P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

םירועיש פ"ע לכ םימלצה

ףד] [ב"ע 'מ
ר"א קחצי רב ףסוי ר"א ןנחוי ומוקמב לש מ"ר מ"היפב 'יע .'וכ ם"במרהל ומוקמבד לש מ"ר ויה
תורוצ ויהש תודבענ א"פ הנשב ויהש ןיממ תורוצ תוכיישה לזמל עודי שמשהשכו הטונ לצא ותוא
לזמ םידבוע התוא מ"רו ,הרוצ רז ראשב תורוצ וטא התוא .הרוצ
ז"יאד 'קו ןושל מ"רד 'מה רז ראש תומוקמ וליאו .'וכ ירבדל ם"במרה ומוקמב לש מ"ר אפו
רז ראש תורוצ וטא םתוא ק"ועו .םימלצ המ 'כלד !ירצ הזל הריז ןויכ מ"רד שייח .אטועימל
םנמא מ"היפב ספדנה אתיא 'מב רזד לע לכ תורוצה יפל ןתצקש ןייושע לבא ,ןדבעל
תרודהמב ברה חפאק בותכ ןויכד מ"רד שייח אטועימל ןכל ותעדל לכ םימלצה םירוסא ינפמ
תצקמש ןייושע דובעל א"פ עמשמו ,הנשב תמאב ז"יאד הריז אלא ןמ ןידה שייחד מ"ר
.אטועימל
ז"יפלו פ"לי תעדל 'מה ם"במרה מ"רד רסא לכ םימלצה וריעב םושמ שייחש טועימל םידבענה
א"פ הנשב רזו ראש תומוקמ ןיאש םהב ןימ םימלצ הלא וטא .ומוקמ
תטיש ן"במרה תריזב מ"ר
מ"רו שייחד אטועימל רז ראש תומוקמ וטא ותוא םוקמ ישוקה .'וכ ראובמ המ ןינע המ שייחד
מ"ר המל ,אטועימל רזד ראש תומוקמ וטא .ומוקמ
ן"רב 'יעו איבהש םשב ן"במרה מ"רלד שייחד אטועימל לכ תומוקמה ןיאש הנמ םהלש עודי
םירוסא ןמ ןידה ןכו לכ םימלצה םיאצמנה !רדב םירוסא אנידמ ןויכו ,ט"המ אבורד אמלעד
רסתימ אנידמ מ"רל רז ףא םוקמב עודיש ונל ןיאש ןידבוע ןנירזד אטועימ םושמ ונייהד ,אבור
תומוקמה םיעודיה רתיהל םהש" וטא #טועימ תומוקמ םניאש םהש ,םיעודי אבור .אמלעד
ן"רהו השקה לע שוריפ הז ז"יאד עמשמ ןושלמ רמאקד 'מה מ"רד רז ראש תומוקמ וטא
.ומוקמ
םנמא הארנ ן"רהד ומצע עיצהשכ תטיש ן"במרה תצק קיתמה התוא בתכש ,אישוק ל"זו ןויכו
אבורד אמלעד רסתימ אנידמ מ"רל רז ףא םוקמב עודיש ונל ןיאש ןידבוע ותוא םושמ רוסיא
!שמנה ותואמ םוקמ הארנו ,ל"כע ותנוכ רזד וטא בור םלועה ןיאש עודי םש םא ותואו ,ןידבוע
רוסיא בורד םלועה ירה !שמנ הממ ןנישייחד אטועימל ונייהד ומוקמ לש כ"או .מ"ר וליאכ ירוסח
ארסחמ ירבדב ק"הו 'מה מ"רד רז ראש תומוקמ וטא בור םלועה רוסאש םושמ ששח ותוא
לבא .םוקמ ףוס רבד ן"רה אל ל"חינ הזב אלד הארנ ול סימעהל לכ הז ןושלב .'מה
אלולו אניפתסמד תמאבד ,אנימא ןייעמה ירבדב ן"במרה ומצע הארי אלש בתכ ירבדכ ן"רה
מ"רד ,ומשב רז תומוקמה םיעודיה רתיהל וטא בור אלא ,םלועה בתכ ל"זו !כלה ןויכ אבורד
אמלעד ריסא אנידמ 'יל וליפא םוקמב ןיאש רז ,ןידבוע ראש תומוקמ וטא ותוא םוקמ .ל"כע
ירה הריזהד ראשב תומוקמ ונייה" תומוקמ םיעודיה איה #רתיהל וטא ותוא םוקמ ונייהד ומוקמ
1
לש אלו ,מ"ר וטא בור םלועה םשש רואיבהו .קפס הזב "עאד ,טושפ בורד םלועה רוסא קפסמ
לבא ,מ"רל ז"יא אלא אששח קפסמ תמחמ כ"או ,טועימ ס"כוס םא ונאב רוזל תומוקמה
םיעודיה רתיהל וטא ראש ששחה ,תומוקמ אוה אמש הנהי ראשב תומוקמ עראיו ול םלצ
הזו ,דבענה אל עראי א"כ טועימב כ"או ,תומוקמ ס"כוס הריזה איה וטא טועימ והזו ,תומוקמ
כ"שמ ן"במרה מ"רד רז ראש תומוקמ םיעודיה רתיהל וטא ותוא ק"קו" .םוקמ היהד ול רמול
וטא ןתוא ןכו ,תומוקמ היה 'מב ל"צ ל"צו ,ןכ וזד אפו הנוכה מ"רד רז ראש תומוקמ םיעודיה
רתיהל וטא טועימ תומוקמ םידבועש םש אימוד ומוקמד לש דועו .מ"ר ןנירזדאד וטא טועימ
תומוקמ ילואש םה אימוד ומוקמד לש רוזנ ,מ"ר וטא ומוקמ לש מ"ר #.שממ
אלא ז"יא 'כלד ןבומ כ"אד המ חיורה ן"במרה לכב תוכירא ןויכ ,וירבד הריזהד מ"רל איה וטא
כ"א ,ומוקמ ס"כוס המ הז ןינע ותטישל ןנישייחד .אטועימל
ןכא ע"ע ןושלב ן"במרה םש ל"זו ןנברו אל ישייח טועימל אלו ירז ימנ אלד ,ללכ ןנירז אתלימב
אלד חיכש ןל םושמ אטועימ וניאו .ל"כע ןבומ המ אב ן"במרה ףיסוהל כ"שמב אתלימב" אלד
חיכש תמאבו ."ןל ן"רה אל קיתעה הז .ללכ
הארנו תנוכד ,הזב ן"במרה רמול יאדובד !ייש רוזל וטא ןה ,טועימ מ"רל ןהו ז"יאו .ןנברל ןינע
והייתולפל יא ןנישייח אלא .אטועימל לכמד רוסיא ,םוקמ וניאש חיכש ונייה ,ןל רוסיא רשא
אלמלא הריזה בור םלועה אל היה עופ וב אלו היה חיכש רוסיא הז םלצא ונאו ,ללכ םיצור י"ע
הריז וז שדחל םהל רוסיא שדח אל ,ירמל ואר םימכח רוזל "הכב וטא טועימ ןיאד .תומוקמ
רעצה שדחל רוסיא שדח ירמל הוש םוקמב לכד הלוכ ןיא הריזה אלא תמחמ טועימ .תומוקמ
לבא רוסיא תמאבד חיכש בורל לארשי ןמ אל ,ןידה תמחמ הריז אלא ארקיעמ אנידד וליפאו
םושמ אלא ,קפס שיד תומוקמ םימייוסמ ןיאד םש קפס ללכ היהו יואר םשש היהי הזב ,רתומ ןויכ
ה"אלבד רוסיאה חיכש לצא בור לארשי יואר תואיו רוזל ם תומוקמב םיעודיה רתיהל וטא
טועימ תומוקמ .תורוסאה
תעדל ,ןכלו מ"ר שייחד אטועימל ןכלו בור םלועה ה"אלב םיכירצ והנל רוסיא םימלצ ןמ ,ןידה
רוסיאהו חיכש לצא לכ ןה ,לארשי תמחמ תומוקמ ןיאש עודי והמ הנמה םהש ,םש בור ,םלועה
דועו םד םירדה תומוקמב םיעודיה רתיהל ירה םיכלוה !רדב םשו ם םה םיכירצ שושחל טועימל
ןמ אצמנ ,ןידה רוסיאד םימלצ אוה רוסיא חיכשה ןכלו .לכל מ"ר ל"ס םד םתואב תומוקמ םשש
עודי יאדוב ןיאש ןידבוע שי ,םש ונל רוזל רסאלו םהימלצ וטא ומוקמ לש רוסיאבד .מ"ר חיכשה
שי רוזל וליפא וטא .טועימ
לבא ןנברל אלד ישייח כ"או ,טועימל אלמלא הריזה בורב םלועה אל היה הונ רוסיא םימלצ
לכבד ,ללכ םוקמ ויה םיכמוס לע בורה םתסד םימלצ אלו ,םירתומ היה רוסיא םימלצ חיכש
םלצא םאו .ללכ ונאב רוזל וטא ומוקמ לש מ"ר ונייה ולאכ םישדחמ רוסיא שדח אלד היה חיכש
ללכ תמדקמ הריזו ,אנד וזכ אל ואר רוזל וטא טועימ .תומוקמ
ז"יפלו אחינ ןושל ןושלו 'מה ן"במרה מ"רד רז וטא ן"רהד ,ומוקמ השקה הזמ לע ,ן"במרה
נ"שמפלו תעד ן"במרה תמאבד הריזה מ"רל איה וטא אלא ,ומוקמ מ"רד אחינ רוזל 'יל םושמ
רוסיאש םימלצ בישח ולצא רוסיא ןויכ ,חיכשה םילירש וב !רדב בורבו כ"אשמ ,תומוקמ ןנברל
וניאד רוסיא אל" ,חיכשה ןנירז אתלימב אלד חיכש ןל םושמ ."אטועימ
הארנו עויס ונירבדל הממ בתכש ן"במרה מ"רלד אצומה םימלצ !רדב ששוח ןתואל ןכו ,תומוקמ
ריע ןיאש הנמ םהלש עודי ששוח לכל ק"קו .םימלצה המל ריכזה אצומה םימלצ ירהו .!רדב
2
יפל תנבה ן"רה וירבדב ונא םינד לע תריז םימלצ לש םירייע םיעודיה רתיהל וטא תורייע םהש
המו ,קפס ןינע יכלוה םיכרד טרפבו .ןאכל ן"במרהד םידקה ששחה יכלוהד םיכרד .הליחת
תמאבו" ן"רה רדיס םירבדה םידקהד ,!פיהל תומוקמ םיקפוסמה אצומל םימלצ רשא .!רדב
רדס הז אוה רתוי ןוכנ יפל ותנבה ירבדב לבא #.ן"במרה ראובמל קייודמ רקיעד ,בטיה תנוכ
ן"במרה ראבל םד אלמלא הריזה רוסיא םימלצ יוה רוסיא הזלו ,חיכשה רתוי רקיע ראבל
וליפאד םירדה תומוקמב םיעודיה רתיהל רשא" םהילע ונא םיאב םיליר #רוזל םיחיכשו רוסיאב
ירהש ,הז םהשכ םיכלהמ !רדב םה םיכירצ שוחל םימלצל דועו .םיאצמנה לפטכו םהשכד ,הזל
םיעימ םירייעל ןיאש הנמה םש עודי כ" םה םיכירצ והנל רוסיא אצמנ .םימלצ רוסיאש םימלצ
חיכש ןכלו .םלצא יואר רוזל ורסאייש םימלצב ם םמוקמב עודיה וטא ,רתיהל ומוקמ לש ,מ"ר
.ל"נכו
$
ע"ע .םש ן"רב לע 'קהש ן"במרה בתכש מ"רלד לכב םוקמ ןיאש עודי םהנמ םהימלצ ,םירוסא
ירהו ףא מ"רד שייח ונייה ,אטועימל ןוכ טועימ םינטק םיאצמנ סירס אוהש טועימ לבא ,מ"כב
ןאכ יהנ ומוקמבד לש מ"ר ויה םידבוע םהל א"פ הנשב לבא ת"כיהמ קיזחהל רוסיא ומוקממ לש
מ"ר םושל םוקמ רחא הארנו .ללכ רואיב ותיישוק ן"רהש ןיבה תעדב ן"במרה ומוקמד לש מ"ר
ףא אוהש טועימ לבא ןויכ ןנישייחד אטועימל ןכל חכמ ומוקמ לש מ"ר ןניקפסמ ם ראשב
לעו .תומוקמ הז ן"רה 'קה ןיאד ןאכ ןינע אהל המד ,מ"רד שייחד מ"ר אטועימל ונייה םוקמב
ונאש ונמצעמ םיקפוסמ אמש ןטק הז אוה ונאו ,סירס ןיאב עירכהל קפסה חכמ בורה םניאש
הזב ,םיסירס ל"ס מ"רל ם 'ישייחד טועימל לבא .םיסירס ןאכ אלוליא ומוקמ לש מ"ר אל ונייה
םיקפוסמ ראשב תומוקמ קר ,ללכ וישכע וניצמש ומוקמב לש מ"ר םידבועש ונא םיאב קפתסהל
ם ראשב אצמנ ,תומוקמ תדילש קפסה ראשב תומוקמ אוה חכמ ומוקמ לש לעו ,מ"ר הז
השקמ ן"רה !יאד ררועתי קפס םוקמב רחא חכמ ומוקמ לש ירה ,מ"ר ןיא םוש רשק סחיו ןיב
ומוקמ לש מ"ר ראשל ןיאו ,תומוקמ חכב ומוקמ לש מ"ר ררועל קפס ראשב לשמו .תומוקמ
המל רבדה המוד וליא היה ונל תיב אוהש תקזחב קודב ברעב ונאצמו ,חספ תיב רחא ונבשחש
ותוא קודבל תמאבד וניא יכו ,קודב כ"ושמ רערעתת ותקזח לש תיבה .ןושארה
לבא תעדב ן"במרה ל"יש תדילד קפסה המ ונאש םיקפוסמ ראשב תומוקמ ז"יא חכמ ומוקמ לש
תאז ,מ"ר תרמוא ןיאש ומוקמ לש מ"ר ררועמ אלא ,קפסה אוה !רדב יולי אתלימ ,אמלעב
םנמאד אלמלא וניאר ומוקמ לש מ"ר אל ונייה םיעדוי שיש הנמ לבא ,הזכ וישכע ונאש םיעדוי
שיש םיהונ ןכ כ"א לכב םוקמ ונא םיקפוסמ ונימצעמ אמש שי םהל הנמ קר .הז ונאש םיאב
עירכהל קפס הז חכמ הזבו ,בורה וקלחנ מ"ר םימכחו םא ןנישייח .אטועימל
ק"הוע .ב ן"רה אלד ןחכשא שייחד מ"ר אטועימל א"כ אבורב אתילד לבא ,ןמק אכה אוה אבור
אתיאד ירהש ,ןמק ונא םיאור ונינפל תא ומוקמ לש מ"ר אוהש טועימ יפלכ ראש תומוקמ ונאש
םיעדוי ןיאש םידבוע .ןכ
1
דועו שי ףיסוהל !כלד םידקה ן"במרה רוסיא אצומ םימלצ !רדב רוסיאל תומוקמ אוהד ,םיקפוסמה רתוי טושפ
יאדובד ,ארוסיאל מ"רל אצומה םימלצ !רדב !ירצ שוחל אמש ואב ומוקממ לש לבא .מ"ר רוסיא םימלצ תומוקמב
ןיאש עודי םהנמ אל ארירב אמשד ,כ"כ ןיא קיזחהל רוסיא ומוקממ לש מ"ר ראשל תומוקמ וליפאו ,ללכ מ"רל
שייחד ן"רהו .אטועימל תמאב השקה ןכ לע ן"במרה ירהו .#'קל 'יע" יפל ונירבד תמאב המ שדיחש ן"במרה
תורייעבד תוקפוסמה םיכירצ שוחל אמש םישוע ומוקמכ לש וניא ,מ"ר !רצנ רקיעל רקיעד .ושוריפ ן"במרה 'יפ אוה
ןויכד רוסיאד םימלצ חיכש םיכלוהשכ ,לכל ןכל ,!רדב רוסיאב חיכשה שי רוזל וטא ןנירזו ,טועימ מ"כב וטא ומוקמ
לש כ"או .מ"ר המ ףיסוהש םד ראשב תורייע ןיאש עודי םהנמ םיכירצ ז"יא ,שוחל אלא תפסות אחורל .אתלימד
3
הארנו ן"במרהד ן"רהו הזב ראבתנד ,והייתטישל ן"רהד ןיבה תעדב ן"במרה ומוקמש לש מ"ר
אוה ררועמש קפסה ראשב תומוקמ םושמו ןנישייחד לעו .אטועימל הז השקמ ן"רה ,תוישוק 'ב
אדח ומוקמד לש מ"ר ןיא הב חכ ררועל קפס דועו ,ל"נכו ,א"וקמב השקמ וליפאד ל"תא ןויכד
ןנישייחד אטועימל טועימה לוכי ררועל קפס לבא ,א"וקמב ונייה אקוד טועימ בושח ונייהד טועימ
אוהש דנ אבור אתילד לבא ,ןמק טועימ ודנכש דמוע אבור אתיאד ןמק אוה טועימ שלח 'יפאו
מ"ר אל שייח ןכלו .הל ומוקמ לש מ"ר ןויכ אוהש טועימ הדנש דמוע אבור אתיאד אוה ,ןמק
טועימ שלח יאדובו וניא לוכי ררועל .קפס
לבא ן"במרה הארנ ל"סד תדילד קפסה ראשב תומוקמ אוה !רדב יולי אתלימ ןויכד ,אמלעב
ונאש םיעדוי שיש הנמ הזכ ןכל ונימצעמ ונא םיקפוסמ לכב םוקמ םוקמו אמש !כ אוה .םהנמ
אלא ונאש םיאב עירכהל קפס הז חכמ ונייה ,אבור ןויכד ונאש םיאור בורש תומוקמה ונאש
םיעדוי םהמ ןיא םיהונ אמתסמ ,ןכ ןכ אוה לכב םלועה קרד טועימ תומוקמ שי םהל הדובע ,וז
לבא הז אוה יאדוב אבור אתילד הזבו ,ןמק שייח מ"ר .ק"ודו ,אטועימל
רקיעבו . רבדה כ"שמ ן"רה אכהד אוה אבור אתיאד ןמק יב #%דל" 'יעל 'מב 'יעד ,ע"לי
תוניב תיב יקיינוא רסאד רמאקו ,מ"ר םושמ 'מב בורש םילע לש התוא ריעה ןיטחשנ ,ז"על
ל"מל 'מה 'קמו אבור וליפא טועימ ימנ ירהד מ"ר שייח ש"ייע ,אטועימל המ !ירצו .'יתש ןיבהל
ד"יפל ן"רה מ"רד שייח אקוד טועימב אתילד םתה 'כלד ,ןמק אוה טועימ אכיאד ןמק ונייהד בור
םילעה התואבש .ריעה
ל"צ 'כלו אבורד אתיאד ןמק ונייה בור י"עש אמתסמד ,השירפ שרפ ןמ לבא ,בורה בור וניאש
חכמ השירפ אוה רדב אבור אתילד ת"ושב 'יעו .ןמק תדמח המלש ע"הא ד"כ 'יס אבומ הבושת
ד"ווחהמ ד"רותו אבורד אתיאד ןמק ושוריפ בורהש אב ונינפל ןידל א"אש ןודל לע הכיתחה
ונינפלש אלב ןודל ם לע בורה תוכיתח ונאש םינד םהמש ל"זו ,שריפ אבורד %םש אתילד ןמק
ונייה אתילד ןמק ןוכ ,אנידב בור תומהב ןניא תומהבש ,תופירט תורחא ןיא ןילדמ קפסה אלו
ןיאב וליפאש ,ןידב אל היה קר המהב תחא םלועב היה הב קפס הז םא איה הרשכ וא ,הפירט
כ"אשמ בורב ןירדהנס וא עשתב תויונח וליאד היה קר תונח תחא אל היה םוש שישכו ,קפס דוע
השענ קפס םא וזמ וא לכו ,וזמ שיש רתוי לידמ קפסה ןלוכו ,רתוי ןיאב ןידב ונינפל רמול םא וזמ
וא וזמ .ש"ייע 'וכ
ןכו אוה אהב תיבד יקיינוא םד םא אל היה אלא הניב תחא ריעב היה הב ותוא ונאו ,קפס םיאב
עירכהל קפסה חכמ המ רתויד תוליר םש טוחשל אלש םשל והזו ,ז"ע אבור אתילד .ןמק
לבא כ"א השק המ ן"רהד בישח היל אכה אבור אתיאד ירהד ,ןמק אכה ימנ ונאשכ םיקפוסמ
ראשב תורייע םא םידבוע םימלצל א"פ ונאו ,הנשב םיאב עירכהל קפסה חכמ המ ונאש םיאור
בורש תורייע ןיא םישוע ומוקמכ לש ירה ,מ"ר ןיא ןאכ השירפ ןיאו תורייעה תועודיה תואב ,ןידב
םו םא היה קר ריע םלועב 'א היה ונל קפס יפלו ,הז ורד לש ד"ווחה היה הז !ירצ בשחהל
אבור אתילד .ןמק
ל"צ 'כלו ן"רהד ל"ס רד רחא רואיבב קוליחה ןיב אבור אתיאד ןמק ןיבל אבור אתילד ,ןמק
אבורד אתיאד ןמק אוה בור עודיש ונל ירהש ,יאדוב בורה טועימהו םה וליאו ,ונינפל אבור
אתילד ןמק אוה בור וניאש עודי ונל יאדוב קר הרעשהב אתנבואבו י"הקב 'יעו" .אבילד ןילוח 'יס
בתכש 'ו ארבס וז &רתל אישוק ןכלו #.תרחא ריפש השקמ ןויכד קפסהש ררועתמ קר חכמ וריע
4
לש ירהו ,מ"ר וריע לש מ"ר אוה טועימ כ"א ,יאדו טועימ הז וניא בושח שוחל הל ןיאו החכב
ררועל קפס .ללכ
'
ן"רה .םש ןויכד 'יפ מ"רד שייח כ"א ,אטועימל ל"ס אטועימד ןאמכ ןכלו ,אתיאד שי שוחל
םלוקלקל לש ינב ומוקמ לש לבא ,מ"ר ןנברל אלד ישייח אטועימל ל"ס אטועימד ןאמכ ,אתילד
ןכלו ןיא רוזל םושמ םלוקלק ןויכ םניאש אלא .אטועימ
הומתו המד ןינע אהד ,ז"לז ל"סד ןנברל אטועימד ןאמכ אתילד ונייה םוקמבד קפס תורשפאה
אוהש ןמ טועימה ימכ וליאכו .וניאש יאדוב אוה ןמ לשמלו .בורה ןטק ןויכ בורד א"נב םניא
םיסירס תורשפאה אוהש סירס בשחנ ןאמכ המו .אתילד הז ןינע ינבד ,ןאכל ומוקמ לש מ"ר
יאדוב םנשי אלא ,םלועב ונאש םינד םא םיכירצ שוחל םלוקלקל לש א"נב םהש טועימ .םלועה
אוהו ןינע רחא .ירמל
הליחתו יתבשח םד אהב ןטקד אמש אצמי סירס הנוכה מ"רד שייח םאד !לינ רתב אבור כ"א
היהי פ"כע תצקמ םיסירס םלועב ויהיש ןכלו ,םילקלוקמ שי שוחל לבא .אטועימל הארנ הזד
וניא ירהד ן"רה ןייצ ירבדל מ"רלד 'מה ןנירמא !ומס אטועימ הקזחל כ"אשמ ונייהו ,ןנברל יאדו
ותואבד קפס מ"ר ל"ס דצהד לש טועימה ימכ ונשיש ןנברו ל"ס ימכד .וניאש
דוע ל"ק ירהד ומוקמ לש מ"ר תמועל ראש תומוקמ יוה אבור אתיאד שיד ,ןמק בור תומוקמ
ונינפל דבלמ" תומוקמה םניאש םהש #ונינפל בור דנכ ומוקמ לש כ"שמכו ,מ"ר ן"רה ומצעב
ירהו ,הינימ 'יעל ן"רה םש דסיי מ"רד אל שייח אטועימל א"כ אטועימב אתילד לבא ,ןמק
אטועימ אתיאד ןמק יוה ימכ וניאש וליפא הזמו .מ"רל ישה ן"רה לע ירהו ,ן"במרה התוא אישוק
השק ם לע אשוריפ .ע"צו ,הידיד
ר"א הדוהי רמא לאומש יטרדנאב לש םיכלמ ן"במרב 'יע .ונינש ברד הדוהי רמא לאומש אב
קולחל לע קחצי 'ר ר"ב ל"סו ,ףסוי אמעטד מ"רד אל םושמ רזש וטא אלא ,ומוקמ םושמ
רזש םושמ טועימ תומוקמ םידבועש יטרדנאל לש ד"יר 'סותבו .םיכלמ ברלד 'יפ הדוהי רמא
לאומש ןיא ומעט לש מ"ר םושמ שייחד אטועימל א"כ ,ללכ םושמ ל"סד וימד יבישחד יחלפ והל
ןנברו ירבס אלד .יחלפ
2
ק"פ 'מב 'יעו ןילוחד ל"נמ 'קמד רתב 'ילזאד אבור יתיימו ירחאמ םיבר חנית 'קמו ,תוטהל אבור אתיאד ןמק
לבא אבור אתילד ןמק תרתוח 'מהו ,ןלנמ רחא רוקמ אבורל אתילד ןמק ףוסבלו אל םש 'יעו ,ל"חכשמ י"שרב 'ב
תונושל יפל תנקסמ ל"נמ 'מה תמאב ןידל אבור אתילד ןושל ,ןמק אוהד 'א ןושלו ,ס"מללה תמאבד 'ב לכה דמלנ
ירחאמ םיבר תוטהל אנקסמלו ןיא םיקלחמ ןיב אבור אתיאד ןמק ןיבל אבור אתילד ןמק אמשו .ש"ייע שי תולתל 'ב
תונושלה םירואיבה 'בב רדב אבור אתילד יפלד ,ןמק ורד לש ד"ווחה אצמנ אבורש אתילד ןמק ודוסיב אוה וס
רחא לש בור רשאמ אבור אתיאד אלו ,ןמק רבתסמ ףלימל והייוורתל דחמ כ"עא ,ארק אבורד אתילד ןמק אוה
לבא .ס"מללה יפל ארבסה ונבתכש תעדב ן"רה ירה אבור אתילד ןמק אוה םצעב רבד םע 'א אבור אתיאד ,ןמק
קר אבורבש אתיאד ןמק בורה רתוי קזח םושמ אוהש עודי ונל יאדוב אלו הזלו ,הרעשהב ריפש ל"י תנקסמלד 'מה
ןיא םיקלחמ .!כב
5
ד"יר 'סותה 'יפ 'כלו הומת אהד יוה 'יעל אטישפ אלד 'מל וקלחנ מ"ר םימכחו תואיצמב יא
ןכלד ,יחלפ תוטישפב 'מה 'קמ ט"מ ד"יר 'סותהו ,םימכחד ומצע ראיב םושמ אמתסמד א"שמ
מ"ר םידבועש םתוא א"פ הנשב אוה רבד הארנה םיניעל !יאו וקלחי םימכח לע כ"או ,הז ש"מ
וישכע רמאקד בר הדוהי רמא לאומש וקלחנש מ"ר םימכחו םא תמאב םידבוע .יטרדנאל
הארנו ארקיעמד היה רובס יריימד 'מה ראשב םימלצ כ"או רבד הארנה םייניעל אוה םא
םידוס םהל ןכלו המב 'מה 'קמ יילפ מ"ר לבא .םימכחו וישכע שדיחש בר הדוהי רמא לאומש
יטרדנאבד לש םיכלמ כ"א ,יריימ תמאב ז"יא הארנ םייניעל ללכ םא םידבוע רשפאד ,םהל המד
םיוחתשמש םהל אוה !רדב דובכ הזבו ,אמלעב וקלחנ מ"ר .םימכחו
ה"דות ד"רב ,יטרדנאבו השק אהד ןנת ןמקל" ףד אצמ #.אמ תינבת די וא תינבת לר ירה ולא
ןירוסא ןושלו אצמ עמשמ קושב וא המל 'ק .הדשב ועבק אישוקה לע אפיס ירה ,'ינתמד ם
אשירמ התואד הנשמ ןנתד ,השק אצומה ירבש םימלצ ירה ולא אה ,םירתומ םימלצ םימלש
ראובמכו .מ"רכו ,םירוסא ירבדב שיר שיקל אמשו .#%אמ" 'קל רתוי ל"חינ עובקל 'סותהל
אישוקה אפיסמ שרופמד 'ינתמד םש אצמד תינבת די וא תינבת לר ז"רה וליאו ,רוסא אשירב
וניא שרופמ םאד אצמ םימלצ םימלש ירה םה קר ,םירוסא אקיודמ ראובמ רתויבו .ןכ 'ישד
ןנחוי 'רד #םש" 'קל 'סותה תמאב רבס ןנברכ 'ינתמד וליפאו םימלצ םימלש לכו ,םירתומ
הנשמה אל איתא אלא אקוידל ירבשד ז"ע .םירוסא
לבא המל 'ק אל השקה דוע י"שרפלד וניא רוסא אלא יטרדנא לש םיכלמ כ"א תינבת די וא
תינבת לר יאמא הרוסא ירהו וניא רכינ אוהש יטרדנא לש לבא .םיכלמ ל"י הזמד אל היה השק
םהל םנמאד ,'סותהל יטרדנא לש טוידה וא לשומ אמלעב ןיא וב לבא ,ששח תינבת די וא לר שי
שוחל אמש אב יטרדנאמ לש הרוסאו ,םיכלמ .קפסמ
ק"השמ ,םש איוסמ תבשד םתה 'מהד ,הומת #%בע" שפחמ רויצ לש ז"ע אלב יעבו ,ןוכתמ
המקואל יטרדנאב לש וטושפבו ,םיכלמ םושמ ראשבד תורוצ ןויכ הוחתשהש הל אמתסמ האשע
תוהלא ל"והו ז"ע ןכלו .שממ יקומ הל יטרדנאב לש םיכלמ ל"חכשמד דסד דובכל 'יל ,אמלעב
קר !ירפד ס"שה כ"אד ז"יא הדובע ללכ ואלו םולכ התעמו .איה הומת המ םישקמ 'סותה
םתהמ לע אכהד ,י"שרפ אל רמאק אלא 'מה יטרדנאבד לש םיכלמ אכיא יחלפד הל ( ונייהו
ומוקמב לש מ"ר ראובמכ ה"ד 'קל 'סותב רמא הבר ( כ"ושמו ןנירז ראשב לבא ,תומוקמ
םימלצ לש ראש א"נב ןיא םיליר דוסל םהל המבו .ללכ הז רתוס תבשב 'מהל טקנד
םימלצבד לש ראש א"נב וליא דס יאדוב 'יל ואשע םאד ,הולא אל ןכ המל דס ,ללכ 'יל
כ"אשמ יטרדנאב לש םיכלמ ל"חכשמ דסד םושמ 'יל .דובכ
ןכו ראובמ י"שרב ןירדהנס אתיאד #%אס" םתה ןיעכ איוסה י"שרפו ,תבשב םש ה"ד" אל אזחד
אטרדנא דיסו ל"זו #היל הארש תומד ויהש ןיליר תושעל תומדב !למה האורהו ותוא הוחתשמ
ול דובכל !למה םימעפו ןידבועש ותוא הזו האר דחא היהש דבענ אלו עדי אוהש דבענ הוחתשהו
ול .ל"כע
6
הליחתו יתבשח ראבל ק"מטשב 'יעד ,םתיישוק תותירכ ק"מ 'קהש #תוטמשהב ." םאד 'מה
אל ולבק הולאב ואל םולכ ש"מ ,אוה קרוזהמ ןבא סילוקרמל ותוזבל ןכו רעופה ומצע רועפל
מ"מד בייח ןויכ וזש יריימ 'מהד 'יתו .התדובע אלש דבענ יטרדנאה כ"או ,םלועמ םא וניא
ולבקמ הולאל ז"יא ז"ע כ"או .ללכ ל"י וזד ם ןכלו ,'סותה 'יש ריפש םיאיבמ היאר כ"עד יטרדנא
לש םיכלמ וניא דבענ םאד ,ללכ היה דבענ כ"א וליפא םא אל היה ולבקמ הולאב היה .בייח
לבא ז"יא קיפסמ ללכ םד י"שר 'ישל יטרדנאד לש םיכלמ דבענ ונייה אקוד לע חתפ ,הנידמה
ומוקמבו לש כ"או ,מ"ר ם ק"מטשה 'ישל ל"חכשמ יטרדנא אלש דבענ םלועמ ראשב ,תומוקמ
וליפאו ומוקמב לש מ"ר םניאשכ םידמוע לע חתפ .ע"צו .הנידמה
רבכו .ב ונאבה ירבד י"שר ןירדהנסב ראובמד שרפמד יטרדנאהד תמאב דבענ קר אוהש אל
הידידלו ,עדי השקת ק"מטשה 'וק ש"מ קרוזמ ןבא לבא .סילוקרמל וטושפב !ירצ קלחל י"פע
המ ראובמש ירבדב י"שר אוהד אל עדי ודבעש וליאד ,יטרדנאל עדי אוה יטרדנאש הז אוה ז"ע
כ"א אל היה ליעומ המ אלש ולבק יוהד ,הולאב קרוזכ ןבא לבא ,סילוקרמל ןויכ אוהש אל עדי
יטרדנאהש יוה ז"ע םו אל ולבק הולאב ןכל ןיא היוחתשהה תבשחנ השעמ הדובע יהוזו .ללכ
תיישוק ס"שה יא אלד ולבק הולאב ואל םולכ ב"צו" .איה דוסי תתולפ י"שר #.ק"מטשהו
אלא ע"צ 'כלד םאד אתיא אוהד וניא עדוי אוהש ז"ע כ"א ל"מל רמימל 'מהל ואלד םולכ ,אוה
ונייה היוחתשההש הניא וזד ,םולכ איה תמאב שודיח לוד רמול הוחתשמהש ז"על ילב עדיש
אוהש ז"ע הניא תבשחנ הדובע קלחלו ,ללכ ןיב הז ןיבל קרוז ןבא המלו ,סילוקרמל !רצוה 'מה
שודיחל ירה ,הז וטושפב היה לוכי תושקהל םאד וניא עדוי אוהש ז"ע כ"א אוה קסעתמ טושפו
.רוטפד
תאז" תרמוא ל"מלד שדחל 'מל ארבס תיטרפ היוחתשהד ,ז"עב אלב העידי אוהש ז"ע הניא
תבשחנ ל"פת ,היוחתשה םושמ רוטפה יללכה ת"הכד הלוכ קסעתמד #.רוטפ
לבא תמאב י"שר ותטישל שיר תותירכ בתכש סנכנהד האמוטב ק"מהיבל רבסו אוהש תיב
תסנכה בייח אוה 'כלד 'קד ,ןברק רזעיחאב 'יעו .קסעתמ "ח" ראיבש #ז"נ 'יס י"שרד םש 'ישל
רייצש #.טי" ןיד קסעתמ קסעתנש הכיתחב לש רתיה הלעו ודיב הכיתח לש תטישו ,רוסיא י"שר
רוטפד קסעתמ אוה אקוד "הכב היהש קסעתמ הכיתחב לבא ,תרחא םא העט התואב הכיתח
תעד י"שר אוהש וש אלו הזו .קסעתמ אלד ןירדהנס 'סותהכ מ"כבו #%בס" ובתכש םאד ןיוכתנ
!ותחל תא שולתה אצמנו התוא הכיתח איהש רבוחמ רוטפ םושמ התעמו .קסעתמ י"שר 'ישל
ףא םא אוה אל עדי יטרדנאהש דבענ ןיא ןאכ רוטפ ןכלו ,קסעתמ ריפש !רצוה ס"שה ארבסהל
תשדוחמה לכד היוחתשה אלב העידי איהש ז"ע הניא תבשחנ .הדובע
לבא םתטישל 'סותה אל יוה ל"חינ שרפל אוהד ,ןכ אל עדי ודבעש תא תעדלד ,יטרדנאה 'סותה
הז היה בשחנ קסעתמ המל 'קיו הל רמול 'מהל ואלד םולכ אוה ( היוחתשההש 'יפ הניא םולכ
( ל"פת אוהש רוטפ ןידמ ןכלו .קסעתמ םישרפמ םלועלד 'סותה יטרדנאה אל הדבענ ןכלו ,ללכ
רמאק ס"שה םאד אוה אל ולבק הולאב ואל םולכ אוה ( יטרדנאהש 'יפ ומצע וניא םולכ וניאש
ז"ע הזמו .ללכ וחיכוה יטרדנאד 'סותה וניא .דבענ
אלא מ"מד םתחכוה הניא תנבומ אמשד םתסב יטרדנא ןנישייח דבענש פ"כע" לע חתפ הנידמה
ומוקמבו לש לבא #מ"ר םש 'מה יריימ יטרדנאב אלש .ע"צו ,דבענ
7
ןנחלא 'רו ,םש בשיימ ה"פ 'וכ !כב אחינ יכד קייד הל היתלימב יברד ןנחוי אה םימלצ ןמצע
ןירוסא אמתסו יברכ ריאמ אל יצמ רמימל אמתסד יברכ ריאמ אפיסמ תינבתד די לרו איההד
איתא וליפא ןנברכ תישירפדכ אפיסד 'יפ . רשפא יריימד איתאו ,םירפכב וליפא לבא ,ןנברכ
קוידה אשירמ אוה הנשממ אל 'יפולד ,הריתי !ירטציא ירבשד םימלצ אהד ,םירתומ וליפא
ירבש ז"ע אלא ,םירתומ אקוידל םימלצד םימלש םירוסא ראובמכ ,מ"רדכו ןכלו ,#%אמ" 'מב
כ"ע יריימ אנוב יילפד הב מ"ר .ןנברו
לבא ד"וסב 'יע ושקהש 'סותה רפל " ת יכד רמאק ןמקל אמתס רכ " מ ה " מ רמימל אמתס וליפא
ןנברכ ירהש אל וריתה אלא הומתו .יטרדנא קוידהד אוה הנשממ הריתי ל"נכ כ"או יריימ
יטרדנאב הזבד ק"ועו .יילפ יאמא אל ושקה לע ת"ר כ"עד איתא ם ןנברכ ירהד ינתק אצמ
ונייהד קושב וא וליאו ,הדשב ת"רל אל וריתה אלא לע חתפ .ע"צו .הנידמה
ףד] א"מ [א"ע
איוס ז"עד הרבתשנש
רמא .א לאומש וליפא ירבש ם"וכע י"שר 'יע .'וכ בתכש ןויכד הרבשנש בוש ןיא ןידבוע .התוא
ןושלו הז אוה ףוס 'מהמ ןיקרפ ןיאד ןידבוע .םירבשל
רמא 'ב 'מע 'מבו שיר שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ םושמ ירמאד השפנ אל הלצא .'וכ
יאו אמינ והזד ם אמעט כ"או ,לאומשד היהי ראובמ ירבדמ י"שר םעטהד השפנד אל הלצא
אוה םעט םע 'א אה ןיאד ןידבוע .םירבשל
תמאבו שרופמש ןכ ירבדב י"שר ףוס ןיקריפ וקלחנד םש בר לאומשו ז"עב הרבתשנש םא !ירצ
רמאקו ,לוטיב אמיל 'מב אהב ילפמק ס"מד ןידבוע םירבשל ס"מו ןיא ןידבוע י"שרפו ,םירבשל
לאומשלד צ"יא לוטיב םושמ השפנד אל הלצא ירה ,'וכ אידהל י"שרלד לכה ט"הד ,'א אפו
ןיאד ןידבוע םירבשל םושמ ירמאד השפנ אל הלצא .'וכ
לבא .ב הארנ יילפ 'סותהד ל"סו ןהד תורבס 'ב תרבס ,תודרפנ שיר שיקל השפנד 'קל אל
ונייהד ,הלצא ןויכד הרבשנש בוש ןיא םיחטוב הב םישאיתמו תרבסו ,הדבעלמ לאומש ףוסב
ןיקריפ ןיאד ןידבוע ונייהד ,םירבשל םושמ אליזד והל חלפמל עמשמדכו ,םירבשל תמאב 'מב
ומכו ,#%נ" 'קל .ראבתיש
הנהד םש 'מב ףוסב ןיקריפ שי ק"ל ,תונושל ' ברד לאומשו יילפ יא םידבוע ןושל ,םירבשל 'ב
ע"וכלד םידבוע םירבשל אלא יילפד םא םידבוע ירבשל ןושלבו .םירבש שי ' יקוליח ,אסרי
תסרי י"שר ש"סו ע"וכלד םידבוע ןיאו ,םירבשל םידבוע ירבשל יילפו ,םירבש ירבשב םירבש לש
םיקרפ םירבחתמה י"ע לבא ,טוידה ן"במרב ןייוסב ראובמ שיד תרחא 'י ןושללד ע"וכל ' ןיא
םידבוע םירבשל אלא יילפד םירבשב לש .םיקרפ
םינושארה 'קהו יפל ןושל ע"וכלד 'ב םידבוע םירבשל י"שר 'ילו" ןכ אוה ם ןושלל כ"א #' !יא
רמאק לאומש ןייוסב ירבשד ז"ע .םירתומ
8
ש"ייעו י"שרב תמאבד 'יתש !הל אנשיל אמעט לאומשד ריתהש ירבש ז"ע אוה םושמ ןנילתד
יוהש םרבש וניאד ,ומצעב חיכש רבתשיש .וילאמ
ז"יפלו כ"שמ י"שר ןייוסב אמעטד לאומשד םושמ השפנד אל הלצא ונייה 'וכ אנשילהכ אמק
םש יילפד תעדו ,םירבשב לאומש ןיאד םידבוע לבא .םירבשל !דיאל תונושל 'ב ע"וכלד םידבוע
אמעט ,םירבשל לאומשד ןאכ ריתהש ירבש ז"ע אוה כ"שמכ י"שר םש ןנילתד ורבישש .םידיב
לבא םתהד 'ית 'סות ףוסב קרפה יריימ הרשאב הכרדש רשנל ןימסיק םיפנעו רידת ןיאו ןיחינמ
הדבעל ונייה ,כ"ושמ ש"לד םתה רמול השפנד אל הלצא כ"א 'קו .'וכ ט"המ רוסאנ וליפא ירבש
לבא .םירבש הארנ רורב ל"ס 'סותהד םנמאד םתה הרשאב ש"ל ללכ רתיהה השפנד אל
ןויכ ,הלצא הכרדש רשנל אלא ,דימת איוסהד םש הנד רתיהב רחא ןיאד ,ירמל םידבוע
ונייה ,םירבשל אליזד והל אתלימ חלפמל םירבשל ( ןושלכ #%נ" 'מה ( הזבו שי קוליח ןיב
םירבש ירבשל .םירבש
ז"יפלו שי ןאכ תויוס 'ב ןייוס ,תודרפנ אכהד יריימ ז"עב הרבתשנש אלש הכרדכ הזבו תעד שיר
שיקל הלטבד הילאמ ירמאד השפנ אל הלצא ובתכו .'וכ לאומשד 'סותה ל"ס שירכ םו" .שיקל
חכומ !נהל ינשיל לאומשד ל"ס םידבוע איוסהו #.םירבשל םתהד יריימ הרשאב הכרדש ,רשנל
ןכלו ש"ל םתה ללכ רתיהה השפנד אל קר ,הלצא יילפ בר לאומשו יא אליז והל אתלימ חלפמל
וא ,םירבשל ירבשל .םירבש
הנהו . ןייוסב השקמ לאומשל 'מה אהמ אצמד תינבת די תינבתו לר ירה ולא אהו ,ןירוסא
םירבש &רתמו ,והנינ לאומש הנשמהד יריימ ןידמועב לע דיהד 'סותה 'יפו .ןסיסב לרהו ורבשנ
ןפואב םילוכיש ןיידע דומעל ןכלו ,ע"נפב ןויכ םידבועש דיהל לרהו ע"נפב ם םדועב םירבוחמ
םו ורבשנ ןפואב הזכ םילוכיש דומעל ע"נפב ןכל םה יפלו .םירוסא םהירבד הארנ א"שמד
הנשמב ב"ויכד דבענ ונייה דבענד וליפא רבוחמב .םלצל
ימ 'ק 'כלו םקחד רמול 'סותהל םידבועש דיהל לרהו ע"נפב ם ודועב וזש ,רבוחמ ארבס 'כל
ידו ,הקוחר היה םהל רמול ןויכד םהש םידמוע ע"נפב םו םה םיבושח ע"נפב ירהש ב"ויכ דבענ
ןכל םה לבא .םירוסא ל"נהל ראובמ דאמ םתטישל 'סותד אמעטד לאומשד ריתהש ירבשב ז"ע
וניא םושמ ןיאש םידבוע אלא ,םירבשל אמעט לאומשד שירכ שיקל םושמ ירמאד השפנ אל
הלצא ןכלו .'וכ השקוה םהל המ יל םילוכיד דומעל לע ןסיסב לבא ס"כוס אל וליצה תא .םמצע
ןכלו וכרצוה שרפל תמאבד ם ודועב רבוחמ ויה םידבוע דיהל לרהו ןכלו ,ע"נפב דיהשכ לרהו
ורבשנ ןפואב ןיידעש םילוכי דומעל ע"נפב םירמוא דיהש לרהו ( םהש םילילא ע"נפב ( וליצה
תא אלו ,םמצע .ולטבתנ
הנהו .ד י"שר ןידמועד 'יפ לע ןסיסב ונייה לע םוקמ ןקותמה ןהל ןויכ והניבתואד םתה יאדו יחלפ
!ירצו .והל ןיבהל כ"א המל אקוד תינבת די תינבתו המלו ,לר אל רסאנ ם ראשב לבא .םירבש
אוה טושפ ראובמכ םושמ ,הנשמב ב"ויכד לבא ,דבענ ראשב םירבש ןיאד ב"ויכ דבענ וליפא
ןידמוע לע ןסיסב אל ןנישייח יחלפד .והל
!ירצו ןיבהל ירה בר ל"ס ןידבועד םירבשל וליפאו ןימסיק יפלו ,אמלעב ןושלה ינשה םו ןושלה
ישילשה ם #י"שר 'יל" לאומש ל"ס ירה ,ןכ םד ראש םירבש אלו ,םידבענ קר תינבת די תינבתו
יאמו .לר רמאק הנשמה קרד תינבת די תינבתו לר םידבענ .ב"ויכ
לבא קוליחה םתהד ,טושפ ףוסב קרפה איוסב ןיאד םידבוע ןודינה ,םירבשל םא ןיידע םידבוע
םירבשל חכמ ואבש לספהמ םיקיזחמו ,לודה רבשה התואב תוהלא ומכ םדוק הזבו .הרבשנש
9
כאכיא ד"מל םידבועד םירבשהש ,םירבשל הזבו .םתקזחב ןיא קוליח ןיב םסיק ןיבל תינבת די
.לרו
כ"אשמ שרופמד 'ינתמב ירבשד םימלצ רמל" .םירתומ תיאדכ רמלו ,'יל תיאדכ וא ,'יל םושמ
קפס וא ,אקיפס םושמ ןיאש םידבוע וא ,םירבשל םושמ אמתסמד ורביש יוה מ"מו #.םידיב
רמאק הנשמה אצמד תינבת די תינבתו לר ןידמוע לע ןסיסב ירה ולא כ"ע .םירוסא ןיא רוסיאה
םושמ םידבועש דיל וא לרל םושמ אבש ןמ לספה כ"אד .לודה ראש םירבש אלא .ימנ םושמ
תינבתהש די תינבתהו לר יבישח םלצ רוסאה דצמ ומצע םידמועשכ" לע םוקמ ןקותמה ,#םהל
ןויכ ב"ויכש דבענ איוהו .א"וקמב ז"ע .השדח
)
לבא .ה תעדל ןידמועד 'סותה לע ןסיסב ונייה רבשנד ןפואב הזכ דמועש ורוסיאו ,ע"נפב םושמ
"הכבד אל ושאיתנ דובעלמ דיל וא יכ ,לרל םירבוס דיהש וא לרה וליצה תא כ"א .םמצע הז
אל !ייש א"כ ז"עב הרבתשנש לכד ,הילאמ הרתיה םושמ השפנד אל לבא .הלצא םא הרביש
יוה םידיב יאדוב הלוכש הלטבתנ אלו ,ירמל ןכתי רמול אלש לטיב דיל .לרלו
ןכלו והיימעטל 'סותה אל ל"חינ המב י"שרפש !הלד אנשיל לאומשד תיא םידבוע 'יל ,םירבשל
המ ריתהש לאומש ירבשל ז"ע אוה םושמ אמתסמד יוה םרביש אל 'סותהלד .םידיב ןכתי ,הז
כ"אד ט"מ אק הרסא הנשמה תינבתל די תינבתו לבא" .לר י"שרל הז ףאד ,אחינ לטיבש ז"על
לבא ,םידיב וישכע ובישוהשכ דיה לרהו םמוקמב ןנירמא ורזחד דובעל דיל לרלו איוהו ,ע"נפב
ז"ע וכרצוהו #.השדח שרפל 'סותה םלועלד אמעט לאומשד ירבשד ז"ע םירתומ םושמ השפנד
אל שירכו ,הלצא וליפאו .שיקל !נהל ינשיל ףוסב קרפה לאומשד תיא םידבוע 'יל ,םירבשל
םתה הרשאב הכרדש רשנל ש"לו הב אמעט השפנד אל .הלצא
ת"או מ"מ יפל ק"לה לאומשד ל"ס ןיא ןידבוע ונייהד ,םירבשל םושמ אליזד והל כ"א ,אתלימ
ט"מ הרסא הנשמה אצמב תינבת די וא תינבת יהנ ,לר תינבתבד די תינבתו לר םידמועה" לע
ש"ל #ןסיסב רתיהה השפנד אל לבא ,הלצא ןיידע ריתנ םעטמ ןיאד ןידבוע ונייהד ,םירבשל אליזד
והל ל"צו .אתלימ תינבתבד די תינבתו לר םילירש םדבעל ע"נפב אל אליז והל דובעל ם
פ"כע ,םירבשל ןפואב הז ןידמועש לע ןסיסב ןיאו םיארנ .רבשכ
אצמנ .ו תטישד תויוסה 'בד 'סותה ןיקסוע תורבס 'בב ןייוס ,תודרפנ ןידב השפנ אל הלצא
ט"המד םישאייתמ איוסו ,הדבעלמ ןמקלד ןידב ןיא ןידבוע םירבשל אליזד והל אתלימ חלפמל
םעטהו .םירבשל אלש הרכזוה ןייוסב ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל תוטישפב םושמ ןייוסד טקנ
תנקסמכ םתה 'מה ע"וכלד ןידבוע םירבשל יילפו" קר ירבשב םירפס 'יכו ,םירבש ונלש ב"לב
םעטהו .#םש אלש הרכזוה םתה ארבסה השפנד אל הלצא אוה ומכ וראיבש םושמ 'סותה
3
אלא ז"יפלד השק !יא ,יל ל"ס י"שרל ןנישייחד תינבתב די תינבתו לר םידבועש םהל תרותב םלצ ע"נפב ב"ויכד
ירהו ,דבענ י"שר 'יש ומצע מ"רד 'יעל אל רסא אלא יטרדנאב לש ירהו ,םיכלמ תינבת די וא לר וניא יטרדנא לש
חניתו .םיכלמ ב"ויכד 'סותה 'יפל דבענ ונייה ויהש םידבענ םדועב םירבוחמ םלצל ןויכו ורבשנש ןפואב םיארנש
םימלש םניא םישאייתמ וליאכד ,םדבעלמ דיה לרהו וליצה תא אחינ ,ןמצע ןנישייחד אמש האב תינבתה די וא לר
יטרדנאמ לש םיכלמ היהש לבא .דבענ י"שרפל ת"יפא אבש יטרדנאמ לש ירה ,םיכלמ ותוא יטרדנא לטבתנ ( וא
םושמ ןיאש םידבוע םירבשל וא םושמ ןנילתד ורבישש יוה םידיב ( לכו רוסיאה אוה םושמ ודימעהש תא דיה וא
לרה לע סומיב ע"נפב םידבועו התוא ע"נפב ב"ויכד כ"או ,דבענ ןיא ןאכ תרות יטרדנא לש ק"ועו .םיכלמ !יא ןכתי
ב"ויכד ונייהד ,דבענ םידבועש א"וקמב תינבתל די וא ירהו ,לר ז"יא יטרדנא לש .םיכלמ
תעדלו י"שר ל"צ תינבתד די וא לר אעיר תרוצמ םדא תרוצד ,םלש לשומ םישוע קרו ,דובכל יטרדנא לש םיכלמ
בא יחלפ 'יתוביבח לבא ,'יל תינבת די וא תינבת לר איה הרוצ תילילא ןיאד ,םצעב םישוע תינבת די וא לר א"כ
לש .לילא
10
םתהד יריימ הרשאב הכרדש רושנל קייודמו .דימת דאמ ןייוסבד אל רכזוה קוליח ןיב םירבש ןיבל
ירבש םושמ ,םירבש ןינעלד ארבסה השפנד אל הלצא המ יל םירבש המ יל ירבש .םירבש
לבא תטיש י"שר לכהד ארבס ט"הד ,תחא ןיאד ןידבוע םירבשל םושמ ירמאד השפנ אל הלצא
לאומשו .'וכ ריתהש ירבש ק"לל ,ז"ע ונייה םושמ ןיאד םידבוע ןושללו ,םירבשל םושמ 'ו 'ב
אמתסמד יוה ל"צו .םרביש ל"בשרד ריתהש שוריפב ז"ע הרבתשנש הילאמ ל"ס ןיאד ןידבוע
.םירבשל
לבא .ז תטיש י"שר ההומת ירהש 'כל אבוה #%נ" 'מב אתולפה םא ןידבוע םירבשל ןינעל
סומיב אמשד ,םפנש ם םש אליז והל אתלימ קר ,ש"ייע ןדש אמשד 'מה אקוד ז"עב אליז והל
אתלימ וא ,יפט פ"כעו ,!פיהל םצע ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל !ייש ם ירהו ,סומיבב סומיבב
ש"ל ללכ רמול השפנד אל הלצא ירהש 'וכ ןיא ןידבוע סומיבל קר אוה ןישמשמ ."עצו .אמלעב
*
הנהו .ח ף"ירה קספ לאומשכ ןנחוי 'רכו ראיבו ן"רה םושמ השקוהש ול י"שר 'וק ףוסב ןיקריפ
ע"וכל 'ירמאד ןיא ןידבוע םירבשל !יאו כ"א ל"ס לאומשל ירבשד ז"ע י"שר 'יתו ,םירתומ אמעטד
לאומשד ירבשד ז"ע םירתומ םושמ ןילותש ם"וכעהש םרבש ןכלו ,ל"נכו קספ ף"ירה לאומשכ
ז"יאו רתוס פ"שמל ןנחוי 'רכ םאד ןניעדי יאדוב הרבתשנש הילאמ איה הרוסא אלדו" שירכ שיקל
ירמאד השפנ אל הלצא בושו .#'וכ ן"רה 'קמ ירהד תנקסמ אנשילב 'מה ארתב ףוסב קרפה
ע"וכלד ןיא םידבוע םירבשל ן"רהד" סר הינשה 'יהכ יפלד ב"לה יילפ םיקרפב םילוד ןיעכ
#םירבש ( םו ף"ירה ףוסב קרפה איבה אנשילה ארתב ( !יאו כ"א קספ ף"ירה ןנחוי 'רכ ז"עד
הרבתשנש הילאמ םתהד 'יתו .הרוסא ףוסב קרפה יריימ רקיעשב ז"עה תמייק אקודו "הכב ןיא
ןידבוע םירבשל ןיאד ןיחינמ רקיע ז"עה ידכ דובעל תא לבא ,םירבשה ןנחוי 'ר שירו שיקל יריימ
ןיאשכ רקיע ז"עה תמייק "הכבו םידבוע .םירבשל
הארנו והזש ןיעכ תטיש שיד 'סותה ןאכ םיריתה 'ב םינוש אדחבו והיינימ אלא ,יס יילפד 'סות
ן"רהו סחיהב ןיבש ט"מ ,תויוסה 'ב ןייוסב אל רכזוה ארבסה ןיאד םידבוע ףוסבו ,םירבשל
ןיקריפ אל רכזוה ארבסה השפנד אל יפלד .הלצא אל 'קל 'מה 'סות ריכזה ארבסה השפנד אל
הלצא םושמ יריימד הרשאב תרשונה םיפנע דימת ןכלו ש"ל םש ארבסה השפנד אל הלצא .ללכ
וליאו !פיהל ט"מ אל וריכזה ןייוסב ארבסה ןיאד םידבוע םירבשל הז אל וראיב אידהב 'סותה
לבא ארבתסמ םהש םיסרו ב"להב ע"וכלד ןיא םידבוע ירבשל םירבש ז"יפלד #ש"ס 'יכו" אצמנ
תנקסמ םתה 'מה םידבועד ןכלו ,םירבשל ןייוסב אל וקקזנ רתיההל ןיאד םידבוע םירבשל
וכרצוהו אמעטל השפנד אל .הלצא
וליאו ן"רה סרו ףוסב ב"להב םש ע"וכלד ןיא םידבוע ןכלו ,םירבשל השקוה ול !יא רסא ןנחוי 'ר
המל ,ןייוסב אל רמאנ ןיאד םידבוע ןייוסד 'יתו ,םירבשל יריימ ןיאשב רקיע ז"עה לכו ,תמייק
ארבסה ןיאד ןידבוע םירבשל אוה אקוד רקיעשכ ז"עה תמייק ןיאד" ןיחינמ התוא דובעל תא
ןכלו .#םירבשה !רצוה שיר שיקל אמעטל השפנד אל ןנחוי 'רו ,הלצא קלוח לע ארבס וז .רסואו
4
הליחתמו יתבשח םד י"שרל שי אלא ,תורבס 'ב אריבסד והל והייורתד יכירצ ונייה ,רתיהל השפנד אל הלצא
ט"המו םישאיתמ דובעלמ םירבשל דצמ םיאבש לספהמ םו ,לודה אתליז והל אתלימ דובעל םירבשל דצמ םמצע
םעטמו הז םניא ןידב םימלצ יתשו .אמלעב תורבסה תומילשמ סומיבבו .ז"אז אוהש ישמשמ ז"ע !ייש קר !ה אמעט
אתליזד והב אתלימ שמתשהלמ .וב
לבא השק רמול םד ,ןכ ואלב אמעט אליזד והב אתלימ ת"כיהמ ודבעיש םירבשל דצמ ןויכ ,םמצע ןיאש ב"ויכ דבענ
והז 'כלד ,א"וקמב לכ קוליחה ןיב תינבת די תינבתו םירוסאד ,לר ןידמועשכ לע םושמ ,ןסיסב ב"ויכש םידבענ
א"וקמב יוהו םלצכ ןיבל ,ע"נפב ראש םירבש וליפאד ןידמוע לע ןסיסב .םירתומ
11
וליאו ןינעל אישוקה המל ,הכופהה ףוסב קרפה אל רכזוה ארבסה השפנד אל הזב ,הלצא
ראבמ ן"רה ברד לאומשו םתה ל"ס ןנחוי 'רכ אלד ןנירמא השפנ אל המו ,הלצא ריתהש לאומש
ןייוסב אצומב ירבש ז"ע ונייה םושמ ןנילתד ם"וכעהש ומצע .םרבש
אלא השקש ד"יפלד ן"רה אצמנ ארבסהד ןיאד םידבוע םירבשל הניא ארבס תיללכ ןיאש םכרד
דובעל םירבשל אלא ,ללכ אוה ארבס תיטרפ רקיעשב ז"עה תמייק ןיאש ןיחינמ תא רקיע ז"עה
ידכ דובעל תא ונייה ,םירבשה תואיצמד רקיע ז"עה ענומ םתוא דובעלמ תא לבא .םירבשה
ז"יפל ןיא 'כל ארבס וז ןינע סומיבל םפנש השקיו ,ללכ איוסהמ ףדד יתיימד #%נ" אתולפל םא
םידבוע םירבשל ןינעל סומיב .םפנש
ןכא ן"במרב 'יע הארנש רהזנש בתכו ,הזב סומיבד יבל רקיע ז"עה יוה םירבשכ רקיעשכ ז"עה
אלא ,תמייק וירבדד םיכירצ רואיב ןויכד לכש רתיהה םירבשב אוה ןיאש םיחינמ תא רקיעה ז"ע
םידבועו תא המ ,םירבשה הז ןינע .סומיבל
ןכא ןושלב 'יע ן"במרה בתכש !ותב וירבד ל"זו ןויכש ףוש ז"עה תמייק הל ןה המו ,ןידבוע
רבשנש הנממ לטב אוה ןיאש ,םהל םידבוע םיתשל ףול ז"עה אוהו ,םירבשלו וניא יושע ריזחהל
הל תא !כיפל ,םירבשה אוה דועו ,ןלטבמ רמימד רמא ןיא ז"ע הצפח ןתואב םירבש .ל"כע
ראובמו וירבדמ אהבד ןיאד ןידובע םירבשל םילולכ ינש אדח ,םינינע ןיאד םידבוע םירבשל םמצע
םישולתה ןיאד םידבוע דועו ,םיתשל םד ןיא ופוס ףיסומו .םרבחל ן"במרה ירמאד ןיא ז"ע הצפח
ןתואב הארנו ,םירבש הזש תפסות םעט המל ןיא ופוס הארנו .םרבחל איוסהד המדמד סומיב
םפנש ןידל ןיא םידבוע ונייה ,םירבשל דצמ הז ןיאד ופוס ונייהד ,םרבחל אמעט ןיאד ופוס רבחל
רבשה ףול םושמ ,ז"עה אליזד אתלימ רבחל הל אוהו ,םירבש המ ורמאש התואב איוס אליזד
והל אתלימ חלפמל ינשו .םירבשל םירבדה בתכש ןיאד ,ן"במרה ופוס םרבחל םו רמימ רמא ןיא
ז"ע הצפח הארנ ,םירבשב והזד םירואיב 'ב אהב אליזד והל אדח ,אתלימ אליזד והל ם"וכעל
םמצע רבחל םירבש דועו ,ז"על ירמאד ז"עלד המצע אליז אה פ"כעו .אתלימ הז ריפש המוד
סומיבל ומכד ,םפנש אליזש והל דימעהל ז"עה לע סומיב !כ ,םופ אליז והל רבחל רבש .ז"על
לבא יא ואל יכה היה ופוס רבחל םירבשה ריפשו ,ז"על היה ראשנ .ל"קו ,ורוסיאב
ה"דות ובתכ .רמא לאומשד תיא היל ל"רד ל"רו תיא היל לאומש 'יפ ,לאומשד תיא שירד 'יל
שיקל יקופאל י"שרפמ ףוסב ןיקריפ ןכו תעד ף"ירה לאומשד לוכי רובסל ןנחוי 'רכ ז"עד
הרבתשנש הילאמ הרוסא מ"מו אצומה ירבש ז"ע רתומ םושמ ןנילתד אמתסמד אל רבשנ וילאמ
אלא יוה ןכו .ורבש שיר שיקל תיא היל לאומשד יקופאל אלד אמית ןנישייחד אמש ורבש .לארשי
לעו כ"שמ ל"בשרד תיא היל לאומשד ואיבה היאר 'סותה תכריפמ ןנחוי 'ר לבא 'קל לע כ"שמ
לאומשד תיא היל שירד שיקל אל 'כל ואיבה היאר רתויבו .ללכ הומת ףוסב 'סותד ןיקריפ ואיבה
ירבד י"שר אמעטד לאומשד םושמ אמתסמש יוה ושקהו ,ורבש וילע אהד לאומש שירו שיקל
יאק דחב הטיש ל"רלו יאדוב וליפא הרבתשנ הילאמ וניאו] .ירש ןבומ המל וכרצוה חיכוהל הז
השעמהמ ןודד ירה והז רקיע ארמימ שירד שיקל ירמאד השפנ אל הלצא ליזאו [.ע"צו 'וכ 'ישל
ןאכ לאומשד תיא היל שירד הומתו ,שיקל המ אישוק איה וז לע י"שר ןויכ אל 'סותהש ואיבה םוש
היאר הזל לאומשד ל"ס .ל"בשרכ
ד"וסב 'יעו .ב לאומשל 'קה 'סותה יאמא טקנ ירבש 'ינתמ םימלצ םושמו אתובר אפיסד אברדא
היה הל הנשמהל טקנמל ירבש ז"ע םושמו אתובר אשירד חכד אריתהד ד"סד 'יתו .ףידע שיד
12
םעט לוד קלחל תינבתב די לרו ןיב ירבש ז"ע ןיבל ירבש םימלצ ירבשבד ז"ע שי רתוי םוקמ
רמול ןויכד םידבועש ול רידת ןכל םידבוע ם דיל לרלו ודועב לבא ,רבוחמ המב אלש ריכזה
ירבש ז"ע אשירב אל ונדספה יכ שי דומלל ונתנשממ ונייה" ןידמ ירבש ןיאד #םימלצ קלחל
םירבשב םהירבדו ,ש"ע םימותס עמשמד ירמאקד ןיאש הנשמה הכירצ ונעימשהל רתיה ירבש
ז"ע אוהד עמשנ אליממ רתיהמ ירבש !יאו ,םימלצ אוה עמשנ אליממ ירהו אברדא והז תתולפ
לאומש ל"בשרו םע .ןנחוי 'ר
הנהו . תעד ןנחוי 'ר ז"עד הרבתשנש הילאמ הרוסא המו הנשמהש הריתה ירבש םימלצ ונייה
םעטמ קפס אקיפס אמש אל םודבע אמשו םולטב .םידיב
תטישל 'קו ןנחוי 'ר כ"א ט"מ תינבת די תינבתו לר ןויכ ,םירוסא יריימ 'ינתמד םימלצב רתיההו
אוה םושמ קפס אקיפס אמש םולטב אמשו םורבש ירה ,םידיב קפס אקיפס הז !ייש ם תינבתב
די תינבתו ירהש ,לר וליפא אמינ יריימד ןידמועב לע ןסיסב ירה ושריפ 'סותה ןינע ןידמוע לע
ןסיסב רבתשנש ןפואב לוכיש דומעל ע"נפב הארנו םלש ןכלו ןויכ ודבעש ותוא ע"נפב ודועב
רבוחמ םו וישכע אוה םלש ןנירמא אלד ולטבתנ דיה לרהו המכו ונראיבש םתרבס ירמאד 'יעל
דיהד לרהו תמאב וליצה תא לכו .ןמצע הז הרבתשנב הילאמ לבא םא רבש תא ז"עה םידיב 'כל
טושפ הלטבתנש ירמל םו דיה לרהו םלועמו ,ולטבתנ אל ונעמש קוליח כ"או ,הזב קפסה
אקיפס אמשד אל םודבע ל"תאו םודבע אמש םולטב םידיב !ייש ם יבל תינבת די .לרו
םנמא י"שר ןינע 'יפ ןידמוע לע ןסיסב ןפואב רחא םודימעהש לע סומיב כ"או שי ששח םידבועש
ותוא הידידלו מ"קל ששחד הז !ייש וליפא םא ולטיב םידיב מ"מד אמש יו רחא ודימעה לע
סומיב דבועו ןכו .ותוא א"בטירהל ןידמוע 'יפש לע ןסיסב וניאש רבש ללכ אלא !כ השענ
לבא .הליחתמ .'ק 'סותהל
לבא הארנ רורב שיר" 'קל 'ישל 'סותד ה"ד 'ב 'מע אהו םירבש המל 'קהש #והנינ 'מה 'קמ
תינבתמ די לרו לאומשא ירה ם אלמלא ירבד לאומש השק אשיר אפיסל אשירבד וריתה ירבש
םימלש אפיסבו ורסא תינבת די תרבסד 'יתו .לרו ןשקמה אלמלאד ירבד לאומש היה ל"שפא
אפיסהד יאק ירבשא הארנו .ז"ע תעדלד והז 'סותה תמאב תטיש לכד ,ןנחוי 'ר ירבש םימלצ
םירתומ םושמ קפס וליפאו ,אקיפס תינבת די תינבתו הנשמהו ,לר הרסאש תינבתב די תינבתו
לר ונייה ירבשב .ז"ע
ז"יפלו" ףא ןנחוי 'רד רימחמ ןינעל ירבש לבא ,ז"ע אצוי הזמ אלוק ירבשב הידידלד ,םימלצ
רתיהה ירבשב םימלצ כ"ע םושמ קפס אקיפס אמש הלטיב יוה כ"או ,םידיב וליפא תינבת די
תינבתו לר לש םימלצ הנשמהו ,םירתומ הרסאש תינבת די תינבתו לר יריימ לשב תרבסכו ,ז"ע
ןשקמה לע #.לאומש
אלא .ד ירבדש םש 'סותה םישק !יא ל"שפא ןשקמהלד ( ןכו ןנחוי 'רל ( אה תינבתד די תינבתו
לר יריימ ירבשב אה ,ז"ע כ"א המל אקוד תינבת די לרו ירהו ,םירוסא אריבס והל לכד ירבש
ז"ע .םירוסא
היהו ל"שפא םתסבד םירבש וניא רכינ םהש לש לבא ,ז"ע תינבתב די תינבתו לר ל"חכשמ
רכינד אוהש לש כ"שמכו .ז"ע ןאכ 'סותה בטיהד שי עדיל םירבש לש םימלצ אלדמ טקנ ידימ
ןאכ 'סותהו" .והיידיב ואב ראבל ז"יע יפל לאומש ל"סד הנשמהד הטקנ ירבש םימלצ 'יעמשאל
רוסיאד תינבת די תינבתו לר אוה וליפא לשב אלו ,םימלצ קר תינבתב די לרו לש ירהו ,ז"ע המ
מ"קפנ !יאד ,הזב עדנ םא איה די לש םלצ וא לש הזלו .ז"ע וראיב תינבתד 'סותה די לש ז"ע
ונייה טקנד ידימ תינבתו ,הידיב די לש םלצ ונייה אלד טקנ ידימ ףאו .הידיב רשפאד טקנד ידימ
13
הדיב ל"צ ,הינשה לכד אלד ןניעדי איהש לש הניד ,ז"ע תינבתכ לש תינבתו .םלצ די לש ז"ע ונייה
די שיש הדיב מ"מו .ידימ השק חנית תינבת לבא ,די תינבת לר השקו .ל"אמ רמול הנשמהד
יריימ אצמב תינבת די תינבתו לר ןושלד ,דחיב הנשמה איה תינבת די וא תינבת םו ,לר 'סותה
וריכזה ןושל .ע"צו ,הז
פ"כע ז"דע פ"לי ירבד ןשקמהד ,ל"נה 'קל 'סותה לע לאומש רבס ירבשד ז"ע הזבו ,םירוסא
יריימ אפיסה תינבתד די תינבתו י"עד ,לר טקנד הידיב ידימ רכינ איהש לש .ז"ע
דוע היה ל"שפא תנוכ םש 'סותה ףאד ,א"עב ןשקמהד ילפ לאומשא ל"סו ירבש ז"ע ,םירוסא
ונייה ל"ילד ארבסה השפנד אל לבא .הלצא מ"מ רתיהה ןיאד םידבוע םירבשל יילפד ףוסב 'יב
יא ,ןיקריפ אליז והל אתלימ חלפמל תיא ,םירבשל והיימעטל 'סותהו" .ריפש 'יל םהד םינינע 'ב
נ"שמכו ,םינוש לבא #.'יעל תינבת די לרו ב"ויכד דבענ אל אליז והל אתלימ רבסו .והניחלפמל
השקמה והזד רואיב אקודד ,הנשמה ירבש םימלצ םושמ ,םירתומ קפס לבא ,אקיפס ירבש ז"ע
אלד ,םירוסא השפנ 'ירמא אל אלא ,הלצא מ"מד ונייה אקוד תינבת די תינבתו אלד ,לר אליז
והל אתלימ .והניחלפמל
אליממו ם תעד ןנחוי 'ר שרפתת א"שמו ,ןכ ןנחוי 'ר ז"עד הרבתשנש הילאמ ונייה ,הרוסא אלד
הרתוה י"ע םצע ל"ילו ,הריבשה תרבס ל"בשר השפנד אל לבא .הלצא מ"מ רוסיאה אוה אקוד
םירבשב אלד אליז והל אתלימ ונייהד ,וניחלפמל תינבת די תינבתו והזו ,לר ןיד אפיסה .'ינתמד
+
לבא השקמ 'קלד 'ק ל"בשרל 'מה לארשימ הפישש ז"ע ןיב וכרצל ןיב הכרצל איהד הייופישו
יאמאו ,ןירוסא יוהת ז"עכ הרבתשנש ןכו .הילאמ הממ יילפד יסוי 'ר ןנברו םא דבאמ ז"ע י"ע
קחושש הרוזו ירמאקד ,חורל ןנבר ףא איה השענ יאמאו ,לבז יוהת ז"עכ הרבתשנש .הילאמ
&רתמו שיר שיקל הריז וטא ז"ע דיב עמשמו .לארשי ןנחוי 'רד אוה !ירפד שירל לבא ,שיקל 'רל
ןנחוי צ"יא &וריתל ירהו .הז יפל ונירבד ם ןנחוי 'רל יהנד ,השק ל"ילד ארבסה השפנד אל
אה ,הלצא מ"מ ל"ס ןיאד ןידבוע תלוז ,םירבשל דיב לרו .ע"צו ,ב"ויכו
פ"כע .ה והז ןנחוי 'רל תיאד אמעט 'יל קפסד ירבשבד ,אקיפס םימלצ ןנילת יוהש ,םרביש
אליממו אה אצמד תינבת די תינבתו לר כ"ע יקומ ז"עב לבא .ל"נכו לאומש ל"ס םד ירבש ז"ע
םירתומ אלו םעטמ קפס אקיפס אלא םושמ וליפאד הרבתשנ הילאמ םירבשה םירתומ השפנד
אל הלצא הידידלו .'וכ אפיסה אצמד תינבת די וא תינבת לר םירוסא יריימ וליפא לשב ,םימלצ
ראובמכ םעטו ,'מב קוליחה ןיב תינבת די לרו ןיבל ראש םירבש אוה םושמ םיקומד הל
ןידמועב לע ןסיסב המכו" וראיבש םידבענד 'סותה ע"נפב םהשכ םירבוחמ םו וישכע םה םימלש
ןכלו ןיא םהב ארבסה השפנד אל הלצא המכו ונראיבש .#'יעל
ןויכו לאומשלד הנשמה תשרפתמ תינבתב די לרו לש םימלצ כ"א חכומ רתיההש םימלצב וניא
םעטמ קפס אמש ,אקיפס אל םודבע אמשו קפסד ,םולטיב אקיפס הז היה !ייש וליפא תינבתב
די אלא ,לרו כ"ע לאומשד תיל היל קפס אקיפס םעטו ,הז רתיהה ירבשב םימלש םושמ השפנד
אל אליממו ,הלצא ירבשד ז"ע ימנ םירתומ םד םהב !ייש ארבסה השפנד אל .הלצא
5
אחינו הזב תיישוק ןנחוי 'רד #%נ" 'קל 'מב 'יעד ,תרחא שירו שיקל ירמאד והייורת סומיב םפנש רתומ וליפאו
ד"מל םידבוע םירבשל אהד 'קו ,ש"ייע 'וכ ןנחוי 'ר שירו שיקל והייורת ל"ס םידבוע ירהש ,םירבשל ןנחוי 'ר רסא ז"ע
הרבתשנש םו ,'ילאמ שיר שיקל אל ריתה א"כ םושמ השפנד אל אלו ,הלצא םושמ ןיאש םידבוע כ"או .םירבשל
השק ןושל וליפאו" 'מה ד"מל םידבוע אהד ,"םירבשל ןנחוי 'רל שירו שיקל ע"וכ אריבס והל לבא .ןכ ראובמל
תעדב ז"יא 'סותה רשפאד ,חרכומ אלד רסא ןנחוי 'ר א"כ דיב לבא ,לרו ראשב םירבש ןיא םידבוע םו ,םירבשל
שיר שיקל רשפא !רצוהש אמעטל השפנד אל הלצא ידכ ריתהל דיה .לרהו
14
והזו כ"שמ ןאכ 'סות ד"וסב אלד היה !ירצ ירבש 'יעמשאל ז"ע שיד דומלל ונתנשממ ןיאש קלחל
ומכ שריפש םעטה ירבדב ןושלהו ,לאומש םותס לבא הארנ םתנוכ ןויכד לאומשלד ןיא רתיהה
ירבשד םימלצ םעטמ קפס אקיפס כ"אד" ם תינבת די לרו ויה ל"צ אלא #םירתומ םושמ
ארבסה השפנד אל ןכל ,הלצא הידידל תמאב ןיא קלחל ןיב ,םירבשב ירבש םימלצ ןיבל ירבש
םד ,ז"ע ירבשב ז"ע שי תא רתיהה השפנד אל םימייסמו .הלצא ומכ" 'סותה שריפש ל"צא"
םעטה #ונשריפש ירבדב ונייה ,"לאומש ומכ ושריפש שירב םהירבד אמעטד לאומשד אל םושמ
םילותש ולטיבש םידיב א"כ םשמ ל"סד .ל"בשרכ
והזו ם כ"שמ ד"אב 'סותה קיסמו" ה " ה ףאד ירבש תדובע םיבכוכ ןירתומ ןיאו קלחל ,"םירבשב
לאומשלד 'יפ םעט רתיה ירבש םימלצ וניא םושמ קפס אקיפס א"כ םושמ ירמאד השפנ אל
אליממו ,הלצא ןיא קלחל םו ,םירבשב ירבש ז"ע םירתומ .ט"המ
ר"וש ש"ארה 'סותבד שרופמ ןכ לאומשד ל"יל קפס ל"סד ,אקיפס רחאד ורסאש םימלצ ווה
ז"עכ .שממ
התעמו .ו &רותמ המ ונישקהש ובתכ 'סותהד 'יעל ד"רב לאומשד תיא היל אלו ,ל"בשרד ואיבה
הזל םוש לבא .החכוה ל"נל ראובמ םתחכוה םאד אתיא אמעטד לאומשד םושמ ןנילתד ורבשש
םידיב כ"א ש"מ תינבת די לרו םימלצד םאד ,םירוסאד אתיא ורבשד םידיב כ"א ם תינבת די
לרו ויה חניתד] .םירתומ ןנחוי 'ר תינבתד 'פמ די לרו ונייה ז"יעד ריכמ אוהש רבש ז"ע אלו רבש
לבא ,םלצ לאומשל שרפמד תינבתד די לרו ונייה לש םימלצ אלא [.ל"אמ כ"ע אמעטד
לאומשד םושמ ל"סד ל"בשרכ הרבתשנד הילאמ ירש השפנד אל תינבתו ,הלצא די לרו םירוסא
םושמ םידבענש ע"נפב ןידמועו לע ןסיסב כ"או ןיא םהב רתיהה השפנד אל הלצא ירהש דיה
לרו מ"מו" .ולוצינ ע"צ המל אל 'סותה וראיב #.היארה
לבא י"שר תמאב ףוסב" 'יפ אמעטד #ןיקריפ לאומשד םושמ אמתסמש יוה ורבש ,םידיב
ראובמלו השקי 'כל הידידל כ"א ט"מ תינבתד די לרו לבא ,ןירוסא תמאב י"שר הימעטל 'יפד
ןידמועד לע ןסיסב ונייה םודימעהש לע סומיב כ"או ףא יוש דחא ורבש םידיב לבא כ"חאד 'יזח
אב אוה וא יו רחא ובישוהו תא דיה וא לרה לע סומיב הדבעל אליממו הרזחד הרסאנו איוהד
ז"ע .ק"ודו ,השדח
ףד] א"מ [ב"ע
תטיש ם"במרה ירבשב םימלצ
ם"במרב 'יע ז"פ ז"ע 'לה ז"ה ל"זו ימלצ תדובע םיבכוכ םיאצמנה םיכלשומ םיקושב וא !ותב
תואטורה ירה ולא ןירתומ ןיאו !ירצ רמול ירבש לבא ,ןהימלצ אצומה די תרוצמ בכוכ וא לזמ וא
הלר וא רבא הירביאמ !לשומ ירה הז רוסא האנהב ליאוה עדיו יאדוב הזש רבאה ןמ תרוצ
תדובע םיבכוכ תדבענה ירה איה הרוסיאב דע עדויש ול ידבועהש םיבכוכ הידבוע הולטב .ל"כע
תוישוקהו וירבדב אדח ,ובר המ ראובמש וירבדב םאד אצמ םימלצ םימלש םיכלשומ ירה םה
אנמ ,םירתומ היל רתיה םימלצ םיכלשומ םניאשכ הנשמבו ,םירובש אל ןנת א"כ ירבש .םימלצ
דועו עמשמד וירבדמ םד ירבשב םימלצ ןיא רתיהה א"כ םהשכ לבא ,םיכלשומ ה"אלב ,םירוסא
15
אנמו היל קוליח ל"צ 'כלו .הז והזד שוריפ הנשמה ותעדל אצמד ירבש םימלצ ונייה םאצמש
קושב וא ןיב לבא .תואטורה כ"עד 'ק שיר שיקל ל"סד ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ אל !כ
הידידלד ,שריפ המ יל םיכלשומ המ יל םניא םיכלשומ ס"כוס ז"עה הלטבתנ י"ע הרבתשנש
ירמאד השפנ אל הלצא הידידלו ,'וכ כ"ע אצמ וניא 'ינתמד שרפתמ אצמש םתוא יהנו .םיכלשומ
ם"במרהד אל קספ שירכ שיקל ןידב ז"ע הרבתשנש הילאמ לבא מ"מ ןינעל שוריפ אצמ 'ינתמד
אנמ ןל תוושל .אתולפ
ק"וע כ"שמ ם"במרה אצומהד די וא לר לש בכוכ וא לזמ ירה םה והז ,םירוסא ותוא ןידה בתכש
ם"במרה ח"פב א"יה ל"זו תדובע םיבכוכ הרבשנש הילאמ הירבש םירוסא האנהב דע ,הולטביש
!כיפל אצומה ירבש תדובע םיבכוכ ירה ולא ןירוסא האנהב אמש אל הולטב ידבועה םיבכוכ
המלו ,ל"כע הנש םירבדה .םיימעפ
ק"וע !יא ללכב איבה ם"במרה ןיד ירבש םימלצ קרפב ירהו ,'ז ןיד ירבש םימלצ םהש םירתומ
ודוסי ןידמ שירל ,לוטיב שיקל םושמ ז"עש הרבתשנש הילאמ הליטב ןנחוי 'רלו ,וילאמ םושמ
קפסש לוטיב איצומ ידמ קפס ירהו .ז"ע ם"במרה אל בתכ ןיד לוטיב דע ןאכו ,ח"פב 'קל ז"פב
יריימ וזיא תורוצ ןה תקזחב המו ,ז"ע ןידל ירבש םימלצ .ןאכב

רשא לע ןכ הארנ ם"במרהש היה ול שוריפ רחא לכב ומכו ,איוסה .ראבתיש
םידקנו הזל הנהד 'אה ,תומדקה 'ב אפיסב תינבתד 'ינתמד די תינבתו לר םירוסא םושמ ב"ויכש
תדבענ י"שרפ הנוכהש ם"וכעהש םידבוע תרוצל די לרו לבא .ע"נפב ירבדמ ם"במרה ראובמ
אידהל היהש ול שוריפ רחא הזב ונייהד י"עד שיש םש תרוצ די וא לר ( תעדלו ם"במרה ה"ה
לכל רבא םלש ( לוכי ריכהל וזש תרוצ בכוכ וא לזמ ונייה ,תדבענה ריכמש וזש ןמ תורוצה
תומסרופמה המדקההו .תודבענה ורמא 'מבד ,הינשה המרת לאומש ןידמועב לע 'יעו ,ןסיסב
י"שרב א"בטירבו 'סותו םישוריפ םינוש לבא ,הזב הארנ ם"במרהש שריפ ןידמוע לע ןסיסב
ןידמועש לע םדמע םמוקמב אלו וכלשוה קושל וא והזו ,תואטורל אתועיר אלש םולטיב וליאד
םולטיב ויה םיכילשמ .םתוא
םדקהבו יתש ולא ראבנ איוסה !ותמו !כ ראבתת ם"במרה 'יש הליחתמ 'מה .ד"סב הטקנ
תוטישפב המד ורמאש הנשמב אצומה ירבש םימלצ ירה םה םירתומ אל יריימ ןידמועב ןידמועב
לע ןסיסב ונייהד אלא ,םמוקמב והזד ,םיכלשומב תוטשפ ןושל שוריפהו .אצומה טושפה הנשמב
אצומהד ירבש םימלצ ( ןויכ םניאש אלא קפס םו ,ז"ע המב םאצמש םיכלשומ שי םילר רבדל
אלש ודבענ וא" ולטבתנ וא ושאיתנ #םדבעלמ ( ירה םה אפיסו .םירתומ רמאק 'ינתמד לכד הז
ירבשב םימלצ וניאש ריכמ יאדוב םהש לבא ,ז"ע םא אצמ תינבת די וא תינבת לר ה"הו" לכ
רבא ריכמו #םלש וזש תינבת תרוצ תדבענה ירה ולא הזבו ,םירוסא וניא ליעומ המ םאצמש
םיכלשומ ןויכד איהש ז"עמ תיאדו אל ןיליקמ כ"כ !ומסל לע המ םאצמש םיכלשומ תולתלו
םולטיבש ןיאד ,םייוה קפס איצומ ידמ .יאדו
איבמו ארמימ 'מה לאומשד לקימד רמול וליפאש ירבש ז"ע שממ ירה הלא ונייהו ,םירתומ
םיכלשומב ל"סד ,ל"נכ לאומשל ןויכד םאצמש םיכלשומ םילוכי תולתל לקהל וליפא ז"עב .שממ
ונייהו וא םושמ ל"סד המש םהש םיכלשומ בישח היאר תיאדו םולטיבש וא ,םידיב םושמ ל"סד
שירכ שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ תרתומ ירמאד השפנ אל הלצא כ"או 'וכ יוה יאדוכ .םולטיב
השקמו לע 'מה לאומש כ"אד יאמא ינתק אשירב אצומה ירבש םימלצ אה לאומשל וליפא
ירבש ז"ע שממ &רתמו .םירתומ םושמ אקד יעב ינתמל אפיס אצמ תינבת די הזו ,'וכ ל"חכשמ
םימלצב לכד ,אקוד ארמוחה תינבתד די תינבתו לר ז"יעד ריכמ איהש הרוצ וליאו ,תדבענ ז"עב
16
שממ וניארש הדבענש המ יל די לרו המ יל ראש אלא .םירבש השקמד ס"כוסד 'מה אה
תינבתד די לרו אפו השק לאומשד ,לאומשדא ריתה וליפא ירבש ז"ע לכ ,שממ ןכש תינבת די
תינבתו &רתמו .לר המרת לאומש ןידמועב לע שוריפ ,ןסיסב לאומשד אל ריתה ירבש ז"ע א"כ
לבא ,םיכלשומב הנשמה יריימ םידמועב לע ןסיסב םמוקמב םניאו םיכלשומ הזבו ,ללכ תמאב
אל ןנירש א"כ ירבש םימלצ אלו תינבתב די תינבתו לכו ,לר ןכש אל ירבש .ז"ע
,
ירבדלו לאומש ונדמל אדח ,תולוק 'ב ירבשד ז"ע םיכלשומה םירתומ והזו" וניד לש ,#לאומש
דועו ירבשד םימלצ םירתומ וליפא ןידמועשכ לע ןסיסב לאומשלד" והז ןיד וניאו .#הנשמה רוסא
אלא יתרתב ונייהד ,אתועירל ירבש ז"ע ןידמועה לע ןסיסב לאומשלו" .םמוקמו והז ןיד אפיסה
אצמד תינבת די .#לרו
כ"חא איבמ ןנחוי 'ר 'חמ 'מה שירו שיקל ז"עב הרבתשנש ןנחוי 'רו .הילאמ השקמ שירל שיקל
אשירמ #%אמ" אצומהד 'ינתמד ירבש םימלצ ירה םה אה ,םירתומ ירבש ז"ע הליחתו .םירוסא
&רתמ ל"בשר םלועלד ם ירבש ז"ע קר ,םירתומ הנשמה האב קיידל אה םימלצ םירוסא
םירוסא םותסלו אלא .מ"רכ מ"מד השקמ אפיסהמ #.במ" אצמד תינבת די תינבתו לר
יאמלו ,םירוסאד שוחינ ןויכ ז"עד הרבתשנשנ הילאמ &רתמו .הרוסא אה המרת לאומש ןידמועב
לע !ירצו .ןסיסב ןידמועבד ,שרפל לע ןסיסב אל ריתה אהד ,ל"בשר ןנירמאד אמתסמד ושאיתנ
ירמאד השפנ אל הלצא והז 'וכ לבא ,ןילכשומב םניאשכ ןיכלשומ אלא ןידמוע לע ןסיסב והז
אתועיר אמשד אל ושאיתנ יפלו .הדבעלמ הז תמאב ם אשירה צ"יאו ,אחינ המל הליחת 'יתש
אבד םותסל ןויכד ,מ"רכ יריימד ןידמועב לע ןסיסב תמאב אל ןנירש א"כ ירבש םימלצ קפסד"
איצומ ידמ אלו #קפס ירבש .ז"ע
ונדמלו םא ןכ תקולחמד ןנחוי 'ר שירו שיקל אוה אקוד אלו ,םיכלשומב םידמועב לע 'רו .ןסיסב
ןנחוי ל"ס וליפאד םיכלשומב תילד ,רוסא !ה 'יל ארבס אמתסמד ושאיתנ ירמאד ישפנ אל הלצא
םו .'וכ ןיא תולתל םורבישש ןיאד ,םידיב קפס איצומ ידמ שירו .יאדו שיקל ריתמ םיכלשומב
אמתסמד ושאיתנ ירמאד ישפנ אל לבא ,הלצא אל ןידמועב לע ןסיסב אכיאד .אתועיר
ןנחוי 'רלו ונדמל ירבשד ,אדח .תורמוח 'ב ז"ע וליפא ,םירוסא ןויכ ,דועו .ל"נכו ,םיכלשומב 'רד
ןנחוי אל םיקומ הנשמהל ןידמועב לע אלא ,ןסיסב אטשפכ םאצמד כ"א ,םיכלשומ ראובמ םד
ירבשב םימלצ אל ןנירש א"כ םאצמב .םיכלשומ
ןכלו קספ ם"במרה ירבשד םימלצ םירתומ אקוד םהשכ תינבתו ,םיכלשומ די תינבתו לר םהש
יאדו ז"ע םירוסא וליפא םושמ .םיכלשומב קספד .ןנחוי 'רכ
ןיידעו ע"לי המב ריתהש ם"במרה וליפא םימלצ םימלש אהו ,םיכלשומ הנשמב ןנת ירבש ,םימלצ
אמשו ןיא ריתהל א"כ אכיאד ,םירבש אתוביטל ' .#םימלצ ,םירובש ,םיכלשומ"
אמשו ל"י ם"במרהד ודמל ירבדמ הליחתד 'מה !ירפ ןנחוי 'ר שירל שיקל !המ אבב אצמד
ירבש אה ,םימלצ ירבש ז"ע יתכאו" .םירוסא אל קיסא יריימד ןידמועב לע ל"בשרו #.ןסיסב &רית
םלועלד ם ירבש ז"ע טקנו ,םירתומ ירבש םימלצ קיידל אה םימלצ םמצע םירוסא .מ"רדכ
6
םעטו ,קוליחה םא לאומש ל"ס ז"עד הרבתשנש הילאמ טושפ ,הרוסא ירבשד ז"ע םידמועה לע ןסיסב ,םירוסא
ןיאד קפס לוטיב םידיב איצומ ידמ יאדו קרו .ז"ע םיכלשומב ריתה לאומש איוהד היאר םולטיבש םאו .םידיב לאומש
ל"ס ל"בשרכ ז"עד הרבתשנש הילאמ מ"מ ,תרתומ ירבש ז"ע םידמועה לע ןסיסב ל"סדכו ,םירוסא ל"בשרל ומצע
ראובמכ המד ,'מב ןידמועש לע ןסיסב יוה אתועיר אלד ושאיתנ קרו ,הדבעלמ ירבש םימלצ םירתומ פ"כעד יוה
קפס לוטיב איצומד ידמ קפס .ז"ע
17
ראובמו םימכחלד םימלצ םמצע ראשו .םירתומ םישרפמה םישרפמ ונייהד םימלצ יילפד והב
מ"ר ןיאד ,ןנברו םדיב לקמ וא רופיצ לבא .'וכ ם"במרה אמש וליפא 'יפ םימלצ םירוסאה ןנברל
( שיש םדיב לקמ וא רופיצ ( ריתמ ןויכ ,הנשמה םאצמש פ"כעד .םיכלשומ םניא אלא קפס
7
,
ןויכו םיכלשומש ז"רה מ"ולי אלד ןכלו .ודבענ םיקומ הנשמהל מ"רלד ,מ"רכ וניא ליעומ המ
םהש ירהד ,םיכלשומ מ"ר רז ראש םימלצ וטא םימלצ כ"או ,ומוקמבש המ יל אצמש םימלצ
המ ,םיכלשומ !ייש מ"ולי ריתהל םימלצ תמאבש ןניעדי םניאש םידבענ אלא ןנירזד והב וטא
םימלצ םוקמבש .רחא
ףאו ל"בשרד אוה םיקומד הנשמהל לבא ,מ"רכ רשפא םד ןנחוי 'ר הדומ עמשמדכו ,הזל
!שמהמ !ירפד 'מה ןנחוי 'רלו מ"רדמ עמשנ ןנברל עמשמד .'וכ םד ןנחוי 'רל הנשמה איתא
ל"נכו .מ"רכ םימכחלד לכ םהש םיכלשומ ןיא רוסאל שיד ,םימלצ םש מ"ולי אלש ריפשו .ודבענ
קפס ם"במרה וליפאד םימלצ םימלש םיכלשומ .םירתומ
ןינעלו ק"השמ !יא איבה ם"במרה ןיד הז ז"פב ןויכ ןיידעש אל ראבתנ יניד לוטיב ז"פבו ,ללכ
יריימ וזיאב תורוצ ןה תקזחב לבא .ז"ע ל"נל ראובמ תמאבד דוסי רתיהה אצמב ירבש םימלצ
וניא דצמ םהש םירובש א"כ דצמ םהש ןניזחדכו ,םיכלשומ וליפאד אצמב םימלצ םימלש
םיכלשומ המד ,םיריתמ םאצמש םיכלשומ יוה מ"ולי ז"יאש הרוצ ז"יאו .תדבענה ןינע .לוטיבל
ראובמו דאמ המ ם"במרהש רזח לע ןיד ירבש ז"ע ז"פב כ"חאו לכד ,ח"פב יפל 'א ז"פבד ,ונינע
יריימ הנחבהב ןיב הרוצ תדבענה הרוצל הניאש רמאקו ,תדבענ םימלצבד םיכלשומה שי לקהל
םניאש הרוצ לבא ,תדבענה םא אצמ תינבת די תינבתו לר ריכמש איהש לש הרוצ תדבענה וז
יאדו ז"ע איה ןיאו םוקמ לקהל ףא איהש וליאו .תכלשומ ח"פב יריימ ןידב םאד 'יעמשאו ,לוטיב
הרבתשנ הילאמ ז"יא ןכלו ,ןנחוי 'רכו ,לוטיב אצומה ירבש ז"ע ירה ולא ןכלו .םירוסא ז"פב טקנ
תינבת די ח"פבו ,לרו טקנ ירבש ז"ע לכהד ,םתס יפל ז"פבד ,ןינעה יריימ אלש האר התוא
תדבענ לבא ריכמ יפל התינבת וזש ןמ תורוצה תומסרופמה והזו ,תודבענה "הכבד 'יעמשאד ןיא
םוקמ לקהל רמולו ןויכד אצמש התוא תכלשומ אמתסמ אל וליאו .הודבע ח"פב יריימ ז"עב
תיאדו אלא םצעד 'יעמשאו ,הרבתשנש המ הרבתנש אל אבישח .ק"ודו ,לוטיב
ןינעב תייאר ינפ תיבה
מ"ב 'מב ר"א #%זפ" יאני ןיא לבטה בייחתמ רשעמב דע האריש ינפ ףיליו ,תיבה הל ארקמ
יתרעבד שדקה ןמ הנשמהמ #%חפ" 'מה 'קמו .תיבה א"פ" תורשעמ םיאושקהד #ה"מ םיעולדהו
קיסמו ,וסקפישמ וסקפישמ .תיבב
םישרפמה 'קהו אהד אפיס איההד איה 'ינתמ המב םירבד םירומא !ילומב קושל לבא !ילומב
ותיבל לכוא םהמ יארע דע עייש ירה ,ותיבל שרופמ אשירהד ןיאושקהד ןיעולדהו וסקפישמ יריימ
הדשב אלו .תיבב
7
עמשמדכ ירבדמ ם"במרה הינימ 'יעל םש םו .ו"ה תמיתס ם"במרה ריתהד ירבש םימלצ עמשמ וליפא שי םדיב
לקמ וא רופיצ רשפאו .'וכ יולתש המב איבהש א"בטירה אתולפ #%מ" םא שישכ םדיב לקמ ם 'יעב 'וכ ןידמוע לע
חתפ יולתו .הנידמה םאד ,הזב וניא אלא קפס כ"א מ"רדמ ששוחש םתסב מ"מו ,םימלצ אקוד ןידמועשכ לע חתפ
עמשנ ,הנידמה םימכחל שישכ םדיב לקמ לבא .'וכ םא אוה כ"א ,יאדו ןיא דומלל מ"רדמ ם"במרהו .םימכחל 'ישל
קספש אקודד ןידמועב לע חתפ .הנידמה
18
א"בטירה 'יתו מ"ב" ש"ארהו #םש תורשעמ" םד #םש אשירהב !ירצ תייאר ינפ תיבה לבא יס
תיבב אפיסו ,הדשבש ל"מק !ילומבד ותיבל !ירצ עיהל ותיבל .ריעבש
לבא ש"רה תורשעמ" ןיבה #םש הנשמה הטשפכ !ילומבד קושל צ"יא ב"הפר 'וקהו ,ללכ
איוסהמ מ"בב ןפואב 'ית ראוביו ,רחא .ה"יא 'קל
ןרמו א"רה רלטק ל"צז ת"וש" תנשמ ןרהא 'ר א"ח ראיב #'מ 'יס תרבס ש"ארה א"בטירהו שיד
םיניד 'ב ב"הפרב כ"הזמ 'אה יתרעבד שדקה ןמ ןניפליד ,תיבה הינימ תולחד בויח תורשעמ אוה
י"ע ןידמ 'בהו ,ב"הפר רמ הכאלמ אלד בשחנ רמ דע עייש לא !ילומבו .תיבה קושל צ"יא
ב"הפר ןידמ רמ הכאלמ קר חכמ הזלו ,כ"הזה יס תיבב כ"אשמ ,הדשבש !ילומב ותיבל !ירצ
ב"הפר ןידמ רמ הכאלמ הזלו אל יס תיבב ומכ ,הדשבש !ילומב תיבמ תיבל ח"יאד דע עייש
ןורחאל ראובמכ הנשמב ב"פ םש "מ ם"במרבו ד"פ רשעמ א"יה !ירצד עייש תיבל אוהש ףוס
.ותממ
לבא הארנ ז"יאש חרכומ רואיבב ירבד ש"ארה א"בטירהו ל"יד תמאבד תיב הדשבש ריעבשו
לכה ןיד ןידמ 'א רמ הכאלמ אלא !ילומבד קושל ףוס ותממ אוה תיבה הדשבש םשמש !ילומ
נ"יא ,קושל !דיאל אסי לכהד כ"הזמ תולחד בויחה אוה י"ע ב"הפר אלא תיבהד ןינעל הז אוה
אקוד תיבה ע"עו .תיפוסה .!שמהב
פ"כע .ב ונדמל ירבדמ ש"ארה א"בטירהו וליפאד !ילומב קושל !ירצ ב"הפר קר" יסד תיבב
לבא ,#הדשבש ןייוסב 'סותב ה"ד" ובתכ #הסינכמו !ילומבד קושל ש"ל אניד איעשוא 'רד
!ילומשכד קושל צ"יא ראובמו ,ב"הפר םיקלוחש לע ש"ארה ל"סו ,א"בטירהו .ש"רהכ

ע"עו . מ"ב 'מב םש השקמד אתיירבמ אינתד ונרו רשעמל בייחל וילע םושמ לבט רמתשמ
והזיאו ,ןתכאלמ רמ ןתכאלמ תכאלמ ד"סו ,ןתסנכה ונייהד ןתסנכה וליפא &רתמו ,הדשב ,אל
ןתסנכה תיבל הז אוה רמ תיעביאו .ןתכאלמ אמיא יכ רמאק יבר יאני םיתיזב םיבנעו ואלד ינב
ןרו ,והנינ לבא ןיטח ןירועשו ןרו אידהב ביתכ היב .כ"ע
יפלו א"עבאה אצוי ןיטיחבד םירועשו ביתכד והב ןרו צ"יא ב"הפר ידכ בייחל יסו חורימב .הדשב
כ"אשמ &וריתל ם"במרהו .ןושארה "פ תורשעמ קספ &וריתהכ ןושארה לכהד !ירצ ,ב"הפר
ד"בארהו קספ א"עבאהכ רבדד ביתכד היב ןרו וא בקי ( ונייהד ןד שורית רהציו ( צ"יא .ב"הפר
ראובמו דוע תעדש ד"בארה רבדד שיש ול ןרו אוה אל קר ןיטיח םירועשו אלא ם שורית ,רהציו
ביתכד והב ןכו ,בקי תעד ן"במרה מ"ב הריתיו .םש וזמ איה ש"רה 'יש ק"פ" תורשעמד לכד #םש
רבד שיש ול ןרו וניד ןיטיחכ וליפאו ,םירועשו ןיאושיק ןיעולדו .ש"ייע
ז"יפעו ש"רה 'ית תיישוקל םינושארה ל"נה וליאד איוסהמ מ"בב חכומ םד !ילומב קושל !ירצ
וליאו ,ב"הפר הנשמב ןיאושקהד וסקפישמ קלחמ הנשמה !ילומבד קושל בייח וסקפישמ וליאו
!ילומב ותיבל ח"יא דע ועיש ונאבה 'יעלו" .ותיבל ש"ארה 'ית א"בטירהו םד !ילומב קושל
!ירצ תייאר ינפ תיבה הדשבש ש"רה 'יתו #.פ"כע יפלד א"עבאה אחינ ןיאושקד ןיעולדו שי םהל
ןרו ןכלו םכילומב קושל צ"יא אלא" .ב"הפר ראשנש ש"רה אישוקב לע המ ורמאש איוסב
מ"בד הליחתמ יאמד וסקפישמ וסקפישמ לבא ,תיבב פ"כע בתכ יפלד תנקסמ רבדד 'מה שיש
ול ןרו ינאש #.אחינ
ד"יפלו .ד ש"רה ןיאושקד ןיעולדו שי םהל ןכלו ,ןרו צ"יא מ"מו ,ב"הפר ירה ןנת םאד ןכילומ
ותיבל ח"יא דע עייש ראובמו ,ותיבל וליפאד רבדב שיש ול ןרו צ"יאש ב"הפר ונייה אקוד
19
!ילומב לבא ,קושל !ילומב ותיבל ןיידע !ירצ אלא .ב"הפרל השק 'כלש ןיבהל ארבסה הזב ןויכד
רבדבש שיש ול ןרו אל רמאנ כ"הזה יתרעבד שדוקה ןמ כ"א ,תיבה ש"מ םכילומשכ .ותיבל
םא ,פ"נממו ןיד ב"הפר רמאנ רבדב שיש ול ןרו כ"א וליפא !ילומב קושל ימנ ומכו" רבדב ןיאש
ול םאו ,#ןרו ןיד ב"הפר אל רמאנ רבדב שיש ול ןרו כ"א וליפא !ילומב ותיבל ימנ .אל
תנשמבו ןרהא 'ר םש בתכ ראבל הזב םנמאד רבדב שיש ול ןרו אל רמאנ כ"הזה יתרעבד
שדוקה ןמ לבא ,תיבה מ"מ םכילומשכ ותיבל !ירצ ב"הפר ןידמ רמ הכאלמ ןויכ והזש ףוס
.ותממ
לבא השק יל הזב הנהד ןיטיח םירועשו שי םהל ןרו כ"או צ"יא ב"הפר א"כ !ילומב כ"או ,ותיבל
אה איעשוא 'רד כ"ע יריימ !ילומב רמאקו ,ותיבל איעשוא 'ר םאד םסינכמ &ומב הנהו .ח"יא
םינושארב ורמאנ םירואיב םינוש !יא ליעומ &ומה עונמל רבודיו ,בויחה הזב לבא ,ה"יא 'קל תעד
ש"רה ומצע םש םושמ &ומהש הסכמ תא האובתה אלש הארת תא ינפ הנהו .תיבה ארבס וז 'כל
!ייש םא ןיד ב"הפר אוה הזב ,כ"הז ל"י !ירצד הייאר לבא ,שממ םא אתיא ורואיבל לש ר"ה
ןרהא ל"צז רבדבד שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר א"כ םושמ רמ אלו ,הכאלמ תמחמ כ"הזה 'רד
השק ,יאני דאמ עומשל היהיש קוליח ןיב םא האובתה הלומ וא .הסוכמ
ןכו שי תושקהל ם ירבדב ובתכש ,ןייוסב 'סותה כ" !ילומבד קושל צ"יא םו ,ב"הפר והדידל
השקי איוסהמ מ"בד חכומד הנימ םד !ילומב קושל !ירצ כ"עו .ב"הפר !ירצ קלחל לע !רד
ש"רה רבדד שיש ול ןרו מ"מו .ינאש שרופמ ירבדב ד"רב 'סותה םעטהד !ירצש ב"הפר אוה
אנידמ יאני 'רד ןיאד לבטה בייחתמ רשעמב דע האריש ינפ וליאו ,תיבה יפל רואיב לש ר"ה
ןרהא ל"צז וניא ןינע יאני 'רדל יכ יאני 'ר יריימ ב"הפרב והזו ,כ"הזמ אקוד רבדב ןיאש ול ,ןרו
ןאכו יריימ רבדב שיש ול תמאבד ,ןרו וניא ללכב קר ,כ"הזה !ילומב ותיבל !ירצ ב"הפר תמחמ
רמ .הכאלמ

רשא .ה לע ןכ הארנ ראבל תרבס ש"רה ןפואב ל"סד ,רחא המד רבדש שיש ול ןרו צ"יא
ןיא ,ב"הפר רואיבה הזב הרותהד העיקפה ונממ ןיד אלא ,ב"הפר !פיהל לכד שיש ול ןרו ןרוה
בישח .תיבכ
תמאבו הזש רבתסמ כ" יפל המ ל"סד ש"רהל םד ןיאושיק ןיעולדו יבישח שי םהל ףא ,ןרו
ןיאש םהב םוש כ"הז אלד ביתכ םהב ןרו אלא ,ארקב ל"נכ ש"רהד שרפמ לכד םישועש ול ןרו
כ"א ןרוה אוה .תיבכ
התעמו ראובמ דאמ לכד הז !ילומב הזב ,קושל ל"י ןרוהד אוה לבא ,תיבכ !ילומב ותיבל כ"א
ףא ןרוהש אוה תיבכ לבא ז"יא ףוס ותממ יוהו !ילומכ תיבמ תיבל ח"יאד דע עייש תיבל
והזו .ןורחאה ןיד הנשמה ןיעשוקהד ןיעולדהו םא םכילומ קושל צ"יא ב"הפר יסד המב םסנוכש
םד ,הדשב הז בישח לבא ,תיבכ !ילומב ותיבל !ירצ םאיבהל ותיבל שממ והזש ףוס .ותממ
תמאבו" ימד דאמ תרבסל ש"ארה א"בטירהו !ילומבד קושל יס תיבב !ילומבו ,הדשבש ותיבל
!ירצ ותיב #.ריעבש
ןויכו לכהש ןידמ אליממ ,ב"הפר םאד אוה הסוכמ &ומב וניאו האור ב"הנפ ומכו ,רוטפ ראיבש
ש"רה אהל אחינו .איעשוא 'רד תטיש לעו ,ש"רה !רד הז תטיש .ןייוסב 'סותה
לכ .ו הז ןיאושקד ,ש"רה 'ישל ןיעולדו יבישח שי םהל ןרו ןכלו ןכילומשכ קושל צ"יא ב"הפר
הנשמהו ,ללכ וסקפישמד שרפתמ הטושפכ וליפאד וסקפישמ לבא .הדשב תטיש ש"ארה
א"בטירהו ןיאושקד ןיעולדו יבישח ןיא םהל ןרו ר"ש 'ישכו" אקודד ןד שורית רהציו יבישח שי
20
םהל לכבו #ןרו אנו םיכירצ וסקפישמו ,ב"הפר ונייה וסקפישמ המו ,תיבב תקלחמש הנשמה
ןיב !ילומ קושל ןיבל !ילומ תיבל ונייה !ילומבד קושל יס תיבב .ל"נכו ,הדשבש
שיו והדידל 'יעל םא יפל א"עבאה רבדד שיש ול ןרו צ"יאד םא ,ב"הפר והז וליפא וכילומב
וא ,תיבל אמליד אקוד וכילומב .קושל

לבא שי איבהל היאר ירבדמ א"בטירה ומצע ל"נמ 'קהש שיש בויח מ"ורת ת"המ םיתיזב םיבנעו
ןויכ ,ללכ שוריתד רהציו ןויכד 'יתו ,ביתכ ארקד יתרעבד שדוקה ןמ תיבה !ירצמד ב"הפר אל
המקותמ שוריתב ירהש ,רהציו שי םהל כ"ע ,ןרו אוהד םקותמ םיתיזב םאו .םיבנעו אתיא
!ילומבד ותיבל !ירצ ב"הפר וליפא רבדב שיש ול ןרו כ"א אלזא .ןבומכ ,היארה
רתויו שי איבהל היאר הנהד י"שר יפל 'קה א"עבאה רבדד 'מב שיש ול ןרו צ"יא כ"א ,ב"הפר
יאמ רמאק איעשוא 'ר סינכמד האובתה &ומב הלש ירה ,רוטפו וניא יולת ב"הפרב 'רד 'יתו .ללכ
איעשוא אל ל"ס םו .א"עבאהכ ן"במרה א"בטירהו ונד אישוקב וצריתו ,וז לע יפ ראוביו ,םכרד
הנהו .'קל םא אתיא !ילומבד ותיבל !ירצ ב"הפר וליפא רבדב שיש ול ןרו כ"א אישוק ארקיעמ
אלא ,אתיל כ"ע חכומ ל"סד ינהל םינושאר רבדבד שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר .ללכ
הזמו] שי תושקהל לע המ ראיבש תנשמב ןרהא 'ר תא תרבס ש"ארה א"בטירהו !ילומבד קושל
!ירצ ב"הפר לבא ,כ"הזמ !ילומב ריעל !ירצ ב"הפר תמחמ רמ כ"אד ,הכאלמ יהנ ורמאש
רבדבד 'מב שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר הזבו המקותמ אתיירבה והזיאד ןנר לבא ,'וכ אמש ונייה
אקוד !ילומב קושל צ"יאד ב"הפר א"כ כ"הזמ הזב אתא כ"הזה ןרוד ביתכ והב עקפמו
כ"הזהמ יתרעבד שדוקה ןמ לבא .תיבה !ילומב ותיבל !ירצש ב"הפר תמחמ רמ הכאלמ ל"נמ
א"בטירהל רבדד שיש ול ןרו צ"יא רבכו .ב"הפר ונבתכ ןיאש ורבסה לש ר"ה ןרהא ל"צז
חרכומ ירבדב ראובמלו ,א"בטירה שי היאר אלש [.וירבדכ
הארנו .ז ראובמד ז"יפל כ"עד י"שר ן"במרהו א"בטירהו תיל והל ארבסה ונבתכש תעדב ש"רה
המד רבדש שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר אוה םושמ ןרוהש בישח כ"אד .תיבכ יאדוב היה רבתסמ
!ילומבד ותיבל אל יס ןרוב יהנד אוהד תיבכ לבא ז"יא ףוס כ"או .ותממ המ השקוה םהל
!נהל םינושאר א"עבאהמ לע אה ,איעשוא 'רד וטושפב אחינ א"עבאהד יריימ !ילומב 'רו ,קושל
איעשוא יריימ !ילומב .ותיבל
אלא כ"ע תילד והל ארבס ל"סו ,וז רבדד ןיאש ול ןרו צ"יאד ב"הפר ז"יא םושמ ןרוהש בושח
אלא ,תיבכ םושמ רבדבד שיש ול ןרו ללכב אל רמאנ ןיד ןכלו ,ב"הפר אטישפ והל ןיאד קוליח
הזב ןיב !ילומ קושל ןיבל !ילומ .תיבל
ידזאו .ח ש"רהד ,והיימעטל הימעטל וליפאד ןיאושק ןיעולדו יבישח שי םהל הידידלד ,ןרו אה
רבדד שיש ול ןרו צ"יא ב"הפר וניא כ"הז אלא ארבס המכו ונראיבש ןרוהד בישח .תיבכ
א"שמו" ןרוד 'מב אידהב ביתכ והב פ"ה הרותהד הבישחה תא ןרוה תיבכ יב ה"הו ,ןד לכל
רבד שיש ול אליממו #.ןרו !ילומבד ותיבל וניא ליעומ אוהד !ילומכ תיבמ תיבל ח"יאד דע עייש
תיבל לבא .ןורחאה ן"במרה א"בטירהו והיימעטל אקודד ןד שורית רהציו יבישח שי םהל ,ןרו
והדידלד המ רבדש שיש ול ןרו צ"א ב"הפר אוה כ"הזמ ארקד ןרוד עיקפמ ארקמ ןמד ,תיבה
ןכלו ןיא קוליח הזב ןיב םא !ילומ קושל וא .ק"ודו ,תיבל
21
מ"ב 'מב השקמ #%חפ" לע יאני 'ר !ירצמד הפר " ב הנשמהמ ןיאושקהד ןיעולדהו ,וסקפישמ
&רתמו תנוכד הנשמה וסקפישמ םש 'סותב 'יעו .תיבב !יא 'קהש ליעומ וסקפיש ירה ,תיבב
סוקיפה אוה רמ ןתכאלמ או " כ םא ןסקיפ תיבב אצמנ המדקש הפר " ב רמל !יאו ,הכאלמ
בייחתנ יע " מו ,ז " ש סינכמהמ האובת &ומב הלש יאד " ח ןויכ הפרש " ב המדק וליפאו ,חורימל םא
חרימ חא " כ ) ןכד תעד שר 'ישכ 'סותה " י וליפאד םא חרימ חא " כ תיבב האובתבד 'יתו .#רוטפ יא " ז
!רדה סינכהל םדוק רמ ,הכאלמ אשמ " כ ןיאושיקב .ןיעולדו
] יפל 'כלו ארבסה ונבתכש ר"המ 'יעל ןרהא צז " ל בתכש תעדב ש"ארה א"בטירהו שיד םיניד 'ב
ב"הפרב !ילומבד קושל !ירצ ב"הפר כ"הזמ הזלו" יס תיבב לבא #הדשבש !ילומב ריעל !ירצ
ב"הפר ם םושמ רמ הכאלמ הזלו" !ירצ ותיב היה ,#ריעבש םוקמ &רתל תיישוק ןפואב 'סותה
אהד ,רחא ןיאושיקד ןיעולדו יריימ !ילומב המו ,קושל !ירצש הפר " ב אוה הזמ " הזבו ,כ רשפא
אלד תפכיא ןל םא הפרה " ב המדק רמל הכאלמ וא ןויכ ,!פיהל םניאש ןינע לז " ןיאו ,ז םוש
רשק ןיב ןיד רמ הכאלמ ןיבל ןיד הפר " אשמ .ב " כ אה איעשוא 'רד םירעמד םדא לע ותאובת
יריימ !ילומב !ירצד ,ותיבל הפר " ב ןידמ #ם" רמ או ,הכאלמ " כ חורימה הסינכהו תיבל לכה
אוה ןידמ רמ הזבו ,הכאלמ רשפא !ירצד אקוד רדס הז חורימ חאו " כ הסינכ תיבל ידכ רמיתש
הכאלמה [.הכרדכ
לבא רה " ש תורשעמ םש 'ית תיישוק ןפואב 'סותה אהד ,רחא יאד " ח סינכמב &ומב הלש ונייה
םושמ &ומהש הסכמ תא האובתה ןיאו םש אשמ ,היאר " כ ןיאושיקב ןיעולדו וליפא םא אל סקיפ
ןיידע מ " מ ירה םיאור תא הנפ " .ב
דוע שי הטיש תישילש הזב אוהו וניברב הנוי תוכרב בתכד #%אל" לכד אוהש &ומב יוה לכאמכ
המהב וניאו ליעומ הפר " לעו .ב !רד הז בטירב 'יע " א ןייוסב םאד סינכה &ומב יא " ז .ןד הארנו
והדידלד אחינ תיישוק אהמ 'סותה וסקפישמד םתהד ,תיבב ם םדוק סוקיפ יהנ אלד הרמנ
ןתכאלמ לבא מ " מ י " ל םניאד ללכב לכאמ .המהב
שרבו " י וניצמ הריתס הזב ןייוסבד שרפ " י רוטפהד סינכמשכ &ומב אוה תמחמ ןורסח רמ
ןכו ,הכאלמ ראובמ שרב " י םיחספ הדנבו #.ט" לבא .#%וט" שרב 'יע " י תוחנמ ד #%זס" " ה &ומב
הלש זו " ל ןיעכ לכאמ המהב לכאמו המהב רוטפ ןמ רשעמה ל " א &ומב הלש אלש הארי ינפ
תיבה כע " ןושלה 'כלו .ל ןושארה אוה וניבר 'יפכ הנוי בטירהו " ,א ןושלהו ינשה אוה רה 'יפכ " .ש
יקיפא 'יעו] םי ח " ב כ 'יס " [.ט
י"שר 'יע מ"ב השקהש #%חפ" יפל א"עבאה םש 'מב רבדבד שיש ול ןרו צ"יא כ"א ,ב"הפר
ק"מ איעשוא 'ר םירעמד םדא לע ותאובת א"בטירב 'יעו .'וכ ראיבש ותישוק י"שרד ותטישל
המרעההד הליעומ םד םא חרמי כ"חא םאו ,רטפיי אתיא רבדבד שיש ול ןרו בייח י"ע חורימ
דוחל וליפא הדשב כ"א טושפ םד חורימ תיבב המו ,ליעוי הליעוה .ותמרעה
לבא א"בטירה תמאבד 'ית יריימ אלש חרימ קר ,תיבב הרז טעמ לבא ,טעמ םא חרימ תיבב
תמאב !ירצ 'כלו .בייח ןיבהל כ"א רקיעה היה !ירצ איעשוא 'ר רמול םירעמש אלש המו ,חרמל
ןינע הסנכהה תיבל .ןאכל
22
םנמא ם ן"במרב בתכ ןכ איעשוא 'רד יריימ אלשכ חרימ ללכ קר הרז טעמ ןכא ,טעמ ראובמ
דוע וירבדב תמאבד ם רבדב שיש ול ןרו בייחד י"ע חורימ דוחל ה"ה בייחש י"ע ב"הפר דוחל
וליפא אלב אדחבו ,חורימ והיינימ ןכלו ,יס !ירצ סינכהל &ומב ידכ ב"הפרהש אל .בייחת
חכומו ן"במרהד שרפמ המד הסנכההש &ומב הליעומ אלש בייחתי ז"יא םושמ אלש כ"אד ,חרימ
בוש ןיא םוש מ"קפנ פ"נממד ,ב"הפרב םא חרימ ירה בייחתנ דימ םאו אל חרימ כ"א ם
ב"הפרה הניא אלא .הליעומ ל"צ וא תעדכ ש"רה א"פ" תורשעמ &ומהש #ה"ה הסכמ תא
האובתה אלש הארת תא וא ,תיבה תעדכ וניבר הנוי תוכרב" י"עד #%אל &ומה בישח לכאמ
המהב ןיאו ב"הפר הליעומ לכאמב םהו] .המהב תונושל 'ב י"שרב תוחנמ נ"שמכו #%זס" [.'יעל
לבא חורימ תמאב יכ ,צ"יא ב"הפר תבייחמ .ע"נפב
תצקו הארנ עירכהל תעדש ן"במרה וניברכ אלו ,הנוי כ"שממ ,ש"רהכ ן"במרה םאד סינכה
האובתה &ומב הלש כ"חאו האיצוה ריסהו &ומה רזחו הסינכהו ח"יא רבכד וליאו .הרטפנ תרבסל
ש"רה אל 'כל היה םש ב"הפר הליחתמ .ללכ
א"בטירב 'יעו ןייוסב בתכ ן"במרהכ םאד אל חרימ ליעומ ב"הפר לבא ,בייחל אקוד הנידשכ
ףא ,פ"כע אלש והזו ,חרימ רמאקד הסינכמש &ומב ונייה אלש עמשמו .הניד כ" לע !רד וניבר
!ירצש ,הנוי ריסהל &ומה ה"אלבד אל בישח יוהד ,ןד לכאמ .המהב
-
הנהו ם"במרה "פ תורשעמד קספ חורימד דבל וניא ליעומ וליפא רבדב שיש ול ונייהו ,ןרו אלד
קספ א"עבאהכ םו ,ללכ ראובמ וירבדב שרפמש אהל איעשוא 'רד םאד סינכמ &ומב הלש
רוטפ אוה םושמ ןורסח םו ,חורימ קספ םאד חרימ כ"חא בייח אלא איעשוא 'רד יריימ הרוזש
טעמ טעמ אלו ליחתה רומל תא יפלו .לכה ותטיש השקי ק"מ איעשוא 'ר םירעמד סינכהל
וטושפב ,&ומב אל היה ול רמול אלא םירעמש אלש ל"צו ,חרמל המרעההש איה תמאב אלש
חרמל אלא תורזל טעמ אלא ,טעמ טושפד וניאש הצור תושעל ןכ &וחב יכ הצור סינכהל תא
לכה ןכל ,תיבל םירעמ סינכהל תא לכה םדוק חורימ כ"חאו הרוז טעמ טעמ יפל .!רוצה
וניצמנ םידמל תוטיש ' י"שר 'יש ,הזב יפלד א"עבאה יולת חורימב דבל אלו ב"הפרב 'רו .ללכ
איעשוא רמאד םירעמש סינכהל תיבל אלב חורימ ( כ"חאו חרממ ראובמו ,תיבב !ירצד חורימ
8
לבא הארנ 'כל חיכוהל תטישש א"בטירה מ"בב הניא אלא ,ן"במרהכ ל"ס יפלד א"עבאה רבד שיש ול ןרו יולת
חורימב דבל ןיאו ול ןיד ב"הפר הנהד ,ללכ לע המ ורמאש םש 'מב יכ" רמאק יאני 'ר םיתיזב 'קה "םיבנעו
א"בטירה ל"נמ םיתיזד םיבנעו םיבייח רשעמב ת"המ ןויכ ,ללכ ארקד יריימ שוריתב רהציו ונייהד ןיי ןויכד 'יתו ,ןמשו
ארקד יתרעבד ןמ שדקה ןמ תיבה !ירצמד ב"הפר כ"ע אל יריימ ןייב ירהש ,ןמשו ןרוב בקיו והנילת אנמחר צ"יאו
כ"ע ,ב"הפר אלד המקותמ אלא םיתיזב םיבנעו םידמועה םאו .הליכאל אתיא ל"סד ן"במרהכ וליפאד רבדב שיש
וב ןרו ב"הפר תבייחמ פ"כע אלשכ חרימ כ"א םלועל אמינ ארקד יריימ םיתיזב םיבנעו םידמועה ןיקשמל אלו
הרמנ ןתכאלמ מ"מו ב"הפר אלא .ןתעבוק כ"ע ל"סד א"בטירהל רבדד שיש ול ןרו וניא יולת ב"הפרב אלדו ,ללכ
.ן"במרהכ
לבא כ"א השקי ירבדמ א"בטירה ומצע ז"עב בתכש שרופמ םאד הניד ריסהש" &ומה אלו #הנממ החרימ ליעומ
ב"הפר והזו ,ובייחל אידהב .ן"במרהכ
ל"ישו אקודד ןדב !ייש תואיצמ השענש ןד לבא אל החרימ הדימעהל "הכבו ,ירכב ב"הפר לבא .תבייחמ םיתיזב
םיבנעו לכ אלש ןכרד תב בקיבו אל ורמנ ללכ יוהו םדוקכ ןויד ןיאו ב"הפר וליאו ,ןתעבוק רחא ןכרדש ירה בייחתנ
ןידמ ןרו ריפשו .בקיו רמאק א"בטירה ןידהש יתרעבד שדקה ןמ תיבה אל ל"חכשמ א"כ םיתיזב םיבנעו םידמועה
הליכאל ןיאש םהל אלא .בקי יתכאד ל"נמ 'ק ארקד יתרעבד ןמ שדקה יאק םיתיזא םיבנעו אמש ,ללכ אל יאק
אלא ם .ןדא ירבדב א"בטירה מ"בב עמשמ ןדבד אפו אל ל"חכשמ ןיד ע"צו ,ב"הפר
.
23
כ"חאו ונייה ,ב"הפר &וריתהכ ןושארה אלדו ,'מב &וריתלו .א"עבאהכ הז !ירצ חורימ כ"חאו
לבא ,ב"הפר םא האר ינפ תיבה כ"חאו חרימ אל .בייחתנ
ם"במרהו כ" קספ אלד ןכלו ,א"עבאהכ קספ ם רבד שיש ול ןרו ח"יא א"כ י"ע מ"מו ,ב"הפר
!ירצ חורימ אלא ,כ" דועבד י"שרש ל"ס םאד המדק ב"הפר בוש וניא ליעומ תעד ,חורימ
ם"במרה יסד ם חורימב רחאש איעשוא 'רו ,ב"הפר יריימ אלשכ חרימ ללכ אלא הרז טעמ
.טעמ
ן"במרה 'ישו א"בטירהו א"עבאהלד בייח וא י"ע חורימ דבל וא י"ע ב"הפר אלא ,דבל לוכיד
םירעהל סינכהלו האובתה &ומב זאד ב"הפרה הניא אמתסמו ,תבייחמ ונייה תרבסכ וניברה הנוי
םושמ אוהש לכאמ ןכו ,המהב עמשמ ירבדמ א"בטירה ז"עב םדוקד תרסה &ומה וניא ןד ןכלו
ןיא ב"הפר תלעומ .וב
י"שר ה"ד ד"אב ,הסינכמו יכו רדהמ והל חרממו והל !ותב תיבה אל יעבקמ ינפד תיבה אוה
יעבקד אלו !ות תיבה ףילידכ םתה ולכאומ !ירעשב וליפאו וחרימ הדשב וסינכהו !רד תו
תופיפרקו ןנירמא תוכרבב ףד" אלד #%הל יעבקמ .ל"כע
הנה ק"מטשב 'יע מ"ב םש איבהש אתולפ םא אל חרימ !ותב תיבה איצוהו חרימו &וחב הרזחו
סינכהו םא תעד ,בייח וניבר לאומש מ"מד רוטפ ןויכ ב"הפרהש הנושארה התיה תעדו ,רוטפב
וניבר םירפא .בייחד
ןכו תוחנמ 'סותב 'יע בתכש #%זס" םשב וניבר םירפא םאד חרימ !ותב תיבה בוש ח"יא ,םלועל
עמשמו פ"כע םאד ואיצוה םדוק חורימ וחרימו &וחב כ"שמכו ,בייח ק"מטשה .ומשב
ב"צו םעט קוליחה ןויכד וניאד רטפנ י"ע המ היארהש הנושארה התיה רוטפב כ"א המ יל םא
חרימ םינפב ואיצוהו רזחו המו ,וסינכהו יל םא ואיצוה םדוק וחרימו &וחב ןינעל 'כלד ,וסינכהו
חורימה ומצע ןיא קוליח ןיב חורימ &וחב ןיבל חורימ .ת"צו ,םינפב
ןכא כ"שמב י"שר םאד חרימ םינפב ח"יא םושמ !ותש תיבה וניא ע"לי ,עבוק המל הז 'יל אה
וליפא םא !ות תיבה היה עבוק ירה רבכ האר ם תא !ות תיבה םדוק ומכו ,חורימ תייארש ינפ
תיבה וניא עבוק המדקשכ חורימל נ"ה תייאר !ות .תיבה
חכומ 'כלו תעדש י"שר םאד חרימ םינפב רזחו ואיצוהו וסינכהו תמאבד היה ןכלו ,בייח השקוה ול
וליפאד םא חרימ םינפב אלו ואיצוה ללכ ירה פ"כע האר תא !ות הזלו ,תיבה ראיב !ותד תיבה
וניא .םולכ
אצמנ תוטיש ' תעד ,רבדב י"שר וליפאד םא חרימ םינפב ואיצוהו רזחו וסינכהו תעדו ,בייח 'ר
םירפא אקודד םא ואיצוה םדוק חורימ חורימהו היה &וחב אוה ליעומד וסינכהל תעדו ,תינש 'ר
לאומש וליפאד הז וניא ליעומ לכו ב"הפרש הנושארה התיה רוטפב בוש .ח"יא
הנהו י"שר בתכ םד םירעהשכ וסינכהו &ומב הלש וניא רתומ א"כ תליכאב יארע אלו תליכאב
אלד ,עבק ףידע םדוקמ לבא .חורימ תוחנמ 'סותה םש ובתכ םשב םירפא 'ר ןויכד חרימש
24
םינפב בוש אל בייחתי תימלוע "הכבו אל ורז לע תליכא ראובמלו .עבק י"שר ותטישל תמאבד
אל רטפנ תימלוע ירהש ןיידע לוכי ואיצוהל ןכלו ,וסינכהלו יאדוב רוסאד תליכאב .עבק

ףד] ב"מ [א"ע
ה"דות אבו ןהכ &יצהו םיחספב 'סותה .וב ופיסוה היהד ןהכ הטוש אלד היה הז !רוצל .תמה
ראובמו םתטיש ןיאד ןהכ אמטמ םיבורקל א"כ !רוצל ח"נמב 'יעו .תמה איבהש #ד"סר 'צמ"
אתולפ הלתו ,הזב םא 'יל רוסיאה הרתוה וא ח"נמהו .היוחד כ"שממד 'כ ם"במרה האמוטד
היוחד לצא םיבורק ראובמ אלד ירש אלא !רוצל ע"ליו ,תמה הזב ירהד ם"במרה 'יש ב"פ 'יע"
תוליבא מ"הסו ,ו"ה ע"מ תאמוטש #ז"ל םינהכ םיבורקל אוה םושמ ונושלמו ,תוליבא מ"הסב
עמשמ ןכלד בייח אמטיהל וליפא וניא הצור ידכ אלש שלחי ןיד אלו ,תוליבא בתכ בייחש םושמ
!רוצ כ"או ,תמה עמשמ אברדאד בייח אמטהל לכב אנו וליפא אלש !רוצל מ"מו ,תמה יוה
רדב בויחהד ,היוחד אמטהל אוה אתלמ בויחהו ,תוליבאד תוליבא החוד רוסיאה .אמטיהל
הנהו ןהכד 'כ 'סותה הטוש היה לבא י"שר בתכ היהד םכח הרומו אמשו ,הארוה תעד י"שר ןויכד
ןניקסמד אלד וא ,אמטנ םושמ יוהד קפס אקיפס וא םושמ יאדוד כ"א ,והורר ט"המ ירש ם
וא 'סותהו .הליחתכל ל"סד כ"ושמד ןיא ריתהל וא ,הליחתכל ל"ס ןויכד לכש ותנוכ התיה תעדל
םא רכז םא הבקנ יפלו ,אוה ותנוכ ירה היה .אמטימ
ה"דות ד"וסב ,עדיל אשיר אתיירבד רוב ןיליטמש וב םילפנ רוהט שוריפ ןילירש ליטהל וב םילפנ
הלעו יתיימ השעמ ותחפשב לש !הל 'ק .קיצמ תרירד 'מב 'ית הדלוח הניא אלא םעטהו ,קפס
וריתהש ןהכל &יצמה היה םושמ הליחתמד היה קפס םא חור המ ,הליפה הנעי אשירל
אתיירבהד רובד ןיליטמש וב םילפנ עמשמד יאדוד ת"יפאו .םיליטמ םד אשירה שי שרפל
םיליטמש וב קפס יתכא ,םילפנ השק המל אפיסמ 'מה 'קה אלו ,אתיירבהד קחודבו .אשירהמ
אשירהד היה אטישפ ןל יריימד קפסב קר ,םילפנ !ה השעמ ותחפשד לש קיצמ היה ד"ס יריימד
הליטהש יאדו .לפנ
הנהו ם"במרה בתכ רובד ןיליטמש וב םילפנ ןיאד ,אמט קפס איצומ ידמ הנהו .יאדו ןיא וכרד לש
ם"במרה איבהל םיניד םניאש םישרופמ עמשמו ,ל"זחב וזד התיה תסרי ם"במרה אשירב !הד
כ"א 'קו ,אתיירב !הל &ורית יאדוד 'מב המ ,והורר הנעי !הל אשיר רובד םיליטמש וב םילפנ
.ע"צו ,אמט
ה"דות הנה .ינפמ םיחספב 'סותה וחיכוה כ"עד היה רובה וליאד ,י"הר היה ר"הרב המ השקמ
אמינד 'מה ןיא קפס איצומ ידמ ירה ,יאדו ת"יפא ןיאד קפס איצומ ידמ יאדו ונייה וניאד איצומ
ירמל יאדוהמ ןוכו" רבחב תמש ןיאש קפסה השרפה ( ףא אוהש קפס לירה כ"שמכ 'סותה (
25
איצומ הממ הליחתמש היה יאדו ראשנו ,#לבט קפס לבא .לבט ידמ קפס אל כ"או .אקפנ
ר"הרב וקיפס אלא .אמט כ"ע ןאכד היה .ר"הר
לבא ןאכ 'סותה ובתכ הליחתמ תמאבד רובה היה מ"מו ,ר"הר השקמ היהיד 'מה ףא ,אמט
שי 'כלד קפס םא ושאר ליהאה לע יריימד ,לפנה ושארש לש ןהכה היה אלממ לכ ללח .רובה
אה 'קו מ"מ אכיא קפס אמש והורר ףאו ,הדלוח ןיאד קפס איצומ ידמ יאדו לבא ידמ אקיפס
אל היהו ,אקפנ וקיפס .רוהט
בתכו ם"רהמה כ"עד ןאכ 'סותה ל"ס םאד ןיא קפס איצומ ידמ אל ,יאדו קר ןיאש קפסה איצומ
ירמל אלא ,יאדוהמ וליפא קפס ראשנו ,וניא יאדוה לע יוהו ,ונתיא וליאכ יאדו אל אלא" .והורר
מ"מד ושקה שיד 'סותה קפס םא ושאר לש ןהכה ליהאה לע ןיאד ,תמה קפס הז אב איצוהל
וכרצוהו ,יאדומ &רתל ושארד היה אלממ לכ #.רובה
כ"חא ובתכ ןאכ 'סותה תמאבד היה רוב כ"א 'קו .י"הר המ &רתמ היהד 'מה קפס לפנ קפסו
ירה ,והורר י"הרב לכ תוקיפס התאש לוכי תוברהל ןכו .םיאמט עמשמד 'ק וליאד 'מב היה
קפס איצומ יאדו היה אחינ המ ירהו ,והורהיטש פ"כע אוה קפס האמוט ל"צו .י"הרב ןאכד היהש
קפס לירה ףידע וליאו ,יפט היה קפס הז איצומ ידמ יאדו היה בשחנ יאדו .רוהט
תצקו אצויד ,שודיח יפל ירבד דצהלד ,ןאכ 'סותה קפסד הדלוח איצומ יאדו יאדו םילא ,לפנ
קפס הדלוח ןויכ" אוהש קפס היהיש #לירה יאדו דצהלו .רוהט קפסד הדלוח וניא איצומ ידמ
יאדו אברדא ,לפנ ןיא קפסה רערעמ יאדוה ללכ יוהו יאדו .אמט
םש ד"וסב םתסד רוח םיצרש שי םהב !כ .ט"ופ אסריה ז"יפלו .ונינפל שי ןאכ ןויכד ,&ורית
םתסד רוח םיצרש שי וב ןכל ,ט"ופ אל התיה האמוטה תעקוב לבא .הלועו א"שרהמ סרו
םתסד רוח םיצרש ןיא םהב אוהו ,ט"ופ קלח ןויכ ,אישוקהמ םתסד רוח םיצרש ןיא םהב ,ט"ופ
המל אל התיה האמוטה תעקוב ןכו .הלועו אוה תמאב םיחספ 'סותב השקמד וחיכוהו ,ןכ ןכ
אלד היה רוחב וליאד ,ט"ופ היה וב ט"ופ היה איבמ תא האמוטה !ותל .רובה
אלא ןאכ 'סותהד אל וריכזה החכוה עמשמו ,וז ארבסמד ירמאק םתסד רוח םיצרש ןיא וב ,ט"ופ
הזו המית אברדאד אמתסמ הדלוח סלדרבו םיהוב ןכו .חפט תמאב המת ל"שרהמה לע ירבד
לבא .םיחספב 'סותה ש"ס 'יל ארבסמד ,אחינ 'סותב ירמאק םתסד רוח םיצרש שי וב ,ט"ופ
ונייהו תרבסכ .ל"שרהמה
אלא ש"ס 'ילד !יא 'ק ל"ס היהד 'סותהל וב כ"א ,ט"ופ היה !ירצ איבהל תא האמוטה !ותל
ןכו .רובה י"שר 'ישל 'ק םיחספב בתכש כ" רובהש היה וב ל"שרהמב 'יעו .ט"ופ י"נפו .םש
ם"וכע לטבמ ז"ע ולש לשו י"שר 'יע ,וריבח ה"ד ולש לשו וריבח ,ל"זו ןיב ןהינשש ןידבוע האריל
תחא ןיב הזש דבוע רועפל הזו סילוקרמל . אהו תדובעד םיבכוכ תרתומ י"ע לוטיב אקפנ ןמקל
ןינמ #.בנ" דבועל םיבכוכ לסופש ותנוכו ,ל"כע 'וכ המל ושרדש םש יליספ םהיהלא יוהש לוכי
לוספל ז"עהל שיו .הלטבלו המל 'יעל רטנ י"שר דע ןאכ ראבל ירה ,הז לכ איוסה ז"עד
26
הרבתשנש ססובמ לע ןינע הז יוהד לוכי לטבל ז"עהל ןכלו ל"ס שירל שיקל םאד הרבתשנ
הילאמ אוהו שאיתמ הדבעלמ םו ,הלטב ןנחוי 'ר הדומ הרבישב םידיב ןכלד ירבש םימלצ
םירתומ קפסד לוטיב איצומ ידמ קפס לכבו ,ז"ע הז היה י"שר !ירצ ראבל יוד לוכי לטבל .ז"ע
המלו ןיתמה י"שר דע .ןאכ
הארנו ראובמ הזמ י"שרד ל"ס שיד םיניד 'ב לוטיבב אדח ,ז"ע ןיד ונייה ,שואי יוהד דבועה תא
ז"עה שאיתמ הדבעלמ הזבו .בוש אל רמאנ וליפאד הז דבוע רועפל הזו קרד ,סילוקרמל דבועה
רועפל אוה לוכיש שאיתהל דובעלמ תא ז"יעו ,רועפה תצקו .הרתוה שי קיידל ןכ ןושלמ י"שר
הליעמב אהא #.די" שירד שיקל ז"עד הרבתשנש הילאמ י"שרפו ,תרתומ םש רמימד רמא
ם"וכעה איה אפו אל הלצמ עמשמו ,ש"ייע 'וכ ןניעבד ם"וכעה א"הב ונייהד ,העידיה ם"וכעה
הדבועה .אקוד
.
דועו שי ןיד ם"וכעד ,רחא לוכי לטבל ז"ע י"ע השעמ הזבו ,לוטיב שדחתנ
לטבמד וליפא ז"ע לש וריבח ונייהד וליפא הז דבוע רועפל הזו דבוע ראובמכו ,סילוקרמל 'מב
.#%דס" 'קל
הזו !שמה ירבד הליחתד ,י"שר ראיב אתיירבה ם"וכעד לטבמ ז"ע ולש לשו ונייהד ,וריבח וליפא
הז דבוע רועפל הזו דבוע ראובמכו ,סילוקרמל ירהו .#םש" 'קל 'מב הז דעד ,שודיח אכה יריימ
איוסה ןידב ונייהד ,שואי יוהש דבועה ז"על לוכי שאיתהל הדבעלמ ז"יעו לבא ,הלטב ןאכ
שדחתנ וליפאד וניא הדבוע לוכי תושעל הב השעמ ראיבו ,לוטיב י"שר שודיחד הז דמלנ ארקמ
יליספד .םהיהלא
$/
לבא .ב ד"בארה 'יחב 'יע אהא 'יעל רמאד ל"בשר ז"ע הרבתשנש הילאמ בתכ ,הליטב יריימד
םוקמב םיברהש םייוצמ םש אמתסמד האר ותוא ףאו ,יו וניאש וילעב לבא ל"ייק יוד לטבמ ז"ע
לש כ"חאו" .וריבח ד"וסב קיסמ צ"יאד האריש ותוא יוה אלא אמתסמ שרופמו #.הלטבמ
וירבדב םד ןינעל שואי רמאנ !ה אניד לטבמד ז"ע לש ונייהד ,וריבח וליפא הז דבוע רועפל הזו
.סילוקרמל
$$

!ירצו ןיבהל רד 'כלד שואיה אוה המ שאיתמש ןכו ,הדבעלמ עמשמ היהד #.מ" 'קל 'מב ד"ס
םאד הדבאנ ול ז"עה כ" הליטב ןידמ אלא ,שואי ראבמד וניאד 'מה הלטבמ רמימד רמא
דבועש םיבכוכ רחא הניאצמי חלפיו פ"כעו ,הל ראובמ רדד שואיה אוה המ שאיתמש
המו .התדובעמ !ייש הז הזשכ דבוע רועפל הזו םלועמד ,סילוקרמל אל היה .הדבוע
אמשו שי ינש םינפוא לש אדח ,שואי המ שאיתמש הזבו ,הדבעלמ יריימ והזו ,ל"נה 'מה אקוד
יוב דבועה דועו .התוא אנו שאיתמשכ הקיזחהלמ הזו ,הולאב אניד שירד שיקל רמאד השפנ
9
אקפסמו יל םא רדה הזב י"עד שאיתנש הדבעלמ הלטב הביסה וא ,תרסואה םצעד המ שאיתמש הדבעלמ דוע
יוה השעמ מ"קפנו .לוטיב םא !ירצ לכש םידבועה התוא ומכו ,השאיתי ז"עב הוחינהש הידבוע תעשב ד"וא ,םולש
יד המב דחאש ןמ הדבועה שאיתמ םאד .הדבעלמ אמינ רדד שואי אוה הרסחד הביסה כ"א ,תרסואה ןניעב לכש
םידבועה התוא לבא .ושאיתי יא אמינ המד שאיתמש הדבעלמ יוה השעמ רבתסמ ,לוטיב יסד דחאש ידבועהמ
.ושאיתי
10
תצקו עמשמ וליאד ןיד שואי וניא דמלנ יליספמ וניאד ,םהיהלא ןידמ לוטיב אלא ,ללכ ארבס הרסחד הביסה
וניאו .תרסואה .חרכומ
11
הזו חרכומ כ"שמפל הליחתמ האריש 'יעבד ותוא יריימו ,יוה ל"בשר דמועש םוקמב םיברהש םייוצמ וליאו ,םש
יוה ןניעב שאיתיש יוה דבועה התוא אקוד כ"א המ ליעוי דמועש ר"הרב אמש ותוא יוה דבועה התוא אל רבע .םש
רתויבו יפל המ ראובמש וליפאד #םש" 'קל 'מב םינש םידבוע אלא ,רועפל הזש דבוע רועפל ינשהו ,דחא רועפל
כ" ,רחא יוה ללכב ז"ע לש .וריבח
27
אל הזו ,הלצא !ייש וליפא הזב דבוע רועפל הזו דבוע םד" .סילוקרמל דבועה רועפל קיזחמ
תא סילוקרמ עודיכ ,הולאל הזש היה םכרד לסכ #.ומל
דועו ל"י י"פע קויד ןושל ד"בארה םש 'קל בתכש ןויכד הדבאנש ונממ שאיתנו אמתסמ ,הלטבמ
עמשמו יל ק"הד ןויכד הדבאנש ונממ אלו לכוי הלטבמ ,הדבעל ם רקיעו .הולאמ לוטיבה אוה
המ ולטבמש .הולאמ
היביתיא יסוי 'ר רמוא קחוש הרוזו חורל ן"במר 'יע .'וכ ןנחוי 'רלד 'קהש ימ אחינ ירה ם ןנחוי 'ר
הדומ םצעבד לכ לטבתנש הדבעלמ ראובמכ ,ירש הנשמב הוחינהב #%נ" הידבוע תעשב ,םולש
ןכו ראובמ אצומב #.מ" 'מב ז"ע קושב אלמלאד וניאש שאיימ האצומהש חלפי הל התיה
לכו ,תרתומ תקולחמ ןנחוי 'ר שירו שיקל אוה הרבשנב םא תמאב שאיתמ רמאד השפנ אל
הלצא ד"וא דבוע ם םירבשל וא בשוח הכיתהל הריזחהלו לבא .התומדקל ןאכ קחשנש ירמל
כ"א יאדוב שאייתמ הדבעלמ כ"או ם ןנחוי 'רל התיה ל"צ יריימד 'יתו .תרתומ יוהש וניא עדוי
קחשנש יוהו שואיי אלש לבא ,תעדמ שירל שיקל השקמ ןויכד 'מה ל"סד לוכישכ 'יפאד
הריזחהל איה הליטב כ"א אוה לוטיבכ םידיב צ"יאו וירבדו .ותעד םימותס םאד רבשנב אוה
לוטיבכ םידיב שירל שיקל כ"א קחשנב היהי לוטיבכ םידיב םאו ,ןנחוי 'רל ןנחוי 'רל אוה ללכב
שואי אלש תעדמ קחשנשכ נ"ה שירל שיקל .רבשנשכ
הארנו הלטבמשכד ,ותנוכ םידיב ןוכ הסחפ לח לוטיבה אצפחב לש ז"עה ןכו ,המצע הרבתשנב
הילאמ תעדל שיר שיקל ירמאדכ השפנ אל הלצא ירה ,'וכ הז לוטיב םצעב דצמ אצפחה לש
הניאד ,ז"עה היואר הזלו .דובעל אל ןניעב תעד לבא .ם"וכעה ןנחוי 'רל ל"ילד אמעט השפנד
אל כ"א ,הלצא ם םא הקחשנ ירמל ירה ז"עה דצמ המצע היואר אלא ,דובעל יוהש שאיתמ
לוטיבו ,הדבעלמ הז אוה דצמ יוה רמוש ובלב אלש הזלו ,הדבעל ןניעב .ותעד
הליחתו יתבשח הזש יולת תתולפב י"שר ד"בארהו ונראיבש םא ,'יעל שואי לוטיבו יוה םירד 'ב
וא רד לבא ,דחא תמאב הארנ וניאד יכ ,יולת ירבדמ ן"במרה עמשמ אלד ילפ לע ד"בארה
שואיד !ייש וליפא הזב דבוע רועפל הזו .סילוקרמל
$'
אלא וליפא אמינ םד שואי ודוסיב אוה ןיד
ונייהד ,לוטיב ולטבמש ובלב מ"מ ,הולאמ קולח אוה ולטיבמ ולטיבשכד ,םידיב םידיב לוטיבה
אוה אצפחב לש ז"עה המצע ןכו ,הסחפנש הרבתשנב הילאמ שירל שיקל ז"עה דצמ המצע
תלטבתמ הניאד היואר דוע כ"אשמ ,דובעל שואיב אמלעב לוטיבה לח אקוד י"ע תבשחמ
לוטיבה לש ןניעבו ,שאיתמה תעד .אקוד
י"שר ה"ד היאפשו קרזימד ,ןירתומ בירז והל אלו חלפ והל ע"לי .ל"כע הפיששכ ם"וכעה הכרצל
ןויכ ןיאד םש המל ,לוטיב ןיאפשה היהד .םירתומ רשפא רמול ףאד ןיאד םש לוטיב יבל ז"עה
ירהש ,המצע אב לבא ,התופיל פ"כע יוה לוטיב לבא .םיאפשב ןושל י"שר עמשמ 'כל םד
ןיאפשה ןיא םירתומ םושמ לוטיב אלא םושמ םיקרוזד ,שואי םתוא אלו םידבוע לבא .םתוא השק
12
ירהש איבה ירבד ד"בארה ז"עד הרבתשנש הילאמ יריימ דמועב םוקמב םיברש םייוצמ ידכ דלונש תולתל הארש
התוא יו הלטיבו הזו .ובלב יאדו ש"ל א"כ ד"בארה 'ישל יסד לכב דבוע םיבכוכ אמלעב צ"יאו הדבועה .אקוד
ן"במרהו אל קלח לע ד"בארה דצמ אלא ,הז דצמ רחא עמשמד !שמהמ איוסה צ"יאד תעד יוה .ללכ
28
כ"א וליפא הפיש לארשי ימנ ריתנ תא פ"כעד ,םיאפשה ם"וכעה ןיאו" .םישאיתמ רמול םושמ
הריז עמשמ 'מבד ,אברד קרד שיר שיקל תיא הריז 'יל לבא ,וז ןנחוי 'רל ןכא #.צ"יא תמאב
אוה ראובמ ןושלמ י"שר שיר" 'קל ל"זו #'ב 'מע לבא ןאפש ם"וכע ותעד ןלטבל ןכילשהלו ,ל"כע
ירה אידהב אוהד ןידמ כ"שמו ,לוטיב י"שר ןאכ קירזד והל אלו חלפ והל ונייה אבד ראבל המל
יופישה בישח לוטיב ןויכ ,םיאפשה השועש הזלו ,התופיל ראבמ ןויכד ותנוכד כ" קורזל ,םירבשה
יוהו לוטיב יבל .ןיאפשה
ה"דות קפס ד"אב כ"שמ כ"עד ןוקרד יוה קפס ז"ע אלו ז"ע ל"זו ,יאדו אהד יבר ןנחוי תיא היל
וליפאד קפס רתיה לירה וניא איצומ ידימ יאדו רוסיא כ " ש אכה ןיאש תוליר לכ !כ תוכיתחב
דבועד םיבכוכ ןיאו ןאכ קפס רתיה לירה שיו ןאכ יאדו רוסיא ראובמו .ל"כע םהירבדמ ירבשד
ז"ע יוה קפס רתיה וליאו ,לירה ןוקרד ואצמש !ותח יוה קפס אלו .אמלעב יתעדי ירהד ,המל
לכ םימעטה ריתהל ירבשב ז"ע אכיא ם ומכד ,ןוקרדב ירבשב ז"ע אכיא קפס לירה האצמש
ם"וכע הלטיבו !כ ,ובלב אתיא ןוקרדב ראובמכו" אידהל !שמהב ומכו .#םהירבד ירבשב ז"ע
רתוי חיכש יוש !כ ,ורביש ןוקרדב רתוי חיכש יוש לכו .וכתח קוליחה ןיב ירבש ז"ע ןיבל ןוקרד
אוה ירבשבד ז"ע שי דצ הרבתשנש הזו ,הילאמ אכיל ןוקרדב ושארש לבא ,!ותח המ תפכיא ןל
ןויכ ,הזב ןנחוי 'רלד ז"ע הרבתשנש הילאמ .ע"צו ,הרוסא
ןינעב ןיא קפס איצומ ידמ יאדו
ה"ד 'סות ד"וסב ,קפס ת"או קפסב דבענ ימנ ישקת אפיס לארשי יאדו וכתח רוסא ש"מו ירבשמ
םימלצ ידומד ןנחוי 'ר ןירתומד םעטמ קפס אקיפס ונייה .ל"כע םד יאדוב לארשי וכתח אכיא
קפס אמש כ"חא ם"וכעה האצמשכ הכותח הלטיב רמאד השפנ אל הלצא ראובמכ ,'וכ !שמהב
הומת 'כלו .םהירבד אנמד והל ןנחוי 'רלד אכיא קפס ירהו ,הזכ תוטשפ איוסה עמשמ 'יעלד
קרד ל"בשר תיא !ה 'יל ארבס ירמאד השפנ אל לבא ,הלצא ןנחוי 'ר ל"יל !ה ארבס .ללכ
דועו עמשמ ירבדמ ל"סד 'סותה והזד ם קפסה אקיפס ירבשב אמש ,םימלצ אל דבענ ל"תאו
דבענ אמש ם"וכעה האצמשכ הלטיב ת"כיהמו ,ובלב שרפל ירהו ,ןכ וטושפב קפסה אקיפס אוה
ל"תא דבענ אמש יוה ורביש .םידיב
ק"וע יפל המ ובתכש םצוריתב 'סותה שיד תולתל הריבשה ם"וכעב יפט לארשיד ,לארשיבמ היה
הרעבמ ןמ כ"א ,םלועה יאמא אל םלועלד 'סותה 'ית ןוקרד יוה יאדו אהו ,ז"ע ירשד ןיאשכ
םיעדוי ימ וכתח םושמ ןנילתד יאדוד ם"וכעה וכתח ש"ארה 'סותהו .ט"המ תמאב &רית ןכ
וצוריתב ןושארה המל 'קו ,ש"ייע ונלש 'סותה אל וריכזה תורשפא .וז
הנהו .ב ראובמ ןידד 'יעל 'מב ירבש ז"ע יולת ןנחוי 'ר 'חמב ל"בשרו ז"עב הרבתשנש .הילאמ
ש"ארה 'סותבו םש ראיב !יא םינידה םיולת ןנחוי 'רלד ,ז"בז ןויכ בורד תוריבש רוסיאל ןכל םתס
ירבש ז"ע ל"בשרלו ,םירוסא ןויכ בורד תוריבש רתיהל ןכל םתס ירבש ז"ע םו .םירתומ 'סותה
ונלש םישרפמ ה"ד .אמ" 'יעלד ,ןכ ובתכ #רמא אמעטד לאומשד ל"בשרו םושמ בורד תוריבש
ןאכו ,רתיהל ובתכ אמעטד ןנחוי 'רד םושמ בורש תוריבש .רוסיאל
29
ןנחוי 'רל 'קה 'יעל 'מהו ש"מ ירבש ז"ע םירוסאד ירבשמ םימלצ ירבשבד 'יתו ,םירתומד םימלצ
אכיא קפס אקיפס לבא ירבשב ז"ע ןיא קפס איצומ ידמ כ"חאו .יאדו השקמ לע 'מה דוסי הז
ןיאד קפס איצומ ידמ יאדו רבחמ תמש חינהו הרומ האלמ ותחפשמו ,תוריפ לש קיצמ ורהיטש
תא ט"ושו ,ןהכה וראיבו .הזב 'מה ןכו 'סותה ש"ארה 'סות אהד אטישפ קפסד רתיה אמלעב
וניא איצומ ידמ יאדו אלא ,רוסיא ט"ושהד איה 'מב ןינעל קפס רתיה לירה ןושלו" .אקוד 'סות
קפס %ש"ארה לירה בורקו #.יאדול
ראובמו םד ןנחוי 'רל ירבש ז"ע יבישח קפס רתיה לירה בורקו יאדול אהד ,המיתו .רתיהל לכ
רקיע אתולפ ןנחוי 'רד ל"בשרו ירבשב ז"ע אוה םושמ ןנחוי 'רלד בור תוריבש ל"בשרלו ,רוסיאל
בור תוריבש !יאו .רתיהל ומייקתי ינש םירבדה ןנחוי 'רד ,הלאה רסוא ירבש ז"ע םושמ בורד
תוריבש הזמו ,רוסיאל אפו קיידמ ל"סד 'מה ןנחוי 'רל קפסד רתיה לירה בורקו יאדול רתיה
וניא איצומ ידמ יאדו רוסיא .ז"ע
ם רקיע ודוסי לש ןנחוי 'ר ןיאד קפס רתיה לירה איצומ ידמ יאדו רוסיא יכו ,ב"צ אפידע קפס
לירה ירהו ,בורמ אבור הקזחו אבור .ףידע
םו ןושל קפס" 'סותה רתיה ןושלו" "לירה קפס" %ש"ארה 'סות לירה בורקו המ ,ב"צ #"יאדול
הז קפס המו ,לירה ןינע תוליר ל"והו ,ןאכל רמול קפס לוד וא קפס בורק .יאדול
הארנו . הנשמב 'יעד ,הזב "פר תורוכבד חקולה המהב ןמ ם"וכעה וניאו עדוי םא הרכיב םא
אל הרכיב לאעמשי 'ר רמוא זע תב התנש יאדו ןהכל ןאכמ !ליאו !ירפ 'מבו .קפס יאמאד יוה
קפס אה בור תומהב תורבעתמ תודלויו !ות אברו .ןתנש &רתמ לאעמשי 'רד מ"רכ ל"ס שייחד
לבא ,אטועימל אניבר &רתמ אלד ןנילזא רתב אבור בורב יולתה ונייה ,השעמב אלד ןניעדי םא
השענ השעמ םא ן"במרהו .ואל ש"ארהו ם"במרהו וקספ ונייהו ,לאעמשי 'רכ כ"ע וצוריתכ לש
.אניבר
הנה ,התעמו שישכ הריבש ונינפל ןיאו ונא םיקפתסמ םא היה השעמ קר ןודינה םא השעמה
הריבש ריתה תא רוסיאה הז ,ז"ע בור וניאש יולת השעמב ןנילזאו רתב םאו ,אבור בור תוריבש
רתיהל ערכוה רבדה שיד ןאכ לוטיב רתוהו והזו ,רוסיאה תעד םאו ,ל"בשר בור תוריבש רוסיאל
כ"א ערכוה ןיאד ןאכ לוטיב ןיידעו רוסיאה והזו ,וניעב תעד ןיאו ,ןנחוי 'ר הז ןינע ןיאל קפס איצומ
ידמ .יאדו
לבא ןודינה םא קפס רתיה לירה איצומ ידמ יאדו אוה אנוב ש"לד לזימל רתב ונאד ,אבור
םיקפוסמ םא היה ןוכו ,השעמ לפנ !לשוהש שיו ,רובל םש האמוט אלו ,תיאדו וניאר הדלוח
ןכו ,הררו רבח ןיאד ,תמש ונא םיעדוי םא השענ השעמ הזב ,השרפה ש"ל לזימל רתב .אבור
אלא מ"מד שי ארבס םוקמב ,תרחא שיש קפס לירה בורק יאדול !שמבש ןמזה השענ ,השעמ
רשפא הזד ףידע קפסו ,בורמ לירה הזכ אמש איצומ ידמ והזו .יאדו ןודינה .ןייוסב
והזו ןושל קפס 'סותה רתיה אל 'יפ ,"לירה" ונאש םינד לע השעמ קר ,םייוסמ שיד תוליר
!שמבד ןמזה השענ השעמ ריתהל והזו .רוסיאה ןודינה םא קפס רתיה לירה שי וחכב ריתהל
רוסיא .יאדו
הנהו תתולפ ןנחוי 'ר ל"בשרו איה תעשב ןנחוי 'רד ,הריבש ל"ס בור תוריבש ל"בשרו ,רוסיאל
ל"ס בור תוריבש ןיאו .רתיהל תושקהל ל"בשרל יהנ בורד תוריבש אה ,רתיהל ןיא קפס איצומ
ידמ ןויכד .יאדו אכיאד הריבש ל"בשרלו ,ונינפל בור תוריבש כ"א ,רתיהל אטישפ הריבשהד איוה
30
לוטיב הריתמו תא ןנילזאד ,רוסיאה רתב לבא .אבור ןנחוי 'ר ל"ס בורד תוריבש אלו ,רוסיאל
הליעוה הריבשה ריתהל .רוסיאה
מ"מו ןד יתכאד 'מה אמינ ןנחוי 'רלד קפס רתיה לירה איצוי ידמ הזמו .יאדו וניבה ףאד ,'סותה
ןנחוי 'רד ל"ס בורד תוריבש לבא ,רוסיאל כ"חא !שמב ןמזה תולירה אוה הנאצמיש ם"וכע
הלטביו והזד .ובלב רד קפס רתיה מ"מדמו .לירה רסוא ןנחוי 'ר ירבש קיידמ ,ז"ע ס"שה 'רד
ןנחוי ל"ס ןיאד קפס רתיה לירה איצומ ידמ .יאדו
ראבלו ל"בשרלד ,רתוי יאדובד ירמא ישפנ אל ילוכו ,הלצא אמלע ירמא כ"א ,ןכ צ"יא יוהש
הניאצמי הלטביו אלא ,ובלב הריבשה םצעב אבישח לוטיבכ ומכו ,םידיב ראביש ן"במרה אבומו
ם לבא .ש"ארה 'סותב ןנחוי 'ר ל"ס ןיאד הז יאדו לכד יו רמאי ןכלו ,ןכ ןיא הריבשה תבשחנ
לוטיב מ"מו .םצעב יוה קפס לירה בורקו יאדול !שמבד ןמזה הניאצמי ם"וכע דחא רמאיש
השפנ אל הלצא הנלטביו .ובלב
ןאכמו .ד אוה היהש טושפ םהל םד 'סותהל הריבשב לארשי אכיא פ"כע קפס האצמש ם"וכע
הלטיבו אוהד .ובלב דמלנ !המ איוס ןיאד קפס איצומ ידמ ראובמד ,יאדו ףאד ןנחוי 'רד ל"ס
בורד תוריבש לבא ,רוסיאל כ"חא אכיא קפס לירה !שמבש ןמזה האצמ ם"וכע .הלטיבו
ןכלו ושידה חיכשד 'סותה יפט ם"וכעש הלטבמ םנמאד 'יפ ,"האצומשכ" ל"ס ןנחוי 'רל תעשבד
הריבש אל היה םש הזבו ,לוטיב ילפ לע לבא ,ל"בשר מ"מ חיכש יפט קפסו לירה !שמבד
ןמזה האצמ ם"וכע .ל"נכו ,הלטיבו
עמשמו דוע ירבדמ והזד ,'סותה ם רתיהה ירבשב הארנו ,םימלצ דמלד ןכ א"שממ 'יעל 'מה
ןנחוי 'רד קלחמ ןיב ירבש ז"ע ירבשל םימלצ םושמ ירבשבד םימלצ אכיא ס"פס ירבשבו ז"ע ןיא
קפס איצומ ידמ עימשו ,יאדו והל ותואד 'סותהל קפס וניאש איצומ ידמ יאדו ירבשב ז"ע אוה
איצומש ידמ קפס ירבשב ונייהד ,םימלצ קפס רתיה והזו ,לירה קפסה אקיפס ירבשב .םימלצ
לבא" םושמ קפסה אמש ורביש יוה םידיב ל"ס אלד יוה ןנידבע קפס אקיפס ןויכ בורד תוריבש
#.רוסיאל
ןכלו .ה ישקמ ןויכ ,'סותה ראובמד ןנחוי 'רלד ( ףא בורד תוריבש רוסיאל ( מ"מ אכיא קפס
לירה !שמבד ןמזה האצמ ם"וכע ףאו ,הלטיבו קפסש לירה וניא איצומ ידמ יאדו לבא אוה
איצומ ידמ והזו ,קפס רתיהה ירבשב כ"א .םימלצ !ה ןוקרד ןויכ וניאש אלא םלצ כ"א המל
וכתחב לארשי יאדוב אמינ ,הרוסא קפסד רתיה לירה האצמש יוה הלטיבו איצוי ידמ .קפס
ז"יאד 'סותה 'יתו תוליר הרומ הלטיבש יוה קר ,כ"חא ףוריצב המ שיד דצ לוד ורבישש יו
םידיב יוהו .ארקיעמ ירת ימעט םאד ,אריתהל הרבשנ םידיב אמתסמ היה הז י"ע םו ,ם"וכע םא
הרבתשנ הילאמ וא" י"ע תולירה #לארשי אוה האצמד ם"וכע הלטיבו כ"חא לבא .ובלב ןוקרדב
אכיה ןניעדיד יאדו לארשיש אכילו ,וכתח אלא תולירה האצמד יו ולטיבו ז"יא ,ובלב תוליר כ"כ
בשחילד קפס רתיה וניאו ,לירה ליעומ וליפא איצוהל ידמ .ק"ודו ,קפס
ונישקה 'יעלו .ו ןויכ יקסמד שיד 'סותה תולתל הריבשה ם"וכעב יפט לארשיד ,לארשיבמ היה
הרעבמ ןמ כ"א ,םלועה יאמא אל וצרית םלועלד ןוקרד יוה יאדו אהו ,ז"ע ירשד ןיאשכ םיעדוי ימ
וכתח םושמ ןנילתד יאדוד ם"וכעה וכתח ש"ארה 'סותהו .ט"המ תמאב וריכזה &ורית .הז
31
לבא ל"נל יאדובד היה רשפא &רתל שדחלו ,ןכ ארבסד וז לארשיד היה הרעבמ ןמ םלועה איה
ארבס תיאדו ריתהל וליפא יאדו אלא .ז"ע ןיאד הזל רוקמ ןכלו .'מב אפידע והל &רתל !ותמ
איוסה תיישוקד ,המצע ארקיעמ 'סותה התיה חכמ איוסה םירבשבד 'יעלד אכיא קפס רתיה
לירה והזו רתיהה ירבשב היהו ,םימלצ ד"ס רתיההד 'סותהל לירה אוה םושמ אמתסמד כ"חא
האצמ יו הזלו ,הלטיבו וצרית ז"יאד 'סותה תילכת תנוכ אלא ,איוסה רתיהה לירה אוה חכמ
אכיאד ירת ימעט םאד ,הריתהל הרבשנ םידיב אמתסמ היה הז י"ע םו ,יו םא הרבתשנ הילאמ
אמתסמ האצמ ם"וכע כ"חא הלטיבו .ובלב
ינאש םתה רקיעד ז"ע פ"לי .תמייק וא ,םינפוא 'בב ןויכד ןליאהש אל לטבתנ ןכל אל לח לוטיב
ןיאד ,ןיאצחל לוטיב לח אלא לע לכ ז"עה נ"יא .דחאכ ןויכד ,פ"לי ןליאהש אל לפנ ןכל וניא
רמוא השפנ אל הלצא וליפא לע .הייבנה
הארנו וקלחנש הזב י"שר י"שרד ,'סותו ה"דב רקיעד תדובע םיבכוכ תמייק בתכ ל"זו ןליאה אל
לטב !כלה הייבנ תרשונה הנממ הרוסא הזו ,ל"כע עמשמ אידהל שוריפהכ .ןושארה
לבא הארנ ל"ס 'סותהד הנהד ,ינשה 'יפהכ השקמ 'מה לע ארבס וז רקיעד ז"ע תמייק אהמ
ןייופישד רקיעד ז"ע תמייק מ"מו הכרצל איה הרוסא הייופישו חכמו ,םירתומ אישוק וז ןניחד
ארבסהל רקיעד ז"ע ה"ד" 'סותב 'יעו .תמייק אמלד 'קהש #אהו ינאש םתה הפישד דבוע םיבכוכ
יכהלו ירש ףא רקיעד ז"ע הנהו .תמייק םא שרפנ תרבסד רקיע ז"ע תמייק ןיאש לוטיבה לח
ןיאצחל כ"א ןיא םוקמ תיישוקל המד ,'סותה יל םא לוטיבה אוה ןידמ ז"ע הרבתשנש הילאמ המ
יל םא אוה חכמ השעמ לוטיב לש יוה ס"כוס ןניזח לחד לוטיב אלא .ןיאצחל כ"ע וניבה 'סותהד
ארבסהש רקיעד ז"ע תמייק איה ןויכד אלש סרק רקיע ז"עה ןכל וניא רמוא השפנ אל ,הלצא
ןכלו ריפש המד 'קמ הז ןינע הפישל ם"וכע לוטיבהש וניא םושמ רמאד השפנ אל הלצא א"כ
םושמ לוטיב .םידיב
ןכו .ב הארנ חיכוהל הממ תיישוקד 'סותה 'יתש ס"שה איה חכמ המ ןנחוי 'רש שירל 'קה שיקל
אהמ הפישד אלו ,לארשי &רית שיר שיקל רקיעד ז"ע מ"ש ,תמייק שירד שיקל ומצע תיל היל
ארבס כ"כו" .וז ם ה"ד 'יעל 'סותב ם"וכע וניאו #.הפישש ןבומ המ 'כל וצרית הפיא ,'סותה ןניזח
הזמ שירד שיקל ל"יל הקולחה רקיעד ז"ע ירהו ,תמייק תיישוק ןנחוי 'ר הפישמ לארשי פ"לי
איהש הפישמ לטבמד ,וכרצל ם רקיעל כ"או ,ז"עה ןיא רקיע ז"עה הזמו ,תמייק אוה 'ר 'קהש
ןנחוי שירל ןכו .שיקל תמאב 'יפ י"שר אלא .םש כ"ע ל"ס 'סותהד תרבסד רקיע ז"ע תמייק איה
לכד רקיעש ז"עה אל רבשנ ןיא הידבוע םירמוא השפנ אל ירהו ,הלצא וליפא םא הפיש וכרצל
מ"מ רקיע ז"עה אל מ"מו ,הלפנ אל &רית שיר שיקל ינאש םתה רקיעד ז"ע מ"ש ,תמייק שירד
שיקל תיל היל קוליח כ"או .הז ם םצוריתמ לש ןניזח 'סותה םהש ושריפ תרבס רקיע ז"ע תמייק
לכד רקיעש ז"עה אל הלפנ אל ירמא השפנ אל אלדו ,הלצא .י"שרפכ
ןכא י"שר תיישוקד 'יפ לארשימ 'יעל 'מה הפישש ז"ע א"שרהמה 'יפו ,וכרוצל אלד הצר י"שר
אישוקהד 'פל הכרצלמ לעד הז היה לוכי &רתל 'מה ינאשד אכיה רקיעד ז"עה אלא" .תמייק
ז"יאד ןבומ כ"כ אהד הנשממ וז אפו יופישד חיכומ ןאכ 'מה ןיאד קלחל י"שרו #.ןכ ותטישל
רקיעד ז"ע תמייק ונייה ןיאד לוטיב אליממו ,ןיאצחל הזד !ייש הפיששכ הכרצל לבא אל הפיששכ
.וכרצל
32
הנהו . ה"ד" 'יעל 'סות ם"וכע ד"רב #הפישש םידקה ל"זו אישקו 'יפ ל"בשרל וניאו ,ל"כע ןבומ
יאמ יעב ירהו ,הזב וז רבכ אישוקה תישילשה השקמד ןנחוי 'ר אטישפו ,ל"בשרל והלוכד םה
תוישוק יתעמשו .ל"בשרל ב"שמ ר"ה היעשי ףסוי רוחש0יקסבוסוק א"טילש תנוכד 'סותה
יקופאל היהד םוקמ שרפל אישוקד וז השקמ ייבא השקהשכ 'יעלד ,אברל ןנחוי 'ר הנשמהמ
לארשיד וניא לטבמ ז"ע לש ם"וכע ייבא 'ית אלד ,הסחפשכ הרבתשנ ז"עה ש"לו השפנ אל
אברו .הלצא ילפ ל"סו םד "הכב !ייש השפנ אל וטושפבו .הלצא הארנ םד אבר הדומ ייבאל
םא הלפנ הילאמ הסחפנו אל וליפאו ,הלטב ז"יאד ,ל"בשרל ז"ע קרו ,הרבתשנש הסחפשכ
לארשי אוה ל"סד אברל ןויכד לארשיהש השוע הנוכב הלטבל התוזבלו ןכל ם יוה רמוא השפנ
אל הלצא ראובמו .לארשיהמ כ"א וקלחנד ייבא אברו הריבשב תאזכ דצמד המצע הניא הריבש
הרומ אלא תישענש י"ע לארשיה תנוכב םא ,לוטיב !ייש הזב השפנ אל ם 'כלו .הלצא ןיד
לארשי הפישש ם"וכע וכרצל יולת דצמד ,הזב ומצע יופישה וניא הריבש ירהד רשפא ז"עהד
המצע הכירצ אלא ,!כל בישחד הריבש דצמ תנוכ לארשיה השועש רשא .וכרצל לע ןכ היה
םוקמ שרפל ייבאד אוה השקמד אבילאו ,אברל !תטישל ,ל"בשרד הסחפד אבישח וליאכ
הרבתשנ כ"א ,הילאמ הפיששכ לארשיה וכרצל כ" אמינ ירמאד ,הלטבד השפנ אל .הלצא
ואב 'סותהו יקופאל שוריפמ שרפלו ,הז אלד ייבא אוה השקמד אברל אבילאו" אלא ,#ל"בשרד
ןנחוי 'ר אוה השקמד ל"בשרל ד"תא .ח"חפדו
שיו ירבדד ,ףיסוהל הלא 'סותה םה המדקה המל ושקהש ףכית כ"חא יאמאד אל &רית ל"בשר
ינאשד אכה רקיעד ז"עה וליאד .תמייק ונייה םישרפמ ייבאד אוה השקמד אל ,אברל היה השק
יאמא אל אבר 'ית ינאשד אכה רקיעד ז"עה אהד ,תמייק ם הסחפב רקיע ז"עה תמייק נ"שמל"
רקיעב 'סותה 'יפ 'יעל ז"ע מ"מו #תמייק ל"ס אברל ת"המד לבא .הלטב ןויכ וטילחהש 'סותה
ז"יאד שוריפ אלא ,איוסה ל"בשרל אוה ריפש ,השקמד ושקה יאמאד 'סותה אל ל"בשר 'ית
ינאשד אכיה רקיעד ז"עה וחירכהו ,תמייק הזמ ל"בשרד ל"יל ארבס .וז
$)
ףד] ב"מ [ב"ע
י"שר ה"ד !רד הז ,התליד הכרד לכ הנשה רישהל ןילע הלש לדלו לבא ,םירחא ןיאפש ם"וכע
ותעד ןלטבל ןכילשהלו תצק .ל"כע שי המל 'יעל !רצוה י"שר ףיסוהל לבא ןיאפש יכו ,'וכ ד"ס
ןיאפשד יוה ללכב !רד דוע .התליד ע"לי ןושלב י"שר בתכש הכרדד רישהל ןילע לדלו ,םירחא
המ ןינע לודי ןילע םירחא עמשמו .ןאכל יל י"שרד ,הזמ ארבסה 'פמ !רדד התליד ןויכד
תרשהד ןילעה איה !רוצל לודי ןילע ןילעהד ,םירחא םינשיה םינפמ םוקמ ןכל ,םישדחל תרשה
ןילעה איוה תלעותל ןליאה ז"יאו ןכלו .לוטיב השקוה ול י"שרל םד האפשב הכרצל ירה ןיאפשה
ןירשונ תלעותל !רצוהו ,ז"עה קלחל מ"מד ןויכ םשד השוע הנוכב לטבל ןיאפשה וניא ליעומ המ
איהש תלעותל קרו ,ז"עה ןינעל השפנ אל הלצא אוה שיד קוליח ןויכד תרישנד ןילעה איה !רד
לודי תלעותו השאה ןכל םניא םישאייתמ תדובעמ ןילעה .ז"יע
13
םעטו רבדה תמאבש וטילחה ל"בשרלד 'סותה וטושפב ,השקמ םושמ תטיהרד איוסה ןכ ירהד לכ ראש תוישוקה
םה םאד ,דועו .ל"בשרל אל שרפנ כ"א ,ןכ אל היהי ונל היאר ל"בשרד תיל ארבסה 'יל ינאשד אכיה רקיעד ז"עה
היהו ,תמייק ראשנ השק תיישוק ה"ד" 'סותה .ק"ודו ,#אהו
33
איצומה םילכ םהילעו תרוצ המח כ"שמ 'יע .'וכ ם"במרה מ"היפב הנוכהד הרוצל םיסחימש
המחל אלו .הנבללו תרוצל ב"צו .לויע ל"נמ ם"במרהל .ןכ 'פל
א"רהבבו בתכ #א"מק 'יס" ם"במרהד ודמל הממ הנשנש דחי םע תרוצ ל"סו ,ןוקרד איהד
הרוצ םיסחימש לזמל ילת .ש"ע
דוע היה ל"שפא ודמלד לע 'קמד 'מהמ הנשמה אתיירבהמ טחושהד םושהל םימי םושל 'וכ
המח םושל הנבל ז"רה 'וכ יחבז ןילוח" 'מבו .םיתמ יקומ #.מ הל טחושב אדל אלו ,רהד רהל
רההד ,ומצע ומצע וניא השענ ה"הו ,ז"ע המחל הנבלו כ"ע טחשש אדל המחד ןויכו .הנבלו
המדמ 'מהד הז מ"ש 'ינתמל םד הנשמה יריימ ."הכב
דוע רשפא ארבסמד אטישפ ם"במרהל 'יל תרוצד לויע הניא הרוצ "עאו .תדבענה #%מ" 'קלד
השקמ לע 'מה ןבר לאילמ ויהש ול תורוצ לש הנבל אכיאהד אדשח !רצוהו &רתל ינאשד "ר
םיברכד ירה ,ימד םד תרוצב לויע אכיא אדשח כ"עו ,ז"עד איהש הרוצ ןכא .תדבענה ה"אלב
ם"במרה אל איבה ןיד הז בתכו א"רה ם"במרהד "ל ל"סו 'יל קרד תרוצב םדא אכיא .אדשח
הנהו י"שר המחד 'יפ ונייה לזמ !"שהו .המח ןיבה הנוכהש הרוצל םיסחימש המחל ירבדו
.ם"במרה
היה 'כלו רשפא שרפל תנוכ י"שר המכו ,!פיהל .ראבתיש
הנהד ם"במרה 'ישל המחד ונייה הרוצ םיסחימש כ"א ,המחל טושפ 'כל איהש הרוצ ,תדבענה
ןכו הרוצה םיסחימש ראשל המל 'קיו ,תולזמ םה םירתומ תלוז תרוצ המח יאמו ,הנבלו אנש
תינבתמ די תינבתו לר בתכש ם"במרה םהש םירוסא םושמ רכינש ואבש הרוצמ כ"עו .תדבענה
תורוצד לעש םילכ יליק רתויד םייושע כ"שמכו ,יונל ןייוסב 'סות תעדל .ת"ר
לבא י"שר בתכ הנשמהד איתא ןנברכ מ"רלד ירה לכ םימלצה אלו ,םירוסא קליח םילכד .יליק
עמשמו ל"ילד ארבס כ"או .וז רתוי רבתסמ י"שרלד המח ונייה הרוצ לויע הניאש הרוצ .תדבענה
דועו א"רהד בתכ ם"במרהד ןכ 'יפ םושמ ונשנש המח הנבלו לצא ןוקרד איהש הרוצ םיסחימה
לזמל כ"שמכ ,ילת לבא ,ם"במרה י"שר אל ריכזה אלו ,הזמ עמשמ תיאד !ה 'יל .ארבס
ה"ד 'סותב 'יעו אצומה םילכ םהילעו תרוצ ה"הד ,ןוקרד ןוקרד המלו ,הדבל אל בתכ ןכ ןינעל
המח עמשמו ,הנבלו כ" המחד 'פמד הנבלו ונייה תרוצ לויע הזו אל ל"חכשמ א"כ םירייוצמב
אלו .םלצב
הנהו י"שרל יהנ 'ק הנשמהד ןנברכ לבא ינתינ פ"כע שיש ודיב רודכ הארנו .'וכ אוהד דמלנ
אליממ הנשמהמ ןויכ ,'יעלד י"שרלד םילכ אל הנשמהו ,יליק אכה אב ףיסוהל תרוצ המח הנבלו
ןוקרדו ןיאש תוליר םתושעל .םימלצ
לבא כ"א ל"נמ י"שרל הנשמהד אל איתא אמליד ,מ"רכ לכ תורוצ םדא תורוסא הנשמהו האב
ףיסוהל ל"צו .ל"נכ ל"סד י"שרלד לכד םימלצה ללוכ אל קר תורוצ םדא אלא ראש תורוצ כ"
אלדו" תועמשמכ רוטה םימלצד ונייה תרוצ אליממו #םדא ה"הד לכ ינימ תורוצ תוריוצמה לע
אלו ,םילכה קר תרוצ המח הנבלו .ןוקרדו
34
ףד "מ
ןינעב לוטיב ז"ע
#%בנ" 'קל 'יע ינתמ היל רל 'ר " ש ,יברב דבוע םיבכוכ לטבמ תדובע םיבכוכ ולש לשו א .וריבח " ל
תינש ,יבר ונל !תודליב דבוע םיבכוכ לטבמ תדובע םיבכוכ ולש לשו ,לארשי לארשיד ימ אק
,הלטבמ אהו םשו רתסב .ביתכ א " ר לליה הירב יברד סלוו אל שיש ,הכרצנ ול הב .תופתוש
ותודליב יאמ ותונקזבו ,רבסק יאמ .רבסק ותודליב רבס לארשי אתעדא דבועד םיבכוכ ןויכ ,חלפ
דבועד םיבכוכ לטבמ לארשיד ,הישפנד ימנ ,הלטבמ ותונקזבו רבס לארשי אתעדא הישפנד
יכ ,חלפ לטבמ דבוע ,םיבכוכ לארשיד ,הישפנד אל ליטב .כ"ע
הנהו ב"צ רדה המ רמאקד לארשיד אתעדא ם"וכעד ןיאד ,חלפ שרפל ז"יאד הדובע ,ללכ
כ"אד וקלח לש לארשיה אל היה !ירצ לוטיב ללכ וליאו שרופמ 'מב םד קלח לארשיה !ירצ
לוטיב קר ם"וכעהד לוכי פ"לצו .ולטבל מ"מד ןויכ ולבקמש הולאב קר אתעדא ם"וכעהד ןכל
ם"וכעה שי ול חכ ולטבל וליאכו לארשיה אל ולבק דבלמו .הולאב המ םצעש ארבסה !ירצ
רואיב ם ,רתוי אהד 'ק ז"ע אבשמ דיל לארשי ןיא ול לוטיב ללכ וליפאו אל ודבע לארשיה ללכ
ראובמכ" כ"או #.אמ 'יעל 'מב המ יל אתעדאד ם"וכעד הלפ הל אה פ"נממ םא אל רסאנ המל
יל לוטיב םאו רסאנ !יא ליעומ לוטיב ןויכ אוהש !ייש .לארשיל
ע"עו .ב םש !שמהב אכיא ינתמד הל לארשי ,אפיסא וניא לטבמ תדובע םיבכוכ לש דבוע
א ,אטישפ .םיבכוכ " ר לליה הירב יברד סלוו אל שיש ,הכרצנ ול הב מקו ,תופתוש " לארשי ,ל אוה
אלד לטבמ דבועד לבא ,םיבכוכ דבוע םיבכוכ הישפנד .לטבמ
אהבו רמאקד המד 'מה וניאש לטבמ ז"ע לש ם"וכע ןכו וניא לטבמ קלח ם"וכעה שישכ םש
תופתוש י"שרפ ל"זו אטישפ וניאש לוכי לטבל וקלח לש דבוע םיבכוכ וליפאש ולש ןיא לוכי לטבל
ותנוכו .ל"כע המותס ו"ק 'כלד אכירפ יאדוד ,איה ולש וניא לוכי לטבל ירהש לכ אבש דיל לארשי
ןיא ול לוטיב םו ,םצעב ם"וכע וניא לוכי לטבל ז"ע אבש דיל לבא .לארשי ןיידע ז"יא רמוא ןיאד
לארשיה לוכי לטבל ז"ע לש ןויכ ,ם"וכע ז"עד לש ם"וכע םצעב שי ול תרות .לוטיב
דועו י"שרד ומצע בתכ ןכ הנשמב םש ה"דב לארשי וניא לטבמ תדובע םיבכוכ לש דבוע םיבכוכ
ל"זו דבועד םיבכוכ לסופ והולא ןניפלי אלו ,לארשי לכו ןכש לארשיד וניא לטבמ תדובע םיבכוכ
לארשיד ןיאד הל הליטב תימלוע אהד םשו רתסב ביתכ ירה .ל"כע רתויד טושפ לארשיד וניא לוכי
לטבל ז"ע לש עקפומש ,לארשי לוטיבמ רשאמ ,םצעב וניאש לוכי לטבל ז"ע לש יכ 'כלו .ם"וכע
רתוס תא וירבד .'מב
דוע . שי ירבדמד 'יעל י"שר ל"נה #.נ" עמשמ שודיחהד המב ם"וכעהש ףתושה לוכי לטבל
קלח ומצע אוה אלד ןנירמא ןויכ וניאש לטבמ קלח לארשיה ה"ה וניאש לטבמ קלח לבא .ומצע
יא ואל ארבס וז אל היה םוש שודיח המב יוהש לטבמ ירהש ,וקלח הז ז"ע לש ם"וכע שיש ול
לוטיב י"ע לבא .ם"וכע ה"ד .מ" 'סותה מ"ש ש"ייעו ושריפ #א"שרהמב שודיחהד אוה יוהד לוכי
לטבל קלח ומצע לארשיהד אתעדא ם"וכעד הארנו .חלפ רורב והייתטישל 'סותהד %זמ" 'קל
ה"ד לארשיד #וינבא הוחתשהש ז"על לש ם"וכע יוה ז"עכ לש לארשי ןיאש ול כ"או .לוטיב ןויכ
ףתושהש לארשיה הוחתשה ם קלחל ם"וכעה היה םוקמ רמול םש ם"וכעה אל לכוי לטבל
וליפא קלח הזלו .ומצע םיכירצ רמול לארשיהד חלפ אתעדא ז"יפלו" .הישפנד ם"וכעה לוכי
לטבל ם קלח קוידהו ,לארשיה אוה לארשיד וניא לטבמ ם שישכ םש ףתוש ם"וכע לבא
35
ם"וכעה לטבמ #.לכה
תמאבו םש ירבדמ י"שר ה"ד %זמ" לטונ המ עמשמ #שדיחש לארשיד הוחתשהש ז"על לש
ם"וכע ןיא ול ש"ייע ,לוטיב בתכש תיבד הוחתשהש הל ם"וכע !ירצ לוטיב םאו הוחתשה הל
לארשי הניא לבא .הליטב כ"אד 'ק ירבד י"שר םירתוס ראובמל וירבדב ףדב םשד ,#.נ" עמשמ
ףתושהד ם"וכעה לוכי לטבל וקלח וליפא םא לארשיה חלפ אתעדא אלדו ,הישפנד .'סותכ
ד ,םידקנו .ד הנה ן"במרב 'יע ל"מל 'קהש #%בנ" 'קל ארק םשוד רתסב ףלימל ז"עד לש לארשי
ןיא ול ל"פת ,לוטיב אהמ םהירשאד ןופרשת שאב "עאד #%נ" 'קל 'ירמאד י"אד השורי ונל
לבא ,וניתובאמ ודבעשמ לעל יל והייתעד אחינד והל יכו ,ז"עב ותא ם"וכע ודבעו הרשאל
אתוחילש והדיד רואיבה 'כלו .ידבע אליממד יוה ז"ע לש לארשי ןיאד ול ןכו ,לוטיב י"שרפ .םש
איבהו המ ד"בארה 'יתש יוהד ד"ס םתהד כ"הז אוה אלש חינהל ז"ע ן"במרהו .י"אב ל"זו 'ית ילו
הארנ יאד םהירשאומ הוה אנימא יוד דבועה ז"ע לש לארשי ןיא הל םושמ ,הלטב לארשיד אל
הדבע הנלטביש יוו הרסואל יוה חילש הלטבל אל יוה לבא ,חילש לארשי דבועה ד"סק תיאד
הל הלטב והיאד הרסא והיאו ירש הל .ל"כע
המ 'קו יל לארשיד אל ודבע הרישאל ירה יו לטבמ ז"ע דיבש אלמלאו ,וריבח ארק םשוד רתסב
ת"כיהמ םש לארשי אל לכוי תושעל ןכו .ןכ כ"שמ 'ק ם"וכעהד ויה םיחולש דובעל אלו ,לטבל
יהנ אלד ויה םיחולש לע הז לבא ירה יו לטבמ ז"ע דיבש וריבח המלו אל ולכוי לטבל ם ז"ע לש
לארשי אלמלא" ארק םשוד .#רתסב
הארנו תמאבד ינש םיניד ורמאנ לוטיבב אדח ,ז"ע ןיד לוטיב םידיב דמלנו יליספמ הזבו ,םהיהלא
צ"יא םילעב ם"וכעו לטבמ ז"ע 'יפא לש דועו .וריבח ןיד שואי םילעב ןנתדכו םאד הוחינה הידבוע
תעשב םולש ז"רה ונקיידש #.במ" 'יעל 'יעו .הליטב ירבדמ י"שר םש ינשד םיניד םיקולח ןידו ,םה
שואי אוה דצמ ארבה !ירצו םילעב אקוד אוהש לככ שואיי אוהש השעמ ש"ייעו .םילעב
ונראיבש הזב ם ירבד ן"במרה םש .ש"ייע
הארנו המד ,דוע לארשיש וניא לטבמ ז"ע לולכ הזב ינש ז"עד ,אדח .םירבד לש לארשי ןיא ול
לוטיב ןכלו ,אצפחב ם ם"וכע וניא לוכי לטבל ז"ע אטמדמ דיל לבא .לארשי יא םושמ ןיד הז
דוחל ןיידע ויה םילעבה םילארשיה םילוכי ולטבל ןידמ שואי םילעב פ"כע" םילעבהשכ םה
הולבקש ירהש ,#הולאב והז לוטיב דצמ ארבה לטבמש תלבקה תוהלא הזבו אל היה תפכיא ןל
המב אצפחהש לש ז"ע לש לארשי עקפומ אלא .לוטיבמ רמאנד ןיד רחא לארשיד וניא לוכי
אוהו ,לטבל ןיד ארבב .לארשיד

התעמו וראבתי ירבד ל"סד ,ן"במרה ןידד הז ז"עד לש לארשי עקפומ לוטיבמ אצפחב הזל צ"יא
ארק םשוד אוהד ,רתסב דמלנ אתועמשממ יליספד םהיהלא ,םהיהלא ארקו .אקייד םשוד
רתסב !רצנ ףיסוהל לארשיד וניא לוכי לטבל ם ןידמ שואי לעו .םילעב הז םיבבוס ירבד ן"במרה
המלד יל ארק םשוד רתסב ףלימל לארשיד וניא לוכי לטבל ןידמ שואי ל"פת ,םילעב ארקמ
םהירשאוד ןופרשת םאד ,שאב לארשי לוכי לטבל ןידמ שואי םילעב כ"א המל אל ולטיב תא
הזלו .תורשאה &רית ן"במרה אלד ולכי לטבל ןידמ שואי לוטיבהד ,םילעב שואיד םילעב !ירצ
תויהל י"ע םו ,םילעבה םילעבהש םה ושעש התוא ןכלו ,הולא םה םילוכי לטבל הלבק לבא ,וז
םתה תלבקה תוהלא התיה י"ע ןכלו ,ם"וכעה םילארשיה אל ויה םילוכי !א ,לטבל ם ם"וכעה
אל ולכי לטבל ירהש אל התיה םהלש אדח" י"אד השורי ונל דועו ,וניתובאמ רבכד אטמ דיל
לבא .#לארשי לארשי לביקש ז"ע ולש הולאב ד"ס לוכיד ריפש לטבל ןידמ שואי הזלו ,םילעב
!ירצ ארק םשוד .רתסב
36
לבא לכויש לארשיה וא ם"וכעה לטבל ןידמ לוטיב ז"ע אצפחב הז אטישפ םניאד ם ,םילוכי
אלמלא ארק םשוד לוטיבד ,רתסב אצפחב אל !ייש לצא ז"ע לש לארשי אתועמשממ יליספד
ירהו ,םהיהלא תורישאה ויה לש לארשי י"אד" השורי ונל םו 'וכ אטמ דיל .ק"ודו ,#לארשיל
ונדמל .ה ז"יפל המד ז"עד לש לארשי ןיא הל לוטיב ונייה לוטיב לבא ,אצפחב ןיידע היה !ייש וב
לוטיב דצמ שואי אלא ,םילעב רמאנד דוע ןיד לארשיד וניא לטבמ ז"ע ונייה ,ללכ וניאד לוכי
תושעל השעמ לוטיב לבא .ללכ אול רייוצי ם"וכעד לטבי ז"ע לש לארשי ןידמ שואי םילעב ריפש
היה אלא ,ליעומ תוטישפבד אל ןכתי ןכ םאד אוה לש לארשי כ"א ם"וכעה וניא םילעב ש"לו וב
שואי .םילעב
םו םא יוה אוה ףתוש לבא ןויכ םהינשש ולבק התוא הולאב כ"א !ירצ לוטיבהש שואיד םילעב
היהי י"ע ומכו ,םהינש אהב םהירשאד ןופרשת שאב בתכד ן"במרה לארשיהד אל ולכי לטבל ףא
םהש ויה םילעבה לבא ןויכ םהש אל הואשע הולא אל ולכי לוטיבהד ,לטבל שואיד םילעב ל"צ
י"ע םילעבה הואשעש ןכלו .הולא תופתושב ןויכ םהינשש הואשע הולא !ירצ שואיהש םילעב
היהי י"ע ירהו ,םהינש לארשי עקפומ השעממ .לוטיב
לבא לכ הז תעדל יבר לארשיד ,ותונקזב אתעדא הישפנד לבא ,חלפ ותודליב רבס יבר "הכבד
לארשיה חלפ אתעדא שוריפו ,ם"וכעהד םירבדה ףאד לארשיהש הוחתשה הל לבא ןויכ תלבקש
תוהלאה התיה אתעדא ןכל ,ם"וכעהד יס שואיב םילעב לש ם"וכעה ןכלו .דבלב ם"וכעה
ףתושה לוכי לטבל ם קלח .ק"ודו ,לארשיה
ףאו" יבד םהירשא ם"וכעהד 'ירמא אל ויה םילוכי לטבל ףא םהש ושעש התוא ןויכ ,הולא אלש
ויה כ"או ,םילעב נ"ה אמינ ם"וכעהד וניא םילעב לע קלח ל"צ ,לארשיה מ"מד ןויכ שיש ול
תופתוש הוב שי ול חכ םילעבה לטבל תלבקה סיפתו ,תוהלא לוטיבה הלוכב ןויכ לכש תלבקה
תוהלא התיה ת"צו .ותעדמ דוע הדוקנב #.וז
התעמו .ו אובנ כ"שמל י"שר םאד #.נ" לארשי וניא לטבמ ז"ע ולש לכ ןכש וניאש לטבמ ז"ע לש
ונישקהו .ם"וכע המד לכ ןכש חנית ,אוה ז"ע ולש וניא לטבמ לכד אבש דיל לארשי עקפומ
םצעב ןידמ לבא ,לוטיב אמש ןיידע לוכי לטבל ז"ע לש ם"וכע ןויכ שיד ול לבא .לוטיב יפל רומאה
המד ,אחינ אצפחהד ז"עד לש לארשי ןיא ול לוטיב ונייה ןיאד ול לוטיב ןכלו ,אצפחב םא אובי
ם"וכע ולטביו םידיב אל ליעוי אלד סיפת לוטיבה אצפחב ז"עד אטמד דיל לבא .לארשי ןיידע היה
םוקמ רמול ליעויש לוטיב שואיד אוהד ,םילעב דצמ ארבה לטבמש תלבק אלא .תוהלאה הזבד
ןנירמא לארשיד וניא לוכי תושעל השעמ לוטיב םו ,ללכ אל השעמ לוטיב דצמ ארבה ונייהד
שואי הזלו .םילעב רמאק ןויכד ,י"שר לארשיש וניא לוכי לטבל ןידמ שואי וניאד ,םילעב לוכי
תושעל השעמ לוטיב לכ ,ללכ ןכש וניאד לוכי לטבל ז"ע לש ןויכד ,ם"וכע וניאש לוכי תושעל
השעמ לוטיב ארבב ונייהד" שואי לכ #םילעב ןכש וניאש לוכי ליחהל שואי אצפחב ונייהד" לוטיב
ז"ע לש .#םירחא
לבא הנשמב בתכ י"שר םאד ,!פיהל לארשי וניא לטבמ ז"ע לש ם"וכע לכ ןכש וניאש לטבמ ז"ע
לש הארנ ,לארשי םתהד יריימ י"שר וניאשכ אימוד ,םילעב המד וניאש לטבמ ז"ע לש .ם"וכע
הזלו ריפש רמאק י"שר םאד לארשי וניא לוכי לטבל ז"ע לש וניאד ,ם"וכע לוכי תושעל השעמ
לוטיב ללכ וליפא אצפחב ז"עד לש לכ ,ם"וכע ןכש וניאש לוכי לטבל ז"ע לש לארשי וריבח
עקפומש לוטיבמ אצפחב לבא .םצעב ז"יא ןינע לוטיבל ז"ע לש ומצע אוהש ןידמ שואי .םילעב
הנהו .ז אהב ל"סד י"שרל לארשיד #%זמ" 'סותו הוחתשהש ז"על לש ם"וכע ןיא הל ,לוטיב
וטושפב ונייה םושמ ןויכד הוחתשהש הל לארשי ןכל השענ אצפח לש ז"ע לש לבא .לארשי מ"מ
37
םילעבה םה ם"וכעה אלו ןכלו .לארשיה ףא אוהש עקפומ ןידמ לוטיב אצפחב לבא שואיי םילעב
ןיידע היה !ייש .היב
ז"יפלו אחינ תריתס ירבד םתהד ,י"שר המ #%זמ" בתכש תיבד לש ז"ע הוחתשהש הל לארשי ןיא
ול ונייה ,לוטיב ןיאש ול לוטיב םאו ,אצפחב אובי השעיו 'א הב השעמ לוטיב אל לבא .ליעוי םא
לכ םילעבה ושאיתי ריפש היה ןכלו .ליעומ ןודינב ףדד ם"וכעהש #.נ" לארשיהו םה ,םיפתוש
יוהו הצור לטבל וקלח ןידמ שואי הזב ,םילעב אל תפכיא ןל המב לארשיהש הוחתשה ,הל
מ"מד ם"וכעה אוה םילעבה לע וקלח ריפשו ולטבמ ןידמ שואי .םילעב
לבא ירבדמ ראובמ #.מ" 'סותה יילפד ל"סו םאד חלפ הל לארשיה אתעדא הישפנד ם
ם"וכעה אל היה לוכי לטבל ל"צו ,וקלח ל"סד ןויכד לארשיהש הוחתשה הל ןכל !ירצ םש אוה
ףתתשי הזו ,לוטיבב ראובי י"פע ירבד ן"במרה ל"נה לוטיבהש שואיד םילעב ל"צ י"ע םילעבה
הולבקש ל"סו ,הולאב םאד 'סותהל םירחא כ" הולבק הולאב כ"א הז בכעמ םש םילעבה אל
ולכוי לטבל ןידמ שואי לבא .םילעב י"שר קלוח לע הז ל"סו ימד וניאש םילעב וניא בכעמ לע
שואיה .ק"ודו ,םילעב
ןורא שדקמו
אל השעי םדא תיב תינבת לכיה הרדסכא תינבת םלוא רצח דנכ הרזע ןחלש דנכ ןחלש הרונמ
דנכ הרונמ שי .'וכ ןייעל המל אל ריכזה ם אלש השעי ןורא תרוצכ ןוראה היהש ןכו .שדקמב
ם"במרה ז"פב תיב 'להמ הריחבה ריכזה םילכה אתיירבבש אלו .ןוראה
הרואכלו ל"י תוטישפב ןיאד הזב מ"קפנ תיישעד ןורא ה"אלב רוסא ירהש שי וב םיבורכ רוסאו
םושמ ףוצרפ .םדא
אלא לכד הז םירבוסהל רוסיאד תיישע ףוצרפ םדא רוסיאו תיישע ילכ שדקמה םהינש םידמלנ
אשרדמ אל"ד ןושעת יתא אל ושעת תומדכ עמשמדכו ,"ישמש אטשפמ איוסד לבא .םינושארבו
ם"במרה !וניחהו שי םהל הטיש תרחא הזב יכ "פב ז"ע 'להמ יב רוסיא אל ןושעת יתא אל
ריכזה ם"במרה רוסיאל תיישע תיב תינבת לכיה םילכו תרוצב ילכ אלו ,שדקמה בתכ םש א"כ
רוסיאל תיישע ףוצרפ םדא םיכאלמו םינפואו המחו הנבלו וליאו .'וכו רוסיא תיישע תיב תינבת
לכיה םילכו תומדב ילכ שדקמה רמש ז"פל תיב 'להמ הריחבה יב יניד ארומ ראובמו .שדקמ
ל"סד רוסיאהש תיישעד םילכ תומדב ילכ שדקמה וניא דמלנ ארקמ אלד ןושעת רוסיאכו ,יתא
תיישע םישמש לש הלעמ ףוצרפו אלא ,םדא אוה רוסיא רחא םושמ ארומ ןכו .שדקמ הארנ
תעד !וניחה ט"ל 'צמ 'יע םתעדלו .ד"נר 'צמו אלזא &וריתה ל"נה ןיידעד היה !ירצ אתיירבה
ונעימשהל רוסאש תושעל ןורא תינבת יהנו ,ןורא ה"אלבד רבוע םושמ תיישע לבא ,םיבורכה
ונייה רוסיאב אל ןושעת לבא ,יתא ןיידע !ירצ רבדה רמאיהל תיישעבש ןורא רבוע ם לע רוסיא
תיישע םילכ תינבתב ילכ שדקמה אוהש רוסיא רחא ירמל ןידמ ארומ .שדקמ
הנהו .ב ןייע מ"הסב ע"מ בתכ 'כ ם"במרה תוצמש תיישע שדקמה תללוכ תיישע םילכה
הרונמהש ןחלשו חבזמהו םה יקלח ן"במרהו .ןכשמה תושהב שרשל ב"י השעלו "ל ויתופסוהבו
ןינמל תוצמה קלוח ז"ע ל"סו תוצמש תיישע םילכה הניא תללכנ תוצמב תיישע קר ,ןכשמה
תיישע לכ ילכ תללכנ תוצמב הדובעה תדחוימה ונייהד ,הל תוצמ תיישע הרונמה תללכנ תוצמב
38
תקלדה תוצמו ,הרונמה תיישע ןחלשה תללכנ תוצמב רודיס תיישעו .פ"החל ןוראה הניאש
תרשקנ םושב הדובע תמאב הנמ ן"במרה הוצמל ע"נפב הארנו .ש"ע רורב ם"במרהש רבוסה
רוסיאש תיישע םילכ תומדב ילכ שדקמה אוה אתלמ ארומד שדקמ ליזא ותטישל ל"סד תוצמש
תיישע םילכה איה קלח תוצממ תיישע אליממו ,שדקמה םילכהש םמצע שי םהל ןיד ,שדקמ
םיללכנו ןידב ארומ .ב"זו ,שדקמ
הנהו ן"במרה הנומ תוצמ תיישע ןוראה הוצמל ןויכ ,ע"נפב הניאש הלוכי ללכיהל תוצמב תחא
לבא ,תודובעה ם"במרה אל הנמ תיישעל ןוראה וטושפבו ,הוצמל ונייה הימעטל תיישעש םילכה
תללכנ תוצמב תיישע כ"או ,שדקמה נ"ה ןוראה לבא .והייתוכד תמאב הארנ וניאש ןכ םו
ם"במרה הדומ תיישעש ןוראה הניא ללכב תוצמ תיישע ש"עד ,שדקמה ונושל מ"הסב בתכש
תוצמש תיישע שדקמה תללוכ םיקלחה הרונמה ןחלשהו חבזמהו םתלוזו אלו 'וכ ריכזה .ןוראהל
ןכו ד"וסב םש בתכ ינידש תוצמ תיישע שדקמה םיראובמ תודמ 'סמב תינבתו הרונמה חבזמהו
ןחלשהו םיראובמ תוחנמ 'סמב אמויבו םמוקמו לכיהב ש"ע אלו ריכזה ןוראה רתויבו .ללכ
ראובמ א"פב תיב 'להמ הריחבה בתכש ל"זו ע"מ תונבל תיב ולאו 'וכ 'הל ןה םירבדה ןהש רקיע
ןינבב תיבה ןישועו 'וכ שדקמב םילכ חבזמ הלועל ראשלו תונברק רויכו ...שבכו חבזמו ...ונכו
תרטקל הרונמו ןחלשו אלו ,ש"ע 'וכ ריכזה ןורא ןכו ,ללכ !שמהב םש םיקרפב כ"חאש ראבמ
תינבת לכ םילכה וניאו ראבמ תינבת ןוראה רבכו ,ללכ השקתנ הזב ח"נמה לבא ,ה"צ 'צמ
תמאה הרות הכרד תעדש ם"במרה תיישעש ןוראה הניא תללכנ תוצמב תיישע שדקמה ןיאו
ןוראה קלח שדקמהמ .ללכ
רשפאו אוהש ם חרכומ הממ אלש היה ןורא שדקמב תיבב ינש יהנו היהש זונ לבא תוליחמ אל
ושדקתנ אצמנו אלש היה ןורא שדקמב ללכ םאו היה ןוראה קלח שדקמהמ המל אל ובייחתנ
תושעל ןורא ןידמ שדקמה כ"עו ןיאש ןוראה ןמ שדקמה שיו .ללכ תוחדל אמשד תוחולה םיבכעמ
ןוראהב ןכלו אל היה מ"מו .רשפא הארנ היאר הממ דודש ותולעהב תא ןוראה תירקמ םירעי
ואיבה םילשוריל המלו אל ואיבה ןועבל םשש היה כ"עו ,ןכשמה אכילש אבויח ןוראהש היהי
.ןכשמב
ת"או כ"א ןיאש תיישע ןוראה ללכנ תוצמב תיישע שדקמה כ"א המל אל הנמ ם"במרה תמאב
תיישעל ןוראה הוצמל ינפב כ"ע .המצע הארנ ל"סד ם"במרהל התיהש תוצמ העש אלו תורודל
יכ ותוא ןורא השעש השמ זננ דמועו ל"תעל םלועמו אל ושע ןורא ן"במרהו .רחא תושהב
ע"מל "ל בתכ מ"מד איה הוצמ תורודל םאש דבאי וא רבשי םיבייח תושעל הדמכ ,הנושארה
לבא ם"במרה הארנ תמאבד קלוח .ז"ע
הארנו . ראבל ז"יפל כ"שמ ם"במרה ב"פב ילכ שדקמה ב"יה תעבד ןיכילומש ןוראה םוקממ
םוקמל הוצמ ולטונל לע כ"כו ,ףתכה מ"הסב ע"מ !ירצו ,ד"ל ןיבהל ירה תוצמ ףתכב ואשי
הרמאנ הרותב לע לכ ילכ המלו ,שדקמה ודחיי ם"במרה ןוראל הארנו .אקוד אהד ווטצנד
רבדמב ףתכב ואשי ראשב םילכה ונייה רבדמב אקוד היהש ןיד עסמ לבא ,ןכשמה ואבשמ י"אל
לטב ןיד עסמ אלא ,ןכשמה לכב םוקמ םינוב ןכשמ לבא .שדחמ ןוראה אל היה ןמ ןכלו ,שדקמה
ראשנ תורודל יוויצה םיאבשכ ותאשל םוקממ םוקמל !יא והנל ףאו .וב תיישעש ןוראה אל
התיה הוצמ יכ ,תורודל התשענ תחא דימתלו י"ע לבא ,ה"ערמ מ"מ ראשנ תורודל הוצמה !יא
ותאשל םוקממ .םוקמל
דוע ראובמ ם"במרב מ"הסב םש הוצמש וז ףתכבד ואשי תלטומ לע ףאו ,םינהכה רבדמבש
והואשנ ינב ונייה ,תהק טועימל םינהכה דימד 'קו .ש"ייע ורבעשכ תא ןדריה אשינ ןוראה י"ע
םינהכה ראובמכ ם"במרב מ"הסב םש איבמו יארק עשוהי 'סב לע הז לבא" ן"במרה שרפמ
םיקוספה ןפואב יכו #רחא וברתנ םינהכה ןיב עסמה ןורחאה ןיבל תייצח לבא .ןדריה הארנ
39
תמאבד ידכ תאשל תא ןוראה דבל ויה יד םינהכ ם רבדמב ןרהאד וינב 'בו סחנפו םיקיפסמ .הזל
אלא רבדמבד הוצמה ףתכבד ואשי הללכ תא לכ הזלו ,םילכה אל וקיפסה לבא ,םינהכה
וסנכנשכ י"אל הלטב ןיד עסמ ןוראהו ,ןכשמה עסנ ראובמכו ,דבל ם רבדמבד ןוראה עסנ םע
ןכשמה וליאו ורבעשכ תא ןדריה עסנ ןוראה אליממו .םהינפל הרבעד דימ הוצמה .םינהכל
התעמו .ד אחינ דאמ המ אלש רכזוה אתיירבב רוסיא תיישע ןורא תינבת ןורא .שדקמבש
פ"נממד תטישל םירבוסה רוסיאהש תיישעב םילכ תומד ילכ שדקמה אוה ארקמ אלד ןושעת
כ"א ,יתא ןיא מ"קפנ רוסיאב תיישע ןוראה ה"אלבד רבוע לע רוסיא אל ןושעת יתא דצמ
םיבורכה ירהש רוסא תושעל ףוצרפ םדא אישוקהו .ל"נכו ארקיעמ הניא אלא תטישל ם"במרה
רוסיאש תיישע םילכ תומד ילכ שדקמה אוה רוסיא רחא םושמ ארומ רשא .שדקמ הטיש וז הדוסי
החנהב םילכהש םה קלח ם"במרהו ,שדקמהמ הימעטל תוצמש תיישע םילכה תללכנ תוצמב
תיישע לבא .שדקמה ראבתנ ןינעלש ןוראה ם ם"במרה הדומ אלש היה קלח ןויכו ,שדקמהמ
ןיאש ןוראה קלח אל ,שדקמהמ !ייש ןוראהב תוצמ ארומ ןכלו .שדקמ ןיא תיישע ןורא תומד
ןורא שדקמבש ללכב רוסיא תיישע םילכ תומד ילכ שדקמה קר" רוסאש םעטמ רחא דצמ תיישע
ףוצרפ םדא רוסאד ארקמ אלד ןושעת ןכלו #יתא אל רכזוה ןוראה אתיירבב .ק"ודו
הזבו .ה שי בשייל ק"השמ םינורחאה תריתס תוכרב 'מד ,םישרדמה אתיא #.הנ" העשב ל"אש
ה"בקה השמל !ל רמא ול לאלצבל השע יל ןכשמ ןורא םילכו !לה השמ !פהו ל"או השע ןורא
םילכו ל"א .ןכשמו השמ וניבר והנמ לש םלוע םדא הנוב תיב כ"חאו סינכמ וכותל םילכ םילכ 'וכ
ינאש השוע ןכיהל רמא ...םסינכא ול לצב ל0א תייה תעדיו וליאו .כ"ע ר"מבב השרפ" #ב ,'נ
אתיא השמש רמא ול לאלצבל תושעל ןכשמה כ"חאו לאלצבו ,ןוראה ל"א ז"יאש הדובכ לש
הרות םיכסהו השמ תושעל ןוראה הזו .הליחת !פיה ירבד .ל"נה 'מה
ל"נלו אחינ ןוראד דוחל ראשו םילכ ראשד ,דוחל םילכה םתיישעש אוה ינידמ תיישע ירה ,ןכשמה
םה ילכ תיבה והנמו לש םלוע תונבל תיבה לבא ,םדוק ןוראה ןיא ותיישע ינידמ תיישע ןכשמה
אוהו ,ללכ םויק אברדאו ,ע"נפב !ירצ םידקהל ותיישע םושמ ודובכ לש .הרות
כ"חא .ו יתיאר ת"ושב ס"תח ד"וי ו"לר 'יס בתכ ל"זו זאמ היה ע"לצ ד"מל ןורא הל לבבל כ"א
ד"מל ר"ק אל השדק ל"על ףאו םוקמ שדקמ תעדכו כ"א ...ד"בארה ל"נמ תיבב ינש תונבל
ק"מהיב ילב ןורא ל"נ ...םיבורכו ה"שמ ביתכ יתדעונו !ל המש לעמ תרפכה ןיב םיבורכה 'ב
רמול םעט ןוראה םיבורכהו אוה קר רקיע !רוצל םוקמ דעומ רבדל םע ה"ערמ ןיבמ 'ב
םיבורכה ןיאשכו איבנ ה"ערמכ יוארה דעוהל ומע ןיבמ ינש םיבורכה ןיא ןוראה בכעמ .ל"כע
שרופמ נ"שמכ ןוראהש אל היה !רוצל שדקמה .ק"ודו
הנהו .ז אתפסותב 'יע הלימ "פ ןיא ןיחתופ יחתפ יתב תויסנכ אלא חרזמל ןכש וניצמ לכיהב
היהש חותפ חרזמל רמאנש םינוחהו ינפל ןכשמה המדק ינפל להא דעומ החרזמ ןייעו .כ"ע י"שר
תוכרב ןיבוריע 'סותו #%ו" ראובמ #%חי" םהירבדמ ןויכד חתפהש חרזמב אליממ לכיהה יכ ,ברעמב
ם הזב ל"צ ןיעמ שדקמ םשש היה ןוראה .ברעמב
ןיבוריע 'סותה 'כו אתפסותהש #%חי" רמאקד חתפהש ל"צ חרזמל ליזא !הכ ד"מ הניכשד
ברעמב נ"יא יריימד י"אב םיבשויל חרזמב םילשורי הארנו .ד"תא ןיאש םתנוכ &וריתב ינשה רמול
םיבשוילש ראשב תוחור ש"ל אדיפק םוקמב חתפה קר ,ללכ םתנוכ רקיעד ןיד אתפסותה היהיש
חתפה דנכ הזו ,לכיהה הונ לכב קר ,םוקמ המ טקנד אתפסותה חתפהש חרזמב לכיההו
ברעמב הז יריימ ס"נכהיבב אוהש חרזמל לבא .םילשורי ס"נכהיבב אוהש ןופצל !רדב ,םילשורי
םייקתי ,לשמ ןיד אתפסותה י"ע חתפהש ןופצב לכיההו ןכו .םורדב &וריתה ןושארה ובתכש
אתפסותהש 'סותה ליזא ד"מל הניכש הארנ ,ברעמב כ" אוהש שרפתמ ז"דע םד ראשל ןאמ
40
ירמאד םייקתמ ןיד אתפסותה י"ע חתפהש דנכ קר ,לכיהה המ טקנד אתפסותה חרזמ ברעמו
והז י"פע העדה םיכירצש ללפתהל ףאו .ברעמל ז"יאש חרכומ תנוכב לבא 'סותה תעדה הטונ
פ"כו ,ןכ ע"ושה .נ"ק 'יסב
לבא ןייע ם"במרב א"יפ הלפת ב"ה ל"זו ןיאו ןיחתופ יחתפ תסנכה אלא חרזמב רמאנש םינוחהו
ינפל ןכשמה המדק ןינובו 'וכ לכיה הז חורב ןיללפתמש ודנכ ותואב ריעה ראובמו .כ"ע אידהב
ףאש לכיההש אוה חורל םיללפתמש ודנכ ותואב ריעה ונייהד חורל י"א לבא חתפה םלועל דצל
ומעטו .חרזמ רורב ל"סד אתפסותהד איה ע"וכל ד"מל 'יפאו םיכירצש ללפתהל יפלכ שדקמה
מ"מ חתפה םלועל ןייעו .חרזמל ס"תחב ח"וא ז"כ 'יס ןד ןכ ארבסמ הישפנד המיתו אלש ריכזה
תא ירבד םו ,ם"במרה המית לע ע"ושה אלש ריכזה תטיש ם"במרה הזב .ללכ
מ"מו תטיש ם"במרה השק ומכד ,ארבסמ שיש אדיפק חתפב היהיש ןיעמ המל ,שדקמ אל היהי
כ"ומכ אדיפק ם ל"צ 'כלו .לכיהב םושמ אוהש א"א לכיההש !ירצ תויהל ןוויכל י"א ידכ לכויש
ללפתהל דנכ י"א דנכו .לכיהה
לבא הארנ צ"יאש ם"במרהו ,הזל ותטישל ןוראהש אל היה ןמ שדקמה ןיאו ,ללכ וב ןיד ארומ
שדקמ אליממו ,ש"ע ןידהש ןיעמד ןכשמ שדקמו ש"ל .לכיהל
שי 'כלו .ח תושקהל ירהש אתפסותב ףוס םיחבז אתיא וזיא איה המב הלוד תעשב רתיה תומב
להא דעומ יוטנ וכרדכ ןיאו ןוראה ןותנ םש ירה ,כ"ע רקיעש םש ןכשמ יולת !יאו ,ןוראב ל"שפא
ןוראהש וניא ןמ לבא .ןכשמה תמאב מ"קל אהד ה"אלב ירה 'ק תיבב ינש אל היה ןורא !יאו
בשחנ שדקמ אלו לבא .המב ןינעה קוליחהד ןיב המב ןיבל ןכשמ אוה ןכשמד אוה םוקמב
הניכשהש םינפלמו ,תנכוש היה הז יולת דע ,ןוראב ואבש לא םילשורי איהו התיה הלחנ זאמו ןיא
הניכשה הזז םיחבז 'סות 'יעו" .םשמ ןכלו .#%ס רחא תריחב םילשורי ןיא םש שדקמ יולת ,ןוראב
םו םדוק אל היה ןוראה ןמ ןכשמה לכלו ,ומצע רתויה תואיצמ ןוראה התיה יאנת תעיבקל םוקמ
לבא ,ןכשמה ןוראה וניא ןמ ןכשמה המכו .ראבתנש
ה"דות אל ק"השמב ,ןושעת ל"מל רוסיא םישמש רודמבש ןוילע ל"פת םושמ תרוצ ן"רה .םדא
םושמ 'ית שיש םהל ק"הוע .םיפנכ ל"מל 'סותה רוסיא תרוצ םינפ 'ד ל"פת םושמ ףוצרפ ,םדא
ז"יאד 'יתו ףוצרפ הארנו .םדא ן"רהו 'סותד יילפ כ"שמב ש"ארה רוסיאד תרוצ םדא אוה קר
לכב ן"רהד .ףוה ל"ס אליממו ,ש"ארהכ תרוצ !אלמ הניא ללכב ףוצרפ םדא ירהש ופו הנוש
שיש ול ןכו .םיפנכ םינפ 'ד ןויכ םפוש םירבוחמ ז"יא ףוצרפ ףו דועו ,םדא ירהש םהילר ףככ
לר לבא .לע ל"ס 'סות וליפאד ףוצרפ שארה דבל ןכלו ,רוסא השקוה םהל ל"מל רוסיא תרוצ
וכרצוהו ,!אלמ &רתל ןיאד םהל ףרוע כ"או ם שארה וניא ףוצרפכ ןכו .םדא השקוה םהל תרוצ
םינפ 'ד המד יל םפוש םירבוחמ םהילרו ףככ לר ירה ,לע מ"מ שי םש ףוצרפ שאר .םדא
ה"ר 'סותב 'יעו אה 'יתש #%דכ" םינפ 'דד יכד אכיא ראש םיפוצרפ םע םדא ףידע הארנו .יפט
ז"יאד תרבסכ ן"רה אלא ם םש 'סותה ל"ס רוסיאד ףוצרפ םדא אוה שארב אלא ,דוחל מ"מד
שישכ םש םינפ 'ד ראש םיפוצרפה םיעיקפמ ונממ םש ףוצרפ הלתמד ,םדא ז"יאד תרוצ םדא
אלא תרוצ תויח .שדוקה
ה"ד" 'סותב 'קל 'יעו ובתכש #ינאש ד"וסב קרד םלצ תומד םדא לכ ופו םידיב םילרו ,רוסא
לבא ז"יא רתוס םהירבדל םתהד ,ןאכ יריימ רוסיאב םמייקל םושמ הזבו ,אדשח ל"ס קרד םלצב
41
םלש אכיא לבא .אדשח אכה יריימ רוסיאב ע"וש 'יעו .היישע ד"וי ס"וס א"מק א"יד רתומד
תושעל תוהשהלו ףוצרפ שאר םדא אלב קרו ,ףו לכ ףוה א"רהו ,רוסא םש ןייצ ירבדל
ש"ארה ירבדלו ה"ד" 'סותה ל"צו ,ל"נה #ינאש ירבדד א"רה םה ע"ושהד ,םידדצל ריתה 'ב
םירבד היישע רמאקו ,היהשו א"רה רתיהד היישע אוה י"פע כ"כש ,ש"ארה אידהל ירשד תושעל
תרוצ שאר אלב רתיהו ,ףו הייהש אוה י"פע לבא .'קל 'סותה ןינעל היישע תמאב 'סותה יילפ
לע ש"ארה ל"סו רוסאד תושעל ם תרוצ שאר .דוחל
ירבדמ .םש ראובמ 'סותה םהד םישרפמ אתיירבה תעבטד המתוחש טלוב תרוצב אלדו ,םדא
"הבכ ה"ד 'קל 'סותב" יריימד 'יפש #ינאש תרוצב המח וא הנבל וא .ןוקרד
דוע ראובמ יילפד "הבו 'סות םעטב רוסיאה םותחל תעבטב המתוחש םושמ 'יפ 'סותד .עקוש
רוסיא תיישע תרוצ םדא אליממו" וחיכוה הזמ םד אבר תיא !ה 'יל אשרד אלד ןושעת .#יתוא
לבא "הב 'ישל יריימד תרוצב ןיאד ,ןוקרד הב רוסיא כ"ע ,היישע םעטה רוסאש םותחל תעבטב
המתוחש עקוש אוה םושמ היהיד אדשח ז"עד ומכד ,הועשב תעבטב המתוחש טלוב רוסא
המייקל םושמ אדשח אלש ורמאי אוהש דבוע הרוצל לעש !כ ,תעבטה תעבטב המתוחש עקוש
רוסא םותחל הב ודשחיד ותוא דבועש הרוצל תטלובה לעש .הועשה
!ירצו ןיבהל אנמ והל רוסיאהש 'פל 'סותהל םותחל הב אוה םושמ רוסיא היישע אליממו"
חיכוהל םד אבר תיא אשרדה 'יל אלד ןושעת אמליד ,#יתוא תמאב םעטה אוה "הבכ םושמ
.אדשח
הארנו ל"סד הועשבד 'סותהל ש"ל ש"לד ,אדשח אדשח אלא םילכב םידבוכמ תעבטכ איהש"
ללכב םילכ םידבוכמ שרופמכ לבא ,#'קל 'מב הועש יוה םילככ ומכד .םיזובמ ןינעל אניד 'ינתמד
אצומהד םילכ םהילעו תרוצ המח הנבלו םירוסאד ,ןוקרדו אמש רמאקו ,ודבענ "בשר ונייהד
אקוד םילכב םידבוכמ לבא םילכב םיזובמ ןיא !רדה דובעל הרוצל פ"כו ,םהילעש ם"במרה
!כ ,ע"ושהו ןינעל רוסיא אל ,אדשח ודשחי ותוא דבועש הרוצל תטלובה א"כ איהשכ לע תעבטה
איהש ילכ אלו ,דבוכמ איהשכ לע רבד ןכו .הזובמ שרופמ ואיבהו ,ן"במרב אכילד ,ן"רה אדשח
םילכב אתיא 'קל 'מבו .םיזובמ תוחפטמד יוה םילכ ובתכו ,םיזובמ םשב 'סותה ח"ר סורל
ןכו ,תועבטמ אוה "הב 'י ףוס" רבתסמו ,#ז"ע 'לה הועשהד לש םתוחה אל ףידע יוהו ,עבטממ
ש"לו ,הזובמ הב כ"עו ,אדשח רוסיאהד םותחל הב אוה םושמ רוסיא היישע רוסאד תושעל תרוצ
.ל"קו ,םדא
לבא "הב 'ישל אתיירבהד תעבטד יריימ תרוצב ןוקרד כ"ע רוסיאה םותחל המתוחשכ עקוש
אוה םושמ אדשח ודשחיש ,ז"עד דבועש הרוצל תטלובה ןמ היהיו .הועשה ל"צ תעדל "הב וא
הועשד יוה ףידעו ,דבוכמ וא ,עבטממ ןנישייחד אדשחל ם םילכב רומחו ,םיזובמ רוסיא אדשח
רוסיאמ ונייהד" .אצומ ףאד אצומבד םילכ םיזובמ םהילעו תרוצ ןוקרד ןיא ונא םיכירצמ ותוא
םכילוהל םיל ןויכד ,חלמה םהש םיזובמ אמתסמ אל לבא ,ודבענ מ"מ אל ןנירש תוהשהל 'יל
םילכ הלאכ ןנישייחד אמש לכב תאז ורמאי ינב םדא אוהש דבוע וא #.םהל כ"שמכ ן"במרה
תמאבד יריימ םותחל לע םילכ .םידבוכמ
!ירצו ןיבהל תעדב ירהד ,'סותה םצע תטיש "הב יקומד אתיירבהל תרוצב ןוקרד כ"שמכ" 'סות
ונינפלו ,ומשב "הבב אתיא יריימד תרוצב המח וא הנבל וא #ןוקרד ( אלו תרוצב םדא ( 'כל
דמל ןידמ אצומה צ"יאד ,םילכ םכילוהל םיל חלמה א"כ שישכ םהילע תרוצ המח וא הנבל וא
42
לבא ,ןוקרד םא שי םהילע תרוצ םדא אל ןנישייח הזמו .ודבענש דמל "הב ןינעל קרד ,אדשח
תרוצב המח וא הנבל וא ןוקרד ודשחי ותוא דבועש אלו ,הרוצל תרוצב לבא .םדא 'סותה 'ישל
אתיירבההד תעבטד יריימ תרוצב ל"צ ,םדא אדשחד רומח ףאו ,אצוממ אצומבד םילכ אל
ןנירסא והל האנהב א"כ תרוצב המח וא הנבל וא לבא ,ןוקרד ןינעל רוסיא הייהש םושמ אדשח
םירימחמ וליפא תרוצב .םדא
ןויכו אדשח 'סותהלד רומח כ"א ,אצוממ אנמ והל ןינעל אדשח ןניעבד םילכ .םידבוכמ
ל"צו מ"מד ןויכ אתיירבה 'סותהלד יריימ תרוצב כ"או ,םדא רוסיאה םותחל הב שרפתמ בטיה
םושמ אליממ ,היישע ןיא ונל רוקמ רימחהל םושמ אדשח םילכב .םיזובמ
רתיהב הרוצ דוסיבו ,תעקוש רוסיא תיישע תרוצ םדא
ה"ד" 'סותה 'יש אל אתיירבהד #ןושעת תעבטד יריימ תרוצב רוסיאהו ,םדא םותחל המתוחשכ
עקוש םושמ רוסיא מ"מו ,היישע םתוחהשכ טלוב רתומ חכומו ,םותחל כ"א ןיאד רוסיא היישע
הרוצב ןכו .תעקוש ראובמ ה"ד" 'קל 'סותב אהו ושקהש #"ר יאמא אל ינשמ תרוצד הנבל אל
התיה תטלוב !כלו האשע ראובמו ,"ר אידהל הרוצבד תעקוש אכיל רוסיא .היישע
מ"מו ובתכ ה"ד" 'סותה אל םינידסד #ןושעת םיעובצה וא שיש םהב תורוצ לש המקר ירש םושמ
ןיאש םהב אלא יצח ראובמו ,ףוצרפ וליאד ויה ףוצרפ םלש ויה ףא ,םירוסא ןיאש הרוצה
ל"צו .תטלוב קרד הרוצ תעקוש לבא ,תרתומ הרוצ לש עבצ וא המקר ערו ,הרוסא .תעקושמ
הזו !פיה תטיש אמוי 'סותה רסאש #%דנ" תרוצ םדא ןיב תטלוב ןיב תעקוש אהו" תעבטד ל"צ
"הבכ 'פמד יריימד תרוצב מ"מו ,#ןוקרד ריתה הרוצ לש ןינממס ןיאד הב .שממ
לבא .ב ם"במרה "פ" ז"ע שי #י"ה ול הטיש תרוצד ,תרחא םדא תעקוש תרתומ ןכו ריתה הרוצ
העובצה י"ע רבתסמו .ןינממס דמלש רתיה הרוצ לש םיעבצ רתיהמ הרוצ תעקוש דמלנש"
אתיירבהמ ם"במרהד ,תעבטד םש" כ" #א"יה ושרפמ תרוצב דצהד ,#םדא הושה םהבש ןניאש
.תוטלוב
$*
ילפו ם"במרה לע ל"סד 'סותה הרוצד לש םיעבצ ער הרוצמ .תעקוש
דועו וקלחנ ם"במרהו 'סות רבדב ם"במרבד ,רחא םש" ראובמ #א"יה רתיהד הרוצ תעקוש
רמאנ אקוד תרוצב לבא ,םדא תרוצ ראש םישמש רודמבש ןוילעה ןותחתהו ( ללוכ תרוצ
םיכאלמ ( הרוסא וליפא י"ע םינממס וטושפבו" ה"ה לבא .#תעקושב עמשמ 'סותב ןישמשד
רודמבש ןוילעה םירתומ אקודד ,תעקושב תרוצב המח הנבלו םיבכוכו רסא םושמ םיעוקשש
.עיקרב
םעטבו . ם"במרה רסאש הרוצ תעקוש םיכאלמב ( יאמו אנש תרוצמ םדא ( ראיב י"בה םושמ
םניאש ילעב ונייהו .ףו ם"במרהד ל"ס רתיהד תעקוש אוה םושמ הרוצש תעקוש איה הרוצ אלב
ז"יאו ,םלו תומדכ םדא שיש וב הרוצ לבא ,םלוו םיכאלמ ה"אלב ןיא םהל ףו ןכלו רוסא
תושעל תרוצ !אלמ וליפא הרוצב .דבל
14
לבא ןיא רמול םעטהש ריתהש הרוצ לש םיעבצ םושמ ןיאש הב תרבסכו ,שממ ירהד ,אמויב 'סותה ם"במרה רסא
תרוצ המח הנבלו ןכו תרוצ םיכאלמ י"עש ומכו ,םיעבצ איבנש כ"עו ,!שמהב שיד םהב .שממ

43
אלא כ"אד םעט רוסיא הרוצ תעקוש םיכאלמב םושמ" ןיאש םהל וניא 'כל #ףו המוד םעטל
רוסיאה המחב הנבלו בתכש" י"בה םד ם"במרהל אוה םושמ םיעוקשש הזו ,#עיקרב קחוד ןויכ
אכיל 'מבד היאר אלא רוסיאל הרוצ תעקוש יב המח הנבלו חכומד" הרוסיא אהמ ,"רד
כ"שמכ .#'סותה
ל"נו ם"במרהד ל"ס םד המ ןנירסאד תרוצ תעקוש הנבלב וניא םעטמ םושמ 'סותה העוקשש
א"כ ,עיקרב םושמ תטישש ם"במרה אבצד םימשה ללמ המח הלעמלו םניא אל םילק אלו
ןיאו ,םידבכ םהל אל םעט אלו ז"כד ,חיר ש"ל א"כ םלוב הטמלש חריהמ קלחתמה ,תודוסי 'דל
ראובמכ ז"כ ם"במרב ת"הוסי 'לה אצמנ ,#"פ" ןיאד םש םלו !רעכ רמוחה אליממו ,הטמלד
רוסיאה תושעל םתמוד אוה דצמ הרוצה דבל אלו דצמ ןכלו ,םלוה אכיל קוליח ןיב תוטלוב
ל"נכו ,תועקושל הרוצד תעקוש איה הרוצ ילב הזמו .רמוח דמל ם"במרה לכד ןכש ןינעל
םיכאלמ םניאש ילעב ףו םניאו םיארנ יניעל רשב .ללכ
התעמו .ד הארנ תותולפה 'בד ןיבש ם"במרהל 'סות םייולת דוסיו .ז"בז םתתולפ םעטב רתיהה
תושעל הרוצ תעקוש דמלנה" אתיירבהמ ל"ס 'סותד .#תעבטד המד ןנירשד הרוצ תעקוש אוה
םושמ ז"יאד תרוצ םדא הרוצהד ,ללכ תעקושה הניא תספתנ הרוצכ אלא !ופיהכ ןכלו .הרוצ
אריבס והל ןיאד 'סותהל דומלל הזמ ריתהל הרוצ לש ירהש ,םיעבצ הרוצ לש םיעבצ תיארנ
ריפש תרוצכ םו .הרוסאו ,םדא אריבס והל רתיההד 'סותהל תעקושד !ייש ם תרוצב ,םיכאלמ
ס"כוסד ז"יא תרוצ רבדה קרו .ללכ המחב הנבלו םיבכוכו ןנירסא הרוצ עיקרבד ,תעקוש אפו
םה וזו ,םיעקוש איה .םתרוצ
לבא ם"במרה ל"ס רתיהד הרוצ תעקוש אוה םושמ יוהד הרוצ אלב ז"יאו ,םלו תומדכ םדא
ארבנש הרוצ אליממו .םלוו ל"ס שיד דומלל הזמ ריתהל ם הרוצ לש איהש ,םיעבצ כ" הרוצ
ילב !דיאמו .םלו ל"ס ם"במרהל לכד רתיהה אוה תרוצב לבא ,םדא תרוצב המח הנבלו ןיאש
םהל םלו םלוכ לכו ,יצראה ןכש םיכאלמ ןיאש םהל ףו ןנירסא ,ללכ וליפא הרוצ ילב ,םלו
ונייהד הרוצ .ןבהו ,תעקוש
אלא .ה ןיידעד !ירצ רוסיא 'כלד ,ןיבהל תיישע תרוצ םדא דמלנה אלמ ןושעת וניא ,יתוא םושמ
איהש תמוד םדא אלא ,הטמלד םושמ איהש תמוד הארמ םדאה לע כ"שמכו ,אסכה ן"רה
אלד ןושעת יתוא ונייה תומדב ינאש הארתמ וב כ"או .םיאיבנל ומכ רסאש ם"במרה תיישע תרוצ
םיכאלמ וליפא ןניא ןויכ ,תוטלוב םניאש ילעב םיארתמו ,ףו קר הארמב לכ ,האובנ ןכש היהד
ונל רוסאל תרוצב ותואמו ,םדא .םעטה
הארנו חכומד הזמ תטישד ם"במרה רוסיאד תיישע תרוצ םדא וניא םושמ איהש תמוד המ
הארתנש ה"בקה םיאיבנל תומדב הארמ םדא וילע אלא ,הלעמלמ םושמ איהש תמוד םדא
הטמלד ודוסיש רפעמ ופוסו ונושלב 'יעו .רפעל מ"הסב ת"ל" ונריהזהש #'ד תושעמ תרוצ ילעב
םייח עמשמו .'וכ המד רוסאש תושעל תרוצ םדא אוה תרותמ תרוצ לעב ונייהד ,יח םדא
המו .הטמלד ושרדש אל ןושעת יתוא ל"צ ם"במרהד הנוכהד 'פמ תרוצ םדא השענש םלצב
םיקלא תמודו" המ ושרדש פ"הע יכ תללק םיקלא .#יולת
לבא ן"רהל בתכש שרופמ רוסיאד תיישע תרוצ םדא םושמ איהש הרוצ הבש הארתמ ה"בקה
כ"א ,ויאיבנל תמאב רוסיאה םושמ םדא הידידלו ,הלעמלד ןויכ ןנירשד הרוצ תעקוש יב םדא
ש"כ יבל תעדכו ,םיכאלמ ןכו ,'סותה תמאב שרופמ .ל"קו ,ן"רב
$+
15
דוע ל"י םדקהב השקמד 'מה "רל אהמ אלד ןושעת יתא תומדכ &רתמו .ישמש ייבא אלד הרסא הרות אלא
תומד םינפ 'ד ידהב השקמו .ידדה אלא התעמ ףוצרפ םדא אתיירבבו ,ירתשל אינת לכד ןיפוצרפה םירתומ &וח
ףוצרפמ וז 'כלו .םדא אישוק קר לע המ רמאש ייבא םינפ 'ד 'יעבד וליאו ,דחיב אתיירבב ראובמ וליפאד ףוצרפ
44
ףד] "מ [ב"ע
םושמ אדשח
ינאש "ר םירחאד ושע אהו ,ול בר הדוהי םירחאד ושע ול םתה 'וכ ומתוחב טלוב םושמו .אדשח
ש"ארה 'סותב 'יע ט"ושה 'יפש ןפואב טושפ היהד ד"ס השקמל אמעטד לאומשד רמאש ברל
הדוהי ימס היניע ןידד םושמ אתיירואדמד רוסיא אל ןושעת ונייה וליפא השקו ,םייקל ןברל
&רתמו .לאילמ לאומשד 'מה ואל אתיירואדמ אלא ,רמאק ןנברדמ םושמ וטושפבו .אדשח
הנוכה ןצרתהד !מס לע המ קיסמד ףוסבל לצאד ןבר לאילמ אל היה !ייש יחיכשד ,אדשח
םיבר וא ,היב םושמ היהש לש וא ,םיקרפ םושמ רתיהה ןיבהלד .תורוהלו
לבא ונלש 'סותה ה"ד" ושריפ #אהו םד השקמהל אכיל רוסיא אתיירואד אלא ,המייקל ד"סד
לאומשד רמא תיחשהל הרוצה םושמ אדשח היישעד אלש ודשחי תא בר הדוהי אישקו .ואשעש
&רתמו ."רל אמעטד 'מה לאומשד ואל םושמ דשח היישע אלא םושמ דשח .ז"ע
הומתו המ חיורה &וריתב 'מה ס"כוס ,הז ם אה "רד רסאיי ט"המ אדשחד םא ,פ"נממו .ז"עד
עדי 'מה לצאד "ר אל היה !ייש ןויכ ,אדשח יחיכשד םיבר כ"א ,'יב המ השקה ארקיעמ
ששחמ יאו ,היישע אל כ"א ,עדי המ אמעטד 'ית לאומשד םושמ אדשח אה ,ז"עד ס"כוס ם לצא
"ר רסאיי .ט"המ
$,
םדא אוהש םינפ 'דהמ 'א לבא .רוסא פ"כע רוסיא ףוצרפ םדא אוה םושמ ותויה ןיאו ,םינפ 'דהמ 'א ןאכ אכריפ לע
רקיע המ &ריתש ייבא לבא ."רדל ןושל אל 'מה עמשמ &רתמד ,ןכ םתה םושמ אל ןושעת לבא" ,יתוא ראש
ןישמש עמשמו ."ירש אישוקהד ארקיעמ התיה ומכד ןנירסאד ףוצרפ !כ ,םדא רוסאנ תרוצ אישקו ,הנבל דע ,"רל
&רתמד ףוצרפד םדא רוסא םושמ אל ןושעת לבא ,יתוא ראש תומדכ ,ןישמש ל"צו .ירש ,הנבל ד"סהד היה ףוצרפד
םדא רוסא םושמ םד םדא אוה שמשמ תא ראובמו ,ונוק ןנירסאד וליפא ןישמש לעש &ראה תחתמ ש"כו רודמבש
דע .ןותחתה &רתמד אהד 'מה רוסאד תושעל ףוצרפ םתוא אוה םושמ אל ןושעת אלו ,יתוא םושמ ןישמש .הטמלד
התעמו ל"י םד ם"במרהל אשרדה אלד ןושעת יתוא ונייה כ"שמכ ן"רה תומדה ובש ה"בקה הארתמ לבא .םיאיבנל
אנקסמל ןנירסאד וליפא ןישמש רודמבש צ"יא ,ןותחתה אשרדל אלא ,וז ןנירסא תרוצ םדא םושמ ןישמש ,הטמלד
ןויכד ןנירסאד ןישמש רודמבש ה"ה ,ןותחתה ןישמש לעש אבומו ,ד"בארב 'יעו] .&ראה בתכד ,ן"במרב כ"
תנקסמלד צ"יא 'מה אשרדהל אלד ןושעת לבא ,יתוא ןפואב ןויכד ,רחא ןנירסאד תרוצ םיכאלמ אליממ רוסאד
תושעל תרוצ םדא אוהד ם תרוצ הזו .!אלמ יאדו וניא תעד ם"במרה קלחמד תרוצבד םדא רתומ הרוצ תעקוש
תרוצבו םיכאלמ [.רוסא
לבא ןושל ם"במרה אל עמשמ רוסיאד םדא אוה אשרדהמ אלד ןושעת תומדכ לכמד ,ישמש !שמה ונושל עמשמ
רוסיאד תיישע םדא רוסיאו ,דוחל ןישמש ןכלו .דוחל רתוי הארנ נ"שמכ .םינפב

16
ל"ישו םתואד םימעטה םתמחמש אל היה !ייש אדשח לצא אל ,"ר ורמאנ אלא ןינעל דשח אלו ,ז"ע ןינעל דשח
םיברד .היישע םניא םידושח לע לבא ,ז"ע םידושח לע רוסיא היישע ןכלו ,אמלעב המ םיברד יחיכש היב יוה רתיה
דשחל ז"ע אלו דשחל ןכו .היישע רתיהה ןיבהלד תורוהלו אמש רמאנ ןינעל אדשח ז"עד אימוד ,אקוד תאירקד ירפס
ז"ע ןיבהל אלו ,תורוהלו ןינעל דשח היישע לבא .אמלעב מ"מ השק יפל ותוא םעטה רתיההד לצא "ר היה םושמ
לשד םיקרפ הז 'כלד ,היה !ייש ם ןינעל דשח קחודבו .היישע אלא ,נ"היאד &רתהד רמא אמעטד לאומשד םושמ
דשח ז"ע ליבשב !ניא ירת .ימעט
45
דוע .ב !ירצ ןה ,ןיבהל ןהו 'סותה 'יפל ןויכ ,ש"ארה 'סות 'יפל םישרפמש אתיירבהד תעבטד
המתוחש טלוב יריימ 'וכ תרוצב כ"א ,םדא חכומ הנימ אכילד רוסיא היישע א"כ הרוצב תטלוב
אלו הרוצב תעקוש ןכלד" המתוחשכ טלוב רתומ םותחל כ"שמכו ,#הב ה"ד" 'סותה אהו .#"ר
כ"או ם יפל ד"סה ןשקמהד אמעטד לאומשד םושמ אתל אלד ןושעת ונייהד" וא אדשח ,היישעד
וא ,'סותהל רוסיא אתיירואד כ"ע ,#ש"ארה 'סותל ,םייקל התוא תעבט אצמש בר הדוהי התיה
המתוח כ"או .טלוב השק ןושל ןצרתה רמאקד םתה המתוח טלוב םושמו אהו ,אדשח ם
ןשקמהל היה המתוח אלו ,טלוב שדחתנ הז .&וריתב
אלא יאמ תיא !ל תנוכד ,רמימל ןצרתה והזד קוליחה ןיב אה לאומשד ןיבל אה לצאד ,"רד "ר
היה הז 'כל ,עקוש כ"אד ,וניא יאמ !ירפ !שמהב אהו "ר דיחיד כ"עו ,היה כ"שמכ ןינעלד 'סותה
תרוצ הנבל ןיא קוליח ןיב תטלוב .תעקושל
$1
דוע . ע"לי תצק ירבדב ה"ד" 'סותה אהו וחיכוה 'סותהד ,#"ר ןינעלד המח אכיל קוליח ןיב
תטלוב ונייה 'כלו ,תעקושל ןה ןינעל אדשח ז"עד ןכלד" השקמ אהד 'מה "ר דיחי אלו ,היה
&רתמ התיהד הרוצה תעקוש אכילו ןהו ,#אדשח ןינעל רוסיא היישע ןכלד" !רצוה רמול 'מה
םירחאד ושע אלו ,ול היה רתומ "רל תושעל תורוצה לבא .#ומצעל ןייעמה ןושלב הארי 'סותה
אלש וריכזה אלא רוסיא המחבד ,היישע הנבלו רוסא תושעל וליפא הרוצ אלו ,תעקוש וריכזה
הנבלבד שי ם אדשח ז"עד וליפא הרוצב אלהו .תעקוש רבד .אוה
ש"ארה .ד בתכ אתיירבהד רוסאד םייקל תעבט המתוחש טלוב יריימ תרוצב םדא ןישמש
רודמבש ןוילעה ןותחתהו המחכ הנבלו תולזמו לבא .םיכאלמו ראשב תורוצ אכיל ןויכ 'קו .אדשח
ןניתחנד קלחל אלד לכב הרוצ אכיא אדשח כ"א ,ז"עד ת"כיהמ היהיש יולת םא איה הרוצ
רוסאש המו .התושעל ןינע רוסיא היישע אדשחל אתיירבהו .ז"עד אמש יריימ תרוצב םדא ,אקוד
לבא תורוצב םיבכוכ תולזמו אכיל אדשח וא .ז"עד אתיירבהד ,!פיהל יריימ תרוצב םיבכוכ
לבא ,תולזמו תורוצב םדא אכיל אמינ ,רתויבו .אדשח אתיירבהד תורוצב המח הנבלו יאדובד שי
םהב אדשח ז"עד יפט ירהש אצומה םילכ םהילעו תרוצ המח הנבלו םכילוי םיל כ"אשמ ,חלמה
תרוצ םדא וא םיבכוכ ןיינמו .תולזמו חקל ש"ארה תוטישפ אתיירבהד ,וז יריימ לכב תורוצה
רוסאש .ןתושעל
היהו ל"שפא ש"ארהד ש"ארה 'סותב 'יפש 'ימעטל ןשקמהד רבס אמעטד לאומשד םושמ
אתיירואדמד שי רוסיא ז"יפלד ,םייקל שי שרפל םתהד 'יתה םושמ אדשח ואלד ונייה אדשח ז"עד
אלא #'סותה 'יפכ" אדשח לעו .היישעד הז יתיימ אתיירבה תעבטד המתוחש טלוב רוסא ,המייקל
ונייה תמחמ אדשח אליממו .היישעד טושפ יריימהד לכב תורוצה רוסאש .ןתושעל
לבא כ"א 'ק כ"שמ ש"ארה ןכו" אוה ם םד #ש"ארה 'סותב תרוצ ןוקרד רוסא אנמו ,התוהשהל
אה ,הז 'יל ןוקרדב אכיל אדשח כ"עו ,היישעד ותנוכ םושמ אדשחמ השקו ,ז"עד ןיינמ ול שיש
אדשח ז"עד לארשיב םא ,פ"נממו .ללכ אדשח ןייוסד ונייה אדשח ת"כיהמ ,היישעד איצמהל
אדשח םאו .ז"עד אדשח ןייוסד ונייה אדשח ת"כיהמ ,ז"עד איצמהל אדשח .היישעד
17
קחודבו רקיעד &וריתה אוה אמעטד לאומשד םושמ דשח אלא ,ז"ע ןויכד תמאהש אוה אכילד דשח ז"ע א"כ
המתוחשכ ראובמכ ,טלוב ןכל ,אתיירבב ם ןצרתה טקנ ןושל !שמנו ,הז רחא ןושל וליאכו ,אתיירבה רמא םתה
אמעט םושמ דשח ז"ע אינתדכ המתוחבד טלוב אכיא דשח לבא .ז"ע אל 'סותב עמשמ ובתכש ,ןכ ינשמו" ינאש בר
הדוהי ומתוחש טלוב עמשמו ,"היה אוהש רקיעמ .&וריתה
46
רתויבו .ה םישק ירבד א"רה א"מק 'יס" ק"ס בתכש #ב"כ ש"ארהו 'סותהד ל"ס אתיירואדמד
רוסא תושעל תרוצ ןישמש לבא רתומ ןנברדמו ,ןמייקל רוסא ןתוהשהל םושמ אדשח ,היישעד
והזו םעטה קספש ע"ושה לכבד #ש"ארהכ" תורוצה רוסאש ןתושעל רוסא ם לבא" .ןתוהשהל
!"שה ק"ס ל"ס 'ח רוסיאהד ןתוהשהל אוה םושמ אדשח ז"עד !יא ,הומתו #.ש"ייע רשפא רמול
תעדב רוסאד 'סותה ןתוהשהל םושמ אדשח ירהו ,היישעד םישרפמ 'סותה הזד היה תרבס
לאומשד ,ןשקמה הויצ תיחשהל הרוצה םושמ אדשח לבא ,היישעד ןצרתה ואלד 'ית ונייה אמעט
אלא םושמ אדשח םנמאו .ז"עד ונישקתנ רואיבב 'יעל איוסה !יא &רותמ ז"יע אה לבא ,"רד
פ"כע שרופמ והזד קוליחה ןיב ןשקמה !יאו .ןצרתהל רשפא רמול רוסא 'סותהלד ןתוהשהל
םושמ אדשח .היישעד
$-
רמוחלו .ו תוישוקה היה הארנ יל ש"ארהו 'סותד םישרפמ א"שמד אהו 'מה "ר דיחיד הוה 'וכ
ז"יא תמלשה &וריתה אלא ,ארקיעמד &ורית וליאכו ,שדח רמא א"עבאו .'וכ
רועישו ירבד אבילא 'מה הליחתד ,'סותהד השקה !יא 'מה םייק "ר !נה תורוצ יאמו ,הנבל
אנש אהמ לאומשד רמאד ברל הדוהי ימס אניע רבסו .ןידד ןשקמה אמעטד לאומשד םושמ
אדשח היישעד כ"שמכ" ה"ד 'סות כ"או ,#אהו ם לצא "ר רוסאנ תמחמ אדשח יהנד .היישעד
תורוצהד לש "ר ויה לבא ,תועקוש אדשחב היישעד ז"יא ןויכ ,רתיה םד עיקרב ןה תועקוש
כ"שמכ" ה"ד 'סות אהו .#"ר
&רתמו םתהד 'מה המתוחב טלוב םושמו ונייה ,אדשח אדשח ז"עד כ"שמכ" ה"ד 'סות ,#אהו
ףאו םד ןשקמה עדי היהד המתוח לבא ,טלוב ןצרתה ושידה םושמ והזש רקיע &וריתה
קוליחהו ןיב אה לאומשד יכ ,"רדל םלועל ןיא אדשח ז"עד א"כ הרוצב ןכלו ,תטלוב םתה לצא
בר הדוהי רמא לאומש תיחשהל הרוצה ןויכ התיהש הרוצ םושמו ,תטלוב אדשח כ"אשמ ,ז"עד
אהב "רד התיהש הרוצ אל ,תעקוש היה !ייש אדשח .ז"עד
והזו רקיע ט"ושה קוליחהו ןיב ןשקמה ןיבל ןשקמהד ,ןצרתה רבס אמעטד לאומשד םושמ
אדשח כ"או ,היישעד יאדוב השק ןינעלד ,"רל היישע אל ליעוי המ לצאש "ר התיה הרוצה
רוסאד ,תעקוש תושעל תרוצ הנבל וליפא איהשכ ןויכ ,תעקוש תעקושש ם עיקרב כ"שמכ"
ה"ד 'סות אהו לבא .#"ר ןצרתה אלד 'ית ןנישייח אדשחל אלא ,היישעד אמעט לאומשד םושמ
אדשח כ"או ,ז"עד ריפש םתהד ,&רותמ לצא לאומש היה המתוח !יישו ,טלוב אדשח ,ז"עד
כ"אשמ אהב ."רד
הזו קיודמ ירבדב ה"ד" 'סותה אהו ובתכש ,#"ר ןינעלד המח הנבלו שי רוסיא היישע וליפא
הרוצב אלו ,תעקוש ובתכ שיד ם אדשח םלועלד .ז"עד ןיא אדשח ז"עד הרוצב וליפאו ,תעקוש
המחב .הנבלו
םו ש"ארה 'סותל ט"ושה שרפתמ ןפואב בורק לבא ,הזל יונישב ןשקמהד ,דחא רבס אמעטד
לאומשד םושמ רוסיא היישע רוסיאד ,שממ אל ןושעת יתא ללוכ ם רוסיא השקו .המייקל ןברל
18
ןכא א"רה ק"ס" 'ינימ 'יעל ירבדב 'יפ #ט"י ןשקמהד 'סותה אמעט 'יפש םושמ אדשח היישעד רבס הרוצהד לעש
תעבטה אצמש בר הדוהי היה תרוצ לבא ,םדא ןצרתהל םושמ 'יפש אדשח ז"עד היה תרוצ ןוקרד לבא ,ש"ייע ןיא
ותנוכ םד ןצרתהל אכיא אדשח היישעד תרוצב םדא וא ראש כ"אד ,ןישמש ןיא ןאכ הלחתה &רתל אה קר ,"רד
תנוכ א"רה בשייל ירבד םע 'סותה תטיש "הב ואיבהש קרד 'ינימ 'יעל 'סותה תרוצב ןוקרד אכיא אדשח ,ז"עד
ראובמכו וירבדב ןכא .ש"ייע ירבד א"רה םישק המל !רצוה הזל ןויכ ה"אלבד אמתס ה"ד" 'יעל 'סותהד 'יפ #אל
אידהב אתיירבהד תעבטד המתוחש טלוב יריימ תרוצב הזו ,םדא אלד ירה ,"הבהכ םמצע 'סותהד אל ל"ס
ןכו ."הבהכ חכומ הממ אטישפד והל ה"ד" 'סותהל אהו הרוצבד #"ר תעקוש אכיל רוסיא וליאו ,היישע "הב 'יפל
אתיירבהד יריימ תרוצב ןוקרד ןיא םוש רוקמ קלחל ןיב הרוצ תטלוב הרוצל .ע"צו .תעקוש
47
ל"נכו" .לאילמ ןינעלד רוסיא היישע ןיא רתיה תושעל תרוצ הנבל ןויכ ,תעקוש איהש תעקוש
&רתמו #.עיקרב ואלד 'מה ונייה אמעט אלא ,לאומשד םושמ אדשח אליממו ,ז"עד אחינ אה
הרוצבד ,"רד תעקוש םלועל אכיל אדשח .ל"נכו ,ז"עד
השקמ 'מהו .ז ז"ע אהמ יטרדנאד יבבש אתשינכ קלחמו ,אעדרהנד םיברבד אכיל .אדשח
ז"יפעו שדחמ &ורית 'מה רחא אהל םלועלד ,"רד אמעט לאומשד םושמ אדשח המכו ,היישעד
ד"סד אלא ,ארקיעמ ינאשד "ר םיברד יחיכש אכילו 'יב וא ,אדשח היהש לש וא ,םיקרפ ןיבהל
.תורוהלו
ףאו רמאק 'מהד ןושלב אהו ,אישוק "ר דיחיד לבא ,יוה הנוכה חכמ אישוק וז שדחל "רד אל
בישח דיחיכ אליממו &רתל אישוקה וליאכו ,ארקיעמד רמא א"עבאו .ל"נכו ,'וכ
אצמנ .ח !ותמד תייוס המצע 'מה םיראובמ אדשח ,תודשחה 'ב אדשחו ,ז"עד .היישעד
&וריתהד ןושארה אוה 'מב אמעטד לאומשד םושמ אדשח ןכלו ,ז"עד אל ימד "רדל התיהש
הרוצ ינשה 'יתהו .תעקוש םלועלד ןנירדה רמול אמעטד לאומשד םושמ אדשח אלא ,היישעד
לצאד "ר אל היה !ייש אדשח ויהש םיבר יחיכש ןכלו .'וכ 'יב קספ ש"ארה לכד ,תורבסה 'בל
שיש הב אדשח היישעד רוסא המייקל ונייהד" המח הנבלו םיבכוכ ןכו ,תולזמו תרוצ ןכו ,#םדא
רוסא םייקל הרוצ שיש הב אדשח ז"עד ונייהד" ןוקרד הרוצהשכ םו .#תטלוב אוה 'סותהל ,ןכ
כ"שמכו ירהש ,א"רה ם םה םישרפמ .ז"דע 'סותה
לבא .ט דמועה ידנל א"רהד םש" ק"ס בתכ #ה"כ המ 'סותהלד ינשמד םתה ומתוחב טלוב 'וכ
אלד םיברד 'יתל 'יקסא ןשקמהו ,יוה סנכנ !ותל וירבד דע "רד 'יקסאד יוה םיברד ירה ,ש"ייע
לכהש &ורית יניאו .דחא עדוי !יא בשייל כ"א תא כ"שמ ק"סב" תיא 'סותד #א"כ והל אדשח
ירהו ,היישעד ובתכ 'סותה הז החדנ י"ע דבלמ .ןצרתה ראש תוישוקה .ל"נה
ל"קוע ירבדב א"רה םש ק"ס" לע 'קהש #'ז ם"במרה 'יש אצומהד םילכ םהילעו תרוצ המח
הנבלו ונייה תורוצ םישענה םשל המח עמשמו ,הנבלו םילכד םהילעש תרוצ המח הנבלו שממ
םניא םירוסא א"רה 'קהו .האנהב ןייוסב 'מהמ !ירפד אהו "ר דיחיד ירה ,היה אכיאד אדשח
ם תרוצב הנבל הומתו .שממ ירהש א"רה ומצע בתכ ק"ס" רוסא 'סותהלד #א"כ תוהשהל לכ
תורוצה רוסאש ןתושעל םושמ אדשח כ"או ,היישעד אמש הז היה תיישוק לע 'מה םושמ ,"ר
אדשח דבלמו .היישעד תאז אל יתנבה ותישוק ירה כ"ע לכל !נה םינושאר ל"סד אתיירבהד
תעבטד יריימ תרוצב םדא ל"צ ינשמ 'א וא ,םיכרד רוסאד תוהשהל תרוצ םדא םושמ אדשח
וא ,היישעד רוסאד םושמ אדשח ז"עד רומחו , אדשח ז"עד רוסיאמ אצומ םילכ רסואד תוהשהל
וליפא תרוצ ינשלו ,םדא םיכרדה !ירפ ריפש 'מה ןברא וא ,לאילמ םושמ אדשח היישעד וא
םושמ אדשח ז"עד אטישפד" ומכד 'מהל אכיאד אדשח ז"עד תרוצב םדא !כ אכיא אדשח ז"עד
תרוצב הנבל .ע"צו .#שממ
אינתד תעבט המתוחש טלוב תעד .'וכ "הב ףוס" אבומו ,ז"ע 'לה ה"ד 'סותב אתיירבהד #ינאש
יריימ תעבטב שיש הילע תרוצ המח וא הנבל וא לבא .ןוקרד ה"ד" 'יעל 'סותה אל וטקנ #ןושעת
תוטישפב אתיירבהד יריימ תרוצב ןכו .םדא ראובמ ם ירבדב ה"ד" 'סותה אהו וטקנד #"ר
תוטישפב תיישעד הרוצ תעקוש אמתסמו ,תרתומ ודמל ןכ הממ רתומש םותחל תעבטב
המתוחש ונייהו ,טלוב םתטישל יריימד תרוצב לבא ,םדא "הבל יריימד תרוצב ןוקרד ןיאד הב
48
רוסיא היישע ללכ ראובמכ" ןיא ,#ע"הסב %במ 'יעל 'מב םוש היאר ריתהל תיישע הרוצ תעקוש
ןתואב תורוצ רוסאש .ןתושעל
םעטו "הבה אלד ל"חינ שרפל אתיירבה תרוצב םדא וטושפב םושמ דמלש אצומהד 'ינתממ
םילכ םהילעו תרוצ המח וא הנבל וא ןוקרד םכילוי םיל ןנישייחד ,חלמה ראובמו .ודבענש וליאד
היה םהילע תרוצ םדא ויה ןיאד ,םירתומ !רדה דובעל תרוצל םדא לעש ירהו .םילכה ם תעבט
אוה ראובמכ ,ילכ !שמהב איוסה הנמד תועבט ללכב םילכ ןויכו .םידבוכמ ןיאש !רדה דובעל
תרוצל םדא לעש ןכלד ,םילכה םאנקשכ ם"וכעמ אל ןנישייח והב ודבענש צ"יאו םכילוהל םיל
אליממ ,חלמה ה"הד רתומש םתוהשהל ןיאו םהב םושמ אלש ,אדשח ודשחי ותוא אוהש דבוע
תרוצל ירהש ,םדא ןיא !רדה .הדבעל
לבא תעדל אתיירבהד 'סותה יריימ תעבטב שיש הילע תרוצ רוסאו ,םדא התוהשהל םושמ
ל"צ ,אדשח רוסיאד אדשח רומח רוסיאמ אצומ תאז ,םילכ תרמוא יהנ ןינעלד אצומה ןיא ,םילכ
ונא םירימחמ םרסאל האנהב א"כ תרוצב המח וא הנבל וא לבא ,ןוקרד תרוצ םדא אמתסמד
אל הדבענ הניא הרוסא צ"יאו ,האנהב הכילוהל םיל לבא ,חלמה מ"מ אל ןנירש הליחתכל 'יל
לכבד ,םתוהשהל תאז ודשחי ותוא תצקמ א"נב אוהש דבוע תרוצל םדא לעש .תעבטה
לבא .ב ע"לי !שמהמ ירבד ושקהש 'סותה לע "הבה !שמהמ איוסה השקמד אהמ ,יטרדנאד
וצריתו םתהד היה תרוצ ףו םלש ערו ראובמו .יפט םד "הבל אכיא אדשח פ"כע ףוב .םלש
םאד ,השקו ןכ ם אצומב םילכ יאמא אל ןנת םאד שי םהילע תרוצ םדא םלש םכילוי םיל
חכומ %במ 'יעל 'סותבו" .חלמה לעד םילכה ןנירש וליפא תרוצ םדא #.םלש
םו רקיע אישוקה יטרדנאמ אל ירהד ,יתנבה םש" 'יעל 'סותה ה"ד ושקה #םכילוי ת"ר 'ישל
ןנברד שירב ןיקרפ אל וריתה םתס םימלצ א"כ יטרדנאב לש לבא ,םיכלמ םימלצ םירחא
כ"א ,םירוסא יאמא ןנירש תרוצ םדא לע וצריתו .םילכה םילכד יפידע יונלד ידבע ז"יפלו .והל
יאמא אל וצרית "הב 'ישל 'סותה םנמאד ,תוטישפב הרוצב לעש אוהש ,תעבטה אכיל ,ילכ
אדשח א"כ תרוצב המח וא הנבל וא אימוד ,ןוקרד אצומהד לבא ,םילכ יטרדנאב וניאש לע
םילכה אכיא אדשח וליפא תרוצב ןידכו ,םדא םימלצ םהש םירוסא ת"רל תלוז יטרדנאב לש
.ע"צו ,םיכלמ
פ"כע . ראובמ אל 'סותהד וניבה תטישב "הב םושמ 'ימעטד הושהש רוסיא אדשח רוסיאל
אצומ אלא .םילכ ם "הב ל"ס אדשחד רומח ןכלו ,יפט לע ףא אצומבד םילכ אל ןנירסא
האנהב א"כ תרוצ המח הנבלו לבא ,ןוקרדו אדשח אכיא ם תרוצב המו .םדא ירשד "הב תרוצ
םדא לע תעבטה ונייה ושאר שארבד ,דבל דבל אכיל אמשו .אדשח והיימעטל 'סות ונחכוהד 'יעל
ל"סד #'א 'מע" הועשד יוה ילכ כ"או ,הזובמ השק "הב 'ישל יריימד תרוצב ןוקרד יאמא
המתוחשכ עקוש רוסא םותחל יאד ,הב םושמ היישע אה ןוקרדב אכיל רוסיא יאו ,היישע םושמ
היהיש אדשח הרוצב תטלובה ירהו ,הועשבש אל ןנירש אצומב םילכ א"כ לעש כ"עו .םידבוכמה
רוסיאד אדשח רומח ןנירסאו ,יפט וליפא .ןיזובמב
אלא המיתד םא אתיא תרוצבד ףו םלש אכיא אדשח וליפא כ"א ,תעבטב ימ וחירכה "הבל
שרפל אתיירבה תרוצב אמינ ,ןוקרד יריימד תרוצב םדא .ע"צו ,םלש

49
ם"במרה "פ" ז"ע איבה #י"ה ןיד אתיירבה ןינעל תרוצ תעבטד ,םדא שיש הילע תרוצ םדא
המתוחו טלוב רוסא התוהשהל רתומו םותחל א"רהו .הב קייד #א"מק 'יס" קרד תרוצב םדא
ריכזה ם"במרה רוסיא הז אלו ,הייהשד ראשב אריבסד ,תורוצ קרד 'יל תרוצב םדא אכיא
ףאו .אדשח השקמ 'מבד אהו "ר דיחיד ראובמד ,הוה םד תרוצב הנבל אכיא בתכ ,אדשח
א"רה ם"במרהד אל סר .'יל
לבא ן"רה עמשמ ןיבהש ירבדב ם"במרה רוסיאד הייהש אוה לכד ,אתיירואד המ ורמאש 'מב
ןברד לאילמ םירחא ושע ול ונייה ימקמ קיסמד התאד דמל ןיבהל לבא ,תורוהלו תנקסמל 'מה
צ"יא םיקוליחל הלא רוסיאהו אלד ןושעת ללוכ ןה היישע ןהו אלו .הייהש קר תרוצב םדא אלא
ם תרוצב ראש ת"או .ןישמשמ כ"א המל איבה ם"במרה ןיד תעבט שיב הב תרוצ םדא .אקוד
הארנ טושפ םושמ ם"במרה 'ישד ראשבד ןישמש רוסא תושעל וליפא הרוצ כ"או ,תעקוש המ
קליחש אתיירבה ןיב המתוח טלוב המתוחל עקוש אל ל"חכשמ א"כ תרוצב לבא .םדא ראשב
תורוצ לכה וליפאו ,רוסא .תוהשהל
יפלו תנבה ן"רה תטישב ם"במרה ראובמ רתיההד ןיבהלד תורוהלו ליעומ וליפא ןינעל רוסיא
היישע רשפאו .אתיירואד הזמד דמל ם"במרה כ"שמ הרותהד הרסא תושעל תרוצ םדא ידכ
אלש ועטי ןהב םיעוטה ומדיו ןהש הדובעל הארנו ,ש"ייע םד ראש תורוצ תורוסאה ןה .ט"המ
ירהד רתיהה ןיבהלד תורוהלו רמאנ ןינעל תוברקתה ןוכ ,ז"על תורקל ירפסב המו ,ז"ע הז ןינע
רוסיאל אל ןושעת אלא .יתא כ"ע םד הז רוסא אתלמ .ז"עד
מ"הס 'יע .ב ת"ל" ונריהזה #'ד תושעלמ תורוצ ילעב םייח ותנוכ 'כל .'וכ תרוצל אהד ,םדא תרוצ
ראש המהב היח ףועו השקו ,םירתומ כ"א ל"והד רמול ונריהזהד תושעלמ תרוצ ק"ועו .םדא
טימשהד רוסיא תיישע ןישמש רודמבש ןוילעה .ןותחתהו
$.
אמשו ילעב םייח רמאקד ם"במרה ונייה ילעב הזו ,לכש ללוכ ם ןישמש רודמבש ןוילעה
ירהש ,ןותחתהו תטיש ם"במרה ת"הסי 'להב "פ" לכד #ט"ה םיבכוכה םיללהו ןלוכ ילעב שפנ
העדו לכשהו ףאו .ש"ייע ןיאד ונא םיליר תורקל ילעב" א"כ "םייח תוירבל לעש לבא ,&ראה
אמש ןושלב יברע הבש" בתכנ וניא #מ"הס .ןכ
הנשמב קחוש הרוזו חורל שרפו ,'וכ " י אלש לשכי הב פת 'ק .לארשי " ל םושמ תוצמ .דוביא
וטושפב י " ל תוצמד דוביא תמייקתמ ע " י המו ,הקיחש !ירצש תורזל חורל אוה םושמ .הלקת
ןיאו תושקהל םא אתיא תמייקתמד תוצמ דוביא י"ע הקיחש כ"א ,דוחל ירתשת כ"חא האנהב
תישענד ןנתדכו .ותוצמ ףוס הרומת לכד ןיפרשנה ןרפא וראיבו ,רתומ םש 'סותה םושמ תישענד
שרופמד ,מ"קל .ותוצמ םש 'מב לכד ןיפרשנה ןרפא רתומ &וח וראיבו ,הרישאמ םושמ 'סותה
ביתכד אלו !בדי !דיב המואמ ןמ כ"או ,םרחה ה"ה ראש פ"כו .ז"ע ם"במרה ז"פ" רפאד #י"ה
תפירש ז"ע הרישאו .רוסא
19
אישוקו וז אמש שי תוחדל רמאנד ל"סד רקיעד ארק תרוצב ראשו ,םדא ןישמש םניא אלא אשרדמ םניאו ללכב
ןינמ ם"במרה 'ישכ ,תוצמה ןכאו ,מ"כב תצק עמשמ ונושלמ ז"ע 'להב םש רוסיאד תיישע תרוצ םדאה אוה אטשפ
ןיקולו ,ארקד כ"אשמ ,וילע רוסיא תיישע וניאו ,ש"ייע ,ןישמש .חרכומ
50
לבא רתוי הארנ ל"סד י"שרל תוצמד דוביא איה אתלמ ומכו ,נ"והסיאד תוצמ תפירש כ"האלכ
דוביאהו ,ב"ויכו !רצנה אוה אלש לשכי הב ןכלו ,לארשי אל יס הקיחשב !ירצו ,דוחל תורזל
.חורל
ם"במר 'יעו .ב ח"פ" קספד #ו"ה קחושד הרוזו חורל וא ףרוש ליטמו םיל אוה 'כלו .חלמה אלד
הברכ אלדו ברכ הברלד ,ףסוי המל יל ברלו ,הפירש ףסוי המל צ"יא םנמא .הקיחש ןילוחב 'סות
ובתכ לכד תקיחש ז"ע !ירצ הפירש תמוד ,הליחת תפירש לבא ,לעה ם"במרב ראובמ
קחוששכד הרוזו חורל צ"יא כ"או ,הפירש ש"מ ליטמשכ םיל .חלמה
וטושפבו ל"י ם"במרהד קספ הברכ קרוזד םיל חלמה אלא ,אניעב השקוהד ול !יא תמייקתמ
ז"יע תוצמ הזלו .דוביא ל"ס !ירצד הזבו ,הפירש תמייקתמ תוצמ אלא .דוביא מ"מד רוסא
האנהב הזלו ,ל"נכ הקרוז םיל לבא .חלמה קחושב הרוזו תמייקתמ ,חורל תוצמ דוביא י"ע
.הקיחשה
עמשמו ל"סד תוצמד דוביא אל אילת המב אלש לשכי םאו ,הב הקרוז םיל אניעב ףא יסד הזב
אלש ולשכי הב מ"מ !ירצ השעמ דוביא אפוב י"ע .הפירש
םיחספ 'מב 'יעו ברלד #.חכ" ףסוי ז"ע !ירצ הקיחש םושמ אלד לבא ,אסיממ &מח אסיממד
ם"במרהלו .צ"יא אלד אמייקתמ תוצמ דוביא י"ע הלטה םיל אניעב כ"א המל !רצוה בר ףסוי
אמעטל אלד ל"פת ,אסיממ !ירצד הקיחש םושמ תוצמ לבא .דוביא תוצמלד ,מ"קל דוביא היה
יס וליאו ,הפירשב בר ףסוי !ירצמ הקיחש אלש ולשכי יאמו ,הב אנש הזלו ,&מחמ !רצוה 'מה
אמעטל אלד לבא .אסיממ הבר ל"ס ז"עד םילד חלמה אלזא צ"יא ראובמכ ,הקיחש ,םש 'מב
פ"כו ןכלו ,ם"במרה קספ ם"במרה !ירצד םושמ ,הפירש תוצמ .ל"נכ ,דוביא
ראבלו . רתוי תטיש תוצמד ,ם"במרה דוביא אל אילת המב אלש ולשכי םידקנ ,הב ם"במרהד
ז"פ" קספ #י"ה ףרוששכד ז"ע הרישאו ןרפא אוהו ,רוסא ףוס 'מהמ הרומת ונאבה 'יעלו ,ל"נכ
כ"שמ אוהד 'סותה דמלנ כ"שממ אלו קבדי !דיב המואמ ןמ ז"יפלו .םרחה טושפ ה"הד תפירשב
ריע םתהד ,תחדנה אוה ביתכד אלו קבדי ןכא .'ו יבא 'סב ירזע ד"פ" םש השקה #ז"ה
ם"במרהד אל #םש" ריכזה הז רפאד תפירש ריע תחדנה .רוסא
דוע השקה יבאה ירזע לע ירבד ם"בשרה ןישודקב איבהש #%ונ" אתפסות שדקמהד הרשאב
ריעבו תחדנה הניא א"בשרה 'קהו ,תשדוקמ ןויכד םהש ןמ ןיפרשנה ןרפא רתומ כ"או רפאה
פ"וש הומתו .ש"ייע ירהד שרופמ לכד 'מב ןיפרשנה ןרפא רתומ &וח ה"ה 'כלו ,הרשאמ ,נ"היע
.ל"נכו
הנהו .ד שי רוקחל םא תוצמ דוביא אוה אתלמ רוסיאד ומכו ,האנה תפירש יאלכ וא ,םרכה " ד
אוה אתלמ רוסיאד .הדובע
הארנ איבהל היאר שממ " כ במרה " ם פ" " ז ה " אבד #א " י הוצמ ףודרל הירחא אלו ,הדבאלו וחב " ל
רהו" " א ןד םא הנוכה וחבד " ל אכיל דוביא 'צמ ללכ וא וניאד הווצמ ףודרל ,#דבאלו םאו דצמ
הוסיא " נ אל רבתסמ היהיש קוליח ןיב א " י וחל " ל לבא םא אוה דצמ הדובע אלש לשכי הב יאדוב
א " י הרומח ומכו ןינעל תוצמ דוביא .ןיממע 'ז
דוע היאר ןושלד במרה " ם םש עמשמ תוצמד דוביא איה קר עב " ז הישמשמו השענהו ,הליבשב
אלו ריכזה ,תבורקת וליאו הכלהב חאש " ז ןינעל הוסיא " נ ללכ ם אוהו ,תבורקת נכ " ל
תבורקתבד ל " ש .הדובע
51
התעמו .ה י " ל תעדש ם"במרה המד רפאד ז"ע הרישאו אלו ,רוסא ןנירמא תישענד וניא ,התוצמ
םעטהמ ובתכש ביתכד ,'סותה אל קבדי !דיב המואמ ןמ אלא .םרחה םעטמ 'יעד ,אוהו .רחא
םיחספ 'סות ןנברלד #%אכ" תתבשהד &מח לכב רבד ורפא קערהו ,רוסא " א ןויכד 'קה כוסד " ס
תוצמ 'יא התבשה םייקתמו לכב רבד םו הפירשב א " כ אמינ תישענד ראיבו .ותוצמ רה " ש ןמייה
הדוהי 'רלד התוצמד הפירשב דמלנו התבשהה ,רתונמ איה דצמ הוסיאה " נ הבש ( כ"שמכו
ח"וקמה רזעיחאהו #א"לת" "ח" #'א 'יס ( ןכלו הרפא לבא ,רתומ םימכחל תוצמ התבשה הניא
אלא אתלמ בד " י בו " י שרלו" " י םייקתמ ע 'יפא " י לוטיב בלב ףא יאד " ז ןינע רוסיאהל אלו #האנה
עקפ הוסיאה " נ יע " .ז
יעכו " ז ןינעל תוצמ דוביא ןויכ ,ז"ע הניאד אתלמ הוסיאד " אלא ,נ אתלמ רוסיאד ,נ"שמכו ,הדובע
אל י"עד 'ירמא תוצמ דוביא עקפי רוסיאה .האנה
כ"אשמ ריע תחדנה תוצמד התפירש יאדוב אתלמ רוסיאד ירהד ,האנה ןיא ןידבוע ריעל ,המצע
ריפש יוה ללכב לכ ןיפרשנה ןרפאד אחינו ,רתומ תיישוק יבאה .ירזע
םו ירבד א"בשרה פ"לי ןכ רקיעד ותיישוק הניא ז"עמ אלא ריעמ הרפאש ,תחדנה תמאב .רתומ
ןויכו .ו ם"במרהלד תוצמ דוביא הניא אתלמ נ"הוסיאד ןבומ ,ללכ המ ל"סד איהד תמייקתמ י"ע
מ"מו ,הפירש !ירצ הליטהל םיל חלמה אלש ולשכי םהד ,הב ינש .םינינע
לבא .ז י"שר 'יע םד #.דס" 'קל ןייב !סנ אתיא תוצמ הזו ,דוביא אלד המכ עמשמד ם"במרהמ
אכילד תוצמ דוביא רבתסמו .תבורקתב כ"א י"שרל תוצמד דוביא איה אתלמ אלדו ,נ"הוסיאד
נ"שמכ תעדב .ם"במרה
ה"ד 'סות ורמא ד"רב ,ול ם"בשרפ השק .'וכ המל וסחיי הז ירה ,ם"בשרל ארמ הכורע איה 'קל
.ע"צו ,#.טמ"
ה"ד 'סות ד"אב ,קחוש אמתסמו בר ףסוי רמאק יעבד הקיחש ז"עב ףא םיב חלמה ןיא .'וכ
הנוכה !ירצד הקיחש וליפא םיב חלמה ה"הו ראשב המד ,תומימ הז ןינע !שמהל םתיישוק
ושקהש כ"אד ןנברל יסוי 'רד !יא אלא .ורעבי הנוכה ברלד ףסוי יתרת הקיחש ,יעב םיו ,חלמה
ראשבו תומימ וליפא הקיחש הניא ןויכו .הליעומ אוהש ןכ לכ ,יסוי 'רל ןכש ןנברל ירמחמד .יפט
ןכלו ושקה כ"א ןנברל וניאד ליעומ קחוש הרוזו אל ,חורל ראשנ אלא קוחשיש קורזיו םיל
השקו ,חלמה !יא יכו ,ורעבי לכ העש !לי םיל ומכ ,חלמה ומייסש פ"כו .'סותה ןכו ,א"שרהמ
שרופמ .ש"ארה 'סותב
אלא !ירצד ןיבהל םצע וז 'יש ברלד ףסוי !ירצ הקיחש ,יתרת םיו המבו .חלמה ער הקיחש
ראשל תומימ קחושמ הרוזו ירשד ,חורל ןכו .יסוי 'רל .א"שרהמ 'קה
52
ק"הוע .ב יפל" המ היהש וליפאד ,#א"שרהמ הברל ףא ,השק ל"סד יסוי 'רלד לוכי קוחשל
ראשל ראובמכ ,תורהנ איוסב לבא ,םיחספד מ"מ ןנברל אל ינהמ הקיחש ראשב ,תומימ
חכומדכ !ירטציאדמ ןנבר אמעטל אלד ןוכתנ השמ אלא ןקדובל ונייצו .תוטוסכ המל 'סותה 'יפש
.'קל
הומתו המצע 'סותהד ה"ד" יסוי 'רד 'יפ #רמא קייד ביתכדמ !ילשאו תא ורפע לא ונייהד ,לחנה
לא רהנו ,רהנה המוד חורל םישרתמש םהימימ שפר ז"עהו ,טיטו השענ אה .לבז םיל אמלעב
ריפש צ"יאו ,ימד םי כ"או .חלמה יאמ אישק והל צ"יאד ,ןאכ 'סותהל !ילוהל םיל חלמה ,ללכ
אלא םתסל רהנ וא לכ ,םא וניאש .רהנ
אמשו תעד םיד 'סותה חלמה ונייה לכ םימ ונייהד ,םיחולמ לכ םימיה וליאו ,םילודה כ"שמ רהנד
המוד חורל ללוכ ם לכ ,םא וניאש ןכלו ,םי השקמ ןנברלד וניאד לוכי ליטהל חורל ה"ה ,רהנלו
!ירצו ,םאל םי חלמה ונייה םי ימו ,חולמ וניאש ר לצא םיה !יא לטבי יתכאו .ז"ע .ע"צ
ל"קוע . ףסוי 'רד 'סותה 'ישל !ירצמ הקיחש ,יתרת םיו כ"א ,חלמה !יא שרפמ בר ףסוי
ט"ושהל אתיירבב רמאד םהל יסוי 'ר אלהו רבכ רמאנ קוידהד 'סותה 'יפד 'ו יסוי 'רד אוה הממ
קחשש השמ לא לחנד ,לחנה שי וב אתועירה השענד ,חורד יתיימו .לבז הינימ יסוי 'ר היאר
ירשד תורזל אה 'קו .חורל בר 'ישל ףסוי ףא יסוי 'רד ריתמ חורל לבא וניא ריתמ ראשל תומימ
קר םיל יתרתד ,חלמה יעב כ"עו .ל"נכ ראשד תומימ יעיר םנמא" .חורמ א"שרהמה השקתנ
םעטב קוליחה כ"או #.ל"נכו השקי יסוי 'רל !יא ,ומצע קחש השמ לא אהו ,לחנה ןניעב םי
חלמה ,אקוד
'/
.ע"צו
ףד] ד"מ [א"ע
י"שר ה"ד ירה אוה רמוא ד"אב 'וכ יאהו אלד וכילשה םיל םלש אל ןוכתנ אלא ןקדבל תוטוסכ
י"שרד ,'יפ .'וכ יסוי 'רד 'פמ רבס השמד הרז לעה חורל המו" ביתכד לא ל"צ ,לחנה ונייהד
ומכו ,קמע !ומסב לחנ י"שרפד ,ןורדק ירבדב םימיה ונייהד יסוי 'רלו .#קמע טושפ !רצוהש
םאד ,וקחשל אל היה וקחש אלא וקרוז םלש קמעל ירה היה לבא .לושכמל ןנבר ל"ס וקרזד
והזו ,םימל רקיע םצורית ביתכד 'מב םרזיו לע ינפ אלא ,םימה השקיד כ"א המל !רצוה
המלו ,וקחשל אל וקרז םלש לא םד ,םימה הזב היה ריסמ םהמ הזלו .לושכמ ראבמ אלד 'מה
ןווכתנ אלא ןקדובל .תוטוסכ
לבא" צ"יא 'סותל םד ,הזל יסוי 'ר עדי וקרזש לא לחנ קר ,םימ לחנד המוד רקיעו ,חורל המ
ובישהש ןנבר אוה ןוכתנד ןקדבל תוטוסכ ותשו לא #.לכה
הומת 'כלו !יא היה ד"ס ונקרזיד השמ םלש לא אהו ,םימה ברל ףסוי !ירצ קוחשל ליטהלו ,םיל
םו הבר ל"סד ליטמ םיל אניעב ונייה םיל לבא ,חלמה ראשל תורהנ יעב שרופמכ ,הקיחש 'מב
.םיחספ
20
כ"שמד לחנד 'סות המוד ונייה ,חורל שיד ול ארמוחה ןנברלד ,חורד חורד רוסא ם רהנ רוסא שיד וב כ" ןורסחה
השענד לבא .לבז אל ןינעלד ,אלוקל המ ל"סד יסוי 'רל חורלד רתומ ראשלו תומימ רוסא לחנ 'כל אוה ראשכ
ןיאו ,תומימ ול אתוילעמה .חורד
53
ל"ישו י"שרד םיחספב בתכ אתוילעמהד םיד חלמה אוה ןיאד הניפס תרבוע ונייהד .וב ראשבד
תומימ שי ששח הניפסש הנאיצות ןמ ט"המו .םימה ראשב תורהנ יעב אמשו .הקיחש הז ששחה
וניא אלא לבא .ןנברד אתיירואדמ ןיא !ירצ שוחל ןכלו ,הזל יס וליטהל םלש לא וליפאו ,םימה
ראשב .תומימ
ףד] ד"מ [ב"ע
ינא ,הנשמב אל יתאב ןיא 'וכ םירמוא י"שרפ .'וכ דוע הבושת תרחא עמשמו .'וכ שרפמד "רד
רמא ינש םירתיה לכד דחא יס ע"נפב אדח ,ריתהל &חרמהד דועו ,םדק וניאד ןכו .יונל וניבה
וירבדב א"בטירה .י"רתו
השקו .ב כ"א ק"מ איעשוא 'ר אבילא ייבאד א"שמד "ר איה האב ילובב יוה הבושת ,הבונ
עמשמד ירבדמ "ר וליאד המדק ז"עה היה וליאו ,רוסא הנשמב אתיא 'קל ז"עד שיש הל &חרמ
וא הני ןינהנ ונממ אלש ירהו .הבוטב אמש םתה ט"ה םושמ ,ירשד !דיא רתיה ןיאד ,"רד
&חרמה יושע .יונל
לבא תוטשפב שי בשייל תיישוקד איעשוא 'ר איה תמאבד ,הנימ היושע מ"מו ,יונל ןינהנ הנממ
אלש ףא ,הבוטב ןיאד םש ינש םירתיהה ."רד
לבא . ןיידע השק המ י"בחר 'ית אלשד תבוטב "ר תבוטבכ םירחא ירהו .אימד ז"יפל השקי
!יא ,!פיהל רמאק "ר וריתהב ינשה ירשד תונהיל ןמ &חרמה ןויכ וניאש יושע ףא ,יונל "רד יוה
ירהו ,הבוטבכ הנשמב שרופמ 'קל רוסאד תונהיל ןמ &חרמה .הבוטב
ןכו השקה חכמו ,י"רת הז ילפ לע י"שר שרפמו ןיאד תנוכ "ר יסד לכב ינשמ 'א םירתיהה
&חרמהד" וניאו ,םדק יושע אלא ,#יונל !ירצ לכו ,םהינשל רסחש דחא ינשמ םירתיהה הלאה
!שמהבו .רוסא ראבנ ארבסה הזב ה"יא המל !ירצ ףוריצל ינש .םירתיהה
ק"וע .ד י"שרד ןאכ הבוטב 'יפ ונייה ריכמש הבוט ב"צו .םירמוכל והמ דוסי רוסיאה יא ,הזב
םושמ יוהד ירה ,הנהמכ כ"א ונאב תקולחמל י"ר שירו שיקל יא #.י" 'יעל ירש תונהל דועו .ז"על
ומיכסה 'סותהד י"שרפל אקוד םושמ אלד ל"חינ שרפל הבוטבד ונייה כ"אד ,רכשב אילת 'חמב
י"ר ל"רו ראובמו ,ל"נה אידהל י"שרפלד וניא יולת התואב יאו .אתולפ םושמ יוהד ,הנהנכ
הציחרד וזכ לעש הדי ריכמ הבוט ז"על איוה האנהכ כ"א ,ז"עהמ ק"מ "רד יוה יכו ,הבוטבכ י"ע
ותובישח לש "ר בישח הנהנ .יפט
פ"לצו הציחרד וזכ לעש הדי ריכמ הבוט ירמוכל ז"עה תקזחמ תא ןכו ,םהידי "ר שמתשמשכ
&חרמב והדיד םלועל יוה קזחמכ תא ח"רפ 'יעו .םהידי י"עד "ר ואבי םש .םירחא
לבא !ירצ ןיבהל ז"יפל והמ ורתיה ינשה לש ןיאד ,"ר &חרמה יושע ירהו ,יונל המ ס"כוס ,!כב
אוה קזחמ תא םהידי לש .םידבועה
הארנ .ה כ"עד ןינעל רוסיאה קזחמד ,'קלד 'ינתמד ידי ז"עה הנהנשכ ןיא ,הבוטב קוליח ןיב
יושעה יונל ןיבל יושעה אלש ומוקממו .יונל אוה ירהש ,חכומ התוא הנשמ הרסא תונהיל ם
&חרממ ףא ,הבוטב וניאש יושע לבא .יונל וניתנשמב אל ושח רוסיאל ןויכ ,הז םדקד ,&חרמה
54
ןויכד ז"עהש אב לובב םיברה ז"יא תקזחה םהידי שמתשהל הנשמהו .&חרמב הנד דצמ רוסיא
ונייהד ,רחא רוסיא תופיל .ז"על
אוהו ראובמה ףוסב השקהד ,איוסה איעשוא 'ר אבילא הברד רב אלוע לע ורתיה ינשה לש
ןיאד ,"ר &חרמה יושע אה ,יונל וליא היה יושע יונל היה אהו .רוסא ןיא שדקה &רתמו .ז"על
י"בחר יהנד ירוסתיאד אל ארסתימ יונ אהימ י"שרפו .אכיא ףאד םאש השע תיב ז"על וניא רוסא
האנהב ףאד 'סותב 'יעו" יאדובד יונ ז"ע רוסא האנהב לבא ונייה אקוד ןוכ טישכת מ"מ ,#וילעש
רוסא תושעל תיב יונד ,הזכ אהימ י"שרפו ,אכיא םושמ רוסאש תופיל תא ירה .ז"עה שיד רוסיא
תופיל םעטמו ,ז"ע הז וליא היה &חרמה יושע יונל היה רוסא &וחרל לעו .וב רוסיא הז ןד "ר
רמאקו ,וניתנשמב אדח ,םירתיה 'ב &חרמהד דועו ,םדק ןיאד &חרמה יושע .יונל
לבא .ו השק כ"א !יא הריתה הנשמה תונהיל 'קל הנימ אלש אהו ,הבוטב הניה יושע ,יונל
ןינעלו יונ המ יל אוהש אלש .הבוטב
דוע .ז !ירצ ןיבהל י"שרפל א"שמד יונד 'מה אהימ ונייה ,אכיא רוסאד ןכלו .התופיל וליא היה
&חרמה יושע יונל היה רוסא &וחרל והזו" .הב רמאקד "ר ןיאד &חרמה יושע ירהו #.יונל וליפא
םא היה &חרמה יונ לבא ,ז"על תציחר "ר אל התיה הפיסומ הל םוש !יאו ,יונ היה רבוע "ר לע
רוסיאה .התופיל
ל"צו לכד הציחר הבוטב ( "רו םלועל בישח הבוטב ( קזחמ םהידי לש םיקיזחמה יוהו ,&חרמב
תיישעכ ללכנו ,&חרמה רוסיאב .התופיל
אחינו .ח !יא ירש תונהיל ןמ הניה אלש ירהו ,הבוטב הניה היושע ל"נלו .יונהל המד ,אחינ
הניהש היושע יונל רסוא תושעל רוסאד ,הני תופיל תא לבא ,ז"עה אל תונהיל ןמ קרו ,הניה
םא שמתשמ הב הבוטב קיזחמד םהידי לש ילעב יוה ,הניה השועכ הני ללכנו ,םידיב רוסיאב
תופיל תא .ז"עה
נ"שמלו .ט וניתנשמד יריימ רוסיאב יונ ןכלו" רמאק "ר ורתיהב ינשה &חרמד וניא יושע כ"א #יונל
והמ ורתיה ןושארה לש איהד ,"ר האב אהו .ילוב ס"כוס יוה יונ ז"ע רוסאש אלו .אצפחב
עמשמ הנוכהד םושמ ןיאש םדא רסוא רבד וניאש י"שרד ,ולש אל ריכזה םו ,הזמ רבתסמ
ידבועהש ז"ע םה ינבמ י"שרו .ריעה הנשמב אלד 'כ לכ הנמיה אהתש תלזו תא .םיברה
ארבסהו ןכא .ב"צ י"שר 'ישל רוסיאהד יונ ונייה תופיל תא י"ע ,ז"עה קזחמש ידי &חרמה השענש
הל פ"לי ,יונל ןויכד ויהש םיצחור םדוקמ אבש ןיא ,ז"עה חכב תאבה ז"עה &חרמל תוושל
תציחרל םש תקזחה ידי .ז"עה
לכ .י הז י"שרל "רד 'יפש הנשמב רמא ינש םירתיה ירשד .םידרפנ םושמ &חרמהש םו .םדק
םושמ וניאש יושע וליאו .יונל תקזחה םהידי רוסא וליפא רבדב וניאש ראובמכ ,יונל הנשמב 'קל
רוסאד תונהיל ןמ &חרמה כ"עו .הבוטב הנשמהד אל הנד רוסיאב תקזחהד אלא ,םהידי רוסיאב
ינשו .יונ םירתיהה לש "ר ורמאנ יפלכ רוסיא .נ"שמכו .הז
'$
לבא י"רת "רד 'יפ היה !ירצ ינשל םירתיהה לכבו ,דחי דחא דוחל אל ראובמלו .יס רואיבה
םושמ ,הזב שיש ינש אדח ,םירוסיא רוסיא תקזחה דועו ,םהידי רוסיא ראובמכ .יונ הארנו .'מב
21
ףאו ייבאלד איעשוא 'ר לע 'קה "ר הנשמהמ ףא ,'קלד יריימד םירוסיאב מ"מ ,םינוש השקמ ריפש הנשמבד םש
ראובמ אלשד הבוטב ירש תונהיל ןמ אלו ,הניה ןנישייח המל הפימש ז"עה כ"עו ,ז"יע ןויכד וניאש הבוטב וניא בשחנ
הפימש תא י"בחרו .ז"עה בישה "רד יוה .הבוטבכ
55
י"רתד םישרפמ רוסיאהד יונ וניא י"עד &חורש קזחמו םהידי יוה הפימכ תא אלא ,ז"עה 'יפכ
תיבד 'סותה יושעש יונל ז"על רוסא כ"או .האנהב יבל רוסיא יונ ןיא קוליח םא םדק &חרמה םא
םדק ס"כוסד .ז"עה השענ יונ ז"ע רוסאו האנהב יבל ,!דיאמו .אצפחב רוסיאה תקזחהד םהידי
אל תפכיא ןל םא השענ םד .יונל &חרמב רוסא תונהיל ראובמכ ,הבוטב הנשמב .'קל
ןכלו יפלכ םירוסיא 'ב הלא ( רוסיאה קיזחהל ידי רוסיאו ,ז"עה תונהיל יונמ ז"ע ( !רצוה "ר
ינשל אדח ,םימעט איהד האב ןכלו ,ילובב ףא "רד בישח הבוטב ז"יא בשחנ תקזחה ידי .ז"עה
דועו ןיאד םירמוא השענ &חרמ יונ ןכלו ,ז"על ןיא &חרמה רוסא םושמ יונ והזו .ז"ע ירמאקד י"רת
!ירצד ינשל אלו ,םירתיהה יסב .דוחלב 'אב
אלא .אי השקד יל י"רת 'ישל !יא ןנירש תונהיל 'קל ןמ הניה אלש ירהו ,הבוטב הניה היושע
היהיו ,יונל רוסא תונהיל ונממ םושמ יונ .ע"צו .ז"ע
יכיהו דבע יכה רמאהו ח"בבר ר"א ןנחוי מ"כב רתומ רהרהל &וח תיבמ &חרמה 'קה .'וכ
א"שרהמ ם"רהמו המל !רצוה איבהל 'מה אהמ ירה ,ןנחוי 'רד ירבדמ "ר ומצע ראובמ ןיאד
ןיבישמ תיבב &חרמה !יאו בישה אוה ומצע ןיאד ןיבישמ ש"ייע .'וכ המ .וצריתש
רתויבו שי הומתל לע ןושל י"שר ה"ד" יכיהו דיבע ל"זו #יכה רדהאד היל &חרמב אלהו ןיא ןיבישמ
&חרמב עמשמו ,ל"כע י"שרד תמאב שרפמ אישוקהד לע "ר אוה ונידמ לש "ר ומצע ןיאד
ןיבישמ .&חרמב
דוע שי ןייעל !שמהב ןושל י"שר !ישממש ,םש ל"זו רוסאו ורמאל ןושלב לוח תיבב &חרמה
עאש " פ הניאש ןושלב שדקה אל יקפנ והייתשודקמ וניאו ,ל"כע ןבומ המל !רצוה י"שר ףיסוהל
ירהו ,הז אוה שרופמ ןיאו ,'מב הז וכרדמ לש עמשמו ,י"שר י"שרש הצור ראבל והזד קלח
תיישוקמ .ארקיעמ 'מה
םידקנו הנהד תבש 'מב ראובמ #.נק" אתיאד אדח ,םיניד 'ב היהו !ינחמ ט"המד ,שדוק רוסא
ללפתהל וא רמול ת"ד םוקמב םו ,האוצ רוהרה ללכב ראובמכ דועו ,םש ןיד אלוד הארי !ב
תורע רוסאד ,רבד דנכ לבא ,הורעה ןושלמ רבד ןניקיידמ רוביד רוסא לבא רוהרה .רתומ
ןויכו ןנחוי 'רד רמא תיבבד &חרמה רוסא וליפא רהרהל כ"ע ,ת"דב ןיאד ורוסיא םושמ אלו הארי
!ב הורע א"כ ,רבד םושמ היהו !ינחמ אלא .שדוק י"שרד 'קד ןיאד 'יפ 'ינתמב ןיבישמ &חרמב
םושמ םידמועש םש ונייה 'כלו ,םורע אניד אלוד הארי !ב תורע כ"או ,רבד יאמא רוהרה .רוסא
ק"ועו תוכרב" 'מבד תבש ,.וכ ראובמ #.י וליפאד ןיאשכ םש םדא אלמלאו .רוסא ירבד י"שר
היה ל"שפא רוסיאהד אוה םושמ כ"כו ,אמהוז מ"כה "פ" ש"ק םשב #"ה וניבר .חונמ

תעדלו י"שר ל"צ ןויכד אוהש םוקמ דחוימש דומעל םש םורע ער יפט דנכמ הורעה ,אמלעב
יוהו ללכבו ,האוצכ אניד היהוד !ינחמ וליפאד ,שדוק רוהרה .רוסא
הנהו ראובמ ירבדב י"שר ל"נה םעטהד וליפאד וליפא ןושלב לוח אוה םושמ אל"ד יקפנ
הארנו ,"והייתשודקמ ותנוכ אקוד םושמ !כ אלד יקפנ והייתשודקמ ןכלו ןיידע םה ללכב ןידה
היהוד !ינחמ ומכו ,שדוק רוהרה אוהד כ" ללכנ היהוב !ינחמ לבא .שדוק םוקמב רוהרהד
ןוכו ,רתומ דנכ וניאד ,הורעה יולת אלא ,השודקב רובידב וניא ,דבלב רוסא אלא .ק"השלב
56
הזבו םיראובמ בטיה ירבד תמאבד ,י"שר רקיע תיישוק איה 'מה ירבדמ "ר ומצע ןיאד ןיבישמ
אלא ,&חרמב יאד ה"ושמ היה רשפא תוחדל רשפאד רוסיאהד אוה םושמ אלו הארי תורע רבד
אליממו ,דוחל ןושלבד לוח כ"או .ירש היה ל"שפא המד ל"אש "ר ןיא ןיבישמ &חרמב היה ןושלב
הזלו .לוח !רצוה איבהל 'מה אה וליפאד ,ןנחוי 'רד רהרהל &חרמד ,רוסא דחוימש דומעל םש
םורע יוה ללכב ארוסיא היהוד !ינחמ לכד ,שדוק אוהש ללכב השודק וליפאו ,רוסא ,רוהרה
אליממו ה"הד רוסאד ןושלב אלד ,לוח יקפנ ןכלו .והייתשודקמ ראיב הז י"שר דימ תיישוקב
ידכ ,'מה ראבל המל !רצוה איבהל 'מה אה .ל"קו ,ןנחוי 'רד
הנהו .ב וקייד 'סותה ןושלמ הנשמה אלד רמא ול רוסא בישהל תיבב &חרמה א"כ אצישכ תיבל
וראיב 'סותהו ,יעצמאה תיבבד יעצמאה רתומ לכ אוהש םושמ רואיבהו .הביא תוטשפב םשד
וניא אלא רוסא לבא .ןנברדמ ן"רה ראיב ןפואב בישהלד ,רחא קספ הכלה דוחל יוה ,רוהרהכ
תיבבו ימינפה וליפא רוהרה לבא ,רוסא תיבב יעצמאה רוהרה !ירצו .רתומ ןיבהל רקיע ארבסה
הזב ש"מ תיבב ימינפה ןנירסאד וליפא ש"מו ,רוהרה תיבב יעצמאה רובידד רוסא לבא רוהרה
.רתומ
וטושפבו הארנ תיבבד ימינפה יוה ללכב ארוסיא היהוד !ינחמ וא ,שדוק םושמ שיד םש אמהוז
ירבדכ וא ,חונמ 'ר םושמ דחוימש דומעל םש םורע ערו הורעמ אמלעב יוהו נ"שמכו ,האוצכ
תעדב אליממו .י"שר וליפאד רוהרה לבא .רוסא תיבב יעצמאה אכיל םו ,אמהוז וניא דחוימ
דומעל םש םורע אלא ,אקוד מ"מד רוסא רבדל םש ת"ד םושמ שיש םש א"נב לבא ,םימורע הז
וניא אנידמ היהוד !ינחמ שדוק א"כ םושמ אלו הארי !ב תורע רוסאד ,רבד רמול ת"ד דנכ
ז"נעלו ,הורעה ירה ל"ייק רובידד רוסא לבא רוהרה .טושפו ,רתומ
הבר רב אלוע רמא אכהמ 'יתבונ יכו 'וכ רמא השענ &חרמ יונ יטידורפאל יאמ יוה אינתהו
רמואה תיב הז ז"על אל 'וכ רמא םולכ ןיאש שדקה י"שרפו .ז"על ל"זו הרימאב דע הנבירקיש
הינפל תבורקתב הומת ,ל"כע תבורקתד ןאמ רכד ירהו ,הימש תיב וניא רבד ברקה "ע .חבזמ
!ישממו ינאו 'מה רמוא הניא הבונ יהנ ירוסתיאד אל ארסתימ יונ אהימ י"שרפו ,אכיא יאד הוה
הציחרה יונ ז"על היה רוסא ףא ,&וחרל ןיאש &חרמה רסאנ םא 'קו .האנהב אתיא בישחד
&חרמה יונ ז"על רוסאל כ"א ,הציחר ם &חרמה ומצע רסיי םושמ ןכו .יונ ומכ" 'סותה 'קה
שרפנש .#!שמהב
הנהו .ב י"שר 'יע ה"ד #%אנ" 'קל &ע ןבאו ףסכ בהזו רשא םהמע ל"זו עמשמ ויהש ןיבירקמ &ע
ןבאו ףסכו בהזו ירקו היל ארק םיצוקש אמלא לכ המ ןיבירקמד הימק רסתימ 'קו ,ל"כע
איוסהד יריימ םש ןינעל ראובמכ ,יונ םש אקודד לש יונ י"שרו ,רוסא טקנ ןושל .תבורקת
הנהו םש 'מב 'יע םאד אצמ ינפל ןמ ןילקלקה וליפא םימ חלמו ן"במרה 'ישו .רוסא ן"רהו םימד
חלמו ןייוה םירבד םיברקה "ע ןנישייחו ,חבזמ םקרזש ם"וכעה ורסאנו ןידמ לבא .תבורקת
ם"במרהמ ז"פ" ראובמ #ז"טה םימד חלמו אל יוה םירבד םיברקה כ"או ,םינפל השק המל
ןכא .םירסאנ י"בה ראיב #ט"לק 'יס" תטישש ם"במרה לכד רבד ןתינש ז"על םשל ןורוד רוסא
ןידמ וליפא ,תבורקת וניא ברק "ע חבזמה אלו השענ וב ןיעכ תדובע י"שרב 'יעו .םינפ תומבי
אהד #.ק" ןנירמאד םש א"אד &ולחל לדנסב רסאנש ןידמ תבורקת יריימ לדנסב ובירקהש
57
ורסמו םשל א"בשרהו ,ןורוד םש אה 'קה ןניעב השעיש ןיעכ הטיחש וא ןיעכ הקירז ,תרבתשמה
רעשבו !למה ח"פ" בתכ #בלול עמשמד י"שרד ל"ס .ם"במרהכ
והזו בתכש י"שר ןייוסב ןיאד שדקה ז"על דע הנבירקיש הינפל !כלו ,תבורקתב ןיא תיבה ,רסאנ
ונישקהד םאד וליא היה לוכי בירקהל תיבה הינפל תבורקתב ירה וניא ברק "ע ל"נלו .חבזמה
ראובמ מ"מד וליא היה ןתונ תיבה הינפל תבורקתב היה רסאנ םושמ .ןורוד
התעמו . הארנ דוע ל"סד י"שרל םד יונ רוסאד וניא םש שדח אלא אתלמ המד ,תבורקתד
ןתונש ז"על ותואנל יוה תניתנכ םד .ןורוד והז ןורוד הבדנו ז"על המ ןתונש והזו .התופיל שרוש
רוסיא ןכלו .יונ טקנ י"שר ןאכ" ןושל #%אנ 'קלו תבורקת ףא יריימד רוסיאב .יונ
ע"עו י"שר בתכש #%בי" 'יעל דרוד סדהו !רדש ןחטושל ז"על יוה תבורקת עמשמו .ז"ע כ" .ל"נכ
רשא לע ןכ אל ל"חכשמ רוסיא יונ א"כ ןתונב הינפל וא לבא .הילע שדקמה רבד לש יונ
המוקמב וניא רסאנ ןיאד ,האנהב םש ןויכ ,הניתנ ןיאש שדקה וזו .ז"על איה תיישוק איעשוא 'ר
וליפאד םא ויה םירמוא השענ &חרמ יונ ירה ,יטידורפאל ןיא שדקה .ז"על
&רתמו .ד יהנ 'מ אלד לבא ,ארסתימ ארוסיא אהימ י"שרו ,אכיא יהנד 'פמ ןיאד &חרמה רסאנ
( ט"המו ןויכ אלש הבירקה הינפל תבורקתב ל"נכ ( לבא לבא מ"מ הציחרה המצע התיה
ב"צו .הרוסא והמ רד רוסיא ראובמלו .הז ףאד ,הארנ ןיאש שדקה ז"על ןכלו המב רמואש תיב
הז ז"על אל בשחנ ןתינש אלו ,ז"על לח םש 'ילע יונ תבורקתו רסאיל לבא ,האנהב מ"מ ס"כוס
ותנוכ תופיל תא יוהו ,ז"עה ןתונכ ןורוד רוסאו ,ז"על תושעל ןכ יוהד ןיעכ הברקה .ז"על
תצקו" לשמ י"שר 'יש ,הזל בירקמהד #.המ" 'קל רהל ןיא רהה השענ ז"ע מ"מו ,ללכ דבועה
ףייסב ןויכ םשלד ז"ע ירה .ןווכתנ רוסיאד הברקה תולחו ,דוחל םש ז"ע ז"יעכו .דוחל רוסיא ,ןאכ
הברקה תולחו ,דוחל םש תבורקת לכו .דוחל הפימש תא ז"עה רוסא יוהד בירקמכ הל ,ןורוד
מ"מו לכ וניאש וינפל שממ וא" וילע אל #שממ לח םש 'יב ןיאד ,יונ שדקה #.ז"על
יילפד 'סותב 'יעו .ה לע רואיבו ,י"שר םהירבד תיל 'סותהד ,הרצקב והל !ה ארבס יונד ל"צ
!רד ןכלו .תבורקת םישקמ אהד ןנירמא 'קל יונד יטישכתו ז"ע ףאו .םירוסא !שמהב 'סותהד
םהירבד יקסמ ןיאד &חרמה בשחנ יונ לבא ,ת"המ תנוכ םתיישוק !רדב םאד ,פ"נממ &חרמה
בשחנ יונ רוסאל תא כ"א ,הציחרה אוה ומצע רסאיי ק"מו ,האנהב ארוסיאד 'מה אל ארסתימ
יונו אהימ ןכלו .אכיא םישרפמ יאדובד 'סותה ןיא &חרמה בשחנ יונ קרד ,ת"המ ןיטישכת שממ
יבישח הזו .יונ היה טושפ קר .ארקיעמ 'מהל היה ד"ס תנוכד "ר וליאד ויה םירמוא השענ
&חרמ יונ יטידורפאל היה רוסא םושמ שדקוהש לעו .ז"על הז השקמ איעשוא 'ר ןיאד שדקה
רמואהו ,ז"על תיב הז ז"על אל רמא יריימו" .םולכ תיבב וניאש יונ ז"על ללכ וניאו ינפל ,ז"עה
קר ןידמ שדקה &רתמו #.אמלעב יהנ 'מה ירוסתיאד אל ארסתימ ןיאד ,ת"המ &חרמה בשחנ יונ
ת"המ ןויכ וניאש לבא ,טישכת ןנברדמ ם רבד וניאש טישכת לוכי רסאהל האנהב םושמ ןכלו .יונ
וליא ויה םירמוא השענ &חרמ יונ יטידורפאל היה רוסא האנהב לבא .ןנברדמ רמואה תיב הז
ז"על וליפא ןנברדמ וניא ןיאד ,רוסא תיבה יונל ללכ .ל"נכ
] ףד מ " ה ע " [א
58
רדב ןידה םהיהלאד לע םירהה
ןילוח 'מב ראובמ #.מ" םאד טחש רהל וניא רוסא םושמ לבא ,תבורקת םא טחש אדל וא ,רהד
המחל הנבלו וא לאכימל רש לודה ראיבו .רוסא שר " י עאד " םד עב " ח םניא םירסאנ דמלנו"
הרומתב רסאדמ .טכ אנמחר דבענ או ,#הובל " כ יאמ אנש טחושה רהל וא לאכימל רש ,לודה
מ " מ שי עבד ,קוליח " ח ירקמ תוהלא ( ביתכד ןה חבזנ תא תבעות ביתכו ,םירצמ תיארו תא
שמשה תאו חריה תאו םיבכוכה לכו אבצ םימשה ( לבא רבוחמ וניא ארקנ ע " ז ןכלו .ללכ
טחושה רהל יא " ז תבורקת לבא ,ללכ טחושה עבל " ח רה " ז .תבורקת
) עמשמו ם ירבדמ שר " י וניאש ,רבוחמבד ע " ז יא ,ללכ " ח התימ םא ירהש .ודבע איבמ ארק
תיארוד תא שמשה היארל 'וכ עבד " ח ירקמ ע " לבא .ז א " א רמול שרופמד ,ןכ 'מב ) ע " ז #.ומ
םירכנה םידבועה תא םירהה םה םירתומ םהידבועו צו .ףייסב " #.ע
םו ןילוח" 'סותה #םש םיקלחמ עבד ,ןכ " ח ירקמ ע " ןכלו ,ז ןבורקת רבוחמו ,רוסא וניא ארקנ
ע " ז ןכלו ,ללכ ותבורקת .רתומ
שר 'ישלו " י 'סותו קוליח הז ראובמ !ותמ איוסה םש קלחמד ,המצע ןיב טחוש רהל אוהש"
ןיבל #רבוחמ טחוש אדל רהד ימדד טחושל לאכימל רש וא ,לודה םושל המח הנבלו אלא" .'וכ
וקלחנד שרד " י ס " ל המחד הנבלו יוה םישולת ס 'סותו ,עיקרב " ל םירבוחמד אלא אתיירבהד
יריימ רשב #.םהלש
לבא במרה " ם פ" " ב הטיחש יה " ראבמ #ד איוסה םש ןפואב רהלד ,רחא ונייה הידידלו ,האופרל
ןיא רוקמ קוליחל עמשמו .הז הידידלד ומכ טחושהש המחל הנבלו לאכימו רש לודה יוה
,תבורקת ומכ " כ טחושה ןכו .רבוחמל קייד ירה " ז הממ במרהש " ם פ" " ח ע " ז ה " םללכ #א דחי
זו " ל לכ ןיאש וב תסיפת ידי םדא אלו והשע םדא עא " פ דבענש רה " ז רתומ האנהב !כיפל םיוה
םידבועה תא םירהה תאו 'וכ המהבה ירה ולא םירתומ האנהב .'וכ
או .ב " ת אנמ והל זחל " ל קוליח יהנ ,הז ןנישרדד םהיהלא לע םירהה אמש 'וכ וניא אלא טועימ
רוסיאמ ומכ ,האנה עבב " .ח
ןכא ןילוח 'סותב 'יע םש אשירד !הד ארק םהיהלאד לע םירהה אוה דבא ןודבאת ןנישרדו 'וכ הל
ןינעל #%אנ" 'קל ןניפליו ,ןישמשמ תבורקת או ,ןישמשממ " כ םהירבדל ראובמ רוקמה !הל קוליח
עבבד " ח אכיל רוסיא .תבורקת
לבא ןייוסב 'סותה וסב " ד ובתכ תבורקתד רבוחמד רתומ םושמ רוסיאד תבורקת דמלנ יחבזמ
םיתמ ביתכד יב רבוחמו ,רועפ אל ימד רועפל אוהש והזו ,שולת אלד ירבדכ ןילוחב 'סותה
ודמלש ארקמ םהיהלאד לע םירהה ירבדלו .אפו ןאכ 'סותה השקי א " כ מל " ל ארק םהיהלאד
לע ירהו ,םירהה ןויכ ארקמד רועפד ןניפלי רבוחמבד אכיל רוסיא ירה ,תבורקת וניאד םשב ע " ,ז
אליממו ה " ה אוהד ומצע המלו .רתומ !ירצ ראוביו .יארק 'ב .!שמהב
הנהו . 'סותב 'יע ארה " ש ובתכ " כ קלחל 'סותהכ ןיב רבוחמ עבל " רבוחמבד ,ח אל לח םש ע " ז
ןיאו ותבורקת ןניעבד ,רוסא אימוד אלא .רועפד מד " מ ס " ל ישמשמד ע " ז לש רבוחמ ןכו .םירוסא
תעד לע #.בנ" 'קל 'סותה ירבד םש 'מה יקומד ארק דבאד ןודבאת ונייהד 'סות 'פמו ,ןישמשמב
ןישמשמד םירהד אלו ,םירוסא ימד תבורקתל ןניפליד ןניעבד אימוד רועפד אוהש .שולת
59
ןכו מרב 'יע " א 'יס מק " ה איבהש ןכ םשב וניבר ישמשמד ,םחורי רבוחמ אלו ,םירוסא ימד
.תבורקתל
לבא תעד ןילוחב 'סותה וניא אברדאד ,ןכ ובתכ המד תבורקתד לש רבוחמ רתומ דמלנ
ןישמשממ נכ " ל טועימהד 'פמד" אלד םירהה םהיהלא יאק ם המו ,םילכא ןניברמד ןישמשמ
דבאמ ןודבאד ונייה ןישמשמ לש םהיהלא לע .#םירהה
צו " ב ןויכ 'סותד ארה " ש ומצע בתכ ןיאד רבוחמ םשב ע " ז ןינעל תבורקת א " כ !יא רסוא .ןישמשמ
צו " ל תעדל 'סות ארה " ש וניברו םחורי המד רבוחמש וניא םשב ע " ז וניא לכל אלא ,רבד ןיאד ול
םש ע " ז ןינעל רוסיא האנה רוסיאו תבורקת לבא .אקוד תצק םש ע " ז שי ,ול יסו הזב רוסאל
.ןישמשמ
םצעו ארבסה ראובמ תמאב ם 'סותב ןילוח ןינעל בויח ובתכש ,התימ המד םהידבועש ףייסב
אוה םושמ קרד ןינעל רוסיא האנה דוביאו אל לח תרות ע " ז ןכו ןינעל רוסאל תבורקתה דמלנ
ןישמשממ שיד םהב טועימה דבאד ןודבאת םהיהלא 'ו לע םירהה ירה .'ו ןכתיד היהיש םשב
ע " ז ןינעל רבד ,'א אלו ןינעל רבד ןינעלו .רחא בויח התימ שי ול ןיידע םש ע " הו ,ז " ט םהידבועד
.ףייסב
יעכו " ז ס " ל 'סותל ארה " ש םד ןינעל רוסיא ןישמשמ שי ול םש ע " קרו ,ז ןינעל רוסיא תבורקת ןיא
ול םש ע " דמלנד ,ז .רועפמ
יפלו " ז היה רשפא שרפל המ וכירצהש ןאכ 'סותה םושמ ,םידומיל 'ב םהיהלאמד לע םירהה 'ו
ןינפלי רבוחמד וניא םםשב ע " ז ןינעל רוסיא לבא .האנה ןיידע יניא עדוי ןיאש ול םש ע " ז ןינעל
רוסיא הזלו .תבורקת !ירצ דומילהל מו .רועפמ " מ !הב דומיל רועפמ אל יס והד " א !פיהל ןיאד
ול םש ע " ז ןינעל רוסיא תבורקת שי ול םש ע " ז ןינעל רוסיא .ומצע לבא וניא אלא ,הארנ תעד
ןאכ 'סותה תשרפתמ ןפואב ומכ ,רחא .ראבתיש
ראבתנד .ד תטישד 'סותה ןילוחב ןכו ארה 'סות " ש וניברו ףאד ,םחורי תבורקתד לש רבוחמ ,ירש
לדבנו הזב תבורקתמ לש עב " לבא ,ח ןיא הנוכה רבוחמד ןיא ול םש ע " ז אלא ,ללכ ןיאד ול םש
ע " ז ןינעל רוסיא תבורקת לבא .דוחל ןינעל ראש םירבד רשפא שיד ול םש ע " ןוכ ,ז ןינעל בויח
ןכו ,התימ ןינעל רוסיא ןישמשמ תעדל ארה 'סות " ש ירו " ו ןכו .#.בנ" 'קל 'סותה
לבא תטיש שר " י הארנ וניאד שרד ,ןכ " י בתכ המד םהידבועש ףייסב ונייה םושמ ףאד ןיאד רבוחמ
בשחנ ע " ז לבא םהידבוע אהימ םשל ע " ז ידבע והל עלו " ז עמשמו ,ינווכימ דצמד ומצע ןיא
רבוחמה ע " ז ללכ םושל אלא ,רבד בויחד התימ אל אילת ללכ םשב ע " ז לש רבדה אלא ,דבענה
תנוכב דבועה השועש םשל םיהלא .םירחא
תמאבו םש ןייוסב 'סותה רבוחמד ,עמשמ וניא םשב ע " ז םושל שממ ,רבד " כ וסב " ד אתשהד
ימנ אחינ אה ןנירמאד ורשד 'קל הובל ןויכ ןיאש םש ע " ז םהילע ללכ יוהו וליאכ אל ודבענ
ייע " .ש
התעמו !ירצד ,יארק 'ב םהיהלא לע םירהה םו דומילה ןויכד ,רועפמ םהידבועד המכו ,ףייסב
ראיבש שר " י םהד םמצע םשל ע " ז היה ,ינווכמ ס " ד רוסיאד תבורקת וניא יולת םשב ע " ז ללכ
אלא רוסיאב לכו ,הטיחש השענש וב הטיחש םשל ע " ז בייחל דבועה לח וב רוסיא הזלו .תבורקת
!ירצ דומילהל ןניעבד ,רועפמ אימוד עהד ,רועפד " ז המצע .הרוסא
60
הזלו !ירצ דומילהל ןניעבד ,רועפמ אימוד ןינעו ,רועפד דומילה אוה תולל רוסיאד תבורקת
תמאב יולת תולחב םש ע " .ז
התעמו טושפ אלד יס דומילהב רועפמ אלמלאד ,דוחל ארק םהיהלאד לע םירהה יתייה רמוא
םד רבוחמ שי ול םש ע " ,ז אליממו היה אימוד קרו .רועפד רחאל אכיאד ארק םהיהלאד לע
ןיאד ,םירהה רבוחמ השענ ע " אליממ ,ז ןיא ותבורקת אימוד קו ,רועפד " .ל
לבא .ה תעדל 'קל 'סותה ) ישמשמד #.בנ רבוחמ ןכו ,םירוסא תעד ארה 'סות " ע ,ש " כ סד " ל םד
רבוחמ שי ול תצק םש ע " קר ,ז אל ןינעל רוסיא קייודמכו ,תבורקת ןושלמ .ןילוחב 'סותה והדידלו
טושפ !ירצד ינשל אדח ,םידומיל רבוחמד ומצע רתומ דמלנו" םהיהלאמ לע ,#םירהה אדחו
ותבורקתד רתומ ארה 'סותלו" " ש דמלנ ןילוחב 'סותלו ,רועפמ דמלנ רתיהמ ןישמשמ דמלנש
ארקמ םהיהלאד לע םצמצמד ,םירהה ם רוסיאל ןישמשמ דמלנש אשירמ ארקד דבאד
.#ןודבאד
דוע .ו !ירצ 'ישל ,ןיבהל שר " י רבוחמד ,ןייוסב 'סותו ןיא ול םש ע " ז אלו ,ללכ ימד עבל " אנמ ,ח
ןל קוליח ונבתכ 'יעלד .הז אוהד דמלנ הממ ןיאש רבוחמב רוסיא הזו ,תבורקת דמלנ ,רועפמ
לבא ראובמל יא " ז קיפסמ דומילהד רועפמ אוה ןיאד רוסיא תבורקת רבדב ןיאש ול םש ע " ,ז
לבא אנמ ןל רבוחמד ןיא ול םש ע " אמש ,ז אל טעמתנ אלא רוסיאמ אימוד ,האנה עבד " .ח
''
עו " כ הארנ אוהד תועמשממ אשרדה םהיהלאד לע אלו ,םירהה םירהה ןיאד ,םהיהלא םירהה
םיארקנ תוהלא .ללכ
אצמנ .ז ףאד לכד !נה םינושאר יילפ לע במרה " ם סו " ל שיד קוליח ןיב רבוחמ ןיבל עב " ,ח
תבורקתד לש רבוחמ רתומ תבורקתו לש עב " ח מ ,רוסא " מ םיקולח םה .תוטיש 'בל הטיש
אתיימק איה תטיש ןילוחב 'סותה ןכו ארה 'סות " ש ףאד ,#.בנ" 'קל 'סותו טחושהד רהל
תבורקתה ןיאד ,רתומ רהל םש ע " ז רוסאל לבא ,תבורקתה ונייה ןינעלד רוסיא תבורקת ןיא ול
םש ע " ןכו ,ז ןינעל רוסיא לבא ,ומצע ןיידע שי ול םש ע " ז םירבדל והזו ,םירחא םעטה םהידבועש
22
ןיאו רמול אוהד דמלנ הממ עבד " ח םירוסא אהד .הובל ןניקסמ #%ומ" 'קל םד רבוחמ דבענש רוסא .הובל
היה 'כלו שפא " ל הנהד ,םדקהב םינורחאה ושקה המל ןניקסמד ןניפליד ןנתאמ רבוחמד דבענה רוסא א ,הובל " כ
המל וכרצוה הרומתב דומלל #%חכ" עבד " ח ודבענש םילוספ ירה ,הובל המ עבש " ח ורש טוידהל אוה םושמ ןיאש
םהב תסיפת ידי אימוד ,םדא ןויכו ,רבוחמד רבוחמבד שי ק " ו ןנתאמ רוסאד כיהמ ,הובל " ת עבד " ח ויהי .םירתומ
ועו " ק ותואד ק " ו ןנידבעד ןנתאמ רבוחמל דבענ ןנתאמ עבל " ,ח המד ןנתא רתומש טוידהל וליפא וניא עב " לוספ ,ח
הובל וליפא עב " דבענ ,ח רוסאש טוידהל וניאשכ עב " וניא ,ח ןיד רוסאש הובל וליפא עב " .ח
יתיארו םיצרתמ היאד " אלא ,נ אד " כ אל היה עב " ח רוסא כ " א אימוד ,ןנתאד םושמ השענש וב אלו ,הריבע םושמ
לחש וב םש ע " דומילהו ,ז הרומתב אוה עבד " ח לח םהב םש ע " ז רסאיל קפנו .הובל " מ שמל " כ ןייוסב 'סות יופיצד
עב " ח רתומ טוידהל רוסאו .הובל
ןויכו ןכש י " ל והזד אפו רוקמה עבד " ח ווה ע " ז ירהש ,אצפחב שי םהב רוסיא דבענ אשמ ,הובל " כ רבוחמ ןיאד
םהב דומיל םרסאל קר ,הובל ק " ו ןנתאמ דצמ השענש םהב וטעמתנ ,הריבע םשמ ע " ז .ירמל
לבא יא " ז ושקה 'סותד ,קיפסמ רל " ת םד רבוחמ בישח ע " א ,ז " כ !דיאל דצ דבענד 'קל 'מב רבוחמב ורש ,הובל
נמ " ל ורשד ירה ,הובל טועימה םהיהלאד לע םירהה אוה קר עבו ,טוידהל " ח וחיכוי םירתומש טוידהל םירוסאו
הזמו .הובל וחיכוה רבוחמד 'סותה וניא םשב ע " ז ללכ ע " השקיו .ש אנמ ןל אה אתלימ ,אפו אמש טועימה
םהיהלאד לע םירהה אוה קר ןינעל רוסיא לבא ,האנה יתכא אוה םשב ע " ז רסאיל אימוד ,הובל עבד " .ח
61
תעדלו ,ףייסב ארה 'סותו 'קל 'סותה " ש ירו " ו ם ןינעל רוסיא ןישמשמ שי ול םש ע " לבא" .ז
ןילוחב 'סותה ס " ל שיד טועימ ןיאד ול םש ע " ז ם ןינעל רוסיא #.ןישמשמ
הטישו הינש איה תטיש שר " י רבוחמד ,ןייוסב 'סותו ןיא ול םש ע " ז והזד ,ללכ דמלנה םהיהלאמ
לע ןיאד ,םירהה םירהל םש תוהלא המו .ללכ םהידבועש ףייסב וניא אלא םושמ םהש םמצע
םשל ע " ז רועפמו .םינווכתמ ןינפלי םד רוסיא תבורקת יולת םשב ע " אלו ,ז רוסיאב .הדובע
הנהו .ח 'חנ #.ומ" 'קל 'מב ינב אייח 'ר ןנחוי 'רו ינבאב רה אמעטו ,ולדלדנש מד " ד ורשד םושמ
ףיליד המב דצה עבמ " ח כו .רבוחממו " פ במרה " ם םש" ה " רהו .ורשד #ב " ן בתכ יוהד אקיפס
.אנידד
הקה 'קהו " י 'יס" ט " םינושארה 'ישל #ז רבוחמד וניא ע " ז וליאו ,ללכ עב " ח יוה ע " ז קר שיד הז " כ
םניאד םירוסא א ,טוידהל " כ !יא רשפא תושעל המ דצה ,והייניבמ ירהש םה ינש םיניד .םידרפנ
שמפלו " נ ןיא אישוקה אבילא הטישהד הנושארה נה " םנמאד ,ל ןינעל תבורקת יאדוב המ
תבורקתש לש רבוחמ רתומ אוה דצמ םשה רבוחמ אלו ,ובש דצמ ןיאש וב תסיפת ידי ירהד ,םדא
תבורקת לש עב " ח לבא ,רוסא ןינעל רוסיא ומצע ריפש דמלנ המב דצה רתיההד אוה םושמ
ןיאש ול תסיפת ידי םשד .םדא ע " ז ןינעל רוסיא ומצע יולת תסיפתב ידי םשו ,םדא ע " ז ןינעל
תבורקת יולת םהו .רבוחמב ינש םינינע .םידרפנ

לבא הטישהל הינשה נה " איהש ,ל תטיש שר " י רבוחמד ,ןייוסב 'סותו ןיא ול םש ע " ז ,ללכ וליאו
עב " ח יאדוב שי םהל םש ע " ז רוסאל רעתסתת ,תבורקת תיישוק הקה " י !יא רשפא תושעל המ
דצה .והייניבמ
הקהו " י רבוחמבד 'ית שי ינש המ ,םיניד ןיאד ול םש ע " הזו ,ז יולת המב אוהש דועו ,רבוחמ המ
אלד לח 'יב רוסיא ומצע דמלנו המב דצה יולתד המב ןיאש וב תסיפת ידי קפנו" .םדא " מ ינבאל
רה םהד ,ולדלדנש םמצע לבא ,םירתומ רבתסמ תבורקתד והדיד .רוסא

וניאו ןבומ ןיינמ 'כל ונל דומלל !נה ארקמד ,םיניד 'ב םהיהלאד לע םירהה ןניעמש רבוחמד ןיא
ול םש ע " ז ןיינמו ,ללכ דומלל ןיד ינש וניאד רסאנ דצמ ןיאש וב תסיפת ידי צו ,םדא " .ע
62

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->