You are on page 1of 32

Balangkas Konseptwal ng Araling Panlipunan

Isang Pilipinong May Kapaki-pakinabang na kakayahan Para sa Lahat


Kaalaman
Mapanagutang Pagkamamamaya n

makagawa Pagpapasiya

Maging ganap

makipamuhay
Pakikipagtal astasan at Pagpapalawa k ng Pandaigdiga ng Pananaw Pagsasaliksik

Mapanuring Pag-isip at at paglutas ng suliranin

Haligi ng Pagkatuto
Pamamaraan g Tematiko Kronolohikal

Pasiyasat

Kolaboratib

Integrasyon

Interdisiplinari/ multidisiplinari

Constructivismo

Kaisipan/Panun tunan sa AP

Pagkatutong Pangkaranasan at Pangkonteksto

Mga Panuntunan sa Pagkatuto

Step 1: Identify Desired Results (Outcomes)


Step 2: Determine Acceptable Evidence (Assessment)

Content/ Performance Standards

Objectives/ Targets: Essential Knowledge, reasoning, Understand ing Skills, affective

Essential Questions

Product/ Performance

Assessment Tools or criteria

Step 3: Plan learning Experiences and instruction (Learning Plan)

Instructional Strategies/ Learning Activities

Resources and Materials

Step 1: Identify Desired Results/ Learning Outcomes (Source: DepEd)


Content/ Performanc e Standards

Content Kasaysayan Ekonomiks Kaugnay na disiplinang Panlipunan

Performance Standards Pagsasaliksik Mapanuring pag-iisip Pagkamalikhain Matalinong pagpapasya Mapanagutang pakikilahok

Unang Taon: Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pambansang pagkakakilanlan, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan ng bansa at daigdig. IkalawangTaon: Naipamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyu sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano, gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa rehiyong Asya. Ikatlong Taon: Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan sa kasaysayan ng daigdig at mga isyung pandaigdigan, gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran. Ikaapat ng Taon: Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyungnapapanahon sa ekonomiks, gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagiging globally competitive at produktibong mamamayan ng bansa at daigdig.

Step 1: Identify Desired Results (Outcomes)

Objectives/ Targets: Knowledge, reasoning, Skills, affective

Unang Taon, Paksa 1: Elementong Pangheograpiya (lokasyon, laki, hugis at klima Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa bahaging ginampanan ng lokasyon, laki, hugis, at klima ng Pilipinas sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Pilipino.

Mga Paksa ng Araling Panlipunan


Mamamayan, Lugar at Kapaligiran: Kasaysayan: Heograpiya at kabihasnan Ekonomiks: Likas na Yaman Panahon, Pagdaloy at mga Pagbabago Kasaysayan: Pagkakakilanlan, Mundo Economics: Kakulangan at mga Yamang Pantao Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Kasaysayan: pagtutulungan Economics: Pang-eknomiyang Pamamahala Indibidwal, Grupo at mga Institusyon Kasaysayan: Pamamamahala at Pagkamamamayan, Kultura at Pagkakaisa Economics: Globalisasyon at Isyung pang-Ekonomiya

Essential Understanding

Halimbawa ng Essential Understanding sa Unit 1

Unang Taon: Ang tao at ang heograpiya ay may impluwensya sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino.
Ikalawang Taon: Ang heograpiya ay mahalagang pwersa sa pag-unlad ng mga bansang Asyano. Ikatlong Taon: Ang heograpiya ay pundasyon ng kabihasnang pandaigdig.

Ikaapat na Taon: Ang matalinong paggamit ng pinagkukunangyaman ay salik sa pagsulong at pag-unlad ng pamumuhay ng indibidwal at ekonomiya

Essential Questions

Halimbawa ng Essential Questions sa Unit 1

Unang Taon: Paano nakaimpluwensya ang tao at ang heograpiya sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino?
Ikalawang Taon: Paano naimpluwensyahan ng heograpiya ang pag-unlad ng mga bansang Asyano? Ikatlong Taon: Paano nakaimpluwensya ang heograpiya sa paghubog ng kabihasnang pandaigdig? Ikaapat na Taon: Ano ang kaugnayang ng matalinong paggamit ng pinagkukunang-yaman sa pagsulong at pag-unlad ng pamumuhay ng indibidwal at ekonomiya?

Step 2: Determine Acceptable Evidence (Assessment)

Product/ Performanc e

Assessment Tools or criteria (Rubrics)

Product
Paper Project Poem Portfolio Video/Audio tape Web Page Exhibit Reflection Journal Graph Tables diorama

Skills
Speech Demonstration Dramatic reading Debate Recital Enactment Use of keyboard Use of graphs, chart, maps, globe Research Civic engagement activities

Step 3: Plan learning Experiences and instruction (Learning Plan)

Instructional Strategies/ Learning Activities

Resources and Materials

Istratehiyang Pangkasaysayan

Kaalamang Kronolohikal
Pagbubuo ng timeline na nagpapakita ng mga tao o ideya na nakatulong sa mga pangyayari Pagbubuo ng dayagram o fishbone na nagpapakita ng mga pangyayari Pagsasadula ng mga nakaraang pangyayari Paggawa ng virtual museum eksibit

Kaalamang Kronolohikal

Pagbubuo ng dayorama (maaring totoo o virtual) ng arkeologo na nagpapakita ng mga artifacts sa ibat-ibang panahon Ekshibit ng lumang kasangkapan

Paghahanap ng diary ng bayani


Paghahalungkat ng lumang larawan

Historikal na Pang-unawa
Pagbuo ng listahan galing sa mga magulang o mga opisyal ng pamahalaan tungkol sa kanilang benepisyo sa nakaraang pamahalaan Pagbabasa ng sanaysay, kanta, tula atbp ng mga bayaning Pilipino at Pilipina Paggawa ng sanaysay tungkol sa pagkabayani, pamahalaan, pag-aaral, atbp

Pagsusuri at Interpretasyon
Pagbubuo ng mga ibat-ibang uri ng web Paggawa ng pictogram at cartogram Paggawa ang pagbasa ng mga tsart Pag-imbita sa mga mahahalagang tao at pagbubuo ng tanong Pagsusulat ng isang balita Pagsusulat sa mga historyador

Pagsusuri at Interpretasyon
Ang mundo sa aking sala

Pagbuo ng isang produkto para ipakita ang ibat-ibang panahon Mga laro o relay (hal. Ang mundo sa lubid) Pagbubuo ng kanta, tula, kasabihan, atbp

Pananaliksik
Pananaliksik ng lokal na kasaysayan Mga kilalang tao Mga tradisyon Mga gawaing pangkabuhayan Mga makasaysayang pangyayari Mga gawain: pagpunta sa museum, pag-interbyu, paggagalugad ng aaklatan, paghahanap ng mga diary at larawan, atbp

Pananaliksik
Pagbubuo ng kasaysayan ng pamilya Pagbuo ng family tree Pagsusuri ng mga pera

Pagkilala sa mga arkeologo


Paggawa ng sarbey ukol sa katuturan ng pagiging bayani

Pagsusuri at pagdedesisyon
Simulasyon Pagdedebate Pagbubuo ng decision tree

Pagbubuo ng plano
Pagbubuo ng mga senaryo ng sarili at ng lipunan sa hinaharap

Kasanayang Pangheograpiya
Pagbubuo ng Heograpikal na Tanong ano, saan, bakit, kailan, atbp Mga Istratehiya: Pagpapayabong ng kasanayan sa pagbasa at paggamit ng mapa, globo, tsart at mga talahanayan

Pagkuha ng heograpikal na impormasyon


Paghahanap ng mga kasagutan sa heyograpikal na katanungan sa pamamagitan ng Paggamit ng mapa, globo, at mga talahanayan Pagggagalugad ng mga balita sharing circles Jigsaw

Kasanayang Pangheograpiya

Carousel
Pangkatang imbestigasyon

Pagsasaayos ng heograpikal na impormasyon

Kasanayang Pangheograpiya

Paggawa ng mapa at talahanayan

Pagbubuo ng dayagram
Paggawa ng flow chart o retrieval chart Pagguhit ng ecosystem

Pagsusuri ng heograpikal na impormasyon

Kasanayang Pangheograpiya

Paggamit ng mapa at tsart upang maipakita ang mga ugnayan ng kaganapang heograpikal pati ang daloy ng mga pangyayari Paggamit ng mga teksto, dokumento, mga larawan at caricature upang maipakita ang daloy ng ugnayan ng heograpikal na penomena

Paggamit ng matematika upang maipakita ang mga ugnayan ng heograpikal na impormasyon


Pagsusuri ng mga kaso sa paligid

Pagsagot sa mga Heograpikal na Tanong Pakikipagkaibigan sa mga taga-ibang lugar; pagalam sa klima, kultura, kabuhayan atbp ng mga kaibigan Paglista ng mga paraan upang malutas ang mga suliraning pangkapaligiran Maaring bumuo ng 5 sanhi, 5 resulta at 5 paraan ng paglutas sa isang isyu o suliranin sa 4 na aspeto (atmosphere, biosphere, hydrosphere at lithosphere) Na gumagamit ng 4 ba salamin (kultural, kabuhayan, politikal at panlipunan) Pagguhit ng mga larawan ng mga bagay-bagay sa ibat-ibang panig ng bansa at mundo tulad ng bahay, damit, bukid, atbp

Kasanayang Pangheograpiya

Kasanayang Pangsibika
Kaalaman sa Kasaysayan at lipunan Pag-alam sa mga pangunahing konsepto sa kasaysayan at lipunan ng isang pamayanan at ng bansa Maaaring balikan ang mga istratehiya sa kasaysayan

Kasanayang Pangsibika
Kaalaman sa Kasaysayan at lipunan Pag-alam sa mga pangunahing konsepto sa kasaysayan at lipunan ng isang pamayanan at ng bansa Maaaring balikan ang mga istratehiya sa kasaysayan

Kasanayang Pangsibika Demokratikong paniniwala


Mga paniniwala: pagiging pantay-pantay lahat ay nabibigyan ng pagkakataon bawat isa ay may pananagutan at tungkulin sa kapwa lahat ay marunong makisama at konsiderasyon sa kapwa

Kasanayang Pangsibika Istratehiya sa Demokratikong Paniniwala


Mga laro ukol sa pakikinig at pakiramdam sa kapwa Sociodrama Pangkatang proyekto Pangkatang gawain

Kasanayang Pangsibika Kasanayang sa partisipasyon


Pakikipagtrabaho sa grupo: Pangkatang gawain upang malutas ang problema Pagbubuo ng samahan para sa isyu: Pagsali sa mga gawain ng pamayanan

Pagkumbinsi, pakikitungo at pakikiisa: Paggawa ng mga poster, pakikipag-usap at paggawa ng mga salawikain ukol sa mga isyu o problema Sipag at tiyaga upang magawa ang layunin: Pagtatapos ng nasimulang pangkatang gawain
Pagpapayabong ng karanasan sa ibat-ibang kultura: eco-camp, exchange programs, homestay, atbp

UBD in Social Studies 1

Stage 1: Results/Outcomes Standards Content Performance Paksa 3: Yamang Tao Ang mag-aaral ay Naipamamalas ng mag- mahusay na aaral ang pag-unawa nakagagawa ng isang na ang yamang tao ay replica o diorama na mahalagang salik sa nagpapakita ng pagbuo ng pamayanan pagpapayabong ng at matalinong kabihasnang Pilipino paggamit ng yamang sa pamamagitan ng likas upang makatugon kanyang yamang likas s pag-unlad ng pamayanan Essential Understanding Question 1. Ang yamang tao ay 1. Ano ang kahalagahan mahalagang salik sa ng yamang tao sa pagbuo ng pagbuo ng pamayanang pamayanang Pilipino Pilipino? 2. Pinagyayaman ng 2. Paano pinagyayaman tao ang yamang ng tao ang yamang likas upang likas upang makatugon sa pagmakatugon sa pagunlad ng unlad ng pamayanan pamayanan? 3. Ang ugnayan ng tao 3. Paano nagsisilbing at likas na yaman ay basehan ng tao ang nagsisilbing likas na yaman sa basehan sa paglinang ng mga paglinang ng mga gawaing pangsosyo gawaing pangsosyo ekonomiko, cultural ekonomiko, at pulitikal upang cultural at pulitikal mapaunlad ang upang mapaunlad bansa? ang bansa

Stage 2: Assessment Product/ Performance Replica o diorama


Rubrics ng replica o diorama

Tools/Criteria

At the level of

Understanding
Explanation

Performance

Mahusay na Naipaliliwanag ang ugnayan ng yamang tao sa likas paggawa ng isang replica o diorama 5-angkop ang mensahe sa na yaman sa paglikha ng mga gawaing sosyopaksa, atraktibo, gumamit pulitikal, ekonomikal at cultural sa na nagpapakita ng ng mga material sa pamayanan/bansa (Mapanuring pag-iisip ) pagpapayabong ng kapaligiran, orihinal ang kabihasnang Interpretation ideya Pilipino sa Nakabubuo ng sariling paliwanag ng ugnayan ng 4- angkop ang mensahe, pamamagitan ng likas na kapaligiran at kaugalian o pagkilos ng mga gumamit ng mga material kanyang yamang Pilipino(Mapanuring pag-iisip ) sa kapaligiran, orihinal ang likas
ideya Application 3- angkop ang mensahe, Naipapakita ang mga halimbawa kung paano gumamit ng mga material ayusin ang isang pamayanan na may likas kayang sa kapaligiran pag-unlad 2- angkop ang mensahe 1- gumamit ng mga material sa kapaligiran Nakapaghihikayat ng mga kamag-aral at kapamilya upang mapaunlad ang pamayanan at ang bansa (Mapanagutang pakikilahok , Pagkamalikhain)

Stage 2: Assessment Product/Perfor Tools/Criteria mance Replica o diorama At the level of Understanding Perspective Nakabubuo ng isang pananaw kung paano pauunlarin ang sariling pamayanan at bansa Empathy Nakagagawa ng mga Gawain na makatutulong sa wastong paggamit ng likas na yaman Self-Knowledge Nakabubuo ng isang kaisipan kung paano pagyamanin ang likas na yaman bilang kontribusyon sa pagpapayabong ng gawaing sosyo-pulitikal, ekonomikal at cultural sa pamayanan/bansa (Matalinong pagpapasya , Pagsasaliksik) Performance

Stage 3: Learning Plan Instructional Activities Resources or materials 1. Paglalahad ng mga ginawa ng mga sinaunang Basic Textbook tao sa pagpapayabong ng kapaligiran tulad ng References Banawe Rice Terraces, Mga pagkaing Pilipino, mga kagamitang Pilipino Materials:

2.

Pag-uugnay ng talino ng mga sinaunang tao sa Pictures pamamagitan ng kanilang mga nilikha ng mga Diorama gawaing sosyo-pulitikal, ekonomikal at cultural sa pamayanan/bansa Philippine products
Nakapagpapaliwanag ng ginawang replica o diorama na nagpapakita ng pagpapayabong ng kabihasnang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang yamang likas Nakapagsusuri ng mga mabubuting ginawa ng mga sinaunang Pilipino Nakapipili ng mga maaring gawin pa ang magaaral batay sa likas kayang pag-unlad na ipinakita ng mga sinaunang Pilipino Nakabubuo ng isang konseptong papel ng maari pang gawing proyekto sa pamayanan Materials for recycling

3.

Local materials (grasses, flowers, trees, shells, etc)

4. 5.

6.

Maraming Salamat Po!