©Ã ‡{g‹X Amho. CŒma XoUo H$R>rU ! H$maU ~mbnUrM gß›`mg KoVbobm hmoVm. {dÓUwghÚZm_ d _hm^maVmVrb gZV≤gOw mVr` `m J´Wß mda AmMm`m™Mo ^mÓ` Amho.o BVa gd© gm߇mXm{`H$ gßVmßZr AmnÎ`m J´Wß m_‹`o doXmbm na_oÌdamMo KmoaUo Ago ÂhQ>bo Amho. ~´˜gyÃ^mÓ`m_‹`o ‡{VnjmßMo gmߪ`. `mdÍ$Z doXmßMo {ZÀ`Œd {g‹X≤ hmoV. "O›_m⁄Ò` `VÖ' ho VQ>ÒW bjU _mZbo Amho. "Ã`mo doXÒ` H$Vm©aÖ ^ßS> YyV© {ZemMamÖ' Ago ÂhUyZ À`mßMr ZmbÒVr H$a `mMm ‡`ÀZ Ho$bobm Amho. À`mdoir ‡À`j emaXoZo gß{JVbo H$s. emÛ {Z_m©U H$a `mH$[aVm H$maUr^yV 12 Amho. _VmßMo VH$m©Zo {dMma H$Í$Z IßS>Z Ho$bo Amho. gd©kemaXmnrR>m{YamohU Ö gd© à ^´ _ U Mmby AgVm lrAmMm`m™ ¿ `m H$mZmda H$mÌ_ra_Yrb gd©knrR>mMr hH$sH$V Ambr. "`mo ~´˜mU_≤ {dXYm{V nyd_© ≤ `mo d° doXm߸ ‡{hUmo{V VÒ_°' Aer lw{V Amho. "emÛß `mo{ZÖ `Ò`' Ago Xmo›hrhr AW© Ho$bo AmhoV. _r_mßgm. `mM‡_mUo AmMm`m™Zr doXmßMo Anm°Í$fo`Àd {g‹X Ho$bo Amho. `mMm AW© `m ‡_mUo OJVmMr {Z{_©Vr H$amdr Agm hmoVmo. "{dMmam' Ago AmMm`© ÂhUmbo.o `mdÍ$Z Ago {XgVo H$s OJmMr gwpÒWVr Mmb `mH$[aVm ÂhUyZ ~´˜{d⁄m Am{U Y_© `mßMr AÀ`ßV AmdÌ`H$Vm Amho. AmMm`© H$m°{Q>Î`mßZr AmnÎ`m J´Wß m_‹`o Am›dr{jH$s ~´˜{d⁄m XßS>Zr{V¸ emÌdVr & {d⁄mÖ MVÚEd°VmÖ bmoH$gßpÒWVrhoVdÖ && Ago ÂhQ>bo Amho. emara^mÓ`mVrb Ò_•{VnmX Am{U VH©$nmX ‡{g‹X≤M AmhoV. ÂhUyZ AmMm`m™Zr ^mÓ`m_‹`o "emÛß Zm_ doXm{XÖ' Ago ÂhQ>bo Amho. Vo \$ma _moR>o A{YH$mar nwÍ$f hmoD$Z Job. naV ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . J´ßWgßnŒmr {dnwb Amho.

o Y›`mÔ>H$. gaÒdVr¿`m B¿N>‡o _mUo AmMm`m™Zr X{jUoH$S>¿`m nrR>mda AmamohU Ho$bo. XßS>JoemÛr S>r 1/2. emÛß emara_r_mßgm XodÒVw na_oÌdaÖ & AmMm`m©Ö eßH$amMm`m©Ö g›Vw _o O›_O›_{Z && B{Ve_≤ . gmYZnßMH$. VmoQ>H$mMm`© Am{U dm{V©H$H$ma (gwaúo amMm`©) `m JwÍ$naßnaoZo AmnÎ`mn`™V Ambobr Amho. hÒVm_bH$mMm`©. OrdZmVrb {Z`mo{OV gd© JmoÔ>r PmÎ`m_wio AmVm AmMm`m™Zr {Zd•Œm Ïhm`Mo R>adyZ {h_mb`mH$So> ‡`mU Ho$bo. Zmam`Uß nŸ^dß d{g>ß epäVß M VÀnwà nameaß M Ï`mgß ewH$ß Jm°S>nXß _hm›Vß JmoqdX`moJr›–_WmÒ` {eÓ`_≤ lr eßH$amMm`m©_WmÒ` nŸnmXß M hÒVm_bHß$ M {eÓ`_≤ VßÃmoQ>H$ß dm{V©H$H$ma_›`mZ≤ AÒ_“˛Í$Z≤ gßVV_mZVmopÒ_ & hr ~´˜{d⁄m lr_Z≤ Zmam`Umß¿`mnmgyZ ~´˜XodmßZm. ~´˜XodmßnmgyZ d{g>mßZm. ew H $mMm`m™ n mgy Z Jm° S > n mXmMm`m™ Z m. ~´Âhgyà emara^mÓ`. nwUo 38 \$moZ Ö 25420776 With Best Compliments From Satej Advertising Karve Road. Pune ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 13 . Jm° S > n mXmMm`m™ n mgy Z JmoqdX`moJt›–mßZm.`oD$Z AmnÎ`m earamV ‡doe H$Í$Z Vo nrR>mH$So> Jobo d gaÒdVrbm "AmVm ‡ÌZ {dMma' Ago ÂhUVmM Vr ÂhUmbr "AmVm VwÂhmbm CŒma XoUo ghO eä` Amho'. eäVtMo nwà nameamßZm. CnXoegmhÚr. AmMm`m™Mr J´›W gßn{Œm Ö ‡_wI Xhm Cn{ZfXmß¿`mdarb ^mÓ`o. BÀ`mXr ‡H$aUmMo AZoH$ J´›W AmhoV. Zm. eV˚cmoH$s. gd©kVoMm S>mJß moam {nQ>bm Jobm. nameamßnmgyZ Ï`mgmßZm. XwgË`m earam¿`m _m‹`_mVyZ ^moJ ^moJÎ`m_wio H$moUVmhr Xmof `m earambm bmJbm Zmhr. ^JdV≤JrVm ho AmH$a J´›W AgyZ gd© doXm›V {g‹Xm›V gmagßJh´ (_amR>r AZwdm{XV). d{g>mßnmgyZ epäVßZm. amhˇb ZJa. AmÂhr ^maVr` À`mßMo F$U AmnÎ`m _ÒVH$s YmaU H$Í$Z À`mßMo MaUr ZV_ÒVH$ hmoD$`m. AZoH$ XodVmßMr ÒVmoÃ.{d. AnamojmZw^{y V. À`mßMo {eÓ` eßH$amMm`© Am{U eßH$amMm`m©nmgyZ À`mßMo {eÓ` nŸnmX. Ï`mgmß¿`mnmgyZ ewH$mMm`m™Zm. g߇Xm` Ö Aem VËhoZo OmJ{VH$ ÒVamda H$m`© H$aUmË`m lr_V≤ Am⁄ eßH$amMm`m™Mm g߇Xm` nwT>rb ‡_mUo Amho. H$moWÍ$S>. ^mfm gw›Xa. ‡~moYgwYmH$a. gwb^ bm{bÀ`nyU© AgyZ ^mdZmßZm noa´ Um XoUmar Amho.

H$m∞g_m∞g nwaÒH$ma.d°^d Am{U VoO nmhˇZ _wΩY PmboÎ`m doX-emÛ gßnfi ‡^mH$amZo AmnÎ`m nÀZrgh À`m _wbmbm (hÒVm_bH$mbm) ~amo~a KoVbo d AmMm`m™Mo gmXaZ_´VmnydH© $ Xe©Z KoD$Z AmMm`m™¿`m MaUr À`mbm An©U Ho$bo. _J AZw^Vy rMr JmoÔ> Va \$maM Xˇa! À`m ~mbH$m¿`m CŒmamXmIb¿`m ~mob `mbmM ÂhUOo lreßH$amMm`© Am{U "hÒVm_bH$' `mß¿`m PmboÎ`m gßdmXmbmM "hÒVm_bH$. AmB©~mnmßZm _mà Amnbm _wbJm ~{ham.qH$~h˛Zm JmdmVrb g_ÒVhr bmoH$mßMr H$ÎnZm Aer Pmbr H$s. Aem arVrZo Vo ~mbnUrM ÒdV: {g’ d kmZr Pmbo. {OOm_mVm nwaÒH$ma. EH$Xm EH$ ~´m˜UmMr ~mB© AmnÎ`m bhmZ _wbmbm ~amo~a KoD$Z VoWo ÒZmZmbm Ambr. dmÒV{dH$ "hÒVm_bH$' ho À`m ~mbH$mMo Zmd Amho. bmoH$mßMm d AmB©-d{S>bmßMm A{^‡m` bjmV KoD$Z AmMm`m™Zr gdm™¿`m g_j À`mbm H$mhr ‡ÌZ Ho$bo.`mÃog [ZKmbo AgVm. À`m‡_mUo AZw^dmÀ_H$ kmZ Pmbo hmoVo ÂhUyZ À`mMo Zmd hÒVm_bH$. Òd{Vlr _m{gH$mMo Jobr 36 df} gßnmXZ. {d⁄mnrR>mMr S>r. nU VoM Zmd À`mZo CŒmamXmIb ~mobboÎ`m "dMZm'bm. À`mbm doS>m ÂhUy bmJbo. AmißXr-Xohˇ n[aga {dH$mg g{_VrMo A‹`j. BÔ>-gß~Yß r bmoH$mßZm.kmZ hmoV. ZßVa nwT>¿`m ~mam ˚cmoH$mßZr À`m ‡˝mßMr CŒmao {Xbr AmhoV. `moJm`moJmZo Am⁄ lreßH$amMm`© X{jUoH$S>rb VrW©`mÃm H$arV H$arV "hÒVm_bH$m'¿`m "lr~{b' Zmdm¿`m Jmdr Ambo. AmH´$moe H$Í$ bmJbr. AmMm`m™Mm ‡^md. "hÒVm_bH$m' {df`r EH$ H$Wm gmßJVmV. {VMo "AZmda' X˛:I d "A_`m©X' AmH$m›V nmhˇZ `moΩ`mMo _Z H$idibo Am{U À`mZo `moJ~bmZo Amnbm Xoh gmoS>yZ À`m _wbm¿`m _•V earamV ‡doe Ho$bm! Vo _yb {OdßV Pmbo! VoM ho "hÒVm_bH$' hmoV.hÒVm_bH$ lr. Ago dmQy> bmJbo! À`mMo `moΩ`doir CnZ`Z Ho$bo. Ho$Ïhmhr. J´Wß mbm {Xbo Job. BVä`mV `moΩ`mMr g_mYr CVabr. nwUo ‡mB©S> A∞dmS>© B. nU Vmo H$mhr Ho$Î`m H$mhr EoH$o Zm. AJXr OS>^aVmgmaIo À`mßMo dmJUo hmoV. d Vo ^mZmda Ambo.Vy H$moU Amhog? Vy H$moRy>Z Ambmg? Ago {dMmaVmjUr Vo ~mbH$ Oo ~mobbo Vo doXm›VdoŒ`m Wmoa kmÀ`mg{h H$iUo H$R>rU Amho. ÒVmoÃmbm.o À`m{df`r Ago gmßJVmV H$s. Vmo {Xgm`bm _mà AÀ`ßV VoOÒdr d Í$ndmZ Agm hmoVm. bmoH$hr À`mMm Cnhmg H$Í$ bmJbo. `_wZ¿o `m H$mR>r H$moUr EH$ {g’ `moJr _hmÀ_m ahmV Ago. VgoM Am⁄ lreßH$amMm`m™¿`m Mma. EH$m JmdmV AmMm`m™Zm EH$ ~mbH$ ^oQ>b. Ago ÂhQ>bo OmVo.o Amnbo _yb JV‡mU Pmbobo nmhˇZ À`m ~mB©Zo hß~aS>mM \$moS>bm! À`m _•V nwÃmbm KoD$Z Vr À`m `moΩ`mOdi Ambr. {H$gZ_hmamO gmIao {Q>. H$moUmerhr. BH$S>o À`m `moΩ`mg g_mYr bmJbr d Xoh^mZ hanbo. ""hm _wbJm _wH$mM Agmdm''.o AWm©V≤ Oo ~mbH$ d`m¿`m ZdÏ`m dfm™n`™V ÂhUOo lr eßH$amMm`m™Mo Xe©Z hmoBn© `™V H$Yrhr. {eHo$Zm. À`m "~mbH$m'bm "~´˜kmZ' qH$dm "Cnb„Y. H$mhrhr ~mobboM ZÏhVo. ~mobZo m d MmboZm.A{^Ï`∫$' Pmbobm "~moY' hmVmV KoVboÎ`m Amd˘`mgmaIm Amho. qH$dm "hÒVm_bH$' ÂhUOo hmVmVrb {Z_©iÒd¿N> nmUr Ogo nyU© g_OVo. H$maU Vgo Vo ~mbH$ IamoIaM H$mhrgo AmJio.ÒVmoÃ. {VZo À`m `moΩ`mOdi Amnbo _yb R>do bo d ""_hmamO! _r ÒZmZ H$Í$Z `oV. VoM ‡ÌZ `m "ÒVmoÃm'¿`m n{hÎ`m ˚cmoH$mßV AmhoV.o bmoH$mßZm Vo doS>o dmQ>V hmoV. Vo _yb amßJV amßJV ‡dmhmH$S>o Jobo d ‡dmhmV nS>b.brQ> nXdr. nU lrAmMm`m™Zm nm{hÎ`m~amo~a Am{U À`mßZr À`mg ""H$ÒÀdß {eemo Àdß Hw$V AmJVmo@{g''. `mdÍ$Z À`mMo _mVm-{nVm.n≈> {eÓ`mßnH° $s "hÒVm_bH$mMm`©' ho EH$ hmoV.doJioM hmoV.o "hÒVm_bH$' Ago Zmd À`m "~mbH$mbm' qH$dm "gßdmXmbm' nS> `mMo H$maU Ago Amho H$s. _wH$m d OS>_{V Amho. Mm°Xmdm ÌbmoH$ _mà ÒVmoÃm¿`m ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 15 .o Vmon`™V AmnU `m _wbmH$S>o bj R>do m!'' Aer {dZßVr H$Í$Z Vr ÒZmZmg Jobr.o À`m {ZamJg ~mbH$mg nm{hÎ`m~amo~a AmMm`m™Zm H$mhr doJioM d {dbjU dmQ>bo._.o Vo AJXr bhmZ AgVmZm H$moUmer H$mhr ~mobVhr ZgV d H$moUmMo H$mhr EoH$Vhr ZgV. Am_bH$ = Amdim AWm©V≤ Ogo hmVmV AgUmË`m Amd˘`mMo Anamoj. Abm°{H$H$ {d¤Œmm. nwaÒH$mamßZr g›_m{ZV lr_V≤ OJX≤>JÍw $ lreßH$amMm`© {XpΩdO`.o Agm À`mMm AW© Amho.

ÒdÍ$nmV XoV AmhmoV. {^jwZ© Mmhß {ZO~moYÍ$n: &&2&& hÒVm_bH$ ÂhUmbo. _r Xod Zmhr AWdm `jhr Zmhr. ~mi! Vy H$moU Amhog? H$moUmMm Amhog? Vwbm H$moR>o Omd`mMo Amho? VwPo Zmd H$m` Amho? Vy H$moRy>Z Ambm Amhog? ~mi! _m¬`m gßVmofmgmR>r Vy.‡H$aUmßV AÀ`ßV _hŒdmMo Amho. _À‡rV`o ‡r{V{ddY©Zmo@{g &&1&& lrAmMm`m™Zr {dMmabo. À`m Mm°XmÏ`m ˚cmoH$mV {dúÏ`mnH$ {dÓUy¿`m `WmW© ÒdÍ$nmMo `WmW© ÒVdZ Amho. _wIm^mgH$mo Xn©Uo —Ì`_mZmo. _r dmZ‡ÒW qH$dm gß›`mgr XoIrb Zmhr.Bß{–`o ¡`m¿`m Aml`mZoM Amnmnbo H$m`© H$a `mg ‡d•Œm hmoVmV.d•ŒmmV ~gV Zmhr. hm AmÀÂ`mMm Òd^md Amho. S>mi o o BÀ`mXr H$aU. EH$_od.{Z:gß{XΩY (H$aVit Amdio V°gm h[a&&) ÒdÍ$nmMo Pmbobo hmoVo.ÒVmoÃ' ho doXm›V. ew’ M°V›` ho {ZÀ`kmZÒdÍ$n Amho. Agm Omo {ZÀ`kmZÒdÍ$n AmÀ_m.gßX^m©V. gy`© Ogm gd© bmoH$mß¿`m Ï`dhmambm {Z{_Œm hmoVmo.ÒVmoÃ'' AmÂhr gmW©. nm`. A{¤Vr`. ~w{’Í$nr CnmYr_wio ew’M°V›`M ~w’rV ‡{Vq~{~V hmoD$Z OrdÍ$nmZo ‡VrVrbm `oV. S>mi o o BÀ`mXr H$_]{–`o d kmZ|{–`o `mß¿`m ‡d•ŒmrMo {Z{_Œm Amho. Vw¬`mH$S>o nmhˇZ _bm _moR>m gßVmof dmQ>Vmo. _Z¸jwamXr›`~moYmÀ_H$m{Z & ‡dV©›V Am{lÀ` {ZÓH$Ân_oH$ß .o Vmo Ord ew’M°V›`mhˇZ {Zamim ^mgVmo. ¡`m¿`m_wio ho gd© Amnmnbo H$m`© H$a `mg ‡d•Œm hmo V mV. Var À`mbm "H$aVbm_bH$dV≤' ÂhUOo VihmVmdarb Amd˘`m‡_mUo ~´˜À_°ä`~moY AÀ`ßV ÒnÔ>. hÒVm_bH$ CdmM Zmhß _ZwÓ`mo Z M Xod`jm°. Z ~´m˜Uj{Ã`d°Ì`ey–m:& Z ~´˜Mmar Z J•hr dZÒWmo. ZmH$. Vo ""hÒVm_bH$. ~w’r. _r {dew’ g{ÉXmZßX KZ n[anyU© na~´˜ Amho. À`mM‡_mUo {ZÀ` kmZÒdÍ$n AgUo. _wIÀdmÀn•WäÀdoZ Z°dmpÒV dÒVw & {MXm^mgH$mo Yrfw Ordmo@{n V¤V≤ g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&5&& AmaemV {XgUmË`m _wIm¿`m ‡{Vq~~mbm _wImnojm {Zamio d ÒdVßà Ago VŒdV: H$m` ApÒVŒd Amho? Amagm hm CnmYr nwT>o AgÎ`m_wio ‡{Vq~~ Í$nmZo _wIM VoWo ‡VrVrbm `oV. Omo {ZÓHß$n ÂhUOo ÒnßXZa{hV AWm©V≤ {Z{d©H$ma Amho. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&3&& Omo _Z. À`mda emß{V~´˜ lrEH$ZmW _hmamOmßZr {dÒV•V (674 AmoÏ`m) Amodr~’ Q>rH$m {b{hbr Amho. À`mM‡_mUo ~w’r_‹`o nS>bb o o M°V›`mMo ‡{Vq~~ ÂhUOoM Ord hmo`. ~w’r ÂhUOo A›V:H$aU. _wH$m d OS>_{V dmQ>V hmoVm.' {Z{_Œmß _Z¸jwam{X‡d•Œmm°.o nU ‡{Vq~~ ho _wImhˇZ {Zamio ^mgVo Am{U Amago AZoH$ AgÎ`mg Vr ‡{Vq~~ohr naÒnamßhZˇ {Zamir ^mgVmV. Vy gßVmof dmT>{dUmam Amhog. À`mM‡_mUo hmV.AmMm`© CdmM H$ÒÀdß {eemo! H$Ò` Hw$Vmo@{g J›Vm. gmßJ!y _r H$moU Amho Vo? Ahmo! _r {ZO~moYÒdÍ$n AmÀ_m Amho. "hÒVm_bH$. VŒdV: nmhˇ Jobo AgVm À`m M°V›`m¿`m ‡{Vq~~mbm M°V›`mnojm {Zamio Ago H$m` ApÒVŒd Amho? _wImMm Am^mg Agbobo ‡{Vq~~ Ogo _wImhˇZ {Zamio Zmhr.‡˝mß¿`m CŒmamßMm _mZq~Xˇ‡YmZ Ame` Amho. J•hÒWml_r Zmhr. hm Ogm AærMm Òd^md Amho. À`mM‡_mUo ew’ M°V›`mMm Am^mg Agbobm Ord ew’M°V›`mhˇZ {Zamim Zmhr. À`mM‡_mUo gdm™¿`m Ï`dhmambm {Z{_Œm hmoUmam. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&4&& {ZÀ` CÓU AgUo. j{Ã` Zmhr. _r {dMmaboÎ`m `m ‡˝mßMr CŒmao Xo. {ZaÒVm{Ibmonm{YamH$meH$În:& 16 a{dbm}H$MoÔ>m{Z{_Œmß `Wm `:. _r ~´m˜U Zmhr. ¡`mbm VŒdV: H$mo U Vrhr Cnm{Y Zmhr. {ZÀ`kmZÒdÍ$n AmÀ_m Amho. Vmo Oar gdm™Zm doS>m. Omo AmH$memgmaIm AÀ`ßV {Z_©i d gd©Ï`mnr Amho. ÂhUyZM nwT>o Vo "hÒVm_bH$mMm`©' `mM ZmdmZo ‡{g’rg Ambo. Òd^mdV: OS>ÒdÍ$n Agbobr _Z. H$mZ. {MŒm Am{U AhßH$ma. VWm{n "g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m' hm d hmM g_ÒV. "_hmamO! _r _ZwÓ` Zmhr.{nVao d g_ÒV bmoH$ `mß¿`m Am¸`m©bm nmamdma am{hbm Zmhr. _r ~´˜Mmar Zmhr. `mda EH$ gßÒH•$V Q>rH$m Amho. AmVmn`™V H$Yrhr H$moUmer EH$ Ajahr Z ~mobUmË`m _wbm¿`m Vm|S>y Z OoÏhm KS>m KS>m ÂhQ>Î`m OmUmË`m ˚cmoH$mß¿`m Í$nmZo AmMm`m™Zr {dMmaboÎ`m ‡˝mßMr CŒmao EoH$br VoÏhm À`m _wbmMr _mVm. VmoM _r Amho. AWm©V≤ _r {ZOmZßX ÒdÍ$n Amho. VmoM _r Amho! &&3&& `_Ω›`wÓUdp›ZÀ`~moYÒdÍ$nß. {H$ß Zm_ Vo Àdß Hw$V AmJVmo@{g& EV›_`mo∫$ß dX Mm^©H$! Àd_≤. ~{ham. d°Ì` Zmhr d ey–hr Zmhr. hr A›V:H$aUo AZoH$ AgÎ`m_wio Vo Ordhr naÒna{^fi Ago ‡VrVrbm `oVmV. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .

À`mbmM "AmÀ_m' ÂhUVmV. gy`© Ogm VŒdV: EH$M Amho. VmoM _r Amho &&8&& `WmZoH$Mjw: ‡H$memo a{dZ©. Òd`߇H$me. Vmo gd©gmjr {ZÀ`kmZÒdÍ$n AmÀ_m. gy`© Ogm EH$X_ gd© Mjw[a®{–`mßMo {R>H$mUr A{Y{>V hmoD$Z Mjwam{X Bß{–`mßZm Amnmnbo KQ>nQ>m{X {df` J´hU H$a `mMo gm_œ`© XoVmo.o ÂhUyZ AmÀÂ`mbm _ZmMo _Z Am{U S>m˘ o `mMm S>mi o m Ago ÂhUVmV.kmZÒdÍ$n Amho. _Zmbm _ZZ H$a `mMr e∫$s d S>m˘ o `mbm nmh `mMr e∫$s ¡`m¿`m_wio `oV. ZmH$ d S>mi o o BÀ`mXr Bß{–`o Am{U Xohm{XH$ `mß¿`mhˇZ AJXr {Zamim Amho. À`mM‡_mUo ‡H•$Ô> ~moYÒdÍ$n. Zmhr Va Zmhr. Vmo _mà ÒdV: {g’Òd`߇H$me. Òd¿N> AmaemV nS>bb o r _wImMr N>m`m ÂhUOoM ‡{Vq~~. _Z d S>mi o m `mß¿`m_wio hmoV. _Z¸jwamXo{d©`∫ w $: Òd`ß `mo. nai. _Z¸jwamXo_Z© ¸jwam{X: & _Z¸jwamXoaJÂ`ÒdÍ$n: g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&7&& Omo AmÀ_m ÒdV: _Z. Ago ¡`mMo ÒdÍ$n Amho. Omo _ZmMo _Z Am{U S>m˘ o `mMm S>mi o m Amho. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&9&& ‡H$meÒdÍ$n gy`© Ogm gd© S>mo˘`mßZm. Vmo H$mhr H´$_mZo XoV Zmhr. Imnao BÀ`m{XH$mß_‹`o gmR>bÎo `m nm `mV ‡{Vq~{~V hmoD$Z AZoH$ Í$nmßZr ‡VrVrbm `oVmo. Am^mg. À`mM‡_mUo gy`© XoIrb M°V›`m¿`m ‡H$memZo ‡H$m{eV Agob "Va' Am{U "VaM' Vmo Mjwam{X Bß{–`mßZm ‡H$m{eV H$Í$ eH$Vmo. VmoM {ZÀ` kmZÒdÍ$n Agbobm "AmÀ_m' _r Amho.gw-Agßd⁄ o Amho. &&10&& `Wm gy`© EH$mo@flÒdZoH$úbmgw. VrM pÒWVr AmÀÂ`mMr Amho. AWdm KQ>nQ>m{X {df`-J´hU H$a `mMo gm_œ`© XoD$ eH$Vmo. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&6&& ‡{V[~ß~ ho H$ÎnZm_mà Amho.o nU _Z Am{U S>mi o m `mßMo kmZ AmÀÂ`m_wio hmoV. pÒWamÒdfl`Z›`{¤^mÏ`ÒdÍ$n: & Mbmgw ‡{^fimgw YrÓdoH$ Ed.a{hV ew’M°V›`M {eÑH$ amhVo. H´$_oU ‡H$merH$amo{V ‡H$mÌ`_≤ & AZoH$m {Y`mo `ÒVW°H$: ‡~moY:. ‡H$mÌ` ÒdÍ$n AgboÎ`m KQ>nQ>m{X nXmWm™Zm nmh `mMo gm_œ`© EH$X_ XoVmo. {ZÀ`. gy`©‡H$memZo ‡H$m{eV ZgboÎ`mßZm Vo ‡H$m{eV H$Í$ eH$V Zmhr. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&8&& Omo EH$M EH$ ÒdV: {g’ ew’ M°V›`ÒdÍ$n d ‡H$meÒdÍ$n AgyZhr A›V:H$aUÍ$nr Cnm{Y AZoH$ AgÎ`m_wio AZoH$Í$n AgÎ`mgmaIm ‡VrVrbm `oVmo. H$mZ. _r {ZÀ`kmZÒdÍ$n AmÀ_m Amho. {ddÒdÀ‡^mVß `WmÍ$n_j_≤. _wImnwT>rb Amagm Zmhrgm Pmbm H$s. nm `m¿`m hmbMmbt_wio nm `mV ‡{Vq~{~V PmboÎ`m gy`m©¿`m {R>H$mUr MßMbŒd ^mgVo. VoM {ZÀ`kmZ ÒdÍ$n AmÀ_m hmo` Am{U VmoM _r Amho. {MÀÒdÍ$n Agbobm EH$_od A{¤Vr` "AmÀ_m' XoIrb AZoH$ ~w’tZm AmnAmnbm {df` J´hU H$a `mMr e∫$s EH$X_M XoVmo. VmoM _r Amho. gmamße. `Wm Xn©Um^md Am^mg hmZm°. Òdgßd⁄ o . _hmamO! Agm Omo EH$_od. ‡J•Üm{V Zm^mV_odß {ddÒdmZ≤ & `Xm^mV Am^mg`À`j_oH$: . Mjwam{X Bß[–`mßZm gy`© ‡H$m{eV H$aVmo d gy`m©bm {MXmÀ_m ‡H$m{eV H$arV AgVmo. VgoM nm `m¿`m pÒWaÀdm_wio nm `mV ‡{Vq~{~V PmboÎ`m gy`m©¿`m ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 17 . Agm Omo {ZÀ`kmZÒdÍ$n AmÀ_m VmoM _r Amho. Òd`߇H$me Agbobm ‡H•$Ô> kmZÒdÍ$n Omo AmÀ_m Vmo gd© ~w’t¿`m {R>H$mUr A{Y{>V hmoD$Z. ` EH$mo {d^m{V ÒdV: ew’MoVm: ‡H$meÒdÍ$nmo@{n ZmZod Yrfw & eamdmoXH$ÒWmo `Wm ^mZwaHo $ :. Agm Omo {ZÀ` kmZÒdÍ$n "AmÀ_m' VmoM _r Amho. ‡{Vq~~ H$ÎnZm _mdiVo d _wI _mà {eÑH$ amhVo. KQ>nQ>m{X {df`mßZm Mjwam{X Bß{–`o ‡H$m{eV H$aVmV. nU doi `m. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&10&& gy`m©¿`m ‡H$memZo ‡H$m{eV PmboÎ`m KQ>nQ>m{X {df`mßZmM Mjw[a®{–` ‡H$m{eV H$Í$ eH$Vo. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&11&& gy`© Ogm EH$M Amho. _wIß {d⁄Vo H$ÎnZmhrZ_oH$_≤ & VWm Yr{d`moJo {Zam^mgH$mo `:. Am{U VmoM _r Amho. À`mM‡_mUo "Yr{d`moJ' ÂhUOo ~w{’Í$nr CnmYrMm {Zamg. A{¤Vr`.o AWdm KQ>m{X ÒWyb nXmWm™Mo kmZ. {ZÀ`kmZÒdÍ$n AmÀ_m. gd© ~w’tZm Amnmnbo {df` J´hU H$a `mMo gm_œ`© XoVmo. À`mM‡_mUo ÒdV: {g’. _Z d S>mi o m dJ°ao H$moUrhr ¡`mMo ÒdÍ$n OmUy eH$V ZmhrV. Vmo H$mhr H´$_mH´$_mZo EHo$H$ {df` XmI{dVmo Ago Zmhr. Vmo Pmbm H$s. VmÀn`©.

n[anyU© na~´˜M Amhog. nwU. {Z{d©H$ma. "AmÀ_m' hm {ZÀ`kmZÒdÍ$n Amho Am{U _hmamO! VmoM AmÀ_m _r Amho. ho {dÓUmo! {dúÏ`mnr AZßVm!! ho na_oúam !!! Vo AmÀ_VŒd ÂhUOo VyM Amhog. Òd`߇H$me. Vo nm `m¿`mM {R>H$mUr AgVo. Vo {ZÀ` kmZÒdÍ$n Amho d À`mbmM "AmÀ_m' Ago ÂhUVmV. À`mM‡_mUo ho na_oúam! CnmYr_wio Vw¬`m {R>H$mUr ‡VrVrbm `oUmao JwUY_© VŒdV: VwPo ZgyZ Vo CnmYrMoM AmhoV. À`mM‡_mUo {g’m›Vm_‹`o Cnm{Y^yV ~w’r ÂhUOo AßV:H$aUohr AZoH$ AgVmV. À`m nm `m¿`m gßnH$m©_i w o Vo À`m gy`m©¿`m {R>H$mUr ^mgVmV EdT>Mo . Òd`߇H$me Am{U {MV≤ÒdÍ$n AgyZhr A{ddoH$s _yT> _ZwÓ`mbm Vmo ~’. AkmZm_wio Vmo ~w’rbmM "AmÀ_m' g_OVmo Am{U ~w’rMo Y_© Oo gwI-X˛:I. Zoh ZmZmpÒV [Hß$MZ!'' hm lw{V{g’m›V {Z~m©Y Amho hoM Iao!! . g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&12&& _ZwÓ`mMo —{Ô>_Sß >b _oK_ßS>imZo Am¿N>{XV Pmbobo AgVo. AMb. O›_-_•À`y. _mVm-{nVm. Vw¬`m{edm` X˛gao `V≤ qH${MVhr Zmhr. g_ÒVm{Z dÒVy{Z `fi Òn•ep›V & {d`¤ÀgXm ew’_¿N>ÒdÍ$nß. Vy _mà gdm}nm{Y{d{Z_w©∫$. dÒVwV: AmÀÂ`mMo {R>H$mUr `m H$moUÀ`mhr Y_m©Mm. pÒWaŒd ho Y_© nm `mMo AmhoV. À`mbmM 18 {ZÀ`kmZÒdÍ$n "AmÀ_m' ÂhUVmV d VmoM _r Amho. nU _ZwÓ` _mà Ago g_OVmo H$s. (VŒdV: `m {R>H$mUr ho ÒVmoà nyUm©dbo. _hmamO! Agm Omo {ZÀ`kmZÒdÍ$n AmÀ_m VmoM _r Amho. Ago ÂhQ>Î`mZßVa _r XoIrb VyM ÂhUOo n[anyU© na~´˜M Amho. : 9850881018 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . _r X˛gam H$moUrhr ZÏho.o ~mH$s¿`m ‡ÌZmßZm {Zamio CŒma Xo `mMr AmdÌ`H$Vm amhV Zmhr. {Vi_mÃhr gß~Yß Zmhr. {ZÒVoO Pmbm AgoM g_OVmo. OmUo-`oUo BÀ`mXr H$moUÀ`mhr JmoÔ>r n[anyU© na~´˜mMo {R>H$mUr gß^dVM ZmhrV. AZßV. AZoH$Vm hm CnmYtMm Y_© Amho. g {ZÀ`monbp„YÒdÍ$nmo@h_mÀ_m &&13&& Oo VŒd gd© dÒVy_ß ‹`o EH$M EH$ Jmodbo Jobb o o Amho.g_.'' KZ¿N>fi—{Ô>K©Z¿N>fi_H™$. À`m_wio À`mbm gy`© {XgV Zmhr. gXm. AIßS>. g_ÒVofw dÒVwÓdZwÒ`yV_oH$ß . nU {^fi {^fi AßV:H$aUm_‹`o ‡{Vq~{~V hmoUmao {MV≤. À`mM‡_mUo ~w’r¿`m AZoH$Œdm_wio AZoH$ Í$nmZo ‡VrVrbm `oUmao qH$dm ~w’r¿`m MmßMÎ`m_wio MßMb. {ZÀ`kmZÒdÍ$n. ho _mà EH$M Amho. `m OJVmV gd©Ã. ew’. {ZamH$ma.AmÀ_VŒd.gd©ÒdÍ$nmZo gd©H$mi VyM Vy {damO_mZ Amhog. Ago AgyZhr OJVmVrb H$moUVrhr dÒVy À`mbm Òne© H$Í$ eH$V Zmhr.gd©H$mi ew’ d Òd¿N> Amho. Aem lr{dÓUyMr ÒVwVr Ho$br Amho. gH$b. ho Img. `m‡_mUo "H$ÒÀd_≤' `m n{hÎ`m ‡˝m¿`m CŒmamßVM ~mH$s¿`m ‡ÌZmßMr CŒmao gm_mdbr AgÎ`m_wi. {O. À`mM‡_mUo AmÀ_m hm {ZÀ`_w∫$. {ZJ©wU. {Z_©b.{R>H$mUr pÒWaŒd ‡VrVrbm `oVo. Hy$Q>ÒW. gmamße.o \$moZ Zß. gd©Ã AmoV‡moV ^abobo Amho. OJVmVrb H$moUÀ`mhr nXmWm©Zo À`mMo gmH$Î`mZo AmH$bZ hmoD$ eH$V Zmhr. ApÒWa ÂhUyZ ‡VrVrbm `oUmao {MŒmŒdhr VŒdV: EH$Í$n. Vo _oK_ßS>imZo H$go ~ao PmH$bo OmUma? nU ho À`m _yT>—Ô>r AgboÎ`m _ZwÓ`mbm H$iV Zmhr. gy`© Òd^mdV: ‡H$meÒdÍ$n AgyZhr Vmo {ZÓ‡^ Pmbm. ""EH$_odm{¤Vr`_≤ ~´˜. VWm ^oXVm ~w{’^oXfo w Vo@{n & `Wm Mp›–H$mUmß Obo M#mbŒdß. ¡`m‡_mUo ObmßV ‡{Vq~{~V PmboÎ`m Mß{–Ho$¿`m {R>H$mUr {XgUmao MßMbŒd. Agm AW© Pmbm.gßgma.gßnbo Amho. _oK_ßS>imZo gy`©_ßS>iM PmHy$Z Jobo Amho! dÒVwV: _oK_ßS>imnojm gy`©_ßS>i {H$VrVar nQ>tZr _moR>o AgVo. Vmo ^´mVß AgVmo. ho À`m Mß{–Ho$Mo ZgyZ Vo ObmMo AgVo. _{bZ d OS>ÒdÍ$n ^mgVmo. À`mV ‡{Vq~{~V hmoUmao q~~ ÂhUOo VŒd. {Z{d©H$ma AgoM Amho. X°›` d emoH$ BÀ`mXr Vo gd© AmÀÂ`mMo {R>H$mUr _mZVmo.) CnmYm° `Wm ^oXVm g›_UrZmß. dmMH$ d A‰`mgH$ Aemß¿`m {OkmgoH$[aVm Vmo ˚cmoH$ d À`mMm gabmW© nwT>o XoV AmhmoV. H$maU. Var Mm°XmÏ`m ˚cmoH$mZo {dúÏ`mnH$ d AmÀ_ÒdÍ$n. g{ÉXmZßX KZ. H$maU. Vw¬`m[edm` X˛gao H$mhr Zmhr. VWm M#mbŒdß Vdmnrh {dÓUmo! &&14&& ¡`m‡_mUo ‡{Vq~~mßZm Ï`∫$ H$aUmao Amago qH$dm _{U ÂhUOo aÀZo hr AZoH$ AgVmV. À`m¿`m ~w’rbm A{d⁄oZo nN>mS>bb o o AgVo. dÒVwV: nmhˇ Jobo AgVm Vo MßMbÀd {H$ßdm pÒWaŒd À`m gy`m©Mo {R>H$mUr ZgVo. {H$gZ _hmamO gmIa gmIao gmYH$ml_. ho EH$M AgVo. Oo VŒd AmH$mem‡_mUo gXm.lr. MßMbÀd. `Wm {ZÓ‡^ß _›`Vo Mm{V_yT>: & VWm ~’dÿm{V `mo _yT>—Ô>:o . Vmo T>JmZo gy`© PmH$bm Jobm AgoM g_OVmo.AmißXr XodmMr. Y_©-{da{hV.

Am{X eßH$amMm`© d _hmamÔ¥>r` ^{∫$ naßnam . doX{d⁄oMm ‡gma hoM OrdZ.E.g. Q>r. ¤maHo$bm n{hbm emaXm_R> {º. ny. 488 Vo 487 Agm R>a{dbm Amho. Ho$. AmMm`m™Mm OrdZnQ> ~KVm À`mßMo gßnUy © H$m`© Ho$di Abm°{H$H$ dmQ>mdo Ago Amho.'' (lr Jm°S>nmXr` H$m[aH$m ^mÓ`mW© ‡H$me) `m gßX^m©V Òdm_r kmZmZßX gaÒdVr `mßZr ZwH$VoM {b{hbobo "Am{X eßH$a bmB©\$ A±S> {\$bm∞gm∞\$s' (ZrVm ‡H$meZ. lr. gß›`mg Xrjm _‹`‡XoemV Am|H$maoúambm Pmbr. À`mß¿`m O›_eVH$mMm H$mi B. nmMdo eVH$ `oVmo. am. ^maV^a am_H$Wm d ^mJdVH$Wm ‡dMZ. nyd© nmMdo eVH$ Amho ho AmVm gd© nwamÏ`m{Zer {g’ Pmbo Amho. Wmoa amÔ¥>gVß . dm. Jobr AS>rM hOma df} ^maVr` VŒdkmZ.Òdm_r JmoqdXXod{J[a E_. _J CŒma. AÔ>_o MVwamo doXm ¤mXeo gd©emÛ{dV≤ fmoS>eo H•$VdmZ≤ ^mÓ`_≤ ¤mqÃeo _w{Za‰`JmV≤ && Ho$ai¿`m Zß~w{–~´m˜U dßemV. ZaqghemÛr `mßZr gd© nrR>mVrb H$mJXnÃo AmYmamg KoD$Z darb H$mb{ZU©`mg X˛Omoam {Xbm Amho. ZßVa nyd© Am{U eodQ>r X{jU Aer nX`mÃm Ho$br AgyZ eodQ>Mr df} À`mßZr X{jUoV Kmb{dbr.VŒdkmZ. ny. Eg. À`mßZr Y_©‡MmamMo H$m`© Ho$bo. ¡`m XmoZ emßH$a{XpΩdO`mdÍ$Z d°. AmMm`m™Zr ‡W_ npÌM_. H∞$ZS>mV lr kmZoúa JwÈHw$bmMr ÒWmnZm. ZQ>amO AÊ`a d lr. 477 d°emIr nm°{U©_b o m H$m_mjr Xodrg_moa `moJmgZ _mßS>y Z AmMm`© AZßVmV {dbrZ Pmbo.g. AmR>do eVH$ ZgyZ B. amOKam `mVrb dßemdirdÍ$Z `m ^oQ>rMm H$mi {º. 488 Agm R>aVmo. À`mßMm O›_ Ho$ai_‹`o Pmbm. ^maV^a Xm°am H$mT>bm. 10 eHo$ 710 hm H$mb R>aVmo. ~mamÏ`m dfm©n`™V gd© emÛmßMm A‰`mg gßn{dbm. nyd© 509 hoM {ZUm©`H$ n’VrZo {g’ Ho$bo Amho. À`mßMo OrdZM[aà AmMm`m™‡_mUo AgÎ`m_wio XmoZ AmMm`m™Mr JÑV Pmbr Amho. ^mÓ`boIZ {h_mb`mV Ho$bo d À`mß¿`m ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 19 .g. À`mßZm XrKm©`Ów ` ‡m· Pmbo hmoVo d eodQ>r À`mßZr {h_mb`mV Jwhm‡doe Ho$bm. nyUm© ZXr¿`m Vramdarb H$mbmS>r `m JmdmV O›_mbm AmboÎ`m `m _hmZ≤ nwÈfmZo d`m¿`m AmR>Ï`m dfu Mmahr doXmßMm A‰`mg nyU© Ho$bm. ""H$mßMrH$m_H$moQ>r> Am{U ¤maH$m_R> `mß¿`m AmMm`© naßnaodÍ$Z AmMm`m™Mm H$mi {º. Eg. 509 Vo 477 hm AmMm`m™Mm OrdZH$mb R>a{dVmV. H$merMr AmMm`© nXdr. ^maVmV AZoH$ [R>H$mUr doXÏ`mg-‡{V>mZV\}$ JwÈHw$b {d⁄mb`mßMr ÒWmnZm. H$moQ>md|H$Q>mMb_≤ `mßZr AÀ`ßV n[al_nydH© $ Zonmi¿`m B{VhmgmVrb H$mbJUZoMr \o$aaMZm H$Í$Z AmMm`m™Mm Zonmi ^oQ>rMm H$mi {º.ny. ‡m. ~´˜gyÃmßdarb AOmoS> Ago emaraH$ ^mÓ` d`m¿`m gmoimÏ`m dfu {b{hbo Am{U nwT>rb gmoim df} AmgoV{w h_mMb Y_©‡Mma H$Í$Z d`m¿`m Ho$di {VgmÏ`m dfu hm _hmÀ_m g_m{YÒW Pmbm. OmoJ `mßZr A‰`mgmßVr H$mT>bb o m {ZÓH$f© \$ma _hŒdmMm Amho Vo ÂhUVmV. Am⁄ eßH$amMm`m™Zr {º. ny. ~XarHo$Xma `oWo ¡`moVr_©R>mMr ÒWmnZm À`mM doib o m Ho$br. AmMm`m™Zr d•f^Xodm¿`m H$maH$sXuV Zonmibm ^oQ> {Xbr. E. Zmam`UemÛr ho {º. `mbm H$maU H$m_H$moQ>rnrR>mdarb 38 do AmMm`© YraeßH$a|–gaÒdVr ¡`mßZm A{^Zd eßH$amMm`© ÂhUV AgV.g. ny. A‹`mÀ_{dMma d gm߇Xm{`H$ naßnam `m {V›hr —Ô>tZr AIßS> A{Yam¡` JmOdrV Agbobo ^JdmZ Am{XeßH$amMm`© ÂhUOo d°{XH$ gßÒH•$Vrbm bmJbobo J´hU gßndyZ Q>mHy$Z nwZ: VoOmZo {Vbm Vin `mg Cn`w∫$ R>abobo gdm©{YH$ nwÈfmWu _hmnwÈf hmoV. AßVaH$a `mßZr EHß$Xa AR>am emßH$a{XpΩdO` {dMmamßV KoD$Z darb‡_mUo _m›` Ho$bo Amho. 2006 n`™V ‡H$m{eV PmboÎ`m gd© J´Wß mßMm D$hmnmoh H$Í$Z À`mßZr Am{X eßH$amMm`m™Mo O›_df© B. {XÑr) hm gßemoYZ J´Wß AÀ`ßV dmMZr` Amho. À`mVrb H$mb{dn`m©g d Ï`{∫${dn`m©g Pmbobm AmT>iVmo. X. ew. B. ny. YraeßH$a|–gaÒdVtZr J´Wß boIZ Ho$bo Zmhr. dm. {dO`dmS>ÁmMo nß. Cn{ZfŒmrW© nß. AmMm`m™¿`m Ò_•À`W© _wbmMo Zmd eßH$aXod R>{o dbo. AmMm`m™¿`m O›_eVH$m~‘b _V^oX Agbo Var darb OrdZnQ>m~‘b EHy$U EH$ {d¤mZmßMo EH$_V Amho. 490 _‹`o ÒWm{nbm.

‡mo.o Vo AmMm`m™Zr AX≤^Vw VH$m©Zo brb`m H$Í$Z XmI{dbo. nU `m {XeoZo MmbUmao Agohr _hm^mJ AmhoV ¡`mßZr VŒd{d˚cofUmÀ_H$ Ame`mnojm _hmamÔ¥> ^{∫$naßnaoMr Zmi ^JdmZ Am{X eßH$amMm`m™nmgyZ VmoS>mdr. ~mobbo d N>mnbo Job. ~{haQ> BÀ`m{X AZoH$ _hmZw^mdmßZr {hararZo ^mJ KoVbm. A_•VmZw^d Am{U MmßJXod nmgÔ>r `m J´Wß mßVrb {dMmamV V\$mdV AgÎ`m_wio `m VrZhr J´Wß mßMo H$V} EH$ kmZoúa_hmamO ZgyZ {H$_mZ XmoZ kmZoúaZm_H$ Ï`∫$s®Zr ho J´Wß ‡{Vnm{Xbo AmhoV ho {g’ H$aVm `mdo. S>m. AmnÎ`m XoemVrb ‡À`oH$ ‡mßVmV {d{dY g߇Xm`mßMo AZoH$ gßV ‡À`oH$ eVH$mV H$_r-A{YH$ ‡_mUmV Pmbobo {XgVmV. ÂhUOo AmMm`© _m`mdmXr Va kmZoúa_hmamO {MX≤{dbmgdmXr AmhoV Ago A≈>mhmgmZo _mßS> `mMm ‡`ÀZ XeH$mZwXeHo$ eVH$^a MmbV am{hbm. À`mßZm VH$m©Zo CŒmao XoUo AmdÌ`H$ hmoVo Va X˛garH$S>o AmMm`m™Mo nyd©gy[a Hw$_m[ab^≈> `mßZr ~m°’ _Vmda {dO` {_i{dbm Iam.o nU _mJrb eVH$mnmgyZ kmZoúa_hmamO AmnÎ`m VmpŒdH$ {dMmamV eßH$amMm`m™Mo AZwgaU H$arV ZgyZ Vo H$mpÌ_ar e°d {g’mßVmMo nwaÒH$V} AmhoV Agm qH$dm AmMm`m™‡_mUo kmZoúa_hmamO OJ {_œ`m _mZV ZmhrV. nU darb {VKmß¿`m VwbZoV ho H$m`© Vgo gmono hmoV. nß{S>V nmßS>waJß e_m©. ~´˜gyÃ^mÓ` d JrVm^mÓ` `mß¿`m_YyZ À`mßZr lw{V‡UrV A¤°V_VmMm qS>{S>_ OJmg EoH${dbm Am{U ~m°’ VŒdkmZmZo Ï`m· PmboÎ`m ^maVr` OZOrdZmda nwZ: doXl’oMm R>gm C_Q>{dbm.H$m`m©Mm Amaß^ Hw$_m[ab ^≈>m¿ß `m ^oQ>rZßVa Pmbm.o _Vm_Vmß¿`m Jb~Î`m_YyZ g_mO_mZgmbm ~mhoa H$mTy>Z AÀ`ßV CXmŒm d Ï`mnH$ ew’ d°{XH$ {dMma ‡dmhmV AmU `mMo _hmZ H$m`© AmMm`m™Zr {dnwb boIZ. Ago gd©Ã AmT>iV Agbo Var _hmamÔ¥>r` gßVmßMr ~mV 20 WmoS>r doJir Amho. EH$sH$S>o ~m°’ {dMmamßZr doXl’m ~Ïhßer gßnÔw >mV AmUbr hmoVr. ~Zh≈>r. nU gßVg_´mQ> lr kmZo ú a _hmamOmß n mgy Z gß V lr Jw b m~amd _hmamOmß n `™ V _hmamÔ¥ > m _‹`o ‡dm{hV Agbo b r ^[∫$naß n am _mà Am{X eßH$amMm`m™¿`m A¤°V A{Y>mZmda R>m_nUo C^r Agbobr {XgVo. Aem‡H$mao EH$sH$S>o ZmpÒVH$ ~m°’{dMma Va X˛garH$S>o Ho$di H$_©H$mßS>r doX{dMma `m Xmo›htZm _mJo gmÍ$Z AmMm`m™Zm _mßS>md`mMm hmoVm Vmo kmZ‡YmZ ew’ d°{XH$ {dMma! gmßÒH•${VH$ —Ô>rZo darb XmoZ {dMma‡dmhmßZm Iß{S>V H$aUo Ogo AmdÌ`H$ hmoVo Vgo VŒdkmZm¿`m —Ô>rZo ‡YmZ_Ñ ÂhUOo _wª` ‡{VÒnYu ÂhUyZ gmߪ` {dMmamßMho r IßS>Z na_mdÌ`H$ hmoV. Am{X eßH$amMm`© H$s A{^Zd Jw·m{X A›` H$moUr. `m gd© gßVmßZr ^JdßVmMr ^∫$r hmM na_mWm©Mm amO_mJ© gmß{JVÎ`mMohr AmT>iVo. {d{dY emÛmW©. e°d. nß. AIßS> ‡dmg d g_›d`mMm —{Ô>H$moZ `mß¿`m ~imda gm‹` Ho$bo. ^mÓ`H$ma EH$ H$s AZoH$ `mMm {ZU©` H$a `mgmR>r e„XmVrb AZwÒdmamda ‡MßS> ^a XoD$Z nwÓH$i {b{hbo. em∫$. Aem‡H$mao _hmamÔ¥>mVrb ^{∫$naßnao¿`m AmYmaÒWmZr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . `mVrb H$mhtZm IamoIarM ‡m_m{UH$nUo AmMm`m™Mo d _mD$btMo VŒdkmZ `mV AßVa {Xgbo Agmdo Am{U À`m_wio À`mßZr XmoKmß¿`m {dMmamV V\$mdV AgÎ`mMm {g’mßV nwT>o AmU `mMm ‡`ÀZ Ho$bm ho Iao Amho. Am{U À`mgmR>r V°gm Ï`mgmMm _mJmodm KoVw & ^mÓ`H$mamV| dmQ> nwgVw & A`moΩ`hr _r Z ndVw & H|$ OmB©Z ? `m kmZXodmß¿`m AmodrVrb "^mÓ`H$ma' H$moU. gÀ`M _mZVmV ÂhUyZ _mD$btMo VŒdkmZ AmMm`m™nmgyZ doJio Amho. ^JdßVmMo Zm_ hm gJwUdmXr d {ZJwU© dmXr Xmo›hr ‡H$ma¿`m gßVmßZm OmoS>Umam X˛dm R>abm d Zm_gmYZm‡YmZ ‡o_bjUm^∫$s hr gd© gßVmß¿`m ‡{VnmXZmMo A{d^m¡` AßJ R>abr. Am¸`© ÂhUOo gJwUdmXr gßVmßZr Va ^{∫$_mJ© gmß{JVbmM nU {ZJw©UdmXr gßV H$~ramßgmaª`mßZr ^{∫$_mJ©M ‡{V>m{nbm. H$mnm{bH$ Am{X AZoH$ _VmßMo IßS>Z H$amdo bmJbo. Xemon{ZfX≤ ^mÓ`. `m ‡`ÀZmMm EH$ ^mJ Agmhr hmoVm H$s kmZoúar. hm AmßV[aH$ hoVy R>do Zy _J À`m {XeoZo ‡_mUo emoY `mMm d nwT>o aoQ> `mMm ‡`ÀZ gVV Mmby R>do bm.o ho gd© H$a `mV nß. nU A‰`mgmßVr EH$ JmoÔ> ‡H$fm©Zo OmUdVo Vr Aer H$s À`mß¿`m {dMmamßMm gdm©V A{YH$ dmagm _hmamÔ¥> ^y_rVrb gßVmßZr nwT>o Mmb{dbm. {dMmadßV Am{U gm_m›` OZVm `mß¿`mda nS>bb o m {XgVmo. ~miemÛr h˛narH$a. _hmamÔ¥>m~mhoarb gm_m›`V: gd©M gßVmßZr ^{∫$_mJm©gmR>r ¤°VmMr AmdÌ`H$Vm _mZbr Am{U AmÀ_{^fi na_mÀÂ`mer ‡o_bjU^∫$sZo gbJr Ho$br. nU g_mOmda nyd©_r_mßgm ÂhUOo H$_©H$mßS>mßMm nJS>m ~g{dbm. `m À`mß¿`m gßnUy © gmßÒH•${VH$ d d°Mm[aH$ H$m`m©Mm gdm©V _moR>m ‡^md Jobr AS>rM hOma df} ^maVmVÎ`m gd© ‡mßVmVrb gßV _hmÀ_o.∞ ^m. dÒVwV: AmMm`m™Zm XmoZ _mohË`mßda PßOw mdo bmJbo. gßVlr kmZoúa _hmamOmßMo VŒdkmZ naßnaoZgw ma eßH$amMm`© _VmZw`m`rM _mZbo Job. À`mßZmhr eh XoUo AmMm`m™Zm AmdÌ`H$ R>abo. `mIoarOhr ew’ d°{XH$ {dMmamß¿`m ‡{V>mnZogmR>r À`mßZm O°Z.

gßV Zm_Xod _hmamO. g_W© d XŒm ho VrZhr ^{∫$ g߇Xm` Am{X eßH$amMm`m™Zm nyUn© Uo AZwgaVmV AgoM ÂhUmdo bmJVo. ho A¤°V {g’ H$a `mH$[aVm kmZo e mß Z r eß H $amß ¿ `m A{Zd© M Zr` _m`mdmXmMm qH$dm AkmZdmXmMm Cn`mo J Ho $ bm Amho M .'' _hmamÔ¥>mVrb gßV EH$ZmW _hmamO. b. AúKmof. S>m. nß{S>V Am{X {d¤mZmßZr AÀ`ßV g_W©nUo Ho$bo. `mZwgma _hmamÔ¥>mVrb dmaH$ar. kmZoúamß¿`m gd© J´Wß mV EH$M VŒdkmZ ‡{Vnm{Xbo Amho. eß. Jm°S>nmX. dÒVwpÒWVr CbQ> Amho.'' (_w_j w w 16 Owb° 1914) `mMm gai AW© doXm›V VŒdkmZ Am{X eßH$amMm`m™Mo VŒdkmZ d lr.o lr. n|S>go `mßZr lrkmZoúamßMo VŒdkmZ `m AOmoS> J´Wß mV gd© _VmßMr gy˙_ _r_mßgm gw_mao 450 n•>mV H$Í$Z Omo {ZÓH$f© H$mT>bm Vmo \$maM ~mobH$m Amho. n|S>go Am{U S>m.∞ dm.'' (lrkmZoúamßMo VŒdkmZ n•> 468) lr. ""AmÂhmß dmaH$ar bmoH$mßZm ÒV›` XoUmao Oar ‡À`jmV VmV (kmZoúa) AmhoV Var dße‡MmaH$ eßH$amMm`© AmhoV. nU À`m{edm` Jm°S>nmXH$m[aH$m. Xm. XmßS>oH$a `mßZr kmZoúa Xe©ZmßVrb A‹`mÀ_IßS>mV {b{hboÎ`m ""kmZoúa_hmamOmßMo VŒdkmZ'' `m boImV eßH$a ho ""Ho$dbm¤°Vr hmoV'o ' Am{U kmZoúa ho ""nyUm©¤V° r'' hmoVo Agm Omo ^oX H$mT>bm Amho (nmZ 10) Vmo Iam Zmhr. Cn{ZfX≤ ~rOnwÈf Am{U d{g> AßH$w anwÈf AmhoV `m Mm°H$S>r¿`m A¤°VmV H$moR>o ^oX Zmhr. kmZoúa ho Ho$di ^mfmßVaH$ma ZmhrV. Vo ÂhUVmV. À`m_wio kmZoemßMo {ZJwU© .∞ eß. ""H$mÌ_rar e°dm¤°V eßH$amMm`m™¿`m A¤°Vmnojm {^fi Zmhr. {ZgmiemÛr. _J À`mßZm Ho$dbm¤°Vr ÂhUm qH$dm nyUm©¤V° r ÂhUm.o lr g_W© am_Xmg Òdm_r d gßnyU© XŒm g߇Xm`gw’m Am{X eßH$amMm`m™Zm AZwgaUmao AmhoV. _m_mgmho~ XmßS>Ho $a `mßZr kmZoúa _hmamO d eßH$amMm`© `mß¿`mV XmIdbobm WmoS>mgm ^oXgw’m ImoS>yZ H$mT>bm Amho. A_•VmZw^d d MmßJXod nmgÔ>r ho J´ßW {b{hbo AmhoV `m An{g’mßVmßMo nyU© IßS>Z gßV lr Jwbm~amd _hmamO.o gwXd° mZo kmZoúa_hmamO AmMm`m™Mo AZwgaU H$arV ZmhrV qH$dm kmZoúa Zmdm¿`m EH$mnojm A{YH$ Ï`∫$s®Zr kmZoúar. gßV lr Jwbm~amd _hmamO `mßMo `m gßX^m©Vrb gS>Vo moS> ‡[VnmXZ {Z:gße` H$aUmao Amho. gd© arVr¿`m `w{∫$dmXmßZr EH$mM A¤°VmMoM ‡{VnmXZ À`mß¿`m VŒdkmZmV Ho$bo Amho. eßH$amMm`© BÀ`m{X A¤° V gß ‡ Xm`mß V rb _hfv¿`m nß ∫ $sV g›_mZmZo ~g{d `mBVH$s kmZoemßMr `moΩ`Vm Amho. Xm. kmZoúa _m`mdmX _mZrV ZmhrV ho À`mßMo ÂhUUohr ~amo~a Zmhr ho _mJoM XmI{dbo Amho. nmßJmaH$a. doXmßVmßVrb A¤°V g߇Xm`mß{edm` {d{eÔ>m¤°Vr. ew’m¤°Vr {H$dm ¤°Vm¤°Vr `mn°H$s H$moUÀ`mhr g߇Xm`mbm kmZoúa AZwgabobo ZmhrV. `mkdÎä`. Vo ÂhUVmV. Vo ÂhUVmV. X•{Ô>g{• Ô>dmXr Am{U Ò\y${V©dmXr ~Zbo Amho d AmÀ_ª`m{V Am{U A{Zd©MZr` ª`m{V qH$dm A›d` Am{U Ï`{VaoH$ `m Xmo›hr ‡H$ma¿`m {ddoMZ n’VtMm À`mßZr Cn`moJ Ho$bm Amho. lr.o ÂhUyZ d{g>. kmZoúa _hmamOmßMo VŒdkmZ AJXr EH$ag Amho Agm hmoVmo. AmÀ_ª`mVrZo Vo A¤°V {g’ H$[aVmV Va eßH$a A{Zd©MZr` ª`mVrZo H$aVmV EdT>mM ^oX Amho. Xm. kmZoúamßMo VŒdkmZ ÂhUOo doXmßVmßVrb AZoH$ _VmßMr {IMS>r Zmhr. `moJdm{g>. emßH$a Am{U kmZoemßMo A¤°V EH$M Amho. gßV {Zimo~mam` Am{X gd© gßV_ßS>ir kmZoúa _mD$btMo nyU© AZwgaU H$arV AgÎ`m_wio AmMm`m™¿`m {dMmamßer kmZoúa _hmamO nyU© gh_V AmhoV ho {g’ PmÎ`mda darb gd© gßV _ßS>ir AmMm`m™¿`m {dMmamßZmM AZwgaVo ho AmoKmZoM `oV. kmZoemßMo VŒdkmZ emßH$aVŒdkmZm‡_mUoM A¤°VdmXr Amho.o Vo ÒdV: gmjmÀH$mar `moJr hmoV. VgoM eßH$amMm`© ho Ï`{VaoH$s _mJm©da d A‹`ÒV {Zamgmda Omoa XoUmao AgÎ`m_wio À`mßMo ~´˜ nwÓH$imßZm ey›`m¿`m OdiOdi Amho Ago dmQ>Vo d {H$À`oH$ Va À`mß¿`mda ‡N>fi ~m°’ÀdmMmhr Amamon H$[aVmV. {edm` VŒdkmZm_Yrb ZdrZVm hr VŒdmßnj o m VŒd‡{VnmXZm¿`m e°br_‹`o AgVo kmZoúamß¿`m ‡{VnmXZ e°brMr hr ZdrZVm qH$dm AnydV© m À`mß¿`m gd© J´Wß mV {XgyZ `oV. e°dm¤°V Am{U ZmWnßW `mßV A¤°V{g’rH$[aVm `moObobo `w{∫$dmXhr kmZoemßZr KoVbo AmhoV. A¤°V VŒdkmZ EH$m ~mOyZo ey›`dmXr Am{U _m`mdmXr Va X˛gË`m ~mOyZo {dkmZdmXr. n|S>go `mßZr Va ny. ~m~mOr _hmamO nß{S>V. `m gßX^m©V AmUIr nwÓH$i ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 21 . ""‡mo. CbQ> kmZXod ho gßH$bZn’Vr Odi `oUmË`m A›d`mda Omoa XoUmao AgÎ`m_wio À`mßZm gd©gm_m›` AmÀ_m hm ey›` Ho$ÏhmM hmoV Zmhr ho À`mßMo {dYmZhr (nmZ 16) ~amo~a Zmhr ho darb {ddoMZmdÍ$Z bjmV `oBb © . JrVoMo AZoH$ {R>H$mUr À`mßZr ÒdVßà AW© Ho$bo AmhoV. S>m. H$moR>o A›d` ‡H$mamda ^a Amho Va H$moR>o Ï`{VaoH$mda ^a Amho. eßH$amMm`© hm ey›` e„X qH$dm ~m°’mßMr n[a^mfm _w‘m_ Q>miVmV Va CbQ> kmZoúa ""gd©e›y `mMm {ZÓH$f©'' ÂhU `mg ^rV ZmhrV. am. eßH$amßnj o m A{YH$ `w{∫$dmX `mo{OÎ`m_wio eßH$amßnj o m kmZoemßMo VŒdkmZ {^fi hmoD$ eH$V Zmhr.AgboÎ`m lrkmZoúa_mD$btZmM AmMm`m™nmgyZ doJio Ho$bo H$s `m gßnyU© ^[∫$naßnaoMm eßH$amMm`m™er gß~ßYM ahmV Zmhr ho AmnmoAmnM {ZpÌMV hmoV. {Z{d©efo . Zm. gßV VwH$mam_ _hmamO. JwÈXod amZS>.∞ eß. À`mßMo CŒmam{YH$mar ny.

With Best Compliments From SUKRUT UDYOG 9/3 A. {d⁄mnrR> aÒVm. 4) ~m°’_Vm¿`m IßS>UmgmR>r AmMm`m™Zr kmZ njmda ^a {Xbm Agbm Var Vo ÒdV: ^JdV≤ gmjmÀH$ma gßnfi ^∫$ hmoVo d kmZmoŒma ^{∫$ À`mßZm nyUn© Uo _m›` Amho. 10) ^JdßVmMr gJwU. nwUo 411016. kmZmoŒma AdÒWoV Vo kmZoúa _mD$bt‡_mUo {MX≤{dbmgdmXrM AmhoV. 5) kmZmoŒma AdÒWoV Vo _m`oMo ApÒVÀd _mZrV ZgÎ`m_wio À`mßZm Ho$di _m`mdmXr ÂhUVm `oV Zmhr. g_W© g߇Xm` d XŒm g߇Xm` `m {VKmß_Yrb A¤°V_V nyUn© Uo EH$M Amho. 3) Am{X eßH$amMm`m™Mo A¤°V_V d _hmamÔ¥>mVrb dmaH$ar g߇Xm`. nyd© 5 do eVH$ hmM Amho. À`mZo AmMm`m™~‘bMo AZoH$ ^´_ Xˇa hmoVrb Aer Amem ~miJVmo. : 020 . 020 . 9) ‡d•{ŒmbjU d {Zd•{ŒmbjU Aem XmoZ d°{XH$Y_© naßnam À`mßZr _mZboÎ`m AgÎ`m_wio ‡nßMmer À`mßMm nyU© A{damoY Amho.2544 1726 22 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . Erandavane. {ZJwU© hr Xmo›hr Í$no À`mß¿`m —Ô>rZo g_mZ AmhoV. 6) kmZnyd© AdÒWoV {OVä`m ‡_mUmV _m`m AmMm`m™Zr _mZbr {VVä`mM ‡_mUmV lrkmZoúam{X gd© gßVmßZrhr _mZbr Amho. ~XarZmW d OJfimWnwar `m {R>H$mUr 4 nrR>o ÒWmnZ Ho$br d ÒdV:gmR>r H$mßMrnrR> R>do Zy VoWo {Zdmg Ho$bm. . 7) AmMm`m™Mr d gßVmßMr ^{∫${df`H$ YmaUm EH$M AgyZ Vr A¤°Vmda R>m_nUo C^r Amho. 2) AmMm`m™Zr AmnÎ`m 4 ‡_wI {eÓ`mßgmR>r e•Jß ao r.25441514.{b{hUo AmdÌ`H$ Amho nU doiA o ^mdr _m¬`m qMVZmMo Ho$di {ZÓH$f© nwT>o XoV Amho. 8) ^JdßVmMo gJwU Í$n AmMm`m™Zr {_œ`m _mZbo ZgyZ gßVlr Jwbm~amd _hmamOmßZr ÂhQ>Î`m‡_mUo AZ‹`ÒV {ddV©Í$n _mZbo Amho. Pune . 11) _hmamÔ¥>mVrb ^[∫$naßnaoMr A›` Hw$R>Î`mhr AmMm`m™er BVH$s OdirH$ Zmhr. Mehandale Garage.g. Opp. 1) Am{X eßH$amMm`m™Mm H$m`©H$mb Bgdr gZmMo 8 do eVH$ ZgyZ B. ¤maH$m.Òdm_r JmoqdXXod{J[a "Y_©lr' _mZga AnmQ>_© Q| >. Ph.411 004.

EImXm _mUyg Jdm Jm`rgmaIm AgVmo. doX: ‡_mU_≤ ApÒV Ago _mZUmao AmpÒVH$ Am{U doX: ‡_mU_≤ ZmpÒV Ago _mZUmao ZmpÒVH$ Agm Iam {d^mJ Amho. ho Ï`dhmamV Iyn doim nm{hbobo AgVo. À`mMm AW© Iao kmZ qH$dm `WmW© kmZ Agm hmoVmo.doXm›Vm¿`m Cß~aR>Ámda lr. O°Z EH$. ÂhUyZ Í$n ÂhUOo aßJ. Mjy. Ï`dhmamV AmnU Í$n ÂhUOo AmH$ma Ago g_OVmo. Va Vr S>m˘ o `mbm A{O~mV {XgUma Zmhr. `moJmMma Am{U _m‹`{_H$ Aer. _D$ Òne© hm ÀdMoMm {df` Amho. `moJ. gm°Ãmp›VH$. e„X. Vmo ^´_ AgVmo.o nU Xmoar Amho Am{U gn© ^mgm`bm bmJbm. ho AZw_mZ ‡_mU.gßÒH•$V AZwdmX Xe©Z `m e„XmMm T>m~o inUo emÛ Agm AW© H$am`bm haH$V Zmhr. À`m AWu AmJ Agbr nm{hOo Ago kmZ hmoV. EH$ BfwH$ma ~mUmbm Yma bmdV hmoVm. ApÒV Ago Oo ÂhUVmV.o `m kmZmbm Cn{_{V ÂhUVmV. A›`Ã_Zm A^yd_≤.ES>. aÇmw H$m gn© Agm gße` `m`bm bmJbm Va À`mbm A‡_m (gße`) ÂhUVmV. S>mi o m ho ‡_oMo gmYZ qH$dm H$aU Amho ÂhUyZ À`mbm ‡_mU ÂhUVmV. X˛JY™ ho KmUop›–`mMo ÂhUOo ZmH$mMo {df` AmhoV. AmdmO hm H$mZmMm {df` Amho.E_. Am{U Yya Am{U AmJ `mßMo gmhM`©kmZ ÂhUOo Ï`m{·kmZ. Ago EoH$y Z AgVmo. ‡m‹`mnH$. {døZh[a _hmamO Xod E_. ~r. EImXm _mUyg H$moUr CÉmabobo dmä` EoH$Vmo qH$dm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 23 . ‡m_wª`mZo ghm ZmpÒVH$ Am{U ghm AmpÒVH$ Xe©Zo AmhoV. nU Vo {VVHo$go ~amo~a Zmhr. À`mM‡_mUo Í$ndmZ nXmW© hmhr S>m˘ o `mMm {df` Amho. _Z ho gd© kmZmßMo gmYmaU H$maU Amho. ‡_oMo gmYZ ÂhUOo ‡_mU. nU Vmo ~amo~a Zmhr. ag. {VIQ> ho {O^oMo qH$dm agZoMo {df` AmhoV. S>m˘ o `mZo aßJ {XgVmo Am{U ¡`mbm aßJ Amho Aer dÒVy {XgVo. ^maVr` VŒdkmZmV AZoH$ Xe©Zo AmhoV. Va Vo kmZ A`WmW© qH$dm A‡_m R>aVo. Mjwam{X Bß{–`mßZm ‡_mU ÂhUVmV qH$dm ‡À`j ‡_mU ÂhUVmV. Í$n hm S>m˘ o `mMm {df` Amho. ‡moJ{o´ gÏh E¡`wH$o eZ gmogm`Q>rMo A‹`j. ew{∫$ H$m aOV. X˛gam {dMmaVmo. h∞ÂboQ> ZmQ>H$mMm gßÒH•$V AZwdmX. AJXr gwXß a AmH$mamMr dÒVy ~Zdbr Am{U {Vbm H$moUVmM aßJ {Xbm Zmhr. gd© Xe©ZmßMo ‡_mU {dMma Am{U ‡_o` {dMma Ago ^mJ AgVmV. `mbm ‡_mU H$m`? À`mbm ÂhUmd`mMo AgVo H$s Vw¬`m {dYmZmbm nwamdm H$m`? nU emÛmV ‡_mU `mMm AW© WmoS>m doJim Amho. ›`m`emÛ. ÀdMm.E. À`mVyZ CÀnfi hmoUmË`m kmZmbm ‡À`j ‡_m qH$dm ‡{_{V ÂhUVmV Am{U À`mV H$iUmË`m {df`mßZm ‡_o` ÂhUVmV. "A›`Ã_Zm A^yd_≤. nd©Vmda Yya Amho. Z qH${MX≤ A–mj_≤.E. BfwH$ma AmnÎ`m H$m_mV BVH$m aßJZy Jobm hmoVm H$s À`mbm {_adUwH$sMr OmUrdM Pmbr Zmhr. Òne©.. d°^m{fH$. H$Sy>. doX‡m_m ` _mZUmao gmߪ`. _Z {df`mH$S>o Jobo Zmhr Va H$moUVoM kmZ hmoV Zmhr. ‡_mU hm e„X Ï`dhmamV nwamdm `m AWm©Zo Í$T> Amho. ›`m`. Vo AmpÒVH$ Am{U ZmpÒV Ago Oo ÂhUVmV Vo ZmpÒVH$. qMMdS> XodÒWmZMo A‹`j. agZm. nyd_© r_mßgm Am{U doXm›V Aer ghm AmpÒVH$ Xe©Zo AmhoV. nU À`m_wio À`mß¿`m AmpÒVH$Vobm ~mY `oV Zmhr. Vmo gn© Oa Iam Agob Va Vo kmZ `WmW© hmoVo qH$dm ‡_m hmoV. doXm›V. Vmo ÂhUmbm. XrnXmZ (qhXr). Agm gd©gmYmaU g_O Amho. hm KQ> Amho `m kmZmV KQ> ^mgVmo ÂhUyZ Vmo AW© qH$dm {df` Amho. gn©kmZmV gn© hm AW© qH$dm {df` Amho. B©úa: ApÒV Ago _mZUmao AmpÒVH$ Am{U B©úa: ZmpÒV Ago _mZUmao ZmpÒVH$. lmoÃ. gm—Ì`kmZmbm Cn_mZ ‡_mU ÂhUVmV. ho gm—Ì`kmZ gmßJUmao dmä` AmR>dVmo Am{U hm Jd` Amho Aer À`mMr ImÃr nQ>V. aßJmbmM emÛmV Í$n ÂhUVmV. ~m°’ Mma Am{U Mmdm©H$ EH$ Aer ghm ZmpÒVH$ Xe©Zo Am{U gmߪ`. `mbmM {dn`©` Agohr ÂhUVmV. Jm`rgmaIm Jdm AgVmo. Z qH${MX≤ Alm°f_≤&' Xˇa S>mJ| amda Yya {XgVmo. Aa `mV À`mbm Vgm ‡mUr {XgVmo. dÒVwV: aOV Amho Am{U "aOV' Ago kmZ Pmbo. EIm⁄mZo H$mhr {dYmZ Ho$bo H$s.o Vr AZw{_{V. d°e{o fH$. _r_mßgH$ ho B©úa _mZV ZmhrV. K´mU hr Bß{–`o AmhoV Am{U À`mßZm H$iUmao Í$n. JßY ho {df` AmhoV. gwJYß . kmZmV Oo ^mgVo À`mbm AW© qH$dm {df` ÂhUVmV. Yya Agob VoWo AmJ AgVo. JmoS>. ‡ + _m `m YmVynmgyZ ‡_m Agm e„X V`ma hmoVmo. H$R>rU. Va Vr ‡_m Am{U dÒVwV: qen Amho Am{U "aOV' Ago kmZ Pmbo Va Vr A‡_m qH$dm ^´_. eoOmÍ$Z amOmMr {_adUyH$ Jobr.

EoH$m`bm `moΩ` Agmdr bmJVo. À`m_wio {df`mMm A^md H$iVmo. ÂhUyZ Vmo amÃr OodV Agbm nm{hOo. EImXm _mUyg {Xdg^a H$mhr ImV Zmhr Am{U Var À`m¿`m Jbob«>nUmV H$_VaVm Pmbobr {XgV Zmhr. am_mZwOmMm`©. Va H$Yr À`m dÒVy S>m˘ o `mg_moa gw’m ZH$moem hmoVmV. JmS>Ám. ¡`m AWu {XgV Zmhr À`m AWu Vmo Zmhr Ago Oo kmZ hmoVo Vo AZwnbp„Y ‡_mUmZo hmoV. AmnU nydu Ogo hmoVmo. d›‹`m-gwV Ago e„X _mà Í$T> AmhoV. ew{∫$ Amho Ago H$iÎ`mda aOV Zmhr Aer ImÃr hmoV. À`mMm A^md ÂhUOo AZwnbp„Y ‡_mU. hr gmYZo Agbr ÂhUOo _mUyg gwIr AgVmoM Ago Zmhr. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . EImXo doir EImXr {‡` Ï`∫$s ^oQ>Uma Ago gmaIo dmQ>V AgVo Am{U IamoIaM Vr Ï`∫$s ^oQ>V. gŒmm hm e„X Ï`dhmamV A{YH$ma. emÛmV _mà gŒmm hm e„X Ag≤ (24) `m YmVynmgyZ gmYbm Amho. Z gV≤& gV≤. Aemdoir amÃr¿`m doir OodU Ho$Î`m{edm` À`m¿`m b«>nUmMr Cnn{Œm bmJV Zmhr. ~´˜ hm nXmW© _mà Agm Amho H$s ¡`mbm CÀn{Œm Zmhr Am{U b`hr Zmhr. qZ~mH$m©Mm`©. Amnbo _VM lw{VÒ_•VtZm A{^‡oV Amho. aÇmyMo kmZ Pmbo.{b{hbobo dmMVmo. hr gŒmm VrZ ‡H$maMr AgVo. InwÓnmMm gwJYß KoVbm Zmhr Am{U eee•Jß mMo YZwÓ` Ho$bo Zmhr. doX qH$dm lw{V ÂhUOo gß{hVm. dÑ^mMm`©. Va gV≤ nXmWm™Mm H$YrM ~mY hmoV Zmhr. 1. \$∫$ pÒWVr Amho. Ka. AgV≤ Ago ¡`mMo {ddoMZ H$aVm `oV Zmhr.o _mà Vr dÒVy {Xgm`bm. À`mMm ‡mJ^md Zmhr Am{U ‡‹dßgm^mdhr Zmhr. Q>rH$m `mgmaIo g_J´{df`mßMo {ddoMZ H$aUmao AmH$aJ´Wß Am{U À`mVÎ`m H$mhr {df`mßMo {ddoMZ H$aUmao ‡H$aUJ´Wß `m gJ˘`mßZm doXm›V ÂhUVmV. `mVbm eodQ>Mm ^mJ ÂhUOo Cn{ZfX. ÒdflZmVbo nXmW© ÒdflZ Agon`™VM AgVmV. X˛gam AW© Agm H$s.o À`m dmQ> `mbm ‡{V^m ÂhUVmV Am{U À`mnmgyZ PmboÎ`m kmZmbm ‡m{V^ kmZ ÂhUVmV. {edm`. Xma B. nma_m{W©H$ gŒmm : IË`m AWm©Zo AgUo. doXmßMm Omo {g’mßV Vmo doXm›V. ew∫$sMo kmZ Pmbo ÂhUOo À`mßZm ApÒVÀd CaV Zmhr. Ago Oo kmZ hmoVo Vo AWm©n{Œm ‡_mUmZo hmoV. nU eee•Jß . ew{∫$aOVmMm ^mg hmoVmo. ewäVrda ^mgUmao aOV `m JmoÔ>r Omon`™V ^mgVmV Vmon`™VM AgVmV. _‹dmMm`© `mßZr ^mÓ`o {b{hbr Am{U AmnmnÎ`m {g’m›Vm¿`m B_maVr CR>{dÎ`m.o O{_Zrda KQ> Agbm. ew{∫$aOV AgV≤ AgVo Va Vo H$Yr Hw$Umbm ^mgboM ZgVo. gV≤ MoV≤ Z ~m‹`Vo& ew{∫$aOVß ‡Vr`Vo M ~m‹`Vo M & AV: Z VV≤ AgV≤ . Xmo›hrVyZ Oo {^fi Amho {dbjU Amho. nU OmJ AmÎ`m~amo~a À`m amOonUmMm Am{U aßH$nUmMm ~mY hmoVmo. À`mßMr gŒmm hr Ï`mdhm[aH$ gŒmm. Ka. À`mbm `moΩ`mZwnbp„Y Ago ÂhUVmV. Am{U d›‹`obm _wbJm hmoV Zmhr.o gwI-X˛:I ho nXmW©hr ‡m{V^m{gH$ gŒmoVboM AgVmV. gwI AßV:H$aUmV AgVo. A›V ÂhUOo {g’m›V. aÇmyda ^mgUmam gmn. OJmVrb 24 gd© nXmWm™Zm CÀn{Œm. _mS>Ám hr gwImMr gmYZo AmhoV. ÂhUyZ Cn{ZfXmßZm doXm›V ÂhUVmV. ÂhUyZ À`mbm gV≤ hr ÂhUVm `oV Zmhr. Ï`mdhm[aH$ gŒmm : Ï`dhma H$mimV AgUo. JmoÔ>r Ï`dhmamV AmhoV. Ònem©bm. Am{U AOwZ© mbm {Z{_Œm H$Í$Z ^JdmZ H•$ÓUmZo JrVm gmß{JVbr. ApÒ_Vm `m e„XmßMmhr VmoM AW© Amho. Cnbp„Y ÂhUOo kmZ. Ama `H$ Am{U Cn{ZfX≤. Va {Xgbm AgVm. InwÓn. Vo na_mW© gV≤ Amho Am{U À`mMr gŒmmhr nma_m{W©H$ Amho. AmH$memV \y$b C_bV Zmhr. `m{edm` BVahr H$mhr ‡_mUo emÛH$mamßZr _mZbr AmhoV. Cn{ZfXo. A{Y>mZkmZmZo À`mMm ~mY hmoVmo. H$moUr aßH$ hmoVmo. À`mßMr gŒmm hr ‡m{V^m{gH$ gŒmm AgVo. Vo Ko `mH$[aVm _mUyg YmdVmo. ~ao gV≤ ÂhUmdo. ~´˜ Zmhr Ago H$YrM hmoV Zmhr. Ago ‡{VnmXZ gd© AmMm`m™Zr Ho$bo Amho. 3. Vr ~m¯ AmhoV. aÇmwgn© `m JmoÔ>tZm AgV≤ ÂhUVm `oV Zmhr. ÂhUyZ Cn{ZfXm߇_mUoM ^JdX≤JrVm Am{U ~´˜gyÃo `mßZm doXm›V ÂhUVmV Am{U À`mda {Z_m©U Pmbobr ^mÓ`o. BVH$s gm_m›` _m{hVr PmÎ`mda doXm›Vm~‘b H$mhr ‡mW{_H$ _m{hVr AgUo AmdÌ`H$ Amho. Cn{ZfXmVbo kmZ Ï`dpÒWV gmßJ `mgmR>r ~mXam`U Ï`mgmßZr ~´˜gyÃo {b{hbr. H$Yr À`m_wio _Z gwImdVo. nQ>. À`mMm AW© AgUo Agm Amho. `m{edm` H$mhr nXmW© ho \$∫$ ZmdmVM AgVmV. H$maU AgÀnXmW© H$YrM ^mgV Zmhr. d›‹`mnwÃmbm H$moUr nm{hbo Zmhr. VgoM AmhmoV `mMr OmUrd hmoV. À`m_wio À`m AgV≤ ÂhUVm `oV ZmhrV. Xma. KQ>. pÒWVr Am{U b` Aem AdÒWm AgVmV. AgV≤ MoV≤ Z ‡Vr`oV. ~´˜gyÃo Am{U ^JdX≤JrVm `m {V›hr ‡ÒWmZmßda qH$dm À`mVrb H$mhtda eßH$amMm`©. ~´˜ Zmhr Aer pÒWVr H$Yr ZgVo. amOdQ> `m AWm©Zo dmnaVmV. gembm H$Yr qeJ ZgVo. `m nXmWm™Zm AÀ`ßV AgV≤ ÂhUVmV. ApÒVÀd. 2. ‡m{V^m{gH$ gŒmm : OmUrd Amho Vmon`™VM AgUo. ÒdflZmV H$moUr amOm hmoVmo. Vo e„X ‡_mU Am{U À`mnmgyZ CÀnfi Pmbobo kmZ ÂhUOo em„X kmZ qH$dm em„Xr ‡_m.o A{Y>mZm¿`m kmZmZo Amamo{nVmMm ~mY hmoVmo. Vmo Cn{ZfXmV Ambm Amho. ÂhUyZ À`mbm doXm›V ÂhUVmV. ~´m˜U. À`mßZm ApÒVÀd _wirM ZgVo. AmVm ew{∫$aOV.

Am{U OoÏhm gn© ^mgV hmoVm. Am{U AgV≤. B©úamMr Cnm{Y AgUmË`m AkmZmbm _m`m ÂhUVmV. noZ{H$ba doXZm ZÔ> H$aV Zmhr. doXm›VmVrb H$mhr gßH$ÎnZmßMm n[aM` Ïhmdm. ~KUmË`m¿`m —Ô>rbm PmH$Vmo. ‡H•${V AMoVZ Amho. doXm›Vm¿`m JhZ ‡_o`mßMr CH$b H$amdr.o gVŒdVmo@›`Wm ‡Wm {dH$ma BÀ`wXr[aV: & doXm›Vr Am{U gmߪ` XmoKho r gÀH$m`©dmXr AmhoV. Va A{d⁄m OrdmÀÂ`mbm AmnÎ`m AYrZ R>do Vo. hr À`mMr {dXoh_w{∫$. Am{U aÇmyMo AkmZ ÒdV:M gn©Í$nmZo n[aUm_ nmdVo. doXdoXmßJmßMm A‰`mg PmÎ`mda _w_j w b y m AmnmVV: kmZ hmoV. CnmgZoZo _Z EH$mJ´ H$aVmo. _m`m A{d⁄m nU AMoVZ AmhoV. JwÍ$H$S>o OmVmo. ¡`mbm ew{∫$kmZ Pmbo. À`mbm {_œ`m ÂhUVmV. AkmZ ÂhUOo kmZm^md ZÏho. A›`Wm‡Wm ÂhUOo A›`Í$nmZo ^mg AgVmo. _oK gy`m©bm PmH$V Zmhr. A{d⁄m Am{U ‡H•${V `mV _ybV: \$magm \$aH$ Zmhr. _m`oda B©úamMm Vm~m AgVmo.A{Y>mZm¿`m kmZmZo ¡`mMm ~mY hmoVmo. H$m`m©bm H$maUm{edm` ÒdVßà gŒmm ZgVo. aÇmw ho gnm©Mo {ddVm}nmXmZ Amho Am{U aÇmyMo AkmZ n[aUm_r CnmXmZ Amho. doXZm OmUUmar ~w’r ZÔ> H$aVo.qMMdS>. aOg≤. ~´˜M \$∫$ {ZÀ` Amho. Ho$di ^mg hmoV hmoVm. X˛YmV ~Xb hmoVmo Am{U Xhr ^mgVo. {ddVm©V H$maUmßV H$mhrM ~Xb hmoV Zmhr. ~´˜ ho ‡nßMmMo {ddVm}nmXmZ Amho Am{U ~´˜mMo AkmZ ‡nßMmMo n[aUm_r CnmXmZ Amho. hm `m boImMm C‘oe Zmhr. À`mß¿`m _Vo CÀnŒmr nydu Zgbobo H$m`© ÂhUOo AgV≤ Ago H$m`© ZßVa CÀnfi hmoV.o ÒdJm©{X gwIm~‘b Vmo CXmgrZ hmoVmo. e_X_m{X gmYZmßZr `w∫$ PmÎ`mda Vmo {d¤mZ Am{U AZw^dr. doXm›À`mßMr _m`m. Am{U Iaß gmßJm`Mß Va AkmZ aÇmybm H$mhrM H$aV Zmhr. B{V e_≤ & . 27610198 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 25 . A^md nXmWm©nmgyZ H$mhr {Z_m©U hmoV Zmhr. ‡H•${V ÒdV: ‡nßMÍ$nmZo n[aUm_ nmdVo Am{U ‡nßM ÂhUyZ {VMo ^mZ hmoV. À`mhr doir IË`m AWm©Zo ‡nßM ZmhrM Amho. aÇmwkmZmZo gnm©Mm ~mY Pmbm VoÏhm VoWo gn© ZÏhVm.Z°{_{ŒmH$ H$_m™Zr AßV:H$aU ew’ H$Í$Z KoVmo. X˛:I ho ‡nßMmMo ÒdÍ$n À`mda ^mgdVo. aÇmyda gn© ^mgV ZÏhVm. doXmp›V_VmV H$m`©H$maU EH$ AgVo. A{d⁄m AK{Q>V KQ>Zm nQ>r`gr Amho. AVŒdVmo@›`Wm‡Wm {ddV© BÀ`wXr[aV:& `mCbQ> gmߪ`mßMm n[aUm_dmX.o H$mÂ` {Z{f’ H$_m™Mm Vmo À`mJ H$aVmo. {H´$`_mU H$_} AZwÀnmXH$ hmoVmV Am{U ‡ma„YH$_m™Mm ^moJZy j` hmoBn© `™V Vmo {OdßVnUr _w∫$s ^moJVmo. `mV H$maUmV IË`m AWm©Zo ~Xb hmoVmo. _m`m. nU H$mhr ~m~VrV n[aUm_ _mZbobmhr Amho. gJimM ^mg! ^´_. nU dmÒV{dH$ A›`Wm^md ZgVmo. {Z{X‹`mgZ `mßZr g_OmdyZ KoVmo. _m`m B©úamMr e∫$s Amho. dmä`mßdÍ$Z "Ordmo ~´˜d° Zmna:' ho Vmo g_OyZ KoVmo. À`m¿`m —Ô>rZo aOV ApÒVÀdmV Zmhr. aÇmyda gn© ^mgVmo. VoÏhm VoWo gn© ZÏhVm. {ZÀ`. Vmo Mmdob `m ^rVrZo Ord AY©_obm Pmbm hmoVm. `mbm ÂhUVmV {ddV©. ~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m& AkmZ hm EH$ AgmM Jß_VrXma nXmW© Amho. Anamoj gmjmÀH$mamZßVa À`m¿`m gß{MVmMm Xmh hmoVmo. `mMr À`mbm ImÃr nQ>V. `m AJXr _`m©{XV C‘oemZo hm boI {b{hbm Amho. OS>.{døZh[a Xod H$mnao AßJU. À`mß¿`m _Vo CÀnŒmr¿`m AJmoXa H$m`© ApÒVÀdmV AgVo. Ord Am{U ~´˜ `mßMo AÀ`ßV Eoä` Amho ho ldU. aÇmyMo AkmZ AmnÎ`m AmdaU e∫$sZo aÇmyMo Iao ÒdÍ$n PmHy$Z Q>mH$Vo Am{U {djon e∫$sZo À`mda gnm©Mm Am^mg {Z_m©U H$aVo. ‡_mÀ`m¿`m ~w’rda Vo AmdaU H$aVo Am{U À`m¿`m ~w’rV gnm©Mm {djon H$aVo. `mV AmUIr EH$ gmÂ` Ago Amho H$s AkmZ. À`m¿`m —Ô>rZo ‡nßM ApÒVÀdmV Zmhr. XohnmVmZßVa Vmo _w∫$ hmoVmo. À`m¿`m —Ô>rZo gn© ApÒVÀdmV Zmhr. AmdaU {djon `m À`m¿`m XmoZ e∫$s AmhoV. em„Xo nao M {ZÓUmV:' Aem JwÍ$H$Sy>Z "VŒd_{g' Ahß ~´˜mpÒ_' B. nwUo 411033. BVa gd© A{ZÀ` Amho. ‡nßM ~´˜mda ^mgVmo Am{U ~´˜mMo AkmZ ÒdV: ‡nßM Í$nmZo n[aUm_ nmdVo. ¡`mbm aÇmwkmZ Pmbo. Am{U ¡`mbm ~´˜kmZ Pmbo. _ZZ. V_g≤ ho À`mMo VrZ JwU AmhoV. `mCbQ> ›`m`. _yb^yV VŒdmßMr MMm© H$amdr. nU doXm›Vm¿`m Cß~aR>Ámda nmD$b Q>mHy$ B{¿N>UmË`m {Okmgybm emÛmßMr H$mhr OwO~r H$m hmoBZ© m nU ‡maß{^H$ _m{hVr {_imdr. gŒd.d°e{o fH$ Amaß^dmXr qH$dm AgÀH$m`©dmXr AmhoV. gd© {_œ`m Amho. ~´˜kmZmZo ‡nßMmMm ~mY PmÎ`mda Vmo amhUma Zmhr Am{U OoÏhm ‡nßM ^mgVmo. hr À`mMr OrdZ_w∫$s. Am{U ~XbboÎ`m Í$nmV H$m`m©Mm ^mg hmoVmo. \$moZ Zß. ~´˜mMo AkmZ AmnÎ`m AmdaU e∫$sZo gV≤ {MV≤ AmZßX ho ~´˜ÒdÍ$n PmHy$Z Q>mH$Vo. OrdmMr Cnm{Y AgUmË`m AkmZmbm A{d⁄m ÂhUVmV.o AkmZ hm kmZ{damoYr ^mdnXmW© Amho. AkmZmVyZ OJ {Z_m©U hmoV. CÀnŒmr¿`m AmYr ~´˜mda ‡nßM ZÏhVm. eßH$amMm`© OJp›_œ`m ÂhUVmV À`mdoir À`mßMm A{^‡m` hm AgVmo. eßH$amMm`m™¿`m A¤°V_VmV n[aUm_mMo OmoaXma IßS>Z Amho. gmߪ`m{X ‡H•${V H$Ãu Amho.o Z°`m{`H$mß¿`m _Vo H$m`© H$maUmda amhVo. H$maU H$m`©Í$nmZo \$∫$ ^mgVo. VoÏhmhr IË`m AWm©Zo gn© VoWo ZÏhVmM.

∞ lr_Vr H$_bVmB© d°⁄ E_.M[aà S>m.S>r. dmpÎ_H$s am_m`U _amR>r AZwdmX. {Zd•Œm ‡m‹`mnH$. lram_ M[aV_mZg _ßS>im¿`m _mOr A‹`jm.nrEM. ‡W_ dßXZ & H$Íß$ JOmZZm & gaÒdVr MaUm & dßXˇ ^mdo &&1&& {ddmhmZßVa AZoH$ df} & nmoQ>r gßVmZ Z PmÎ`mZo & AIoaMm Cnm` ÂhUyZ À`mßZr & {edmamYZ Amaß^bo &&8&& Am{X eßH$amMm`©M[aà & dUm©do na_ n{dà & Aer B¿N>m YÈZr Aà & boIUr hmVr Yabrgo &&2&& nÀZrg —Ô>mVß Pmbm & ÒdflZmV gmjmV≤ {ed ‡H$Q>bm & _yI© XrKm©`fw r nwà Vwbm & hdm H$s AÎnm`w _oYmdmZ≤ &&9&& lrgX≤JÈw Òdm_rH•$no & Oer ‡oaUm hmoBb © Vgo & `Wm_Vr dUuZ Vo & JmoS> H$ÈZr ø`mdo hmo &&3&& {VZo _m{JVbm AÎnm`w _oYmdmZ & {ed {Vgr XoD$Z daXmZ & VmÀH$mi nmdbo AßVYm©Z & {edH•$no J^© {Vgr am{hbmgo &&10&& bmoH$ hmo.ny..H$mÏ`mÀ_H$ Am{XeßH$amMm`© . Òdm_r ‡kmZßX gaÒdVrß¿`m {eÓ`m. AmR>Ï`m eVH$mV & gZmVZ Y_m©bm Ambo X˛[X©Z & ~m°’Y_m©Mm D${O©V H$mi & bmoH$ hmoVo ^mß~mdbo &&4&& {ed AdVabm nwÃÍ$no & "eßH$a' Zm_m{^YmZ bm^bo À`mVo & VrZ dfm©Mm AgVmM À`mZo & ‡{V^m ~w{’_Œmm Xm{dbr &&11&& AZoH$ nßW g߇Xm` & bmoH$ Pmbo {XemhrZ & AkmZo J´mgbo OmD$Z & X˛:I AÀ`ßV ^moJVr &&5&& d`m¿`m AmR>Ï`m dfu eßH$amMo & A‹``Z gßnU y © Pmbo emÛJ´W ß mßM&o doY À`mg bmJbo gß›`mg Ko `mMo & JwÈ emoY `m {ZKmbm &&12&& Aem g_`r AdVabo eßH$amMm`© & Am`wÓ` ¡`mßZr doMbo Y_©gÒß WmnZmW© & gZmVZ Y_© OmJdyZ Am`m©dV© & F$Ur Ho$bm H$m`_Mm &&6&& n[a VÀnyduM dS>rb & nmdbo hmoVo nßMÀd & _mVmoltMm JwVß bm hmoVm hoV & AÎnd`r gwnÃw mV &&13&& nydu¿`m _b~ma ‡mßVr & nyUm© ZXrH$mR>r H$mbmS>r J´m_r & XmßnÀ` Zß~{w –nmX Hw$ir & Am`m©Â~m.E. Xmg~moY _amR>r J⁄ AZwdmX. {edJwÈ ZmßXV hmoVo &&7&& ÂhUo "_O gmoS>yZ ZH$mo OmD$ & AOyZ ~mbd` VwPo eßH$È & Vw¬`m{dU _r H$moUmH$S>o nmhˇ & {nÀ`mg Xodmkm Pmbr Ago' &&14&& && lr gX≤JÈw ‡gfi && ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 27 . n.

28 EH$Xm nyUm© ZXrV H$arV AgVm ÒZmZ & eßH$amMm nm` nH$S>bm _JarZo AH$Ò_mV≤ & ÂhUo "_mVo AZw_{V ⁄mdr gß›`mgmg & VarM `mVyZ dmMoZ &&15&& eßH$amMm`© ~–rg OmD$Z & na_ JwÈ lrJm°S>nmXmßMo Xe©Z KoD$Z & naV dmamUgrg `oD$Z & ‡ÒWmZÃ`rda ^mÓ` {b{hVr &&24&& _mVm \$ma Km~ar Pmbr & gß›`mgmg AZw_{V XoVr Pmbr & eßH$amMm nm` gmoS>yZ _Jar & {ZKyZ Jobr nmÃmV &&16&& VoWo doXÏ`mg Xe©Z XoVr & ^mÓ`mdarb MMm© C^`Vm _Ybr & XrK©H$mi Mmbbobr nmhˇZ {eÓ` {dZ{dVr & ^JdmZ≤ doXÏ`mg gßVmofVr &&25&& AmB©Mr AZw_{V {_imbr & ~mbeßH$amZo AmR>Ï`m dfu & J•h gmoS>yZ Z_©Xm JmR>br & OoWo AgVr JwÈ JmoqdX ^JdÀnmX &&17&& eßH$amMm`© hmoVo AÎnm`wfr & gmoimdo dfu _•À`w hmoVm {ZpÌMVr && doXÏ`mgo AmUIr gmoim df} H$mbmdYr & dmT>dZy {Xbm H•$nm H$Í$Z &&26&& Z_©Xg o Ambm hmoVm nya & eßH$amZo H$_ßS>by nm `mV ~wS>dZy & Z_©XM o r gwXß a H$mÏ`mV ÒVw{V H$Í$Z & ‡gfi {VObm Ho$br Ago &&18&& {XpΩdO` `mÃoV eßH$amMm`m™Mr ^oQ> & Pmbr ‡{g’ _ßS>Z{_lmg_doV & XmoKmV emÛmW© hmoV & _ßS>Z{_l nÀZr gaÒdVr _‹`ÒW Ago &&27&& lrJwÈ JmoqdX ^JdÀnmX & JwhVo amhmVr A›` {eÓ`mg_doV & À`mßZr {dMmabo. "Vo habo Oar & _r AYm™Jr _Obm hadmdo' &&29&& "Z_©X'o Mm nya Omo Amogadrb & VmoM Ï`mgmßMm ~´˜gyÃmda ^mÓ` H$arb & Ago nyduM A{ÃF$frZr Ho$bo ^m{H$V & VoM nwT>o gÀ` R>abo &&21&& "VarM hmoBb © Vw_Mm {dO`' & Vr H$m_emÛmda ‡ÌZ H$arV & eßH$amMm`© ghm _{h›`mßMr _wXV & _mJyZ KoVr &&30&& JwÈnmer A‹``Z H$Í$Z & Jwdm©kZo o {XpΩdO` `mÃm H$Í$Z & ^maV^a ^´_U H$Í$Z & A¤°V {g’mßV ÒWm{nbm &&22&& EH$m amOm¿`m _•VXohmV & naH$m`m ‡doe H$ÈZ & gH$i __© KoVr OmUyZ & Vmoda {eÓ` a{jVr H$boda &&31&& dmamUgr_‹`o AgVm dmÒVÏ` & MmßS>mbÍ$no `oD$Z {ed gmjmV≤ & A¤°V{g’rMm nmR> nT>dZy & AßVYm©Z nmdVr &&23&& nw›hm ÒdXohr ‡doeVr & gd© ahÒ` OmUo gaÒdVr & nVrgh nam^d _m›` H$ar & XmoKo {eÓ`Àd ÒdrH$maVr &&32&& ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . {MŒm. AhßH$ma' & ho EoH$y Z {dbjU CŒma & ‡gfi Pmbo JmoqdXnmX `{Vda & gß›`mgXrjm {XYbrgo &&20&& AR>am {Xdg emÛmW© hmoB© & _ßS>Z{_lmßMr _mim H$mo_O o br nmhr & gaÒdVr ÂhUo. "Vy Hw$R>bm H$moU' & CŒmar "{Zdm©U fQ>H$≤' ‡JQ> Pmbo &&19&& XmoKmß¿`m J˘`mV KmbyZ nwÓn_mim & gaÒdVr ~mobbr À`m doim & Zmhr gwH$Uma ¡`m¿`m J˘`mßVrb _mim & Vmo {dO`r R>ab o &&28&& "_r Zmhr _Z. ~w{’.

gmßJbr {_aO amoS>. 35 {dO`ZJa. \$moZ Zß. lr{eÎn qMVm_Ur gmogm`Q>r.∞ lr_Vr H$_bVmB© d°⁄ hmobr _mDß$Q> ~ßJbm. : 0233-2601219 "H$m` nm{hOo ~mob Vwbm & eßH$amMm`m™Zr {dMmabo À`mbm & ~´˜km›`mMo {ea nm{hOo _bm & Abm°{H$H$ {g{’gmR>r hmo &&40&& "H•$nm H$amoZr {ea ⁄mdo' & ‡W_M dMZ {Xbo hmoVo & ÂhUwZr eßH$amMm`© À`mbm dXbo & "{ea AdÌ` XoBZ© &&41&& ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 29 . ‹`mZÒW ~gVm &&43&& A⁄mnhr hr Mmar nrR>o & H$m`m©p›dV AgVr {eÓ`naßnaoZo & AZoH$ gÀnwÈfmßZr ^yf{dbr nXo & `mß¿`m _R>m{YnVtMr &&35&& ^JdßVmg ho H$go Ïhmdo _m›` & Ad{MV≤ nŸnmXmMm`© nmVbo VoW & À`mßZr VmoM {Ãeyb KoD$Z & CJ´^a° dmg Ym{S>bo `_gXZr &&44&& _mVm Am`m©Â~m OoÏhm Pmbr _aUmgfi & {VZo nwÃmMo Ho$bo Ago Ò_aU & VmÀH$mi VoWo nmohmoMZy & H•$ÓUXe©Z _mVog KS>{dbo &&36&& H$mnm{bH$ _V Pmbo ZÔ> & eßH$amMm`m™Mr Wmoadr H$iyZ `oB© ÒnÔ> & dMZ Amnwbo H$amd`m gÀ` & Ordmdahr CXma Pmbo nhm &&45&& Y›` Y›` Vr _mVm & {O¿`m nwÃmMr H$s{V©‹dOm & A⁄mnhr {ÃbmoH$s \$S>H$o XoIm & gZmVZY_© gßajH$ ÂhUyZr &&37&& Eogo Abm°{H$H$ Ï`{∫$_Œd & gZmVZ d°{XH$Y_© am{hbm À`mß¿`mÒVd & ~Œmrg df} hmoVm nyU© & _hmg_m{Y KoVbr &&46&& À`m g_`r H$mnm{bH$ _VmMm hmoVm ‡^md & EH$ H$mnm{bH$ Zm_ À`mMo CJ´d^ ° d& eßH$amMm`m™¿`m hÀ`oMm H$Í$Z {ZÌM` & {eÓ` ~ZwZr am{hbm &&38&& h[a: õ VV≤ gV≤ hiyhiy ~Zbm {‡` nmà & EHo$ {XZr gmYyZ EH$m›V & AmMm`m™H$Sy>Z KoVbo dMZ & "Oo _mJerb Vo XoBZ© ' &&39&& ._ßS>U{_l VoM Pmbo gwaú o amMm`© & e•Jß ao r-_R>mMo hoM ‡W_ AmMm`© & OJfimWnwar _R>mMo AmMm`© & nŸnmXmM`© Omhbo &&33&& OoÏhm H$moUr {eÓ` Odir Zgo & VoÏhm Vy gmYmdo H$m`© Amnbo & A›`Wm {døZ `oBb © ~ao & gmdY Vwdm Agmdo &&42&& ¤maH$mnrR>mMo hÒVm_bH$mMm`© & ¡`mo{V_©R>mMo VmoQ>H$mMm`© & Ago Mma nrR>r Mma AmMm`© & eßH$amMm`m™Zr Zo{_bo &&34&& EHo$ {Xder OoÏhm AmMm`m™Odi & H$moUrhr {eÓ` Zgo Amgnmg & {Ãeyi KoD$Z CJ´^a° d & _mamd`m Ymdbm.S>m.416414. gmßJbr . nmo dmZbogdmS>r. {O.

"n{dÃmUmß n{dÃß `mo _ìbmZmß M _L≤>Jb_≤& X°dVß XodVmZmß M ^yVmZmß `mo@Ï``: {nVm && VÒ` bmoH$‡YmZÒ` OJfimWÒ` ^ynVo & {dÓUmoZm©_ghÚß _o e•Uw nmn^`mnh_≤ && AmMm`© A¤°VdmXmMo IßXo nwaÒH$V} AmhoV.∞ gm°. A›` XodVmßMr Zmdo `oVmV. "{H$_oH$ß X°dVß bmoH$o ?' `mda ^rÓ_mMo CŒma Amho. H$maU À`mbm A›` `kmV Agbobo Ago H$moUVoM {Z~™Y ZmhrV. AZoH$ XodVmßMr CnnŒmr H$er bmdmd`mMr? EdT>M o ZÏho Va A›` XodVmßMr Zmdo ÂhUyZ Í$T> AgUmao e„X OoÏhm nwT>o {dÓUy¿`m ZmdmV H$mhr {ed. (AW© EH$m Xodmg h{d^m©J An©U H$amdm. Agohr Zmhr. Cn{ZfXo. Ef _o gd©Y_m©Umß Y_m}@o {YH$V_mo _V: & `X≤^äÀ`m nw S>arH$mjß ÒVd°aM}fia: gXm && (^{∫$^mdmZo ÒVwVr H$Í$Z _mUgmZo nw S>arH$mj {dÓUyMr CnmgZm H$amdr. OJÀH$maUM {OWo EH$M Amho. nwamUo `mVyZ Zo_Ho$ gßX^© doMZy À`mßZr Amnbm _w‘m AJXr AmJ´hrnUo _mßS>bm Amho H$s On qH$dm ^Jdfim_moÉmaU hrM H${b`wJmVbr gmYZm Amho. Cn{ZfXo. ‡H$aUJ´Wß mßgmaIm EImXm Jß^ra {df`hr À`mV À`mßZr emÛr` {eÒVrZo d A›`à AmT>iUmË`m À`mß¿`m nÑoXma ~mßYgo Xy e°brV _mßS>bm Amho. d°{XH$ gßemoYZ _ßS>i (AmXe© gßÒH•$V emoY gßÒWm) 8 nwÒVH$mßMo gßnmXZ. Aem doigo AmMm`m™_Yrb {eÒV~’. {dÓUy B. À`mVrb "H$Ò_° Xodm` h{dfm {dYo_?' (H$moUÀ`m Xodmbm AmÂhr h{d^m©J An©U H$amdm?) `m _ßÃmV AZoH$ XodVm J•hrV YaÎ`m AmhoV. {dÓUwghÚZm_m¿`m gwÈdmVrgM `w{Y{>amZo EH$ ‡ÌZ {dMmabm Amho. 70 boI ‡H$m{eV {dÓUwghÚZm_mdarb AmMm`m™Mo ^mÓ` ho Vgo nmhˇ OmVm A›` ^mÓ`J´Wß mß¿`m VwbZoV AJXr bhmZ Amho. {dÓUwghÚZm_mdarb ^mÓ`mV AmMm`m™Mo ho Í$n _bm {deof ‡H$fm©Zo OmUdbo. "`m {R>H$mUr EH$Ò_° Ago Iao Va Amho. hm gd© Y_m©_‹`o CŒm_ Y_© Amho. Am{XÀ` B. `mZßVa EH$ _hŒdmMm _w‘m AmMm`m™Zr _mßS>bm Amho. Vohr J•hÒWmß¿`m Amdmä`mV AmUyZ R>do br. `mZßVa AmMm`m™Zr On`k qH$dm Zm_Ò_aU `mM {df`mda EH$ ‡XrK© ^mÓ` Ho$bo Amho. VgoM Vmo H$am`bm \$ma H$mhr AmS>Â~ahr bmJV Zmhr.S>r.) `m ÌbmoH$mdarb AmMm`m™Mo ^mÓ` Am{U `m ZßVa¿`m ÌbmoH$mßdarb Zm_Ò_aUmMo _hŒd gmßJUmao AmMm`©^mÓ` ho ÂhUOo gm_m›` OZmßgmR>r A‹`mpÀ_H$ CfiVrMm ÈMUmam Am{U PonUmam _mJ© XmIdyZ XoUmË`m H$ÈUmˆX`r gßVmMo ‡dMZ Amho! AmMm`m™¿`m `m {R>H$mU¿`m ^mÓ`mMm _{WVmW© Agm On`k hmM gdm©V lo> _mJ© Amho. doX d Cn{ZfXmßVrb AZoH$ CX≤YV• o XoD$Z "EH$mo Xod:' hr JmoÔ> ‡W_ AmMm`m™Zr ‡{Vnm{Xbr.S>m. gßMmbH$. g•{Ô> {Z{_©Vr{df`H$ {dMma _mßS>Umao {ha `J^© ho EH$ ‡{g’ gy∫$ Amho.. AmMm`© BWo ÂhUVmV. ed©. ^mΩ`bVm nmQ>gH$a Ï`mH$aU `m {df`mV nrEM. Vr Aer! AmnUm _amR>r _mUgmß¿`m —Ô>rZo {dÓUwghÚZm_mMo ho ‡ÒVmdZm ^mÓ` ÂhUOo "h[anmR>mMm' nydm©dVma Amho. Xme©{ZH$ Am{U emÛH$ma gagmdyZ nwT>o `oVmo. Vm{H©$H$. H$mo Y_©: gd©Y_m©Umß ^dV: na_mo _V:? (H$moUVm Y_© Vw_¿`m _Vo gd©lo > Amho?) ^rÓ_mßZr À`mg CŒma {Xbo Amho.) ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 31 . _mß{ÃH$mß¿`m Amhmar OmUmam g_mO À`mßZr _moR>Ám eWuZo gmpŒdH$ CnmgZoH$S>o di{dbm Ago À`mßMo M[aÃH$ma ÂhUVmV. VoÏhmhr `m EH$ÀdmMr CnnŒmr bmd `mMm ‡ÌZ `oVmo. _hm^maV (JrVm). Varhr ho ^mÓ` _hŒdmMo R>aVo H$maU À`mVyZ À`mßZr gd©gm_m›` g_mOmgmR>r "EH$ Y_©' AJXr AmJ´hmZo _mßS>bm Amho. _ZwÒ_•{V. À`mVrb "E' Mm bmon Pmbm Amho. {VWo {ed. doXm›VgyÃo `mß¿`mVM Agbobr Am{U ÂhUyZ Ho$di MVwWm©l_mVM PonUmar A‹`mÀ_mMr gmYZm AmMm`m™Zr Aer gd©gm_m›`mß¿`m.AmMm`m™Mo {dÓUwghÚZm_ ^mÓ` : h[anmR>mMm gßÒH•$V nydm©dVma . Vmo ÂhUOo "EH$mo Xod:' `w{Y{>amMm ‡ÌZ Amho.

(‡J´h. H$mhr e„X Znwgß H${bL≤>Jr AmhoV. _hoe) hoM ¡`m¿`m Am{YnÀ`mImbr (deo) AmhoV Vmo Ho$ed. gßH$f©Umo@¿`wV: Am{U `mg Vo H$mhr H$maUhr XoVmV.o Vo À`mVrb dU©H$´ _ g_mZ AgVmo ÂhUyZ. AmMm`© `m {R>H$mUr Ago XmIdyZ XoVmV H$s `oWo nwZÈ∫$s hm Xmof Zmhr. ^∫$sMm {df` Amho. nyOm. ho H$go g_OyZ ø`md`mMo? AmMm`m™Mo g_W©Z Ago H$s `mn°H$s nwqÑJr e„X {dÓUygmR>r AmhoV. dÒVwV: Vo Zmhr. nU H$mhr doigo Zm_mMo Ï`mH$aUm¿`m AßJmZohr Vo gmYma ÒnÔ>rH$aU H$aVmV. {H$À`oH$Xm AmMm`© gm‹`m dmQ>UmË`m Zm_mVrb ahÒ`mMo nXa CbJSy>Z XmIdVmV. YmVm B. X˛gam H$_©‡mfl` Amho Am{U {Vgam g_m{Ygm‹` Amho.EH$ Xod Amho ho Oar ÒdrH$mabß Var doJdoJ˘`m AWu ‡{g’ Agbobo e„X CXm. ^y:. (CXm. Ago AmMm`© ÂhUVmV. ˆfrHo$e B. Ho$ed. `m {R>H$mUr À`mßZr Z›X: Ago EH$ Zm_ KoVbo Amho. _hm^maV. `m AWu Vmo ‡J´mh hdm hmoVm nU Am⁄ Ï`mH$aUH$ma nm{UZrZoM ‡J´h `mg bJm_ `m AWu d{U©Î`m_wio Vmo `moΩ` R>aVmo. VmoM e„X nw›hm `moObm Ago dmQ>V. e„Xmß¿`m À`mßZr EH$mnojm AZoH$ Ï`wÀnŒ`m {XÎ`m AmhoV. AmMm`m™Mr gy˙_o{jH$m nhmd`mMr Agob Va "Z›XZmo›m›X:'(ÌbmoH$ 69) `mdarb ^mÓ` nhmdo. {dÓUy. ~´˜. ‡À`jmV À`mMm AW© doJim AgVmo. {edm` Vmo ^mdÍ$n Amho Am{U "A^md' gmjr Amho. F$Vw. H${n B. AmVm ‡À`j ^mÓ`mMr H$mhr d°{eÔ>Áo WmoS>ä`mV nmhˇ.^∫$mßZr {Xbobo ÒdrH$maUmam qH$dm {df`mß_mJo YmdUmË`m Bß{–`mßMm bJm_. na_mÀ_m `m nwT>¿`m Zm_mßMr `moOZm Amho. Zm_mßMß {ddaU H$aVmZm OÍ$a {VWo lw{V. ho Vo {dÒVmamZo gmßJVmV. nwÈf. ^yV^•V≤ Ago ÂhQ>bo H$s na_oúam¿`m {R>H$mUr ðJ w ` _mZmdo bmJVo. "A‡_o`' `m Zmdmda AmMm`m™Zr Ho$bobo ^mÓ` À`mß¿`mVrb emÛH$ma XmIdyZ XoV.n{V). qH$dm H$.. AmMm`m™Mß ^mÓ` Aem doigo \$ma _hŒdmMr ^y{_H$m ~OmdVo. AmMm`m™Mo WmoanU hoM H$s AmnÎ`m ^mÓ`{df`mbm gwÈdmV H$a `mnydu À`m{df`r¿`m gd© eßH$mMo Vo {ZagZ H$aVmV.) ho {^fiqbJr e„X {dÓUygmR>r AmhoV. ho ÒnÔ> H$a `mgmR>r nyVmÀ_m. {dú_≤. Ò_•{V. dÒVy `m {dÓUy¿`m "{d^yVr' AmhoV. A_o` `m e„Xmda ^mÓ` H$aVmZm _mà Vo ÂhUVmV. `m ghÚZm_mVrb H$mhr e„X nwqÑJr AmhoV (dfQ≤>H$ma: ‡^w: B. X˛gao ÂhUOo {dÓUy ho EH$m H$m`© KS>dZy AmUUmË`m e∫$sMo Zmd Amho. nwamUo. VoÏhm AmYr¿`m ZmdmVrb 32 A{^‡m`mß_i w o Oa Hw$Ur ^bVoM ÒnÔ>rH$aU XoD$ bmJbm. _w∫$mZmß na_m J{V: B). "MVwÏ`yh© ' hm dmgwXdo .o ‡À`j. (CXm.AZoH$ Zmdo OoÏhm EH$m_mJmo_mJ EH$ `oVmV. AmMm`© ÂhUVmV. gd©Ï`mnr Aem na~´˜m¿`m AmnÎ`mnwaÀ`m ‡H$Q> PmboÎ`m Aßembm {Xbobo Zmd Amho. Am°fY. {ZamH$ma. "Am{XÀ`. qH$dm Ho$er `m amjgmMm dY Ho$bm ÂhUyZ Ho$ed. Va À`m¿`m {ZdmaUmgmR>r nwT>Mo Zmd AgVo Ago AmMm`© _mZVmV^yVH•$V≤. À`m_wio Am{XÀ`mMr ÒVwVr hr {dÓUyMrhr ÒVwVr R>aVoM! {dÓUwghÚZm_mV H$mhr e„X nw›hm nw›hm `oVmV. X˛gË`m CXmhaUmV AW© Oar VmoM Agbm Var dmnabobr dUm©dbr (EH$m {R>H$mUr _m-Yd. Am°fY_≤ B. nU {H$À`oH$ doim Aer H$Wm ghO g_O `mBVH$s ‡M{bV qH$dm ‡{g’ ZgVo. EH$ Aße ^mdJÂ` Amho. "EdT>m Amho' Ago ¡`mMo _moO_mn H$aVm `oV Zmhr. CX≤^d.) H$mhr {R>H$mUr AmMm`m™Zr Aerhr gyMZm Ho$br Amho H$s XmoZ e„X Agbo Var Vo Zmd ÂhUyZ EH$ Yamdo. "{dÓUy'¿`m {R>H$mUr À`mg VrZ n°by {XgVmV. kmZg_•’ `m AWu. ~´˜ÒdÍ$n gmß{JVbobo Amho. `m {R>H$mUr e„XmMr VgoM AWm©Mr nwZÈ∫$s {XgVo Am{U nwZÈ∫$s hm XmofM AgVmo. À`m_wio Vmo Iao Va doJimM e„X AgVmo. A{^foH$. gwXß a Ho$e AmhoV ÂhUyZ Ho$ed. A Am{U B©e Aem {Ã_yVu (~´˜m. _m-Yd _m ÂhUOo b˙_r {VMm Yd. gßH$f©U B. {dÓUw `m AWu H$go AgVrb? AmMm`m™Mo `mdarb CŒma Ago H$s Am{XÀ` B. Or {d{dY AZw>mZmßMm. {dÓUy. VmÀn`© Ago H$s {dÓUwghÚZm_mVrb ‡À`oH$ e„X {dÓUyMM o dU©Z H$aUmam qH$dm À`mMr ÒVwVr H$aUmam Amho. X˛garH$S>o lr-n{V) hr doJir AgÎ`mZo Vo e„X {ZamioM R>aVmV. CXm. CXm. CXm.Ogo H$s `k. H$mhr ÛrqbJr AmhoV (H•${V:.) VgoM H$mhr doigo e„X ~Xbbm Var AW© VmoM amhVmo (CXm. Mma _yVvZr ÒdV:bm "Ï`y¯' ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . h[adße `mßMo AmYma Va AmMm`© XoVmVM. AM©Z B.{df` Amho Am{U hoM {ZJw©U. hdZ. AZw_mZ.). ^y{V:. AWm©n{Œm. Cn_mZ. Am{U _J "AZ›X: Agm ~amo~a {dÈ’mWu e„X gp›Y {dJ´hm¿`m ~imda doJim Ho$bm d d°f{`H$ gwI (=Z›X) ¡`m¿`m {R>H$mUr _wirM amhV Zmhr Agm AZ›X! {H$À`oH$ Zm_ß Aer AmhoV H$s À`mß¿`mV EH$ nwamUH$Wm qH$dm H$mhr {g’mßV bnbobr AgVo. B©úa. H$moUÀ`mM ‡_mUmZo Vmo H$m H$iyZ `oV Zmhr. emÛ B. "Zmaqghdnw:'. XodVm{dkmZmVrb EH$ AÀ`ßV _m°{bH$ JmoÔ> AmMm`© `m {R>H$mUr gmßJVmV. EH$ ÂhUOo Vmo ^∫$mß¿`m AmamYZoMm. ÛrqbJr e„X "{dÓUyXdo Vm' `mgmR>r AmhoV Am{U Znwgß H$qbJr e„XmZo "~´˜ {d{eÓ`Vo'.nVr Am{U lr. Vmo A_o`mÀ_m! ‡À`oH$ e„XmVbß OUy Vo "gŒd' H$mTy>Z AmnÎ`mnwT>o _mßS>VmV.

À`m AZm{X AZ›V g{ÉXmZ›XmMm "A{Zd©MZr`' Agm AZw^d KoVÎ`mda e„Xmß¿`m OJmV AmÎ`mda AmVm À`mMm EHo$H$ H$U Vo À`m e„Xmߤmao nH$Sy>Z Vo Vmo AZw^d AmnUmg XoV AmhoV. CXm. (AmXe© gßÒH•$V emoYgßÒWm). ‡À`oH$ e„Xmdarb ^mÓ`mZwgma AmMm`©^mÓ`mMo Ago AZoH$ {deof gmßJVm `oVrb. AmMm`m™Mo ^mÓ` dmMÎ`mda Agß dmQ>Vß H$s. EdT>o Z∏$s! . Vo AmMm`© AZw^dV AmhoV. hßg: darb ^mÓ` nhm) X˛gar ÂhUOo {dÓUwghÚ-Zm_mdarb AmMm`m™Mo ^mÓ`. EH$m Xme©{ZH$mMß ^mÓ` ÂhUyZ À`mMr CßMr XmI{d `mg nwago ß Amho. ðbmoä`mV lo> Agbobm am_!) Agm am_m`UmVrb gßX^© XoD$Z À`mMß "‡gfi_wIÀd' ÒnÔ> H$aVmV. "gw_I w ' `m e„XmdaMß AmMm`m™Mß ^mÓ`. (hr n’Vhr AmMm`m™Zr dmnabr AmhoM. Agmo! {dÓUw g hÚZm_mdarb ^mÓ`mV AmMm`© Xme© { ZH$ qH$dm doXm›VemÛH$ma ‡W_ Am{U ^∫$ ZßVa Va À`mß¿`m ÒVmoÃmV Vo ^∫$ ‡W_ Am{U A¤°VdoXm›VemÛH$ma ZßVa Ago dmQ>VmV. {VgË`m ‡H$maMr Ï`mª`m ÂhUOo A_aH$mo e mgmaª`m H$mo e mVrb e„Xmßdarb Ï`mª`m. Z dZß J›VwH$m_Ò` À`OV¸ dgw›Yam_≤ & gd©bmoH$m{VJÒ`°d _Zmo am_Ò` {dÏ`Wo && (n•œdrMo am¡` gmoS>yZ dZmV Om`bm {ZKmboÎ`m am_mMo _Z Oamhr X˛:Ir ZÏhVo. JwÈHw$b nwUo ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 33 . kmZoZ°d _moj B{V Xe©{`Vwß doXm›VJmo~m´ ˜U: Ò`mV≤ BÀ`w∫$_≤ & H$_©Umß Vw A›V:H$aUew{’¤maoU _mojhoVÀw d_≤&' OnH$_m©Zo A›V:H$aUew’r hmoVo d _J _moj {_iVmo. À`m n’VrMßhr Zmd "{ZÈ∫ß$ M'. nU AmMm`m™¿`m ‡gfi Am{U {deX e°br_wio À`mMr JmoS>r AmZ›Xn`©dgm`r Pmbr Amho. AWm©V AmMm`m™¿`m ‡ÒVwV ^mÓ`mV VwaiH$ {R>H$mUr H$m hmoB©Zm nU À`mßMr H$moem¿`m Ï`mª`mH$mamMr ^y{_H$m {XgVo. JV "e„XmVrV Aem Òdgßd⁄o doX‡{Vnm⁄mMo' e„Xm¤mam kmZ H$Í$Z Ko `mMr EH$ n’Vr (Method) gmß[JVbr Amho. `m Ho$di e„XmMo ^m{fH$ ÒnÔ>rH$aU Xo `m¿`m hoVZy o Ho$boÎ`m AgVmV. gm°. {Q>_{d H$m∞bZr.‡H$Q> H$Í$Z À`mßZr g•[Ô>{Z{_©Vr Ho$br.ß H${b`wJmVrb _w∫$sMß gmYZ ÂhUyZ À`mßMm Zm_Onm¿`m gm_œ`m©darb {dúmg Amho. Agm CÑoI AgÎ`mMm AmMm`© CÑoI H$aVmV. ‡À`oH$ e„X {g’ H$aVmZm À`mßZm e„XmMß Iyn H$m°VHw $ dmQ>Vß Agß dmQ>V. ^mΩ`bVm nmQ>gH$a gßMmbH$. nwUo 411037.S>m∞. Xˇa‹dZr : 24262635 (H$m`m©b`) 24484201 (Ka) ^JdV≤ ny¡`nmX OJXJwÈ$ Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$mg ew^o¿N>m! g_Wm©{M`m godH$m dH´$ nmho & Agm gd© ^y_Sß >ir H$moU Amho && O`mMr {bbm d{U©Vr bmoH$ Vr›hr & Zwnj o r H$Xm am_ Xmgm{^_mZr && lr. gßÒH•$VmV \$∫$ gwQ>Ám gwQ>Ám e„Xmda Aem VrZ ‡H$ma¿`m Ï`mª`m Amho V . ho À`mß¿`m A¤°V{g’m›VmMo Am{U À`mMdoigo Zm_^∫$sMo _hŒd ‡{VnmXZ H$a `m¿`m hoVZy o ‡o[aV Amho. EH$ ÂhUOo do Xmß V rb {ZK Qw > Zmdm¿`m e„XgßJh´ mdarb `mÒH$mMm`m™Mr "{ZÈ∫$' ZmdmMr Ï`mª`m. _wH$ßw XZJa. À`m_wio {dÓUwghÚZm_ ho {dÓUy¿`m hOma Zm_mßMo ÒVmoà Z amhVm e„XmVrVmMo e„XmV nH$S>Vm Ambobo hOma^a n°bM ßy o Xe©Z R>aVo. Agmo! {dÓUwghÚZm_ JmoS> AmhoM. Ï`mgmßZr À`mß¿`m ‡{V^oZo Oo nm{hbo. AmnÎ`m A¤°Vm¿`m {g’mßVm¿`m Mm°H$Q>rV À`mMr _mßS>Ur H$arV AmhoV. AmnÎ`m gßVmßZr nwT>o Zm_^∫$sbm "gmjmX≤ _w{∫$hoVÀw dß' {Xbo. nU AmnÎ`m VŒdkmZmbm AZwgÍ$Z Vo hohr AmJ´hmZo ‡{Vnm{XVmV H$s "OnH$_©Um gmjm›_w{∫$eL≤>H$m`mß H$_©Umß gmjm›_w{∫$hoVwÀdß ZmpÒV. "gw_I w ' `mMm AmnÎ`mbm ghO gwMVmo Vmo Va AW© AmhoM nU Vo am_mdVmamMß dU©Z Amho. d°{XH$ gßemoYZ _ßS>i.

ewH$. Amæo`go {ed. {ed. À`mMo lo` Am⁄ eßH$amMm`m™H$S>o OmVo._‹`^mJr Xodr. `m nßMm`VZmV {dÓUwgmR>r em{iJ´m_. B©em›`og {dÓUw. Ago ÂhQ>bo OmVo. XodrgmR>r _yVu d JUnVrgmR>r Z_©XVo bm Vmß~S>m JmoQ>m ~g{d `mMr Mmb Í$T> Pmbr. J•hÒWmZo AmnÎ`m KamV nßMm`VZmMr ÒWmnZm H$Í$Z À`mMr {ZÀ`nyOm H$amdr. naßVw À`mßZr J•hÒWml_r d kmZ_mJm©V JVr d ÈMr ZgUmË`m gmYH$mß¿`mgmR>r ^{∫$_mJm©Mm ‡gma. gßJrV {demaX.© nmd©Vr d JUnVr `m XodVmßMr AmhoV. nß M m`VZmVrb nmM ‡_w I Xo d Vmß ¿ `m nmf© X Xo d Vm nwT>rb‡_mUo gmß{JVÎ`m AmhoV. Z°F$À`og gy`© d dm`Ï`og Xodr. Amæo`go {ed. H$Î`mUr Zm_Omoer E_. Amæo`go gy`. gwXß a.© B©em›`og {ed. Ogo e°d-d°ÓUd nßWmV H$≈>a ^oX Ho$bm OmV Ago. ÂhUyZ À`m—Ô>rZo ‡`ÀZ gwÍ$ Pmbo. 1) {dÓUwnM ß m`VZ .gwXß a ÒVmoÃmßMr aMZm H$Í$Z kmZ d ^∫$sMm _mJ© gwb^ H$Í$Z gmß{JVbm.gmjon g_Wm™M © m. B©em›`og {ed. gZÀHw$_ma. {~hma_‹`o EH$ nßMm`VZ {edqbJ gmnS>bo Amho._‹`^mJr JUnVr. Xodr.gr. Amæo`go JUnVr. qnJb. Aæo`go JUnVr. À`mßMr ÒVmoà aMZm BVH$s A‡{V_ Amho H$s ^{∫$_mJu AmMm`m™Zmhr À`mß¿`m ÒVmoÃdmL≤>_`mMr ^wai nS>mdr! `m gd© CnmgZm gmYZmß~amo~aM À`mßZr J•hÒWml_tgmR>r nßMm`VZ nyOoMm _mJ© —T> Ho$bm. gZmVZ. {dÓdH≤$goZ. ^•Jß r Am{U [aQ>r. À`mgmR>r lr{dÓUy. `m F$ΩdoXmVrb _ßÃmV nßMm`VZ nyOoMo ~rO gmnS>Vo. Ï`mª`mÀ`m d ‡dMZH$ma. _wª` CnmÒ` XodVoMr ÒWmnZm _‹`^mJr H$Í$Z ~mH$s¿`m XodVm Mmahr {XemßZm ÒWm{nVmV. "kmZmV≤ Ed Vw H°$dÎ`_≤ &' ho À`mß¿`m kmZ_mJm©{df`r gßjonmZo ÂhUVm `oB©b. ^maVmV AZoH$ CnmgZmnßW ‡M{bV AmhoV À`mßMo CnmgZm_mJ©hr ÒdVßà AmhoV. Xodr. _wª` nyOm PmÎ`mda _J `m nmf©XmßMm Zm_moÉma H$Í$Z À`mßZm nwÓnmßObr dmhVmV. JrVmY_© _ßS>im¿`m A‹`jm. nßMm`VZnyOoMm nwaÒH$ma ^JdV≤ ny¡`nmX eßH$amMm`m™Zr Ho$bm d À`m_wio {d{dY X°dV g߇Xm`mVrb d°a ~Ë`mM ‡_mUmV H$_r Pmbo. gy`.‡Mma Ho$bm. Vr {dÓUy. JmΩ`©. {edm¿`m ~mU.eßH$amMm`©.© 5) JUn{VnßMm`VZ . MßS>re. gy`© d JUnVr Aem nmM XodVm {ZdS>Î`m. adr d Mß–.gßÒH•$V. 4) XodrnßMm`VZ . ^JdV≤n¡y `nmX eßH$amMm`© kmZ_mJm©Zo H°$dÎ`m¿`m ‡m·rMr ^y{_H$m _mßS>Umao AmMm`© AmhoV. "EHß$ gX≤ {d‡m ~h˛Ym dX{›V!' EH$mM gX≤ dÒVybm kmZr bmoH$ AZoH$ ‡H$mao gß~moYVmV._‹`^mJr gy`._‹`^mJr {ed. À`mbm Mma _wIo AmhoV. ho `moΩ` Zmhr. J•hÒWY_m©Mm A{d^m¡` ^mJ ~Z{dbm. Cp¿N>Ô>m. amdU. _•XJ≤ b d gwYmda._‹`^mJr {dÓUy. AZoH$ XodVm EH$m ‡{V_oV EH${ÃV H$aUo hr ‡d•Œmr qhXˇ¿ß `m _y{V©H$boVhr {XgyZ `oVo.Eg. Ago Y_©emÛmV gmß{JVbo Amho. Z°F$À`og gy`© d dm`Ï`og Xodr. Z°F$À`og JUnVr d dm`Ï`og gy`. 3) gy`n© Mß m`VZ . gy`m©¿`m _mR>a. EH$m OZmX©Zr VoOmMß MmßXUß. {dÓUw¿`m a_m. B©em›`og {dÓUw. B©em›`og {dÓUw. (BboäQ¥>m{∞ Zäg) E_. doXm›V _Vm¿`m _m‹`_mVyZ ÂhUOo ^JdVny¡`nmX eßH$amMm`m™¿`m doXm›V VŒdkmZm¿`m ‡gmam_wio hm {dMma dmT>rg bmJbm d À`mVyZM Ò_mV© Y_m©Mm Adbß~ H$aUmË`m ~´˜d•›XmßZr nßMm`VZnyOoMm CnH´$_ gwÍ$ Ho$bm. ghboIH$. gy`© d JUnVr `m nmM XodVmß¿`m EH$à CnmgZobm nßMm`VZ nyOm ho Zmd Amho. CnmÒ`^oXmZo hr _mßS>Ur Imbrb‡_mUo ÒnÓQ> H$aVm `oBb © . À`m_wio {H$À`oH$Xm nßWmnßWm_‹`o d°_ZÒ` {Z_m©U Pmbobo {XgVo.E.© Z°F$À`og JUnVr d dm`Ï`og Xodr. {edmgmR>r ~mUqbJ. ^maVmV {H$À`oH$ {R>H$mUr nßMm`VZ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 35 . {dÓUy. C’d Am{U AH´$w a. {^fi nßWmß¿`m {^fi CnmÒ` XodVm hr gmar EH$mM na_oúamMr {^fi {^fi Zm_Í$no AgyZ na_oúa À`m gdm™Zm Ï`mnyZ Amho. ZßXr. gZH$. 2) {ednßMm`VZ . ~´˜m. gy`m©gmR>r Ò\${Q>H$_Ur. XßS> Am{U MßS>me ß . MmßS>mbr. JUnVr¿`m Jmbd. {^fi {^fi g߇Xm`mVrb ~w{’_mZ nwÈfmßZm d CXma _Vdm⁄mßZm ho H$iV hmoVo H$s.y Xodr¿`m e∫$s. AZoH$ nwaÒH$mamßZr g›_m{ZV.nßMm`VZnyOm gm°. lr {ed. gZßXZ. JUnVr. Z°F$À`og {dÓUw d dm`Ï`og Xodr.

Aø`©. _J À`mbm ^{∫$nydH© $ gmoim CnMma g_nm©d. nyOH$mZo _•Jm{OZ. XodnyOM o r ghm ÒWmZo d•’ hmarVmZo nwT>rb‡_mUo gmß{JVbr AmhoV. Va nXmWm©Zgw _`m‡_mUo BÔ> XodVo~amo~aM A›` XodVmßZmhr VmoM CnMma g_{n©V H$amdm hr 36 n’Vr ÒdrH$mabr OmVo. Hw$Um¿`m AßV:H$aUmV B©úam¿`m ApÒVdÀdm {df`rM gmeßH$Vm AgVo.Ob. hm {dgmÏ`m eVH$mVrb A{YH$ Ï`mnH$ {dMma gß^dVmo. H$be. fmoS>emßJ qH$dm fS>Jß ›`mg H$amdm. ZÏ`mZo {Z_m©U hmoUmË`m _ß{XamV Va gm_m›`V: Aer aMZm Ho$br OmVo. Aem g_mOm¿`m l’m-^∫$s¿`m nyVV© go mR>r H$moUÀ`mVar XodVm_yVuMrM AmdÌ`H$Vm AgVo. Am⁄ eßH$amMm`m™Zr nßMm`VZ nyOmn’Vr —T> H$a `mgmR>r n’Vera ‡`ÀZ H$m Ho$bo AgmdoV À`mMr {^fi {^fi H$maUo bjmV `oVmV.o AmdmhZ. nyOm B©úamMrM H$m H$am`Mr? À`mMr _hVr H$m`? Ago AZoH$ ‡ÌZ CnpÒWV hmoVmV. _mUgmMr gmßÒH•${VH$ CßMr OgOer dmT>V OmVo VgVem ^mdZm. naXoemVhr ^maVr` XodVm_ß{Xamß_‹`o gm_m›`V: nßMXodVmßMr _ß{Xao AgVmV. gy`_© Sß >i. Aær. J•hÒWmZo KamV qH$dm ^∫$mZo _ß{XamV Ho$bobr XodnyOm hr ^∫$sMo gwI. Ï`mdhm[aH$ OrdZmVrb AS>rAS>MUtda _mV H$a `mgmR>r AgVmo. AmgZ. ˆX`. nß M m`VZ ny O o M r Ï`mdhm[aH$. Z°d⁄o . EH$ H$mßS>mZwg_` d X˛gam nXmWm©Zgw _`. Xrn. gd©M JmoÔ>r ~XbV OmVmV. nyOm Xodmbm gmoim CnMma g_nyZ© H$am`Mr AgVo. `kmondrV. "Và nyOm Zm_ XodVmo‘oeoZ –Ï`À`mJmÀ_H$Àdm⁄mJ Ed. BÔ>Xdo Vm. Z_ÒH$ma. AmM_Zr`. ‡X{jUm d _ßÃnwÓn `m fmoS>emonMmamßMo H´$_mZo g_n©U H$amdo. Aer aMZm ^maV^a CŒmaonmgyZ X{jUoH$S>o d nydn} mgyZ npÌM_oH$S>o d°nÎw `mZo AmT>iVo. gd© dUm©¿`m Ûr-nwÈfmßZm nyOM o m A{YH$ma Amho. Hw$bXodVm BÀ`mXtMo Z_Z d Xoe-H$mbmßMm CÉma H$Í$Z "A_wH$ XodVm`m: fmoS>emonMma nyOmß H$[aÓ`o' Agm gßH$În H$amdm. eßI. À`mMmM n[anmH$ ÂhUOo nßMm`VZnyOm. AmgZm{dYr H$amdm. nm⁄.. AZwbno Z. nßMm`VZ nyO_o ‹`o `m n’VrZo XodVmnyOZ Ho$bo OmVo. JUnVrMo Ò_aU H$amdo. Am{U KßQ>r dmOdmdr. KßQ>m d Xrn `mßMr JßYmjVnwÓnmßZr nyOm H$amdr. _J AmdmhZ. AflÒdæm° ˆX`o gy`} ÒWmp S>bo ‡{V_mgw M & fQ≤> ÒWmZofw hao: gÂ`JM©Zß _w{Z{^: Ò_•V_≤ && AW© . nwÓn. ‡mUm`m_.. AÎn ‡_mUmV H$_©H$m S>mÀ_H$ ~mOy AÀ`ßV gßjno mV {dMmamV KoVbr. nyOm{d{Ygß~Yß r WmoS>m {dMma H$aUo `moΩ` R>ab o . Am|OirV \y$b KoD$Z ¡`m XodmMr nyOm H$am`Mr Agob À`mßMo ‹`mZ H$amdo. H$mßS>mZwg_`mV BÔ> XodVoMr nyOm ‡W_ Ho$br OmVo d A›` nyOZr` XodVmßnH° $s EHo$H$m XodVoMr VemM ‡H$mao doJdoJir nyOm H$amdr Agm gßH$o V Amho. eßImV nmUr ^Í$Z À`mZo nyOmgm{hÀ` d ÒdV:Mo eara `mßMo ‡mojU H$amdo. À`mV ‡_wI XodVoMo _ß{Xa _‹`^mJr AgVo d ~mH$s¿`m Mma XodVmßMr _ß{Xao Mma H$monË`mV AgVmV. ^maVmVhr ^maVmVrb gd© VrW©jÃo mßMo Xe©Z `mÃoH$Íß$Zm EH$m ÒWmZmda KS>mdo `mgmR>r H$mhr VrW©jÃo mß¿`m {R>H$mUr AZoH$ XodVm_ß{XamßMr {Z{_©Vr Ho$br Amho. g_mOmV \$ma _moR>m dJ© ^m{dH$. _ßà {d{Y-{dYmZ B. nU VmpŒdH$ —ÓQ>r Zgbobm AgVmo. EIm⁄m XodVobm l’m`w∫$ AßV:H$aUmZo. g_W©Àd Am{U EH$_odm{¤Vr`Àd nmhmUo AJÀ`mMo R>aVo. nßMm`VZ nyO¿o `m _mJrb B©úamMo lo>Àd.gy∫$m¿`m F$Mm ‡À`oH$ CnMmamgmR>r EH$ Aem arVrZo {d{Z`w∫$ Ho$boÎ`m AmhoV. À`mgmR>r nwÈf. dmÒV{dH$ nmhmVm doXmV gmß{JVboÎ`m {g’mßVmbm AZwbjyZ B©úamMo ApÒVÀd {g’ H$aUmao Ago {H$VrVar ~bdŒma AZwH$y b VH©$ AmhoV H$s À`m VH$m©Mo IßS>U hmoD$ eH$V Zmhr._ß{XamßMm g_yh AmT>iVmo. ÒZmZ. ~´˜gyÃo d JrVm ho B©úambm nhm `mMo VrZ _mJ© AmhoV. VgoM H$mhr bmoH$mß¿`m OrdZmV nyOm{dYr hm gßH$Q>o Xˇa H$aUo. dÛ. nßMm`VZ nyO_o ‹`o nXmWm©Zgw _` hm gßH$o V ÒdrH$maVmV.' XodVobm C‘oeZy –Ï`À`mJ Ho$bm OmV AgÎ`m_wio nyOm ÂhUOo `mJM hmo`. ¡`mßZm B©úam{df`r¿`m VH$m©Mo IßS>Uhr H$amd`mMo Zmhr d B©úamMo ApÒVÀdhr _mZmd`mMo Zmhr À`mßMo g_mYmZ H$aUo gm_m›` boIH$mbm AdKS> Amho. _Z:‡gmX d A‹`mpÀ_H$ g_mYmZ `mß¿`mgmR>r AgVo. ho bjmV KoD$ZM nwT>o XodnyOVo _y[V©H$aUmMm {dMma A{YH$ n[anyUV© Zo o Í$T> Pmbm. nyOm A{YH$m{YH$ gy˙_ gßdXo Zmerb nmVirda CVaVo. doXr d ‡{V_m `m ghm ÒWmZmß¿`m {R>H$mUr lrharMr MmßJÎ`m‡H$mao nyOm H$amdr. {d{Y`w∫$ Ho$bobo CnMma g_n©U `mbm XodVmnyOZ Ago ÂhUVmV. À`mM~amo~a erInßWr`. Cn{ZfXo. CnMma. Ago ›`m`H$moemV ÂhQ>bo Amho. Yyn. nyOm n’VrV XmoZ ‡H$maMo gßH$o V ÒdrH$mabobo AmhoV. aoe_r dÛ qH$dm bmoH$ar dÛ `mß¿`m AmgZmda ~gyZ Xodmdarb {Z_m©Î` H$mT>mdo. `WmW© {OkmgoZo {dMma H$a `mg ‡d•Œm PmboÎ`m {Okmgyg H$mhr [MßVZ {Z{¸VM {Xbmgm d g_mYmZ XoUmao R>ab o . `m ghm ÒWmZmß_‹`o _yVu ho ÒWmZ {deof Í$T> Amho. "‡ÒWr`Vo AZoZ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . `m VrZ _mJm™Zm ‡ÒWmZÃ` Ago ÂhUVmV. O°ZnßWr` AmXt¿`m XodVmßMmhr g_mdoe Ho$bm OmVmo.

`m ‡ÒWmZÃ`tdarb AmMm`m™Mo ^mÓ` ‡{g’M Amho. nydn© dy © g•Ô>r¿`m AZwamoYmZoM CŒmamoŒmaH$mbrZ g•Ô>r {Z_m©U Ho$br OmVo. `mM A{^‡m`mZo "YmVm`Wmnyd_© H$În`V≤' ho doXdMZ ‡{g’ Amho. na_mÀ_m `m {^fi {^fi Í$nmV ‡H$Q> hmoVmo Va _J AmÂhmbm H$m {XgV Zmhr. ÈUwPwUw. BÀ`mXr bjUmßZr d{U©bm Amho. JUoe VmßS>d Z•À`m¿`m doir nŸVmbmV nX›`mg H$aUmam. amÃr AmH$memV Vmao {XgVmV. "VpÀg{’O©JVmo {Z`V‡d•Œmo:' AÀ`ßV {Z`_~’ n’VrZo Mmbbobr {dúmMr ‡d•{Œm hrM B©úamMo ApÒVÀd {g’ H$a `mg nyU© g_W© Amho. AZßV. g•Ô>r {Z_m©U hmo `m¿`m nyd©H$mimV À`m na_oúam{edm` X˛gao H$mhrM ZÏhVo. {MXmZßX. na_oúamMo na_gy˙_ ÒdÍ$n ho _mZdr X•Ô>r¿`m AmH$bZm¿`m n{bH$S>Mo Amho. na_mÀ_m hm H$_©\$bmßMm XmVm Amho. ^d‹dßghoVw. na_emßV. _ÒVH$s JßJm. EH$X›V Í$nmV ‡H$Q> hmoVmo. ÂhUyZ AmMm`© na_oúamMo dU©Z H$aVmZm ÂhUVmV Vmo AIßS>.o À`mgmR>r B©úamMr AmdÌ`H$Vm H$m`? g•Ô>rVyZ g•Ô>r {Z_m©U hmoVo Ago ÂhUm`Mo Va OZH$ g•Ô>r d O›` g•Ô>r {Zamir AgVo. ÈUwPwUw ZmX H$aUmË`m KwJß amß¿`m _ßOi w Vmbmda BH$S>o {VH$S>o ^´_U H$aUmam. H$_ao^modVmbr Ï`mK´m~ß a. nU Vo _m›` Amho. {ed. ÒVmoà dmL>_≤ `mV AmMm`m™Zr À`mMo dU©Z. À`m_wio B©úar CnmgZm H$aVmZm _Z gl’ hmoUo AdKS> OmVo. n•œdr gy`m©^modVr {\$aVo `mMm AZw^d H$moUr KoVbm Amho. 2) "OJÇmrdZß ¡`mo{VamZ›XÍ$n_≤' 3) "‡gfiß gXmZ›Xgß{dVÒdÍ$n_≤ & 4) {ZÀ`mZ›Xß Òdgß{dV≤ gwI`{V `{_Zmo `ŒmXÏ`m›_hmo Z: & 5) AmZ›XH$›Xß hVnmnd•›Xß. AmMm`© ÂhUVmV B©úam¿`m ApÒVÀdm{df`r d À`m¿`m gd©kÀdm{df`r _ZmV Vri_mÃhr eßH$m ZH$mo. H$_m©‡_mUo OrdmßZm gwIX˛:ImÀ_H$ \$io XoUmam H$moUr {ZamimM XmVm Agbm nm{hOo. Aem XmoZ Q>mHo $mßZm gm_mdyZ KoUmam B©úa _‹`_ n[aUm_mMm gmam {dú‡nßM na_mÀ_ÒdÍ$nmV gm_mdyZ Om `mg AS>MU Zmhr. H$_} hr A—Ô>¤mam gwIX˛:ImMr {Z{_Œm_mà AgVmV. "VÒ_m’m›`fi na: qH$MZmg' Aem‡H$mao AZwH$y b VH$m™Zr d doXdMZmßZr g•Ô>rMm H$Vm© B©úa AgÎ`mMo {g’ hmoV. g•Ô>rVyZM g•Ô>r {Z_m©U hmoV. Aem‡H$mao Vmo {MX≤KZ. AmMm`m™Mm B©úa hm "AUmoaUr`mZ≤' Am{U "_hVmo _hr`mZ≤' Aem ÒdÍ$nmMm Amho. `m naßnaoVrb ‡À`oH$ g•Ô>rbm AmXr Am{U AßV hm AmhoM. ‡ÒWmZ ÂhUOo Om `mMo AWdm OmU `mMo gmYZ. MH´$. nŸ hmVmV KoD$Z lr{dÓUy¿`m Í$nmZo Va H$Yr AY©Zmar ZQ>úo am¿`m Í$nmZo.. gwXß a. AmZßXKZ AmhmV. {Xdgm _mà {XgV ZmhrV. JXm. {døZamO. J˘`mV È–mj _mim. 1) "{MXmZ›Xgm›–m` em›Vm` Vw‰`ß. AmZßXKZ. VwÂhr AÀ`ßV emßV AmhmV. VwÂhr {MX≤KZ. Va H$Yr _ßJb_yVu lrJOmZmZMo _ßJb_` ÒdÍ$nmV ‡H$Q> hmoVmV Va Vmo {døZhVm©. Vmo Omo Am{Xg•Ô>rMm OZH$ Amho À`mbmM na_mÀ_m ÂhUVmV. gdm™Jr {d^yVr M{M©bb o r Aem _mohH$ Í$nmV Xe©Z XoVmV.. Òd`ß¡`mo{V. Varhr ^JdmZ lrhar ho _‹`_ n[aUm_mZo Z`Z_Zmoha Aem a_Ur` Í$nmZo π${MV eßI. π${MV Zß{XHo$úam¿`m gm{fi‹`mV {Ãeyb YmaU H$Í$Z C^o Agbobo \${U^yfU ^JdmZ eßH$a. _J {Xdgm AmH$memV VmaoM ZmhrV Ago ÂhUVm `oBb © H$m? VgoM B©úamMo g_Omdo. OJmMr aMZm H$m°eÎ`mZo H$aUmam aMZmH$ma na_oúa Amho.o _mUgmMr H$_} hr gwIX˛:ImÀ_H$ \$bo XoUmar Agbr Var H$_m™Zm \$bmo›_wI H$aUmam H$moUr Var ‡dV©H$ nm{hOoM. À`m¿`m Vw ß X rb VZy d a ZmJamO hmam‡_mUo emo ^ Umam. g•Ô>r hr AZmXr Amho ÂhUOo g•{Ô>naßnam AZmXr Amho. gXmZßX. AmMm`m™Mo ^mÓ` BVHo$ gw_Ywa Amho H$s À`mbm gßÒH•$V dmL≤>_`mV VmoS> Zmhr. Hw$Ur Oa ÂhQ>bo H$s B©úa Zmhr {ZgJ© Amho. Vmo ~´m˜UdofmZo ‡H$Q> hmoVmo Va H$Yr AmnÎ`m ghÚaÌ_tZr gÀ`mbm PmHy$Z Q>mH$Vmo. B©úamMo Xe©Z hmoV Zmhr ÂhUyZ gmeßH$ hmo `mMo H$maU Zmhr. Va π${MV amOamOoúar lrb{bVmß~m _hm{ÃnwagwßXar¿`m Í$nmZo ‡H$Q> hmoVmV.B{V ‡ÒWmZ_≤ &' Aer ‡ÒWmZ e„XmMr Ï`wÀnŒmr Amho. Aem AZoH$ JmoÔ>r AmhoV ¡`m AmÂhmbm ‡À`j {XgV ZgÎ`m Var AmÂhr {dúmg R>do Vmo. AmZßXHß$X. An[a{_V Am{U A¤°V ÒdÍ$nmMm Amho. gy`Z© mam`U ho Va na_mÀÂ`mMo ‡À`oH$ Ordmbm Xe©Zgwb^ Í$n Amho. B©úa hm g•Ô>rMm {Z`m_H$ Amho. An[a{¿N>fi. ZmgXr` gy∫$mV dU©Z Ho$bo Amho Vo AgoM Amho. {dúmVrb H$moUVmhr nXmW© À`m_wio na_mÀÂ`mbm gmoS>yZ AgUo eä` Zmhr. Am{XÀ`_ßS>bmV {Zdmg H$aUmË`m nwÈfm¿`m Í$nmZo ‡H$Q> hmoVmo. VoÏhm _yi OZH$ g•Ô>rMm {Z_m©Vm À`m g•Ô>rhˇZ {ZamimM Agmdm bmJVmo. H•$nmH$mo_b. AmMm`m™Mm `w{∫$dmXhr AgmM {~ZVmoS> Amho. gy`m©¿`m ‡Ia ‡H$memV À`m¿`m VoOmZo S>m˘ o `mßMr e∫$s Hw$ß {R>V hmoVo d À`m_wio AmH$memV Vmao ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 37 . X° { Xfl`_mZ _mUH$m‡_mUo qH$dm ‡^mVH$mbrZ AÈUm‡_mUo ¡`mMr H$mßVr X°{Xfl`_mZ Amho Aem dH´$VwßS>. gy˙_mnojmhr gy˙_ na_ gy˙_ Am{U _moR>Ámnojmhr _moR>m Amho.' {MXmZ›X hoM EH$ Vw_Mo bjU Amho.

{ZaßOZ. dÒVwV: À`mMo gßH$Îngm_œ`© An[a{_V Amho. Òd`߇H$me. AmdS> Agmo. AmZßXKZ BÀ`mXr AW©nUy © d _Ywa e„XmßZr Cn{ZfXmßV dU©Z Ho$bo Amho. _m`m d AhßH$ma `mß¿`m `moJmZo ¡`mßMr ~w’r hV~b Pmbr Amho À`mß¿`m g_moa B©úa AgyZhr {XgV Zmhr.o lwVr Am{U AZw^dr gßV _hmÀ_o `mßMr dMZo ho gdm©V _moR>o ‡_mU. B{Vhmg Iam H$emdÍ$Z Ago ÂhQ>Î`mg À`mg ~mYH$ ‡_mU Cnb„Y hmoV Zmhr. _mZ{gH$ gßVwbZ {dnarV n[apÒWVrV H$m`_ {Q>H$ `mgmR>r VgoM OrdZmV gm_œ`© gßnfi. VŒd g_Oob VoÏhm g_Oob nU Vmon`™V AmMmaY_© ‡m_m{UH$nUo AmMaÎ`mg Ï`∫$s `moΩ` _mJm©da amh `mg d A{YH$m{YH$ {~ZYmoH$ _mJm©Zo dmQ>Mmb H$a `mg gmhmÊ`H$mar R>aVo. À`m_wio ^maVr` gßÒH•$VrZo AmMmaY_m©bm {deof _hŒd {Xbo Amho. {VMm bm^ Hw$Qw>~ß mVrb KQ>H$mßZm Ho$Ïhm. Anam‹`mbm À`m¿`m Jw›¯m‡_mUo XßS> H$aUmam ›`m`mYre H$Yr Xmofr _mZbm OmVmo H$m? VgoM na_mÀÂ`mMo Amho. {Z{d©H$ma. hr {df_Vm H$em_wi!o B©úa {ZX©` Am{U ^oX^mdmZo dmJUmam Amho H$m`? Agm ‡ÌZ {Z_m©U hmoVmo. bm°{H$H$ Ï`dhmamV X`oMm AO© Ho$Î`mZßVa amÔ¥>m‹`j XoIrb `moΩ` dmQ>Î`mg \$merMr {ejm a‘ H$Í$ eH$VmV. A{^ÈMr dmT>b o Vgo Vgo _Z 38 À`m_‹`o V›_` hmoBb © . CbQ> Vmo na_ X`miy Amho. Vr ^∫$s Òdm^m{dH$nUo {dH${gV Ïhmdr. Oer Oer V›_`Vm dmT>b o Vgm Vgm {MŒmm_‹`o ^JdÀÒdÍ$nmMm Am{dÓH$ma A{YH$ hmoBb © .Jm|OmÍ$Z nyOm{dYr_‹`o JwßVdmdo. À`m_wio Hß$gmo’ma nwVZmo’ma Ago ÂhUVmV. H$iV Z H$iV À`mgmR>r gmYZ KS>mdo. B©úa gd©k Am[U gd©g_W© Amho Va _J À`mZo {Z_m©U Ho$boÎ`m g•Ô>rV H$moUr AÀ`ßV X[a–r Va H$moUr AÀ`ßV lr_ßV AmhoV. Ab˙`. d°amΩ`mMm S>mi o m AgUo AmdÌ`H$ Amho. naßVw OrdZ gwIr-g_mYmZr amh `mgmR>r. gX≤KZ. naßVw Vr Ver Zgob Va _Zmbm WmoS>go o _mÍ$Z _wQ>H$y Z Am{U ~aoMgo AmßOmÍ$Z. X˛YmV Vyn AgVo. ^∫$s ho B©úagmjmÀH$mamMo AÀ`ßV gmono d CÀH•$Ô>> gmYZ Amho. _J A{Ib ~´˜m S>mMm Zm`H$ na_mÀ_m. À`m{df`r _Z {Z:eßH$ Agmo Zgmo VŒdV: _m›` Agmo Zgmo. AZßV. {MX≤KZ. ÂhUyZ KamV nßMm`VZ nyOm XaamoO Ho$br Omdr. À`mMo gm_œ`© AJmY Amho.Zgmo. À`mM‡_mUo AkmZ d _moh.AgyZhr {XgV ZmhrV. Vmo AmYr ›`m`r Amho d ZßVa X`miy Amho. À`mbm AdVma Ko `mMo H$mhr H$maU Zmhr. Vmo ^∫$dÀgb Amho. ^∫$sMm. H$_m©ZÍw $n \$b XoUmË`m B©úam¿`m {R>H$mUr d°fÂ`mMm Xmof `oD$ eH$V Zmhr. An[a_o`. H$gm. ÒWmUw e„XmMm AW© ^JdmZ eßH$a qH$dm Hy$Q>ÒW na_mÀ_m Agmhr Amho. À`mbm B{Vhmg gmjr Amho. Varhr Vmo ^∫$OZmß¿`m H$[aVm {XÏ` {dJ´h YmaU H$Í$Z Abm°{H$H$ brbm H$arV AgVmo. {ZJ©Uw . AmßY˘`m _ZwÓ`mbm Imß~ {XgV Zmhr hm H$mhr À`m Imß~mMm AnamY Zmhr. Y°`d© mZ amh `mgmR>r ¡`m gßÒH$mamßMr AmdÌ`H$Vm Amho Vo gßÒH$ma X°Z{ß XZ nyOm-AMm©Xr [dYr gßnfi H$aVmV À`mgmR>r nßMm`VZ nyOMo r `moOZm Amho. `mdÍ$Z ~mYH$ ‡_mU Cnb„Y ZgVmZm B{Vhmg ImoQ>m ÂhUm`Mm Agob Va _J gd©M B{Vhmg ImoQ>m Amho Ago ÂhUmdo bmJob. na_oúambm nmh `mgmR>r {ddoH$mMm. AßY e„XmMm AW© A{ddoH$s bmoH$mßZm na_mÀ_ÒdÍ$n H$ibo Zmhr Va Vmo H$mhr na_mÀÂ`mMm Xmof Zmhr. B©úa hm "{dúÒ` H$Vm© ^wdZÒ` Jmo·m' ÂhUOo Vmo gd© {dúmMm OZH$ AgyZ {Ã^wdZmMoM ZÏho Va MwVX©e^wdZmÀ_H$ ~´˜m S>mMo gßajUhr H$aVmo. VgVer JmoS>r dmT>V OmB©b. {dkmZ. VŒd Oar g_Obo Zmhr Var AmMmaY_m©VZy VŒdmn`™V Om `mMr ghO gmo` hmoV. `XoZß A›Ymo Z nÌ`{V&' Ago CX`ZmMm`m™Zr ÂhQ>bo Amho. kmZ. À`m_wio nyO{o df`r AmdS> {Z_m©U hmoBb © . À`mgmR>r ^maVr` naßnaoV EH$ gwb^ gmYZ Adbß~bobo Amho Vo ÂhUOo nßMm`VZ nyOm. "Z{h A`ß ÒWmUmoanamY:.o ÂhUyZ X°Z{ß XZ nyOmAMm© {dúmg. nQ>mo Z nQ>mo naßVw amoO nyOm EH$ AmdÌ`H$ X°Z{ß XZ H$_© ÂhUyZ Ho$br nm{hOo. À`mMo bm^ H$mbmßVamZo Hw$Qw>~ß m¿`m —Ô>rZo bjmV `oVmV d _J _hVrhr nQ>V. AMb. l’m. B©úa hm gd©g_W© Am{U gÀ`gßH$În Amho. Hw$R>.o {H$Vr ‡_mUmV hmoBb © gmßJVm `oV Zmhr.o nU Vmon`™V Am_Mm nyOmAMm© `mda {dúmg Zmhr Ago ÂhUyZ B©úamer gßdmX gmYUmË`m EH$m gwb^ gmYZmMm Adbß~ Ho$bm Zmhr Ago hmoD$ Z`o. {ZamH$ma. An[ap¿N>fi. ¡`moVr. `mM EH$_od A{¤Vr` {dúÏ`mnr VŒdmMm AmMm`m™Zr ‡m_wª`mZo ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . {ZÀ`. À`mgmR>r ‡{g’ —Ô>mVß AmhoV. Ord hm AmnÎ`m H$_m©‡_mUo gwIX˛:I ^moJV AgVmo. B©úambm AZoH$ ‡_mUmßZr nhmVm `oV. H$m>mV Aær AgVmo Vmo AmnmVV: {XgV Zmhr `mMm AW© Vmo Zmhr Agm hmoD$ eH$V Zmhr. hiyhiy B©úar gm_œ`m©Mm ‡À`` `oBb © . gdm™ZmM B©úaXe©ZmMr AmoT> Agob Ago Zmhr. À`mbm AZ›`^mdmZo eaU JoÎ`mg Vmo AmnÎ`m AnamYmßMr j_m H$arb `mßV H$m` gße`! na_mÀÂ`mMo VmpŒdH$ ÒdÍ$n gÀ`. Hy$Q>ÒW. À`m_wio Vmo H$moUÀ`mhr doir AmdÌ`H$Vm dmQ>Î`mg AmdÌ`H$ À`m H$m`m©gmR>r AmdÌ`H$ Vo Í$n YmaU H$aVmo. Vmo "{ZÀ`mo {ZÀ`mZmß MoVZÌMoVZmZm_≤ &' ÂhUOo {ZÀ` ÂhUyZ g_OÎ`m OmUmË`m nXmWm™nj o mhr {ZÀ` Amho d MoVZmßZmhr M°V›` XoUmam Amho. ^mΩ`mZo nyOm-AMm© `m H$_m©MaUmV JmoS>r Agob Va CŒm_M Amho.

{edXodVm dm`w V ŒdmMr ‡VrH$Í$n Xo d Vm Amho Va ^JdmZ {dÓUy AmH$meVŒdmMr XodVm Amho. Va gmË`m {dú‡nßMmMm A{Y>mVm _m`mgßd{bV na~´˜ na_mÀ_m ÂhUOo gmß~. È{Md°{MÕ`m‡_mUo AmnÎ`mbm ÈMob À`m H$moUÀ`mhr BÔ>Xdo VoMr CnmgZm H$amdr. Va e{∫$XodVo¿`m CnmgZoV dmB©Q> JmoÔ>tMm n[ahma Am{U _ßJb JmoÔ>tMr ‡m·r Ïhmdr `mgmR>r CnmgZm Ho$br OmVo. J` ÂhUOo ‡mUmßMo ajU H$aUmar XodVm Agm {VMm _{h_m dU©Z Ho$bm Amho. dmgwXdo JUmYre. gßH$Q>mM ß m n[ahma Ïhmdm d kmZmMr. _Z."{de≤' ÂhUOo ‡doe H$aUo. È–. em∫$. Aem‡H$mao AÀ`ßV AÎne„XmV nßMm`VZ nyOm H$aVm `oV. Aem‡H$mao nßM_hm^yVmßnmgyZ {Z_m©U PmboÎ`m g•Ô>rVrb _mZd nßM_hm^yVmßMr CnmgZm ‡VrH$Í$nmZo H$aVmo. {hbmM {ÃnwagwXß ar _hm{ÃnwagwXß ar ÂhUVmV. Ho$di Hß$R>mV È–mj_mim qH$dm hmVmV {Ãeyb Am{U S>_Í$ VgoM _ÒVH$s OQ>m^ma qH$dm H$_ao^modVr Ï`mK´m~ß a BÀ`mXr {M›hmßZr AbßH$• V Agbobr n[ap¿N>fi n[a{_V nmd©Vrgh eßH$amßMr _yVu ÂhUOoM gmß~ EdT>mM AW© AmMm`m™Zm A{^‡oV Zmhr. {VbmM AmMm`m™Zr `m ÒVmoÃmV _hmXodr Am{U amOamOoúar Ago ÂhQ>bo Amho. Va gy`© CnmgZm hr Jm`Ãr _ßÃm¿`m AmYmao eara. eßH$amMm`© ÂhUVmV. Am{XZmam`U. À`mMr e∫$s À`m¿`mhˇZ {Zamir nhmVm `oV Zmhr d À`m e∫$shˇZ Vmohr {Zamim {XgV Zmhr. ^JdmZ {dÓUy . _hme∫$s. C_m. AmMm`m™Mr CnmÒ` Agbobr lr{d⁄m Vr hrM hmo`.nwaÒH$ma Ho$bm Amho. lrharZo gd© ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 39 . JUoe XodVm gm_m›`V: n•œdrVŒdmMr ‡VrH$Í$n XodVm _mZbr OmVo. AmMm`m™¿`m _Vo gd© XodVm EH$Í$n AmhoV. JUoemnmgyZ ^w∫$s d _w∫$shr ‡m· hmoVo H$maU Vmo `mßMm Zm`H$ Amho. Vmo ÂhUOo {dúm¿`m Í$nmZo ZQ>Umao VŒd. VWm{n ‡À``mbm `oUmË`m gd© Ï`mdhm[aH$ ^oXmMrhr Vo _moR>Ám Hw$ebVoZo CnnŒmr bmdVmV. gmß~ gXm{ed . Ogo JUnVr hr {døZZmeH$ d kmZXm`H$. gy`©XodVm AærCnmgZoMo ‡VrH$ Amho. B©eÒdÍ$n AgboÎ`m eßH$amßZmM ^d Ago ÂhUVmV. XodVmßMr Í$no AZoH$ AmhoV. JUnVrMo nyOZ H$moUÀ`mhr _ßJbH$m`m©¿`m Amaß^r Ho$bo OmVo. gm°a. À`m_wio {d⁄o¿`m joÃmV {demaX hmo `mgmR>r À`mMo ‹`mZ H$amdo Ago ny. nmd©Vr Agohr ÂhUVmV. gVoO Am{U VoOÒdr Agmdo `mgmR>r Ho$br OmVo. ~w’r. Vmo AmnÎ`m ‡oaUoZo {døZmßZm ‡oaUmhr XoD$ eH$Vmo d {døZmßMo X_Z d e_Zhr H$Í$ eH$Vmo. {ZJw©Um¿`m AZw^yVr~amo~aM {MŒmew’rgmR>r gJwU CnmgZoMm nwaÒH$ma H$aUmao AmMm`© AÀ`ßV gwXß anUo nßMm`VZ nyOmn’Vr¿`m Í$nmZo nßM_hm^yVmß¿`m CnmgZoMr gßJVr bmdVmV. AmMm`m™¿`m ÒVmoà dmL≤>_`mV À`m À`m XodVoMo gJwU ÒdÍ$n Am{U nma_m{W©H$ ÒdÍ$n dU©Z Ho$bobo {XgVo. A¤°VVŒdmbm Y∏$m Z bmdVm {dú ‡nßMmVrb CnmgZm. ed©-edm©Ur BÀ`mXr ZmdmßZr gß~moYVmV.{d⁄mXm`H$ CnmgZm Amho. AWd© Omo pÒWa Amho. ^d ÂhUOo na_mÀ_m na~´˜. `m nmM CnmgZmßMo BÔ>Xdo Vobm AZwgÍ$Z nmM ‡H$ma hmoVmV. {ed-{edmZr. Va {edXodVm kmZ d d°amΩ` ‡XmZ H$aVo. _hmXodr. {dúm¿`m Amaß^r na~´˜VŒd nwÈfÍ$nmZo ZQ>bo ÂhUOo À`mbm darb ZmdmßZr gß~moYVmV. "AÂ~`m g{hV: gmÂ~:' Aer gmß~ e„XmMr Ï`wÀnŒmr Amho. Am{X{dÓUw. {VbmM X˛Jm©.AmMm`m™Mo gmß~ gXm{ed ho n[anyU© na~´˜ ÒdÍ$n AmhoV. AZwH$y b Agmdo Aer Anojm Ho$br Amho.{d⁄oMr ‡m·r Ïhmdr `mgmR>r {deofÍ$nmZo CnmgZm Ho$br OmVo.o hm dadaMm \$bm¿`m AZwfJß mZo XodVm{YH$mamMm {dMma AÀ`ßV ÃmoQ>H$ ÒdÍ$nmV Ho$bm. AmamoΩ`gßnfi eara Am{U {Z¸b _ZmMo _mJUo _m{JVbo Amho. {døZamOhr Amho. ^d-^dmZr. JwUmYre BÀ`mXr ZmdmßZr gß~moYVmV. À`mM‡_mUo Xodr e{∫$XodVm hr ObmMo ‡VrH$ Amho Va. À`mbmM {ed. "^d{V AWdm ^dVo B{V ^d:&' {dúÍ$nmZo Omo ZQ>Vmo À`mbm ^d Ago ÂhUVmV. À`m ^dmer A{^fi EH$Í$n Agbobr {edmMr e∫$s ^dmZr hmo`. AmMm`© ho gd© {dú VŒdV: EH${OZgr EH$Í$n _mZVmV. e°d Am{U d°ÓUd `m ZmdmZo AmoiIbo OmVmV. VoOmg{hV ‡m·r Ïhmdr `mgmR>r Ho$br OmVo. ~b. ^JdmZ≤. {dÓUwXdo Vm gd© d°^dmMr ‡m·r H$Í$Z XoUmar Amho. Vo JmUnÀ`. _m`m hr À`mMr A{Zd©MZr` e∫$s Amho d {V¿`m_wiMo Vmo e{∫$_mZ≤ Pmbm Amho. AmH$me `m _hm^yVmMr CnmgZm {dÓUy ÒdÍ$nmV Ho$br OmVo d Am`wamamoΩ`. À`m¿`mH$Sy>Z AWd© ~w’r. gmß~ hm e„X XoIrb nmd©Vr Am{U na_oúa `mß¿`mVrb A^oXM Ï`∫$ H$aUmam Amho. À`mM~amo~a ^modVmbMo dmVmdaU ‡gfi. CnmgZoMo \$i Xo `m¿`m gßX^m©V ‡À`oH$ XodVoMo EH$ d°{eÔ>Á Amho Am{U À`mM ~amo~a Vr XodVm CnmgH$mgmR>r _Zmodmßp¿N>V nyU© H$aUmar VgoM _mojgwIm¿`m AZw^dmgmR>r bm^Xm`r R>aUmar CnmgZm Amho. VoM VŒd ÛrÍ$nmZo ZQ>bo ÂhUOo À`mbm Am{X_m`m. ÂhUyZM VŒddoŒmo e∫$s Am{U e{∫$_mZ `mß¿`mV A^oX _mZVmV. H$maU Vmo {døZhVm©. _•S>-_•S>mUr. À`mßMm AW© _mà EH$M Amho. emaXoMmhr A{YnVr Amho. _hmb˙_r. È–-È–mUr. ^∫$s AmXr JmoÔ>tMr gßJVr AmMm`© A{Ve` CŒm_‡H$mao bmdVmV.

AdÒWm^oX EdT>mM À`mV \$aH$ Amho. : 9822251336 / 24213534. Q>. g•Ô>r¿`m pÒW{VH$mbm_‹`o H$m`©naÀdo AZoH$ Í$no YmaU H$aVmV.o ho gd© H$a `mbm g_W© EH$ ^JdmZ lr{dÓUyM Amho. doXdmL≤>_`m¿`m AmYmamZo d gßV Am{U AmMm`© `mß¿`m H•$noZo bm^bobm Abm°{H$H$ {ZYrM Amho. Xm. hr Í$no π${MV≤ Ï`∫$s¿`m {Z{_ŒmmZo AgVmV Va π${MV≤ g_Ô>r¿`m Í$nmZo AgVmV. `mVrb Oo ÒdrH$m`© dmQ>b o Vmo AmMm`© dmL≤>_`mMm _{h_m Amho.o {dúm_‹`o OrdÍ$nmZo ‡doe H$Í$Z amhUo. naßVw EH$ JmoÔ> {Z{¸V Amho Vr ÂhUOo nßMm`VZnyOm hr _mZdm¿`m H$Î`mUmgmR>r. Aem‡H$mao nßMm`VZ nyOm{dYr. WmoS>ä`mV. Backup time) Invertor (For Tubes. Pune . We have the right solution. nmßS>waJß JUoe JmoÒdm_r. "nwÓH$amO' {_à ZJa. na_oúamMo nyOZM H$m AmdÌ`H$ `m{df`r qMVZ d na_oúam¿`m AZ›` ^∫$sZo _mZdr OrdZmVrb gßH$Q>mM ß m n[ahma hmoD$Z AßVVmoJÀdm na_oúa‡m·r. gd© {dú {Z_m©U H$a `mMm gßH$În H$Í$Z {dú [Z_m©U H$aUo. À`m_mJrb ‡oaUm. AdÒWm^oXmZo ÒdÍ$nmV ^oX hmoV Zmhr. gd© {dúmbm ‡H$m{eV H$aUo qH$dm ‡H$me XoU. {dúmMo gßJmonZ H$aUo. gd© {dúmbm Ï`mnUo. AmR>dbo. gßX^© J´ßW 1) ^maVr` gßÒH•${VH$moe. H$Î`mUr Zm_Omoer 1012/4 {edmOr ZJa. ^JdV≤ ny¡`nmX eßH$amMm`m™Mr ^y{_H$m nßMm`VZ nyOogß~ßYmZo H$m` Amho `mgß~ßYr À`mß¿`m ÒVmoÃdmL≤>_`m¿`m AmYmamZo OmUyZ Ko `mMm ‡`ÀZ Ho$bm.10. Am{X{dÓUw ^JdmZ. \$b‡m·rMm {d{dY AßJmßZr {dMma. amÔ¥>m¿`m C’mamH$[aVm AgVmV. 25654866.{dú AWm©V≤ {dúmVrb ÒWmda. Fans. nwUo 16. OßJ_ ‡m{U_mÃmßMo Xoh [Z_m©U Ho$bo d À`mZßVa À`m gd© XohmV OrdÍ$nmZo VmoM ‡{dÔ> Pmbm. {Z{_Œm^oXmZo na_oúamZo H$moUVohr Í$n YmaU Ho$bobo Agbo Var Vo VŒdV: na~´˜ÒdÍ$nM Amho. Market Yard Road. Agm hm lr{dÓUy n[anyU© na~´˜M Amho. to 6 Hrs. na_oúaMaUr AZwJh´ mgmR>r {dZ_´ ‡mW©Zm H$Í$Z boIUrbm {dam_ XoV.411 037._. Power Fail ? Don’t Worry. g_mOm¿`m. Suryaprakash Apartments. Oo AÒdrH$m`© dmQ>b o Vr boIH$mMr X˛~b © Vm Amho. {ZJwU © Am{U gJwU hr Xmo›hr Í$no EH$mM na_oúamMr AmhoV. `m AßJmßZr `oWo nßMm`VZ nyO{o df`r ÒnÔ>rH$aU OmUyZ Ko `mMm ‡`ÀZ Ho$bm. TV) (1 Hr. 2) gw~moY ÒVmoà gßJh´ . 40 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . ‡b`H$mir {dúmbm AmÀ_ÒdÍ$nmV brZ H$Í$Z KoU. Backup time) Contact : Abhay Lokhande Climax Power Corporation B . 3) lrCn{ZfXW© H$m°_Xw r IßS> 5dm.o gm°. UPS System (For Computers) (15 Mins. _. A. to 6 Hrs. Phone No.o Zß.

AmMm`© Am[U ~´˜gyÃmßVJ©V MVw:gyÃr gm°.E. Xemon{ZfXo. Mmdm©H$ Aem naÒna{damoYr VŒdkmZmMr {dMmaYmam Cn{ZfXmV nhmd`mg {_iVo. A¤°V. gwaúo amMm`© d nX≤_nmXmMm`© Aem Mma {eÓ`mßMr `moOZm Ho$br. AZoH$o úa. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 41 . 5) nyd©_r_mßgm. ~´˜gyÃo dJ°ao J´Wß mßda ^mÓ`J´Wß . OUy ‡À`j eßH$aM eßH$amMm`m™¿`m Í$nmZo d°{XH$ Y_m©¿`m ‡gmamgmR>rM AdVrU© Pmbo hmoVo. A‹`mÀ_emÛmMr naßnam ^maVmV VrZ-Mma hOma df} AIß{S>VnUo Mmby Amho.gßÒH•$V JmoÎS>_So >{bÒQ>. `k dJ°aM | m À`mJ Ho$bm hmoVm. ÒdH$_©. M_©MjyZo nhmUo ho Ogo Iao. Vo B©úa _mZrV ZmhrV. nyd-© _r_mßgm emÛ gmßJVo H$s H$_m©Zo _moj {_iVmo Va CŒma _r_mßgm ÂhUVo H$s ~´˜kmZmZo _moj {_iVmo. `m —Ì` OJmMo AdbmoH$Z H$Í$Z À`mMo _yi H$maU H$m` `mgß~Yß r ‡mMrZ {dMmadßVmßZr Oo Ï`dpÒWV _V ‡{VnmXZ Ho$bo À`mVyZ "Xe©Z' Zm_H$ VmpŒdH$ ÒdÍ$nm¿`m dmL≤>_`mMm CJ_ d {dH$mg ^maVmV Pmbm. naßVw Aß{V_ VŒdm{df`r _mà _V^oX {XgyZ `oVmV. À`m_wio 1) Aß{V_ VŒd H$moUVo. ~m°’Y_m©bm amOml` gw’m {_imbm hmoVm. Ï`mª`m. AmÀ_kmZmMm _mJ© ~ßX nS>bm hmoVm. nmoQ>^Xo . ^oQ>U. À`mßZr nydb } m OJfimWnwar `oWo JmodY©ZnrR>. kmZmMo \$b BÀ`m{X ~m~VrV VŒddoÀ`mß_‹`o _V^oX {XgyZ `oV Agbo Var Ord d OS> `m nXmWm™Mo `WmW© kmZ VoM VŒdkmZ. "~mnaIw_mXo{ddÈ' AßH$mV AZoH$ boI ‡H$m[eV Am⁄ eßH$amMm`m™Mm O›_ d°{XH$Y_m©¿`m nwZ: ‡ÒWmnZogmR>r hmoVm. Vo kmZ hmo `mg Cn`w∫$ gmYZo d ‡_mUo. Aem nmú©^y_rda B. gm_m›` _ZwÓ`m¿`m hmVyZ Ago H$m`© KS>Uo Ho$di Aeä`. gmߪ` ¤°Vr AmhoV. qH$~h˛Zm À`mhrnojm Iao Amho. Aß{V_ VŒdmMo kmZ Pmbo H$s _moj {_iVmo ho gd© Xe©ZmßZm _m›` Amho. VŒdkmZm¿`m gd© emImßMm CJ_ Cn{ZfXmß_‹`o XmIdVm `oVmo. EHo$úa. doXmß_‹`o ho VŒdkmZ CJ_ nmdbo d Cn{ZfXmß_‹`o nyUV© b o m nmoMbo. npÌM_obm ¤maHo$bm emaXmnrR> d CŒmaobm ~XarZmam`U `oWo ¡`mo{V nrR> ÒWmnZ H$Í$Z VoWo AZwH$´ _o ÃmoQ>H$mMm`©. Ord d OS> hr XmoZ VŒdo. 4) AmMma gmßJUmao AmMmaemÛ Aem Mma _w‘Ámßda ^maVr` Xe©ZmßZr H$_rA{YH$ ^a {Xbm. 2) d°eo{fH$. Va `moJXe©Z B©úa _mZVo. kmZoúarMm JmT>m A‰`mg. 2) H$moUÀ`m ‡_mUmßZr À`mMo kmZ hmoV.g.¿`m AmR>Ï`m eVH$mV eßH$amMm`m™Mm O›_ Pmbm.o 3) {dMma n’VrgmR>r VH©$emÛ. ^JdX≤JrVm. _Zrfm ^mÒH$a A‰`ßH$a E_. 3) gmߪ`. {Zarúa. Aß{V_ VŒdmMo kmZ Pmbo H$s _moj {_iVmo hr JmoÔ> gd© Xe©ZmßZm gß_V Amho. ‡H$aU J´Wß . À`m_wio gd© amOo.o bmoH$mßZr ÒdY_©. AWm©V≤ ‡À`oH$ Xe©ZmZo R>adbobo Aß{V_ VŒd doJdoJio Amho. 1) ›`m`. Cn{ZfXo ÂhUOo A‹`mÀ_emÛmMo ^mßS>ma Amho. ÒVmoÃdmL≤>_` Agm À`mßZr gm{hÀ` g_wXm` {Z_m©U Ho$bm. X{jUobm e•Jß ao r `oWo e•Jß ao rnrR>. À`m_wio Xe©Z ÂhUOo Aß{V_ VŒdmMo kmZ. Ï`mdhm[aH$ ~w’rZo nhm `mnojm gy˙_ ~w’rZo nhmUo ho lo> nhmUo Amho. ‡H•${V-nwÈf `m¿`m {ddoH$mZo _w{∫$ {_iVo Ago Vo gmßJVmV. ¤°V.o nhmUo \$ma Ï`mnH$ AgVo. À`m_wio Cn{ZfXo ÂhUOo VŒdkmZmMo AmH$a dmL≤>_` Amho. À`mßMo naÒna gß~Yß . "Xe©Z' hm e„X "—e' YmVynmgyZ ~Zbm Amho. Va d°f{o eH$mß¿`m _Vo 7 nXmWm™¿`m kmZmZo. Vo VŒdkmZ Pmbo H$s _moj‡m·r ÂhUOo X˛:ImVyZ nyUV© : {Zd•{Œm hm {dMma gdm™Zm gmaImM _m›` Amho. ‡mMrZ H$mir ^maVmV ~m°’Y_m©Mm ‡^md A{Ve` dmT>bm hmoVm. AmnÎ`m Adø`m 32 dfm™¿`m Am`wÓ`mV À`mßZr Oo A{¤Vr` H$m`© Ho$bo Vo Ho$di na_oúambmM AdVma KoD$Z H$aUo eä` Amho. À`mMm AW© Amho nmhUo. JwUY_©. À`mßZr Ow›`m d°{XH$ Y_m©Mm ‡Mma gd© ^maVmV Mmby Ho$bm. ^maVm_‹`o "fS≤>Xe©Zo' hm e„X bmoH${‡` Amho. 6) CŒma_r_mßgm hr ghm emÛo qH$dm AmpÒVH$ fS≤>Xe©Zo ‡{g’ AmhoV. VgoM kmZMjyZo nhmUo hohr {VVHo$M.o S>m˘ o `mßZm JmoMa hmoU. À`mßMo `WmW© kmZ. hÒVm_bH$mMm`©. ›`m`emÛm¿`m _Vo 16 nXmWm™Mo kmZ Pmbo H$s _w∫$s {_iVo. ‡Om ~m°’Y_m©Mo AZw`m`r ~Zy bmJbo hmoV. ew’ ~w’rZo Aß{V_ VŒdmMo kmZ H$Í$Z ø`m`Mo d VH$m©Zo À`mMr Ï`dpÒWV _mßS>Ur H$amd`mMr `mbm "Xe©Z' Ago ÂhUVmV. gmjmÀH$ma Agm AW© hmoVmo. 4) `moJ.

‡À`oH$ doXmMo darb Mma ^mJ AmhoV. {g’ Y_m©Mo ‡{VnmXZ H$aUmË`m doXm¿`m AWm©Mm {ZÌM` H$a `mH$aVm CŒma _r_mßgmemÛ ‡d•Œm Pmbo Amho. gmË`m doXm›V{dMmamßMm CJ_ `m VrZ {R>H$mUr nhmd`mMm d doXm›V{dMmamßMr ew’Vm nmaIm`Mr hm gmË`m doXm›À`mßMm {eaÒVm Amho. À`m_wio AmMm`m™Zr {eH$dbobm J´Wß Ogm¿`m Vgm ~w’rV YmaU H$Í$Z R>do Uo `mV {eÓ`mßMr H$gmoQ>r bmJV hmoVr.o J´Wß gyÃÍ$nmV V`ma H$am`Mm d {eÓ`mßZm Vmo ÒnÔ> H$Í$Z gmßJm`Mm.o H$maU H$mht¿`m _Vo {bnr ApÒVÀdmV Ambobr ZÏhVr. eoH$S>mo dfm™¿`m H$mbmdYrVrb AZoH$ F$ftZm Ò\w$abobr gy∫$o dm _ßà `mV gßJh´ rV Ho$bobr AmhoV. À`m_wio À`mda ^mÓ`J´ßW {b{hUo hr H$mimMr JaO Pmbr. Y_©J´ßWmß_‹`o doX ho Am⁄ Y_©J´ßW AmhoV. H$mJX. `kmMo A‹`mpÀ_H$ ÒnÔ>rH$aU `mV Ho$bobo Amho. 11) e{∫$^mÓ` Aer AH$am ^mÓ`o `m J´Wß mda Cnb„Y AmhoV. ZßVa ^mÓ`J´ßWmVrb H$R>rU {df` g_OmdyZ Xo `mg ^mÓ`J´ßWmda ^mÓ`J´Wß {b{hbo Jobo d gm{hÀ` JwUmH$mam¿`m nQ>rV dmT>V Job. ‡mMrZ gßÒH•$V gm{hÀ` ho _m°{IH$ naßnaoZo Ambobo Amho. Y_©. 3) am_mZwO^mÓ`. gm‹` Y_© hm {g’ Y_m©Mm AßJ^yV Amho. À`m_wio ~´˜gyÃo `m EH$mM J´Wß mda {d{^fi _VmßMr ^mÓ`o {b{hbr Jobr. ~´˜gyÃmMo _yi AgUmar Cn{ZfXo. ZßVahr {b{IV ÒdÍ$nmV Cnb„Y Pmbo Var {dam_{M›hmßMm dmna Ho$bm OmV Zgo. 2) ^mÒH$a^mÓ`. 10) ~bXod^mÓ`. ‡mMrZ H$mir gyÃe°br hr F$ftZr _w‘m_ {dH${gV Ho$br 42 hmoVr. 4) {ZÂ~mH©$^mÓ`. hmM doXmßMm _wª` ^mJ Amho. VŒdkmZ. doXmVrb gm‹` Y_m©Mo ‡{VnmXZ H$aUmË`m doXm¿`m AWm©Mm {Z¸` H$a `mg nyd_© r_mßgm emÛ ‡d•Œm Pmbo Amho. doXgß{hVm hr EIm⁄m F$frMr aMZm Zmhr.o ÂhUyZ nmR>mVß a H$a `mg gmono Omdo ÂhUyZ gß{j· Í$nmV ÂhUOoM gyÃÍ$nmV J´ßWaMZm H$a `mMm H$b dmT>rg bmJbm.o Ï`mgmßZr hr Or Mma A‹`m`mV CŒma _r_mßgm gyÃo aMbr À`mV ~´˜mMm {dMma Ho$bobm AgÎ`m_wio `m J´Wß mbm ~´˜gyà Ago ÂhUVmV. `mda lrÏ`mgmßZr Mma A‹`m`r gyÃJ´Wß {b{hbm Amho. ~´m˜U. `mVrb {g’ Y_© hm lo> Amho. VgoM H$_©_mJ© d kmZ_mJm©Mm g_›d` Ho$bobm Amho. XmZ dJ°ao nw `H$maH$ H$_} H$Í$Z A{YH$m{YH$ lo> pÒWVr ‡m· H$Í$Z KoUo hm gm‹` Y_© Am{U Cn{ZfX‡UrV VŒdkmZm¿`m ghmÊ`mZo ‡W_ namoj d ZßVa Anamoj na~´˜mMo qMVZ H$aUo hm {g’Y_© hmo`. 9) {dkmZ{^jw^mÓ`. Ï`mH$aU. H$mhr {R>H$mUr ^bVmM AW© _ZmV `oVmo Va H$mhr {R>H$mUr AWm©~m~V gße` {Z_m©U hmoVmo. ~´˜gyÃo d doXm›V g߇Xm`mV _m›` nmdbobr ^JdX≤JrVm ho VrZ J´Wß ÂhUOo doXm›V Xe©ZmMr ‡ÒWmZÃ`r AmhoV. À`m_wio gd© gm{hÀ` nmR>mVß amZo {Q>H$dmdo bmJV hmoV. {bnr ApÒVÀdmV AmÎ`mda YyinmQ>Ámß¿`m ghmÊ`mZo _wbo Aja AmoiI H$Í$Z KoV hmoVr. À`m_wio À`mßZr gyÃmßMo {d^mOZ AmnÎ`m _VmZwgma Ho$bo. H$maU Cn{ZfXo doXm¿`m Aß{V_ ^mJmV `oVmV. F$ΩdoXm{X J´Wß mß_‹`o gm‹` Y_m™Mo d Cn{ZfXmßV {g’ Y_m©Mo ‡{VnmXZ Ho$bobo Amho. Cn{ZfXmV AmboÎ`m {dÒV•V ~´˜kmZmMo _yi `m Ama `H$ J´Wß mV {XgyZ `oV. EIm⁄m {nT>rZßVa ho gyÃJ´Wß hr X˛~m}Y hmoD$Z OmV AgV. Y_© hm gm‹` d {g’ Agm XmoZ ‡H$maMm Amho. `m Ï`{V[a∫$hr AZoH$ ^mÓ`o `m J´Wß mda {b{hbr Jobr AgVrb. {dn`©` d gße` Xˇa H$Í$Z IË`m AWm©Mm {ZÌM` H$a `mH$aVm _r_mßgmemÛ ‡d•Œm Pmbo Amho. ghm{OH$M doXmßMm gd© AW© gd© {R>H$mUr ghO g_O `mgmaIm Zmhr. 5) _m‹d^mÓ`. gß{hVm. 1) emßH$a^mÓ`. À`m_wio AmnmnÎ`m ~w{’ÁZwgma EH$ {dMmaYmam {ZpÌMV H$Í$Z doXm›Vm¿`m AmMm`m™Zr ‡ÒWmZÃ`rda AmnÎ`m {dMmaYmaobm AZwH$y b Aer ^mÓ`o {b{hbr. H$mhr {R>H$mUr AW© _wirM g_OV Zmhr. `k. Y_m©Mo _wª` ‡{VnmXZ doXmV Ho$bobo Amho. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . À`m_wio AkmZ. À`m_wio {Q>H$mD$ boIZ gm{hÀ` ZÏhVo. doXgß{hVo_‹`o Oo _ßà AmhoV À`mßMm {d{Z`moJ H$moUÀ`m {dYrV. nU Vr H$mbm°KmV ZÔ> Pmbr. H$moR>o d H$em arVrZo H$am`Mm hr MMm© À`m À`m doXm¿`m ~´m˜U J´Wß mV Ambobr AgVo. À`mda Ï`mgmßMm {eÓ` O°{_Zr `mMm 12 A‹`m`r gyÃJ´Wß Amho.o H$_© d kmZ `m Xmo›htMo dU©Z doXmV Amho. Ama `H$ d Cn{ZfX {_iyZ gdm™Zm doXdmL≤>_` ÂhUVmV. Cn{ZfX≤ ^mJmbm doXm›V Ago ÂhUVmV. dmZ‡ÒWr bmoH$mßZr Oo `k H$am`Mo À`mMr _m{hVr Ama `H$ J´ßWmV Ambobr AgVo.VŒdkmZm¿`m gd© emImß Z r AmnÎ`m _Vm¿`m nw Ô > Á W© Cn{ZfXmßH$S>M o ~moQ> XmIdbo Amho. H$maU hOmamo dfm™¿`m H$mbmdYrV gm{hÀ` ‡MßS> ‡_mUmV {Z_m©U Pmbo hmoVo d Vo _m°{IH$ naßnaoZo {Q>H$dmdo bmJV hmoV. Aem‡H$mao ~´˜gyÃmda Oar AZoH$ ^mÓ`o {b{hbr Jobr Agbr Var `m gd© ^mÓ`mß_‹`o emßH$a^mÓ` ho gdm™V ‡mMrZ ^mÓ` Amho. 6) lrH$ R^mÓ`. ‡ÒWmZ ÂhUOo CJ_. 8) dÑ^^mÓ`. 7) lrH$a^mÓ`. Vn. `moJ dJ°ao gd© joÃmßV gyÃJ´Wß {b{hbo Job. À`mbmM ~´˜gyÃo Ago ÂhUVmV. À`mVrb H$_m© {df`r MMm© H$a `mgmR>r ~´m˜UJ´Wß {Z_m©U Pmbo d kmZMMm© Cn{ZfXmßZr Ho$br. emB© dJ°aM| m emoY bmJbm ZÏhVm.

`m A‹`m`m¿`m n{hÎ`m nmXmV "¡`m doXdmä`mß_‹`o ~´˜mMo {M›h ÒnÔ> Amho' Aem doXdmä`mß¿`m AWm©Mm {Z¸` Ho$bm Amho. "AOm' dJ°ao Or gße{`V nXo AmhoV À`mß¿`m AWm©Mm {ZÌM` H$Í$Z "OJmMo _yi H$maU ~´˜ Amho ho gmßJ `m{df`r doXmßMo VmÀn`© Amho hr JmoÔ> {ZpÌMV Ho$br Amho.`m gyÃmV ~´˜mMm {dMma Ho$bm AgÎ`m_wio `m gyÃmßZm ~´˜gyÃo ÂhUVmV. Vr {VgË`m A‹`m`mV gmß{JVbr AmhoV.n{hÎ`m A‹`m`mMo g_›d`m‹`m` Ago Zmd Amho.o AmR>Ï`m eVH$mV hmoD$Z JobÎo `m eßH$amMm`m™Zr A¤°VdmX _mßS>bm. ¡`m doXdmä`mV ~´˜mMo {M›h AÒnÔ> Amho Aem doXdmä`mß¿`m AWm©Mm {Z¸` X˛gË`m nmXmV Ho$bm Amho.Cn{ZfXmßMm _wª` {g’mßV H$m` Agmdm `m{df`r ‡mMrZ H$mimVÎ`m _moR>Ám_moR>Ám {d¤mZmß_‹`o Vrd´ _V^oX hmoV. 2) A{damoYm‹`m` . 1) doXm›VgyÃ-o `m gyÃmV Cn{ZfX≤ dmä`mßMm {dMma Ho$bm AgÎ`m_wio d Cn{ZfXo ÂhUOo doXmMm Aß{V_ ^mJ AgÎ`m_wio `m gyÃmßZm doXm›VgyÃo ÂhUVmV. `m A‹`m`mVrb n{hÎ`m nmXmV gmߪ` dJ°ao Ò_•Vter {damoY `oV Zmhr ho {g’ Ho$bo Amho. ZßVa ~´˜gmjmÀH$mam¿`m gmYZmn°H$s gJwU ~´˜{d⁄m ho Oo n{hbo gmYZ À`mMm {dMma {VgË`m nmXmV Ho$bm Amho. ho {g’ H$a `mgmR>r X˛gË`m A‹`m`mbm ‡maß^ Ho$bm Amho. H$maU "Vr _Vo X˛Ô> AmhoV' Ago {g’ Ho$bo Amho.{^jy ÂhUOo gß›`mgr. 1) g_›d`m‹`m` . hm emaraH$ Ord ~´˜M Amho.{damoY ^mgVmo. n{hÎ`m ‡ÒVmdZo¿`m Mma gyÃmZßVa 5 Ï`m gyÃmnmgyZ ‡W_m‹`m` nyU© hmoB©n`™V doXmßMm g_›d` ~´˜mMo [R>H$mUr H$gm hmoVmo Vo {g’ Ho$bo Amho. ‡À`oH$ A‹`m` Mma nmXmßV {d^mJbm Amho.KmUoaS>o eara Vo earaH$.hr gyÃo Ï`mgmßZr aMbr. A{YH$ma ‡m· hmo `mg d°amΩ`mMr AmdÌ`H$Vm Amho. 6) {^jwgÃy o . Varhr H$mhr {R>H$mUr naÒna. ÂhUyZ `mßZm Ï`mggyÃo ÂhUVmV. 4) Ï`mggyÃo . O›_-_•À`yMo ahmQ>JmS>Jo gVV Mmby AgVo ho H$iÎ`m{edm` d°amΩ` CÀnfi hmoUma Zmhr. 13 Ï`m eVH$mVrb _‹dmMm`m™Zr ¤°VdmXmMm nwaÒH$ma Ho$bm. À`m earaH$m_‹`o dmg H$aUmam Ord Vmo emaraH$. 11 Ï`m eVH$mV am_mZwOmMm`m™Zr {d{eÔ> ¤°VdmX _mßS>bm.Mm°œ`m A‹`m`mV ~´˜{d⁄o¿`m \$bmßMm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 43 . 3) emaraH$ gyÃ. X˛gË`m nmXmV BVa _Vmßer {damoY Ambm Var Vmo Ow_mZ `mMo H$maU Zmhr. dmÒV{dH$ lwVt_‹`o H$moR>ho r naÒna. ÂhUyZ X˛gË`m nmXmV ÀdßnXmW© Omo Ord d VÀnXmW© Oo ~´˜ À`mß¿`m IË`m ÒdÍ$nmMo {ddoMZ Ho$bo Amho. Ï`mgmßZr hr Or CŒma _r_mßgmgyÃo aMbr À`mßZm {^fi A{^‡m`mßZr {^fi Zmdo Xo `mV `oVmV. À`mßZr aMbobr ÂhUyZ nmame`© gyÃo Agohr `m gyÃmßZm gß~moYVmV. 3) gmYZm‹`m` . À`m_wio lwVrZo ‡{VnmXZ Ho$boÎ`m dÒVy¿`m ‡m_m `m{df`r gße` {Z_m©U hmoVmo. AWm©Mm ¡`m doXdmä`mV ko` dÒVyMm {dMma Ho$bm Amho.hr {Z{¸V Ho$bobr JmoÔ> "~´˜ hoM OJmMo _yi H$maU Amho' ho H$moUÀ`mhr ‡_mUmßer {dÈ’ Zmhr. gmYZo gmßJ `mnydu ~´˜{d⁄oMm A{YH$ma H$gm ‡m· hmoVmo Vo gmß{JVbo nm{hOo. gß›`mgr `m H$V©Ï`mMo nmbZ H$aVmV ÂhUyZ `mßZm {^jw gyÃo Agohr ÂhUVmV. À`m doXdmä`mß¿`m AWm©Mm {ZÌM` {VgË`m nmXmV Ho$bm Amho. ÂhUyZ À`mßMo Zmd nmamea. ÂhUyZ `m A‹`m`mbm gmYZm‹`m` Ago ÂhUVmV.lwVrZo ‡{VnmXZ Ho$bobr ~´˜{d⁄m H$er ‡m· hmoVo Vo g_O `mH$aVm ~´˜{d⁄oMr gmYZo gmß{JVbr nm{hOoV. ~´˜gyÃmßMo EHy$U Mma A‹`m` AmhoV d EHy$U 555 gyÃo AmhoV. ÂhUyZ `m X˛gË`m A‹`m`mMo Zmd A{damoYm‹`m` Ago Amho. 4) \$bm‹`m`. `mV H$moUÀ`m Y_m©Zr ~´˜qMVZ H$amdo Vo gmß{JVbo Amho. ÂhUyZ `m A‹`m`mVrb n{hÎ`m nmXmV nabmoH$JVrMm {dMma Ho$bm Amho. 2) ~´˜gyÃo . À`m_wio Ï`mgmßZm lwVr_‹`o naÒna{damoY Zmhr ho ÒnÔ> H$amdo bmJbo. Mm°œ`m nmXmV {ZJwU© ~´˜{d⁄oMm d {V¿`m gmYZmßMm {dMma Ho$bm Amho. gd© Xe©ZmV doXm›VXe©Zm_‹`o VŒd{dMmamßMm n[anyU© {dH$mg Pmbobm Amho. hm {g’mßV `m gyÃmV {g’ Ho$bm AgÎ`m_wio `mßZm "emaraH$ gyÃ'o Ago ÂhQ>bo OmVo. d°amΩ` ‡m· PmÎ`mdagw’m Ordmbm Amnbo d na~´˜mMo Iao ÒdÍ$n g_OÎ`m{edm` ~´˜gmjmÀH$ma hmoUma Zmhr. 5) nmame`©-gyÃo .{damoY Zmhr. ÂhUyZ À`mßZr {VgË`m nmXmV nßM_hm^yVo dJ°aM| o ‡[VnmXZ H$aUmË`m lwVr_‹`o ^mgUmË`m {damoYmMm n[ahma Ho$bm Amho d qbJearamMo ‡{VnmXZ H$aUmË`m lwVr_‹`o ^mgUmË`m {damoYmMm n[ahma Mm°œ`m nmXmV Ho$bm Amho. Va 15 Ï`m eVH$mVrb dÑ^mMm`m™Zr {dew’m¤°VdmX {g’ Ho$bm. 12Ï`m eVH$mV qZ~mH$m©Mm`m™Zr ¤°Vm¤°VdmX _mßS>bm. `mßZrhr A‹``ZA‹`mnZ ¤mam doXm›VgyÃmßMo ajU H$aUo ho gm_m{OH$ H$V©Ï` AgVo. Ï`mgmßZr {b{hbobr CŒma_r_mßgm gyÃo hm `m Xe©ZmMm gyÃJ´Wß .Ï`mg ho nameamßMo nwÃ. eodQ>r Mm°œ`m nmXmßV doXdmä`mVrb "AÏ`∫$'.

{dMma Ho$bm Amho. AmÀ_VŒd ho gÀ`. "A‹`mg' `m e„Xm¿`m {Za{Zam˘`m bmoH$mßZr {Za{Zam˘`m Ï`mª`m {XÎ`m AgÎ`m Var À`mMo gd©gmYmaU bjU [Hß$dm Ï`mª`m ÂhUOo "EH$m dÒVyda nydu nm{hboÎ`m X˛gË`m dÒVyMm ^mg hmoU'o AmÀ_dÒVyda AZmÀ_dÒVyMß m Omo Amamon Ho$bm OmVmo Vmo Xˇa H$Í$Z AmÀ_°ä` {g’ H$aUo hm AmMm`m™Mm ~´˜gyÃmßda ^mÓ` {b{h `mMm C‘oe Amho. "{df`r' AgUmam AmÀ_m hm {M–ˇn ÂhUOoM M°V›`Í$n Amho d "{df`' ÂhUOo ko` `m gd© OS> dÒVy AmhoV. A‹`mgmMm {Zamg H$Í$Z AmÀ_°ä` qH$dm ~´˜°ä` À`mßZr {g’ Ho$bo.' gd© ‡_mUmß_‹`o _wª` Omo doX VmoM `m{df`r ‡_mU Amho ho {VgË`m gyÃmV gmß{JVbo. gd© doXm›V-J´Wß mV AmÀ_°ä` ‡{VnmXbobo Amho. Vo ÂhUVmV. hr gyÃo dmM `m{df`r bmoH$mßMr ‡d•Œmr Ïhmdr ÂhUyZ hr gwÈdmVrMr Mma gyÃo AmhoV. AWm©VM MoVZ AmÀ_m d OS> eara EH$à `oD$Z g•Ô>r AmH$mambm Ambr Amho. VoÏhm gd© AZWm™Mm ~rO^yV AgUmam hm Omo A‹`mg À`mMm {Zamg hmoD$Z bmoH$mßZm AmÀ_°ä`mMo kmZ ‡m· Ïhmdo `m hoVyZo gd© doXm›VJ´ßW ‡d•Œm Pmbo AmhoV. {VgË`m nmXmV gJwU ~´˜monmgH$mMm _mJ© d Mm°œ`m nmXmV _mojmdÒWm d{U©br Amho. gd©gmYmaUnUo ‡ÒVmdZo_‹`o J´Wß mMm {df` H$m` Amho À`mMr _m{hVr {Xbobr AgVo. X˛gË`m nmXmV kmZr _ZwÓ`m¿`m ‡mUmoÀH´$_UmMm ‡H$ma d{U©bm Amho. ~´˜ ÂhUOo H$m` Amho ho gmßJ `mH$aVm X˛gao gyà Amho. À`m dmä`mV dmÒV{dH$ {damoY ZgyZ À`mßMm ~´˜m_‹`oM g_›d` hmoVmo ho {g’ Ho$bo Amho. ko` dÒVy _mà {d{dY AmhoV. d nwT>o Or Cn{ZfXmVrb dmä`o {damoYr ^mgVmV. H$V©À• d^mo∫$• Àd ‡dV©H$: gd©bmoH$‡À`j: & AÒ` AZW© hoVmo: ‡hmUm` AmÀ_°H$Àd{d⁄m‡{VnŒm`o gd} doXm›Vm: Ama‰`›Vo& `Wm M A`_≤ AW©: gd}fmß doXm›VmZmß VWm d`_≤ AÒ`mß emaraH$_r_mßgm`mß ‡Xe©{`Ó`m_:& ÂhUOo. kmÀ`mbmM "{df`r' Ago ÂhUVmV d ko`mbm "{df`' Ago ÂhUVmV. {ZÀ` Amho. AmMm`m™Zr `m gyÃmßda H$go ^mÓ` Ho$bo Amho. AZ›V:."Aem arVrZo AZm{XH$mbmnmgyZ MmbV Ambobm d nwT>o AZßV H$mbmn`™V MmbUmam. AmÀ_VŒd Bß{–`JmoMa ZgÎ`m_wio À`m¿`m ApÒVÀdm{df`rM Vmo eßH$m KoVmo d XohM _r _mZVmo. "kmVm' hm \$∫$ AmÀ_m Amho. lreßH$amMm`m™Zr ~´˜gyÃmda "~´˜gyÃemara^mÓ`mW©' hm IßS>Z. Aem‡H$mao MVw:gyÃrV doXm›V emÛmMm gßjno V: ‡{Vnm⁄ {df` gmß{JVbobm Amho. "AWmVmo ~´˜{Okmgm' `m n{hÎ`m gyÃmV ~mXam`U Ï`mgmßZr "~´˜{dMma hm `m emÛmMm {df` Amho' ho gmß{JVbo. Va OS> g•Ô>r A{ZÀ` AgÀ` Amho. Ago AmÂhr emaraH$ _r_mßgVo {g’ H$Í$Z XmIdy. À`mMr gmYmaU _m{hVr `mMo kmZ ‡ÒVmdZodÍ$Z Pmbo ÂhUOo _ZwÓ` Amnbr `moΩ`Vm nmhˇZ Vmo J´Wß dmM `mg ‡d•Œm hmoVmo. Òdm^m{dH$. À`mM‡_mUo ~´˜gyÃmßVJ©V hr MVw:gyÃr ‡ÒVmdZogmR>r Ambobr Amho. EH$ kmVm d X˛gar ko`. {_œ`mkmZÒdÍ$n VgoM AmÀÂ`m¿`m {R>H$mUr H$V©À• d d ^mo∫$• Àd CÀnfi H$aUmam A‹`mg gd© bmoH$mV ‡{g’ Amho. ¡`mbm kmZ hmoVo À`mbm kmVm ÂhUVmV d ¡`m dÒVyMo kmZ H$Í$Z ø`m`Mo À`m dÒVybm ko` ÂhUVmV. "O›_m⁄Ò` `V:' {ZamH$ma. ~´˜gyÃmVrb n{hÎ`m A‹`m`m¿`m n{hÎ`m Mma gyÃmßZm MVw:gyÃr Ago ÂhUVmV._ßS>ZmÀ_H$ ^mÓ`J´Wß gmXa Ho$bm. À`mMr Í$naofm ÒWyb_mZmZo _mßS> `mMm `m boImV _r ‡`ÀZ H$aUma Amho. ~´˜ ho `m {dÒVrU© OJmMo H$maU Amho Ago gmß{JVbo Amho. 44 "Ed_≤ A`_≤ AZm{X:. nU _ZwÓ`mMr —Ô>r ~{h_wI © AgÎ`m_wio À`mbm OS> g•Ô>rMo kmZ hmoV. ~´˜m¿`m {R>H$mUrM gd© doXmßMm g_›d` hmoVmo ho "VŒmw g_›d`mV≤' `m gyÃmV gmß{JVbo Amho. ho {g’ H$a `mH$aVm AmMm`m™Zr ~´˜gyÃmda ^mÓ` {b{hbo. hm J´Wß {b{h `mMm Amnbm H$m` C‘oe Amho Vo À`mßZr J´Wß m¿`m ‡maß^r CnmoXK≤ mVm_‹`o ÒnÔ> Ho$bo Amho. Am{U hmM gd© doXm›VJ´Wß mßMm A{^‡m` Amho. {ZJwU© Aem ~´˜mMr H$ÎnZm _ZwÓ`mbm H$aVm `oV Zmhr. AmnÎ`m `m _Vm¿`m nwÔ>≤ `W© ‡_mU H$moUVo Vo {VgË`m gyÃmV gmß{JVbo. AmÀ_VŒd d OS> g•Ô>r `m Xmo›hr JmoÔ>r ‡H$me d AßYH$mam‡_mUo naÒna {^fi AmhoV. {Vgao gyà Amho "emÛ`mo{ZÀdmV≤. Z°g{J©H$: A‹`mg: {_œ`m‡À``Í$n:. S>m˘ o `mg_moa AgboÎ`m EIm⁄m dÒVyMm d ~´˜mMm gß~Y gmß{JVbm Va ~´˜mMr gmYmaU H$ÎnZm H$aVm `oBb © ho OmUyZ gyÃH$mamßZr `m gyÃmV OJmMm ~´˜mer H$m`©H$maU^mdÍ$n gß~Yß gmß{JVbm Amho. H$moUVmhr J´Wß {b{hVmZm À`m AmYr ‡ÒVmdZm {b{h `mMr n’V AgVo. À`m_wio `m ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . `mVrb n{hÎ`m A‹`m`mV ~´˜{d⁄m ‡m· PmboÎ`m kmZr _ZwÓ`mMm nmnnw `mer Agbobm gß~Yß H$gm Xˇa hmoVmo Vo gmß{JVbo Amho. ¡`m {df`mßMo ‡{VnmXZ H$amd`mMo À`mMr gmYmaU H$ÎnZm d À`m¿`m IaonUm~‘b Oo ‡_mU Agob.o AmÀ_VŒdmMo _mà kmZ hmoV Zmhr. ÂhUyZ `m A‹`m`mbm \$bm‹`m` Ago ÂhUVmV. ‡À`oH$ _ZwÓ`mbm Oo kmZ hmoVo À`m kmZmV XmoZ JmoÔ>r AgVmV. `m {g’mßVmda `oUmË`m AZoH$ AmjonmßMo IßSZ> H$Í$Z Òd_V ‡ÒWm{nV Ho$bo.

__ BX_≤ B{V Z°g{J©H$: A`_≤ bmoH$Ï`dhma:&' AmMm`© ÂhUVmV H$s. nwà À`mßMm d À`mß¿`m AÒdmÒœ`m{X Y_m©Mm ÂhUOoM naH$s` Y_m©Mm AmnÎ`m AmÀÂ`mda A‹`mg H$aVmo. "ho _mPo' Aem ‡H$maMm {_œ`mkmZ_ybH$ Ï`dhma bmoH$ Òdm^m{dH$ arVrZo H$aV Ambo AmhoV. gßH$În. gße` ho dmÒV{dH$ AßV:H$aUmMo Y_©. _r AmßYim. hr Or A{d⁄m dm AkmZ Amho Vo Xˇa Ïhmdo `mgmR>rM gd© doXm›VJ´Wß ‡d•Œm Pmbo AmhoV. "AmnU AmVm hr JmoÔ> H$Í$ `m' Ago AmnU ÂhUVmo VoÏhm "AmnU `m JmoÔ>rbm gwÈdmV H$Í$ `m' Agm "AmVm' `m e„XmMm Amaß^ Agm AW© hmoVmo VgoM "hr JmoÔ> Pmbr. _r gwßXa. ÂhUOo AmVm `m e„XmMm AmZßV`© Agm gw’m AW© hmoVmo. B¿N>m. _r Jmoam. ÂhUyZ AmMm`© ÂhUVmV H$s. qH$~h˛Zm Agm A‹`mg Ho$bm OmVmo ÂhUyZM bmoH$Ï`dhma Mmby amhVmV. `m MH´$mVyZ _w∫$s hdr Agob Va ho Oo AmÀ_{df`H$ AkmZ Amho Vo Xˇa Ïhm`bm hdo. VgoM Vmo Amaß^dmMH$ d AmZßV`©dmMH$hr. "_r _wH$m. `m A‹`mg {df`mda Oo H$mhr Amjon gß^dVmV. `m¿`m CbQ> AßV:H$aUm{XH$mßda À`m gd©gmjr AmÀÂ`mMm A‹`mg H$aVmo._r_mßgoV ÒnÔ> H$aUma AmhmoV Ago AmMm`m™Zr AmnÎ`m J´Wß m¿`m ‡ÒVmdZoV ÂhQ>bo Amho. _r H$mim.o Aem‡H$maMm hm A‹`mg ‡À`oH$m¿`m AZw^dmMm Amho. doXm‹``ZmZßVa H$_©H$mßS>m¿`m kmZmZßVa ~´˜{Okmgm gß^dV Zmhr `mMo {ddoMZ Ho$Î`mda ~´˜{Okmgondy u H$emMr Anojm Amho Vo AmMm`m™Zr ÒnÔ> Ho$bo Amho. _r Hw$Í$n' Aem‡H$mao _ZwÓ`Xohm¿`m Y_m™Mm AmÀÂ`mda A‹`mg H$aVmo. d nw›hm nw›hm X˛:I ^moJVmo. AmÀ_m `m gdm™nmgyZ A{b· Amho. AmVm hr JmoÔ> H$Í$ `m' Ago ÂhUVmo VoÏhm VoWo H´$_ A{^‡oV AgVmo. Am{U ZmZm B¿N>m nyU© H$Í$Z Ko `mgmR>r O›_-_•À`y¿`m MH´$mV AS>H$Vmo. À`mßMmhr _ZwÓ` AmÀÂ`mda Amamon H$aVmo. Ah_≤ BX_≤. Va Vmo na~´˜ÒdÍ$n Amho.o À`m_wio ho Xmo›hr e„X Òd^mdV:M _ßJbH$maH$ AmhoV Aem AWm©Mr Ò_•{V Amho.naÒna{damoYr JmoÔ>tMm EH$_oH$mßda Amamon gß^dV Zmhr. B¿N>m Pmbr H$s Vr dÒVy {_i{d `m¿`m H•$Vrbm ‡maß^ hmoVmo. Iao d ImoQ>o `mßMo ~o_mby_ {_lU H$Í$Z. {ZÌM`. nÀZr ÒdÒW Agbo ÂhUOo _ZwÓ` AmnU ÒdÒW AmhmoV Ago _mZVmo d Vo AÒdÒW Agbo H$s Vmo ÒdV:bm AÒdÒW _mZVmo. gwI-X˛:I. "AmÀ_m ÂhUOo _Z Amho'. A{ZÀ` H$m` `m{df`r {ddo H $. "ho _r'. dmÒV{dH$ ho Y_© earamMo AmhoV. VgoM Amaß^ hm AW© gw’m KoVm `oV Zmhr. À`m_wio AmMm`m™¿`m _Vo `oWo "AW' e„X AmZßV`©dmMH$ Amho. Aem‡H$mao _ZwÓ` AmnÎ`mhˇZ X˛gao Oo Ûr. ÒdV:Mm nwÃ. AmMm`© ÂhUVmV H$s. _J gyÃH$mamßZr `oWo "AW' hm e„X H$moUÀ`m AWm©Zo dmnabm Agmdm? AmMm`m™¿`m _Vo `oWo AW e„XmMm _ßJb `m AWm©Mm dmä`mV A›d` hmoV ZgÎ`m_wio _ßJb Agm AWm© KoVm `oV Zmhr. õH$ma¸mWe„X¸ ¤mdoVm° ~´˜U: nwam & H$ R>ß {^Œdm {d{Z`m©Vm° VÒ_mÀ_mL≤>J{bH$mdw^m° && õH$ma d AW ho XmoZ e„X ~´˜Xodm¿`m Hß$R>mVyZ ‡W_M ~mhoa nS>b. {H$Vr ‡H$mamßZr _ZwÓ` Aem ‡H$maMm A‹`mg H$aVmo Vohr AmMm`m™Zr ÒnÔ> Ho$bo Amho. gßÒH•$V_‹`o AW hm e„X _ßJbdmMH$ Amho. "_r b«>. _ZwÓ` gßgmamV JwVß V OmVmo. AmÀ_VŒd d OS>gÔ• >r `m XmoZhr JmoÔ>r nyUV© : {^fi AgVmZmhr Vmo ^oX AkmZmZo H$iyZ `oV Zmhr. J´Wß maß^r ^JdßVmMo _ßJbmMaU H$amdo Agm {eÔ>g‡ß Xm` Amho. ^mo∫$m gw’m Zmhr. _r ~marH$. "AÀ`›V{d{d∫$`mo: Y_©Y{_©Umo: {_œ`mkmZ{Z{_Œm: gÀ`mZ•Vo {_WwZrH•$À`. _r ~{ham' Aem Bß{–`mß¿`m Y_m©Mm _ZwÓ` AmÀÂ`mda Amamon H$aVmo. qH$dm "_Z ÂhUOo AmÀ_m Amho' ho ÂhUUo gß^dV Zmhr. AmÀ_m hm H$Vm© Zmhr. {ZÀ` H$m`. O›_-_•À`y ho gd© Y_© XohmMo AmhoV. "~´˜kmZm¿`m B¿N>Mo m Amaß^' Ago ÂhUUo `moΩ` Zmhr. AkmZmZo ^oX H$iyZ `oV ZgÎ`m_wio naÒnamßda naÒnamß¿`m ÒdÍ$nmMm d Y_m™Mm Amamon (A‹`mg) H$Í$Z. ho AmÀ_°ä`mMo kmZ bmoH$mßZm ‡m· Ïhmdo. "AW' hm e„X A›` AWu `moOZy `m e„Xm¿`m ldUmZo _ßJb ‡`moOZ {g’ hmoV. AmÀÂ`mda ~w’r dJ°aM | m Amamon Ho$Î`m_wio nwÈfmbm H$V©À• d ‡m· hmoVo d ~w’r dJ°ad| a AmÀÂ`mMm A‹`mg Ho$Î`m_wio M°V›` ‡m· hmoV. _J H$emZßVa ~´˜{Okmgm H$am`Mr Agm ‡ÌZ C^m amhVmo. Eo { hH$ d nmabm° { H$H$ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 45 . AßVH$aUm¿`m Y_m™‡_mUoM AßV:H$aUmMm gw’m AmÀÂ`mda Amamon H$aVmo. H$maU B¿N>Mo m Amaß^ hmoV ZgyZ. EH$m JmoÔ>rZßVa X˛gar JmoÔ>.o nU gyÃmWm©V _mà _ßJb hm AW© KoVm `oV Zmhr. À`mßMho r À`mßZr IßS>Z Ho$bo Amho MVw:gyÃrVrb n{hbo gyà Amho "AWmVmo ~´˜{Okmgm &&1&& (AW AV: ~´˜{Okmgm) "AmVm ÂhUyZ ~´˜{Okmgm' Agm `m gyÃmMm AW© {XgyZ `oVmo. hr JmoÔ> AmnU `m ~´˜gyÃmdarb emaraH$. AmÀÂ`mMo ZmhrV. VoÏhm gyÃH$mamßZr "AW' hm e„X _ßJbmMaUmgmR>r dmnabm Amho H$s AmUIr X˛gË`m H$moUÀ`m hoVZy o dmnabm Agmdm À`mMr AmMm`m™Zr MMm© Ho$br Amho.

`oWo AmÀ_mZmÀ_{ddoH$. Ord.o À`m_wio gmYZMVwÔ>` hoM ~´˜{Okmgobm H$maUr^yV Amho Ago "AV:' e„XmZo gmß{JVbo Amho. Aem‡H$mao gyÃmVrb "AW' e„XmZo ~´˜{OkmgoMm A{YH$mar H$moU Vo gyÃH$mamßZr gwMdbo Amho. Or JmoÔ> Ï`dhmamV VrM na_mWm©V. H$maU nwT>¿`m gyÃmV "~´˜' ÂhUOo OJmMr CÀnŒmr ¡`mnmgyZ hmoVo Vo "~´˜' Ago gmß{JVbo Amho. ~m°’m_‹`o H$mhr j{UH$ {dkmZmbm AmÀ_m _mZVmV Va H$mhr ey›`mbmM ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . H$maU gm_m›` bmoH$ d Mmdm©H$ {dMmagaUrMo bmoH$ ÂhUVmV H$s Xoh hmM AmÀ_m Amho.o Ago AmMm`m™Zr ÒnÔ> Ho$bo Amho. Z eof'o `oWo ~´˜U: hr ~´˜Z≤ e„XmMr Or fr {d^∫$s Amho Vr H$_©~moYH$ Amho. gyÃmVrb X˛gË`m "AV:' `m e„XmZo da gmß{JVbobo gmYZMVwÔ>`M ~´˜{Okmgobm H$maUr^yV hmoV. H$maU na_mW© ho AZw^d `mMo emÛ Amho. gd©e∫$sZo `w∫$ Amho Ago doXdMZmßdÍ$Z H$iVo.\$b^moJmß{df`r {VaÒH$ma. "V⁄Woh H$_©{MV: bmoH$: jr`Vo Ed_≤ Ed A_wà nw `{MV: bmoH$: jr`Vo' Ago N>mXß moΩ` Cn{ZfXmV ÂhQ>bo Amho.eßH$m Aer Amho H$s ~´˜ ‡{g’ Amho H$s A‡{g’? ÂhUOoM kmV Amho H$s AkmV Amho? ‡ÌZ Agm CnpÒWV Ho$bm Amho H$s H$moUVohr CŒma {Xbo Var ~´˜{Okmgm H$a `mMo H$maU ahmV Zmhr. ~w’. d Or JmoÔ> AkmV AgVo {VMr B¿N>m H$aVmM `oV Zmhr. ZwgVrM ~´˜mMr _m{hVr H$Í$Z ø`m`Mr Zmhr Va À`mMm gmjmÀH$ma H$Í$Z ø`m`Mm Amho. "BhbmoH$s H$_m©Zo ‡m· Ho$bobo \$b Ogo j` nmdVo VgoM nabmoH$s nw `mZo gßnmXZ Ho$bobo \$bhr Zme nmdVo' Ago ÂhQ>bo Amho. eßH$m. _mPm hmV qH$dm _mPm _wbJm dJ°a. Eo{hH$ d nmabm°{H$H$ \$bm{df`r A{Z¿N>m. hr {V›hr _Vo doX~m¯ AmhoV. nU Varhr Vo OmUyZ Ko `mMr B¿N>m AgVo H$maU "AmÀ_m ÂhUOo ~´˜' ho ~´˜mMo gm_m›` ÒdÍ$n _mhrV Agbo Var À`m¿`m {deof ÒdÍ$nm{df`r _V^oX AmhoV. A‡{g’ Amho Ago ÂhUVm `oV Zmhr. {ZamH$ma dJ°ao _m{hVr H$iVo. JmS>r Mmb{d `mMm nadmZm ¡`mZo ‡m· Ho$bm Amho VmoM _ZwÓ` JmS>r Mmbd `mg nmà AgVmo.o AmMm`© ÂhUVmV H$s. CXm. À`m_wio ~´˜ ‡{g’ AmhoM. À`mAWu AmÀÂ`mIoarO gd© dÒVy A{ZÀ` AmhoV Agm {ZÌM` hmoVmo d À`m gd© dÒVy{df`r d°amΩ` ‡m· hmoV. ÂhUOo ~´˜kmZ hmoD$ eHo$b. ~´m˜U OmVrVrb EH$ _ZwÓ`. ZmVog~ß Yß ho f>rZo XmIdVmV. _mPo nwÒVH$. VgoM Vo {ZÀ`. H$maU ‡À`oH$mbm "_r Amho' Ago AmÀÂ`m¿`m ApÒVÀdmMo kmZ hmoVM AgVo. `mda AmMm`© CŒma XoVmV H$s ~´˜ ho ‡{g’M Amho. Ad`d-Ad`dr. Cn{ZfX≤ dmä`mßdÍ$Z ~´˜kmZ hmoV. ew’. `m H$maUmÒVd Ago AW© AmhoV. 12 dr nmg Pmbobm _wbJm _o{S>H$b [Hß$dm Bß{O{ZAaMr nXdr ‡m· H$Í$Z Ko `mg A{YH$mar R>aVmo. nwT>o AmMm`m™Zr EH$m eßH$o Mo IßS>Z H$Í$Z ho "{Okmgm ‡H$aU' gßndbo Amho. À`mMm Vgm ‡À`j AZw^d ø`mdm bmJVmo. H$mhr Bß{–`mßZm AmÀ_m _mZVmV Va H$mhr _Zmbm AmÀ_m _mZVmV. {Okmgm ho km = OmUUo `m YmVy¿`m B¿N>mW©H$mnmgyZ ~Zbobo Zm_ Amho. CXm. e_X_m{X gX≤JUw d _w_j w Àd ¡`m¿`mH$S>o Amho VmoM ~´˜{Okmgobm bm`H$ Amho. `mVrb ~´˜ `m e„XmMo AZoH$ AW© AmhoV. À`mMm AZw^d d°`{∫$H$ nmVirda À`m À`m Ï`∫$s¿`m A{YH$mamZwÍ$n H$_r-OmÒV `oUma Amho. "AV:' `m gßÒH•$V e„XmMm ÂhUyZ. ~´˜ hm gdm™Mm AmÀ_m AgÎ`m_wio À`mMo ApÒVÀdhr ‡{g’ Amho. `oWo "~´˜U: B{V H$_©{U f>r. H$maU Vo OmUyZ Ko `mMr B¿N>m hmoV. _w∫$. ÂhUOo `oWo "~´˜' hm e„X OmUUo `m e„XmMo H$_© Amho. gyÃmVrb {Vgam e„X Amho ~´˜{Okmgm. Ago AmMm`m™Zr ÒnÔ> Ho$bo Amho. H$m` OmUyZ ø`m`Mo Amho Va ~´˜ OmUyZ ø`m`Mo Amho. gd©k. doXmZo "A`_≤ AmÀ_m ~´˜' Ago ÂhQ>bo Amho.MVwÔ>`mZßVa ~´˜mMr {Okmgm H$amdr' Agm n{hÎ`m gyÃmMm AW© AmMm`m™Zr ÒnÔ> Ho$bm. (Practical) VoÏhm Cn{ZfXmVrb ~´˜m{df`r _m{hVr EoH$Î`mda ~´˜gmjmÀH$ma hm nwÈfmW© ‡m· H$amdm.gß~Y. `oWn`™V "gmYZ. Ï`dhmamVhr EImXr JmoÔ> ‡m· H$a `mg R>am{dH$ A{YH$mamMr Anojm AgVo. _mbH$-_mbH$s gß~ßY.o "gÀ`ß kmZ_Z›Vß ~´˜' Aer lwVr (doXdmä`) Amho. AmMm`© ÂhUVmV H$s darb H$moUÀ`mhr AWm©Zo ~´˜ e„X dmnabobm Zmhr. À`mMm AW© Amho OmU `mMr B¿N>m. ~´˜mMo kmZ doJio d gmjmÀH$ma doJim. À`m_wio gd© OJmMo H$maU AgUmao ~´˜M `oWo "~´˜' `m e„XmZo {dd{jV Amho. doX. ¡`m_wio AV: e„X gw’m `oWo hoV~w moYH$M Amho. ÂhUOoM Theory H$iVo. e_X_m{X gmYZmßMr ‡m·r d _mojmMr B¿N>m `m Mma JmoÔ>r ‡m· PmÎ`m AgVrb Va ~´˜{Okmgm H$amdr. kmV Amho CŒma {Xbo Va Or JmoÔ> kmV Amho {VMr B¿N>m H$a `mMo H$maU ahmV Zmhr. ~´˜Xod BÀ`mXr AZoH$ AW© AgVm hm e„X H$moUÀ`m AWm©Zo dmnabm Amho Agm ‡ÌZ {Z_m©U hmoVmo. X˛gam gy`© AWdm Mß– ZmhrM Va "_r Vmo n•œdrdÍ$Z nmhrZ' Aer B¿N>m H$aUo Ï`W©M AgVo. gßÒH•$V 46 dmä`aMZoV H$maH${d^∫$s®IoarO gd© e„XmßMr f>r {d^∫$s `moOVmV.o ÂhUOo ~´˜ {ZJwU© . `m ~´˜ gmjmÀH$mamZo gH$b gßgmamMo ~rO Or A{d⁄m (AkmZ) {VMm d {V¿`m_wio AZWm©Mm Zme hmoVmo. À`m_wio "~´˜{Okmgm' e„XmMm ~´˜ OmUyZ Ko `mMr B¿N>m Agm hmoVmo. "~´˜{Okmgm' hm ~´˜mMr B¿N>m Agm f>r VÀnwÈf g_mg hmoVmo.

AmÀ_m _mZVmV. Z°`m{`H$ d _r_mßgH$ ÂhUVmV H$s, Xohm{XH$mhˇ>Z
{^fi AgUmam AmÀ_m hm gßgmar, H$Vm© d ^mo∫$m Amho. Va H${nbmßMo
gmߪ`emÛ _mZUmao bmoH$ ÂhUVmV H$s AmÀ_m hm Ho$di ^mo∫$m
Amho, H$Vm© Zmhr. `moJr ÂhUVmV H$s, ^moäÀ`mhˇZ {Zamim, gd©k
d gd©e{∫$_mZ B©Ìda Amho Ago ÂhUVmV Va doXm›Vr ÂhUVmV
H$s, Vmo B©Ìda ÂhUOo ^moäÀ`m OrdmMo AmÀ_ÒdÍ$n Amho. Agm
"_Vm_VmßMm Jb~bm' Pmbobm Amho. nw›hm ‡À`oH$ OU ÒdV:¿`m
_V g_W©ZmW© doXmH$S>M
o ~moQ> XmIdVmo. Aem pÒWVrV EImXm
_ZwÓ` Oa {dMma Z H$aVm EIm⁄m njmMm ÒdrH$ma H$aob Va Vmo
_mojÍ$nr \$imbm _wH$o b. BVHo$M Zmhr Va AmÀÂ`mbm {dnarV
ÒdÍ$nmZo OmUÎ`mg ‡mUr gßgmaÍ$nr AßYHy$nmV nS>b
o . "A›Yß
V_: ‡{dep›V, Agy`m© Zm_ Vo bmoH$m...' BÀ`m{X lw{VdMZoM `mbm
‡_mU AmhoV. ÂhUyZ _ZwÓ`mbm _w∫$ Ïhmdo Ago dmQ>V Agob Va
À`mbm Iam AmÀ_m H$moU d À`mMo kmZ H$go hmoVo Vo g_Obo nm{hOo.
Ago gmßJZy AmMm`m™Zr "{Okmgm- A{YH$aU' gßndbo Amho.
n{hÎ`m gyÃmV ~´˜ OmUmdo Ago gmß{JVÎ`mda À`m ~´˜mMo
ÒdÍ$n H$go Agmdo Aer AmH$mßjm {Z_m©U hmoV.o ÂhUyZ ~´˜mMo
ÒdÍ$n gmßJUmao X˛gao gyà Amho, "O›_m⁄Ò` `V:' `m OJmMo
CÀnŒmr, pÒWVr d Zme ¡`m¿`mnmgyZ, ¡`m¿`m_wio d ¡`m_‹`o
hmoVmV Vo ~´˜ Ago `m gyÃmV ~´˜mMo ÒdÍ$n gmß{JVbo Amho, Ago
AmMm`m™Zr AmnÎ`m ^mÓ`mV ÒnÔ> Ho$bo Amho.
O›_m⁄Ò` `V: = O›_m{X + AÒ` + `V: Ago VrZ e„X
`m gyÃmV AmhoV. À`mV O›_m{X hm VX≤JUw gß{dkmZ ~h˛dr´ {h g_mg
Amho. {dJ´h Amho O›_ (CÀn{Œm:) Am{X: AÒ` B{V & O›_ ÂhUOo
CÀnŒmr ¡`m¿`m Am[X gwÈdmVrbm Amho Vmo O›_m{X. ÂhUyZ O›_m{X
e„XmZo CÀnŒmr, pÒWVr d Zme `m {V›htMm ~moY hmoVmo. `oWo O›_=
CÀnŒmrMm ‡W_ {ZX}e Ho$bm Vo dÒVwpÒWVrbm YÍ$ZM Amho. ‡W_
CÀnŒmr, _J pÒWVr d ZßVa Zme hm H´$_ gdm™¿`m AZw^dmMm Amho
d V°Œmar` Cn{ZfXmV gw’m AgoM ÂhQ>bo Amho H$s "`Vmo dm B_m{Z
^yVm{Z Om`›Vo'. CÀnŒmr, pÒWVr d Zme H$moUmMo Vo "AÒ`' `m
nXmZo gmß{JVbo Amho. AÒ` = ¯mMo. ¯mMo `m e„XmZo OJÍ$nr
dÒVyMm {ZX}e Ho$bm Amho. `V: hm e„X H$maU~moYH$ Amho. `V:=
¡`mnmgyZ. À`m_wio gyÃmMm AW© Agm hmoVmo (`V:) ¡`mnmgyZ
(AÒ`) OJmMr CÀnŒmr, ¡`m¿`m_wio pÒWVr d ¡`m_‹`o b` hmoVmo
Vo ~´˜ Amho.
~´˜{Okmgm H$amdr ÂhQ>Î`mda `m gyÃmV ~´˜mMo ÒdÍ$n
gmß{JVbo. `mÒH$mßZr Oo nXmWm©Mo O›_, ApÒVŒd, n[aUm_, d•’r,
Anj` d {dZme ho ghm {dH$ma gmß{JVbo À`mßMm AßV^m©d CÀnŒmr,

pÒWVr d b` {VKmVM hmoVmo ho ÒnÔ> Ho$Î`mZßVa AmMm`m™Zr gyÃmV
Oo OJmMo H$maU ~´˜ Amho Ago ÂhQ>bo Amho Vo H$moUÀ`m ‡_mUm¿`m
AmYmao ÂhQ>bo Amho À`mMr MMm© Ho$br Amho. AmMm`© ÂhUVmV
H$s, hr JmoÔ> `m gyÃmV AZw_mZmZo gmß{JVbr Zmhr Va gyÃH$mamßZr ho
bjU lwVrbm AZwgÍ$Z Ho$bo Amho. H$maU doXm›Vdmä`Í$nr nwÓno
EH$Ã Jw\ß $Uo hmM _wimV gyÃmßMm C‘oe Amho. V°{Œmar` Cn{ZfXmV
gmß{JVbo Amho H$s ^•JZßy m À`mßMo dS>rb dÈU `mßZr CnXoe Ho$bm
H$s ¡`m¿`mnmgyZ hr gd© ^yVo CÀnfi hmoVmV, ¡`m¿`m `moJmZo Vo
{OdßV amhVmV d {dZmeg_`r ¡`m¿`mV brZ hmoVmV Vo ~´˜.
À`mM Cn{ZfXmV nwT>o ÂhQ>bo Amho H$s AmZßXmnmgyZ hr gd© ^yVo
CÀnfi hmoVmV. CÀnfi Pmbobr ^yVo AmZßXmZoM {OdßV amhVmV d
‡b`g_`r AmZßXmV brZ hmoVmV. Aem‡H$mao ~´˜ ho e„X
‡_mUmZoM H$iVo. Vo Bß{–`‡À`j ZgÎ`m_wio AZw_mZmZohr H$iUma
Zmhr. lwVrZo Ho$boÎ`m {g’mßVmbm AZw_mZmZo ~iH$Q>r `oV Agob
VaM AZw_mZ J´m¯ Amho Ago lwVrZoM gmß{JVbo Amho. X˛gË`m
gyÃmdarb AmMm`m™¿`m ^mÓ`mMm Agm ^mdmW© Amho.
{Vgao gyà Amho emÛ`mo{ZÀdmV≤ &
gyÃmMm AW© Agm Amho H$s ~´˜mbm gd©kg—e F$ΩdoXm{X
emÛmßMo `mo{ZÀd ÂhUOo H$maUÀd AgÎ`m_wio Vo gd©k Amho.
n{hÎ`m gyÃmV ~´˜ OmUyZ ø`mdo Ago gmß{JVbo. X˛gË`m
gyÃmV ~´˜mMo bjU gmß{JVbo H$s OmUm`Mo ~´˜ H$moUVo Va OJmMr
CÀnŒmr, pÒWVr d Zme ¡`m_‹`o hmoVmo Vo ~´˜ d Vo OmUyZ ø`m`Mo
Amho. `m gyÃmV ~´˜ ho OJmMo H$maU Amho Ago gmß{JVbo hmoV.o
~´˜ ho H$maU d OJ ho À`mMo H$m`©.
H$maUo XmoZ ‡H$maMr AgVmV. 1) CnmXmZ H$maU. 2) {Z{_Œm
H$maU. CXm. Hw$ß ^ma _mVrnmgyZ _S>H$o ~ZdVmo. `oWo _S>H$o ho H$m`©
Amho. EImXr dÒVy ¡`mnmgyZ {Z_m©U hmoVo d Zme nmdÎ`mda
¡`m_‹`o b` nmdVo, À`mbm CnmXmZ H$maU ÂhUVmV. ÂhUyZ _mVr
ho CnmXmZ H$maU Amho. H$maU KQ> _mVrVyZ {Z_m©U hmoVmo d _mVrVM
b` nmdVmo. Hw$ß ^ma ho KQ>mMo {Z{_Œm H$maU Amho. nU `oWo OJ–ˇnr
H$m`m©¿`m ~m~VrV ~´˜M CnmXmZ H$maU d {Z{_Œm H$maU Amho.
OJ ~´˜m_YyZM {Z_m©U hmoV,o ~´˜m_‹`oM {dbrZ hmoVo ÂhUyZ ~´˜
CnmXmZ H$maU Va ~´˜M OJ {Z_m©U H$aVo ÂhUyZ Vo {Z{_Œm H$maU
gw’m Amho. `mdÍ$Z ~´˜ gd©k Amho hohr ÒnÔ> hmoV.o H$maU ~´˜
MoVZ Amho d H$moUÀ`mhr MoVZmMr {Z{_©Vr hr kmZnydH© $ AgVo.
CXm. Hw$ß ^ma KQ> {Z_m©U H$aVmo VoÏhm À`m KQ>mMm AmH$ma Hw$ß ^ma
AmYrM OmUV AgVmo d Vmo VgVem AmH$mamMo KQ> ~ZdVmo. MoVZ
~´˜ OJmMo H$maU Amho. À`m_wio Vohr gd©k Amho.

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

47

AmVm MoVZ ~´˜, ho OJmMo H$maU AgUmao ~´˜ gd©k Amho.
ho Oar X˛gË`m gyÃmdÍ$Z H$iV Agbo Var VrM JmoÔ> nw{Ô>H$aUmgmR>r
`m {VgË`m gyÃmV gmß{JVbr Amho. ~´˜ gd©k Amho H$maU F$ΩdoXm{X
emÛmMohr Vo _yi H$maU Amho. doXmßZm J´Wß V: d AW©V: gw’m
_moR>no Um Amho. doX {hVmMm CnXoe H$aVmo ÂhUyZ À`mbm emÛÀd
Amho. À`mbm AZoH$ {d⁄mÒWmZmßMo gmhmÊ` Amho. doXmß_‹`o
A~moYH$Àd Zmhr. ~moY H$aUo hm À`mMm Y_© Amho. À`m_wio À`mMo
‡m_m ` ‡XrndV≤ Amho. {XÏ`m‡_mUo Vmo gd© {df` ‡H$m{eV H$aVmo.
Aem‡H$mao gdm©W©‡H$meZgm_œ`© À`m¿`mH$S>o AgÎ`m_wio Vmo
Odi Odi gd©kM Amho. `oWo AmMm`m™Zr doXmbm gd©kH$În ho
{deofU `moObo Amho. gd©kH$În = Odi Odi gd©k. H$maU
doX AMoVZ Amho. Aem Odi Odi gd©kM AgUmË`m doXmMr
CÀnŒmr MoVZ ~´˜mnmgyZ Pmbr Amho. "AÒ` _hVmo ^yVÒ`
{Z:Ìd{gV_≤ EVX≤ `X≤ F$ΩdoX:' Ago ~•hXma `H$ Cn{ZfXmV ÂhQ>bo
Amho. F$ΩdoX dJ°ao `m _hmnwÈfmnmgyZ Pmbo AmhoV. `m ~•.
Cn{ZfXmVrb dmä`mdÍ$Z ~´˜mH$S>o doXmßMo ÚÔw>Àd `oV.o À`mdÍ$Z
~´˜mMo gd©kÀd d gd©e{∫$_Àd {g’ hmoV.o
~´˜ gd©k Amho ho X˛gË`m gyÃm_YyZ AZw_mZmZo H$ibo hmoV.o
Vo AmMm`m™Zr {VgË`m gyÃmZo {g’ H$Í$Z XmIdbo.
MVw:gyÃrVrb eodQ>Mo gyà Amho "VŒmw g_›d`mV≤.'
gyÃmMm AW© Agm Amho H$s Vo ~´˜ H$emdÍ$Z AdJV hmoVo
Agm Oa ‡ÌZ Agob Va À`mMo `m gyÃmV Ago CŒma {Xbo Amho
H$s, doXm›VemÛmdÍ$Z gd© doXm›VmMm VmÀn`m©Zo ~´˜m_‹`oM A›d`
hmoVmo, À`mdÍ$Z H$iyZ `oVo H$s, ~´˜ doXm›VemÛmdÍ$Z H$iyZ `oV.o
`m gyÃmda ^mÓ` {b{hVmZm AmMm`m™Zr `m gyÃm¿`m "~´˜
doXm›VemÛmdÍ$Z H$iyZ `oVo' `m {g’mßVmda `oUmË`m {d{dY
AmjonmßMo IßS>Z Ho$bo Amho.
_r_mßgH$mßMm Agm Amjon Amho H$s doXmMm C‘oe hm H$moUÀ`m
Var H$_m©Mo ‡{VnmXZ H$aUo hm Amho. ¡`m doXdmä`mV ‡À`j H$_m©Mo
‡{VnmXZ Ho$bobo Zgbo Var Vr dmä`o H$_m©bm AßJ^yV H$Vm©, XodVm
BÀ`m{X JmoÔ>tMo ‡{VnmXZ H$aVmV. À`m‡_mUo doXdmä`mV Oo ~´˜mMo
‡{VnmXZ Ambobo Amho Vo kmZÍ$nr H$_m©bm AßJ^yV Amho Ago
_mZbo nm{hOo. ~´˜mMo ÒdVßÃarVrZo ‡{VnmXZ Ho$bobo Zmhr. ~´˜
hr {g’ dÒVy Amho Ago doXm›Vr ÂhUVmV Va _r_mßgH$ {dMmaVmo
H$s {g’ dÒVy hr ‡À`jm{X ‡_mUmßdÍ$Z AZw^dVm `oV.o À`m_wio
{g’ dÒVyMo ‡{VnmXZ H$a `mMr AmdÌ`H$VmM Zmhr. À`mVyZhr
{g’ dÒVyMo ‡{VnmXZ H$am`Mo Agob Va Vr dÒVy ÒdrH$mamdr
qH$dm {VMm À`mJ H$amdm EdT>Ám gßX^m©VM ‡{VnmXZ H$aVm `oBb
© .
48

nU AmÀ_m (~´˜) ho ‡À`jm{X ‡_mUmßdÍ$Z H$iV Zmhr qH$dm
À`mMm ÒdrH$ma AWdm À`mJ gw’m gß^dV Zmhr. ÂhUyZ
_r_mßgH$mbm ÂhUmd`mMo Amho H$s doXdmä`o hr ~´˜mMo ÒdVßÃnUo
‡[VnmXZ H$aV ZmhrV Va kmZÍ$nr H$_m©bm AßJ^yV Aem arVrZo
‡{VnmXZ H$aVmV. WmoS>ä`mV ~´˜mbm emÛ ‡_mU Zmhr Ago
_r_mßgH$mMo _V Amho.
AmMm`© `mMo IßS>Z H$aVmZm ÂhUVmV H$s hr JmoÔ> ~amo~a
Zmhr. OJm¿`m CÀn{ŒmpÒWVr `mßMo H$maU d gd©e{∫$_mZ AgUmao
~´˜ ho emÛJÂ`M Amho. H$maU Cn{ZfXmßV Aer AZoH$ dmä`o
AmhoV H$s À`m_‹`o ~´˜mMo ÒdVßà arVrZo ‡{VnmXZ Ho$bobo Amho.
À`m dmä`mßMm H$_m©er H$moUÀ`mhr ‡H$maMm gß~Yß Zmhr. CXm.
N> m ß X mo Ω ` Cn{ZfX ÂhUVo , "gXo d gmo  `o X _J´ AmgrV≤ &
EH$_odm{¤Vr`_≤ &' ÂhUOo, "ho gmoÂ` nydu ho EH$ gV≤M hmoVo Am{U
Vo EH$ d A{¤Vr` Ago hmoV.o ' EoVao`mon{ZfXmV ÂhQ>bo Amho "AmÀ_m
dm BX_oH$ EH$mJ´ AmgrV≤' ÂhUOo "ho nydu IamoIa EH$ AmÀ_mM
hmoVm.' ~•hXma `mH$mV ÂhQ>bo Amho, "A`_mÀ_m gdm©Z^w :y ' ÂhUOo
hm AmÀ_m ÂhUOoM ~´˜ gd©gmjr Amho. Aer AZoH$ dmä`o
Cn{ZfXmV AmhoV H$s À`mßMm amoI ~´˜mMo ‡{VnmXZ H$a `mH$S>o
Amho, H$_m©Mo ‡{VnmXZ H$a `mH$S>o Zmhr. ~´˜ hr {g’ dÒVy Agbr
Var Vr ‡À`jm{X ‡_mUmßMm {df` hmoV Zmhr. H$maU N>mXß moΩ`
Cn{ZfXmV ÂhQ>bo Amho H$s, "VŒd_{g' ÂhUOo "Vo ~´˜ Vy Amhog.'
hr JmoÔ> ‡À`jm{X ‡_mUmdÍ$Z H$iUmaM Zmhr Va emÛmdÍ$ZM
H$iUma. "~´˜ hm gdm™Mm AmÀ_m Amho' Aem kmZmZo gd© äboemßMm
Zme hmoD$Z _moj {_iVmo. Am{U "gd© H$mhr ~´˜ Amho' Ago
EH$ÀdmMo kmZ PmÎ`mda ¤°VmMm ZmeM hmoVmo, Va À`m¡` J´m¯ `m
¤°VmVÎ`m {H´$`m CaVrbM H$em? _{WVmW© Agm H$s doXm›VemÛ
AmÀ_kmZ H$Í$Z _moj‡m·r H$Í$Z Ko `mg gmßJVo d AmÀ_mkmZmZo
_moj {_iVmo ho {g’ AgVmZm ~´˜mbm emÛ‡m_m ` Amho ho {g’M
hmoVo.
d•{ŒmH$mam{XH$mßMm Amjon Amho H$s "~´˜mbm emÛ‡m_m `
Amho, ho _m›` Amho. nU Agm emÛdMZmV kmZmMm {dYr
gmß{JVbobm AgVmo. CXm. ÒdJ© {_idUmË`mZo `k H$amdm Vgo
_moj hdm Agob Va ~´˜kmZ {_idmdo. ÂhUOo ~´˜kmZ ho EH$
gmYZ `m ÒdÍ$nmV gmß{JVbo Amho. AmMm`© `mMo IßS>Z H$aVmZm
ÂhUVmV H$s, H$_©{d⁄m d ~´˜{d⁄m `mß¿`m \$bmVM _wimV \$aH$
Amho. lw{V AWdm Ò_•{V `mßZr gmß{JVbobo H$m{`H$, dm{MH$,
_mZ{gH$ Aem ‡H$maMo Oo H$_© À`mbm Y_© ÂhUVmV Am{U "AWmVmo
Y_© {Okmgm' `m _r_mßgm gyÃmV H$_m©Mr _r_mßgm Ho$br Amho. À`m

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

emÛmZo gmß{JVbobr {hVm{hVÍ$nr Y_m©Y_m©Mr gwI-X˛:Io hr
‡À`j \$bo AmhoV d Vr _ZwÓ` H$m`mdmMm_ZmZo Cn^moJVmo. Vr
\$bo, {df` d Bß{–`o `mß¿`m gß`moJmVyZ {Z_m©U hmoVmV. Am{U `m
gd© H$_©\$bmßMm ^moJ ~´˜XodmnmgyZ ÒWmda OßVyßn`™V gdm™Zm
^moJmdm bmJVmo. doXm‹``Z Ho$bobm _ZwÓ` Y_©{Okmgobm nmÃ
R>aVmo. Aer nmÃVm ~´˜{Okmgobm AmdÌ`H$ Zmhr. H$_m©H$_m©Mr
gwI-X˛:Io ‡m· hmoVmV Va _moj gwI-X˛:ImVrV Amho. AqV{–`
Amho. "~´˜doX ~´˜d° ^d{V' (Omo _r ~´˜ Amho Ago OmUVmo, Vmo
~´˜M hmoVmo), jr`›Vo MmÒ` H$_m©{U VpÒ_Z≤ —Ô>o namdao' (À`m
~´˜mMo kmZ PmÎ`mda À`mMr gd© H$_} ZÔ> hmoVmV), VÃ H$mo _moh:
H$: emoH$: EH$Àd_ZwnÌ`V:' (Omo gd© EH$ Amho Ago nhmVmo À`mbm
emoH$ d _moh H$moR>y Z)' BÀ`m{X lwVtdÍ$Z ~´˜{OkmgoMo _moj ho
\$i {XgyZ `oV.o VoÏhm {g’ dÒVy Oo ~´˜ À`mMo ‡{VnmXZ doXmV
ÒdVßÃnUo Ho$bobo Zmhr Ago ÂhUUo `moΩ` Zmhr.
~´˜ Oa H$_m©bm AßJ^yV AgVo Va H$_m©bm AßJ^yV Aem
JmoÔ>tMm nyd_© r_mßgm emÛmVM {dMma O°{_ZrZo Ho$bobm Amho. _J
À`mßZm {Zamir CŒma _r_mßgm aM `mMo H$maUM ZÏhVo. doXmV kmZ
d H$_© Aem XmoZ doJdoJ˘`m emIm AmhoV. À`mVrb H$_m©Mo

{ddoMZ nyd_© r_mßgZo o Ho$bo. kmZmMr _r_mßgm H$a `mgmR>rM Ï`mgmßZr
CŒma_r_mßgm emÛ aMbo d À`mV doXmßMm ~´˜mMo {R>H$mUr g_›d`
XmIdyZ Ord~´˜ä° `m¿`m kmZmZo _moj H$gm {_idm`Mm À`mMo
_mJ©Xe©Z Ho$bo Amho.
Q>rn - (‡ÒVwV boI hm Ho$di ~´˜gyà d À`mVrb
MVw:gyÃrda AmMm`m™Zr H$em ‡H$maMo {ddoMZ Ho$bo Amho `mMr
gm_m›` dmMH$mbm Vm|S>AmoiI Ïhmdr `m —{Ô>H$moZmVyZ {b{hbm
Amho. AWm©VM `mV MVw:gyÃrVrb ^mdmW© {Xbm Amho. AmMm`m™Zr
¡`m ¡`m _VmßMo IßS>Z Ho$bo Amho Vr gd© _Vo {Xbobr ZmhrV.
H$mhr _wª` _Vo d EHy$U gßÒH•$V gm{hÀ`mVrb IßS>Z _ßS>ZmÀ_H$
^mÓ`mMo ÒdÍ$n H$go AgVo À`mMr AmoiI H$Í$Z ⁄mdr EdT>m `m
boIm_mJrb Z_´ hoVy Amho.)
- gm°. _Zrfm ^mÒH$a A‰`ßH$a
"am_-OmZH$s'- ^moH$ao H$m∞bZr, MßXZdmS>r,
{_aO - 416410.
\$moZ (0233) 2211497
_mo~m. 9422094245

With Best Compliments from

ULKA PAINTS PVT. LTD.
DEALERS

:-

ASIAN, DULUX, NEROLAC, BERGER AND ALL PAINTS MATERIAL

gd© ‡H$maMr aßJH$m_o ImÃrnyd©H$ H$Í$Z Xo `mV `oVrb.
‚b∞Q>, ~ßJbm, Am∞{\$gog gd© ‡H$maMr aßJH$m_o.
We Specialize in Designer Colour Textures in Paints
107, Narayan Peth, N.C. Kelkar Road, Pune - 30
Ph : 24459158, 24452082
^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

49

À`mV AYyZ_YyZ {eÓ`mMo H$mhr ‡ÌZ `oVmV Am{U JwÍ$Zo À`m ‡ÌZmßZm {Xbobr CŒmao `oVmV. {Vgar (kmZ^y{_H$m) hr VZw_mZgr (ho Zmd AgUmar) Amho. `oWo ^y{_H$m ÂhUOo _ZmMr {d{eÔ>> AdÒWm hm da gmß{JVbobm AW© bjmV Agmdm. ""Ord›_w∫$Ò` ^JdZ≤ AZw^Vy ¸ o bjU_≤& {dXoh_w∫$Ò` M _o H•$n`m ~´{y h VŒdV:&&'' (937) ""ho ^JdmZ≤ Jwamo. (~´˜mMm) AZw^d Am{U {dXoh_w∫$ `mßMo ÒdÍ$n _bm H•$n`m gmßJm' `m {dYmZmda CŒma XoVmZm _w_j w w ¡`m Q>flfl`mßVZy OmV OmV eodQ>r Ord›_w∫$ hmoVmo. nwT>o kmZ^y{_H$m `m e„XmEodOr JwÍ$ "kmZ^y_r' (˚cmoH$ 939). JwÍ$Zo dmnaboÎ`m `m e„XmßdÍ$Z EH$ bjmV `oVo H$s. EH$ hOma ghmeo ÌbmoH$ AgUmam À`mßMm gd© doXmßV-{g’mßV-gmagßJh´ Ago Zmd AgUmam EH$ J´Wß Amho. Am⁄ eßH$amMm`m™Zr AmnÎ`m Ho$dbm¤°VdoXmßV _ZmMo ÒnÔ>rH$aU H$a `mg H$mhr Cn{ZfXo. "pÒWVr' nmR>^oXmZo "JVr' (˚cmoH$ 948) Am{U "AdÒWm' (˚cmoH$ 958) Agohr e„X dmnaVmo.Amn{Œm Ago Zmd AgUmar) Amho. ^mfmßVa d ÒnÔ>rH$aU (1) d˙`o Vw‰`ß kmZ-^y{_H$m`m bjU_m{XV: & kmVo `pÒ_®ÒÀd`m gd™ kmVß Ò`mV≤ n•Ô>_⁄ `V≤ &&1&& (Aao [eÓ`m) AmVm (A⁄) _r Vwbm ‡W_nmgyZ (Am{XV:) kmZm¿`m ^y{_H$mßMo bjU / ÒdÍ$n gmßJZo . `m J´Wß mV Ho$dbm¤°V d doXmßVmMo {ddoMZ Odi-Odi gßnUy © PmÎ`mda. dm. À`mß¿`m ‡H$aU J´Wß mß_‹`o EH$m ÌbmoH$mnmgyZ EH$ hOma ÌbmoH$mßnj o m A{YH$ ÌbmoH$ AgUmao J´Wß AmhoV. Ago ÂhQ>bo Amho . À`mZßVa Agßg{∫$ ho Zmd AgUmar (nmMdr kmZ^y{_H$m) Amho. EH$. kmZm¿`m EHß$Xa gmV ^y{_H$m AmhoV. À`mZßVa eßH$amMm`© H´$_mZo ‡À`oH$ ^y{_Ho$Mo ÒdÍ$n gß{j·nUo gmßJVmV. VWm{n BVa _w_j w w bmoH$mßZm Cn`moJ Ïhmdm `m —Ô>rZo {eÓ` JwÍ$bm ÂhUVmo. ho bjmV Agmdo. "Xem' (˚cmoH$ 945).o eodQ>Mr kmZ-^y{_H$m hr Ord›_w∫$mMr pÒWVr AWdm AdÒWm Amho. AmVm `mnwT>rb ˚cmoH$ 2-3 _‹`o `m gmV ^y{_H$mßMo n[aJUZ Am{U À`mßMr Zmdo {Xbobr AmhoV.gd©dXo mßV{g’mßV gmagßJh´ kmZm¿`m gmV ^y{_H$m ‡m. S>m.A^mdZm Ago Zmd AgUmar) ghmdr (kmZ^y{_H$m) Amho. Am{U À`mßMo ÒnÔ>rH$aU {Xbo Amho. (2)-(3) kmZ-^y{_: ew^¿o N>m Ò`mV≤ ‡W_m g_wXr[aVm & [dMmaUm {¤Vr`m Vw V•Vr`m VZw_mZgr &&2&& gŒdmn{Œm¸VwWu Ò`mV≤ VVmo@gßg{∫$Zm{_H$m & nXmWm©^mdZmf>r g·_r Vw`J© m Ò_•Vm &&3&& ew^¿o N>m hr n{hbr kmZ^y_r & kmZ^y{_H$m Amho. _w~ß B© d {edmOr {d⁄mnrR>mV nXÏ`wŒma dJm©g gßÒH•$V d AY©_mJYr {df`mßMo A‹`mnZ. Vo Q>flno JwÍ$ H$WZ H$aVmo d À`mßZm Vmo kmZ^y{_H$m (˚cmoH$ 938) Ago ÂhUVmo. "^y{_H$m' (˚cmoH$ 946-948). kmZ^y{_H$m : gß{hVm.∞ Ho$. `m Ï`{V[a∫$ AZoH$ J´W ß ‡H$m{eV. Vo gd© Vwbm g_OyZ `oBb © (1). AmVm `mnwT>o `m kmZ^y{_H$m _mßS>Umao _yi ˚cmoH$.XmoZ Ago AZwH$´ _mßH$ {Xbo AmhoV. VgoM À`mgmR>r À`mßZr AZoH$ bhmZ_moR>o ‡H$aU J´Wß hr aMbo. (2) Mm°Wr (kmZ^y{_H$m) hr gŒdmn{Œm (= gŒd. (ZßVa) nXmWm©^mdZm (=nXmW©. Vgo H$aVmZm _yi J´Wß mVrb ˚cmoH$mßMo H´$_mßH$ Z XoVm. {eÓ` hm {ZÀ`mZßX AmÀ_ÒdÍ$n hmoVmo (˚cmoH$ 930) ÂhUOo Vmo Ord›_w∫$ hmoVmo Ago `m J´Wß mV gmß{JVbo Amho. {dMmaUm hr X˛ g ar (kmZ^y { _H$m) Amho . À`mß¿`m EHy$U J´Wß mßMr gߪ`m XmoZeon`™V Amho Ago ÂhUVmV. Am{U gmVdr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 51 . ^JdX≤JrVm. gX≤JÍw $ß ¿`m H•$noZo Am{U {eÓ`m¿`m ‡`ÀZmZo {eÓ` ~´˜ÒdÍ$n hmoVmo. ~´˜gyÃ. À`mßMo AW©. Ord›_w∫$. ~´˜gyÃo Am{U ^JdX≤JrVm `mßda ^mÓ`o {b{hbr. AmnQ>o {edmOr {d⁄mnrR>mV E_≤{\$b d nrEMS>r gmR>r _mJ©Xe©H$. AmÀ_gmjmÀH$ma hmo `mnydu Am{U PmÎ`mZßVa _w_j w M y r Or _mZ{gH$ pÒWVr AWdm AdÒWm AgVo Vr kmZ^y{_H$m `m e„XmZo A{^‡oV hmoV. hm J´Wß EH$ ~´˜gmjmÀH$mar JwÍ$ Am{U EH$ _w_j w w {eÓ` `mß¿`m gßdmXm¿`m Mm°H$Q>rV ~g[dbobm Amho. Vo H$iyZ AmÎ`mda Vy Oo AmVm _bm {dMmabo Amhog. eßH$amMm`m™Mo J´W ß BÀ`m{X AZoH$ {df`mßda 50 {Z`VH$m{bH$mßVZ y boIZ. (˚cmoH$ 927). Cn{ZfXo.

