IZVJEŠĆE O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OTPADU

2008

Prosinac 2009.

IzraĎeno:

prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim ureĎajima i opremom

IzraĎivač:

Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb, Trg maršala Tita 8

Naziv dokumenta:

IZVJEŠĆE O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OTPADU ZA 2008. GODINU

Broj dokumenta:

25-09-1485/36

U Zagrebu, 11.12.2009.

Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. godinu

Zagreb, prosinac 2009.

SADRŽAJ I II III IV UVOD SAŽETAK STRATEŠKO – ZAKONODAVNI OKVIR ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI I OPREMA
4.1. OPĆENITO 4.2. PROIZVODNJA I UVOZ ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA I OPREME

3 5 6 9
9 11

V

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD
5.1. OPĆENITO 5.1.1. Razvrstavanje prema Katalogu otpada 5.2. GOSPODARENJE ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM OTPADOM 5.2.1. Koncesije i dozvole za gospodarenje otpadom 5.2.2. Sakupljanje elektqičnoga i elektqoničkoga otpada 5.2.3. Opoqaba elektqičnoga i elektqoničkoga otpada

14
14 14 16 16 19 23

VI VII

ZAKLJUČAK DODACI

26 29

-2-

Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. godinu

Zagreb, prosinac 2009.

I

UVOD
Prema članku 104. Zakona o otpadu (NN 178/04) određena je obveza donošenja

pravilnika kojim će se propisati postupanje s posebnim kategorijama otpada, između ostalih, s otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, NN 74/07 (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donesen je 13. srpnja 2007. godine, čime su propisane obveze i odgovornost proizvođača električne i elektroničke opreme i uređaja (u daljnjem tekstu: EE oprema), način obilježavanja, način gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom (u daljnjem tekstu: EE otpad), vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje se plaćaj u ovlaštenim osobama za sakupljanje, obradu i oporabu EE otpada te druga pitanja u svezi s gospodarenjem EE otpadom. Ovim su Pravilnikom također zadovoljeni zahtjevi iz propisa Europske Unije.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 133/08) donesen je 11. studenoga 2008. godine.

Prema članku 24. Pravilnika Agencija za zaštitu okoliša (AZO) izrađuje godišnje izvješće o provedbi Pravilnika na obrascima IPOP I i IPOP II i podnosi ga Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) do 31. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Za izradu ovoga Izvješća, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) zatraženi su i korišteni podaci o proizvodnji i uvozu EE opreme, o sakupljanju i obradi EE otpada, odnosno podaci propisani Pravilnikom. Također, korišteni su i podaci koji su prema Pravilniku dostavljeni u AZO.

-3-

prosinac 2009.56 t EE otpada. sakupljeno je 5 718. godinu Zagreb.09 t EE opreme.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. kao i obrade i oporabe EE otpada na području Republike Hrvatske.66 t istoga. a obrađeno 5 420. tvrtke koncesionari potpisali su ugovor s FZOEU o uvjetima obavljanja djelatnosti sakupljanja odnosno obrade i oporabe EE otpada. Dodijeljene su tri koncesije za sakupljanje te dvije koncesije za obradu i oporabu EE otpada. Nakon dodjele koncesija. godini proizvedeno je i uvezeno 73 004. Ministarstvo zaštite okoliša. prostornog uređenja i graditeljstva dodijelilo je koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja. -4- . Prema podacima FZOEU u 2008.

5% od ukupne količine). a 65% od ostalih posjednika EE otpada.6%).Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. a izvezeno je 876. odnosno njegovih dijelova. Za količine EE otpada koje su obrađene u 2008. godine). U 2008. godini FZOEU je ovlaštenim sakupljačima isplatio 8 596 978. Najviše EE otpada sakupljeno je u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji (44. Od ukupno sakupljenoga EE otpada 35% je sakupljeno od kućanstava. godini FZOEU je ovlaštenim obrađivačima isplatio 4 296 470.90 kn. godini ukupno je obrađeno 5 420. zatim u Primorsko-goranskoj (11.09 kn. a obrađeno 5 420. godini uspostavljeni sustav sakupljanja EE otpada nije dosegnuo razinu koja ostvaruje ciljeve zadane Pravilnikom. sakupljeno je 5 718. prosinca 2009.28 t EE otpada.87 kn. godine od ukupnoga iznosa naplaćeno je 146 794 526. prosinac 2009.66 t istoga. godinu Zagreb. godini proizvedeno je i uvezeno 73 004.56 t EE otpada. Za količine EE otpada koje su sakupljene u 2008.96 kn. prosinca 2009. godini sakupljeno je 1. Na dan 3. 30% otpadna IT oprema i oprema za telekomunikaciju.66 t EE otpada.09 t EE opreme (na dan 3. U istoj je godini FZOEU izdao Rješenja o plaćanju nakade gospodarenja otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (proizvođačima i uvoznicima) u iznosu od 164 256 566. a 13% opre ma široke potrošnje. II SAŽETAK Prema podacima FZOEU u 2008. U 2008. U 2008. Gotovo 50% od ukupno sakupljenoga EE otada bio je otpad od velikih kućanskih uređaja. -5- .4%) te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8.29 kg/stanovniku EE otpada.

. način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada te način gospodarenja posebnim vrstama otpada u koje pripadaju otpadna EE oprema. . godine ostvariti oporabu 70 – 80% i recikliranje 50 – 80% ove vrste otpada. Zakonom o otpadu (NN 178/04). plastika i sl.2015. uvođenje naknade na uvoz i proizvodnju. godinu Zagreb. odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 111/06). Ove su smjernice propisane i Pravilnikom.) izdvojili i ponovno iskoristili. a sa svrhom da se maksimalno izbjegne. Sustav gospodarenja EE otpadom ustrojava se prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima. -6- . članak 104. prosinca 2008. izvoz otpada koji se ne može zbrinuti ili iskoristiti u Republici Hrvatskoj. a opasni zbrinuli na odgovarajući način. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. propisana je obveza donošenja pravilnika kojim se uređuju vrste naknade i iznosi naknade koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na posebne kategorije otpada. prosinac 2009. zatim da se na najmanju moguću mjeru smanji nepovoljan utjecaj otpada na ljudsko zdravlje. U Planu je propisana i obveza FZOEU da financijski podržava i potiče programe vezane uz uspostavu i unapređenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada. okoliš i klimu te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivoga razvoja. pa tako i s direktivom o EE otpadu. članak 33.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. (u daljnjem tekstu: Plan) naglašava važnost takvoga sustava oporabe koji uvažava princip „onečišćivač plaća“ čime se osigurava gospodarenje otpadom u skladu sa EU direktivama o otpadu. a do 2015.. odnosno smanji nastanak otpada. Kvantitativni cilj za EE otpad je sakupiti 4 kg/stanovniku EE otpada do 31. (u daljnjem tekstu: Strategija) definirane su smjernice za unapređenje sustava gospodarenja EE otpadom: odvojeno sakupljanje EE otpada kako bi se upotrebljivi dijelovi (metal. godine. II STRATEŠKO – ZAKONODAVNI OKVIR U Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05). odvojeno prikupljanje rashladnih plinova i zbrinjavanje na propisan način. godine (NN 85/07).

Ciljevi oporabe EE otpada do 31. Oporabitelj je dužan preuzeti EE otpad od sakupljača bez naknade.A Pravilnika – postotak oporabe povećati do najmanje 70% mase sakupljenoga EE otpada -7- . godine te odgovarajuće povećanje narednih godina. zdravlje i sigurnost ljudi izazvanih odlaganjem štetnih sastojaka koji su sastavni dio EE opreme. iz Dodatka I. i 10.1) – postotak oporabe povećati do najmanje 80% mase sakupljenoga EE otpada – postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova. iz Dodatka I. materijala i tvari povećati do najmanje 75% mase sakupljenoga EE otpada b) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 3. 7. Prema Pravilniku. Sustav propisan Pravilnikom nalaže proizvođaču i uvozniku EE opreme plaćanje naknade za troškove odvojenoga sakupljanja. EE otpad koji preuzima ne smije biti rastavljan. prosinca 2008. Prodavatelj je dužan osigurati preuzimanje otpadnoga proizvoda po modelu „jedan za jedan“ za proizvode iz Dodatka I. mogućim utjecajima na okoliš. iz Dodatka I. i 4. 5.A Pravilnika (vidi poglavlje 3. godinu Zagreb. o sustavima vraćanja i prikupljanja. godine su: a) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. obrade i oporabe EE otpada. Prema Pravilniku proizvođač je dužan propisno označiti EE opremu. informirati javnost o zabrani odlaganja EE otpada kao nerazvrstanoga komunalnoga otpada. Naknada se plaća Fondu koji isplaćuje naknade sakupljačima i obrađivačima EE otpada. odnosno ne smiju mu nedostajati dijelovi.A Pravilnika – postotak oporabe povećati do najmanje 75% mase sakupljenoga EE otpada – postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova. prosinca 2008.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. materijala i tvari povećati do najmanje 65% mase sakupljenoga EE otpada c) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2. i 9. Sakupljač je dužan preuzeti EE otpad iz kućanstva bez naplate unutar 30 dana od poziva za EE otpad mase veće od 30 kg. 6. cilj odvojenoga sakupljanja EE otpada iznosi 4 kg/stanovniku godišnje do 31. A Pravilnika (1 do 7). prosinac 2009.

materijala i tvari povećat će se do najmanje 80% prosječne težine rasvjetnih tijela.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. stopa ponovne uporabe i prerade sastavnih dijelova. -8- . materijala i tvari povećati do najmanje 50% mase sakupljenoga EE otpada d) za rasvjetna tijela s plinskim izbijanjem. godinu Zagreb. prosinac 2009. – postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova.

klima-uređaji. sušilice rublja. konzerviranje i spremanje hrane. strojevi za pranje. ostali veliki uređaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane. Razlikujemo sljedeće vrste EE opreme (Dodatak I. kuhinjske peći. godinu Zagreb. hladnjaci. oprema za razonodu i športska oprema 8. električni štednjaci. električne ploče za grijanje. Pravilnika i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1. Veliki kućanski uređaji 2. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije 4.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. kreveta i namještaja za sjedenje. -9- . Rasvjetna oprema 6. kao i oprema za proizvodnju. A Pravilnika): 1. III ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI I OPREMA 3. A: 1. ostali uređaji za ventilaciju.1. Samoposlužni aparati Popis proizvoda prema vrstama iz Dodatka I. ledenice. Mali kućanski uređaji 3. električni uređaji za grijanje.000 V za izmjeničnu i 1. mikrovalni uređaji. električni radijatori. električni ventilatori. Veliki kućanski uređaji: veliki rashladni uređaji. strojevi za pranje posuđa. OPĆENITO Prema Pravilniku EE oprema predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima. ostali veliki uređaji za hlađenje.A. Oprema široke potrošnje za razonodu 5. odzračivanje i klimatizaciju. prosinac 2009. Igračke. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7. ostali veliki uređaji za grijanje soba. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja) 9. prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskoga polja koja pripada u kategorije iz Dodatka I.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.

miš. tosteri. kopirna oprema. niskotlačne natrijeve žarulje. satovi. Mali kućanski uređaji: usisavači. pokazivanje i zapisivanje vremena. telefoni s karticama i kovanicama. džepni i stolni kalkulatori i ostali proizvodi ili oprema za prikupljanje. alati za skidanje zakovica. ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacijski prijenos zvuka. glačala i ostali uređaji za glačanje. osim telekomunikacijskih. prošupljivanje. savijanje ili za sličnu obradu drveta. sušenje kose. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata): bušilice. 2. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije središnja obrada podataka: velika računala. spajanje vijcima.10 - . tkanje i ostalu obradu tkanine. brijanje. uređaji za šišanje. za raspodjelu zvuka i slike. videorekorderi. 5. 6. osobna računalna oprema: osobna računala (CPU. piljenje. slika ili drugih podataka. Oprema široke potrošnje: radioaparati. miš. ravne fluorescentne žarulje. telefoni. sječenje. ručni satovi i uređaji za mjerenje. pile. ostala rasvjetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svjetla. mobilni telefoni. previjanje. poliranje. alati za zakivanje. računala »laptop« (CPU. žarulje s izbijanjem. godinu Zagreb. mini računala. uključujući signale. kompaktne fluorescentne žarulje. osim žarulja za kućanstvo. električni i elektronički pisaći strojevi. osim žarulja sa žarnom niti. mlinci. uređaji za čišćenje tepiha. glazbeni instrumenti. Rasvjetna oprema: rasvjetna tijela za fluorescentne žarulje. prosinac 2009. zaslon i tipkovnica). korisnički terminali i sustavi. bušenje. ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika. pržilice. oprema za okretanje. bežični telefoni. čavala ili vijaka ili za slične namjene. pisači. probijanje. šivaći strojevi. sustavi odgovora na poziv. pletenje. 3. videokamere. računala »notebook«. izažimanje i drugo uređivanje odjeće. metala i drugih materijala. ostali uređaji za čišćenje. obradu i predstavljanje podataka ili komuniciranje podacima. masiranje i ostali uređaji za njegu tijela. računala »notepad«. teleks-uređaji. spremanje. televizijski aparati. mljevenje. pranje zubi. lemljenje i sličnu . aparati za kavu i uređaji za otvaranje i zatvaranje spremnika i pakiranja. uređaji za šivanje.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. radio pojačala. hi-fi-uređaji. 4. uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama. zaslon i tipkovnica). ili druge tehnologije. brušenje. električni noževi. vage. faks-uređaji. alati za zavarivanje. rezanje. spajanje čavlima.

ostali uređaji za otkrivanje. ručne konzole za videoigre. 10. uređaji za ispitivanje oplodnje. 9. nadgledanje. Samoposlužni aparati: automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka. nanošenje. a godišnje u AZO (do 31. sprječavanje. veslanje itd. alati za košenje ili za druge vrtne poslove. automatski uređaji za izdavanje toplih i hladnih boca ili kutija. godini u FZOEU ukupno je prijavljeno 73 004. vaganje ili ugađanje za kućanstvo ili laboratorije. ublaživanje bolesti. godine). svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda. raspršivanje i ostalu drukčiju obradu tekućih ili plinovitih tvari. 3. regulatori grijanja. automatski uređaji za izdavanje čvrstih proizvoda. računala za biciklizam. automati s kovanicama za igranje. ledenice. 7. uređaji za mjerenje. videoigre. ostali instrumenti za nadziranje i upravljanje koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. uređaji za dijalizu. trčanje. prosinac 2009. laboratorijska oprema za dijagnostiku in vitro. ronjenje. uređaji nuklearne medicine. Podaci se dostavljaju mjesečno u FZOEU. automatski uređaji za izdavanje novca. obradu. U 2008. povreda ili nemoći. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja): radioterapijska oprema. plućni ventilatori. oprema za prskanje. na kontrolnim pločama).2.11 - . godinu Zagreb.. analizatori.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. prosinca 2009. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu). športska oprema s električnim ili elektroničkim komponentama. Igračke.09 t proizvedene i uvezene EE opreme (na dan 3. Instrumenti za nadzor i upravljanje: detektori dima. 8. termostati. kardiološki uređaji. . uporabu. oprema za razonodu i športska oprema: električni kompleti s tračnicama ili automobilima. PROIZVODNJA I UVOZ ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA I OPREME Prema Pravilniku uvoznici i/ili proizvođači EE opreme su dužni na obrascu „Izvješće uvoznika i/ili proizvođača EE opreme“ (IU/PEEO) dostaviti podatke o uvezenim / proizvedenim količinama EE opreme.

godinu Zagreb.96 kn. prosinca 2009. U 2007. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za . Naknadom koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja. FZOEU je sklopio ugovor s Carinskom upravom Ministarstva financija te od njih dobiva podatke o uvoznicima. godine od ukupnoga iznosa naplaćeno je 146 794 526.60 11 318 817.90 kn. U istome razdoblju u AZO je prijavljeno 22 668.85 5 030.71 17 169 397. prosinac 2009. privremenoga skladištenja. t 41 985. godini FZOEU je izdao Rješenja u iznosu od 164 256 566. godine (klasa: 351-04/07-17/25). Dok je u AZO podatke prijavilo 176 obveznika dostave podataka. U 2008. Tablica 1. Pravilnikom su propisane novčane naknade koje u FZOEU uplaćuju uvoznici i proizvođači EE opreme prilikom stavljanja istih na tržište.63 t proizvedene i uvezene EE opreme (Dodatak 1). Veliki kućanski uređaji 2. u FZOEU podatke je prijavilo 1 526 obveznika. Na dan 3. rujna 2007. kn 94 468 164. Na temelju Odluke FZOEU od dana 25.84 Naknada. Rješenja o plaćanju nakade gospodarenja otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (u daljnjem tekstu Rješenja) proizvođačima i uvoznicima izdaju se na temelju dostavljenih ispunjenih IU/PEEO obrazaca ili na osnovu podataka Carinske uprave za obveznike koji nisu IU/PEEO obrasce dostavili u FZOEU. godini također je vrlo mali broj obveznika podatke prijavio u AZO. Prijavljena količina EE opreme stavljene na tržišt e RH i iznos naknada za gospodarenje EE otpadom EE otpad prema vrsti EE opreme 1.12 Stavljeno na tržište. FZOEU ne donosi Rješenja obvezniku plaćanja ukoliko je njegova obveza manja od 15 kn zbog ekonomičnosti postupka. Mali kućanski uređaji 3.58 7 630. razvrstavanja i prijevoza EE otpada od posjednika do privremenoga skladišta sakupljača ili skladišta obrađivača te troškovi obrade i oporabe EE otpada.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.89 .

. Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem) 5 687.30 950 723. telekomunikacije 4.45 526.06 12 795 857.71 334.13 - .00 8 454 860. prosinac 2009.a Žarulje s plinskim izbijanjem 6.25 422.31 2 676 262. a koju uvoznici nisu prijavili FZOEU na propisanim obrascima Izvor: FZOEU. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja) 9. Igračke.05 3 757. 2009.17 4 405. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7. ukupno* * podaci o količinama EE opreme koja je uvezena u Republiku Hrvatsku.49 1 183 548.54 1 189. Samoposlužni aparati 11. Oprema široke potrošnje za razonodu 5.38 1 073 805.57 477.11 751 877. godinu Zagreb.02 1 557. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. oprema za razonodu i športska oprema 8.03 5.72 9 912 527. Podaci Carinske uprave.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.58 3 503 377.

14 - . živu.1. azbest. Neke vrste EE otpada svrstavaju se u opasan. spojeve silicija. Razvrstavanje prema Katalogu otpada Prema Katalogu otpada iz Uredbe o kategorijama. u velikome postotku i plastiku i slične materijale. olovo. EE otpad. a neke su neopasan otpad. zatim. . HFC. Pažljivo gospodarenje ovom vrstom otpada može pridonijeti smanjenju iskorištenja prirodnih resursa jer nakon oporabe EE otpada nastaju sekundarne sirovine za neki novi proizvod. OPĆENITO Pravilnik obuhvaća EE otpad koji nastaje u gospodarstvu (industrija. kadmij. EE otpad nastao u gospodarstvu je otpadna EE oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove. berilija.1. godinu Zagreb. HCFC. između ostaloga. azbest.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. krom. brom. 4. arsen. EE otpad se sastoji od vrlo velikoga broja različitih komponenata opasnih po okoliš i zdravlje ljudi. Zbog komponenata koje sadrži EE oprema se uglavnom klasificira kao opasni otpad. Ovo je važno naglasiti jer je poznato da je EE otpad najbrže rastuća vrsta otpada. a EE otpad nastao u kućanstvu je otpadna EE oprema nastala upravo u kućanstvima. fosfor. EE otpad je razvrstan u grupe 16 i 20. klorofluorougljikovodike. sadrži živu. prosinac 2009. kao i informirati potrošača o mogućim opasnostima od nekontroliranoga zbrinjavanja ove vrste otpada. IV ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD 4.1. itd. obrt i slično) i u kućanstvu. Uvažavajući tu činjenicu vrlo je važno uspostaviti primjereno gospodarenje EE otpadom. Prema Katalogu otpada opasnim se otpadom smatra ona EE oprema koja sadrži tvari kao što su PCB-e. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05).

HCFC. 2 16 02 14 16 02 15* 16 02 16 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13 opasne komponente izvađene iz stare opreme komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUCANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE Odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01) fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu odbačena oprema koja sadrži fluoro -klorougljikovodike odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente6 20 20 01 20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene pod 16 06 i označene kao opasne. EE otpad.15 - .Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. staklo od katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla itd. a nije navedena pod 16 02 09 stara oprema koja sadrži kloro-fluorougljikovodike. Tablica 2. HFC stara oprema koja sadrži slobodni azbest stara oprema koja sadrži opasne komponente2 koje nisu navedene pod 16 02 09 do 16 02 12 Opasne komponente iz elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene u 16 06 i označene kao opasne. sklopke od žive. prekidače od žive. prosinac 2009. ključni brojevi iz Kataloga otpada (NN 50/05) KLJUČNI BROJ 16 16 02 16 02 09* 16 02 10* 16 02 11* 16 02 12* 16 02 13* NAZIV OTPADA OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU otpad iz električne i elektroničke opreme transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e stara oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima. godinu Zagreb. staklo iz katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranoga stakla 6 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 .

grupom 16 02 i ključnim brojevima 20 01 21*. To su pravne ili fizičke osobe koje imaju dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja.o. i 5. zaštite okoliša i zdravlja ljudi.2.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. 20 01 35* i 20 01 36 ima 119 tvrtki. popis sabirnih centara u koje se može donijeti EE otpad nastao od svih vrsta EE opreme (nositelj koncesije: Flora VTC d. Popis sabirnih centara na kojima se može predati EE otpad prikazan je u tablicama 3.o.o.o. Tvrtka Flora VTC d.o. godinu Zagreb.16 - . dobila je koncesiju za sakupljanje EE otpada nastalog od svih 10 vrsta EE opreme za područje čitave Republike Hrvatske. zbrinjavanja. a tvrtka Metis d.1.o. Dozvole za gospodarenje EE otpadom. sakuplja EE otpad nastao od prve vrste EE opreme na području Grada Zagreba. postavio uspostavu sustava odvojenoga sakupljanja EE otpada radi njegove oporabe. prosinac 2009. definirani su i ovlašteni sakupljač i obrađivač. između ostaloga.) nalazi se u Tablici 3. GOSPODARENJE ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM OTPADOM 4.d. odnosno obradu i oporabu EE otpada.2. MZOPUG je dodijelilo tri koncesije za sakupljanje EE otpada. odnosno Metis d. U Tablici 4. nalazi se popis sabirnih centara u koje se može donijeti EE otpad nastao od prve vrste EE opreme – velikih kućanskih uređaja (nositelji koncesije: CE-ZA-R d. 4. Donošenjem Pravilnika koji je za cilj.o.). 20 01 23*. obrade i oporabe EE otpada i ovlaštenici su koncesije za sakupljanje..o. sakuplja također EE otpad nastao od prve vrste EE opreme na području Primorsko-goranske.. Koncesije i dozvole za gospodarenje otpadom Prije donošenja Pravilnika sakupljanje i oporaba EE otpada provodile su tvrtke na temelju dozvola za gospodarenje pojedinom vrstom otpada sukladno Zakonu o otpadu. .d. Istarske i Ličko-senjske županije. Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. 4. i 5. Tvrtka CE-ZA-R d.

o.obrt KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA FLORA VTC d.o.obrt AUDIO TV SERVIS JURINJAK .obrt KARLOVAČKA ŽUPANIJA AUTO SERVIS PIT STOP . TEHNOMOBIL . TEHNOMOBIL .o.o. MLADEN FRKOVIĆ . SPECTRA MEDIA d.obrt SPLIT TEHNOMOBIL .o. EKO-MOBILE .o.obrt SISAČKO-MOSLOVAČKA ŽUPANIJA FLORA VTC d.obrt KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AUDIO TV SERVIS JURINJAK .o.obrt RECIKLAŽA d. EKO-MOBILE . (samo za 1.o.obrt ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA SIROVINA OSLAGALIŠTE d.o.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.o. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA METAL ZEC d. godinu Zagreb.o.o.obrt SIROVINA OSLAGALIŠTE d.obrt MLADEN FRKOVIĆ .obrt VARAŽDINSKA ŽUPANIJA DUMA ELEKTRONIKA .o.o.obrt POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA svih vrsta EE opreme (područje FLORA VTC d.obrt SPLIT SEKUNDARNI METALI d.obrt GRAD ZAGREB SPECTRA MEDIA d.o.o.o. .o.17 - . EKO-MOBILE .o.obrt FRIGOMATIC . Tablica 3.o.obrt LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA MLADEN FRKOVIĆ .o. prosinac 2009. AUTO SERVIS PIT STOP .o.o. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA MLADEN FRKOVIĆ . EKO-MOBILE .o.o. Popis sabirnih centara za EE otpada nastao od sakupljanja EE otpada: Republika Hrvatska) ZAGREBAČKA ŽUPANIJA FLORA VTC d.o. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA FLORA VTC d. (samo za 1.obrt DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA TEHNOMOBIL . vrstu) VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA METAL ZEC d.obrt METKOVIĆ ISTARSK ŽUPANIJA FRIGOMATIC .o.obrt FRIGOMATIC .o.o. vrstu) SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SIROVINA OSLAGALIŠTE d.o.o.o.obrt METKOVIĆ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA DUMA ELEKTRONIKA .obrt BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA FLORA VTC d.obrt ZADARSKA ŽUPANIJA SIROVINA OSLAGALIŠTE d.o.o. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA FLORA VTC d. EKO-MOBILE .

godinu Zagreb.o.o.o. (za obradu EE otpada nastalog od ostalih devet vrsta EE opreme).d. .o.d.Podružnica Rijeka.o.o. Istarske i Ličko-senjske županije) PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA METIS d.o. SPECTRA MEDIA d. Koncesije su dobile tvrtke CE-ZA-R d.o.Podružnica Ogulin METIS d. .d.o.o. ZELINSKE KOMUNALIJE d.d.o.o.Podružnica Otočac MZOPUG je dodijelilo dvije koncesije za obradu EE otpada. vrste EE opreme) i Spectra Media d. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA CE-ZA-R d.o. . prosinac 2009.Podružnica Pula LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA METIS d. vrste EE opreme (područje sakupljanja EE otpada: Primorsko-goranske.d. (za obradu EE otpada nastalog od 1.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.o. Kukuljanovo 414 ISTARSKA ŽUPANIJA METIS d. DUKOM d.o. KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. Popis sabirnih centara za EE otpad nastao od 1.o.o. .o.o.o. KOMUNALNO-ZABOK d. . (Konjšćina) Tablica 5.o.Podružnica Rijeka. Tablica 4. vrste EE opreme (područje sakupljanja EE otpada: Grad Zagreb. KOMUNALAC d. . Barača 50 METIS d.o. KOMUNALAC d. M. (Samobor) VG ČISTOĆA d.o. Zagrebačka i Krap insko-zagorska županija) GRAD ZAGREB CE-ZA-R d.o. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA HUMKOM d.o. SPECTRA MEDIA d.18 - .o. Popis sabirnih centara za EE otpad nastao od 1.

00 1 661. Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem) 5a.00 1 807.00 339.00 435 423.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.19 - 138 731. Igračke.2.20 3 018. Veliki kućanski uređaji 2. oprema za razonodu i športska oprema 8. Sakupljene količine EE otpada u 2008. SAKUPLJENO. Oprema široke potrošnje za razonodu 5.00 20 798.00 44 779.00 636 802. prijava tvrtke FLORA VTC d.00 1 452 795. godinu Zagreb. NAZIV TVRTKE FLORA VTC d.o.o.80 14 280.00 . a godišnje u AZO (do 31. Mali kućanski uređaji 3. prijava u FZOEU KUĆANSTVA Kg OSTALO kg 1. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu).00 284 091.00 144 138. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije 4. prosinac 2009.60 231 912. VRSTA EE OPREME prijava u AZO KUĆANSTVA kg OSTALO kg SAKUPLJENO.00 5 697. Sakupljanje elektqičnog i elektqoničkog otpada Prema Pravilniku ovlašteni sakupljači dužni su na obrascu „Izvješće sakupljača EE otpada“ (ISOEEO) dostaviti podatke o sakupljenim količinama EE otpada. Tablica 6.00 20 997.00 50 372.00 .00 6 237.00 3 945.o.00 28 888.00 2 160. Žarulje s plinskim izbijanjem 6.70 20 265. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja) 9. godini ukupno je od građanstva i pravnih subjekata sakupljeno 5 718. Instrumenti za nadzor i upravljanje 642 208.30 61 496. 4.00 20 911. Iako je samo tvrtka CE-ZA-R prijavila identične količine sakupljenoga EE otpada u FZOEU i AZO ukupna prijavljena količina se vrlo malo razlikuje.00 362 468.00 62 700.00 8 401. godini.2.40 1 564 301.00 93 221.00 806.00 308 177.00 62 684.56 t EE otpada.00 429.80 400 390.00 272.00 832.00 91. Podaci se dostavljaju mjesečno u FZOEU. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7. Prema podacima FZOEU u 2008.00 18 700.00 7 584.o.

o.d.00 Izvor: FZOEU i AZO.00 276 960. a 65% od ostalih posjednika EE otpada (Slika 2.00 948 232. kg 309 402. Sakupljene količine EE otpada (po vrstama EE opreme od koje je nastao) VRSTA EE OPREME 1. kg 276 960. 1.00 1 388 531. 2009.00 83 595.00 284 091.o.00 948 232.00 2 470 797. Tablica 7.d.00 308 311.00 62 684.00 2 390 986.37 13.00 948 232.00 308 177.00 1 452 795.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 309 402. godini sakupljeno je 1. Samoposlužni aparati UKUPNO. Sakupljene količine EE otpada u 2008.00 1 736 886.00 404 449. Tablica 8.00 405 540.00 308 311.00 404 449.00 1 308 919. prijava u FZOEU KUĆANSTVA Kg OSTALO kg CE-ZA-R d.00 2 719 983. i METIS d.46 30. SAKUPLJENO.00 20 911.) Od ukupno sakupljenoga EE otada 35% je sakupljeno od kućanstava.00 47.00 . a 13% oprema široke potrošnje (Slika 1.00 435 423.56 1. godinu Zagreb.00 743 600.o. 1. 10. 30% otpadna IT oprema i oprema za telekomunikaciju. kg 150.00 405 540. Gotovo 50% od ukupno sakupljenoga EE otada bio je otpad od velikih kućanskih uređaja.00 227 755. godini.00 .00 Izvor: FZOEU i AZO.o.30 166 459.50 60. Veliki kućanski uređaji UKUPNO. Oprema široke potrošnje za razonodu KUĆANSTVA kg OSTALO kg UKUPNO kg UDIO % 1 222 073. U 2008.). Veliki kućanski uređaji UKUPNO. prijava tvrtki CE-ZA-R d.29 kg/stanovniku EE otpada. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije 4.00 948 232. Mali kućanski uređaji 3. 2009. VRSTA EE OPREME prijava u AZO KUĆANSTVA kg OSTALO kg SAKUPLJENO.00 276 960.00 METIS d. Veliki kućanski uređaji 2. prosinac 2009.20 - 1 497 910.00 276 960.

19 1.00 227 815.21 - .00 5 718 560. Žarulje s plinskim izbijanjem 6.00 50 372.00 0.00 21 227. Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem) 5a. Udio pojedine vrste EE otpada u ukupno sakupljenoj količini u 2008.00 10 561. prosinac 2009.00 24 937. Samoposlužni aparati UKUPNO 2 160. godini Izvor: FZOEU.00 Izvor: FZOEU.00 429. 2009. Slika 1.00 6 237.44 0.00 60. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja) 9.10 0. Igračke.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. 5. oprema za razonodu i športska oprema 8.00 93 493.00 50 711.00 5 752.00 227 755.00 1 973 802.64 0.00 3 744 758.00 93 221.00 272. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10.00 18 700. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7.98 100.89 3. .00 20 798.00 1 807.00 8 401. godinu Zagreb.37 0. 2009.00 339.00 3 945.

00 35 071.42 0.58 1.01 2.36 0.00 128 183.00 126 890.14 0.61 2. godini po županijama ŽUPANIJA ZAGREBAČKA I GRAD ZAGREB KRAPINSKO-ZAGORSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA KARLOVAČKA VARAŽDINSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA PRIMORSKO-GORANSKA LIČKO-SENJSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA BRODSKO-POSAVSKA ZADARSKA OSIJEČKO-BARANJSKA SAKUPLJENO.00 114 899.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.71 0.00 134 782. 2009.58 1.09 0.00 23 280. % 44.00 82 438.27 11.00 90 374.27 1.41 3. godinu Zagreb. kg 2 542 885. Tablica 9.00 72 687.65 1. prosinac 2009.10 0. Slika 2.47 0.00 194 820.53 1.44 3.73 0. Udio EE otpada sakupljenoga od kućanstava u odnosu na ostale posjednike u 2008.24 kg/stanovniku 2.97 2.41 2. zatim u Primorsko-goranskoj (11. Najviše EE otpada sakupljeno je u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji (44.00 55 723.39 .00 UDIO.39 0. godini Izvor: FZOEU.34 0.22 1.00 201 895.5% od ukupne količine).44 0.4%) te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8.6%).68 0. Sakupljene količine EE otpada u 2008.00 653 008.22 - .55 2.

00 240 892. Za količine EE otpada koje su sakupljene u 2008.d.18 0. Podaci se dostavljaju mjesečno u FZOEU.00 386 375. UKUPNO. kn Naknada za troškove sakupljanja EE otpada. .o.87 kn.87 3.26 8 596 978.2.23 - .87 Izvor: FZOEU.70 4.00 40 292. prosinac 2009. godini NAZIV TVRTKE FLORA VTC d.98 0.20 0.72 Izvor: FZOEU.55 1.00 488 982.35 0.21 6.52 1.47 1 841 511.14 1 086 192. METIS d.49 0. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu).00 85 191.o. CE-ZA-R d.o.o. Isplata naknada ovlaštenim sakupljačima EE otpada u 2008. Ukoliko obrađivač izvozi dijelove EE otpada ili ostatke nakon obrade EE otpada tada ispunjava obrazac „Izvješće o izvezenim količinama EE otpada. ŠIBENSKO-KNINSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ISTARSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA MEĐIMURSKA 19 893. 2009. kn 5 669 275. Pravilnikom su propisane novčane naknade koje FZOEU plaća za sakupljanje.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.3.76 8. Opoqaba elektqičnoga i elektqoničkoga otpada Prema Pravilniku ovlašteni su obrađivači dužni na obrascu „Izvješće obrađivača EE otpada“ (IOOEEO) dostaviti podatke o obrađenim količinama EE otpada. 4. Tablica 10. a godišnje u AZO (do 31. godinu Zagreb.00 0. godini FZOEU je ovlaštenim sakupljačima isplatio 8 596 978. obradu i oporabu EE otpada ovlaštenome sakupljaču i obrađivaču. dijelova EE otpada ili ostataka nakon obrade“ (IIKOEEO) te dokument o prekograničnome prometu otpadom. 2009.

a godišnje u AZO (do 31. I ove podatke obrađivač dostavlja mjesečno u FZOEU.00 0.00 0.00 16 142.00 0. osim na oporabu.00 70 466.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 0.00 0.00 0. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije 4.66 t EE otpada.00 0.00 0.o. godinu Zagreb.00 38 549. Obrađene količine EE otpada u 2008.00 33 354.24 - . ali kroz propisane obrasce ovlašteni obrađivači nemaju mogućnost prijaviti recikliranje.00 2 730 265.00 702 032. godini ukupno je obrađeno 5 420. Samoposlužni aparati UKUPNO. kg OBRADA CE-ZA-R d. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu). Veliki kućanski uređaji 2. odnose i na recikliranje EE otpada. Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem) 5a.00 0.28 t (Tablica 14. oprema za razonodu i športska oprema 8. godini. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7.o. 0.00 67 598.). Igračke.00 2 690 396. Tablica 11. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. . Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja) 9. odnosno njegovih dijelova u količini od 876. U 2008.00 SPECTRA MEDIA d. 2 730 265.00 Izvor: AZO i FZOEU.00 164 126.o. Pravilnik treba izmijeniti u ovome dijelu na što je ukazano i u prošlogodišnjem Izvješću.00 0.o.00 20 775. godini ovlašteni obrađivači EE otpada prijavili su i izvoz EE otpada. Pravilnikom su propisani ciljevi koji se.00 1 570 206. Prema podacima AZO i FZOEU u 2008.00 7 148. 2009. prijava koncesionara VRSTA EE OPREME 1. Žarulje s plinskim izbijanjem 6. prosinac 2009. Oprema široke potrošnje za razonodu 5. Mali kućanski uređaji 3.

prosinac 2009. kn 2 047 675.09 kn.09 Izvor: FZOEU. godini NAZIV TVRTKE CE-ZA-R d.o.o.o. 2009. Isplata naknada ovlaštenim obrađivačima EE otpada u 2008. . Za količine EE otpada koje su obrađene u 2008. kn Naknada za troškove sakupljanja EE otpada. UKUPNO.70 4 296 470.o. Tablica 12. godinu Zagreb.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.39 2 248 794. godini FZOEU je ovlaštenim obrađivačima isplatio 4 296 470.25 - . SPECTRA MEDIA d.

za razliku od recikliranja.od profesionalne do individualne. Podaci iz ovoga Izvješća pokazuju da se do 31.66 t EE otpada. S obzirom na činjenicu da EE otpad sadrži vrlo toksične komponente. dobro gospodarenje pojedinom vrstom otpada moguće je tek kada se uspostavi učinkovit sustav sakupljanja. a njihov vijek trajanja sve kraći. odnosno proširiti odgovornost o EE otpadu na sve razine . električni i elektronički uređaji postaju sve jeftiniji. nije moguće ocijeniti. V ZAKLJUČAK Razvojem tehnologije. Prema podacima FZOEU u 2008. Ciljeve zadane za oporabu i recikliranje. koje je također trebalo ostvariti do 31. podatke o proizvodnji i uvozu EE opreme u AZO je. godini sakupljeno je 5 718. Naime.26 - . U 2008. godine. u usporedbi s prijavom u FZOEU prijavio vrlo mali broj tvrtki. godini. što znači da se iz ove vrste otpada ponovno može dobiti polazna sirovina za neke nove proizvode. godinu Zagreb. Međutim. sakupiti 4 kg EE otpada po stanovniku što odgovara oko 18 000 t.29 kg/stanovniku. godini obrađeno je 5 420. prosinac 2009. . godini uspostavljen sustav sakupljanja EE otpada nije dosegnuo razinu koja ostvaruje zadane ciljeve. odnosno 1. prema podacima FZOEU u 2008. moguće prijaviti na propisanim obrascima. U odnosu na sakupljenu količinu obrađeno je gotovo 95% EE otpada. Iako je oporabu. Kao posljedica EE otpad je najbrže rastuća vrsta otpada za koju je procijenjen rast od 10% godišnje. ova se vrsta otpada može reciklirati u izrazito visokom udjelu. godine nije uspjelo ostvariti cilj zadan Pravilnikom.56 t EE otpada. I u 2008. prosinca 2008. Kao i kod ostalih posebnih kategorija otpada. ovlašteni su obrađivači prijavili isključivo obradu EE otpada koja se vrši u postrojenjima ovlaštenih obrađivača. prosinca 2008.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. kao i na činjenicu da se veliki dio EE otpada može uspješno reciklirati neophodno je uspostaviti dobar sustav sakupljanja ove vrste otpada.

godinu Zagreb. .27 - .Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. prosinac 2009.

00 227 755.00 50 372.00 743 600.00 Sakupljeno ostalo kilograma 1 497 910.00 7 148.00 1 807.00 0. godinu Stavljeno na tržište kilograma 1.71 334. prosinac 2009.00 1 452 795.00 0.84 5 687. ukupno * količine izvezene u zemlje EU su posebno prikazane . Rasvjetna oprema izbijanjem) (osim žarulja s plinskim 5.00 1 736 886.45 526.00 70 466. Tablica 13. Mali kućanski uređaji 3. Podaci Carinske uprave.00 83 595.00 284 091.58 7 630.00 16 142.00 Obrađeno u Izvezeno u Izvezeno RH zemlje EU* izvan EU kilograma 2 730 265.00 0.00 0.00 429. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja) 9.00 6 237.00 50 711.00 93 493.00 Ukupno sakupljeno kilograma 2 719 983. Samoposlužni aparati 10.25 422.00 227 815. godinu Zagreb. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije 41 985.00 33 354.00 1 570 206.00 21 227.57 477.00 4.02 1 557.00 93 221.00 0.00 10 561.00 0.00 308 177.00 0.00 24 937. Vrsta EE opreme Sakupljeno iz kućanstava kilograma 1 222 073.00 60.85 5 030.00 435 423.00 20 911.00 272.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 3 945.00 164 126.00 702 032. Električni i elektronički alati nepokretnih industrijskih alata) 7.00 38 549.00 0.54 1 189.00 62 684.05 3 757.00 0.00 kilograma kilograma 0.28 - . Provedba Pravilnika prema IPOP I za 2008.00 18 700.00 0. 2009.00 5 752.00 20 775.00 0.17 (osim velikih 4 405.00 67 598. Igračke. oprema za razonodu i športska oprema 8.00 20 798. Veliki kućanski uređaji 2. Provedba Pravilnika prikazana je i prema obrascima IPOP I i IPOP II.06 Izvor: FZOEU.a Žarulje s plinskim izbijanjem 6. Oprema široke potrošnje za razonodu 5.00 8 401.00 339.00 2 160.

00 0. kg 0. .o.00 0.00 0. 2009.00 Izvor: AZO i FZOEU.00 0.o.00 0. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja) 9. 2009. kg 398 836.00 281 584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Oprema široke potrošnje za razonodu 5.00 0.00 0.65 195 860. hard diskovi. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7.00 Ukupna masa u tonama 0.00 0.00 0.kratak opis Tiskane ploče.00 0. Tablica 15.00 0. oprema za razonodu i športska oprema 8.00 0.00 0. Igračke. Samoposlužni aparati Izvor: AZO i FZOEU. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije 0.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. godinu Zagreb.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0. Tablica 14.A 2 do 10 2 do 10 2 do 10 Dijelovi EE otpada ili ostatak nakon obrade . transformatori.00 0.00 Izvezeno izvan EU.00 0.a Žarulje s plinskim izbijanjem 6.00 0.00 0. procesori Željezne kovine od mehaničke obrade EE otpada Plastika od mehaničke obrade EE otpada Izvezeno u zemlje EU. Veliki kućanski uređaji 2.00 0. Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem) 5.00 0.00 0.29 - . Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. Količine izvezene u zemlje EU NAZIV TVRTKE IZVOZNIKA EE OTPADA: SPECTRA MEDIA d.00 Stopa oporabe Recikliranje Stopa recikliranja 4.00 0.00 0. godinu Oporaba EE otpad prema vrsti EE opreme Ukupna masa u tonama 1. Mali kućanski uređaji 3.00 0. prosinac 2009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Ključni broj otpada 16 02 16 19 12 02 19 12 04 Vrsta prema dodatku I.00 0.00 0. DVD. Provedba Pravilnika prema IPOP II za 2008.

godinu Zagreb. obrazac IZVJEŠĆE SKUPLJAČA EE OTPADA. obrazac IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA EE OTPADA. prosinac 2009. obrazac IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA I. GODINI U AZO DODATAK 2: DODATAK 3: DODATAK 4: IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOĐAČA EE OPREME. obrazac IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA II. obrazac POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE OTPADA. VI DODACI DODATAK 1: PRIJAVLJENE KOLIČINE PROIZVODNJE/UVOZA EE OPREME U 2007.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE.30 - . obrazac DODATAK 5: DODATAK 6: DODATAK 7: DODATAK 8: IZVJEŠĆE OBRAĐIVAČA EE OTPADA. obrazac .

00 0. 1*/kg 2*/kg 3*/kg 4*/kg 5*/kg 5a*/kg 6*/kg 7*/kg 8*/kg 9*/kg 10*/kg 0. AMC ALFA METALCRAFT d.o.o.00 0.00 0.00 0.o.o.o. AD BRODVI d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396. prosinac 2009.00 0.00 0.00 0.71 0.00 149.o.00 0. PRIJAVLJENE KOLIČINE PROIZVODNJE/UVOZA EE OPREME U 2008.00 0.00 0.75 0.00 13150.00 .o.00 0.00 0.00 0.00 0. CONECO d.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.63 0.o.00 35.84 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.33 0.00 0.o.00 71.17 3971.o.00 5687.00 0.o.00 0.00 0. DODATAK 1.00 0.00 0.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 0.00 0.00 0.o.00 0.70 0.00 1424.00 859.01 0.00 0.00 0. CONIG ECOGRADNJA d.00 1975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.o.00 0. GODINI U AZO UVOZNIK / PROIZVOĐAČ 3.00 0.00 245.00 0.00 11135.00 108997.00 0.00 0.00 0.00 751.o.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0. AETHER d.87 0.00 0.00 1095.00 34.00 1347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. DATA-BAK d.00 0.o.00 0.00 0.o.00 0.00 139.40 0.00 0.00 0.00 8902.o.o.00 0. COPY ELECTRONIC d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.00 0.00 0.00 0.00 2813.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.o.00 4755.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. CESAREC TEHNO-PROMET d.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116844.00 0. VARAŽDIN AUTOMATIC SERVIS d.o.d.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.10 0. godinu Zagreb.00 4040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.o.o.00 0.00 0.00 947.00 0.00 0.00 0.00 0.o ANIMO d. ADEO d.o.00 0.00 0.35 3352.00 0.o.00 0.00 1618.03 0.00 0.00 0. ANET d.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 5793.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.83 0.00 0.o.00 0.15 39190.00 0.00 0.o.25 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. CMA CGM CROATIA POMORSKA AGENCIJA d.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.o. BALANZIN ROMANINO BAT d.00 13464.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 1556.00 170.00 108.00 2.56 0. ATAS d.00 0.00 455.00 0.00 0. BITECHNIQUE d.00 0.00 0.00 0.00 0. CROSCO NAFTNI SERVISI d.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.32 0.84 0.o.00 13483.15 0.42 0.31 - .00 0.00 140797.00 0.00 0. ATTOS d.00 0.00 0.00 2036. AQUA POOL d.00 0. COLOR TRGOVINA d.o. RIJEKA BOR-PLASTIKA d.00 0. C-M d.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.d.00 0.00 0.00 0.00 0.

00 0.32 - . ĐURKIN d.d.00 0.72 0. EMGD d.00 0.o.00 9*/kg 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 246.70 0.00 0.o.o.10 0.00 0. DONAU LAB d.00 0.24 0.00 0.00 1.67 0.00 21105.00 2976.o.09 0. prosinac 2009. ENERGROBERN HS d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4859.00 0.00 0.00 89548.00 4480176.00 0.00 0.o.48 0.00 12059.00 246.d.65 0.00 0.00 6*/kg 46. EGLO RASVJETA d.o.00 0.o.00 0.00 0.89 0. EXPORTDRVO d.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0. ELEKTROMATERIJAL d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 Zagreb.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0. FAMI d.06 0.00 0. ELEKTROKOVINA ADRIA d.05 4*/kg 0.00 10838.00 10*/kg 0.00 0. DOBAR ZVUK d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 6972.o. ELEKTROMETAL d.00 711.00 0.00 .00 0.o.00 0.00 0.00 0.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.70 1570.00 0.00 0.0 DPC d.00 0.o.00 0.00 0. DINOVA-DIONA d.00 0.00 0.50 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 447.00 0.00 0. FREE TECHNICS d.00 472.00 0.50 0.00 0.o.00 0.00 0.32 876.00 320538.o.00 36. DIGI satalitska televizija d.00 0.00 0.33 3.00 0.00 0.00 0.00 36645.00 10661.00 876.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5*/kg 0.00 301918.20 0.00 0.00 6650.00 0.d.o. ELEKTRON ERMA-STRMEC d.00 0.00 0. DRINKOMATIC d.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.82 2*/kg 0.00 413026.o.32 2688.80 47.35 52.00 0.00 0. DIV d.d.00 7*/kg 0.00 0.76 0.o.00 0.00 0.o.00 0.04 0.00 0.o.00 87113.00 0.00 0.00 7080.o.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.o.00 0.o.00 5557.o.00 0.00 0.00 0. ELECTROLUX d.00 2.d.00 0.17 0.00 47408.o. DRAKAR d.00 1776. ERICSSON NIKOLA TESLA d.00 1197.o.00 4162.00 0.00 0. EXMALL d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8*/kg 0.00 0. EKO MEĐIMURJE d. FERA MOBILIS d. godinu UVOZNIK / PROIZVOĐAČ DAVIA d.00 0.o.00 363.00 0.00 126.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5590.00 0. DOKA ZAGREB d.00 0.00 0.00 0.00 3*/kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 1*/kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o. ENERGROBEN HS d.00 0.00 0.o.00 0.00 0.o.00 0.o.00 0.54 0.o.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1004.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0. 5a*/kg 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.70 4162.00 2.00 0.00 0.00 0.78 5925.00 0.00 0.98 1773.00 0.00 3629.00 0.00 28.00 11469.o.00 0.00 9084.00 0.80 28.00 0.00 604.00 0.00 0.00 0.00 0.

00 99.00 0.o.00 0.00 0. GORENJE ZAGREB d.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.o.o.o. prosinac 2009.o.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.o.00 14585.84 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.o.00 15.00 0.00 0. GEOTEHA d.00 0.00 400.98 105274.00 56539.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. GAVRILOVIĆ VANJSKA TRGOVINA d.o.00 0.00 737.48 553.o.00 0.00 0. HIT RECORDS d.00 0. GETRO d.00 2077. GAVRILOVIĆ POLJOPRIVREDA d.78 0.00 0.o.00 0.o.00 0.00 0.d.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.01 0.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 7*/kg 0.00 0.o.00 16185.00 0.00 26.70 0.00 0.00 128.00 1139.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.40 0.00 0.00 0.00 0. ILSAD d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17623.00 0.47 0.00 0.62 0.00 0.59 601.68 4*/kg 10103.00 0. GAVRILOVIĆ d.o.00 0.00 0.o.00 0.00 16276.00 3*/kg 0.00 0.00 158.00 0.00 0.30 0.00 0.50 0.00 0.00 0.o.00 0.o.00 0.00 0.00 523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. HADVA KOMUNAIKACIJE d.00 0.00 0.00 4133.00 0.00 0.00 0. IMP CRPKE-ZAGREB d.06 1096.00 0.00 0.00 2*/kg 15777.00 0.00 10280.00 0.00 0.00 0.o.00 0.13 7. HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.00 0.20 9501493.00 0. HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE d.00 0.o.00 8*/kg 0.00 4767.00 0.00 7800.00 0.80 0.00 0.00 0.d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988. 5a*/kg 0.08 Zagreb.00 0.00 0.52 10*/kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.56 0.00 26562.55 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 0.o.00 295. HERING d.28 0.00 36.00 5.00 0.92 6*/kg 0.o.00 0.00 0. FRIGOOPREMA d.00 0.00 0.98 0.00 0.00 4128.00 0.00 0.58 0.o.o.o.00 0.00 0. INTER ACTIV d.00 361.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0. GARDINA d.o.00 0. IVICEK d.00 9690.00 0.o.00 0.00 0.80 0.o.00 0.20 0.o.10 0.o.00 0.00 0.00 0.o. JADRANSKI POMORSKI 1*/kg 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0. HUST d.o.00 0.00 0.00 0.00 0.33 - .00 2754.00 0.00 0.o. HUNOR d.o.00 0.00 0.o.00 0. FRIGODEN d.00 0.00 0.00 .o.00 0.00 239.00 0. godinu UVOZNIK / PROIZVOĐAČ FRIGO&CO d.00 0.00 12100. ITALCRO d. JACERA d.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 9*/kg 0.00 0.10 104274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5*/kg 0.o.00 0.o.00 0.00 0. ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.00 12.00 0.00 19299.o.00 0.00 9.00 0.00 0.00 37482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0. ITM d.00 0.o.00 0.48 0.00 0.00 0.00 86.00 25279. IKI d.72 10.00 0.70 80.

00 4967.00 0.00 0.00 0.52 0. KAROLINA d.o. M.o.91 3354.o.00 0.o.o.00 0.o.o.00 0. KSU COMPANY d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53301.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.10 0.00 0.00 0.00 17.o.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.95 0.00 86.00 0.00 0. godinu UVOZNIK / PROIZVOĐAČ SERVIS d.00 0.00 150.00 0.00 0. KOŽUL d.00 190. KONČAR-METALNE KONSTRUKCIJE d.o.00 153.00 105.00 0.00 0.00 0. MAXICOMERZ d.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0. LIBRO LUKS d.00 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0. LEDO d.o.00 0. LASTOVO d.00 0.00 48.84 463.o.00 0.59 0.00 3290.00 0.o.00 0.o.00 0.00 0.00 0.93 47.00 1188.o.00 0.00 101.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.o. KIKA NAMJEŠTAJ d.77 0.00 0. MAGMA d.00 0.00 2176.00 0.d.00 0.00 0.00 0. MAGNET d.00 0.00 0.00 3400.00 0.d. MATER TERRA d.00 0.00 0.00 444957.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.o.00 0. MAKRO 5 d.00 0.00 0.00 0.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 173.70 0.00 0.00 0.86 0.00 0. 0.o.00 0. prosinac 2009.o.50 20.00 0.00 0.00 0.20 0.88 0.o.00 0.o. L.00 1*/kg 2*/kg 3*/kg 4*/kg 5*/kg Zagreb.00 0.31 0.00 0.00 0.00 155929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00 0.00 764955.00 0.00 0.00 139506.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 9475.00 0. KALINA d.00 0.o.00 0.00 12247.00 0. L&M SPLIT d.00 0.00 0.00 0.o. LARIX d.00 0.o.00 913.d.o.00 0.23 2.o.00 0.00 0.00 0.00 252751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 - .o.00 0.00 90.00 0.50 396.00 0. JEHOVINI SVJEDOCI JUB d.07 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.G.00 33474.00 0.00 0.00 0.00 0. MB FRIGO GRUPA d.00 29322.00 0.o.00 0.00 0.00 0.54 0.00 7884.00 0.00 0.27 0.o. LUMBERTRANS d.00 0.V.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 5a*/kg 6*/kg 7*/kg 8*/kg 9*/kg 10*/kg 0.00 0.00 0.00 31. MBI GASTRO d.00 0.00 0.00 0.00 0.D.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.30 5. KONEKT d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. KLEA SISTEMI d.78 0.00 0. PROM d.31 42.o.o.00 0.00 3.00 0.84 20836.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 44.o.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.o.80 0.00 .o.00 2633. KINGTRADE d.00 0.00 0.00 0.00 0.86 21868.o.00 0.88 107.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.-RING d.00 0.35 0.00 0.00 0.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142498.o.00 8*/kg 0.00 0.00 0.00 837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. PIERO d.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.45 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0. MEGGLE HRVATSKA d.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.o.00 0. PENTA d.50 1722.00 0.00 0. 5a*/kg 0.o. ORBANIĆ d.00 0.00 0.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.80 2128.00 3630.00 67.o.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.o. MEDICAL INERTRADE d.00 0. OKTAL PHARMA d.00 0.o.o.00 245991.00 0.80 0.00 0.51 0.00 0.00 9628.o.00 290.00 864.00 0.00 0.46 1387.o.00 0.79 0.00 0.00 1233.00 0.00 0.00 0.00 6*/kg 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0. OTISAK d.00 0.00 0.00 0.00 1166.00 0.00 0.00 1199.00 0.o.o.00 0.00 0. NEVA d.00 0.06 0.00 0.35 0.00 4*/kg 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.o.90 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 3*/kg 45.00 0.00 5*/kg 0. prosinac 2009.00 100.o.50 0.00 602.00 143.33 539.00 0.00 0.00 1043.o.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.o. PHB AUTOMATIZACIJA d.00 2*/kg 0.35 - .00 153427. PAUL HARTMANN d.o.00 0.00 0.00 0.00 1177.o. MULLER TRGOVINA ZAGREB d.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0. NEŽIĆ d.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2600.o.00 0.00 0.o.00 .00 0.00 0.00 0. P-GRUPACIJA d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 5973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 180455.00 2920.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.78 5. MENTIS d.o.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1286.00 0. MICROLINE d.00 0.o.00 0.00 59. OMV HRVATSKA d.00 201.00 0. OPTI-NET d.00 0.00 0.00 0.00 1106.o.00 0.00 0.00 0.00 0.90 2233. godinu UVOZNIK / PROIZVOĐAČ MEDIA ING d.o.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0. MEDIC d.00 0.o.36 535708.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0. PETROKEMIJA d.o.00 9*/kg 0.00 0.o.o.o.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.59 0.95 0.00 11557.00 0.00 0.00 25585.00 0.00 4309.o.00 0.00 0.00 0. PAL-MAR d. NEXE BETON d.00 0.00 0.00 28.50 0.00 0.00 9747.00 0.00 0.23 0.00 0.o.83 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0. METRO CASH & CARRY d.00 0.00 0. 1*/kg 0.00 0. PAOMA d.00 0.42 29123.00 0.00 0.00 0.00 10*/kg 0.00 0.00 0.00 0. MESSER CROATIA PLIN d.00 0.00 71494.00 0.46 2045.00 0.o. OSRAM d.00 0. METALIA AUTO d.00 0.00 0.57 0.00 0.00 1684.00 0.00 1829.00 0.00 0.o.00 0.24 7*/kg 0.o.00 0.00 398.00 15514.00 0.00 0.00 0.70 0.o.00 452.00 50. MUSIC BOX d.o.d.00 0.00 0.60 0.00 Zagreb.71 0.

00 52993.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.o. TERMOPLIN d.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 4*/kg 0.o.o.00 323. TEHNIČAR-UNICOMP d.00 0. SCANIA d.00 0.00 0.o.o.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116. 1*/kg 31083.00 0.00 86.00 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8*/kg 0.00 3477.00 0.o.00 0.o.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.50 0.00 849.00 0.00 0.00 36070.00 2402.00 0.d.00 29.00 0.00 5*/kg 3411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 9*/kg 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1385.00 0.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 7*/kg 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 184615.00 0.00 175.o.00 0. SIRIUS d. RENOPROM d.00 0.00 0.00 0.00 0. RADIN-GRAFIKA d.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.85 541. SWEDISH MATCH ZAGREB d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.29 5606.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0. SPECTRA MEDIA d.00 0.00 0.00 0.o.00 1040.00 0. PROMATIC d.00 0.00 0.00 0.90 0.40 136372. SAIPEM MEDITERAN USLUGE d.o.o.o.00 0.00 626556.00 785. prosinac 2009.o.00 20229.00 Zagreb.00 0.86 0.o.00 0.00 138473.o.00 0.00 10*/kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0. SCHRACK TECHNIK d.00 0. TEHNO-VAL d.00 15.83 15883.00 1243. S&T HRVATSKA d.00 0.00 172969.00 0.o.00 0.00 0. T-MOBILE HRVATSKA d.00 0. STAKLO-COMMERCE d.00 0.o.00 0.00 0.00 76.00 0.30 0.00 169.00 58.00 0.00 91.00 0.62 0.00 0. SALVEO d.o.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 342.o.00 0. PTMG d.o.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00 220.o.00 375.00 0.00 0. ROBOT COMMERCE d.00 0.00 0.00 0.70 285.00 0. SINE-ST d.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. TIRIS d.o.00 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.o.60 0.80 0.60 0.00 0.00 0.o.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.00 0.0 SINCLAIR d.00 496.00 1209.00 21266.00 0.92 0.40 0.00 0.00 0.00 158951.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.o.00 0.00 287212.o.00 94.00 0.00 0.00 13170.00 0.00 0. ŠIŠARKA d.00 0.00 4300. REM-B d.00 0.95 0.00 0.00 0. STUBLIĆ IMPEX d.00 3*/kg 0.00 0. godinu UVOZNIK / PROIZVOĐAČ PLODINE d.00 0.00 71.00 0. TOMMY d.82 0.00 642.o.00 0.00 0.00 0.o.00 0.00 761. RAUCH CROATIA d.00 6*/kg 0.00 0.o.00 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 - .00 0.00 0.00 107883.o.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 1276.00 0.00 0.00 0.o.00 2*/kg 28495.00 0.o. SG FORMA d.00 1.o.00 0.00 0.82 56172.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 769.00 0.00 0.53 135304. 5a*/kg 0.00 0.38 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.o.00 0.

00 0.00 0.00 1033644.00 0. prosinac 2009.00 0.00 0.00 0.00 0.o.o.00 0.00 0.00 0. 5a*/kg 0.00 13568.00 0.00 980.00 0.00 0.o.00 0.00 0.78 0.00 0.00 837.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79622.00 0.00 0.00 6888.00 0. ZLATIĆ MAURO .50 0.00 0.o.00 0.o. UNILEVER CROATIA d.00 476.o.o.34 25.00 150.37 7*/kg 0.00 0.00 0.00 0.00 126179.00 0.o.50 0.00 0.00 149374.o.00 0.41 6*/kg 0.00 61.00 1. TRIO I d.00 0.00 0.97 8*/kg 0.97 0.00 15.00 32904.00 6210.00 0.o.00 0.00 39830.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 402312.00 0.00 0.o.00 0.00 0.00 0. VIS MED d.00 0.00 166299.00 0.00 0.00 0.54 189.o.00 0.42 3*/kg 0.o.00 0.00 2040.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 0.95 * prema obrascu IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOĐAČA EE OPREME (DODATAK 2) .00 0.20 Zagreb. VARTA REMINGTON RAYOVAC d.00 0.15 0.00 0.00 22.00 0.00 190594.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.60 0.o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.o.00 17455965.00 0.25 16.00 0. VINKOPROM d.01 0.d.00 1452906.64 0.93 0.37 - .00 10.00 0.o.67 0.00 0.00 63984.o.00 0.00 0.00 0.00 756.00 0.00 3267.00 0.00 0. VELUX HRVATSKA d.08 0. kg 1*/kg 0. VETERINA d.00 0.16 5*/kg 148.00 8.00 0.00 0.96 0.00 0.27 10*/kg 0.o.00 0.00 4.00 0.69 4*/kg 0.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.74 0. TOYOTA CROATIA d.00 1279. TUPPERWARE d.00 0.00 0. godinu UVOZNIK / PROIZVOĐAČ TOP STIL LMS d. ŽIVA VODA d.00 0.20 9*/kg 0.00 0.00 0.23 25. ZAGREBPROKROM d.00 0.00 0.o.00 560.14 167.00 0.o.00 14.o.00 0.00 0.00 230061.35 574.o.67 2*/kg 2325.00 0. UKUPNO.00 0. VEROPACK STRAŽA d.00 0.00 0.GANS ZOMEL d.o.88 34754.00 1381670.00 0.

Medicinski ureĊaji (osim implantiranih ureĊaja) 9. Igraĉke. prosinac 2009. Mali kućanski ureĊaji 3.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. DODATAK 2. Samoposluţni aparati Mjesto: Datum: Potpis: Dostaviti:Fond za zaštitu okoliša MP i energetsku uĉinkovitost 10 000 Zagreb. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. oprema za razonodu i športska oprema 8. Rasvjetna oprema izbijanjem) (osim ţarulja s plinskim 5. Ksaver 208 38 . Oprema informatiĉke telekomunikacije tehnike (IT) i oprema za kilograma 4. IZVJEŠĆE UVOZNIKA I/ILI PROIZVOĐAČA EE OPREME IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAĈA ELEKTRIĈNE I ELEKTRONIĈKE OPREMEza mjesec:_____________ godine: ___________ PODATKE POPUNJAVA: PROIZVOĐAĈ UVOZNIK PODACI O PROIZVOĐAĈU/UVOZNIKU Ime proizvoĊaĉa (tvrtka): Adresa: Osoba za kontakt: Telefon: e-mail adresa: Matiĉni broj: Faks: IZVJEŠĆE O PROIZVEDENIM/UVEZENIM KOLIĈINAMA ELEKTRIĈNE I ELEKTRONIĈKE OPREME Vrsta EE opreme 1. Oprema široke potrošnje 5. Elektriĉni i elektroniĉki alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7.a Ţarulje s plinskim izbijanjem 6. Veliki kućanski ureĊaji 2. godinu Zagreb.

Oprema informatiĉke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije od kućanstava kilograma ostalo kilograma Faks: 4.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. prosinac 2009. Rasvjetna oprema (osim ţarulja s plinskim 39 . Igraĉke. Mali kućanski ureĊaji 3. Veliki kućanski ureĊaji 2. Elektriĉni i elektroniĉki alati nepokretnih industrijskih alata) (osim velikih 7. Medicinski ureĊaji (osim implantiranih ureĊaja) 9. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. DODATAK 3. Rasvjetna oprema (osim ţarulje s plinskim izbijanjem) 5. Oprema široke potrošnje 5. oprema za razonodu i športska oprema 8. IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA EE OTPADA IZVJEŠĆE SKUPLJAĈA EE OTPADA za mjesec:_____________ godine: ___________ PODACI O SKUPLJAĈU Ime skupljaĉa (tvrtka): Adresa: Osoba za kontakt: Telefon: e-mail adresa: Matiĉni broj: IZVJEŠĆE O SKUPLJENIM KOLIĈINAMA EE OTPADA SKUPLJENO: EE otpada prema vrsti EE opreme 1.a Ţarulje s plinskim izbijanjem 6. godinu Zagreb. Samoposluţni aparati UKUPNO: PREDANO OBRAĐIVAĈU – naziv tvrtke: Adresa obraĊivaĉa: EE otpada prema vrsti EE opreme 1. Oprema široke potrošnje 5. Mali kućanski ureĊaji 3. Oprema informatiĉke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije kilograma kilograma 4. Veliki kućanski ureĊaji 2.

a Ţarulje s plinskim izbijanjem 6. Igraĉke.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. oprema za razonodu i športska oprema 8. izbijanjem) 5. Samoposluţni aparati UKUPNO: Mjesto: Datum: Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost 10 000 Zagreb. prosinac 2009. Elektriĉni i elektroniĉki alati nepokretnih industrijskih alata) (osim velikih 7. godinu Zagreb. Medicinski ureĊaji (osim implantiranih ureĊaja) 9. Ksaver 208 MP Potpis: 40 .

Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. godinu Zagreb. prosinac 2009. DODATAK 4.) 41 . katodna cijev ekrana i sl. IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA EE OTPADA.A (*) Dijelovi EE otpada ili ostatak nakon obrade – kratak opis (**) u zemlje EU izvan EU Faks: kilograma kilograma UKUPNO: Mjesto: Datum: Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost 10 000 Zagreb Ksaver 208 Potpis: MP (*) upisati brojĉanu oznaku vrste EE opreme iz Dodatka I. plastiĉni dijelovi tipkovnice. DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE za mjesec:_____________godine: ___________ PODATKE POPUNJAVA OBRAĐIVAĈ Ime obraĊivaĉa (tvrtka): Adresa: Osoba za kontakt: Telefon: e-mail adresa: Matiĉni broj: Kljuĉni broj otpada: IZVEZENO: Vrsta prema Dodatku I. DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIĈINAMA EE OTPADA.A (**) kratak opis otpada (npr. matiĉna ploĉa.

4. Veliki kućanski ureĊaji 2. godinu Zagreb. 5. Ksaver 208 MP Potpis: 42 . IZVJEŠĆE OBRAĐIVAČA EE OTPADA IZVJEŠĆE OBRAĐIVAĈA EE OTPADA za mjesec:_____________ godine: ___________ PODACI O OBRAĐIVAĈU Ime obraĊivaĉa (tvrtka): Adresa: Osoba za kontakt: Telefon: e-mail adresa: Matiĉni broj: IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OBRAĐENIM KOLIĈINAMA EE OTPADA Preuzeto od skupljaĉa: kilograma 1. oprema za razonodu i športska oprema 8. prosinac 2009. Mali kućanski ureĊaji 3.a Ţarulje s plinskim izbijanjem 6. Oprema informatiĉke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije Oprema široke potrošnje za razonodu Rasvjetna oprema (osim ţarulja s plinskim izbijanjem) ObraĊeno: kilograma Oporabljeno: kilograma Faks: EE otpad prema vrsti EE opreme 5. DODATAK 5. Elektriĉni i elektroniĉki alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 7. Samoposluţni aparati Mjesto: Datum: Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost 10 000 Zagreb. Medicinski ureĊaja) ureĊaji (osim implantiranih 9.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. Igraĉke.

oprema za razonodu i športska oprema Medicinski ureĊaji (osim 8. prosinac 2009.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. Igraĉke. 2. implantiranih ureĊaja) Instrumenti 9.a plinskim izbijanjem s Elektriĉni i elektroniĉki alati (osim velikih 6. Veliki kućanski ureĊaji Mali kućanski ureĊaji kilograma kilograma Izvezeno Izvezeno u zemlje izvan EU EU Vrsta EE opreme kilogram kilogram kilogram kilograma a a a Oprema informatiĉke 3. Samoposluţni aparati za i 43 . nadzor upravljanje 10. potrošnje razonodu široke za Rasvjetna oprema (osim 5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA I Stavljeno Skupljeno iz Skupljeno Ukupno ObraĊeno na trţište kućanstava ostalo skupljeno u RH kilogram a 1. godinu Zagreb. ţarulja s plinskim izbijanjem) Ţarulje 5. DODATAK 6. tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije Oprema 4. nepokretnih industrijskih alata) 7.

Veliki kućanski ureĊaji 2.a Ţarulje s izbijanjem plinskim Elektriĉni i elektroniĉki alati (osim velikih 6.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. prosinac 2009. (osim implantiranih ureĊaja) 9. nepokretnih industrijskih alata) 7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA II EE otpad prema vrsti EE opreme 1. DODATAK 7. Instrumenti za nadzor i upravljanje 10. oprema za razonodu i športska oprema Medicinski ureĊaji 8. godinu Zagreb. (osim ţarulja s plinskim izbijanjem) 5. tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije 4. Samoposluţni aparati 44 . Mali kućanski ureĊaji Oprema informatiĉke 3. Oprema široke potrošnje za razonodu Oporaba Ukupna masa u tonama Stopa oporabe % Recikliranje Ukupna masa u tonama Stopa recikliranja % Rasvjetna oprema 5. Igraĉke.

4.br. 2. prosinac 2009. godinu Zagreb. 8. 3. 6. Potpis vlasnika: Datum: Koliĉina/kom. 9. 7.Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu za 2008. DODATAK 8. POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE OTPADA POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE-OTPADA EE-otpad skupljaĉ: preuzeo Ime prezime: Adresa: R. 5. 10. i EE-otpad predao: 45 . NAZIV OTPADA 1.

16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful