P. 1
Heráclito

Heráclito

|Views: 8|Likes:
Published by rafaelpinillagibson

More info:

Published by: rafaelpinillagibson on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

Fragment 1

:
[2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathmaticiens, !"" 1#2 [s. $ 1%.]
(τοῦ δὲ) λόγου τοῦδ' ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ
πρόσθεν ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τ! πρ"τον# γινο$%νων γ&ρ
(π'ντων) κατ& τ!ν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι( πειρ)$ενοι καὶ
ἐπ%ων καὶ *ργων τοιούτων( +κοίων ἐγ, δι-γεῦ$αι διαιρ%ων .καστον
κατ& /ύσιν καὶ /ρ'0ων 1κως *2ει3 το4ς δὲ ἄλλους ἀνθρ)πους
λανθ'νει +κόσα *γερθ%ντες ποιοῦσιν( 1κωσπερ +κόσα ε5δοντες
ἐπιλανθ'νονται3
1. Ce &er'e, (ui est &rai, est tou)ours incompris *es hommes, soit a&ant (u+ils ne l+enten*ent, soit alors
(u+ils l+enten*ent pour la premi,re -ois. .uoi(ue toutes choses se -assent sui&ant ce &er'e, ils ne
sem'lent a&oir aucune exprience *e paroles et *e -aits tels (ue )e les expose, *istinguant leur nature et
*isant comme ils sont. /ais les autres hommes ne s+aper0oi&ent pas plus *e ce (u+ils -ont tant
&eills, (u+ils ne se sou&iennent *e ce (u+ils ont -ait en *ormant.
Fragment 2 :
[2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathmaticiens, !"" 1##
δι! δε6 .πεσθαι τ"ι ( ξυν"ι( τουτ%στι τ"ι ) κοιν"ι# ξυν!ς γ&ρ +
κοινός3 τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ 0)ουσιν ο7 πολλοὶ 8ς 9δίαν
*2οντες /ρόν-σιν3
2. $ussi -aut1il sui&re le 2logos3 commun 4 mais (uoi(u+il soit commun 5 tous, la plupart &i&ent comme
s+ils a&aient une intelligence 5 eux

Fragment # :
$tius, 6pinions, "", 21, 7
[8oxogr. #91, περὶ $εγ%θους :λίου; ε5ρος ποδ!ς ἀνθρωπείον3
2le soleil3 sa largeur est *+un pie*.2:on ;o'in3

Fragment 7 :
$l'ert le <ran*, 8e uegeta'ili'us, !", 7=1 2p. 979 /eyer3
Si -elicitas esset in *electationi'us corporis, 'oue -elices
*iceremus, cum in&eniant oro'um a* come*en*um.

Fragment 7a :
$natolius [co*. /on.gr.#>7, -, 9>]
κατ& λόγον δὲ 8ρ%ων συ$<'λλεται =<δο$&ς κατ& σελ>ν-ν(
διαιρε6ται δὲ κατ& τ&ς ἄρκτους( ἀθαν'του ?ν>$-ς σ-$είω @A;3
1
Fragment 9 :
Fragmente <riechischer ?heosophien, %>

καθαίρονται δ' ἄλλως αB$ατι $ιαινό$ενοι οCον εD τις
ε9ς π-λ!ν ἐ$<&ς π-λ"ι ἀπονί0οιτο3 $αίνεσθαι δ'
Eν δοκοί-( εD τις αFτ!ν ἀνθρ)πων ἐπι/ρ'σαιτο ο5τω
ποι%οντα3 καὶ το6ς ἀγ'λ$ασι δὲ τουτ%οισιν εG2ονται
+κο6ον εD τις δό$οισι λεσ2-νεύοιτο (οG τι γιν)σκων
θεο4ς οFδ' Hρωας οBτιν%ς ε9σι)3
Cl'rer *es sacri-ices sanglants ne sert pas plus a nous puri-ier (ue la 'oue ne la&erait la t@che (u+elle
a -aite.2:on ;o'in3
9. "ls prient *e telles images4 c+est comme si (uel(u+un parlait a&ec les maisons, ne sachant pas ce (ue
sont les *ieux ni les hros.
Fragment % :
$ristote, /torologi(ues, B 2, #99a 17
+ Hλιος οF $όνον( καθ'περ + I3 /-σί( ν%ος
ἐ/' :$%ρ-ι ἐστίν( ἀλλ' ἀεί ν%ος συνε2"ς3
2le soleil3 cha(ue )our nou&eau. 2:on ;o'in3
:e Soleil est nou&eau cha(ue )our.
Fragment A :
$ristote, 8e sensu, 9, 77#a 2#
ε9 π'ντα τ& Jντα καπν!ς γ%νοιτο( K6νες Eν διαγνο6εν3
A. Si toutes choses *e&enaient -ume, on connaBtrait par les narines.
Fragment > :
$ristote, Ethi(ue 5 Cicoma(ue, L, 2, 1199'7
I3 τ! ἀντίξουν συ$/%ρον καὶ ἐκ τ"ν δια/ερόντων καλλίστ-ν
Mρ$ονίαν καὶ π'ντα κατ' *ριν γίνεσθαι. [s. -r. >=].
Ce (ui est taill en sens contraire s+assem'le4 *e ce (ui *i--,re naBt la plus 'elle harmonie, et c+est la
*iscor*e (ui pro*uit toutes les choses . 2:on ;o'in3
>. Ce (ui est contraire est utile4 ce (ui lutte -orme la plus 'elle harmonie4 tout se -ait par *iscor*e.

Fragment D :
2
$ristote, Ethi(ue 5 Cicoma(ue, E9, 11A%aA
Jνους σύρ$ατ' Eν =λ%σθαι $Nλλον O 2ρυσόν3
"ls aiment mieux la paille (ue l+or. 2:on ;o'in3
D. :+@ne choisirait la paille plutFt (ue l+or.
Fragment 1= :
Gs. $ristote, ?rait *u /on*e, 9. #D%'A
Dσως δὲ τ"ν ἐναντίων : /ύσις γλί2εται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελε6 τ!
σύ$/ωνον οFκ ἐκ τ"ν +$οίων( Pσπερ ἀ$%λει τ! ἄρρεν συν>γαγε πρ!ς
τ! θQλυ καὶ οF2 =κ'τερον πρ!ς τ! +$ό/υλον καὶ τRν πρ)τ-ν +$όνοιαν
δι& τ"ν ἐναντίων συνQSεν( οF δι& τ"ν +$οίων3 *οικε δὲ καὶ : τ%2ν-
τRν /ύσιν $ι$ου$%ν- τοῦτο ποιε6ν3 0ωγρα/ία $ὲν γ&ρ λευκ"ν τε καὶ
$ελ'νων T2ρ"ν τε καὶ ἐρυθρ"ν 2ρω$'των ἐγκερασα$%ν- /ύσεις τ&ς
ε9κόνας το6ς προ-γου$%νοις ἀπετ%λεσε συ$/)νους( $ουσικR δὲ Uξε6ς
V$α καὶ <αρε6ς $ακρούς τε καὶ <ρα2ε6ς /θόγγους $είξασα ἐν
δια/όροις /ωνα6ς $ίαν ἀπετ%λεσεν Mρ$ονίαν( γρα$$ατικR δὲ ἐκ
/ων-%ντων καὶ ἀ/)νων γρα$$'των κρNσιν ποι-σα$%ν- τRν 1λ-ν
τ%2ν-ν ἀπ' αFτ"ν συνεστ>σατο3 ταFτ! δὲ τοῦτο Wν καὶ τ! παρ& τ"ι
σκοτειν"ι λεγό$ενον Iρακλείτωι# συν'Sιες 1λα καὶ οF2 1λα(
συ$/ερό$ενον δια/ερό$ενον( συνNιδον διNιδον( καὶ ἐκ π'ντων Xν καὶ
ἐξ =ν!ς π'ντα3
Hnions : *es entiers et *es non1entiers, con&ergence, *i&ergence, concert ou *saccor* *es &oix4 en-in,
*e toute chose une seule, et *+une seule, toutes . 2:on ;o'in3
1=. IoigneJ ce (ui est complet et ce (ui ne l+est pas, ce (ui concor*e et ce (ui *iscor*e, ce (ui est en
harmonie et en *saccor* 4 *e toutes choses une et *+une, toutes choses.

Fragment 11 :
Gs.1 $ristote, ?rait *u mon*e, %, 7=1, a 1=s.
τ"ν τε 0)ιων τ' τε ἄγρια καὶ H$ερα τ' τε ἐν ἀ%ρι καὶ ἐπὶ γQς καὶ ἐν
5δατι <οσκό$ενα γίνεταί τε καὶ ἀκ$'0ει καὶ /θείρεται το6ς τοῦ θεοῦ
πειθό$ενα θεσ$ο6ς# πNν γ&ρ =ρπετ!ν (θεοῦ) πλ-γQι ν%$εται( Pς /-σιν
Iρ'κλειτος3
11. ?out reptile se nourrit *e terre.
Fragment 12 :
$rius 8i*yne *ans Eust,'e, Grparation &angli(ue, K!, 2=, 2.
#
Y>νων τRν Sυ2Rν λ%γει α9σθ-τικRν ἀναθυ$ίασιν( καθ'περI3#
<ουλόνε$ος γ&ρ ἐ$/ανίσαι( 1τι α7 Sυ2αὶ ἀναθυ$ι)$εναι νοεραὶ ἀεὶ
γίνονται( εDκασεν αFτ&ς το6ς ποτα$ο6ς λ%γων ο5τως# ποτα$ο6σι
το6σιν αFτο6σιν ἐ$<αίνουσιν .τερα καὶ .τερα 5δατα ἐπιρρε6# καὶ Sυ2αὶ
δὲ ἀπ! τ"ν Zγρ"ν ἀναθυ$ι"νται [&gl. D1].
12. $ ceux (ui *escen*ent *ans les mLmes -leu&es sur&iennent tou)ours *+autres et *+autres eaux.
Fragment 1# :
?exte reconstitu, &oir 1.
δε6 γ&ρ τ!ν 2αρίεντα $>τε KυπNν $>τε αF2$ε6ν $>τε <ορ<όρωι
2αίρειν καθ' Iρ'κλειτον3 [!gl. B D].
C:E/. Strom. " 2 2"" 7, # St3)5ες <ορ<όρωι Hδονται $Nλλον καθαρ"ι 5δατι.
2.*ati.[!gl. B #A. %> B 17A. Glotin. " %, %.]
Fragment 17 :
Clment, Grotrepti(ue, 22, 2.
τίσι δR $αντευεται I3 + [/%σιος\ νυκτιπόλοις( $'γοις( <'κ2οις(
λ>ναις( $ύσταις# τούτοις 'πειλε6 τ& $ετ& θ&νατον( τούτοις
$αντεύεται τ! πῦρ# τ& γ&ρ νο$ι0ό$ενα κατ' ἀνθρ)πους $υστ>ρια
ἀνιερωστὶ $υεῦνται3
Fragment 19 :
Clment, Grotrepti(ue, #7, 9 .
ε9 $R γ&ρ ]ιονύσωι πο$πRν ἐποιοῦντο καὶ 5$νεον ^ισ$α α9δοίοισιν(
ἀναιδ%στατα εDργαστ' ἄν# 8υτ!ς δὲ _ίδ-ς καὶ ]ιόνυσος( 1τεωι
$αίνονται καὶ λ-να`0ουσιν3
19. Car, si ce n+tait pas *e 8ionysos (u+on m,ne la pompe, en chantant le canti(ue aux parties
honteuses, ce serait l+acte le plus hont, *it Mraclite 4 mais c+est le mLme, Ma*,s ou 8ionysos, pour
(ui l+on est en -olie ou en *lire.
Fragment 1% :
Clment4 G*agogue, DD, 9.
λ>σεται $ὲν γ&ρ Dσως τ! α9σθ-τ!ν /"ς τις( τ! δὲ νο-τ!ν ἀδύνατόν
ἐστιν( O Pς /-σιν I3 # τ! $R δῦνόν ποτε π"ς ἄν τις λ'θοι\
1%. .ui se cachera *u -eu (ui ne se couche pasN
Fragment 1A :
7
Clment, Stromates, "", >, 1.
οF γ&ρ /ρον%ουσι τοιαῦτα (ο7) πολλοί( +κοίοις ἐγκυρεῦσιν( οFδὲ
$αθόντες γιν)σκουσιν( =ωυτο6σι δὲ δοκ%ουσι3
1A. Ce n+est pas ce (ue pensent la plupart *e ceux (ue l+on rencontre4 ils apprennent, mais ne sa&ent
pas, (uoi(u+ils se le -igurent 5 part eux.
Fragment 1> :
Clment, Stromates, "", 27, 9.
ἐ&ν $R *λπ-ται( ἀν%λπιστον οFκ ἐ0ευρ>σει( ἀνε0ερεύν-τον ἐ!ν καὶ
ἄπορον3
1>. Sans l+esprance, &ous ne trou&ereJ pas l+inespr (ui est introu&a'le et inaccessi'le.
Fragment 1D :
Clment, Stromates, "", 27, 9.
ἀπίστους εDναί τινας ἐπιστύ/ων I3 /-σιν# ἀκοῦσαι οFκ ἐπιστ'$ενοι
οFδ' ε9πε6ν3
1D. "ls ne sa&ent ni couter ni parler.


Fragment 2= :
Clment, Stomates, """, 17, 1.
I3 γοῦν κακί0ων /αίνεται τRν γ%νεσιν( ἐπειδ&ν /Qι# γενό$ενοι 0)ειν
ἐθ%λουσι $όρους τ' *2ειν( $Nλλον δὲ ἀναπαύεσθαι( καὶ πα6δας
καταλε6πουσι $όρους γεν%σθαι3
2=. .uan* ils sont ns, ils &eulent &i&re et su'ir la mort et laisser *es en-ants pour la mort.
Fragment 21 :
Clment, Stroma(ues, """, #, 21, 1.
οF2ὶ καὶ I3 θ'νατον τRν γ%νεσιν καλε6 333 ἐν οCς /-σι# θ'νατός ἐστιν
+κόσα ἐγερθ%ντες +ρ%ο$εν( +κόσα δὲ ε5δοντες 5πνος3
Fragment 22 :
Clment, Stromates, "!, 2, 7, 2.
2ρυσ!ν γ&ρ ο7 δι0>$ενοι γQν πολλRν Uρύσσουσι καὶ εZρίσκουσιν
Uλίγον3
22. Ceux (ui cherchent l+or -ouillent 'eaucoup *e terre pour trou&er *e petites parcelles.
9
Fragment 2# :
Clment, Stromates, "!, 1=, 1.
]ίκ-ς Jνο$α οFκ ἄν ιδεσαν( ε9 ταῦτα $R aν3
2#. 6n ne connaBtrait pas le mot *e )ustice, s+il n+y a&ait pas *e per&ersit.
Fragment 27 :
Clment, Stromates, "!, 7, 1%, 1.
ἀρ-ι/'τους θεοὶ τι$"σι καὶ ἄνθρωποι3
27. :es *ieux et les hommes honorent ceux (ui succom'ent 5 la guerre.
Fragment 29 :
Clment, Stromates, "!, A, 7D, #.
$όροι γ&ρ $%0ονες $%0ονας $οίρας λαγ2'νουσι3
29. :es plus gran*s morts o'tiennent les plus gran*s sorts.
Fragment 2% :
Clment, Stomates, "!, 171, 2.
ἄνθρωπος ἐν εF/ρόν-ι /'ος ἄπτεται =αυτ"ι ἀποθανων(
ἀποσ<εσθείς @JSεις;( 0"ν δὲ Vπτεται τεθνε"τος ε5δων(
@ἀποσ<εσθείς JSεις;( ἐγρ-γορ,ς Vπτεται ε5δοντος3
2%. :+homme *ans la nuit, allume une lumi,re pour lui1mLme 4 mort, il est teint. /ais &i&ant, *ans son
sommeil et les yeux teints, il 'rOle plus (ue le mort 4 &eill, plus (ue s+il *ort.
Fragment 2A :
Clment, Stromates, "!, 22, 177, #.
ἀνθρ)πους $%νει ἀποθανόντας Vσσα οFκ *λπονται οFδὲ δοκ%ουσιν3
2A. :es hommes n+esp,rent ni ne croient ce (ui les atten* apr,s la mort.
Fragment 2> :
Clment, Stroma(ue, !, 1, D, #.
δοκ%οντα γ'ρ + δοκι$)τατος γιν)σκει( /υλ'σσει# καὶ $%ντοι καὶ ]ίκ-
καταλ>Sεται Sευδ"ν τ%κτονας καὶ $'ρτυρας3
2>. :+homme prou& sait conser&er ses opinions 4 le ch@timent attein*ra les artisans *e mensonge et
les -aux tmoins.
Fragment 2D :
Clment, Stroma(ue, !, D, 9D, 9.
%
α7ρεῦνται γ&ρ =ν ἀντία π'ντων ο7 ἄριστοι( κλ%ος ἀ%ναον θν-τ"ν( ο7
δὲ πολλοὶ κεκ!ρ-νται 1κωσπερ κτ>νεα3 ( α7ρεῦνται γ&ρ =ν ἀντί
Mπ'ντων ο7 ἄριστοι( κλ%ος ἀ%ναος θν-τ"νb ο7 δὲ πολλοὶ κεκ!ρ-νται
1κωσπερ κτ>νεα3)
Fragment #= :
Clment, Stroma(ue, !, 17, 1=7, 2.
κόσ$ον (τόνδε)( τ!ν αFτ!ν Mπ'ντων( ο5τε τις θε"ν( οGτε ἀνθρ)πων
ἐποί-σεν( ἀλλ' Wν ἀεὶ καὶ *στιν καὶ *σται πῦρ ἀει0ωον( Mπτό$ενον
$%τρα καὶ ἀποσ<εννύ$ενον $%τρα3
Ce mon*e1ci, le mLme pour tous les Ltres, aucun *es *ieux ni *es hommes ne l+a -ait 4 mais il a tou)ours
t, et il est, et il sera un -eu tou)ours &i&ant, s+allumant a&ec mesure et s+teignant a&ec mesure. 2:on
;o'in3
#=. Ce mon*e n+a t -ait, par aucun *es *ieux ni par aucun *es hommes 4 il a tou)ourst et sera
tou)ours -eu ternellement &i&ant, s+allumant par mesure et s+teignant par mesure.
Fragment #1 :
Clment, Stroma(ue, !, 17, 1=7, #.
1τι δὲ καὶ γεν-τ!ν καὶ /θαρτ!ν εcναι ἐδογ$'τι0εν( $-νύει τ&
ἐπι/ερό$ενα# πυρ!ς τροπαὶ πρ"τον θ'λασσα( θαλ'σσ-ς δὲ τ! $ὲν
H$ισυ γQ( τ! δὲ H$ισυ πρ-στ>ρ3 δυν'$ει γ&ρ λ%γει 1τι τ! πῦρ Zπ! τοῦ
διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ τ& σύ$παντα δι' ἀ%ρος πρ%πεται ε9ς Zγρ!ν
τ! 8ς σπ%ρ$α τQς διακοσ$>σεωνς( d καλε6 θ'λασσαν( ἐκ δὲ τούτου
αeθις γίνεται γQ καὶ οFραν!ς καὶ τ& ἐ$περιε2ό$ενα3 1πως δὲ π'λιν
ἀναλα$<'νεται καὶ ἐκπυροῦται( σα/"ς δι& τούτων δ-λο6# @fg; (γW)
θ'λασσα δια2%εται( καὶ $ετρ%εται ε9ς τ!ν αFτον λόγον( +κο6ος
πρόσθεν aν O γεν%σθαι γQ3
#1. :es changements *u -eusont *+a'or* la mer, et, *e la mer, pour moiti terre, moiti prest,re. :a mer
se rpan* et se mesure au mLme compte(u+a&ant (ue la terre ne -Ot.
Fragment #2 :
Clment, Stromates, !, 119, 1.
Xν τ! σο/!ν $οῦνον λ%γεσθαι οFκ ἐθ%λει καὶ ἐθ%λει Y-ν!ς Jνο$α3
Hne sagesse uni(ue &eut Ltre appele *u nom *e Peus, (ui ne le &eut pas. 2:on ;o'in3
#2. :+un, (ui seul est sage, &eut et ne &eut pas Ltre appel *u nom *e Peus.
Fragment ## :
Clment, Stroma(ue, !, 17, 119, 2.
A
νό$ος καὶ <ουλQι πείθεσθαι =νός3
##. :a loi et la sentence est *+o'ir 5 l+un.
Fragments #7 :
Clment, Stromates, !, 119, #. Q Grparation &angli(ue, K""", 1#, 72.
h hh ἀξύνετοι ἀκούσαντες κω/ο6σιν ἐοίκασι# /'τις αύτο6σιν $αρτυρε6
παρεόντας ἀπε6ναι3
#7. :es inintelligents (ui coutent ressem'lent 5 *es sour*s 4 le pro&er'e tmoigne (ue, tout prsents
(u+ils soient, ils sont a'sents.
Fragment #9 :
Clment, Stromates, !, 17=, %.
h h 2ρR γ&ρ εe $'λα πολλ"ν Bστορας /ιλοσό/ους ἄνδρας εDναι καθ'
Iρ'κλειτον3
Fragment #% :
Clment, Stromates, !", 1A, 2.
h h Sυ2Qισιν θ'νατος 5δωρ γεν%σθαι( 5δατι δὲ θ'νατος γQν γεν%σθαι(
ἐκ γQς δὲ 5δωρ γίνεται( ἐ0 5δατος δὲ Sυ2>3
#%. Gour les @mes, la mort est *e *e&enir eau 4 pour l+eau, la mort est *e *e&enir terre 4 mais *e la terre
&ient l+eau, *e l+eau &ient l+@me.
Fragment #A :
Columelle, ;es rustica, !""", 7, 7.
si mo*o cre*umis Ephesio Meracleito (ui ait sues caeno [!gl. B 1# ] , cohortales a&es puluere &el
cinere la&ari.

Fragment #> :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, ", 2#.
δοκε6 δὲ κατ' τινας πρ"τος ἀστρολογQσαι 333 $αρτυρε6 δ' αFτ"ι καὶ
I3 καὶ ]-$όκριτος3
Fragment #D :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, ", >>.
ἐν iρι>ν-ι jίας ἐγ%νετο + kευτ'$εω( οl πλείων λόγος Oτ"ν ἄλλων3
#D. 8ans Gri,ne, &i&ait Bias, -ils *e ?eutame, *ont on parle plus (ue *es autres.
>
Fragment 7= :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, 1.
πολυ$αθί- νόον *2ειν οF διδ'σκει# Iσίοδον γ'ρ Eν ἐδίδαξε καὶ
iυθαγόρ-ν αeτις τε mενο/'νε' τε καὶ nκατα6ον3
7=. :a polymathien+enseigne pas l+intelligence4 elle eOt enseign Gythagore,
Knophane et Mcate.
Fragment 71 :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, 1.
εCναι γ&ρ Xν τ! σο/όν( ἐπίστασθαι γν)$-ν( +τ%- ἐκυ<%ρν-σε π'ντα
δι& π&ντων3
2:a sagesse est *e3 sa&oir le *essein *ans le(uel tout est rgi *ans sa totalit. 2:on ;o'in3
71. "" n+y a (u+une chose sage, c+est *e connaBtre la pense (ui peut tout gou&erner partout.
Fragment 72 :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, 1.
τόν τε o$-ρον */ασκεν ἄξιον ἐκ τ"ν ἀγ)νων ἐκ<'λλεσθαι καὶ
ραπί0εσθαι καὶ _ρ2ίλο2ον +$οίως3
Fragment 7# :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, 2.
h h 5<ριν 2ρR σ<εννύναι $Nλλον Oπυρκαp>ν3
7#. /ieux &aut tou--er la *mesure (u+un incen*ie.
Fragment 77 :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, 2.
h h $'2εσθαι 2ρR τ!ν δQ$ον Zπ=ρ τοῦ νό$ου 1κωσπερ τεί2εος3
77. :e peuple *oit com'attre pour la loi comme pour ses murailles.
Fragment 79 :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, 2.
Sυ2Qς πείρατα 9,ν οFκ ἄν ἐξεύροιο( πNσαν ἐπιπορευό$ενος +δόν#
ο5τω <αθ4ν λόγον ἐ2ει3
Fragment 7% :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, A.
h h τ>ν τε οD-σιν 7ερ&ν νόσον *λεγε καὶ τRν 1ρασιν Sεύδεσθαι3
7%. :a prsomption est une mala*ie sacre.
D
Fragment 7A :
8iog,ne :aRrce, !ies *es philosophes, "K, A#.
$R ε9κQ περι τ"ν $εγίστων συ$<αλλ)$εθα3
Fragment 7> :
Etymologicum lagnum,
$rticle b <ιός
τ"ι οeν τόξωι Jνο$α <ίος( *ργον δὲ θ'νατος3
Fragment 7D :
?ho*ore Gro*rome, :ettres, ".
εCς ἐ$ο9 $ύριοι( ἐ&ν ἄριστος Wι3
Fragment 7D a :
Mraclite, .uestions Momri(ues, 27
ποτα$ο6ς το6ς αFτο6ς ἐ$<αίνο$%ν τε καὶ οFκ ἐ$<αίνο$εν( εc$%ν τε καὶ
οFκ εc$%ν.
Fragment 9= :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, 1.
I3 $ὲν οeν /-σιν εcναι τ! πNν διαιρετ!ν ἀδιαίρετον( γεν-τ!ν
ἀγ%ν-τον( θν-τον ἀθ'νατον( λόγον α9"να( πατ%ρα υ7όν( θε!ν δίκαιον#
qοFκ ἐ$οῦ( ἀλλ& τοῦ λόγου ἀκούσαντας +$ολογε6ν σο/όν ἐστιν Xν
π'ντα εcναίr + I3 /-σι3
Ce n+est pas a moi (u+il est sage *e prLter l+oreille, mais 5 la Gense, en reconnaissant (ue tout est un.
2:on ;o'in3
9=. Ce n+est pas 5 moi, mais au logos (u+il est sage *+accor*er (ue l+un *e&ient toutes choses.
Fragment 91 :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, 2.
καὶ 1τι τοῦτο οFκ Dσασι π'ντες οFδὲ +$ολογοῦσιν( =πι$%$ε/εται sδ%
τως# οF ξυνιNσιν 1κως δια/ερό$ενον =ωυτ"ι +$ολογ%ει#
παλίντροπος Mρ$ονί- 1κωσπερ τόξου καὶ λύρ-ς3
:e *iscor*ant, s+accor*e a&ec soi1mLme 4 accor* *e tensions in&erses, comme *ans l+arc ou la lyre.
2:on ;o'in3
91. "ls ne comprennent pas comment ce (ui lutte a&ec soi1mLme peut s+accor*er. :+harmonie *u mon*e
est par tensions opposes, comme pour la lyre et pour l+arc.
Fragment 92 :
1=
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, 7.
α9,ν πα6ς ἐστι παί0ων( πεσσεύων# παιδ!ς : <ασιλ-ί-3
C+est un en-ant (ui s+amuse 5 )ouer aux *ames : sou&erainet *+un en-ant. 2:on ;o'in3
92. :+Sternel est un en-ant (ui )oue 5 la pettie 4 la royaut est a un en-ant.
Fragment 9# :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, 7.
iόλε$ος π'ντων $ὲν πατ>ρ ἐστι( π'ντων δὲ <ασιλεύς( καὶ το4ς $ὲν
θεο4ς *δειξε το4ς δὲ ἀνθρ)πους( το4ς $ὲν δούλους ἐποί-σε το4ς δὲ
ἐλευθ%ρους3
:e con-lit est le p,re *e toute chose, roi *e toute chose. 2:on ;o'in3
9#. :a guerre est p,re *e tout, roi *e tout, a *sign ceux1ci comme *ieux, ceux1l5 comme hommes,
ceux1ci comme escla&es, ceux1la comme li'res.
Fragment 97 :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, 9.
Mρ$ονί- ἀ/ανRς /ανερQς κρείττων3
:+Marmonie in&isi'le suprieure 5 l+harmonie &isi'le. 2:on ;o'in3
97. "l y a une harmonie *ro'e, meilleure (ue l+apparente et ou le *ieu a mLl et pro-on*ment cach
les *i--rences et les *i&ersits.
Fragment 99 :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, 19.
1σων JSις ἀκοR $'θ-σις( ταῦτα ἐγ, προτι$%ω3
99. Ce (u+on &oit, ce (u+on enten*, ce (u+on appren*, &oil5 ce (ue )+estime *a&antage.
Fragment 9% :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, %.
ἐξ-π'τ-νται( /-σίν( ο7 ἄνθρωποι πρ!ς τRν γν"σιν τ"ν /ανερ"ν
παραπλ-σίως t$>ρωι( 1ς ἐγ%νετο τ"ν nλλ>νων σο/)τερος π'ντων3
ἐκε6νόν τε γ&ρ πα6δες /θε6ρας κατακτείνοντες ἐξ-π'τ-σαν ε9πόντες#
1σα εDδο$εν καὶ ἐλ'<ο$εν( ταῦτα ἀπολείπο$εν( 1σα δὲ οGτε εDδο$εν
οGτ' ἐλ'<ο$εν( ταῦτα /%ρο$εν3
9%. :es hommes se trompent pour la connaissance *es choses &i*entes, comme Mom,re (ui -ut le plus
sage *es <recs. 8es en-ants, (ui -aisaient la chasse 5 leur &ermine, l+ont tromp en *isant: T Ce (ue
nous &oyons et prenons, nous le laissons4 ce (ue nous ne &oyons ni prenons, nous l+emportons U.
Fragment 9A :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, 2.
διδ'σκαλος δὲ πλείστων Iσίοδος# τοῦτον ἐπίστανται πλε6στα ε9δ%ναι(
1στις :$%ρ-ν καὶ εF/ρόν-ν οFκ ἐγίνωσκεν# *στι γ&ρ .ν3
11
9A. :a -oule a pour maBtre Msio*e 4 elle pren* pour le plus gran* sa&ant celui (ui ne sait pas ce (u+est
le )our ou la nuit 4 car c+est une mLme chose.
Fragment 9> :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, #.
h h καὶ ἀγαθόν καὶ κακόν @uvwx3 .ν ἐστιν ; 3 ο7 γοῦν 9ατροί( /-σίν +I3(
τ%$νοντες( καίοντες( π'ντ-ι <ασανί0οντες κακ"ς το4ς
ἀρρωστοῦντας( ἐπαιτ%ονται $-δὲν ἄξιοι $ισθ!ν λα$<'νειν παρ& τ"ν
ἀρρωστούντων( ταFτ& ἐργα0ό$ενοι( τ& ἀγαθ& καὶ τ&ς νόσους3
9>. :es m*ecins taillent, 'rOlent, torturent *e toute -a0on les mala*es et, leur -aisant un 'ien (ui est la
mLme chose (u+une mala*ie, rclament une rcompense (u+ils ne mritent gu,re.
Fragment 9D :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, D, 7.
γνα/είωι +δ!ς εFθε6α καὶ σκολιR (: τοῦ Uργ'νου τοῦ καλου$%νου
κο2λίου ἐν τ"ι γνα/είωι περιστρο/R εFθε6α καὶ σκολι># ἄνω γ&ρ
+$οῦ καὶ κύκλωι περι%ρ2ετα9) $ία ἐστί( /-σί( καὶ : αFτ>3
Fragment %= :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, 7.
+δ!ς ἄνω κ'τω $ία καὶ 8υτ>3
une route &ers en haut et une &ers en 'as. 2:on ;o'in3
%=. Hn mLme chemin en haut, en 'as.
Fragment %1 :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, 9.
θ'λασσα 5δωρ καθαρ)τατον καὶ $ιαρ)τατον( 92θύσι $ὲν πότι$ον καὶ
σωτ>ριον( ἀνθρ)ποις δὲ ἄποτον καὶ Uλ%θριον3
%1. :a mer est l+eau la plus pure et la plus souille 4 pota'le et salutaire aux poissons, elle est non
pota'le et -uneste pour les hommes.
Fragment %2 :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, %.
ἀθἀνατοι θν-τοί( θν-τοι ἀθ'νατοι( 0"ντες τ!ν ἐκείνων θ'νατον( τ!ν
δὲ ἐκείνων <ίον τεθνε"τες3
"mmortels, mortels 4 mortels, immortels 4 notre &ie est la mort *es premiers, et leur &ie, notre mort.
2:on ;o'in3
%2. :es immortels sont mortels et les mortels, immortels 4 la &ie *es uns est la mort *es autres, la mort
*es uns, la &ie *es autres.
Fragment %# :
12
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, %.
h h λ%γει δὲ καὶ σαρκ!ς ἀν'στασιν ταύτ-ς (τQς) /ανερNς( ἐν aι
γεγεν>$εθα( καὶ τ!ν θε!ν οcδε ταύτ-ς τQς ἀναστ'σεως αDτιον ο5τως
λ%γων# *νθα δ' ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ /ύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ
0)ντων καὶ νεκρ"ν3 λ%γει δὲ καὶ τοῦ κόσ$ου κρίσιν καὶ π'ντων τ"ν
ἐν αFτ"ι δι& πυρ!ς3
%#. 8e l5 ils s+l,&ent et *e&iennent gar*iens &igilants *es &i&ants et *es morts.
Fragment %7 :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, A.
γίνεσθαι λ%γων ο5τωςb τ& δὲ π&ντα ο9ακίξει yεραυνός @fz;( τουτ%στι
κατευθύνει( κεραυνόν τ! πῦρ λὲγων τ! α9)νιον3 λ%γει δὲ καὶ /ρόνι$ον
τοῦτο εcναι τ! πῦρ καὶ τQς διοικ>σεως τ"ν
%7. :a -ou*re est au gou&ernail *e l+uni&ers.
Fragment %9 :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, A.
Jλων αDτιον# καλε6 δ{ αFτ! 2ρ-σ$οσύν- δ% ἐστιν : διακόσ$-σις κατ|
αFτος( R δὲ %κπύρωσιν
:e -eu est in*igence et satit. 2:on ;o'in3
Fragment %% :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, A.
κόρος3 π'ντα γ'ρ( /-σί( τ! πῦρ ἐπελθ!ν κρινε6 καὶ καταλ>Sεται3
En s+a&an0ant le -eu )ugera et con*amnera toutes choses. 2:on ;o'in3
%%. :e -eu sur&enant )ugera et *&orera toutes choses.
Fragment %A :
Mippolyte, ;-utation *es toutes les hrsies, "K, 1=, A.
+ θε!ς :$%ρ- εF/ρόν-( 2ει$,ν θ%ρος( πόλε$ος ε9ρ>ν-( κόρος λι$ός (
τἀναντία Vπαντα# οlτος + νοῦς )( ἀλλοιοῦται δὲ 1κωσπερ (πῦρ)(
+πόταν συ$$ιγQι θυ)$ασινν Uνο$'0εται καθ} :δονRν =κ'στου3
"l est en e--et )our et nuit, hi&er et t, guerre et paix, satit et -aim. 2:on ;o'in3
%A. :e *ieu est )our1nuit, hi&er1t, guerre1paix, satit1-aim. "l se change comme (uan* on y mLle *es
par-ums 4 alors on le nommesui&ant leur o*eur.
Fragment %Aa :
Mi*osus scholasticus, Commentaire *e ?ime, #7 '. ss.
ita &italis calor a sole proce*ens omni'us (uae &i&unt &itam su'ministrat. cui sententiae Meraclitus
(*(uiencies optimam similitu*inem *at *e aranea a* animam, *e tela araneae a* corpus, si2us3 aranea,
ait, stans in me*io telae sentis (uam cito musca ali(uem -ilum suum corrumpit ita(ue illuc celeriter
1#
currit (uasi sJ *ili per-ectione *olens, sic hominis anima ali(ua parte corporis laesa, illuc -estine meat,
(uasi impatiens laesionis corporis, cui -irme et proportionaliter iuncta est.
Fragment %> :
Iam'li(ue, *es myst,res, ", 11.
καὶ διM τοῦτο ε9κότως αFτα ἄκεα ~3 προσε6πεν 8ς ἐ0ακεσό$ενα τ&
δειν& καὶ τ&σ Sυξ&σ ἐ0'ντεισ ἀπεργα0ό$ενα τ"ν ἐν τQι γεν%σει
συ$/ορ"ν3
Fragment %D :
Iam'li(ue, *es myst,res, ", 19.
θυσι"ν τοίνυν τίθ-$ι διττ' εDδ-# τ& $ὲν τ"ν ἀποκεκαθα$%νων
παντ'πασιν ἀνθρ)των( οDα ἐ/} ἐν!ς ἄν ποτε γ%νοιτο σπανίως( Pς
/-σιν I3( O τινων Uλίγων εFαριθ$>των ἀνδρ"ν# τ& δ| *νυλα κτλ3
Fragment A= :
Iam'li(ue, 8e l+@me, *ans Sto'e, "", 1, 1%.
πόσωι δR οeν <%λτιον I3 παίδων ἀθύρ$ατα νενό$ικεν εcναι τ&
ἀνθρ)πινα δο0'σ$ατα3

Fragment A1 :
/arc1$ur,le, Genses, "!, 7%.
$ε$νQσθαι δὲ καὶ τοῦ ἐπιλανθανο$%νον aι : +δ!ς ἄγει3
Fragment A2 :
/arc1$ur,le, Genses, "!, 7%.
οF /ε6 δι-νεκ"ς +$ιλοῦσι λόγωι τ"ι τ& dλα διοικοῦσι( τούτωι
δια/%ρονται( καὶ οCς καθ} :$%ραν ἐγκυροῦσι( ταῦτα αFτο6ς 0%γειν3
Fragment A# :
/arc1$ur,le, Genses, "!, 7%.
οF δε6 •σπερ καθεύδοντας ποε6ν καὶ λ%γεινς καὶ γ&ρ τότε δοκοῦ$εν
ποιε6ν λ%γειν3
Fragment A7 :
/arc1$ur,le, Genses, "!, 7%.
οF δε6 (8ς) πα6δας τοκε)νων( τοῦτ| *στι κατ& /ιλόν# καθότι
παρειλ>/α$εν3
17
Fragment A9 :
/arc1$ur,le, Genses, "!, 72.
το4ς καθεύδοντας οc$αι U I3 ἐργ'τας εcναι λ%γει καὶ συνεργο4ς τ"ν
ἐν τ"ι κόσ$ωι γινο$%νων3
Fragment A% :
/arc1$ur,le, Genses, "!, 7%.
/axime *e ?yr. K"" 7 p.7>D 0Qι τῦρ τ!ν ἀ%ρος θ'νατον καὶ ἀRρτ!ν πυρ!ς
θ'νατον( Gδων 0Qι τ!ν γQς θ'νατον( γQ τ!ν Gδατοσ3
[ Glutar(ue *e E. 1>. #D2c. πυρ!ς θ'νατος ἀ%ρι γ%νεσις( καὶ ἀ%ρος θ'νατοσ
Gδατι γ%νεσις3
/arc."!. 7% Jτι γQς θ'νατοσ Gδωρ γεν%νθαι Gδατοσ θ'νατοσ ἀ%ρα
γεν%σθαι καὶ ἀ%ροσ πῦρ καὶ *$παλιν3;
A%. /ort *u -eu, naissance pour l+air 4 mort *e l+air, naissance pour l+eau.
Fragment AA :
Gorphyre, $ntre *es Cymphes, 1= Q Cumnius, -r. #9.
Jθεν καὶ Iρ'κλειτον SυλQισι /'ναι τ%ρSιν O θ'νατον FγρQισι
γεν%σθαι3 τ%ρSιν δὲ εcναι αFτα6ς τRν ε9ς γ%νεσιν πτ"σιν( ἀλλα2οῦ δὲ
/'ναι 0Qν :$Nς τ!ν ἐκείνων θ'νατον καὶ 0Qν ἐκείνας τ!ν :$%τερον
θ'νατον3
Fragment A> :
Celse, *ans 6rig,ne, Contre Celse, !", 12.
Wθος γ&ρ ἀνθρ)πειον $ὲν οFκ *2ει γν)$ας( θε6ον δὲ *2ει3
A>. :e naturel humain n+a pas *e raison, le *i&in en a.
Fragment AD :
Celse, *ans 6rig,ne, Contre Celse, !", 12.
ἀνRρ νRπιος κουσε πρ!ς δαί$ονος 1κωσπερ πα6ς πρ!ς 'νδρός
@2ρε)$ενα A;3
/armot V l+homme s+enten* appeler ainsi par les *ieux, comme l+en-ant par l+homme. 2:on ;o'in3
Fragment >= :
Celse, *ans 6rig,ne, Contre Celse, !", 72.
ε9δ%ναι δὲ 2ρR τ!ν πόλε$ον ἐόντα ξυνόν( καὶ δίκ-ν *ριν( καὶ γινό$ενα
π'ντα κατ} *ριν καὶ 2ρε)ν3
:e con-lit est communaut et la *iscor*e est r,glement. 2:on ;o'in3
19
>=. "l -aut sa&oir (ue la guerre est commune, la )ustice *iscor*e, (ue tout se -ait et se *truit par
*iscor*e.
Fragment >1 :
8iog,ne *e Ba'ylone *ans Ghylo*,me, ;htori(ue, ", col. %2.
: δὲ τ"ν K-τόρων ε9σαγωγR π'ντα τ& θεωρ>$ατα πρ!ς τοῦτ} *2ει
τείνοντα καὶ κατ& τ!ν Iρ'κλειτον κοπιδων ἐστὶν ἀρ2-γός3
[ Schol3 κοπίδας τ&ς λόγων τ%2νας *λεγον ἄλλοι τε καὶ + kί$αιος
γρ'/ων3
q Pστε καὶ /αίνεσθαι $R τ!ν iυθαγόραν εZρεπRν Gντα τ"ν ἀλ-θιν"ν
κοπίδων $-δὲ τ!ν Z/} Iρακλείτου κατ-ορού$ενον( ἀλλ} αFτ!ν τ!ν
Iρ'κλειτον εcναι τ!ν ἀλα0ονευό$ενον r3;
Fragment >2 :
Glaton, Mippias ma)eur, 2>D a.
πιθ>κων + κ'λλιστονς α9σ2ρ!ς ἀνθρ)πων γ%νει συ$<'λλειν3
>2. :e plus 'eau singe est lai* en regar* *u genre humain.
Fragment ># :
Glaton, Mippias ma)eur, 2>D '.
ἀνθρ)πων + σα/)τατος πρ!ς θε!ν πίθ-κος /ανε6ται καὶ κ'λλει καὶ
το6ς ἄλλοις πNσιν3
>#. :+homme le plus sage parait un singe *e&ant 8ieu.
Fragment >7 :
Glotin, Enna*es, "!, >2%3, 1.17.
$ετα<'λλον ἀναπαύεται καὶ κ'$ατός ἐ2τι το6ς αFτο6ς $ο2θε6ν καὶ
ἄρ2εσθαι3
Fragment >9 :
$ristote, Ethi(ue 5 Eu*,ne, B A, 122# ' 2# s.
θυ$"ι $'2εσθαι 2αλεπόν# dτι γ&ρ ἄν θ%λ-ι( Sυ2Qς Tνε6ται3
>9. "l est *i--icile *e rsister 5 la col,re 4 elle -ait 'on march *e l+@me.
Fragment >% :
Clment, Stromates, !, 1#, >>, 7.
ἀλλ& τ"ν $ὲν θείων τ& πολλ'( καθ} Iρ'κλειτον( ἀπιστί-ι δια/υγγ'νει
$R γιγν)σκεσθαι3
>%. Cacher les pro-on*eurs *e la science est une 'onne *-iance 4 elle ne se laisse pas mconnaBtre.
1%
Fragment >A :
Glutar(ue, 8E au*ientis poetis, 2> 8.
<λ&ξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγωι ἐπτοQσθαι /ιλε63
>A. :+homme niais est mis hors *e lui par tout *iscours.
Fragment >> :
Glutar(ue, Consolation *+$pollonius, 1=% E.
ταFτό τ} *νι 0"ν καὶ τεθν-κ!ς καὶ @τ!; ἐγρ-γορ!ς καὶ τ! εγρ-γορ!ς
καὶ τ! λαθευδον καὶ ν%ον καὶ γ-ραιόν# τ'δε γ&ρ $εταπεσόντα ἐκε6ν'
ἐσρι κἀκε6να π'λιν $εταπεσόντα ταῦτα3
C+est le mLme en nous, *+Ltre ce (ui est &i&ant et *+Ltre ce (ui est mort, &eill ou en*ormi, )eune ou
&ieux4 car, par le changement, ceci est cela, et par le changement, cela est 5 son tour ceci. 2:on ;o'in3
>>. /Lme chose ce (ui &it et ce (ui est mort, ce (ui est &eill et ce (ui *ort, ce (ui est )eune et ce (ui
est &ieux 4 car le changement *e l+un *onne l+autre, et rcipro(uement.
Fragment >D :
Glutar(ue, 8e la superstition, #, 1%% C.
+ I3 /-σι το6ς ἐγρ-γορόσιν .να καὶ κοιν!ν κόσ$ον εcναι( τ"ν δὲ
κοι$ω$%νων .καστον ε9ς Dδιον ἀποστρ%/εσκαι3
Wunit *e la communaut *u cosmos. 2:on ;o'in3
Fragment D= :
Glutar(ue, Sur l+E *e 8elphes, #>> 8E.
πυρός τε ἀντα$οι<R τ& π'ντα καὶ πῦρ Mπ'ντων 1κωσπερ 2ρυσοῦ
2ρ>$ατα καὶ 2ρ-$'των 2ρυσός3
8e toutes choses il y a change contre le -eu, et *u -eu contre toutes choses, commes *es marchan*ises
contre *e l+or, et *e l+or contre *es marchan*ises. 2:on ;o'in3
D=. Contre le -eu se changent toutes choses et contre toutes choses le -eu, comme les 'iens contre l+or
et l+or contre les 'iens.
Fragment D1 :
Glutar(ue, Sur l+E *e 8elphes, #D2 B.
ποτα$"ι γ&ρ οFκ *στιν ἐ$<Qναι δὶς τ"ι αFτ"ι καθ} Iρ'κλειτον3
$ristote, /taphysi(ue.
οFδὲ θν-τQς οFσίας δὶς V/ασθαι κατ& .ξιν3 ἀλλ} Uξύτ-τι καὶ τ'2ει
$ετα<ολQς σκιδν-σο καὶ π'λιν συν'γει καὶ πρόσεισι καὶ ἄπεισι3
D1. 6n ne peut pas *escen*re *eux -ois *ans le mLme -leu&e.
Fragment D2 :
Glutar(ue, Sur les oracles *e la Gythie #DA $.
1A
@€F2 +ρNις 3 3 ( 1σ-ν 2'ριν ἐ2ει τ& •απ/ικ& $%λ-( κ-λοῦντα καὶ
καταθ%λγουτα το4ς ακροω$%νους \;
•ί<υλλα δὲ $αινο$%νωι στό$ατι καθ} Iρ'κλειτον ἀγ%λαστα καὶ
ἀκαλλ)πιστα καὶ ἀ$ύριστα /θεγγο$%ν- 2ιλίων ἐτ"ν ἐξικνε6ται τQι
/ωνQι δι& τ!ν θεόν3
D2. :a si'ylle, *e sa 'ouche en -ureur, )ette *es paroles (ui ne -ont pas rire, (ui nesont pas ornes et
-ar*es, mais le *ieu prolonge sa &oix pen*ant mille ans.

Fragment D# :
Glutar(ue, Sur les oracles *e la Gythie 7=7 8.
+ ἄναξ οe τ! $αντε6όν ἐστι τ! ἐν ]ελ/ο6ς( ο5τε λ%γει ο5τε κρύπτει
ἀλλ& σ-$αίνει3
D#. :e *ieu *ont l+oracle est 5 8elphes ne r&,le pas, ne cache pas, mais il in*i(ue.
Fragment D7 :
Glutar(ue, Sur l+exil, %=7 $B.
‚λιος γ&ρ οF2 Zπερ<>σεται $%τρα# ε9 δὲ $>( [ρινύες $ιν ]ίκ-ς
ἐπίκουροι ἐξευρ>σουσιν3
D7. :e Soleil ne *passera pas les mesures 4 sinon, les Erynnies, sui&antes *e Peus, sauront 'ien le
trou&er.
Fragment D9 :
Glutar(ue, 8e au*ien*o, 7# 8.
ἀ$αθί-ν γ&ρ ἄ$εινον κρύπτεινν (τ&) *ργον δὲ ἐν ἀν%σει καὶ παρ}
οcνον3
[Sto'. Flor." 1A9.
κρύπτειν αἀ$αθί-ν κρ%σσον O ἐς τ! $%σον /%ρειν.]
D9. "" &aut mieux cacher son ignorance4 mais cela est *i--icile (uan* on se laisse aller 5 l+inattention ou
a l+i&resse.
Fragment D% :
Glutar(ue, Gropos *e ta'le, "!, 7, #, %%D$.
ν%κυες γ&ρ κοπρίων ἐκ<λ-τότεροι3
D%. :es morts sont 5 re)eter encore plus (ue le -umier4 toute chair est ca*a&re ou partie *e ca*a&re.
Fragment DA :
Glutar(ue, S+il re&ient aux &ieillar*s *e gou&erner l+Etat, A>A C.
κύνες γ&ρ καὶ <αƒ0ουσιν δν( Eν $R γιν)σκωσι3
DA. :es chiens a'oient apr,s ceux (u+ils ne connaissent pas.
1>
Fragment D> :
Glutar(ue, 8e -acie in or'e *e lunae, 2>, D7# E.
α7 Sυ2αὶ U$σ"νται καθ} „ιδ-ν3
D>. :es @mes -lairent *ans l+Ma*,s.
Fragment DD :
Clment, Grotrepti(ues , 11#, #.
ε9 $R Hλιος Wν(( .νεκα τ"ν ἄλλων ἄστρων) εF/ρόν- ἄν Wν3
DD. Sans le Soleil, on aurait la nuit.
Fragment 1== :
Glutar(ue, .uestions platoniciennes, 7, 1==A 81E.
… περιόδους# sν + Hλιος ἐπιστατ-ς †ν καὶ σκοπ!ς +ρί0ειν καὶ
<ρα<εύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀνα/αίνειν $ετα<ολ&ς καὶ Pρας αB
π'ντα /%ρουσι καθ} Iρ'κλειτον κτλ3
Fragment 1=1 :
Glutar(ue, Contre cccolot,s, 111> C.
ἐδι0-σ'$-ν ἐ$εωντόν3
[ δυε6ν γ&ρ Jντων κατ& /ύσιν 8σανεί τινων Uργ'νων :υ6ν( οCς π'ντα
πυνθανό$εθα καὶ πολυπραγ$ονοοῦ$εν( ἀκοQς καὶ +ρ'σεως( δ} οGσ-ς
οF $ικρ"ι τQς +ρ'σεως κατ& τ!ν Iρ'κλειτον# U/θαλ$οὶ γ&ρ τ"ν
•των ἀκρι<%στεροι $'ρτυρες3;
1=1. Ie me suis cherch moi1mLme.
Fragment 1=2 :
Scholia <raeca in Momri "llia*em, a* $ 7.
τ"ι $ὲν θε"ι καλ' π'ντα καὶ ἀγαθ& καὶ δὶκαια( ἄνθρωποι δὲ V $ὲν
ἄδικα Zπειλ>/ασιν ‡ δὲ δίκαια3
Fragment 1=# :
Gortyre, .uestions Momri(ues, a* K, 2==.
ξυν!ν γ&ρ ἀρ2R καὶ πεˆρας ἐπὶ κύκλου περι/ερείας 3
Fragment 1=7 :
Groclus, Commentaires *e l+$lci'ia*e, 29%.
τίς γ&ρ αFτ"ν νόος O /ρ>ν\ δ>$ων ἀοιδο6σι πείθονται καὶ διδασκ'λωι
2ρείωνται +λίλωι οFκ ε9δότες 1τι ο7 πο$$οὶ κακοί( Uλίγοι δὲ ἀγαθοί 3
1D
1=7. .uel est leur esprit ou leur intelligenceN
Fragment 1=9 :
Scholies *+Mom,re, a* E 291.
(q ‰κτορι δ} Wεν =τα6ρος( iουλυδ'$ας( 9Qι δ} ἐν νυκτὶ γ%νοντο ) I3
[ντεῦθεν ἀστρολόγον /-σὶ o$-ρον καὶ ἐν οcς /-σι τ!ν q$ο6ραν δ} οG
τιν' /-$ι πε/υγ$%νον *$$εναι ἀνδρ"ν} κτλ3
Fragment 1=% :
Seneca ep. 12,A :
unus *ies par omni est.
[ Glutac(ue, !ie *e Camille, 1D, #.
περὶ δ} :$ερ"ν ἀπο/ρ'δων εDτε ρR τίθεσθαί τινας εDτε Uρθ"ς
Iρ'κλειτος ἐπ%πλ-ξεν Iσιόδωι τ&ς $ὲν ἀγ&ς ποιου$%νωι( τ&ς δὲ
/αύλας( 8ς ἀγνοοῦντι /ύσιν :$%ρας Mπ'σ-ς $ίαν οeσαν( =τ%ρωθι
δι-πόρ-ται.]
Fragment 1=A :
Sextus Empiricus, Contre les mathmaticiens, !"", 12%.
κακοὶ $'ρτυρες ἀνθρ)ποισιν U/θαλ$οὶ καὶ Šτα <αρ<'ρους Sυ2&ς
ἐ2όντων3
1=A. Ce sont *e mau&ais tmoins pour les hommes (ue les yeux et les oreilles (uan* les @mes sont
'ar'ares.
Fragment 1=> :
Sto'e, $nthologie, """, 1, 1A7.
Iρακλείτου3 +κόσων λόγους κουσα( οFδεις ἀ/ικνε6ται ἐς τοῦτο(
Pστε γιν)σκειν 1τι σο/όν ἐστι π'ντων κε2ωρισ$%νον3
1=>. 8e tous ceux *ont )+ai enten*u les *iscours, aucun n+est arri& 5 sa&oir (ue ce (ui est sage est
spar *e toutes choses.
Fragment 1=D :
[1=>] X B D9.
ἀρύπτειν ἀ$αθί-ν κρ%σσον O ἐς τὶ $%σον /%ρειν3
Fragment 11= :
Sto'e, $nthologie, """, 1, 1A%.
ἀνθρ)ποις γίνεσθαι +κόσα θ%λουσιν οFκ ἄ$εινον3
"l n+en &au*rait pas mieux pour les hommes (u+il arri&@t ce (u+ils souhaitaient. 2:on ;o'in3
11= "" n+est pas pr-ra'le pour les hommes *e *e&enir ce (u+ils &eulent.
2=
Fragment 111 :
Sto'e, $nthologie, """, 1, 1AA.
νοῦσος Zγιεί-ν ἐποί-σεν :δ4 κ!ν ἀγαθόν( λι$!ς κόρον( κ'$ατος
ἀνἀπαυσιν3
111. C+est la mala*ie (ui ren* la sant *ouce et 'onne 4 c+est la -aim (ui -ait *e mLme *sirer la satit,
et la -atigue, le repos.
Fragment 112 :
Sto'e, $nthologie, """, 1, 1A>.
τ!/ρονε6ν ἀρετR $εγίστ-( καὶ σο/ί- ἀλ-θ%α λ%γειν καὶ ποιε6ν κατ&
/ύσιν ἐπα`οντας3
:a sagesse c+est *ire *es choses &raies, et agire selon la nature en coutant sa &oix. 2:on ;o'in3
Fragment 11# :
Sto'e, $nthologie, """, 1, 1AD.
ξυνόν ἐστι πNσι τ! /ρον%ειν3
Fragment 117 :
Sto'e, $nthologie, """, 1, 1AD.
ξ4ς νόωι λ%γοντας 9σ2υρι0σεθαι 2ρR τ"ι ξυν"ι π'ντων( dκωσπερ
νό$ωι πόλις( καὶ πολ4 9σ2υροτ%ρως3 τρ%/ονται γ&ρ π'ντες ο7
ἀνθρ)πειοι νό$οι Zπ! =ν!ς τοῦ θείου# κρατε6 γ&ρ τοσοῦτον +κόσον
ἐθ%λει καὶ ἐξασκε6 πNσι καὶ περιγίνεται3
:+o'scure n+exprime ni ne cache la pense, mais l+in*i(ue.
Gren*re ses -orces, comme la cit *ans la loi 4 c+est (uel(ue chose *e commun 5 tous, (ui *omine tout,
autant (u+il lui plaBt, su--it en tout et surpasse tout. 2:on ;o'in3
117. Ceux (ui parlent a&ec intelligence *oi&ent s+appuyer sur l+intelligence commune 5 tous, comme
une cit sur la loi, etmLme 'eaucoup plus -ort. Cartoutes les lois humaines sont nourries par une seule
*i&ine, (ui *omine autant (u+elle le &eut, (ui su--it 5 tout et &ient 5 'out *e tout.
Fragment 119 :
Sto'e, $nthologie, """, 1, 1>=.
/υ2Qς ἐστι λόγος =αυτ!ν αGξων3
2:a pense3 se *onne 5 elle1mLme son propre accroissement. 2:on ;o'in3
Fragment 11% :
Sto'e, $nthologie, """, 9, %.
ἀνθρ)ποισι πNσι $%τεστι γιν)σκειν =ωυτο4ς καὶ /ρονε6ν3
21
Fragment 11A :
Sto'e, $nthologie, """, 9, A.
ἀνRρ +κόταν $εθυσθQι( ἄγεται Zπ! παιδ!ς ἀν><ου σ/αλλό$ενος( οFκ
ἐπα`ων 1κ- <αίνει( Zγρ>ντRν Sυ2Rς *2ων3
11A. :+homme i&re est gui* par un )eune en-ant 4 il chancelle, ne sait oY il &a 4 c+est (ue son @me est
humi*e.
Fragment 11> :
Sto'e, """, 9, >.
αFR Sυ2R σο/ωτ'τ- καὶ ἀρίστ-
[ 2oY *a&antage3 αG- SυξR σο/ωτ'τ- καὶ ἀρίστ-.]
11>. 6Y la terre est s,che, est l+@me la plus sage et la meilleure.
:+@me s,che est la plus sage et la meilleure.
:+@me la plus sage est une lueur s,che.
C+est l+@me s,che, la meilleure, celle (ui tra&erse le corps comme un clair la nue.
Fragment 11D :
Glutar(ue, (uestions platoniciennes, DDD E.
@ I3 */- 8ς ; Wθος ἀνθρ)πωι δαί$ων3
11D. :e caract,re pour l+homme est le *aimone.
Fragment 12= :
Stra'on, <ographie, ", 1,%.
@ <%λτιον δ‹# I3 καὶ +$-ρικωτ%ρως +$οίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτιτοῦ τRν
ἄρκτον Uνο$'0ων#;
Œοῦς καὶ =σπ%ρας τ%ρ$ατα : ἄρκατος καὶ ἀντίον τQς ἄρκτου οeρος
α9θρίου ]ιός3
@ + γ&ρ ἀκτικός ἐστι δύσεως καὶἀνατολQς 1ρος( οF2 : ἄρκατος3;
12=. 8e l+aurore et *u soir les limites sont l+6urse, et, en -ace *e l+6urse, le <ar*ien *e Peus su'lime
2l+$rcture3.
Fragment 121 :
8iog,ne :aRrce, !ies *s philosophes, "K, 2.
ἄξιον [/εσίοις :<-δ!ν ἀπ'γξασθαι (πNσι καὶ το6ς ἀν><οις τRν πόλιν
καταλιπε6ν)( οBτινες nρ$όδωρον ἄνδρα =ωυοτ"ν Uν>ιστον ἐξ%<αλον
/'ντες# :$%ων $-δὲ εCς Uν>ιστος *στω( ε9 δὲ $>( ἄλλ- τε καὶ $ετ‹
ἀλλων3
22
121. :es Ephsiens mritent (ue tous ceux (ui ont @ge *+homme meurent, (ue les en-ants per*ent leur
patrie, eux (ui ont chass Mermo*ore, le meilleur *+entre eux, en *isant: T .ue parmi nous il n+y en ait
pas *e meilleur4 s+il y en a un, (u+il aille &i&re ailleurs U.
Fragment 122 :
Sou*a, s.&. ἀ$/ισ<ατε6ν
ἀγ2ι<ατε6ν • ἀ$/ισ<ατε6ν b ἀγ2ι<ασί-ν Iρ'κλειτος3
Fragment 12# :
Groclus, Commentaires *e la rpu'li(ue, "" .
/ύσις δὲ καθ} Iρ'κλειτον κρύπτεσκαι /ιλε6.
Fragment 127 :
?hophraste, /taphysi(ue, 19.
ἄλογον δὲ κἀκε6νο δ%ξειεν ἄν( ε9 + $ὲν 1λος οFραν!ς καὶ *καστα τ"ν
$ερ"ν Vπαντ} ἐν τ'ξει καὶ λόγωι( καὶ $ορ/α6ς καὶ δυν'$εσιν καὶ
περιόδοις( ἐν δὲ τα6ς ἀρ2α6ς $-θὲν τοιοῦτον( ἀλλ} Pσπερ σ'ρ$α ε9κQ
κε2υ$%νων + κ'λλιστος( /-σὶν Iρ'κλειτος( @+; κόσ$ος3
Fragment 129 :
?hophraste, ?rait *u &ertige, D11=.
καὶ + κυκε,ν διίσταται ($R) κινού$ενος3
[ ?JtJ,s, Commentaires *e Glutus, D= a.
τυ/ρ!ν δὲ τ!ν iλοῦτον ποιε6 8ς οFκ ἀρετQς( κακίας δὲ παραιτίου3
1θε( καὶ I3 + [/%σιος ἀρ)$ενος [/εσίοις( οFκ ἐπευ2ό$ενος# $R
ἐπιλίποι Z$Nς πλοῦτος( */-( [/=σιοι( Bν} ἐξελ%γ2οισθε πον-ρευό$ενοι.]

Fragment 12% :
?JtJ,s, Scholis a* Exegesin in "lia*em.
τ& Sυ2ρ& θ%ρεται( θερ$!ν Sύ2εται( Zγρ!ν αFαίνεται( καρ/αλ%ον
νοτί0εται.
[ $natolius, 8e *eca*e.
κατ& λόγον δὲ 8ρ%ων συ$<'λλεται =<δο$&ς κατ& σελ>ν-ν( διαιρε6ται
δὲ κατ& τ&ς ἄρκτους( ἀθανἀτου ?ν>$-ς σ-$είω3
$nonyme
[πί2ασ$ος + (+$ιλ>) σας το6ς iυθα (γορείιυς) ἄλλα τ(%) τινα ἐ
(πινενό-) κεν δ (ειν) & τ(όν τε περὶ τ!) ῦ αFξο ($%νον λόγον)3 [/οδ
(εύει δὲ κατ& τ!) Iρα (κλείτου) qἄλλως ἄ (λλο ἀεὶ αGξε)ται πρ!ς 1
(ἄν κc ἐλλι) π%ς}.]
2#
Fragment 12A :
Fragmente <richichte [<riechischeN Z ego] ?heosophien, %D.
+ αZτός πρ!ς Ž9γυπτίους */-# ε9 θεοί ε9σιν( Bνα τί θρ-νε6τε αFτούς\ ε9
δὲ θρ-νε6τε αFτούς( $-κ%τι τούτους :γε6σθε θεούς3
Fragment 12> :
Fragmente <richichte ?heosophien, A7.
1τιIρ'κλειτος +ρ"ν το4ς •λλ-νας γ%ρα το6ς δαί$οσιν ἀπον%$οντας
εcπεν# δαι$όνων ἀγ'λ$ασιν εG2ονται @οFκ; ἀκούουσιν( Pσπερ
ἀκούοιεν( οFκ ἀποδιδοῦσιν( Pσπερ οFκ ἀπαιτο6εν3
Fragment 12D :
8iog,ne, :aRrce, !ies *es philosophes, !""", %.
iυθαγόρ-ς ?ν-σ'ρ2ου 7στορί-ν σκ-σεν ἀνθρ)πων $'λιστα π'ντων
καὶ ἐκλεξ'$ενος ταύτας τ&ς συγγρα/&ς ἐποι>σατο =ωυτοῦ σο/ί-ν(
πολυ$αθί-ν( κακοτε2νί-ν3
12D. Gythagore, -ils *e /nsar(ue, plus (ue tout homme s+est appli(u a l+tu*e, et recueillant ces
crits il s+est -ait sa sagesse, polymathie, mchant art.
Fragment 1#= :
<nomologium /onacense :atinum, ", 1D.
non con&enit ri*iculum esse ita, ut ri*iculus ipse &i*earis.
Fragment 1#1 :
<nologium Garisium.
+ δ% γε I3 *λεγε τRν οD-σιν προκοπQς ἐγκοπ>ν3
Fragment 1#2 :
<nologium !aticanum.
τι$αὶ θεο4ς καὶ ἀνθρ)πους καταδουλοῦνται3
Fragment 1## :
<nologium !aticanum.
ἄνθρωποι κακοὶ ἀλ-θιν"ν ἀντίδικοι

Fragment 1#7 :
<nologium !aticanum.
27
τRν παιδείαν .τερον Hλιον εcναι το6ς πεπαιδευ$%νοις3
Fragment 1#9 :
<nologium !aticanum.
συντο$ωτ'τ-ν +δ!ν *λεγεν ε9ς εFδοξίαν τ! γεν%σθαι ἀγαθόν.
Fragment 1#% :
/axim. Sern .
: εGκαιρος 2'ρις λι$"ι καθ'περ τρο/R τRν τQς Sυ2Qς *νδειαν 9ἀται3
[ Scholie a* Epicteti 8issertationes, "!, A, 2A.
Iρακλείτου# Sυ2αὶ ἀρ-ί/ατοι καθερ)περαι (•‘u’‘) O ἐνὶ νούσοις.]
Fragment 1#A :
Sto'e, $nthologie, ", 9, 19.
γρ'/ει γοῦν q *στι γ&ρ ε7$αρ$%να π'ντως 3 3 3r

[ Fragment 1#> :
Co*ex Garisinus 1%#=.
Iρακλείτου /ιλοσό/ου κατ& τοῦ <ίου3 iοί-ν τις <ιότοιο τ'$οι τρί<ον
κτλ3]
[ Fragment 1#D :
Catal.Co**.$strol.<raec.
Iρακλείτου /ιλοσό/ου3 [πειδR /ασί τινες ε9ς ἀρ2&ς κε6σθαι τ& ἄστρα
3 3 3 $%2ρις οl ἐθ%λει + ποι>σας αFτόν.]
29

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->