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . gÇmZmßMr gßJVr.‡m·rMr B¿N>m hr H$Î`mUH$maH$ AgÎ`mZo Vr MmßJbr ew^ B¿N>m Amho. Vw`J© m ÂhUOo Vw`m© ÂhUOo Mm°Wr. emÛmMo A‹``Z gmoS>yZ Z XoU.A‰`mg Am{U d°amΩ`. À`mßMm CnXoe EoH$bm.nydH© $_≤ & gXmMma.Vw`J© m (ZmdmMr kmZ^y{_H$m) Amho.. VZw_mZgr ÂhUOo _ZmMr {df`mßnmgyZMr {Zd•{Œm. ‰`mg' Agm ¤ß¤ g_mg Amho. À`m_wio dmB©Q> {dMma Am{U AmMma Wmß~bo. VoÏhm AmVm _r À`mß¿`m ÂhU `mMm {dMma H$Í$Z AmÀ_kmZ {_idrZ. ~mH$s gd© A{ZÀ` Amho. gÇmZ. A‰`mg ÂhUOo EH$M JmoÔ> nwZ: nwZ: H$aUo. {dMmaUm ÂhUOo {dMma AWdm qMVZ. nXmWm©^mdZm ÂhUOo ~m¯ VgoM AmßVa {df`m{df`r {dMmamßMm AWdm ^mdZmßMm A^md. À`mbm {df`mßVZy namd•Œm H$Í$Z d°amΩ` H$m`_ {Q>H$dyZ Yamd`mg hdo. `m ‡À`oH$ ^y{_Ho$Mo Oo Vmß{ÃH$ AW© AmhoV.'' Aer B¿N>m hmoUo hrM ew^¿o N>m Amho.gÇmZ°: & d°amΩ`-nyd{© _¿N>{o V ew^¿o N>m Mmo¿`Vo ~wY:° &&4&& (AmÀ_kmZm¿`m gßX^m©V H$mhrhr Z H$aVm) _r ÒdÒW am{hbmo Amho (pÒWV). Agm AW© Ko `mV H$mhr Am°{MÀ` {XgV Zmhr.A‰`mg Agm AW© hmoBb © . `m ˚cmoH$mVrb "‡o˙`mo@hß emÛgÇmZ°:' ÂhUOo "emÛ Am{U gÇmZ' bmoH$ `mßMr —Ô>r _m¬`mda Amho. gŒdmn{Œm ÂhUOo _ZmV gŒd JwUmMm ‡H$f©.gßnH©$. gXmMmamH$S>o Pmbobr hr ‡d•{Œm ÂhUOoM {dMmaUm hmo`.d°amΩ`m‰`mg. ew^¿o N>m ÂhUOo MmßJbr B¿N>m. AmVm {VH$S>o bj Z XoUmam _mUyg ÂhUob ""_r _yI© _mUyg ÒdÒW H$m` ~gbmo Amho? À`mMo ÂhU `mMm _r {dMma H$amd`mg hdm. (VoÏhm _r H$m`) _yIM© Amho? emÛ Am{U gÇmZ `mß¿`m ¤mam _r (AmVm) {dMma H$amd`mg hdm. AmÀ_kmZ. À`mß¿`m ^moJmZo gVVMo gwI {_iUma Zmhr. gXmMma ÂhUOo MmßJbm AmMma hm AW© Va AmhoM. À`m_wio d°amΩ` `oVo. _J Agm AW© hmoBb © :emÛmMo A‹``Z. À`mßMm A‰`mg Ho$bm.gßnH©$. À`mgmR>r {ZÀ`m{ZÀ` dÒVw{ddoH$ Amho._Z ho MßMb Amho. gßjno mZo gmßJm`Mo PmÎ`mg "^moJ¿o N>m' gmoS>yZ "_moj¿o N>m' ~miJUo hr ew^¿o N>m Amho.. AmÀ_kmZ / ~´˜kmZ PmÎ`mg gXm AgUmam Agm AÀ`mZßX ‡m· hmoVmo. `m ˚cmo H $mV {ZX} { ebo Î `m kmZ^y { _H$mß ¿ `m ZmdmZo gd©gmYmaU ÒnÔ>rH$aU nwT>rb‡_mUo XoVm `oBb © .o gÇmZmß¿`m gßJVrV nwZ: nwZ: amhmUo. Ago gmß{JVbobo Amho (3). nwZ nwZ: H$aUo. emÛ d gmYwgVß gmßJVmV H$s gßgmamVrb X˛:ImVyZ gwQ>H$m Ïhmdr Ago dmQ>V Agob Va AmÀ_kmZ H$Í$Z ø`md`mg hdo. d°amΩ` Am{U A‰`mg `mß¿`mZßVa gXmMmamH$S>o Or ‡d•{Œm hmoVo {Vbm {dMmaUm Ago ÂhQ>bo OmVo. Xmo›hr {R>H$mUr H$_m™Mo \$i `m ÒdÍ$nmV ^moJ {_iVmV. d°amΩ`mMm A‰`mg ÂhUOo Ago:. "gXmZßX' XoUmao AmÀ_kmZ _r À`mß¿`mH$Sy>Z ‡m· H$Í$Z ø`md`mg hdo. Vo AYyZ_YyZ {df`mßH$S>o Ymdob. ho nQ>Î`mda À`m ^moJmß¿`m B¿N>Mo m A^md hmoVmo. hm {Z`_ bjmV KoVbm Va emÛm‰`mg. _mUgm¿`m Ï`mdhm[aH$ X°Z{ß XZ OrdZmV Zoh_r `oUmË`m OmJ•Vr. nU Vo gd© A{ZÀ` AmhoV. ¤ß¤ g_mgmMo AßVr AgUmam e„X À`m ¤ß¤ g_mgmV nydu AmboÎ`m ‡À`oH$ nXmbm OmoS>yZ ø`md`mMm AgVmo.o À`mZßVa gßV-gÇmZmßMr gßJVr Ho$br. "MßMbß {h _Z: H•$ÓU' (6-34). JrVm gmßJVo.{df`r Oo H$mhr gmßJVmV {VH$S>o _mUgmMo bj OmUma.gÇmZ. ÒdflZ Am{U gwf{w · `m VrZ AdÒWmß¿`m n{bH$S>o AgUmar Mm°Wr AdÒWm ÂhUOo Vw`m©. g{X¿N>m. `m gdm™Mm n[anmH$ ÂhUyZ _mUgmMr gXmMmamH$S>o ‡d•{Œm Pmbr. ÂhUyZ "‡W_ d°amΩ` hdo' (d°amΩ`-nydH© $) Ago `oWo ÂhQ>bo Amho. emÛmßMo A‹``Z Ho$bo. Agßg{∫$ ÂhUOo gßgJm©Mm / gßnH$m©Mm A^md. ho d°amΩ` ÂhUOo "Bh-A_wÃ\$i-^moJ-{damJ' Amho. d°amΩ`m{dZm nwT>o H$mhr hmoUma Zmhr. `m Vw`m© AdÒWoV ~´˜gmjmÀH$ma hmoVmo. {ZÀ` EH$ ~´˜ Amho. Vo AmVm H´$_mZo eßH$amMm`m™Zr `m nwT>rb ˚cmoH$mV gmß{JVbo AmhoV. (4) pÒWV: qH$ _yT> EdmpÒ_ ‡o˙`mo@hß emÛ.AmÀÂ`m. (‡o˙`) Aem‡H$mao d°amΩ`mZßVa `oUmar Or B¿N>m {Vbm ehmUo bmoH$ ew^¿o N>m ÂhUVmV (4). (5) emÛ. A_wà ÂhUOo nabmoH$. Bh ÂhUOo ho OJ. ho bjmV AmÎ`mda A{ZÀ` dÒVy{df`r B¿N>m ahmV Zmhr. hoM d°amΩ` Amho. `oWo "emÛ. Ago d°amΩ` Agob Va emÛ Am{U gmjmÀH$mar gmYwgVß ho {ZÀ` AgUmË`m ~´˜m{df`r. À`mgmR>r d°amΩ`mMm A‰`mg hdm. À`mIoarO "gV≤gmR>r AmMma' Agm gXmMmaMm {dJ´h Ho$bm Va "gV≤ AgUmË`m ~´˜mH$S>o nmoM `mgmR>r Omo AmMma AmdÌ`H$ Amho Vmo gXmMma' Agmhr AW© hmoBb © . (5) ‡W_ d°amΩ` Ambo hmoV. d°amΩ` ZgÎ`mg _mUyg ^moJmVM 52 JwVß Zy amhrb.‡d•{Œm`m© Mmo¿`Vo gm {dMmaUm &&5&& emÛ = (emÛmMo A‹``Z). Ï`mdhm[aH$ OrdZmVyZ nma_m{W©H$/ Am‹`mpÀ_H$ OrdZmH$S>o dimd`mMo AgÎ`mg ‡W_ {ZÀ` H$m` Amho Am{U A{ZÀ` H$m` Amho `mMm {dMma Ïhmd`mg hdm Am{U A{ZÀ` JmoÔ>t~‘b ZmdS> {Z_m©U Ïhmd`mg hdr.

o {Vbm AgßgJ© ^y{_H$m Ago ÂhUVmV._Zm_‹`o gŒdJwU hm CÀH$f© nmdVmo Am{U ‡^mdr hmoVmo.10).{df`mß~‘bMr Amg∫$s/ ‡o_ H$_r H$_r hmoD$ bmJVo À`m AdÒWobm VZw_mZgr Ago Zmd {Xbo OmVo. Vmo ÂhUOo AgßgJ©. ag Am{U JßY `m {df`mßH$S>o Ymd KoV AgVmV. gŒd-Amn{Œm ÂhUOo gŒdJwUm¿`m CÀH$fm©Mr ‡m·r Amho.gŒd + Amn{Œm. aO Am{U V_ ho VrZ JwU AgVmVM.7. ^JdX≤JrVoZo ÂhQ>Î`m‡_mUo.M_ÀH$mam ‡mo∫$mgßg{∫$Zm{_H$m &&8&& (n{hÎ`m) Mma Xemß ¿ `m / AdÒWmß ¿ `m g_y h mMr A‰`mg`w∫$ pÒWa Xem ‡m· PmÎ`mda. `m gßKfm©V V_moJUw ‡^mdr Pmbm Va Vmo Amig. AmÀ_kmZm¿`m ‡m·rgmR>r {df`mßH$S>Mr IoM hr H$_r H$_r hmoUo AmdÌ`H$ Amho. 14. ÂhUOo À`m AdÒWm pÒWa PmboÎ`m AmhoV. "gß`V-Bß{–`Àd' ÂhUOo Bß{–`. À`mßMr ‡m·r. À`mßMo ^moJ.o Aem‡H$mao _Zm¿`m ¡`m AdÒWoV Bß{–`. gmh{OH$M aOmoJUw hm {df`mV Amg{∫$ {Z_m©U H$aUmam Amho. "gŒd' (JwUm) nmgyZ kmZ CÀnfi hmoVo (gŒdmV≤ gßOm`Vo kmZ_≤ & 14. {dMmaUm Am{U VZw_mZgr `mßMm CÀH$f© hmoVmo VoÏhm aO Am{U V_ `m XmoZ JwUmßZm Imbr Xm~yZ. gŒdmn{Œm hr ^y{_H$m ‡m· hmoV.\$bm Vw `m & Í$T>.{daVode © mV≤ & gŒdmÀ_{Z pÒWVoeXw Y ≤ o gŒdmn{ŒmÈXmˆVm &&7&& (da CÑo{IboÎ`m n{hÎ`m) VrZ ^y{_H$mß¿`m A‰`mgm_wio {MŒmm_‹`o Oo {df`mß{df`rMo (AW©) (—T> Ago) d°amΩ` ({da{V) {Z_m©U hmoVo.gŒd. À`m¿`m ‡^mdm_wio (demV≤) gŒd (JwUm)¿`m Am{Yä`mZo ^abobo _Z (AmÀ_{Z) ho ew’ Am{U pÒWa Pmbo AgVmZm.o doJ˘`m e„XmßV gmßJm`Mo PmÎ`mg._mohm° V_gmo ^dVmo@kmZ_od M & ^JdX≤JrVm. Bß{–`mß¿`m `m AmoT>rAßVr _Z ho gw’m Bß{–`mß¿`m ¤mam {df`mßH$S>o YmdVo.Ago ÂhUVmV. "l’mdmZ≤ b^Vo kmZß VÀna: gß`V|{–`:' (4. gdm™VZy A{b· hmo `mMr Am{U À`mV JwVß Zy Z ahm `mMr Or ^y{_H$m _ZmV `oV. aOmoJUw hm V•ÓUm.o Ago gmß{JVbo Jobo Amho (7).39). gŒdJwUmMm hm ‡H$f© _ZmV pÒWaVm nmdbm H$s À`mMm EH$ M_ÀH•${VnyU© n[aUm_ hmoVmo. (8) Xem-MVwÔ>`m‰`mgmX≤ AgßgJ©. ‡_mX BÀ`m{X {Z_m©U H$aVmo (‡_mX. gßJ `mßVZy {Z_m©U hmoVmo Am{U Vmo amJmÀ_H$ Amho (^JdX≤JrVm 14.{ÃV`m‰`mgmV≤ {MŒmo@W©.ew^¿o N>m‰`mq_{–`mW}fw a∫$Vm& `à gm VZwVm_o{V ‡mo¿`Vo VZw_mZgr &&6&& ¡`m AdÒWoV / ^y{_Ho$V (`Ã) {dMmaUm Am{U ew^¿o N>m `mß¿`m_wio Bß{–`mß¿`m {df`mß¿`m ~m~VrV AgUmar Amg{∫$ (a∫$Vm) H$_r H$_r hmoVo À`m ^y{_Ho$bm VZw_mZgr Ago ÂhQ>bo OmVo. VÀnydu n{hÎ`m Mma ^y{_H$mßMm A‰`mg Pmbm Amho. (6) {dMmaUm.17.1. (7) ^y{_H$m. Bß{–`gß`_m_wio Bß{–`mßMr {df`mßH$S>Mr _ZmMr AmoT> H$_r hmoV. (6) H$R> Cn{ZfXmZo (2. _J _Zm¿`m `m ~{h_wI © ‡d•ŒmrZo Ord hmhr ~m¯ {df`mßV Amg∫$ hmoD$Z amhVmo. gŒdJwU hm kmZmbm AZwH$y b Amho. VgoM {df`mg∫$ Am{U ^moJmg∫$ _mUgo BÀ`mXtMm gßgJ© / gßnH©$ ZH$mo Aer _ZmMr ^y{_H$m V`ma hmoV. (_ZmV) Í$T> PmboÎ`m ÂhUOo K≈>nUo ~gboÎ`m gŒdJwUmMm (OUy) M_ÀH$ma `m ÒdÍ$nmV AgßgJ© ho \$i XoUmar Or ^y{_H$m Vr Agßg{∫$ ZmdmMr ^y{_H$m hmo` Ago ÂhQ>bo OmVo.12). (8) Agßg{∫$ hr nmMdr ^y{_H$m Amho.gß`_ hm kmZmgmR>r AmdÌ`H$ Amho.d°amΩ`mZßVa emÛm‹``Z d gßVgßJ `m_wio gXmMmamH$S>o hmoUmar ‡d•{Œm ÂhUOoM {dMmaUm. Am{U À`mVM JwVß Zy amhmVmV. Mm°œ`m AdÒWoV _Zm_‹`o gŒdJwUmMm ‡H$f© Pmbm hmoVm. AmVm. gßgJ© ÂhUOo Amg[∫$ Agm AW© KoVbm Va H$moUÀ`mhr ‡H$maMr Amg{∫$ ZH$mo Aer _ZmMr YmaUm hmoV. ^JdX≤JrVoZo ÂhQ>Î`m‡_mUo `m OJmVrb ‡À`oH$ nXmWm©V/ ‡m `mV gŒd.o AgßgJ© ÂhUOo AZmg{∫$. VgoM 14. Òne©. Òne© BÀ`m{X {df`.40) ho JwU Zoh_rM EH$_oH$mßZm Xm~yZ Q>mHy$Z ÒdV: daMT> hmo `mMm ‡`ÀZ H$arV AgVmV (aOÒV_¸m{^^y` gŒdß ^d{V ^maV& aO: gŒdß V_¸°d V_:gŒdß aOÒVWm&& ^JdX≤JrVm. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 53 .13). 14. ^JdX≤JrVo¿`m _Vo Va. (Z VXpÒV n•{WÏ`mß dm {X{d Xodfo w dm nwZ:& gŒdß ‡H•${VO°_∫©w $ß `Xo{^: Ò`mV≤ {Ã{^JwU© :° && 18. Í$n.17) _Zm_‹`o gŒdJwUmMm ‡H$f© Am{U ‡^md AgUmar hr Or _ZmMr {d{eÔ> AdÒWm/ ^y{_H$m {Vbm gŒdmn{Œm.À`mßMm ‡^md ZJ ` H$Í$Z.1) Ago gmß{JVbo Amho H$s Bß{–`ohr ~{h_wI © AmhoV (namß{M adm{Z Ï`V•UV≤ Òd`ß^:y &') gmh{OH$M _mUgmMr nmMhr kmZ|{–`o hr AmnmnÎ`m e„X. AgßgJ© ÂhUOo ~m¯ e„X. OoÏhm ew^¿o N>m.

_mUgm¿`m Zoh_r¿`m Ï`dhmamV Am{U OrdZmV OmJ•{V.(9). AmÀÂ`mIoarO A›` H$mhr Zmhr Aer Or À`mMr R>m_ AdÒWm Vr ÂhUOo Vw`J© m ^y{_H$m hmo`. gßjonmZo nXmWm©^mdZm ÂhUOo _w_wjybm ÒdV:hˇZ nXmWm™Mr OmUrd Z hmoU.o Am{U À`mbm AmÀ_mZßXmMr PwiHy $ ‡mflV hmoV. AmÀ_mM Amho Am{U A›` H$mhr (À`m¿`mnojm doJio) Zmhr Aer À`m _w_j w My r R>m_ ^y{_H$m hmoVo (EH$-{Z>Àd) ÂhUOo AmÀ_m Amho. AmßV[aH$ Am{U ~mhoarb Aem ({¤{dY) nXmWm™Mm {dMma / ^mdZm (_ZmV) Z AmÎ`m_wio (A^mdZmV≤). VmoM gd© H$mhr Amho. `m Vw`m©dÒWoV _w_j w My m VWmH${WV Ord hm na~´˜mer EH$Í$n hmoD$Z OmVmo. hr Vw`m© AdÒWm H$er AgVo Vo eßH$amMm`© nwT>rb ˚cmoH$mV H$WZ H$aVmV. Vw`m© `m AdÒWoV Ho$di na~´˜ ÂhUOo ew’ M°V›` AgVo. AmVm _w_j w w _mUyg AßV_wI © Pmbm AgÎ`m_wi.g_wÑmgß {d_•eZ≤ _w¿`Vo gwIr &&13&& Aem‡H$mao `m ^y{_H$mßMm . Òne©.o (`oWo ho bjmV Agmdo H$s gd©M _w_j w ¿ßy `m ~m~VrV hr nXmWm©^mdZm AgobM Ago Zmhr.A^mdZm) Ago ÂhUVmV. n[aUm_V: À`mMo ^oXmMo kmZ gßnVo. X˛gË`m H$moUrVar (na) Ho$boÎ`m {MaH$mbrZ ‡`ÀZm_wi. "{edß AX≤dV° ß MVwW™ _›`ßVo g AmÀ_m' Ago _mßS>w ä` Cn{ZfXhr (7) gmßJVo. ÒdflZ Am{U gwf{w · `m VrZ AdÒWm Òdm^m{dH$nUoM AmbQy>Z nmbQy>Z `oV AgVmV. na_mWm©V/ A‹`mÀ_mV _w_j w b y m `m VrZ AdÒWmß¿`m nbrH$S>rb AdÒWm ‡m· hmoV. Vo kmZ ¡`m ^y{_Ho$V AgVo Vr nXmWm©^mdZmnXmW© A^mdZm. ÒdV:¿`m AmÀÂ`m¿`m / _Zm¿`m {R>H$mUr Amam_mMr ‡m·r hmoV AgÎ`m_wio (ÒdmÀ_mam_V`m). Mm°W)o ÂhQ>bo OmVo.pÒWaVm.o Vr Mm°Wr ÂhUOo Vw`m© AdÒWm Amho. hr {d{eÔ>> AdÒWm ‡m· PmÎ`mda À`m _w_j w b y m X˛gË`m H$moUrVar ‡`ÀZnydH© $ À`m À`m nXmWm©Mr OmUrd H$Í$Z ⁄mdr bmJVo. _JM À`mbm Vmo nXmW© H$iVmo. H´$moY. `m ˚cmoH$mV "J{V:'Mo ÒWmZr "pÒWVr' Agm nmR>^Xo Amho. n[aUm_V: À`mbm gd© AdÒWmß_‹`o na~´˜mMrM OmUrd ahmVo. n{hÎ`m ghm ^y{_H$mßMm A‰`mg.ZmdmMr ghmdr ^y{_H$m Amho (9-10) n{hÎ`m nmM ^y{_H$m _ZmV pÒWa PmÎ`m. `m pÒWVrbm Mm°Wr AdÒWm ÂhU `mMo H$maU Ago. À`mbm gd©Ã AmÀ_Xe©Z hmoD$ bmJVo. ag Am{U JßY ho ~m¯nXmW© / {df` Am{U H$m_. Vr Vw`m© `m ZmdmZo AmoiIbr OmVo (12). (12) na~´˜dXm^m{V {Z{d©H$ma°H$Í${nUr & gdm©dÒWmgw Yma°H$m Vw`m©ª`m n[aH$s{V©Vm &&12&& gd© AdÒWmß_‹`o na~´˜m¿`m ÒdÍ$nm‡_mUo AgUmar Aer Or EH$M (kmZmMr) Ymam.o Oo kmZ hmoVo / Ad~moYZ). À`mMm Omo _w_j w w {dMma H$aVmo ({d_•eZ≤) ÂhUOo AZw^d KoVmo. doXmßVgma J´Wß mV ÂhQ>Î`m‡_mUo. Í$n. `mZßVa g_mamon H$aVmZm eßH$amMm`© gmßJVmV. ÒdV:Mm ^md ÂhUOo AmÀÂ`mMo ApÒVÀd.o 54 À`m ^y{_H$m/ AdÒWm AmVm _w_j w ¿y `m pÒWanUmZo —T> PmÎ`m AmhoV.) (11) fS≤>-^y{_H$m-{Mam‰`mgmX≤ ^oXÒ`mZw ‡bß^ZmV≤ & `V≤ Òd-^md°H$-{Z>Àdß gm ko`m Vw`J© m J{V: &&11&& (n{hÎ`m) ghm ^y{_H$mß¿`m {MaH$mbrZ A‰`mgm_wiopÒWaVo_i w o . H$maU H$mhr _w_j w y ho XohY_m©Zgw ma Òdo¿N>Zo o Ï`dhmamH$S>o diVmZm {XgyZ `oVmV.(10) ^y{_H$m-nßMH$m‰`mgmV≤ ÒdmÀ_mam_V`m-^•e_≤ & Am‰`ßVamUmß ~m¯mZmß nXmWm©Zm_^mdZmV≤ &&9&& na-‡`w∫$o Z {Ma‡`ÀZoZmd~moYZ_≤ & nXmWm©^mdZm Zm_ f>r ^d{V ^y{_H$m &&10&& (nydu gmß{JVboÎ`m) nmM ^y{_H$mß¿`m gy_hmMm ^anya (^•e)ß A‰`mg PmÎ`m_wio ÂhUOo À`mß¿`m pÒWaVo_wio.(_w_j w b y m) ^oXmMo kmZ hmoBZ© mgo hmoV.o gmh{OH$M À`mbm e„X.o ¡`mV {df`mß-nmgyZMm AmZßX Aer EH$ AmZßXmMr {d{eÔ> pÒWVr _w_j w ¿y `m _ZmV CX≤^Vy hmoV. `mMm AW© Agm H$s AmÀÂ`mIoarO A›` H$mhr Amho Ago À`mbm dmQ>V Zmhr. "`XZwn{hVß M°V›`ß VV≤ Vwar`ß B{V C¿`Vo' (Cnm{Ya{hV ew’ M°V›` ho Vwar` Vw`m©. "EVXmÀÂ`{_Xß gd©_'≤ = (ho gd© AmÀ_mM Amho) qH$dm "gd™IpÎdXß ~´˜' = (ho gd© {dú~´˜ Amho) Aer ‡MrVr À`mbm `oD$ bmJVo. Vw`J© m / Vw`m© ÂhUOo e„Xe: Mm°Wr (AdÒWm). `mMm AW© BVH$mM H$s Vmo AmVm Òdo¿N>Zo o À`m À`m nXmWm©H$S>o diV Zmhr. BÀ`dÒWm. Vmo gwIr hmoVmo Am{U Vmo (ghOnUo) ‡nßMm¿`m- ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .AdÒWmßMm Omo ‡H$ma/ {dÒVma (g_wÑmg) Amho. Aer Or ^y{_H$m/ AdÒWm {Vbm nXmWm©^mdZm (nXmW©. bmo^ BÀ`m{X AmßVa nXmW© ÂhUOo {dH$ma `mßMr OmUrd À`mbm hmoV Zmhr.o À`m_wio (^oXÒ` AZw‡bß^ZmV≤) À`mbm ÒdV:¿`m ^mdmer Or EH${Z>m ‡m· hmoV.o Vr ÂhUOo Vw`J© m (hr gmVdr) ^y{_H$m (J{V) Amho (11). ˚cmoH$mVrb "Òd-^md' _‹`o Òd ÂhUOo AmÀ_m Am{U ^md ÂhUOo ApÒVÀd.PmÎ`m_wi.

: 0233-2301699 hrM X˛:pÒWVr gßgmar OZAZßVÍ$no \$gdr _moh. {dlm_~mJ. gmh{OH$M AkmZm AßVr hmoUmam A‹`mg Am{U À`m A‹`mgm AßVr `oUmam gßgma.gm°.411052 \$moZ Zß. (godm{Zd•Œm {e{jH$m.416415. . {\$adr JaJa ^´m{ß V-S>mho ! {ÃVmn MQ>H$o Ag¯ Vi_i hm{X©H$ ew^¿o N>m ! Hw$R>o gmdbr? AZ≤ Hw$R>bo Ob? Ho$`ya {MVio ~ßYy {_R>mB©dmbo (A{YH•$V {dH´$o Vo) ""H$m AmH´$ß XZ? ~K ao emoYZy Vw¬`mM hmVr Cnm` Aß{V_!'' Vw¬`mV Amho ~´˜gÀ` ~KM°V›`mMo _hmZ ⁄moVH$ A¤` ~´˜{M erVb N>m`m {MVio ~ßYy `mßMr gd© ‡H$maMr XO}Xma CÀnmXZo {_R>mB©.AmVm À`mbm Zmhr. dm.‡m. 65218531 55 . gmh{OH$M _w_j w hy r ~´˜mZßXÍ$n hmoVmo. \$moZ : 65215611 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ gm°. O›__aUmMm ~ßY.{OdßV. nwUo . E_≤.E. (13) Vw`m© AdÒWoV _w_j w My o ~´˜mer VmXmÀÂ` hmoV. ¡`m AdÒWmßVZy OmV OmV _w_j w w eodQ>r Ord›_w∫$ hmoVmo À`m AdÒWm eßH$amMm`m™Zr darb‡_mUo gmß{JVÎ`m AmhoV. {~~dodmS>r. \$moZ Zß. Ho$. Vmo gßgmam¿`m ~ßYmVyZ gwQ>yZ OmD$Z _w∫$ Pmbm Amho. AmnQ>o `OwdX} AnmQ>_© Q| >.~rES>.gßgmam¿`m ~ßYZmVyZ) _w∫$ hmoVmo. ÂhUyZ _w_j w w hm "gXmgwIr' hmoVmo. Am{U ho gwI AIßS> AgVo. ^mÒH$a XmhH$. H$m∞bZr amoS>. S>r-3 ‡mO∫$m. Imam _mb d JmoS>m _mb À`mß¿`mM XamV {_i `mMo {R>H$mU ew’ emß{V gÀ`mMr _m`m!'' eßH$a^maVr Aj` A_•V OJXmo’maH$ ajH$ emÌdV && && õ emp›V: emp›V: emp›V: && em∞n Zß. VWm{n ‡ma„Y H$_m©_i w o Ambobm Xoh Amho. `m _w_j w M y o ~´˜m{df`rMo AkmZ gßnbobo Amho.o AmVm ~´˜ ho AmZßXÍ$n Amho. e°bm gwhmg nQ>dY©Z 1/14 H$d}ZJa. V•fmV© emoYr BWo {VWo Ob.AgVmZmM _w∫$ Pmbm Amho. Q>r. Vw¬`mV Amho ~´˜. gaJ_ {~pÎS>J® . gÀ` ~K e„XaMZm .O›__aUmMm \o$am. MH$dr _•JOb && Z {_io nmUr MH´$mdo VZ. 4. nmb} {Q>iH$ _hm{d⁄mb`) ("{ddoH$MyS>m_{U'Vrb CngßhmamÀ_H$ ˚cmoH$mYmao) _È^y_rVM ^´_Vmo nmß{WH$. S>m∞. Vmo AmVm Ord›_w∫$ Amho. nwUo 411037. e°bm gwhmg nQ>dY©Z E_. ~´˜mZßX ÂhUOo {df`{Zanoj gwI. VWm{n À`m XohmV amhˇZ Vmo {d⁄_mZ. gmßJbr . Vmn ‡Ia Xo. WH$br JmÃo.

~mbd`mVM Aß{V_ gÀ`m¿`m {OkmgonmoQ>r Ho$aimVyZ Xˇa Z_©XmVrar JwÍ$¿`m emoYmV ‡`mU. (gßÒH•$V-Ï`mH$aU) Am∞Zaar goH$o´ Q>ar. eßH$amMm`m™Mo gmao OrdZM Y_© Am{U gßÒH•$Vr¿`m nwZÈÇmrdZmbm dm{hbo hmoVo. VŒdk. AmnÎ`m VŒdkmZm¿`m ‡gmamW© ^maV^´ _ U.© VH©$ew’ {ddoMZ H$aUmao nU ‡gfi ^mÓ` {b{hUmao Abm°{H$H$ ~w{’_Œmm Agbobo emÛdoŒmo nß{S>V. Va Cn{ZfXmß¿`m JyT>JOßw ZmVyZ gmo@h_≤ Mm ZmX ldU Ho$bobm Ord›_w∫$ Agohr À`mßMo dU©Z Hw$Ur Ho$bo Amho. Y_©. nwU. 7 Ï`m 8 Ï`m eVH$mV Ho$aimV EH$m Ym{_©H$ Hw$Qw>~ß mV O›_. AmMm`m™¿`m OrdZd•ŒmmßVmH$S>o EH$ H$Q>mj Q>mH$bm Var {ddoH$mZßXmßZr Ho$bobm Jm°ad {H$Vr gmW© Amho ho nQ>Vo. Ho$di ~Œmrg dfm™Mo Am`wÓ` À`mßZr AmnÎ`m bmoH$moŒma H$m_{JarZo COiyZ Q>mH$bo Am{U ^maVr` gßÒH•$Vr¿`m B{Vhmgmda AmnÎ`m ZmdmMr gwdU©_–w m C_Q>dbr. JwÈ JmoqdXmMm`m™¿`m _wImVyZ doXmßVgyÃmß¿`m A¤°Vna {ddoMZmMo ldU. ^maVr` gßÒH•$Vrda MT>bb o o ho _i^ Xˇa H$a `mMo AmÏhmZ `m {derVÎ`m `wdH$mZo ÒdrH$mabo. H$moUr À`mßZm ^maVm¿`m gmßÒH•${VH$ nwZÈÀWmZmMo AJ´XVˇ ÂhQ>bo Amho. Vmß{ÃH$mß¿`m OmX˛Q>mo `mV Jwa\$Q>br hmoVr.E. AZoH$ {df`mßda nwaÒH$mamßZr g›_m{ZV. AßYl’oZo J´mgbobr hmoVr Am{U Y_m©¿`m ZmdmImbr MmbUmË`m AZmMmamZo JmßObobr hmoVr. EH$sH$S>o A¤°Vm¿`m ‡Ia {H$aUmß¿`m ‡H$memV VoOmiUmao À`mßMo ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 57 .^mßS>maH$a ‡m¿`{d⁄m gßemoYZ H|$–.eßH$amMm`© Am{U ^maVr` gßÒH•$Vr . ^maVmMo {XdßJV amÔ¥>nVr S>m. nßWmonWß mßMr Hw$ß nUo _moS>yZ H$mT>rV {^fi {^fi {dMmaYmamßZm EH$mM YmΩ`mV JmodZy À`mßZr gZmVZ d°{XH$ Y_m©Mr nw›hm ‡mU‡{V>m Ho$br. ‡gma Am{U 32 Ï`m dfu Or{dVH$m`© gßndyZ OJmMm KoVbobm {Zamon Agm À`mßMm OrdZnQ> WmoS>ä`mV _mßS>Vm `oBb © . Aß{V_ gÀ`mH$S>o —Ô>r bmdboÎ`m VŒdqMVZm¿`m hpÒVXßVr _ZmoË`m¿`m nm`Ë`m CVÍ$Z AmMm`© OZVm OZmX©Zmer EH$Í$n Pmbo. AmMm`© eßH$a ¡`m H$mimV hmoD$Z Jobo Vmo ^maVm¿`m B{VhmgmVbm AÒW°`m©Mm. gm_m{OH$ H$m`©H$V} Am{U {dbjU ‡^mdr ZoV•Àd AgUmao AmMm`© Aem AZoH${dY ^y{_H$m AmMm`m™Zr dR>dÎ`m. gamoOm ^mQ>o E_.o naßVw Agm_m›` ~w{’_Œmobm Vrd´ gm_m{OH$ OmUrd Am{U ‡^mdr ZoVÀ• dmMr OmoS> {_imÎ`m_wio ho À`mßZm gm‹` Pmbo.o boIZgßÒH•$V gw^m[fVo d Ï`mH$aU `mda 10 nwÒVHo$. amÔ¥>nVr nwaÒH$ma Kmo{fV B. `Xm `Xm {h Y_©Ò` Ωbm{Z^©d{V ^maV A‰`wÀWmZ_Y_©Ò` VXmÀ_mZß g•OmÂ`h_≤ && ""^aVHw$bmoÀnfim AOwZ© m. nßW. Y_©gYw maH$. OmVr. OoÏhm OoÏhm Y_© jrU hmoVmo Am{U AY_© ‡~i hmoVmo VoÏhm VoÏhm _r ÒdV: O›_ KoVmo. _ZZ Am{U nwT>o ‡ÒWmZÃ`rda ÒdV: ^mÓ`mMo bo I Z. gß^_´ mdÒWoMm H$mi hmoVm. Y_©VŒdkmZmMm ‡Mma. ho H$m_ A{Ve` AdKS> hmoV. OmVrnmVtMr. ^maVr` OZVm ~m°’mß¿`m ey›`dmXm¿`m ^modË`mV ^obH$mßS>V hmoVr.nrEM. EH$_odm{¤Vr` ~´˜mMo qH$dm AmÀ_~´˜ä° `mMo kmZ hm XrK© kmZmonmgZoMm. JrVm Am{U Am°n{ZfX VŒdkmZmMo gma gyÃÍ$nmV _mßS>Umar ~´˜gyÃo `m ‡ÒWmZÃ`rda nmß{S>À`nyU. À`m dR>dV AgVmZm À`mßZr ^maVr` gßÒH•$Vrbm EH$ AmJir Pimir ‡m· H$Í$Z {Xbr. Va H$moUr À`mßMr JUZm OJmVÎ`m n{hÎ`m Xhm lo> {d^yVt_‹`o Ho$br Amho. IS>Va gmYZoMm Am{U X°dm`Œm AZw^yVrMm {df` AgÎ`m_wio OZgm_m›`mbm nobb o Aem gJwU ~´˜m¿`m CnmgZoMmhr À`mßZr nwaÒH$ma Ho$bm. AmMm`m™¿`m Abm°{H$H$ H$m`m©Mo _yÎ`_mnZ AZoH$ {dMmadßVmßZr À`mßZm doJdoJir {~ÈXo ~hmb H$Í$Z Ho$bo Amho. _aJiboÎ`m qhXˇY_m©_‹`o ‡mUmMr \w$ß H$a KmbUmam Agm_m›` Y_©dŒo mm Agm À`mßMm g›_mZ Hw$Ur Ho$bm Amho.∞ gm°. Ho$di A¤°VmMr ‹dOm Imß⁄mda KoD$Z.S>m.'' lr_X≤^JdX≤JrVoVrb ho ^JdßVmMo dMZ CX≤YV• H$Í$Z Òdm_r {ddoH$mZßXmßZr lr_¿N>eßH$amMm`m™Zm ^JdßVmMm AdVma ÂhUyZ Jm°adbo Amho.S>r. CnnßW Aem AZoH$ H$mVË`mßZr ^maV Mhˇ~mOyZß r H$mVabm Jobm hmoVm.∞ amYmH•$ÓUZ≤ eßH$amMm`m™~‘b ÂhUVmV H$s Vo Ho$di ÒdflZaßOZmV a_Umao VŒddoŒmo ZÏhVo Va {H´$`merb gm_m{OH$ H$m`©H$V} hmoVo. ^maVr` gßÒH•$VrMo _ybmYma AgboÎ`m doXdmL≤>_`mn°H$s Cn{ZfXo. _mà `m nQ>mda¿`m H$mhr KQ>ZmßZr ^maVr` gßÒH•$VrMo Ho$di gßdY©Z ZÏho Va Cfi`Z Pmbo. 60 boI. {dú {d⁄mb` AZwXmZ Am`moJmV\}$ "doXÏ`mg' nwaÒH$ma ‡W_ _mZH$ar.

A‹`mÀ_ ho ^maVr` gßÒH•$VrMo A{Y>mZ Amho Am{U AmÀ_~´˜°ä` ho A‹`mÀ_mMo A{Y>mZ Amho. OJmMo Am‹`pÀ_H$ ZoV•Àd H$aUmar _hme∫$s hr ^maVmMr AmOMr ‡{V_m eßH$amMm`m™¿`m VŒdkmZm_wio {Z_m©U Pmbr Amho.S>m. H$mhr VŒddoŒ`mß¿`m _Vo A¤°V hm VŒdqMVZmMm nyU©{dam_ Amho. A`mo‹`m.o C^mAmS>dm Xoe nm`mImbr KmbV. EH$sH$S>o dmÒVdmßer hÒVmßXmobZ H$arV X˛garH$S>o _mZdVoMo ~moQ> YÍ$Z {Vbm emÌdVm¿`m ‡dmgmbm Zo `mMr AgmYmaU H$m_{Jar eßH$amMm`m™Zr Ho$br. \$moZ : 24215787 ApÌdZ Xidr : 9822681904 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . AmMm`© IË`m AWm©Zo n[ad´mOH$ hmoV. H$moQ>tJ co›gog „`wQ>r co›gog H$m∞›Q>ä ∞ Q> co›g \∞$›gr \´$o _g≤ coQ>Ò o Q> Jm∞JÎg S>mä∞ Q>amß_m\©$V H$m∞Âfl`wQ>amB©¡S> S>mi o o Vnmg `mMr gmo` 672 / 5 ~r.o A‹`mÀ_m¿`m gm_´m¡`mMm hm AZ{^{f∫$ g_´mQ> gJwUmonmgZoV brZ Pmbobm. "EHß$ gX≤ {d‡m ~h˛Ym dXp›V'' hm _ßà OnV À`mßZr {^fi {^fi {dMmamß¿`m YmΩ`mßMm gwaI o Jmo\$ {dUbm Am{U {d{dYVoV EH$Vm ho ^maVr` gßÒH•$VrMo d°{eÔ>Á OZ_mZgmda R>gdbo. gamoOm ^mQ>o 15/46 {Z_©b ~mJ. AmMmaew{MVm Am{U bmoH$gßJh´ `mgmaª`m ^maVr` gßÒH•$Vr¿`m AmÀ_^yV VŒdmßMo AmOrdZ AZw>mZ H$arV eßH$amMm`m™Zr 58 {dú°ä`mMm gßXe o gd©Xaˇ nmoMdbm. À`mß¿`m A¤°VdmXmMm Aj`dQ> AmO OJmV gd©Xaˇ {dÒVmabm Amho. gJwU~´˜m¿`m CnmgZogmR>r ^{∫$agmZo AmoWß~bobr XodXodVmßMr ÒVmoÃo aMyZ ^∫$JUmßZm Amid `mgmR>r À`mßZr [Xbr. A¤°VmMm ‡gma H$a `mMo OrdZd´V Aß{JH$maboÎ`m AmMm`m™Zr gß›`ÒV d•ŒmrZo kmZ`moJmMr CnmgZm H$arV AgVmZmM OZgm_m›`mßMo ‡~moYZ H$arV À`mbm H$_©`moJmMr OmoS> {Xbr Am{U kmZ`moJ d H$_©`moJ `mVrb ¤°Vhr {_Q>dZy Q>mH$bo. \$moZ Zß. Ïhr.o AmMm`m©: eßH$amMm`m©: g›Vw O›_{Z O›_{Z && . À`m_wio JrVoVrb kmZ. eßH$amMm`m™~‘b Vo ÂhUVmV H$s. {dú~ßYwÀd. À`mß¿`m VoOÒdr ~w{’d°^dmbm bm^bobr na_H$mÈ{UH$VoMr {H$Zma ho À`mß¿`m Abm°{H$H$ Ï`{∫$_ŒdmMo d°{eÔ>Á Amho. ÂhUyZ ÂhUmdogo dmQ>V. nwUo 37. H$_© Am{U ^∫$s `m {V›hr `moJmßMm {ÃdoUrgßJ_ À`mß¿`m R>m`r EH$Q>dbm Amho. À`mß¿`m R>m`r EH$mM doir AZoH$ naÒna{dÈ’ Jw U Jw   `mJmo q dXmZo Zmß X V hmo V o .∞ gm°. {~~dodmS>r. nßMm`VZ nyOogmaª`m {dYt¿`m nwaÒH$mamVyZ À`mßZr g_mO_Zo naÒnamV Jw\ß $br. nd©Vr noR>. {d{dY ÒVmoÃmß¿`m AmidUrVyZ. H∞$Zam ~±H$o g_moa. Cn{ZfXmß¿`m _ßWZmVyZ hmVr Ambobo AmÀ_~´˜°ä` AmMm`m™Zr A‹`mÀ_mMm na_moÉ q~Xˇ ÂhUyZ pÒWa Ho$bo. `m ‡Ia kmZ^mÒH$am¿`m VoOmV ^∫$s¿`m MmßX `mMr erVbVm hmoVr. ""H°$dÎ`m¿`m MmßX `mbm ^wH$o bm MH$moa'' Pmbobm nmhˇZ ^maVmMo {Xdß J V nß V ‡YmZ nß { S> V Zo h Í$ `mß M r C∫$r AmR> d Vo . _V_VmßVamß¿`m H$mobmhbmVhr OmUdUmam EH$gya EoH$drV._Z X˛garH$S>o ^∫$s¿`m _Ywa agmV qM~ Pmbobo hmoV. g_›d`mMm {dMma g_mOmV q~~dbm Am{U gZmVZ d°{XH$ Y_m©¿`m ZmdmZo {dúY_© ‡{V>m{nV Ho$bm. OZ_ZmMm H$mZmogm KoV. g{hÓUwVm. nwUo 411009. {d{dYVoV gm_mdbobr EH$Vm. : 24226854 gwXß a Am∞pflQ>{e`›g≤ Am{U H$m∞›Q>ä∞ Q> co›g päc{ZH$ `w.

ghOM _ZmV `oVo H$s _J Aem {g’mbm dm{MH$ Ï`dhmamMr JaO H$m`? Va hr JaO. ¤maH$m. Va H$moUr VŒdkmZm¿`m EIm⁄mM AßJmMm A{YH$ nmR>naw mdm H$a `mgmR>r ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 59 .g. AmnÎ`mbm AmH$ibobo A¤°V gmË`m OrdmßZm AmH$imdo.nrEM. gßV VwH$mam_mßZr ÂhQ>Î`m‡_mUo "Cabmo CnH$mamnwaVm' hm ^md AßV~m©¯ ‡VrV hmoVmo. l•Jß ao r d nwar `m Mma {R>H$mUr _R>ÒWmnZm Ho$br. 788 Vo 820) AmMm`m™Zr B©e.3 J´W ß mßMo boIZ ‡ÒVmdZm Z_mo gßgmaV_gy`m© & A‡{V_na_dr`m© & VÈUVaVy`m©. AmMm`m™Mo ho gmaoM M[aà IË`m AWm©Zo Abm°{H$H$ Amho. ÒVmoÃaMZm d ‡H$aUJ´Wß aMZm Aer {Ã{dYVm {XgVo. AmnÎ`m C `m-nwË`m ~Œmrg dfm™¿`m Am`wÓ`mV (B. À`mßMr d°`{∫$H$. AmßVaamÔ¥>r` MMm©gÃm_‹`o gh^mJ.EH$mM arVrZo H$m Zmhr gmß{JVbo? ^mÓ`. ^∫$mßMr l’m Amho. O›_Î`m~amo~a AmB© hoM {dú AgUmao ~mi OgOgo _moR>o hmoVo VgVgo IamoIa {dúmVrb AZoH$ JmoÔ>ter ÒdV:bm OmoS>V. H$R>. `m Mmahr nrR>mM ß o _R>m{YnVr ÂhUyZ AmMm`m™Zr VmoQ>H$. gwaúo a d hÒVm_bH$ `m AmnÎ`m Mma {eÓ`mßMr {Z`w∫$s Ho$br. N>mXß moΩ`. H$maU A¤°V hm AmMm`m™gmR>r Ho$di EH$ {g’mßV qH$dm dmX qOH$ `mgmR>r ÒdrH$mabobo VŒd ZÏhVo. dm{MH$ Ï`dhma H$Í$Zhr A¤°VmMo ^mZ Oamhr gwQ>bb o o Zmhr. À`m J´Wß aMZoVhr ^mÓ`aMZm. `m Voam J´Wß mßdarb ^mÓ`aMZoIao rO gw_mao 50¿`m Amgnmg ÒVmoÃaMZm VgoM gw_mao 30¿`m Amgnmg ‡H$aUJ´Wß aMZm Ho$br. _w S>H$.‡H$aUJ´ßW Aer {Ã{dY aMZm H$emgmR>r? nw›hm VwH$mam_mß¿`mM e„XmV "A{YH$ma V°gm H$Í$ CnXoe&' ‡À`oH$ Ï`∫$sMr OmUrd.lr_¿N>Hß $amMm`m™¿`m ‡H$aUJ´W ß mVrb A¤°V S>m. lr_Xm⁄eßH$amMm`© ho ^maVr` VŒdkmZmVrb _oÈ_Ur AmhoV. hoM VŒdkmZmVrb ¤°V. EIm⁄mbm ^mÓ`J´Wß mVrb VH©$‡YmZ aMZm _mZdob. À`m_wio OZgm_m›`mßZm ho VŒdkmZ g_OmdyZ Xo `mgmR>r AmMm`m™Zm AmYma ø`mdm bmJVmo Vmo ¤°VmMm ÂhUOo n`m©`mZo dmUrMm. Vmo ~´˜mMm {Z{d©f` AmZßX À`mßZm Cn^moJVm `mdm `mgmR>r Ho$bobm hm dmUrMm ‡nßM Amho. hm _Zmbm nS>bb o m X˛gam ‡ÌZ! CŒma AJXr gmono Amho H$s A¤°VmMm {df` EH$XmM gmßJZy g_OUmam EH$Va Am⁄eßH$amMm`©M nm{hOo qH$dm kmZoúa! emÛm_‹`o EH$M JmoÓQ> dmaßdma gmßJUo. bm°{H$H$ OrdZmMm dmamM À`mßZm Hw$R>o bmJÎ`mMo {XgV Zmhr.E.2 kmZXodmßZr Ho$bobo ho gX≤JÈw ÒVdZ ¡`mß¿`m~m~V `WmW©VZo o gmW© R>aVo À`m lr_Xm⁄eßH$amMm`m™¿`m ‡H$aUJ´Wß mVrb A¤°V `m boIm_‹`o AmnU ~KUma AmhmoV. d°{XH$ Y_m©¿`m nwZÈÀWmnZogmR>r À`mßMm AdVma Pmbm Aer l’miyßMr. Ho$Z. d°Mm[aH$ Jm|Yi qH$dm aMZoMm ^m|JinUm `mbm Hw$R>Mo Wmam Zmhr. nŸnmX. (gßÒH•$V) gßÒH•$V {d^mJ ‡_wI nwUo {d⁄mnrR>. EoVao`. `mM AWm©Zo À`mßMm "AdVma Pmbm' Aer l’m Agmdr. X˛gam _w‘m `oVmo Vmo arVrMm. Vmo nÀH$Í$Z lwVrCn{ZfXog’ w m nw›hm-nw›hm A¤°VmMm {df` _mßS>VmV. Oo gmßJm`Mo Vo EH$XmM d EH$mM arVrZo H$m Zmhr gmß{JVbo. _m Sy>ä`. gßV VwH$mam_mßZr ÂhQ>Î`m‡_mUo. AmMm`m™Mr gJirM J´Wß aMZm emÛnyV d VH©$ew’ Amho. ~•hXma `H$ d úoVmúVa `m AH$am Cn{ZfXmßda ~mXam`U{da{MV ~´˜gyÃmßda d lr_X≤^JdX≤JrVoda ^mÓ`aMZm Ho$br. Vr J´Wß aMZm Amho. Va X˛gam ^∫$s¿`m AßJmZo OmUo-ÒVmoà A{YH$ ngßV H$aob.o À`m_wio H$moUVrhr JmoÔ> Vy _r.∞ H$mßMZ _mßS>o E_.& bmbZbrbm && kmZo. 10.S>r. ‡ÌZ. À`mßZm ÒdV:bm {g’ H$a `mMr ZgyZ. Va Vr À`mßMr AZw^Vy r hmoVr.AmH$bZmMr Hw$dV doJdoJir AgVo. Vo gmao gmßJUo Amho. nwZÈ∫$r H$aUo hm Xmof Amho. V°{Œmar`. qH$~h˛Zm `m aMZm hmoV AgVmZmM AmgoV{w h_mMb nm`r ‡dmg H$Í$Z ~Xar.ÒVmoÃ. BVHo$M H$Í$Z AmMm`© Wmß~bo ZmhrV.{df` d {df`r `mMarVrZo H$iVo. "Eoer H$id˘`mMr arVr & H$ar bm^mdrU ‡rVr &' `m OmVHw$irVrb Vmo dm{MH$ Ï`dhma Amho. _J lwVrMm AmYma KoUmao AmMm`© `mbm AndmX H$go AgVrb? H$maU Ago Amho H$s O›_ PmÎ`m jUmnmgyZ _•À`yn`™V Amnbo gmao Am`wÓ` ¤°Vm_‹`o OmV AgVo.

Ho$di EH$ ˚cmoH$ "`mbm J´Wß ÂhUVmV?' Ago ghO AmnÎ`mbm dmQ>V. Va H$mhr ‡H$aUJ´Wß mß_‹`o _moj{dMma AmT>iVmo. VXpÒ_ ‡^mo&& JwÈ-{eÓ`mMm gßdmX Amho. amÃm° ‡Xrnm{XHß$ Ò`mX≤ Edß. H$m°nrZd›V: Ibw ^mΩ`d›V:.aMZoMm EH$ Am{dÓH$ma gß Ò H• $ V ^mfo _ ‹`o aMZo M m EH$ Am{dÓH$ma ÂhUy Z ‡H$aUJ´Wß mMm {dMma Ho$bm OmVmo. gy`. ^mZw_mZ≤ Ah{Z _o.'' {eÓ`mZo Vo _m›` Ho$bo d Vmo ÂhUmbm. OrdmMr JVr. `m gmË`mßZm g_Odm`Mo Amho A¤°V. AmH$a ÂhUOo ImU. AV: ^dmZ≤ na_Hß$ ¡`mo{V:.AmnÎ`mbm' A¤°VmMm {dMma BVä`m VH©$gßJVarVrZo gmofl`m ^mfoV _mßS>Uo ho A¤°VmMr AZw^Vy r AgboÎ`mbmM eä` Amho. ""{Xdgm gy`. emÛ°H$XoegÂ~’ß emÛH$m`m©›Vao pÒWV_≤ & Amh˛: ‡H$aUß Zm_ J´W ß H•${ÿ: {dn{¸V°: && J´Wß {Z{_©Vr H$aUmË`m {d¤mZmßZr emÛm¿`m BVa JmoÔ>t_‹`o AgboÎ`m. À`mM‡H$mao AmMm`© A¤°VmMm ÒdmZw^d `m ‡H$aUJ´Wß mß¿`m _m‹`_mVyZ lmoÀ`mßn`™V nmoMdVmV. MmßJÎ`m ÒdflZmZo gwI. `{Vn#mH$. OrdmMr {Z{_©Vr. ""ÂhUyZ Vy lo> ‡H$me Amhog. ""hmo` ‡^y.' gßÒH•$V_‹`o J´Wß ÂhUOo "J´œZm{V B{V' Omo ~mßYbobm Amho. ""{VWo "_r' Amho. Mma AmoitMm EH$ ÌbmoH$. H$maU gm_m›`V: J´Wß ÂhQ>Î`mda AmnÎ`mg_moa EImXo OmS>-OyS> nwÒVH$ `oV. g•{Ô>{Z{_©Vr. ~m¯ AmH$mamMm. ÒdflZß nS>VM amhVmV. CXmhaUmW©.o _J ho kmZ H$go hmoV?o À`m{R>H$mUr gy˙_ Bß{–`mMm CÑoI Ambm H$s ~w’r_wio ho kmZ hmoV.© Va amÃr {Xdo dJ°a. H$mhr ‡H$aUJ´Wß mßMm _wª`{df` AZmÀÂ`mMr qZXm Amho. Aem‡H$mao EIm⁄m {df`mbm ‡mYm›` XoD$Z _mßS>Ur Ho$br OmVo ÂhUyZ À`mbm ‡H$aUJ´Wß Ago ÂhUVmV. Vmo d∫$m Vmo {df` A{Ve` gmofl`m ^mfoV. Ï`dhmamVhr ¡`m däÀ`mbm EIm⁄m {df`mMo `moΩ` AmH$bZ Pmbo Agob.˚cmoH$gߪ`oMm {dMma Ho$bm Va _Zrfmn#mH$. ""`m ~w’rMo Xe©Z (~w’r Amho hr OmUrd) H$em_wio hmoV?o '' {eÓ` Vm~S>Vmo~ ÂhUmbm. Và Ah_≤.{df`m¿`m AZwamoYmZo. ""~w’r.© {Xdm BÀ`mXrZm ~K `mgmR>r Vw¬`mH$S>o H$moUVm ‡H$me Amho?' {eÓ` CŒmabm. _Zrfmn#mH$m_‹`o "_Zrfm __'. VÒ` {Z_rbZm{Xg_`o qH$. Iaß Va `m ‡À`oH$ n#mH$mbm H$mhr Zm H$mhr Y´dw nX Amho. "_bm. nU _bm gmßJ gy`.o _J JwÍ$ß Zr A{Ve` Jß^ra ‡ÌZ {dMmabm H$s.AmZßX Va ^`‡X ÒdflZmZo ^rVr dmQ>V amhVo. ho e„X Y´dw nXm‡_mUo dmnabo AmhoV. `m J´ßWm_‹`o {Za{Zam˘`m {df`mßMr MMm© AmT>iVo Ogo H$s. Am⁄eßH$amMm`m™Mo ‡H$aU J´W ß `m nmú©^_y rda AmMm`m™¿`m ‡H$aUJ´Wß mßMm {dMma H$aVm À`mßMr gߪ`m.' JwÍ$Zr ‡ÌZ Ho$bm. {df`m¿`m n[anyUV© Zo .^Jdr dÛo YmaU H$aUmao IamoIa ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . a{dXrnXe©Z{dYm° qH$ ¡`mo{V: Amª`m{h _o & Mjw:.o '' JwÍ$ ÂhUmbo. JwÍ$ ÂhUmbo. gwÈdmV Pmbr Vr kmZ H$em_wio hmoV-o EImXr dÒVy H$im`bm Vw¬`mH$S>o gmYZ H$m`? À`m_wio {eÓ`mZo Òdm^m{dH$M ÒWybmnmgyZ gwÈdmV Ho$br. _moj BÀ`mXr. AmMm`m™¿`m ‡H$aUJ´Wß mß¿`m ~m~V J´Wß e„XmMmhr {dMma H$amdm bmJVmo. À`m AWm©Zo kmZmMo gmYZ ÂhUyZ ‡H$me e„X BWo dmnabm Amho.© {Xdm `m AJXr ~m¯ d ‡H$memMr. nU PmonÎ`mZßVa S>mi o o {_Q>bb o o AgVmV d Varhr kmZ hmoVM AgVo. `mM AWm©Zo hm "EH$ ˚cmoH$s' ‡H$aUJ´Wß Amho. EH$m JmoÔ>rer gß~’ (OmoS>bÎo `m)AgUmË`m J´Wß mbm ‡H$aU Ago ÂhQ>bo Amho. Yr: {Y`: Xe©Zo qH$. ÂhUOo S>mi o o ~ßX Ho$bo Varhr kmZ hmoV. nU À`mßZm H$iob Aem ^mfoV. À`mMo nmaßn[aH$ bjU Ago gmß{JVbo OmVo H$s. ho Var H$ibo Hw$Umbm? AWm©V≤ CŒma Ambo. `mhr ÏmÒVy H$em_wio g_OVmV Ago {dMmaÎ`mda ‡W_ ÒWyb Bß{–`mMm CÑoI Ho$bm H$s S>mi o -o S>m˘ o `m_wio gJio {XgVo. A¤°Vn#maÀZ. _m`mn#mH$ ho gmao J´Wß ‡À`oH$s nmMM ÌbmoH$mßMo AmhoV. ""S>mi o o {_Q>Î`mda H$m`?'' {eÓ` ÂhUmbm. "S>mi o m.Aer _mPr YmaUm Amho. À`m _yiJ´Wß mda AmYmaboÎ`m J´Wß mbm ‡H$aUJ´Wß Ago ÂhUVmV. Varhr VH©$gßJVn’VrZo d WoQ> lmoÀ`mßn`™V ZoD$Z nmoMdVmo `mMm AmnÎ`mbm AZoH$doim ‡À`` `oVmo. Vo _r Amho. Vmo gßnUy © ˚cmoH$ Agm AmhoqH$ ¡`mo{V: Vd. Cn{ZfX hm AmH$aJ´Wß Amho. "VwPm ‡H$me H$moUVm? ÂhUOo H$moUÀ`m ‡H$memV VwPo Ï`dhma 60 hmoVmV?' {eÓ`mZo CŒma {Xbo.‡H$aUJ´Wß mMm AmYma KoBb © .o Va AmMm`m™Zr aMbobm EH$ ‡H$aUJ´Wß Amho "EH$ ˚cmoH$s'. "{edmo@h_≤' hr nXo A¤°Vn#maÀZmMo Y´wdnX Amho.kmZmMr gmYZo ÂhUyZ gmß{JVÎ`m. da CÑo{IÎ`m‡_mUo gw_mao Vrg¿`m Amgnmg Amho. ÂhUyZ ho aMZoVrb d°{d‹`! ‡H$aU . JwÍ$Zo {eÓ`mbm {dMmabo H$s. ~w’rbm kmZ Pmbo.EH$ ÂhUOo AmH$aJ´Wß d X˛gam ‡H$aU J´Wß .o nU "hmo`.o Vmo AmH$mamZo {H$Vrhr bhmZ Agbm Var "J´Wß ' ÂhQ>bm OmVmo. nU A¤°VmMm {H$Vr gwßXa Am{dÓH$ma Amho ~Km. "R>rH$ Amho.'' H$moUVrhr dÒVy {Xg `mgmR>r ÂhUOo {VMo kmZ hmo `mgmR>r ‡H$memMr JaO AgVo. CnXoen#mH$. J´Wß mßMo XmoZ ‡H$ma _mZbo Jobo AmhoV. Aao. H$mhr ‡H$aUJ´Wß m_‹`o `mn°H$s {dú{Z{_©VrMm [dMma Ho$bm OmVmo.'' JwÍ$ß Zr nw›hm {dMmabo._yi J´Wß .

hr AZw^Vy r ÂhUOo gß›`mg. nU Vo e„XmMr nwZÈ{∫$Í$n Zmhr.AZw^Vy r. {MŒm. H$Xm{MV≤ AmMm`m™Zr "gXmMmamZwgßYmZm'_‹`o gmß{JVboÎ`m gß›`mg e„Xm¿`m bjUm¿`m A‰`mgmZohr daXmZßX^maVtZm Vo OmUdbo Agob. "Anamo j mZw ^ y { V' `mgmaª`m ‡H$aUJ´Wß m_‹`o AmMm`m™Zr `m gmYZoMm {dMma _mßS>bm Amho. VoÏhm À`mß¿`mVrb A¤°Vr ÒnÔ>nUo —ΩJmoMa hmoVmo. nU `m VrZhr J´ßWmßMo aMZmd°{eÔ>Á ~K `mgmaIo Amho. (~wYOZ°dm©X:) n[aÀ`¡`Vm_≤. {da∫$sMo ‡VrH$ ÂhUyZ Vmo `moΩ`hr Amho.o "‡m°T>mZw^{y V'.o À`mM‡_mUo AmMm`m™Mo ^mfmgm_œ`©hr OmUdVo.JVr. Vo "V'H$ma a{hV Amho. "ÒdmÀ_{ZÍ$nU_≤' Zmdm¿`m ‡H$aUJ´Wß m_‹`o A¤°V_od gÀ`ß VpÒ_›¤°Vß Z gÀ`_≤. nU ‡ÒVwV boIm_‹`o AmnU À`mß¿`m d°{eÔ>ÁmßMm {dMma H$arV AmhmoV. {MŒm e„Xm_‹`o "{MV≤' da "V' bmdbm OmVmo d {MŒm e„X V`ma hmoVmo. "ÒdÍ$nmZwg›YmZ' `m ZD$ ˚cmoH$mß¿`m aMZo_‹`ohr "naß ~´˜{ZÀ`ß VXodmh_pÒ_'. hog’ w m bjmV KoVbo nm{hOo. Va A‹`ÒV Amho. A‹`ÒV_≤ & aOV{_d ew{∫$H$m`mß _•JV•ÓUm`m{_dmoXH$Ò\w$aU_≤ && ÒdmÀ_. nU XohmMm A‰`mg ÂhUOo H$m`? Va AmMm`© gmßJVmV H$s. `m gJ˘`m Zm_mdbrV CnXoen#mH$ hm J´Wß hr Amho.o "AZmÀ_lr{dJh©U‡H$aUm' _‹`o "`oZ ÒdmÀ_m Z°d gmjmÀH•$Vmo@^yV' hr Y´dw nXaMZm Amho. (lw{V{eamodmä`ß) g_mH$ `©Vm_≤.A¤°V{g’m›VmZwgma gÌmmMo qeJ.ho AmH$bZ. ¡`m_‹`o A¤°VmMm {dMma _mßS>VmZm AmMm`m™Zr gß›`mg. Ogo H$s. ho AmMm`m™Zm gwMdm`Mo Amho. ÂhUOo amhVo H$m` Va A{dZmer. AmMm`© gmßJVmV. (J•hmŒmyU)™ {d{ZJ©Â`Vm_≤. `mVyZ aMZoMo d°{eÔ>Á Ogo bjmV `oV. AmÀÂ`mda Ogm XohmMm A‹`mg hmoVmo. EH$m AWm©Zo {V›hr J´Wß mßMm {df` EH$M. À`m_‹`o AgUmao ¤°V gÀ` Zmhr. VgmM Xohmda dÛmMm. úmg-‡úmg. `m Y´dw nXmßnH° $s Mma ‡H$aUJ´Wß mßMr Y´dw nXo WoQ> A¤°VmMm {ZX}e H$aVmV Ago AmnÎ`m bjmV `oBb © . nU À`mM~amo~a Vo ¤°Vmbm AgÀ` ÂhUV ZmhrV. "gXmMmaZwg›YmZ' hm AgmM EH$ ‡H$aU J´Wß .Amamo{nV qH$dm {_œ`m AmhoV. `mVhr Y´wdnX Amho.^mΩ`dmZ AmhoV. dß‹`mgwV d AmH$me. naßnaoMr nyU© OmUrd d gmW© A{^_mZ AgyZhr AmMm`© dÛgß›`mg ÂhUOo gß›`mg ZÏhoM Ago ÂhUVmV. À`m_wio ~m¯ A‹`mg. "A¤°VmZw^{y V' d "AnamojmZw^{y V' ho VrZhr ‡H$aUJ´Wß AmnÎ`m erf©H$mVM AZw^Vy rMm ÒnÔ> {ZX}e H$aUmao. ~´˜M`m©Xr Mma Aml_ `mßMo Í$T>mWm©nj o m {ZamioM nU AÀ`ßV C{MV AW© Zm|Xbo AmhoV. Va "Xe˚cmoH$s'_‹`o "VXoH$mod{eÔ>: {ed: Ho$dbmo@h_≤' ho Y´wdnX Amho. Iao Va AmMaUmMm {df` Amho. "A¤°VmZw^y{V' d ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 61 .o "`mo J Vmamdbr'.o EH$Xm H$m Agm A‹`mg KS>bm H$s À`m {MŒmmbm "{MV≤' _‹`o pÒWa H$a `mgmR>r gmYZoMr JaO {Z_m©U hmoV. _r Xoh ZgyZ AmÀ_m Amho hm {Z¸` hmoUo ÂhUOo gß›`mg. ‡À`oH$M ‡H$aU J´Wß hm ÒdVßÃnUo A‰`mg `mMm. ho Y´dw nX "`{Vn#mH$' `m ‡H$aUJ´Wß mMo Amho. Va XohmMm A‰`mg ÂhUOo gß›`mg. g_mYr. (OZH•$nmZ°>w `_© )≤ CÀg•¡`Vm_≤ d eodQ>Mo _hŒdmMo {H´$`mnX (na~´˜mÀ_Zm) ÒWr`Vm_≤. Va ‡À`oH$ ˚cmoH$m¿`m eodQ>Mo {H´$`mnX H$_©{UaMZoV ~mßYbobo Amho. gd©gmYmaUnUo gß›`mgmMm gßX^© ^JÏ`m. dÛgß›`mgmnojm d•{Œmgß›`mg A{YH$ _hŒdmMm Amho. ÂhUyZ A‹`ÒV. _J VwÂhr dÛ H$moUVohr dmnam. "gXmMmamZwgYß mZm'_‹`o AmMm`m™Zr ÂhQ>bo Amho. AÔ>mì`moJ `m gmYZmßMm {dMma `m J´Wß mß_‹`o _mßS>yZ AmMm`m™Zr A¤°VmMm _mJ© Iwbm Ho$bm Amho. ~mH$s gd© JmoÔ>r AZw^dmbmhr `oVmV. "Xohm‰`mgmo {h gß›`mgmo Z°d H$mfm`dmggm & Zmhß Xohmo@h_mÀ_o{V {Z¸`mo ›`mgbjU_≤ && gXm.Hw$gw_ `m VrZM JmoÔ>r AgÀ` ÂhUOo H$Yrhr AZw^dmbm Z `oUmË`m AmhoV. {VVä`mM ghOVoZo Xohm‹`mg Xˇa Pmbm nm{hOo hm gß›`mg. A¤°V hoM gÀ` Amho. 51 Ago {Z:gß{XΩYnUo A¤°VM gÀ` AgÎ`mMo ‡{VnmXZ Ho$bo Amho. 37 {MŒmmbm ({MV≤ + V) {MX≤ ÂhUyZ OmUm. XohmMm A‰`mg H$am`Mm ÂhUOo Xoh ÂhUOo _r hr ^´m›Vr Xˇa H$am`Mr. e„X`moOZo¿`m ~m~Vhr AmMm`© {H$Vr Xj AmhoV ho `mdÍ$Z bjmV `oV. nU XmgJUy _hmamOmßMo gp¿N>Ó` daXmZßX^maVr ÂhUVmV H$s. nU À`mM~amo~a ZÔ>hr hmoVmV. `mM ‡H$aUJ´Wß m_‹`o AmMm`m™Zr Ago ÂhQ>bo Amho H$s. {MŒmß {M{X{V OmZr`mŒmH$maa{hVß gXm && gXm.H$mfm`dÛmH$S>o OmoS>bm OmVmo.{ZÀ` AmÀ_Œd. AmVm "V'H$ma ÂhUOo H$m`? Va "VH$mamo {df`m‹`mgmoVH$ma ÂhUOo {df`mßMm A‹`mg. ho Y´dw nX `oV. XohmMr ZúaVm OmUyZ ø`m`Mr. Va "AK{Q>VKQ>ZmnQ>r`gr _m`m' ho ‡{g’ Y´dw nX "_m`mn#mH$m'Mo Amho.dÛm‹`mg Xˇa H$aUo Ogo ghO eä` Amho. ¡`m‡_mUo qenÎ`m¿`m {R>H$mUr MmßXr qH$dm _•JOim_‹`o nm `mMm ^mg Ïhmdm. AmMm`© ¤°Vmbm AgÀ` ÂhUV ZmhrV H$maU Ho$db. AgmM `m M°V›`mda "{MV≤'da {df`mßMm A‹`mg KS>Vmo d Vo {MŒm hmoV. 16 gß›`mg ^JÏ`m dÛmZo hmoV Zmhr.

nwUo {d⁄mnrR>._bm Z_ÒH$ma Agmo. EH$mM CXmhaUmdÍ$Z Vr Zo_H$s bjmV `oBb © .S>m. "_¯ß Z_:'. À`mVhr A¤°VmZw^yVr_‹`o H$moUVrhr gmYZm gmß{JVbr Zmhr. g_mYrVrb {døZo `m gmË`mßMm D$hmnmoh Amho. ¡`m _m¬`mnmgyZ ho gd© {Z_m©U Pmbo Vo _r YmaU H$aVmo. A{Ve` ~w{’_mZ Aem _bm Z_ÒH$ma Agmo."AnamojmZw^{y V' ho Xmo›hr J´Wß AZwÔ>w ^≤ N>Xß mV AmhoV. Omo `m XmoKmß_Yrb ({ed-Ord) Eoä` OmUVmo Vmo AmÀ_k. gßnUy © ÌbmoH$ Agm Amho. AZw^Vy r Amho Vr A¤° V mMr. H$gm Z_ÒH$ma H$aUma? H$maU _J A¤°VM _moS>b o . BVa Hw$Ur Zmhr. : 25601335 ❖ ❖ ❖ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . ~aß. ew’ Amho. nU AnamojmZw^yVr_‹`o _mà AÔ>mßJ`moJ. Am{U H$mÏ`m¿`m ~m~VrV AÀ`ßV H$mo_b AßV:H$aU AgUmaohr AmÂhrM.A¤°V. namH$mo Q > r Mr.5) "_bm Hw$Ur JwÈhr Zmhr qH$dm {eÓ` Zmhr' Ago naIS {dYmZ H$aUmao AmMm`© "VŒdmonXoem'_‹`o A{Ve` Jß^ranUmZo JwÈVŒdmMo lo>Àd _m›` H$Í$Z gmßJVmV"^mdm¤°Vß gXm Hw$`m©V≤ {H´$`m¤°Vß Z H${h©{MV≤ & A¤°Vß {Ãfw bmoH$o fw Zm¤°Vß JwÈUm gh && VŒd 87. AÀ`ßV emßV. Am{U _J VmoM EH$_od AZw^d AgUmao AmMm`© Òdm^m{dH$M "_¯ß Z_:' Aer BVaà Hw$R>o Z AmT>iUmar aMZm {bhˇZ OmVmV.o gßÒH•$V ‡mH•$V ^mfm {d^mJ. Omo _r nydunmgyZ Ambmo Amho. A›` Hw$Urhr Zmhr.Vrhr A{Ve` gKZ. \$moZ Zß. "‡m°T>mZw^{y V' hm J´Wß ZmdmnmgyZM ÒdV:Mo ‡m°T>Àd {g’ H$aVmo . . Zm›`o& H$mÏ`ofw H$mo_b{Y`: d`_od. AmZßX d {MÀÒdÍ$n Aem. CXmhaUmW©`à `à _Zmo `m{V ~´˜U: Và Xe©ZmV≤ & _Zg: YmaUm`° Ed YmaUm gm nam _Vm && Anamoj 122 ¡`m ¡`m {R>H$mUr _Z OmVo VoWo ~´˜mMo Xe©Z hmoV AgÎ`m_wio _Zm¿`m YmaUogmR>r VrM lo> YmaUm Amho. BVa Hw$Urhr Zmhr.Am{U ^∫$ hm ‡o_mMm Ï`dhma Amho. Zm›`o & emÛm{df`r AÀ`ßV VH©$H$R>mao ~w’r AgUmao AmÂhrM. nU JwÈ~amo~a A¤°V Agy Z`o.∞ H$mßMZ _mßS>o. gOJ Amho. `mo@hß nyd{© _V: ‡em›VH$bZmew’mo@pÒ_ ~w’mo@ÒÂ`hß `Ò_m›_Œm BXß g_wpÀWV_^yXVo ›_`m Ym`©Vo & _Ê`od ‡b`ß ‡`m{V {Za{Y>mZm` VÒ_° gXm & gÀ`mZ›X{MXmÀ_H$m` {dnwb‡km` _¯ß Z_: && ‡m°T>. 15. À`m A{Y>mZa{hV (X˛gË`m H$moUÀ`mhr AmYmam{edm` AgUmË`m). À`mgmR> r AmMm`m™ Z r dmnabo b o d• Œ mhr Amho emX©b ˇ {dH´$s{S>V. ghgm Z_ÒH$ma Ho$bm OmVmo Vmo na_oembm. Va kmZoúamXr gmË`m gßVmßMm AZw^d `mhˇZ doJim Zmhr.À`m {d«>bmbm AmqbJZ ⁄m`bm Jobo Va {VWo hmoVo H$moU? _r EH$Q>rM. A¤°VmZw^yVr_‹`o A¤°VmMo __© AmMm`m™Zr Zo_Ho$nUmZo CbJS>bo Amho.na~´˜mbm `m J´Wß m_‹`o AmMm`m™Zr ÂhQ>bo Amho. Vo ÂhUVmV{ed Ed gXm Ord: Ord Ed gXm {ed: & do{Œm Eoä`_≤ AZ`mo: `: Vw g AmÀ_k: Z M BVa: && A¤°V 74. "_bm Z_ÒH$ma Agmo' ÂhUOo ¡`mbm Z_ÒH$ma H$am`Mm d ¡`mZo Z_ÒH$ma H$am`Mm Ago Xmo›hrhr _rM Aer dada nmhVm 62 {dgßJV dmQ>Umar hr aMZm. H$maU Xod. "jo_ XoD$ Jobo Vd _rMr _r EH$br'. nU {ZIi A¤°VmMrM AZw^Vy r `oUmË`mbm X˛gam H$moU. Vo _m¬`mVM b` nmdVo. A¤°VmMm ^md Agmdm. VŒdkmZm¿`m na_ {eIamda nmoMyZhr AmMm`m™¿`m [R>H$mUMr hr Òdm^m{dH$ H$mo_bVm OJfimW nß{S>Vm¿`m ‡{g’ C∫$sMr AmR>dU H$Í$Z XoV-o emÛofw H$H©$e{Y`: d`_od. {ed hmM Zoh_r Ord Amho d Ord hmM gXm-{ed Amho.dmKmMr H´$sS>m Amho Vr. ÂhUyZ Va "H$mZS>mD$ {d«>b'w bm AmidVmZm kmZXod ÂhUVmV. IamoIa dmUrMm {df` ZgUmË`m A¤°VmMm {dMma dmUrZo H$aUo ho Ho$di AmMm`m™gmaª`m gßVgÇmZmßZmM eä` Amho.({Zdm©U. AnamojmZw^yVr_‹`o AÔ>mßJ`moJmMm {dMma Agbm Varhr AÔ>mJß mß¿`m nmaßn[aH$ ÒnÔ>rH$aUmnojm {Zamio ÒnÔ>rH$aU AmMm`m™Zr {Xbo Amho. ÂhUyZM A¤°Vm¿`m ~moYmda {Zdm©UfQ≤>H$m_‹`o "JwÈZ£d {eÓ`:'. nwUo 411007. VŒdkmZmV CaVo Vo Ho$di. gÀ`. nwU. VrZhr bmoH$mß_‹`o A¤°V Agmdo.H$_© H$aVmZm> A¤°V H$YrM Agy Z`o (Ï`dhma Ï`dhmgmaImM d Ï`dhma ÂhUyZM H$amdm). "~wS>Vr ho OZ Z XoIdo S>mi o m' EdT>o EH$M À`mbm H$maU Amho. hm EH$Q>Ám AmMm`m™Mm AZw^d Amho Agohr Zmhr. nU {H´$`m H$aVmZm.

À`mdoir AmMm`© `m Ï`dÒWmnH$mßZm ÂhUmbo. Y_©^fy U nXdr. ^md{ZH$ Jm|Yi g_mOmV dmT>bm hmoVm. ^maVr` Y_© d gßÒH•$Vr¿`m —Ô>rZo Ho$di {ZaW©H$ d hm{ZH$maH$ Í$n ‡m· Pmbo hmoV. VgoM. ^maVmV amÔ¥>r` —Ô>rZo d Ym{_©H$ —Ô>rZo gß{YH$mb CÀnfi Pmbm hmoVm.E_. Ï`mdhm[aH$ ~mOy¿`m _m‹`_mVyZ AmMm`m™Zr H$_©. Jobr Vrg df} ‡dMZ. kmZemÛmV kmVm. Zr{V. {dúemÛmV g•Ô>r Zmhr (emÌdV —Ô>rZo) d Zm_Í$nmÀ_H$ OJ AdÒVy Amho. ^maV^´_U H$Í$Z H$m`m©bm ‡maß^ : AmR>Ï`m dfu gß›`mgXrjm KoD$Z Vo ^maV^´_Umbm ~mhoa nS>bo. nrEMS>r. ho ^´_U AmgoVy Vo {h_mb` Ago hmoV. VgoM g•Ô>r d H$maUVm `mß¿`m g_Ò`m hm {dMma _mßS>bm Amho. Zr{VemÛmV.~r.eßH$amMm`m™H$Sy>Z Jm°ad nwaÒH$ma. Y_©emÛmV ~´˜VmXmÀÂ` d gm`w¡`. d°Mm[aH$.E. ~m°’ d O°Z Y_m©Mm ‡^md g_mO_Zmda nS>V hmoVm. Za~ir Xo `mMr n’Vr g_mOmV Í$T> Pmbr hmoVr. nwÒVHo$ d boI_mbm ‡H$m{eV. Zr{VemÛ —Ô>rZo _mojgmYZoMo Cnm` gmß{JVbo AmhoV.S>m. AmMm`©H$mbrZ gm_m{OH$ pÒWVr : eßH$amMm`m™Mo H$mimV g_mOOrdZ AÀ`ßV {dÒH$irV Pmbo hmoV.o EH$Xm {Ãd|–_≤¿`m ({VÈAZßVnya_≤) _ß{XamVrb Ï`dÒWmnH$ AmMm`m™Zm ^oQ>b. ^mJdV. A¤°V VŒdkmZ gmßJZy . a{OÒQ¥>ma∞ . H$m∞bO o . ""JwÈXod. nyOm AMm© ho hmoUo ÂhUOo Ym{_©H$ H$m`© Amho H$m`? VoÏhm À`mßZr gmß{JVbo H$s.E. AmXe© {ejH$ d Jm°ad nXH$ nwUo _hmZJanm{bH$m.. _m`mdmXmMm {dMma _mß S > b m.E_. EH$ nma_m{W©H$ ~mOy. ""H$m`. H$_© {dMmamV XmoZ ~mOyM ß m {dMma Amho. _ß { XamVrb X° Z ß { XZ Ï`dhma H$go H$m` Mmbbo Amho V ? nyOA o M}{edm` _ß{XamV H$mhr KS>Vo H$s Zmhr?'' `mda Ï`dÒWmnH$ ÂhUmbo. Y_©emÛmV A{d⁄oH$Sy>Z {d⁄oH$S>o OmUo d {d⁄m‡m·rZßVa ~´˜bmoH$mßV OmUo `mMm D$hmnmoh Ho$bm Amho. g_mOmMo gy˙_ {ZarjU d narjU H$Í$Z bmoH$ d g_mOOmJ•VrMo H$m`© Ho$bo. Bß{–` d B©úamer Am{U earamer À`mMm gß~Yß {d{XV Ho$bm Amho. Adø`m ~Œmrg dfm™¿`m OrdZ H$mbmdYrV À`mßZr Abm°{H$H$ Ago H$m`© Ho$bo.o À`mßZr AmMm`m™Zm _ß{XamV ~mob{dbo. EH$ Ï`{∫$JV CfiVr¿`m —Ô>rZo d X˛gar ~mOy g_mOOrdZ CfiVr¿`m X•Ô>rZo Amho. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 63 . À`mV H$mhr IßS> nSy> {Xbobm Zmhr. ~´˜ nmnnw `mVrV Amho hr gßH$ÎnZm _mßS>br. gŒmmemÛmV ~´˜ hrM EH$ gX≤dÒVy AgyZ "Zo{V-Zo{V' `m{edm` À`m¿`m~‘b H$mhr ~mobVm `oV Zmhr ho gmß{JVbo. ko` d kmZ `m {ÃnwQ>rMm b` hmoVmo. CX≤‹dÒV Am{U {N>fi{dp¿N>fi Pmbm hmoVm. Ï`mª`mZ d H$sV©Zo (Xmg~moY. ^maV^´_U H$Í$Z g_mOOmJ•Vr À`mßZr Ho$br. VgoM. na_hßg d Òdm_r {ddoH$mZßX `mda) nwaÒH$ma. "VÀd_{g' `m _hmdmä`mZß V a ÒdVß Ã _mZgemÛmMr OÍ$ar Zmhr ho gmß{JVbo. AmMm`m™Zr Oar gß›`mg KoVbm Agbm Var bmoH$H$Î`mUmMr Vi_i À`mßZm hmoVr. lr Am⁄ OJX≤JÈw eßH$amMm`m™Mm O›_ Ho$ai_Yrb H$mbQ>r `m Jmdr Pmbm. VoÏhm `m Ï`dÒWmnH$mZo AmMm`m™Mr d À`mß¿`m {eÓ`n[admamMr Ï`dÒWm Ho$br. Y_©emÛ `m JmoÔ>tMm g_mdoe Ho$bm Amho. Ym{_©H$.∞ A{OV Hw$bH$Uu ~r. `mVM OrdmMo ÒdÍ$n. nma_m{W©H$ VŒdkmZ gd© emImßZm bmJy Amho.o `mZo d°{XH$ Y_© {Z~©b. `m _ß{XamV gd© {dYr `Wm`moΩ` nma nS>VmV. gmßÒH•${VH$ d amOH$s` OrdZ Ymoä`mV AmÎ`mMr À`mßZm H$ÎnZm Ambr hmoVr. kmZmMr CÀnŒmr d ‡m_m ` ho _mßS>bo Amho.'' ho EoH$y Z AmMm`m™Zm Y∏$m ~gbm. lrAZßVe`Zm¿`m H•$noZo AmÂhmbm H$mhr H$_r Zmhr. X˛gar Ï`mdhm[aH$ ~mOy.grgr. am_H•$ÓU. `m{edm` H$mhr ~mobUo Ï`W© Amho. ""Amnbr _ß{Xao hr Ym[_©H$ MidirMr H|$–o AmhoV. eßH$amMm`m™¿`m VŒdkmZmMo XmoZ ^mJ nS>VmV. (lr_V≤ ^JdX≤JrVm EH$ OrdZ‡Umbr). Vo ÂhUmbo.lr Am⁄ eßH$amMm`© : A{¤Vr` H$_©`moJr . `oWo H$m`. H$maU AmÀ_m ~´˜M AgyZ gÂ`H$Xe©Z PmboÎ`mbm VmXmÀÂ`mMr ‡MrVr AgVo.o Y_m©Vrb H$_©H$mßS> {df` {dH$monmbm Jobm hmoVm. g_mOmVrb AZoH$ nßW gm߇Xm` `mV EH$monm ZÏhVm. ~´˜mMo ÒdÍ$n d À`mMm Ord OJVmer gß~Yß ho ‡{Vnm{XV Ho$bo Amho. kmZoúar.

VgoM. {d¤mZmß_‹`o H$m`© H$a `mMr ~w’r AgUmao lo>. _mUgmbm \$i {_i `mMr ‡{H´$`m _mUgmdaM Adbß~Zy Amho. Y_©‡MmaH$ CÀnfi Ho$bo. `m_wiM o AmMm`m™Mo OrdZH$m`© ÂhUOo gmd©^m°_ gZmVZ d°{XH$ Y_m©Mm {XΩXe©ZH$mar ‡H$meÒVß^M Amho. `mV Cn{ZfXo d ~´˜gyÃo `mßZm ‡_mUJ´Wß ÒdrH$mabo. `m _R>m¿ß `m A{YnÀ`mImbr AZoH$ CnnrR>mM ß r {Z{_©Vr H$Í$Z bmoH$gßJh´ O_{dbm. À`mßMo H$m`© nwT>o Mmby R>do bo Amho. OJm¿`m {Z{_©VrMo A{Y>mZ Oo ~´˜ Amho Vo `m OJmnmgyZ A{b· Amho. À`mM‡_mUo _wª` Xhm Cn{ZfXmßda Q>rH$m {b{hbr. {ddoH$MyS>m_{U. ho {dú na_oúamMo H´$sS>mJß U Amho. ~´m˜Uofw {d¤mßg: {d¤Àgw H•$V~w’`: & H•$V~w{’fw H$Vm©a: H$V•f© w ~´˜dm{XZ: && ~´m˜Um_‹`o {d¤mZ lo>. ‡~moYZH$ma {Z_m©U H$Í$Z g_mOmV bmoH$OmJ•Vr Ho$br. AnamojmZw^y{V. dJ°ao J´ßW {bhˇZ {dMmamßZm ZdrZ {Xem {Xbr. "Oo noamb Vo CJdob' `m {Z`_mZo ho OJ MmbV AgVo. `m gdm™VyZ À`mß¿`m ZdZdmo›_ofem{bZr ‡{V^oMr {XÏ` ‡MrVr `oV. Aem‡H$mao gZmVZ Y_m©Mm nm`m gw—T> Ho$bm. VŒdkmZ joÃmVrb AmMm`m™Mo H$m`© EHy$U AmMm`m™¿`m H$m`m©Mr {Xem Mm°\$o a hmoVr. g_mOmVrb _mZdY_m©{dÈ’¿`m MmbrarVr. naßnam ~ßX Ho$Î`m. `oWo H$_©`moJm¿`m {eH$dUwH$sMm EH$ AZw~Yß Amho. IßS>U_ßS>U n’Vr À`mßZr ‡ÒWm{nV Ho$br. À`mßZr "A¤°V {g’mßV' VŒdkmZmV ‡ÒWm{nV Ho$bm.OrdZ≤ H$_©n[aÀ`mJmo `: H$amo{V ZamY_: & g _yT>mo ZaHß$ `m{V `mdXm^yVgßflbd: && Omo _ZwÓ` OJV AgVmZm H$mhrhr H$m`© H$arV Zmhr. Am{U _•À`y¿`m nydu ho H$_©\$i ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . `m H´$sS>mJß Umda IoiUmË`m ‡À`oH$ IoimSy>bm Ioi Ioi `mMm A{YH$ma Amho. Y_©H$m`m©~amo~a kmZ ‡~moYZmMo H$m`© Mmbbo nm{hOo hm {dMma À`mßZr {Xbm Amho. VWm{n. _ZwÒ_•VrV gmß{JVbo Amho H$s. `moJVmamdbr. Agm ZrM-_yI© _ZwÓ` `m OJmMm Zme hmoBn© `™V ZaH$mVM nSy>Z amhVmo. XoemQ>Z H$aVmZm _ß{Xao. ~´˜ OmUUmam ~´˜_` hmoVmo. À`m‡gßJr À`mßZm _mJ©Xe©Z Ho$bo nm{hOo. H$m`© H$aUmË`mß_‹`o ~´˜kmZ AgUmao lo>. _ß{XamV. VgoM AZoH$ AZoH$ ^∫$s-ÒVmoÃmß¿`m aMZm Ho$Î`m. eV˚cmoH$s. À`m_wio À`mbm {ZpÓH´$` _mZbo Amho. hm Ioi H$gm Ioimdm ho na_oúamZo R>a{dbo ZgyZ Vo ‡À`oH$m¿`m _w∫$ B¿N>oda Am{U Òd^mdmda Adbß~Zy Amho. gßÒWmßZm ^oQ>r XoD$Z. lr_X≤^JdX≤JrVobm _hm^maVmVyZ H$mTy>Z ‡_mUJ´Wß ÂhUyZ ÒdrH$mabo. nydO© ›_r Oo H$_© Ho$bo À`mMo À`mbm `m O›_r ^moJmdo bmJVo. Y_m©{df`r¿`m À`mß¿`m _ZmVrb eßH$m Xˇa Ho$Î`m nm{hOoV. gm_m›` bmoH$mßZm OrdZmV bhmZ _moR>Ám AZoH$ AS>MUr `oVmV. (AZßV AmZßX{JarH•$V: AmMm`© {dO`) VoÏhm _ZwÓ`mZo H$m`©aV Agmdo. `mVyZ Y_©‡MmaH$. _mZdY_© lo> _mZbm. Am`wÓ`^a H$m`© H$amd`mMo ho ‹`o` R>do Zy M À`mßZr gß›`mg KoVbm hmoVm. VoWo _yVu ÒWmnZ Ho$Î`m. VoÏhm Ym[_©H$ joÃmV. ^maVXoem¿`m Mma {XemßZm Mma ‡YmZ _R> ÒWmnZ H$Í$Z naH$s` Ym{_©H$ AmH´$_Uo Wmon{dbr. ÂhUZyM Vmo AmnÎ`m g_mO~mßYdmß¿`m H$Î`mUmgmR>r Oar H$_© H$arV Agbm Var À`m H$_m©¿`m ~ßYZmnmgyZ Vmo _w∫$ d A{b· amhVmo. JrVoda emßH$a^mÓ` ÂhUyZ Q>rH$m {b{hbr. H$maU À`m¿`m {R>H$mUr `m {Z{_©Vr_mJo H$gbrM B¿N>m Zmhr. CnXoegmhÚr. nU `m 64 {Z{_©Vr¿`m H$m`m©nmgyZ Vo A{b· amhV AgVo. Ym{_©H$ {dYrV nßMm`VZ nyOm gw{Z{¸V H$Í$Z gd© nßWmV g_›d` gmYbm. bmoH$mßZm emßVr g_mYmZmMm _mJ© XmI{dbm. ~´˜ ho OJmbm {Z_m©U H$aVo. ~´˜gyÃo. hr À`mMr brbm Amho. H$moR>o _yVuMo _m{b›` ZÔ> H$Í$Z nwZ:ÒWmnZm Ho$br. À`mßZm Y_m©Mo H$Î`mUH$mar Í$n XmIdyZ {Xbo nm{hOo. VoWo nyOm-AMm©{XMr Ï`dÒWm H$Í$Z Ym{_©H$ MidirMr H|$–o {Z_m©U Ho$br. gZmVZ ÂhUOo {ZÀ` ZyVZ dmQ>Umam. `mgmR>r À`mßZr EH$ CXm. _R>. `m_wio d°{XH$ Y_m©Mo gßajU d g߇gmaU Ho$bo. Aem‡H$mao AmMm`m™Zr Am`wÓ`^a H$m`© Ho$bo. eßH$amMm`m™Mo H$_m©{df`r {dMma H$_© AZm{X Amho. AZoH$ _hmÀ_o. VoÏhm _ß{Xam¿`m AmdmamV EIm⁄m {df`mda ‡dMZo XoD$Z gm_m›` bmoH$mßZm Ym{_©H$ OrdZ OJ `mMr {eH$dU {Xbr nm{hOo. nmMdo nrR> H$mßMrnwa_≤ Ho$bo.o `m _m‹`_mVyZ bmoH$OmJ•Vr Ho$br. H$_© H$Í$Z A{b· H$go ahmdo ho À`mßZr gmß{JVbo. AgoM. AZoH$mßZr eßH$amMm`m™H$Sy>ZM ‡oaUm KoVbr. Omo Ogo H$_© H$arb Vmo Vgo \$i {_i{dV AgVmo. H$m`© H$a `mMr ~w’r AgUmË`mß_‹`o ‡À`j H$m`© H$aUmao lo>. ZÔ>‡m` _ß{XamZm nwZÈÇmrdrV Ho$bo. _ZwÓ` AmnÎ`m Òd^mdmZwgma Vo {Z_m©U H$aVmo. `mVyZM À`mß¿`m Mm°\$o a ~w’rMm ‡À`` `oVmo. H$_©`moJr AmMm`© A{b· AmhoV. {Xbo H$s. Vo EH$_oH$mßZm OmoS>b.o EH$ gwgKß Q>Z {Z_m©U H$Í$Z g_mOmV E°ä` {Z_m©U Ho$bo. ‡À`oH$mbm OrdZmV AmnÎ`m H$_m©Mr \$io ^moJV OrdZ OJmdo bmJVo.

_Z. Pune . \$moZ : 24487030 Shri. {H´$`_mU d gß{MV ho hmoV. g_mamon eßH$amMm`© ho B©úar H$m`© H$a `mgmR>rM Ambo hmoV. 020. Poojari.24377895 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 65 . _mZdr OrdZmMr CÉ _yÎ`o OmUyZ Ko `mgmR>r {Okmgm {Z_m©U hmoUo AmdÌ`H$ Amho. ~w’r. ÂhUOoM À`mMo n[adV©Z {ZÓH$m_ H$_m©V hmoV.o ‡H$mßS> {d¤Œmm d gwÒnÔ> {ddoMZmMm CŒm_ gßJ_ À`mß¿`m H$m`m©VZy Ï`∫$ hmoVmo.o . Saibaba Electricals Dealers In : Finolex Cables. ‡ma„Y. _mZdmMo ^ybmoH$mMo OrdZ OmÒVrV OmÒV gwImMo Ïhmdo. _ZwÓ` hm ^mdZmerb AgÎ`mZo gJwUmMo _m‹`_ ÒdrH$mÍ$Z ~w{’ÒW. H$_m©Mo ÒdmVßÕ` {Xbo. e{Zdma noR>. Pune 411 037 Ph. H. `m —Ô>rZo AmMm`m™Mm H$_©`moJ. gw—T> hmo `mgmR>r.o ew’ H$_m©_i w o {MŒmew’r Pmbr nm{hOo. No. AmnÎ`m earae∫$sMm Cn`moJ Y°`m©Zo g_mO. C/11.CnmgZmgmYZm H$Í$Z Aß{V_ ~´˜ OmUmdo.o {dbjU H$ÎnZme∫$sMo VgoM AJmY kmZmMo EH$ dmXnQy> hmoV. Royal Arcade Shop No.o IßS>U_ßS>U n’VrZo g_mOmV {dMma ÈO{dbo hmoV. Ò\y$Vu XoUmam Amho. {dMma ‡dV©H$. `mMr H$miOr VQ>ÒWnUo na_oúa KoV AgVmo.Satara Road. ZdrZ _amR>r emiog_moa.nßMm`VZ nyOm gmßJyZ. AmMm`© Vgo ÒdV: AÀ`ßV {Z:Òn•hnUo OrdZ OJbo d gß›`ÒVd•ŒmrZo am{hbo.S>m∞. `mgmR>r eßH$amMm`m™Zr. _ZwÓ` H$_©‡dU hmo `mgmR>r À`mßZr À`m¿`m _`m©Xm ÒnÔ> Ho$Î`m hmoÀ`m. H$moUr H$moUÀ`mhr CnmÒ` XodmMr nyOm.o À`m_wio Abm°{H$H$ ~w{’_ŒmoM. nwUo 411030. `m _m‹`_mVyZ _ZwÓ`m¿`m _ZmV AmÀ_{dúmg {Z_m©U Ho$bm. MoVZm. naßVw _ZwÓ`mZo _mà `m {d{dYVonbrH$S>rb na_gÀ` g_OyZ KoUo AmdÌ`H$ Amho. `mZwgma H$_m©Mo VrZ ^mJ nS>VmV. Ago AmMm`© A{¤Vr` H$_©`moJr hmoV.na_oúaVŒd ghO AdJmhZ hmoD$ eH$Vo. K. ‡À`oH$mbm H$_m©Mo `moΩ` \$i {_iob.o ho EH$ AZm{X OmJ•V M°V›` hmoV.^moJm`Mo am{hbo AgVo Vo À`mbm nwT>rb O›_r ^moJmdoM bmJVo. amÔ¥> aj `mgmR>r Pmbm nm{hOo Am{U A‹`mpÀ_H$ e∫$sMm Cn`moJ. `mZo gwgnß fi Ï`∫$s ~Z `mgmR>r Ho$bm nm{hOo. ‡oaUm. M/s. AmÀ_{dúmgm_wio _ZwÓ` AmemdmXr hmoD$Z MmßJbo OrdZ OJy eH$Vmo. A{OV Hw$bH$Uu 346. `mgmR>r `mV {d{dYVm {Z_m©U Ho$br Amho. Deccan Cables. VgoM. eßH$amMm`© d°{XH$ H$_©H$mßS>m¿`m {dÈ’ ZÏhVo naßVw À`mMm A{VaoH$ Agy Z`o hm C‘oe hmoVm. Ad°{XH$ Y_m©¿`m {dMmamßMm nam^d H$Í$Z d°{XH$ Y_m©Mr ‡{V>mnZm À`mßZr Ho$br. A‹`mpÀ_H$ OrdZmMr gwÈdmVhr H$_m©VZy hmoVo d gÀ`ÒdÍ$n OmUÎ`mda À`mMm AßV hmoVmo. Vinay Electrical Accessories Near Shankar Maharaj Math.

ho CŒma EoH$Î`mda lr JmoqdX`VtZr À`mßZm XßS>Jh´ UXrjm XoD$Z CnXoe Ho$bm. AmMm`m™Mo ÒVmoÃdmL≤>_` gd©Vmonar _mZdr OrdZmbm CnH$maH$ Amho. a{gH$Àd Am{U naVŒd `m {V›hr JwUmßMm gmYH$mbm gmjmÀH$ma hmoVmo. lrkmZoúa _hmamOmßZr ÂhQ>Î`m‡_mUo "AmMm`m™¿`m dmUrV H${dÀd. À`mßMr ÒVmoÃo ÂhUOo "na_mWm©Vrb ^mdJrVo' AmhoV. {ZÀ`m{ZÀ`{ddoH$ —T>_yb hmoVmo d B©úa‡m·rMr AmoT> bmJVo. ^mdZm d H$_©e∫$s `m {V›hr e∫$s®Mr dmT> Ïhmdr bmJVo. Xma AJXrM {Z_wiVo drV-XrS>drVr¿`m Pamoä`m‡_mUo hmoV. gwZXß m AmZßX em{iJ´m_ E_. JmoÒdm_tZr ÂhQ>Î`m‡_mUo ""AmMm`m™Mr doXm›VÒVmoÃo Va AJXr agm`ZmgmaIr AmhoV. `mgmR>r A‹`mÀ_{d⁄oMm A‰`mg Ho$bm nm{hOo. lr JmoqdX`VtZr {dMmabo . nU ZwgVoM VŒdkmZ Zmhr. _amR>r. BVa gdm™Mm À`mJ H$am. VgoM ~w’rMm H$m`mnmbQ> H$Í$Z À`m ~w’rbm AmÀ_g_mYmZmMo {XÏ` VoO d gm_œ`© ‡m· H$Í$Z XoVmV. AmMm`m™Mm _wª` ^a "~´˜mMo AWm©V AmÀÂ`mMo gÀ`ÒdÍ$n ÒnÔ> H$Í$Z À`m¿`m ‡m·rMm ‡`ÀZ H$am. Vo VŒdkmZ lo>. {edm` ‡{V^o¿`m {dH$mgm{edm` B©ÌdaXe©Z Aeä` Amho. À`mßMo {ZÀ` nR>U hmoV. AßhH$mam{X gd© {dH$mamßMm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 67 . ‡gfi d°amΩ`. À`mdmMyZ {ZÀ`mZßX d emÌdVemßVr Zmhr' ho gmßJ `mda Amho. AmMm`m™Mß "AmÀ_fQ≤>H$' ÒVmoà ÂhUOo VŒdkmZmMm A•_VH$be Amho. gmYH$mMr VŒdkmZmMr ^y{_H$m gw—T> H$Í$Z À`m¿`m ~w’rVrb Jm|Yi ÒVmoÃo Xˇa H$aVmV. ÒVmoÃo VmpŒdH$ J´Wß m߇_mUo ZwgVr dmMbr OmV ZmhrV. doXm›VkmZmMo _wª`Àdo ho H$m`© Amho. lrkmZoúar d ^mJdV `mßMr {ZÍ$nUgodm _mVoMr AZwkm Am{U Amerdm©X KoD$Z lr eßH$amMm`m™Mr ~mb_yVu AmR>Ï`m dfu gX≤JÈw emoYmgmR>r Ho$ai XoemVyZ EH$Q>rM nm`r ‡dmg H$arV Z_©XmH$mR>r `oD$Z nmohmoMbr. À`mßZr "JmJa _| gmJa' ^abm Amho. {XÏ` d AmZßX_` hmoBb © . AgoM VŒdkmZ F$ft¿`m d ÒdV:¿`m AZw^dm¿`m ^∏$_ nm`mda AmMm`m™Zr _mßS>bo Amho. ÂhUyZ Ago Hw$ß nU AdÌ` Amho. lrJrVm. ‡nßMmMo d°`œ`© AßV:H$aUmV R>gVo. agm`Zo ¡`m‡_mUo Imd`mg JmoS> AgyZ Vr n[aUm_r Vw{Ô> Am{U nw{Ô> XoVmV. Am|H$maoúa nd©Vm¿`m EH$m JwhVo ^JdÀny¡`nmX JmoqdX`Vr amhmV AgÎ`mMo À`mßZm g_Obo hmoV. À`mM ÌbmoH$mßZm "AmÀ_fQ≤>H$' ÂhUVmV. ¡`m¿`m ‡m·rZo OrdZ Y›`. À`mß¿`m_wio ^{∫$^mdmMm {dH$mg hmoVmoM.'' nwT>o Vo ÂhUVmV. B©úamo›_wIVm OmJ•V H$a `mMo gm_œ`© À`mß¿`m ÒVmoÃmV Amho. Vgo AmMm`m™¿`m ÒVmoÃmßV EH$_od A{¤Vr` g{ÉXmZßXKZ na_mÀ_VŒd AmoV‡moV ^abobo AmT>iVo.o doXmßVmgmaIm {df` Í$j d Hß$Q>midmUm Agbm Var. doXm›Vm¿`m A‰`mgmZo ~w’rbm AmÀÂ`mMo ÒdÍ$n g_OVo.o ~mbeßH$amZo AmV S>mHo $mdyZ lr JmoqdX`VtZm ^{∫$nydH© $ ‡Um_ Ho$bm. ""VŒdkmZ ho na_mWm©¿`m eoVmbm KmVbobo Hw$ß nU Amho. EoH$m`bm d ÂhUm`bm JmoS> bmJVmV. nß. Òdm_r gÀ`XodmZßX `mß¿`m {eÓ`m. ""{MXmZßXÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &'' gbJ ghm ÌbmoH$mßZr À`mßZr Oo CŒma {Xbo. "Vy H$mo U Amho g ?' ~mbeß H $amZo CŒma {Xbo . ""B©Ìdamda ‡o_ ~gmdo `mgmR>r À`mMo ÒdÍ$n ~w’rZo {ZpÌMV H$Í$Z KoUo AdÌ` Amho. _Y Ogm gd© \w$bmßVZy AmoV‡moV ^abobm AgVmo. ^´m_H$ g_OwVtMr _moH$mQ> Jwao À`m eoVmV {eÍ$ Z`oV.' gmjmÀH$mamgmR>r ~w{’. AmMm`m™¿`m ÒVmoÃmV ^mdZmß~amo~a ~w’r ‡JÎ^ H$a `mMrhr `moOZm Amho.'' "AmÀ_fQ≤>H$' gmaª`m doXm›Vna ÒVmoÃmß_‹`o AmMm`m™Zr OrdmMo ~´˜ŒdM AZoH$ ‡H$mamßZr d{U©bo Amho. À`mß¿`m A¤°V VŒdkmZmMo gma `m ÒVmoÃmV EH$dQ>bo Amho.o ~mbeßH$a Jwh¿o `m Xmamer Ambo. Va VŒd Am{U H$mÏ` `mßMm _Ywa gßJ_ Pmbm Amho.E. gmjmÀH$ma ho ‹`o` _ZmnwT>o R>do Zy Vr ghOnUo CÀÒ\y$V© Pmbr AmhoV.o JwÈXod amZS>o ÂhUVmV. ‹`o`mMo ÒdÍ$n gVV gmYH$m¿`m AßVar OmJ•V amhmdo. À`m‡_mUo AmMm`m™Mr doXm›VÒVmoÃ. hm À`mMm hoVy Amho.AmÀ_fQ≤>H$ gm°.o AWm©V ZH$iV À`mßMo gVV qMVZ hmoVo d À`m_wio À`mVrb {dMma AßV:H$aUmV R>gZy ~w’r d ^mdZm `mß¿`m {dH$mgmbm gm¯ hmoV.

Jmß^r`©. ¡`mV M°V›` Zmhr. nU g•Ô>rV MoVZm~amo~a OS>hr Amho. {ZfoYdmä`mß¿`m AZwamoYmZo Om{UdoV `oUmË`m gd© dÒVyMß m "À`m AmÀ_m ZÏhoV' Agm {ZfoY Ho$Î`mZßVa gd© [ZfoYmßMm Ad{Y ÂhUyZ Oo {eÑH$ amhVo. {Okmgy bmoH$mß¿`m {MŒmmV `WmW© AmÀ_ÒdÍ$nmMm Am{dÓH$ma hmo `mg `mVrb ÌbmoH$ AÀ`ßV Cn`w∫$ AmhoV. lmoÃ. qMVZ H$aUmam? Vo Va {MŒm Amho. "doXmVrb "Zo{V Zo{V' B. _r ZÏho! nmßM^m°{VH$ gJiß nßMÀdmbm OmUmaß Amho. Va kmZÒdÍ$nM Amho. ÂhUyZ {Zdm©U ÂhUOo "nyU© emßVr. VgoM CÉ gm{hpÀ`H$ d H$drhr AmhoV. AmZßX_` Amho. nyU© kmZ. AmßYim H$gm? H$maU _r AßYÀdmMm –Ô>m Amho. À`mß¿`m{dZm _r ~{ham. na_mÀÂ`mZß _bm Vmo "nmhmdo AmnUmgr AmnU' `mgmR>r {Xbm Amho. À`mßMm qnS> VŒdkmZr ^∫$mMm AgÎ`m_wio emßVr. `m nyU© AmZßXmVM {MŒmmbm nyU© emßVr {_iVo.' `m ÒVmoÃmVrb ghmhr ˚cmoH$mß¿`m AWm©Mo _ZZ Ho$Î`mg {ZpÌMV nyU© emßVrMm bm^ hmoBb © . _J AßV:H$aU ho _mPß ÒdÍ$n ZÏho? Vmo Va Amagm Amho. Vo Va ed Pmbo. VoO. "{MXmZ›XÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &' ""Z M ‡mUgßkmo Z d° nßMdm`wa≤ Z dm g·YmVwZ© dm nßMH$mof: & Z dmH≤$ nm{UnmXm° Z MmonÒWnm`w: & {MXmZ›XÈn: {edmo@hß {edmo@h_≤ &&2&& gm_m›`V: ÒWyb—Ô>rbm ‡mUm{dZm {OdßVnUm dmQ>V Zmhr. "AmÀ_fQ≤>H$' `m ÒVmoÃmMm d°Iar dmUrZo CÉma Ho$bm AgVm "e„XmZw{d’' g{dH$În g_mYrMm A‰`mg hmoVmo Am{U _ZmVÎ`m _ZmV `m ˚cmoH$mß¿`m gmhmÊ`mZo A‰`mg Ho$Î`mg Vmo "—Ì`mZw{d’' g{dH$În g_mYrMm A‰`mg hmoVmo. A_ßJb Pmbo. AmH$me `m nßM_hm^yVmßZr _bm AßV~m©¯ doT>bß Amho. A{^_mZ ~miJUmam? Vmo Va AhßH$ma Amho. _r X˛gam H$moUr Zmhr. n•œdr. Agm —T> {ZÌM` `m "AmÀ_fQ≤>H$m'¿`m _ZZmZo gmYH$mbm H$Í$Z KoVm `oBb © . Vo ghm ÌbmoH$ {Z À`mßMm AW©! ""_Zmo~’ w `hßH$ma {MŒmm{Z Zmhß Z M lmoà {Oào Z M K´mUZoÃo & Z M Ï`mo_^y{_Z© VoOmo Z dm`w{¸XmZ›XÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &&1&&' _r H$moU Amho? H$ÎnZm H$aUmam? Vo Va _Z Amho. {dMma H$aUmam? Vr Va ~w’r Amho. ‡mUmZß gJ˘`m M°V›`g•Ô>rbm Ï`mnbß Amho. na_mZßX. JmT> ^∫$s.nQw>Àd ho Bß{–`mßMo Y_© AmhoV. {OWo _ßJb Amho. "{Z{X‹`mgZmMo ÒVmoÃ' Amho.o `m ÒVmoÃmbm "{Zdm©UfQ≤>H$' Agohr ÂhUVmV. nmfmU OS> Amho. nmhˇ `m. {Zdm©U ÂhUOo 68 nyU© gwI. `mVM `m ZmXdmhr aMZoMß `e Amho. ÒVmoà JwUJwUV AgVmZmM À`mVrb doXm›V {g’mß›VmßMo {Z{X‹`mgZ hmoV amhVo d `mZoM A‹`mpÀ_H$ ‡JVr hmoV OmVo. À`mß ¿ `m CXmŒm AßV:H$aUmMmhr Am{dÓH$ma À`mß¿`m ÒVmoÃmßVZy ghOarVrZo Ï`∫$ Pmbm Amho. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . "{MX≤'Mß EH$ Í$n M°V›`mMß dm`wÍ$n ÂhUOo ‡mU. À`mV ‡mU Zmhr. OUy gJim na_mW©_mJ©M Vo ÒVmoÃmVyZ gß{j·Í$nmZo _mßS>VmV. _ßJb_`. `mMm ‡À`` À`mßMr ÒVmoÃo dmMVmZm AmÎ`m{edm` amhmV Zmhr. _Zmoha d Ò\y${V©Xm`H$ AgVo. AmZßXmgmR>r _bm dUdU H$am`bm ZH$mo. AßYÀd. AmÀ_{dúmg ho À`mß¿`m H$mÏ`mMo ÒWm`r^md AmhoV. emÌdV emßVrhr gmjmÀH$mar nwÈfmMr gd© bjUo À`mß¿`m ÒVmoÃmßVZy —ΩJmoMa hmoVmV. À`mbmM AmÀ_m ÂhUVmV d VmoM _r Amho. AmÀ_ÒdÍ$nmMm `WmW© gmjmÀH$ma PmÎ`m~amo~a ¤°V‡nßMmMr {_œ`m H$ÎnZm H$er _mdiVo d AmnU ew’ g{ÉXmZßX na~´˜ÒdÍ$n AgÎ`mMm —T> {ZÌM` hmoD$Z AßV:H$aUmbm A{¤Vr` g_mYmZmMm bm^ H$gm hmoVmo. "AmÀ_fQ≤>H$' ho IaßVa.'' Ago nß. À`mßMo ÒVmoà qMVZr`. _r H$moUÀ`mhr kmZmMß gmYZ Zmhr. nU nßM_hm^yVmßnmgyZ ~Zbm` Vmo _mPm Xoh. Amn. lr eßH$amMm`© Ogo lo> gmjmÀH$mar nwÈf d VŒdkmZr AmhoV. ZmX_mYw`© ho À`mß¿`m ÒVmoÃmßMo EH$ d°{eÔ>Á Amho. Vo {ed ÂhUOo gwIÒdÍ$n. ÂhUyZM Va _bm "{ed' ÂhUVmV. g{dH$În g_mYrH$[aVm "—Ì`mZw{d’' d "e„XmZw{d’' Aem XmoZ ‡H$mamßZr A‰`mg H$aUo AdÌ` AgVo.' Xohmbm Bß{–`o AmhoV. JmoÒdm_tZm dmQ>V. Varhr nmfmU "Amho!' H$em¿`m AmYmamda! `moJrbmoH$ g_m{YpÒWVrV ‡mU ~´˜aßYr´ brZ H$aVmV. "AgVw{M Ago. nyU© g_mYmZ. `mMo Xe©Z `m ÒVmoÃmVyZ KS>Vo. ÒVmoà ÂhUVmZm AmnU ÒdV:bm {dgÍ$Z OmVmo. Zoà B. {VWo AmZßX Amho. Am{U `m gd© ^mdmßMr CÀH•$Ô> A{^Ï`∫$s "AmÀ_fQ≤>H$m'V Pmbobr nhmd`mg {_iVo. M°V›`ÒdÍ$n Amho. ÂhUyZ _r nwZ: nw›hm gmßJVmo. H$maU _rM AmZßXÒdÍ$n Amho Am{U _bm _m¬`m `m ÒdÍ$nmMr n∏$s ImÃr Amho. VoM ~´˜ hmo`. dm`w. nU _r H$gm ZÔ> hmoBZ© ? _r AmhoM. Xoh OmB©b. kmZ|{–`o {df`kmZmMr H$aUo ÂhUOo gmYZo AmhoV. Vo gd© {dúmMo A{Y>mZ AgyZ AÀ`ßV ew’ d g{ÉXmZßXÒdÍ$n Amho. _r "{MX≤' Amho. ‡gfiVm.Zme. nyU© AmZßX. _r _ßJb_` {ed Amho.

Y_©.VoÏhm Vo XohnmV Z hmoVm H$go amhVmV? dmQ>V. _J Vo ÂhUOo _r H$gm Agy eHo$Z? Am{U nßMH$moe? Afi_`. nU _rM ~´˜ Amho. _oX. Ï`mZ. ""Z _o _•À`weHß $m Z _o Om{V^oX:& {nVm Z°d _o Z°d _mVm Z O›_ & Z ~›YwZ© {_Ãß JwÈZ£d {eÓ`{¸XmZ›XÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &&5&&'' " "Ahß ^moOZß Z°d' Agß ÂhUVmZm Vwbm _•À`yMß ^` dmQ>V Zmhr?' Aer VwÂhmbm eßH$m `oBb © . BVHß$M H$m`. _X. nU O›_mbm Ambmo. JwÈ H$a `mMmhr ‡ÌZ Zmhr. _m¬`m {ZOÒdÍ$nmer. CXmZ._ßÃOn. ~´˜‡m·rgmR>r H$amdr bmJUmar gmYZo. ApÒW. bmo^-_moh. H$maU "_r' Amho Hw$R>?o _r Va {ed Pmbmo Amho. hohr _bm C_Jbß Amho. nU ‡mUmbm _m‹`m›hH$mir AmhwVr {_imbr Zmhr. À`mgmR>r JwÈ{eÓ`gß~Yß . _Àga ho fS≤>{dH$ma H$go `oVrb? A{dH$mar Agß ho {edÒdÍ$n.ß Vmo "{ed' _r Pmbmo-BVH$m Ï`mnH$. bmo^. {dH$ma _m¬`m ~m~VrV AmVm gß^dVM ZmhrV. VoM _r H$gm AgoZ? _ZwÓ` ~´˜ Oar Pmbm. À`mMm! _r AO Amho. _Çmm d ewH$´ ho earamMr YmaUm H$aVmV. ÂhUyZ Va À`mbm "_ßJb' ÂhQ>b.{edmer. nU AOM AgÎ`m_wio {eÓ` hmo `mMm ‡ÌZ Zmhr. _X-_Àga B. Var hmV.o AmVm hr A{Ib ¤ß¤o _bm gVmdrV ZmhrV. _mßg. H$moUm¿`m _mohmV nS>Uma? _Àga Var H$moUmMm H$aUma? _rM EH$ Amho. JwX. ~´˜M gÀ`. `m ~moYmda _r pÒWa Amho. _m¬`mer H$m` gß~Yß ? XohmMmM {OWß _m¬`m {edÒdÍ$nmbm {dQ>mi hmoVmo. Xoh Agon`™V ^moOZ KoVmZm {XgV Agbmo Var _r ^mo∫$m Zmhr. CnÒW `m nßM H$_}p›–`mßH$Sy>Z {H$_mZ emaraJmoÔ>r Xoh Agon`™V À`m¿`m hmoVM amhVmV. O›_M ZgÎ`m_wio {nVm-_mVm-~ßYy-{_à hr __ÀdmMr ZmVrJmoVrhr ZmhrV. {dkmZ_` Am{U AmZßX_` ho Va _mPo H$moe AmhoV. À`m {edmbm _•À`yMß ^`? _•À`y H$moUmMm hmoVmo? Omo O›_bm. g_mZ ho nßMdm`y H$m`©naÀdo d ÒWmZnaÀdo doJio _mZbo Agbo Var Vo "‡mU'M hmoV. VrWm©Q>Z. Vbdmarbm PmH$Umar Â`mZ Agmdr. AmVm _bm H$mhr {_idm`Mß Zmhr. ho _r OmUVmo Va. Va ~’ Am{U ÂhUyZ _mojmMr IQ>nQ>. Am{U _r Va "–Ô>m' Amho. nU _ßJbmbm A_ßJbmMß ^` H$gbß? Omo H$mbmMmhr H$mb. `k`mJ. O›_M ZgÎ`m_wio H$moUÀ`m OmVrV O›_bm. BVHß$M H$m`. ~mH$s gmaß {_œ`m.ho X˛:I. Va Vmo {H$Vr _{hZo amhrb? ¡`mMß ApÒVÀdM A›` JmoÔ>tda Adbß~Zy Amho. _Zmo_`. EH$Om{V H$s {¤OmVr? Ûr Om{V H$s nwÈf Om{V? BVHß$M H$m`. Vo "—Ì`' AmhoV ÂhUOo ~m¯|{–`mßZm H$iUmao AmhoV. {edM Amho. H$ÎnZo{M Z`o dmVm©&' Agß _mPß ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 69 . H$maU _r ¤ß¤mVrV Pmbmo Amho. À`m Vo ^mJdVmhoV. Vm|S>. _moh. AmVm amJ (Amg∫$s) Var H$moUmMm {Z ¤of Var H$moUmMm? _rM gd©Ã. H´$moY. ‡mU_`. gd©Ï`mnH$ H$s. JwÈ H$am`Mo X˛:I_w∫$sgmR>r! nU _r Va AmZßXÒdÍ$n Amho. {VWß `mßMr JmoÔ> H$embm? _r Va {ed Amho! ""Z _o ¤ofamJm° Z _o bmo^_mohm° & _Xmo Z°d _o Z°d _mÀg`©^md: & Z Y_m} Z MmWm} Z H$m_mo Z _moj {¸XmZ›XÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &&3&&'' amJ-¤of.AmVm _bm `mVrb H$mhrhr H$a `mMr AmdÌ`H$Vm am{hbr Zmhr. Vmo X˛gË`mMm AmYma H$gm hmoUma? ‡mU. ho gd© H$Í$Z Oo gmYm`Mß. ÂhUyZ H$m `mßMm ~S>Oo md? À`m JaOm Xohm¿`m AmhoV. _mPß ÒdÍ$n PmH$Umao. Eoä`~moYmda Ambmo Amho. nm`. ÂhUyZ À`mßZm "YmVw' ÂhUVmV.`m MamMamV ^Í$Z! AmVm _r {Zanoj Pmbmo Amho. ÂhUyZ _r A_a Amho.H$m__moj `m MVw{d©Y nwÈfmWm™Mr Var _bm H$m` JaO? _r ~ßYZmVrV Pmbmo Amho. Vo _r gmYbß. Vgo ho AmhoV. X˛:I Hw$R>b?o ""Ahß {Z{d©H$Înmo {ZamH$maÍ$nmo {d^wÏ`m©fl` gd©Ã gd}p›–`m{U & gXm _o g_Àdß Z _w{∫$Z© ~›Y{¸XmZ›XÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &&6&&'' "{Z{d©H$Înmgr H$pÎnVm. ‡VrVrbm `oD$ Z XoUmao AmhoV._r EH$Í$n Pmbmo Amho. gd©JV AgÎ`m_wio _r _mPm ¤of H$gm H$arZ? AmVm bmo^ Var H$moUmMm YaUma? X˛Oß H$mhrM Zmhr. AnmZ. a∫$. {edÍ$n Pmbmo Amho. Vo ko` AmhoV. hm ‡ÌZM `oV Zmhr.ß Xohmbm AmYma ‡mUmMm Amho.ho nmn.AW©. ag. nU _r kmVm Amho. doXm‹``Z. _Z Agob Va amJ-¤of `oUma Zm? {OWo _Z-~w’r-{MŒmmMm ‡mßV AmobmßS>yZ Ahß {edmer EH$Í$n Pmbm. Agß H$a `mV AZßV O›_ Job. ""Z nw `ß Z nmnß Z gm°ª`ß Z X˛:Iß Z _›Ãmo Z VrW™ Z doXm Z `km:& Ahß ^moOZß Z°d ^mo¡`ß Z ^mo∫$m {MXmZ›XÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &&4&&' ho nw `. ho gwI. ^moOZ-^mo¡`-^mo∫$ hr {ÃnwQ>rhr _m¬`mboIr Iar Zmhr. {VWß AßV:H$aUmV H$m_.

unrivaled customer partnerships. No.{ÃJwU! nU _r AmVm {ÃJwUmVrV Pmbmo Amho. 19. {edmer EH$Í$n. : 020 . Bavdhan Khurd.ZÏho. : 24334750.No. Email : civil@sungrace-group. : 020-39115200 / 22951225 Fax No. 3. gd©Ã. LTD. gd©Ã Amho. g{ÉXmZßXÍ$n Pmbmo Amho. _O O›__aU' ÂhUUmË`m _À`m©bm A_•V {XÎ`m‡_mUo Amho. Agm {ZÈnm{YH$. `mVyZ AmMm`m™Mr {d¤ŒmmM ZÏho. Vmo ‡m· nwÈfw&&' VmoM Òd`_od {Z{d©H$În Pmbm. XŒmdmS>r nmo{bg Mm°H$s g_moarb boZ. gJ˘`mbm Ï`mnyZ Amho. SUNGRACE SOFTWARE INC. ~ßY Am{U _w∫$s ho e„Xhr _m¬`m~m~VrV AmVm VmoH$S>o nS>VmV. LTD.411 021 Tel. {df_ AgVmV. nwUo . Agm _r Pmbmo Amho. {edM Pmbmo Amho. H$maU _r gd©Ï`mnr Pmbmo Amho. H. g_ Aem na~´˜mer EH$Í$n Pmbmo Amho. Corporate Office : S. ^y-^d Pmbm. SUNGRACE COMPUTERS PVT. ‡{V^m. \$moZ Zß. Vmo OmVmohr. ❖❖❖ ❖ ❖ ❖ Success by design With best compliments from : SUNGRACE ENGINEERING PROJECTS PVT. lr kmZXodmß¿`m e„XmV gmßJm`Mo Va""ho {hVmVo {Zd{dVr & n[aUm_m Vo Ord{dVr & gwImMr dmhVr & bmImobr Ordm &&' . gßgmambm Ambm.sungrace-group. Vo JwU.{edÍ$n. Va AmÀ_‡À``H$m[aVmhr PßH$maVo Amho. ‡km Am{U ‡gfiVm `mßMm nmdZgßJ_ `mV Pmbm Amho. Am{U _r gX°d Amho. gXm. gwZßXm AmZßX em{iJ´m_ "{dúZmW Ò_•{V' ‚b∞Q> Zß.22951205. ~ßYZmV AS>H$bm. (6+7)5. ho AmdmJ_Z À`m¿`m nmR>r_mJo bmJVß. {df_Vm _bm _mhrVM Zmhr.com Strong expertise and dedication to engineering excellence. _r {edM Amho!'' lr eßH$amMm`m™Mo ho ÒVmoà ÂhUOo "_r Ord.hmoD$Z Jobß Am{U "O`mMr H$ÎnZm {Z_mbr. CnmYrV AS>H$V Zmhr. _r gX°d g_Àdmda AgVmo. A¤°V VŒdkmZmMr hr "gyÃ'o M AmhoV. AmVm Hw$R>o OmUma {Z Hw$R>o `oUma? H$maU gJirH$S>o AmoV‡moV _rM Amho.30. assures Sungrace's prominence as India's leading engineering & CAD / CAM solutions company today 70 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . g_ _rM Amho. {Z:gßJ AmÀ_m _r Amho. No. Pune . Am{U Omo `oVmo. "MamMa AmnU Pmbmo' Amho. ho ÒVmoà ÂhUOo emßH$aVŒdkmZmMm gß{j· AmYmaJ´Wß M hmo`.gm°. AmH$ma KoVbm.com Visit us at: http://www. H$s —Ì`Í$nmbm Ambm. ho AmÀ_fQ≤>H$ "gÀ`ß {edß gwßXaß' Pmbo Amho. nU Omo AmH$mambmM `oV Zmhr. {Zb}n. XoeH$mb dÒVw n[ap¿N>fi Agß _mPß Ï`mnH$ ÒdÍ$n Amho.

À`m {Xder H$mer_‹`o H$mb^°admMr {deof nyOm Ho$br OmVo. À`mßZr {d¤mZmß¿`m g^oV emÛMMm© Ho$br. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 71 . lrH•$ÓUmÔ>H$. AmnÎ`m OrdZmV H$mhr CXmŒmVm `oB©b. `mZwgma H$mb^°ad H$mer_‹`o _•V PmboÎ`mß¿`m nmn-nw `mMm {hemo~ H$Í$Z À`mßZm {ejm XoVmo. MßS> ^°ad. am_mÔ>H$. Ago bjmV `oV. gmßJmdrV ÂhUOo AÎnmßemZo H$m hmoBZ© m. lr_V≤ eßH$amMm`© ^maV^´_U H$arV AgVm XmoZ doim H$merjoÃr À`mßMm {Zdmg KS>bm hmoVm. À`mZo g·fvH$Sy>Z _XV KoVbr d Vmo `m Jw›¯mVyZ _w∫$ Pmbm.o ho `m XoemMo Anyd© Ago ^mΩ` hmo`. AgoM EH$ {ed-CnmgH$mß Z m n[a{MV AgUmao ÒVmo à ÂhUOo "H$mb^°admÔ>H$_≤' ho Amho. gÀ`–Ô>. À`mß¿`m `m _Zmok ÒVmoÃmMo qMVZ H$aVmZm ‡W_ H$mb^°ad `m XodVoMr WmoS>ä`mV _m{hVr KoD$ H$mb^°ad : ^°ad ho ^JdmZ {edmMoM EH$ am°– Í$n Amho. H$nmb ^°ad. À`mg ^°adjoà ÂhUVmV. gßVM[aÃo EoH$mdrV. 3 nwÒVHo$ d 80hˇZ OmÒV boImßMo ‡H$meZ. Aer H$mer_‹`o ‡Wm Amho. AmMm`m™Zr ^maVmVrb VrW©joÃm_Yrb Xod-XodVmßMo Xe©Z KoVbo À`m doir À`m À`m XodVmßMr ÒVw{VÒVmoÃo À`mß¿`m _wImVyZ ‡Ò\w${Q>V Pmbr. C›_Œm ^°ad. H´$moYZ ^°ad. A{gVmßJ ^°ad. Mmonfi CnXoem{X ‡H$aUo d nßMmhŒma ÒVmoÃo `mß¿`m aMZm Ho $ Î`m. `m {ejm ^moJÎ`mda _mà À`m Ordmg _moj {_iVmo.o _ßÃk AmMm`© hmoV.nrEM.o Vo gd©gm_m›` bmoH$mV dmdabo. `m ^°admg H$merMm ajH$ A{YnVr ÂhUyZ Zo_bo. AmH$medmUr d BVa {R>H$mUr Ï`mª`mZo. (gßÒH•$V).E. Oo H$merV amh `mg AWdm _•V hmo `mg A`moΩ` AmhoV À`mßZm H$merVyZ ~mhoa nmR>{d `mMo H$m`© À`m¿`mH$S>o Amho. _moa`mJmogmdr›`mg qMMdS> d lrhar H$sV©ZmoŒmoOH$ gßÒWm_‹`o gh^mJ. {Za{Zam˘`m n[afXmßV emoY{Z~ßY dmMZ.S>r. H$mer ajUmgmR>r H$mb^°admMo AmR> ghmÊ`H$ AmhoV Vo Ago: ÈÈ ^°ad. `m {ejm WmoS>m H$mi nU Vrd´ AgVmV. AKmoar. Ho$di ~Œmrg dfm™¿`m AmnÎ`m n•œdrVbmdarb dmÒVÏ`mV ^maV^a ^´_U`mÃm H$Í$Z ‡H$mßS> nß{S>Vmß~amo~a dmX{ddmX H$Í$Z A¤°V VŒdkmZmMr nwZ: gw‡{V>m H$aUmao ^JdV≤n¡y `nmX lr_V≤ eßH$amMm`© ho EH$ Abm°{H$H$ _hmÀ_m `m ^maV^y_rda H$m`© H$Í$Z Job. À`m_wio À`mMo hmVyZ ~´˜dYmMo nmn KS>b. lr_V≤ eßH$amMm`m™Zr `m AÔ>H$mV H$mb^°admMo ˆ⁄ dU©Z Ho$bo Amho. CnmgZm {ZÀ`H´$_mV lr_V≤ eßH$amMm`©H•$V Z_©XmÔ>H$. gßÒH•$V dmL>_≤ `mVrb CnmgZm. À`mZo H$mb^°admg _ZwÓ`m¿`m MmßJÎ`m-dmB©Q> H$_m™Mr Zm|X H$am`Mm AmXoe {Xbm Amho. gßhma ^°ad.o `m nmnmMo ‡m`{¸V ÂhUyZ À`mZo ~´˜XodmMr H$dQ>r hmVmV KoD$Z ~mam df} {^jmQ>Z Ho$bo. À`mßZr AmnÎ`m AmB©¿`m OrdZm¿`m Aß{V_jUr {V¿`mOdi OmD$Z {Vbm B©úam¿`m gJwU Í$nmMo gmjmV≤ Xe©Z H$Í$Z {Xbo. ^OJmo{d›X_≤ BÀ`m{X ÒVmoÃo ÂhQ>br OmVmV. H$mZ\$mQ>o `moJr Am{U ZmW ho H$mb^°admMo CnmgH$ hmoV. `m ^°admZo {edmkoZo ~´˜XodmMo nmMdo S>mHo $o YS>mdoJio Ho$bo. `mßZr ^°ad Í$nmVrb {edm¿`m CnmgZoMm ‡gma Ho$bm.lr_V≤ eßH$amMm`©H$• V H$mb^°admÔ>H$_≤ . À`mM~amo~a ~mdrg ^mÓ`o. H$mnm{bH$. X S>nm{U hm H$mi^°admMm ghmÊ`H$ Amho. A{bH$S>¿`m H$mimV naXoer Om `mgmR>r Ogo nmanà ø`mdo bmJVo Vgo H$merV ‡doe Ho$Î`mda ‡W_ ^°admMo Xe©Z KoD$Z À`mMr VoWo amh `mgmR>r AZw_Vr ø`mdr bmJVo.∞ gm°. _mJ©erf© _{hZm H$mi^°admMo Xe©Z Ko `mgmR>r ew^ _mZbm Amho. aOZr nVH$s E_. AZoH$mßZr hr ÒVmoÃo _wImo“V Ho$bobr AmhoV. `m _{h›`mVrb AÔ>_rg ^°admÔ>_r ÂhUVmV. Aer H$Wm gmß{JVbr OmVo H$s. lr_V≤ eßH$amMm`© ‡{V^mdßV Xme©{ZH$. Ago AX≤ ^ w V OrdZM[aà AgUmË`m `m _hmÀÂ`m~‘b H$mhr {dMma Ï`∫$ H$aUo ÂhUOo H$mOÏ`mZo gy`m©{df`r {ddoMZ Ho$Î`mgmaIo Amho. ¡`m {R>H$mUr ^°ad Jw›¯mVyZ _w∫$ Pmbm Vr OmJm H$mer ZJarV Amho. `m ^mdZoZo lr_V≤ eßH$amMm`© {b{IV H$mb^°admÔ>H$ ÒVmoÃmMo AÎn {ddoMZ `oWo Ho$bo OmV Amho.S>m. "H$mb^°ad' ho Hw$bX°dV AgUmar Or H$mhr Hw$Qw>~ß o AmhoV À`mß¿`m {ZÀ`nmR>mV ho ÒVmoà AgVo. H$mer_‹`o `_Y_m©Mm A{YH$ma ^JdmZ eßH$amZo ÒdV:H$S>o KoVbm Amho. VWm{n Aem _hmÀÂ`mßMo qMVZ H$aUo hrM EH$ CnmgZm Amho. ^rfU ^°ad.o (VWm{n gd© AÔ>H$ÒVmoÃo hr Am{XeßH$amMm`m™Mr AmhoV H$m. lr`_wZmÔ>H$. dmamUgr_‹`o ^°ad hm H$moVdmb Am{U joÃnmb ÂhUyZ ny{Obm OmVmo.

_hmJUoen#maÀZÒVmoÃ_≤ hr ÒVmoÃo `m d•ŒmmMo CXmhaU ÂhUyZ gmßJVm `oVrb. À`m¿`m —{Ô>nmVmZo nmn Zmhrgo hmoVo. Vmo ^yVgßKmMm Zm`H$ AgyZ ^∫$mMr H$s{V© d•q’JV H$aUmam Amho. {X{d ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . `{V AmR>-AmR> qH$dm 44-4-4 Ajamßda nS>Vmo. Hw$ËhmS>. H$mb^°admÔ>H$hr `mg AndmX Zmhr. Vmo {Zam_`. CXmhaUmW©. Vmo OJVmMo Am{XH$maU Amho. Y_m©Mo nmbZ H$aUmË`mßda Vmo bj R>do Umam Amho. `mg eodQ>Mm 9dm ÌbmoH$ \$blwVrMm ÂhUyZ OmoS>bm Amho. Ago AmMm`© ÂhUVmV. `mgmR>r "Xod' `m gßk{o df`r WmoS>o qMVZ H$aUo AmdÌ`H$ Amho. H$R>moa emgH$ Amho. gdm©{YH$mar Amho. ¡`mMr godm Ho$br nm{hOo Agm Xod Amho. Vmo g_ÒV bmoH$Í$nmV (g·bmoH$ Í$nmV) Amho. (˚bmoH$ 2) 4) ÒdU©dU©efo nmeemo{^Vmì_ S>b_≤ . "e' `mßMm Cn`moJ."^'Mm Cn`moJ. Vmo H$mimMm H$mi. am_mÔ>H$_≤."a'. Var XoIrb Vr kmZXm`H$ d _w∫$sXm`H$ H$er hmoV. À`mß¿`mgmR>r X`mdmZ Amho. Vmo ^∫$dÀgb Amho. "_'. À`mMo nXH$_b AÀ`ßV nmdZ AmhoV. {edVm S>d ÒVmoÃ. lr`_wZmÔ>H$_≤. pÒWa Amho. H$mb^° a dmÔ> H $mMo d• Œ m . Xod . Vmo ^dqgYw nma H$Í$Z ZoUmam Amho.o Agm ‡ÌZ nS>Vmo. VgoM ~´˜kmZ d _w∫$shr {_iUma Amho. Vmo {ZÀ`. OJVmMm Òdm_r Amho. À`mZo H$_aobm bhmZem KßQ>m ~mßYÎ`m AmhoV. ‡ÒVwV ÒVmoÃmV AmMm`m™Zr H$mßhr AmoirV EH$M Aja AZoH$doim dmnÍ$Z AZw‡mg gmYbm Amho. A{¤Vr`. À`m¿`m J˘`mV H$nmb_mbm d È–mj_mbm Amho. À`m¿`m CnmgZoZo Ogm nmnmMm Zme hmoUma Amho. Ï`mnH$ Amho. {d[^fi ‡H$ma¿`m {dú{Z{_©Vr¿`m Í$nmV ({dúmÀ_H$) Amho.gßÒH•$V ^mfoVrb H$mÏ` ho N>Xß mo~’. "X' `mßMm Cn`moJ. Vmo H$mer_‹`o {Zdmg H$aUmË`mßZm nw `‡XmZ H$aVmo d À`mß¿`m nmnmßMm Zme H$aVmo. `mVrb JU. À`mg VmßS>d Z•À` AmdS>V. Vmo Zr{V_mJ© {ZnwU. À`mMm Hß$R> {Zim Amho. À`m¿`m XmT>m ^`ßH$a AmhoV d hmÒ` CJ´ Amho. À`mMo nXH$_b aÀZO{S>V nmX˛H$mßZr emo^Zy {XgV AmhoV. AZm{X. {ZÓH$bßH$ Amho. {dúmMo Am{XH$maU Amho. H$mb^°admÔ>H$ ÒVmoà ho nßMMm_a d•VmßV ~mßYbo Amho. ^∫$mßMo H$_©nme gmoS>dUmam Amho. `m d•ŒmmV EHy$U Ajao gmoim AgVmV."H$'. Vmo {XJß~a Amho. AÔ>{g’tMm XmVm Amho. (˚cmoH$ 1) 2) ^mZwH$mo{Q>^mÒdaß ^dmp„YVmaHß$ na_≤ .O a O a O J (JwÈ) Ago AmhoV. lrH•$ÓUmÔ>H$_≤. BÔ>Xdo Amho. A{¤Vr`."O'. X S> hr Am`wYo À`mZo hmVmV KoVbr AmhoV. Vmo {ÃbmoMZ AgyZ À`mMo Zoà H$_bmg_mZ AmhoV.o Vmo Y_m©Mo {Z`_ nmiUmam d AY_© _mJm©Mm Zme H$aUmam Amho. (˚cmoH$ 2) 3) H$mbH$mb_Â~wOmj_jeyb_ja_≤ . Vmo CJ´. H$mb^°ad Í$nmVrb ^JdmZ≤ eßH$amZo gn© YmaU Ho$bm Amho."Xod' `m e„XmMr Ï`mª`m "⁄moVZmV≤ Xod:'. Z_©XmÔ>H$_≤.) H$mb^° a dmÔ> H $ : H$mernwarMo A{YnVr ^°ad Í$nmVrb ^JdmZ eßH$a `mßMr ÒVwVr JmUmao ho AÔ>H$ Amho. d•Œm~’ AgVo VgoM e„XmbßH$ma dm AWm©bHß $ma `mßMm gmO À`mda MT>{dbobm AgVmo. "n'. H$mb^°ad hr H$merZJarMm A{YZmW Amho. {dúÏ`mnH$ Amho. H$mb^°admÔ>H$mVrb {edmMo {ZJw©U Í$n .`mda {d¤mZmß_‹`o _V{^fiVm Amho. À`m¿`m _ÒVH$mda Mß–H$moa emo^Vo Amho. Vmo Bp¿N>V Vo ‡m· H$Í$Z XoUmam Amho. À`mßMm {H$U{H$U Agm AmdmO hmoV Amho. Vmo OJÀÒdÍ$nmZo Amho. 72 `kmondrV KmVbo Amho. Vmo emgH$ ÂhUyZ CJ´ Agbm Var emÛr` H$_m©MaU H$aUmË`mßZm lo`g≤ d ‡o`gmMr ‡m·r H$Í$Z XoUmam Amho. OJmVrb {d{^fi {Z{_©VrÒdÍ$nmV ÂhUOoM MamMamV AgyZ Aja Amho. "^'. _•À`yMm Jd©haU H$aUmam. AjaVŒd."X'Mm Cn`moJ. À`mMm aßJ em_b AgyZ À`mMr _yVu A{Ve` AmH$f©H$ {XgV Amho. H$merZJar_‹`o amh `mg H$moU `moΩ` d H$moU A`moΩ` `mMm {ZU©` H$aUmam Amho. gJwU Í$nmVrb XodVoMr CnmgZm ~h˛Ym gH$m_ AgVo. H$mb^°admMm _{h_m . "b'. À`m_wio gJwU Í$nmVrb À`mMo dU©Z emgZ H$À`m©Mo Amho. Òdm_r Amho. {ZÀ`. AmZßXXm`H$.lr_V≤ eßH$amMm`m™Zr ÒVwVr Ho$bobm H$mb^°ad gJwU d {ZJw©U Agm C^`{dY {XgV Agbm Var AßVVmoJÀdm Vmo A¤°V ÒdÍ$nr EH$_odm{¤Vr` Amho. 1) ZmaXm{X`mo{Jd•›Xdp›XVß {XJÂ~a_≤ . "j' `mßMm Cn`moJ. {Ãeyb. Ago ZD$ ÌbmoH$ `mV AmhoV.{ZJw©U ÒdÍ$nmVrb H$mb^°ad hm kmZÒdÍ$n Amho. À`m¿`m CnmgZoZo ‡o`g≤ d lo`g≤ Xmo›hr ‡m· hmoVmV. (˚cmoH$ 5) 5) aÀZnmX˛H$m‡^m{^am_nmX`wΩ_H$_≤ .H$mb^°ad hm "XodamO' Amho. gwdU©dUm©¿`m eofZmJmMm nme. ^w{∫$ d _w∫$s XoUmam AgyZ AÀ`ßV namH´$_r Amho. VarXoIrb Vmo ^∫$mda H•$nm H$aUmam Amho. (˚bmoH$ 6) H$mb^° a dmÔ>H$mVrb {edmMo gJw U Í$n . ZmaXm{X `moJrOZ À`mg dßXZ H$aVmV.

_amR>r AZwdmX Am{U {ddoMZ ^mJ n{hbm. eoAg©.Dr. Colcutta. _moh. AWm©VM Oo Òd`߇H$mer. V¤V≤ "È–' hohr na_mÀÂ`mMoM EH$ Í$n Amho.1 Vo3)._.S>m∞. Chandramouli. Rajani Patki. _o{S>äbo_ d naXoer J_ZmgmR>r a∞›gra B›ewa›g B. gaßOm_o gmogm`Q>r. 38/2.o ÂhUyZ \$blwVr¿`m ÌbmoH$mV lr_V≤ eßH$amMm`© ÂhUVmV.bo. aOZr nVH$s 12. `mdÍ$Z bjmV `oVo H$s ^°ad hohr ^JdmZ≤ eßH$amMoM EH$ Í$n Amho.The City Luminous . À`m¿`m AZwfßJmZo ^JdmZ eßH$amMo {ZJwU© -{ZamH$ma ~´˜ÒdÍ$n OmUVm `oV. d•f^‹dO. H$nXu. 1995. 303. CnmgZm . (~•hXm. ‡H$meÍ$n ÒdJm©V amhUmao AgVmV À`mßZm "Xod' Ago ÂhUVmV. `m_‹`o "Xod {H$Vr d H$moUVo' `mMr g{dÒVa MMm© Amho. À`m À`m e∫$sbm H$m`©naÀdo Zmdo {Xbr OmVmV d À`m À`m Í$nmV À`m À`m XodVm OmUÎ`m OmVmV Am{U À`mßMr CnmgZm Ho$br OmVo.164. qeXo Amir. VWm{n {ZJwU© mMo {ZXe©Z H$a `mgmR>r H$mhr _yV© {M›ho `mo{Obr OmVmV. 3003. YyOQ© >r _mV™S>/_Îhmar. nwUo 411052 \$moZ Zß. A›`dVr d [ZXmZdVr Ago CnmgZoMo Mma ‡H$ma AmhoV. "B›–ß `_ß dÈUm{æ_mh˛aWmo {XÏ`: g gwnUm} JwÈÀ_mZ≤ & EHß$ g{¤‡m ~h˛Ym dXp›V Aqæ `_ß _mV[aÌdmZ_mh˛:&&' (F$ΩdoX 1. AßJdVr.411 002. Ogo ‹dO ho amÔ¥>mMo {ZXe©H$ {M›h Amho.Sadguru Publications. \$moZ Zß. À`mßMr Zmdo Aer. È– Í$nmV `m {dúmV Oo H$m`© Ho$bo OmVo À`mdÍ$Z È–hr AH$am gmß{JVbo OmVmV. hr ^JdmZ eßH$amMr CnmgZm Amho. Vgo AÃVà ^Q>H$UmË`m {MŒmd•Œmr EH$mOmJr AmU `mgmR>r na~´˜mMr CnmgZm {d{eÔ> e{∫${ZXe©H$ Xod_yVv¿`m {d{dY Í$nmV Ho$br OmVo.Delhi. H$nmbr.o `m CnmgZoZo bm°{H$H$ gwI Va ‡m· hmoVMo nU emoH$. H$mim aßJ X˛:I Xe©{d `mgmR>r dmnabm OmVmo. H$mb^°admÔ>H$ß nR>p›V `o _Zmoha_≤ kmZ_w[∫$gmYZß {d{MÃnw `dY©Z_≤ emoH$_mohbmo^X°›`H$monVmnZmeZ_≤ Vo ‡`mp›V H$mb^°admL≤>{K´g{ß ZqY Y´dw _≤ && gßX^© J´W ß 1) lr_Xm⁄eßH$amMm`©H•$V gw~moY ÒVmoà gßJ´h.K.Rupa and Co. X°›`. nmßS>waJß emÛr JmoÒdm_r. Indian Books Centre. _Yw~Z ~r.46) gÀ` EH$M Amho Vo {d{dY ZmdmßZr AmoiIbo OmVo. À`mbm AZwgÍ$Z ^JdmZ eßH$amßMo am°– Í$n "H$mb^°adm¿`m' ÒdÍ$nmV ny{Obo OmVo. Eb. ~•hXma `H$ Cn{ZfXmV eH$bnwà {dXΩY d `mkdÎä` `mßMm XrK© gßdmX Amho. {nZmH$.nß.gr. AM©Zm gwae o S>mJ | ao 180. hZw_Vß d _hmÈ–.. 9822015258 *** godm^mdr dYw-da gyMH$ H|$– -: gßMm{bH$m :gm°. 33 nmgyZ EH$_odm{¤Vr` Xod ÂhUOo na~´˜ VŒdmn`™V `oV `oV eodQ>r Xod EH$M ÂhUOo na~´˜ Amho d À`m¿`m CnmgZoZo "Ahß ~´˜mpÒ_'hr AZw^Vy r H$er `oV. 2) Kashi .) ^oQ>m : lr. nwUo . 3) The concept of Upasana : Worship in Sanskrit Literature.Õ`ß~H$/^°ad. bmo^. H$d}ZJa. ‡gmX gwae o S>mJ| ao _mo~m. À`m_wio H$mb^°admMr CnmgZm "{ZXmZdVr' CnmgZo¿`m AßVJ©V `oVo.o gÀ`dVr. gm°. `mMrM ÒVwVr lr_V≤ eßH$amMm`m™Zr Ho$br Amho.o `oWn`™V hr MMm© aßJbr Amho. ewH´$dma noR>. ha. {dúm_‹`o {d{dY ÒVamßda H$m`©aV Agbobr ~´˜mMr e∫$s {d{dY ZmdmßZr Amoi{Ibr OmVo. Publishier .o na_mÀÂ`mer EH$Àd hmoV. _.. . doXmVrb È–gy∫$o gdm™Zm n[a{MV AmhoV. 020-25460815 H$Î`mUr¿`m ^JdV≤ ny¡`nmX OJXJwÍ$ Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$mg Am_¿`m ew^¿o N>m! gd© ‡H$ma¿`m ImÃrera JwVß dUwH$sH$aVm (nmoÒQ>. H$mon d Vmn `mßMmhr Zme hmoVmo d kmZ‡mflVrhr hmoV. eßH$ambm È–nR>ZmZo A{^foH$ Ho$bm OmVmo. 2447 8549 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 73 . {ZJwU© -{ZamH$mamMo kmZ hoM \$∫$ À`mg OmU `mMo gmYZ Amho.Publisher.{V>{V B{V Xod:' Aer Ho$br OmVo. H$mb. 3. BÀ`m{X.Am`. dÒVwV: {ZJw©U-{ZamH$ma na~´˜ _yVu¿`m ÒdÍ$nmV nmhVm `oV Zmhr.H$mb^°ad Í$nmVrb ^JdmZ eßH$amMr CnmgZm hr "{ZXmZdVr' CnmgZo¿`m AßVJ©V `oV.

EH$ dfm©Mo AgVmZm ~mbH$ eßH$a AmnÎ`m _mV•^mfoV Amnbo ^md ‡JQ> H$Í$ bmJbm. {M›_` {_eZ BßXm°a H|$–mMo godH$.'' ho EoH$y Z AmB©Zo "hmo' ÂhQ>bo Am{U bmJbrM _JaZo nH$S>rVyZ eßH$ambm gmoS>b. Vr ~°MZo hmoD$Z AmaS>mAmoaS> H$Í$ bmJbr. AJXr H$mod˘`m d`mV. Xmg~moY narjH$. Y_m©Mr MwH$sMr Ï`mª`m AmXtZm Ï`dpÒWV EH$m AZwem{gV Í$nmV gdm™Zm _m›` Aem Í$nmßV ‡ÒVwV H$aob. "Oar gß›`mgr hmoV Agbmo Var Vw¬`m AßVH$mir _r Vw¬`mOdi `oBZ© . d`m¿`m 5 Ï`m dfu `kmondrV PmÎ`mda JwÈHw$bmV A‹``ZmßgmR>r Job.o Am{U Ho$di 7 Ï`m dfu doX. {d{dY _ZmoaO ß H$ nwÒVH$mßMo {bImU.' ^JdmZ lrH•$ÓUmßZr lr_V≤ ^JdX≤JrVoV ho Oo A{^dMZ {Xbo Amho.o bhmZnUmnmgyZM `m ~mbH$mV _hmZ {d^yVrMm O›_ Pmbm Amho `mMm gmjmÀH$ma hmoD$ bmJbm. fS≤>Xe©ZmßMm gmßJmonmßJ A‰`mg Ho$bm. VrZ dfm™Mo AgVmZm dS>rb ÒdJ©dmgr Pmbo.. "OoÏhm OoÏhm Y_m©Mm Ëhmg hmoVmo Am{U AY_© ~moH$mimVmo VoÏhm VoÏhm _r AdVma KoVmo. eßH$aß eßH$amMm`™ Ho$edß ~mXam`U_≤ & gyÃ-^mÓ`-H•$Vm° d›Xo ^Jd›Vm° nwZ: nwZ: &&1&& l•{VÒ_•{VnwamUmZm_mb`ß H$ÈUmb`_≤ & Z_m{_ ^JdÀnmXß eßH$aß bmoH$eßH$a_≤ &&2&& A{Ib {dúmbm doXmßVgyÃo Am{U À`mdarb ^mÓ` XoUmË`m ~mXam`UÒdÍ$nr ^JdmZ Ho $ edmZm Am{U ^JdÀnmX lreßH$amMm`m™¿`m Í$nmZo ‡H$Q> PmboÎ`m ^JdmZ lreßH$amßZm _r nwZ: nwZ: dßXZ H$aVmo. `wdm eßH$a _mV•^∫$ hmoVo d AmB©bm H$Ô> XoD$Z gß›`mg KoUo `moΩ` dmQ>bo Zmhr. À`mgmR>r Vo H$merbm Ambo. VoWo À`mßZr gw‡{g’ lr Jm°S>nmXmMm`m™Mo na_{eÓ` JwÍ$ JmoqdX ^JdÀnmXmMm`m™Mo {eÓ`Àd ÒdrH$mabo. `oWo AmÎ`mda ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 75 . doXmßVmMo nyU© A‹``Z H$Í$Z Kar naV Ambo. À`mßZr JwÍ$ß ¿`m _mJ©Xe©ZmImbr A‹``Z gmYZm ‡maß^ Ho$br d AÎnH$mimVM `moJ{g’ _hmÀ_m Pmbo. EH$ {Xdg AmB©~amo~a ZXrda ÒZmZ H$a `mg Jobo AgVm EH$m _JarZo eßH$ambm nH$Sy>Z KoVbo.o `m‡_mUo AmB©Mr Amkm KoD$Z AmR>Ï`m dfu Ka gmoS>b. Omo `m n[apÒWVrV gd© Xˇ{fV —{Ô>H$moU. À`mßMr AgmYmaU ‡{V^m AZoH$ nß{S>Vd`m™Zm AmÌM`©M{H$V H$Í$Z Jobr.o À`mnydu À`mßZr AmB©bm A{^dMZ {Xbo. À`mßMo Zmdhr eßH$aM R>do bo Job. ho nmhˇZ AmB©Mo ^mZ CS>mbo.' d°amΩ`mærZo YJYJboÎ`m À`m eßH$amZo Amg∫$sMm eodQ>Mm ~ßY VmoS>yZ n{dà Z_©Xm ZXr¿`m VQ>mH$S>o Ymd KoVbr. O›_mnydu Zß~–w r XßnVrZo _moR>Ám l’m^∫$sZo ^JdmZ eßH$amMr AmamYZm H$Í$Z nwÇm·rMr ‡mW©Zm Ho$br hmoVr. H${b`wJmV H$br Amnbo dM©Òd H$go XmI{dUma Amho ho AmnU EoH$bo Amho. À`mgmR>r AmB©Mr Amkm Ko `mg Job. H${b`wJmßV gd©Ã H$bhmMo dmVmdaU amhrb.o naßVw AmB©Zo ZH$ma {Xbm. Vy _bm gß›`mg Ko `mMr nadmZJr Xo ÂhUOo _Ja _bm bdH$a gmoS>yZ XoBb © . À`m¿`m nyVV© go mR>rM AmnÎ`m `m n{dà _mV•^_y rV ^maV dfm©V.o Aem `m {~H$Q> n[apÒWVrV EH$m AdVmar nwÈfmMr AmdÌ`H$Vm OmUdV hmoVr. H$mim¿`m AZwÍ$n X{jU ^maVmVrb Ho$ai am¡`mV nyUm© ZXr¿`m VQ>dVu H$mbmS>r J´m_mßV {d¤mZ Am{U Y_©{Z> ~´m˜U lr{edJwÈ¿ß `m nÀZr lrgw^X´ m _mVo¿`m nmoQ>r d°emI ewäb nßM_r¿`m {Xder lreßH$amßMm O›_ Pmbm. X°{ZH$ ^mÒH$a _YyZ Am‹`mpÀ_H$ boI ‡{g’. d d`m¿`m X˛gË`m dfu AmB©Zo gmß{JVboÎ`m nwamUmßVrb H$Wm Hß$R>ÒW H$Í$ bmJbm. ""AmB©. AZßV H°$VdmS>o godm{Zd•Œm A{V[a∫$ AYrjH$. Xrjm{dYr PmÎ`mda JwÈXodmßZr doXÏ`mgmß¿`m doXmßVgyÃmßda ^mÓ` {b{h `mMr Amkm Ho$br.o n[aUm_ÒdÍ$n EH$ gd©JUw gßnfiM ZÏho Va gmjmV ^JdmZ eßH$aM nwÃÍ$nmZo ‡m· Pmbo.OJX≤JÈ w lreßH$amMm`© lr. AmB©Mr nadmZJr H$er {_imbr À`mMr EH$ N>mQo >r H$Wm Aer Amho. lrJwÈZß r À`mMo Zmd ^JdV≤ ny¡`nmXmMm`© R>do bo. AY_m©Mm ~mob~mbm amhrb. {d{^fi H$mir VoOÒdr VmË`mßgmaª`m gmYwgVß mßMr Am{U B©úar AdVmamßMr X°Xrfl`_mZ _m{bH$mM CÀnfi Pmbr. emÛ d JwÍ$dMZmßMm AZmXa hmoD$Z gd©Ã AY_© _mOob dJ°ao dJ°a. VoÏhm Vo ÂhUmbo. dmMbo Amho. _Zm_‹`o gd© ~m¯ dÒVy{ß df`r AZmg∫$s CÀnfi Pmbr d gß›`mg Ko `mMo R>a{dbo. À`mß¿`m AmamYZoZo ‡gfi hmoD$Z AmewVmof ^JdmZ eßH$a ‡gfi Pmbo d À`mßZr gd©JUw gßnfi nwÃaÀZ ‡m· hmoBb © Ago daXmZ {Xbo hmoV.

o hm {dO` gdm™V Agm_m›` d _moR>m hmoVm. nd©V Am{U gmJa. naßVw À`mßZr Ho$boÎ`m ‡MßS> H$m`m©Mr N>mn AmOhr {VVH$sM ‡oaUmXm`r Amho. doXÏ`mgmßZr À`mßZm A¤°VdmXmMm ‡Mma H$a `mMr Amkm {Xbr Am{U À`mßMr Am`w gmoim dfm™Mr ~Œmrg df© H$Í$Z {Xbr. ‡H$me ^mbMß– {XKo d Hw$Qw>ß~r` ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . hÒVm_bH$ d gwaúo amMm`© (_ßS>Z{_l) ho Mma ‡_wI {eÓ`. lr eßH$amMm`© 76 do X mß V Xe© Z mMo _hmZV_ AmMm`© hmo V o . . Aml_. d H$mhrZr {eÓ`Àd J´hU Ho$bo. À`mZß V a eß H $amMm`m™ Z r {XpΩdO`mg ‡maß ^ Ho $ bm. {h_mb`mnmgy Z H$›`mHw $ _marn`™ V Am{U H$mÌ_ranmgy Z Amgm_mßVrb H$m_Í$nmn`™V À`mßZr nm`r ‡dmg Ho$bm. Aa `. À`mßZr aMboÎ`m ÒVmoÃmßV AX≤^Vy ^{∫$ag d g_n©U ^mdZm BVä`m CÀH$Q>VZo o ‡H$Q> Pmbr Amho H$s hr ÒVmoÃo dmMVm dmMVm AJXr nmfmUˆX`r _mUgmMo _Zgw’m {daKiyZ OmB©b. J´Wß g_O `mgmR>r A{YH$mar nwÈfM nm{hOo. d°{XH$ Y_m©¿`m {d{^fi Í$nmßMm {damoY H$aUmao ~m°’ À`mH$mir eßH$amMm`m™Mo KmoaV_ {damoYr hmoV. H$mer ZJarV À`mßZm ^JdmZ {dúZmWmßZr MmßS>miÍ$nmV Xe©Z {Xbo d ~´˜gyÃmda ^mÓ` {bhˇZ Y_©‡Mma H$a `mMm AmXoe {Xbm Aer H$Wm Amho.À`mßMr ª`m{V d•’rßJV hmoD$ bmJbr.o AmMm`m™Mo ho J´Wß _w_j w Ow ZmßMo CŒm_ _mJ©Xe©Z H$aVmV.{Jar. AZßV H°$VdmS>o E-105 {edH•$nm. ^maVr. H$merV amhV AgVmZm {eÓ`mßZm {eH$drVhr d J´Wß boIZhr H$arV AgV. amO|–ZJa. À`mß¿`m gmßJ `mdÍ$Z _m[hÓ_Vr (Z_©Xm {H$Zmar Agbobo _hoúa joÃr) `oWo nß{S>Vda _ S>Z{_l `mß¿`mer emÛmW© Ho$bm. ‡À`oH$ gmYH$mZo Vo dmMboM nm{hOoV Ago ho J´Wß AmhoV. Agm `wJ‡dV©H$. AnamojmZw^y{V. emÛmW© H$aVmZm JwÈnpÀZ ^maVrZonU _‹`ÒWr Ho$br. Y›dVarZJa nmoÒQ>. VÀnÌMmV≤ AmMm`m™Zr _R>mMr ÒWmnZm Ho$br Am{U A¤°VdmX. X{jUm_y{V© ÒVmoà dJ°ao AZoH$ ‡H$aU J´Wß mdÍ$Z À`mß¿`m AJmY kmZmMr AmnÎ`mbm H$ÎnZm `oV. eßH$amMm`m™Zr gß›`mgmßMo Xhm ‡H$ma ‡ÒWm{nV Ho$bo. VrW©. VgoM doXmßVgyÃmda ^mÓ` {bhˇZ PmÎ`mda ÒdV: ^JdmZ≤ doXÏ`mg ~´m˜U Í$nmV `oD$Z À`mß¿`mer dmX-[ddmX Ho$bm hmoVm.o À`mß¿`m AßV:H$aUmV ‡JmT> ^∫$s AmoV‡moV ^abr hmoVr. \$moZ Zß. Y_©gÒß WmnH$. : 0731-4058969 Am|H$ma Q¥>ÒQ> ^JdV≤ ny¡`nmX OJXJwÍ$ Am⁄ eßH$amMm`© H$Î`mUr {deofmßH$mg hm{X©H$ ew^¿o N>m! *** lr. dZ. eodQ>r À`mßZr eßH$amMm`m™Mo {eÓ`Àd ÒdrH$mabo d À`mßMo Zmd gwaúo amMm`© nS>b. CŒmaobm {h_mb`mV Omoer _R> (¡`mo{V_©R>). BßXm°a (_‹`‡Xoe) 452090. ~´˜gyÃ. loÓR> gß›`mgr Bgdr gZ 830 gmbr d`m¿`m 32 Ï`m dfu {h_mb`mV Ho$XmaZmW `oWo _hmg_mYrV {dbrZ Pmbm. lr eßH$amMm`m™Mo Mma ‡_wI gß›`mgr {eÓ` AmhoV. {ddo H $My S > m > _ {U. À`mßZr AZoH$ _ß{Xao ÒWm{nV Ho$br. À`m XmoKmßZm emÛmWm©V nam^yV Ho$bo. lr eßH$amMm`© nyUV© : A¤°Vr hmoV. AZoH$mßZm g›_mJm©da bmdbo.lr. {R>H${R>H$mUr dmX g^m PmÎ`m. gd© bmoH$ AmH${f©V hmoD$ bmJbo. Vo nwT>rb‡_mUo AmhoV. AmOhr ho _R> {d⁄oMr _hmZ H|$–o AmhoV. À`mßZr {b{hboÎ`m J´Wß mßMr gyMr \$ma _moR>r Amho. À`mMo {dÒ_aU hmoUo Aeä` Amho.o Vo OUy kmZaÀZmMr ImUM hmoV. À`mV _ßS>Z{_lmMr JUZm Amho. ‡`mJbm Hw$_m[ab^≈>me ß r ^oQ> Pmbr. Am°n{ZfX {g’mßVmMm ‡Mma ‡gma Ho$bm. VmoQ>H$mMm`©. ^maVdfm©V gd© g߇Xm`mßMo bmoH$ À`mß¿`m {g’mßVmZr ‡^m{dV AmhoV.o naßVw À`m gdm™Mo VoO bmonbo Am{U A{YH$Va bmoH$ eßH$amMm`m™Mo {eÓ` Pmbo. Hw$_mJm©Mo IßS>Z H$Í$Z B©úamMo dmÒV{dH$ ÒdÍ$n ‡JQ> Ho$bo. nX_nmX≤. nwT>o nŸnmXmMm`© ZmdmZo ‡{g’ Pmbo. gaÒdVr. nydb } m JmodY©Z _R> Am{U X{jUobm e•Jß ao r _R> ÒWmnZ Ho$bo.o AH$am ‡_wI Cn{ZfXo Am{U ^JdX≤JrVm `mdarb Amnbr gw‡{g’ ^mÓ`o {bhˇZ Vo A_a Pmbo. nwar. ^OJmo{d›X_≤. À`mMo ‡W_ {eÓ` gZ›XZ. npÌM_obm ¤maH$m _R>.

Vr ‡mYm›`V: kmZH$_© g_w É `dmXr AgmdrV. ~´m˜U J´Wß Am{U Ama `Ho$ hm EH$ ^mJ `kmÀ_H$ H$_©H$m S>mZo Ï`mnbobm AgyZ X˛gam Cn{ZfX≤ ^mJ AmÀ_kmZna AgÎ`mZo kmZH$m S> ÂhUyZ AmoiIbm OmVmo. ho Vwbm Ò_aV Zmhr H$m? (AmZ›X{Jar = gh AZdÒWmZbjUß {damoY_≤) kmZ_mJ© Am{U H$_©_mJ© `mß¿`m g_wÉ`mZo _moj‡m·r Zmhr ho ^JdÀnmXmßZr ^JdX≤>JrVo¿`m n{hÎ`m A‹`m`m¿`m AH$amÏ`m ÌbmoH$m¿`m AdVa{UHo$Vhr ÒnÔ> Ho$bo Amho. 5) _hmamÔ¥> emgZ nwaÒH$ma.S>r. ~ßJbmoa. ZßVa H$m#mr `oWo gd©knrR> ÒWmnZ H$Í$Z À`mda Vo ÒdV: AmÍ$T> PmÎ`mMr EH$ naßnam gmßJVo.1) B{V H$W_w^`moÈnXoeo g{V A›`Va{df`o Ed ‡˝: Ò`mV≤? Z {h {nŒm‡e_m{W©Zmo d°⁄Zo _Ywaß erVßM ^moäVÏ`{_À`wn{XÔ>o V`moa›`VaV≤ {nŒm‡e_ZH$maUß ~´hy r{V ‡˝: gß^d{V &'. Vo ÂhUVmV. EdT>o Iao H$s `m ~Œmrg dfm™¿`m Am`wÓ`mV À`mßZr Xoe^a ‡dmg H$Í$Z d°{XH$ VŒdkmZmMm d Y_m©Mm ‡Mma Ho$bm. Va kmZH$m S>mVß AmÀ_mZmÀ_{ddoH$. 3) JwÈJßJÌo damZßX nwaÒH$ma.. H$_©H$m S>mda ^JdmZ O°{_Zr `mßZr gyÃo {b{hbr. "`{X ~w{’H$_©Umo: g_wÉ` C∫$: Ò`mXOwZ© Ò`m{n g C∫$ Edo{V `¿N¥>`o EV`moaHo $ß V›_o ~´{y h gw{Z{¸V_≤ (JrVm 5. H$_©H$m S>mVß ‡m_wª`mZo `k{dYtMm {dÒVma gmnS>Vmo. X˛gar naßnam gmßJVo. Y_m©{YH$maro E_. doXgß{hVm.ÂhUOo lr_X≤> ^JdX≤>JrVm. À`mda À`mßMo Mma {eÓ` ~g{dbo. lr_Xm⁄eßH$amMm`m™Mm H$mi gm_m›`V: BgdrgZm¿`m AmR>Ï`m eVH$mMm CŒmamY© Agm g_O `mV `oVmo. _mà ÒdJm©gh hr \$io H$mßhr H$mimnwaVr VmÀnwaVr {_iVmV. À`mßg lreßH$amMm`© _R>mß¿`m nrR>mYre AmMm`m™¿`m naßnaoMm ‡m_wª`mZo AmYma Amho. {Z>m Am{U gß›`mg_mJ© ÒdrH$ma `mg Ae∫$ AgboÎ`mßgmR>r H$_©{Z>m `m Cn{ZfXmZo gmß{JVbr AgÎ`mMo lr_¿N>Hß $amMm`m™Zr ÒnÔ> Ho$bo.∞ {Ã. lr_Xm⁄eßH$amMm`m™Mm O›_ Ho$aimV H$mbS>r `oWo Zß~{w Xar ~´m˜U XmßnÀ`mMo nmoQ>r PmÎ`mMo ‡{g’ Amho. ZßVa nwZ: gßgmamVrb gwI-X˛:ImßZm gm_moao Omdo bmJVo. H•$ÓU¤°nm`Z a{MV doXm›VgyÃo Am{U Cn{ZfXo `mßda gßÒH•$VmßV {dÒV•V ^mÓ`o {b{hbr. H$mhr A‰`mgH$mßZr ~w’mMm H$mihr Iyn _mJo Zobm Amho.nrEM. AZoH$ gw_Ywa ÒVmoÃmß~amo~aM À`mßZr ‡ÒWmZÃ`tda. lreßH$amMm`m™Zm _mà kmZ H$_© g_wÉ` _m›` ZÏhVm Ago À`mßMo ^mÓ`mdÍ$Z ÒnÔ> hmoV. lr_Xm⁄eßH$amMm`m™Zr Mma nrR>o ÒWmnZ Ho$br. lr_Xm⁄eßH$amMm`m™Zr kmZ Am{U H$_© `mßMm naÒna {damoY AgÎ`mMo AZoH$ {R>H$mUr ÒnÔ> Ho$bo Amho. B©emdmÒ`mon{ZfXmVrb n{hÎ`m _ßÃmZo gß›`mg_mJu`mßgmR>r kmZ._. Ï`mga{MV ~´˜gyÃo Am{U ^JdX≤JrVm kmZH$m S>mMr nm`m^yV aMZm R>abr. g{Md d gßMmbH$ d°{XH$ gßemoYZ _ßS>i. na_oúaZmW {_l `mßZr À`mßMm H$mi Bgdrnyd© 507 Vo 475 BVH$m ‡mMrZ R>a{dbm Amho.Ao. VWm{n lr.{d. "kmZH$_©Umo: {damoYß nd©VdX≤ AH$Âfl`ß Z Ò_a{g {H$_≤?' kmZ Am{U H$_© _mJm™Mm EH$_oH$mßer {damoY nd©Vm‡_mUo AH$Âfl` Amho. 2) ZmZmgmho~ nwaÒH$ma (nwU)o .^JdÀnmX lr Am⁄eßH$amMm`© S>m. Va Mma nrR>m¿ß `m ÒWmnZo-ZßVa Vo {h_mb`mV.ÂhUOo kmZ{Z>m d H$_©{Z>m `mßMm g_wÉ` _mojmg H$maU AgÎ`mMo ^JdßVmßZr AOwZ© mg gmß{JVbo ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 77 . gßÒH•$V gm{hÀ` {demaX. À`mgmR>r À`mßZr AZoH$ AmYmahr {Xbo AmhoV. nwT>rb nwaÒH$mamßZr g›_m{ZV : 1) amÔ¥>nVr nwaÒH$ma.o doXmßMo H$_©H$m S> Am{U kmZH$m S> Ago XmoZ ^mJ AmhoV. Ord-B©úa gß~Yß Am{U gßgma {Zd•ŒmrÍ$nr _moj_mJm©Mm D$hmnmoh {_iVmo. Zm. À`mß¿`m d`m¿`m ~ŒmrgmÏ`m dfu {ZKyZ JoÎ`mMo. Vr nyd_© r_mßgmemÛmMr AmYma R>abr. Cn{ZfXo. nwT>o Vo ÂhUVmV. lr_Xm⁄eßH$amMm`m™Zr ‡m_wª`mZo ~m°’ VŒdkmZmMm nam^d Ho$bm Amho. Ordmbm gßgmamVyZ gwQ>H$m ÂhUOo _moj {_iV Zmhr. {Q>. 4) JwÈJßJÌo damZßX nwaÒH$ma (Zm{gH$). H$_©H$m S>mßVrb `k{H´$`mß_i w o ÒdJm©{X \$io {_iVmV Am{U A›` Eo{hH$ \$io ‡m· hmoVmV Aer YmaUm AmT>iVo. lreßH$amMm`m™¿`m nyduhr ‡ÒWmZÃ`tda ^mÓ`o {b{hbr Jo b r.

Agob Va À`m Xmohm|nH° $s EH$ gmYZ gmßJm Agm ‡ÌZ gß^dV Zmhr.
À`mg —Ô>mVß XoVmZm AmMm`© gmßJVmV, "{nŒm e_{d `mgmR>r d°⁄mZo
_Ywa Am{U WßS> nXmWm™Mo godZ H$amdo Ago gmß{JVÎ`mZßVa À`mn°H$s
EH$ ÂhUOo, _Ywa H$s WßS> Vo gmßJ Agm ‡˝ gß^dV Zmhr.
eodQ>r AmMm`© gmßJVmV, "VÒ_mX≤ JrVmemÛo B©fm›_mÃoUm{n
lm°VZo Ò_mV}Z dm H$_©Um AmÀ_kmZÒ` g_wÉ`mo Z Ho$Z{M‘e©{`Vwß
eä`- JrVmemÛmZo lm°V qH$dm Ò_mV© H$_m™Mm _moj‡m·rgmR>r
kmZ_mJm©er g_wÉ` qH${MVhr gmß{JVbm Zmhr.
_w S>H$mon{ZfXm¿`m "Îndm ¯oVo A—T>m `kÍ$nm:' `m gmVÏ`m
_ßÃm¿`m ^mÓ`mßV kmZa{hV H$_©_mJm©Mr {Z›Xm A{^‡oV AgÎ`mMo
À`mßZr ÒnÔ> Ho$bo Amho. Vo ÂhUVmV, "EVÉ kmZa{hVß H$_©
EVmdÀ\$b_≤ & A{d⁄m- H$m_- H$_©- H$m`©_≤ & AV: Agmaß
X˛:I_yb_≤ B{V {Z›⁄Vo &'
~•hXma `H$m¿`m À`mß¿`m ‡ÒVmdZoV À`mßZr, H$_©H$m S> Am{U
kmZH$m S> `m Xmohm|Mm AßV^m©d H$aUmar doXmßMr Ï`mª`mM EH$‡H$mao
{Xbr Amho. Vo ÂhUVmV, "gdm}@fl``ß doX. ‡À`jmZw_mZm‰`m_≤
AZdJV- BÔ>‡m{·- A{ZÔ> n[ahmamonm`‡H$meZna: &'
ÂhUOo gd© H$_©H$m S>mÀ_H$ qH$dm kmZH$m S>mÀ_H$ doX‡À`j qH$dm AZw_mZ `m ‡_mUmßZr Oo H$iy eH$V Zmhr Ago
BÔ>‡m·rMm Am{U A{ZÔ>> {ZdmaUmMo Cnm` XmI{dVmV. nwT>o
H$_©H$m S>m~m~V Vo ÂhUVmV, "ApÒV AmÀ_m Xohm›Vag~›YrÀ`odß
‡{VnŒmw: Xohm›VaJV- BÔ>m{ZÔ>- ‡m{· n[ahÀ`onm`{deofm{W©Z: VX≤
{deof- kmZm` H$_©H$m S>_ma„Y_≤'- doXmßMo H$_©H$m S> ho
OrdmÀÂ`m¿`m JVO›_r¿`m qH$dm AmJm_r O›_m¿`m gß~Yß r BÔ>
‡m·r AWdm A{ZÔ>> n[ahma, `m gß~Yß r Cnm` OmUyZ Ko `mgmR>r
Amaß{^bo Amho. kmZH$m S>mgß~Yß r Vo ÂhUVmV, "{da∫$Ò` A{d⁄m{Zd•Œm`o V{¤narV~´˜{d⁄m‡{VnÀ`Wm© Cn{ZfX Ama‰`Vo & ÂhUOo
{da∫$ nwÈfmMr A{d⁄m ÂhUOo AmÀÂ`mgß~Yß r AkmZ Kmbdmdo,
`mgmR>r ~´˜{d⁄oMr ‡m·r Ïhmdr ÂhUyZ Cn{ZfXÍ$nr kmZH$m S>
Amaß{^bo Amho. Aer H$_©H$m S> Am{U kmZH$m S> `mßMr ÒnÔ>
gr_maofm À`mßZr KmbyZ {Xbr Amho.
`m gßX^m©V JrVm (3.4)- "Z H$_©Um_ZmaÂ^mV≤ Z°ÓH$Â`™
nwÈfmo@ÌZwVo & Z M gß›`gZmXod {gq’ g_{YJ¿N>{V' `m
˚cmoH$mdarb ^mÓ` _mJ©Xe©H$ Am{U À`mß¿`m {dbjU ~w{’_ŒmoMr
M_H$ XmI{dUmao Amho. Vo ÂhUVmV, kmZ{Z>m Am{U H$_©{Z>m
`mßMm naÒna {damoY AgÎ`mZo EH$ Ï`∫$s EH$mM doir `m XmoZhr
{Z>mM
ß m Aml` KoD$ eH$V Zmhr. VWm{n A›`{ZanojnUo Xmohm|nH° $s
‡À`oH$ {Z>m _mojÍ$nr nwÈfmWm©Mr ‡m·r H$Í$Z XoD$ eHo$b Agm
78

‡˝ CnpÒWV hmoD$ eHo$b. ZmhrVa doXmo∫$ H$_©{Z>b
o m _mojÍ$nr
nwÈfmW©‡m·rMr gßYrM ZgÎ`mZo Vr AZdH$me hmoBb
© . Am{U
doXmßZr À`m {Z>Mo o Ho$bobo {dYmZ Ï`W© R>ab
o .
Aer AmnŒmr nwT>o Ambr AgVm lr_XmMm`m™Zr `m XmoZ
{Z>mMß m g_›d` gmYbm Amho. Vo ÂhUVmV, H$_©{Z>m hr kmZ{Z>m
‡m·rgmR>r H$maU Amho. ÂhUOoM Vr kmZ{Z>¤o mam _mojÍ$n nwÈfmW©
‡m· H$Í$Z XoV.o ÒdVßÃnUo Zmhr. EdßM H$_©{Z>Mo o d°`œ`©hr gßnVo.
`m ˚cmoH$mdarb ^mÓ`mßV Vo gmßJVmV- H$_m™Mm Amaß^ Z
Ho$Î`mZo Z°ÓH$Â`© {g’ hmoV Zmhr. CbQ> H$_m™Mm Amaß^ Ho$Î`mZoM
Z°ÓH$Â`© ‡m· hmoV.o H$_m™Mm Amaß^M Z°ÓH$Â`m©Mm Cnm` hmo`. Cnm`
AgÎ`m[edm` Cno`{g’r Zmhr. Z°ÓH$Â`© ho ÒdÍ$n AgboÎ`m kmZ
`moJmg H$_©`moJ hm Cnm` Amho ho lwVtZrM gmß{JVbo Amho- CXm.
"V_oVß doXmZwdMZoZ ~´m˜Um {d{d{Xfp›V `koZ-' (~•hXma `H$
Cn{ZfX≤ 4.4.22) ÂhUOo doXmß¿`m dMZmßZr Am{U `kmß¿`m
AmMaUmZo ~´m˜U À`m na_VŒdmbm OmUy Bp¿N>VmV-' ÂhUOoM
doXmßZrM H$_©`moJ hm kmZ`moJmMm Cnm` ÂhUyZ gmß{JVbm Amho.
"gß›`mgÒVw _hm~mhmo X˛:I_m·w_`moJV:' (^Jr 5.6) ÂhUOo
H$_©`moJm{edm` H$_©g›ß `mg ‡m· hmoUo H$R>rU Amho. Am{U hr
doXmo∫$ H$_}hr \$bmg∫$s gmoS>y Z AmÀ_ew’rgmR>r H$amdrV- ÂhUOo
Vr kmZ{Z>Mo m Cnm` R>aVmV. JrVm ÂhUVo, "`mo{JZ: H$_© Hw$dm©p›V
gìß À`äÀdm@À_ew’`o&'
doXmo∫$ H$_©H$m S> Am{U kmZH$m S> `mßMr Aer AOmoS> gmßJS>
doXmß¿`m AmYmamßZrM ^JdÀnmXmßZr KmbyZ {Xbr Amho.
"B©em dmÒ`{_Xß gd™ `V≤ qH$M OJÀ`mß OJV≤ &
VoZ À`∫o$Z ^wƒOrWm: _m J•Y: H$Ò`pÒdV≤ YZ_≤&&'
hm B©emdmÒ`mon{ZfXmßVrb n{hbm _ßÃ. `mdarb AmMm`m™Mo
^mÓ` À`mß¿`m A{Vgy˙_ ~w’rMm ‡À`` AmUyZ XoUmao Amho. ho gd©
OJVm_‹`o Agbobo MamMa na_mÀÂ`mZo Am¿N>m{Xbo Amho. Vo
Zm_Í$n H$_m©{X {dH$maÍ$nr OJV≤, na_gÀ` Í$nr AmÀ_^mdZoZo
À`mJmdo Am{U AmÀÂ`mMo nmbZ H$amdo. AemarVrZo EfUmßMm À`mJ
Ho$Î`mZßVa Hw$Um¿`mhr YZmMr Vy hmd YÍ$Z ZH$mog. H$maU Vo {_œ`m
Amho. AmÀ_kmZr nwÈfmZo nwÃm{X EfUmßMm gß›`mg Ho$bm AgÎ`mZo
kmZ{Z>Zo o AmÀÂ`mMo nmbZ H$amdo. ho gd© AmÀ_mM (B©úaM) Amho
Aem gd©Ã B©úa-^mdZoZo gd© OJVmMm À`mJ H$amdm. EdßM hm
_ßà B©úa{Z>mgß mR>r Amho.
`oWo "^wƒOrWm'Mm AW© gm_m›`V: "Cn^moJ Ko' `m AWu
Agy eH$Vmo. nU Vgm AW© Z H$aVm "AmÀÂ`mMo ajU H$a' Agm
AW© AmMm`m™Zr Ho$bm Amho.

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

"^wƒOrWm:' `m {H´$`mnXm_‹`o "^wO'≤ Agm YmVy AgyZ À`mMo
"nmbZ Am{U A‰`dhma (=Cn^moJ) Ago XmoZ AW© AmhoV.
nm{UZr¿`m "^wOmo@ZdZo' (1.3.66) `m gyÃmZo "Cn^moJ' `m AWu
^wO≤ YmVy AmÀ_ZonXr AgVmo Am{U "nmbZ' `m AWu Vmo naÒ_°nXr
AgVmo.
darb _ßÃmV "^wƒOrWm:' ho ^wO≤ YmVyMo AmÀ_ZonXr {d‹`W©
{¤Vr` nwÈfr EH$dMZr Í$n Amho. ÂhUyZ À`mMm Cn^moJ Agm
AW© Ïhmd`mg hdm. S>m.∞ amYmH•$ÓUZ≤ `mßZr À`mß¿`m `m _ßÃm¿`m
BßJO´ r ^mfmßVamßV rejoice by renunciation Agm AW© Ho$bm Amho.
`oWo AmMm`m™Zr _mà "^wƒOrWm:'Mm AW© "nmb`oWm:' Agm
Ho$bm Amho. Vmo AÀ`ßV MnIb Amho. H$maU, Aem arVrZo
AmÀÂ`mMo nmbZ Z Ho$Î`mg "na_mÀ_^mdÍ$nr A¤°V' Z
ÒdrH$maÎ`mg Vo nwÈf "AmÀ_hZ:' ÂhUOo AmÀ_KmVH$s R>aVmV.
ho bjmV KoVÎ`mg "AmÀ_hZ:'¿`m [dÈ’ "AmÀÂ`mMo ajU
H$aUmao' hmM AW© "^wƒOrWm:' `m e„XmZo ÒdrH$maUo `moΩ` R>aVo.
AmMm`m™Mr gy˙_ —Ô>r Vr hrM. AmÀ_hZ: hm e„X nwT>rb {VgË`m
_ßÃmV Ambm Amho.
Aer gy˙_—Ô>rMr CXmhaUo AmMm`m™¿`m ^mÓ`mV AZoH$
{R>H$mUr AmT>iVmV.
"B©emdmÒ`_≤' `m _ßÃmZo gß›`mg_mJu`mßgmR>r kmZ{Z>m Am{U
"Hw$d©fiodh H$_m©{U' `m _ßÃmZo EfUmßMm À`mJ Z Ho$Î`mZo
gß›`mgmgmR>r Ag_W© AgboÎ`mßgmR>r `m _ßÃmV H$_©-{Z>m, Agm
{dnm` {d^mJ AmMm`m™Zr Ho$bobm Amho. À`mgmR>r "Z H$_© {bfl`Vo
Zao' `mMo {ddoMZ H$aVmZm "Edß ‡H$mao Àd{` {OOr{df{V Zao
Za_mÃm{^ _m{Z{Z, BV: EVÒ_mX{æhmoÃmXr{Z H$_m©{U Hw$d©Vmo
dV©_mZmV≤ ‡H$mamV≤ A›`Wm ‡H$mam›Vaß ZmpÒV, `oZ ‡H$maoU Aew^ß
H$_© Z {bfl`Vo'- AV: emÛ{d{hVm{Z H$_m©{U A{æhmoÃmXr{Z
Hw$d©fido {OOr{dfoV'≤ Ago ^mÓ` Ho$bobo Amho. `mßV À`mßMr gy˙_
—Ô>r ‡À``mg `oV.o
- S>m.∞ {Ã. Zm. Y_m©{YH$mar
Am{XnU© {~ÎS>tJ, X˛gam _Obm,
`wZm`Q>So > doÒQ>Z© gmogm`Q>r, nwUo 411038.
\$moZ Zß. : 25461676

dQ>dj
• m¿`m Vir
gm°. e°bm gwhmg nQ>dY©Z
("X{jUm_y{V©ÒVmoÃmYmao Òd°a AZwdmX)
AX≤^Vw H$mhr nm{h`bo À`m dQ>dj
• m¿`m Vir
`wdH$ JwÈ AZ≤ ¡`o> {eÓ`JU F$pÀdH$OZ _oir &&
Vo ^mdaÂ` {MÃ JwÈ{eÓ` gßJ_mMo OUw e„X ˆX`Òneu AmMm`© eßH$amßM!o
dmΩ`kÒVmoà hmoVo JwÈ "X{jUm_y{V©'Mo
‡{Vq~~ VoM gÀ` "`{V eßH$amJwÈ'Mo!

na~´˜ gmjmÀH$mar PiH$Vo VoO _wIr
AßVX©{• Ô>gÂnfim Vr —{Ô> Zoà PmH$bobr H$a¤`r kmZ_w–m ÒdmÀ_mam_r _æ {MŒm
AmZßXÒdÍ$n _m°Zr Varhr ‡gfidXZ

~´˜{Z> {eÓ`JU na~´˜VŒdmH$mßjr
AmXmZ‡XmZ kmZ {Z:gße` _m°Z^mfr
ˆX`mV kmZXrn JwÈH•$no ‡¡d{bV
V_ AkmZmMo bmon!o ~´˜k eßH$aÍ$n

gmao gße` {\$Q>b,o gmË`m eßH$mhr bmonÎ`m
Ago ^mΩ`dßV {eÓ` JwÈH•$nmbm^ Pmbm &&
gm°. e°bm gwhmg nQ>dY©Z
1/14 H$d}ZJa, S>r-3 ‡mO∫$m,
nwUo - 411052
\$moZ Zß. 65218531

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

79

lr_X≤> eßH$amMm`m™Mm g_›d`{dMma
S>m.∞ gm°. O`lr gmR>o
gßÒH•$V- E_.E.,nrEM.S>r. nwU[o d⁄mnrR> (E_.E.bm gwdU
© nXH$), S>∏o $Z H$m∞bO
o - gßÒH•$V {dÌdH$moe {d^mJm_‹`o
g_›d`H$, gßÒH•$V d doX{d⁄o¿`m `moJXmZmgmR>r 2006¿`m nß{S>V gmVdioH$a nwaÒH$mamZo g›_m{ZV.

OJX≤JÍw $ lr_X≤ Am⁄ eßH$amMm`m™Zr Cn{ZfXo, ~´˜gyà Am{U
^JdX≤>JrVm `m ‡ÒWmZÃ`tda AÀ`ßV nmp S>À`nyU©, VŒd{Z>,
VH©$ew’ Aer ^mÓ`o {b{hbr AmhoV. `m aMZmß_‹`o À`mßMm
g_›d`{dMma hm OUy _wª` gyÃÍ$nmZo AgyZ À`m^modVr ^mÓ`Í$nr
Abm°{H$H$ Aer ‡m{V^ nwÓno À`mßZr Jw\ß $br AmhoV Ago ‡H$fm©Zo
OmUdVo. g_›d` ÂhUOo "gÂ`H≤$ A›d`' AJXr `WmW©,
Am°{MÀ`nyU,© gw`moΩ` Agm gß~Yß qH$dm _oi qH$dm gßJVr. VgoM
"g_≤ A›d`' ÂhUOo EH${ÃVnUo AWm©VM EH$_VmZo, EH${dMmamZo
hmoUmam _oi. g_›d` ÂhUOo AIßS>, {Z:eßH$ VÀnaVm. hr VÀnaVm
H$moUmMr Am{U H$moUmR>m`r? Va gmË`m Cn{ZfX≤ dmä`mßMr Ho$di
~´˜mR>m`r AgUmar VÀnaVm, VXW©Vm ÂhUOo g_›d`.
F$ΩdoX, gm_doX, `Owd}X Am{U AWd©doX Aem Mmahr
doXmßMr AZoH$ emImßMr AZoH$ Cn{ZfXo AmhoV. À`m Cn{ZfXmßVrb
H$mhr dMZo AmnmVV: naÒna{damoYr AgÎ`mgmaIr, Va H$mhr
AW©—Ô>Ám gß{XΩY, AÒnÔ> ^mgVmV. À`mßMr `moΩ` Ï`dÒWm
bmd `mgmR>r _h{f© ~mXam`UmMm`m™Zr "AWmVmo ~´˜{Okmgm ÂhUyZ
~´˜gyÃmÀ_H$ kmZH$m S>mMr aMZm Ho$br Am{U gd© Cn{ZfX≤dMZo
hr gmjmV≤ qH$dm naßnaoZo ~´˜naM AW© ‡H$m{eV H$aVmV Agm
"~´˜g_›d` ‡ÒWm{nV Ho$bm. ~´˜gyÃmß¿`m n{hÎ`m A‹`m`mbm
ÂhUyZM "g_›d`m‹`m`', Ago ÂhQ>bo OmVo. `m A‹`m`mVrb
n{hÎ`m Mma gyÃmßZm MVw:gyÃr Ago ÂhUVmV. "_mojmMr B¿N>m
H$aUmË`mZo ~´˜m S>mMo _ybH$maU AgUmao, kmZÒdÍ$n Ago ~´˜
OmUyZ ø`mdo. Cn{ZfX≤Í$n doXm›VemÛ hoM gd©k ~´˜m{df`r
‡_mU Amho H$maU À`mVrb gd© dMZmßMm VmÀn`m©Zo ~´˜m_‹`oM
g_›d` hmoVmo'- `m MVw:gyÃrV AÀ`ßV gßjno mZo doXm›VemÛmMm
‡{Vnm⁄ {df` gmß{JVbm Amho Am{U nwT>rb ~h˛VHo $ gßnUy © J´Wß mV
Amjon- {ZagZ, gmYZ _mJ©Xe©Z, \$b-{ZÍ$nU `m ¤mao
~´ ˜ g_›d`M {g’ Ho $ bm Amho . ¡`m_w i o `m emÛmbm
"~´˜_r_mßgm' Ago gmW© A{^YmZ {_imbo Amho.
AÀ`ßV _moOä`m nU gma`w∫$ e„XmßZr ~’ Aem ~´˜gyÃmßda

eßH$amMm`m™Zr AmnÎ`m A\$mQ> ~w{’H$m°eÎ`mZo gw~moY Ago ^mÓ`
{bhˇZ {Okmgy, _w_j
w gßy mR>r OUw kmZmMr H$dmS>o Iwbr Ho$br AmhoV.
AmMm`m™Zr AmnÎ`m ^mÓ`mV H$_©dmXr ^m≈>, ‡m^mH$a _r_mßgH$,
Z°`m{`H$, d°eo[fH$, na_mUwdmXr, gmߪ`dmXr, `moJdmXr dJ°ao
nyd©gyat¿`m ‡M{bV, ‡ÒWm{nV _VmßMo, njmonjmßMo AÀ`ßV
{M{H$ÀgH$nUo nyUV© : I S>Z Ho$bo. lw{V, lwÀ`Zwgmar `w{∫$ Am{U
{d¤XZw^d `mß¿`m Omoamda BVamßMo {dMmanyd©H$, VH©$_yb Ago
Amjonhr À`mßZr nma {ZÓ‡^ R>a{dbo AmhoV. nydn© jmMr _mßS>Ur Vo
BVä`m ‡^mdrnUo H$aVmV H$s À`mda CŒmaM Zmhr Ago jU^a
dmQ>V.o nU nwT>o À`mVrb ‡À`oH$ ~marH$-gmarH$ _w‘m Vo AmnÎ`m
gy˙_, Vab, MVwaÚ ~w’rZo Vm{H©$H$ H$m°eÎ`mZo ImoS>yZ H$mT>VmV
Am{U dmXrbm {ZÍ$Œma H$aVmV. À`mVhr d°{eÔ>Á Ago H$s ho I S>Z_ S>Z H$aVmZm BVamß¿`m _Vmß{df`r AdmÒVd {VaÒH$ma, Vw¿N>Vmhr
Vo gy{MV H$aV ZmhrV qH$dm Ane„Xhr dmnaV ZmhrV. À`mßMr ^mfm,
AÀ`ßV AmoOÒdr, ‡mgm{XH$, gw~moY AgÎ`m_wio À`mß¿`m ^mÓ`mMr
nmam`Uo ÂhUOo {OkmgyZß m ~m°{’H$ AmZßXmMr nd©Ur dmQ>V.o
Cn{ZfX≤dMZo hr H$_©na ÂhUOo {dYm`H$ ZgyZ kmZna
ÂhUOo ~moYH$ AmhoV, ~´˜‡~moYH$ AmhoV Agm {g’m›V ‡ÒWm{nV
H$a `mgmR>r À`mßZr B©e, Ho$Z, H$R> dJ°ao EHy$U Mm°Xm Cn{ZfXmßVrb
dmä`mßMr gImob _r_mßgm Ho$br Amho. AmdÌ`H$ {VWo F$ΩdoX,
AWd©doXmVrb _ßÃ, ^JdX≤JrVoVrb ˚cmoH$, {d{dY ›`m`
CnmoX≤~bH$ ÂhUyZ AmnÎ`m _Vm¿`m nwÔ≤>`W© ÂhUyZ Zm|X{dbo
AmhoV. lw{V, {bì, dmä`, ‡H$aU, CnH´$_, Cngßhma, nydm}Œma
gß~›Y, A‰`mg, \$b dJ°ao {d¤›_m›` d nmaßnm[aH$ H$gmoQ>Ámß¿`m,
VŒdmß¿`m AmYmamdaM À`mßZr AmnÎ`m ^mÓ`mMm ‡nßM Ho$bm Amho.
À`m_wiMo À`mß¿`m ^mÓ`mV Vw, VÒ_mV≤, A{n, M, Z, Ed `mgmaIo
AÏ``e„Xhr {ZaW©H$ ZgVmVM Va CbQ> Vo Ano{jV AW©{g’rMr
Am{U À`mß¿`m AZmoª`m dmXnQw>ÀdmMr Ωdmhr XoVmV.
AmMm`m™¿`m ‡ÒWmZÃ`tdarb ^mÓ`mßnH° $s "~´˜gyÃmßdarb
^mÓ`' ho {deof Amho, À`mVhr n{hÎ`m "g_›d`m‹`m`m'darb

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

81

Ï`∫$mW© Q>mHy$Z XoD$Z doXm›Vdmä`mßMr Ownß UyH$ H$_m©~amo~a H$aUo ÂhUOo "lwVhm{Z' d Ï`∫$ Z hmoUmË`m ^bÀ`mM AWm©er gmßJS> Kmb `mMm "AlwVH$ÎnZm' Agm X˛hao r Xmof CÀnfi hmoVmo. Cnn{Œm Am{U {g’m›V Aem nmM Q>flno qH$dm nm`Ë`mßZr nyU© hmoVmo. "AmÀ_m dm Aao –Ô>Ï`: lmoVÏ`:. ~´˜ ho Oa {g’ dÒVy Amho Va KQ> dJ°ao bm°{H$H$ {g’ dÒV߇y _mUo Vohr ‡À`j dJ°ao ‡_mUmßZr OmUVm `oBb © . ~´˜ hr Oar {g’dÒVw Agbr Var Vr ‡À`jm{XH$mßMm {df` hmoD$ eH$V Zmhr. O°{_Zr. À`mVrb H$mhr _hŒdm¿`m _w⁄mßda dmXr Am{U {g’m›Vr `mß¿`mVrb D$hmnmoh g_OyZ KoVÎ`mg Cn{ZfXmßMr ~´˜na gßJ{V bmdUo `m JmoÔ>tMo Am{U ~´˜_r_mßgmemÛmMo _hŒd bjmV `oV. nydn© j.Aer Cnn{Œm. Ho$Z ÂhUOo H$moUÀ`m gmYZmZo. gd©e{∫$. gße`. e~aÒdm_r dJ°ao d•’_VmßZgw ma nwÈfmbm EIm⁄m {df`m_‹`o ‡d•Œm H$a{dUmao. OoÏhm Iao kmZ ‡m· hmoVo À`mdoir kmZr H$Vm©. H$_≤ ÂhUOo H$moUÀ`m {df`mbm nmhUma? Agm AW© Ï`∫$ H$aUmË`m ‡À`oH$ AZoH$ lw{V `m H$Vm©.1) Aem Agߪ` lwVt_‹`o AmÀ_m. \$bmMm {ZX}e H$a `m¿`m ¤mam doXm›Vdmä`ohr {dYrMr AßJ^yV _mZmdr hm nydn© j. ¤°V CnmgZmhr gßnÔw >mV `oVo Am{U "Ahß ~´˜mpÒ_' Aer gmjmV≤ ~´˜mÀ_°ä`mMr AZw^{y V AmÎ`mda CnmgZmM CaV Zmhr Va ~´˜mbm CnmgZoMo AßJÀd H$go CaUma? 7) nydn© jr doXm›V ho H$_©naM AmhoV hm _w‘m Varhr gmoS>V Zmhr.13) VV≤ ÂhUOo VoÏhm. ldU. qH$dm doXm›Vmbm {ZaW©H$Àd `oD$ Z`o ÂhUyZ H$À`m©Mm. gw`moΩ` gßJ{V qH$dm A›d` Ho$di À`m ~´˜m_‹`oM bmJVmo. {g’m›Vr À`mda CŒma XoVmo H$s. À`m_wio Aem dMZmßMm H$_m©er Xˇam›d`mZohr gß~›Y OmoS>Uo `moΩ` Zmhr.4. ho gmao _w‘o ImoS>yZ H$mT>Umam {g’m›V Agm. {M{H$ÀgH$ VH©$H$R>moa _mßS>Ur. _wª` Amjon Agm H$s. (H$_≤=) H$_© Am[U {H´$`mnX Aem {H´$`mgß~’ gmË`m H$maH$mßMm. qH$dm CnmgZm. qH$dm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .2. AmVm H$mhr _w⁄mßMm ^mdmW© g_OyZ KoD$`m.nyd_© r_mßgmH$ma O°{_Zr_wZrßZr "doX ho {H´$`ogmR>r ‡d•Œm Pmbo AmhoV À`m_wio ¡`m doX^mJmßMm H$_m©er gß~›Y Zmhr Vo {ZaW©H$ hmoV' Agm Omo {Z`_ gmß[JVbm À`mgßX^m©V doXm›Vdmä`o {ZaW©H$ hmoVmV hm {df` À`m_wio _w_j w M y r ~´˜{dMmamgmR>r ‡d•{Œm hmoUo eä` Zmhr hm gße`. 5) nydn© jr ÂhUVmo H$s g_Om doXm›V ~´˜mMm CnXoe H$aVmV Ago _m›` Ho$bo Var ~´˜ hr ho`monmXo`a{hV ÂhUOo ¡`mVyZ H$mhr Q>mH$ `mgmaIo Zmhr qH$dm ¡`mV H$mhr Kmb `mOmoJo.o 6) H$≈>a H$_©dmXr nydn© jr nw›hm ‡˝ CnpÒWV H$aVmo H$s‡mU{d⁄mdmä`o d n#mm{æ{d⁄mdmä`mßdÍ$Z doXm›V hohr CnmgZmna ÂhUOo H$_©naM AmhoV. gy ˙ _ A‰`mgmZo AmMm`m™ ¿ `m g_›d`—Ô>rMr gmjmV≤ ‡MrVr `oV. À`mVhr "VŒmw g_›d`mV≤' `m Mm°œ`m gyÃmdarb ÂhUOoM "g_›d`m{YH$aUm' darb ^mÓ` ho ‡{Vnm⁄{df`. `WmW© kmZ hmo `mnydu A‹`ÒV JwUmßZr `w∫$ Agbobo gJwU ~´˜ ho ‹`o` hmoD$ eH$Vo.5) Aem Cn{Zf¤MZmß_‹`o CnmgZoMM o {dYmZ {XgVo. H$_©\$bmMm {Zamg H$aVmV. {g’m›Vr À`mda _V _mßS>Vmo H$s ~´˜mMm CnXoe {ZaW©H$ R>Í$ eH$V Zmhr H$maU "~´˜ hmM AmÀ_m Amho' Aem `WmW© kmZmZo gd© äboemßMm Zme hmoU'o hr nwÈfmW©{g’r ‡m· hmoV. Aß{V_ _mojmMo Amho. À`mgmR>r doXm›VmMr OÍ$a H$embm? À`mda CŒma Ago H$s. ~´˜ dJ°ao ÒnÔ> e„XmßZr ~´˜na _{WVmW©. VmÀn`© Ï`∫$ hmoV AgVmZm Vmo lwVmW©.^mÓ`. gV≤. OJÇm›_pÒW{Vb`H$maU Ago ~´˜ doXm›VemÛmdÍ$ZM g_OVo H$maU gd© Cn{Zf¤MZmßMr `WmW©. _ZZ dJ°ao _mZ{gH$ H$_m©Mo {dYmZ H$a `mgmR>r Vr ‡d•Œm Pmbr AmhoV Ago _mZmdo ÂhUOo ‡H$aU^oXmMmhr Xmof amhUma Zmhr. AßJmßMr ÒVw{V H$aUmË`m AW©dmXm߇_mUo 82 AmhoV Ago ÂhUUo `moΩ` Zmhr.naßVw 1) gd©k.1. À`m¿`m ‡`ÀZny d © H $ n[aerbZmZo . {Z{X‹`m{gVÏ`:' (~•hXma `-H$mon{ZfV≤ 2.o hm D$hmnmoh {df`.4. gd© doXm›Vdmä`o CnmgZmna ZmhrV. MnIb —Ô>m›V dJ°ao —Ô>tZr A{V{d{eÔ> Pmbo Amho. 3) ""VÀHo$Z Hß$ nÌ`oV'≤ (~•hXma `H$mon{ZfV≤ 2. ¤°VkmZ. À`m_wio doXm›Vdmä`o hr {d{Yna AmhoV qH$dm XodVm dJ°ao H$WZm_wio {dYrbm AßJ^yV AmhoV.4.1) "AmÀ_m dm BX_oH$ EdmJ´ AmgrV≤' (EoVao`mon{ZfV≤ 1. 2) "gXod gmoÂ`oX_J´ AmgrV≤' (N>m›XmoΩ`mon{ZfV≤ 6. H$maU ~´˜mMo ÒdÍ$n n[a{Z{>V dÒVyMo ÂhUOo n[anyU© kmZmMo. (Ho$Z=) H$aU. CnmgZoMo AßJ R>Í$ eH$Vo nU kmZ‡m·rZßVa {ZJwU© Ago ko` ~´˜ d AmÀ_m `mßMo EH$Àd C_Jbo H$s gmam ¤°V^md gßnVmo.o BVa A{YH$aUmß¿`m VwbZoV `m A{YH$aUmda AmMm`m™Zr gdm©V {dÒV•V Ago ^mÓ` {b{hbo Amho. ÒdrH$ma `mOmoJo Zmhr Aer dÒVy AgÎ`m_wio À`m{df`rMm CnXoe {ZaW©H$ Amho. 4) ~´˜ZmpÒVH$ nydn© jr Amjon KoVmo H$s. H$maU ‡H$aU doXm›VmMo gwÍ$ AgÎ`m_wio "AmÀ_m dm Aao –Ô>Ï`: lmoVÏ`: {Z{X‹`m{gVÏ`:' (~• h Xma `H$mo n {ZfV≤ 2.5) Aem doXm›VdMZmVrb "VÏ`' ‡À``m›V e„XmßZr H$_m©MmM ~moY hmoVmo. XodVoMm. À`mVhr n{hÎ`m MVw:gyÃrdarb ^mÓ`.

H$maU VŒdXeu. H$_m©Mo \$b _mZbo Va ÒdJm©‡_mUo _aUmoŒma.9) "jr`›Vo MmÒ` H$_m©{U VpÒ_Z≤ —Ô>o namdao' (_w S>H$mon{ZfV≤ 2. A{^_mZ ~miJV Zmhr Vgm Ord›_w∫$hr earamda AmÀ_^mdZm H$arV Zmhr.12. (~•hXma `H$mon{ZfV≤ 1. nma_m{W©H$ —Ô>Ám "Ahß ~´˜mpÒ_' d "VŒd_{g' `m _hmdmä`mßVrb kmZ‡VrVrZßVa _mZgemÛmMr JaO gßnVo. Vgo gV≤.6) ~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜d° Zmna: (eßH$amMm`©H$• V ~´˜kmZdÑr) Aem _hmdmä`mßZr À`m Am°n{ZfX≤ nwÈfmMm CX≤Kmof H$aUmË`m lw{VdMZmßMr _r_mßgm H$aUmao Vo ÒdVßÃM emÛ Amho.EIm⁄m {df`mnmgyZ {Zd•Œm H$a{dUmao emÛ AW©dV≤ R>aVo. O`lr gmR>o 17 E.8. Ogo.10) "VŒd_{g' (N>m›XmoΩ`mon{ZfV≤ 6. "Ahß ~´˜mpÒ_'. {edm`-"~´˜{dX≤ ~´˜d° ^d{V' (_w S>H$mon{ZfV≤ 2.{MV≤AmZßXÒdÍ$n.Y_©{OkmgmH$ma O°{_Zr_wZtZr {d{Y{ZfoYÍ$n ^mÏ` Y_©‡{VnmXZ H$aUmao Y_©H$m S> aMbo Va ~´˜{OkmgmH$ma ~mXam`UmMm`m™Zr {ZÀ`. ÒdJ©-ZaH$ `m gmË`m Zúa ¤°VmßMm À`mhˇZ gd©Wm {dbjU Aem ~´˜mnwT>o Ëhmg hmoVmo. Zr{VemÛmZwgma nmn-nw ` Va Y_©emÛmZwgma {d{Y-{ZfoY. Am{U Zm_Í$nmÀ_H$ OJ ÂhUOo _m`oMm {_œ`m Am{dÓH$ma Aer AdÒVw R>aVo. \$moZ Zß. ~´˜ AgVmo Am{U kmZÍ$nhr VmoM AgVmo Ago AmJ´hr ‡{VnmXZ AZoH$ lw{VdMZo H$aVmV.2. kmZr nwÈfmMo {R>H$mUr gßgm[aÀd. {ZÀ`ew’~w’_w∫$ Òd^md Aem ~´˜ÒdÍ$nm¿`m H$WZmZo A{d⁄m_ybH$ gßgma^´_mMm {Zamg hmoVmo. CbQ> `m AmMm`m™Zr d•WmM `m XmoZ {^fi emÛmßMm IQ>mQ>mno Ho$bm Ago ÂhU `mMm X˛adÒWm ‡gßJ AmoT>db o Am{U ÂhUyZM hr XmoZ ÒdVßà emÛo AmhoV. H$moWÍ$S>. doXm›V ho Ho$di dÒVwH$WZ H$aVmV. gmjr AgVmo. Am{U `m nmú©^y_rda A¤°VkmZmMr ‹dOm CßMmdUmao doXm›VemÛ Am°n{ZfX≤ Xe©ZmZwgma na~´˜ hoM Aß{V_ gÀ` AgyZ À`mMo ÒdÍ$nkmZ hmM _moj Amho Agm A{daV CX≤Kmof H$aVo. {g’m›Vr ÒnÔ> H$aVmo H$s. kmZ‡m·rZßVa bJmobJ _moj {_iVmo. ‡{Vnm⁄ {df` "VwÂhr ÂhUVm Vgm H$_© hm EH$M AgVm Va emÛH$mamßZr Aer doJ˘`m emÛmßMr Ï`dÒWm Ho$br ZgVr. Oa À`m Xmo›htMmhr AW©. gwIX˛:Im{X {dH$ma nydugmaIoM {XgVmV. gßgma hm {_œ`m. {_œ`mkmZm_wio CÀnfi Pmbobm Xohm{^_mZ `WmW© kmZm_wio ¡`m¿`m~m~VrV nyUn© Uo JiyZ Jobm Amho À`mbm gwIX˛:I H$moR>yZ? "Aearaß dm dg›Vß {‡`m{‡`o Z Òn•eV:' (N>m›XmoΩ`mon{ZfV≤ 8.4.Và H$mo _moh: H$: emoH$: EH$Àd_ZwnÌ`V:' (B©emdmÒ`mon{ZfV≤ 7) ¡`mZo ~´˜°ä` OmUbo À`mbm _moh H$emMm AZ≤ emoH$ H$emMm? ÂhUyZM _moj hm {dYrMo \$b Zmhr. na~´˜mR>m`r {dúemÛmZwgma g•Ô>r ZmhrM.S>m. {dZmer AgyZ Ho$di EH$_odm{¤Vr` ~´˜ hoM Aß{V_ gÀ` Amho Ago kmZ hmoV.1) Aer lw{VdMZohr hmM Ame` gmßJV AgVmV. : 90495 16483 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 83 . Agma. AmMm`m™Zr AmnÎ`m ^mÓ`mß_‹`o g_›d` —Ô>rZo nma_m[W©H$ VŒdkmZ Am{U Ï`mdhm[aH$ kmZXm`r {d{dY emÛo `mß¿`m_‹`ohr g_›d` ‡ÒWm{nV Ho$bm Amho. gŒmmemÛmZwgma ~´˜ hrM EH$_od gX≤dÒVw AgyZ "Zo{V Zo{V' Ago ÂhUyZ e„XemÛ À`mnwT>o JV‡^ hmoVo. Y_m©Y_©. CbQ> Agm Ord›_w∫$ nwÈf A_•V AgVmo. {g’m›Vr CŒma XoVmo H$s Ago ÂhUUo ~amo~a Zmhr. {df`^oXmMr {g’r hmoUma Zmhr. nwUo 411038. À`m_wio VwÂhr ÂhUVm Vgo _moj "hm {dYrMo. H$mbm›VamZo Vmo ‡m· hmoBb © nU doJdoJir doXm›Vdmä`o `mCbQ> Ωdmhr _moR>Ám ‡^mdrnUo XoVmZm {XgVmV. kmZemÛmVrb kmVm-ko`-kmZ `m {ÃnwQ>rMm b` hmoVmo. {g’ ~´˜mMo ‡{VnmXZ H$aUmao ~´˜H$m S> aMbo. {dO`lr hm°qgJ gmogm`Q>r. "hr Xmoar Amho gmn ZÏho' Ago ZwgVo dÒVyMo H$WZhr ^´__ybH$ ^rVr Xˇa H$aVo. gwIX˛:Im{X {dH$ma AgUoM eä` Zmhr. dmÈimda Q>mH$boÎ`m H$mVrda gmn Ogm __Àd. lw{V‡m_m `m¿`m MmH$moarV. À`mhrnwT>o OmD$Z.∞ gm°. Xmo›htMo \$b EH$gmaIoM PmÎ`mg À`mß¿`m {OkmÒ`^oXmMr.8) Aer lw{VdMZo gmßJVmV H$s.kmZ‡m·rZßVa bJmobJ _moj {_iVmo"~´˜ doX ~´˜d° ^d{V' Agohr doXm›VdMZo gmßJVmV. ew’ VH$m©¿`m AmYmamZo AmMm`m™Zr Cn{Zf¤MZmß¿`m g_›d`mVyZ À`m Am°n{ZfV≤ namÀna nwÈfmMo kmZ ‡H$m{eV Ho$bo Amho Vo eVH$mZweVHo$ _mZdmßZm _w∫$sMm _mJ© XmIdV Ambo Amho Am{U `mdÉ›–{XdmH$am° XmIdV amhrb hoM na_gÀ`! . OrdmdÒWoV{h AkmZ{Zd•{Œm PmÎ`mda earam{^_mZ gwQ>y Z Zúa XohmV AgyZhr Vmo Aeara Agm Ord›_w∫$ hmoVmo. _mojmMo ‡{VnmXZ H$aUmao doXm›VemÛ ho H$_©na Zmhr. doXm›VemÛ H$_©naM Amho Ago ÂhQ>Î`mg _w∫$s ho H$_©\$b Amho Ago ÂhU `mMm ‡gßJ `oBb © .o 8) nydn© jr `mdahr eßH$m CnpÒWV H$aVmo H$s aÇmyMo `WmW© kmZ PmÎ`mda ^rVr ZÔ> hmoVo nU ~´˜ÒdÍ$n ldUmZßVa hr gßgm[aÀd.2. doXm›V hohr Aem‡H$mao gm_m›` emÛmgmaIo H$_©emÛM _mZm ÂhUOo À`mbm AW©dŒd `oBb © .

VgoM An[anπ$hr AgVo. _amR>r. KQ>ZmßMo Ï`dpÒWV AmH$bZ PmÎ`m_wio {ZU©`m‡V Ambobm. ÒdV:M {ZarjH$ hmoD$Z. ÂhUyZ AZoH$ Ï`∫$s Ï`dhmamßVbr EH$ dÒVyM ~ZyZ OmVmV. EH$mßJr. {Zar˙` dÒVyg’ w m ÒdV:bmM H$Í$Z. Ago À`mßZm ‡H$fm©Zo dmQ>b. Am{U Vo {d¤mZmßZr _m›` Ho$bo Va Aem Ï`∫$sbm "AmMm`©' `m ~h˛_mZXe©H$ nXdrZo Jm°a{d `mV `oV Ago. hr JaO hmoVr. dÒVy Am{U Ï`∫$s `m Xmo›hr_‹`o EH$ gm_m›` JwUY_© Amho. Jm°S>nmXmMm`©. AdYyV hS>uH$a E_. gX°d ~XbVo AgVmV. ‡`moJerb amhˇZ ÒdV:daM. gd©Wm lo`ÒH$a Agm Vmo EH$ ew’ {d_e© AgVmo. Aem _ZmVyZ Ambobo {dMma AZoH$Xm \$gdo R>aVmV. AmnÎ`m B¿N>m߇_mUo dÒVy {_iV JoÎ`m. ZwH$gmZ Z H$aUmam. {dÌdmgmh© AgVmVM Ago Zmhr. n[aUm_H$maH$ ‡{VnmXZ H$aUmË`m. dÑ^mMm`©. {ddoH$mV {ZdS> AgVo. doi gmß^miUmao AgVmV. À`m gß~Yß mß_i w o dÒVw{df`t¿`m B¿N>m Am{U Ï`∫$s¿`m ~m~VrVÎ`m AnojmßZm H$Yr O›_ {_imbm hoM H$iV Zmhrgo hmoVo. qhXr.o hr JaO nyUm™emZo ^mJ{dUmam J´Wß À`mßZr {Z_m©U Ho$bm. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 85 . VH©$ew’. gßkmnZ emÛmMo nXÏ`wŒma ‡m‹`mnH$. `moJ{d⁄oV ‡m{d `.' ÒdVßà ~w’r¿`m {d¤mZmß_‹`o. doXm›VmV AmboÎ`m {df`mßMo gwgJß V. `m ~XbÀ`m _Zm¿`m VÀH$mbrZ pÒWVrer AZwÍ$n AgVmV. hm J´ßW ÂhUOo EH$ _moR>r Am‹`mpÀ_H$ ‡`moJemim Amho. Vem _Zm¿`m À`m bhar AZoH$Xm AmnUmbm ~mhoa H$iVhr ZmhrV. lr. A‹`mÀ_{d⁄m. Am∞[ÒQ¥>{o b`m d A_o[aHo$_‹`o A‹`mÀ_{d⁄m d `moJ{d⁄m `mda A‰`mgnyU© ^mfUo. Var. `m gd© J´ßWmߤmao. _‹dmMm`©.o Ï`J´ Agob Am{U ~mhoÍ$Z CJ´ dmQ>Umam Moham AmVyZ emßVmdboÎ`m _ZmMm R>do mhr Agob. "~mXam`UmMr gyÃo' Am{U "lr_X≤^JdX≤JrVm' `mßMo "_Zmohmar gma' ÂhUyZ AgboÎ`m Am⁄ eßH$amMm`m™¿`m `m J´Wß mMo Zmd Amho "{ddoH$-MyS>m_{U!' AmVmM CÑoI Ho$boÎ`m `m {V›hr J´Wß mßZm "‡ÒWmZÃ`r' Ago ÂhUVmV. EH$ {ZH$mon. Ï`∫$s¿`m ÒdV:¿`m _ZmV `oUmao {dMmahr Ï`∫$s¿`m AZoH$ nydJ© h´ mß¿`m Jmi `mVyZ `oV AgÎ`m_wio AZoH$Xm Vohr \$gdo AgVmV.(gßÒH•$V-) H$mÏ`VrW©. À`mbmM "{ddoH$' ÂhUVmV. Ï`∫$s. ApÒWa. am_mZwOmMm`©. Ï`∫$sMo ~mhoaMo emp„XH$ qH$dm hmd^mdmÀ_H$ dV©Z‡H$ma. Am{XeßH$amMm`©.{ddoH$MyS>m_{U-EH$ Am‹`mpÀ_H$ ‡`moJemim ‡m. VH©$ew’. AmnÎ`m _ZmV `oUmao dÒVy¿`m ~m~VrVbo qH$dm Ï`∫$s¿`m ~m~VrVbo {dMma À`m À`m dÒVy~‘b¿`m qH$dm Ï`∫$s~‘b¿`m AmnÎ`m nyd© OmUrdmer gß~{ß YV AgboÎ`m _Zm¿`m H$moR>mamVyZ `oVmV. ÒdrH$m`© ÂhUyZ {ZdS>bb o m. gßÒH•$V {d⁄memIm. gß~Yß gmß^miUmam. Jm|YimV Q>mH$Umao. Vo _Z gy˙_ÒVamda AgVo. {ddoH$ ÂhUOo {dMma ZÏho. VgoM Vo Ï`∫$sbmhr AgVo. ÂhUyZM {dMmamßMo ÒdÍ$n AZoH$ doib o m MßMb. Ï`∫$s¿`m `m AmVÎ`m. Oa EIm⁄m n[aUV‡k Ï`∫$sZo {b{hbo.{g’mßV. EIm⁄m KQ>Z~o ‘b dm dÒVy~‘b OodT>o ÂhUyZ {dMma `oUo eä` Amho. Vo Am°nMm[aH$hr AgVmV. À`mda dÒVw{Z>.{Q>iH$ {eÓ`d•{ŒmYmaH$. Vmo ÂhUOo dÒVybm Ogo Cn`mo{JVm _yÎ` AgVo. AmV AZßV ‡ÌZmßZr PmH$moibob. ‡mk Am{U D$hm-nmohm_‹`o ‡m{d ` {_i{dboÎ`m IË`m ~w{’_mZ bmoH$mß_‹`o hm {g’m›V pÒWanX Pmbm. ~mhoÍ$Z emßV {XgUmË`m Ï`∫$sMo _Z. ÒnÔ>rH$aUmÀ_H$ ^mÓ`.o VoÏhmM Aem J´Wß mMr {Z{_©Vr Pmbr. ÂhUyZM AZoH$Xm Vo nydJ© h´ Xˇ{fVM AgVmV. doX{d⁄m. À`m gdm™Mm ZrQ> _mJmodm KoD$Z. OJmVÎ`m gd© dÒVy. Aem {d_e©Í$nr MyS>do aMm EH$ AZ_mob _Ur. gßÒH•$V d BßJO ´ r ^mfmßVZ y ^mfUo d boI ‡{g’. AZ_mob aÀZ AgboÎ`m. VaV_^mdmVM AgVmV. Ame`mMm n[aM` H$Í$Z XoUmao. ‡ÒWmZÃ`rda CŒm_ ^mÓ` {bhˇZhr À`mM {df`mda EH$m ÒdVßà J´Wß mMr {Z{_©Vr H$am`bm hdr. naÒnamßZm N>Xo OmUmao.E. EH$ ^∏$_ Am‹`mpÀ_H$ {dMmagaUr `oWo AmnÎ`mbm JdgVo. ho H$im`bm Cera hmoVmo. Ago {ZpÌMVnUo ÂhUVm `oV. bmo. ÂhUOo Ï`∫$sMo _Z! Vo gX°d doJmZo ~XbV amhVo. "Cn{ZfXo'.o Ï`mdhm[aH$ OrdZm_‹`o Ï`∫$sMm gß~Yß AZoH$mZoH$ dÒVye ß r d Ï`∫$sßer `oVmo. `m gdm™_‹`o Am{X eßH$amMm`m™Zr ‡ÒWm{nV Ho$bobm "A¤°V. ‡ÒWmZÃ`rMo gd© J´Wß Am{U {ddoH$ MyS>m_{U `mßMm Vm°b{ZH$ A‰`mg Ho$Î`mZßVa. Ago H$mhr ª`mVZm_ AmMm`© ^maVmV hmoD$Z Jobo. ew’ Am‹`mpÀ_H$ {dMma AmnÎ`m_‹`oM ÈObm Amho ho ZßVa bjmV `oV. nwUo AmH$medmUr H|$– ‡_wI ({Zd•Œm).

ho H$am' Ago {ZjyZ gmßJmdo bmJVo. gß›`mgml_mVbohr {H´$`mnQw>Àd `m gdm™VyZ hmoUmar _mZ{gH$emar[aH$ qhgm. Aemdoir A{YH$mar Ï`∫$sZo "Vo H$Í$ ZH$m. gmßÒH•${VH$ joÃmVbm À`m XoemMm XOm© `m bmoH$mß_i w M o ImbmdVmo. À`mMr gßÒH•${V Am{U À`mMr ÒdrH$m`©Vm gX°d CÉ XOm©Mr amhVo. ¡`m Xoem¿`m ~w{’_mZ ÂhUyZ g_OÎ`m JoboÎ`m Ï`∫$s. gªª`m _wbmMoM ZÏho Va Amnbohr _Z H$Yr. PmH$moibobr hmoD$Z OmVo. H$ir C_bVm C_bVmM À`m IwS>yZ Q>mH$ `mH$[aVm AmdÌ`H$ Agbobr qhÛ _mZ{gH$Vm ˆX`mV ~miJyZ AgVmV. Oa Ï`∫$s¿`m X°Z{ß XZ OrdZ Ï`dhmamMr _yi ~°R>H$ Pmbr. `mMr ‡À`oH$ H$mimV JaO AgVo.' "{MŒm_≤ A›VJ©Vß X˛Ô>ß VrW©ÒZmZ°Z© ew‹`{V & eVemo@{n Ob°Ym}Vß gwam^m S>{_dmew{M && .o Vo Am_Mr bIbIrV naßnam À`mßMno `™V KoD$Z Ambr hmoVr. XmÍ$Mo ^mßS>o nm `mZo eß^adoim YwVbo Var Vo Aew’M AgVo. À`m_‹`o Am{X eßH$amMm`m™Mo Zmd ‡m_wª`mZo ø`mdo bmJob. {ZamemJ´ÒV.Am‹`mpÀ_H$Vm. Aemdoir Ï`∫$s nma H$mob_S>V. hVme. Vmo ~w{’_mZ hdm (_oYmdr). nU. Xoe ÂhUOo XoemVrb Ï`∫$s.IwË`m 86 H´$mßVXeu. VH$m©¿`m ~imda CŒm_ JmoÔ>r ÒdrH$maUmam Am{U AÒdrH$m`© JmoÔ>tZm Xˇa bmoQ> `mMr ~m°{’H$ Hw$dV Agbobm hdm`. Am{U `m agm`Zm¿`m ‡VdmardaM À`m À`m XoemMo.‡d•{Œm OmonmgUmam Agm hdm. l’m.o AmYr _mZ{gH$ d ZßVa emar[aH$ ÒdÍ$nmMo AZßV ‡ÌZ gVV {Z_m©U hmoV amhVmV. Vmo Vgm n{T>H$ {d¤mZ≤ ZH$mo Amho. ‡mUm`m_mgmaª`m eoH$S>me o o JmoÔ>tMo AdS>~ß a Ho$Î`m_wio AmÀ_~moY hmoUma Zmhr. Vo AmnUmbmhr C_JV Zmhr. bmoH$mß¿`m J•hrV H•$À`mßda À`mßZr H$mhr gmoS>bo Zmhr. Am{U À`mV Oa ZmQ>H$snUm Zgob. À`mßZr Oo VŒdkmZ g_mOmnwT>o _mßS>b. gm_m{OH$. ÒdV:Mr ÒdVßà ~w’r dmnaUmam hdm. Am{U Aem JmoÔ>r dmaßdma PmÎ`m H$s. Va Vmo Xoehr _moS>H$irbm Ambobm. H$go ~Xbbo. IË`m _mZdVoMo AmXe© {Z_m©U H$aUmar A{^{Zdoe{da{hV gm_m{OH$. gm_m{OH$ d gmßÒH•${VH$ ÒVa Adbß~Zy AgVmV. AmVyZ nmoIabobm.Cna{V. _moS>H$irbm AmboÎ`m Ow›`m KamgmaIo Ï`∫$sMo ÒdÍ$n AmnÎ`mnwT>o C^o H$aVmV VoÏhm AmnU hV‡^ hmoVmo. Amnbm g_mO Agm {ddoH$gßnfi. ‹`mZ.`moJ{d⁄m `mßMdo a ~mobV AgVmV. Aem Ï`∫$s®Mm g_mO ZrM g_mO ÂhUyZ JUbm Om`bm hdm. Vo ÂhUVmV. XoemVrb g_mOmMo. `mo J emÛmda¿`m Xe© Z mo n {ZfXm_‹`o gmß { JVbo ` . ~mhoa AmMma doJim. ho Ago Òd`ß^y ZoVÀ• d bm^bobo AÒgb {dMmadßV ‡mMrZ H$mimV AmnÎ`mH$S>o hmoD$Z Jobo. dof ZQ>mgmaIm H$mi doi ~KyZ. AZoH$ dfm™¿`m gVV MmbUmË`m `m AemM JmoÔ>t_wio An[ahm`© ÒdÍ$nmMo gm_m{OH$ d gmßÒH•${VH$ Ago EH$ _mZ{gH$ agm`Z H$mhr H$mimVM V`ma hmoVo.ZoVÀ• dmMr AgVo. ImoQ>maS>no Um ho gd© gmoS>yZ ⁄m. À`m naßnaobm. H$moUÀ`mhr ‡H$ma¿`m A{^{ZdoemV Z Jwa\$Q>bb o r ew’ Ym{_©H$Vm. {d{eÔ>> {eÒVrV ~gdbobo Ago EH$ XoIUo ÒdÍ$n bm^bo. ho gd© H$mhr AgyZhr. ho g_mOmV AZw^dboÎ`m eßH$amMm`m™Zr A‹`mÀ_{d⁄oMr A{YH$mar Ï`∫$s H$moUÀ`m JwUmßZr `w∫$ hdr Vo gmß{JVbo. dmT>Umam Xß^.o Aem _moS>H$irbm AmboÎ`m AZoH$ Ï`∫$s hoM g_mOmVÎ`m b~mS>mM ß .o X˛Ô>VM o o d´V KoVboÎ`m YyVm™M. Va Aem Ï`∫$s®Zr ~Zbobm g_mO. e_X_-{V{Vjm. Am‹`mpÀ_H$ {dMmamßZr lr_ßV. Amaß ^ rM À`mß Z r gmß { JVbo H$s. Am{U Ï`∫$sbm _ZmZo gX°d H$UIa R>do Umar. gm_m{OH$ naßnamß_Ybr {eÒV H$_r Pmbr H$s. Vo gX°d ~Xbbo OmUmao AgVo.Vmo {ddoH$erb. ÒZmZ.d Ym{_©H$ d•Œmr.g_mYmZ hr fQ≤>JwU gßnŒmr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . nyOm-AMm©. _ßÃOn. nwamUmVÎ`m AZoH$ JmoÔ>tMm ÒdmWm©gmR>r dmna H$aUmË`m bmoH$mßMo ‡m~Î` PmboÎ`m g_mOmbm Va.nU `m dÒVybm (_mZdr) _Z AgVo.Xe©Zmonm{ZfX 4-54 AerM Xmof`w∫$ _mUgo A‹`mÀ_. XmZ. nma T>no mibobm AgVmo. AßV:H$aUmV ew{MÀdmMm Aßehr Zmhr.o ‡{g’r {_idboÎ`m MbmI ~w{’_mZmßMo MamD$ Hw$aU AgVo.g_mOmVÎ`m IË`m. Vn. ÒdV:¿`m B¿N>m. À`mM Oa Aem _ZmZo _moS>H$irbm AmboÎ`m bmoH$mßMr ~h˛gªß `m AgboÎ`m AgVrb. ‡À`oH$ N>mQo >Ám N>moQ>Ám bm°{H$H$ e„Xmß¿`m Ï`mª`mhr {XÎ`m d _JM À`mda ~mobbo. À`m_‹`o AZoH$ AdmßN>Zr` JmoÔ>r {eaVmV. "AßV:H$aUM Oa X˛Ô> Agob Va ~mhoÍ$Z VrW©ÒZmZ H$Í$Zhr Vo ew’ hmoV Zmhr. OrdZm_‹`o Ï`∫$s ‡{V{XZr. Vgm Vmo H$a `mMr O~m~Xmar. {ZamemJ´ÒV OrdZ OJm`bm bmd `mV. Amg∫$s.Anojm gßnbobm ÂhUOo dÒVy d Ï`∫$s `mVbr Amg∫$s gßnbobm. `mßVZy AZoH$mZoH$ Ï`∫$s®M. EH$m {d{eÔ>> b`rV. H$_Hw$dV Pmbobm. VrM JmoÔ> AmnÎ`m gß~Yß mV AgUmË`m gd© _mUgmßMr! Ï`∫$sgß~Yß r¿`m AmnÎ`m Anojm. Va ÒdV: D$h Am{U Anmoh H$a `mV Vmo dmH$~Jma hdm. ‡{VjUr T>onmibobr. H$s. X˛gË`m H$moUÀ`mhr g_mOmMo Ago _mZ{gH$ IÉrH$aU H$a `mV. ‡{V{XZ ~XbV OmUmË`m Ï`mdhm[aH$ OrdZmVÎ`m CJ´ ‡ÌZmß¿`m ÒdÍ$nmer "O_dyZ KoU'o Ï`∫$sbm H$R>rU OmVo. {d¤mZ≤ ÂhUOo AZoH$ Cn`w∫$ emÛmßMr _m{hVr H$Í$Z KoVbobm hdmM.

. ¤of Am{U AmnUm^modVr EIm⁄m Adg_OmMo qH$dm Ang_OmMo AmdaU KoD$Z À`m_‹`oM {eÍ$Z amhUo ho gd© H$mhr AßVr äboeH$maH$ Amho. An{dà dÒVybm n{dà g_OUo. À`m_wio ‡dMZo PmoS>y Z Zmßd-n°gm {_i{dUo.' ""A{dkmVo nao VŒdo emÛmYr{VÒVw {ZÓ\$bm & {dkmVo@{n.qMVZ hdo. Va `m gd© Xmß{^H$. Zmhr ÂhUmdo Va _m`oMm n[aUm_ {XgVmo.. \$i {_imbo Zmhr Am{U H$_r {_imbo Va dmT>Umao X˛:I.o `mH$[aVm JwÍ$Mr AmdÌ`H$Vm Amho.V_mo JwUmßZr `w∫$ Amho. ÒdV:¿`m Òd-Í$nmMm ÂhUOo ~mhoaMo —Ì` eara AmVÎ`m ¡`m _yi H$maU earamda nyUn© Uo Adbß~Zy . g߇Xm` dmT>dUo. dJ°ao emÛJ´Wß AmhoV. Vr A{d⁄m Amho. ^´m_H$ JmoÔ>r [Z_m©U H$Í$Z ^mdZmerb Ï`∫$s®Mo ^aH$Q>bonU dmT>dUo.~w’r dJ°ao OS>VŒdmßMo dU©Z H$Í$Z Vo gd© "AZmÀ_m' Ago R>mgyZ gmß{JVÎ`mda eßH$amMm`© _m`oMo dU©Z H$aVmV... e„XOßOmim _‹`o ^m~S>Ám bmoH$mßZm nH$S>Vm `oV.. nU J´Wß mßMr Ho$di n[T>H$Vm Cn`moJmMr Zmhr._ZZ. "_m`m' hr na_oúar e∫$s. ho AmnUmbm H$iV Zmhr. AmnÎ`m AmÀ_VŒdmMo nwZ: nwZ: AZwgYß mZ H$arV amhUo ÂhUOo ^∫$s! ^∫$sMr hr Ï`mª`m. A{d⁄m.{dMmagaUr XmIdyZ XoV. eßH$amMm`m™Zr "^∫$s'Mr Ï`mª`m {Xbr Amho.nao VŒdo emÛmYr{VÒVw {ZÓ\$bm &&'' A{ZÀ` Aem dÒVwOmVmbm {ZÀ` g_OyZ MmbUo. Ï`∫$s¿`m _ZmV gVV CÀnfi hmoV amhUmË`m B¿N>m. _w∫$sgmR>r `mMm Cn`moJ hmoV Zmhr. nU Vmo H$gm hdm?.. _moj ÂhUOo ~ßY_w∫$s! nU hm ~ßY AmnÎ`mM ^´m_H$ H$ÎnZmßZr {Z_m©U Ho$bobm. emÛr` J´ßWmßda A{YH$ma. dmgZmß¿`m Amhmar Z Jobb o m. AmÀ_kmZmMm AZw^d ÒdV:bmM AmÎ`m{edm`. EH$mM dÒVyda "ZmhrnU' Am{U "AmhonU' Ago Y_© EH$mM doir {XgV ZmhrV ÂhUyZ {Vbm Vgohr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 87 . ho H$ibobo ZgVmZmM Ho$di emÛm‹``Z H$aUo Ï`W© Amho. `m gdm™Mr OmUrd hmoV.. ~Ïhßer AkOZmß_‹`o. H$em~‘bhr hmd ZH$mo..kmZ_mJu eßH$amMm`m™Mrgd©Wm {^fi. doXm›V. ÒdV:¿`m ZmdmgmR>r. AmnUM {Z_m©U Ho$bobm EH$ _moR>m JwVß m AgVmo.Xmß{^H$ ‡{V>go mR>r dmna Pmbm \$∫$! Iw‘ ÒdV:bm `m gd© H$m°eÎ`m_wio AmÀ_kmZ Pmbo H$m? hm ‡ÌZ Oa eodQ>r CaV Agob. _m{hVrMm T>rJ. Vr Amho ÂhUmdo Va _mZdr kmZ|{–`mßZr {VMm AZw^d KoVm `oV Zmhr.dmUrZo ~mobUmam Aer ‡{g’rhr {_idVm `oVo. gmßÒH•${VH$ OmUrdmßgmR>r.' `m gdm™_wio eßH$amMm`m™¿`m S>m˘ o `mßnTw >o À`m H$mimVhr `m¿`m {dÈ’ JwUY_m™Mo JwÈOZ AgmdoV ho bjmV `oV. AmÀ_VŒdmVyZ {^fi Aem eara-Bß{–`o-_Z. n°emßgmR>r. nmnr {dMmahr _ZmV Z `oUmam. `m gd© JmoÔ>r eodQ>r ÒdV:gmR>r. ^∫$shr hdr Amho. ~´˜m_‹`o a__mU hmoUmam.. Vr AÏ`∫$ Amho. gd© _mZdr äboemßMo _yi `m A{d⁄o_‹`o Amho. e„X\o$H$sVbr gßnm{XV H$bm..o "{ddoH$MyS>m_{U' hm JwÈ-{eÓ` gßdmX Amho.. BßYZmMr JaO gßnboÎ`m AærgmaIm. `mßMm Cn`moJ bmoH$mß¿`m j{UH$ _Z aßOZmgmR>r R>rH$ Amho.À`mMo~‘b _Àga.. `m {d{eÔ> e°br_wio AmnU `m J´Wß Í$nr d°Mm[aH$ ‡`moJemioV EH$ ‡`moJmMr dÒVy hmoVmo. X`oMm gmJaM dmQ>mdm Agm. Am{U Zoh_rM AmÀ_VŒdm~‘bM ldU. WmoS>Ám H$mi¿`m _OogmR>r ho R>rH$ Agbo Var À`mVyZ _moj {_iV Zmhr.. AmnUM Vmo {eÓ` H$Yr hmoVmo Am{U Iw‘ eßH$amMm`© Amnbo JwÍ$ H$Yr hmoVmV. À`m H$maUÒdÍ$nmMm gVV _mJmodm KoV ahmUo. ho AmYr g_OmdyZ ø`m`bm gmß{JVbo. `m_wio ^mfU~mOr dmT>V. Vr. `mVyZ hmoUmam AhßH$ma OmoOmdUo. AßVr X˛:IH$maH$ JmoÔ>tZm gwIH$maH$ g_OyZ MmbUo Am{U ¡`m_‹`o AmÀ_VŒdM Zmhr À`mbm AmÀ_m g_OUo' `m MmamßnH° $s H$moUÀ`mhr JmoÔ>rbm "A{d⁄m' ÂhUVmV.o bmoH$mßMo {Mà AmnUmbm AZwH$y b hmo `m¿`m —Ô>rZo MmidVm `oV.o ~mob `mVbo H$bmÀ_H$ H$m°eÎ` dmT>V. _moj {_id `mMr Vrd´ B¿N>m Agbobm Agm hdm`. gŒdaO. ApÒ_Vm. "CŒm_ Hw$imVbo CŒm_ gßÒH$ma bm^bobm. X˛Ô>. eßH$amMm`m™Mo `mgß~Yß rMo {ddoMZ Vm{H©$H$ Am{U AZwn_o` Amho. AZm{X ÂhUOo {OMm ‡maß^ H$Yr Pmbm Vo gmßJVm `oV Zmhr. gdm™gmR>rM KmVH$ R>aVmV.Ï`dhmambm H$mhrhr AW© CaV Zmhr. {ZarjH$hr AmhmoV. `mVyZ gwQ>H$m H$Í$Z Ko `mgmR>r gmߪ`.{MH$Q>bno Um ZH$mo.o eßH$amMm`m™Zr _moj g_O `mH$[aVm ~ßYZ H$emMo Amho. ¤of.o À`m ~mob `mbm. ~´˜kmZr bmoH$mß_‹`o lo> AgyZhr. Vr ngÍ$Z _mßS> `mMr H$gaVr gmaIr H$bm. AmnUmbm Vmo AmnU J{bVJmà PmÎ`mda g_OyZ Cn`moJmMm Zmhr. AmnU À`mMo gmjrhr AmhmoV. Vo ÂhUVmV. `moJ.o nU hm A‹`mÀ_mMm Ï`dhmamgmR>r.ÒdV:_‹`o ~mUdbobm. J´ßW dmMyZ nmonQ> nßMrMo H$_mdbobo H$g~.AgVo. "naVŒd ÂhUOo H$m`. À`m \$b–ˇn hmo `mgmR>r Ï`∫$sMo H$m`©.. ¡`mbm {_imbo. fS≤>JUw mßMr gßnŒmr hdrM. Amg∫$s. nU `m gßdmXmMr e°br Aer Amho H$s. Agy`m `m gdm™¿`m _wimer Agbobr A{d⁄m. Am{U naVŒd H$ibobo Agob Va emÛJ´Wß mßMo A‹``Z Ï`W© AmhoM Amho. H$mÎn{ZH$. g_mOmgmR>r. `m gmË`m gmË`m JmoÔr ~ßYZmV Q>mH$UmË`m AgVmV.

.ÂhUVm `oV Zmhr. CnmYr_‹`o dÒVyMo dÒVwÀd AS>H$bobo amhVo. {_l gŒd JwUrM AgVmV.o gd© äboe _m`o_i w . aO.H$aVmZm {XgVmV.. ÂhUyZM {_lgŒdJwUmßMo ZmQ>H$ H$aUmam H$moU Am{U Iao {_l gŒd AgUmam H$moU `mß_Ybm \$aH$ bmoH$mßZm PQ>H$Z g_Om`bm hdm. AnÀ`m~m~V gd© H$mhr H$am`bm bmdVo. PmnS> Xˇa PmÎ`mda AmnU À`m AmdaUmImbr hmoVmo EdT>oM H$iVo.Am{U ho {_lU ZgVmZm Agbobm {dew’ Agm gŒdJwU! {_l gŒdJwUr bmoH$ H•${V‡dU {XgVmV. JwUmßMm dmna H$Í$Z KoUmao bmoH$ h˛ema g_Obo OmVmV. CŒm_ AmMma-{dMma `mßMm {hararZo ‡Mma H$aUmao bmoH$.~w{’_mZ.w Vo JwU ¡`m dÒVyda amhVmV Vmo "JwUr' _mà g_OV Zmhr. Aem bmoH$mßH$S>o AZoH$ bmoH$ AmH${f©bo OmVmV.Òd^md.. _Àga. {ZaßVa.bmoH$hr g_mOmV AgVmV. ho {V›hr JwU = gŒd. Amnbm ~moY H$Í$Z ø`mdm bmJVmo. na_mÀÂ`mMo ‡{Vq~~ Aer H$ÎnZm eßH$amMm`m™Zr _mßS>bb o r Amho. XrK©H$mi. Va. "Ad~moY' Ago e„X dmnaVmV.OmV. ‡{Vq~~ CbQ> {XgVo. gŒdJwUmMo XmoZ ‡H$ma. aOmoJUw d V_moJUw `mn°H$s H$moUÀ`mhr JwUmMo {_lU PmÎ`m_wio "{_lgŒd'. noQ>r hr À`m aÀZmMr Cnm{Y. CŒm_ XoegodH$. ¡`m dÒVyMo Vr dÒVy ÂhUOo _m`m. eä`Vmo Vr H$ir AgVmZmM IwS> `mMo H$m`© ~o_mby_nUo H$aUmao MmUmj ~w[’_mZ. dÒVyMm AmH$ma ÂhUOo dÒVwVŒd ZÏho. emßV. ho gd© gd© À`m _m`o_i w Mo ÒdV:Mo H$m`©.emßV. EImXr dÒVy ¡`m EH$m X˛gË`m dÒVy_‹`o R>do bobr AgVo Vr X˛gar dÒVy `m dÒVyMr "Cnm{Y' hmoV. ÂhUyZ "_m`o'bm _hm-AX≤^wV. Cnm{Y ZÏho. {VMo Í$n Zmhr. Vmo JwU ¡`m dÒVyda amhVmo Vr dÒVy bJoM g_OVo. CnmYo` _hŒdmMo. AmnÎ`m earamVÎ`m 88 OrdmÀÂ`mbm.. {dew’ JwUmMr Ï`∫$s ‡gfi. Xß^. A{YH$ {Q>H$mD$ hmoVrb. gd© H$mi¡`m. JwU g_OVmV naßV. ÂhUOo {Zamem CÀnfi hmoUma Zmhr. Am{U aÀZ ho "CnmYo`!' dÒVyMo `Wm`moΩ` kmZ Z hmo `mbm dÒVyMr Cnm{Y hoM H$maU AgVo. {N>–m›dofr.dße. AkmZ. "Òd-VŒdmdJ_' _hŒdmMm Ago eßH$amMm`© gmßJVmV. ÂhUyZ gŒderb Ï`∫$s¿`m_‹`o AZoH$mßZm B©úar VŒdmMm WmoS>m doi H$m hmoB©Zm gmjmÀH$ma hmoVmo. ZrQ>. `m ‡{Vq~~mMo ‡{Vq~~ {OWo nS>Vo {VWo na_mÀ_m Ogm Amho VgmM {Xgob.Cnm{Y ZrQ> H$ibr. d•ŒmrVbm _moH$ionUmMm A^md. qZXm. OJmVbr gd© X˛:Io _m`o_i w . Vo "Ad-J_'.Xm›V Aer AgVo. VwQ>H$nUm. V_.KamUoAdÒWm. _m‹`_mß¿`m gmhmÊ`mZo JwUr Ï`∫$sbm IwS>y Z Q>mH$ `mMo. \$gdonUm. "_r {dMmamV Amho' Ago AmnU OoÏhm ÂhUVmo VoÏhm {dMma ho À`m doir "_r' Mr CnmYrM AgVo. Y_m©Mr A{^{Zdoe {da{hV Iar OmU AgUmao _hmÀ_o. Ï`∫$s-Ï`∫$sVrb gß~Yß A{YH$ ÒdrH$m`©.À`m_‹`o AmnU gmpŒdH$ g_OboÎ`m bmoH$mßMo Vo gŒdJwUmMo ZmQ>H$ hmoV.o ho ZßVa AZw^dm_wio g_OÎ`m_wio Ambobm n[aUm_ AgVmo. ¤of. eßH$amMm`m™Zr {_lgŒdm_‹`o (AWm©V≤ Vo ZmQ>H$s` {_lgŒd Zgob Va) AmÀ_q~~mMo ‡{Vq~~ nS>bb o o AgVo Ago ÂhQ>bo Amho. hm dmna hmoD$Zhr hmVmbm H$mhr bmJV Zmhr. nU ‡{Vq~~mMo ‡{Vq~~ gwbQ> {XgVo. `mdÍ$Z AmnU Ï`∫$s{df`tMo AßXmO ~mßYV amhUma Zmhr.o gd© Ï`Wm. ^m~S>Ám bmoH$mß¿`m ^∫$s-l’m `mßMm \$m`Xm KoD$Z A‹`mÀ_mMm Ï`dhma H$aUmar _ßS>irgw’m {_l gŒdJwUmMm A{^Z` H$arV AgVmV. À`mgmR>r V_moJUw Ï`∫$s¿`m —Ô>rda AmdaU (PmnS>) AmUVmo. A{YH$ gwXß a ~Z{dVm `oBb © . AdU©Zr`m Ago ÂhUVmV. Va aßJ-Í$n. l’mnydH© $ gVV ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . {VMm aOmoJU w Ï`∫$sbm H$m`© H$a `mV C⁄w∫$ H$aVmo. nU Iao gŒd JwUr bmoH$ À`mßMm ÒdV:Mm H$mhrhr \$m`Xm ZgVmZm bmoH$mß¿`m {hVmMr H$m_oM H$arV AgVmV.MmßJÎ`m C‘oemnmoQ>r AgVo. Òd-VßÃM AgVo. OJm_‹`o H$moUÀ`mhr JmoÔ>rMm JwU kmZ|{–`mßZr J´hU Ho$Î`mda. ho VŒd. Cnm{Y e„XmMm _amR>rVbm AW© ø`m`Mm Zmhr.o `oWo Vgo hmoV Zmhr. eara ho AmÀ_VŒdmMr CnmYr! "Cnm{Y-H$ÎnZm' ZrQ> OmUyZ KoVbr Va Ï`dhmar OrdZmVbo ^m~S>no U Xˇa Ïhm`bm _XV hmoBb © .AmH$ma. Agy`m. nU hr H•${V. gmoZMm‚`m¿`m \w$bmßMm JßY AmÎ`m~amo~a gmoZMm‚`mMo \y$bM bjmV `oV..o noQ>r_‹`o "aÀZ' R>do bo Agob. Ang_OwVtMo {T>Jmao. ho À`mßMo {dYmZ \$maM bjUr` Amho.. gmd©O{ZH$ OrdZmV {Zamem hr g_mO ÒdmÒœ`mbm KmVH$ AgVo. Vr ~´˜mhˇZ doJir _mZbr. Amnbo Am‹`mpÀ_H$ OrdZM ZÏho Va Ï`mdhm[aH$ OrdZhr A{YH$ gwa{jV.dOZ. `mßMm Cn`moJ ÒdmWm©gmR>r H$Í$Z KoUmao MmUmj. _J Aem bmoH$mßg~ß Yß rMo Ï`dhmadmX OnUmË`m MmUmj d ~w{’_mZ bmoH$mßZr H$moUVohr {Mà {Z_m©U Ho$bobo Agmo! gmd©O{ZH$ OrdZm_‹`o Oo EH$‡H$maMo ZoV•Àdmgß~ßYr {Zamem_` dmVmdaU {XgVo. ^´Ô>mMma. K•Um. "Cnm{Y' hm doXm›Vm_Ybm EH$ J´m{ß WH$ e„X.Y_©. eßH$amMm`m™Mr "Cnm{Y' `m H$ÎnZogß~ßYrMr _mßS>Ur emÛew’ Am{U VH©$nyV Amho.ÒdÍ$n H$iV Zmhr. X˛gË`mgß~Yß rMr Vw¿N>Vm. Iaß Amho ho! AnÀ` ‡o_mMohr PmnS>. CnmYrnmgyZ CnmYo`. XrK©‡`ÀZmZo AmnÎ`m_‹`oM {ZaßVa ‡`moJerb amhˇZ Imbr (=Ad) ÂhUOo AmnÎ`mVM {eÍ$Z OmUyZ ø`mdo bmJVo. daVmU H$a `mMr dßeXŒm naßnam. Amamon.

IË`m AmÀ_~moYmbm ~mYH$ Agm AmnÎ`mVbm EH$ KQ>H$ ÂhUOo Amnbm "AhßH$ma!' "AhßH$ma' hm _m¬`m H$ÎnZo_Ybm. nU dÒVyg~ß Yß rMr B¿N>m Am{U Ï`∫$sgß~Yß r H$mhr "Anojm' Aem Ï`∫$s_‹`o {Z_m©UM hmoUma ZmhrV. ~h˛VHo $ gd© JmoÔ>rdÒVwOmV `mß~m~VMo Amnbo J´h n∏o$ hmoV AgVmV. À`m_‹`o VmoMVmoMnUm AgVmoM. Am‹`mpÀ_H$ joÃmV Iyn nwT>o OmUmË`m Ï`∫$s¿`m ~m~VrV gm_m›` Ï`∫$sMo {Z`_ À`mbm bmdVm `oV ZmhrV. gmIaoMm JmoS>nUm. _m¬`m {dMmamVbm "_r' AgVmo. eßH$amMm`m™Mr.JyT> Aem KQ>H$mda Adbß~Zy AgVmV. R>m_nUo. H$s Xa úmgmJ{UH$ EH$ {dMma AmnÎ`m_‹`o `oVmo. ÂhUyZ hm H$ÎnZoVbm "_r' gw’m gVV ~XbVm ÂhUOo A{ZÀ` AgVmo. {_aMrMm {VIQ>nUm dJ°ao JmoÔ>t‡_mUo. Am{U gH$mamÀ_H$ ~Xbmßnojm ZH$mamÀ_H$ ~Xb bdH$a KSy>Z `oVmV.\$ma doJmZo ~XbVo AgVmV. `m "ImoQ>Ám _r' bm eä`Vmo bdH$a {dgam`bm hdo. ho BVa Ï`∫$s®Zr bjmV ø`mdo bmJVo. {_R>mMm ImaQ>nUm. EIm⁄m Ï`∫$s~‘b qH$dm dÒVy~‘b Amnbo nydJ© h´ (A{Y+Amg) nyd-© gßÒH$ma BVHo$ ^∏$_ AgVmV H$s AmnU À`m Ï`∫$sMm qH$dm dÒVyMm AmnÎ`m g_Omnojm AmnÎ`m J•hrVH$mnojm A›` {dMma H$Í$M eH$V Zmhr. OdiMo ÂhUdbo OmUmao ZmVodmB©H$ AZoH$mßMo Jw·eÃy AgVmV. "_m{hVr' (ÂhUOo _m{hVrMr Ò_•Vr) Am{U "AhßH$ma' ho {V›hr KQ>H$ Am‹`m[À_H$ OrdZm¿`m {damoYmVM AgVmV. ¡`mdoir "~' `m {dMmamZo. `mM_wio Ï`dhmamßV {_ÃmMm Ombr_ eÃy.‡`ÀZerb amhˇZM hm AmÀ_~moY AmnUmbm H$Í$Z KoVm `oBb © . H$m`_Mo Ago _V ~ZdyZ R>do Uo `moΩ` ZgVo. ^mdZobm eaU Om `mMm Òd^md Pmbobm AgVmo. AkmZmMo ‡_mU Z gßnUmao AgVo. EH$_od. ÂhUyZ H$moUÀ`mhr Ï`∫$s~‘b. "AhßH$ma' hm J´m{ß WH$ e„X "Cnm{Y'. `m VrZ KQ>H$mßnH° $s EImXm KQ>H$ Oar Zgob Var {H´$`m KS>Uma Zmhr. EImXodoir _XV H$aUmam {_ÃM Vw_Mm ¤of H$am`bm bmJyZ H$Yr ZwH$gmZ H$aUmam eÃy Pmbobm AgVmo Vo VwÂhmbm H$iUmaM Zmhr. {H´$`m KS> `mH$[aVm bmJUmao "dmgZm'. Am{U Vr {H´$`m KS>dyZ AmU `mgmR>r AmdÌ`H$ VodT>Ám ‡_mUmVbm "AhßH$ma' Odi ~miJmdm bmJVmo. gm_m›` _mUgmgmaImM À`mMmhr gß~Yß AZoH$ dÒVy d AZoH$ Ï`∫$s®er `oVmo. `m¿`m_‹`o CÀnfiM hmoV ZmhrV. H$mhr nydJ© h´ Cn`w∫$ AmhoV. ~Xb Am{U gVV ~Xb hm Ï`∫$s‡_mUoM dÒVyMmhr EH$ An[ahm`© JwUY_© Amho. VmÀH$m{bH$ n[aUm_H$maH$ H$maUmß_i w o Ï`∫$s nyU© ~Xbyhr eH$Vo.JmoqdX ›`m`r Amho Am{U AO` X`miy Amho dJ°ao J•hrVH•$À`o `moΩ` ZgVmV. Ver Vr gd©M doir ZgVo. Vmo ImoQ>m Agm Ï`mdhm[aH$ _r AgVmo.KQ>H$. {VVH$m hm "AhßH$ma' X˛gË`m H$moUÀ`mhr Ï`∫$sMm dmna H$Í$Z \o$Hy$Z Xo `m¿`m bm`H$sMm OmÒV AgVmo. ApÒWa AgVmo.Pmbobo AgVmV. dmgZm gßnboÎ`m Am{U `m_wio Ï`∫$sbm {H´$`merb ~Z{d `mVbm _wª` H$maU. `m gVV ~XbÀ`m amhUmË`m _Zm¿`m AdÒWo_i w o AmnUmbm Ï`∫$s ¡`mdoir. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 89 . `moJ{d⁄m gmßJVo. dÒVy qH$dm Ï`∫$s~m~V B¿N>mAnojm_w∫$ {dMma Aem Ï`∫$s¿`m _ZmV `oVM ZmhrV.`w∫$ AgVo À`mdoir Vr "A' `m {dMmamZo `w∫$ ZgVo. gªª`m ^mdm¿`m Kamda XJS> _ma `mgmR>r gw’m _mUyg V`ma Pmbobm {XgVmo. ho _Z gVV ~XbV AgVo. Am{U Vr "H$' `m {dMmamZo `w∫$ hmoVo À`mdoir Vr "~' `m {dMmamZo `w∫$ ZgVo. "A‹`mg' `mßMBo VH$mM _hŒdmMm. Oer Amho Ago g_OVo. Ago eßH$amMm`© ÂhUVmV. Ï`dhmamgmR>r H$Xm{MV AmdÌ`H$ dmQ>UmË`m `m gd© JmoÔ>r Am‹`mpÀ_H$ OrdZmgmR>r ~mYH$ R>aVmV. doXm›Vm_YÎ`m. gVVMo {dMma Oo AmnÎ`m nydJ© h´ mß_i w o ~migß YaVmV Am{U Oo ZdZdrZ B¿N>mZß m O›_ XoV amhVmV Vo _Zm¿`m A‹`mg`w∫$ ÂhUOo Hß${S>e S> AdÒWoVZy `oVmV. hm À`m ~Xbmß_Ybm {deof AmnU bjmV ø`m`bm hdm. Ï`dhmar OrdZm_‹`o {H´$`o¿`m \$imgß~Yß rMr B¿N>m OmJr AgVo. "Iam _r' ÂhUOo Amnbo "AmÀ_VŒd'. Ï`∫$s. AmH´$gV OmUmË`m À`m S>~ä`mV amZQ>r Sw>H$aß Sw>~H$s _ma `mgmR>r `oVmV Pmbo! ÂhUyZ eßH$amMm`© A‹`mgmbm Xˇa bmoQ>m`bm gmßJVmV. eßH$amMm`© À`m Xˇa H$am`bm gmßJVmV. H•$VrMr _m{hVr Agmdr bmJVo. {OVH$s Ï`∫$s_‹`o VH©$ew’ {dMmagaUr H$_r AgVo. {H´$`m H$aVmZm Ï`∫$sbm _wimV dmgZm bmJVoM. Ï`∫$sMo ~m¯ dmV©{ZH$ ‡H$ma Ï`∫$s_‹`o AgboÎ`m "_Z'Zmdm¿`m EH$m gy˙_. "H$ÎnZm' qH$dm "{dMma'. ZwH$gmZ H$aUmam X˛Ô> _mUyg Pmbm Var Am¸`© dmQ>m`bm ZH$mo. H$maU nyd©J´hmß_wio CÀnfi hmoUmË`m dmgZm. _mUgmZß ZXr‡dmhmgmaIo {ZÀ` ZyVZ Agmdo. ÂhUyZ Ï`∫$s~m~V AmnÎ`m nyd-© g_OwVr VodT>ÁmM IË`m AmhoV Ago H$Yrhr ÂhUVm `m`Mo Zmhr. {dMmamßMm H$moUVmhr gmR>m H$am`bm JobmV H$s {VWo À`mMo S>~Ho$ V`ma hmoV. Amnbm "OrdmÀ_m' À`mbm {dgaUo ÂhUOo ‡_mXM Amho. "A‹`mg' `m X˛gË`m EH$m J´m{ß WH$ e„XmMr _mßS>Ur gw’m AerM doYH$ Amho.o hiyhiy gwH$V. ÂhUOo {_{ZQ>mbm nßYam {dMma AmnÎ`m_‹`o `oVmV. _ZmVbo {dMma Wmß~bobo. Or dmgZm VrM ZÔ> PmÎ`m_wio Aem Ï`∫$sMr {H´$`merbVm Wmß~Vo. Ï`dhmar OrdZ OJV AgVmZm H$mhr JmoÔ>r ~m~VMoM ZÏho. Agm AhßH$ma hm Iam "Am‹`mpÀ_H$ _r' ZÏho.

À`mMdoir emÛr` {dMmamßMr ~°R>H$ Am{U {df`mMm AZwÒ`yV Ï`mnma gwQ>V Zmhr. n[aUm_H$maH$. 020-25380201 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . H$moUVo? `m gd© ‡ÌZmßH$[aVm gai.Am{U AßVaßJmMr CßMr À`m_wiM o H$iyZ `oV.Òd`ß^y nmß{S>À`. AZwgYß mZmMr AmÀ_°H$Í$nVm gmß{JVbr. `m {dMmamßMo gVV qMVZ AmÂhmbm KS>m.ZdrZ e„XmßMr {Z{_©Vr H$Í$Z {df`mMr `moΩ` Vr {MÃ_` OmUrd dmMH$mbm. "AZw + g_ + Ym = EImXr gÀ` JmoÔ> H$iÎ`mZßVa bJoM gdm©À_Zm {VH$S>Mo AmnUmbm gVV R>Do $Z XoUo EdT>m À`mMm AW©! gVV Zd. "AmÀ_md~moY'.e„X! `m Aem e„Xmß_i w M o H$moUÀ`m Ï`∫$sOdi ÒdV:Mo AZw^d hmoV. nm°S> amoS>. "‡À``m›Vaey›`' ho À`mßMo EHo$H$. Cn{ZfXmß_YyZ EH$X_ AmÀ_VŒdmgß~ßYrM gmßJm`bm gwÈdmV hmoVo. OrdZmH$S>o ~K `mMr —Ô>r H$er Agmdr. ‡kmd°^dmbm A›` Cn_m Zmhr. nwUo 411038. VoOmo^mÒH$amMr ÒdVßà ~w’r H$iyZ `oVo. Am{U Or AmOda VerM am{hbr Aem EH$_od Ï`∫$sMm hm ÒdVßà J´Wß ! `oWo Òd`ß^y ~w’rMm {dbmg {XgVmo.EH$Í$nVm'. ÒdV:M ~´˜m-{dÓUy-_hoe‡OmnVr dJ°ao AmhmoV ho OmUm`Mo! ~´˜ d _r `m_‹`o H$mhr \$aH$M Zmhr`o.y {dbjU. "nmamo˙` H$Wm{^Ym`r' "H$sQ>H$mo ^´_aß ‹`m`Z≤' dJ°ao AZoH$mZoH$ e„X. "AIßS>. AmnUmn° H $s H$mo U mbm gd© Cn{ZfXo .Ï`∫$s¿`m À`m {df`mVÎ`m kmZm¿`m ImobrMo Xe©Z KS>dVmV. ¡`m Ï`∫$s_‹`o AmVyZM \$ma _moR>r B¿N>m CMß~iyZ Ambobr Amho Aem Ï`∫$sbm À`m {d⁄o¿`m gÂ`H≤$ ‡m·rgmR>r nydV© `mar H$aVmZm {ddoH$mZo dmJyZ ‡JVr H$er H$aVm `oBb © ."IË`m _r'bm _mUyg {dgaVmo H$maU ~m¯ Aem earamgh gd© JmoÔ>ter À`mMo "AZwgYß mZ' Pmbobo AgVo. "AmÀ_{Z>m' hr doi {_imbm Va H$am`Mr JmoÔ> ZÏho. lmoÀ`mbm H$Í$Z XoUo `m_‹`o eßH$amMm`© Ho$di AOmoS> hmoV. H•$ÓU_yVvMo! OUy eßH$amMm`m™¿`m dmä`mßemßMo BßpΩbe ^mfmßVa! J. Ï`wÀnfi ~w{’d°^dmMr AmoiI ghO H$Í$Z XoUmao gmVeohZˇ OmÒV AÀ`ßV MnIb e„X À`mßZr dmnabo AmhoV.o EH$_VmMo AdVaU _Zmohmar Amho! Cn{ZfXmß_YyZ `oUmam {dMma A‹`mÀ_{d⁄o¿`m A‰`mgm¿`m nyd©V`mar{df`r \$ma WmoS>oM ~mobVmo.Vgo bmoH$mßZm dmQ>Vo EdT>Mo ! Ago AmR>Ï`m eVH$mßV R>UH$mdyZ gmßJUmam _mUyg AmnÎ`m XoemV Pmbobm hmoVm. "AI S>-d•{Œm'. À`m_wio `m. H$go. gßdmXmÀ_H$ e°br AgÎ`m_wio CnXoe A‡À`j hmoVmZm {XgVmo. gwQ>gQw >rV. `m ‡{V^obm. {df`mgß~Yß rMo AZwn_o` kmZ {XgVo. `mßZr {ddoH$ MyS>m_{U dmMbobm Zgmdm. Agm hm J´ßW Amho. ~mameo dfm™nydu ¡`m Ï`∫$s_wio eßH$amMm`© `m nXmbm ‡{V>m ‡m· Pmbr. dmä`mße.o Zd-ZdrZ e„Xmß¿`m AW©nUy © {dbmgmV AmnU hadVmo. Òd`ß^. na_VmMm AZwdmX H$Í$Z H$moUVr Ï`∫$s Ho$di Zmd {_i{d `mgmR>r À`mMm dmna H$aVo hohr H$iVo. \$moZ Zß. "_m`m_{Xam'. Varhr ho d°Mm[aH$ d g°’mp›VH$ Ago EH$mM H$ÎnZoM. ~´ ˜ gy à o .o AmhoV Am{U H$moUVr Ï`∫$s CnOrÏ` d•ŒmrZo amhˇZ gw’m ImoQ>m Jd© dhmUmar AgVo. À`mVrb AZoH$ ÌbmoH$mßMo AZwgaU gVV Vw_¿`m _ZmV hmoV amhrb. ~´˜gyÃmß_‹`o ~´˜mgß~Yß r gyÃ_` ^mfoV {dMma Ambm. A‹`mÀ_ {d⁄mM {eH$ `m¿`m C‘oemZo.AdYyV hS>uH$a 16 E. ÂhUyZ ‡{V{H´$`m bw· hmoV. `mMo ^mZ hdo. ho gmßJVmZm À`mßZr ‹`mZmMr "AIßS>Í$nVm'. Am‹`mpÀ_H$ OrdZmV IË`m ~w’rMo _hŒd H$m.o hr EH$M H$gmoQ>r bmdyZ ~{KVbo Va Vo À`m H$mimVM ZÏho AmO¿`m H$mimVhr ‡‡JV R>aVrb. gmonm. AmO¿`m H$mimVÎ`m AZoH$ ~S>Ám boIH$mßnj o mhr Vo ‡JV R>aVmV. `mVbo ÌbmoH$ XaamoO dmMV ahmdoV. {VMo Ï`wÀnfi.o hrM B©úamer ‡mW©Zm! . VH©$ew’ H$ÎnZmß¿`m JwÀß `mV dmMH$mbm Z AS>H${dVm {Okmgy Ï`∫$s¿`m {OkmgoMo g_mYmZ H$aUmam hm J´Wß Amho. gVVMo ‹`mZ AmÀ_VŒdmMoM R>do m`Mo. ZÏho. ^JdX≤JrVo_‹`o Ï`mdhm[aH$ ‡ÌZmßZm CŒmao Xo `mH$[aVm Ï`dhmar OrdZmer gmßJS> KmbyZ Am‹`mpÀ_H$ {dMmamßMo Ï`dhmamVbo Cn`moJ d _hŒd hm {dMma Ambm.o "AmÀ_{d⁄m' hmM ‡YmZ {df` AgboÎ`m `m J´ßWmV"_w{∫$`wdVr'. JUoeH•$nm gmogm`Q>r. Ago e„X. Ho$di {ddoH$ MyS>m_Ur_‹`oM Ago `moΩ` AW©dmhr. "~m¯mZwgYß mZ' ho "{_œ`mZwgYß mZ' Amho. Vo bJoM H$iVo. na_hßgZJa. Va Ho$di hm J´Wß EH$XmM ZrQ> A‰`mgmdm. ho gd© OmUyZ Ko `mMo \$i ÂhUOo n[anyU© Aem "Òd'Mo Xe©Z = AmÀ_~moY! H$moUÀ`mhr JmoÔ>rH$[aVm Ï`∫$sZo ~mhoa nhmUo Wmß~dm`Mo! ÒdV:_‹`o. "J´hU-H$mimV adrMm J´mg dJ°ao Pmbobm ZgVmo. À`mdoi¿`m emÛr` OJVm_‹`o gw’m eßH$amMm`© {H$Vr eVHo$ OJm¿`m nwT>o hmoVo hoM emoYmdo bmJob. EH$m {d{eÔ>> ‡Umbr_‹`o {df`mßMo {ddoMZ {XgVo.K. 90 Aem AmÀ_~mo Y mMo \$i ÂhUOo "{Zdm© g Z ~mo Y !' {dMmaa{hV _ZmMr AdÒWm ÂhUOo Thought lessness Condition of mind Am{U {Zdm©gZ ~moY ÂhUOo Choiceless Awareness ho Xmo›hr dmä`mße J. Vo "gÀ`mZwgYß mZ' hdo Am{U "gÀ`mZwgYß mZ' ho "AmÀ_mZwgYß mZm'_wiMo `oBb © . dmä`mße{d›`mg À`mßZr Ho$bo. lr_X≤^JdX≤JrVm `mßMm A‰`mg H$aVm Ambm Zmhr.

Am`m©Â~m N>moQ>Ám eßH$amMr AmB© Va nyU© IMyZ Jobr. {d{dY _m{gH$mßVZ y d°Mm[aH$. lr_V≤ OJX≤JwÈ Am⁄ eßH$amMm`© ho nXZVmßMo H$ÎnVÈ.o gm_m›` gßgmar _mUgmbm ^dgmJa nma H$Í$Z Zo `mg {Xem XmIdUmao gd©Vmonar ghmÊ` H$aUmao EH$ _hm_mZd hmoV. ~´m˜U J´ßWmVrb. nmewnV Am{X {d{dY CnnßW {Z_m©U hmoD$Z VßÃ_ßà H$_©H$mßS> `mßMm A{VaoH$ Pmbm. _mVo¿`m AlyZß r Z {daKiUmam. doXJ´ßWmVrb JyT> VŒdkmZ. gmjmV _w∫$sH$S>o ZoUmam {dew’ Y_m©MaUmMm _mJ© H$moUVm ho `m gmd˘`m Jm|YimV g_OV ZÏhVo. Adø`m nmM dfm™¿`m AmnÎ`m _wbmbm _moR>Ám {ZYm©amZo doX{d⁄m A‹``ZmgmR>r JwÈ JmoqdX`{V `mß¿`m Z_©XmVQ>mH$s AgboÎ`m Aml_mV KmVbo. H$m°Q>w{ß ~H$ boIZ. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 91 . "`Xm `Xmhr Y_©Ò` Ωbm[Z^©d{V ^maV & A‰`wÀWmZß AY_©Ò` VXmÀ_mZß g•OmÂ`h_≤ & `m C∫$s‡_mUo AmMm`m™¿`m Í$nmZo gmjmV ^JdmZM ^yVbmda AdVabo. Cn{ZfXmVrb gImob VŒd{dMma `m gdm™Mo AmH$bZ AÀ`ßV bhmZd`mV H$Í$Z KoVÎ`mZo hm ~mi OJVm_‹`o bIbIÀ`m VoOmZo VinUmam kmZgy`M© hmoUma `mMr ImÃr JwÍ$ß Zm Pmbr.~r. À`mMo {ejU AÀ`ßV doJmZo nma nS>b.Mn©Q>nO ß [aH$m ÒVmoÃ. gXm A‹``Z XjVm &. qhXˇM ß o emH$. gdm™Mm bmS>H$m ~Zbm.E.AmB©bm nQ>dZy XoUmam H$s. hm gmjmV ^yVbmda OZH$Î`mUm` AdVabobm ^JdmZ≤ eßH$aM Amho ho À`mßZr AmoiIbo. ~mbeßH$amOdi {dZ`rd•Œmr. gX≤JÍw $dmMy{Z gmnS>Zo m gmo` & Yamdo Vo nm` AmYr AmYr & JwÈ _mVm {nVm & JwÍ$Mr XodVm & JwÈ _w{∫$XmVm & ho Vr _mD$br OmUyZ hmoVr. OUw X˛gam ~•hÒnVr &.o À`mßMo dS>rb {edJwÈ Am{U AmB© Am`m©Â~m `m XmoKmßMrhr B¿N>m hmoVr À`mßZr doXk Ïhmdo. {M›Vm_{U aÀZ AmnU {Mp›Vbobo XoVmo naßVw gßVlo>mMß m ghdmg gJio H$mhr ÂhUOo Eo{hH$ Am{U nmabm°{H$H$ H$Î`mU gmY `mg g_W© AgVmo. X°{ZH$ ‡^mV_‹`o gßV OrdZmda AIßS> boI_mbm "~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜° dna:&' lr Am⁄eßH$amMm`m™¿`m VoOÒdr dmUrVyZ CVabobo EH$ ~moY‡X _hmZ gÀ`! H$În–˛_: H${ÎnV_od gyVo & gm H$m_YwH$≤ H$m{_V_od Xmo{ΩY & qMVm_{U: {Mp›VVß Ed XŒmo & gVm_≤ Vw gßì: gH$bß ‡gyVo & H$Înd•j AmnU _ZmV AmUbobr ‡À`oH$ B¿N>m nwadVmo. EH$mJ´Vm _hŒdo¿N>m ho {d⁄mœ`m©bm AmdÌ`H$ Ago JwUnßMH$ À`m¿`mOdi hmoVo Am{U ÂhUyZ Adø`m ~mamÏ`m dfu Vmo doX{d⁄mgßnfi PmÎ`mZo JwÍ$ß Zr À`mbm BVa _wbmßZm nmR> Xo `mg gmß{JVbo Am{U hm ~mi eßH$a bhmZ d`mVM AmMm`© ~Zbm.EH$ qMVZ gm°. AmnU AmVm IaoM {ZamYma hmoD$ ho ^` {V¿`m _ZmV XmQy>Z Ambo. AmnÎ`m _wbmZo doX {d⁄mgßnfi Ïhmdo hr B¿N>m AJXr ghO Aer hmoVr. YmaU H$a `mMr Òd`߇km À`m¿`mOdi hmoVr. kmZJ´hUmMr e∫$sJwÈdarb Anma ^∫$s. {V¿`m S>m˘ o `mßVZy AlyYmam dmhˇ bmJÎ`m. doX{d⁄mgßnfi PmÎ`mda eßH$amZo AmnÎ`m AmB©H$S>o gß›`mgml_ ÒdrH$ma `mMr nadmZJr _m{JVbr. Vo C^`Vm Y_m©MaUr gXmMaUr hmoVo. gm_m›` gßgma H$aUo ho À`mßMo C{‘Ô>> ZÏhVoM _wir! g_´mQ> hf©dY©ZmZo ~m°’ Y_m©bm {Xbobo AdmOdr CŒmoOZ nmhˇZ AmMm`m™Mo {MŒm X˛:IrH$Ô>r Pmbo.AmMma {dMmamßMo {ddoMZ. nU eßH$amZo AmnÎ`m AmB©Mr hiydmanUo g_OyV KmVbr Am{U OJm¿`m nmR>rda H$moR>ho r Agbmo Var Vw¬`m AßVg_`r _r _mßS>r Xo `mg {ZpÌMV `oBZ© Ago AmúmgZ XoD$Z Vo OJH$Î`mUmgmR>r ‡`mU H$aVo Pmbo. naßVw {Zw>a H$mimZo AmMm`m™Mo {nV•N>à {hamdyZ KoVbo.ES> (gßÒH•$V Ònoeb) amÔ¥>^mfm nß{S>V. AmnÎ`m _hV≤ ^mΩ`mZo À`mMo JwÈnX ^yf{d `mMo H$m_ B©ÌdamZo AmnÎ`mda gmondbo Amho Ago JmoqdX`VtZm OmUdbo. qMVZmÀ_H$. n{V{d`moJ Pmbobr Vr _mD$br AmnÎ`m _wbm¿`m `m {ZÌM`mZo nyU© hmXabr.o H$maU Abm°{H$H$ kmZJ´hU. ghm‹`m`mß~‘b ~ßY^w md ho gd©M JwU{deof hmoV-o À`m_wio Vmo JwÍ$ Am{U {_à gdm™ZmM {‡` Pmbm. kmZV•ÓUm Jwam° {Z>m. nU {VZo H$V©Ï`mH$[aVm ^mdZoda {dO` {_idbm Am{U AmnÎ`m N>mQo >Ám ~mimgmR>r Vr Iß~ra ~Zbr Am{U H$V©Ï`VÀna Pmbr. H$m_YoZw Va Bp¿N>V dmß¿N>m nwa{d `mgmR>r VÀna AgVo. d°amΩ`mMo _hm_oÈ Am{U kmZZ^rMm OUy Ana {XZH$a hmoV. H$m°brH$. hm H$moUr gmYmaU {d⁄mWu Zmhr. H$mnmbrH$. {dO`m ‡ÎhmX ‡^wUo ~r. {ejH$.

AmnÎ`m Am·mß¿`m gwImgmR>r AQ>mAmQ>r H$arV amhVmo. E|er¿`m KamVrb Vo AmOmo~m Ï`mH$aUemÛmMm A‰`mg H$Í$Z H$m` {_idUma? AmMm`m™Mo AßV:H$aU H$idibo Am{U À`mßZr À`mßZm JmoS> CnXoe Ho$bm VmoM CnXoe ÂhUOo Mn©Q>nOß [aH$m. Ago AgyZhr Ord gßgmamV JwJß AgVmo. "VwÂhr {H$Vrhr {d¤mZ AgbmV Var H$mÌ_ra_Yrb kmZnrR>mda X{jU XadmOmZo OmD$Z ÒWmZmnfi Ïhm VaM OJV≤JÍw $ hm {H$Vm~ VwÂhmbm {_iob. dZr Jobm d{ZVm qMVy bmJbm. Sw>H$•ƒm H$aUo' ho e„X AmMm`m™Zr EoH$bo. AmMm`m™Mm _w∏$m_ H$merg AgVmZm Vo EH$Xm nhmQ>o ÒZmZmH$[aVm JßJgo {ZKmbo. Omo Iam ajUH$Vm© lrnVr `mbmM {dgaVmo. gmonr AmoKdVr ^mfm ÂhUyZ AÀ`ßV gwXß a MmbrMo ho ÒVmoà AmOhr {H$À`oH$mß¿`m AmoR>mda Amho. ZH$mo ZH$mo _Zm JwVß y _m`mOmir& H$mi Ambm Odir J´mgmd`m. nyU© kmZ Am{U ‡Ia AmÀ_{dúmg `m¿`m ~imda Vo Amnbo Or{dV H$m`© H$a `mg {g’ Pmbo.. _moR>_moR>ÁmZo KmoH$ß n≈>r Mmbbr hmoVr. _•À`y Oo _mZdr OrdZmMo Aß{V_ gÀ` Amho. H$moUrVar d•’ Ï`mH$aU emÛmMm A‰`mg H$a `m¿`m C‘oemZo YmVwnmR> KmoH$sV AgÎ`mMo AmMm`m™¿`m bjmV Ambo._{hZo. A_mo{bH$ OmVo d` & AmVm Var Yar gmo` Agm H$m` Va Xoh `oBb © nw›hm ~m nmßS>waJß lraßJ ^Omo ao _Zm ~m & AJ´o dp›h: n•>o ^mZw: amÃm° Mw~Hw $g_{n©VOmZw: & H$aVb{^jmVÈVbdmg: VX{n Z _w#mÀ`memnme: && ^O Jmo{d›Xß &&16&& gy`m©¿`m VinÀ`m C›hmV `k`mJmXr H$_} H$arV amhˇZ VihmVmda {^jm KoD$Z ImUmam PmS>mImbr {Zdmg H$aUmam EH$mXm _mUyg _r dmgZm ahrV Pmbmo Agm Ahß^md ~miJV Agob Va Vmo Iam Zmhr. "Sw>H$• ƒm H$aUo.o {XZ`m{_›`m° gm`ß ‡mV: {e{eadg›Vm° nwZam`mV: & H$mb: H´$sS>{V J¿N>À`m`w: VX{n Z _w#mÀ`memdm`w: && ^O Jmo{d›Xß. À`mß¿`m AßV:H$aUmV `moΩ` _mJ©Xe©ZmgmR>r ^md ^mdZmß¿`m C_u CgiV hmoÀ`m. nXbm{bÀ`. Zm_ Ò_ao {ZaßVa & Vo OmUmdo nw `eara & _hmXmofmßMo {J[ada am_ Zm_o ZmgVrnU ho bjmV H$moU KoVmo? OrdZ OJ `mMr hmd _•À`yZo JmR>no `™V gßnV Zmhr. H$m_ Am{U _moj `m Mma nwÈfmWm™nH° $s AW© Am{U H$m_ `m XmoZ nwÈfmWm™Mr e∫$s _r Y_© Am{U _moj `mgmR>r dmnaUma Amho.. H$H©$e d Í$j hmoVm. Am{U `m ^mdwH$ _ZmVyZ BVa AZoH$ ÒVmoÃmßnH° $s EH$ Mn©Q>nO ß m[aH$mÒVmoÃAmnmoAmn À`mß¿`m dmUrVyZ ~mhoa nS>b.df© {ZÀ`Zo_mZo `oUmao F$Vy gmaIm H$mi Mmbbm nwT>o & _mUgm¿`m Am`wÓ`mMm Jobb o m jU naV `oV Zmhr. À`mßZm H$mÏ`Í$nmV ‡H$Q> hmo `mMr Àdam hmoVr. Vmo AmdmO KmoJam. _mZ.goOMo r H$m_rU Xˇa amho. Amnbo OrdZ ZÌda jU^ßJay Amho. Vo ÒVmoà ÂhUVmZm. AW©. AZw‡mg. À`mßZm Im`bm hdo ÂhUyZ JdV dmT>dbo. nU gdm™¿`m ImÃrgmR>r _r `m emaXmnrR>mda AmgZÒW hmoVmo. ^JdV≤JrVodarb emßH$a^mÓ` Aem AZoH$ J´ßWaMZm Ho$Î`m nU À`mßMo H${dˆX` ÒdÒW ~goZm. H$m` H$amdo doiMr Zmhr (Zm_Ò_aUmbm) Eogo ÂhUdyZr MwH${dgr nmhr & `_mgr H°$gm MwH${dgr ao & ho _mUyg {dgÍ$ZM OmVmo. "_bm –Ï`.Vy gd© Ï`mH$aUgyÃo _wImoXJ≤ V Ho$brg Var Vr VwPm _•À`y Q>miy eH$Uma Zmhr. H$s{V© H$emMmM _moh Zmhr.o À`mMm B{Vhmg Agm gmßJVmV H$s. dmMdoZm H$moUr XoerMm Mm°Yar.&&12&& 92 ^O JmoqdXß ^O JmoqdXß ^O JmoqdXß _yT>_Vo & ‡m·o gß{Z{hVo _aUo Z {h Z{h aj{V Sw>H$• ƒm H$aUo & `m H$mÏ`nß∫$s_‹`o ‡W_ gVV J{V_mZ AgUmË`m {ZgJ©MH´$mMo gwXß a dU©Z Amho. EH$ d•’ bmHy$S>VmoS>Ám _moR>r OS> bmH$S>mMr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . EH$ ~´m˜U gß›`mg KoD$Z dZmV Jobm.À`mdoir Amnbo ajU H$moUr H$Í$M eH$Uma Zmhr. Or \w$H$Q> AgVo. EH$m d°{XH$ d•’ ~´m˜UmZo À`mßZm gmß{JVbo H$s. emÌdV Y_© gmßJUmar qhX˛Y_© nVmH$m ^maV^a \$S>H$dUma Amho. IwgIwerV d nßOar ÂhUOo EH$ Im⁄.AmB© Y_©. AQ>i Ago gÀ` Amho Var _mUgmMr Am`wÓ` OJ `mMr hmd gßnVM Zmhr. Am{U _J dmgZm AmdaoZmV ÂhUyZ EH$m Jar~ _wbrer bæ Ho$bo. gai. ÂhUyZ ho _yI© _mUgm Aao ^O JmoqdX_≤ ^O JmoqdX_≤ . À`mßV Jo`Vm Amho. BVä`mV À`mß¿`m H$mZr AmdmO Ambm. amhm `mg nU©H$w Q>r ~mßYbr. ‡ÒWmZÃ`r. XˇY hdo ÂhUyZ ~H$Ë`m nmiÎ`m. Poetry is the spontaneous overflow of Powerful feelings ho _Zmo_Z nQ>V. gŒmm. `_Ho$ Am{X H$mÏ` JwU AmhoV.' AmMm`© ÂhUmbo. À`m AmdmOmV dmY©ä`mMr N>Q>m Ï`∫$ hmoV hmoVr. Mn©Q> ÂhUOo I_ßJ. gmYr. {Xdgm_mJyZ amà YmdVo gH$mi gß‹`mH$mi! {MÃH$ma Vmo H$moU V`mMm? {Xdg-amÃ.

Omodar Amho n°gm Vmodar `m ~gm hm OJmMm {Z`_ Amho nU ho H$ion`™V Cera Pmbobm AgVmo.Aao _mUgm! gßgma gwIm¿`m _mohmV AS>H$y Z AmßYim hmoD$ ZH$mog.. ^a X˛nma¿`m H$S>H$ C›hmZo Km_mZo qM~ Pmbm. gJo-gmo`ao gmWr gwImMo Zmhr OJVr H$moUr H$moUmMo. VX{n Z _w#m{V Amemnme: . "N>o N>o _r Amnbo CJrMM Vwbm hmH$ _mabr. Vy AmoiIyZ Ko. "Aao JmT>dmßZmo. d•’mdÒWm. &&5&& Omon`™V Hw$Qw>~ß m¿`m gd© JaOm n°gm {_idyZ VwÂhr ^mJdV AmhmV Vmo n`™V _wbo ~mio ~m`H$mo ZmVbJ Vw_Mr ‡o_mZo {dMmanyg H$aVrb. gm{ham ho gßV ÂhUVmV. À`m d•’mMo AmoR> hby bmJVmV. ZH$m YÍ$ H$mhr Amg & Zm_ Onm úmgmoÌdmg nßMnXr ^OZ H$am & am_Zm_ —T> Yam nU ho bjmV H$moU KoVmo? `md{¤ŒmmonmO©Zg∫$: Vmd{fiOn[admamo a∫$:& nÌMmV≤ Ymd{V OO©aXoho && H$mo@{n Z n•¿N>{V dmVm™ Joho && ^O Jmo{d›Xß. Xod hm \$∫$ ^mdmMm ^wH$o bm Amho. nU `m ðbmoä`nVr na_oúambm Amidmdo ho _mà gwMV Zmhr. gd© Am· O_bobo AgVmV. `mV AmnU À`m À`m {d{eÔ>> JmoÔ>r_‹`o JwJß AgVmo.ZmVdmbm ZmoH$ar bmJm`Mr Amho. ~m _aUm `o ao `o bm°H$a `o. &&21&& AmB©¿`m J^©dmgmVrb ~mbH$mMo X˛:I dU©Z H$aVmZm. AmOMo {Z_m©U hmoUmao d•’ml_ `mMr gÀ`Vm nQ>dVmV.OrdZ ZmQ>ÁmMo ho VrZ ‡doe AQ>i AmhoV. dmMm Jobb o r AgVo. _m¬`m _wbrMß bæ Pmbo Amho nU _bm AOyZ ZmVy nhm`Mm`. nU d•’ hmoD$Z {ZÈn`moJr PmbmV H$s H$moUr Tw>Hß $y Zhr nhmUma Zmhr.Aer gX≤JÍw $ß Mr Am{U ^JdßVmMr ‡mW©Zm H$am`bm hdr Zm hoM AmMm`m™Mo ÂhUUo Amho.nmßS>waJß ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 93 ._bm _am`Mß Zmhr. B¿N>m AgVo {^jm {_imdr. ~mbÒVmdÀH´$sS>mg∫$: VÈUÒVmdŒmÈUra∫$:& d•’ÒVmd{É›Vm_∫$: naVo ~´˜{U H$mo@{n Z bæ: && ^O Jmo{d›Xß. bm°{H$H$mMr MmS> _moR>r & na_mWm©gr AmS>H$mR>r & gwQ>b o H°$gr _Ja{_R>r & _mPm ^d^ma hbH$m H$am hmo& _Odar PS>H$ar H$ÈUm H$am . H$Yr nyU© JmoQ>m Va H$Yr Ho$g dmT>dZy ^Jdr dÛo YmaU H$Í$Z AmnU ‹`mZ_æ AgÎ`mMo ZmQ>H$ H$aVmo.gm{ham ÂhUo g_O C_O AßVarMm kmZ{Xdm _mbdy ZH$mo ao & h[a^OZmdrU H$mi Kmbdy ZH$mo ao & nwZa{n aOZr nwZa{n {Xdg: nwZa{n nj: nwZa{n _mg:& nwZafl``Zß nwZa{n df©_≤ VX{n Z _w#mÀ`mem_f©_≤ && {df`mßMo gwI ¤mS> & BWo dmQ>o ~h˛JmoS> & nwT>o Amho AdKS> `_`mVZm & nmßS>waJß lraßJ ^Omo ao _Zm ~m & amÃß{XZ H$argr _Om & Ho$Ïhm `oBb © `_amOm & KoD$Z OmB©b ‡mU VwPm {ZOgXZm...ho gwXmÂ`m¿`m nmohÁmMo CXmhaU ‡{g’M Amho.ho AmMm`m™Mo gmßJUo {Ãdma gÀ` Zmhr H$m`? EH$Xm EH$ lr_ßV _mUyg eodQ>Mm úmg Ko `m¿`m pÒWVrV AgVmo.. "Mb À`mJ H$a earamMm' bmHy$S>VmoS>Ám KmB© KmB© ÂhUmbm. Vmo hmVmZo XmIdyZ ÂhUVmo. ho {MaßVZ gÀ` AmMm`© AmnUmg gmßJV AmhoV. AßYao mV nS>bb o m Jmoim À`mß¿`m gßgmamV AS>Ji R>aVmo. emoH$mHw$b AgVmV. O{Q>bmo _w S>r bw{#mVHo$e: H$mfm`mÂ~a~h˛H•$Vdof:& nÌ`fi{n Z nÌ`{V _yT>: CXa{Z{_Œmß ~h˛H$• Vdof:&& ^O Jmo{d›Xß. `o `Wm _mß ‡n⁄›Vo VmZ≤ VW°d ^OmÂ`h_≤& Ago ^JdßV gmßJVmV. VmÈ `. Ho$Ïhm _aVmo `mMr dmQ> ~KVmV. VmÈ `mV.. _yR>^a nmohÁmgmR>r Hw$Ur H$m {Xbr gwdU©ZJar H$moUr. dmgÍ$ Ho$agwUr ImVo Amho {VH$S>o bj ⁄m Zm!' _aUeÊ`odahr _moh gwQ>V Zmhr.&&7&& ~mÎ`... e°ed Ioi `m_‹`o. nwZa{n OZZß nwZa{n _aUß nwZa{n OZZrOR>ao e`Z_≤ & Bh gßgmao ~h˛XÒ˛ Vmao H•$n`m@nmao nm{h _wamao && ^O Jmo{d›Xß.nw›hm O›_ ho O›_ _aUmMo MH´$ gßnUma Ho$Ïhm? `m H$R>rU Aem gßgmagmJamVyZ dmMd `mg \$∫$ lrhar g_W© AmhoV.& Am{U IaoM _•À`y g_moa `oD$Z ÂhUmbm..VÈUr¿`m _mJo Am{U d•’mdÒWoV CaVo \$∫$ qMVm-qMVm nU ~´˜VŒdmMm ~moY H$Í$Z Ko `mMr ~w’r d À`mgmR>r ‡`ÀZ `mMr AmR>dUhr AmnÎ`mbm hmoV Zmhr.&&14&& H$mhr CXa^aU hmoV Zmhr ÂhUyZ AghmÊ` _mUyg {MÃ{d{Mà nmofmI H$Í$Z bj OmB©b Ago Í$n YmaU H$aVmo. VhmZoZo Ï`mHy$i Pmbm Am{U d°VmJyZ ÂhUmbm. ~h˛ qhnwQ>r hmoBO© o _m` nmoQ>r & ZH$mo ao _Zm `mVZm Vo{M _moR>r& {ZamoYo nMo H$m|{S>b-o J^©dmgr & AYmo_I y ao X˛:I À`m ~miH$mgr&& nw›hm O›_ nw›hm _aU._moir KoD$Z ^a C›hmVyZ Mmbbm hmoVm.

KQ>H$m OmVr nio OmVr Vmg dmOo R>UmUm & Am`wÓ`mMm Zme hmoVmo am_ H$mao ÂhUmZm & `m _ZmV CR>UmË`m fS≤>{dH$mamßda nwZ:nwZ: Vy {dMma H$a.&&9&& d`{g JVo H$: H$m_{dH$ma: ewÓHo$ Zrao H$: H$mgma: & jrUo {dŒmo H$: n[admamo kmVo VŒdo H$: gßgma: && ^O Jmo{d›Xß....o _•À`y ho AQ>i Aß{V_ gÀ` AgyZhr Var gw’m Amnbr gßgmamMr Amg∫$s gwQ>V Zmhr. ‡mU JoÎ`mda ‡À`j nÀZrgw’m ‡oVmbm Km~aVo.. gmao H$mhr AkmZ. EIm⁄m Vk {ejH$mZo Ak ~mbH$mbm g_OmdyZ ⁄mdo Ver AmMm`m™Mr ^mfm Am{U ghO gwXß a —Ô>m›Ve°br Amho.. &&11&& `m _‹`o naV VmoM {dMma gmß{JVbobm Amho. XrZ bmoH$mßZm XmZ XoV gÇmZgßJVr_‹`o ahm. {dúmÀ_H$ {dúoúamMo lrnVrÍ$n_≤ Ò_aU H$a.o bmoh {~KS>b-o bmoh {~KS>b.hm —Ì`m^mgÍ$nr gßgma CaUmaM Zmhr. amÃ. 11 _‹`o Ûr gm¢X`m©Mm _moh YÍ$Z À`mV JwJß Uo Ï`W© Amho. n⁄ Zß. J´rÓ_ Q>mH$sVmo OmiyZr YaVr & _wH$o Obme` _Zr VJ_JVr & _oK Amo{VVmo À`mß¿`mdaVr {\$Í$Zr A_•V KS>. df© gVV ho g•{Ô>MH´$ MmbyM amhUma Amho.lraßJ ^Omo ao _Zm ~m & AmMm`m™Mo gmßJUo hoM Amho. Z {h Hy$nIZZß `w∫$ß & A{æZm ‡Xr·o J•ho & gßnyU© –Ï` JoÎ`mda.&&28&& aœ`mMn©Q>{da{MVH$›W: nw `mnw `{dd{O©Vn›W:& `moJr `moJ{Z`mo{OV{MŒmmo a_Vo ~mbmo›_ŒmdXodß && ^O Jmo{d›Xß.o {df`mon^moJ KoVm KoVm eara WH$Vo. ho gd©M OJ Zm{edßV Amho _J emoH$ H$a `mV H$m` AW© Amho? Hw$ÈVo JìmgmJaJ_Zß d´Vn[anmbZ_Wdm XmZ_≤ & ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . H$ÒÀdß H$mo@hß Hw$V Am`mV: H$m _o OZZr H$mo _o VmV: B{V n[a^md` gd©_gmaß {dúß À`äÀdm ÒdflZ{dMma_≤ && ^O Jmo{d›Xß. H$maU Vr Ûr Am{U Vy XmoKho r ZÌda AmhmV. Vmon`™V gd© Hw$eb {dMmaVmV. lrnVo: nX`wJß Ò_aUr`_≤ ..n[agm¿`m gßJo bmoh {~KS>b. OrdZ OJVm OJVm AmnU H$Yrhr ZÔ> hmoD$ eH$Vmo. &&10&& _m Hw$È YZOZ`m°dZJd™ ha{V {Z_ofmÀH$mb: gd©_≤ & _m`m_`{_X_{Ibß ~wX‹≤ dm ~´˜nXß Àdß ‡{de {d{XÀdm && ^O Jmo{d›Xß. nj.. gÀgßJmV≤ ^d{V{h gmYwVm IbmZm_≤ .. amoJJ´ÒV hmoV. AmMm`m™Mo ho ÂhUUo AmnÎ`m ‡À`jmV AZw^dmg `oV. gßV VwH$mam_ _hmamO ÂhUVmV h[aMaU —T> Ya `mIoarO X˛gam Cnm`M Zmhr.. nwZ:nwZ: Vo AmnÎ`m _Zmda R>gdrV Amho.&&22&& Omon`™V XohmV Ord Amho. _{hZm. nmUr AmQ>Î`mda gamodamMm H$m` Cn`moJ. {Xdg.o gmaIm H$mi Mmbbm nwT>. n[admamMm H$m` Cn`moJ.. À`m gdm©À_H$ gd}úambm gdm©W^© mdmZo gßnUy © eaUmJ{V nÀH$abrg VaM Vw¬`m Mm°Ë`mßer bj `moZr_‹`o {\$a `mMo \o$ao MwH$Vrb ho ‹`mZmV R>do .o nargMr Pmbo. &&23&& Vy H$moU? _r H$moU? H$moR>yZ Ambmo? H$moR>o OmUma? H$mhrM _mhrV Zmhr.. Aao 94 hm _mßgmMm Jmoim Amho ao. _J À`mMm _moh H$m Yamdm. `m ÒdflZdV≤ gßgmamMm _moh gmoS>yZ emÌdV VŒdmMm {dMma H$a.gma gma H$mo Jhr aho MmoWm Xohr CS>m` & Jo`ß JrVmZm_ghÚß ‹`o`ß lrn{VÍ$n_OÚß_≤ & Zo`ß gÇmZgìo {MŒmß Xo`ß XrZOZm` M {dŒm_≤ && ^O Jmo{d›Xß. `moΩ` _mJm©Zo ~´˜{U brZ PmbmV Va _J.. 10 _‹`o `moΩ` JmoÔ>rMr `moΩ` doi {ZKyZ JoÎ`mda n¸mVmn H$aUo `moΩ`hr Zmhr. &&27&& na_oúamMo hOmaZm_ Ò_aU H$a.. {dZmer Amho.. gÀgìÀdo {ZÒgìÀdß {ZÒgìÀdo {Z_m}hÀd_≤ & {Z_m}hÀdo {Z¸bVŒdß {Z¸bVŒdo Ord›_w{∫$:&& ^O Jmo{d›Xß.o n⁄ Zß. gwIV: {H´$`Vo am_m^moJ: núm’›V earao amoJ: & `⁄{n bmoH$o _aUß eaUß VX{n Z _w#m{V nmnmMaU_≤ && ^O Jmo{d›Xß.. d` {ZKyZ JoÎ`mda {df`mon^moJ H$moR>yZ {_iUma? VgoM Oa VwÂhr `moΩ` H$mir..

Dealers and Stockist in : Butt Welded Elbows. : 24471692. V ina yak Ant ar kar Prof. M. Vina inay Antar ark B.411052. . IIT Bombay Group Tutions in IITJEE Mathematics AIEEE Mathematics At Vile Parle And Thane Mobile : 9820651068 Email : antarkarsir@gmail.&&17&& JßJm. Reducers. Tees.VrW©`mÃm H$am. {d{dY d´VmßMo nmbZ H$am.gm°. M. New Budhwar Peth. lr_mZ gmogm`Q>r. Vora SHREE VA SUPUJY A VASUPUJY SUPUJYA TRADING Co. {dO`m ‡ÎhmX ‡^wUo 1/19 ~.o H$d}ZJa. S. S. nwUo .Tech. Brijen N.kmZ{dhrZ: gd©_VoZ ^O{V Z _w{∫$: O›_eVoZ && ^O Jmo{d›Xß.. Bends. Am{U _J gßgmanmemVyZ _w∫$s H$er {_iUma? AIoa AmMm`m™¿`m ÒVmoÃmMo gma AÀ`ßV WmoS>ä`mV H$Ò`{MV≤ {H$_{n Zmo haUr`_≤ & __©dmä`_{n ZmoÉaUr`_≤ lrnVo: nX`wJß Ò_aUr`_≤ & brb`m ^dObß VaUr`_≤ & eodQ>r OJX≤JÍw $ Am⁄ eßH$amMm`m™¿`m MaUr Z_´ hmoD$Z _r ÂhUVo. Pune -411002. 950. JOmZZ _hmamO _R>m¿`m nwT>. Tel. nU gÀ` dÒVw AWm©V≤ ~´˜mMo kmZ PmÎ`mIoarO VwÂhmbm H$Yrhr `WmW© kmZ hmoUma Zmhr. `_wZm. `Wme∫$s XmZ H$am. 'Vs' Forged Steel Fittings. Slip on Flanges.com ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 95 .. Queen Valves & JSI Gas Valves. 24470403 With Best Compliments Pr of. _mPo _Z gXm Vd nmXnßH$Or amhmo & _w∫$s_mJ© XmdyZr VwÂhr Y›` _O Ho$bo hmo & With Best Compliments Shri.

`m{df`mda lw{VgmJa Aml_mMo na_ny ¡ ` Òdm_r ÒdÍ$nmZß X gaÒdVr `mß M m "gmYZmnßMH$_≤' ZmdmMm _m°{bH$ J´Wß Amho. \$bmem ~ßYZH$maH$ AgVo. g_W© gßÒWmZMm nwaÒH$ma. gH$m_Vo_i w M o H$_m©VyZ nmn Am{U nw ` O›_mbm `oVo. ZmWmßMo ^mJdV Am{U VwH$mo~mßMm JmWm ho _amR>r ^mfoMo Mma doX AmhoV. _ZZ Am{U qMVZ H$amdo. (6) gßgmamVrb j{UH$ gwImVyZ {Z_m©U hmoUmË`m XmofmßMo ^mZ R>do mdo. gßJh´ r R>do mdm Am{U AZoH$Xm dmMZ H$Í$Z À`mMo _ZZ. gmYH$mZo `mVrb H$moUÀ`mhr EH$m J´Wß mMo {Z`{_VnUo A‹``Z ÂhUOo dmMZ. ho {df` godZ H$go X˛:I n`©dgmZr Amho qH$dm ~ßYZmV Q>mH$Umao Amho `mMr OmUrd R>odÎ`mg gXmof {df`godZ KS>Uma Zmhr. Jm|XdboH$a _hmamO ÂhUV H$s kmZoúar. ÂhUyZ JrVoZo \$bmeoMm À`mJ H$am`bm gmß{JVbm. _mD$bt¿`m ^mfoV gmßJm`Mo PmÎ`mg "gßVmßMo gßJVr _Zmo_mJ© JVr & AmH$imdm lrnVr `oUo nßWo &' H$maU "_Zmo_mJ} Jobm Vmo `oWo _wH$bm&' g_Wm™Mrhr Amkm Amho H$s "doX{da{hV Q>dmir & H$amo{M Z`o &' ho {d{hV H$_© ÂhUOoM B©úamMo gd©lo > nyOZ hmo`. {MŒmm¿`m Aem AdÒWoV AmnU gßgmamV Agbmo Var _ZmZo gßgmamMm À`mJ Ho$bobm Agob. Am|H$ma Q¥>ÒQ>Mm "dgwY ß am H•$VkVm' nwaÒH$ma BÀ`mXtZr g›_m{ZV. emÛmZwgma gdm™Zm doXmßMm A{YH$ma Zmhr VoÏhm `oWo doX hm e„X Ï`mnH$ AWm©Zo ÂhUOo gßV dmL≤>_` `m AWm©Zo ø`mdm bmJob.gmYZmn#mH$_≤ qH$dm gmYZmnßMH$_≤ lr. _ZmV Ambo ÂhUyZ H$moUVohr H$_© H$Í$ Z`o. gßJ: gÀgw {dYr`Vmß ^JdVmo ^{∫$—©T>m@@Yr`Vm_≤ & em›À`m{X: n[aMr`Vmß —T>Vaß H$_m©ew gßÀ`¡`Vm_≤ & g{¤¤mZwngoÏ`Vm_Zw{XZß VÀnmX˛H$o goÏ`Vm_≤ & ~´Âh°H$mja_œ`©Vmß lw{V{eamodmä`ß g_mH$ `©Vm_≤ &&2&& (1) gmYH$mZo Amnbo _Z gÀgßJmV R>do mdo. gwZrb qMMmobH$a ~r. ‡À`oH$ ÌbmoH$mV eßH$amMm`m™Zr AmR> gmYZm gmß{JVÎ`m AmhoV. H$_© ~ßYZH$maH$ ZgVo. g_W© Ï`mgnrR>mMm g_W© nwaÒH$ma. qMVZ H$amdo. lrXmg~moY. 32 nwÒVHo$ ‡H$m{eV. doXmo {ZÀ`_Yr`Vmß VX˛{XVß H$_© ÒdZw>r`Vm_≤ VoZe o Ò` {dYr`Vm_n{M{V: H$mÂ`o _{VÒÀ`¡`Vm_≤& nmnm°K: n[aYy`Vmß ^dgwIo XmofmoZg w Y ß r`Vm_≤ AmÀ_o¿N>m Ï`dgr`Vmß {ZOJ•hmŒmyU™ {d{ZJ©Â`Vm_≤ &&1&& (1) gmYH$mZo doXmßMo {Z`{_VnUo A‹``Z H$amdo. (7) AmÀ_‡m·rMr —T> B¿N>m R>do mdr. emÛmMr Amkm Amho qH$dm gßVmßZr gmß{JVbo Amho ÂhUyZ Amnbo {d{hV H$_© H$amdo.H$m∞_. (2) doXmV gmß{JVboÎ`m H$_m©Mo AZw>mZ H$amdo. nmMhr ÌbmoH$ {_iyZ gmYH$mbm Mmirg ‡H$ma¿`m gyMZm ‡m· hmoVmV. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 97 . (2) ^JdßVmMr ^∫$s —T> H$amdr. {edM[aÃ. J•hÒWml_r _mUgmbm gßgmamV B¿N>Zo o AWdm A{Z¿N>Zo o {df` godZ H$amdo bmJVo. hm boI {b{hVmZm `m J´Wß mMm \$ma Cn`moJ Pmbm. EH$Xm {df`mVrb Xmof bjmV Ambo ÂhUOo AmnmoAmnM _Z AmÀ_‡m·rMr B¿N>m ~miJob. ZmaXmßZr ^{∫$gyÃmV Amnbo ‡À`oH$ H$_© B©úambm An©U H$am`bm gmß{JVbo Amho. (5) gd© nmno YwdZy Q>mH$mdrV. `m ÒVmoÃmMo Ho$di nmM ÌbmoH$ AmhoV. gy`\© $y b Ogo gy`m©{^_wI AgVo Vgo Amnbo _Z ^JdßVm{^_wI amhrb. (3) À`m H$_m©ZM o ^JdßVmMr {d{YdV≤ nyOm H$amdr.. {ZÓH$m_H$_m©Zo nmnnw `mMm gßM` hmoUma Zmhr Am{U H$_© B©úambm An©U Ho$Î`m_wio nyduMr H$mhr nmno KS>br AgVrb Va Vr YwdyZ {ZKVrb. 12 df} gÇmZJS> `oWo Ï`dÒWmnZ. ¡`mßZm eä` Agob À`mßZr IamoIaM J•hÀ`mJ H$amdm nU dV©_mZ n[apÒWVr¿`m ~ßYZm_wio Vgo eä` ZgÎ`mg {ZXmZ _ZmZo Var gßgmamMm À`mJ H$amdm. (8) _ZmZo KamMm À`mJ H$amdm. `mbm _r gmYH$mMm Mmirg H$b_r H$m`©H$´ _ ÂhUVmo. (5) À`mgmR>r gX≤JwÈMr ‡m·r H$Í$Z ø`mdr. gmYH$mßZr hm J´Wß {_idmdm. (4) H$_m©Vrb gH$m_Vm Q>mHy$Z ⁄mdr. ‡dMZH$ma. (4) hiyhiy H$_©{Zd•Œmr ÒdrH$mamdr. Xmg~moY. (3) _Z emßV R>do mdo. lrkmZoúar. lrJrVm BÀ`mXtda ‡dMZo. ho gd© _mJ©Xe©Z J•hÒWml_r ^∫$ S>mo˘`mg_moa R>odyZ Ho$bobo Amho. gmYZmnßMH$_≤ ho ny¡`nmX eßH$amMm`m™Mo {M_wH$bo ÒVmoà Amho. `m qMVZmVyZM AmnÎ`mbm {d{hV H$_m©Mm ~moY hmoBb © . B©úa‡m·rgmR>r AmnU Zo_Ho$ H$m` Ho$bo nm{hOo `mMo gwXß a _mJ©Xe©Z H´$_e: `m nmM ˚cmoH$mßMo gß{j· qMVZ H$aVmZm hmoBb © .

Am·. ‡mU `m~‘bMo __Àd Q>mHy$Z ⁄mdo. g_W© {dMmaVmV. "H$_m©dJo io Z Ïhmdo & Var Xodmgr H$mg`m ^Omdo&' hr AdÒWm ‡m· H$Í$Z Ko `mgmR>r gX≤JÍw $ß Mr ‡m·r Am{U gX≤JÍw $ß Mr godm AmdÌ`H$ Amho. {d¤Œmm `m gß~Yß rMm Ahß hm Jd© dmT>{dUmam AgVmo. gÀgßJ ho gd© na_mWm©Mo ahÒ` Amho. nU l’m Am{U {M{H$Àgm `mVyZ EH$mMr {ZdS> H$a `mMr nmir AmÎ`mg À`mZo {M{H$ÀgoMm À`mJ H$amdm Am{U l’oMm Aml` ø`mdm. dU©. (7) Xoh~w’rMm nyU© À`mJ H$amdm. ~w’r. (8) gX≤JÍw $ lwVrMm ^mdmW© gmßJVrb Vmo _ZmnmgyZ J´hU H$amdm. ^JdX≤>JrVm dJ°a. Cn{ZfXo. (4) gmYH$mZo lw{Vgß_V VH$m©Mo AZwgYß mZ H$amdo. jwXÏ≤ `m{YÌM {M{H$ÀÒ`Vm_Zw{XZß {^jm°fYß ^w¡`Vm_≤ & Òdm¤fiß Z Vw `m¿`Vmß {d{YdemÀ‡m·oZ gßVÓw `Vm_≤ & Am°Xmgr›`_^rflÒ`Vmß OZH•$nm Z°>w`_© Àw g•¡`Vm_≤ & erVmoÓUm{X {df¯Vmß Z Vw d•Wm dmä`ß g_wÉm`©Vm_≤ &&4&& (1) ^yH$ hm EH$ AmOma Amho ho bjmV ø`mdo. (6) AhßH$maO›` "_r _r'Mo VwUVwUo ~ßX H$amdo. (6) bmoH$mßda Adbß~Zy hr amhˇ Z`o Am{U À`mß¿`mer {Zw>ahr hmoD$ Z`o. kmZr nwÈfmer H$Yrhr {dVßS>dmX Kmby Z`o. ZmaXmZo gw’m ^{∫$gyÃmV "dmXmo Zmdb„`mo:' Ago gmß{JVbo Amho. {eÓ`mMm A{YH$ma nmhˇZ gX≤JÈw À`mbm Ord~´˜ Eoä`mMm _ßà gmßJVrb qH$dm lw{Vdmä`mßMm ~moY H$aVrb. (5) Ï`dhmamV VQ>ÒW d•ŒmrZo dmJmdo. ny¡`nmX eßH$amMm`© doXmßVr AgÎ`m_wio `m ˚cmoH$mV À`mßZr kmZ_mJu gmYH$mbm CnXoe Ho$bm Amho. gmYH$mZo Aem J´Wß mßMm Aml` A{O~mV KoD$ Z`o. Bß{–`mßMr dIdI Wmß~Vo. (3) Òdm{XÔ>> AfimMr Anojm ~miJy Z`o. ÂhUyZ emÛmV {eÓ`mZo gX≤>JÍw $Odi ~´˜{d⁄oMr `mMZm H$amdr bmJVo. ¡`m VH$m©Zo ~´˜gÀ`Àd {g’ hmoBb © Agm VH©$ H$am`bm haH$V Zmhr. gmYH$mZo Vo AÀ`ßV H$miOrnydH© $ AmÀ_gmV H$amdo.o ‡mH•$VmV Xmg~moY. (8) kmZr bmoH$mß~amo~a H$Yrhr {dVßS>dmX Kmby Z`o. amJ. _mUgo `Wo¿N> OodVmV. AmnU ~´˜M H$go AmhmoV `mMm {dMma H$am`Mm AgVmo. CXmhaUmW©.o aOmoJUw _mUgmbm {H´$`merb ~ZdVmo. À`mgmR>r doJdoJ˘`m doXmßVJ´Wß mßMm Aml` ø`mdm bmJVmo. "gÀ`mMm Omo A{^_mZ & Vmo OmUmdm {Za{^_mZ&' Ahß ~´˜mpÒ_ _Yrb Ahß AhßH$mamMm Zmhr. _r _w∫$ Amho ho AZwgYß mZ Mmbob. "Ahß ~´˜mpÒ_' `mMm ~moY _Zmda R>gmdm ÂhUyZ gmo@hß gmYZm gmß{JVbr Amho. ÒdH$s`. kmZoúar ho J´Wß XoIrb lw{Vdmä`mbm nyaH$M AmhoV. (2) Am°fYm‡_mUo amoO n[a{_V Afi godZ H$amdo. gßVmßZr AmnÎ`m ZmVbJmßZm ~´˜{d⁄oMm CnXoe Ho$bm Zmhr. gmYH$m¿`m _ZmV Xoh~w’r_wio gßXho {Z_m©U hmoVrb. (4) ‡ma„YmZwgma Oo VmQ>mV dmT>bo Agob À`mV gßVÔw >Vm Agmdr. godMo r nw `mB© Agob VaM Vmo A{YH$ma ‡m· hmoBb © . _Z. (3) doXmßV {damoYr X˛Ô> VH$m©nmgyZ Xˇa ahmdo. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . dmä`mW©¸ {dMm`©Vmß lw{V{ea: nj:g_mlr`Vm_≤ X˛ÒVH$m©Àgw{daÂ`Vmß lw{V_VÒVH$m}@ZwgßYr`Vm_≤& ~´˜mÒ_r{V [d^mÏ`Vm_hahJ©d:© n[aÀ`¡`Vm_≤& Xoh@o hß_{VÈ¡¬`Vmß ~wYOZ°dm©XÒg_wÀg•¡`Vm_≤ &&3&& (1) gX≤JÈw Zß r gmß{JVboÎ`m _hmdmä`mMm {dMma H$amdm. Ho$di gmßg[aH$ _mUgm¿`m gßJVrZo AmnÎ`mbm Vmo X˛J_© Pmbm Amho. gßnŒmr. gmYH$ OgOgm na_mWm©V _waV OmB©b VgVer H$_m©Mr C_u H$_r hmoV OmB©b. A_wH$ H$am`Mo. (7) WßS>r Am{U CH$mS>m hr ¤ß¤o ghZ H$amdrV. g_Wm™Zr "AmnU `WoÔ> OodUo' hr _m°{bH$ gyMZm {Xbr. A{^_mZ Agmdm.~´˜gyÃ. (5) _r Xoh ZgyZ ~´˜ Amho `m d•ŒmrMm A‰`mg H$amdm. J´Wß m‹``ZmZo namoj kmZ hmoBb © nU gX≤JÍw $ß ¿`m godZo o Anamoj AZw^Vy rMr ‡m·r hmoBb © . _r AmZßXÒdÍ$n Amho. V_wH$ H$am`Mo ho ZdZdrZ gßH$În gßnm`bm hdoV. g_W© am_Xmgmß¿`m _Vo na_mW© AÀ`ßV gmonm Amho. g_W© ÂhUVmV. _hmdmä`mMm ZwgVm On H$am`Mm ZgVmo Va À`mMo qMVZ H$am`Mo AgVo. OmV. Jd© Zgmdm. _mà ¡`mßZr Amnbo gJio OrdZ ^JdßVmbm An©U Ho$bo Amho Aem gX≤JÍw $ß ¿`m ghdmgmV ^JdV≤‡m·rMm Amnbm {ZYm©a —T> hmoVmo. "ÌbmoH$mY}Z ‡d˙`m{_ `X˛∫$ß J´W ß H$mo{Q>{^: & ~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜d° Zmna: &&' ^moJdmXr _mUgo OJ H$go Iao Amho `mgß~Yß r VH©$-Hw$VH©$ H$arV amhVmV. gßV H$Yr dmXmV nS>V ZmhrV. ÂhUyZ gmYH$mZo ny¡`nmX eßH$amMm`m™Zr {Zdm©UfQ>H$mV gmß{JVÎ`m‡_mUo Xoh. Amhma gmpŒdH$ Am{U n[a{_V Agmdm. _r {ZÀ`ew’ Amho. ¤ofmMm Yw_mHy$i ~ßX hmoD$Z _Z emßV hmoV. gÀnwÈfmß¿`m ghdmgmV gŒdJwU C{XV PmÎ`mZo AZmdÌ`H$ H$_} AmnmoAmn Q>iVmV. gÀnwÈf ~´˜{d⁄m XoVmZm À`m {eÓ`mbm VnmgyZ KoVrb. (7) EH$mja ~´˜mMr ‡mW©Zm H$amdr. Aem {eÓ`mbm gX≤JÈw 98 _hmdmä`mMm CnXoe H$aVmV. {df`r bmoH$mß¿`m ghdmgmV ^JdßVmdarb Amnbr ^∫$s {dM{bV hmo `mMm YmoH$m AgVmo. gmYH$mbm kmZmMr ‡m·r Ho$di J´Wß mß¿`m dmMZmZo hmoUma Zmhr. (2) A¤°V J´Wß mMm A{^_mZmZo H°$dma ø`mdm. (8) {ZaW©H$ ~S>~S> H$Í$ Z`o. KaXma. _r kmZÒdÍ$n Amho.(6) _Zmo^mdo gX≤JÍw $ß Mr amoO godm H$amdr. gß›`mg gw’m _mJmdm bmJVmo. lw{Vdmä`mMm gßH$o V gmßJVmZm AmMm`© ÂhUVmV.

o ˚cmoH$m¿`m ‡maß^r Amhmam¿`m gß`_m¤mao {O^odarb {Z`ßÃU gmß{JVbo Va ˚cmoH$m¿`m eodQ>r {dZmH$maU ~moby Z`o Ago gmßJZy dmUrMm gß`_ gmß{JVbm. Aemdoir ‡ma„YmZwgma Oo gwI AWdm X˛:I AmnÎ`m dmQ>Ámbm `oBb © Vo ^moJVmZm _Z {dM{bV hmoUma Zmhr. "Bß{–`o ZoUVm ^mo{JOo' Ago _mD$br ÂhUVo. ZmaXmßZr Aem ^∫$mMo dU©Z "Z Vofw a_Vo ~wY:' Ago Ho$bo Amho. Vmo gmjr ^mdmZo Ord Am{U OJV≤ `mß¿`mH$S>o nhmV amhVmo. (5) kmZm¿`m ~imda ^yVH$mimVrb ew^mew^ H$_} ^Ò_gmV H$amdrV. gmYH$mbm AmÀ_kmZmMr gmYZm g_mOmV amhˇZM H$amdr bmJVo VoÏhm bmoH$mßer \$ma {Zw>a dmJyZhr MmbV Zmhr. nU À`mM~amo ~ a bmo H $mß H $Sy > Z H$emMr `mMZmhr H$Í$ Z`o . H$moUmMr ~mOyhr KoD$ Z`o Am{U H$moUmbm {damoYhr H$Í$ Z`o. À`mßZr na_ny¡` Òdm_r ÒdÍ$nmZßXmßMo {ddoMZ AdÌ` dmMmdo. ‡H•$Vr¿`m {Z`_mZwgma {O^oda bmi V`ma hmoD$ XoV nU _mUyg Am{U ney `mß¿`m Im `m¿`m n’VrV \$aH$ Agmdm. dV©_mZmV Or H$_} AmnU ~´˜mZwgYß mZmV H$Í$ À`mVyZ ~ßYZ {Z_m©U hmoUma Zmhr. ^JdX≤JrVo¿`m ^mfoV gmßJm`Mo PmÎ`mg. AmfmT>r dmar ÂhUOo {V{VjoMm ‡{ejU dJ©M Amho. `m nmM ˚cmoH$mVrb Mmirg gyÃmV eßH$amMm`m™Zr gmYH$ OrdZmMo __©M gmß{JVbo Amho. AmnU ~´˜ AgyZ ^modVmbMo OJ hr Ho$di _m`m Amho. "AßV{Z©> {VVwH$o Vabo & AßV^´Ô© > {VVwH$o ~wS>mbo & ~m¯mH$mao ^aßJibo & bmoH$mMmao &&' ^JdßV AmnÎ`m AmVM Amho. hr AßV`m©Ãm H$er gmYmdr `mMo Mmirg {Z`_ eßH$amMm`m™Zr gmß{JVbo. ÂhUyZ dmUrMm gß`_ \$ma _hŒdmMm Amho. eara gwIX˛:I ^moJV Agob Am{U _Z na~´˜ qMVZmV brZ Agob. ‡{VHy$b n[apÒWVrV A{dMb amh `mMr gmYZm AmnmoAmn KS>V. (3) nyUÀ© dmMm gmjmÀH$ma hmoBn© `™V AmÀ_qMVZ H$arV ahmdo. EH$m›V gw’m nMZr nS>mdm bmJVmo. (4) ^modVmbMo OJ ÂhUOo Ho$di ÒdflZ Amho Ago g_Omdo. H$moUÀ`mhr KQ>ZM o o _Zmda Imobda n[aUm_ hmoD$ XoD$ Z`oV. `m ‡H$aUmbm "CnXoenßMH$' Ago XoIrb ÂhUVmV. kmZXodmßMo ~mobUo dmJ≤`k R>abo. D$Z. gVV gmßgm[aH$ bmoH$mßV {_giÎ`mZo {MŒm _{bZ hmoV. \$moZ Zß. "_mPm `m¿`mer H$mhrhr gß~Yß Zmhr' Aem CXmgrZVoZo OJmV dmdamdo. dmam. qhJUo IwX. ~r qdJ. gmYH$mZo g_mOm¿`m ‡dmhmV dhmV OmD$ Z`o.© nwUo 411051. : 24348070 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 99 . H$maU ~´˜mbm ^yVH$mi Zmhr AWdm ^{dÓ`H$mi Zmhr. ho kmZ OgOgo —T> hmoBb © VgVgm Amnbm ^yVH$mi gßnÔw >mV `oBb © . JrVo¿`m gVamÏ`m A‹`m`mV dmUrMo Vn gmßJVmZm ^JdßV ÂhUVmV.o A›` dmaH$ar AmnÎ`m gmaIoM g_X˛:Ir AgÎ`m_wio ghZe∫$s dmT>m`bm _XV hmoV. _ZmMo OJmMo AmH$f©U OgOgo H$_r hmoBb © VgVgo Vo AmÀ_ÒdÍ$nmda pÒWa hmoBb © . (2) À`mgmR>r {MŒm AmÀ_ÒdÍ$nm_‹`o pÒWa H$amdo. gmYH$mZo MdrZo H$Yr ^moOZ H$Í$ Z`o. EH$m›Vo gwI_mÒ`Vmß naVao MoVÒg_mYr`Vm_≤ nyUm©À_m gwg_r˙`Vmß OJ{XXß VX≤~m{YVß —Ì`Vm_≤ & ‡m∏$_© ‡{dbmfl`Vmß {M{V~bmfimfl`wŒma°: pÌbÓ`Vm_≤ ‡ma„Yß pÀdh ^w¡`Vm_W na~´˜m@@À_Zm ÒWr`Vm_≤ &&5&& (1) gmYH$mZo EH$mßVmV AmÀ_gwI ^moJmdo. (6) kmZmoŒma H$_m©Mo ~ßYZ VmoS>yZ Q>mH$mdo. _Z emßV Am{U pÒWa H$a `mMr hr ‡{H´$`m AmÀ_gmjmÀH$ma hmoBn© `™V Mmby R>do mdr bmJVo. ¡`mßZm hm {df` {dÒVmanydH© $ g_OmdyZ ø`md`mMm Amho. ‡ma„YmZwgma VmQ>mV ~mgwXß r dmT>br Agob Va ø`mdr nU ~mgwXß r Iyn AmdS>br Amho Am{U AmUIr dmT>mdr Aer dmgZm _ZmV Zgmdr. Agm kmZr _ZwÓ` gßgmamV H$_bnÃmgmaIm AgVmo. ÂhUyZ Vo ‡`ÀZnyd©H$ AmÀ_ÒdÍ$nmda R>do mdo bmJVo.o ÂhUyZ gd© gßVmßZr EH$mßVmV gmYZm Ho$br. `mMm AW© ^moOZ H$aVmZm Bß{–`o CŒmo{OV hmoD$ Z`oV.Im `mgmR>r OJV AmhmoV H$s OJ `mgmR>r ImV AmhmoV `m¿`m gr_maofm bjmV R>do mÏ`mV. "A¤oÔ>m gd©^Vy mZmß _°Ã: H$ÈU Ed M & {Z_©_mo {ZahßH$ma: g_X˛:IgwI: j_r &&' ÂhUyZ gmYH$mZo WßS>r. gmYH$mZo AßV_wI © Agmdo ~{h_wI © Zgmdo. Am{U À`mZwgma AmnÎ`m OrdZmbm AmH$ma XoD$Z Y›` Ïhmdo. À`mbm emoY `mgmR>r A›`à ^Q>H$m`bm ZH$mo.gwZrb qMMmobH$a AqOä`ZJa. . {VWo _w‘m_ gßH$Q>o AmoT>dZy ø`mdr bmJV ZmhrV. g_W© ÂhUVmV. nmD$g ho gmao ghZ H$amdo Ago gmß{JVbo. g_mOmV dmdaVmZm Amnbr ^y{_H$m Zoh_r CXmgrZ qH$dm VQ>ÒW Agmdr. gmYH$m¿`m OrdZmV EH$mßVmMo AgmYmaU _hŒd Amho. (7) ‡ma„YmZwgma AmnÎ`m dmQ>Ámbm `oUmar gwI-X˛:Io emßVnUo ^moJZy gßndmdrV. (8) _Z na~´˜mV pÒWa R>do mdo. EH$mßVmV _Z ^yV-^{dÓ`mV ^aH$Qy> eH$Vo. AZw¤Jo H$aß dmä`ß gÀ`ß {‡`{hVß M `V≤ & Òdm‹`m`m‰`gZß M°d dmL>_`ß Vn C¿`Vo && gmYH$ ~mob `m¤mao ÒdV:bm Ï`∫$ H$arV AgVmo.

46. B©úamMo ÒdÍ$n {Ã{dY Amho. 2) AW©.7) ÂhUOo B©úamMm EH$. f>. nmbZH$Vm© d gßhmaH$Vm© `m Ã`tMr ~´˜m. nßM_. ¡`mßZr lr{ÃnwagwXß ar b{bVm XodrMo gImob dU©Z H$aUmao "gm¢X`© bhar' ho _hmZ H$mÏ` B. Amp›hH$ {ZÀ`monmgZm `m gd© JmoÔ>tMm OdiMm gß~Yß AgVmo. {^fi {^fi H$mir d doJdoJ˘`m lo> ZaaÀZmßZrM. Vo O›_VodmT>V.(2) ho OJV≤ gd© ~´˜ Amho.B©úam‡V `oVmo. `mßMm na_mWm©Vrb. 800 Mo gw_mamg. ({dÓUw nwamU 1. {edm` Eo{Vhm{gH$ H$mimV À`mMo _yi gmnS>V Zmhr EdT>Mo AmnUmg ÂhUVm `oBb © . gm{hÀ`{demaX.) (2) ~h˛Zmß O›_Zm_›Vo kmZdmZy _mß ‡n⁄Vo &. F${f. À`mßZm AmnU qhX˛Y_©. 62). À`mZo [hßXY˛ _© ÒWmnbm AgÎ`mg Vmo H$moR>o ÒWmnbm d {H$Vr hOma dfm™ndy u ÒWmnZ Ho$bm Vo Z∏$s gmßJVm `oUo AmO eä` Zmhr. ¡`mo{Vfnß{S>V.CnmgZm. Vo Ago 1) Y_©. 2.© AÔ>_ Am{U Ï`` ÒWmZo `oVmV.{Z_m©UH$Vm©. 1.o d b` nmdVo. (lr {d⁄oMo CnmgH$ eßH$a ^JdV≤nmX. VgoM _Zw ho _ZmZo _m¬`mgmaIo Pmbo AmhoV. _hoe Aer VrZ Í$no KoD$Z ‡H$Q> hmoVmo. Vmo Ï`mgmßZr ÒWmnbm Ago qhX˛bmoH$ ÂhUVmV. {ºÌMZY_©. (N>mXß moΩ` 3.) "__°dmßemo OrdbmoH$o Ord^yV: gZmVZ:&' (^JdX≤JrVm 15. na_mW©. ¡`mo{Vf{demaX. "gXod gm°Â` BX_J´ AmgrV EH$_odm{¤Vr`_≤ (N>mßXmoΩ` 6. ehmUo bmoH$ À`mbm _mà {Za{Zamir Zmdo XoVmV."gm¢X`© bhar' `m _hmZ H$mÏ`mMo A‹d`w© Am⁄-eßH$amMm`© ¡`mo{V^m©ÒH$a/¡`mo{V^yf© U nß{S>V qhJo {Zd•Œm gaH$mar H$_©Mmar. 1 ÂhUOo nydu gV≤ hmoVo. ho gd© Y_© OJmVrb {Za{Zam˘`m XoemV.(^JdX≤JrVm 7. g·_. PaWwÔ>rY_©. H$moUr d H$moR>o ÒWmnZ Ho$bm `mMr {dÌdgZr` Aer _m{hVr AmnUmg Cnb„Y Zmhr.MVwW. AdVma ÂhUOo H$m`? ‡mH•$V _mZdm¿`m nm`arnmgyZ nwÓH$i ‡JVr H$Í$Z Or _mUgo A[YH$m{YH$ ‡_mUmV B©úamg_mZ Pmbr À`mßZm qhX˛Y_m©V AdVma. am_. ~w’Y_©. ^∫$s `mßMm H$maH$ J´h ewH$´ VgoM ^∫$s.19. B©úa ApÒVŒdmV AgyZ Vmo EH$M Amho. H$maU nßM_ ÒWmZmdÍ$Z l’m. O°ZY_©. ¡`yY_©.) Ago qhX˛Y_© gßajH$ Am⁄eßH$amMm`©.nwÈfmo›VamÀ_m gXm OZmZmß ˆX`o gß{Z{dÔ>: &' (ÌdoVmÌdVa Cn{ZfX 3. 4) _moj ho Mmahr {ÃH$moU ‡W_. gd© Y_m©V Agbo lo> nwÈf Pmbobo AmhoV. O›_Hwß$S>brVrb nßM_ÒWmZ.`m~m~V qhX˛Y_m©Mo ~m~VrV Vo ÂhUVmV.VÇmbm{Z{V Ago VoWo ÂhQ>bo Amho À`mMm AW© Om`Vo.6 ÂhUOo gmV _h{f©.Aße {MaH$mb {Q>H$Umam Ord ~ZyZ Ordg•Ô>r _‹`o amhV AgVmo.g. Ï`mg hr IamoIar JmXr Amho. nmbZ d gßhma `mMo H$maU Vmo Amho. qhX˛Y_© hm \$ma ‡mMrZ Y_© Amho. nyduMo Mma Hw$_ma. Jm°V_~w’ dJ°aZ| m qhX˛Y_m©Zo AdVmar nwÈf Ago _mZbo Amho. {Z{_©Vr. Mma {ÃH$moUmßnH° $s Y_© {ÃH$moUmbm OmÒV _hŒd Amho. (2) "AßJw > _mÃ:. À`mßMr O›_bæ Hw$ß S>br `m ~m~V AmnUmg H$mhr XmIdyZ XoV Amho H$m`? `m~m~VMo g{dÒVa ÒnÔ>rH$aUmÀ_H$ {ddoMZ `m boImV H$a `mMm N>mQo >mgm ‡`ÀZ Amho. hmoamH$_b{demaX d ¡`mo{Vf_hm_hmonm‹`m` (^maV) gm_m{OH$ OJmV AmO AZoH$ Y_© {d⁄_mZ AmhoV. CnmgZm `mßMm {dMma hmoVmo. ÂhUOoM Am⁄eßH$amMm`©) {b{hbo. nyd} MŒdma: _ZdÒVWm & _X≤^mdm _mZgm OmVm: & (^JdX≤JrVm 10. 2. qhX˛Y_© Ho$Ïhm. ÂhUOo nwÓH$i O›_ KoVÎ`mda eodQ>r _mUyg kmZr hmoD$Z _m¬`m‡V ÂhUOoM. À`mVrb J´h VgoM À`m ÒWmZmMm Òdm_rJ´h. nßM_ Am{U Zd_≤ ÒWmZmnmgyZ ~ZVmo. ÂhUOo ~´˜ EH$ Amho.AßJw >_mà nwÈf Ord qH$dm AßVamÀ_m. ¡`mo{Vf^mÒH$a. H•$ÓU.(F$ΩdoX _ßS>i n{hbo 164. ho OJV≤ gd© ~´˜ Amho.ÒWmnZ Ho$bobo AmhoV. VŒdkmZ XoUmam JwÍ$ Am{U ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 101 . ÂhUOo hm. OnOmfl`. \$b¡`mo{VfemÛ d na_mW© {dMma \$b¡`mo{Vf emÛmV Mma {ÃH$moUmßMm {dMma nwT>o `oVmo. VgoM V•Vr`. 3) H$m_. À`m JmXrda Omo gÀnwÈf AbrH$S>o ~gbobm hmoVm À`mbm "H•$ÓU-¤°nm`Z' Ago Zmd Amho.‡W_. À`mMo _wª` H$maU ÂhUOo hm {ÃH$moU _mÃ. EH$mXe Am{U _moj {ÃH$moUmV. Xod dJ°ao Zmßdo Xo `mV `oVmV. {dÓUy. 13. Zd_ VgoM YZ. 14. ^∫$s. Xe_.~ZyZ OZmß¿`m ˆX`mV gXm amhVmo. OZmX©Z Í$nr EH$M B©úa. _wÒbr_Y_© d erIY_© `m {d{dY ZmdmZo gß~moYVmo. Vo EH$ hmoVo d À`m¿`mgmaIo X˛gao H$mhrM ZÏhVo) (2) EHß$ gX≤{d‡m ~h˛Ym dXp›V. (1) "_hf©`: g·. A{Z{V Agm Amho. br`Vo.

CŒm_M. {ddmh Z hmo `mg H$maUr^yV hmoVmV. darb O›_bæ-Hwß$S>br_‹`o e{Z-JwÍ$Mm A›`mo›` `moJ Pmbobm Amho. flbwQ>mo ~amo~a hmoUmao ew^`moJ. _ßÃemÛ ‡JVr. a{d eZrMo `moJm_wi-o d{S>bmßMo gm°ª` H$_r {_imbo. ‡dmg Am{U {dnwb Ago boIZ À`mßMo hmVyZ Pmbo. Am{U Y_m©Mm A{^_mZ —T> am{hÎ`m_wio qhX˛Y_© gßajUmMo CŒm_ H$m_ À`mß¿`mH$Sy>Z KS>bo Jobo. a{d hf©b¿`m AßemÀ_H$ `moJm_wio qMVZ.o JwÍ$ hm Hw$ß ^ `m eZrMo amerV AgÎ`m_wiMo VŒdqMVZ/ doXm›V A‰`mg Am{U VŒdkmZ A‰`mgmg MmßJbr ~°R>H$ {_imbr. ‡JmT> Ago nmß{S>À`. VnmMaU Va Ï``ÒWmZmdÍ$Z nabmoH$ ‡m·r. ÒdH|${–V Ho$bo Agbo Var Vo CÉ Hw$imV O›_ KoVbobo hmoV. emÛr` {df` A‰`mg boIZ Va ~wY-JwÍ$¿`m `moJm_wio ~w{’_Œmo~amo~aM kmZjoÃmV Zmdbm°{H$H$ XoIrb {_imbm.o ~wY e{Z `moJm_wio {M{H$ÀgH$. ewH$´ AgVmZm {ZÀ`monmgZm Zm_Ò_aU `mß¿`m —Ô>rZo _mà CŒm_ ÒWmZ‡m·r. Mß– Zon.eZr naÒna —{Ô>`moJ A‹`mÀ_ XodmU KodmUmg CŒm_. e{Z hf©b¿`m H|$– `moJm_wiM o YS>mS>r. VgoM AgmYmaU dmä`VŒd‡JmT> nmß{S>À` hmoV. nmßM. JwÍ$ ho ÒdamerV AgVrb. 800 Mo gw_mamg {b{hbo. VgoM YZoe V•Vr`oe Ï``oe `mMm AßemÀ_H$ `moJ _ßJimMo _of amerV H$_©ÒWmZr PmÎ`m_wio d VoWMo adrMo `w{V `moJ bm^oe ewH$´ AgÎ`m_wio H${dŒd. Mß–-hf©b.{MH$mQ>r hmoVr. EH$. naßVw darb H$mÏ`mZo À`mßZm AOam_a Ho$bobo Amho. ~wY `mßMo _mà hf©b.) 102 lrAm⁄ eßH$amMm`© `mßMr O›_Hw$ß S>br eHo$ 592 {d^dZm_ gßdÀgao d°emI ew’ nßM_r a{ddma {X./ bm^ `moJ ÂhUVmV. doXm›V A‰`mg d VŒdqMVZ MmßJÎ`m ‡H$mao hmoV.o H$r ¡`mßZr qhX˛Y_© ajUm~amo~aM lr{ÃnwagwXß ar b{bVm XodrMo dU©Z H$aUmao "gm¢X`© bhar' gmaIo _hmZ H$mÏ` B. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . _ZH$maH$ Mß–. Abm°{H$H$ ~w{’_Œmm. Ho$Vy ho na_mWm©V nyUV© m XoUmao AmhoV. Am⁄ eßH$amMm`m™Mr Hw$ß S>br ¡`mß¿`mH$S>o A‹`mÀ_mVrb AJmY kmZ hmoVo. ~wY.hf©b ~amo~a AgÎ`m_wio CnmgZm. VnmMaU gmW VgoM nßM_mdÍ$Z Y_©. _moj d B©úamonmgZm nm{hbr OmVo. AmR>.nwZd©gw ZjÃ. Zon¿`yZ. Zd_ÒWmZ Ym{_©H$ AmMma.A‹`mÀ_{d⁄oMr ‡m·r hmoV. À`mßMo AZoH$ J´Wß hr AmhoV. g߇Xm`m~‘bMr.{_WwZ amg. ZD$ Am{U Mma. _‹`m›hr H${b`wJmV 2593.o Ago qhX˛Y_© gßajH$ Am⁄ eßH$amMm`©. ewH´$ Zon¿`yZ¿`m ew^ `moJm_wiM o lr{ÃnwagwXß ar b{bVm XodrMo dU©Z H$aUmao "gm¢X`© bhar' gmaIo _hmZ H$mÏ` À`mß¿`m hmVyZ {b{hbo Job. {edm` g·_mV nmnJ´h dm amg. Ym{_©H$ d•Œmr d emÛ OmU `mMr H$bm {Xbr. _moj‡m·r XoUmao {d{eÔ>> J´h`moJ nßM_ÒWmZr Mß–. CÀgmh e{∫$H$maH$ _ßJi. `mß¿`m Hw$ß S>brV H$moUVo {deof J´h`moJ hmoV.XoIrb CŒm_ \$bo {_imbr. À`m_wio Vo VŒdqMVH$ ~Zbo. CŒm_ VH©$n’Vr ho gmao a{d-Zon¿`yZ. a{gH$Œd. JwÍ$ eZr ~amo~a Ho$Vy AmdÌ`H$M! AmÀ_mH$maH$ a{d. JwÍ$. ZD$ d ~mam ÒWmZr AgyZ À`mda JwÍ$ —Ô>r AgVm. Xe_mdÍ$Z H•$Vr.g._ßJimMo H|$– `moJmZo À`mßZm. Ho$Vy nmM. `m J´hmß¿`m `moJm_wiMo gm‹` Pmbo. _moj‡m·rgmR>r JwÍ$ J´h nm`m Agbm Var H$igmn`™V Om `mg eZrMr AmdÌ`H$Vm AgVo. _ßJi hm JwÍ$Mo _rZ amerV. 31 _mM© 670. na›Vw Am`wÓ`mV d`m¿`m ghmÏ`m dfu. a{gH$Œd. ~mam ÒWmZo A‹`mÀ_ ‡JVrg. nßM_ÒWmZmVrb ew^J´hgß~Yß A‹`mÀ_mg CŒm_ Va _hmVnmgmR>r Ho$Vy \$bXm`r hmoVmo.d°amΩ`gßnfi H$aUmao eZr.na_mWm©V ‡JVr XoVmV. AZwn_ d°amΩ`. Abm°{H$H$ ~w{’_Œmm hmoVr. _moH$˘`m _ZmZo qhX˛Y_© gßajUmMo H$m`© Pmbo. Mß–. Aem `moJmV d°amΩ`. O›_ÒWiH$mbQ>r AÎdmB©Odi. a{d. naßVw {ddmh gwImbm hm `moJ A{hVH$maH$ R>abm. erK´H$monr. JwÍ$. ~w{’H$maH$ ~wY.o nßM_ Am{U Ï`` ÒWmZmVyZ hmoUmao `moJ B©úa^∫$sMr AmoT> XoVmV. O›_bæ Hw$ß S>br 9 5 flbwQ>mo Mß– 3 5 4 6 a{d (8) 7 11 ewH$´ Ho$Vy 8 10 9 e{Z Zon (d) (25) (17) amhˇ 2 11 (3) ~wY (24) 1∑ _ßJb (2) 12 11 hf©b (21) JwÍ$ (3) (Q>rn : Jmob Hß$gmVrb BßJO´ r AmH$S>o AßemMo AmhoV. ewH$´ . _ßJi. qhX˛Y_© gßajUmMo H$m`© a{d Mß–m¿`m bm^`moJm_wio A‹`mÀ_ joÃmV ‡{V>m {_imbr. Mß–. H$maU À`mß¿`m d`m¿`m ghmÏ`m dfu d{S>bmßMo {ZYZ Pmbo.o Mß– ~wYm¿`m bm^ `moJmZo À`mßZm CŒm_ Ò_aUe∫$s ~amo~a AmÀ_qMVZ. gßemoYZmbm bmoH$_m›`Vm XoIrb {_imbr. gßemoYZ Am{U JyT> CH$byZ nmh `mV AmZßX dmQ>bm. (H$maU eZrMo amerV JwÍ$ d e{Z JwÍ$Mo amerV `mbm n[adV©Z `moJ. H${dŒd.

B¿N>me∫$s ‡~i H$Í$Z "gm¢X`© bhar' gmaª`m H$mÏ` boIZmbm ‡d•Œm Ho$bo. Joshi Works : 38/1/B Plot No.in {Z{d©H$În g_mYrMmM aÒVm XmIdyZ eodQ>r Aß{V_ C{‘Ô>> na_oÌda‡m·r. gm¢X`© bharVrb ‡À`oH$ ÌbmoH$ _ßÃÍ$nM AgyZ `mV EHy$U 103 ÌbmoH$ AgyZ n{hÎ`m 41 ˚cmoH$mßMo g_wÉ`mg "AmZßX bhar' d 42 Vo 103 ˚cmoH$mß¿`m g_wÉ`mg _mà "gm¢X`© bhar' Ago Zmd Amho.d{S>bmß¿`m gwImbm nmoaHo$ Ïhmdo bmJbo Va e{Z Mß– ‡{V`moJmZo naßnao¿`m {dÈ’ OmD$Z AmB©Mm AßÀ`{dYr H$amdm bmJbm. À`m dmQ>do arb gd©M VŒdqMVH$mßZm ZV_ÒVH$ hmoD$Z hm N>mQo >mgm boI À`mßMo MaUr An©U H$aVmo. ÂhUOoM EH$m ~mOyZo `moJ_mJm©Zo {Z{d©H$În g_mYrMm aÒVm XmIdyZ. IamoIa qhX˛ÒWmZmV amhUmao. 25458117 M. ¡`mo{V^m©ÒH$a/¡`mo{V^y©fU nß{S>V qhJ qhJo A_a~mJ gmogm`Q>r. Y_©‡Mma H$aUmao. ‡{g’ `moJr. Suvarnrekha Society. : 25464508 M. H$maU `m XoemV gßV.o darbn°H$s "AmZßX bhar' `m ^mJmV _mà {ÃnwagwßXarMr AmßVa`mJ CnmgZm (ÂhUOoM `moJ_mJm©Zo lrMH´$ ÒdV:Mo earamV H$ÎnyZ. Tel. qhX˛g‡ß Xm` OnUmao. O›_Umao {ZpÌMV ^mΩ`dßV AmhoV. S. Pune . gmjmÀH$mar. nwUo 411028.earamMo ~mhoa H$ÎnyZ Ho$bobr CnmgZm. ho gd© nhmVm EH$ JmoÔ> ‡H$fm©Zo OmUdVo H$s qhX˛Y_m©Mo gßajUmgmR>rM ^JdßVmZo Am⁄ eßH$amMm`m™Zm n•œdrVbmda nmR>{dbo Am{U À`mß¿`m hmVyZ "gm¢X`© bhar' gmaª`m _hmZ Am{U bmoH$CnH$maH$ H$mÏ`mMr {Z{_©Vr H$Í$Z KoVbr. Joshi E-mail : suvarnrekhakitchens@yahoo. : 98228 50100 Shri A.411052. of Kitchen Trolleys and Furniture Showroom : 38/1/B Plot No. X˛gË`m ~mOyZo gJwUmonmgZo¤mam M/s Suvarnrekha Kitchens Branch of Pioneer Enterprises Mfrs. Xˇa^mf : 020-26990435 M/s Suvarnrekha Auto Centre Authorised Spares & Service Dealers Baja Auto Ltd. : 98228 50100 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 103 . AÔ>_e o e{ZMm f> ÒWmZm_YyZ _ßJimer hmoUmË`m H|$– `moJm_wio d`m¿`m 32 Ï`m dfu À`mßZm g_mYr Ko `mMr Cna{V Pmbr. {eÎnemÛ.Ho$bobr CnmgZm) Va "gm¢X`© bhar' ^mJmV ~{h`m©J CnmgZm (XodrMr ÒWmnZm `ßÃmda. Pune 411052. JmS>rVi. Suvarnrekha Society. À`mM‡_mUo JyT>emÛ. ÂhUOo H$m°b_mJu CnmgZm) XmI{dbobr Amho. Mr. Karvenager. Am°fYemÛ. 25440692. gßemoYH$. darb `moJmbm hf©b Zon¿`yZ¿`m `moJmZo. A‹`mÀ_`moJmVrb.co. D.AgoM gy{MV Ho$bobo Amho.2. Showroom Ph. Karvenagar.XoIrb gmW {XbrM! e{ZZon/JwÍ$ Zon `m `moJmßZr ‹`o`nyVu. VŒdk `mßMr Va dmZdm ZmhrM ho AmÂhr Am_Mo ^mΩ` g_OVmo. O. B©/13. 2. Ym{_©H$ qMVZ H$aUmao. `moJemÛ. `mVrb n{hbo 41 ˚cmoH$ {ZÀ` CnmgZoV R>do Î`mg gmYH$mMr Hw$ß S>{bZre∫$s OmJ•V hmoV. hS>nga.

Am{XeßH$amMm`m™¿`m qMVZmMm AmÀ_m
‡m. S>m.∞ eß. Zm. ZdbJwXß H$a
E_.≤E. nrEM.S>r., _mOr CnHw$bJwÈ- nwUo {d⁄mnrR>
E_{\$b, nrEMS>r JmB©S>. 20nojm A{YH$ nwÒVH$mßMo {bImU, {XÑr¿`m g_mO{dkmZ gßÒWoV H|$– gaH$maH$Sy>Z
{Z`w∫$s. {dÌd ^maVr {d⁄mnrR> d {ebm∞J `oWrb CŒma nyd© {d⁄mnrR> `oWo _m. amÔ¥>nVtMo ‡{V{Z{Y ÂhUyZ {Z`w∫$s.

"YmaUmV≤ Y_©{_À`mh˛: Y_m} Yma`Vo ‡Om:&'
Aer Y_©gHß $ÎnZm Amho. Y_m©_i
w o g_mOmMr d g_mO
KQ>H$mßMr YmaUm hmoV.o Y_m©VZy Ï`∫$s¿`m H$V©Ï`mMr A{^Ï`∫$s
hmoV.o H$V©Ï`mbm ^m°{VH$ d A‹`mpÀ_H$ ÒdÍ$n AgVo. Y_© hr
Ï`m· gßH$ÎnZm AgyZ Vr gZmVZ Amho. gZmVZ ÂhUOo emÌdV.
Ago AgyZhr gmVÏ`m eVH$m¿`m nyd© H$mimV gZmVZ Y_m©bm
O~aXÒV Y∏o$ ~gbo. EH$‡H$maMo Ym{_©H$ AamOH$ {Z_m©U Pmbo.
Y_m©¿`m AßVJ©V H$_©H$mßS>mMß m A{VaoH$ Pmbm. gZmVZ Y_m©da A›`
Y_m™Mr AmH´$_Uo Pmbr. À`m_wio Y_m©bm EH$‡H$maMr ΩbmZr
Ambr. OoÏhm OoÏhm Y_m©bm ΩbmZr `oV,o H$_©H$mßS>mMo ÒVmo_ _mOVo,
bmoH$mßH$Sy>Z AZmMma d A{ddoH$ KSy> bmJVmo VoÏhm VoÏhm ‡À`j
^JdßV AdVma KoD$Z Y_© ajUmMo H$m`© H$aVmV. hr JmoÔ>
^JdX≤JrVoVZy ÒnÔ> hmoV.o na_oúa Y_© ajUmgmR>r ‡À`j AdVma
KoVmV. qH$dm gßVmß¿`m Í$nmZo `oD$Z bmoH$mßZm g›_mJm©bm bmdVmV.
AmZßX_` OrdZmgmR>r _mJ©Xe©Z H$aVmV. Am{X eßH$amMm`© ho
_hmnwÈf Y_© ajUmgmR>r AdVabo.
AmMm`m™Mm O›_ H$mbS>r `oWo Pmbm. {edJwÍ$ ho À`mßMo
dS>rb Va gVr ho À`mß¿`m AmB©Mo Zmd hmoV.o {edJwÍ$ ho Zß~–y r
~´m˜U hmoV.o d`m¿`m nmMÏ`m dfu AmMm`m™Zr gßÒH•$V ^mfoda
‡^wÀd {_idbo. _mZdOmVr¿`m H$Î`mUmgmR>r Amnbm O›_ Pmbm
Amho Ago _mZyZ ~´˜Mmar AdÒWoV À`mßZr Ka gmoS>yZ CŒma ^maVmMm
nm`r ‡dmg gwÍ$ Ho$bm. JmoqdX ^JdV≤nmX ho {g’ nwÈf Z_©Xm
ZXr¿`m H$mR>mda VnÌM`m© H$aV hmoV.o À`mßMo JwÍ$ Jm°S>nmXmMm`©
hmoV.o À`mßZr A¤°V {dMma JmoqdX ^JdV≤nmX `mßZm gmß{JVbm hmoVm.
AmMm`m™Zr gß›`mgXrjm KoD$Z A¤°V {dMma g_OyZ KoVbm.
À`mZßVa H$merbm OmD$Z {dÌdZmWmßMo Xe©Z KoVbo. {h_mb` hm
_h{f© Ï`mgmßMm n[aga _mZbm OmV Ago. AmMm`m™Zr {h_mb`mMm
‡dmg gwÍ$ Ho$bm. VoWo doXÏ`mgmßMo ‡À`j Xe©Z Pmbo. ~´˜gyÃ,
JrVm Am{U Cn{ZfXo `m Ã`rda qMVZ Ho$bo. ZßVa Hw$_marb ^≈>

`mßMr ^oQ> Pmbr. À`mßMo {eÓ` _ßS>Z{_l ho d°{XH$ H$_©H$mßS>mMo _moR>o
A{^_mZr hmoV.o eßH$amMm`© Am{U _ßS>Z{_l `mß¿`mV _hŒdm¿`m
d°{XH$ Y_©gyÃmda MMm© Pmbr. À`mV AmMm`m™¿`m A¤°V
VŒdkmZm_wio _ßS>Z{_l ‡^m{dV Pmbo. A¤°V {dMma WmoS>ä`mV
g_OyZ KoVbm nm{hOo.
~´˜ ho EH$M Aß{V_ gÀ` Amho. OJm¿`m Í$nmZo À`m ~´˜mMm
^mg hmoV AgVmo. na_mWu Ï`∫$sZo gÀ` g_OyZ KoVbo nm{hOo.
gÀ` Am{U {_œ`m `mVrb ^oX OmUyZ KoVbm nm{hOo. CXmhaUmW©,
g_w–H$mR>r nS>bb
o m qenbm C›hmV M_H$Vmo. VoÏhm Vmo MmßXr¿`m
VwH$S>ÁmgmaIm dmQ>Vmo. Iao Va Vmo Ho$di qenbmM AgVmo. OJmMr
pÒWVr AerM Amho. gm_m›` _mUgmbm OJ ho gÀ` dmQ>V.o H$maU
Vo kmZ|{–`mß¿`m H$joV _moS>V.o _mUgmbm OJ {Xgy eH$bo ÂhUyZ
Vo gÀ` dmQ>V.o EH$Xm ~´˜ H$m` Amho `mMr AZw^Vy r Pmbr H$s _J
OJmMo Iao ÒdÍ$n ÒnÔ> hmoV.o WmoS>ä`mV, AmÀ_m hm ~´˜ ÒdÍ$n
Amho. AmÀ_m A_a Amho. earamMm Zme hmoVmo nU AmÀÂ`mMm
Zme hmoV Zmhr.
‡À`oH$ Ï`∫$sV A{dZmer AmÀ_m AgVmo. Vmo "_r' `m
e„XmVyZ Ï`∫$ hmoVmo. "_r' `m e„Xmda gdm™Mm {dÌdmg AgVmo.
"_r Zmhr' Ago H$moUrhr ÂhUUma Zmhr. "_r' ÂhUOo AmÀ_m Am{U
AmÀ_m ÂhUOo ~´˜. ÂhUyZ "Ahß ~´˜mpÒ_' Ago ÂhQ>bo Amho.
~´˜ ho {ZJwU© , {ZamH$ma Amho. gm_m›` _mUgo "_r' `m gßH$ÎnZoH$S>o
^m°{VH$ —Ô>rZo ~KVmV. "_r' ÂhUOo {d{e> earamMr, {d{eÔ>>
Zmd Agbobr Ï`∫$s hmo` Ago gm_m›`V: _mZbo OmVo. À`mMo
H$maU ÒWyb —Ô>rZo Ord Am{U eara Ago XmoZ ^mJ hmoVmV. gy˙_
—Ô>rZo _mà Ho$di OrdmbmM ApÒVÀd AgVo. Agm_m›` VŒdkmZr
Ï`∫$sM AmÀ_m OmUUmar AgVo. ~´˜ ho gÀ`, AZßV Am{U kmZ
ÒdÍ$nmV AZw^d `mg {_iVo. AZßV ÂhUOo AVr Ï`m·. kmZ
ÂhUOo M°V›`. gÀ` ÂhUOo A~m{YV VŒd hmo`. `mdÍ$Z Ago
ÒnÔ> hmoVo H$s eara d OJV≤ ho _m`m ÒdÍ$n Amho. eara ~Xby

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

105

eH$Vo. OJ ~Xby eH$Vo. nU gÀ` ÒdÍ$n AmÀ_m H$Yrhr ~XbV
Zmhr.
Aem‡H$ma¿`m A¤°V VŒdkmZm¿`m ‡gmam_wio eßH$amMm`©
`mßZr AZoH$ JmoÔ>r gm‹` Ho$Î`m AmhoV. AmÀÂ`m¿`m A_aÀdm¿`m
VŒdmkmZm_wio gZmVZ {dMma hm {dÌd [dMma R>aVmo. {dÌdmVrb
_mZdOmVrV Agߪ` ^oX Agbo Var À`mß¿`m KQ>H$mßMm AmÀ_m
_mà A^o⁄ Amho. À`m_wio `m VŒdkmZm_wio {dÌd-Hw$Qw>ß~ hr
gßH$ÎnZm gmH$mabr OmD$ eH$Vo. À`mVyZ {dÌd~ßYÀw dmMr H$ÎnZm
‡ÒWm{nV hmo `mMm _mJ© _moH$im hmoVmo.
{dÌd {Z_m©U H$go Pmbo hm ‡ÌZ _mZd OmVrg_moa AmOhr
C^m Amho. {dÌdmMr {Z{_©Vr ho AmOhr EH$ H$moS>o Amho. A¤°V
VŒdkmZmVyZ `m ‡ÌZmMo CŒma gmnS>V.o {dÌd ho ~´˜ÒdÍ$nmMm
Am^mg Amho. AmMm`© OJmMo Am^mg ÒdÍ$n qH$dm _m`m ÒdÍ$n
gmßJVmV, VoÏhm Vo OJmMo ApÒVÀd ZmH$maVmV Ago ZÏho. gm_m›`
_ZwÓ` Am{U nma_m{W©H$ _ZwÓ` `mV \$aH$ Amho. nma_m{W©H$ _ZwÓ`
hm AmÀ_qMVZmVyZ AmÀ_kmZr hmoVmo. AmÀ_kmZ hmoB©n`™V Vmo
OJmbm gÀ`M _mZVmo d ‡nßMmVrb Ï`dhma nyU© H$arV AgVmo.
AmMm`m™¿`m {dMmamV ‡nßM Am{U na_mW© `mßMm g_›d` gmYbm
Amho. g_W© am_XmgmßZr AmMm`m™¿`m nmdbmda nmD$b Q>mHy$Z
"‡nßM H$amdm ZoQ>H$m' Ago ÂhQ>bo Amho. g_Wm™¿`m dMZmVrb
"ZoQ>H$m' hm e„X AW©nUy © Amho. g_W© nwT>o ÂhUVmV H$s ZoQ>H$m
‡nßM Ho$Î`mZßVa {ddoH$nyU© na_mW© gmYmdm.
kmZ, ^∫$s Am{U H$_© ho na_mWm©Mo VrZ _mJ© AmhoV. À`mVrb
kmZ hm _mJ© H$R>rU Amho. A‹`mpÀ_H$ d•Œmr AgboÎ`m Wmoa
_mUgmbm B©Ìda {df`H$ kmZ ‡m· hmoVo. eßH$amMm`m™Zr kmZ
_mJm©Mm nwaÒH$ma Ho$bm Amho. AßV:e∫$sMm emoY bmJUo ÂhUOo
kmZ hmo`. na_oÌda AmÀ_m `m ÒdÍ$nmV _mUgmVM gm_mdbobm
Amho. gm_m›` bmoH$ _yVu ÒdÍ$n XodXodVmßMr nyOmAMm© H$aVmV.
AmMm`m™¿`m —Ô>rZo `m ^∫$sbm X˛Ê`_ ÒWmZ Amho. EH$m ~mOybm
B©Ìda ÂhUOo {XÏ` VoO Ago ÂhQ>bo OmVo Va X˛gË`m ~mOybm À`m¿`m
g_moa {\$H$Q> AgUmam {Xdm bmdbm OmVmo. EH$m ~mOybm na_oúa
gwJYß _` Amho Ago ÂhQ>bo OmVo. Va X˛gË`m ~mOybm À`m¿`m g_moa
gm_m›` CX~Œmr bmdbr OmVo. EH$m ~mOybm na_oúambm AZßV
ÂhUVmV Va X˛gË`m ~mOybm À`mbm ‡X{jUm KmbyZ _`m©{XV
H$aVmV. hm {damoYm^mg Amho. nU Vmo AW©nUy © Amho. gmH$ma d
gJw U na_o ú amMr {Z> m `w ∫ $ ^∫$sZo CnmgZm H$aVmZm
AmÀ_ÒdÍ$nm¿`m {ZJwU© d {ZamH$ma na_oÌdamMo Xe©Z hmo `mMr
eä`Vm ZmH$maVm `oV Zmhr.
106

AmMm`m™Zr ^∫$s_mJ© ZmH$mabm Zmhr. `mMm ‡À`` À`mß¿`m
CŒmwJß ‡{V^o¿`m H$mÏ`aMZoVZy `oVmo. {d{dY Xod-XodVmßMr ÒVwVr
Agbobr AmMm`m™Mr H$mÏ`aMZm AmOhr bmoH${‡` Amho.
na_oúamdarb {ZVmßV ^∫$sgmR>r H$mÏ` ho EH$ CßMrMo AW©nUy ©
_m‹`_ Amho. ÂhUyZM kmZXod, VwH$mam_, am_Xmg BÀ`mXr gßVmßZr
H$mÏ`mVyZ Am‹`mÀ_mMm ‡gma Ho$bm. H$mÏ`m_wio H$mhr ‡_mUmV
{MŒmmMr EH$mJ´Vm hmo `mg _XV hmoVo. ^∫$s_mJm©bm {MŒmmMr
EH$mJ´Vm AmdÌ`H$ AgVo. ‡mnß{MH$ _mUgm¿`m ~m~VrV {MŒmmMr
EH$mJ´Vm hr EH$ g_Ò`m R>aVo. EH$m ~mOybm bj na_oúamda AgVo
Va X˛gË`m ~mOybm bj ‡mnß{MH$ JmoÔ>rV AgVo. ^∫$s hr EH$
AdKS> gmYZm Amho. ^∫$sVyZ gßVmßZm Pmbobo na_oúamMo kmZ
ÂhUOo AßVkm©Z hmo`.
AmÀ_m, ~´˜, AßVkm©Z BÀ`mXr JmoÔ>r JyT> AmhoV. À`mßMo
ghOJÀ`m AmH$bZ hmoV Zmhr. _mà JyT> JmoÔ>tZm AmH$ma {Xbm
H$s gm_m›` _mUgmßZm À`mßMo AmH$bZ hmoD$ eH$Vo. CXmhaUmW©,
na~´˜ hr JyT> H$ÎnZm AZmH$bZr` Amho. nU gJwU, gmH$ma
nmßS>w aJß ghOnUo bjmV `oD$ eH$Vmo. gJwU gmH$mamMr ^∫$s
Ho$Î`mZßVa H$mhr gßV _hmÀÂ`mßZm {ZJwU© {ZamH$mamMr ‡MrVr Ambr
Amho. {ZJwU© {ZamH$ma ~´˜ ÒdÍ$nmMr AZw^Vy r `oD$ eH$Vo. ¡`m
gßV _hmÀÂ`mßZm ~´˜ ÒdÍ$nmMr AZw^yVr Pmbr Aemß¿`m
AZw^Vy rda l’m R>do mdr bmJVo. ‡À`oH$ JmoÔ> {g’ H$aVm `oV Zmhr~w’r ~amo~a l’obmhr _hŒdmMo ÒWmZ Amho. J∞{b{bAmo,
H$mona{ZH$g BÀ`mXr d°km{ZH$mßZr n•œdr gy`m©^modVr {\$aVo Agm
emoY bmdbm. kmZoÌdamßZr kmZoÌdar¿`m Mm°œ`m A‹`m`mVrb EH$m
AmodrV Ago ÂhQ>bo Amho H$s, n•œdr gy`m©^modVr {\$aVo. gy`©
n•œdr^modVr {\$aVmo hm ^mg hmoV AgVmo. J∞{b{bAmo d H$mona{ZH$g
`mß¿`mda AmnU Ogm {dÌdmg R>do Vmo VgmM {dÌdmg kmZXodmßda
R>do mdm bmJob. eßH$amMm`m™¿`m "~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m' `mda
XoIrb {dÌdmg R>do mdm bmJob. l’m Am{U ~w’r `m Xmo›hr JmoÔ>tZm
_mZdr OrdZmV _hŒdmMo ÒWmZ Amho.
- ‡m. S>m∞. eß. Zm. ZdbJwßXH$a
"aoUHw $m' H$mßMZJßJm gmogm`Q>r, Hw$_ma nmH©$ Odi,
{~~dodmS>r H$m|T>dm amoS>, nwUo 411037.
\$moZ Zß. : 24261314

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

gm¢X`©bhar EH$ agJ´hU
S>m.∞ ‡_moX J. bmio
E_.E.(qhXr d gßÒH•$V), nrEM.S>r., ‡m‹`mnH$
^mßS>maH$a ‡m¿`{d⁄m gßemoYZ H|$–mMo {Z`m_H$ _ßS>i d H$m`©H$mar _ßS>i `mßMo gXÒ`. _amR>r, qhXr, BßJO
´ r, VobJy d
gßÒH•$V ^mfmßVZ
y {dnwb boIZ d gßnmXZ. EHy$U Mma nwaÒH$mamßZr g›_m{ZV. amÔ¥>nVr nwaÒH$ma 2000.

XodVmonmgZoMo Oo {d{dY ‡H$ma ^maVmV Í$T> Pmbo, À`m_‹`o
XodVmÒVw{V AWdm ÒVmoà hm ‡H$ma \$maM bmoH${‡` Pmbm Amho.
XodVmßMo JwU{deof qH$dm H$m`©{deof `mßMo dU©Z H$Í$Z À`mßMr
_hmÀ_Vm dU©Z H$aUo d À`m XodVmßZm eaU OmD$Z gd© gßH$Q>mnß mgyZ
_w∫$ H$a `mgmR>r À`mßMr ‡mW©Zm H$aUo hr XmoZ d°{eÔ>Áo Odinmg
gd©M ÒVmoÃmßV {XgyZ `oVmV.
qH$~h˛Zm, OJmVrb n{hbr H${dVm ÒVmoÃÍ$nmZoM {dZQ>bb
o r
Amho. OmJ{VH$ g‰`VoMm Cf:H$mb ÂhUOoM d°{XH$ H$mb.
À`mVÎ`m À`mV F$ΩdoX ho gdm©V ‡mMrZ gm{hÀ`. F$ΩdoX ÂhUOo
XodVmÒVwVrMo gßH$bZ Amho. À`m H$mimnmgyZ AmVmn`™V
gßÒH•$V_‹`o eoH$S>mo ÒVmoÃo a{Mbr Jobr AmhoV. À`mV {dÓUy d À`mMo
Xhm AdVma, {ed, JUoe, Xodr `mß¿`m ÒVmoÃmßZm ‡_wI ÒWmZ Amho.
`m ÒVmoÃmßV X°dV _{hÂ`mMo dU©Z AmhoM, nU À`m ~amo~a ^∫$mMr
eaUmJVr, _w_j
w m, X°›`, BÀ`m{X ^mdmßMo AmH$f©H$ dU©Z Amho.
`m gd© ÒVmoÃmßZr ^∫$s¿`m ‡gmamg d ‡Mmamg IynM _XV Ho$br
Amho. ÒVmoÃmßMr ^mfmhr bm{bÀ`nyU© d _Ywa AgVo d À`m_‹`o
EH$ ‡H$maMr gßJrVmÀ_H$ b` AgVo. À`m_wio OdiOdi gd©
ÒVmoÃo H$Um©_V• Pmbr AgyZ Vr ÂhUUmË`mZm VgoM EoH$UmË`mßZm
EH$ Abm°{H$H$ _mZ{gH$ AmZßXmMm bm^ H$Í$Z XoV AgVmV.
gßÒH•$V¿`m Aem {dnwb ÒVmoÃmV gm¢X`©bharMo ÒWmZ \$maM CÉ
H$moQ>tMo Amho.
gm¢X`©bhar ho EH$ eß^a ÌbmoH$mßMo ÒVmoà AgyZ À`mV XodrMo
ÂhUOo _hm{ÃnwagwXß arMo gm¢X`© d ‡^m `mßMo _Ywa dU©Z Amho. Am⁄
eßH$amMm`m™Zr ho ÒVmoà {b{hbo Amho ho _V AmVm gd©_m›` Pmbo
Amho. Xodr¿`m qH$dm Am{Xe∫$s CnmgZo_‹`o ho ÒVmoà EH$ \$bXm`r
d e{∫$`w∫$ Amho, Agm gd© Xodr^∫$mßMm {dÌdmg Amho. `m
ÒVmoÃmMo XmoZ Aße qH$dm ^mJ AmhoV. E∏o$Mmirg ÌbmoH$mß¿`m
X˛gË`m ^mJmg gm¢X`©bhar ÂhQ>bo OmVo. n{hÎ`m AßemßV
{ÃnwagwXß ar¿`m CnmÒ` Í$nmMo dU©Z AgyZ Vo gm_m›`nUo VßÃemÛ

qH$dm e{∫$g߇Xm`mg AZgwÍ$Z Amho. gm¢X`© bharV {V¿`m {XÏ`
gJwU earamMo dU©Z Amho. Vmß{ÃH$ CnmgZm n’VrV ~rOmjao,
_ßÃ, fQ≤>MH´$^oXZ d Hw$ß S>{bZr `mßZm \$ma _hŒd Amho. qH$~h˛Zm
F$ΩdoXH$mbrZ _ßÃmßMm A{^Zd AdVma ÂhUOo _ßÃemÛmßVrb
~rOmja`w∫$ _ßà hmoV Ago ÂhUVm `oBb
© . Xodr hr e{∫$Í$n Amho,
{ÃJwUmÀ_H$ e∫$sM {V¿`m {d{dY h{deofmßV {Zdmg H$Í$Z AgVo,
Ago VßÃemÛmMo ÂhUUo Amho. À`m Xodr¿`m CnmgZoV _ßÃmoÉmaU
qH$dm _ßÃmMo nwaÌMaU hm EH$ \$maM n[aUm_H$mar _mJ© Amho Ago
g_Obo OmVo. _ßÃemÛm¿`m AZoH$ J´ßWmV Xodr nyOm{dYr,
_ß Ã _{h_m, ~rOmjamß M o ahÒ`, fQ> M H´ $ ‡YmZ earamMo
`moJemÛ—Ô>Ám dU©Z ho ‡_wI ‡{Vnm{XV {df` AmhoV. Oo ~´˜mßS>r
VoM qnS>r- `m {g’m›Vmda XodrVŒd AmYmabobo Amho. ~´˜mßS>mbm
Ï`mnyZ amhUmar d g•{Ô> pÒWVr b`m¿`m H$m`©e∫$sMo {dYmZM
Aer name∫$s earamV XoIrb dV©_mZ AgVo, hm _ßÃmßMm _wª`
{g’mßV Amho. `m gdm™Mo {dÒVmanyd©H$ {ddoMZ {Za{Zam˘`m
VßÃJ´ßWmV Ambo Amho. nU VßÃemÛ, _ßÃemÛ, `moJemÛ,
e{∫${g’mßV XodrMo earagm°>d `m gdm™Mo EH$ gwXß a g_›d`mÀ_H$
{ddoMZ Oa Hw$R>o Agob Va gm¢X`©bharVM. `m ÒVmoÃmßV
VßÃgmJamda e„Xgm¢X`m©Mo VaßJ CÀnfi hmoV AgÎ`mMr dmMH$mßZm
‡MrVr `oV.o JyT> ahÒ`mÀ_H$ VßÃemÛr` {g’m›VmßMo BVHo$ _Zmoha
dU©Z BVaà π${MVM AmT>ib
o . ÒVmoÃmMr aMZm H$mÏ`m¿`m gd©
JwUmßZr ~habr Amho. kmZoúamßMo EH$ H$WZ `m ÒVmoÃmßg Ajae:
bmJy nS>V.o
dmMo ~ado H${dÀd & H${dÀdmV{h a{gH$Àd &
a{gH$Àdr naVÀd & Ònew© O°gm && kmZo.
gwXß a e„XaMZo~amo~aM gd© ÌbmoH$mßV emßV, l•Jß ma, H$Í$U,
AX≤^Vw Am{U emßV `mßMo gm¢X`©bhar _mhoaKaM Amho. `m ÒVmoÃmßV
AmoO Amho, H$maU Vo name∫$sMoM dU©Z Amho. ‡gmX Amho, H$maU
Vr eßH$amMm`m™Mr aMZm Amho, _mYw`© Amho, H$maU À`m ÒVmoÃmßV

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

107

À`mV {M›Vm_Ur aÀZmßZr ¡`m¿`m q^Vr OS>{dÎ`m AmhoV. qMVm_{U aÀZmßMr EH$ _mim Amho d Vmo aOH$U ÂhUOo ^dgmJamV ~wS>UmË`m bmoH$mßZm da H$mT>Umar {dÓUyÒdÍ$n damhmMr XmT>M Amho. Hß$R>ÒWmZr` {dew{YMH´$ AmH$me VŒdmMo. {edmMr daMr nmM MH´$o e∫$sMr _mZbr OmVmV. AZmhVmÂ~O{Zb`m. H$mo_b Am`wYmßZr Vmo ÛrnwÈfmßda H$R>mao nUo AmKmV H$arV AgVmo. À`mdoir Am{X_mVoH$Sy>Z ~´˜Xodmg g•Ô>r {Z_m©U H$a `mMr ‡oaUm {_iVo d gy˙_ nßM_hm^yVmßnmgyZ ÒWyb earamßMr aMZm hmoVo.AZßV Ago XmßnÀ` Amho. `m e∫$s¿`m ghmÊ`mZo {ed. {edMH´$o Am{U e{∫$MH´$o `mß¿`m_‹`o AgboÎ`m OmJog gwYmqgYw Ago ÂhQ>bb o o Amho.o ‡À`oH$ MH´$ EHo$H$m _hm^yVmMo ÒWmZ Amho. XmoZ ^wd`m_‹`o Agbobo AmkmMH´$ _ZÒVÀdmMo A{Y>mZ Amho. 9 Ï`m ÌbmoH$mV ghm MH´$mßMm CÑoI Amho. earamV amhUmar e∫$s Hwß$S>{bZr Amho. EH$m ÌbmoH$mV Ago gmß{JVbo Amho H$s Xo d r¿`m MaUmß d aMm Yy { bH$U Akm›`mß ¿ `m AßV:H$aUmVrb AßYmamMm Zme H$aUmË`m gy`m©Mr ZJar Amho. Ago EH$ _ß{Xa Amho. À`mdarb AZmhV MH´$ dm`wVŒdmMo. À`mZßVa AmMm`m™Zr Xodr¿`m gJwU Í$nmßVrb Eoú`m©Mo dU©Z Ho$bo Amho. À`mVrb q~Xˇ hm {edmH$ma n`™H$ ÂhUOo nbßJ Amho. ghÚXbnX≤_ÒWm BÀ`m{X dU©ZmdÍ$Z MH´$Í$nr H$_bmßV À`m XodrMo dmÒVÏ` AgVo. À`m¿`m ~mhoa¿`m ~oMmirg {ÃH$moU AgboÎ`m MH´$mßMM o _{U¤rn ~Zbo Amho. ÒVmoÃmßVrb ‡À`oH$ ÌbmoH$ _ßÃÒdÍ$n Amho. ‡b` PmÎ`mZßVa gd© H$m`© g_yh Zmhrgm hmoVmo d gd©Ã nßM_hm^yVo na_mUwÍ$nmZoM ahmVmV. Òdm{Y>mZ A{æVŒdmMo. lr {d⁄monmgH$mßZm ho ÒVmoà ÂhUOo EH$ daXmZM Amho. fmoS>eXbH$_b Am{U AÔ>mXmeH$_b hm n[aga AmobmßS>yZ AmnU nwT>o Jobmo H$s e{∫$MH´$mßZm Amaß^ hmoVmo. {dÓUy Am{X Xod Amnmnbo H$m`© H$a `mg g_W© hmoV AgVmV. `m ÒVmoÃmßda AZoH$ Q>rH$m {b{hÎ`m JoÎ`m AmhoV. H$Xß~d•j ho _hm{Ãnwa gw›XarMo AmdS>Vo d•j AmhoV. `m e∫$sMoM Aße BVa XodVmßVhr AgVmV. _hoúa Am{U gXm{ed `m VŒdmßer {ZJ{S>V hmoV. À`mßV H$Înd•jmß¿`m ~mJm AmhoV. À`m_‹`o Ago gmß{JVbo Amho H$s _ZwÓ`Xoh ÂhUOoM EH$ lrMH´$ Amho d À`mV fQ>MH´$mßMm AßV^m©d Amho. VrM {MXmZ›Xbhar. {Za{Zam˘`m AbßH$mamßMr nd©UrM Amho.o _m`m. ^wnaw .Xodr¿`m gwaÂ` Xohgm°>dmMo dU©Z Amho. BVHo$M H$m` Va gd© OJmßda Amnbo Òdm{_Àd JmOdUmam AZßV qH$dm _XZ hmhr XodrMm CnmgH$ Amho. A_•Vm¿`m _hmgmJamV {Za{Zam˘`m aÀZmßMo EH$ VoOÒdr ~oQ> Amho. ~´˜Xod Xodr¿`m MaUaO:H$UmnmgyZM MamMa g•Ô>r {Z_m©U H$Í$ eH$Vmo. X[a–r bmoH$mß¿`m B¿N>m nyU© H$aUmar. _wbmYmamÂ~wOmÍ$T>m. AmZßXbhar¿`m AßemV lrMH´$mMo {ZÍ$nU Amho. À`m {ÃH$moUmßV _‹`dVu AgboÎ`m {ÃH$moUmbmM qMVm_{U _ß{Xa Ago ÂhQ>bo Amho. {^db`. OS>~’ w r¿`m bmoH$mßgmR>r M°V›`nw `mß¿`m Jw¿N>mVyZ gVV dmhUmam Agm nwÓnagmMm qH$dm _YmMm Pam Amho. Va À`m¿`m AßV:H$aUmV {MXmZ›Xbhar CgiVmV. À`m gwYmqgYyV Mm°Xm {ÃH$moUrMo EH$ MH´$. À`mßV XodmßZm AÀ`ßV {‡` Agbobo Ago AZoH$ d•j AmhoV. _wª` {ÃH$moUmbmM 8 Ï`m ÌbmoH$mßV qMVm_{UJ•h Ago ÂhQ>bo Amho. b{bVm_hm{ÃnwagwßXar gd© MH´$mßMr A{Y>mÃr XodVm Amho. H$mhr Q>rH$mH$mamßZr 8 Ï`m ÌbmoH$mMm AW© lrMH´$mbmhr bmdyZ XmI{dbm Amho. À`mß¿`m AmgnmgMm n[aga gwYmqgYyMmM Amho. ~´˜m. À`mda A{Y{>V Agbobo ‡H$meÒdÍ$n na_{edVŒd ÂhUOoM gXm{ed À`mßMr AYm™{JZr {d_e©Í$n _hme∫$s lr{ÃnwagwXß ar. ho ÒnÔ> hmoV. {ed d e∫$s ho AZm{X. lrMH´$mßV ImbMr Mma MH´$o . _{Unyam„O{Zb`m. _ybmYmaMH´$ ho n•œdrVbmMo. À`mß¿`m 108 S>mÏ`m _mßS>rda b{bVm_hm {Ãnwa gwXß ar {damO_mZ Pmbr Amho. Va ew’{d⁄m [d{eÔ>> gXm{ed ho na_{ednX Amho. Aem `m e{∫$XodVoZo {ed qH$dm eßH$a `mg n{VÍ$nmZo dabo Amho. nmßS>waJß emÛr JmoÒdm_r `mßZr hr H$ÎnZm gw~moY ^mfoV {deX Ho$br Amho. AmkmMH´$m„O{Zb`m. ew’{d⁄m. eßH$a XoIrb ‡b`H$mir Am{Xe∫$s¿`m MaUH$_bmVrb aOH$UmbmM ^Ò_ ÂhUyZ YmaU H$arV AgVmV.{d{eÔ> _hoÌda ÂhUOo Ord. Xhm-Xhm {ÃH$moUmßMr XmoZ MH´$o Am{U AmR> {ÃH$moUrMo EH$ MH´$ Ago EHy$U ~oMmirg {ÃH$moU AmhoV. Òdm{Y>mZmÂ~wOJVm. ‡À`oH$ ÌbmoH$mMm EH$ ÒdVßà _ßà Amho. {dew{’MH´${Zb`m. À`m {ÃH$moUmß¿`m aofm OUy H$mhr À`m _{U¤rnmßVrb H$XÂ~d•jM hmoV. `mM H$_imV AgboÎ`m Mß–_ßS>imV Xodr na_{edVŒdmer g_ag ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . `mV H$Xß~d•jmMr EH$ ~mJ Amho. À`mZßVa {ÃnwagwXß ar hOma nmH$˘`m AgboÎ`m H$_bmV ‡doe H$aVo d VoWo AgUmË`m _m`m. gmYH$ AmnÎ`m ‹`mZm¿`m d CnmgZo¿`m ~imda VoWn`™V Jobm. EH$m ÒVmoÃJ´ßWmda BVä`m Q>rH$m H$moR>oM {XgyZ `oV ZmhrV. À`m¿`m _Ymo_Y AgboÎ`m qghmgZmda gXm{ed {damO_mZ Pmbo AmhoV. gßnyU© ÒVmoÃmMr {d⁄m lr{d⁄m Amho.

Ho$Ïhm Ho$Ïhm hr dU©Zo M_ÀH$ma`w∫$ Pmbobr AmhoV. AmUIr EH$m boImV AmMm`© ÂhUVmV H$s. Vo ÂhUVmV.g ^ma . 22 Ï`m ÌbmoH$mV AmMm`m™Zr EH$ e„XM_ÀH$ma XmI{dbm Amho.B›– . Am{U H$Înm›V H$mimMm ‡b`m{æ XoIrb À`mMr AmaVr AmodmiVmo.o `m ~rOmbmM "ˆboIm' Ago ÂhQ>bo OmVo. {h¿`mV {g{’ {_i{d `mgmR>r gmYH$mbm {d{dY AmgZo. AWm©V Ho$_w{ZH$›`m`mZo.o ÂhUOo ghMH´$^oXZ hr {ede{∫$ gm_aÒ`mMr EH$ AX≤ ^ w V ‡{H´ $ `m Amho . Va gmYH$ "{M›_`g_•{’' XoIrb H$ÒnQ>mg_mZ _mZVmo. _r VwPr nyOm H$m` H$aUma? H$maU _m¬`m {ZgJm©Zo qH$dm B¿N>oZo hmoUmË`m hmbMmbr VoM gd© nyOm–Ï` Í$nmZoM Vw¬`m MaUr A{n©V hmoVmV. YmaUm Am{U ‹`mZ `mßV Hw$ebVm ‡m· H$Í$Z ø`mdr bmJVo. 9 Ï`m ÌbmoH$mZßVa 21Ï`m ÌbmoH$mn`™V XodrMo MaU.-.o ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 109 .M›–H$bmIßS> `m_‹`o ıt ho ~rOmja \$ma _hŒdmMo Amho. hmM {ede∫$s gßJ_ d hmM na_ag hmo`. g߇Xm` n’VrZwgma lr{d⁄m _ßÃmMo AZoH$ ^oX AmhoV. XodrMr VmXmÀÂ` ^mdZoZo CnmgZm Ho$br. AmMm`© XrZVoZo Xodrbm {dMmaVmV. gmbmoä` dm gmÈfl` qH$dm gm_rfl` ‡m· hmoBb © `mV H$m` gße`? Xodr {edÒdÍ${nUr AgÎ`m_wio gmYH$mbm {edgm`w¡` {_imÎ`m gmaIoM Amho. Onmo OÎn: {eÎnß gH$b_{n _w–m{daMZm J{V: ‡m⁄m{j `H´$_U_eZm⁄mh˛{V{d{Y:& ‡Um_: gßde o : gwI_{Ib_mÀ_mn©U—em & gn`m©n`m©`ÒVd ^dVw `›_o {db{gV_≤ && `m {R>H$mUr _hmXodr d_m™¿`m ä`m nyOm ä`m AM©Z ao & Am{X nß∫$s®Mr AmR>dU `oUo Òdm^m{dH$ Amho. ^dm{Z Àdß Xmgo _{` {dVa —qÔ> gH$ÈUm {_{V ÒVmoVßw dmƒN>Z≤ H$W`{V ^dm{Z Àd{_{V `: & VXod Àdß VÒ_° {Xe{g {ZOgm`w¡`nXdt _wH$w ›Xß ~´h_o›–Ò\w$Q>_Hw $w Q>Zram{OVnXm_≤ && "Àdß ^dm{Z' VyM _r Ïhmdo Aer gmYH$mZo B¿N>m Ï`∫$ H$aVmM ÂhUOo À`mZo AhßJ´hmonmgZm gwÍ$ H$aVmM. À`m¿`m n{hÎ`m AjamdÍ$Z H$m{X{d⁄m qH$dm h{X{d⁄m Aer hr Zmdo AmhoV. {ed: e{∫$: H$m_: {j{VaW a{d: erV{H$aU: Ò_amo hßg: eH´$ÒVXZw M nam_ma ha`: & A_r ˆÑoIm{^pÒVg•{^adgmZofw K{Q>Vm: ^O›Vo dUm©ÒVo Vd OZ{Z Zm_md`dVm_≤ nßMXer_ßÃmMo {ddaU Ago Amho.M›–H$bm . Agm _ßÃemÛmMm {g’mßV Amho. gd© XodVmß_‹`o Ho$di {edM Ago AmhoV H$s Vo H$ÎnmßVm¿`m doir XoIrb Xodr ~amo~a AmZßXmZo {dhma H$arV AgVmV. À`m_‹`o EH$m ‡{g’ _ßÃmMr Ajao _moR>Ám H$m°eÎ`mZo Jw\ß $br AmhoV. Vo OoÏhm Amnbo hmV _wH$w Q>mbm bmdyZ Z_´^mdmZo Xodrbm Z_ÒH$ma H$aVmV. `m ~rOm_wiMo _ßÃm_‹`o gm_œ`© qH$dm M°V›` `oV. `m ÒVmoÃmßVrb 32 dm ÌbmoH$ _hŒdmMm Amho.b M›–IßS> ır_≤ ~´h≤_J´p›W Jw\ß $ Aja. ‡mUm`m_. Vmo ÌbmoH$ Agm Amho. {VMm AÍ$U dU©.H$ gmo_IßS> qH$dm e{∫$Hy$Q> h[a . _ßà hm ahÒ`_` d JmonZr` Amho. gmhr H$_imß¿`m da Agbobr XodrMr ew’ g{ÉXmZßXÍ$n H$bm.hmoD$Z {dhma H$arV AgVo. H$ H$m_amO_Hy$Q> h b hdt {dÓUwJ´p›Y nam . {ed e{∫$ H$m_ {j{V - H$ E B© b ht A{æIßS> dmΩ^dHy$Q> Í$–J´p›W a{d erV{H$aUÒ_ahßgeH´$- h g gy`©I S>. Vy À`m gmYH$mbm {ZO-gm`w¡` nXdr XoVgo .Va{U lr ga{U "B©' `m ~rOmjamZo ZQ>bb o m Xodr¿`m ‹`mZmMm _{h_m. {VMr VÍ$U. hr na_mZßX AdÒWm ‡m· H$a `mgmR>r Hw$ S>{bZr gwfÂw Zr_mJm©Zo ghm MH´$mßMm ^oX H$Í$Z gmYH$m¿`m g_m{Y~bmZo ghÚXb-‡doe H$aVo d VoWrb M›–_ßS>imV g{ÉXmZ›XÍ$n na_{edVŒdmer g_ag hmoV. "AmB©. XodVm hr _ßÃ_` Amho. À`mdoir À`mßMo _wH$w Q> Vwao bmdÎ`m‡_mUo {XgVmV. À`m _ßÃmßMr Ajao {_iyZ EH$ {d⁄m hmoV. À`m_wio À`mMm CÑoI namojÍ$nmZo `m ÌbmoH$mßV Ho$bm Amho. `mßV EH$ Jw· Aja OmoS>bo H$s fmoS>er {d⁄m hmoV. BÀ`mXtMo dU©Z Amho.o CXmhaUmW© nßMXer{d⁄m ÂhUOo nßYam ~rOmjamßMm EH$ _ßà VgoM fmoS>er{d⁄m. AmMm`© AmUIr EH$m ÌbmoH$mV gmßJVmV H$s Mmahr doX Xodr¿`m nmXnrR>mOdi hmV OmoS>yZ C^o AgVmV.

o gm¢X`© bhar¿`m 36 Vo 41 ÌbmoH$mßn`™V AmnÎ`m earamVrb _ybmYma BÀ`m{X fQ≤>MH´$mß_‹`o {ede{∫$ ÒdÍ$n XodrMo {Za{Zam˘`m Í$nmZo dmÒVÏ` AgÎ`mMo dU©Z Ho$bo Amho.o OJmMo gßajU H$a `mgmR>rM Xodr¿`m nmn `mßMr CKS>PmH$ hmoV Zmhr Zm? Xodr {Z{_©_fo arVrZo OJm¿`m H$Î`mUmV Xj AgVo. {edo e•ìam–m© V{XVaOZo Hw$ÀgZnam gamofm JL≤>Jm`mß {J[aeM[aVo {dÒ_`dVr & ham{hÂ`mo ^moVm ga{gÈhgm°^mΩ`OZZr gadrfwÒ_oam Vo _m`o OZZr —{Ô>ÒgH$ÈUm && XodrMo H$Q>mj . À`m _mYw`m©{VaoH$mZo À`mß¿`m Vm|S>mV OS>Àd `oV. XodrMm {H$arQ>. V dJ©. Vßà emÛmßV AmZßX^°ad Í$n {edmMr ZD$ Í$no _mZbobr AmhoV. À`m M›–H$boMM o bm°{H$H$ Zmd _hm{ÃnwagwXß ar Amho. CXmhaUmW© Amkm MH´$mßV AgboÎ`m gß{dÀH$_bmVrb _H$aßXmMm AmÒdmX hßg {ed d nmd©Vr KoV AmhoV.o À`mßZm H$mhrVar Amß~Q> Imdogo dmQ>V. {MHw$a{ZHw$gÂ~. ^JdmZ eßH$amßZm "ZdmÀ_m' ÂhUVmV. À`m ÌbmoH$mßVrb {deofUo pÌbÔ> AmhoV. Hy$aÃ`mVrV Amho. H$ dJ©. XodrMo {ÃZoÃ. {ZÀ` H$ÈUmnyU© AbÒ` _Ywam d{b {dbm{gVm ^moJd{VH$m pÒZΩYm Ad›Vr _wΩYm {dO`m AmHo$H$am ZJar ~XarZmWZJar H$Î`mU am_O›_^y{_ A`mo‹`m YmamZJar H$m`© gßjmo^U AmH$f©U –mdU C›_mXZ _Ywam A_amdVr CÇm{`Zr {dO`ZJa derH$aU CÉmQ>U {dÌbofU ^ma Xodr¿`m —Ô>r¿`m dU©ZmV A_wI agmßMm CÑoI H$Í$Z AmMm`m™Zr EH$ gwXß a Òd^mdmo{∫$ aßJ{dbr Amho.~mUm¿`m Q>moH$m‡_mUo Vr˙U AgyZ Vo eßH$amß¿`m d°amΩ`_ybH$ emßVagmMm ^oX H$aUmao AmhoV. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . A dJ©. `_wZm. n dJ©. H$m˘`m^moa Ho$gmßZr Ï`mnbobo _wI ^wdZ^`^ßJ Ï`g{ZZr Xodr¿`m amjgmßZm {^ddyZ gmoS>UmË`m ^wd`m. Q> dJ©.M›–H$bmIßS> ho Mm°`© JwU^`mVrV. AmH$memVrb Mß–mnojm Xodr¿`m _wIMß–mMo AmÒdm`V A{YH$ Amho ho gmßJVmZm AmMm`m™Zr Ï`{VaoH$mMo EH$ aW CXmhaU {Xbo Amho. e dJ© Am{U jK. emoU `mßMm AX≤^Vw gßJ_ Pmbm Amho Ago dmQ>V. Vo "{MXoH$ag' Amho. 43 Ï`m ÌbmoH$mßV Xodr¿`m —Ô>rMo dU©Z \$maM _Zmoha Amho. ‡À`oH$ Í$nmbm Ï`yh ÂhUVmV. H$mbÏ`yh: Hw$bÏ`yhmo Zm_Ï`yhÒVW°d M & kmZÏ`yhÒVWm {MŒmÏ`yh: Ò`mŒmXZ›Va_≤ & ZmXÏ`yhÒVWm & {~›X˛Ï`yh: Ò`mŒmXZ›Va_≤ & H$bmÏ`yhÒVWm OrdÏ`yh: Ò`m{X{V Vo Zd && {ÃnwagwXß ar Xodr XoIrb "ZdmÀ_m' Amho.o VoÏhm Vo Mß–m¿`m MmßX `mMo Vo Amß~Q> H$mßOr Amho Ago g_OyZ godZ H$arV AgVmV. À`mß¿`m gm‹`m ~mob `mVyZ AZoH$ emÛo [Z_m©U Pmbr AmhoV. `mßMo dU©Z \$maM AmH$f©H$ Amho. Xodr¿`m S>m˘ o `mßV ewäb Zrb dUm™¿`m N>Q>m AmhoVH$m? nwZ: ÚÔw>ß XodmZ≤ –˛{hU h[a È–mZwnaVmZ≤ qH$dm {V¿`m Z`ZmßV JßJm. ÂhUOo XodrMr —{Ô> d ‡_wI n{dà ZJar Ago Xmo›hr AW© EH$m {deofUmVyZ ‡VrV hmoVmV. Xodr¿`m XßVnß∫$sMo dU©Z H$aVmZm {ZXe©ZoMo EH$ gwßXa CXmhaU AmMm`m™Zr {Xbo Amho. MH$moanjr Xodr¿`m _wImMo "pÒ_V¡`moÀÒZmOmb' {ZÀ` nrV AgVmV. AmMm`m™Zr Xodt¿`m Z`ZmßMo dU©Z H$Í$Z AbßH$mamMm \$maM H$m°eÎ`mZo Cn`moJ Ho$bm Amho. AmZßX^°ad. H$maU lrMH´$ ho ZdIßS>mÀ_H$ Amho. {VMr gr_ZmgaUr ÂhUOo Ho$gmßMm ^mßJ. M dJ©. {dembm H$Î`mUr Ò\w$Q>È{Ma`mo‹`m Hw$db`°: H•$nmYmam@@Ymam {H$_{n _Ywam@@^moJd{VH$m & Ad›Vr —{Ô>ÒVo ~h˛ZJa{dÒVma{dO`m Y´dw ß VÀVfim_Ï`dhaU`moΩ`m {dO`Vo && 110 —Ô>r>Mo dU©Z Imbrb H$moÔ>H$mßdÍ$Z A{YH$ ÒnÓQ> hmoBb © : —{Ô> {dembm H$Î`mUr A`mo‹`m Ymam AW© {dH${gVm {dpÒ_Vm Ò_oaäZr{VH$m H•$noMm AmYma. AemM VËho¿`m M_ÀH•${V AmnÎ`mbm Zm{gH$m hZw.AmZßX^°adr Am{X Zm_gm—Ì` XmoKmß_‹`o {XgyZ `oV. H$mZmVrb H$U©^fy UmßMo ‡{Vq~~ Xodr¿`m Jmbmßda nS>Î`m_wio XodrMo _wIH$_b ho OUy H$mhr Mma MmHo$ Agbobm H$m_XodmMm aWM Amho Ago EH$ _OoXma dU©Z Ho$bo Amho. À`m ZßVa¿`m H$mhr ÌbmoH$mV Xodr¿`m {XÏ` Ad`dmßMo dU©Z Amho. Vmß~b y .ho dU© amerMo ZD$ {d^mJ AmhoV d gd© dU©g_yh XodrMrM Í$no AmhoV ÂhUyZ eßH$a-eßH$ar. ` dJ©. `XmbmnmXÔ>mXeJw{UVm{d⁄mn[aU{V`XmXŒmo XmofmX≤ JwU_{Ib_X≤‰`: n` Bd & gß{dÀH$_bm_‹`o AgUmË`m A{æboIgo maIr {XgUmar Or gwfÂw Zm ZmS>r Amho. {V¿`mVM na_gÀ`mMm gmjmÀH$ma hmoV AgVmo.

Xodrbm {ZVÂ~ _mΩ^ma ho {h_mb`mH$Sy>Z AßXU ÂhUyZ {_imbo Amho. aÇmH$: Òdag›X^m} JrV{_À`{^Yr`Vo & ÒdaÒ` H$ Mmo J_H$: lmoV{• MŒmgwImdh:& JVr ÂhUOo gßJrVmMo ‡H$ma. XodrMo dj ho OUy H$mhr A_•V agmZo ^aboÎ`m _m{UH$ aÀZm¿`m Hw$fl`mM AmhoV. Vw¬`m {demb ÒVZmß¿`m _‹`o AmnÎ`mg OmJm {_iUo H$R>rU Amho. À`mMo dU©Z AmMm`m™Zr gy˙_ —Ô>rZo Ho$bo Amho. H$m_Xod AmnÎ`m {edmpΩZ XΩY earamg e∫$s Xo `mgmR>r ÂhUyZ H$s H$m`. Jbo aoImpÒVÚmo J{VJ_H$JrV°H${ZnwUo {ddmhÏ`mZ’JwUJwUgߪ`m‡{V^wd: & {damO›Vo ZmZm{dY_YwaamJmH$a^wdmß Ã`mUmß J´m_mUmß pÒW{V{Z`_gr_mZ Bd Vo && Xodr. AmJ ~wPÎ`mZßVa YynaoIm CR>VmV. XodrMo Zm{^Hw$ha ÂhUOo OUy H$mhr JßJVo rb ^modamM Amho. EH$m ÌbmoH$mßV AmMm`m™Zr gm_w{–H$emÛ d gßJrVemÛ `mßVrb nm[a^m{fH$ e„XmßMm Cn`moJ H$Í$Z Xodr¿`m ZmXÍ$nmMo AmH$f©H$ Xe©Z KS>{dbo Amho. OZH$ Am{U JrV ÂhUOo gßJrVmVbo ‡H$ma. Xmo›hr JwS>ø`mßZr AmnÎ`m H$m{R>›`mZo Xodmß¿`m hŒmt¿`m Xmo›hr JßS>ÒWimßZm qOH$bo Amho._mJ© d Xoer Ago _wª` XmoZ ^oX AmhoV.Hß$R>.o À`m Xhm ~mUmßMr nwT>Mr Xhm nmVr Xmo›hr nm`mß¿`m ZImJ´m¿`m IwUm ÒnÔ> {XgyZ `oV AmhoV. Xodr¿`m Hß$R>ÒWmZr` aoImßMo dU©Z H$aVmZm AmMm`© ÂhUVmV. Aambm Ho$eofw ‡H•${Vgabm _›Xh{gVo {eargm^m {MŒmo —fX˛nbemo^m Hw$MVQ>o & ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 111 . Zm{^VyZ {ZKUmË`m YynaoImZmM bmoH$ amo_boIm g_OVmV. H$s Vr {_Q>UmaM. Xodr¿`m CXamdarb amo_amOrMo dU©Z H$aVmZm XoIrb AmMm`m™Zr AZwn_ H$ÎnZmd°^d XmI{dbo Amho. gm‹`m H$_imV \$∫$ b˙_rM dmg H$aVo.ÂhUOo gmj XoUmË`m AmhoV H$s H$m`. {XZ{dH$mgr H$_imßda Mß–{H$aUo nS>br. {ZgJ© H$_bmßZm WßS>r ghZ hmoV Zmhr Va VwPo MaU {h_mb`mV {Zdmg H$aVmV. Agm {dMma H$Í$Z AmH$me Vw¬`m Jß^ra Aem Zm{^{ddamßV ‡doe H$arV AgÎ`mgmaIo {XgVo. BÀ`mXt¿`m dU©ZmV {XgyZ `oVmV. AmH$me ho _yV© d ZrbdU© Amho Aer gd© gm_m›` H$ÎnZm Amho. H$m_XodmMo ~mU Oar nmM Agbo Var `m XmoZ ^mÀ`mßV À`mZo Xhm ~mU R>do bo AgmdoV. ‡_XdZHß$Ho${bV ÂhUOo AemoH$d•j \w$bm\$imßMm ~ha `mdm `m B¿N>oZo Vw¬`m MaUm¿`m AmKmVmMr Zoh_r AmH$mßjm ~miJyZ AgVmo. Xodr¿`m _mßS>ÁmßZr hŒmr¿`m ewSß >mXßS>mZß m qOH$bo Amho VgoM À`mßZr gmo›`m¿`m Ho$ir¿`m Imß~mß¿`m g_yhmbmhr qOH$bobo Amho. Vo ÂhUVmV XodrMr Zm{^ gamodam‡_mUo Imob Amho. EH$m ÌbmoH$mV eßH$amZo MwH$y Z JßJM o o Zmd KoVbo. Agm _{h_m AgUmao VwPo MaU H$Înd•jmßZm nmhˇZ hgVmV. VwPo MaU aÀZI{MV Zwnay mZr gwemo{^V Pmbo AmhoV. _‹`_ Am{U JmßYma `m VmZmß¿`m ÂhUOo Òdag_yhmß¿`m gr_m XmI{dUmË`m qH$dm VrZ nmZmßMr n•WH≤ $≤ Ï`dÒWm H$aUmË`m AmhoV. XodmßJZm ¡`mdoir Vw¬`m MaUmßZm Z_ÒH$ma H$aVmV. AWdm amo_bVoMo Vo AmioM! Agmdo. XodrMo Xmo›hr MaU bmjmagm_wio a∫$dU© Pmbo AmhoV. Vy J{V. eßH$ambm Xodr¿`m nmX‡hmamMm ‡gmX bm^bm d À`m_wio _XZmbm AmZßXm¿`m CH$˘`m \w$Q>Î`m Ago J_VrMo dU©Z Ambo Amho. Amho.o Xodr. XodrMr H$_a Ãw{Q>V Z{Q>Zr {MaVÈUm g_mdÒWmÒ`o. À`mdoir À`mßMr H$aH$_io H$˘`mßgmaIr _wH$w {bV hmoVmV. Vw¬`m Hß$R>mdarb aoIm fS>O. _•fm H•$Àdm JmoÃÒIbZ_W d°b˙`Z{_Vß bbmQ>o ^Vm©aß MaUH$_bo VmS>`{V Vo & {MamX›VÌeÎ`ß XhZH•$V_w›_y{bVdVm VwbmH$mo{Q>ädmUo: {H${b{H${bV_remZ{ZnwUm && gm‹`m H$_imV Am{U Xodr¿`m MaUH$_imßV {H$Vr \$aH$ Amho. Vw¬`m Hß$R>mdarb VrZ d˘`m ÂhUOo bæm¿`m doir eßH$amZr Oo ‡JwUJwU ÂhUOo AZoH$ _mßJÎ`gyMH$ gyÃmßMo Oo _ßJigyà ~mßYbo À`mß¿`m "‡{V^y'. À`mß¿`m Imb¿`m OßKm ÂhUOo qnT>Ë`m BVä`m gwXß a AmhoV. À`m_wio eßH$a À`m AemoH$ d•jmMr \$maM Agy`m H$aVmV. {ZgJ© H$_io amÃr {_Qy>Z OmVmV Va VwPo MaU Ahmoamà ‡gfi AgVmV. {VMm Aml` H$Í$Z am{hbm Amho.. IaoM Amho. nU {Z>Zo o CnmgZm H$aUmË`m "g_`r' OZmßZm VwPo MaU b˙_r qH$dm A{VÒn•hUr` {ZOmZßXÍ$nr Eoú`© g_{n©V H$aVmV. Ago dmQ>V. À`mßMr Nw>_Nw>_ ÂhUOo amOhßgmßZm gw›Xa MmbrMo YS>o XoV AgVmZm À`mZr Ho$bobm _Ywa ‹dZrM hmo` & ÌbmoH$mV AmMm`m™Zr earagm°>dmMr gd© bjUo EH$à d{U©br AmhoV. Òda^oX Am{U Jm`Z `m_‹`o AÀ`ßV {ZnwU Amhog. H$s OUy H$mhr eßH$amßMm nam^d H$a `mH$aVm _XZmZo ~mUmMo ^mVoM {Z_m©U Ho$bo AmhoV. hodm H$aVmV.. H$Înd•j ÒdJm©V amhUmË`m XodmßMrM B¿N>m nyU© H$aVmo nU VwPr MaUH$_io n•œdrda¿`m X[a–r bmoH$mßZm XoIrb amÃß{Xdg g_•{’ XoV AgVmV. Ago dmQ>V.

. : 25434407 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÍw $ Am⁄ eßH$amMm`© H$Î`mUr {deofmßH$mg hm{X©H$ ew^¿o N>m! lr. {dÓUy. AmMm`m™Zr Mß–mMm Xodrer H$gm AX≤^Vw gß~Yß OmoS>bm Amho nhm. VßÃmgmaª`m JyT> emÛr` {d⁄m Xodr¿`m ÒVw{VÍ$nmZo AmMm`m™Zr EH$ gw~moY Am{U A_a AmH•${V V`ma Ho$br Amho.o gmh{OH$ Amho. ~´˜Xod nwZ: Vmo ^aVmo d ewäbnjmßVrb Mß–m¿`m H$bmßMr d•{’ hmoV OmVo. H$_bmnmH©$ gmogm`Q>r. Xodr¿`m ÒVmoÃm¿`m _mJm©Zo CÀH•$Ô> agmZw^{y V H$Í$Z XoUmao ho ÒVmoà dmMrV AgVmZm gm¢X`m©¿`m bmQ>mda {dhma H$aUmao AmnU amOhßgM AmhmoV Ago ‡À`oH$ a{gH$mg dmQ>U. Cn_m. {dÓUyMr nÀZr b˙_r d Í$–mMr ghMm[aUr nmd©Vr Agbr Var {VMo `WmW© ÒdÍ$n `m {V›hr XodVmß¿`m nbrH$S>Mo Amho. nU Xodr¿`m earamV Vr gd© AbßH$ma^yVM AmhoV. CÀ‡ojm `m AbßH$mamßZr ZQ>{dbo Amho.o Cn{ZfXo Am{X g°’mp›VH$ J´Wß mda ^mÓ` {b{hUmao d VH©$H$H©$e ^mfoZo ‡{VnjmMm YwÏdm CS>{dUmao eßH$amMm`© BVHo$ _Ywa. Ago dU©Z Amho.o À`mdoir EH$ {deof gm¢X`m©Mr AZw^Vy r 112 gˆX`mbm hmoV. VoÏhm À`m H$_r hmoV OmVmV. AbßH$ma‡Mwa ÌbmoH$ {bhˇ eH$VmV `mda ghOmghOr {dÌdmg ~gV Zmhr. ÂhUOo H•$ÓU njmV Mß–H$bmßMm j` hmoVmo.∞ ‡_moX J. Va Vr H$moU Amho? Vwar`m H$m@{n Àdß X˛a{YJ_{Z:gr__{h_m & Aem name∫$sMr godm H$aUmam ^∫$ BVH$m ^mΩ`dmZ hmoVmo H$s ~´˜m. Vw¬`m MaUH$_bmßMo VrW© godZ H$a `mMo ^mΩ` _bm Ho$Ïhm bm^ob? ‡H•$À`m _yH$mZm_{n M H${dVmH$maUV`m H$Xm YŒmo dmUr _wIH$_bVmÂ~ybagVm_ & Aer ‡mW©Zm H$Í$Z AmMm`m™Zr ho b{bV _Ywa Ago OJÇmZZrMo ÒVmoà g_m· Ho$bo Amho. {dZ` ‡^mH$a _mßS>Ho$ d Hw$Qw>ß{~` ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . nwUo 411038. OoÏhm Xodr À`m dÒVyM ß m Cn`moJ H$aVo. Xodr¿`m Abm°{H$H$ gm¢X`m™Mr ‡Vr{V OmUyZ Xo `mMo X˛ÓH$a H$m_ AmMm`m™Zr Ho$bo Amho. ~´˜gyÃ.S>m.agß ÀdX≤^OZdmZ≤ & ho Xodr. \$moZ Zß. eodQ>r AmMm`© ÂhUVmV H$s. `m ÒVmoÃmßVrb gm¢X`©^mdZm Oar emar[aH$ qH$dm bm°{H$H$ Agbr Var Xodr¿`m nmÌd©^_y rda {Vbm EH$ CÉ Am‹`mpÀ_H$ g_mYmZVm {_imbr Amho. Mß–mMm H$bßH$ hr H$ÒVyar. A›V:gŒmm ¡`mdoir d `© {df`mer EH$mH$ma hmoV. {ed XoIrb `mMm hodm H$aVmV H$maU{Maß Ordfiodß j{nVnewnmeÏ`{VH$a: namZ›Xm{_ª`ß ag`{V. Ago ÒWybnUo ÂhUmd`mg haH$V Zmhr. AmMm`m™Mr ‡À`oH$ nß∫$s "a_Ur`mW©‡{VnmXH$' Amho.^•eß V›dr _‹`o n•Wg w a{gOmamoh{df`o & OJÀ`mVwß eÂ^moO`© {V H$ÈUm H$m{MXÈUm & `mV naÒna {damoYr {deofUo AmhoV. Xodr Oar ~´˜XodmMr nÀZr gaÒdVr. bmio 6. À`m AmH•$Vrg Í$nH$.o hrM agmZw^{y V hmo`. nmßT>am H$bmÀ_H$ ^mJ hm H$mnya Amho. JUoeZJa. Mß– hm EH$ nmMyMm H$aßS>m Amho À`mßV Xodr Amnbr ‡gmYZo R>do rV AgVo. Obmße ÂhUOo Jwbm~Ob.

lr AaqdXmßMo `m gß~Yß mVrb EH$ {dYmZ _hŒdmMo Amho. _amR>r boI ‡H$m{eV. H$m_ Am{U _moj `m nwÈfmW© MVwÔ>`m¿`m Í$nmVrb A‰`wX`. VmÀn`©.À`mda Ï`mª`mZo d Ï`mª`mZ_mbm. ^maVr` VŒdkmZ d {deofV: gßV dmL≤>_`m¿`m A‰`mgmMr AmdS>. ‡À`oH$ nwÈfmWm©Mr _r_mßgm H$a `mgmR>r ÒdVßà emÛ ^maVr` {dMmadßVmßZr {Z_m©U Ho$bo Amho. À`mbmM {Z:lo`g ÂhUVmV. _mUyg hm amÃß{Xdg gwImgmR>rM Vi_iV d YS>nS>V AgVmo.o `mCbQ> _moj ÂhUOo emÌdV Am{U X˛:Iboe a{hV AmZßX! À`mVM g_mYmZ d emßVr bm^Vo. P. ""¤o{d⁄o do{XVÏ`o-namM°dmnamM & AW nam ``m VX≤ Ajaß A{YJÂ`Vo &'' Ago _wSß >H$mon{ZfXmV gmß{JVbo Amho. nrEM≤. naßVw AkmZm_wio _mUyg gwImgmR>r Bß{–`mYrZ hmoD$Z X˛:Im¿`mM dmQ>Zo o OmVmo. Va ""Edß doXmMo _yigyà & gdm©{YH$ma°H$ n{dà & lrH•$ÓU| JrVmemÛ & ‡JQ> Ho$b| &&'' (18.o Z_ÒVÒ_° ^JdVo eßH$amMm`©Í${nUo & `oZ doXm›V{d⁄o`_wXY ≤ V• m doXgmJamV≤ && ({d⁄ma `) 1) d°{XH$ dmL≤>_`mMm Aß{V_ ^mJ `m AWm©Zo Cn{ZfXmßZm doXm›V Ago ÂhQ>bo OmVo. Y_©. hr Oar doXm›VXe©ZmMr ‡ÒWmZÃ`r Agbr Var doXm›VXe©Z ho gßnUy © d°{XH$ VŒdkmZmMo n[aUV ÒdÍ$n AgÎ`mZo {Vbm ^maVr` {hßX-ˇ VŒdkmZmMr ‡ÒWmZÃ`r _mZUo AZw{MV hmoUma Zmhr. AW©. doXm›VXe©ZmMo VrZ AmYma^yV J´Wß ÂhUyZ Cn{ZfXo.‡m·Ï` _mZbm Amho. MmßJXod nmg>r.S>r. Am{U _wª` ÂhUOo H$m_Zm qH$dm dmgZm `mßMr nyUn© Uo V•·r H$YrM hmoV Zmhr.eßH$amMm`m™Mm ^{∫$`moJ S>m. gmYw-gßV Am{U AmMm`m©Xr Wmoa VŒdqMVH$mßZr Ho$di ^maVr`mßZmM ZÏho Va _mZd_mÃmbm. ~´˜gyà Am{U ^JdX≤JrVm `mßZm ‡ÒWmZÃ`r Ago ÂhQ>bo OmVo. Ago kmZoúa ÂhUVmV. AWm©V. nU Vo gmonm{YH$. À`m_wio dmQ>Ámbm eodQ>r X˛:IM `oV. kmZXod {dMmaXe©Z. Cn{ZfXmß_Yrb VÀdqMVZ ho _w∫$ Amho. B©úa `m e„XmßZr doXm›VmV g{ÉXmZßXÒdÍ$n Aja VŒdmMmM [ZX}e ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 113 . H$m_ Am{U _moj `m Mmahr nwÈfmWm™Mm ÒdrH$ma Ho$bobm Agbm Var _moj hmM na_ nwÈfmW©. À`mV _mojemÛmbm lo>Àd ‡m· hmoUo gmh{OH$ Amho. JrVm hr "g_ÒVdoXmW©gmagßJ´h^yV' Amho Ago eßH$amMm`© ÒdV: gmßJVmV. namdbß~r Am{U Zm{edßV Amho. À`mMr VH©$ew’ ‡Umbr ÒdÍ$nmV _mßS>Ur H$Í$Z "doXm›VXe©Z' {Z{_© `mMo lo` ^JdmZ Ï`mgmß¿`m "~´˜gyÃmß'Zm ⁄mdo bmJVo. BßJO ´ r ^mfmßVa d Q>rnm.E. ÂhUZy M Vo AmÀ_{dúmgmZo ÂhUy eH$bo H$s. AmXe© Aem Ï`{∫$JV d gm_m{OH$ OrdZmMm _mJ© XmIdy Z {Xbm. _mà Vmo {df`gwImbmM gd©Òd _mZyZ MmbVmo. Cn{ZfXmV {Vbm nam{d⁄m d A›` gd© {d⁄mßZm Anam{d⁄m ÂhQ>bo Amho.""EV‘oe‡gyVÒ` gH$memV≤ AJ´O›_Z: & Òdß Òdß M[aÃß {ejoaZ≤ n•{WÏ`mß gd© _mZdm: &&'' 2) ^maVr` OrdZXe©ZmV Oar Y_©. AW©." (The Philosophy of the Upanisahads. nwUo {d⁄mnrR>.1426). AZoH$ BßJO ´ r.{Z:lo`g {g’rgmR>r gd© —Ô>rZo AZwH$y b Aer {VMr OS>UKS>U gZmVZ d°{XH$ Y_m©Zgw ma H$Í$Z Society.∞ eßH$a am. ViK≈>r E_. ‡H$m{eV nwÒVHo$. A›` VrZ nwÈfmWm™Mm gß~ßY "A‰`wX`' `m ^m°{VH$ gwI ÒdÍ$n OrdZ-‹`o`mer Amho.S>r.1) F${f-_wZr. `m Am°n{Zf{XH$ VŒdkmZm¿`m nm`mdaM ^maVr` gßÒH•$VrMr C^maUr PmÎ`mMo {XgyZ `oVo.. The concept of Moral Obligation dJ°a. naßVw À`mhrnojm _hŒdmMr JmoÔ> ÂhUOo gZmVZ d°{XH$ Y_m©bm A{Y>mZ^yV AgboÎ`m d°{XH$ VŒdkmZmMr n[aUVr Am°n{ZfX Xe©ZmV hmoD$Z VŒdqMVZmMo {eIa (AßV) À`mV JmR>bo AgÎ`mZo "doXm›V' hr gßkm À`mß¿`m ~m~VrV {deofÀdo gmW© R>aVo. VŒdkmZmMo {Zd•Œm ‡m‹`mnH$. _mà ho VH©$‡YmZ VŒdkmZ gd©gm_m›` bmoH$mß¿`m AmH$bZm¿`m Amdmä`mV `mdo Am{U Vo À`mß¿`m OrdZmMo A{Y>mZ Ïhmdo `m—Ô>rZo EH$m g_J´ OrdZ—Ô>r¿`m Í$nmV doXm›VmMr _mßS>Ur Ho$br Amho Vr lr_X≤ ^JdX≤JrVoV.gmR>rAZoH$ {d⁄mœ`m™Zm _mJ©Xe©Z. legislation and hr gßÒH•$Vr nwÈfmW© ‡YmZ Amho.lr. Iao Va gdm™Zm AgmM AmZßX hdm AgVmo. OrdZmMo na_-lo>. Vo Ago. `m emÌdV AmZßX ÒdÍ$n _mojmbmM "A_•V' hr Am°n{ZfX gßkm Amho. nrEM. À`mbmM A‹`mÀ_emÛ qH$dm A‹`mÀ_{d⁄m ÂhQ>bo OmVo. ~´˜. AmÀ_m. À`mn°H$s "AW©' Am{U "Y_©' ho nwÈfmW© gmYZÍ$n AmhoV Va "H$m_' (B¿N>mnyVuMo gwI) hm gm‹` Amho."The Philosophy of the Upanisads is the basis of all Indian religion and morals and to a cosiderable extent of Hindu politics. {Zanoj d {ZIi gwI ho _mojmMo ÒdÍ$n AgÎ`mZo À`mbm na_ nwÈfmW© ÂhQ>bo Amho.

À`mMo CŒma Ago H$s AmÀÂ`m{df`r¿`m. ""eßH$amMm`m™Zr ‡ÒWmZÃ`rdarb Amnbr gw‡{g’ ^mÓ`o {b{hbr ZgVr Va Vo AmMm`© Pmbo ZgVo. À`mMm gmjmÀH$ma KS>{dUmar {d⁄m ÂhUyZ {Vbm "A‹`mÀ_ (AmÀ_mZß A{YH•$À`) {d⁄m Ago ÂhQ>bo OmVo. 3) ‡W_V: ho bjmV ø`m`bm nm{hOo H$s eßH$amMm`m™Mr ‡ÒWmZÃ`rdarb ^mÓ`o ‡{g’ Agbr Var À`mßZr {b{hbobo ‡H$aU J´Wß d ÒVmoÃdmL≤>_`hr ~aoM AmhoV d Vo À`mßMr VmpŒdH$ ^y{_H$m g_OyZ Ko `m¿`m —Ô>rZo _hŒdmMo Amho. ^JdX≤JrVoV kmZ`moJm‡_mUoM H$_©`moJ. {dZmo~mßZrM ÂhQ>Î`m‡_mUo gmYZo¿`m H$ÎnZo~m~V eßH$a {dMmamV Hw$R>ho r gßH$w {MVVm AmT>iV Zmhr. ^∫$s d H$_© `m `moJmßZm Am{U `m gdm©V {d{hV AgboÎ`m AmÀ_gß`_ `moJmbm bmJy nS>V. {_œ`mkmZmbm "A‹`mg' Aer AmMm`m™Mr nm[a^m{fH$ gßkm Amho.^´ m ß V YmaUo_i w Mo _mUgmbm gd© X˛:Io ^moJmdr bmJVmV. eV˚cmoH$s. "kmZm›_moj:&' qH$dm "kmZmXod Vw-H°$dÎ`_≤ &' hm doXm›VmMm EVX≤{df`H$ {g’m›V Amho. ""V°gm AmÀ_Xe©Zr AmS>i & Ago A{d⁄oMm Omo _i & Vmo emÛ Zmer. ^JdÀnmX eßH$amMm`m™Zr Xemon{ZfXo. `m AmÀ_kmZmMr JaO H$m` hm ‡ÌZ _hŒdmMm Amho. eßH$amMm`m™Mr kmZ{Z>m gw‡{V{>V Am{U gw‡{g’ Amho. {ddoH$MyS>m_{U. À`mnmgyZ _w∫$s {_i{d `mgmR>r AWm©VM AmÀ_kmZmMr {ZVm›V JaO Amho. H$maU AmÀ_gmjmÀH$mam¿`m gdm}É AdÒWoV gd©M gmYZo {dbrZ hmoD$Z OmVmV. ~´˜gyà Am{U ^JdX≤JrVm `m doXm›Vm¿`m VrZ{h ‡ÒWmZmßda ‡gfi. H•$ÓUmÔ>>H$. `oa {Z_©i & _r ‡H$meo Òd`| &&'' (km. nU À`mM~amo~aM À`mß¿`m H$mÏ`‡{V^oMm gm¢X`©{dbmghr ˆX`ßJ_ ÒdÍ$nmV Am{dÓH•$V Pmbm Amho. hrM JmoÔ> À`mß¿`mer gß~{ß YV AgboÎ`m kmZ. AnamojmZw^y{V. VmoM gd© AZWm™Mo _yi AgÎ`mZo Vmo g_yi Zmhrgm H$Í$Z AmÀÂ`m¿`m EH$_odm{¤Vr`ÀdmMo `WmW© kmZ H$Í$Z Xo `mgmR>rM gd© Cn{ZfXo ‡d•Œm Pmbr AmhoV Ago eßH$amMm`© _mZVmV . BVa AmMm`© ho doXm›Vr Agbo Var Vo ^{∫$`moJr AmhoV. H$maU À`mMm gß~ßY na_ ‡m·Ï` _mojmer Amho. M°V›`. kmZ_mJm©Mm nwaÒH$ma H$aUo `mMm AW© H$_©. ^mdZm Am{U H$_©‡oaUm hr _mZgemÛ—Ô>Ám _mZdr Ï`{∫$_ŒdmMr _hŒdnyU© AßJo AmhoV. À`mß¿`m gm_ßOÒ`mVyZM EH$gßY Ï`{∫$_Œd gmH$maVß. qZ~mH©$ `m AmMm`m™Zr d kmZoúamXr gd© gßVmßZr Ho$Î`mMo {XgyZ `oV. dÑ^. 18-1232) VmÀn`©. ^{∫$`moJ Am{U amO`moJ (‹`mZ`moJ) `mßMrhr _moj_mJ© `m —Ô>rZo MMm© Ho$br Amho.AZmÀ_m. {dMmaerbVm qH$dm ~w’r ho _mUgmMo Ï`d¿N>Xo H$ bjU Agbo Var Vmo Ho$di ~w’r_mZ Zmhr. VgoM H$moUÀ`mhr gmYZoMo AmMm`© AmoPo hmoD$ XoV ZmhrV. {dMma. ^∫$s Am{U `moJ (‹`mZ/AmÀ_gß`_) `mßMo gmYZm _mJm©Vrb ÒWmZ d _hŒd ZmH$maUo ZÏho. nU À`mßZr hr bKwH$mÏ`o aMbr ZgVr Va bmoH$X•Ô>rZo Vo eßH$aM Pmbo ZgVo. ho OmUUo _hŒdmMo d Cn`w∫$ Amho. {ed_mZgnyOm BÀ`mXr ^{∫$ÒVmoÃo `m ^mÓ`oVa dmL≤>_`mVyZ AmMm`m™Mo {dMma Va A{^Ï`∫$ Pmbo AmhoVM.Ho$bm OmVmo Am{U À`mMm gmjmÀH$ma hoM OrdZmMo na_ ‡m·Ï`_moj AgÎ`mMo gmßJZy À`m¿`m ‡m·r¿`m gmYZ_mJm©Mr MMm© Ho$br OmVo. ‡~moYgwYmH$a BÀ`mXr ‡H$aUo Am{U {Zdm© U XeH$. À`mgmR>r AmÀ_mZmÀ_{ddoH$ H$aUo AmdÌ`H$ Amho. "AmÀ_m dm Aao –Ô>Ï`: lmoVÏ`mo _›VÏ`mo {Z{X‹`m{gVÏ`:&' Ago `mkdÎä` gmßJVmV. ÂhUyZM À`mß¿`m VŒdkmZmMo {ddoMZ H$aUmË`m AmnÎ`m J´Wß mbm am_H•$ÓU _R>mMo Òdm_r VnÒ`mZßX `mßZr "^{∫$ ÒHy$b≤g Am∞\$ doXm›V' Ago Zmd 114 {Xbo Amho. À`mß¿`m "JwÈ~moYm'¿`m ‡ÒVmdZoV Vo ÂhUVmV. fQ≤>nXr. CnXo e nß M H$. kmZoúahr AemM ‡H$mao gmßJVmV H$s. À`mßMr Vr "{dlm_ ^y{_H$m' hmo`.o EH$ eßH$amMm`©M Ago AmhoV H$s À`mßZr Ho$db A¤°Vr ew’ kmZ_mJm©Mm nwaÒH$ma Ho$bm Amho.Jß^ra Ago {dÒV•V ^mÓ` {bhˇZ A‹`mÀ_{d⁄oMo `WmW© ÒdÍ$n {deX Ho$bo Amho.'' (n•. Vmo ^mdZmerb d AmMmadmZhr Amho. qH$dm gma-Agma `mßMm {ddoH$ (g_Wm™¿`m e„XmßV "emÌdV. CnXoe-gmhÚr. AmÀÂ`m¿`m gÀ` ÒdÍ$nmMr AmoiI H$Í$Z XoUmar.o `m gd© gmYZ^yV `moJmß_‹`o AmßV[aH$ Ago A^o⁄ ZmVo Amho.""AÒ`mZW©hVo mo: ‡hmUm` AmÀ_°H$Àd{d⁄m ‡{VnŒm`o gd} doXm›Vm Ama‰`›Vo &'' Ago Vo A‹`mg^mÓ`m¿`m AIoarg ÂhUVmV.AemÌdV `mßMm {ZdmS>m) H$Í$Z emÌdV. À`m_wio À`mß¿`m VŒdkmZmV ^∫$sbm H$mhr ÒWmZ Amho H$m d AgÎ`mg À`mMo ÒdÍ$n H$m`.eßH$aß bmoH$eßH$a_≤ & '' `m d›XZoVrb "bmoH$eßH$a' `m nXdrbm C‘oeZy {dZmo~mßMo ho _m{_©H$ {dYmZ Amho. À`mn°H$s ^{∫$`moJmMm nwaÒH$ma am_mZwO. _‹d. WmoS>ä`mV ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . VgoM Vo Ho$dbm¤°Vr doXm›V VŒdkmZmMo nwaÒH$V} ÂhUyZ gd©kmV AmhoV. kmZoúamß¿`m e„XmßV. X{jUm_y{V©ÒVmoÃ. `moJm¿`m ^mfoV `m _moj_mJm©g "kmZ`moJ' Ago ÂhUVmV. ho ÒnÔ> Amho. gma^yV Aem AmÀÂ`mMm (na_mÀÂ`mMm) gmjmÀH$ma H$Í$Z KoUo hoM _mojmMo gmjmV gmYZ hmo`. hÒVm_bH$ BÀ`mXr doXm›VÒVmoÃo d nmßS>w aJß mÔ>H$. À`m—Ô>rZo AmnU nwT>rb {ddoMZmH$S>o diy. AmÀ_m.AmnÎ`m ÒdÍ$nmgß ~ ß Y r¿`m. À`mß¿`m dmL≤>_`mgß~Yß mVrb {dZmo~mOtMo EH$ {dYmZ _m[_©H$ Amho. X˛gar JmoÔ> ÂhUOo. 2) ""Z_m{_ ^JdÀnmXß.

{Zanoj. B¿N>m. naßVw earam¿`m CnmYr¿`m CnojZo o AmÀ_m. À`mbmM ~´˜ ÂhQ>bo Amho. —Ì` {dú ho Xoe. AmÀÂ`m¿`m ~´˜ÀdmMm gmjmÀH$ma Ago À`mMo ÒdÍ$n Amho. AmÀ_mhr ÒdÍ$nV: ~´˜M Amho. H$mb Am{U dÒVy gmnoj. Oo EH$ A¤` kmZÒdÍ$n VŒd Amho À`mMmM {ZX}e VŒdk bmoH$ ~´˜. `mßZmM AZwH$´ _o naßnam gmYZ. gmYZmß¿`m X•Ô>rZo {dMma Ho$bm Va dÒVwV: A¤°V VŒd ho H$Yr gmYZmZo gm‹` hmoUmao Agy eH$V Zmhr. naßVw Òd-Í$nmMr AmoiI {dgÍ$Z Xohm{X{dún`™V g_ÒV AZmÀ_ OJVmer _r-_mPo `m {dnarV YmaUoZo ÒdV:bm ~’ _mZyZ OrdmÀ_m X˛:I AmoT>dyZ KoVmo. na_mÀ_m d ^JdmZ `m e„XmßZr H$aVmV. Aer `moΩ`Vm {Z_m©U Pmbr ÂhUOo Vmo gmYH$ ~´˜ (AmÀ_) kmZmMm A{YH$mar hmoVmo. Am{U gwI hm Ho$di AZ›V. {dMma BÀ`mXr ‡~i _ZmodŒ• mt_wio Vo EH$mJ´ qH$dm gwpÒWa amhˇ eH$V Zmhr. Omon`™V `m {ÃXmofmßMo {Z_ybZ© hmoD$Z {MŒm M°V›`mV {dbrZ hmoV Zmhr Vmon`™V AmÀ_kmZmMr Amem Zmhr. lr_X≤ ^mJdV hm ^{∫$Xe©ZmMm AmYma^yV J´ßW Amho. ~´˜gmjmÀH$ma d B©úagmjmÀH$ma Ago ÂhQ>bo OmVo. {djon Am{U AmdaU. {MV≤ÒdÍ$n AmÀ_m Am{U OS> Xoh `mßMr JmR> nS>V. ~{haßJ gmYZ.""AmÀ_m M ~´˜&'' ÂhUyZM AkmZO›` XohVmXmÀÂ`mZo Ord^md YmaU H$Í$Z X˛:I ^moJUmË`m AmÀÂ`mbm AmnÎ`m AmZßXÒdÍ$nmMr AmoT> AgVo. kmZ Am{U AmZßX `m VrZhr ~m~VrV ho VŒd Òd`ßnUy © qH$dm n[anyU© Amho d {ZÀ`‡m· Amho. _moj‡m·r ho gm‹` AgÎ`mMo AmnU ÒWyb_mZmZo nm{hbo. Xoh ÂhUOo AmÀ_m Aer XohmÀ_~w’r ho {VMo ÒdÍ$n. À`mVhr `m Aß{V_ gV≤ VŒdm{df`r AgoM gmß{JVbo Amho. Va gmjmÀH$maÒdÍ$n. Am{U AmdaU ÂhUOo Òd-Í$nmMo AkmZ.AmÀ_~moY qH$dm AmÀ_kmZ hmM _moj""~´˜doX ~´˜d° ^d{V&''. AjaVŒd EH$M Amho.Iao Va AmZßX ho AmÀÂ`mMo ÒdÍ$nM AgÎ`mZo Vmo H$moR>yZ ~mhoÍ$Z {_idm`Mm ZgyZ {ZÀ`‡m· AgVmo.{dOmVr`. hoM gßgma~ßYZ X˛:Imbm H$maUr^yV hmoV AgÎ`mZo AmZßX‡m·rgmR>r Vo VmoS>Uo AmdÌ`H$ R>aVo. Òd`ßnyU©.AmÀÂ`m¿`m ~´˜ÀdmMm gmjmÀH$ma ho _w_j w M y o Aß{V_ ‡m·Ï` AgÎ`mMo AmnU nm{hbo. `mbmM AmÀ_gmjmÀH$ma. nU À`mMo ÒdÍ$n H$mhrem VnerbmV OmD$Z nmhmUo JaOoMo Amho. _ZwÓ`_mÃm¿`m AßV:H$aUmV VrZ ‡H$maMo Xmof AgVmV Vo ÂhUOo _b.ÒdJV ^oX ey›` Aem An[ap¿N>fi gd©Ï`mnH$. A) H$_©emoYH$.o hmM _b-Xmof. AmMma. AWm©V ~´˜ ho g{ÉXmZßX ÒdÍ$n Amho. qH$dm eßH$amMm`m™¿`m agmi e„XmV""{MXmZ›XÍ$n: {edmo@hß {edmo@h_≤ &'' `mMm AW© AmÀ_kmZmZo _moj {_iVmo Ago ÂhU `mnojm AmÀ_kmZ (AmÀ_mZw^{y V) ÂhUOoM _moj Ago ÂhUUo A{YH$ C{MV hmoBb © . X˛ÓH$_© Am{U X˛ÓH$_m©Mr dmgZm `mZr {MŒm H$bw[fV hmoV. ^mdZm Am{U {dMma `m Ï`{∫$_Œdm¿`m VrZhr AßJmßMr ew’r H$Í$Z _w_j w _y ‹`o ~´˜kmZ `moΩ`Vm {Z_m©U H$aUo ho n{hÎ`m VrZ ‡H$ma¿`m gmYZmßMo C{‘Ô> Amho.o _{bZ hmoV. _Z.VŒdmMm Òd^md Amho. Ago Oa Agob Va _J emÛmV gmYZ_mJm™Mr Or _moR>Ám ‡_mUmda MMm© Ho$bobr Amho {VMo ‡`moOZ H$m` Agm ‡ÌZ {Z_m©U hmoVmo. CnmgZm Am{U `moJ `m gmYZmßMr AmdÌ`H$Vm AgVo. Xohm¿`m _m‹`_mVyZM AmÀ_m gmË`m —Ì` {dúmer ~mßYbm OmVmo. AßVaßJ gmYZ Am{U gmjmV gmYZ Aerhr Zmdo AmhoV. ~) H$aU emoYH$. AkmZ_y b H$ {dnarVkmZ (^´ _ ) hmM ~ß Y . {dúH$maUVo¿`m CnmYr¿`m CnojZo o B©úa Am{U {ZÈnm{YH$. d A›` H$moUÀ`mhr ¤°Vr Ï`dhmambm bmJy Amho. A¤°V doXm›VmMm gmYZ{dMma g_OyZ Ko `mgmR>r gm‹`mMo ÒdÍ$nhr ‹`mZmV KoUo AmdÌ`H$ Amho.^y_mÒdÍ$n. ZÌda Amho. H$maU gm‹`gmYZ-gmYH$ Agm {ÃnwQ>rMm Ï`dhma À`m¿`m gß~Yß mV hmoD$ eH$V Zmhr. H$) nXmW© emoYH$ Am{U S>) gmjmV.ho `moJ naÒna Ï`mdV©H$ ZgyZ naÒna nyaH$ AmhoV. {MŒm. A¤°VdoXm›V Xe©ZmV Mma ‡H$ma¿`m gmYZmßMm ÒdrH$ma Am{U {dMma Ho$bm Amho. _moj qH$dm _w∫$s ÂhUOo ~ßYZmnmgyZ _w∫$s.o hrM {MV≤ OS>JWß´ r. dmgZm. _ZZ H$Í$Z namoj kmZ ‡m· H$aVmo Am{U {Z{X‹`mgZ ¤mam AßVr ~´˜mÀ_°ä`mMr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 115 .Ï`dhmambmhr bmJy Amho. VrM JmoÔ> kmZ. ApÒVÀd. ho AÀ`ßV MßMb d ApÒWa AgVo. Am{U lmo{Ã` d ~´˜{Z> Aem gX≤JÍw $ß H$Sy>Z _hmdmä`mß¿`m ÒdÍ$nmMo ‡W_ ldU. gOmVr`. VmÀn`© . JwUmVrV ÒdÍ$n—Ô>Ám ~´˜ Agm À`mMm {ZX}e Ho$bm OmVmo. Vo ÂhUOo. naßVw _b Am{U {djon ho Xmof YwdZy H$mTy>Z {MŒm ew’ H$a `mgmR>r H$_©.o ÂhUOoM. 4) ~´˜mÀ_°ä`~moY AßVH$aUmV qH$dm {MŒmmV gwpÒWa hmoU. gmonm{YH$ Am{U n[ap¿N>fi d gm›V Amho. `mbmM {djon ÂhUVmV. À`mMo CŒma OmUUo AmdÌ`H$ Amho. kmZmZo Vo ‡m· hmoV Zmhr Va "‡m· Zmhr' hm ^´_ Zmhrgm hmoVmo. AmVm. ~ßYZmbm J´Wß r (JmR>>) ÂhUVmV. {ZÈnm{YH$. naßVw À`mgmR>r {MŒm (AßV:H$aU) AÀ`ßV ew’ AgUo AmdÌ`H$ Amho. `mbmM eßH$amMm`© "AZW©' ÂhUVmV Am{U À`mMo H$maU AkmZ (AmdaU) Am{U {dnarV kmZ ({djon) ÒdÍ$nmMr A{d⁄m ho _mZVmV. Aja.""dXp›V VV≤ VŒd{dXÒVŒdß `O≤kmZ_¤`_≤ & ~´˜{o V na_mÀ_o{V ^Jdm{Z{Ve„⁄Vo &&'' (12-11) AWm©V. `mn°H$s AkmZ `m _yb^yV XmofmMr {Zd•Œmr hr Ho$di kmZmZoM hmoD$ eH$Vo.

hohr À`mdÍ$Z {XgyZ `oV. H$_© Am{U (AÔ>mßJ) `moJ `m Mmahr `moJ_mJm™_Yrb naÒna gß~Yß mßdahr À`m_wio ‡H$me nS>Vmo Ago _bm dmQ>V. "Ahß ~´˜mpÒ_'. gd© ~{haßJ. AmÀÂ`mMo ~´˜Àd gmßJUmË`m. eßH$amMm`© gmßJVmV. gX≤{dMma. CnmgZm d `moJgmYZm ho H$_m©nj o m A{YH$ AßVaßJ d gy˙_ gmYZ Amho. WmoS>ä`mV. Vo ÂhUVmV. CXmhaUmW© À`mMm ‡W_ ˚cmoH$M nmhm""doXmo {ZÀ`_Yr`Vmß VX˛{XVß H$_© ÒdZw>r`Vm_≤ & VoZe o Ò` {dYr`Vm_n{M{V: H$mÂ`o _{Vg≤ À`¡`Vm_≤ & nmnm°K: n[aYy`Vmß ^dgwIo Xmofmo@ZwgY ß r`Vm_≤ & AmÀ_o¿N>m Ï`dgr`Vmß {ZOJ•hmV≤ VyU™ {d{ZJ©Â`Vm_≤ && 116 AmYr "H$_©'. JrVoMr H$_©`moJmMr {eH$dU hr nm`m^yV Amho ho `mdÍ$Z ‹`mZmV `oB©b.gmYZmVM hmoVmo.Anamoj AZw^Vy r KoD$Z g{ÉXmZßX ÒdÍ$nr AdpÒWV hmoVmo. Varhr À`mßMm AßV^m©d naßnam. d CnmgZonojm `moJ ho A{YH$m{YH$ AßVaßJ Agbo Var gm_m›`nUo Vo {H´$`mÍ$n AgÎ`mZo À`mßZm naßnam gmYZ _mZbo Amho. Vo JrVo{df`r gmßJVmV. Am{U A`_mÀ_m ~´˜' `m _hmdmä`mßMm AI S>mW© YmaU H$aUmar {dH$Îna{hV ~w’r hrM AmÀ_~moYmMo gmjmV gmYZ hmo`. Am{U {VMo bjU"ÒdÒdÍ$nmZwgYß mZ' Ago Vo H$aVmV.""{MŒmÒ` ew’`o H$_© Z Vw dÒVynb„Y`o & dÒVw{g{’{d©MmaoU Z qH${MV≤ H$_©H$mo{Q>{^: &&'' ({d.o `m nmÌd©^_y rda AmMm`m™Mm ^{∫$`moJ CRy>Z {XgVmo. ""AmYt Voß H$amdo H$_© & H$_©_mJ} CnmgZm & CnmgH$mß gmßnS>o kmZ & kmZ| _moj{M nmdU| &&'' (_mZnßMH$ 3-1) kmZoúamßZrhr "kmZmV≤ _moj:' ho VŒd ÒdrH$mabo Amho.o {ZÓH$m_ ~w’rZo {d{hV H$V©Ï`H$_} H$Í$Z Vr B©úamn©U H$aUo. _w_j w y A{YH$mar Agob Va Ho$di "ldUm' Zo Vmo _moj‡m· H$aVmo Ago H$mhr emÛH$ma _mZVmV. ""EW A{d⁄mZmew hoß ÒWi & VoU| _mojmonmXmZ \$i & `mß Xmoht Ho$di & gmYZ kmZ &&'' (km.o 5) eßH$amMm`m™Zm A{^‡oV AgboÎ`m Ï`mnH$ _mojgmYZ _r_mßgMo r `oWda Or _r g{dÒVa MMm© Ho$br {VMm hoVy À`mß¿`m ^{∫$_r_mßgM o r ^y{_H$m ÒnÔ>nUo _mßS>mdr hm Amho. Vo ÂhUOo {ddoH$. "Òd'Mo qH$dm AmÀÂ`mMo ÒdÍ$n "~´˜' Amho. _wª`V: À`mß¿`m ‡H$aUJ´ßWmßVyZ d ÒVmoÃdmL≤>_`mVyZ À`mßMo ^{∫$Xe©Z {deofÀdo ‡JQ> Pmbo Amho. "VV≤ Àdß A{g &' `m _hmdmä`mV Vo gmß{JVbo Amho. AWm©V H$_©`moJ d Y_© ho naßnamgmYZ Amho. "VŒd_{g'. ZßVa (qH$dm À`mM~amo~a) "CnmgZm' Am{U eodQ>r gmjmV gmYZ "kmZ' Agm hm gmYZH´$_ Amho. Vo nw T > o gmß J VmV""ÒdmÀ_VŒdmZw g ß Y mZß ' ^{∫$[aÀ`nao OJw : &'' (33) gd© _mojgmYZmß_‹`o ^∫$s hr lo> Amho. _mà AkmZmMr (AmdaUXmof) nyU© {Zd•Œmr H$aUmao gmjmV gmYZ kmZM Amho. À`mV `V≤ qH${MVhr gßH$w {MVVm Zmhr. e_. À`m_wio Vr gd© "_mojH$maU gm_J´r'_‹`o lo> AgUo Òdm^m{dH$M Amho. ""V°go _moj XoBb © kmZ & `oW H$sa Zmhr AmZ & n[a V|{M Ymao Eog| _Z & ew’ hmoAmdo&&'' (15-35).gßH$ÎnZm AÀ`ßV Ï`mnH$ Amho. naßVw kmZ ho gmjmV gmYZ Agbo Var Vo YmaU H$a `mMr nmÃVm `o `mgmR>r _Z ew’ Ïhm`bm hdo hohr Vo AmdOyZ© gmßJVmV. d°amΩ`. 18-1243). 11).My._ZZ{Z[X‹`mgZ `m AßVaßJ Am°n{ZfX gmYZm¿`m VwbZoV ~{haßJM ÂhUmdo bmJVmV. À`mMo \${bV {MŒmew’r ho Amho. hm H´$_ ÒnÔ>nUo _mßS>Umar g_W© am_XmgmßMr EH$ Amodr _hŒdmMr Amho. {V{Vjm. ^∫$sMo ÒdÍ$n d _hŒd gmßJUmam AmMm`m™Mm "{ddoH$ MyS>m_{U' _Yrb ˚cmoH$ ‡{g’ Amho. gmYZMVwÔ>` ÂhUyZ A{YH$mar gß~Yß mV ¡`mßMr MMm© Ho$br OmVo Vo naßnamgmYZmnojm A{YH$ AßVaßJ Agbo Var ldU. Cna{V. ""~moYmo@>›`gmYZo‰`mo {h gmjm›_mojH°$gmYZ_≤ &'' (AmÀ_~moY -2) "CnXoenßMH$_≤' `m ‡H$aUmV AmMm`m™Zr gßnUy © gmYZ_mJ© H´$_dma _mßS>yZ XmI{dbm Amho. ^∫$s. am_XmgmßZrhr ^∫$sMr AerM Ï`mª`m {Xbr Amho "Amodr eVH$m'V Vo gmßJVmV- ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ ~nZXgd`ßh°A´ . Y_m© (H$_m©)nojm CnmgZm. eßH$amMm`m™Zr hm gmYZ_mJ© AmnÎ`m ‡H$aU J´Wß mß_YyZ d emÛm¿`m "A{YH$mar' MM}_YyZ ÒnÔ>nUo _mßS>bm Amho. X_.o VgoM kmZ. e_X_m{X fQ≤>gnß {Œm Am{U _w_wjwÀd. AmÀ_kmZ ho gd© gmYZmßMo \$b Amho. gX≤^mdZm Am{U gXmMma `m VrZhr AßJmßZr Z°{VH$ Mm[aÕ`gßnfi hmoU."Ahß ~´˜mpÒ_' Mo AIßS> AZwgßYmZ{Z{X‹`mgZ. ho Y_m©MaU hmo`. À`mMo ÒdÍ$n AmVm nmhˇ. AßVaßJ d naßnam gmYZmßMo ‡`moOZ "kmZYmao Eog| _Z ew’ hmoAmdo' ho Amho ho `mdÍ$Z {XgyZ `oVo d eßH$amMm`© d _amR>r gßV `mß¿`m VŒdkmZmV EH$dmä`Vm AgÎ`mMohr ÒnÓQ> hmoV. "‡kmZß~˜ ´ '. {dZmo~mOtZr ÂhQ>Î`m‡_mUo AmMm`m™Mr gmYZ. l’m Am{U g_mYmZ. H$maU À`mßMm AmYma _Z ho Amho. Vmo Agm""_mojH$maUgm_Ω`´mß ^{∫$aod Jar`gr & ÒdÒdÍ$nmZwgßYmZß ^[∫$[aÀ`{^Yr`Vo &&' (32) {VbmM H$mhrOU "ÒdmÀ_VŒdmZw g ß Y mZ' ÂhUVmV.`mZm fQ≤>gßnŒmr ÂhQ>bo OmVo.ho ^∫$sMo ÒdÍ$n Amho.hr gmYZ gmonmZmMr n{hbr nm`ar Amho. WmoS>ä`mV "`kmW©' H$_} H$Í$Z À`mßMo ~ßYH$Àd {Z_yb © H$aUo.

Am{U Vo{h A¤°VrkmZ^∫$sMo! JrVo¿`m AR>amÏ`m A‹`m`mVrb ""~´˜^yV: ‡gfimÀ_m. gX≤JwÈ BÀ`mXtMr ÒVmoÃo. ""Oo C^dy{Z`m ^wOm & km{Z`m AmÀ_m _mPm & ho ~mo{bbmo H${n‹dOm & g·_m‹`m`t &&' nam^∫$sMo d°{eÔ>Á Ago H$s {V¿`mV kmZ Am{U ‡o_ EH$Í$n hmoVmV. nmßSw>aßJ. ÒdV: {ZJwU© dmXr kmZ_mJu AgyZhr. {ZJw©UmMr ^∫$s hmoD$ eH$V Zmhr. gJwUmbmM ZÏho Va gmH$mambmhr A¤°V ^∫$sV gm_mdyZ KoVbo d nßMm`VZ nyOm Í$T> Ho$br. 293. Va ^{∫$ gßH$ÎnZoV {‡` "AmZßX' ÒdÍ$nmbm.o _X≤>^q∫$ _{` na_oúao ^q∫$.. "kmZ'-gßH$ÎnZoV g{ÉXmZßX ÒdÍ$n ~´˜m¿`m / na_mÀÂ`m¿`m "{MV≤' ÒdÍ$nmbm ‡mYm›` Amho.1130). ""n¢ _m{P`o ghOpÒWVr & ^{∫$Zm_ &&'' Ago kmZoúahr gmßJVmV. eßH$amMm`m™Zr d _m¬`m g_OwVr‡_mUo gd© _amR>r gßVmßZr. Vo Ho$di kmZJÂ` Amho. _wimVM eßH$amMm`© ho g_›d`dmXr hmoV. eßH$amMm`© gmßJVmV.) ^∫$s ÂhUOo ÒdÒdÍ$nmZwgYß mZ hr AmMm`m™Mr Ï`mª`m AmnU nm{hbrM Amho. `mMm AW© kmZ.pÒWVrMo ⁄moVH$ AmhoV. À`mZmM gmYZ^∫$s d gm‹`^∫$s Agohr ÂhUVmV. '' Am{U {deofV:.'' `m 54.""VXm –Ôw>: ÒdÍ$no AdÒWmZ_≤ &'' (1-3) hoM kmZr _mUgmMo "AmÀ_Xe©Z' hmo`. ^OZß namß CŒm_mß kmZbjUmß MVwWv b^Vo.o AmMm`© ho _ßÃemÛdoŒmo. ^∫$s Am{U `moJ `mßMo AßVVmo JÀdm "AmÀ_gßpÒWVr' ho ÒdÍ$n g_mZM Amho. nVßObr _wZrZrhr `moJmMo \${bV ÂhUyZ `mM pÒWVrMm {ZX}e Ho$bm Amho..""ˆV≤ÒWbo _Z: ÒdÒWVm. À`mgmR>r. `oWo AmMm`m™Zr Ho$boÎ`m gmVÏ`m A‹`m`mVrb "Mma ‡H$ma¿`m ^∫$mßMm CÑoI d kmZoúamßZr 1131 Ï`m AmodrV ÒnÔ>nUo Ho$bobm kmZ^∫$sMm CÑoI _hŒdmMm Amho. Va ""gm namZwa{∫$arúao'' Aer emß{S>Î`mßZr ^∫$sMr Ï`mª`m Ho$br Amho. B©úa. (6) A¤°Vr kmZ^∫$sMm hm AmXe© gm_m›` gßgmar OZmß¿`m Amdmä`mV ghOr `oUma Zmhr `mMr nyU© OmUrd AmMm`m™Zm Amho.. AmMm`m™Mo JrVm^mÓ`mVrb ^∫$sMo gd© {ddoMZ.) ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 117 . 2006.o Vgo VßÃk nU hmoV. À`mß ¿ `mgmR> r À`mZr gmYZ^y V Aem AM© Z m{X Anam ^{∫$‡H$mamßMmhr nwaÒH$ma H$Í$Z AÀ`ßV agmi d ^mdnyU© Ago ÒVmoÃdmL≤>_` {Z_m©U Ho$bo Amho. ‡ÒVwV MM}¿`m gßX^m©V Ago ÂhUVm `oBb © H$s. 18.Jm°Ur ^∫$s Am{U nam ^∫$s.o gd© gßVm߇_mUoM À`mZrhr ""^O Jmo{d›Xß ^O Jmo{d›Xß'' AgmM gßXe o {Xbm Amho. Am{U "na_kmZ' ho d•{ŒmkmZ (kmZd•{Œm) ZÏho. n•. `oWo EH$ JmoÔ> ‹`mZmV KoUo AmdÌ`H$ Amho. B©úa hm gdm™¿`m ˆX`mV AmÀ_Í$nmZo dgVmo Am{U VmoM {‡`V_ Amho. Vo EH$mM ÒdÍ$n.o AmMm`© ~bXod Cnm‹`m` `mß¿`m H$WZmZwgma Vo ^JdVr {Ãnwam XodrMo AZ›` CnmgH$ hmoV. _mà OJÀH$maU ÒdÍ$nmV Vmo gJwU AgÎ`mMohr gmßJVmV. V¤V g_mOmV ‡M{bV AgboÎ`m AmMma d CnmgZm n’VtMmhr g_›d` gmYyZ gZmVZ d°{XH$ Y_m©¿`m ‹dOmImbr ^maVr` g_mOmbm gßK{Q>V Ho$bo.o ^mÓ`mßVZy À`mßZr Xme©{ZH$ {dMmamßMm g_›d`M gmYbm. {OkmgyZß r _mPo "lr_X≤ ^mJdV Am{U _amR>r gßV' ho nwÒVH$ AdÌ` nmhmdo. ^∫$sMohr ‡_wI XmoZ ‡H$ma AmhoV. lo> `moJr hmoV. gV≤ ho {MXmZßX ÒdÍ$n AgÎ`mZo À`mß¿`mV ^oX Zmhr.ho kmZbjUm nam^∫$sMo Amho. ""gm ÀdpÒ_Z≤ na_≤‡_o Í$nm'' Aer ZmaXmßZr.""B`m kmZ^{∫$ ghO & ^∫$ EH$dQ>bm _O & Vmo _r{M Ho$di ho VwO & lwVhr Amho &&' (km. e∫$s. ""AmÀ_ZÒVw H$m_m` gd™ {‡`ß ^d{V &'' hm Am°n{ZfX {g’m›VM Amho. ÂhUyZ AmMm`© ÂhUVmV. Xodfr© ZmaX d emß{S>Î`F$fr `mßZr AmnmnÎ`m ^[∫$gyÃmV ‡o_bjUm ^∫$sMr _r_mßgm Ho$br Amho. (nŸJßYm ‡H$meZ. nam^∫$sMohr XmoZ ‡H$ma ^{∫$emÛmV gmß{JVbo AmhoV. Vr ÂhUOo "na_‡o_' hr gm_m›` ^mdd•Œmr ZÏho.. a_U_hfu hoM gmßJVmV. {H´$`m & ^{∫$`moJ ~moYm¸ {Z{¸V_≤ &&' (CnXoegma 10) ^∫$s¿`m gß~Yß mV EH$ _hŒdmMm ‡ÌZ CnpÒWV hmoVmo Vmo ÂhUOo gX≤>≤dÒVy hr gJwU Amho H$s {ZJwU© . 55 Ï`m ˚cmoH$mßdarb emßH$a^mÓ` Am{U kmZoúamßMr {dÒV•V Q>rH$m `m_‹`o A¤°Vr kmZ^∫$sMo CÀH•$Ô>> {ddoMZ Ho$bo Amho. kmZbjUm ^∫$sMr _mßS>Ur Am{U _r_mßgm Ho$br Amho.gßH$ÎnZm hm MM}Mm ÒdVßà {df` Amho. {ed. ""Edß^Vy mo kmZ{Z>m. ^∫$s gmYZo¿`m —Ô>rZo CnmÒ` ÒdÍ$nmV Va Vmo gmH$mahr _mZbm Amho. "MVw{d©Ym ^O›Vo _mß' B{V {h C∫$_≤ &'' (18-54) kmZoúahr gmJßVmV.o nhm.AÔ>Ho$ ÂhUOo qhXˇß¿`m ÒVmoÃdmL≤>_`mMo _wH$w Q>_Ur hmoV.‡o_bjUm d kmZbjUm. ""^äÀ`m _m_≤ A{^OmZm{V. AmVm.(""lr eßH$amMm`©'' AmMm`© ~bXod Cnm‹`m`.""go`ß kmZ{Z>m AmVm©{X ^∫$sÃ`mnoj`m nam MVwWu ^{∫$[aÀ`w∫$m & (18-55) ""g ^JdX≤^{∫$`moJmo AYwZm ÒVy`Vo--&'' `oWo "^{∫$`moJ' Agm ÒnÔ> CÑoIhr À`mßZr Ho$bm Amho.""ÒdÍ$nt Amg{∫$ `mMo Zmßd ^∫$s & nmhmVmß {d^{∫$ OoW| Zmhrß &&' (4-48). À`mß¿`m gßVÀdmMr ‡{MVr À`mß¿`m CXma d "gd©^Vy {hVoaV' Aem M[aÃmdÍ$Z `oV. ^∫$sgmR>r gJwUM ÒdrH$mamdo bmJVo. JmoqdX. À`m_wio B©úamMo ‡o_ ÂhUOo MamMa {dúm¿`m AßV`m©_r gdm©À_°ä`mZo {Zdmg H$aUmË`m AmÀ_mam_mMo ‡o_ hrM ^∫$s. kmZr Am{U ^∫$ `m gdm™ZrM H$_r A{YH$ ‡_mUmV na_mÀ_m hm ÒdÍ$nV: {ZJwU © AgÎ`mMo gmß{JVbo Amho.

AmMm`m™¿`m {dMmamVM ZÏho Va EHy$UM OrdZmV kmZ.""h| g_ÒV{h lrdmgwXdo & Eogm ‡Vr{VagmMm dmoVbm ^md & ÂhUmo{Z ^∫$m_mOt amd & Am{U km{Z`m Vmo{M &&'' (7-136) H$maU A¤oÔ>m{X gd© ^∫$ bjUo `m gdm©À_kmZ —Ô>rVyZM {ZÓnfi hmoVmV. {XÏ`Mjy hdoV.""gÀ`ß g_ÒV OßVfw w H•$ÓUÒ` Am{d: pÒWVokm©Z_≤ &''(177). flbm∞Q> 2. À`mZm AZwgÍ$Z gJwU-{ZJwU© B©úa Am{U À`mMr ÒWybm. `w{ZQ> 1.""Edß Hw$d©{V ^q∫$ H•$ÓUH$WmZwJh´ moÀnfim & g_wX{o V gy˙_^{∫$a≤ `Ò`m h[aaßVam{de{V && (175). JUßO` gmogm`Q>r. nwUo . ~´˜mMr _yV© Am{U A_yV© Aer XmoZ Í$no AmhoV Ago lw{VdMZ Amho. \$moZ : 25380002 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . À`m_wio {Vbm Xod-^∫$ `m ¤°VmMr Anojm Amho Ago _mZbo OmVo.{MV≤ H$amßZr AmÀ_mZßXÍ$nr H$Q>r —T> YÍ$Z {ZÀ` C^m AgVmo.OmU `mgmR>rkmZX•Ô>r hdr. ÒWyb ^∫$s Ho$Î`mZo \$bV: gy˙_ ^∫$s {Z_m©U hmoV-o ""ÒWybm gy˙_m Mo{V ¤oYm h[a^{∫$È{‘Ô>m&'' (171) Am{U.gmH$mam¿`m CnmgZo¿`m ÒdÍ$nmMr Amho. Ago OrdZM IË`m AWm©Zo "_hm`moJ nrR>' hmo`. hrM A¤°Vr kmZ^∫$s. H$moWÍ$S>.""ew‹`{V {h Zm›VamÀ_m H•$ÓUnXmß^moO ^[∫$_•Vo &'' (167) hr ^∫$s XmoZ ‡H$maMr Amho. À`m¿`m Xe©ZgwImMmgmjmÀH$mamMm. "lw{V Ò_•{V nwamUmZmß Amb`ß H$ÈUmb`ß' Va Vo hmoVMo . B©úam¿`m {dúmÀ_H$VoMo kmZ hrM Iar gy˙_ ^∫$s.emßH$a_R>mVyZ AmOhr lr{d⁄mZwH$y b XodrMr nyOm naßnaoZo MmbV Ambobr {XgVo. Ord Am{U OJV `mßZm Ï`mnyZ CaUmË`m na~´˜ na_oúamMm AmÀ_ÀdmZo AmZßXÒdÍ$n gmjmÀH$ma ÂhUOo nam^∫$s. AmMm`m™Mo "gm¢X`©bhar' ho ÒVmoà À`mgmR>rM ‡{g’ Amho. ÂhUyZ À`mß¿`m d›XZo¿`m ‡{g’ ˚cmoH$ _ßÃmZo hr e„XnwÓnmßObr _r À`mß¿`m MaUr An©U H$aVmo""lw{VÒ_•{VnwamUmZmß Amb`ß H$ÈUmb`_≤ & Z_m{_ ^JdV≤nmXß eßH$aß bmoH$eßH$a_≤ &&'' B{V e_≤ & ‡m. ^∫$s hr gmar gJwU. ""^yVÓo dßV`m©_r kmZ_`: g{ÉXmZßX: & ‡H•$Vo: na: namÀ_m `X˛H$w b{VbH$: g Edm`_≤ &&'' (195). ""gÀ`{n ^oXmnJ_o ZmW Vdmhß Z _m_H$sZÒÀdß & gm_w–mo {h VaßJ: π$MZ g_w–mo Z VmaßJ: && "Xod Am{U ^∫$' `mß¿`m_Yrb "g_w– Am{U VaßJ' `m g_ AgboÎ`m ÒdÍ$n gß~ßYmMm `oWrb CÑoI "A¤°Vm'Mr emo^m dmT>{dUmam Amho `mV gße` Zmhr. {MŒm nyUV© `m ew’ PmÎ`m{edm` AmÀ_~moYmMm CX`hr hmoV Zmhr d Vmo AßV:H$aUmV gw[ÒWahr hmoV Zmhr. gd©`moJg_p›dV Amho. eßH$amMm`m™¿`m ^{∫$`moJmMo gma{h "gd™ Ibw BXß ~´˜' `m na_mW©gÀ`mMm gmjmÀH$ma hoM Amho. Vo ÂhUVmV. "‡~moYgwYmH$a' ‡H$aUmV lrH•$ÓU^∫$s d H•$ÓUM[aà `mßMm {deofÀdo CÑoI Amho. À`mMm AmÒdmXM ø`m`bm nm{hOo. lo> ^∫$mMo bjU AmMm`© gmßJVmV""OßVfw w ^JdX≤^mdß ^Jd{V ^yVm{Z nÌ`{V H´$_e: & EVm—er Xem MoV≤ VX°d h[aXmgd`©: Ò`mV≤ &&'' (183) VmÀn`©.bm^ gd© _w_j w -w gmYH$ ^∫$mßZm Ïhmdm `mgmR>r eßH$amMm`m™Z© r Aja-dmL≤>_` {Z_m©U H$Í$Z d ÒdV:¿`m M[aÃmZo AmXe© kmZ^∫$m¿`m OrdZmMm dÒVwnmR> XoD$Z "bmoH$eßH$a' hr nXdr gmW© Ho$br d Vo ^JdV≤nmX ÂhUyZ _m›`Vm nmdbo.`moJ ho gd©M EH$mgZr {damO_mZ Pmbobo {XgVmV. ÒWybm Am{U gy˙_m. ""Ahmo Eoä`mMo _wXb Z T>io & Am{U gm{OaonUmMm bm^w {_io & Var ÒdVaßJmßMr _wH$w i| & Vwa~ß w H$mß nmUr && (1-59) AmMm`m™¿`m ÒVmoÃmß_Yrb kmZ-^∫$s-H$_©-`moJ `m Mmahr _moj_mJm™Zm H$doV KoD$Z Pmbobm ^mdm{dÓH$ma BVH$m ˆX`ßJ_ d AmZßXXm`r Amho H$s À`mMo dU©Z e„XmV H$aUo eä` Zmhr.o Vr Amodr Aer.H$_©. AmMm`m™¿`m ^{∫$`moJmMo ÒdÍ$n ho Ago gd™H$f.411038. ""gJwU {ZJwU© EHw$ JmoqdX˛ 118 ao!'' hmM À`mMm Ame`. eßH$a am_Mß– ViK≈>r "M°V›`'. kmZoúamß¿`m e„XmV. AmMm`m™Zr À`mMrhr WmoS>r gmo` AmnÎ`m "fQ≤>nXr' `m ÒVmoÃmV Ho$br Amho. `mbm EH$ AndmX Amho Vmo "‡~moYgwYmH$a' `m ‡H$aU J´Wß mMm. À`mVrb ^{∫$Xe©ZmMm WmoS>ä`mV n[aM` H$Í$Z KoD$. Am{U {MŒmew’r h[a^∫$s{dZm hmoV Zmhr. `mM AWm©¿`m kmZoúamß¿`m A_•VmZw^dmVrb EH$m gwaI o AmodrMo `oWo An[ahm`©nUo Ò_aU hmoV. `m _hm`moJ nrR>mdaM na~´˜qbJ d AmZ›XH$›X Agm nmßS>w aJß g_(Àd)-MaU R>do Zy gV≤. À`mbm nmh `mgmR>r. VoWo AmMm`© gmßJVmV H$s Omo JwUmVrV namÀ_m Amho VmoM Òd_m`me∫$sZo gJwU-gmH$ma hmoD$Z Abm°{H$H$ brbm H$aVmo. S>m∞.^∫$s. eßH$amMm`m™Mo ^∫$s{df`H$ {dMma EH${ÃV Ago π${MV AmT>iVmV.gy˙_m ^∫$s `mßMo {ddaU emÛmV Ho$bo Amho.

AZwJh´ {Xbm. {ddoH$ {ddoMZe∫$s. ^∫$s`moJ VgoM na_mW© _mJm©Vrb gd© {d⁄m {eHy$Z À`mV Vo nmaßJV Pmbo. `mM bhmZ d`mV dS>rb {edJwÍ$ `mßMo {ZYZ Pmbo Am{U eßH$amMm`© {nV•gI w mbm nmaIo Pmbo. {Zd•Œm amÔ¥>`rH•$V ~±H$ A{YH$mar. qhXr ‡drU. Amnbr Hw$bXodVm Ho$edXod `mßMo _Zmo^mdo Xe©Z KoD$Z. JwÍ$Amkm {eamoYm`© _mZyZ eßH$amMm`m™Zr AmnÎ`m H$m`m©g gwÈdmV Ho$br. gwgÒß H•$V AgboÎ`m {edJwÍ$ Am{U {d{e>mXodr `m _mVm-{nÀ`mß¿`m nmoQ>r O›_ KoVbm. lr {edeßH$amMm AdVma AgÎ`m_wio ‡{V^m gßnfiVm. AÀ`ß V kmZgß n fi AgÎ`m_w i o ‡m· Pmbo b o kmZ gd©gm_m›`mßn`™V nmohMdyZ Y_©OmJ•Vr H$a `mgmR>r À`mßZm gßgmamV AS>Hy$Z nS>Uo _m›` ZÏhVo. Bgdr gZ AmR>Ï`m eVH$mV À`mßMm AdVma Pmbm.o À`m JwhVo OmD$Z g_mYr AdÒWo_‹`o AgboÎ`m n. `mMdoir ^maVmV BÒbm_¿`m AZw`m`mßMo ge∫$ Am{U gmdoe AmH´$_U gwÍ$ hmoV. AmnÎ`m `m {eÓ`mMr EdT>Ám bhmZ d`mVrb hr ‡JVr nmhˇZ n. d°{XH$ Y_m©¿`m nwZÒÒWmnZogmR>r VwPm AdVma Pmbm Amho.ny. gß›`mg J´hUmg AmB©Mr nadmZJr KoD$Z Amnbm nm` AbJX _JamMo _wImVyZ gmoS>dZy KoVbm. ~m°’ Y_m©Mm gd©Ã ‡gma d ‡Mma Pmbm hmoVm. d gß›`mg J´hU Ho$bm. ¡`o> JwÍ$ Am{U lo> {eÓ` `mßMo gwXß a _Zmo_rbZ Pmbo. _hm^maV. Y_©emÛ Aem AZoH$ emÛmßMm gdm™JrU A‰`mg H$Í$Z nyU© kmZ‡m·r H$Í$Z KoVbr. ghm emÛo. _Vm_VmMm Jm|Yi hmoD$Z {OH$S>o {VH$S>o ‡MßS> JS>~S> Mmby hmoVr. doX{d⁄m. ‡{VH$ma H$a `mMr e∫$s ~m°’ AZw`m`mV {~bHy$b ZÏhVr. kmZ`moJ.. Ho$ai am¡`mV AidmB© ZXr¿`m H$mR>mda AgboÎ`m {ZgJ©aÂ` Aem H$mbS>r JmdmV À`mßZr Y_©k. VoWZy OdiM AgboÎ`m EH$m JwhVo n. H$_©`moJ. ‡dMZo. n. doXÏ`mgmß¿`m ~´˜gyÃmda ^mÓ` {bhˇZ A¤°V doXmßVmbm Vy d°^d ‡m· H$Í$Z Xo. _Wwam `oWo ^mJdV nmam`UmgmR>r ^∫$mßZm KoD$Z OmVmV. À`mdoir À`mßMo d` ghm dfm™Mo hmoV. {Za{Zam˘`m {df`mßda Ï`mª`mZo. Z°{_Ó`ma `. AmO Y_m©bm Or AdH$im ‡m· Pmbr Amho À`mbm C{O©VmdÒWm AmUyZ A¤°V~´˜kmZm¿`m _mJm©da gd© g_mOmbm AmUyZ gmoS>.ny. nwÓH$a. nwT>¿`m XmoZ dfm©V À`mßZr Mma doX. em_ aKwZmW gmIao ~r. A›` gwˆXmßMm {Zamon KoD$Z eßH$amMm`© Y_©‡gmamgmR>r H$mbS>rMm {Zamon KoD$Z CŒmaoMm _mJ© Mmby bmJbo. JmoqdXnmXmMm`© ‹`mZ On Vn H$arV AZoH$ df} ahmV hmoV.o d`m¿`m {VgË`m dfuM nwamUo. d•Xß mdZ. ‡{VnmXZ H$aUmao Vo lo> AmMm`© AmhoV. hm eßH$amMm`m™MmM AdVma hmoVm. ny. nm`r MmbV ~mam ¡`mo{V{b™Jmn°H$s Z_©XmH$mR>r AgboÎ`m Am|H$maZmW joÃmV Ambo. ~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜d° Zmna: & (~´˜ hoM Aß{V_ gÀ` Amho. Bgdr gZ AmR>Ï`m eVH$mV ¡`mdoir eßH$amMm`m™Mm AdVma Pmbm À`mdoir d°{XH$Y_m©bm AdH$im ‡m· Pmbr hmoVr. gß›`mgJ´hU H$Í$Z Y_©‡gma H$a `m¿`m V`marV AgVmZm À`mßZm _mV•ˆX` nadmZJr XoV ZÏhVo.o `mbm Wmß~d `mMr. d°{XH$ Y_m©Vrb AZoH$ g߇Xm` Amnbo ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 119 . JmoqdXnmXmMm`m™H$Sy>Z WmoS>ÁmM AdYrV eßH$amMm`m™Zr hR>`moJ.Am⁄ eßH$amMm`© Am{U A¤°VdmX (~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜d° Zmna:) lr. JmoqdXnmXmMm`© ‡g›Z Pmbo Am{U À`mßZr eßH$amMm`m™Zm Amkm Ho$br H$s. AmB©Mm. ewH$Vmb. 1996 gmbr {_aO `oWo Xmg~moY _ßS>imMr ÒWmnZm Am⁄ eßH$amMm`© ho ^maVr` VŒdkmZ joÃmVrb _hmZ A‹d`y© hmoV. Cn{ZfXo. nU AidmB© ZXrV _JamZo Amnbm nm` Yabm `mMm \$m`Xm KoD$Z. nwamUo. OJ ho {_œ`m (ÂhUOo Aß{V_ gÀ` Zgbobo ) Amho Am{U Ord hm ~´˜mhˇZ {^fi Zmhr. JmoqdXnmXmMm`m™Mo Xe©Z eßH$amMm`m™Zr KoVbo Am{U À`mß¿`m MaUr nyU© eaUmJVr nÀH$abr. JmoqdXnmXmMm`m™Zr `m bhmZ ~mbH$mbm ‡o_mZo N>mVrer Yabo Am{U Xrjm {Xbr.o gß›`mgJ´hU H$Í$Z. am_m`U AZoH$ Y_©JWß´ `mMm À`mßZr gImob A‰`mg Ho$bm. {dMmae∫$s À`mßZm ‡m· Pmbr hmoVrM. eßH$amMm`© Y›` Y›` Pmbo.ny.H$m∞_. amO`moJ. H$maU `mßMo gd© kmZ Òd`ß^M y hmoV. AWm©V≤ OrdmÀ_m d na_mÀ_m `mßMo A¤°V Amho Agm R>m_ {g’mßV _mßS>Umao. Cn{ZfXmßMr naßnam ZÔ> hmo `m¿`m _mJm©da hmoVr.

hr ^´_mÀ_H$ AdÒWm _moR>r AX≤^Vy Amho. `m nwT>ho r MmbUma Amho. OZgm_m›`mV ÈOdUo AÀ`ßV _hŒdmMo Amho Ago À`mßMo R>m_ _V hmoV. {Z:e„X. AJ{UV. Vo gd© H$m`© CaHy$Z eßH$amMm`© naV Y_©H$m`m©gmR>r ~mhoa nS>b. d°ÓUdgm߇Xm`. e°d gm߇Xm`. A¤°V VŒdkmZ qH$dm doXmßV ÂhUOo ^maVr` VŒdkmZmMm ‡mU Amho. A¿N>Xo . {dÓUwghÚZm_ Aem nßYam-gmoim J´Wß mßdarb ^mÓ`ß À`mßZr A‰`mgbr. WmoS>ä`mV ~´˜ ho _mZdr H$ÎnZo¿`m n{bH$S>o ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . nU d°{XH$Y_m©nmgyZ \$Q>H$y Z dmJV hmoV. qhX˛Y_m©bm nwZ: ‡{V{>V H$a `mgmR>r eßH$amMm`m™Zr ‡`ÀZmßMr namH$m>m Ho$br. {Zam^mg. Vr gÀ`hr Zmhr Am{U AgÀ`hr Zmhr. ~´˜ H$go Amho `mßMo g_W© am_XmgÒdm_r dU©Z H$aVmV. d°{XH$ H$mbIßS>mnmgyZ AmOn`™V A¤°V VŒdkmZm¿mm A›d`mW© bmdUmar AmMm`© d gßVmßMr AIßS> naßnam ^maV XoemßV MmbV Ambobr Amho. ~´˜m. A¤°V VŒdkmZ ÂhUOo Am⁄ eßH$amMm`© Am{U Am⁄eßH$amMm`© ÂhUOo. Abj. {ZaßOZ. Am{U ""gd™ IpÀdXß ~´˜' `mMr AZw^Vy r Ambr. {eÓ`n[adma dmT>dUo. AZßV. nßM_hm`k. ewH$XodmßZr Vo gd©kmZ Amnbm [eÓ` Jm°S>nmXmMm`© `mßZm {Xbo. _mVoZo OJmMm {Zamon KoVbm. ^maV^´_U H$mimV À`mßZr e°d. gm_m›` OZVm "~´˜ gÀ`ß¿`m' IË`m {dMmamZo ^mamdyZ Jobr. Zmam`U. {ZamH$ma. ÂhUyZ Vmo `m OJmV gw‡{V>V H$aUo Am{U bmoH$mßV. ~w’. {ZÓH$f©. AäboX Ago Amho. Am{U A¤°V doXmßVmMm gd©Ã ‡gma Ho$bm.o ~mam Cn{ZfXo. AT>i. doXmßVgmYZoMm AmXe© gJ˘`m OJmMo gßnUy © H$Î`mU H$aUmam AmXe© Amho. ewH$Xod. Ï`mg. {ZamYma. AZmÀ_. AmÀ_m ho EH$ Aß{V_ VŒd Amho. À`mMm À`mßZr ‡gma d ‡Mma Ho$bm. O°Z Y_© À`mdoir ^maVmV ngabm hmoVm. gÀ`kmZmZßXmÀ_H$ {ZJwU© {ZpÓH´$` ~´˜ hrM EH$_mà gÀ` dÒVy Amho. Xodrgm߇Xm` EH$_oH$mßV ÒnYm©. ZßVa À`mßZr AmnÎ`m nwÃmbm. ~´˜mdmMyZ Oo H$mhr {XgVo Vo ImoQ>o Amho. ~m°’. AO›_. {Zad`d. _R>. Jm° S > n mXmMm`© . {Z{d©H$ma. CŒma H$merV À`mßMm _w∏$m_ AgVmZm ‡À`j Ï`mg_wZtZr À`mßZm Xe©Z {Xbo. Ò_am{_' `m ÒVmoÃmMr À`mß¿`mH$Sy>Z CÀÒ\y$© VnUo aMZm Pmbr. _mà eßH$amMm`m™Zr A¤°VmMr ‹dOm Aer H$mhr CßM C^mÍ$Z Yabr H$s. ^mßS>U. A¤°V VŒdkmZ Ago g_rH$aUM gd©Ã ‡ÒWm{nV Pmbo.o A¤°V VŒdkmZ A¤°V VŒdkmZ eßH$amMm`m™Zr ÒdV: {Z_m©U Ho$bo Zmhr [Hß$dm emoYyZ H$mT>bo Zmhr. e∫$s. {ZÓ‡nßM. `mÃm H$arV AgVmZm AmB© _•À`yeÊ`oda Amho ho À`mßZr AßVk© mZmZo OmUbo Am{U Kar `oD$Z _mVobm Xe©Z {Xbo. A—Ì`. À`mßMm gßnUy © nam^d H$Í$Z ew’ AmÀ_kmZ Am{U AmÀ_mZw^md `mßMm CnXoe H$Í$Z qhX˛Y_m©Mr nw›hm ZÏ`mZo Iar AmoiI g_mOmbm H$Í$Z {Xbr. _ß{Xao. `m _hmZ H$m`m©_i w o ^maVmVrb n{dà Z⁄mßMo H$mR>. Jmo q dXnmXmMm`© Aer naß n am bm^bo Î `m eßH$amMm`m™Zr A¤°V ‡gmamMo H$m`© {MaÒWm`r Ïhmdo ÂhUyZ ^maVmV d ^maVm¿`m Mmar ~mOyg _R>mMß r ÒWmnZm Ho$br Am{U {eÓ` naßnam 120 Mmby Ho$br. Vo [ZJw©U. A¤°V. ZmWgm߇Xm`.o JUoegm߇Xm`.o d°a^md H$Í$Z AmnÎ`m _mV•Y_m©Mr. qhX˛Y_m©Mr e∫$s H$_r H$arV hmoV. {ZÈnm{YH$. {edm` qhX˛Y_m©Mr nVmH$m CßM C^mÍ$Z Yabr `mV gße` Zmhr. XŒmgm߇Xm`. {ZÀ` ew’. {ZXm}f. `mÃm H$mimVM ~´˜gyÃ. em∫$.o ^maVmMr `mÃm H$aVmZm nßMm`VZ nyOm.ÒdVßà ApÒVÀd {g’ H$a `mMm ZoQ>mZo ‡`ÀZ H$arV hmoVMo . ~´˜ Aem ZmdmZo gß~moYbo OmVo. AVä`©. gm߇Xm`m{edm` H$moUÀ`mhr {d⁄obm AWdm gmYZobm ÒWm`rÍ$n ‡m· hmoV Zmhr. Am{U `m bhmZd`mVM À`mßZr ^maV^´_U H$a `mg gwÈdmV Ho$br. Jm°S>nmXmMm`m™Zr Vo JmoqdXnmMm`m™Zm {Xbo. dm_mMmar. ewH$XodmßZm À`mMr {eH$dU {Xbr. À`mbmM na_mÀ_m. _w∫$ Òd^md. eßH$amMm`m™Mm AdVmaM A¤°V ~´˜kmZmMm ‡Mma OJ^a H$a `mgmR>r hmoVm. _R>> ÒWmnZ H$aUo. A‡À`j. _h[f© ~mXam`U Ï`mgmßZr ~´˜gyÃmMr aMZm H$Í$Z A¤°VdmXmbm EH$ Xe©Z ÂhUyZ gw‡{V{>V Ho$bo. namea. A¤°VmMm ‡Mma dmT>{d `mgmR>r nyd-© npÌM_-X{jU-CŒma Aer ^maV`mÃm nyU© Ho$br. À`mMdoir "_hmXod_oH$ß Ò_am{_. ^maV^´_U H$mimV H$mer joÃmV Ambo AgVmZm ‡À`j H$mer {dúoúamMo À`mßZm Xe©Z Pmbo. Anma. nanwÈf. eßH$amMm`m™Zm Vo JwÈnaßnaoZo {_imbo. {Zam_`. qhX˛Y_m©Mr _hVr g_mOmbm gmßJZy Y_m©Mr gd©¤mao À`mß¿`mgmR>r _w∫$ H$Í$Z qhXˇ EH$mÀ_VoMm nm`m KmVbm. A¿`wV. d{g>. ~mH$sMo gJio ^mg_`. Vr A{Zd©MZr` ^JdV≤^∫$s Amho. `_monmgH$ AemßMm dmXmV nam^d Ho$bm. JmoqdXnmXmMm`m™Zr Vo eßH$amMm`m™Zm {Xbo. {Zb}n. (^´m_H$) _m`m Amho. AmMm`© eßH$amMm`m™Zr doXmßVY_m©bm {dkmZm¿`m Am{U VH$m©¿`m gw—T> nm`mda C^o Ho$bo Amho.o qhX˛Y_m©Mr X˛Xe © m Pmbr hmoVr. À`m H$mimVrb AÀ`ßV AdKS> Aem CŒma ‡XoemVrb Am{U {h_mb`mVrb `mÃm À`mßZr nyU© Ho$Î`m. `m gd© JmoÔ>tMm A‰`mg H$a `mgmR>r. {Z{d©H$În. {ZÀgßJ. A¤°V doXmßV ho _V A{V‡mMrZ Amho. AÍ$n.

gd™ IpÎdXß ~´˜ & (gd© OJ ho ~´˜ Amho) A¤°VmZw^Vy r hr gd© gmYZmßMr Aß{V_ AdÒWm Amho. "_m`mß Vw ‡H•${V {d⁄m›_m{`Zß Vw _hoúa_≤ & VÒ`md`d^yVÒ° VwÏ`m· gdm©{_Xß OJV≤ & (úo. AmMm`m™Zr doXmßMr hadbobr ‡{V>m nw›hm {_idyZ {Xbr. ÂhUyZM bmoH$mß¿`m {R>H$mUr Vmo A{YH$ma `o `mgmR>r Vo gd© gm_m›`mßZm nyOm. À`mßZr AJ{UV {Û`m-nwÈfmßZm XodnyOMo o _hŒd g_OmdyZ gmß{JVbo Am{U À`mß¿`m _ZmV nyOmAM}{df`r l’m {Z_m©U Ho$br.o ^JdX≤JrVoV "`: g gd}fw ^wVfo w ZÌ`Àgw Z {dZÌ`{V' (8-20) gd© nXmW© AWm©V gd© nXmWm™Mr Zm_Í$nmÀ_H$ earao Zmhrer Pmbr Var Oo Zmhrgo hmoV Zmhr Vo Aja ~´˜ hmo`. VgoM _ZwÓ`mMm AmÀ_mhr _wimV na~´˜Í$nrM AgVmo. À`mßZm gßÒH$maj_ ~Zdbo. S>m˘ o `mßZm {XgUmar {d{dY —Ì`o hm _mZdr —Ô>rMm ^´_ Amho qH$dm _m`o¿`m CnmYr_wio hmoUmam Am^mg Amho. qhX˛Y_m©V {eabobo Xmof À`mßZr H$mTy>Z Q>mH$bo. A¤°V ~´˜kmZmMo A{YH$mar \$ma WmoS>o bmoH$ AgVmV. gJwU ~´˜mMr CnmgZm d {d{dY _VmZwgma H$amd`m¿`m gmYZm gmYH$mZo emÛmZwgma H$em Ho$Î`m nm{hOoV. ho gd© bjmV KoD$Z eßH$amMm`m™Zr bmoH$H$Î`mUmgmR>r ^´Ô> VrW©ÒWmZmßZm ew’ Ho$bo. _m`m hr ~´˜mMr e∫$s hmo`. Vmo A{YH$ma {_i{d `mgmR>r _Z {dew’ Am{U {Z_©i H$amdo bmJVo. _yi _m`oMm {dMma _m`oMr gßH$ÎnZm ‡mMrZ AgyZ d°{XH$ dmL≤>_`mV _m`oMo gd©Ã CÑoI AmhoV. _m`m hr ‡H•$Vr AgyZ _m`mnVr B©úaM Amho. On-Vn `mgmR>r ‡moÀgmhrV H$arV AgV. Am{U À`m¿`m _m`oZo _ZwÓ`m¿`m Bß{–`mg ZmZmÀdmMm ^mg hmoV AgVmo. ~w’. 162. ‡gma H$aVmZm ‡{VnmXZ Ho$bo H$s ~´˜kmZmZo ~w’r g_ PmÎ`mda À`mMo hmVyZ H$moUVoM nmn KS>Uo eä` Zmhr Agm ^JdX≤JrVoMm {g’mßV Amho. gd© nßWmßZm À`mßZr gwgÒß H$m[aV Ho$bo. À`m_wio À`m AdÒWoMm _mJ© eßH$amMm`m™Zr gwb^ Ho$bmM naßVw _wª` ÂhUOo gd© ^md_` d°{XH$ Y_m©Mr À`mßZr nwZ:ÒWmnZm Ho$br. AmÀÂ`m¿`m d na~´˜m¿`m `m Eoä`mMo nyU© kmZ ÂhUOo "A¤°VdmX' Ago ÂhUVmV.Amho. {ZÀ` d _w∫$ na~´˜mIoarO X˛gar H$moUVrhr ÒdVßà d gÀ` dÒVy Zmhr. {ZÀ` ÂhUOo H$m`_ amhUmao Am{U A{dH$mar ÂhUOo ¡`mMo ÒdÍ$n H$Yrhr nmbQ>V Zmhr VoM gÀ` hmo`. À`mMoM ‡{VnmXZ eßH$amMm`© H$aVmV. Vo `oam J~m˘`mMo H$m_ Zmhr `mMr À`mßZm nyU© H$ÎnZm hmoVr. _m`m AZmXr Agbr Var gÀ` _mà Zmhr.emß. _r. Vr AdU©Zr` Amho. A¤°V VŒd gdm™Zm Í$My nMy eH$V Zmhr. 3-4. naßVw Vo `moΩ` Zmhr.10) S>mo˘`mßZm {Xgbo Var jUmojUr ~XbUmao Zm_Í$n ImoQ>o d À`mßZr Am¿N>m{Xbobo d À`mß¿`m ~wS>mer gX°d EH$gmaIo amhUmao A_•VVŒd (~´˜) VodT>M o (S>m˘ o `mßZm Z {Xgbo Var) Iao gÀ` hmo` Ago ÂhUUo ^mJ nS>V. À`mMr AZw^Vy r `mdr bmJVo. ew’ {MŒm gmYH$m¿`m AßV:H$aUmV g{ÉXmZßXÍ$n A¤°V ~´˜mMm na_‡H$me C{XV hmoVmo VoÏhm {d{^fi _VmZwgma Ho$br OmUmar gmYZm ÂhUOo A¤°V kmZm‡V nmohmoMdUmar EH$ ‡H$maMr {eS>rM Amho. ^md Am{U e∫$s ‡JQ> H$aUmË`m XodXodVmßMo nyOZ Ho$Î`mZo KS>V. eßH$amMm`© A¤°V_VdmXr hmoVo nU À`mß¿`mgmR>r H$moUÀ`mhr ‡H$maMr gßH$sU©Vm ZÏhVr Am{U X˛amJ´h Va _wirM ZÏhVm. Ago gÀ`mMo bjU _hm^maVmV {Xbo Amho (_hm^m. qnS>r d ~´˜mßS>r {_iyZ gd©Ã VoM ^Í$Z am{hbobo Amho Agm A¤°V {g’mßV Amho. À`mßZr ÒdV: {d{^fi VrW©jÃo r OmD$Z `moΩ` Vr Y_©H$_} Ho$br Am{U ÒWmZ_{h_m dmT>{dbm. B©úamMr gO©H$e∫$s ÂhUOo _m`m hmo`. À`mßZr gdm™Zm IË`m AWm©Zo doXmZw`m`r ~Zdbo. AmMm`© eßH$amMm`m™Zr A¤°V_VmMm ‡Mma. EH$m ew’. CnmgZm. À`mMo ÒdÍ$n AmÀ_‡MrVr¿`m ‡H$memVM g_OVo. Vr ^m°{VH$ d OS> Amho. hr ‡{H´$`m KS>{d `mgmR>r emÛmV nyOmAMm©. Vr gÀ`hr Zmhr Am{U ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 121 . Vr AkmZ Am{U {dnarV kmZ Aer Xmo›hr Amho. Oo A{dZmer ÂhUOo BVa JmoÔ>r Zmhrem PmÎ`m Var Oo H$YrM Zmhrgo hmoV Zmhr VoM gÀ` qH$dm ~´˜ hmo` (gdm}n{ZfX) gÀ`ß Zm_m@Ï``ß {ZÀ`_{dH$m[a VW°dM & Oo AÏ`∫$ ÂhUOo H$Yrhr Zme Z nmdUmao.o Aem n[aew’ Am{U n{dà _ZmVM A¤°V ~´˜VŒd ‡{Vq~{~V hmoVo.10) Agm _m`oMm ÒnÔ> CÑoI úoVmúVa Cn{ZfXmV Ambm Amho. Vr {_œ`m Amho Ago `m {g’mßVmMo VmÀn`© Amho. Vy qH$dm S>m˘ o `mg {XgUmao OJV≤ ÂhUOoM g•Ô>rVrb AZoH$ nXmW© Iao ZgyZ `m gdm©V EH$M ew’ d {ZÀ` na~´˜ ^abobo Amho. "_m`m' `m gßkMo m H$Vm© ÂhUyZ Zmd Hw$UmMo KoVbo OmVo. S>m˘ o `mßZm {XgVo VodT>Mo gÀ` ho gÀ`mMo bm°{H$H$ d gmnoj bjU Iao Z _mZVm. JyT> d AÏ`mª`o` e∫$s `m AWm©Zo F$ΩdoXmV _m`m e„X Ambm Amho. ¤°V^md dJ°ao JmoÔr d{U©Î`m AmhoV. gH$m_ ^mdZoZo À`mMo AZw>mZ Ho$Î`mg H$m_Zo‡_mUo {d{dY bmoH$mßMr \$b‡m·r H$er hmoVo Am{U VoM H$m_ {ZÓH$m_ ^mdZoZo Ho$Î`mg {MŒmew’r H$er hmoVo dJ°ago ~ß Yß r À`mßZr {dÒV•V {ddoMZ Ho$bo. ho ew’rH$aU ^JdßVmMr {d{dY Í$no. ø`mdr bmJVo. _m`m hr X˛gar Iar d ÒdVßà dÒVy Zmhr.

hr _mPr ~m`H$mo. gßVH$dr _wH$ßw XamOmZo {ddoH$qgYw J´Wß mV ÂhQ>bo Amho H$s.em_ aKwZmW gmIao gw_Z {Zdmg IUrdarb {d«>b _ß{Xa. ""emßH$amo∫$sdar & {_`m ~mobrbr hr d°Iar & lr_X≤ eßH$amMm`m™Zr ~´˜gyÃmdarb A‰`mg `m J´ß´WmV _m`mdmX gwXß a arVrZo g_OmdyZ gmß{JVbm Amho. Vo B©úam¿`m ÒdmYrZ AgVo d À`m¿`mM AmkodÍ$Z MmbVo. ~w’ d _w∫$ Òd^mdmMm Amho. hm d°Ì`. kmZ PmÎ`mda OJV {Xgmd`mMo Oar Wmß~V Zgbo Var Vo ^mg_` Amho.o eßH$amMm`© ÂhUVmV. Xmg~moYHo$.Òdm_r Anydm©ZXß . _m`nßMH$ ÒVmoÃmV _m`oMo ÒdÍ$n Aem ‡H$mao CbJS>bo Amho. À`m_wio Vr Ho$di Ï`mdhm[aH$ dm gmnoj gŒmm Amho. _m`m gÀ` Zmhr. eoH$S>mo doXJ´Wß mMo Am{U doXmßVmMo gßemoYZ H$a `mV {ZÓUmV AgboÎ`m _moR>_moR>Ám {d¤mZmßZmhr {dŒmd°^dmMo ‡bmo^Z XmIdyZ À`mßMr ~w’rhr Vr Vm~S>Vmo~ H$bw[fV H$aVo Am{U À`mßZm ney ~ZdVo. _m`m d _m{`H$ OJV A{Zd©M{Z` Amho Ago Vo dmaßdma gmßJVmV. Vr ~´˜mnmgyZ doJir Zmhr. {d. OJV d B©úa `m VrZhr H$ÎnZm gmnoj AgyZ {_œ`m AmhoV. hm ey–. hr ÒWyb. ew’ g{ÉXmZßXÒdÍ$n AmÀÂ`m¿`m {R>H$mUr OrdmÀ_m. hr _ZwÓ`m¿`m AmH$bZm nbrH$S>rb Amho. hr _mPr _wb.lreßH$a dmgwXdo A‰`ßH$a. _m`m e„XmV gmßJUo H$R>rU Amho.o ho _mPo Ka.AgV≤ hr Zmhr. À`mM~amo~a _m`m d A{d⁄m `m C∫$shr {_œ`m AmhoV. Zúa Amho `mMm ‡À`` `oVmo. \$moZ Zß. AgÀ` Zmhr qH$dm C^`Í$n Zmhr. Am{U ney‡_mUo {d¤mZmßZmhr Y{ZH$mß¿`m `oWo Or am~md`mg bmdVo VrM _m`m hmo`. aO. _m`m ÂhUOoM A{d⁄m qH$dm AkmZ Amho nU ~´˜ Oa EH$_od Aß{V_ gÀ` Agob Va AZoH$Àd ‡À``mbm `oUmË`m OJmMo H$m` Agm ‡ÌZ {Z_m©U hmoVmo. nU Ago AgyZhr À`m AmÀÂ`m¿`m {R>H$mUr hm ~´m˜U.^maVr` AmMm`©. hm j{Ã`. _m`m AWdm A{d⁄m hr AgÀ` AgÎ`m_wio ~ßY d _moj ho Xmo›hrhr ImoQ>o AmhoV. XmoarMo kmZ hmoVmM Xmoar¿`m OmJr {XgUmam gn© Zmhrgm hmoVmo. hm {d¤mZ hm _yI© hm lr_mZ hm X[a–r Agm ^oX^md Or {Z_m©U H$aVo VrM _m`m hmo`. Vr ApÒVÀdmV Zmhr Am{U {VMo ApÒVÀd Va ^mgVo. Vr A‹`mgÍ$n Amho. eßH$amMm`© nwT>o ÂhUVmV VÀnXmW© ÂhUOo na_oúa d Àdß nXmW© ÂhUOo OrdmÀ_m hmo`. Or gm›V Amho Vr _m`m Aer _m`oMr Zm_Ï`wÀnŒmr. 9850380538 gßX^© : lr eßH$amMm`© M[aÃ. ~obgao. {VbmM _hmH$maU Agohr ÂhUVmV. Ho$di earam¿`m CnmYr_wi. hrM na_oúamMr e∫$s hmo` (e∫$s ÂhQ>br H$s e{∫$_mZ hm AmbmM ÂhUyZ `oWo hr e∫$s na_oúamMr e∫$s Ago gmß{JVbo Amho. Ord hm ~´˜Í$nM Amho. {_aO 416410. gÇmZJS> AßH$ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . eoV Agm _mohhr `m AmÀÂ`m¿`m {R>H$mUr _m`m {Z_m©U H$aVo. {VMo ^mJhr H$aVm `oV ZmhrV ÂhUyZ Vr A{Zd©MZr`Í$n Amho. OrdZ{dH$mg. VV≤ nXmW© ÂhUOo na_oúa AgyZ gd© {dú ÂhUOo g_Ô>r ho À`mMo eara hmo`. V_ ho VrZ JwU AmhoV. ~´m˜Unwar. nU ‡À`j H$m`© Oo Pmbobo {XgVo À`mdÍ$Z {VMo AZw_mZ ~w{’_mZ nwÈfmbm H$aVm `oV. ~´˜ gmjmÀH$mamZo ÂhUOoM VŒdkmZmZo _moj‡m·r hmoVo. ^∫$sH$moe. Ord. AmÀ_m hm VŒdV: {ZÀ`. 122 ~´˜ ho EH$M na_mW©gÀ` Amho. ew’. na_mÀ_m Am{U OJ Agm ^oX^md Or KS>dZy AmUVo VrM hr AKQ>rV KQ>Zm KS>dZy AmU `mV Hw$eb Agbobr _m`m hmo`. {VMo Í$n AÀ`ßV AX≤ ^ y V Agy Z Vo e„XmV gmß J Vm `o   `mgmaIo Zmhr.o `m _m`m e∫$sZoM gd© OJ {Z_m©U Ho$bo Amho. gfim ` gfim `w^`mpÀ_H$m Zmo & {^fim ` {^fim `w^`mpÀ_H$mZmo && gmßL>JmÊ`ZCJm¯w^ w `mpÀ_H$mZmo & _hmÿ˛Vm@{Zd©MZr` Í$nm &&109&& {ddoH$MwS>m.) {hbmM "AZm{X A{d⁄m' Ago ÂhUVmV. À`m‡_mUo {d⁄o¿`m CX`mZo _m`m Zme> nmdVo. {XgUmao OJV AkmZ Ago n`™V gÀ` ^mgVo. ÂhUOoM Vr "gX≤gX≤{Zd©MZr`' Amho. Vr gmd`d Zmhr VerM {Zad`dhr Zmhr qH$dm gmd`d d {Zad`d Aer C^`Í$n Zmhr. gy˙_ g•Ô>r CÀnfi H$aUmar Or e∫$s {Vbm AÏ`∫$ Ago Zmd Amho. ~´˜m¿`m {R>H$mUr Agbobr hr _hm_m`m ~´˜mhˇZ {^fi H$m A{^fi `mMm {ZU©` VH$m©Zo eä` hmoV Zmhr ÂhUyZ _m`obm "A{Z©dMZr`' g_Omdo.o ~w’r¿`m {^fiVo_i w o Am[U AkmZ AgÎ`m_wio "_r Xoh Amho' Ago Ordmbm dmQ>V. (0233) 2223843) _mo~m. `mMo CŒmahr bJoM {Xbo Amho. ({ddoH$MyS>m_Ur 109) Or VmÀH$m{bH$ Am{U ^mg_mZ AgVo. {hMo KQ>H$ gŒd. {OMm WmßJnŒmm H$mhrM bmJV Zmhr. Vr ^mgÍ$n Amho.AßH$. . _yi ‡H•$Vr _hm_m`m hr À`mMr {dú ÂhUOo {Z_m©U H$aUmar e∫$s Amho. nU AH$pÎnV KQ>Zm AmnÎ`mnwT>o AmUyZ Or C^r H$aVo VrM _m`m hmo`. emßH$aA¤°VmMm _wª` {g’mßV Agm Amho H$s.

AÔ>df} MVwdX} r ¤mXeo gd©emÛ{dV≤ & fmoS>eo H•$VdmZ≤ ^mÓ`ß ¤mqÃeo _w{Za‰`JmV≤ && Ho$ai am¡`mVrb H$mbS>r Zmdm¿`m JmdmV B. AmnmnÎ`m joÃm_‹`o ho nrR>m{YnVr d°{XH$ Y_u`mßMo _mJ©Xe©Z H$arV hmoV. ho gd© g߇Xm` AmpÒVH$VoMm nwaÒH$ma H$arV hmoV. ~´˜gyÃ. Jm°S>nmX d JmoqdX`{V Ago Xhm nydm©Mm`© PmÎ`mZßVa AH$amdo eßH$amMm`© Pmbo. gwaúo amMm`©.o `m emßH$anrR>m¿ß `m A{YnVtMo Y_©{ZU©` g_J´ qhXˇ g_mO ‡_mU _mZrV hmoV. ~´˜m. À`mß¿`m (~mXam`UmßMm) _wbJm ewH$XodmZo À`mßMm {eÓ` Jm°S>nmXmbm. X{jUog e•Jß ao r. npÌM_og ¤maH$m. Aem JwÈnaßnaoZo ‡m· {d⁄obm eßH$amMm`m™Zr AmÀ_gmV Ho$bo.o ^JdX≤>JrVm Am{U Cn{ZfXmßda Abm°{H$H$ Ago ^mÓ`J´Wß {bhˇZ Amnbo {g’mßV ‡ÒWm{nV Ho$bo.nwÒVHo$ 6.o naßVw À`mßMm päbÔ> AmMma VgoM Ad°{XH$ AmMm`m™Zr ‡{VnmXZ Ho$bobr VH©$H$H©$e _V_VmßVao ImoSy>Z H$mT>Umam nwÈf g_mOmbm hdm hmoVm.{eÓ`' `m ZmdmZo À`mßZr AmnÎ`m H•$Vt_‹`o AmnÎ`m JwÍ$ß Mm Zm_{ZX}e Ho$bm Amho.o `k‡YmZ Y_m©¿`m ËhmgH$mir. bm`›g äb~. {ed. Vmo eßH$amMm`m™¿`m Í$nmZo bm^bm Ago ÂhUmdo bmJob. d`m¿`m ~mamÏ`m dfu eßH$amMo gd© do X do X mß J mß M o gß n y U © A‹``Z g_m· Pmbo . CŒmaoV ~XarZmam`U d nydb } m OJfimWnwar `m Mma {R>H$mUr AmnÎ`m d°{XH$ Y_©_R>mMß r ÒWmnZm H$Í$Z VoWrb nrR>mda nŸnmXmMm`©. gm߇Xm{`H$ JwÈnaßnaoV hrM Zmdo WmoS>Ám~h˛V \$aH$mZo AmT>iVmV.E. Aer gm߇Xm{`H$ ‡{g’r Imbrb ÌbmoH$mß_YyZ Ï`∫$ hmoV. H$mnm{bH$. À`mZßVa À`mß¿`m _wbmbm `m _VmMo {ejU {Xbo. 778 _‹`o eßH$amMm`m™Mm O›_ Pmbm. hÒVm_bH$ Am{U VmoQ>H$mMm`© ho AmMm`m™Mo {eÓ`MVwÔ>` ÂhUyZ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 123 .∞ lrnmX ^Q> E_. doXmßMo ‡m_m ` ÒWmnZ H$aUo. VmoQ>H$mMm`© d hÒVm_bH$mMm`© `m AmnÎ`m Mma {eÓ`mßMr À`mßZr ÒWmnZm Ho$br hmoVr. O°Z. gXm{ed noR>.g. e°d. {Za[Zam˘`m XodVmßMr CnmgZm H$aUmË`m bmoH$mß_Yrb {damoY nßMm`VZnyOm n’VrZo e_{dUo d VŒdkmZm¿`m joÃmVrb gd© _Vmß_Yrb d°Mm[aH$ {dgßJVr CKS>H$sg AmUyZ A¤°V doXmßVmMr ÒWmnZm H$aUo BÀ`mXr {dbjU nU _hÀH$m`© Ho$di ~Œmrg dfm™¿`m Am`wÓ`mV lreßH$amMm`m™Zr Ho$bo. Am°n{ZfX. gwaúo amMm`©. A¤°VdoXmßV A{V‡mMrZ Amho. `mn°H$s ~m°’_Vmbm amOml` {_imÎ`m_wio d {^jwgßKm¿`m ‡MmaH$m`m©_wio ~m°’g߇Xm`mMm ‡gma gd©Ã dmT>bm. lw{VÒ_•{V nwamUmo∫$ AmMmaY_m©Mr d dUm©l_mßMr ZrQ> KS>r ~g{dUo. ewH$. gßemoYZ {Z~ßY 30. d°ÓUd `m g߇Xm`mßZm {R>H${R>H$mUr ‡^mdr gÀnwÈf bm^Î`mZo Xoem¿`m {Za{Zam˘`m ^mJmV ho g߇Xm` nßWmonnßWmß¿`m ¤mao dmT>rg bmJbo.o {edß kmZmonXoÔ>maß {dÓUwß Y_m}nXoeH$_≤ & {dqY doX‡d∫$maß JwÈ_y{V©Ã`ß ^Oo && d{g>ß ~´˜{d¿N¥>o >ß eq∫$ `moJ{dXmß da_≤ & nameaß nwamUkß ‡UVmo@pÒ_ _w{ZÃ`_≤ && Ï`mgß doXm›VgyÃmUmß d∫$maß ~mXam`U_≤ & lrewH$ß gyÃH$maß M ^Oo doXm›VXo{eH$m° && lr_X≤Jm°S>nXmMm`©_¤°VmW©‡~moYH$_≤ & Jmo{d›X^JdÀnmX_¤°VmMm`©_ml`o && A¤°VÒWmnZmMm`™ eßH$aß bmoH$gX≤JÈw _≤ & ‡ÒWmZÃ`^mÓ`m{X J´›WH$maß Z_mÂ`h_≤ && eßH$amMm`m™Zm Oer JwÈnaßnam ‡m· Pmbr hmoVr Ver {eÓ`naßnamXoIrb ‡m· Pmbobr hmoVr. ~m°’. A‹``Z g_m· PmÎ`mda doX{damoYr _VmßMo I S>Z H$a `mgmR>r eßH$amMm`m™Zr ^maVmV gd©Ã gßMma Ho$bm. Ï`mg. nwUo V\}$ "AmXe© {ejH$' nwaÒH$ma. d{g>. e∫$s. nwT>o ~m°’g߇Xm`mMm ËhmgH$mi AmÎ`mda e°d.nrEM. {d^mJ ‡_wI ~mb_wH$ßw X bmo{h`m gßÒH•$V _hm{d⁄mb`. {dnwb boIZ. "lr_X≤ J mo q dX ^JdÀny¡`nmX. ^mJdV BÀ`mXr _Vo CX`mg Ambr. Zm{eH$ ‡m¿`{d⁄mnrR>mV\}$ "{d⁄m {ZnwU' nwaÒH$ma. nŸnmXmMm`©. {dÓUy. eßH$amMm`m™Zr JwÈnaßnaoZo ‡m· PmboÎ`m A¤°VdoXmßVmMm ‡Mma Ho$bm. namea.S>r. BVa boI 30. (gßÒH•$V). Jm°S>nmXmZo À`mßMm {eÓ` JmoqdXnmXmbm `m A¤°VdmXmMm CnXoe Ho$bm. _h{f© ~mXam`U Ï`mgmßZr ~´˜gyÃmßMr aMZm H$Í$Z A¤°V_Vmbm Xe©ZmMo ÒWmZ {_idyZ {Xbo.lreßH$amMm`© d Xme©{ZH$ {dMma S>m.

C⁄moVH$a.o {XL≤>ZmJ. "gd©Y_m™Mo _yi AmÀ_kmZ hmo`' hm Omo {g’mßV eßH$amMm`m™Zr _mßS>bm Vmo gdm™Zr ÒdrH$mabm. OoÏhm Ho$di VH©$e∫$sZo Y_©kmZ hmoUo Aeä` dmQy> bmJbo VoÏhm _r_mßgH$mßMr nw›hm e„X‡_mUmH$S>o ‡d•Œmr Pmbr. Cn{ZfXo. ~´˜gyÃo Am{U ^JdX≤>JrVm ho AmnÎ`m Y_m©Mm _wª` AmYma Agbobo VrZ J´Wß . À`mV ^maVr` naßnaoVrb Ow›`mV Ow›`m H$mir _mßS>bo Jobb o o AÀ`ßV lo> {dMma AmhoV. _hXm{X H$m`© nmhˇZ H$maUmMo ÂhUOo ‡H•$VrMo AZw_mZ H$aVmV. H$maU. Z°`m{`H$. ~m°’. À`mßMo ‡H$aUJ´Wß Am{U ÒVmoÃo ^maVmV gd©gmYmaU OmUÀ`m g_mOmV AÀ`ßV {‡` Pmbobr AmhoV. eßH$amMm`m™Mo A¤°V _V J´hU H$a `mg bmoH$mßMr _ZmMr `moΩ` {ÒWVr Pmbr hmoVr.1) BWohr ‡H•$VrMo bmo{hV (bmb). nyd_© r_mßgZo o e„X‡_mUmMo {Z`_ KmbyZ {Xbo d eßH$amMm`m™Zr `m {Z`_mßZm AZwgÍ$Z doXm›VemÛ V`ma Ho$bo "VŒmw g_›d`mV≤' (~´.o Ho$di 124 ^∫$sZo ~w’rMo g_mYmZ hmoUma Zmhr d Ho$di VH©$‡nßMmZo gÀ` gmnS>Uma Zmhr Aem gß^_´ mdÒWoVrb {MŒmmbm "VŒd_{g' `m _hmdmä`mZo AßV_wI © H$Í$Z "Ahß ~´˜m{Ò_' Agm AmÀ_gmjmÀH$ma H$a{dbm d lwÀ`w∫$ ~´˜kmZmZo ÒW°`© {Xbo. ~´˜gyÃmV _hfu ~mXam`UmßZr Cn{ZfXmVrb {dMmamßMr gßJVr gyÃÍ$nmZo bmd `mMm ‡`ÀZ Ho$bm Amho.5) eßH$amMm`© `mMo IßS>Z H$aVmV H$s `m OJmMo H$maU _mZboÎ`m ‡H•$Vrbm gmjmV≤ lwVrXoIrb ‡_mU R>aV Zmhr. Va À`mßMr ‡ÒWmZÃ`rdarb ^mÓ`o OJ›_m›`Vm {_i{dbobr AmhoV. AÀ`ßV JhZ d Jß^ra VŒd{dMmagw’m AÀ`ßV ‡gfi e°brV _mßS>yZ bmoH$mßZm g_OmdyZ Xo `mMr AmMm`m™Mr hmVmoQ>r {dbjU hmoVr. 1. O°Z. ^V©h• ar `mßgmaIo ~m°’. A_•V_Ywa Aer ÒVmoÃmßMr aMZm Ho$br.4) Am{U "emÛ`mo{ZÀdmV≤' (~´. nydn© j ÂhUyZ BVa Xme©{ZH$mßMo _V KoVbo Am{U {g’mßVm_‹`o Òd_V ÒWm{nV Ho$bo. VH©$e∫$s A‡{V{>V. hoM eßH$amMm`m™Zr Ho$bobo _hÀH$m`© hmo`. emH$Q>m`Z.1.‡{g’ Pmbo. gmߪ`mßZr ‡H•$VrnmgyZ _hV≤ (~w’r) Am{U _hV≤ nmgyZ AhßH$ma Am{U AhßH$mamnmgyZ 5 kmZ|{–`. H$_©`moJ {H$Vrhr Ï`dhmamon`moJr Agbm Var g_mOmVrb gmßgm[aH$ dmgZmßZm CŒmoOZ XoD$Z ~w{’^oX d H$bh dmT>{dVmo Am{U kmZ`moJ gd© dmgZmßMm Zme H$Í$Z {MŒmÒW°`© AmUVmo hm AZw^d{g’ {g’mßV Amho.3) hr XmoZ gyÃo doXmßV emÛmMm nm`m AmhoV. g_ßV^– AH$bßH$mgmaIo O°Z. 4. H$mÌ_ra. ~´˜gyÃo Am{U JrVm `mßMo EdT>o AZ›`gmYmaU _hŒd AgÎ`m_wio À`m J´ßWmVrb {dMmamßMo ÒnÔ>rH$aU H$aUo ho _hŒdmMo H$m`© hmoV. À`mßZm d°{XH$ naßnaoVrb {dMmamßMo gwgJß V kmZ Pmbo. 5 H$_]{–`. Y_©H$sVu. Mß–mgmaIo d°`mH$aU. nU AmÀ`ß{VH$ _mojmbm kmZM nm{hOo.o AmMm`m™Zr ho H$m`© Ho$Î`m_wio ^maVmVrb AZoH$ nß{S>VmßMo J°ag_O Xˇa Pmbo. ~mU d ^d^yVrgmaIo H$dr `mßZr bmoH$mß¿`m ~w’rbm _ZÒdr MmbZm XoD$Z Vw~ß i `w’ bmdbo hmoV. Ym›`H$Q>H$. gw~ßYw. Am{U nw›hm "AOm_oH$mß bmo{hVewäb.ÂhUOo A{ZpÌMV AgÎ`m_wio gd© ~´˜kmZmMm _wª` AmYma emÛ ÂhUOo Cn{ZfXo. ewäb (nmßT>am). ‡^mH$amgmaIo _r_mßgH$. H•$ÓU (H$mim) Í$n XmI{dbo Var hr d°{XH$ ‡À`{^km Amho. hm Y_m©Mm Iam {g’mßV eßH$amMm`m™Zr gZmVZY_u bmoH$mßMo AZw^dmg AmUyZ {Xbm. Hw$_m[ab. ‡eÒVnmXmgmaIo Z°`m{`H$. Ago H$m_ eßH$amMm`m™Zr Ho$bo. VmÀH$m{bH$ \$b {_idy nmhUmË`mbm H$_©`moJ R>rH$ Amho. Cn{ZfXo hr doXm¿`m eodQ>Mm ^mJ AgyZ. ^JdX≤JrVo_‹`o AmnÎ`m gd©lo > Y_©{dMmamßMo EH$Ord agm`Z Amho.o gd©Ã VŒdemoYZm{df`r ‡~b {Okmgm CÀnfi Pmbr hmoVr. VH©$ew’{dMmagaUr Am{U gwJ_ ^mfm `m_wio À`mß¿`m J´ßWmßZm bmoH$_m›`Vm {_imbr. ‡ÒWmZÃ`rdarb ^mÓ`mß{edm` gd©gmYmaU {e{jVmßgmR>r d°Mm[aH$ Am{U ^{∫$na Ago ‡MßS> gm{hÀ` AmMm`m™Zr {b{hbo Amho. _r_mßgH$ dJ°ao naÒna{damoYr Vm{H©$H$mß¿`m emp„XH$ H$moQ>Ámß_i w o gd©M VH©${dVH©$ A‡{V{>V d {Z_©b y dmQy> bmJbo hmoV. _Z d 5 V›_mà Am{U 5 V›_mÃmßnmgyZ 5 _hm^yVo Aer g•Ô>rMr {Z{_©Vr XmI{dbr.1.gy. ho H$m_ Va AÀ`ßV H$R>rU. ZmbßX. "`Xæo amo{hVß Í$nß VoOgÒV–ˇnß `¿Nw>äbß VXnmß `ÀH•$ÓUß VXfiÒ`' (N>m›XmoΩ` 6. gmߪ`mßZr bmo{hVm{X e„XmßMm _wª`mWm©bm gmoS>yZ bjUmWm©Mm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . 1. Am{U À`m Cn{ZfXmVrb dmä`mßMm "g_›d`' H$aUo hmM ~´˜kmZmMm _mJ©.H•$ÓUmß ~h≤dr: ‡Om: g•O_mZmß gÍ$nm:' (Ìdo. `m gZmVZ Y_m©Mr ÒWmnZm H$Í$Z eßH$amMm`m™Zr Ho$di Vm{H©$H$ dmX{ddmXmßZr MßMb Pmbobr bmoH$mßMr ~w’r pÒWa Ho$br. Bgdr gZmMo AmR>do eVH$ ÂhUOo VŒdkmZm¿`m —Ô>rZo H´$mß{VH$maH$ hmoVo Ago ÂhUmdo bmJob. {dH´$_{ebm `m ‡{g’ {d⁄mnrR>mVß Zy AZoH$ nß{S>V {Z_m©U hmoV hmoV. ‡H$aU J´Wß {b{hbo. AmMm`m™Mr gßÒH•$V^mfm VH©$ew’ Amho. H$mßMr. "‡ÒWmZÃ`r' ÂhUOo Cn{ZfXo. kmZmVyZM _moj {g’ hmoB©b Ago ‡{VnmXZ H$aVmZm eßH$amMm`m™Zm BVa Xme©{ZH$mßMo _VI S>Z H$amdo bmJbo. AmMm`m™¿`m J´Wß gßnXm_‹`o "‡ÒWmZÃ`r' darb ^mÓ`o ‡{g’ AmhoV. ^aVIßS>mV O°Z d ~m°’mß¿`m CÀH$fm©Mr gr_m hmoD$Z H$_©H$mßS>r d°{XH$mßMr d À`mßMr PQm>nQ> gwÍ$ Pmbr hmoVr. AZoH$ Q>rH$m J´Wß mßMr aMZm Ho$br.gy.4.

AgoM. hoM ~´˜ OoÏhm _m`oZo `w∫$ AgVo. J•h BÀ`mXr CnmYr ^oXmß_i w o KQ>mH$me. Xhm Bß{–`o. "`Vmo dm B_m{Z ^yVm{Z Om`›Vo & `oZ OmVm{Z Ordp›V & `À‡`›À`{^gß{de›Vr{V & V{¤{OkmgÒd & VX≤~˜ ´ &' ho {Z{d©efo ~´˜mMo "VQ>ÒW bjU' Amho. 2. AßS>O. H$mhtZr Bß{–` ÂhUOo AmÀ_m Ago ÂhQ>bobo Amho. ‡mU_`. eßH$amMm`m™Zr _mà "Zm›`: n›Wm {d⁄Vo@`Zm`' `m lw{Vdmä`mbm AZwgÍ$Z ~´˜kmZmZoM _moj {_iVmo Ago ‡{VnmXZ Ho$bobo Amho. nma_m{W©H$ —Ô>rZo ~´˜ {ZJwU© .4. gOmVr`{dOmVr`. gwfw·r AdÒWoVrb {dlmßVrMo gwI ^moJUmË`m Ordmbm "‡mk' Ago ÂhUVmV. d°amΩ` hr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 125 . {dkmZ_` Am{U AmZßX_` Aem nmM H$moemß_‹`o Cnb„Y hmoVo. _mojm~‘bhr Xme©{ZH$mß_‹`o _V^oX Amho.^m. Ym{_©H$ H$_m™Mo AZw>mZ. "__oX_≤'. À`m_wio lwVr Am{U AZw^d ~´˜mgß~ßYr {dMmamV ‡_mU R>aVmV.3) eara Am{U Bß{–` `mßMm Òdm_r Am{U H$_©\$b ^moJUmam AmÀ_mM Ord Amho.5) XoIrb ‡H•$VrMo ‡{VnmXZ H$Í$ eH$V Zmhr. "B©úa' Ago ÂhQ>bo OmVo. ‡À`j ‡_mUmbm {df` AgyZ gd© Bß{–`mßZm Aml` XoUmao eara ÂhUOo ÒWyb Xoh. ¡`m‡_mUo {Z_©i AmH$me T>JmZo n[ad•V Pmbo Var Òd-Í$n gmoS>V Zmhr À`m‡_mUo. Òd^mdV: Ord {ZÀ`ew’~w’_w∫$Òd^md Amho. ~´˜ÒdÍ$nM Ord Agbo Var. "gÀ`ß kmZ_Z›Vß ~´˜'.3. {ZJwU© . Ordmbm ÒWyb. ghO ÒdÍ$nmbm AmdaU AgboÎ`m AkmZmMr {Zd•Œmr hmoUo doXmßVmMo ‹`o` Amho Ago eßH$amMm`© ÂhUVmV. gJwU ~´˜mMr CnmgZm. _moj ÂhUOo ZdrZ ‡m· hmoUmar pÒWVr Zmhr. Ord ÂhUOo ~´˜M hmo`. "Ana~´˜'.1) AW©. "emImJ´o M›–:' VgoM. AZoH$ Ad`dmßZr `w∫$. 4. {ZamH$ma. {MŒmew’r. AmH$me EH$M Agbo Var KQ>. À`m_wio lwVr (úo. {Z{d©efo . ZmZmÍ$nmßZr ^mgV Agbo Var À`m ^mg hmoUmË`m pÒWVrVgw’m ~´˜ ÒdVmMo {ZOÒdÍ$n gmoS>V Zmhr. ~´˜mMo AnamojkmZ _mojmMo gmYZ Amho. H$V•À© d{d{eÔ> _mà na_oúamhˇZ {^fi OrdmÀ_m Amho Ago Z°`m{`H$ gmßJVmV. J•hmH$me BÀ`mXr Ï`dhma {XgVmV À`m‡_mUo ~´˜ EH$M AgyZ "A{d⁄m' `m CnmYr_wio doJdoJim OrdmÀ_m Agm Ï`dhma Ho$bm OmVmo._r Amho. ÒdflZmdÒWoVrb ^moäV•Ordmbm "V°Og'.© AJ´m¯.ho _mPo Ago ghOnUo bmoH$Ï`dhma H$aVmo. _Z d ~w’r `mMm gßKmV Agbobm eara ÂhUOo gy˙_ Xoh. ho Va "_m`mß Vw ‡H•$qV {d⁄mV≤ _m{`Zß Vw _hoúa_≤' `m Cn{ZfX≤ dmä`mZo Xo{Ib g_OVo. gy˙_ Am{U H$maU Aer VrZ earao AmhoV. VoÏhm "gJwU~´˜'. jU^L≤>Jaw {dkmZ ÂhUOo AmÀ_m Ago ~m°’mßMo _V Amho.ÒdrH$ma Ho$bm Amho. Aer AmÀÂ`m{df`r {d‡{VnŒmr {XgÎ`m_wio eßH$amMm`© gdm™Mo _VIßS>Z H$aVmV Am{U ‡{VnmXZ H$aVmV H$s. AmÀ_m Ho$di ^mo∫$m Amho H$Vm© ZÏho Ago gmߪ`bmoH$ gmßJVmV. ‡_mUmVrV. _Zmo_`. OrdmÀ_m g{ÉXmZßX ~´˜mnojm {^fi ZgyZ "A{d⁄m' `m CnmYrZo `w∫$ AgÎ`m_wio ÒdÒdÍ$nmMr {dÒ_•Vr nmdyZ _m`mYrZ hmoD$Z {_œ`mkmZmZo "Ah_pÒ_'. VgoM. ldUmZo CÀnfi Pmbobo ~´˜kmZ AZw^dmV n`©dgmZ nmdVo. VoO. AmÀ_M°V›` OmJ´V≤. gmߪ`mß¿`m n[aUm_dmXmMo Xo{Ib AmMm`m™Zr IßS>Z Ho$bobo Amho. M°V›`{d{eÔ> Xoh ÂhUOo AmÀ_m ÂhUyZ Mmdm©H$ gmßJVmV. gwf·w r¿`m doir gd© H$m`© Am{U H$maU ÒdVm¿`m {R>H$mUr bndyZ KoUmar gy˙_Í$n ‡H•$VrM H$maUXoh. A_yV. nU _wª`mW© gß^dV AgVmZm bjUmWm©Mm ÒdrH$ma H$m H$amdm bmJVmo? À`m_wio lwVrMm (N>m. AmÀ_m Xohn[a_mU Amho Ago O°Z bmoH$ ÂhUVmV. Afi_`. gd© Xe©ZmßMo Aß{V_ ‹`o` _moj {_idUo Ago Agbo Var EH$m _mJm©Mo Adbß~Z _mà H$arV Zmhr. OmJ´ X dÒWo V gß { MV Am{U ‡ma„YH$_m©Mo AZwgaU H$aUmË`m Ordmg "{dú'. A‡_o`.ÒdJV^oX BÀ`mXr bjUmVrV AgyZ "EH$_odm{¤Vr`' Agbobo ~´˜M na_mW©V: gÀ` Amho Ago ‡{VnmXZ eßH$amMm`m™Zr Ho$bo Amho. {ddoH$. ~´˜mMo VmpŒdH$ÒdÍ$n gmßJ `mg _XV H$aVmV ÂhUyZ "VQ>ÒWbjU' Agohr ÂhUVmV. AmUIrZ H$mhrOU AßV:H$aUmbmM AmÀ_m ÂhUVmV.emß. nU AmÀÂ`mMo ew’ M°V›` `mgdm™nmgyZ {^fi Amho Ago kmZ Vwar`mdÒWoV AZw^dmg `oVo. 6. "ApÒV AmÀ_m Ordmª`: earaop›–`nƒOam‹`j: H$_©\$bgÂ~›Yr&' (~´. ÒdoXO d C{ÿO `m Mma Ordg_yhmbm H$maU Amho. "{dkmZ_mZ›Xß ~´˜' BÀ`mXr lw{Vdmä`o ~´˜mMo ÒdÍ$nbjU gmßJVmV. OrdmÀÂ`mbm VrZ AdÒWmßZm AZw g Í$Z VrZ Zmdo Amho V . nma_m{W©H$ —Ô>rZo Ord Am{U ~´˜ A{^fiM Amho. Cn{ZfX≤ dmä` "Zo{V Zo{V' e„XmZo gy{MV H$aVo. ¡`m‡_mUo Mß– EH$M Agbm Var nmUr AgboÎ`m doJdoJ˘`m ^mßS>Ámß_‹`o ‡{Vq~{~V hmoD$Z AZoH$ Mß– AmhoV Agm ^mg hmoVmo À`m‡_mUo A{dH$mar ~´˜ A{d⁄o¿`m gß~Yß mZo Ord^md ‡m· H$Í$Z AZoH$ OrdmÀ_m AmhoV Agm ^mg hmoVmo. Ob d AfiÍ$nr ‡H•$VrM Oam`wO. Vo AmÀÂ`mMo ghO{g’ ÒdÍ$nM Amho. _w∫$s ‡mfl` qH$dm CÀnm⁄ Zmhr. nmM ‡mU. ÒdflZ Am{U gwfw·r Aem VrZ AdÒWmß_‹`o Am{U VgoM.gy. "VŒd_{g' BÀ`mXr _hmdmä`mZo OrdmMo AkmZ {Zd•Œm hmoD$Z Ord ÒdV: "~´˜mnojm {^fi Zmhr' Ago g_OyZ ÒdÒdÍ$n nmdVmo.

J. 6) lr_Xm⁄ eßH$amMm`© `mßMo M[aÃ. H$Zm©Q>H$ gaH$ma. C_m eßH$a F$fr. No. ‡ma„YH$_© gßnVmjUr eara b` nmdyZ ~´˜ OmUUmam ~´˜M hmoD$Z Òd-ÒdÍ$n nmdVmo. nwU. Any d m© Z ß X Òdm_r. 4) ^maVr` Xe©Z. : 24433290. _ZZ Am{U {Z{X‹`mgZ hr gmYZo AmhoV Ago ÂhQ>bo Amho. dU}H$a. nwZ: gßÒH$aU 1988. AZwn_ Ago ÒWmZ {_imbo. Drilling. Tapping And other Works S. hrM {dXoh _w∫$s. 3) ^maVr` Y_© d VŒdkmZ. Gujarwadi Phata. \$moZ Zß. Deshmukh M/s. Bhm_w à \$b^mo J {damJ. lrboIZ dmMZ ^mßS>ma. {MÃembm ‡H$meZ. T>ao . _w~ß B© 2. gß. Mm°I~ß m {d⁄m^dZ. 2) VoOÒdr Y_m}’maH$.∞ lrnmX ^Q> {d^mJ‡_wI. . lram_H•$ÓUml_. : (020) 26959081 Mobile : 9850834617 126 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .kmZgmYZo Amho V . gß X ^© J ´ ß W : 1) AmMm`© eß H $a. ~moS>g. nwU. 7) lreßH$amMm`© d À`mßMm g߇Xm`.o dmoam A∞ S> Hß$nZr np„beg© ‡m. 1242. nwUo 411030. gß. 49. Tel. A{¤Vr`. "Ahß ~´˜mpÒ_' Agm AZw^d nmdbobm Ord›_w∫$ AßV_wI © r Agmo ~{h_wI © r Agmo. 8) gd©Xe©ZgßJh´ . Katraj. {Q>iH$ _hmamÔ¥> {d⁄mnrR>. AmMm`© OJXreemÛr. Aem‡H$mao eßH$amMm`m™Zr VŒdkmZmMo ‡{VnmXZ Ho$bo. am. ZmJnya.o 1975. Pune 411046. gmYH$mbm {ZÀ`m{ZÀ`dÒVw { ddo H $. À`mß¿`m Aem‡H$ma¿`m H$m`m©_wioM A¤°VdoXmßVmbm VŒdkmZmV na_moÉ.S>m. ""AmÀ_m dm Aao –Ô>Ï`: lmoVÏ`mo _›VÏ`mo {Z{Y‹`m{gVÏ`:'' ho Cn{ZfX≤dmä` AmÀ_Xe©Zmbm ldU. qM.o 1953. dmamUgr 1984. gXm{ed noR>. ho gd© "AßVaßJ gmYZ' ÂhUyZ ‡{g’ Amho.. R. {b. am. ~ßJbya 5) ~´˜gyÃemßH$a^mÓ`_≤. dm. With Best Compliments from Prop. lr~mb_wH$ßw X bmo{h`m gßÒH•$V Am{U ^maVr` {d⁄m A‹``Z H|$–. _w~ß B© 1923. Vidhya Enterprises Manufacturers of Precession Turn Components. ^aVIßS>mV gßMma H$Í$Z gd© {XΩJO Xme©{ZHo$VamßZm hadyZ "OJX≤JwÈ' nX {_i{dbo. —Ì` OJV≤ À`mbm ^´{_Ô>> H$aV Zmhr. V•Vr` gßÒH$aU. K. _. e_m{XfQ≤ > H $gß n V≤ d _w _ w j w À d ho gmYZMVwÔ>` AÀ`mdÌ`H$ Amho. _mo{Vbmb ~ZmagrXmg. ^m. _wiJwßX. {XÑr. lr.

AmXe© {ejH$ d Jm°ad nXH$ nwUo _hmZJanm{bH$m. nU H$m` ao. nwÒVHo$ d boI_mbm ‡H$m{eV. _r hmVmVrb H$m`© Q>mHy$Z Vw¬`mH$S>o YmdV `oBZ© .∞ A{OV Hw$bH$Uu ~r. AmoOÒdr d agmi ^mfoV ÒVmoÃaMZm. {Xdg Agmo H$s A›` H$moUVrhr doi Agmo.o VWm{n. ÒHß$XnwamUmV EH$ dMZ Amho. AmZßX d g_mYmZ dmQy> bmJVo. ‡`ÀZnydH© $ dß⁄ _mZmdo. Am{U AmnU gmao À`mMoM Aße AmhmoV. kmZoúar. VoÏhm _mVm À`mßZm ÂhUmbr.'' AmMm`© ÀdaoZo H$mbmQ>r Jmdr _mVoOdi Ambo. gdm™Zm dßXZr` AgUmË`m `VrZo gß›`mgmZo O›_XmÃrbm dß⁄ _mZmdo.Am⁄ eßH$amMm`m™Mr ÒVmoà aMZm ‡m.'' À`mdoir À`mßZr "A¿`wVmÔ>H$' ÂhUmd`mg gwÈdmV Ho$br. amà Agmo. À`mZßVa AmMm`© ho ~X[aH$ml_mV AgVmZm À`mßZm ^mdÒ_aUmZo g_Obo.E_. ho OmUUo _hŒdmMo Amho. `m aMZm ÂhUOo {ZÀ` ZdrZ d {Z_©i JßJ‡o _mUo _mZdmbm Ò\y$Vu. ^maVmV _R>ÒWmnZm H$Í$Z Y_©nrR>o {Z_m©U Ho$brV. Y›`Vm dmQ>br.d°amΩ`mMm ‡dmh amhmdm. ~w{’_Œmm `mMr gd©Ã H$s[V© _r EoH$y Z.A{ZÀ`. (4) _w_j w Àw d ho _mJ© gmß{JVbo.gßnŒmr.grgr. (3) e_X_m{X. gß›`mg KoUmË`m Ï`∫$sZo nydm©l_rMo gd© gß~Yß VwQ>V AgyZhr ho dMZ {Xbo hmoV. Jobr Vrg df} ‡dMZ.S>r. _mVo¿`m B¿N>Zo gw ma Am{U _mZdY_m©bm VgoM. AÔ>H$o {Z_m©U Ho$br. õ && lrH•$ÓUmÔ>H$_≤ && eßH$amMm`m™¿`m _mVmolr Am`m™~m `mßZm AmMm`m™Zr gß›`mg Ko `mMr _m›`Vm XoVmZm dMZ {Xbo hmoVo Vo Ago. gß›`mgJ´hUmZßVahr {V¿`mda gßÒH$ma H$a `mMo {Vbm dMZ {Xbo hmoVo. nrEM. À`mßZr g_mOmbm H$_©erb ~Z{dbo. `mVrb ^mfm H$mÏ`_`. gß›`Ò`m{IbH$_m©{n {nVm d›⁄: gd©d›XoZ `{VZm ‡mgwd›© Ym ‡`ÀZV: && gd© H$_m©Mm gß›`mg KoVÎ`mda gw’m À`mMm {nVm dßXZr` AgVmo.E. AmVm _mPm OrdZ‡dmg gßn `mMr doi Ambr Amho. Am`m™~m `m H$moUr gm_m›` Ûr ZÏhÀ`m. VoÏhm Vy Àd[aV _OH$S>o `mdog. Vy _mPo ^mdÒ_aU H$a AWdm {Zamon nmR>d. Ah≤›`Â~ am{Ãg_`o g_`m›Vao M gß{MV ÒddamJmo@deJmo@Wdm _mß & EÓ`m{_ VÀg_`ß ÒdH$bß {dhm` {dúmg_mflZw{h _•Vm{n gßÒH$[aÓ`o && ho _mVo. ""~mim. a{OÒQ¥>ma∞ . õ lr_X≤ eßH$amMm`m™Mo H$m`© AX≤^Vw d A{¤Vr` Amho.kmZ. (lr_V≤ ^JdVJrVm EH$ OrdZ‡Umbr). `mZwgma AmMm`m™Zr _mVobm dMZ {Xbo. À`mßZr eßH$amMm`m™Zm ‡mW©Zm Ho$br. ""~mim. `mVrb H$mhr ÒVmoÃmßMm dm aMZmßMm AmT>mdm KoD$ `m. `mVyZ _mZ{gH$ ~i d AmÀ_~i {Z_m©U hmoV. _mVodarb ‡o_m_wio À`mßZr. `_H$. _r Vwbm dMZ XoVmo H$s VwPo AÀ`ßgÒß H$ma _r H$aoZ. am_H•$ÓU na_hßg d Òdm_r {ddoH$mZßX `mda) nwaÒH$ma. S>m. ÂhUOo (1) "{ZÀ`. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 127 . A¤°V ÂhUOo X˛gao H$mhr Zmhr. {ed^∫$ Am`m™Â~mßZm AmZßX dmQ>bm. Vwbm ¡`m na_oúamMo Xe©Z Pmbo.E_. AZw‡mg AbßH$mamßZr ZQ>bb o r AgyZ `mV EH$ Jo`Vm Amho.dÒVw. (2) Bh A_wà \$b^moJ {damJ.‡o_.{ddoH$. Ï`mª`mZ d H$sV©Zo (Xmg~moY. Y_©^fy U nXdr. ho gßnUy © {dú À`m¿`mnmgyZ [Z_m©U Pmbo Amho.o Ordmbm emßV. AmMm`m™Zm nmhˇZ nyd© KQ>ZmßMo À`mßZm Ò_aU Pmbo. ^mJdV. ho OmUyZ Ko `mMm _mJ© ÂhUOo "gmYZ MVwÔ`' ho À`mßZr gmß{JVbo. g_mOmV ^∫$s. `m {dúmMm {Z_m©Vm EH$M na_oúa Amho. ""VwPo H$V•À© d. H$m∞bO o . JmoS> Ò_•Vr OmΩ`m PmÎ`m.~r. ÂhUyZ AmnÎ`m AmoKdÀ`m..eßH$amMm`m™H$Sy>Z Jm°ad nwaÒH$ma. M°V›` XoUmam Pam dmQ>Vmo. ""ho _mVo.E. VgoM À`mßMm {eÓ` A{æe_m©H$Sy>Z {Zamon {_imbm. À`m _moR>Ám {ed^∫$ hmoÀ`m. ""A¤°V ÂhUOo H$m`? Am{U À`m¿`mer Amnbß Eoä` H$gß OmUyZ ø`md`mMß? '' À`mda AmMm`© ÂhUmbo. Vo _bm Vy KS>d. dmÒV{dH$.

bmoH$ {MŒmmMo {Z`ßÃU H$aVmV Am{U hm {ZJwU© AmÀ_Í$n Amho. Agm hm ¡`mMo JwUJmZ ho doXmßZr Ho$bo AgyZ JmoH$w i d•Xß mdZmMm hm A{YnVr Amho. À`mZßVa AmMm`m™Zr {dÓUw^O w Jß mÔ>H$mMo nR>U Ho$bo. AZw‡mg Am{X H$mÏ`mbßH$mamßZr ZQ>bb o o ÒVmoà Amho. `mV H•$ÓUÒVwVr AgyZ OUy `mV Vy _mVobm _w∫$ Ho$bo. naßVw naV H$mhr doimZr À`m OmJ•V PmÎ`m. VgoM. H$m_Xodm‡_mUo AÀ`ßV gwXß a Amho. hm n•œdrda Ï`mnyZ AgyZ. `mMo kmZ doXmß_i w o hmoV AgyZ hm gdm™¿`m ~w’rMm gmjr Amho. nŸ YmaU Ho$bo Amho. hm _XZJd©haU H$aUmam AgyZ `mMo S>mi o o {demb AmhoV. _Ywa ZmX H$aUmam. À`m ÂhUOo EH$ _mVoMr Ymam d X˛gar Ymam lrH•$ÓUmZo _mVoMm Ho$bobm ÒdrH$ma! Ago ho ˆX` hobmdUmao ÒVmoà AmMm`m©Zr Jm`bß! H$•ÓUmÔ>H$ X˛gao AmMm`© _mVo¿`m {ZYZmZßVa OoÏhm d•Xß mdZmV Jobo VoWo À`mßZr À`m lrH•$ÓUmMo ho X˛gao AÔ>H$ aMbo Amho. nU n•œdrbm ho _m{hV ZgVo Ago doX ÂhUVmo. `_ {Z`_m{X gmYZmßZr. na_oúamMo Í$n S>m˘ o `mV gmR>dV Am`m™~b o m na_moÉ AmZßX Pmbm. Agm hm lrH•$ÓU ‡H$Q> hmoD$Z _bm _m¬`m S>m˘ o `mßZm {Xgy Xo.o {VMr Vr ^∫$s Am{U emar[aH$ AdÒWm nmhˇZ AmMm`m™Zr {VMo S>mHo $o AmnÎ`m _mßS>rda KoVbo.o Am{U jrU AmdmOmV e„X C_Q>bm "{dO`r ^d' gmaß gmaß emßV Pmbß. hm AÀ`ßV gwXß a AgyZ Vmo KZZrb Amho. MH´$. g_mYr AdÒWoV Am`m™~mMo X˛~io hmV qH${MV da CMbbo Job. `m AÔ>H$mV AmMm`© ÂhUVmV. {VZo lrH•$ÓUmbm hmV OmoS>b. hm gdm™Mm OZH$ AgyZ `moΩ` AmMaU H$aUmË`mßZm gwI XoV AgVmo. XodmßZm d _mZdmbm _moj XoUmam Amho. ^∫$ OZmßMo aßOZ H$aUmam. gÀ`. Aer AmMm`m™Zr ‡mW©Zm Ho$Î`mda lrH•$ÓU eßI. JmonJm`tMm emoH$haU H$aUmam. `m lrH•$ÓUmnmgyZ gd© MamMa g•Ô>r {Z_m©U Pmbr Amho.o lrH•$ÓU ‡H$Q> Pmbo. OoÏhm g_mOmV ApÒWaVm `oVo VoÏhm AO›_m AgyZhr hm ‡H$Q> hmoVmo. Agm hm OJVmMm Òdm_r {Z_©b Amho. `m OJVmMm Òdm_r gdm™Mm AmYma Agbobm lrH•$ÓU Vw¬`m S>m˘ o `mßZm {Xgmo. hm ‹`mZmg `moΩ` Amho. gÇmZmßMo ajU H$aVmo. H${dÀd Agmo. `_H$. hm n•œdrMo {Z`ßÃU H$aVmo.© `m¿`m{edm` H$mhrhr KSy> eH$V Zmhr. JXm. _ZwÓ`mbm _ZwÓ`oVa Ord`moZr {_iVo Am{U À`m_wio Ordmbm 128 O›__aUm¿`m \o$Ë`mV nS>mdo bmJVo. hm lrH•$ÓU gd©Ï`mnr AgyZ. `mMr AßJH$mßVr gwpÒWa AgyZ À`mZo eßI. b` hm H$aVmo. {ZÀ` Amho. Vgo nmhVm H$_m©Mo ÒdmVßÕ` H$moUmbmhr Zmhr. `mVM Vmo {dbrZ hmoVmo. d•Xß mdZmMo EH$_od ^yfU Amho. A›`Wm. hm JmonmimßMm {_à Amho. À`mV AmR> H$S>dr AgyZ AmMm`m™¿`m _wImVyZ e„X ‡H$Q> Pmbo. Am`m™~m¿`m S>m˘ o `mVyZ AlyYmam dmhˇ bmJÎ`m. À`mdoir AßÀ`H$mi Odi Ambm. hm lrH•$ÓU _mUgmbm N>iUmË`m amjgmßMm Zme H$aVmo. ZßXZßXZ _moa{ngmßMm _wH$w Q> YmaU H$aUmam. ""ho ~mim. hm gd© Xmofa{hV AgyZ ^∫$OZmßMo X˛:I haU H$aUmam Amho. Ago ho gwXß a ÒVmoà AmMm`m™¿`m _ßOi w dmUrVyZ ~mhoa nS>b. pÒW{V. _mVobm na_gwI XoD$Z lrH•$ÓU ÒdÒdÍ$nmV _mVobm KoD$Z Job.o Ago CŒm_ Xe©Z AmMm`m™Zmhr Pmbo Amho. H$_b hmVmV KoD$Z ‡H$Q> Pmbo. hm _m`o¿`m gmhmÊ`mZo brbmeara YmaU H$aVmo. À`mdoir À`m À`m XˇVmß~amo~a JoÎ`m. lrH•$ÓUmer EH$Í$n hmo `mgmR>r ‹`mZ H$amdo. dmÒV{dH$ hm ZßVa H$mo `m {eÓ`mZo aMbobm {XgVmo.'' À`mdoir _mVo¿`m B¿N>Zo gw ma À`mßZr lrH•$ÓUmbm ‡mW©Zm Ho$br Vo ho EH$ H•$ÓUmÔ>H$ hmo`. CÀn{Œm. ""ea `mo bmoH$o eÒVd ^dVw H•$ÓUmo@{j{df`: &&' ho `m AÔ>H$mMo nmbwnX Amho. _wabrYa. H$_bZ`Zr AgyZ H$aH$_bmßZr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . H•$ÓUm ~amo~a OmB©Z. {ed^∫$ AgÎ`mZo {edXˇV À`mßZm Zo `mgmR>r Ambo. _r lrh[a ~amo~aM OmB©Z. hm H$•ÓU. Agm ^JdmZ H•$ÓU _bm ‡À`j S>m˘ o `mßZr {Xgmdm. AOwZ© mMm gIm Amho. aUmßJUmMo em°`. XmoKmßMr ZOamZOa Pmbr. ¯m~‘b ^md AmhoV. Am{U AmMm`m™Zm ÂhUmÎ`m. `mbm gdm™Zr eaU Omdo. MH´$. Y_©_`m©Xm pÒWa H$aVmo. _r `m {edXˇVmß~amo~a OmUma Zmhr. hr gd© ÒWmda OßJ_ g•Ô>r ho ¡`mMo eara Amho. `mV 9 dm ÌbmoH$ Amho.A¿`wVß Ho$edß am_Zmam`Uß H•$ÓU Xm_moXaß dmgwXdo ß h[a_≤ & lrYaß _mYdß Jmo{nH$mdÑ^ß OmZH$sZm`Hß$ am_Mß–ß ^Oo &&1&& `m ÒVmoÃmV na_oúamZo X˛:IgmJamVyZ AmnUmg ~mhoa H$mT>mdo Aer ‡mW©Zm Ho$br Amho. XmoZ XmoZ ÌbmoH$mßMo EH$ EH$ H$S>do AgyZ `mV AmR> H$S>dr AmhoV. gd© nmnha. Am{U eaUmJVmßMo ajU H$aVmo. lrH•$ÓUm¿`m gm_œ`m©daM Bß–m{X Xodmßgh gd©OU O` {_i{dVmV. ho AÔ>H$ A{Ve` JmoS> Amho. Agm hm AZm{X. Omo eaUmJVmMo Aml`ÒWmZ d gd©bmoH$nVr Amho.

VoÏhm Vw¬`m Vramda _•À`yMr doi AmÎ`mg lr{dÓUy¿ß `m MaUmßMo Ò_aU KSy> Xo. VwPo nmUr {nD$Z _r am[hbmo. hm _wabrda _Ywa JmUo JmV AgVmo. À`mMo Jmbhr gwXß a AmhoV. hm gd© JwUmßMo AmJa AgyZ hm gwIgmJa. {d⁄m⁄a JßYdm™¿`m {Û`mßhr ÒZmZ H$aVmV. naßVw Bß–mMm Jd©haU H$aUmam Omo H•$ÓU À`mbm _r Z_ÒH$ma H$aVmo. ho d°^dgßnfi JßJ. Agm hm Hw$ß OdZmMm A{YZm`H$ Amho.JmodYZ© CMbUmam Amho. Imbr Ambr Amhog. Vwbm eßH$amßMm gßJ Amho. naßVw Vw¬`m ‡dmhmV _•À`y Ambm Va Vo Bß–nXmnojmhr lo> AgVo. JmonJmonr[‡`. VwPr IË`m AWm©Zo ÒVwVr H$aUohr Aeä` Amho.o EHy$U 13 H$S>dr nƒP[aY d•ŒmmßV d 14 do H$S>do ho \$blwVrMo Amho. Vw¬`m nm `m¿`m ‡meZmZo AmÀ_nX ‡m· hmoV AgÎ`mZo `_Xod À`m¿`mH$S>o nmhV Zmhr. eof ^JdmZm¿`m nm`mMm Vwbm Òne© AgÎ`mZo Vwbm VrW©Àd ‡m· Pmbo Amho. {g’ MmaU. Vw¬`m Obm¿`m Ho$di VwfmamßZr ZwgVm Òne© Ho$bm Var `m H${b`wJmV Ord nmnmnmgyZ _w∫$ hmoVmV. AÔ>H$. gdm™Mo _ZmoaW nyU© H$aUmam Amho. Omo gd© AnamYmßMo {ZagZ H$aVmo. IoimVrb EH$ gdßJS>r AgyZ `mZo {d⁄wÑVo‡_mUo M_H$Umam {nVmß~a YmaU Ho$bm Amho. À`mMo ZoÃH$Q>mj gwXß a AgyZ Vmo X˛Ô>mHß $S>o À`mM H$Qw>VZo o nmhVmo. Jmonr¿`m AßV:H$aUÒdÍ$nr H$mo_b eÊ`oda e`Z H$aUmam hm AgyZ Hw$ß OdZmVrb Xmdm[æhr hm ‡meZ H$aVmo. Ago dmQ>V. `m H•$ÓUm¿`m H$mZmV \w$bmßMr Hw$ß S>bo AmhoV.o Vy gd© XodmßMr Òdm{_Zr AgyZ Vy JwUdVr Amhog.o qH$dm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 129 . hm H•$ÓU gdm™Zm AmZßX XoUmam AgyZ _m‹`m›hr¿`m gy`m©‡_mUo hm ‡gfi d Xr{·_mZ Amho. _hmnmn ZÔ> H$a VgoM X˛~’ ©w rhr ZÔ> H$a. Vy ~´˜mßS> ^oXZ H$Í$Z `m ^yVbmda Ambr Amhog. VgoM gd© JmonOZmßMo _mZg_ß{Xa d Omo gdm™¿`m AßV:H$aUmV ‡o_ {Z_m©U H$aVmo Aem H•$ÓUmg _r dßXZ H$aVmo. `m _m¬`m _mZggamodamV ¡`mZo Amnbr MaU H$_bo Zoh_rM ÈO{dbr AmhoV. Omo Vw¬`m Vramda amhVmo À`mMo dmÒVÏ` ho d°H$ßw R>mV AgÎ`mgmaIo Amho. Vy gdm™Zm Q>dQ>drV H$arV AgyZ ^yVbmda nd©VmdÍ$Z. X°À`gßhmaH$. VoWo F$fr _wZr gß‹`mdßXZ H$aVmV. VgoM. nwT>o OhZw _h{f©¿`m nmoQ>r H$›`m ÂhUyZ O›_ ‡m· hmoD$Z Vy Om›hdr ÂhUyZ Pmbrg VgoM. hm `emoXm ZßX.Jmon `mgh gdm™Zm gwIM XoUmam Amho. && lr JßJmÒVmoÃ_≤ && AmMm`m™Zr ho JßJMo o ÒVmoà H$merjoÃmV {b{hbo Agmdo. VWm{n. À`m_wio _mPr {df`mg∫$s gßnZy Jobr. `m AÔ>H$mV AmMm`© ÂhUVmV. && lr JßJmÔ>H$_≤ && ho ÒVmoÃ.o Vy Eoú`©dVr AgyZ ^JdmZ eßH$amßZr Vwbm YmaU Ho$bo Amho. VwPo ZwgVo Xe©Z Pmbo Va nmn ZÔ> hmoV. VwPr ÒVwVr doXmßZr Jm`br Amho.o Vw¬`m ÒZmZmZo nmn ZÔ> hmoD$Z ÒdJ©‡m·r gmonr Pmbr Amho. `m gßgmamV _bm Va VwPm AmYma Amho. Vy {Ã^wdZmMm C’ma H$aUmar Amhog. ¡`m ZßX~mbH$mMo Ho$g Hw$aio AmhoV.o `mV AmR> H$S>dr AgyZ Zddo H$S>do ho \$blwVr ÂhUyZ Jm`bo Amho. hm lrH•$ÓU X˛Ô>mMß m gßhma H$Í$Z ^y^ma haU H$aVmo. Vw¬`mV AZßV O›_mMr nmVHo$ ZÔ> H$a `mMo gm_œ`© Amho. ZßVa lrjoà H$merV AmÎhmX {Z_m©U H$Í$Z Vy {dO`-Òdm{_Zr Pmbr Amhog. emoH$. `m Ò_aUmV lreßH$a d lr{dÓUw Eoä`mMr AZw^Vy r `oD$Z _bmhr Ord {ed EoH$ `mMm AZw^d `oD$ Xo. À`mß¿`m AßJmbm Ho$eamMr CQ>r AgVo Vr Vw¬`m nm `mV {_gibbr AgVo. lrH•$ÓUm{df`r ‡o_ dmQ>b. {dúmV ZdZdrZ ÒdÍ$n Ï`∫$ H$aVmo. VgoM Vy n{VVmßMm C’ma H$aUmar AgyZ Vy `m ^rÓ_mMr _mVm Amhog. À`mMm gd©‡H$maMm emoH$ ZÔ> hmoVmo. H$maU Vy gdm™Zm gwIXm`H$ Amhog. ho Xodr JßJ. Agm Omo H•$ÓU Amho À`mMr H$Wm _m¬`m _wImZo gX°d Jm`br Omdmo d _Oda gX°d VwPr H•$nm Agmdr. Omo gd© bmoH$mßMo nmofU H$aVmo. VoÏhm _Oda H•$nm H$a. Ago ho A{Ve` CŒm_ ÒVmoà AmMm`m™Zr aMbobo Amho. Aem `m JmonrOZ{‡` H•$ÓUmMo Xe©Z A^∫$mßZm X˛b^© Amho. ~´˜Xod Vw¬`m nm `mZo {ZÀ`H$_© H$aVmV. ho AÔ>H$ Omo ÂhUob À`mMo nmn ZÔ> hmoD$Z {dÓUwbmoH$ ‡m· hmoBb © Ago AmMm`© gmßJV AmhoV. Am{U Oo Vw¬`m nm `mV ÒZmZ H$aVmV À`mßMo O›__aUmMo \o$ao gßnZy OmVmV. ho _mVo Vy Va _mPo amoJ. `m ÒVmoÃmV AmMm`© ÂhUVmV. `mMo _wImdaMo hmÒ` {dbmo^Zr` Amho. {h_mb`m¿`m Hw$erV O›_ AgÎ`mZo (CJ_ AgÎ`mZo) `m nd©VmdÍ$Z Vy AdIinUo. Vwbm {dÓUwMaUmßMm Òne© AgÎ`mZo. Vw¬`m MaUr Bß–m{X Xodhr eaU `oVmV. VwPo ObVrW© ‡meZ H$aUo `mVM OrdZmMo gmW©H$ Amho. Vwbm Omo eaU `oVmo. nmn. À`mbm Z_ÒH$ma Agmo. gnm©‡_mUo diUmdiUmZo dmhV AgVog. Vw¬`m H•$noZo hm ^dgmJa nma H$aVm `oBb © . hr _mPr {dZßVr. VwPo d°{eÔ>Á Ago H$s. VgoM amOm hmoD$Z amh `mnojm Vw¬`m nm `mV H$mgd dm _mgm hmoD$Z amhUo lo`ÒH$a dmQ>V. Vw¬`m_wio `m g•Ô>rbm emo^m ‡m· Pmbr Amho. _Oda ‡gfi ahm.o Vwbm VrW© ÂhUyZ ‡meZ Ho$bo Va {dÓUwbmoH$ ‡m· hmoVmo. JßJmoÃr¿`m ÒWmZr AmMm`m™Zr aMbo Agmdo Ago dmQ>V. Vw¬`m `m ‡dmgmV hŒmtMo H$in ÒZmZ H$aVmV VgoM.

amYo¿`m doUrVrb Mm‚`m¿`m \w$bmß¿`m nmH$˘`mßZr VwPm H$mR> gwemo{^V Pmbm Amho. Vw¬`m nmÃmVrb IS>o ho aÀZm߇_mUoM emo^V AmhoV. VwPo nmUr JmoS AgyZ Vy `m _Yw~ZmVrb AmZßXgmohio AZw^dbo Amhog. lrH•$ÓUm¿`m amg{H´$S>m Vw¬`m Amg_ßVmVM KS>Î`m AmhoV. Vw¬`m {H$ZmË`mda H•$ÓU amgbrbmßMo AX≤^Vw CÀgd aßJbo AmhoV. dZo CndZo AmhoV. `_wZmZXrMo À`mZr ÒWyb ÒdÍ$nmMo dU©Z Ho$bo AgyZ AmMm`© `mV ÂhUVmV. `m ÒVmoÃmMo nmbwnX "O` `_wZo O` ^r{V{Zdm[a{U gßH$Q>Zm{e{Z nmd` _m_≤ &' ho `_wZo Vy ^d^`mMo {ZdmaU H$aUmar AgyZ gd© gßH$Q>mßMm Zme H$aUmar Amhog. Vy Ob_` AgyZ VwPo ÒVmoà Omo nR>U H$arb À`mbm OrdZm¿`m gd© joÃmV `e {_iob. Vy {ZÀ` \$b XoUmË`m b˙_rMr gwI‡m·r 130 hmo `mgmR>r VwPr CnmgZm H$amdr. Vo {ndio dÛ n[aYmZ Ho$Î`mgmaIo dmQ>V Amho. Vw¬`m J˘`mV OUy MmßX `mßMm hma Amho. _r Vwbm eaU Ambmo Amho. Vy _mPo ^`{ZdmaU H$Í$Z _bm gßH$Q>mVyZ gmoS>d. Vo dmË`mZo hmbV Agbobo nmhVmZm _moR>o {dbjU —Ì` {XgV Amho. Vy Vw¬`m n[admamVrb ^∫$mßMo ajU H$aVog. VwPm H•$ÓUdU© hm lrH•$ÓUmbm emo^b o Agm Amho. ho H$m{bßXr _m¬`m _ZmVrb _b gVV YwD$Z Q>mH$. Vw¬`m ObmV H´$sS>m Ho$Î`mZo À`mßZm À`m ‡dmhmV ÒZmZ KS>V. lrH•$ÓUmZo Vw¬`m ‡dmhmV Ob{H´$S>m Ho$Î`mZo Vwbm H•$ÓUdU© ‡m· Pmbm Amho Ago _bm dmQ>V. `mVM {VMo H$m°eÎ` Amho. Vy lrH•$ÓUmMo ^yfU AgyZ _mYdmbm gßVmof XoD$Z. && `_wZmÔ>H$_≤ && ny. Vw¬`m Xe©ZmZo ÒdJm©{X gwIo hr Vw¿N> AgyZ Vy gdm™Mm emoH$ haU H$aVog. JmoH$w i d•Xß mdZm¿`m n[agamVrb CndZmßZm _Yw~Z ÂhUVmV. Vr hbVmV VoÏhm À`mßMr ‡^m Vw¬`m Xmo›hr Jmbmßda \$mH$Vo Vo \$ma a_Ur` {XgVo. Vw¬`m ‡dmhmdÍ$Z Omo dmam dmhVmo Vmo ^∫$mßZm Yra. Vw¬`m nm `mV Oo nd©V {eIamMo ‡{Vq~~ nS>bo Amho. ho `_wZm _mVo. _r À`mV gwÒZmV Pmbmo Amho. Vw¬`m Vramda AZoH$ d•j. Mß–m¿`m MmßX `mV Vw¬`m ‡dmhmMr emo^m AdU©Zr` Amho. Vw¬`m ZmH$mVrb ZWrbm bmdbobo Q>nmoao _moVr emo^Zy {XgV AmhoV. ÂhUOo `_ZmoÃrbm {b{hbo Agmdo. ho Om›hdr. ho gy`H© $›`o. hßgnjr amhVmV. Vw¬`m H$mZmV VoOÒdr aÀZmßMr Hw$ß S>bo AmhoV. ¡`m¿`m ˆX`mV JßJ{o df`r ^∫$s pÒWa hmoBb © À`mßZm na_mZßXmMm gwIÍ$n AZw^d `oBb © Ago ho n{dà ÒVmoà Amho. OrdmßMo Vy gd© Xmof. À`mßZmhr Vy VwPo Í$n XoVog. Vy lrH•$ÓUmbm {‡` AgyZ ^∫$mßMm gßgmaVmn haU H$aVog. ho Z_©Xo Xodr. VwPm doJ ‡MßS> AgÎ`mZo Vy nd©VmßMo H$S>o VmoS>bo Amhog. `m H•$ÓU amYm ÒZmZm_wio ^´_ahr VoWo JwO ß mad H$arV AgVmV. VwPo MaUH$_b Ama∫$ AgyZ VoWo gwdUm©Mo Zwnay AmhoV. VwPo VoO gy`©{H$aUmßZmhr bmOdrV AgVo.o À`mZo earaVmnmMm n[ahma KS>Vmo.o Vw¬`m {H$Zmar ^∫$sMm AmÒdmX KS>Î`mZo ^∫$sbm {ZÀ` ZyVZVm ‡m· Pmbr Amho. Vohr Vw¬`m {R>H$mUr ‡Òmfi AmhoV. `m ÒVmoÃmV AmMm`© ÂhUVmV. `m ÒVmoÃmV AmMm`© ÂhUVmV. H$moQ>ÁmdYr gy`m©¿`m VoOm‡_mUo MH$mH$UmË`m _ `mßZr VwPr Mmoir gwemo{^V {XgV Amho. bVm dobr. JmoH$w idm{g`mßMr ^rVr Vy Xˇa Ho$br Amhog. nmno Xˇa H$Í$Z À`mßZm Vy ew’ H$aVog. VwPm ‡dmh CßMmdÍ$Z Imbr nS>Vmo VoÏhm Vy qghmgZmda ~gÎ`mgmaIr dmQ>Vog. VwPm KZ:Ì`m_ dU© emo^Zy {XgV AgyZ. À`m_wiMo Vw¬`m Vramda MmVH$ njr. _r `m gßgma gmJamV ~wS>bmo Amho. AmMm`m™Zr `_wZmÔ>H$ ho `_wZm CJ_. À`mßMo {Ã{dY Vmn Vy haU H$aVog. Ago {VMo dU©Z AgyZ `m AÔ>H$mMo nmbwnX "YwZmoVw Zmo _Zmo_bß H${b›XZ{XZr gXm &' ho Amho. Vw¬`m VaßJmMr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . Vy _Oda ‡gfi hmo. Vw¬`mV Ago gm_œ`© Amho H$s Vy ^∫$mßZm ^dZXr nma H$Í$Z XoV AgVog. `mV AmR> H$S>dr AmhoV. n•œdrda dmhVmZm Vwbm AZoH$ Z⁄m `oD$Z {_iVmV. CßM nd©V_mim hm VwPm Jim AgyZ À`mbm d n•œdr Am{U Z^mbm Vw¬`m ew^´ _moÀ`mß¿`m hmamZo emo^m AmUbr Amho. Vw¬`m {dÒVrU© {H$ZmË`mdarb dmiy ew^H$maH$ Amho. Vy doJmZo g_w–mH$S>o OmV AmhoV. AmMm`© `mV ÂhUVmV. `m Vw¬`m ObmV amYoZo ÒZmZ Ho$bo AgÎ`mZo. VwPm O`O`H$ma Agmo. Vy gy`H© $›`m AgyZ `m dZmVyZ dmhV AgVog. && `_wZmÔ>H$ÒVmoÃ_≤ && `m ÒVmoÃmV EHy$U 8 H$S>dr AgyZ `mV 9 do H$S>do ho \$blwVrMo Amho. && Z_©XmÔ>H$_≤ && `m ÒVmoÃmV EHy$U 8 H$S>dr AgyZ `mV 9 do H$S>do ho \$blwVrMo Amho. Vy À`mV AÀ`ßV _mohH$ {XgVog.Vw¬`m H$mR>mda gaS>m dm X[a–r MmßS>mi ~ZyZ amhUo BÔ> Amho. AmÀ_~i XoVmo. `_wZ. Vy OJVmMr nmno ZÔ> H$Í$Z ^∫$mß¿`m _ZmoH$m_Zm nyU© H$aVog. d H•$ÓUmZo ÒZmZ Ho$Î`m_wio `mbm EH$ JßY (^∫$sMm) ‡m· Pmbm Amho.o Vw¬`m ObmV Oo ÒZmZ H$aVmV. `mMo Omo nR>U H$aob À`mMr gd© X˛:Io haU hmoVrb. VwPo nmUr A_•Vmg_mZ AgyZ. Omo `m MaUmßMm Aml` KoVmo À`mMo gd© Vmn ZÔ> hmoVmV. Omo {hMr CnmgZm H$aob À`mbm Eo{hH$ ^moJ ‡m· hmoD$Z _aUH$mir Vmo {dÓUwÒdÍ$n hmoBb © Ago AmMm`m™Zr gmß{JVbo Amho.

{nflnbmX.Í$–Z°F$À`og Am{U gXm{ed. `m ÒVmoÃmMo nmbwnX ÂhUOo ÀdXr`nmXnßH$Oß Z_m_r Xo{d Z_©Xo & Ago Amho. gßhmaH$Vm©. ‡mnß{MH$ d nma_m{W©H$ gwI À`mßZm ‡XmZ H$aVog.o `ßÃmMr CnmgZm Ho$Î`mg À`mVyZ D$Om©ÚmoV {Z_m©U hmoD$Z n[agamMo gßVb w Z amIbo OmVo. Vw¬`m Xe©ZmZo _mPo ^` haU Pmbo AgyZ em°ZH$m{X F$fr. \$moZ : 24487030 lram_ lr`ßà ho e{∫$gßnfi d ^m°{_{ŒmH$ _ßS>i AgyZ Vr e∫$sMr AmH•$Vr ÂhUyZ ‡{g’ Amho.S>m. 4) {Z_m©U H$aUmË`m Am{U ajU H$aUmË`m D$Om© H$mTy>Z KoV. VgoM d{g>. naßVw `ßà ho {V¿`m e∫$sMo ‡{V{Z{YÀd Amho. AemZm J^©dmg d ZaH$dmg H$Yrhr dmQ>Ámbm `oV Zmhr. MH´$dmH$ B. ^∫$mßMo Vy O›_-_aUm¿`m \o$Ë`mMo X˛:I haU H$arV AgVog. Vy _•À`y¿`m ^`mnmgyZ AmÂhmbm H$dM XoV AgVog. {ÃH$moU Am{U EH$_oH$mßer OmoS>bÎo `m AmH•$Vr EH$m H|$–r` q~XˇnmgyZ {Z_m©U hmoVmV. ajUH$Vm©. ~´m˜U. 3) {Z_m©U PmboÎ`m {dúmMo ajU. g^modVbmMr ^m°{_VrH$m {Z{_©Vr¿`m OmJm XmIdVo. emßVVm d ^a^amQ> {Z_m©U H$aVo. `ßÃmg_moa ‹`mZ Ho$bo Va Hw$ß S>{bZr OmJ•V hmoV.o H${b`wJmV nmVH$mMm AmoK AgÎ`mZo Vy Vo ZÔ> H$arV AgVog. Aem‡H$mao Vy ^∫$mßMo {Ã{dY Vmn Xˇa H$aUmar Amhog. H$mgd.∞ A{OV Hw$bH$Uu 346. {H$fia d Xod ho gd© VwPr gVV nyOm H$arV AgVmV. . Vw¬`m `m ‡dmhmV ~´˜. À`mßZm CŒm_ J{V ‡m· hmoV.o _r Vw¬`mM MaUH$_bmßZm dßXZ H$arV Amho.emo^m dmT>bb o r {XgVo. ^JdmZ eßH$a F$Ó` nd©Vmda Vnmbm ~gbo AgVmZm. Vw¬`m nm `mda Adbß~Zy AgUmao _mgo AmhoV. Bß–mbmhr Vy Aml` {Xbm Amhog. lrMH´$ e„Xe: _mV•Xdo VoMo MH´$ Amho. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 131 . Vw¬`m nm `mV amhUmao _mgo. Vw¬`m {H$Zmar {^Ñ. À`mßZm ghO {edbmoH$ ‡m· hmoVmo.q~Xˇ¿`m naÒna {damoYr {Z_m©U H$V•À© d XmIdVo. H$X©_ Aem F$ftZm Vy Aml` {Xbm Amhog. Am{U _mV•Xdo VoMo ho gJwUÍ$n Amho. ho `ßà gd©gmYmaUV: _mV•Xdo Voer {ZJ{S>V Amho Am{U Vo XodVm d {dú `mßMo ‡m{V{Z{YH$ ÒdÍ$n Amho. Mß– d gy`m©Zho r Vw¬`m {H$Zmar Vn¸`m© Ho$br. d°H$ßw R> d {ed bmoH$mßMm g_mdoe Amho. ho D$Om© H|$– AgyZ Vo {Z{_©VrMo CJ_ ÒWmZ Am{U EH$ÀdmMo JyT>Àd XmIdVo. gyV. À`m~amo~aM gd© {dúmMohr ‡{V{Z{YÀd H$aVo.~´˜mB©em›`og.emar[aH$ ÒdÍ$nmV dgbobr Amho. e{Zdma noR>. gZH$m{XH$ Hw$_ma. nwUo 411030. Vw¬`m a_Ur` H$mR>mda njr Z {^Vm JmVmV.dm`Ï`og. q~Xˇ hm `ßÃmMm Jm^m Amho Am{U AZoH$doib o m VŒd qH$dm {H´$`m. À`mVyZ Vy ‡H$Q> Pmbr AgyZ Vw¬`m IimiUmË`m nm `mMm AmdmO ldU H$aUo ho ^mΩ`Xm`H$ Amho. b~mS> Am{U gm|JmS>o H$moUr Agbo Var À`mßMr nmVHo$ Vy ZÔ> H$aVog. À`mßV dVw©io. ho Xodr Z_©X. ho ÒVmoà nR>U H$aUmË`mßZm H$Yrhr X˛JV© r ‡m· hmoUma Zmhr. JßYd©.Amæo`go . n˙`mßZm Vy gwI XoV AgVog. Vy ^∫$mßMo X˛:I haU H$aUmar AgyZ OJm¿`m ‡b`mMo ^` AmoT>dbo AgVmZm Vy _mH™$S>`o F$ftMm gmß^mi Ho$bm Amhog. EH$_oH$m{dÈ’ AgboÎ`m {Ã{_{V nwÈf Am{U Ûr VŒdmMo ‡{V{Z{YÀd H$aVo. ZmaXm{X _hfvZm Vy V•· Ho$bog.o 2) nmoH$ir_‹`o {Z{_©VrMo CÀgO©Z H$aVo.{dÓUy. Bß–m{X Xod gdm™Zr VwPo VrW© ‡meZ Ho$bo Amho. gwgar VgoM H$mR>mda nmonQ>.o 5) {dú‡b`m¿`m doib o m {dúm¿`m D$Om©{Z{_©VrgmR>r D$Om©Mo OVZ H$aVo.ÂhUOo nßM{H´$`m Aer- 1) À`m¿`m _wimnmgyZ D$Om© ~mhoa nS>V. `mMo lo>Àd _yi CJ_ ÒWmZmV Amho. XodVoMo AmgZ 4 Imß~mda Amho. Am_Mr fS≤>[any_ß i w o AgUmar nmno Vw¬`m VrW©Í$n ObmZo ZÔ> hmoV AmhoV. Ago ho gwXß a ÒVmoà Amho. Vw¬`m {H$Zmar _•À`y AmÎ`mg nw `bmoH$ ‡m· hmoVmo.{Z_m©UH$Vm©. Vo ‹`mZmgmR>r gmYZ AgyZ À`mßV ^m°{_{ŒmH$ AmH•$VrMm Z_wZm Amho. ZdrZ _amR>r emio g_moa. XodVm q~Xˇ_‹`o ^m°{VH$. H$iV ZH$iV KS>bb o r bjmdYr nmno ZÔ> H$Í$Z. AmMm`© Z_©Xb o m ÂhUVmV. {d¤mZ.

dm`w. _mà Í$nmZo Vmo ^rfU Amho . VoO. ^moH$aXZ. S>r{bQ>. q~~~´˜ Am{U dmÒVw~˜ ´ . AdKo 32 dfm™ M o Am`w Ó ` bm^bo Î `m `m {d¤V≤ d `m© M o H$m`© dmImUVmV. Vo Ago "g⁄moOmVmaÏ`_mfl`ß `X˛{d_b_wXΩd[V© `X≤dm_Xod ZmÂZm hoÂZm g—jß ObX{Z^_Kmoamà`ß X{jUß `V≤& `X≤dmbmH™$‡^ß VÀnwÈf{ZJ{XVß ny d © _ remZgß k ß `{‘Ï`ß Vm{Z eÂ^mo^©dX{^b{fVß n#m X⁄w_w© adm{V && hrM nmM _wIo nmM {Xemß Z m AgVmV. A¤°V VŒdkmZmMo Vo CX≤JmVo AmhoV. ^°ad.o À`mß¿`m VŒdkmZmMm {dbjU ‡^md hmoVm d Amhohr. {dÓUw_Vy } Z_ÒVw‰`_≤. A{^_V {d⁄mnrR> nwUo `oWo A‹`mnZ am`nya. ZmJnya {d⁄mnrR> d S>∏o $Z H$m∞bO o . g‹`m S>∏o $Z H$m∞bO o Mo A‹`j (Hw$bnVr) lr_Xm⁄ eßH$amMm`m™Mo M[aà Am{U H$m`©H$V•À© d Abm°{H$H$ hmoV.Am[X eßH$amMm`m™¿`m aMZm Am{U [eÎnmßH$Zo S>m. EH$m narZo lrAmMm`m™¿`m aMZmßMm hm EH$ doJim Am`m_ R>amdm. X{jUoH$S>rb Vo AKmoa.∞ Jmoaj ~ßS>m_hmamO XoJbyaH$a E_. npÌM_o H $S> M o Vo g⁄moOmV. hr nmM_wIo AZwH$´ _o n•œdr. Vmo gd© OJmMo ^aU (nmbZ nmo f U) H$aVmo. Amn Am{U AmH$me `mßMr Í$no hmoV. _‹``wJmVÎ`m {dMmadßVmß_‹`o AJXr R>iH$nUo eßH$amMm`© CRy>Z {XgVmV. À`m~m~V A{YH$ H$mhr Z {b{hVm lreßH$amMm`m™¿`m AZoH$mZoH$ aMZmVyZ d Or H$mhr Xod-XodVmßMr dU©Zo Ambr AmhoV À`mßMo AZwfJß mZo _y{V©emÛr` {dMma `m boImV H$amd`mMm Amho. {ednwamUmV ^°admbm {edmMo nyU©Í$n _mZbo Amho. gwagwXß ar. `mVrb ny d } H $S> o AgVo À`mMo Zmd VÀnw È f. ndZr. hr nmM_wIo ZßXr. À`mbm ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 133 . À`m Bgdr¿`m gmVÏ`m eVH$mnmgyZ nwT>o {_iVmV. nß{S>V ZohÈ "^maVmMm emoY' `m J´Wß mV. _mßT>i BÀ`m[X {R>H$mUr nwamVŒdr` CÀIZZo. Am⁄ eßH$amMm`© {d¤mZ hmoV. AOyZhr ho MmbyM Amho. ÂhUyZ À`mbm H$mb^° a d Ago h r gß ~ mo { YVmV. doÍ$iXe©Z. ‡À`j H$mihr À`mbm dMHy$Z AgVmo.o VŒdkmZr hmoV.nrEM. naXoemV Ï`mª`mZo d A‰`mgmgmR>r ‡dmg. A ¤ ° V m M m Wmo a m_mo R >Ámdarb ‡^md Amho.o Ï`dhmar gwYmaH$ Am{U Hw$eb gßKQ>H$ hmoVo Ago nß{S>VOtMo ÂhUUo.S>r. CŒmaoH$S>Mo Vo dm_Xod Am{U D$‹d© {XeoMo Vo gXm{edmMo. H$mb^°ad : H$mb^°ad AÔ>H$mV `mMo dU©Z Ambobo Amho.E. Q>n| b Am{H©$Q>ä o Ma A∞ S> ÒH$În≤Ma Am∞\$ _hmamÔ¥> BÀ`m[X nwÒVH$mßMo boIZ. gXm{edm¿`m _yVu ^maVmV AZoH$ {R>H$mUr Cnb„Y AmhoV. _hmXod. C_m Am{U gXm{ed `m ZmdmßZrhr AmoiIbr OmVmV. À`mßMo VŒdkmZ ›`yZm{Yä`-{da{hV n[anyU© Amho Ago gd©nÑr amYmH•$ÓU ÂhUVmV.o gßV hmoV. lreßH$amMm`m™Mo Agm_m›` H$m`© Am{U AOo` VŒdkmZ `m gß~Yß mV XoemoXe o r¿`m AZoH$ {d¤mZmßZr D$hmnmoh Ho$bobm Amho. _hmÀ_m JmßYr ÂhUV H$s Vo A¤°Vr AmhoV. lra_U_hfu Va À`mßZm {edmMm AdVmaM _mZV. gXm{ed : {edHo$em{X nmXm›VdU©ZÒVmoÃ_≤ _‹`o Vo gXm{edm¿`m nmßMhr _wImßMo dU©Z ‡À``H$marnUo H$aVmV.o H$dr hmoV.

‡{g’ _y{V©emÛk lr.dmamUgr (H$mer) ZJarMm A{YnVr _mZVmV. ~ß. Am¢T>m ZmJZmW `oWo ¤mXe¡`mo{V{b™Jm n°H$sMo Òd`ß^y eßH$amMo EH$ ÒWmZ Amho. nwU. ZmJnya. MVw^O©w Amho. eßH$amMm`© (BßJO´ rV) Zdr {XÑr. ÂhUyZ X{jUm_yVu ÂhUOo gwXß a ‹`mZ Agbobm ^JdmZ≤ eßH$a.o (ZmJnya `oWo nß. 4) JmoÒdm_r nmß.Jmo. J. 1916. 2) XoJybaH$a Jmo. Jw·o hm∞pÒnQ>b. Am⁄ eßH$amMm`m™Zr aMboÎ`m AfinyUm©ÒVmoÃmV dU©Z Ho$bobr AfinyUm© (H°$bmg boU. X[jUm ÂhUOo gwXß a. (gßnm. doÈi `oWrb H°$bmg bo `mV Vmo `moJ_w–Vo hr Amho. Vmo MVw^Ow© AgVmo. JmonrZmWamd `mßZr (Ebo_Q| >g Am∞\$ qhXˇ Am`\$mZmoJm´ \$s. g•H$md›Vmo {Zfß{JU: Ago ÂhQ>bo Amho. XoJbyaH$a. nwÈfmoŒm_ {Zdmg.o CŒma Amodar). JmodY©ZYmar H•$ÓU Va g_w– nma H$Í$Z Hß$~wO XoemV (Hß$~mo{S>`mV) JoÎ`mMo AmT>iVo. 1962 gw~moY ÒVmoÃgßJh´ . Vmo Nw>[a©H$m`w∫$ Am{U IS≤>J`w∫$ XmI{dbobm AgVmo. BÀ`mXr XodVmß¿`m ‡{V_m KS>{dÎ`m JoÎ`mMo {XgVo. (nwZ_w©{–V) 2000. Q> | n b Am{H© $ Q> o ä Ma A∞   S> ÒH$ÎflMa Am∞\$ _hmamÔ¥>. EH$ _mH$S> EH$m ÛrMo dÛhaU H$aVo Amho Ago Vo {eÎn AgVo. 3) XoJb y aH$ Jmo. ^moJXmVm na_mÀ_m Am{U _mojXmVm gX≤JÈw ho VŒdV: EH$Í$nM hmoV. 1974. lreßH$amMm`m™Zr MßMb _Zm~‘b {edmZßXbhar_‹`o ÂhQ>b`o "_Z Ed _ZwÓ`mZmß H$maU_≤ ~ßY_moj`mo:' Bgdr¿`m 10 Vo 13Ï`m eVH$mV _hmamÔ¥>mV Am{U A›`à C^maÎ`m JobÎo `m _ß{XamßMo ~m¯q^Vrda H$mo a Î`m Jo b o Î `m Ûr{eÎnmVy Z À`mMo ‡À`ßVa `oVo. X{jUm_yVu doÍ$i `oWrb H°$bmg boUrV AmT>iVo Vr `moJX{jUm_y{V© `m ‡H$mamV _moS>V. lrH•$ÓUmÔ>>H$mV d{U©bb o m lrH•$ÓU. À`mMo AmOy~mOybm H$mhr gmYH$ ~gbobo 134 {XgVmV. ~ß.Eg. nm`mer ‡oV Amho. _hmamÔ¥>mVhr `m¿`m AZoH$ ‡{V_m Cnb„Y AmhoV. OQ>m qnOmaboÎ`m AgyZ Vmo Zæ Amho. . {edam__yVu "eVÈ–r` {d^yVr Am∞\$ {ed'. gßX^© : 1) gr. A¤°V VŒdkmZm¿mm CnXoe H$a `mgmR>r X{jUm_yVuMo ‡`moOZ gmß{JVbo Amho. "H$amaqdX^yYaß pÒ_VmdbmoH$gw›Xaß & _ho›–_mZXmaUß Z_m{_ H•$ÓUdmaU_≤ &&4&&' Ago dU©Z lrH•$ÓUmÔ>H$mV AmMm`m™Zr Ho$bobo Amho.) `m Í$nmMo `moJ. B©úa ÂhUOo H$m`? Ord ÂhUOo H$m`? BÀ`mXr AZoH$ ‡ÌZmßMr CŒmao X{jUm_y{V©ÒVmoÃmV AmMm`m™Zr {Xbr AmhoV. hmVt T>mb. ^mßS>maH$a amoS>. X{jUm_y{V©{ed : `moJemÛmMm AmMm`© ÂhUyZ {edmMo ho ‹`mZ ‡{g’ Amho. À`mMo S>mäo `mMo daMo ~mOyg AÔ> {XH≤$nmbhr AmhoV. 901. H$mhr doim Vmo `moJ_w–Vo hr AgVmo. Am`wYo AmhoV. Vmo ÒWmZH$mdÒWoV Amho. Zdr {XÑr. eVÈ–r`mV (H•$ÓU`wOd}XmMr V°{Œmar` gß{hVm). drUm. nwUo 411004. Aem _yVu X{jUoH$S>o A{YH$ ‡_mUmV gmnS>VmV Am{U À`m X{jUm{^_wIM AgVmV. ~miemÛr h[aXmg `mßMo Kar Agbobo X{jUm_y{V© _ß{Xa ho _hmamÔ¥>mVrb Ago EH$_od _ß{Xa hmo`. `m Xodim¿`m _ßS>mdo amda (~m¯q^Vrda) ^°admMr EH$ ‡{V_m Amho. _ZmMr MßMbVm MßMb _mH$S>mdÍ$Z bjmV `mdr ho `oWo A{^‡oV Amho. 273. 2004 gwagwXß ar. kmZ Am{U Ï`mª`mZ Ago Mma ^oX gmß{JVbo AmhoV. \$moZ Zß. ~ß .) d•jmImbr nŸmgZmV ~gbobm {ed kmZ dm Ï`mª`mZ_w–Vo XmI{dbobm Agbm H$s Vr Pmbr X{jUm_yVu. ^mo∫$m Ord. ^moΩ` OJ. : 25676693 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .o ) 5) Èpä_Ur Q>r. Vbdma B.

After a long stint in the software Industry he is now into soft skills training for Corporates. and that Mandana.D. if defeated. Bharati now interposed and said to Sankara: "I am the other half of Mandana. interposed and pacified Mandana Misra. in Electrical Engineering from IIT Mumbai.Sankara plunged into the water and felt that a crocodile was dragging him by the foot.Kerala. would become a Sannyasin and receive the robe of a Sannyasin from the hands of his own wife. Durvasa committed a small mistake. Govinda asked Sankara to go to Kashi. Sankara learnt all the philosophical tenets from his Guru-Govindapada. Swami Govinda taught him the philosophy of Advaita which he himself had learnt from his Guru-Gaudapada Acharya. Sankara was born in very poor family in the year 788 A. Mandana agreed.Tech. Bharati did not sit and listen to their controversy. Sankara objected to have controversy with a woman. one each over the shoulders of each of the disputants.One day. the Goddess of Learning. Sankara took Apath-sannyasa (the adoption of Sannyasa when death is near) at once. Let us have a controversy". An ugly conversation was started when the Brahmins. Bharati passed from one Shastra to another. Bharati who was the wife of Mandana Misra and who possessed scholarly erudition was appointed as the umpire. Hence Saraswati had to take birth as Bharati. She threw two garlands. Give me your permission now. You have defeated only one half of Mandana. Immediately Mandana Misra became very furious. would become a householder and marry. She decided to defeat him by means of the science of Kama Shastra. Sanakara met Swami Govindpada Acharya in a hermitage in Badrikashram (Badrinath) in the Himalayas and he prostrated at the teacher's feet. Certified Leadership Trainer and a post Graduate in Hindi from Wardha University.Once the sage Durvasa chanted the Vedas before Brahma and his wife in a big assembly. Sankara had the greatest esteem for his Guru Govindapada and his Param Guru or the teacher's teacher. He again repeated his promise to his mother. if defeated. Bharati was an Avatara of Saraswati.Unlike the other Avtaras where Lord Vishnu was incarnated with arms to establish Dharma Sankara was incarnated into the world to re-establish the glory of Sanatana Dharma.He then proceeded to find out a Guru with a view to get himself formally initiated into the sacred order of Sannyasa. Sankara then agreed and this controversy also went on uninterruptedly for seventeen days.who were present there for dinner. Bharati quoted instances wherein there had been controversies with women. The garland of Mandana Misra began to fade first. The crocodile let him go unharmed. Having initiated him and invested him with the robe of a Sannyasin. and said: "He whose garland begins to fade first should consider himself defeated." She left the place and began attending to her household duties. Gaudapada. Diploma in Management from XLRI Jamshedpur. Sankara and his mother went to take bath in the river. The current article is his humble tribute to the great modern day revivalist of the Sanatana Dharma Sri Adi Sankaracharya. I am lost. Sankara asked Bharati to give him an interval of one ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 135 . Mandana was brought up in the Karma Mimamsa faith and so he had intense hatred for the Sannyasins. At last she found out that she could not defeat Sankara. Sankara proceeded to Kashi where he wrote all his famous commentaries on the Brahma Sutras. six miles to the east of Alwaye. He was performing a Sraaddha ceremony when Sankara somehow dropped down there. Let me take a Apath-sannyasa". The controversy began in right earnest and continued for days without any interruption. Sankara came out of the water as a nominal Sannyasin. the Upanishads and the Gita and successfully met all the criticisms levelled against them. He then began to propagate his philosophy. It was agreed beforehand that Sankara.A Tribute to Sankaracharya A Modernday Revivalist Shri. Then Sankara challenged Mandana to a religious controversy.Mandana Misra accepted his defeat and offered to become a Sannyasin and follow Sankara.Saraswati laughed at it. Shanker Ramanathan B. 1973. Mandana Misra was the chief Pandit of the court of Mahishmati. Sankaracharya was born at a time when the Hindu religion was under decline due to the rise of various other religions in India. in a village named Kaladi.The controversy went on for seventeen days.He left her under the care of his relatives and gave away his little property to them. Let me have the satisfaction of dying as a sannyasin. Let me die peacefully as a sannyasin. Durvasa became enraged and gave a curse that she would take birth in the world.He shouted out to his mother at the top of his voice: "O dear mother! A crocodile is dragging me down. The mother immediately allowed him to take Sannyasa.

There was a shower of rain immediately and that extinguished the flames. Padmapada. He separated his astral body from his physical body by means of his Yogic powers and left his physical body in the hole of a big tree and asked his disciples to take care of his physical body. The Self is on the right hand. It is usually said. the Upanishads and the Gita. the repetition of these Sanskrit Sutras will not save you". Aparoksha Anubhuti. Mandana Misra gave all his property as a gift to Sri Sankara and Mandana was made to distribute it to the poor and the deserving. Sankara was very much struck by the intelligent query of the Chandala.worship Govinda. The soul of Sankara just then entered his own body. melody and thought and are to this day sung with reverence. The Bhashya on the Brahma Sutras is called Sareerik Bhasya. Sankara was acquiring all the experience of love with his queens. He thought within himself. He then entered into the dead body of Raja Amaruka which was about to be cremated.. Sankara went to Kashi. Then Sankara returned to the residence of Mandana Misra. By that time the messengers of the queen had found out the physical body and had just begun to set fire to it. She agreed. for gaining practical knowledge. The Self is within. How can this be consistent with your teaching of Advaitism? Is Advaita only a theory?".".Sankara prayed to Lord Hari to help him. They thought that if they did so. in order to teach the uselessness of such studies in the matter of the liberation of the soul.O fool! When you are about to die.Sankara wrote commentaries on the Brahma Sutras. Sureswara Acharya was the first Sannyasin who took charge of the Sringeri Mutt.worship Govinda. of those queens. Dukrin karane. Satyam-Jnanam-Anantam-Anandam are not seperate attributes. In the midst. which unfolds and strengthens devotion.month for his preparation to hold controversy with her in the science of Kama Shastra. the famous Bhaja Govindam song. Once some mischief-mongers offered meat and liquor to Sankara. He resumed the old controversy and answered all the questions raised by Bharati satisfactorily. Bharati also accompanied Sankara to Sringeri and there she is worshipped even today. Sankara's supreme Brahman is Nirguna (without the Gunas). Sankara's Philosophy :. the Self is before and the Self is behind. the Self is without. with different qualities and thought. Some Anecdotes :Sankara was going along the street one day with his pupils to take bath in the Ganges when he met a Chandala who was also passing along the street with his dogs by his side. He is above all needs and desires. Padmapada was a worshipper of Lord Narasimha. The meaning of the song is: "Worship Govinda. They form the very essence of Brahman. He was repeating again and again "Dukrin karane. Sankara heard it and was struck by the preserverance of the boy. and Akarta (non-agent)." This Atman is self-evident. They immediately proceeded to the city and had an interview with the Raja. go to his works such as Viveka Chudamani. In Kashi. Every Sloka ends thus: "He who learnt to look on the phenomena in the light of Advaita is my true Guru. Therefore. "For learning logic and metaphysics. the devoted disciple of Sankara came. It is not possible to deny this Atman. Nirvisesha (without attributes). the Self is on the left.. The disciples of Sankara shouted and asked the Chandala to clear off the road. because description implies distinction. go to Sankara's commentaries. This Atman or Self is not established by proofs of the existence of the self. Sankara wrote commentaries on Sanat Sujatiya and Sahasranama Adhyaya. Lord Narasimha entered the body of Padmapada and killed the Kapalika. The meat turned into apples and the liquor into milk. Sankara initiated him into the holy order of Sannyasa and gave him the name of 'Sureswara Acharya'.Sankara consented and asked the Kapalika to take his head when he was alone and absorbed in meditation. They sang a few philosophical songs which at once revived the memory of Sankara. They realised that a soul of great Mahatma had entered the body of their Raja. a student was cramming the Sutras in Sanskrit grammar.. A Kapalika came to Sankara and begged for his head as a gift. who touched those items with his right hand. The ministers and queens soon found out that the revived Raja was a different person. the new Raja might remain with them for a long time. Drik-Drishya Viveka and Upadesa Sahasri". He immediately sang a small poem.The disciples immediately repaired to the place where the physical body of Sankara was kept hidden. The objective world-the world of names ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . the Self is above and the Self is below". be he a Chandala or be he a Brahmin". Atma-Anatma Viveka. Sankara entirely forgot all about his promises to his disciples about his going back to them. They heard about the miraculous resurrection of Raja Amaruka. The Kapalika was just aiming with a big sword to sever the head of Sankara. The Chandala asked Sankara: " O. The Raja rose up and all the people rejoiced at the astounding incident.Maya is very powerful. He composed then and there five Slokas called the 'Manisha Panchaka'. venerable Guru! You are a preacher of Advaita Vedanta and yet you make a great difference between man and man. messengers were sent out to search for a human body hidden somewhere in lonely forests and caves and to burn it when found. caught hold of the arm of the Kapalika and killed him with his knife. Nirakar (formless). "Lord Siva has assumed this form 136 just to teach me a lesson". The disciples began to search for him. Brahman cannot be distinguished from any other than He. Sankara says. for it is the very essence of he who denies it. Brahman cannot be described. The Atman is the basis of all kinds of knowledge. Sankara wrote innumerable original works in verses which are matchless in sweetness. Ananda Lahari. He then became a disciple of Sankara. Atma Bodha.

Shanker Ramanathan 9. Pune-411016 With Best Compliments from M/S SWATI ENTERPRISES D.The Atman alone has real existence. ASSOCIATES SAYALI SALES CORPORATION Mr.39 B. Adinath Society. Cum Chairman) M. Ph. Pune 411009.and forms -has no independent existence. Hare Krishna Mandir Road. used physical forces because the obstacles to Dharma in those days arose from the physical obstructions and molestations of the Asuras (demons). The menace to Dharma in the kaliyuga (age of destruction) arose from obstacles that were more internal than external. a practical philosopher. The seeds of Adharma (unrighteousness) were then working in the minds of almost everyone. Hence the evil had to be combated purely by the weapon of knowledge and self-purification. Just as the snake is superimposed on the the rope. B. The weapon he used was pure knowledge and spirituality. an infallible logician. The loftiness. within a very short time. If you get a knowledge of the rope . if you get a knowledge of Brahman. the illusion of the body and the world will vanish. a dynamic personality and a stupendous moral and spiritual force. the impartiality with which he deals with various questions. this world and this body are superimposed on Brahman or the Supreme Self. The previous Avataras. his clarity of expression make us revere the philosopher more and more. Still. this world is unreal. Ulhas Dongare (M. we have a very high reverence. 65019468/69. Sankara was the exponent of the Advaita philosophy. The forces opposed to Vedic religion were more numerous and powerful at the time of Sankara than they are today. 24225445. more mental than physical.net ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 137 . Pune-Satara Road. : 98220 49325 Work & Office : S. Ambika Apartments. Sankara is the foremost among the master-minds and the giant souls which India has produced. Jeevo Brahmaiva Na Aparah Brahman alone is real. Telefax : 24226221 E-mail : sayalise@vsnl. The world is only Vyavaharika or phenomenal. His grasping and elucidating powers knew no bounds. Jnani and Bhakta. The existence of Vedic Dharma in India today is due to Sankara. calmness and firmness of his mind. the jiva is identical with Brahman. There is not one branch of knowledge which Sankara has left unexplored and which has not received the touch. His teachings can be summed up in the following words: Brahma Satyam Jagat Mithya. His teachings will continue to live as long as the sun shines. Sankara overpowered them all and restored the Vedic Dharma and Advaita Vedanta to its pristine purity in the land. D. single-handed. Parvati Industrial Estate. polish and finish of his superhuman intellect. Sankara preached Vivarta Vada. like Rama and Krishna. For Sankara and his works. Opp. Sankara was a giant metaphysician. Even so. the illusion of the snake will vanish. He was a fully developed Yogi. He was the expounder of the Advaita philosophy.

~mJS>Vm. À`mbm À`mß¿`mH$S>rb kmZ Xo `m{df`r gmßJy bmJbo. nU X˛gË`m ~mOyZo n{V{ZYZmMo X˛:I ^moJUo H$nmir Ambo.o gm`ßH$mir {edJwÍ$ {edmonmgZobm ~gbo H$s. AmOy~mOy¿ß `m Am`m-~m`mßZr {Vbm gmda `mg Iyn _XV Ho$br. {Zd•Œm gaH$mar H$_©Mmar ¡`mo{Vf g_wnXoeH$. hiyhiy n[apÒWVrMo ^mZ Ambo.{d¤mZ. nd_mZgy∫$ d _wbJm ^am^a {eH$dbobo nmR> H$Í$Z AÒI{bV nUo ÂhUy bmJbm. lrgy∫$.o À`mß¿`m nmoQ>r {edJwÍ$ gmaIm kmZr. ›`m`emÛ {eH$d `mg H$mhr haH$V Zmhr Ago À`m kmZr bmoH$mßMo ÂhUUo nS>b. Am{U À`m¿`m _wImVyZ e„X~´˜ AdVabo.. À`m¿`m ~w’rbm ZdrZ ZdrZ Im⁄ bmJm`Mo d dS>rbhr Vo Im⁄ nwa{d `mV H$_r nSy> XoV ZgV.‡À`oH$ F$Mm ~mhoa nS>V hmoVr. nU ~mimbm —Ô> bmJ `m¿`m EodOr {nVmM —Ô>mdbm Jobm.hgVm. eßH$a ~mimMr ‡JÎ^ ~w’r. EdT>m Abm°{H$H$VoOÒdr ~w{’_Œmm Agbobm nwà ^JdßVmZo Am_¿`m nXamV KmVbm. Vmo "eßH$a' ÂhUyZ À`mß¿`m AßJUmV Ioi-y ~mJSy> bmJbm. ~mobVm ~mobVm {edJwÈM YmS>H$Z H$mogibo. gmË`m nßMH´$moerV MM}Mm {df` Pmbr. d gd© Ka.eßH$a AmÀ_gmV H$a `mMm ‡`ÀZ H$arV amhr.~w{’_mZ Varhr ‡Ia d°amJr Agm nwà O›_mg Ambm. eodQ>r B©úaoB¿N>m ~br`gr! AmVm Am`m©Â~mbm AmB©-dS>r>b Aer X˛hao r ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 139 . AmnÎ`m bmS>ä`mbm H$m` {eH$dy. À`m H$mi¿`m ‡Wo‡_mUo À`mßZr JwÍ$J•hr {ejU KoVbo hmoV. H$maU ho AJXr AZno{jV. naßVw VH©$emÛ. g_mOgodM o r AmdS> {ZgJ©gßnfi Ho$ai _Yrb H$mbS>r `oWrb Zß~w–r ~´m˜U Hw$imMm Amg_ßVmV A{Ve` AmXa`w∫$ X~X~m hmoVm Vmo À`mß¿`m Ho$di lr_ßVrZoM Zmhr Va À`mßMr kmZr. Òd¿N> e„X.Eg. nßMH´$moerVbo emÛr-nßS>rV `oD$Z {edJwÍ$ß H$S>o À`mMr OmVrZo Mm°H$er H$Í$Z. {H$Vr {eH$dy Ago Pmbo. XmZr d AmXa`w∫$ dmJ `m-~mob `mMr d•Œmr! lr. X°d {H$Vr {Zy>a ~Km. {d⁄m{YamO _moR>o nß{S>V d {d¤mZ hmoV. AmoOÒdr dmUr. aOZr A{Zb gm~Xo Eg. eßH$a XrS> dfm™Mm AgVm Vmo {nÀ`m¿`m ~amo~arZo nwÈfgy∫$ ÂhUy bmJbm.hgVm ~mießH$a dfm©Mm Pmbm. _m°Or~ßYZmMo d` ZgÎ`mZo doX{d⁄m XoVm `oUma ZÏhVr. {edJwÈ d Am`m©Â~mMm hm nwà ÂhUOo ‡À`j {edmMm ‡gmXÂhUOo eßH$amMo Í$n. ~aoM {Xdg nmoQ>r gßVmZ ZÏhVo nU Kam `m¿`m ‡Ia {edmonmgZo_i w o {ed-‡gmX {_imbm d nwÃaÀZ ‡m· Pmbo. XodXe©Zmbm `oUmao ‡À`oH$OU Vo Abm°{H$H$ —Ì` ~KyZ {dpÒ_V hmoV hmoV.‡gfi hmoV Job. VoÏhm AmnÎ`m ~mimbm AmnUM AmYma {Xbm nm{hOo.Hw$R>ho r Z AS>IiVm. AWd©erf©. {d{Y{b{IV Ago hmoVo ÂhUm`Mo! Am`m©Â~mbm Va H$mhrM g_OoZmgo Pmbo. À`m_wio Agm VoOÒdr {eÓ` bm^Uo ho {eH$dUmË`mMoM ^mΩ` MmßJbo! hmhm ÂhUVm eßH$aZo Oo Oo H$mhr {eH$dbo OmB©b Vo Vo ^am^a AmÀ_gmV Ho$bo. {ed_[hÂZ. ~mi AmVm VrZ dfm™Mm Pmbm. dS>r>b {eH$dy bmJbo.o VoÏhmM Vo gß›`mg Ko `m¿`m {dMmamV hmoV. _mVoZo PQ>H$Z≤ _rR> _mohË`m CVadyZ Q>mH$Î`m. `mMr OmUrd Am`m©Â~mbm Pmbr. Am`m©Â~mbm _mà AmnÎ`m ~mimbm —Ô> bmJ `mMr ^rVr dmQ>V Ago.Vgm.o naßVw JwÍ$ß ¿`m ‡{V~ßYm_wio À`m {dMmambm JVr {_imbr Zmhr. N>mQo >m eßH$a VoWo emßVnUo _mßS>r KmbyZ ~gy bmJbm.gr.o H$maU eßH$a~mimMr ~w’rM A{Ve` VoOÒdr hmoVr.o JmdmV gd©Ã hr ~mV_r dmË`mgmaIr ngabr. nwT>o gmpŒdH$ Am`m©Â~mer {ddmh Pmbm d {edJwÍ$ J•hÒWml_r Pmbo.‡À`oH$ e„X. "B©Ìdao¿N>m ~br`{g!' IoiVm.o ^Ò_mMo n≈>o gdm™Jmda d È–mjmMr _mi J˘`mV KmVbobo {nVm-nwà {edqbJmnwT>o ‹`mZÒW ~gbo d {nÀ`m~amo~a ~mb eßH$am¿`m _wImVyZ gßnUy © È–. Ï`mH$aU.~mb-eßH$amMm`© gm°. d{S>bmß¿`m Vm|S>yZ Oo H$mhr ~mhoa nS>o Vo Vo. JmdmV gd©Ã MM}Mm d H$m°VHw $mMm {df` Pmbm. Xmg~moY A‰`mgH$.EH$hr Aja ~mo~S>o ZmhrAgo ZmX~´˜ eßH$a¿`m _wImVyZ AdVaV am{hbo.{dbjUM hmoV!o {nÀ`mbm CÀgmhmMo CYmU Ambo. "AÂ~' A{Ve` ew’. nU À`m ~mbbrbm ~K `mg AmOmo~m {d⁄m{YamO am{hbo ZÏhVo.Hw$Qw>~ß eßH$a¿`m ZmX~´˜mV AmZß{XV. dS>rb {ZÀ`m‡_mUo À`mbm {ed_ß{XamV Í$–m{^foH$ H$a `mgmR>r KoD$Z Job. Q>nmoË`m _moÀ`m¿`m gamVyZ EH$ EH$ _moVr AmoKiyZ nS>mdm.

À`m {ZgJm©MmM hmoV Ago. ‡ÎhmXm¿`m EH$m hmHo$gaer ^JdmZ Imß~mVyZ À`m¿`m ajUmgmR>r ‡JQ> Pmbm. "AmnÎ`m `m Ho$ai ^y_rbm ^mJ©d ^y_r qH$dm naewam_ ^y_r H$m ÂhUVmV?' N>mQo >Ám eßH$aZo Vm~S>Vmo~ hmV da H$obm._moR>m `k H$Í$Z. gmJamV EH$ bmß~ d qMMmoim n≈>m {Z_m©U Pmbm.o ""d{hZr. naeyam_ Imß⁄mda naey Q>mHy$Z CŒmaoH$Sy>Z X{jUoH$S>o {ZKmbo. À`mMo JwÍ$nX ÒdrH$maUmam IamoIa Y›` hmoUma Amho! À`m_wio VwÂhr _Z N>mQo >o H$Í$ ZH$m. H$Yr H$Yr amÃr Pmon `oV Zgo. "amOm VwPo ~m~m ZmhrV. dÈUmZo gmß{JVbo. H$maU ho XmoKohr {edJwÍ$ß Mo {_à hmoV. hm na_oúa AmnÎ`m gmo~V Amho. nU H$mi Wmß~V Zmhr. Vmo OoWo nS>b o VodT>r VwPr O_rZ!' VoÏhm naeyam_ JmoH$U© _hm~ioúa `oWo C^o hmoV. eßH$a~mi _moR>m hmoV hmoVm. Vo "MoaVb' ÂhUyZ hmoV.o nwT>o MoaVb Mo "Ho$ai' ~Zbo. EHo$ {Xder AerM nVr¿`m AmR>dUrZo Ï`mHw$i Pmbobr Am`m©Â~m amÃr ZrQ> Pmony eH$br Zmhr. amÃr¿`m H$mhr ‡hamZßVa eßH$a~mimbm AMmZH$ OmJ Ambr. Iyn eya nU AÀ`ßV C›_Œm.Z_´ dmUrZo. AmnU EH$Q>o Zmhr. VoWo "Moa' Zmdm¿`m amOmMr amOdQ> gwÍ$ Pmbr. JmoH$U© _hm~ioúa Vo H$›`mHw$_mar Agm bmß~ qMMmoim n≈>m {Z_m©U Pmbm. H$mbm›VamZo À`mMr _mVr hmoV. VoÏhm H$Ì`nmßZr naeyam_mßZm VoWo amh `mMr nadmZJr ZmH$mabr. À`mZo dÈUmMr H$ÈUm ^mH$br d ÒdV:¿`m h∏$mMr O_rZ _m{JVbr.h˛ema eßH$a AmnÎ`m ~w’rZo.~mimbm nmoQ>mer YÍ$Z H$idiyZ ÂhUmbr.Vo JmdmVÎ`m _wbmßZm AmdS>rZo {eH$dV AgV. Am{U VyM ÂhUVog Zm. OoWo naey nS>bm VoWo ‡MßS> AmdmO Pmbm. ‡Ia ~w{’_ŒmoMm AgyZ. nU À`mZo amOnX Z ÒdrH$maVm.^y{_H$m {Z^dm`Mr hmoVr! d hr OmUrdM {Vbm `m X˛:ImVyZ ~mhoa H$mT>V hmoVr. d ~mimbm {_R>rV KoD$Z h˛Xß Ho$ gmdaV hmoVr. Vr hr ^mJ©d^y_r. Am`m©Â~m AmÌM`©M{H$V hmoD$Z EoH$V hmoVr.o JwÍ$J•hr nmR>dm`Mo ÂhUOo AJmoXa eßH$aMo _m°O ß r~ßYZ H$amdo bmJUma hmoV. Vw_Mm _wbJm AÀ`ßV h˛ema Amho. Am`m©Â~mbm {dZßVr H$Í$Z eßH$abm JwÍ$J•hr {ejUmg nmR>{d `mgmR>r gmßJ `mg Ambo. AmnÎ`m ~amo~a ~m~m AmhoVM.o nmZmßMr _mVr PmÎ`m_wi-o _mVrV nmZmßMo ApÒVÀd AgVo Zm? EIm⁄m _moR>Ám.H$Ì`nF$ftZm gd© n•œdr XmZ Ho$br.g•OUmgmaIm EdT>m N>mQo >m ~mi ho ~mobV hmoVm. naewam_mbm ho H$go ghZ hmoUma? À`mZo amOm H$mV©dr`m©Mm Va dY Ho$bmM nU EH$drg doim n•œdr {Z:j{Ã` Ho$br. À`m ‡ÌZmßMr CŒmao XoVmZm Am`m©Â~mMr Vmamß~i CS>V Ago. EHo$ {Xder dmS>rVbo _mV™S>Òdm_r d OJfimW Zm`a ho ‡{V{>V bmoH$. À`mZo O_Xær F$ftMm dY Ho$bm.o ~mi AOyZ bhmZ Amho. {VMo ÂhUUo hmoV. _J AmnU nmoaHo$ AmhmoV Ago Vy H$m _mZVog? Aem `m {Z^©`_wbmMo AdbmoH$Z H$aVm H$aVm.o `mgd© JmoÔ>rß gmR>r Am`m©Â~mMo _Z V`ma hmoV ZÏhVo.À`mdoiMm VoWbm amOm H$mV©dr`© ghÚmOwZ© . na_oúa R>m`r R>m`r AgVmo. EH$Xm À`mßZr AmnÎ`m {d⁄mœ`m™Zm {dMmabo. ~m~m Hw$R>ho r Jobo ZmhrV.o Vo C^o hmoVo VoWZy naey \o$H$bm. "^mJ©dm hmVmVbm naey gmJam¿`m {XeoZo \o$H$. bjmV Ambo H$s Amnbr "AÂ~' OmJrM Amho. "AmB© Pmon `oV Zmhr H$m? S>mHo $ß Mony H$m?' AmB©Zo BVH$m doi Xm~yZ R>odbobm h˛ßXH$m EH$X_ ~mhoa nS>bm. AmÀ_m A{dZmer Amho. À`mßZm 140 {d⁄mXmZmMr AÀ`ßV AmdS> AgÎ`mZo. O_Xær F$fr d À`mßMr nÀZr aoUHw $m `mß¿`m nwÃmMo Zmd naewam_ . Varhr ~mi ~mobV hmoVm. Am`m©Â~m _ZmV ÂhUV am{hbr~mim _r `mnwT>o H$Yrhr X˛:Imly JmiUma Zmhr! H$maU ~mobVm ~mobVm eßH$a ~mi Pmonr Jobm hmoVm! JwÈOr nX≤_Zm^mßMm eßH$a AJXr AmdS>Vm {eÓ` hmoVm. VoWÎ`m {ZgJm©V a_V Ago. amdUH$mH$mß~amo~a Vmo eoVmda OmB©. ~mi A{Ve` AmÀ_{dúmgmZo ~moby bmJbm. gy`© H$gm CJdVmo? H$gm _mdiVmo? PmS>mMr nmZo H$er JiVmV? PmS> H$go AßH$w aVo? AYm›Var T>J H$go amhˇ eH$VmV? Am{U _J ~agVmZm À`mV nmUr H$moR>yZ `oV?o EH$ Zm AZoH$ ‡ÌZmßMr CŒmao Vmo emoYrV Ago. Aem doigo {Vbm À`m¿`m {nÀ`mMr AmR>dU AmV©VZo o hmoV Ago. Z°Zß Xh{V nmdH$:&& AmOM nX≤>_Zm^JwÈOtZr AmÂhmbm JrVo¿`m X˛gË`m A‹`m`mV ho {eH$dbo! nmZo JiVmV. eß H $a~mimbmhr n[apÒWVrMo ^mZ Ambo hmo V o . ‡W_ À`mMr _wOß H$Í$Z KoD$!'' "nU KamV H$moUr O~m~Xma nwÈf _mUyg Zmhr-' Am`m©Â~m ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . d Vmo n•œdrMm _mbH$ Pmbm. Vmo MQ>H$Z CR>bm d AmB©bm ~mobbm. JwÈOtZr IwUZo M o gmßJ ÂhQ>Î`mda eßH$aZo gmß{JVbo.' _wbmMm hm R>m_ Òda EoH$y Z Am`m©Â~m M{H$V Pmbr. AJ. ""{h_mb`mV amhUmË`m. H$go hmoBb © Amnbo?' ho EoH$y Z {M_wH$Î`m eßH$aZo AmB©Mr g_OyV KmVbr. "AmB©. Agm hm Mm°H$g. AmnÎ`m Jmdmbm bm^bobm hm ^JdßVmMm ‡gmX Amho. d emoY bmJbm Zmhr H$s _J Kar AmÎ`mda AmB©da ‡ÌZmßMr ~agmV H$arV Ago.'' ‡Ia~w’r¿`m N>mQo >Ám eßH$aZo hr Ho$aiMr JmoÔ> gmßJZy JwÈOr d AmnÎ`m ghm‹`m`mZmßhr MH$sV Ho$bo. Moham AmoT>Î`m gmaIm hmoV Ago. Z°Zß {N>›X{V eÛm{U. ~°R>H$sVyZ _mV™S>Òdm_r gmßJV hmoV. AmXa`w∫$ dmJUwH$sZo gdm™¿`m H$m°VHw $mg nmà hmoV am{hbm. "AmB©. AmnU nmoaHo$ AmhmoV ao. Am`m©Â~m AmVÎ`m ImobrV ~gbr hmoVr.

H$mbS>r JmdmVÎ`m gd© bmoH$mßZr.{edJwÍ$ VoWo AgÎ`mMm ^mg hmoV hmoVm.VoÏhm eßH$a _wSß >H$mon{ZfXmVbm ‡UdmMm hm ÌbmoH$ g_OmdV hmoVm.o ZßVa {^jmd´VmMo _hŒd À`m¿`m bjmV Ambo. ghH$m`©. gd© A‹``ZmZßVa JwÈOr. dmhmUmao nmUr H$mbS>rH$S>o OmUmao hmoV. Vmo doJim amhˇM eH$V Zmhr. Am`m©Â~mZohr AJXr gß`{_V d pÒWa _ZmZo. À`mMo N>mQo >o d` nmhˇZ À`mßZr À`mbm Odi KoVbo d `oWo {dZmgßH$moM amhˇZ _ZmnmgyZ A‰`mg H$a `mg gmß{JVbo d AmnÎ`m nÀZr¿`m ÒdmYrZ Ho$bo. "{eÓ`mV B¿N>Vo ≤ namO`_≤' `m C∫$sMm AmZßX À`mßZm nwano aw Ambm hmoVm. d ZßVa Jmoag ‡meZ H$Í$Z.o ~mbeßH$abm `oWo Vgo doJio H$mhrM OmUdbo Zmhr. nU À`m ‡gfi d VoOÒdr ~mbN>mÃmdÍ$Z JwÍ$ß Mr ZOa hmbV ZÏhVr. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 141 .nß{S>Vmß~amo~a¿`m MMm©gÃmV eßH$abm ~amo~a ZoV AgV. hm nmR> EoH$VmZm JwÈXodmßMo S>mi o o AmZßXmlyZß r dmhˇ bmJbo. EoVa`.o JwÈHw$bmV A‹``Zm~amo~a {d⁄mJ´hUm~amo~a. {ZÀ`monmgZm.o AJXr nhmQ>M o VoWbm {XZH´$_ gwÍ$ hmoV Ago. eßH$a õH$mamMr CH$b BVH$s gwaI o d ldUr` H$arV Ago H$s EoH$Umam _ßÃ_wΩY hmoV Ago. nyUV} CVaÎ`mda. emar[aH$ l_. {^jmd´Vm_wio _mUgm¿`m Òd^mdmVbo AZoH$ Hß$Jmoao H$iVmV. À`m~amo~a JwÈgodm ho d´Vhr AmMamdo bmJVo. N>mXß moΩ`. EH$Xm JwÈXodmßZr ho õH$ma Amª`mZ EoH$bo. À`mdoigo eßH$a AmnÎ`m _Ywa dmUrZo. ~•hXma ` `m Xemon{ZfXmMo A‹``Z hmoV hmoV. BVa emÛr. Òdm‹`m` B. BVa {d⁄mœ`m™Zm H$mhr {df`hr {eH$dm`bm gmßJV.‡gfi d AmÀ_{dÌdmgy _w–m ~KyZ Vrhr gwImdbr. ""ho nw ` g{bbo. ‡ÌZ. À`mMo N>mQo >o d`. hoM emÛr-nß{S>V ~mhoa ~mbeßH$aMr dmhdm H$arV AgV. Afimbm \$mago _hŒd amhV Zmhr. ZmX-‹dZr Vr H$er gdm©Yma Amho. VoÏhm `mM ‡dmhmV ÒZmZ H$aUmË`m _m¬`m _mVog hiyM gmßJ H$s VwPm ~mi gwIÍ$n Amho.o H$maU À`mMr ‡MßS> AmH$bZ e∫$s.hŒmrdÍ$Z {ZKmbr hmoVr.ÂhUmbr. ‡dUmo YZw: eamo¯mÀ_m & ~´˜ VÑ˙`_w¿`Vo & A‡_ŒmoZ do’Ï`ß eadV≤ V›_`mo ^doVõ H$ma ho YZwÓ`. Òdmdbß~Z. B©e. _wSß >H$. Ho$Z. Vo `oWM o AmhoV!'' {^jmdihr _moR>Ám WmQ>mV. {Z`{_VnUm. Vy `oWZy H$mbS>rH$S>o dhmVog. ÒZmZ PmÎ`mda gy`Z© _ÒH$ma. AmamoΩ`.À`m ~mUmMo b˙` "~´˜'.Zß~Xw´ r Kam `mbm gmOoer gd© V`mar Ho$br.‡Ia ~w{’_Œmm.o "_mPo ~m~m Jobb o o Zmhr. eßH$abm ‡W_ gßH$moM dmQ>. V°{Œm[a`. Ho$di eara nmofUmgmR>r Afi AgVo "CXa ^aU Zmoho Om{UOo `kH$_©' `m C∫$sMr OmUrd hmoV. N>mQo >Ám eßH$a¿`m Ònem©V À`m XmoKmßZm AJXr OdirH$ OmUdbr.CŒm_ A‰`mgmZo d ÒnÔ> e„XmoÉmamZo {d⁄mœ`m™Zm AßVaßJ CnmgZoV õ . Aml_mVbr H$m_o H$a `mghr eßH$aMr _XV Ago. A⁄mn JmdmV Agm gmohim H$Yr H$moUr nm{hbmM ZÏhVm. À`mMr H$miOr H$Í$ ZH$mog d _Zr X˛:I H$Í$ ZH$mog. {edJwÍ$ d Am`m©Â~m¿`m bmS>ä`m ~mimMr _wOß A{Ve` WmQ>mZohm°gZo o d AmnwbH$sZo Ho$br.o d gd© ~w’r A‰`mgmda bmdVm `oV. À`mbm OmoS>bb o m ~mU ÂhUOo AmÀ_mOrd. À`mda "eßH$a¿`m _m°OrMr O~m~Xmar gd© H$mbS>r Jmßd KoBb © . gy`© da AmÎ`mda {^jm _mJmd`mg gd© {d⁄mWu OmV. {^jmfi n{dà Va AmhoM nU À`m_wio {O^oMo MmoMbo MmbV ZmhrV. AmB© CJmMM Amnbr H$miOr H$aVo Ago À`mbm dmQ>b.ÂhUOoM ‡UdCnmgZoMo lo>Àd g_OmdyZ gmßJV. H$mbS>rH$S>o dmhV OmUmË`m nyUm© ZXr¿`m {H$Zmar.{ZgJ© gm{fi‹`mV ho JwÈHw$b dgbo hmoV. {eH$mar ¡`m‡_mUo gd© OJ {dgÍ$Z b˙`mH$S>o EH$—Ô>r hmoVmo À`m‡_mUo AdYmZ gwQ>y Z XoVm nyU© VÑrZVoZo CnmgZm Ho$Î`mg ~mU Ogm b˙`mbm {^S>VmoÀ`m‡_mUo Ord ~´˜_` hmoVmo. À`m_wio emÛr-nß{S>V{d¤mZ eßH$agmaIm {eÓ`moŒm_ JwÈXodmßZm {_imbm ÂhUyZ À`mß¿`m ^mΩ`mMm hodm H$arV. eßH$a AmVm `m dmVmdaUmV MmßJbmM Èibm. Vmo `oWo Èibm Amho. JwÈXodmßZm gmÔ>mJß XßS>dV KmbyZ ~amo~a¿`m N>mÃmß_‹`o eßH$a ~gbm. H$R>.' Aer Ωdmhr AmboÎ`m _ßS>itZr {XÎ`mda Am`m©Â~mbm H$mhr ~mobVm Ambo Zmhr d {VZo À`mß¿`m ‡ÒVmdmg hmoH$ma {Xbm. H$maU {V¿`m ~mimZo {Vbm gmß{JVbo hmoV. _wOß {dYrV {Vbm gmaIo. {eÒV. ‡mV{d©Yr CaHy$Z gd©OU nyUm© ZXrda ÒZmZmgmR>r OmV. gd© Jmd À`m {_adUwH$sV gm_rb hmoVm. JwÈHw$bmV H$moUr emÛr nß{S>V AmÎ`mg eßH$abm À`mß¿`m ~amo~a gmYH$.`m JwUmß~amo~aM _Zmda {Z`ßÃU R>do Uo. AÂ~-_mD$br¿`m gmdbrVyZ N>mQo >m eßH$a JwÈHw$bmßV JwÍ$ _mD$br¿`m N>ÃmImbr Ambm. JwÈXod ~mbeßH$abm. õH$ma hm A C _ `m XmoZ ËhÒd Òda d EH$ Ï`ßOZ `mnmgyZ {Z_m©U Pmbm Amho. _mßS>wä`. JwUmMo amonU H$Í$Z À`mMm {dH$mg Ho$bm OmVmo. AmkmYmaH$nUm.~mYH$ MM}bm ~gdV.o JwÈOtMo eßH$aH$S>o {deof bj hmoV. VwPo Ò_aU H$m`_ _m¬`m _ZmV Amho!' H$maU Am`m©Â~m amoO nyUd} a {Z`_mZo ÒZmZ H$am`bm OmV Ago. VwÂhr A{O~mV H$miOr H$Í$ ZH$m. godm^md. A‹``Z gwÍ$ hmoV Ago. À`mMo A‹``Z gwÍ$ Pmbo AgyZ.o VoÏhm N>mQo >m eßH$a nm `mV Xmo›hr hmV {\$adrV nyU¿} `m H$mZmV ho gmßJV Ago.

BVa N>mÃmßnj o m eßH$aMr ~m°{’H$ j_Vm Mm°nQ> Amho. Am`m©Â~mZo nmR>{dbobr JwÈX{jUm eßH$aZo AÀ`ßV Z_´VZo . ~amM doi Pmbm. ~w{’_mZ{Z~w’ © . Y{ZH$mZo. KamV Xm `mMm H$Uhr Zmhr. AmnÎ`m AmOy~mOybm Aem Iyn Ï`∫$s AmhoVÀ`mß¿`mOdi Afigw’m Zmhr. Vo `m N>mÃmßZm nmhˇZ AmZß{XV Pmbo. Xemo‹`m`m~amo~a. "KamV Oo H$mhr Agob Vo dmT> _mB©!' Vr _mD$br AmV Jobr d Am|Oi^a Amdio KoD$Z Ambr. AL≤>Jß hao: nwbH$^wfU_ml`›Vr ^•ìmìZod _wH$w bm^aUß V_mb_≤ & AìrH•$Vm{Ib{d^y{Vanmìbrbm _mìÎ`XmÒVw __ _ìbXodVm`m:&&1&& (lrhar¿`m AßJmdarb Vo amo_mßM ^yfUmgmaIo gwXß a {XgVmV.o JwÈHw$bmV eßH$aMr JwÈXodmßZr Iyn ÒVwVr Ho$br.o "{^jmß Xohr' Ago CX≤Jma EoH$y Z Vo lr_ßV J•hÒW ~mhoa Ambo. eßH$a~mimbm JwÈHw$bmV OmD$Z VrZ df} Pmbr hmoVr. "_hmoX`. "ho H$ZH$Ymam ÒVmoà Amho.o EH$Xm {^jm _mJ `mgmR>r eßH$a d À`mMo XmoZ ghm‹`m`r JmdmV Job. H$maU eßH$a gJ˘`mßZmM A{Ve` ‡o_mZo d ÒZohmZo dmJdrV Ago. eßH$abm {Zamon Xo `mgmR>r JwÈXodmßZr N>mZgm {Zamon g_maß^ Am`mo{OV Ho$bm.Vo naV Om `mMm {dMma H$Í$ bmJbo. BVa {d⁄mWu À`m¿`m~‘b H$Yr ¤of-_Àga R>odV ZÏhVo. "Vy ho AmO H$moUVo ÒVmoà ÂhQ>bgo ?' MmbVm MmbVmM eßH$a ~mobbm. nU AmnÎ`m eoOmar Agbobo Hw$Qw>~ß A{Ve` {dnfimdÒWoV OJV Amho.o _moR>Ám H$Ô>mZo Vr ÂhUmbr.o Am`m©Â~m¿`m _ZmV AZoH$ Hw$eßH$mZr Koa KmVbm.amKdamd eßH$abm AmU `mgmR>r JwÈHw$bmV Job.H$m` XoD$ _r VwÂhmbm?' À`mda eßH$a ÂhUmbm. BVä`mV KamVbr J•{hUr ~mhoa Ambr. À`m_wio Vmo BVam߇_mUo JwÍ$XodmßMmhr AmdS>Vm hmoVm. _ZmZo AÀ`ßV hidonUm Agbobm eßH$a AJXr J{hdÍ$Z Jobm d AmV©VZo o b˙_rMr ‡mW©Zm Ho$br. eßH$aMm A‰`mgH´$_ gßnbm AgÎ`mZo Hw$Ur O~m~Xma Ï`∫$sZo À`mbm KoD$Z Omdo.Mma doX. À`mda eßH$a ÂhUmbm. {^jmd´Vhr gdm™gmaIoM hmoV.lr_ßV hm ^oX À`mZo H$Yr Ho$bm Zmhr. AmnU Y{ZH$ AmhmVÒdV:bm g_mOm~‘b H$iH$i Amho Ago gmßJV AgVm. À`mßZr eßH$a¿`m PmoirVbo Amdio KoVbo d VodT>Mo gmo›`mMo Amdio H$Í$Z À`m Hw$Qw>~ß mbm {Xbo d À`m Hw$Qw>~ß mMr X[a–Vm H$_r Ho$br. Am{U EHo$ {Xder JwÈHw$bmVyZ Am`m©Â~mH$S>o {Zamon Ambm H$s.o À`m~amo~a eßH$aMm AÀ`ßV {dZ_´ Òd^md.o VoÏhm ~amo~a¿`m N>mÃmßZr {dMmabo. VgoM À`mMo BVamßer gm°hmX©nUy © dmJUo-{dZ_´ Òd^md d Aml_-{Z`_mßMo {Z>Zo o nmbZ. nU [a∫$ hÒV! AnamYr ^md MohË`mda {XgV hmoV. _Z qMVr Vo d°ar Z qMVr & ÂhUVm ÂhUVm JmdmV gw’m hr ~mV_r ngabr.{ejm. BÀ`mXr {df`mßMmhr A‰`mg À`mZo CŒm_ nyU© Ho$bm. AmOy~mOy¿`m ~mi-Jmonmimß_‹`o AmnÎ`m eßH$abm nhmV hmoVr. À`mZo VrZ dfm©V nwam Ho$bm. S>m˘ o `mV nmUr AmUyZ Vo gd© Amdio À`m ~Qy>¿ß `m PmoirV {VZo Q>mH$bo.eßH$a À`m¿`m BVa ghA‹`m`mßnj o m {H$À`oH$ nQ>rZo lo> hmoVm. À`m_wio H$mbS>r¿`m VrZhr {XΩmÇmmßZm Iyn A{^_mZ dmQ>bm. ÂhUyZ Am`©Â~m¿`m {dZßVr dÍ$Z dra^–mMm`©. Aem bmoH$mß~‘b AmnÎ`m gmaª`mßZm À`mMr OmUrd Agm`bm hdr. Jar~. "A{VWr XmamV `oU-o ho ^mΩ`dßVmMo bjUnU AmÂhr X˛^m©Jr. ZrbdUm©¿`m H$˘`mßZr ^y{fV AgboÎ`m V_mbd•jmda Ogo ^wJß o AgmdoV À`m‡_mUo b˙_r¿`m H$Q>mjmZo nwb{H$V Pmbobm lrharMm Xoh emo^V Amho. gd© d°^dmßZr gßnfi Agbobr Vr b˙_rMr H•$nmH$Q>mj brbm _bm gd© H$mi _ßJbXm`H$ hmodmo. AmnÎ`mbm À`m~‘b H$mhr OmUdV Zmhr H$m? VoÏhm À`m Y{ZH$mbm CnaVr Pmbr. N>ßX.) AemVËhoZo H$ZH$Ymam ÒVmoÃmMo AR>am ÌbmoH$ ÂhUyZ Pmbo d eßH$amgh gd© nwT>¿`m Kar {^jm ^mJmd`mg nwT>o Job.o JwÈXodmß¿`m nm`r R>do br. Y{ZH$mZo AmÌM`© Ï`∫$ Ho$bo. H$maU À`mV eßH$agmaIm VoOÒdr N>mà hmoVm. 142 {^jm Kmbm`bm Pmoir nwT>o H$am gmß{JVbo. JwÈXodmßZr AmnÎ`m Odirb dÎH$b eßH$a¿`m nmR>rda _m`oZo nmßKabo d ~mobVo Pmbo Vo AÀ`ßV JX≤>JXboÎ`m ÒdamVM: "eßH$aZo AmnÎ`m Agm_m›` ~w’rZo 12 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .o Zoh_r‡_mUo "õ ^d{V {^jmß Xohr' Aer Amamoir {Xbr. eßH$agmaIm X°{Xfl`_mZ ~w’r Agbobm {eÓ` bm^Uo ho gw’m JwÈXodmßMo ^mΩ` hmoV. À`m_wiM o ~mam dfm™Mm A‰`mgH´$_. H$moUr ~mhoa `oV Zmhr ÂhQ>Î`mda.¡`mo{Vf. `m ÒVmoÃm_wio H$Xm{MV≤ À`m ~mB™Mr X[a–Vm Zmhrer hmoBb © ! nwT>rb Ka ho lr_ßV J•hÒWmMo hmoV. `m {Zamonm_wi. naßVw Z_´VZo o eßH$aZo ZH$ma {Xbm.o VgoM eßH$a ~amo~a¿`m N>mÃJUmßZm gw’m hm jU AÀ`ßV H$R>rU hmoVm. nwQ≤>Qy> Òdm_r. 12 dfm™Mm A‰`mgH´$_ VrZ dfm©V H$gm gßnbm? eßH$aMr V„`oV Va ~ar Zgob? H$s À`mbm {d⁄mJ´hU O_V Zgob? ÂhUVmV Zm. Iyn H$m°VHw $ Ho$bo. À`m_wio Vmo gdm™Zm Amnbmgm dmQ>o! Aem {eÓ`moŒm_mMm {dah JwÈXodmßZm dmQ>Uo AJXr ghm{OH$ hmoV. Agm `m H$ZH$Ymam ÒVmoÃmMm ‡^md Amho! eßH$a~mi JwÍ$J•hr JoÎ`mnmgyZ Am`m©Â~m AJXr {da∫$ ^mdZoZo Am`wÓ` Hß$R>V hmoVr.

nw≈>z-Òdm_tMmhr D$a AmZßXmZo d A{^_mZmZo ^Í$Z Ambm. gdm™Zr Q>m˘`mßMm H$S>H$S>mQ> Ho$bm. nwUo 411052. aOZr A{Zb gm~Xo 8/126 H$m_Xm hm°qgJ gmogm`Q>r. eßH$a {edJwÍ$ Zß~Xw´ r hm _mPm N>mà "AmMm`©' hr nXdr YmaU H$a `mg AÀ`ßV `moΩ` Amho. VaßJ Vd gwÒdar && Vy ^rÓ_mßMr _mVm! JmWm {dH´${_ dramßMram_m`Ur AZ≤ _hm^maVr gmj Vw¬`m H$m`m©Mr && gwIXm{`{Z Vy. ‡mO∫$m AnmQ>_ © Q| >g. Aem `m {eÓ`moŒm_mbm _r "AmMm`©' hr nXdr ~hmb H$aVmo. H$d}ZJa.o {Ã^wdZVm[a{U.o VdMaUr Bß–m{X_wH$w Q>_Ur M_M_Vr aÀZo {dem{bZr. ^Jd{V gwaÌo dar & eßH$a_m°{b{Zdm{g{Z. gwIXm`r Xe©Z. ¯m nw `joÃr && ¡`mZo ¡`mZo {Z_©b Ob Vd W|~ ‡m{ebo Oar na_nXmMm h∏$Xma Vmo eßH$m ZM {Vi^ar_•À`w[h ÂhUVmo ""ZH$mo! Z H$aVmo —{Ô>jno `mdar'' "haJßJo O` ^m{Ja{W' Òda ¡`m¿`m AYamßdar && AbH$mZßX. 65218531 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 143 . \$moZ Zß. dra^–mMm`© .≤ 1/14. VwPr ^∫$s Xo _moj gmYH$mbm && n{VVmo’m[a{U VyM Omïdr. : 24353943 lreßH$amMm`©a{MV JßJmÒVmoà . JßJ. H$maU eßH$a gd© emÛmßMm AW© Va CŒm_‡H$mao OmUVmoM. Zm°H$m nma H$ar nmn^ma __ {e[aMm ZmewZ _Oda H•$nm H$ar && Vw¬`m OirMm _rZ hmoD$ H$s H$mgd Pmbmo Oar. VwfmaH$mßVr Vy ! _m°{∫$H$ ÂhUwH$s e{e_w{I ÂhUy J? Ydbm. {Ã^wd{Z Vy Y›`m!! Iß{S>V nd©VH$S>o Iwb{dVr H$_{Z` Vd nmà Òd{J© Aflgam b{ÇmV hmoVr nmh˛Z Vd Z•À` & n¡P{Q>H$m N>Xß mV ~mß{Ybo ÒVmoà AmMm`m™Zr Òd°aÍ$n ho XoVo a{gH$m "Ho$di ^{∫$' ÂhUyZr&& . qMMdS>._w[∫$ nmnZm{eZr&& h[aMaUr Vd CJ_ gw^mΩ`o. VdOb_{h_m doXmo{dª`mV. e°bm gwhmg nQ>dY©Z {d_bo.gm°. ajU _mPo H$ar. AmnÎ`m Z_´ Òd^mdmZo À`mZo gdm™Zm qOH$bo Amho. hm AmXe© BVa N>mÃmßZmhr Ko `mgmaIm Amho.'' amKdamd. ^m{Ja{W Vy. H•$nm_`r. ew^m´ Vy && ^dgmJa hm X˛ÒVa _mVo. dgwYmHß$R>rMr Vy{M aÀZ_mbm! Aj`h{f©Ur. em{b{Z. .nU Vgm AmMma AmMaUmV AmUyZ À`mMr ZrQ> ÒWmnZm Ïhmdr ÂhUyZ gVV ‡`ÀZmßV AgVmo d ÒdV:hr Vgo AmMaU H$arV AgVmo.o _moXÒdÍ${nUr. \$bXm{`Zr VdObÒZmZo J^©dmghr. \$moZ Zß.dfm™Mm A‰`mgH´$_ VrZ dfm™V nyU© Ho$bm Amho. Aem "~mb eßH$aMm`m™Mr' {_adUyH$ hŒmrdÍ$Z H$mbS>r JmdmV H$mT>br d gd© H$mbS>rH$amßZr `m "~mb eßH$amMm`m™M'o _ZmnmgyZ ÒdmJV Ho$bo. MßMb_{V _r. {M. H•$nm H$ar _Odar && Vy V{Q>Zr. Oï˛ F${fH$›`mAZßV nmnr C’[abogr. e°bm gwhmg nQ>dY©Z D-3. Agm {eÓ` {_iUo _mPo ^mΩ` Amho. `:H$pÌMV≤ gaS>m O[a Pmbmo _bm Y›`Vm Iar & MmßS>mbmMm O›_ bm^bm Var Xo VramdaVr d°H$ßw R>{M ho _m{ZZ _mVo. nwUo 411033. ÂhUZyM À`mbm "AmMm`©' hr nXdr emo^Zy {XgVo.gm°. MaUH$_{b Vd _›_Z amhmo. C¿N•>I ß b bhar Vw¬`m ZmMVr OoÏhm ÒdJ© CVaVmo `m YaVrda ZßXZdZ VoÏhm! H$ÎnVÈnar {H${VH$mß hmogr _mVo.Òd°a AZwdmX gm°. À`m~‘b _bm A{Ve` AmZßX d A{^_mZ Amho. Vd Anma nm{dÕ`& _r AkmZr.

Ï`mY Jobm d WmoS>Ám doimV bVmnÑdmßZr ~mßYbobm lrZ•qgh KoD$Z Ambm. lrZ•{gßhmZo da _mJ `mg gmß{JVbo. {Z:gßJÀdo {Z_m}hÀd_≤ &'' {Z_m}hÀdo {Z¸{bVÀdß. ^d{V ^dmU©dVaUo Zm°H$m &'' ""`m ðbmoä`mV \$∫$ gÇmZgßJVrM ^dgmJamVyZ VmÍ$Z Zo `mbm Zm°H$o ‡_mUo Cn`w∫$ Amho. _mYd d b˙_r `mß¿`m nmoQ>r O›_bobm EH$ ~´m˜UHw$_ma. gH$b emÛmßMo gma Omo doMVmo Am{U AmMÍ$Z Omo OJmbm XoVmo. Vo gp¿N>Ó` Va hmoVMo . lr kmZXodmß¿`m e„XmV Vo "d{S>b' hmoV- ""lw{VÒ_•VtMo AW© & AmnU{M hmoD$Z _yV© & AZw>m{o Z OJm XoV & d{S>b Oo &&'' "~mbnUrM gd©kVm dar V`mVo' Agm ~mbeßH$a d`m¿`m AmR>Ï`m dfu JwÈemoYmW© Kam~mhoa nS>bm {Z Z_©XoH$mR>r Am|H$ma_mßYmVm BWo lrJwÈ JmoqdXnmXmß¿`m MaUr Ambm. na_JwÈ lr Jm°S>nmXmMm`© d gX≤JÈw JmoqdXnmX `mß¿`mH$Sy>Z Ho$di Mma dfm™V gd©{d⁄m nmaßJV Pmbobm eßH$a ~mamÏ`m dfu "AmMm`©' nXr AmÍ$T> Pmbm.o ÃoVm`wJmV _h{f© d{g> d ¤mnma`wJmV Ï`mg hmoV. ""‡^mo. dmT>dbß. AmB©~mn bhmZnUrM dmabo. À`mZo À`mßMo MaU Yabo Am{U {eÓ` ÂhUyZ ÒdrH$ma H$a `mMr {dZßVr Ho$br. nU À`mhˇZ Vo EH$ lo> JwÍ$ hmoV. ^JdX≤‡m·rgmR>r X{jUoVrb ~b nd©Vmda Jobm.'' `m gÀgßJmnmgyZ _w∫$sn`™V gp¿N>Ó` H$gm nmohmoMVmo? ""gÀgßJÀdo {Z:gßJÀdß. EHo$ {Xder EH$m Ï`mYmZo À`mbm dZmV `o `mMo H$maU {dMmabo. lrkmZoúar d ^mJdV `mßMr [ZÍ$nUgodm. H$bmdà ^dmÂ`h_≤ &&' ""gÀ``wJmV ~´˜Xod ho {dúJwÈ hmoV. _amR>r. gßH$Q>H$mir _r Amnbo Ò_aU H$aVmM AmnU _bm Xe©Z ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 145 . ÃoVm`mß F${fgŒm_: & ¤mnmao Ï`mg Edß Ò`mV≤.E. Òdm_r gÀ`XodmZßX `mß¿`m {eÓ`m lrJrVm. "AmMm`©' ÂhUOo "Am{MZmo{V gd© emÛmWm©Z'≤ .o AmVm H${b`wJmV _r {dúJwÈ Amho''amOm gwY›Ï`m¿`m {dZßVrdÍ$Z Am⁄ eßH$amMm`m™Zr ho gmß{JVbo Amho.o Am{U AmnÎ`m A_`m©X kmZmZß Am{U {demb AßV:H$aUmZß Vo OJX≤JÈw Pmbo. _m_m¿`m A‹`mnZmZo gZßXZ {d¤mZ nß{S>V Pmbm.'' (-¤mXenßO[aH$mÒVmoÃ) nwT>o lreßH$amMm`© ÂhUVmV. Am⁄ eßH$amMm`m™¿`m M[aÃmH$S>o ghO ZOa Q>mH$VmM AmnÎ`m bjmV `oVo H$s. gwZXß m AmZßX em{iJ´m_ E_. Vmo AmMm`©.OJX≤JÈ w eßH$amMm`m™Mo Mma {eÓ`moŒm_ gm°. {Z¸{bVÀdo Ord›_w{∫$:&&'' ÂhUyZ lrJwȇm·r hmoUß Am{U AmnU gp¿N>Ó` hmoUß AÀ`ßV _hŒdmMß Amho. lr eßH$amMm`m™¿`m Abm°{H$H$ ‡{V^oZo d Agm_m›` Ï`{∫$_Œdm_wio À`mß¿`mda À`mMr l’m ~gbr. H$moU hmoVm hm gZßXZ? Mmob XoemVrb Ahmo~b JmdMm. lrZ•qghmbm nmhVmM gZßXZmZo À`mbm dßXZ Ho$bo d ÒVdZ H$Í$ bmJbm. AmpÒVH$-ZmpÒVH$ hOmamo _VmßZm Vy A¤°V ~´˜kmZmV {dbrZ H$aerb. ""H•$Vo {dúJwÈ~´˜ © m. _m_m {XdmH$a‹dar hm ‡ª`mV _r_mßgH$ ‡^mH$amMm n≈>{eÓ` hmoVm. nU {MŒmmMo g_mYmZ Pmbo Zmhr. MmobXoemV amhUmam gZßXZ ZmdmMm ~´m˜U VÈU JwÈemoYmW© d VŒdkmZ‡m·r¿`m C‘o e mZo H$merV Ambm hmo V m. `m OJmbm {dúJwÍ$Mr AmdÌ`H$Vm Amho H$m Am{U H$emgmR>r? ""{ÃOJ{V gÇmZgßJ{VaoH$m. gZßXZ ÂhUmbm. À`mZo lrZ•qghXe©ZmMr A{^bmfm gmß{JVbr. JwÈnaßnam‡m· kmZmMß _hŒd À`mßZrM `m ^aV^y_rV ÈOdbß. doXÏ`mgmß¿`m ~´˜gyÃmßda ^mÓ` {bhˇZ A¤°V doXm›Vmbm Vy gdm}¿M ÒWmZr gw‡{V{>V H$aerb'' Agm lrJwÈMß m Amerdm©X KoD$Z À`mß¿`m AmkoZo eßH$amMm`© H$merjoÃr Ambo. ""d°{XH$ Y_m©¿`m nwZÒÒWmnZogmR>r VwPm O›_ Pmbobm Amho. _m_mZoM {ejU Ho$bo. ‡dMZH$ma. d°amΩ` ‡~b hmoD$Z ~mbd`mVM À`mZo J•hÀ`mJ Ho$bm. ""JwÈMaUmÂ~wO{Z^©a^∫$:& gßgmamX{Mamÿd_w∫$: &&'' ""lr JwÈMaUH$_bmßMr —T>^∫$s H$aUmam gßgmamVyZ bdH$a _w∫$ hmoVmo. \$b_yb ^jU H$Í$Z lrZ•qghXodmßMr AmamYZm H$Í$ bmJbm.

o {d¤Œmm.o ÂhUyZ gß›`membm AmV Om `mg AQ>H$md Ho$bm Jobm.'' lrZ•qghmßZr "VWmÒVw' ÂhQ>bo d Vo AßVYm©Z nmdbo. AmMm`m™er dmX H$Í$ bmJbo. VH©$ew’ nmß{S>À`nyU© VŒdkmZna gm{hÀ`mMm boIH$ ÂhUyZ Vo {dª`mV hmoV. hZw_Vß mg_ À`mZo lrJwÈgodm Ho$br d lrJwÈMß o ajU Ho$bo.o A_ÈamOm¿`m earamV ‡doe Ho$Î`mZßVa AmMm`m™Zm nyd© XohmMm H$mhr H$mi {dga nS>bm. "hm d•’ ~´m˜U Ï`mgÍ$nr Zmam`U Amho.o À`mß¿`m KamMo Zmd "{d⁄mb`' hmoV. AmOhr _bm Vr Ò_aVo. VoÏhm nŸnmXM _ß{XamV Ymdbm d À`m¿`mV lrZ•qghmMm Am{d^m©d PmÎ`mZo CJ´^a° dmMmM {ea¿N>Xo Pmbm. Va AmMm`m™Zm ~amM doi AmobVo o ahmdo bmJob. AmMm`m™¿`m Vo bjmV Ambo.'' lr eßH$amMm`© _m{hÓ_Vr ZJarbm Ambo. nŸnmXmMm`m™Zr nßMn{XH$m. OUy H$_imßMm aÒVmM. ÂhUyZ gßZXZmZo "nm `mbm nmdbmßZr Òne© H$am`Mm Zmhr' hr Amnbr ‡{Vkm ~mOyg R>do Zy VmÀH$mi nm `mV nm` KmVbm {Z Vmo ZXr¿`m ‡dmhmdÍ$Z gai AmMm`m™H$S>o MmbV Ambm. _mPr ~{hU gmjmV gaÒdVr À`mMr nÀZr Amho. gmV {Xdg Ago Mmbbo hmoV. e•Jß ao rbm dmÒVÏ` AgVmZm EH$m H$mnm{bH$mZohr 146 AgoM AmMm`m™Mo {ea An©U H$am`Mo R>a{dbo AgVm nŸnmXmßZrM `moJ~bmZo {VWo OmD$Z lrZ•qghmßZm AmdmhZ Ho$bo d H$mnm{bH$mbm R>ma Ho$bo. ""_JY ‡mßVmV _m{hÓ_Vr `oWo _ßS>Z{_l _mPm {eÓ` Amho.o lm’m¿`m doir ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .o H$_©H$mßS>mV ‡drU hmoV. {dkmZXr{nH$m.o hm Ï`W© H$mbjon Amho. {ddaU Q>rH$m d nßMmjar ^mÓ` ho J´Wß {b{hbo. Ago JwÈXod bm^bo ÂhUyZ Vmo Y›` Y›` Pmbm hmoVm. À`m¿`mOdi dmX{^jm _mJm. Va ‡À`oH$ ‡gßJr À`mZo AmMm`m™Mo ajU Ho$bo. _moR>m digm KoD$Z ~oQ>mdÍ$Z Omdo. VoÏhm JwÈXodmßZr À`mbm ‡o_mZo Odi KoD$Z gmß{JVbo. À`mbm hmH$ _mÍ$Z AmMm`m™Zr N>mQ>r AmUm`bm gmß{JVbo. A‰`mg. Vmo Amnbm AZw`m`r Pmbm Va AmnÎ`m H$m`m©bm JVr `oBb © .o Ahmoamà nß{S>Vmß¿`m MMm© EoH$y Z À`mß¿`m AßJUmVrb qnOË`mVÎ`m nmonQ>-_°Zmhr VoM e„X ~mobV hmoÀ`m. AmMm`m™Zr Y›`moX≤Jma H$mT>bo. nU Hw$_m[ab^≈>mZß r gmß{JVbo. ""_m¬`m gZßXZmda Xodr ^JdVrMr {H$Vr H•$nm Amho nm{hboV Zm?.. CJ´^a° dmZo OoÏhm AmMm`m™Mo {eaM ^°adXodVobm An©U H$a `mMm KmQ> KmVbm. AmMm`m™Mm hm ‡W_ {eÓ`. ""VwPr Vr Q>rH$m e•Jß ao rbm AgVmZm _r Vw¬`mH$Sy>Z gJir EoH$br hmoVr. hr Q>rH$m Vwbm A_a H$arb.⁄mdo d gßH$Q>_∫w $ H$amdo. Ago dmQy>Z AmMm`© nŸnmXmbm ÂhUmbo. AmnÎ`m `m {Z:Ògr_ JwÈ^äVmbm AmMm`m™Zr nwarYm_r JmodY©ZnrR>mMo ‡_wI AmMm`© Zo_bo. ÂhUmbo. bmoH$ _ßS>Z{_lmßZm ~´˜XodmMm AdVma _mZrV hmoV.o H$maU AmnU H$mhr H$mi B©úam{df`r AmpÒVH$ dmXmMm A^md XmI{dbm d JwÈ–moh Ho$bm. _oYm Am{U Anaßnma JwÈ^∫$s `m JwUmß_i w o Vmo AmMm`m™Mm n≈>{eÓ` Pmbm. AJXr N>m`o‡_mUo gX°d À`mß¿`m gmo~V Ago. ^JdßVmMm Agm da ‡m· Ho$bobm gZßXZ AmMm`© MaUr {eÓ`^mdmZo gmXa Pmbm hmoVm. lr eßH$amMm`m™Zr À`mMm {eÓ` ÂhUyZ AßJrH$ma Ho$bm d À`mbm gß›`mgXrjm {Xbr. VoÏhm nŸnmXmZoM lrZ•qghXodmß¿`m ÒdflZ—Ô>mVß mdÍ$Z Am|H$ma_ßÃmZo ‡À`{^Mma {H´$`m Amaß^br Am{U AmMm`© amoJ_w∫$ Pmbo d A{^Zd Jw·mßZm ^JßXa Pmbm d Vo _aU nmdbo. nŸnmX À`mßMm ZwgVm gmjrXma ZÏhVm. EH$Xm VrW©`mÃobm Jobb o m nŸnmX ~´˜gyÃ^mÓ`m¿`m n{hÎ`m n{hÎ`m Mma gyÃmßdarb Amnbr Q>rH$m _m_mZo _ÀgamZo OmiyZ Q>mH$Î`mMo X˛:I KoD$Z AmMm`m™H$S>o naVbm. VnÒ`m.o _ßS>Z{_lmß¿`m Kar lm’ hmoV.o nyd_© r_mßgdo a ‡^wÀd AgUmam EH$_od {d¤mZ ÂhUyZ Vo ‡{g’ hmoV. VoÏhm "{d⁄mb`m'Mo XadmOo ~ßX hmoV. VoÏhm À`m¿`m nmdbmImbr _moR>r a∫$H$_io CÀnfi Pmbr. `m~‘b ÒdV: ‡m`{¸V ø`m`Mo ÂhUyZ! À`m_wio À`mß¿`mer AmMm`m™Zm emÛmW© H$aVm Ambm Zmhr. VoÏhm AmMm`© `moJgm_œ`m©Zo JdmjmVyZ AmV Job. EH$Xm ÒZmZmZßVa AmMm`m™Zm N>mQ>r hdr hmoVr. "`mbm AmVm Om`bm gmßJ. _mà BVa {eÓ`mßZm gZßXZmMm _Àga dmQy> bmJbm. {d⁄m‡o_. VoÏhm nŸnmXmZoM À`mßZm ÒdÒdÍ$nmMo Ò_aU {Xbo d H$m_emÛmdarb J´Wß AmMm`m™Zr `w∫$sZo nŸnmXm¿`mM hmVr gmon{dbm. AmMm`m™¿`m OrdZmV OodT>o {OdmdaMo ‡gßJ Ambo.' VoÏhm nŸnmXmZoM À`mßZm gmß{JVbo H$s. doXmßda Anyd© l’m. ‡{V^m. nU À`mßZr VwfmZbmV ‡doe H$Í$Z OrdZ`mÃm gßn{d `mMo R>a{dbo hmoV.‡gßJr Amnbo ‡mUhr Ymoä`mV KmbyZ! Vr˙U ~w’r. AmOnmgyZ hm "nŸnmX' Pmbm. AmMm`© _ßS>Z{_lmß¿`m Kar Ambo.' AmMm`m™¿`m gd© {eÓ`mßV nŸnmXmMo `m°{JH$ gm_œ`© A{YH$ hmoV. nmß{S>À`. gZßXZ nbrH$S>rb Vramda C^m hmoVm. Vy emoH$ H$m H$aVmog?'' Am{U AmMm`© "nßMn{XH$m' Oer¿`m Ver gmßJV hmoVo {Z nŸnmX CVÍ$Z KoV hmoVm.'' ~´˜gyÃmßda ^mÓ` {b{h `mMo AmMm`m™Mo H$m`© gwÍ$ AgVmZm EHo$ {Xder EH$ d•’ ~´m˜U Ambo. H$m_Í$nmVrb A{^ZdJw·mMm dmXmV namO` PmÎ`mda gßV· hmoD$Z À`mZo AmMm`m™¿`m earamV ^JßXa amoJ CÀnfi Ho$bm. nŸnmX AmMm`m™Mm OUy earaajH$M hmoVm. *** lr Ï`mgmß¿`m Amko‡_mUo lr eßH$amMm`© Hw$_m[ab^≈>mHß $S>o Ambo.

AMmZH$ AmboÎ`m gß›`membm nmhˇZ _ßS>Z{_l amJmdbo. À`mßZr
{dMmaboÎ`m doS>ÁmdmH$S>Ám ‡ÌZmßZm AmMm`m™Zr ˚cofmÀ_H$ CŒmao
XoD$Z À`mßZm {ZÈŒma Ho$bo.
_ßÃ{g’rZo _ßS>Z{_lmßZr lm’mbm Ï`mgmßZm d O°{_Zrbm
~mob{dbo hmoVo. Ï`mgmßZr AmMm`m™Zm AmoiIbo d _ßS>Zmbm
Am{Vœ`Y_©nmbZmMr Amkm Ho$br. VoÏhm _ßS>ZmßZr AmMm`m™Zm lm’
hmoBn© `™V A{æemioV ~gm`bm gmßJZy gaÒdVrbm {^jm dmT `mg
gmß{JVbo. nU AmMm`© nmUr fl`m`bo ZmhrV. VoÏhm H$maU {dMmaVm
ÂhUmbo, "_bm dmX{^jm hdr Amho. Vr XoUma Agmb, VaM _r
nmUr KoBZ© .' "dmX H$emgmR>r?' ÂhUyZ {dMmaVm AmMm`© ÂhUmbo,
""AmnU doXdoŒmo AmhmV; nU H$_©{g’rbmM gd©Òd g_OUmao
AmhmV. H$_©H$mßS>mZß j{UH$ ÒdJ©^moJ ‡m· hmoVmV. À`mZß _Z:emßVr
Va {_iUma ZmhrM; nU AmÀ_kmZmgmR>r H$_©H$mßS>mMm H$mhr
Cn`moJ Zmhr. AmÀ_kmZ ‡m· H$am`Mß Agob Va {MŒmew’r¤mam
gmYZ H$Í$Z _moj‡m·r hmoVo {Z gmYH$mbm emÌdV emßVr {_iVo.
H$_©H$mßS>mZo ÒdJ©¿`wV PmboÎ`m gmYH$m‡_mUo `mbm nw›hm O›_
ø`mdm bmJV Zmhr. _m¬`m `m nyUm©¤V° VŒdkmZmMm ‡gma _bm
H$amd`mMm Amho. À`mgmR>r _bm AmnÎ`mer dmX hdm Amho.''
_ßS>Z{_l dmX H$a `mg V`ma Pmbo. gaÒdVrZo ›`m`XmÃr Ïhmdo
Ago R>abo. Omo dmXmV haob, À`mZo X˛gË`mMo {eÓ`Àd nÀH$amdo d
AmnÎ`m VŒdmßZm {VbmßObr ⁄mdr, Agohr R>abo. AZoH$
[d¤mZmßg_moa gVV gmV {Xdg {Z amÃr hm dmX Mmbbm hmoVm.
J•hH•$À`mbm OmVmZm gaÒdVrZo XmoKmß¿`m J˘`mV nwÓn_mbm KmbyZ
gmß{JVbo H$s, "¡`mMr _mbm ÂbmZ hmoBb
© , Vmo habm.' Am{U EHo$
{Xder _ßS>Z{_l {ZÈŒma Pmbo. À`mßMr _mbm gwH$br. gaÒdVr Vo
nmhˇZ AmMm`m™Zm ÂhUmbr, "nÀZr hr nVrMr AYm™{JZr AgVo.
_mPo nVr AOyZ nyU©V: nam{OV Pmbo ZmhrV. _mPm nam^d
Ho$Î`m{edm` _mPo nVr nyUV© : nam^yV Pmbo, Ago VwÂhmbm _mZVm
`oUma Zmhr. Vw_¿`mer emÛmW© H$a `mMr _mPr B¿N>m Amho.'
AmMm`© {V¿`mer dmXmbm V`ma Pmbo. nU {VZß À`mßZm ~w’ÁmM
H$m_emÛmVbo ‡ÌZ {dMmabo. AmMm`m™Zr _wXV _mJyZ KoVbr.
XaÂ`mZ À`mßZr EH$m _•V amOm¿`m earamV ‡doe H$Í$Z H$m_H$boMo
gßnyU© kmZ {_i{dbo d H$m_emÛmdarb J´ßW {b{hbm. EH$m
_{h›`mZßVa AmMm`m™Zr `moJ~bmZo nw›hm AmnÎ`m XohmV ‡doe
H$Í$Z gaÒdVrnwT>o J´Wß R>do bm d AmnÎ`m gJ˘`m ‡ÌZmßMr CŒmao
`mV AmhoV, Ago gmß{JVbo. gaÒdVrZo AmMm`m™Mm {dO` _m›`
Ho$bm. _ßS>Z{_l AmMm`m™Mo {eÓ` Pmbo. _ßS>Z{_lmßZr _m{hÓ_Vr
ZJarVrb gdm™Zm nmMmaU Ho$bo d AmnÎ`m KamVrb ‡À`oH$ dÒVy

À`mßZm KoD$Z Om`bm gmßJZy gdm™H$Sy>Z gd© gßnŒmr bwQ>dZy Q>mH$br
Am{U gdm™g_j AmMm`m™H$Sy>Z MVwWm©l_ ÒdrH$mabm. AmMm`©
À`mßZm ÂhUmbo, ""gwaúo amMm`©' hm `moJn≈> _r Vwbm XoV Amho.
emÌdV gwImMr ‡m·r AmVm Vwbm Xˇa am{hbobr Zmhr.''
gaÒdVrZo _ßS>ZmßMm d gdm™Mm AIoaMm {Zamon KoVbm Am{U
VwJß ^–o¿`m {demb ‡dmhmV CS>r KoVbr. {V¿`m XohmMr H•$ÓUdUu`
{eim Pmbr. AmMm`m™Zr À`m {eboda lr`ßà H$moadyZ KoVbo. Am{U
Vrda emaXmÂ~oMr ‡mU‡{V>m Ho$br. {V¿`mM ZmdmZß e•Jß ao rbm
emaXmnrR>mMr ÒWmnZm H$Í$Z `m nrR>mdaMm n{hbm AmMm`© ÂhUyZ
gwaoúamMm`m™Mr Zo_UyH$ Ho$br. gwaoúamMm`m™Zr Z°ÓH$Â`©{g{’,
~´˜{g{’, Cn{ZfX^mÓ` dm{V©H$o d nßMrH$aUQ>rH$m Am{U A›`
H$mhr J´Wß {b{hbo. {d¤ŒmoZo d ‡{g’rZo ho eßH$amMm`m™Mo gdm™V
lo> {eÓ` hmoV.o AmMm`© H$mßMrbm gd©kmZ nrR>mda AmÍ$T> hmoVmZm
ho {VWo CnpÒWV hmoV.o
***
VrW©`mÃm H$arV AmMm`© lrdÑr `oWo Ambo. {VWo ‡ª`mV
_r_mßgH$ ‡^mH$a amhmV hmoV.o À`mßZm n•œdrYa ZmdmMm _wbJm hmoVm.
Voam dfm™Mm Pmbm Var Vmo H$mhrM ~mobV Zgo. AmMm`m™Mr ª`mVr
EoHy$Z ‡^mH$a À`mß¿`m Xe©Zmg Jobm d À`mZo n•œdrYambm
AmMm`m™¿`m MaUr An©U Ho$bo. d Amnbr Ï`Wmhr gmß{JVbr.
n•œdrYamZo AmMm`m™Zm gmÔ>mJß Z_ÒH$ma KmVbm. AmMm`m™Zr À`mbm
{dMmabo,
""H$ÒÀdß {eemo, H$Ò`, Hw$Vmo{g J›Vm?
{H$ß Zm_ Vo, Àdß Hw$V AmJVmo{g?
EV›_`mo∫$ß dX Mm^©H$Àdß
_À‡rV`o ‡r{V{ddY©Zmo@{g &&''
""dÀgm, Vy H$moU Amhog? H$moUmMm Amhog? H$moR>o OmV
Amhog? VwPo Zmd H$m`? Vy H$moR>yZ Ambmg? `m _m¬`m ‡ÌZmßMr
CŒmao Xo. Vwbm nmhˇZ _bm gßVmof dmQ>Vmo. Vy gßVmof dmT>{dUmam
Amhog.'' AmMm`m™Zr Ago {dMmaVmM n•œdrYa ~moby bmJbm, Vo
˚cmoH$~’M! Vmo ÂhUmbm,
""Zmhß _ZwÓ`mo, Z M Xod`jm° &
Z ~´m˜Uj{Ã`d°Ì`ey–m: &
Z ~´˜Mmar Z J•hr dZÒWmo &
{^jwZ© Mmhß {ZO~moYÍ$n: &&'
""_r _ZwÓ` Zmhr, Xod qH$dm `j Zmhr. _r ~´m˜U, j{Ã`,
d°Ì` dm ey– Zmhr. _r ~´˜Mmar, J•hÒWml_r, dmZ‡ÒWr dm gß›`mgr
Zmhr. _r Ho$di AmÀ_~moYÍ$n Amho.''

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

147

gbJ ~mam ˚cmoH$mß_‹`o À`mZo Amnbß {ZOÒdÍ$n dU©Z Ho$bß.
AmMm`© CX≤>Jmabo, "Aao, `mbm Va VihmVmdarb Amd˘`m‡_mUo
AmÀ_kmZ Pmbß Amho. hm hÒVm_bH$ Amho.' Am{U n•œdrYamMm
hÒVm_bH$' Pmbm. À`mMo Vo ~mam ˚cmoH$ "hÒVm_bH$ÒVmoÃ' ÂhUyZ
‡{g’ AmhoV. ÒdV: AmMm`m™Zr À`mda Q>rH$m {b{hbr Amho.
AmMm`m™Zm ‡^mH$amßZr nwà An©U Ho$bm AgÎ`mZo Vo À`mbm gmo~V
ZoD$ bmJbo; nU n•œdrYamMr AmB© emoH$ H$Í$ bmJbr. AmMm`m™Zr
{VMo gmßÀdZ H$aVmZm ÂhQ>b,o "nydÒ© _•Vr OmJ•V H$Í$Z nmhm. hm
_wbJm XmoZ dfm™Mm AgVmZm À`mbm KoD$Z VwÂhr EHo$ {Xder
ÒZmZmbm `_wZdo a Jobm hmoVm. VoWo `_wZm{H$Zmar EH$ `moJr ‹`mZÒW
~gbo hmoV.o VwÂhr À`m _wbmbm À`m¿`m g_rn R>do Zy bj R>do m`bm
gmßJZy ÒZmZmbm Jobm. nU _yb ZXr‡dmhmH$S>o Jobo d ‡dmhmV
nSy>Z JV‡mU Pmbo. VwÂhr ÒZmZ AmQ>mno Zy nwÃmMm emoY KoVmM Vo
_•V PmÎ`mMo {XgyZ Ambo. Vmo _•VXoh KoD$Z VwÂhr À`m `moΩ`mnwT>o
Q>mhmo \$moS>bm. Vw_¿`m hß~aS>ÁmZo Vmo –dbm. `moJ~bmZo À`mZo
Amnbm Xoh gmoS>yZ À`m _•V ~mbH$m¿`m earamV ‡doe Ho$bm. _yb
{OdßV Pmbo, ÂhUyZ VwÂhr AmZßXmZo Kar naVbmV. nU À`m¿`m
XohmV {g’ nwÈf {d⁄_mZ AgÎ`m_wio _wbJm gßgma ‡nßMm~‘b
H$mhrhr ~mobZo m. Vmo _wH$m OS>_Vr Amho, Ago VwÂhmbm dmQ>b.o
nU Vmo nyU© kmZr Amho. _mà VwÂhr À`mbm ‡nßMmV JwVß dy eH$Uma
Zmhr. VwÂhmbm bdH$aM EH$ gwnÃw hmoBb
© . `mbm AmÂhr ZoVmo.''
Voam dfm™¿`m hÒVm_bH$mbm AmMm`m™Zr gß›`mgXrjm {Xbr. AmVm
Vo "hÒVm_bH$mMm`©' Pmbo. ¤maHo$bm _R> ÒWmnyZ À`mßZm {VWbo
‡_wI AmMm`© Zo_bo.
***
Ho$di godZo o JwÍ$ß Zm ‡gfi H$Í$Z KoUmam eßH$amMm`m™Mm EH$
{eÓ` hmoVm, {Jar! À`mMo Iao Zmd H$bmZmW. hm H$mer¿`m
{dúZmWm‹d[aZ≤ ~´m˜UmMm nwÃ. ~w’rZo gm_m›` nU _ZmZo {Z_©i.
AmMm`m™da namH$moQ>rMr ^∫$s. EH${Z>nUo À`mßMr godm H$arV Ago.
AÀ`ßV {dZ_´. Vmo nd©VmgmaIm CßM hmoVm. ÂhUyZ À`mbm "{Jar'
ÂhUV. Am{U gJioM À`mbm {Jar ÂhUy bmJbo. AmMm`m™Mm nmR>
Vmo EH$mJ´{MŒmmZo l’mnydH© $ EoH$V Ago.
EHo$ {Xder gH$mir AmMm`m™Mm nmR> gwÍ$ Ïhm`Mm hmoVm.
{Jar AmMm`m™¿`m N>mQ>Ám Yw `mgmR>r ZXrda Jobm hmoVm. À`mbm
WmoS>m Cera bmJbm. AmMm`© À`mMr dmQ> nmhmV hmoV.o nŸnmX
AmMm`m™Zm ÂhUmbo, "AmnU {JarMr H$m dmQ> nmhmV AmhmV? Vmo
Agbm H$m` {Z Zgbm H$m`? AmnU nmR> gwÍ$ H$amdm.'
nŸnmXm_Yrb gy˙_ AhßH$mamH$S>o AmMm`m™Mo ~marH$ bj Job.o
148

Vo ÒV„Y Pmbo. BVä`mV Imß⁄mda N>mQ>ÁmßMo {nio Q>mHy$Z {Jar
`oVmZm {Xgbm. AmMm`m™Zr {Jarda H•$nm—Ô>r Q>mHy$Z Mmgwfr XrjoZo
À`mbm kmZr Ho$bo. Vmo AmÎ`mda Vo ÂhUmbo, ""{Jar, AmOMm nmR>
VyM gmßJ.'' {JarZo AmMm`m™Zm ‡{UnmV Ho$bm. "JwÈAmkm ‡_mU'
_mZyZ JwÈÒVwVrna EH$m_mJyZ EH$ AmR> ÌbmoH$, Vohr aMZobm AdKS>
Aem VmoQ>H$ d•ŒmmVbo EH$X_ aMyZ ÂhUy bmJbm.
""{d{XVm{IbemÛgwYmObYo
_{hVmon{ZfV≤>H${WVmW© {ZYo &
ˆX`o H$b`o {d_bß MaUß
^d eßH$a Xo{eH$ _o eaU_≤ &&'
`m JwÈÒVwVrVrb JyT> aMZm, ‡gfi ^mfme°br d A‹`mpÀ_H$
Ame` nmhˇZ gJio M{H$V Pmbo. À`m {XderMm nmR> À`mZoM
gmß{JVbm. Vmohr VmoQ>H$ d•ŒmmV! AmMm`© CÀÒ\y$V©nUo CX≤Jmabo,
""dm! dm! VmoQ>H$mMm`©'' Am{U VoÏhmnmgyZ {Jar "VmoQ>H$mMm`©'
ÂhUyZ {dª`mV Pmbo. À`mßZr {Xbobm nmR> AmOhr "Cn{ZfX≤
gmagßJh´ ' ÂhUyZ ‡{g’ Amho. nŸnmXmßZr AmMm`m™Zm XßS>dV KmbyZ
{Jarbm AmqbJZ {Xbo. AmMm`m™Zr nwT>o {Jarbm MVwWm©l_mMr Xrjm
{Xbr d ¡`mo{V_©R>mda ‡_wI AmMm`© ÂhUyZ Zo_bo. VmoQ>H$mMm`m™Zr
"VmoQ>H$-Ï`mª`m', "VmoQ>H$-ÌbmoH$', "lw{Vgma g_w’aU' B. J´Wß
{b{hbo.
***
Am⁄ eß H $amMm`m™ M o nŸnmXmMm`© , gw a o ú amMm`© ,
hÒVm_bH$mMm`©, VmoQ>H$mMm`© `mß¿`m{edm` {MÀgwI, {MX≤{dbmg,
ew’H$s{V©, úoV~´˜nmX, {dúJwU, kmZHß$X, g{_Ànm{U, {dÓUwJ·w ,
^mZw_arM, H•$ÓUXe©Z, ~w{’d•’r, {d[a®{MnmX, ew’mZßX hohr ‡_wI
{eÓ` hmoV.o nU n≈>{eÓ` n{hbo Mma hmoV,o ¡`mßZm AmMm`m™Zr
nrR>m{YnVr Zo_bo. d°{XH$ Y_m©Mr ‹dOm OJ^a \$S>H${dUmË`m
gß›`mgr- g߇Xm`mMr gßKQ>Zm ^maVdfm©V C^r H$aVmZm Am⁄
eßH$amMm`m™Mr ^y{_H$m H$m` hmoVr, À`mßZr AmnÎ`m {eÓ`mßZm VoÏhm
H$m` gmß{JVbo, Vo nmhˇ `m. AmMm`© ÂhUmbo,
""¡`m {damQ>e∫$s¿`m B¿N>Zo gw ma `m XohmZo O›_ KoVbm d
H$m`© Ho$bo, {VMrM B¿N>m VwÂhmbm ‡oaUm XoBb
© . g߇Xm`m{edm`
H$moUÀ`mhr {d⁄obm dm gmYZobm ÒWm`rÍ$n ‡m· hmoV Zmhr. doXm›V
gmYZoMm AmXe© gJ˘`m OJmMo gßnUy © H$Î`mU H$aUmam AmXe©
Amho. Vmo `m OJmV gw‡{V{>V H$a `mgmR>r d bmoH$mß¿`m _ZmV
ÈO{d `mgmR>r VwÂhr gß›`mgrgßK ÒWmnZ H$am. ^maVm¿`m Mma
{XemßZm Mma _R> ÒWmnZ Pmbo nm{hOoV. nŸnmX, gwaoúa,
hÒVm_bH$ d VmoQ>H$ ho _mPo Mma ‡_wI{eÓ` `m Mma _R>mMß o ‡W_

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

_R>mYre hmoVrb. _mPo BVa {eÓ` À`mßMo ghH$mar ÂhUyZ H$m`©
H$aVrb. Vw_Mr {eÓ`naßnam [Z_m©U hmoBb
© . Vr AmnmnÎ`m JwÍ$¿`m
Aml`mZo d À`mß¿`m {Z`ßÃUmImbr amhrb. X{jUoV l•Jß ao r_R>
ÒWmnZ Pmbm Amho. À`mMo AmMm`© gwaúo a hmoVrb. npÌM_obm
¤maH$mYm_ Amho. VoWrb _R>mMo ‡W_ AmMm`© hÒVm_bH$ hmoVrb.
nydH} $S>o nwarYm_r Omo _R> ÒWmnZ hmoBb
© , À`mMo ‡W_ AmMm`© nŸnmX
hmoVrb d CŒmaogmR>r ¡`mo{VYm©_mV EH$m _R>mMr ÒWmnZm H$am. À`mMo
AmMm`©nX VmoQ>H$mßZm Xo `mV `mdo.
""VrW© d Aml_ g߇Xm` ¤maH$m_R>m¿`m AmYrZ amhVrb.
dZ d Aa `g߇Xm` nwarYm_ `oWrb JmodY©Z _R>m¿`m AZwemgZmV
dmJVrb. {Jar nd©V d gmJa g߇Xm` ¡`mo{V_©R>m¿`m AZwkVo amhˇZ
H$m`© H$aVrb. gaÒdVr, ^maVr, nwar g߇Xm` l•ßJoar _R>m¿`m
Ï`dÒWoZgw ma dmJVrb. gß›`memßMo ho Xhm g߇Xm` AemarVrZo `m
Mma _R>m¿ß `m AmYrZ amhˇZ AmnmnÎ`m _R>m¿ß `m {Z`_mßZgw ma dmJyZ
d À`mß¿`m AmXoemßMo nmbZ H$Í$Z Y_m©Zw>mZ d ‡MmaH$m`©
Mmb{dVrb.
""`m Mma _R>m¿ß `m AmYmao Mma doXmßMrhr {d^mJUr H$er
amhrb, Vo gmßJVmo. ¤maH$m_R>mV gm_doXmMo, JmodY©Z _R>mV
F$ΩdoXmMo, ¡`mo{V_©R>mV AWd©doXmMo d l•ßJoar_R>mV `Owd}XmMo
‡mYm›` amhrb. VX≤Zgw ma ho Mma _R> H´$_e: "VŒd_{g', "‡kmZß
~´˜', "A`_mÀ_m ~´˜', "Ahß ~´˜mpÒ_' `m _hmdmä`mßZm
AmYma^yV _mZyZ AmnmnÎ`m gmYZm Mmb{dVrb.''
(AmMm`©‡{UV _R>mÂZm`, eofmÂZm` d _hmZwemgZ `m
J´Wß m¿`m eofmßemdÍ$Z.)
AmMm`© eßH$amßMo _R> AZwemgZ ~’ hmoV.o À`m À`m _R>mVß
À`m À`m doXmMo A‹``Z H$aUo, À`m À`m _hmdmä`mMo qMVZ H$aUo,
Y_©ajU H$aUo, bmoH$mßZm CnXoe H$Í$Z À`mß¿`mV JwUmoÀH$fm©{df`r,
Zr{V{df`r ‡r{V {Z_m©U H$aUo, À`mß¿`mH$Sy>Z À`mßZm {‡` AgUmË`m
XodVoMr CnmgZm H$Í$Z KoU,o `moJm‰`mgmbm `moΩ` Vr {Xem XmI{dUo,
‡dMZo, ^mÓ`o, gßdmX B. ¤mam bmoH$mßMo g_mYmZ H$aUo- hr
_R>dm{g`mßMr {ZÀ`H$_} Va hmoVrM; nU AmnÎ`m AmMaUmZo,
Mm[aÕ`mZo bmoH$mßZm gX≤dV©ZmMm ‹`mg KoD$Z gX≤dV©Z H$amdo, ZrVrMr
hÀ`m H$Í$ Z`o ÂhUyZ _R>dm{g`mßZr AmnÎ`m AmXe© OrdZmV
{Vi_mÃhr CUrd R>do y Z`o, Aer AmMm`m™Mr ‡Ia Amkm hmoVr.
AmMm`m™¿`m _mJ©Xe©ZmZwgma "gmYmaU' gßdÀgamV _mK
ewäb g·_rbm ¤maH$mnrR>mMr ÒWmnZm Pmbr. hÒVm_bH$mMm`©
n{hbo A{YnVr. "amjg' gßdÀgamV nm°f ew’ nm°{U©_obm
¡`mo{V_©R>mMr {h_mb`mV ÒWmnZm Pmbr. VmoQ>H$mMm`© n{hbo

A{YnVr. "Zb' gßdÀgamV d°emI ew’ Xe_rbm OJfimWnwarbm
JmodY©Z_R>mMr ÒWmnZm Pmbr. nŸnmXmMm`© n{hbo A{YnVr.
"qnJb' gßdÀgamV nm°f nm°{U©_b
o m e•Jß ao r _R>mMr ÒWmnZm Pmbr.
gwaúo amMm`© n{hbo _R>m{YnVr. Am{U "{g’mWu' gßdÀgamV d°emI
nm°{U©_b
o m H$mßMrbm H$m_H$moQ>r nrR>mMr ÒWmnZm Pmbr. {VMo n{hbo
AmMm`© ÒdV: Am⁄ eßH$amMm`© hmoV.o
AmMm`m™Mo Mma CŒm_ {eÓ` nwT>o, CŒm_ AmMm`© Pmbo.
AmMm`© "OJX≤JÈw ' hmo `mV `m Mma {eÓ`moŒm_mßMm _mobmMm dmQ>m
Amho. EH$Xm VrW©`mÃoMr AZwkm _mJUmË`m nŸnmXmbm AmMm`m™Zr
Omo CnXoe Ho$bm, VmoM JmoS> Kmg AmnUhr AßVr godZ H$È`m.
AmMm`© ÂhUmbo, ""dÀgm, JwÈgmhM`© hrM Iar VrW©`mÃm Amho.
JwÈMaUm_•V hoM Iao VrWm}XH$ Amho. JwÍ$ß ¿`m R>m`r BÔ> X°dV nmhUo
hoM Iao XodXe©Z Amho. JwÍ$ß Odi amhˇZ À`mßMr godm H$aUo ÂhUOo
gd©VrW©gdo mM Amho!''
gm°. gwZßXm AmZßX em{iJ´m_
"{dúZmWÒ_•{V' ‚b∞Q> 3, XŒmdmS>r nmobrg Mm°H$s
g_moarb boZ, nwUo 30.
\$moZ. 24334750
With Best Wishes
to Kalyani issue on Adya Shankarcharya
from

M/s Amolakchand
Kapurchand Khater
Promoters & Builders

60, Ruturaj Society, Pune-Satara
Road, Pune 411037.
M. 92255 00121

^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ
w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$

149

o VoÏhm À`mß¿`m {ZÀ`H´$_mV nßMnßMCf:H$mbr CRy>Z JßJmÒZmZ. Òdm_r ‡kmZßX gaÒdVr `mß¿`m AZwJh´ rV "_mZgJyT> Mß{–H$m' _mZg Q>rHo$Mm gImob A‰`mg. EH$ hmV ^∫$mßZm daXmZ XoUmam Va X˛gam ^∫$mßZm A^`XmZ XoUmam Amho. 2006 _‹`o H°$bmg _mZgMr `mÃm.C_m. Aer hr H$merZJarMr A{Y>mÃr. gwf·w r) Vw[a`m XoUmar Amhog. gOJ AgUmar Xmjm`Urhr Amhog. ^JdmZ eßH$a ÂhUOo kmZ-^∫$s AZ≤ d°amΩ` `mßMr gmjmV _yVuM! _J À`mßMr AYm™{JZr.AfinyUm© ÒVmoÃ_≤ .d°amΩ` XoBb © Agm _bm nyU© {dÌdmg Amho. {V¿`m _wIH$_bmdÍ$Z AmZßX. `m g_ÒV ~´˜mßS>mMr gyÃYma ~ZyZ brb`m gdm™Zm ZmM{dUmar Aer ZmQ>Á‡drUhr Amhog.. _mVm AfinyUm© gwdU© [gßhmgZmda. Jß^ra d CŒmwJß Aer Amho. Vnmo_Vy u.fS>mZZmMr _mVm. XjH$›`m AgÎ`mZo gX°d XjOmJ•V. gßnUy © {dÌd_Zmg ‡gfi H$Í$Z {ZÀ` "XmZ' XoUmar Amhog.gm°. ÒVmoÃm¿`m eodQ>r AmMm`© ÂhUVmV. doXmßMo AW© JmoMa H$Í$Z XoUmar.E. _mVm AfinyUH} $S>o Vo AÀ`ßV ‡o_mXanydH© $ d {dZ`mZo H$iH$irZo kmZ^∫$s-d°amΩ`mMr {^jm _mJV AmhoV. Aem‡H$mao Vy {V›hr bmoH$mßMo ajU H$aVog. 1998 nmgyZ _mZg ‡MmamgmR>r boIZ d ^maV ^´_U. erb ÂhUOo Òd^md d BVa AZoH$ d°{eÔ>Áo ‡JQ> Ho$br AmhoV. {VZo AmnÎ`m hmVmV _mbm. nwÒVH$. {ZÌMb.ÂhUOo Am|H$ma ~rOmg d e{∫$_ßÃmg ‡gdUmar Aer Vy {XÏ` e{∫$ÒdÍ${nUr Amhog. H$maU _y{V©_Vß gm¢X`m©Mr nwVir AgyZhr Vy _bm ho XmZ Xo `mg gd©g_W© Amhog. AT>i. AZ≤ AmnÎ`m ^∫$mßZm gd© ‡H$maMr Eoú`} d `moJmZßXhr XoVgo . AfinyUm© d {dúZmW Xe©Z `m JmoÔ>r A{d^m¡` hmoÀ`m. {O¿`mH$S>o kmZ-^∫$s d°amΩ`Í$nr AfimMr ^mßS>mao gX°d ^abobr AmhoV Aer hr "gXmnyU'© AgUmar _mVm AfinyUm© Amho AZ≤ Vr Aer Amho ÂhUyZM eßH$amßMr ‡mUdÑ^m ÂhUyZ emo^Vo Amho.ny. Ho$ea. JUoe. AfinyU} gXmnyU} eßH$a‡mUdÑ^o & kmZd°amΩ`{g’W© {^jmß Xo{h M nmd©Vr && _mVm _o nmd©Vr Xodr {nVm Xodmo _hoúa:& ~m›Ydm: {ed^∫$m¸ ÒdXoemo ^wdZÃ`_≤ && nÀZrMr ÒVwVr Ho$br H$s n{VamO Iyf hmoVmV qH$dm AmB©Mr Iwem_V Ho$br H$s ~m~mhr ‡gfi hmoVmV ho _mZgemÛ Zo_Ho$ hoÍ$Z AmMm`m™Zr _mVm AfinyUM } r hr gdm™JgwXß a ÒVwVr Jm`br Amho. Vy {Ãnwaúo ar ~ZyZ ^∫$mßZm VrZ AdÒWmß¿`m n{bH$S>rb (OmJ•Vr. VgoM "{dkmZXrnmßH$w ar' ~ZyZ {deof Abm°{H$H$ {XÏ` kmZmMr gmar XmbZo ^∫$mßgmR>r Iwbr H$adyZ XoUmar Amhog. ÒdflZ. gwdU©gXßw a ‡^mdirZo ZQ>bÎo `m {XÏ`mgZmda ‡gfi _w–Zo o ~gbr Amho. Vr AmVm AmnU nmhˇ. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 151 . nd©VH$›`m AgÎ`mZo AmnÎ`m ‡À`oH$ H•$VrV Vr AMb. eßH$amß¿`m ‡mUdÑ^ Vy AmnÎ`m H•$noMr nyUm©fi{^jm KmbyZ _bm V•· H$a. {V¿`m J˘`mV _moÀ`mß¿`m _mim emo^Zy {XgV AmhoV. Va ZwH$À`mM CJdUmË`m Mß–m‡_mUo {VMo AmoR> Ama∫$ {XgVmhoV. _moj¤ma Iwbo H$Í$Z XoUmar. JwU.ÂhUOoM VwPr H•$nm hrM Ho$di _bm ~´˜mZßX XoUmao kmZ. H$m˘`m^moa Ho$gmßMr _Zmoha doUr ÈiVo Amho. gmo›`m¿`m OarZo _T>dbobo {XÏ` ^aOar dÛ Vr Î`m`br AgyZ AZoH$ aÀZm^yfUmßZr _ß{S>V Aer Vr Amho. {V¿`m H$mZmVrb Hw$ß S>bo gy`-© Mß–m‡_mUo PimiV AmhoV.‡gfiVo¿`m bhar AmogSß >V AmhoV. AZ≤ {VZo À`mßZm ho gd© CXmanUo ‡XmZ Ho$bo Amho. nme d AßH$w ehr YmaU Ho$bobo AmhoV. ^∫$sMr agm–©Vm Am{U d°amΩ`gßnfiVm H$go hmoVo Vo eßH$amMm`m™Zr Oo {ZÀ` AZw^dbo VoM `m ÒVmoÃmVyZ e„X~’ Pmbo Amho. H$ÒVwar. `m {XÏ` ‡m·r¿`m AmZßXmV À`mßZr `m ÒVmoÃmVyZ _mVm AfinyUM} o À`mßZm ^mdbobo Í$n. ghY_©Mm[aUr Or AfinyUm© {V¿`mVhr ho gmao ÂhUOo ‡Ia kmZVoO. ho _mVo. Vy Y_m©Mr A{Y>mÃr AgÎ`mZo Y_m©{dÈ’ dmJUmË`m Y_©[anyMß m ghOr ed©ar dm H$mbamÃr ~ZyZ Zme H$a `mg g_W© Amhog. gßÒH•$V. ‡À`j ^JdmZ eßH$amßMr ‡mUdÑ^m. {h_mb`mMr H$›`m. aoImVmB© nQ>dY©Z E_.H$go Vo nhm. gmdY. Am{X eßH$amMm`m™Mo H$merjoÃr XrK© dmÒVÏ` hmoV. n. agmo d° g: XoUmar ^∫$s AZ≤ gmË`m {dÌdmV amhˇZhr {dÌdmnmgyZ A{b· H$aUmao dm amhUmao.. AJÈ MßXZmqX¿`m CQ>r_wio {VMo gdm™J A{YH$ emo{^dßV d gwJYß mZo XadiV Amho.

_mYw``© ∫w $ hmoD$Z AÀ`ßV agmiVoZo Jo`Vo¿`m AßJmZo ^a^Í$Z dmhVmZm {XgVo.AZ≤ `m ÒVmoÃm¿`m eodQ>r Va AmMm`m™Mr CXmaVm JJZ ^oXZˇ am{hbr Amho. AZ≤ À`mVhr ‡À`oH$mMr BÔ> dm Amam‹` XodVm `mghr _Ymo_Y amhˇZ ‡YmZÀd {_iVo. ~´˜gyÃmßdarb ^mÓ` {b{hVmZm eßH$amMm`m™Mr boIUr kmZg_•’ IßS>Z _ßS>Z Am{X {ZÓUmV d{H$br T>Jß mZo H$aVmZm {XgVo. aoImVmB© nQ>dY©Z ÒQ>e o Z amoS>..hr \$ma gwXß a gßH$ÎnZm. {ZamH$ma na~´˜mMr Or ‡À`j H$m`©e∫$s- AmÎhm{XZr e∫$s Vr AfinyUm© nmd©Vr. `m {Z{_©Vr_mJrb eßH$amMm`m™Mr g•OZerbVm {dembVm {XgVo. {ZJw©U. {_aO. \$moZ : 222123 ""JwUdŒmm hr Am_Mr Ωdmhr Zmhr Va naßnam Amho.. {dÒWm{nV Pmbobr qhX˛Y_m©Mr KS>r nw›hm gwÏ`dpÒWV H$a `mgmR>r ^maVm¿`m Mmahr {XemßZm À`mZo [hßX˛ Y_©nrR>o ÒWmnZ Ho$br. JßJ¿o `m ^{∫$kmZJßJ¿o `m H$mR>r {dÌdZmWm¿`m gmjrZo eßH$amMm`© ~Zbm. gmßJbr. : 0233-2221083 hm{X©H$ ew^¿o N>m ! dmhZ H$moUVohr Agmo. {dÓUy d JUoe `m gdm™_‹`o EH$M B©úaÀd Amho `mMm AZw^d ‡À`oH$mZo ø`mdm. VgoM gd© Xodmß_‹`o EH$Í$nVm OmUdyZ Xo `mgmR>r "nßMm`VZ-nyOm' hr gd©g_mdoeH$ qH$dm gd©g_›d`Vm Agbobr n’V gwÍ$ Ho$br.!!'' gmo_dma{edm` Ho$Ïhmhr EH$doi IaoXr H$am Am{U ÒdV:M ImÃr H$Í$Z ø`m 152 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .gm°. Aj` aoÒQ>ma∞ Qß > g_moa. aÀZm{Jar 415612.. ^dmZr. {VVH$sM À`mßMr boIUr Aem ÒVmoÃmVyZ b{bV gm{hÀ`m¿`m AßJmZo ‡gmX.. .o ^maVm¿`m X{jUoVrb "H$mbmS>r' `oWo O›_bobm hm Agm_m›` Ord. `m {dMmamVyZ À`mßMr {dembVm H$iyZ `oV. Vr AmOVmJm`V H$m`©aV AmhoV. {ed. {O. H$maU ‡À`oH$ Ord hm "{edmo@h_≤' n[anyU© AgÎ`mZo gd© {dÌdmVbo `¿M`mdV≤ Ord _mPo ~ßYy AmhoV AZ≤ gßnUy © ðbmoä` hmM _mPm Xoe Amho.© e∫$s.! AÒgb gwQ>Ám ^mJmßgmR>r aÀZm{JarVrb EH$_od {dúgZr` {R>H$mU. gy`.!! ~m∞Â~o Am∞Q>mo_mo~mB©Îg Am∞Q>m_o mo~mB©b d _arZ Bß{OZ ÒnoAa nmQ>g © ≤ {dH´$o Vo gw^mf nW. C_m H$moUÀ`mhr ZmdmZo ‡{g’ AgUmar hr ^JdmZ eßH$amßMr nÀZr... \$moZ Zß.

emßVmam_ nmoVXma 1588. H${dVm d boI {bImUmMr AmdS>.E. _wIo AZ Z`Z Bß{–`o AWdm _ZmVhr Oo Oo H$mßhr X˛:{¸V Ho$bo H$ar j_m _Obm {d{hV Agmo dm A{d{hV Agw ⁄m VwÂhrM _O Vmam `moΩ`m `moΩ` {h j_m _mJVmo _r À`m gdm™Mr Xodm{YXodm H$ÈUmgmJam Vd O`O`H$ma H$ar &&13&& lr JwÈ {Zamono n[anyU© JmonmbgwV .lr {ed_mZg nyOm {dYmZ lr. \$moZ Zß..lr..EÒgr. emßVmam_ nmoVXma ~r. : 24337562 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 153 . nwUo 411030. ÒZmZmgmR>r WßS>Jma Obhr JßJmoXH$ Vo AgyZ VwÂhm {‡` Vo hmoV gXm ÒZmZ Km{b _r À`m CXH$mZo X`m{ZYo eßH$am &&1&& Vß~moam AZ≤ drUogh Vr gVma gmaßJr VßVdy m⁄o T>mb o ZJmao _•XJ߲ nIdmOhr M_m©dm⁄o BVa{h R>{o dV H$bm {V dm⁄mßMr gß{JV Z•À`m ^mo ^JdßVm A{n©V hmo VwOgr &&8&& AZoH$ aÀZm {d^w{fV AgVr gwXß a hr dÛo H$ÒVw[a{_{lV Pmbr AgVr gwJß {YV MßXZo Mm‚`mMr Vr \w$bo gwdm{gH$ \w$bo Vr OmB©Mr ~ob-nà AZ≤ BÀ`mXrgh n[anyU© Pmbr &&2&& gmÔ>mJß {h Vmo ‡{UnmV VwÂhmbm ÒVw{VÒVmoÃ| Âh{UV gßH$ÎnmZo _mZgnyOm An©U _r H$[aV X`mgmJam H$ÈUmKZ Vo AmnU ÒdrH$mar _ZmnmgwZr Z_Z H$[aV _r ‡^w VwpÂh AdVmar &&9&& Am|Oi Vrhr nwÓn-\w$bmßMr Anu MaUmgr & Yyn Xrn AZ≤ CnMma gd©hr _ZmV Oo AgVr ^md^{∫$¿`m AßV:H$aUo A{n©V VwÂhmgr ÒdrH$ma{h Vmo VwÂhr H$amdm {dZß{V XohmMr &&3&& AmÀ_m ho n[a Í$n{h Vw_Mo. aÀZO{S>V Vo qghmgZhr Ho$bo AmnUmgr ÒdrH$mam Vo. gXm{ed noR>. ~w{’ Vr nmd©Vr nßM‡mU AZ≤ Bß{–`o Zoh_r ‡W_JVr AgVr Vw_¿`mgßJo gXmM amh˛{Z eara _ß{Xa ho {Z–mdÒWm g_m{Y hmod{w Z VwÂhm gdo amhmo &&10&& AZoH$ aÀZo OS>d{w Z Ho$br gwdUu hr nmÃo CŒm_ n°by Ag{V À`mdar À`mV{h Z°d⁄o gmOwH$ K•Vmg{hV nm`gm ~mgwXß r Amho lrIßS>m¿`m Am{UH$ nmßM{h nädmZo hmo`o &&4&& {d{dY ‡H$mao {df`mgodZ _m S>{U _r Ho$br VrM Amnwbr nyOm g_Ow{Z emo^m Vr AmUbr Mhˇß ~mOyZr {\$aUo ÂhUOo ‡X{jUm g_Om Oo _r H$mßhr ~mobV AgVmo ÒVw{V Vr hmo AmnUm &&11&& Vm|{S>-bmd `m H$moqe~ahr MQ> `m¿`m g{hVm XˇY X¯mgh Ho$ir bmoUr ga~V Vmo _«>m nhm Am{Ubo MyH$m MmH$dV _oWr Aiw ^monim H$mH$S>r ^|S>r nS>di XmoS>H$m ^m¡`m À`m Ho$Î`m &&5&& Aem‡H$mao eßH$a Xodm Oo Oo _r H$aVmo gXmgd©Xm hmo AmamYZ Vw_Mo _r _mZVmo &&12&& H$mnwa dmim gwJß {Y –Ï`o Kmbw{Z Vo nmUr WßS>Jma Vo Agmo{Z Am{Ubo H$a `m Vd ‡meZr Ã`moXeJwUr Vmß~b w Xodm ^∫$sZo H$pÎnbo ^JdßVm Vo VwpÂh ÒdrH$mam l’oZo A{n©bo &&6 && gd© Ï`mnH$m VwÂhrM AgVm {dúoúa Xodm VwÂhm _ÒVH$s N>à YÈ{Z`m H$[aVmo _r godm MdË`m T>m{iV dmam Km{bV nߪ`mZo _rhr {Z_©i Amagm VwÂhm nwT>ho r _rhr Vmo R>do r &&7&& hmVm nm`m dmUr Xoho VgoM Vo H$_©hr H$mZ.

X{YMr.EÒgr. H${dVm d boI {bImUmMr AmdS>. emßVmam_ nmoVXma ~r. ZmaX F${f AZ≤ _w{Z `oVr ~mbeßH$am F${fhr ÂhUVr F$fr‡{UV _mJm© AmMÍ$Zr Àdm ^mÓ`o {bhmdo nga{d A¤°Vm &&14&& ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 155 . doXm{X JrVm ghO{M Vo ÂhQ>bo &&10&& A¤°VmMm Wmoa ‡MmaH$ qhX˛Y_© nwZÈÀWmnH$ qhX˛ g_mOm {Z:Òn•h gßKQ>H$ AZmMmam H$R>mao {ddmXH$ ^JdV≤ ^{∫$Mm a{gH$ H$dr AemM e„Xm ÒVdZ H$amoZr Xoe g_mOm Y_© gßÒH•$Vr ~{Œmg dÈfo H$ar OmJ•Vr &&4&& EHo$ g_B© ~mb eßH$am J˘`m ^modVr {dfm[a ZmJmMm {diIm hmoVm. H$mÌ`n. gd© nmhVr. ^`{^V hmod{w Z`m bmoH${h O_bo H$m` H$amdo {dMma Vmo H$a `m ÈnmßVa À`m ZmJm Pmbo _mi{h È–mjm &&11&& _Im nß{S>Vm nwÃr hmoVr Am`m©Â~m Zm_o {d⁄m{YamOo nwÃmgmR>r {V`o{g nm{h`bo nyd© gyH$• Vm KQ>Zm KS>Vr nydX© Œm ^m`m© nydm©XŒmm YZhr {_iVo nydX© Œm {d⁄m &&5&& Ago gXmo{XV≤ ‡gßJ KS>Vr ~mbeßH$am‡Vr nmßM{h dÈfo hmoVm À`mMo CnZ`Z{h hmoAr CnZ`Zm¿`m ZßVa {edJwÈ JwÈHw$bmV YmS>Vr Agm_m›` AZ Anyd© ~w{’ À`mg gmW XoB© &&12&& H$_m©Mo \$i nydX© V ho _I nß{S>V H$›`m {d⁄m{YamOo AZ≤ nwà {edJwÈ À`mgr hmo _m›`m AZwÈn dYwhr V`m{g dmQ>o {Z¸` Vmo Ho$bm Am`m©Â~m AZ≤ {edJwÈ `mßMm {ddmh Vmo Pmbm &&6&& JwÈJ•hr Vmo AgVm eßH$a Jobm {^jogr X[a{– ~m˜{U ~Qw>bm nmh˛{Z ^mamdw{Z Jobr H$mßhrhr ZÏhVo {V¿`m J•hmgr Amdim XoV V`m H$ZH$Ymam ho ÒVmoÃ{h a{Mbo À`m ~´m˜Ur¿`m H$[aVm &&13&& Am`m©Â~m Vr Oar Omhbr {edJwÈMr npÀZ dßedob Vr \w$bV{h ZgVm _mVm emoH$ H$ar ‡ma„Y gß{MV {H´$`_mUm¿`m \o$Ë`mV{M AS>H$br d•fmßMbmd[a Omdw{Z VoWo {edmamYZm H$ar &&7&& ~´˜M`m©l_ Mmby AgVmß {edJwÈ Xohmbm gmoS>Vr Jm°V_. Agm_m›` hm e„X{M AgVmo {d^wVr Iar Wmoa Or Mm[aÕ`mM[aVm AgoM dU©Z Iao H$V•À© d H$m`m©V hr hmoVm Omo J{V_mZ _hV≤ nwÈf Omo qhX˛Àd Vo dmMdr À`mgr Zm_ Ago _hmnwÈf `m e„XmV Zm _mdVr &&1&& _{hZo AH$am H$arV hmoVo XmoKo {edmamYZm {edeßH$a Vo ‡gfi hmod{w Z XoVr nwà V`m `WmdH$meo nwà ‡gdbr Am`m©Â~m gmo¡dim AÀ`mZßXo {edJwÈ H$[aVr {dnwb{h XmZ nhm &&8&& B{Vhmgm {g’ H$m`© Vo {dbjU {H$Vr hmoVr V`m `moΩ`Vm B{Vhmgm n[a S>mdbyZhr nwT>Vr OmVm Z`o gd©Wm X˛Xd£ o Bgbm{_ BßJO ´ am¡` g_`r n[anmH$ Omo Omhbm B{Vhmgm XoV nhm {dH•$V ÒdÍ$n Oo nmIß{S> hmo OrdZm &&2&& Pmbm nwà Òd`o{M eßH$a JwÈ Am`m©Â~m _mVo Zm_ R>{o dbo eßH$a hoMr {ed-eßH$am H$maUo AZoH$ dmX{h AgVr À`mß¿`m Ord{Z¿`m g[aVo gmjmV Vmo na_oe AdVao gmßd[a {hX˛Àdo &&9&& Ho$bo H$Ô> Anma ApÒ_Vmgh n[a ApÒVÀd Vo amI `m naXmÒ`m OUw emn Vmo{M R>abm hmoVm {H$Vr XmÈUm Ho$bo H$_© Òd`o g_{n©V Ago {Z:Òdm{W© Vr ^mdZm À`m¿`m `m M[aVm `WmW©{hnUo _mhrV hmo ~h˛OZm &&3&& hmoVo ~mbH$ ~w{’_mZ A{V gmj{h Vr _{ZMr {VgË`m dÈfo kmZ Omhbo _Î`m{i gßÒH•$V {b{hbobo df} nmM{h hmoVm À`mZo H$mÏ` Ï`mH$aU nmR>hr Vo Ho$bo EH$nm{R>hr Agw{Z nwamUo.E..d›Xo _hmnwÈf Vo MaUma{d›X_≤ Aer dm{hbr OrdZ-g[aVm AmMm`© eßH$amßMr lr..

nßMH$mdar ‡mV:Ò_aUr `VrnßMH$m dmä`d•Vr {b{hVr &&19&& Y_© ‡gmam Amkm H$[aVr {ed Vo AmMm`m© ¡`o> {Z lo> F${f¿`m XoIV lr eß^y nyOm H$er H$amdr Jm|Yi _{ZMm Vmo OmJ•V hmoVm namnwOm ho ÒVmoà aMyZr nyOr EH${dg CnMmam &&28&& {ddoH$MyS>m_Ur {bhmoZr Xe˚cmoH$s {b{hbo AmÀ_mZmÀ_{ddoH$ Vmo {bh˛{Z`m _m`m{ddaU {b{hbo ~mb~mo{YZr. ~mXam`Um gßJVr Ï`mg Òd`o `oVr À`m Ã` _yVu VoO nmh˛{Z AmMm`m© Ò\w$abo ‹`mZeVH$ Vo aMy{Z À`mßZr AmXar À`m Z{_bo &&25&& CŒma ^maVr H$[aVr ^´_Um JmoH$Uu `oVr {dÓUwe_m© ^oQ> hmod{w Z nwT>Vr Vo {MÀgwImMm`© hmoVr A_aHß$Q>H$s _oKbH$›`m Z_©Xm nm{d CJ_m nmà g{fiYr JmoqdXm`{VMm Aml_ Vmo {Xgbm &&17&& ewH$_w{Z ÂhUVr AmMm`m©Zm {ed eßH$a AmnU {d[eÔ> H$m`m© {Z`w{∫$ Amnwbr H$am Vo{h nyU© dmamU{ebm Omdw{Z VwÂhr g߇Xm` dmT>dm _R>m{g ÒWmnw{Z doX‡UrV Y_m© C’ma{h Vmo H$am &&26&& Xe©Z hmoVm lr JmoqdXm`{V AÀ`mZß{X hmoVr ""^JdZ A¿`wV gmßJ{w Z Jobo Vy `ogr ÂhUwZr'' ew^H•$V gßdÀgar eßH$am H´$_gß›`mg{h XoVr \$mÎJw{Z ew’m {¤{V`oMr hmoVr Vr hr {VWr &&18&& À`m ZßVa Vo gmß~ gXm{ed AmMm`m© ^oQ>Vr {M›_` g{ÉVmZßXÒdÈnm ^JdZ≤ X{jUm_yVu _hoe `mßMm eßH$amMm`©hr H$[aVr Vo dßXZ doXm›VmMm A_•VHw$ß ^ OUy a{MVr X{jUm_yVu ÒVmoÃ_≤ &&27&& EH$ gßdÀgar amhVr Aml_r eßH$a `Vr JwÈ AmkoZo boIZ H$[aVr {dÓUwghÚo Zm_mdar ZßVa {b{hbo Z_©XmÔ>H$ gmYZ.{edJwÈ {ZYZmZßVa _m_m AZ≤ Am`m©Â~m _mVm {dMma H$[aVr V`m eßH$am {ddmh Vmo Ïhmdm eßH$a gmßJo ""{Z¸` _mPm gß›`mgm AQ>i ÂhUmo{Z _mVo {ddmh JV} ZH$mo bmoQ>w Vy _bm'' &&15&& {dMma H$[aVr Jm°S>nmX _w{Z `m eßH$a`{Vbm gd© kmZm{YH$m[a H$ÈZr Ïhmdo {dbrZ na~´˜m Mma{h dÈfo AmMm`© amhVr Jm°S>mnmXml_r AIßS> ~´˜ÒdÍ$n _mojm A{YH$mar hmoVr &&24&& AZwkm Kod{w Z À`m _mVoMr gX≤JÈw emoYmgr V`m jUr lr A¿`wV `oVr ÒdJm©V{w Z ^y dar ""{Var Z_©Xm Om Vy eßH$am ^oQ>{V JmoqdX`Vr'' A¿`wV ÒVw{V Vr H$a `m Vo{h a{MVr A¿`wVmÔ>H$s &&16&& Jm°S>nmX_w{Z AmMm`m™Zm H°$bmgr ZoVr ewH$_w{Z. _mYdmÔ>H$m {edÒVmoÃm aMwZr b˙_rZ•qgh nßMaÀZ AZ≤ doXmgmam ^mÓ`mbm Jw{ß \$Vr &&31&& H$mi bmoQ>bm Xe dfuMm _mVm Vr WH$br ‡XrK© H$m{b `m ^oQ>{h ZÏhVr eßH$a ~mimMr AmVm n[a Vmo Pmbm hmoVm ^JdÀnmX eßH$a AmMm`© _mVm ‡mWu lr JmoqdXm ‡{V eßH$a _O ^oQ>d &&32&& ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . EH$mXemoŒma. eVdmä`J´W ß m d{U©Vm gmË`m aMZm AmMm`©{h H$[aVr {eÓ`m¿`m H$[aVm &&20&& lr {ed ZoVr AmMm`m™Zm _hmH°$bmgmdar AmZßXmMr n[agr_m ÂhUw{Z {ednmXm{X Ho$em›V dU©Z_≤ a{Mbo VgoM {edHo$em{XnmXm›VdU©Z_≤ aMw{Z OrdZ_w∫$ hmoVr À`m{M AdÒWo AmÀ_^wOL>_≤ AZ≤ ÒdmZw^d ‡H$aU ÒVmoÃohr a{Mbr &&29&& dfm©H$mbr ZXr Z_©Xm am°–mÍ$nr hmoB© gmar YaUr Ob_` hmod{w Z Aml_ Vmo doT>r emßV eßH$am H$_ßS>bw Vmo AmS>dm H$È{Z R>do r ObmH$f©Um _ßà ÂhUmo{Z Z_©X{o g AmS>dr &&21&& _mßS>wä`mon{ZfXr H$[aH$m {b{hÎ`m Jm°S>mnmXmßZr AmMm`m™Zm AmdS>Vr AZ≤ H${WVr gyÃÍ$nr doXm›Vr ‡maß^hr Vmo VwÂhr H$amdm ^mÓ`maMZobm hmoH$mÈZr n[a Bp¿N> Xe©Zm Jm°S>mnmXmßMr &&22&& lr JwÈgßJVr eßH$a OmVr ewH$XŒmm Aml_r Jm°S>nmX AZ≤ ewH$XŒmhr AgVr EH${M _wZr Jm°S>nmX ho ‡m°T>{h AgVr gdmeo dfm©Mo eara gßnXm Jm°S>mnmXm dmY©ä`m Z {Xgo &&23&& 156 ‡^y gXm{ed AmMm`m™Zm na_hßg n[ad´mOH$mMm`© Eogo gß~mo{YVr JmoqdX`{V AmMm`m™Zm Am{eadM XoVr Xoh gmo{S>Vr lr Jmo[dßX`Vr ‡XrK© Am|H$mao {dÓUwe_m©gr gß›`mg Xod{w Z {MÀgwImMm`© Ho$bo &&30&& À`mZßVa Vo Y_©‡gmam H$m`m©¿`m H$[aVm dmamU{gbm ÒWra amh˛{Z`m ‡gßJmÔ>H$ a{MVm `_wZmÔ>H$m.

o ({~ÎS>tJ _Q>[o a`b gflbm`g©) lr. gw~moY nmQ>rb \$moZ : 952135-233162 nwUo ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 157 . nwU. \$moZ : 26456268 hm{X©H$ ew^o¿N>m ! _hmb˙_r Q¥>oqS>J Hß$nZr 691 {~~dodmS>r. nmoVXma 1588. nwUo 411037 (ÒQ>moZ _M™Q>) \$moZ : 24211102/ 24231103 ∑∑∑ hOmao ~ßYy Obmam_ _ß{Xam eoOmar.jUmV Ambm VoOmoJmob{h JJZmVw{Z Imbr X S>H$_ßS>bw Kod{w Z CVa{V fmoS>d{f©` gß›`mgr AÂ_o _r V[a VwPmM eßH$a Amoi{I Vyß _Ogr dM{Z~’ _r Ago ÂhUmo{Z Ambmo Xe©Zmgr &&33&& Aer Abm°{H$H$ _mZdVo ‡{V godm Vr Ho$br qhX˛ Y_m© ajUmW©hr hmoVm Vmo O›_bm Mm[a {XemßZm _R> Vo ÒWmnw{Z gmßJ{V Vo ~m°’m _ßS>Z{_lm nam^dmoZr gß›`mgr Ho$bo &&37&& _mVo Vyß V[a ~mÎ`mnmgw{Z ^{Obo {edeßH$am H°$bmgm‡{V Kod{w Z OmB©b AmVm Vmohr Vwbm lr {ed^wOJß _ ÒVmoÃ{h aMw{Z ‡m{W© eßH$ambm flbdßJ gßdÀgar Omhbo _mVoMo {ZYZm &&34&& AVwbZr` ho H$m`©{h Ho$bo eßH$a AmMm`m© V`m g_ Vmo Zmhr H$moUr n•pœdd[a Omhbm ~{Œmg dÈfo AIßS> Ho$br qhX˛Y_© godm a∫$mßjr `m gßdÀgar ~´˜r^md YmaU Ho$bm &&38&& K≈> _Z Vo H$amo{Z eßH$a AßÀ`{H´$`m Vr H$ar gß›`membm edgßÒH$mam A{YH$ma{h Zmhr À`m ‡oVmMo naeyZo Vo VrZ I S> Ho$bo `moJm{æMr H$Í${Z {Z{_©Vr Xoh XhZ Ho$bo &&35&& lr JwÈ{Zamono n[anyU© godm gmXa JmonmbgwV emß. nwÓn _ßJb Odi. XodmMr AmißXr. hZw_mZqgJ A∞ S> g›g H$Î`mUr {deofmßH$mg 30/4. gXm{ed noR>. qQ>~a _mH}$Q>. {O. Jmo. nwUo 411030 _mV•ÒVd Vo ÒVmoÃ{h a{Mbo ‡X{jUm Kmbo {MŒmm Am·ÒdH$s`m Z `oVr ÂhUw{Z emn{h Vmo {XYbm _mV•dMZmMr Vr nyVu H$[aVm g_mYmZ Omhbo Zaoe Ho$aim gd© ZmQ>H$o {bhˇ{Z XoVm Vohr AmZßXbo &&36&& lr g·l•Jß r _hmb˙_r ‡gfi B_maVr C^ma `mgmR>r bmJUmao gm{hÀ` {_i `mMo {R>H$mU ny¡`nmX OJX≤JwÈ Am⁄ eßH$amMm`© _o. nwUo 411042.

Va Hw$fmUH$mimV nwZ: S>mHo $o da H$mT>bb o m ~m°’ Y_©.o d°{XH$ Y_m©Mm gßKf© O°Z VWm ~m°’ Y_m©er Zoh_r hmoV Ambm Amho. ~´˜gyÃo `mßMo {deof A‹``Z Ho$bo.o B. Vm{›ÃH$Vm ‡YmZ Agohr ~h˛{dY g߇Xm` `m H$mimV ‡M{bV hmoVo.∞ BßX˛ Mß–eoIa XoenmßS>o E_. nmewnV. AmOhr À`mßMo H$m`© ^maVmbm ‡H$me_mZ H$arV Amho. lreßH$amMm`m™Zr ÒdV:¿`m {d⁄mJwÍ$H$Sy>Z nmVßOb _hm^mÓ` {eH$V AgVmZm ^mÓ`H$ma nVßO{b JmoqdX^JdÀnmXÍ$nmV AdVrU© Pmbo AmhoV.¿`m 7Ï`m. `mM JmoqdXnmXmMm`m™H$Sy>Z A¤°V doXm›V {eH$ `mg Vo Z_©XmVrar Am|H$maZmW `oWo {ZKmbo. Vo EoH$y Z gßVÔw > hmoD$Z À`mßZr 16 dfm™Mo A{YH$ Am`wÓ` eßH$amMm`m™Zm ‡XmZ Ho$bo. {nÀ`m¿`m _•À`yZVß a AmB©Zo X˛:I AmdÍ$Z À`mßZm H$mbS>r J´m_r JwÈHw$bmV {eH$ `mg R>odbo. A›` Xme©{ZH$mß¿`m _VmßMo IßS>Z. À`mßZr lrJm°S>nmXmMm`m™H$Sy>Z A¤°V doXm›VmMr {ejm ‡m· Ho$br Amho Ago EoH$bo. ^maVm¿`m gmßÒH•${VH$ B{VhmgmV AmMm`m™Mr Hw$_m[ab. H$mnm{bH$. Jmo{d›XmMm`m™Zr Amnbo JwÍ$ Jm°S>nmXmMm`© `mßMHo $Sy>Z EoH$bobr ~´˜gyÃmßMr A¤°Vna Ï`mª`m lr lreßH$amMm`m™Zm EoH$dbr. em∫$. {Zd•Œm ‡m‹`mnH$ ^mßS>maH$a ‡m¿`{d⁄m gßemoYZ _ßS>i d BVa gßÒWmß_YyZ CÉnXÒW gßÒH•$V dmL≤>_`mV {dnwb boIZ. Cn{ZfXo Am{U ^JdX≤JrVm `mda ^mÓ`o {b{hbr. JmB©S> 27 {Z`VH$m{bH$mßVZ y boIZ "Z∞eZb {_eZ \$m∞a H$m∞›PadoeZ ‡m∞Oä o Q>' `m ‡m∞Oä o Q>da H$m`©aV.S>r. Jw· H$mbmV d°{XH$ Y_© Agm MT>CVmamMm d°{XH$ Y_m©Mm ‡dmg B.g. ‡`mJmV {ÃdoUrVQ>mda dmÒVÏ` AgboÎ`m Hw$_m[ab^≈>mZm AmnÎ`m _VmV Am m `mg gmß{JVbo.¿`m 9 Ï`m eVH$m¿`m _‹`md{Ynydu lreßH$amMm`m™Mm AdVma Pmbm.lreßH$amMm`m™Mm {XpΩdO` S>m.E. eßH$anyd© ^maV ÂhUOo ZmZm _VmßMo H´$sS>mÒWmZ ~Zbo hmoV. d°{XH$ Y_© VWm Xe©Z. d°{XH$ AmMma `mgß~Yß rMo VŒd `mßMo `w[∫$`w∫$ ‡{VnmXZ. nmbr J´Wß mVrb ~m°’ {g’m›VmßMo I S>Z H$Í$Z d°{XH$ H$_©H$mßS>mbm ‡{V>m ‡m· H$Í$Z XoUo Ago {dÒV•V H$m`© AmnÎ`m J´Wß mß¿`m ¤mam Hw$_m[ab^≈>mZß r Ho$bo. À`mZßVa À`mßZr gß›`mgJ´hU Ho$bo. H•$ÓUH$m` ~´m˜UdoemVrb Ï`mgmßZr eßH$amMm`m™Zm Xe©Z XoD$Z H$mhr gyÃmßMr Ï`mª`m {dMmabr. e„X-{ZÀ`Vm. Abm°{H$H$ ~w{’_Œmm hm À`mß¿`m Ï`{∫$_ŒdmMm {deof hmoVm. nrEM. AmR>Ï`m eVH$mV ^maVmV AZoH$ Y_©-g߇Xm` ‡M{bV hmoV.^oQ> {deof _hŒdmMr Amho. JmUnÀ` BÀ`m[X ho ‡_wI g߇Xm` hmoV. À`mßZr ~´˜gyÃmßMo `WmdV≤ ^mÓ` H$a `mMo gm_œ`© eßH$amMm`m™H$S>o Amho Ago Ï`mgdMZ À`mßZm gmß{JVbo. lreßH$amMm`m™Mr Abm°{H$H$ ~w{’_Œmm Am{U {dbjU ‡{V^m nmhˇZ JwÍ$ Am¸`©M{H$V Pmbo. d°{XH$ Y_m©¿`m {dnfimdÒWo¿`m H$mimV lreßH$amMm`m™Mm Am{d^m©d Pmbm. lr{edJwÍ$ Am{U Am`m©Â~m (gVr) `mß¿`m nmoQ>r O›_boÎ`m lreßH$amMm`m™Mo d`m¿`m 5Ï`m dfu CnZ`Z Pmbo. Am`©Y_m©Vrb H$_©H$mßS>mda ~m°’ Xme©{ZH$mZr KoVboÎ`m AmjonmßMo Hw$_m[ab^≈>mßZr AmnÎ`m nmß{S>À`mZo gS>Vo moS> IßS>Z Ho$bo hmoV.o V›Ãdm{V©H$. doXmßMr Anm°Èfo`Vm BÀ`mXr _r_mßgm {g’m›VmßMo VH©$Hw$eb ‡{VnmXZ. Hw$_m[ab^≈>mZß r _ S>Z{_l ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 159 .nyd© 7Ï`m eVH$mV {XgyZ `oVmo. VoWo VrZ df} A‹``ZmgmR>r dmÒVÏ` H$Í$Z eßH$amMm`m™Zr Cn{ZfX≤. `oWMo gZ›XZ {eÓ`mMr JwÈ^∫$s nmhˇZ À`mbm "nŸnmX' ho Zmd {Xbo. nm#mamÃ. À`mgmR>r ‡W_ h[a¤ma ZßVa ~X[aH$ml_ `oWo {eÓ`mßg_doV OmD$Z eßH$amMm`m™Zr d`m¿`m 12Ï`m dfm©nmgyZ 16Ï`m dfm©n`™V dmÒVÏ` H$Í$Z 4 dfm©V ~´˜gyÃ.o `mdoir B. d`m¿`m AmR>Ï`m dfu Vo doXemÛgßnfi Pmbo. JwÍ$Zo H$merbm OmD$Z lr{dúZmWmMo Xe©Z ø`mdo Ago gwM{dÎ`mZo lreßH$amMm`© H$merbm OmD$Z VoWo Vo N>mÃmßZm doXm›V gyÃmMr Ï`mª`m {eH$dy bmJbo. _m°`© H$mimV ~m°’ Y_©. ewJß H$mbr d°{XH$ Y_©.o {dew’ d°{XH$Y_m©gmR>r ‡{VHy$b Ago ho `wJ hmoV.S>r.g. Qw>nQ>rH$m `m J´Wß mV Hw$_m[ab^≈>m¿ß `m {d¤ŒmoMm ‡À`` `oVmo.. À`mßZr A¤°V doXm›VmMo {g’mßV eßH$amMm`m™Zm gwJ_VoZo {eH${dbo.nrEM. ^maVdfm©Vrb d°{XH$ Y_© Am{U VŒdkmZm¿`m B{VhmgmV lr eßH$amMm`© EH$ {XÏ` {d^yVr hmoVr. ˚cmoH$dm{V©H$.g. ‡À`j lreßH$amMo Mm S>mbÍ$nmV Xe©Z PmÎ`mZßVa ~´˜gyÃmßda ^mÓ` {b{h `mMr ~bdVr B¿N>m À`mß¿`mV {Z_m©U Pmbr. lreßH$amMm`m™Zr Adø`m VrZ dfm©V gd© doXmßMo A‹``Z Ho$bo.

JmT> AZwerbZ VWm {dew’ Mm[aÕ` Am{U Ò_aUe∫$s ho JwU lreßH$amMm`m™¿`m Ï`{∫$_ŒdmMo {deof hmoVo. Ord ~m¯ nXmWm™nmgyZ _w∫$ hmoD$Z AmnÎ`m {dew’ ÒdÍ$nmV ‡{V{>V hmoVmo.o EH$ M›– ‡{Vq~~m_wio XmoZ AgÎ`mgmaIo ^mgVmV. X{jUoV Âh°gay am¡`mV l•Jß ao r _R>mMr ‡W_ nrR> ÂhUyZ ÒWmnZm Ho$Î`mZßVa JmodY©Z _R> (OJfimWnwar). `moJ{d⁄o¿`m ¤mam naH$m`m‡doemZo ÂhUOo _•V A_ÈH$ Zmdm¿`m amOm¿`m earamV ‡doe H$Í$Z H$m_emÛmMo kmZ {_idyZ nwZ: ÒdV:¿`m earamV ‡doe H$Í$Z emaXo¿`m ‡ÌZmßZm CŒma {Xbo.CXm. ~´˜gyÃo `m 160 ‡ÒWmZÃ`rda ^mÓ`o {b{hbr.~´˜ gV≤ {MV≤ {Z_©b VWm `WmW© dÒVw Amho. _aUa{hV hmoD$Z _w∫$ hmoVmo. gy˙_ AW© J´hU H$a `mMr e∫$s. doX {dYtMo ‡{VnmXZ H$aVmV. "VŒd_{g' ÂhUOo "OrdM ~´˜ hmo`' `m dmä`mZo Ord d ~´˜ `mßMr A{^fiVm {g’ hmoD$ eH$V Zmhr. eßH$amMm`m™Mm CŒmanj nwT>rb‡_mUo hmoVm. 2) Bhm_wÃ\$b^moJ{damJ (BhnabmoH$s \$bmeo‡{V {da∫$Vm). VoÏhm {damoYmMm ‡˝M CX≤^dV Zmhr. H$maU ‡À`j ‡_mU ho A^oXdmXmMm _moR>m {damoYH$ Amho. AmMm`© nŸnmX. _ S>Z{_l ¤°VdmXr _r_mßgmemÛmZw`m`r hmoV. À`mdoir Vmo O›_. emaXm_R> (¤maH$m). gy`m}X`mZßVa AßYma {Q>H$V Zmhr. ""~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜d° Zmna:'' Agm A¤°V{g’m›VmMm _yb_ßà Amho. Bß{–`mMm B©úamer gß{ZH$f© H$YrM hmoV Zmhr.Ord d na_mÀ_m `mß¿`m ^oXmMo kmZ Bp›–`mßZr hmoV Zmhr. `m emÛmW©g^oV _ S>Z{_lmßMr nÀZr emaXm _‹`ÒW narjH$ hmoVr. {ddV© ÂhUOo H$ÎnZo_i w o EH$ nXmW© X˛gamM Amhogo dmQ>U. À`mZßVa emaXoZo eßH$amMm`m™er emÛmW© H$a `mMm {ZU©` KoVbm. na_oúam{lV _m`o_i w o Iao dmQ>VmV. {ddV© ¯m H$ÎnZm AmhoV. ‡À`j ho kmZmMm {df` Am{U Bß{–` `mß¿`m gß{ZH$fm©da Adbß~Zy Amho. AmÀ_m gy`m©gmaIm Òd`ß{g’ Amho. VmoQ>H$mMm`©. À`mMr gŒmm Ho$di bmoH$Ï`dhmamgmR>r _mZbobr ÂhUyZ Vr na_mW©Í$nmZo gÀ` Zmhr. OJVmVrb ^mdÍ$n nXmW© AÏ`∫$.`m H$_©H$m S>mV {ZÓUmV Am{U H$_©_r_mßgoMo gd©lo> nß{S>V AgboÎ`m AmnÎ`m {eÓ`mbm AmnÎ`m A¤°V_Vm¿`m ‡gmaH$m`m™V gm_rb H$Í$Z ø`mdo Ago lreßH$amMm`m™Zm gwMdbo. H$_m©Zo X˛:ImßnmgyZ _w∫$s {_iVo. ¡`mo{V_©R (~X[aH$ml_r Omoer _R>) `m _R>mM ß r ÒWmnZm Ho$br. VŒdVmo@›`Wm‡Wm {dH$ma BÀ`wXr[aV: & (doXm›Vgma).o À`mßZr À`mgmR>r EH$ _{h›`mMr _wXV _mJyZ KoVbr. OJV≤ Ï`dhmamV: gÀ` dmQ> `mMo H$maU A‹`mg. Abm°{H$H$ ‡{V^m. `m VŒdmMo ‡{VnmXZ H$a `mg Cn{ZfXo. `mV ~Xb Ano{jV Amho. 1) {ZÀ`m{ZÀ`dÒVw{ddoH$ (~´˜ {ZÀ` AgyZ V{ÿfi nXmW© A{ZÀ` AmhoV Agm {dMma.o CXm. À`mßZm emÛmWm©V namÒV H$aUo ÂhUOo gd© np S>VmßZm namÒV H$a `mgmaIo hmoV.o AmnÎ`m Y_m}’maH$ H$m`m©bm Ajw U amI `mg lreßH$amMm`m™Zr ^maVdfm©¿`m Mma ~mOßZy m Mma ‡{g’ Ym_mV ‡YmZ nrR>mMß r ÒWmnZm Ho$br. gwaúo a. Vmo kmVm d kmZ Agm C^`Í$n Amho.o _ S>Z{_lmßMm nydn© j nwT>rb‡_mUo hmoVm. _mVr{edm` KQ> V›Vy{edm` nQ> amhˇ eH$V Zmhr Vgo ~´˜m{edm` OJVmMo Amho. Xhr hm X˛YmMm {dH$ma Amho.o Va eßH$a A¤°VmMo ‡{VnmXH$ hmoV. Vgo kmZmoX`mZßVa _m`m {Q>H$y eH$V Zmhr. {dH$ma. A‹`mg ÂhUOo VX≤{^fi nXmWm©da VV≤ nXmWm©Mm Amamon (A‹`mgmo Zm_ AVpÒ_Z≤ VX≤~{w ’:&) qen MmßXrgmaIr dmQ>V. AVŒdVmo@›`Wm‡Wm {ddV© BÀ`wXr[aV: (doXm›Vgma) {dH$ma. _ S>Z{_lmß~amo~a Pmbobm eßH$amMm`m™Mm emÛmW© \$ma ‡{g’ Amho. nU Vo {_œ`m AgVo. kmZ{damoYr. AßYmamV Xmoar¿`m Ònem©Zo Vmo gmn Amho Aem H$ÎnZoZo Pmbobo kmZ. na_mW©gŒmmÍ$n ~´˜mMr EH$Vm VWm AZoH$mÀ_H$ OJVmMr _m{`H$Vm Amho. JrVm. H$_m©Mo AZw>mZ ‡À`oH$ _ZwÓ`mZo OrdZ^a H$aV am{hbo nm{hOo. kmZ ho AmÀÂ`mMo ÒdÍ$n Amho. ~´˜m¿`m kmZmZo ‡nßMmMm Zme hmoVmo. `m EH$VoMo ‡À`j kmZ hmoV Zmhr. OJV≤ H$m`©Í$n Amho. dmXmV eßH$amMm`m™Mr ‡{Vkm hmoVr. hÒVm_bH$ ho AmMm`m™Mo ‡{g’ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .o qen Oer MmßXr¿`m Í$nmV ^m{gV hmoVo Vgo ~´˜ OJ–ˇnmV ^mgVo. À`mßMr {dbjU ‡{V^m nmhˇZ JwÈ {dpÒ_V Pmbo hmoV. eßH$amMm`m™Mo gß›`mgml_m_wio `m emÛmVrb kmZ ey›` hmoV. A¤°VVŒdkmZ. {ÃJw U mpÀ_H$m. À`mV {VZo À`mZm H$m_emÛ{df`H$ AX≤^wV ‡ÌZ {dMmabo. OJV≤ ko`Í$nmV ApÒVÀdmV Amho. _R>mM ß r ÒWmnZm H$Í$Z AmMm`m™Zr AmnÎ`m n≈>[eÓ`mßZm À`mßMo A‹`j Ho$bo. ~´˜ OJ–ˇnmV ^m{gV hmoV. _ S>Z{_lmßMr ‡{Vkm nwT>rb‡_mUo hmoVr. _m`m A{Zd©MZr` Amho. _ S>Z{_lmßZr dmXmV nam^yV PmÎ`mda gß›`mg KoVbm. `m emÛmWm©V nam{OV PmÎ`mg ÒdV: gß›`mg KoBZ© Aer _ S>Z{_lmßZr ‡{Vkm Ho$br hmoVr.doXmßMm H$_©H$m S> ^mJ ‡_mU Amho. 4) _w∫$sMr B¿N>m (_w_j w m). 3) e_X_m{X gmYZgßn{Œm.o `oWZy M eßH$amMm`m™Mm {XpΩdO` gwÍ$ Pmbm. kmZ‡m·rH$[aVm {eÓ`mbm nwT>rb Mma gmYZmßZr `w∫$ AgUo AmdÌ`H$ Amho.eßH$amMm`m™Zr A¤°VdmXmMo ‡{VnmXZ Ho$bo.

`m{R>H$mUr emÛmVrb np S>Vmß¿`m {d{dY ‡ÌZmßZm CŒmao XoD$Z eßH$amMm`m™Zr Amnbr {d¤Œmm {Z{d©dmX {g’ Ho$br. JmoH$U© .AmMm`m™Zm Amnbo b˙` nyU© H$a `mg H$merdmg bm^Xm`H$ Pmbm.o `oWo AmMm`m™Zr ^JdmZ {dÓUy¿`m _yVuMr ‡{V>mnZm Ho$br. OJfimW . H$Zm© Q >H$ . AmVm À`mß¿`mnwT>o ^maVdfm©V gd©Ã A¤°V_VmMm ‡Mma H$a `mMo C{‘Ô> hmoVo. eßH$amMm`m™Mr n{dÃVm. nßT>anya .{eÓ` hmoV.o _hm^°admMo CJ´ ÒdÍ$n À`mßMo CnmÒ` X°dV hmoV. Am{U newn{VZmWmMr d°{XH$ n’VrZo nyOmAMm© hmoBb © Aer Ï`dÒWm Ho$br. `mgmR>r À`mßZr emÛr` {dMman’Vrda AmYm[aV VH©$dmXmMo Adbß~Z Ho$bo.`m ÒWmZmMo Ym{_©H$ _hŒd AmOhr A~m{YV Amho. AmMm`m™Mm {dO` Pmbm.`oWo eßH$amMm`m™Zr {d¤ÇmZmßg_moa A¤°V _mJm©Mm CnXoe Ho$bm. gd©kVm `mda Aem arVrZo {e∏$m_moV~© Pmbo. eßH$amMm`m™¿`m OrdZmMo ‡YmZ b˙` d°{XH$ Y_m©Mr ‡{V>mnZm H$aUo. eßH$amMm`m™¿`m Zmdmda ‡{g’ 120 _ß{Xao `oWo AmhoV.^maVm¿`m npÌM_ gr_oda g_w–H$mR>r AmMm`m™Zr Amnbo emaXmnrR> ÒWmnZ Ho$bo. CÇm°Zr . VmoQ>H$ d•ŒmmVrb À`mZo Ho$boÎ`m ÒVmoÃmdÍ$Z AmMm`m™Zr À`mMo Zmd VmoQ>H$mMm`© R>do bo. ¤m[aH$m . H$mer . À`mgmR>r AmnÎ`m {eÓ`mßgh À`mßZr ^maVmVrb ‡{g’ VrW©jÃo r ^´_U Ho$bo.`oWo ^JdmZ nmßS>w aJß mMo gw‡{g’ _ß{Xa Amho.o À`mdoir A¤°V kmZ hmoD$Z À`m_wio _w∫$s {_iVo. lrd{b AJ´hma . `oWo em∫$ nßWmZw`m`r bmoH$mßMo dM©Òd hmoV.o dmgwXdo na_oúa VWm gd©k Amho. Mmdm©H$. AM}Mr Ï`dÒWm Ho$br. _ß{Xam¿`m Odi AmOhr eßH$amMm`m™Mm _R> Amho._–mgOdirb `m ÒWmZr Vmß{ÃH$mßZm nam{OV H$Í$Z VoWo AmMm`m™Zr H$m_mjrMo _ß{Xa {Z_m©U Ho$bo. hr VrW©jÃo o À`mß¿`m H$mimV Vm_g Vmß{ÃH$ nyOm. AZ›Ve`Z . d°ÓUdmßZr `m _VmMm ÒdrH$ma Ho$bm. gwaoúamMm`m™Mm Z°ÓH$Â`©{g’r J´ßW. AY©d{° XH$ {g’mßV Zm_eof Ho$bo. ‡À`j emaXo¿`m AmH$medmUrZo {dMmaboÎ`m eßH$o bm CŒma XoD$Z À`mßZr n{dà emaXmnrR>m¿`m gd©k nrRm>da A{YamohU Ho$bo.o na_oúamMm bmoH$ ‡m· hmoVmo `m À`mß¿`m `w∫$sMo AmMm`m™Zr g‡_mU I S>Z Ho$bo.`oWo eßH$amMm`m™Mm EH$ _{hZm _w∏$m_ hmoVm. ‡Mma H$aUo ho hmoV.o VoWrb ~m°’ {d¤mZmßZm namÒV H$Í$Z Zonmibm ~m°’ _Vm¿`m ‡^mdmnmgyZ _w∫$ Ho$bo. O°Z.`oWo eßH$amMm`m™Zr JmodY©ZnrR> ÒWmnZ Ho$bo.AmMm`m™Zm `oWM o hÒVm_bH$ {eÓ`mMr ‡m·r Pmbr. doXm›V emÛmVrb {g’mßVm¿`m ‡Mmam¿`m B¿N>oZo AmnÎ`m ^mÓ`J´ßWmßda d•{Œm VWm dm[V©H$ ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 161 . Ad°{XH$ AmMma{dMma `mßMr H|$–o hmoVr. d°ÓUd_VmMo ho ‡YmZ H|$– hmoV. ‡{g’ newn{VZmWmMr nyOm `WmW©Í$nmZo `oWo hmoV Zgo. H$mÌ_ra_Yrb emaXmnrR> ho gd©knrR> ÂhUyZ AmoiIbo OmVo.o CJ´^a° d Zmdm¿`m H$mnm{bH$mMr goZm d°{XH$ Y_m©dbÂ~r bmoH$mßda AmH´$_U H$arV Ago. ~Xar . `oWo ZmZm _VmßMo I S>Z H$Í$Z d°{XH$ Y_m©Mr AmMm`m™Zr ‡{V>mnZm Ho$br. doX‡{Vnm⁄ A¤°V _VmMm D$hmnmoh H$Í$Z lm°V Y_© {ZandmX AgÎ`mMo {g’ Ho$bo. am_oúa .`m ÒWmZmMm eßH$amMm`m™er {deof gß~Yß Amho. `oWo V·Hw$ S>mMm emoY KoD$Z AmMm`m™Zr AmnÎ`m {eÓ`mßMo erVVmH$Ô> Xˇa Ho$bo hmoV.o eßH$amMm`m™Zr H$mhr H$mb `oWo dmÒVÏ` Ho$bo. hÒVm_bH$mMo ^mÓ` B. ^maVm¿`m X{jU ^mJmV _–mg ‡mßVmV H$Zyb © {OίmV lrnd©V (lre°b) ZmdmMo H$mnm{bH$mßMo ÒWmZ hmoV. nŸnmXmßMr emßH$a^mÓ`mdarb "n#mnm{XH$m' Q>rH$m.o À`mßZr AmnÎ`m Abm°{H$H$ nmp S>À`mZo Ad°{XH$. ~m°’ _VmZw`m`r bmoH$ hmoV. dV©_mZ n’VrZwgma VoWo nyOm. hiyhiy VoWrb OZVo¿`m _ZmV n[adV©Z hmoD$Z VoWrb {d¤mZ A¤°V _VmH$S>o PwH$y bmJbo. À`m¿`mda nwT>o ¡`mo{V_©R>mMm H$m`©^ma gmondbm. H$_m©Zo _w∫$s ‡m· hmoV ZgyZ {ZÓH$m_ ~w’rZo Ho$boÎ`m H$_m©Zo {MŒm ew’ hmoV. AmMm`m™¿`m {eÓ`mßMo J´Wß doXm›VemÛmV ‡{g’ AmhoV. VoWo Vo {eÓ`mßZm A¤°V_mJm©Mm CnXoe H$arV. eßH$amMm`m™Zr `m ÒWmZmbm ^oQ> {Xbr hmoVr.Ym{_©H$ —Ô>Ám _hŒdm¿`m `m {R>H$mUr H$mnm{bH$. `mgß~Yß rMo e°{WÎ` Xˇa H$a `mgmR>r eßH$amMm`© AmnÎ`m {eÓ`_ßS>itgh Zonmibm Job. H$m#mr . gH$b kmZ-{dkmZ-H$bm d emÛ `mV {ZÓUmV nßS>rVM `m nrR>mda AmamohU H$Í$ eH$V Ago. AmMm`m™Zr nmßS>w aJß mß¿`m ÒVw{Vna ÒVmoà a{Mbo Amho. e•Jß ao r_R>mMr ÒWmnZm VWm {eÓ`mßZm doXm›V J´Wß mßMr aMZm H$a `mg gmßJUo hm eßH$amMm`m™Mm Amaß{^H$ H$mi hmoVm.H$mnm{bH$ _VmMo ho ‡YmZ nrR> hmoVo.`oWo ~m°’ Y_m©Mo ‡_wI H|$– hmoVo. lw{VJ´ßWmV _yY©›` Cn{ZfXmßda ^mÓ` {bhˇZ À`mßVrb JyT> AW© ‡JQ> Ho$bm. d°{XH$mßdarb AmH´$_UmMo amOm gwY›dm¿`m _XVrZo nm[anÀ` H$Í$Z eßH$amMm`m™Zr {eÓ`mßMo ajU Ho$bo.o Zo n mi . À`m¿`m CnmgZoZo _w∫$s ‡m· hmoV.

lreßH$amMm`m™Mr ^mfm gwJ_ AgyZ À`mßMo kmZ Ï`mnH$ hmoV. J•haMZm gßÒWm.{b{h `mg {d¤mZmßZm ‡moÀgm{hV Ho$bo.lreßH$amMm`©.o IË`m AWm©Zo VmoM À`mßMm {XpΩdO`maß^ hmo`. Arun : 9881279290 Shriwardhan : (02147) 227672. d°{XH$ Y_m©Mr Amaß^r ‡_wI ÒWmZo Agbobr VrW©jÃo o gm߇V Vmß{ÃH$ nyOm VWm Ad°{XH$ _VmßMr ‡MmaÒWmZo ~Zbr hmoVr. Good Food.o A¤°V_VmMm CnXoe Ho$di {eÓ`mßnaw Vm _`m©{XV Z R>do Vm Mhˇ~mOy¿`m OZVog_moa CnXoe H$a `mMm À`mßMm gßH$În hmoVm. (AmYmaJ´Wß . A‹`mnZ. ^mJ 2.) Q¥>ÒQ>Mo 100 g›_mZr` g^mgX d 300 Hw$Qw>ß~r` `mß¿`m Am|H$ma Q¥>ÒQ>¿`m H$m`m©g ew^o¿N>m! JwT>rnmS>Ï`m¿`m ew^{XZr 27 _mM© 2009 amoOr _{hbmßZr _{hbmßgmR>r Mmb{dbobr "Mß–H$_im _{hbm n[adma godm gßK' hr gßÒWm gwÍ$ Pmbr Amho. AmMm`m™Mo ho VrW©^_´ U "{XpΩdO`' ZmdmZo ‡{g’ Amho. Hw$ß S>br. 1. gß›`mgrgßKmßMr ÒWmnZm d Amnbo H$m`© Ajw U amhmdo `mgmR>r ^maVdfm©V Mma {XemZm _R>mM ß r ÒWmnZm Ho$br. qMVm_Ur ZJa.Cno{jV{ZamYma. JUßO` gmogm`Q>r. nwUo 411038. 222357. \$moZ Zß. nwUo ÒWmnZm 19 _mM© 2007 (Ao-1/4-7 `emoYZ. Ago Agbo Var A¤°V-_VmMo A‹``Z. {damoYH$mß¿`m `w{∫$dmXmßMo VH©$n’VrZo I S>Z H$arV AmnÎ`m A¤°V_VmMr Xrjm À`mßZr {damoYH$mßZm {Xbr. n[admamVrb _{hbmßZm À`mßMo g_Ò`oVZy ~mhoa nS> `mgmR>r À`m À`m joÃmVrb Vk Ï`∫$s®H$Sy>Z H$moUVmhr _mo~Xbm Z KoVm _mJ©Xe©Z Ho$bo OmB©b d H$m_ PmÎ`mda AZmW.Beach. Reasonable Tariff Contact : 9226622430. gyÃmßda ^mÓ` {b{hUo.JwUr _wbmß_b w tgmR>r Amnbo n[admamVrb Ï`∫$sMo Ò_•Vr {‡À`W© Am{W©H$ _XV H$amdr BVH$sM _m\$H$ Anojm.~bXod Cnm‹`m`) BßX˛ Mß–eoIa XoenmßS>o flbm∞Q> Zß. Courteous Service. 13. B©úagodoV JOmZZ aKwZmW XoenmßS>o gwYm JOmZZ XoenmßS>o Xˇa‹dZr : 020-24210956 162 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . {~~dodmS>r. `w{ZQ> Zß. AmMm`m™Zr `m _VmßMo I S>Z Ho$bo Am{U gd©Ã doXm›VmMr ‹dOm \$S>H${dbr. Sunil : 9969002603 Rajendra : 9822595992. ^{dÓ`{df`H$. 222203 Mß–H$_i n[adma H$Î`mU Q¥>ÒQ>. AmPmXZJa. Resort Shriwardhan Excellent Accomodation. H$moWÍ$S>. : 25383188 Niwant Sagar Farm House. A¤°VemÛmMm ‡gma `mgmR>r AmMm`m©Zm ‡W_nmgyZM ^´_U H$amdo bmJbo hmoV. hmo_hdZ `m~m~V H$moUVmhr gÑm {Xbm OmUma Zmhr. nwUo 37.

`mV XmoZ e„X AmhoV. `m darb Xmo›hr H$gmoQ>rda AmOH$mb Oo ÒdV:bm OJX≤JÈw ÂhU{dVmV Vo {H$VnV `moΩ` Amho ho dmMH$mZr ÒdV:M R>admdo.OJmZo ¡`mbm JwÍ$ Ho$bm Amho Vmo. CbQ> À`m¿`m Odirb dmB©Q> bjUo Q>mH$m`Mr AmhoV. H$m` ø`mdo ho H$i `mgmR>r H$m` Q>mH$mdo `mMo kmZ Agmdo bmJVo.bjU. ÂhUyZM Cn{ZfX≤ ÂhUVo "Zoh ZmZmpÒV qH$MZ &' d Am⁄ eßH$amMm`© ÂhUVmV. À`mVrb MmßJbr H$moUVr.o VoWo À`mßZr gaÒdVrbm gXßS> ‡{UnmV Ho$bm. JwÈ hm kmZXm`H$ AgVmo.Aer H$amdr. À`mdoir gaÒdVr ‡gfi Pmbr d {VZo gd© _m›`damßZm —Ô>mVß {Xbm {H$ ho `m CÉ nXmbm `moΩ` AmhoV. Am⁄ eßH$amMm`m©nmdoVmo Vo H$moUmbmhr eä` Pmbo ZÏhVo. lrH•$ÓU na_mÀÂ`mbm gd©. hm Am⁄ eßH$amMm`m™Mm {dZ`mVyZ {g’ hmoUmam _moR>no Um Amho. ho gd© kmZ lrH•$ÓUmnmgyZ AmnUmg ‡m· hmoV. {_œ`m Amho ÂhUyZ Vo ÒdrH$ma `mg `moΩ` Zmhr. "~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m&' ho OJmMo {_œ`Àd OJmH$Sy>ZM {eH$m`bm {_iVo ÂhUyZ OJmH$S>o JwÈÀd OmVo d {eÓ`Àd Am⁄ eßH$amMm`m™MHo $S>o `oV. ÒdrH$ma `mg `moΩ` H$moUVr Vo AmnU R>admd`mMo Amho d Vr AmMaUmV AmUmd`mMr{h AmhoV. `m gaÒdVr _ß{XamV EH$ CÉmgZ hmoV.e„Xm~m~V. `moΩ`m`moΩ`VoMo kmZ lrH•$ÓUmH$Sy>Z gd© OJmbm {_iVo ÂhUyZ ^JdmZ lrH•$ÓU ho OJX≤JÈw AmhoV. {H$Vr H$R>mao n[al_mZßVa hr Cnm{Y ‡m· Pmbr? Am{U AmO. Am⁄ eßH$amMm`m™Zr OJmbm JwÍ$ H$go Ho$bo? Am⁄ eßH$amMm`m™¿`m A¤°V-VŒd-‡UmbrZwgma ZmZm Í$nÀdmZo {XgUmao OJ ho _m`oVrb Amho ÂhUyZ Vo {_œ`m Amho.o dgwXdo gwVß Xodß Hß$gMmUya_X©Z_≤ & XodH$sna_mZ›Xß H•$ÓUß d›Xo OJX≤JÈw _≤ && n{hbo OJX≤JÈw lrH•$ÓU. `mV OJX≤JÈw e„XmMr Ï`mª`m.o À`mda ~g `mMm _mZ ¡`m¿`m~m~V gmjmV≤ gaÒdVr AmXoe XoBb © À`mbmM hmoVm. À`m AmgZmn`™V nmoMm`Mo Pmbo Var _ß{Xam¿`m Mmar {Xemß¿`m Mmar ¤mamdarb nß{S>VmßZm dmX{ddmXmV nam^yV H$amdo bmJo. H$moÎhmnya Am⁄ OJX≤JÈw lr eßH$amMm`© `mV XmoZ e„X `oVmV. `mVrb n{hbm e„X gdm™Zm n[aM`mMm Amho. eßH$a = eß (H$Î`mUß) H$amo{V B{V eßH$a: & ÂhUOo H$Î`mU H$aVmo Vmo eßH$a d AmMm`©. Am⁄ eßH$amMm`© X[jUoVyZ {ZKyZ ¤°V_VmMo IßS>Z H$Í$Z A¤°V_V AgUmË`m gZmVZ Y_m©Mr ÒWmnZm H$aV H$aV CŒmaoV AgUmË`m `m H$mÌ_ra _Yrb gaÒdVr _ß{XamOdi nmoMbo.o AmO¿`m —Ô>rZo OÂ_y Odi Vo _ß{Xa Amho. H$maU hÑr H$moUr{h Hw$Umbm{h Vmo e„X OmoS>VmV.nwÈfmoŒm_ d Am⁄ eßH$amMm`© Va MVwWm©l_r AgyZ{h _`m©Xm nwÈfmoŒm_.. _J XmoZ {dÈ’ Q>mHo $o AgVmZm EH$M OJX≤JÈw e„X XmoKmZm H$gm {_imbm? `mMo CŒma Ago Amho H$s. Am⁄ eßH$amMm`m™¿`m ~amo~a À`mßMm emÛr` dmX{ddmX Pmbm. ZßVa gd© nß{S>VmßZr AmMm`m™Zm _mZnwaÒga nrR>m{Y[>V Ho$bo d OJX≤JÈw hr Cnm{Y An©U Ho$br. `m XmohmoV \$aH$ H$m` Amho? Agob Va Vmo H$gm Amho? H$maU dada nmhVm Ago {XgVo H$s lrH•$ÓU Va brbm.? AmVm eßH$amMm`©. Va X˛gao eßH$amMm`©. n{hbm OJX≤JÈw lrH•$ÓU. AmVm eßH$amMm`m™¿`m ~m~VrV OJX≤JÈw e„X H$gm bmJy nS>Vmo Vo nmhˇ`m. eßH$a + AmMm`©.JmonmbH•$ÓU. À`mßZm `m nrR>mda g›_mZnydH© $ ~gdmdo. Aem‡H$mao Mma{h ¤mamdarb Mmar doXmß¿`m nß{S>VmßZm nam^yV H$Í$Z Am⁄ eßH$amMm`© _ß{XamV Job.OJ ¡`mMm JwÍ$ Amho Vo.. `oWo OJX≤JÈw nXmMr Ï`mª`m. ‡Wo‡_mUo _ß { Xam¿`m Xmamdarb {d¤OZmZr À`mß Z m AmS> d bo . À`m_wio `m e„XmMo Ad_yÎ`Z Pmbo Amho Ago AmÂhmbm dmQ>V. EH$ OJX≤JwÈ$ Va X˛gam eßH$amMm`©.o ÂhUyZM Vmo OJX≤JÈw hmo`. ÂhUOo Or H$mhr ~ar-dmB©Q> bjUo AmhoV Vr gd© À`mMrM AmhoV. `m{edm` Am⁄ eßH$amMm`m™Zm OJX≤JÈw ho nX H$go ~hmb Ho$bo Jobo Vo nmh `mgmaIo Amho. À`mH$mimV AIßS> ^maVmV AgUmË`m H$mÌ_ra_‹`o gaÒdVr.Am{MZmo{V emÛmW©_≤ & Òd`_≤ AmMa{V ÒWmn`{V M& ÂhUOoM emÛmW© nyUm©Wm©Zo OmUyZ KoD$Z AßJr _wadyZ Omo AmMaU H$aVmo d ZßVa AmMma-Y_m©Mr ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 163 .o ÂhUyZM Am⁄eßH$amMm`© ho OJX≤JÈw hmoV.Am⁄ OJX≤JÍ w $ lr eßH$amMm`© lr OJX≤JÈw eßH$amMm`©. À`m¿`mM AmYmamda AmhoV. H$adranrR>. Am⁄ eßH$amMm`© {dOoVo R>abo.bj `: Ago{h ÂhUVmV. `oWo ~mH$s®¿`m {d¤mZmßZm Am⁄ eßH$amMm`m™Zr H$_r boIbo Zmhr._ß{Xa hmoV.

"‡À`dm` Amho AemÛr dmJVm & nmdZ AdÒWm Oar Pmbr && VwH$m ÂhUo Omodar Z hmo` C›_Z & Vmod[a {dYr gmo` nmir && {dYr-Y_m©Mo AmMma {Z`_. Va H$mßhrZm AmMm`© ÂhQ>bo Jobo nU OJX≤JÈw ÂhQ>bo Jobo Zmhr. Joshi & Co. : 91-20-24482748. "{d[hVmMaUm¿`m nm`mda & CnmgZoMo _ß{Xa & C^m[aVm MT>o {eIa & VoWo AmÀ_kmZmMo && gßVlo> VwH$mam_ _hmamO ÂhUVmV. Enhancing the Power Print. Near Bhikardas Maruti Temple. Near Modi Ganapati.. Narayan Peth. B{V e_ & lr{d⁄mZ•qgh^maVrÒdm_r _hmZwemgZ_≤ dard{V©. Press & Postpress Under one Roof 1745/2. AmMaUmZo H$m` KS>V?o Va MaU dßXZr` hmoVmV. 5. Deepak Golande 98220 14277 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . ^JdmZ JmonmiH•$ÓUmbm OJX≤JÈw ÂhQ>bo Jobo nU AmMm`© ÂhQ>bo Jobo Zmhr. Am⁄eßH$amMm`m™Zr Ho$boÎ`m CnXoemn°H$s AmMaUm~m~VM EH$ C∫$s Aer AmMm`}Um‰`ZwkmV: MVwUm©_Ho $_ml__≤ & AmearamX≤ {d_mojÒ` gmo@Zw{V>Vo ≤ `Wm{d{Y && eodQ>r gdm™Zr EH$ _hŒdmMr JmoÔ> bjmV R>do mdrY_© Ed hVmo hp›V & Y_m} aj{V a{jV: && {d{hVÒ`mZZw>mZmV≤ {Z{f’Ò` M godZmV & A{ZJ´hmÉo{›–`mUm_≤ Za: nVZ_•¿N>{V && Am{X eßH$amMm`m™¿`m {R>H$mUr XßS>dV. _‹dmMm`© B. We accept all AMC and Sale Desk Top and Laptops. Pune .ÒWmnZm H$aVmo Vmo AmMm`©. ho EH$_odm{¤Vr`M hmo`. H$maU VoM AmMaU OJm¿`m H$Î`mUmgmR>r Cn`moJr nS>V. India.am_mZwOmMm`©. Pune 411030. AmMmamX≤ dY©Vo Am`w: & AmMmamXr{flgVm ‡Om :& AmMmam’Z_jÊ`ß AmMmamo h›À`bjU_≤ && X˛amMmamo {h nwÈf: bmoH$mo ^d{V {Zp›XV:& gVVß X˛:I^mJr M Ï`m{YVmo@Înm`wado M && EHß$XarV gdm™JmZo {dMma H$aVm Ago bjmV `oVo H$s. Repair all Computers Phone : 20-24480211 20-32923828 Shri.. Opp. Sadashiv Peth. 383 Sitaram Apartment. . nU Ho$di Am⁄ eßH$amMm`m™ZmM Xmo›hr{h Cnm{Y OJX≤JÈw d eßH$amMm`© {_imÎ`m. H$moÎhmnya 164 Since 1937 M/s K.lr OJX≤JwÈ eßH$amMm`©.com With Best Compliments from Soft Access Solution Shop No. Tel. Prepress.o g_W© am_Xmg Òdm_r ÂhUVmV. "AmYr nhmdm AmMma & _J H$amdm {dMma&' gßV ÂhUVmV. H$adra nrR>. ÂhUyZ Am-MaU. `oWo AmMaU ho ÒdY_m©Zgw ma AgboM nm{hOo. HDFC Bank. 24471409 kjoshipress@gmail. AmMaUmZo AbjUmMm Zme hmoVmo d X°dr gßn{Œm ‡m· hmoD$Z C’ma hmoVmo. CXmhaUmW©.411030.

the embodiment of compassion to humanity.‡H$aU Bhagawat Geeta introduction he says- VÃodß g{V Y_m©Y_m}nM`m{XÔ>m{ZÔ>O›_X˛:Im{X‡m{·bjU: gßgmamo@ZwnaVmo ^d{VVV: gßgma~rO^yVm° emoH$_mohm° & V`mo¸ AmÀ_kmZmV Zm›`V: {Zd•{Œm: B{V VX˛n{X{Xjw: gd©bmoH$mZwJ´hmZ≤ {Z{_ŒmrH•$À` Amh ^JdmZ≤ dmgwXod:Aemo¿`mZ≤ && BÀ`m{X. J´Wß . He emphasized and made it explicitly clear that MOKSHA can be gained only through ATMA JNANA.product SADHANAS. Bhagawat Geeta and Brahma Sutras. {MŒmÒ` ew’`o H$_© Z dÒVynb„Y`o & dÒVw{g{’{d©MmaoU Z qH${MV≤ H$_©H$mo{Q>{^: && ({ddoH$MyS>m_Ur) Hence he is said as H$ÈUmb`ß. At the world level. He helped the entire humanity (laymen) by his work of STOTRAS/ Prayers on all dieties. OM TATSAT SWAMI SATSWARUPANANDA SARASWATI ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 165 . Not a philosopher as people say.teacher. Then are they to be totally Rejected? No. They should be practiced with the changed attitude of DEVOTION to ISWARA.(‡ÒWmZÃ`r) Becasue of this he was referred as ^mÓ`H$ma. He is an Acharya. Hence he often says kmZmXod Vw H°$dÎ`ß. He also helped all Vedantic students by his indepedent works . He was not a mere logician or _m`mdmXr. AJNANA. as people say. But for him. which is acknowledged by one and all Vedantic Scholars.His great and popular statement. he says AkmZ.e. Why? because they are all in the field of the cause of SAMSARA i. He taught by this way of studying and also teaching (^mÓ`) on Upanishada. which will help in preparing the ANTHAKARANA for ATMA JNANAM- A{damo{YV`m H$_© Z A{d⁄mß {d{ZdV©`Vo & {d⁄m@{d⁄mß {Zh›À`od VoZ {V{_a gßJdV≤ && (AmÀ_~moY) Since AkmZ gives rise to emoH$. and never through other Sadhana's. AJNANA being similar to darkness. enjoyer and sufferer and that is my reality.The greatness of Sankaracharya SWAMI SATSWARUPANANDA SARASWATI ""lw{VÒ_•{VnwamUmZmß Amb`ß H$ÈUmb`ß Z_m{_ ^JdÀnmXß eßH$aß bmoH$eßH$a_≤ && Poojya Sankara Charya is the greatest of teachers in the field of Advaita Vedanta. How or why does AJNANA give rise to gßgma if anyone asks. In ÌbmoH$mY}Z ‡d˙`m{_ `X˛∫$ß J´›WH$mo{Q>{^: & ~´˜ gÀ`ß OJp›_œ`m Ordmo ~´˜d° Zm@na: && As long as one has opposite vision to what is stated above we will have unbroken/ repeated SAMSARA. the VISION OF VEDANTA would have remained ever in the wilderness of confusion. That is great disre- spect people show to him. Born and liable to death and inbetween that I am doer. His style through his commentaries was unique and simple to understand but had its own depth. can not be dispelled by its own by.causes mistaken notions about oneself as well as the world. they think that the world is real gÀ`ß and its causes Sukham and dukham. At one's own level one thinks and mistakes that I am Body. this product of AkmZ can be removed only through kmZ he says. But he says that our Vedanta says.

000 Èn`mßMm nwaÒH$ma {Xbm OmB©b. ZmoÏh|. ho H$m_ EdT>Ámda Wmß~bo Zmhr.o À`mVyZM JrVmY_© _ßS>imMr ÒWmnZm 84 dfm™nydu Pmbr. e•Jß ao r_R>m¿`m lr.≤ e•J ß ao r. bhmZ _wbmßnmgyZ AJXr d•’mßn`™V H$moUrhr JrVo¿`m 18 A‹``mßnH° $s H$moUVmhr EH$ A‹`m` AÒI{bVnUo ew’moÉmamV nR>U H$Í$Z XmIdrb À`mbm ‡À`oH$ A‹`m`m_mJo (È. À`mVhr gm_m›` _mUgmgmR>r Amho. _R>mVrb A{YH$mar dJm©Zo Odi Odi 2&& Vo 3 Vmg gdm™Mo d°`{∫$H$ nR>U ÂhUyZ KoVbo.Y_©_Sß >imV\}$ Jobm hmoVm. _{h›`mVrb H$mhr Vm{gH$m JrVm {eH${d `mgmR>r _mJyZ KoVÎ`m.000 Mm nwaÒH$ma nrR>m{YH$mar _m. AmO OJmV gwIgmYZo _w~bH$ AmhoV. 23 Owb° 2007 amoOr JrVmY_©_Sß >imMm 84 dm dYm©nZ{XZ gmOam Pmbm. ho gd© dJ© {Z:ewÎH$ AmhoV.lr emaXmnrR>_. nw `mV gXm{ed noR>oV H$m`©aV AgboÎ`m `m gßÒWoZo À`mgmR>r AZoH$ CnH´$_ Mmb{dbo AmhoV À`mn°H$s EH$ JrVm. À`mgmR>r ^anya n[al_ `m N>mÃmßZr KoVbobo hmoV. ^JdX≤JrVo¿`m 18 A‹`m`mVrb EHy$U 700 ÌbmoH$ Vm|S>nmR> H$Í$Z narjH$mßg_moa À`mßMo AÒI{bV. 250) Mm nwaÒH$ma {Xbm OmB©b Agohr À`m nÃH$mV À`mßZr Omhra Ho$bo hmoVo. Amnbo OrdZ gwIr. 250. JrVmgßWmdJm©¿`m {ejH$mß¿`m _XVrZo nwaÒH$mamWvMr Zmdo Zm|XUr. 2008 _‹`o 23 OUmßMm EH$ JQ> gßnUy © JrVmnR>U H$Í$Z XmI{d `mgmR>r Am{U 10 OUmßMm EH$ JQ> 6 A‹`m` nR>UmgmR>r e•Jß ao r `oW. ho gmao H$m_ Eop¿N>H$ d {Z:ewÎH$ hmoV. "Omo H$moUr gßnUy © JrVm Vm|S>nmR> ÂhUyZ XmIdrb À`mbm 21. ha‡`ÀZmßZr Vr ‡m· H$Í$Z gw’m _mUgmbm gwI. _m. emÛew’ CÉmamV nR>U H$aUo hr "AJXr ghO' Aer JmoÔ> Zmhr.o ZÏho VgoM Mmby Amho. 500 Am{U 750 Mr amoI a∏$_ nwaÒH$ma ÂhUyZ {Xbr Jobr.gßWmdJ©.' _m. 1 Am{U 2 A‹`m` ÂhUyZ XmI{dUmË`m gw_mao 225 Am{U 3 A‹`m` ÂhUyZ XmI{dUmË`m gw_mao 112 nwaÒH$mamWvZm AZw.o À`mZßVa 2008 _‹`o e•Jß ao r _R>mMo nw `mVrb H$m`©H$V} lr. eßH$amMm`m™¿`m Xe©ZmgmR>r nwaÒH$mamWu Jobo VoÏhm Iw‘ À`mßZrhr H$moUÀ`mhr A‹`m`mVrb H$moUÀ`mhr ÌbmoH$mnmgyZ nR>U H$amd`mg gmßJZy nmaI Ho$br. nwUo ehamV d CnZJamV gßWmdJm©¿`m gw_mao 30 emIm AgyZ VoWo gßWm XoUmao gw_mao 70 {ejH$ H$moUÀ`mhr ‡H$ma¿`m _mZYZmMr B¿N>m Z H$aVm l’oZo Am{U {Z>Zo o H$m_ H$arV AmhoV. H$mhtZm JrVm gßWmdJm©¿`m {ejH$mßZr {Xbr. _m. EH$ A‹`m` nmR> ÂhUyZ XmI{dUmË`m {d⁄mœ`m™Mr narjm KoD$Z bJoM amoI a∏$_ (È. g_•’ Am{U AmZßX_` hmo `mgmR>r _mUgmZo OrdZmV H$go dmJmdo? H$_©-H$m_ H$aUo Va Q>iV ZmhrM Va _J Vo H$moUÀ`m `w∫$sZo H$amdo? ho gmao JrVoZo gmß{JVbo Amho.o _mUyg JrVo¿`m gm{fi‹`mV Ambm Va À`mbm gwI {_i{d `mMr dmQ> gmnS>b o Ago dmQ>Î`m_wi-o ZÏho Ver ImÃr PmÎ`m_wio JrVoMm ‡Mma g_mOmV Ïhm`bmM hdm Ago AZoH$mßZm dmQ>b. g_mYmZ {ZIi emúV AmZßXmMr ‡m·r hmoV Zmhr. À`mdoir e•Jß ao r `oWrb lr emaXmnrR>mMo nrR>mYrúa lr lr ^maVrVrW© _hmÒdm_r `mßZr g_maß^m¿`m A‹`jÒWmZmdÍ$Z ^mfU H$aVmZm EH$ CX≤KmofUm Ho$br. lr. Ago {XgyZ `oV._R>mV\}$ ^JdX≤JrVm ‡Mma lr_Vr dgwYm lrH•$ÓU nmißXo ^JdX≤JrVoV ^JdßVmßZr aUmßJUmda AOwZ© mbm Omo CnXoe Ho$bm Vmo À`mbm EH$Q>Ámbm ZgyZ A{Ib _mZdOmVrgmR>r Amho. 250) À`m {d⁄mœ`m™Zm. JOmZZ AdMQ> `mßZr JrVmgßWmdJm©¿`m H$m`©H$À`m™er gßnH©$ gmYbm.o AmR>dS>ÁmVrb. 21. È.000 Mm d 6 A‹`m`mßMo nR>U H$aUmË`mßZm È. À`mgmR>r Vo nw `m¿`m emim-emimVrb _wª`m‹`mnH$mßZm ^oQ>b. À`mdoir gßWmdJm©¿`m 26 N>mÃmßZm ‡À`oH$s È EH$drg hOmaMm nwaÒH$ma ‡m· Pmbm. AdMQ> JwÈOtMr Iar Vi_i embo` {d⁄mœ`m™n`™V JrVm nmohmoMmdr hr Amho.o JrVm. `m dJm©V Jobr gw_mao 15 df} emÛew’ CÉmamV JrVmnR>U {eH${dbo OmVo. ^maVrVrW© AmMm`m™¿`m ew^hÒVo Xo `mV Ambm. eßH$amMm`m™Mm _w∏$m_ M|~ay `oWrb _R>mV AgVmZm JrVm gßWm dJm©Mo XmoZ JQ> gßnUy © JrVoMo nR>U H$Í$Z XmI{d `mgmR>r M|~ay `oWo XmIb Pmbo. emio¿`m ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ 167 . À`mßMo ‡À`j nR>U H$Í$Z KoUo Am{U amoI nwaÒH$ma nR>UmZßVa bJoM XoUo hm H$m`©H$´ _ JrVm-Y_© _ßS>im¿`m dmÒVyV gßnfi Pmbm. {VWohr gdm™Mo JrVmnR>U ÂhUyZ KoVbo Jobo Am{U gßnUy © (JrVmnR>U) H$aUmË`mßZm È. B`Œmm 5 dr Vo 9 dr¿`m H$mhr emimßVrb {d⁄mœ`m™Zm À`mßZr ÒdV: gßWm {Xbr. 5. nyOZr` eßH$amMm`m™Zr À`mßZm JrVm nmR>mVß a H$adyZ Ko `mgmR>r A{YH•$VnUo _m›`Vm {XÎ`mMo EH$m nÃH$m¤mao À`mßZr Omhra Ho$bo.

nmbH$. À`mßZm H$_©`moJmMm _mJ© JrVoVZy {Xgob. Bhosari. amÔ¥>m’ o ma hoM Va OJX≤JÈw Am⁄ eßH$amMm`m™Mo _ZmoJV hmoV. Telefax . Xˇa‹dZr : 24460458 With Best Compliments Fine Auto P Prroducts Manufacturers of Specific Fastners on Automats ISO .No. Am{W©H$ \$m`⁄m¿`m {Z{_ŒmmZo H$m hmoBZ© m VÈU {d⁄mWu. Datta Nagar.qMVZmZo À`mß¿`m OrdZ—Ô>rV gH$mamÀ_H$ n[adV©Z KS>mdo Aer `m gmË`m YS>nS>r_mJMr Vi_i Amho.411 046. {ejH$. JrVm gßÒH•$V ^mfoV Agbr Var XodZmJar {bnrV Amho. Amnbo H$V©Ï` AÀ`ßV CŒm_ arVrZo.JrVm gßWm dJ©. [Z:Òn•hVoZo Am{U {ZahßH$mamZo H$go nma nmS>m`Mo ho Vo JrVo¿`m A‰`mgmZo {eH$Vrb. JrVmY_©_Sß >i. dmMVm `oU. : 9822623794 Sanjay . 8. À`mVyZ AmnÎ`m amÔ¥>m¿`m CÇdb ^{dVÏ`mH$S>o ^maVr`mßMr dmQ>Mmb gwÍ$ hmoBb © . Behind Fire Brigade.com With Best Compliments from Mr. _ZmnmgyZ. ‡m°T> Ï`∫$shr JrVo¿`m ‡mßJUmV `mÏ`mV. No.Mo.o À`m {XeoZo g_mOmMr nmdbo nS>mVo hrM À`m OJ{fi`ßÀ`m¿`m MaUr ‡mW©Zm! lr_Vr dgwYm lrH•$ÓU nmißXo (gßMm{bH$m. : 27128084 *** S. Pune . Landewadi. 43/2. g_OyZ KoVm KoVm JrVo¿`m dmMZ. AmO OJmV gJirH$S>o _Z:ÒdmÒœ` hadbobr gm_m›` _mUgo.2000 certified Reg. Satish Bhujbal & Mr. Fixtures Dies. No. ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ . Rajendra : Mo. R 291/2290 Contact Sanjay & Rajendra Nazirkar Ph.411 039. nwUo 411030. Ambegaon Budruk. Rajendra Shete M/S srivin engineers S.o ew’ CÉmamV ÂhUVm `oUo hr JmoÔ> À`mßZm nQ>mdr Am{U JrVmnR>U Va À`mßZm H$aVm `mdoM nU hiyhiy À`mßZr JrVo¿`m AWm©H$S>o dimdo. Extractable Type Hardened & Ground Dowel Pins with Soft Threads and Air Vent as per standards. nwU)o nŒmm . H$go Var OrdZ OJV AmhoV. Special Purpose Tooling._wª`m‹`nmH$ d BVa {d⁄mWu `mßMo g_j nwaÒH$ma ÂhUyZ {Xbr. : 9822880508 Fineauto@redifmail. Precision Machined Parts & Assemblies."`emoXm' 30 Zmam`U noR>. Shantinagar.24318623 Manufacturers of : 168 Hand Operated Toggle Press. Pune . _ZZ. Moulds as per Customer requirement.

..O`Xod O`Xod &&3&& [ÒWÀdm _o ˆ⁄{Zeß dma` __ _moh_≤ &&3&& ¡`mMonmgy{Z CJdo kmZmMm ÚmoV ÀdÉ[aVmZw‹`mZmV≤ AmMmaoe{w ’_≤ & JwÍ$ À`mgr _mZmdo nwgßy Z`o OmV ÀdÿmÓ`ldUmXfl`ZKm{_h ~w{’_≤ & H$merjoÃr aMw{Z _{ZfmnßMH$ qdXo_Àd›_mJm©–dUmV≤ nw `{’©_≤ & gdm™gmR>r Ho$bm A¤°V ~moY.O`Xod O`Xod &&1&& A¤°Vm_•Vd•Ô>Ám OS>Ordmo’m[aZ≤ &&1&& ZmpÒVH$ _V H$[aVr lw{V_V C‹dÒV lw{V{eagÒVŒdmZmß EH$ÒÀdß doŒmm À`mMo IßS>Z H$È{Z ÒWm{ngr doXm›V nanjmUmß n{d[ad {d{XVÒÀdß^Œo mm & AkmZmZo OJVr nS>Î`m ¡`m ÈT>r gßerVo`{©w ∫$~bmXoH$ÒÀdß N>Œo mm & _moS>yZr gmßJgr gdm© kmZmMr ‡m°T>r-O`Xod O`Xod &&2&& ÀdÿmÓ`m_•VnwÔ>: H$moZw OZ: IoŒmm &&2&& ÒVmoÃo gßXw a aMwZr gm_m›`mßgmR>r emaX`m{nZwVÒß Àdmß ÒVmoV_w bß H$moh_≤ & ^{∫$_mJu À`mßMr È{M Vy dmT>{dgr _f©`_oÀ`g_ßOg_jagßXmoh_≤ & {MŒmew’r gmYw{Z nmdVr gX≤_mJm© Òne©_Uo ÒdUu Hw$È _mß _{bZß bmoh_≤ & gm_m›`g{h kmZ~moY Vy Ho$bm. Zm..lr_Xm⁄eßH$amMm`m™Mr gßÒH•$V AmaVr OJX≤JÈw lr Am⁄eßH$amMm`m™Mr AmaVr O`Xod O`Xod Am{XeßH$am lr Am{XeßH$am O` ^JdZ≤ O` eßH$a {d⁄mH$ÎnVamo & AkmZmgr hÈ{Z C’[a{g OJVmß O`Xod O`Xod &&Y´&• & {Z_©{WVlw{VgmJa O` O` ^wdZJwamo && OJVr Pmbo Wmoa kmZmdVma Y_©ÒWmnZhoVmobubmVZwYm[aZ≤ & Ï`mgmZßVa ‡H$Q>o Am{XeßH$a bmoH$mZwJh´ hoVmo~˜ ©´ {U gß›`m{gZ≤ & ^mÓ`H$mam nwgVw kmZoúa ~mobo H$Î`wÿd≤ ZmZm{dY nmIßS>‹dß{gZ≤ & ~´˜mZßXr Sw>~ß Zw dmaH$ar Mmbo.O`Xod O`Xod &&4&& Xo{h Jwamo H$ÈUmKZ {Zlo`g{g{’_≤ &&4&& O`Xod O`Xod Am{XeßH$am lr Am{XeßH$am {d. AkmZm{g hÈ{Z C’[agr OJVmß O`Xod O`Xod && . XßS>Je o mÛr `mß¿`m gßJh´ mVyZ.{Z_©bm Omoer 172 ^JdV≤ ny¡`nmX OJX≤JÈ w Am⁄ eßH$amMm`© {deofmßH$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful