සුදු ඇන්ටී 01

කට්ටියට මාව මතක ඇති නන්ද. මනෙ පළනවනි කතාව නාමල්
අයියා. කනමන්ට් කරලා තිබුණ හැනමොටම ස්තුතියි. ඉතිිං යාළුවනන්
අද කියන්න යන්නන අර ඇන්ටි ෙැන. නාමල් අයියනෙ නෑදෑ නවන
ඇන්ටි ෙැන.
ඒයා තමයි සුදු ඇන්ටි. ඉපදිලා තිනයන්නන් 1960 අවුරුද්නද. ඒ
වුනාට නපනුම 35ක් විතර. රූනප ෙැන නම් කියලා වැවඩ් නෑ. සුදුම
සුදුයි. පට්ටම කඳ. එයානෙ මහත්තය පිටරට ඉන්නන.අවුරුද්දකට
සැරයක් වනේ තමයි ලිංකාවට එන්නන. ඇන්ටිනෙ පුතා මනෙ ක්ලාස්
නම්ට්. ඌත් ඉන්නන අිංකල් ඉන්න රනට්මයි.
මිනිහ රට ඉද්දි නමොන ෙෑණිද ඉතින් පිට නනොයන්නන. සුදු ඇන්ටි
ෙැන එනහම ආරිංචි ආවට කටක් ඇරලා අහන්නද. නෙොඩක් නද්වල්
ආරිංචි නවලා තිබුනත් එන්ටර් නවන්න නලොකු බයක් තිබුනා.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

නපොඩ්ඩක් හරි ෙැස්සුනනොත් ෙනමත් ඉඳලා ඉවරයිනන. මතක් කර
කර අනත් ෙෙහා හිටියා.
නම් ඇන්ටිට හුකන්න නනනේ මට ආසාව තිබුනන. ඉනකෝනල යන
දවස් වල ඉඳලා පුදුම ආසාවක් තිබුනන සුදු ඇන්ටිනෙ ඇඟ
බලාෙන්න. ඒ දවස් ේල ඇන්ටි නාන්නන වත්නත නකොනන් තියන
ලිනඳන් ඇදලා. මම ඒ දිහා නහොනරන් බලන් ඉන්න එක හැම දාම
වනේ කරනවා. ඉතින් ඒවා පරන කතානන. මම කියන්න යන්නන
සුදු ඇන්ටිව මට නසට් වුන විදිය ෙැන.
නෙදර හිටිනය සුදු ඇන්ටියි තව එයානෙ නෑදෑ නවන වයසක ඇන්ටි
නකනනකුයි විතරයි. වයසක ඇන්ටි කඩයක් කරනවා ටවුන් එනක්.
එයා උනද් 7 ට විතර ගියාම එන්නන හැන්දානව 7ට විතර. සුදු ඇන්ටි
නෙදර තනියම දවල් නවලාවට. ලැප්නටොප් එකක් තියනවා ඇන්ටිට.
ඒනකන් තමයි මහත්තයටයි, පුතාටයි පුතානෙ වයිෆ්ට පුතානෙ නපොඩි
දුවටයි කතා කරන්නන. ස්කයිප් එක වැඩ කරන්නන නැති වුනාම
මට තමයි කතා කරන්නන හදලා නදන්න කියලා. ඉතිිං මම එනහම
ගිය නවලාවට නෙඩක් නවලාව අරන් තමයි හදලා දීලා එන්නන්.
නමොකද මට එතනකොට ඇන්ටිනෙ ලස්සන විඳින්න පුළුවන්නන.
එනහම යන හැම දවනසම ඇන්ටිනෙ නලොකු තන් නදකයි වටකුරු
නලොකු පස්සයි බලන්න මම නෙොඩක් ආසා කලා. ඒත් මම ඒ හැම
නද්ම බලාෙත්නත ඇන්ටිට නතනරන්නන නැති නවන්න. නමොකක් හරි
සීන් එකක් වුනනොත් ඔක්නකොම ඉවරයිනන.
ඉතිිං ඔන්න එදා උනද් ඇන්ටි අනප් නෙදර ආවා ස්කයිප් එක වැඩ
කරන්නන නෑ කියානෙන. එදා අනප් නෙදර කවුරුත් හිටිනයත් නෑ.
මමත් ඉතින් පැනලා හා ඇන්ටි මම විනාඩි 5න් එන්නම් කිේවා.
