Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Marketing şi Relaţii

Economice Internaţionale”

pentru studenţii specialităţii „Marketing şi logistică” şi „Relaţii Economice Internaţionale”

Autori:
Gribincea Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar Sava Elena, doctor, conferenţiar universitar

2009 2 .Chişinău.

.........CUPRINS 1 2 3 Introducere.....................................................................................................................................................................................................2 Perfectarea tabelelor............. 5.................................. Alegerea subiectului tezei de licenţă......... 7 Recenzarea şi pregătirea către susţinere a tezei de licenţă..... 5............................................ 6 Susţinerea preventivă a tezei de licenţă.............................................................................................................. Teza de licenţă este considerată drept o etapă finală a pregătirii profesionale si se întocmeşte la ultimul an de studii la facultate................................................................................................ 5 Perfectarea tezei de licenţă........................................ Introducere În conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare ce prevăd examinarea de stat a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat ale Republicii Moldova la finisarea programului de studiere profesională studenţii au dreptul să execute şi să susţine teza de licenţă................................................................. 5........... Anexe.................... Obligaţiunile conducătorului ştiinţific şi ale studentului în cadrul 3 3 4 4 5 7 7 8 8 10 10 11 13 pregătirii tezei de licenţă..................3 Întocmirea bibliografiei.................... diagramelor şi a formulelor...........1 Perfectarea textului............................ 8 Susţinerea tezei de licenţă......................................................... Scopurile principale şi cerinţele generale la întocmirea tezei de licenţă... Aceasta reprezintă prin sine o 3 ...... 4 Structura şi conţinutul tezei de licenţă................................................

Reieşind din cele menţionate. punctul de vedere al său asupra problemei abordate.cercetare definitivată. Teza de licenţă se va prezenta la catedră în mod obligatoriu copertată (cu copertă tare). diagrame şi anexe corespunzătoare. Scopurile principale şi cerinţele generale la întocmirea tezei de licenţă Teza de licenţă reprezintă criteriul principal la evaluarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a studentului. unde autorul dă dovadă de cunoştinţe în domeniul bazei teoriei economice privind tema abordată. stabileşte cerinţele unice privind conţinutul şi perfectarea. un capitol analitic. Alegerea subiectului tezei de licenţă 4 . Profunzimea şi calitatea cercetărilor reflectate în teză. 3) dezvoltarea deprinderilor de a desfăşura lucrări de cercetare în mod independent. ”Îndrumarul metodic privind pregătirea şi apărarea tezelor de licenţă” serveşte la asigurarea metodică a studenţilor care pregătesc teza de licenţă. şi totodată specifică obligaţiunile atît a studentului. 2) aplicarea cunoştinţelor obţinute în soluţionarea problemelor economice concrete din domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale cît şi domeniul Marketingului şi a logisticii. dedicat analizei materialelor reale a întreprinderii cercetate şi un capitol practic care să conţină calcule şi argumente financiare la măsurile propuse pentru implementare. Teza de licenţă constituie o elaborare definitivată a unei probleme economice sau concrete şi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: • să fie actuală şă să poarte un caracter ştiinţific şi de cercetare în domeniul financiar şi al evidenţei contabile. întărirea şi extinderea cunoştinţelor prfesionale teoretice şi practice. cît şi a conducătorului ştiinţific al lucrării de licenţă. care conţine elemente de noutate ştiinţifică. • să includă un capitol teoretic. rezultatele obţinute şi concluziile făcute arată abilitatea studentului de a începe activitatea profesională în sfera financiară şi a evidenţei contabile în condiţiile economiei de piaţă. Volumul total al tezei de licenţă constituie de la 65 pînă la 75 de pagini text redactat pe hîrtie de format A4. conştiinciozitate în ceea ce priveşte utilizarea corectă a datelor din documentele economice şi din publicaţiile altor autori. • să reflecte independenţa lucrului studentului. • să fie perfectată conform cerinţelor în vigoare şi prezentată în termenii stabiliţi la catedră. 2. scopul primordial la întocmirea tezei de licenţă este: 1) sistematizarea. precum şi să dispună de însemnătate practică. executată în mod de sine stătător asupra unui subiect. 1. însuşirea metodicii de cercetare ştiinţifică în domeniul economic la soluţionarea problemelor abordate în teză. grafice. precum şi tabele analitice.

publicităţii. deoarece succesul abordării reuşite a subiectului depinde în mare măsură de succesul alegerii acestuia.accesibilitatea materialului real necesar de la întreprinderea unde îşi va desfăşura practica de producere. tranzacţiilor internaţionale. 5 . În aşa caz. Obligaţiunile conducătorului ştiinţific şi ale studentului în cadrul pregătirii tezei de licenţă Călăuza metodică şi ştiinţifică la pregătirea. La diverse capitole ale tezei pot fi atraşi consultanţi din domeniile respective: specialişti-practicieni din domeniul relaţiilor econmice internaţionale.  consultarea asupra alegerii surselor bibliografice şi prelucrării informaţiei. colaboratorilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice. pe baza materialelor unui singur agent economic. Temele lucrărilor de licenţă sunt prezentate de către catedră. .continuarea cercetărilor realizate în procesul elaborării tezelor anuale în anii de studii precedenţi. Consultantul nu poartă răspundere de calitatea perfectării tezei de licenţă. .interesele ştiinţifice şi practice ale studentului. specialiştilor practicieni. Studentul este în drept să propună un subiect propriu pentru cercetarea de licenţă. Obligatiunile conducătorului ştiinţific sunt următoarele:  să acorde ajutor studentului la determinarea definitivă a subiectului tezei de licenţă.  verificarea şi redactarea planului tezei. conducătorul practicii de la întreprindere. a regulamentelor. standardelor. a referatelor scrise şi publicaţiilor ştiinţifice. La alegerea subiectului pentru teza de licenţă studentul poate solicita ajutor consultativ de la profesorii catedrei. precum şi profesori de la catedră. analizei financiare şi pieţei hîrtiilor de valoare. precum şi de la specialiştii în domeniu. precum şi de desemnare a conducătorului ştiinţific. alegerea trebuie să fie argumentată în formă scrisă şi prezentată la catedră pentru precăutare. marketingului. Nu se permite executarea tezei de către doi sau mai mulţi studenti la unul şi acelaşi subiect. care dispun de grad ştiinţific. La alegerea subiectului tezei de licenţă de către student este oportun ca acesta să se conducă de următoarele principii: .corespunderea subiectului tezei de licenţă cu specialitatea studiată. Studentul îşi alege subiectul tezei de licenţă din lista propusă pînă la începerea practicii şi întocmeşte pe un formular tipizat cerere de aprobare a subiectului ales. 3. precum şi din rîndul specialiştilor organelor autorităţilor locale şi centrale. .prezenţa literaturii de specialitate.Alegerea subiectului tezei de licenţă are un rol extrem de important. . actelor normative în vigoare. rezultatelor cercetărilor altor autori. întocmirea şi apărarea tezei de licenţă este asigurată de către conducătorul ştiinţific desemnat de catedră din cadrul activului de profesori ai acesteea.

elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a conţinutului. 7. • să prezinte la catedră la termen teza de licenţă definitivată. 5. • să expună în formă scrisă rezultatele obţinute în strictă conformitate cu planul şi cerinţele înaintate faţă de conţinutul şi perfectarea tezei de licenţă. • să respecte recomandările conducătorului ştiinţific. Teza de licenţă începe cu foaia de titlu. controlul asupra corectitudinii întocmirii tezei. modul de perfectare a căreia este prezentat în anexa 1. Cuprinsul trebuie să includă denumirea şi numărul primelor pagini a tuturor părţilor componente ale tezei de licenţă. Încheierea. precum şi asupra utilizării informaţiei din documentele financiare şi materialele altor autori. care să aibă importanţă practică pentru agentul economic studiat.  pregătirea avizului la teza de licenţă în conformitate cu cerinţele înaintate şi cu indicarea calificativului de admis (neadmis) a tezei spre susţinere în faţa comisiei de licenţă. • să pregătească un scurt raport privind rezultatele obţinute în cursul investigaţiei şi să-l expună la susţinerea preventivă şa la cea propriu-zisă a tezei de licenţă. În cuprins denumirea capitolelor şi a 6 . • să întocmească planul tezei de licenţă şi să-l prezinte pentru examinare conducătorului ştiinţific.  studierea tezei de licenţă. Introducerea. Rezumatul într-o limbă de circulaţie europeană (numai pentru specialitatea „REI”). 6. • să selecteze şi să analizeze materialeleteoretice şi practice pe problema cercetată. 4. Structura şi conţinutul tezei de licenţă Elementele structurale tradiţionale ale tezei de licenţă sunt considerate următoarele: 1. Foaia de titlu. controlul asupra respectării termenilor de studiere a subiectului tezei în conformitate cu planul adoptat. Cuprinsul (cu indicarea primelor pagini ale tuturor elementelor tezei). 4. Anexele. Partea de bază (constituită din capitole şi paragrafe). 8. 3. Bibliografia. care să fie actual atît pentru întreprinderea pe materialele căreia se face investigarea. 2. cît şi pentru economie în general. calculelor efectuate de către autor. • să elaboreze propuneri şi recomandări argumentate ştiinţific. Obligaţiunile studentului care întocmeşte teza de licenţă sunt următoarele: • sa aleagă corect şi argumentat subiectul.

de regulă. unul de calcule şi analitic şi poate include descrierea următoarelor probleme. matematice. Volumul aproximativ al părţii de bază constituie 55-65 pagini. Volumul introducerii constituie. proiectelor internaţionale de regulă. rapoartelor statistice ale BNS. Introducerea conţine. Aici urmează a fi menţionate remarcate toate cercetările anterioare importante în problema dată cu referinţe corecte la autorii acestor cercetări. este important ca tendinţele investigării problemei precăutate să fie expuse într-un mod laconic şi concis. Cerinţe similare sunt înaintate şi faţă de formulele propuse. de la 3 pînă la 5 pagini text dactilografiat. • Efectuarea calculelor necesare. În primul capitol se reflectă problemele teoretice de bază ale investigaţiei de licenţă. importanţa acestuia pentru ştiinţă şi practică. rapoartele organizaţiilor internaţionale de profil. următoarele elemente: argumentarea actualităţii subiectului ales. Modul de întocmire a sumarului tezei este prezentat în anexa 2. statistice. • Caracterizarea economică a obiectului cercetării cu analiza stării actuale. cum ar fi: grafice. obiectul şi subiectul cercetării de licenţă. Capitolul doi se întocmeşte pe baza datelor rapoartelor economice şi statistice ale întreprinderii. monografii. sursele principale de informare. fiecare dintre acestea incluzînd a cîte 2-4 paragrafe. în mod obligatoriu. scopul şi problemele tezei de licenţă. clasificarea şi particularităţile categoriilor economice cercetate. Termenii ştiinţifici şi economici utilizaţi la întocmirea capitolului trebuie să fie general acceptaţi ori să fie utilizaţi cu trimitere la autor. de regulă. stabilităţii şi perspectivelor de dezvoltare ale acestuia. de regulă. Este binevenită părerea proprie a autorului tezei. Este strict interzisă copierea informaţiei ce aparţine autorilor de publicaţii. Ţinînd cont de faptul că volumul primului capitol nu trebuie să depăşească o mărime de 30 la sută din volumul părţii de bază. materiale ilustrate. care ar facilita perceperea informaţiei expuse. globalizarea rezultatelor obţinute şi formularea concluziilor de rigoare argumentate. Acestea trebuie să fie logice şi să reiasă 7 . o scurtă caracteristică a agentului economic. manuale). din 3 capitole. argumentată ştiinţific în ceea ce priveşte esenţa. pe materialele căruia se perfectează teza de licenţă. cît şi în formă de anexe. care se intenţionează de a fi utilizate în cadrul tezei. • Desfăşurarea cercetării utilizînd metodele economice. inclusiv tabelele şi alte materiale ilustrative. Volumul capitolului doi trebuie să constituie 30-40 la sută din volumul părţii de bază.. în măsură moderată. Capitolul doi trebuie să conţină. pentru ultimii 2-3 ani. etc. tabele şi diagrame.paragrafelor trebuie să fie strict echivalentă denumirii acestora în textul tezei. care se execută în baza informaţiilor selectate din cele mai actuale surse bibliografice (articole ştiinţifice. Capitolul doi al tezei de licenţă este. Partea de bază a tezei de licenţă este alcătuită. monografii şi manuale. Capitolul trei este destinat elaborării propunerilor de ameliorare şi îmbunătăţire a situaţiei economice în cadrul temei studiate. Materialul ilustrativ se prezintă atît în textul capitolului.

Pentru evidenţierea unor cuvinte sau enunţuri se permite utilizarea moderată a cursivului. care au fost prezentate în cadrul cercetării. Acestea se cer a fi concise şi clare astfel. Anexele se perfectează pe file aparte. importanţei. Excepţie 8 . În bibliografie se prezintă lista literaturii utilizate pe parcursul executării tezei de licenţă. Încheierea va constitui ca volum circa 4-6 pagini dactilografiate. tabelele neincluse în textul lucrării din cauza volumului (o pagină completă sau cîteva pagini). Textul lucrării urmează a fi tipărit doar pe o singură parte a filei. de consolidare a stabilităţii financiare a acestuia etc. temeiniciei şi eficienţei cercetărilor efectuate. Se vor numerota toate filele lucrării.1 Perfectarea textului Perfectarea tezei de licenţă trebuie să corespundă cerinţelor în vigoare. anexa 12. 5.Perfectarea tezei de licenţă 5. În încheiere se generalizează concluziile şi propunerile teoretice şi practice. În acest capitol urmează a fi formulate metodele de soluţionare a problemelor depistate. Volumul capitolului trei va constitui circa 30-40 la sută din volumul părţii de bază. care să fie în mod obligatoriu albă. cum sunt sumarul. precum şi a bibliografiei. Numerotarea paginilor se efectuează cu cifre arabe în colţul de dreapta jos a paginii. Tot în anexe se prezintă materialul ilustrativ. introducerea. dreaptă – 10 mm. încheierea şi bibliografia se vor executa fiecare pe o pagină nouă. Caractere aldin se vor utiliza doar la evidenţierea titlului capitolelor. perfectate de către student în mod manual pe formularele corespunzătoare. În esenţa sa. Orice propunere se cere a fi fundamentată sub aspectul oportunităţii economice şi să poarte un caracter realistic. acodurile internaţionale. de reducere a cheltuielilor. încît să redeie o prezentare integră a conţinutului. font 12 pt. însă pe aceasta se omite cifra (1). introducerii. paragrafelor. contractele. precum şi copiile xerox ale altor documente ale întreprinderii( dacă teza se elaborează în baza unei întreprinderi concrete). Se recomandă ca teza de licenţă să fie executată la calculator cu printarea ulterioară a acesteia pe hîrtie de format A4. Este obligatoriu de respectat următoarele cîmpuri ale filei: partea stîngă a filei – 30 mm.5. capitolele. fiecare dintre acestea avînd titlu şi numerotaţie în colţul din dreapta sus. începînd cu foaia de titlu. În anexe se prezintă rapoartelor financiare şi statistice. utilizată pentru lucrări de copieremultiplicare. tot aici vor fi specificate căile de mărire a eficacităţii economice a activităţii subiectului economic. încheierii. Aici vor fi prezentate toate sursele de informare accesate de către student. cele de sus şi de jos – a cîte 25 mm. iar intervalul între rînduri – de 1.din rezultatele analizei economice pe materialele căreia se face cercetarea de licenţă. organizaţiei naţionale şi/sau internaţionale pe baza documentaţiei căreia a fost executată teza de licenţă. Textul tezei de licenţă se recomandă a fi redactat cu caractere Times New Roman. de exemplu. capitolul trei este unul aplicat şi reprezintă prin sine rezultatul cercetărilor efectuate. Părţile componente ale tezei de licenţă.

care succed partea textuală. ”în opinia noastră” etc. În cazul cînd se face trimitere la formula dată în textul ce va urma. A Moldovei. Toate tabelele trebuie să fie numerotate în colţul de dreapta sus. care va începe cu expresia ”unde” fără a pune două puncte (anexa 5). 2004. de regulă. 9 . la mijlocul rîndului se înscrie titlul tabelului fără a pune punct la sfîrşit (vezi anexa 3). Resp.2”. atunci pe pagina următoare e necesar de repetat descrierea coloanelor tabelului. În cazul cînd transferul este inevitabil. executată la temă financiar-contabilă. Formulele. se situează din rînd nou. 5. Pentru cartea cu un autor: Mîrzac. cît şi prin locuţiunea: ”după cum se vede în desenul 3”. red. 5. Introducere în tehnica specială: note de curs / Victor Mîrzac. Teh. reprezintă parte integrantă a oricărei teze de licenţă.2 Perfectarea tabelelor. şi de aceea. se va lăsa un rînd liber. 2003..3 Întocmirea bibliografiei Informaţia cu privire la sursele bibliografice ale tezei de licenţă sunt prezentate în formă de borderou bibliografic a literaturii utilizate. Sistemul Internaţional de Unităţi: Ghid de utilizare / Andrei Chiciuc. Referinţele vor conţine numărul de ordine al acestora şi se perfectează atît cu paranteze rotunde. de exemplu. – 75 p. situate nemijlocit în textul lucrării. tabelul 7. al RM. Univ. Diagramele la fel se vor numerota şi întitula. (desenul 3). V. În textul tezei de licenţă se vor face referinţe la toate materialele ilustrative anexate. Pentru cartea cu doi autori: Chiciuc.A.constituie începutul unui nou paragraf. – Ch.: UTM. Ion Sobor. Nemijlocit sub formulă se dă descifrarea indicilor utilizaţi în fomulă. Acad. – 37 p. „Ştefan cel Mare”. – Ch. de exemplu. de exemplu. Fac. Numerotarea paragrafelor are semnificaţie complexă în cadrul unui capitol şi este însoţită de semnul §. ceea ce reprezintă începutul celui de-al doilea paragraf al capitolului trei. de exemplu. pe acelaşi rînd unde este prezentată formula. La formularea viziunii proprii privind unele probleme. precum şi în formă de referinţe bibliografice. ”considerăm”. acesteea i se va atribui un număr cu cifre arabe între paranteze rotunde la cîmpul de dreapta a paginii. de asemenea. care se va înscrie pe aceeaşi pagină peste un rînd de la titlul capitolului sau de la ultimul rînd al paragrafului precedent. Se recomandă ca tabelul să nu fie transferat pe altă pagină. ”3. Numerotarea capitolelor şi a paragrafelor se marcheză cu cifre romane şi arabe respectiv (vezi anexa 2). „Ştefan cel Mare” a M. Petru Todos. afirmaţiile se fac de la persoana întîia plural.I. diagramelor şi a formulelor Tabelele permit reflectarea evidentă a informaţiei prezentate în formă de cifre. Între titlul paragrafului şi textul acestuia. Descrierea bibliografică a sursei de literatiră utilizată se va perfecta în strictă corespundere cu standardele existente. Andrei. iar deasupra acestuia se va scrie ”prelungirea tabelului 7”. Sub diagramă se vor da explicaţii semnelor conenţionale (vezi anexa 4). de Energetică. Mai jos.: Acad. Catedra Electromecanică.

Agrară de Stat din Moldova. acte normative ale ministerelor. al UASM. 2003. Ionel. – (23 oct.ro/eBooks/StiinteCOM/planif/index.).: Evrica. – p. De exemplu: 3 Tot acolo. Vladislav. De exemplu: ”Citatul”.03. Oleg Frunze.].de Jurnalism şi Şt. – Nr.: Centrul Ed.19-21. [ş. Elena. p. – 2004. – (Comunicare). se pune menţiune în formă de steluţă sau număr de ordine a referinţei. colectiv / Univ.50. – 1997. – 188 p.: Evrica. – Ch. – p. O variantă posibilă de perfectare a citatelor este nota de subsol. Elaborarea tezelor de licenţă şi proiectelor tehnice: Îndrumar metodic / Vladislav Dohotaru. – Ch.2006]. – 23 apr. 2003. de Transporturi.56. Lista literaturii se recomandă a fi prezentată în ordinea după cum urmează:  materiale oficiale: legi. culegeri: Chişlari. Descriere articole din reviste. Acad. Veaceslav Tentiuc. – 271 p. 10 . – p. Pentru cartea cu patru autori şi mai mulţi: Antreprenorul rural / Aurelia Litvin [ş.Pentru cartea cu trei autori: Dohotaru. – Ch.2 2 Activitatea de antreprenoriat: structură. Pentru a avea legătură cu textul. 1. Pentru cărţile ce se descriu la titlu (fără autor): Comunicarea publică: concepte şi interpretări: St. de Stat din Moldova. Univ.  literatura tipărită cu caractere latine în ordine alfabetică după autor şi denumire.htm [Accesat 29. Catedra Comunicare.63-68. 1257-XIII // Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2004. Pentru confirmarea veridicităţii şi fundamentarea unor teze se utilizează citatele. hotărîri ale Guvernului. – Nr.  literatura. Antreprenoriatul ca factor al creşterii economice / Elena Chişlari // Economica. – Ch.ale Comunicării. departamentelor şi ale altor instituţii de stat.69-70. coord. Informatică şi Comunicaţii. Pentru articole din ziare: Raport de activitate al CNAM în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în primul trimestru al anului 2004 // Moldova Suverană.unibuc. – 41 p.: CE USM. – http://www. funcţii. în mod obligatoriu. Descrierea documentelor oficiale: Legea aviaţiei civile: Legea Republicii Moldova din 9 iul. tipărită cu litere chirilice în ordine alfabetică după autor şi denumire. atunci la menţiuni se va scrie ”Tot acolo” sau ”Idem” şi numărul paginii la care se face trimitere. – 2004. Fac. obiceiuri ale angajaţilor / Scripnic C.]. 1997 Nr. Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă.a. care vor conţine. trimitere la sursa bibliografică.a. 2001. Descrierea resurselor Internet: Enache. care se va prezenta la sfîrşitul paginii în text. Constantin Marin. Dacă pe una şi aceeaşi pagină se fac cîteva trimiteri la aceeaşi sursă.

Un exemplar al avizului se transmite la catedră. precum şi avizul conducătorului ştiinţific. neajunsurile principale ale tezei. la fapte împrumutate. spiritul de iniţiativă al acestuia şi gradul de individualitate la cercetarea efectuată. Susţinerea preventivă se petrece în faţa Comisiei pentru susţinere preventivă a tezelor de licenţă. tabele etc. Cerinţele faţă de perfectarea avizului sunt prezentate în anexa 6. atitudinea studentului la executarea tezei. La susţinerea preventivă studentul urmează să prezinte în formă verbală un scurt raport (5-7 minute) privind rezultatele obţinute pe parcursul cercetării subiectului abordat în teză. cunoaşterea de către autor a procedurilor de cercetare a tezei. teze. lacunele şi greşelile sub aspect al structurii. importanţa teoretică şi practică a tezei de licenţă. Recenzia acestuia se pregăteşte timp de 3-5 zile. o caracterizare pe scurt a conţinutului lucrării. idei. cel de-al doilea – studentului pentru pregătirea răspunsurilor la observaţiile conducătorului. au dreptul să susţină doar examenele de stat. În termen de nu mai mult decît cu o lună pînă la susţinerea tezei în faţa Comisiei pentru examenul de licenţă are loc susţinerea preventivă a tezei. din stînga. aprecierea perfectării lucrării. Scopul susţinerii preventive constă în controlul asupra corespunderii lucrării cerinţelor în vigoare. formule. decizia de admitere la susţinere a lucrării. stilului şi al perfectării lucrării. Avizul va fi prezentat în două exemplare nu mai tîrziu.În teza de licenţă trimiteri se fac în toate cazurile de citare directă sau indirectă. 6. conţinutului. A doua semnătură se aplică pe foaia de titlu. logica expunerii materialului. Pe baza rezultatelor obţinute la examenele se stat absolventului i se va elibera diplomă nelicenţiată de confirmare a studiilor superioare. precum şi admiterea tezei de licenţă pentru susţinere. Recenzarea şi pregătirea către susţinere a tezei de licenţă Teza de licenţă prezentată la catedră se înregistrează şi se transmite conducătorului ştiinţific pentru verificare şi întocmire a avizului. decît în prealabil cu o săptămînă pînă la ziua susţinerii tezei de licenţă. corespunderea acesteia standardelor de perfectare în vigoare. membrii căreia sunt desemnaţi de către şeful catedrei Finanţe din activul de profesori ai catedrei. şeful de catedră desemnează un recenzent din afară. 7. Susţinerea preventivă a tezei de licenţă Teza de licenţă se semnează de către student în două locuri special destinate pentru aceasta şi se prezintă la catedră. Luînd în considerare subiectul tezei de licenţă. În partea de încheiere a 11 . Recenzentul apreciază profunzimea studierii subiectului şi a surselor bibliografice. care vor fi audiate la susţinerea tezei. Prima semnătură se aplică în încheiere mai jos de ultimul rînd al textului (tot aici se indică data definitivării tezei). precum şi o scurtă prezentare a conţinutului acesteia. Avizul la teza de licenţă va conţine informaţii de felul următor: actualitatea subiectului abordat. mai jos de denumirea subiectului. Studenţii care nu au fost admişi la susţinere.

