ររៀបចំ​រោយ៖ ចក់ សុភាព

Prepared by: ChakSopheap
“The Media and Social Media Participation in the end of GenderBased Violence” Workshop on May 30th 2013, Cambodia

ប្រព័ន្ធផ្សពវផ្ាយសង្គម
ន្ិង្ការទរ់ស្កាត់អំពពើហង្
ឹ ាទាក់ទង្ពយន្ឌ័រ

Social Media and Gender Based Violence Prevention

Source: thesavvysocialista.com

រ អ្
ធ សពវផ្ាយសង្គម?
ើ រវើ ៅជាប្បព័ន្ផ្

What is social media?
 ប្បព័ន្ផ្
ធ សពវផ្ាយសង្គម​គជា

មរយោបាយទំនាក់ទំន្ង្រៅវ ិញ
រៅមកដែលពលរែឋ​រប្បប្ើ បាស់​
ឧបករណ៍ ន្ង្
ិ ​រគហទំព័រនានា​
រែើមបដើ ចករ ំដលកព័ ៌មាន្​ន្ង្
ិ ​
ជដជកតាមប្បព័ន្ធអ្ុន្
ើ យរឺ ណ
 Social Media is means of
interaction whereby people
using tools (like blog and
video) and sites (like facebook
and twitter) to share content
and have conversation online.
Source: www.banklawyersblog.com

រហ ុអ្បា
វើ ន្ជារយង្
ើ ប្ វូ ចាប់អារមមណ៍?
Why should we care?

CAMBODIA

~15M
2.7M=18%
5%

~20M =
131%

បណ្ត
ា ញរហវសប៊ុករៅកមពុជា៖

FB Cambodia:

ឥទធព
ធ សពវផ្ាយសង្គមចំរោះការទប់ស្កា ​អ្
់ រំ ពហ
ិ លរបស់ប្បព័ន្ផ្
ើ ង្
ឹ ា
ទាក់ទង្រយន្ឌ័រ៖

Its effect on Gender-based Violence Prevention:

ការចូលរួមពម
ា ក្រ័ កតា
ា មរហវសប៊ុក៖
ើ ិ ភ
Interactive input from a FB friend:

រលក
់ រយល់ែង្
ឹ ៖
ើ កមពសកា

Awareness Raising:

ប្បមូលទន្
ន យ
័ /​ Crowd-sourcing:
ិ ន្

www.gbv.open.org.kh/

ចូលរួម / Engage:

រផ្ាម
ន យ
័ រៅជាសកមមភាព៖
ើ ពទ
ើ ន្
ិ ន្
From data to action:

www.sithi.org

កច
ច ន្ទនា
ិ ស
Dialogue

ប្បមូល/រកៀង្គរន្ង្
ិ សកមមភាព​៖
Mobilize & Action:

www.avaaz.org

www.change.org

សូមអ្រគុណ!​
Thank You!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.