φηγήσεις που έστω και εκ του αποτελέσματος μπορεί να γίνει κατανοητό

πως ωφελούσαν μόνο αυτούς που τις προέβαλαν και προωθούσαν,
όφελος το οποίο θα παρέμενε στενά στο επίπεδο της μικροπολιτικής, που
όχι μόνο δεν είχε καμία προοπτική ενίσχυσης του αγώνα συνολικότερα,
αλλά και συνέτεινε στην αποδυνάμωσή του!ν για λόγους πολιτικής ή
ηθικής αδυναμίας επιτρέπαμε την παγίωση οποιονδήποτε διαχωριστικών
γραμμών στην υπόθεση τόσο εκτός όσο και εντός του δικαστηρίου, η
υπονόμευση του συνόλου της πολιτικής αυτής υπόθεσης μόνο το κράτος
θα βοηθούσε και αυτό θα αποτυπωνόταν σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και
στις ποινές"ιατί είναι γεγονός ότι σε τέτοιες πολιτικές υποθέσεις, αλλά
και γενικότερα στην επαναστατική ιστορία η προώθηση διαχωρισμών
τελικά στρέφονται ενάντια και στους ίδιους που τους προωθούν #πως
επίσης, είναι γεγονός που αποδεικνύεται και από αυτή τη δίω$η πως κάθε
πολιτική μάχη προ%ποθέτει μια συνεκτική, ανθεκτική στα
αντεπιχειρήματα του εχθρού και σφαιρική αντιπαράθεση που αποκλείει
κάθε στοιχείο ατομικών προτεραιοτήτων &αι αυτό είναι ένα
συμπέρασμα που αφορά το σύνολο του αγώνα για την 'πανάσταση
( δίκη της οργάνωσης 'παναστατικός !γώνας είναι μια σημαντική
σελίδα στην επαναστατική ιστορία &αι αυτή τη σελίδα την γρά)αμε
εμείς που αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στην
οργάνωση, που δώσαμε την πολύμηνη μάχη μέσα στο δικαστήριο
υπερασπι*όμενοι με κάθε τίμημα την δράση της οργάνωσης και που
τελικά πληρώνουμε τώρα το κόστος μιας μακροχρόνιας φυλάκισης και
μιας χωρίς επιστροφή *ωή στην +παρανομία, &αι αυτή η ιστορία δεν
μπορεί ούτε να παρερμηνευτεί, και κυρίως, ούτε εκ των υστέρων -και εκ
του ασφαλούς πλέον αφού η δίκη ολοκληρώθηκε- να $αναγραφτεί από
κανέναν #πως επίσης, δεν είναι μια ιστορία που μπορεί κανείς να
οικειοποιηθεί '$άλλου εμείς είμαστε και θα παραμείνουμε πολιτικά
παρόντες
.ε την ευκαιρία, να εκφράσουμε και την απορία μας πώς ένα μη μέλος
της οργάνωσης *ητά από το συγκεκριμένο δικαστήριο το ελαφρυντικό
των +μη ταπεινών ελατηρίων,, ελαφρυντικό που αφορά αποκλειστικά
και μόνο μέλη οργανώσεων, αφού η επιχειρηματολογία πάνω σε αυτό το
*ήτημα βασί*εται στην αποδοχή της συμμετοχής στην οργάνωση αυτού
που πραγματοποιεί το αίτημα και επικαλείται την πολιτική της φύση, την
ιστορία και τις στοχεύσεις της/
0ο σημαντικότερο συμπέρασμα από αυτή την πολιτική ιστορία είναι
τελικά, ότιτέτοιες δίκες δεν αφορούν μόνο το δίκαιο της ένοπλης
επαναστατικής οργάνωσης που δικά*εται, αλλά κυρίως, το δίκαιο το
επαναστατικό, το δίκαιο του ένοπλου αγώνα για την ανατροπή του
καπιταλισμού και του κράτους, το δίκαιο της κοινωνικής 'πανάστασης,
το δίκαιο της ελευθερίας .ιας ελευθερίας που κατακτιέται μόνο με τα
όπλα
( υπεράσπιση και η προώθηση με κάθε τρόπο αυτού του δικαίου είναι
μια σημαντικότατη προ%πόθεση για την αποτελεσματική προώθηση του
αγώνα συνολικότερα σε κάθε εποχή 1δίως όμως στη σκοτεινή περίοδο
που διανύουμε-με τις κοινωνικές αντιστάσεις να λυγί*ουν όχι τόσο από
την κρατική και καπιταλιστική άκαμπτη στάση και αδιάκοπη επίθεση,
αλλά κυρίως από την αδυναμία των δρώντων πολιτικά ατόμων να
συγκροτήσουν μια συνεκτική και διε$οδική πολιτική δράση για την
ανατροπή του καθεστώτος και την 'πανάσταση που θα καταφέρει να
προσελκύσει πολλούς περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται
θανάσιμα από τη συστημική κρίση, η αδυναμία να αντιστρέ)ουν το
κλίμα της ηττοπάθειας και της παραίτησης στην κοινωνική βάση, να
ακυρώσουν το φόβο και να α$ιοποιήσουν την κοινωνική οργή όπου αυτή
υπάρχει, να εμποτίσουν με θάρρος, να εμφυσήσουν την ελπίδα και να
κάνουν με πολλούς περισσότερους ανθρώπους κοινή την επιθυμία για
τον επαναστατικό κοινωνικό μετασχηματισμό και το γκρέμισμα της
σύγχρονης τυραννίας-, αναδείχτηκε μέσα από αυτή τη δίκη πως
προ%πόθεση για την συγκρότηση ενός επαναστατικού κινήματος ικανού
να κλονίσει την καθεστωτική ισορροπία και να φέρει την ανατροπή του,
είναι η προώθηση ενός συνεκτικού πολέμου ενάντια στις θέσεις, τις
αντιλή)εις και τις α$ίες του συστήματος παράλληλα με την προώθηση
της ενότητας του αγώνα για την 'πανάσταση και του δίκαιου της
ένοπλης προλεταριακής αντεπίθεσης για την επίτευ$ή της !υτός
πιστεύουμε πως είναι ο πολιτικός προσανατολισμός για την ανάπτυ$η της
επαναστατικής δράσης σε όλες τις μορφές της
2χοντας αυτό τον προσανατολισμό κινηθήκαμε μέσα από την οργάνωση
'παναστατικός !γώνας, αυτό τον προσανατολισμό πιστεύαμε ότι έπρεπε
να έχει μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση !υτόν τον προσανατολισμό
διατηρήσαμε και μετά την κατασταλτική επίθεση του κράτους και τις
συλλή)εις μας !ναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον
'παναστατικό !γώνα, επιλογή που πιστεύουμε πως ήταν η μόνη που
μπορούσε να μας κρατήσει σταθερούς στον πολιτικό προσανατολισμό
που ήδη είχαμε, η μόνη επιλογή που σε κρατάει όρθιο στην καταστολή,η
μόνη αποτελεσματική πολιτικά επιλογή για τους ένοπλους αγωνιστές
3ηκώσαμε την πολιτική κληρονομιά του 'παναστατικού !γώνα και την
α$ιοποιήσαμε ως όπλο ενάντια στο σύστημα, ως όπλο αντεπίθεσης στην
καταστολή 0ον ίδιο προσανατολισμό διατηρήσαμε τόσο μέσα όσο και
έ$ω από τις φυλακές και το δικαστήριο4 στα αμφιθέατρα, στους δρόμους,
σε όλα όσα είπαμε και γρά)αμε 0ον ίδιο προσανατολισμό είχαμε,
έχουμε και θα έχουμε "ιατί μεγαλύτερη σημασία για εμάς έχει πάντα
από τη θέση που κάθε φορά βρισκόμαστε, να στηρί*ουμε και να
προωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις την κοινωνική 'πανάσταση "ιατί
αυτή είναι ο σκοπός που καθόρι*ε, καθορί*ει και θα καθορί*ει πάντα τις
επιλογές μας
!πό την +παράνομη, ελευθερία
5όλα 6ούπα
7ίκος .α*ιώτης

να εμποτίσουν με θάρρος. η αδυναμία να αντιστρέψουν το κλίμα της ηττοπάθειας και της παραίτησης στην κοινωνική βάση. Αυτός πιστεύουμε πως είναι ο πολιτικός προσανατολισμός για την ανάπτυξη της επαναστατικής δράσης σε όλες τις μορφές της. Η υπεράσπιση και η προώθηση με κάθε τρόπο αυτού του δικαίου είναι μια σημαντικότατη προϋπόθεση για την αποτελεσματική προώθηση του αγώνα συνολικότερα σε κάθε εποχή. το δίκαιο της κοινωνικής Επανάστασης. να ακυρώσουν το φόβο και να αξιοποιήσουν την κοινωνική οργή όπου αυτή υπάρχει.Το σημαντικότερο συμπέρασμα από αυτή την πολιτική ιστορία είναι τελικά. αναδείχτηκε μέσα από αυτή τη δίκη πως προϋπόθεση για την συγκρότηση ενός επαναστατικού κινήματος ικανού να κλονίσει την καθεστωτική ισορροπία και να φέρει την ανατροπή του. Έχοντας αυτό τον προσανατολισμό κινηθήκαμε μέσα από την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. η μόνη επιλογή που σε κρατάει όρθιο στην καταστολή. επιλογή που πιστεύουμε πως ήταν η μόνη που μπορούσε να μας κρατήσει σταθερούς στον πολιτικό προσανατολισμό που ήδη είχαμε. αλλά κυρίως. να εμφυσήσουν την ελπίδα και να κάνουν με πολλούς περισσότερους ανθρώπους κοινή την επιθυμία για τον επαναστατικό κοινωνικό μετασχηματισμό και το γκρέμισμα της σύγχρονης τυραννίας-. Μιας ελευθερίας που κατακτιέται μόνο με τα όπλα. το δίκαιο του ένοπλου αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού και του κράτους. Αυτόν τον προσανατολισμό διατηρήσαμε και μετά την κατασταλτική επίθεση του κράτους και τις συλλήψεις μας. αυτό τον προσανατολισμό πιστεύαμε ότι έπρεπε να έχει μια ένοπλη επαναστατική οργάνωση. τις αντιλήψεις και τις αξίες του συστήματος παράλληλα με την προώθηση της ενότητας του αγώνα για την Επανάσταση και του δίκαιου της ένοπλης προλεταριακής αντεπίθεσης για την επίτευξή της.η . ότιτέτοιες δίκες δεν αφορούν μόνο το δίκαιο της ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης που δικάζεται. αλλά κυρίως από την αδυναμία των δρώντων πολιτικά ατόμων να συγκροτήσουν μια συνεκτική και διεξοδική πολιτική δράση για την ανατροπή του καθεστώτος και την Επανάσταση που θα καταφέρει να προσελκύσει πολλούς περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται θανάσιμα από τη συστημική κρίση. το δίκαιο το επαναστατικό. είναι η προώθηση ενός συνεκτικού πολέμου ενάντια στις θέσεις. Ιδίως όμως στη σκοτεινή περίοδο που διανύουμε-με τις κοινωνικές αντιστάσεις να λυγίζουν όχι τόσο από την κρατική και καπιταλιστική άκαμπτη στάση και αδιάκοπη επίθεση. το δίκαιο της ελευθερίας. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful