ION PACHIA TATOMIRESCU ☯

ISTORIA RELIGIILOR j1j

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Biblioteca Enciclopedicus

Coperta: Ioan Cârssia, Liviu Curtuzan.
ISBN 973–97530–3–5 / vol. I: ISBN 973–97530–5–1 © Editura AETHICUS, 2001, str. Intrarea Lungă, nr. 1, 1900 – Timişoara. Printed in Dacoromânia.

2

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

ION PACHIA TATOMIRESCU

ISTORIA RELIGIILOR
I
Din paleolitic / neolitic până în mitologia pelasgo-daco-thracică (sau valahică / dacoromână)

3

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Editura Aethicus
TIMIŞOARA 2001

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale PACHIA TATOMIRESCU, ION Istoria religiilor / Ion Pachia Tatomirescu. – Timişoara: Aethicus, 2001– 3 vol.; 21 cm. – (Biblioteca Enciclopedicus) ISBN 973–97530–3–5 Vol. 1 : Din paleolitic / neolitic până în mitologia pelasgo-dacothracică (sau valahică / dacoromână). – 2001. – 240 p. – ISBN 973–97530–5–1 2 (091)

4

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

PRIVIRE ÎN PUNCTUL DINTÂI, CEL ORBITOR...
Despre starea de zero. Sintagmei starea de zero i s-a articulat / armo-nizat semnificantul şi, desigur, i s-a “lămurit” semnificatul, în orizontul de toamnă al anului 1990, într-o conversaţie cu un “filosof nihilist”, “aburit” de “vinul clar ciocnit la nunta Ideii”, sâcâind lumea cu întrebări de tipul: «Dar înainte de de cosmogeneză..., dar înainte de materie..., dar înainte de Dumne-zeu..., ce a fost ?» Răspunsul venit-a cu promptitudine, tăindu-i lanţul unor astfel de interogaţii: înainte de Tot (Întreg Cosmic) a fost starea de zero... Sintagma starea de zero poate fi “tălmăcită” / “sinonimizată” prin “re-alitatea” de dinainte de Cosmogeneză, de dinainte de naşterea universului / universurilor, de dinaintea “cuplării” lumatiei cu informateria (cf. DILM, 22 sqq. / DIm, 11 sqq.), ori, şi mai exact spus, prin ceea ce a determinat deopo-trivă big-bangul – «expansiunea universului printr-o mare explozie iniţială» (DEnc, I, 215) – şi “complexul” miturilor despre facerea lumii / lumilor, cos-mosului, haosului etc. Apelând la limbajul matematic, atributele stării de zero ( – zothy-chin, în alfabetul dacic) angajează proporţia “buclării” / “naşterii” universu-rilor (cosmosurilor):

– în care (thotymos) este cosmosul, sau întregul cosmic, ori universul prim, alcătuit din “materie”, atrăgând după
5

adică un non-cosmos.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. sau non-univers. Durata unei “oscilaţii complete” ar fi aşadar (cu / cathu valorând 3. galaxie etc. Mihai Eminescu (1850 – 1889). IElem. în a cărui creaţie / lirică este surprinsă şi starea de zero (poezie / lirosofie cu inepuizabile surse în spaţiul spiritual au-tohton. (thothymos(non-thothymos-urchony) etc. într-o posibilă “serie” de (thothymos(non-thothymos-alamon). “descrise” de ecuaţia diferen-ţială: – unde / lethfu este distanţa de la centrul de greutate al pendulului-univers / cosmos la “axa de rotaţie” (constituită de starea de zero).14): becah = 2 şi cu / Unul dintre cele mai profunde spirite europene ale tuturor timpurilor. (thothymosalamon) – ăzăthot) – (non-thothymos-ăzăthot). sau valahic / dacoromânesc: 6 . non-ga-laxie etc. un (non-thothymos). alcătuit din “antimaterie”. pelasgo-daco-thracic. – an-gajează o “implozie” (black hole) – de noncosmos / non-univers. 147). O posibilă “analogie” ar trimite la «micile oscilaţii ale unui pendul în jurul unei axe orizontale» (cf. / malathy – masa pendulului-univers / cosmos iar / iosithy – momentul său de inerţie faţă de “axă”. urchony) – Orice “explozie” (big bang) – de cosmos / univers. prin “buclare” / “pendulare”. 1 sine.

/ Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă. mitul zborului cu aripi confecţionate din şindrilă. / E un adânc asemene / Uitării celei oarbe. conservată bine în colindele / baladele dacoromâneşti ce au ca nucleu ceea ce este cunoscut prin sintagma mitul mioritic. / Deasupra-i cer de stele – / Părea un fulger nentrerupt / Rătăcitor prin ele. savantul american. 101). («Scrisoarea I» – EP. / Vedea.. / Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază. totul. prezintă ieşirea din starea de zero.. mai exact spus. Primele trei mi-nute ale universului (New York.. // Căci unde-ajunge nu-i hotar.. EP. / Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface... mitul jertfei zidirii. într-o fermecătoare manieră accesibil-ştiinţifică: «La început a 7 . pe când fiinţă nu era. // Nimic nu e şi totuşi e / O sete care-l soarbe.) / Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază.. / Nici ochi spre a cunoaşte. mitul tinereţii-fă-ră-bătrâneţe-şi-vieţii-fără-moarte. / Pân’ piere totul. / Când nu s-ascundea nimica. // Şi din a chaosului văi.. gând purtat de dor. / (. n. Privire în punctul dintâi.. În celebra lucrare. / Şi căi de mii de ani treceau / În tot atâtea clipe. / Dar deodat-un punct se mişcă. 1 Zalmoxianism – cu învăţătura-i fundamentală despre armonizarea părţii în sacrul întreg cos-mic.. (s.. 132 sq. I. aşa cum este el înţeles în cadrul mode-lului standard». adică naşterea universului nostru. 1977). «a universului timpuriu. / Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătrus..) etc. Creşteau / În cer a lui aripe. / Şi vreme-ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte. // Cum izvorând îl înconjor / Ca nişte mări. «Lucea-fărul». Porni Luceafărul. / Cum izvorau lumine.. ca-n ziua cea dentăi. I. / Jur împrejur de sine. de-a-notul.). / Şi în sine împăcată stăpânea eterna pa-ce !. mitul împăraţilor cromatici ca simboluri ale elementelor fundamentale ale lumii etc. nici nefiinţă. oglindită. Steven Weinberg.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / El zboară. cel orbitor. “a fixat” datele problemei în sublime “tablouri-ecuaţii”: La-nceput. // Un cer de stele dedesubt. deşi tot era ascuns.

(. În locul lor. care sunt obiectele de studiu ale fizicii nucleare de energii înalte din zilele noastre. 1 fost o explozie. ca ra-zele cosmice sau supernovele. O altă particulă răspândită pe atunci era pozitronul. dar în universul timpuriu numărul pozitronilor era aproape egal cu numărul electronilor. moleculele. Aceasta în-seamnă că era mult mai fierbinte decât chiar centrul celei mai fierbinţi stele. particulă încărcată negativ. După circa o sutime de secundă – momentul cel mai în-depărtat de care putem vorbi cu o anumită siguranţă –. curbat înspre sine însuşi. în anumite feluri de dezintegrare şi în fenomene astronomice violente. ci o explozie care a avut loc simultan peste tot. atomii şi nici nucleele atomilor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. având sarcină pozitivă şi masa egală cu aceea a electronului. ma-teria dislocată de această explozie în toate părţile era formată din diferite tipuri de aşa-numite particule elementare. în universul timpuriu.) Un tip de particulă care a fost prezentă din abundenţă este electronul. dar aceasta nu ne va opri din drum. În actualul univers. atât de fierbinte. n-are nici un fel de importanţă dacă spaţiul este finit sau infinit. care curge prin fire în curenţii electrici şi care formează azi partea exterioară a tuturor atomilor şi moleculelor din univers. Nici una dintre aceste posibilităţi nu este uşor de înţeles. fie orice univers finit. pozitronii se găsesc numai în laboratoarele de energii înalte. exista aproximativ acelaşi număr din diferite feluri de neutrini. ca suprafaţa unei sfere. Nu o explozie ca pe pământ. În afară de electroni şi pozitroni. temperatura universului era de o sută de mii de milioane (1011) de grade Celsius.. umplând de la început tot spaţiul. nu puteau să existe. pornind dintrun centru bine defi-nit şi răspândindu-se pentru a cuprinde din ce în ce mai mult din aerul înconjurător. “Tot spaţiul” în acest context poate însemna fie orice univers infinit. unde fiecare particulă a fost proiectată departe de orice altă particulă. încât nici una dintre componentele materiei obişnuite. particule fanto-matice fără masă sau sarcină 8 ..

. ambele dependente de lungimea de undă a luminii. temperatura a scăzut.. pozitroni. Temperatura a devenit atunci sufici-ent de scăzută pentru ca protonii şi neutronii să înceapă formarea de nuclee mai complexe. valoarea de o mie de milioane de grade. pozi-tronilor.. În sfârşit.. neutrini şi antineutrini. format din aproximativ 73Î hidrogen şi 27Î heliu.) Fiecare foton poartă o cantitate bine definită de energie şi de impuls. (. universul se făcuse suficient de rece. Aceste particule – electroni. Densitatea era încă destul de ridicată (. putem spune că numărul şi energia medie a fotonilor erau aproape egale cu cele ale electronilor. ci fixat doar de ba-lanţa dintre procesele de creare şi anihilare. cunoscute sub numele de fotoni. zece mii de milioane după o secundă şi trei mii de milioane de grade după aproape paisprezece secunde. (. atingând treizeci de mii de milioane (3 x 1010) de grade după circa o zecime de secundă. atingând în cele din urmă. întrucât teoria cuantică ne spune că lumina constă din particule cu masa zero (masa de repaus) şi cu sarcina zero. începând cu nucleele hidrogenului greu (numit şi deuteriu). era alcătuit universul mai a-les din lumină. erau din nou anihilate. ori neutrinilor. neutrini. care sunt compuse dintr-un neutron şi un proton.) Pe măsură ce explozia a continuat.. dar temperatura a con-tinuat să scadă. 9 . şi un număr la fel de mic de electroni. la sfârşitul primelor trei minute. Pentru a ne reprezenta cum umplea lumina întregul univers timpuriu. ca atare. universul plin era cu lumină. 1 electrică. La această temperatură. nu era prestabilit. Exista şi o mică proporţie de material nuclear.) La sfârşitul primelor trei minute. astfel încât e-lectronii şi pozitronii să înceapă să se anihileze mai repede decât puteau fi creaţi din nou de către fotoni şi neutrini.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Energia emisă de această anihilare a materiei a încetinit temporar ritmul răcirii universului. Acest lucru nu trebuie considerat separat faţă de particule.. Numărul lor. după o viaţă scurtă. fotoni – erau create în permanenţă de energia pură şi apoi.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. devenind în mod continuu mai rece şi mai puţin densă. Sub influenţa gravitaţiei. iar până în prezent nu există o teorie cuantică a gravitaţiei». fizica de azi «nu poate spune care a fost starea materiei».. alcătuind galaxiile şi stelele din actualul univers. materia a devenit suficient de rece. care. Mult mai târziu. s-au con-densat. dar nu una fizică şi cu atât mai puţin una filosofică. Savantul dacoromân. Modelul standard schiţat mai sus nu este imaginea cea mai satisfăcătoare despre originea universului.). «la momentul t = 0. astfel încât electronii să se asocieze cu nucleele. 22 sqq. «pentru că limitele R (t)t → 0 → 0 şi ρ (t)R(t) → 0 → ∞ sau ρ (t)t → 0 → ∞ au o semnificaţie matematică. «la momentul t 10-43 s se 10 . gazul rezultat a început să formeze îngrămădiri. n. în cele din urmă. Vasile Ureche. pentru 0 t 10-43 s (mai exact: 6 • -44 10 s – timpul Planck)». univer-sul se afla în starea de singularitate». întrucât «teoria relativităţii generale a lui Einstein încetează să mai fie valabilă. cu «implicaţii fundamentale în înţelegerea mai profundă a evoluţiei uni-versului fierbinte. la această “limită”. după câteva sute de mii de ani. Cu toate acestea. la momentul t = 0 s-a produs Marea Explozie a Universului. în fazele timpurii ale acesteia». materialul de compoziţie cu care stelele şi-au început viaţa a fost exact acela preparat în primele trei minute. al apariţiei cărţii lui Wein-berg. problema singularităţii este una din cele mai delicate ale cosmologiei / cosmogoniei actuale. peste limita de densitate considerată. evidenţiază progresele realizate în fizica particulelor elementare de după anul 1977. 1 rămaşi din era anihilării electronilor cu pozitronii. în interpretarea gra-vitaţiei şi geometriei continuumului spaţiu-timp trebuie luate în considerare efectele cuantice. Aceas-tă materie a continuat să se împrăştie.» (s. universul se consideră că «ar avea un diametru sub 10-33 m şi o temperatură de 1032 K». pentru a forma atomi de hidrogen şi de heliu. WPtmu.

leptoni şi antiparticu-lele lor. forţa electroslabă decuplându-se «în forţa electromagnetică şi forţa slabă». dar rapidă expansiune exponenţială a universului. neutroni şi antiparticulele lor». care durează până la momentul t = 10-32 s. precum şi din fotoni.)». totodată are loc o scurtă. în acest moment s-a produs «o nouă rupere de simetrie». la sfârşitul perioadei de inflaţie. pentru 109 antiparticule (antiquarkuri) au fost generate 109 + 1 par-ticule şi astfel a apărut asimetria materie – antimaterie (.» (UUn. II. 11 . mai departe electronii nu mai pot bloca radiaţia. dimensiunile universului nu depăşeau pe cele ale “unei portocale”. fotonii nu se născuseră încă. particulele quark şi anti-quark» s-au unit «în protoni. «la sfârşitul primelor trei minute sinteza nucleelor de heliu es-te încheiată. la mo-mentul 10-12 s.. la vârsta de 10-6 s a universului. în care forţa electronu-cleară se decuplează în forţa tare şi forţa electroslabă. leptoni şi fotoni.» (Grand Unification Theory / Teoria Marii Unificări). universul nostru avea «dimensiuni mai mici decât orbita Pământului în jurul Soarelui». T. se consideră că s-ar putea explica multe din problemele nerezolvate ale scenariului Big Bang clasic prin procesele care au avut loc în această perioadă. fiind constituit «dintr-o supă din quarkuri.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din acest proces rezultă «o eliberare enormă de energie. 306). prezisă de teoriile de tip G. leptonii. care produce fluctuaţii în vid. numită perioada inflaţionară de evoluţie a univer-sului». 1 produce decu-plarea dintre forţa gravitaţională şi forţa electronucleară. fluctuaţii care generează quarkuri. U. trecându-se în era hadronică. la momentul t 10-35 s se produce o nouă rupere de simetrie (cristalizare). când avea «temperatura de 1013 K şi dimensiuni de ordinul celor ale sistemului solar. materia şi radiaţia fiind în echilibru». «quarkurile. la t 105 ani (T = 3000 K) se produce procesul de “recombi-nare” prin care se formează atomii de hidrogen şi de heliu. în intervalul 10-43 s t 10-35 s se se vorbeşte despre «starea de vid» a universului..

sau valahică / dacoromânească): «În istoria mitică» a Po-porului Pelasg (Daco-Thrac) / Valah (Dacoromân). relativiste (ein-steiniene). Ca şi în teoriile (cosmologiile) ştiinţifice. momentul de formare a galaxiilor şi quasarilor este greu de precizat. 1. 1 – 3. din 1688: «De-nceput (. din care s-au format ulterior galaxiile. 1). şi osebi Dumnezău între mijlocul luminii şi între mijlocul întu-nearecului. dar mulţi cosmologi consideră că acest proces a avut loc la circa 109 ani după Marea Exploxie» (UUn... Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Bibl.» (Ge-neza / Facerea. sau.. universul consta dintr-un gaz difuz de hidrogen şi heliu la temperatura de 15 K.. lumina / fotonii dintâi se arată şi în Biblie (Geneză / Facere): «La început (. du-pă circa 100 milioane de ani de la Marea Explozie.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. Şi zise Dumnezău: “Să să facă lumină!” Şi să făcu lumină. Fărtatul obosit şi înciudat de incapacitatea lui creatoare a izbit cu toiagul în Apele Primordiale şi în locul acela s-au deschis şi s-a ridicat falnic un brad fosforescent. şi a zis Dumnezeu: “Să fie lumină !” Şi a fost lumină. 11).). II. ultima începând să devină dominantă... pelasgo-daco-thracica / valahica (dacoromâ-neasca) şi biblica «Geneză» / «Facere». după o tălmăcire dacoromânească a Bibliei. Cu mai mare şi neasemuită forţă plasticizant-revelatorie. radiaţia se decuplează de materie (substanţă). mitice etc.)creaţia cosmosului a fost concomitentă cu a arborelui cosmic. unde ştiinţele se intersectează cu mitologiile / religiile. «(. lumina / fotonii dintâi se relevă în «Geneza» / «Facerea» mitologicpelasgică (daco-thracică. picurând stropi de apă luminoasă şi ţinând rădăcinile lui 12 .). care a fost şi a rămas întruchipată prin brad.. Şi văzu Dumnezău lumina că iaste bună.» (B. Lumina / fotonii dintâi... Lumina / fotonii se constituie într-un “punct comun” al cosmologiilor / cosmogoniilor newtoniene. Duhul lui Dumnezău să purta deasupra apei.. 1 universul devine transparent. 308).

. cu “nuntirea” / “năşirea” privegheată de pe-rechea sacră secundă (din “tetrada” dacic-monoteistă). universul se încheie cu corpuri macroscopice şi organisme 13 .. cu rădăci-nile în ceruri şi coroana în pământ.).. / dar în leagăn cine-mi şade ? / Şade Luna sfântă / şi cu bradul precuvântă”. de asemenea obosit şi înciudat de neputinţă. trunchiul şi rădăcinile lui tot cosmosul. poate.) “. Inelul cosmic. / de mare şi înfoiat / tot cerul l-a îmbrădat.. în folclorul dacoromân contemporan.). De aceea ca arbore cosmic a fost reprezentat cu coroana în ceruri şi rădăcinile în pământ. ce-l însoţea. de regulă. şi «la extremitatea cealaltă. ai ştiinţei ensu-lui uman de a se face nemuritor.creşte bra-dul brazilor. Soarele şi Luna. / şi în vârfu-i ce-mi vedere ? / Cerul leagăn de mătase. / brad cu neguri îmbrăcat.. prin “informaţia originară” dăruită Cogaionului multimilenar de “bale-tul” divin al fotonilor.. / Soarele în cetini.. “Leru-i Doamne. oricât am aprofunda particulele elementare. / Luna între ramuri. Viziunea “veridică” pe-lasgo-daco-thracică / valahică (dacoromânească) asupra cosmogenezei. închis este universul»..» (VMR. închise. desigur. (. prin reprezentarea “conică”. dacă dincolo de ele nu mai con-cepem nimic.” (. / îmi vedere-ncetinat / brad cu stele încărcat. 1 atâta în pământ cât putea să stea pe el cel ce a făcut minunea cu fratele său. Mihai Drăgănescu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. prin sugestia “exploziv-expansivă” a bradului cosmic şi a “non-bradului” cosmic (“invers-bradul cosmic”). / mii şi mii de stele / între rămurele.. Bradul a cu-prins în coroana. După savantul dacoromân. «modelele care construiesc lumea din particule elementare sânt.. 484 sq. ajun-gând astfel în mitologia română de azi.) În paleofolclorul român bradul ca arbore cosmic e consemnat într-o descriere impresionantă: (. Acestei reprezentări pozitive îi corespunde uneori o reprezentare negativă. a fost pusă în circuitul oralităţii culte de marii preoţi ai Zalmoxianismului.

L. este închis universul. univer-sul se găseşte în cosmos iar cosmosul poate conţine un număr oarecare de universuri. M. L. după părerea noastră. prin conţinutul particulelor elementare. în al treilea caz. M. nici matematica. introdeschiderea se manifestă numai prin viu. minte universală sau divinitate (I). ori în cazul unui univers deschis sau introdeschis către o realitate profundă materială (II) este posibil ca universul să nu fie singurul existent. DILM. şi dincolo de acestea nu mai găsim nimic. dacă însă el se deschide prin organis-mele vii. «cuprinde introdeschiderea universului către profunzimi. nici biologia. în al doilea caz. în primul caz nu definim un cosmos. Mihai Drăgănescu. mai ales prin om. M.). am putea spune. imposibilitatea legării aspectelor fizice. «nici fizica. 1 vii. modelul ontologic I. cel mult s-ar putea vorbi de un cosmos metafizic. Savantul dacoromân. universul şi cosmosul coincid. nici chiar psihologia nu o-perează cu un model ontologic de tip I. prin creie-rul şi mintea sa. 179). în cazul unui univers deschis metafizic către idee. inclusiv. vede un model cosmic în inel – inelul lumii materiale (I. dacă universul se deschide în profunzimi. 14 . ci dintr-o lume aparte. el este un univers deschis. spunem că este introdeschis. «un model ontologic absolut deschis pentru univers». biologice şi psihologice într-o viziune unitară». introdeschiderea se realizează prin organismele vii. L.» (DILM. ştiinţa de astăzi se menţine în cadrul unui model ontologic al unui univers închis.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 180 sqq. numai un univers închis în mod absolut poate fi singurul univers existent (III).). diferit de cel folosit de ştiinţa de până în orizontul anului 1989 (cf. un univers închis şi jos (înspre profunzimi) şi sus (dinspre viu) este un univers total închis sau închis în mod absolut. ideile lui Platon nu fac parte din univers sau din cos-mos.. un asemenea model implică. universul şi divinitatea nu constituie un cosmos. un univers deschis şi introdeschis este un univers total deschis sau deschis în mod absolut.

1 datorită ei apare palierul mental-psihologic al lumii materiale. universul.. L. viul şi introdeschiderea.. în general. în ultimă instanţă. ea poate apărea numai în palierul mental-psihologic şi împreună cu acesta are un dublu suport mate-rial: sistemul nervos spaţio-temporal şi informateria. dar ea este materială întrucât în afara materiei.» (DILM. uneori în conştiinţă». se deschide din profunzimi. de fapt. 180). la introdes-chiderea anumitor configuraţii spaţio-temporale către informaterie. dacă principiul cibernetic este valabil. palierul mental-psihologic fiind informateria. atunci indiferent de transformările şi creaţiile din cibernetica buclă. sânt procesele din jurul introdeschiderii.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. dar în cele din urmă se întoarce asupra ei însăşi. degajă un principiu ciber-netic extrem de profund. ideea nu este materială. care capătă o anumită independenţă creatoare în raport cu cosmosul şi universul» (DILM. «esenţiale. din punctul de vedere al generării lumii (universului) şi al creaţiei lumii. numai la materie.». modelul I. constituie lumea. uneori în profunzimi. ci şi ideile viului. lumea nu se reduce. şi ideea şi creaţia. 181). mai cuprinde. ceea ce se reîntoarce în profunzimi trebuie să fie de aceeaşi natură cu ceea ce pleacă. dar nu poate fi decât în materie. de fapt. de aceea. bucla cu feedback cuprinde deschiderea. nu numai cosmosul. M. după cum nu există nici în sine. «ideea nu poate exista în pro-funzimile materiei. inelul lumii materiale «este un model cu inversă reacţie (feedback)». nu poate exista ni-mic. într-un mod deosebit de subtil. cel puţin ca suport. arătând «că lumea se desfăşoară din profunzimi. punctul de plecare al buclei cibernetice nu poate fi decât suportul întregii lumi materiale. profunzimile. 15 . creaţiile şi reacţiile viului.

sânt procese informaţio-nale fenomenologice. denumirea arătând legătura cu sensul din palierul mental-psihologic. deschiderea / introdeschiderea universului (cf. plecarea buclei cibernetice I. dar structurabilă prin cuplajul cu informateria. L. dinspre inelul lumii materiale. sensurile mentale ale organis-melor vii sânt. Mihai Drăgănescu răspunde la întrebarea «ce anume poate genera de la sine o lume pentru a primi întru sine răspunsuri de aceeaşi natură ?».. structurile care se produc de la sine au în bază procese de ortosens. la rândul lor. în acest mod se închide bucla cibernetică I. de structurările din informaterie. M. desi-gur. determinând un univers. punctul de sosire în informaterie trebuie să fie receptarea unor structuri sau procese satisfăcând o cerinţă internă a informateriei. 180). 1. vom numi “ortosens” un asemenea proces specific în informaterie. ortosensuri în informaterie. legătură implicată de mo-delul I. ansamblul lumatie-informaterie constituie ortoexistenţa. structură care se dezvoltă datorită unor proprietăţi interne. DILM. Energia spirituală.. Mircea Eliade a atras a-tenţia asupra faptului că «miturile. simbolurile şi ritualurile ce stau în baza folclorului religios al 16 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ale informateriei.). primordiale. numai prin cuplarea informateriei cu lumatia se naşte un univers ale cărui proprietăţi depind. se va face din in-formaterie. prin aserţiunea potrivit căreia «profunzi-mile existenţei sânt constituite din două principii materiale: lumatia şi infor-materia.» (ibid. ca şi sensurile mentale. L. cogaionică / zalmoxiană. în ultimă instanţă. Inelul constituit din profunzimile materiei.. M. punctul de plecare apare a fi o structură specifică în informaterie. în informaterie.. lumatia este o materie primordială nestructurată. care. L. 1 Fig. M. ortosensuri există şi independent de sensuri mentale. ortosensul poate să existe şi fără sens mental.

Nu a precizat că lumea aceasta «de valori spiritu-ale care precede apariţia marilor civilizaţii». am putea spune. introdeschiderea se manifestă numai prin viu. «ideea nu poate exista în profunzimile materiei.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. care s-a cuprins în preistorie şi în istoria antică. sau dacoromânesc / românesc. prima religie monoteistă din istoria spiritualităţii universale. nu a apărut din senin. popor care se înrăzăreşte în lumea contemporană în cele aproximativ treizeci de milioane de locuitori ai republicilor: România. Poporul Pelasg (Belag / Valah. din vid. mai ales prin om. savantul dacoromân. Mihai Drăgănescu. că realitatea aceasta se datorează celui mai vechi popor al planetei. 180).» (EDZG. Macedonia etc. ea poate apărea numai în palierul mental-psihologic şi împreună cu acesta are un dublu suport material: sistemul ner-vos spaţio-temporal şi informateria. Moldova. datorită ei apare palierul mental-psihologic al lumii materiale. subliniază că introdeschiderea universului către profunzimi «se realizează prin organismele vii. ideea nu este materială. prin creierul şi mintea sa. sacrul munte dacic din Carpaţii Meridionali. de la Alpi la Don şi Caucaz. şi a Zalmoxianis-mului. 17). palierul mental-psihologic fiind informateria. de la Marea Baltică până la Marea Mediteană. inclusiv. sau Dacoro-mân / Român). Se ştie că “în materie de spirit”. după cum nu există nici în sine. ci prin sedimentarea / cimentarea multimilenară a Cogaionului. până în Anatolia (Capadochia / “capul. totul există în Om. Şi această lume de valori spirituale din temeiul fol-clorului pelasgo-daco-thracic / valahic. care capătă o anumită independenţă creatoare în raport cu cosmosul şi universul» (DILM. în natura Omului. înaintea apariţiei imperiilor. în Inelul Lumii Materiale. 1 Românilor îşi au rădăcinile într-o lume de valori spiritu-ale care precede apariţia marilor civilizaţii ale Orientului Apropiat Antic şi ale Mediteranei. dar nu poate fi decât în materie. într-un mod 17 . capătul Daciei”) şi până la Marea Neagră.

nici nu şi-a micşorat energia / “masa” – “dispariţia” unei forme de energie spirituală fiind compensată într-o 18 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. supra). dată de raportul dintre forţa exercitată asupra “sa” într-o arie şi “acceleraţia” pe care aceasta o capătă în plan sincronic / diacronic. dar ea este materială întrucât în afara materiei. 1 deosebit de subtil. Orice schimbare din natura arhaicului european. “Masa” spirituală se re-levă ca mărime ce caracterizează un fenomen. ci şi ideile viului. în primul rând a spiritualită-ţii Poporului Pelasgic (Daco-Thrac) / Valah (Dacoromân). fenomenul respectiv antrenează metamorfoze în timpii “mitici” / “istorici” – în plan dia-cronic. Odată ivit. nu poate exista nimic. constituie lumea. Dacoromânului / Românului) – cum şi cea din a omului altor civilizaţii arhetipale / interferenţiale – s-a însoţit de o metamorfoză a energiei / “masei” spirituale. la introdeschiderea anumitor configuraţii spaţio-temporale către informaterie. sau Pelasgo-Thraco-Daciei / Dacoromâniei. sau a Pelasgului (Pelasgo-Daco-Thracului / Valahului. atunci când suferă “o transformare” dintr-o stare într-alta – căci energia spirituală nu poa-te exista separat de «materia» civilizatorie / culturală. lumea nu se reduce. nu şi-a mărit. Legea conservării energiei / “masei” spiritualităţii universale arată că Zalmo-xianismul – ca fenomen unic în spiritualitatea universală. Având în vedere sferele spiritualităţii popoarelor. dar şi de conservarea acesteia. nici un fenomen esenţial (din aceste sfere) nu s-a putut naşte “în afară”. “Masa” grea spirituală se înfăţişează ca măsură a capacităţii unui fenomen de a crea câmp gravitaţionalspiritual. desigur. cel puţin ca suport.» (v. în general. numai la materie. Energia spirituală este capacitatea unui sistem-popor (dintr-o arie anume a planetei) de a efectua o lucrare material-civilizatorie. nu numai cosmo-sul. specific Pelasgiei Arhaice (Euro-Pelasgiei). creaţiile şi reacţiile viului. de fapt. de aceea. “sis-tem” valoric-spiritual închis.

de la medicină şi astronomie. permite relevarea unor “indiscutabile” / “incontestabile” perpendiculare spirituale. simbioză ce a proiectat în sfera sacrului arborele-univers. a Pelasgului (Pelasgo-Daco-Thracului / Valahului). Zalmoxianismul – evident. proprii. în perimetrul imagi-narului – poate atrage reprezentarea arborelui. cunoscând înfloriri şi rodiri. 1 proporţie determinată prin apariţia unei alte forme de energie spirituală şi suma tuturor formelor de energie spirituală rămânând constantă. ci a trecut dintr-o for-mă într-alta. fireşte. Şi în nici o transformare din natura Euro-Pelasgului. şi din adânca. până la matematică.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Această realitate a per-manenţei Pelasgilor / Valahilor (Dacoromânilor / Românilor) în spaţiul-matcă precizat mai sus. Ca şi fenomenul limbii. VDRE. în primul rând. muzică. Blaga) –. poate. dintr-o structură (“temporală”) într-alta. numit de Pelasgo-Daco-Thraci bradua > brad (un cuvânt moştenit cu toată constelaţia lui semanticsincretică zalmoxiană în limba dacoromână contemporană 19 . 169 – 185). cosmicul arbore – axis mundi. energia spirituală nu a fost distrusă. de dinaintea “descope-ririi” peşterii protectoare. ancestrala simbioză om-arbore. din paleoliticul Eu-rasiei / Europelasgiei (Daciei / Dacoromâniei). Eliade) / “Spaţiu Mioritic” (L. până în mitologia dacoromână de azi. psihologie. cărora li se adaugă – în registru seman-tic-sincretic – importante “părţi” ale altor ştiinţe (din întregul spiritual). literatură etc. Fenomen spiritual / social implementând şi trăirea în sublimul armo-niei universale. Pentru “contemporaneitate”. se constituie într-o dimensiune valahică / dacoromânească a existenţei (cf. primăverile / verile şi toamnele / iernile “istoriilor” – reprezentare ce vine. Zalmoxianismul – înfăţişâdu-se drept “Creştinism Cosmic” (M. de dincolo de zorii istoriei. religios-istorice. Zalmoxianismul – aidoma unei limbi – are “un lexic” şi “o gramatică” inconfundabile.

dinspre Matcă spre Munte. cu feed-back. Şi ca arbore sacru. Cerul-în-Fire-deMărgăritar (VI). grăiesc despre cele nouă ceruri având drept ax bradul cogaionic: Cerul-din-Jos sau “cerul rădăcinilor” (I). folclorul pelasgo-daco-thrac / valah (dacoromânesc) etc. Mitologia pelasgo-daco-thracică / valahică (dacoromână). Cerul-Benign-de-Jurământ (VII). Vectorizarea semantic-sincretică. 68). CerulGrădină-n-care-Bradul-Face-Fruct (VIII). bradul permanent s-a înrăzărit la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni / Români) atât în “arta” rupestră dintre anii 10. îndeosebi între reprezentările parietale din Peştera Chindiei (pe Defileul Dunării. Dacia / Dacoromânia. Turdaş. Cogaionul. Invulnerabila cetate de diamnat şi de spirit de sub curcubeu. GCiv. unul dintre cele mai vechi 20 . Criş. Cerulde-Găuri-Stele-cu-Lumini-din-Rai (V). / REtn. 43 sq. stă sub semnul de aur al Zalmoxianismului. şi Cerul-Deschis-laCuget-Cosmogonic (IX).). secunda pereche sacră.. Bradul – axis mundi – străbate de peste zece milenii cerurile spiritualităţii Pelasgo-DacoThracice / Valahice. ori pe tăbliţele de la Tărtăria-Orăştie. (2875 E. H. 268 sq. legat de Muma-Pământ / Dacia (> Dochia) şi de SamasuaSamoş / Soarele-Moş (Tatăl-Cer). în apropiere de Moldova Nouă).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 / 8175 î. H. datând din orizontul cultural al anului 5300 î. 1 – cf.. Cerul-de-Fier (IV).). V. este bipolarizată de Matca Dunării şi de Muntele Cogaion din Carpaţi. tăbliţe ce conţin o scriere mai veche cu două milenii decât scrierea sumeriană. Poporul Pelasgo-Daco-Thracilor / Valahilor (Dacoromânilor / Români-lor). Cerul-Pământ-de-Chihlimbar (II). iar preot “Muntele Mare”.. având naşi / nuni Soarele şi Luna. considerată până în prezent drept “cea mai veche” (cf. la nunta cosmică a Valahului / Dacoromânului cu Mireasa Lumii. Cerul-deLemn-cu-Pietre-de-Cleştar (III). cât şi în ceramica neolitică aparţinând culturilor Pre-Criş. desigur. BVoc.

(. în virtutea unifor-mităţii şi raza R oarecare. dacă în prezent universul se află în expansiune. făuritor al civi-lizaţiei arhetipale având ca nucleu bazinul Dunării şi Peninsula Balcanică. prin muţenie.. de experienţa milenară. 283). printr-un ochi pătrunzător şi neclintit de vultur. «înseamnă că în trecut raza sferei a fost mai mică» (UUn. «astfel se ajunge la ideea că în trecutul său uni-versul s-a aflat la un anumit moment într-o stare caracterizată printr-o den-sitate mare». «printr-o temperatură şi presiune înalte». II. centrul acesteia putând fi orice punct.» (CILR. dar precizată la un moment dat. H. Univers expansiv-pulsatoriu. Ecuaţia diferenţială a evoluţiei universului este: – R(to) = R0 (H0 este constanta lui Hubble). II. dar rămas între «Marii Anonimi» ai Istoriei (M. 21 . «prin civilizaţie pastorală. printr-o faţă brăzdată de vânturile alpine. «cu-noaşterea comportării în timp a universului revine la cunoaşterea comportării în timp a sferei S. 285). 284). O sferă arbitrară poate fi considerat universul. H.. s-a caracterizat – între 8175 î. 1 popoare ale planetei. II. V. care a fost în antichitatea Europei şi poporul cel mai mare (după cum atestă Herodot). care se va dilata sau se va contracta o dată cu întregul uni-vers [R = R(t). «această fază de evo-luţie a universului numindu-se faza de univers fierbinte sau faza big bang» (UUn. II. de unde (se) pot privi şi ocoli invaziile. corset magnetic. t .125 E. (anul 1 ale Erei Valahice) şi 1950 d. 168). deci sfera-i se dilată. ρ = ρ (t)]» (UUn.) Muţeniei îi corespunde ritualitaea.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.). prin retragere la munte. Eliade – EICIR. (10. 975). notând cu M masa sferei şi cu litera ρ densitatea acesteia (aceeaşi în toată sfera).

cu o “ritmicitate” de 70 de milioane de ani. “Sfera” Pământului. dilatarea sferelor-stele / planete presupune mărirea “sacadată” a razelor acestora (în concordanţă cu bătăile “inimii-uni-vers”. după explozia big bang. de exemplu.000 de ani în urmă (cf. “sacadat” / “brusc”.000. aceste «curbe de migrare a polilor». ori de schimbările “radicale” floral-faunistice. ceea ce duce la un nou big bang. corsetul magnetic al Terrei şi-au mărit raza. expansiunea universului [funcţia R (t)] atinge un maxim. şi dacă . “inversarea polilor magnetici”). II.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. . cu viteză mai mare decât în cazul precedent). avem un univers hiperbolic (dilatându-se la infinit. 22 . Ame-rica de Sud şi Africa) “ar fi unite”. de “paralelis-mul” coastelor continetale de azi (ceea ce nu exclude “permanete dilatări lente”. Pentru un univers pulsatoriu. soluţia este periodică. pare-se. aşa cum au fost cu aproximativ 70. “deriva continetelor”.). 285). fapt confirmat de “fracturile” litosferei. cele pentru Euro-pa şi America de Nord. sau dilatat.. urmând contracţia (R → 0. chiar dacă între o pulsaţie “cosmică” şi alta se află aproximativ 70 de milioane de ani). atunci. ar coincide în situaţia în care respectivele continente (America de Nord şi Europa. cum este considerat universul nostru de către majoritatea astrofizicienilor. la ciclicitate. ρ → ∞)» (UUn. “acest model” se nu-meşte univers pulsatoriu. 57 sqq. TDer. ori cele pentru Africa şi America de Sud. desigur. cum. avem de-a face cu un univers parabolic. 1 «dacă . de «curbele de migrare a polilor» etc. dacă dilatarea făcându-se la nesfârşit. «durata unui ciclu (perioada) este de circa 1011 ani» (ibid. “de uzură”.).

1 Studiul magnetismului rocilor relevă o inversare a polilor magnetici ai Pământului cam la 500. ele par să fi fost o dată sau de două ori la fiecare milion de ani». când se aproximează “trena” marilor cataclisme datorate ultimei inversări de poli magnetici şi. eră “deschisă” între 16 şi 24 iulie 1969.000 / 500. s-a arătat că inversările acestea apar pretutindeni în istoria Pământului şi că în timpul ultimelor 70 de milioane de ani.. H. să înregistreze revoluţia ştiinţificotehnică a seco-lului al XX-lea. graţie reuşitei călătoriei “dus-întors”: Pă-mânt – Lună a navei spaţiale Apollo-11 (reamintim că nava a fost pilotată de Michael Collins. permi-ţând omenirii să evolueze. ori prin ruperi de istmuri de tip Bosfor (cu lungimea de 30 km şi cu lăţimea de 750 m). Cert este că toate aceste “evenimente” din “corsetul magnetic” al Pă-mântului sunt însoţite şi de cataclisme tectonice şi geoclimaterice.. acest lucru a fost confirmat de studiile ulterioare efectuate după anul 1950. care au arătat că toate rocile de aceeaşi vârstă au aceeaşi polaritate.. că modulul lunar a fost condus de Edwin Aldrin şi 23 . Polul NordMagnetic devenind sud şi viceversa. la începutul secolului al XX-lea.000 î.) multe specii de fosile dispar aproximativ în vremea inversării polarităţii» şi «multe specii noi au apărut la scurt timp după aceea» (TDer.) şi să privească temeinic din pragul erei antropoceleste.000 de ani. H.000 şi 6500 î. «descoperirea. la ideea că magneticul câmp al Pământului poate să-şi schimbe polaritatea. 62). ultimei schimbări de rază a sferei (magnetice) terestre. segment temporal caracterizându-se prin scufundări de tip Atlantida. a acestor roci magnetizate invers a condus. să iasă din era antropoterestră (700. H. Dincoace de “segmentul temporal” dintre orizonturile anilor 12. «(. în diferite părţi ale globului. magnetizarea rocilor este vectorizată spre Polul SudMagnetic. se pare că planeta noastră “s-a liniştit” benefic. poate.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. – 15 iulie 1969 d.

000 de milioane de ani !) spre starea de zero.000 de milioane de ani. lumina de la ce-le mai apropiate galaxii ar fi emisă pe vremea când era universul mai mare decât momentul observării razelor de lumină. Steven Weinberg consideră că «dacă densitatea cosmică este mai mare decât valoarea critică. cel puţin de-a lungul primei părţi a fazei de contracţie. la observaţie.000 de milioane de ani. adică derularea “in-versă”. adică spre albastru. se relevă în funcţie de “densitatea cosmică” mai mare decât “valoarea critică” şi înseamnă exact «nonexpansiune». s-ar afla din nou într-o stare singulară de densitate infinită. astfel încât. astronomii (dacă vor mai exista vreunii) vor putea să se amuze ob-servând şi deplasarea spre roşu. la 20 iulie 1969.000 de milioane de ani. O contracţie a universului pulsatoriu.000 de milioane de ani. astfel încât 24 . universul şi-ar regăsi dimensiunile actuale. şi deplasarea spre albastru. lumina de la obiectele extrem de depărtate ar fi emisă de pe când universul se afla în fazele timpurii ale expan-siunii sale. a fost Neil Alden Arm-strong). de la “apogeu” (unde va ajunge peste 50. când era mai mic decât în momentul în care lumina este observa-tă. potrivit părerii unanime a astrofizicienilor. şi expansiu-nea lui se va sfârşi în cele din urmă. atunci universul finit este. 1 că primul om ce a păşit pe suprafaţa Lunii. densitatea cosmică este de două ori mai mare decât valoarea critică. în acest caz universul nostru are vârsta de 10. iar după alte 10. el se va mai dilata încă alţi 50. de exemplu. iar valoarea actuală a constantei lui Hubble (15 km / s pe un milion de ani-lumină) este corectă. De la contracţia universului pulsatoriu la «Apocalipsa» biblică şi emi-nesciană. du-pă care va începe să se contracte. lumi-na ar apărea deplasată spre capătul cu lungimi de undă mai scurte ale spec-trului. contracţia este exact expansiunea derulată invers: după 50.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. făcând loc unei contracţii accelerate. da-că. pe de altă parte.

însă întot-deauna inversproporţional cu dimensiunea universului. temperatura va începe să crească. iar moştenitorii şi urmaşii noştri (dacă vor exista) ar găsi cerul intolerabil de strălucitor. o dată cu dilatarea şi apoi cu contractarea universului. mai înainte 25 . astfel încât temperatura fondului de microunde va fi atunci exact jumătate din valoarea ei de 30 K. electroni şi nuclee. totuşi. la început nu va fi alarmă – pentru mii de milioane de ani fondul de radiaţie va fi atât de rece.) întregul univers trebuie descris.000 de ani. întrucât universul va începe să se contracte. curând după aceasta. după 22 de zile. temperatura fondurilor cosmice de fotoni şi neutrini va scădea şi apoi se va ridica. de două ori mai mare decât în prezent. electronii şi pozitronii vor fi creaţi într-un număr mare în ciocnirile foton-foton şi fondul cosmic de neutrini şi antineutrini îşi va regăsi comuniunea termică din restul universului. atingând. nucleele vor începe să se desfacă în protonii şi neutronii lor constituenţi. 1 spectrul ei este deplasat spre lungimile de undă. când universul se va fi re-contractat la o sutime din dimensiunea lui actuală. temperatura cosmică ar fi de zece milioane de grade. fondul de radiaţie va în-cepe să domine cerul: acesta va fi în timpul nopţii la fel de cald cum actualul cer în timpul zilei (3000 K). universul s-ar mai contracta de încă o sută de ori. adică de circa 1. zece mii de milioane de grade. distrugând tot rezultatul activităţii de nucleosinteză cosmică şi stelară.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. şaptezeci de milioane de ani mai târziu. atunci înseşi stelele şi planetele s-ar dizolva într-o supă cosmică de radiaţie. adică spre ro-şu.. (. moleculele din atmosferele planetare şi stelare şi din spaţiul interstelar ar începe să se diso-cieze în atomii lor constituenţi. dacă densitatea cos-mică este acum dublul celei critice.50 K. atomii s-ar rupe în electroni liberi şi nuclee atomice. în momentul dilatării sale maxime. temperatura ar continua să se ridice. după încă 700.. apoi. calculele noastre arată că universul va fi. încât până şi simpla lui detectare va constitui un efort.

/ Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit. (. Şi Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul trimite tot la un sfârşit în flăcări al universului: «. unii cosmologi capătă un fel de speranţă. Scrisoarea I. / Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie. / Timpul mort şi-n-tinde trupul şi devine vecinicie.. din frâ-nele luminii şi ai soarelui scăpaţi. 1 de toate.. şi nimeni n-are nici o idee ce se va întâmpla atunci. el îl vede trist şi roş / Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi. surprinde “agonia”.. / Ei. în cazul în care universul nu este cu adevă-rat izotrop. 102). / Şi în noaptea nefiinţii totul cade. I.) şi ca un munte mare încins de flăcări s-a prăbuşit în mare.» (Bibl. de asemenea. 164 sqq. ce azi e mândru. s-ar putea ca universul să sufere un salt şi să înceapă să se dilate din nou. Mihai Eminescu.). 26 .» (WPtmu.)... şi s-a făcut cutremur mare.. şi stelele cerului au căzut pe pământ precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi când este zgu-duit de vijelie. atunci întreaga noastră poveste s-ar putea să-şi piardă vala-bilitatea cu mult înainte de a fi confruntaţi cu problemele cosmologiei cu-antice. iar cerul s-a dat în lături ca o carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor. / Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ. soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele. (EP. / Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit. “moartea termică” a universului nostru: Soarele. din aceste incertitudini. 1380 sq.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. totul tace... în amplul poem romantic. / Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace. Poetul dacoromân.. în lim-bajul mecanicii cuantice la temperaturi de peste 100 de milioane de milioane de milioane de milioane de grade (1032 o K)..

∗ 10. a ani-hilării de perechi de proton-antiproton.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.109 ani) s-a ieşit din starea de zero. «radiaţia se termali-zează» (ibid.). Era Radiaţiilor.109 ani. ∗ 10-6 secunde (timp cosmic): în urmă cu 20. ∗ 1 secundă (timp cosmic): în urmă cu 20. 27 . ∗ 3. ∗ 1 săptămână (timp cosmic): în urmă cu 20.109 ani.109 ani. 1 CRONOLOGIE ŞI UNIVERS O secvenţă cronologică – după cele mai “recente” tratate –. încep să se formeze «a-glomerări de galaxii» (ibid. cu primele trei minute ale universului nostru. sau Ma-rea Explozie. se prezintă astfel. şi s-a declanşat Geneza.109 ani. când universul devine transparent. “de singularitate”.000 de ani (timp cosmic): în urmă cu 19. cât şi la o privire în cosmicul terminus. cel orbitor. “colapsează” protogalaxia noastră.109 ani. “Epoca Planck”.109 ani (timp cosmic): în urmă cu 18 – 19. de sinteză a nucleelor de deuteriu şi de heliu. al “marii explozii”.109 ani. când “universul nostru este dominat de substanţă”. de anihi-lare de perechi de electron-pozitron.109 ani.109 ani.109 ani (timp cosmic): în urmă cu 17. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 16. tot cel orbitor. ∗ 4. Era Substanţei.9997. Era Leptonică.000 de ani (timp cosmic): în urmă cu 20. de la o privire în punctul dintâi. ∗ 10-43 secunde (timp cosmic): în urmă cu 20. ∗ 1 minut (timp cosmic): în urmă cu 20. 10). ∗ 300.109 ani. Era Hadronică. din spaţiul spiritual eu-ropelasgic / valahic: ∗ 0 (timp cosmic): în urmă cu douăzeci de miliarde de ani (20. Era Decuplă-rii. s-a declanşat formarea galaxiilor.). «de creare de particule elementare» (IUC / WPtmu.109 ani. ∗ 1 – 2.

Era Paleozoică. ∗ 16. «apar formele de viaţă macroscopice».2.000 de ani.000. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 15. Carboniferul (între orizonturile terestre 28 .). formele microscopice de viaţă şi-au făcut apariţia. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4.000.109 ani.000.109 ani. Devonianul (între 409.000 ani (cf.109 ani.109 ani. din care sunt «cele mai vechi fosile» (ibid. şi planeta noastră cea de toate zilele. «se formează norul nostru interstelar» (ibid. Era Arheozoică: s-au format “cele mai vechi roci terestre”.000.7.109 ani.000. II. “craterizarea” intensă a suprafeţei planetelor.6. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 3.000 şi 360. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4.000.000.106 ani.000 ani).000. «colapsează nebuloa-sa protosolară» (ibid.000 de ani şi 510.000 şi 440. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 1.000 ani). 99 sqq. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 600. ∗ 10. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 10. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 5.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. era paleozoică are ca perioade: Pre-cambrianul (arhaic / azoic / proterozoic). «se formează atmosfera bogată în oxigen». ∗ 15. au început să se solidifice rocile. 232 / PPer. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4. apar quasarii şi se for-mează “a II-a populaţie de stele”.109 ani.000 ani).).109 ani. Era Proterozoică. ∗ 17. ∗ 18.1. Ordovicianul (între 509.109 ani.).000.1.). în urmă cu 570. Cambrianul (între orizonturile a 571. aşadar. 1 ∗ 4.109 ani. s-a născut în urmă cu 4. ∗ 15.000 ani).3. ∗ 15.7.4. DEnc. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 2. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 3. ∗ 19.8.9.4. Terra. ∗ 19.).000. ∗ 15. s-au format planetele.109 ani. «se formează populaţia I de stele» (ibid.600.). «se formează primele stele» (ibid.3.109 ani. ∗ 5. Silurianul (între 439.000 şi 410.9.

între ori-zonturile anilor 1.6.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. şi în viitor.000 şi 65.000.000.000 î. ∗ 19.106 ani apar “primele mami-fere”. – 2001 d. în care îşi fac apariţia “primatele”. “mediu” şi “superior”.000 de ani). 1 ale anilor 359. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 300.. ∗ 19. coni-ferele. Penk şi Ed. 29 .000. între orizonturile a 199. între orizonturile a 139.85.106 ani. având subperioadele: Triasic (în urmă.). având corespondent în emisfera sudică perioade excesiv-umede / pluviale şi relativ-secetoase / interpluviale.000 de ani).000. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 200.000.). cu epocile: Pleistocenul – “inferior”.000.109 ani (timp cosmic): în urmă cu 60. «primele plante terestre» îşi fac apariţia. ∗ 19. ∗ 19.000.000 ani. H. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 150. cu epocile: Paleogen şi Neogen etc.106 ani.000.000. între orizonturile a 239. ordin de mamifere cuprinzând lemurieni.106 ani. apar «primii peşti».799.799..000 şi 200. Cuaternarul (1. în emisfera boreală. Brückner) s-au înregistrat patru glaciaţiuni şi trei inter-glaciaţiuni.7. apar “primele pă-sări”. ∗ 19.106 ani. maimuţe etc. desfăşurându-se peste preistoria / istoria umanităţii şi peste pre-zent.000 î. apar ferigile.000.000 – 1.000) şi Permianul (între orizonturile anilor 279. Pământul a cu-noscut Era Mezozoică. având ca perioade: Terţiarul (64. îndeosebi în Europa (după A.000 şi 10.106 ani.000 de ani şi desfăşurându-se peste prezent.94.000 în urmă).8. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 400.000 de ani) şi Cretacic (în urmă. începând în urmă cu 12.000.55.000 şi 65. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 450.000.000.000.800.000.000. ∗ 19. Era Neozoică se derulează din orizontul anului 64. Era Cenozoică (Neozoică)..000 şi 280.000 şi 140. perioadele de răcire ale climei alternează cu cele de încălzire.000 şi 240. H. H. între orizonturile anilor 239. – şi Holocenul. Jurasic (în urmă.

din Balcani. datând dintre orizonturile anilor 2. membrele superioare erau uşor mai lungi ca ale noastre. iar dinţii jugali dezvoltaţi şi cu email gros. o dată cu încheierea procesului de “consolidare” a lanţului muntos carpato-balcanic.000. aproximată între orizonturile anilor 24.. Ramapithecus etc.000 ani în urmă: Australopithecus africanus (înălţime: 1.200. greutate: 50 kg). Ieşirea de sub apele “getice” a Câmpiei Dunării s-a datorat aluviunilor din Carpaţii Meridionali şi Orientali.000. «cu ceva mai mult peste 1 m înălţime». dar se căţăra bine în arborii mediului care l-a format». săpăturile arheologice din zona Bugiuleşti / “Valea lui Grăunceanu” (Româ-nia) au scos la lumină un bogat depozit de diverse resturi fosile. Propliopithecus.000 – 10. din Podişul Moldovei. femelă de vreo 20 de ani.000 ani în urmă: pleistocenul. ∗ 3.800.000 ani în urmă: Australopithecus robustus / boisei (înălţime: 1. 10). îşi fac apariţia “strămoşii” soiurilor de Australopithecus.000 ani în urmă: Australopithecus afarensis (“Lucy” – «era biped. «avea o statură uşor gârbovită. cerul gurii era puţin profund. cum şi înclinării / ridicării treptate a scoarţei terestre “spre poziţia de azi”. ∗ 2. «mamiferele devin tot mai numeroase» (IUC / WPtmu. organizaţia cerebrală era hominiană» – PPer.95. perioada ter-ţiară. 1 ∗ 19.300.25 m.000 – 5. din terţiarul neogenic – subperioada miocenică. primii premolari inferiori fiind în curs de molarizare.000.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000. ∗ 3. evident.000. în era neozoică. 213).000 şi 30 .000 – 2.50 m. Câmpia Dunării era acoperită de apele Mării Getice / Negre.800. Oreopithecus. dar cu canini mici. iar capul mic avea faţa proeminentă. din care a descins Ho-mo sapiens. apar maimuţele antropoide: Parapithecus. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 50. Dryopithe-cus.000 – 1.400. capacitate craniană: 400 – 500 cm3).000.106 ani (terţiar). greutate: 25 – 30 kg. ∗ 2. La începutul pleistoce-nului.000 – 2.

capacitate craniană: 900-1300 cm3. între orizonturile lui Australanthropus olteniensis (dintre anii «2.000 î. Felis toscana.).000 în urmă: ecvidee (Equus stenonis). Meles sp. Megantereon megantereon. cervidee (Eucladoceros. 20 iulie: Era Antropoterestră. capacitate craniană: 800 cm3). provin de la peste 30 de specii de mamifere (carnivore. 1 1.000 î. 2. greutate: 50 kg. Australanthropus olteniensis – varietate de Australopi-thecus / Homo labilis etc.). (10. un proboscidian (Archidiskodon meridionalis). girafe (Macedoniterium martini). vânate şi consumate de antropoizi de tip Australopithecus. rinoceri (Dicerohinus sp. castori (Castor plicidens. ∗ 800. «răs-pândire: Asia de SE şi E.000 ani în urmă: Pebble culture la nord de Marea Getică. în zona descoperirii (cf.50 m.»1) şi ale lui Homo sapiens neanderthalensis de Boroşteni. Trogontherium cuvieri).).000 ani în urmă: Australopithecus habilis (înălţime: 1. Ursus etruscus.144 E. H.000 şi 1. Homotherium crenatidens. s-au identificat şi resturi fosile de maimuţe catarrhiniene terestre (Para-dolicopithecus arvernensis) şi de hominizi1 de tip Australopithecus (Paradoli-copithecus geticus. V.40 m. resturile fosilifere de la Valea lui Grăunceanu-Bu-giuleşti. carnivore (Nyctereuctes megamostoides. Africa» – PPer. H.000 – 700. 7). greutate: 40 kg.). Europa.750.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000.600. ierbivore şi rozătoare). ∗ 1. DVDac. Asia Mică. 218) etc. Felis / Lynx issiodorensis.800. primate cercopithece (Paradolicopithecus ar-venensis). – 1969 d. “Atlantida-Moesică” a Euro-Pelasgiei (Dynogaetia / Dobrogea + Moesia). Crocuta perrieri. Croizetoceros ramosus). H. Australopithecus erectus (înălţime: 1. Cervus philisi. Fig.000 – 600. 31 . ∗ 700.

. el este fundamental 32 .. 1978)..000 şi 500. sub aspectul a ceea ce creierul uman posedă din moştenirea cea mai veche. propria sa viziune a lumii.: «Creierul uman a moştenit structura şi organizarea a trei tipuri cerebrale de bază. savantul bucureştean.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. o dată cu cuplarea aparatului fonator la creier (în aria corticală 6. de la creierul de tip Australopithecus habilis / erectus. datorat dezvoltării evoluţionare explozive a neocortexului. tipul paleo-mamifer şi tipul mamifer nou. 1 ∗ 700. este vorba aici de trei faze de dezvoltare. de memorare şi altele. dintre aceste orizonturi temporale. ocrul roşu fiind asimilat “suflului vital” / “sângelui scurs din răni” etc. de trei tipuri de calculatoare biologice. strămoşul majori-tăţii europenilor de astăzi. pentru Europa. Ar-thur Koestler (Janus. gradul în care fiecare dintre ele are propria sa perspectivă. din a căror “hibridare” a rezultat Euro-Pelasgul. fiecare tip cere-bral este comparabil cu un holon. Între orizonturile temporale ale anilor 700. pentru a folosi o metaforă a zi-lelor noastre. atestată de “grămezile de ocru roşu” pentru presărarea morţilor – magie prin analogie –. Mac Lean ş.000 î. K.. de măsurare a timpului. H.: Homo sapiens.. a avut loc. a. Mac Lean accentuează semiautonomia fiecăruia dintre cele trei creiere. H. trei nivele de complexitate neurologică sau. se poate vorbi despre “prima” credinţă religioasă în “revenire” / “reînviere”. Brodman). fiecare cu funcţiile sale subiective. pe care le-am putea numi tipul reptilian. s-a desăvârşit procesul de antropogeneză.000 î. Stamps (Holonomy. Abordând dinspre holonomie şi cele trei stadii în dezvoltarea creierului. prin “saltul”.000 – 500. Solomon Marcus. “saltul” de la “hominizi” / “antropoizi” la om – fiinţă înzestrată cu gândire / cuvânt şi credinţă (idei religioase). la creierul uman de tip Homo sapiens. gnostice. 1980). motorii. aşadar. face trimitere şi la revoluţionarele teorii ale lui Jeffrey S. omul arhaic a evoluat de la omul de Neanderthal (Homo sapiens neanderthaliensis) la omul de Cro-Magnon.

H.. 1 de natură reptiliană şi cuprinde o mare parte din sistemul reticular. H.). 33 . ∗ 700.000 – 10.) creierul uman evoluat poartă cu sine întreaga sa istorie: un creier reptilian cu comportament instinctiv. unde devine un creier care citeşte. (. este ca şi cum evoluţia ar fi comis o eroare sau ne-ar fi provocat să găsim ieşirea dintr-o încurcătură.000 î. pe de altă parte..» (MTim. şi creierul uman propriu-zis.000 î.) şi superior (29. (.. (.0000 – 120.000 î.. care scrie şi care face calcule aritmetice. H. desigur.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 î. asociat cu un comportament emoţio-nal. corn / os.: epoca “preistorică” a paleoliticului. superioară. 332 sq. paleoliticului inferior îi sunt specifice: “pri-mele unelte” de piatră. dezvoltarea explozivă a neocortexului. abia târziu apare în evoluţie o formă mai puternic diferenţiată de cortex. constând într-o insuficientă coordonare între creierele reptilian şi paleo-mamifer.. dezvoltarea evoluţionară explozivă a neocorte-xului a dus la o “greşeală” evoluţionară. care este marca de identificare a creierului mamiferelor superi-oare şi care culminează la om. în faza mamiferă veche. a impus o structură nouă. provocând astfel confuzie şi conflict.000 – 10. H. dar un neocortex masiv este apanajul exclusiv al speciei umane..). creierul de mijloc şi ganglionii bazali. mai evoluată decât cea reptiliană. care interferează funcţional cu structura veche a creierului.). şi creierul mami-fer nou. un neocortex incipient există încă la reptile. în urmă cu vreo cinci sute de mii de ani.000 – 30.. mijlociu (119. o dezvoltare ulterioară observându-se la mamiferele inferioare. se dezvoltă şi se diferenţiază un cortex primitiv.) aşadar.. cu subperioa-dele: inferior (700. numi-tă neocortex. dar care nu con-feră celei noi un control ierarhic decisiv asupra celei vechi. în timp ce creierul reptilian şi cel paleo-mamifer sânt perfect integrate. un creier mamifer preuman. pe de o parte. asociat cu un comportament raţional.) Mac Lean şi Koestler consideră că.

aspecte ale culturii de prund au fost descoperite «pe văile Dârjovului (jud. prin cultură se înţelege o totalitate de vestigii ale vieţii materiale / spirituale păstrate.000 – 550.)» (ibid.000 î. cultura de prund / pebble culture (în accepţiune arheologică.: glaciaţia Günz.». ∗ 480.000 – 240.000 – 440.000 î. H. Argeş) etc.). ∗ 550. Dâmbov-nicului (jud. re-giunile de nord ale Europei au fost acoperite de un strat gros de gheaţă. «unelte abbevilliene. cu o cioplită muche “tă-ioasă” (în Eurasia.: cultura Abbevilliană. H. H.. acheuleene şi clactoniene (ră-zuitoare. aspectele: Kafuan. cu aspectele: Padjitan. ciopliţi unisau bifacial» (BMIst. Olduwaian etc. ∗ 480. în România. uneltele fundamentale / universale fiind din aşchii de silex. Oltului.000 – 40.: cultura Levalloisiană. Olt). 1 confecţionate “grosolan”. unealta fundamentală / universală fiind toporaşul.000 – 440.000 î.) au fost scoase la lumină de arheologi la Ripiceni-Botoşani. in-terpluvialul Kageran – Kamasian. corespondent. străpungătoare etc. ori pietre de râu. În prima perioadă a glaciaţiei. Iaşi) etc.: interglaciaţia Günz-Mindel şi. H. apar şi primele dovezi ale folosirii focului. Tampanian etc. cetele de Homo sapiens îşi câştigau existenţa din vânat şi din culesul fructelor comestibile ale plantelor sălbatice.: cultura Clactoniană. sâgi. uneltele fiind «bolovănaşi din silex rotunjiţi prin rostogolire.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Soan. “cultură de miez”. în Africa.000 – 480. ∗ 540. în regiunile ecuatoriale s-a desfăşurat Kageran-ul / ”primul pluvial”. permiţând “recon-stituirea” imaginii unei comunităţi umane) este caracteristică paleoliticului in-ferior. H. uneltele fiind confecţionate “din aşchii late”. pluvialul Kamasian. 34 . “cea mai veche cultură de aşchii”.: glaciaţia Mindel. la Valea Lupului (jud.000 î. ∗ 550.000 î. ∗ 600. 9).000 î. H. Anyathan.

H. Harta restrângerii treptate a ariei europene a glaciaţiunii între orizonturile anilor 300. ∗ 80. ∗ 44. ∗ 120.000 î. În întregul teritoriu al Daciei / Dacoromâniei.: «începutul complexului interstadial Nandru1» (DVDac. ∗ 190.000 î.: locuiri musteriene în Peştera Curată de la Nandru.000 î.. musterianul se desfăşoară între interglaciarul Boroşteni şi sfârşitul oscilaţiei climatice Ohaba B (= Kes-selt).550 î. ∗ 440. 11). H. H.000 î.000 – 240. ∗ 300. ∗ 120. în 35 . în special.000 – 25. DVDac. ∗ 61. H.: interglaciaţia Riss-Würm şi interpluvialul Kanje-ran-Gamblian. H.830 î.: musterianul de Ripiceni-România.450 – 26. “cultură de miez”. A-ceastă cultură paleolitic-mijlocie este foarte bine reprezentată în mai toată Eu-ropa.000 şi 8300 î. triunghiulare. în aşezarea Gornea-Căuniţa». «stratul de cul-tură musterian de la Ripiceni-Izvor are peste 12 m grosime.000 î. H. în peştera Bordul Mare de la Ohaba Ponor.000 – 120. Würm / Vistula etc. (Riss / Saale. H. H.000 î. (v. fiind format din şase niveluri suprapuse.).000 – 120.000 – 30. există musterian de Iozăşel şi Basarabeasca. 1 ∗ 440.» (DVDac. H.: interglaciaţia Mindel-Riss şi interpluvialul Ka-masian-Kanjeran. 10). ∗ 37. 10).000 – 190. La Porţile de Fier ale Dunării s-a descoperit «un musterian cu debitaj Levallois. H. H. ovale”.: cultura Acheulleiană. şi în Ardeal / Trans.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.: paleoliticul mijlociu şi cultura Musteriană.: glaciaţia Würm şi pluvialul Gamblian.: Homo sapiens neanderthaliensis de Boroşteni-România lasă urme ale “industriei” ocrului roşu.: glaciaţia Riss şi pluvialul Kanjeran. 3.000 / 240. Fig. topora-şele având “contururi migdaloforme.000 î..850 î.silvania.

“cap”). faţa este.70 m. dolicocefal (< dolichos.. neantropii continuă linia evolutivă a neanderthalie-nilor. mai gracilă. cu nas îngust. din “hibridarea” omului de Neanderthal cu omul de Cro-Magnon.. tipul sapiens se caracte-rizează printr-o mare variabilitate morfologică. de la Atlantic / Asturia. avea statură înaltă – bărbatul.» (PPer.) torusul supraorbital a dispărut. între orizonturile anilor 35. sau Omul de Cro-Magnon. în jur de 1. întrunind caractere apropiate de ale oamenilor de azi. prin înălţimea bărbaţilor. sau EuroPelasgul. H. ∗ 35.590 cm3.000 – 25.000 î. de l.80 m şi doi metri.67 m. atât sub forma sa clasică.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu capacitate craniană medie de 1. ridicând pe trepte superioare confecţionarea de unelte. cu membre puternice. variind între 1600 şi 2000 cm3. ortogonală.: îşi face apariţia “lucrarea” lui Homo sapiens fossilis. creatorul unităţii culturale şi lingvistice paleolitice.. în general. în general. caracterizându-se printr-o cutie craniană asemănătoare celei de la oamenii de azi. «era robust. 219). până la Marea Neagră şi Don / Volga. prezintă un menton. între 1. pe plan psihic. “alungit” + kephale. Asia şi Africa. (. iar a femeilor. 1 acest orizont se situează şi musterianul de Mitoc-Ripiceni (în nordul provinciei Moldova – România). de 1. 36 .. el este dovedit ca prezent în Europa. H. femeia.60 m. cultul focului etc. iar mandibula.000 î. a rezultat europeanul arhaic. cu orbite joase etc. dar şi ca variante. antropologii apreciază că tipul de Cro-Magnon a fost bine repre-zentat în pleistocenul superior.000 şi 25.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. a fost descoperit în Peştera Cioclovina din Ardeal-România.000 – 10.400 î. “spre a-i servi şi în lumea de dincolo”. constituin-duse deocamdată în cea mai veche atestare a cultului craniului în Euro-Pelasgia. “pictograme”. un craniu uman.000 – 8175 î. ∗ 25. “ideograme” etc.H. H. ∗ 30. 1 ∗ 30.: cultura aurignaciană.000 – 25.: aşezare aurignacian-gravettiană în Ceahlău-Dârţu (România). Coşava.000 î. ∗ 25.000 î. H. dintre aceleaşi orizonturi temporale: aşezările de la Tincova.: niveluri aurignaciene de BistricioaraMoldova (România). 37 . H.: primele semne cu înfăşurare semantic-sincretică din peşterile Euro-Pelasgiei (evoluând în scrierea pelasgo-daco-thracică / vala-hică dintre orizonturile anilor 8175 şi 5300 î.500 î.) – “mitograme”. H.000 î. H.000 – 23. H.: “sfârşitul oscilaţiei climatice Ohaba A din complexul inter-stadial Ohaba”. “pus intenţionat între uneltele de silex” ale “decapitatului ritualic”.: paleoliticul superior. RomâneştiDumbrăviţa. din provincia Banat (România) etc.: EURO-PELASGIA ∗ 30. H.000 – 8175 î. ∗ 30. ∗ 28.

H. Banat (Peştera Hoţilor-Herculane) etc. H. ∗ 25. ∗ 19. DVDac. ∗ 20.). dintre orizonturile anilor 15.000 – 15.: cultura solutreană. (de Gaura Chindiei-Banat). Muntenia (Lapoş). H. 4. Peşteri cu “artă rupestră” din România.: din acest orizont cultural este nivelul al IVlea de locuire de la Leuca Roşie din provincia BucovinaRomânia (semantism arhaic la toponi-mul Leuca Roşie / 38 . 14 sq. Crişana. 5.000 – 8175 î.: cultura gravettiană este atestată în nenumărate localităţi din provinciile României: Ardeal. H.000 î.(cf. Maramureş.).460 î. Euro-Pelasgia (30. apud CMar 71. H. Fig.000 – 20.000 î.000 (de Cuciulat-Maramureş) şi 8000 î. 1 Fig.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

toponimul a devenit Crasnaleuca < din sl. ∗ 15.: realismul rupestru-animalier dintre orizonturile anilor 15. leuca “leoaică”. revenindu-se la autenticele forme pelasgo-dacothracice / valahice. confecţionat dintr-o falangă de cal. şi prin declanşarea campaniei de deslavizare.000. Marsoulas.000 – 10. dezrusizare etc. constând în două romburi concentrice. provincia Moldova-România.000 – 13.. dacă Biserica Ortodoxă Română a dovedit în câteva rânduri conştiinţă naţională dacoromânească. 88). dezgrecizare. de la Cuina-Banat (România) se datează între anii 10. “leuca / leoaica roşie”. H. 1 Crasnaleuca: 1. “medie”: 13.000 – 9000 î.: nivelul al III-lea de locuire de la LespeziBistriţa. termenul a fost împrumutat din valahă / dacoromână şi în limba bulgară. leuca este sprijinitoarea loitrei de la car.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. De 39 . “recentă”: 10. ar fi bine.000 – 8175 î.”). 000 î.650 – 8175 î. inclusiv ideograma hieroga-miei Tatălui-Cer şi Mumei-Pământ. dezturcizare. “roşie” + dr. ∗ 16. H. Peştera Renului de la Arcy-sur-Cure (Franţa). desemnată astfel metaforic de Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi pentru asemănarea cu “leoaica la trântă”.000 – 10. în campania de slavizare de cancelarie evmezică. H. de la Cuciulat. H.160 î. a toponimiei / onomasticii noastre. Niaux. “ante-1400 d. H.000 şi 10. pe care sunt incizate ideograme. Pasiega (Spania). 2. dovedind-o încă o dată. H. Cuciulat (România) etc. aici sa descoperit şi “sanctuarul la purtător”. H.: realismul rupestru-animalier se metamorfozează în realism sincretic abstract-simbolic. ∗ 10. declanşată de Ortodoxism.650 şi 8175 î. ∗ 15. – cf.000 – 9000 î. este reprezentat “în chip genial” de picturile Euro-Pelasgilor din peşterile: Altamira. GRP.: cultura magdaleniană (“veche”: 15. amintind pe cea pictată în ocru roşu. ∗ 10.000 î. H. H.000.: cel mai interesant şi bogat depozit magdalenian de lângă Dunăre. Crasna(ia).

la o climă foarte asemănătoare cu cea din zilele noastre. sau mezoliticul. sau “desenele geometrice”. în “motivele”. H. Euro-Pelasgul iese din peşteră “specializat”. realismul sincretic abstract-simbolic se prelungeşte – în raportul multimilenar dintre tradiţie şi inovaţie. până în secolul al XX-lea d. 6. desigur. epoca metalelor.000 şi 9000 î.).. ideograme etc. începând cu orizontul anului 8175 î. 1 altfel.: epipaleoliticul. H. vânătorul / pescarul devine şi “îmblânzitor” de animale. tot sub semnul sacrului ini-ţiatic. ∗ 10. din care descinde scrierea pelasgică / valahică. din lenjeria / tapiseria vala-hică.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. substituită prin “sanctuarul la purtător” pe care şi l-a încrustat cu semne (mitograme. H. Semnele peşterilor Euro-Pelasgiei dintre orizonturile anilor 30. primele două milenii ale holocenului sunt de tranziţie. şi cultivator de graminee..000 – 8000 î. la Pelasgi (Daci / Thraci) / Valahi (Dacoromâni) – peste neolitic. 40 . îndepărtându-se de aria-i sacră. din costumele naţionale dacoromâneşti. Fig. H. de la glaciar. din sculptura / arhitectura populară naţional-dacoromânească. în arta ceramică dacoromânească. în paralel cu brâncuşienele “arte moderne”.

: Statueta Scrisă a lui Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer) de la Ocna-Sibiului (România). V. ∗ 7000 î.): culturile nucleopelasgice din Carpa-ţii Meridionali şi de la Porţile de Fier ale Dunării (“Pre-Criş”): Schela Clado-vei. “vatra”. care a precedat societăţile euroindiene / indo-europene (cf. (1 – 2875 E. «paşnică. blachice / valahe.): propagarea culturilor nucleo-pe-lasgice în peninsulele Balcanică (“Protosesklo”. teocratică (având în panoul central de credinţe Perechea Primordială. Cârcea. H. matriarhal-patriarhală.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 41 . descoperită pe malul stâng al Dunării. V. V. în Carpaţii Meridionali şi la Dunărea Porţilor de Fier). după aproape 22 de milenii europene de înfăşurare semantic-sincretică a semnului rupestru. Mito-text despre hierogamia Tatălui-Cer / Samasua (“Moşul-Soa-re) şi Mumei-Pământ (Dachia). ∗ 7000 – 6200 î. 1 8175 î. al Euro-Pelasgului carpato-dunărean. H. Ocna Sibiului. sau dacoromâne) marchează universul Pelasgului / Valahului. “Karanovo I”). V. (1 – 2875 E.): PELASGIA DE CENTRU SAU PELASGIA / VALAHIA ARHAICĂ ∗ 8175 î.: anul 1 (întâi) al erei valahice / pelasgice (< belagice / be-lagine. H. Italic-Adria-tice (“Impresso I”) şi de la Dunărea Superioară până în stepele nord-pontice (“Nistru-Bug I”). Gura Baciului. GCiv. Gimbutas). la Cuina-Banat (România). H. incizat pe o şlefuită falangă de cal (”sanctuar la purtător”). iu-bitoare şi creatoare de artă» (M. / 1175 E. axată pe o societate mixtă. H. H. Samasua / Tatăl-Cer – Dachia / Muma-Pământ. 49). V.): Pelasgia Arhaică (Pelasgia de Centru / Valahia) este o entitate culturală (cu “centrul” / “nucleul”. V. (1 – 1175 E. / 1 E.). (1175 – 1975 E. ∗ 8175 – 5300 î. prin impresionantul prim-mito-text din lume. ∗ 8175 – 7000 î. Lepenski Vir. H. – 5300 î.

H. DVDac. ∗ 5500 î.V. (1975 – 2875 E. spre a nu se releva “marea unitate culturală pelasgică / valahică”. ∗ 6000 – 4600 î. Alföld”) până în stepele nord-ponti-ce (“Nistru-Bug II”). sunt submerse (cf. V.: Boian. V. peste Câmpia Româ-nă. Hamangia.). Vădastra. ∗ 6100 î. H. din această cauză. “Danilo-Butmir”).: Pelasgo-Dacii din Alutuania / Oltenia (România) inventează secera din corn de cerb «cu dinţi de silex». sârbi.): perioadă de înflorire a centrelor pelasgice / valahice carpato-dinarice ale metalurgiei cuprului şi aurului (cf. V. H. “Karanovo II”. cele mai vechi centre din întreaga lume. H. şi de la Dunărea Mijlocie / Superioară (“Linear”. / 3575 E. bulgari. V. V. Gumelniţa etc. 62). până la confluenţa cu Oltul / Jiul. “Körös”.): Pelasgo-Dacii din ArdealRomânia perfecţionează “secera din corn de cerb cu dinţi 42 . GCiv. ∗ 5500 – 3500 î. (2740 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. iar ţinuturile joase şi văile Dunogaetiei / Dobrogei etc.: la “ultima” transgresiune a Mării Getice / Negre. de la pelasgo-cul-tura Criş “se trece” direct la culturile central-pelasgo-dacice de după orizon-tul anului 4600 î. / 2075 E. 1 ∗ 6200 – 5300 î. “Starcevo”).): cultura nucleopelasgică de Criş şi dezvoltarea acestei culturi în ariile laterale (cultura nucleo-pelasgică de Criş fiind denumită diferit de arheologii / istoricii ruşi / sovietici. apele-i pătrund pe gurile Dunării. 143). ucraineeni. în aria sub-mersă nu există urme ale pelasgo-culturii Turdaş-Vincea. ∗ 5435 î. greci. 30). (2675 E. H. (2175 – 3575 E. H. Italic-Adriatice (“Impresso”. (2675 – 4675 E. GCiv. marele popor al Pelasgilor / Vlahilor – în vatra căruia şi-au aflat “ogor de întemeiere” şi popoarele de proveninţă ale respec-tivilor arheologi / istorici) – peninsulele: Balcanică (“Sesklo”. unguri / maghiari. V. aprox. H.): Pelasgia (Dacia / Thracia) / Valahia (Dacoromâ-nia) furnizează Europei primele “piese” de cupru (cf.

(2875 – 6575 E.. REPREZENTANTUL LUI DUMNEZEU PE PĂMÂNT. V. AVÂND ÎN FRUNTE «REGELEZEU». H. / 2875 E. îndeosebi. cu confrerii războinic-religioase etc. V. sentimente” etc.: Dacia – aspect al statalităţii henoteist-zalmoxiene. H. 1 de silex”. H. – 1600 î. / 2875 E. Pelasgia / Valahia “arhaică” are o societate complexă. V. ∗ 5300 î. V. cu păstori. după a-proape trei milenii de evoluţie. asigu-rând comunicarea “celor mai profunde gânduri / idei. cu agricultori. SALUMASUA (“OMUL SOARELUI-MOŞ / TATĂLUI-CER PRINTRE PĂMÂNTENI”). ∗ 5300 î. cu vânători-culegători. de păstorit etc. H. 61).): PELASGIA / VALAHIA COGAIONICĂ ŞI DACIA – STAT HENOTEIST-ZALMOXIAN. cu o clasă preoţească foarte bogată / puternică (direct-proporţio-nală cu droaia de zeităţi). Muntele sfânt. SAU “PRIMSTATUL DE TIP PAPAL”. ale u-niversului uman din acest orizont cultural.). H. pradă. sau “prim-statul de tip papal”. / 2875 E.: Tăbliţa-Soare de la TărtăriaRomânia şi alte tăbliţe cu scriere arhaic-pelasgică / valahică. cu producători de unelte (de la cele de luptă / vânat. Cogaionul. prin jertfele regi43 . Folosesc scrierea. cu dublă funcţie: armă de apărare şi unealtă agricolă. îi atra-ge. Limba pelasgă / valahă este destul de evoluată.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. transformând-o în marea seceră curbată din cupru. Pelasgii formează «a-glomerări de populaţie adesea reprezentate de mici aşezări urbane» (GCiv. îi uneşte şi îi ocroteşte prin jertfele periodice. ÎN COGAION / SARMIZEGETUSA ∗ 5300 î. În orizontul anului 5300 î. până la cele de cult.

prin unirea a cinci cogaionice “ţări de râuri / munţi” ale Pelasgilor-Dax ([ara Ar-dealului. [ara Olteniei şi [ara Munteniei / Gaetiei). henoteist-zalmoxiană (din confrerii războinicreligioase). religioasă. adepţii “dreptei credinţe” din “panoul central actual”. Tradiţia cogaionică a jertfei indică periodicitatea de cinci ani. 1 lor-zei (îmbunarea divinităţii fiind în funcţie de calitatea jertfei). Dumnezeul Cogaionului). Religios. “Competiţia” pentru calitatea jertfei anuale către “zeul cel mare” se rezolvă prin unirea mai multor neamuri. în Cogaion. Funcţia socială generală vitală constă în trimiterea Regelui-Zeu / Mesagerului Celest la Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). În “panoul central” de credinţe / idei religioase din Cogaion se relevă puternicul cult al lui Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). / 2875 E. Dumnezeul Cogaionului). este anu-ală. [ara Crişanei. a mai multor cogaionice “ţări de râuri / munţi”. masa Pelasgilor este divizată în Dax / Daci. pentru bunăstarea comunităţii din cele cinci ţări de râuri / munţi subordonate Cogaionului şi constituindu-se în Dacia 44 . constituindu-se în Dacia (“pământul-mumă” binecuvântat de Sama-sua. făcând “pereche” cu Muma-Pământ / Dachia. În orizontul anului 5300 î. Regele-zeu este întru-parea pe pământ. a lui Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer. jertfirea regelui-zeu. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “un soi de ambasador” pe lângă Marele Zeu. şi puternicul cult al lui Sa-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). credincioşii în străve-chea droaie de zei / idoli din Cogaion. V. so-cietatea Pelasgiei / Valahiei este structurată în clase. aşadar. printre Dax / Daci a divinităţii fundamentale. făcând “pereche” cu Dochiana / Luna (“Sora Soarelui” / “Spuma Laptelui”). şi în Thrax / Thraci. [ara Banatului. având o forţă publică specială. deja “henoteist”. Se accentuea-ză diferenţele dintre “centru” şi “margine” / “periferie”. înzestrată cu mijloace de convingere / constrângere destinate apărării ordinii existente. dar asigurată în aşa fel încât “rândul” la jertfă vine o dată la cinci ani..

Geţia şi Oltenia) – stat henoteist-zalmoxian. la sud de Bucurestes / Bucureşti). având în frunte «regele-zeu». Crişana. (2875 – 6575 E. V. 1 – în opoziţie cu “Thracia” –. H. H. Salumasua.): în acest orizont temporal se datează Statueta Moşului / Tatălui-Cer «ce stă şi se gândeşte» şi Statueta Mumei-Pământ ca «zeiţă gravidă» (ambele din lut ars).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H. 7. / 2875 E.): PelasgoDacia celor 740 de de regi-zei sacrificaţi în numele Dumnezeului de Cogaion / Sarmizegetusa. V. ilustrând Perechea Primordială din “pa45 . periodic-jertfitul (5300 î. Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). după cum atestă şi TăbliţaSoare de la Tărtăria-România. Fig. sau “prim-statul de tip papal”.): din acest orizont temporal datează Templul Nuntirii Tatălui-Cer şi Mumei-Pământ de la Căscioarele-România (pe malul stâng al Dunării. (3645 E. V. V. ∗ 5300 î.). PELASGIA ARHAICĂ ŞI DACIA (Ardeal. Banat. H. 16 m x 10 m / 160 m2. – 1600 î. ∗ 4530 î. ∗ 5000 (3175 E.

Are la origini aspectele culturale Yamna. (3775 E.): al doilea valkurgan în ba-zinul Dunării. statuetele – botezate de arheologi: «Gânditorul Ponto-Dunărean şi Soţia-I» – au fost descoperite în necropola de la Cerna-vodă-România. pereche al cărei rol important a trecut-o în centrul panoului de credinţe / idei religioase. – 3975 E. succedându-se rapid. H. este asimilat de Pelasgo-Dacii. V. spre a întâmpina / lupta împotriva noilor valuri de populaţii migratoare. V. H. “Intrările” populaţiilor migratoare euro-asiatice în aceste “creuzete” ale Daciei se făceau prin “est / nord-est”. dinspre Baikal.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. (4775 – 4975 E. ∗ 3000 î. So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). ori chiar de dincolo. migratorii erau îm-pinşi dinspre Câmpia 46 . (5175 – 5375 E. în numele zeităţii războiului. pe “culoarul” de la Sabatinovka la Coslogeni.): primul val de populaţii-kurgan (“păstori” seminomazi. – 2800 î. deci “neasimilabile” – se făceau prin “sud” (“sud-est” / ”sud-vest”): din “creuzetul nipro-dunărean”. – 3200 î. pe “culoarul pannonic”. H. ∗ 4400 î. dintre Don şi Volga). s-au format două “creuzete asimilatoare”: “creuze-tul nord-vest-pontic” (sau “creuzetul nipro-nistrean / dunărean”) şi “creuzetul pannonic” (sau “creuzetul dunăreano-tisian”). V. tot mai complex devine Cultul Soarelui / So-Ares (“fiul Tatălui-Cer. În aria Daciei (Valahiei / Dacoromâniei). invadează Dacia de la Dunărea de Jos.): al treilea valkurgan în Pe-lasgia de Centru / Daco-Thracia. din sacra pereche secundă. H. spre a-şi apăra sacrele pământuri fertile cu sanctua-rele divinităţilor fundamentale. – 4200 î. H. 1 noul central” pelasgo-dacic. dar îi determină să se organizeze mai bine administrativ-militar-religios. autoh-tonii din bazinul Dunării de Jos. “Ieşirile” – în caz că respectivele valuri erau foarte puternice. ∗ 3400 î. H. V. şi prin “nord / nord-est”. răspândite la triburile-kurgan cu înrudiri în bazinul inferior al Volgăi şi în spaţiul dintre Volga şi Ural. tot europeano-pelasgi. Samasua”).

Pelasgo-Thraco-Dacia Cogaionică la apogeul civilizaţiei bronzului (2800 – 2000 î. şi anul 896 d. H. înglobând în jurul Dunării fosta arie a culturii Zimnicea-Plovdiv (. H. Pind. H. întreaga Europă Pelasgică. peste Munţii Balcani / Rodopi.: complexul cultural CoslogeniSabatinovka. – 2100 î. (5875 – 6075 E.): şi elementele celui de-al II-lea şi ale celui de-al III-lea valkurgan au fost asimilate “total”. arie extinsă însă în ultima fază până la Olt.400 î. hittite. Fig. în aria sa de răspândire s-au descoperit şi depozite de bronzuri. / 5375 – 6175 E.).. Balcani.. într-un impresionant “flux-reflux” între matcă (Matca Dunării) şi munte / “Cogaion” (Carpaţi. 1 Nord-Vest-Pontică şi dinspre Câmpia Dunării de Jos. în insulele sărace ale Mării Adriatice. H. V. Dinarici. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. nesite. de la Marea Baltică până în Anatolia. al migraţiei Ungurilor). în zonele aride ale Anatoliei şi în nefertilele insule est-mediteraneene – din Marea Thracică / Egee. (5375 – 5875 E. fie – dacă mai rămâneau neasimilaţi – erau împinşi peste Munţii Dinarici. ci şi Pelasgia de Vest. H. ∗ 2800 î. Rodopi etc. mai bine de 5. V. – 2300 î. H. / 6575 E. de la Nipru până în Asturia / Peninsula Iberică. H. 8. fie dincolo de Carpaţii Nordici şi de Alpi. în care majori-tatea 47 . Populaţia autohton-pelasgă (dacothracă. ori în regiunile sterpe ale Peninsulei Itali-ce. aheene etc.). cum cel de la Oinac (lângă Giurgiu). H.296 de ani. al primului val de Kurganieni. Din “creuzetul pan-nonic”. V. migratorii erau “respinşi”. aria sa de răspândire s-a limitat la Dobrogea şi la sudul Munteniei (până în preajma Bucureştilor).).. ∗ 2300 î. Al II-lea val-kurgan şi al III-lea val-kurgan au fost atât de puternice încât au cuprins nu numai Pelasgia de Centru. valahă / dacoromânească) a fost mereu tulburată de invadatorii euro-asiatici (între anul 4.. ∗ 1600 î.: valuri euroasiatice migratoare: luvite. Îşi face apariţia şi evoluează în trei faze: «în primele două.

H. «cera-mica specifică fazei III a culturii Coslogeni şi de tip Zimnicea.: «Ordinul» Cavalerii Zalmoxianismului. H. Cavalerii Zalmoxianismului (Daci / Thraci. 1 topoarelor. a fost un val puternic şi mişcarea lui spre sud s-a ţinut de ţărmul Mării Negre. pelasgo-daco-thraco-minoică. de tip transilvănean. Aheenii au grăbit sfârşitul civilizaţiilor pe-lasgo-daco-thraco-miceniană. 73). este culoarul cultural / civilizatoriu în care valul de noi-veniţi din stepele nordpontice capătă încrâncenatul chip de Aheean – căci despre valul migra-ţiei aheene este vorba la mijlocul mileniului al IIlea anterior lui Hristos. războinicii pelasgo-daco-thraci i-au împins în Arhipelagul Egeean şi în Anatolia.n. de la Sabatinovka la Pul-pudava (> Pulpudeva) / Plovdiv. este dovada pătrunderii unei populaţii danubia-no-balcanice în nord-vestul Anatoliei. ∗ 1600 î.» (DVDac. începând din secolul al XIII-lea şi până în secolul al XI-lea î. “Cabiri”. pelasgo-daco-thraco-troiană şi hittită. (6575 – 8093 E.e. între Sabatinovka şi Pulpudava / Plovdiv. V. Ahe-enii se revarsă în spaţiul pontic al Daciei. descoperită în stratul al VIIlea de la Troia. SAU STATUL DACIEI ÎN VREMEA DINASTIEI ZALMOXIANISMULUI ∗ 1600 î. de aici. “Dunăreni” / “Danubieni” etc. se explică printr-un nou val de populaţii migratoare din stepele dintre Nipru şi Volga / Urali. aparţin unei variante răsăritene». – 82 î. / 6575 E. de unde sunt alungaţi de războinicii daci în sudul balcanic.) îşi fac apariţia şi din necesitatea “protecţiei” negustorilor autohtoni 48 . în faza a III-a. Aheenii au organizat «coaliţia popoarelor mării» împotriva Egiptului. după cum evidenţiază flux-refluxul cultural. din Anatolia. H. varianta răsăriteană a topoarelor dacictransilvănene şi extinderea culturii Coslogeni.): PELASGIA ZALMOXIANĂ.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.

extinde sistemul de dave-fortificaţii jurîmprejurul Cogaionului / Sarmizegetusei. / 6620 E. şi 1555 î. 1 pe drumurile bronzului şi aurului.: Salmoş al II-lea continuă opera predecesorului său regezeu-medic. aprox.– 1555 î. V. dogma Zalmoxianismului. şi confreriile războinic-religioase au răspuns solicitărilor – mai ales după inva-ziile luvito-nesito-hittite şi aheene – printr-un “ordin” cavaleresc / eroic-reli-gios. H. mai ales în acele vre-muri de cumplită tâlhărie / piraterie. din “dotarea” inamicilor. – 82 î. cu grâne. sau ştiinţa Dacilor de a se face nemuritori. H. “Salmoş I Nemuritorul”).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. drumuri ce duceau din Dacia spre ce-lelalte vetre de civilizaţie din Eurasia. H.. fusese descoperit fierul. arme superioare celor de bronz. V. V. V. erau hălţi (“oracole” / “tem-ple”) zalmoxiene. H.).. (6545 – 6620 E. H.: trăieşte Salmosua I (Salmas / Salmoş. autorul Re-formei Zalmoxianismului. pe reţeaua de drumuri. subordonate Cogaionului / Sarmizege-tusei. (9775 E. 49 . V. pare-se. apăruseră armele de fier cu care erau înzestraţi Cavalerii Zalmoxianismului. “Zalmas-Zalmoxis”. vite etc. ale comerţului cu arme. promovând înaltul spirit justiţiar.). aprox. Africa şi. / 8093 E. ∗ 1630 î. –. întemeietorul Dinastiei Zalmoxienilor (1600 î. chiar din America. H. i se datorează “corpul de învăţături”.– 1495 î. fiindcă în centrele metalurgice ale principalelor “ţări de râuri / munţi”. H. ori din orizontul anului 1600 î.). Dacia făcuse faţă noilor şi considerabi-lelor valuri de migratori euroasiatici de la sfârşitul mileniului al II-lea î. cu obiecte sacre.). regelui-zeumedic al Daciei / Daco-Thra-ciei. H. echidistant. H. V. (6621 – 6680 E. / 6575 E. H. potrivit cutumelor Daciei. V. potrivit cele-brelor legi pelasgice / pelagine (bellagine / valahice). ∗ 1554 î. Salmosua I / Salmoş I Nemuritorul – cu domnie aproximată între orizonturile culturale / civilizatorii dacice ale anilor 1600 î. atât pe uscat cât şi pe fluvii / mări. / 6575 E.

(6741 – 6800 E. H. Este contemporan cu zeii-regi ai Egiptului.. Zidantas II. aprox. (6800 E. în fruntea unor cete de războinici din Ordinul Zalmo-xienilorlupachi. V. H. ∗ 1194 î. H. GHT. Este regele-zeu-medic al Daciei («Zalmas-teşub»). a făcut minuni de vitejie în cetatea Amqa. V. H. regele-zeu-medic al Cogaionului / Sarmizegetusei. aflat sub conducerea lui Tudhaliyas III şi a lui Suppiluliuma I. după documentaţia cărora ar fi domnit în Dacia «înaintea naşterii Domnului Cristos. V.: Salmoş al V-lea.: Salmoş al III-lea.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu Imperiul Hittit Nou.– 1375 î. H. TDIP. pomenit în «Analele lui Sup-piluliuma». H. aprox. ∗ 1434 î. (6801 – 6860 E. Hantilis II.). la Salmoş al IV-lea au făcut referinţe şi Iordanes (Getica).). 50 . H. H. elogiat în cântul al XIII-lea din Iliada (1 – 7). în anul 1402» (apud.). aprox. (6681 – 6740 E.: Salmoş al VIII-lea.). H.: Salmoş al VII-lea. aprox. Tudhaliyas II şi Arnuwandas I. cu China dinastiei Yin / Shang etc. Tuthmosis al III-lea şi Amenophis al II-lea. ∗ 1254 î. “abioicul” / “homericul”. H. ∗ 1374 î. V. 4 sqq. sub Amenophis al III-lea. Huzziyas II.). 235 sq. 92). III.– 1135 î.: Salmoş al VI-lea (v. V.). (6921 – 6980 E. cu “împăraţii” hittiţi: Alluwamnas. aprox. H.– 1255 î. ∗ 1314 î. (6861 – 6920 E.).: Salmoş al IV-lea. (6981 – 7040 E. Întăreşte – prin Cavalerii Zalmoxianismului – legăturile comerciale cu Egip-tul. H. înfricoşând Egiptul (cf.– 1315 î. 1 ∗ 1494 î.). în orizontul anului 1375 î. şi Huszti András (Ó és újj Dacia). V. aprox.– 1195 î.).– 1435 î. H. V. MIMS.

H. H.– 895 î. (7341 – 7400 E.: Salmoş al XI-lea.– 775 î. (6575 – 7615 E.– 655 î.). (7161 – 7220 E. aprox. V.). H.). ∗ 714 î.: Salmoş al XII-lea. (7101 – 7160 E. aprox. 51 . (7041 – 7100 E.: Salmoş al XVI-lea.: Salmoş al XV-lea. H. între 1600 şi 560 î.: Salmoş al XIII-lea. Pelasgo-Dacia Zalmoxianismului.). V. H. aprox. V.). H.– 1075 î. V. H. ∗ 834 î.– 715 î. (7221 – 7280 E. 1 Fig. ∗ 1014 î. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. aprox. aprox.– 955 î. H. H. ∗ 1074 î. H. (7401 – 7460 E. H.).: Salmoş al IX-lea.– 835 î. aprox. 9.). ∗ 894 î.: Salmoş al X-lea. V. H.). ∗ 1134 î.: Salmoş al XIV-lea. H.– 1015 î. aprox.). ∗ 774 î. H. V. H. H. V. V. aprox. (7461 – 7520 E. (7281 – 7340 E. ∗ 954 î.

). între Daco-Thracia şi Imperiul Persan.). H. cel ce ordonă şi “vestita” înfruntare dintre armata Daciei şi armata invadatoare con-dusă de împăratul persan. 10. 259 sqq. H. 2 sqq.). Fig. Daco-Thracia şi “statul-tampon Cretzuan / Cresuan” între anii 560 şi 546 î. H. Capado-chia etc. 1 ∗ 654 î.– 475 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. vestit şi ca profesor – în Sarmizegetusa – al pelasgo-rasenului (etruscului) Pythagora (cf.). V. aprox. ∗ 594 î.). (7641 – 7700 E. ∗ 534 î. TDIP. (7581 – 7640 E. ∗ 560 – 546 î.).): Cogaionul / Sarmizegetusa sprijină formarea “statului-tampon Cretzuan / Cresuan” («statul lui Cresus»). V.: Salmoş al XVII-lea (v. H. H.– 595 î. 52 . Frigia.: Salmoş al XIX-lea. aprox. V. CEnig. V.– 535 î. din provinciile anatoliene ale Pelasgo-Daco-Thraciei: Bithinia. H. V..: Salmoş al XVIII-lea. (7615 – 7929 E. H. (7521 – 7580 E. H. (7615 – 7929 E. IV. aprox.

al Daciei. ∗ 490 î. “soldată cu un eşec total”. ∗ 512 î. în vremea acestui rege-zeu-medic din Sarmizegetusa. de la Marea Getică / Neagră. a doua victorie a Co-gaionului / Sarmizegetusei în faţa Imperiului Persan. în faţa împăratului persan. V. de o primă victorie mare a războinicilor pelasgo-daco-thraci din "ţara de râuri / munţi" a Masageţiei (desigur. «zona sacră». Dacia a fost un stat in-vincibil. să traverseze teritoriul “ţării de râuri / munţi” al Thraciei. / 7683 E. V. 1 Darius. H.): expediţia lui Darius în vestul şi în nordul Mării Getice / Negre. – 450 î.). / 7663 E. V. Daco-Thracia între anii 546 şi 522 î. H. "regii de arme" din "ţările de râuri / munţi" acţionând sub puterea înţeleaptă a Zalmoxianismului. Este vorba. provincie a Daciei Zalmoxiene. 236). conduşi de regina "de arme" Tomyria. greceas-că / helladică a Histriei a fost incendiată. ∗ 513 – 512 î. apoi de victoria anti-Darius. (7662 – 7663 E. şi cu "ajutoare" din Tirasgeţia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. la nord de Araxes / Erask. din anul 529 î. Mardonius».: Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă «comandantului de oşti persan. din Gaetia / Geţia etc. ∗ 492 î. 29). H. Histria. H. mai întâi. V.. ieşind biruitori şi în faţa celui mai de temut imperiu din secolul al VI-lea î. H. «împotriva Greciei» (OTr.. (7685 – 7725 E.): Cogaionul / Sarmizegetusa a53 . H. H.).. H. H. Fig. Cyrus al II-lea (547 – 529 î. pentru “trădare” şi colaborare cu Darius şi cu armatele imperial-persane.: stârpirea cuiburilor greceşti / helladice din vestitul oraş-cetate. V. H. în Dynogaetia / Dobrogea anului 513 î. (7629 – 7653 E. «tot atunci şi din aceleaşi motive au fost arse şi casele (greceşti) din Histria» (MKP. 11.). Imperiul Persan.

∗ 480 î. regele persan Xerxes să-şi facă “baza militară” de atac împotriva Greciei / Helladei. H. 54 . V. ne spune că «domneşte peste Geţi» (StrPR. ∗ 474 î. Cârnă-bon (“cârnul”).: Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă ca. Tărie / [ărie (în documente. Salmoş al XX-lea. Gebeleizis / Nebeleizis (asimilat de Creştinism drept Sfântul Ilie) ş..): Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă reunirea “ţărilor de râuri / munţi”. OTr. într-un stat. probabil. sau “balaurul / demonul norilor. este pomenit şi “regele de arme”. Thracia. despre care Sofocle (497 – 404 î. (7716 – 7721 E. cu “antizeul”. 1 probă reunirea “ţărilor de râuri / munţi”. cunoscut în istorii drept Statul Odris. Herodot (484 – 425 î. V. spre a se opune expansiunii Imperiului Persan şi Helladei / Greciei (cf. (7735 / 7745 E. din provincia Dynogaetia / Dobrogea a Daciei Zal-moxianismului. 272). – 415 î. – 454 î. ∗ 459 î. V. aprox. spre a se opune expan-siunii Imperiului Persan şi Helladei / Greciei. 236). H. sub conducerea regelui de arme. / 7695 E. adică a provinciilor Daciei Zalmoxiene din Peninsula Balcanică. ∗ 440 / 430 î. cu zeul suprem.). H. într-un stat-“scut-antigrecesc”. V. cu Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei. cunoscut în istorii drept Statul Macedonia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.). sub con-ducerea regelui de arme. în sudul provinciei sale. H. “greci-zat”: «Teres»). a.). (7701 – 7760 E.: în Cogaion / Sarmi-zegetusa. Alexandru («Alexandros»). din vremea împărăţirii regelui-zeu-medic de Cogaion / Sarmizegetusa. H.): Cogaionul / Sarmizegetusa fortifică “regatul de arme” al Odrisiei ca «scut sudic al Daciei» (după pierderea Capadochiei. cel confundat de istoricul carian. al Zalmoxianismului. H. în tragedia Triptole-mas. H. Salmoş al XX-lea. duşman al Daciei. H. al furtunilor cu grindină”. adică a provinciilor Daciei Zalmoxi-ene din sud-vestul Peninsulei Balcanice şi din nordul Aticii / Helladei. împărăţeşte regele-zeu-medic.

∗ 431 î. faţă de Sud. / 7746 E. Sitache. tot cu aprobarea re-gelui-zeumedic din Cogaion / Sarmizegetusa. H. bineînţeles. bate monedă de aur (potrivit descoperirii de la Turidava / Turda. duce politica predecesorului. Bithiniei. H.: expediţie a regelui de arme al Odrisiei. 32).: Xenofon şi mercenarii săi intră pentru scurt timp în slujba regelui de arme al Odrisiei.: în orizontul acestui an. «pe faţa cu bustul său stă inscripţia Sarmis. / 7744 E. – 355 î. ordonată de Cogaion / Sarmizegetusa.: în Cogaion / Sarmize-getusa. în Charmides. având tendinţe “ex-centrice”. V. aprox: Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă ca Seuţă (în cronici.). H. se încheie un tratat între Atena şi regele Odrisiei. Sitache (“cel ce trece ca prin sită duşmanii Daciei”. ∗ 429 î. H. H. împotriva Macedoniei. H. (7761 – 7820 E. Frigiei etc. îl elogiază pentru fundamentala învăţătură a Zalmoxianismului. V. sub conducerea regelui de arme. numele-i grecizat: «Sitalkes»). din Anatolia).): Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă ca Arcălău (în documentele greceşti «Archelaos») să fie “rege de arme” al Macedoniei. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cel pe care Platon (427 – 347 î. ∗ 419 – 399 î.. Salmoş (Salymys / Sarmis) al XXI-lea. ridică noi dave în jurul Sarmizegetusei (cf. care – sub influenţa Helladei / Greciei – se opunea hotărârilor regelui-zeu-medic din capitala Daciei. în cronici. V. 31). ∗ 424 – 410 î.: la începutul războiului peloponeziac. Seuţă al II-lea (în cronici. V. 236) între cei doi “regi de arme” (al Odrisiei şi al Mace-doniei). ∗ 400 î.. sau învăţătura despre sacrul raport dintre par-te şi întreg. (7756 – 7776 E. MIMS. ∗ 385 î. din provincia Ardeal-România. Salmoş (Sarmis) al XXI-lea. expediţia «se încheie cu un com-promis» (OTr. grecizat: «Seu-thes al II-lea»). H.). / 7775 E. H.» (MIMS. / 7790 E. ∗ 414 î. V.. împărăţeşte regele-zeu-medic. grecizat: «Seuthes») să fie “regele de arme” al Odrisiei. aprox. H. Sitache. 1 Pontului. regele-zeu-medic din 55 .

) de spionajul grecesc / atenian. (7810 – 7816 E. OTr. ∗ 359 î.: “rege de arme” al Odrisiei. Ainos».): în fruntea statului Macedoniei se află “filogrecul” Filip al II-lea. unde a şi bătut monedă cu numele său (cf. zâna din sacra pereche secundă a Zalmoxianismului. «de doi fraţi din oraşul grecesc. H. V. H. V. 98). regele de arme al Odrisiei. avându-şi reşedinţa la Histria. / 7792 E. în cronici. «pentru Chersoneul Thrac». iar cei doi ucigaşi încărcaţi cu onoruri» (OTr. mai precis. Coutu I. Coutua / Cotya. V. 1 Cogaion / Sarmizegetusa. ∗ 383 î. H.: Coutu («Cotys») I. (7820 – 7838 E. cu încuviinţarea Coga-ionului / Sarmizegetusei. (7816 – 7839 E. tendinţele sale “centrifuge” sunt mascate de “supu-nerea” Helladei / Greciei. H.): «lupte victorioase» ale regelui de arme al Odrisiei. V. descendent din Seuţă al II-lea. în oraşul-cetate Chipsara (“grecizat”: «Kypsela»). ∗ 355 î. capitala acestei provincii (“ţări de râuri / munţi”) a Daciei se afla chiar la gurile Hebrului / Mariţei. H. / 7816 E. “liniştind” astfel Cogaionul / Sarmizegetusa.): Rex Histrianorum / Istrianorum – sau “regele de arme” de peste Pelasgo-Daco-Thracii din provincia de la gurile Dunării. H. – 337 î. «la A-tena vestea a fost primită cu mare bucurie. 56 . împotriva Atenei. ∗ 365 î. H. Luna / Dochiana). devine “rege de arme” al Odrisiei. intervine şi He-brysalmoş (adică: “omul Soarelui-Moş / Tatălui-Cer de la fluviul Hebru / Mariţa” – în cronicile greceşti: «Hebryzalmos» / «Hebryzelmos»). numele “regelui de arme” odris este grecizat: «Cotys I». este asasinat în primăvara anului 359 anteHristos (7816 E. ce fusese instalat mai întâi la Pulpudava. ∗ 359 – 336 î. Dynogaetia / Dobrogea (botezată mai târziu Scythia Minor). V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 99). «Cotys». devine Coutu I (“cap / căpetenie” în numele Sorei Soarelui”. V. – 359 î.

coroana de bronz cu frunze de laur era purtată. V. 236). dacă ar fi izbutit. din care făcuse parte şi răposatul “încoro-nat cu frunze de laur”. Alexandru Macedon / Alexandru cel Mare. şi unele elemente din misterele cavalerilor / războinicilor zalmoxieni din zonă. papirusul conţinând. ∗ 350 î. întrucât între picioarele schele-tului era aşezat un sul de papirus. V. «mormântul se afla sub o movilă cu diametrul de 1. “filogrec” ca şi tatăl său. de un rege de arme dac de la Călăţiani / Mangalia. ∗ 335 î. H. 31). printre obiectele scoase la suprafaţă menţionăm fragmentele unei cununi de bronz.: în Cogaion / Sarmi-zegetusa. ∗ 336 – 323 î. H. Paul MacKendrick. după cum ne încredinţează istoricul american. H. H.) cunoscut până acum» (MKP.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. (7839 – 7852 E.4 m şi avea circumferinţa delimitată cu plăci de calcar. în mijloc se găsea un mic altar.). (7821 – 7880 E. primul descoperit în România. H. după alţi istorici. împărăţeşte regele-zeu-medic. / 7840 E. 1 ∗ 354 î.. papirusul s-a descompus în fragmente în contact cu aerul şi specialiştii ruşi la care s-a apelat n-au reuşit să-l restaureze. V. V. desigur. / 7825 E. trece «Dunărea împotriva Thracilor» (MKP. Mangalia-România) a fost descoperit în anul 1959. mai mult ca sigur. “beat de putere”. «Alexandru Macedon luptă împotriva Geţilor şi Triballilor» (OTr. Alexandru Macedon / Alexan-dru cel Mare. – 295 î. Salmoş al XXII-lea. Cogaionul / Sarmizegetusa inter-vine prompt şi îl determină / 57 . Mangalia.: Papirusul de la Călăţiani (grecizat: «Callatis».): în fruntea statului Macedoniei domneşte fiul lui Filip al II-lea. în «cel mai interesant mormânt» din zona antică a oraşului dacoromânesc modern. omenirea s-ar fi îmbogăţit cu cel mai vechi papirus (. reprezentând frunze de laur».. azi.: regele Macedoniei. aprox. 39). «mormântul prezintă o importanţă deosebită. cu ajutorul vaselor s-a stabilit că lăcaşul este din a doua jumătate a secolului al IV-lea ante-Hristos.

s-au «răsculat împotriva stăpânirii lui Lisimah al Thraciei». Gaetia / Geţia. desigur.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. OTr. înglobând în imperiul său. marile provincii im-perialpersane / ahemenide: Babilonul. H. alungând stăpânirea Perşilor dincolo de Capadochia (“capul Dachiei”). H. între 330 şi 327. în primul rând. 236). Imperiul lui Alexandru Macedon se dezmembrează. 31). ∗ 313 î. când acesta a înăbuşit revolta. în Babilon. ∗ 292 î. de la Gaugamela (331 î. Persepolis etc. după moartea-i. Lysimah. V. Seuţă al IIIlea («Seuthes. doreşte să-şi exercite puterea şi asupra ţării de râuri / munţi de la nordul Dunării. / 7883 E.): Cogaionul / Sarmizegetusa admite domnia generalului macedonean. Susa. ceea ce şi reuşeşte după bătălia cu Darius al III-lea.» – cf. ∗ 313 î. Histria. ca succesor al lui Alexandru cel Mare şi ca “scut sudic” al Daciei (cf. OTr.. la(u) considerat tiran» (MKP.: ambiţiosul “rege de arme” macedonean. V. 236). / 7862 E. / 7862 E. să-şi îndrepte “programul / planul de cuceriri” către duşmanii Daciei. Alexandru Macedon începe celebra campanie de “întemeiere” a efemerului Imperiu Macedonean: biruie în Anato-lia armatele imperial-persane conduse de Granicos (334 î. “cu armele”. H.. H. în numele “întăririi scutului sudic al Daciei”. ∗ 323 î. H. ameninţând dinspre Anatolia / Asia Mică. V. ulti-ma campanie a lui Alexandru Macedon este angajată între anii 327 şi 326 în nordul Indiei. «şi. (7852 – 7894 E. survenită la 33 de ani. 1 “convinge”. reangajând bătăliile pentru anihilarea Imperiului Persan. în Thracia. Lysimah.) şi Issos (333). V. cuce-reşte apoi Fenicia şi Egiptul. în cronicile greceşti este “transcris”: 58 . – 281 î. şi astfel. dar este zdrobit de “regele de arme” al Gaetiei.). H. care să ştie să-i păstreze celebrele cuceriri.: Grecii-negustori din ponticul oraşul-cetate. neavând un urmaş demn. Doru Mihăiţă (numele-i. H. Ecbatana.: «ciocniri aprige» între “regele de arme” Lysimah şi “regele de arme” al Odrisiei.

aprox. “regele de arme” ale Gaeţiei. 1 «Dromichaites». bate monedă de argint cu imaginea Cavalerului Zalmoxian / Dunărean. Doru Mi-hăiţă (“Dorus Mihaitus” / “Dromichaites”). ∗ 292 î. I. îi dă celebra lecţie de Bucurestes. V.). “strălucirii” / “Soarelui”).» – Fontes. -estes). H. 59 . sub conducerea “regelui de arme” Doru Mihăiţă. (7941 – 8000 E. doar la cronicarul Paul Orosius îi este pomenit numele pelasgo-daco-thrac: «Lysimachus cum Dori regis Thracum. H. – 260 î. Pinu. care «a dezvăluit în ochii tuturor deosebita slăbiciune a unei femei». Salmoş (Sarmis) al XXIII-lea. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 270 î. ∗ 234 î. Salmoş al XXIV-lea. Agron. (7905 – 7915 E. ∗ 230 î. / 7945 E. (7881 – 7940 E.: oraşul Bucurestes / Bucureşti este atestat drept capitală a Gaeţiei / Geţiei. “insul-deget al lui Samos / Dumnezeu” (în documente. H. de către soţia-i. H. H. aprox.(< a bucura) în grecescul Helis (oraşul “belşu-gului” / “bucuriei”. 192). împărăţeşte regele-zeu-medic.). ∗ 294 î.. până la majoratul fiului său. II.). “grecizat” / “latinizat”: «Zalmodegikos» – cf. toponimului pelasgo-dacothrac Bucurestes (< bucura + suf. / 7883 E. H.: “rege de arme” al Dynogaetiei / Dobrogei este Muscon (în documentele greceşti: «Moskon»). atât la Diodor din Sicilia cât şi la alţi istorici greci. aprox. V. V.). cunoscut în istorii şi sub numele de Zalmodegicu. Tăuţa / «Teuta» (“mama vitregă” a lui Pinu / «Pinnes»). puterea fiind preluată. tălmă-cindu-i-se radicalul bucur. H.: în Cogaion / Sar-mizegetusa. 104 sqq. 163 / «Zalmodegicus»). – 235 î. – 175 î. V.: moare “regele de arme” al provinciei Sighinia / Sigynia “ardieică” (botezată de Greci: «Ilyria»).. împărăţeşte regele-zeu-medic. H.: în Cogaion / Sarmize-getusa. OTr. intimidându-se în faţa «decretului» Romei de a porni război împotrivă-i şi acceptând «toate condiţiile ce îi erau impuse» (CDIR.

V.: “rege de arme” în Gaetia (Geţia.). V.: expediţie a consulului roman. invadatorii celto-ger-mano-bastarni au 60 . Thracia. frumoasa ţară de râuri / munţi a Daciei. / 7985 E. adică din Gaetia / Ge-ţia. H. ∗ 212 î. / 7985 E.): în Macedonia domneşte Filip al V-lea.: «primele ciocniri armate între Romani şi triburile thrace din sudul ţării» (OTr. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu -ll. (7963 – 8000 E. conduse de Zoltes. aprox. (7995 – 8020 E.).şi cu apocopa finalei: ullu. 1 ∗ 221 – 179 î. care a funcţionat până în orizontul anului 400 d. – 155 î. ∗ 180 î. din nord. L. numele îi este deformat în «Remaxos»/ «Rhemaxos»). (cf. H. ∗ 188 î. în “economia limbii”. – 175 î. V. H. “eretele” / “vulturul”. 237). H. “uliul”. al provinciei Moldadava (Moldova) se războieşte în câteva rânduri cu Celto-Germanicii-Bastarni./ -lu. / 7975 E. cu “contractarea sem-nificantului” prin “căderea” silabei -lo. sub care se produce “ruptura” cu Cogaionul / Sarmizegetusa şi “grecizarea” structurilor puterii. H. V. ∗ 190 î. V.: “regele de arme” Rămaciu anihilează cetele de tâlhari din Balcani. infiltraţi în Dacia. devenind o “pradă uşoară” pentru Imperiul Roman. H. (7954 – 7996 E. V. Aemilius Paulus. ulullua. / 7987 E. Orolea (< *olollua > – cu o > u. aprox. Prutului şi Nistrului (“grosul năvălirii”). şi cu diftongarea neaccentuatei: uliu. / 8575 E. ∗ 200 î.: este dat în folosinţă apeductul de 40 de kilometri de la Histria. în Sighinia (Ardiaeilor). sau Muntenia) şi în Dynogaetia (Dobrogea) a fost Rămaciu (în docu-mentele greceşti. / 7956 E. “mai conservatoare”: cu -l. în onomastica pelasgodaco-thracică.> l: < orolua. H. V. ∗ 219 î. pe văile Siretului. 44).: “regele de arme”. 32). V. H. MKP. în documente: «Oroles»). sau “ţara de râuri / munţi”.> r. H. adică din sudul Daciei – provincia.: Argedava (Popeşti – «la douăzeci şi unu de kilometri sud-vest de Bucureşti») se relevă drept «cea mai importantă şi mai bogată aşezare geto-dacică din Muntenia» (MKP. ∗ 190 î. V. H.

Lupu Obiştea (“steaua-obişteaua lupului” – cf. de pe Siret. H. probabil. H. H.: “regele de arme” din “ţara de râuri / munţi” a Alutuaniei (adică a întregii văi a Oltului. 275). infiltraţi în Dacia.): la Tilişca. ∗ 174 î. cuprinzând provinciile Arudela / Ardeal şi Oltenia. ∗ 145 î. după doi ani. (8000 – 8025 E. V. mai exact. din România contemporană).: în Cogaion / Sarmi-zegetusa. împărăţeşte regele-zeu-medic.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Romanii ies biruitori şi statul Macedoniei se prăbuşeşte. H. trăia un cetăţean al Daciei. StrPR. – 138 î. Sarmizegetusa. în stepele nord-pontice. aprox. – 150 î. (8001 – 8060 E. VMR. H. H. tot în luptele cu Celto-GermaniciiBastarni. ca şi Orolea. falsificator de bani – de circuit în Imperiul Roman –.. ∗ 168 î. dovedeşte creşterea puterii Dacilor. H. în Arudela / Ardeal. H. 1 fost respinşi de Orolea. / 8027 E. ∗ 175 î. I. nu departe de capitala Daciei. H. însă pe valea râului Samos / Someş (cf. 401. şi Ahaia / Grecia este înglobată ca provincie în Imperiul Roman. H. biruitorul “rege de arme” îşi avea reşedinţa la Sargedava / Zargidava. 61 . – 115 î. (8007 E. V. 360 sq.» – Fontes. Salmosua / Salmoş al XXV-lea. fă-când să funcţioneze aici «un atelier de bătut monezi». «pe tiparele monetare se văd în negativ modelele de pe denarii romani de argint din perioada 145 – 138 î. numele îi este deformat la Trogus Pompeiu. la «19 km sud-est de Căplâlna».: Macedonia devine provincie romană. ∗ 148 î.): marea bătălie de la Pydna. V. V.). în Istoriile Filipice: «Incrementa Dacorum per Rubobos-tem regem. (8030 – 8037 E. şi 72 î.» (MKP. H. (8027 – 8433 E. V. H. ∗ 148 î..). aprox. V. – 258 d.): Macedonia rămâne înglobată Imperiului Roman. 59).).

62 . H. H.).: imediat după “lovitura de stat”. – 82 î. H. 156).: în Cogaion / Sar-mizegetusa. “împotriva Scordiscilor”. / 8063 E. în Sarmizege-tusa. “printr-o lovitură de palat”. Livius Drusus şi de M.H. H. în Dacia – provincia Sighinia.: generalul roman. fiind ucis. aprox. ∗ PELASGIA / VALAHIA ZALMOXIANĂ – SAU STATUL DACIEI / DACOROMÂNIEI – ŞI STATUL / IMPERIUL ROMAN ∗ 82 î. Burebista. detronat. comandantul suprem al unei armate de 200. până la Dunăre. 73). 1 ∗ 118 î. Bithinia şi Pontul (în care populaţia pelasgo-daco-thracă scăzuse sub 50Î) devin provincii imperial-romane de rang consular. (8093 – 8131 E. Salmoş al XXVI-lea. / 8101 E. V. împărăţeşte regele-zeu-medic. pare-se. MKP. GIrva.): împărăţirea Daciei de către Burebista.000 de războinici (cf. V.). “strămoşii Albanezilor” (cf. se înscăunează ca “rege-zeu-me-dic” / “împărat”. într-un puternic stat militar spre a se împotrivi expansiunii Imperiului Roman în Balcani. “maimarele peste regii de arme”. Porcius Cato. 44 sqq. H. capitala întregii Dacii (cf. sub sceptrul căruia se reuniseră toţi “regii de arme” ai “ţărilor de râuri / munţi” – adică ai provinciilor – din Dacia Zalmoxianismului.: expediţie condusă de M. ∗ 74 î. V. ∗ 112 î. prin care s-a desfiinţat statalitatea “de tip papal” a Daciei. CDIR. ∗ 82 î.: “fostele” provincii (“ţări de râuri / munţi” ale Daciei. Mettelus. Salmoş al XXVI-lea. de “regele de arme al Gaetiei / Geţiei”. ∗ 114 î. V. / 8093 E. anexează la Imperiul Roman partea Sighiniei cunoscută sub numele de Dalmaţia. mutându-şi reşedinţa din bogata Argedavă. (8061 – 8093 E. / 8057 E. I. Burebista. V. H. V. – 44 î. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

între Selidava (pe Odra) şi Susudava (pe Elba). Cneius Antonius Hybrida. / 8093 – 8131 E.: Burebista întreprinde o expediţie de pedepsire a unor triburi germanice. / 8114 E. 1 Fig. unde este anihilat de un corp de armată dunogetic. Romanii sunt anihilaţi lângă Delta Du-nării de un corp de oaste burebistan.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. – 71 î.): incursiune romană în Dacia – pe lângă ţărmul pontic al provinciilor Thracia. V. profitând de faptul că Burebista se afla în nordul Daciei. (8103 – 8104 E. Moesia şi Dynogaetia (Dobrogea). încurajat de Grecii aflaţi prin cetăţile pontice ale Daciei. Dacia în vremea împărăţirii lui Burebista (82 – 44 î. H. pe Elba / Oder. V. H. pătrunse în nordul Daciei. condusă de Terentius Varro Lucullus. ajungând la Histria. se aventurează până în ţinutul Dynogaetiei / Dobrogei. ∗ 61 î. ∗ 72 î. H. V. 12. 63 . comandantul roman. H.

Mesembria (Nesebăr-Bulgaria). în iunie-iulie 48 î. coboară apoi pe Borişteana / Nipru («Bo-rysthenes») şi inspectează / “vizitează” oraşele-cetăţi ale Daciei de pe ţărmul Mării Getice / Negre şi din Delta Dunării: Orbia / Olbia (azi. dintre Pulpudava (Plovdiv) şi Sardica (azi. vitejii Daci din Bessia reuşesc să respingă pe Romani. Sofia. 1 ∗ 60 î. V. H.: expediţie / “vizită” a lui Burebista în Dacia Sud-Du-năreană. – 59 î.): Burebista porneşte în vestita ex-pediţie din vestul Daciei. (8127 E. Aghisus («Aegyssus» = Tulcea-România). (8115 – 8116 E. Nicolaev-Ucrai-na). către izvoarele Dunării. ∗ 55 î. H. trecând prin Bessia. [uraşi («Tyras». azi. Romanii din Macedonia folosesc prilejul şi atacă provincia dacică ve-cină. Belgorod-Ucraina). Dunogeţia (Garvăn-România). V. pe direcţia: Uscudava-PulpudavaSardica-Sucidava-Buridava-Arutela-GermisaraSarmizegetusa. azi Istanbul-Turcia). capitala Ucrainei). spre a veni în sprijinul lui Pompeius (numai distanţa până la Pharsalus şi declanşarea “prin surprindere” a bătăliei din 9 64 . H. Bessia. / 8120 E. împotriva triburilor bastarne şi britogallice infiltrate în provinciile Moldadava / Moldova şi Tirasgaetia. Histria (România). peste boriştea Niprului. Tomis (Con-stanţaRomânia). ∗ 48 î. la Marea Thracică. alungândule dincolo de Clepidava (azi. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Călăţani («Callatis» / Mangalia-România). de unde a luat-o spre capitala nemuritorilor Zalmoxianismului. / 8127 E. capitala Bul-gariei). Burebista avea pregătită la Pul-pudava o puternică armată. Dionysara (sau «Dionysopolis» / Balcic-Bulgaria). Dacibuze («Byzantion». V. Chiev / Kiev.: Burebista face o expediţie în estul Daciei. spre a tăia / “tempera” pofta Romanilor din Macedonia de a mai trece graniţa şi de prăda aşezările bes-sodacice. V. dincolo de Gerulata (lângă Vindobona / Viena). H. unde pătrunseseră triburile Boiilor. probabil.). pe care «le-a nimi-cit».

V.: Zi-comis (“zeu-comis”. H. – 24 î. alcătuită din Moldadava / Moldova şi Tyrasgaetia. H. sau “ţările de râuri / munţi”: Arudela / Ardeal. în 42 î. H. îm-părăţia Daciei este divizată de liderii-complotişti (între care şi marele preot Deceneu) în patru formaţiuni statale. ∗ 44 î. H. Maramarisia / Maramureş.). ∗ 44 î. în documente: «Dicomes») conduce a treia formaţiune-stat de după moartea lui Burebista.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. prin anul 40 î. V. Burebista este asasi-nat de nobilii complotişti chiar în sala parlamentului din Sarmizegetusa. – 25 î.). formaţiunea sa statală a reintrat în componenţa Daciei conduse de Cotison. Sighinia / Sigynia. ∗ 44 î.. (8131 – 8146 E. cu consimţământul / sprijinul lui Deceneu). din această perioadă. Moesia de Sus.). lui Coson ia revenit regalitatea în “a doua formaţiune-stat”. V. (8131 – 8151 E.: Deceneu guvernează – din Sarmizegetusa – Dacia Centrală (cuprinzând provinciile.: Rolă («Roles») conduce a patra formaţiune-stat desprinsă din 65 . / 8131 E. de Roma şi de Sarmize-getusa. alcătuită din Gaetia / Geţia şi Bârsia ([ara Bârsei). V. Dacia are ca monedă Cosonul de aur. ∗ 44 î. 1 august 48 î. Pannonia. au dat câştig de cauză “inspiratului” Iulius Caesar). aprox. ∗ 44 î. (8131 – 8150 E. Crissiana / Crişana şi Tibisia / Ba-nat). H.). V. aprox.: împărăţirea lui Coson. H. H. în această calitate participând cu oaste. continuând să-şi păstreze funcţia de pontifex maximus până prin anul 5 d. H. H. H. aprox. – 40 î. Brutus şi Coson – ulti-mul. aprox. la Philippi. – 29 î. / 8135 E. H. după moartea lui Zicomis. (8131 – 8135 E..: mare zi de doliu pentru Dacia. / 8180 E. nu se putea datora decât celor “doi prieteni”. H. Patyissya / Partia. V. alături de căpetenia complotului împotriva lui Caesar (“sincronizarea” comploturilor. Deceneu “încredinţează” conducerea mili-tară a Daciei Centrale lui Coson. H. la moartea lui Burebista. V.

Rolă.): fosta provincie a Daciei Zalmoxi-anismului.. (8144 – 8147 E. V. aprox. şi regatele lui Dzăbic şi Surache. ∗ 31 î. Cappadochia (“cap / capăt al Daciei”) are “regi greci”. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. (după ce Moesia şi Dunogaetia deveniseră teatrul luptelor intestine suddunărene ali-mentate de Romani şi de Rolă). Pantelimonul de Sus / România).): războaiele dintre Rolă. – 28 î. guvernator. – 17 d. forma-ţiune care şi-a făcut apariţia în orizontul anului 31 î. Mesambria (Nesebăr-Bulgaria) etc. V. ∗ 29 î. (8144 E.).). 66 .).: Dzăbic («Dapyx») con-duce “a cincea formaţiune-stat” (desprinsă din Dacia lui Burebista). filoroman. deacum. 1 Dacia lui Burebista. H. Dionysara («Dionysopolis» / azi. din anul 17 d. de pe inferio-rul curs al Prutului. sprijinit de trupele imperialromane de sub comanda lui Mar-cus Licinius Crassus. cu Leuca (Insula Şerpilor. tot în orizontul anului 31 î. V. (8139 – 8192 E. V. H. de guvernanţii României) şi din sudul Moldadavei / Moldovei. a primit titlul de «prieten şi aliat al Poporului Roman». mini-regat (cu capitala în Genucla) constituit din nordul Dunogaetiei (Dobrogei) cu Delta Dunării. “prietenul Romei”. Ulmet («Ulmetum» – azi. Histria (Istria-România). H. alcătuită de Moesia. – 4 iulie 27 î. Nistrului şi Bugului. Balcic-Bulgaria). H. (8144 – 8148 E. H. re-gele Moesiei. graţie rege-lui dac-moesian. H. ∗ 36 î. în 1945. miniregatul său (cu capitala la Tomis) fiind alcătuit din centrul Dunogaetiei (Dobrogei). / 8144 E. Rolă şi Crassus obţin victoria.: Surache («Zyraxes») conduce “a şasea formaţiune-stat” (desprinsă din Dacia burebistană ca şi for-maţiunea lui Dzăbic. cele două regate fiind realipite Moesiei de Jos. Axiopa (CernavodăRomânia). H. V. ∗ 31 î. (8146 – 8148 E. H. Tomis (Constanţa-România). H. V. făcută “cadou” Moscovei. H. cu Capidava. Călăţiani («Callatis» / Mangalia-România). – 27 î. Carssia (“cârja”) / Hârşova (România). numit de Romani. aprox. supra). între care şi grecul Arhelaos.

: [iu Marcu («Thiamar-cus»). – 6 d.. până la independenţa / re-Unirea de sub Regalian. ∗ 14 î.. H. Creta. răscoală condusă de preotul 67 .. Iulia trebuia să devină re-gină a Dacilor. Pannonia. printro campanie de prădăciuni). Delta Dunării şi nord-vestul Mării Getice / Ne-gre.): Pannonia (Pannonia Superior / Inferior) – provincie imperial-romană.): Statul sclavagist al Romanilor devine Imperiul Roman. V. «un moment păruse că Augustus şi Cotison vor intra chiar în legături de rudenie (. rege al Daciei. / 8161 E. (8142 – 8181 E.. iar fiica lui Cotison împărăteasă romană. H. “capul / conducătorul Dacilor-tisieni). -on. H. ∗ 13 î. anul 27 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. la 4 iulie. astfel. H. aprox. (8146 – 8150 E. H. V. H. 277). H. 1 Imperiul Roman reuşeşte să con-troleze toată Dunărea de Jos. 53). V. (8161 – 8433 E.: “fosta” provincie a Daciei Cogaionice / Zalmoxiene. H.).» (PGet. ∗ 27 î. / 8162 E. V. prin proclamarea lui Octavian August drept imperator. fostă Sighinia dacică). H. ∗ 33 î.: răscoala Dacilor-bessi.: provincia. îşi avea “baza militară” antiromană în oraşelecetăţi Drobeta (Tur-nu Severin / România) şi la Arcidava. 94. aprox. V. – 258 d. H. «tri-umfa ex Thracia et Geteis» (PGet. este cucerită şi anexată Imperiului Roman (la provincia im-perial-romană Illyricum. devine provincie imperialromană.). StrPR. dintre Pulpudava şi Sardica. rege “de arme” dac la Buridava (OcniţaVâlcea / România – cf. Crassus – după Acta triumphalia –. ∗ 14 î. V. 55). sau “ţara de râuri / munţi” din Dacia de Vest. împotriva Romanilor (ce-şi extinseseră “stăpâni-rea” asupră-le. H. afirmat mai întâi în luptele împotriva Romanilor din partea moesic-superioară a Sighiniei. ∗ 29 î.). / 8148 E. imperiul durează până în anul 395 (8570 E.: Cotison I (< Co. V.).“cap” + Tissia / Tisa + suf. – 395 d.. ∗ 27 î. H. (8148 – 8570 E. V. – 25 î. din Thracia şi din Moesia.

1 zalmoxian. V. anexată Imperiului Roman. (8181 – 8190 E. până la independenţa / re-Unirea de sub Regalian.: fosta provincie a Daciei de Vest. (8181 – 8187 E. Sighinia / Dalmatia (cucerită de Mettelus. V. H. sau Dalmatia / Illyria – provincie imperial-romană. H. H.“cap” + Moesia + suf.: Comoesicu / Comoşicu (< Co. – 15 d. Tomis-România) în Epistolae ex Ponto.): Sighinia. până la independenţa / re-Unirea de sub Rega-lian. – 65 d. (cf.): comandantul imperial-roman. / 8181 E. de la Argedava etc.: fosta provincie a Daciei de Vest.).. -icu – “capul / domnul MoesilorDaci”. V. – 12 d. – 18 d.: Cotison al II-lea.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în docu-mentele latine: «Comosicus»). se răscoală sub conducerea Dacoromânului Bâtu / Băţu (Bato). / 8132 – 8193 E. în 118 î. V. H. aprox.H. ∗ 15 – 258 d. 43 î. ∗ 6 d. V. H.. (8190 – 8433 E. elogiat de Publius Ovidius Naso (Roma-Italia. / 8185 E. H. V. ∗ 10 – 258 d. “rege de arme” al Gaetiei / Geţiei şi vestit poet al Daciei. Moesia. Dionu Fulegeă (în documente: « Dionysos Volaigeses»). H. Sextus Aelius Catus distruge / incendiază dacicele oraşele-cetăţi de la Zimni-cea.): Moesia (Superior / Inferior) – pro-vincie imperial-romană. ∗ 15 d. “rege-zeumedic” al Daciei. (8185 – 8433 E. H. alipită Imperiului Roman încă din vremea regelui Rolă. H. V. ∗ 10 d. V. până la Sava). H. MKP. ∗ 6 d. V. / 8190 E. capătă rangul de provincie imperial-romană. ∗ 6 d. este declarată de Augustus provincie imperialromană. ∗ 5 d. 68 . 41 / 45). H. (8180 – 8240 E. H. sau “ţară de râuri / munţi” din Dacia Sud-Dunăreană.). aprox.: fosta provincie. H. Pannonia.

Traseul Sfântului Apostol Andrei în Dacia / Dacoromânia. Tadeu.: fosta provincie a Daciei Cogaionice / Zalmoxiene.): Scorilă / Corilă («Coryllus»). V. sau valahă / dacoromână. Iacov Zevedeu.000 de Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi. în 69 . cu toţii aşteptând “să fie botezaţi cu Duhul Sfânt” (Fapte 1. Filip. Matei. H. 15). Vartolomeu. V. în limba pelasgo-daco-thracă. peste 500 (I. 13. spre a putea propaga în întreaga lume Cuvântul lui Dumnezeu.). ∗ 30 d. – 69 d. / 8205 E. “necunoscute lor până atunci”. V. începându-şi misiunea evanghelizatoare în Pelasgo-Dacia / Dacoromânia (în documente: “Sciţia” / “Scythia”). apos- Fig. devine provincie imperial-romană. b) la 7 iunie: pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) asupra Apostolilor – Simon Petru Iona de Betsaida.: a) la 28 mai: Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Cer. Cappadochia (“capul” / “capătul” extremsudic al Dachiei / Daciei). 5)» (RIB. / 8192 E. la cincizeci de zile de la Înviere. între anii 30 şi 47 (8205 – 8222 E. «La înălţarea Mântuitorului la ceruri. ∗ 29 d. rege al Daciei. H. To-ma. H. Iacov Alfeu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 23). credincioşii Lui formau două grupuri: unul la Ierusalim. şi altul în Galileea. V. Cor. hărăzindu-i întru propovăduirea Evangheliei în toate limbile pământului. Simon Zelotul şi Matia (înlocuitorul lui Iuda Iacov – trădătorul lui Iisus Hristos). sau Dacoromâni / Români). permite propovăduirea Creştinismului de către Sfântul Apostol Andrei în Dacia (unde a convertit peste 500. 15). tolul Andrei a fost hărăzit de Sfântul Duh întru a grăi şi în limba celui mai mare / vechi popor din Europa. în cea de-a 40-a zi de la Învierea-I. tatăl lui Decebal. 1 ∗ 17 d. H. la Sarmizegetusa. în număr de 120 (Fapte 1. (8204 – 8224 E. Ioan. Andrei Iona de Betsaida.

Epir. până la independenţa / re-Unirea de sub Regalian. 8). – 106 d. H / 8206 E. în orizontul anului 47 (după alte surse: 63) d. în Turcia). H. Apostol Pavel. / 8221 E. (8221 – 8433 E. 62 sq. V. unde a fost arestat (de Greci) şi răstignit pe o cruce în formă de X (“crucea Sfântului Andrei”). H. GLSG. H. Scy-thia Minor. H. Tessalia. azi. în acelaşi an. pe litoralul nord-ves-tic al Mării Negre şi pe Valea Dunării de Jos / Mijloc. / 8281 E. pomenit şi de Sf. apoi de la Adriatică până la Patras (Grecia). Pannonia. pe Apion – la Tomis (Con-stanţa-România – cf. după un deceniu şi jumătate de apostolat rodnic. ∗ 65 d. ∗ 65 d. Macedonia. H. ∗ 31 d. / 8240. V. unde a pus episcop pe Sitache («Stachys» – RIB.: provincia dacic-zalmoxiană.). i se atribuie “rangul” de provincie imperial-romană. H. 15 septembrie: «Sfântul Andrei a mers în Dacia Sudică. Sighinia (Dalmatia / Iliricum). ∗ 46 d. V. / 8240 E. H. PGet. 66. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 47 d. la Dacibuze / Buzănţoane («Byzantion» – azi.. 1 provinciile: Thracia şi Sciţia / Scythia (= Moesia Inferior.): Thracia – provincie imperial-romană. Dardania. cel ce reuşeşte să creştineze sute de mii de Pelasgo-Daci / Valahi (Dacoromâni). Ampliat. Sfântul Apostol Andrei mai hirotoniseşte ca episcopi în Dacia / Dacoromânia de Est: la Oadză-Sus (grecizat în documente: «Odyssos» / «Odessos». 30). aprox.. Istambul. 64) ş.: Văzână («Vezina») deţine în Cogaion / Sarmizegetusa funcţia de pontifex maximus şi de “vicere-ge” al Daciei (cf. noiembrie şi decembrie: Sfântul Apostol Pavel se află între Dacoromânii / Valahii din Epir: «Când voi 70 . Thracia.. este ucis / răstignit la Patras-Grecia. de aici şi-a continuat misiunea creştinării poporului Pelasgo-Dacilor / Valahilor (Dacoromânilor). 30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei. Varna-Bulgaria). Scythia Major / Moldadava + Gaetia). ∗ 46 – 258 d. a. PIB. la 31 octombrie. pe ucenicul său. în Epistola către Romani (XVI.. / 8225. V.

Creta pe-atunci fiind încă destul de “pelasgo-daco-thracică / valahică” (PIB. prin august-septembrie 66. deopotrivă. ca să nu fie fără roa-dă. 1340). ianuarie. «unde-l chema şi pe ucenicul său Tit. Tit în Dalmatia. IV. El. martie – octombrie: episcopul Tit al Cretei.. la Nicopol. pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea. iubind veacul de acum. şi pe Apolos. Dreptul Judecător. ia pe Marcu şi a-du-l cu tine. H. care ştia pelasgo-daco-thraca. III. sileşte-te să vii curând la mi-ne. ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui. ca nimic să nu le lipsească.. la Nicopole. 1338). cunoscătorul de lege.» (II. “înger” – cuvânt pelasgodaco-thracic / dacoromânesc-arhaic) era un Valah / Dacoromân profund cu-noscător al Legii sacre şi. şi nu numai mie. ∗ 66 d. ∗ 66 d. / 8241 E. căci îmi este de folos în slujire. 1 trimite pe Artemă la tine. să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune. de Andronic («rudele» Sfântului Apostol Pavel. Cres-cent – în Galatia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 12 – 14. m-a lăsat şi s-a dus la Tesalonic.» (Tit. cu bună grijă. 63 / Bibl. numai Luca este cu mine. 1340). că Dima. V. prezenţa lui lângă Sfântul Apostol Pavel fiind imperioasă. februarie. trimite-i mai înainte. Zenă (> zân. Bibl. este subliniat acest adevăr: «De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii.. Bibl. Tit – ce. în provinciile Sighinia (Illyricum / Dalma-tia) şi Pannonia. H. în Epistola a doua – către Timotei – a Sfântului Apostol Pa-vel.. parese. primeşte de la Sfântul Apostol Pavel misiunea de a propovădui Evanghelia lui Hristos în Pelasgo-Dacia / Dacoromânia de Sud-Vest. fusese însoţit de Iunia. legile belagine / dacoromâne. spre treburile cele de neapărată nevoie. sau pe Tihic. V. «împreună închişi cu mine») şi de Epenet. căci acolo m-am hotărât să iernez. sârguieşte-te să vii la mine. Tim. adică valaha / dacoromâna. al legilor neamului său. pe Zenă. / 8241 E. 8 – 11. episcopul Cretei». martie: Sfântul Apostol Pavel se află încă printre Dacoromânii / Valahii din Epir. «pârga Asiei» (cei pomeniţi de Sfântul Apostol Pavel în 71 .

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Episto-la către Romani, XVI, 5 / 7) – asistă la ridicarea temeliilor Bisericii din Sirmia / Sirmium (azi, Mitroviţa), biserica primă a Creştinismului din Dacia / Daco-românia de Vest (cf. PIB, 63). ∗ 69 d. H. – 87 d. H. (8244 – 8262 E. V.), aprox.: Dură («Duras») – fratele lui Scorilă, unchiul lui Decebal, este rege al Daciei, la Sarmizegetusa (Dură a fost “rege de arme” / “diurpan” > “djurpan” / “jupan” al “ţării de râuri / munţi” dintre Ordessua / Argeş şi Năpăria – «Naparis» / Ialomiţa, cât şi al ţinutului “simetric”, sud-dunărean, dintre Axiopa şi Appiaria, avându-şi “curtea mare” / “storuma”2 în oraşul ce i-a purtat numele până în secolul al XIX-lea: Durăstoruma / Durostor – cf. NPIst, 253; azi, Silistra-Bulgaria). ∗ 69 d. H. – 70 d. H. (8244 – 8245 E. V.), iarna: Dură, regele Daciei, de-clară război Imperiului Roman şi eliberează Moesia; după această victorie, Dură, regele Daciei, obligă «la subsidii» pe Titus Flavius Vespasianus, împăratul Romei. ∗ 81 d. H. – 96 d. H. (8256 – 8271 E. V.): la Roma, împărăţeşte Domiţian. ∗ 81 d. H. – 85 d. H. (8256 – 8260 E. V.): împăratul Romei refuză să mai plătească “tribut” Sarmizegetusei, regelui Dură, nemairespectând tratatul în-cheiat în anul 70 d. H. (8245 E. V.). ∗ 85 d. H. – 86 d. H. (8260 – 8261 E. V.), iarna: regele Sarmizegetusei, Dură, declară război împăratului Romei, Domiţian; cu acest prilej, Decebal, nepotul regelui, dovedeşte că «este foarte priceput la războaie»; Dacii ies biruitori; «dându-se lupta, Romanii au fost învinşi, lui Oppius Sabinus (gu-vernatorul Moesiei) i s-a tăiat capul, şi Dacii, năvălind asupra multor castre şi oraşe, au prădat ţinuturile ce atârnau de Imperiu» (Iordanes, Getica, 76). ∗ 86 d. H. / 8261 E. V., vara: o puternică armată imperialromană pătrunde în Sighinia şi în Moesia, în frunte cu
72

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

împăratul Domiţian; comandantul opera-ţiunilor militare dunărene este Cornelius Fuscus; Domiţian împarte Moesia în două provincii independente: Moesia Superioară şi Moesia Inferioară. ∗ 86 – 106, iulie, d. H. (8261 – 8281 E. V.): Decebal este rege al Daciei. ∗ 86 – 87 d. H. (8261 – 8262 E. V.), iarna: Sarmizegetusa declară război Romei; la începutul iernii, pe la 1 decembrie 86 d. H. (8261 E. V.), în vreme ce împăratul Domiţian şi iubitul său comandant de legiuni, Fuscus, sărbă-toreau “triumful sud-dunărean” la Naissus (Niş), Decebal le trimite o solie cu o interesantă «declaraţie de război»; solia comunică împăratului Domiţian că regele Daciei, Decebal, nu mai doreşte respectarea vechilor acorduri încheiate între Vespasian şi Dură, privitoare la subsidii, şi că Decebal «va face pace dacă ar vrea (el, Domiţian) ca fiecare Roman (din Imperiu) să-i trimită anual doi oboli, iar de nu, el (Decebal) îi va declara război şi-i va aduce mari neajunsuri» (DDB, 280). ∗ 87 d. H. / 8262 E. V., ianuarie - februarie: armata condusă de coman-dantul Cornelius Fuscus primeşte ordin să treacă Dunărea, să înainteze pe Valea Oltului, îndreptându-se spre Sarmizegetusa, capitala Daciei; stratagema lui Decebal reuşeşte; «chiar din prima ciocnire înving pe Romani, îl omoară pe generalul lor Fuscus şi jefuiesc bogăţiile din tabăra soldaţilor» (Iordanes, op. cit.). ∗ 88 d. H. / 8263 E. V.: după mai bine de un an de la «uluitoarea dispariţie a armatei romane de sub comanda lui Fuscus», noul comandant al armatelor imperial-romane, Tetius Iulianus, încearcă să atace Dacia lui Decebal dinspre Pannonia; cum Decebal prevăzuse şi această acţiune războinică a Imperiului Roman, l-a lăsat pe Tettius Iulianus să înainteze prin Banat, până la Tapia / Tapae (la “Porţile de Fier” ale Ardealului / Transilvaniei), unde are loc marea bătălie; învins, Tettius Iulianus se retrage în Imperiu, la sud
73

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

de Dunărea de Mijloc; se încheie tratatul dintre Decebal şi Domiţian, prin care Roma se obligă să plătească tribut Sarmizegetusei “în bani şi în meşteri de tot felul”. Fig. 14. Dacia lui Decebal (87 – 106 / 8262 – 8281 E. V.) şi Imperiul Roman al lui Traian. ∗ 98 – 117 d. H. (8273 – 8292 E. V.): la Roma, împărăţeşte Traian. ∗ 98 – 100 d. H. (8273 – 8275 E. V.): Roma / împăratul Traian încă plăteşte “tribut” Sarmizegetusei lui Decebal. ∗ 101 – 102 (8276 – 8277 E. V.): primul război dintre Traian şi Decebal, “încheiat la egalitate”. ∗ 105 (8280 E. V.), martie – aprilie: ultimele finisări la Podul Decebalo-Tra-ianic, legând malurile Dunării, în dreptul oraşului Drobeta. Podul este con-struit în baza tratatului dintre Dacia şi Imperiul Roman din anul 102, potrivit căruia Roma a trimis proiectantul – Apolodor din Damasc – şi câţiva “ingi-neri-constructori”, Sarmizegetusa dând materialele şi “mâna de lucru”; lungi-mea podului: 1.135 m; lăţime: 18 m; lăţimea carosabilă: 14 m; liantul folosit în zidăria de piatră / cărămidă («20 pile şi două culee» – BMIst, 23) s-a făcut după o “reţetă dacică”, încă “secretă” (pare-se că în mortar era pusă şi cenuşa unui arbore autohton, rarisim; ar putea fi vorba de Sorbastru / Sorothamnus scoparius, din zona Herculane – cf. TZpl, II, 301 sq.). ∗ 105 – 106 (8280 – 8281 E. V.): al II-lea război dintre Traian şi Decebal; la 4 iunie 105 (8280 E. V.), Traian declară din nou război lui Decebal. ∗ 106 (8281 E. V.), iulie: după lunile de “inepuizabil” asediu imperial-ro-man al capitalei, văzând că “aliaţii” întârzie şi nu îi vin cu ajutoarele promise, constatând că trădarea îşi face loc printre nobilii săi, Decebal se hotărăşte
74

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

să dea unui general de încredere comanda armatelor de rezistenţă din Sarmize-getusa şi părăseşte capitala (printr-o o galerie subterană secretă, ieşind în afara zidurilor) spre a se duce în nord-estul liber al Daciei ca să recruteze noi războinici pentru o armată eliberatoare; în absenţa regeluicomandant, lucra-rea trădării îşi face iute loc printre generali, Sarmizegetusa se predă împăra-tului Traian ce, imediat, dă ordin trupelor speciale de sub comanda lui T. C. Maximus de a porni-o pe urmele lui Decebal şi de a-l captura; văzând că nu mai are vreo posibilitate de a scăpa de urmăritori, cu câteva clipe înainte de a fi prins de T. C. Maximus, Decebal, desigur, în spiritul doctrinei Zalmoxianis-mului (ce conferea raiul nemuririi, adică [araTinereţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vie-ţii-fără-Moarte, doar eroilor, celor căzuţi în luptă până la ultima picătură de sânge împotriva duşmanilor Cogaionului / Patriei, nu şi sclavilor), îşi ia zilele – pare-se, în 30 iulie 106 – cu câteva clipe înainte de a deveni înlănţuitul Romei. ∗ 106 (8281 E. V.), august: căderea Sarmizegetusei, după cel mai cumplit, după cel mai sângeros asediu cunoscut de armatele imperial-romane, în ajutorul cărora a venit “trădarea generalilor lui Decebal”. Atât de mare a fost acumularea de furie, de ură a Romanilor împotriva Dacilor, eroi-ai-nemuririi, încât împăratul Traian supraveghează personal executarea ordinului de a rade de pe faţa pământului, Sarmizegetusa, capitala Daciei, mobilizând imense forţe distructiv-militare, căutătoare totodată şi de “fabuloase comori” ascunse de regele Decebal; după ce trece pe sub fierul târnăcoapelor construcţiile de pe cele zece terase ale muntelui sacru, Cogaion (dintre care unele sanctuare îşi aveau temeliile în orizontul anului 5900 î. H. / 2275 E. V.), cu ziduri – murus dacicus – groase de trei metri, cu fasonate blocuri de piatră, cu temple-calendar având coloane înalte de peste 5 m şi «grosimea de 1,80 m» (cf. MKP, 81), împăratul Traian hotărăşte (în septembrie
75

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

106) să se ridice «un castru situat într-un nod rutier strategic, la 8 km est de Porţile de Fier ale Transilvaniei», devenind noua capitală, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. ∗ 106 – 258 (8281 – 8433 E. V.): din august 106, imediat după moartea eroică a lui Decebal, sceptrul regalităţii sarmizegetusane este preluat de “re-gele de arme”, Pieporu, din provincia nord-estică a Daciei, Costobocia; Dacia liberă – dintre Dunărea Superioară (Gerulata) şi Clepidava (Chiev) / Nipru, dintre Porolissum şi Selidava –, prin regii daci-costoboceni din Dinastia Pie-poreană, organizează nenumărate campanii de eliberare a fraţilor aflaţi în lan-ţurile Imperiului Roman. Fig. 15. Dacia (Thraco-Dacia) între 106 şi 258 (8281 – 8433 E. V.), care nu a putut fi cucerită de Imperiul Roman. ∗ 107 (8282 E. V.): Traian divizează Pannonia dacică în provinciile imperi-al-romane, Pannonia Superior şi Pannonia Inferior. ∗ 108 – 110 (8283 – 8285 E. V.): la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, «pe vatra castrului, s-a dezvoltat o colonie de cetăţeni romani, mai ales veterani, căreia i s-a făcut onoarea de a fi înregistrată în “tribul” Papiria, districtul electoral al lui Traian; colonia, de formă dreptunghiulară, având colţurile rotunjite prevă-zute cu turnuri, era înconjurată, ca un castru, de ziduri care închideau o su-prafaţă de 81 de acri; era adică îndeajuns de mare pentru a cuprinde o popu-laţie de 15.000 – 20.000 de locuitori» (MKP, 81); de-acum, “noua capitală” a Sarmizegetusei se distinge printr-un adaos: Ulpia Traiana, pentru “amintirea generaţiilor”; dar... “la 70 de km” de la noua capitală, la Sarmizegetusa lui Decebal, au rămas în pământ zidurile, plintele coloanelor din templele / sanc76

76). cu diametrul de 3. du-pă cum certifică Herodot. anihilată “la supra-faţă” de vandalismul armatelor imperiale ale lui Traian. V. 75). ∗ 109 (8284 E. «cu o aprobare specială poţi urca 185 de trepte ale scării în spirală ce duce în vârful monu-mentului» (MKP. civilizaţia dacică.7 m. aflat la câteva sute de metri de trofeu. re77 .): Traian dă ordin de ridicare a Tropaeum-ului Traiani (azi. Adamclisi-România).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. statuia de bronz aurit a lui Traian. urme ale unei civilizaţii superioare celei romane. V. «pe fusul Columnei a fost sculptată o bandă spiralică de marmoră cu o lungime de 200 m. ∗ 117 – 138 (8292 – 8313 E.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Hadrian. este inaugurată la Roma Columna DecebaloTraiană: 39. din vârf. 12 mai: «după mai bine de şapte ani de lucru». profunzimea civiliza-ţiei dacice se relevă şi astăzi tocmai în ceea ce individualizează poporul Da-coromânilor / Valahilor între celelalte popoare ale lumii. 65). H. V. a fost înlocuită în 1588 cu statuia Sf. care conţine 155 de scene separate şi peste 2500 de figuri». V. este dedicat «eroilor care. altarul.83 m înălţime. monu-mentul datează din 109 d. V. 17 tam-buri de marmură suprapuşi.» (MKP.): cucerirea Armeniei de către Traian (Armenia a fost. “colonie” a Daciei Cogaionice / Zalmoxiene). ∗ 113 (8288 E. ∗ 114 (8289 E. 1 tuarele-calendar. a înzestraţilor cu ştiinţa de a se face nemuritori.). ∗ 124 (8299 E.): Ulpia Traiana Sarmizegetusa este «centrul financiar. urna de aur cu cenu-şa lui Traian este în încăperea din baza Columnei. monument prin care comemorează ostaşii romani că-zuţi în războaiele cu Dacii. au căzut în timpul războiului dacic» şi «consemnează 3800 de nume» (MKP. chiar dacă la Dunăre / Carpaţi sau îmbinat roţile dinţate ale imperiilor până în secolul al XXlea. jertfindu-se pentru Patrie. Petru. «după inscripţii.

Ulpia Traiana era reşedinţa procuratorului imperial (ofiţer de admi-nistraţie) pentru toate trei subdiviziunile. şi Dacia Inferior – mai târziu Mal-vensis – nu se ştie sigur unde era centrul ei administrativ.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Septimiu Sever. ∗ 161 – 169 / 180 (8336 – 8344 / 8355 E. poate că a fost Romula. V. ajungând până în Ulpia Traiana Sarmizegetusa. unde-şi avea reşedinţa guvernatorul militar al celor trei subdiviziuni. V. o mărturisesc numeroasele temple şi inscripţiile» (MKP. ∗ 177 – 178 (8352 – 8353 E.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Perti-nax (ianuarie – martie) şi a lui Didius Iulianus (aprilie-iunie). Dacia Superior – mai târziu Apulensis – administrată din Apulia / Apulum (Alba Iulia).): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Antonius Pius. Ulpia Traiana era o aşezare cosmopolită. Dacia Traiana este împărţită în trei: «Dacia Po-rolissensis.): Dacii-costoboci invadează Imperiul Roman. administrată de la Napoca. 1 ligios şi legislativ al Daciei». V. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Lucius Verus şi a lui Marcus Aurelius.): Dacii liberi se războiesc cu Marcus Aure-lius. ∗ 193 – 211 (8368 – 8386 E. ∗ 170 (8345 E. V. până în Grecia. înaintând şi în ţinuturile sud-dunărene.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. ∗ 138 – 161 (8313 – 8336 E. 84).): noi bătălii între Dacii liberi şi trupele lui Marcus Aurelius. ∗ 162 – 172 (8337 – 8347 E. MKP.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Commodus. 78 . Aedes Augustalium simbolizează importanţa oraşului ca sediu al cultului imperial. ∗ 180 – 192 (8355 – 8367 E. ∗ 193 (8368 E. 86). V. unde incendiază super-bele vile de lângă Amfiteatru (cf. V.

dă ordinul de începere a reparaţiilor magistralei militare din Dynogaetia / Dobrogea centra-lă..): împăratul dacoromân. prezidat de preotul şef al Augustalilor. V. V..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.21 litri» (MKP. care consuma 18 kg de carne şi 27 l de vin pe zi. a lui Gordian al II-lea şi a lui Decimus Balbinus. «din vremea acestui împărat. 238). dacă nu şi mai înainte. care ajungea la 3. «din ţinuturile Dunării de Jos». Maximin Thracu. dar dintr-o epocă anterioară. ∗ 217 – 218 (8392 – 8393 E.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Alexander Severus. «originar din Moesia. 125). V. se întrunea la Ulpia Traiana» (MKP.) Sarmaţilor» (OTr. cu o înălţime de aproape 2. V. 125). tot de la Ibida..): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Maximin Tracu («Maximinus Thrax»).. ∗ 238 (8413 E.40 m. Consiliul celor trei Dacii. ∗ 218 – 222 (8393 – 8397 E.): invazie a Dacilor-carpi în Moesia Inferior. el îşi colecta zilnic sudoarea. la jumătatea drumului dintre Histria şi Troes-mis. provine piatra funerară cu un relief care reprezintă lupoaica alăptându-i pe Romulus şi Remus. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Gordian I.). care duce «lupte împotriva (.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Macrinus.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Geta şi a lui Caracalla. V. ∗ 238 (8413 E.. 79 . V. ∗ 235 – 238 (8410 – 8413 E. «un miliar de la Ibida (. ∗ 222 – 235 (8397 – 8410 E. ∗ 235 (8410 E.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Elagabalus. era un munte de om. arată că sub domnia sa a fost reparată magistrala militară din Dobrogea centrală. V.. 86).» (MKP. 1 ∗ 211 – 212 / 217 (8386 – 8387 / 8392 E.

): Statul Independent al Daciei / Dacoromâniei. ∗ 249 – 251 (8424 – 8426 E. din iulie până în septembrie 253. Gaetia 80 . ∗ 245 (8420 E. LA ANUL 258 (8433 E.). V. V. sub nivelul criptei Celor patru martiri dacoromâni: Zotică. ∗ 244 – 249 (8419 – 8424 E.) ∗ 258 – 270 (8433 – 8445 E.): în tronul Romei se află împăratul Gallie-nus . Maramarisia. V. Dacia Traiană. ∗ 251 – 253 (8426 – 8428 E. ∗ 249 (8424 E. Cămaşă şi Filip. V. Sigynia / Illy-ria. 21 iunie: declararea independenţei Daciei / Dacoromâ-niei (prin Unirea povinciilor / ţărilor dacoromâneşti de râuri şi munţi din Im-periul Roman şi din Dacia Liberă: Thracia. V. ∗ UNIREA PELASGO-DACO-THRACILOR (VALAHILOR / DACOROMÂNILOR) SUB SCEPTRUL ÎMPĂRATULUI REGALIAN.). Pannonia. ∗ 253 – 268 (8428 – 8443 E. Aţală. în bazilica zalmoxian-creştină («cu trei nave şi o absidă circulară» – PIB.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Gordian al III-lea.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Deciu. Macedonia. se află şi Emilianus.) de la Niculiţel-Tulcea.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Trebonianus.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. moaştele i-au fost descoperite în 1971. 88 / cf. V. DDist. Moldadava.): Dacii / Dacoromânii-carpi “controlează” Dacoromânia Nord-Dunăreană. ∗ 258 (8433 E. 20 sq. a fost mar-tirizat creştinul dacoromân Flavian. Moesia. V. 25 mai: la Noviodunum (IsacceaRomânia). V. tot în scaunul imperial de Roma. V. 1 ∗ 238 – 244 (8143 – 8419 E. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Filip Arabu.

713 / 717).. ∗ 258 (8433 E. C. monedă proprie. V. după propovăduirea sfinţilor apostoli Andrei şi Pavel. / ITNM. – şi spiritul “mai realist” de nou monote-ism. sub conducerea împăratului Regalian. RE-GALIANU. stră-nepotul regelui-erou de la Sarmizegetusa. aproape bimilenară. În anul 258 (8433 E. Regalian bate monedă proprie.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. îşi dezrobeşte poporul Valah / Dacoromân... sau valaha / dacoromâna-arhaică. de după cuce-ririle Romei. V. 81 .). 1 / Geţia. îndeosebi. Statul Independent al Daciei / Dacoromâniei. sub Regalian (258 – 268 / 270). are. TDR. Costobocia. din jugul Imperiului Roman. Creştinismul (deoarece tot mai mulţi Valahi / Dacoromâni nu mai cre-deau în “re-venirea Solului din cer”. P.): ultimele monede romane găsite la Ulpia Traiana Sarmi-zegetusa «poartă efigia lui Gallienus» (MKP. Regalian îşi eliberează pă-mânturile strămoşeşti. 119). alături de care înflorea (fără a atinge sfera armatei. uniţi şi liberi. Dacia / Dacoromânia «amissa est». cu capitala la Sarmizegetusa Traiană / Ulpia Traiana Sar-mizegetusa. Decebal (Deceballa / Deceballus). “regalianul de argint”. a războinicilor zal-moxieni) – încă din secolul I d.» (cf. C. Fontes. şi o religie monoteistă. 57) –. Selidava etc. V. 5 sqq. pelasodaco-thraca. în “omul Soarelui-Moş / Tatălui-Cer”. Regalian dovedindu-se un mare strateg şi un neasemuit diplomat. o limbă bine cristalizată.» / «REGALIAN. 87). toate încercările militare / diplomatice ale împăratului Gallienus de a readuce sub sceptrul Romei Dacia / Dacoromânia dau greş. H. Zalmoxianismul (cf. monedă cu numele conducătorului lor prim: «IMP. în Pelasgo-Dacia / Dacoromânia (cf. Salmoş-Zalmas-Zalmoxis). aşadar. cu chipu-i.. CDH. regalianul de argint – prima monedă naţională a Dacoromânilor / Vlahilor. Tiras-geţia.). 9 / RDGIR. I.

bate – la Carnuntum – nouă monedă de argint. V. TDR.restituta.».): conducerea statului Daciei / Dacoromâniei este preluată de soţia lui Regalian. la câteva săptămâni.”). La doi ani după moar-tea lui Regalian.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în baza Legământului de la Aurelian (legă-mânt făcut lângă Aquileia – cf. Fig. strănepotul lui Decebal. 40) – respectat în mai mică ori în mai mare măsură chiar şi după “ultimul” împărat dacoromân de Constantinopol. Gallienus. Dacia / Dacoromânia se re-integrează Imperiului Roman.. împărăteasa Dacoromâniei – monedă 82 . Sulpicia Dryantilla / Druănţilă (268 – 270). Focea (602 – 610). 16. V. V..): Dacoromânia / Dacia «. răzbună Sarmizegetusa. ∗ 268 (8443 E. care ştie să păstreze independenţa faţă de Roma. V. 17. se declanşează “războaiele pentru tronul Romei”. Regalianul de argint – prima monedă a Vlahilor / Dacoromânilor. de împăratul Gallienus.).. Aurelian a devenit împăratul Daciei / Dacoro-mâniei. ucid pe Regalian. cavalerii (generalii) zalmoxieni fideli lui Re-galian. bătută în statul independent al Daciei / Dacoromâniei.. ∗ 270 (8445 E.. 18. în 258 (8433 E. În acelaşi an – pe fondul războaielor civile din Imperiul Roman – ajunge şi în multvisatu-i tron împărătesc de la Roma. Sulpicia Dryantilla / Druanţilă. Regalian (< “răgălie” / “rădăcină descoperită de ape. la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. ∗ 268 – 270 (8443 – 8445 E. Fig.. dând morţii pe împăratul Romei.): asasini plătiţi de la Roma. în anul 270. 1 Fig. Dacia / Dacoromânia în vremea împăratului dacoromân (pelasgo-daco-thrac / valah).

apoi. după destrămarea Imperiului Otoman este împărţită între Bulgaria. la gândul că îşi va revendica teritoriile pe care i le-a acaparat). Gaetia / Geţia.): Moesia – provincie a Imperiului Ro-man / Bizantin.): în tronul imperial de Roma se află Pelas-go-Daco-Thracul / Valahul (Dacoromânul / Românul) Aurelian. ∗ 270 – 275 (8445 – 8450 E. Grecia şi Turcia.): conducătorii provinciilor / “ţărilor de râuri / munţi” din Dacoromania Nord-Dunăreană “conving” pe Aurelian – în baza Legământului de la Aquileea (270 / 8445 E. din 1371. F. V. redevine provincie imperialbizantină. 1 de argint bătută în Dacia / Dacoromânia. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. Tirasgeţia. Grecia. Moldadava / Moldova. apoi. V.175 E. Selidava etc. V. sub numele de Macedonia (nume împotriva căruia a vociferat Grecia. exceptând perioada re-Unirii între hotarele Valahiei Mari. re-devine provincie imperialbizantină. exceptând perioada re-Unirii 83 . din 1371. Iugoslavia devine stat independent. Pannonia. V.) – să retragă împovărătoarea administraţie imperial-romană de la nordul Dunării. TDR. după destrămarea Imperiului Otoman este împărţită între Bulgaria.175 E. V. ∗ 271 (8446 E. Mace-donia. provincie a Imperiului Otoman. Albania şi Serbia / Iugoslavia. în baza «legământului aurelianic»: Dacia Traiană. în anul 268. S.): Macedonia – provincie a Imperiului Roman / Bizantin. trec în alcătuirea “scutului Impe-riului Roman la Dunăre”.175 E. provincie a Imperiului Otoman. V. Maramarisia.): Thracia – provincie a Imperiului Ro-man / Bizantin. 40).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în sudul fluviului (cf. partea Macedoniei încorporată R. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. îşi re-capătă statutul de “provincii imperial-romane” (“reintegrate”): Thracia. Costobocia. exceptând perioada re-Unirii între hotarele Valahiei Mari. Sigynia / Illyria. în 1991. la Carnuntum. Moesia.

croate etc. Dalma-ţia. şi după al II-lea război mondial: Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Croaţiei. Voievodina. cea mai mare parte se constituie – sub presiunea / “ocrotirea” armatelor imperial-ruseşti – în statul Bulgariei. când se divide în Slovenia. provincie a Imperiului Otoman (infra). es-te disputată între Imperiul Roman de Apus şi de Răsărit. F. se declară republici independente. Herţegovinei. Iu-goslavia.): Sighinia (Dacoromânia de Sud-Vest). după războiul civil din 1991.175 E. Austro-Ungar (Cro-aţia şi Ungaria “se unesc”. 84 . Slovenia. Bosniei. ia fiinţă – din unirea Serbiei. iar din 1797. V. după destrămarea Imperiului Otoman. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. 1 între hotarele Valahiei Mari.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Sloveniei şi partea nord-vestică a Macedoniei – Regatul Sârbilor. Iugoslavia. Serbia etc. la 1 decembrie 1918. redevine provincie imperialbizantină. Imperiului Austriac / Habsburgic. (în funcţie de “culorile demografice” pe care i le-au dat triburile din creuzetul pannonic – avare.. Croaţia etc. Moesia Superioară (Valea Timocului) este împărţită între Serbia / Iugoslavia şi Bulgaria. Illyricum / Illyria etc. S. aruncate şi fixate peste Sava şi Drava). sub patronajul Bisericii Romei. Croaţia formează în anul 1102 o “dinastică uniune” cu Ungaria. după primul război mondial. Bosnia-Herţegovina. în vremea dualismului austro-unguresc). între 1420 şi 1796. statele componente ale R. este anexată Austri-ei. transformată în provinciile imperial-romane Dalmatia. este stăpânită / re-stăpânită o vreme de Imperiul Bizantin. exceptând Serbia şi Muntenegru (ce formează şi în prezent Iugo-slavia). apoi. sunt apoi supu-se Imperiului Otoman. –. din 1393. Croaţia. apoi. parţial. slave. Croaţilor şi Slovenilor (milioa-nele de Vlahi / Dacoromâni nu figurează în titulatură). denumit din 1929. Muntenegrului. de Imperiul Romano-German. Muntenegru. este vasală Veneţiei.

vreo cronică “din epocă”. în 955. este zdrobită la Posada de armata domnului / “regelui” Dacoromânilor.175 E. Nori-cum. cu statut de “foede-rati”. cele şapte triburi al Ungurilor / Ma-ghiarilor conduse de Arpad.. în vremea invaziilor hunice. ca “foederati” ai Im-periului Bizantin. “Partium”). “dirijează”. 1330. ultimele. aşa-zisele “cuceriri ungureşti / ma-ghiarearmate” în ţările de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei Nord-Du-nărene sub Arpad sunt numai plăsmuiri / “falsuri” tardive ale “regilor aposto-lici” şi ale scribilor din cancelaria Ungariei de dincoace de secolul al XII-lea: 1) pentru că Ungurii / Maghiarii (în afara “cetelor de războinici de pradă”) nu aveau potenţial militar superior potenţialului militar al Dacoromânilor – cum nici în anul “de apogeu”. din afara cancelariei Ungariei. se adaugă şi “zona-tampon” / “creuzet”. se năpustesc asupra Orleans-ului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în aceste provincii. noile triburi migratoare. Pathissia / Pathissus (ţinutul dintre Dunărea de Mijloc şi Tisa / “Partia”. Basarab I. jefuiesc Otranto. Roma / Constantinopolul admite. îşi îndreaptă obiectivul prădăciunii spre Augsburg. de regele Otto cel Mare. care să certifice vreo biruinţă armată a Ungurilor în faţa Valahilor / Dacoromânilor (Românilor). ori mai tardivă. devenit împărat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană). V. în 924. sunt admise în Pannonia. 2) nu există vreun document. la care. dar sunt zdrobiţi în apropiere. în 937. ori de la Turrinova / 85 . De regulă. având misiunea de a ataca spre vest şi nord-vest (ceea ce au şi făcut: în 915. în 947. jefuiesc Bremen-ul. avaro-slave etc. prădează Mende. 1 ∗ 271 – 2000 (8446 – 10.): Pannonia (Superioară / Inferioară). 3) infiltrarea Ungu-rilor / Maghiarilor în Transilvania se face pe bază de încuscriri cu împăraţii / regii ce decid soarta Dacoromâniei NordDunărene de la Constantinopol. condusă de Carol Ro-bert. în anul 896 (infra). când armata Unagriei. pe râul Lech. ţări de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei de Vest – redevin provincii ale Imperiului Roman / Bizantin.

dintre Dunărea de Mijloc. din Pathissia. anexată Ucrainei). în anul 1001. a Moldadavei / Moldovei dintre Carpaţii Răsăriteni şi Prut. (astfel. se relevă dincoace de orizontul anului 1002. ceea ce este cu totul altceva decât cuceririle. când ţările de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene. celelalte ţări de râuri / munţi ale Daciei / Da-coromâniei Nord-Dunărene se reunesc şi formează statele medievale dacoro-mâneşti. se reunesc în statul medieval dacoromâ-nesc al Transilvaniei. la “pericolul rus” din est. Bucovina şi Maramarisia / Maramureşul de Nord-Est sunt 86 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. a Gaetiei / Geţiei (Munteniei). Moravia etc. din nord. Tisa şi arcul Carpaţilor.armate). Pannonia se constituie într-un nucleu statal al Ungurilor. poate fi vorba de “cuceriri-prin-încuscriri”. după ce adoptă Creştinism-catolicismul. al-cătuit din reUnirea Daciei Traiane. până în orizontul anului 1103. şi la “pericolul otoman”. Ştefan I este încoronat ca rege de către Papa de la Roma. anexate Ucrainei). c) Tirasgeţia. Ieşirea ţărilor de râuri / munţi ale Da-ciei / Dacoromâniei Nord-Dunărene dintre roţile dinţate ale imperiilor evme-zice şi din secolele al XIX-lea şi al XX-lea se relevă: a) în statul României. mi-siunile creştin-catolice pe care i le dă Biserica de Roma împotriva Dacoromâ-nităţii creştin-ortdoxe din Pannonia. din sud. din Transnistria (parte infimă din Tirasgae-tia. anexate Bulga-riei). din Noricum. sub conducerea lui Vaik / Ştefan I (997 – 1038). 1 Tânovo etc. Sub “oblăduirea” Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană şi cu aprobarea Papei de la Roma. sudul Moldovei / Basarabiei. ca reacţie la “pericolul polon”. b) în Republica Moldova (fosta Republică Socialistă Sovietică Moldove-nească). sub conducerea “principelului” Mercuriu. Moldova şi [ara Românească. Puţin mai târziu. alcătuită din Moldadava / Moldova dintre Prut şi Nistru (mai puţin judeţele sudice. Alutuaniei / Olteniei şi Du-nogaetiei / Dobrogei (mai puţin judeţele Durostor şi Caliacra. când încă nu se pune problema unui real “pericol unguresc / maghiar” la Tisa.

căreia i-au fost anexate şi părţi din Maramureşul sud-vestic. 87 . d) Marama-risia / Maramureşul de Vest este anexat Cehiei şi Slovaciei. conduce la victorie două campanii împotriva neamurilor germanice. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Carinu / Crinu. V. în Dacoromânia Sud-Dunăreană. Constantin (cunoscut în istorii cu atributul «cel Mare»). 27 februarie: se naşte. f) Pannonia şi Pathissia sunt azi regiuni ale Ungariei. Se-lidava. ∗ 282 – 283 (8457 – 8458 E. 1 anexate Ucrainei. ceea ce îi atrage titlul de «Goticus».): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea de Roma a Dacoromânului Probu. vestit şi ca poet. ca Dacoromân / Valah zalmoxian.). e) Susudava. din Bielorusia / Belarus. sunt azi regiuni din Polonia. din Crişana de Vest etc.. V. şi ca orator. în anul ultim al împărăţirii sale respin-ge năvălirea Sarmaţilor şi a Quazilor în Dacia / Dacoromânia. ∗ 274 (8449 E. ∗ 283 – 285 (8458 – 8460 E. ∗ 276 – 282 (8451 – 8457 E. Costobocia etc.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Caru. g) Noricum şi alte regiuni din Dacia lui Burebista sunt azi regiuni ale Austriei. h) Banatul de Vest este anexat Iugoslaviei. este primul împărat dacoromân. V.. ∗ 283 – 284 (8458 – 8459 E. ∗ 277 (8452 E. fiul comandantului legiunilor imperial-romane de la Rin şi Dunăre. V. Constanţiu Auriul (împărat: 305 – 306) şi al «frumoasei Dacoromânce-creştine Elena». Probu bate pe monedele sale Soarele într-o cvadrigă trasă de pa-tru cai. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Numerian. Lituania etc. la Naissus (Niş). Elveţiei şi Germaniei.): împăratul dacoromân Probu zdrobeşte Goţii ce pătrun-seseră la Dunăre.

246). se află inscripţia: «Aici odihneşte sfântul martir Dassius. ∗ 304 (8479 E. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. în anul 579 (8754 E. an-trenează în fruntea imperiului monarhia de drept divin. România) – sfântul dacoromân Dassiu / Dacian. V. desfăşurată la templul lui 88 .: trăieşte episcopul Teofil al Da-coromâniei Nord-Dunărene. martie: Diocleţian şi Galeriu emit Edictul anticreştin. 20 noiembrie: este martirizat – la Axiopa (Cernavodă-Hinogu. ∗ 304 (8479 E. V. la 1 mai 305 (8480 E.) aprox. născut din ma-mă dacă”. întro impresionantă solemnitate. 9). adus de la Durostorum» (SSR. în cate-drala din Ancona. mai 1: împăratul dacoromân Diocleţian s-a retras din tronul imperial. SSR.). adică din mamă valahă / dacoromâncă nord-dunăreană. V. din anul 325 (8500 E.).). după cum consemnează mai toţi istoricii.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea de Roma a Dacoromânului Diocleţian. 7 martie: Efrim este episcop de Tomis. V. ale cărui moaşte au fost duse mai întâi. în spiritul Zalmoxianismului. 1 ∗ 284 – 305 (8459 – 8480 E. primul mare episcop al Dacoromânilor / Vala-hilor nord-dunăreni – potrivit documentelor transmise până azi. a reprezentat Dacoromania Nord-Dunăreană la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.).). V. ∗ 286 – 305 (8461 – 8480 E. po-trivit căruia erau ucişi toţi Creştinii – preoţi şi laici – care nu sacrificau zeilor romani. aprox.).): împărăţeşte Maximian Herculu (Valerius Maximianus Herculis).). 9 / AMar. – 300 (8475 E. V. V. sarcofagul cu moaştele sfântului dacoromân Dassiu / Dacian au fost transportate în Italia. la Ancona. unde au stat 275 de ani. V. pe sarcofagul de marmură al sfântului dacoromân. V. ∗ 285 – 360 (8460 – 8535 E. este “coleg de domnie cu Diocleţian. ∗ 305 (8480 E. ∗ 295 (8470 E.). în oraşul natal. Durostor (cf.

) – 306 (8481 E. petrecându-şi apoi bătrâne-ţea cu înţelepciune valahică / dacoromânească. pe când «se lupta călare împotriva Sarmaţilor. adică împăraţi daci / dacoromâni. şi până în anul 305. pe coasta Dalmaţiei. la obâr-şii”. Thracia. 7). V. în Croaţia). în opulentul său palat din oraşul antic. aducând lui Galeriu izbânda» (Fon-tes. el s-a întors. În acest război. azi. din ordinul lui Galeriu. căruia i se datorează o serie de fapte pline de eroism. Galeriu conduce triumfător războiul din anul 305. a apucat de păr pe un barbar fioros. invadatori ai teritoriilor Dacoromâniei Răsăritene.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Constantin (viitorul împărat. Galeriu. capodoperă arhitecturală a secolului al IV-lea. 89 .) – 311 (8486 E. 47). V.): împărăţirea Dacoromânului Galeriu. După Anonymus Valesii. în Dacoromânia de Vest. Con-stantin cel Mare) dirijează un corp de cavalerie. Fontes II. V. la preluarea cârmuirii părţii orientale a Imperiului Roman. a intrat cu calul său în mlaştină (probabil. l-a târât după sine şi l-a depus la picioarele împăratului (Galeriu). ∗ 305 (8480 E. din anul 270. 1 Jupiter din Nicomedia. II. Scy-thia (Minor / Major) şi Illyria. că de la Aurelian. în tronul de Roma s-au perindat numai conaţionali. împotriva Sarmaţilor. Salona (Spalato > Split. Apoi. ∗ 305 (8480 E. a declarat că este mai potrivit ca numele de Imperiu Roman să fie schimbat în cel de Imperiu Dacic (cf. după ce mulţi dintre aceştia au fost ucişi. Pentru eroismul dovedit şi în acest război. Împăratul dacoromân. Constantin. V.): împărăţirea Dacoromânului Constan-ţiu Auriul («Constantius Chlorus»). Galeriu a încredinţat lui Constantin paza provinciilor Dacoromâniei Răsăritene: Bitinia. bazându-se pe faptul că Dacoromânia / Dacoromânitatea era “placa turnantă” a întregului imperiu. “pe pământul naşterii. la Nistru) şi drum a des-chis celorlalţi oşteni care se îndreptau împotriva Sarmaţilor.

Imperiul Roman se împarte între Constantin. V. promulgat de împăratul dacoromân Constantin cel Mare şi de coîmpăratul Liciniu. traducerea şi-o semnează şi cu numele-i tălmăcit “pe înţelesul” Goţilor: «Ulfila».)– 307 (8482 E. V. V. Sremska Mitrovica). din dispoziţia Constantinopolului. ∗ 313 (8488 E. tradu-cându-le Biblia în gotică. ianuarie: Edictul de la Mediolanum (Milano). ∗ 311 (8486 E. aprox.): împărăţeşte Dacoromânul Liciniu (Valerius Licinianus Licinius).): împărăţeşte Dacoromânul Domiţiu Alexandru. să creştineze pe Goţii aflaţi printre Dacoromânii-moldoveni.) – 337 (8512 E. V. V.): împărăţirea Dacoromânului Maxen-ţiu. Edictul de la Mediolanum / Milano este considerat rodul politicii lui Constantin cel Mare ce vedea în Creştinism. V. V. V. în Biserică 90 . ∗ 311 (8486 E. când centrul puterii se afla în Dacoromânia.): după moartea împăratului Galeriu. V. V. Maxenţiu. Liciniu (“cumnatul lui Constantin”) şi Maximin. V. proclamă dreptul tuturor cetăţenilor Imperiului Roman la libertatea credinţei / cultului. survenită în anul 311 (la 5 mai).) – 324 (8499 E.) – 383 (8558 E.).: trăieşte Lupilă – episcopul ce încearcă fără succes. V. ∗ 308 (8483 E. au fost oprite persecuţiile anticreştineşti şi s-a acordat Bisericii Creştinismului «libertatea de închinăciune».) – 312 (8487 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.).): împărăţirea Dacoromânului Constan-tin cel Mare. ∗ 308 (8483 E. ∗ 306 (8481 E. la Sirmium (astăzi. V. în zona nipro-crimeică. 1 ∗ 305 (8480 E. ∗ 305 (8480 E. V.): împărăţirea dacoromânului Maximin Daia.)– 313 (8488 E. unde-şi avea tabăra.): împărăţirea Dacoromânului Sever. V.) – 328 (8503 E. deci şi dreptul Creştinilor. ∗ 306 (8481 E.

a rămas fidel Zalmoxianismului.): împărăţeşte Dacoromânul Crispu (Flavius Iulius Crispus). V. prin care clerul era scutit de serviciul public. În următorii ani. dintre Dacoromânia Creştinismului şi 91 . drept zi de odihnă şi închinare divinităţii supreme / unice. Cogaionici etc. ori prin care. V. prin care se interzicea “ghicirea” / “ghicitul”. dinspre monoteismul religiei sa-le strămoşeşti. ale Cavalerilor Soarelui. V. în spirit zalmoxian (Constantin cel Mare. când a primit botezul Creştinismului). religia-liant. membru al elitei confreri-ilor războinic-religioase ale Cavalerilor lui So-Ares. ori Danubieni / Dunăreni.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Dumnezeul Cogaionului) şi Fiului. Zalmoxianismul). lui Dum-nezeu (Samasua. a şaptea. V. şi Creştinism – având în frunte pe împăratul dacoromân Constantin. cu trei zile înainte de moarte. de la Aurelian încoace –. a declarat Ziua Soarelui / So-Ares.): Constantin cel Mare dă ordin pentru reconstrucţia ora-şului Tropaeum Traiani din Dacoromânia Ponto-Dunăreană. ∗ 317 (8492 E.): se declanşează – în 319 – ultimul mare “război împărătesc” dintre Zalmoxianism.. ∗ 317 – 328 (8492 – 8503 E. până în 337. Constantin cel Mare a dat edicte de restituire a proprietăţilor confiscate Bisericii Creştinismului. 1 (desigur.. ori edicte prin care se prevedea subvenţionarea Bisericii de către stat. adică Tatăl-Cer / Soarele-Moş. aşa cum făcuse şi cu ceilalţi împăraţi dacoro-mâni. unificator-salvatoare a întregu-lui Imperiu Roman. adică duminica – “a Domnului-Soare” –.): împăratul dacoromân Constantin cel Mare bate monedă cu monograma Creştinismului. – ce-l pro-jetaseră în vârful pirami-dei sociale a Imperiului Roman. având în frunte pe împăratul dacoromân Licinius. aflată sub pecetea semantic-sincretică a jurământului grupei de epopţi ai Zalmoxianismului (6 + 1. ca în sanctuarul / templul lui So-Ares de la Sarmizegetusa). ∗ 316 (8491 E. ∗ 319 – 324 (8494 – 8499 E.

∗ 320 (8495 E.).). episcop de Tomis / Constanţa (cf. Constantinusa / Constantinopol.: a trăit sfântul dacoromân Betranion. C. V. V. la Biertan (judeţul Si-biu). V. o şcoa-lă dacoromânească elementară / de ucenici orfevrieri.). a învăţat şi latina. 92 . găsită în 1775 şi aflătoare azi în Muzeul Bruckentahal din Sibiu. ∗ 328 (8503 E. aprox. dintre Oescus şi Sucidava (Celei-România). cu privire la acestă inscripţie creştin-dacoromânească descoperită în inima Dacoromâniei. după victoria-i din 324. am pus ofranda”. 25 ianuarie. AMar. împăratul glorios intră în istorii cu numele de Constantin cel Mare. existau o biserică dacoromânească ortodox-creştină şi. Zenovie. se compune din trei rânduri de litere săpate într-un dreptunghi de bronz şi are următorul cuprins: “Ego Zenovius votum posui” / “Eu. V. 22).): împăratul Constantin cel Mare întemeiază “noua Romă” pe Cornul de Aur. Giurescu certifică: «Inscripţia de la Biertan. 11 mai: Constantin cel Mare inaugurează reşedinţa sa imperial-dacoromânească / valahică. V. “protagonistul” inscripţiei. 1 Dacoromânia Zalmoxianis-mului.: Inscripţia de la Biertan-Sibiu. desigur. ∗ 330 (8505 E. 329). ∗ 324 – 332 (8499 – 8507 E. sau capitala Creştinismului – numită mai târziu de cronicarii greci “Creştinopol”. ∗ 330 (8505 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ea însoţeşte un monogram creştin de bronz şi indică numele locuitorului care a făcut ofranda – un candelabru – bisericii locale» (IIR. noua capitală a Imperiului Roman.) – 381 (8556 E. atunci al Daciei / Dacoromâniei.): împăratul dacoromân Constantin cel Mare inaugurează podul de peste Dunăre. V. În centrul provin-ciei Ardeal / Transilvania a Dacoromâniei anului 330. Zenovie. aprox. oraşul ce-i va purta numele. istoricul Const.

).): împărăţirea Dacoromânului Constans peste provinciile Italia. avându-şi reşedinţa la Constantinusa / Constantinopol. Africa. ∗ 337– 361 (8512 – 8536 E. 144). se leagă în primul rând de vestitul oraş-cetate. Tomis. ∗ 337 – 340 (8512 – 8515 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Constantin cel Mare.): împărăţeşte Dacoromânul Constans. MKP. ori ca parte “aliată” a Imperiului Roman (Dacoromânia Nord-Dunăreană) – “a contribuit” la refacerea “unităţii” Imperiului Roman. Constantia / Constanţa (cf.). peste provinciile Egipt. seismat şi de războaiele fratricide. Constantin cel Mare. V. Rămâne. Nepotian şi Vetranio. 1 ∗ 333 – 350 (8508 – 8525 E. 22 mai: moare împăratul dacoromân. în anul 350. V. oraşul numindu-se din această perioadă ca şi astăzi. V.): împărăţirea Dacoromânului Constanţiu al II-lea. şi de tulbură-rile religioase etc. ∗ 337 (8512 E. Constanţiu al II-lea. ∗ 337 – 340 (8512 – 8515 E. care a devenit cel mai important port maritim al Dacoromâniei. V.): împărăţeşte Dacoromânul Constantin al II-lea (Constantinus II). iunie: Imperiul Roman este împărţit între cei trei fii ai lui Constantin cel Mare: Constantin II.): împărăţirea Dacoromânului Constantin al II-lea. Illyricum şi Thracia. Orient. Constanţiu şi Constans. şi de “uzurpatorii” Magnenţiu. ∗ 337– 350 (8512 – 8525 E. la Tomis. “singurul august” din-tre cei desemnaţi de împăratul dacoromân Constantin cel Mare. V. ∗ 337 (8512 E. Asia şi Pont. Împăratul a continuat. Dacoromânia – ca parte integrantă a Imperiului Roman (Dacoromânia SudDunăreană). a desăvârşit opera de reconstrucţie începută de tatăl său. Dacoromânia s-a bucurat 93 . Potrivit unei Notitia Dignitatum (redactată la sfârşitul seco-lului al IV-lea şi “completată” / “îndreptată” în primul sfert al secolului urmă-tor). V. Pannonia. V. Numele împăratului dacoromân.

la 1 martie. ∗ 340 – 416 (8515 – 8591 E.: trăieşte episcopul dacoromân La-urenţiu de Novae. V. Te Deum laudamus… / Pe Tine. Te lăudăm…. 25 ianuarie. Dumnezeule. unul dintre erudiţii şi cei mai activi părinţi ai Bisericii Creştine. ∗ 343 (8518 E. V. în Mursa-Pannonia. scris pe la anul 370 (8545 E. Scrisoare despre credinţa.). Con-stanţiu al II-lea îl acceptă în calitatea de co-împărat. la Remesia-na / Romoesiana.): între “uzurpatori” se află şi Dacoromânul moesian Ve-traniu. ∗ 345 (8520 E. când a fost desemnat episcop pe pământul naşterii. Drobeta etc. 75). V. V. la graniţa dintre Dalmaţia şi Pannonia (azi. V. Calatiani / Callatis (Mangalia).). aprox. V. împărat.: Betranion este episcop de Tomis / Constantia (Dacoromânia – cf. V. autorul "micro-monografiei". 94 . Tropaeum Traiani.): se naşte Dacoromânul Ieronim (Hieronymus). în locali-tatea Stridonia-Dacoromânia de Vest. AMar. Niceta Remesianu. având un impresionant număr de comandanţi ai Dunării.V. viaţa şi moartea lui Ulfila / Epistula de fide. 144).). proclamat de armată. într-o limpidă la-tină dunăreană.).).). aprox. aprox. ∗ 339 – 418 (8514 – 8593 E. ∗ 348 (8523 E. aprox. vita et obitu Ulfilae (cf. ADEp.): Întâiul Sinod de la Sirmia-Dacoromânia. V. 329 / PIB. ∗ 350 (8525 E. 1 de o deosebită atenţie acordată de împăratul Constanţiu al II-lea. octombrie: Întâiul Sinod Ecumenic de la Sardica-Da-coromânia. autorul imnului întregii Creştinătăţi. ∗ 346 – 381 (8521 – 8556 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. lângă Grahovo – Bosnia).: trăieşte primul mare poet imnic dacoromân. ∗ 348 – 420 (8523 – 8595 E. traducătorul Bibliei în limba latină (Vulgata). ridicaţi din importantele şcoli militare dacoromâneşti-zalmoxiene de la Tomis / Constanţa.: trăieşte Auxenţiu Durostoreanu.

în localitatea Cibalae (Pannonia Inferior – azi. ∗ 353 (8528 E.): Al II-lea Sinod de la SirmiaDacoromânia. ∗ 350 – 351 (8525 – 8526 E. la Sirmia / Sirmium. ∗ 364 – 375 (8539 – 8550 E.435 (8535 – 8610 E. V. V. iarna: împăratul Constanţiu al II-lea îşi stabileşte reşedinţa în Dacoromânia de Vest. V.). mutându-şi reşedinţa aici. ∗ 360 . V.): împărăţirea Dacoromânului Iulian. adept al arianismului. ∗ 350 – 430 (8525 – 8605 E. “Locuit” de geniul nemuritorilor-războinici 95 .): împărăţirea Dacoromânului Constanţiu Gallu. V. centrul bisericesc al lumii creştine. Opera sa cuprinde: Dizertaţia lui Maximin împotriva lui Ambrozie / Disertatio Maximini contra Ambrosium – lucrare abordând în prima parte actele sino-dului de la Aquileea. V. care a devenit pentru mai mulţi ani centrul politic al Imperiului Roman şi. aprox. autorul celebrei lucrări «Contra Creştinilor». sprijiniţi de împărat.: Sfântul Dacoromân Ioan Cassian.): împărăţirea dacoromânului Valentinian I. 1 ∗ 350 (8525 E.). s-a născut în Dacoromânia.). V.).» (PIB. 122). pe la anul 321. ∗ 361 – 363 (8536 – 8538 E. împăratul a fost urmat de o seamă de episcopi arieni şi semiarieni.: este perioada în care şi-a derulat firul existenţial episcopul Maximin de Dacoromânia. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 351 (8526 E.): Constanţiu dă Legea pentru închiderea templelor pă-gâne. 3 – 30 iunie: împărăţeşte şi Dacoromânul Nepotian. ∗ 351 – 354 (8526 – 8529 E. totodată. Vinkovci-Croaţia).): împărăţirea Dacoromânului Iovian. V. V. aprox. aceştia au devenit iniţiatorii şi conducătorii unor sinoade care căutau să dea o formulă de credinţă pentru întreaga Biserică şi să resta-bilească pacea. «metropo-la Illyricului. din 381. ∗ 363 – 364 (8538 – 8539 E.

Hunii din “ramura de sus”. V. – în două direcţii: în nordul Chinei. încredinţându-i partea răsăriteană.). încă din primul an. şi-a asociat la împărăţire pe fratele său. Originari din Altai (Mongolia). numiţi în Crimeea şi “Goţi-mici” – “creştinaţi de Lupilă / Ulfila” –. Tervingi.): împărăţirea Dacoromânului Valensiu / Valenţiu (Valens). dar şi Ostrogoţi. Vizigoţi / Huni. 19. dintre Nipru şi Marea Masageţilor / Azov. H.). Fig. Hunii au năvălit în stepele nord-pontice. şi în Europa – Hunii din “ramura de nord” – după ce au trecut prin Asia Centrală şi de Nord-Vest. V. cea mai îngrozitoare imagine despre migraţii / invazii.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. La începutul secolului al IV-lea d. Către sfârşitul domniei împăratului dacoromân Valenţiu (Va-lens). în stepele nord-pontice. 96 . este cea despre Huni.). O-Szöny-Ungaria). Desigur. Hunii ajunseseră în Europa Răsăriteană până la Don. Hunii au migrat – din secolul I î. îndeosebi.. ajungând la 43 de ani împărat. Dacia / Dacoromânia Creştinismului şi Dacia / Dacoromânia Zalmoxianismului în anul 355 (8530 E. 1 aidoma strămoşilor săi direcţi. ∗ 364 – 378 (8539 – 8553 E. Alani ş. respinşi de la Dunărea de Jos. 364. Gepizi. într-o campanie împotri-va Sarmaţilor. a murit apărându-şi Patria. Acest împărat dacoromân a obţinut câteva victorii însem-nate asupra năvălitorilor. alungaţi din nord-vestul Dacoromâniei. având încă preponderenţă demografică de “Dacoromânosciţi / moldoveni”. Vizigoţi. a. Valensiu / Valenţiu (Valens). în Brigetia (azi. a îmbrăţişat cariera armelor cu mare strălucire. prin anul 375. În fruntea Imperiului Roman. Greutungi. la 7 noiembrie 375 (8550 E. V. H. aflate în stăpânirea Goţilor (aria Masagaetiei / Masageţiei. reţinută de istoriile lumii europene.

pe frontul împotriva Creştinismului. Moesia şi Thracia. în provinciile im-perial-romane Scythia Minor. mutându-şi frontul în sudul Dunării. ∗ 369 (8544 E. 97 . cântărind 19 kg. V. V. întrucât Athanarich. 9 august: Valenţiu (Valens) cade în bătălia de la Adria-nopol împotriva Goţilor. V.). CDCD.) se datează dacoromânescul tezaur celebru. ∗ 375 / 378 – 383 (8550 / 8553 – 8558 E. 132 sq. 12 aprilie: moartea prin înecare în apa Buzăului a Sfântului Dacoromân Sava. aprox. Cloţa cu Puii Aur (descoperit la Pietroasele-Buzău.) aprox. în 1837). V. le-a trădat “cauza”. 1 ∗ 367 / 378 – 383 (8542 / 8553 – 8558 E. ∗ 368 (8543 E. ∗ 375 / 383 – 392 (8550 / 8558 – 8567 E. V. V. fiul lui Valenţiu (Valens).): împăratul dacoromân Valenţiu / Valens şi căpetenia Goţilor / Vizigoţilor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): războiul dintre Zalmoxianism şi Creştinism. Isaccea-Tulcea / România – v. autorul Cosmo-grafiei.).: din orizontul anului 368 (8543 E. tezaur prin care preoţii Zalmoxianismului din Moldadava şi Masageţia au an-gajat pe căpetenia Goţilor. dintre Dacoromânia Zalmoxianismului şi Dacoromânia Creştinis-mului. V. V.). ∗ 370 – 435 (8545 – 8610 E. atinge apogeul. ∗ 372 (8547 E. Athanarich. tezaur din care se mai păstrează 12 piese. ∗ 377 – 378 (8552 – 8553 E.): împărăţirea Dacoromânului Graţian.): împărăţeşte Dacoromânul Graţian. Athanarich încheie «tratatul de pace» de la Noviodunum (azi.): împărăţirea Dacoromânului Valentinian al II-lea.). în anul următor. V. ∗ 378 (8553 E.: este perioada în care a trăit filosoful dacoromân Aethicus Dunăreanu (d’Ister / Histricus). V. preoţii Zalmoxianis-mului nu i lau mai încredinţat. Tezaurul atestă o rafinat-zalmoxiană Şcoală Dacoromânească de Aurari din [ara Bârsei (centrul metalurgic al Braşovului).

Sinodul general de la Capua-Italia. 1 ∗ 383 (8558 E. printre altele. direct din ebraică. ∗ 391 (8566 E.: în această perioadă este episcop de Tomis / Constantiana (Constanţa-România) sfântul dacoromân Teotim I. Dacia Mediterranea (între Sardica şi Singidunum – Valea Timocului) –.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din oraşul natal al împăratului Constantin cel Mare. încredinţând cauza spre cercetare episcopilor din Illyricum şi Macedonia. Flavius Theodosius I (379 – 395) conduce singur Imperiul Roman. derivată din erezia lui Fotin.): Ieronim termină traducerea Noului Testament în latină.): împăratul dacoromân Graţian este ucis de generalul trupelor france. 125). Bonosu. Contra lui Bonosu. se propagă erezia bonosiană (de la numele preotului dacoromân.). Marcian. După câţiva ani a fost înlocuit cu un episcop orto-dox. Bonosianismul a fost îmbrăţişat de Goţi şi dus în Europa de Apus. de-acum. în ciuda sentinţei “de depunere” a e-piscopilor din Illyricum. Bonosu a continuat să mai rămână o vreme în scaunul episcopal. V. şi pururea-fecioria Maicii Domnului» (PIB. a avut în obiectiv erezia lui Bonosu din Naissus. V. unde erezia bonosiană a fost combătută într-un înalt spirit ortodox. astfel încât “le acordă locul pe care-l merită faţă de scriitorii păgâni”.): împărăţeşte Dacoromânul Valentinian al II-lea. aprox.): Sfântul dacoromân Ieronim scrie / publică De viris il-lustribus. Din acest an datează lucrarea compatriotului Paul de Pannonia. Naissus / Niş). V. 98 .): în Dacoromânia – provinciile Dacia Malvensis / Alutu-ania (> Oltenia). V. 20 aprilie. ∗ 390 – 425 (8565 – 8600 E. Arbogast. ∗ 391 (8566 E. ∗ 383 – 392 (8558 – 8567 E. ∗ 392 (8567 E. V. unde trece în revistă pe toţi scriitorii creştini de până la el. V. «negând. din 391.

∗ 395 (8570 E. în “baza Hotărârii de la Milano”. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): Imperiul Roman de Răsărit. un “general” recrutat / promovat din neamul “foederatilor” Heruli. V. V. V. şi Imperiul Roman de Apus. repartizat spre împărăţire fiului său. SAU DACIA / DACOROMÂNIA. detronat în anul 476 (8651 E. Focea. statul devenind într-adevăr Imperiu Bizantin. V.) – 476 (8651 E. să facă parte din delegaţia Bisericii de Constantinusa / Constantinopol la Sinodul din anul 403 de la Stejar-Calcedon. au luat fiinţă Imperiul Roman de Apus şi Imperiul Roman de Răsărit. ∗ 403 (8578 E. «pe patul de moarte». dispune “testamentar” ca Imperiul Roman să fie divizat în Imperiul Roman de Răsărit. ∗ 395 (8570 E. Arcadiu (395 – 408). an al morţii ultimului împărat valah. Theodosius). Se consideră că imperiul îşi mai merită această “titulatură”. repartizat spre stăpânire fiului său. ÎNTRE IMPERIUL ROMAN DE RĂSĂRIT ŞI IMPERIUL ROMAN DE APUS ∗ 395 (8570 E. titlul / calitatea de preot – ceea ce îi permite ca. Ioan Cassian.): Imperiul Roman de Apus durează de la împăratul Honorius Flavius (fiul cel mic al împăratului grec.) de Odoacru. alături de prietenul său de nedespărţit. deoarece “romanita-tea” / “dacoromanitatea” este încă “preponderentă” şi de la împăratul grec. 99 .) – 610 (8785 E.). preotul Gherman. la 17 ianuarie 395. până la anul 610. V. Theodosius). aşadar. Arcadius Flavius (fiul cel mare al împăratului grec.): Patriarhul Ioan Gură de Aur acordă diaconului dacoro-mân. V. până la împăratul Augustulus. după care “grecizarea” s-a dovedit “copleşitoare”. 17 ianuarie: împăratul Teodosie. Honoriu (395 – 423). 1 ∗ PELASGIA / VALAHIA.

).): la Massalia / Marsilia. 100 . în anul 423.: Timotei este episcop de Tomis / Constantia (Constanţa-Dacoromânia).): împărăţirea Dacoromânului Constanţiu al III-lea. A fost asasinat la 16 martie 455.). ∗ 417 – 421 (8592 – 8596 E. şi reliefând sfintele nevoinţe ale pelerinilor pustiei» (Cas. ∗ 425 (aprilie) – 435 (8600 – 8610 E. ∗ 423 – 455 (8598 – 8630 E. ∗ 420 (8595 E. în Convorbirea a XIII-a. este anul morţii sfântului dacoromân Ieronim. 1 ∗ 415 – 418 (8590 – 8593 E.): Sfântul Ioan Cassian publică prima serie de zece Convorbiri duhovniceşti / Conlationes Sanctorum Patrum (I – X). de lângă Naissus. fără a-l numi. a devenit împărat (al Imperiului Roman de Apus) fiul lui Constanţiu al III-lea şi al prinţesei Placidia. V. 48). Honorius (ce nu avusese urmaşi). V. V. combătând indirect predestinaţianismul Fericitului Augustin. ∗ 418 (8593 E. ∗ 426 (8601 E. Timotei de Tomis a participat la al III-lea Sinod Ecumenic de la Efes.): Sfântul dacoromân Ioan Cassian publică o lucrare fundamentală pentru Creştinism: Despre aşezămintele mânăstireşti cu viaţă de obşte şi despre tămăduirile celor opt păcate principale / De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis. V. V. Valentinian al III-lea.): Sfântul dacoromân Ioan Cassian publică a doua serie de şapte Convorbiri duhovniceşti / Conlationes Sanctorum Patrum (XI – XVII). Sfântul Ioan Cas-sian întemeiază mănăstirile Saint Victor (pentru călugări) şi Saint Sauveur (pentru călugăriţe). V. evidenţi-indu-se între cei mai străluciţi combatanţi ai nestorianismului. V. traducătorul Bibliei în limba latină. din anul 431 (8606 E.): împărăţirea Dacoromânului Valentinian al III-lea. «expune raportul dintre har şi libertate. V. aprox.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. După moartea împăratului-unchi. originar din Dacia Ripensis.

la 29 mai 1453» (RIB. V. căpetenia barbariei hunice. lui Teodosie al II-lea îi urmează în tronul împărătesc generalul Marcian (450 – 547).): împărăţeşte Dacoromânul-bessian. călugării dacoromâni / valahi din episcopia Tomi-sului – Dunogaetia / Scythia Minor (Dobrogea-România).): sfântul dacoromân Ioan Cassian publică a treia serie de şapte Convorbiri duhovniceşti / Conlationes Sanctorum Patrum (XVIII – XXIV). ∗ 474 (8649 E. desigur. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. şi pe care o argumentaseră şi în faţa împăratului Iustin I. spre a anihila “efectele” Schismei Mici (cf. Petru şi Mauriciu. ∗ 451 (8626 E. V. ∗ 519 (8694 E. Leontie / Leonţiu (rudă cu generalul Vitalian). 1 ∗ 429 (8604 E.). Marcian este «primul împărat care a primit coroana din mâna patriarhului de Constantinopol.): împărăţeşte Dacoromânul Marcian (Marcianus). V. VSP. Leon I Tracu («Leon I Thrax»). Ahile. V. «so-ra lui Teodosie al II-lea». V. V.): generalul dacoromân Aeţiu (Aetius) înfrânge pe Attila.): Dacoromânul Anastasiu împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol. ∗ 518 (8693 E.): Dacoromânul Justin I împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol. 48). pleacă la Roma spre a susţine-o şi în faţa Papei Hormisdas. V. ∗ 491 – 518 (8666 – 8693 E.) – 527 (8702 E. V. «soţul Pulcheriei». ∗ 457 – 474 (8632 – 8649 E.): împărăţeşte Dacoromânul Leon al IIlea. care elaboraseră formula Unul din Treime a suferit cu trupul. în bătălia de pe Câmpiile Catalaunice. 64 sqq. Unicitatea creştin-valorică «le-a generalizat în toată Biserica după moartea sa» (Cas.) – 515 (8690 E. practică menţinută până la căderea Constantinopolului sub Turci. V. 107). 101 .). V. în cel mai înalt spirit al Ortodo-xiei. ∗ 450 – 457 (8625 – 8632 E. ∗ 513 (8688 E.): împărăţeşte Dacoromânul Vitalian. În Imperiul Roman de Răsărit. mai: Ioan.

V. a. ∗ 602 (8777 E. a Dacoromâniei Sud-Dunărene (căci “soarta” Dacoromâniei Nord-Dunărene este în funcţie de “amintirea” 102 . pentru a opri cu străşnicie trecerea barbarilor» (Fontes.) ŞI 1453 (9628 E.): Dacoromânul Iustin al II-lea (Flavius Justinus II) împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol. ∗ 565 (8740 E. DE LA ULTIMUL ÎMPĂRAT DACOROMÂN. ÎNTRE ANII 610 (8785 E. În Dacoromânia.) «cu întărituri dese» şi aşezând «pretutindeni pe ţărm străji de oşteni. V. II. după cum remarca Pro-copius din Caesareea. împânzind ţărmurile Dunării (aidoma lui Aure-lian.) – 565 (8740 E. 67). septembrie: Papa Hormisdas scrie la Constantinopol despre sosirea călugărilor dacoromâni / valahi din Dunogaetia / Sythia Minor (Dobrogea-România). V. 461). V. V. V. V. oraşele-cetăţi de importanţă strate-gică şi economică din Dacoromânia. VSP.): Dacoromânul Iustinian I împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Constantin cel Mare ş. a rezidit vechile cetăţi. stau la Roma 14 luni (cf. ∗ 540 (8715 E.). V. V. V. PÂNĂ LA CĂDEREA CONSTANTINOPOLULUI ∗ 610 – 700 (8785 – 8875 E. V.). împăratul a organizat «cea mai puternică apărare a noastră şi a întregii Europe».): soarta Dacoromâniei.) – 578 (8753 E. FOCEA. ∗ 527 (8702 E.): moare Dionisie Valahul / Dacoromânul (Dionisie cel Mic / Exiguul).) – 610 (8785 E. 1 ∗ 519 (8694 E. ∗ DACIA (VALAHIA / DACOROMÂNIA) ŞI IMPERIUL BIZANTIN.): Dacoromânul Focea împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol (în documentele greceşti: «Focas»).): Dacoromânul Tiberiu împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol.) – 582 (8757 E. cel ce pune bazele de calcul ale erei creştine. V. îndeosebi. ∗ 578 (8753 E.

reunirea forţelor autohtone. Constans al IIlea (641 – 668). V. V. V. dar şi de «ţara de râuri / munţi” de la râul Samos / Someş). 1 Legământului de la Aurelian. carpatodunărene se arată stringentă. Heraclius a colonizat în zona 103 .): Statul Nord-Dunărean al Dacoromânilor lui Samos. în Imperiul Bizantin. II. «prin mijlocirea comandantului de oşti.). se află în mâna următorilor împă-raţi greco-bizantini: Heraclius (610 – 641). care conducea atunci oraşul Singidunum / Belgrad». de numele Dumnezeului Cogaionului / Sarmizegetusei. Împăratul de Constantinopol. Constantin al III-lea şi Heracleo-nas (641). au cerut să li se dea «alt pământ de locuit». LA ANUL 623 (8798 E. Constantin al IV-lea Pogonatul (668 – 685). ∗ PRIMA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGO-DACOTHRACILOR. ∗ 625 (8800 E. în anul 623 (8798 E. în lucrarea Administraţia / Conducerea împără-ţiei – cf.) se creează Statul Dacoromânilor lui Samos (numele conducătorului este legat. 657 sqq. mai mult ori mai puţin respectat de Constantinopol / Roma).): Samos alungă Slavii-Sârbi / Serbi din provinciile nord-dunărene. aflate sub teroarea avaro-slavilor. Sârbii (după cum relatează şi Constantin Porfirogenetul. deopotrivă. SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. V. Heraclius.) ∗ 623 – 658 (8798 – 8833 E. SUB SCEPTRUL LUI SAMOS.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. peste Dunărea Clisurii Cazanelor (Porţilor de Fier). Leontie (695 – 698) şi Tiberiu al III-lea Apsimar (698 – 705). Alutuania / Oltenia şi Banatua / Banat. nemairăspunzând solici-tărilor Dacoromânilor / Valahilor (în baza “legământului aurelianic”) din ţările de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene. Samasua / Samos. Fontes. Iustinian al II-lea Ritnotmetul (685 – 695).

1 Singidunum / Belgrad pe Sârbi ca «supuşi ai împăratului roman. i-a botezat. împăratul a adus misionari din Roma. pe care-l “cinsteşte” «cu demnitatea de patricius». ∗ 626 (8801 E. devastează Peninsula Balcanică şi asediază chiar Constanti-nopolul. Bul-garii lui Kubrat – prin jafurile întreprinse – declanşează intrarea în «marele declin» a majorităţii oraşelor-cetăţi dacoromâneşti din Valea Dunării şi chiar din Dunogaetia / Dobrogea (aparţinând imperiului). V. V. De fapt. ∗ 634 (8809 E. să intre cu Bulgarii – ca “foederati” – în Valea Dunării şi să hărţuiască pe Da-coromânii / Valahii din Statul lui Samos.): Samos alipeşte statului să valah / dacoromânesc nord-dunărean «ţinuturile carintiene» de sub stăpânirea “cneazului” Valuk. ∗ A DOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGODACO-THRACILOR. II. iulie-august: spre deosebire de SlaviiSârbi. ∗ 631 (8806 E. LA ANUL 636 (8811 E. ∗ 630 (8805 E. V.: Uniunea Dacoromânilor / Valahilor din cele Şapte [ări de Râuri / Munţi din Valea Dunării de Jos («statul / uniunea celor 104 . spre a-i slăbi puterea. ia învăţat să îndeplinească în cinste legile bunelor purtări şi le-a impus credinţa creştină» (Fontes. hanul uniunii triburilor protobulgare din stepele nord-ponto-caucaziene (din aşa-zi-sa “Bulgaria Mare”).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. la sudul sacru-lui fluviu dacic.) ∗ 636 – 675 (8811 – 8850 E. SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. V.).). 665).): împăratul Heraclius încheie “un tratat” cu Kubrat. sunt zdrobiţi de armata imperială a lui Heraclius. V. la 10 august. ţinuturi aparţinând astăzi Sloveniei.): Samos înfrânge Francii la Wogastisburg. aprox. Avaro-Slavii alungaţi de Samos din Dacoromânia Nord-Dunăreană.

în regiunea Varnei / Odessos şi la est de Hemus / Stara Planina.. răsplătit în anul 716 cu titlul de cezar). ∗ 681 (8856 E. Filippikos Bardanes (711 – 713). Anastase al II-lea Artemius (713 – 105 . V. Tervel. 1 şapte triburi»). germanice.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. declan-şează o campanie anti-bulgaro-slavă la nordul Dunării şi al Mării Getice / Negre.): împăratul bizantin. după modelul Statului lui Samos. gra-ţie ajutorului pe care i-l dă hanul bulgar. ∗ 673 – 674 (8848 E. recunoscân-du-i ca “ţarat” cu capitala la AbobaPliska. “în coas-ta” dacoromânescului Stat al Celor Şapte [ări de Râuri / Munţi de la Dunărea de Jos. dar şi în Ortodoxie / Creştinism) este înrâurită (“malefic” / “benefic”) de următoarea serie de împăraţi greco-bizantini: Iustinian al II-lea (705 – 711. spre a face faţă noilor valuri de populaţii / triburi migratoare. dintre Nistru şi Nipru. adăpostul din mlaştinile nord-pontice. avaro-slave. apoi la Preslav. “a doua împărăţire”. terorizaţi de triburile avaro-slabe. ∗ 701 – 800 (8876 – 8975 E. desigur. reamintindu-şi de «Legământul de la Aurelian» şi de Dacoromânii / Vala-hii de la Dunărea de Jos. al hanului bulgar Asparuh. soarta Dacoromâ-niei (“încrezătoare încă în «Legământul de la Aurelian»”. V. totuşi.): un secol de “oarecare prosperitate” pentru Dacoromânia. prin care se permite Bulgarilor să se aşeze în Imperiul Bizantin – Dacoromânia / Dacia Pontic-Moesică. de la Porţile de Fier până la Nistru. bulgaro-slave. germanice ş. nu a reuşit să distrugă Oglu.): tratat între împăratul Constantin al IVlea Pogonatul şi hanul bulgar Asparuh. protobulgare / bulgare etc. în calitatea de “foederati”. dar mai degrabă determinat de Uniunea Dacoromânilor / Va-lahilor din cele Şapte [ări de Râuri / Munţi din Valea Dunării de Jos. după cum se atestă mai ales arheologic. soldându-se cu biruinţa imperialilor atât pe uscat cât şi pe apă. V. Constantin al IV-lea Pogona-tul. a.

∗ 730 (8905 E. pentru anihilarea “ultimelor cuiburi avare” de la Dunărea de Mijloc. V. Leon al IV-lea Chazarul (775 – 780). Constantin al VI-lea (780 – 797)..): între provinciile imperiale retrase de sub jurisdicţia Papei Grigore al III-lea de către Leon al IIIlea se află şi cele din Dacoromânia de Vest. V. V. Constan-tin al V-lea Copronimul (741 – 775). ∗ 791 – 796 (8966 – 8971 E. horepiscopul – după cum spun cronicile – 106 . V.» se răsfrânge şi asupra vieţii creştine din Dacoromânia. din 796 – 797 (8971 – 8972 E.). Leon al III-lea (717 – 741).): Dacoromânii din Carintia (Slovenia) trec sub stăpânire carolingiană.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 788 (8963 E. în ciuda presiunilor / ameninţărilor “ringului avar” din Pannonia. desigur. V. 1 715). de pe Mureşul Inferi-or.). încoronat ca împărat de către Papa Leon al III-lea (la 25 decembrie 800). V. episcopul de Salzburg şi horepiscopul Teodoric pornesc o campanie de creştinare a Slavilor şi a Ava-rilor (câţi se mai aflau “în afara ringului” distrus de Carol şi Pepin). fiul lui Carol cel Mare. ∗ 787 (8962 E. ianuarie: maleficul Edict împărătesc al lui Leon al III-lea de interzicere a «cultului icoanelor..): după raidurile / incursiunile lui Pepin. Teodosie al III-lea (715 – 717). şi Illyria trece sub autoritatea Patriarhului constantinopolitan. risipiţi printre satele dacoromâneşti / valahice şi creştin-ortodoxe din Panno-nia. ∗ 733 (8908 E. Carol cel Mare.): vestitul centru religios-creştin-ortodox dacoromânesc de la Morisena / Morissenadunum (> Cenad-România). Ursu («Ursus»). în anul 803. V.): «ringul pannonic al Avarilor» este anihilat de Carol cel Mare. este condus cu multă diplomaţie de episcopul valah / dacoromân. Dacoromânia de Vest trece sub autoritatea Biseri-cii de Roma şi “sub sceptrul” conducătorului Francilor. ∗ 796 – 805 (8971 – 8980 E. Irina (797 – 802).

«pe neaşteptate s-au ivit Hunii cu mulţimi nenumărate». Leon al VI-lea Înţeleptul (886 – 912).): tratat între împăratul de Constantinopol. pe de o parte. Vasile I Macedoneanul (867 – 886).): oastea dacoromânească norddunărean-muntenească. grecimea constantinopolitană. 256). ∗ 836 (9011 E. Dacoromânii şi Bulgarii «s-au lovit cu război» şi «Bulgarii n-au pu-tut trece dincolo (de Dunăre) şi au recurs la Unguri». Staurakios (811). din 107 . de “scindare” a Da-coromânităţii. ∗ 801 – 900 (8976 – 9075 E. prin care Dacoromânia de Vest şi Veneţia sunt retro-cedate Imperiului Bizantin. Mihail al II-lea Gângavul (820 – 829). Dacoromânii / Valahii «s-au rânduit pen-tru luptă şi au rezistat». a unui “ţarat bulgar” între Dunăre şi Hemus. Teodor (cf. a Dacoromânităţii Creştine. Mihail al IIIlea Beţivul (842 – 867). Mihail I Rhangabe (811 – 813). şi. Teofil (829 – 842). «dintre şefii mai mărunţi» ai Valahilor / Dacoromânilor de la comanda corpurilor de oaste. ∗ 812 (8987 E. prin încurajarea / susţinerea unei formaţiuni statale-tampon. V. NPIst. pe de altă parte. V. Patriarhia de Constantinopol duc o politică de distrugere.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Leon al V-lea Ar-meanul (813 – 820). de propagare a Creştinismului-ortodox. «i-au pus pe fugă».): soarta Dacoromâniei în secolul al IX-lea este încă în mâna împăraţilor greco-biznatini: Nikefor I Logothetul (802 – 811). 1 prinde un Zodan (“şef”) avar şi îl creştin-botează cu numele său. aruncând astfel în obscu-rantism spiritualitatea Dacoromâniei / Valahiei. de sub comanda lui Cordilă (în Cronografia lui Leon Grammaticus: «Cordy-les») se constituie într-un zid de netrecut în faţa expansiunii “ţaratului” Bul-garilor. slavona. prin inventarea unei “limbi sacre”. Mihai I. V. “în opoziţie” cu latina Bisericii de Roma. şi îm-păratul Carol cel Mare. s-a remarcat «Leon.

∗ 850 (9025 E.): Metodiu. Chiril preia o serie de litere din alfabetul dacic / valahic (dacoromânesc-arhaic). 653). aprox. D.).. “jupan”) al “ţării de râuri / munţi” a Banatului. ) şi Metodiu (815 – 885. 1 neamul gemostilot / grămostean-aromân. cărţile bisericeşti. 108 . cade prizonier oştilor france. ori a urmaşilor acestora).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din alfabetul grecesc. despre a cărui bogăţie grăieşte peste veacuri tezaurul valah cu inscripţii de la Sânnicolaul Mare. latin etc. istoricul A. capitala regiunei se numeşte Valah-Me-zerici. în Moravia şi în Pannonia. în Moravia de Sus şi în Boemia. V. II.. ∗ 836 – 852 (9011 – 9027 E. V. aprox.).: Chiril (827 – 869.: Voilă este “rege de arme” (“dux”. ajuns conducător de stol» (Fontes. slavona. Xeno-pol a subliniat faptul că «poporaţia românească din Moravia» a fost slavizată (datorită şi campaniei fraţilor Metodiu şi Chiril..): aprox. doi fraţi-cărturari macedoromâni / aromâni din Tessalonic. arhiepiscop în nord-vestul Dacoromâniei. sunt angajaţi de Patriarhia din Constantinopol să inventeze un alfabet pentru lim-bile slave şi să traducă din greacă într-o limbă pe înţelesul tuturor neamurilor slave.): Constantinopolul acceptă alipirea la “ţa-ratul bulgar” de sub conducerea lui BorisMihail – cu condiţia de a creştina Bulgaro-Slavii – a Macedoniei Centrale şi a sudului Albaniei. adică alfabetul chirilic. II.» (XIRD. «dar ea a păstrat numele ei poporan. alcătuind alfabetul slavon ce-i poartă numele. la intervenţia Papei (când e recunoscut ca episcop moravo-boemian). V. V. ∗ 875 – 895 (9050 – 9070 E. fiind scos din în-chisoare peste zece ani. V. ∗ 870 (9045 E. 191). ∗ 862 – 863 (9037 – 9038 E. aprox. cunoscut şi din Cosmografia lui Ae-thicus Dunăreanu / d’Ister.): Chiril şi Metodiu sunt trimişi de Patriar-hia din Constantinopol să propage Creştinismul printre Slavii ce pătrunse-seră în Dacoromânia de Vest.

V. V. foştilor “aliaţi bulgari”. cunoscut în documente drept «Agaton al Moravelor». V. aprox. comandantul flotei bizantine rapi-de de la Gurile Dunării – după cum ne informează Cronografia lui 109 . «dându-le daruri imperialbizantine sub-stanţiale». cel ce controla “drumurile să-rii” spre Europa de Centru / Vest.: Monu Măruţ (în documente: «Menumorut») este “rege de arme” (“dux” / “jupan”) în Pathissia de Sus (Valea Tisei Superioare) şi Crissiana. sub conducerea lui Simeon.): în fruntea Episcopiei Dacoromâne / Valahe din Moravia. Agaton. angajează triburile maghiare / ungare ale lui Arpad de la Atelkuz (azi. ∗ 880 – 910 (9055 – 9085 E. “ţinutul Lebedia-Ucraina”) şi alte triburi turcice nord-pontice. cunoaşte maxima expansiune. ∗ 895 (9070 E.): aprox. pentru că avea “în păstorire” şi “o episcopie a Slavilor” pătrunşi în zonă şi “creştinaţi cu vreo zece ani mai înainte” de fraţii Metodiu şi Chiril.): Leon al IV-lea. aidoma celorlaţi “vlaho-regi” carpato-dunăreni.): împăratul Leon al VI-lea declară război ţarului Simeon. ca să treacă Dunărea şi să atace dinspre nord ţaratul “duşman”. V. “ţări de râuri / munţi” ale Dacoromâniei NordDunărene. aprox.). V.): “ţaratul bulgar”. ∗ 893 (9068 E.: “rege de arme” / “duce” al Pa-thissiei de Jos / Sud (ţinutul dintre Tisa / Seghedunum şi Dunărea de Mij-loc) este Dacoromânul Săleanuş («Salanus»). al Slavilor şi al Dacoromânilor sud-dunăreni.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.: Vlad («Glad») este “rege de ar-me” / “duce” al “ţării de râuri / munţi” a Banatului. în baza «legământului de la Aurelian». 1 ∗ 879 (9054 E. ∗ 885 – 915 (9060 – 9090 E. cu sediul în oraşul Margu. ţarul Bul-garilor.). neputând birui pe Simeon. este numit de Patriarhia din Constantinopol un episcop grec. încă fidel Constantinopolului. V. ∗ 894 (9069 E. negociatorul cu Arpad este Nichita Scleros. ∗ 895 – 930 (9070 – 9105 E.

. o străbat. cu “triburile aliate acestora”. tribu-rile ungureşti / maghiare. a.): prin “înţelegerea” dintre Arpad şi Leon al VI-lea de Constantinopol (care trimisese un sol la “regele de arme” al Pathis-siei de Nord şi al Crissianei. doar şapte triburi.): ţarul bulgar Simeon nu iartă pe “aliaţii unguri / ma-ghiari” ai împăratului Leon al VI-lea şi mobilizează împotriva lui Arpad. Leon al VI-lea este obligat să încheie «un tratat de pace» cu «un tribut anual». tăindu-li-se orice legătură cu Imperiul Bizantin “aliat”. din răsărit atacă Pecenegii. Ungurii / Maghiarii sunt măcelăriţi. la Nistru. împo-triva Atelkuz-ului. salvându-se prin nord. “neamurile bulgare nord-cauzaziene” (câte mai erau în “Bulgaria Mare”). 265). ca “foederati”. cele şapte triburi ungare / maghiare trec prin pasul Dukla. 1 Leo Gram-maticus. ce se ospătau din bogata pradă din Dacoromânia Dunăreană. trecând Dunărea şi aşezându-se în Pannonia imperialbizantină. se ridică scutul dacoromânesc-moldovenesc. Monu Măruţ). tot între autohtoni Dacoromâni / Valahi. pregătită de grecimea din 110 . ∗ 896 – 927 (9071 – 9102 E. (din “şcoala de slavizare” şi de distrugere a Dacoromânităţii.): ţarul Simeon sprijină pe discipolii lui Chiril şi Metodiu. Slavii vestici. unii “federaţi” deja “creştinaţi”. atacă Bulgarii. sud şi sud-vest.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “sub călăuzi-rea” războinicilor dacoromâni / valahi. în frunte cu Arpad. ∗ 896 (9071 E. pătrund în Valea Tisei. şi triburile Pecenegilor. sunt prinse ca într-o menghină: din sud-est. dar şi lângă mai vechii “foederati”. Naum ş. NPIst.. în vest. între care se evidenţiază Clement. după modelul caucazian-doneţian al “Bulgariei Mari”) este ocupat de Pecenegi. V. terram – Pannoniae – habitarent Slavi (Avarorum) – Bulgari et Blachi ac pastores Romanorum» (apud. V. V. ori lângă Bulgari şi Avari “în curs de creştinare”: «. Atelkuz-ul (“Ungaria Mare”. ∗ 896 – 897 (9071 – 9072 E. Pierdut fiind războiul cu ţarul Simeon.

domnul vostru: datori îi suntem ca un amic. Romanos al II-lea (959 – 963).): soarta Dacoromâniei în secolul al X-lea d. Şi le-a dat răspuns. au trecut peste râul Tisa în vadul Lucy şi după ce au plecat de aici. În adevăr.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Constantin al VII-lea Porfirogenetul (945 – 959).. să întemeieze şcoli între Dunărea de Jos şi Hemus / Balcani. ducele Hungariei. mai “func-ţiona benefic”. Constantin al VII-lea Porfirogenetul (913 – 920).) la ducele Monu Măruţ (“Menumorut”). dinspre Constantinopol. Romanos I Lecapenos (920 – 944). încă mai era valabil. zicându-le: “Spuneţi lui Ar-pad. ajungând în fortă-reaţa Bihor. cu toate ce-i sunt 111 . “regelui maghiar Arpad” – faptul că. «Gesta Hungarorum» (XIX – XX). aprox. este pecetluită de Patriarhia Constantinopolului. V. La urmă însă. a treia zi le-a cerut să se întoarcă. au pretins teritoriul numit mai sus. Legământul de la îm-păratul Aurelian: «Iar ducele Arpad (.: cronica anonimului notar al regelui maghiar Bela (al II-lea / al III-lea ?). confirmă in-direct – prin răspunsul categoric dat de “regele de arme” al Crissianei. Ioan I Tzimiskes (969 – 976) şi Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976 – 1025). să îi cedeze pământul de la fluviul Someş până la hotarul Nirului şi până la poarta Mezeşului.) a trimis soli (. Nikefor al II-lea Focas (963 – 969). ∗ 901 – 1000 (9076 – 9175 E.. au salutat pe ducele Monu Măruţ şi i-au prezentat darurile pe care ducele lor i le trimisese. în orizontul anului 906 (ca şi în secolul contemporan “Anonimului Notar”). cerându-i ca din drepturile strămoşului său.). trimişii lui Arpad. 1 Patriarhia de Constantinopol). încărcându-i cu diverse daruri. având ca “sacră limbă de predare” slavona. de Biserica Romei (Pa-palitate) şi de seria următorilor împăraţi greco-bizantini: Alexandru (912 – 913). comunicându-i ce aveau de zis din partea ducelui Arpad.. H.. Usubuu şi Veluc. Monu Măruţ. V. ∗ 906 (9081 E. Ducele Monu Măruţ i-a primit însă cu bunăvoinţă şi. regele Attila. după 636 de ani.

a plumbului şi chiar a mercurului» (BMIst. este o inscripţie come-morativă. Giurescu no-tează: «Inscripţia. V. deoa-rece începutul lipseşte. jud. «schelă genoveză» (BMIst. după cronologia bizantină. aprox. Teritoriul însă ce l-a cerut bunăvoinţei noastre nu îl vom ceda niciodată. dar ceea ce se tăgăduieşte.). «peste ruinele cetăţii antice Dinogeţia».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 112 . ∗ 915 – 920 (9090 – 9095 E. 25). a bronzului. deşi a spus că are un drept asupra lui.): inscripţia comemorativă a “regelui de arme” (“dux” / “jupan”) dacoromân al Dunogaetiei / Dobrogei de Nord. graţie stăpânului meu. cum se spune. din 1318. 31). Şi ne-a părut rău că ducele Săleanuş (“Salanus”) i-a cedat un foarte mare teritoriu. le-a dat drumul să plece. ∗ 910 – 940 (9085 – 9115 E. şi data 6451. Noi însă. V. găsită în anul 1950. acum însă. V. Şi spunându-le aceasta. câtă vreme vom fi în viaţă. cu prilejul unor săpături. Const. Tulcea / România).» (IIR. nici din dragoste. de la Mircea Vodă. V. care se numea biciul lui Dumnezeu. Tulcea) atestă folosirea şi prelucrarea fierului. ∗ 943 (9118 E.: Gelu este “rege de arme” / “dux” în “ţara de râuri / munţi” a Someşului. nimeni nu poate să mi-o smulgă din mâinile mele”. C. ∗ 945 – 1317 (9120 – 9492 E.): braţul fluvial şi oraşul Sulina (Selinas) «schelă bizantină». nu-i cedăm din pământ nici un deget. fie de frică. Dimitrie.). 31). fie din dragoste.: se ridică Biserica Ortodoxă de la Garvăn-Tulcea. Dimitrie. Inscripţia nu este întreagă. Şi vorbele lui nu ne tul-bură inima că ne-a arătat că descinde din neamul lui Attila. în ea este numele unui “jupan”. adică 943 era noastră. Şi chiar dacă a răpit acela prin violenţă această ţară de la strămoşul meu. aprox. «descoperirile făcute pe popina Bisericuţa (Garvăn. nici din frică.». adică al unui stăpânitor feudal. împăratul din Constan-tinopol. în limba slavă. 1 necesare fiindcă e om străin şi duce lipsă de multe. descoperită în localitatea Mircea Vodă (jud.

la 9 km în aval de com. «împăratul Ioan. peste toate ţările de râuri / munţi. din care se extră-geau prin cioplire blocuri pentru construirea “valului de piatră” aflat la 1 – 2 km distanţă la nord de Murfatlar» (BMIst. 31).): Bisericile CreştinOrtodoxe din peşterile Dealului Tibişir-Basarabi (jud.). ca de obicei. dintre Olt şi Nistru (cf.». Ostrov (jud. a desfiinţat sud-dunăreanul «[a-rat Bulgar» şi a repus «Moesia sub stăpânirea Românilor. V.): în vremea împăratului Ioan Tzimiskes. Imperiul Bizantin îşi întinde graniţele la Carpaţii Meridionali şi la nordul Del-tei Dunării. V. luptă cu impresionant eroism pentru eliberarea de sub invadatorii ruşi.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.) sunt zgrafiate datele 982 şi 992. ∗ 990 – 1000 (9165 – 9175 E. ∗ 972 (9147 E. 113 . adică peste diurpanatele / jupa-natele dacoromâneşti-nord-dunărene.: «în faţa Dealului Dervent. oferind supuşilor daruri. ornamente etc. V. 254). dintre războinicii dacoromâni. sprijiniţi de ar-matele imperial-bizantine de sub comanda împăratului Ioan Tzimiskes. la Drista / Durostor (Silis-tra) etc. Constanţa). 697). Durostoruma / Durosto-rum devine “capitala” themei bizantine Paristrion / Paradunavon.. 1 ∗ 969 – 976 (9144 – 9151 E.). s-a întors în Bizanţ şi a iernat acolo. se distinge tânărul comandant Teodor Miazănoapte. II. ∗ 982 – 992 (9157 – 9167 E. şi ospteţe abundente» (Fontes... «pe peretele din cretă (. NPIst. aprox. V. la Preslav (e capturat “basileul Bogor / Boris”). ∗ 972 (9147 E. după cum notează cronicarul Leon Diaconul. se dau bătălii la Pulpuda-va. Constanţa). martie – mai: Dacoromânii-moesieni. în baza Dealului Tibişir «a fost descoperită o carieră de cretă. aduşi “ca aliaţi” de Bulgari..): dacoromânescul oraş-cetate. conduşi de Sviatoslav. V. zdrobind domnia Ruşilor şi gândurile lor în-drăzneţe prin încercările războiului». în 972. bineînţeles.. alături de alte inscripţii (.

de asemenea. Constantin al X-lea. a. Bulgaroctonul (976 – 1025). la care se adaugă şi Marea Schismă (din 16 iulie 1054). Mihail al IV-lea.. 335). ∗ 1030 – 1241 (9205 – 9416 E. Romanos al III-lea.. cu malefice consecinţe şi în întregul spaţiu al Dacoromânimii. este marcată benefic de două mari personalităţi din Constantinopol. V. Ştefan I. ∗ 1001 – 1100 (9176 – 9275 E.) a Imperiului Bizantin.): la Morisena / Morisenadunum (> Ce-nad-România) funcţionează o şcoală dacoromânească frecventată de 30 de elevi. funcţionează şi o Şcoală de Teologie (creştin-ortodoxă). V.): «Gesta Hungarorum» menţionează în orizontul anului 1002 (9177 E. Isac I.).. Va-sile al II-lea Bulgaroctonul readministrează ţinuturile respective în themele imperial-bizantine: Bulgaria. Teodora. Polonia. fortăreaţă (. cât şi pentru Boemia.) «Regatul Ultrasilvaniei / Transilvaniei». ∗ 1018 (9193 E. opunându-se misiunii catolic-apostolice a regelui Ungariei.): după anihilarea “[aratului Bulgar al lui Samuil».. Mihail al V-lea. a fost distrusă de marea invazie tătaro-mongolă.» (BMIst. [ă-rile Germane etc. cronicarii consemnează: «Imperiul Bizantin ajungea până la Adriatica şi stăpânea Dunărea.): soarta Dacoromâniei în secolul al XI-lea d. Evdochia. între cei doi împăraţi defăşurându-se cincisprezece “împără-ţiri efemeride” (Constantin al VIII-lea. V. şi Alexios I Comnen (1081 – 1118). iar Balcanica Peninsulă nu cunoştea alt stăpân» (IIvb. 1 este construită Cetatea de pe os-trovul Păcuiul lui Soare. Sirmium şi Dalmaţia. atât pentru Dacoromânia Nord-Dunăreană. Constantin al IX-lea. împăraţii Vasile al II-lea. V. H. reflectând marea instabilitate economico-socială / po-litică. Romanos al VI-lea. sub conducerea “regelui de arme dacoromân”. Iulea («Gyla / Gyula»). 114 . Mihai al VII-lea Ducas. 32). Mihail al VI-lea. ∗ 1002 – 1003 (9177 – 9178 E. V. Nikefor al III-lea ş..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

iulie 16: Schisma cea Mare «marchează începutul declinului Bizanţului ce va sfârşi prin cucerirea otomană (1453)». Isac al II-lea Anghelos (1185 – 1195) şi Alexios al III-lea Anghelos (1195 – 1203). Pecenegii sunt înfrânţi lângă Dăbâca. V.).): cronicarul persan Gardâzi notează. de data aceasta. “decid” soarta Daciei / Dacoromâniei împăraţii: Alexios I Comnen (1081 – 1118). V. dar şi o anume “prosperitate economică” a Dacoromâniei secolelor XI – XIII. “ţări-le de râuri / munţi” din Dacia / Dacoromânia Nord-Dunăreană reacţionează firesc. Andronic I Comnen (1183 – 1185). V. locuieşte «un popor din Imperiul Roman (az Rum)». are loc răscoala antibizantină a Valahilor condusă de Petru Delian. de tip evmezic. Poporul Valahilor. împă-ratul bizantin.): ţările de râuri / munţi ale Daciei / Da-coromâniei îşi urmează destinele (istorice) tot sub înrâurirea Constantino-polului şi a Romei. că în Dacia / Dacoromânia NordDunăreană.): invazie a Pecenegilor în Crissiana. Ioan al II-lea Comnen (1118 – 1143). 1 ∗ 1040 – 1041 (9215 – 9216 E. 275). 115 . ∗ 1094 (9269 E.): în Dacoromânia SudDunăreană.): la solicitarea lui Pudilă. în faţa invaziilor / ame-ninţărilor fiinţei naţionale valahe / dacoromâne. porneşte campania împotriva invadatorilor cumani (cf.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “rege de arme” / “duce” al Dy-nogaetiei / Dobrogei. ∗ 1068 (9243 E. V. V. V. desigur. în baza «legământului de la Aurelian». «un popor de creştini». atunci când împăraţii din Constantinopol nu mai respectă spiritul «legământului de la Aurelian». în Podoaba istori-ilor. de la Tisa până la Nistru. NPIst. ∗ 1101 – 1200 (9276 – 9375 E. “în spiritul veacului”. ∗ 1050 (9225 E. Manuil I Comnen (1143 – 1180). reunindu-şi puterile / forţele în formaţiuni statale. ∗ 1054 (9229 E. din Constantinopol. Alexios al II-lea Comnen (1180 – 1183). îndreptându-şi atacul spre cetatea-reşedinţă a “regelui de arme” dacoromân. Alexios I Comnen.

): Leuştache este voievod de Arudela (< Arutela / Terra Aruteliensis) / Ardeal (Transilvania). ∗ 1122 (9297 E. totodată era «şeful oştilor comitatelor şi nobililor. în ajutorul Dacoro-mânilor carpatici. V. 116 . vine cu oaste la nordul Dunării. V. pentru a înregistra o “ofensivă a Catolicismului” în faţa Ortodoxismului Da-coromânităţii. reprezentat de aşa-zişii “regi apostolici ungari” încoronaţi / susţinuţi de Biserica Romei. NPIst. După Schisma cea Mare. armatele Comnenului pătrund în Transilvania dinspre Moldova. prin trecătoa-rea Oituz (cf. ţările de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene. 1 ∗ A TREIA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. în baza «legămân-tului de la Aurelian». dintre Carpaţii Nordici şi Dunărea Porţilor de Fier.): sub pretextul că luptă împotriva Cumanilor ce “invada-seră” ţările dacoromâneşti / valahe de la Dunăre.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. dintre Tisa şi Carpaţii Răsăriteni. ∗ 1161 (9336 E. s-au reunit – în anul 1103. “ruda ungară / maghiară” a acestui împărat bizantin. în faţa pericolului vestic. V. Manuil I Comnenul anga-jează o mare campanie în Dacoromânia Nord-Dunăreană. avea drept de judecată». LA ANUL 1103 (9278 E. V. ÎN STATUL MEDIEVAL AL TRANSILVANIEI ∗ 1103 – 1113 (9278 – 9288 E.): împăratul Ioan al II-lea Comnen. sub sceptrul principelui Mercuriu – în statul dacoromânesc medieval al Ardealului / Transilvaniei. ∗ 1176 (9351 E. luptând împotriva triburilor invadatoare ale Pecenegilor.): principe al Ardealului / Transilvaniei este Mercuriu. V.). 277). având scopul de a instaura în statul dacoromânesc-medieval al Transilvaniei “puterea” / “stăpâ-nirea” lui Geza al II-lea. SUB SCEPTRUL LUI MERCURIU.

împlineşte visul “Sfântului Ştefan”. V. V. împotriva împăratului bizantin Isac al II-lea Anghelos.): regele impus de Manuil I Comnen în luptele “urmaşi-lor” lui Geza al II-lea pentru “tronul pannonic”. ∗ A PATRA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. spre a fi “mâna dreaptă a Papei de la Roma”.). ÎN STATUL VALAHIEI MARI ∗ 1185 (9360 E. sunt spulberate de către armata dacoromână / valahă a lui Petru şi Asan toate 117 . sub conducerea lui Petru şi Asan.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. V.). condusă de Petru şi Asan. V. regele Ungariei. a tuturor pământurilor Daciei / Dacoromâniei. SUB SCEPTRUL FRA[ILOR PETRU ŞI ASAN. Croaţia şi Dalmaţia. a Dacoromânilor. 1 ∗ 1180 (9355 E. zdrobeşte armata condusă chiar de împăratul Isac al II-lea Anghelos. Bela al III-lea. ∗ 1186 – 1187 (9361 – 9362 E. LA ANUL 1185 (9360 E.): marea bătălie de la Berrhoe / Verria (Macedonia) în care armata Valahilor / Dacoromânilor.): în luptele angajate cu armatele repre-sive ale împăratului Isac al II-lea Anghelos. septembrie – noiembrie: răscoala Valahilor / Dacoro-mânilor din ţările de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei Sud-Dunărene. Dacoromânii / Valahii conduşi de Petru şi Asan ies biruitori. ∗ 1189 (9364 E. V.): cu ajutorul militar primit din Dacoromânia Nord-Dunăreană. chiar “în ajunul nunţii” acestuia cu fiica lui Bela al III-lea. Petru şi Asan declară independenţa faţă de Con-stantinopol a Valahiei Mari. anexând la Ungaria provinciile din aria Daciei / Dacoromâniei Sud-Vestice: Srem. ∗ 1190 (9365 E. oştirile lui Petru şi Asan anihilează «numai într-o noapte» armata represivă imperial-bizantină condusă de generalul Cantacuzen.

∗ 1190 – 1196 (9365 – 9371 E. 472).): primul împărat al Valahiei Mari este Asan.): împărat al Valahiei Mari este Petru. în nord-est. ∗ 1197 – 1207 (9372 – 9382 E. chemate în ajutor de împărat: mai întâi. II. ∗ 1204 – 1261 (9379 – 9436 E. capitala Valahiei Mari se stabileşte a se ridica pe ruinele vechilor fortificaţii de la Turule (“turnuri” – cf. sub conduce-rea contelui de Flandra. ∗ 1205 (9380 E.): este recunoscută independenţa Valahiei Mari de către împăratul de Constantinopol. regele Ungariei. 1 “oştirile aliate”. este înfrânt la Adrianopol.): împărat al Valahiei Mari este Ioan / Ioniţă I.). ∗ 1196 – 1197 (9371 – 9372 E.): Smaragd este voievod al Transilvaniei. îşi avea capitala la Niceea. sunt respinse cetele ruseşti ale “marelui cneaz de Vladimir. în această perioadă. îşi află moartea ca prizonier la curtea împăratului valah / dacoromân. de la gurile Dunării. apoi. Balduin I (1204 – 1205). existenţa Imperiului Latin indică un alarmant grad de “slăbire” / “decădere” a Imperiului Bizantin ce. pornind război împotriva Valahiei Mari. 118 . ∗ 1206 – 1208 (9381 – 9382 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. V. V. ∗ 1201 (9376 E. 14 – 15 aprilie: război între Imperiul Latin şi Valahia Mare. Alexios al III-lea Anghelos. Vsevold Balşoe Gnezdo / Mare Cuib”. V. V. întemeietorul Dinastiei Asăneştilor. V. Fontes. sunt distruse “contingentele ungare de pe drumul Vidinului”. datând din vremea împăratului dacoromân Iustinian. Ioniţă I.): Imperiul Latin – stat creat “în inima Imperiului Bizantin” de feudalii participanţi la Cruciada a IV-a. împăratul Balduin I de Flandra. oraşul-capitală se rezideşte sub numele valah / dacoromânesc de Turrinova (< Turris Nova / “Turnul Nou”) / Turnova (în documentele slave: «Târnova» / «Târnovo»). V. trimise de Bela. “socrul împăratului Isac”.

împăratul Valahiei Mari. V. V. invadând Polonia. ∗ 1231 (9406 E. V. Valahia Mare se învecinea-ză la nord. ∗ 1241 – 1246 (9416 – 9421 E. V. cum oastea cneazului Daniil de Halici era superioară numericeşte oştirii dacoromânescbucovinene. ∗ 1209 – 1212 (9384 – 9387 E. Ioan al II-lea. ∗ 1223 (9398 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu cnezatele de Halici / Volhynia şi de Kiev. tri-mite în ajutor oastea socrului-rege. 1 ∗ 1207 – 1218 (9382 – 9393 E. Andrei al II-lea al Ungariei. V. ∗ 1218 – 1241 (9387 – 9416 E. ocolesc Valahia Mare. Imperiul Tătaro-Mongol şi Imperiul Bizantin reuşesc să rupă Valahia Mare la 119 .): bătălia dintre Dacoromânii-moldoveni / bolohoveni şi “slavii” / “ruşii” din Cnezatul de Halici / Volhynia. ∗ 1219 – 1221 (9394 – 9396 E.): Leucă este voievod al Transilvaniei.): Căliman I Asan împărăţeşte Valahia Mare.): Mihail este voievod al Transilvaniei. nord-est şi est. cnea-zul Daniil de Halici / Volhynia angajează lupta cu bucovineanul “rege de arme”.): Paul este voievod al Transilvaniei. Germania etc.): Pouşa este voievod al Transilvaniei (mai puţin “intervalul” 1232 – 1234).): împăratul Valahiei Mari este Borilă (“Asan Burul” / “Bourilă”). în 1244. (imediat după moartea lui Ioan Asan al II-lea. biruind / respingând astfel inamicul de la hotarele de nord. călcând cu oaste pământurile Valahiei / Bolohoveniei – [ara Bucovinei.): Ioan al II-lea Asan este împăratul Valahiei Mari. la Calca («Kalka. V. ∗ 1227 – 1240 (9402 – 9415 E. temându-se de armata dacoromânească a lui Ioan al II-lea Asan. V. V. V.): Armatele mongolo-tătare conduse de Genghis-Han. după ce zdrobesc armatele Ruşilor şi Cumanilor. ∗ 1221 – 1222 (9396 – 9397 E. sau Kal-ga»). Valahia este invadată de urmaşul lui Genghis-Han).

): Mihai I Asan împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană.V.): “ţările de râuri / munţi” ale Daciei / Dacoromâniei / Valahiei Nord-Dunărene.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “cu subtilităţi politic-greceşti”. V.): cronica stihuită a lui Filip Mousket ne informează că «Regele Valahilor i-a învins. ∗ 1247 (9422 E.): Laurenţiu este voievod al Transilvaniei.): misionarul franciscan. din provincia Moldova a Dacoromâniei Nord-Dunărene. 120 . aflate pe “locul centrului actual de podgorie Odobeşti. menţionează în notele sale de călătorie că a întâlnit pe drumul nord-pontic şi pe “regele” Dacoromânilor extracarpatici.): marea năvălire tătară distruge şi reşedinţa episcopal-catolică. Giovani da Pian del Carpini. V. ∗ 1242 – 1252 (9417 – 9427 E. profitându-se de naivitatea epigonilor lui Ioan al II-lea Asan. V. Valahia SudDunăreană “este înghiţită treptat” de Imperiul Bizantin. sub conducerea / “ascultarea” dom-nitorului (“regelui”) Olaha. pe Tătari». pe Valea Milcovului”. ∗ 1242 (9417 E. conducătorii ţărilor de râuri / munţi din Dacoromânia Nord-Dunăreană pierd orice speranţă în Constantinopol. ∗ 1244 – 1272 (9419 – 9447 E. şi extracarpaticele ţări de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene se reorganizează în state da-coromâneşti medievale (după modelul statului medieval dacoromânesc al Transilvaniei creat în faţa pericolului maghiaro-catolic ivit la Tisa. 1 Dunăre. ∗ 1246 – 1256 (9421 – 9431 E. V. Olaha. Valahia / Dacoromânia Nord-Dunăreană este trecută în seama Imperiului Tătaro-Mongol. în funcţie de noile pericole. “legământul de la Aurelian” spulberându-se în noul context politic. ce se întorcea de la curtea marelui han al Hoardei de Aur. sunt “legate” / “dependente” de Hoarda de Aur. la trecători. în orizontul anului 1103). şi şcoala dacoromânească din localitatea Milcovia. V. ∗ 1241 (9416 E.

Nogai (“ginere” al împăratului bizantin). şi hanul / “noionul tătar din Dinastia Batuizilor”. circumscri-ind “aria de azi a judeţului Vâlcea”. numele-i maghiarizat: «Csak»). Muscel şi Dâmboviţa. V. partea sud-dunăreană 121 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): Constantin împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană. ori «Lytua / Litua»). V. circumscriind “aria judeţului Romanaţi”. ∗ 1272 (9447 E. în zonele de munte / deal de la Argeş.): Căliman al II-lea Asan împărăţeşte Valahia Sud-Du-năreană. ∗ 1261 (9436 E. 13 octombrie: Matei Geac este voievod al Transilvaniei (minus întreruperea: 1273 – 1275. V. ∗ 1256 (9431 E. după (re-)numele conducătorilor lor: [ara lui Alutuon (“capul / conducătorul [ării de Olt / Alutua. [ara lui Ioan. V. [ara lui Seneslau. [ara lui Lupu (onomastic tradus în Farcaş de documentul unguresc). prin care delimitează sferele / pute-rile în spaţiul Daciei / Dacoromâniei (Valahiei Mari): partea nord-dunăreană rămâne Nogai-ului.): tratat între împăratul greco-bizantin. 1 ∗ 1247 (9422 E. în stânga Oltului. adică “Oltenia” (în documente. Mihai Paleolog. «Alutus») / Alutua.): împăratul bizantin. V. recucereşte Con-stantinopolul şi “restaurează” Imperiul Bizantin. ∗ 1261 (9436 E. în documente.): Borşa I este voievod al Transilvaniei.): Nicolae Gheorghe e voievod al Trans-silvaniei (cu întrerupere în 1271).): Irneriu este voievod al Transilvaniei. V. ∗ 1263 – 1264 (9438 – 9439 E. ∗ 1267 – 1274 (9442 – 9449 E. V. sau Alutuania. cu tendinţă slavizantă de cancelarie: «Lytuon» / «Litovoi». inclu-zând şi [ara Haţegului. întinzându-se şi peste şes. până la Dunăre.): Diploma Cavalerilor Ioaniţi consemnează la graniţa intereselor medieval-politice ale acestora patru formaţiuni politic-administra-tiv-culturale din Dacoromânia Nord-Dunăreană. V. Mihail al VIII-lea Paleolog (“socru de han”). ∗ 1257 – 1277 (9432 – 9452 E. ∗ 1270 – 1277.

Valahia Sud-Du-năreană devine un stat aservit Imperiului Bizantin. 1 – Paleologului. “expediţia cruciată” a lui Ladislau al IV-lea nu s-a soldat decât cu «capturarea lui Bărbat». bizantine. reuneşte în statul medieval al [ării Româneşti. fratele voievodului dacoromân. răscumpărat “cu o sumă însemnată”.): imediat după tratatul nogaiopaleologic. ∗ 1273 – 1804 (9448 – 9979 E. ∗ 1275 (9450 E. alături de Oltenia. în această calitate. ce “îşi revendică” “papalocumano-ungureşti” pământuri «de dincolo de Alpi / Carpaţi». Bărbat. 122 . Transilvania şi Moldova rămân încă “dătătoare de tribut” lui Nogai. ∗ 1272 (9447 E. SUB SCEPTRUL LUI ALUTUON. ÎN STATUL MEDIEVAL AL [ĂRII ROMÂNEŞTI ∗ 1277 (9452 E.. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “cumani” ş.): Imperiul RomanoGerman / Hab-sburgic.. şi Muntenia. V. V. urcă în tronul domnesc al [ării Româneşti. până la cucerirea otomană. V.).): murind Alutuon (“Lytuon”). acceptând “jocurile politice” de la Constantinopol. de domn / “rege” al [ării Româneşti. ∗ A CINCEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.): “regele” / “voievodul” Dacoromânilormunteni / olteni. devenind stăpân şi peste ţinuturile cu Episcopatul Cumanilor şi cu “cavaleri teutoni”. spre a face faţă pericolelor mongolo-tătare. Basarabia etc.. fratele său. se războieşte cu armata regelui Ungariei. “cumanul” Ladislau al IV-lea.): Borşa al II-lea este voievod al Transilvaniei. Alutuon («Lytuon»). V. ungureşti etc. V. “regele de ar-me” (“ducele” / “banul”) Alutuon declară independenţa “ţării sale de râuri / munţi”. ∗ 1277 (9452 E. a. sub regi “hibrizi” greco-bizantinovalahi. LA ANUL 1277 (9452 E.

1448. Nicolae Mauriciu. Petru de Striga («Strigh»). 1293). Nicolae Conci («Konth»). “principi”. Egidiu. Gheorghe de Bala (1447). Ioan Petru de Oarda. “maghiarizat”: «Erdelyi»). Petru Sărăcin («Szerecsen». Desideriu (1438 – 1440). Ştefan de Nădab (1402 – 1403).): Ionilă (Ivăilă / Lacană / “Lacanas”. ∗ 1277 (9452 E. Iancu de Hunedoara (1441. Nicolae Lache (1367 – 1369). dar cancelaria maghiarizării / ungurizării îl botează: «Blasiu Magyar».): Roland Borşa (1282. Dumitru de Pan (1437). Petru Micu (“vicele” lui Blasiu are şi el numele tradus în 123 . V. în documente: «Csor»). “guvernatori” etc. 1441). sau Bărdacă / “Brdokba”) împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană. Nicolae Aba.). Ioan de Dăbâca. ∗ 1278 – 1279 (9453 – 9454 E. 1459).): statul medievaldacoromânesc al Transilvaniei (“principatul” / “voievodatul”) are – de la Finta până la Mihai Viteazul – următorii conducători (“voievozi”. 1285. “vicevoievozi”. Ioan Timiş («Temeş»). “guvernator al Ungariei”: din 1446). V. V. ∗ 1279 – 1600 (9454 – 9775 E. Andrei Lache («Lackfi»). “ban de Severin şi căpitan al Belgradului”: 1446. Gheorghe Ciopor («Csupor de Monoszlo». Petru de Oarda. 1473 – 1475). 1443). Blasiu / Vlasu ( = “Valahul” / “Dacoromânul”. Petru (1394 – 1395). Toma (1322 – 1354). Marcu de Herepea (1446).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Nicolae Ardeal (< pelasgo-daco-thracul toponim Arutela / Arudela. Dominic Măciucă («Machka»). şi “comite de Timiş”. Toma Cioară (cu numele maghiarizat în “can-celarie”. Nicolae de Ocna Sibiului (1439 – 1440). 1 ∗ 1277 – 1279 (9452 – 9454 E. octombrie – decembrie: Nicolae Mauriciu este voievod al Transilvaniei. V. Ioan Lupu de Miercurea («Far-caş».): Ioan al III-lea Asan împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană.): Finta este voievod al Transilvaniei. ∗ 1279 – 1280 (9454 – 9455 E. Laurenţiu. “locţiitor şi căpitan general al regatului Ungariei”: 1445. Ştefan Lache (1373 – 1376). V.

Andrei Bathory (martie-octombrie 1599). V. nume dacic de plantă – Sambu-culus ebulus. 1 iulie – 16 august: activitatea comercială extraordi-nară a portului dunăreandacoromânesc Vicina (Isaccea-România) monopoli-zează 20. la Oraşul de Floci. aşadar. Petru Jurebie («Gereb». Petru de Bozin (< “boz” / “boj”. Aşadar. Transilvania are între 1575 şi 1600. Sigismund Bathory (1581 – 1597. + suf. în valoare de 4100 de hiperperi. 1478 – 1479). la Brăila.2Î din contractele comerciale ale Constantinopolului / Perei: «Spre a vedea cât de activ era importul şi exportul la Dunărea de Jos în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. între 1575 şi 1586 fi-ind şi rege al Poloniei). rangul de principe îl are pentru prima oară Mercuriu (1103 – 1113). Maria Cristierna Bathory (1598).. “rangul” este “redescoperit” în 1575. Cristofor Bathory (1576 – 1581). -in).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Vicina era un centru comercial de prim rang. care va deveni. Numai într-o lună şi jumătate. a. de pe malul drept al braţului cu acelaşi nume al Dunării. avea loc şi la Chilia. Bartolomeu Dragoş («Dragfi»). Nicolae Macedoniu (1527). de la 1 iulie la 16 august 1281. ∗ 1281 (9456 E. existent 124 . 1 umgureşte / maghiară: «Kis» = mic). dar un comerţ activ.2Î din totalul tranzacţiilor încheiate la Pera cu toate posesiunile genoveze şi depăşeşte comerţul Perăi cu Genova însăşi. pe locul Isaccei de astăzi. dăm câteva date privind viaţa comercială a oraşului şi portului Vicina. se încheie la Pera (Constantinopol) de către un singur notar genovez – şi erau 20 asemenea notari în capitala Imperiului Bizantin – nu mai puţin de 27 de contracte de comandită pentru Vicina. principii: Ştefan Bathory (1575 – 1583. important. Fără să ajungă la însemnătatea Vicinei. 22 august 1598 – martie 1599). care nu reprezintă decât 18Î. Această cifră apare în adevărata ei lumină când constatăm că ea reprezintă 20. oraşul metropolă. portul din Deltă. în secolul al XIV-lea. Ştefan Măilat (1534 – 1539) ş. principalul port al [ării Româneşti. de la gura Ialomiţei.).

În aceste localităţi prospere ale Dacoromâniei – ca şi în cele de pe ţărmul Mării Getice / Negre: Constanţa / Tomis. ∗ 1310 – 1352 (9485 – 9527 E. cu nume specific portuar. la Giurgiu. 125 . ∗ 1280 – 1292 (9455 – 9467 E. «cu mine de argint şi de aur». între Imperiul Tătaro-Mongol şi Imperiul Bizantin. Dunăre şi Balcani. apoi vameşi pentru autoritatea politică» (ibid. începând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea d. în faţa Şiştovului. Mangalia / Cal-latiani (Callatis) etc. din orizontul anului 1301. V. cunoscători ai monedelor.: oraşul Baia. în faţa Vidinului.). aprox. la Zimnicea.): Gheorghe I împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană. «potrivit inscripţiei de pe pe-cetea sa» (IIR. la Severin. străvechea aşezare de la Russe – turceşte Rusciuk – iar în epoca Imperiului Roman.).). V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din Dacoromânia de Est – provin-cia Moldova. se considera drept “capitala provinciei Moldova”. de-a lungul Dunării». având în faţă. Sexanta Prista. după înregistrarea apusului Imperiului Latin de Răsărit (la 25 iulie 1261) şi după reînvigorarea Imperiului Bizantin sub împăraţii Mihail Paleolog al VIII-lea (1259 – 1282) şi Andronic al II-lea Paleolog (1282 – 1328). îndeosebi. la Calafat. V. Strălucita putere a statului independent al Valahiei Mari din vre-mea lui Ioan al II-lea Asan (cel ocolit chiar şi de Genghis-Han) “a fost măcinată / distrusă” sub epigonii de dincoace de 1241. în sfârşit. socotitori buni. H. ∗ 1301 (9476 E. fiind cu deosebită «ştiinţă de carte.): Ioan Basarab / Basarab I este voievod / domn (“rege”) al [ării Româneşti. ce şi-au întins tentaculele peste Carpaţi. – existau şi şcoli bisericeşti dacoromâneşti ai căror absolvenţi susţineau «o asemena viaţă de negoţ. pe malul drept. în extremitatea de apus a [ării Româ-neşti» (IIR. 1 înainte de 1300 şi specializat în comerţul cu lână şi brânză. 29). 27 sq..

∗ 1359 (9534 E. V. ∗ 1359 – 1365 (9534 – 9540 E. pe Olt. V. 1 ∗ 1330. V. V.): este atestată documentar Mânăstirea Argeşului. V. Dunogaetia / Dobrogea. ∗ 1346 (9521 E. V. V. V. V. Moldadava / Moldova. ∗ 1330 (9505 E. LA ANUL 1352 (9527 E. regele Ungariei. ∗ A ŞASEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. şi Basarab I. domnul / “regele” [ării Româneşti. “conectată” la mitul jert-fei zidirii. ∗ 1359 (9534 E. dintre Carol Robert de Anjou. 126 . Tirasgeţia etc. Basarab I reuşind să păstreze astfel independenţa statului. V.): războiul de la Posada.): Mitropolia [ării Româneşti are sediul la Curtea de Argeş. capo-dopera evmezic-arhitecturală de la Curtea de Argeş.): Dragoş este domn al Moldovei.). armata Un-gariei este distrusă în întregime la Posada / Arutela-Cozia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Basarabia. Buvovina.): Balc este domn al Moldovei. reu-nind ţările de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei de Est. ∗ 1354 – 1358 (9529 – 9533 E.): Bogdan este domn al Moldovei. ∗ 1359 (9534 E. aprox. ∗ 1352 – 1364 (9527 – 9539 E.): Balica este “rege de arme” în “ţara de râuri / munţi” a Dacoromâniei / Valahiei Sud-Dunărene. ÎN STATUL MEDIEVAL AL MOLDOVEI ∗ 1352 – 1353 (9527 – 9528 E.): Bogdan este voievod al Mara-mureşului.): Dragoş-Sas este domn al Moldovei. SUB SCEPTRUL LUI DRAGOŞ.): Nicolae Alexandru este domn al [ării Româneşti. – 1358 ( 9505 – 9533 E. V.

∗ 1386. domnul [ării Româneşti. V. V.):Dan I Basarab este domn al [ării Româneşti. V. ∗ 1373 (9548 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în al doilea an al domniei sale bate monedă. ∗ 1375 – 1391 (9550 – 9566 E. V. V. 1 ∗ 1364 (9539 E. V. V. şi minunata ţară de râuri / 127 . ∗ 1386 (9561 E. V. ∗ 1369 (9544 E. bate monedă chiar din primul an de domnie.): Radu Basarab este domn al [ării Româneşti. “ca-pitală” a Valahiei SudDunărene aservită Imperiului Greco-Bizantin. V.): Mircea cel Bătrân începe zidirea Mânăstirii Cozia.): Petru I Muşat este domn al Moldovei. 31 ianuarie (9561 – 9593 E.): călugărul Nicodim de Oltenia întemeiază Mânăstirea Tismana. ∗ 1374 – 1375 (9549 – 9550 E. Mânăstirea Ieud.): Bogdan-Laţcu este domn al Moldovei. ∗ 1364 – 1377 (9539 – 9552 E.): Costea Muşat este domn al Moldovei.): Vlaicu este domn al [ării Româneşti. obţine prima victorie dunăreană asupra armatelor de pradă otomane / turceşti. V.): se zideşte în provincia Maramureş a Dacoromâniei Nord-Dunărene. ∗ 1375 (9550 E.): Turrnova / Târnova. ∗ 1377 – 1383 (9552 – 9558 E. ∗ 1370 (9545 E. V.): călugărul Nicodim de Oltenia întemeiază Mânăstirea Vodiţa. ∗ 1383 – 1386 (9558 – 9561 E. 23 septembrie – 1418. vestită şi prin şcoala-i de copişti de texte religioase. se prăbuşeşte sub asediul armatelor imperial-otomane conduse de sultanul Baiazid I Fulgerul.): Vlaicu. ∗ 1393 – 1878 (9568 – 10. V.): Mircea cel Bătrân este domn / “rege” în statul medieval dacoromânesc al [ării Româ-neşti. fosta strălucită capitală a Valahiei Mari din vremea Dinastiei Dacoromâne a Asăneştilor. V.053 E.

): Iuga Ologu este domn al Moldovei. pentru câteva secole. 1 ianuarie (9575 – 9607 E. ∗ 1394 – 1399. ∗ 1397 (9572 E.): bătălia de la Rovine. 10 februarie (9574 – 9575 E. 11 februarie – 1432. ∗ 1409 (9584 E. V. 274). V. «pentru faptele sale de arme» (CRom. 1 munţi a Moesiei din fosta Valahia Mare. 31). 13 august – 1400. Ioan Voicu este tatăl lui Iancu de Hunedoara şi bunicul lui Matei Corvin (“cel mai strălucit rege al Ungariei tuturor timpurilor”). Bulgaria). V. 12 august (9569 – 9574 E. Mânăstirea Peri. din “fosta” Dacia / Dacoromânia lui Regalian.): Ştefan I Muşat este domn al Moldovei. 128 . V. ∗ 1391 (9566 E. V. intră în jugul Imperiului Turc / Otoman. până în 1878. ∗ 1394 – 1397 (9569 – 9572 E.): Alexandru cel Bun este domn al Moldovei. V. zdrobesc pe invadatorii unguri în bătălia de la Târgu Neamţ. ∗ 1399. subordonată direct Patriarhiei din Constan-tinopol.): Dacoromânii-moldoveni. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 1400. IIR. primeşte rangul de nobil de la regele Sigismund de Luxemburg al Un-gariei. a avut şi o vestită şcoală de copişti de texte religioase (cf. ∗ 1394 (9569 E. V. V.): Mircea cel Bătrân înfrânge armata otomană pătrunsă în [ara Românească.): Roman I Muşat e domn al Moldovei. sub Ştefan I Muşat. din Transil-vania. când este eliberată de armatele României şi ale Imperiului [arist / Rus (şi când armatele Imperiului Rus / [a-rist impun apariţia nu a unui stat al Valahiei.): se zideşte în provincia Maramureş a Dacoromâniei Nord-Dunărene. ci a unui stat slav. ∗ 1391 – 1394 (9566 – 9569 E.): “cneazul” dacoromân / valah. V. ∗ 1395 (9570 E. Ioan Voicu.): Vlad I este “rege de arme” al Dunogae-tiei / Dobrogei. armata lui Mircea cel Bătrân zdro-beşte armatele aliate ale Turcilor şi ale Sârbilor.

∗ 1437 – 1438 (9612 – 9613 E. Vlad Vintilă. Radu Ciobanul. Teodosie Basarab (septembrie – decembrie 1521). Mircea Ciobanul. Vladislav al II-lea. ∗ 1433 – 1447 (9608 – 9622 E. Radu cel Mare. Ştefan Surdul. Radu Bădica.): statul medieval-da-coromânesc al [ării Româneşti (sau al Munteniei) are următorii domni (la Pelasgo-Daco-Thraci. Radu Paisie. de la Mircea cel Bătrân până la Mihai Viteazul: Mihail I (1418 – 1420). Petru cel Tânăr. Mircea Dracu. Vintilă Pătraşcu. ∗ 1432. Regele este “alesul” po-porului). Vlad Călugăru. aprilie – 1445. Mihnea Turcitul. V. V.): Ştefan al II-lea este domn al Moldovei (asociat cu Iliaş: 1435 – 1442. Alexandru al II-lea. Vlad Dragomir Călugăru. Alexandru I Aldea (1431 – 1436). V. declanşată de la Bobâlna. Basarab cel Tânăr. Moise Vladislav. Alexandru cel Rău (august 1592 – septembrie 1593). V. aprilie). Petru Cercel (iulie 1583 – 6 aprilie 1585). Vlad cel Tânăr. Basarab al II-lea. împotriva exploatării sân-geroase exercitate de nobilimea 129 . noiembrie (9607 – 9608 E. martie). Radu Ilie. V.): Iliaş este domn al Moldovei. ianuarie – 1433. Pătraşcu cel Bun. 3 iulie 1456 – 14 august 1462. asociat cu Petru al II-lea:1444. 1 februarie – 1600 (9593 – 9775 E. sau Dacoromâni / Valahi: Domnia ca instituţie statală este superioară Regalităţii. Neagoe Basarab (23 ianuarie 1512 – 15 septembrie 1521). Radu al II-lea. Vlad Dracul. august – 1431. 7 noiembrie – decembrie 1476). Mircea Vlad Dracul. în spiritul Zalmoxianismului: Domnul este repre-zentantul lui Dumnezeu în Dacia / Dacoromânia. 1 ∗ 1418.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Iancu de Hunedoara (4 – 16 decembrie 1447). Mihnea cel Rău. Vladislav al III-lea. Vlad [epeş (1448.): Marea răscoală dacoromânească-ţărănească din Transilvania. Radu de la Afumaţi. Basarab cel Bătrân (1473 – 1476 / 1477). ∗ 1423 (9598 E.): Dan al II-lea biruie oştile otomane invadatoare ale [ării Româneşti. Radu cel Frumos. Dan al II-lea (1420.

2 septembrie: bătălie româno-turcă la râul Ialomiţa (România). împotriva răscoalei acestora. lipsită de conştiinţă naţio-nală dacoromânească. V. ∗ 1447 – 1448 (9622 – 9623 E. dar şi împotriva insignifiantei boierimi autohtone.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 1449 (9624 E.).): Ciubăr este domn al Moldovei. 16: la Căpâlna. 130 . V.): Bogdan al II-lea este domn al Mol-dovei. ∗ 1446 – 1453 (9621 – 9628 E. V. a Dacoromânilor / Valahilor din Transil-vania. majoritare. ∗ 1443 (9618 E. declanşată de la Bobâlna. V. secuiască şi săsească încheie pactul Unio Trium Nationum împo-triva naţiunii antohtone. face o incursiune la sudul Dunării.): Petru al II-lea este domn al Moldovei (asociat cu: Ştefan al II-lea: 1444 – 1445. V. 276). obţin o strălucită victorie asupra uriaşei armate otomane comandată de Sehabeddin. 1 maghiară / ungurească.). “înnobilată” sub nume maghiarizate. săsească. obţinând «şase victorii asupra Turcilor» (CRom. V. ∗ 1448 – 1449 (9623 – 9624 E.): Roman al II-lea este domn al Moldovei (asociat cu: Petru al II-lea: 1447). în fruntea oştilor dacoromâneşti-munteneşti. această biruinţă inaugurează seria victoriilor lui Iancu de Hunedoara în războaiele duse împotriva Imperiului Turc. oştirile Dacoromâniei NordDunărene. ∗ 1449 – 1451 (9624 – 9626 E. secuiască.): Dacoromânul / Valahul Iancu de Hu-nedoara este guvernator al Ungariei. 20 februarie – 12 octombrie: Alexăndrel Olehno este domn al Moldovei. ∗ 1437 (9612 E. ∗ 1442 (9617 E. conduse de Iancu de Hu-nedoara. septembrie. mârşava nobilime ungară / maghiară.). beglerbegul Rumeliei. V. V. ∗ 1444 – 1449 (9619 – 9624 E. în Imperiul Otoman.): Iancu de Hunedoara. Roman al II-lea: 1447). V.

): “apogeul” şi “destrămarea” Im-periului Otoman / Turc. V.). IMPERIUL RUS / [ARIST. Ungaria. V.): Alexăndrel este domn al Moldovei. obţin victoria după un asediu de câteva luni (martie – mai). «Imperiul Otoman se obligă să nu ridice noi fortificaţii pe Dunăre şi să nu mai atace [ara Românească. sub conducerea incapabilului împărat greco-bizantin. IMPERIUL RUSO-SOVIETIC ∗ 1453 (9628 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. capitala Imperiului Roman de Răsărit.097 E. Constantinusa / Constan-tinopolul. V. Constan-tinusa / Constantinopolul (“Creştinopolul”) este frumosul oraş Istambul. Transilvania. V. 131 . şi de tunurile de 70 de tone pe care i le proiectase inginerul român-ardelean. căruia Bizantinii / Grecii îi refuzaseră ofer-ta). ∗ 1453 (9628 E. Orban. devenit dincoace de orizontul anului 610 (8785 E. V. V. 1455).) – 1922 (10. Serbia şi Ragusa. armatele otomane comandate de sultanul Mahomed al II-lea (folosindu-se. 1 ∗ 1451 – 1457 (9626 – 9632 E. bineînţeles. Imperiul Bizantin este “înghiţit” aproape în întregime de puternicul Imperiu Otoman / Turc. din Turcia “europeană” de azi. ∗ 1452 (9627 E. angajează “rezistenţa antiotomană” cu vreo 9000 de oşteni şi cu 30 de corăbii.) Imperiul Bizantin (după instalarea “permanentă” a Grecilor în tronul împărătesc). ∗ 1452 – 1455 (9627 – 9630 E. IMPERIUL AUSTRO-UNGAR. Constantin Dragasses. ∗ PELASGIA / VALAHIA – SAU DACIA / DACOROMÂNIA – ŞI ULTIMELE IMPERII ALE EUROPEI: IMPERIUL OTOMAN / TURC.): Dacoromânul / Valahul Iancu de Hunedoara impune Imperiului Otoman pacea de la Adrianopol. la această dată. IMPERIUL AUSTRIAC. 29 mai: căderea Constantinusei / Constantinopolului.): Petru Aron este domn al Moldovei (cu întreruperile: 1452 – 1454. V.

Petru Lăpuşneanu. ∗ 1541 (9716 E. Alexandru cel Rău. Petru Rareş (1527 – 1538. Ştefăniţă. Iliaş.): Ştefan cel Mare este domn al Moldovei.): «Vlad [epeş refuză să dea haraciul solicitat de Poarta Otomană / Imperiul Turc» (CRom. 276). Ion Potcoavă.): Fiul Dacoromânului / Valahului Iancu de Hunedoara. după instituirea dominaţiei Habsburgilor asupra părţilor de vest şi de nord-vest ale Ungariei şi asupra Croaţiei. V. V.): sunt rezidite Bicerica Ortodoxă a Dacoromânilor din Şchei-Braşov şi Şcoala Orăşenească Dacoromânească din Şcheii Braşovului. V. 1541 – 1546). ∗ 1458 (9633 E.): se zideşte – în provincia Moldova a Dacoromâniei Nord-Dunărene – Mânăstirea Voroneţ. V.): Vlad [epeş «îl trage în ţeapă pe begul de Nicopole. ∗ 1504.): statul medievaldacoromânesc al Moldovei are – de la Ştefan cel Mare până la Mihai Viteazul – următorii domni: Bogdan al III-lea (1504 – 1517). ∗ 1488 (9663 E. Ieremia Moghilă (august 1595 – 25 mai 1600). Ioan Joldea. Petru Şchiopu. Ştefan Tomşa. 1 ∗ 1457. transformă în paşalâc Ungaria de Sud şi Ungaria Centrală (pentru 158 de ani: 1541 – 1699). ∗ 1459 (9634 E. Aron Lăpuşneanu. Alexandru Cornea. Ion Vodă cel Viteaz (1572 – 1574). ∗ 1461 ( 9636 E. Iancu Sasu Rareş. Ştefan Răzvan (24 aprilie – august 1595). 2 iulie (9632 – 9679 E. 276). Despot Vodă (1561 – 1563). Matei Corvin. V. eliberează Giurgiul de sub Turci şi le zdrobeşte trupele de pe malul drept al Dunării» (CRom. V. este ales rege al Ungariei. V. provinciile Dacoromâniei Nord-Dunărene ce fuse-seră sub dominaţie habsburgică – Banatul.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 2 iulie – 1600 (9679 – 9775 E. V. Crişana 132 . Alexandru Lăpuşneanu (septembrie 1552 – 18 noiembrie 1561. 14 aprilie – 1504. ∗ 1495 (9670 E.): Turcii ocupă Budapesta. 24 octombrie 1563 / martie 1564 – 1568). Ştefan Rareş. Ştefan Lăcustă. Bogdan Lăpuşneanu.

sub comanda banului Mihalcea. Hârşova. distrugând fortificaţiile turceşti din cetăţile-oraşe: Babadag. V. V.). V. V.. SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VITEAZUL. Rudolf. ∗ 1598 (9773 E. ÎN STATUL MEDIEVAL AL DACIEI ∗ 1593 (9768 E. ∗ 1597 (9772 E. Rudolf se obligă să dea lui Mihai Vitea-zul 133 . 13 noiembrie: Mihai Viteazul declanşează bătăliile cu trupele turceşti staţionate în Bucureşti.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. la Ruse / Rusciuk. fiul domnitorului Pă-traşcu cel Bun. însoţitoare a lui Ştefan Surdu. LA ANUL 1600 (9775 E.). nutrind intenţia / ideea re-Unirii Valahiei Mari din vremea Dinastiei Asăneştilor. pe malul Dunării. Mihai Vi-teazul zdrobeşte armata imperialotomană de sub comanda lui Sinan Paşa. un alt corp de oaste dacoromânească. în Imperiul Otoman.). sub suzeranitate turcească. Oraşul de Floci.). ∗ 1594 (9769 E. în locul lui Aron Vodă. Vidin.): armatele lui Mihai Viteazul trec la sudul Dunării. V. 1 şi Ardealul – se con-stituie în Principatul Autonom al Transilvaniei. V. privind finanţarea campaniei dacoromâne antiotomane. ∗ 1595 (9770 E. V. iunie: tratatul de la Mânăstirea Dealului între Mihai Viteazul şi împăratul romano-german / habsburg. zdrobeşte o altă oaste turcească.): sultanul trimite “steag de domnie şi daruri” lui Mihai Viteazul. ∗ A ŞAPTEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. spre a fi instalat în tronul Moldovei.): 10 octombrie: Mihai Viteazul. ∗ 1596 (9771 E. 13 / 23 august: bătălia de la Călugăreni. spre a-l instala ca nou domn al [ării Româneşti. spulberă şi oastea otomană ce însoţeşte pe Bogdan. Plevna etc. este înscăunat în tronul [ării Româneşti. Silistra.

poloneze. ceea ce îl determină să-şi semneze hrisoavele astfel: «Io Mihail Voievod. 1 plata pentru 5000 de soldaţi şi armament («tunuri. Mihai Viteazul intră în Iaşi. între hotarele Daciei lui Decebal. fuge. V. cuprinse de panică. septembrie.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ungureşti. V. Mihai Viteazu câştigă bătălia cu trupele lui Andrei Bathory de la Şelimbăr / Şelimberg. ∗ 1600 (9775 E. împlinidu-i-se visul re-Unirii principatelor dacoromâneşti / valahe nord-dunărene între hotarele Daciei lui Decebal. se mobilizează pentru a dis-truge Statul Dacoromânilor / Valahilor nord-dunăreni.). Mihai 134 . ∗ 1600 (9775 E. praf. “trădările” habsburgice încep să îşi arate colţii. cetatea de scaun a Moldovei. otomane etc. Ieremia Moghilă fuge peste Nistru. 1 noiembrie: Mihai Viteazul intră biruitor în Alba Iulia. ∗ 1599 (9774 E. V. din mila lui Dumnezeu. V. trupele lui Bathory se dispersează. din 28 octombrie. armata dacoromână a lui Mihai Viteazul intră în Moldova pe la Oituz şi zdrobeşte armata lui Ieremia Moghilă (ce avea “aliate” destule corpuri de oaste polono-ruseşti) în bătăliile de la Verbia. în bătălia de la Mirăslău (România). «însoţit de câţiva nemeşi sau boieri transilvăneni». la 21 aprilie 1600. Cetatea Neamţului şi Suceava. domnul Da-coromânităţii. ∗ 1599 (9774 E.). 18: forţele imperiale romano-germane / habsburgice. peste trei zile.): Mihai Viteazu începe campania militară pentru re-Uni-rea [ării Româneşti cu Transilvania. martie-aprilie: Mihai Viteazul porneşte campania pen-tru re-Unirea Moldovei cu Transilvania şi [ara Românească. întreaga Transilvanie dacoromânească se închină lui Mihai Viteazul.). domn al [ării Româneşti. al Ardea-lului şi a toată ţara Moldovei». ai Transilvaniei şi ai Ungariei». Andrei Bathory. spre a trece în Moldova. domnului / “regelui” dacoromân revenindu-i obligaţia de a lupta «pentru alungarea Turcilor şi a altor duşmani ai [ării Româneşti. gloanţe şi alte unelte de război»). Bacău.

Mihai Viteazul este surprins în cortul său de război. de un detaşament “aliat”. 380). «unde şi astăzi odihneşte» (potrivit ritualul celor din ordinul Cavalerilor Zalmoxi-anismului). “Şi căzu trupul lui cel frumos ca un copaciu – ne spune cronica [ării Româneşti – pentru că nu ştiuse. ∗ 1602 – 1858 (9777 – 10. V. Dacia lui Mihai Viteazul fu iar ruptă în trei prin voinţa imperiilor evmezice. reuşeşte şi de această dată să biruie la Gorăslău armata lui Bathory (pe Valea Someşului. comandată de ignobilul general Basta. este trădat de generalul imperial George Basta.. V. Ucigaşii îi tăiară capul. trupul «fu îngropat pe Câmpia Turdei» (ibid. Leon Tomşa. fiind obligat să se retragă spre Făgăraş. în zorii zilei de 19 august. un al doilea îi străpunse pieptul. de trei sute de Germani şi de Valoni.). nici se prilejise sabia lui cea iute în mâna lui cea vitează”. ∗ 1601 (9776 E. 19 august: în drum spre Alba Iulia. «comandantul detaşamentului îi spuse: “Eşti prins!” Mihai rosti un singur cuvânt: “Ba” şi dădu să pună mâna pe sabie.): pe scaunul domnesc / “regal” al principatul dacoromânesc-medieval al [ării Româneşti se perindă: Radu Mihnea.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. alţii îl loviră cu halebardele. 3 august: armata lui Mihai Viteazul.. instalat pe Câmpia Turdei. Gavril Moghilă. ∗ 1601 (9776 E. Alexandru Iliaş. la 18 august.033 E. Constantin Şerban Basarab.). armata lui Mihai Viteazul înnoptează / campează la Turidava / Turda. un valon îl împuşcă. desigur. între Satu Mare şi Cluj). cu aprobarea Curţii de Praga a lui Rudolf şi cu ordinul de a-l “aresta” / “suprima”: pătrunzând în cortul lui Mihai Viteazul.).» (GIrva. Radu Şerban. Matei Basarab. mai mult “ţinută sub observaţie” de armata imperială a lui Rudolf. Mihnea al III135 . Comisul Radu Florescu a eliberat capul Domnitorului Mihai Viteazul din mâna criminalilor imperiali ai lui Rudolf şi Basta. 1 Viteazul. ducându-l la Mânăstirea Dealului. Alexandru Coconul. decât “susţinută”. În aceeaşi clipă însă. trimis de generalul Basta.

Grigore al IV-lea Ghica. Mihai Racoviţă. Alexandru Ipsilanti. Moise Moghilă. Dumitraşcu Cantacuzino.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Şer-ban Cantacuzino. Matei Ghica. Alexandru Ipsilanti. 1 lea. Mihai Şuţu. în majoritatea lor (ca şi în [ara Românească / Muntenia). Manole Ruset. Antonie Ruset. Alexandru Iliaş. Bar-bu Ştirbei ş. sau “alternativ”. Mihai Racoviţă. Constantin Hangerliu. Eustratie Dabija. Miron Barnowski-Moghilă. Gheorghe Ghica. Alexandru Ghica. Şerban Constantin Basarab. Gheorghe Ştefan. provenind din Fanar şi făcând politica Porţii / Imperiului Otoman). Ştefan al II-lea Tomşa. Grigore al III-lea Alexandru Ghica. Radu Mihnea. Alexandru Moruzi. V. Ştefan Petriceicu. Gheorghe Bibescu. Nicolae / Constantin Mavrocordat. Con-stantin Racoviţă. Constantin Brâncoveanu (28 octombrie 1688 – 24 martie 1714). Ioan Teodor Callimachi. Grigore Ghica.): în scaunul domnesc / “regal” al dacoromânescului principat medieval al Moldovei se perindă. Nicolae Mavrogheni. Grigore Callimachi. trimişi de Istambul / Fanar (unii reuşind să cumpere tronul la Poartă de câte trei-patru ori. Constantin Ipsilanti. Antioh Cantemir. Dimitrie Cantemir. Ştefan Cantacuzino. 136 . Alexandru Moghilă. Gheorghe Ghica.033 E. când în Muntenia. Matei Ghica. Grigore al II-lea Ghica. Ştefan Racoviţă. Constantin Cantemir. Scarlat Callimachi. Alexandru Coconul. a. Antonie Vodă din Popeşti. (în majoritatea lor. Ioan Mavrocordat. Radu Leon. Mihail Moghilă. Ioan Caragea. Scarlat Ghica. Gaspar Graţiani. Nicolae Caragea. ∗ 1602 – 1858 (9777 – 10. Constantin Duca. Nicolae Mavrocodat. Tudor Vladimirescu (15 martie – 15 mai 1821). Con-stantin Moghilă. Ioan Mavrocordat. când în Moldova): Ieremia Moghilă. Gheorghe Duca. Vasile Lupu. Ştefăniţă Lupu. Mihai Şuţu. Scarlat Ghica. Grigore al II-lea Ghica. Constantin Moruzi. Constan-tin Mavrocordat.

Emeric Miko. ∗ 1650 (9825 E. Francisc Anton Wallis. 1 Alexandru Şuţu. a. V. Francisc Rakoczi al II-lea (1704 – 1711) / Gheorghe Banffy.): «Transilvania participă ca stat suveran la tratatul de pace din Westfalia» (CRom. V. GIrva. V.): Invazie a Tătarilor – aliaţi cu Cazacii – . în Imperiul Austro-Ungar. din 1867 până în 1918. Ştefan Haller. Radu Şerban. sau.093 E. din 1867. ∗ 1611 (9786 E. Fer-dinand d’Este. Andrei Hadik.) – 1916 (10. Sigismund Rakoczi. (cf. V. Ioan Kemeny. Ştefan Bethlen. Maria-Iosif Auersperg. Alexan-dru Hangerliu. Caterina de Brandenburg. «îl înfrânge la Braşov pe Gabriel Bathory care invadase cu armate Muntenia. 278). Wallis. Ioan Corniş. Carol O’Donell. GIrva. Ioan Iosică («Josika»). V.). Adolf Buccow. Francisc Rhedei. Ştefan Bucică («Bocskai»). Gheorghe Banffy.): principatul dacoromânesc-medieval al Transilvaniei are următorii principi (între 1601 – 1711) / guvernatori (impuşi de Imperiului Habsburgic / Austriac. ∗ 1648 (9823 E. ∗ 1695 (9870 E. Emeric Tokoly. ∗ 1613 (9788 E. Constantin Brân-coveanu. 720 sq. de ma-ghiarizare / ungurizare. «primeşte de la Curtea din Viena 137 . Acaţiu Barcsai. 968 sqq. Carol Schwarzenberg. Ludovic Wohlgemuth. în 1610» (CRom. guvernele Andrassy şi Tisza duc o cumplită politică de deznaţionalizare. Grigore Alexandru Ghica ş. în Moldova. Gabriel Bathory.091 E. Transilvania (ca şi Slovacia şi Croaţia) este guvernată de la Budapesta.): “apogeul” Imperiului Rus. Iosif Teleki. a.): domnitorul [ării Româneşti.): domnitorul dacoromân de Bucureşti. Sigis-mund Corniş («Kornis»). ∗ 1602 – 1918 (9777 – 10. V. Moise Secuiu. 278). Samuil Brukenthal. Mihai Apafi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. (cf. Gabriel Bethlen. Fr. Gheorghe Rakoczi. Ioniţă Sandu Sturza. Ladislau Kemeny. Ioan Haller. AustroUngar): Sigismund Bathory (în mai multe rânduri).). V. Ludovic Folliot de Crenneville ş. V. Frederic Liechtenstein. Ştefan Wesselenyi.

279). ∗ 1775 (9950 E. ∗ 1711 (9886 E.): Supplex libellus Valachorum Transsilvaniae.): Dimitrie Cantemir – în baza tratatului de la Luţk. D. 138 . din care se va ieşi abia după Revoluţia lui Tudor Vladi-mirescu. este nevoit să-şi pă-răsească Patria şi să se stabilească la Curtea lui Petru I. 1 titlul de Principe al Imperiului ca o recunoaştere a serviciilor aduse în războiul cu Turcii» (CRom. ∗ 1712 (9887 E. prin care se cere împăratului Leopold al IIlea de la Viena să recunoască Dacoromâ-nimea preponderentă din Transilvania ca naţiune egală în drepturi cu celelalte naţiuni din Imperiul Habsburgic / Austriac.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. nesosind la timp ajutorul rusesc. V.): Acord austro-turc în urma căruia «Moldova pierde Bucovina» (CRom.): Constantin Brâncoveanu şi cei patru feciori ai săi sunt decapitaţi din ordinul sultanului otoman la Istambul. Cantemir. în-cheiat cu ţarul Rusiei. con-tând pe sprijinul Moscovei. ∗ 1758 (9933 E.): Imperiul Otoman instituie regimul fanariot şi pentru [ara Românească. ∗ 1714 (9889 E. împotriva exploatării sângeroase a ţărănimii de către nobilimea ungurească / maghiară. V. ∗ 1716 (9891 E. V.): invazie tătară în Principatele Dacoromâne. V. ∗ 1791 (9966 E. 279). ∗ 1784 (9959 E. în urma eşecului militar-politic. armata Dacoromânilor-moldoveni este înfrântă de armata im-perial-otomană. Cloşca şi Crişan.): marea răscoală ţărănească a Dacoromânilor / Vlahilor din Transilvania conduşi de Horia. ∗ 1718 – 1739 (9893 – 9914 E. V.): Imperiul Otoman instituie regimul fanariot pentru Mol-dova. unul dintre cei mai de seamă enciclopedişti ai Europei acelor timpuri.): Oltenia se află sub stăpânirea Aus-triecilor. V. V. V. bătălia are loc la Stănileşti-Prut. Petru I – angajează războiul cu Imperiul Otoman.

∗ 1828 – 1829 (10. armatele imperiale ale Rusiei ocupă Moldova şi [ara Românească.023 E. septembrie.004 – 10.. V.): Imperiul Austriac “la apogeu”. aflată în seama generalului Kiseleff. ∗ 1848 (10.004 E. V. ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI 139 . ∗ 1812 (9987 E. ∗ 1829 – 1834 (10. V.). 1 ∗ 1804 (9979 E. încep înrolările în oştirea populară a lui Avram Iancu. Dunăre şi Marea Getică / Neagră a fostului stat medieval dacoromânesc al Moldovei etc. ∗ 1848 (10. 16: îşi încheie lucrările cea de-a treia Adunare Naţională Dacoromânească de Blaj. teritoriile dacoromâneşti respec-tive. V.023 E.): Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. Imperiul Otoman / Turc decide să cedeze Imperiului Rus / [arist teritoriile dacoromâneşti de la est de Prut – provincia istorică a Basarabiei. Adunarea Naţională Dacoromânească de Blaj declară că nu recunoaşte “uniunea” Transilvaniei cu Ungaria.).034 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 de ţărani (înarmaţi). ∗ 1821 (9996 E. SUB SCEPTRUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA. ∗ A OPTA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. Nistru.): după încheierea războiului ruso-turc dintre anii 1806 şi 1812. la care participă 60.042 E. iobăgimea valahă / română îşi reafirmă revendicările.): în vremea acestui război ruso-turc. sub numele de Basarabia. V. Axente Sever şi Iovian Brad.009 E. V. sunt transformate în gubernie a Imperiului Rusiei.) – 1867 (10. V.003 – 10.): în Moldova şi în [ara Românească se instalează Administraţia Rusească. partea dintre Prut.): Revoluţiile burghezo-democratice cuprind şi [ările Dacoromâneşti. LA ANUL 1859 (10. V. V.

V. “cel mai iubit de popor dintre domnii tuturor anotimpurilor”. ale căror roţi dinţate se îmbinau la Dunăre / Carpaţi. 24 ianuarie – 1866 (10. ∗ 1866 (10.. ci de Principatele Unite. “Locotenenţă” care l-a determinat pe Al. prin reforme. numele din 383 d. Rus / [arist şi Turc.041 E.). pentru prima oară într-un document scris. Cuza ş. sintagma: “pământul României “ / “. conştiinţa naţională valahică / dacoromânească într-un înalt grad.034 E. Lascăr Catargiu. N.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 140 . 1 ∗ 1859 (10. la Heidelberg.). imperii ce au decis să pună popoarelor mai importante de la Dunăre / Balcani domni din case germanice: Dacoromânilor / Românilor – din casa de Hohenzollern-Sigmaringen.). H.. Bălcescu. sub care era cunoscută Gaetia / Muntenia în vremea lui Auxenţiu Durostoreanu – care foloseşte în “micro-monografia” Scrisoare despre credinţa. care – alături de ceilalţi paşoptişti din Princi-patele Valahe – reuşeşte să ridice programatic-statal.034 E. V. a..solo Romaniae”– v. Grecilor – din casa lui Otto I de Bavaria etc. V. apoi de România (de fapt. 24 ianuarie: ia fiinţă statul naţional al României prin re-Unirea a două dintre provinciile mari ale Daciei / Dacoromâniei lui Rega-lian. / 8558 E. ∗ 1859 (10. V. 120). după voinţa imperiilor Austro-Ungar. 11 februarie: Alexandru Ioan Cuza este domn al României. Bulga-rilor – din casa de SaxaCoburg. Haralambie. Golescu. 12 februarie – 7 aprilie: o “Locotenenţă Domnească” (alcătuită din N. unde a murit în 3 mai 1873) conduce România. imperiile admit re-Unirea în-tr-un stat care să nu poarte numele de Dacia (aşa cum doreau: Kogălniceanu.).). viaţa şi moartea lui Ulfila / Lupilă.041 E. [ara Românească (Muntenia) şi Moldova.). Alecsandri. punând în pericol fragilele temelii ale imperiilor secolului al XIX-lea. Ioan Cuza să abdice şi să ia calea exilului în Germania. V. CDCD.

când îşi proclamă independenţa. V. Bulgaria”). Ioan Cuza).041 E.): Imperiul Austro-Ungar.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.054 E.089 E. V. în 1879. ∗ 1879 (10.070 E. 9 mai: România îşi declară independenţa faţă de Imperiul Otoman. Smârdan. stat rămas sub suzeranitatea Imperiului Otoman până în 1908. sau Imperiul Otoman / Turc.056 E. ∗ 1895 (10. ∗ 1877 (10. 8 aprilie – 1881 (10. septembrie.) – 1918 (10. în fosta provincie a Daciei / Dacoromâniei lui Regalian. V. intră în război şi Imperiul Rus.). sau «Constituţia de la Târnovo» – “rămasă în vigoare până la 4 decembrie 1947.. a Valahiei Mari de sub Dinastia Dacoro-mână / Valahă a Asăneştilor. Austro-Ungaria se opune reUnirii Dacoromânilor nord-dunăreni în-tre hotarele Daciei lui Decebal.). V. V. prin voinţa aceloraşi imperii. care culege laurii victoriilor dacoromâne.) 26 septembrie: Carol I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României.042 E.).). Dacoromânii au constatat că au luptat de fapt nu pentru eliberarea Valahiei Sud-Dunărene. Griviţa etc. ∗ 1867 (10. 16 aprilie: după eliberarea Moesiei de sub jugul Otoman de către armatele României şi ale Imperiului Rus. ci pentru eliberarea Bulgariei.088 m) din Europa de la sfârşitul secolului 141 . 13 martie: Carol I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este pus domn al României (în locul lui Al. P. când a fost proclamată Constituţia R. V. 1 ∗ 1866 (10. 19: se inaugurează cel mai lung pod (4. V. se proclamă – prin voinţa Moscovei – statul slav al Bulgariei (prin aşa-zisa «Adunare Constituantă de la Târnovo». participă la Războiul de Independenţă a Dacoromânilor / Vlahilor din Moesia.056 E. aflaţi în lanţurile Imperiului Otoman.). V. dă nenumărate jertfe pe frontul antiotoman.052 E.093 E. de altfel. 14 martie – 1914 (10. “la a-pogeu”. ∗ 1881 (10. la Plevna. V. şi Imperiul Rus / [arist. cum.).

proiectul şi conducerea lucrărilor: inginerul dacoro-mân: Anghel Saligny.).000 de ţărani.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. 1 al XIX-lea. V. V. V. V. Grecia şi Turcia. la înăbuşirea în sânge a acestei răscoale au fost împuşcaţi 11.088 E.): marea răscoală ţărănească din România.092 E. anexată Imperiului Rus / [arist în 1812 (9987 E.): Al II-lea Război Balcanic.). 4 / 17 august: România încheie un tratat secret cu toate puterile Triplei Înţelegeri. V. V. teritoriul Macedoniei este împărţit între Grecia. Ro-mânia.102 E. V. V. Bulgaria. 221).091 E. ∗ 1912 – 1913 (10.089 E. re-alipi-rea teritoriilor Transilvaniei. ∗ 1917 (10. “reîmpărţiri” nesemnificative după primul şi al II-lea război mon-dial.).093 E. V. BMIst. ∗ 1914 (10. prin voinţa imperiilor Rus.): primul război mondial.) – 2000 (10. ∗ 1918 (10.175 E.). Austro-Ungar şi Otoman. în România. la Cernavodă. asigurându-ise. prin această monumentală lucrare. Moesia Superioară este împărţită între Serbia şi Bulgaria. ∗ 1916 (10. Thracia este împărţită între Bulgaria. la încheierea păcii. ∗ 1916 (10. peste Dunăre. Bucovinei şi Banatului la Patria-Mumă.082 E. dar devenită – în vârtejul revoluţiilor: burghezo-democratică şi socialistă din Rusia 142 .093 E. V.087 – 10. Serbia şi Albania. În 1913. ∗ 1907 (10.). marcând totodată şi intrarea României în primul război mondial. 27 martie: provincia istorică dacoromânească a Basarabiei. 27 septembrie – 1927 (10. ∗ 1914 (10. ingineria dacoro-mânească înregistrează o culminaţie europeană (cf.091 E. V.) – 1918 (10.089 E. 14 / 27 august: România declară război Austro-Un-gariei.): Imperiul Ruso-Sovietic “la apogeu”. 19 iulie: Ferdinand I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României.).

[ara Haţegului. Ba-nat şi [ara Ungurească. LA ANUL 1918 (10. votează moţiunea de dezmembrare a Austro-Ungariei şi de eliberare a tuturor popoarelor din lanţurile Imperiului AustroUngar.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din “destrămatul” Imperiu Austro-Ungar: Banatul. ∗ 1918 (10. Polonilor. V. V. se re-uneşte cu Patria-Mumă. 593).093 E.). decretează unirea acestor Români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii. în ziua de 18 noiembrie (1 decembrie) 1918. de la New York. statul dacoromânesc-medieval al Transilvaniei (Crişana. [ara Zarandului. V. partea sudică a Maramureşului şi partea sudică a Bucovinei. Ardeal. în virtutea dreptului istoric şi de neam».). Cehilor. Sârbilor. 143 . Articolul Întâi al Hotărârii Adunării Naţionale de la Alba Iulia: «Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania. V. ∗ A NOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.093 E. 1 anului 1917 (bineînţeles. cu “acordul” lui Lenin) – independenta Republică Democratică Moldovenească şi «exprimând voinţa poporului. adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia. 1 Decembrie: re-Unirea parţială între hotarele Daciei lui Decebal. între hotarele Daciei / Dacoromâniei lui Regalian. România. SUB SCEPTRUL REGELUI FERDINAND I. cu “statul-mumă” din 1859 al României. [ara Bârsei etc. Croaţilor şi Ru-tenilor.). în Statul Naţional Unitar: România-1918 (10. Slovacilor.). septembrie.) ∗ 1918 (10.093 E. a provinciilor. cu România» (apud GIrva. ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI MARI. a “ţărilor de râuri / munţi”.093 E. 15: Congresul Românilor (Dacoro-mânilor / Valahilor).

102 E. V. 144 .115 E. Buzdugan.). V. august.120 E.. Transnistria. ∗ 1930 (10. V. septembrie. V. cu-prinzând 72 de state şi 80Î din populaţia planetei. 1 ∗ 1927 (10. Herţa etc. V. S. septembrie 4: România aderă la Pactul Kellogg – Briand. 17: România devine membru permanent al Ligii Naţiunilor (cu 50 de voturi din 52 posibile). patriarhul Miron Cristea şi Gh. 7 martie – 21 septembrie: primministru al României este Armand Călinescu. V. / Imperiul Ruso-Sovietic (în urma înţelegerilor dintre Stalin şi Hitler) ocupă teritoriile dacoromâneşti-mol-doveneşti: Basarabia.).). Bucovina de Nord. ∗ 1928 (10. interzicând războiul ca instrument al politicii internaţionale. ∗ 1939 (10. 20 iulie – 1930 (10. în “imperiul roşu”. legionarii îl asasinează. teritorii devenind Republica Socialistă Sovietică Moldovenească. ∗ 1928 (10.103 E. 28 iunie: U. ∗ 1935 (10. V.114 E. V. 8 iunie – 1940 (10. pentru a pune capăt politicii sale împotriva expansionismului Germaniei hitleriste. preşedintele Curţii de Casaţie). ∗ 1939 (10. 27: Pactul Kellogg – Briand. este semnat la Paris de 15 state.).).115 E.).103 E. V. septembrie. 7: a douăsprezecea sesiune ordinară a Adunării Societăţii Naţiunilor este prezidată de reprezentantul României. ∗ 1931 (10. R. V. Ni-colae Titulescu.). ∗ 1940 (10. 7 iunie: Mihai I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României (sub regenţa alcătuită din principele Nicolae.115 E.) – 1945 (10.). V.110).114 E.116 E. 5 septembrie: Carol al II-lea (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României.115 E. S.).): al doilea război mondial.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.119 E. şi cea mai mare parte a Transnistriei.): trupele sovietice ocupă Basarabia. V. din nordul Bucovinei.122 E. S. S. 12: la Moscova. V. ∗ 1944 (10. de către Stalin / Moscova şi de către regalitatea bucureşteană de HohenzollernSigmaringen. septembrie 6 – 1947 (10. R. 4 noiembrie: Prezidiul Sovietului Suprem al U.). cea mai mare parte devenind Republica Socialistă 145 . Ucraina. să intre în componenţa R.115 E. V.). judeţe aflându-se şi astăzi în componenţa Bul-gariei. 7: sub presiunea stalinistă. / Imperiul Ruso-Sovietic şi le reintegrează României (sub numele istoric străvechi de provincia Basarabia). septembrie. alcătuită din două judeţe: Durostor şi Caliacra.115 E.115 E. V. ∗ 1940 (10. iunie: mareşalul Ion Antonescu eliberează teritoriile dacoromâneşti ocupate de U.119 E. V. 4: Regele Carol al II-lea (de Hohen-zollern-Sigmaringen) al României numeşte pe generalul Ion Antonescu pre-şedinte al Consiliului de Miniştri. ∗ 1940 (10. S.115 E. septembrie. ∗ 1941 (10.116 E.).). con-sfinţind ieşirea României din războiul antisovietic şi întoarcerea armelor îm-potriva Germaniei lui Hitler. ∗ 1940 (10. V. V. este semnată Convenţia de Armistiţiu dintre Guvernul României şi Guvernele Naţiunilor Unite. 29 decembrie: Mihai I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este regele României (a doua oară).). a fost făcută “cadou” Bulgarilor (pentru “fidelitate so-cialistă”). decide ca judeţele dacoromâneştimoldoveneşti din sudul Basarabiei (Izmail şi Bolgrad). inclusiv judeţul Hotin. S. S. ∗ 1944 (10. 1 ∗ 1940 (10.).). S. R. se încheie la Craiova Tratatul de frontieră româno-bulgar prin care partea de sud a Du-nogaetiei / Dobrogei. parte numită “Cadrilater”. septembrie.

V. V. ∗ 1947 (10.): Ion Gheorghe Maurer este preşedinte (al Prezidiului Marii Adunări Naţionale) Republicii Populare Române. V. prin care se pune capăt “erei socialiste / comuniste” din România.) – 1989 (10. ∗ 1958 (10.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 30 decembrie: România se proclamă Republică.).140 E.140 E. 20 iulie – şi în prezent / viitor: Era Antropocelestă. din cadrul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.142 E. ∗ 1965 (10.140 E. V.133 E. V.122 E. făcuţi de Neil Armstrong. 16 – 22 decembrie: declanşarea Revoluţiei Dacoromâne Anticomuniste / Anticeauşiste din Decembrie 1989.): Petru Groza este preşedinte (al Prezidiului Marii Adunări Naţionale) Republicii Populare Române.): Gheorghe Gheorghiu-Dej este preşedinte (al Consiliului de Stat) Republicii Populare Române. ∗ 1969 ( 10. 21 august – 1989 (10. V.142 E.127 E. V. V. ∗ 1947 (10. 146 .144 E. restul teritoriilor e atribuit Ucrainei.123 E. V. ∗ 1948 (10. V. era este “deschisă” de primii paşi ai Omului pe Lună.). V.136 E.164 E.133 E.140 E.): Nicolae Ceauşescu este preşedinte (al Consiliului de Stat) Republicii Socialiste România. V. V.) – 1952 (10.) – 1958 (10.122 E. V.). V.). V. V. ∗ 1961 (10.) – 1961 (10.164 E.) – 1965 (10.): Constantin I.136 E. ∗ 1952 (10. 20 august: Republica Populară Română.164 E. V. Parhon este preşedinte (al Prezidiului) Republicii Populare Române.). ∗ 1967 (10.127 E. ∗ 1965 (10. 22 decembrie: Republica Socialistă România. 1 Sovietică Moldovenească.) – 1967 (10.): Chivu Stoica este preşedinte (al Consiliului de Stat) Republicii Socialiste România. 30 decembrie – 1965 (10. ∗ 1989 (10.). V.

1 ∗ 1989 (10. limbă oficială: limba dacoro-mână / română.137.000.). Pripet.165 – 10. la 20 iulie 2001. V.000 locuitori. au cunoscut vitrege istorii în creuzetul populaţiilor migra-toare din estul nistreanoazovian al Daciei / Dacoromâniei. Petru Lucinski.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. dar pierderea con-ştiinţei naţionale la Dacoromânii-moldoveni se relevă drept rezultat al politicii de deznaţionalizare şi de rusizare din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. b) ţări care s-au ivit în aria Pe-lasgiei / Valahiei (Daciei / Dacoromâniei lui Regalian) şi în care elementul demografic preponderent pelasgo-daco-thrac / valah (dacoromân / român) este “asimilat” / “distrus”. Podişul Podolic şi Marea Getică / Neagră. adică Pelasgo-Daco-Thraci / Vlahi: 21. adică Pelasgo-Daco-Thraci / Va-lahi: 3. Vladimir Voronin. în lan-ţurile Imperiului Rus-[arist şi Sovietic-Rus). şi limba rusă.): în spaţiul Daciei / Dacoromâniei lui Regalian fiinţează următoarele state europene: a) state în care limba pelasgo-daco-thracă / valahă (dacoromână / română) este limba majorităţii locuito-rilor: 1) România (23. înrădă-cinaţi în toate structurile societăţii dacoromâneşti-moldoveneşti dirijate de la Chişinău.000 locuitori.164 E. este prelungirea unui aspect al programului stalinist de rusizare. sub lideri ruşi / rusofili.305. evident. 2) Republica Moldova (5.000. dintre care Dacoromâni / Români. Pelasgo-Daco-Thracii – adică Valahii / Dacoromânii-moldoveni – dintre Prut şi Nistru / Don. prin-tr-o “democraţie moldovenească”. limbă oficială: limba română. admiterea limbii ruse ca “a doua limbă oficială în statul Moldovei” de către Parlamentul “majoritarcomunist” al Moldovei. V.467. sub preşedinţii din acest “deceniu de pseudo-independenţă faţă de Moscova”: Mircea Snegur. ∗ 1990 – 2000 (10. Marea Azov şi Caucaz. adică valahă). dintre Vistula. sub numele de limbă moldove-nească.175 E. din-tre care Dacoromâni / Români-moldoveni.000. prin 147 . 23 decembrie şi în prezent: România (Republica României).

Elveţia (6.000 locuitori. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 102.000 locuitori.000 locuitori. 1 politicile de deznaţionalizare din secolul al XX-lea.). “armâni” etc.: 553.000. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 1. dintre care Vlahi / Dacoromâni. cf. dintre care Valahi / Dacoromâni: 573. 46 sqq. cf. TTRH.000 locuitori.000 locuitori. 9) Slovacia (5. sau Români – “istroro-mâni”: 289. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 156.200. 7) Muntenegru (471.651. cf.530.700.200.: 628. TTRH.630. TTRH.000 locuitori. TTRH. Lituania (3. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 2.000 – cf. 102 sqq.: 421. TTRH.000 locuitori. 67 sqq.000 – cf. 100 sq. 3) Bosnia-Herţegovina (4.000 locuitori. 8) Serbia (7.). 83 sqq.000 locuitori. dintre care Valahi / Dacoromâni – “getvanci”: 127. 75 sqq. Rusia (125. Polonia (37. “megle-noromâni” etc.000 locuitori.000 locuitori.600.).620. TTRH.000 locuitori. 5) Grecia (10. 2) Bulgaria (9.). 80 / 115 sqq. dintre care Vlahi / Dacoromâni – “macedoromâni”.000 locuitori.000). cf. dintre care Români / Dacoromâni-moldoveni: 1.). dintre care Vlahi / Dacoromâni – “cuţovlahi”. 118 sqq. TTRH.). cf. Cehia (10. 10) Ucraina (45.440.000).000).000. pp. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 69. dintre care Valahi / Dacoromâni: 67.000. cf. inclusiv “Vlahii / Dacoromâniitimoceni”.).000 locuitori. peste 50Î: 1) Albania (3. dintre care Dacoromâni / Vlahi: 573. “ţânţari” etc.000 – cf.160. TTRH. 11) Ungaria (10.000 locuitori. c) situaţia în alte state ca-re au încorporate arii pelasgo-daco-thracice / valahice (dacoromâne): Austria (7.).000.000).400. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 73. dintre care Vlahi / Dacoromâni – “vlahomorlaci”: 316. dintre care Dacoromâni / Vlahi – “istroromâni”: 63.500.).000.000.000. TTRH.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 6) Macedonia (2. 16 sq.000.).224. dintre ca-re Vlahi / Dacoromâni: 643.000 locuitori.768. TTRH. Bielorusia / Belarus (10.305.000 locuitori. dintre 148 .000.000 locuitori.). 7 – 45. TTRH.000. cf. 4) Croaţia (4. dintre care Vlahi / Dacoro-mâni – “armâni”.000).300.000). cf.000).730. 56 sqq. Germania (81.200.200.000 locuitori.

cunoaşte “sonori-zarea” în b-.210 locuitori. c / k – g.165 – 10. grupul consonantic -sg-. desemnând: “cei mai vechi şi cei mai înţelepţi oameni albi ai pământului (Europei)” – se evidenţiază. 10 decembrie 2000. următoarea lucrare a le-gilor fonetice: oclusiva explozivă. în Istorii (I. cf. surdă. 1 care Dacoro-mâni / Vlahi: 1. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 236.171 E. bilabială. se reduce la oclusiva postpalatală sonoră. VIII. din Pelasg. V.175 E.) – şi în prezent: Ion Iliescu este preşe-dintele României (duminică.. Getica (69). În etnonimul Pelasg – care a evoluat în contemporanul Valah / Vlah. noiembrie (10.. Prin istoricul dacoromâno-moesiano-got. noiembrie (10. IV.230) etc. decembrie – 1996.+ suf.171 E.. 531 – 592). în petrecerea mileniilor. în perechea consonantică postpalatală. 81). V. 56. Belac. Iordanes (aprox. VI. V. H. se certifică şi deri-vatul belagin / belagine < Belag.): Ion Iliescu este preşedintele României. 50 / 52. şi – la formarea pluralului – palatalizarea: Belagi > Belaghi > Belachi. decembrie 20 (10. “pierzând” constrictiva / fricativa den-tală surdă (s). s-a derulat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale.): Emil Con-stantinescu este preşedintele României. 44 etc.000. ∗ 2000. în “turul secund”: Corneliu Vadim Tudor şi Ion Iliescu). p-. ETNONIMUL PELASG > BELAG / BELAC (BALAC) > BLAC / VLAH (VALAH).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. -in (pentru feminin: belagine) – “ceea ce este al 149 . TTRH. II. ∗ 1996. permiţând la rostire. în orizontul anului 432 î. ∗ 1990. V. în semnificantul Belag.). 57. Turcia (31.391. 145. “surdizarea” so-norei.530.. 136 / 140. decembrie – 2000. -g-. H. prin celebra sa lucrare din anul 551. 26.175 – 10. etnonimul înfă-ţişându-se către orizontul anului 551 d. cu atestare mai întâi la Carianul Herodot.

ele se păstrează până astăzi. se relevă faptul că Pelasgii / Vlahii (Valahii) – adică Dacoromânii / Românii – sunt cei mai vechi locuitori ai Europei. Toponimul Pelasgia > Belachia / Blachia (în documentele evmezice: La Grande Blaquie – Blachia Mare.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.) Blaciae provinciis constituti..» / «El (Deceneu) i-a învăţat etica. dezvăţândui de obiceiurile lor barbare. cea mai veche ţară a Europei. Din Istoriile lui Herodot (supra). II..> -a-: Ioan / Ioniţă Asan «ilustri Blacorum / Valachorum regi (. Geoffroy de Villehardouin. de dinaintea Elenilor / Grecilor. ori redeschiderea-i sub influenţa accentuatei vocale din silaba secundă (Balac).». în De la conqučte de Constantinopole: «Blachie la Grant» – apud XIRD. “fricativizarea” / “labiodentalizarea” oclusivei ini-ţiale (p. adică ţara Dacoromânilor / Românilor. sub numele de belagine. quas usque nunc conscriptas belagines nuncupant. Înainte de orizontul anului 1199. făcân-du-i să trăiască după legile naturii.».. că sunt Thracii Peninsulei Balcanice.. 150 .. 1 Belagilor”:«Nam ethicam eos erudiens barbaricos mores compes-cuit. a rezultat: Balcan / Balcanică. din Blac / Balac. etnonimul Belac deja cunoscuse sincopa lui -e. cu e. fysicam tradens naturaliter propriis legibus vivere fecit. Italice etc. întinsă de la Alpi la Don şi Marea Getică / Neagră. şi de dincolo de Carpaţii Nordici până la Marea Mediterană (Marea Thracică / Egee). prin sufixare cu -an şi apoi cu -ic / -ică. în unele documente redactate în latina medievală mai apare şi nesincopat.. la cronicarul Imperiului Latin.(Blac). i-a instruit în ştiinţele fizicii. sau dacoromânesc / românesc”. însemnând “ceea ce este pelasgo-daco-thrac / valahic.. 302) > Valahia înseamnă ţara Pelasgilor > Belagilor / Belachilor > Valahilor / Vlahilor. transcriind aceste legi../ b> v-) şi “fricativizarea” / “laringalizarea” dinspre plural a consoanei finale: Vlac > Vlachi > Vlah.

cu lănci. a pescui reprezintă acţiunile fundamentale. cu licheni şi muşchi. ale omului arctic. de tundră. de foci. s-a păstrat. cu săgeţi. vitale. de vulpi. de caribi lăţoşi (specie de ren). “populat” de Laponi. se mai păstrează încă o lume arhaică. fireşte. ori suliţe / ţăpi. Fauna se evidenţiază prin “bo-găţie” de urşi polari. desemnând întotdeauna “o istorie sacră” de151 . la care se adaugă – “încă o dată şi jumătate” – oceanica porţiune acoperită de banchize. cu arcuri – şi cu o “rezervă” de corzi la arcuri –. desemnează. ca în glaciar. tempera-turile scăzute mai toată vremea. cu arbuşti etc. nu rareori sub “minus patruzecicincizeci de grade”. a vânătorilor şi pes-carilor. La Cercul Polar de Nord. ca înainte de zorii istoriei şi ca în zorii istoriei. 1 Toponimul Peninsula Balacanică îşi lămureşte semnificatul dintâi în “peninsula Pelasgo-Daco-Thracilor / Valahilor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. de morse. o arie spirituală / culturală (civilizatorie) laterală / izolată a planetei. în căutare de petrol. măsurând peste zece milioane de kilometri pătraţi de uscat. de aur. de Eschimoşi. de diamante etc. adică ai Dacoromânilor / Românilor”3. a. polarizându-i cosmosul cel de toate zilele. adică a Dacoromânilor / Românilor”. într-un ţinut urieşesc. cu puţine graminee. de Aleuţi. OCHIUL MAGIC-TOTEMIC AL ÎNTÂMPINĂRII LUMII ŞI OCHIUL REVOLU[IEI ŞTIIN[IFICO-TEHNICE Lumea arctică – sau lumea Cercului Polar de Nord – ilustrează – chiar şi la sfârşitul secolului al XX-lea – un mirific orizont al cunoaşterii mitice / magic-totemice.. permit o vegetaţie săracă. a vâna. oronimul Munţii Balcani. mitul “mai este încă viu”. “munţii Pelasgo-DacoThracilor / Valahilor. de Amerindieni ş. În lumea arc-tică. acest orizont arctic s-a păstrat aproape nealterat. În ciuda expansiunii “omului industrial / postindustrial” din secolul al XX-lea. Aşadar. În acest spaţiu..

Omul modern (chiar şi din “al treilea val” semnalat de A. temându-se tot mai puţin (până la “teama de gradul zero”).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. topic şi temporal. Sub pecetea cunoaşterii mitice / magic-tote-mice stă şi folclorul literar al 152 . iar prin acestea. de a nu irita zeii “reali”. deoarece semnifică numai cât opera creată. cu teama de a nu se face simţit. cu nemurirea) cunoaşte autocreaţia-i spre a fi direct-proporţional cu idealul său. pe măsură ce devine homo creator. ori “rele” – din lucruri. Vârsta cunoaşterii mitice este multimilenară. Vârsta cunoaşterii ştiinţifice – ca “revoluţie în na-tură” – este aproape seculară. şi «a înţelege structura şi funcţia miturilor în societăţile tradiţionale despre care este vorba nu înseamnă numai a elucida o etapă din istoria gân-dirii omeneşti. ca nucleu. din cunoaşterea mitică / magic-totemică. dinamic. deci “înrudit” cu cele eterne. din natura în-conjurătoare. Homo creator (ca “foetus al Mumei-Pământ şi al Cerului Înstelat”. Omul arhaic a trăit (trăieşte) într-un singur orizont: cel al cunoaşterii mitice / magic-totemice (“religioase”). Omul arhaic în-tâmpină lumea cu un ochi magic-totemic. încearcă a supune natura – şi parţial o şi supune –. teama / frica armonizându-l în făptuirile naturii. dar fără a coincide cu cel al cunoaşterii metaforice în vreun timp. spiritele – “bune”. ceea ce antrenează orizontul miste-rului. dobândeşte putere prin libertate şi ştiinţă / tehnică. Omul modern. fenomen etc. Omul modern devine tot mai mult homo creator. “ajutând-o” în creaţia ei. “sublimat”. prin “utopizare” şi “ucronizare”. 1 spre originile unui lucru. fiind permanent “în urma” acestuia. Blaga – şi orizontul cunoaşterii ştiinţifico-tehnice – nucleu primului orizont. 2). şi înfăţişând “modele pentru compor-tarea omenească”. Toffler) trăieşte în câmpul de inducţie spirituală generat de două orizonturi ale cunoaşterii: orizontul cu-noaşterii metaforice – derivat. relevat de L. evident. conferind “existenţei semnificaţie şi va-loare”. înseamnă deopotrivă a înţelege mai bine o categorie de con-temporani de-ai noştri» (EAM.

1 Eschimoşilor alascani. “mireasa” So-lului (epopt în Zalmoxianism) la nuntirea dintâi – nunta cu “Absoluta Cu-noaştere”. Lebăda Roşie etc. făcând ţărmul să uruie / sub viscolul co-pitelor. lăţos. de James Houston. Prin revoluţia ştiinţifico-tehnică. perimetrul sacrului a fost dinamitat. nu mai mulţi.. între Cântece ale oa-menilor visării (v. pe pământ”) şi.. Pentru urmaşii de astăzi ai Pelasgo-Daco-Thracilor / Valahilor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. asemenea sintagme. în funcţie de “raporturile” stabilite cu acestea. Pentru omul modern. sintagme ca: Şarpele-Curcubeu. de pildă. Astfel de credinţe au persistat la majoritatea popoarelor. doar 153 . Luna. până în secolul al XX-lea. “părţile” întregului sacru s-au conservat în ariile laterale / izolate. ră-tăcit de turmă. Dumnezeul Cogaionului. benefic sau malefic. sunt “superbe metafore / simboluri”. Cântecul despre caribul lăţos – «Ce minunată-i priveliştea / cu un caribu de iarnă. constituind perimetrul sacrului. Spuma Laptelui / Sora Soarelui etc. spre a fi prins mai uşor. ţineau de sfera sacrului. desemnează “fiinţe adevărate”. prin care îşi atrage mai întâi bunăvoinţa na-turii.6). adică pentru Dacoromâni / Români. este o rugă “veritabilă” a vânătorului “arhaic” din Alaska secolului al XX-lea. care îi pot înrâuri soarta. / în vreme ce turma ur-mează / linia de reflux a mării. din sfera “realismului” magic-totemic.. respectiv. al neiniţiatului în Zalmoxianism) tot “superbe metafore / simbo-luri”. La arhaicii vorbitori ai limbii pelasgo-daco-thrace / valahe (dacoromâne / române). ce apar frecvent în creaţi-ile literare ale Eschimoşilor.!» –.. a minunatei privelişti numai cu un caribu lăţos. desemnând: peştera / andreonul lui Salumasua / Salmoş-Zalmas-Zalmoxis (“omul Soarelui-Moş / TatăluiCer. sintagme ca: Gură de Rai. la Eschimoşii din Alaska. Pentru Eschimoş. consemnat în 1972. astfel de sintagme sunt (din perimetrul profanului.! / Ce minuantă-i priveliştea / în vremea migraţiei. nucleul lui a fost “dispersat”. HSongs. evident. unul. / în drum către matca pădurii.

a fost dat morţii. a păsării etc.. / e multă bucurie / când în-tâmpini Soarele reîntors / pe cerul de vară. arbori etc. / Aşa era.» – este pentru Alaskan o rugă a bucuriei întâmpinării Bunei Lu-mini. din valea duhurilor rele. ca în Legenda lui Twu-Yaletsa.. de către Coyot şi Corb. prin hotărârea tatălui şi a tribului.. pentru vânarea fără noimă a animalelor şi păsărilor.. necuvântătoarele erau / când oameni. şi nu este voie să sacrifici decât pentru hrana zilnică.. din plăcerea de a ucide. / fără a se întrezări vreo deosebire la fire. / lăsându-ţi ochii în urmele lui înrăzărite. antrenând mitemul descătuşării Soarelui şi Lunii. / când vieţuiau în frăţie necuvântătoarele şi cuvântătoa-rele. / Toate vieţui-toareleaveau o unică limbă. a fost părăsit în pustiul de gheaţă. orice ins / putea deveni un animal. / după vrerea rostitorului.. Katchinas. numai cu îngăduinţa naturii.» (Shak. 17) – «E multă bucu-rie / când simţi lumina intrând / în oasele lumii. / în acele vremuri adânci. / când animale. magice puteri. 33) –. / Uneori. adică de Căpetenie (a Tribului Chil-kat).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. orice dobi-toc / se putea preface în om. care. / mintea avea misteri-oase forţe. 1 de unul având nevoie pentru hrană în acea perioadă... devenea viu. a animalului. / după vrere-i.. poveste “tăl-măcită” în 154 . / Dar să lămurească asta. / Cuvântul avea neasemuite. 129). / totodată. ca în legenda Cine a adus Soarele pe pământ (cf. NAl. / În acele vremuri adânci. cine nu respectă legea este aspru sancţionat de trib. odraslă de toyon-toion / tookook-tukuk. / în acele vremuri adânci. / şi tot ce aveai de făcut / era să rosteşti Cuvântul. şi pentru că astfel nu făcea cinste neamului (cf..... / nu putea nimeni. NAl. 138). păsări. Cântecul despre reîntoarcerea Soarelui (HSongs. care “se lasă prinse” pentru hrana omului – ele fiind “nemuritoare”. / Un cuvânt aruncat lantâmplare / ciudate urmări putea să aibă – / dintr-o-dată. se-ntrupa. căci legile nescrise ale triburilor alaskane relevă prie-tenia dintre om şi animale. Povestea despre puterea Cuvântului la începuturi – «În vremuri adânci.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

1972 de Jerome Rothenberg, din oralo-textele alaskane adunate sub titlul sugestiv: Shaking the Pumpkin / Zgâlţâind dovleacul (tiuga), gră-ieşte despre armonia metamorfozelor în Marele Întreg Sacru, al Începuturilor, prin puterea rostirii Cuvântului. Mitul Cuvântului primordial, al Unicei Limbi a Începuturilor, planetar în arhaitate, ca şi în spaţiul pelasgodaco-thracic / valahic (dacoromânesc / românesc), ca şi în spaţiul sumerian, ebraic etc., îndeosebi, ca în Biblie («Evanghelia după Ioan» – «La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dum-nezeu şi Dumnezeu era Cuvântul» – Bibl, 1197), unde se mai înrăzăresc fragmente, s-a conservat aproape integral într-o arie spirituală laterală / izolată a planetei, la Eschimoşii alaskani. Semnificantul, în funcţie de “închi-puirea” rostitorului (şi închipuirea lucrului – ne relevă William James – face respectivul lucru imaginat în timpul T-1 să fie ceva mai mult în “realitatea” timpului T-2, adică respectivul lucru închipuit «este mai mult decât înainte de a fi imaginat» – DCEH, 205), devine semnificat – şi această “realitate” din orizontul cunoaşterii metaforice nu poate servi decât în chip benefic lui homo creator. O eră nouă – cea a lui homo creator, pe care am numit-o era antro-pocelestă – şi-a arătat pragul între 12 aprilie 1961 (când Iuri Gagarin, pe nava Vostok, face zborul cosmic inaugural) şi 20 iulie 1969 (când Neil Armstrong, la ora 21, 56’, a păşit pe solul Lunii, în Marea Liniştii, urmat de Edwin Aldrin, din echipajul Apollo-11), rămânând tot sub puterea / magia Cuvântului de la Începuturi.

ARHETIPAL ŞI INTERFEREN[IAL
În funcţie de un calendar heliotermic / precesional, perioadele de gla-ciaţie alternează cu perioadele calde. Intervalele – potrivit unor calcule inter-disciplinare (cf. DNTr, 42) – ar fi de câte 13 milenii. În era glaciară, problema fundamentală a omului este aceea de a
155

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

supravieţui în regimul peşterii. Cu “bagajul cultural” al peşterii, omul – de fiecare dată – intră în era caldă, ca şi în holocenul “prezent”, desfăşurându-şi forţele “creatoare” / “culturale”. Cam în acelaşi timp, de-a lungul fluviilor fundamentale ale planetei, între / dinspre deltă şi munte, iau fiinţă civilizaţiile arhetipale: pe Dunăre, civilizaţia pelasgă (pelasgo-daco-thracă / valahă, sau dacoromână / română), pe Tigru şi Eufrat – civilizaţia sumero / asirobabiloniană etc. Un flux-reflux demografic – şi, bineînţeles, cultural – antrenează între matcă şi munte marele câmp civili-zatoriu, care, în câteva milenii, îşi conturează acea pecete stilistică inconfun-dabilă, deşi, în temei, civilizaţiile arhetipale au un “numitor comun” derivat din aceleaşi probleme ale omului arhaic de pretutindeni. Dezvoltarea civiliza-ţiilor arhetipale într-o direcţie originală este determinată de condiţiile geo-cli-materice, de bogăţiile solului / subsolului, de complexul semantic-sincretic “informaţional” etc.; “informaţia” este acumulată şi transmisă prin “memoria colectivă”, prin memoria semnelor (adică prin scriere, dacă este “admisă de religie” şi în sfera profanului). Civilizaţiile arhetipale se dezvoltă mai repede, ori mai încet, în funcţie de cataclismele naturale: cutremure, vulcani, potoape etc. – “imediat” după glaciaţiune, acestea fiind frecvente (“cataclismele omu-lui” – “migraţiile”, războaiele – îşi fac apariţia cu un mileniudouă mai târ-ziu). Elementul demografic este decisiv în faza de apogeu a civilizaţiei arheti-pale, antrenând – de la periferie – “roirile”, “expansiunea”, “fluxul cultural / civilizatoriu” şi permiţând “contactul de cumpănă” dintre două sau mai multe civilizaţii; este momentul “oglindirii” (deformate, bineînţeles) între civilizaţii (“vetre”) şi al pregătirii aşa-ziselor prime valuri de populaţii “migratoare” ca valuri de “reflux cultural / civilizatoriu”. Locul de întâlnire, de “contact”, de interferenţă dintre valurile “concentrice” ale civilizaţiilor arhetipale (întotdea-una, mai vitregit de natură,
156

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

arid, în comparaţie cu pământurile scăldate de fluviile fundamentale ale planetei, “loc” situat între “arii laterale” ale civilizaţi-ilor arhetipale) permite naşterea unei noi civilizaţii, o civilizaţie-hibrid, sau ci-vilizaţia interferenţială (mai “activă”, apoi mai “puternică” decât oricare dintre civilizaţiile arhetipale, pentru că este mai “nouă”, mai “tânără”); civilizaţiile interferenţiale impun noi structuri / raporturi, o nouă dinamică a spiritului ci-vilizatoriu ancorat în schimbul de valori, chiar dacă producţia de valori pare a trece în plan secund. O astfel de civilizaţie interferenţială este cea helladică / greacă, ivită într-o arie laterală a spaţiului pelasgo-daco-thrac, spaţiu cu con-stantele arhetipale ale mătcii Dunării şi ale sacrului munte Cogaion; o dată cu “moştenirea” pelasgo-daco-thracică de “arie laterală”, civilizaţia helladică “a preluat” şi elemente ale civilizaţiei egiptene, şi elemente ale civilizaţiei sume-ro-babiloniene. Într-o altă arie laterală a civilizaţiei pelasgo-daco-thrace, de data aceasta, în aria sud-vestică, a apărut civilizaţia interferenţială romană. La ora actuală, planeta se află la apogeul interferenţialităţii, pregătitor al unui “nou tip de civilizaţie”, care ar putea fi de “flux-reflux antropocelest”.

RELIGII ALE EUROPELASGIEI, ALE DACIEI / DACOROMÂNIEI 1
Din paleolitic / neolitic, prin Zalmoxianism, până în Creştinismul Cosmic al Valahilor (Dacoromânilor)
157

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

În paleolitic, o dată cu homo sapiens autoproiectânduse ca fiinţă cosmică, între viaţă şi moarte, între rău şi bine, între Pământ şi Cer, între etern şi efemer, şi-a făcut apariţia şi complexul de credinţe / idei religioase, mai exact spus, religia – formă sacră a conştiinţei, vectorizată în “absolut”, în “perfecţiune”, în “puritate”, în “demiurgic” etc., reflectare mai mult ori mai puţin “veridică”, dar sfântă, a realităţii de toate zilele, în căutarea / aflarea adevărurilor fundamentale, a esenţei umane în timpi, în spaţii. Şi istoria religiilor ca ştiinţă despre avatarurile spiritului în plan dia-cronic, cu incontestabilă oglindire în întemeierile civilizatorii / culturale, nu poate face abstracţie de complexul credinţelor / ideilor religioase din paleoli-tic, în ciuda faptului că «omul preistoric nu ne-a lăsat decât mesaje trunchia-te» (GRP, 3).

HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS DE BOROŞTENI-ROMÂNIA (80.000 Î. H.) ŞI CREDIN[ELE LUI RELIGIOASE PERPETUATE PRIN OMUL DE CRO-MAGNON, PRIN EUROPELASGI, LA PELASGII / VALAHII, SAU DACOROMÂNII DE AZI
Denumit astfel după localitatea de lângă Düsseldorf, unde au fost des-coperite osemintele acestui tip uman, omului de Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis) i se atribuie cultura Musteriană. Neanderthalianul este îndeosebi omul paleoliticului mijlociu, al ultimului interglaciar (120.000 – 80.000 î. H.), descoperitor al focului, bucurânduse de “un climat temperat”, cu bun peisaj forestier, cu faună «în care nu lipseau elefantul antic, rinocerul de tip
158

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Merck, hipopotamul, calul, bizonul, cerbul etc.» (CMar, 11). Capacita-tea craniană îi este aproximată la 1.450 cm3. Înălţimea bărbaţilor era în medie de 1,65 m şi a femeilor – de 1,55 m. La omul de Neanderthal se atestă «rela-ţii sociale şi de comunicare conceptuală, orală sau simbolică», «un limbaj elaborat» (ibid., 12). Neanderthalienii, numiţi şi paleantropi, «au perfecţionat practica vânătorii, ajungându-se la o strânsă cooperare a întregului colectiv»; îşi amenajau locuinţele în peşteri / grote, «uneori destul de încăpătoare (90 de metri pătraţi), în mijlocul cărora se aprindea focul, protejat de plăci de piatră; se admite că paleantropii au descoperit modul de producere a focului (prin frecare sau prin scăpărare); de la ei ne este cunoscută, pentru prima da-tă, practica înmormântării; psihicul lor dezvoltat este dovedit de prelucrarea abilă a pietrii.» (PPer, 219). Între orizonturile anilor 35.000 şi 25.000 î. H., neanderthalienii au in-trat într-o “umană competiţie a calităţilor” cu “semenii noi”, cro-magnonienii, rodul convieţuirii lor, al “hibridării” acestora, al “antrenării” într-o firească e-voluţie genetică, oglindindu-se prin milenii până în prezent în capacitatea, în performanţele Euro-Pelasgului ivit dincoace de respectivul segment temporal. În sfera de “credinţe / idei religioase” a omului de Neanderthal se re-levă cultul osemintelor, cultul craniului, utilizarea ocrului roşu în practicile funerare – colorantul “preparat” în peştera-sanctuar fiind asimilat (magic-homeopatic) sângelui şi suflului vital, ceea ce înseamnă în primul rând credinţă într-o “re-înviere” / “reîntoarcere”, credinţă transmisă şi urmaşilor. Credinţa în ocrul roşu, “preparat în mod special” spre a conferi “pro-tecţie” / “putere”, “vigoare” / “rezistenţă”, “suflu vital” / “suflet”, “calea bunei reveniri” / “reînvieri” etc., la neanderthalianul din perimetrul Daciei / Dacoro-mâniei, îndeosebi, este atestată din orizontul anului 80.000 î. H. al
159

a pereţilor peşterii. 20. a “utilajelor” (suliţe. cele şase “blide” / “recipiente” descoperite în straturile de ocru Fig. ceremonialul preparării ocrului roşu la Cioara-Boroşteni. “Blide” de piatră folosite la prepararea ocrului. Din păcate. în peştera Cioara-Boroşteni. H.. descendenţi din Australanthropus olteniensis («2. preocupări sincretic-estetice şi magic-homeo-patice de “vopsire” a corpului.000 şi 1. foloseau ocrul roşu (ori de diferite alte nuanţe). deocamdată. utilizând şi metoda carbon-paisprezece (C-14) de datare. într-o tradiţie “contemporană” cu cea din celebre staţiuni ale Eurasiei – Le Mous-tier. desigur. 1 peşterii Cioara-Boroşteni (România).. în zona cenzurată de scurgerea zecilor de milenii. rămâne partea “trunchiată” a mesajelor neanderthalianului de Oltenia. Cercetătorii au analizat ocrul din peştera CioaraBoroşteni. s-au păstrat “blidele” / “cavi-tăţile” de piatră (fig.000 î.000.000.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 20) rezultate din ruperea stalagmitelor şi din scobirea acestora (fig. din aria contemporanei provincii a Olteniei din România. Dar spre deosebire de toate celelate sta-ţiuni.750. 160 .). ori alte metode fizico-chimice. nu departe de Boroşteni). / fig. din Gorj-România. Neanderthalienii din bazinul carpato-dunărean. dintre orizonturile anilor 80. mai exact spus.000 î.»1. din nordul şi din vestul Mării Getice / Negre (v. descoperit la Valea lui GrăunceanuBugiuleşti. Harta. H. săgeţi. topoare etc. 2).000 şi 50. 21) până la obţinerea “capacităţii” vasului de care era nevoie spre a prepara / ţine sacrul colorant roşu. în peştera CioaraBoroşteni din România. din orizontul anului 80. la care existau ritualitatea îngropării morţilor. Chapell-aux-Saints (Franţa) etc.

în practicile funerare.» (DVDac. îndeosebi.000 şi 80. 20. culturile Gura 161 . H.000 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. alături de “bucăţile” / “grămezile” de ocru de la Olduway (Tanzania). Pe unele schelete s-au păs-trat şi urme de ocru roşu. ilustrează o impresionantă “tradiţie” a “sacrului preparat sângeriu-argilos”. dintre orizonturile prim-sapien-ţial-religioase ale anilor 500. până la Pelasgii (Daco-Thracii) / Valahii (Dacoromânii) de azi. H. sche-letele sunt de tip CroMagnon.. de “reînviere”. (cf. Două stalagmite din peştera Cioara-Boroşteni. desfăşurându-se şi peste mezolitic / neolitic. în orizontul anului 80. Fig. H. 1 de la Cioara-Boroşteni se constituie în primele mărturii arheologice ale folo-sirii ocrului “preparat” în practicile magic-homeopatice. 262). din mileniile VIII – VI. – 4600 î. iar altele depuse pe spate cu braţele întinse în lungul corpului sau cu mâinile aşezate pe abdomen sau pe piept. unele dintre aceste morminte fiind duble. 21. s.. în România. se atestă prin cultura Schela Cladovei (România): «Scheletele des-coperite în aşezările Schela Cladovei şi Icoana se aflau în gropi dreptunghiu-lare săpate chiar în cuprinsul locuinţelor. la Europelasgi. iar câteva aveau şi inventar funerar (vârfuri de lance de silex şi un obiect făcut dintr-un colţ de mistreţ). “Industria” ocrului roşu de la Cioara-Boroşteni (România).000 î. de la Terra Amata şi Tautavel (Franţa) etc. “Bogatul inventar” al scheletelor în “pat de ocru roşu” descoperite de arheologi. în jurul vetrelor interioare. dintre orizonturile ani-lor 7000 / 6500 î. în care au fost scobite “blide” de piatră pentru prepararea miraculosului ocru roşu. O parte din schelete erau în poziţie chir-cită (Hocker).). n. H. GCiv. din neoliticul timpuriu. funerare etc. evidenţiază permanenţa ide-ilor / credinţelor religioase legate de “suflu vital”.

iar câteodată se presăra pe craniul scheletelor un strat fin de ocru. în poziţie chircită mai mult sau mai puţin accentuată. în poziţie chircită (Hocker). mortul fiind aşezat pe o parte. unelte sau ocru roşu. picioarele mortului erau legate înainte de înmormântare. n. H. (DVDac. cioburi şi oase.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. n. ofrandele funerare nu erau prea numeroase (vase. topoare de piatră. Nu lipseau din morminte nici ofrande funerare – vase. 48. miraculoasa.).) drept sediu al sufletului. Fundul gropilor era câteodată acoperit cu pietre. purtătorii celor două culturi ale neoliticului timpuriu – Gura Baciului-Cârcea şi Starcevo-Criş – îşi îngropau morţii în cuprinsul aşezărilor. în special ceramică pictată uneori cu o sub-stanţă bituminoasă sau cu benzi incizate amintind de acelea ale aspectului Turdaş (cultura VinceaTurdaş). 1 Baciului – Cârcea şi Criş (România) certifică statornica.). – faptul că Pelasgii (Daco-Thracii) / Valahii din bazinul Dunării considerau capul (fi-ind vorba despre un complex. copiii fiind îngropaţi uneori chiar sub locuinţe. 49.» (DVDac. s. sau mortul întreg era acoperit cu cioburi. Hamangia. perle de scoici etc.). credinţă în ocrul roşu: «Pe baza descoperirilor de până acum. sau chiar în aşezări.: «În cursul ultimelor două faze ale culturii Boian (România) – din neoliticul dezvoltat – morţii erau îngropaţi în necropole situate lângă aşezări. multimilenar cult al craniului etc. Neoliticele necropole de înhumaţie de la Iclod (grupul cultural Iclod) – din nordul provinciei Ardeal / Transilvania a României – confirmă arheologic aceeaşi multimilenară credinţă în ocrul roşu: «Mormintele conţineau un bogat inventar funerar. H. Dintre orizonturile culturale ale anilor 4600 şi 2000 î. printre locuinţe. Această practică a presărării ocrului roşu pe craniul mortului indică – pentru orizontului anului 4500 î. Alteori. Cucuteni etc.. Cernavodă. credinţa în ocrul roşu este atestată de culturile: Boian-Gu-melniţa. oase (deci carne). uneori chiar sub locuinţe (în special copiii). Nu lipsesc însă nici topoarele de piatră şlefu-ită şi 162 . s.

230). s. în mor-minte erau şi foiţe de aramă (DVDac. DVDac. fie lângă ei bulgări de ocru. scheletele culturii Horodiştea in-dică înălţimea de 1. 1 diferite obiecte de os (spatule. 56). în perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului. Mormintele tumulare – aparţinând marilor căpetenii din Pelasgo-DacoThracia – “conser-vă” credinţa arhaică.» (DVDac. Ritul funerar-incinerator a fost impus de Pelasgo-DacoThracii culturii Coţofeni (3515 – 2860 î. înhumaţia persistă.70 m pentru bărbaţi şi 1. în care erau depu-se cadavrele). / cf. GCiv. şi presăraţi cu ocru sau având sub ei un linţoliu de ocru. 56. în multe cazuri tumulii au fost folosiţi şi pentru alte înmormân-tări.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. fie ale aceloraşi triburi. 57). sau pictate în roşu şi alb / negru.). Înainte de epoca bronzului. unele de tipul cu gropile acoperite cu bârne (tip numit yamna) şi. fie pe o parte. de tipul numit cu catacombe (groapa având şi o nişă laterală. sule). 47). n. ori de 163 . majoritatea specialiştilor fiind de acord că în această perioadă s-a trecut în Dacia Nord-Dunăreană «la un cult uranian. în ocrul roşu: «Marea majoritate a aces-tor movile funerare au fost ridicate deasupra unor morminte de înhumaţie. Resturile incinerate erau depuse în vase / urne din lut ars. cu genunchii ridicaţi în sus. «50 aparţineau purtătorilor culturii Folteşti şi conţineau schelete chircite. s. 59). În toate mormintele tumulare din perioada de tranziţie morţii erau depuşi în poziţie chircită. fie ale altora. 49.» (DVDac. euro-pelasgică. mai rar. fie pe spate.). din cele 200 de morminte din marea necropolă de la Bră-iliţa. locul şi rolul ocrului roşu în ritualul funerarincinerator a fost luat de culoarea roşie a urnei arse. DVDac. desigur. al Soarelui» (DVDac.5 m pentru femei (cf. în unele dintre vase găsindu-se şi câte un bulgăre de ocru. H. n. presărate cu pulbere de ocru sau având lângă ele bulgăraşi de ocru roşu». a atras după sine şi apariţia primelor morminte de incineraţie (cf. Cultul Soarelui trecând în “panoul central” de credinţe / idei religioa-se.

a «unor orificii. rolul ocrului roşu fiind preluat de vopseaua de un roşu-vişiniu a coşciugelor. în lada sicriului». interesant este şi faptul că urnele erau prevă-zute şi cu orificii pentru ieşirea / revenirea şi înălţarea sufletului la cer (la Tatăl-Cer / Soarele-Moş.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. după cum sublinia Romulus Vulcănescu. încă din neolitic. «ritul “feres-trei sufletului” s-a menţinut de-a lungul versantului exterior al Carpaţilor Ră-săriteni şi Meridionali până în secolul al XXlea. în afară de vopsirea sicrielor în roşu-vişiniu. te trei ori. bocetul la fereastra sufletului semnifica totodată şi o transsimbolizare poetică a strigării la urechea mortului. pe nume. de trei ori normal şi de trei ori violent. în şoaptă. PelasgoDaco-Thracii / Valahii – adică Dacoromânii / Românii – au revenit la arhaicul ritual funerar de înhumaţie. sau Samasua / Samoş. pentru a-l readuce la viaţă din eventuala letargie în care ar fi fost prăbuşit de daimonii malefici ai morţii. 1 pictura în roşu de pe aceasta. la Dacoromânii secolului al XX-lea. Dumnezeul Cogaionului). în acest caz “fereastra sufletului” reprezintă mai departe transfigurarea 164 . Trecând de la Zalmoxianism la Creştinism. din neolitic s-a transmis la Pelasgo-Daco-Thraci / Va-lahi (Dacoromâni) «credinţa şi obiceiul perforării unui orificiu în cutia cu oseminte». la “fereastra sufletului”. în versuri. s-a păstrat şi neolitica tradiţie a tăierii «ferestrelor sufletului». o spărtură în pântecul vasului funerar în care se punea cenuşa cu oasele calcinate după incinerarea mortului». în timpul priveghiului nocturn pâlpâia o lumânare şi se bocea. «ca element de continuitate în mitologia morţii. prin ritul ferestrei sufletului înţelegem. “bocetul la fe-reastră” (se înţelege: la “fereastra sufletului”. ca “mortul” «să poată comunica în timpul consacrat bocirii şi după aceea cu comunitatea lui familială sau sătească». era de o sensibilitate poetică inegalată în alte pro-duse ale genului funerar. cu anumite rosturi rituale. în coşciug. nu Zorile care se boceau la fe-reastra casei).

în Dacia / Dacoromânia (azi.. 4). orificiile acestea rămâneau deschise tot timpul priveghiului şi inclusiv la îngropare. la populaţia autohtonă din Dacia. (. deci fereastra sufletului e o practică şi un rit preistoric. făcute în dreptul capului. 189 sq.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu un “utilaj” divers din os.. manifestări “artistice” în forme principale – «gravură. uneori paralele şi în formă de cruce. ori cu fosă. în Slovacia). într-o imensă unitate cul-tural-religioasă.. Şi Euro-Pelasgul peşterilor din aurigna-cian. ca în Peştera Renului de la Arcysur-Cure (din Franţa). cu veşminte (“un fel de bonete”). 13) –. pentru femei: ∇).. în corpul sicriului.. ca la Tydava. PEŞTERA – “CENTRU” ŞI “COMPLEX LABORATOR” AL EURO-PELASGIEI “La început a fost.) ferestrele sufletului erau de fapt două orificii laterale. în lada sicriului. de la Atlantic la Marea 165 .. peştera”. confecţionarea ferestrei sufle-tului coboară în timp de la sicrie la vasele funerare de pe teritoriul Daciei an-teromane. (. cu locu-inţe – sub forma “unor corturi circulare”.. Euro-Pelasgia (v. în anumite zone în formă de cerc sau de pătrat . ori a unor “cabane rectangulare”. pictură şi chiar sculptură» (CMar.şi extracarpatică din nordul ţării până la sud-vest la Dunăre. Tibava. în formă de triunghi (pentru bărbat: ∆. la Drobeta Turnu Severin. când se acoperea sicriul cu pământ. a dovedit o «gândire simbolică». ca în Barca-Moravia şi în zona Ceahlăului (România). 1 plastică.) până la începutul seco-lului al XX-lea înmormântarea cu sicriu cu ferestre ale sufletului a fost răs-pândită în întreaga depresiune intra. care aveau pe partea superioară a pântecelui o ciobitură pentru a se alcătui un orificiu prin care sufletul rămăşiţelor celui din vasul funerar să poa-tă intra şi ieşi după voie după înhumare. Harta / fig. totodată a urechii şi a ochiului mortului. ca în peştera Morin (din Spania).» (VMR.. sau ovale.).

relevată tot mai pregnant de cercetătorii ultimelor decenii (speologi. a. ori până dincoace de intrarea în holocen. În glaciar. fie în faţa fiarelor. să se lege tot mai mult de perimetrul “benefic”. Oferind “cea mai mare siguranţă vieţii”. bipolarizate de viaţă şi moarte. Tatăl-Cer fecundează / fertilizează Muma-Pământ. preistori-cieni ş. peştera îl determină pe EuroPelasgul din paleoliticul superior.). îşi modifică “resursele”. 1 Getică / Neagră. din mezolitic etc. din lemn) etc. a du-hurilor malefice ş. din os. “sacru” al acesteia. peştera este considerată drept «pântec sfânt al Mumei-Pământ». are un rol fundamental în “dăruirea” / procurarea hranei etc. prin ploi. rodirea etc. Orice act al Euro-Pelasgului este ancorat în sfera sacrului. Perimetrul de vâ-nat / cules. peştera. Până dincoace de «oscilaţia climatică Alleröd» şi de ultimul episod de răcire Dryas. Euro-Pelasgul con-stată interdependenţa pământ–cer: Muma-Pământ “nu poate exista” fără Ta-tăl-Cer. Ca sacru aliat al EuroPe-lasgului. “Comunitatea” peşterii îşi procură hrana – într-o “primă vârstă” a existenţei sale – din vânat / pescuit şi din cu-lesul fructelor. la Marea Massagetă / Azov şi la Tanaya (Tanais) / Don. “dăruite” de MumaPământ. 166 .. cu spiritul ei benefic – probat în zeci de milenii –.. în procurarea hranei.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. fie în faţa cataclismelor. Tatăl-Cer şi Muma-Pământ. a intemperiilor de tot soiul. ca şi mai târziu. determi-nând germinarea. “să se înrădăcineze”. iar explozia florală atrage şi pe cea faunistică.. În momentul în care vânatul şi fructele din perimetrul sacru al peşterii se împuţinează. a “utilajelor” (din piatră cioplită. arheologi. ale Euro-Pelasgului peşterilor / cavernelor. jur-împrejurul peşterii deci. problemele fundamentale. “sacre”. se convinge că perechea primordială. pe un anumit segment temporal. altfel spus. în holocen (peste neolitic). se relevă în apărarea / asigurarea şi în perpetuarea speciei umane. a. începe să devină tot mai mult Gură de Rai. către anul 8000 an-te-Hristos.

în obţinerea armelor / uneltelor de mai mare “eficienţă”. a “inovatorilor-magicieni”. de la arborii ”buni”. În perimetrul de sub noul orizont al peş-terii. al peşterii. dar nu în mod îndestulător. dar la distanţă nu prea mare de peşteră. “binomul Pământ – Cer”. În perimetrul nou. epuizarea resurselor de hrană (obţinută până la un moment dat prin vânat / pescuit şi cules) din perimetrul peşterii. dar cu fructe insuficiente pentru “neam”. Euro-Pelasgul se simte obligat să păstreze legături pe-riodice cu peştera sacră. Gura de Rai. devenind cultivator (agricultor). Aceste arme / unelte. îl determină pe Euro-Pe-lasg să iasă din peşteră. Euro-Pelasgul cercetează atent. de data aceasta. rolul vânător-pescar-culegătorului “scade” într-o oarecare măsură. În cadrul comunităţii vânător-pescar-culegătorului se impune tot mai mult categoria indivizilor “specializaţi”. al descoperitorului (dezvăluitorului) “tainelor” / “misterelor” seminţe-lor (de la plantele “bune”. îşi face nou adăpost (“sălaş” / “locuinţă”). La început. sub cerul liber.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. aceasta continuând să rămână locul sacru. impunându-se tot mai mult rolul “producătorului” de unelte / arme (“vechi” şi “noi”). Fiecare “act” uman benefic (ori malefic) se revelează într-o “putere” deifică “bună” (ori “rea”). Grupele de iniţiaţi într-ale vânat-pescuitului. Înmulţirea membrilor comunităţii din peşteră solicită totodată mai multă hrană – şi “că-ile” procurării acesteia trebuie “neapărat” găsite. ori “îmblânzirea” climaterică etc. de la plantele de leac / “boscoane” etc.). să se îndepărteze tot mai mult de aceasta. cultivă pământul. într-ale producerii uneltelor etc. sacru.. cu sanctuarul “din strămoşi”. Euro-Pelasgul se exercită deopo-trivă în aceste compartimente de procurare a hranei de toate zilele (ori so-licitate de aflarea 167 . 1 mergându-se până la epuizarea acestora. revin deseori la peştera-sanctuar – doar în peşteră “li se relevă totul”. încearcă şi reuşeşte a domestici animale. lărgindu-i şi îmbogăţindu-i “orizontul sacru”. observă rolul seminţelor.

din “zorii holocenului”. neamul. în anumi-te regiuni ale planetei. În peşteră deci şi în peri-metrul ei sacru. peştera joacă – în paleolitic. în zeci de milenii. La ora actuală (în pragul noii ere a omului. este atins apogeul diviziunii sociale a muncii. înregistrând amploare. Aşadar. adică pe o bază pur fiziologică”. se diversifică – în sclavagism. “Îndepărtarea” Euro-Pelasgului de sfera sacră a peşterii. în flux-refluxul dintre matcă şi munte. în evul mediu. “deopotrivă”. păstorul. “replică modernă” i-ar fi fabrica). Respectând proporţiile. favo-rizat de “îmblânzirea” climei. din evul mediu. Aşezarea – “cetatea” / “dava” – preia rolul socialspiritual al peşterii încă din perioadele de “înflorire” şi de “descompunere” ale comunei primitive. apoi. a. din epoca modernă. era antropocelestă). “întemeiată pe deosebirile de sex şi de vârstă. îşi află începuturile şi diviziunea socială a muncii. antrenate de aceasta. 1 acesteia). pe compartimente vectori-zate în procurarea hranei / uneltelor (armelor) şi a “surplusului”. chiar mult mai târziu – rolul “cetăţii” / “oraşului” din sclavagism. Peştera (cu perimetrul ei sacru) este primul “laborator” de “primă complexitate” al societăţii umane (într-un anumit fel. fratria etc. în capitalism / socialism. când descoperă avantajele “surplusului” şi ale “schimbului de produse”. istoria spirituală şi “materială” a omenirii începe din peşteră. înregistrează diviziunea socială a muncii. ajungându-se – în urma “exploziilor” demografice – la “opoziţia” dinamică: sat – oraş. peştera şi perimetrul ei sacru. este o “ie-şire specializată”. comunităţile euro-pelasge cunosc diviziu-nea naturală a muncii. vânător-pescarculegătorul “admite” – lângă “producătorul” de unelte / arme şi “producătorul” de leacuri / boscoane (magul / “vraciul”) –. Elementul demografic. agricultorul ş. Diviziunea socială a muncii se adânceşte.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ginta. în mezolitic şi. apoi. determină apariţia unei serii de aşezări umane tot mai depar-te de peşteră. în “supremă” revoluţie ştiinţifico-tehnică (şi pragul 168 .

evitându-se ameninţătorul cataclism de proporţii planetare gata de a fi declanşat de puterea lui homo creator.. la “înflorirea” / “expansiunea” cůlturilor (cul-tul strămoşilor / morţilor. «Extraordinara unitate a conţinutului figurativ» (GRP. cultul Soarelui etc. Ieşirea din peşteră a Euro-Pelasgului şi antrenarea lui în marea diviziune socială a muncii au dus la “îmbogăţirea” ideilor şi credinţelor religioase. al ştiinţelor – de la astronomie la medicină etc.). cultul Mumei-Pământ. dintre orizonturile anilor 30.). al celorlalte arte. Tot în peşteră răsar şi formele incipiente ale conştiinţei sociale – mai întâi. «oasele decorate». seismică / vulcanică.) din peşterile-sanctuare ale Euro-Pelasgiei. industrialismul / postindustrialismul au oprit “expansiunea” ideilor şi credinţelor religioase. ori magnetosolară etc.). 1 noii ere va fi trecut de omenire numai dacă va şti să înlăture programul / “autoprogra-mul” distrugerii speciei umane etc. despre care aduc mărturie «cercurile de cra-nii de mamuţi». la proliferarea zeilor. o serie de practici fune-rare – evidenţiind. revoluţia tehnică / ştiinţifică.. adică “războiul nuclear” / “războiul stelelor”. determinându-le a înre-gistra mutaţii etc. un cult al mandibulelor. religiilor. Examinarea atentă / prudentă a con-ţinutului figurativ oferit de materialele arheologice din paleolitic a permis sa-vantului francez. André Leroi-Gourhan. cultul Tatălui-Cer – apoi. între altele. pe imensul segment temporal de pes-te douăzeci de milenii. să releve – în cadrul «religiilor preistoriei» – un cult al osemintelor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. «trofeele» etc.000 şi 9000 î. social-sincretice – şi ale religiei. de sorginte meteorologică. să escaladeze – în condiţiile supravieţuirii – un cataclism natural planetar. magnetoterestră. 85 sqq. grăieşte în primul rând de o constantă religioasă. un cult al craniilor izo169 . H. şi numai dacă apoi omenirea se va pregăti să înfrunte. la diversificarea “activităţilor” / “practicilor” magice (aflate în temeiul “ar-tei rupestre”. cultul Perechii Primordiale..

1 late. «datele furnizate de figuri şi de situarea lor au fost analizate după cum urmează: animalele au fost repartizate în ordinea importanţei numerice în patru clase (fig. Laming-Em-peraire a observat că în fiecare peşteră cu picturi parietale a Euro-Pelasgiei. sau al «artei mobiliare». André Leroi-Gourhan a cercetat 72 de peşteri cu “artă parietală” din Euro-Pelasgia. feline. în cadrul «artei parietale». reni. LEmS. apoi în literă / alfabet. în orizontul anului 8175 î. D – urşi. peştera – ca loc sacru. peşterasanctuar înregistrează înfăşurarea semantic-sincretică a semnului. 22): A – cai. De respectivul sanctuar depindea viaţa “grupului” / “colectivităţii” din zonă. 170 . ALTE CREDIN[E / IDEI RELIGIOASE DIN SANCTUARELE PEŞTERILOR EUROPELASGIEI ŞI ALE DACIEI Din zorii umanităţii.) în ideo-gramă. nici o reprezentare nu intră în perimetrul “jocului” (cf. 6). preponderente rămânând cochiliile. rinoceri. C – cerbi. nimic nu este întâmplător. “interzis profanului”. Esenţial pentru istoria spiritualităţii este faptul că în aurignacian. Sanctuarul din peşteră / peştera-sanctuar are un panou central (principal) de sacre repre-zentări şi panouri secundare. B – bizoni. evoluând (în Pelasgia. ca Gură de Rai – a fost în aşa fel “amenajată” încât “încăperea” situată “în punctul / locul tainic”. arta reli-gioasă. 26 sqq. mamuţi. pline sau subţiate. şi. mufloni. în orizontul cultural al anului 30.000. bouri. “compoziţiile” / “frescele” sunt bine gândite. inventariind “la faţa locului” cele 2500 de figuri – animale desenate / pictate (gravate / incizate). în aria mai greu-accesibilă. figurile masculine / feminine şi semnele. –. canibalism religios. Pentru câteva zeci de milenii semnul devine sacru (fig. a devenit sanctuar. H. A. un număr consi-derabil de obiecte sacre utilizate în diferite rituri.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. înhumarea cu ocru roşu etc. semne etc.).

după boi – cu 92ž – şi du-pă bizoni – cu 91ž. de la 13 la 24ž. dispunerea “claselor / speciilor de a-nimale” din realismul rupetru (A – D). 101). Fig. 22. “Topografia” / “amplasamentul” panourilor de credinţe religioase în sanctuarul-peşte-ră. feline. Repartiţia spaţială a figurilor parietale nu lasă nici o în-doială asupra unui panou central de credinţe 171 . o clasă particulară. γ. între orizonturile culturale ale anilor 30. 98).000.000 şi 9. în caverne.» (GRP.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. figurile-animale sau semnele permit o inte-grare topografică destul de complexă: între panourile degajate. Inventarele şi statisticile lui André Leroi-Gourhan scot în evidenţă de-senele / picturile: «din deschidere». peşti). constatându-se o distribuire care nu este pur aleatorie» (GRP. reni) au procentaje slabe în poziţii centrale şi marchează toate culminaţia caracteristică a învălu-irii / încercuirii. a elementelor α – Vir / Yang – şi β – Femina / Yin. figurile clasei D (urşi. 100). este rezervată semnelor mar-când debutul şi sfârşitul figurilor dintr-un cert număr de peşteri (ele au fost a-similate semnelor α). situaţii-traiect şi cerbul joacă un rol de animal de fond. într-un număr restrâns de situaţii cunoscute (mai puţin de 20 pentru fiecare specie). mamuţi. nu au decât o valoare relativă. repartiţia lor corespunzând unei poziţii margi-nale. toate oferă. «de tranziţie» şi «de fond». GRP. ale “deschiderii” / “închiderii” (cf. semnele β sunt de 80ž în panouri (îndeosebi încercuitoare) şi în diver-ticule. cu o frecvenţă de 86ž. în “poziţia a treia”. părţile cele mai degajate şi centrale sunt ocupate de bo-vine. cât şi a elementelor γ. rinoceri. diverticulele şi ungherele / colţurile... 1 constituie clasele α şi β. «se con-stată că iapa / calul se plasează în centru şi jur-împrejurul frescei / asambla-jului. căprioare. subiectele clasei C (mufloni.

despre zootote-muri. a cărei origine explicită este în reprezentarea simbolurilor masculine şi feminine. alături de felină / leu. semantismul sincretic “unitar” al “pic172 . după cum a remarcat abatele Breuil. rinoceri etc.000 î. cerbi. 108).. Silueta umană. bogăţie de credinţe religioase. H. Miturile Euro-Pelasgului. «tema centrală a artei paleoli-tice este indiscutabil o temă binară. O “ordine metafizică” reflectă peştera-sanctuar. era frecvent plasată. lei. despre bizoni sau despre bouri («actori principali în arta parieta-lă»). asociind calul cu bizonul sau cu boul săl-batic. urşi. Între anii 30. mamuţi. elementele sferei vir / Yang având corespondente elementele sferei femina / Yin.000 şi 9. 1 religioase la Euro-Pelasgul piri-neo-carpatin. sau o poziţie analogă. căprioare. Panourile “grăiesc” despre animale benefice. despre fiinţe / animale-tabu etc. Această temă centrală a “artei rupestre” – tema perechilor sacre (de animale şi de semne) – atrage atenţia asupra bipolarităţii credinţelor / ideilor religioase la EuroPelasgul dintre orizonturile anilor 30. ori traiecte iniţiatice. «situaţi în cele mai bune suprafeţe decorate» (ibid. gravitau aşadar în constelaţia “realismului” rupestru-animalier.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “istorii sacre” despre originea lucrurilor / fenomenelor.. După cum subliniază tot André Leroi-Gourhan. evidenţiind credinţe despre iapă / cal (prezenţă copleşitoare în asamblajele rupestre). semne corespunzând prin ele însele unei teme binare. Cultul Perechii Primordiale este bine oglindit în “realismul” rupestru-animalier al EuroPelasgiei. H.000 şi 9. şi această temă animalieră este dublată de semne care ocupă aceeaşi poziţie. între dese-nele / picturile din capătul / fundul peşterii-sanctuar. despre mufloni. e foarte departe de reprezentarea naivă a vânătorului-mag sau a stimulării grosiere a unei modalităţi de fecundaţie» (GRP.).000 î.

tulburat. de la Atlantic / Asturia şi până la Marea Getică / Neagră şi Don. 85). ocrul roşu avea 173 . Astfel. este. în specificul unei ere glaciare. spre a-l hrăni cu carnea-i. 1 turilor” / “semnelor”. “mitic (magic / totemic”) – izbânda şi protecţia. “Legea firii” cerea “dăruirea” ocrului roşu în locul sângelui animalului jertfit. în faţa Spiritului / Duhului victimei. insul / grupul vânător. Prin analogie. evident. 23) din peştera Pech-Merle (Franţa). vorba despre o aceeaşi credinţă. atoatenăscătoarea. în faţa sângelui nimicitor al acesteia. şi practica “umple-rii” / ”acoperirii” desenului (reprezentării) cu ocru roşu (ori de diferite nuan-ţe). spre a-l încălzi cu blana-i etc. se află sub pecetea stilistică a “realismului” rupestru-animalier. din peştera Marsoulas (Franţa). Iepe cu puncte negre şi roşii din peştera PechMerle (Franţa). răzbunătoare / răzvrătitoare. Muma-Pământ – Tatăl-Cer. sau “aplicarea” reţelei de pete / puncte de ocru peste figura “fixată” a ani-malului-totem / tabu. Fig. însemna “suflu vital” / ”suflet” vitregit. 23. ori al cailor de Cuciu-lat. reînvierea / revenirea putînd fi şi malefică. ca în cazul felinei / leului de la Cuciulat (România). În temei. căci sângele prelins din rănile provocate “vietăţii ce s-a lăsat doborâtă”. al iepelor “pastilate” (fig.. se considera “ocrotit” de perechea primordială. atoaterostituitoarea. curmător de viaţă a “rudei-animal”. alungat de individul uman din casa-i-corp-însortirea-cuplului-divin.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. «extraordinara unitate a conţinutului figurativ» (GRP. veneau din credinţa în “reîntrupare” / ”reîncarnare” după o vreme. în firea Euro-Pelas-gului “primului utilaj”: mai marea fidelitate a reprezentării pe peretele peşte-rii-sanctuar a animalului ce intră în aria vânătorii atrage – în cadrul “iniţiatic / ritualic”. cum în cazul celebrului bizon pointille în roşu.

000 şi 8. a. mai ales.: eschimoşi. ori printr-un semn – de regulă o figură geometrică: unghi. în zona inimii. Într-o reprezentare din Peştera Pasiega (Spania). cerc etc. triunghi. dar “răcit” / ”inactivat”. “fixaţi”. IV. H. 139). Sunt precizate – nu prea frecvent – şi locurile. 24. de sacrificare “întru-lumină şi viaţă” (fig.000 î. de sângele nimicitor al jertfei. între orizonturile anilor 10.000. în panourile sacrelor reprezentări şi-a făcut apariţia şi cercul / inelul de jertfă. pigmei ş. sau “cu stinsă furie”. masca-persoană se lasă “greu de ghicit”. În panoul de credinţe din peşteră. când “realismul” rupestru-ani-malier se metamorfozează în “realism” rupestru sincretic-abstract / simbolic. ale “lăncilor de silex” etc. Fig. cu săgeţi înfipte între coaste. îndeosebi – vârfurile săgeţilor. În frescele / asamblajele din altarul-peşteră. H. aleuţi. 24). Vânătorul din paleolitic (aidoma “vânătorilor arhaici” a-junşi în secolul al XX-lea d. “neputincioşi”. cu al lor “chip adevărat”..) avea compli-cate “responsabilităţi” faţă de animalele “adorate şi mâncate” (cf. îl “imobiliza” chiar “în mişcarea / pasul de graţie”. Reprezentarea / desenul “diminua” / ”anula” puterea animalului “ado-rat”. 1 încărcătura semantic-sincretică a “sângelui-suflu-vital”. –. Pe la anul 12. şi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “Cursă” şi inel / cerc sacrificial-solar încrustat în piatra “sacră” 174 . prin care trebuie să pătrundă – în corpul bizonilor. căci animalul astfel oglindit din realitatea imediată se îndupleca să fie jertfă prin grija Perechii Primordiale. oamenii nu sunt reprezen-taţi. fie – mai rar – panoul central. fie – mai des – panoul “din capăt / fund”. punctele vulnerabile. semnul-persoană. vânat şi mâncat. “că-prioara” are gâtul prins între butucii-capcană. ci estompat-siluetat. spre a nu fi “identificaţi” de spiritul răzbunător. aici. ca în gravurile ru-pestre din Peştera Niaux (Franţa). FCA. bizonii sunt reprezentaţi cu ochii “ova-lizaţi” în disperare.

şi. potrivit credinţelor înrădăcinate pe acest a-dânc segment temporal al civilizaţiei / culturii arhaice. în sfera luminoasă a sacrului. 1 dintr-un mal de la Polovragi-România (aprox. de la peşterile Font-de-Gaume (Franţa) şi La Pasiega (Spania). avea menirea de a ab-solvi pe vânătorul dătător al loviturii de moarte. 25). desigur. 25). Inel îmbrădat pe un vas ceramic de TurdaşRomânia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. al Soarelui. H. la Perechea Primordială. din majoritatea peşterilor sacre ale paleoliticului superior. 24). peste neoliticul cu cerc-soare-mbrădat de Turdaş (fig. H. 10. ale mezoliticului şi ale neoliticului.000 – 8000 î. a Sfântului Soare dătător de viaţă pe pământ – ilustrează o constantă religioasă pelasgo-daco-thracică. între altele. de răzbunarea sângelui / spiritului. de a proiecta vietatea / fiinţa sacrificată încă de pe când se află în viaţă. MumaPământ şi Tatăl-Cer. dar şi 175 . 25. Cercul / inelul de jertfă la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni) între orizonturile anilor 8175 î. şi asupra “consim-ţământului” divinităţilor tutelare. uneori şi sub formă de “roată cu 7 spiţe” (fig. Acest cerc / inel de jertfă. până la cele ce ilustrează arta parietală de Polovragi-Gorj (România). Inelul / cercul de jertfă atrăgea atenţia. din orizontul-Polovragi al anului 9000 / 8000 î. ori din Peştera Chindiei (România). din peştera Măgurata (Bulgaria) etc. Fig.). H. Acest semantism sincretic se reflectă în reprezentările inelului / cercului de jertfă. şi 2000 d.. H. sau cu “fecioare-trase-prin-inel-metalic” de Cucuteni (fig. totodată.26). Inelul / cercul sacrificial-solar – pus sub pecetea magic-analogică a soarelui-roată “cu şapte spiţeraze” (fig. al aştrilor etc.

»).: «ori să-l taie. 1 peste epoca Zalmoxismului / Creştinismului. consemnat de “istorii”: «pe la apus de soare. H. GCiv. de la păstorii dacoromâni-sovejeni.Mândru ciobănel / Tras printr-un inel: / Feţişoara lui – / Spuma laptelui. cu titlul Mioriţa). / la drumul săpat. ori «pe-un picior de plai.. în 1846.. (cf. 26. Acest cogaionic inel / cerc de jertfă protejează de răzbunarea sângelui din neam şi îi face invulnerabili în instanţa Babei-cu-Brâul-de-Lână / Mu-ma-Pământ şi a Soarelui-Moş / Tatăl-Cer. până în mitologia valahă / dacoromână contemporană. 249).. ori să-l puşte. pe cei ce au aruncat protagonistul-păstor în trei ţăpi (sau între “fărtaie de rug”. 176 . / pe-o Gură de Rai». în 1852. Fecioare “cu mijlocul tras prin inel” – statuete pelasgo-cucuteniene de lut ars descoperite la Ghelăeşti-Moldova (România). din orizontul anului 4555 î. care a publicat-o şi în volumul de Balade adunate şi îndreptate – poe- Fig.. Este şi aici o adâncă oglindire a dimensiunii multimilenar-cogaionice a existenţei dacoro-mâneşti / valahice. / la bradul plecat». / Perişorul lui – / Pea-na corbului. / să-l arunce-n trei ţăpuşte. “neîndoielnic”. Russo. Pe-o Gură de Rai (culeasă mai întâi de A. zii populare ale Românilor. şi încredinţată spre tipărire lui Vasile Alec-sandri. / Musteţioara lui – / Spicul grâului. pe jertfitorii cogaionici.. între “ţăpuşte” etc. / Ochişorii lui – / Mura câmpului. unde protagonistul – cu “statut” de sol-nemuritor la Tatăl-Cer / Samasua (Samoş / Soarele-Moş) – este “tras printr-un inel“: . Amintirea cercului / inelului de jertfă persistă în majoritatea celor peste 1600 de variante (înregistrate de folclorişti până în prezent) ale baladei dacoromâneşti. după ritualul misteric (iniţiatic) al Zalmoxianismului. / la Dealul Bărbat..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

plantaţi în cerc sau defrişaţi astfel dintr-o pădurice de brazi. şi aparţinând pelasgo-culturii de Turdaş (România). Despre sângele unei “sublime jert-fe” sortită reînvierii grăieşte şi inelul-soare “susţinut” de vârfurile celor opt brazi din reprezentarea de pe vasul ceramic (fig. în zona Herculane. între orizonturile anilor 10. “Sublima jertfă” a sângelui de mireasă. răzleţi. în cercul / indelul de brazi consfinţeşte participarea PelasgoDaco-Thracului / Valahului (Dacoromânului) la o ordine cosmică. “inele / biserici de brazi” se mai întâlnesc în satele daco-româneşti de munte cu tradiţie pastorală şi în prezent. în realism abstract-simbolic. “curmător / 177 . punându-se sub benefic-germinativa pecete a veşnic-viului din cercul / inelul de brazi. semnele» (GRP. fiinţele umane. Si-biu etc. E vorba de un pâlc de brazi.. H. 25). arta paleolitică îmbrăţişază trei categorii de su-biecte: animalele.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Euro-Pelasgul – cum şi arhaicul de azi – «se asigură» în calitatea lui de vânător / pescar. «luată în ansamblul său. indiscutabil. când vin la stână ca să se sus-tragă voinţei părinteşti. biserica de brazi din munte. fie chiar de un preot. Metamorfozele realismului rupestru-animalier. credinţa apare în mitologia dacoromână din secolul al XXlea.» (VMR. 487). Căsătoria în biserica de brazi de munte era efectuată sumar fie de un cioban bătrân.000 şi 8000 î. 1 Inelul îmbrădat şi biserica de brazi. aparţi-nând sferei sacrului. Altfel. H. datându-se în orizontul anului 5500 î. este vorba despre “sângele fecioriei” dovedit de mireasă în patul nunţii. duhurile malefice sar arăta la stână. Străbă-tând şapte milenii şi jumătate. 93). Un exemplu. Trăind în această sferă . André Leroi-Gourhan arată că. în care păstorii se logodesc sau se căsătoresc cu fetele din sat. din “biserica de brazi”. tot cu semantismul “sublimei jertfe de sânge”. Romulus Vulcănescu ne încredinţează în acest sens: «Sacralitatea bradului a căpătat în conştiinţa păstorilor români valenţe magicomitice.

Fig. 27). con-stituindu-se într-un veritabil «sanctuar la purtător».: “evoluţia” reprezentării “iepei” (“calului”) / “capului de iapă” (“capului de cal”). de urs. Semnele / simbolurile paleoliticului se încadrează în două 178 . problema fundamentală a perpetuării speciei umane în condiţii extrem de vitrege – datorate în primul rând climei reci – atrag după ele şi “temele” mi-tologice principale. (fig. H.).000 î. la ideogramă («reconstituirea»: R. 93 sq. adică la realism abstract-simbolic. GRP. apoi la «simbol» / «semn» înfăşurător de semantism sacru. Statisticile lui André Leroi-Gourhan privind subiectele din arta parietală şi mobiliară din paleolitic relevă faptul că 54ž dintre respecti-vele subiecte tratate – în 1794 de cazuri – se raportează la cal. celelalte figuri aflându-se în plan secund (cf. 1 întreru-pător de vieţi nevinovate pentru a se hrăni”. 27. Metamorfozele “realismului” rupestru-animalier în “realism” abstract / simbolic. nu numai prin sanctuarul-peşte-ră. din credinţa că sân-gele vărsat se răzbună (credinţă dăinuind la Dacoromâni / Valahi până în zile-le noastre). Carbalo). sau prin talismane – confecţionate din oase: omoplaţi. la semnul înfăşurat semanticsincretic. de ren. femurale de mamut. bizon şi la semnele / simbolurile acestora. coarne de cerb. B. de la “imaginea veridică”. mandibule. dinţi de vulpe. Reprezentările vânatului principal. Nevoia de «sacră protecţie» în faţa spiritelor / duhurilor malefice duce la «miniaturizarea» şi «geometrizarea» figurilor / «siluetelor».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ci şi prin «armele» pe care îşi incizează sacrele semne izbăvitoare. Peştera-sanctuar devine treptat “şcoală” iniţiatică / misterică în clipa în care reprezentării vietăţilor / animalelor şi siluetelor umane – ce trebuie fe-rite / ocrotite – i se asociază semnul sacru. de cal etc. –.000 şi 9. de lup. de mit etc. între orizonturile anilor 30.

cuplându-se cu un semn din grupa de tip «Yin» (fig. incontestabil. Privind tabloul «pe-rioadelor şi stilurilor din paleoliticul superior» (fig. H. 28). lignes de points») şi grupa feminină (sfera Femina / «Yin»). Fragmente de sacre mesaje au ajuns la noi dintr-o impresionantă adâncime temporală. 6). S-ar putea să existe – după cum dovedeşte car-tea lui André LeroiGourhan. ce ni s-au transmis peste atâtea vitregii ale mileniilor.. bâtonnets. “vorbele” / “verbele-interjecţii” (din “vocabularul” Euro-Pelasgului. “Gesturile”. spre “aspectul dintâi”.000 până către anul 10. Mesaj din Euro-Pelasgia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în care s-au desfăşurat “lu-crările sacre” de dinainte de holocen – dar şi din primele milenii ale acestei ere – s-au metamorfozat încât cu greu se mai lasă deduse spre “etimon”.»). o «grupă specială» se consti-tuie din couples de signes (“cupluri” / “perechi” de semne). bineînţeles. înfăşurătoare de mituri. dar şi din «couples de couples» («perechi de cupluri»). dinspre aurignacianul orizont cultural al anului 25. «mesajul» nu pare a fi chiar de nedescifrat. 179 . cu semne prelungi («les signes allongés: tirets. accolades etc.000 î. redus şi datorită credinţei în puterea Cuvântului de la începuturi). “trunchiată”. pe coloana «chevaux» / «cai». un semn aparţi-nând grupei de tip «Yang». de pe “unelte” / “arme” etc.000 î. căci Eu-ro-Pelasgul şi-a lăsat gândurile “vitale” în semne sacre. dar interpretarea / receptarea noastră – în absenţa unor “inventare complete” ale figurilor / semnelor din peşteri. “originar”. 1 gru-pe de bază: grupa masculină (sfera Vir / «Yang»). cu semnele plinătăţii («fecundităţii» / «fertilităţii» – «o-vales . H. observăm figuri de femele cabaline / “iepe gravide”. Les religions de la préhistoire – şi “mesaje” netrunchiate. triangles. “scenele”. rectangles. dinspre anul 25. coloana de «figuri umane» arată femei (“zei(ţe”) “steatopige / gravide”. spre studiul comparativ – este.

Tăinuit / ascuns de semnul sacru. în paralel cu coloanele “iepelor” şi “femeilor gravide” se află coloana “semne-lor” sacre vitale. din Defileul SohodolRuncu. H.000 î. din Peştera Oilor-Vaidei. şi pe acest “conţinut figurativ” al artei parietale. ajutată de spiritul ei benefic. relevând şi o veritabilă constantă religioasă.: “Femeia steatopigă / gravidă” a Euro-Pe-lasgului implorând Marea Zeiţă. GRP. evită. cel mai vechi mesaj al Euro-Pelasgului copleşit de grija pentru urmaşi. Animale (iepe). graţie bunei zeităţi. tot aşa şi femeia gravidă să aibă puterea. – câte s-au 180 . H. Un mesaj din orizontul anului 25. în sănătate pentru sine şi pentru pruncul urmând a se naşte întru lumină. aidoma mânzului. să-i dea agilitatea iepei cu mânz în pântec – “o rugăciune” persistând cincisprezece milenii. în peste cincisprezece mi-lenii. Şi semnele (“partiturile”) paleoliti-cului (desigur. Este. desigur. – multimilenar proces (“revoluţionist”) de abstractizare. siluete feminine şi semne.. de a străbate vitregiile de tot soiul. André Leroi-Gourhan a stabilit «Perioadele şi stilurile paleoliticului superior» în Euro-Pelasgia (cf.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.». 88).. de Muma-Pământ (Marea Zeiţă). trece teafără. din care a rezultat scrierea. par a nu se fi vectorizat semanticsincretic decât astfel: «Cum iapa cu mânzul în pântec. Muma-Pământ. uşor îmbunătăţite semantic-sincretic în “canoanele” sacrului. Procesul s-a amplificat în mileniile al IX-lea şi al VIII-lea î. 1 Fig. din Defileul Olteţului-Polovragi etc. 28. peste primejdii / capcane pânditoare la fiecare pas. Euro-Pelasgul “a contactat” divinităţile şi “a comunicat” (“s-a comunicat”). ce “admit” greu “inovaţiile”) le regăsim între reprezentările rupestre din Peş-tera Chindiei. din Peştera Pârcălabu.

. Mas-d’Azil. Marin Cârciumaru – cu picturile din peşterile Franţei. o siluetă umană.175 î. Lascaux.) de pe falanga de ecvideu (“sanctuar la purtător”) din orizontul cultural al anului 8. Altamira. Italiei – La Mouthe. semnalând că provine din cuvântul pelasgodaco-thracic / valahic – sau dacoromânesc / românesc – măgură.). TurdaşVincea etc. o pasăre etc. H. de pe ceramica apaţinând culturilor Criş-Starcevo. La Vache. vădind marea gri-jă de a surprinde “modele”-animale-de-vânat. ceea ce îi conferă şi mai multă stabilitate» (CMar. Paglicci etc. «aproape pretutindeni. realizate în maniera “realismu-lui” rupestru-animalier (ce indică “vârsta perfecţiunii reprezentării magice / religioase”. acoperită cu o crustă subţire de calcit curat. Picturile parie-tale din Peştera Cuciulat-România (pe Valea Someşului. “Sanctuarul” din Peştera Cuciulat (15. “tabuizate”. în ciuda slavizării sistematice din ulti-mele două secole a Dacoromâniei Sud-Dunărene. de culoare roşiecă-rămizie – rezultată dintr-o argilă bogată în oxizi de fier. Eb-bon. 1 descoperit deocamdată în Dacoromânia / România. din altarul de la Ocna Sibi-ului. REtn.. Dunărea. o felină. ori din Peştera Măgurata (peştera este situată în nord-vestul Bulgariei.000 – 10. H. cf. care datează dintre orizonturile anilor 15. a “copiei animalului ca din realitatea imediată”.. cum şi între repre-zentările (“decorurile” / “motivele” etc. Niaux. 87). reprezentând cai.000 şi 10. Spaniei. descoperită la Cuina-Ba-nat (România). toponimul a rămas nealte-rat. ori de pe «statueta cu piedestal».. sunt “contemporane” – după cum a demonstrat preisto-ricianul dacoromân. vopseaua fiind fixată.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 î. mai mult ori mai puţin “totemice” / ”totemizate”. şi de a le fixa-chiar şi “în mişcare” – cu cea mai mare fidelitate).000). în majoritatea lor din bazinul sacrului fluviu al Dacilor. 348 sq. Trois-Frčres. între Dej şi Jibou). 181 .

Vădeanu. F. în zona de exploatare a calcarului. 30. Sălaj. 1 Fig. 2 – nisipuri şi pietrişuri de terasă. ajungi «într182 . trecând de dificilul «sector de intrare». cu artă parietală. M. au dus la distrugerea câtorva «sute de metri de galerii». «exploatarea intensivă a calcarului din ultimele de-cenii». intrarea în peştera-sanctuar «fiind. «chiar pe frontul peşterii» (fig. probabil. b) planul parţial al peşterii Cuciulat (cartare: A. din păcate. În preajma izbucnirii pri-mului război mondial. provincia Ardeal / Transilvania-România – cariera de calcar cu intrarea în peştera-sanctuar (centru. A – versantul iniţial. 80). S. mereu obturată din caza exploziilor repetate din carieră» (CMar. Codrescu. Cucu. a) Profil transversal schematic prin terasa de 75 m înălţime a Someşului. 29). 5 – schiţă generală a etajelor peşterii. Cuciulat – jud. azi distrus de exploatarea calcarului în cari-eră. la cariea Cuciulat: 1 – calcare eocene. 85). Fig. B – posibila intrare iniţială a peşterii. ale cărui cer-cetări au început în 30 martie 1979 –. 2 – etajul subfosil. 4 – pietrişuri mărunte rezultate din exploatarea în carieră. de altfel.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. C – intrarea actuală a peşterii. Exploziile / dinamitarea pentru dislocarea rocilor de calcar. Done. “antecreştine”. Peştera Cuciulat era cunoscută Valahilor / Dacoromânilor din zonă ca “loc sacru” din “vremuri păgâne”. 3 – argilă. până la re-descoperirea monumentului de artă parietală şi până la cer-cetările făcute din 1978 încoace. 4 – sala cu picturi (apud CMar. 29. în baza terasei). 3 – etajul activ. T. a început exploatarea calcarului din zona peşterii. La ora actuală – după cum certifică Marin Cârciumaru. Manolescu): 1 – etajul fosil.

Totuşi. «delimitarea ei în cadrul galeriei se face mai mult prin coborârea uşoară a plafonului. urechile. totodată. mult mai vizibile. ceea ce imprimă spaţiului respectiv o oarecare autonomie. cu podeaua în formă de pâlnie spre un puţ care face legătura cu una din galeriile inferioare ale peşterii». pentru ca privirea să cadă aproape perpendicular şi.7 m şi lată de 2. lungimea picturii-cal atingând 24. fără nici un contur incizat». «sala are o lungime de aproximativ 10 m şi este fragmentată de o serie de bolovani rezultaţI din prăbuşire.» (CMar. instinctiv ridici capul. şi ceafa ani-malului. Dintre aceste pete de culoare se detaşează «imaginea unei feline». în raport cu calul.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. iar picioarele. cu culoarea roşiecărămizie. fiind însoţită de nenumărate pete de culoare». «sugerând parcă oprirea sa brus-că din alergare». «după care se înfundă». “en face”. se poate întrevedea botul scurt. după circa 25 m în care galeria se îngustează din nou şi tavanul coboară adesea la mai puţin de 1. 30). sunt redate atât prin 183 . în momentul în care doreşti să pătrunzi în săliţă. atât cât sânt conturate. să înclini corpun faţă. «feli-na. galeria continuă vreo treizeci de metri. dai apoi într-o «sală largă. şi cu o lăţime ce. specific felinelor.5 m. Calul este «redat monocrom. este încăperea-sanctuar din peştera Cuciulat. lun-gă de 3. surpriza este extrem de mare. ima-ginea să poată fi observată în toată plenitudinea ei. apare silueta unui cal. această cornişă a plafonului te obligă. conturul său fiind mai greu de ur-mărit. Pictura în roşu-cărămiziu e amplasată în mijlocul plafonului. pentru că. în acest fel. apare o nouă sală». Calul este surprins “în mişcare”. mai ales cele posterioare. «gâtul este puternic arcuit. 81). lasă impresia că abia s-au oprit din aler-gare. variază între 1.5 cm.5 şi 2 m» (fig. odată de-păşit însă acest obstacol.5 cm şi lăţimea / înălţimea –15. silueta calului nu este izolată. De la încă-perea-sanctuar. este mai degradată. 1 o galerie destul de înaltă. în acel moment.5 m. în primii 15 m. pictată pe o suprafaţă astfel aleasă. de circa 2 m.

în maniera realismului rupestru-animalier. Aşadar. cercetătorul mai semnalează – între picturile din sala-sanctuar – şi capul de la un al doilea cal. în “poziţie orizontală”. Lângă felină. se poate intui poziţia întinsă a lor. Între Lascaux-Franţa şi Cuciulat-România. cu atât mai mult cu cât păsările sânt slab reprezentate în arta parietală paleolitică. pictată în orizontul anului 15. iapă-cal (reîntâlnită în arta neoli-tică). cu contur “foarte estompat”. sugerând un animal în atac sau fugă».. cu un minim efort de imaginaţie. numeroase alte pete de culoare provin de la picturi distruse de vremuri. dimensiunile ei sunt de 21 / 14 cm. ori cu perechea sacră animalieră. Fig. cu toate acestea. figura umană. 1 culoarea roşie-cără-mizie. o mare pată de culoare roşie-cărămizie (de 51 / 26 cm). «picioarele anterioare au suferit cel mai puternic de pe urma proceselor de spălare şi degradare de-a lungul timpului. marcându-se un cult al calului. pare a fi doborâtă de felină. în panoul central al 184 . cât şi prin câte două incizii în calcar». este «silueta greoaie a unei fiinţe umane». faţă de leu / panteră. În nişa din partea stângă. în legătură cu un cult al leului / panterei (samcăi). oricum. în legătură cu pasărea sufletului. (…) par în concordanţă directă cu jumătatea posterioară.000 î. 31. Alegoria sacră. precum şi faptul că sunt îndepărtate unul faţă de celălalt.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. este destul de bizară această apariţie. Zimbru doborând vânătorul – alegorie sacră din peştera Lascaux-Franţa.). picturile din sanctuarul peşterii Cuciulat grăiesc de peste cincisprezece milenii despre un complex de credinţe religioase în legătură cu sacrul cal. H. este pictată «o figură ce sea-mănă cu o pasăre. ea se înscrie stilistic în aceeaşi notă a realismu-lui artei din această perioadă» (ibid.

Fig. între altele. din Carpaţii Olteniei / Banatului şi din Munţii Dinarici. vestiţii ne-gustori de lănci / sighine. pe valea Someşului. Iapa sacră din sanctuarul Peşterii CuciulatRomânia – aprox. 81 sq. iapa / calul “parcă asistând cu neputinţă” la tragedie. fig 27). cu trăsături schematice. ce aveau tra-see comerciale de la Massalia (MarsiliaFranţa) până în Cipru. V. ca şi pasărea psihopompă / găina-de-munte. H. O similară alegorie sacră se află şi în peştera Lascaux-Franţa. în stânga. «samcă»). «în pozi-ţie orizontală» faţă de fiară – a fost doborâtă de felină / leu («pantera de peşteră». “calul bărbos”.. în Istorii. din orizontul anului 15. o fiinţă umană – «silueta greoaie». Fig. în urma unei lovituri primite» de la zimbrul «rănit din faţa sa. lângă trupul scăldat în sânge (cf. 9). relevă că în aria respectivă. apare în cădere. unde «un om cu cap de pasăre. H. “calul bărbos” este adaptat 185 . “Bastonul” este mai degrabă o săgeată înfiptă în pământ (fig.000 î. 31). (ocru roşu). Năstruşnica iapă bărboasă a Euro-Pelasgiei – “pictură în negru” dintr-un sacru panou al Peşterii Niaux (Franţa). 116).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. semnul / ideograma atestă că reprezentarea / alegoria sacră din panoul central al sanctuarului peşterii Cuciulat este ante-rioară celei din Peştera Lascaux. în vremurile istori-ce (în descrierea lui Herodot. lângă semnul / ideograma “iepei cu mânz” în “poziţie verticală” ( – v.: 15. redat într-o poziţie con-torsionată şi cu coarnele îndreptate spre el. 33.). CMar. o pasăre se sprijină într-un baston» (CMar. îl aflăm “în dotarea Dacilorsighini”.000 î. 1 sanctuarului peşterii Cuciulat-România. 32.

«în schimb.. circa 12. H.000 î. şi 2000 d. 1 mun-telui («cu coamă pe tot trupul. înhămaţi la căruţe. Iepe microcefale din peştera Le Combel. fără hiatusuri de vreun soi. «mic de statură. între orizonturile anilor 15. Fig. Iapă şi arbore (axis mundi) – spatulă de la Laugerie-Basse (Franţa). Reprezentările sacre ale iepei (preponderente fiind cele ce o surprind “gravidă” / “cu mânz în pântec”) şi ale calului sunt în 186 .35. Cultul calului / iepei. Ca animal sacru. Alegoriile din peştera Cuciulat-România şi din peştera Lascaux-Franţa par a se vectoriza semantic-sincretic astfel: Euro-Pelasgul-vânător căzut / u-cis în lupta cu leoaica / zimbrul “reîntrupa-se-va (se va reîncarna / reînvia-va) prin grija Perechii Primordiale câtă vreme sângele-i scurs la Muma-Pământ îl recheamă / readuce în lumea albă prin ocrul roşu şi cât timp pasărea psiho-pompă / găina-demunte (şi iapa) îi preumblă sufletul spre / dinspre TatălCer”. H.000 î. H. părul fiind de cinci degete lungime».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu nările largi». Fig. “îndepărtând leul / pantera de peşteră”. nu poartă «om în spinare». O “perpendiculară” pe orizontul sacru al peşte-rilor Euro-Pelasgiei relevă rădăcinile şi permanenţa unui puternic cult al calu-lui / iepei. 34. calul / iapa ocupă majoritatea panourilor din sanctu-arele-peşteri ale Euro-Pelasgiei. sunt foarte iuţi».

Trois-Frčre. 88). Cuciulat (România) etc.000 î. 28 – cf. maniera “realismului” rupestru-animalier. un peşte. 1 Fig. ca în peşterile: Les Combarelles. Vânătoare de armăsar sălbatic (plachetă gravată din Peştera La Vache-Franţa). ci şi “domesticirea” iepei (folosită în “vânătoarea călare”). al Fig. Divinizarea iepei cu mânz în pântec de către “femeia steatopigă / gravidă” a Euro-Pelasgului mai bine de cincisprezece milenii. având capul – sediu al sufletului. În 187 . fie “sub mască”.. GRP. un taur şi semnele Perechii Primordiale. 37. reprezentările “capului de iapă” se bucu-ră de acelaşi “tratament uman” – al “interdicţiei redării / “fixării” veridice – “atestă” nu numai “o mutaţie” în sfera cultului ecvideelor. începând din orizontul aurignacian al anului 30. 8500 î. H. H. Niaux. Lascaux. în reprezentările realismului rupestruanimalier este interzisă “fixarea” / “redarea” veridică a fiinţei umane. până în cel magdalenian. faptul că din ori-zontul cultural al anului 10. dovedeşte o deosebită apropiere magico-mitică între acest “sacru animal” şi fiinţa umană atât de vitregită în glaciar(fig. de unde şi bogăţia semantic-sincretică impresionantă a constelaţiei cultului iepei / calului. pe ultimul seg-ment temporal ante-holocenic. La Vache. Călăreţ-dansator (căluţan / căluşar) din Peştera Chindiei (România).000. aprox. Le Com-bel (Franţa). vânătorul apare “siluetat”. AddauraPalermo (Italia). Font-de-Gaume. fie “geometrizat” / “schematizat”.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. După cum s-a mai subliniat. un urs. puterii –. lângă armăsar / cal – reprezentat în spiritul realismului rupestruanimalier –. Le Portel. H. al anului 10. mai apar: “siluete umane” (ceata vânătorească).000 î.36.

redarea cu “cea mai mare fidelitate”. “fixează” / “imobilizează”. 38.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Cal sacru şi Călăreţ – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Olteţu-Polovragi (România). H. din orizontul anului 8. H. 188 .175 î. după cum se vede dintr-o plachetă gravată din peştera La Vache. 36). din orizontul anului 8. participă şi spiritele / sufletele strămoşilor. scapă de “fixare” / “imobilizare”. iepele au “cap miniaturizat”. În peş- Fig. vorba despre vânătoarea calului sălbatic (fig. Cal sacru «ithyfalic» în frâu – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (România). sub “mască”. în sanctuarul peşterii Pech-Merle (fig. 39. în sanctuarul euro-pelasg din peşte-ră. “anulează” ritualic viaţa. “ajutorul / puterea” acestora putându-se focaliza pe reprezentarea realistă a animalului zugrăvit / gravat pe stânca sanctuarului din grotă. şi. dar când e Fig. deci cu chipurile reale “ascunse” – atât ceata vânătorilor cât şi animalele ajutătoare. de “anularea ritualică a vieţii”. în peştera Le Combel (Franţa). 35). iepele sunt reprezentate cu “cioc de canar”. de luptă “pe viaţă şi pe moarte”. tera Le Portel. nu îngăduie “spiritului” ani-malului vânat “recunoaşterea” şi “răzbunarea sângelui vărsat”. pe de altă parte. 1 cadrul realismului rupestru-anima-lier. în peştera Lascaux.175 î. adică iepele domesticite –. “într-o scenă sacră”. 23) sunt reprezentate “iepe microcefale”. pe de o parte. iepe microcefale par să alunge “leul” / “pantera” (fig. la sacrul act cinegetic.

ascunderea / “mascarea” iepei “gravide” – şi nu a armăsarului capturat – s-a datorat aceloraşi raţiuni religioase ce au dus la “silu-etarea” vânătorului euro-pelasg. – temei prin care se impune realismul abstract / simbolic epipaleolitic / neolitic etc. – rezidă în “redarea cu ajutorul măştilor / semnelor” a apropierii sacrei iepe gravide de peşteră / om. “multimilenară redare în paralel” – între 25. H. domesticirea “armăsarilor” s-a făcut mai tardiv. între orizonturile cultural-holocenice ale anilor 10000 şi 8000 î.000 î. din orizontul anului 8000 î. re-nunţându-se tot mai mult la “paralelism” (imposibil întru cuprinderea “sanctuarului la purtător”. în funcţie de schimbările bruşte de început de holocen. pă cum dovedesc reprezentările rupestre realist-abstracte / simbolice: Călă-reţ-dansator (căluţan / căluşar) din Peştera 189 . mai întâi.175 î. H. suplinitor al celui din peşteră). cu mare atenţie la “nuanţe”.000 şi 8175 î. pătrunderea “iepei micro-cefale”. apoi (“vertiginos”. 41. din orizontul anului 8. indi- Fig. “cu mânz în pântec”. H. Cal sacru şi erou – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (România). că “sacra realitate” a domesticirii ecvideelor în orizonturile culturale magdale-niene. –.000 şi 10.000 î. H. dintre orizonturile anilor 10.) a celorlalte “sacre realităţi vitale”. Călăreţul de la Seradina-Valcamonica (Italia). în sanctuarul din peştera Euro-Pelasgului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H. H. du- Fig. domesticirea iepei. 1 reprezentarea se face “realist”. Temeiul “mutaţiei” în sfera credinţelor / ide-ilor religioase din orizontul anului 10. 40.

de exemplu. multe repre-zentări anterioare orizontului cultural al anului 8000 î. de pe la 1600 î.. Cal sacru «i-thyfalic» în frâu – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (fig. H. pe spatula de la Laugerie-Basse (Iapă şi arbore / axis mundi – fig. 38). ca punct strategic – după relatarea lui Cassius Dio. permite desluşirea unor credinţe în legătură cu fecundaţia / fertilitatea şi naşterea (re-naşterea). 130). Cultul iepei cu mânz în pântec. 136) etc. H. 28). GRP. între orizonturile culturale aurignaciene şi magdaleniene (fig. Cal sacru şi Călăreţ – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă (fig. nu par a fi aici.. 39) din Defileul Olteţu-Polovragi. 1 Chindiei (fig. Unele contexte figurative paleoli-tice / epipaleolitice. deoarece această imensă peşteră. pan-dantive. în luptele fratricide dintre urmaşii regelui Burebista) etc.. a fost mereu amenajată de Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi. în Is-toria romană – s-a evidenţiat în anii 29 / 28 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 37). între două capete de iapă. sediu al sufletului. bastoane. este un sacru labirint de 3200 m. H. de lângă Mangalia. 190 . 40). admirabil ilustrat în paleoliticul Euro-Pelasgiei. “adulmecând” axis mundi (cf. Ca animal sacru. 41). Călăreţul de la Seradina-Valcamonica (fig. GRP. unde Euro-Pelasgul surprinde capul de iapă. ca. femeia gravidă. Cal sacru şi erou – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (fig. Călăţisenii de la LimanuRomânia (peştera Limanu. 34). iapa cu mânz în pântec se relevă de pe acum drept acolit divin al MumeiPământ. în spiritul iniţiatic / misteric al Zalmoxianismului. GRP. redând. ori pe “bastonul perforat” descoperit în staţiunea arheologică La Madeleine (Franţa). cel puţin. 134). sau pe pandantivul “o-val” cu “cal de la Isturitz” (cf. îndeosebi cele ce redau capul de iapă pe spatule. urmărită şi ameninţată de colţul ve-ninos al unui “şarpe cu coadă-arbore” (cf.

ivit dinspre eroul-vânător / războinic. (cf.. 191 . fie în spiritul realismului abstract / simbolic.. Precucuteni. Petreşti.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Turdaş-Vincea. din orizontul anului 8500 î. 1 ipostaziază iapa şi ca animal psihopomp. calul – sălbatic (numit şi “tălăpan” / “tarlapan” încă vânat şi dincoace de orizontul cantemirian-evmezic al anului 1714). H. şi domestic – alături de ovine (“lăi. bucălăi”). 37) şi de pe pereţii de stâncă din defi-leele Sohodol-Runcu (fig. în Pelasgia Arhaică. inclusiv funcţia psihopompă din cultul iepei. H. O dată cu “calul şi călăreţul-erou” din zorii neoliticului s-a produs “un transfer” al func-ţiei psihopompe. fie amintind de maniera realismului rupestruanimalier. numai până la “rădăcinile” / “trupinile” sacrului arbore din apele primordiale / celeste. în epocile metalelor “rare” şi “dure”. fapt ce reiese şi din vectorizarea semantic-sincretică a inscripţiei de pe piedestalul statuetei Moşului (Tatălui-Cer) şi Mumei-Pământ de la Ocna Sibiului. după cum certifică reprezentările din Peştera Chindiei (fig. H. Karanovo I – VI. 18). “în sacră pereche” cal-iapă. era “binecuvântat material” pentru încrustarea ideogramei hierogamiei Tatălui-Cer (Samasua / “Soarele-Moş”) şi Mumei-Pământ (Dachia / “Dochia”). falanga de cal. apoi preluând şi alte funcţii. fireşte. descoperită în nivelul al II-lea de la Cuina-Orşova (Banat) şi datată în orizon-tul cultural al anului 8. “decorată pe toate feţele”. nu se poate vorbi decât după domesticirea lui Equus stenonis. de bovine etc.175 î. 38 / 40). de caprine. Cucuteni. Despre un cult al calului / armăsarului în EuroPelasgia. Olteţu-Polovragi (fig. datorată Pe-lasgilor carpato-dunăreni din provinciile Banat şi Oltenia. În Pelasgo-ThracoDacia. de “câini mai bărbaţi”. DVDac. din ariile pelasgo-culturilor Criş-Starcevo. Chiar osul de iapă / cal (“falanga de ecvideu”) devenise “suport material sacru” pentru “sanctuarele la purtător” din mileniul al IX-lea î. – este atestat în neolitic şi eneolitic. 39) etc. Boian-Gumeliniţa.

numismatica. Horodiştea. GorneştiBodrogkeresztur. mitologia pelasgo-daco-thracică / valahică (dacoromână). Hamangia. despre nenumărate elemente ale cultului calului la Daci / Thraci (în sfera Zalmoxianismului. Aşadar. 422): Caii văzutu-i-am eu. doinele haiduceşti. Sighişoara-Wietenberg. bronzului. fierului etc. Baden.. importantul cult al calului este circumscris monoteismului Sarmizegetusei prin ordinul Cavalerilor Soarelui / Zalmoxia-nismului (Cavalerii Danubieni.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 226). Căluşul (Căluşarii / Călucenii) etc.). Coţofeni. / Albi ca zăpada sunt ei şi la fugă sunt repezi ca vântul (v. Fig. dansul de iniţiere în tainele trimiterii periodice a Solului / Mesagerului-Celest la Samasua / Samoş (Dumnezeul Cogaio-nului / Sarmizegetusei). nau seamăn de mari şi de mândri. Thraci. Vucedol. bogatul etnofolclor pelasgo-thraco-dac / valah (dacoromânesc) de azi – basmele cu Calul Năzdrăvan al lui Făt-Frumos. 42 / 43). «Toma Salymoş / Alimoş»). (cf. baladele în care apar “caii învăţaţi” (îndeosebi. 42. bine-înţeles) grăiesc “deopotrivă”: arta cogaionică a aurului. Folteşti. potrivit depozitelor osteologice 192 . în Iliada (X. “Icoană” cu Cavaler Zalmoxian / Cabir – cu inducţie semantic-sincretică în orizontul cogaionic al anului 1450 î. sculptura (în marmură / piatră). Kostolac. 1 Sălcuţa. fiind elogiaţi de Homer încă din orizontul anului 1184 î. Cabiri etc. În Dacia Zalmoxianismului. argintului. Cernavodă. Româneşti-Tisza-polgar. fig. H.. Eze-ro etc. H.. Glina. VMR. rapidul vânător-călare din carpato-dunăreana Pelasgie Arha-ică. caii de rasă din Dacia / Dacoromânia erau cei mai vestiţi în lumea antică şi cei mai căutaţi / “importaţi” de sudul mediteraneean.

“vraci”. Nicolae Densuşianu. Calul / armăsarul reprezintă simbolul virilităţii absolute. la Iaşi. la Căscioarele. Equus transilvanicus (la Sf. la Peştera Muierilor. -c->-g-). Equus steinheimensis (la SândominicHarghita). H.. în lupte / bătălii etc. Gheorghe-Covas-na. Dacia preistorică. “falus” + -vragi.). la Polovragi (< polo-. s-au păstrat şi zăbale. 1 descoperite de arheologi şi analizate de specialişti. la Gumelniţa. Araci etc.. Gheor-ghe). Despre un cult al falusului în spaţiul Pelasgiei Arhaice se poate vor-bi încă din orizontul anului 8175 î. fiind marcat mai întâi de Cal sacru «ithyfalic» în frâu – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (fig. Equus / cabal-lus fossilis (la Zorleni şi Plopeni. la Guşteriţa-Sibiu. la Iernut. 38). din epoca metalelor – mai întâi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Bistriţa-Năsăud etc. la Izlazul Gherlan. de unde am adunat noi înşine numeroase frag193 . ni se înfăţişează o în-tinsă necropolă preistorică. Equus primigenius (la Chepeţ şi Rusfalău / Ruseni-Covasna. o importanţă deosebită arheologică o prezintă colina din stânga râului Olteţ. ce dominează mănăstirea şi comuna Polovragilor. jud. la tracţiune. 174 sqq. Pe culmea de răsărit a acestei coline. Calul şi cultul falusului.. avea în arealul cinegetic următoarele soiuri de cal sălbatic: Equus stenonis (la Măluşteni-Vaslui etc. E-quus mosbachensis – în bazinul Baraolt (Feldioara. la Sf. la Hamangia. la Sighişoara. la Sereca şi Turdaş – jud.). pe o poiană aplanată de mâna omului. la Cucuteni) etc. Vaslui. H. în celebra lucrare. Equus hemionus (la Salca de Criş. Hunedoara. jud. o descrie aşa cum se înfăţişa în anul 1902: «Însă. “de bronz”.).. în nordul Olteniei. din Dobrogea etc. Equus aluticus. NV. O sculptură-falus s-a păstrat din vremuri neolitice până în orizontul anului 1902 d. ale folosirii calului la vânătoarea-călare. de fier etc. dovezi incon-testabile. în nordul Olteniei. – cf.) / Depresiunea Braşovului. la Boian. la Sebeş-Alba. la Sângeorz. din aria pelasgo-culturii Tei-Bucureşti –.

45 m.) Acest obelisc este rupt şi scos din bază de către căutătorii de tezaure. fiul lui Samasua / Samoş. (. din zilele noastre. ca toate cele ce ţin de gospodăria Fig. scoase la suprafaţă de căutătorii de comori..» (DDp. în orizontul anului 1194 î. în roata căluşarilor. se mai poate vedea şi astăzi fragmentul unui monument arhaic. cu păreţi prăpăstioşi de stânci.09 m. o poziţiune fortificată de o parte de natură.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 1 mente de olărie neolitică. sau partea inferioară a acestui monolit este perdut. unic în genul său între monu-mentele preistorice ale Europei.. ce le cunoaştem până astăzi. So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). Mistericul / iniţiaticul dans pelasgo-daco-thracic / valahic (dacoromânesc) al Căluşului şi-a circumscris şi cultul falusului. Toate feţele acestui important monument sunt frumos po-leite. Iar în partea de apus a acestei vechi ne-cropole. 194 . iar de altă parte încinsă de mâna omului cu valuri vechi de pământ. lăţimea de jos a feţelor principale de 0. tăiată în patru feţe şi terminată la vârf prin o mică pirami-dă. înfipt în o bază de lespezi tăiate şi în-gropate în pământ. cu care. Înălţimea părţii superioare. se ridică punctul culminant al colinei. 43. mimează coitul. H. iar fragmen-tul al doilea. descins din Cogaion / Sarmizegetusa la Troia. însă fără nici o inscripţiune. dim-preună cu diferite resturi omeneşti. într-un anumit moment al jocului. Pe vârful acestui pisc înalt. Este o columnă monolită de granit. 315). unul dintre jucători este echipat cu un uriaş falus sculptat în lemn. chiar şi în reprezentările auten-tice de la solstiţiul de vară / iarnă. ce o reproducem a-ici este de 1. un obelisc în o formă puţin falică. de unde se deschide un aspect magnific peste şesul Polovragilor.

“ca să rodească merii” etc. 37). 1 ţărănească (unde se desfăşoară Căluşul) să se bucure de rod. «un al doilea tip. se mai păstrează şi astăzi. dansul vânătoresc-pelasgo-daco-thracic / valahic. Călăreţ-dansator (călu-ţan / căluşar) din Peştera Chindiei-Banat (fig.). în jocul Că-iuţilor din nordul Moldovei. în capătul ogoarelor / livezilor dintre sate. Ion Nania. sub formă de mască simplă. din neolitic şi din epocile metalelor. H. subliniază că masca ecvină «cu plete de cal. Caii. O serie de figurine reprezentând cai / iepe. o dată cu Facerea / Geneza (Scufundarea Cosmogonică).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. chtoniană şi uraniană / celestă. Căluşul Împărătesc. 211 sq. Pornind de la lucrarea academicianului Romulus Vulcănescu. Căiuţii. redă un om acoperit complet cu o scoarţă. îndeosebi. deşi extracorporale. Măştile populare (1970). mimează de asemenea co-itul cu falusul respectiv “ca să crească grâul”. iapa / calul îşi configurează tot mai mult şi an-tagonicele funcţii. «mascoidele cailor.. cre-dinţele / ideile religioase legate de funcţiile psihopompe şi acolit-divine. la Dunărea de Jos / Mijloc. şi dan-sul misteric / iniţiatic-zalmoxian. în sfera sacrului. evident. la Dacoromâniimoldoveni. antrenează obiecte magice de cult. Iniţiaticul dans vânăto-resc al Căiuţilor (înrudit cu Căluşul ce s-a transmis până în vremurile noastre dinspre Zalmoxianism) îşi are obârşiile în orizontul anului 8500 î. care apare adesea asociat cu jocul Caprei se în-trebuinţează aceleaşi mascoide-costume ce redau corpul calului şi călăreţului pe el» (VMast. pe traseul Că-luşului. care ţine în mâna dreaptă un băţ cu o oală ce 195 . cercetătorul interdisciplinar. În mileniul al VI-lea î. sânt ata-şate de jucători ca şi cum ar face parte integrantă din fiinţa lor. alcătuită din panglici ce ascund faţa jucătorului» este «cea mai veche încercare de transpunere ritualică om – animal». H.. trimiţând la neoliticele vânători rituale. după cum ne grăieşte peste milenii “pictura în ocru roşu”. amintirea dansului Căiuţii.

de curând îmblânzit. pe care voinicul îl călăreşte spre distracţia nuntaşilor. este un «tip sub formă de mască dublă. 147). calul nu putea fi călărit de toţi. poartă pe un al treilea deasupra scării drept călăreţ. 1 simboli-zează capul de cal şi în mâna stângă o mătură ce reprezintă coada». este «o formă mai evoluată a măştii vântătorului deghizat». dar fiecare şi-ar fi dorit acest lucru şi fiecare îşi vedea îndeplinirea idealului prin călărirea calului mască. “Mânerul-cal” al rhytonului Cavalerului Zalmoxian. dar această mască se relevă la Valahii / Dacoromânii din secolul al XX-lea încă din timpurile neolitice. 196 . descoperit în Dacia Sud-Dunăreană. 183). la Pulpudava (azi. din orizontul anului 450 î. 183). în care doi jucători. el aminteşte de acel moment când. deoa-rece «presupune inventarea olăritului şi a ţesutului» (NV. 44. «acest tip este mai nou. Plovdiv-Bulgaria). prin oameni ascunşi în animalul mască pe care sta călare» (NV. ci şi “modelul” de fecunditate / fertilitate ce trebuie văzut de mireasă / mire. de argint-aurit. o mască vie. Prin transsimbolizare. care a preluat şi elemente ale dansului Căiu-ţii şi care s-a transmis fragmentar până la Valahii / Dacoromânii din vremuri- Fig. ţinând pe umeri o scară acoperită cu un covor. care-i permite apropierea de animalul dorit spre a fi vânat şi mâncat. presupunând şi calul îmblân-zit. Căluşul.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. capul calului în acest caz e alcătuit dintr-o oală iar coada dintr-o mătură» (VMast. H. un alt tip de mască de cal este utilizat la nunţile dacoromâneşti din Carpaţii Occidentali ai României. sublimul dans misteric / iniţiatic al nemuririi Dacilor în cali-tatea de Soli / Mesageri-Celeşti.. “model” cu adânci rădăcini între orizonturile aurignacian-magdaleniene ale Euro-Pelasgului. dinspre cal / iapă. scena priveşte nu numai “arta călăritului vânătoresc”.

a re-marcat: «”Pornirea”. repre-zintă. Ion Nania. alături de fiul Dumnezeului din Cogaion (So-A-res). la restabilirea ordinii cereşti. sau “pornirea Căluşului” (I). de la Alba Iulia. exprimă universul religios-monoteist al Zalmoxianismului. graţie călăreţului-Sol / Mesager Celest. în care dansul capătă o energie cu adevărat sălbatică. au un rol divin în desfăşurarea teluric-celestă a fiinţei Pelasgo-Daco-Thracului / Valahului (Da-coromânului / Românului). Caii sugeraţi de Căluşul Împărătesc. simbolizează înde197 . cum deformat i-au înre-gistrat cronicarii numele. 114. În legătură cu prima parte a Căluşului Împărătesc. Adevăratul Căluş Împărătesc se re-levă şi în arhitectura Templului / sanctuarului-calendar al zeului SoAres de la Sarmizegetusa. un fel de căutare şi de urmărire a cailor sălbatici. cu goana năprasnică. Ultima dată. Beatrice. H. nuntirea cu Sora Soarelui / Luna (Co-Utya / Dochiana) şi revenirea pe pământ în calitatea de veritabil Salumasua / Sal-moş (“omul lui Samoş / Dumnezeu pe pământ”. numărul jucătorilor / “căluşarilor”. la nunta fiicei lui Mihai Viteazu. confundându-l şi cu unicul mare zeu: “Zalmas” / “Zalmoxis”). sau. magnificul. fiind egal cu nu-mărul stâlpilor de andezit din cercul construcţiei. În structura Căluşului Împărătesc se disting trei părţi: alungarea spiritelor malefice cu caii celeşti şi purificarea pământului. socotim. mistericul / iniţiaticul dans al Căluşului Împărătesc s-a desfăşurat (după cum este descris de cronicari) în 1599 d. în dansurile întortocheate.. graţie celor 114 oşteni valahi / da-coromâni de sub comanda lui Florean (în calitatea de Sol / Mesager Celest).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. partici-parea ens-ului uman la o ordine cosmică. lansarea Solului / Mesagerului Celest la Sama-sua / Samoş ca frate de cruce al lui So-Ares (II). ca războinic al lui Samoş (Soarele-Moş). interdisciplinarul cercetător. participarea. 1 le noastre. iar “Prinde-rea”. ca rege-zeu-medic la Sarmizegetusa (III).

curajul. asemenea Dumnezeului-Taur. dansul căluşeresc fiind probabil un exerciţiu al omu-lui vânător. jocul devenind foarte complex.) a înlocuit treptat ceremonialuri mult anterioare. În Dacia. “ar deturna” lansarea Solului la Samoş (“ambasadorul Cogaionului / Sarmizegetusei” în cele nouă ceruri). în spaţiul românesc» (NV.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. jocuri ritualice care nu exclud nici existenţa concepţiei despre un Cal-Dumnezeu.. preluând creator unele aspecte ale vechii tradiţii vânătoreşti» (NV. prima parte a Căluşului Împărătesc. H.. «mascoidele de cai se reduc cu timpul. (. 185). “cai-duhuri” reprezentând forţele Întunericului ce – “neîmblânzite” / nedistruse – ar putea înrâuri ne-gativ.) aceste măşti au supravieţuit. din o-rizontul anului 1600 î. «măştile şi dansurile ritualurilor arhaice ale vânătorilor preistorici aveau să cedeze locul ceremonialului Căluşarilor ce se va instala către sfârşitul neoliti-cului. mai mult ca sigur. până în zilele noastre. pentru a se putea apropia de el în timpul vânătorii şi pentru a-l putea răpune. din faze străvechi ale societăţii de vânători primitivi. 183).). un război cu spiritele rele de pe pământ. un veritabil război cu forţele male-fice ale Terrei Mater.. Căluşarii jucau cu mascoide de cai. local şi sporadic. Acelaşi interdisciplinar şi neobosit cercetător la obârşiile mitologiilor şi istoriilor Dacoromânităţii evidenţiază şi fap-tul că «ritualul Căluşului (. vigoarea şi greutatea pentru cei care prindeau animalele sălbatice.. luptând din răsputeri pentru strunirea şi îmblânzirea lor. când omul vânător se transpunea în mască-animal pentru a căpăta în felul acesta anumite calităţi pe care le avea animalul. în acest scop se desfăşurau ceremonii tipice ale vânătorilor mas-caţi. Este.» (NV. 182 sq. în ritualistica mitică “bâ-tele mascoide” suplinesc 198 . din figurări de capete de cai. asemănător cu “prinderea cailor sălbatici” din zorii holocenului. în bâte ce stilizează ad usum aceste figurări. înaintea reformei Zalmoxianismului. într-adevăr.. 1 mânarea. chiar şi “războiul” era un omagiu adus celor ce luptau călări.

cai. 214). deci “datarea reală” a substituirii cailor / mascotelor de cai din dansul Căluşului indică anul 3875 ante-Hristos.. H. 45. într-o aşezare aparţinând complexului Gumelniţa-Sălcuţa». într-o locuinţă a-parţinând fazei finale a pelasgo-culturii Cucuteni A. 46.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.» (VMast. pelasgo-cultu-ra Cucuteni A se desfăşoară între anii 4555 şi 3875 î. «la Sălcuţa. H. ce duc eroii în 199 . Cai zeului So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic).. cercetătorul interdisciplinar. a mascoidelor de Fig. Cal solar în maniera realismului sacru abstract / simbolic – monedă dacică de argint din orizontul anului 150 î. protectoare a Cavalerilor Zalmoxieni / Dunăreni – monedă dacică de argint din orizontul anului 290 î. la Casimcea-Dobrogea. din Los Angeles –. H.. Ion Nania trage concluzia că «substituirea a început prin ace-le bastoare-sceptre. Fig. Zeiţa Co-Utya (“Sora Soarelui” / Dochiana) pe calul sacru. bâte având “vârful-măciucă” sculptat. reprezentând capete de cai. 184). ai Feţi-Frumoşilor. la Fedeleşeni. cu bastoanele / bâtele căluşereşti (atribute ale regalităţii / imperialităţii). cu bradul cosmic în mâna stângă. potrivit datărilor Marijei Gimbutas – de la Universitatea Californiei. calul “Sorei Soarelui”. Urmă-rind în perimetrul arheologic problema “substituirii cailor”. încă din perioada finală a culturii Cucuteni» (NV. năzdrăvanii cai ai Cavalerilor Zalmoxianismului. 1 funcţiunea uneltelor ludice. descoperite în România. este vorba despre bastoanele-sceptre din piatră în formă de capete de cai.

«toţi specialiştii sânt de acord că în această perioadă. 57). ca tânără zeiţă a Sorţii. în plan terestru: Dochiana. 1 raiul zalmoxian. al soarelui. în panoul central de credinţe din Cogaion. reflectă preponderenţa elementelor religi-oase chtoniene). având în mâna stângă bradul cerurilor – fig. So-Ares (în plan celest-diurn: Soarele. călare pe trei cai solari – fig. GCiv. de la ră-sărit la apus. este imitată de Pelasgo-Daci în toate: în mormintele “nemuritorilor” Cavaleri ai Zalmoxianismului se relevă pere-chea: bărbat – femeie. (cf. Dochiana). întrupat de zeiţa-mamă. ceea ce imprimă credinţelor / ideilor religioase un foarte puternic caracter urano-solar (perechea primordială. “Dochia”. sau în orice caz se contura un dua-lism între vechea conceţie chtoniană şi aceea a divinităţii cereşti. «organizarea patriarhală şi aceea a familieipereche era generalizată. Considerându-se 200 .) este o dovadă de netăgăduit în această privinţă» (ibid. “fiica Dachiei”. de altfel. ori într-o cvadrigă trasă de mai multe perechi de cai ai luminii) şi Luna (în plan celest-nocturn.. H. străbate zilnic. 43 –. Din vremea pelasgo-culturii Coţofeni. dintre orizonturile anilor 3515 şi 2860 î. “fiul lui Samoş”. 45).. celestele spaţii. Cosânzeana. 230). năzdrăvan. Co-Utya. So-Ares (Soare Tânăr / Războinic) şi Luna (“Sora Soare-lui” / Co-Utya. în [ara-Tinereţii-fără-Bătrâneţe-şiVieţii-fără-Moarte. în-făţişată pe un cal teluric-celest. Samasua / Samoş – “Soarele-Moş” / “Tatăl-Cer” – şi Muma-Pământ / Dachia. este practicată tot mai mult incineraţia. se trecuse la un cult uranian. Perechea divină.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. de la cultul chtonian al fecundităţii.). pe care ar documenta-o cultul coloanei – respectiv al stâlpului – ce făcea legătura din-tre viaţa pământească şi puterile cerului. clasa puternică a războinicilor Pelasgo-Daci impune perechea sacră secundă. unii cercetători socotesc că încă din perioada eneolitică începuse această schimbare.» (DVDac. descoperirea unor înmormântări perechi – bărbat şi femeie – în mormintele tumulare (.

«în vasul de ofrandă depus la capul celui înhumat. alături de So-Ares. fiind “daţi de pomană. H. biruinţe ce se vor perpetua şi “în lumea de dincolo”. să-i fie de ajutor în lumea de dincolo”. prima religie monoteistă din istoria ome-nirii. îndeosebi în “mormin-tele princiare”. şi de cai. de pil-dă. calul nu mai este sacrificat la plecarea dintre cei vii a Valahului / Dacoromânului-războinic. înaintând spre stânga. 1 “nemuritori”. Calul devine indispensabil Pelasgo-Dacului. într-un mormânt de înhumaţie descoperit la Cândeşti-Vrancea (pelasgo-cultura Monteoru). şi în tot mai multe morminte de Cavaleri ai Zalmoxianismului. Cavaleri ai Soarelui / Zalmoxianismului. şi-a circumscris şi cultul iepei / calului. lupta-se-vor cu balaurii Genunii. dar numai în calitatea de Sol / Mesager Celest). desigur – în sfera energetică feminină / Yin. în spiritul Zalmoxianismului. putând chiar să şi revină (“în carne şi oase”. La Daci. O admirabilă reprezentare dacică. există – între altele – şi caii sacrificaţi ai biruinţelor eroului din această lume. cu bradul cosmic în mână (fig. şi pentru aceasta aveau nevoie. Zalmoxianismul. sau Cavaleri Dună-reni. de arme. s-au descoperit 14 butoni din foaia de bronz provenind de la căpăstrul şi hamurile unui cal (piesele respective fiind accesorii de ornamentare). 201 . pe zeiţa Dochiana (Co-Utya / Cotys. pentru cele casnice. aceşti butoni. Dacii-războinici. O dată cu impunerea Creştinismului.. făcând să biruie lumina. pe o monedă de argint din secolul al III-lea î. pentru cele războinice. fuseseră depuşi în vas împreună cu carbo-nizatele resturi de la animalul incinerat şi de la piesele sale de harnaşament» (NV. cu for-ţele întunericului. şi de soţie. 180). 45). Iapa sacră apare la Daci alături de unele divinităţi feminine. Co-sânzeana) călare. şi în cer.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ce purtau urme vizibile de arsură. vectorizează – în plan secund. credeau că “doar îşi schimbă locuinţa” terestră cu una celestă.

a Nefărtatului (“Nebeleizis” / “Gebeleizis”).. găi / zgripţuroaice. în sfera lui Samoş (a “Soa-relui-Moş” / “Yang”). descoperită în Dacia Nord-Dunăreană. De-a Cavalerii Zalmoxieni / Dunăreni – jucărie pentru copiii-daci (“calul. calul sa-cru (“năzdrăvan” / “psihopomp”) apare în complexul cult al Cavalerilor Zalmoxianismului (Cavalerii Dunăreni / Danubieni – fig. a. mistreţi. H. zalmoxianul Cavaler Dac / Dunărean (şi o dată cu extinderea cultului în ariile extra202 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. descoperit în sanctuarul sud-dunărean de la Glava Panega (Bulgaria). sau calea-spirală a Fărtatului (Dumneze-ului Cogaionului). nimicindu-i monstruoasele făpturi (lei / pantere. etc. Abia du- Fig. pe calea spirală a negativ-cre-aţiei. în provincia Arutela / Ardeal (Transilvania). Înaintând spre dreapta. a pozitiv-creaţiei. 44. balauri.). eroul (“Făt-Frumosul”) dac / valah (da-coromân) era angajat în lupta pentru lumină. a Dumnezeului Cogaionului / Sarmizegetusei. sau Cabiri – fig. relief de marmură dacică din orizontul anului 150 d. Dar înainte de a apuca pe drumul nemuririi conferit de Samasua / Samos (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). întru zalmo-xiană ordine / putere de încreţire a Genunii.. adevăr şi dreptate. în sfera Mumei-Pământ. pă seria de sublime biruinţe (forţele binelui triumfând de fiecare dată în faţa forţelor răului). 47. zmei ş. 47. Cavalerul Zalmoxian / Dunărean înaintând pe calea-spirală a nemuririi întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Dumnezeul Cogaionului).) aflaţi pe calea spirală (planetară / “teluric-celestă”) a nemuririi. teracotă din orizontul anului 100 d. carul şi cavalerul”). 1 Fig. 42. H. 48. Thraci – fig.

înaripat ori nu. de aceea figurarea lor o întâlnim sub formă de însemne apotropaice pe unelte.» – VMast. arme. având “trei viteze”: cea terestră.. care dau viaţă. “Spuma Laptelui” etc. Din constelaţia cultului iepei / calului. 576). “de cal obişnuit”. caii Gogiului («prin Gogiu se înţelegea umbra mortului purtată de cal. Cei doi cai cosmici şi călăreţii: Calul Negru (stânga) şi Calul Roşu (dreapta) – cusătură populară dacoromânească pe un ştergar / prosop de ŞuleteaVaslui (România). figurarea cailor negri capătă astfel o semnificaţie psihopompă». nuntirea cu Sora Soarelui (Dochiana / Cosânzeana. şi cu “denumiri locale”: “Cavalerul Thrac”. hippo-ofidienii (pe filieră zalmoxiană însă. H. ca Făt-Frumos. în mitologia valahă / dacoro-mână de azi se mai păstrează caii cromatici (caii negri – fig. mesagerii lumi-nii.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. – cf. superioară “vitezei luminii”. care vin să ridice sufletele oamenilor ce expiră şi să le ducă pe lumea cealaltă. pe te-renurile de cultură. aliat dintotdeauna cu Calul Năzdrăvan. pe malul drept al Dunării). ori “Cavalerii Cabiri” etc. MDMT. 49 – fiind «cursi-erii întunericului. mesagerii morţii. veşminte. şi “viteza gândului” ca viteză “interstelară / cosmică”.. caii albi sunt «cursierii soarelui. caii Solilor / Mesagerilor Celeşti). 163 sqq. dinspre cadrul iniţiatic / misteric ilustrat de cogaionicele plăcuţe de argint aurit descoperite la Letniţa. care nu era decât o transfigurare 203 . 1 dunărene. protagonistul basmelor dacoromâneşti / valahice. din orizontul anului anului 1950 d. Fig. 49. aidoma vitezei vântului. caii învă-ţaţi ai Gurii de Rai (cunoscători ai drumurilor teluric-celeste. apără şi protejează pe om. locuinţe.) obţinea dreptul nuntirii cu Absoluta Cunoaştere întru Samoş. pe monumentele căpeteniilor. cea supra-telurică / at-mosferică.).

caii celeşti (de fapt. metaforic. ce se interpunea între Daci şi Samoş. 514. sicriul. armăsarul mării. H. «între Anul Nou şi Bobotează ies de sub pământ şi huzuresc în formă antropocabalină». caii lui Nebeleizis / Gebeleizis. ocolind coloanele cereşti sau substitutele lor. mânzul şolomonar etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.» – VMR. cu limbi de flăcări). sau de foc (purtători ai zorilor şi ai amurgurilor. cu care colindă în noaptea de Sân-Toader. aduce rod bogat. caii lui Sân-Toader («în grupa figurărilor medievale ale centaurilor.. aflate “în circuit” şi în anul 1991 d. în mijlocul răzorului. 515). “în prima zi de marţi din Păre-simi”. Gebeleizis a fost asimilat de Creştinism drept Sfântul Ilie. «calul câştigător era împodobit cu flori de glastră / . plantele. întrun par înfipt în mijlocul grădinii de zarzavat. sunt incluşi caii lui Sân-Toader» şi caii infernali care rod rădăcinile bradului cerurilor. arzând vietăţile. 514 sq. zeul-balaur al norilor de grindină. Poporul Dacoromân consideră că năpraznicii cai ai lui Sântilie «trag căruţa solară când fulgeră şi bubuie» – VMR. 189).. “cerul senin”.. Din bogata constelaţie de credinţe / idei pelasgo-daco-thracice / valahice (dacoromâneşti) despre cal. în mijlocul livezii. calul sfântului Mihail. pe Valea Drâmbovnicului-Argeş. şi jocuri cu măşti de demoni cabalini. în acest zeu rău trăgeau Da-cii cu săgeţile spre a-l alunga. caii lui Zorilă / Sorilă şi ai lui Murgilă. iar calul psihopomp nu este decât un relict ritual şi o mi-tică reminiscenţă a Călăreţului Thrac în exerciţiul lui psihopomp. 1 domestică a psihopompului cal. se mai reţin: 1) craniul / hârca de cal. deoarece la Creştini Sfântul Mihail pa-tronează funeraliile» – VMR. troiţele de drum. 204 . ai căldurilor de cup-tor. adică proprietarii-călăreţi din satele văii respective se angajau în întreceri de viteză.. «se încurau caii». alungă mana.. “împotriva lor”. co-pârşeul sau tronul în care se aşeza mortul înainte de a fi dus la groapă se nu-mea. / încât părea un uriaş buchet multicolor» – NV. caii roibi.). Dacoromânii «au închipuit jocuri cu măşti alcătuite din capete de cai butafo-rice.

. Ameţeala Cailor (Chondrilla jun-cea). Buretele Calului (Coprinus Comatus). Paştele Iepii (Cardamine pratensis). 3) la drum. de stână / staul. Menta Armăsarului (Mentha vi-ridis). Pojorăni. Menta Mânzei (Mentha longifolia). Coada Iepii (Equisetum silvaticum). Zalmoxiana medicină uma-nă / veterinară (după statistica lui Ion Nania – cf. NV. îndepărtează bolile. Volintiri etc. 189 sq. în localităţi de pe Valea Drâmbovnicului / Moşacului: Leşile. căl-catul în urme de cai aduce putere. şi TZpl. 2) craniul / hârca de cal pusă într-un par / bondoc de la gard îndepărtează lupul de ograda cu vite. Coada-Calului-de-Râturi (Equisetum pratense). să nu le mănânce. Coada Mânzului (Hippuris vulgaris). Piedica Iepii 205 . v. Paştele Cailor (Capsella bursa-pastoris). NV. Iarba Iepii (Festuca sulcata). Măcrişul Calului (Rumex crispus). Fasolea Calului (Aristolochia clematitis). Castanul Calului (Aes-culus hippocastanum). 4) potcoava găsită pe drum aduce mare noroc (la Dacoromâniiargeşeni. Copita Calului (Fomes fo-mentarius). sănătate în trup. Calcea Iepii (Caltha palustris). păzeşte de flăcări. Măcrişul Iepei (Rumex acutus). Chimenul Cailor (Peucedanum officinalis). deochiul. Măcrişul Murgului (Rumex obtusifolius). Copita Iepii (Fomes igniarius). Păduchele Calului (Tribulus terrestris). Menta / Minta Iepii (Mentha aquatica). Măcrişul Mânzului (Rumex alpinus).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. I. Bu-suiocul Calului (Chenopodium botrys). – cf. 1 mucegaiul şi tot răul. Coada Calului (Equisetum arvense). Moşăceni. Asudul Calului (Onosis spinosa). Găineşti. Dumbravnicul Cailor (Salvia gluti-nosa). după cum le certifică Ion Nania. Iarba Cailor (Holcus lanatus). Măcrişul Căiuţilor (Rumex patientia). II) înregistrează şi 44 de plante legate semantic-sincretic şi de apelativul cal / iapă: Acrişul Căiesc (Rumex conglomeratus). Menta Calului (Mentha pulegium). Codaia Calului (Equisetum telmateja). Calcea Ca-lului (Trollius europaeus). Nalba Calului (Malva silvestris). 188). Coada Mânzei (Mnium affine). Caii Popii (Aconitum napellus).

4 la căiuţ. Călăraşi. Căluşeru. Sudoarea Calului (Echim vulgare). în Daco-Thracia (Valahia / Dacoromânia). unul se pare că este nume compus: Calbor şi tot câte unul aminteşte cârlanul. Călui. cât şi prin câte două incizii în calcar. (cf.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Călan. Tălăpanu. având urechile redate atât prin culoare. Trifoiul Calului (Trifolium pratense) şi Vântul Calului (Globaria gigantea). «pentru contur». «în ordine nu-merică. «cu picioarele 206 . până în Maramureş. întâlnindu-se în tot spaţiul românesc. Murgescu. Călacea. “Felina Roşie” de la Cuciulat-România. Că-luşiţă. Onomastica pelasgodaco-thracică / valahică (dacoro-mânească) are fondul principal inspirat din denumirile plantelor sacre. Că-iuţi. mânzul. 27 la iapă. Ruşinea Calului (Macrolepiota procera). în toate formele de relief ale ţării» (NV. Călata. Călacea. Sudoarea Murgului (Teucrium chamaedrys). NV. Tălăpan. ale dendrototemurilor / zoototemurilor şi ale bunelor vieţuitoare domestice. / CPLR. toponimele amintesc ambele sexe şi toate vârstele. cu “botul scurt”. Cârlan. Mânzescu. 190 sqq. lupuş) mic şi mare. mânza şi căluşul (cf. Muntele Calului. 2 la călan (cf. cu ceafa groasă. 4 la talapan sau tălăpan. Mânzoc. Murgu. Cârlănescu. 194). un nu-măr de 12 topinime se referă la cobâla. Sudoarea Iepii (Pulmonaria offici-nalis). Tarlapan etc. Călăraşu. Dealul Iepei. calul (şi sfera-i semantic-sincretică) nelipsind: Caluţescu. 6 la apelativul căian. deci tot la calul sălbatic. locuri specifice ca-ilor sălbatici. Calaicea. Murgulescu. Cultul Leului / Panterei în Euro-Pelasgia. 19 sq. Există (după inventarul lui Ion Nania) şi 109 zootoponime pelasgo-dacothracice / valahice (dacoromâneşti) în care se oglindeşte termenul cal (ori sinonimica-i sferă): Căianu Mare. 1 (Lycopodium clavatum). 42 din toponimele redate se referă la cal. Valea Iepei etc. Ruşcuţa Calului (Ado-nis vernalis). din Dobrogea şi bălţile Dunării. Săpunul Calului (Saponaria officinalis). lupan) iar câte unul aminteşte: caila (sin. 2 la călui. căiană). Mânzu.).

care..000 î. 82). (cf..lov (Cehia) etc. cultul lelui şi. cu multe milenii în urmă. privirea fiarei trebuie să ca-dă asupra celui ce păşeşte pragul maturităţii şi asupra vânătorului. H. 144). CMar. FrobCA. 50). de la Fontde-Gaume. prag mar-cat în realitate de inţiatica pătrundere / trecere a tânărului bărbat în sanctuarul din peşteră. Cultul Leului / Pante-rei la Euro-Pelasgul din orizontul cultural al peşterii Cuciulat (România). 51) şi studiată de abatele-profesor Henry Breuil (cf. “surprinsă sfârtecându-şi prada”. 50. ori al peşterilor Trois Frčres. «cultura din epoca mijlocie a pietrei. 75). H. întrun complex de credinţe re-ligioase euro-pelasgice de la Carpaţi. prin nota distinctivă – leu “en face” – a repre-zentării. descoperite în sanc-tuarele Euro-Pelasgiei. este o leoaică (“panteră de peşteră”– Panthe-ra spelae / Felis leo spelaeus) “en face” (fig. evidenţiază că dreptul şi reuşita vânătorii depind de o confruntare cu leul. Pictura din panoul central al sanctuarului peşterii Cuciulat.. în-tr-o lume subterană. o 207 Fig. ca şi altele.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în spiritul aceluiaşi realism rupestru animalier din orizontul cultural al anului 15. în legătură cu vânătoreasca artă / iniţiere. în general.. Le Combel (Franţa) etc.000 î. ori cea a leilor de la Enfouss şi Ksar-AmarSahara-Atlas. 1 anterioare întinse în con-cordanţă cu jumătatea posterioară» (CMar.000 î. După cum sublinia Leo Frobenius. atrage atenţia asupra “sacrului animal”. . H. “de aceeaşi vârstă”. a dat naştere. operelor de artă din aurignacian şi până în magdalenian. Leoaica de la Cuciulat-România – pictură în ocru-sângeriu din orizontul anului 15. datând din orizontul cultural al anului 15. de la Pav. desco-perită de contele Bégouen (fig. Le Combel (Franţa). I. conservată sub o crustă subţire de calcit. ca şi cea a leului din peştera Trois Frčres (Aričge-Franţa).

dezvoltându-se într-o originală şi mai bogată “corolă de minuni” şi de suflet / spirit. a hienei etc. între multe al-tele. s-au păstrat până în seco-lul nostru în câteva “insule”. cultul leului şi multe altele. 9). 92 sq). conservânduse şi pe «pământul african.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. la Ghidfalău-Covasna (România). când locul Machairodusului îl ocupă leul de peş-teră. resturile osteologice ale acestei specii au ieşit la lumina zilei din Peş-tera-Igriţ (Bihor). “s-a descărcat” spre sud.: «Argila de decalcifiere din peşterile Carpaţilor păstrează numeroase ves-tigii ale faunei pleistocene. s-a descoperit un 208 . alături de a ursului de peşteră. este şi cazul poporului din “insula”-centru Dacia / Dacoro-mânia a EuroPelasgiei. unde continuă să trăiască până astăzi» (FrobCA. Din fericire.» (NV. între speciile de mamifere carni-vore. în Euro-Pelasgia. I. Panthera spelae-a). au ştiut să primească şi “altoiuri”. din Peştera Muierilor / Baia de Fier (Gorj) etc. 10). datorită unor popoare de o impresionantă vechi-me. în primul rând ale fissipidelor de peşteră. 52 / 53). de ase-menea. vânătoarea de lei. printre care şi leul (Felis leo spelaeus. «s-a descoperit specia Leo gombaszögenis Kormos din interstadiul Riss-Würm. leul a fost găsit şi la Onceasa» (NV. 1 cultură care în Europa a fost de mult înlocuită şi s-a stins». al iscusinţei şi al bărbăţiei / puterii (fig. Felis spelaea Godfuss. sin. Analiza osteologică a depozitelor din România – îndeosebi a celor din peşteri – a stabilit că.. în ciuda pustiitoarelor şi multimilenarelor migraţii din Asia. exista şi cea a leului / panterei. Reşiţa-Stârnic. în Dealul Somleu-Betfia (Bihor). care. «resturile osteologice ale acestui felid uriaş» se cunosc din peşterile Fânaţe-Bihor. şi în peştera Măgura-Sighiştel (tot din Bihor-România). biruinţa în lupta cu leii se relevă în atributul suprem al iniţierii vânătoreşti. MereştiHarghita. Herculane. pe vigurosul trunchi dovedit prin istorii. în paleolitic / neolitic. În universul pelasgo-daco-thracic.

10). adâncitura din-tre frunte. unde reprezentarea leului ocupă un loc special: trei statuete / figurine cucute-niene. gât şi 209 . din Dobrogea. nu a fost confirmată de nici o paleontologică descriere ca-re să poată fi atribuită. în Valea Coacăzii (comuna Măgura). alta la Podei-Târgu Ocna şi celalată. în peştera Baia de Fier etc. cu siguranţă. Sche-lete (fragmente) din specia de Felis leo. bazată pe studiul gravurilor din peşteri. cu picioarele întinse şi crupa înălţată. la cea gumelniţeană. în grotele Cheia şi La Adam. GCiv. care credem că pot fi puse în legătură cu extincţia apropiată a speciei» (SKL.). 11). 1 «calvarium de Felis spelaea Gold» (ibid. sau artă nobilmetalurgică dacică. pe sabia-emblemă de la Medgidia. marele felid din su-periorul pleistocen al Europei şi Africii de Nord ne apare ca un grup polimorf. au mai fost descoperite «în stratul musterian din Peştera Mare» (NV. ca şi leoai-ca roşie din sanctuarul peşterii Cuciulat. de la sfârşitul musterianului şi de la începutul au-rignacianului. în care se manifestă tendinţe diferite. În etapa actuală a cunoştinţelor noastre. 11).. la cetăţuia de la Cucuteni. reprezentată în sanctuarul peşterii CuciulatRomânia. 211 sq. o mandibulă de leu descoperită în peştera Cioclovina pare a confirma faptul că Felis spelaea nu a coexistat cu Felis leo: «Această opţiune. de cele mai multe ori. ori «nişte lei în salturi» (cf. «urechile sunt ovale şi ciulite iar o-chii amigdaloizi cu şenţuleţul din jurul lor neglijent executat. nenumărate tezaure pelasgo-dacothracice. câteodată contradictorii. una descoperită la Valea Lupului. NV. în problema care ne interesează. din orizontul anului 3700 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 250 / NV. există şi artă ceramică (de la cea cucuteniană.).). foarte subiectivă. de Basarabi etc. (cf. este reprodus un cap de leoaică «văzut din faţă». leului actual. în special de la Combarelles. H. iar interpretarea reprezen-tărilor parietale este. caracteristică leului». resturi osteologice de leu s-au descoperit la Mitoc-Botoşani. într-un strat indicând debutul aurignacianului. surprind «poziţia la pândă.

. după cum ne în-credinţează istoricul D. 210 . I. “susţinută” de o parte şi de alta de doi acoliţi-războinici-daci.H. 52. Fig. (XVIII. Cavaler Zalmoxian zdrobind leul – aplică de argint din orizontul anului 350 î. X. de Tocilescu şi Pârvan – cf. / Numai sapropie. XII.. 566 sqq. după cum atestă în nenumărate rânduri Iliada (V. În epoca homerică. H. cultul leului.) reprezintă pe zeiţa Co-Utya (“Cotys” / “Sora Soarelui”. 291. – 600 d. între alţii... leul este «comun tuturor munţilor şi pădurilor» din Pelasgo-Daco-Thracia. XI. fiind tăvălit de dihănii. / Sfâşie leii atunci puternicul taur şi lacomi. Berciu. 75). răgaci. 13). 40. Din orizontul anului 850 î. NV. Dochiana) că-lare pe leoaică. sângele-i negru.. / Scot măruntaiele.H. Zadarnic păstorii / Fiarelealun-gă şi-asmuţă zăvozii să sară la dânşii. 51. vin iute voinicii cu haita. 13 sq. XIII. un grup stauar dacic din bronz (desco-perit la Năeni-Buzău şi analizat. după cum s-a Fig. latră şi iară se-mprăştie-n lături. / Câinii se dau la o parte şi nu se în-deamnă să-i muşte.’Naintea cirezii / Groaznici s-arată doi lei carenhaţă cu colţii un taur / Mare. Leul “en face” din sanctuarul peşterii Trois Frčres (Franţa) – schiţa făcută de abatele Breuil într-o corespondenţă către Leo Frobenius (FrobCA. în ipostaza de protectoare a Cavalerilor Zalmoxianismului. 188 etc. moştenit din politeismul Cogaionului..). iar el. 470 sq. a fost asimilat (cu altele) de cultul Cavalerului Dunărean (fig.): . 1 urechi a fost scobită după turnare ca şi adâncitura urechilor şi cele două şanţuri care delimitează botul» (apud. 160 / 467. Din urmă.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 52). PGet. / Muge năpras-nic. H.. În perioada Zalmoxianismului (1600 î..).

» (NV. «soarele răsare frumos şi strălucitor.. odihnindu-se pentru noul răsărit. când Dumnezeu a pogorât pe pământ să vadă cum se prezin-tă creaţia lui şi cum merg lucrurile. se duce de se culcă împreună cu soarele. dar. constată în grupul statuar de la Năeni «moşteniri ale substratului neolitic cucuteniano-gumelniţean. Soarele s-a vindecat de zgârietură.. 13).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. într-un loc întunecos”». 1 ce aparţine tezaurului dacic descoperit în Dacoromânia Sud-Dunăreană. Potrivit mitului Dumnezeu. tot mai sângerează dimineaţa şi seara. Ion Nania. că nu s-a putut stăpâni pân’ ce n-a luat un leuşor în braţe. după ce l-a crescut. şi concepţia populară după care soarele par-curge drumul pe cer călare pe un leu. răutăcios din fire. A zâmbit Dumnezeu cu bunătate. care. leul e mândru că a fost iertat şi împlineşte cea mai frumoasă faptă pentru Stăpân. la Lucovit. arătând lumii că e vesel» (NV. socotim. cât va fi veacul. leul fiind ostenit. mai subliniat. Şi de atunci leul poartă soarele în spinare. zgâri-indu-l pe la ochi. vă-zând că leul era tată şi puii erau aşa de frumoşi. leul a ajuns “calul Soarelui” în următoarele circumstanţe: «La început. Cercetătorul in-terdisciplinar. “seara. 211 . harşti ! cu laba. din care nu a lipsit (. când s-a creat lumea. 15). tare s-a mai minunat şi s-a bucurat. Soarele şi leul. dacă odihna-le nu a fost deranjată de ceva. dar leoaica s-a supărat tare pe pui şi. l-a trimis lui în cer. căci soarele este ochiul lui Dumnezeu. analizele motivic-stilistice ale grupului statuar de bronz de la Năeni indică “autoritar” urano-solaritatea Zalmoxianismului. aflat în circuit la Dacoromânii / Valahii din zona Oltului.) repre-zentarea leonină. în sprijinul ideii că leul s-a integrat de timpuriu în cultul solar autohton ar veni. s-a făcut şi peste animale un rege şi acesta a fost leul cu leoaica lui. din când în când. Peste un an.. să-i poarte ochiul de la răsărit la apus.

12 la număr. VMR. 229). axis mundi. ce treceau. îndeosebi. între secolele al IV-lea şi I î. leii constituiau un real pericol. ca în steagul războinicilor Cogaionului. Soarele şi Luna. veghind Calul Cosmic «cu păr de aur. Dio Chrysostomos. ori 24. leii atacau cămilele purtătoare de merinde. în Istorii (VII. în colinde. cu Lună-n frunte.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Despre prezenţa leilor în zona Pulpudavei mai avem ştiri de la Aristotel. 269). ca “să lupte mai cu spor” împotriva vârcolacilor (făpturi daimonice «jumătate om. putându-se metamorfoza.. 1 Leul Dacic-Solar are proprietăţile Calului Năzdrăvan al Făt-Frumo-sului. în funcţie de adversar. II. în basme.în timp ce regele se afla pe acest drum. din extremitatea sudică a Daciei / Dacoromâniei şi până pe la Pulpudava. H. îndeosebi. chiar şi în balaur cu cap de lup. din tetrada monoteistă a Zalmoxianismului. a lăsat şi mărturia potrivit căreia. de la Plinius. în descântece. H. partea pri-vind leii parângăi – adică “mari”. nici de om.. dar făceau prăpăd printre cămile». în Historia naturalis (VIII. ale căror coarne sunt de o mărime neobişnuită şi se importă în Ellada» (HIst.. pe la anul 482 î. leii dispăruseră din Europa. păzind Mărul de Aur. cu Soare-n piept. la sfârşitul secolului I d. 212 . coborând noaptea din Balcani şi părăsindu-şi culcuşurile. în Historia animalium (VI. Istoriografia susţine că. în balade. 125): «. jumătate lup» – VMR. Despre un atac al leilor asupra oştilor lui Xerses (fiul lui Dari-us). 303) ce (la eclipse) nu pregetă să mănânce sacra pereche secundă. în Bulgaria de azi). 31). leii nu se atingeau nici de animalele de po-vară. în folclorul dacoromânesc (cf.. ne vorbeşte Herodot. «prin asemenea melea-guri mişună leii şi de asemenea boii sălbatici. H. prin “ţinuturile Paioniei şi Crestoniei” din Dacia Sud-Dunăreană (provincia Thracia – Valea Strumei.).. în Orationes (XXI. şi bogata constelaţie a cultului leului. 519 sq. 45). În mitologia pelasgo-daco-thracă / valahă (dacoromână).

Eliade). în marmură de Dacia / Dacoromânia. în Dacia Sud-Dunăreană. 53. H. în primul rând. (fig. “Taina sacră” a respectivelor scene încrus-tate în argint dacic. O astfel de scenă sacră este şi cea de pe o aplică de argint din tezaurul dacic. Cavaleri Zalmoxieni luptând cu lei parângăi şi cu alte “fiare” pe spinosul. atârnând de fiecare fir de păr» (cf. Tezaurele de sub pecetea Zalmoxianismului. din orizontul anului 250 d. “opunându-se ascensiuni eroilor” în raiul zalmoxian. cu diamante / pietre scumpe Fig. datând din orizontul anului 350 î. 1 cu stele pe spinare şi cu luceferi. păstrată pe un fragment de sarcofag de la Tomis / Constanţa. ori scena sculptată în marmură.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. conţin deseori sacre scene ale vânătorii / prinderii şi închingării (“îmblânzirii”) leului parân-gău. (fig. BasSL. prin monoteismul Daciei Zalmoxianismului. Cavaleri Zalmoxieni luptând cu lei parângăi şi cu alte “fiare” pe spinosul drum-spirală la Samoş (Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei) – fragment de sarcofag de la Tomis / Constanţa. “vămuind cavalerii”. H. din orizontul cultural al sanctuarului peşterii Cuciulat. te-luric-celestul drumspirală la Samoş (Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei). continuând să se înrăzărească în “Creştinismul Cosmic” (M. prin re-ligiile Cogaionului. la Lukovit. Leii parângăi / sacri (păzitori ai lui axis mundi. 53) apar frecvent în arta dacică / dacoromânească a aurului şi argintului. 52). sau ÎmpărăţiaTine-reţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte – ca în fig. oglindind şi cultul Cavalerului Dunărean. H. 151) – evideţiază o miraculoasă desfăşurare teluric-celestă a fiinţei PelasgoDaco-Thracului / Valahului (Da-coromânului). descoperit în dreapta Dunării. se lămureşte prin milenii în Colinda Junelui / Cavalerului biruind şi închingând leul 213 . în [ara Nemuririi. 53). din ori-zontul anului 250 d.

nevătămat. / (. / pân’ pe leu-l dobora. în stil local şi cu eroi de legendă. Romulus Vulcănescu precizează că «tema leului înfrânt în folclorul mitic român reeditează. într-o arie circumscri-ind.motivul leului. / cosit de nouă surori… (DV. găina 214 .».. «. / viuleţ. păsările îşi fac apariţia rareori. / (…) / în grajd de chiatră-l băga. / (…) / murgul de greu străfidară / şi pe leu că-l deşteptară.. în faţa părinţilor şi a comunităţii de neam. / ogari de vine-l pişcară. mai scurt că mi-l lega.. subt cel măr mare-nflorit.. dar şi un circuit considerabil în satele extracarpatice.) / voinicul / din căluşel izbotea / pân’ cu leu s-alătura. înfrânt şi umilit de un vânător viteaz. În cadrul “realismului” rupestru-animalier. / fân cu flori că-i revărsa.-l măciucea.. 521). chiar zona răspândirii paleozoologice a leului de peşteră: .. nu întâmplător. / cu mă-ciuca. în Ardeal. s-a decantat istoric până la reducerea lui la un pretext cinegetic.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. colindul poate fi consi-derat o oraţie “avant la lettre” pentru fată şi un certificat de bărbăţie pentru tânărul gata de însurătoare» (VMR. la o vânătoare de demon-strare a bărbăţiei. / scurt. colindă având şi azi un mai mare circuit în inima Dacoromâniei.-l băltăgea.. / (…) / aduce pe leu legat.. în faza lui germinativă a fost mai complicat. / zări-şi leul dadormit. în ca-re frapează similaritatea alegoriilor sacre şi unde apare acelaşi tip de pasăre funerară. tema universală a unui animal feroce.). Semnificative pentru isto-ria credinţelor / ideilor religioase din Euro-Pelasgia şi din Dacia sunt şi pano-urile din sanctuarele peşterilor Cuciulat (România) şi Lascaux (Franţa). Cultul găinii (de munte) ca pasăre a sufletului. / fân cu flori de sărbători. / Prinse-şi leul d-a fugi. 9 sq. / după cal descăleca. 1 parângău. / şoimei dasupra-i bătea. / ogar galben d-a-l goni. / pân’ pe leu-l dobora. / la cordişa arcului. / cu baltagu. din acest punct de vedere. / la ciochina calului. deoarece colin-dul leului se cântă mai ales la casele unde sânt tineri şi tinere cărora le-a venit vremea de căsătorie.

«sus. silueta atât de cunoscută a gotcanului: cu gâtul întins.» (VMR.. Vânătorul. perechea cocoş – găină de munte impresionează. se profilează.000 î. după o scurtă întrerupere iar toacă. găină – cocoş de munte (Tetrao urogallus.). pe discul luminos al cerului. 107). în peşterile Lascaux (fig.000 î. sau gotca-nul). 1 de munte. în paleoliticul Europei. întotdeauna spre ră-săritul soarelui. 31) şi Cuciulat (fig. cu aripile răsfirate în jos. parcă ar lovi cine-va două beţişoare uscate» (ibid. de receptacul psihologic al dubletului sufletului sub formă de pasăre a sufle-tului».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. a remarcat şi perechea de păsări din familia tetraonidelor. «alta cu aripile deschise. “nebuneala” rutului nu se întrerupe 215 .000. 54). legându-şi credinţele şi în perimetrul firii acesteia. «liniştea desăvârşită a pădurilor de brad» este tulburată de perechile de gotcani – găinuşe ieşite la rut. Găinuşa-de-munte ca pasăre a sufletului – pictură în ocru roşu din sanctuarul-peşterii Cuciulat-România. gata să zboa-re sau simulând zborul ca imagine celestă a sufletului-pasăre. de răsună liniştea din jur». Romulus Vulcănescu atrage atenţia asupra celor două ipostaze ale păsării funerare: «una cu aripile strânse în poziţia liniştită. 54. ca la curcan». H. Cântecul de rut «e ca o plesnitură din limbă. H.000 şi 10. aşa cum se înfăţişează în orizontul anului 15. Cocoşul de munte a fost (este) considerat «cavalerul munţilor înalţi» (SFR. Fig. «scoate nişte sunete din ce în ce mai repezi. Dintre orizontu-rile culturale ale anilor 15. pe o creangă uscată de brad. puternică. din orizontul anului 15. 199). cu capul plecat într-o parte.

cu muguri. prin ierburi». cărora se vede că le impune înfăţişarea mândră. ca miracu-loasă pasăre a pădurilor de brazi. În viaţa vânătorului din paleolitic. nici când e ţintit de arma vânătorului (evident. «toate co-lorile se întâlnesc pe penele sale».. dar şi puterea pliscului şi a gheare- Fig. «de gotcan se feresc chiar vulturii. brad / axis mundi etc. a fost transferat găinii / gărânii sacre. 55. este o pasăre care ţine la locul unde creşte. o dată cu domesticirea galinaceelor. «după obiceiul găinilor de curte. îmbogăţind 216 . «la pericol îi apără cu mare curaj. «puişorii. lor. munte. din Carpaţi şi până în Alpi. în schimb. H. se pot ţine lesne pe picioare. 56. Cocoş (găină) antropomorfizat(ă) de la Hodoni-Banat strigând / “hăulind” zorile – vas ceramic din orizontul anului 5500 î. găina de munte. dându-se bucuros mor-ţii. din sfera-i) şi Tatăl-Cer. cum au spart găoacea. GCiv. «se hrăneşte cu frunze de brad. Cocoşel ciugulind seminţe în Peştera ChindieiBanat – desen în ocru roşu din orizontul anului 8000 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Găina (găinuşa) de munte «e mai mică şi seamănă la îmbrăcăminte cu o potârniche. 108 sq. “fără să-l lovească de moarte”). rol ce. (cf. 1 Fig. «se ţine mai mult prin tufişuri. de la hrana zilnică până la “soluţionarea” problemelor sufletului / spiri-tului derulat între MumaPământ (ori peşteră. iar cloşca îi iubeşte». îşi continuă cântecul de dragoste până la capăt.). găina şi puii sunt atacaţi lesne de tot neamul răpitoarelor» (SFR. H. cu care e înrudită». avea un rol deo-sebit. cu ultimele puteri. nu călătoreşte». cu mure ori seminţe». 59). numai să-şi vadă puii scăpaţi». din zorii holocenului / neoliticului.

având aripile strânse. Fig. apucând calea “din dreapta” şi luând chipul găinuşei de munte – ca pasăre fune-rară. 1 mitologiile Pelasgo-Thraco-Daciei / Valahiei (Dacoromâniei). sunt legate de brad / axis mundi (ori de arborele cosmic. în Lascaux. aşa cum s-au transmis în plan diacronic. doborât de bizon (fig. H. 198). găina de munte se înfăţişează şi în peştera Lascaux (Franţa). “în poziţie liniştită”. dar lângă mâna dreaptă a vânăto-rului “cu cap de pasăre”. aparţinând Tatălui-Cer.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Romulus Vulcănescu a relevat că «pasărea sufletului nu este o imagine plastică a mortului. La Cuciulat (România). tot în stân-ga panoului cu scena / alegoria sacră. Găina Măiastră cu Bradul Lumilor / Zânelor – “statuetă-vas” (ceramică dacică) din orizontul anului 1900 î. 31). până la trecerea în Lumea cealaltă» (VMR. iniţiatic-vânătorească. ce-resc. Sufletul vânătorului doborât de leu / bizon. iar sufletulpasăre este imaginea ornitomorfică a sufletului ca-re rătăceşte tot în Lumea aceasta. în moartea aparentă sau după moartea reală. de la Ostrovul Mare (Oltenia). Contextele figurative – de la Cuciulat şi Lascaux – evidenţiază ordinea mar-cată de cele din sfera femina / Yin şi din sfera vir / Yang. se desprindea de trup.. Funcţiile păsării aburariului / sufletului. 82). 217 . ci dubletul material al sufletului mortului pe lumea aceasta. 199). 54) în partea stângă a sălii cu picturi» (CMar. 57. găinuşa de munte este reprezentată «într-o ni-şă situată (fig. în ipostaza morfologică de «receptacul psihologic al dubletului sufle-tului sub forma de pasăre a sufletului» (VMR. găinuşa e a-şezată pe săgeata (“bastonul”) ce nu şi-a atins ţinta şi s-a înfipt în pământ. al vieţii şi al morţii).

de la Cârna-Oltenia. în ipostazele concomitent-genezice. purtătoare a Oului Primordial (fig. are în “alegoria motivică”: Bradul Lumilor / Zânelor. ori dătătoare de viaţă 218 .500 î. 56). ca “doi embrioni înrăzăriţi”. Fig. (fig. aduse la pliscul / gura-cerc. “Nebeleizis”. “Motivele” intră în rafinata sferă a “realismului” abstract / simbolic. H. izvor triplu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. tălmăcindu-se – după cum ne încredinţează şi Marija Gimbutas – în pântecele zeiţei Dachia (“Dochia”) / MumaPământ. Găina Măiastră purtând Oul Primordial cu înrăzărirea spiralelor cosmogenezei – statuetă (ceramică dacică) din orizontul anului 1840 î. abundenţă. 58. datându-se în orizontul cultural al anului 5. cu spira-lele balaurilor cosmici întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer. În acelaşi orizont cultural dacic (pelasgo-cultura Gârla Mare-Cârna-Juto Brdo). repre-zintă găina sacră / măiastră. de pe la anul 1840 î. desco-perită la Ostrovul Mare. “Fărtatul”) şi Gebeleia (“Gebeleizis”. “Nefărtatul”). Un vas dacic descoperit la Cârna-Dolj. «cu funcţie regeneratoare» (GCiv. sau “chemând” / “hăulind” zorile. 1 Divinitate ornitomorfică – găină / cocoş domestic(ă). nu găină a mun-telui – cu mâini (în loc de gheare). sursă triplă. în baza “la-birintului-triunghi / peninsulă” se află ideograma pelasgic-neolitică în com-ponenţa căreia intră “trei linii”. H. aparţinând pelasgo-culturii Tisa.. H. asociate cu funcţiile de naştere.. un labirint-“tri-unghi” / “hartă” (sugerând Peninsula Balcanică). traducându-se în «totalitate. cum cel des-coperit la Hodoni (România). 57). 58). central. parcă “în deschidere-absorbantă de aburariu”. apare ca vas-ritualic-funerar. “o statuetă” reprezentând găina sacră / măiastră (fig. al celor nouă ceruri dacice – axis mundi – incizat pe spate. 79). ori “în deschiderea hăulirii de suflet”.

în provinciile Oltenia şi Maramureş. un fel de “cloşcă a sufletelor-pui”. 59. 80). Carul Mare. terestra găină sacră. aparţinând tezaurului dacoromânesc-zalmoxian din orizontul anului 368 d.. ca în tezaurul Cloţa-cu-Puiide-Aur de la Pietroasele-Buzău (fig. mai expri-mă în chip 219 . H. 1 ale zeiţei» (GCiv. 60. în aur şi cu “pene” din pietre nestemate. conste-laţiile purtând numele celor din universul ţărănesc: Cobiliţa. 59 / 60) –.. Cloţa-cu-Puii-de-Aur – nestemate şi aur de Dacia / Dacoromânia. La Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni). Fig. aidoma “cloştilor” din ogrăzile ţărăneşti (întrucât – după cum a remarcat mai întâi Vladimir Stre-inu – şi cerul de deasupra Daciei “este gospodărit dacoromâneşte”.. simetric. din România veacului al XX-lea. aceeaşi ideogramă. – cf. îndeosebi. Fig. “Un rătăcit măiastru” de la Cloţa-cu-Puii-deAur – “un pui” de aur cu nestemate.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. VMR.“de suflete-stele”.. evident. dar semnificând Apele-Primordiale (Zalmo-xiene / Cosmice) etc. în plan celest. să adune şi să ocrotească neamurile “celui plecat de pe tărâmul nostru”. ca în orizontul anului 368 d. H. reprezentată zalmoxiandacoromâneşte. aparţinând tezaurului zalmoxian din orizontul anului 368 d. sunt aceleaşi gru-puri de linii. Arta populară a lemului (sculptură). situate în afara “labirintului”. descoperit la Pietroasele-Buzău. H. Cloţa-cu-Pui. şi o constelaţie. cu menirea ca – pentru nemurirea.). 402 sq. arta ceramică etc. descoperit la Pietroasele-Buzău. pentru “lumea de dincolo” –. Ca-rul Mic etc. are.

temei al artei lui Brâncuşi. 56) pare-se a ne grăi despre următoarea credinţă străveche. I. desigur.483 m). în Carpaţii Apuseni. şi “prinţul-consort al găinii albe” – în calitatea de cocoş solar – s-a bucurat de o deosebită atenţie încă din neoliticul orizontului cultural al anului 5500 î. de a căror arie ţine şi peştera Cuciulat. 1 măiastru şi sfera semantic-sincretică a Găinii Sacre / Albe (deşi Găina Albă este de două mii de ani “în competiţie” cu porumbelul Creştinis-mului) ca păsăre a aburariului. parcă în spiritul “realismului” abstract / simbolic. H. m-au mâncat şi iar am înviat ! » (VDat. el din oscioare iar învia. uneori apare chiar cu “motive” reverberând Mandala Zalmo-xianismului. dacă-l mâncai. credinţa a trecut în Creş-tinismul Cosmic valahic / dacoromânesc. Şi nu întâmplător. la Valahi / Dacoromâni. ca să deschidă drumurile pe Lumea Cealaltă» (ECSM. ori roşie – «se dă groparului peste mormânt. Cultul cocoşului. ce nu trebuie confundată cu pasă-rea psihopompă. circumscrisă reînvierii lui Iisus Hristos. sculptat în lemn. însă “confuz” şi sub cortina acelui cosmic-dacoromân Creşti-nism. Găina ca pasăre a sufletului / aburariului este luată de Gaie / Pajură şi dusă în Cer (prin Gura de Rai) la Samoş (Soarele-Moş). ce a marcat benefic deschiderile moderne ale sculpturii universale (caucul în discuţie se află la Muzeul Creaţiei Populare Dacoromâne din Orăştie). La Pelasgo-Daco-Thraci. din Zalmoxianism. Zbura la icoane şi striga: Cucuriguu ! Uită-te. mai demult. pe un cauc din secolul al XX-lea. oronimia dacoro-mânească arhaică a ivit Muntele Găina (1. cu amintirea “motivelor Sarmizegetusei” legate de mandala nemu-ritorilor. Neobositul vestitor al zorilor este simbolul triumfului 220 . în chip de găină / “pasăre măiastră”. vasul ceramic de la Ho-doni-Banat (fig. găina – albă.. 315). Şi azi. a sufletului. de exemplu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu vestita ritualistică sol-stiţială. ca. 115). legându-l de mitul reînvierii: «Cucoşul.

tauri etc. fie confecţionat din argilă arsă (“olanulcocoş”). antrenând credinţe / idei religioase. În sanctuarele din peşterile paleoliticului. alături de cai. îndepărtează diavolii (cf. “pe coama caselor” majorităţii Valahilor / Dacoromânilor. în panourile “centrale“. reînnoite anual. pentru dăinuirea casei în vecii vecilor”. nutrind eroismul cinegetic.). În mitologia pelasgo-dacothracică / valahică (dacoromâ-nească) trâmbiţatul (cântecul) cocoşului alungă demonii / dracii. “Adorarea“ nu numai pentru că «era vânat şi mâncat» (cf. ci şi o puternică armă de apărare. Cocoşul negru ajută în tămăduirile magice de ciumă (cf. FCA. Coarnele (ajungând şi azi până la 20 de ramuri şi cântărind în jur de 15 kg) «nu alcătuiesc numai podoaba bărbătească. Vdat. VMR. 318). Cultul cerbului. cel dintâi gest ce-l face este să plece capul şi să îndrepte către duşman ramura cu iataganele ascuţite» (SFR. Cocoşul este un soi de “zeitate înari-pată” ce protejează casa. au impresionat Euro221 . 41). 1 luminii a-supra întunericului. vampirii. nu se găteşte. ci şi pentru “misterioasele-i coarne“ rămuroase. zmeoaicele etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. I. capul de cocoş – tăiat (diminea-ţa) pentru prânzul meşterilor –. 139). IV. în prima zi a turnării fundaţiei unei locuinţe. Este asociat şi mitului jertfei zidirii. fie sculptat în lemn. ci “se pune în temelie. zmeii. cu ochii înroşiţi ca la un taur. «când aburii răsuflării ţâşnesc din nările lărgite ca nişte trombe de brumă» (ibid. a proiectat Cerbul Sacru şi în sfera credinţelor legate de ciclurile naturii. în funcţia de protector al casei / gospodăriei ţărăneşti mai era întâlnit şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. în februarie / martie. cervidele sunt reprezentate frecvent. “Duelurile“ cerbilor din perioada rutului (sau “perioada boncăluirii / bătăii”). strigoii / moroii. cerbul înfuriat. În cadrul ritualurilor vânătoreşti şi în spiritul “realismului“ rupestru animalier. ori “tăiat din tablă galvanizată”. mituri. 317) etc. cerbul s-a impus într-o constelaţie benefică. bizoni. având puteri numai în a doua jumătate a nopţii.

. adoima cerbului biruitor în vremea “bătăii“ / “boncăluirii” (rutului). “legare de făt”). în aria zoomorfismului / zoototemismului.. În ceea ce priveşte credinţele paleolitice ale EuroPelasgului. îndeosebi prin Cerbul de la Altamira (gravat într-unul din panourile de sanctuar ale celebrei peşteri din Spania). semnalăm “o icoană” celebră. sub cornul drept al cerbului se află ideograma “pereche de cervidee”. H. în “panourile centrale” de credinţe.. Mas d’en Josep (Barranco de Valltorta). 61) etc. prin Friza cerbilor de la Lascaux (Franţa). 1 Pelasgul. Între orizonturile cultural-rupestre ale anilor 10. din orizontul anului 15. 61. “acoperindu-l până la moştenitori“ (fig. “executând” Dansul Cerbului Mirific de la Trois-Frčres (Franţa). Fig.000 î..000 şi 10. prin Vânătoarea de cerbi din sanctuarul peşterii spaniole. în care protagonis-tul. legate de fecunditate / fertilitate (“puiere”. H. H. Dansator-vânător mascat în Cerb Mirific – pictat şi gravat în sanctuarul peşterii Trois-Frčres (Franţa). Între orizonturile culturale rupestre ale anilor 15. Fig. 62.. H. în orizontul anului 15. tot în roşu-închis) din peştera Calapata (fig.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. se atestă un elevat şi complex cult al Cerbului. determinându-l a trece “sacrul animal” legat de sfera riturilor fecundităţii / fertilităţii.. Cerbul şi cerboaica – pictură în ocru roşuînchis din sanctuarul peşterii Calapata (Spania). prin Pereche de cerbi (pictată ca şi Vânătoarea.000 î.000 î. un bărbat cu mască de cerb. 62). se avântă graţios. du-pă cum certifică şi “arta parietală din 222 .000 şi 8000 î.

. Cerbul şi ideograma “cerb” – desene din orizontul anului 9000 î. peste lunci.). reprezentările Cerbului Sacru au cunoscut clasica serie de metamorfoze. Vaideeni etc. reprezentând un cerb «purtând între coarne o statuetă feminină» (DVDac.). ca în ariile sacre ale Peşterii Muierii. Co-Utya / “Cotys”. zeitate a fecundităţii / fertilităţii. Simbolica vasului cervimorf de la Căscioarele este încă “vie” şi. 63. de la “realismul” rupestru animalier. CMar. 68 sqq. (cf. sub oblăduirea secundei perechi sacre. la contem-poranii Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni). 510). / Acas’ de-l ducea. Polovragi. Şi Îmbrădatul Cerb reprezentat de vasul neolitic-dunărean este “acolitul” zeiţei Utya / Dochiana (“Cosânzeana”. / (. Fig. de la Runcu şi de la Polo-vragi (cf. în primul rând. 68 sqq.) / Leroi Leo. / 223 . adică Sora-Soarelui-în-lea-găn-de-mătasă. la “realismul” ru-pestru abstract / simbolic (fig.. astfel derulându-se mitul fecundităţii / fertilităţii în Pelasgia / Valahia (Dacoromânia). 1 România“. / Pentru copiliţe. Pârcălabu. “schematismul“ evoluând în mitograme. Miraculosul / mirificul cerb. H. “Luna”).. în “ideograme“ şi facilitând apariţia scrierii în orizontul anului 8175 î. bucuros de “superba-i povară dintre coar-ne”: «un leagăn de mătasă în care o plimbă pe Ileana Cosânzeana peste ape. din orizontul anului 4850 î. se tălmăceşte admirabil în finalul colindului Cerbul Runcului. La Căscioarele-România (la sud de Bucureşti). până-n cer» (VMR. cu elementul vir / Yang sub mască de cerb. H. “Spuma Laptelui”.. Runcu. de obicei. H. Oilor. 63). 46). prin păduri adânci. prin nori. unde-i vorba de tânărul vânător noro-cos: Şi el mi-l vâna. ascunde un Făt-Frumos. după aproape şapte milenii.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. arheologii au scos la lumină un vas. CMar. / Cerbului creştea / ‘N vârful coarnelor / Şi-al ramurilor / Leagăn de mătase / Împletit în şase. în bazinul Dunării.

I. (TPp.). Totuşi. / într-un brad frumos. aflată în oraşul-cetate al Daciei pontice. / Leroi Leo. Histria. Romulus Vulcănescu subliniază în acest sens: «din cauza herbului lui înalt şi ramificat ca o coroană de arbore. destinate Cavalerilor Zalmoxianismului. Acest colind de Anul Nou grăieşte despre cerbul năzdrăvan ce. / stol de păsărele. câţiva mitografi (Pindar. H. ori Cerbul Îmbrădat. coifuri. la Sevlievo (Bulgaria). / mare şi fălos. de bronz (fig. asoci-indu-l cu Bradul Cosmic. / Pentru copilaşi / Dalbii-i coconaşi. Pisandru ş. / cerbuţul păştea. 64).. Din păcate. zăcând undeva. are reprezentări de mare fineţe în arta dacică a aurului / argintului (fig. ci şi pe aceea de 224 . cerbul a fost socotit că poartă pe cap arborele vieţii». pa-hare ritualice etc.). în majoritatea lor. Cerbul Sacru / Mirific. a.. Cerboaica de Aur a Dunării încă nu a ieşit la lumină până în prezent. descoperită pe malul drept al Dunării de Jos.. din orizontul anului 750 î. 64. / noaptea lumina / ceru-ntunecat. / în ra-muri purta / un mic de brăduţ. Dacii au circumscris Zalmoxianismului şi Cerbul Îmbrădat. / În brad ciripea. 1 Fragede mlădiţe. / cu stea în creştet. pe arme. «cerbul poartă în coarne un brad. 49 sq. / Pe unde călca. are ştiinţa nu numai de a participa la o cosmică ordine. potrivit învăţăturilor Zalmoxianismului. simbolul carpatic al arborelui cosmic» (ibid. Din anotimpuri cu zei.. 65). / licurici de stele. în “cenuşile imperiilor” din această parte de lume. / Cerbul de păştea. Fig. / pe ra-muri sclipea. / bră-duţul creştea. Cerboaica “îmbrădată” – statuetă dacică de bronz.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.) evocă o minune a lumii antice constituită de statuia Cerboaica de Aur a Dunării de Jos. De la Pelasgo-Daco-Thracii / Valahii (Dacoromânii) arhaici s-a conservat / transmis până în zilele noastre «Colindul Cerbului Îmbrădat»: Leru-i ler de Domn. nu s-a arătat decât Cerboaica Îmbrădată. / cerbul îmbrădat.

pe aghiasmatarul de la Goleşti». Fig.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 66. prind de ea o mască de care este cusută o pânză văr-gată şi destul de lungă ca să acopere şi picioarele celui care o poartă. cetăţii medievale Baia. H. Cerbul decapitat apare în pecetea ce- Fig. pe pocalul de argint al Cavalerului Zalmoxian (“pocalul nr. Îmbrădatul Cerb a urcat în zonele cele mai privilegiate: fi-gurează pe “candelabre. pe baptiserii“. 343). asociindu-şi Bradul Zânelor / Lumilor. În “topografia” mitică / religioasă pelasgo-dacothracică / valahică (dacoromânească). «e sculptat în piatră pe zidul bisericii domneşti din Câmpulung-Muscel. Un cerb din Carpaţii României anului 1960 (Cervus elaphus montanus). Dimitrie Cantemir a consemnat la Dacoromânii din Moldova anului 1714 ritualul reponteţării / ”reînvierii“ Soarelui-Cerb la solstiţiul de iarnă (Crăciun): «în sfânta zi a Naşterii Domnului iau o căpăţână de cerb cu coarne mari. 1 a nutri ordinea cosmică. Colindul Cerbul Îmbrădat este acompaniat adeseori şi de jocuri “cu măşti-costume-cerboase“. sărind şi jucând» (CDM. «apare pictat pe zidurile unor mănăstiri 225 . dea-supra acestei întocmiri încalecă alt ins. 2” din tezaurul dacic descoperit de la Agighiol-România”). “Îmbrădatul” Cerb-cu-Opt-Picioare – gravat în orizontul anului 400 î. care poartă masca unui bătrân ghebos şi acesta cutreieră cu mare alai toate străzile şi toate casele. 65..

apud GRP. din Retezat şi Godeanu până-n Maramureş». nu atacă o-mul decât «la ananghie sau când e surprins.000 î.000 î. unde «se ascunde prin tihăraele munţilor înalţi. de-i ies ochii din cap). simbolul arborelui vieţii şi simbolul fertilităţii – desen din peştera Massat (Franţa – orizontul anului 10.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 511) etc. înaintând / aşteptând pe duşman «la trântă voinicească». legănându-se» (a merge ca un urs). «strânsura ursului poate fi mortală» (îl strânge ca ursu-n braţe. 1 dacoromâneşti-moldovene în scene referitoare la geneza animalelor şi Judecata de Apoi» (VMR. mai numeroşi sunt urşii «în Munţii Rodnei şi în Munţii Călimani». 68. «nu mănâncă decât Fig. “Reşedinţa“ ursului brun (Ursus arctos) se află în Car-paţi. «îi dai pace. apud GRP. 136). «în Alpii sviţerieni nu se mai întâlnesc decât rar. chiar în sălbăticie. «încet. «ceea ce caracterizează pe urs este tocmai răbdarea şi judecata. ursul merge). număraţi. atacă doar «vita rătăcită de cârd / turmă» şi «la nevoie se ia la între-cere în goană cu un cerb». Cultul ursului. nevoie să desfăşoare viclenia vulpei» (câinii latră. ştiuţi. H. ursul se arată «mai degrabă un animal blajin». 136). atunci se ridică în două labe». «se bizuie pe puterea lui şi n-are Fig. 226 . 67. ocrotiţi». Cap de urs. lăcomia lupului îi este străină. le face toate cu chib-zuială». H.. Cap de urs şi “simboluri sexuale realiste şi abstracte” – desen din peştera La Madeleine (Franţa – orizontul anului 10. îţi dă pace». «greoi la mers» este «căci calcă pe toată talpa»..

zânele-i bune). măcar că ursul nu se satură de furnici». 67 / 68). ci şi pe cele legate de un “garant” al fecundaţiei (fig. al exploziilor floral-faunistice. Vânătoare de armăsar (fig. ori de “mediator” la axis mundi (fig. inteligenţa-i “aproape neander-thaliană” au strălucit. În “scena sacră”. ca prevestitor al primăverii. II. Comportamentul şi atributele ursului. 67) La Madeleine (fig. 22). 36). Liderul cu mască de urs al cetei de vânători din peştera La Vache (Franţa) – detaliu de pe o plachetă gravată (v. “Lumea Albă” / “Lumea Neagră”. Între orizonturile anilor 15. într-un “vânător cu mască 227 . liderul eroilor cinegetici se arată într-un “urs”. «e omnivor».. supra. 69. 68). mira-bilă. după cum atestă “con-textele” reprezentărilor din sanctuarele peşterilor / grotelor Las Monedas din Spania. este în stare «să sufere împunsăturile tuturor albi-nelor» (şi «îl tragi ca să-l duci la miere şi apoi îi rupi coada şi tot nu-l poţi depărta de la stup» – SFR. 116 sqq. din Franţa etc. au surprins EuroPelasgul prin toate anotimpurile. unde locu-iesc Ursitorile. Massat (fig. exista un cult al ursului foarte bine articulat. gravată pe o plachetă din peştera La Vache. despre “relaţia” cu astfel de putere mirifică. “Lumea Asta” / “Lumea de Dincolo”. «du-pă miere se dă în vânt». 68 – cf. 1 atât cât îi trebuie. GRP.). ursul s-a relevat ca simbol al puterii în legătură cu “biruinţa Soarelui asupra iernii” (cf. Fig. 259 sqq. VDat. al marilor germinaţii telu-ric-celeste (“până în perechea zalmoxiană a constelaţiei Urselor”. H.).. în ideea “petrecerii” / “reîntoarcerii” prin cele două lumi / ţări. 36 / 69).000 î. unde zo-ototemul respectiv polarizase nu numai credinţele / ideile religioase despre puterea chtoniano-celestă. La Vache. “[aracu-Dor” / “[ara-fără-Dor”.000 şi 10.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. fig.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

de urs”. Este deocamdată cea mai veche reprezen-tare a unei confrerii a ursului într-o scenă a “transformării rituale în fiară”. Îm-brăcarea rituală a pieii de urs avea menirea de a metamorfoza eroul cinegetic din Euro-Pelasgia în respectivul carnasier; şi câtă vreme era «în pielea animalului, nu mai era om, era carnasierul însuşi: nu numai că era un războinic feroce şi invincibil, stăpânit de furor heroicus, dar nu mai avea nimic ome-nesc; pe scurt, nu se mai simţea legat de legile şi obiceiurile oamenilor» (EDZG, 26); «îmbrăcând pielea fiarei, iniţiatul reînvie nu ca o fiinţă umană, ci ca Animal Primordial, fondatorul presupus al misterului; altfel spus, Animalul Mitic reînvie împreună cu iniţiatul» (EDZG, 33 sq.). În Vânătoare ritualică de armăsar, Animalul Primordial / Mitic este Ursul “biped”, parcă “în rugă către duhul / spiritul armăsarului de a se lăsa vânat / mâncat, nerăzbunător”, “rugă” în care au convergenţă semantic-sincretică şi semnele Perechii Primordiale, şi “peştele”, şi “taurul” din faţă, avertizând asupra faptului că nu-i scăpare “nici pe apă, nici pe pământ”. Cu vectorizări semantic-sincretice aidoma celor din Vânătoare ritualică de armăsar se prezintă “însemnele geometrice” grava-te pe oase de urs, descoperite la Porţile de Fier (România), datând dintre 10.000 şi 8000 î. H. Cultul ursului a cunoscut o îmbogăţită şi originală corolă în Dacia Zalmoxianismului, corolă atestată nu numai de “figurinele în lut reprezentând urşi”, ci şi de figurinele ilustrând Muma-Pământ-cu-Mascăde-Urs ori Ursoaica-Mumă-Pământ ţinând pruncul în braţe (fig. 70).

Fig. 70. Muma-Pământ-cu-Mască-de-Ursoaică ţinând pruncul în braţe – figurină de teracotă dacică din orizontul anului 4500 î. H.

228

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Ursoaica-Mumă-Pământ “regizează / revelează” în universul Daciei dominanta «solidarităţii mistice între vânător şi vânat» (EDZG, 33). În Dacia Zalmoxianismului, prin Cavalerii Dunăreni, cei cu “ştiinţa de a se face nemuritori”, cultul ursului şi-a sporit dimensiunile mitic-eroice la scară cosmică, fireşte, după cum probează şi mitologia pelasgo-thraco-dacă / valahă (da-coromână).

Ursul, Soarele şi Salumasua / Salmoş (“Zalmas” / “Zalmoxis”). În fie-care toamnă, târziu, ursul “dispare”
(“se ocultează”) în bârlog, unde rămâne peste iarnă «în amorţire, hrănindu-se cu grăsimea adunată sub piele» (SFR, 23), spre a-şi face “reapariţia” (“epifania”) o dată cu certa reinstalare a primă-verii. Între altele, misterioasa legătură dintre ursul din bârlog şi puterea Soa-relui, concordanţa “ieşirii din bârlog” cu “sigura revenire a primăverii” etc. au determinat pe Daci / Dacoromâni să nutrească şi seria de credinţe despre urs ca divinitate / semidivinitate meteorologică, fecundatoare / fertilizatoare, a re-învierii florei / faunei, a marii puteri a germinaţiei teluricceleste. Şi ursul ca-talogat fost-a ca “moş al Soarelui”.

Fig. 71. Cap de urs – aplică de argint dacic din orizontul anului 400 î. H., aparţinând tezaurului descoperit în mormântul unui Cavaler Zalmoxian (din confreria ursinilor) de la Valea Nucarilor / Agighiol – România.
Aparţinând confreriei războinic-religioase a “urşilor”, marele preot / profet al puternicului cult al Soarelui-Moş / Samasua (Samos / Tatăl-Cer) din Cogaionul / Sarmizegetusa orizontului cultural al anului 1600 î. H., mai exact, cel ridicat dintre Daci în calitatea de “rege-zeumedic”, purtând numele de Salumasua / Salmoş (desemnând “omul-reprezentant al lui Samasua / Samoş, adică “Soarele-Moş” / “Tatăl-Cer”, Dumnezeul Cogaionului,
229

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

pe pă-mânt”), ori Zalmas (ca în Analele lui Suppiluliuma, 1380 – 1375 î. H.), sau Zalmoxis / Salmoxis (ca în cele mai vechi manuscrise păstrate până în prezent ale Istoriilor lui Herodot, 484 – 425 î. H.), a antrenat şi credinţele de-spre urs, îndeosebi, “dispariţia” / “ocultarea” şi “epifania”, în scenariul trimi-terii Solului în cer, articulându-şi foarte bine doctrina / “ştiinţa” uraniană de a deveni nemuritor. Din această “realitate” mitică au izvorât şi legendele despre originile lui Salumasua / Salmoş (“Zalmas” / “Zalmoxis”) ce, la naşterea-i, a fost înfă-şat într-o piele de urs şi apoi fost-a încredinţat spre “alăptare” Mumei-Pământ-cu-Mască-de-Ursoaică (fig. 70), în numele unei tradiţii religioase, ates-tându-se şi arheologic în Pelasgo-ThracoDacia, din orizontul cultural al anu-lui 5300 î. H. încoace, dar şi istoriografic, după cum a consemnat, între mulţi alţii, şi Porphyrios (cf. EDZG, 59 sqq. / VMR, 92 sq.). Cultul craniului / capului. La Euro-Pelasg, în sfera / constelaţia credin-ţelor, a ideilor religioase privind osemintele, cultul craniului / capului se rele-vă “central”, craniul fiind “sediul sufletului / spiritului” în manifestările ener-getice-yang, “sursa primară a lui semen virile”, «receptaculul unei forţe sa-cre, de origine divină, care îl ocroteşte pe proprietar de toate primejdiile şi îi asigură sănătate, bogăţie şi victorie» (EICIR, II, 138), «omolog al bolţii ce-reşti» («cerul corpului uman») – «datorită dispunerii sale în partea superioa-ră a corpului şi formei de cupolă sau sferă» (ECSM, 180 sq.). În Euro-Pelasgia, «contextele arheologice», excluzând «caracterul ac-cidental sau tehnic» de relevare a unor cranii izolate, îngăduie certitudini pri-vitoare la cultul craniului, din trei direcţii: a) dinspre craniul aşezat între unel-tele de silex, în orizontul anului 25.400 î. H., de EuroPelasgul din peştera Cioclovina (România); b) dinspre Grota Guattari a Muntelui Circe (Italia), un-de s-a descoperit un craniu de Euro-Pelasg-neanderthalian izolat
230

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

(fig. 72), «depus într-un cuib de pietre, în fundul unei încăperi» (GRP, 44), în orizontul anului 25.000 î. H.; c) dinspre Mas-d’Azil / Aričge (Franţa), unde s-a desco-perit un interesant craniu de fecioară de Euro-Pelasg, având în orbite plăcuţe confecţionate ritualic (fig. 73), în orizontul anului 15.000 î. H.

Fig. 72. Craniu de Euro-Pelasg-neanderthalian în cuib / cerc de pietre, din orizontul anului 25.000 î. H., descoperit la GuattariCirce (Italia).
La Euro-Pelasgul de la “poalele nordice ale Carpaţilor Meridionali”, în peştera Cioclovina (din România), cam la jumătatea distanţei dintre Cogaion / Sarmizegetusa şi Mureş, a fost descoperit un craniu, “decapitat ritualic / postsepulcral”, aşezat intenţionat între uneltele de silex de care s-a folosit în viaţă, din credinţa că îi erau “necesare şi în lumea de dincolo” – idee religi-oasă perpetuată la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni). Craniul de la Cioclovina-România, găsit «împreună cu trei piese de silex specific aurigna-ciene», prezintă «trăsături neanderthaloide, apropiate de acelea ale variantei Predmost a tipului CroMagnon» (DVDac, 19). În legătură cu trăsăturile “neanderthaloide” şi “cro-magnonide”, trebuie subliniat că sunt specifice orizon-turilor culturale ale anilor 35.000 şi 25.000 î. H., deoarece între aceste milenii s-a petrecut “hibridarea”5 din care a rezultat Euro-Pelasgul; o dovadă în acest sens o constituie şi descoperirea din peştera Ciurul Mare (tot în provincia Ar-deal / Transilvania a României), unde speologii au dat de «amprentele pi-cioarelor unui bărbat, ale unei femei şi ale unui copil; peste unele dintre aces-te urme sânt amprente ale ghearelor şi labelor unor urşi de peşteră, deci sânt în orice caz anterioare acestora; studiul antropologic al
231

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

acestor amprente de picioare umane a indicat caractere cro-magnodide şi chiar unele neandertha-loide» (DVDac, 20), după cum certifică preistoricienii / istoricii Vl. Dumitrescu şi Al. Vulpe. La craniul de Euro-Pelasg-neanderthalian de la Guattari (fig. 72), «or-bita din dreapta a fost zdrobită / spartă, înainte de depunere, şi gaura occi-pitală a fost lărgită; aceste două mutilări sunt interpretate ca urme de lovituri provocatoare de moarte la omul de la Circe», mărirea orificiului occipital fă-cându-se pentru «extragerea creierului» consumat în cadrul «supunerii unor legi / obligaţii rituale». Craniul fecioarei de Euro-Pelasg magdalenian de la Mas-d’Azil este lipsit de mandibulă şi are în orbite «două plăcuţe de os tăiate / croite încât să simuleze ochii» (fig. 73); este un caz «de craniu preparat / pregătit», ilus-trând un cult al craniului «ce se poate cita pentru întregul paleolitic» (GRP, 43).

Fig. 73. Craniu de fecioară de Euro-Pelasg, de la Masd’Azil / Aričge (Franţa), din orizontul anului 15.000 î. H., având în orbite plăcuţe / rondele de os.
Din Pelasgia Arhaică, «datele antropologice privind epoca epipaleoli-tică sunt mai numeroase, indicând o elevare a credinţelor, a ideilor religioase despre craniul / capul moşilor, “eroilor-zei”, “regilor-zei”, asimilat fie muntelui (prin “geometrizare” / “triunghiularizare” – v. fig. 81), ceea ce se relevă şi azi dintr-o serie de expresii ale limbii pelasgo-daco-thrace / valahe, sau dacoromâne / române, muntele având creier (“a se duce în creierul munte-lui”), nări (“nara / nările muntelui”), gene (“geana muntelui”), gură (“gură de rai”, de fapt, andreonul, sau peştera lui Salumasua / Salmoş, sau “Zalmas”, “Zalmoxis”) etc., fie
232

Reprezentare parietală “scheletic-umană” cu cap înrăzărit din orizontul anului 8000 î. pe un mal de stâncă din defileul de la Polovragi (România) Pelasgii din zona Porţilor de Fier ale Dunării şi mai în aval de acestea. dar erau puşi în mor-mânt şi «pe spate. din orizontul anului 7540 î. în «pat de ocru roşu». H. 74). săpau gropi dreptunghiulare pentru morţii din familie «în cuprinsul locuinţelor. o jumătate de bazin lipsind şi unul dintre capetele femurale fiind despicat. Fig. 77). 74. după cum dovedesc scheletele descoperite în aşezările Schela Cladovei şi I-coana (România).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. dintre cei 36 de indivizi ale căror schelete au fost descoperite la Schela Cladovei. «este interesant de semnalat că. 1 soarelui / cerului (fig.. unul având între coaste o săgeată. doi nu muriseră de moarte naturală. 75. în jurul vetrelor interioare». Fig. ca “morţii să se încălzească” la focul sacru. oului cosmic (fig. celălalt avea în-fiptă adânc în orbită o săgeată» (ibid. 75. cu braţele întinse în lungul corpului sau cu mâinile aşezate pe abdomen».). întregului cosmos. scheletele descoperite erau «nedeca-pitate» şi de tipul Cro-Magnon. sheletele erau în poziţia chircită (Hocker). desigur. H. Ou-cosmogonic-statuetă-cu-ideograme reprezentând pe Samasua / Samoş (Tatăl-Cer) de la Ocna Sibiului – sculptură în piatră şi cu pidestal scris. din cre-dinţa magic-analogică “în faptul că mortul trebuie să fie ca un foetus / fčtus în pântecele Mumei-Pământ”. 233 . spre a se renaşte cândva.

îndeosebi. 234 . Zeiţe-Găi / Pajure înghiţind şi transportând perechi de capete (soţ – soţie) la Samasua / Samoş (Tatăl-Cer) întru reînviere. cf. – frescă din altarul Pelasgiei Arhaice descoperit în Anatolia («nivelul VII. 85 / 100). mai mult. H. 8» – la Catal Hüyük. Old European Civilization. în orizontul cultural al anului 7540 î. cum o denumeşte Marija Gimbutas. descoperite în Pelasgia Arhaică SudDunăreană. deoarece. “oul-cap-de-Moş / Rege-Zeu» al statuetei de la Ocna Sibi-ului relevă la purtătorii pelasgo-culturii Precriş cultul craniului / capuluiou-cosmic. H. desi-gur. sau. la care se adaugă fresca din altarul de la Catal Hüyük / Anatolia. la Cazane / Porţile de Fier.. potrivit credinţelor pelasgice din orizontul anului 6800 î. 85). Fig. 76. altarul datân-du-se în orizontul anului 6800 î. frescă (fig. inscripţia de pe Statueta-cuIdeograme-a-Soarelui-Moş de la Ocna Sibiului conţine pe franja a III-a ideograma / “mitograma”: cal şi că-lăreţ decapitat. 77) drept “cap / craniu de SoareMoş / Tată-Cer. 76) în ca-re înfiorătoare “zeiţe-găi / pajure” înghit şi transportă perechi de capete de soţ-soţie la Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer) întru reînviere. despre craniu ca sediu al sufletului / spiritului în manifestările energetice-yang etc. GCiv.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ithyfalic (asupra căreia stărui-vom când vom aborda textele sacre ale Pelasgo-Daco-Thraciei / Valahiei). la Lepenski Vir (pe malul drept al Dunării.. H.GCiv. 1 Aceste realităţi arheologice nu exclud moştenirea de la Euro-Pelasgi a sferei de credinţe / idei religioase despre oseminte. Argumente în acest sens se rele-vă şi în cele 39 de “ouăpietroaie-sculptate” (fig. în Turcia de azi. în Serbia de azi). la Dunăre / Carpaţi. ce ţinea în acele vremuri tot de unitatea culturală a Pelasgiei Arhaice. (cf. în Pelasgia Arhaică.

începuturile mistericului şi puternicului cult al Cava-lerilor Zalmoxieni-Lupachi / Cabiri (v. Pelasgo-Dacii cu-cutenieni de la Traian-Dealul Fântânilor. clanul. Despre un complex cult al craniului / capului. 308). puterea fiind condensată în cap / craniu – cf. La Traian (Dealul Fântânilor). VMR. s-au descoperit unele morminte rituale». «în diferite aşezări şi necropole. n. din acelaşi orizont cultu-ral. s-au descoperit cranii izolate sau mai multe la un loc» (DVDac.. la rândul lui. care. «unele dintre gropile funerare (. tribul – sub protecţia. 1 Decapitarea rituală. în puterea eroicbenefică a strămoşului.). 170) şi decapitarea post-sepulcrală «urmată de a doua înmormânta-re a resturilor corpului celor consideraţi demoni răi sau demoni buni».) conţi-neau schelete incomplete. aduc nenumărate dovezi necropolele neoliticului din Dacia Nord-Dunăreană.. în gropile / mormintele respective erau «şi zeci de vase – unele întregi. de asemenea. în hălţile 235 . aşezat pe o farfurie cu picior înalt şi aflat în vecinătatea scheletului unui copil». Craniul şi cultul Cavalerilor Zalmoxieni-Lupachi / Cabiri. despre decapitarea post-sepulcrală. ori “teluric-celestă” întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). craniile erau presărate cu ocru roşu. «la Ariuşd. 48. cult prelungindu-se până din-coace de vremea lui Herodot. H. 42). H. care le certifică prezenţa pe calea-spirală plane-tară.. practicau deopotrivă decapitarea rituală (pentru a pune urmaşii – familia. de-spre decapitarea rituală. «de-capitarea post-sepulcrală este un substitut daimonologic al cultului craniului decapitat. a moşului bun. iar alta numai un craniu de femeie bătrână. a strămoaşei bune. s. încă din orizontul cultural al anului 4500 î. precum şi oase disparate de animale rămase de la carneaofrandă depusă în morminte». altele sparte ritual (multe dintre ele pictate). fig. face parte din cultul general al craniului» (VMR. Gropile speci-ale ritualice cu mai multe cranii atestă la Pelasgo-Dacii-cucutenieni din ori-zontul anului 4500 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

pe malul stâng al Dunării) s-au găsit două cranii îngropate «cu faţa unul spre celălalt» (DVDac. Lângă gura cuptorului unei locuinţe de la Căscioarele (la sud de Bucureşti.). III. atunci este vorba despre o decapitare rituală (ori postsepulcra-lă). la poalele căruia aveau loc ceremonialuri tainice de semizeificări. aflată încă în circuitul folcloric dacoromânesc / valahic de azi. indicând mai vechiul cult al perechii de cranii (fig. dar în fiecare ţară de râuri / munţi subordonată religios-politic Sarmizegetusei. «pentru capul decapitat al celui de-al treilea frate. H. de-semnând “muntele-cap-de-zeiţă-Gaie”). din orizontul anului 4500 î. în variantele ei mioritice. Istorii. dacă respectivele cranii sunt de bărbat şi de femeie. şi 60 de oralotexte ale Colin-dei Păcurarului datând din orizontul dacic al anului 4500 î.“cap” + -gai. şi. ce grăiesc despre ritualul “tăierii / luării capului”. unde protagonistul mioritic are statu-tul Solului / Mesagerului Celest la Soarele-Moş / 236 . H. Având în vedere gropile ritualic-funerare cu schelete decapitate din spaţiul Daciei (supra). în icono-grafia acestui cult «se menţionează grija deosebită a celor doi fraţi». 49). Marele Munte Sacru al Daciei era Cogaionul (mitonim compus – co. “de cru-ce”. 51. (cf. sau “luarea capului”. 76). capul celui de-al treilea frate. cu un ceremonial atribuit semizeilor sau e-roilor mitici. totodată. II. ţinând seama de faptul că producţiile sacre nu admit decât în situaţii rarisime “inovaţii” de la o generaţie la alta. Decapitarea rituală. de esenţă zalmoxiană. 1 Samothrake. înfăşurat într-un ştergar.“gaie” + -e/on “fiinţă” –. 37 etc. doar unul a scăpat cu viaţă şi şi-a făcut datoria faţă de ceilalţi doi.. 308). genială creaţie. exista câte un Munte Sacru.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ceea ce înseamnă (dacă sunt ambele bărbăteşti) că din cei trei fraţi de cruce de sub jurământul eroic-zalmoxian. Colinda Păcurarului. Neîndoielnic. Memphis etc. era transportat la poalele Muntelui Sacru şi acolo înhumat în secret. bineînţeles.» (VMR.

/ (…) / Nu mă puşcaţi. se evidenţiază a-devărul că oralotextul mioritic în discuţie.. iar pe de altă parte. H. 594). HIst. 75). se constată “o primă fază” de substituire a craniilor / capetelor reale de moşi / strămoşi mi-tici din altare. 628) etc. 605). atestate arheologic din orizontul anului 4500 î. pe de o parte. o să-l taie. 242). la Dunăre şi Carpaţi. 345): «ori să-l taie…. Eliade că «prezenţa nucle-ului epic iniţial al Mioriţei printre cântecele rituale confirmă. încă dintre orizonturile culturale ale anilor 7540 î. 1 Samoş (Tatăl-Cer). H. «Cei doi legea-i făce: / (…) / –Staţi. ori de 237 . nu s-a zămislit nici mai devreme. ne arată că originile sale se găsesc într-un univers religios» (EDZG. aruncat în trei suliţe / ţăpi (cf. / Numa capu mi-l tăiaţi…!» (FMtcg. 85): «Trei păcurei pa munte – / Unui mai înstrăinatu / Şi lui lege i-o făcutu: / O să-l puşte. / Numai capul mi-l luaţi !» (FMtcg. ca în cazul de la Ocna Sibiului (fig. 16 grăiesc despre tăierea capului la păstorul (“al treilea”. 565 et passim). Substituirea craniilor reale cu “capete de moş” (Samasua / Soare-Moş.. universul Zalmoxianismului. «în timp ce 44 pomenesc de luarea capului» (ARpc. Din 60 de ora-lotexte ale Colindului păcurarilor (sintagmă sub care sunt cunoscute în Ardeal / Transilvania variantele colinde mioritice). modelate în lut etc. fără a cădea în “donquijotism pa-leontologic”. “Tată-Cer”) sculptate. / (…) / Nici pân săbii nu mă daţi. în chip de “cap / craniu de Samasua / Soare-Moş (Tată-Cer)”. oglindind practicile magic-ritua-listice legate de cultul capului / craniului ca sediu de suflet cosmic. În Pelasgia Arhaică. “mai mic” frate / fărtat) protagonist. 4500 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. voi fraţi. I. H. capul sublimei jertfe ca protector al turmelor / păstorilor era îngropat în strungă: “numai capul mi-l luaţi / şi în strungă să-l băgaţi” (FMtcg. arhaismul ei. nu mă tăiaţi. / ori să-l pue-n trei ţă-puşte…» (FMtcg. din “sacrele vetre” etc. desigur. dar pornind de la constatarea lui M.. nici mai târziu decât în orizontul respectivului an. cu încrustate / “sculptate” pietre ovale “de râu”.

34). acest element “spiritual” (nu poate fi numit altfel. al oului cosmic. consumând creierul său. Perechea de cranii în agrar-pastorala Pelasgie Arhaică. H. pe de altă parte. în legă-tură. devenea obiect de cult» (EICIR. se află la Muzeul Naţional din Belgrad). graţie viselor şi experienţelor extatice şi paraextatice. de multă vreme. “spirit”. pe care limbile moderne îl de-semnează prin “suflet”. “suflu”. în fuziune.) era prezent în întregul corp. elemente fundamentale ale cultului cra-niului / capului – de Moş / Tată-Cer – persistă în Dacoromânia până dincoa-ce de secolul restrângerii ariei Zalmoxianismului. e. după cum subliniază şi Mircea Eliade. exista credinţa că se poate asimila elementul “spiritual” al victimei. craniul. «era considerat sediu al “sufletului”. dar localizarea “sufletului” / “spiritului” în creier a avut consecinţe conside-rabile. 77. din Pelasgia Ar-haică. 238 . creierul). “dublu” etc. 77) etc. pentru că era perceput ca imagine.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. el constituie întrucâtva “dublul” său.) şi al generalizării Creştinismului. “apa-riţie” etc. I. cu mitul oului primordial. în Dacia. în sfera misterică / iniţiatică a puternicului cult al Cavalerilor Zalmoxieni / Dunăreni (“Nemuritori” / Daci”. O variantă a cultului craniului.. cu credinţele. Deca-pitarea rituală se justifică în credinţa – din Euro-Pelasgia. în Serbia de azi. Pelasgicul ou-cap-de-piatră cosmogonic din orizontul anului 6500 î.. “viaţă”. Fig. pe de o parte.. 1 la Lepenski Vir (fig. sursă de putere. din Dacia – potrivit căreia capul / craniul (i. de la Lepenski Vir (pe malul drept al Dunării. se recunoaşte e-xistenţa unui element independent de corp. ”Thraci” etc.

Practica. (fig. cu oglindire în Perechea Primordială. îngropate “faţă-n faţă”. fie orgia – regresie în haosul primordial» (EMML. unde apar coloanele Perechii Primordiale (între ele. Tatăl-Cer şi MumaPământ. “la gura cuptorului”. de aici proiectân-du-se şi mitul 239 . aveau menirea de a reactualiza miturile creaţiei. Craniul / capul zeului Samasua – Soarele-Moş / Tatăl-Cer de la Turdaş (România) plângând-plouând (teracotă din orizontul anului 5300 î. în cadrul unui rit de consacrare. provenite prin decapitare postsepulcrală. 218). cele două “sedii de suflu / viaţă” se înscriu întrun complex cult agrar-pastoral al fecundaţiei / fertilităţii (germinaţiei). mai spre coloana Dachiei / Mumei-Pământ. H. H. templu cu etaj (parterul fiind consacrat întrunirilor religios-cetăţeneşti şi etajul. cranii de “strămoşi mitici pere-che”. compor-tând «fie uniunea ceremonială – replică a hierogamiei –. Cele două cranii sacre. ce strălucea pe malul drept al Dunării. era dedicat Perechii Primordiale şi secundei perechi sacre). lângă vatra / cuptorul casei de la Căscioarele. cu o “primă” jertfă umană de zidire / întemeiere. Fig.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. întrucât aici s-au descoperit ruinele Templului Nuntirii Tatălui-Cer / Samasua şi Mumei-Pământ / Dachia. ale familiei / clanului. proiectându-se în sacra pereche. în orizontul cultural al anului 5000 î. fiind vorba mai mult ca sigur de cranii sacre prove-nite de la un bărbat şi de la o femeie. 78. prin cele patru capele. 79). – pelasgocultura Turdaş-Vincea). adică al Perechii Primordiale. 1 În cazul «perechii de cranii faţă în faţă» din vatra pelasgo-daco-dună-reană de la Căscioarele. Şi riturile perechii primordiale. ritualul se conjugă şi în celebrul templu de la Căscioarele-România. erau considerate genii protectoare ale casei respective. “imitată în toate” de credincioşi.

79. descoperit între ruine. sfera credinţelor / ideilor religioase despre cap (“cap luat” / “cap tăiat”) ca 240 . potrivit dove. Utu / Co-Utya. la Căscioarele-România. Templul Nuntirii lui Samasua / Tatăl-Cer cu Dachia / Muma-Pământ – modelul din lut ars. într-o Dacie politeistă. astfel înrăzărindu-se şi astăzi în mito-logia dacoromână. H. 1 fundamental pelasgo-daco-thracic / valahic.zilor arheologice (între care şi modelul plastic miniatural de sanctuar de la Căscioarele. formând cele două perechi: Perechea Primordială şi sacra pereche secundă. în sublimul Creştinism Cosmic (sintagmă utilizată de M. “fiul ceresc”. în interiorul misteric / iniţiatic al Zalmoxianismului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. În vecinătatea puternicului cult al lui Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). din orizontul anului 5000 î. În Dacia. constelaţia credinţelor. adică Sora-Soarelui / Luna. desigur. Dachia / Dochia. al jertfei zidirii). H. unde cultul craniului / Fig. a.600 î. în cadrul misteric / iniţiatic... ieşind din “pere-chea de cranii”. în sinonimie parţială cu mioritismul ca înfăţişare “de masă” a Zal-moxianismului). rafinân-du-şi încărcătura religioasă. la Dunărea de Jos. Eliade cu privire la o dimensiune inconfundabilă a spiritualităţii valahice / da-coromâne. sau dacoromânesc / românesc.). Cabiri ş. So-Ares / SoareTânăr-Războinic şi “fiica teluric-ce-lestă”. în cadrul cultului Cavalerilor Dunăreni (Daci / Thraci. sau Muma-Pământ. Samasua-Samos / Soarele-Moş. sau Tatăl-Cer. Suntem într-o arhaică lume preponderent-agrarpastorală. capului şi-a reliefat permanenţa şi polivalenţa semanticsincretică. panteonul era dominat de patru divinităţi. ideilor din cultul craniului / capului a fost absorbită de spiritul noii religii ce a conferit “ştiinţa nemuririi”. Dar după Reforma Zalmoxianismului ce are loc abia în orizontul anului 1. cu cele patru sedii / edificii pentru “primele patru conducătoare”. sau Dochiana / Cosân-zeana.

Între aceleaşi orizonturi pelasgo-culturale. H. potrivit credinţelor.000 şi 8. Încă dintre orizonturile pelasgo-cul-turii Precriş fuzionează credinţele oului primordial / cosmic cu cele despre craniu / cap ca imagine a pământului. Fig. se relevă mirobolant. De la munte ca ou / cap cosmic de gaie / pajură se ajunge cu vremea la antropomorficul munte-craniu / cap “înşurubat” în cosmosul de toate zilele al Pe-lasgului din bazinul Dunării (în primul rând al Pelasgilor-Gaeţi / Geţi). 80. în partea / faţa nevăzută a Lunii. munte. 224). treptat-treptat antropomorfizată. 170). după cum s-a mai spus. 1 «sediu al forţei fizice şi spirituale creatoare de viaţă pe pământ» (VMR. ori în întregul cosmos. DAPR. cu creastă / creştet. atestat dintre orizonturile EuroPelasgiei anilor 10.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Muntele este – încă din zorii holocenului – o divinitate / zeitate-cap-de gaie / pajură. muntele se iveşte “în a doua ge-neraţie / serie de divinităţi” din Pelasgia Arhaică. evident. cu creier – de unde şi suportul se-mantic-sincretic al expresiei dacoromâneşti în bun circuit şi azi: creierul muntelui (de lângă Gura de Rai.500 î. (aspectul cultural Stoicani-Aldeni – cf. H. Cap / craniu. şi de reprezentările din Peştera Chindiei (România). ori nu prea departe de ele. Cultul craniului / capului şi portretul zalmoxian al protagonistului mio-ritic din balada Pe Gura de Rai. Cap-sfânt de strămoş de la Stoicani-România – ceramică din orizontul anului 3700 î. permiţând “altoiul” credin-ţelor despre craniu / cap cosmic şi ou primordial. superstiţiilor valahice / dacoromâneşti “active” şi la 241 . spre a ajunge în cer. a cosmosului. dinspre cultul Gaiei / Pajurei (Babei-Gaia). ou cosmic.

cu nări etc. cu gură. îşi avea părţile (dinspre muntele-cap / craniu. 1 începutul secolului al XX-lea. După gân-direa (holonistică) mitică / magic-totemică. sediu al sufletului. Astfel de credinţe / idei religioase din Dacia politeistă au fost asimi-late de Zalmoxianism şi. cuprinzător de cosmos.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în lumea agrar-pastorală. 81. (cf. partea are puterea magic-simpatetică / magic-contagioasă a între-gului-cap / craniu. Cogaion) bine “specializate” agrarpastoral. misterul germinaţiei. În Dacia. mai înainte. cu pisc-plisc / cioc. hierogamia Tatălui-Cer / Samasua şi Mumei-Pământ / Dachia. 170 et passim). adică în Ar-deal / Transilvania – era aruncat în trei ţăpi. Capul (“portretul”) protagonistului mioritic. VMR. 241). a-sigurând fertilitatea / fecunditatea: faţa albă era 242 . Cap cosmogeometrizat de la Vidra-România – «buton de capac în formă de cap uman de la Vidra» (DAPR. protagonistul colindei Pe Gura de Rai / La Muntele Mare – cu circuit numai în zona intracarpatică a Daciei. partea oglindeşte întregul (“pars pro toto”). al vie-ţii din întregul cosmos dacic / dacoromânesc (aidoma Solului / Mesagerului Celest la Samasua / Soarele-Moş. H. dătător de suflu / viaţă în cosmos. ori după Zalmoxianism. Fig. din orizontul cultural al anului 3500 î. “sufletul trece prin creierul muntelui”). Capul / craniul sublimei jertfe – animal / om tânăr-pur. de cultul Cava-lerilor Dunăreni. sau în ţăpuşte). reactua-lizează cosmocreaţia. deci “sfânt” – are menirea de a revărsa benefic respectivul mis-ter pentru întregul neam. Craniul / capul sublimei jertfe re-editează. spre a se conserva până azi în sfera Creştinismului Cosmic. al fertilităţii / fecundităţii se relevă “specializat” pe anumite sectoare / părţi ale capului / craniului-sediu de suflet cosmic.

ghionoaie şi ghion. din Dacia / Dacoromânia s-au transmis ca sa-cră moştenire până azi la Valahi / Dacoromâni. H. «până şi muntele (cu peştera lui Zalmoxis) a fost 243 . 5) despre Zalmoxis. pe care îl urmărim în studiul special consacrat cultului zeiţeiGaie. Gura-de-Rai pentru cei cu ştiinţa de a se face nemu-ritori. după cum sa mai arătat. profetulzeu al Dacilor. al Dumnezeului Cogaionului / Sarmizegetusei. deoarece Cogaion (Kogaionon) este un cuvânt compus. despre peştera “inac-cesibilă” a lui Zalmoxis. obi-cei care «dăinuia şi în vremea» lui Strabon. Cogaion – Marele Munte Sacru din Carpaţii Daciei. H. În acest sens este relevator şi firul etimologic al oronimului sacru. ce au convergenţă în elementul secund de compunere. despre Zalmoxis ca mare preot al ce-lui mai venerat zeu dacic. – 21 d. / coapte-ntr-un rug verde”. adaugă Strabon. despre călă-toriile lui Zalmoxis (metatezat: Zamolxe) în sud. despre co-participarea profe-tului-zeu la domnia / regalitatea Daciei. din Co. cuvinte cu bogăţie de franje se-mantic-sincretice în limba valahă / daromână contemporană.“gaie” + -on (sufix pelasgo-daco-thracic / “dunărean-arhaic”) într-o fază străveche a limbii. pornindu-se de la termenii gaie. gai.) vorbeşte în Geografia (VII. Cogaion (Co-gai-on / Ko-gai-on-on)./ Ko. ochii corelau sporul de fructe din câmpuri – “ochişorii lui / două mure negre. 3. datină după care mereu s-a găsit un astfel de omprofet-zeu (e vorba de Dinastia Zalmoxienilor). el însuşi fiind socotit Soare-Moş / Samasua (Tatăl-Cer). 1 în corespondenţă cu bogăţia turmelor – “feţişoara lui / spuma laptelui”. Muntele-Cap-de-Ga-ie / Ghion. Geograful / istoricul Strabon (64 / 63 î. mus-taţa garanta abundenţa cerealieră – “mustăcioara lui / spicul grâului” (ori: ”mustăcioara lui / ţapa orzului”) etc.“cap” + . unde profetul-zeu se întâlnea «doar cu regele şi cu slujitorii săi».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. şi. Credinţele / ideile religioase despre muntele-cap (craniu)-de-gaie / pajură din Pelasgia Arhaică.gai.

atribuit lui Salmoş (Sarmis) al XXI-lea (414 – 355 î. «numele lui este Cogaionon / Kogaionon. aprox. CS. tot Cogaionon.. H. EDZG. muntele sacru al PelasgoDacilor. în zece terase. era Deceneu. cu Muntele Grădiştea de azi (cf. 231. 71 sqq. În epoca lui Bure-bista. la Peretu-Te-leorman (România). 349. oricum. cel cinstit ca Zalmoxis. Fontes. şi apa sacră a râului Cogaionon erau la Sarmizege-tusa. (cf. Strabon certifică pe vremea lui Burebista. a Dumnezeului “dacic” etc. Capul-mască din foaie de argint aurită. până în orizontul anului 21 d. 91 etc.). existenţa unui oronim pelasgo-daco-thracic / valahic (dacoromânesc). unde Burebista mergea cu suita lui pentru a consulta vrerea zeului suprem. Cogaionon / Kogaionon. H. capitala puternicului stat centralizat al Daciei. şi a unui hidronim sacru. locul trecerii în [ara Nemuritorilor (sau ÎmpărăţiaTinereţii-fără-Bătrâ-neţe-şi-Vieţii-fără-Moarte).. Cogaionon / Kogaionon. Şi Cogaion / Kogaionon. PGet. la muntele sacru dacic.). după cum ne în-credinţează Strabon în amintita lucrare. 244 .). 82. 381 sqq. 1 socotit sfânt şi aşa îl şi numesc» (adică apelându-l cu un cuvânt sfânt / sacru). Istoricii – între care şi I.). cu templele / sanctuarele rotunde (cu etaj. H.. Crişan – identifică muntele sacru pelasgo-daco-thracic / valahic.. I. jur-împrejurul Cogaionu-lui / Sarmizegetusei înfloreau toate dacicele ţări de râuri / munţi (unele având numele / supranumele ca şi în România de azi). Aşadar. cu peş-tera sacră a lui Deceneu. descoperit în mormântul princiar ridicat pe câmpul de război. ca pe Co-lumna DecebaloTraiană din Roma) şi patrulatere (sanctuare-calendar) etc. Fig.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. contemporanul şi rivalul împăratului roman Caesar. CS. la fel ca al râului care curge pe lângă el» (cf. la peştera sacră.

. “Insulă” a monoteis-mului în “oceanul” politeist. “frategeamăn” al “Fiului”. capului / craniului ca sediu al puterii chtoniene. spre / în Zalmoxianism şi Creştinism Cosmic. s-au antrenat permanent din paleolitic / neolitic. I. de la “reînviere”. pornită în drumul-spirală având centru Cogaionul. “septadă”. secundat de cei doi “fârtaţi” / “fraţi”. HIst. în cultul Cava-lerilor Zalmoxianismului (sau Cavalerii Dunăreni. Zalmoxiana “veche unitate de acţiune”. “eternă reîntoarcere”. teluric-ce-leste. cereşti etc. “cabirică”. conducea con-freria războinic-zalmoxiană pe drumul-spirală-planetară (ca şi în 245 . ori ai “fiului”. 6 + 1. prin Cavalerii Dunăreni. “călătorie din Lumea Albă în Lumea de Dincolo / Neagră” (“din [ara-cuDor în [ara-fără-Dor”. deţinător al misterului vie-ţii / puterii în cosmos. credinţele despre cap. pornindu-se. ca în arhitectura sanctuarului mic-rotund de la Sarmize-getusa). mai ales. şi. se constituia din Solul / Mesagerul Celest “înfrăţit” / “înfîrtăţit” cu cei doi aruncători de Sol – potrivit scenariului misteric / iniţiatic – în trei ţăpi /suliţe (cf. “thracică” etc. după Reforma Zalmoxianismu-lui. au acordat o foarte mare importanţă “misterică” / “iniţiatică” în “nemurirea” lor. Războinicul-Sol (“sor”. Confreriile războinic-religioase ale Daciei. 1 Craniul / capul ca sediu al puterii chtoniene. acvatice / marine etc. sau triadă eroică (în alte arii. 345). pe de o parte. deveniţi “semi-divinităţi”. So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). desigur. din “[ara Efemeridelor” în “[araTinereţii-fă-ră-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte” / “Raiul conferit de Samoş”) etc.). pe de altă parte. bază misterică / iniţiatică a Zalmoxianismului. prin epoca metalelor. “frate-de-cruce”. ori “nemuritori”. ceea ce poate fi urmărit fără hiatusuri.. cereşti. Danubieni etc.. Zalmoxianismul s-a impus / extins în “sacra ca-le-spirală teluric-cerească” a Solului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. războinicii lui Samasua / Samoş (Soare-Moş / Tată-Cer). de la ştiinţa cogaionică / dacică a individului uman de a se face nemuritor. al Soa-relui) / Mesager-Celest ..

).. Cabir etc. 8 sqq. din Dacia şi din Groenlanda până în India – cf. în rol de “aruncători în trei suliţe” a Solului. 1 cazul auto-rului Cosmografiei.). H. scenariul îl proiectează pe cel mai mic dintre fraţi în binomul nemuririi alături de “fiul celest”.). Danubian. 277).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ceilalţi doi (cei doi fărtaţi aflaţi în rol de “ucigaşi”. “Luarea capului” în cultul Cavalerului Zalmoxian / Dunărean (Thrac. ca epopt în Zalmoxianism. din scena-riul Zalmoxianismului) constituind “binomul nemuririi secunde” şi relevând.. Aethicus Dunăreanu. Amqa. alegoria iconografică / simbolică “tălmăcin-du-se” / “vectorizându-se” (infra) în mioritism / Creştinism Cosmic. lângă “o haltă-o-racol” de pe drumul spirală. de la 1600 î. într-un scenariu în care cel mai mic este “ucis ritu-alic”. întradevăr. Şi fapele zeieşti-războinice ale unui astfel de Sol / Zal-mas-semizeu. Thrac. H. după cum s-a mai menţionat. faţă de «spectacolul thanatologic în care se înscenau moartea şi învie-rea».. H. VAeth. 375 – 435 d. descrie drumul-spirală. “mitul zalmoxian-cabiric” (fig. capul se proiectează în pa-noul ritologic-zalmoxian central. Cabir etc. capul păstrează (“vectorizată în plan secund”) întreaga constelaţie de credinţe / idei religioase 246 . aprox. purtând printre semeni chiar numele zeului său unic / suprem. În cosmogenica iconografie a Cavalerului Dunărean (sau Dac. înainte de a porni-o tustrei pe calea-spirală-planetară (“teluric-celestă”) întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). un dualism gemelar (cf. Ca şi în triada Solului la Samasua / Samoş. 42) priveşte pe cei trei “fărtaţi” / “fraţi” (nemuritori. sau. faţă de ritul de consacrare a spiritului sacrificatului ca geniu protector al comunităţii / nea-mului. bineînţeles). au fost înregistrate şi de Analele lui Suppiluliuma. care. între orizonturile anilor 1380 şi 1375 î. în triada străvechi-zal-moxiană a Cabirilor apare grija faţă de capul / craniul sacru. So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). VMR. aflată în Imperiul Hittit Nou.

83). 42) înfăţişează “capul Tatălui-Cer / Samasua” susţinut cu gurile de cei doi balauri cosmocreatori. Fratele-Secund are în mâna dreaptă capul de berbec în cum-pănire cu craniul. H. dintr-o Dacoromânie arhaică. înaintând “tot spre dreapta”. de Peş-te şi de Gaia-cu-VasulPurificator-în-Creştet.). şi încoronat) permitea / media transferul beneficei potenţialităţi a centrului cosmic. “aducătorul de fulgere / grindină”).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. pe pământul neamului / po-porului semănător de credinţă “monoteistă” în spiritul ştiinţei nemuririi. “suspendat în mâna-i stângă”. încât să fie tangent la dreptul braţ cu secure dublă (“deasupra capului”. Întregul Sacru-iniţial (Tatăl-Cer). susţinut de “Vidra” de la mijlocul arborelui sacru (din stânga). ori a (“capului”) unicului / supremului zeu. ori dintr-o Dacie a Zalmoxianismului (de pe la anul 1600 î. “Icoana alegoric-zalmoxiană / cabirică” (fig. în zenit. H. În registrul “pătratului mic” intră Fratele-de-pe-Calul-Năzdrăvan cu securea de luptă (toporul 247 . Sama-sua / Samoş. este “puntea” / “liantul” pentru menţinerea “jumătăţilor” în Întregul Sacru.. Capul protagonistului (erou / războinic. Cabir) tălmăceşte într-o mare măsură “ochiului pro-fan” Mandala Zalmoxianismului (fig. Fratele-Mezin. H. de Câine. până dincoace de anul 106 / 600 d. “rege-zeu” revenit din “călătoria celestă” în calitate de Sol. Iconografia Cavalerului Zalmoxian / Dunărean (Dac. în chip “ritualic-funerar”).. spre Lumină / Yang. “balaurul norilor / aburilor de pe crestele munţilor”. ultimele “semnalări” / “semne” fiind din vremea lui Mihai Viteazul). de Taur. “în carne şi oase”. conducător / ”re-ge-de-arme”. “jertfitul”. Thrac. “călărit de So-Ares / Soare-Tânăr / Război-nic” şi sprijinit de capul berbecului) şi Nefărtatul / Nebeleizis (“Gebeleizis”. în complexul scenariu misteric / iniţiatic al sublimei jertfe reactualizatoare a Creaţiei / Genezei. 1 dintr-o Dacie politeistă (ante-rioară anului 1600 î. Fratele-de-pe-Calul-Năzdrăvan “deschide” căile cu dacica secure dublă. Fărtatul (în dreapta scenei sacre.

Mandala Zalmoxiană. spre aceasta se vectorizează Eroul / Cavale-rul întru nuntirea cu SoraSoarelui şi. CS.“se deschide prin sublima jertfă umană” ca “latură ascensional-translabilă spre centrul potenţial marcat de intersectarea diagonalelor”. “Taur”. pătratul de mijloc. Fărtatul (“călărit” de So-Ares) şi Nefărtatul / Ne-beleizis (“călărit” de Lună). în mâna dreaptă. (cf. în registrul laturii din dreapta este secunda pereche sacră (Soarele şi Luna / Sora-Soarelui) antropomorfizată. re. 216). H. în registrul laturii din stânga se află Fratele Secund. în registrul “pătratului mare”. datând din orizontul anului 350 î. al Fratelui-Mezin. 82). ca la Peretu-Teleorman. sau “sub mască“ de argint şi de aur (fig. ori a diademei cu frunze de aur. 378). având în mâini capul de berbec în cumpănire cu craniul de om / erou sub protecţia securii duble a fratelui-căla- Fig. 83. “Peşte”. ori a 248 . ca în mormântul 29 din necropola de la Tiszavalk (cf. propulsat şi de “Vi-dră”. laturile sunt formate de axis mundi şi de balaurii-zei-cosmocreatori.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. deasupra capului). susţinând cu gurile “capul Tatălui-Cer / Soarelui-Moş”. întru înrudirea (“încumnăţirea”) cu “Fiul Celest” spre a putea participa la marea ordine cosmică. ca în mormântul de Cavaler Zalmoxian descoperit la VraţaMoghilanska. astfel. “Câine”. pe malul drept al Dunării de Jos. GCiv. “ghionul”. şi de Gaia / Pajura cu amfora / urna în creştet”. Punerea capului de “rege” sub protecţia “inelului” / “cercului” de cu-pru. cât şi sub “magic-ocrotirea” securii / toporului de luptă. simbolizând cosmodinamica şi psihodinamica ÎNTREGULUI în PARTE şi invers – “desen” / “pictură” în roşu (părţile negre din figură) şi în “alb”. de pe “faţa de sus” a cubului din mormântul regal de Sol / Mesager Celest descoperit la Fântânele-Teleorman (România). 1 dacic.

tot acolo fiind puse şi oase de porc: oasele unui picior şi coastele. era «o căpetenie robustă. deasupră-i”. sau – în cazul substituirii prin obiecte sacre. mai adânc şi mai bogat dintre toate». braţul stâng al mortului lipsea. aşezată pe o latură. un ciubăr şi un pumnal de si-lex de 14 cm lungime. H. din orizontul anului 3400 î.. în Bradul Cosmic. 208).5 m lungime şi de «peste 1m lă-ţime» (ibid). Comparat cu cele 43 de morminte ale necropolei respective. după cum certifică Marija Gimbutas. 84). solzul triunghiular de obsidian. sau cu ghionul / baltagul în mâna dreaptă şi oglindirea veridică a ritualului în Corinda Păcura-rului pe-ŕ Gură de Rai. de metal. într-o groapă de 2. Înhumarea “regelui de arme” cu securea dacică dublă. la picioarele mortului. o strachină. H. (dacă datările 249 . 29 de la Tiszavalk diferă foarte puţin faţă de acelea din mormintele de la Csongrad (Ungaria) şi Decea Mureşului (România)». se găsea o pereche de sule din cu-pru. este un mormânt tipic Daciei din orizontul anului 3400 î. Unul dintre cele mai re-prezentative morminte din Dacia de Vest (Câmpia Tisei). «tot lângă capul condu-cătorului se aflau o piatră rotundă. 1 “ghionului de paradă” (fig. îşi are obâr-şiile religiosritualice în orizonturile culturale dacic-zalmoxiene ale epocii metalelor de la Carpaţi / Dunăre. inventarul mormântului nr.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H. a celor specifice neoliticului – chiar în orizonturi anterioare. este şi cel ce are numărul 29 în necropola de la Tiszavalk. este mormântul “regelui de ar-me” daco-marisian / tisian din orizontul anului 3400 î. răzuitoarea din silex. dar nu mai devreme de “supraetajarea Cerului de Fier” (“fier celest / meteoritic”) în axis mundi. la cealaltă extremitate a gropii. uşor contractată» (GCiv. o traistă din piele putrezită conţinuse probabil colţul de mistreţ. privind “ocrotirea capului cu securea / toporul în mâna dreaptă. «este cel mai mare. «având lângă cap securea de luptă pe care o ţinea în mâna dreaptă».

/ ca să mi-l omoare – oiLerundă-Leroi. la Vărădia de Mureş (România).. / oi-Lerundă-Leroi. / cu trei păcuroniu – / oi-Lerundă-Leroi. / oi-Lerundă-leroi. / unu-i striinelu – / oi-Lerundă-Leroi.! / Pe plai pe la no-iu. / miorică. din aur. / oi-Lerundă-Leroi.! / Doi îs veri-primariu.. / oi-Lerundă-Leroi. / oi-Lerun- Fig.! / Oi-Lerundă-LeroiLer. / ca să mi teomoare... colindă de un-de aflăm şi “motivaţia” – tăierea ploilor (probabil... / nici apă nu beiu – / oi-Lerundă-Leroi. / cei doi veri-primariu – / oi-Lerundă-Leroi.?!?» / «– Cum eu apă-oi beare. pentru paradă. / pe-a Gură de Raiu.. din Cerul-deFier) cu toporul: Oi-Lerundă-Leroi-Ler. din orizontul cultural al Daciei anului 250 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / oi-Lerundă-Leroi.. / trei ciopoi de oiu. / oi-Lerundă-Leroi. / oiLerundă-Leroi. / nici apă nu beare – / oiLerundă-Leroi. Topor dacic în formă de “ghion / gaie”. / cu a lor topoare.. / pe cel striinelu – / oi-Lerundă-Leroi. având la cap toporul (baltagul) / se-curea ţinut(ă) cu mâna dreaptă. / oi-LerundăLeroi. când mi-o vedeare. / cei doi veri-primariu – / oi-Lerundă-Leroi. / oi-Lerundă-Leroi. ce este în circuitul sacru şi în zilele noastre. / oi-Lerundă-Leroi. / el. / oi-Lerundă-Leroi. / când s-or lăudat – / oi-Lerundă-Leroi. / frumos întrebare – / oi-Lerundă-Leroi: / «– Ce rându-i pă tine. / oi-Lerundă-Leroi. / ei se vorovau. H. nu de-parte de necropolele de la Decea Mureşului şi de la Tiszavalk..! / Mică. / oi-Lerundă-Leroi. / şi iarb’-oi păşteare. / torcu-mi-se-ntorcu – / oi-Lerundă-Leroi. 1 radiocarbonice sunt în concordanţă cu cele din raportarea pe bază de analogii la pelasgo-cultura Cernavodă I). / iarbă nu păşteare..! / Pe plai pe la noiu. / ea-i înţelegeare.. 84. Practica magic-ritualică / mitică a înmormântării “regelui de arme” din Dacia orizontului anului 3400 î. / oiLerundă-leroi-Ler. / de iarbă nu paştiu. o găsim reflectată veridic în testamentul protagonistului din oralotextul mioritic Corinda Păcurarului pe-ŕ Gură de Rai..

/ toporaş tăiare – / oi-Lerundă-Leroi. Problemata. dovedind că oralitatea fun-damentată de şcolile tradiţionale ale Zalmoxianismului este încă vie în adevă-raţii Pelasgo-Thraco-Daci / Valahi (Dacoromâni). că oralitatea de acest tip aparţine ştiinţei de a te face nemuritor. 1 1000 î. din orizontul anului 3400 î. / sau a mie-iloru.. / unde să te-ngroape – / oi-Lerundă-Leroi. / fluieraş cântare – / oi-Lerundă-Leroi. / oi-Lerundă-Leroi. / unde să ţi-l pună – / oi-Lerundă-Leroi. H. / oile s-or strânge. / Băltăgaşu-n mâna me / Cu trânghiţ’-alăture…» (ADFR. 15 – 18). 152). / oi-Lerundă-Leroi. H. / Luncea me ce lucie / Mi i-ţ pune de cruce !» (ADFR.. I.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor...» (ADFR. XIX). I. / oi-Lerundă-Leroi..?!?» / «– În mâna direapta – / oiLerundă-Leroi: / ploaia când ploiare. PDac.!» / «– Toporaşul tău – / oi-Lerundă-Leroi. / Fluieru după cura. 68). 153).. Toporaşul meu cel dulce / Mi-l puneţi în loc de cruce… (FMtcg..?!?» / «– ‘N strunga oiloru. Există şi alte variante din acelaşi orizont înregistrate de folclorişti: «Ce pe mine mă-ngropaţ / Înaintea strungilor. Şi Corinda Păcurarului pe-ŕ Gură de Rai. 561) etc. / cu lacrămi de sânge – / oi-Lerundă-Leroi. / neaua când o ninge. este una dintre primele capodopere ale umanităţii. 251 . dă-Leroi.. / cu a lor topoare – / oi-Lerundă-Leroi. / vântul când băteare.!» (MRst. «Toporaşu mn’eu cel drag / Mi l-eţ pune la cap.. / oi-Lerundă-Leroi.. ce în antichitatea lui Aristo-tel erau vestiţi şi pentru performanţa de a-şi fi versificat / cântat legile (cf. / oi-Lerundă-Leroi. 151). / oi-Lerundă-Leroi. că Împărăţia-Tinereţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fărăMoarte este în noi. I. / În locu găleţâlor.. / pa mine m-or plânge – / oi-LerundăLeroi... descoperit la [ufalău-România (cf. «Şi toporu mn’eu cel drag / Mie mi-l puneţ la cap..

V. 1 ABREVIERI (A). n. I. publicat în 252 1 B: . = Grand Unification Theory / Teoria Marii Unificări. = Inelul Lumii Materiale. = înainte de Iisus Hristos (sinonimie: î. în articolul Incredibila dispa-riţie a fosilei omului de Oltenia. echipă din care făceau parte specia-liştii: Alexandra Bolomey. n. U. H. G. Alexan-dru Păunescu ş. = eră / epocă valahică (pelasgo-daco-thracică / dacoromânească).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. coordo-nată de arheologul C. E. • Descoperirile de la Valea lui Grăunceanu – Bugiuleşti (provincia Oltenia / România) din anul 1962 s-au datorat unei echipe de cercetători dacoromâni. Marin Nica. M. NOTE (B). Ion Firu. = înaintea erei noastre). H. a fost abordată mai recent şi de Cornel Ivanciuc. Dardu Nicolăescu-Plopşor. S. a. Australanthropus olteniensis. e. L. = după Iisus Hristos (sinonimie: e. = era noastră). “şi cam tot de aceeaşi vârstă cu sud-africa-nul”. SIGLE (C) A: • • • • • d. Nicolăescu-Plopşor. “Odiseea” descoperirii “unuia dintre cei mai vechi hominizi din Eurasia”. î. T.

al continentului nostru a generat dispute aprinse în lumea antropologilor. impli-când. Parisul şi Budapesta. după care vor contamina Pentagonul (!). Marin Nica. rinoceri. pantere. formând serii din punct de vedere tipologic şi prezentând urmele unei îndelungate utilizări. elefanţi meridionali. Nicolăescu-Plopşor făceau parte specialiştii: Alexandra Bolomey. cerbi. în-tr-o asociaţie faunistică foarte diversificată. 23 – 29 aprilie 1993. S. p. Oasele 253 . la Bugiuleşti – Vâlcea. Plopşor. Război care continuă şi astăzi. 125. la trei ani după trecerea în nefiinţă a antro-pologului Dardu Nicolăescu-Plopşor. Descoperirea s-a făcut într-un golf al fostului Lac Getic ca-re. În anul 1962. şi mult disputata fosilă. în urmă cu două milioane de ani acoperea întregul ţinut de la sud de Carpaţi. Gheorghiu-Dej şi Chivu Stoica. protagonistul acestei aventuri a cunoaşterii. conţinând resturi de fosile de maimuţe. Ion Firu. cai. Cititorii Tineramei au privilegiul de a intra în posesia unor informaţii inedite despre războiul generat. antilope. în împrejurări misterioase. de o fosilă. gazele. hiene. 11: «Cronica descoperirii celui mai vechi hominid din spa-ţiul carpato-danubian şi. veche de două milioa-ne de ani. Alexandru Păunescu ş. unele având caracterul de unelte. au fost prelevate mari cantităţi de oase de animale. implicit. 1 gazeta «Tinerama» (Bucureşti). începând cu 1962. Din e-chipa de cercetători coordonată de arheologul C. o dată cu moartea căruia dispare.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din punctul fosilifer “Valea lui Grăunceanu”. pe de o parte. Lucrurile vor lua curând o neaşteptată turnură politică. cât şi pe cele ale lui Gh. nr. a. atât cabinetul preşedintelui Africii de Sud. sparte intenţionat. Dardu N. urşi.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

sparte intenţionat, unele prezentând chiar patina de uzură, fapt ce atestă o îndelungă utilizare intenţionată, l-a determinat pe C. S. Nicolăescu-Plop-şor să emită ipoteza existenţei unei industrii de unelte prepaleolitice de tip osteo-dontocheratic (din oase-dinţicoarne), care preced paleoliticul inferior şi prezente la acea dată doar în Africa de Sud. Alături de materialul fosil au fost găsite şi câteva pie-tre (cuarţite) folosite la spargerea şi prelucrarea rudimentară a oaselor. Această varie-tate de rocă se află la 42 km distanţă de punctul fosilifer. După o serie de articole pri-vind posibilitatea existenţei protohominizilor în spaţiul carpato-danubian, C. S. Ni-colăescu-Plopşor, împreună cu Dardu Nicolăescu-Plopşor, îi comunică lui Raymond Dart, coordonatorul Departamentului de Anatomie al Universităţii din Witwatersrand – Johannesburg (Africa de Sud), rezultatele cercetărilor întreprinse până la acea dată. Raymond Dart este celebrul descoperitor al australopithecului din Transvaal, vechi de 3 milioane de ani, de la Makapansgat. Începând cu 1964, se declanşează o susţi-nută corespondenţă între Johannesburg şi Bucureşti, în pofida tuturor barierelor po-litice. Survolând handicapul inexistenţei la acea dată a relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări, R. Dart decide să vină în România. Ineditele dezvăluiri ale lui Dardu N. Plopşor despre acest episod au fost făcute autorului articolului la 6 decembrie 1988: “Raymond Dart a fost convocat la Pretoria, de Charles Robbert Swart, preşedintele Africii de Sud, care l-a avertizat că riscă să moară într-o ţară barbară. Dart, deja des-tul de bătrân la acea dată, a zis că pentru un asemenea
254

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

eveniment merită să-şi piardă viaţa pe altarul ştiinţei. În ciuda presiunilor de tot felul, a părăsit Africa de Sud, pe la începutul toamnei anului 1965, însoţit de soţia sa, şi, după ce, în prealabil, şi-a făcut testamentul. Ultimul cuvânt al lui Dart, la plecare, a fost că dacă tot îl vor omorî co-muniştii, să moară cel puţin alături de soţie. Convenţia a prevăzut ca traseul savan-tului să treacă pe la Pentagon, unde americanii l-au convins să plece la Budapesta şi să aştepte acolo delegatul român, motivând că Ungaria are un regim mai credibil, în urma revoluţiei din ’56. Raymond Dart a fost preluat de mine, de pe aeroportul din Budapesta. Chivu Stoica, preşedinte al Consiliului de Stat după recenta moarte a lui Dej, a ordonat să fie primit foarte bine şi, în drum spre Bugiuleşti, copii îmbrăcaţi în costume naţionale ieşeau în şosea şi le ofereau buchete de flori. Era o toamnă super-bă, pe la începutul lui octombrie şi, la un moment dat, soţia lui Dart a rugat să oprim maşina să culeagă nişte frunze căzute din copaci şi a fost foarte mirată că în România este posibil aşa-ceva pentru un străin şi că n-o arestează comuniştii. Dart a recunos-cut autenticitatea descoperirilor de la Bugiuleşti, întru totul identice cu cele din Transvaal. România a intrat, dintr-o dată, în centrul atenţiei paleoantropologilor, mo-dificând radical ipoteza conform căreia Europa n-ar fi făcut parte din aria procesului de antropogeneză. Însă, trecând pe la Paris la întoarcere, Dart începe să se comporte echivoc, ca spre sfârşitul vieţii să nu mai pomenească nimic despre Bugiuleşti. Păre-rea mea este că în lumea liberă nu convenea nici unui savant ca cel mai vechi homi-nid european să fie descoperit într-o ţară
255

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

comunistă.” În 1981, reexaminând materi-alul osos fosil de la Bugiuleşti, Dardu N. Plopşor identifică resturile creatorului în-suşi al uneltelor descoperite în perioada 1953 – 1972, sub forma a două fragmente de diafiză de femur şi a unui fragment de diafiză de tibie. Hominidul, vechi de două milioane de ani (2.000.000 – 1.750.000), va fi botezat Australanthropus olteniensis, adică omul sudic de Oltenia, varietate de Homo habilis, cu o capacitate craniană de circa 700 cm cubi. Omul de Oltenia avea statură bipedă, producea unelte şi vâna prin hăituire în mlaştinile Lacului Getic, într-un peisaj asemănător savanelor cu pâlcuri de pădure. Pe fondul atitudinii indecise a lui R. Dart, la Bucureşti se declanşează o serie de atacuri împotriva savantului Dardu N. Plopşor, datorate, în principal, invidiei. Se ajunge până acolo încât un reputat antropolog de la Iaşi cataloghează resturile homi-nidului drept urs etrusc (Ursus etruscus). Decepţionat de lipsa de înţelegere a cole-gilor şi ameninţat de o boală incurabilă, Dardu N. Plopşor va izola pentru totdeauna fosila într-o casetă de argint pe care nici măcar autorul acestor rânduri, ajuns în casa savantului, după o serie întreagă de tergiversări, precauţii şi de susţineri a unor fac-tori de influenţă, nu a reuşit să o vadă. O dată cu moartea antropologului a dispărut şi fosila, îngropată, probabil, undeva, la loc sigur. Dardu N. Plopşor a fost urmărit de ghinion toată viaţa. Decis să publice, împreună cu antropologul american Delson, fo-silele celor trei maimuţe descoperite tot la Bugiuleşti (Paradolichopithecus geticus), americanul îl trage pe sfoară şi semnează singur materialul. Ba, mai mult decât atât, la un inventar făcut după Revoluţie în
256

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

colecţiile Institutului de Antropologie al Acade-miei Române, se constată lipsa fosilelor. La această oră sa declanşat un curent de opinie total nefavorabil imaginii lui Delson, cât şi o corespondenţă între Institutul de Arheologie al Academiei Române şi S. U. A., pe marginea celor trei fosile de maimu-ţă. Cu puţin noroc, s-ar putea ca măcar în “Războiul maimuţelor” să-i batem şi noi, o dată, pe americani.». 2 • storuma: în pelasgo-daco-thracă, sau dacoromâna arhaică, era termen compus din storu- < storua, “curte”, “stor” / “stobor”, “îngrăditură”, + -ma < mare; toponi-mul pelasgo-daco-thracic / valahic (dacoromânarhaic) Durostoruma / (Durostor / Drâstor) < Dură + storuma grăieşte de două milenii despre oraşul-cetate desemnând Curtea Mare a lui Dură, fratele regelui Scorilă şi unchiul lui Decebal; din pelasgo-da-cothracicul / valahicul (dacoromânesc-arhaicul) storua (“curte”), cu particula -b- ataşată radicalului (particulă ce trimitea nu numai la “diminutivare”, ca în numele de plante medicinale dacice – v. rathi-b-ida = Brassica napus ssp. oleifera – cf. TZpl, I, 29 / TZpl, II, 224 sqq. –, ca în numele de păsări, ci şi la “unitatea componentă”), a rezultat storu-b-a / storo-b-a (cu -u- > -o-), “curte mică” din copaci-grinzi / bon-doci, sau “ghizd”, “par gros” etc.; a storoba = a împrejmui cu pari-groşi; prin me-tateză, avem în valaha / dacoromâna contemporană: stobor (stoborul fântânii), a stoborî etc. 3 • Variante ale articolului: a) cu titlul Pelasg (Pelasgia) – Vlah (Blachia / Valahia), semnat cu pseudonimul Dacian Breianu, în revista «Caietele Dacoromaniei» (Timi-şoara), anul II, nr. 5, 1997, p. 8;
257

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

b) cu titlul Pelasg / Pelasgia – Vlah (Dacoromân) / Vlahia (Valahia), în «Renaşterea bănăţeană» (suplimentul de cultură, «Paralela 45»), nr. 2393, 23 decembrie 1997, p. 7. 4 • Dintre ecvideele vânate de Euro-Pelasg, “cel mai vechi” este Equus stenonis, ecvidee «separate în subgenul Allohippus (Hippotigris), din care fac parte: Allohip-pus süssenbornensis, Allohippus merkii şi Allohippus robustus. Urmează un tip de ecvidee cu caractere reunite, având afinităţi atât cu asinii, cât şi cu caii – Equus hydruntinus, după care îşi fac apariţia adevăraţii cai din Europa: Equus mosba-chensis, urmat de Equus germanicus, “calul de loess” din würmian şi de alte nume-roase specii printre care predomina, numeric, dar şi ca arie, întinzându-se până în Asia...» (NV, 173). Exploratorul rus Prjewalski, în 1879, a descoperit – în Djungaria şi în Lop-Nor – descendentul calului sălbatic paleolitic-european, cunoscut sub nu-mele de Equus / caballus prjewalskii; «este singurul cal sălbatic din zilele noastre, cu o înălţime la greabăn de 127 – 135 cm, de culoare galbenă deschisă, asemă-nătoare mediului înconjurător, cu abdomenul şi botul albicios şi picioarele întune-cate» (ibid.). În 1975, mai existau 170 de exemplare: 130 în grădinile zoologice ale planetei şi 40 de exemplare în rezervaţia Tahin Sera Nuru din Mongolia (cf. NV, 174). 5 • Încurajează zâmbetul aserţiunile unor “specialişti” din secolul al XX-lea, care se mai îndoiesc de realitatea “hibridării neandethaliano-cro-magnonide”: «Nu este clar încă dacă (neandethalienii) au fost înlocuiţi prin luptă şi măcel (de cro-magno-nieni), sau
258

.. nici Vl. 219). Science and Earth History. tot nu ar fi reuşit să-i nimicească pe neanderthalieni. în acest din urmă caz. T. ceea ce s-ar constitui într-un motiv serios de prim-război / măcel mondial-aurignacian. Vulpe nu precizează tipul de urme pe sexe. literă / litere din cuvântul / cuvintele-titlu. pentru că pădurile ascundeau un număr co-pleşitor de duşmani de moarte ai omului”. desigur. familie de prieteni de peşteră ce îşi aflase tragicul sfârşit într-o luptă cu periculoşii urşi ai cavernelor. Buffalo. C (de regulă. chiar dacă oamenii de Cro-Ma-gnon ar fi fost dotaţi cu toate elicopterele şi armele N. faptului că. O. Dumirescu / Al. şi ar rezulta că bărbaţii cro-magnonieni preferau femeile neanderthalienilor. N. cu cifră romană se 259 . urmele copilului ar moşteni cele două caractere. copilul fusese înfiat de la familia cro-magnoniană. pentru că nu aveau cartografiate toate peşterile Eurasiei” şi “în al doilea rând.. în caz că urmele bărbatului şi ale femeii sunt neanderthaliene şi urmele copilului sunt cro-magnoniene. După cum se observă. fireşte..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. să fi fost amânat pentru Troia. ar rezulta înşelarea bărba-tului de către femeia euro-pelasgă de la Ciurul Mare. după siglă. dacă urmele bărbatului ar fi cro-ma-gnonide şi dacă ale femeii ar fi neanderthaliene. Prometheu Books. scheletele interpretate ca elemente de tran-ziţie ar putea să fie rezultatul hibridizării» (A. din cauza climei nefavora-bile. “în primul rând. sigla este compusă din iniţiala numelui autorului / autorilor. 1 prin evoluţie genetică gradată. 1987 – apud PPer. A. nar fi exclus ca respectivul război. amânarea măcelului s-a dato-rat. Strahler.

Bucureşti. I – II (ediţie critică şi prefaţă de Constantin Otobâcu). această ediţie văzând acum. I. cifra arabă de după siglă indică pagina): • ADFR. 1997. Repere şI popasuri în cercetarea poeziei populare (postfaţă de Iordan Datcu). • BMIst = Ştefan Bălan.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Editura Minerva. Mihăilescu. Bucureşti. cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. domnul [ării Româneşti. Bucureşti. • BasSL = Basmul cu Soarele şi Luna. Bucureşti.. patriarhul Bisericii Ortodoxe române. Bucureşti. 1968. retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere. din nou lumina tiparului. Amzulescu. Vocabularul autohton al limbii române. cu aprobarea Sfân-tului Sinod. II = Antologie dialectalo-folclorică a României. Istoria ştiinţei şi tehnicii în Româ-nia. • BVoc = Grigore Brâncuş. • B = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament – «tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino. Bucureşti. Editura Academiei Române. I. • ARpc = Al. 1988. • Bibl = Biblia sau Sfânta Scriptură. 1985. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Orto-doxă. Edi-tura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. 1989. Nicolae Şt. Editura Minerva. 1983.. Editura Minerva. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. Bucureşti. cu a-probarea Sfântului Sinod. 1983. 1 prezizează volumul. Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române... 260 .. patriarhul Bisericii Ortodoxe Române».

1982. Românii – o mare enigmă. revăzută şi adăugită – îngrijită şi cu prefaţă de Al. Arta preistorică în România. • CDM = Demetrii Cantemirii Moldaviae Principis. Vl. Editura Alba-tros. Editura Aethicus. Editura Meridiane. Enigmaticele rădăcini ale Etruscilor. • CPLR = Codul poştal al localităţilor din R. A douăzeci şi patra convorbire duhovnicească (traducere / adaptare din limba latină de prof. Bucureşti. 259 sqq. Patria sfântului Ioan Cassian de Ion Pachia Tatomirescu). univ. • CILR = George Călinescu. nr. S. postfaţă: Zalmoxianism şi Creştinism în Dacoromânia. Timişoara. 261 . Direcţia Generală a Poştelor şi Telecomunicaţiilor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Bucureşti. • CS = Ion Horaţiu Crişan. Bucureşti.R.. Piru). p. Bucureşti. Bucureşti. Editura Karat. • DAPR = Vladimir Dumitrescu. • CRom = Lucian Iosif Cueşdean. 1973. ianuarie 1998. doc.S. Bucureşti. dr. Mărturii ale artei rupestre preistorice în România (Prefaţă de prof. Editura Minerva. România. Ed. 1974. • CMar = Marin Cârciumaru. 1999. 1974. 4. în revista «Zodii în cumpănă» (Durbach-Germania). Decebal Bucurescu. 1987. Descrierea Moldovei. Editura Aca-demiei R. Dumitrescu). • CEnig = Caşin Popescu. 1 • CDCD = Sfântul Ioan Cassian. Istoria literaturii române de la origini până în prezent (ediţia a II-a. anul IV. Editura Sport-Turism. dr. 1986. Spiritualitatea GetoDacilor. 1996. Bucureşti. Descriptio antiqvi et hodierni status Moldaviae / Dimitrie Cantemir.

1982. Editura Scrisul Românesc. • DEnc. 1989. • DDp = Nicoale Densuşianu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Editura Meridiane. Buc. Editura Meridiane. Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Univers. Bucureşti. 1986. vol. Bucureşti. Tracii – istoria multimilenară a neamului românesc. II (D – G). • DCEH = Anton Dumitriu. Noi. Editura Cartea Românească.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Bucureşti. • DVDac = Vladimir Dumitrescu. Bucureşti. • DV = Nicolae Densuşianu. Arta românească – preistorică. studiu introductiv şi note de Manole Neagoe). • DNTr = Iosif Constantin Drăgan. 1987. Bucureşti. Alexandru Vulpe. I. • EAM = Mircea Eliade. • DIm = Mihai Drăgănescu. Informaţia materiei. Culturi eleate şi culturi heracleitice. 262 . 1978. Aspecte ale mitului. Bucureşti. 1996. • DILM = Mihai Drăgănescu. I (A – C). 1990. • DDB = Hadrian Daicoviciu. Editura Minerva. antichitate. Editura Dacia. 1993. vol. 1988. Dacia înainte de Dromihete. volumul I. Inelul lumii materiale. baroc. re-naştere. 1975. Dacia preistorică (text stabilit de Victorela Neagoe. Bucureşti. 1972. 1 • DArp = Vasile Drăguţ. Craiova. II = Dicţionar Enciclopedic.. Editura Enci-clopedică. Vechi cântece şi tradiţii româneşti (texte poetice din răspunsurile la “Chestionarul istoric 1893 – 1897”). 1976. Cluj-Na-poca. Editura Academiei Ro-mâne. ev mediu.

Editura Minerva. Bucureşti. • EMML = M. De la Zalmoxis la GenghisHan (studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei Orientale – traducere: Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu). • Fontes. în «Istorii neelucidate – almanah estival Luceafărul». note de Gabriela Duda). I = Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes. Bucureşti. Virgil C. Poezii – proză literară. Bucureşti. Bucureşti. Frazer. 1980. II. II = Mihai Eminescu. Editura pentru Literatură Universală. 1964. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Mioriţa – tipologie. Mit şi mistere (VIII). 1978. circulaţie. Creanga de aur. prefaţă şi tabel cronologic de Octavian Nistor. I – V = J. Editura Academiei Republicii Populare Române. Bucureşti.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. • EICIR = Mircea Eliade. 1 • ECSM = I. • FCA. Ştefan). 1980. • EP. Editura Academiei Republicii Populare Române. I. 1986. Timişoara. • EDZG = Mircea Eliade. 1983. Editura Cartea Românească. I – V (traducere. ediţie de Petru Creţia. 1964. Bucureşti. Editura Şiinţifică şi Enciclopedică.Eliade. 1966. vol. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. • EpG = Epopeea lui Ghilgameş. Editura Facla. 1987. 263 . vol. I (ab Hesiodo us-que ad Itinerarium Antonini) / Izvoare privind istoria României. vol. I. Buc. texte. I (de la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus – comitetul de redaţie: Vladimir Iliescu. Gh.III. I . Evseev. geneză. Popescu. G. Pământulmamă şi hierogamiile cos-mice. • FMtcg = Adrian Fochi. Bucu-reşti. Cuvânt – simbol – mit.

Ivanov. II = Leo Frobenius. I. Stanciu. Les religions de la préhistoire – paléolithique. • GCiv = Marija Gimbutas. II (de la anul 300 până la anul 1000 – publicate de: Haralambie Mihăescu. 1973. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Virgil C.Lica. I. 1970. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. • GLSG = N. 1975. Cultura Africii. C. Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal. Vladimir Iliescu. notiţe introductive şi note: Athanase Negoiţă). Bucureşti. Editura Meridiane. Bucureşti. 1986. I. 1972. • FrobCA. 264 . Iaşi. Presses Universitaires de France.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Editura Junimea. Caius Iacob. V. 1984. Bucureşti. Bucureşti. D. Giurescu.Gostar. Mihăileanu. Istoria învăţământului din România. Ilie Popescu Teiuşan. prefaţă şi note de Radu Florescu). Ed. Gheorghe Ştefan. Editura Meridi-ane. Elemente de analiză matematică. • GRP = André Leroi-Gourhan. Todericiu. 1989. Moroianu. II (ab anno CCC usque ad annum M) / Izvoarele istoriei României. • IIR = Const. I. • HSongs = Poems from Songs of the Dream People by James Houston. Paris. • IElem = Acad. Editura Didactică şi Pedagogică. II. traducere. Popescu). 1982. 1 • Fontes. • GAB = Gândirea asiro-babiloniană în texte (studiu introductiv: Constantin Da-niel. 1971. Civilizaţie şi cultură (traducere de Sorin Paliga. Radu Hâncu. N. Editura Ştiinţifică. 5e édition. D. II = Fontes Historiae Dacoromanae. Bucureşti.

La signification de l’art rupestre paléolithique. Editura Albatros. Bucureşti. 1980. din localităţi de pe văile Amaradiei. • MKP = Paul MacKendrick. P. Alaska. 1978. Timişoara. Editura Aethicus. 1985. Muşu. Ioan Ursu. 1973. Paris. • MFPD = Ion Miclea. III. România. 1 • IUC = Acad. patria totemurilor. R. Buc. Tatomirescu.. 1980. • NV = Ion Nania. • MRst = Mărul din Rai cu «stelele» Crăciunului Dacoromânesc (colinde culese de I. Cuvânt înainte – la Steven Weinberg. • MDMT = Gh. Editura Politică. Laming-Emperaire. Jiului. istorice. Editura Cartea Româ-nească. Editura Albatros. Bucureşti. Radu Florescu. Din mitologia tracilor. Bucureşti. Geto-Dacii – strămoşii Românilor – vesti-gii milenare de cultură şi artă (I. 1998. Bucureşti. Timpul. • LEmS = A. prof. Mureşului şi Oltului. Gilortului. The Dacian Stones Speak (The University of North Carolina Press. Izvoare şi mărturii străine despre strămoşii poporului român. • NAl = Marieta Nicolau. Motrului. 1962. folclorice şi etnologice 265 . Înmormântarea la Români. Primele trei minute ale universului. • MarÎn = Simion Florea Marian. 1984. Editura Academiei R.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Bucureşti. Bucureşti. între anii 1966 şi 1986). 1892. Miclea: fotografii şi macheta artistică. Bucureşti. Vânatul pe teritoriul României – mărturii arheologice. 1982. 1975) / Pietrele Dacilor vorbesc. • MTim = Solomon Marcus. Editura Meridiane. S. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. • MIMS = Mircea Muşat. Florescu: studiu şi comentariu).

• PO. Opere. pp. 1988. Editura Sport-Turism. Florescu). Bucureşti. 1979. V (ediţie îngrijită de C. Editura Meridiane. vol. Bucureşti. • PDnp = Iuliu Paul. • PPer = Iustinian Petrescu. interpretare. lămuriri preliminare. • PMdf = Tache Papahagi. Editu-ra Tehnică. 1991. Bucureşti. Perioadele glaciare ale Pământului. 43 – 45. note. note şi îngrijire ştiinţifică de Radu Vulpe). Editura Militară. • OTr = Manfred Oppermann. Mic dicţionar folcloric. anul XVIII (XCV). Creţia. 1972. Bucureşti. nr. Bucureşti. • PJT = B. Bucureşti. Perlov. pp. postfaţă de R. • PGet = Vasile Pârvan. 1982. notă şi anexă de Andrei Cornea). în revista «Transilvania» (Sibiu). 1986. 1 despre mamifere dispărute şi pe cale de dispariţie. Dacia – civilizaţiile antice din ţările carpato-danubiene (ediţia a cincea revăzută şi adnotată – traducere după manuscrisul original francez inedit. 9 (septembrie). traducere. Noica şi P. Tracii între arcul carpatic şi Marea Egee.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 1990. Jivâie slova Tartarii (traducere în limba dacoromână de Lydia Löwendal-Papae). 27. 266 . Editura Ştiinţifică. III. Bucureşti. V = Platon. Date noi privind folosirea “scrierii” în civilizaţiile neolitice carpato-danubiene. 1 – 6. în «Noi Tracii» (Roma / Milano). Editura Minerva. • PDac = Vasile Pârvan. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1989. 1976. cuvânt prevenitor de Constantin Noica. Getica (o protoistorie a Daciei – ediţie.

• SFR = I. David.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 1980.. 1989. Russu. Lucrările Institutului de Speologie. • Shak = Shaking the Pumkin: Traditional Poetry of the Indian North Americas (traducere: Gabriela Pachia). • StrPR = Cristian Popişteanu. pp. 2 (martie-aprilie). 267 . Portul popular dacoromânesc-moldovenesc. • PZfbr = Sorin Paliga. Editura Junimea. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 211 – 220).I. Bucureşti. Originea cuvintelor şi a cultului profan. Etnogeneza Românilor – fondul autohton traco-dacic şi com-ponenta latino-romanică. Strămoşii poporului Român. Dacoromânia lui Regalian / Regalianus’ Da-coromania – The Independent State of Dacoromania (258 – 270 A. Limba traco-dacilor (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). 1972. 1967. the Great Grandson of the Hero-King Decebalus (în engleză: de Gabriela Pachia). Bucureşti. nr. anul XXXVIII. Buc. 1998. 1981. • RLtr = I. în revista Magazin istoric.Simionescu. D.). Gh. Bucureşti. • TDac = Ion Pachia Tatomirescu. în revista «Limba română» (Bucureşti). 1967 (pp. Zeităţi feminine ale basmelor româneşti: Zânele şi Sânzie-nele. Iaşi. Timişoara. Editura Aethicus. Bucu-reşti. New York. culegere de articole / studii apărute între anii 1967 şi 1980. 141 – 149. I. 1976. Alexandru Kovacs. 1 • PPor = Emilia Pavel. Fauna României. 1983. • SKL = Petre Samson. • REtn = I. Russu. Founded by Regalianus. Editura Albatros. Editura Ştiinţifică. vol VI. Editura Politică.

II = Ion Pachia Tatomirescu. vol. • VCol = Romulus Vulcănescu. III = Ion Pachia Tatomirescu. • VDic = Romulus Vulcănescu. Editura Dacia. Cluj-Napoca. 1997. Universul. III. I. Dem. în revista «Caietele Dacoromâniei». I – II = Vasile Ureche. 1 – 15. Tarling. în revista «Caietele Dacoromâniei». II. Aethicus Histricus. Poezii populare române. I – II. Teodorescu. 9. • TZpl.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Editura Alba-tros. Editura Academiei Române. nr. • TPp. 1999. Lăzărescu). Datinele şi credinţele poporului român – adunate şi aşezate în ordine mitologică (ediţie îngrijită şi introducere de Iordan Dat-cu). Craiova. IV. Bucureşti. M. 1998. Editura Minerva. IV = Ion Pachia Tatomirescu. Editura Aethicus. 2 – 8. 22 septembrie – 22 decembrie. • UUn. 1 • TDer = D. Bucureşti. anul IV. Bucureşti. Timişoara. II = Elena Niculiţă Voronca. I – III = G. 1986. Calotă şi V. De la istoria Pelasgo-Daco-Thraciei la isto-ria Dacoromâniei / Valahiei (României). De la istoria Pelasgo-Daco-Thraciei la isto-ria Dacoromâniei / Valahiei (României). O. • TDIP. 1978. anul III. Editura Saeculum I. • TDIP. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Deriva continentelor – un studiu al supra-feţei mobile a Pământului (traducere de C. Editura Mitropoliei Olteniei. pp. Dicţionar de etnologie. 13. Zalmoxianismul şi plantele medicinale.. pp. 268 . nr. Coloana Cerului. 1987. Tarling. • VAeth = Nestor Vornicescu. Bucureşti. H. Bucureşti. • VDat I. 22 septembrie – 22 decembrie. 1998. 1972. P. 1979. 1985. I.

Bucureşti. La început a fost Sumerul (traducere din limba slovacă de Helliana Ianculescu). • WPtmu = Steven Weinberg. Editura Mitropoliei Olteniei. traduceri. 1 • VMast = Romulus Vulcănescu. • VMR = Romulus Vulcănescu. Bucureşti. 1984. Editura Politică. Editura Academiei R. Editura Albatros. România. Craiova. circulaţie). Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Mitologie română. 1985. 269 . Măştile populare.. 1981. XVII (izvoare. • VSP = Nestor Vornicescu. • ZSum = Voitech Zamarovsky. Buc. Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în sec. 1970. S.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Primele trei minute ale universului. 1983.

.......): PELASGIA DE CENTRU SAU PELASGIA / VALAHIA ARHAICĂ ............. / 10 Inelul cosmic .. / 14 Univers expansiv-pulsatoriu...................... / 31 ∗ 8175 î.... V.......... H...... la «Apocalipsa» biblică şi eminesciană .... / 17 De la contracţia universului pulsatoriu............... V........: EURO-PELASGIA ........ / 11 Energia spirituală....... 1 Cuprins PRIVIRE ÎN PUNCTUL DINTÂI..144 E.......... H........)................000 î....... SAU “PRIM-STATUL DE TIP PAPAL”..................... – 5300 î... / 22 ∗ 700. / 35 ∗ 5300 î.............................. (1 – 2875 E.......Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. cel orbitor .............. REPREZENTANTUL LUI DUMNEZEU 270 ..................): PELASGIA / VALAHIA COGAIONICĂ ŞI DACIA – STAT HENOTEISTZALMOXIAN........ SALUMASUA (“OMUL SOARELUI-MOŞ / TATĂLUI-CER PRINTRE PĂMÂNTENI”)................... – 1969 d. 20 iulie: Era Antropoterestră ............. cogaionică / zalmoxiană ... / 20 CRONOLOGIE ŞI UNIVERS .............................000 – 8175 î.... H............ (2875 – 6575 E...... / 5 Privire în punctul dintâi.. / 26 ∗ 30.......... H.................. / 7 Lumina / fotonii dintâi............. H. H......... – 1600 î........... AVÂND ÎN FRUNTE «REGELE-ZEU»... pelasgo-daco-thracica / valahica (dacoromâneasca) şi biblica «Geneză» / «Facere» .......... Despre starea de zero .. CEL ORBITOR...... V.... H.... corset magnetic ................. (10..............

.. / 41 ∗ PELASGIA / VALAHIA ZALMOXIANĂ – SAU STATUL DACIEI / DACOROMÂNIEI – ŞI STATUL / IMPERIUL ROMAN ................... PÂNĂ LA CĂDEREA CONSTANTINOPOLULUI ....... (6575 – 8093 E... / 83 ∗ DACIA (VALAHIA / DACOROMÂNIA) ŞI IMPERIUL BIZANTIN. V.)...............Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor........ V... ÎN COGAION / SARMIZEGETUSA ................... LA ANUL 258 (8433 E.... ÎNTRE ANII 610 (8785 E.... V.... / 86 ∗ PRIMA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGO-DACOTHRACILOR........... V.........): PELASGIA ZALMOXIANĂ......... SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR..... – 82 î...... / 52 ∗ UNIREA PELASGO-DACO-THRACILOR (VALAHILOR / DACOROMÂNILOR) SUB SCEPTRUL ÎMPĂRATULUI REGALIAN... SAU DACIA / DACOROMÂNIA....... / 88 271 . DE LA ULTIMUL ÎMPĂRAT DACOROMÂN...........) .... FOCEA........... / 36 ∗ 1600 î...) ................................... SUB SCEPTRUL LUI SAMOS..... SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR..) ŞI 1453 (9628 E. / 68 ∗ PELASGIA / VALAHIA..) ....... / 87 ∗ A DOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGO-DACOTHRACILOR. SAU STATUL DACIEI ÎN VREMEA DINASTIEI ZALMOXIANISMULUI ................. V....... LA ANUL 636 (8811 E.................... V.... LA ANUL 623 (8798 E....................... H.. 1 PE PĂMÂNT........... ÎNTRE IMPERIUL ROMAN DE RĂSĂRIT ŞI IMPERIUL ROMAN DE APUS ...................... H.....

........... ÎN STATUL VALAHIEI MARI .............Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.... SUB SCEPTRUL FRA[ILOR PETRU ŞI ASAN. / 108 ∗ A ŞAPTEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. V.......... ÎN STATUL MEDIEVAL AL TRANSILVANIEI ..... LA ANUL 1352 (9527 E.. / 96 ∗ A PATRA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR....... / 97 ∗ A CINCEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR... V...... / 101 ∗ A ŞASEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. LA ANUL 1185 (9360 E...... 272 ....................... ÎN STATUL MEDIEVAL AL MOLDOVEI ... / 104 ∗ PELASGIA / VALAHIA – SAU DACIA / DACOROMÂNIA – ŞI ULTIMELE IMPERII ALE EUROPEI: IMPERIUL OTOMAN / TURC..... IMPERIUL RUSO-SOVIETIC ......)............. SUB SCEPTRUL LUI DRAGOŞ...... SUB SCEPTRUL LUI MERCURIU........... IMPERIUL AUSTRIAC.............. IMPERIUL RUS / [ARIST........)................. 1 ∗ A TREIA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR............ IMPERIUL AUSTRO-UNGAR..................).................... LA ANUL 1277 (9452 E. LA ANUL 1103 (9278 E. V... SUB SCEPTRUL LUI ALUTUON.......)........... ÎN STATUL MEDIEVAL AL [ĂRII ROMÂNEŞTI .................... V............................

................ / 124 ARHETIPAL ŞI INTERFEREN[IAL ................................... V. V........ LA ANUL 1918 (10................... / 115 ∗ A NOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR....................Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor..........).........034 E..................................)........................................................... / 127 273 ...... SUB SCEPTRUL REGELUI FERDINAND I................ / 118 ETNONIMUL PELASG > BELAG / BELAC (BALAC) > BLAC / VLAH (VALAH)......) .................. V.......................... / 110 A OPTA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.. 1 SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VITEAZUL.................. SUB SCEPTRUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA.. LA ANUL 1600 (9775 E...................... LA ANUL 1859 (10.. ÎN STATUL MEDIEVAL AL DACIEI ........... ................................ ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI MARI........ / 122 OCHIUL MAGIC-TOTEMIC AL ÎNTÂMPINĂRII LUMII ŞI OCHIUL REVOLU[IEI ŞTIIN[IFICO-TEHNICE ......... ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI ......093 E........

............ / 155 Cultul calului / iepei ... în realism abstractsimbolic ........... Căiuţii....... / 148 Mesaj din Euro-Pelasgia ..............000) ... şi dansul misteric / iniţiatic-zalmoxian. prin Zalmoxianism............... / 129 HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS DE BOROŞTENI-ROMÂNIA (80.................... între orizonturile anilor 10. calul 274 ... / 158 Calul şi cultul falusului ................ H......... / 140 Cercul / inelul de jertfă la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni) între orizonturile anilor 8175 î... / 149 “Sanctuarul” din Peştera Cuciulat (15. / 131 PEŞTERA – “CENTRU” ŞI “COMPLEX LABORATOR” AL EURO-PELASGIEI .......... SAU DACOROMÂNII DE AZI .......... / 147 Metamorfozele realismului rupestru-animalier. H.... H...... ALE DACIEI / DACOROMÂNIEI Din paleolitic / neolitic.. şi 2000 d................... / 145 Inelul îmbrădat şi biserica de brazi .....000 – 10..................... 1 RELIGII ALE EURO-PELASGIEI.... LA PELASGII / VALAHII..... până în Creştinismul Cosmic al Valahilor (Dacoromânilor) ....................Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.......... dansul vânătoresc-pelasgo-daco-thracic / valahic. / 167 Cai zeului So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). Căluşul Împărătesc ... / 151 Între Lascaux-Franţa şi Cuciulat-România .........) ŞI CREDIN[ELE LUI RELIGIOASE PERPETUATE PRIN OMUL DE CRO-MAGNON............000 şi 8000 î............. H...000 Î. PRIN EUROPELASGI.................. .... / 137 ALTE CREDIN[E / IDEI RELIGIOASE DIN SANCTUARELE PEŞTERILOR EURO-PELASGIEI ŞI ALE DACIEI ...... / 165 Caii............

/ 193 Cultul ursului ..... H........................................................................ şi 60 de oralotexte ale Colindei Păcurarului din orizontul dacic al anului 4500 î..... sau “luarea capului”........................................ .................. / 204 Decapitarea rituală ..... / 212 Cap / craniu... / 215 Cogaion – Marele Munte Sacru din Carpaţii Daciei................................................................ / 211 Perechea de cranii în agrar-pastorala Pelasgie Arhaică..... / 193 Cultul cerbului ..................................... / 171 Cultul Leului / Panterei în Euro-Pelasgia. în [ara-Tinereţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte ......... / 203 Cultul craniului / capului ................. ......... modelate în lut .......................... / 210 Substituirea craniilor reale cu cele sculptate............. / 209 Craniul şi cultul Cavalerilor Zalmoxieni-Lupachi / Cabiri ....... / 178 Cultul găinii (de munte) ca pasăre a sufletului.................................. 275 .................. ai Feţi-Frumoşilor......................... ou cosmic...................... / 200 Ursul....Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor......................................................... / 186 Cultul cocoşului ................... Soarele şi Salumasua / Salmoş (“Zalmas” / “Zalmoxis”) ............................................ ce duc eroii în raiul zalmoxian........ / 210 Decapitarea rituală....................... năzdrăvanii cai ai Cavalerilor Zalmoxianismului........... munte ..... / 215 Cultul craniului / capului şi portretul zalmoxian al protagonistului mioritic din balada Pe Gura de Rai . în Daco-Thracia (Valahia / Dacoromânia) ............... 1 “Sorei Soarelui”... în Dacia ..................

.. / 218 “Luarea capului” în cultul Cavalerului Zalmoxian / Dunărean (Thrac............................... 1 Muntele-Cap-de-Gaie / Ghion .....................................................) .....Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.................. Cabir etc......... cereşti etc.... Danubieni etc....................................... sau cu ghionul / baltagul în mâna dreaptă şi oglindirea veridică a ritualului în Corinda Păcurarului pe-ŕ Gură de Rai................ în cultul Cavalerilor Zalmoxianismului (sau Cavalerii Dunăreni.......... / 222 Abrevieri........ sigle .... / 225 276 ...................................................................................................................... Danubian.......................... / 217 Craniul / capul ca sediu al puterii chtoniene..) ........ ... note.. / 220 Înhumarea “regelui de arme” cu securea dacică dublă.. din orizontul anului 3400 î..... H............

Tiparul executat la Tipografia Waldpress. Lector: Sarmis Pordu.L. SALMOS-TAT S. Breianu. Bun de tipar: 25 mai 2001. Apărut: 2001. 277 . 13. 1 ISBN 973–97530–3–5 Vol. Suceava. Timişoara – 1900. C.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. D. str. nr. Culegere / paginare: S. I: ISBN 973–97530–5–1 EDITURA AETHICUS Consilier editorial: I.R. Dacoromânia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful