ΘΕΠΑ ΛΗ΢ΠΞΟΞΚΘΡ ΘΕΡΡΑΚΞΜΘΙΗΡ

ΘΕΠΞΡ ΒΣΖΑΜ΢ΘΜΞΡ ΜΑΞΡ ΟΠΞΦΗ΢ΞΣ ΗΚΘΞΣ ΘΕΡΡΑΚΞΜΘΙΗΡ

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΘΕΠΩΜ ΑΙΞΚΞΣΘΘΩΜ (9 έφς 16 ΘΞΣΜΘΞΣ 2013)
ΑΟΞ ΢Ξ ΑΟΞΓΕΣΛΑ ΢ΗΡ ΙΣΠΘΑΙΗΡ 9 ΘΞΣΜΘΞΣ ΕΦΗΛΕΠΕΣΕΘ Ξ π. ΜΘΙΞΚΑΞΡ
Ισριακή, 9 Θοσν

7.00 - 10.15 πμ ΞΠΘΠΞΡ, ΘΕΘΑ ΚΕΘ΢ΞΣΠΓΘΑ

†ΙΣΠ Ρη΄ΑΟΞ ΟΑΡΤΑ,
΢οσ ΢σθλού

7.00 - 8.00 μμ Θ΄ ΩΡΑ, Δ΢ΠΔΡΙΝΟ΢, ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ

Γεπηέξα, 10 Ινπλ

7.00 - 8.30 πμ ΜΔ΢ΟΝΤΚΣΙΚΟ, ΟΡΘΡΟ΢, ΩΡΔ΢ (Α΄,Γ΄,΢η΄)

Αιεμάλδξνπ θ΄ Αληωλίλεο

7.00 - 8.00 μμ Θ΄ ΩΡΑ, Δ΢ΠΔΡΙΝΟ΢, ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΓΔΙΠΝΟ

Σξίηε, 11 Ινπλ

7.00 - 8.30 πμ ΜΔ΢ΟΝΤΚΣΙΚΟ, ΟΡΘΡΟ΢, ΩΡΔ΢ (Α΄,Γ΄,΢η΄)

Απόδνζηο ηνπ Σπθινύ,
Βαξζνινκαίνπ θ΄Βαξλάβα
΢εηάρηη, 12 Θοσν

9.00μμ - 12.30 πμ Αγρσπνία αποδόζεφς ηοσ Οάζτα (π. Φιλούμενος)

ΣΟ ΠΡΩΙ ΛΟΓΩ ΣΗ΢ ΑΓΡΤΠΝΙΑ΢ ΓΔ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΑΛΛΗ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ
6.30 - 7.15 μμ

Λ. Εζπερινός ηης Αναλήυεφς

7.30 - 9.00 μμ

ΡΣΜΑΝΗ ΜΕΩΜ ΙΑΘ ΛΕΓΑΚΣ΢ΕΠΩΜ, ΞΛΘΚΗ΢ΗΡ Ξ
Ο. ΜΘΙΞΚΑΞΡ ΛΑΜΩΚΗΡ

7.00 - 9.00 πμ

ΞΠΘΠΞΡ, ΘΕΘΑ ΚΕΘ΢ΞΣΠΓΘΑ

†Απόδοζη ηοσ Οάζτα

Οέμπηη, 13 Θοσν
†Η Ανάληυις ηνπ Κπξίνπ
θαη Θενύ εκώλ Ι΢. ΥΡ.
Οαραζκεσή, 14 Θοσν

8.00μμ - 1.00πμ Αγρσπνία ηοσ Αγίοσ Οροθ. Ελιζζαίοσ

ΣΟ ΠΡΩΙ ΛΟΓΩ ΣΗ΢ ΑΓΡΤΠΝΙΑ΢ ΓΔ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΑΛΛΗ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ

† Ελιζαίοσ ηοσ Οροθήηοσ

7.00 - 8.00 μμ

ΕΡΟΕΠΘΜΞΡ, Οαράκληζη ηοσ Οροθ. Ηλιού

Ράββαηο, 15 Θοσν

7.00 - 9.00 πμ

ΞΠΘΠΞΡ, ΘΕΘΑ ΚΕΘ΢ΞΣΠΓΘΑ, Θα διαβαζηούν
Ιόλλσβα κεκοιμημένφν (όπφς κάθε Ράββαηο)

Αμώς Οροθήηοσ

7.00 - 8.00 μμ

Θ΄ ΩΠΑ, ΛΕΓΑΡ ΕΡΟΕΠΘΜΞΡ

Ισριακή, 16 Θοσν
† ΙΣΠ Ζ΄ΑΟΞ ΟΑΡΤΑ,
΢φν Αγ. Οαηέρφν

7.00 - 10.15 πμ ΞΠΘΠΞΡ, ΘΕΘΑ ΚΕΘ΢ΞΣΠΓΘΑ

ΘΕΠΑ ΕΝΞΛΞΚΞΓΗΡΗ
Ο π. Μικόλαος Λανώλης ζα εμνκνινγήζεη ηελ Οέμπηη 13/6 θαη ηελ Οαραζκεσή 14/6, ηα πξωηλά
από ηηο 9.30. Δπίζεο ην Ράββαηο 15/6 ην πξωί κεηά ηε ζ.Λεηηνπξγία. Δπηθνηλωλείζηε καδί ηνπ ζην
θηλεηό 6936981200 θαη ζηελ ειεθηξ. δηεύζ. adipapikos@gmail.com
ΛΑΘΗΛΑ ΜΕΩΜ (και μεγαλσηέρφν)
΢ην πλεπκαηηθό καο θέληξν (Οιπκπηάδνο 53) θάζε ΢εηάρηη ζηις 7.30 μμ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύλαμε
νέφν (και μεγαλσηέρφν). Αλαιύνπκε ην Δπαγγέιην ηεο επνκέλεο Κπξηαθήο, θαζώο επίζεο ζνβαξά
ζέκαηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο επηθαηξόηεηαο θαη ηεο ζύγρξνλεο πξνζωπηθήο, νηθνγελεηαθήο θαη ελνξηαθήο
δωήο. Οκηιεηήο ν πρφηοπρεζβύηερος Μικόλαος Λανώλης.
ΟΠΞΡΩΟΘΙΞ ΘΡ΢ΞΚΞΓΘΞ ΢ΞΣ π. ΜΘΙΞΚΑΞΣ ΛΑΜΩΚΗ
Δπηζθεθζείηε καο θαη ελεκεξωζείηε γηα ηελ Δλνξία, γηα ηελ Δθθιεζηαζηηθή επηθαηξόηεηα, γηα
ελδηαθέξνληα πλεπκαηηθά θαη παηεξηθά θείκελα, γηα ζέκαηα θνηλωληθά θαη εζληθά, Οξζνδόμνπ Πίζηεωο,
αληηνηθνπκεληζηηθά, αληηαηξεηηθά θαη απνινγεηηθά. Αθνύζηε νκηιίεο, δείηε βίληεν, αθνύζηε κνπζηθή. Θα
καο βξείηε ζηε δηεύζπλζε Katanixis.blogspot.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful