P. 1
775

775

|Views: 0|Likes:
Published by Milenko Milinkovic
seminarski rad i predavanja iz menadžmenta i projektovanja organizacije
seminarski rad i predavanja iz menadžmenta i projektovanja organizacije

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Milenko Milinkovic on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

Budi spreman da pomogneš i dozvoli da i drugi učestvuju u tvom uspehu.

Pravi dokaz veličine poslovnog čoveka leži u tome da i drugima da prilike da se podignu i postignu uspeh

POSLOVNA POLITIKA
Poslovnu politiku čine poslovne odluke kojima se definišu načela, principi i kriterijumi kojima se usmerava odlučivanje u poslovanju preduzeća. Postupkom formulisanja poslovne politike stvara se polazna osnova za donošenje odluka kojima se usmeravaju aktivnosti na ostvarenju ciljeva. Poslovna politika sadrži kontinuirane planske odluke koje se primenjuju na situacije koje se ponavljaju. To znači da poslovnom politikom unapred zauzimamo stav u vezi sa problemima koji će se javiti u poslovanju preduzeća i o kojima će morati da se donesu poslovne odluke. Najviše je zastupljeno stanovište da se poslovna politika formuliše i za područja aktivnosti gde se preduzeće u toku svog poslovanja suočava sa problemima za koje bi trebalo dati jedinstveno rešenje. Da bi se ostvarila racionalnost poslovne politike potrebno je da se stave u međusobni odnos tri grupe relevantnih činilaca. Svakako, posebnu pažnju zaslužuju mogućnosti kojima preduzeće raspolaže. Njih nazivamo i limitirajućim činiocima, ali ih ne bi trebalo posmatrati kao nepromenljivu veličinu, već kao nešto što je podložno promenama. Drugu grupu činilaca predstavljaju ciljevi koje preduzeće namerava da realizuje formulisanom poslovnom politikom. Treću grupu činilaca čine instrumenti kojima se preduzeće koristi u ostvarenju svojih ciljeva. Treba reći da se međusobni odnos ovih činilaca ne sme posmatrati kao konstantni odnos. Naime, može se očekivati da će se zavisno od situacije menjati njihov odnos. Značajno je napomenuti da poslovna politika poseduje i određene karakteristike. To su: • • • • preduzeće bi u svom poslovanju pored zakonskih propisa, trebalo da se pridržava dobrih poslovnih običaja; stabilnost poslovne politike predstavlja principijelan stav organa upravljanja o određenim pitanjima iz poslovanja preduzeća; racionalna poslovna politika treba da obezbedi realizaciju, pre svega ciljeva srednjoročne i dugoročne orijentacije preduzeća; da bude jasno definisana kako bi svi koji učestvuju u njenom sprovođenju mogli da je razumeju i prihvate.

Poslovna politika se najčešće klasifikuje prema vremenu, funkcijama i prema nivou u organizacionoj strukturi preduzeća. Prema vremenu razlikuju se kratkoročna i dugoročna politika preduzeća. Mora se reći da se ovde vreme ne koristi u kalendarskom smislu, već operaciono. To znači da bi kratkoročna politika trebalo da da okvire za donošenje odluka za adaptiranje preduzeća promenama u samom preduzeću, kao i njegovom okruženju u periodu u kome se kapaciteti nepromenjeni. Dugoročna politika služi kao osnova za donošenje planskih odluka koje bi trebalo da se realizuju u dužem vremenu i koje determinišu razvoj preduzeća. Klasifikacija poslovne politike prema funkcijama predstavlja aktivnost formulisanja posebne politike za svaku poslovnu funkciju u okviru preduzeća. Mora se reći da generalna poslovna politika ne predstavlja zbir funkcionalnih politika, ali su izvesni elementi ipak uključeni. Naime, mora da postoji skladan odnos između generalne politike preduzeća i funkcionalne politike. Klasifikovanje poslovne politike prema nivou u organizacionoj strukturi može se podeliti na generalnu i poslovnu politiku preduzeća na osnovu zadatka da obezbedi koordinaciju, kao i da definiše okvire u kojima se kreće odlučivanje na nivou pojedinih organizacionih delova. Posebna politika pojedinih organizacionih delova nastala je kao posledica uvažavanja specifičnosti poslovanja tih delova. Svakako da bi svaka od tih pojedinačnih poslovnih politika trebalo da bude usklađena sa poslovnom politikom na nivou preduzeća, jer je to uslov za realizaciju ciljeva preduzeća kao celine.

o mogućnostima i izvorima snabdevanja. o tražnji za novim proizvodima itd. Formulišući poslovnu politiku na ova način organi upravljanja u stvari polaze od cilja preduzeća. još jedan način formiranja poslovne politike. Cilj svakog preduzeća jeste da svoju strukturu proizvodnje prilagodi tržišnim potrebama. Inicijalna aktivnost vezana za ovaj proces je definisanje zahteva za istraživanje tržišta. Postupak je potreban zbog zahteva da se stvore uslovi da bi se određeni poslovi obavljali na jedinstven način. potreba tržišta radi efikasnijeg ugovaranja i praćenja kako nabavke. da se obrate kreatorima poslovne politike za dodatna objašnjenja. implementacije. Kontrola mora da bude izuzetno efikasna i ažurna u otkrivanju problema koji mogu nastati u primeni politike. načela i principa kojih bi preduzeće trebalo da se pridržava u ostvarenju postavljenih ciljeva. oni moraju da je prihvate. Naime. Međutim. koji bi trebalo da se reailizuje tom politikom. Imajući u vodu gore definisane zahteve u daljem tekstu razmatraće se problematika u vezi istraživanja tržišta. Kada se istražuje tržište treba doći do informacija o nivou i strukturi tražnje za određenim proizvodima. Formulisanje obuhvata definisanje stavova. Da bi se osobe zadužene za sprovođenje poslovne politike maksimalno zalagale za njenu realizaciju. cena. ali ga ne bi trebalo prihvatiti. o konkurentskim sposobnostima drugih preduzeća. Kada je poslovna politika definisana potrebno je da se sa njom upoznaju svi koji se na bilo koji način uključuju u njenu realizaciju. tako i prodaje imajući u vidu potrebu da se: • • • • Obezbede podaci o potrebama za proizvodom ili uslugama.Postupak formulisanja poslovne politike Dok poslovna politika usmerava odlučivanje u preduzeću. ima situacija kada organi upravljanja formiraju politiku na osnovu pojedinih slučajeva što se negativno odražava na efikasnu realizaciju ciljeva preduzeća. To znači da postupak predstavlja instrument kojim se nastoji da se obezbedi i što efikasnije sprovede poslovna politika u život. preduzimač i menadžer mogu biti isto lice. Jedan od najčešće korišćenih postupaka sastoji se iz formulisanja. Praćenje tržišta jedno je od najvažnijih pitanja kome treba posvetiti odgovarajuću pažnju. Međutim. kao i korektivna akcija radi otklanjanja uočenih nedostataka. Istražujući tržište dolazimo do informacija koje su neophodne za planiranje i realizaciju razvoja. rokovi i dr. Kada neko preduzeće uvede postupak. Istraživanje tržišta treba da omogući obezbedjivanje podataka neophodnih za utvrđivanje stanja tržišta. postoji u našim preduzećima. Istraživanje tržišta Tržište predstavlja jedan od najznačajnijih činilaca razvoja. interpretacije i kontrole. Istraživanje tržišta se izvodi u fazi razvoja novog proizvoda radi izrade podloga za postavljanje strategije razvoja preduzeća. da realizuje proizvode na tržištu i da na taj način sebi obezbedi egzistenciju i razvoj. . kada imamo manja preduzetništva. jer postupak predstavlja unapred standardizovanu odluku za obavljanje nekog posla. a to je publikovanje. publikovanja. Četvrtom korakom ide se na implementaciju u rešavanju problema sa kojima se suočava preduzeće. u slučaju određenih nedoumica i problema. Poslednji korak predstavlja kontrolu sprovođenja poslovne politike. Ovde treba napomenuti da su preduzimači koji ulažu pare u tržišnu privredu kreatori poslovne politike. Obezbede podaci za analizu uslova prodaje. Ova faza nudi odgovor da li formulisana poslovna politika odgovara potrebama preduzeća. Obezbede podaci zahteva tržišta (količina. ono time smanjuje broj odluka za realizaciju nekog posla. U ovoj fazi preduzimaju se mere s ciljem da se teškoće i nesporazumi otklone. postupkom se određuje redosled obavljanja pojedinih poslova u preduzeću. Obezbede podaci za analizu cena konkurencije. Bez precizno formulisane poslovne politike nema obavljanja delatnosti preduzeća. razvoja i rasta preduzeća. Interpretacije omogućava organima koji sprovode poslovnu politiku. preduzeće bi trebalo da se pridržava postupaka koji omogućavaju da se poslovna politika racionalno definiše. indoktrinacije. Može se zaključiti da sve ove aktivnosti se izvode u cilju sagledavanja nastalih problema i unapređenja prodaje.). što predstavlja indoktrinaciju. Druga i treća faza dozvoljavaju stavljanje primedbi na formulisanu poslovnu politiku. Da bi se poslovnom politikom realizovali ciljevi zbog kojih se formuliše. Uobičajen je postupak da poslovna politika nastaje kao rezultat odluka organa upravljanja u preduzeću. a menadžeri njeni realizatori.

Izvori podataka za izvođenje poslovnog procesa istraživanje tržišta su: • • • • • • • • • • • Podaci dobijeni u ovom poslovnom procesu o domaćem tržištu obuhvataju: Podaci dobijeni o stranom tržištu obuhvataju: Jedan od ciljeva istraživanja tržišta je pronalaženje nezadovoljnih korisnika. spoljnotrgovinski sistem. Izveštaj o mesečnoj realizaciji proizvoda (finansijski i količinski) koji dolaze iz prodaje Analiza mogućnosti nabavke materijala koji dostavlja nabavka. kao i pronalaženje mogućeg povećanja kvaliteta uz istovremeno povećanje dobiti. politički faktori). Izrada analiza o istraživanju tržišta .• • • • Obezbede podaci za određivanje cene koštanja. bitne probleme koje ističe korisnik. Aktivnosti vezane za istraživanje tržišta su: • • Planiranje istraživanja Postupak istraživanja tržišta i • Izrada analiza o istraživanju tržišta Planiranje istraživanja .Na osnovu donesenog plana istraživanja i izvršene analize tržišta pristupa se izradi analiza o istraživanju tržišta koja sadrži: • • • • Analiza uslova prodaje Analiza cena konkurencije Određivanje cene koštanja Izrada cenovnika . Metodologiju istraživanja bira marketingistraživač saglasno vrsti proizvoda. Plan istraživanja u svim navedenim aspektima mora da poštuje ograničenja u pogledu budžeta. podatke o ponudi konkurencije. analiza problema u ekspluataciji i • kvantifikovanjem podataka u odnosu na konkurenciju. Bitno je razmotriti stanovište korisnika tj. Drugi momenat koji ovaj proces razmatra je pronalaženje novih tržišta tj. teritorije i segmentacije tržišta koji su postavljena u strateškim ciljevima preduzeća (strateški plan istraživanja). tehnike kontaktiranja i potreba sredstva za realizaciju plana. osnovna obeležja). a izbor metode verifikuje rukovodilac odeljenja marketinga. Postupak istraživanja tržišta . vrste i količine proizvoda koje kupuje kupac. otkrivanje novih mogućnosti u pogledu plasmana proizvoda. uticaju konkurencije. predviđanjima i očekivanoj pouzdanosti rezultata predviđanja. procena i analiza nedostatka kvaliteta. itd. pristupa se aktivnosti Postupak istraživanja tržišta po elementima iz zahteva. uslovima plasmana (devizni sistem. konjukturu proizvoda iz proizvodnog programa. instrumentima istraživanja. Obezbede podaci o raspoloživosti i cena za repro materijale i ostale predmete poslovanja. plana uzorkovanja. Da bi se ovo postiglo potrebno je obaviti sledeće aktivnosti: • • ispitivanje realne situacije. popisu poslova iz plana istraživanja tržišta. ističući pri tom za kupca bitne karakteristike kvaliteta. Izvrši analiza apsorpcije mogućnosti tržišta po segmentima potrošnje. posetama i anketama. lokacije. broj i vrstu potrošača. tendenciju u strukturi potražnje. obima i opsega istraživanja. postavljenim ciljevima. pristupa istraživanju. potenjelne kupce (broj.Plan istraživanja se donosi sa definisanim elementima u pogledu izvora podataka. mere i uslove prodaje konkurencije. Izrade podloga za plan proizvodnje i prodaje primenom metoda linearnog programiranja u funkciji maksimalne dobiti i dr. odnosno.Na bazi odobrenog plana istraživanja.

cena za proizvod i konkurenciju).).Analiza uslova prodaje obuhvata definisanje: • • • • • karakteristika kupca robe (apsorpciona moć.U ovoj aktivnosti određuju se direktni i indirektni troškovi za različite obime proizvodnje. INFORMATIČKO UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA . Određivanje cene koštanja .Na osnovu zahteva tržišta i definsane cene proizvoda primenom neke od metoda (analiza praga dobitka i ciljnog profita..istraživač. tradicija i slici).Na bazi cenovnika konkurencije. valute plaćanja. troškovi ekonomske propagande. pri čemu se tretiraju troškovi za procenjeni potenjel prodaje na određenom tržištu. Rezultati istraživanja u ovoj fazi daju se kao "Analiza tržišnih cena"... a verifikuje rukovodilac marketinga uzimajući u obzir elemente strategije preduzeća. ing. . Osnov za ovu analizu je "Planska cena koštanja" i Informacije iz proizvodnje (podaci o troškovima). stanje zaliha. uslove konkurencije po pitanju organizacionih oblika i metode prodaje(kanali distribucije. kataloga i drugih izvora informacija o konkurenciji vodi se vođenje cena konkurencije po proizvodima i tržištima. karakteristike tržišta (apsorpciona moć i uslovi ponude i potražnje). ciljevi i zadaci poslovne politike (zainteresovanost za određeno tržište. značaj i renome zastupnika. NAPOMENA: Za sve informcije vezane za INFORMATIČKO UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA obratite se na e-mail : alempije@beotel. Izrada cenovnika . Ova analiza daje i predloge strategije i politike cena na određenim tržištima. stepen uposlenosti kapaciteta itd. Analiza cena konkurencije . Izbor metode vrši marketing.) definiše se cenovnik. atribute proizvoda (ocena kvaliteta proizvoda i odnosa kvalitet . Alempije Veljović dipl. Uzimajući u obzir podatke o vrsti i kvalitetu proizvoda i stavljajući ih u odnos sa podacima o nivou cena.dr. stvara se podloga za ocenu pozicije preduzeća u pogledu konkurentnosti. sigurnost plaćanja.yu Ovaj članak je pripremljen na osnovu knjige: prof. kontinuitet u snadbevanju jednog tržišta). uloga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->