INTRODUCERE

Munca a fost factorul determinant în apariţia şi dezvoltarea speciei umane şi continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existenţa şi progresul societăţii. De la apariţia omului şi până în zilele noastre, munca, conţinutul şi caracterul ei, regimul ei economic şi juridic, au cunoscut profunde transformări, fiecare orânduire punându-şi amprenta caracteristică asupra acesteia. Astăzi, problematica muncii, a finalităţii ei, rămâne actuală în ciuda tuturor progreselor înregistrate în omenire. Având în vedere complexitatea problemei şi multiplele interfeţe şi interdependenţe cu mediul economic, social, tehnologic, ambiental, problematica muncii s-a aflat şi rămâne în continuare în atenţia specialiştilor. Angajarea forţei de muncă se face prin contractele de muncă negociate între patronat, sindicat şi salariat. Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul colectiv şi cel individual de muncă, fiecare angajat are dreptul la un salariu. Salariul brut este reflectat în contabilitate sub dublul aspect: pe de o parte ca obligaţie faţă de personalul angajat de a le plăti contravaloarea muncii prestate, iar pe de altă parte constituie o cheltuială deoarece salariul este expresia valorică a factorului muncă consumată în activitatea întreprinderii, iar în contabilitate orice consum de factori reprezintă o cheltuială. Salariul este sursa de existenţă a oamenilor atâta timp cât sunt salariaţi. Pentru asigurarea sursei de existenţă a pensionarilor, a persoanelor aflate în şomaj, a altor categorii de oameni în incapacitate de muncă etc., legislaţia în vigoare prevede constituirea unor fonduri cu caracter special, prin contribuţii, atât ale salariaţilor cât şi ale angajatorilor acestora: la asigurările sociale, la asigurările de sănătate, la constituirea fondului de şomaj şi altele. Ţinând seama de aceste considerente, lucrarea îşi propune să sublinieze importanţa pe care o are o evidenţă corectă şi completă a ,,muncii’’, prin stabilirea relaţiilor de decontare cu personalul şi bugetul asigurărurilor sociale şi fondurilor speciale. În condiţiile economiei de piaţă, fiecare întreprindere, indiferent de dimensiune, sector de activitate sau forma de proprietate, trebuie să se adapteze în permanenţă la cerinţele mediului în care îşi desfăşoară activitatea, să-şi îmbunătăţească performanţele economicofinanciare şi capacitatea concurenţială în raport cu alte întreprinderi. Se cuvine să subliniem importanţa pe care o are contabilitatea pentru cunoaşterea poziţiei financiare a întreprinderii, a performanţelor acesteia şi a altor indicatori privind activitatea desfăşurată. Prin informaţiile pe care le furnizează, contabilitatea îi învaţă pe cei care gestionează afacerile să-şi previzioneze resursele necesare, ca suport material şi financiar al angajării cheltuielilor. Reglementările fiscale influenţează, în mod direct, sau indirect, activitatea unei entităţi economice, în calitatea ei de contribuabil, participant la realizarea veniturilor bugetului general consolidat. Diversitatea de obligaţii fiscale, pe care le creează fiecare entitate economică, implică o bună cunoaştere, atât a principiilor şi regulilor contabile, cât şi a legislaţiei fiscale. Dinamismul mecanismelor economico-financiare ridică probleme serioase la însuşirea şi aplicarea corectă a reglementărilor legale. Multiplele modificări legislative, în special, în domeniul fiscal, dar şi în cel contabil, au generat schimbări profunde în modul de aşezare, percepere şi încasare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor din ţara noastră. În acest context, având în vedere modificările prevederilor Codului Fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, în conformitate cu legislaţia fiscală internaţională a Comunităţii Europene, în această lucrare ne propunem să prezentăm în actualitate problematica decontărilor cu personalul şi asigurările sociale, documentele 4

am considerat că este necesar ca în finalul lucrării să prezint importanţa şi rolul unui program de salarii (ca de altfel şi a unui program de contabilitate) într-o entitate economică.decontarea şi înregistrarea în contabilitatea entităţii economice a veniturilor din salarii şi a contribuţiilor sociale aferente acestor venituri. decontarea şi înregistrarea în contabilitatea entităţii studiate a veniturilor salariale şi a contribuţiilor sociale aferente acestor venituri. 5 . În acelaşi timp. a drepturilor şi obligaţiilor ce revin acestora. Deoarece societatea informaţională este din ce în ce mai prezentă în toate activităţile. am considerat necesar ca lucrarea să cuprindă şi o temă referitoare la modul de calcul. precum şi impunerea. în relaţia lor cu statul. Utilizarea calculatorului în procesul de calcul al salariilor devine o necesitate. centralizarea datelor angajaţilor şi de salarizare. având în vedere avantajele pe care le oferă: timpul foarte scurt alocat pentru toate operaţiile ce ţin de calculul salariilor. pornind de la importanţa şi necesitatea cunoaşterii legislaţiei contabile şi fiscale de către contribuabili.contabile întocmite în acest sens.