ររៀបចំ​រោយ៖ ចក់ សុភាព

Prepared by: Chak Sopheap
June 04, 2013 presented at Pannasastra University of Cambodia

ប្រព័ន្ធផ្សពវផ្ាយសង្គម
ន្ិង្ឥទ្ធិពលមកលលើសង្គមកមពជា

Social Media and Its Effect on Cambodian Society

Source: www.thesavvysocialista.com

ការរ ំពង
ឹ ទុកពប
ី ទបង្ហាញ | Expectation
 យល់ដង
ធ សពវផ្ាយសងគម​ន្ង
ឹ អំពប្ី បព័ន្ផ្
ិ បចចុបបន្នភាព

Understanding of social media and its update.

 សកាាន្ុពលរបស់ប្បព័ន្ផ្
ធ សពវផ្ាយសងគមសប្ាប់បរបទសងគ
មកមពុជា

Potential of social media in Cambodian Context.
 ការជជជកជវកជញកជុវំ ញ​
ធ សពវផ្ាយសងគម
ិ ប្បព័ន្ផ្
Common argument on social media.
 ចរតលកខ
ណៈរបស់ប្បពន្ធផ្សពវផ្ាយសងគម រប្បៀបន្ង

ឹ ប្បព័ន្ធ
ផ្សពវផ្ាយដទទ
 Characteristic of social media to other media.

រតអ
ធ សពវផ្ាយសងគម?
ី រវី ៅជាប្បព័ន្ផ្

What is social media?
 ប្បព័ន្ផ្
ធ សពវផ្ាយសងគម​គជា

មរយោបាយទំនាក់ទំន្ងរៅវ ិញ
រៅមកជដលពលរដឋ​រប្បប្ី បាស់​
ឧបករណ៍ ន្ង
ិ ​រគហទំព័រនានា​
រដីមបជី ចករ ំជលកព័ត៌ាន្​ន្ង
ិ ​
ជជជកតាមប្បព័ន្ធអុន្
ី យរឺ ណត
 Social Media is means of
interaction whereby people
using tools (like blog and
video) and sites (like facebook
and twitter) to share content
and have conversation online.
Source: www.banklawyersblog.com

រហតុអបា
វី ន្ជារយង
ី ប្តូវចាប់អារមមណ៍?
Why should we care?

CAMBODIA

~15M
2.7M=18%
5%

~20M =
131%

បណ្ត
ា ញរហវសប៊ុករៅកមពុជា (ឧសភា ឆ្នន២
ំ ០១៣)៖

FB Cambodia (May 2013):

ឥទធព
ធ សពវផ្ាយសងគមចំរោះសងគមកមពុជា៖
ិ លរបស់ប្បព័ន្ផ្

Its Effect on Cambodian Society:

ការចូលរួមពម
ា ក្រ័ កតា
ា មរហវសប៊ុក៖
ី ត
ិ ភ
Interactive input from a FB friend:

រលក
់ រយល់ដង
ឹ ៖
ី កមពសកា

Awareness Raising:

ប្បមូលទន្
ន យ
័ /​ Crowd-sourcing:
ិ ន្

www.gbv.open.org.kh/

ចូលរួម / Engage:

រផ្ាម
ន យ
័ រៅជាសកមមភាព៖
ី ពទ
ី ន្
ិ ន្
From data to action:

www.sithi.org

កច
ច ន្ទនា
ិ ស
Dialogue

ប្បមូល/រកៀងគរ ន្ង
ិ សកមមភាព​៖
Mobilize & Action:

www.avaaz.org

www.change.org

ការជជជកជវកជញកជាទូរៅ
Common Arguments
 ប្បព័ន្ធសងគម ន្ង
ិ ​ការ​កំសាន្ា |

Social media vs Entertainment
ប្បព័ន្ធសងគម ន្ង
ិ ការផ្ាយព័ត៌ាន្មន្
ិ ពត
ិ | ​Social media vs
misinformation
ប្បព័ន្ធសងគម ន្ង
ឋ មម​ | Social
ិ ​ ឯកសារអាសអាភាសន្ង
ិ ឧប្កដ
ិ ក
media vs pornography and crime
ប្បព័ន្ធសងគម ន្ង
ួ ផ្ទទល់ | Social media vs face-to-face
ិ ​ជំន្ប
communication

ប្បព័ន្ស
ធ ងគម ន្ង
ំ ន្ា
ិ ​ការ​កសា
Social media vs Entertainment

My experiment

ប្បព័ន្ស
ធ ងគម ន្ង
៌ ន្មន្
ិ ការផ្ាយព័តា
ិ ពត
ិ Social
media vs misinformation
Do you see the baby is smiling?

If then, this is digital misinformation which indeed the baby was crying when I took this photo.

ប្បព័ន្ស
ធ ងគម ន្ង
ឋ មម​
ិ ​ ឯកសារអាសអាភាសន្ង
ិ ឧប្កដ
ិ ក
Social media vs Pornography and Crime
 សំណួរ ន្ង
ិ ​កច
ិ ចពភា
ិ កា | Question and Discussion
 Where could you find or expose to pornography?
 What and who?
 What information should you share?
 Social media vs personal security and vs public security

ំ ប
ប្បព័ន្ស
ធ ងគម ន្ង
ួ ផ្ទទល់
ិ ​ជន្
Social media vs face-to-face communication

Source: Associated Newspapers Ltd via dailymail.co.uk

ប្បព័ន្ផ្
ធ សពវផ្ាយសងគម ន្ង
ធ សពវផ្ាយជបបប្បទពណី
ិ ​ប្បព័ន្ផ្
Social Media vs Traditional Media
 គុណភាព | Quality (variance of quality distribution)
 ចំន្ួន្ទាក់ទាញ | Reach (reached audience)

 ចំន្ួន្​ជដលោក់បង្ហាញ | Frequency (number of time


displayed)
លទធភាព​រប្បប្ី បាស់ | Accessibility (availability and
ownership)
ររបៀបរប្បប្ី បាស់ | Usability (means of production)
រយៈរពលទន្ការផ្សពវផ្ាយ| Immediacy (time lag)
ដំរណីរការ | Performance (Edition)

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media

បទោឋន្ទន្ប្បព័ន្ផ្
ធ សពវផ្ាយសងគម
Rules of Social Media

Source: http://prezi.com/xjetcvfh-chj/introduction-to-social-media/

Source: www.neilojwilliams.net

សូមអរគុណ | Thank You!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.