You are on page 1of 5

2.

kesan Bagaimana asid sulfurik cair apabila ditambahkan kepada air memberi kepada kadar elektrolisis air?

M.niqg4q!K1n_
--)

kadar elektrolisis air yang telah diasidkan.

dikumpulkan Berdasarkan keputusan anda, apakah nisbah isi padu gas yang dalam dalam silinder penyukat P kepada isi padu gas yang dikumpulkan silinder penyukat Q?

l:2
4,

Diberi isi padu gas Yang sama mengandungi bilangan atom Yang air? apakah nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul

sama-

2:l
5.

H dan O' Simbol kimia bagi hidrogen dan oksigen adalah masing-masing Tuliskan simbol kimia bagi air.
HrO

ffil*er*erup-

'ti\ffiffi"ffitffi[

Elektrolisis

air

menguraikan air
Nisbah

kepada

hidrogen
hidrogen

dan

oksigen oksigen

atom

kepada

dalam satu molekul air ialah 2:1.

OBJ EKTI F PEMBELAJARAN:

Menyiasat faktor yang mempengaruhi kadar penyeiatan air

ffifi
BhgA

s5J

Menyiasat bagaimana kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaa-n terdedah dan pergerakan udara mempengaruhi kadar penyejatan air

ffi

fnf."yiasat bagaimana kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air


Air, sekeping kertas turas yang dipotong kepada dua bahagian yang sama' kalsiurklorida kontang, gris
Picagari, serkup kaca berlabel A dan B, piring petri

$'*l1i.ll$$ffi.ffiiii,\,

$,ilttiil$$lffi',ffi ffi ri.i.il

1. Isi suatu picagari dengan air dan sebuah bikar dengan kalsium
kontang.

klorirj:
den-ee:

2.

Titiskan 1 ml air kepada bahagian tengah setiap keping kertas turas


menggunakan Picagari'

Dalam aktiviti ini, anda akan belaiar: . mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar

iff{

fr

menerangkan aplikasi dan akibat daripada perbez-" kadar penyejatan air dalam hidup seharian'

penyejatan air.

meneiangkan bagaimana setiap faktor memPengaruhi

kadarpenyejatanair.

* q aa ,r

.rh

3.

Letakkan sekeping kertas turas dan suatu bikar mengandungi kalsium klorida kontang ke dalam serkup kaca A dan sekeping lagi kertas turas ke dalam serkup kaca B seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5'4'l'
penitis

kalsium
kontang

--Faz
/ 6air
kertas turas

IA

serkup
kaca

serkup kaca B

a-l-----\ \--\

_>-

Rajah 5.4.1

4.

Perhatikan dan rekodkan antara dua keping kertas turas tersebut, yang mana mengering paling cePat.

fU""Viasat bagaimana suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan air

Air, dua keping kertas turas


Picagari, dua keping jubin, lampu meja

1. 2.

Isi picagari dengan air. Titiskan 1 ml air pada bahagian tengah setiap bahagian kertas turas dengan menggunakan picagari.

a-

F./ /
_7-

/i;-

air
kertas turas

( \---o \
3.

----'-..-.\

Letakkan sebahagian kertas turas berdekatan dengan objek yang panas sepertl lampu elektrik pada persekitaran suhu yang panas manakala sebahagian lagi kertas turas diletakkan di tempat lapang pada persekitaran suhu normal seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.4-2.

lampu meja

kertas turas

meja

'
4.

Rajah5.4.2

Perhatikan dan rekodkan kertas turas yang mana mengering lebih cepat.

r,,b

Menyiasatbagaimanaluaspermukaanairyangterdedahmempengaruhikadarpenyejatan

air
Air,
3 keping kertas turas

Picagari, tali ampaian, 3 penyepit baju

1. 2. 3.

Isikan picagari dengan air. dengan menggunakan Titiskan 1 ml air pad-a bahagian tengah setiap kertas turas

picagari.

1 sekeping -_1_^^:^- r^. lagi 2 dan Sekeping kertas turas dilipat 4, sekeping lagi dilipat pada tali ampaian tidak dilipat. Gantungkan kesemua tiga keping kertas turas dalam Rajah dengan menggunakaln penyepit paju seperti yang ditunjukkan 5.4.3.

**$.l)O
turas \--l

air air ffit I I l-a;


\--l
Rajah 5.4.3

4.

paling cepat dan Perhatikan dan rekodkan kertas turas yang mana mengering yang paling lambat.

penyejatan air vr.rrviasat bagaimana pergerakan udara mempengaruhi kadar

Air,

3 keping kertas turas

Picagari, kipas, bikar besar

1. 2. 3.

Isi picagari dengan air. dengan Titiskan 1 ml air Pada bahagian tengah setiap keping kertas turas menggunakan Picagari. suatu bikar Sekeping kertas turas diletakkan pada udara tenang di dalam lagr sekeping dan meja besar, sekeping lagi diletakkan secara terbuka di atas seperti yang diletakkan dalam irduru bergerak di bawah kipas yang berputar ditunjukkan dalam Rajah 5.4.4.
kipas yang berputar

bikar besar

Rajah 5.4.4

73P

,rriii,tHtIii:rrilrrjitiiriHrlrttii.Lr

I,r:_rI

\r.!iri[r

4.

Perhatikan dan rekodkan mana antata tiga keping kertas turas tersebut yang mana mengering paling cepat dan paling lambat.

Kelembapan udara

Kertas turas dalam serkup

Kertas turas dalam serkup kaca

kaca
Suhu persekitaran
panas

Kertas turas pada suhu persekiiaran yang

Kertas turas pada suhu persekitaran normal Kertas turas yang dilipat 4 Kertas turas yang diletakkan dalam udara tenang

Luas permukaan air yang terdedah


Pergerakan udara

Kertas turas yang tidak dilipat Kertas turas yang diletakkan dalam udara yang bergerak

1"

Apakah tujuan kalsium klorida kontang dalam serkup kaca A? Mengurangkan udara yang terperangkap dalam serkup kaca
menyerap wap air dari udara"

dengan

2.

Apakah fungsi lampu elektrik? Meningkatkan suhu udara persekitaran.

Bagaimanakah kertas turas yang dilipat mempengaruhi luas permukaan terdedah yang basah? Melipat kertas turas mengurangkan luas permukaan terdedah yang basah.
Apakah fungsi kipas yang berputar? Menyebabkan udara bergerak lebih pantas.

4.

5.

Berdasarkan keputusan anda, jelaskan (a) bagaimana kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air. rendah Semakin kelembapan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air.

(b) bagaimana suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan air.

Semakin finggi
penyejatan air.

suhu persekitaran, semakin tinggi kadar

$: z+

,F

(c)

bagaimana luas permukaan air yang terdedah mempengaruhi kadar penyejatan air. Semakin besar luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan.
pergerakan udara mempengaruhi kadar penyejatan air.

(d) bagaimana
penyejatan.

Semakin cepat pergerakan udara,

semakin tinggi

kadar

6.

Mengapa pakaian basah yalg digantung di bawah matahari dengan menggunakan penyangkut baju pada ampaian mengering lebih cepat pada hari yang kering, panas dan berangin? Kerana air daripada baju basah menyejat lebih cepat pada kadar penyejatan

@-ffi

yang lebih

tmggr
besar

disebabkan oleh luas permukaan terdedah

yang lebih

pada baju basah yang digantung pada

rendah kelembapan udara kering, penyangkut baju, semakin tinggi semakin suhu pada persekitaran yang panas dan semakin

cePat 7.

pergerakan air dalam udara.

Bagaimana suatu pengering rambut membantu mengeringkan rambut yang basah dengan lebih cepat? lffiE[7ffi Pengering rambut mengalirkan udara panas yang bergerak. Udara panas

meningkatkan suhu persekitaran dan bersama dengan pergerakan udara


meningkatkan kadar penyejatan air daripada rambut yang basah menyebabkan rambut kering lebih cepat.

Kelembapan
luas

udara,

suhu

permukaan air yang terdedah dan udara mempengaruhi kadar penyejatan air.

persekitaran, pergerakan

ttb