You are on page 1of 11

Chng 1: PHN CC NH SNG

Bi 1.
Tm b dy nh nht ca cc bn m t phn t sng lm b ng thch anh v b ng lan. Trc quang hc ca cc tinh th phi hng nh th no so vi mt c a bn (bit =0,589m).

Bi 2.
Gc gia mt phng chnh c a nicon phn cc v nicon phn tch b ng bao nhiu nu cng ca nh sng t nhin i qua chng gim i n=4 ln ? Khng tnh s hp th .

Bi 3.
Mt b n thch anh c chiu dy d=2mm, ct vung gc vi trc quang h c, c a vo gia hai nicon song song. Kt qu l mt phng phn cc b quay i m t gc =53. Chiu dy ca b n l bao nhiu cho nh sng n sc dng trong th nghim khng i qua nicon phn tch.

Bi 4.
Gc quay c a mt phng phn cc c a nh sng vng Na khi qua ng cha dung d ch ng l =40. Chiu di ca ng l=15cm. quay ring []=6,65 .cm2/g. Tnh n ng ng trong dung d ch.

Bi 5.
Trong s th nghim Kerr, phng ca in trng E c a t in to vi cc phng chnh ca nicon m t gc 45. T in di l=10cm v cha y Nitrobenzen. Cho hng s Kerr trong trng hp ny l B=2,2.10-10 cm/V2. Hy xc nh cng in trng nh nht cng nh sng i qua khng thay i khi quay nicon sau.

Bi 6.
Gia hai polaroit bt cho nhau ng i ta t mt nm bng thch anh c gc chit quang =3,5. Quang tr c c a nm song song vi cnh ca n v to v i cc ph ng chnh ca cc polaroit mt gc 45. Khi cho nh sng c =550nm i qua h ny, ngi ta quan st th y m t h vn giao thoa. B r ng ca mi vn l i=1mm. Xc nh hiu s chit su t ca tia thng v tia bt thng ng vi bc sng cho.

Bi 7.
Nh mt polaroit v mt b n mt phn t sng c ch to t mt tinh th n trc d ng (ne>no), lm th no phn bit c : a. nh sng phn cc trn quay tri v i nh sng phn cc trn quay phi. b. nh sng t nhin vi nh sng phn cc trn.

Bi 8.
nh sng phn cc thng i qua h g m 2 nicon b t cho, gia chng t 1 bn thch anh c ct vung gc vi quang trc. Xc nh b dy cc tiu c a b n nh sng c b c sng 436nm s hon ton b gi li bi h ny, cn nh sng c b c sng 479 nm c truyn qua mt na. Hng s quay ca thch anh i vi nhng bc sng ny t ng ng b ng 41,5 v 31,1/mm.

Bi 9.
Mt nh sng t nhin p ln mt h g m ba bn polaroit ging nhau t ni tip sao cho phng chnh ca polaroit t gia to mt gc =60 vi cc phng chnh ca hai polaroit kia. M i polaroit c mt hp th sao cho khi nh sng phn cc p ln n th h s truyn qua cc i l =0,81. Cng nh sng sau khi i qua h ny s gim i bao nhiu ln ?

Bi 10.
Ngi ta mun lm mt bn thch anh song song vi quang tr c c b dy khng qu 0,5mm. Tm b dy ln nht c a b n mt nh sng phn cc thng c bc sng 589 nm sau khi i qua bn : a. Ch quay mt phng phn cc. b. S tr nn phn cc trn.

Chng 2: GIAO THOA


Bi 1.
Hai sng nh sng c bc sng 550nm, ng pha trc khi i vo mi trng 1 v 2 (hnh v Hnh 1). Chit sut ca hai mi trng ln lt l n1=1, n2=1,6. B dy ca hai mi trng b ng nhau l L=0,24 mm. Hai sng nh sng c nghing m t cht gp nhau ti mt im xa trn mn quan st. Hi loi giao thoa no quan st c trn mn (tng cng hay trit tiu ln nhau)? Tnh hiu s pha c a hai sng ti . ( p s : 5 rad tng ng 0,8 ). L n1

n2
Hnh 1

Bi 2.
Mt sng phng b c sng chiu vung gc ln b mt mt bn th y tinh chit sut n, nhy bc d vo c b c sng . Din tch c chiu sng c a hai phn nh nhau. Sau khi truyn qua b n nh sng c hi t vo tiu im F ca mt thu knh hi t L. B qua s hp th nh sng. H i a) Vi gi tr no c a d th cng sng ti F nh i hai ln so vi khi bn th y tinh c dy ng u? ( p s d=(m/2+1/4)/(n-1); m = 0,1,2,3) b) Cho n=3/2, d=2/3. Tm cng sng ti F nu bit cng sng khi dy ng u l I. (p s I/4).

Bi 3.
Trong th nghim giao thoa 2 khe hp, hai khe cch nhau l 2mm, khong cch t d mn n mt phng 2 khe l 1m. Khong cch gia 2 vn sng th 10 2 bn vn sng trung tm l 4,5 mm. L a) Xc nh b c sng nh sng s dng (p s 450nm) b) Thay ngu n sng n sc bng nh sng t nhin (400-700nm). Hy m t hin tng quan st c trn mn. Ti im cch vn sng trung tm 1mm, ng i ta t khe hp ca mt my quang ph song song vi 2 khe ngu n. Hy xc nh s vch sng quan st c trn mn nh my quang ph (p s 666nm; 500nm; 400nm)

Bi 4.
Trn hnh l s ca m t giao thoa k dng o chit sut cc cht kh. S l mt khe sng hp chiu sng b i nh sng n sc bc sng 589 nm. Hai ng 1 v 2 cha khng kh gi ng ht nhau, di bng 10 cm. E l mt mn chn c 2 khe hp song song. Khi ng 1 c rt ht khng kh ra v thay bng kh Amoniac th h vn giao thoa trn mn d ch i 17 kho ng vn. Bit chit su t khng kh l 1,000277. Tnh chit sut kh amoniac. ( p s 1,000377). C M E A S B O

L=10cm

Bi 5.
nh sng trng c cng ng u trong vng b c sng t 430nm n 690nm chiu vung gc ln mt bn mng nc c chit sut 1,33 v dy 320nm l lng trong khng kh. H i b c sng no c a nh sng phn x t bn m ng l mnh nht i vi ngi quan st ? (s 567nm)

Bi 6.
Nhng vn giao thoa c quan st trn m t nm khng kh to bi hai b n th y tinh mng nghing vi nhau mt gc 1. Cc vn giao thoa quan st c khi chiu sng gn vung gc bng n th y ngn bc sng 546,1 nm vi rng vch =0,1nm. a) Xc nh khong cch gia hai vn giao thoa lin tip (s 0,94mm) b) Tnh s vn nhiu nht c th quan st c trn mt nm. Xem kch thc nm l v hn (s 5460) c) Tnh khong cch t nh nm n vn cu i cng quan st th y v dy tng ng ca nm v tr ny. (s : x=d/ vi d=m/2)

Bi 7.
Tm b dy ti thiu c a bn m ng c chit su t 1,33 nh sng c bc sng 640nm b phn x mnh nht cn nh sng b c sng 400nm hon ton khng b phn x. Gc ti ca chm tia sng l 30. (s 649nm)

Bi 8.
Khi chiu nh sng bc sng 550nm vung gc ln mt nm th y tinh chit su t 1,5 ngi ta quan st thy mt h vn giao thoa vi kho ng cch gia cc vn l 0,21 mm. Xc nh : a) Gc gia hai mt nm (s 0,87.10-3rad) b) rng ph c a nh sng () bit rng khng cn thy vn giao thoa sau khong cch 1,5 cm k t nh nm (s 7,74nm)

Bi 9.
nh sng n sc, khuch tn c b c sng 600nm chiu ln m t b n mng song song chit su t 1,5. Xc nh b dy ca b n nu bit khong cch gc gia cc cc i k tip quan st trong nh sng phn x d i gc 45 l 3,0. (s 15200nm)

Bi 10.
Mt mu Fabry Perot c dy khong khng kh gia 2 mt phn x l 2,5cm. Hy xc nh : a. Bc giao thoa cc i ca nh sng truyn qua c bc sng 500nm (s 105) b. Vng ph t do ca b c sng trn (s 5.10-3 nm)

Bi 11.
thu vn Niutn ngi ta chiu nh sng n sc 560nm ln m t thu knh hi t phng l i c bn knh cong R= 12,5cm, mt cong tip xc vi mt tm th y tinh phng a. Xc nh bn knh vn ti th 10 (s 0,84mm) b. T t tnh tin thu knh xa dn tm th y tinh theo phng vung gc. Hy m t hin t ng quan st c. Tnh di tnh tin khi bn knh vn ti th 10 ch cn gi tr ban u. (s 1225nm) c. v tr nh thu knh cch tm th y tinh m t khong h xc nh, dng nh sng n sc khc th thy ng knh vn ti th 10 v 15 ln lt o c l 1mm v 1,5mm. Hy xc nh b c sng dng v kho ng cch h. (s 500nm v 1500nm)

Bi 12.
Mt thu knh chit sut 1,5 c trng mt lp kh phn x, trong su t chit sut 1,25. Tnh dy t i thiu c a lp kh phn x i vi nh sng bc sng 680nm ri theo phng vung gc vi thu knh.

Bi 13.
Du c chit su t 1,2 b d, loang trn mt nc bin chit su t 1,33. a. Nu quan st t trn my bay theo phng thng ng xu ng lp du c dy 460nm vo gia tra th b c sng no ca nh sng nhn thy c cng mnh nht ? b. Cng lc mt ngi ln di lp vng du nhn ln theo phng vung gc v i mt nc th s th y bc sng no cng mnh nht ?

Bi 14.
Mt ngu n sng n sc r i vung gc ln mt lp du lng u trn b mt th y tinh. Bc sng nh sng t ngu n c th thay i lin t c. Ngi ta th y cng nh sng phn

x b trit tiu i vi cc bc sng 500nm v 700nm. Gia hai bc sng ny khng c b c sng no khc c cng b trit tiu. Du c chit su t 1,3 th y tinh chit su t 1,5. Tm dy ca lp d u.

Bi 15.
Quan st cng phn x ca nh sng trng (400-700nm) r i vung gc ln m t mng bong bng x phng ngi ta th y c cc i bc sng 600nm v cc tiu bc sng 450nm, gia hai bc sng ny khng c mt cc tiu no khc. Bit chit sut bong bng x phng l 1,33, dy ng u. Tnh dy mng bong bng x phng ?

Bi 16.
Mt b n thu tinh chit sut 1,4 c trng mt lp vt liu trong su t chit sut 1,5 cho nh sng bc sng 525nm (xanh l cy) c u tin truyn qua mnh. a. Tm dy t i thiu c a lp vt liu th a mn yu cu trn b. Ti sao cc vng ph khc ca nh sng kh kin khng c u tin truyn qua?

Chng 3: NHIU X
Bi 1.
Mt khe hp c chiu b ng nh sng trng. H i rng a ca khe cc tiu nhiu x th nht ca nh sng b c sng 650nm nm v tr gc 15 ? Bc sng no ca nh sng trng c cc i sng th nht nm trng vi cc tiu th nht c a nh sng trn ? (s : 2500nm v 450nm)

Bi 2.
Trong mt th nghim vi 2 khe hp r ng khe 0,025mm, khong cch gia 2 khe 0,12mm, khong cch t mt phng 2 khe n mn quan st l 52 cm. Bc sng nh sng s dng l 480nm. a. Tnh khong cch gia cc vn giao thoa lin tip. b. Khong cch t cc i chnh gia n cc tiu th nht c a bao hnh nhiu x l bao nhiu ? c. C bao nhiu vn sng nmg trong nh trung tm c a bao hnh nhiu x ? d. T s kho ng cch 2 khe trn rng khe l bao nhiu bao hnh nhiu x trung tm cha ng 11 vn sng ? (s : 2,1mm ; 10mm ; 9vn ; 11/2)

Bi 3.
Tnh cng ca cc cc i th trong nhiu x qua mt khe hp, o tng i vi cng cc i chnh gia. (4,5% ; 1,6% ; 0,83%...)

Bi 4.
Mt cch t nhiu x c 1,26.104 vch. r ng cch t l 25,4mm. Cch t c r i vung gc bng nh sng b c sng 450 nm (xanh da tri) v 625 nm ( ) a. Hi cc i bc 2 ca cc b c sng nm d i nhng gc no ? b. bn r ng gc ph bc 2 c a cc bc sng trn l bao nhiu ? (s : a) 26,5 v 38,3 b) 1,98.10 -5 rad v 3,14.10-5 rad)

Bi 5.
Dng cch t nh trn bi 4 v ri vung gc bng nh sng vng t n hi Na, nh sng ny gm hai bc sng 589 nm v 589,59 nm. a. V tr cc i b c 1 ca vch 589 nm nm di gc no (s : 17) b. Kho ng cch gc gia 2 vch ph bc 1 ca 2 bc sng trn l bao nhiu ? (s : 0,0175 hay l 3,06.10 -4 rad) c. Tnh gii hn phn ly bi cch t ny ph b c 1 trong vng bc sng trn. (s : 0,0467nm) d. va ng phn gii c 2 vch ph b c 1 ca n Na th cch t phi c s vch cn thit l bao nhiu ? (s 998 vch)

Bi 6.
Mt chm sng song song bc sng 500 nm chiu vung gc vo mt cch t nhiu x. Sau cch t c t mt thu knh hi t tiu c 1m. Mn quan st t ti mt phng tiu ca thu knh. Bit khong cch gia hai vch cc i bc 1 l 0,202m. Xc nh : c. Hng s cch t (s d=4950nm)

d. e. f. g.

S vch trn mt cm ca cch t (s : 2020/cm) S cc i sng t i a cho bi cch t (s 19) Gc nhiu x (v tr gc) c a cc i sng ngoi cng (s : 6530) Cch t phi c bao nhiu vch/mm v tr gc nhiu x 90 ng v i cc i sng th 5 (s 400/mm)s

Bi 7.
Mt nh sng n sc b c sng 600nm chiu vung gc ln cch t c 400vch/mm. Tm s cc i nhiu x cho bi cch t, xc nh gc lch ca cc i cu i cng. (s 9 v 74)

Bi 8.
Mt chm tia X bc sng 0,147nm chiu ln tinh th mui NaCl. Xc nh khong cch gia cc mt phng nguyn t c a tinh th nu cc i nhiu x bc 2 quan st c khi cc tia nghing 31 vi b mt tinh th (s 0,29nm)

Bi 9.
Mt cch t to bi cc d i trong su t v khng trong su t song song c r ng bng nhau. nh sng ti vung gc v i cch t c b c sng nh hn 5 ln r ng ca di trong sut. Hy xc nh cc gc ng vi 3 cc i nhiu x u tin quan st c. (544, 1728, 30)

Bi 10.
nh sng c b c sng 600nm n r i vung gc vi cch t nhiu x. Hai cc i k tip xu t hin ti cc gc cho sin tng ng l sin=0,2 v sin=0,3. Cc i nhiu x bc 4 khng thy xut hin. a. Hi khong cch gia cc khe lin tip ? (6 m) b. r ng nh nht c th ca tng khe l bao nhiu ? (1,5m) c. Cch t to nn nhng b c no ca cc i nhiu x vi r ng khe ch n theo cu b. (0,1,2,3,5,6,7,9)

Bi 11.
Mt cch t nhiu x g m nhng khe r ng l 300nm v cch nhau 900nm. Mt sng phng n sc b c sng 600 nm r i vung gc vo cch t. a. Hi nh nhiu x ton phn c bao nhiu cc i nhiu x ? b. Tnh rng c a vch ph quan st ph bc nht nu cch t c 1000 khe.

Bi 12.
Mt cch t c 200 vch/mm, c chiu sng vung gc, c cc i cng nh sng nhiu x nm gc 30. H i nh ng bc sng kh d ca nh sng ti ? Chng c mu sc nh th no ?

Bi 13.
Mt cch t c 315 vch/mm, c ri sng vung gc. H i bc sng no trong vng ph kh kin (400-700nm) c th quan st c trong nh nhiu x bc 5 ?

Bi 14.
Mt cch t nhiu x c 2000 vch/mm c chiu bi nh sng n sc bc sng 500 nm di gc ti l 30. Tnh s cc i nhiu x c th quan st c v gc tng ng quan st th y cc cc i .

Bi 15.
Chm tia X c bc sng 0,03 nm chiu ti tinh th Calcite, phn x trn m t h cc mt phng c khong cch 0,3nm. Tnh gc Bragg nh nht ?

Bi 16.
Mt ngun sng cha hn hp kh Hydro v -t-ri cho bc x nh sng hai b c sng c gi tr trung bnh l 656,3nm v cch nhau 0,18nm. Tm s vch ti thiu c a cch t cn phi c phn gii cc bc sng trn ph bc mt? Ph bc 2 ?

Chng 4: BN CHT LNG T CA NH SNG


Bi 1.
Mt vt en tuyt i nhit 2900K. Trong qu trnh lm lnh vt , bc sng ng vi cc i c a ng c trng ph pht x thay i mt lng =9m. H i vt lm lnh n nhit no ?

Bi 2.
Tm gim khi lng ca mt tri sau 1 nm b c x, coi b c x c a mt tri l khng i. Nhit b mt ca mt tri b ng 5800K, cho bit bn knh ca mt tri bng 6,59.108m.

Bi 3.
Trung bnh c 1cm2 mt t trong 1 pht b mt i 0,13 calo v bc x. Hi vt en tuyt i phi c nhit l bao nhiu khi cng mt mt nng lng b c x nh th.

Bi 4.
H i nhit l nu b ng bao nhiu nu t m t l trong l c kch thc 6,1 cm2 pht ra mi giy 8,28 calo. Coi pht x ca l nh pht x ca vt en tuyt i.

Bi 5.
Nhit ca si dy tc bng n in lun lun bin i v c t nng bng dng xoay chiu. Hiu s gi a nhit thp nht v cao nht l 80K, nhit trung bnh l 2300K. H i cng su t b c x bin i i bao nhiu ln, nu coi dy tc Vonfram l vt en tuyt i.

Bi 6.
Khi nghin cu quang ph pht x ca mt tri, ngi ta nhn th y bc x mang nng lng cc i c bc sng max=0,48m. Coi mt tri l vt en l tng. Hy tnh : a. Cng sut pht x ton phn c a mt tri. b. Mt nng l ng nhn c trn mt t. Bit bn knh mt tri l 6,95.108m, v khong cch t tri t n mt tri l : 1,5.1011m.

Bi 7.
Gii hn trong quang in ca szi l 0.653 m. Xc nh vn tc cc i ca quang in t khi chiu szi bng nh sng tm c bc sng 0.4 m.

Bi 8.
Trong hin tng tn x Compton, chm tia ti c b c sng . Hy xc nh ng nng c a in t bn ra i vi chm tn x theo gc , tnh ng l ng ca in t ?

Bi 9.
Photon c nng lng 250 keV bay n va chm vi mt in t ng yn v tn x theo gc 120. Xc nh nng lng ca photon tn x.

Bi 10.
Xc nh b c sng ca bc x Rnghen, bit rng trong hin tng Compton cho bi b c x c ng nng cc i ca in t b n l 0,19 MeV.

Bi 11.
Xc nh tng bc sng v gc tn x trong hin tng Compton bit bc sng ban u ca photon l =0,03 A v vn t c c a in t bn ra l V=c=0,6c.

Bi 12.
Gii hn ca hin tng quang in i vi Vonfram l 0,275 m. Tnh : a. Cng thot ca in t i vi Vonfram. b. Nng l ng cc i ca quang in t khi bt ra kh i Vonfram nu b c x chiu vo c b c sng 0,180 m. c. Vn tc cc i c a quang in .

Bi 13.
Chiu b c x c bc sng 0,14 m vo mt kim lo i c hin tng quang in x y ra, hy tnh hiu in th khng in gi cc quang in t li khng cho bay sang anot. Bit cng thot in t i vi kim loi l 4,47 eV.

Bi 14.
Khi chiu m t chm sng vo mt kim lo i c hin tng quang in x y ra. Nu dng mt hiu in th khng in l 3 V th cc quang in t bn ra kh i kim lo i b gi li c khng bay sang anot c. Bit gi i hn ca kim lo i l 6.10 14 s-1. Hy tnh : a. Cng thot c a in t i vi kim lo i . b. Tn s ca chm sng ti.

Bi 15.
Chm photon c a bc x n sc =2720A p xin vo m t mt in cc Vonfram v lm b n ra theo phng vung gc vi chm ti cc quang in t chuyn ng vi vn tc bng =0,02 vn tc cc i.

Hy tnh tng ng lng truyn cho in cc i vi mi photon p vo v lm b n ra mt in t.