ඇන්ටි නෙදර ගියා. මම කාමනර්ට ඇවිත් න ොකා දාලා න ෝර්ටක් ටී
ර්ට් එකක් දානෙන යන්න පිටත් වුණා. ඇන්ටිනෙ නෙදර යනවනම්
මම අනිවා න ොකා දානවා. ඒ නමොකද ඇන්ටි දිහා ටික නවලාවක්
නහොනරන් බලද්දි මනෙ පයිය නහොදටම නගින හින්දා.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

මම කිසිම අවුලක් නැතුව නේට්ටුව ඇරනෙන ඇතුලට ගියා. නදොර
ඇරලා. මම ඇන්ටී කියලා කතා කලා. ආ එන්න *** කිේවා නේ
ඇතුනල ඉඳලම. ඇන්ටි මට කවදත් කතා කනල් නම කියලා. ලැප
තිනයන්නන කෑම කාමනර්. ඇන්ටි කාමනර් ඉඳලා තමයි මට නෙට
එන්න කිේනේ. මම නවනදා පුරුද්දටම නකලින්ම කෑම කාමනර්ට
යන්න ඇන්ටිනෙ කාමනර් ලගින් ගියා. නමොකද ඇන්ටිනෙ කාමනර්
ලගින් තමයි කෑම කාමනරට යන්න තිනයන්නන්. මම යන ෙමන්
නිකමට ඇන්ටිනෙ කාමනර් නදොර නරද්නද ඉඩ තිබුන තැනින් ඇතුල
බැලුවා නහොරාට. ඇන්ටි නකොන්නඩ පීරනවා කන්නාඩිනයන්
බලානෙන නදොර පැත්තට පස්ස හරවලා. එතනකොට තමයි මම
දැක්නක ඇන්ටි ඇඳුම නවනස් කරලා කියලා. ටිකක් හිර දනඉස්සට
දිෙ ෙවුමක් ඇඳලා. මම එන්න කලින් ෙවුම ඇඳලා දැන් නකොන්නඩ
පීරනවා. මමත් ඒක බලානෙනම ගිහින් ලැප තිබ්බ තැනින්
ඉඳෙත්තා. නම්නස නකොනන් මැද පුටුනව තමයි ලැප තිනයන්නන. මම
ඉඳනෙන බැලුවා. පාස්වර්ඩ් එක නසේේ කරලා තිබ්බට නමොකකින් හරි
අයින් නවලා. මටත් හරියටම මතක නෑ මම දාලා තිබුන පාස්වර්ඩ්
එක. මම නෙස් කරලා ට්‍රයි කරමින් හිටිනය. ඔන්න ඇන්ටි ආවා කෑම
කාමනර්ට මම ඉන්න නම්නස ඉස්සරහ ඉදන් අහනවා නමොකද නවලා
තිනයන්නන් *** කියලා. මම කිේවා පාස්වර්ඩ් එක වැඩ නෑ, මටත්
හරියට මටත් මතක නෑ කියලා. ඇන්ටි නම්නස වනටන් මනෙ ලෙට
ඇවිත් නෙදර නෆෝන් නම්බර් එකනන අපි කලින් පාර දැම්නම කියලා
කිේවා.
මටත් දැන් නම්ක එකපාරම ෙහන්න බෑ. ඒක හරිගිනයොත් එනහම
යන්න නවනවනන ආපහු නෙදර. මම ෙැහුවා වරද්දලා. ම්ම්හු.. ඇන්ටි
ආනයම වටින් ඇවිත් නම්නසට එහයින් තිබුන පුටුනවන් වාඩි උනා.
ලැපට වම් පැත්නතන් මට නප්නවා දැන් ඇන්ටිනෙ සුදු ෙල.
දනීස්නසනුත් අඟල් හතරක් විතර ෙවුම උඩට ඇවිත්. කිරි සුදු ෙල්
නදක මනෙ ඉස්සරහා. මනෙ පයිය එකසිය ොනට නැේො ෙල් නදක
දැකලා. කවදාවත් ඔච්චර ළෙට ඒ සුදු ෙල් නදක දැකලා තිබුනන නෑ.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

වාත්තු කරලා වනේ. නලවකන්න තිබ්බා නම් කියලා මට හීල්ලුනා.
ආනයම ඇන්ටි අහනවා හරියන්නන නැද්ද *** කියලා. මම කිේවා
නෑනන කියලා. ආනයම නැගිටලා නම්නස වනටන් ඇවිත් මනෙ ලෙ
හිටනෙන බලන් ඉන්නවා. නමොනා කරන්නද දිෙටම වරද්දන්නත්
බෑනන. ඒ පාර මම හරියටම ෙැහුවා. දැන් හරි සයින් උනා.ඒ පාරනම්
හරි වනේ ඇන්ටි. කිේවම ආනයම ගිහින් අර පුටුනවම වාඩි උනා. මට
ආනයත් චාන්ස් එක ආවා ෙල බලෙන්න. මම බලන ෙමන්
හිතාෙත්ත අද නෙදරත් කවුරුත් නැති එනක් සැපට අනත් පාරක්
ෙහනවා කියලා.
අිංකල් හරි *** (ඇන්ටිනෙ පුතානෙ නම) හරි ඉන්නවද බලන්න
කිේවා ඇන්ටි. කන්ටෑක් 4යි තිනයනනන. හතරම ඕෆ්ලයින්. මම
කිවා කවුරුත්ම නෑනන් ඇන්ටි නමොනකෝ කරන්නන කියලා.
එනහනම් පස්නස බලමු නන්ද කියලා ඇන්ටි නැගිට්ටා. මමත් හා
කියලා සයින් අවුට් නවලා ලැප ඕෆ් කරන්න නසට් වුනා. ඇන්ටි
ආනයම ඇවිත් මනෙ ලෙ හිටනෙන. ඒ පාර ඇන්ටි ඇවිත් මනෙ අනත්
කලවා හරිය ෙෑනවන ොනට හිටනෙන ඉන්නවා. මම සට්ඩවුන්
බටන් එක වම් අනතන් ඔබලා ආපහු අත ෙන්න ෙමන් කකුනල
වැද්දුවා වැරදීනමන් වනේ. ඇන්ටිත් අවුලක් නැතුව හිටියා. සට්ඩවුන්
නවලත් ඉවරයි. තවත් ඉන්න බෑනන ඉතිිං. මමත් නැගිට්ටා ඇන්ටිත්
පස්සට ගියා. මම එනහනම් යන්නම් ඇන්ටි කියානෙන යන්න
හැරුනා.
අනන් *** මනෙ කාමනර් ලයිට් එකත් මාරු කරලා නදන්න පුලුවන්ද
යන්න කලින්. ඊනේ රෑ බල්බ් එක පිච්චිලා වනේ. මටත් ඊට වැඩිය
නදයක් තියනවද මම පැනලා හා කිේවා. මම ඇන්ටිනෙ පස්නසන්
නැටනවන පුක දිහා බල බල කාමනර්ට ආවා. ආසානව බෑ
මිරිකන්නමයි හිනතන්නන්. ඒත් නදයියනන් නකොනහොමද එනහම
කරන්නන. ඇදට නැෙලා තමයි දාන්න නවන්නන්. ඉන්නනකො මම
බල්බ එක අරන් එන්නම් කියලා ඇන්ටි ගියා ආනයම කුස්සිය
පැත්තට. මම නිකමට බැලුවා ඇන්ටිනෙ ඇඳුම් රෑක් එක දිහා.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

ඇන්ටිනෙ නරෝස පාට ිංගියක් නහොදට නප්න විදියට රැක් එනක්
ඇඳුම් උඩින්ම තියනවා. මම ටක් ොලා ිංගිය අතට අරන් කිම්බ
නසට් නවන හරිය ඉම්බා. මම එන්න කලින් ඇදුම් ෙලවන නවලානව
ඒක ෙලවලා තිනයන්නන් කියලා මට සුවනදන්ම නත්රුණා. මම දිව
තියලත් බැලුවා රස. රසක් නම් නෑ. මට ආපහු තියන්නත් හිතක් නෑ.
ඇන්ටිත් එනවා ඇහුන නිසා ගුලි කරලා මනෙ න ෝනට සාක්කුවකට
ඔබා ෙත්තා. මනෙ පයිය නහොදටම නැෙලා තිබුනත් මම ඇදලා ආව
න ොකානෙන් නෙොඩක් නලොකුවට පිටට නප්න්නන නෑ. නමොකද මම
නමනහ එද්දි අදින්නන හිරම හිර න ොනකක්. නමොකද මම නමනහ
ආවා නවලානව ඉදලා ආපහු යනකල්ම පයිය නැෙලා තියන නිසා
නමනහ එද්දි අදින්නන එනහම තමයි.
ඇන්ටි බල්බ් එක මනෙ අතට දුන්නා. මමත් ඒක අරනෙන ඇදට
නැේො. දැනට තියන බල්බ් එක ෙලවලා ඇන්ටිනෙ අතට නදන්න
හැනරද්දි මම දැක්ක නදයින් මාව ෙල ෙැහුනා. ඇන්ටි මනෙ න ෝනට
සාක්කුව දිහා බලන් හිටිනය. මට කරෙන්න නදයක් නෑ. එලියට
ඇවිත් තිබුනන නැති වුනාට මම උඩ ඉන්න හින්දා ඇන්ටිට සාක්කුව
ඇතුනල තියනවා නහොදට නප්නවා. මම ආ ඇන්ටි කියලා බල්බ් එක
දුන්නා. හිනා නේෙන ගිහින් බල්බ් එක නම්නස උඩින් තියලා ආපහු
ඇද ලෙට ආවා. මම එතනකොට බල්බ් එක දාලා ඇනදන් බැස්සා.
මම න ප්
ේ එනක් මාරු නවන්න හැදුනව වැනඩ් නනෝන්ඩි නවන්න
කලින්. නකොනහද, ඇන්ටි අහනවා නමොකක්ද *** ඔය සාක්කුනව
තිනයන්නන්. නමොකුත් නෑ ඇන්ටි. මම දැක්කා, ඔයා ඒක අරන්
ගියාම මම අදින්නන නමොකක්ද කියලා ඇහුවා. මට නපොලව
පලානෙන යන්න තරම් ලැජ් යි. මම බිම බලානෙන නමොකුත්
නනොකියා හිටියා. ඔයා ආසද ඒකට ඇන්ටි ආනයම අහනවා. මම බිම
බලානෙනම ඔළුව වැනුවා. එතනකොට මට ආස නැද්ද. අනන්
නදයියනන් නකොච්චර ආසද මම. ඒත් කියන්නන නකොනහොමද. ඔයා
ඕක අරන් යන්න මට නමොනවද දීලා යන්නන ඉතින් කියලා ඇන්ටි
මනෙ නිකනටන් අල්ලලා ඔළුව ඉස්සුව. තවත් කතා නනොකර ඉන්න
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

බෑනන් අනන් ඇන්ටි මම ඕන නදයක් නදන්නම් කාටවත් නම් ෙැන
කියන්න නම් එපා.
මට නත්රුණා ඇන්ටි අදනම් එන්නන නවන නපොටකට කියලා. හරි
දැන් ඉඳලා මම කියන නද්වල් කරන්න ඕනන. ඔන්න බෑ කියන්න
බෑ. එනහම වුනනොත් ඔයා මනෙ ිංගියක් අරන් යන්න හැදුවා කියලා
අම්මට කියනවා හරිද.මම හා ඇන්ටි කිේවා. දැන් ඉතින් මට සුවර්
නෙොනා නපොල් පැනල් කන්න තමයි නම් සැරනසන්නන කියලා.
හරි අපි නමනහම පටන් ෙමු. දැන් ෙන්න ිංගිය සාක්කුනවන්
එළියට. මමත් දැන් බය පැත්තකට දාලා කියන ඕනනම නදයක්
කරන්න හිත හදාෙත්ත. නමොකද මට දැන් නහොඳටම ෂුවර් අදනම්
මනෙ හීනන හැබෑ නවනවා කියලා. අත දාලා ෙත්තා ිංගිය අතට.
දැන් නමොකද කරන්නන ඇන්ටි. ඔයා නෙදර ගිහින් මනෙ ිංගියට
කරන්න හිටිය නද්වල් කරන්න බලන්න. මම ටිකක් නවලා නමොකුත්
නනොකර හිටියා. නකෝ නකෝ කරන්න ලමනයො ඉතින්. ඇන්ටි දැන් හරි
හුරතනල්ට කතාව. මම ිංගිය කනපිට හරවලා අත ඇතුලට දාලා
කිම්බට නසට් නවන හරිය හරියට අල්ල මැදට නවන්න දාෙත්තා. ඒ
හරිය නහොඳට ඉම්බා. දිවත් ටිකක් තියලා බැලුවා. රසද *** ඇන්ටි
අහනවා. ටිකක් විතර මම කිේවා. රස බලන්න ආසද. මම ඔේ
කියන්න ඔළුව වැනුවා.