• corespunderea conţinutului tezei subiectului aprobat. Hotărîrea Comisiei este definitivă şi nu poate fi revăzută. 2. • aprecierea generală a lucrării. Cerinţele faţă de perfectarea recenziei sunt prezentate în anexa 7. numele. ”.recenziei recenzentul menţionează. Ţinînd cont de aprobarea de către conducătorul ştiinţific a tezei de licenţă pentru susţinere. 8. • argumentarea concluziilor şi a propunerilor. Este de dorit ca la susţinere să fie prezenţi conducătorul ştiinţific al tezei şi recenzentul acesteea.. • nivelul de pregătire teoretic şi practic al autorului lucrării. 4. • prezenţa noutăţii ştiinţifice în teză şi gradul de individualitate a studentului la exprimarea opiniei. În aşa mod. iar mai apoi şi cei prezenţi în sală adresează studentului întrebări privind opinia autorului asupra unor aspecte ale tezei de licenţă. studentul este în drept să consulte teza pe care a pregătit-o. 6. pune semnătura şi data. Autorului tezei de licenţă i se oferă 10-15 minute pentru a prezenta membrilor comisiei rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate. 5. Membrii comisiei. Susţinerea tezei de licenţă Susţinerea tezei de licenţă are loc în prezenţa membrilor Comisiei pentru examenul de licenţă. dacă a fost sau nu dezvăluit subiectul tezei de licenţă şi evaluează lucrarea: spre exemplu. • aprecierea nivelului de corectitudine şi a calităţii perfectării tezei. precum şi recenzia pozitivă la teza dată. gradul ştiinţific şi funcţia conducătorului ştiinţific. elementele obligatorii la recenzarea tezei de licenţă sunt următoarele: • actualitatea temei. De regulă. În cazul cînd teza a fost susţinută pe o notă mai mică de 5 (cinci). Decizia asupra notei de la susţinerea tezei de licenţă se ia la şedinţa închisă a Comisiei pentru examenul de licenţă.. Preşedintele sau un membru al Comisiei dă citirii avizul conducătorului ştiinţific şi recenzia din afară la teza de licenţă prezentată către susţinere. precum şi pentru a da explicaţii la observaţiile recenzentului şi ale conducătorului ştiinţific. teza de licenţă este apreciată cu nota 8 (opt)”. în componenţă de nu mai puţin de 2/3 din numărul total de membri. prezintă subiectul lucrării. 12 . Preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei anunţă susţinerea tezei de licenţă a studentului. susţinerea se desfăşoară conform următorului scenariu: 1. Pentru a da un răspuns complex la întrebările ce i se adresează. şeful de catedră face înscriere pe foaia de titlu ”aprobat pentru susţinere”. Comisia pentru examenul de licenţă ia o decizie privind posibilitatea rectificării suplimentare a tezei de licenţă cu scopul de a fi susţinută repetat. 3. menţionănd asupra lacunelor remarcate la teză. Se anunţă nota la care a fost evaluată teza de licenţă.

• logica planului tezei de licenţă.Nota tezei de licenţă este constituită din următoarele părţi componente: • conţinutul lucrării şi profunzimea aspectelor abordate de către autor. • concluziile obţinute în urma cercetării efectuate. Pentru a susţine cu succes teza de licenţă. Dacă teza de licenţă în urma susţinerii este apreciată cu o notă negativă. diagramele. O însemnătate majoră o constituie întocmirea corectă a raportului de susţinere. • calitatea răspunsurilor la întrebările adresate în timpul susţinerii tezei. • nota la care a fost evaluată teza de către conducătorul ştiinţific şi recenzentul din afară. formulate pentru întreprinderea cercetată. aceasta se consideră nevalabilă şi studentul va primi la absolvire o diplomă nelicenţiată de studii superioare. studentului i se recomandă să se pregătească minuţios către susţinere. schemele corespunzătoare. În raport sunt binevenite referinţele la tabelele. • acceptarea/neacceptarea de către conducerea întreprinderii a recomandărilor propuse. care pot fi prezentate în formă de slide-uri sau material distribuit. • recomandări practice. • claritatea şi complexitatea conţinutului raportului prezentat la susţinere. în care să fie expuse laconic şi limpede următoarele: • titlul subiectului ales şi actualitatea acestuia. • domeniul de activitate a agentului economic cercetat şi importanţa pentru acesta a temei abordate în teza de licenţă. Anexa 1 13 . • corespunderea perfectării lucrării cerinţelor în vigoare.

2009 14 . Chişinău.Modelul foii de titlu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale” Teza de licenţă Rolul Societăţilor Transnaţionale în Economia Mondială Munteanu Ion. Gr. dr. ER 0203 Coordonator ştiinţific: Sava Elena. conf.. univ.

.............................................47 3.........2........... Coordonate privind activitatea şi cercetarea de marketing turistic .........................78 15 ....... în aspect general....75 Anexe.......................................2....... Piaţa turistică – particularităţi şi dimensiuni structurale . constrîngeri şi conflicte existente pe piaţa turistică naţională.........1 Adnotare ................30 2..................... Analiza calitativă: disparităţi....................12 1.........................................74 Listabibliografică ...1............ Potenţialul turistic al Republicii Moldova .......70 Lista abrevierelor .......................... Starea actuală a infrastructurii turistice în Republica Moldova ...18 Capitolul II Industria turistică în condiţiile actuale de dezvoltare economică a Republicii Moldova 2.......................5 1....... Consolidarea sectorului turistic naţional: direcţii prioritare de dezvoltare .........Anexa 2 Modelul cuprinsului tezei de licenţă CUPRINS Introducere .37 Capitolul III Analiza – diagnostic a sectorului turistic naţional 3........... Posibile variante de politici în turism: cinci paşi pentru relansare ...............1...3..2...............3..............64 Concluzii şi recomandări................................ şi în contextul relaţiilor UE – RM.....23 2..................................................3..57 3................. Abordări teoretice 1.. în particular ........................................... Studiul indicatorilor de performanţă .. Rolul şi locul industriei turistice în economia naţională ... Delimitări conceptuale.........................1.....................4 Capitolul I Consideraţii generale. Evoluţia circulaţiei turistice.......

site-ul oficial al MCT.mediu de angajaţi. turişti şi excursionişti interni Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova Figura 3.Anexa 3 Modelul tabelului Tabelul 2 Numărul mediu scriptic de angajaţi în industria turistică 2000 1538 2001 1904 2002 1972 2003 1972 2004 2086 2005 2132 2006 1840 2007 1840 Nr. RIR – rata internă a rentabilităţii.gov. www.turism. pers. 16 .md Anexa 4 Modelul figurii 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17436 26705 12059 13787 44138 35628 62541 53383 50820 75960 70520 Nr. INV – valoarea investiţiei. Dinamica ratelor dobânzii pe credite. Sursa: Statistica turistică. % Anexa 5 Modelul formulei unde CFj – fluxul monetar de intrare în perioada j.

Ş. prenumele. Valoarea teoretică şi practică a tezei de licenţă. prenumele) specialităţii „Relaţii Economice Internaţionale” cu tema:______________________________ Actualitatea temei. prenumele) Data L. Aprecierea generală a tezei de licenţă. titlul ştiinţifico-didactic) Semnătura ___________ Data ________________ Anexa 7 Modelul recenziei Recenzie la teza de licenţă a studentului (numele. titlul ştiinţifico-didactic. locul de muncă) Semnătura confirm Şeful serviciului cadre (numele. Coordonator ştiinţific (numele. Semnătura 17 .Anexa 6 Modelul avizului Aviz la teza de licenţă a studentului specialităţii „Marketing şi REI”_______________________ (numele. Neajunsurile principale ale tezei. iniţiativitatea lui. Corespunderea conţinutului tezei de licenţă temei abordate. Noutatea ştiinţifică şi practică a tezei. Data postul ocupat. Argumentarea concluziilor şi recomandărilor. Gradul de pregătire teoretică şi practică a autorului tezei. Aprecierea nivelului de corespundere a tezei standardelor în vigoare. Recenzent: Semnătura (numele. Caracteristica succintă a conţinutului tezei. prenumele) cu tema:__________________________________ Actualitatea temei. Evaluarea calităţii şi întocmirii tezei. prenumele. Atârnarea studentului la îndeplinirea tezei de licenţă. Posedarea de către autor a metodelor de cercetare. Concluzia privind admiterea tezei de licenţă spre susţinere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful