'


v;
• • : ;

•1
i

1
f

.

I

I l u s t r a ţ i i de CLAUDIA PERUSSI-CHIRTU

Paul Teodorescu

î n v ă ţ a ţ i
»
9

limba spaniola
fără profesor
Edi(ia a Il-a

Editura Ş t i i n ţ i f i c ă
B u c u r e ş t i — 196 8

PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

în limba romînă. înaintea substan­ tivului. ca şi în romîneşte. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos: 12 . De exemplu: Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului. De exemplu: „ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat) In limba spaniolă însă. articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă: piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat) Articolul hotărît este: el pentru masculin la pentru feminin Articolul nehotărît se aşază.

de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m . lacătul. o mamă. familie. Vom scrie d e c i : picaporte m.. o clanţă. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea fior f. . diente m. Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive: carne / . cristal m.O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană.. o piatră. la fior In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e. Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive: scară. î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e . n u e x i s t ă . tatăl. munte — vulpe. geamul. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. scara. amic.\ metal 13 . unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. care să stabilească genul lor. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele EXERCIŢII 1 . padre m. floarea. Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen. amicul. etajul. geam. examen m. etaj. fereastra. (feminin). părinte. sangre /. vale.. Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi.(masculin) sau f.\ m. un tată. mente /. familia. mamă. floare. sal /. madre f. De e x e m p l u : frate. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. şarpe. umbral m. pragul. 2 . limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i . tată. animal m. pădure. O regulă p r e c i s ă .. pîine. invers.

o ) . Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin. cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). De exemplu: Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde 2. La feminin ele schimbă terminaţia în a. un adjectiv feminin. Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin. iar un substantiv feminin. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e. Iată cîteva exemple: negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale. d r ă g u ţ ă un amigo alegra una vida alegre u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă 14 . c neagră noua numeroasă frumoasă. mai rar în consoane.LECŢIA 2 Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte: vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine. 1.

puţine 15 . cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte. întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. una u n u . todo el pueblo toda la familia tot toată poporul. S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare • . todas otros.Note: 1. '•< • . alte puţini. A c u m . sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor. întreg poporul întreaga familie 3 . pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se tll întreg: toţi. p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor. Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot. d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă . De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t . D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos. o p e n t r u masculin şi a pentru feminin. familia. otras pocos. două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . ci n u m a i : otro amigo. toate alţi. . una dos doi. întreg t o a t ă . M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno. i N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo. Aceste t e r m i n a ţ i i .

piso. fie cu una sau mai multe consoane. după o vocală: muy foarte.Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s . piele etc. De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. b) la sfîrşitul cuvîntului. 2. c) între două vocale: mayo — (luna) mai. în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. Sunetul i semivocalic. fie singur. înainte de o vocală: yo eu. Sunetul i semivocalic în diftongi: a) la începutul cuvîntului. Cu litera y se notează: 1. De exemplu: piedra. adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . Sunetul i silabic. alteori cu litera y. Cu litera i se notează: 1. De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i. Boby etc. 1 Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5. 16 . cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă.). ley lege. 2. ca în cuvintele romîneşti inimă. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy. privire etc. cristal. De exemplu: amigo. piept.

ci o semivocală sau o semiconsoană. 2. propoziţii: casă mare. (eu) am timp (el. de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes. Pedro n o . 4. Uşa are o c l a n ţ ă . dar nu are l a c ă t . 9. . pero no tiene candado. La p u e r t a t i e n e . urmează. 7. pero tengo un cuarto muy bonito. Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. obrero. b o n i t o . Doi muncitori au case noi fără etaje. O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i .e s . No tengo una casa. bueno. Eu am puţine flori. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă. . . d o r m i t o r i o g r a n d e . . dar m a r i şi foarte frumoase. soarta consoanelor..Nu am o casă. La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. . 5. Tengo muy poco tiempo. . . Toată familia are am t i m p . ea) are (ei. Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos. nuevo. El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. EXERCIŢII 3. Familia are numeroşi prie­ flori albe. ele) au FBASES MODELO obrero Popescu tiene una casa en Bucarest. gramatical. 6 . De exemplu: O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple. . T e n g o . Nu cameră foarte frumoasă. 4. o vocală propriu-zisă (afară şi). . O ţărancă are o cămaşă nouă. cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui . . 3 . Pedro tiene una familia numerosa. . . Am foarte p u ţ i n t i m p . La casa t i e n e .Sunetul y nefiind. Să se formeze femininul 2 — învăţaţi limba spaniolă următoarelor adjective şi substantive: triste. r u m a n o . a m i g o b u e n o . pe care le vom numi frases modelo (fraze model): con cuarto en frase f. b l a n c o . La puerta tiene picaporte. dar fără . El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti. Tengo Una amiga muy buena. De aceea. Petru 4 . 2. La ventana cuatro cristales. 5. Tiene una casa. dar am o cameră foarte frumoasă. Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e . t i e m p o . Prietenul Petru 8. I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. 5. 6. pero grandes y muy bonitas. . campesino. picaporte. Bucarest. dos puertas negras. şi Rodrigo au familii m a r i . 3 . după cum am a r ă t a t . A m o prietenă foarte b u n ă . 17 . Să se traducă în spaniolă următoarele 1. alegre.. Petru are o familie numeroasă.

darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa. las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii. cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. P e lîngă a c e a s t a . nu el mi cuaderno sau la mi casa. o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i .L E C Ţ I A 3 î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale. lui. b u n ă o a r ă . ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa. Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural. lui. „casa m e a " . Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi. Aşa se î n t î m p l ă . pe cînd în s p a n i o l ă . n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă . ci . ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi. E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e . î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu''. lui. Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său. lui.. respec­ tiv. nişte) şi u n a s (unele. n u .

a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni. Cînd sînt mai mulţi posesori: Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote. mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t 19 . al ei sau al lor. după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează. Dar.: d. se pot crea confuzii.a . singular si plural ( s u ) . Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor sus amigos p r i e t e n i i lor 2. 3 . La persoana a I l I . care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă ' Iată acum -oîfeva cuvinte noi: PALABRAS NUEVAS "aparte separat.'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv. deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui. sensul se poate deduce din context.

mario. E u a m un aru n duy şi una o un cuarto aparte.N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande. are u n d o r m i t o r . interesante. sobă. unas butacas. Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou su estudio un b i r o u l său o escritorio y una masă de scris şi o interesantes. nişte fotolii. lap. o c a m e r ă s e p a r a t ă . cuartos tienen camerele au muebles modernos y cuadros interesantes. La casa n o u ă şi frumoasă. în camera mea a m u n p a t alb. Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e . o masă r o t u n d ă . un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. camere. o casă m a r e . Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte 20 . Casa dos două cuartos. una mesa redonda. estufa. Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . En mi cuarto tengo una cama blanca. Todos los Toate tiene un dormitorio. biblioteca.

Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. 7. i ¿1'": n •. Geam 6. D. Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. Textul are puţine cuvinte noi. astfel încît •să rezulte: 7 .EXERCIŢII 6 . Articol feminin la plural 2. 2. Prieten 7. 6. Cartea are texte interesante. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. V 10. Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran s * o /_- 21 . 8. Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. Prietenul meu are o casă bună. 7 . Casaţlui nu are etaj. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. 3. 5. A ffl -s. 4. Prietenii voştri au cărţi interesante. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Noul lui prieten nu are cărţi. Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel. Am nişte prieteni veseli. :" A tă Í 3 _ fi V 1. Cîmp B 3.

Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­ nu au articol. amicul lui Petru 2.LECŢIA 4 Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru. Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). pentru a spune „fereastra dormitorului". Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv. substantivele sînt însoţite de articol. de exemplu. carerăspunde la întrebările: al cui?. 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată. Astfel. In cursul declinării. după cum amv a r ă t a t . ca şi înaintea articoluluíi nehotărît. La plural însă. prepoziţia de şi articolul el se contractă. De exemplu: la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv. afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. a cui?. ne servim de cazul genitiv. contractarea nu se produce. formate cu prepoziţia de. prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia. ai cui?. cum ar fi. Exemple: las ventanas de los las ventarías de un Note: 1. ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare. în acest caz. dînd: del. nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. articolul neîntrebuinţîndu-se. d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu 22 .

Casa familiei prietenului meu are camere mari. ai. care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea. Poarta Soarelui. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. cîteva FRASES MODELO í. nu se traduc. Nu vom spune. articolele a. Numele noului meu prieten este Paul. Toate camerele etajului au mobile noi. Cartea este a lui Petru. bunăoară: Yo soy rumano. Notăs După cum se observă din ultimele exemple. El nombre de mi nuevo amigo es Pablo. ale.şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el. deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. ele subînţelegîndu-se. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul. Camera prietenului meu nu are bibliotecă. ele) în legătură cunoaştem dezvoltate. este necesar să •. 2. utilizînd cuvintele cunoscute. în spaniolă. El libro de Pedro no es grande. La biblioteca de otro amigo es grande. nu vom înşira şi pronumele personale. Biblioteca altui prieten este mare. ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei. 23 . pero no tiene libros. Să formulăm acum. a verbului Note: 1. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes.A c u m . de cele mai multe ori. El libro es de Pedro. Todos somos buenos amigos. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. ci. simplu: Soy rumano. al. Los libros son de mi amigo. Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. In cursul lecţiilor următoare. d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l . dar nu are cărţi. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. La Puerta del Sol. Cartea lui Petru nu este mare. Toţi sîntem prieteni buni.os amigos de mi padre son mis amigos. Cărţile sînt ale prietenului meu. atunci cînd se va conjuga un verb.

. .TOLEDO.Puerta del Sol.

PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate. E s t e elev într-o şcoală mare. foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă . scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x . A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . Es alumno en una es­ cuela grande. El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. muy moderna y bonita. î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu { casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo . PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. tiene notas muy buenas.La formarea g e n i t i v u l u i . P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte. capitală escuela scoală laborioso harnic. m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e . capital /. Es un alumno aplicado y orde­ nado . La origine. A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . : Lope de Vega. F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă . Este u n elev silitor şi ordo­ n a t . B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . de dos pisos. Tirso de Molina. a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'. cu d o u ă etaje.. T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . are note foarte b u n e . La familia de Pedro vive en una casa alta. Los dos son muy laboriosos y ama­ bles. această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei. muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător. trăieşte blajin 25 .

Am o scrisoare de la părinţii mei. 9. 9. 13. 7. 14. . blancos...) lor sînt Rosa şi Petru. 12. învăţătoarea are elevi foarte silitori.. 3. 5. persona muy bondadosa. 2. El campesino. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1.... 10.. Vinul vostru este bun. pelo blanco. madera... Casa lui are scări. Uşile dormitoarelor au clanţe. obrero. 4. Soba din camera noastră e verde. Pietrele scării sînt mari... El vino... una casa. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor.T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 .. mi abuelo. 5. Eşti un prieten bun. Los libros. El campesino. 2. învăţătorul ei este din Bucureşti. 3.. 15. Pablo. Ferestrele casei lui sînt înalte. 8... mi amigo es.. bueno. Alicante. 6.. 6... El abuelo. Viaţa animalelor este foarte intere­ santă.. Numele (pi. Să se traducă in limba spaniolă: făcînd 1. El padre.. 11. 4.. Pedro. Elevii ei au note bune.

ca în limba italiană. cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. conţin cîte două vocale. un baso de bino. în loc de un caso de vino (un pahar de vin). mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens: vasto vast basto grosolan vacante bacante f. piano. ca în franceză. una dintre vocale se pronunţă 27 . diente. S-ar putea să pronunţaţi. academică. Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi. „caza". care se pronunţă cu un singur efort expirator.5 în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă. „picaporte" cum este corect în spaniolă. principalele abateri de la rostirea corectă. că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v. „numerozo" sau. cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare. treptat şi acolo unde e cazul. făcînd parte dintr-o singură silabă. Vom înregistra. In primul rînd. Unele substantive. „numeroso". In diftong. Ei spun. Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola. de exemplu. trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. Este reco­ mandabil ca. pînă cînd vom discuta problema mai pe larg. atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum. „picaport" în loc de „casa". nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi.: • LECŢIA . deosebită de limba spaniolă literară. să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie. vacant bacantă Tot în legătură cu exactitatea pronunţării. cum ar fi puerta. deci. deocamdată. Menţionăm.

In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe. î n c a d r a t ă de două s l a b e . ( b o u ) . 28 . D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. iar c e a l a l t ă m a i s l a b . d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car 1 Acest cuvînt trebuie reţinut. Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t . o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente. dans) slabă + slabă: ruido (zgomot). soartă puesto post muerte f. deoarece conţine toate vocalele tari. e. Uruguay. Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e . moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca. triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m . baile). ca făcînd p a r t e din silabe diferite.m a i i n t e n s . bueno tare + slabă: baile m. E x e m p l u : 6uey m. (bal. Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue. Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f. piano. în ordinea lor. reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o. C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . a. triunfo). pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno. u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido.

mărgean curte. Exemple: pero perro dar. se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i . Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă .Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u . n . tie-rra e t c . căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i . sonrisa (suris). P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t . Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1. In acest caz. i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei. formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s .. cît şi la sfîrşitul e i . s t alrededor (împrejur). rayo (rază. însă ciine coral m. T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e . cum sînt scrise coral. fie chiar formată d i n t r . p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . d u p ă cu r sau r r . semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) . corral m. Cele de la început sînt însă răsturnate. şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i . fostul r i n i ţ i a l se dublează. Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t . grupul r r nu se d e s p a r t e . De e x e m p l u : bu-rro. Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29: . De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " . La î m p ă r ţ i r e a în silabe.u n singur c u v î n t . E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " . ogradă T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a . oricare ar fi lungimea ei.. La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r . U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens.

Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel! Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă). 30 . Nominativ: el amigo. De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii). la patria. se pune între virgule.Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. In limba spaniolă. Pedro. Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare.

Cîine lătrător. i n a m i c pueblo s a t . tres puercos. Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro. Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă: Perro ladrador^ poco mordedor. să cunoaştem un alt verb uzual: Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau EXERCIŢII 10. popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i . PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n . con casas bonitas y campos muy ricos. Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e . Es un pueblo grande. Negro es un perro fuerte y grande. ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t ! EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria. 31 .FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o . Pierde el lobo los dientes y no las mientes. p u ţ i n muşcător. Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral. una vaca. Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes. Con Antonio y sus amigos es bueno. un burro y cuatro cabras. drăguţ Inainte de a încheia această lecţie. Los padresde Antonio son campesinos. diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos. pero con los enemigos de Antonio es muy malo.

Prietenul meu dă cărţi bune. Curtea casei -este mare. Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12. E nou pianul ei? 4. 2. 8. 7. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici. niolă: Să se traducă în spa­ 3 5 16 13 16 12 16 5 litere. 3. Nu e nou. soluţii: astfel c 12 11 13 3 12 4 12 12 12 6 10 3 19 12 13 12 1i 13 12 20 10 21 9 16 11 1 10 16 7 19 8 16 12 6 2 12 8 7 11 12 7 10 4 1. •dar e bun. 6. Dau (eu) o scrisoare. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet. Satul meu este foarte pitoresc. nu ai prieteni? 21 1 Tierra del Fuego (Ţara de Foc) . Petre.1 1 . 5. 9.

Dăm pîine eîinilor. se c o n t r a c t ă cu acesta. La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă . Carmen dă flori mamei sale. Damos pan a los perros. P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . i n e v i t a b i l . d î n d a l . ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e . de e x e m p l u : lui Petru. bunicii. Exemplu: Carlos da pan al perro. se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v . cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l . î n limba spaniolă. P r e ­ poziţia a. Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i . nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t . Carmen da flores a su madre. şi să s p u n e m . fie u n p r o n u m e în cazul dativ. vouă. mamei sale. Carol dă pîine cîinelui. Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. contrac­ t a r e a nu are loc. aşa încît. cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante. Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t .LECŢIA 6 O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă . lui e t c . 3 — învăţaţi limba spaniolă Dau o carte unui student. 33 .

Pentru moment. esa. Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ? In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. mult mai rar. De aceea. avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv. prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a . adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma. sau la o egală distanţă de interlocutori. sau „ m u n c i t o r u l acesta". estas — ese. traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor". şi anume: — este. vom învăţa două dintre ele. esas Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte. In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau. Carmen îşi dă rochia la croitoreasă. esos. prin „acest(a)". Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative. Carmen dă rochia sa la croitoreasă. în romîneşte. Rezultă deci că.Notă : O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ. fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i . î n limba r o m î n ă . în funcţie de context. De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui prieten 34 . De exemplu: este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu) Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte. esta. 2. în spaniolă stă de obicei înainte. estos. şi 2. De exemplu: esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi) Note: 1.

Este libro es grueso. 35 . De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten sens FRASES MODELO Este animal es un oso blanco. • Esta serpiente 3* es grande. Estas dos cartas son de Cuba. Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ. m a i ales cînd este vorba de persoane. Esta mesa tiene cuatro pies (palas). Este libro es delgado.3.

Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. picior (de masă.i s i t u a ţ i a ) . Asla-i (adică: a s t a . Acest obiect e u n p a b a r . Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. Ese obrero es el padre de Pedro. Asta nu-i b i n e . Eso Esto no es Esto es un Todo esto. Antonio tiene bastante tiempo libre. Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e . libros. Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n . bueno. su padre ara la tierra. Pero cuando el tiempo es bueno. pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales. t o t d e a u n a suave suav. „acest lucru". Por eso. care se folosesc n u m a i la singular. — de aceea.Pedro da ese cuaderno a su amigo. teca. de scaun). se dovedeşte a fi siempre mereu. picior l a b ă (de a n i m a l ) . Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. Notă: pie m. „aceste lucruri". „faptul acesta". ¡ Esto es! pero no tiene una es. vaso. EN EL MISMO PUEBLO Es primavera. libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este. T o a t e acestea. Nu-mi dau cărţile. pata Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . dar n-are bibliotecă. Asta e! Are c ă r ţ i . uşor trigo grîu viento v î n t biblio- 36 . De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros. „asta". un paseo resulta siempre algo agradable. PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso. Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " . Antonio y Negro dan un paseo por el campo. Todos esos libros son de mi amigo Antonio.

madera. 13.. Este animal es un.. 3. Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante.. 7... Caietele acestea sînt groase şi mari. es muy mala. Am destul timp liber.. tierra.. 2. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite. 6. 3.. 9. Ese es un grano de. serpiente.. 11. Petre şi Carol nu au alte caiete. * Cuvintele scrise în paranteze . 6. 19. Prietenul meu este gras (gordo). Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno). tiene rue­ es de. 5. carro şi delgado. Orice lup e foarte periculos (peligroso). Esta mesa cuaderno es.. Mi padre animal. spaniolă: 1. La. El. Nu. Dau acest cîine unui prieten.EXERCIŢII 13. El cuaderno de Pedro es. Florile de cîmp sînt frumoase. 15. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi... Lupul acesta este foarte mare. alese din lista următoare: oso. .. 5. are foarte puţine. 10. 12. Să se traducă în blanco. 2. Şarpele nu are picioare.. 7. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual. 20. drepte nu se traduc în spaniolă... es un y fuerte. Petre are numeroase cărţi? 17. Nu-şi dă cărţile. grueso. lobo. 16. 18. Părinţii lui sînt slabi. 14.. El. 4.. 4. pero muy malo 14... Sînteţi bunii mei prieteni. 8. Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură. das grandes. 1. trigo. Cămaşa aceasta este foarte bună. pero mi ara la. Asta este! 8.

Se me da pan. Ţi se dau cărţi. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi. Yo doy mis libros (adjectiv posesiv. şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi.LECŢIA 7 Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e . d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r . îţi e t c . Pedro me da libros (pronume în dativ). fi. în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . v o m s t u d i a a c u m . Se os prepara la comida. De e x e m p l u : Mi se dă pîine. ni. care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui. In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele. Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . Eu îmi dau cărţile. Petru îmi dă cărţi. Pedro no me escribe. singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. ţie-îţi e t c . şi d a t i ­ vul pronumelor personale. . Petru nu-mi scrie. Se te dan libros. Se les dan flores. O b s e r v ă m că. 38 . Li se dau flori. Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). i. vezi lecţia 6). Petru nu-i scrie. carte carte carte ei) F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi. ţi. Vi se pregăteşte mîncarea. De exemplu: Pedro no le escribe.

se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. mediocră Constatăm. trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă. care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte. în general. Acest fenomen se numeşte apocopa. şi devin astfel: el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună) La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. Iată cîteva exemple: Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat. de mai sus. Adjectivele bueno. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . malo. De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau. primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular.Cînd traducem din limba spaniolă. singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu. m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia precede adjectivul. 1. din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv. trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. seama de acest fapt atunci limba spaniolă. lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular. 39 . că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea.

a d v e r b sau participiu. nu are loc nici la singular. San Luis încep cu silaba To. ca dimensiuni. apocopa nu are loc. Văd cît de interesantă e. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) . Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită. Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă. La plural. unas grandes piedras. ele) ve vede 40 . Astfel. gran (înaintea substantivului) înseamnă mare. Veo cuan interesante es. în cazul substantivelor feminine: Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate) 4. adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei. pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare. De asemenea. Una gran piedra. La p l u r a l : / Unos grandes libros. una gran mesa etc. ca importanţă. Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv. un gran viento etc. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro.2.sau Do-.

UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t . . Como se ve. punctate. me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se) 41 . vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general. 2 3 4. vă) amigo tiene u n .. a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos. bun) . tiene todas las obras maestras. mi amigo Luis es muy amable. . ¿me das este libro? — Con sumo gusto. diferit EXERCIŢII 15. adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă.. traducînd cuvintele spe­ M i . En fin. . Să se completeze spaţiile cificate în paranteze: 1. . tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura. pensamiento (acelaşi. — Luis. Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas. (prima. 5. medie) nuevo amigo escribe (cel. . . . 7. PALABRAS NUEVAS asimismo de asemenea autor m. Algo muy interesante. de un autor famoso.casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . antiguas o modernas. de la literatura universal. 6. libro es u n l i b r o . Su biblioteca es muy rica y variada. Es un gran libro. .

17. I se dă un pat bun si o masă mare. Prietenul meu îmi dă o carte. 9. Părinţii noştri ne dau viaţa. Nu văd toată cartea. 10. 14. 18. 3. îmi scrie up bun prieten. 6. 8. Are de asemenea două usi. 12. 7. Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. 16. 5. 13. 2. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Casa cea înaltă are numeroase ferestre. — Patio del Ayuntamiento 42 . SANTIAGO DE CUBA. Soldatul acesta scrie o scrisoare.1 6 . Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare. Dau o floare mamei mele. Este prima lui carte. Elevul rău nu are cărţi. Eu îi dau un porumbel alb. 15. fami­ liei sale. Atît de rar este acest lucru (esto). 4. 11. Carmen scrie mamei sale. Mi se dă manuscrisul.

Văd cîinele. ¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . în majoritatea cazurilor. ca în limba r o m î n ă şi. In general. Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă. astfel. De e x e m p l u : îl văd pe Anton . întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine? Observaţii : 1. După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . Veo el cuadro de mi cuarto. cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl. Busco un profesor de rumano.LECŢIA 8 în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. Escribe una carta a su amiga. î n l i m b a spaniolă. trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal. o. î n l i m b a r o m î n ă . care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple: Vemos a nuestro amigo Luis. pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v . pero no a su amo. amigos. c) un nume de lucru personificat. Iubeşte-ţi P a t r i a ! Putem observa uşor că. veo a mi madre. b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată). acuzativul este identic cu nominativul. Serie o scrisoare prietenei sale. dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată '. prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. îi. De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio. dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe. o văd pe m a m a m e a . Veo al perro. Văd tabloul din camera m e a . le). Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă . 43 . în cazul a c u z a t i v u l u i personal. Luis busca a Pedro. 2 . Luis îl c a u t ă pe P e t r u .

î n schimb, limba r o m î n â , Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro

pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e , v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé .*. te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO

şi t a

O văd pe Roza şi o s a l u t . Veo a Rosa y la saludo. Le vedem t o t t i m p u l . Las vemos todo el tiempo. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . Te veo triste. Vă caută t a t ă l v o s t r u . Os busca vuestro padre. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori, în vorbirea curentă, şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) , p r o n u m e l e personal în acuzatir este, la singular, Io. Pedro busca a su amigo, pero no le (sau lo) ve.

44

De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi, fără nici o modificare. Excepţie face numai persoana a treia, căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie, Ies) se înlocuiesc prin se. De exemplu:
Tengo unos libros y se los doy. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu.

Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte, după verbele de mişcare, pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la, spre, către, în). înainte însă de a da exemplele corespunzătoare, trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare:
ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg

F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. Antonio regresa a Toledo. Todos vamos a la biblioteca. Voy con mi amiga al teatro. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . Toţi mergem la bibliotecă. Merg cu prietena mea la t e a t r u .

Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta, printre altele, locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce, de prin la sau în. De exemplu:
al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră

obicei escuela. situaţia obicei,

45

Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac, în pronunţare, între vocale din cuvinte diferite. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor, formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. în spaniolă, vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi, în consecinţă, nu există nici apostrof.
Va^a^Asia. Me^julegro detesta victoria. Tiene _una^amiga ^alegre.

Merge în Asia. Mă bucur de această victorie. Are o prietenă veselă.

POR EL BARRIO Es domingo. Emilio da un paseo por su barrio. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas, acuarelas, estam­ pas y esculturas en piedra y yeso. Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda. Este escaparate ostenta cosas muy diversas, bonitas y feas, nuevas y antiguas. Por fin, Emilio va a la biblioteca. 46

PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos, arătos yeso ghips

EXERCIŢII 1 7 . Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare,

1. V e o . . . Pedro, pero Pedro n o . . . ve. 2. ¿Ves... este libro? 3 veo. 4. C a r m e n escribe... carta una a m i g a . 5. Estos campesinos v a n . . . campo. 6. Luis a m a . . . su a b u e l o . 7. Tiene cosas interesantes pero no nos... da. 1 8 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Anton merge la şcoală. 2. Anton şi bunicul său fac o plimbare. 3. Merg la Muzeul de a r t ă . 4. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e . 5. A n t o n nu le vede. G. Vă salut. 7. O caut, dar n-o v ă d . 8. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. 9. într-o vitrină văd lucruri foarte diferite. 10. Această operă este foarte valoroasă şi veche. 1 1 . A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă . 12. Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. 1 3 . O admiră. 14. î l vedeţi? 15. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. 16. Sînt ale t a t ă l u i meu. 17. I le dau.

/' / /

LECŢIA

9

Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească. Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni, cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important, trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact, vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire", vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă", „animal", accentul cade pe alte silabe. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului:
1. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea, animal; gîndire, casă; lacrimă, arbore.

După cum se ştie, în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm:
o haină bună — o femeie haină

In spaniolă, accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise. Cunoscînd aceste reguli, avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. Iată cele două reguli:
48

1. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de

a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa, casa, candado, ventana, madre, picaporte; h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen, tienen, leyes, camisas, candados, picaportes. Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia, ie, io, ua, ne, uo). Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă), lengua, patio (curte), individuo. Aci tre­ buie să fim mai atenţi, deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. Dacă anumite cuvinte, cum ar fi: fami­ lia, serie, le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă, în schimb cuvinte ca: academie, epidemie, radioscopie, sinonimie, cu aspect grafic asemănător în ambele limbi, se vor pronunţa în spaniolă: academia, epi­ demia, radioscopia, sinonimia. 2. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. de n

E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal, a n i m a l , •aviador, salvador, primer, ladrador, mordedor. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay, estoy (eu s t a u , m ă aflu). Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă, de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. Astfel, în limba spaniolă se spune: director, doctor, pintor etc. şi nu director, doctor, pintor. In lecţiile care urmează, în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă, vom scoate în evidenţă vocala tonică, scriind-o cu alte caractere: fortifica, purifica, poligamia. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r, accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar, tener, escribir. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică.

*

49

Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică, fără să indice şi vreo particularitate de rostire. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. cafea está el stă, se află sofá m. canapea río r î u interés m. interes compás m. compas limón m. lămîie álamo plop león m. leu país m. ţ a r ă

Observaţii : 1. Cînd silaba tonică conţine un diftong-, accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. (miercuri); náutico (nautic). 2. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic, ea primeşte accent grafic; în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is

3 . D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi, cuvinteleterminate în n sau s, care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă, pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses

I a r cele care n u a u accent grafic l a singular, îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes.

Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine:
árbol m. (arbore, copac), útil (util, folositor), inútil.

Se poate observa că, la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus, locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. Notă:
Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane, considerîndu-se o greşeală omiterea lui, uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule.

Cîteodată accentul grafic se mai două omonime, cum ar fi:
Fără accent solo (adj. — singur) mas (conj. — dar, însă) Cu accent sólo (adv. — numai) más (adv. — mai)

utilizează

pentru a deosebi
Exemple

Sólo este alumno va solo, Numai acest elev merge singur. Mas no la veo más. Dar n u o m a i v ă d .

50

Fără accent si (conj. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj. demonstrativ) te {pronume )

Cu accent si (adv. — da) él a I H - a sing.) (pronume personal, pers. tú (pronume personal, pers. a I i - a sing.) éste (pronume demonstraţii') té (subst. — ceai)

Notă: Următoarele cuvinte se scriu, în propoziţii interogative, cu accent .grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea?

donde adonde

— ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ?

Unde-şi ţine (are) Petru

caietul?

încotro merg aceşti ţ ă r a n i ?

4*

51

FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model, alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile.

¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado

o

grueso?)

¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta

o

curva?)

¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la... (¿escuela o-

fábrica ?)
¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?)

¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?)

o

¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene... patas

mesa?

52

¿Cuál ¿Dónde

es el nombre

de ese animal?

Ese animal

es un...

(¿toro o

burro?)

se ven las pinturas?

Las pinturas se ven en... (¿ un museo o un cuaderno ?)

EXERCIŢII

19. Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică:
cuaderno, examen, director, •paseo, adonde, a b e d u l , l u n e s . agua, poligamia, Italia, deseo,

silaba
teatro,

20. Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic, indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun. 21. 5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte:
volcan, crater, Atlántico, compas, republica, sovietico, léxico, gramatica, medico, carbon, Măria, filosofia, publico, iotografia.

pe

fabrica, ultimo,

53

2 2 . 5 a se pună

accentul

grafic acolo unde este

cazul:

música, lagrima, Ecuador, Berlin, Paris, sol, Bolivia, comun, critica. 2 3 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Cum este casa lui? 2. Are două balcoane (balcón). 3. încotro mergi? 4. Cum este mîncarea? 5. Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Cît costă această carte? 7. Care este cartea ta? 8. în care din aceste camere ai biblioteca?'

SAN SEBASTIAN

Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte. conjuncţia pues nu se t r a d u c e . Uneori. Nu vezi asta? Ba da. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. apăi. ca şi în limba romînă. lo veo. c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. nu sînt eu prietenul t ă u ? Acest t a b l o u este foarte valoros. vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile. pues es de un gran pintor. (în r ă s p u n s u r i ) : ¿No ves esto? Pues sí. de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv. e necesar să ţinem seamă de faptul că. sînt următoarele: y şi mas dar pero însă sino ci Notă : Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi. fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d . Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii. o v ă d .L E C Ţ I A\l O în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii. ei b i n e : Pues. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci P ă i . Amintim din nou că ele cer 55 . ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso. Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă. căci este (opera) unui mare pictor. Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal).

para: Papel para cartas. en. I i dau o carte din biblio­ teca mea. După părerea mea. 56 . O operă scrisă de către Lope de Vega. Moară de v î n t . î l văd din balcon. Deasupra unei mese.. după después: Después de todo esto. deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii. Dintre aceste din. combinaţie) : Vive con sus padres. ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo. según: Según mi opinión. de: Le doy un libro de mi biblioteca. Cîinele merge după stăpînul său. Merge împotriva d u ş m a n u l u i . Vaso para el vino.ca substantivul ce le urmează să fie articulat. După toate a c e s t e a . . din desde: Lo veo desde el balcón. . II văd de la fereastră. de (arată o însuşire): El amigo de barba negra. desde: Lo veo desde la ventana. cu con (exprimă ideea de asociere. dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera. deasupra sobre (spre deosebire de romînă. întrucît în limba spaniolă. Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi. de la de: Regresa de Toledo. Cartea se ailă pe m a s ă .. această operă este m a i l u n g ă . Apă cu v i n . contra contra (nu cere dativul. dintre de: Uno de estos amigos. P a h a r de v i n . Observaţie : După cum se ştie.. Se întoarce de la Toledo. Dintre t o a t e cărţile. tras: El perro va detrás de su amo. Stiloul se află în servietă. de de: Molino de viento.tie de scrisori. Prietenul cu barba n e a g r ă . Pedro va por el barrio. amestec. în en. Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . Petru merge prin cartier. sobre (pe) Exemple: El libro está sobre la mesa.. în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t . de (din). entre: Entre todos los libros esta obra es más larga.. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega.. aproape t o t d e a u n a . detrás de.. Hîr. Agua con vino. Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii: către (spre) a (vezi lecţia 8). fără sin faţă de con. para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. substantivul este a r t i c u l a t . urmă prepoziţii menţionăm: con. por. Unul dintre aceşti p r i e t e n i . sin.. după prepoziţii.

Văd o carte pe masă . între entre: Veo a Pedro entre los amigos. Note: 1. î l văd pe prietenul meu. la mine a ti ţie. vezi lecţia 8): Veo a mi amigo . tine c) acuzativ.delante de: Tengo un árbol delante de la casa. Cărţi pentru m u n c i t o r i . a mi pe m i n e . scop): Libros para Jos obreros. pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. Am u n copac in faţa casei. a mea. 57 . peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. De aceea. Pronumele personale yo. Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana. adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu. despre mine etc.. cu sine Mi sombra va conmigo. ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. para ti pentru t i n e . despre tine etc. la. în spatele (înapoia) detrás de. î l văd pe P e t r u între prieteni. b) d a t i v : a mi mie. Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume. Am un copac mare in faţa ferestrei. la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. pentru para (exprimînd ideea de destinaţie. printre entre (vezi „între"). tras (vezi „după"). dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine tu faţă (înaintea) consigo cu el. la a (cu verb de mişcare. 2. para él sau para si pentru sine. sau d e ţ i n e . a t a . Prin l u m e . sau de mine. tú au formele mi. O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti. de ti al t ă u . vezi lecţia 8). De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie. a (acuzativul personal. Peste o s ă p t ă m î n ă . prin por: Por el m u n d o . a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine .

Es pues una escalera sin baranda. Pedro tiene en su mano una maleta. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro? PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / . La escalera de la casa no es grande y. En la tierra. Detrás de Pedro va un perro. Sobre la escalera. vemos un plato. vemos un gato. Es una maleta para sus ropas. E\ plato tiene comida dentro. El gato ve al perro y no va adelante. Entra por la puerta. Pero entre el gato y el perro está Pedro. por esto. no tiene baranda. Las ropas están en (dentro de) la maleta. En su maleta tiene ropas. ante la puerta. rufe 58 . Pedro va delante del perro. plato ropas mînă farfurie haine.ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. al lado de la escalera.

8. Pe tine nu te văd. fiindcă nu are prieteni. 6. Tengo tres libros. Acest student merge singur. 9. Voy. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips. 5. 20. Doy un paseo. 15. Cu cea mai mare plăcere. Casa mea se află în spatele muzeului. 16. Vivo. Nu văd lucruri urîte. 10.EXERCIŢII 2 4 .... mi cartera. mesa. 8. Paharul acesta este pentru mine. 12. 3. Intre bibliotecă si sobă are o masă.. tienda.. Tu îl vezi? 9... Veo un libro nuevo.. Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi.. los libros antiguos.... Os veo. 5.. 4. 6. 7. Dar această carte? 21. îmi dai florile albe din camera ta? 19.. Mi abuelo es bon­ dadoso. 2.. 10. 18. şi în faţa mesei un fotoliu. 13.. Ba da. Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică. todos mis amigos. 2 5 ... Nu ţi-1 dau.. Peste b săptămînă. ci numai lucruri atractive. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos. 2.. Nu-ţi vezi prietenul? 11. 59 . esa casa. 4. nu-1 văd. 7. este libro no es interesante. campo. îl vedem pe Petru în camera bunicului său.. Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare: 1. Nu. 3. la ventana de mi casa. veo.. 17. 14. Vedem două mori de vînt şi nişte case. mi ventana tengo un gran árbol. La cartera está. mi amigo. Să se traducă în limba spaniolă: 1.

nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey. d. c. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite: al-ma dig-no. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea: meso mesa 2. t urmate de 1 sau r. un bu-rro. suer-te.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. rr nu se desparte: pe-rro 4. rui-do. Uru-gaay Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven. In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte. f. de-trás. ca-bras y va-cas. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor. In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării. chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi. Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca. să putem trece mai departe. 60 . p. cirnentîndu-le. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. en el co-rral. Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată: cua-dro. in-novar 3. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe. ama-ble 5. iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective. sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b . Iată cîteva exemple: ma-ăre. g. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate. Trebuie să reţinem că: 1.

i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător. La plural. o parte oarecare dintr-un întreg: como pan mănînc pîine Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol. cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. pe cînd în spaniolă se spune tango. bolero. De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada. el se leagă de substantiv prin prepoziţia de: como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine Dat fiind că prefixul re.. útil. el camiónr el aluvión. nu există în limba spaniolă. De exemplu: el avión. nu formează diftong (re-u-nión). trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). ca grafie. luptătorul cu taurii fiind numit torero. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones Unele cuvinte asemănătoare. neavînd. cum este corect. Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze.. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango. ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I. nevoie de accent grafic. adică exprimă o cantitate nedeterminată. bolero etc. atmósfera. Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv. -iones) terminată în s. Exemple: la cuestión. Cuvîntul „toreador". fértil. denaturîndu-li-se astfel accentul originar. de exem­ plu. el puerco. Amintim' cîteva dintre ele: rápido. bárbaro.în completarea celor spuse în lecţia 9. în consecinţă. la misión. 61 . árabe. Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. la discusión. Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro. la reunión 1 Excepţiile sînt foarte puţine. acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion.

catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie. I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a: amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă Antonio Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona c) U n e o r i . 62 . De exemplu: esposos padres león m. De exemplu: « 1 Numele de popoare se scriu cu literă mică. soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f. p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă . în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe. se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică.Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. indiferent de sexul lor.

G. substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării. D. V. G. în diferite lecţii. A. por con María etc. del padre D . Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin.) Pedro (numele proprii nu au plural) Declinarea substantivelor comune: 1. de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular). al padre V . Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con. 63 . Abl. V. de. al padre A . el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas După cum se vede din aceste exemple.Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat. el padre G. D. dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive. Substantiv comun nume de lucru Mascu Un Singular N. en e t c . A. Substantiv comun nume de persoană Masculin Singular N . Declinarea numelor proprii: Masculin N. con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres 2. ¡ padre 1 Abl .

. de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a. î l văd . G. b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate. bineînţeles. Pentru rezolvarea lor. In primul caz vom avea: Pedro y Antonio. In al doilea caz: Veo también a Pedro. P e t r u şi A n t o n i o . singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi.De exemplu: N. D.si pe P e t r u . asemenea casa lui. el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo La traducerea din romînă în spaniolă. Să ne ferim. También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino. O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi). trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal). precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul. A. Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡urm ătoare. Se spune deci: Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro. y veo también su casa.

dar a Ii-a a III-a ser. Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp.LECŢIA 11 începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv. ir.a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven canto cantas canta cantamos cantáis cantan trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc Se poate observa uşor că. vend-er. o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina.a : vender P e n t r u conjugarea a I l l . iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii. Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe. vivir ver Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo). 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir 65 . Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului: cant-ar. Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare: § 1 cantar. P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i . o formează verbele t e r m i n a t e în -ir. adică în trei conjugări: Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în . . tener. o formează verbele t e r m i n a t e în -er. în timpul conjugării.a r . după termi­ naţia lor de la infinitiv.

Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) .a p l u r a l . -ís. -e. cît şi s e m a n t i c . : diftongare). -o.. -eraos. ' Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o. b) El músico toca ci violin. 66 . deci. -es. el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . -an Conjugarea 11-a. Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . -amos. a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I . a) El tenor canta con pasión. a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l . -a. -es. -e. v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e . busc -o eoni -o busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos | busc -amos i ! locului accen tului e s t e : busc-an corn -en I I La prezent indicativ. I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta". -éis. De altfel. în lecţiile care vor u r m a . Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x . -en Conjugarea III-a: -o. -ais. -as. -irnos. -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l .

Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos.' în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane. Los dos practican. varios deportes. des­ pués de acabar sus es­ tudios. Cada día. Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. en su tiempo libre. Considera el atletismo como un deporte per5* 67 . Antonio practica el atletismo. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua. todos le miran con singular interés. veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului. va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. să-1 cunoaş­ tem acum în întregime: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen în bucata de lectură care urmează.

Pero.. aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa. Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos. (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria. astfel asistir a asista bote m. según vemos en la fotografía de arriba. con todo esto. toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales. PALABRAS NUEVAS acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c .fecto y. en este momento. por esto.. n a u t i c agua apă aire m. entre los espectadores — Antonio grita de alegría. b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m. considera "interesante" y "cautivador". campion 68 . el fútbol).

mai întîi. meci pista pistă pulmón in. se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea. enviar (a trimite). lucru care se va aplica de acum înainte. In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta. un accent grafic pe u . verbele actuar. estudia — ultimele două vocale formează un diftong. nu au mai fost date în lista de cuvinte noi. ele se dau la infinitiv. La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. continuar. fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă músculo muşchi nadar a înota parte /. (In lista de cuvinte noi. de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. a fugi deporte m. t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n ANALIZA TEXTULUI Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul. cum ar fi: textil. amplía (el. Alte verbe terminate tot în -iar. şi tomar a lua trampolín m. De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit). pronunţîndu-se astfel separat. confiar (a încredinţa). efectuar. a prescurta). De exemplu. variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic. cambiar (a schimba) etc. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a . concurso. Las leyes actúan. la diferitele forme ale conjugării. cum ar fi: ampliar (a mări). victoria etc. ea măreşte). La discusión continúa. 69 . gol. Remarcăm. că în text verbele sînt la prezent indicativ. Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc. liar (a lega). Discuţia c o n t i n u a . ca în dicţionare). superior. încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. instituto. Legile a c ţ i o n e a z ă . Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă. evaluar. sport día m. sfîrşit. universi­ tario. p a r t e partido p a r t i d ă .cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga. a î n v ă ţ a final m.

esgrima scrimă. una arma. momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un. scriindu-se deci fără accent grafic. ci numai: el agua. uneori. tiro tir. La fel se spune en un — într-un. un arma buena La plural: las aguas etc. después de acabar — după ce termină. cada día-— în fiecare zi. bobslei. se traduce însă. el papá (tăticul). Nu se va putea spune: la agua. tenis. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. pentru eufonie. Cada cual con su igual. Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil. în romînă. este de genul masculin. atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv. Evacúan una casa. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada. După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau. una antena. cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. ţinînd seama de context. waterpolo polo pe apă. din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp. de exemplu: la atmósfera. ca în limbajul sportiv. în continuare. fiecare se traduce prin cada uno s. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular. La alte verbe. lui. -ua este diftong. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. ele rămîn feminine: el agua limpia. 70 . Adesea prepoziţia în. en una —într-o. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă. Pentru amatorii de sport dăm. nu se traduce în limba spaniolă: un día una tarde într-o zi într-o seară Observăm de asemenea că substantivul día. articolul masculin (el sau u n ) . în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta). După cum vedem în exemplele ce urmează. deşi se termină în -a. bob-sleigh m. amîndoi. la participiu. un arma. los dos —-cei doi.. tenis m. volei. Cuvîntul algunos a fost omis.au cada cual: Cada uno manda en su casa. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. Exemplu: cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră Ca pronume nehotărît.

. înainte de a încheia lecţia. 2. 29. Un bun student studiază în fiecare zi.. 7. 6. 3. 12. 15. Anton îşi fortifică muşchii. Poştaşul îmi dă o scrisoare. trebuie accentuate diferit. Yo env. 5. correr. Tovarăşul meu e un mare campion..Notă: în text sînt cîteva verbe care. un aire puro. 2. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz)... Să se traducă în limba spaniolă: 1... 13. Pablo respir. Pedro y Antonio estudi. deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă. 9. Fie­ care student practică un sport. Petru îşi caută caietul.. 10. 11. 3... agua. 7. Roza cîntă de bucurie. 5.. bien. Este de la tovarăşul Luis. conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican. con interés el libro nuevo. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări: — ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71 . en una escuela. 27. considera. 2 8 . să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días. una carta. asistir şi efectuar. Măria se plimbă în fiecare seară. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal. Mănînc pîine fără sare. După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes. Tú no corr. Luis conţin. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui. su lectura. merge cu ni ine la stadion. Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. Măria mir. După ce citeşte scrisoarea.. 8. 4.. 14.. Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare: 1. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului. Yo beb. 4. EXERCIŢII 26. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar. 6.

Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. BREVE DIÁLOGO — Ése es un sastre. un par de guantes y una cartera (2). un casco y botas. Ésta es Rosa. Es muy sobrio: tiene gafas. 72 . un bastón. El vestido es negro y los bolones blancos (3). Este es mi profesor.r L E C Ţ I A 12 PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color. Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. Su arma es un fusil. de color negro (1). — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya. El soldado tiene uniforme mili­ tar. Su camisa es de seda natural. Tiene un vestido nuevo de medias mangas. La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones. Este otro obrero tiene una boina muy práctica.

• I .

PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. pentru „a fi". Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv. a I i . b a s t o n boina bască bota gheată botón m. t u r b a n uniforme m. p a n t a l o n par m. m. ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. 74 . iar a doua oară „rochie".a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj.a Conj. a I l I . foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i . croială cuero piele duro t a r e . I Conj. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " . rochie vestir a îmbrăca ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi. î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m. n a s t u r e breve scurt casco cască color m. ochelari grabado gravură. h a i n ă (în genere) raya / . dungă saco h a i n ă sastre m. există două verbe: ser şi estar. desen grueso gros guante m. dăm aci regula formării lui. puşcă gabán m. m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m. uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t . p a l t o n gafas / .a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că. de altfel. pi. Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido. care este. recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris. Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. bretea turbante m. pereche prenda v e ş m î n t .

— Pedro y Rosa son esposos. defecte. 4. — Nuestra patria es rica. Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. Paul e campion. Mi amigo es director. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare. virtuţi sau orice trăsături de caracter: P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). N a s t u r i i sînt a l b i . cazurile în care se utilizează verbul ser. abuelo es sordo. vicii. calităţi. Casa aceasta e m a r e . Manuel e c ă p i t a n . dimensiuni. — La boina es barata. Mătasea e n a t u r a l ă . Cămaşa e de m ă t a s e . demnitate. P r i e t e n u l meu e director. Ramón e miner. tuaţie socială: — — — — — — — Pedro es obrero. calificare. ley. Diego es pintor. tului: — Antonio es venturoso. formă. meşteşuguri. — Este perro es muy malo. Pablo es campeón. Cureaua e de piele. particulară a subiectului sau obiec­ Anton e norocos. seda es natural. — El profesor es sobrio. sexul sau na­ tura lui: — — — — El Mi La La lobo es un animal. o proprietate specifică. — Los botones son blancos. — Manuel es alto. — La camisa es de seda. — Esta casa es grande. Basca e ieftină. — El camino es largo. — La correa es de cuero. arte. P e t r u şi Roza sînt soţi. Legea e aspră. Bunicul meu e surd. Diego e pictor. Antonio es estudiante. D r u m u l e lung. Manuel e î n a l t . 5. dar e lege. 75 . 2. Manuel es capitán. profesii. în această lecţie. durabile ale subiectului. 3. — La mesa es redonda. — Pedro es laborioso y amable. Ramón es minero. culoa>c si materie: Masa e r o t u n d ă . proprietăţi esenţiale. Anton e s t u d e n t . pero es L u p u l este u n a n i m a l . Patria noastră e bogată. ley ^s dura. vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. Profesorul e sobru. Cîinele acesta e foarte r ă u .Vom învăţa. grade. si­ Petru e muncitor.

Sînt r o m î n . se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul. In afară de acestea. naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . Sînt p r i m u l .0 . — Somos de Bucarest. Sîntem patru prieteni. E duminică. 9. Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia. Măria e căutată de prietena e i . i. e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide). Ferestrele suit deschise de m i n e . mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la. posesie.prepoziţia por -\. verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. timpul: E devreme. Exemplu: Pedro es educado por su madre. 7G . Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut. o ordine. Exemple: Somos criticados por nuestros camaradas. María es buscada por su amiga. proprietate. Somos cuatro amigos. — Esta carta es para Colombia. în diateza pasivă. apartenenţă politică.agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). — Este cuaderno es de mi amigo. un număr: Soy el primero. Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare. — Soy rumano. {Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i . 8 . Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o . Sînt (orele) două. provenienţă sau destinaţie: — Este libro es de la Biblioteca Universitaria. — Dolores es comunista. — Esta carta es de Puerto Rico. — Es de día. Son las dos. S î n t e m din Bucureşti.participiul trecut) -j. E ziuă. Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u . — Es domingo. Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp. — Es temprano. Las ventanas son abiertas por mí.

E l director. . I v á n .. de esperar esto. . los obreros. E n o r m a l . n a t u r a l .. de a ş t e p t a t aceasta. 6. 3 . E firesc. c r i t i c a d o . Los Andes.2 . u n ruso. . 4. natural. Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u 1. menester. posible (es probable). în Es Es Es Es diferite expresii idiomatice: E E E E posibil. nevoie.. m u y altos. . 5. . în număr mai mare. P a r a saber una lengua menester aprender.. Vom întîlni astfel de expresii. Los Andes 77 . 2. Mi a m i g o . (Ne putem aştepta la asta). . în decursul lecţiilor viitoare. esperar eso. . sabes — ştii (prezentul verbului saber) sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30. N o . médico. .

7. are o singură pereche de ghete. Î4. Ramon este foarte sărac. Nu foloseşte mănuşi. 15. Toţi studenţii au uniformă universitară. Pălăria mea e de culoare verde. Cureaua ei este lungă. Puştile sînt folosite de soldaţi. Anton e un mare pictor. Manuel este un muncitor harnic. 8. Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. 4.3 1 . 5. Pardesiul tău e din stofă bună. 13. în timpul iernii Petru foloseşte o bască. . Masa din camera mea este rotundă. 9. 12. Puşca acestui soldat are o curea de piele. Să se traducă în limba spaniolă: * 1. 2. 3. Croitorul său e bun. 6. 10. 11. Sînteţi educaţi de părinţii voştri.

en lugar de estar sobre la mesa. Otros libros están en desorden por todo el cuarto. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas. Tú. Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. María está aprendiendo la lengua rumana.LECŢIA ÎS în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. — ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María. claro está. diferitele cazuri în care se foloseşte estar. Sus amigas no están atentas y. După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră. Este texto es un pretexto para usar el verbo estar. să învăţăm indicativul prezent al acestui verb: estoy estás está estamos estáis están Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile. pero sí estamos asombradas. El libro está abierto y María está leyendo en él. sub formă de schemă. por esto. 79 . Rosa y Carmen. Tu cuaderno está en el suelo. no contestan. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas. citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet. DESPUÉS DE LAS NUBES. Al lado de María están sus dos amigas. înainte de a trece la text. EL SOL María está en su cuarto.

el altercado está a punto de aumentar.. — Bien. — No. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa. — Está bien. María está por contestar algo. En este momento. — Sí. pero. pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma. María?. María — trata de intervenir Carmen..olvidas siempre dónde están tus cuadernos... Estás muy pálida. Vamos a ver. María! — contesta muy enfadada Carmen..? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —. ¿Cómo consideras tú. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas.. María — contesta de nuevo Rosa. de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —.No importa mi estado. no estoy bien. Rosa. C O .

PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m. dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t . M a r í a ? . stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m. Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i . ¿ E s t á s de a c u e r d o . mirando. mirar şi buscar. t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . La cólera es u n a locura c o r t a y . loe manera fel. . a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m. mod miedo frică nervioso nervos nube /. Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . buscando. s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) . nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi. » — Sí. ¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a .— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a . V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo.a — iendo pentru conjugarea a I l I .a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81 Infinitiv cantar vender unir v' . . u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza. a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t .

De todos modos. o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole. căutaţi. dónde — unde (anume). U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e . In mod analog se spune: Estoy Trata obligado a salir. Tocmai c i t e a m . Olvidas siempre dónde están tus libros. al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte. Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte. pero sí — dar fireşte. care se traduce prin tocmai -\. i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo. O O O O O O să să să să să să scriu. La fel se întîmplă cu cual. Ca indicaţie practică. în spaniolă. 1 2 Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!" 82 . Vais a buscar. Oricum. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca). (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) . Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început. desigur. influyendo. Va a corner. Deducem din exemplele de mai înainte că. Cu ir se poate forma. No sé cómo viven ésos. vedem.Notă: Verbul leer. După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv. vei învăţa. De exemplu: Acabo de leer. bunăoară. Vamos1 a ver2. Vas a estudiar— o să înveţi.infinitiv. trăieşti. întrebe. Vas a vivir. precum şi alte verbe de conjugarea a I i . como. încearcă să intervină. modifică pe i din -iendo în y. Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f. Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo.a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală. cuales. Nu ştiu care (anume) este profesia l u i . mănînce. atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect. Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume". cu totul. Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat: Voy a escribir.a sau a H l . de intervenir. Sînt obligat să plec. No sé cuál es su profesión. Van a preguntar.un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. Debo comer. de care ne vom ocupa mai tîrziu).

nu sînt copţi. Sade. Verbul estar e x p r i m ă : 1. Sînt trist. Aceşti struguri sînt verzi. L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană. susceptibilă •de schimbare: Estoy triste.Estar. estudio. O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare. E (stă) în picioare. estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e . N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n . Está de pie. no están maduras. o stare. s c a n d a l . escándalo. Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " . s t u d i u devin în spaniolă estudiante. Las tres amigas están alegres y contentas. ( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a . S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză.). Estas uvas están verdes. în general. nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están. Está de pie 6* Está sentado 33 . Spiru e t c . Está sentado. (E aşezat). de aceea cuvintele s t u d e n t . Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar. o p o z i ţ i e . A. Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite. D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că. Espiru etc.

A fi î n a l t . viu. Ser cansado. Estar cansado. în genere. De exemplu: El cuarto es oscuro. A fi vioi. Ser vivo. la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. A se s i m ţ i b i n e . la caracter şi. Ser discreto. interesant. es sabio — e înţelept. A îi invalid. obositor. Ser grave. A fi discret. Estar grave. în sens propriu. Ser listo. infirm. Ser alto. Estar rico. A fi b o l n a v . Estar alto. Estar bueno. A fi delicios. A fi b u n . A fi deştept.. Ser rico. Ser bueno. u t i l i z a t e cu verbul estar.) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective. A fi grav. El cuarto está oscuro. surd. A fi bogat. A fi obosit. p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i . Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i ! (A se compara cu: es sordo — e. Cum te simţi? (Mă simt bine). 84 ¡ . Estar discreto. A fi î n ţ e l e p t . A fi g a t a . nu aude (cu adevărat) . Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). ager la m i n t e . A fi grav b o l n a v . Estar listo.Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă. serios. c a p ă t ă . m i n u n a t . antrenant. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estar vivo. u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. Estar enfermo. A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor. auster. A fi în v i a ţ ă .

Cartea e (stă) deschisă. Estoy obligado a salir. Sínt în tren. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. Uşa e deschisă de către Petru. Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb): El libro está abierto. Mi amigo está en Granada. Prietenul meu e în Granada. Estoy en el tren. Sînt obligat să plec. Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser). Locul distanţa: unde se află un obiect. 3. să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. El piano está en un rincón del cuarto. situaţia sau poziţia geografică. Carpaţii se află (sînt) în Romînia. La puerta es abierta por Pedro La puerta está abierta 35 . Esta aldea está a algunos kilómetros del mar.2. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare. Los Cárpatos están en Rumania. atunci cînd avem îndoieli. e bine ca. Pianul este într-un colţ al camerei.

E secretar (îndeplineşte această funcţie. Propo­ está abierta. Voy corriendo.substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie). O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar).. Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"): ¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo. Estar para -(-verb la inf. pe lîngă un alt verb. entrar. I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă. Está de secretario. o deplasare. obţinem: Pedro abre la puerta. Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii. Estar de -f. 86 . Alerg. 4. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. In acest caz. — a fi pe punctul de a. Scrie (acum) Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare.Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii. care se pune la gerunziu: Estoy mirando. î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector. P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser. sînt g a t a de plecare. Va caminando. dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) .. El altercado Estoy está para aumentar. 2. Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) . salir). 5. căpătînd diferite înţelesuri: 1. P e t r u deschide u ş a . î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i . para salir. e?) B. Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . Sînt pe p u n c t u l de a ieşi. Está de inspector. estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir. — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar. nu se ştie cine a deschis-o. Umblă. ziţia nu se poate inversa.

A prisosi. îi vine (îi stă) bine. (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul? Diferite Claro está. .. Le está bien. Se vor coace curînd. . Estar de más. (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze. V e r b u l preguntar d a t i v . 6. Uneori însă. Estar por -f. în expresiile ironice din vorbirea zilnică. A fi la cuţite. A fi în doliu. Estar Sînt pentru progres progresului). c i n e v a ) . se t r a ­ d u c e cu: a face p e . Estar para -). a fi de prisos. a voi s ă . Perele trebuie (stau) să se coacă. u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să. p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane). . a fi de prisos. A se grăbi. Estar de paso.s u b s t . Estar de prisa. a fi pe punctul. JVo estoy para bromas. în regulă. (prisa-grabă) A fi în trecere. A fi gata. . . (partizan al en — a fi dispus să facă u n l u c r u . Las peras están por madurar. expresii cu verbul estar: Desigur.s u b s t . a fi grăbit. Estar de luto. — a fi dispus s ă . : Está por contestar algo.3 . Estar a matar. 5 . Estar a punto. a fi p e n t r u (ceva. — a fi a d e p t u l .inf. Scrisoarea nu e scrisă încă. e bine.) C7 . urmează să fie scrisă de aici înainte. — b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir. Vrea (e gata) să răspundă ceva. listar por -f. ¡ Ya está! Está bien. 4 . Listar de acuerdo. Estoy por el progreso. A prisosi. cere u n p r o n u m e în le pregunta —• o î n t r e a b ă . Nu-mi arde de glume. ... Estar de sobra. Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine. a-i arde d e . A fi de acord.

Carmen e grăbită. contestar. E ceva grav? 9. Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . Nu interesează asta.gerunziu) un aer foarte curat. 3 5 . 18. 4. Nu locuiesc în Bucureşti. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 5. Respirăm [estar -f. O să-ţi explic toate aceste lucruri. Stiloul meu este în servietă. 17. Tatăl meu nu e de acord cu mine. Sînt obosit. Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir. 19. 16. aprender. 15. 88 . 13. 8. salir.EXERCIŢII 3 2 . e bolnav. Nu-i arde de citit. dar nu sînt trist. între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. estar. Sîntem în 3 mai. Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat. 3 3 . E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel. ser. 14. Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor cele trei co­ El amigo está enfermo. 7. Da. Bine. analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . 2. 3. eşti de acord? 21. o să scriu o scrisoare lungă. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. Tovarăşul meu e foarte palid. Haide să ieşim puţin din casa asta. 10. 12. 6. dar nu se simte bine şi e foarte nervos. Nu. Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar. 20. Cînd o să fie mai calm? 11. sînt întrecere.

de exemplu. Ea se scrie în unele cazuri. perfectul compus al verbului hablar — a vorbi: he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t 89 . De exemplu: hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea. o ortografie fonetică. haber are următoarele forme: he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. o literă care nu se pronunţă: litera h. în mare măsură. La indicativul prezent. scrierea spaniolă păstrează totuşi. în virtutea tradiţiei. ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener. „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa. dar nu se pronunţă niciodată.LECŢIA 14 Deşi ortografia spaniolă este. Să formăm.

"El perro del hortelano". Es una sala elegante y moderna. Hoy es la apertura de la nueva temporada. Carlos entra en la sala de espectáculos. Pedro. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. — Hasta la vista.. Además de esto. en forma de 90 . sí! Mi hermana va también. ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón. Después de separarse de su amigo. — ¡ Ah. Carlos. y. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată. hasta luego. Estás muy elegante..Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării. — Pedro. Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. — Bueno. — Buenas tardes. putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes. —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima. deseo ver ese nuevo teatro. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit). Estoy muy ocupado en la empresa. yo estoy de prisa. esa divertida comedia de capa y espada. Carlos. După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega. pero deseo ver de nuevo la "Dama duende". pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro.

) — amuzant. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor. nostim. El público está divertido. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat ANALIZA TEXTULUI Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută. Nu confundaţi cuvintele antes (adv. Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. antes — mai înainte. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e . a înţesa. La saluda. Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan. r e n u m e .) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). a revedea. a recrea: „publicul e amuzat". de timp) şi ante (prep. per de nuevo — a vedea din nou. Todos los espectadores están encantados. PALABRAS NUEVAS actor m. r o l . El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido). zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m.anfiteatro. dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza. Cuando todo termina. divertido (adj. Carlos regresa a su casa muy contento. piesă (de teatru) palco lojă papel m. El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa. hírtie regresar a se înapoia renombre m. En una butaca ve a Carmen. spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă. vesel. faimă rumor m. 91 . Los artistas han estado a gran altura. a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m. hermana de Pedro.

hasta — pînă (pînă la). eo nu formează un diftong. además de esto — afară de aceasta. separarse. uneori se spune' doar además. termina (mai rar se termina) — se termină. în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. ia e diftong. < EXERCIŢII 36. los artistas — artiştii. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul. Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse. visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. Notă : Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia. hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. se utilizează în limba spaniolă la diateza activă. gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii. Hasta ahora — pînă acum...! bueno — cu valoare de interjecţie — bine. tener. Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce. î n pri­ m u l c u v î n t . los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele: ver. De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista. spre deosebire de romînă.comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă. es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat. estar şi ir (participiu t r e c u t : ido). Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin. adiós—-adio.) toma asiento — ia loc. în al doilea. apagarse). dese-o. 92 . Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i . Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte). cu bine. ei bine. ser (participiul t r e c u t : sido). rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio. desear. se aşază.

Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8. Nu. Am vorbit cu el. 4. 13.Teatro Colón 93 . dar nu m-a întrebat asta. sala a fost plină de public pînă acum.3 7 . dar am citit numeroase cărţi. Am vorbit azi cu nişte ţărani. dar n-am vorbit cu toţi. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 7. 5. 2. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. 10. . BUENOS AIRES. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. 9. 3. Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi. Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11. Nu am bibliotecă. Da. La teatru am văzut mai mulţi prieteni. Ai citit cartea aceea? G. am citit-o într-o bibliotecă. 12.

Andrés. He comido antes un emparedado. mamá. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No. papá. pone platos. ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No. lisos y de postre. es un verdadero gastrónomo. Catalina come poco. Es el mediodía del domingo. siempre tiene dolores de estómago. como muy poco. Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer.. La mesa está completa ahora con una ensaladera. — No. De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos.. come muy bien. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. la hermana de Ricardo. Estoy desganada. Tomamos todos asiento en torno a la mesa. pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y. una salsera y varias otras fuentes. Come demasiado deprisa y. mamá. La familia de Ricardo está en el comedor. — En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado.LECŢIA 15 UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. cubiertos y vasos para agua y vino. por esto. en el sitio destinado a cada co­ mensal. donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate. Pero. Como no tengo demasiada hambre. ¿no tienes acaso huevos fritos? 34 . muy mal. — ¿No comes carne? — No. en cambio. — Pues. Catalina. Es una sopa de pescado.

prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s . v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . sufragerie comensal m.— N o . cinste huevo ou invitar a invita limón m. biftec brindar a închina p a h a r u l . — E s t á b i e n . cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a . — N o . catea cambio schimb caso caz clase / . a ciocni café m. foame helado îngheţată hondo adînc honor m. castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom. — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . amiază miel / . pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . fruta fruct fuente / . frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă . prăjit . analiză aparador m. mîncău hambre / . E n fin C a t a l i n a come a l g o . PALABRAS NUEVAS acaso oare. ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece . frig frito fript. durere durante t i m p de. h e l a d o s de l i m ó n y de fresa. neted manteca u n t mantel m. g u r m a n d glotón lacom. E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s . onoare. comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a . clasă. miere pastel ni. faţă de masă medio mijloc mediodía m. lămîie liso î n t i n s . bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. fel comedor m. Después de b e b e r u n t r a g o . prăjitură patata cartof pepino castravete 95 .

ca şi tengo. 96 . pongo. t i m p de proponer a propune remedio leac. ele fac: traigo. poner (şi compusul său proponer). roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc). Verbele traer (a aduce). Avem de-a face deci cu două omo­ nime.) v e r d e ţ u r i . Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame. Celelalte verbe fac parti­ como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază. pi. caigo. salgo. după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos: Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído. identică cu cea a verbului tener: anume. trae — aduce. Cum nu îmi este prea foame. mănînc puţin. remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre. eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. La celelalte persoane se conjugă normal. (Textual: Andrei şi eu). traído şi valido. caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent. fel de mineare poner a pune postre m.pescado peşte (pescuit) plato farfurie. a ieşi). desert por p e n t r u . (pus). salir (a pleca. legume visita v i z i t ă ANÁLISIS DEL TEXTO Andrés y yo — Andrei şi cu mine. valgo. valer (a valora). salido. como poco. a casa de — la (cu verb de mişcare). Locuiesc la părinţii mei. De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres.

3 9 . De e x e m p l u : — No he comido. De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). dar ţie? 8. Da. 18. 3. 22. 9. de u n d e salsera. 4. tomar café — a bea cafea. 5. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber. N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. după asta. mie şi lui Anton ne este foame.E x p r e s i i r o m î n e ş t i . deci. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). In acest caz ţi-o aduc. dar e prea rece pentru mine. EXERCIŢII 3 8 . Luis bea vin negru cu sifon. 1. i u t e . în tim­ pul iernii. Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner. c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame". Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă T r e b u i e să se a c o r d e . 16. 12. 20. se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre. salsera — c u v î n t u l sal î. După o oră de plimbare. Am poftă să citesc cartea aceea. Nu am mîncat. 15. a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . Nici mie. (sare) a d a t salsa (sos). 17. Ţi-e frică? 7. Mi 1-a adus prietenul meu. tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita. 2. Nici eu.fi valer. Nu mănînc peşte . Cît costă? — îl întreabă Diego. íntima. Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. fragi. — Tampoco yo. Sîntem foarte veseli. Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . 21. iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi. 19. 6. 10. ne este frig. g r ă b i t . Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. Nu. După friptură şi salată mîncăm prăjituri. 7 — Învăţaţi limba spaniolă Q>7 . 14. he tenido hambre. mi-e frică de oase (espinas) . Pun paharul de vin pe masă. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. 13. cînd mergem să ne plimbăm. Este bună îngheţata ta? 11. Să se conjuge la prezent si la perfectul traer . mantel. deprisa — adv.

înaintea consoanelor. neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm. Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole. pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0. Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i . sunetele romînesti h f» h z> ge. conform regulii de m a i sus. creion fericit voce pace 2. prin litera c. limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori. a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi fácil cocina recibir 98 . Le vom studia treptat. inimă albastru lápiz m. cenit (zenit). La rîndul ei. o.LECŢIA 16 Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie. înaintea vocalelor e şi i. în limba spaniolă îl redau prin c. limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s. gi nu există în limba spaniolă. Astfel. thin). Exemple: mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. începînd cu această lecţie. cero (zero). a vocalelor a. In ortografia spaniolă. feliz voz f. u şi la sfirşitul cuvin­ telor. thank. prin z. paz f. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră). fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath. Exemple: haeer cesar cena aceite m. cerveza Note: 1. sunetul 0 se redă în două feluri: 1.

deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e .e s . los periódicos. En cada número se publican resúmenes y artículos. majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s. suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. científicas. diaria­ mente. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente. Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores. con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. y se vende en kioscos destinados a este fin. î n cuvinte ca: lección (lecţie). 3 . humorísticas. z trebuie s c h i m b a t cu c . Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde. din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia. î n acest caz. La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas. Hay revistas de gran circulación: literarias. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés. defect n u m i t seseismo. coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere). Observaţie: Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. Cu t o a t e acestea. convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k. deportivas y otras. médicas. 7* 99 . iar al doilea 0. artísticas. astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă. nepermis în vorbirea literară. pero no todos los días. periodistas y hombres de ciencia y políticos. E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0. técnicas. Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l . interesantes.2. Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas. acción (acţiune). cuentos y relatos firmados por notables escritores. vinătoare a vîna zeamă.

r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare ANÁLISIS DEL TEXTO diariamente: zilnic. zori médico adj. sub. . î n s e m n a t noticia ştire opinión / . Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic). mal. sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă .PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE ¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en). scop. ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. în limba romînă. atunci cînd sînt folosite ca adverbe.. doctor mensual lunar notable cunoscut. Vedem deci că. ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective. De exemplu: controlul zilnic (adj. în limba spaniolă. părere.) In spaniolă vom traduce astfel: el control diario el control se efectúa diariamente 100 . s p o r t i v destacado de frünte diario ziar. c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. culoare comentarista m. . s p o r t i v deportivo adj.? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e . nu-şi modifică forma. m e d i c a l . element. difuzare fin m. j u r n a l difusión /. opinie periódico ziar. corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune. redactor. majoritatea adjectivelor. afacere cierto anumit color m. în afară de adverbele propriu-zise (bien. r ă s p î n d i r e . d a t ă deportista sub.. fine. publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista. ţ e l . corespondent cuento povestire dato fapt.) controlul se efectuează zilnic idv. p r o b l e m a . j u r n a l periodista m.

v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " . Es precisamente tarde.) corre rápidamente (adv. I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e . recién Venido. feliz — felizmente. De e x e m p l u : El control es seguramente bueno. în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente. F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente. recién casado. în afară de aceasta. e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n .O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b . De e x e m p l u . cu adevărat 1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido. 101 . normal — normalmente. Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj. Es evidentemente alto. E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd. Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i . mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai. ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine. deoarece. doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr. el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b . s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente.) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e . ca accent secundar.

verbele limba r o m î n ă . Observaţie: escrito (scris) e (a scrie). De exemplu: H a y cuatro puntos cardinales: Norte. Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . „este".hay — formă impersonală. No hay rosa sin espinas. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d . sud. „se află". Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna). în lecţia trecută. participiul trecut (neregulat) al verbului escribir Nota del día Am cunoscut. infinitivul verbelor reflexive. echivalentă ca sens cu il y a francez. Sur. Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă. E x i s t ă ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă . O putem traduce în limba romînă prin „există". î n general. Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i . în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza 102 . est şi v e s t . Sobre gustos tio hay nada escrito. c'é italian sau es gibt german. Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris. Este y Oeste.

(zahăr). în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r . TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori. alabadas Presente sînt l ă u d a t . se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. în spaniolă ca şi în romînă. La diateza pasivă. De exemplu. Cádiz. Videncia.u n verb a c t i v : pensar. Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. alabada es alabado. redacción (redacţie). a pleca). Alte verbe pot deveni. 103 . alabada eres alabado. Barcelona. Andalucía. lăudate sînt l ă u d a ţ i . din a c t i v e . verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e . v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r . La diateza activă. subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. B u n ă o a r ă . l ă u d a t e sînteţi lăudaţi. alabadas sois alabados. l ă u d a t ă eşti l ă u d a t .u n verb a c t i v : „a îndrăzni". La diateza reflexivă. reflexive. dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor. cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. alabadas son alabados. l ă u d a t ă este l ă u d a t . Observăm că participiul trecut (alabado). următoarele cuvinte: azúcar. Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12.reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . alabar — a lăuda. Venezuela. lăudată etc. are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat Indicativo soy alabado. alabada am fost lăudat. pronunţîndu-se atent sunetul 6. tiza (cretă). recibir (a primi). schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i . alabada somos alabados. l ă u d a t e Pretérito perfecto he sido alabado. acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. Zara­ goza. subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva. me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor. cereza (cireaşă). utilizar.

20. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare. 16. Anton Martin e un ziarist cuban. continuo. Nu există ziar fără articol editorial. 42. 2.. 17. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale. abierto.. ha atrevido a contestar. Este o carte. vivo. 21. 2. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18. Această revistă medicală este foarte bună. Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă. acolo unde e cazul: 1. 13. Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet.. Sint doar patru. Cîte cărţi sînt pe masă? 12. útil. escri­ to.. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină. Să se traducă în li?nba spaniolă: 1. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele: breve.. El e un ziarist foarte bun. 14. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. 7. 9. He visto como.. El tren corre rápid 4 1 . Revistele sportive au de obicei coperte multicolore. . 10. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist. 4. Am primit ziarul de azi.EXERCIŢII 40. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar. En esta revista.. 3. caluroso. artístico. tres artículos interesantes.. 3. un periodista.. 11. 19. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. 8. alegre. 6. 5. 43. Este articulo. 22.. 4.

¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí. -éis. van 105 . me darán un departamento. ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer.LECŢIA 17 Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor. vom începe prin a studia acest timp. (Los dos amigos loman el autobús y. Andrés. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo. în limba spaniolă. ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. PABLO: Y. plus terminaţiile -é.. ¿Pero. leer leer leei leer leer leer + he + has + /¡a + 'lentos + habéis + lian — — — — — — leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu. format din infinitivul verbului de conjugat. verbul leer (a citi). Să alegem. în afara persoanei întîi plural. Atragem atenţia asupra faptului că. tengo. -ás. -án. pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme. PABLO: ¡Hombre! Me alegro.. pentru exemplificare. me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No. -emos. -á. tomaremos el autobús. toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă. Esperaremos menos. desde la última parada. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic. din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. cómo es esto?.

(Salen del gabinete. Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera.a pie hasta la nueva casa de Andrés. por supuesto. En esta sala colocaré un sofá.) Éste será mi gabinete. un par de butacas de cuero y dos mesitas. una cama. (Indicando dos puertas. ahora. . 106 . PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. un escritorio. y dos o tres bibliotecas. ANDRÉS: Claro. donde pondré un canapé. y sobre él una lámpara moderna. Un mueble muy importante de este cuarto será. donde yo voy a vivir. Entran en ésta por una gran puerta de hierro. (Pasan por esta última puerta.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso.) Este otro cuarto.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores. Vamos. a otros cuartos. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes. Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos. PABLO: Me parece admirable. más aireado y soleado. será el dormitorio.

Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a .y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . a sta (la fereastră) autobús m. Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre. Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. . PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . ANDRÉS: Sí. autobuz balcón m. . no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . estoy de p r i s a . me r e t i r o . aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m. Debo i r m e . u n cómodo c u a r t o de estar. canapea cocina bucătărie color m. PABLO: Según v e o . balcon calefacción /. PABLO: P e r d ó n . magazin almohada pernă alrededor m. R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y . ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a . estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n . c a p i t a l ă canapé m. Es la p u e r t a del comedor. ANDRÉS: Sin d u d a .) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. Andrés. H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. H a s t a la vista -. P a b l o . culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m. con t u p e r m i s o . PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e . no es n a d a . PALABRAS NUEVAS agradar a plăcea aireado cu aer. ANDRÉS: Adiós. a deretica asomar a se a r ă t a . PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . (Se asoma a la ventana. PABLO: E n t o n c e s . Es algo e n c a n t a d o r . PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí. Gracias por h a b e r v e n i d o . împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a . Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . încălzire capital / . . ANDRÉS: B u e n o . pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa. de d í a . d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra 107 .

habrá. „dom'le"' etc. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . poder. plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. îi place să vă viziteze. pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea. mă interesează să le văd. le gusta visitaros. 2. să te văd etc. me interesa perlas. Verbele saber. Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat. mobilă orden m. t r a m v a i vista vedere. Se traduce uneori prin „măi!". este antonimul lui más (mai mult). haber. Verbele poner. venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré. a o mobila. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). să mă duc. 108 . locuinţă hierro fier hogar m. mudarme. privelişte vistazo privire vivienda locuinţă ANÁLISIS DEL TEXTO verla. în limba spaniolă ele stau după verb. Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m. tendrá etc. Exemple: sabré. valer. sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. a pie — pe jos. cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. salir.esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. ordine par m. formînd cu el un singur cuvînt. în limba romînă. caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. irme. menos — mai puţin. tener. amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale.. după cum se vede mai sus. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. pondré — este viitorul verbului poner (a pune). Iată alte exemple: me alegro de verte. ¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită.

(apocopa) în faţa u n u i sub­ algún libro — vreo carte. Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro. habrás pisto — vei fi v ă z u t . în nici un fel. Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos. A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi. de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r . tercer libro.la otra— c e a l a l t ă . ningún libro — nici o carte. Verbul hacer este n e r e g u l a t . I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré. A m v o r b i t cu cîţiva prieteni. En manera alguna. Nicăieri.. De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. p ă m î n t u l . ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. hacen — fac. sub nici o formă. Fără nici o îndoială. no fallará N-am vorbit cu nici un om. alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri. tercer—al t r e i l e a . Alguno se poate t r a d u c e prin . aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. p o d e a u a . 109 . harás hará haremos haréis harán şi el suelo — solul. nada — nu va lipsi n i m i c . En ninguna parte.nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv. este otro — c e s t ă l a l t . [Sin duda alguna. La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t . v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver.

Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri.î n limba spaniolă. astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie: El avaro no da nunca nada a nadie. nunca. In astfel de cazuri. negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui. întărind negaţia: en mi vida în v i a ţ a mea. Niciodată nu am fost la Toledo. precede verbul în mod obligatoriu. No sé nada en absoluto. niciodată en absoluto absolut. Me importa un comino. unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ. atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ. în limba spaniolă. nu se mai repetă negaţia no. este acela al adverbelor no şi sin: Leo este libro no sin pensar en ese asunto. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu) nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut. n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea. Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada. Nu-mi pasă nici cit negru unghie. Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. sub Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează. cu o nuanţă de îndoială). în limba spaniolă. şi anume no. Vărul lui nu e de loc modest. celelalte plasîndu-se după verb. (fără adverb de negaţie) N . situaţia este deci identică cu cea din limba romînă: No ha venido nadie. No vale un comino. 110 . căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat. Cînd există mai multe adverbe de negaţie." pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). Nu a m fost niciodată la Toledo. în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit. nadie. Nu íace nici două parale. ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e . de e x e m p l u : Por nada del mundo. N u ş t i u absolut n i m i c . No lie estado nunca en Toledo.a m văzut niciodată aşa ceva. Spre deosebire de limba romînă. Nu a (n-a) venit nimeni. unul singur. Su primo no es nada modesto. de loc un comino nici u n pic. De exemplu.

de ésos? 9.. 6. romînesti: 9.¿ No puedes darme.. I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des. 4.. No tirar papeles.. 15. in-. Să se traducă în limba spaniolă: 1.. ¿No tienes. 6..P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en.. voi lua autobuzul. 16. No. de culori diferite. 7.. 8. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai. haber venido — a fi v e n i t . a-: No estoy desganado. 11. loc 3.. 8. Nadie. 2. por el momento no tengo. 6. suelo. 8. armario. Mă bucur că vă văd. Iremos... de tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) .. Sabrás esto. Una cosa no anormal. 5. traducîndu-se C în limba 1. 4. N-a fost niciodată cu tine la teatru.. 9. Să se dezlege spaniolă următoarele A cuvintele cuvinte încrucişate. 4. 7.. 5. 3. 13. Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier. 10. Andrés.. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură *2' 3 * 5 b 7 8 acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio. 14. 10. Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă).. Mi americana está en. 5. 4 6 .... Am văzut un lucru mai puţin important. 111 . ha leido nunca esta novela. Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto). 12. oare 1 2. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase. ha comido hasta ahora.. De ésos no doy. Niciodată n-am fost în casa lui Anton. libro interesante? 7. EXERCIŢII 4 4 .. 3. pie... cu 1. 10. acolo unde e cazul. Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun. Citesc această carte gîndindu-mă la.. día. la revedere 9 10 ti 12 13 14 15 16 B De la 4 la B : covor 4 5 . Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile D De la C la D: pernă punctate. Ni­ meni nu se grăbeşte. Un lucru nu (complet) anormal.. 2.

este n muiat (sau palatalizat). un país donde el pueblo. Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2. Brefogne).LECŢIA 18 Un sunet specific spaniol. de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. España español hazaña año mañana uña señor m. vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori. es un país activo. aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e). în i t a l i a n ă (bagno. în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic. în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole. pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 . dueño de su destino. ocupînd loc. La R. 112 . Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. visité la República Popular Rumana. 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde). adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii.P. como enviado y corresponsal de una revista progresista española. amante de la paz. niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado. sogno) sau în portugheză (minho. necunoscut limbii romîne literare.R. sau eñe) şi se consideră o literă aparte. y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país. între literele n şi o. por primera vez. construye con entusiasmo una vida 1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne. carinho) e t c . e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine".

..

comunista. reina un impetuoso ritmo creador. museos. se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos. en pro de la construcción del socialismo. larg anteriormente înainte apunte m. teatros. gracias a la fraternal ayuda de la U. afianzar a consolida' amplio a m p l u . cines. Toda la tierra está actualmente cultivada en común. — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —. limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat. transformándose en un poderoso país industrial. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R. y por esto en todo el país. bunăstare cariño dragoste. el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares. hogares culturales. Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada. debido a esto. en el espíritu del marxismo. însemnare. afecţiune c i n e m. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes. en las fábricas así como en el campo.. PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres.R. los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro. Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano.S. sana. notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m. cinematograf claro. donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza. Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción. realizare . y. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano. Rumania fue anteriormente un país atrasado. salas de ópera. deosebit 114 .nueva. Los hombres tienen una moral nueva. Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros.R. bibliotecas públicas. Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo. întins. Durante los años del poder democrático-popular. Se han creado casas de cultura. Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura.S. Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz.P.

dos veces (de două ori).dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să. Aur. se utilizează cu precădere perfectul simplu. In vorbirea curentă spaniolă. visité —• vizitai (am vizitat). cămin igualmente la fel. care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). în această privinţă. m o r a l ă . a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m. de asemenea impetuoso n ă v a l n i c . Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum. De exemplu: Comí algunas frutas. regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. a su vez (la rîndul său). oară ANÁLISIS DEL TEXTO por primera vez — pentru prima dată (oară). Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. în care. rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd). moral nivel ni. Prin urmare. după cum ştim. Am mîncat cîteva fructe. Alteori indică timpul. p u t e r e . nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. en vez de (în loc de). 8* 115 . n e s t ă v i l i t lograr a o b ţ i n e . Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut. segunda vez (a doua oară). procedeu moral / . mecanizare método m e t o d ă . a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f. dată. limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară. Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară. a veces (uneori). Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată). anume la perfectul simplu. se foloseşte mai ales perfectul compus. dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie.

ayer e t c . aşa cum vedem m a i sus. este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină. este mes. Ieri am citit z i a r u l . El mes pasado compré dos libros. Ţineţi seama de faptul că.a singular nu au a c c e n t . noi îl folosim pe cel compus. Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două verbele indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron Indicativo víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură Observaţie: Dacă la verbele regulate. ) . în majoritatea cazurilor. se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario. D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy. regulate del la ziarul. Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i . r ă d ă c i n a pon. este año e t c . Este mes me he comprado libros. el mes pasado. iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I . De exemplu.Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado. a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario. acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu. el año pasado. se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin- 116 .a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i . ) . Iată cum se c o n j u g ă Pretérito pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi.

o. accentu grafic s-a dovedit inutil. dio etc.Haber. Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare). foarte m a r e ) . leer (a citi) şi oír (a auzi). transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y. contribuir. (Caber — a î n c ă p e a . Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. Sumamente. creyendo. atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo. Verbele creer (a crede). abstener (a (se) abţine). i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă. Astfel de verbe s î n t : concluir. 5. sostener (a susţine). le-. a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l . diste. ^ 117 . erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron Cltll 01 citişi citi citirăm citirăţi citiră oíste oyó oímos oísteis oyeron auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ: oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud 4. dimos. oyendo). distribuir. Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e . mantener (a menţine) etc. constituir. fue fuimos fuisteis fueron Note: 1. cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. obtener (a obţine). Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. huir. estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951. 3. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri). ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a . coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t . afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t .). Astfel. Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di. dieron. disteis. 2. dio. avînd rădăcina terminată în vocală (ere-. fué. e x t r a o r d i n a r . Astfel se scria: fui. tener. la perfectul simplu al acestor verbe. vio. dis­ minuir. construye — c o n s t r u i e ş t e .

en todas partes—oriunde. señorita (domnişoară). política y moralmente. en amplia escala — pe scară întinsă. şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb. la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat. (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol. Hablar directa y francamente. construyes. enseñanza (învăţămînt). datorită. construes.) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. Astfel sînt cele în -a: belga (belgian). în scopul. progresista (progresist) etc. în limba spaniolă. en el campo — la ţară. gracias a — mulţumită. en pro — pentru. u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă debido a — datorită (cu dativul. leña (lemn de foc). política y moralmente — adverbele de mod. albanii (zidar). (In Catalonia sînt munţi şi vii.) En Cataluña hay montañas y viñedos. ca şi în roniîneşte). construyen. señal (seinn). (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul. construimos. persa (persan). daño (pagubă).) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños. agrícola—agricol. TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii: a) Señora (doamnă). adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri. las amplias masas populares — masele largi populare..De exemplu. por todas partes — pretutindeni. la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo. Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra). au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare. construís. construye. în loc de: construo. celelalte. (Soarele de toamnă scaldă munţii. Escala are sens figurat. înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica. sueño (vis).. pe care le-am învăţat în lecţia 16. „proporţie". însemnînd şi „măsură". b) El sol de otoño baña las montañas. la sate.) 118 . spre binele.

Să se traducă. Copiaţi textul în limba spaniolă. 3. 119 . subliniind verbele care se află la perfectul simplu. simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă. si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea. în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. El obrero recibe todo el material. Lui Anton nu i-a fost (perj. leer. tener. Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut Viitor Gerunziu 4 8 . 9. în limba spaniolă: 1. Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze: Pedro canta ante sus amigos. 10. ver. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor: tomar. Acei muncitori au o tehnică înaintată. ir şi estar. Tenemos un buen tiempo. oír. Mi amigo lee y no me oye. beben y cantan con alegría. 8. sigur şi rapid.EXERCIŢII 47. 4. 2. 5 0 . Corespondenţii de presă au luat (perj. hace un plan y realiza una obra im­ presionante. Cum s-a obţinut aceasta? 6. 4 9 . Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare. 7. Estamos aprendiendo. Comen. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. pero no sabemos todavía esto. 5.

si se trata de una obra en varios volúmenes. hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela. los cuentos y relatos. En éstos están^escritos los títulos de 120 . cuyos habitantes. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. así como libros de otra índole: estudios históricos. En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. el nombre de su autor. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte. son mis fieles amigos. Algunos de estos libros míos están encuadernados. además de su título. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos. ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. es decir los libros. otros eslán simplemente en rústica. rodeado de estos compañeros. las novelas. las obras de teatro. autobiografías. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo. interrumpo mis lecturas. Mi biblioteca abarca todo un mundo. por esto. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas. en capítulos y éstos en párrafos. Y en este mundo. así como en la de cada volumen. consulto siempre los catálogos de las librerías. ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso. en mi biblioteca abundan las poesías. En la portada de un libro. Pero me gustan más las obras maestras de literatura y. figuran. El contenido de una obra está dividido.LE C Ţ I A 19 NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. corrientemente. el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición.

el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a . Además de esto. t o d a v í a no p u b l i c a d o . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré. en c a m b i o . una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l . H a c e u n mes. dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol 121 . las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o . los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m. He v i s t o .todos los libros publicados h a s t a a h o r a . E n nuestro p a í s . PALABRAS NUEVAS abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. E s t a b a a g o t a d a . así como los nombres de sus a u t o r e s . E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s .

menţionăm acum doar la mano — mîna.. desde. a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m. u otras — în loc de o otras. cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t . plural cuyos — cuyas). cuya. pues bien — ei bine. pînă la. día u horo... cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem... Iată cîteva exemple: La campana cuyo sonido se oye. la radio — aparatul de radio. Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m . Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo. — de la. oraş volumen m. e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează. De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y. curent corrientemente în i iod c u r e n t . obicei cubierta copertă. gen interrumpir a întrerupe lector m. ei uite... paragraf peruano p e r u a n ...catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . excluzînd articolul. ai căror. asi como — precum şi 122 . v o l u m ANÁLISIS DEL TEXTO más de. din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . primul devine u.. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în . delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m... animal u hombre... correr las cortinas — a trage perdelele. — m a i bine (mai mult) de. pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi. O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei. peste. Las amigas cuyos libros tenemos. conjuncţia y se menţine: Andrés y yo. Clopotul al cărui sunet se a u d e .. s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i .. scoarţă deleite m. atunci . Un mundo cuyos habitantes son mis amigos. Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro. hasta.. se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat.o . a lega de habitante m.. editor encontrar a găsi. corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei. desfătare. locuitor habitual o b i ş n u i t índole / . ale căror)". fel.

iban. referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . totodată poate în­ locui şi numele posesorului. De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros). Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj.în legătură cu. I : iba. a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui. ibas. íbamos. ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui. trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba. iba. ibais. I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau de Note: 1. mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui. noştri voştri lor ei) 1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane. 123 . 2. Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii. ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui.

Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol. muy amigo mío etc. un señor. Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar. sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. Pronumele posesive. hace un mes — acum o luna. în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem. Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural. EXERCIŢII 51. pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni). un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ. Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv.Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară. dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat. au rol de adjective posesive. profesorul lor şi aşa mai departe. „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu". Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace. De exemplu: un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică. un numeral. 124 . hace un año (acum un an) etc. In acest caz el stă în urma substantivului. cînd însoţesc şi determină un substantiv. în mod curent. De exemplu: ' madre mía!.

Cărţile acestea nu sînt ale noastre. 9. Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. Acum două zile am fost la bibliotecă. 10. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă. unui prieten din Peru. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. Cărţile mele. precum şi ale tale.5 2 . 8. 2. sînt ale profesorului. sînt broşate. — Una avenida 125 . Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare: din paranteze 'prin pronumele 1. Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). MONTEVIDEO. Această pălărie este a mea. 5. La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva. cu stampe şi picturi romîneşti. 6. dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 5. 4. también (nuestra música) es atractiva. 7. 4. în librăriile noastre abunda cărţile bune. Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. 3. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. 5 3 . 2. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte. Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. 3.

d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) . ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă . bolsillo cheie stradă. l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i . p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . calle f. como de c o s t u m b r e . de multe ori. pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. F i i n d o literă a p a r t e . cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . î n t r e d e s c h i d e m g u r a . cale stea ploaie milion buzunar ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y . Se consideră o singură literă (nu doi 1). S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă . a r t i c u l î n d u n I înmuiat. î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că. e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) . estrella lluvia millón m. cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11. Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . 126 .LECŢIA 20 A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11. ca u n fel de l i . în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. Ca m a j u s c u l ă se scrie L I . 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh.

Suecia. los sé por los periódicos. ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí. cuyos nombres me interesaban...En la clase había un mapa grande y un globo terrestre. Grecia. He oído de algunos. Alemania. Yugoslavia. Inglaterra. La capital de Alemania se llama Berlín.. Francia.Este país de color amarillo es Inglaterra.. Portugal. Bulgaria y el Mar Negro. la de Portugal. entre la Unión Soviética. la de Polonia. El profesor le enseñó: —. La primera pregunta del profesor fue: • — • ¿Dónde está Rumania? Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa. 127 . pero no sé exactamente dónde están en el mapa. Lisboa. éste de color verde es Italia y éste de color azul. — ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países. Polonia. Luego el profesor preguntó: — Felipe. y son: Italia. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. señor. Hungría. Varşovia. España. Francia. Dinamarca y Holanda.

En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa. ¿Tienes otras preguntas? — Sí. (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia. Suecia y Noruega.Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor. En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. señor. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. 128 . pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países. verdaderamente es bello e interesante. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa. próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes. llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. — Sí. ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. — Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel. muy espesos. ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna.

éramos etc. ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60. după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. llevar a d u c e . nea piel / . a v u t costumbre. h a r t ă mar m. E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir. Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect. a p u r t a m a p a m. 9 — învăţaţi limba spaniolă 129 . vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u Note: 1. b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m. care se conjugă. şi /.P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i . obicei demás celălalt. mare nieve / . a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i . d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19. era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era. sud-est trineo sanie ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). /. debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). ibas e t c . z ă p a d ă . restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a .

Vorbea fără oprire. singurul verb complet neregulat. se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt). cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră. Mientras un niño lloraba. — o acţiune t r e c u t ă . în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u . în acelaşi interval de t i m p . 2. había — era. la fabrică. exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u . î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă . cînd l-am in- — o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. Se ducea tílnit. aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era. eras e t c . ser. în curs de desfăşurare. tenía Era p r i m ă v a r ă . dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana. avea un celă- ver. Se iba a la fábrica. contré. terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru. veías etc. — o a c ţ i u n e t r e c u t ă . .. . sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori.care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela. lalt tăcea.. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de domnişoara. în care. fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t . In t i m p ce un copil plíngea.' De la acest substantiv s-au format: terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. la tierra un aspecto de fiesta. pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect. în curs de desfăşurare. Citea seara (obişnuia să citească seara). ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita. p ă m î n t n a t a l (piso 130 . llegó el cartero y me dio unas cartas. în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera. p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . el otro callaba. din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t . — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e .

Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no. rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . la r î n d u l lor. 9* 131 . au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : . dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila. mi hermana habia terminado ya su tarea. dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . Srta. — Ha venido el señor González.T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care. indicaţii' al lui cer: habíamos visto habíais visto habían visto văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­ Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă . sora mea îşi terminase munca. cuando regresé a casa.. ]3rescurtat Sr.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor. ci se adaugă cuvîntul señor (-a. señor profesor — d o m n u l e profesor. señor González. De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă . señorita. E x e m p l e : — No creo. De e x e m p l u : Ayer. -ita): sí. ca e x e m p l u . señor. seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă . a dezgropa) şi de aci: destierro (exil. mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc. cînd m-am întors acasă. şi respectiv Sra. Señor—(feminin: señora. Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul Femando — • Fernández Martín — Martínez Gonzalo — González etc. señora. Ieri. señor. no. la señorita Torres e t c . De e x e m p l u : el señor Obregón.

hace viento — e vínt. hace calor (frío) — e cald (frig) . înţelepciune populară Ură de fraţi. Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace. care au articol: el Perú. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) . El Cairo. en la otra orilla del Atlántico. la antigua Italia. Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). Sabiduría popular Ira de hermanos. Italia. aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy. No hay harina sin salvado. ira de diablos. Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz. Există şi cîteva nume de ţări. la España del Siglo de Oro. Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar).hace tanto frío — este a t î t de frig. Entrar por un oído y salir por otro. La Habana. Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. De dos males. Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. Mătura nouă curăţă bine. hace fresco (sol)—e răcoare (soare). el Canada. Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii: — Sevilla es una verdadera maravilla. llevó al dominio de la lengua castellana en España. más tarde. Un solo golpe no derriba el roble. La escoba nueva barre bien. în cazul în care se face o determinare. Bogota. Colombia. . O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. Pedir prestado causa enfado. 132 . — El desarrollo económico y político de Castilla. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. la Suecia (Suedia) moderna. Porta respeto al lugar en donde estás. ură de draci. en el Medio Evo. la India. A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta. Poartă respect locului unde eşti (te afli). el menor. A cere împrumut provoacă supărare. Moscú. Zicale Vender miel al colmenero. neeuropene. y.

Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. leer. Mă cheamă la telefon. în limba spaniolă: 1. 36. 33. 31. Curtea ta e plină de găini şi pui. 16. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie tomar. Da. A ajuns acolo foarte tîrziu. Fusesem la şcoală. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă. o adevărată minune.EXERCIŢII 5 4 . Ştiai de ieri? 27. Patru. îţi voi mai aduce două. Profesorul era în clasă? 7. erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. Să se conjuge per bele: 5 5 .) de la mare. am ajuns. Mie-mi plac mai mult cîinii. Copilul a dus calul la apă. dividir. Dar mie-mi ardea de citit (lectură). Cîte scaune ai în odaia ta? 20. Da. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. 28. nu venise. 17. 21. Nu. 37 E frig mereu. nu ştiu. 34. 15. 32. Calul acela este foarte frumos. ver. A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. 19. 4. 22. Să ne odihnim acum. Am fost la muzeul de artă. 26. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic. i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) . i-ai cumpărat? 25. 8. 29. 23. 6. am fost o săptămînă. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. ani fost foarte ocupat la întreprindere. 24. Fireşte. 35. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. . 13. Nu. Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. niciodată nu e cald. 2. îmi scriseseră o scrisoare. nu de mîncat. comer. 30. 12. Nu ştii care este strada Calderón? 18. Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. scrisoarea era scrisă în spaniolă. 9. saber. 11. la (en) malul (orilla) rîului. Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei.

toate textele din ultimele zece lecţii. De exemplu: hielo (ger). veţi vorbi corect limba spaniolă.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Recitiţi cu voce tare. ue. huir (fier). putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie. humilde (umil) — după vocalele a şi e. hospital (spital) — în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. ui. ¡eh! Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe. hipocresía. hiperbólico. hierro huevo. pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt. humano. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte. Deci. în interjecţii: ¡ah!. hierba (iarbă). recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. mai întîi: / Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s . In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut). ca de exemplu: hidráulico. nu se pot da reguli precise. humo (fura). Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe. Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate. Fiind deci vorba atîţ de litere (n. este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră. hueso (os). De exemplu: húmedo (umed). — în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină.

Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i . scrisă mai î n a i n t e . o întreprindere etc. Construcţia ser f ~ participiu (pasivă. a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări.). Cartea este (se află) în trei părţi. es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv. S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t .Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f. besar — a săruta e t c . însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t . La carta es escrita (por un alumno). P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim. este deja scrisă. Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t : El obstáculo tista. ' una empresa etc. B u n ă o a r ă . împărţită L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e . corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar. autor). neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros. ) . Deci. In general. m a i e x a c t . chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect. e în curs de redactare. t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar). în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului.participiu trecut cu ser -j. se scrie în m o m e n t u l de faţă. El libro está dividido en tres partes. Scrisoarea este scrisă (de către un elev). Casele sint construite repede (de către nişte muncitori.). 135 . cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos). Scrisoarea este scrisă. a fost.participiu trecut (diateza p a s i v ă ) . La carta está escrita.participiu arată o acţiune terminată sau. Construcţia estar -f.

. scriam estuvo escribiendo scrise.. La alte t i m p u r i însă. I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part. î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista. al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e . se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i .. c o m p l e m e n t de a g e n t .' . Se estimaba este hombre Este hombre es estimado. corespunde cu Acest om este stimat. în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v . obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e . Spaniola Sportivul sare obstacolul. A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă .Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo. Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a . trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e : abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie. ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p .. vista vedere j . în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l . In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă.n u m i t a formă (vezi p a g . a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă -. 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria. ver — visto.

O să mănînc.infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f. b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v . forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare).. ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r . care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo. acela de „a m e r g e " .infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect. U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t . persoana şi numărul. la m o d u l . Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t . pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir. De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte. cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect. faţă de: estoy saltando . aveam intenţia să mănînc. Ne-am duş să vedem.. Ir.infinitivul. In general. Voy a comer. persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar.. t i m p u l . „a se d u c e " . en cuanto.. folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u . Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni. Ir a -\. Iremos a bailar.. Vom merge să dansăm. tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro. Mă plimb pe cîmp. Construcţia ir a -\. timpul. mi-au adus scricarta. a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p . c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . Mă pregăteam să mănînc. 137 . c u m a r fi: cuando.. cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) . Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j. ţi-o voi da. te ¡o daré. în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u . soarea ta. Cuando fui a comer. T o t u ş i . sar (mereu. in construcţia fui a (he ido a) -f.T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul. Iba a corner.gerunziu. Aşadar. Hemos ido a ver. Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v .subjonc­ t i v u l acelui v e r b " . siempre e t c . me llevaron tu Cînd să mănînc. repetiţie). am intenţia să mănînc.

anterior P r e ţ . Prezentul. (E un timp puţin folosit). o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. Imperfecto Oiservaţii: 1. faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară. simultană sau viitoare. e x p r i m î n d probabilitatea. mi hermano Cînd am plecat la teatru.cu înţeles m o d a l . întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii. Voi merge pe jos (în viitor). . Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată). presupunerea. întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. ci la acela al unei alte acţiuni. itidef. pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare. Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii. Viitorul II î n acest caz. fratele todavía no había llegado a casa. mă plimb (azi). meu nu sosise încă acasă. exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro. Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2). 138 . pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut. 2. perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale. perfecto Presente perfecto Scurgerea v \ Futuro Piuseuatn perfecto Preţ. posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte. Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă). Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate. Celelalte timpuri sînt relative. Iré a pie.b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. Habrás leído Iată acum indicativului: care t r e b u i e să se foloseşte însă m a i des. Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. Mă duc să mă plimb. Estuve en la aldea de mis padres. şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului. Faptele săvîrşite deja. precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului.

Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán. Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona.1. 2. Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare... De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r . întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)». 139 . întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers. Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie: 3. Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron . nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a . I şi a Ii-a pi. ale indicativului pieieatj.

de aceea am studiat pînă acum pronumele personale. de la lecţia 15 pentru După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu. m. / . pers. pers. si) ella (refl: si) ello . (Vezi analiza t e x t u l u i hambre). pers. pers. In celelalte cazuri însă. rar) pers. I p i . noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. I I I sing. n. I I sing.Presente soy eres es somos sois son Imperfecto era eras era éramos erais eran 4. Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron Futuro I seré serás será seremos seréis serán Presente estoy estás está estamos estáis están Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían 6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío. l I sing. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale: nominativ yo tú él ella. îndeosebi în dativ şi acuzativ. pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă. 140 . noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le. m. ello. I I I sing. I I I sing. Io (refl: se) consigo (con él) le. la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f. ele sînt folosite ca şi în limba romînă. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. pers.

I pi. los (refl: se) pers.rar) convusco (f. /. /.rar) consigo (con ellos) les. din punctul dé vedere al formei. I I I p l . uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte).' nosotras vosotros vosotras ellos ellas nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí) nos os os les.rar). I I I p l . . Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca. II pl. Nici o zi fără'(să scrii) un rînd. Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. convusco (f. connusco (f. cu adjec­ tivele corespunzătoare. pers. las (refl: se) consigo (con ellas) Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea.pers. / . pers. m. pers. I I p l . m. De exemplu: substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte Deci.

sus males Notes 1. qui: que queso querido querer c e . cum ar fi . A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. sunetul c este redat t o t prin litera c . cuatro. decît caş. 2. spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q. ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie. Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que. kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono). inexistentă la noi). c ă . qui. quep¿ (chipiu). de e x e m p l u : casa. k i . Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . Uneori. cuestión. que cama espanta. Quien cauta. Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete. cuidado etc. î n celelalte cazuri. 142 . dorada. i u b i t a dori. Cine cîntă. Astfel. Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi. E l se poate scrie însă şi quiosco. amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. Tot aşa.LECŢIA 21 La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă. Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R . chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que. 3. Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que. necazurile şi le s p e r i e . brînză drag. H mut din limba romînă este redat prin u mut. a voi. neologismele kimono. aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e . a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte: Más vale buena fama.c/iiparos" sau „chelie".. m a i ales în neologisme. Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti. grupurile de sunete che. cu ortografia spaniolă. qui.

ANTONIO: ¿Cómo. A c a b a n de d a r las dos. P e r o . . . ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s . PEDRO: E s t a t a r d e . Muy bien. ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i . son casi las dos m e n o s c u a r t o . te esperaré. y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así. Tengo que d e s p e d i r m e . A h o r a . . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . que yo debo t o m a r .) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . 143 . ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o . Cualquier día de la s e m a n a . PEDRO: Muy b i e n . ¿bien? PEDRO: Todos b i e n . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . . (Le enseña una pequeña lista. amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a . g r a c i a s . Tu familia. ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o . Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . PEDRO: He a q u í a A n d r é s . p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona. es m u y t a r d e . ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO. ¿Adonde v a s . Por favor.. PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o . A p r o p ó s i t o . (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). (Muy presuroso el transeúnte se va). A n t o n i o . q u e v i e n e . así. t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . ANTONIO: Al c o n t r a r i o . a m i g o s .¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . . P e r o . Muy b i e n . ANTONIO: ¡ A h ! .. amigo? ANDRÉS: H o l a . Me voy a c o m e r .

. rămas b u n ¡ h o l a ! salutare. ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o . P e d r o . Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro. . noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ. . P e d r o . . PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o .PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos. m i r a t aún încă ay vai billete m.) PEDRO: H a s t a la v i s t a . . ANDRÉS: (a Antonio. ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va. Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e . amigo m í o . PEDRO: E s t á b i e n . tales m a r i d o s . ANTONIO: N o .) ANDRÉS: H a s t a luego. PALABRAS NUEVAS alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins. D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n . bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare. ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a . . Adiós. ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . bărbat martes m. orice culpa vină despedirse a se despărţi.. ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . . ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s . ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e . tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a . te aseguro que no es a s í . t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa. marţi a-şi lua 144 . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o .n o s e s t á n esperando p a r a la comid a . porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . (Se va también. pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . (Un poco sorprendido). a m i g o s . Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n .

De aceea. p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei. în î n t r e ­ b ă r i . aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. pieton tratar de a încerca să. se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r . Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1. p l u r a l : cualesquiera. care este o formă v e r b a l ă . avem de învăţat. Noi trebuie să citim.. cel puţin té m. la p l u r a l . ca p r o n u m e . cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c . Tener que. Tenemos que (hemos de) estudiar.ni nici no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare .. Va trebui să termini asta. p a r t e a a doua (quiera). ca şi p l u r a l u l său. A l t e o r i . Acest a d j e c t i v . î n s e a m n ă cum?. 10 145 . „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului). haber de. o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem. ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m. Tendrás que (habrás de) terminar eso. în limba rcmînă. S i n g u l a r : cualquiera. ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO ¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . ieşire semana săptămînă siquiera măcar. ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n . trecător. indică o n e c e s i t a t e . Notă: Semnalăm faptul că. r ă m î n e n e s c h i m b a t ă . să v r e i .

a propósito — a p r o p o . Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e . „ t î r z i u " : Ahora es tarde.a m i a z ă . o necesítate imperioasă: Hay que leer el libro para comprender su contenido. Hoy mismo. Chiar acum. leer. Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i . In v o r b i r e a c u r e n t ă . fiindcă v e n i v o r b a . ' . d u p ă . — seară. iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv).In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie". Deosebirea de sens dintre esla misma tarde — chiar în seara aceasta. Hay qne leer este libro. cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u . acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t . o posibilitate: După cum văd. Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea. Ahora mismo. Tenemos que (hemos de) Haber de -]. este hombre muy instruido. d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e .infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) : Tienes que estudiar este libro.i c o n ţ i n u t u l . 146 înseamnă . Chiar azi. Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e .infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. debe de ser 4. 2. o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) : Debemos ayudar a nuestros amigos. Trebuie să studiezi această carte. o. tarde f.. Ca a d v e r b . constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă . A c u m e t î r z i u . no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. haber de si construcţia haber que ' *. Deber de — e x p r i m ă o presupunere. Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească). Según veo. Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer.trebuie" este construcţia personală tener que -f.

. folosesc expresia „sînt o r e l e . ? c u m aşa. p e n t r u a a r ă t a orele.? — Cum. ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum . S p a n i o l i i . dos. (afară. ... ..u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) . las cuatro y pico — ora 4 şi ceva. se t r a d u c e p r i n „deoarece". . „fiindcă" (conjuncţie).u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind aquí — i a t ă . . ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u . care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r . son las dos — e ora d o u ă .. ¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) .. p a t r u e t c .. en punto — fix.. a b a t e (a Es la u na suna) orele. ¿Como que. más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e . dar las horas..) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei. de cazul cînd e ora u n u .e un zăpăcit"? un zăpăcit.. în general ya se t r a d u c e p r i n „deja". R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r .. Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne ya es — deja e . cuatro etc. precis. Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim". Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque.por favor — vă r o g .. Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l . " son las horas.. cuatro e t c .? Cum a d i c ă . D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l . De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado..s e . tres. te rog. care se abreviază în son las. las dos menos cuarto — două fără u n sfert.. Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las .? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. acaban de dar las dos (tres. ) .. a t u n c i se v a s p u n e : es la una). b i n e î n ţ e l e s . 147 .

Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta. Aún mai înseamnă uneori „chiar": Aun tus amigos saben eso. interesante etc. cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent. cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază. sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm.. Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1. feo. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y es más alto ínalt Antonio Manuel Pedro P e t r u e mai decít Manuel şi Anton. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton. r e 1 a t i v: el más alto (el menos alto) de. basta de — de ajuns cu. Ex. No he comido Aun (todavía) aún (todavía). d e egalitate: Manuel es tan alto como Antonio. darme prisa — să mă grăbesc. Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p . 2.: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía). Gradul comparativ are trei trepte: I. rico. Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare. de inferioritate: Manuel es menos alio que Pedro. fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. Gradul superlativ are două forme: I.. Manuel este mai puţin înalt decil Petru. după cum vedem. adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului 148 . III. De exemplu: alto. más interesante — mai interesant.a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. 3. O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). II. no he comido. cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre Se formează.

Dacă adjectivul se termină în vocală.. construcţia Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă.. Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto. a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante II. es tan interesante cuan substantiv. 2. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo — cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue. a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte): un hombre muy alto un om foarte înalt b) adăugind adjectivului sufixul — isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv. Esta casa es grandísima. cuanto: Este libro caro. U n om Această foarte înalt casă e foarte mare Note: 1.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas de . aceasta se elimină: Un hombre altísimo. s u b s t a n t i v u l determinat de cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea Notă : Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul.respectiv. îl contractă în o : îî! novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în — adjectivele t e r m i n a t e — érrimo : áspero misero salubre asp érrimo misérrimo salub érrimo 149 .

în aceleaşi condiţii cu adjectivele. intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă. quedar (a r ă m î n e ) . atrás se queda. /< acudían a la biblioteca. 'Quien adelante no mira. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu tales — astfel de EXERCIŢII DE FONETICA A. (chirie). \ De la mama mea. iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros. prin toate gradele de comparaţie. química ( c h i m i e ) . Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. ( p a c h e t ) . Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte. Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris. alquiler m. n-a văzut nimic. quinquenal (cincinal). la punct) se coboară vocea. Quien no lia visto Granada. urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. no ha visto nada. Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) . \ Cînd nu aveau cărţi. Şi adverbele pot fi trecute. adică la virgulă se ridică vocea. mergeau la bibliotecă. prin ritm şi intensificarea vocii. B . propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei. Cine n-a văzut Granada. Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor. rămîne în urmă.— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo 3. Notă: In general. foarte asemănătoare cu cea romînească: ¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta! 150 . quieto ( l i n i ş t i t ) .

EXERCIŢII 5 6 . Acum e tîrziu. Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. . E patru fără un sfert. 16. 15. Uşa este mai înaltă decît fereastra. Trebuie să fie foarte b u n . De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . Nu. După cum văd. O să beau un ceai. 10. 12. Creionul negru este lung. 7. 8. 9. E ora u n u şi un sfert. Sase răspundă. Ce oră e? 4. 5. Iată pe prietenul meu.tren. 1 1 . dar. 20. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23. aud vorbind. Unde este? 2 1 . 2. Să se traducă în limba spaniolă următoarele propoziţii: 1. De ce să-1 întrebe? 14. este mai puţin înalt. fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. la ce oră pleacă trenul? 18. Pentru că trebuie să ştie asta. trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. la următoarele întrebări: ¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? . 17. 22. cu cuvintele din text. Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează. E două şi j u m ă t a t e . 6. nu merită osteneala. Vă rog. 24. 19. 3 . încă nu-1 văd apropiindu-se. E trei fix. ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio? 5 7 . 2 5 . E tîrziu. Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de. iar cel albastru este mai mic. Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă.

le preguntó: — María. Los cálidos rayos del sol. algo misteriosamente. atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci". ieche / . De exemplu: noche / . porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta. noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ . copil Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i.L E C Ţ I A 22 Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. situată deci între c şi d. Sentada en la cama. Pero te invito a venir conmigo. eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe. Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino. Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y. habían despertado a Rosa. Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". ¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues. que penetra­ ban por la ventana. „ciulama": mucho muchacho muchacha percha chocolate m. mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m. Deşi grafic este reprezentată de două semne. drept lingură tavan priză luptă ¿ucha UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. 152 . „ciorap". —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol. eh nu se separă). muy curiosa.

para divertirse. desde luego. pavos reales. monos. ardillas y varios otros. los árboles. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. — ¡ Hola. Rosa estaba muy contenta. que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. lobos. las aves: palomas. Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos.— María. ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. con el fin de aprender los nombres de varias plantas y. Le gustaba mucho pasear por el parque. 153 . Pensar en todo aquello era tan interesante. contemplar los canteros con flores. zorras. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. faisanes. cisnes y pelícanos. liebres. En el parque había encontrado siempre a sus amigas. chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque. ciervos.

pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor. fresnos. en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores. lebădă cortar a tăia compañero tovarăş. -ina micuţ. — Pero éstos que están d e l a n t e . P e r o . — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a . son o l m o s . no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa. repaos aTe /. — E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s . — Sí. ¿no son perales? — N o . ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s . — No p e r d a m o s más el t i e m p o . c h i q u i t í n a . sauces. Rosa ! Es u n a flor espléndida. unde exhalar a exala. Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o . p l á t a n o s . llosa. a răspîndi exquisito ales. strat. coleg chica fată (mică) chiquitín. robles. — P u e s . Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . álamos y a b e t o s . — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o . caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu. trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care. -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta. E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e . n i ñ a . distins faisán m. v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . rond ciervo cerb cisne m. como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a . PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. ¡ Nó te das c u e n t a . E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. opinó que era m u y l i n d o . c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . fazan flotar a pluti (se) 154. —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o .María a d m i r a b a sobre todo las rosas y . — L á s t i m a . . — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o .

155 . Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte. fîntînă huerta grădină de zarzavat. darse cuenta — a-şi da seama. iepure melocotón in. care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald". s t e j a r . parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă . perder a pierde perfume m. acest verb apare la infinitiv.fresno frasin frutal fructifer fuente / . — în expresia: tengo calor (mi-e cald). liebre / . a scoate s a u c e m. el sol nos da calor (soarele ne dă căldură). In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative . caldă). sacar a l u a . Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). t u r zorra vulpe ANÁLISIS DEL TEXTO cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă. cum ar fi: caliente — cald (în urma . unei încălziri): agua caliente (apă încălzită. salcie sentar a sta. aceea. are în limba spaniolă sensul de „supă". Pronume demonstrativ neutru. caluroso — călduros. buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. p ă r (pom) livadă . pensar en — a se gîndi la. estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. aplausos calurosos (aplauze călduroase). In textul de mai sus. calor m. no te das cuenta — nu îţi dai seama. aquello — acele lucruri. dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la. miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m. a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă . echivalent cu esto şi eso. constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). Substantivul caldo.

Ce film e acesta? 156 . ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste. Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. aquello — éstas. ¿Es ésta la casa de tu hermano? No. Estos hombres y aquéllos. ésa. ésas. aquél Feminin ésta. în general. ^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi). Scaunul aceia este acolo (departe). aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . aquélla Neutru esto. I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 . p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e . ¿Cuál es su libro? — Aquél. Este. Oamenii aceştia şi aceia. E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. ésos. adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v . ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella). sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele. aquéllas éstos. ése. eso. Esa silla está ahí. Aquella silla está allí. ésa. ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e . obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l . Aquel (acela) i n d i c ă . situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine).2) izolate. pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e . î n acest caz.

. Ese hombre y el de la calle.. se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito. Gîndul la toate acele lucruri. Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber. de bună seamă. cu sens de viitor. ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta. Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente. Ziarul acesta şi acela (cel). e l . exhala — emană. las. Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto. Prefixul ex-. în cazul cuvintelor care încep cu ex-. dacă x. persoana a doua singular. los. 157 .Forma neutră nu se referă la un substantiv. estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent. lucrul ăsta? — O carte.).. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă . acest lucru?' Asta nu poate fi. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt? Sau cazul din textul acestei lecţii: Pensar Notă. pe­ care-l ai în m î n ă . desde luego — bineînţeles. Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. exacto. Imperfecto (cu două forme). ex-abogado1). cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana. şi trei timpuri compuse: Perfecto. experto se rostesc deci: escbisito. Futuro. este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen. al verbului estudiar). Ce înseamnă aceasta. máximo). la. ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior: ¿Qué es esto? — Es un libro. înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t . se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord. In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate.. despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează. expuesto. ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser. în vorbirea curentă. x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo. esperto.: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello. Este periódico y el que tienes en tus ínanos.. nu se poate.. Uneori însă. sobre lodo — mai ales. La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord.

I. Alt e x e m p l u : caber la pers. valer e t c . pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé. iar a la conj. v a l g a . Conjugarea a I i . Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. oír. salga e t c . Deci. traer. vocala e : cantar vender Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează. oiga. a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa.Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii: Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască 1. quepas etc. venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 158 . t r a i g a . m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. poner. Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a. adică teng-. I sing. în general. p u t e m spune că. iar con­ j u g a r e a a I i .a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent.a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv. în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj. salir. 2.a şi a I l I . a I I . F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer. : haga. a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. des. ponga. dé.a .

Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a. Este interzis.. cu cuvintele din ¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María? 159 . Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a. Hai să. — a da o r a i t ă p r i n . Să text: se răspundă la următoarele întrebări. Está prohibido. EXERCIŢII 5 8 . — a î n c o n j u r a .. Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m . P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da). F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i . f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así ! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel! S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no. dar una vuelta por. A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă . Bun v e n i t . Sabrás cuál es mi amigo. O m u l care strigă. .cual — c a r e ( p l u r a l : cuales).. . deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v . bine ai v e n i t . ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v . ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t .. se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita. înlocuind un substantiv: de obicei se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e .. e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido..

Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar. 11. 10. Cartea pe care o citesc este aceasta. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. 6 0 . Nu-mi dau seama. 20. 7. 14. 8. comer. ne veţi auzi. 15. 9. Să nu mîncăm nimic în seara aceasta. Să nu mergi la acest doctor. 13. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12. 4. 18. vei fi mulţumit. Care este cartea pe care o citeşti? 16. 5. Cum este timp frumos. 2. Pentru că studiez toată ziua. 19. 21. 22. Cînd o să eîntăm. haber. Pentru ca să iii mulţumit. îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. Bineînţeles. Seara mă spăl cu apă caldă. aceea (aquél). Nu. 17. escribir şi ir. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Să nu-ţi fie frică. hacer. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. Sigur că da. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6. Cînd ai să ştii două sau trei limbi. Am mîncat o ciorbă bună de legume. îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc.¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. guntar. Pe un lac mare pluteau multe bărci. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. Să se traducă în limba spaniolei: pre­ 1. .

comprende todos los textos de lectura de los manuales. actualmente. de este modo. los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia. mediante sus carias. otros quieren aprender: así. muy bien los dos idiomas. Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas. De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas. 11 — învăţaţi limba spaniolă 161 . se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios.LECŢIA 23 VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos. cada día. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y. así como las respectivas reglas gramaticales. De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá. Como es sabido. revistas y periódicos en español y ruso. formando así un mundo estudiantil. Le gustan muchísimo estos idiomas y. se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso. Pedro estudiaba un poco de todo. todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. a estudiar y leer libros. la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África. Ahora. después de visionadas. casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo. Son estudiantes como él y se comunican. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. con quienes se cartea frecuentemente. ya estudiante en el Instituto de Idiomas. Pedro tiene. algunos amigos en América Latina. dentro de poco. con quienes se escribe Pedro.

qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica. En estas interesantes cartas. Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo. al mismo tiempo. escritas sincera y abiertamente. m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă. club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit. un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua. Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo. cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori. no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias. siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y. scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche . del arle y de la cultura de esos países.. En el plano mundial. reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă. şcolar. for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca. cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas.. En nuestros tiempos se han creado. en tales misivas. de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable. a verifica camino d r u m carácter m.En sus cartas. correo. t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . en todos los países del mundo. PALABRAS NUEVAS acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi. clubs que reúnen a estos amigos por. elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni. esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos. culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. a coresponda club m. auz ordinario obişnuit plano p l a n . curent crearse a se crea cumbre / . t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată 162 . en el desarrollo de la industria. Además.

2 . plec (chiar) acum. Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo. o voi scrie eu. „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. Cred şi eu. Merg. Ya nadie la admira. „ b i n e " . „fără î n d o i a l ă " . „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece". „desigur". „ c h i a r a c u m " . 3 . se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. voy. si ya interrumpes. p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte". „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta. Eu am şi citit această carte (demult). Nu mai ştiu. ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t . „în c u r î n d " . „la t i m p u l p o t r i v i t " . se t r a d u c e p r i n „ a c u m " . „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán. Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo.u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e . Ya lo creo. se mai află si un sí. Ya leí este libro. A d v e r b u l ya. „ d e m u l t " . 5. în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. însemnează. „ î n t r u c î t " . „ î n d a t ă " . Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii. 6.ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . 4 . no me Voi scrie totul. folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t . cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja". uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i . dacă nu mă mai întrerupi. Ya no sé. dacă nu-mi mai dictezi atît de repede. „ b i n e î n ţ e l e s " . „ d a t fiind că". Vor merge o dată şi o dată. „ i m e d i a t " . ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul. scrisoare. „cît de colo". cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " . 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. 163 . si ya dictas tan de prisa. n e g a ţ i e . Escribiré todo. Yasé yo que tú no me vas a escribir. Nimeni n-o mai admiră. „ m a i t î r z i u " . d u p ă c u m a m a r ă t a t . „o d a t ă ce". pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r .

clase f. cînd".7. cupisteis. fie". cînd a l b . se traduce prin „fie. Ya negro. în cazul nostru „curs"'. v o i v e n i . -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin. idiom). avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya. caben. în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. cupimos. 164 . deşi se termină în a.. Cuvîntul idioma (limbă. ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i .la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe... cabéis. vendré. categorie. uneori. Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv. De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa. Fie într-un fel. cabrás etc. cabemos. „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano. Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine. cupiste. în treacăt. este de genul masculin. cuvintele cu terminaţiile -ma. De exemplu. cabe. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española. el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul el español — spaniola. î n p r o p o z i ţ i e . în general. quepas etc. care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. cupo. menor — mai mic. Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap). clasă. Ya de un modo. — fel. ya de otro. că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor. ca la orice verb regulat: cabes. limba spaniolă. ya blanco. Observaţie: Cînd negru. repetat „cînd. —.. ţie în a l t u l . cupieron. — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré. Remarcăm.

huir" etc.. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i .. veintidós. puedes. Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) . în: — verbe regulate (tomar. quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e .. corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " . pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate..^. Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual. ir etc.. p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático. huyes. -ecer. De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc. (Deşi. tip . ó ó 6 — cinci sau şase.). şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o. — verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo.. estar^ tener. Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan La celelalte t i m p u r i . din p u n c t de vedere al flexiunii lor.. vivir). în conversaţie. i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis. A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer. Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e .pedir". iieregularităţi" specifice. se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático. tip .face parte conocer. dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) . comer. -ocer. S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) . — verbe neregulate (ser. Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative. v e r b u l conocer este r e g u l a t ..) 165 . se u t i l i ­ zează. (Dintr-o astfel de grupă -incoative.conocerá — va cunoaşte. veintinueve. poder —puedo. A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e . m a i corect. Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o.

de este modo (de esta manera) — în felul acesta.): ¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres? Tot în propoziţii interogative.^. In limba spaniolă însă. como lú etc. care capătă. cuando. Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*. Dacă este vorba de mai multe persoane. termină rău. donde etc. se foloseşte pluralul lui: Yo sé quienes son esos hombres. lo máximo posible — cît mai mult posibil. según yo (după mine). entre él y yo (între el şi mine). curent bun rău folositor. plăcutul interzis ieftin. posibilul în curs. dacă este însoţit de prepoziţia de. In fraze interogative. De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine": Quien mal anda. u t i l u l p l ă c u t . como él — ca şi el. salvo tú (in afară de tine). quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como. tine etc. în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute. mal acaba. como este urmat de un pronume în nominativ (como yo. valoare de substantive abstracte. revine s c u m p 166 . datorităi lui. ' Cine umblă rău. quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo). expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine. Superlativul adjectivului grande. In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii. Este interesant de semnalat faptul că. în limba romînă. tú y yo (tu şi cu mine). que. ¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă? como es sabido — după cum se ştie. De exemplu: lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil.).Comparaţi acum: No sé quién es el director (persoană). máximo — cel mai mare. No sé c u á l será el resultado (lucru).

¿Lo comprendes? Tú eres alto.î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. — în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v . ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas. ¿Sois mis amigos? Lo somos. Lo de siempre. — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult. Y lo estoy. Vechea poveste. yo lo ignoro. carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres. eu nu sînt (aşa). — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que.: Al meu şi al tău. Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta). Şi sînt într-adevăr. s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8. tuyo cual: etc. înţelegi asta? Tu eşti înalt. Tu ştii engleza.u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. Lo mío y lo luyo. A m v ă z u t î n t r . He leído lo que has escrito. Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu. Am citit ceea ce ai scris. a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e . l a que bien se aprende no se olvida. cu v a l o a r e de p r o n u m e : De altfel. In acest caz. despre Io. Debes de estar muy cansado. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă . eu (o ignor) n-o ştiu. cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . yo no lo soy.\ —ţ. 167 . Lo que. Trebuie să fii foarte obosit. Ceea ce se învaţă bine nu se uită. aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă . ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v . formándose — formîndu-şi. Ceea ce. — î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío. referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés.

Quando ya no se ve más. Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din 1. El amigo cuios libros e leido eres buena. 4. proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) . / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es. 6. Să se traducă în limba spaniolă: 1. El papel del nuestro libro está nuevo. învăţînd-o. 9. 6. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) . care este al tău? 10. Tu ştii bine rusa. 7. fig. Numele meu este Henric (Enrique). M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu. In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m. dar eu n-o ştiu. Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut. / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p . . care î n s e a m n ă : p l a n . 2. ceea ce e foarte puţin.. Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic. t ă r î m . nici de unde vii. . Dacă nu studiază aceste probleme. EXERCIŢII 6 1 ./ / de modo que— astfel î n c î t . La agua del rio esta bueno. peste puţin timp nu vor mai şti nimic. c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. 8. nici cine eşti. mi-am dat seama că e foarte interesantă. 3. Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. 2. d o m e n i u . Port acelaşi nume ca şi tine. 3. 4. . 5. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă. io le todavía veías. Las cartas están escribidos de estos alumnos. 5. 6 2 . aşa c ă .

In limba s p a n i o l ă . vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai 169 . Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion". călăuză acvilă. giii). p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i. se folosesc tot grupurile de litere gue. Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que. a m obţine * guem şi *guiniónp I a t ă . cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. giie. i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h . In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion. cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i. în c o n t i n u a r e . în cazul lor. deci. Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge. cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i. adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . folosim acelaşi procedeu. apoi de sunetul e sau i. ceea ce însemnează că avem a face. pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă .LECŢIA 24 în l i m b a r o m î n ă . qui. águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u. Pentru a le reda în scris. Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t . (Se scrie. gui. corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. A ş a d a r . livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid. palid.

tanto en España como en Latinoamérica. la melancolía o el dolor que lo acompañan: I Dueña no tengo. 170 . ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo.COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico. salgo a buscar. II Ni contigo. porque sin dueña no puedo andar. porque me matas Y sin ti porque me muero. La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor. la alegría.

Que lo que yo deseo E s que me dm*e. Y a los enamorados El pensamiento. A los árboles altos Los mueve el v i e n t o .III Quiéreme poco a poco N o te apresures. 171 . IV Tu querer y m i querer Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver.

VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di. VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor. 172 . VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto. se acuesta y no tiene sueño.

cada vez que galopaba. Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré. de corbata me servía. tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía . 173 . X El puente voy a pasar. Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas. No sé si lo pasaré. Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n . Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero. Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue. a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a .IX Aunque tú no me quieras.

Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t . mover) diftonghează aceste vocale în ie şi. contar. I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 1 în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 .. pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /. s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care. de e x e m p l u .PALABRAS NUEVAS a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e . Acest fenomen. p u n t e . hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere. Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven ) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i 174 . cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă . v e r b e l e : pensar. Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 . desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol. are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent. motiv seguir a ü r m a servir a servi ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu). necaz puente m. v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate. perder. u e . n u m i t diftongarea verbelor. (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). respectiv. se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus).

Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică... verbul respectiv diftonghează si el. a socoti cuento povestire cuenta socoteală Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie). le vom nota cu un d. Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar: alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge. satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura Ca verbul acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar 175 . De exemplu: contar a p o v e s t i . am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe". cu o valoare relativă. ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —. De aceea. a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul.piense pienses piense pensemos penséis piensen Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan mueva muevas mueva movamos mováis muevan Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării. putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue.

helar — a î n g h e ţ a . enterrar — a î n g r o p a . a r e c u n o a ş t e . tender — a î n t i n d e . envolver — a î n f ă ş u r ă . a iubi) -|. Verbul querer. renegar — a r e n e g a . rogar — a r u g a . encontrar — a î n t î l n i . quiéreme—iubeşte-mă . extender — a e x t i n d e . costar — a costa . morder — a m u ş c a . -over. moler — a m ă c i n a . rodar — a r o s t o g o l i . querrás e t c . m ă p r ă p ă d e s c . quiso. este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i . acostarse — a se c u l c a .p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v . demoler — a d ă r î m a . entender — a î n ţ e l e g e . volver — a se î n t o a r c e . -order. promo­ ver — a p r o m o v a . despertar — a d e ş t e p t a . conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u . volcar — a r ă s t u r n a . u n d e r ă d ă c i n a este quis-. nevar — a n i n g e . resonar — a r ă s u n a . verter — a vărsa . tentar — a i s p i t i . a p o t c o v i . regar — a s t r o p i . sosegar — a se o d i h n i . absolver — a i e r t a . probar — a proba . empedrar — a p i e t r u i . temblar — a t r e m u r a . a întoarce . conmover — a mişca s u f l e t u l . comprobar — a c o n s t a t a . negar — a n e g a . disolver — a d i z o l v a .. De conjugarea a 11-a: atender — a fi a t e n t . des­ plegar — a desfăşura . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder. tostar — a frige . soltar — a dezlega . desenvolver — a desfăşura . -erter şi -oier. • • / Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e : / De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i . d o r i n ţ ă . de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise. poder — a p u t e a . -erner. a d o v e d i . tronar — a t u n a . herrar — a fereca. a îngriji de . llover — a p l o u a . dor. m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u . asolar — a j e f u i . encender — a a p r i n d e . a v o i . soterrar — a î n g r o p a . care se a l ă t u r ă acestuia. invernar — a i e r n a . -ender. defender — a a p ă r a . serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l . soler — a o b i ş n u i . sonar — a suna . demostrar — a d e m o n s t r a . în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e . devenind querré. quebrar — a sfărîma . -olver. retem­ blar — a b î ţ î i . colar — a s t r e c u r a . desterrar — a exila . aprobar — a a p r o b a . me muero — m o r . querer m. — d r a g o s t e . doler — a d u r e a . 176 . devolver — a î n a p o i a . La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber). a t r e m u r a m e r e u . remendar — a c î r p i . recomendar — a r e c o m a n d a . fregar — a freca. quisiste.

servir. oye lo que no quiere. v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo. Cine crea totul.i t a ) . aude ceea ce nu doreşte. d i m i n u t i v al substantivului palabra.. i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) .consoană -ir -ed -ir) medir. d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e. sînt de t i p pedir.a s i n g u l a r . vestir. care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I . o sau diftongii ie. Quien todo lo quiere. 12 177 . Nu există surd mai rău. — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v . Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie. v o r b u l i ţ ă .. todo lo pierde.a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió. t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida. palabrita — c u v i n ţ e l . pidieron). repetir. io. No hay peor sordo.Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe. pidamos) şi la persoana a I l I . Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a. seguir. De aceea. e. pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul). U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( . que el que no quiere oír. cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. impedir. N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e . verbe c a : competir. La prezent i n d i c a t i v . decît cel care nu vrea să audă.

No recordó. o traducere cît mai literară a lor. Să se traducă în limba spaniolă: 1. • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré. Mă doare un d i n t e . que te lo diga — să ţi-o zic (spun).Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus: río ríes ríe reímos reís ríen Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). Vreau să m ă odihnesc. decimos. Antonio se veste con una americana n u e v a . zis). Nuestros amigos sonreen. de unde întreg subjonctivul prezent este: diga. Mă mişcă necazurile t a l e . Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi. 4. Nu p o ţ i să i n t r i . de fapt. 8. decís. 1 Aici. 178 . Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e . ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi. de ce n u ? 1 1 . 6. su n o m b r e . EXERCIŢII 64. î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. dice. Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. Unii oameni pierd t i m p u l . digas. 14. P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . dirás etc. iar gerunziul: diciendo. Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei 1. 3 . 1 5 . . 7. 3 . 4. în scris. 67. 9. 65. 66. 5. cîinele acela negru muşcă. — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir. dicen. Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce. 12. lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir. diga e t c . — participiul trecut este: dicho (spus. Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă . 7. P o ţ i fi a t e n t ? 10. Los alumnos n o querieron escribir. fără să vrea. E l vino no cabo en el vaso. Mis amigos pensan en este problema. Desigur. V î n t u l mişcă a r b o r i i . 1 3 . Mama Iui frige carne de porc. dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo. Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. 2. 5. 2. varsă apă pe j o s . 6.

que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos. impresos. periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos.5 POR EL MUNDO. madera u hormigón. En diversos puntos de la vía. debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes. Sobre esto vamos a tratar en este texto. certificadas o con valores declarados. Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión.) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos. CAMINANDO. por medio de traviesas de hierro. donde el ferrocarril atraviesa los caminos. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. Y aunque no seas lingüista o técnico. un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera. uno con otro. animales o bien correo. algunas poco empleadas en la vida diaria. En este texto habrá numerosí­ simas palabras. Los trenes sirven para transportar personas. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos).. Un tren Suele componerse de una locomotora.. y un número variable de vagones. pero que se encuentran a menudo en los libros. En nuestro país. 12* 179 . el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones. mercaderías. todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado. (Hay también trenes a motor y trenes eléctricos. La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias. hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren. El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora.LECŢIA 2.

hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora. la última expresión de la técnica moderna es el cohete. Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos. Con éste. los trolebuses. o sea supersónicos. los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y 180 . El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura. Hablaremos primeramente de los aviones. las motocicletas. Con todo esto. es decir ser más veloces que el sonido. los tranvías.En las grandes capitales. y el metro que va por vías subterráneas. los coches. los autobuses. los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas.

vergas que sirven para sostener las velas. palo mayor y palo de mesana. cafés. los aviadores. salas de teatro. restaurantes. Los de velas tienen dos o tres mástiles. debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco. salas de deportes. Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos. Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios. De costumbre. la marina de guerra. emplean paracaídas. que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar.de nuestro sistema. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas.. Para largas travesías. Pero volvamos a la tierra. En un transatlántico hay salones.piensan volar también a otros planetas . el cocinero. 181 . Antes de terminar. piscinas de natación. su segundo. hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro. bibliotecas. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo. como son las del Atlántico. un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete. Hay barcos de vela o de vapor. y. cines. y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. además de los barcos mercantes. pero tienen también un motor. Integran la tripulación de un barco: el capitán. el timonel. En un puerto se puede ver. algunos camareros y un piloto. y un gran número de camarotes. varios marinos y grumetes. abriendo así una nueva era en la historia del mundo. el médico. otros oficiales. en éstos. tales como: El helicóptero.. o por los menos a la atmósfera. En caso de una catástrofe aérea.

babor y estribor. Si el mar está en completa calma. flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. indispoziţie maquinista m. vapor caída cădere caldera cazan calma calm. camion. m a t e l o t guardabarreras m. ospătar camarote m. m a ş i n ă . cabină pe vas caminar a u m b l a . cale ferată flotador m.Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / . m i ş c a r e . frínar hormigón m. c o m p o n e n t integrar a forma. paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m. controlor integrante i n t e g r a n t . mecanic marcha mers. m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m. a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. a r ă t ă c i . h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. linişte camarero chelner. tribord ferrocarril m. Como es sabido. babord bandera d r a p e l barco vas buque m. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. vagon cohete m. beton impreso i m p r i m a t inspector m. t r ă s u r ă . a u t o m o b i l . los cuatro lados de un barco son: proa. a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. ofiţer ordinario obişnuit. a los que están acostumbrados a navegar. popa. par 182 . nadie sufre molestia alguna. a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. personal palo a r b o r e . PALABRAS NUEVAS aereo aerian alcanzar a atinge. n a v ă . Además. a hoi­ nări camión m. înot nave / . nunca les ocurre eso.

o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2. iaht ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) . piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. m o d u l cel m a i folosit este indicativul. a obişnui (vezi „Analiza") sufrir a suferi ténder m. trinchet tripulación /. P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă . în c o n t i n u a r e . echipaj valor m. Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă .-l) în propoziţii de sine stătătoare. timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m. De fapt. Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1. pas peligro pericol peso greutate piscina bazin.paracaídas ni. în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă. tender timonel m. Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser. o urare. valoare vela pînză veloz iute. u n t a b e l cu exem­ plificări. p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă. în astfel de p r o p o z i ţ i i . şină riesgo risc segundo secund soler d. paraşută paso trecere . pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta! 3 . Modul subjonctiv se întrebuinţează: . v o m d a . o îndrumare. rapid verga vergă vía cale yate m. subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183 .

doar să doar să înainte de a cu condiţia că. Oricine ai fi.. .ii care nu como si cual si cer ca şi ca si 184 . n u m a i dacă în caz că. Por doquiera que e s t é . para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E> următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să. no te permito hablar de este modo. Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión. .. şi a n u m e : 1.. în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que. p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida! subjonctivului Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă ! B ) în propoziţii secundare.. pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum şi con junei . Pe oriunde a r f i .4.. .. Oricine ar fi e i . . Cualquier auxilio que me pidáis. Orice ajutor m i . . nu-1 a p r o ­ băm. î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo. locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u . în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que . . nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel. Oricare ţ i . . presupunînd în caz că pînă cind. Quienesquiera que sean. .. no lo apro hamos.a r fi profesia. Quienquiera que seas. 2.. c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a .a ţ i c e r e .

Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. n u ­ mai să n u . Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. o îndoială. aún cuando mientras Mientras aprenda. După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul. ¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo. cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă . Voi ieşi chiar dacă n i n g e . va şti b i n e . Saldré aunque nieve (subjonctiv). Am ieşit deşi a nins 3. se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ). D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic 185 . Cînd a c ţ i u n e a e certă.De exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea. o eventualitate etc. P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . Procuraré contentarte. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como que manera que modo que suerte que astfel încît apenas cuando aunque si bien abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce. sabrá bien. Voi încerca să te m u l ţ u m e s c . no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles.m i ceri lucruri i m p o ­ sibile. Te perdono con tal que confieses tu culpa. î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere.

n e p l ă c e r e . conveniente que salga a pasear. neîncrederea. Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. dorinţă. Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. îndoielnic că vom merge la t e a t r u . după schema: formate + adjectiv (adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi. Temo que vuelvas tarde. prevenire. dudoso que vayamos al teatro. părere: Quiero que Manuel me espere. Sora noastră ne cere să-i scriem. se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u . 186 . s p e r a n ţ ă . Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă. 5. que tenga tantos amigos. ciudat bine nevoie nevoie posible que venga esta tarde. cerere. Dudo que sepas bien esta regla. S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . nesiguranţa. s u r ­ priză. Me ruega que venga. Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . El médico duda que el enfermo pueda curarse. r e g r e t . îndoiala. Speră să poată veni cu t i n e . f r i c ă . rugăminte. preferinţă): Espera que pueda venir contigo. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e .. I) voinţă. sau în propoziţii afirmative. pensar etc. ordin. 4. Nu cred să fie aşa.es es es es Es Es Es Es (caso) raro conveniente importante (importa indispensable que) E E E E e e e e rar. Mă roagă să v i n . Să se c o m p a r e : Creo que duerme. Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica. necesar să citească acest articol. indispensable que lea este artículo. în propoziţii negative. sfat. no lo admiro. Mă bucur că înveţi această l i m b ă . în propoziţii por más concesive (muy) posibil să vin(ă) în seara a s t a . uneori. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. după verbe care exprimă presupu­ nerea. după verbe care exprimă: a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e . Creo que duerma. nu-1 a d m i r . G. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática. bine să iasă la p l i m b a r e . după (cîteva) verbe ca: creer. permisiune. interzicere. Por más bonito que sea. Me alegro que aprendas este idioma. Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i . negarea: IVo creo que sea asi.

d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e . Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. voi fi acasă. Fie ce-o fi. Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta. Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu. la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e . î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia. „se află". dar n u m a i la persoana a I l I .a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse). îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău. Mai precis. m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que. n e l i o t ă r i t . s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur. d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga. todo lo que. de o p o s i b i l i t a t e . Caut un om care ştie să vorbească portugheza. s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. Sea lo que sea. cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v . O să plecăm cînd veţi telefona. estaré en casa. cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia. iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v . Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " . Cînd o să vină. — cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur. — cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. 8. în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e . „este". a fost va exista (va fi) 137 .7. ¿Te acordarás de mí. habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay. Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă. d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e .

un s u b s t a n t i v . a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i . P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o.u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f. guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne). por tierra — pe u s c a t . 200 — doscientos.... Vía — cale. cu acelaşi î n ţ e l e s . care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro. suele componerse — se c o m p u n e de obicei. De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular. por vía aérea — pe cale aeriană. a menudo (adv. Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r . m i j l o c . E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s ... Au îost cazuri cînd. e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t .. Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase. Vor fi mulţi oameni. V e r b u l soler d. o bien — sau. Prietenul meu se duce des la teatru. este u n verb defectiv. p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante). locuţiunea o bien.) — a d e s e a . fie din două sub­ s t a n t i v e . folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b . Hubo casos cuando. pararrayos. I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 188 . por medio de — cu a j u t o r u l .Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres. ca şi cuvintele paracaídas... Los días de verano suelen ser muy calurosos. se p o a t e u t i l i z a . guardaba­ rreras (cantonier).

. în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos.Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas 1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc. roţile a v i o a n e l o r ) . algunos de los que. a r e l u a . C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor). los de velas— cele cu p i n z e .. de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce). — u n i i d i n t r e acei c a r e . V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i .. A nu se confunda cu — escadră. la h i d r o a v i oane. acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u . Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb. M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă . Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón. U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v . armada 189 . P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă . Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u . marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i . flotador — flotor. .

789. nu-1 pot •citi acum. 2501. pentru că altfel «şti în mare pericol. 919. 123. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare: din paranteze cu modurile si 1. 456. 8. Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 2. 999. 8670. In orice caz trebuie să ştii să înoţi. Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. 7. Venga o no venga. 444. 7. a fin de que (estar) contento. 345. 7 2 . Te rog totuşi să crezi. 888. 3. Te daré cualquier libro que me (pedir). Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. 7 1 . 333. 1960. 516836. 190 . 6. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. 6. 11314. 1957. 2. 6 9 . 4. 5. 5512. Cînd voi avea o ghitară. Oricît de interesant ar fi acest articol. 3. Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună. 513. 777. 5. Să se citească de cîteca ori textul memorie. Cuando yo (tener) dinero. din întrebări: ¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman . 8. 785. no habrá guerras. 654. Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre): 111. 9. 666. 555. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca. Voi încerca să învăţ. Nu cred să fie aşa. 222. 4. me •compraré estos libros. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos. un rezumai al său. tenemos que (ir) al teatro. 2001. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. voi cînta adesea. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente.EXERCIŢII 6 8 .el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque? 70.

roho. José — Iosif. margen f. h i . In felul acesta. bastante divertidos e instructivos. heneral. ca în romîneşte. diferită de cea din limba romînă. — soţie. Spaniolii pronunţă această literă. bunăoară: gente f. se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. Jorge— Ge or ge . oveja — oaie . 191 . oameni. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles. gigante—-gigant. Félix María Samaniego. litera j există însă. fráhil. şi de aceea m a i scriu şi azi México. se pronunţă: hente. din t r a d i ţ i e . a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor. joven — tînăr. jefe rn. litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs. hijo — fiu.LECŢIA 26 Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j . in­ geniero— inginer. se scrie: Qui­ jote. exemplo. a nuestro enten­ der. schimbîndu-se ortografia. Y aunque no es literatura popular. Méjico. femeie. — lume. Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. Mexicanii au p ă s t r a t însă. gitano — ţigan. se pro­ nunţă: oho. ortografia veche. ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". dar are altă pronunţare. Deci grupurile ge. México etc. hitano. Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume). — margine. b u n ă o a r ă : próximo (viitor). Astăzi. pero. Juan — loan. rojo — roşu . cuvintele: ojo — ochi. oriunde s-ar găsi. tal como fueron las coplas. Argentina. jardín m. general — general. uriaş. Leyéndolos. Ion. ejemplo. fragil — fragil. în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte. muher şi iho. gi se citesc he. TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos. trágico — tragic. Notă: î n textele vechi spaniole. deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico. Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă . —• grădină (de flori). mujer f. Huan. — şef. hoven. autor de las famosas "Fábulas morales". estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas.

El pato. Un minuto después. la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando. sino ser diestro en algo". muy orgulloso. si se me antoja. recalcaba: "Soy de agua. nado". le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él. porque "ni anda como el gamo. llevando el cangrejo en el pico. ni nada como el barbo. tierra y aire: Cuando de andar me canso. bajó al río y le cogió. "¿Qué puedo invocar para 192 . No muy lejos pasó una serpiente. si se me antoja. EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo. la serpiente le contestó que no debía presumir tanto.EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando. y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo. porque. Sin perder tiempo. Después de escucharlo. el cuervo se paró en un árbol. ni vuela como el sacre. a orillas de un estanque. vuelo.

muy alegre. clopoţel coger a culege. yo soy corto de vista — se lamentó uno. y abrió todo el pico. en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata. a m ă r t u r i s i consejo consiliu.como tú. y de la hermosa y negra Gatalinda. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo. cayó al río. — Yo soy ya muy viejo. a prinde confesar d. para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón. El cangrejo. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. todos se quejaron: — Por favor. el blanco y rubio. PALABRAS NUEVAS ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni. Pero. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. debéis respetarme — gritó otro. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato. — ¡ Aja. no me escojáis. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven. proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar. La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. después de largas disputas. El ágil y elocuente Roequeso. sfat corto scurt cuerTO corb cuteza 193 . aja ! — gritó el cuervo.

în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta. r a ţ ă pato răţo i pico cioc . I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui. E clar că nu este vorba despre „ t i n e " . In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i . U n e o r i . în loc de: Se se atrevía a contestar. E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . cîteva zile în c a p i t a l a e i " . Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. eleşteu famoso faimos. e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere). a durea entender m. origine. a se adresa doler d. a se crede quejarse a se plínge ratón m. Cineva îndrăznea să răspundă. părere. tîrnăcop presumir a se făli. persoana a II 1-a singular sau p l u r a l . gălbui sacre ni. obîrşie orilla mal.şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond. ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . vîrf. De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". în acest caz. un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . . se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă . ţărm pariente m. 194 . persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . dibaci dirigirse a se îndrepta. a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m.chillar a ţipa diestro priceput.i. pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă. rudă pararse a se opri pata lab.

le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă . în mod practic. . de la persoana a I l I . -a. I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu. vivir. Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I . Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care. p e n t r u că r e l a t i v u l cual.la cual — care. a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que).a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v . In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. cu planşe. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează. De e x e m p l u . E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus. los cuales (que) me fueron enviados en seguida. comieron. verbele trabajar. -as. o b ţ i n e m : I trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13* II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195 . care mi-au fost trimise imediat. vivieron. fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron. nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros. se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte. Am cerut nişte cărţi legale în piele. jorrados en piel. -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i .a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. el cual pino en seguida. -ais. con láminas. care a venit îndată. Afară de a c e a s t a . Invité a mi amigo. căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a. comer. la prezentul subjonctivului).a .a m o s .

n u voi crede) că o să vină. m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase. p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă. -asemos. -aras. -iese. perfec­ tul compus sau viitor. cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). -aséis. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara. -iéramos. fără nici o modificare de sens. -ieses. -iera. -iésemos. no creeré) que venga. pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte. -aran. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară. Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent. -ase. atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. pre­ zentul subjonctivului: No creo (no he creído .a : -iera. Aceasta este concordanţa tim­ purilor.Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor: haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. -aramos. -ieras. -ieseis. Nu cred (n-am crezut. Conjugarea a II-a şi a I l l . -ieran. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese. Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). în cazul verbelor regulate. A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles. care. Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. -iesen. 2. în propoziţia secundară se utilizează. forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran comiésemos tuviésemos 3 . B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. 196 . 1. -ases. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i . -ara. -aráis. -ierais. -asen.

2. \ J l . De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. Pluscuamperfecto Note: 1. 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f. 1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f. Nu-1 lăsa să iasă (să plece).a ) : No creí (no creía.Pluscuamperfecto r . imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i . în propoziţia secundară se utilizează. celei din principală.-. mai-mult- Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto u n peí l e c t u n. pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior. su Aş dori să vorbesc cu George.participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado. imperfect sau mai-mult-ca-perfect. no había creído) que viniera (viniese). iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. N-am crezut că venise.iar. Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă. TT . dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală. Lucrarea ta ar putea fi originală. Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ. Propoziţie secundară Subjuntivo > Presente (Perfecto) J 1 T ¡. I Imperfecto I o II / /TU p . . în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu. 2.participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado. . hayas cantado etc. Come de prisa como sí fuera última comida. 197 . . B . Nu cred să fi venit. Tu trabajo pudiera ser original. N-am crezut c-o să fină.

terminar etc. am continuat să vorbim. se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . în încheiere. o. S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e. subj. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. abrir — fără să deschidă (fără a deschide). i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a.) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto.trec cogido dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen dirigido volaba un cuervo — u n corb z b u r a . Terminó declarando que. Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v . simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez.. ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) . folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice. Erau oamenii din satul acela foarte viteji. care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t .. urinat de subiect. hemos continuado hablando.. sin După aceasta. Fără să fi mîncât.. F o a r t e adesea v o m î n t î l n i . Profesorul continuă să explice. El profesor sigue explicando. care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t . coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part. inii. Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir. Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar. în textele spaniole. a declarat că. E s t e o inversiune l i t e r a r ă . seguir.le cogió — îl p r i n s e . Coger rez. 198 . AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo. p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l . adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i .

el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) . El respeto para con los viejos es un deber. presto es cazado. un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta . del viejo el consejo. Se foloseşte prepoziţia a. Galalinda (Pisică-frumoasă). t ă r c a t .a ţ i n e / d e / " ) . . de aci respeto — respect Los jóvenes deben respetar a los viejos. Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie.cayó al rio — căzu în r î u . Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. ratones mata. El hijo de la gata. 199 . deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e . Ratón que no sabe más que un llorado. queso ( R o a d e . joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . insegura. Otros refranes explicados: No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) . Cînd pisica nu-i acasă. suflă şi n iaurt). Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. El gato escaldado del agua ¡ría huye. bai­ lan los ratones. Las galas cuanto más maullan menos cazan. Roe- Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s : Cuando el gato no está en casa. de unde expresia respecto a—faţă de. şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"'. Cada oveja con su pareja. Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e . Matarratón— (Ucide-şoarece). Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . Ce naşte din pisică şoareci mănîncă.. Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni.b r î n z ă ) . dato con guantes no coge ratón. Del joven el remedio. Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă.

200 . F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant. 14. N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . 1. 10. v e r . 7. u n i r şi 7 5 . 1 1 . 9. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. în consecinţă (por consiguiente). Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir. imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r . î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. 8. Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . Să se conjuge la subjonctiv perfect. Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a . 3 . Extendió la mano con un gesto exigente. - Castillo El Morro. Aş vrea să văd un film. 4. J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. După masă au continuat să vorbească. Dar corbul rămase neînduplecat. 7 4 . 12. Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori. Mă tem că o fi v e n i t . frazele: Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. 15. Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 5. 1 3 . i se jignea familia. LA HABANA. 2. 6. José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía.EXERCIŢII 7 3 . Nu crezui că putea fi a t î t de interesant.

por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos. — ¡Qué loco eres! Déjame hablar.. porque tengo sorpresas para ti. claro está. ¿Puedes referirme ahora. todo lo que has sabido por él? — Un momento. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras. por favor. Rafael me explicó seguidamente que por los montes.sí. Carmen. de máximo interés para t i . Puedes tomar asiento ahí. — Está bien.. ¿Qué tal? — Bienvenido.. Jorge. Carmen. — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana. muy interesante. Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país. 201 .LECŢIA 27 PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel.. (está pensando). y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días.. — Ninguna molestia. estoy muy bien.. todavía no he terminado. Me alegro mucho que hayas venido.. no se verá alma viviente por ningún lado... muchas gracias. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste. pero tardará poco (indicándole una butaca). Debo pensar un poquito para acordarme de todo. Ah.. donde. Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes.. (poético) por bosques espesos y obscuros... — No quiero molestarte. Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti.. palabra por palabra. — ¡Magnífico!. — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh..

todas las etapas de vuestra excursión. por las carreteras iréis en su automóvil.. — ¿Tú no vienes? — No. mientras que. Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor.. yo. — No te preocupes. y su hermana Clara. — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo... donde quedaréis 202 .andaréis a pie.. no te enojes. — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya. el que está estudiando para médico. — No sé cómo vamos a caber todos en el coche. porque no hay sitio más que para cuatro personas.. Rafael ha pensado ya en todo. — Perdón. sacrificándose por los demás. — Resulta pues que iremos solamente tres. — Siempre estás interrumpiéndome. por último. V tú. Por mi parte. Yo quisiera continuar describiendo. — No..... también irán el primo* de Rafael. El será el conductor. Solamente quiero agregar eme... dispensa.

sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m. será algo c o m p l e t o . el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o . En la puerta se vuelve para saludar a Carmen. . . p e r o . — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o . me v o y a h a b l a r con él. ¡ Adiós ! PALABRAS NUEVAS aconsejar a sfătui acordarse ii. ahora sí.dos días y luego iréis a u n lugar. . a h o r a . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. (Sale.) H a s t a luego. por qué p r e o c u p a r o s . Te ruego que m e envíes. por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s . ¿sabes q u e v o l veréis. ¿Volverás? — Sí. P e r o . por favor. h a b l a r ? — C l a r o . . por ú l t i m o . m i r a p o r la v e n t a n a . a q u í lo t i e n e s . cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles. ¿ q u é ? . — P o r el m o m e n t o . . . — H a s t a luego y . t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a . P o r eso creo que v a aser. Mira. . . u n a singular ocasión de v e r . . — B u e n o . a l g ú n d i n e r o ? — Sí. ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . ¡ N o t e v a y a s ! . u n a por u n a . Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. . por la c a l l e r t o d o lo que me interesa. un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. Me referirá. m u y p r o n t o . — P e r f e c t o . . en s e g u i d a . E s t o es t o d o . Por lo que toca a los. . A h . ¿puedes p r e s t a r m e . y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . S i n a y a no es n a d a pintoresca. no tenéis. — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í . p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă 203 . por c o n s i g u i e n t e . a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a . —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s . por si a c a s o . — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas. . ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . . — E f e c t i v a m e n t e . a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună. . P o r otra p a r t e . como n o . poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o . . p e r o . por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . . .

măreţ mientras în timp ce molestar a supăra. ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. cămin lado latură magnífico minunat.loc a c ţ i u n e a . Al oír sus palabras quedé estupe¡acto. Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni. Vom studia. stufos excursión /. Citind (la citirea) articolul(ui) acela. Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo. La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat. p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc.u n gerunziu s a u . a înapoia dinero bani dispensar a ierta. deranj monte m. 204 . Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie. a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are . detaliu. amănunt devolver d. a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des. I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r . în cadrul acestei analize. El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido.dejar a lăsa detalle m. a deranja molestia supărare. a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji. u n e o r i . cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. rămăsei surprins. excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m. precedat de prepoziţia l a .

I . Studiază pentru o hartă t u r i s t i c ă . cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. îţi este destinată. gîndesc ca să-mi medic. Această carte c pentru t i n e . Plec la Toledo. Exemple: Voy a Toledo. se e x p r i m ă destinaţia Esta casa está para pender. es nada pintoresca. Este libro es para ti. după verbul ir se foloseşte prepoziţia a. excursio­ După unii a u t o r i . (a deveni) 3. 205 . iar după salir. substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ. Sinaia nu e de loc pitorească. Merg la Toledo. Notă: Sinaya Faţă de ce-o să vedeţi acolo. 4. exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de". întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său. Salgo para Toledo. acţiunea: sau 2 . se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. în majoritatea cazurilor. pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva. arată o comparaţie. raport no sau relaţie: Para lo que veréis ahí. Debo pensar para acordarme. Notă: De preferinţă. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u . ¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío. Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe.Se utilizează para atunci cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e . Este foarte (util) folositor nişti/or. Or. e des­ t i n a t ă vînzării. Es á estudiando para médico. se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico. indică uneori Es muy Notă: útil para los excursionistas. Saldréis para Sinaya. Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) . dativul: turis- A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e . para.

estar para -f. a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si. Estas flores están aquí y ésas ahí.. în acest sens. a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " . P r e p o z i ţ i a por.No hay sitio más que para cuatro ¡personas. "2. no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a. t e r m e n .Este dinero es todo para ti. acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că. L n e o r i se poate confunda cu para. 7 .. Aceşti bani sînt toţi pentru tine. după caz. al doilea verb se p u n e la infinitiv: quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu. Bun ca să rezolve această afacere. Bueno para resolver este asunto. Se t r a d u c e în limba roi n î n ă . £>ejar algo para mañana. Nu e loc decît pentru patru persoane. ahí— a i c i . e x p r i m ă ideea de t i m p .. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r . a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo. Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei 206 . p r i n „aici" sau „acolo". . se poate t r a d u c e în diferite feluri. Florile acestea sînt aici..•5. hablar por teléfono — a v o r b i la telefon. lui ese). în <3.. formează expresii cu v e r b u l estar. a-i arde de.substantiv — a ii dispus să. durată: A lăsa ceva pe mîine. în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l . R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. în a m î n d o u ă cazurile.. . aptitudinea: Apt pentru muncă. A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător. iar acelea acolo. 8 . colea. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r .. Citi pentru sine. î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m .

.. a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru... sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea. (din acest motiv cred că. Priveşte pe fereastră. p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1.por qué? — de c e ... por aldeas. A lua ceva drept bun. din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno. 3.. Lucrez în locul prietenului meu. A venit din interes.. Pasar por delante de la casa. o f i n a l i t a t e . Mă bucur de (pentru) succesul tău. cred că. Me referirá todo por la calle. cauza unei a c ţ i u n i .. în ce scop? (funcţiune finală). în t i m p ce por indică m o t i v u l . Lo tengo por traidor. ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes. de obicei. a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e .. Me alegro por tu éxito. Ha venido por interés. în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a . No se verá alma viviente por ningún lado. Compré este pan por dos pesos. II consider (drept) trădător. Mira por la ventana. Se rostogoli pe pămînt. Pentru nimic în lume.. Fui por Moscú a Pekín. a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru. ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare.. e x p r i m î n d . Ha venido para interesarse.. Le condecoraron por su valor. p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii.ideea de d e s t i n a ţ i e . 2. A trece prin faţa casei.) II decorară pentru vitejia sa.. îmi va povesti totul pe stradă. ideea de mişcare î n t r . S e r v i n d u . 207 . Trabajo por mi amigo. Vom merge prin locuri sălbatice. în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce. prin sate. A considera pe cineva învăţat. Ani mers prin Moscova la Pekin. Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos. por bosques espesos. Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri. Rodó por la tierra. No daré mi libro por el tuyo. uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo. prin păduri dese.. A venit să se intereseze. în schimb).n e de t e x t u l lecţiei de faţă. Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale. Tener a uno por docto.. a r a t ă cauza Por eso creo que. 4.u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t . u n scop..

Să-mi trimiţi prin poştă aeriană. cu verbe la p a s i v . Hemos hablado por una hora. e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. Me envíes por correo aéreo. 12. He prestado el libro por una semana. a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. de distribuţie: Să vezi una cile una toate frumuseţile. Am vorbit timp de o oră. „Teatro" por Lope de Vega. A lua de mînă. u n sentiment. Atîţia kilometri pe oră. e x p r i m ă ideea de măsură.. durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?.. o He hablado por teléfono. pe seară. Am împrumutat cartea pentru săptămînă. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. cîl timp?): Tor ia tarde. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano.. Mă prăpădesc după excursii. Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular. indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere. p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. Lo cogió por la oreja. 7 . Ver una por una todas las hermosuras. o în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică.. Tengo interés por el arte moderno. Un kilogramo de manteca por persona. Por mi parle.. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune. Un kilogram de unt de persoană. Mă interesează arta modernă.. Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular. 10. 9 . 11 apucă de urechi.. 1 1 . a r a t ă timpul. a r a t ă mijlocul (obiectul) Seara. o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. t>. 8 .. Tantos kilómetros por hora. in ceea ce mă priveşte. Din partea mea. 208 . a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso.5 . Es educado por su madre.

no pudo dormir. te voi ierta. Por ser yo tu amigo. înseamnă „diferiţi": libros varios cărţi diferite Se foloseşte numai la plural. apare în construcţia por -\. ca: te rog. în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa * ară- varias cosas — mai multe lucruri. Enviar por un médico. 16. Oricît de rău ar fi. 14. tînd că se caută ceva: Ir por pan. urmează după anumite verbe de mişcare (ir. construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13). te perdonaré.. Deoarece a mîncat a t î t . apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e . Por hermosa que sea esta mujer.. 14 209 .. Deoarece sînt prietenul t ă u .. echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza: Por haber comido tanto. stînd înaintea unui infinitiv. A t r i m i t e după doctor.que. 17. înseamnă „mai mulţi": varios libros m a i m u l t e cărţi aşezat după substantiv. se foloseşte cu verbul estar. care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul: Por malo que sea no lo temo. 15.adjectiv -\. enviar). nu m ă t e m de el. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte. nu p u t u dormi.13. Oricît de frumoasă a r fi această femeie. poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea.

iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia. fiind însuşi i n f i n i t i v u l . -iamos. fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a . . -iais. c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210 . . modificarea constînd în aceea că sunetele q. Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . -go. poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co. Aceste adjective s î n t : Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic - Paralel cu aeeste forme neregulate.de interés máximo — de foarte mare interes. -ia. Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l . . (altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e .i a n ) .t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i . -ca. -ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau . g u .e . toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer). largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\. g se notează p r i n grupurile q u . -ias.

tener. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 . salir. saber. 2. A afirmat că vă va ajuta. în g r a m a t i c a s p a n i o l ă . imperfect forma a Il-a). forma I) s a u . haber. futuro en el pasado. saldría. Această construcţie se n u m e ş t e . querría. poder. se repetă şi la condiţional: 1. decir şi hacer tac: diría şi haría. şi a n u m e forma a I l I . tendría.Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor. Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e . o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul Aş dori să vin cu voi. querer pierd pe c din silaba finală: sabría. 2. deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect. o dorinţă: Desearía venir con vosotros. poner. secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. Se poate spune că folosim exprimă: 1.a a imperfectului s u b j o n c t i v . 3. o acţiune viitoare (într-o propoziţie. Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14* 211 . stu­ diate de noi în lecţia 17. Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat? în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l : Serían las cuatro cuando vino. habría. Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. ¿Sería útil lo que compré? 4. venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría. liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . vendría. podría. ci u n t i m p . loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv.

iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i . Dacă ar avea această carte. 5. Dacă l-aş avea. în propoziţia secundară. me lo dará. atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro. î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe. Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera). St el alacrán viera y la víbora oyera. Dacă are această carte. în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá.a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. cu nuanţă opta­ tivă. un viitor indi­ cativ sau un imperativ. poate fi enunţată singură. Note: 1. în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni. no habría hombre que al campo saliera. propoziţia principală: condiţional prezent) 212 . Alteori propoziţia condiţională. (Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect. n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol). ţi l-aş da. fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr! 2. o ipoteză sau o acţiune ireală. me lo daría. cu si. în care se află ipoteza. Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional. fraza Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t . utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro. Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si. le lo daría.z e n t . adică cu propoziţia secundară. în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría. iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r . mi-o va da. Mă asigură că va veni. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. de obicei. mi-ar da-o. Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent. Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi.

Dacă l-aş fi avui. durante se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . E x e m p l u : tener—tuviere. Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt). In s c h i m b . verbului andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s . In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său.a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f. Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a . deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e. V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă . anduviese. -e. Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré. escribió a un In timp ce călătorea. -emos. tuvieren. tuviéremos. abajo — jos. sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . mientras — în t i m p ce.în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido. o să v ă t r i m i t . tuvieres. . anduvo e t c . tuviereis. anduviste. le lo habría dado. los demás. tuviere.perfectul subjonctiv. i-a scris unui prieten de-al său. las demás lo demás ceilalţi. por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî).p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado.mult. Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i . Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I).ca. celelalte restul No tenéis por qué preocuparos. (Propoziţia secundară: mai. E l 213 . cu Durante el viaje se encontró con un amigo suyo. Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi). N . Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I . la fel ca tener: anduve. -es. Mientras viajaba amigo suyo. N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera.a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) . Te-aş fi vizitat. ţi l-aş fi dat. -eis. Se foloseşte cu v e r b e ..

se m a i utilizează şi expresiile: tal. E x e m p l u : Un tal me preguntó. tal es el liijo.. Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u . T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) . d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. estar. . cual. tal su huevo. In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare).ca. cu condiţia ca tales como — cum ar fi.mult. perfect. ser. Un astfel de spectacol.. Atlta. In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal. 7 7 . atit de mare e opera sa. saber. tener. Tot ca p r o n u m e .e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală. Expresii: -• con tal que — numai dacă.. Nu există aşa ceva. decir. mai. 214 Cum e corbul e ţi oul său..perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar. Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e . însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . Cum e tatăl aşa-i şi fiul. hacer şi oir. tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo. totuşi p o s i b i l ă . Los que no aprendieren esto se arrepentirán. Yo te amaré cuando tú me amares. Nu afirm aşa ceva. Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) . en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 . Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent. sau cual. tal: Cual el cuervo. No hay tal. tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''. Cual es el padre. imperfect I şi II.

.. Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie. este viaje. i-aşi fi cerut cartea aceea. 7. la m a n o . In t i m p ce călătoream. nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . 18. 1 1 .. Dacă nu aş fi avut telefon. . Să se traducă.a m d a t seama că asemenea lucru este posibil. . . Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . . . 11. ¿No tienes. 4. 15. 2.. . tres camisas.. După cit se vede. ¿Cuánto d i s t e . Debemos prepararnos. . esta maleta? 6. Citind acest articol m i . . 3 . Dacă aş fi vorbit cu el la telefon.. . las demás personas que estaban con él. Să se completeze •după necesitate: spaţiile punctate cu prepoziţia por sau p a r a . în limba spaniolă: 1. Aş dori să vin chiar astăzi.si acaso. Hoy . dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung. . 19. 8. terminar el estudio de esta gramática.. Trebuie să treci prin Sinaia. .. cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. Fue a y u d a d o t a m b i é n . 2. 3. Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . 6. bonita que sea. N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei. No pudo levantarse de la c a m a . 13. En esta maleta no hay sitio más q u e . deoarece îmi place să discut cu t i n e . 1. 4. ¿.favor. 9. e mai bună decît celelalte. am obosit. Pero. haber estado muy enfermo y . . 12. A mí no me g u s t a . In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele. Incepînd de săptămîna viitoare. pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7. Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta. buena. 7 9 . 17. Dacă aş avea timp te-aş vizita. nu am putea vorbi acum. Era­ tele său e m a i b u n decît el. la tarde. .. le ayudaron tomándole . . sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e . 12.qué te interesa? 9. Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană. .. 10. 5. Să nu crezi că această mineare e foarte rea. de aceea nu trebuie să vă faceţi griji. 5.. yo la lie c o m p r a d o . .. saldremos. Te rog. 10. algún dinero más? 8. el m a r .. pentru a merge la Predeal. . . consiguiente. . E s t a m o s .7 8 .. . 10. 14.

Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. dejar etc. Astfel. bunăoară. a vibraţiilor coardelor vocale. eliminînd defini­ tiv pe d. în loc de toda la vida. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. amistad (amiciţie. salud (sănătate). andar. nu atît de puternic ca în cazul de mai sus. iar al doilea mai slab. usted (dumnea­ ta). de exemplu. după ce am rostit ultima vocală.LECŢIA 28 Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. şi d final este omis. iar în Andaluzia se spune. dormido în loc de cansado. că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată. limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d. Atragem atenţia. mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado. Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană. In anumite părţi ale Spaniei. litera d se pronunţă mai slab. d se pronunţă ca în romîneşte: dar. Este nevoie ca. La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei). iar la plural se scrie chiar lores. în cuvîntul duda. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină. ignorîndu-1 complet pe d. acest d intervocalic este aproape suprimat. ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea. Intre două vocale. cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor". adică pe vocala dinaintea acestui d. toa la via. totuşi. pe ultima silabă. 216 . desdén (dispreţ). aproape instantanee. dormido). mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más. primul d este rostit puternic. prietenie). conform regulilor ştiute. Aceasta este pronunţarea riguros academică.

a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I . în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă. de exemplu. -ud sînt feminine. Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I . D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca). în cazul genitiv: su libro de usted sau.. universitate ciudad f. greutate universidad f. referitoare la pronumele de reverenţă usled. 217 . sau „cartea dumneavoastră". se pot naşte confuzii.e s ) . amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi. care se prescurteazăîn Uds. exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla. sau F s . Ustedes hablan. V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) .. Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud.a sin­ Textual: dumneata vorbeşte. m a i s i m p l u : el libro de usted. posibilitate virtud f.s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i . r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . oraş posibilidad f.a plural). Le he visto a usted.a plu­ ral). deoarece. g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad. Vds. cît şi prin „cartea dumitale".a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) . s i t u î n d u . pronumele usted corespunzînd gular.S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui . T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a . Ustedes cantaron. D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). î n limba spaniolă. a n t i c h i t a t e dificultad f. Los he visto a ustedes. P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră). In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i . în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i . v i r t u t e amplitud f. De aceea. sau persoanei a I l I . sau V. In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) . sau: Ustedes saldrán. Vd. In acest caz d. expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui". E x e m p l e : antigüedad f. Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive.

JOSÉ: A sus órdenes. — Hola. (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o . Busca a o t r o . me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y . . — No. Bien. Tosa u s t e d . Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e . . No vale la p e n a . señor doctor. .) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s . .José. — P e r o . — Espero que no será n a d a g r a v e . Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . 218 . — P e p i t o . me voy por un médico.. No respire a h o r a . EL DUCTOR: T a n t o gusto. — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo. He p a s a d o m u y m a l a noche.Vive m u y lejos de a q u í . Sí. tuve una tos t e r r i b l e . doctor.P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o . Algo en todo el c u e r p o . Ayer caí enfermo. . éste es m i amigo . ayer por la t a r d e . EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ. ¿viene alguien a cuidarte? — N o . ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o . E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza.) Después de unos m i n u t o s . . — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o . Creo que me he resfriado. ya puede cubrirse. (Toma la mano de José y mira a su reloj. P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor. — . ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d .. JUAN: Don A l b e r t o . tengo n á u s e a s .. yo q u i s i e r a . José. Debes c u i d a r t e b i e n .. EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o . (Sale. no te m u e v a s de la cama por favor. Desnúdese de m e d i o cuerpo. No es n a d a !. tengo un poco de fiebre. ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué. . y u n poco de dolor de cabeza.. . EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! . . — L á s t i m a . José. P e r o . . j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o . A d e m á s .. Respire fuerte. ¿Qué t a l ? — No me siento bien.

después de las c o m i d a s . . doctor. EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí. JUAN: Déjate de t o n t e r í a s . Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " . J u a n . Yo volveré cada dos días a v e r l e . (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel. JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí.) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo. pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. . EL DOCTOR: No me venga usted con eso. ¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . estará completamente curado. en general sí. 219 . efectivam e n t e . P e r o . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . doctor. t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . dentro de unos cuantos d í a s . J o s é . Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones. ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí. . JOSÉ: No te enfades. pero creo que puedo salir de la c a m a . . Pero no se asuste usted p o r q u e . sólo he b r o m e a d o . ahora ya tengo ganas de comer.EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a .

De éstas tome usted lo que le dé la gana. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica. m o m e n t régimen in. certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. no. sistem resfriarse a răci seco uscat sed / . febră fijarse a-şi da seama. pi. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento. así sé le pasará todo. si es posibile. a păzi habitar a locui indigestión / . gítlej gozar a se bucura. sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită. pintee 220 . JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca. a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. frisoane. EL DOCTOR: No. călduri espalda spinare estricto strict fiebre / .. He aquí mi tarjeta de visita. indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y. a observa garganta gít. adevăr vientre m. JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no. hombre. PALABRAS NUEVAS a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /. b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă.JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro. trate de dormir la mayor parte del tiempo. a avea guardar a p ă s t r a . Más tarde podrá tocar el vino. salud. sobre todo naranjas. poştală) tontería prostie tos / . p lamín pulso puls rato clipă. De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. Todavía no está en condiciones de salir. r e g i m .. Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora. d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca. Hasta la vista y. tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . t i m p . pero ya le expliqué a usted que no se puede.

p r e z i n t ă fenomenul diftongării. Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir. preferir (a prefera).a . adherir (a a d e r a ) .neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. 2. Multe verbe de conjugarea a I l I . 221 . divertir (a amuza) e t c . I I S u b j . -ertir. -erir. şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir. Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. I Subj-. irap.ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) . i m p . T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir. p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir sentí sentiste sintió dormimos dormisteis durmieron Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r : S u b j . referir (a referi). viitor sintiera sintiese sintiere durmiera durmiese durmiere Subjonctiv prezent diftongare -j. Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) .

Modul imperativ prezintă. la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el. hacer — haz. ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei. I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent. venir — ven. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ. pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222 . următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum). Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. la ¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular. în continuare. 2. atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii. ser — sé. valer — val (vale). atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe. ele) Note: 1. modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului. salir — sal. în limba spaniolă. vete — du-te. — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). poner — pon. tener — ten. ir — ve.ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. hazme — fă-mi. Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă. Dăm. vocala tonică primeşte. accent grafic: levántate — scoală-te.) La imperativul tului: negativ. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di. aşezaţi-vă (de la sentarse d. ridică-te siéntese usted — luaţi loc.

Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . iar persoana a H . Şi încă mai mult. să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. aguardar — a a ş t e p t a . por favor. ci don (feminin doña): don Pedro. E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir.3. 223 . terog. Nada más. 4. Se espera lo que nadie puede saber. esperar (a a ş l e p t a . E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă . a s p e r a ) . încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) . se te e t c . (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească 5.a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem. In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. Un poco más. I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei) Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe. don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor. Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci. In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u . Y aún más. Cu pronumele se me. Nimic mai mult. doña Isabel. Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos. care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). No hay más remedio. Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i .

Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa. De buena gana. Nu observasem asta. fijarse — a o b s e r v a . Din ce în ce mai (mult). De bunăvoie. Oricit privesc (de mult). „a n u p ă r ă s i patul". Fii atent la el! Observă ce promite el.Por más que miro. a b ă g a de s e a m ă . De mala gana. Fără voie (poftă. No tengo ganas de bailar. reloj — orologiu. ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo. lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de 224 . a lipi): Se prohibe fijar carteles. reloj de pulsera — c e a s de m î n ă . chef). defect. chef. . o r î n d u i r e . E s t e u n u l din verbele care. régimen — r e g i m . N-am chef să dansez. Acesta nu e prost. d e v e n i n d reflexive. encantado. . La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes. Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cînd ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . d i s p o z i ţ i e . No me había fijado en eso. Cîntă ceea ce pofteşti. Más y más.sin falta — n e g r e ş i t . No escribes más que tonterías. Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. ci mai degrabă ignorant. Canta lo que te dé la gana. E interzisă lipirea afişelor. . gana — poftă. nu văd nimic. tanto gusto — î n c î n t a t . no veo nada. falta = greşeală. a lua seamă l a . Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes. m a i frecvent folosit la p l u r a l : ganas. îşi s c h i m b ă şi sensul. Este no es tonto. servidor de usted. Nu scrii decit prostii. sino más bien ignorante. c e a s . guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " .

î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e .15— învăţaţi limba spaniolă 225 . b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar. Como se vive. Está curado por completo. ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ? 82. preferir. — ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista. vivir. hombre. se muere. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. después de una larga visita. traer. 8 1 . Prietenul meu încă nu s-a vindecat . morir. precum si la subjonctiv prezent. A grandes males. 3 .LECTURA SUPLEMENTARIA: REFRANES EN TORNO A LA SALUD No hay tesoro corno la salud. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No. ir> decir. Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări: ¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor. señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. EN QUE BROMA MÉDICOS NO NOS O I G A N LOS El marido y la mujer están muy enfermos. verbele: mentir. El médico. 2. EXERCIŢII 80. Să se traducă în limba spaniolă: 1 . grandes remedios.

V-aţi găsit pălăria? 10. va trebui să iei pilule la fiecare trei ore. Unde mergi dumneata? 12. dar n-am găsit-o. Prefer vaporul. să cînte ! 16. 24. 6.complet. nu este slab. iŞtk^j&f. 25. 23. eu voi aştepta aici. încă nu vă daţi seama? 13. eu nu le am. este mai poetic şi mai confortabil. Am răcit ieri. uniţi-vă! 18. Să vi le dea fiul meu. Mai doriţi ceva? 26. 15. Proletari din toate ţările. Nu. 5. mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. 22. Trebuie să vă grăbiţi. 9. 4. Bine. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. Sănătatea dumitale nu este atît de bună. am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale. LA HABANA. iar azi ani febră şi o tuse groaznică. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. o să mă ocup eu de asta. Cine o să vrea să cînte. Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale. Deşi nu mănîncă aproape nimic. — La Universidad. Să ne oprim aici. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. 27. 11. 8. 21. Fiţi puternici! 17. 28. Scuzaţi. 7. dragul meu. . Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. altfel pierdeţi trenul. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. terminăm. 29. 14. 20. Luaţi loc.

se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las — ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra. no sirve. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda. 15* 227 . — ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida. -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada. las cuerdas. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. ¿Qué se necesita ? — ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo.LECŢIA 29 DE BUEN HUMOR Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. — ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre.

¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e). Adán y Eva. 228 . — — Sube llena y baja La c u c h a r a . más grande es. — ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s . — Tengo ganas de conocerlo. 2. Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í . al revés. vacía. Debe de ser m u y s i m p á t i c o . si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s . J o r g e . Entrenamiento casero La mujer con t a c t o . di con la boca que no con el corazón que sí. (El hoyo). Mientras m á s se le q u i t a . El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a .\ Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . — — Es nada y es ave. Vamos a adivinar 1. a su m a r i d o : — No te sulfures.

a su padre. Yo me refiero a t i . papá. y. antes de salir para una visita: — Papaíto. sabes el alfabeto? — Sí. ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?" 229 . — ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche ! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?". mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos. — ¿Pero no comprendes. ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor. Y sin darse cuenta. —.¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás.. ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito. Buen escolar EL PADRE: Pepito. inocente. hombre! Hazme el favor de estar atento. papá. — ¡ Pero. Cuestión muy delicada Juanito..Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo. que cuando mi mujer duerme. es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. EL PADRE: Magnífico.

a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer.. dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. — ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d. eschimos humor m. Se dieron un fuerte abrazo. — Muy bien. viejo. Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero. Cortando caña Después de un año sin verse. leu 230 .. intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta. EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo.. afeíteme la cabeza.. ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas.. llegó a las cincuenta arrobas de caña. î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d. — Chico. entonces. a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni. cortando conmigo en un cañaveral. a închide cuchara lingură cnerda coardă . umor. „la caída del imperio árabe".El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde.. ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a . ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No. dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba...

de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído).se traduce adesea. desdicha a jumvili a descoji neplăcut. cînd cuvîntul originar pe s final: semejanza sentimiento asemănare sentiment începe cu s. i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t . original sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol ANÁLISIS DEL TEXTO desemejanza — neasemănare. — la participiul trecut: hecho — făcut. hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6). coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d. Prefixul des. hizo conducir (conduse). Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice. De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'".manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă . Exemplu: he hecho — am făcut. hicisteis. hicimos. hiciste.arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei: pluma corteza agradable aprobar d. din a acestui p ref ix: continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto latină. Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc). în spaniolă. a întrerupe neplăcere Uneori. hace olvidar — te face să uiţi. dicha pană scoarţă. prefixul pierde neasemănare divergentă desemejanza disentimiento oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor. Prefixul romînesc ne. 231 . cu prefixul des-. a dezaproba nefericire In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-. chică necesitar a fi nevoie novio logodnic. hicieron.

Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) .se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • — acortar a scurta — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă). AISLADO (El que se quedó solo en una isla) . . condujiste. v i c e v e r s a . a l u n g i .Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje. de la coadă. condujo etc.: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. . la c a p . pe dos.. fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) .. Cu a j u t o r u l prefixului a. subjonctiv imperf. al revés—invers. acortar. alargar — a s c u r t a .

librillo. Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >. Pancho. Pepito şi Joselito {de la José). -uelo. Manolin. -arajo. -istrajo e t c . Frasquito. María de la Soledad. Las cinco son Marías". piececillo 2. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu. -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito. -ecito. del todo — în î n t r e g i m e . -ino. Perico.i l l o . Bélica (de la Isabel). a d j e c t i v . -ececico — „ -uelo: -zuelo. Manolita. Remedios. .. Paco. Luisita. e.. Dolorcitas. -ecezuelo. ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e . S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n . librejo 3. Periquito. a d v e r b . Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco). Concepción. Perucho (de la Pedro'". Ruy (de la Rodrigo). de t o t . Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario. c o m p l e t . -ececito — „ -illo: -cilio. • 233 . -ico. Consolación. cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito. -ecico. ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t . María de la Consolación etc. o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito. papaíto — t ă t i c u l e . care a u . Concha şi Conchita (de la Concepción). Luisico. Pilar. -ajo. A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. Manolo. Antonito. g e r u n z i u . în p r i n c i p i u . L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e . î n general. Fras­ cuelo. Cata şi Catana (de la Catalina). Note: 1. -ececillo — „ -ico: -cico. -ecillo.. Cafr/iencita. Francisquiio. -ajo: -acuajo. Agustinico. p a r t i c i p i u . María de las Nieves. Pepe. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. e x e m p l u : Amsterdán. J)olores. Pero. -ezuelo. Curro. Carmen. Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . Paquita. P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v . res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. . (de la Manuel). -ichuelo — . I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita. Cuvintele t e r m i n a t e î n a.María del Carmen. Lola şi Lolita (de la Dolores).chiquitiñuelo 7. . sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes. librado.. María del Pilar. -in.Adán — A d a m . . n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) . Nieves e t c . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito. E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e .

u z a . -ijo). a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. -orrio. 2 .a j o . nişte tenazas pequeñas. Popescu la n o i . . cuceritorul P e r u l u i . A fost .u c o . -alia. hombrote b) sufixe depreciative. López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e . De e x e m p l u : libro casa Observaţii: 1. o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas. . Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă). -ucho (şi uneori . > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \ -ón (-ona) hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l . care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco. Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l .a t o . desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale. A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă . A l m a g r o .ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u .5 k g cañaveral m. care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l . el favor de venir aquí? Hágame Ud. 234 . şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă . I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul. -acho. Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa. .î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e . m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie. . el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección. diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho. ci desemnează obiecte speciale. a fi d r ă g u ţ " . islote (insuliţă).e j o . ¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ? darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12. la fel de frecvent ca Ionescu. -astro. p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r .

Si despierto. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte. Dime tú. 10. 2. la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect. Asta n-are importanţă. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. Ce crezi despre Petrieă? 2. Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu. Tu padre lo sabrá luego. De ce? 14. Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije. Soy seguro de que hacera mal. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. 4. Totul era liniştit sub cerul albastru. sueño contigo. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13.s e a t e n t s u n e t u l 0. A tu padre no me atrevo. Ba da. Seara. 8 5 . 235 . Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. am venit la cină. Să se traducă în limba. pentru cei din jurul său. 7. în afară de asta. v e r b e l e : agradecer şi traducir. compañerita. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. EXERCIŢII 8 3 . 8 4 . 8. 6. 16. după ce am muncit toată ziua. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru. Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. Si duermo. En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. los dos bajamos los ojos. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u . este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. Să se corecteze greşelile din următorul text: 1. Nu-1 cunosc prea bine. 4. Şi. 3. 15. Pentru că nu e politicos. 5. 17. pronun- El cielo de diciembre es aún puro y azul. aş merge şi eu cu ea. Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. Yo no sabe que hació el. Si. în bucătărie se simţea un miros plăcut. 9. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. spaniolă: •• 1. căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio).TEME I. te pasa lo que a mi. pienso en ti. 3. cu mica lui voce. frazele: mai multe ori. y no nos decimos nada. Nu putem amina plimbarea noastră. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. 18. Esto ombre no mostra buenas intensiones. I I .

gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared.LECŢIA 30 HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre. —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria.. —-Es que. — Eres un tontuelo — dijo el padre. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No.—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo... aquí tendrás siempre tus más fieles amigos. En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro . El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior.. una pequeña enciclopedia. después de hacer tus lecciones. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca.. para comenzar. ilustraciones. ahora. —• Ten. — Gracias. Dime la verdad. 236 . — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios. Además de esto. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló. —-Mira César. no me vengas con m e n t i r a s . no tenía con quien jugar.. De los libros recibirás los más importantes conocimientos.. láminas y fotografías.. tumbado boca arriba en el diván.. . — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. Aprende para saber. papaíto... pero.de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo. dijo con voz baja César.. dibujos.. aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones. por supuesto.

las manos. las piernasyeltronco. el pato. el salmón. que los músculos están por todas partes. el arenque. Pero busca con paciencia. el pecho y las espaldas.. la nariz. he aquí una lámina con pájaros. Busca por el momento la palabra ave. negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila... César hojeó atentamente y.ésta es una anguila. los pómupeshnBS los. y un esturión... y varios peces de agua dulce... No hay tal cosa. las mejillas boca y. ruiseñor.. cigüeña. sino con ve. la nuez de Adán. de vaca. Vio. Ave no se escribe con be de burro. No. alondra. oscuros. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina. colibrí. pingüino. las dos sienes. y. — A ver. el gorrión.. De este modo y sin darse cuenta. César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza. con mucho gusto. las orejas. De los demás he conocido solamente en los libros: aguija. — Está bien.. — Sí.. la frente. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros. César aprendió numerosísimas cosas. por ejemplo.. el cisne y el faisán. después lie un rato. 237 . No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. buho. Doblando algunas páginas más. ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe. las cejas. papá. dijo a su padre: — No la encuentro. los ojos (que pueden ser azules. la boca con los labios. debajo de la cabeza.... el lucio.. curruca. estornino y mirlo.— Como no. Busca ahora de nuevo. papá.. — Sí. que la cabeza tiene : el pelo (o cabello). Especialmente al leer fábulas. avestruz. igual que los nervios.. ahora veo. la carpa. mire... te equivocas. Busca ahora los peces. — Vamos a ver.

pl. a închide ciertos cîţiva. ser. El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) . a cotí (după colţ) . Mas por h o y . nisetru frente / . frunte golondrina rîndunică 238 . a se înşela especie /. César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . hacer etcétera. struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /. . aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia). a începe equivocarse a greşi. P a p á . pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o . — E s p e r a . a începe conmoverse d. t a l como bañar. a trage clopotele empezar d. ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y . etajeră. con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n . en p a r t e . — D i m e . después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) . fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară. — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César. el pie es la p a r t e que los sostiene.— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia. raft anguila tipar arenque m. anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d. spríncene cerebro creier cerrar d. scrumbie avestruz m. . — Y .Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. PALABRAS NUEVAS águila acvilă. b a s t a . s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — .¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e . hering. César no contestó n a d a . ¿qué es u n verbo? •. a atírna comenzar d.. — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e . en su casi t o t a lidad . Todas éstas eran cosas q u e .. vultur alondra ciocirlie anaquel m.

golpear a lovi gorrión m. n u n u m a i t e x t e l e . Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . 2. în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. vrabie guarnecer a orna. l a n ţ de p e n d u l ă . somn satisfacción /. zid cuerda — c o a r d ă . Pared f. ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a . pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e . p r o p o z i ţ i i impersonale. V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . Deoarece. atardece (se înserează). nucă paciencia răbdare pájaro pasăre párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m. relampaguea (fulgeră). a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita. Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . amanece (se face d i m i n e a ţ ă . 239 . a r c . sfoară. rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc . privighetoare salmón ni. v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează. satisfacţie seno sin sien /. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. perete despărţitor talón m. peşte (viu. — perete (în general). truena ( t u n ă ) . nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. E j e m p l o : nieva (ninge). hiela ( î n g h e a ţ ă ) . Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e . E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) . î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus. tiembla (se c u t r e m u r ă ) . începînd cu lecţia 3 1 . p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . se crapă de ziuă). llueve (plouă). graniza (bate g r i n d i n a ) . călcîi tiburón m. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados. In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular.

hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular. se obedece al maestro. se ama al padre (co­ rrecta). Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora. El verbo dar. El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria. . El verbo hacer. y con un acusativo personal.e nevoie". Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). con el pronombre reflejo se. he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie).. (de una fábula de Samaniego). Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta). hace calor (e cald). También con los pronombres se me. en la tercera persona sin sujeto expreso. El verbo haber.me olvidó decir (am uitat să spun). Vom însera (înopta) în acest sat.. 8. căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. e necesar să citeşti mai mult). caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto. Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. cuando significa transcurso de tiempo. ¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune. es preciso que leas más (trebuie. salí (cînd eră ora două. Los verbos haber que. Todos los verbos en tercera persona de plural. Ejemplo: se ama a los padres. ser preciso. Ejemplo: hay que tra­ bajar .. Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale. Cuando el acusativo es nombre de cosa. am plecat). Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona.3. 5. (véase la lección 8): Se. 6. Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei. 2. ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente. 7. en las expresiones: hace frío (e frig). hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. Ejemplo: cuando daban las dos. ser menester y hacer falta. se te etc. 4. Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1. a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 ' . sin sujeto. El verbo hacer. cuando significan „trebuie". sino únicamente el reloj. Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni). como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz. cuando significa „existir".

juegue. mal. Locuţiunea gracias a. quizás. datorită (cuiva). adrede (expres. a se juca. juegan. Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării. Similar: mamá — mamaíta. iute). Ca adverbe. cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv: Comenzó a trabajar hace algunas horas. jueguen.în viitor. tontucio—prostut. nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. juegas. anevoios. dijeron ¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?. quedo (jos. así. deşi. comenzar. ca în romînă. In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv.. voz baja (alta) — voce joasă. puede ser (poate). încet. conforme (întocmai cu). dificil. Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien. ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus). aspru). comoquiera (oricum). difícil — greu. quizá. juguemos. jugamos. juegue. bajo (jos. începu să lucreze a c u m cîteva ore. ele rămîn invariabile. dijiste. El se conjugă astfel: — la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego. Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16 241 . înadins). en lo sucesivo —.la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta. Am început să î n v ă ţ l a t i n a . alto (tare. Ca adjective. — mulţu­ mită. dulce).. Empecé a estudiar el latín. jugáis. molcom). apenas (abia). aprisa. ju­ guéis. papaíto — diminutiv al substantivului papá. juega. Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat).. despacio (rar. dijera dijese dijere dijo. juegues. puternic).. ca şi empezar. recio (dur. jugar — a juca. după aspectul său de la infinitiv. încet). A mulţumi — dar las gracias sau agradecer. echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte. de prisa (repede. gracias — mulţumesc. ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. diminutiv de la tonto. ci tranzitiv.. înceată (tare). tal cez (poate). rădăcina lui este dij-: perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije. acaso (oare). e echivalentă cu merced a.. Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe.

— s p a t e . Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr. şi de aci se nasc desele confuzii. frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) . la tercera—-a t r e i a . Notă: De fapt. música ligera. Nos compramos sendos sombreros. De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b. pez. — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces. ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori. sombra. m. p e s c u i t (vezi lecţia 15)... nada. spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus. equivocarse — a greşi. espaldas f. In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t . cantaba. labio. Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie. i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a . a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) . Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă 242 . — f r u n t e . ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo. în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s . frente f. Tot cam în acest fel se pronunţă şi v. Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías.r i a l ) . el tercer lugar — a l t r e i l e a loc. pl.— peşte (viu. bueno. be de burro. — E s t e bebe como u n pez. f r o n t . în s p a n i o l ă : m ă r — manzana. cu două variante : oclusiv şi fricativ. en breve. a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă . b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien. A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă . iba. — Sí. U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele. pero no lo que b e b e n los peces.

7. E posibil să vină. al a numeralelor 1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea primero. Să se traducă în limba spaniolă: 1. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. 5. Desenează-mi cel puţin 16* 243 . ştiuca nu este atît de bună. segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo al „ „ „ 13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio: Primero vigésimo şi tercero d e v i n . 6. 2. quincuagésimo tercio e t c . 4.a c u m numeralele cardinale. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. deşi a nins. îmi plac crapul şi somnul. 3. 9. Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. d u p ă o a l t ă cifră. ca să nu greşească. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . trebuie să plec chiar în seara asta. Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina. iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100. primo. EXERCIŢII 8 6 . răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră". deschise cartea. El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si. 8.

13-nebunie. 9-aripă. 2-raţă. 15-dedesubt. 14-a plăcea. 17. comandă. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. Ii-a descoperi. oricare ar fi ele.unul. nu sînt mai puţin interesante ca acestea. plantă. Spune-mi-Ie. E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă. Poate să fie un rechin? 11. . 13. 7-puţine. De ce nu? 12. 5-prăjitură. cred totuşi că. 12-a coase. dă-mi creionul albastru. 6-talpă. 10. Palabras I 1 2 cruzadas: 10 I! 12 13 3 i s 6 7 « 15- 16 t 9 17 18 Horizontales: 1-pentru. 10-sete. 16-nas. 17-a fugi. Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. 20. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. 15. 18-a auzi. Nu am întors încă ceasul. etaj. 4-cerut. îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. Nu-i nevoie să-mi povesteşti. Verticales: l-răbdare. 18. 14. 3-peşti. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. Bine. 8 8 . 8-picioare. 11-nucă.

pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. Uneori. batic). — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă. qui şi gue. chico. (oaspete). juramento (jurămînt).. buen provecho (poftă bună). guía in. deoarece conţine o serie de elemente noi. ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc. cuidado). înainte de a trece la acest ciclu. indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole. pa­ ñuelo (batistă. guerra. La capitolul fonetică. 245 . în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag). echar. călăuză). hoyo (groapă).. fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens. j poate fi înlocuit grafic cu g. şi că u este mut numai în grupurile que. mujer f. jinete m. — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m. — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă. Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt). U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f.. gui: níquel m. sigiliu). (ghid.. (călăreţ).RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum. Alhambra. în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista). arquitectura. — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni. general. humo (fum). încheietura mîinii). vom reaminti că — h este mut. cojo (şchiop). insistînd asupra anumitor probleme mai importante. înaintea vocalelor e sau i. olla (oală). în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar. Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie. vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate.

Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază. razón f. Si acum. — descendentă. Vocea trebuie să capete. precum şi accentul logic al propoziţiei. ciruela (prună). iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol. complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. siempre resulta caro^. diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă. pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct. pentru a încheia definitiv acest capitol.— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. în timpul lecturii. bineînţeles. i griega ceta Pentru a citi corect limba spaniolă. de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele. ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este. în acest caz.. Acestea sînt. înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin. Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^. trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi. cu numirile lor în spaniolă: a b c eh d e f a be ce che de e efe g h i j k 1 11 ge hache i jota ka ele elle m n ñ o P eme ene eñe 0 s t u V 1 i pe cu ere (erre) •w X y z ese te u ve ve doble equis y e .) Me dio un libro^. se utilizează aşa-numitul accent logic. aunque cueste poco / * . el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\. două puncte). Iată un exemplu: ¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246 . anumite inflexiuni: — ascendentă. deosebită de cea d i n l i m b a romînă. Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul. arroz m. se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. El arroz\¿. în rezumat. Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. Exemple: Lo inútil / * . punct şi virgulă. (zahăr). (orez). (pajişte). Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ .

entre los naranjos y la hierbabuena. — No. Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt 247 . Ud. Ud. tomaré el tren. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera. si queréis. enterradme con mi guitarra bajo la arena. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta. iré dentro de una semana. me quedaré en París. corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat): ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. In concluzie. pentru a vorbi corect o limbă. — No. — No. enterradme. atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate. ¡ Cuando yo me muera ! (din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă. deşi menţinem întrebarea. en una veleta. — No. Ud. enviaré a mi hermano. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No. Cuando yo me muera. no puedo ir.Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii. vom obţine răspunsuri diferite. e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. Ud. Cuando yo me muera.

el Oeste. el Norte. In cazul limbii spaniole. septiembre. decoraţie smoală capital cometa frente moral orden pez capital cometă front dud ordine peşte 248 . -ta). • 1. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. los Cár­ patos. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a. el Sur. vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e. Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles. no­ viembre. ale lunilor. iar cu articol feminin va avea alt înţeles. ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes. abril. Exemple: la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. el Este. se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes. sábado. -ma. După cum s-a văzut. (el) enero (febrero. — tot masculine sînt numele zilelor săptămînii.MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul. el Guadiana (rîu în Spania). mayo. miércoles. regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii. jueves. el Do. diciembre). agosto. una be etc. octubre. junio. domingo). consoană. în ceea ce priveşte genul substantivelor. el Danubio. încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. marzo. el Re etc. viernes. De exemplu: masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin. julio.

vom locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor. arama). dos úes etc. — Iribúes. tomaréis 1 tomarán tomarían 1 lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen 1 249 . l i i tomaré 1 tomarás tomará 1 \ i tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais i il 1 lomase 1 tomases i 1 tomaremos i 1 . — Substantivele care se termină în vocalele a. care se termină la singular în -s. — Literele alfabetului fac la plural: las aes. la condiţional. el cobre (cuprul. Notă: Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes.2. — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. exemplu: el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. — Unele substantive. pie m. pri­ mesc la plural desinenţa -es: el interés — los intereses el mes — los meses • Altele rămîn invariabile la plural. tribu m. bajá m. I şi II şi viitor). la plata (argintul). 1. la subjonctiv imperfect tomaba tomabas tomaba i 1 . Se zice deci el arte plástico rumano. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul). (mistreţ)— jabalíes. las artes plásticas del mundo entero. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. — volcanes. linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect. u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. volcán m. i. o. (paşă) — bajaes. Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. După cum am văzut. Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. — cafés. — caracteres. tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban 1 i parte a gramaticii. — regímenes. (e final tonic) — pies. las ees. régimen ni.

sentir şi dormir etc. tomo tome — tomas toma tomes tome ] i toma i lome tomemos tomad tomen i 1 1 tomamos i 1.) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple. tomáis tomemos toméis I toman tomen Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor. p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24).— ax-colit (prezent i n d i c a t i v . de t i p pedir. Verbele de orice categorie (regulate. se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări. d i f t o n g a t e . 2. adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron / mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran 250 . în funcţie de locul a c c e n t u l u i . deoarece.

( 251 .Imperfect I •ase II I I şi I I I I Vii tor JI şi I I I ases •ase -asemos aséis asen -iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen -are -ares -are -aremos -aréis -aren -iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren Modul imperativ I -a -e -emos -ad -en II -e -a -amos -ed -an Gerunziu III -e -a -amos -id -an I II III -ando -iendo Participiu Trecut -iendo T II III -ado -ido -ido plus trei U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian -a -emos -éis -án Notă: Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v . II corner -corn.viv. III vivir . De e x e m p l u : I cantar-cant.

imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado. v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : îmbiere cantado. E x e m p l u : he cantado. E x e m p l u : hubiese cantado.3. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. Condiţional Viitorul I I : Perfect: condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului guíate) trecut al verbului de conjugat. Perfect: subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat. Vom lua ca exemplu verbul cantar. E x e m p l u : hubiera cantado. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat. participiul Mai-mult-ca-perfectul: Perfectul a n t e r i o r : perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : haya cantado. Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . E x e m p l u : hube cantado. Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d . Mai-mult-ca-perfectul Mai-mult-ca-perfectul II: Viitorul I I : 252 . E x e m p l u : habré cantado. E x e m p l u : había cantado.

. — subj.. des. : averigüé. p r e z . disteis. dar. s i m p l u : busqué.4 . diste. dimos. dieron dé. estar) 1. averiguaste.: venza. p r e z . das.... cargaste. — ind. cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor. -iste.. p r e z . prez. -cer. a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare.. dio. — ind.: indic. — ind. : alcance. es­ coges. den anduve... dan di. p r e z ... a umbla) perfect simplu: 2. distingues. -cir -gar -ger. Conjugarea I (andar. a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă . prez.. simplu: subjonct.. Nu se mai trec timpurile derivate.: doy. — peri'. Andar (a merge. demos. : mezo. buscaste.. incoative e t c .. In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. p r e z . s i m p . In afară de modificările r ă d ă c i n i i . I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term. simplu : cargué.. : distingo.: exija. alcances. ) . — perf. dé. t i p pedir. — s u b j . : delinco. — subj.. perf. dais. cu 253- . prez. : escojo.. -gir -guir -guar -quir g g = gu = j mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir gu = g gu = gü qu = c 5.. da. delinquimos.. Notă: In tabelele care urmează.. me­ ces . Dar (a da) indicativ prez. formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite.. verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e buscar alcanzar Exemple — perf. damos. — ind. deis. Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a .

poner. Estar (a fi) indicativ p r e z . caes. perf. -án estuve. p r e z . ..: subjonct. haga. -a. cayendo -ais. : gerunziu: 6.é . cae. -és. hicimos. -á.o . pone. -iste. pueda. Poner (a pune) i n d i c a t i v prez. . -a. (pers. -á. -iste. hizo... pude. pueden hago. puedan • 254 ..3 . hice. . cabes. p r e z . hicieron haré. hace. perf. -én Conjugarea a l i a (caber. valer. quepas. . cabe..: i n d i c . . ha. -iste. -o. hube..: indic.o .. -a. : gerunziu 3 . : indic. caiga.. haces. pudiendo -éis. -ás..) haz hecho he.. -ás. hiciste. hicisteis. ser.. -amos. -ais. perf. a I l . s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.. querer. perf. -e.: indic. Caer (a cădea) indicativ prez. poder.: i n d i c .. caigas. hacer.. . -ás. . Hacer (a face) i n d i c a t i v prez. perf. hemos. "ver) 1. -isteis.o . cupe. han quepo. podamos.. traer caigo.: 4. -es. tener... . . .. : imperativ: participiu trecut: 5. podré. -as. has. Haber (a avea) indicativ prez. . haya. s i m p l u : subjonct. -ás. pones. .. s i m p l u : pongo.a sing. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct. -as.: indic. : 2. quepa. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . cabré. -éis. p r e z . -iste. habré. habéis... saber. Poder (a putea) indicativ prez. perf. -irnos. -ieron esté. -iste. puse. . podemos.o . puedo. : estoy. haber. caer.. -emos. Caber (a încăpea) indicativ prez. -as.

. a I l . sepa. son eras. . soy. fuiste...: participiu t r e c : veo... es. .: 8. -iste. -as.: indicativ imperf.. simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. era. Valer (a valora.) ten tenéis.. sabes. subjonctiv prez....a .: imperativ: 11 . valgo.. -as. s i m p l u : subjonctiv prez. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez. tenemos. . era. . indicativ prez... tiene.: sub j onctiv prez.. Saber (a şti) indicativ prez: indic..... . Traer (a aduce) indicativ prez. indicativ v i i t o r : valga. Tener (a avea) indicativ prez:. s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez.e. . .: gerunziu: pondré. traje. Ver (a vedea) indicativ prez. -e. . a iubi) quiero.. -as. . quiera. quieren sé.. . indic... -es.: participiu t r e c u t : 7. . veía. ponga.: 9. (pers.a sing. tendré tenga. tienes.. -e. -a.: indic.: 10.: valdré. sea. seas.. veías. . -as. . Querer (a vo: indicativ prez.indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. fue. perf.o .: indicativ imperf. -as. traes.. sois. -éis. -as. trayendo 12. puesto a dori. eres. queremos. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. somos.: 13..o . visto 255 .. perf. ves. fui. traiga. . . querré. sea tengo. -iste. sabré. sabe. perf. s i m p l u : subjonctiv prez.o . perf. perf. tienen traigo ... . vales. -iste. supe. -iste. pondrás.: indic. quise. ve.: indic. vea.a ... tuve.

Decir indicativ prez. fue. s i m p l u : subjonctiv prez.o . -as. vine. perf.. sales. ir..: imperativ: gerunziu: vengo. salga.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. sal (sau sale) 0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă. a pleca) indicativ prez. -a.: indic.. . . . vas. . oyen voy. vienen salgo. (pers. venga. Oír (a auzi) indicativ prez. va... vamos.Conjugarea a IlI-a (decir. oír.: oigo. bună­ oară.. a I l .: indicativ viitor: indic. vienes.. -iste. .: subjonctiv prez. -as. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez.: imperativ: 5. Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256 .: indicativ v i i t o r : indic. s i m p l u : subjonctiv prez. vendré. a I l .o .. oyes. I-a pl. fui.) di dicho decis. fuiste. -a. perf. decimos.a . (pers. iba. Salir (a ieşi.) ve.. .. .: imperativ: gerunziu: 3 . I r (a merge) indicativ p r e z . diga. as. -a. oye. dije. -iste.a sing. s i m p l u : subjonctiv prez. dices. venir) 1. vais. van iba. oís.. dicen 4 . dice. -as. ven viniendo venís. oímos. .a sing. -e saldré. . salir. : indicativ imp. perf. viene.. în gramatica lui Rafael Seco se afirmă. că participiul prezent nu exista în limba spaniolă. diré.... ibas..) vamos yendo digo.: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.. vaya. -as. oiga. venimos. (pers.. Recent.

despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 . oyente. revolver) O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . inscribir. imponer. cel care a u d e . d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe. î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut. D i n t r e aceste v e r b e . subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer. reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver. n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir. Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă.participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . cel care d o a r m e ) . a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine) 1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . proponer. durmiente (cel care i u b e ş t e . care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă . dînd naştere altor verbe cu sens diferit. De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e . E x e m p l e : amante. s-a considerat de prisos enumerarea lor. freído prendido proveído rompido frito preso provisto roto 17 — învăţaţi limba spaniolă 257 . a o p r i . proscribir.

1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar.înainte de b sau p devine cordevine codises-.înainte de b. exindevine i. 258 .Principalele prefixe s î n t : a-. a h . devenind astfel un substantiv masculin: Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten. trasînainte de r înainte de h. Infinitivul — poate fi însoţit de articol. discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer • 29) SINTAXA în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă. Cu cititul şi nedormitul mult. p pos. scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze — precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni: Al salir de la casa amigo.ca traducir las siguientes plural. e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i . postretrans-. ad-.: antccondevine com..înainte de 1 devine im.

t r a d u s în participiu îi Uneori însă. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo.p r e z e n t u l — precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto. Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa. nu l-aş fi crezut. t o t p r i n t r ..u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) . îi place să danseze. Continuă să meargă. puseră casa la dispoziţie. d u p ă care sub­ Continuă să cinte.u n spaniolă prezent: „Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública.. limba r o m î n ă .. „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones.. în nici un caz conteniendo.O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r .. subiect — se — folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar. Le gusta bailar. Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f. 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir. Dacă n-ar fi să.).. î l găsiră dormind. A no ser que De haberlo conocido. (atunci) cînd -f. Oamenii.. spun destul. Vreau să cînt. Cînd vă spun asta. Dacă l-aş fi cunoscut. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte. pusieron la casa a su disposición. yo no lo hubiera creído. gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r . E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir. 17* 259 . — P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes. Los hombres. urîndu-i bun sosit. Siguió caminando. în Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei. îl văd ieşind.u n gerunziu..o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r . digo bastante.infi­ nitiv în s p a n i o l ă . dándole la bienvenida. se t r a d u c e tot — P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g . a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă. j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando.

venir.— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro. Se face tîrziu. 1. o să termin) lectura acestei cărţi. La grave enfermedad le iba consumiendo. Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva. ir. te diré su contenido. ¿Qué hará? Comprará algo. Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . Cînd substantivele sînt de gen diferit. se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni. Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea. si Cuando vengas. Se va haciendo tarde. Pentru subjonctiv 26 şi 27. T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri. a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos. Îndată ce termin (voi termina. andar sau quedar. îţi voi spune conţinutul ei.. El ave vino volando hacia mi ventana. la singular. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca) 260 . Sărmanul striga (scotea strigăte). Greaua boală îl consuma.. Cînd substantivele sînt de acelaşi gen. condiţional Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii. îţi voi da cartea. la singular. p r i n echivalentele lor. se vor consulta lecţiile 2 5 ... adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2. în a m î n d o u ă limbile. te daré el libro. precedat de V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e .. cînd. în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r . — precedat de verbele estar.

acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos a d j e c t i v u l se 4. Cind substantivele sînt de gen diferit. verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada. subiectul se aşază după verb (no habrá gente). U n e o r i . Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale? 261 . Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien. I I . p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu bine. la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit. Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit. Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l En todas partes ha dejado la guerra ruinas. debemos quedarnos aquí. la plural. Note: 1. cînd e negaţie. ultimul singular. ultimul la plural. m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t . iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. 2.3 . p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla. Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) . Topica directă este aceea în c a r e . O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici. adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos fiind la fiind î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e .

.Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?) 3 . care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice. î n propoziţiile e x c l a m a t i v e . Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute. adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía. In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus. compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani. In afară de textele de bază ale lecţiilor. fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive. subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria / 4. există şi lecturi suplimentare.

En la proximidad de la República Oriental del Uruguay.' 263 . está la capital de la Argentina. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas. forman el impresionante estuario del Río de la Piala.LECŢIA 31 VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano. con sus desiertos. que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal. no son utilizados para la navegación. la más grande ciudad del hemisferio austral. aunque su clima es bastante semejante. Lindando con el estuario del Plata. siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania. dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral. la más profunda escotadura del litoral argentino. en algunas zonas. Al norte se encuentra el Gran Chaco. cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"). Esta última región. En la Repú­ blica Argentina. en primer lugar. en la República Popular Rumana es verano y viceversa. y al sur la meseta de Patagonia. sus lamosas sabanas y sus montes inextricables. termina al sur en el Cabo de Hornos. el Paraná. La región tropical del norte posee un río magnifico. aunque no carecen en general de caudal y profundidad. cuyo territorio es el mayor de la América del Sur. alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno. hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo. unidas con las del río Uruguay. a su gran variedad de relieve y de paisaje. donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. en la ribera del Océano Atlántico. las aguas del río Paraná. Buenos Aires. en el centro están las inmensas pampas. Los de­ más ríos. después del Brasil. gracias. aun imperfectamente explotado.

plomo y tungsteno y. farmacéuticas. químicas. formado por 22 provincias. provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos. por el momento. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes. es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal. actualmente la política de Argentina está dirigida por una 264 . por un decreto gubernamental. hasta hace poco tiempo. fábricas de productos alimenticios. era bastante escasa. A principios de 1959 fue prohibida. Los monopolios norteamericanos. plata. empresa del Estado argentino. un territorio nacional y un distrito federal. De hecho.Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. que. está aumentándose. compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados. Su industria. Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. en Santa Cruz. que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. minas de carbón. convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses. escasas fábricas de siderurgia. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal. cobre. Los recursos naturales. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —'. La industria argentina del petróleo. de papel. que existe desde hace unos cincuenta años. han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas. fábricas textiles. La República Argentina es un estado federativo. destilerías y refinerías. que tiene dentro de sus fronteras. y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional. los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. la actividad del Partido Comunista. Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. de cemento y otras varias. en especial en los últimos años. Argentina tiene. Existen en el país numerosas riquezas minerales. que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república.

BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY BRASIL UAY PACIFICO )7 J H «NEUOUCN OCÉANO ATLÁNTICO OCÉANO Si» ODORO RIVADAVIA ISLAS MALVINAS .

las llamadas „Villa Miseria". Argentina exporta lana. idiomas de todos los rincones de la tierra. la avena. de las cuales Corrientes. Los principales productos son: el trigo. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables. que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. la remolacha azucarera. vivo siempre en el fervor del pueblo. Los viajeros que. Arri266 . cuero. el maíz. Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico. el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril. la patata. no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. Al salir por sus largas y amplias calles. el famoso cantante de tangos. a sus bares y confiterías. a esta gran „Capital del Sur". acentos de todas las regiones del país y. de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. la cebada. varias frutas de mesa y la yerba mate. desde cualquier lugar del mundo. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente. con la afluencia de la gente a las grandes tiendas. el arroz. Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel. el maní. el lino. los aceites vegetales. el algodón. la vid. el porcino. la alfalfa. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene. Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y. Y para todo el barrio. encuentran aquí una intensa vida económica. el centeno. en menor escala. Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones. gracias a su suelo muy fértil. la caña de azúcar. el girasol. el tabaco. que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas. Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria. acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico. de vez en cuando.camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. como suele denominarse a Buenos Aires. leche y carne de la mejor calidad. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. vendedores de diarios que clamorean su mercancía. cultural y artística. existen sólo uno o dos grifos de agua. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. En Buenos Aires hay un fenómeno característico. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes. clave del desarrollo económico del país. a su centenar de cines.

(Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro". La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo. árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse. como la del Congreso. .BUENOS AIRES. rebosante en evocaciones históricas. Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales. Esta plaza. una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano. Existe una sola cocina común.Plaza de Mayo ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas. entran en la categoría de plazas „senas".) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos". que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad. en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad. refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1 .viven una o dos familias. despejado de edificación que tiene canteros de verde césped. flores. El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas.

un trato de confianza con el hombre. actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée. como la plaza San Martín y la Recoleta. * En mayo de 1903. así como los extranjeros. Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos. quien. el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y. Los bonaerenses. la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas.. los museos. Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio. en los ensayos. Domingo Faustino Sarmiento. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. sobre todo. el teatro Nacional Cervantes. representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo.de ocio alimentando a las palomas que mantienen. la caída del telón o el último acorde. donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios. Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra. los teatros. en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión. interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto". No debemos olvidar. junto con Caruso y Ruffo. hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo. el teatro General San Martín etcétera.. más íntimas y familiares. que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera. y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre. Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —. tampoco. entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos. Actualmente. donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz. donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. 268 i . De este modo. la Universidad. por tradición. después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. bajo la batuta de Toscanini. entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * .

Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten. Santiago del Estero. San Luis. La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que. el segundo. Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto. Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. Entre 269 . Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee. parque y selva. las carreteras que conducen a todos los puntos del país. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. Tucumán y Salta. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú. Mendoza y San Juan. Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja. se juró la Independencia de Argentina. el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte. a principios del siglo pasado. como en un abanico. Es huerta y jardín. a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco. con un previo pasaje a través de Córdoba. por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa.

El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270 . es preciso atravesar la pampa. estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa. ocupa un lugar destacado. en un admirable marco formado por la enorme cresta andina. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego. la ciudad de Mendoza. en que están emplazados.Casa Histórica de Tucumán. En los años de postguerra. donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas. Para conocerlos. Nahuel Huapí y Los Alerces. Río Negro y Chubut. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad. hasta los territorios de Neuquén.

osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta 271 . a atinge alfalfa lucerna algodón m.mías. PALABRAS NUEVAS abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. Por otro lado. el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. en general. a-şi însuşi. el utillaje de alta técnica y. a base de una perfecta igualdad en derechos. debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a . denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m. Rumania. chirpici adquirir d. a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. siendo un país en pleno desarrollo industrial. puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo. a transforma demanda cerere denominador m. El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. a x ă . Por un lado. cinematograf clamorear a striga cobre m. a fi lipsit catarata cascadă caudal m . a procura alcanzar a ajunge. cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i .

fervoare. adîncime prolongar a prelungi proximidad / . bogăţii: relieve m. apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e . g a m ă . a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / . care să ştim care anume 272 După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu. a despica. locuitor hender d. egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a . el Japón). a r a h i d á . cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m.esfuerzo efort explorar a cerceta. a p a r t a m e n t habitante m. soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. plăcere plata argint plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda. zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă placer m. peisaj paredón m. Tendinţa este . răgaz ocultar a ascunde paisaje m. ţiile precedente. perete m a r e . vie vínculo legătură visión / . porumb maní m. a explora extranjero s t r ă i n . utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / . a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă. fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m. relief reliquia relicvă remanso clipă . a l u n a americana marco cadru . r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă . floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă . există o col (el Brasil. răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment. a străpunge igualdad / . viziune yacimiento zăcămînt ANÁLISIS DEL TEXTO Argentina sau la Argentina.

In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului".totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. Aşa este cazul cu (la) Argentina. calle de Alcalá. Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de). hierba— iarbă (în general). Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol. străzi. Centrală şi de Nord. 6. el mes de mayo. aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja. el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires). devine Sud: Sudamérica. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos. capuri. Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por 3. pentru obţinerea unei 18 273 . Notă: 1. a n i . las tres Américas — cele trei Americi: de Sud. 5. nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. Mala hierba — buruiană. pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite. Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t . în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. 4. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo. edificii sau i n s t i t u ţ i i . luni. Cînd Sur precede un nume. Clima Romîniei este temperată. ca şi cele de ceai. construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos. latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. Cînd numirile indică insule. se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici. pieţe. oraşe. V i n u l de Malaga. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează. S i t u a ţ i a economică a I n d i e i . S i t u a ţ i a economică din I n d i a . el año de 1950. (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de 2. económica de India. strîmtori. El clima de Rumania es templado. Hierba­ buena — mentă. Sudoeste (Sud-vest). sabana — savană.

.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m). Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". ganado vacuno. adquieres. anotimp Montevideo — capitala Uruguayului. alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m). Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori). toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero. Andes — munţii Anzi. la sud de ecuator. remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană. estación f. Austral — sudic. cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. las islas de la zona austral: Malvinas. Opusul său: septentrional (nordic). ombú —• arbore foarte mare şi stufos. aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. Georgias del Sur. República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica.. — staţie . pe o întindere de 7 500 km. Orcades del Sur. în general. păzitor de turme. ovine şi porcine. meridional — de miazăzi. Verbul adquirir (şi. sudic. Nueva şi altele. Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles). Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud. La plural: ombúes. lanar (ovino) y porcino — bovine. Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. Pieton. slab. Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m).infuzii. nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. 274 . ganado — vite (în genere). asemănător stejarului nostru. lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud. unde efectuează cercetări ştiinţifice.

275 . locuitor al acestui oraş. acomodar (a p o t r i v i ) . act în piesele spaniole clasice. . canadiense malagueño. bonaerense—din Buenos A i r e s . . madrileño guatemalteco Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826. 18* îmi plac dulciurile. A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . forfotă. loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r .la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) . zi.v i n o . P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i . Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n . De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u . alto Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela. granadino mexicano. C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e . jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i . perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo). cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen. î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e . Condiţiile nu-mi convin. .a singular şi p l u r a l .t e . A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése. convine e t c . t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r . P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874. Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t . (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I . ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino. a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere. quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea). piaza — p i a ţ ă . rumano parisiense.

. N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad. los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e . tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă . qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga.música operística —. r a d i u m . m. qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e . provincia.o plajă deosebit de frumoasă (120. — r a d i o ( a p a r a t ) . pero de pelo suave y leonado. .) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea LECTURA SUPLEMENTARIA ¿SABE U S T E D .. la república de Panamá. înţelegere. r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a . c u n o s c u t ă p r i n t r . república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza. încercare. a nu se confunda cu acuerdo — acord.m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida. qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos.000 loc. Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a . . hecho de u n trozo de tela cuad r a d o . con u n agujero (gaură) en el c e n t r o . — acord ( m u z i c a l ) . p a r a e n t r a r por él 276 . se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815. p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e . se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m. p r o b ă . eseu literar radio f.

Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră). qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . Las bolas son generalmente de p i e d r a . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires. idioma. reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o . Encontrar los sinónimos de las palabras: continuar. EJERCICIOS 8 9 . H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s . E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s . qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o . I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ. Sirve t a m b i é n de cama en las noches. lasso). terminar. según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 . estudiar.la cabeza. las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. 277 . venir. p a r a la gente del campo. acaecer.

9. sînt grîul şi petrolul. munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării. In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino. Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate. Noapte bună! . Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă. ci numai îngheţată. Cofetăria aceasta nu are prăjituri. mergem să dansăm. 6. 7. dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică. Unele dintre cele mai importante produse ale R. După ce terminăm munca. Minele din ţara noastră sînt foarte bogate. 2.P. 3. Vă place acest tango argentinian? 11. 8. 5. Dar mai mult decît bogăţia naturală. 4. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. 10. Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni.9 1 .R.

capital de Cuba. Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. No era un capricho. 14 de junio Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile. en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América. ni un raro antojo. comencé a prepararme para subir hacia el norte. Santiago de Chile.LECŢIA 32 DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje) Miércoles. hasta La Habana. ubicada casi a los pies de los Andes. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. de paralelo en paralelo. Cuenta con museos. es una ciudad moderna y bonita. Y cuando esta hora sonó. como por una escala de cuerda. una univer279 . La capital.

Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva. un lugar ideal de descanso. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía. ópera y numerosas industrias. y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. sino que están en manos de empresas norteamericanas. a mi parecer.sidad. prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha. principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico. Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta. punto de especial atracción para los turistas. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es. minerales de cuya explotación no se beneficia la nación. Debido al excelente clima de Iquique. Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. el punto más importante para el embarque del salitre y cobre. especialmente para el embarque de la industria salitrera. teatros. Su nombre significa „Taza de Oro". Un importante puerto comercial. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso. bastante conocida. En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. 280 . es Iquique. dotado de modernas instalaciones portuarias.

para conocer la vida de los mineros chilenos. que tiene no obstante un clima bastante templado.. 281 .. En fin me fui también a Punta Arenas.alejado del ajetreo de la vida moderna.. He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. el primer puntal donde podía basarme para empezar. en todas partes. que es el centro de la zona más poblada de Chile. Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. de madera. Allí sufren de la falta de aire y del frío. la lección. era para mí el punto de partida de este largo viaje. internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar. ¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!. Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas". según mis proyectos. los campesinos chilenos luchan solidarios. contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes. como vimos. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras. buenos teatros y una moderna ciudad universitaria. no tengo el tiempo necesario para. también en Chile. En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción. ¡Qué maravilla ! — Pero.. amigos. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida. Fui avisado poco tiempo antes de la salida. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. este país de inmensas riquezas naturales. es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo. Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales. Las condiciones de trabajo son terribles.. Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral.. Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes". La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos. Santiago. Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas. la ciudad más austral del mundo. por ser una región cercana a la Antártida. que son unas frutas muy sabrosas. sin ninguna protección. La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón.

Después de volar un corto trecho. hay otros pueblos. En este país. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. que era el rumbo de nuestra primera etapa. De pronto. la otra sube. y me dieron una larga lista de compras. y tres de envergadura.— Dispone usted de tiempo más que suficiente. en el corazón del continente sudamericano. he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera. son cóndores —• unas aves rapaces. enigmático. las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282 . márchese. Tal como está ahora. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico. Santiago queda abajo. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico.. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. Nada de particular. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. localidad de Bolivia. vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba. Antes de subir a él.parte superior de las alas. lejos. Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando. plumaje de color negro azulado. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol. de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo. un viraje simplemente. gigantescas. Aquí viven personas lo mismo que yo. Después de un largo despegue. acaso. pero viven. semejantes a los buitres. pero de más de un metro de largo. blancas la espalda y la. debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. ¿de otra manera? Aquí.. Jueves. el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile. Cómprese unas. con la cabeza desnuda. en vez de ir a La Paz. dejamos el aeródromo y tomamos altura.. 15 de junio Estoy ya en Cochabamba. otro género de vida. pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros. he estudiado la ruta del avión..

A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas. me fui a visitar Asunción. Toda la población estaba en la calle. En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes.Lago Titicaca se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local. es decir minerales y petróleo. antaño miembros del poderoso imperio incaico. están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias. el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. Viernes. porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre. 16 de junio De nuevo en La Paz. capital de Bolivia. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. dejando Bolivia. aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así. y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. Sus principales riquezas. Potosí). Al regresar a La Paz. Por la tarde volamos hasta La Paz. Me subí inmediatamente al avión 283 .

Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india. aliados de las empresas americanas que subyugan al país.. Los peruanos son descendientes de los incas. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano. comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia. Durante esa parte de viaje. recuerdos. 17 de junio La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y. El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos. en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas. vivan en condiciones de un lujo poco habitual. así como de sus antecesores. Esto no impide que unas pocas familias de magnates. objetos de plata. . máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas. ídolos. los indios tiahuanaco y mochica. Al despegar. sus sombreros de ancha ala. naranjas. se percibe algo nuevo.que se dirigió raudo hasta Lima. un amigo exclama: "¡Ojalá. aguacates.. Con todo. la presión atmosférica no nos molesta. por lo visto. de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. El avión vuelve a tomar rumbo norte. A cada paso nuestro en dirección al ecuador. Hileras de montones de frutas: bananas. 18 de junio En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. capital del Perú. cocos. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas. alfombritas y ponchos. Sábado. y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida. Los indios venden telas de lana. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos.En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. el 284 . su vida es algo más acomodada. recto como una flecha. El sol se eleva más y más. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande. haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento. Domingo.

con su gran puerto y varias fábricas. Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje. al mismo tiempo. unos colores se esfuman.calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur. Guayaquil no está en la costa. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. Despegamos de nuevo para la capital del Guayaquil . húmedo. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit. El cuadro varía. Guayaquil. Simón Bolívar. sino en el delta de un ancho río. otros aparecen. porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. No tardamos mucho aquí. . Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. Los ricos se van ya el sábado en sus coches. tiene un aspecto impresionante. a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad. Desde luego. los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. o cartas que enviarán en la siguiente escala.huyendo del calor. El domingo esta zona parece muerta.

La población de la capital es diversa: blancos. Gritan a quien más titulares sensacionales. tal como la vimos nosotros. mulatos. he advertido gran interés por la República Popular Rumana. Lunes. Quito vista a medianoche.Ecuador. conventos. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles. En todas partes se ven iglesias. casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad. En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. A excepción de las iglesias. Salta a la vista la miseria de la población india. Quito. tampoco se advierten grandes edificios oficiales. ermitas. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". bastante grande y moderna. Bogotá es una antigua ciudad. con harapientos ponchos al hombro. no obstante. capital de Colombia. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. muy hermosa. 19 de junio La arquitectura de esta capital es de estilo colonial. situada entre volcanes. seminarios. bastante grande. por lo visto. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas. 20 de junio Salimos para Bogotá. Martes. es. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual. Por la tarde y de noche. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos. Las ocupaciones principales son. Los indios van descalzos. He visitado la universidad y el jardín botánico pero. desgraciadamente. muy interesante. aprendidos de memoria. elegantes damas. que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. mestizos. que seguramente no entienden. indios. como en toda América Latina. aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros. refresca. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286 . En Quito. pero uniforme. La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. los oficios artesanales y el comercio.

Sin embargo. fundamentalmente de los monopolios norteamericanos. el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos. que tiene 6 700 000 almas. 287 . aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. maizales incomparables. La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. la crisis de vivienda. efectivamente.durante la noche en Caracas. 21 de junio Después de una breve escala en Panamá. que sacan ganancias colosales. La desocupación en masa. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. Lujuriante vegetación. cafetales. 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela. — Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales. pasamos a Costa Rica. Miércoles. tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros. Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía. van cambiando los rasgos característicos de este país. platanales. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. no sabe leer ni escribir. Enormes flores multicolores. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes. Y.

es muy pintoresca. especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit". Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios. Guatemala. denominado el "monstruo verde". volando por encima de: Nicaragua. — Parte de la Ciudad Universitaria Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras. más de cuarenta volcanes. Honduras. San José. La capital de la república. lagos a gran altitud. El Salvador y Guatemala. posee grandiosas ruinas mayas. porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje. 288 . lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana. Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos.MÉXICO. uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz.

que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. que mejor sería decir piramidal. un rectángulo completamente liso. Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original. bastante grande. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares. Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada. impresionante. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios. Imaginen. 22 de junio Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México.Jueves. por ejemplo. no ha sido elegida por casualidad. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical. Otro inmueble. Mariachis 19 — învăţaţi limba spaniolă . Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional. Por cierto. esta forma. con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas.

290 . después de haber visto Xochimilco. 23 de junic Visitamos las pirámides de Teotihuacán. la arquitectura suntuosa.. luminosa ciudad moderna. cerca de la capital. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto. La Habana.El eminente pintor Diego Rivera. territorio libre de América". por supuesto. obligatorio para los extranjeros. donde transcurría un grandioso mitin. que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama. Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec. Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista.". es la última etapa de nuestro prolongado viaje.Cuija. Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho.. Viernes. "La cucaracha ya no puede caminar. . las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas. de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos. mil veces descritas. La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. adornada por el monumento a José Martí. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca. cantor de la revolución mexicana. 24 de junio Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. entre las canciones de los mariachis. pero no por eso menos interesantes. los rascacielos.. Sábado. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical. ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo. El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas.

de Checoslovaquia y de otros países socialistas. la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE. y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica. no dieron los resultados esperados. paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre. Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante. de la República Popular Rumana.LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba Academia El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba. 19* 291 . la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano.UU. económico o de cualquiera otra naturaleza.

LA HABANA — Casa

presidencial

Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista, Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE.UU. Gracias a la solidaridad de los países socialistas, Cuba beneficia de medios materiales, maquinarias, materias primas, información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola, de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional, aceleran el desarrollo económico, liquidan el paro forzoso, elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo.
Domingo, 25 de junio

Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos, aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente, la provincia más grande y más montañosa de Cuba. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba, admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. De paso, visité la bella ciudad de Camagüey. Al posarnos en las cooperativas agrícolas, vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —, que hablan de los duros y 292

difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra, y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista, lacayo de los grandes monopolios.
Lunes, 2(i de junio

Hoy he visitado la península de Zapata donde, a mediados de abril de este año, el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. Querían quitarles las tierras a los campesinos, arrebatarles sus títulos de propiedad, volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros, que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo, para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. En suma, los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente, en el que el poder pertenece al pueblo, un país libre que se industrializa, y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. El país atravesaba un período alarmante. Pero, los viles mercenarios, pagados, organizados, entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui, resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón, ante el empuje, coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras, obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. Su fuga cobarde fue inevitable. 293

E n los ú l t i m o s t i e m p o s , la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a ; la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a , y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s , profesionales, técnicos, escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . U U . c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos. Y con esto, d o y por t e r m i n a d o el largo, interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . PALABRAS NUEVAS
abrigar a a d ă p o s t i ; a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e , sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n , din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac, şvab cuerda coardă, sfoară cumbre / . culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / . şomaj dilatado lărgit, întins envergadura anvergură equipaje m. bagaj ermita schit escala scară ; escală esfwmarse a se e s t o m p a ; estancia şedere estilo stil familiar ni. m e m b r u de familie fantasma m. fantomă

294

flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens, uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd, şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e , a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. cheiu maleta g e a m a n t a n , valiză manzana m ă r ; bloc de case marcharse a pleca mármol m. m a r m u r ă máscara mască medianoche / . miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie, slujbă ola val paralelo paralelă

percibirse a se observa plumaje m. penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i , a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m. p r o p t e a ; p u n c t fix rapaz rapace, de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / . revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă , destinaţie sabroso gustos, savuros salitre m. salpetru sereno senin; m. paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană, ceaşcă tempestad / . furtună terrateniente m. moşier tinieblas / . p i . î n t u n e r i c ; negură titular m. t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m, v i r a j , cotitură

ANÁLISIS DEL TEXTO

Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). Ca substantiv comun: chile m.= (în Am.) ardei. Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. 295

Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r , cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . R . S . S . , Australia, S . U . A . , Anglia, Chile, A r g e n t i n a , Norvegia şi F r a n ţ a . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile, fondată în 1 5 4 1 . E s t e necesar să se specifice „de Chile", deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) ; Santiago de Cuba; Santiago de Chaco ( P e r ú ) ; Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). en vísperas — în a j u n u l ; víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l , dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i . Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele. Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături, la picioarele; în josul al pie de la letra textual, literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . . . parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u - m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. S i n o n i m cu: crepúsculo, ocaso, cien — apocopa de la ciento. Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas, ciento sesenta personas

Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud, cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r . por la tarde — seara, pe seară. Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua), de noche (noaptea).

296

aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 , dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. Ţară eminamente agricolă, cu un sol foarte fertil. Bogată în peisaje pitoreşti. Capitala republicii, Asun­ ción, este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. Perú — important stat din vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ), dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. Capitala sa, Lima, are aproape un milion de locuitori. Înainte de venirea spaniolilor, exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. ; Ojalá haga, buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America, al cărui fruct, asemănător cu o pară, este foarte gustos yergue— se înalţă; de la verbul erguir. Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat, fie, mai ales, ca un verb de tip pedir:
Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo

Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi; a rătăci): yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran.
297

Deci, cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului, i devine y. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo, hueso, sau verbul oier (a mirosi) — huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen, dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. Vedem, în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia, chiar pe linia ecuatorului. Posedă şi insulele Galápagos, situate la 600 km de coastă. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi)... mestizo — metis, născut din părinţi de rasă albă şi indiană. mulato — mulatru, născut din părinţi de rasă albă şi neagră. indio — băştinaş din America. Columb, cînd a descoperit America, fiind convins că a ajuns în India, i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. Numirea a rămas pînă astăzi, iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes, uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). salta a la vista — e evident, sare în ochi. chicuelo — puşti; diminutiv de la chico, gritan a quien más — strigă care mai de care. Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. unas cuantas horas — vreo cîteva ore. abrigaba el propósito — avea intenţia. Abrigar în sens figurat, atunci cînd este vorba de idei, sentimente, are înţeles de „a avea", „a nutri": abrigar esperanzas. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc), cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. Se compune din 20 de state, 2 teritorii şi un district federal. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care, văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". Capitala statului, Caracas, este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane, situat pe malul lacului cu acelaşi nume. 298

llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e , lung de peste 80 k m . şi a d î n c de 12,5 m . , care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă , n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. platanal, cafetal, maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano), de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) , Honduras (cap. T e g u c i g a l p a ) , El Salvador (cap. San Salvador) şi Guatemala (cap. G u a t e m a l a ) , r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . aztecas — a z t e c i ; u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic. por casualidad — d i n î n t î m p l a r e . corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă . la cucaracha ya no puede caminar... p r i m u l vers d i n t r - u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México. Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e , cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m . Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . doy por terminado — î n c h e i , t e r m i n Nota del día. I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez, honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299

Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela

puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano

portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan

¿SABE USTED QUÉ ES E L . . . erke ? Especie de bucium r u m a n o , tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. caimán? R e p t i l de América, parecido al cocodrilo, que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo. E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l , de plumaje suave, verde b r i l l a n t e y rojo. E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba). EJERCICIOS 9 2 . Contestar en escrito a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 . Traducir las siguientes oriciones: 1. Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. 2. Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. 3. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. 4. Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. 5. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. 6. La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului.

300

7. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. 8. Gînd înfloreşte grădina, toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. 9. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. 10. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs; mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. 12. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui. 13. Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. 14. M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău.

LECŢIA

33

UNA CARTA México D. F., 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta, pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". Como ya sabes, mi profesión es muy entretenida, pero también muy cansadora. No obstante mi poco tiempo libre, me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —, pues así podría aprender algo de rumano. Como hablo un idioma semejante al tuyo, creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. A continuación, voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos"; en efecto, desde el punto de vista político, mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados, 3 territorios y un distrito federal, autónomos entre sí. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América, varios pueblos indios se habían establecido en México. Fueron los más notables los tollecas, los chichimecas, los aztecas, los mayas y, en menor grado, los zapotecas. Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. Los toltecas, oriundos del norte y guiados por Huémac, fundaron a Teotihuacán y a Tula, en el Anáhuac. Alcanzaron los toltecas civilización notable. Sus arquitectos elevaron pirámides 302

I I MÉXICO D. .Avenida Juáre: . F.

sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto. Los chichimecas. Residió Quetzalcóatl. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl. Las ruinas. pueblo bárbaro del norte. vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas.religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados). hombre de tez blanca. Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán. Calzadas. comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. luego en Cholula. para conquistar el país y derribar sus ídolos. a pesar de todo. (Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán. primero en Tula. sabio y virtuoso. Templo maya de Zaculeu (Guatemala) . cabello y barba largos. y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más. palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él. poseían una escritura jeroglífica.

Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl vistas desde 20 .CENTROS ARQUEOLÓGICOS CE MÉXICO JZ TEOTIHUACÁN.

U x m a l . en S i n a l o a . en P a l e n q u e . la escultura y la a r q u i t e c t u r a . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n . Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a . E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r . civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o . grabados en m a d e r a . continuare. con sincero afecto. 306 . De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a .Los aztecas. E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a . e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . D . P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . PALABRAS NUEVAS afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /. La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o . que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. así como en otros países de América Cent r a l . e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco. donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n . que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles. I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega. que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México. oriundos de A t l á n . P a n c h o López P . m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) .

respetado) amigo (camarada). n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă . Telegrafia cómo estás. d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d. Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare. las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel: Sr.derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / . data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4.. de 1960. a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire. Adresa (la dirección. querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte. ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias. Pentru scrisoare.. 307 . — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an. Abrazos.. ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / . expedidor:. se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado. t e n . astfel: Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca.. suprafaţă tez / . don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca. Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960... 58 Indicaciones: urgente. 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte). culoarea pielii ANÁLISIS DEL TEXTO 4 de agosto de 19. Miguel. Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule).

Un abrazo de. cordialmente). situată la 43 km de capi­ tală.F. 35 milioane loc. spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori: Tu buen (leal) amigo. cuceritorul Mexicului. Teotihuacân — localitate în México. venit din ţinuturi necunoscute. Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México. Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii. Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea). Muchos recuerdos de. conquistador—cuceritor..) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba. (1. Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou. numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care. Siempre a tus órdenes. dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime. a ridica (probleme. unde a fundat oraşul Veraeruz.A. de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?). născut în 1485 în Extremadura (Spania).UU. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE. plecînd spre răsărit. 308 . Te saluda atentamente (calurosamente. Conţine mai multe piramide. Prescurtat D.. întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane.269km 2 . în care au pierit sute de mii de indieni. todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ. vechi centru al civilizaţiei antice mexicane. Hernán Cortés — căpitan spaniol. con sincero afecto — cu dragoste sinceră. a reuşit să pună stăpînire pe această ţară.siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. A debarcat în 1519 în México. au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte.U.969. Plantear — a pune. en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării. A fost considerat de mexicani drept zeu. de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie.A. deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S... (Peste 3 milioane locuitori). se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses.U.) Cetăţenii din S. cu mijloacele cele mai brutale.

. atto. (el) español? ¿Podría Ud. Es m u y s i m p l e . por qué. comunicara). = que estrecha sus manos q. y S. decirme. y S. quién (o cómo. señor. (cu deosebit respect). — posdata = p o s t s c r i p t u m (P..S. — Con sumo placer. 309 .s. atto.S.s. . La cosa no es f á c i l .D. Me repito de Ud. y S.... ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e .S. Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto. de qué m a n e r a ) .S. No lo sé. q.—No estoy seguro.) scrisoare după s e m n ă t u r ă . . de comunicarme) si (o lo q u e ) . Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud. la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e .? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si. — U n poco de c a l m a .m..m.S. ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera.? ¿Me h a r í a el favor de. ceea ce se a d a u g ă într-o ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d . sin e m b a r g o . — De b u e n a g a n a . S. = seguro servidor q. Quedo (soy) de Ud.m. por favor. contestar: Sí.. P o r favor.S. ? ¿Es v e r d a d q u e . Con m u c h o g u s t o . u n p o q u i t o de paciencia. atto. = afectísimo) S.. m o s t r a r m e . Voy a i n t e n t a r l o . Creo que sí.. N a d a m á s fácil. Considérame siempre su muy agradecido y afino.e. — Con el m a y o r placer. e s p a ñ o l . H a b l e U d .s.. intentémoslo. j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r .In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale).? T e n g a U d .. señalarme). . — La cosa merece reflexionarse.b.).e. = atento (se poate înlocui cu ajino. = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P.? ¿Sabe U d .. (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă. Sí. . . De b u e n grado.

? ¿Qué entiende Ud. — No es difícil lo que Ud.. ¿Ud... — Puede ser. — La razón es clara (u obvia)..? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo). Aguarde Ud.....Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud. que.. — Por lo que sé. No lo sé yo tampoco. . ¿Se acureda Ud.? ¿Entiende Ud. lo. — Según.? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven). Me fundo en que..? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo). ? ¿No cree Ud....... Me parece.... la cosa es ésta...? Dígamelo Ud. — Por lo que a mí toca.)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo). (o recuerda Ud.. Permit ame un instante. lo cree? 310 Tendré gran placer en decírselo..? ¿En qué se funda Ud... ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?. Es fácil de comprender. seguro de que (subjunctivo).. Nada más fácil de contestar.. pero. ¿Cómo diría Ud. en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? ... Por lo que sé Es poco verosímil... La cosa no puede saberse aún. en vez de.. se lo voy a decir... La cosa salta a los ojos..? — ¡ Lo cree Ud... Depende de las circunstancias. si quisiera decirme si. me pregunta. de lo que. así! A mi parecer. Tiene el siguiente significado. — Ya lo creo que me acuerdo.. — Lo deduzco de.. En mi opinión..? ¿Lo dice Ud. que (indicativo).. que.. que (subjuntivo). No afirmo lo contrario. si me dijera.... si lo sabe. Es un asunto (o un problema) difícil de resolver.. Estoy a las órdenes de Ud. Le agradecería mucho. para sostener que (indicativo).. — A lo que yo entiendo.... No es cierto.. ¿Cómo se explica Ud.? ¿Cree Ud...? ¿No le parece que (indicativo).. No lo sé..? ¿No se dice también.? ¿Está Ud..... ¿Qué piensa Ud.. que (subjuntivo o futuro). no sé nada de esto.. no estoy seguro. por....

y me sorprende que no esté Ud. le rogaría que me dijese si (lo que). comprenda bien lo que le pregunto.¿Sería indiscreto preguntar si. ¿Decía Ud.. pero la memoria me es infiel en este instante. — Estoy a sus órdenes. al corriente. Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad. — Preguntaba a Ud.. Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii.. algo de prisa para mis oídos. lo que se entiende por... . Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. — Salta a la vista. la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud. ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud.. no he entendido la pregunta suya. ¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran.? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto. ¿Me entiende Ud. tenga Ud... — Es más claro que el sol.. No sé con toda exactitud lo que significa la palabra.. (me) dispense. ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua. si. de cierto? No comprendo gran cosa.? ¿Me extralimitaría preguntando a Ud.. Todo el mundo lo sabe. no he entendido la pregunta de Ud. (o Tenga Ud. Todavía no estoy al cabo de lo que U d . ¡ Déme Ud. — Está a la vista. que me lo diga). ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud... voy a repetirla... le suplico que hable más despacio. (o Cuénteme Ud. 311 .. Ud. algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud. No se me alcanza . . Digame Ud. Si lo supiera yo.. Siento no poder decir nada todavía. . sabe que (indicaíü'o).. Quisiera saber. ¿Indiscreto?. ¿Querría Ud.. se lo diría de buena gana (o de buen grado).. Tenga Ud. la bondad de repetirla. Voy a repetirlo de nuevo. ¿verdad? ¡ Fíjese Ud. Dispénseme.? Habla Ud. Pues bien.) lo que. es muy fácil que (subjuntivo ) . lo que. ' m e pregunta.. si.. ¡ expliqúese Ud..? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud.. Ahora (me) ha comprendido Ud. Ud. la bondad de seguir). a fin de que Ud. repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo. bien! La pregunta es algo larga.

fue elegido presidente de México en 1912. era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) . consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. H i d a l g o organizó u n gobierno. FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806. J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar. en 1811. C u a n d o . con otros 27 compañeros suyos. Murió en 1872. por t r a i c i ó n . E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). los franceses invadieron México. E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s . condujo y organizó a los rebeldes. 312 . E n 1911 derribó la d i c t a d u r a . en 1863. convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o . a la m u e r t e de H i d a l g o . MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo. F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 . g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r . Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. pero m u r i ó asesinado en 1913. E r a cura del pueblo de Carácuaro y .F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MÉXICO iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a . fue preso y fusilado. i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r . pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y .

y las plazas espaciosas y m u c h a s . No existe T u l a n . las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i . el p u e b l o de los p a l a c i o s . E n unas v e n í a n frutas. fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z . de ébano y jaspes. curioseando y vend i e n d o . Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras . t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o . y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s . la ciudad c a p i t a l de los aztecas. m u e v e n los labios como si dijesen a l g o . o de c a l i c a n t o . No existe Texcoco. a l l á en el t o p e . E n los mercados hervía la gente. con m á r m o l como nubes y con cedros de olor. celebrando a l rey o diciendo m a l de él. con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies. P o r los canales a n d a b a n las canoas. De ese lado de México. y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a . que es el ladrillo sin cocer. LECTURA SUPLEMENTARIA Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n . y demás cosas de la alfarería. y e n d o de puesto en puesto. cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a . presidente de México de 1934 a 1940.LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 . si el d u e ñ o era r i c o . sin a p a g a r j a m á s . saludándose con a m o r . no se ponen el s o m b r e r o . y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. y en otras jarros y t a z a s . Los indios de a h o r a . ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro. y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s . y la ciudad parecía siempre como en feria. d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313 . la c i u d a d de la gran feria. u n a s piedras como y u g o . Las casas eran de adobe. de o b s i d i a n a p u l i d a . y e n otras flores. P o r sus méritos en la defensa de la p a z . b a j a n la cabeza. Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d .

Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza. donde se encontró aquella Cara Gigantesca. en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera. las ciudades de los palacios pintados. y aquella otra ruina donde cargan dos. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra. de tres pisos. De Cholula. en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos.. y con su escalera de diez varas de ancho.hombres una gran esfera. sino por donde vinieron los mayas. que dejó asombrado a Cortés. dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. una cara de piedra de dos varas y más. de los pozos profundos y los magníficos conventos. el templo de granito cincelado. y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. y el otro arrodillado. ni con qué máquina la subieron tan arriba. Uxmal está como a dos leguas de Mérida. y porque su gente es tan buena 314 . ni un templo entero. que son más extrañas y hermosas. En Yucatán está Izamal. Y Kabah está allí también. no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas. se ven las antiguas fortificaciones. que es la ciudad de ahora. y frente como la del hombre blanco de ahora. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. negras y blancas. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas. de aquella Cholula de los templos. vestidos de trajes de gran ornamento. Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos.. con su Casa Grande. con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión. que eran gente guerra y de mucho poder. y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar. En Yucatán están las ruinas de Zayi. celebrada por su lindo campo de henequén. azules. la Kabah que conserva un arco roto por arriba. que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. de pie uno. De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas. de las casas trabajadas lo mismo que el encaje. revueltos por la tierra. y la cabeza con penachos de plumas. En Cent la. no quedó después de la conquista una ciudad entera. En Xochicalco sólo está en pie. Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos. Pero las ruinas más bellas de México no están allí. En el interior está el patio rodeado de columnas.de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales.

En Uxmal son muchas las ruinas notables. no es una casa sola. están tapiadas. de negros de 315 . pero todas diferentes y de mucha expresión. de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos. y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia". con más de cien varas de frente y trece de ancho. En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara. de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras. que están en lo alto de la pirámide. como si fueran los edificios de más valor. La Casa de las Monjas sí es bella de veras. y es muy curiosa por cierto. despedazadas. y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo. o una escultura noble.que recibe a los extranjeros como hermanos. las estatuas sin cabeza. de hombres de barba negra. porque la piedra imita una como empalizada. de cuanto se ve o se toca. de nariz recta y barba larga. que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera. de animales que parece que miran y conocen. A una de las casas le dicen de la Culebra. pintada de colores diferentes y la Casa del Enano. Pero de lo que queda en pie. de barcos con dos proas. otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos. manchadas de fango. A otra casa le dicen de las Tortugas. Es como un libro de piedra. por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad. Un libro roto. con las hojas por el suelo. La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. que es toda de piedra ruda. hay procesiones de sacerdotes. y todas. y de las que se ven los arranques junto al techo. nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas. y arregladas en grupos que son de arte verdadero. tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino. como por todo México. hundidas en la maraña del monte. que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. las calles. y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. de guerreros. porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme. La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador". al pie de las paredes a medio caer. como la cascara de una muela cariada. sino cuatro. Están por tierra las quinientas columnas. están en las cumbres de las pirámides. con una tortuga de relieve de trecho en trecho.

frío. como moría por el dios egipcio. seco. 4. los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo. el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol.pelo rizado . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . olvidar. hermoso. 5. 6. lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a . 3. coronada de flores y seguida del p u e b l o . el pozo de los sacrificios. andar. el Castillo. 7. acostarse. la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias. alto. como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s . ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o . delgado. 316 . 9. din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . el P a l a c i o de las Monjas.corto. el Caracol. H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . agradable. que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o . 8. la casita t a l l a d a del E n a n o . Componer 9 6 . y todo con el perfil firme. H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a . 11. y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o . y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América. 2. de las palabras: 1. 10. esclavitud. Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido. a d ó n d e . que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas. la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . 12. bueno.

E uşor de înţeles. dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. . dar nu am avut timp să-i răspund. nu-s gata. 4. Nu înţeleg mare lucru. Fără nici o îndoială. Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11. Acum cîteva zile. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă. 12. Cum vă explicaţi faptul acesta? 3.9 7 . Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine..6. vă rog să vor­ biţi mai rar. Eu nu afirm contrariul. Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. 10. 8. !). Să nu începeţi încă. Traducir las siguientes oraciones: 1. 2.

El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros.LECŢIA 34 MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica. El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms. en cambio. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. como es la alca­ zaba de Málaga. en las afueras de la ciudad. lo que ha quedado es relativamente pobre. en el siglo X I . y. su denominación primitiva fue de "Dar Assour". o sea en español "casa del regocijo". hasta el siglo XVI. que encierra gran e'splendor. en Toledo. y las alcazabas o recintos fortificados. había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. tal como. por ejemplo. Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra. Otras . Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas. o la de Almería. se conserva la Aljafería. famosa por su estilo. donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar. cuyos restos nos asombran. antiguo palacio real. bajo el dominio árabe. En muchas partes. En Córdoba. muy difundidas en España. que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco. sus ruinas 318 . A principios del siglo XI.construcciones civiles parecidas. hasta el día de hoy. son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio). En Zaragoza. que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo). especialmente en el norte y en el centro de España. por su hermosura. de cuyo nombre vino el de Aljafería.

— En la Mezquita .J . CÓRDOBA.

CÓRDOBA. — Columnas en la Mezquita .

el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. de norte a sur. de madera y marfil. hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol. por donde traían agua de la sierra. se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe. Todos estos trabajos duraron varios siglos. pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida. un magnífico acueducto que aun queda reconocible. como ya hemos mencionado más arriba.sirvieron de cantera. El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio. la perla maravillosa colgada en una sala. por orden de Abderramán I. fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. verdaderos tesoros ornamentales.70 X 75. mosaicos de vidrio bizantinos. columnas y losas. Sacáronse de ahí los materiales valiosos. un rico salón etc. A principios del siglo XVI. que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa. La gran mezquita de Córdoba. una calzada. Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches". el azogue que llenaba una pila. casi iguales entre sí. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles. causando la destrucción de una gran parte de las columnas. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. llevándose finalmente hasta los cimientos. comprendidos los muros. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos. que tenía unos veinte metros de altura. animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe. columnillas de jaspe y cristal de roca. el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones. Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă 321 . Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán. cubre un cuadrado casi exacto de 76. que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas.73 metros. En 1377. mármoles de Grecia e Italia. en 1236. la mezquita sufre varias alteraciones. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental. El área total del edificio. que se reparte en dos sectores. Cuando la mezquita fue convertida en templo católico. Comenzada su construcción en 785. y algunos fragmentos de columnas.

.i SEVILLA.La Giralda. .

En Granada. PALABRAS NUEVAS airoso graţios: eteric alarife m. señoreando la ciudad. parecía protegerla. ante la torre elevada en el siglo XVII. Dibujan. m i n a r e t . al progreso de la civilización humana. emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina. constructor alminar m. dechado de armonía y color. Las columnas en serie. dantelă enehapadura placă ornamentală 21* 323 . „Alhambra" la llamaron los cristianos. con sus hermosos capiteles. en gran parte fuera de Granada. se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra. de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias. sobre todo la del Perdón.60 metros de laclo. Alta de 50. con su arco de ojiva y con hojas mudejares.tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa. algunos sin par en el mundo. Junto a la Alhambra. sus muros exteriores. el jardín del Generalife es su complemento. o sea „el Castillo Rojo". era una pequeña ciudad regia. todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. a los pies de la Sierra Nevada. castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe . la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. Todos estos monumentos. curte (domnească) dechado exemplu. queda todavía en pie la Giralda. son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó. En Sevilla. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. Más que una fortaleza o un palacio.85 metros. muy airosas. y sus esbeltos arcos de herradura. pildă encaje m. de rico material y ameno colorido. pi. así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. sobre los cimientos del desaparecido alminar. suponen una época creadora. temelie columna coloană corte / . las puertas. practicada en el muro Norte. Erguida a considerable altura.al qal'a al-Hamrá". t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m.. es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. un cuadrado de 13. en planta. que fue concluido a fines del siglo X I I . el alminar de la Mezquita Mayor. arhitect. en todos los dominios. todos diferentes. el patio de los Naranjos.

plan. numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul însoţit — aproape el siglo diez el siglo dieciséis (sau ^decimosexto) I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c . numele regilor. succesor traza u r m ă . schiţă ANÁLISIS DEL TEXTO mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei.erigir a înălţa fuste m. pur obispo episcop palmera palmier recinto interior. el postrero * Numeralele ordinale la 100 au fost studiate în lecţia 30 (vezi pag. 324 . desfătare saquear a jefui señorear a domni. incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie. urmaş. 242). el penúltimo el último. ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul. Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea De la unsprezece in sus. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379 Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole. fildeş nítido net. trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. a domina sucesor m.

I . .Torres de la Alhambra.GRANADA.

— Alhambra.ffgW80GS55¿ GRANADA. La fuente en el p a t i o de los leones. .

Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a . se foloseşte v e r b u l hacer -f. un sfert o cincime o şesime fracţiile sînt u r m ă t o a r e l e : 0 un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime 0 Fracţiile zecimale: una una decima 0. r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e . -ă triple (sau triplicado) triplu. S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole. ci a pus pe alţii s-o facă). una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " . p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i .2 0.infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa.01 dos décimas ocho centésimas 0. una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea. mil ochocientos sesenta y cuatroavos.hizo derribar — puse să se d ă r î m e .1 centésima 0.08 Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu. rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519. (N-a construit-o el. sfertul trei sferturi I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — . A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a . Alte forme p e n t r u a d e n u m i la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e . ci pune pe altul să o facă. -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu. fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( . -ă 327 .a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres. Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) .

un centenar. llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice. 2. un siglo. 2. viñedo adj. 2. viva 328 . Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. 2. iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. 1. sal < . f. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor. N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par. — Alhambra y Sierra Nevada. verb salta sub. 1. treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar. sub. obedecer — someterse a alguien. l. una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5).GRANADA. un millar.

Sevilla y Granada. que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. los moros y Carlos V. mezquitas. ruinas de palacios tan interesantes. Sus callejuelas estrechas. ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. Sinagogas. donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días. muralla del tiempo del último rey visigodo de España. puertas tan notables como la del Cambrón. que compendia toda la historia de Toledo. y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. angostas. o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo. escalonada en aquella especie de erguida península. la romántica Plaza de Zocodover. en obras romanas Mérida y Segovia. donde cada siglo ha colocado su página de piedra. y se baja por el lado opuesto. contemporánea de Don Quijote. a uno y otro lado se extienden unas anchas losas. Las calles se enmarañan. y se pasa el venerable Puente de Alcántara. Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica. la Posada de la Sangre. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. alminares que sirven de torres a iglesias católicas. el centro de la calle lo constituye 329 . la capilla mozárabe de la Catedral. hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas. pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo. la gran Fábrica de Armas.LECTURA SUPLEMENTARIA Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico. un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo. En fin. pues en ella han puesto mano los visigodos. ennobleciéndola más y más con cada restauración. y se comienza a subir la áspera cuesta. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba. don Rodrigo. desde que se la descubre. ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo ! PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja.

He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas. reposo y blancura en ellos. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos. Todo era silencio. que es como su espíritu. Nada turba el silencio. el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. el marco de montañas. 330 . el cristal veneciano de Sierra Nevada. me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. empedrado de guijarros. lentas. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad.un pasito empedrado. Una fuente deja caer un hilo de agua. que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores. por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. la alta y recia torre se yergue a un lado. las pirámides volcánicas de Sierra Elvira. AZOBlN GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^). Todas estas casas cordobesas tienen un patio. las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos. Pasaron las umbrosas alamedas. Unos tienen fuentes. ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas. acompasadas. la Andalucía ligera. esmaltadas por la luz de Andalucía. Las casas están enjalbegadas con cal nítida. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. su esencia. otros tienen columnas que sostienen una galería. no influenciaron tanto al visitante. sonoras. surtidores. de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos. El patio es ancho. de las casas ignoradas. de la profunda y serena tristeza. acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. La moza espera inmóvil junto a la fuente. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas. más pobres. la confluencia de los ríos. Cuatro o seis mendigos toman el sol. se extienden los naranjos en filas. La frondosa vega. otros son más modestos. Yo prefiero éstos de las casas humildes. Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente. Subieron al cerro de la Alhambra. He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. Se remueve lentamente un mendigo en su capa. Detuvieron * Se trata de la mezquita descrita en la lección. he divisado muchos patios de éstos.

al menor soplo del aire. a la orilla de las tres carabelas. MANUEL MACHADO 331 . al bosque de ligeras columnas. el corazón le saltaba en pedazos y un lloro. Ya en el salón de embajadores. placeres y encantos. La fisionomía del árabe se contrajo. que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla. Córdoba callada. Y Sevilla. encrustadas en marfil y oro. entre cipreses y laureles. soleada claridad.un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol. que se destacan sobre el cielo azul. como las hojas de los árboles. cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos. a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega. EMILIO CASTELAR CANTO A ANDALUCÍA Cádiz. Iluelva. con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España. en los bosques del Monte Sacro. las bóvedas. un largo sollozo. Almeria. Por fin. las puertas. en los mármoles del interrumpido palacio imperial. agua oculta que llora. su emoción iba rompiendo toda conveniencia. pálido. Málaga. cuando desde las tierras más remotas venían. sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. llenó aquellos abandonados espacios. semejantes a visiones orientales. y otros. Plateado Jaén. en los blancos miradores y alminares del Generalife. El árabe. sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse. atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. de tantas artes. unos. dorada. semejantes a las de una tapicería persa. y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja. Por fin. y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes. recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna. Romana y mora. las letras. las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática. Pasaron al Patio de los Leones. en las quebradas márgenes del río Darro. cantora. Granada. a recibir luz de tanta ciencia. se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. con las paredes de mil matices.

cincuenta cuarentavos. quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto. 1 0 0 . 4/5. Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă. 5. 4. octogésimo segundo. 5. 11.mers.suc. 18. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. 1111 (în litere). 15. 6. Verticales: 1. Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă.d o r i n ţ ă . 9. al 99-lea. 2 / 3 . al 9Mea.ecou. setecientos y nueve mil noventavos. ' a • ' . Escribir con todas las letras: al 5-lea. 8.a-şi a m i n t i . Dos catorzavos. 7. 1 • « • 5 8 10 . dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect. Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero. Palabras cruzadas: Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. al 500-lea. 8.o. al 2973-lea. 4.sud. 3 . 2. 16.EJERCICIOS: • * • . Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. 9 9 .m a i r ă u .nici. undécimo. Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v . milésimo. 5/4. Al 5678-lea. nu aş fi dormit b i n e . al 60-lea. 12. once milésimo quingentésimo nono. 597/300.ruşine.articol. Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură.2 15 19 1 II 6 2 4 •j •J ii I • TT « 1 0 1 . 19. cien milésimo trigésimo. de la L i b e r t a d . G. America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea. 10. 14. al 999-lea. 3.al ei. 2. Leer y luego escribir en guarismos: nonagésimo q u i n t o .a mers. 9 8 . 17. 7.a folosi.aci. Citesc pagina 105 din capitolul 26.interjecţia din a r a b ă .a se plictisi. Sîutem la lecţia 34.m a r e . 13-vîrstă.

. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. 333 . — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta. señor... — Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español. señor profesor — me dijo éste en español. sin llamar a la puerta. ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con... he aquí a ese hombre en carne y huesos.. un desconocido. nadie. Soy yo. el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla. Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. — Pues. quiero decir. pero os aseguro que las cosas así acaecieron.. lo hablo un poco. — Dispense usted mi entrada tan repentina. Me fijé más atentamente aún. el lápiz en la mano derecha. cuando entró.LECŢIA 35 ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración.. estoy estudiando la lengua española.. — ¿Con quién estudia? — Con usted. Ese hombre.. ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues. Sé que al leer esto. es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa. Estaba con el papel delante. pensando lo que diría. — ¿Habla usted español? — Sí. nadie. — Bueno.

para cazar las voces españolas en que encerrarlas. . Pero no pienso seguir adelante. 334 . soy de su parecer.. Creo que me basta. — No diga esto. Cada instante se puede aprender algo. — Nada de particular..lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar. sino para encontrar la forma de expresarlas. No digo que me faltan los elementos básicos de gramática.. Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad. ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. en el cine. y no para buscar ideas. —• Admirable. a todo lo largo de la vida. Le quedaré muy agradecido. Mire.. así como de todos los demás países de habla española.. Sólo las últimas cuatro lecciones. Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español. ¿Qué se le ofrece? — continué yo. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho". Para saber bien una lengua hay que leer. usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional.. la geografía. Ya sé toda la fonética y bastante gramática. oír y conversar mucho.A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa.Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad. en la prensa y. por pequeño y poco que sea.. Quisiera sólo hablar con usted. sino que no tengo facilidad al hablar... en el teatro.. la literatura y las artes de España.. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española. — Desde luego. Aparte de eso.. Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia. —. Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros. — Muy bien. para uno que quiere conocer el español eso es suficiente. — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico. — ¡ Qué barbaridad! Entonces. Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino.. —• Pero el único modo de superar esto es hablando..

1 .

En general. — Desde luego. los montes de Toledo y de Guadalupe. Existen tierras frías en las montañas elevadas. que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas.. Por favor. olivares. Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar.— No me aburriré en absoluto .534 metros. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama. Su clima varía de una a otra comarca de la península. Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336 . en la segunda y la tercera le diré. alcanza 3. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos. trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España. y tierras cálidas en las costas del este y sur.. Abundan cereales. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. Tenga Ud. en breve. limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico. algo sobre la cultura y la civilización españolas. un Estado situado al suroeste de Europa. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. prolongada por la de Gredos. y la Sierra Nevada cuyo punto culminante. España presenta el aspecto de una elevada meseta. la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. Guadiana y Guadalquivir. que es. Al norte. Comenzaremos pues con la geografía de España. el Mulhacén. la Sierra Morena. explicándole los términos taurinos. espectáculo tradicional y característico del pueblo español. No obstante. al contrario quiero tomar apuntes. no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. tierras templadas en las vertientes marítimas. viñedos. Ebro. así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. Tajo. No olvidaré de hablarle de las corridas de toros. pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero. como usted lo sabe. Málaga y Alicante. siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez.

Pero ésta es la fachada de la capital. En Madrid. Los edificios son magníficos. cada vez más. delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño. La parte nueva es grandiosa. cediendo bases militares al ejército norteamericano. los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo. capital de Cataluña. típico vehículo valenciano. Desde el Miguelete. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia. en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos. donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón). se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse. a la izquierda del pequeño río Manzanares. por esto. los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. la histórica plaza de la Puerta del So-1. el Palacio del Congreso o Parlamento. son de igual interés el museo de historia natural. Otros puertos españoles. Además de esto. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y. inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. se encuentra la capital y el corazón de España. la Universidad. Para entrar en. su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. el Teatro de la Comedia. 22 337 . La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto. divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja. también importantes. aunque todos los años. el de la Zarzuela. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado. En esa parte de España se habla el catalán. la Opera. Esta situación ha ido agravándose.esta ciudad es agradable tomar la tartana. la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. la torre de la catedral. Madrid. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona. cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. son: Valencia. ciudad encantadora.— Casi al centro de la península. sobre colinas de poca elevación. el Alcázar. Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural.

y su playa. mezcla CÁDIZ. dentro. 338 . un poco más al sur de Madrid. En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral. presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España. Bilbao y sobre todo San Sebastián. con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas. Una ciudad muy antigua. lindísimo sitio de veraneo. San Rafael y San Fernando. he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: . — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí. sus tres arterias principales: Ancha. es interesante y pintoresca. La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia. con una preciosa y bien situada playa. . Santander. es Toledo. famosísima en todo el mundo. entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca. población exclusivamente comercial. ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine. Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan. la Coruña. Gijón. una de las ciudades más antiguas de España.Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga.Cádiz. Situada sobre el río Tajo.Vigo.

templo y mausoleo. y su rica biblioteca. El Escorial es célebre por su monasterio. colosal y grandiosa obra de arquitectura. donde se forjaban las célebres espadas de Toledo.i • TOLEDO. se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo). la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y. También cerca de Madrid. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano. la Fábrica de Armas. 22* 339 . modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica. una de las primeras del mundo. bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II. con la célebre universidad creada en 1243. finalmente. el Alcázar. pero esta vez al norte. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral. Otra ciudad muy interesante es Segovia. — Puente Alcántara de estilo gótico y mozárabe.

: w .:.

— Portada de la Universidad • .< SALAMANCA.

La poesía. î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic. como un jardín colgado sobre las olas. Estos son.. sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región. — Sí. — Muchísimas gracias. algunos rasgos característicos de España. gradina de măslini precioso preţios. a d m i r a b i l rostro i a t ă . figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i . y Sevilla. y a lo lejos. Son características la miseria. las Islas Canarias). ¿Qué otras cosas quiere Ud. en la ruta de América. y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'. la ignorancia. señor profesor. aquí se ha hecho proverbial la pobreza. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares. con su mezquita. a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t . Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz. sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud. — Estoy arrobado. en pocas palabras. fierăstrău 342 . el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri. No obstante.. Pero. — Esto es solamente a título de introducción.. un texto suplementario dentro de esta misma lección. Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra. el atraso de la agricultura. La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes.Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba. saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas. Pero. clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m. activ inquietar a nelinişti instante m. surge el archipiélago canario (o sea. la falta de mano de obra calificada. conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras.

Vastă regiune din nord-estul Spaniei. în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa. versant viñedo podgorie. Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). t e n a c i t a t e torre / . şi Cibeles. Pirineos — Pirinei. Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik. Prado — vechi bulevard din Madrid. deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării. important centru comercial şi industrial. Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711). fructele care se fac (cresc). străjuită de muntele cu acelaşi nume. vie vetusto învechit. cele­ bra prin vinurile sale. lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania.. Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei. vechi. cind a izbucnit războiul din 1936.. Manzanares — rîu mic. Numele. care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri). desuet yacer a zace ANÁLISIS DEL TEXTO al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud. Neptun. impas] veraneo vilegiatură vertiente / . Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz.. t u r n trance m. de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). Alicante — port la sud de Valencia. los frutos que se dan. de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc. Cataluña — Catalonia. zarzuela — gen de operetă specific spaniolă. nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic.. 343 .tenacidad / . care-şi trage numele de la Zarzuela. localitate lîngă Madrid. situaţie (dificilă).

. BURGOS. — La Catedral (estilo gótico). .i t •.

— Fachada'de San Pablo (estilo plateresco) .VALLADOLID.

se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I . fără s e a m ă n . Verbul yacer este folosit foarte r a r . Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a . yacen — zac. plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música. a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) . îmi place această m u z i c ă . cu s o ţ . deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv. 346 . prezent subjonctiv: yazca. número par. Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii. yazga sau yaga (él) yazcamos. yazgo sau yago etc. yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care. m a i m u l t în epitafe. a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega. De altfel.tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i . nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) . yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan. imperativ: yace sau yaz (tú) yazca. nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco. •sin par — fără pereche. divisarse — a se o b s e r v a . Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i . specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e .a s i n g u l a r şi p l u r a l . yazga sau yaga etc. par — egal.

gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y. los franquistas.F. fundamentalmente.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. La pervivencia del régimen fascista en España. Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases. El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado.LECTURA SUPLEMENTARIA EXTRACTOS DEL FOLLETO VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina. declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos.. casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo. por medio de un decreto. Este año. es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. repetidas 347 . Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936. pues. se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años. Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales. Su lucha reivindicatoria ha sido. Han sido veinte años de una explotación atroz. y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas. en México D. de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática. proclamada el 14 de abril de 1931.

no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca.La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a . de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles. de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a . H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s . que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o . los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l . E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s . Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera. sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " . e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos . que existen en E s p a ñ a . causantes directos de la carestía de la v i d a . FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto. E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a . 348 . E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles. Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a . a la o l i g a r q u í a monopolista. E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r . Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a . b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . de la elevación c o n s t a n t e de los precios. LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS. H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l .

llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público. el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. ya no tienen la misma eficacia de antes. Especula con esa amenaza. si algo se interpusiera en nuestro camino. lo mismo que en nuestra cruzada. como en el de la cultura. Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico. Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales. y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro. 349 . Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido. tanto en el orden social. por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. En una palabra. La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder. Pues si bien las leyes son las mismas. entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés. porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles. sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". sus extraordinarias realizaciones. a pesar de la infame propaganda franquista. amenaza al país con otra guerra civil. No obstante.Sin embargo. de la ciencia y la técnica. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos. (Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado. la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo. dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses. a qué situación les ha conducido.

su realización posible y como premisa para un cambio pacífico. Numerosos fueron. arrojados del trabajo. eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. y aún actualmente. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles. sólo como un hecho histórico. privados de sus medios de vida y de sus hogares. vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad. La represión se encarnizó. decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura. 350 . de la división. como pretende Franco. la línea divisoria entre los españoles y es considerada. después de ser bárbaramente torturados. de la guerra civil. tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. los represaliados. mientras que otros muchos. Otros se vieron condenados a una muerte lenta. Pelotones de ejecución. Franco sigue enarbolando la política del rencor. para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio. sepultados en los presidios. sin guerra civil. La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable. contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. Decenas de miles perdieron la vida. Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura. leyes de excepción. La guerra civil deja de ser. víctimas también de salvajes torturas. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo. desterrados lejos de sus familiares.Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. de más en más. de modo permanente. Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional.

dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles. La acción unida de los trabajadores españoles.S. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española. mantiene leyes de excepción. aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos. con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos. haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas. La F. intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. está convencida de que la lucha unida del pueblo español.S.Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil. entre todos los trabajadores del mundo. de democracia y de convivencia nacional. La F.M. * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra. Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados. la F.M. ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países. con el apoyo de la solidaridad obrera internacional.M. sin distinción de afiliaciones. funcionan todavía los Tribunales Militares.S. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad. en las fábricas. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas. para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista. y por tanto. los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares. que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español. ni se resigna a su situación. Al mismo tiempo. logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad. obras y oficinas. En fábricas y talleres. no puede cometer las mismas atrocidades que antes. 351 . a la cabeza de su pueblo.S. asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional. la F.M.

12. 4. 5.EJERCICIOS 1 0 2 . te rog. Da. A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli. Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. 4. 6. mentira. Encontrar los antónimos de las palabras: apreciar. Encontrar los sinónimos de las palabras: 1 . 7. Vorbiţi spaniola? 6. responder. a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e . 3 . 1 1 . mayor. 1 0 4 . Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei. p u ţ i n . oriente. Traducir al españjl: 1. recibir. ceva interesant despre Spania. 1 0 3 . î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . 9. Cu acest prilej. 5. . Spu­ ne-mi ce te interesează. Limba spaniolă e asemănătoare romînei. oponerse. nuevo. lugar. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . 3. Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). 8. dar. 2. volver. pájaro. A n d a l u z i a . razón. 2. conocer. 10. Spune-mi.

L. De modo que no se puede prescindir del español que. L. bajo el fideicomiso de los EE. si hiciera esto. Escoja usted lo que considere más útil. ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo? 2 3 — învăţaţi limba spaniolă 353 . a los cuales hay que añadir Puerto Rico.LECŢIA 36 EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted. Chile. — Resulta pues que el español se habla también en Oceania. L. — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. — ¡ Parece increíble ! Pero. querido lector. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y. — No importa. desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo. descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina. Nicaragua. — Sí. El Salvador. la República Dominicana. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española. Colombia. México. Carolinas y Palaos. que hablemos a continuación? Lector. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. ocupa un lugar importante en el mundo. Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen.UU. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina). lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes. Perú. Bolivia. con razón. Costa Rica. de Norteamérica y las Filipinas. Ecuador. Panamá. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos. Cuba. Honduras. figura entre las lenguas útiles del mundo. Paraguay. Guatemala. así como en las islas Marianas.

A cincuenta años de la hazaña de Colón. los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente. cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada. que tomó el nombre de Patagonia. España poseía. por favor. Además de los pueblos que Ud. Sebastián de Elcano. para alcanzar las codiciadas Indias. Hernán Cortés. navegando por primera vez. de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España. los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras. Inicióse así el dominio español en el mundo. — Cuénteme. L. los aymaráes en Bolivia. por lo cual las nombraron Indias Occidentales. Cristóbal Colón. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa. Pedro de Valdivia y Juan de Solís. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia. hizo una audaz expedición a través del Atlántico. los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador. Diego de Almagro. en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina. para conquistarlas y colonizarlas. los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica. España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios. los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua . descubrió un nuevo continente. un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel. los guaraníes. el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. con más pormenores. Durante algunos siglos. Era el 12 de octubre de 1492. que había quedado ocho siglos en poder de los árabes. saquearon y destruyeron importantes civiliza354 . Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. Francisco Pizarro. Pero. después de sangrientas matanzas. ha conocido en la lección sobre México. en vez de éstas. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos. — En 1492.— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente. rumbo al oeste. España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro.

hombre genial tanto como jefe militar que como político. Mucha gente de España. capaz de igualar en 23* 355 . Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora. habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra. Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires. el cual dio también la independencia a Chile. los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín. y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí. oriundo de Caracas. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. en busca del país "dorado". en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad . cuando España fue invadida por Napoleón. habiendo llegado a América nuevas tropas españolas. De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú. derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela. acudió a América. pocos meses después. siendo nombrado el Libertador. Pocos meses después. Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese. en tres meses libró quince batallas. En 1815. a la cabeza de su valiente ejército. por lo menos todas las regiones de la parte norte. Durante tres años. ante la superioridad del número de éstas. siendo proclamado presidente de la República. matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado. Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia. desembarcó en Venezuela. logrando proclamar también la independencia peruana.ciernes indígenas. comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. En 1819. El general Bolívar. Aprovechando estos sucesos. salió de Venezuela. si no toda la América del Sur. no se cansó de perseguir a los españoles. atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo. Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812. consiguiendo muchas victorias sobre ellos. atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y. En mayo de 1810.

Pasando después al Perú. el poeta más célebre de la independencia americana. la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible. su hijo. así como los estados de Cali356 . Tal lo encontramos. creadora de mares dulces en la tierra. cierran los ojos y se quedan velando. el trigo de t u sangre n a c i e r o n . . Libertador. su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana. por ejemplo. un mundo de paz nació en tus brazos. Bolívar. creemos en la resurrección de los héroes. entró Bolívar triunfante en Lima. se alude también al gran Libertador. como Tú. dígame usted algo acerca de la independencia de México. Cuba y los demás países de Centroamérica.UU. (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria). el De nuestra Saldrá paz. en sus versos: „por las manos de Sucre. él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. Pablo Neruda: „Libertador. . pan. L. La paz. y en la vida perdurable de los que. Venezuela y Ecuador. cuya presidencia aceptó. —• En 1800. de Norteamérica. No nos juzgues. O sea como dice José Joaquín Olmedo. tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar"." Y aunque. escrito por Miguel Ángel Asturias: „Creo en la libertad Madre de América. porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. ." Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy. las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar. no mueren. joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos. Señor n u e s t r o . en una poesía del gran poeta contemporáneo. Fundó pues la República de la Gran Colombia. antes del día ú l t i m o . en diciembre de 1824. — sólo el pueblo hace libres a los hombres — . Un año después.poderío a los EE. — ¡ Bellísimo ! Por favor. formada por las actuales de Colombia. y en Bolívar. proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos. titulado Credo. el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana. desgraciadamente.

Los cubanos. bajo la forma de monarquía constitucional. se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno. El jefe de los revolucionarios. en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. porque la revolución estalló de nuevo. a pesar de su heroísmo. El 15 de septiembre de 1821. en la ciudad de Guatemala.UU. Texas y Florida. pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México. que dictó la Constitución de Apatzingán (1814). para ser exacto. Nicaragua. capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador. exceptuando Panamá. Mejor suerte tuvo otro revolucionario. Poco después. convocó el primer Congreso mexicano en 1813. Colorado. — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada. Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América. los EE. Máximo Gómez y Antonio 357 . pero fue presó por los españoles y fusilado. en 1821. capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —. Nuevo México. El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central. organizó mejor sus tropas. el cura Morelos. Nevada. merced a un golpe de Estado. Iturbide se hizo proclamar emperador. Más tarde. Pero tuvo que abdicar en seguida. después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos. mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados). En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. • L. que alcanzó numerosas victorias. presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México. cuando Agustín Iturbide. del inmenso imperio colonial. que detuvo hasta 1898. Arizona.fornia. extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California). Así pues. encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero. las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania. Miguel Hidalgo. que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. prefirió entenderse con él y. Honduras. en 1847. El 15 de septiembre de 1810. sólo le quedaban a España en 1830.

detaliu prescindir (de) a ignora.Maceo. înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e . E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o . L . E n t o n c e s . p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s . PALABRAS NUEVAS amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă. a face abstracţie procer m. — Según v e o . p r e t e n d i e n d o „pacificarla". en 1898. pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . que h a b í a n conseguido. E m i l i o A g u i n a l d o . peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli. Pero los E E . se vieron o c u p a d a s . d o m i n a ţ i e pormenor ni. întoarcere 358 . introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e . U U . U U . — E x a c t o . E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898. no a b a n d o n a r o n Cuba. a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge. los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e . e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s . a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / . personaj. Las F i l i p i n a s . consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles. de N o r t e a m é r i c a . después de t r e s años de luchas. a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce. y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i . a neglija. di m á s ! . om ales. jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina. por los E E . después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica. Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a .

junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). dacă propoziţia începe cu participiul trecut. unde a murit ucis de indieni în 1615. Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă.ANÁLISIS DEL TEXTO llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo. José Martí — ziarist şi avocat. poet al revoluţiei cubane. Columbia. Perii şi Bolivia. que como — atît. Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă. In operele acestui maestru al cuvîntului. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador. fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata. Guatemala.. 359 . căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol. A descoperit Yucatanul. A eliberat Venezuela (patria sa). popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite. uneori. care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii. au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă. unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă. luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895).. (A fost decapitat în 1517. Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială.) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. Ecuador. cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi. Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569). adversarul lui Pizarro. verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol. Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale. în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. (1783—1830).. vechii stăpînitori ai ţării..

residuo uno sau siete entre tres son dos. Surpriză. Multiplicación — î n m u l ţ i r e . cinco. ya! Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1. de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20. iar r e z u l t a t u l înmulţi. Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea. Sustracción — scădere. Termenii înmulţirii se numesc factores (4. cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i . sau dos más tres son los sumandos. A p r o b a r e . urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni. cuatro por cinco son veinte. ocho menos uno restan siete. 3.GRAMATICA D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i . División — î m p ă r ţ i r e .. R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente. 360 .. ¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila. 2.i ! Las-o încolo ! Hei.5). residuo uno. se numeşte suma. producto. ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare. siete dividido por tres son dos. folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1. durere: luptă- 2. 3. da (întărire) guarismos). Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 . de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1. amigos. 2-f-3 = 5. cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1 Ce dracu e asta? Pe n a i b a . . t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a . curaj ! Să dea domnul să. încurajare. Adición — a d u n a r e . dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco. v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e . 4. Alte exclamaţii: / Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya.

Después.. ellas sabrán cómo. canta entonadamente. en ese brusco cambiar de la infancia.. luego. 361 ... al amanecer vuestra adolescencia. Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a . una niña forastera. J . se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata. les han dado algo de comer. Platero. soñad. una ejcopeta. los niños pobres juegan a asustarse. como llevan unos zapatos y un vestido. — Y el m í o . — Y er mío. El corro. Reloj que levantará a la madrugada. (Platero y yo) J U A N RAMÓN J I M É N E Z Nota: E n este trozo poético. una escopeta. caballo que llevará a la miseria.. u n caballo. Jiménez p i n t a .. enmascarada de invierno. — Y er mío. hilo de cristal acuoso en la sombra. Uno se echa un saco a la cabeza. con voz débil. la sobrina del Pájaro Verde..¡Sí. Platero y yo entramos.PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando. .. cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé. ateridos. un cabayo. y como sus madres. como un mendigo. por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco. otro se hace el cojo. que habla de otro modo. fingiéndose mendigos. sí! ¡Cantad. en el crepúsculo del pueblo. niños pobres! Pronto.. otro dice que no ve. escopeta que no matará el hambre. la primavera os asustará. — Y el mío.. R . en estilo musical. Platero es el nombre de un burro. — Vamos. la imagen de un pueblo pobre de Andalucía. Entre tanta negrura.

a las marismas de luz y sal. de mar a mar. por las llanuras de pan llevar.) ¡Ay! F E D E R I C O GARCÍA LORCA (Poema del Cante jondo) 362 . pienso en la guerra. en la tarde silenciosa y en este jardín de paz.fuego que deja el sol que se va. desde los grises cielos astures. desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar. de monte a monte. mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar.MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de . Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Pienso en España vendida toda de río a río. ANTONIO MACHADO EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte. ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones.

batida por olas duras y ornada de espumas blandas. bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza.UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas. y en el trueno de las olas. en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate! 363 . tú que estás en fija guardia. del manto adentro. y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. No por coronada libre. que también Caribe llaman. guardián marino. navega Cuba en su mapa. en las puntas de las lanzas. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. sí de su corona esclava. navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. vasalla. fíjate. NICOLÁS GUILLEN 7 DE NOVIEMBRE (Oda a un día de victorias) Siete. cantando a lágrima viva. Junto a la orilla del mar. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos. Triste como la más triste. Reina del manto hacia afuera. Noviembre. y en el grito de las llamas. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas.

107. P a t r i a p u r a y soviética. original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado. 9 x 9 = 81. más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca? 364 . h e r m a n a de los pueblos del m u n d o . y cada gota de t u sangre. 16 + 28 = 44. ¡ Alabados sean t u s héroes. U n i ó n Soviética. v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a ! Yo te saludo. h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Les parece a Vds. a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o . m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o . de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds. 7 + 4 = 11. A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e . otra vez. Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. 45 : 3 = 15. en t i . Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e . E s t u v e ayer contigo.34 = 19. a p l a n t a r una rosa. ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds. con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a . en este d í a . grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria ! PABLO N E R U D A EJERCICIOS 106. 52 : 7 = 7 rest 3. lejos. sobre los asesinos. Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56.¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i . a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a . U n i ó n . en m i pequeño país de grandes l l u v i a s . otra vez. 53 .

venir. deseo. I .1 0 8 . lucha. viaje. Encontrar todavía. los sinónimos de las palabras: m o d o . Llegar de la primera a la última solamente. enfadarse. continuar. donde hay puntos. obteniendo palabras: palabra cambiando sucesivamente las de letras siguientes umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină • • • • 1 0 9 .

Esto me extraña mucho. — Tendré gran placer en explicárselo. — Voy a intentarlo. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. sin embargo. los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. al oriente. Después de la conquista romana. iberos y fenicios en el habla popular. parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma. el gallego-portugués. el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris). si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. el catalán con el valenciano y el mallorquín. el retorromano. En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente. algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península. el latín triunfó en España como en Dacia. el provenzal y el sardo. No fue. quedando solamente algunos elementos célticos. región del centro de la península. el rumano. la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español. El latín fue entonces el idioma oficial. el portugués. el catalán. o el dialecto castellano. empero. el francés. inalterado . en el centro el español.LECŢIA 37 LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy. L. a saber: el italiano. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores. el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares. mucho. El idioma hablado por los vascos quedó. hablado primeramente en Castilla 366 .

cuando todo el continente comienza a despertar. se encuentran frecuentemente en Latino367 . las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes. el Perú y el Ecuador. del italiano y del árabe. L. del cual quedan algunos centenares de palabras. llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. hay varios modos de hablar. sin duda alguna. Existen.la Vieja. que comúnmente se llaman regionalismos. algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. Actualmente. L. del francés. por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza. las palabras que comienzan con al son árabes. en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". — Claro que dentro de una lengua. por ejemplo: alfombra. Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. alhelí. como se sabe. que vamos a anotar a continuación: En primer lugar. El continente hispanoamericano. Otro ejemplo: la "pollera". los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes. especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras . especialmente si es de amplia difusión como el español. Por lo general. La afinidad espiritual es. alcázar. económica o cultural. no obstante. — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. que luego sobresalió entre los demás romances. significa hoy en la Argentina. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —. una falda moderna de mujer. los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. del germánico. no constituye ninguna confederación política. muy grande. propios de cada región. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes. — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria.

por lo general. "chamaco" (femenino "chamaca"). En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete". En España. Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. redactores especiales que la escri368 .) casilla" por "apartado". naturalmente. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros. un momentito. y. "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". Se los voy a decir. — ¿Podría usted explicarme ahora. tiene una sección destinada a los toros y toreros. la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos). para un argentino es una "piscina de natación". retratos de Manolete. diciéndose "cabayo" por "caballo". resultando de ahí el así llamado "seseo". además de las tradicionales cabezas de toros. por ejemplo: "mucama". "estampilla" por "sello" y . Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios. cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay. o el "ombú". respondiendo a los deseos de sus lectores. lo mismo que en Andalucía y otras partes de España. cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. Pero.america. En España. En general. — Nada más fácil. voz rioplatense que quiere decir "criada". Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. quiero tomar apuntes. los así llamados "aficionados". así se dice "liviano" por "ligero". También la prensa. — Aguarde Ud. L. siendo el más importante el náhuatl). Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia. — Pues bien. "guapo" por "valiente". palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios. muerto por un toro en 1947. L. En América. la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s. el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y.

en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores. capa corta. los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas. Sobre las corridas de toros se puede discutir. de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España.BARCELONA.. hacen lo que se llama el despejo de la plaza 24 369 . Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada. Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro". por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido. Pero una cosa es indiscutible: se trata. A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo. Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. calzón y media negra y zapato con hebilla. — Plaza de toros ben.. Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales. por la original belleza de su ceremonial. otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho. destinado únicamente a excitar los nervios . Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. efectivamente.

después de saludar al presidente. mientras dura la fiesta. y comienza el primer tercio de la lidia.(es decir. los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores). Están en la primera fila los matadores (o los espadas). o ganadería a que pertenece). los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida. Detrás van los banderilleros. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas. entre todas la más animada y terrible de la fiesta. servicio y limpieza de la plaza. por orden de antigüedad. que es casi siempre un concejal. luego los picadores a caballo. que es la suerte de varas (o de la pica). en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán- Verónica 370 . los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros). o distintivo que indica la procedencia. En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles. evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad. se retira el personal auxiliar. por los de lidia o toreo. cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza. el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. Las cuadrillas. Cesa la música.

brinda la muerte del BB . que llevan estoque y muleta. o «Í-. el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia. En seguida MM . Cuando éstos dan en tierra con sus caballos. el presidente agita un pañuelo blanco. lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia. los banderilleros ejecutan la suerte del quite. aplausos y protestas. se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia. Matan los matadores. Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes. son muy vistosas y entusiasman al público. adornados con papeles y cintas de colores varios.Piadores la mano. antes de principiar. cuando están bien ejecutadas. El matador. Efectuado el banderillado.Í sea la suerte de banderillas. Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa.dalos y gritería. Los toros que son "bravos" y "de poder". Todas estas suertes.tUWCor» 24* 371 . La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad. procuran fuertes porrazos a los picadores.Banderilleras toro al presidente. de largo. ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms. que van metidos en palos de unos 60 centímetros. que es la suerte de matar. Terminada la suerte de varas. corno se dice en el lenguaje taurino. y con el gorro en P P . con el fin de apartar del peligro al picador.

El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo. si así lo estimare oportuno. En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo". Al acabar el brindis. L. el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. señor profesor. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes. Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. juntas también las extremidades posteriores. salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. 372 . De todos modos se lo agradezco. — Espero que no olvidaré tantos términos nuevos. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena. brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar. — Muchísimas gracias. Pregunte cuanto quiera. — Hasta la próxima lección. Muerto el toro. que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo. novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas.el matador. — No hay de qué. L.

PALABRAS NUEVAS acometer a ataca airosamente graţios. vigoare rehilete m. 371). încîntat matiz m. t i m b r u . a isca pujanza putere. p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. echipă. ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă. cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold. ş t a m p i l ă señas / . m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / . dedicaţie. adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida 373 . fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. pi. loc rotund reiterado repetat. spată concejal m. spadă extrañar a u i m i falda poală. spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t . totuşi esforzarse d. şapcă. batic peculiaridad / . p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas.a se strădui espada spadă estoque ni. rubrică sello marcă. elegant alhelí ni. frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g . înot. a se sforţa. bilet brindis ni. galerian. micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. beretă gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita. neapărat jerga argou jinete m. graţie gorro(-a) chipiu. n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă . s e m n a l m e n t e . a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit. sabie îngustă. coaste criada servitoare cuadrilla grup. sección / . vîrf de săgeată redondel m. iscusit empero dar. bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit. închinare calzón m. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . consilier m u n i c i p a l costillar m.

popor de comercianţi. Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30. deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural. modismo — expresie tipică . mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo. puţin modificată. Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu Această rostire se numeşte yeísmo.ANÁLISIS DEL TEXTO celtas—celţi. pasar por — a trece drept 374 . echiva­ lentă cu ¡hombre!. poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni. popor foarte vechi. idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala. îl pronunţă „jorar"). iar pe y ca pe un ge. romance — romanic. limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. ea trebuie evitată. locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară. veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc. gi romînesc (ayer — „ager"). "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros. şi anume: vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis) Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear). sută. Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge. idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor. au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi.

de altura (în înălţime). suerte f. 70. suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida. P e n t r u s p o r t u r i . matador m. lidia (de a i c i : torear. N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă . u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). balandro yola slalom m. el medio derecha/centroj izquierda. călărie esquí m. (portarul) ¡mijlocaş) el interior el juez de línea (arbitrul de tusa). el exterior (extrema) derecha:/izquierda. — salto (săritură) de longitud (în lungime). la mañana—• d i m i n e a ţ a . a i c i : fugar. — lanzamiento (aruncare) de disco. E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i . D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i : balonmano handbal natación f. Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375 . (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . jabalina (suliţă). (inter) derechajizquierda. schiat ajedrez m. înot baloncesto baschet equitación f. — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l . care aleargă fără rost. me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru).mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) . de relevos (de ştafete). torero. şi la fútbol: el arbitro. lidiador) tercio — t r e i m e . A c i : u n fel de a r b i t r u . — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r . a p r o d . mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. de pér­ tiga (cu prăj ina). el delantero centro (centrul înaintaş). mar-' tillo (ciocan) . A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole). Mañana — m i i n e . şah hokey m. bola (greutate). vezi p a g . (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) .

a ţîşni în.. sus pies. Dos niños: uno negro. . gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis) r anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz . tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu). Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs. comen en una misma lata.. a se porni pe. dos niños pordioseros llenos de pústulas. . brunet marrón... obscuro (oscuro) şi subido. . muy juntos y descalzos. color de violeta violet . . bajo la noche calurosa... otra blanca. dos manos: una negra. como perros hambrientos. Sus cabezas unidas sembradas de piojos. gris claro — gri deschis. juntos en un portal. .în lungime. E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori. moreno cafeniu. Exemplu: rojo subido — roşu aprins. lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup. Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul. blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' . las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas. 376 .verb — a izbucni în. y sobre la comida grasienta y agria.. color grana — culoare roşie. ramas de un mismo árbol de miseria.. color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u Nuanţele se dau prin trei termeni: claro. la comida lanzada por el pleamar de los manteles. echar a -f.. otro blanco. LECTURA SUPLEMENTARIA DOS NINOS Dos niños. gris m a r o .. m a r o n . .

están en un portal. ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso. Dura la felicidad. la espina. bajo la noche calurosa. uno negro. otro blanco.. la flor. Hijo de mi corazón: Cerca de la flor. Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco. uno negro.. hijo mío. Juntos así. como dos buenos perros. L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912) 377 . NICOLÁS GUILLEN ESPINAS Y FLORES — Madre. Junto a la espina. Las flores de tu rosal. como dos buenos hombres. ramas de un mismo árbol de miseria. y por las noches foscas. Pues los dolores se quedan Y los placeres se van. ¿querrán marchar también. y por las mañanas explosivas. cuando llegue la hora de la marcha. cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos. Están unidos como dos buenos perros.¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos. otro blanco? Dos niños. — ¿Por qué se marchitan. y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes. madre. tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así.

. 6. 4. Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. español: 1.. (La canción del camino) FRANCISCO A. 3 ... L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni. 1 3 . Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins. 6. Traducir el resumen al del orden de una corrida. Las páginas del cuaderno son. Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i .. 2. Cara al sol.. DE ICAZA (mexicano) (1863—1925) EJERCICIOS i l O . La hierba es. 8. L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge. L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi. dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u . 378 . 15. 5. amanecía. E l cielo. Una sombra prolongada.. Va precediendo m i paso. Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9. A l p r o s e g u i r la j o r n a d a .. Los colores de nuestra bandera nacional son. 4.. Hacer 1 1 2 . 12. am v ă z u t un copil p l î n g î n d . Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela. Ieri. Nu trebuie să întîrzii la gară. La bandera de la Unión Soviética es. am pufnit de rîs. cînd mergeam pe stradă..LA SOMBRA í b a m o s h a c i a el O r i e n t e . Los limones son. 5.. 7. E l carbón. 3 . dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă . 1 1 1 . 14. Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru. T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t . Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . 1 1 . c o n el s o l e n o c a s o . Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă. Combinar los colores con los objetos: 1. 10. H o y ... 7. 2..

saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. Y más precisamente con la literatura popular anónima. — Por supuesto. es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. estamos asombrados de tanta literatura que se escribe. En nuestro siglo. por el momento. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa. — Sin duda. pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. — Estaría muy agradecido. de su alegría o sufrimiento. Continúe usted hablando. me indicara. algo de lo que debe Ud. amigo. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo. las figuras más ilustres de la cultura hispánica. pero también felices del auge y del desarrollo de la misma. señor profesor. al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican. si Ud.LECŢIA 38 LA GLORIA DE CASTILLA L. L. ahora mismo. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. — Necesitaría. — Comencemos con la literatura. L. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro. cuando la literatura universal es tan rica. que Ud. por favor. 379 . Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular: E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena. en fin. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré. me presentara un panorama de la cultura hispánica. que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo.

— Sí. Para decirle la verdad. 380 . pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina.Así pues. obra dramática de la cual leerá Ud. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. Fue escrito en el siglo X I I . si le interesa a Ud. sin duda alguna. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios. sin duda. de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre. L. poema épico que no es. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid. la más antigua epopeya española. Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. surgieron las primeras producciones literarias españolas. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega. razón. En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. en los siglos oscuros de la Edad Media. Dejemos la historia. La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro. Es éste. En la primera mitad del siglo XIV. en la lucha por la libertad. un fragmento en la lección 40. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. el número de poetas aumentó. en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado. me interesa más la literatura. el mejor poeta español de la Edad Media. — No haga usted este disparate. vivió Juan Ruiz. A propósito. Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales. período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII. arcipreste de Hita. no pienso estudiar la historia de España. No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. Tiene Ud. podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. Aparecieron a la vez los libros de caballería. En los siglos XIV y XV.

Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias, de los que sólo se han conservado unos 400. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano; El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) ; Fuente Ovejuna, El mejor alcalde el Rey, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, La Estrella de Sevilla, Lo cierto por lo dudoso, El último godo y muchas otras. Creo que usted ha visto ya, en los escenarios bucarestinos, algunas obras de este famosísimo dramaturgo, a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". L. — Sí, he visto algunas. Dígame, señor profesor: por lo que sé, Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes, ¿no? — Exacto. Pero, sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. L. — Ah, no sabía. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro, escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales, dramas religiosos, filosóficos y trágicos, y comedias de capa y espada. Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte, El médico de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio secreta venganza. Entre los dramas históricos, novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto, Las armas de la hermosura, Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo, No hay burlas con el amor; pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. Murió Calderón en plena gloria, a la edad de 81 años. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. Muy conocidas son también sus comedias, como Don Gil de las calzas verdes etc. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo", mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote, poeta de genio sumo. En su afán de distinguirse, Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras,
381

MADRID. - Museo

del

Prado

dirigiéndose a los lectores "cultos", hecho que caracterizó su creación poética. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos, formándose así el gongorismo. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos, la acumulación de las metáforas, el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas, los neologismos más extravagantes, entre muchas otras cosas. En fin, es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, que es la mejor entre todas de su género. También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso, durante su estadía en América, uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor, que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra), poeta y autor dramático, rompió, en su célebre drama romántico Don Alvaro, o la fuerza del sino, los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. El estreno de este drama (1835, en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue, en su obra, encarnación de su agitada época. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer, de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. Y, en fin, uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra, que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad, que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias, a veces contradictorias. No obstante, el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela, género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós, fecundísimo escritor, natural de Las Palmas (Canarias). 383

Es su estilo sencillo y castizo. Su obra principal es la historia, novelada a veces, del siglo X I X español, en 46 tomos, bajo el título general de Episodios Nacionales. Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta, Marianela y Gloria. Además de esta figura cumbre, consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber), Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. Hacia 1870, bajo la influencia de la literatura francesa, surge en España también el naturalismo. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. Más tarde, se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba, por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida, de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz), Pío Baroja, Valle-Inclán y Antonio Machado. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política, fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. L. — Según veo, señor profesor, comienza aquí un segundo Siglo de Oro. — Sí, al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. Al iniciarse el siglo, el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez, éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. Durante el período de la Bepública, España tuvo a uno de sus mayores genios, Federico García Lorca, notabilísimo poeta y autor dramático, fusilado en 1936 por los falangistas. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco, cabe mencionarse Bafael Álberti, que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español, y Miguel Hernández, muerto en la cárcel en 1942. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. L. — Muchos nombres me ha dado Ud. a conocer... 384

— Y todavía hay muchos más, pero a éstos no olvide Ud., porque son los más importantes. A continuación, apúntese Ud. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X , o sea durante la época colonial (1492—1810), no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal, como tampoco existe una vida intelectual autónoma. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli. Algunos autores, conocidos como clásicos de la literatura española, nacieron en las colonias. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México), uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español, y al inca Garcilaso de la Vega, cronista peruano, hijo de un español y de una india descendiente de los incas. De tales mestizajes, como el que acabo de mencionar," salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares, tal como fue la insurrección en 1780, de Tupac Amarú, un descendiente de los incas. Con la independencia política, comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios, período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados. Así pues tenemos una literatura argentina, otra mexicana, otra venezolana y así por el estilo, aunque todas de lengua española. Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas, como las europeas, a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas, como el romanticismo, el realismo, el naturalismo y, más tarde, el simbolismo, así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica, como notas características más salientes, el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje, la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. A base de estos motivos creó José Hernández, por ejemplo, el poema „Martín Fierro'", epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas, prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă

385

turgos, como: Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Lucio Mansilla, Roberto J . Payró, Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos ; Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos ; Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos; José Montalvo — ecuatoriano ; José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos; José Eustasio Rivera — colombiano; Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos; Miguel Ángel Asturias — guatemalteco; José Martí y Nicolás Guillen — cubanos; Amado Ñervo — mexicano, y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. Siento no poder señalar a todos como merecen. De algunos de estos autores, pocos en verdad, le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Con el propósito de hacer a Ud. conocer más de su obra, he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. No puedo concluir mi breve presentación, sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense, Rubén Darío, que ha sido el creador del „modernismo", un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos, y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. L. — Estoy satisfecho con eso. Dígame usted, por favor, algo sobre la pintura y la música españolas. — El más original y perfecto pintor de la escuela española es, sin duda alguna, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en 1599 y muerto en 1660. Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos, Las Hilanderas, Las meninas y muchos retratos de gran perfección. Otro pintor de fama mundial, pero de distinto carácter, fue Domingo Teotocópuli, natural de Creta y, por esto, más conocido con el apodo de El Greco. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. visto algunos de los más famosos cuadros en- las galerías del Museo de Arte de Bucarest. Y pintores hubieron muchísimos en España, pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son, además de los ya mencionados, José Ribera, Bartolomé E. Murillo, Francisco Zurbarán,y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga, gran realista. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes,recalcando su prodigiosa actividad. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra, son su obra más popular. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero, y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés, podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386

ticas h i s p á n i c a s . Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . L . — Sí, he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a , e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . — Me gusta que U d . conozca y a e s t o . A h o r a , a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z , ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . Otro compositor famoso, que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s . Y , en fin, el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a , Manuel de F a l l a . Vivió este compositor muchos años en P a r í s , dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. L.— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . — Sí, efectivamente. E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones, los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d , el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro, a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote, y u n Concierto a c a b a d o en 1926. L . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. primar; judecător atrevido îndrăzneţ auge m. avínt azar m. întîmplare belleza frumuseţe bodas /. pi. nuntă borracho beţiv
25*

brujo vrăjitor burla batjocură, glumă rea capricho capriciu castizo pur, neaoş ; autentic cuantioso enorm, numeros desarrollo dezvoltare disparate m. aberaţie, inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. verigă, za espejo oglindă

387

expresar a exprima fingido prefăcut, fals forjar a făuri gitano ţigan, ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m. indice, listă jardín m. grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător, incisiv mote m. cuvínt, zicală; poreclă

natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor, etern previo prealabil recalcar a insista; a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă, destin talvez poate ultramarino de peste mare

ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o); iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări, fiecare pe cîte un catîr. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. Pe timpuri, însemna şi proces; de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna .Turmelor. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă, reputaţie, încredere) ballet m. — balet. Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză, 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et". La plural primeşte desinenţa s. folklore m. — alt neologism; se pronunţă „folclor".

LECTURA

SUPLEMENTARIA

EL CONGRESO DE LOS RATONES
Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de un largo rato de disputa y opiniones 388

dijeron que acertarían en ponerle un cascabel; que andando el gato con él guardarse mejor podrían; dijo un ratón literato, fingiendo cojear de un pie: "• A ver, señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato?
LOPE DE VEGA.

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS... Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar, Y, otra vez, con el ala a tus cristales Jugando, llamarán; Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar; Aquellas que aprendieron nuestros nombres... Esas... ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar, Y otra vez, a la tarde, aun más hermosas, Sus flores abrirán; Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer, como lágrimas del día... Esas... ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar; Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará; Pero mudo, y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto, y de rodillas, a Dios ante el altar, querido... desengáñate, te querrán!...
GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER

389

SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc; de pájaros manchan de pálido gris.

El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit; el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil; los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus biceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de dril. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano, brumoso país, adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín... La siesta del trópico. El lobo se duerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín.
RUBÉN DARlO — Prosas Profanas

A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes", la sien ceñida por el lauro griego, saludo desde a q u í . A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o , R o m a , te dolistes lugar, no del labriego v i ñ a s y bebistes, m o r t a l desasosiego.

P o e t a , el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s , t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes". Constanza, agosto de 1962. ADORMECIDOS
MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S

PAJARILLOS

A medio d o r m i r los pájaros, se j u n t a n cerca del n i d o , se esconden entre las r a m a s . •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n , m i e n t r a s el bosque se c a l l a ; las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s , yendo a dormir a los j u n c o s ; que el ángel g u a r d i á n te v e l e . ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o , sube b r i l l a n t e la l u n a . Todo es sueño y a r m o n í a . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391

Aş vrea să ascult u n concert frumos. P o a t e . 7. Mă numesc Andrés Ruiz. ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia. a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . 3 . deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s . que en esta nuestra edad de hierro. Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16. 10. cum ţi-a plăcut? 19. 1 1 6 . era frumos. După mine. 1 1 . sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Dar dansul ţiga­ nilor. Conjugúese llorar. 4. Tradúzcase al rumano: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. los verbos: . 15. . (CERVANTES „Don Quijote"} 115. Portretul torcătoarei. E i s-au bucurat foarte m u l t . Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă. nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . tanto se estima. . Tradúzcase literariamente lectura de esa lección. todo era paz entonces. 14. 114. dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i .. Trebuie să insist asupra caracterului său original. Fiindcă veni vorba. 8. todo a m i s t a d .EJERCICIOS 1 1 3 . Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza. se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă. Traducir al español: 1. 1 3 . T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . todo concordia. conocer. Cum te cheamă? 6. y no porque en ellos el oro. 2. pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă . al rumano todos los trozos de en todos los modos y tiempos escribir. dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. 6. I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . 17. nu-mi aduc a m i n t e . 9..

hijo del cirujano Rodrigo Cervantes. nació en Alcalá de Henares. Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda. pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. como Cervantes no era madera de criados. regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. a los veintidós años. en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva. Endulza mis instantes ásperos. 393 . y reposa mi cabeza.LECŢIA 39 UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. Pero. según parece en 1547. dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna. El es la vida y la naturaleza. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto". porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año. En diciembre delmismo año. Pero Cervantes es buen amigo. de las que se enorgullecerá hasta su vejez. RUBÉN DARÍO Miguel de Cervantes Saavedra. en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. En efecto. No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia.

reducido a prisión.„El Sol". es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal. otra. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. el siguiente: Un hidalgo manchego. según dice el mismo Cervantes en su prólogo. Pero fue encarcelado dos veces. Era en septiembre de 1575. donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". Comenzó a escribir varias obras. Esa obra. AJonso Quijano. "se engendró en una cárcel. pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. natural de Esquivias (Toledo). Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo. en breve.Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares. una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda. empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. entre otras La Galatea. novela pastoril que salió a la luz en 1585. regresando a España. Sancho Panza. al que nombra escudero. hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. El argumento de la novela es. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas. así como Cervantes y los que iban a su bordo. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte. íue apresado por los piratas berberiscos. Cervantes llegó a España sin recursos para vivir. decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. zafia aldeana de la que estuvo enamorado. en compañía de un vecino suyo. fueron llevados esclavos a Argel. La se394 . se lanza de nuevo en busca de aventuras. pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha. nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo. Todos los tripulantes de la carabela. En una de estas ocasiones. que.e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios. hasta que. Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones. Su dama será doña Dulcinea de Toboso. al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. En diciembre de 1584 ¡. Después del fracaso de su primera salida.

podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e . Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare. funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg. varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia. S o n : El retablo de las maravillas. Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612. PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă. Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d . después de enfrentar grandes disgustos. F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o . Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses. La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer. La cueva de Salamanca.g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe. corabie cargo însărcinare. felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda 395 . en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o . v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . E l 23 de a b r i l de 1616. El viejo celoso e t c . choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos. concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . i m p u l s a d o por ideales generosos. q u i e n . E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares. siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a .

EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere. inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . p i r a t recaudador m. a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i . se fastidia. . El aborrecimiento es u n a aversión.fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . Ârgel — Alger. 396 . E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d . perceptor recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g . . H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . berberisco (beréber) — berber. bătrîneţe zafio necioplit ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia. manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) . novela corta — n u v e l ă . u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino. u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă . trafic vejez / . cierto sentido h i s t ó r i c o . aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. de a q u í „acontecimiento" (eveniment). aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). din n o r d u l Africei. E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio.

Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s . Anciano. anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). Recordar supone p r o p ó s i t o . condición. 397 . H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a . Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro. de placeres. Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r . Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a . esfuerzo. cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio. que t i e n e paciencia y c a r i d a d . atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . la danza es la especie. baile — danza El baile es el género. h e c h o . de v e n g a n z a . E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . : t r o c ) . borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas. de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . nos acordamos de lo que menos interesa. de e n t u s i a s m o . a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . acción. apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . i n t e n c i ó n . m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile. barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o . acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . Barbaridad es c o n d u c t a . cambio de m o n e d a s .

persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o . h a b l a r l o . despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa. Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo. se persuade la v o l u n t a d . conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a . Se construye el c o m u n i s m o . t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. de su genio. Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o . detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. otorgar es p ú b l i c o . sólo la a u t o r i d a d puede otorgar. u n a h a b i tación. 398 . Tapar supone algo interior. Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a . de su filosofía. es v i r t u d . convencer —. Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r . Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o . costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e . el que cobija es h o s p i t a l a r i o . el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a . condición social. a m p a r o . cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. de su construcción. cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o . Calidad es j e r a r q u í a . Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a .Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste. de su r i q u e z a . Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder. construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s . u n a c i u d a d . p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica. El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o .

la lectura. no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad. U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. Agrada una conversación sabrosa. Sutil es todo lo que p e n e t r a . gusta. Abominable. por ejemplo u n p a r r i cida. Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. que t r a s p a s a .E s detestable u n h a b l a d o r . gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o . Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo. un chiste a g u d o . lo que nos causa e s c á n d a l o . Se restituye lo que se ha h u r t a d o . agrada. Tenue significa débil. Suave se refiere al t a c t o . lo que merece desprecio. Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a . es delicado. t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u . devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . a p a g a d o . Todo lo superior es fino. Liso se refiere a la superficie. una a m a b l e lisonja. economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción. Todo lo a m e n o . echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. la franqueza o la h o n r a d e z . de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad. u n dolor. es fino. E n c a m b i o . las t e r t u l i a s . Todo lo sedoso es suave. E s execrable u n t r a i d o r . fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d . 399 . u n a fiebre. a u n q u e sea grueso. a la organización. los t e a t r o s . la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o . u n a galantería discreta. los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . g u a r d a r r e s e r v a s . Un p a p e l grueso superiormente fabricado. Execrable. Gustan los paseos. Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a . es liso. Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s .

Lo que arde luce. principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . poco vive. se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o . Tranquilo supone la idea de sosiego. E l filósofo reflexiona. t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o . se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o . Quien rompe los vasos. lo v i r i l . puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho. Macho expresa el género. E l escrito de u n loco. Pide el necesitado. el macho de la c a b r a . el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. se siente y se ve (la hoguera). P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . u n a razón. Así d e c i m o s : conciencia tranquila. Así d e c i m o s : ánimo varonil. quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o . Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . demanda el ofendido. El quieto no o b r a . debemos conservar la honra. la quietud es inercia.I I honor — honra El honor es u n a v i r t u d . existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l . por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a . L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. tiene algo de i n m ó v i l . el sexo. quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e . El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a . tranquilidad del e s p í r i t u . pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. por ejemplo. 400 . tiene comienzo. hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. La honra es u n v a l o r m o r a l . Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a . de c a l m a . los paga.

Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones. de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso. por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n . a l parecer. así como las cascaras de las frutas. •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) . ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o . que t i e n e u n a alegoría. como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. del m o t o r . i r r e a l . m i e n t r a s que el silbido es artificial o. de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul). E l ruido es d e s a g r a d a b l e . Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s . de t a l m a n e r a .E l refrán consiste en u n dicho ingenioso. Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . los cristales. sonido — son 2G 40 i . Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o . es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen. Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o . que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos. sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . p i c a n t e . Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa. Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a . Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l . Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a . metién­ donos los dedos en la boca.

valer a p r e ţ u i . Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas . u n a serpiente. La faena es un t r a b a j o a c t i v o . casero. velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. pero no le cuesta n a d a . ( s a r c i n ă . o este volumen se compone de dos lomos. pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira. Vela día y noche por su p o r v e n i r . cometemos yerros. pero sin relación a u n hecho d a d o . costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a . Quehacer es el t r a b a j o doméstico.Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. Obscuridad es falta de c l a r i d a d . de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. p a r a que sea v e n t u r o s o . fuerte: las faenas del c a m p o . El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a . vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . Vigilamos por oficio o deber. tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). porque no lo gana con su t r a b a j o . Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . el que no es sabio. literaria e t c . tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica. el que se o b s t i n a en el e r r o r . tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) . El yerro es 40? . însărcinare). el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t . Necio. interior. en cualquier s e n t i d o . sens). Fatuo. trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''. yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n . puesto que le m a n t i e n e en v i d a .

Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley. 26* 403 .lm. Interjecţie ergentiniană. s. El error es i n t e l e c t u a l . 4. Coş. Fuga de vocales que f a l t a n ) : (completar las p a l a b r a s con las vocales L.. .a sosi. A pălăvrăgi. pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos. g. Glumă.r.a ploua.n m. 2. M.g.j. b.s f. d. t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío. c. entonces co­ m e t e m o s errores.1 h .z.rt.t. 1. Litera următoare. . Horizontales: 1.d. EJERCICIOS 117. Copil mic. Palabras cruzadas 1.t. 5. 1.l p.a chema. Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol.r. de n a r a n j a .t. 1. horn.nt. de la digestión ( s e v ă . zeamă). T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas.c..d n. .s. Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o .c. Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n . m. 1. Sssst!. v. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a . es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c . j . se deno­ mina falta. s u c ) . Ciocolată.. s. Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a .r. h.n c. S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes.nt. Verticales: I-II a spăla •2.ngr. h. r. entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos.a duce.n.genérico.s. s.a plínge. s. N. d. de los árboles. 3. FI 2 S <l Í 6 7 a 9 1 1 8 .sn. q.l . m.

Lo que queremos más. Făcînd compunerile următoare. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10. 30. 20. composición de 3 páginas. 13. Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. Totuşi înmulţirea este bună. El mar y el monte. ¿Qué planes tiene Ud. 4. e necesar să facem exerciţii de conversaţie. para el próximo verano? La vida en el campo. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. 31. 19. 27. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. 11. 8. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută. 23. ¿Qué libro ha leído Ud. deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară. ci un bubuit. 18. dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. Munca lui Manuel e grea. Fácínd exerciţiile de pînă acum. 5. Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. 120. 24. te vei convinge singur de cunoştinţele tale. 15. por lo menos. msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote. Las últimas vacaciones. 17.í 1 1 9 . tra­ tando uno de los siguientes argumentos: Un domingo en compania de mis amigos. 16. 28. 22. 14. 3. Sus opiniones personales sobre Quijote. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. Escríbase una. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. Secerişul este una din muncile cîmpului. împărţirea. Mă bucur că a venit acest om. Traducir al español: 1. Unii fac greşeli fără să vrea. Cartea pe care am primit-o este într-un volum. 12. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. 21. Am stat liniştit îr> întuneric. Valorează mai mult decît preţul ei. mîndrindu-te cu ştiinţa ta. Nu-i o greşeală? 26. ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. 2. FIN ÜE LOS EJERCICIOS — 404 . Vreau să-ţi cer o lămurire. La alegría de vivir en el siglo XX. nu părea zgomot de voci omeneşti. 6. Pentru a vorbi bine. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic. dar e o sarcină de cinste şi îi place. 7. Un recuerdo querido. 32. Din cauza frigului ardem lemne multe.ta are însă o greşeală.

y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo.LECŢIA 40 EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE CAPÍTULO V I I I . porque ves allí. que. desaforados gigantes. amigo Sancho Panza. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. y así como Don Quijote los vio. quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405 . y si tienes miedo. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. hacen andar la piedra del molino. Y diciendo esto. donde se descubren treinta. no son gigantes. dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear. con otros sucesos dignos de felice recordación. sino molinos de viento. que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. — Aquellos que allí ves. dio de espuelas a su caballo Rocinante. — respondió su amo — de los brazos largos. — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen. volteadas del viento. o pocos más. y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra. En esto. sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba.

antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. me lo habéis de pagar. por ser lugar muy pasajero. que un solo caballero es el que os acomete.—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra. ni echaba de ver. Y hablando en la pasada aventura. que le quedó por sobrenombre Machuca. Y diciéndoselo a su escudero.líos que iba a acometer. y es así verdad. halló que no se podía menear. amigo Sancho. arremetió a todo el galope de Rocinante. y embistió con el primero molino que estaba delante. lo cual. Levantóse en esto un poco de viento. que no eran sino molinos de viento. pidiéndole que en tal trance le socorriese. han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Hete 406 . y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. visto por Don Quijote. Y ayudándole a levantar. y las grandes aspas comenzaron a moverse. habiéndosele en una batalla roto la espada. la volvió el viento con tanta furia. que hizo la lanza pedazos. bien cubierto de su rodela. que medio despaldado estaba. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes. le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español. y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla. y cuando llegó. que aquel sabio Fresíón. y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea. y dándole una lanzada en el aspa. dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. cobardes y viles criaturas. que me robó el aposento y los libros. que ni oía las voces de su escudero Sancho. desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. lo que eran. con la lanza en el ristre. mas al cabo y al cabo. sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene. llamado Diego Pérez de Vargas. siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. tal fue el golpe que dio con él Rocinante. llevándose tras sí al caballo y al caballero. Y en diciendo esto. tornó a subir sobre Rocinante. más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso. que fue rodando muy maltrecho por el campo. y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros. aunque estaba ya bien cerca.

a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud. y si no me quejo del dolor. pero enderécese un poco. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept. • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — . rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat. y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. sămînţă sobrenombre m. pi. a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. prăpădit menear a mişca molimiento oboseală. que parece q u e v a de medio lado. istovire molino moară mudanza transformare. que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s . a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. schimbare oración /. strigăte voltear a învîrti volver en d. a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput. es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a . poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m. y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s . măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu. pi. t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o . pi.dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e . vrăjitor simiente /. yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e . Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /. a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m. abătut quitar a lua ristre m. situaţie grea tripas /. a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat. PALABRAS NUEVAS acertar d. a transforma vuestra merced domnia voastră 407 . — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — . toc pentru lance rodar d. a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi. cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi. pienso desgajar otro t r o n c o . urmaşi desgajar a rupe.

Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador. el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz. El texto que conocemos hoy nos hace suponer. 408 . ívanlos ferir — de fuertes coraeones. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r . — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz. que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor). Trezientas lancas son. debió de ser compuesto hacia 1140. letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. — todos de senos colpes. a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española. He aquí la descripción. encimaron las caras — de suso de los. Durante siglos enteros. tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones. A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos. t a n t a loriga — falssar e desmanchar. la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. en lenguaje antiguo. I. de una batalla contra los moros de España: E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones. Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a . Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. El Poema de Mío Cid. — t o d a s tienen pendones. arzones. dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón). sino de un pueblo. Es la obra no de un individuo. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g). tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre. la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna. cavalleros. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e .Según se ha visto en ese trozo del Quijote. t a n t a adáraga — foradar e passar. senos moros m a t a r o n .

qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca. hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare. cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle. I I I . pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a . por m e d i o de u n acróstico. E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a . Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V . qué color. y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea. d i s i m u l a d a m e n t e .. Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono). abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I .Observamos éstas son: aquí toda una serie de p a l a b r a s anticuadas. qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos.. La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s . Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o . qué donaire. que se consigna. ] A y Dios. E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas. qué boquilla. en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a . Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o . la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409 . pero d e poca i m p o r t a n c i a . El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z .

c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses. ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica. c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o . c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos. cómo espero aquí asentada.MELIBEA Óyeme t ú . que el sabio que los escribiere no p o n g a . ruiseñores que cantáis al alborada. m i r a las nubes cómo h u y e n . La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene. no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar. Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a . iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s . Papagayos. que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r . 410 . por m i v i d a . d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. llevad nueva a mis amores. luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o . cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o . que yo quiero c a n t a r sola. ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido. ¿Dónde e s t a b a s . p u e s .

Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida. sin ir determinadamente a ninguna. a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia. todo él es camino: aquella tierra sin direcciones. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha.cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana. y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad 411 . dejando las ociosas plumas. que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente. ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. Y era la verdad que por él caminaba. compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. y que. y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón. quienquiera que seas. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh. por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. si alguna belleza tiene. verde. que. poblado de agradables sombras. tú. tierra surcada por las veredas del acaso. anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que. y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías. huertos floridos. dejando la blanda cania del celoso marido. luz templada y ambiente espeso. de la aventura. dignas de entallarse en bronces. sabio encantador. es la belleza de su conjunto. desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos. sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. ni recreo alguno. la dejan libre. pues por ella se va a todas partes. Don Quijote necesitaba aquel horizonte. con lindas casas. capitulo II) LA MANCHA En opinión general. ni sorpresa. cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. si no distraen ni suspenden la imaginación. fresco. (Primera parte. es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas. su propia desnudez y monotonía. sin embargo. Esto es lo cierteo: la Mancha. En un país montuoso. aquel suelo sin caminos. ni variedad.

ucenicie arpado melodios. a m b i i escamos ni. al trans­ parentar de la luz. donde se levanta el polvo de imaginarias batallas. que la detendrían en su insensato vuelo. P1ÎREZ CiALDÓS Bailen. aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo. bucurie gozoso îmbucurător. solzi escasez / . repito. y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. en fin. nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma. el sentido práctico. de torres. visiones de ejércitos de gigantes. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privar J a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. produciendo. Episodios Nacionale PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i . aquel campo sin fin. un afligido. calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa. dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i . cap. que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. zale. fig. în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal. Así es la Mancha. lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere. necesitaba. B. un menesteroso.o de los genios de la fábula. V I . graţie dulzor m. necesitaba. a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos. m ă i e s t r u arzón ni. pi. plăcut 412 . chiparos cisne m. necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos. de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades. al punto se le tiene por un desgraciado. lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. de castillos. cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento. toc de lemn anexat şelei calului. corta­ pisas de la imaginación. un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos.

minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / . c ă l d u ţ traición / . a mişca merescimiento (azi mérito ) merit nueva ştire. în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna. noutate ocioso t r î n d a v pendón m. cărare . a asalta seso creier. înşelare venidero viitor vereda potecă. drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă penado chinuitor polvo praf. t r ă d a r e . cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului. şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. talie templadico t e m p e r a t . blond rugir' a mugi sabroso delicios. pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat. savuros saeta săgeată saltear a r ă p i .hebra fir.

1 ! . .

y me hallaba en la mayor perplejidad. porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo. que fuese serio. y. ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen. por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco. sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente. como he dicho. y. por consiguiente. y dando tor415 . No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico. verídico . si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. y no encontraba por cierto mucho que escoger. los cuales son especialmente de mi gusto.LECTURAS EN PROSA E S P A N A MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO (Fragmentos) No fuera yo Fígaro1. Hallábame. no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones. porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. sobre todo. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz. y conocía toda la dificultad de mi empeño. sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. de éstos que dan vuelta sobre su eje. o su humor del momento para conformarse prudentemente con él. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda. Columpiábame en mi sillón.

... — Bien... — Sin embargo. — Ya le entiendo a usted. como yo quiero ser cómico.. desearía que usted me recomendase. no. y. señor. eso es muy bueno ! Pero sabrá usted. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve. 416 ... como el teatro está cerrado ahora. Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No... desgraciadamente.. — Que quiero ser cómico. un amigo de usted. ¡ Soy un apasionado... — Cierto. me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor. Para hablar. Según algunos. para cuando se sepa. — Pero la gramática. señor.. — ¿Al teatro? — Sí. el latín. — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted.. — Un favor de que depende mi vida acaso. no tiene usted prisa. esto no se sabe. y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica.. usted quisiera ser cómico aquí. porque nadie la tiene. — Como estamos en Cuaresma 7 ..... — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento. — Yo soy un joven. y dedicarme al teatro.... yo no quisiera singularizarme 8 ... Si usted me necesita.... — No.. a la Empresa.. para ser actor. — Perdone usted.. — En ese caso...mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 . siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación. y la propiedad 10 .... las gentes me entienden. y habrá estudiado humanidades. ciertamente.. siendo el favor de tanto interés para usted. no necesita usted saber cosa mayor. — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir. y así será preciso examinarle por la pauta del país.... — Lo presumo. — Es la mejor ocasión. — Por eso. pero. ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro.. ! — Por supuesto.. bellas letras.....

me parece que sirve usted para el caso 1 2 . me echaron por holgazán. el papel lo dirá. — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo.. — Esto es: aunque sea griego el asunto. según el sexo de cada uno que lo pregunta.— Sabrá de memoria los poetas clásicos. — Y tiene usted razón. sí.. no sabrá usted lo que son trajes.. no sé lo que es. y aptitud por actitud. — ¡ Ah! • Ah! Muy bien. porque si voy a decir verdad. 2 7 — învăţaţi limba spaniolă 417 . ni caracteres históricos. según. señor: si no es tan antiguo. y los comprenderá... — Perfectamente.. — Le diré a usted.. yo era escribiente 1 5 en una mala administración... ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra. — Perfectamente.. señor. y otras semejantes? — Sí. — Por consiguiente. — No jure usted. — Y de educación. En cuanto a trajes. hayamos por hayamos. ¿Aprendió usted Historia? — No. — ¡ Ah! Ya. eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama. Mife usted. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted. — Sí. ¿a qué altura se halla usted? — Mal. siempre a la romana 1 3 .. La figura es la que no. todo eso digo yo. y podrá verter sus ideas en las tablas u . Nada. Usted sirve para el ejercicio. señor. actitud por aptitud. ya sé que en siendo muy antiguo. de modales 14 y usos de sociedad. y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas. y decir unas voces por otras... nada. ni he oído hablar tampoco.. diferiencia por diferencia. señor. ni épocas.. señor. así.. y me quiero meter cómico. pero eso no es esencial. — No es gran cosa.. porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer. — Además.. Además. — Nada.. nada. luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno.. a la antigua francesa o a la antigua española. dracmático por dramático. — Perdone usted. no. que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros. ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso.

t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel. Al fin todo se aclara. y . . se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a . creyendo que aquél ha conseguido su propósito. Su asunto. eltío Lucas. usted es cómico y bueno. la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones. — p r o n u n c i ó el recién llegado. . aunque sin conseguir tampoco nada. la „seña" Frasquita. y el público se la r í e . pero su marido. señor. que eso es cuenta del a p u n t a d o r . como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s . y a u n ésa no la a p r o v e c h o . y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 . ésta defiende su honor y salva la situación. no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice. — Escasamente 16. 418 . (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas. basado en una tradición popular. por consiguiente. Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r .— Todo lo hace el a p u n t e . en fin. A d e m á s . * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo.. ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé. — Sí. ni el corazón h u m a n o . s e ñ o r . E u g e n i o de Zúñiga 3 . Si se descuida. cuando uno no sabe su relación. se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta. n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. m u y b u e n a s noches. de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 . como solía D . y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . y . q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos. . — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s . p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o . De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 . T e n g a n Vds. es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera. — Ni conocerá usted el m u n d o . — ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o . se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles. ¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. . quedando el viejo en ridículo.

D. y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 . ¡ Tal gesto. y. Todos creyeron que le había escupido. y hasta el mismo Sr.. Así es que la servidumbre. con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos. ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche. Y se echó a llorar. inundándola de luz y de alegría. diciéndole entre sus sollozos. olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino.. tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 . señora! ¡Qué desgraciada soy! 27* 419 .En seguida se adelantó por el salón. semejante a la de la fe religiosa.. había penetrado en su alma. pero luego se dominó. Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás. y. no pudieron contener una carcajada... La seña Frasquita se puso entonces a besarla. exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba. apartando al corregidor con el brazo de marras 7 . Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo.. y Su Señoría. Pero la seña ° Frasquita metió el montante. Lucas ! — le dijo en mitad de la cara. Así es que.) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy. y fue a besar la m: no de la corregidora. Eugenio sintió aquel nuevo agravio. remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde. y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !. El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso. Juan López 4 . Una especie de inspiración. levantó la frente con soberanía de leona. clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio. dijo. y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. Todos se quedaron estupefactos. como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. balanceándose en todos sentidos.¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse. sin saber tampoco lo que se hacía. como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora. en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 .

se justifica. por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio. nadie se había explicado. (gritó el corregidor. — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas. —dijo de pronto. pero.— i No tanto como Vd. a pesar de todo lo que Vd. perdiendo de nuevo toda fe. Desde que la vi. y verá cómo. que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente.. abrazado a la barriga del Sr. ¿Quién había de decirme que tú?. y todo parecía concluido.. me había contado.... el tío Lucas. Déjela Vd.) — ¡ Su mujer de Vd.. por la vía del llanto. y de esta señora ! ¡ Ah..... — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista. me dio el corazón que era una santa. Y la seña Frasquita no dijo más. — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera... sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás.. XXVIII ¿ Pues y tú ? El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas. Juan López. vamos a cuentas!. o esperando salvarse también por la vía húmeda. sin embargo. y.) ¡ Ah. tío Lucas... sí. quiero decir. — No hay cuentas que valgan 16 . hablar. — dijo el tío Lucas. Porque la verdad es que tú. yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho. que hable!. Y durante algunos momentos.. — ¡Nada de pero!.... . — ¡Bueno.. como avergonzado de verterlas. Y éste y los criados lloraban de igual manera... .... — ¡Señores. andando a puñetazos con sus lágrimas. (exclamó la corregidora.. se figura ! — contestábale la corregidora. tornando también a sus celos.) ¡ Se trata de Yd. llorando también generosamente.) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! .. los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420 . — Ahora no se trata de ella. — Pues ¿y tú? — respondió. es una bendita ! — Bien. Merceditas!.

Juan López y a Toñuelo 17 . si la corregidora. sí. 421 . habla. y. Sólo son dos hembras.. cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle... — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal. o. — ¡ Oh.. — Las pobres no podrían subir. — Pues diles que suban. etc....... Yo puedo probarte. a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado.. Etc. — En esto rebuznó 18 tu borrica. que están saltando por justificar a la seña Frasquita.. — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!. Hazme el favor de decirme sus nombres. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa. — ¡Es verdad que me detuve!.. cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino. La cosa hubiera sido interminable. sí. en la puerta. — ¡ Justamente ! ¡ Ah.... revistiéndose de dignidad no dijese por último a D.. que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor. Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio.) Tengo dos testigos de mayor crédito.. ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona.. ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres.... — ¡Por Dios te pido que te expliques!. por consiguiente.. con el testimonio de nuestras burras. nos cruzamos en el camino.por mejor decir. — La una se llama Piñona y la otra Liviana..... Lucas!. y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. con permiso de esta señora. — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero.. te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado. qué feliz soy !. Pero tú marchabas fuera de él.. que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas. yo me dirigía desde nuestra casa al lugar.. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta. — ¡Oye. pues allí distingo al Sr... — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !.. ¡ Habla.. — Están abajo..— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?. etc. Eugenio: — ¡ Mira... mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos. Continúa.

(contestó la m o l i n e r a . . El pobre tío Barret. . deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes. . . en fin. Pero nada se resolvió.) ¡ F r a s q u i t a m í a .— ¡ N o me digas m á s ! . . . necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín. que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . . Cuando estemos solos. e n t r ó .. siguiendo la corriente de su a m o . „Todas estas tierras que estaban regadas 422 . aun se empeoró porque su deuda ascendía. — ¡ H a s t a a h o r a . al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras. un pobre huertano viejo. — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López. Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . siendo éstas „mejor labradas". . . Y . — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s . que no debo referir d e l a n t e de esta señora. . La barraca es la historia de las tierras del tío Barret. F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia. . te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s .. . no teniendo hijos que le ayuden. . — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o . . y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s . . ¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a . y deja que te dé un a b r a z o ! . VICENTE BLASCO IBÁÑEZ LA BARRACA (Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa. — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) . embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 .) Antes de a b r a z a r t e . . fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s . v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. y te lo d i r á n mejor que y o . ¡ N o me digas m á s ! . El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras. . ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o . el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia. rindiéndose a la evidencia. hurt a n d o el cuerpo. Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano. . . y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s . si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . . todo ! — agregó el corregidor. . . m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos.

a tomar algo.. y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia. adquiriendo después una palidez cadavérica. cortaba en el aire un papel de fumar. No lo había perdido todo. hablando solo. El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna. Y él. Su cara *e coloreó. según afirmaba Barret. hasta que molestado por la con el sudor de la familia. Les llamaba hijos míos. asegurándoles que no se apuraba por tan poco. sus ojos se vetearon 1 de sangre. llenando el camino de chirridos de ruedas. que era el a m o de los campos. puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que.. bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente. sintiendo que la cabeza se le iba. la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 . Aún le quedaba lo mejor de la casa. Aceptaba con mucho gusto. „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. tan sobrio." 423 . Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz. aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo. Los carreteros pagaron. Y sacaba de su faja el curvo acero.

con la cara roja y los brazos extendidos. ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre. era ya bien entrada la tarde. ya se reía del miedo pasado. Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia. Llegó después de dos horas de marcha. acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino. tirando de la hoz. púsose en camino.. el que deseaba ver desde el día anterior. impidiéndole toda fuga. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno. deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo. y se incorporó. Le escocía ' algo lo del tío Barret. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza. El aguardiente se había apoderado de él. e intentó ponerse en pie para huir. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. y en la boca empastada sentía un sabor horrible. y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 . asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa.. andando con paso inseguro. su cara púsose verde y le cayó la capa. que adivinaban su estado. cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento. experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar. pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores. dejando al descubierto un viejo 424 . Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret. entre Benimaelet y el mar. Le zumbaban los oídos. y la huerta es traicionera . que le pareció un enorme demonio. a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo. Al poco rato. que reaparecía la borrachera. ¿Qué hacía allí. como si tuviera contadas las naranjas. sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. que se balanceaba sobre las inseguras piernas.dura mirada de los dueños. estaba el suceso reciente. Cuando despertó. y allá iba ahora. Creyó soñar. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos. chocaron sus dientes. y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. Al incorporarse. ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos. Ya veía su huerto.

El labrador sonreía como una hiena. la cabeza. salpicando a Barret. Y moviendo su herramienta de un lado a otro. que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. nada más. la hoz partió horizontalmente contra su cuello y. siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde... separando casi la cabeza del tronco. — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—.. Tan grande era su terror.. huir de la terrible hoz.. piensa en tus hijas. sus piernas quedaron en el ribazo 14 .. agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada. que hasta le hablaba en castellano 10 . echó a correr. ¿Habéis visto el gesto hipócrita. parecía más caudalosa 16 . Pasa mañana por casa.. "\ mientras tanto. pretendiendo cubrirse con las crispadas manos. el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425 . Vaciló el viejo sobre sus piernas..Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 . ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos. en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo. y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza. buscaba sitio para herir. Cayó don Salvador en la acequia. Fue un rugido horripilante. 12 ¡ Aaay !. soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo. Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega. un grito de bestia herida. Tú eres un hombre honrado. el labriego 17 .. Quedó colgando de los tendones y la piel. Seguirás en las tierras. dominado por el terror. Te repito que ha sido una broma. evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante.. enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre. como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse. Ven mañana y te daré las lia. hablaremos: me pagarás como quieras... su turbación.. hundida en el barro.. Y doblaba su cuerpo.gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil. no juegues.. Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás. abrió una profunda hendidura. había derribado de un golpe una de las manos crispadas. Cansada la hoz de encontrar obstáculos. evitando que se acercara el tío Barret. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma. pretendía escurrirse. pero antes de caer al suelo. De repente. ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía. Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo.. — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido.

tendiéndose tras los ribazos. En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret. y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio. trasponiendo monte. huyendo de las gentes. cada vez más enjuto. De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. sin cerrar la ventana. RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x) i Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. Pero el asesino vagó como un loco por la huerta. Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador". Llegó la vista del proceso. y nadie habló. agazapándose 21 bajo los puentecillos. atados bajo los hórreos 7 . y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 . y abrí la ventana. y le sentenciaron a muerte. jinete en una mula y con otra del diestro. El mayordomo era un viejo aldeano. Nos pusimos en camino con toda premura. Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día. Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*. sentado en un sillón cerca del fuego. Todos adivinaron la mano del tío Barret. Bajé presuroso. las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas.. Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea. Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba. Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura. Adelantó su mula para enseñarme el camino. Me incorporé 3 sobresaltado. y que venía a buscarme para ponernos en camino.nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. que una ráfaga batió. que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. con los ojos hundidos y la mirada inquieta. Estaba adormecido. acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras. . Vi en lontananza 426 . Manteníase ante la puerta. Pasé la velada solo y triste. señor Marqués 3 . escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos. que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar.

• I i < .

podríamos aprovechar este huelgo 18 . donde ardía un fuego miserable.unas lomas 8 yermas y tristes. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca.. que ahuyentó al mayordomo... si son caminantes!. resonaban detrás. Salieron dos perros flacos.. sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero. 428 . La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada. toda la siembra anega. allá en el dominio de un Pazo 14 . en t a n t o r me salí a la puerta. y después una mujer hilando. y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. y después otras. El viejo aldeano la saludó. una puerta vieja y mal cerrada. vi otras. que entonaba un cantar. llena de caridad. cantaba a usanza 13 de Castilla. La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego. vio el cielo encapotado. con amenaza de agua. ¡ Mal tiempo tienen. que empezó a dar humo. y la rueda del molino. i Ay! Qué tiempo. La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos. Puso la trébede. el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas. hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego. y sobre verde fondo de praderas. y como si aquello fuese nuestro leudo. Yo me acerqué al hogar. A lo lejos. Acosados por la lluvia. Todo el camino era así. Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche. llamamos autoritarios a la puerta. larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial. ¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos. hicimos alto en los viejos molinos de Gundar. y franqueó la puerta. A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . Yo. si acaso les place calentar la vianda 21 . Salvo su mejor parecer. Era una pobre alma. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda. desfilaba una recua 10 madrugadora. Nos vio ateridos de frío. que ondulaba en las ráfagas del aire.. y el arriero n . chisporroteando. veladas por la niebla.. vio las muías bajo el cobertizo. con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo. Traspuestas aquéllas. En el fondo del muro. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia.

NO SERÁS NUNCA NADA (Canción) . aquél habrá desaparecido en una aldea. con don Gregorio Paño.. tú seguirás como ahora. es una impertinencia. en San Carlos. A mí no me viene usted con sonrisas satíricas. que nos enseñaba matemáticas. en el Instituto. yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — . vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo. y me decía: — Esa sonrisita. está ya muy arraigada en mi espíritu. ni consejal. no seré disputado. esa sonrisita.. me han asegurado: — Tú no serás nunca nada. en San Sebastián. cuando se pasan los cuarenta años... Usted no será nunca nada más que un negador inútil.. el otro se habrá arruinado. Al cursar terapéutica con don Benito Hernando. me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. y me dicen: Baroja. ni académico. No pasarás de ahí. La idea de que no seré nunca nada. Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco. y este anciano. Estudiaba en Pamplona 3 . uno se habrá enriquecido. que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca. llevar un cintajo. tú no serás nunca nada. tener un título. ni tendré una buena ropa negra. pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones. ni caballero de Isabel la Católica. el hombre quiere ser algo.. que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano.el maestro. 429 . indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años. Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo. Las mujeres que me han conocido. don Benito se plantaba delante de mí. sin embargo. ni chanchillero 5 .. don León Sánchez y Calleja. Usted no será nunca nada. cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición.. Está visto. encontraré a todos los conocidos en distinta posición. Nunca será. nada. Yo me encogía de hombros.Cuando fui por primera vez a la escuela. Y. ni caballero de industria. . vestirse con una levita negra y un chaleco blanco.PÍO BAROJA BAROJA. éste habrá llegado a ser ministro.

Ci .

que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a . Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a . Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile. p u e s . E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 . mezclando la verdad y la novela. y p a r a gozar mejor del espectáculo. las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a . . 431 . a l l í . que es como la v e n d i m i a de los agricultores. mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. narra después la historia del célebre caudillo riojano. desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o . t ú no serás n u n c a n a d a .Cuando v o y a la orilla del m a r . desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a . y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro. La lechuza s a b i a . es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte. enérgico La h i e r r a . Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante. . tú no serás n u n c a n a d a . una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. ha desenvuelto en el g a u c h o . sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado. a l t i v o . la ostentación de la increíble destreza en el lazo. ARGENTINA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o . sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o . t ú no serás n u n c a n a d a . Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a . como folletín (1845). y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a . que por las noches suele venir al t e j a d o . Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas. con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto. las facult a d e s físicas. Facundo Quiroga. me d i c e : Baroja.

y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. de civilización. se ven a un tiempo'. y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. candorosamente 12 . En la República Argentina. la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 . Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas. El cantor anda de pago 7 en pago. los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente. entre la vida que se va y la vida que se acerca. que. historia. El gaucho cantor es el mismo bardo. que el bardo de la Edad Media. que se mueve en la misma escena. „de tapera 8 en galpón". biografía. está remedando 432 . a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña. el trovador B de la Edad Media. el mismo trabajo de crónica. sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza. si a su lado no estuviese otra sociedad culta. la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos. El cantor está haciendo. costumbres. perseguidos por la justicia. cantando sus héroes de la pampa. con superior inteligencia de los acontecimientos. dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente.rayo. que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. el vate 5 . que era lo que se proponía. de barbarie y de peligros.

llena de imágenes tomadas de la 28 433 . si la música y los versos no lo excitan. se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo. y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas. sin cuidarse de lo que tiene a sus pies. monótona. entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná. volviendo la cara quietamente. el cantor. Más narrativa que sentimental. Había ya contado lo del rapto de la querida. El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos. le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. y las puñaladas que en su defensa dio. el otro. La partida. en efecto. se había cerrado en forma de herradura. y con las piernas cruzadas. hacia la escena que dejaba en la barranca. y el cantor tomado de la cola. la abertura quedaba hacia el Paraná. a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta. irregular. donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 . con ser el bardo argentino. •con los trabajos que sufrió. la relación de sus propias hazañas. con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. cuando se abandona a la inspiración del momento. la poesía original del cantor es pesada. vuelve el caballo hacia la barranca. el cantor tiene su lugar preferente. su parte escogida en el festín. Algunos instantes después. estaba sentado en el suelo. su fortuna. y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor. sin freno. El cantor oyó la grita sin turbarse. cual si fuera en un bote de ocho reinos. en sus versos y en su voz. otra que. lo de la desgracia y la disputa que la motivó. a fin de que nadase con más libertad. dentro de las ciudades. intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 . anuncia a lo lejos. un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio. una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. Por lo demás. dondequiera que se apura una copa de vino. viósele de improviso sobre el caballo. en las campañas. El gaucho argentino no hebe. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. Desgraciadamente.los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno. estaba refiriendo su encuentro con la partida. cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. El año 1840. no está libre de tener que habérselas con la justicia.

Las autoridades lo miraban como su bestia negra. ya para lo mismo.vida campestre. seguíalo en todas sus empresas políticas. PAYRÓ EL CAUDILLO 1 (adaptación) Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico. de la abnegación que exigen los partidos de principios. ya para sus necesidades personales. de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad. Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos.. No era don Ignacio muy largo.¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba. tenía puestas en él sus esperanzas. habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —. el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas. en tres años de oposición. O. Sin Don Ignacio. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. el boticario 3 . pues. y el pueblo. décimas y octavas. Fuera de esto. El se sometía refunfuñando 2 . se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero. diversos géneros de versos octosílabos. le daba a defender sus intereses. con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. pero bajo el pretexto de gastos de propaganda. de los deberes del ciudadano. Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que. ROBERTO J. del caballo y las escenas del desierto. siempre descontento. con frase no muy atildada: 434 . pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos. Alguna vez le insinuó.. conversando con sus tenientes. hablaba de la patria. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación. para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. Silvestre. o^ue la hacen metafórica y pomposa.

a hombres sanos que no se apoderen de las rentas.—.. hecho embanderar el reñidero. que se moje. Cuando subió a la improvisada tribuna. don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa. los palmoteos estallaron como siempre. que no quería ni prestarlo.El que quiera pescado. don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre.. el que le dije. a las urnas: don Ignacio estaba radioso.. a la lucha. grandes golpes de bombo. durante sus tres años de caudillaje. como diana triunfal del vencimiento. una algazara 6 . el gobierno de la provincia. y otra bomba y otra. los vivas. y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso. un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos. puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González. alaridos de pistón.. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major. Acercábanse las elecciones. que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos. reprodujo la frase: . ¡Qué entusiasmo. encrespó la pluma. rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio.. golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co. no pueden continuar un día más en el poder. a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo. más que nunca. al atrio. preocupado por la importancia que iba tomando la oposición.Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo. palabra menos.. palabra más. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben. tanto que el bataraz encerrado en un cajón. gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz. único lugar fuera de la cancha de pelota. gubernista. dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña. — ¿Qué le ha parecido el metin. 28* 435 . cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio. había resuelto darle una válvula de escape. un jubileo como nunca se vio en Pago Chico. ni alquilarlo a sus enemigos de causa. un rrietín. pum! y música. especialmente cuando.'' Los bravos. con grandes-gritos y violentos ademanes. Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador. apropiado para la solemne circunstancia. qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas. Llegado el día. o por mejor decir. En Pago Chico preparábase un mitin. o cosa así..

don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad.. Llegado al Concejo. sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista. en efecto. — Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y.. husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 . — Mire. muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso. don Ignacio. trataron de provocar una entrevista con don Ignacio. haciendo en ella lo que sus antecesores. Sin embargo. — ¿Y qu'estoy haciendo. los vaticinos 9 . las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde. magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia. eclipsada por la triunfante de don Ignacio. Gastó sólo ciento cincuenta. que le echaba en cara sus procederes administrativos. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. había visto oscurecerse su estrella. adivinándola antes de que se hubiera iniciado. No faltaron.— ¡Oxi. y el domingo siguiente resultó electo concejal. Apenas instalados. Tampoco él quería „componendas". Un día tuvo una grave explicación con Silvestre.. canejo 12 ! 436 . porque el meeting había dado el mando a su rival. en tanta proclama. Viera. sus colegas guhernistas. para hacerle proposiciones. a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. a todo esto. las previsiones. la entrevista tuvo lugar. y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación.. y así lo escribió-en La Pampa. y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance. Inútilmente. pues. oído alerta. ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u . vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua. dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. que él creía tan verde aún. amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto. en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí. pero con tal habilidad. El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. ojo avizor.

y siguió por la picada 3 hacia su rancho. más insinuante aún..— Deci. El hombre se bajó hasta la mordedura. le arrancó un nuevo juramento 4 . tragó saliva. pero el machete cayó de lomo. y durante un instante contempló. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. Llegó por fin al rancho. y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo. y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. El dolor en el pie aumentaba. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo. quitó las gotitas desangre. y en seguida sintió la mordedura el en pie. — ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle. deci no más. y comenzaba a invadir todo el pie. una metálica sequedad de garganta. con sensación de tirante abultamiento. arrollada sobre sí misma. y sacó el machete de la cintura. La piel parecía adelgazada 437 .. y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la. dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?. URUGUAY HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco. pero se dominó.. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas. Saltó adelante. seguida de sed quemante. Y después de una pausa. confidencial y tierno. La víbora vio la amenaza. y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 . Movía la pierna con dificultad.. exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!. donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente. esperaba otro ataque. y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que. mitad de la pantorrilla. dislocándole las vértebras.

dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. — murmuró entonces. El hombre quiso llamar a su mujer. te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana. — ¡Te pedí caña. era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. Pero el hombre no quería morir. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo. que el hombre sorbió en tres tragos. pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. esto se pone feo. no agua ! —rugió de nuevo—. — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—. que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas. — ¡ No. con sombría energía. hasta medio muslo. Cuando pretendió incorporarse. un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. — Bueno. me diste agua ! ¡ Quiero caña. ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña. — ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo. Pero no había sentido gusto alguno. mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. quedó tendido de pecho. la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Allí la corriente del río. Se arrastró por la picada en cuesta arriba. pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —. ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno.y a punto de ceder. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado. de tensa. y llegaban ahora a la ingle 7 . pero a los veinte metros. En el silencio de la selva no 438 . El hombre. alzando la cabeza del suelo. exhausto.. Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. pero no sintió nada en la garganta . dos vasos. Sobre la honda ligadura del pañuelo. y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La pierna entera. y prestó oído en vano. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú.. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos. y el hombre pudo fácilmente atracar. con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . El hombre tragó. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. La sed lo devoraba. aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. Paulino ! — protestó la mujer espantada. aumentaba a la par 8 . uno tras otro. y descendiendo hasta la costa subió a su canoa.

la llevó velozmente a la deriva. la sed disminuía. 439 . su belleza sombría y calma cobra una majestad única. cogiéndola de nuevo. y su pecho. El paisaje •es agresivo. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.. sin embargo. negro también. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald.. en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor. libre ya. ¿Tres años? Tal vez no. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. El veneno comenzaba a irse. o jueves. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. al poniente.¿ Viernes? Sí. ¿Qué sería? Y la respiración. se abría ahora en pantalla de oro. y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. siempre la eterna muralla lúgubre. y al recibidor del obraje 12 . De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. sobre el río de oro. Lorenzo Cubilla. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. El sol había caído ya cuando el hombre. no había duda. Allá abajo.. con asombro. enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa. altas de cien metros. semitendido en el fondo de la canoa. encajonan 11 fúnebremente al río. detrás. Desde la costa paraguaya. y el río se había coloreado también.•se oyó un solo rumor. Al recibidor de maderas de mister Dougald. Se hallaba casi bien.. ¿Ocho meses y medio? Eso sí. y la corriente. la canoa derivaba velozmente. y reina en él un silencio de muerte. ¿Llegaría pronto? El cielo. — Un jueves. ya entenebrecida. a los costados. y aunque no tenía fuerzas para mover la mano. asciende el bosque.. tuvo un violento escalofrío. en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre.. girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo. La pierna le dolía apenas. Y de pronto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. Al atardecer. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes... Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. Adelante. seguramente. no tanto. se abría en lenta inspiración. el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. Y cesó de respirar.

mirándose transfigurada... el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. un asombro. tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero. Y al descender el sol. la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo. la tarde. insensiblemente. casi un estupor. luego. El hueco gredoso quedó abierto. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. durante todo el día. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. fue rosada. ahora estaban quietos. más negros que los de otras pozas. subió la última gota.CHIL E GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. lenta. un placer desconocido. después. ni una brizna verde. nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable. se clareó. Así. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo. ni ella supo de él en su vida. absorbiendo el líquido impuro. El árbol vecino. Con el último rayo. la charca del vientre siniestro. En los bordes. toda gloriosa. la plumillas de un nido. Al día siguiente. que el sol no la miró nunca. La caricia cálida fue. sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. y el agua negra como un betún. hasta los vermes del fondo. Fue eso en un crepúsculo. Esa fisonomía de la charca. como la órbita de un gran ojo vaciado. el mediodía. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440 . como levantaran una fábrica en los alrededores. el nido del árbol. vinieron obreros en busca de las grandes piedras. la mañana. fue violeta. el dueño del nido. al transpasarla la flecha luminosa. Mas un buen día. se les antojaba una cosa insólita. el éxtasis. Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa. vieron una cosa más insólita.

se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 . llamado el Melancólico. Por los años 1181 de la era cristiana. nada había imposible. arrojando las armas. no es posible pasar de las primeras galerías. moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar. que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos. a la primera noticia de la invasión. emprendieron una fuga vergonzosa.PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca. convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos. como hemos dicho. calzada de la cual aún se conservan vestigios. y en prueba de ello dicen los historiadores que. para quien. Mayta-Cápac. encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 . Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. y 441 . resuelto a impedir el paso del enemigo. el primero de su especie que se vio en América. del sistema de puentes colgantes. dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror. que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. verdadero prodigio de la Naturaleza. pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta. Mayta-Cápac. Éste. cuarto Inca del Cuzco 1 . hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres. existe una gruta. después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria. La invasión del puente. que muchos. El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. de tres leguas de largo y seis varas de ancho. dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 . Huacari reunió su consejo de capitanes. en la provincia de Chumbibilcas. empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra. y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. Desgraciadamente.

— Machu Picchu.PERÚ. La piedra del sol o Intihuatana — "el sitio donde se amarraba el sol" . la ciudad perdida de los Incas.

donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca. hacia el lado de mi país. los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen. esposa del silencio. adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías. Compadecidos los auquis. madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan. que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443 . de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso. por donde pasa el plácido albor. a la hora de tus crepúsculos angustiosos. vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan. entre mi aspiración y el cielo claro. bajo variadas. fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. Allí.después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban. por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma. COLOMBIA JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *) — ¡ Oh selva. y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes. o dioses tutelares. desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit. seguido de sus parientes y jefes principales. de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. entregados al duelo y la desesperación. marchó. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. sin temor a las mortíferas exhalaciones. siempre están sobre mi cabeza. prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador. con inmensa bóveda. que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa. día por día. a encerrarse en su palacio.

m á s que a la encina de fornido gajo 9 . a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a . No o b s t a n t e . y . T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación. oh selva. c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos. porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión. está s e n t a d o „el D i a b l o . en busca de la V e n g a n z a . d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z . p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s . que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s .' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o . contemporáneos del p a r a í s o . formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e . donde es imposible la e s c l a v i t u d . diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s ! VENEZUELA RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a . desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d . y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones. y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae. el espejeo de las canículas. p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a . de t u s enfermizas p e n u m b r a s . Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales. m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e . en el idioma de los m u r m u l l o s . de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o . ¡Déjame h u i r .T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e . E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 . 444 . Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n . la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e .

a ratos erótica. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo. sus mejillas chupadas se estremecen levemente. su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio. atravesaron su vida. sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón. trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo. desgarradora. todo rojo. aquella música era el canto de la raza oscura. llena de tristeza y de lascivia. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal. frituras. El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. relámpagos de sangre que otra vez. de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío. y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante. el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo. no sabe cuándo. era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad. se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos. toda la tarde. pero de una manera siniestra. refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado. Al lado suyo. excitante. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos. perseguido por la chusma 20 ululante.La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza. cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. compadre Pedro Nolasco. como un grito perdido en la soledad de las llanuras. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación. uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila. como un nido de escorpiones. dominante de la fiesta plebeya. cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca. no sabe qué vagas nostalgias. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca. tan numerosa que a veces llenaba cuadras 445 . ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . sus dedos ásperos. se arremolina en torno a los músicos. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica. se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera". como un harapo que el viento deshilase. le dice: — Ah. A ratos 7 melancólica.

en la tarde de un martes de carnaval. el diablo de San Juan. Se podía llenar la boca quien tal afirmaba. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades. seguido de su hueste ululante. era motivo de orgullo para todos. blandiendo el látigo. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Posesionado de su carácter. dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación. Referíase que muchos años atrás. todo el que quiere no puede ser diablo. Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco. en su carácter absurdamente sagrado de diablo. haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. por su parte. que trabajaba y vivía la vida ordinaria. Respetábanlo como a un ídolo. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores. Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él. sino un ente misterioso. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga. pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". Topáronse los dos bandos y el 446 . Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica. que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás. sin protesta ni rebeldía. Para algunos. que le parecía la más justa de las indignaciones. Conocer a Pedro Nolasco. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle.enteras y contra la cual se revolvía de pronto. tal que si fuera un flagelo de lo Alto. procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior. olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval. Esta.

Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios. temido de sus rivales vergonzantes. portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada. precisamente. y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 . Estando en estas reflexiones. con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía. 447 . como tras un señuelo 33 . con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo". Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . Un fuetazo 28 mal dado. ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 . y lo llevó a la policía. puramente decorativos. decidió no disfrazarse más. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. viendo pasar la mascarada. En ninguna parte el diablo solitario. II Ahora está en la plaza. Era esto toda la gracia del payaso. ¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo. con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. admirado y querido de los suyos. marcó las espaldas de un muchacho de influencia. le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. Indudablemente el Carnaval había degenerado.diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro. Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada. que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas. hasta entonces inapelable.

sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro. El diablo corría. volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo. arremetió contra la turba desertora. pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse. recobrando. Caía la tarde. y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él. como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios. Arengando a la pandilla. los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. pero esta vez no expresaba miedo sino odio. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo. martes de carnaval. que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. Volvió a resonar. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada. resbalaron lágrimas de doloroso despecho. bajo la sombrilla tutelar del payaso. a través del 448 . Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación. lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia.Al día siguiente. gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa. sumisa y fascinada. ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio. Pero el éxito enardeció al payaso. corría.. azuzó 37 a su mesnada contra el diablo. por la virtud del mandador.

Detúvose la chusma. Las piernas se le doblaban rendidas. Luego el payaso emprendió la fuga. fue a darle en la cabeza. el asombro adquiría una intensidad macabra. el corazón le producía ahogos angustiosos. insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro. NICARAGUA RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. Por fin una piedra. trabajaban unos hombres en la forja 1 . El payaso permaneció un rato clavado en el sitio. asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. dos veces cayó en su carrera. entre paredes llenas de hollín. negras. En un recinto estrecho. levantarlo hasta sí. cada vez más furiosa. La vista se le nubló. La pedrea continuaba cada vez más nutrida. sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. Sucedió un silencio trágico. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero. ¡Porque él se sentía redentor. al verle venir alzaban el vuelo. para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. lanzada por un brazo más certero y poderoso. incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco. sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que.paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro. agitando maquinalmente el abanico. su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso. como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. Uno movía 29 — învăţaţi limba spaniolă) 449 . Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 . Y se le llenó de dolor. muy negras. torpe y ruidoso. lanzando fatídicos gruñidos.

Y es que.el fuelle que resoplaba. y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos. cortado por precipicios de estirpe volcánica. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo. sus hombros delicados y tersos 7 . A la entrada de la forja. con un casi imperceptible tono dorado. lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. HONDURAS R. una muchacha blanca comía uvas. áureas. hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. haciendo saltar una lluvia enrojecida. limpia metrópoli. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella. En aquella negrura de caverna. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro. se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. tenían tallas de cíclopes. rodeado por colinas agrestes. AMAYA . una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. que estaban desnudos. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. y largos delantales de cuero. azulejas. como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. se extiende la ciudad de Guatemala. A un lado. al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales. como un marco oscuro. haciendo crepitar el carbón. pero carece de ese espíritu propio que los 450 . al resplandor de las llamaradas 6 . Hermosa. resplandecientes. hacían resaltar su bello color de l i s 8 . pintoresca. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón. excediendo a la belleza de su topografía quebrada.AMADOR AMANECER (Fragmento 1 ) En el quebrado valle de la Ermita.

tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica. Acaso un día no lejano. y entonces. esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. de lo heroico y portentoso 8 . son estímulos para la pupila captadora de bellezas. es como un hombre de vida incolora. descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos. ya con los fuegos cegadores como centellas 7 . como para aquellos que. de las ciudades de Centroamérica. como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. ansiosos y ebrios de sapiencia. para conocer su psicología étnica. Guatemala es distinta. la ciudad sólo de cemento y barro. vuelva a compactarse en un abrazo supremo. Mientras tanto. Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores. de tormentas y de lágrimas. para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. cjue sobreviven en los lienzos. cada calle. es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico. cada iglesia. van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia. Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 . que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados. es la ciudad-cadáver. En Guatemala hay espacio magnífico. aquella lejana Federación de Centroamérica. en una estrecha asociación de tintes policromos . ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . a los pueblos. todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre. de sus hijos. cada sitio. tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu. sin alma. en un constante devenir de símbolos. no menos volcánico. por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. Esta ciudad ha sabido de sacrificios. indolente. que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 .siglos y las generaciones imprimen a las ciudades. y en la que se encierran como en un arco iris. como por el desborde pasional. todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo. acariciadas por el recuerdo. Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica. innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos. Guatemala es la ciudad-corazón. Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29* 451 . ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio.

en la plaza. sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad. Lo puro cierto es que no habló en balde. había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo. es y será la ciudad-corazón de Istmania. — Entonces. verdad abuelita. Bajo la enramada 3 . repartían la tierra a los pobres.. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís.. nos hicieron ricos. había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra. 452 . pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas. eso no está. — Cuando dice la verdad.. que comparan con una vieja. Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. bajo una enramada.... — Debe estar en la historia.. No ponen lo que no les conviene. GUATEMALA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah. Pero lo que se llama bueno. como si fuera hoy lo estoy viendo. habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. — No. yo fui con él.. lo quitaron. el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad. también se vuelve mentirosa.. de veras sucedió. No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento. como la historia.. Guatemala. — Y por algo. Pero como se los estoy contando sucedió. dueños propiamente dueños. porque los viejos. a la plaza del pueblo y allí. fue una vez.dades del pasado.. propietarios de tierra propia. con todas sus sombras del pasado. — Es como un sueño. y que de veras. una vez fuimos ricos. m ' h i j a 4 .... la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas.. Naiqué Cuyqué. Llamaron a su abuelo. porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios.

carnecita verde antojaban los terrenitos. tal maldición les cayó. A mí se me aflojaron las coyunturas del susto. Y no lo imagino así. antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén... Un incendio que lo va a quemar todo. para eso nos tiraron bombas del cielo.. abuela. pero cuando se comenzó a trabajar.. es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece. juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros.. aquí. como Naiqué Bueyón Cuyqué... Otros pensamientos la devoraban. Los hombres también regresan de la muerte. — Y esas tierras. murie453 . — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito... — Quedaban. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina.. Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados. canosa y arrugada... porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan.. para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria.. Carne....... como lo vi... de otra tierra.. La Caiduna calló. ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos.. con todo. — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe". porque se volvieron como tierra de otra parte.. Es lo que quieren los extranjeros. se apagó pronto. los hijos del país. — ¿Y para qué se la quitaron. Carne — entredecíase para entenderse ella sola—. dónde quedan. y hada más. un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 . — Pero volverá a prender.. ¡ Ay !. Lo miro como era.... decía la Caiduna. diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito. Carne de esta nuestra. con el Bueyón. de nuestra pobreza. cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer. si no la siembran? — Para tenerla en propriedad. de nuestra ruina. como ustedes.. para devolverlas a los gringos^. señalará el regreso de los que.. con el molino. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos. porque la tierra propia es carne de uno.— ¿Aquí? — Sí. — Se las volvieron a quitar los ricos. — ¡Fue un sueño.. que nos arruinemos todos con las tierras ociosas. — Entonces... Después de un largo silencio y de parpadear lentamente. con el puente. Nana Caida ! — ¡ Sí. Mis hijos han pasado por allí.. a gente de otra parte.. que nos arruinemos.

como a eso de las once. ni una raíz de nada. Esteban V yo. que nada habría después. Ese alguien es Melitón. entre la alegría del pueblo. éramos veintitantos. Pero sí. Somos cuatro. M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol. Uno platicaría muy a gusto en otra parte. Hace rato. al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. hay algo. Uno ha creído a veces. Se nos acabaron con el calor. Faustino dice: — Puede que llueva. en medio de este camino sin orillas. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Yo los cuento: dos adelante. Hemos venido caminando desde el amanecer. Miro más atrás y no veo a nadie. y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Y pensamos: . Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor 454 . Hay un pueblo. se oye el ladrar de los perros. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. y entonces se verá. No decimos lo que pensamos.ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo. pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Es el viento el que lo acerca. el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes. que no se podría encontrar nada al otro lado. Alguien se asoma al cielo. vamos Faustino.. estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde.Puede que sí". pero aquí cuesta trabajo. ni una semilla de árbol. Pero el pueblo está todavía muy allá. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. otros dos atrás. Entonces me digo: „Somos cuatro". Junto con él. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde.

Y por aquí vamos nosotros. y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. ¿qué haremos para enfriarnos del sol. Aquí así son las cosas. Tanta y tamaña tierra para nada. no vi llover nunca sobre el llano. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Cae una gota de agua. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Pero no hay ninguna más. haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Ahora volvemos a caminar. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. yo sé que desde que yo era muchacho. No hay nada. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. No llovió. a toda prisa. 455 . No hay ni conejos ni pájaros. No llueve. Por acá resulta peligroso andar armado. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Con todo. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. Por eso a nadie le da por platicar. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. eh? liemos vuelto a caminar. Cae sola. Se me ocurre eso. Pero los caballos son otros asunto. nos habíamos detenido para ver llover. cuando tengamos que trabajar aquí. grande. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve. lo que se llama llover. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. el llano no es cosa que sirva. y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Los cuatro a pie.Sí. el llano. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. No. gorda.de afuera. Todo el Llano Grande. Pero nosotros. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos. Lo matan a uno sin avisarle. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas.

Ni siquiera para hacer un buche hay agua.. En cuanto allí llueva. Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. El delegado no venía a conversar con nosotros. y ni aun así es positivo que nazca nada.Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. se levantará el maíz como si lo estiraran. dura. Mire. señor delegado. donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. no al Gobierno que les da la tierra. ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. Pero nada se levantará de aquí. Uno los ve allá cada y cuando. — Pero. Y si no. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro.. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Ni zopilotes 6 . Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo. — Es que el llano. ni maíz ni nada nacerá. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada. Es al latifundio al que tienen que atacar. Que queríamos lo que estaba junto al río. señor delegado. muy arriba. Espérenos usted para explicarle.. vamos a comenzar por donde íbamos. tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido. —• Espérenos usted. señor delegado. volando a la carrera. Eso es lo que hemos dicho. — Pero no hay agua. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar. la tierra está deslavada. — Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora vayanse. Todo es contra el Llano.. por las vegas.. No se puede contra lo que no se puede. para ver si algo retoña y se levanta. donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. — Son miles y miles de yuntas. Así nos han dado esta tierra... Del río para allá. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Meli- 456 . Pero él no nos quiso cír. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos..

457 . pero nos gusta llenarnos de polvo. es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. sobre las copas verdes de las casuarinas. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. ¿no? — No. Teban. Conforme bajamos. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí. eh? — No la merqué. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Ahora que habla. por eso me la traje. — Entonces te la trajiste de bastimento 7 . ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 . ¿Dónde la mercaste. Yo le pregunto: — Oye. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. Mejor sácala al aire. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. es la gallina de mi corral. Sí. Nosotros seguimos adelante. la tierra se hace buena. La tierra que nos han dado está allá arriba. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. la traigo para cuidarla. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano. Nos gusta. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. Servirá aunque sea para correr yeguas. — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban. Le desata las patas para desentumecerla. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. más adentro del pueblo. Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. Por encima del río. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí. Eso también es lo que nos gusta. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. me fijo en él. junto a nosotros.ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". Siempre que salgo lejos cargo con ella. — No la traías antes. para no golpearle la cabeza contra las piedras. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato. — Allí escondida se te va a ahogar.

por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada .PUERTO RICO M A N U E L ZENO GANDÍA LA CHARCA (Fragmento*) Había pasado un año. rompíaseles el pergamino envolvente. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos. o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla. desecábase al calor solar su humedad íntima. 458 . Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle. con la falda recogida hasta cerca de las rodillas. escrita en 1894. E n esta p r i m e r a novela. poblaban las vertientes. en viviente vaivén. es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. las mujeres. en donde iban depositando los granos. ya secos. bajo la soberanía estadounidense. en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos. E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o . En todas las fincas. los hombres. *) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. Iban descalzos. y. entregándose a la vendimia. y así. combatiendo así el sislema colonial. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *. Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas. la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos. Todo era vida. Redoblaba el interés el ahinco de lodo. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas. Zeno Gandía anheló „decirlo todo. para curarlo t o d o " . para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar. y se estaba en plena vendimia. o con fibras textiles de la emajagua del trópico. otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido. actividad. en 1898. dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. lavábase el suero que los empapa. movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas.

Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . y m i e n t r a s . a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s . d o b l a b a los arbolillos. difícil. iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. Los sacos. u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . como si la cosecha fuera de t o d o s . oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e . A veces. Era u n a labor r u d a . E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco. i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . otros a c u d í a n en su a u x i l i o . y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s . Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a . o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. y c u a n d o . se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s . que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. E n el crepúsculo. E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a . U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s . en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación. D u r a n t e el d í a . algunos r e í a n . poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros. m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto. en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores. 459» . dos a dos. el sol q u e m a b a .T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s . y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s . recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos. c u a n d o la t a r d e m o r í a . o t r a s . y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s . peligrosa. a t o l o n d r á n d o s e la labor. De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o . Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e . e n r e d á banse las r a m a s . en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero.

Su traje de overall.") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma.azul obscuro. rudo y violento.... con cuidados infinitos. Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa. no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie. el hombre esperaba.. el estruendo de su corazón precipitado. Detrás de la palma él sólo era un hombre. . su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel. contemplando su puño 460 . Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 . de cólera y de humillación.. cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe. Luego.CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio. sólo el espesor de la palma real los separaba.. hacía apenas una hora.. eléctrico. manchados por la grasa. apenas si se distinguían. lo convertía en sombra. Había visto un sobre dirigido a su mujer. allí donde se alzaba la palma real. El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. velludos.. una fiera. Estaba inmóvil. abandonado sobre la mesa. La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible. saltó.. lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo. Dentro del amplio bolsillo. Venía con camisa de kaki.. a su lado. Aquel era su patio y aquella era su casa. es decir. hallado casualmente sobre una mesa de la oficina. a la hora de la cita trágica. El hombre de las máquinas. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras". Y poco antes de las doce apareció el otro. pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo. junto con ün puñado de estopa. Es extraño. Fue todo rápido.De todas maneras" estaba subrayado.... Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !. Sus antebrazos poderosos. Esperaba. Sin embargo. pero en la medianoche llena de frío él esperaba.

Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío. eso me pareció de momento. Pero. no insista. desdoblando el papel le dijo: „Mira.. con la duda más llena de dolor aún: „(.. la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas. A su . si se atreve a venir lo mato".. cuando encendió corriendo la luz. Más que el disparo.. que era a él á quien ella esperaba. Cerca ya de la puerta del fondo.. dentro de la casa. cuando pensó: „Si no he podido hablar con él. Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué.. Y. Pero ya su rostro. Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 ... sintió qué cerca estaba de ella.. Luego. comenzaba a ser alegre. pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada. Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida. al menos... sin comprender nada todavía. ella llenó un espacio de silencio y de asombro.. Un raro miedo lo había paralizado. lo que le contesté?". Sin embargo. Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta.. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido. Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo.lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones. CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande. dirigiéndose a la casa. Y ella lo vio y le gritó. como.la sombra de un tronco. Se puso a escuchar y no se oía nada.¡ Ah !" de dolor y de sorpresa.. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle . antes de llegar a dos pasos.. alegre. El papel decía con su letra: „Canalla. se detuvo. sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla.. con el balazo en el cuerpo. Y le pegó una patada brutal al caído. por qué?".. te lo dije". como la cara de un niño que mejora. 461 . Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante. Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro. inmóvil. hablaré con ella".... él vio su cara cuajada de una pena inaudita.. respondió con su característico balanceo. mira". Así estuvo un rato quieto. Pero llegó a la puerta. Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !".

Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven. de Cienfuegos. para evitar el frío aire de la noche en la carretera. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas. Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. Médicos. sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. convertido en improvisado hospital. cuando el lunes por la madrugada. sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. Entro. distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. A intervalos. doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. Es la representación-característica de un hospital. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. Los fusiles parecían crecerles de las manos. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos. Es tirador de ametralladora. a un lugar donde la carretera se divide. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia. Luis va en la vanguardia y. tendido en una estrecha cama. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. •— ¿Cerca? 462 . Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. una cuadra hacia abajo. Inmediatamente se dirigen hacia allá. de rostro afilado y barba crespa. instala su ametralladora. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339. escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. Cerca de donde nos encontrábamos. a eso de las dos y media. El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos. fue la goma destrozada de un jeep. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado. estaba el Casino Español. sobre el camión que los lleva a Playa Larga. camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera. nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. Sus rostros eran graves y firmes.El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios.

La superioridad en armas. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. cuando es herido en el pie. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. . que pertenece también al batallón 339. el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. La balacera es infernal. logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos. que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel. Luis.— Pegaditos. La batalla se prolonga por largas horas. — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua. con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano. A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios. La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente. No obstante. salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora. No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo. Se entabla el tiroteo 6 .

oficial de justicia en algunas pobla ciones. de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos. respeto véase la p á g .NOTAS YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó. 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e . salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo 464 . 383 suministró. proporcionó. puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia. furioso 6 señora 7 consabido. 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a . fig.

agricultor. el gran director de película español. arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó . 5 X a v i e r de B r a d o m í n . Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş). a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso. trabajador del campo 18 río pequeño.18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . E l tío Barret ya no podía entrar en su casa. la c o s t u m b r e 30 465 . ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. J u a n Antonio B a r d e m . co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso. 21 ganar la benevolencia de 22 contento. difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves. hizo la película „ S o n a t a s " . héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e . 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e . impidiéndole toda salida. seguridad 6 trabajoso. 9 encerrándolo. E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d . E l llevaba el sombrero „de tres picos". 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío. principal personaje femenino del libro. inquietó 21 escondiéndose. rica en líquido o c a u d a l 17 labrador.

m u r m u r a r . ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras. NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a . paraje. 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento. o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" . encendido el ánimo 19 agitación. provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración. 18 c o n t u r b a d o . líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir.14 palacio en Galicia. en 1835. h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico") 466 . Aquella evita el compromiso y huye de él. en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa. regla. adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar. la diligencia en que regre­ saba a Córdoba. lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero. vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó . Facundo Quiroga. m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe. Empieza por u n paso de m í m i c a . pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a . véase p á g . placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies. 12 de manera sencilla y sincera. sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A . imitando sus movimien­ t o s . c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a . en general.

j u n t o al T i t i c a c a . TRADICIONES PEBUANAS 1 ciudad del Perú. Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur. p l u m a s de las alas azules. P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s . aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. în voia valurilor). Pero el a u t o r murió en 1928. t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada. me han A LA D E R I V A 1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă . forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e . unido con el U r u b a m b a . 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s 30* 467 . y cola roja y azul. pecho azul y verde. larga de casi dos m s . 15 población del Alto P a r a n á . ex-capital del antiguo reino de los incas. Se halla a 3. a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á . 3 senda estrecha 4 imprecación. en el Brasil. Hermosas r u i n a s incas.4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13 sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a . blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente. 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s .467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia. poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil. vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo. a u n joven. de cuerpo rojo. famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que. p a l a b r o t a . provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s .

como la de la quemadura 27 oscilar.6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas. iníame. estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera. jurisdicción 37 excitó. que grita 4 papel arrollado en forma de cono. instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada. hojas 10 se eleva. hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia. farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero. es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara. abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos. Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces. confusión 35 compañía 36 privilegios. disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos. capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor. volver atrás 12 indigno. engrandece 11 retroceder. territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa. Cantaclaro. muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas 468 . muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante. brujería (vrajă. plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas. perder el equilibrio 28 latigazo. exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante. incitó. cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso. humano.

desnudas á r i d o . seco. Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s . colina e x t r a v a g a n t e . 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija 469 . ferreria grosero. cuando intervinieron los y a n q u i s . se a l l a n a n . basto a n d a m i o . E n el trozo que presentarnos. huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro. resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista. Naiqué Cuyqué. excursión del sábado al lunes. como de u n e q u i l i b r i s t a AGUAFUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 fragua. u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . desierto boca abajo dispersarse.•41 42 43 44 45 46 47 48 49 buitre americano secas. b r i l l a n t e s . Después de las Leyendas de Guatemala (1930). Hombres de maíz (1950). a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios. Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954. asesinado por los norteamericanos. ardor W E E K . héroe del c u e n t o . 2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s .E N D EN GUATEMALA 1 final de semana. apoyo se limpian y se l a v a n se alisan. m o n t u r a . descanso. rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande. Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio. Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955. su mujer. Viento fuerte (1951). El Señor Presidente (1946).

Escribió cuentos. despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a . ensayos. observó. exceso 5 lucháramos. peleáramos 6 tiros repetidos .5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia. abasto 8 precipicio. miró hojas l i b e r t i n o . depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas. Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág. E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias. para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión. crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a . en 1928. tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a . barrera (gard) escudriñó. 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a .

Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones. queda aún el perfeccionamiento. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español. a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. amigo lector.E P í L O G 0 liemos llegado al final de este libro. Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora. lo dirán mis . junto con la alegría de haber aprendido el español. ¡ Hasta siempre ! . Nadie estima este manual como algo perfecto. la melancolía de tus tardes de estudio. y sé que al doblar esta última página sentirás. Si he logrado mi propósito.lectores. completo. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español. gracias al índice de materias que se halla al final. se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó. Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura.

.

cu prepoziţiile respective. . . a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de. con. . en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e . în ordine alfabetică: acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a.LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii.. care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă. . pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară. oferi un cadou cuiva u 473 . pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să. Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe. . a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a . săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i .. .

. renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru 474 . . conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e . dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en.. a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca. de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer.. .cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer. .... drept. estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă... .) învins se declara în favoarea lui. estar con (en) ánimo d e .

forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por. en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia..excusarse del convite a a a a a a a refuza o invitaţie faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en. a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune cineva} algo a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e . enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de 475 ..

în 476 . por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu. a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu vanagloriarse de.¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno .sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos ití¡¿/' a rostro a a a a a a a a a a semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva. a întreba de se logodi înfuria a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident.

cuerpo. — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril. Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă . B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n . cemento. o m i t e în scris: substantivo. iar al doilea 0: acción. adesea. s a / a . vasto vast gravar a îngreuna. deschis: casa. claro. codo. revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­ C — î n a i n t e a vocalelor a. cera. P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche. 477 . — î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă . E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a . i n v e r s . caber. c i . cambio. sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin. u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne. pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k .TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e . care p o a t e d u c e . pronunţat cu buzele semi- î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i . muchacho. slab. v se p r o n u n ţ ă b . la confuzii de sens:. S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i . o. o(b)scuro. litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau. — î n a i n t e de s este m u t şi uneori se. bath): cielo. m este p u t e r n i c i honhones. Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce. cinco. mucho. chispa.

joven. N — este o literă specifică limbii spaniole. I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla. lleno. Pentru a o pronunţa corect. gi: ojo. Un. lingüística.D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente. gloria. N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt). — între vocale este slab: asado. aldea. . j i si celor care se scriu cu ge. se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos. caballo. Madrid. — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general. sau mai precis înghiţit. L — este identic cu 1 romînesc: leira. comandante. aspirat: libertad. de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee. Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je. M — se pronunţă ca în limba romînă: modo. virtud. adherir. LI — este o singură literă (nu dublu 1). H — este o literă mută. kilómetro. gui corespund grupurilor ghe. golpe. gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). gusto. -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel. duda. el devine sonor: antigüedad. G — urmat de vocalele a. Grupurile gue.3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge. norte. vestido. K — se întîlneşte foarte rar. hueso. se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat. digno. ahora. camino. jefe. pida. hermano. cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e". u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". iar în portugheză prin Ih): gallina. huevo. Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă). 478 . harina. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii). F — se pronunţa ca în limba romînă: fior. kilogramo. — final este mut. gigante. glii din limba romînă: guerra. De exemplu: gato. guitarra. ca un fel de 1 % cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin gl. o. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. Precede numai vocale: horn.

De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă. R — se p r o n u n ţ ă energic. rector — vicerrector. In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă . ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . rico. 2) d u p ă consoanele 1. año. n . P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre. In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd. . quinina. Cînd.) De e x e m p l u : baño. ca în limba r o m î n ă : oro. litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión. de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . — în celelalte cazuri este m a i s l a b . después. m a i pe n a s . 3) cînd e d u b l u . p e n t r u a reda vorbirea locală. acest r se d u b l e a z ă . Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. honra. radio. qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che. p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano.u n c u v î n t c o m p u s . scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco. queso. m u l ţ i s c r i i t o r i .ceva m a i î n f u n d a t . căruţă coral coraliu corral curte. deber.) De e x e m p l u : casa. 473. p r o n u n ţîndu-se slab. quien. entonces. dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car. aproape i m p e r c e p t i b i l . iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh. tanto. Astfel. rosa. u devine sonor. v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano. s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală. cuidado. Israel. ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn. în grupurile de m a i sus. O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre. al doilea c u v î n t începe cu r. ( G r u p u r i l e que. perder. Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis. (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica. î n t r . agosto. chi d i n limba r o m î n ă ) : que. capital. cosa. s: alrededor.

a oarbă î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e . paz. n u m i t ă seseísmo. que. m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . cizaña. luz se citesc sinco. lus. u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín. Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i. 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco. — î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen. Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce. extenso. azul. Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol. Cuba. S u n e t u l 6. X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar. aşa c u m am v ă z u t . mayo. este o s e m i v o c a l ă : yerno. Această p r o n u n ţ a r e . ceea ce a r a t ă că. r e d a t p r i n c sau z.U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo. sisaña. P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor. zapato. ya. — în grupurile gue. cavar. qui este. vocalele a. zorro. (A se con­ sulta p a g . ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane. deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . voz. r r (erre) (ese) (te) (») 480 . d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. o. "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena. 16—17). gui. ley. t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar. cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere: a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i) 111 11 ñ o (eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o) P q r s t u (P") (cu) (ere). exacto. din p u n c t de vedere fonetic. p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies. venir. este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă .

y otro. ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia. Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos. vencido por el sueño. padre. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego. El muchacho se levantó y substituyó a su padre..j k I II (jota) (ka) (ele) (elle) v x y z (ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda) Notă: Citind ou voce tare textul care urmează.. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra) 31 — învăţaţi limba spaniolă! 481 . hasta que por último. El tigre estaba a pocos metros. el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera. alargando sus uñas. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O Una tarde. Cerca acechaba un tigre y. padre e hijo seguían dormidos. Cada dos horas. le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño. lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito. pero estoy tan cansado. Ya estaba sobre la gente que dormía.... — ¡Mira. que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas. veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. avanzaba dispuesto a atacar a la gente. cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar. habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. piando desesperadamente para despertarlos. y resolvieron entonces dormir allí. se detuvo. cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer. Entonces el tigre avanzó un paso. Cansados por el trabajo del día. para evitar que se apagase. cuando el padre. Ya era muy de madrugada. quedó dormido. y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores. En mitad de la faena les sorprendió la noche. El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo.. En seguida surgieron las llamas y el tigre. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles. al verlas. — dijo el muchacho—. Permaneció despierto un gran rato. Y convino con su hijo en hacer guardia. y otro más. echó nuevas ramas a la hoguera.

.

substantiv subj. americanism cj. * Indică verbele complet neregulate. locuţiune m. De exemplu: gana. adjectiv adv. numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. subjonctiv sup. pasiv pi. singular sub. infinitiv intr. prepoziţie s. academia. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular. figurat imp. de genul masculin n. verb intranzitiv loc. alguna cosa adj. neutru pas. alguien om.VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. de gen feminin ¡ig. 31* 483 . în cadrul explicaţiei. exemple: observar. NOTE Din cauza spaţiului restrîns. a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. verb incoativ inj. poftă. adverb alg. plural prp. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. de buena -~ de bunăvoie. verb tranzitiv v. verb care diftonghează / . Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular. conjuncţie comp. cuvîntul titlu. superlativ tr. verb I N D I C A Ţ I I ~ Acest semn substituie. impersonal inc. comparativ­ ii.

comp. în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". adv. copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. prudenţă aclarar a lămuri. a activa. canal acera trotuar acerca de loc. a acoperi abrigo a d ă p o s t . favorabil 484 . ţig. a face acuático adj. loc. a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e . p î n ă . acţiune acechar a pîndi aceite m. jig. copios aburrir a plictisi acá adv. a nimeri acierto reuşită . rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi. jig. dibăcie.în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv". a recurge acuerdo amintire adecuado adj. atitudine actuar a acţiona. a d e c v a t . a potrivi. aici. a ţine cald. sabie acertado î n d e m î n a t i c . a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e . iscusit acertar (/. a conţine abedul m. acvatic acudir a veni. ulei. inj. a u r î . mai aproape acabar a t e r m i n a . deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. colea. arii'. por ~ din întîmplare . a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i . ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. a fi din belşug abundante a b u n d e n t . nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. spre. absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a . ~ de -j. más ~ m a i încoace. cine ştie acción /. la. oare '(interogativ) . In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul. despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel. A a prp. poate (dubitativ). a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e . a înfrunta acomodar a a r a n j a . în jos . pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor. jos. severitate actitud /. mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj.v. în. a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti. întîmplare . a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta. untdelemn aceituna măslină acequia şanţ. tocmai -f v. pe abajo adv.

s t r ă d a n i e . ~ bien ori. por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. unde. a achiziţiona adrede adv. v u l t u r aguja ac ahí adv. gest. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. indemînă. rachiu agudo adj. a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda. a conferi adjunto adj. dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. ca­ priciu albo adj. judecător alcance m.adelantar a î n a i n t a . aerian afable adj. aer aireado adj. a c u m . ţuică. pătrunzător águila acvilă. acolo ahogar a sufoca ahora adv. încotro adormir intr. a m u l ţ u m i agrado plăcere. sălbatic agricola adj. adunare adicto adj. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. al ~ de alg. r u s t i c . înainte ademán m. agricol agua a p ă aguantar a suporta. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. aerisit aislado adj. a alunga airado irita t aire m. a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta. a t i t u d i n e . ţinută además adv. scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. paradă alarido strigăt. a t a ş a t adiestrar a dresa. poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. libre ~ voie. în afară (de). ţ i p ă t albanii m. a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. arbore de plută 485 . alb (poetic) álbum m. osteneală. caisă albedrio a r b i t r u . loc. a l ă t u r a t . /. a l b u m alcalde m. p r i m a r . împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. (în) afară. a s c u ţ i t . a m a b i l afán in. anume. a atinge alcornoque m. zidar albaricoque m. drăguţ. însă. a trece înainte adelante adv. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. pi. agradecer inc. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge. expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj.

amar amarillo adj galben ambos adj. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. sanda alquilar a închiria alrededor adv. mai departe allende adv. comp. más ~ mai încolo. adv. amidon alminar m. pi. admonestare amor ni. anexare anguila tipar ángulo u n g h i . bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. raft ancla ancoră ancho adj. magazin. vast amueblar a mobila ánade í/¡. răţoi análisis /. ' jig. sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă. pi. sirop almidón m. amplu. sub. împrejur. poliţai. acolo. prieten amistad /. alăturai anexión / . minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. cisternă alma suflet almacén ni. atunci ama gospodină amable a m a b i l . vesel. a angaja aliviar a uşura aljibe m. anex. v r e u n . cursant alzar a ridica allá adv. pi. dincolo de allí adv. a se face d i m i n e a ţ ă amante adj.aldea comună. p u ţ i n algodón m. prietenie amo stăpîn amonestación /. micşunea alistar a înrola. amîndoi. drăguţ amanecer inc. a n i m a l 486 . analiză analizar a analiza anaquel m. amor. împrejurimi altercado gîlceavă. cîţiva alhelí m. vioi alegría veselie. ceartă alto adj. peron andino adj. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. veston ametralladora mitralieră amigo amic. dojana. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. snoavă anejo. pi. acolo. bumbac alguacil m. adj. din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă. ambii amenaza ameninţare americana haină. amiciţie. a încuraja alerta alarmă alfiler m. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. desagi algo ceva. j a n d a r m alguien cineva alguno adj. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m.

abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. fig.folosi. ~ aje. a considera aprender a î n v ă ţ a . vechi. d u l a p aparecer inc. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . sub. vechime antiguo adj. sec­ tor poştal apartar a îndepărta. a sufla (la teatru) apunte m. casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . copac arca l a d ă . înainte. ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. ~ nuevo anul nou añoranza regret. aici. notă. a strínge. a r h i e p i s c o p arco arc. culme. acel aqui adv. a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. î n d e p ă r t a t . iute apropiar a însuşi aprovechar a. însemnare apurar a purifica. anticipaţie antemano adv. a se grăbi aquel adj. alaltăieri antelación /. curaj anoche adv. fig. arbore. odinioară ante prp. a se s u p ă r a . a c u m . a separa aparte adv. î n a i n t e . a înnădi año a n . ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. prp. a se îndura ápice m. fig. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv. dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. bufet. fig. fig. a n t i c h i t a t e .. aport. arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. a apărea apartado adj. distinct apegado adj. capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga. ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj. în iată anteayer adv. antic antojadizo adj. a ţ i n t i . avid. am. a t e r m i n a . suprafaţă 487 . ieri seară. ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i . he ~ iată árabe adj. dor apagar a stinge aparador m. vîrf. me aprieta el zapato mă strînge pantoful. stăpîn árbol m. a p a r t e . a nimici ansioso n e l i n i ş t i t . contribuţie aposento odaie apostar d. nerăb­ dător antaño adv. a stima. aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. dinainte anteojo l u n e t ă . arzător ardilla veveriţă área arie. ochelari antepasado strămoş antes adv. pi. a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a .ánimo s p i r i t .

repulsie. a pustii asomar a a p ă r e a . asociaţie asolar d. ofensă atroz adj. por ~ de birlibirloque în chip magic. a se însera ataúd ni. a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă . a r t ă . inc. jeratic asemejar a semăna. m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge. deasemeni. cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. scîrbă ascua t ă c i u n e . orez arrugar a încreţi arte m. atenţie atender d. -pi. tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv. coşciug atención /. ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i . a spori. la — Nacional asar a frige ascender d. río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. creştere aún ad v. a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. f. atroce. malas ~ s vicle­ ş u g u r i . a chinui atraer* a atrage atrás adv. a se urca asco greaţă. aşa asiento loc. îndrăzneţ auge ni. a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a . escadră armario d u l a p arrabal m. dezgust. înapoi. s u s . la fel asno asin asociación /. a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a .arena nisip arenque m. asurzitor atropello încălcare. a devasta. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. a m ă r i aumento spor. î ncă 483 . v i o l a r e . astfel. scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a . hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e . a discuta argumento subiect. dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă .

adv. sulf. scund. hîrleţ azar in. pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier avergonzar d. de ~ degeaba. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. pi. pucioasă azul albastru B bable m.aunque cj. consiliu mu­ nicipal azada sapă. zahăr azucena crin azufre m. a lipsi ausente adj. b a c a l a u r e a t . proces. batog báculo toiag. bici azúcar in. absent austral adj. dansator. en ~ în van baldío viran (teren) . dans. nenorocire azaroso adj. mercur azote in. e n o r m i t a t e . dialect asturian babor in. răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie. zadarnic baluarte in. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i . a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. balerin baile in. babord bacalao morun. din emisfera sudică auto decret judecătoresc. baston bachiller ?/. automobil auxiliar a ajuta avance m. bastion ballena balenă bambolear a oscila. j o s . strat. înaintare avanzar a î n a i n t a .. h a z a r d . deşi auricular in. prp. a verifica avestruz m. bal bajar a coborî bajel m. loc. golf bailar a dansa bailarín m. hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. aviaţie avivar a înteţi. nefericit azogue m. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. lac (pictură) . cîntar balde adv. ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. vapor barniz m. b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă . baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a 489 . a se clătina bancal in. dedesubtul ~ los árboles. sălbăticie barca barcă barco v a s . receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. b a r b a r i e . argint viu. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e . a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta.. absolvent bahía r a d ă . corabie. vas bajo adj. smalţ barraca colibă . gogomănie barbarie / . a înviora ayer adv.

şnapan. bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. simpatic bordado broderie bordón ni. suav. b i n e .barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi. — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă. cremă de ghete bien m. cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. loc. a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. ~ estar bunăstare . beţiv borrar a şterge. dulce blusa b l u z ă . a l b . destul. adv. b u n ă t a t e bonito drăguţ. nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. strămoş bisiesto adj. ţ i n t ă blando adj. îndeajuns bastar a fi suficient. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. — hechor binefăcător. ~ abajo culcat pe b u r t ă . din Buenos Aires bondad / . sub. pădure bota gheată bote m. a ajunge bastidor m. păcură. refren borrachera beţie borracho adj. cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . beat. bisect bizco adj. capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. asfalt. moale. bază. a rage. m u s t a ţ ă billete m. bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă . a ~ de noche în asfinţit. fundament bastante adv. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i . haină de m a r i n a r boca g u r ă . culisă basura gunoi bata h a l a t . goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă 490 . binele. fig. zăduf boda n u n t ă bodega beci. (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e . barcă botella sticlă botica farmacie botón m. b u n u r i . pi. ~ venida b u n venit bigote m.

bruma ceaţă bruñido lustruit. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l . ~ muerta var stins calaña teapă. c h i l o t . călător. a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. casă (de plăţi) cajón m. loc. a călă­ tori 491 . călăreţ. ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l . cabină cambio s c h i m b . al ¡in y al ~ în cele din u r m ă . vapor. cafea. ciorap. odgon cabo ţ i n t ă . — cual. organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. hacer ~ de alg. cafenea cafetal ni. en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. d r u m e ţ caminar a u m b l a . încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / . p a n t a l o n callar a tăcea caile /. bun buey m. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. încălzit califa ni. cablu. loc. var. cald. l i b e r t i n . llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio. ospătar camarilla camarilă. fiecare. ~~ de. cavaler. calif caliza calcar calor ni. calitate calavera hîrcă calcetín m. ca ld caliente adj. tovarăş camaranchón ni. a-şi bate joc de cineva burlador m. calitate cálido adj. v u l t u r bullir a clocoti. c a p ă t . diputados. clică camarote in. burghez burla batjocură. pipă cacho bucată cada adj. călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. bronat bueno adj. căldură caluroso adj. sertar cal / . ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p . şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. mansardă camarero chelner. loc. al ~ la c a p ă t u l . plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e . vas burgués adj. cutie poştală C caballero d o m n . c a p o r a l . a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ . a forfoti buque m. am. zeflemist buró b i r o u . de ~ s în g l u m ă . a merge.

clopoţel. zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. neaoş. tun caos m.camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. . get-beget casualidad /. hacer— a face caz castellano castilian. a p r o a p e . ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. / .m. şef de echipă. c a p i t a l . vătaf capaz adj. (pi. . ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. . însărcinare cariño afecţiune carne /. de nisip) cantidad / . carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă. închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. cínico cancha am. capitală capricho capriciu. casnic casi adv. a reproşa caracol ni. melc carácter ni. ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. p ă t u r ă capataz m. întîmplare cauce in. nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. s t r a t . a r z ă t o r : incandescent candor in. cauţiune caucho cauciuc caudal in. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. casilla căsuţă. spaniol castigar a pedepsi castizo adj. teren de sport candado lacăt candente adj. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. capabil capital m. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / . echar en ~ a arunca în faţă. debit. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă . campion campesino ţăran campo címp can in. liaos capa mantie. loc. moft capricha glugă cara faţă. prudent cavar a săpa 492 . scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. albia rîului caución /. . cantitate canto cînt caña trestie. candoare. — a — faţă în faţă. cîine canario canar canasta coş canción / . bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. c a m . . toc.

lebădă cita întîlnire ciudad /. împrejurimi cercano adj. înălţime. a p r o p i a t . ~~ menor vinal mic cazador m. a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. a aniversa. o r b . pajişte. cavitate cavilar a reflecta. siguranţă certidumbre /. celebru celo zel. ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. l i m p e d e . — furtivo bra­ conier «azar a v i n a . încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă . a~ as orbeşte. a închide. dar ~ a termina cinta panglică. pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj. ~ eon llave a închide cu cheia. pi. loc. bilet cegar (/. loc. ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. c u l m e : loc. a striga clarín m.oare. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m. colină cerrojo zăvor. v î n ă t o r . a încredinţa cerco cerc . por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf. aproape cercanía apropiere. a prinde cazurro nesociabil. trompetă claro adj. oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. a orbi ceja sprinceană celda celulă. chilie celebrar a celebra. a încuia cerro deal. concurs certeza certitudine.cavidad /. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. b î t ă . eîrjă caza vînăt. paner cid in. oarecare . pi. gazon cesto coş. a sărbători célebre adj. a se gíndi cayado toiag. fig. zenit ceniza cenuşă. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. ~ mayor vinal ma­ re. clar. domn (în vechime) ciego adj. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. încetare césped m. Joc. ivăr certamen m. poner en ~ a l ă m u r i 493 .

~ se a se aciui cobrar a încasa. cum compadecer inc. pedeapsa conejo iepure confesar d.clase /. saltea cólera minie colgar d. ghilimele comité m. a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare. masa comienzo început comillas pi. conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza. a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. a socoti. a p u n e . a lua cohete m. bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. consolare contar d. a situa color ni. a atinge (un ţel) consejo consiliu. a avea guturai consuelo mîngîiere. sufragerie comenzar d.— ánimo a căpăta curaj cobre m. a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. m a ş i n ă . nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. decoraţie condena condamnare. clasă. aşadar. culoare columpio leagăn. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos. a c o m p ă t i m i compadre m. scrîneiob coma virgulă comadre / . scoică condecoración / . a prinde. margine. a dovedi compromiso angajament comunista m. cu concebir a concepe concejal m. compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. comunist con prp. c u m ă t r u compañero partener. a atírna coliflor ni. vagon codo cot coger a apuca. comitet como adv. a fixa. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) . ţ i n u t comedor m.con a se bizui pe 494 . a bate în cuie clavel m. t r ă s u r ă . a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. — . pernă elegantă cojo şchiop cok m. consilier m u n i c i p a l concertar d. sfat consigna lozincă constipar a răci. care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i . hierro colado fontă colchón m. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. cumătră comarca regiune. limită confitería cofetărie. a povesti. tovarăş compañía companie compás m.

ogradă correa curea correo poştă correr a alerga. morav costurera croitoreasă crear a crea crecer inc. ~ antes cît m a i cur î n d .contener a r e ţ i n e . creer a a creşte crede crepitar . en resumidas ~ s în concluzie . colonel corral m. conservaţie. dar ~ de a da socoteală d e . ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc. a convinge conversación / . loc. luptă cu tauri corriente /. cost. şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t . a conţine contenido conţinut contento adj. inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. g e a m . cerb cosa lucru. sîngeros cruz / . aspru cruento adj. curaj. politicos corteza scoarţă (de copac). ~ del río cuenta socoteală. guler cuenca b a z i n . a costa costumbre / . tener en— a ţine în seamă 495 . curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. coastă costar d. adj. discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. c o n t r a . a d o r m i t . sub.azogado oglindă cruel adj. ~ rara lucru uimitor. scurt corzo căprior. t ă i e t u r ă . plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t . crunt. croială cortés adj. 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă .-». cristal.a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. criză cristal iii. minie corazón m. sîrmos creyente adj. credincios cría creştere. cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. crud. m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. loc. creţ. coajă cortina perdea corto adj. poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ. echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t . pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. obicei. ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă. crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă . sfert.

băltoacă charla pălăvrăgeală. am. curb cúspide /. cură. fante chupar a suge I) dable adj. ardei chillar a ţipa chimenea coş. groapă. a strica «laño stricăciune dar* a d a .cuento povestire. a seînteia chiste m. dăruit dama doamnă danubiano adj. aniversare cumplir a î m p l i n i . hrubă cuidado grijă. adj. înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p . o plimbare) . vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. / . a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. copil chiflar a fluiera chile m. şarlatan chasquear a t a c h i n a . t r a t a m e n t curar a îngriji. d a t . haină charanga fanfară charco b a l t ă . lovitură. ploaie scurtă chulo adj. palavragiu. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . loc. sloară. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . posibil dado zar. îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă. grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. culme cumpleaños m. discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. cec chico adj. basm. anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă. frumos. loc. ~ gusto a face plă- 496 . a pocni cheque in. un paseo) a face salturi (un pas. ~ salios (un paso. problemă cueva pivniţă. dunărean danza dans dañar a d ă u n a . poveste. preot. am. sub. ciocolată choque ni. m i c u ţ . loc. a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. chestiune. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. glumă. in.

a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. prp. dezbatere deber a t r e b u i . ceilalţi. sportiv derecha adj. înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. ~ se por a se socoti. ~ de in. intr. r ă m a s . a dărîma demora întîrziere. ~ las horas a suna orele. subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. inf. />/'/'. ' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 497 . por't~ i n u t i l . şorţ deiante adv. d r e a p t a . d i n . a se da d r e p t . loc. m. Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna. a gîtui dejar a lăsa. loc. dedesubt. loc. sportiv deportivo adj. — con a găsi. a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. ~ luego b i n e î n ţ e l e s . pi. d u p ă . sub. — de -\. prea mult demoler d. sport 32 deportista m. în faţa. loc. a risipi descalabrar a răni.cere. es ~ vasăzică. por ~ pe di­ n ă u n t r u . a înceta să delantal m. a sparge capul descalzo adj. — a conocer a face cunoscut. a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc.v. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. de. c u v e n i t . Io ~ r e s t u l . datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. cu deambular a hoinări <lebajo adv. los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i . de. neobrăzat descargar a descărca descender d. desfăşurare desasosegar d. adv. prisos. . a t u l b u r a . ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. adică decorado decor decrecer inc. demasiado ad\'. a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a . prp. d r e p t . a descreşte dechado model dedo deget defender d. a apăra defensa apărare degollar d. sin ~ neintîrziat. a tăia gîtul. î n ă u n t r u . prea. de la. a z ă p ă c i . înainte. ~ de. ~ de sub debate ni. a s p u n e . dato informaţie d e prp. a la ~ la dreapta derecho s. desculţ descansar a se odihni descarado adj. . a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. fără zăbavă dentro adv. peste (timp) deponer* a depune deporte m. a a m e ţ i . datorat.

desdén m. a j u p u i desorden m. a r ă s p î n d i : ~ olor. a se strecura deslumhrar a străluci. p a s desfile m. dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. a ~ în ciuda despedir a a r u n c a . dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude. desprins. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e . a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat. revanşă destacado adj. a lămuri desentenderse d. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / . pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. ~ se a fugi. lent despachar a expedia despacho b i r o u . a (se) deştepta despiadado adj. desfiladero defileu. desuet 498 . gogomănie después adv. încet. sfîrşit. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia. p r ă v ă l i e . a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi. a dezgheţa deshonra necinste. ~ de după desquite m. deziluzie deslenguado insolent. a se dezinteresa desenvolver d. însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde. rar. chei. a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie. goliciune desobedecer inc. — se a se d e s ­ p ă r ţ i . a orbi desmán m. n e u t i l i z a t . a d i s t r u g e . a se reliefa desterrar d. a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a . desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a . peiorativ despecho c i u d ă . vlăguit . dezordine despacio adv. d u p ă . so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca. a rupe desgracia nenorocire. şomer desolar d. a concedia. dezlegare. nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui. ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. a desfăşura. prp. a exila. ~ se a se mîhni desollar d.

dificil dificultad /. adresă dirigir(se) a (se) conduce. u n d e . prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. d a r . dotă. graţios doña doamnă doquier adv. a abate detalle m. dinte diestro priceput. direcţie. inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. ascultător doler (/. ~ la campana a trage clopotul doble adj. doc ducha duş ducho adj. m e n ţ i o n a t . oriunde dondiego zorea donoso frumos. distins distinto adj. oriunde. dificultate. drac diario adj. ~ de în urma. sub. loc. înapoi. a d e ţ i n e . a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32* disfrutar a se bucura de: ~ a/c. conu donaire m. sub. acest dichoso fericit diente m. raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra. greu. prp. a m ă n u n t detener* a opri. a restitui dia m. en -~ în care dondequiera adv. a regreta dolor fii. hoy ~ astăzi diablo diavol. g r a ţ i e . şi /. disgusto neplăcere. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. a risipi dislate m. por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t . versat duda îndoială. zis. datornic devanar a depăna devolver d. a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi.desvanecer ine. a aresta detentor m. por~ din fericire dicho adj. în spatele deuda datorie deudor m. obişnuit eu. deţinător detrás adv. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia. a d u r e a . noroc. dublu docena duzină docil adj. sin ~ fără îndoială 499 . a înapoia. ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. Dumnezeu diptongo diftong digue m. buenos -~ s bună ziua. greutate digno demn dije m. a leşina desvarío delir. deosebit distrito district. zilnic. dig dirección /. zestre dril m. prostie. difamar a defăima dificil adj. a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. z i . El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. eleganţă donde adv. n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia. d o m n . a întoarce ~ las páginas.

b r i n c i . egiptean egregio adj. în. adj. loc. seducător. tare. exemplar ejemplo exemplu. ambasador embarazar a încurca. Ioc. a (se) înălţa embajador m. a a z v î r l i . — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. — de menos a simţi lipsa edad /. sin — totuşi embaucador adj. loc. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare. dulce. îndoielnic duelo d u e l . prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp. loc. ani. sub. spiriduş que­ dueño a stăpîn dulce adj. a sărăci empolvado adj. e m b a r g o u . osie ejecutar a executa ejemplar m. îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a .dudar a se îndoi dudoso adj. încăpăţînat empellón m. la enamorado îndrăgostit. în timpul durar a dura duro adj. înşelător embelecar a seduce. a~ es in brînci. ~ a a începe să . ascensor clevar(se) a (se) ridica. ilustru eje m. c î r n a t . ecuator echar a arunca. a înşela embelesar a îneînta. brusc empeăar(se) a (se) angaja. — media ev mediu eficaz adj. ax. a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. dulceaţă durante adv. — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »). enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. dar. eficace egipcio adj. dur ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. doliu. a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. m. cu praf. a m b u t i z a t . a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire. v î r s t ă . uz. loc. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos embutido sub. însă empezar d. a r ă p i minţile embellecer inc. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 .

a lega enloquecer inc. eseu. a (se) îmbogăţi . a a m o r ţ i . a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. sîngeros encender d. a ¡se) intîlni. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. prp.• ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare. a mări engullir a î n g h i ţ i . înmînare entrañas /. a pricepe. întreg enterrar d. a înţelege. a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t . a pune la punct enfrascarse jig. — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. boală enflaquecer inc. slab enderezar a î n d r e p t a . fiinţă. a încredinţa (ceva) . osîuză enjuto adj. a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. despăgu­ bire enmudecer inc. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a . a (se) găsi. priză (electrică) endeble adj. a mi ~~ după părerea m e a .encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. slab enlace m. a slăbi enfocar a aborda (o problemă). duşumea ente m. incíntare entarimado parchet. a aprinde encerrar d. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s . entitate entender d. a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. intrigă. a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. a creşte. loc. a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre . tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. a î n h ă m a . a îngreuna entrada i n t r a r e ./¡. a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. a închide encima adv. gorun. în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. a îngropa entonces adr. printre 501 . loc. a înfuleca enhestar d. compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. atunci entorpecer inc. ~ de aje pe ceva. între. m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. crîncen. repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a . deasupra. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i . uscat. roi enjundia grăsime. a înălţa enchufe m. por ~ pe deasupra encina stejar. pi. duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /.

a rătăci ¡drumul) error ni. a greşi.entrega livrare. a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi. eră erguirjse) a (se) ridica. scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv. ~ de caracol scară în spirală . înfăşurare envolver d. m o n e d ă . călărie equivocarjse) a (greşi) . ~ a/c. echipament equitación /. acel esfinge /. a lip­ si ceva escaso adj. bagaj equipo echipă. masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. — a máquina a scrie la maşină escritor m. a livra entrelazar a împleti entremés m. puşcă escoria zgură escribir a serie. a confunda era arie (agricol) . expediere envoltura înveliş. sfinx esfuerzo efort. gros espía ni. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă. p a v ă z ă . escalera scară. rar escatimar a precupeţi escenario scenă. a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e . eroare esbelto adj. ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. zvelt esbozo schiţă e-'. a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. a lămuri esclavitud /. a înfăşură equipaje m. acest. des. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. stemă escudriñar a cerceta. sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. scenariu esclarecer inc. greşeală. scriitor escritorio birou. spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a . a stabili 502 .calar a escalada . a lumina. luminare entregar a î n m î n a . spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. a scurge ese adj. a spera espeso adj. spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc.

a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. adj. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. şedere estadio stadion estado s t a t . a m i r a . fachada faţadă faena muncă. a exila extraño adj. a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. ales. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. etajeră. încrezut 503 . felinar farsante m. a deceda fanta faimă. p r o s t . a (se) întinde extranjero s t r ă i n . fabrica estación / . a n o t i m p . raft estaño cositor estar a fi. uzină fácil adj. cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. a sta. poală falso adj. s t a r e . răsărit. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. marcă poştală estancia şedere. fallecer inc. uşor facundo adj. distins extender(se) rf. escroc estallar a izbucni estampilla am. loc. acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. pi. spadă subţire estorbar a t u l b u r a . staţie. am. a cutremura estreno premieră estrépito gălăgie. studenţesc estufa sobă. scăpare limbul. larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. fazan faja faşă falda fustă. straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera fábrica fabrică. sezon. farsor fastidiar a plictisi. rezultat expensas / . est. fermă estanco debit de t u t u n estanque m. godin esturión m. a î n d e p ă r t a . orient. speze. gară estadía am. a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. excelent éxito succes .establecimiento u z i n ă . fals falta greşeală. expus exquisito adj. treabă faisán m. s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde. lipsă falia lipsă. vorbăreţ. mocirlă fantasma m. iaz. stadiu estafador m. sabie. b a z i n estante m. nisetru evento e v e n i m e n t .

flamand. floare florecer inc. subţirel. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. g a r a n t a t . loc. crud. a favoriza. por — în cele din urmă finado adj. ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. furaj. sălbăticiune fiero adj. fluier flecha săgeată flojo adj. înflorit flotador m. fiscal flaco adj. capăt. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . a g a r a n t a . chibrit fracasar a eşua 504 . închipuire fidedigno adj. t e m p e r a t u r ă . sub. faţă. s c o p . demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. a urzi fonda birt forastero adj. credincios. sigur fieltro fetru fiera fiară. urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. a termina un lucru. fericit felpa pluş fenecer inc. solid fiscal ni. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. cu ~ . feroce ferrocarril m. loc. p r o t e c ţ i e . a pieri feo adj. sfirşit. soartă. defunct finea moşie fingir a se preface. a ~ de prin inter­ m e d i u l . fericit. inevitabil fósforo fosfor. slab ¡legat. fără p u t e r e . fericire. loc. sicriu feria tirg feroz adj. debil flamenco adj. avere. moale. ficţiune. bună­ voinţă . fericire feliz adj. cale ferată. ţ i g ă n e s c .». ~ se a observa remarca. n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. fine. favoare. a fila rind fin ni.fausto adj. ~ a aje. al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r . slab. loc. poner. tren fértil fertil. a simula firma semnătură firme adj. ferm. com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. febră. pe c r e d i t . roditor fervor m. adj. credinţă. a pune la cale. crud. buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . întins) . leneş fior /. procuror. frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. fidel. jig. por ~ vă rog favorecer inc. exact. chef fiado adj. a termina . a înflori florido adj. flamingo flaqueza slăbiciune. aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa. norocos favor ni. a întări fortuna noroc. a ajuta faz / . zel festejar a sărbători festin m. debilitate flauta flaut. obraz fe / . a încre­ dinţa ficción / . urît féretro coşciug. a — de cu scopul d e . en ~ de in beneficiul. banchet.

izvor. frate (călugăr) frecuentar a merge des la. şopron gallardo adj. front. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. demers gibado ghebos gigante m. petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. fasole frío frig. ~ cautivo balon captiv 505 . fruct fuego foc fuelle m. rece G gabán m. cavaler. a curăţa. a r ă t o s . buena. pînză. uliu. poamă frutal adj. nereuşită fragor m. sferă. ţesătură gente /. a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m. puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i . frunte. sticluţă fray m. erele gaviota pescăruş gemelo adj. am. balon. proaspăt frijol m. — oameni b u n i gestión /. fîntînă. fructifer. ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob. a isprăvi. viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. fel. eu ~ de î n a i n t e a . a spăla freír a frige freiite in. geamăn gemir a geme género gen. gestiune. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e . a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e . stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă. afară fuerte adj. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. oameni. árboles — es pomi fructiferi fruto rod. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m.fracaso eşec. hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. foală fuente /. adj. armă. a frec­ venta fregar a freca. floarea-soarelui giro ocol. castron fuera adv. ochelari gaita cimpoi galán m. tener — s de . loc. adj. pi. ~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. lume. loc. hacer— a fi frig. zgomot fragoso adj. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. graţie garganta gîtlej frito adj. / . întorsătură . fript frondoso adj.

m. bunuri hábil adj. gospodărie. mare granja fermă grano bob. muchas~ s mulţumesc grande adj. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. spre hacienda fermă. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. şapcă gota picătură gozar tr. dezgust hatajo t u r m ă 506 . i e r t a r e . ministerio de ~ hacha secure hada zînă halagar a măguli halagüeño adj. anglo-saxon gritar a striga grosero adj. curcan guante m. frumos. a mîrîi gruta grotă. scenariu (de film) . vrabie gorro căciulă. boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. dar ~ s a m u l ţ u m i . a se bucura de grabado gravură. limbă hablar a vorbi hacendado bogat. înstărit hacer a face hacia prp. peşteră guadaña coasă guajolote am. a m o r m ă i . de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. manieră guisar a găti. sub. a-i face plăcere să haber * a a v e a . îndemînatic habitación /. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . lovitură. indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. ~ la vista la revedere hastío scîrbă. loc. măgulitor halcón m. a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a . paznic guarismo cifră. mănuşă guapo adj. loc. matelot gruñir a grohăi. locuinţă habituar a obişnui habla grai. ghid . pînă la. sătul hasta adv. trăsură de unire. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. finanţe. tener ~~ en + v. a plăcea gusto gust. a păstra guardia gardă . mîncău golpe m. plăcere. avere. liniuţă guisa fel. drăguţ guardar a păzi. străin. m. ~ luego pe curînd.gloriarse a se lauda glotón adj. ilustraţie gracia favoare. număr guerra război guerrillero partizan guía m. călăuză.

a fora horea furcă. copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir . caraghios. cinstit hongo ciupercă honor in. izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. cinste honrar a onora. îngrozitor horror ni. a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . alto ~ furnal horripilante oribil. hermana soră hermandad /. hacer ~ a depune sforţări. loc. frunză. ger. rugină hervir a fierbe hez /. ~ buena mentă. cinste honra onoare personală honradez /. a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t . rît hogar m. frumos héroe m. snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. oaspete hueste /. frăţie hermano frate hermoso adj. instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. făcut. a trindăvi holgazán in. de ~ de fapt helar d. adj. oaste huevo ou huida fugă 507 . t r î n d a v hollín m. funingine hombre in. loc. persoană ridicolă. seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. fiere hielo g h e a ţ ă . groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. îngheţ hierba i a r b ă . faţă. magician hecho fapt. aţă hincapié m. spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r . onoare. omagiu hondo adj. astăzi hoyo groapă hoz /. bărbat hombro u m ă r . a se o d i h n i . m. onoare. vîlvătae hoja foaie. spital hoy adv. a cinsti hora oră horadar a g ă u r i . erou herramienta unealtă. — con ~~ umăr la umăr homenaje in. om. adînc. cămin hoguera r u g . măscărici hechicero vrăjitor. efort. drojdie hidalgo boiernaş hiel m.haya fag haz /. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. profund honesto adj. foc.

caracter indomable adj. litere. a combate inacabable adj. incapabil incauto adj. n e b ă n u i t imperdonable adj. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. ilizibil. import imprenta tipografie impreso adj. egalitate ilegible adj. necinstit improviso adj. umed humilde adj. avînt. impus impugnar a ataca. a ruina huraño adj. de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e . studii nistice húmedo adj. încîlcit infalible adj. nesociabil hurtadillas loc. nesfîrşit inaudito adj. copil de rege infatigable adj. asemănător. adj. nelegiuire imponer* a impune importación /. n e p r e v ă z u t . corupt. infanterist. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. n e v ă t ă m a t ilícito adj. nedemn indio indian (din America) índole /. de n e i e r t a t imperecedero adj. de neşters indigno adj. icoană imán m. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. neprevăzut ímprobo adj. umil uma­ huino fum hundir a cufunda. de nespus ineficaz adj. de neînţeles incomunicación / . tot. s ă l b a t i c . nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. raport infortunio nenorocire infringir a încălca 508 . nepermis imagen /. a se gîndi la ida d u s . fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. imagine. ~ y vuelta dus şi întors idioma in. nepieritor ímpetu in. loc. a ş a . a -~ pe furiş hurtar a fura idear a imagina. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. neîndoios indultar a ierta. secret inconcebible adj. i n t e r m i n a b i l . magnet impávido adj. neauzit incansable adj. a graţia indumentaria costum inefable adj. i m p r i m a t imprevisto adj. grai idiota m. idiot idóneo adj. de neeonceput increíble adj. loc. neobosit incapaz adj. egal. nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. por ~ tot astfel. neîmblinzit indudable adj. neciteţ ileso adj. anume făcut iglesia biserică igual adj. la fel igualdad /. a stimula impensado adj. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. izolare. impetuozitate impiedad /. propriu.huir a fugi humanidades /. limbă. t i p ă r i t .

loc. iasomie jefe in. a pleca isla insulă isleño adj. niciodată jamón in. adj. a grăbi insulso adj. inchiziţie. ţigănesc jornada călătorie de o z i . fără g u s t . injecţie ir* a merge. neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa. imobil inmundo necurat innovador m. a la iz­ quierda la stínga . in căutarea ira minie irse* a se duce. investiţie invierno iarnă inyección /. a înălţa inicuo adj. clipă instar a insista. insaciable adj. săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. nemişcat inmueble . insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. injust injuria injurie inmaculado adj.1 jabalí m. pi.infundir a inspira ingerir a introduce. a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e . neînvins inversión / . îm­ prejurimi inmortal adj. şuncă jaqueca migrenă jarabe in. năvălitor invencible adj. încilcit inútil adj. a alcătui intentar a i n t e n t a ./?. s t î n g . nefolositor invasor in. glumeţ. şef jerga argou jinete in. sirop jardín in. ~ por a merge după. inversiune. nemuritor inmóvil adj. n e p ă t a t inmediación / . de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. inovator inolvidable adj. nelocuit inhestar d. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. apropiere. nezdruncinat. a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. nostim. celebru insólito neobişnuit instante ni. insipid insuperable adj. mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. grădină jaula cuşcă.. interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n . colivie jarro cană jazmín ni. i n u t i l . intern intricado adj. cercetare. a ridica. v r e o d a t ă . zi (de flori) 509 . a cerceta inquisición /. n e s t r ă m u t a t . a m u z a n t jondo adj. intrare inhabitado adj. invadator. de n e u i t a t inquebrantable adj. loc. act (teatru) .

lucrare. muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă . creion lapso perioadă de t i m p largo adj. jucărie juguetón adj. tinereţe juzgar a judeca K kilogramo m. petrecere jueves m. a l ă t u r a t . al ~ de alături d e . laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ . hoţ lagar m. dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona. drept juventud /. salariu pe o zi jornalero salahor. just. adv. hacer ~ a se potrivi juerga chef. loc. kilogram. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. am. a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. loc. loc. păpuriş junio iunie junta adunare. lecţie lector ni. judecător jugar d. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. colhoz. zilier joroba cocoaşă jota litera / . cititor kiosco chioşc koljós ni. lung. împreună loc. jucăuş juicio j u d e c a t ă . fasole albă judio evreu juego j o c . a se bucura judia fasole. 510 . langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. loc.jornal m. jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima). laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă. grupare juntar a uni junto adj. ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj. a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă . ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. a pulsa laurel nil. legătură lección /. oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. joi juez m.

leu lerdo greoi letra literă. loc. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . î n d a t ă . a îmbrăca lucro cîştig. pi. l e n t i l ă . întins. lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă . foc. d e ş t e p t . firmă levantar(se) a (se) r i d i c a . profit lucha luptă luego adv. neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r . luna lună lunes in. loc lujo lux lumbre /. . lozincă lengua limbă lente / . loc. departe de a f i . lucios lucir a luci.. listă listo adj. linx. rîs linaje in. ~ de ser. linguşitor lista d u n g ă .leche /. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie. lema deviză. uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. iepure (de chiip) lienzo p î n z ă . îngăduit lidia luptă liebre /. încurcătură lirio stinjenel liso adj. frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă . orient leve adj. uşor levita redingotă ley / . a (se) răscula levante m. d e p a r t e . îndepărtat lejos adv. lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. a p o i . adj.. a (se) scula. desde ~ bineînţeles lugar ni. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ. loc. lumină lumină 511 . încet leña lemne de foc león m. ochelari lento lent. permis. loc. a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. al pie de la ~ tex­ t u a l . legumă lejano adj. tablou ligar a lega ligero adj. lămiie limosna pomană limpiabotas in. margine limón m. liber libro carte lícito adj. luni luto doliu luz /. cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. .

întins llanto plînset llanura cîmpie llave / . plin llevar a p u r t a . c o m u n i t a t e . cheie llegar a sosi. b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /.Mancha mandar a ordona. a eşua malsano nesănătos malvado adj. răufăcător malhumorado morocănos malo adj. locaş manso adj. r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. pisălog. plictisitor. odios macho m a s c u l . alună americană maniobra manevră mano /. mare magro adj. adj. porumb mal adv. unt mantecoso adj. a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie M macaco am. lama (animal) llamamiento apoi. manieră manga mînecă . furtun mango mîner mani m. echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . izvor manco ciung mancomunidad /. gras mantei ni. a se maturiza maestro maestru. chip. r ă u . m a i m u ţ ă . rău malograr a pierde: — una ocasión. plan. excelent. a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ .a .LL llaga rană llama flacără. stil. mină mansión /. uniune mancha pată manchego adj. r ă u . chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. din provincia l. slab maíz / / ¡ . arahidă. faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 . de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. velinţă manteca grăsime. învăţător magno adj. a duce llorar a plînge llover d. blînd manta cuvertură. macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. u r î t macanudo am. m i n u n a t . meşter. m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace. a ajunge llenar a umple lleno adj.

a agita menester nevoie. ameliora>-e melena coamă. mesaj mensual adj. m a i m u l t . m a i . loc. o ~ aaesea meñique m. neguţător mercancía marfă . fildeş margen m. mers marchar a m e r g e . echar de — a s i m ţ i lipsa. loc. mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. m a i m i c . masacru matar a ucide matiz m. m i n t e . . por ~ que cu toate c ă . a dori menoscabo scădere. mecanism mar m. dar más adv. m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. cadru marcha m a r ş . hartă máquina maşină. însă. lunar mente / .« . margine marido soţ. sin ~ ni — deodată. loc.merced / . sub. m i n o r . nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. mîine. graţie. prin. ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. pasado ~ poimîine mapa m. al por ~ cu de-amănuntul menos comp. pepene membrillo gutuie memo neghiob. es ~ trebuie. loc. negustor. s e m i .f.mañana d i m i n e a ţ ă .f. m i c . m i n u n ă ţ i e marco r a m ă . mareşal mármol m. adv. favoare. |j recompensă. ~ a alg. îngrozitor mejilla obraz mejor comp. que d e c î t . bărbat mariposa fluture mariscal m. a merita merendar d. cu ajutorui medida măsură medio adj. j u m ă t a t e . mai m a r e . m a i b i n e . mişcare. al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. t i t l u onorific. loc. micşorare. spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t . e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. netot mendaz adj. a scădea menor comp. m a i b u n . m a r m u r ă martes m. chică melocotón m. loc. mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. a coborî 513 . m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. loc. a la ~ de la d i s c r e ţ i a . n u a n ţ ă máximo sup. mare maravilla m i n u n e . piersică melón m. tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e . m a j o r . degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m. loc. m a i p u ţ i n . catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel. cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp. fără.

seceriş. manieră. a uşura mitin m. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. pur mes m. simplu. ~. recoltă miga miez. m o l . m i t i n g mocedad / . halat montana munte montar a încăleca. a reflecta. han meşter m. cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. -a se urca montón m. ~ con uno a se certa metido p u s . de ~ que astfel î n c î t . strîmbătură. loc. răzvrătire mover d. a j e n a . scop meter a p u n e . formă. dud morder d. muşchi. firimitură mil o mie milagro miracol. chiar mitad / . moarte 514 . tinereţe mochila r a n i ţ ă . a se gîndi. ni < — menos cîtuşi de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a . a măcina molestar a supăra. — se en a se amesteca î n . a se u i t a . a muşca moreno brunet. violet-închis moral / . j u m ă t a t e mitigar a îndulci. a mişca móvil adj. m. intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică. a schimba mudo m u t mueble m. chei. fel. minune mimbre m. servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. loc. cuvînt. tener — a-i fi frică miel / . g r ă m a d ă . loc. a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă . adv. podiş mesón j / ¡ . loc. grimasă moho mucegai. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj.con alg. răchită mirada privire mirar a privi. ~ en a/c. rampă muerte / .mero adj. absor­ bit de u n lucru. a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj. miere mientras adv. miercuri mies holdă. acelaşi. fie ce-o fi mofa derîdere. a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă . salopetă. in t i m p ce miércoles m. m o r a l ă . de todos ~ s oricum. a uda molde m. rucsac modo mod. a se sui. însuşi. m u l ţ i m e . t i p a r moler d. m o r a l . meşteşug. răscoală. gloată mucho m u l t . a arăta mote m. rugină mojar a înmuia. poreclă motín m. hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am.

prolix ninguno nici unul niñez /. n u .muguete m. ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r . loc. niciodată nutrir a hrăni. am. foarte nabo nap nacer inc. negru nene m. ~ corţp. loc. a nutri 515 . ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere. cunoscut. noiembrie nube /. de ~ din nou. nu-mă-uita. loc. noutate novela r o m a n . ~ más nimic mai mult. nuc nombrar a numi nombre m. nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. lăcrămioară mujer / . nas narrar a povesti nata smintînă natación / . monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. a nota noticia ştire novedad /. — bien de îndată ce. romancier novia logodnică. nuvelă novelista m. noapte b u n ă . femeie. m u l ţ i m e mundanal adj. loc. buenas ~ s bună seara. copilărie 33* niño copil no adv. carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. loc. como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u . en ~ de in numele nomeolvides m. naţiune nada ad\>. baston mulo catîr multa amendă multitud /. nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. excesiv. copil mic nevar a ninge ni cj. muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă. iarăşi nuez /. înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit. de ~ titular nunca adv. n u m e . înseninat notar a observa. prostie necio prost negar a nega. lumesc. n u c ă . magazin negro adj. briei navidad /. n o a p t e . miozotis notable adj. a naşte nacimiento naştere nación / . mireasă noviembre m. . de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. zăpadă nimio încărcat.

p ă r i n ţ i 516 . a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă. a se supune obediente adj. a asculta. paşnic padecer inc. t r î n d a v . organ orgullo orgoliu. propoziţie. / . ordine. a suferi padre m. a lucra. ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. supus obispo episcop objeto obiect. i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. struţ O obedecer inc. rugăciuni orden m. poruncă. scop obra lucrare. frate ascultător P pabellón m.Ñ ñandú am. clasă. a p ă t i m i . p ă r e r e . miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . dispunere. t a t ă . origine orilla m a l . opinie opuesto opus oración / . slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. ofiţer. a mirosi olivo măslin olor m. mîndrie origen m. a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi. piesă de teatru obrar a acţiona. pi. dispo­ ziţie ordenar a porunci. discurs. a construi obrero muncitor obscuro întunecos. a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. ş a n t i e r . a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. a paşte paciencia răbdare pacífico adj. pi. întunecos oso urs ostentar a a r ă t a . dar obstar a împiedica obvio adj. de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă . întunecat obsequio cadou. evident ocasionar a prilejui. ascultător. vest. ordin. ordin. ñaño am. apus ofender a jigni oficial m. a oferi oido a u z . auditor. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. pavilion pacer inc. operă. ţ ă r m oriundo originar.

egal. loc. h î r t i e . compliment. pace pecar a păcătui peculiar adj. a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. d a t i n ă pavo curcan. píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r . p a r t e . a termina pardo cenuşiu parecer inc. rai paraje m. stepă parar(se) a (se) o p r i . ~ se a se a s e m ă n a . nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. sfărîmat pedido cerere. sub. dar un ~ a face un p a s . asemănător. pereche. a p ă r e a . ~ real păun pavor m. ţară paisaje m. păstor. coridor pasión / . perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. cioban pata l a b ă . act partido p a r t i d . apretar el ~ a iuţi p a s u l . încet. catarg paloma porumbel pan m. larg deschis . r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. t ă r î m páramo platou pustiu. loc. meci partir a î m p ă r ţ i .padrino naş. hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r . de ~ en ~ vraişte. a~s în b u c ă ţ i . lent pauta r e g u l ă . p e n t r u . felicitare parada oprire. ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. loc. sin ~ fără seamăn para prp. teamă paz / . trecător pasar a t r e c e . b a t i c papa am. asemănare pared / . părere parecido a s e m ă n ă t o r . adj. Inc. peisaj paja pai pajar m. comandă 517 . estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă . a apărea. rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. particular pecho piept pedazo b u c a t ă . rol par m. umbrelă paraíso paradis. obicei. staţie paradoja paradox paraguas m. parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf. aliniat parte / . por ~ s pe rînd. şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t . o r d o n a t . c ă t r e . loc. a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. l a . loc. cartof papel m. p a t i m ă paso p a s . formar ~ a face parte partida plecare. prăjitură pasto păşune pastor m.

parfum pericial adj. piele pierna picior pieza piesă. vîrf. cerere. salahor. a ~ pe j o s . urnăraş (de haine) perder d. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i . al ~ de la letra exact. a pieri perejil m. p u t u r o s perfil m. p u n g a ş . clanţă picar a înţepa picaro puşlama. a ~ de în ciuda. certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. greu. a pierde perdiz /. pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r . iertare perecer inc. încăpăţînat pesadez /. necaz. compasiune piedra p i a t r ă . ciumă petición /. profil perfume in. expert. copil frumos 518 . cu toate c ă . pisc. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. ticălos pico t î r n ă c o p . loc. piei / . neastîmpărat pez m. a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. leneş. a~s abia pendenciero adj. ştrengar. c ă i n ţ ă . condoleanţă pesar m. <>. pagubă permanecer inc. pion peor comp. t r i s t e ţ e . en ~ în picioare. potîrniche perdón m. mîhnire pésame m. dificultate. dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. picior. p e ş t e . adv. monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . / . a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. milă. cioc. a rămîne pero cj. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină. t e x t u a l piedad /. pătrunjel perezoso adj. informe ~ ex­ pertiză periódico ziar.pedir a cere. am. smoală picaporte m. cuier. greutate pesadilla coşmar pesado adj. toc: 3/ — şi ceva pie m. durere. am. loc. cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz. b u c a t ă . greoi pesadumbre / . pedeap­ s ă . a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. a gîndi peña stîncă peón m. însă. gindire. petiţie petulante adj. cameră pila vas de p i a t r ă . cugetare pensar d. ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. foarte rău peso g r e u t a t e .

populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană . plăcere. viitor pos adv. îndată. de (către).pincel m. dig. a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . a bănui 519 . g a t a . a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier. p e n i ţ ă . nesigur precio preţ precipitar a arunca. pi. cîmpie planta p l a n t ă . fluierat pizarra t a b l ă neagră. desert postrero adj. v. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. bananier plateresco adj. din Buenos Aires portero portar porvenir m. a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. re­ pede presumir a presupune. detaliu. penel pingüe gras pintar a picta. (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. discuţie platillo talger plato fel de mineare. e t a j . sub. uzină plasmar a crea. toc población / . dare de seamă poner a p u n e . mînz pozo p u ţ . dar (tomar) • —a da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj. u l t i m u l potencia putere potro cîrlan. ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen. zălog. farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă . obiect de î m b r ă c ă m i n t e . a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge. prins prestado î m p r u m u t . a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. inc. fabrică. m. izlaz precario adj. p r i n . stil artistic din Renaştere plática conversaţie. stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n . calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă . prezidiu preso prizonier. b a n a n ă . adv. a m ă n u n t porque cj. talpa piciorului. fîntînă ^ prado pajişte. a p u t e a . ardezie placer m. pulbere pollo p u i ponencia raport. a deveni por prp. en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza. putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. ' ~ se a-şi p u n e . am.

odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. loc. provizoriu proximidad / . p u s . a sparge. a " d o r i . grăbit pretensión / . r a p i d . a aproviziona provisional adj. umbrelă de soare quizá(s) poate. curat. g a t a . quinqué m. a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. limpede pusilánime laş. deci puesto post. a (de) ~ repede prisión / . sacar de scoate din ţ î ţ î n i propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. a v o i . a lua quitasol m. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa. intrare. loc. în favoarea. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. ad\'. beneficiu. plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa. prozator proteger a proteja provecho profit. făgăduială pronto adj. încercare. poartă puerto port pues cj. loc. u r m a ş . mic la suflet quiebra s p ă r t u r ă . familiar privar a lipsi de pro profit. pentru proa prova probar d. d e c î t . „ cine ştie 520 . închisoare privado particular. prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . lampă de gaz quinta conac quitar a scoate. degetul mare pulmón m. adv. buen ~ poftă bună proveer a furniza. a purifica puro pur. a prevala previo adj. darse ~ a se g r ă b i . quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie faliment . experienţă puerta uşă. a sfărîma quebrar d. prealabil primo v ă r prisa grabă . a procura proemio prefaţă.presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. en ~ de în bene» ficiul. loc. apropiere proyectar a proiecta prueba probă. a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. iute Q que ce. c a r e . tener ~ a f i g r ă b i t . a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a .

fermă rapaz adj. trăsnet raza n e a m . r e a l . a abunda recelo t e a m ă . r a p a c e . a î n t ă r i . rotund redundar a prisosi. zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i . r ă d ă c i n ă . plasă . sub. sursă rechazar a respinge red /. dur. ' d e pradă rapto furt. fig. r e g i m . a aduna . motiv real adj. regal. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d.R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca. recent. monedă realce m. d e c u p a j . ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 . suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar. aspru recluir a închide recoger a strînge . a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. p r o a s p ă t . a certa regatear a se tocmi régimen m. cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs. zicală refrenar a înfrîna. r a ţ i u n e . rasă razón /. dar regañar a m î r î i . zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. a struni refrescar a răcori. m i n t e . reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. ciudat. p u t e r n i c . reliefare reanudar a relua rebaja scădere. a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti. loc. răpire raro r a r . nou recio t a r e . rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. tăietură recoveco c o t i t u r ă . fileu . revoluţionar rebosar a se (re)vărsa. orînduire. a culege . a reflecta reforzar d. a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. şoarece rayo r a z ă . ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. rebel. a încuraja refrán m. sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e . ~ se a se referi reflejar a oglindi. straniu rascar a sgîria rascacielos m. p r o v e r b . a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. a împrospăta regalo cadovi.

delicios riego irigaţie riel ni.reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i . r î s . reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. a se rostogoli. a repara remitir a r e m i t e . calam­ bur reunión / . a se r o t i . loc. a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. niîrţoagă rocío rouă rodar d. a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i . h o t ă r î t resumen ni. a întări roca stîncă rocín m. şină riesgo risc rimbombante adj. colţ. a răs­ t u r n a . dig romper a rupe. adunare reventar d. de ~ dintr-o d a t ă . loc. răsunător rincón ni. pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. a r ă v ă ş i .se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. ~. renume renta venit reñir a se certa repente m. ungher riña ceartă riñon ni. a plesni revés m. trandafiriu. a crăpa. rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. stejar robustecer inc. r e l a ţ i e . rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. decis. ceasornic. a a m î n a . vită resbalar a aluneca. a a g i t a . brusc replegar(se) d. ţărm rico bogat. rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l . a cîrpi. ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. a răpi robie m. al — invers revolver d. remorcher rencor in. a (se) replia (retrage) repleto p l i n . roz rostro faţă 522 . adj. a întineri relación / . loc. ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r . a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. desternillarse de ~ . ~ s e a se întoarce rey m. a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. grilaj rejuvenecer inc. surizător robar a fura. a sparge ron m. ~se a avea guturai resguardar a apăra. burtos reponer* a r e p u n e . roşu rompeolas m. loc. izbucnire. revers.

roto adj. r u p t rubio adj. blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget

corrida

ruido zgomot ruin adj. meschin, josnic ruiseñor in. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie, rută rumor m. zgomot, r u m o a r e ;

zvon

sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i ; loc. a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept, savant sabie m. sabie sabor m. savoare, gust sabroso delicios, gustos, plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac; am. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. sfînt, sacru sal / . sare salchichón m. cîrnat salida ieşire, plecare salir* a ieşi, a pleca salitre ¡n. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură, s a l t ; Ioc. dar ~ s a face s a l t u r i ; a sări salud / . sănătate saludo salutare salvaje adj., sub. m. sălbatic salvo adj. teafăr; adv. exceptînd, în afară de sandez / . neghiobie sandía pepene verde, harbuz sangre / . sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . s ă n ă t a t e ; ministerio de ~

santiamén m. clipă saña furie, mînie sapo broască sartén /. tigaie sastre m. croitor satisfecho satisfăcut sauce m. salcie savia sevă sazón / . m a t u r i t a t e ; coacere; loc. a la ~ a t u n c i ; en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . sete seda mătase sede /. sediu sedición / . răzvrătire, rebeliune segar d. a secera seguida u r m a r e ; loc. en ~ imediat seguir a u r m a ; a continua según prp. d u p ă ; după cum seguro sigur, desigur selva codru sello ş t a m p i l ă ; marcă, t i m b r u ; si­ giliu semana săptămînă sembrar d. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. fiecare cîte un (o) ; unul (una) pentru fiecare seno sîn

523

sensato chibzuit, înţelept sentar d. a aşeza, a p u n e ; a cădea bine sau rău (haină etc.) sentido sens; simţ sentir a s i m ţ i ; a regreta seña indiciu; pi. adresă señal /. semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. senin; sub, paznic serio serios serpiente / . şarpe servir a servi; —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . şedinţă seso creier; m i n t e si adv. da siega seceriş siembra s e m ă n a t , s e m ă n ă t u r ă siempre adv. î n t o t d e a u n a , mereu sien / . t î m p l ă sierra ferăstrău; creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c , t ă c u t siglo secol siguiente adj. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n ; şa sillón m. jilţ sima prăpastie similitud / . asemănare sin prp. fără singular adj. deosebit sino ursită, s o a r t ă ; cj. ci siquiera cj. deşi; fie c ă ; adv. măcar, doar, cel p u ţ i n sitio loc; asediu

sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe, a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. pe, deasupra; sub. m. plic sobresaliente adj. distins, excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. şiret socavar a săpa pe dedesubt; a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. grosolan, vulgar soga funie, frînghie; ştreang sojuzgar a subjuga sol m. soare solapa rever solaz m. o d i h n ă ; destindere; plăcere soldador m. sudor soledad / . singurătate soler d. a avea obiceiul să, a fi de obicei; a obişnui să solo adj. singur; sub. solo; ~ de violin solo de vioară sólo adv. n u m a i , doar soltar d. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. a linişti, a calma, a odihni soslayo o b l i c ; pieziş sospecha b ă n u i a l ă

524

sostén ni. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a ; a se înălţa, a se ridica sublevación / . răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a ; a m o ş t e n i ; imp. a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă ; pingea suelo sol, p ă m î n t ; loc. por el ~ pe jos suelto desprins; desperecheat; izo­ lat ; deslegat; liber; uşor sueño somn; vis suerte / . soartă; noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. perete despărţitor tabla scîndură, placă tacaño puşlama, derbedeu; avar tacón m. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri, a sfredeli tallar a t ă i a taller m. atelier tamaño dimensiune; adj. atît de mare también adv. de asemenea, si tambor m. t o b ă tamiz m. sită tampoco adv. nici tan adv. a t î t de tanteo m ă s u r ă ; scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid, împrejmuire (de lut) tapiz m. covor

suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita, a se înfuria sumamente extraordinar d e ; extrem sumo sup. cel m a i î n a l t ; suprem supeditar a aservi; a supune superar a depăşi superficie / . suprafaţă suplicar a ruga fierbinte, a implora supuesto p r e s u p u s ; loc. pol ~ bine­ înţeles sur m. sud surcar a brăzda surgir a ţîşni, a se ivi surtido a s o r t i m e n t ; soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l ; d e l i c a t ; subţire

tapón m. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. t î r z i u ; sub. f. după-amiază, seară tarea sarcină, misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust, neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut, ţesătură tela stofă, pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . îndrăzneală temor m. frică, spaimă tempestad /. furtună

525

templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe, d e v r e m e ; adj. pre­ coce tenaz adj. tenace, dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. cu grijă; atent tender d. a t i n d e ; a întinde tenedor adj. posesor; p u r t ă t o r ; m. furculiţă tener* a avea, a poseda; a ţ i n e ; — que a trebui tentación /. ispită, tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie, dragoste terquedad / . încăpăţînare terremoto cutremur terror m. teroare, groază tertulia taifas, sindrofie tesoro camoară, tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. rechin tiempo t i m p tienda c o r t ; prăvălie tierra p ă m î n t ; loc. por ~ pe uscat tijeras pl. f. foarfeci tilo t e i timbre ro. clopoţel, sonerie timón ni. cîrmă tinieblas pl. f. neguri, întuneric tinta cerneală, vopsea tio u n c h i ; ~ vivo căluşel tirante m. bretea tirar a trage, a arunca títere m. marionetă tiza cretă toalla prosop, şervet

tocar a a t i n g e ; a cînta (la u n instru­ ment) ; a r e v e n i ; a corespunde tocino slănină ; şuncă todavía adv. încă ţodo adj. tot tomar a lua tomate m. pătlăgea roşie tonei m. butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. a t o a r c e ; a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g ; menghine toro t a u r torpe adj, stîngaci, n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . tuse tostar rf. a frige trabajador m. om al m u n c i i , m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru, muncă trabar a lega; a angaja traducción / . traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . trădare traidor trădător traje m. costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. t r a m b u l i n ă trance ni. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. trecător trapo cîipă tras prp. după, în spatele, în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă , însemnă­ tate

526

trasero adj. posterior traslado transfer; deplasare traspaso transport, trecere trastornar a r ă s t u r n a ; a r ă v ă ş i ; a încurca tratar a t r a t a ; a încerca través m. înclinare; loc. a~ prin­ tre, de-a curmezişul; de ~~ oblic travesía cursă, călătorie travieso poznaş traza plan, proiect; aspect, apa­ renţă trébol f». trifoi trecho d i s t a n ţ ă , interval tregua răgaz ; armistiţiu tremendo teribil, îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. poziţie, aşezare ufanarse a se mîndri, a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. prag uncir a înjuga unir a u n i ; a aduna untar a unge V vacación / . pi. v a c a n ţ ă ; concediu vacilar a oscila; a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj, vitejie vaier a v a l o r a ; a costa; • — se a se servi de valiente viteaz valor m. v a l o a r e ; p r e ţ ; curaj valla gard

trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ ; b u r t ă , pîntece tripulación /. echipaj trojje) /. p a t u l , h a m b a r tronar imp. d. a t u n a tropezar d. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit; chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. lalea tumbar a cădea tupido des, stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui

uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure

munte

usar a folosi, a î n t r e b u i n ţ a ; a uza

vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. v a n i t a t e , deşertăciune vapor m. abur vara b ă ţ vario deosebit, divers varón in. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin; locuitor vedar a interzice; a opri vega luncă S >

527

vejez / . bătrîneţe Tela l u m i n a r e ; p î n z ă ; veghe Telada serată velar a veghea velón m. faclă vencer a învinge venda faşă, b a n d a j ; moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă, venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire, noroc ver a vedea; loc. a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. de ~ într-adevăr verdad / . a d e v ă r ; loc. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă, zarzavat, legumă vereda potecă vergüenza ruşine; loc. dar ~ a ruşina verter d. a vărsa vestido rochie vez / . d a t ă , oară; r î n d ; loc. a veces u n e o r i ; de ~ en cuando din cînd în c î n d ; tal ~ poate via d r u m , cale viaje m. călătorie víbora viperă vid / . v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam, sticlă viejo b ă t r î n ; adj. vechi viento vînt

vientre m. pînteco viernes m. vineri viga bîrnă vigente adj. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe, ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. oţet vinculo legătură viña vie violin m. vioară viraje m. cotitură virgen / . fecioară viruela vărsat, variolă viruta şpan, t a l a ş ; aşchie visión / . v i z i u n e ; imagine víspera a j u n ; en — s în ajun vista vedere; loc. hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. m. h r a n ă , alimente vivir a t r ă i ; a locui vocablo cuvînt vocear a striga, a ţ i p a volar d. a zbura volcar d. a răsturna voltear a întoarce voluntad / . v o i n ţ ă volver d. a (se) întoarce; a se în­ drepta ; a deveni; ~ a -f- v. a repeta o acţiune voz / . voce ; s t r i g ă t ; cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur, t u r ; rest (de b a n i ) ; raită vulnerar a răni vulpeja vulpe

(
y cj. ş i ; iar ya adv. deja; a c u m ; î n d a t ă yacer inc. a zace yacimiento zăcămînt yate m. iacht yegua iapă

528

f

yema m u g u r e ; germene; de ou yermo deşert, gol, uscat yerno ginere

gălbenuş

yeso gips yngo jug yunque m. nicovală yunta pereche de vite

zahori m. ghicitor zanahoria carota, zapato pantof zinc m. zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza; a rezolva

zozobrar a se scufunda; a se nişti zumbar a bîzîi; a-şi rîdc de zumo zeamă, suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva, cutare

neli­

34

:

CHEIA EXERCIŢIILOR
E x . 1 : escalera, la escalera, piso, el piso, cristal, el cristal, amigo, el amigo, familia, la familia, la v e n t a n a , madre, el u m b r a l ; flor, la flor, u n picaporte, p a n , serpiente, el candado, una piedra, una ma­ dre, padre, el padre, un p a d r e . E x . 2 : la carne, el diente, m e t a l , la sangre. la mente, el a n i m a l , la sal, el examen, el

E x . 3 : 1. Una familia numerosa tiene una casa grande. 2. La familia tiene numerosos amigos buenos. 3 . Toda la familia tiene flores blancas. 4. Tengo pocas flores. 5. No tengo t i e m p o . 6. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. 7. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. 8. Una campesina tiene una camisa nueva. 9. Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . E x . 4 : 1. u n ; 2. t i e n e ; 3 . u n , y ; 4. e n ; 5. un, con; 6. t i e n e . E x . 5 : t r i s t e , blanca, nueva, bonita, buena, obrera, campesina, rumana.

E x . 6 : 1. Mi amigo tiene una casa b u e n a . 2. Su casa no tiene piso. 3 . E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. 4. Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. 5. Su nuevo amigo no tiene libros. 6. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. 7. Tengo unos amigos ale­ gres. 8. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . 9. E l texto tiene pocas palabras nuevas. 10. El libro tiene textos interesantes. E x . 7 : (orizontal) 1. l a s ; 2. c a m p o ; 3 . m u y poco; 4. G u a t e m a l a ; 5. c r i s t a l ; 6. a m i g o ; 7. u n a ; (vertical) A — B : campesino. E x . 8: 1. Las ventanas del dormitorio son de madera negra. 2. Eres un amigo bueno. 3 . La estufa de nuestro cuarto es verde. 4. La vida de los animales es m u y interesante. 5. Vuestro vino es bueno. 6. Sus nombres son Rosa y Pedro. 7. Su casa tiene escaleras. 8. Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. 10. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. 1 1 . Su maestro es de Bucarest. 12. Las ventanas de su casa son a l t a s . 13. La maestra tiene alumnos m u y aplicados. 14. Sus a l u m nos tienen notas buenas. 15. Tengo una carta de mis p a d r e s . 34*

v

531

\

E x . 9 : 1. de, son; 2. de, es; 3 . de, es; 4. tiene, d e ; 5. de, u n a ;

6. de, es.

E x . 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. Lupu-şi schimbă părul, dar n ă r a v u l b a . E x . 1 1 : (orizontal): 1. p a n ; 2. cama. 3 . t i e r r a ; 4. b u t a c a ; 5. u m b r a l ; 6. cuaderno; 7. p a l o m a ; 8. U r u g u a y ; 9. paseo; 10. d o s ; (vertical): pararrayos. E x . 1 2 : 1. La casa de mis padres tiene pararrayos. 2. Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. 3 . ¿Es nuevo su piano? 4. No es nuevo, pero es bueno. 5. Mi pueblo es m u y pintoresco. 6. E l corral de la casa es grande. 7. Doy una c a r t a . 8. Mi amigo da libros buenos. 9. ¿Pedro, no tienes amigos? E x . 1 3 : 1. oso; 2. serpiente; 3 . c a r r o ; 4. m a d e r a ; 6. t i e r r a ; 7. t r i g o ; 8. lobo, delgado. 5. delgado, grueso;

E x . 1 4 : 1. Esta camisa es m u y b u e n a . 2. Su madre prepara comida muy b u e n a . 3 . Mi amigo es gordo. 4. Sus padres son delgados. 5. Doy este perro a u n amigo. 6. No da sus libros. 7. ¡ E s t o e s ! 8. A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . 9. La serpiente no t i e n e pies. 10. Este lobo es muy grande. 1 1 . Todo lobo es m u y peligroso. 12. Esto es un libro de lectura. 1 3 . Tengo bastante tiempo libre. 1 4 . Sois mis buenos amigos. 1 5 . Estos libros son b a s t a n t e interesantes. 16. ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. N o , tiene m u y pocos. 18. Estos cuadernos son gruesos y grandes. 19. Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. 20. Las flores del campo son b o n i t a s . E x . 1 5 : 1. primer, m e d i o ; 2. E l , os; 3 . E l 5. m i s m o ; 6. c u a n ; 7. se m e . mismo, buen; 4. La gran;

E x . 1 6 : 1. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . 2. Se le da una cama buena y una gran mesa. 3 . Carmen escribe a su madre.* 4 . Doy una flor a m i m a d r e . 5. Nuestros padres nos dan la v i d a . G. Este soldado escribe una carta a su familia. 7. Mi amigo m e da u n libro. 8. Le doy una paloma b l a n c a . 9. E l m a l a l u m n o no tiene libros. 10. No veo todo el libro. 1 1 . Es su primer libro. 12. Me escribe u n buen amigo. 1 3 . Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . 14. Se me da el m a n u s c r i t o . 15. T a n raro es esto. 16. E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . 17. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . 18. Tiene asimismo dos p u e r t a s . E x . 1 7 : 1. a, m e ; 2. — ; 3 . L o ; 4. u n a , a ; 5 . a l ; 6. a; 7. las. E x . 1 8 : 1. Antonio va a la escuela. 2. Antonio y su abuelo dan u n paseo. 3 . Van al Museo de Artes. 4. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. 5. Antonio no las v e . 6. Os saludo. 7. La busco, pero no la veo. 8. Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. 9. E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. 10. E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . 1 1 . Esta escultura de yeso es fea. 12. E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor. 1 3 . La a d m i r a . 14. ¿Le (lo) veis? 1 5 . E l cartero me da unas c a r t a s . 16. Son de mi p a d r e . 17. Se las doy.

532

E x . 2 1 : volcán, cráter, A t l á n t i c o , compás, república, soviético, fábrica, léxico, gramática, médico, carbón, María, filosofía, público, ú l t i m o , fotografía. E x . 2 2 : música, crítica. lágrima, Ecuador, Berlín, París, sol, Bolivia, común,

E x . 2 3 : 1. ¿Cómo es su casa? 2. Tiene dos balcones. 3 . ¿Adonde vas? 4. ¿Cómo es la comida? 5. ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. ¿Cuánto vale este libro? 7. ¿Cuál es t u libro? 8. ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . 2 4 : 1. e n ; 2. sobre l a ; 3 . a l a ; 4. e n t r e ; 5. con, por e l ; 6. Delante d e ; 7. con; 8. en; 9. Según; 10. desde. E x . 2 5 : 1. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. 2. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. 3 . Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. 4. E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y , delante de la mesa, una b u t a c a . 5. Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. 6. Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. 7. Este estudiante va solo, pues no tiene amigos. 8. ¿Tú lo ves? 9. No, no lo veo. 10. ¿No ves a t u amigo? 1 1 . Pues sí. 12. Mi casa está detrás del museo. 1 3 . Vemos dos molinos de viento y unas casas. 14. A t i no te veo. 15. Este vaso es para m í . 16. No te lo doy. 17. No veo cosas feas, sino sólo cosas a t r a c t i v a s . 18. ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . Con sumo g u s t o . 20. ¿Pero este libro? 2 1 . Dentro de una semana. E x . 2 7 : 1. b e b o ; 2. e s t u d i a n ; 3 . respira; 4. m i r a ; 5. corres. 6. c o n t i n ú a ; 7. envío. , E x . 2 8 : 1. U n buen estudiante estudia cada día. 2. María da u n paseo cada t a r d e . 3 . Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. 4. Cada estudiante practica un deporte. 5. Como pan sin sal. 6. Rosa canta de alegría. 7. Pedro busca su cuaderno. 8. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. 9. Antonio fortifica sus músculos. 10. Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 1 1 . Mi camarada es u n gran campeón. 12. E l cartero me da una c a r t a . 1 3 . Es del camarada L u i s . 14. Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . 15. Después de leer la carta, va conmigo al estadio. E x . 3 0 : 1. es; 2. es; 3 . es, p o r ; 4. es d e ; 5. es; 6. son. E x . S I : 1. Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. 2. E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. 3 . Su sastre es bueno. 4. D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. 5. No usa guantes. 6. Antonio es u n gran p i n t o r . 7. Sois educados por vuestros padres. 8. Tu gabán es de tela b u e n a . 9. La mesa de mi cuarto es redonda. 10. R a m ó n es m u y p o b r e ; tiene u n solo par de b o t a s . 1 1 . E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. 12. Su correa es larga. 1 3 . Los fusiles son usados por los soldados. 14. Mi sombrero es de color verde. 15. Manuel es u n obrero laborioso.

533

tenemos frío. tengo miedo de las espinas. en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. 3 9 : 1. pero no he hablado con todos. Estamos a tres de m a y o .Estoy cansado. 8. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. Durante el invierno. E l libro está en el suelo. después de esto. contestado. 4. 3 2 : destruido. 9.E x . pero no me ha preguntado eso. 3. 12. 19. He visto una hermosa comedia de capa y espada. estado. voy a escribir una carta larga. pero he leído numerosos libros. He h a b l a d o hoy con unos campesinos. Los libros son buenos. 18. Mi camarada está muy p á l i d o . Yo t a m p o c o . 12. 9. ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . 14. por. No vivo en Bucarest. 16. hay. Las ventanas están a b i e r t a s . pero no estoy t r i s t e . Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. 12. 17. 14. 1G.5: 1. 4. es. 7. ¿estás de acuerdo? 2 1 . sido. No interesa eso. E x . Después de pasear una hora. No. aprendido. 1 3 . salido. E x . 10. Los campesinos son laboriosos. Los Cárpatos están en R u m a n i a . siendo. E s t á bien. se. 10. 6. ¿y tú? 8. Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y . Voy a explicarte todas estas cosas. 2. Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. 40: 1. pero es d e m a s i a d o frío para m í . 2. ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8. Me la ha traído mi amigo. cuando vamos a pasear. ¿Es algo grave? 8. 21. Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. estando. No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. 3 7 : 1. E n este caso te lo traigo. 20. Entre estos dos libros está el papel para cartas. La reyerta es locura. 3. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles. 10. Tengo ganas de leer ese libro. 22. Las nubes son negras. estoy de paso. Sí. No. 17. Vamos a salir u n poco de esta casa. pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . 3 . 2. 13. s a l i e n d o . Mi padre no está de acuerdo conmigo. He hablado con él. ¿Has leído ese libro? 6. 13. d e s t r u y e n d o . Sí. No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. Estamos muy alegres. 5. 3 . rápidamente. 4. ¡. No. 4. la sala ha estado atestada de público hasta ahora. 20. 19. c o n t e s t a n d o . Ex. Tengo calor y tengo ganas de comer helado. ¿Los has visto túantes? 1 1 . No está para leer. lo he leído en la biblioteca. ¿Tienes miedo? 7. No tengo biblioteca. fresas. Carmen está de prisa. 534 . 18. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos. 3 3 : Los estudiantes están sentados. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. E x . Estamos respirando u n aire m u y puro. Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. 15. a p r e n d i e n d o . 5. 5. Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. Si. 7. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. Pongo el vaso de vino sobre la mesa. G. Mi padre es obrero. No como pescado. E x . ¿Es bueno t u helado? 1 1 .Su hermano es un hombre m u y hermoso. está enfermo.

— . 9. tomaré el a u t o b ú s . 9. 5. 10. a n t e s . Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. 7. 2. acaso. nunca ninguno. 9. ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. lugar. 19. útilmente. Hay sólo cuatro. Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . 11. Nadie está de prisa. 12. 14. 8. 4 8 : 1. m u n d o . Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. 17. 5. fresa. Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes. E x . 5. 10. 4. 6.<Ex. Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a . ninguno. 3 . obras. a l . Acabo de leer una revista científica ilustrada. 15. 1 1 . Esta rev i s t a médica es muy buena. ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . 6. Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. Nunca he estado en la casa de Antonio. 2. 6. calurosamente. m e n t e . 4 6 : 1. Es u n periodista muy bueno. 20. 9. 9. limón. 7. A . 10. E x . He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. E x . C-D: almohada. E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . 6. 10 u n (algún). De madrugada me lavo y me peino. 16. artísticamente. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a . Me alegro de veros. 3 . 5. 4 4 : 1. firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . a b i e r t a m e n t e . Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . hogar. E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. 8. Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. adiós. a s a d o . 8. 2. el. rueda 8. Mis amigos enviaron ayer una c a r t a . Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s . Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. 3 . He recibido el periódico de hoy. 7. No hay diario sin articulo edit o r i a l . n o . continuamente. alguno. 535 . 7. E x . ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. 8. Hay u n libro. Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. 22. 2. 2. 4 1 : 1. Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. 13. a. 4. m e n o s . o r d e n . 16. 7. u n . El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. deseo. breve. El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. 3 . 3 . Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan. 4 3 : brevemente. a h o r a . 10. 14. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios. No ha ido nunca contigo al t e a t r o . vivamente. segura y r á p i d a m e n t e . 4 5 : 1. 4. 4. 2 1 . alegre- E x .B : a l f o m b r a . E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. 4. 5. 13. Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s .

no sé. 5 3 : 1. Este sombrero es el m í o . E l niño llevó el caballo al agua. una verdadera maravilla. ¿Qué hora es? 4. 6. 3 . 5. El catálogo de esta librería es más o menos completo. la carta estaba escrita en español. Mis libros. Son las tres en p u n t o . 5 7 : 1. 536 . ¿los has comprado? 25. 4. los suyos. Había estado en la escuela. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. 2. No. Pero yo estaba para la lectura. los t u y o s . En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano. 30. ¿Pero dónde habías estado antes? 5. ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. n o había v e n i d o . a un amigo del Perú. así como los t u y o s . 2. he estado m u y ocupado en la empresa. 2. 12. Es t a r d e . no para comer. E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. Leí todo el día sin salir de casa. A mí me gustan más los perros. ¿Por qué preguntarle? 14. Debe de ser muy bueno. Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. 19. Porque debe saber esto. ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. 7. Sí. 17. 26. N a t u r a l m e n t e . 7. Ese caballo es m u y hermoso. Me hab!a<h escrito una c a r t a . ¿El profesor estaba en la clase? 7. Me llama al teléfono. La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. 10. los vuestros. 10. N o . La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana. E x . Cuatro. 1 1 . Según veo. 4. 1 3 . 15. Es la una y c u a r t o . Estos libros no son los n u e s t r o s . son del profesor. E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o . 8. Hoy por la mañana no he leído n a d a . ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . Sí. Estos libros no están forrados de piel. Hace frío siempre. Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. Voy a tomar un t é . E x . ¿Supiste eso desde ayer? 27. 6. A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. 33. 16. 35. H a llegado allí m u y t a r d e . E x . Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. la n u e s t r a . 3 . 5 2 : 1. Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría. El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. 15. 28. 37. 1 1 . Ahora vamos a descansar: hemos llegado. Son las cuatro menos cuarto. En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . 34. ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . 29. 9. 3 . 12. 2 1 . con estampas y pinturas rumanas. 32. Te traeré otras dos. la s u y a . Son las dos y media. 8. 22. Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . 6. 24. 8. Tu corral está lleno de gallinas y pollos. están en rústica. en la orilla del r í o . 3 1 . debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e . eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. 5. Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. 9. estuve una semana. 2. 5. los compré ayer en el mercado.E x . 23. nunca hace calor. 4. 36. 5 5 : 1. 9.

E x . 4. 25. No sé ni siquiera cómo te llamas. La puerta es más alta que la v e n t a n a . No puedes entrar: ese perro negro muerde. E l papel de nuestro libro es nuevo. 9. Poco a poco se quiebra la piedra. Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . P o r q u e estudio todo el d í a . dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . Quiero descansar. Claro que sí. 12. E x . ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. El libro azul es más grande que el amarillo. 6. Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. 537 . Si no estudian estos problemas. Me conmueven tus penas. 2. ¿ a qué hora sale el tren? 18. Ahora es t a r d e . E l agua del río es buena. 4 . No vayas a este doctor. 5. Creo que ésos son los libros que t e interesan. ni quién eres. sonríen. y el azul es más p e q u e ñ o . 6. siento. 7. 17. Los campesinos siegan y cantan con alegría. 19. 8. He leído lo que has escrito y me g u s t ó . Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. 24. cupo. Desde luego. Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . 3 . El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . 4. me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . 7. 17. piens a n . 9. sientas. 6 6 : 1. 8. 6 3 : 1. Por la tarde me lavo con agua caliente. 13. 20. Llevo el mismo nombre que t ú . Comí u n buen caldo de legumbres. la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . estarás contento. 2. No. ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. 3 . E x . E x . 7. Algunos hombres pierden el tiempo. 2 1 . 7. 18. Tú sabes bien el ruso. 3 . 1 1 . Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e . Cuando cantemos nos oiréis. 22. pero le oigo hablar 20. 5. El lápiz negro es lar^o. 1 3 . Entiendo todas las palabras de este libro español. es menos alta. 19. 6 7 : 1. No tengas miedo. E x . 10. E l viento mueve los árboles. 14. 4. 6 0 : 1. Debemos pensar también en esta cuestión. 6. 5. Desde luego. Cuando sepas dos o tres lenguas. 4 . P a r a que estés c o n t e n t o . ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. 8. Por favor. se v i s t e . ¿Puedes estar atento? 10. pero yo no lo sé. El libro que estoy leyendo es éste. Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. todavía le veía y o . Cuando ya no se veía. 2. 3 . lo que es muy poco. ¿por qué no? 1 1 . ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23. recuerdo. 6. 9. 15. aquéllos. He aquí a mi amigo. ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. Todavía no lo veo aproximarse. Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema. 22. No me doy cuenta. tampoco de dónde vienes. 2. 5. te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. Confieso que no recuerdo nada. Su madre asa carne de puerco. quisieron. no vale la pena. 6 1 : 1. No. 5. ¿Dónde está? 2 1 . Me duele u n d i e n t e . Como hace buen t i e m p o . ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 .16.

7 1 : 1. 3 . Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . Si hubiera hablado con él por teléfono. 1 3 . 3 . Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y. es mejor que las demás. por. Según se ve. 9. por m á s . 5. Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. no habríamos comprado t a l cosa por el camino. 5. 9. Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. p a r a . E x . Si tuviera t i e m p o te visitaría. 4. por. me cansé. por. No creas que esta comida es pésima. Este mueble es novísimo y bonísimo. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. vierte agua al suelo. 9. 1 1 . 2. 2. 7 8 : 1. ¿qué camino debo tomar? 7. 4. Te ruego que escojas la más interesante. pidas. En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. No me recuerdes tales cosas.14. 5. Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona. por consiguiente. Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . este libro no es más barato que el o t r o . Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e . 19. 8. Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. 4. se ofendía a su familia. 10. 9. porque me gusta discutir contigo. Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . 6. E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. E x . E x . 2. 14. 7 0 : 1. 5! Trataré de aprender. 6. 1 1 . No habría comido durante el viaje. El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos. 8. quieran. 12. 5. p a r a . eslén. . Te escribiré cuando me escribieres t ú también. Por el momento no tengo dinero para eso. 14. Mientras viajaba. 18. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . De todos modos debes saber nadar. 6. E x . 12. 10. 8. 3. 7. por. Quisiera venir hoy mismo. hable. P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s . 7 9 : 1. no puedo leerlo ahora. 4. p o r . 2. 7. No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote.p o r . Quisiera ver u n a película. 2. 15. lea. Su hermano es mejor que él. 8. Por más interesante que sea este artículo. por eso no debéis preocuparos. Pero el cuervo quedó inflexible. tenga d i n e r o . por. para ir a Predeal. por. Temo que haya venido. sepa. 15. 3 . p o r . No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . 3 . E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. E x . Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora. 17. le habría pedido ese libro. 7. 538 . sin querer. 8. 1 1 . Te ruego no obstante que lo creas. porque de otra manera estás en gran peligro. 7 5 : 1. 6. Por favor. p o r . Debes pasar por Sinaya. 12. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. si el camino no hubiera sido t a n largo. 15. E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. h a y a . 16. 10. 6. No creo que sea así. Ayer me prometiste que me escribirías. 13. irnos. estés. por. 4. 7 . p a r a .

4. Mi enfermedad me impidió ir a la facultad. sé. 3 . el favor de anunciar a su familia de que él se fue de esta ciudad. Está prohibido esperar en este lugar. para los de su alrededor. debo salir edfa m i s m a 539 . p a r a no equivocarse. yo no los tengo. E s t á bien. 3 . después de h a ber trabajado todo el d í a . 7. 8 2 : 1. h a r á . su sombrero? 10. condujo. 14. Y . 27. conozco. 9. 8 7 : 1. 15. ¿No te da vergüenza preguntarle t a l cosa? 13. 6. no es delgado. ferrocar r i l . 2 1 . Ex. Si mi hermana se fuera esta tarde al t e a t r o .E x . 1 1 . ¡ Quienes quieran c a n t a r . él. 9. u n i o s ! 18. a q u í . lo he buscado en m i cuarto y en el suyo. 29. Porque no es cortés. Por favor. me ocuparé yo de eso. ojeó por él y me dijo: Tradúzcase el texto de lectura de esta lección y hágase la descripción de la ciudad en (la) que viven U d s . pero no lo he encontrado. yo aguardaré a q u í . de otra manera perderá el tren. 8 4 : 1. 18. Rogué a mi amigo que me dijera los ejercicios que debíamos hacer. 25. E n La H a b a n a hay una gran universidad. asiento (Siéntense Uds). hizo. N o . 28. es más poético y (más) confortable. deberá usted t o m a r pildoras a cada tres horas. con su vocecita. 17. t e r m i n a m o s . que apresurarse. Mejor sería que nos los traiga Ud.) cuenta? 13. ¡ dénos sus periódicos (de Ud) ! 20.) algo más? 26. Estoy. muestra intenciones. 23. 4 . 10. y. 3 . Me resfrié ayer y hoy tengo fiebre y una tos terrible. 5. su sombrero. Aunque granice. no ven la a m p l i t u d del movimiento por la libertad en Latinoamérica? 19. No lo conozco b a s t a n t e bien. Lástima que no puedo comer estas n a r a n j a s . 16. Su salud no es t a n buena. Que se los dé mi hijo. 3 . E n la cocina se sentía un olor agradable. No podemos aplazar nuestro paseo. 6. Hágame Ud. Por la t a r d e . ¿Qué ejercicios debemos hacer más? 5. ¿Todavía no se da (Ud. además de eso.? 12. peor. ¿Por qué? 14. 15. Prefiero el b a r c o . h a s t a . Este hombre. 2. ¿Quieren (Uds. ¿Qué opinas de Pedrito? 2. que canten ! 16. Pues sí. Este chiquito tiene un librito del que lee. me iría yo t a m b i é n con ella. ¿Uds. 7. ¿no comprendes que a esta hora mi esposa y yo solemos pasear? 1 1 . Tráiganme todo lo que les dé la gana. desagrad a b l e . lo. ¿Adonde va Ud. Perdón. Siento que no me fijé ayer en dónde puso Ud. 8 5 : l . estación. Mi. 2. Esto no tiene importancia. 8. Tiene Ud. 4. Aunque no come casi n a d a . E x . 2. Tomen Uds. querido mío. ¿Qué dirá José cuando se dé cuenta de que no le tomáis en consideración? 12. Pero. El me dijo que le era m u y difícil acordarse y. está prohibido interrumpir a una persona cuando está t r a b a j a n d o . vine a la cena. Mi amigo t o d a v í a no se ha curado por completo. ¡ Proletarios de todos los países. Parémonos a q u í . ¡Levantémonos y vamonos de a q u í ! 24. ¡ Sed fuertes ! 17. 5. Todo estaba tranquilo bajo el cielo azul. porque es necesario precisamente el silencio. 8. ¿Ha encontrado Ud. me duele la garganta y no quiero sentirme peor que ahora. abrió el libro. 22. Ex.

acabar. ¿Qué pensarías de mí si hiciera t a l cosa? 16. 3 . acontecer. He visto cosas aún más interesantes que éstas. Visitando lugares distintos. 10. 1 1 . 4. E l domingo pasado m i amigo aprovechó la oportunidad para pedirme u n libro y t u v e que dárselo. 4. Los productos químicos que exporta Argentina son de la mejor calidad. Salta a la vista que este chicuelo tiene miedo de la gigantesca águila del j a r d í n zoológico. pocas. nuez. 5. sed. 6. 9. E x . No hace falta contármelo. 9 1 : 1. 6. a p r e n d í muchas cosas nuevas y aprendí a conocer mejor el m u n d o . g u s t a r . Las minas de nuestro país son m u y ricas. 9. 14. Abrigo la esperanza de poder visitar t a m b i é n muchos otros países de Latinoamérica. el trabajo de nuestro pueblo es lo que contribuye al prestigio del p a í s . 2. lengua. 10. 1 3 . E x . 20. a pesar de que ha nevado. pero me gusta más la música sinfónica. Querría saber si éstos son dibujos a mano o fotografías. concluir. 1 3 . 8. observar. 15. 10. D í g a m e l a s . se me hiela la sangre sólo al pensar en esto. 12. Dibújame por lo menos u n o . debajo. 9 3 : 1. ¿Le gusta este tango argentino? 1 1 . 18. Es posible que venga. n a r i z . 6. 4. locura. 5. 8. No compraré más pescado en lo sucesivo. más que la riqueza n a t u r a l . Estuve un mes en Cuba y conocí la nueva vida de los h a b i t a n t e s de esta isla. 8 8 : Orizontal: 1. 17. Buenas noches. 14. h u i r . Pero. p e d i d o . Los Andes son más altos que cualquiercadena de montañas europeas. De vez en cuando me gusta escuchar música operística. D u r a n t e el verano se comen verduras y frutas. coser. No yerro diciendo q u e este gran deportista está en vísperas de un 540 . Este viaje fue u n verdadero acontecimiento en mi v i d a . cualesquiera que sean. no son menos interesantes que éstas. 7. Después de acabar el trabajo vamos a bailar. 9. p o r . 3 . llegar. Me gustan la carpa y el salmón: el lucio no es t a n bueno. 5. 1 8 . lenguaje. suceder. 15. E x . 1 1 . ¡ Tú no sabes lo que significa caer de la cima a la sima que ves delante de t i ! 19. Unos de los más importantes productos de la República Popular R u m a n a son el trigo y el petróleo. 2. 9 0 : seguir. Bien. 7. dar fin. habla. ¿Por qué no? 12. creo sin embargo que. Hoy lie comprado cinco arenques grandes. E n las estaciones del subterráneo h a y siempre u n inmenso vaivén. p a s t e l . a l a . 3 . E x . volver. 17. pasar.t a r d e . oír. los espectadores gritaron a quien más al ver la muerte del t o r o . 7. ¿Puede ser un tiburón? 1 1 . E s t a confitería no tiene pasteles sino sólo helados. 8. ocurrir. Los t r a bajadores de los cafetales de Costa Rica t r a b a j a n en condiciones pésimas. Cuando florece el j a r d í n todas las abejas acuden porque son atraídas por el perfume de las flores. p a t o . 7. E n la corrida de ayer. Vertical: I paciencia. Hace algunos meses ocurrió a l g o semejante. peces. 9. 5. 4. Son las cinco menos cuarto y mi amigo todavía no ha venido. I I descubrir. Todavía no he dado cuerda al reloj. 6. 10. 8. 2. p i e s . dame el lápiz azul. acudir. 16. aprender. p l a n t a .

No comiencen t o d a v í a . 7. pero no t u v e tiempo p a r a contestarle. 9 7 : 1. 5. verdaderamente. 8. s u . recordar. a 11509-lea. Salí para Yasi con un a v i ó n que despegó del aeropuerto de Bucarest a la puesta del sol. 9. comprenda mejor. más p e q u e ñ o . 4. j u i c i o . ¿pero U d . 4. E x . 6. 6. 2. 102: 1. deseo. 3 . m a r . 709 000/90. a d m i t i r . Venezuela. menor.concurso: mañana t e n d r á lugar un encuentro deportivo internacion a l . motivo. regresar. no habría dormido bien. causa. 12. e d a d . 5 . E x . 4. acordarse. al 82-lea. 3 . 9. desag r a d a b l e . s u r . 14. Sin duda alguna. replicar. 3 . cálido. 14. 541 . i r . 2. 4. zum o . detenerse. par a r s e . m a l o . pero todavía no lo sé h a b l a r perfectamente. 7. a l 1000-lea. 3 . u n a . Estamos en la (trigésima cuarta) lección treint a y cuatro. Leo la página ciento cinco del capítulo veintiséis (vigésimo sexto). e l . ¡ o j a l á ! 19. Es fácil comprenderlo. 7. despertarse. sitio. a l 100 030-lea. 6 / 1 2 + 1 5 / 3 0 = 1. Verticales: 1. 1 1 . gordo. 50/40. 100: 1. 5. asiento. América fue descubierta a fines del siglo decimoquinto. E x . 9 6 : 1. He llegado a conocer bast a n t e bien este idioma. Repito lo que dije a fin de que U d . E x . le rogaría que hable más despacio. 1 0 3 : despreciar. feo. a n t i g u o . u s a r . este. Yo no afirmo lo contrario. bajo. sean t a n interesantes estas cosas? 5. peor. al 11-lea. Desgraciadamente no pude asist i r al estreno de esta pelicula mejicana. l i b e r t a d . 4. Hace algunos días. acordarse. 9 9 : al 95-lea. 10. viejo. Su nueva dirección es la siguiente: Avenida de la Libertad. 1 0 1 : Horizontales: 1. 5. 16. 9. caluroso. ignorar. n i . a v e . 7. 2. No comprendo gran cosa. desconocer. t o m a r . a h í . i d o . 2/14. 6. E x . ¿Cuándo recibiste l a ú l t i m a carta de t u amigo? 11. al 500 976-lea. 13. v e r d a d . caliente. Pero le voy a contestar lo más t e m p r a n o posible. 8. Me asombró y me alegró la envergadura de las construcciones de nuevas manzanas de t u barrio. 12. 12. a b u r r i r s e . entregar. E x . ¿Cómo se explican ustedes esto? 3 . reponer. 17. F u i a la ciudad para ver la trigésima q u i n t a exposición internacional de p i n t u r a . Vergüenza. Si hubiera comido un tercio de lo que me dieron ayer a comer. 10. 15. a y u d a r . 2. P e r d í tres horas y media esperando que despegara el segundo avión. húmedo. la a m a b i l i d a d de continuar lo que había comenzado. menospreciar. quedarse. m e n u d o . 2. grueso. p e d i r . 1 1 . largo. levantarse. negarse. eco. 8. E x . 8. cree que. no estoy listo. levante. v e r d e . Tenga U d . se despertó el interés de muchos hombres para este p a í s . 13. 18. 6. Debido a las antiguas civilizaciones descubiertas en México. fin. 12. 6. m i l ciento once. 10. contestar.

por favor. después. Quizás. 2. hombro. Conozco bien el español y el rumano y quiero aprender el italiano y el portugués. lloró (por) una hora y. 4. 9. 1 0 5 : 1. 3. 8. 3 . huella. que he visto en aquella exposición de otoño. huelga. c o m b a t e . Andalucía. E x . porque muchas palabras son semejantes en todos estos idiomas. E l español es semejante al r u m a n o . Este niño cayó ayer por la calle. ¿Conoces a alguien que haya asistido a u n a lidia y qvie conozca los términos taurinos (específicos)? 9. 10. salvo t ú . 4. 6. 2. E x . 8. 9. llegar. enojarse. 15. 3 . E l 542 . ¿estuviste alguna vez en un escenario? 12. Al ver el sombrero que se puso aquel artista. María tenía u n traje de esquí que hacía juego con su pañuelo azul. se calló. acudir. 10. 2. E x . Lo cogí por la mano y me fui con él hasta sus padres. seguir. jornada. era hermoso. Me llamo Andrés Ruiz. La lengua española o castellana se habla por más de ciento sesenta millones de hombres. ¿Cómo te llamas? 5. h a m b r e . 14. No debes llegar t a r d e a la estación si quieres asistir a la salida de los deportistas en j i r a . 9. algo interesante acerca de España. 2. 3 . 4. Me dijo que había perdido una llave y que tenía miedo de regresar a su casa. E l retrato de la hilandera. El padre regaló a Isabel un collar que ella deseaba desde mucho t i e m p o . Ese hombre todavía no leyó ningún libro en español. h u e r t a . A los toros no les gusta el color rojo subido. 1 0 9 : 1. 5. eché a reír. 10. E l año pasado conocí muchos españoles. manera. 12. hierro. 5. Los niños empezaron a recoger una colección de sellos. 8. 12. Llegando a su casa no quiso e n t r a r : t e m í a el castigo. sulfurarse. 7. 13. ¿Habla usted español? 6. Me interesa saber cómo se presenta la naturaleza en España. 7. Dime lo que te interesa. 7. pero no lo visitó porque se resfrió en vísperas de su salida de vacaciones.E x . a ú n . 6. Quisiera escuchar un hermoso concierto pero este jueves por la t a r d e no tendré tiempo libre. Hemos dado a los niños sendos libros. no veo de quien puede tratarse en esta c a r t a . pude conocer de cerca la lucha del pueblo español por la libertad. aunque aprendió este idioma ya desde el año pasado. 4. 14. hombre. 2. Sí. h e m b r a . afán. 1 0 8 : 1. t r a v e s í a . 7. 6. hierba. 7. 1 1 . 3 . Todo acabó bien el mes pasado. 1 3 . 8. Ayer. E x . Con ese motivo. D u r a n t e el otoño pasado visité los viñedos de Alicante y comí unas uvas muy buenas. E l año pasado aproveché la ocasión para ver también el Sur de E s p a ñ a . 1 1 . 4. vi un niño llorando. Se alegraron mucho pero olvidaron agradecérnoslo. 4. La superficie de España es de quinientos tres m i l cuatrocientos ochenta y seis kilómetros cuadrados. E l torero debe evitar caer al suelo ante al toro. 6. un poco. 1 1 . en sacos grises y cajas a m a r i l l a s . 8. A propósito. Dígame. 5. Según mi parecer. E n el muelle (del puerto) están colocados montones de mercancías. Lo llamé y le pregunté por qué lloraba. Mañana saldré con este amigo para Cataluíla. no me acuerdo. 112: 1. 1 1 3 : 1. citando andaba por la calle.

E x . 5.so dejó vencer por la injusticia. la v i r t u d n o . manteniendo así contacto con lo aprendido. Horizontales: 1. 19. 16. A causa del frío quemamos muchas leñas. ch. Sus cuentos eran inagotables cuando describía los jardines de Andalucía. E l ladrón fue castigado por su culpa. llorar. 17. El hijo de la gata ratones m a t a . 543 . aunque tenga dos p a r t e s : una colección de refranes y una antología literaria. Pero los que se dedican a l estudio de una lengua extranjera deben leer diariamente. Quiero pedirte una explicación. chico. No obstante la multiplicación es b u e n a . 117: I. 12. No se hizo la miel para la boca del asno. E l héroe de la novela de Cervantes iba acompañado por Sancho el gordo: ¿Cuál de los dos te pareció más simpático? 9. ¿No es u n yerro? 26. llegar. I I . Ex. 3 . 11. La abuela se puso los anteojos para ver mejor cómo escribes en españ o l : no podía creer que habías aprendido un idioma extranjero en unos meses. Pero t u división tiene u n yerro. 4. 3 1 . La sangre se hereda. Unos hacen errores sin quererlo. Quisiera saber si la gramática española te pareció fácil . 2. ¿Has visto el último ballet de la Opera de Bucarest sobre temas de folclor(e)? 18. 15. Se sabe que el zumo de las naranjas es una bebida agrad a b l e . ¿Has comprendido por qué ha fracasado él en su lucha con los molinos de viento? 10. Entonces empezaste a leer para ella del Don Quijote. c. Me alegro que vino este h o m b r e . ¡ Q u é tontería creer en t a l h o m b r e ! 16. llover. E x . Y la danza de los gitanos ¿cómo t e gustó? 19. 22. 24. charlar. E l libro que he recibido está en u n volumen. Haciendo las siguientes composiciones te convencerás solo de tus conocimientos. 27. 15. es bueno t r a t a r de traducir diariamente u n pequeño artículo de diario. 5. 118: 1. No sé cuál es el verdadero principio de este suceso. 7. 13. La vida de Cervantes fue m u y difícil y a g i t a d a . 28. che. Quedé t r a n q u i l o en las t i n i e blas. 6. enorgulleciéndote con t u ciencia. chimenea. También. 20. 4. Para hablar bien es necesario hacer ejercicios de conversación. 2. 4.azar me ha hecho encontrar un falso viajero que se jactaba de venir de los países de u l t r a m a r . 17. llevar. Los niños que hemos encontrado pedían a su madre que les comprara un libro con imágenes. E l trabajo de Manuel es difícil. Haciendo los precedentes ejercicios he podido obtener una gran facilidad en la traducción. 2. Miro quieto a la imagen que refleja el agua del lago.y si no t e quedó nada poco claro. 3 . 8. chiste. ¿Qué se oye: una serpiente que silba o el silbido de otro animal? 25. ¿ Has olvidado cuánto son siete por ocho? 29. chocolate. pero él no. 32. l l a m a r . 30. 119: 1. La siega es una de las faenas del c a m po. 18. 3 . 14. Oía un ruido fuerte que no me g a s t a b a : no parecía rumor de voces h u m a n a s . 2 3 . chis. Más fácilmente se coge un mentiroso que un cojo. Verticales: lavar. Creo que no habéis encontrado muchos errores al controlar (corregir) los ejercicios. pero es u n a tarea de honor y le gusta. sino u n e s t a m p i d o . Vale más que su costo. Debo insistir sobre su carácter original. 2 1 .

.

(în t i m p u l conjugării 66. 272) : (neutru Io 106—167). 272—273. (accen­ t u l grafic la perfectul simplu 117 p c t . 2 6 0 . de­ clinare 3 4 . cu subst. 258 antes 91 aquel(Io) 155—157 apocopa 39—40. 206 acabar (+ de + inf.s u b s t a n t i v 14) . (adjec­ t i v a l 39): (declinarea 63) . cuanto 40) . 189 andar 116. 489 bajo 213. 9 2 . 232. 242. (formarea adverbelor 100—101) . (de negaţie 110) agua 70 aguardar 223 ahí 156. 9 1 . [57 ad-. t e r m i n a ţ i e 14. 109 aritmetica (operaţii aritmetice) 360 arte 167 articol (singular: h o t ă r î t 12. 39). santo 39—40) . 213. 55. (compara­ t i v mucho şi poco 275) . 55. (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 — 3 5 . 101.. 84. 64) . 258 abajo 213 abrir — abierto 76 ablativ 55. (înşiruire de adverbe 118) . 260—261 acuzativ (subst. 4 5 . 248: 477—481 alguien 169 algo 36 alguno 70. (acuzativ personal 4 3 . 57. (adjectiv posesiv 18—19. (reguli 49) . 477. (eu­ fonic 70) . (comparaţia 150) : (modale 141. 56. 92. + s u b s t a n t i v 34) . 199). (comparaţia adjecti­ velor 148—150) . 6 3 . personal 4 3 . (accent grafic 4 9 — 51). (pronume personal 44) . (del 22) . (ya 163—164). 100—101 adonde 51 adquirir (verbe în -irir) 274 adunare 360 3 5 — învăţaţi limba spaniolă adverb (no 17) . (de 123) adjectiv (acord. 1 5 5 . (Ia nume de ţări 132. gen. 210 ballet 388 545 . 116. 38. 64. (al + infini­ t i v u l 204). 124. 105. m a l o . ab. 82) accentuarea (accent t o n i c 48). 7 1 . cu c o m p a r a t i v si super­ l a t i v neregulat 210). (grande. 109. p r i m e r o . 206 alfabetul 246. (ir a + verb 82). 9 6 . (tanto. 249—250). ( + verb de mişcare 45.111. (locul adjectivului 39) . (terminate în consoană 41).s u b s t a n t i v a r t i c u l a t 45). 189 aspectul (verbelor) vezi: forma augmentative (sufixe 234) aun 148 -avo 327 b 27. 25-3 ante 57. (adjective ter­ m i n a s e în -a 118) (Comparaţia a d j . (accent logic 246— 247). (-f. 57.INDICE DE MATERII a 3 3 . 18 (plural 18)? 61.258 además (de esto 92) . 64). -|. 101 acordul a d j . în g e n i t i v 2 2 . neh o t ă r î t 12. Gl . a. 241). b u e n o . 149. 241 basta de 148 bueno 39.ser sau estar 84) . 34. (adjec­ t i v -f. 96. (a eso de 148). 5 ) .

82. 102—103) . 136 — 137).140—141) delante (de) 57 demás 213 546 . 25. (paradigme 139—140) . (tener 67) . (con­ c o r d a n ţ a t i m p u r i l o r 196—197) forme impersonale 239) . (cu accent gratie 51) comparaţia (adjectivelor si adver­ belor 148—150. (perfectul sim­ p l u 116) . (en torno + d a t i v 9 6 ) . 250. 55. .-u-ir** 165. 55. 252). (pronume personal 38) . 1 6 4 . folosi­ rea 183—187) . 210) con 17. imperfect 195— 196. conjugarea (cele 3 conjugări 65) . 5 7 . (verbe neregulate 165) . [infinitiv 6 5 . (diftongare 66.-uar" 69—70 . (verbe imperso­ nale 239—240) . tener. (verbe cu rădă­ cina t e r m i n a t ă în vocală. 177—178). 2 4 7 . 250.258 concordanta (timpurilor 196—197) condiţionalul 210—213. (participiu prezent 256—257) . (pronume personal 57. 155 catalană 7 -cer. 198 conversaţie (formule) 309—311 contra 56 corrida 53. 250. 159 (la cual 195) 214. 158. 254 cada 70 caer 96. 249—250). 251. (preguntar + d a t i v 87) 205 de (del 22). (¿cómo que. 496 che 374 d 216.? 147). 254 cald 97. T a b e l e r e c a p i l u l a t i r e 250—257. (eufonic 108) dar (indicativ prezent 31). n o t a 4 ) . 250 ciento 296 club 168 coger (verbe în -<¿er. negativ 159). (verbe incoalive 165) . (timpuri compuse 252). 1 5 8 . (de modo que 168) deber 146 decir 178. (partici­ piul trecut 74. 56. al + 204). (diateza pasivă 76. (verbe în . 240. (perf. s i m p l u 117. -ocer. (condiţio­ n a l u l 210—213) . 2 4 5 . 187 cuanto 40. (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 ) .. [subjonctiv: pre­ zent 158. 199. (verbe refle­ xive 92. 240—241. 474 data (vezi: fecha) dativ 3 3 . (ha­ cer 254). 253. (darse cuenta 155). (duble 6 0 . 5 6 . 183 cuando 5 1 . 6 3 . (ir în loc de estar 86) conjuncţia 55. (haber 89). (haber 89. t i p „leer" 82. 2 5 1 . 165. 166 eh 152. 85. 5 1 . (ritmul a c c e n t u l u i con­ j u g ă r i i 66. I I 129.. -ucir 165).-irir" 2 7 4 ) . 251) . (ser 7 5 — 77 . 197. 290. 174—176). 252. imperfect conj. 96) . (poner. (imperativ 222— 2 2 3 . 2-56 declinare (substantiv. 299. în . -ecer. 103) . 57 (con + p r o n u m e personal în acuzativ 57.. 299. (estar 83—87). 140—• 141) con. 1 0 8 . 187 culori 376 cuyo 122. 375 creer (perfect s i m p l u 117) cual 5 1 . dormir 221). 117—118. I 123. 60.. (gerunziu 81. 86. (decir 240—241) . (modifi­ cări ortografice 253). conj. 368—372. 184—185 consoană (cuvinte t e r m i n a t e î n consoană 16. [in­ dicativ: prezent 65—-66. (verbe m i x t e : sentir. 82. (forma c o n t i n u ă = estar + gerunziu 86. în .de 86) (de este modo 161) . viitorul 213. (como él 166) .. articol 6 3 ) . 96 (así como 122). 251). 245. -cir (verbe t e r m i n a t e î n : -acer. 22.caber (viitor 108). (estar -f. viitor 105. etc. (como es sabido 166) . 49). 496.-iar". -gir 198) comenzar 241 como 5 1 . (verbe t i p „pedir" 165. 99) construcţia frazei 261—262 continuar 69. 34. perfectul simplu 115—117.. 117 n o t a 3 ) . 254) . perfectul compus 89. m a i m u l t ca perfect 1 3 1 . 252 . 276 cualquier 145. 137. 5 5 .

251 grande 40. 197. 102. 250 -ditcir 232 durante 213 « (iniţial 83) . 240. pronume 36. 56. (haber de 145—146) . 245) . (habrá 187) .) (hacer el favor 234) . 70 detrás [de) 56. g u i . 231. (sintaxa 256—257) 204.111. q u i . (a eso de 148) . 210 glie. 157. 13). 18 (del 22). 150. (hacer + infinitivul 327). (intonaţia 150. 83—87 (estar + gerunziul 86. 57. 164. 298 haber (indicativ prezent 89) . gi 1 9 1 .. 103. hasta 122). 55. (estar + gerunziul 86. (dentro de poco 165) depreciative 234 des-. 51 . 166 ello 308 en 17. 23. 90. 79. (diferenţe de p r o n u n ţ a r e 374). 134. 245). (adjectiv 14) fijar (se) 224 fonetica 8. dis. 187 hacer 109.246) frente 242. 116. 298 (verbe 236—237). 231 . 2 4 5 .135) (reflexiva 102—103) diereză 169. 92 diminutive (-ito 177) 233—234. (por eso 36) 155—157 estar 56. 156—157) dentro (de) 57. 199 diateza 99. 245 dificil 241—242 diftongarea 66. ce. gui. 156) ex. con­ tinuă (aspectul continuu) 86. (que.258 •escoger 253 escribir — escrito 102. ge. 112. 231. 166 erguir 297 errar 297 rérrimo 149 es. (pasivă 76. 245). (imperfect 130) . 57. (cualquier día 145). 245. (h 89. 245 genitiv 22. 103. 74. 165. (en seguida 210) entre 56. (z. 223 donde 5 1 . des. k 142) . (intonaţia 150. (frente a 242) fulano 214 futuro vezi: viitor futuro en el pasado 211—212 gana 97. 258 desde 56 (desde. 63 genul substantivelor 1 1 . 5 1 . 241 dis-. 258 he aquí 147 35* 547 . 240) . 169 gustar 275 h 89. 82 </ormi> 221. (per­ fect simplu 116) . 134. 258 tio» (</<ma) 1 3 1 .157. 5 1 . (topica 261—262). 4 7 7 — 4 8 1 . 224 ge. (hay 102. (11 126. gi 1 9 1 . (timpuri compuse 252). 360 -ei. (imperfect i n d i c a t i v 119) . ( g u e . 245.. 191). (înlocuit de ir 105) 254 -aste (esla) 34 (éste 5 1 . 1 1 1 . (for­ marea femininului 1 5 . 70 (el 140). (eh 152. 248 gerunziu 8 1 . (perfect 252) 117. 135) (perfect sim­ plu 116) . 96 (en torno + d a t i v 96) . 27. g ü . 246—247) forma impersonală 194. (x 157. (e = y 122) echar ( + a + verb 376) el 12.1 6 9 ) . 174—176. (desde luego 157) despărţire (în silabe 60) después 56. 134). 250 diftongi 27—28 (cuvinte termi­ nate în diftongi 49 nota) 60. 132. (había 130) . 48—50. 57 dialO. gii. 1 1 . 7 1 . 105. (en p u n t o 147) . (fi 112. (impersonal 124. c. 62). 240. 134). 131 fecha 307 feminin ( s u b s t a n t i v : 1 1 . (hay que 146. 253).111. 254. 167. 98. 136—137 fracţii 327 fraza (ipotetică 212—213). 62. 157 eso (esto) 36. ci 98—99. 257 esc (esa) 34. 187) . 136) . 258 sxclamalie 29.demonstrativ (adjectiv 34—35 . (d 216. 134). 1 3 . (j. 166. 7 6 . 254 hasta 92 hay 102.

245. 4 ) . 2 5 1 . 210 mas (más) 5 0 . conj. 129). 157 (înlocuit eu el 67) le 38. (irse 109) . 250. 374 huir [vezi: verbe în A' 99. 198. în -ma. (perfectul s i m p l u 117 p c t . 197. -la. (ir in loc de estar 105) 256 -isimo 149 -ista ¡substantive în -ista 92) -Ho 177. 2 9 8 . 5 1 . m a i m u l t ca perfect 131.¡hombre! 108. 142. 186. I 1 2 3 . 250 . 1 4 8 — 1 4 9 .(=• y « i -lor (verbe în -iac 69) idioma 164 imperativ 222—223 (negativ 159) 251 imperfect (indicativ: folosire 130 n o t a 2 . (comparativ de la mucha 275) masculin (substantiv 1 1 . (adjectiv 14) .simplu 117) 10 44 (Io n e u t r u 166—167) 11 126.111. 388 m 233. 374. 1 0 8 . (imperativ 218). 252) interjecţia 360 interogaţia 29. 44. 45 (preguntar -|. (más que 159). 204) 137. 146. 105. 250—251) impersonal (construcţie ^ ă 194). t r a n s porte 179—182). (más o m e n o s 123). 108. (substantive în -a 70. (va ~ 163 pct. (verbe refle­ xive 92) .. 65. tener 67). 105 (perfect. 149 n (cuvinte t e r m i n a l e în n 49. -tsíít 92. 13. 164. 1) . 82 intonaţia (frazei 150. (por ^ de 188). (imperfectul indicativ 123. ser 1 2 9 . neregularităţi 129—130). 146. (grafice 210) morir 221 mucho 108. 6 2 ) . (sin­ t a x a : perfect s i m p l u . verbe regulate 65—66. 82. 275 -mente 100—101. 298 (verbe 239—240) in. conj.' 246—247) -ion (substantive în -ion 61) ipoteza 212—213 ir (indicativ prezent 45) . 510 -u-ir) la 12. 18. (sintaxa infini­ t i v u l u i 258—259). (ir por 57) . I I . 275 multiplicare 3 6 0 . 147. I I I 1 2 9 . 147. 146 (al mismo t i e m p o 168). (más de 122). 252. (superlativ 375) modificări (ortografice verbale 253) . imperfect 123. 248) máximo 210 mayor 164 medio 39 (de comunicación. (paradigme 139—140) inferior 210 infinitiv 23. (numerale m u l ­ tiplicative 327) muy 16. (subjonctiv: 197) malo 39. (más 223).d a t i vul 87) leer 82. 5 5 . 137) . que como 359) . (perfect compus 89. 478 mai mult ca perfectul ( i n d i c a t i v : 131). (inf. (subjonctiv 195— 196. perfect simplu 115—117 . 478. menor 164 menos 108. ver 4 0 . 2 5 2 . (al + inf. dar 31 . (ir a + infinitivul 82. 233) nada 110 nadie 110 •'. viitor ipotetic 260) . 141 mientras 213 mil 189. 223. 147. viitor 105. miles 189 millón 189 mismo 39. 136. 1 3 8 . 191. 258 incoative (verbe 165) indicativ (prezent: ser 2 3 . (ale locului accentului 249) .. 125. (trecut 111. ¡lo mismo . 155 206. 118. 233 . ir 4 5 . + pronume 108). 250). 245 j u g a r 241 junto 359 543 .

324). (ordinale 243. no 36. 76. 254 poner (pro^-) 96 (puesto 96) . (o = u 122) 165. 246 (substantive şi adjective: 15—16. 231. 206—209 (por eso 36) portugheza 7 pos-. 118. 86—87). 166. 174—175 pequeño 164. 163 nominalii' 30. 205) participiu prezent 256—257 participiu trecut 74. 108. 4 5 . 148 pronume (personal: 2 3 . 1 3 1 . ¿cómo qué? 147) que. 156—157) ninguno 109. (a pie 108) . 63 nuevo 39. 97. nunca 110) 110—111 neutru 11. (pronume + pre­ poziţii 57. 165. (interogativ 166) . diferenţe 374 proverbe (vezi: refranes) pues 55 (pues bien 122) punctuaţie 29 q 142 que 145. 140—141). 43. 275 poder 108. (o bien 188) ¡ojalá! 297 oír (prezent. 5 1 . 254 por 56. (Estar + p r p .258 prefixe (dis-. (forme duble 257) . 110. 250 pensar (en 155). 117. în a c u z a t i v : 44). (diateza pasivă 76) . 86. sina­ lefa 4 6 . (verbale 258) preguntar (-f. (posesiv 123—124). 90. (anterior 138. 195) (reflexiv 102) . 183—187 qué (¿qué tal? 145) (¿por q u é ? .negaţie (no 38) 97 (no nada. a232) . 149 nume proprii (declinare 63). 328 ortografie 48—51. nota 5. 139. des. (se 45) . (inde­ finido 115—117). (relativ 122. (perfect s i m p l u 116) . ( d e m o n s t r a t i v 155—157) . 250) . 250) . post. 324. 87 (ir por 57) . (participiu neregulat 92. 48—50. 166—167). 123. 257) . (lo 44. (ciento. 478. 1 9 5 . 29. 55. (verbe auxiliare 117). (Io 44). por qué 147) . m i l 189) . 147) omonime 50—:51. 136. 516 o 55. 204—206 (pava con 57. (porque. 167) . 245. 210. 116.d a t i v 87) prepoziţii 55. 251. 252) prezentul (indicativ 65—66. în -z 99. 188— 139). 5 6 — 5 8 . (operaţii a r i t m . 163. (numiri geografice 132. 25-5 549 . (subjonctiv 158. (Verbe cu prepo­ z i ţ i i 471—474) pretérito (perfecto 89. perfect s i m p l u 117) ( + infinitiv 147) 256 oier 298 ora 76 (¿qué hora es? 145. 57. 210 perfect compus 89 (verbe reflexive 103). 222) .a c u z a t i v 45) . 83. (multiplicative 327). 188. (pronume + infinitiv 108. qui 142 querer 176—177. n a d a . (pro­ n u m e de reverenţă 217) pronunţia vezi: fonetica. (pero sí 82) pie 3 6 . (adjectiv posesiv 19) po bre 3 9 poco 15.negaţie 38) . 299. 272—273). 135 pedir (verbe tip) 177—178. 253 otro 15 (el otro 109) par 346 para 56. 252 perfect simplu 115—117. (in d a t i v 38. 87. 159. 140) . 296 placer 346 plano 168 vlural 249. (co­ lective 328) . (pronume -f. (miles 189). 57. (pondré 108) . 360) nunca 110 h 112. (diminutive 233) 276 numerale 15 (cardinale 165. 103). (imperativ + p r o n .111. 109. (parti­ cipiu prezent 256) . 135 pasiv (diateza) 76. 159. (pro­ nume d u b l e : d a t i v -f. in -d 217) . 250 pero 17. (fracţii 327) . pro­ n u m e d e m o n s t r a t i v 36. (verb re­ flexiv 102) primero 39 prisa 87.

108. 250 señor 131 ser (prezent indicativ 23) . (perfect simplu 117). 375 subjonctiv (prezent: a u x i l i a r şi cele 3 conjugări 158. 55 (pronume personal -j+ prepoziţii 57) . (pero sí 82) . 242 Í-ÍCO 97. 276 también 64 tampoco 97 tanto (tan 40. (substantiv -j. 210 roto 257 í-í/ec/o 371 s \ 2 7 . 57. 147) 550 . 255. (folosirea 183—187) : (viitor 213—214).. K . viitor ipotetic 260) . 82. (femininul 62). 50. 118. comune 63) . 250. (perfect simplu 116) • 25-5 salir 96. prezent 77) . 248) . 75—77. (plural 15. 252. (Unión Soviética — vezi U . 250—251)'. 255 (compuşi 117. (tener que 145) . (ora 147). 257) tercero 109. 225 respecto a 199 respetar 199 retruécano 231. 1 9 9 . 260—261) suceder 241 sufixe 233—234. (terminate în z 99) . 70. 166 semantică 66 semne de punctuaţie 29 sendo(s) 242. 92. 149 tarde 146. (substantive cu d o u ă genuri 248). t e r m i n a t e în -o 122) . 74.quien 165—106 quienquiera 1 8't r (ru dublu 28—29) . (prisa 148): (perfect s i m p l u 116) . 74. 1 7 7 . (subjonctiv prezent 158). 214. 97). (genitiv 22) . 89. S . (Perfect. (vocativ 30) . 30. 256 san (lo) 40 scădere 360 scrisoare 307. — indice de nume) sporturi 67—68. 158. 409 sentir 221. ( s u b s t a n t i v e în -ista 92) (substantive com­ puse 188) . (Indicativ viitor 108) . 4 3 . 136 según 56. etc. (despărţire 60) sin 56. (acuzativ personal 43) . substantiv (gen.6 1 . in­ d i c a t i v 260 . (inversarea ordinci în propoziţie 198) sobre 56. 242 timpuri (interdependenţă 138) todavía 148 todo 15. (ipotetic 212—213) silabe (accent: 48). 132. 232 soviet 168. (dativ 33) . 4 5 . 232. 1 0 8 . 248). ( + hambre. 388. (ablativ 55). 116. -la 164. (Acordul adjecti­ v u l u i cu subst. (mientras t a n t o 139). ( + verb 198) sinalefa 46 sincopă 108 sino 55 sinonime 396—403 sintaxa (verbului: infinitiv 258— 2 5 9 . (imperfect 195— 196). (pentru forma­ rea adjectivelor şi s u b s t a n t i ­ velor geografice 274) sumo 117 superlativ 148—150 tal 150. n o m i n a t i v 1 1 . 296 telegrama 307 tener 17. 142.adjectiv demon­ s t r a t i v 3 4 . S . 359 seseismo 99 si 5 1 . 251 re. 17. 308—309 se 38. 102—103. în s 249) . 157 soler 188 solo 39. (terrestre: 130—131) rădăcina (verbului 65. gerunziu 259—260. 6 1 . (pluralul substantivelor t e r m i n a t e : în d 217. (declinarea s u b s t a n t i v e l o r : pro­ p r i i 6 3 . (substan­ t i v e masculine în -a 70 şi în -ma. 194 reír 178 relativ (vezi: pronume r e l a t i v ) . 248— 249). 110. 258 reflexiv 92. 2 verbe 206 . (indicativ prezent 67). 197) (Mai m u l t ca perfect 197) 206. refranes 3 1 . (imperfect 129) . 64. în vocală tonică 249. 60. (cuvinte t e r m i n a t e în 5* 49) 99 saber [Ind. 111). 233 tomar (café 97. posesiv 19).

(visto 92). (imperfect 130). 142. 480 y 16. 60 trust 163 tn 5 1 . (cuvinte t e r m i n a t e în y 17. 255 trans-. 169. 473—476' vez 115 viitor (indicativ 105. (auxiliar 76. (ir a + infinitivul 82) . ele. 96. 140. 137—138). (verbe cu prepoz.258 tras 56. 96 (y = e 122). 43. 55 (y. (ipotetic 260) vocală (slabă. 374 ya 147. 245. 57 trebuie 145—146 triftongi 27—28. (vocală tare cu accent grafic 249) vocaţii' 30. 82. ( + prepoziţie 57). 249—250). 49). (subjonc­ t i v 213. ci 98—99. (pondré. 246. 251) . 166. (accentuarea 65. (cuvinte t e r m i n a t e în vocale 49) . 298 usted 216. 89) (verbe neregulate 253— 256) . 146 cornos 82 varios (-as) 209 raj/a 343 venir 108. 108. 191. 140. (rădăcina 65) . 551 . 108). tras. 163—164 yo 16. 251). 242 vaier 96. 25<? fer (prezent indicativ 40). ( + infinitiv 147) 255 verb vezi conjugarea. 374 v 27. 23 ( + prepoziţie 57). 166 yacer 346 yeísmo 374 z. 63 volver 17G. ten­ d r é . t a r e 28) . 245 -uar (verbe terminate în -uar 69—70) -u-ir (verbe 117—118) «ne 194. 309—311. 134. (sintaxa: 258—260). 116. (vuelto 257) * 157. 374 u (u = o 122). 480. (viitor I I indi­ c a t i v 109. l a m b i é n 64) . 103. 255. ce.\ topica 261 — 262 traer 96. 189 vos 374 vuelta 159. 217.

354. 3 6 1 . 270. 429—430 Bécquer (Gustavo Adolfo. 113. 272. 336. 359 Bolívar (Simón) 285. 327 Alarcón (Juan Ruiz de) 385 Aguinaldo (Emilio) 358 Alarcón (Pedro Antonio de. 323. 359 Bello (Andrés. 396 Argentina 191. 355. 344 Cabo de Hornos 263. 1867— 1928) 372. 263. 359 Brazilia 7. 50. 374 Barcelona 103. 359. 27a Cádiz 103. 3 9 1 Alcalá 273. 284. 389 Belgrano (Manuel) 355. 359 Almería 318 Amadis de Gaula 380 Amazon 273. 307. 325. 384 azíeci 302. 286 Bolivia 265. 381 California 356. 359 Baleares (islas) 342. 393 Alerces (Los) 270 Alhambra 245. 300. 337. 273. 275. 394 Andes (los) 77. 263—271. 452—454 Asunción 283. 3 3 1 . 263. 99. 450—452 América 5. 342. X I I I ) 380 Bilbao 338 Blasco Ibáñez (Vicente. 1860—1909) 386 Alberli (Rafael. sec. 273. 355. 290. 368. 330. 3 5 3 . 296. 121. 384. 1781—1865) 386 Berceo (Gonzalo de. 306 Balboa (Vasco Núñez de) 354. 431—437 Arghezi (Tudor) 384 Arizona 357 Asturia(s) 374 Asturias (Miguel Ángel) 356. 367. 300. 265. 374. 114. 383 Cantábrico (mar) 336 552 . 369 Baroja (Pío. 245. 274. 422—426 Bohl de Faber (vezi: Fernán