එනහනම් ඕක පැත්තකට දාලා එන්නනකො. ිංගිය ඇද උඩට දාලා
ඇන්ටි ලෙට ගියා. මම දැන් කරන්නන ඇන්ටි කියන නද් විතරයි.
ඇන්ටි මනෙ ටී සර්ට් එනක් යටින් අල්ලලා උඩට උස්සනවා. නකෝ
අත් නද්ක උස්සන්න. මමත් ඉස්සුවා. ටී ර්ට් එක ෙලවලා ඇඳ
උඩට දැම්මා. ඇන්ටිනෙ දකුණු අත මනෙ නබල්නලන් තියලා ටික
ටික අතොනවා. අත ටික ටික පහලට යනවා. මනෙ නිපල් එකක්
යන්තම් මිරිකලා ආනයම යටට යනවා. මට දැන් නැෙලා කියන්නන
න ොකා ඉරන්න හදනවා මනෙ මල්ලියා. බුරිය ඇතුලට අගිල්ලා දාලා
වනට්ට කරකලා න ෝට උඩින් මනෙ පයිය ඇල්ලුව. මට නිකම්
කරන්ට් එක වැදුනා වනේ. මනෙ පයිය ටිකක් අතින් නපොඩි කරලා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6

එක පාරටම න ෝට ඉනනන් ෙැනලේවා. න ොකත් ඒ එක්කම පහලට
ආවත් පයිය නැෙලා හිර නවලා හිටිය හින්දා මෙ හිටියා. අත්
නදනකන්ම න ොකා අල්ලලා පහතට කරද්දිම මල්ලියා දුන්නක් වනේ
උඩට ආවා. ඇන්ටිට ලස්සන හිනාවක් ගියා. න ොකයි න ොටයි දැන්
දනහිසට ටිකක් උඩින්. ඔය නදක ෙලවලා ඇදට දාන්න ළමනයො.
කකුල් නදනකන් පන්නලා න ොකයි න ෝටයි ඇන්දට දැම්මා.
දැන් මනෙ ෙවුම ෙලවන්නනකො. මට මාර සතුටුයි. නමච්චර කල් මම
දැක්ක හීනන හැබෑ නවන්නයි යන්නන. මම ඇන්ටිනෙ ෙවුනම
දානරන් අල්ලලා හීමීට උඩට නෙනාවා. දැන් මට කිරි සුදු ෙල් නදක
නහොදට නප්නවා. ටිකකින් මයිල් වලින් වැහිච්ච හුත්ත. ඊලෙට බඩත්
එක්ක බුරිය. ඊලෙට සුදු පාට බ්‍රා එකකින් වැහුන නලොකු සුදු නබෝල
තන් නදක. ිංගියක් ඇදලා හිටිනය නෑ. ඒක තමයි රැක් එනක් තිබිලා
ෙත්නත. දැන් ඔයාට පුළුවන් රහ බලන්න පැටිනයෝ. ඇන්ටි එනහම
කියපු ෙමන් මම ඇන්ටිනෙ අත් නදක අස්නසන් අත දාලා ඇන්ටිව
බදා ෙත්තා. මනෙ මල්ලි ඇන්ටිනෙ නිංගිව කිස් කරනවා. මට ඉන්න
බෑ. ඇන්ටිනෙ උඩ නතොල උරවන්න පටන් ෙත්තා මම. ඇන්ටිත් මාව
බදානෙන මනෙ පුක මිරිකන්න ෙත්තා. මනෙ අත් නදකත් ඇන්ටිනෙ
සුදු පුක හිමීට අතාොන්න ෙත්තා. ටිකකින් යටි නතොල උරන්න
ෙත්තා මම. ටික නවලාවක් නමනහම කරලා මනෙ අත් නදක බ්‍රා
එනක් හක් එක ලෙට නෙනිහින් හක් එක පැන්නුවා. නතොල දාන එක
නවත්තලා බ්‍රා එක ෙලවලා ඇදට දැම්මා. මට දැන් ඕනන ඇන්ටිනෙ
සුදු තන් නදනක් රහ බලන්න. කලු පාට නිපල් නදක මම අගිලි වලින්
ඇල්ලුවා. ඒවා ටිකක් හයියයි. එක නිපල් එකක් ලෙට නතොල් නදක
තියලා හැපුවා. එනහමම ඇන්ටිනෙ මුන දිහා බැලුවා. ඇන්ටි ඇස්
නදක පියනෙන ලාවට හිනා නවනවා.
එනහමම නිපල් එක උරන්න ෙත්තා. අනිත් තනන් මනෙ අතින්
මසාජ් කරන්න ෙත්තා. මාරුනවන් මාරුවට තන් නතක උරන ෙමන්
නපොඩි කලා. ටිකකින් මනෙ වම් අත් බඩ දිනේ අරනෙන ගියා
ඇන්ටිනෙ හුත්ත ලෙට. මයිල් නෙොඩ මැද්නදන් මනෙ අත
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 7

යනනකොටම නත්රුනා
ජූස් අනත් ෙෑනවනවා. මම තනන් උරන එක නවත්තලා ජූස් ටික
නලවකාලා බැලුවා. ඇඹුල් රසක් ආවත් එනක පුදුම රසක් තිබුනා.
ඇන්ටි හිනා නවලා රසඳ ඇහුවා. හ්ම්ම් නෙොඩාක් රසයි ඇන්ටි.
ඇන්ටි, ඇන්ටි නනනේ සුදූ කියන්න පැටිනයො. එන්නනකො එනහනම්
රස නහොදටම බලන්න කියලා ඇන්ටි ඇන්නද් උඩුබැලි අතට
නිදාෙත්තා. දැන් ඔයාට ඕන තරම් රස බලන්න පැටිනයෝ කියලා
කකුල් නදක නවලා ඇත් කලා. මමත් ඇදට නැෙලා වැනඩ් පටන්
ෙන්න නසට් වුනා. අත් නදනකන්ම මයිල් ටික නදපැත්තට කරලා.
අතොන්න ෙත්තා.ටික නවලාවක් අතොලා ක්ලීට් එක ඇගිලි වලිම්
මසාජ් කලා.
අන්ටි දැන් නකඳිරි ෙන්නා. උරන්න මනෙ පැටිනයෝ. මමත් ටිකක්
නලොකුවට තිබුන නයෝනි නතොල් නදනකන් පටන් අරන් හුත්ත වනට්ම
කිස කරලා උරන්න පටන් ෙත්තා. ටිකකින් ක්ලීට් එක නතොල්
නදනකන් හැපුවා. ම්ම්ම්හ්හහ
් ් පැටිනයෝ මට ඉන්න බෑ. මම ක්ලීට් එක
හීමීට උරන්න පටන් අරන් නේනෙ වැඩි කරනෙන ගියා..
ආආආආආආඅහ්හහ
් හ
් හ
් ් හයිනයන් උරන්න පැටිනයෝ….මමත් උපරිම
නේනෙන් ක්ලීට් එක ඉනරේවා. ටිකනවලාවකින් ඇන්ටි
ආආආආඅහ්හහ
් …
් ොලා කකුල් නදනකන් මනෙ ඔලුව තද
කරෙත්තා. ඇන්ටිට පලනවනි පාරට බඩු ගියා. මමත් ආසානවන්
ෙලානෙන ආව බඩු ඔක්නකොම ටික බිේවා. ටික නවලාවක් එනහමම
ඉදලා බුරිනය ඉඳලා නතොල් නදකට එනකල් ම කිස් කරනෙන උඩට
ආවා. ආනයම නතොලක් දැම්මා. හරි ඉන්න පැටිනයො දැන් මම
කරන්නන. කියලා මාවත් අයින් කරලා ඇන්ටි නැගිට්ටා. ඔයා දැන්
මම හිටියා වනේ නිදාෙන්නනකො මනෙ පැටිනයෝ. මමත් ඉතින්
නිදාෙත්තා. ඇන්ටි පැත්නතන් ඇවිත් මනෙ නබල්නල ඉඳලා කිස්
කරනෙන පහලට යනවා. මනෙ නිපල් එකක් ටිකක් නවලා ඉනරේවා.
මනෙ අත ඇන්ටිනෙ තන් නදක මාරුනවන් මාරුවට මිරිකන්න
ෙත්තා.
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 8

බුරියටත් දිව දාලා ටිකක් කරකවලා ආනයම වනටන් මනෙ කකුල්
නදක මැද්නදන් ඇවිත් මනෙ නටොපා කිස් කලා. මාව හිරිවැටුනා.
මනෙ පයිය ටික ටික කට අතුලට දාෙන්න ෙමන් ඇට නදක අතින්
මිරිකන්න ෙත්තා. නමනහම ටික නවලාවක් කරද්දි මට ඉන්න බැරුව
ගියා. මම හිමීට නැගිටලා ඇන්ටිව ඉස්සුව. ඇයි පැටිනයෝ යන්න
එනවද. ඔේ සුදු. අපි නමනහම කරමු කියලා මම ඇන්ටිව 69
නපොසිසන් එකට නසට් කර ෙත්තා. මම ඇන්ටිනෙ නහොඳට
උරවනවා. ඇන්ටිත් මනෙ නහොදට උරවනවා.
නමනහම විනාඩි තුනක් විතර ගියා මට නහොද ෙනන්. ඇන්ටිත්
නහොදටම නකඳිරි ොනවා. ඇන්ටි නැගිටලා දැන් ඇතුලට දාන්න
පැටිනයෝ. මට ඉන්න බෑ. මම ඇන්ටිව ඇනද් නපරලලා කකුල් නදක
ඈත් කරලා අතුලට දාන්න නසට් නවද්දි ඇන්ටිත් අත දාලා මනෙ
පයිය ස්තානෙත කලා. මම නතොල් නදක මැද්නදන් තියලා හිමීට තද
කලා. ජූස් ෙලලා තිබ්බ හින්දා ටිකක් විතර හිරට බැස්සා. මමහිමීට
වැනඩ් පටන් ෙත්තා. ටිකක් නවලා හීමීට කරද්දි ඇන්ටි නේනෙන්
කරන්න පැටිනයෝ මට ඉන්න බෑ යන්න ලොයි. මමත් උපරිම
නේනෙන් කරන්න පටන් ෙත්තා. ටිකනවලාවකින් ඇන්න්ටි
ආආආආඅහ්හ් පැටිනයෝ කියානෙන ඇස් පියා ෙත්තා. ඇන්ටිට ගිහින්
ටික නවලාවකින මනේ ඇෙ හිරි වැටීනෙන ආවා. මටත් දැන් යන්න
ලෙයි. යන්න එන්නන් සුදු.. ඇතුනලම යවන්නද.. මම ඇහුවා. එපා
මනෙ පැටිනයෝ මට රහ බලන්න ඕන. යන්න කිට්ටු වුන ෙමන් මම
පයිය එලියට ෙත්තා. ඇන්ටිත් නැගිටලා ආනයම කටට දුන්නා
විතරයි නවනදට අනත් ෙහලා බඩු යනවට වඩා කැරි නලෝඩ් එකක්
ඇන්ටිනෙ කට ඇතුලට විද්දා.
පයිය බැහැලා යනකල්ම ඇන්ටි කැරි ටික බීලා නහොදට ඉනරේවා.
හරිම රසයි පැටිනයෝ ඔයානෙ ඒවා. අපි නදන්නා බදානෙන ටිකක්
නවලා නතොල් සූප්පු කර කර ඇදට නවලා හිටියා. ටිකකින් අපි
නදන්නම අඳුම් නැතුවම බාත් රූම් එකට ගිහින් ඇඟ නසෝදෙත්තා.
මම ඇන්ටියි මාරුනවන් මාරුවට සබන් ොලා ඇඟ නසේදුවා. ආනයත්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 9

අපි නදන්නා කාමනර්ට ඇවිත් අඳුම් ඇඳෙත්තා. ඔයාට නෙොඩාක්
තෑන්ක්ස් පැටිනයෝ මාවා නෙොඩක් සතුටු කලාට. ඔයාට ඕනනම
නවලාවක මම ඉන්නවා පැටි. ඔයාට පුළුවන් ඕන නවලාවක එන්න.
මමත් අඳුම් ටික ඇඳනෙන හරි සුදූ මට දැන් ඕන නවලාවක බය
නැතුව එන්න පුලුවන්නන. මම දැන් යන්නම් සුදු කියලා ආනයම
ඇන්ටිනෙ නතොල් උරන්න ෙත්තා. ටිකක් නවලා නතොල් උරලා මම
යන්නම් සුදු කියලා නෙදර ආවා.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful