ෙම නවද ෙ ෙක ලස්ටෙර


බය නැ ව

...

ෙලෙ ෙක ෙල ස්ටෙර

වැෙ

තර ක න
ආචා ය ආන ද ච

ෙසකර

ආචා ය ආන ද ච ෙසකර ෙප ෂණෙ දය
බඳ නව ප ෙ ෂණ රා ය කළ
ෙප ෂණ ද ාඥෙය . ප ෙ ෂණ ඇ
"ආහාර හා ෙප ෂණ ද ාව"
බඳ
ද ා මක මත ස පළ කරන ආචා ය ආන ද ච ෙසකර කල ෙ රාෙද ය
ශ්ව ද ාලෙ ෙජ ෂ්ඨ ක කාචා යවරය ෙලසද ෙසවය කර ඇත. ඉ අන

ඕස්ෙ ◌ යාෙ
(Deakin) ශ්ව ද ාලෙ ප ෙ ෂණ ද ාඥය ෙලස වසර
ගණනාව ෙසවය කළ ඔ දැ ය ම මට පැ ණ
. ෙමම සංවාදා මක
මාලාව පළ
ෙකෙර ෙ ඔ සමඟ කරන ලද ද ා මක සාක ඡා වට
පය අ සාරෙය .
එ ෙනදා සාමාන
තෙ
සා ස ටට ප වන අවස්ථාව ගණනාව ම ෙ . ඒ අතර අ
අවස්ථා ය ලම පරයා
ඛස්ථානයට ප ව ෙ
සා ආහාරෙය සංතෘ ත වන අවස්ථාවය.
ෙනත ත ව නවන ෙ ක ව ගවල ආහාර ස ෙර නට ග නා අවස්ථාව
සා වැ රම

වන ෙ ලාව බව
ෙල ම අද
ග කාරණය .
එෙහ ආහාර ගැ ෙ අද අප

න වැ ආහාර රටාව හා වැ
වන රටාව සා
ඟෙදෙන ඉතා ෙක කල
ෙ ස ටඅ
කර ග නා බව ශ්වාස කර නට ඔබ කැමැ ද...?
කැමැ
ව අකැමැ

ෙම න තර අභාග ය ද?

ඒ කාරණය අද

ත ඇ ත ෙලස බාර ග නට අපට

ව නවන ත නවන ආහාර ව ග පමණ ඉ මවා ගැ ම හා ඊට සාෙ
ව ශ ර යාකා වය
හැඩගස්වා ෙන ගැ ම ෙහ ෙව සමාජය ෙබ ෙන වන ෙර ග ගණනාවකටම අද ෙග

බව ං ද ව පවා ෙහ
ද නා කාරණය . ෙ අ
ඩය
ස්, ෙ ෂ , ෙක ලස්ටෙර
ආ ෙර ග ත
වය සාදා ග නා අෙ සමාජෙ නව පර ර ඊළඟට කර ෙ ෛවද උපෙදස්
මත ය තම ආහාර රටාව ස
ණෙය ම ෙවනස් කර ගැ මය.
තම ක නට කැමැ ආහාර පෙසක තබා තම අකැමැ ආහාර අකැමැ ෙත
තෙය භාගයකට වඩා වැ කාලය අතෘ ෙය , අස ෙත ෂෙය , අසහනෙය
ය අ ආර භ කර ෙ එතැ පට ය.
ෙමය ෙක තර ක ද.... ෙක තර අභාග ය ද... ෙක
දැෙන ෙ සැබැ ම ඒ ත a වයට
ණ බලන ටය.

තර අවාසනාව ද

තය රසව ෙලස
ගත කර නට ඇ කාලය භාගයකට වඩා ඉ
බාරෙගන ෙලඩ ෙර ගවලට ඉඩ

මන
ෙර
සදාක
ගැල ල ඇ ෙ ම නැ ද?

ගත කරන

යා

ය අප පරාජය

මද? ඉ

ඒ ශ්නයට ස දායක උ තරය වැ ඈතක නැ බව ය
ප යදා අප සමග කතා බහ කළ
අෙය ආචා ය ආන ද ච ෙසකර. ආහාර ගැන අප ළ ඇ අනවෙබ ධය ෙබ
ය හා
සා දා ක අ ශ්වාසය ඉව කර අප අවට ඇ ආහාර
බඳ වැ අවෙබ ධය
ආහාර රටාව
හා වන ච ත රටාව හැඩගස්වාෙගන ෙ ගැට ජය ග නා මාවත ඔ අපට යා
ෙ ය.
ෙමතැ පට
ඇව
පැව


මාලාව ඔස්ෙස අප ඔබ හ ෙ
දා හ ෙ ආහාර, ෙප ෂණය, වන
හා ච යා රටා
බඳ ඔ දැ
වාදා මක අදහස් ස දාය . ඔ ෙමම සංවාදය

බ . එෙහම ගහ න අවශ නැහැ.. අ කන ඕනම ෙදය . ඒ වෙ ම අ ආහාරයට ග නා මස්. අ මාව ෙම න ෙ ෙක ෙලස්ටෙර මාණය ෙක ෙලස්ටෙර ව ෙනෙම . . ඉ 70% ම අ අෙ අ මාව ළ පදවා ග නා බව ඟ ෙදෙන ද ෙ නැහැ. අ න ඒ අමතර ශ ය ෙය දාෙගන තම අ මාව ෙක ෙලස්ටෙර ෂ්පාදනය කර ෙ . ඒක අ ම ෙබ ව . ෙර . සමහ ළ වැ මතය ෙයනවා ෙක ෙලස්ටෙර අෙ ශ රයට ඇ ව ෙ අ කන ආහාර ම ය යලා. ශ රෙ ෛසලවල ට ආවරණය සාද න. ශාකව ග නා ආහාරවල ෙක ෙලස්ටෙර නැහැ තම . "ෙක ෙලස්ටෙර free" යලා.000 ෂ්පාදනය කර න. න ඒ ඔ ෙක ම මාණය ශ රය අවෙශ ෂණය කරග ෙ නැහැ. අ ෙමෙහම ස්තර කර තව රට ෙක ෙලස්ටෙර යන එක හැ ල ෙය ෙ ෙක ෙ ස්ටැෙර යන වචන ෙදක එක ෙම (Chole + Starol) ෙක ෙ ය ෙ ස .ආර භ කෙළ අද ම ෂ ව ගයා ෙය ස්ත කළ ආහාර සංඝටකය වන ෙක ෙලස්ටෙර (Cholesterol) නමැ ෙදය ම ද. ඒ ය ෙ මස්. ශාකවල ෙය ෙ ෆ ෙට ස්ටැෙර ව ගය (Phytosterol) ෆ ෙට ය ෙ ශාක. ස්ටැෙර ය ෙ ඩ ව ගය . යල දැ බල න සමහර ෙවෙළඳ ෙද . ඒ අ ව ෙක ෙලස්ටෙර ය ෙ ස වය ෙග එන ඩ (ෙත ) වලට. අෙ ඇෙ ඉ a පදව ෙ අ කන ආහාරවල ෙයන ෙවලා ෙයන අමතර ශ ෙය .. ෙප ෙත ම පමණ යලා තලා ඒවා ෙන කා ඉ නවා. න ඒක තම ෙල ම ව. අත වශ ම ෙහ ෙම න මාණය කර න. මම ෙම චර ෙ ය ෙ අෙ ඇෙ ෙයන එෙහම නැ න ෙ වල ෙයන ෙක ෙලස්ටෙර මාණය ආහාරව හැෙදන ෙක ෙලස්ටෙර මාණය අතර ම ස බ ධය නැහැ. ට ඇ අත වශ ම ට ව ග සාදාග න අපට ෙක ෙලස්ටෙර උපකා ෙවනවා. න අ ට ශ රයට එ චර ෙක ෙලස්ටෙර ඕන නැහැ. තර. ඊට ය ය ද යන නව අදහස් ස දාය වරණය කර . අ අතට ශාකවල ෙක ෙලස්ටෙර නැහැ. ෙක ෙලස්ටෙර යන ෙ ගැන අහ න පවා අද සමහ බය . ෂ්පාදකෙය ශාකව හදන ආහාරවල ෙ බ ගහනවා. ෙබ ෙහ මාණය ශ රෙය ට කරලා හ නවා.. ඇ තටම යනවාන අෙ අ මාවට ව දවසකට ෙක ෙලස්ටෙර ෑ 1. මා . ඒ මම වග ම ව යනවා ඒක ය ය ෙදය ෙන ෙව යලා. පා . එ ෙය ෙ ෆ ෙට ස්ටැෙර තර .. කෑමව ෙක ෙලස්ටෙර ලබා ග ෙ 30% . ෙම කද අෙ ශ රය ඊට අවශ ෙක ෙලස්ටෙර මාණය ලබා ග ෙ කෑමව ම ෙන ෙව . . තරවල ය මාණය ෙක ෙලස්ටෙර ෙයනවා ය . ෙක ෙලස්ටෙර අෙ ශ රෙ ව ධනය හා පැවැ ම උෙදසා අත වශ ම සංඝටකය . ස්ටැෙර ය ෙ ඩඒඅ ව ෆ ෙට ස්ටැෙර ය ෙ ශාක ම හැෙදන ඩ නැ න ෙත ව ගයකට. අල ව ග ආ ඕනෑම ෙදය . ඒව . ඊට අමතරව කෑම ෙත කෑම ආ ය ල ග තම ඒවා දහනය ෙවලා ශ රෙ තැ ප ෙව ෙ අමතර ශ ය හැ යට . එය අපට අවශ ද. ෙශෂෙය ම කෑම. ෑ 300 තර තම ෛද කව අවශ ෙව ෙ .. මා . ෙමෙහම ය ෙක .

එ . ඕවා තම වැ ආහාර . මංශජනක ආහාර සමබර මාංශජනක ධා අඩං ආහාර ෙයනවා මස්. ෙම න ෙමෙහම. තව එක ෙයනවා සංතෘ ත ෙ ද අ ල යලා (Saturated Fat) ඒව තම ෙක ෙලස්ටෙර හදන ෙ ද අ ලය. (LDL) යල යනවා. අවෙශ ෂණය කර ගැ මට උදාහරණ වශෙය තරවල ෙයනවා a යලා එ ස මය . ඊට අමතරව තරවල ෙයනවා ෙත ව ගය අ ඊට යනවා අසංතෘ ත ෙ ද අ ල යලා. තර ආ ය ල. ෙම න ෙ ක සා තම අ යට ග න යලා. හැබැ අ මාවට ව නකට ෑ 1000 හද න. තරවල ඒවා නැහැ. ඉ ෙක ෙලස්ටෙර අවෙශ ෂණය අ කරනවා. . ය ෙ ශාකමය ආහාර. උදාහරණය වශෙය සමහර අය ලාෙබටම ෙ a හා ට ග න ෙයන මා ගය වන තරය ක ෙ නැහැ. (Low Density Lipoprotein) ෙ වා අ "නරක ෙක ෙලස්ටෙර යල හ නා ෙගන ඉ නවා. තරය ෙන කා ඒ ෙව වට අ බ ඟාන හ පා කාල හ කනවා ප හ ෙම නව හ ෙහ ජා ය එ කලා. . එක අ එ . ඒවා ෙස යාවල ෙයනවා. සමහර ට ෑ 100 ට ෙම කද තරවල ෙයනවා එ ස ම ව ග ෙක ෙලස්ටෙර පටහැ ව යා කරන. අ එකට යනවා. (HDL) යලා. තරවල ෙක ෙලස්ටෙර නැහැමද යල ක හ ඇ ෙව මම යනවා ඔ යනවා යලා. එ .ඇෙ ෙයන ෙක ෙලස්ටෙර අතර ස බ ධය නැහැ. එ . අෙ ඇෙ ෙ වල ෙයනවා ෙක ෙලස්ටෙර ස්වභාවය ෙදක . ඒෙක ෙම කද ෙව ෙ . ෙම නරක ෙක ෙලස්ටෙර . හැබැ ශ රයට උවමනා ෑ 300 . ඒවා ගැ ෙ අ තව රට ෙ යාෙගන තද කරෙගන අදහෙගන ඉ න වැ ආක පය දැ ව ඉව කළ . ඒක අ ය ෙ බය නැ ව තර ක න යලා. තරයක ෙයනවා ෙක ෙලස්ටෙර ෑ 185 තර. ඉ කර ෙ ඇෙඟ s හැෙදන ෙක ෙලස්ටෙර මාණය බාල කරන එක. මා . අ තරය කෑවාම එ ෙබන ෙක ෙලස්ටෙර අවෙශ ෂණය කරග ෙ නැහැ. (High Density Lipoprotein) ඒකට අ ෙහ ඳ ෙක ෙලස්ටෙර යලා යනවා. ෆ ෙට ස්ටැෙර ශ රයට උරා ග න බැහැ. යහප ෙප ෂ ෙක ටස් ෙන ලැ යනවා. හැබැ ශාක ආහාර ග තම ඉතාම ෙහ ඳ ෙදය ෙවනවා. (Unsaturated Fat) ෙ වා ශාල මාණය ෙයනවා. මම ෙ ක තව ක ස්තර කළ . ඒ ෙව වට ෙව ෙ පා කනෙක ට ඇඟට ලැ ලා ෙක ස් බවට ප ෙවලා ඒවා අමතර ශ ය ෙලස තැ ප ෙවලා ඊට ප අර තරෙ ෙයන මාණයට වඩා ෙද ණය වැ ෙක ෙලස්ටෙර මාණය අ මාෙව කරනවා. ඕක තව ක අ හ කරග . හැබැ එම ශ රය ෙක ෙලස්ටෙර උරා ග නා මාණය අවම කරනවා. ෑ මාණයම ශ රයට වඩා අ ය හැ . . තරෙය ෙක ම ලැෙබන ෙ a ක. ෙම කද අවෙශ ෂණය සඳහා ෙක ෙලස්ටෙර ෆ ෙට ස්ටෙර යන ෙදක තරග කරන ෙක ට ෙක ෙලස්ටෙර වල ෙවනවා. තරවල ෙය ෙ ෙක ෙලස්ටෙර අ කරන ෙ ද අ ලය තර . ෙක ෙලස්ටෙර ෙයනවා යලා. මය ආහාර.

94% ෙ a යනවා. ඒක සා බය ෙව න එපා. අ ෙ වා ප ෙ ෂණ ම තහ කර කාරණා. ඊට අමතරව තම ෙ කහ මෙ ෙත කට තම ස් බය. ඕනම සංවාදයක ණ ෙ ක ඔ ලෑස් . . ඒ ය ෙ ශ රයට තකර එ . ඒක නරක . ඒක සා ෙ බඳ ක ෙක තනකව පැ ෙල ෙ නැහැ. ඒ හැ ණාම ඉ ෙක ෙලස්ටෙර මාණයට බයෙව න අවශ නැහැ. එ යනවා ට ට ය ල. අ දැනගත ෙ තම තරවල ෙබන අසංතෘ ත ෙ ද අ ල ම ෙව ෙ ශ රෙ ෙහ ඳ ෙක ෙලස්ටෙර වාහකය වැ කරවන එක (HDL). යන ෙහ ඳ ෙක ෙලස්ටෙර වාහකය ම කර ෙ එෙස තැ ප කරල ෙයන ෙ ද මාණය ගලවාෙගන ආප අ මාවට ෙ න එක. ෙම කද ෙ වා ඇඟ රා ෙ සමග කර ෙ නහරවල වල ෙ දය තැ ප කරන එක. අ න ඕක සා තම අ හැම ටම ය ෙ තර ක න බය ෙව න එපා යලා.තම භයානක. . .5% .html ය නඅ කර න අ වලට ඕනවට වැ ය බය ෙව ෙ .? . න ෙම ෙය ෙ අසංතෘ ත ෙ ද අ ල තර . ෙම කද ඒ ෑ 185 ම ශ රයට අවෙශ ෂණය කරග ෙ නැ සා. ෙස ඛ ජ . යකඩ.එ . ෙද ස්තරලා සහ ෙක ෙලස්ටෙර ස් බය කර ෙ හැ ට අත වශ ය ආ අත වශ ය ෙදකම ෙය ෙ . එ . ඒක හ යට ෙල ය පාෙ ෙදපැ ෙ ෙයන එක කරෙගන පාර කර යනවා වෙ වැඩ . අ තරය ග ෙක . තර කහ මෙ යනවා. ෙම න ෙ ෙ කට තම . තරයක මදය ට ව අ ණ නැහැ. මා වල 76% . මස්වල 77% . මදය රාම ෙය ෙ ෙ a . ඔ න ඔය කාරණා අ ව අ ෙම කටද ෙක ෙලස්ටෙර ත මාර http://www.com/2013/02/03/feature15.divaina. වල ෙ ක ෙය ෙ 86. අ එ . තර . ඊට අමතරව අය . දැ බල න තර ෑ 100 ක ෙ a ෙක පමණ ෙයනවද යලා? හැබැ කහ මදෙ තම ය ශ්න ෙය ෙ . කැ ය .